Вы находитесь на странице: 1из 30

ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
1 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0000 8 ЈОВАНОВСКИ ВОЈЧО 08.03.1959
2 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0000 5 007 ЛАЗАРОВ ЈОНЧЕ 25.12.1966
3 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0001 АНДОНОВ БЛАГОЈ 29.06.1961
4 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0001 АНДОНОВА ЛУЈЗА 19.02.1959
5 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0001 АРСОВСКА ЈЕЛИЦА 10.04.1934
6 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0001 ВЕЛЕСКА РОЗЕТА 08.04.1962
7 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0001 ВЕЛЕСКИ ВОЈО 13.06.1961
8 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0001 ВЕЛЕСКИ ДАРКО 29.09.1988
9 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0001 МИТОВСКА МИЛИЦА 09.04.1935
10 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0001 ПАУНОВСКА НАДА 09.09.1972
11 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0001 ПАУНОВСКА ОЛГИЦА 19.10.1995
12 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0001 ПАУНОВСКИ СЛАВЧО 08.12.1966
13 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0001 СТОЈКОВСКА ЈУЛИЈАНА 13.06.1941
14 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0001 СТОЈКОСКА ВИОЛЕТА 14.09.1966
15 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0001 СТОЈКОСКИ АНДРЕЈА 04.05.1963
16 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0001 СТОЈКОСКИ НЕБОЈША 24.09.1986
17 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0001 СТОЈКОСКИ НИКОЛА 11.12.1996
18 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0001 006 ЌИМОВА ЈАДРАНКА 17.01.1961
19 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0001 0 13 МАНЕВСКИ ГОРАН 19.08.1971
20 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0002 БОЈКОВСКА ЈЕЛИЦА 13.10.1933
21 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0002 БОЈКОВСКА СЛАВИЦА 01.08.1963
22 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0002 ВАСИЛЕВ ГРУЈО 20.07.1975
23 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0002 ВАСИЛЕВА АДРИАНА 05.10.1981
24 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0002 ВЛАДИМИРОВ ТИХОМИР 11.02.1951
25 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0002 ВЛАДИМИРОВА МАРИЈА 24.03.1958
26 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0002 ГЛИГОРОВ АЛЕКСАНДАР 21.05.1979
27 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0002 ГЛИГОРОВ ВАНЧО 30.03.1976
28 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0002 ГЛИГОРОВА ЕМИЛИЈА 21.11.1983
29 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0002 ГЛИГОРОВА МИЛЕНКА 15.06.1952
30 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0002 МИНОВ РАДОСАВ 08.04.1933
31 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0002 МИНОВА БЛАГОРОДНА 09.09.1939

1 од 30
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
32 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0002 НАСЕВСКА ЛИДИЈА 07.10.1962
33 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0002 НАСЕВСКИ СТЕФАН 05.10.1996
34 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0002 СТАНОЈКОВСКИ ИГОР 29.05.1987
35 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0002 СТАНОЈКОВСКИ СТОИЛ 15.11.1958
36 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0002 СТРОИМАНОВ ВЛАТКО 02.05.1967
37 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0002 05 ЈАНЕВСКИ ДРАГАН 01.11.1945
38 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0002 005 ПЕШЕВСКА ВЕСНА 30.10.1975
39 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0002 005 ПЕШЕВСКИ ПЕПИ 31.07.1995
40 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0002 0 5 ЈАНЕВСКА САВКА 25.04.1949
41 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0002 05 ПЕШЕВСКА КАТЕРИНА 12.08.1993
42 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0003 АЛЕКСОВА ОЛГИЦА 02.03.1947
43 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0003 ЈАНЕВСКА АНКА 13.08.1971
44 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0003 ЈАНЕВСКИ ЈОВИЦА 16.10.1962
45 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0003 ЈАНЕВСКИ ЉУБИША 06.01.1991
46 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0003 ЈАНЕВСКИ МОНИКА 20.04.1998
47 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0003 МИЛКОВСКА ЦАРИНКА 19.06.1963
48 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0003 МИЛКОВСКИ МИЛЕ 28.04.1962
49 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0003 МИЛКОВСКИ МИРКО 17.05.1936
50 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0003 МИЛКОВСКИ МИРОСЛАВ 28.03.1990
51 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0003 НИКОЛОВСКИ ЗОРАН 18.08.1962
52 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0003 ТИМОВСКА СРЕБРА 25.01.1936
53 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0003 01 АМПОВ ГОРАНЧО 24.04.1970
54 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0003 04 АМПОВА ТАНКА 20.11.1948
55 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 ВЕЛИЧКОВ АСЕН 05.08.1964
56 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 ВЕЛИЧКОВ СТЕФАН 05.07.2000
57 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 ВЕЛИЧКОВА ЈОВАНА 26.01.1995
58 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 ВЕЛИЧКОВА СУЗАНА 20.06.1966
59 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 ИВАНОВСКА ВЕСКА 27.09.1933
60 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 ИГНАТОВА ЦВЕТКОВСКА МАЈА 17.01.1989
61 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 МИНЕВ РАТЧЕ 07.12.1951
62 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 САРАФИМОВ СТЕФАН 16.02.1997

2 од 30
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
63 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 САРАФИМОВ ТОНИ 15.04.1976
64 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 САРАФИМОВА ФРОСИНА 29.12.1999
65 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 САРАФИМОВА ХРИСТИНА 24.01.1979
66 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 ТРАЈКОВ ДАРКО 13.01.1989
67 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 ТРАЈКОВ СТЕФАН 12.05.1994
68 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 ТРАЈКОВ ТОНИ 16.09.1964
69 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 ТРАЈКОВА МЕНЧЕ 16.08.1969
70 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 ЦВЕТКОВСКА ЛИДИЈА 04.12.1965
71 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 ЦВЕТКОВСКИ МИРОСЛАВ 07.08.1988
72 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 ЦВЕТКОВСКИ САНДЕ 29.05.1956
73 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 16 ЛАЗОВ ЉУБИША 06.04.1971
74 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 19 КРСТЕВ ЈОВИЦА 24.11.1977
75 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 008 АЛЕКСОВСКА МОНИКА 18.03.1983
76 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 016 БОГАТИНОВ ДАНЧЕ 19.12.1957
77 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 016 БОГАТИНОВА ВЕРА 06.07.1962
78 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 016 ЛАЗОВ МАРТИН 06.01.2000
79 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 016 ЛАЗОВ СТЕФАН 12.08.1997
80 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 016 ЛАЗОВА ПЕТРУНКА 15.10.1944
81 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 019 КРСТЕВ МАРТИН 30.05.2000
82 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 019 КРСТЕВА СНЕЖАНА 29.03.1957
83 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 019 КРСТЕВА СОЊА 10.08.1979
84 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 020 МИНЕВА ВЕРИЦА 24.03.1953
85 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 01 001 ПЕТРУШЕВИЌ ДУШАН 14.10.1983
86 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 02 016 ДАНЕВСКА ЛИЛЈАНА 30.03.1963
87 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 02 016 ДАНЕВСКИ ДУШКО 10.12.1954
88 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0004 Б ЃУРОВСКИ МИТРУШ 10.02.1960
89 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0005 ГЕОРГИЕВСКА ЈАГОДА 29.12.1944
90 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0005 ГЕОРГИЕВСКИ ВЛАТКО 28.05.1981
91 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0005 ГЕОРГИЕВСКИ ТОДОР 20.02.1942
92 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0005 ГИЧЕВ ЗЛАТКО 27.06.1983
93 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0005 ГИЧЕВА СТРУМКА 31.12.1955

3 од 30
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
94 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0005 ГИЧЕВСКА ВАЛЕНТИНА 24.01.1986
95 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0005 ГИЧЕВСКИ ЗОРАН 31.01.1982
96 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0005 ДОНЕВСКИ ЛАСТО 29.08.1953
97 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0005 ЛАЗАРЕВ ПЕНЧО 22.07.1936
98 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0005 ЛАЗАРОВА СОЊА 16.04.1970
99 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0005 ТРЕНЕВ БОБАН 07.01.1975
100 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0005 ТРЕНЕВА ВИОЛЕТА 22.12.1976
101 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0005 ЦВЕТКОВСКА ЛОЗЕНА 14.10.1937
102 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0005 001 ЈАКИМОВСКИ ИВИЦА 01.07.1984
103 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0005 004 ДОСЕВСКИ ВЛАДО 29.01.1950
104 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0005 006 ЛАЗАРОВА МАРЕ 26.09.1974
105 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0005 019 КРСТЕВА НАДА 09.03.1962
106 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0005 2 007 ЛАЗАРОВА ЛИДА 05.11.1973
107 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0005 01 009 ЛАЗАРЕВСКА ЛОРА 25.12.1957
108 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0005 01 009 ЛАЗАРЕВСКИ МАРЈАН 14.01.1983
109 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0005 01 020 АПОСТОЛОВ ЛАСТОМИР 27.02.1959
110 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0005 01 020 АПОСТОЛОВА ЈАДРАНКА 13.03.1961
111 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0005 02 008 БУХОВА ЖАКЛИНА 11.12.1966
112 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0005 04 020 ПЕНЧОВА ЦВЕТАНКА 14.04.1954
113 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0005 20 021 ЕФРЕМОВ ВАСЕ 18.10.1958
114 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0005 22 013 СТОЕВСКА СОЊА 31.08.1958
115 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0005 Б2 20 ЗАРОВСКИ АНЧЕ 04.05.1963
116 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0005 Б 004 ПЕНЧОВ МИЛЕ 10.04.1953
117 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0006 ГЕШОВСКА ЈАГОДА 01.08.1949
118 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0006 ГЕШОВСКИ СТРЕБРЕ 12.11.1944
119 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0006 ЈОРДЕВСКИ НЕНАД 03.12.1986
120 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0006 КОЦЕВ МИТРЕ 04.09.1956
121 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0006 КОЦЕВА ЈАНА 30.06.1993
122 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0006 КОЦЕВА РУШКА 05.08.1954
123 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0006 МИТЕВ ЧЕДО 24.09.1965
124 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0006 МИТЕВА ЛИМОНКА 08.02.1976

