Вы находитесь на странице: 1из 1

СОБИРАЊЕ И ОДЗЕМАЊЕ ДЕЦИМАЛНИ БРОЕВИ (стр 77)

1. а) 5,86 б) 14,1 в) 39,1 г) 77,44 д) 660,49 ѓ) 38,04 е) 79,64 ж) 62,59 з) 17,1 ѕ) − 8,43 и) 9,136
ј) 13,7 к) 5,36 л) 7,48 2. а) (5,4 +  86,6)  +  357 = 92 + 357 = 449 б) (8,7 + 12,3)  +  (13,6 + 2,4)
= 21 + 16 = 37 в) 965,4 г) 90 д) 81,2 ѓ) 109,8 3. а) 2,6  +  1,3 = 3,9 б) 5,4  +  0,4 = 5,8 в) 2,4 –
2,4 = 0 г) 1,91  +  5 = 6,91 д) 2,7 – 0,7 = 2 ѓ) 3,5  +  1,6 = 5,1 4. а) 2,1 – 1,6 = 0,5 б) 1,8  +  3 =
4,8 в) 3,8 – 0,08 = 3,72 г) 2,08  +  2,1 = 4,18 д) 2,4 – 1 = 1,4 ѓ) 4  +  2,80 = 6,8

2. а) 3 – 0,87 = 2,13 б) 1,71 + 2,9 = 4,61 в) 1 – 0,95 = 0,05 г) 2,5  +  5,1 = 7,6 д) 4,9 – 2,7 = 2,2
ѓ) 3 – 1,68 = 1,32

3. а) 0,5 – 0,3 = 0,2 б) 5,7 – 2,3 = 3,4 в) 4,171 – 3,0 1,171 г) 5,44 – 3,804 = 1,636 д) 5,7 + 3,074
= 8,774 ѓ) 4,000  −  1,02 = 2,98 7. а) 46,4  +  9,3 = 55,7 б) 9,6 – 3,4 = 6,2 в) 25,5  +  369,43 =
394,93 г) 44,87 – 34,1 = 10,77 д) 36,89  +  4,0 = 40,89 ѓ) 3900,0 – 900,0 = 3000 8. Струмица −
Берово – Делчево – Македонска Каменица = 120,9 km, а Струмица – Радовиш – Штип –
Кочани  −  Македонска Каменица = 132,5 km, значи најкраткото растојание е 120,9 km 9.
а) од А до В е 16,1 km б) 13,6 km 10. 32,9 km – (13 km  +  9,7 km) = 32,9 km – 22,7 km =
10,2 km

13. 8,31 km 14. 8 – (4,2  +  3,15) = 8 – 7,35 = 0,65 m 15. 5,7; 5,5; 5,3; 5,1; 4,9; (5,7 – 4,9 = 0,8)
16. (340,26  +  247,1 +  43,6 = 630,96 km2 = 63096 ha

Вам также может понравиться