4 од 30
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
125 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0006 РАСКОВИЌ ДОБРИЛА 28.02.1935
126 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0006 САЗДОВ ЛАЗАР 07.04.1937
127 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0006 СИМОНОВСКА ЈОРДЕВСКИ САЊА 21.12.1991
128 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0006 СРЕБРЕНОВ АЦО 01.05.1965
129 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0006 СРЕБРЕНОВ МАРИО 17.12.1999
130 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0006 СРЕБРЕНОВА ВЕНЕРА 11.02.1970
131 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0007 АРСОВ САВЕ 28.07.1949
132 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0007 АРСОВА ИЛИНКА 11.08.1949
133 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0007 ИВАНОВСКА ЈЕЛА 04.04.1941
134 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0007 ИВАНОВСКИ ДРАГАН 19.10.1968
135 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0007 ИВАНОВСКИ МИКИ 11.01.1993
136 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0007 ИВАНОВСКИ СТАНИСЛАВ 02.06.1942
137 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0007 ЈАКИМОВ ЗОРАНЧО 05.01.1968
138 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0007 КНЕЖЕВИЌ ВЕЦА 08.06.1954
139 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0007 ПЕТРОВСКА СПАСКА 02.04.1942
140 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0007 ПЕТРОВСКИ ЗОРАН 23.02.1964
141 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0007 ПЕТРОВСКИ САШО 28.10.1967
142 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0007 СПАСОВСКА НАДА 07.10.1964
143 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0007 СПАСОВСКИ СТОЈКО 21.09.1956
144 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0008 ВАСИЛЕВА ЈЕЛИЦА 22.09.1939
145 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0008 ВЕЛКОВ ТРАЈЧЕ 02.06.1983
146 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0008 ВЕЛКОВА ВЕРКА 28.03.1957
147 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0008 ВЕЛКОВА САЊА 07.11.1989
148 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0008 КОЛЕВСКА АНГЕЛА 11.11.1994
149 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0008 КОЛЕВСКА ВАСКА 20.09.1967
150 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0008 КОЛЕВСКА МАРА 03.02.1929
151 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0008 КОЛЕВСКИ МАРЈАН 18.06.1960
152 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0008 НАНЕВСКИ РИСТО 09.03.1952
153 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0008 ТРИФУНОВА РАДА 17.06.1953
154 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0009 АРСОВСКА МАГДЕЛЕНА 16.11.1926
155 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0009 ЃОРГИЕВСКА ТРАЈАНКА 22.09.1951

5 од 30
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
156 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0009 ЃОРГИЕВСКИ СТОЈЧО 08.11.1946
157 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0009 МИТЕВСКА БЛАГА 22.06.1967
158 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0009 МИТЕВСКА СТЕФАНИЈА 30.11.1993
159 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0009 МИТЕВСКИ САШО 24.04.1964
160 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0009 ПАНОВ АНГЕЛ 09.11.1945
161 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0009 ПАНОВА ВЕРКА 23.11.1945
162 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0009 СТОЈКОВСКА БОЈАНА 08.02.1987
163 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0009 СТОЈКОВСКА МИРЈАНА 24.02.1964
164 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0009 СТОЈКОВСКИ ЃОРГИ 15.09.1938
165 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0009 СТОЈКОВСКИ ЉУПЧО 28.02.1961
166 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0009 001 МИТЕВСКИ АЛЕКСАНДАР 23.02.1988
167 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0010 ГЈОРГИЕВСКА НАТАША 04.10.1978
168 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0010 ГЈОРГИЕВСКИ ЉУПЧО 29.08.1973
169 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0010 ЃОРГИЕВСКА ВЕСКА 14.03.1948
170 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0010 ЃОРГИЕВСКИ СПАСО 25.05.1945
171 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0010 ИВАНОВ ТРИФЧО 31.01.1967
172 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0010 ИВАНОВА АНКИЦА 21.05.1971
173 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0010 ЈАНЕВСКА МЕРЏАНА 17.08.1956
174 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0010 ЈАНЕВСКИ БРАНИСЛАВ 01.08.1983
175 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0010 ЈАНЕВСКИ МИТКО 13.03.1955
176 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0010 ЈОВАНОВ ИВАНЧО 06.10.1967
177 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0010 ЈОВАНОВ СТАНИМИР 20.05.1945
178 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0010 ЈОВАНОВА СИЛВАНА 11.11.1969
179 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0010 ЈОВАНОВСКА САНДРА 27.07.1994
180 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0010 МАКСИМОВСКА ЈАГОДА 20.02.1933
181 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0010 МАКСИМОВСКИ МИЛОШ 19.09.1937
182 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0010 МИЛЕВ ПАНЧЕ 03.12.1968
183 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0010 МИЛЕВА МАЈА 28.02.1979
184 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0010 МИЛЕВА МИРКА 09.04.1946
185 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0010 НАЧКОВ ДОБРЕ 15.05.1946
186 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0010 НАЧКОВ ДРАГОСЛАВ 17.07.1974

6 од 30
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
187 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0010 НАЧКОВА ДАНИЕЛА 17.05.1980
188 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0010 НАЧКОВА САВКА 11.09.1949
189 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0010 СТЕФАНОВСКА СТАНКИЈА 10.03.1950
190 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0010 СТЕФАНОВСКИ ГОЦЕ 24.04.1977
191 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0010 ТОДОРОВСКА ГАБРИЕЛА 18.03.1975
192 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0010 ТОДОРОВСКА САРА 03.01.1998
193 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0010 ТОДОРОВСКИ ДАРКО 25.04.2000
194 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0010 ТОДОРОВСКИ ЛАЗЕ 13.03.1966
195 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0011 АНГЕЛОВ ЈАНЕ 28.10.1955
196 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0011 АНГЕЛОВА ДРАГИЦА 20.11.1958
197 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0011 ЗАРЕВ ВЕРДИЈАН 30.11.1951
198 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0011 ЗАРЕВА МЕНКА 09.07.1953
199 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0011 КОЛЕВ ЕМИЛИЈАН 01.10.1974
200 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0011 КОЛЕВ НИКОЛЧО 15.03.1948
201 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0011 КОЛЕВА МАРИЈА 01.01.1954
202 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0011 МИЦЕВА ТРАЈАНКА 11.05.1957
203 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0011 ТАСЕВА БЛАГУНА 24.03.1945
204 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0012 АДРАМАНОВ ГОРАН 04.12.1973
205 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0012 АДРАМАНОВА ДАФИНКА 23.09.1949
206 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0012 ВЕЛИЧКОВ АЛЕКСАНДАР 10.06.1993
207 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0012 ВЕЛИЧКОВ БРАНКО 10.11.1948
208 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0012 ВЕЛИЧКОВ ГОРАН 18.02.1972
209 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0012 ВЕЛИЧКОВА ДЕСА 02.10.1951
210 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0012 ВЕЛИЧКОВА САЊА 10.11.1995
211 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0012 ВЕЛИЧКОВА СИЛВАНА 11.04.1975
212 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0012 КОСТИЌ МАРИКА 01.05.1948
213 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0012 МАНИЌ ПЕТРУНКА 27.06.1946
214 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0012 МАНОВ ДИМИТРИ 02.02.1946
215 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0012 МАНОВА СТЕФАНКА 16.02.1955
216 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0012 СЛАВЕВСКА СВЕТЛИНКА 24.07.1953
217 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0013 АТАНАСОВИЌ ЉУБА 17.10.1967

7 од 30
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
218 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0013 КОСТАДИНОВ ЉУПЧО 24.11.1956
219 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0013 КОСТАДИНОВА СНЕЖАНКА 08.12.1966
220 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0013 КОСТАДИНОВСКА АНИТА 06.07.1994
221 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0013 КОСТАДИНОВСКИ САШО 02.02.1986
222 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0013 МИЛКОВСКА НАТАША 15.01.1971
223 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0013 МИЛКОВСКИ АНЏЕЛО 23.05.1992
224 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0013 МИЛКОВСКИ ГОРАНЧО 11.07.1974
225 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0013 МИЛКОВСКИ ДАНЧО 09.11.1966
226 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0013 МИЛКОВСКИ СТЕФАН 30.11.1996
227 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0013 ПЕТРОВСКА ЉУБИЦА 10.11.1940
228 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0013 САГБЕРГЕР ДОБРИНКА 18.12.1962
229 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0013 СМИЉКОВСКА ЕЛИЗАБЕТА 11.03.1974
230 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0013 СМИЉКОВСКИ ВАЛЕНТИН 14.02.2000
231 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0013 СМИЉКОВСКИ ГРОЗДАН 22.02.1961
232 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0013 СМИЉКОВСКИ ХРИСТИЈАН 14.11.1997
233 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0013 СТАНКОВИЌ ДОСТАНА 16.05.1939
234 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0013 СТАНКОВИЌ ЗОРАН 25.04.1971
235 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0013 СТОЈАНОВИЌ РУШКА 15.01.1943
236 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0015 АРСОВ САВО 30.01.1948
237 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0015 АРСОВА ДАФИНКА 01.11.1951
238 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0015 ГЈОРГИЕВСКИ СТОЈАНЧЕ 13.03.1956
239 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0015 ЃОРГИЕВСКА БОЦА 27.04.1958
240 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0015 ЈОВАНОВ АЛЕКСАНДАР 16.04.1986
241 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0015 ЈОВАНОВ ЉУПЧО 03.01.1958
242 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0015 ЈОВАНОВА СУЗАНА 07.04.1965
243 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0015 ЈОВАНОВСКА ВИКТОРИЈА 11.06.1988
244 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0015 МИТЕВ КРУМ 18.11.1937
245 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0015 МИТЕВА ЈЕЛИЦА 10.09.1940
246 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0015 НИКОЛОВСКА АНА 17.02.1998
247 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0015 НИКОЛОВСКА ВЕНЕРА 28.11.1966
248 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0015 НИКОЛОВСКА ДРАГАНА 18.08.1992

8 од 30
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
249 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0015 НИКОЛОВСКА СЛАЃАНА 20.09.1984
250 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0015 НИКОЛОВСКА ТАЊА 16.02.1970
251 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0015 НИКОЛОВСКИ ВИКТОР 23.07.1987
252 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0015 НИКОЛОВСКИ ЗЛАТКО 04.02.1991
253 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0015 НИКОЛОВСКИ МИЛЕ 02.11.1963
254 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0015 НИКОЛОВСКИ ТОМЕ 23.01.1960
255 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0015 НИКОЛОВСКИ ФИЛИП 09.11.1997
256 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0015 СТЕФАНОВ ДУШКО 05.06.1955
257 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0015 002 СОКОЛОВСКА ТАТИЈАНА 15.10.1966
258 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0015 002 СОКОЛОВСКИ АФРОДИТА 20.10.1991
259 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0015 002 СОКОЛОВСКИ ДРАГАН 12.08.1988
260 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0015 002 СОКОЛОВСКИ ДУШАН 20.05.1960
261 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0015 002 СОКОЛОВСКИ НИКОЛА 15.11.1989
262 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0015 006 ЈОСИФОВСКА СТРУМКА 14.06.1952
263 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0015 006 МИЛАНОВА МАЈА 10.04.1975
264 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 БОГАТИНОВ БОБАН 02.11.1981
265 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 БОГАТИНОВА САШКА 12.03.1985
266 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 ЃУРОВСКА ЛЕМПА 08.12.1959
267 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 ЈОВАНОВСКИ ИЛЧЕ 31.07.1983
268 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 КРСТЕВ ВАСИЛ 14.04.1952
269 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 ЛАЗОВА СУЗАНА 21.02.1977
270 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 МИЛАНОВ ЛАСТОМИР 13.04.1950
271 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 МИЛАНОВА ЗОРА 18.11.1954
272 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 МЛАДЕНОВСКА ЈОРДАНКА 21.09.1961
273 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 НИКОЛОВА МАРИКА 28.08.1947
274 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 НИКОЛОВСКА ЖАКЛИНА 03.11.1973
275 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 НИКОЛОВСКИ ГОРАНЧО 22.05.1970
276 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 ПЕТРУШЕВИЌ ДРАГАНА 21.07.1989
277 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 ПЕШЕВСКА АНЕТА 30.07.1979
278 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 СТОЈАНОВСКА ЛИДИЈА 30.11.1970
279 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 СТОЈАНОВСКА СИЛВИЈА 12.09.1994

9 од 30
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
280 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 СТОЈАНОВСКИ ИВИЦА 01.11.1971
281 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 2 АРСИЌ ДОБРИЦА 05.09.1974
282 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 002 АРСИЌ ЈУГОСЛАВ 26.08.1973
283 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 002 АРСИЌ ЛАУРА 14.02.1998
284 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 002 АРСИЌ СЛАВОЉУБ 01.12.1946
285 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 006 МИТЕВСКИ ГОРАН 18.07.1987
286 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 007 СТОЈАНОВ МИРОСЛАВ 13.08.1985
287 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 008 ЈОВАНОВСКА СУНЧИЦА 07.04.1963
288 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 008 ЈОВАНОВСКА ТАТЈАНА 20.08.1992
289 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 008 ЈОВАНОВСКИ ИВИЦА 02.11.1982
290 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 009 ИГНАТОВСКА ВИОЛЕТА 14.02.1985
291 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 009 ИГНАТОВСКА СТАНКА 16.04.1960
292 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 009 ИГНАТОВСКИ МИТКО 30.10.1958
293 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 009 ИГНАТОВСКИ НИКОЛЧЕ 23.03.1986
294 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 010 ИЛИЕВСКА ВАЛЕНТИНА 17.01.1985
295 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 010 ИЛИЕВСКА ЕЛИДА 19.08.1960
296 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 010 ИЛИЕВСКИ БОРИС 17.02.1953
297 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 012 ГЈОРГИЕВА ДРАГИЦА 28.12.1964
298 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 012 ЃОРГИЕВ ДРАГАН 19.10.1961
299 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 012 ЃОРГИЕВСКИ БОБАН 29.05.1985
300 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 012 ЃОРГИЕВСКИ ДАНИЕЛА 02.07.1986
301 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 013 ЈОВАНОВСКИ ЉУБОМИР 14.01.1957
302 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 015 ТОДОРОВ БОРЧЕ 22.04.1981
303 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 015 ТОДОРОВА ЕЛЕНА 02.05.1985
304 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 015 ТОДОРОВА СНЕЖАНА 07.12.1960
305 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 015 ТОДОРОВСКИ АЛЕКСАНДАР 22.05.1983
306 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 017 ЃУРОВСКИ ДАРКО 14.09.1986
307 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 018 МЛАДЕНОВСКА ДИВНА 05.07.1984
308 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 018 МЛАДЕНОВСКИ БОБАН 22.11.1983
309 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 018 МЛАДЕНОВСКИ ВЛАДЕ 08.01.1958
310 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 020 МИНЕВСКИ ДАРКО 10.11.1988

10 од 30
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
311 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 1 1 ПЕТРУШЕВИЌ ЉУБЕНКА 17.05.1959
312 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 1 5 НИКОЛОВ ЃОРГИ 16.04.1944
313 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 01 001 ПЕТРУШЕВИЌ ПЕТКО 21.12.1957
314 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 01 004 ЦВЕТАНОВСКИ КОЛЕ 16.11.1952
315 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 01 006 МИТЕВСКА СЛАВИЦА 21.07.1959
316 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 01 006 МИТЕВСКИ ЗОРАН 08.09.1959
317 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 01 007 СТОЈАНОВ ИЛИЈА 26.07.1940
318 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0016 01 007 СТОЈАНОВА ЛЕФТА 08.08.1950
319 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 АЛЕКСОВСКА АНКИЦА 07.01.1955
320 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 АЛЕКСОВСКИ ВИКТОР 30.07.1981
321 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 АЛЕКСОВСКИ МИЈАЛЧЕ 25.10.1945
322 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 АЛЕКСОВСКИ НАТАША 04.03.1982
323 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 АНГЕЛОВ САШЕ 06.05.1976
324 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 ВЕЛИЧКОВА-АНГЕЛОВА МАРИНА 30.05.1977
325 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 ДИМИТРОВ ТОМИСЛАВ 07.09.1940
326 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 ДИМИТРОВА БЛАГОРОДНА 04.11.1939
327 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 ДИМИТРОВСКА ЕМИЛИЈА 12.11.1973
328 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 ДИМИТРОВСКИ ЗОРАН 17.06.1966
329 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 ЗДРАВКОВСКА МАРИЈА 11.07.1932
330 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 МИЛЕНКОВСКА ИВОНА 10.05.1998
331 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 МИЛЕНКОВСКА ОЛИВЕРА 21.07.1976
332 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 МИЛЕНКОВСКИ САШО 14.11.1972
333 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 ПАВЛОВ ГОРАНЧО 03.09.1971
334 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 ПАВЛОВ ЉУБОМИР 05.11.1950
335 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 ПАВЛОВА ВИКТОРИЈА 29.09.1996
336 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 ПАВЛОВА ДРАГИЦА 10.11.1950
337 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 ПАВЛОВА НАТКА 11.05.1974
338 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 СПАСОВСКА АНЏЕЛА 17.01.1991
339 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 СПАСОВСКА ЈАСМИНКА 15.09.1967
340 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 СПАСОВСКИ ДЕЈАН 03.04.1987
341 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 СПАСОВСКИ МИНО 14.02.1961

11 од 30
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
342 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 СПАСОВСКИ СТЕФАН 08.05.1992
343 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 СТОЈКОВСКА РАЈНА 04.03.1960
344 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 СТОЈКОВСКИ ДАЛИБОР 05.05.1984
345 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 СТОЈКОВСКИ ПЕРО 27.05.1960
346 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 ЦВЕТКОВ МЛАДЕН 04.03.1955
347 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 ЦВЕТКОВА ЛИМОНКА 17.03.1966
348 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0017 001 ПЕТКОВСКА ДОБРИЛА 07.11.1966
349 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 АЛЕКСОВ БЛАЖЕ 26.03.1951
350 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 ДАНИЛОВ МИЛЕ 30.08.1958
351 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 ДАНИЛОВА РУШКА 07.02.1960
352 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 ДАНИЛОВСКА ИВАНА 26.10.1994
353 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 ДАНИЛОВСКИ ТОМИЦА 20.09.1984
354 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 ЗАФИРОВСКА РУЖА 26.05.1965
355 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 ЗАФИРОВСКИ МИТКО 08.01.1961
356 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 ИЛИЕВСКИ ИГОР 17.07.1981
357 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 МИЦОВСКИ ВЛАТКО 06.10.1985
358 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 ТАШКОВСКИ ГЈОРГИ 19.04.1955
359 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 ТРАЈЧЕВА НАТКА 10.10.1949
360 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 ХАРАЛАМПИЕВА СОЊА 20.12.1960
361 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 2 ТАШКОВСКИ РОБЕРТ 08.08.1990
362 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 9 ИЛИЕВСКИ АРАЛАМПИЈА 22.02.1954
363 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 18 ТРАЈЧЕВ СЛОБОДАН 10.02.1946
364 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 22 ЃУРОВ ЕМИЛЧО 29.12.1981
365 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 001 ЈОРДЕВСКА МЕНЧЕ 03.05.1963
366 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 001 ЈОРДЕВСКИ ДРАГОМИР 04.03.1957
367 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 002 ТАШОВСКА ОЛГИЦА 12.08.1959
368 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 005 ДУНГЕВСКА ДУШКА 16.06.1954
369 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 005 ДУНГЕВСКИ АЛЕКСАНДРА 15.03.1983
370 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 005 ДУНГЕВСКИ ДРАГИ 02.06.1979
371 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 005 ДУНГЕВСКИ ЉУПЧО 18.05.1980
372 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 005 ДУНГЕВСКИ СЛАВЧО 07.01.1957

12 од 30
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
373 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 008 МИЦОВСКА СУЗАНА 22.12.1966
374 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 009 ГЕОРГИЕВСКА-ИЛИЕВСКА ДАНИЕЛА 03.08.1973
375 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 010 АЛЕКСОВА ЕЛИЦА 28.04.1953
376 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 011 АЛЕКСОВСКА МИРЈАНА 26.07.1964
377 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 011 АЛЕКСОВСКА СОФЧЕ 22.05.1986
378 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 011 АЛЕКСОВСКИ АЛЕКСАНДАР 25.02.1984
379 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 011 АЛЕКСОВСКИ АЛЕКСАНДРА 07.06.1991
380 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 011 АЛЕКСОВСКИ АНДРЕЈ 07.06.1987
381 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 011 АЛЕКСОВСКИ ЈАШКО 23.08.1955
382 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 012 СРЕБРЕНОВ НЕНАД 03.01.1986
383 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 012 СРЕБРЕНОВ НИКОЛА 23.11.1956
384 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 012 СРЕБРЕНОВА БИСЕРКА 14.11.1963
385 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 013 ХАРАЛАМПИЕВ МИЛАН 29.08.1957
386 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 014 СТРАШЕВСКИ ДАНИЕЛ 20.06.1986
387 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 016 ДАНЕВСКИ ИВАН 05.03.1986
388 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 016 ДАНЕВСКИ НИКОЛА 10.10.1983
389 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 017 ГИЧЕВ АЛЕКСАНДАР 04.08.1961
390 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 017 ГИЧЕВА ЗДРАВКА 27.01.1956
391 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 017 ГИЧЕВА КРИСТИНА 13.11.1985
392 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 018 ДОНЕВ ЗОРАН 07.04.1961
393 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 018 ДОНЕВА АЛЕКСАНДРА 17.11.1990
394 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 018 ДОНЕВА ВИОЛЕТА 06.04.1972
395 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 018 ДОНЕВА ФРОСИНА 17.04.1994
396 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 019 ПАНОВСКИ ДАНИЕЛ 29.03.1991
397 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 020 ТРИМОВСКА НАТАЛИ 16.06.1999
398 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 022 ЃУРОВА ГАЛИНА 23.11.1957
399 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 2 17 ХАСАНОВИЌ САЊА 02.02.1984
400 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 3 014 СТРАШЕВ КОЛЕ 20.08.1957
401 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 01 ЈОРДЕВСКА ЈОВАНА 20.01.1987
402 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 02 003 ИВАНОВСКА ЛИЛА 19.12.1962
403 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 02 003 ИВАНОВСКИ ИВО 30.06.1956

13 од 30
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
404 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 02 004 МИЦОВСКИ ДЕЈАН 21.07.1990
405 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 02 006 МИТРОВСКА ЗОРИЦА 06.05.1954
406 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 02 006 МИТРОВСКА МИЛЕНА 16.09.1987
407 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 02 009 ИЛИЕВСКА АНКА 09.01.1957
408 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 02 021 ЈАНЕВ ДРАГАНЧЕ 26.04.1979
409 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 02 021 ЈАНЕВА НАТАЛИЈА 05.02.1982
410 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 02 021 ЈОВАНЧЕВА НАДЕЖДА 01.08.1946
411 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 03 014 СТРАШЕВА ВЕСНА 17.12.1962
412 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 12 СРЕБРЕНОВ ИЛИЈА 12.08.1990
413 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0018 20 ТРИМОВСКИ МИЛИВОЈЕ 16.11.1963
414 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0019 ИЛИЕВ ЖАРКО 17.09.1975
415 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0019 ИЛИЕВА БОСИЛКА 28.02.1952
416 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0019 ИЛИЕВА СЛАЃАНА 03.09.1981
417 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0019 КИТАНОВ ЉУПЧО 10.04.1963
418 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0019 КУЗМАНОВА ЉУБИЦА 05.02.1951
419 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0019 МИРОВСКА НАДА 27.02.1951
420 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0019 НАНЕВ МАРЈАНЧО 30.04.1972
421 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0019 НИКОЛОВ НИКОЛА 06.05.1949
422 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0019 СМИЛКОВА НАТАША 18.03.1977
423 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0019 СТОЈАНОВ ГОРАНЧО 22.09.1969
424 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0019 СТОЈАНОВА МАРИЈА 14.02.1998
425 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0019 СТОЈЧЕВСКА МИЛИЦА 15.07.1950
426 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0019 СТОЈЧЕВСКИ ВЕЦКО 29.07.1948
427 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0019 5 КУЗМАНОВ ИВИЦА 02.08.1981
428 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0019 001 НИКОЛОВА ПАВЛИНКА 18.06.1950
429 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0019 001 СТОЈАНОВА ДАНИЈЕЛА 26.06.1977
430 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 АПОСТОЛОВ ДАНИЕЛ 29.09.1984
431 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 АПОСТОЛОВА РАДМИЛА 04.09.1989
432 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 ЗАОВСКА БРАНКА 31.01.1961
433 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 МЛАДЕНОВ ЕМИЛ 11.08.1986
434 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 МЛАДЕНОВА ЛИДИЈА 30.11.1993

14 од 30
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
435 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 НАНЕВ ДОЦЕ 08.02.1949
436 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 НИКОЛОВСКА МИРЈАНА 16.01.1965
437 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 НИКОЛОВСКИ СИНИША 18.05.1964
438 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 НИКОЛОВСКИ ФИЛИП 25.10.1996
439 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 ПЕТКОВСКИ ЛАСТЕ 30.05.1963
440 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 12 ДИМИТРИЕВСКИ МИКИ 05.11.1987
441 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 22 МЛАДЕНОВ ИВАН 26.07.1990
442 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 002 МИТРОВСКА САЊА 11.11.1989
443 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 002 МИТРОВСКА СЛАВИЦА 25.02.1960
444 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 002 МИТРОВСКИ БОЖИН 17.12.1958
445 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 004 ПЕНЧОВ ВИКТОР 13.01.1990
446 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 005 АПОСТОЛОВ АЛЕКСАНДАР 02.05.1987
447 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 005 АПОСТОЛОВ ДЕНИС 24.09.1985
448 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 005 АПОСТОЛОВ ЉУПЧО 28.03.1961
449 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 005 АПОСТОЛОВА ЛЕНЧЕ 17.02.1964
450 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 005 ЈОВАНОВСКА АПОСТОЛОВ МАРИНА 07.03.1986
451 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 006 МАРКОВ ДОБРЕ 02.04.1954
452 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 006 МАРКОВА САШКА 06.05.1961
453 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 006 МАРКОВСКА МАЈА 13.12.1992
454 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 007 ЗЛАТЕВ ВАНЧО 12.01.1956
455 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 008 ЕФРЕМОВ СТРАШО 15.09.1956
456 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 008 ЕФРЕМОВА ДРАГИЦА 12.09.1959
457 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 008 ЕФРЕМОВСКИ ДРАГАН 09.09.1987
458 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 009 БРЕЗОВЕЦ ИВАНА 17.07.1985
459 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 010 ИГНАТОВ МИТКО 18.09.1977
460 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 010 ИГНАТОВА ХРИСТИНА 08.08.1979
461 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 011 ЕФРЕМОВ БОГЕ 14.03.1957
462 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 011 ЕФРЕМОВА ВАСКА 07.01.1960
463 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 011 ЕФРЕМОВСКА ЕЛЕНА 18.06.1986
464 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 011 ЕФРЕМОВСКИ ИГОР 30.07.1987
465 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 012 ДИМИТРИЕВСКА СЛАЃАНА 06.12.1987

15 од 30
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
466 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 012 МИЦЕВСКА ЛИДА 29.06.1968
467 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 012 МИЦЕВСКИ СТАНЧО 10.08.1960
468 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 014 ИВАНОВ БОГДАН 21.09.1955
469 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 014 ИВАНОВА ДУШКА 01.09.1961
470 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 014 ИВАНОВА МАРТИНА 24.03.1995
471 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 015 МИЦОВСКА ЈУЛИЈА 21.07.1987
472 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 015 МИЦОВСКИ ЈОВАН 23.03.1961
473 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 015 МИЦОВСКИ РОБЕРТ 06.10.1983
474 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 016 МОЈАНОСКА ПЛАНИЌ МАРИЈА 26.07.1990
475 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 016 МОЈАНОСКИ БЛАГОЈА 14.06.1956
476 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 016 СТОЈАНОВСКА КАТЕРИНА 02.02.1991
477 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 016 СТОЈАНОВСКИ ИГОР 16.08.1989
478 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 017 ПЕТКОВСКИ БОБАН 04.08.1988
479 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 019 ТОДОСОВ ДАРКО 22.01.1986
480 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 023 ЗАОВСКИ БОБАН 05.06.1984
481 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 023 ЗАОВСКИ СОФИЈА 30.12.1990
482 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 024 ЈАКИМОВА ВЕЛИКА 06.04.1947
483 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 00 012 ДИМИТРИЕВСКИ МАРТИНА 01.09.1994
484 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 01 001 ЈАКИМОВСКА СНЕЖАНА 31.03.1960
485 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 01 002 ДИМИТРИЕВСКИ ЗЛАТКО 25.01.1986
486 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 01 013 ТРАЈЧОВ ГОРАН 18.04.1976
487 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 01 013 ТРАЈЧОВ МАРТИН 30.08.2000
488 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 01 013 ТРАЈЧОВА СТАНКА 25.01.1977
489 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 01 019 ТОДОСОВ СТОЈЧЕ 05.06.1962
490 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 01 022 МЛАДЕНОВА ПАВЛИНА 19.09.1960
491 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0020 Л 1 ЈАКИМОВСКИ ГОЦЕ 15.10.1955
492 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 АНГЕЛОВ ЗОРАН 04.02.1977
493 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 АНГЕЛОВА ЕВРОСИМКА 27.08.1950
494 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 АНЃЕЛОВА НЕВЕНКА 13.05.1979
495 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 ВЕЛИЧКОВСКА СВЕТЛАНКА 10.12.1959
496 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 ЕФРЕМОВ ВАНЧО 01.03.1954

16 од 30
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
497 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 ЕФРЕМОВА ВЕНЕТА 23.01.1973
498 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 КУЗМАНОВА ДРАГА 02.08.1960
499 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 МИРЕВСКА ГОЛУПКА 24.07.1950
500 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 МИТЕВА СНЕЖАНКА 05.01.1957
501 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 ПЕТРОВСКИ ВОИМИР 14.08.1954
502 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 СЕНТОВ ДРАГЕ 28.03.1954
503 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 СРЕБРЕНОВ ВИКТОР 13.01.1977
504 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 СРЕБРЕНОВ ГОЧЕ 26.02.1951
505 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 СРЕБРЕНОВ СИНИША 15.11.1980
506 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 СРЕБРЕНОВА МАРИЈА 01.03.1980
507 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 СРЕБРЕНОВА МИЛИЦА 06.09.1956
508 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 СТОЈКОВ МАРЈАН 14.12.1947
509 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 СТОЈКОВА ПЕРСА 28.02.1951
510 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 СТОЈКОВСКА ЖИВКА 09.02.1945
511 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 5 СРЕБРЕНОВА АНИТА 14.11.1987
512 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 6 АМПЕВ ДАРКО 22.07.1981
513 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 8 МИТЕВСКА СИЛВАНА 11.12.1965
514 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 17 ЕФРЕМОВ ИЛЕ 30.05.1979
515 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 21 КУЗМАНОВ АЛЕКСАНДАР 24.08.1981
516 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 002 СЕНТОВ ИВИЦА 08.10.1980
517 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 002 СЕНТОВА НАДА 18.07.1956
518 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 002 СЕНТОВА САНЕЛА 20.06.1988
519 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 005 АМПЕВ САВЕ 05.11.1950
520 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 005 АМПЕВА СТАЛИНКА 26.07.1949
521 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 007 ЌИМОВ БОБАН 28.01.1982
522 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 008 МИТЕВСКА НИНА 21.06.1996
523 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 008 МИТЕВСКИ НАУМЧО 22.01.1960
524 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 008 МИТЕВСКИ ОЛИВЕР 06.01.1987
525 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 009 МИРЕВСКА АНЕТА 27.11.1978
526 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 011 АМПОВСКИ РУМЕН 13.05.1987
527 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 013 БОЖИЛОВА ДАВИНКА 23.02.1949

17 од 30
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
528 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 013 КЕСИСИ ЛУКРЕЦИЈА 02.01.1970
529 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 013 МАТУСКИ ВАСА 23.10.1991
530 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 017 ЕФРЕМОВА ВЕСНА 23.07.1975
531 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 017 СТОЈКОВСКА АНАСТАСИЈА 03.04.2001
532 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 017 СТОЈКОВСКА ИВОНА 12.03.1998
533 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 017 СТОЈКОВСКА МАЈА 05.02.1978
534 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 017 СТОЈКОВСКИ ИВАНЧЕ 06.07.1972
535 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 019 ПЕТРОВСКА СТРУНКА 21.06.1960
536 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 021 КУЗМАНОВА КАТЕРИНА 16.02.1981
537 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 021 КУЗМАНОВСКА ДРАГИЦА 08.01.1986
538 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 021 КУЗМАНОВСКИ ДРАГАН 14.03.1983
539 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0021 01 002 МОНЕВСКА РОЦА 19.03.1957
540 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 ГОЧЕВСКА АЛЕКСАНДРА 08.03.1984
541 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 ГОЧЕВСКИ СЛАВИША 02.08.1960
542 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 ДОСЕВСКА ЛЕНЧЕ 19.02.1961
543 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 ЗАРОВСКА ГОРДАНА 04.02.1964
544 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 МАНАИЛОВ ЈОВАНЧЕ 23.12.1979
545 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 ПЕТРУШЕВ ВЛАДИМИР 17.03.1958
546 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 ПЕТРУШЕВА СОЊА 13.11.1960
547 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 САРАФИМОВ ДРАГИ 21.09.1947
548 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 САРАФИМОВА ПЕРСА 23.05.1955
549 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 СРЕБРЕНОВСКИ МИКИ 04.12.1984
550 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 СТОЈАНОВ ВИДАНЧО 09.08.1971
551 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 СТОЈАНОВА ГАБРИЕЛА 22.02.1982
552 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 ЦВЕТКОВСКИ СЛОБОДАН 22.08.1959
553 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 4 ДОСЕВСКИ АЛЕКСАНДАР 30.06.1987
554 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 8 ГОЧЕВ ЕМИЛЧО 27.12.1963
555 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 001 ПЕТРУШЕВСКА ИРИНА 18.04.1988
556 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 001 ПЕТРУШЕВСКИ БОБАН 22.09.1985
557 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 002 ЛАЗАРОВА МАРИЈА 13.03.1937
558 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 002 МАНАИЛОВ ИВИЦА 30.01.1977

18 од 30
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
559 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 002 МАНАИЛОВ НИКОЛЧЕ 07.12.1952
560 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 003 ВЕЛКОВСКА ТРАЈАНКА 21.05.1942
561 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 003 СТАМЕНОВА УБАВКА 16.09.1972
562 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 004 ДОСЕВСКА МИТРА 27.09.1952
563 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 005 ПЕШЕВСКИ ВЛАТКО 25.02.1964
564 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 006 ЕФРЕМОВА-СРЕБРЕНОВСК ГАБРИЕЛА 19.05.1988
565 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 006 СРЕБРЕНОВСКА ПАВЛИНА 21.09.1955
566 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 006 СРЕБРЕНОВСКИ ЗОРАН 14.11.1987
567 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 008 ГОЧЕВСКИ ВАЛЕРИ 26.11.1991
568 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 008 ГОЧЕВСКИ МАРТИН 31.12.1987
569 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 009 ЦВЕТКОВСКА ИВАНА 09.07.1990
570 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 009 ЦВЕТКОВСКА ЈАДРАНКА 07.12.1963
571 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 010 СТОЈАНОВ МИШЕ 04.01.1983
572 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 010 СТОЈАНОВА СТРУМКА 01.08.1952
573 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 011 САРАФИМОВ РАДОСЛАВ 25.11.1980
574 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 011 САРАФИМОВА АЛЕКСАНДРА 15.08.1985
575 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 015 АНДОВ ОРЦЕ 27.02.1958
576 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 015 АНДОВА ВАЛЕНТИНА 11.02.1964
577 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 015 АНДОВСКИ МАРТИН 18.12.1986
578 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 017 ЈАКИМОВ СЛАВЧО 13.03.1978
579 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 017 ЈАКИМОВА БЛАГИЦА 08.08.1980
580 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 020 ЗАРОВСКИ ВЛАДИМИР 18.11.1986
581 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 020 ЗАРОВСКИ ДЕЈАН 21.04.1990
582 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 2 18 МАНАСИЈЕВ ЛАЗО 17.04.1976
583 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 6 СРЕБРЕНОВСКИ СТЕФЧО 04.01.1962
584 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 02 ГОЧЕВСКА ЈУЛИЈАНА 14.12.1960
585 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 02 МАНАИЛОВА-ДИМИТРОВА СОЊА 11.02.1989
586 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 02 016 КОЦЕВСКА АНКА 19.06.1955
587 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 15 АНДОВСКИ ОЛИВЕР 14.08.1990
588 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 16 КОЦЕВСКИ ИВИЦА 02.03.1988
589 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 16 КОЦЕВСКИ МАРИЈАН 09.02.1992

19 од 30
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
590 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0022 Л 05 008 ГОЧЕВА СНЕЖАНКА 22.02.1969
591 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 АРСОВА БОРЈАНКА 18.09.1954
592 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 ДОНЕВСКИ ГОЦЕ 25.03.1972
593 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 ИЛИЕВСКИ ВОЈА 12.11.1945
594 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 НАНЕВ ЗОРАН 09.06.1974
595 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 ФИЛИПОВ ДРАГИ 08.09.1959
596 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 11 АНТОВСКИ ДРАГАН 14.07.1981
597 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 18 ВАНЕВ ЉУПЧО 07.03.1974
598 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 19 АНДОНОВА ВАЛЕНТИНА 24.08.1976
599 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 001 КОЛЕВА ВЕРКА 11.02.1949
600 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 002 НИКОЛОВСКИ ЈОЦО 15.09.1977
601 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 004 ФИЛИПОВА АНЕТА 23.05.1980
602 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 005 ЈОВАНОВСКА СОФКА 17.03.1965
603 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 005 ЈОВАНОВСКИ БЛАЖА 01.10.1957
604 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 005 ЈОВАНОВСКИ ДАВОР 11.11.1991
605 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 006 СТОЈКОВСКА ВЕСНА 19.02.1986
606 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 006 ФИЛИПОВ ДАНИЕЛ 08.07.1986
607 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 007 ИЛИЕВСКИ МИЛЕ 02.12.1968
608 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 007 ИЛИЕВСКИ ПЕТАР 08.02.1999
609 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 007 ИЛИЕВСКИ ФИЛИП 14.06.2000
610 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 010 ДИМОВ ЛАЗО 27.09.1948
611 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 010 ДИМОВА МАРУШКА 09.09.1949
612 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 010 ДИМОВА НАДА 15.10.1980
613 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 011 АНТОВСКА МИЛИЦА 21.03.1950
614 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 011 АНТОВСКИ АЛЕКСАНДАР 01.02.1980
615 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 012 ЗАФИРОВ НИКОЛА 12.03.1984
616 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 013 ПЕТРУШЕВСКИ ВАНЧЕ 29.08.1954
617 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 014 МАКСИМОВ БРАНКО 01.05.1969
618 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 014 МАКСИМОВ ДОЦЕ 21.02.1972
619 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 016 АРСОВ ДЕЈАН 09.05.1978
620 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 016 АРСОВ ИГОР 17.10.1980

20 од 30
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
621 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 016 АРСОВ ИЉО 02.02.1951
622 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 016 АРСОВА ГАБРИЕЛА 20.07.1978
623 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 016 АРСОВА ФРОСИНА 24.10.1985
624 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 017 АНЧЕВСКА ЛИДИЈА 24.01.1966
625 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 017 АНЧЕВСКА НАДИЦА 13.06.1993
626 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 017 АНЧЕВСКИ СТОЈНЕ 08.12.1961
627 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 019 АНДОНОВ ЃОРГЕ 03.08.1949
628 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 019 АНДОНОВА ВЕРКА 07.01.1951
629 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 019 АРСОВ ГОЦЕ 19.01.1955
630 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 020 НАНЕВА СИЛВАНА 29.06.1971
631 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 021 СТАНЧИН ЉУДЕВИТ 07.06.1945
632 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 023 СТАНЧИН ВЕРИЦА 01.11.1952
633 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 07 ИЛИЕВСКА ТАТЈАНА 24.12.1972
634 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 12 ЗАФИРОВ КРУМЕ 22.02.1951
635 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0023 18 ВАНЕВА ДИНА 18.01.1945
636 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 АТАНАСОВА РУЖА 14.02.1957
637 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 ИЛИЕВСКА СЛАВИЦА 24.12.1956
638 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 СПАСОВ НЕШКО 27.10.1948
639 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 ТОШЕВ ЗЛАТЕ 23.12.1981
640 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 ТОШЕВ РУМЕН 28.10.1956
641 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 ТОШЕВА СВИЛАНКА 10.02.1964
642 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 7 ПАВЛОВСКИ СТАВРЕ 15.11.1942
643 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 20 КУЗМАНОВ ОРЦЕ 23.04.1958
644 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 001 КОЛЕВСКА ЕЛИДА 01.05.1963
645 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 001 КОЛЕВСКИ ДИМИТРИ 08.09.1959
646 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 002 ТОШЕВА МАРИНА 04.08.1983
647 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 004 АМПОВА ЈУЛИЈАНА 10.05.1975
648 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 004 АМПОВСКИ КРИСТИЈАН 14.11.1996
649 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 005 ИЛИЕВСКА БЛАГИЦА 05.04.1982
650 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 005 ИЛИЕВСКА ЕЛЕНА 10.06.1979
651 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 006 БОШКОВ МИЛЕ 13.06.1952

21 од 30
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
652 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 006 БОШКОВА БРАНКА 13.07.1984
653 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 006 БОШКОВА ДЕСАНКА 17.01.1957
654 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 007 ПАВЛОВСКА МАГДЕЛЕНА 13.07.1948
655 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 007 ПАВЛОВСКА МАКЕДОНКА 13.04.1974
656 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 007 ПАВЛОВСКИ НИКОЛЧЕ 11.07.1971
657 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 007 ПАВЛОВСКИ ХРИСТИЈАН 27.03.1999
658 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 008 ТРАЈЧЕВ ПАВЛЕ 01.07.1951
659 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 009 ТРАЈЧЕВСКА ГОРИЦА 19.10.1950
660 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 009 ТРАЈЧЕВСКА ДРАГАНА 02.05.1988
661 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 009 ТРАЈЧЕВСКА СУЗАНА 21.04.1985
662 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 009 ТРАЈЧЕВСКИ ДЕЈАН 03.04.1978
663 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 009 ТРАЈЧЕВСКИ ЈОРДАН 18.01.1981
664 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 009 ТРАЈЧЕВСКИ ТРАЈКО 13.06.1951
665 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 010 ПАНОВСКА МАРИЦА 16.01.1973
666 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 010 ПАНОВСКА НАДА 08.06.1948
667 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 011 ЈАКШИЌ ГАБРИЕЛА 16.02.1979
668 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 011 ЈАКШИЌ ДЕЈАН 26.06.1976
669 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 011 ЈАКШИЌ МИЛАН 01.01.1947
670 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 011 ЈАКШИЌ МИЛКА 05.06.1946
671 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 013 ЦВЕТАНОВСКА МЕРИ 18.05.1998
672 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 013 ЦВЕТАНОВСКА ТЕА 09.12.1999
673 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 014 КОЦЕВ ПАНЧЕ 10.03.1976
674 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 014 КОЦЕВА ЕМИЛИЈА 06.07.1976
675 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 015 СТОЈАНОВСКА ВИОЛЕТА 10.08.1953
676 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 016 АТАНАСОВ ДАНИЕЛ 28.04.1988
677 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 016 АТАНАСОВ ИВЧО 08.09.1952
678 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 017 МИНОВСКА КАРОЛИНА 19.03.1977
679 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 017 МИНОВСКА МАКЕДОНКА 01.02.1950
680 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 017 МИНОВСКИ ИГОР 16.02.1976
681 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 018 ЈОВАНОВИЌ ДАЦА 29.07.1952
682 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 018 ЈОВАНОВИЌ НИКША 09.08.1982

22 од 30
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
683 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 019 СИМОНОВСКИ СЛАВЧЕ 02.10.1981
684 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 020 КУЗМАНОВ БОБАН 01.06.1984
685 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 020 КУЗМАНОВА ДРАГАНА 28.12.1989
686 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 020 КУЗМАНОВА ЛИДИЈА 08.10.1962
687 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 04 АМПОВСКА ТАМАРА 20.07.2000
688 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 10 ПАНОВСКИ СИНИША 19.04.1970
689 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0025 17 МИНОВСКА НИНА 26.11.2000
690 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБА11-ТИ ОКТОМВРИ 0238 ЗЛАТИНОВ ТОШЕ 18.10.1999
691 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0001 АВРАМОВСКИ ГРУИЦА 12.03.1948
692 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0001 АВРАМОВСКИ ЛАЗЕ 13.04.1973
693 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0001 АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТИНА 12.06.1981
694 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0001 ДЕНЧЕВСКА ЈАГОТКА 06.07.1947
695 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0001 ДЕНЧЕВСКИ КОЛЕ 20.06.1945
696 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0001 ЈАЧЕВСКИ ПЕТРЕ 30.08.1962
697 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0001 КОСТАДИНОВА ВЕРА 15.03.1953
698 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0001 ПОПЧЕВА МАГДА 15.03.1940
699 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0001 СМИЉКОВСКА МОНИКА 12.08.1988
700 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0001 СМИЉКОВСКА СУНЧИЦА 13.05.1965
701 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0001 СМИЉКОВСКИ РАДЕ 20.04.1958
702 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0001 ХРИСТОВСКИ ХРИСТО 26.10.1947
703 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0002 АРСОВСКА СВЕТЛАНКА 22.09.1956
704 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0002 ДИЕЛЕМАН МИХАЈЛОВСКИ СОФИА ЈАКОБА 07.09.1951
705 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0002 ЈАЧЕВСКА МИЛИЦА 09.03.1936
706 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0002 ЈАЧЕВСКИ ЦВЕТКО 22.03.1958
707 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0002 МИЛЕНКОВСКА ЉИЉАНА 23.11.1950
708 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0002 МИЛЕНКОВСКИ СТАМЕНКО 01.04.1959
709 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0002 МИРКОВСКА ЕЛЕНА 11.01.1984
710 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0002 МИРКОВСКИ ГОРАН 26.08.1979
711 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0002 МИТЕВСКА ЛИЛЈАНА 27.08.1964
712 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0002 МИТЕВСКИ ДАРКО 19.10.1998
713 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0002 МИТЕВСКИ НИКОЛА 29.04.1996

23 од 30
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
714 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0002 МИТЕВСКИ ЧЕДОМИР 18.07.1960
715 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0002 МИХАЈЛОВСКИ МИЛИВОЈЕ 08.11.1948
716 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0002 СИМОНОВА РОСКА 04.07.1955
717 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0002 СТАНОЈКОВСКА БИЛЈАНА 25.04.1971
718 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0002 СТАНОЈКОВСКИ БРАНКО 23.11.1961
719 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0002 СТОЈАНОВСКА ЛЕПОСАВА 15.02.1938
720 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0002 СТОЈАНОВСКА ЛИДИЈА 12.08.1967
721 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0002 СТОЈАНОВСКИ ВЛАТКО 17.03.1963
722 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0002 СТОЈАНОВСКИ СТЕФАН 30.07.1989
723 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0003 ГЕОРГИЕВСКА ЖАКЛИНА 02.02.1969
724 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0003 ГЕОРГИЕВСКА ЉУБИНКА 12.02.1991
725 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0003 ДИМИТРИЕВСКА ВЕСНА 21.09.1980
726 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0003 ДИМИТРИЕВСКА ЛАТИНКА 18.10.1951
727 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0003 ДИМИТРИЕВСКИ ДОБРОСАВ 01.04.1944
728 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0003 ДИМИТРИЕВСКИ НЕНАД 27.03.1973
729 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0003 КОЦЕВСКА ДРАГИНКА 26.03.1960
730 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0003 КОЦЕВСКИ ДАРКО 21.07.1991
731 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0003 КОЦЕВСКИ НОВИТ 06.10.1958
732 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0003 МЛАДЕНОВА ТРАЈКА 22.08.1949
733 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0003 НАНЕВ БЛАГОЈ 28.03.1953
734 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0003 НАНЕВА ЃУРЃА 09.04.1950
735 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0003 ПЕТРОВСКИ НЕНАД 25.02.1979
736 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0003 СЛАВЕВСКА ДАНКА 16.10.1949
737 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0003 СЛАВЕВСКИ РОБЕРТ 20.12.1970
738 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0003 СТОЈЧЕВСКИ ЗОРАН 21.07.1969
739 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0003 004 НУХИ ЗЕНИФА 18.02.1971
740 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0003 004 НУХИ МИЛЈАЗИМ 02.04.1945
741 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0003 004 НУХИ МУСТАФА 15.04.1969
742 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0003 004 НУХИ ЌИБРИЈА 05.12.1950
743 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0003 009 НУХИ ЕНИС 23.05.1997
744 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0003 009 НУХИ МЕДИНА 09.03.1995

24 од 30
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
745 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0004 ГЕЛЕВ ЗОРАН 13.01.1964
746 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0004 ГЕЛЕВ ЈАСМИН 23.03.1996
747 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0004 ГЕЛЕВА ЈАСМИНКА 12.07.1969
748 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0004 ГЕЛЕВА МАРИЈА 08.04.1992
749 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0004 ГЈОРГИЕВ ГЈОРЕ 17.03.1954
750 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0004 ГЈОРГИЕВА ТАМИРА 18.03.1960
751 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0004 ДИМИТРИЕВСКИ ЛАСТО 17.05.1965
752 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0004 ЃОРГИЕВА ИВАНА 24.06.1993
753 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0004 ЈОСИФОВ ПАВЛЕ 11.07.1956
754 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0004 ЈОСИФОВА СОЊА 23.08.1961
755 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0004 КОТЕСКА МЕНКА 05.01.1942
756 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0004 МИТЕВСКИ БРАНКО 01.11.1960
757 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0004 ТРАЈКОВСКА ДИМИТРИЕВ БИСЕРКА 28.03.1964
758 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0004 ТРАЈЧЕВСКА СОЊА 16.04.1966
759 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0004 ХРИСТОВА ЛИДИЈА 13.10.1961
760 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0004 2 СТОЈАНОВСКА МИЛКА 16.08.1948
761 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0005 АРИОНОВСКА АНЕТА 04.03.1989
762 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0005 ДАВИДОВСКА РАДИЦА 31.12.1985
763 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0005 ДАВИДОВСКИ ДРАГАН 11.04.1976
764 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0005 ЈОВАНОВ СТАМЕНЧЕ 30.12.1982
765 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0005 ЈОРДАНОВА МИЛКА 24.05.1947
766 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0005 СПАСОВСКИ ЈАШКО 29.06.1944
767 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0005 СТАНОЈКОВСКА МИЛИЦА 03.09.1987
768 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0005 СТАНОЈКОВСКА СТАНКА 25.08.1958
769 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0005 СТОИЛКОВСКИ СТАВРЕ 26.08.1962
770 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0005 СТОИЛКОВСКИ ЦВЕТКО 06.04.1959
771 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0005 СТОЈАНОВСКА ИВАНА 19.01.1997
772 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0005 СТОЈАНОВСКА РАТКА 18.09.1963
773 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0005 СТОЈАНОВСКИ АНДРЕЈ 17.02.1999
774 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0005 СТОЈАНОВСКИ БОЈАН 17.09.1958
775 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0005 ТИМЕВСКА ВЕСНА 16.05.1970

25 од 30
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
776 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0005 ТИМЕВСКА ЈОВАНА 30.05.1997
777 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0005 ТИМЕВСКИ ГОРАНЧО 27.04.1970
778 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0005 ТИМЕВСКИ МИШЕЛ 27.12.1991
779 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0006 АНГЕЛОВА СТОЈКА 11.05.1952
780 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0006 АНТОВА МАРЈАНА 28.08.1986
781 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0006 АТАНАСОВ ДИМИТАР 23.02.1943
782 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0006 АТАНАСОВ ХРИСТИЈАН 27.03.1974
783 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0006 АТАНАСОВА АНЕТА 28.03.1981
784 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0006 АТАНАСОВА МИЛКА 19.11.1945
785 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0006 ЈАКОВЛЕСКА ЉУБИЦА 12.03.1942
786 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0006 ЈАКОВЛЕСКИ ДИМИТАР 21.09.1998
787 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0006 МАКСИМОВСКА НАТАЛИЈА 15.12.1949
788 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0006 МАКСИМОВСКИ НИКОЛА 25.11.1998
789 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0006 МАКСИМОВСКИ ОРЦЕ 15.02.1973
790 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0006 МАКСИМОВСКИ РАДОВАН 07.02.1941
791 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0006 МАКСИМОВСКИ САША 07.11.1969
792 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0006 НИКОЛОВ БОГДАН 11.02.1952
793 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0006 НИКОЛОВА СУЗАНА 13.08.1958
794 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0006 ТРАЈЧЕВСКИ СЛАВЕ 03.06.1959
795 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0006 008 СТОЈКОВСКА СТАНОВИТКА 02.02.1947
796 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0006 009 МИТЕВСКА-НИКОЛОВА ЕЛЕНА 08.10.1984
797 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0006 009 НИКОЛОВ ДРАГАНЧО 01.04.1980
798 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0007 КИТАНОВ СТЕФЧО 31.01.1958
799 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0007 КИТАНОВА МИЛКА 12.02.1961
800 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0007 КОВАЧЕВИЌ РАДА 28.08.1959
801 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0007 КОВАЧЕВИЌ ТОМИСЛАВ 25.06.1958
802 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0007 ЛАЗАРЕВСКА ВЛАДАНКА 04.03.1955
803 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0007 РИСТОВСКА ЛЕНЧЕ 18.05.1963
804 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0007 РИСТОВСКИ БОБАН 05.01.1989
805 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0007 РИСТОВСКИ ВАНЧЕ 25.04.1961
806 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0007 СТАМЕНКОВСКА МАЈА 18.05.1994

26 од 30
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
807 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0007 СТАМЕНКОВСКИ НИКОЛА 09.12.1987
808 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0007 СТАМЕНКОВСКИ СТРАХИЛ 31.07.1961
809 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0007 СТАНОЕВ НЕНАД 08.07.1988
810 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0007 СТАНОЕВ ОРЦЕ 03.08.1963
811 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0007 СТАНОЕВ СТЕФАН 09.08.1991
812 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0007 СТАНОЕВА ВИОЛЕТА 14.01.1969
813 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0007 02 005 ЛАЗАРЕВСКИ ЉУБОМИР 08.03.1942
814 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0008 ВЕЛИЧКОВСКА ДРАГИЦА 27.04.1950
815 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0008 ЈОВАНОВСКА САШКА 08.05.1986
816 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0008 ЈОВАНОВСКИ НЕНАД 30.08.1983
817 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0008 ЈОВЧЕВСКА МАРИЈА 25.02.1981
818 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0008 ЈОВЧЕВСКИ ДРАГАН 04.11.1974
819 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0008 МИЦЕВ ФИЛИП 17.10.1986
820 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0008 НИКОЛОВА-ВУТОВА ЗОРИЦА 10.07.1982
821 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0008 ПАНОВ ВАНЧЕ 21.03.1980
822 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0008 ПАНОВ ЕМИЛ 30.03.1983
823 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0008 ПАНОВ ЉУБЕ 08.02.1949
824 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0008 ПАНОВА БОРЈАНКА 17.02.1956
825 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0008 ПАНОВА САЊА 24.05.1987
826 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0008 СПАСОВА ЦВЕТА 28.05.1979
827 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0008 СТОЈЧЕВСКА-МИЦЕВА НАДА 17.02.1954
828 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0008 1 1 ВЕЛИЧКОВСКИ ИЛЧЕ 10.07.1971
829 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0009 АНГЕЛОВИЌ ГРОЗДА 30.12.1960
830 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0009 АНЃЕЛОВИЌ МИЛЕ 03.02.1955
831 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0009 АНЃЕЛОВИЌ НЕНАД 22.01.1981
832 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0009 АРСЕНКОВ РАДЕ 16.07.1949
833 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0009 АТАНАСОВА НОЕВА ДАНИЕЛА 25.11.1974
834 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0009 ЗАОВ ВАНЧЕ 18.05.1958
835 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0009 ЗАОВА ЕМИЛИЈА 20.02.1969
836 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0009 ЗАОВСКА МАРИЈА 26.10.1996
837 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0009 ЗАОВСКИ ЈОВАН 08.10.1990

27 од 30
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
838 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0009 ЗДРАВКОВСКА ЛЕНКА 04.03.1943
839 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0009 ЈОВАНОВСКИ СТАНОЈКО 15.11.1944
840 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0009 МАРКОВ ДАНИЕЛ 12.09.1989
841 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0009 МАРКОВ ЉУПЧО 19.09.1968
842 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0009 МАРКОВ МАРИО 21.03.1998
843 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0009 МАРКОВА ЕЛЕНА 26.01.1988
844 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0009 МАРКОВА МАГДЕЛЕНА 29.07.1968
845 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0009 ПЕТКОВ САВЧО 07.10.1935
846 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0009 ПЕТКОВА ЛЕНА 02.12.1935
847 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0009 СТЕФАНОВ ЃОРГИ 23.02.1949
848 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0009 СТЕФАНОВА ЦАРКА 08.03.1955
849 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0009 ТОДОРОВСКА-АНЃЕЛОВИЌ ВАЛЕНТИНА 05.09.1983
850 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0010 АРСОВСКА ИВАНКА 07.01.1970
851 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0010 АРСОВСКИ ЧЕДО 22.07.1967
852 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0010 ДИМИТРИЕВСКА САША 13.05.1982
853 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0010 ДИМИТРИЕВСКА СТОЈИЛКА 16.11.1945
854 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0010 ДИМИТРИЕВСКИ КИРО 29.08.1947
855 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0010 ДИМИТРИЕВСКИ СИМО 23.10.1970
856 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0010 ЈАКИМОВСКА ЕЛЕНА 03.08.1995
857 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0010 ЈАКИМОВСКА СНЕЖАНА 25.05.1975
858 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0010 ЈАКИМОВСКИ СТОЈАН 24.04.1964
859 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0010 ЈАКОВЛЕСКА СЛАВИЦА 27.11.1971
860 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0010 ЈАКОВЛЕСКИ АНТОНИ 23.05.1966
861 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0010 СПАСОВА АРСОВСКА СОЊА 28.01.1988
862 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0010 СТОЈЧЕВА РАТКА 20.07.1946
863 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0010 ТРАЈЧЕВСКИ БОБАН 21.10.1978
864 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0010 ТРАЈЧЕВСКИ ИВАНЧЕ 12.07.1941
865 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0010 ШЕШЛИЈА ПЕНКА 26.12.1944
866 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0011 АДРАМАНОВ АЛЕКСАНДАР 28.07.1978
867 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0011 АДРАМАНОВ КИРЕ 07.03.1980
868 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0011 АДРАМАНОВА ЈАНА 24.08.1949

28 од 30
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
869 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0011 АДРАМАНОВА САШКА 13.12.1983
870 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0011 АДРАМАНОВА ТАЊА 11.11.1984
871 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0011 БОГАТИНОВ ЈОРДАНЧЕ 10.03.1971
872 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0011 БОГАТИНОВА РУЖА 30.05.1941
873 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0011 ДИМИТРИЕВСКИ СРЕТАН 24.05.1978
874 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0011 ИВАНОВСКА УБАВКА 09.08.1973
875 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0011 ЈОВАНОВ АЦО 25.03.1960
876 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0011 ЈОВАНОВА ЦВЕТАНКА 19.04.1964
877 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0011 КОСТАДИНОВ ВАНЧЕ 07.07.1965
878 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0011 КОСТАДИНОВА СОЊА 24.01.1966
879 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0011 ПЕЈЧИНОВСКА ИВАНА 08.10.1994
880 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0011 ПЕЈЧИНОВСКА ОЛГИЦА 27.09.1963
881 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0011 ПЕЈЧИНОВСКИ НИКОЛА 17.02.1997
882 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0011 ПЕЈЧИНОВСКИ СТОЈЧЕ 10.01.1962
883 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0011 СЕРАФИМОВ ИГОР 30.05.1984
884 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0011 СТАНОЕВСКИ ГОЦЕ 08.04.1999
885 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0011 ТАСЕВСКА ДОБРИЛА 02.06.1963
886 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0011 ТАСЕВСКА МАЈА 28.05.1984
887 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0011 ТАСЕВСКИ ИВАН 15.07.1960
888 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0011 ТАСЕВСКИ СТОЛЕ 29.05.1984
889 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0012 ИЛИЕВСКА ИВАНА 08.03.1991
890 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0012 ИЛИЕВСКА КРИСТИНА 20.12.1985
891 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0012 ИЛИЕВСКА СОЊА 09.09.1962
892 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0012 ИЛИЕВСКИ АНЧЕ 28.09.1960
893 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0012 ЈОВАНОВ ДОБРИВОЕ 15.12.1938
894 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0012 ЈОВАНОВА ЗАГОРКА 10.12.1940
895 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0012 КОСТАДИНОВ ДЕЈАН 26.07.1987
896 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0012 КОСТАДИНОВ ФИДАНЧО 14.08.1966
897 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0012 КОСТАДИНОВА ПЛАМЕНКА 27.01.1966
898 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0012 НАКОВСКА СИЛВАНА 07.08.1968
899 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0012 НАКОВСКИ ВИТЕ 24.02.1964

29 од 30
ПРЕГЛЕД НА ГЛАСАЧИ ЗА ИЗБОРНОТО МЕСТО - Пробиштип - 1534

Праша Праш
РБ Населено Улица Број Додаток Влез Стан Презиме Име Дата 102 ње1 ање2
900 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0012 НИКОЛОВСКИ ВЛАТКО 29.03.1961
901 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0012 СПАСОВСКА ЛАТА 06.12.1954
902 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0012 СПАСОВСКИ ИГОР 30.10.1975
903 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0012 СПАСОВСКИ МАРЈАН 07.05.1978
904 ИНДУСТРИСКА НАСЕЛБАЈОАКИМ КРЧОВСКИ 0012 СПАСОВСКИ ОЛИВЕР 02.02.1983

30 од 30

Вам также может понравиться