Вы находитесь на странице: 1из 1

¿¡û À¡¼ò¾¢ð¼õ

À¡¼õ : ¾Á¢ú −Ä츢Âõ / ¾Á¢ú¦Á¡Æ¢ - −Ä츢Âõ (¾Å¨½ 2/3)


ÀÊÅõ : 4/5/6 §Áø¿¢¨Ä
Á¡½Å÷ ±ñ½¢ì¨¸ : 20/20 (¬ñ¸û: 2; ¦Àñ¸û: 18)
¿¡û / ¸¢Æ¨Á : 11.09.2017 / ¾¢í¸ð¸¢Æ¨Á
§¿Ãõ : 40 ¿¢Á¢¼í¸û (¸¡¨Ä 08.00 - 08.40)
À¡¼ò¾¨ÄôÒ : ¿¡Åø («¸øÅ¢ÇìÌ/«ó¾¢Á¸¡Äõ - ¸Õô¦À¡Õû) /
º¢Ú¸¨¾ («ð¨¼¸û - ºÓ¾¡Âó¾¨É¸û)
¸üÈø §ÀÚ :
ÀÊ¿¢¨Ä :
¾¢Èý ´Õí¸¢¨½ôÒ :
À¡¼ ´Õí¸¢¨½ôÒ :
Á¡½Å÷ ÓýÉÈ¢× :
À¡¼ §¿¡ì¸õ : −ôÀ¡¼ −Ú¾¢ìÌû Á¡½Å÷¸û: («÷ Ţ̾¢)
i)
º¢ó¾¨Éò¾¢Èý :
¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò¾¢Èý :
Å¢ÃÅ¢ ÅÕõ ÜÚ¸û :
ÀñÒìÜÚ¸û :
À¡¼ò Ш½ô¦À¡Õð¸û :

ÀÊ (§¿Ãõ) À¡¼ô¦À¡Õû ¿¼ÅÊ쨸 ÌÈ¢ôÒ


(08.00 - (Ó.¾¢. / ¯.¿¢.º¢.¾¢.
¿¢.º¢.¾¢. / Å¢.Å.Ü. / À.Ü. / À¡.Ð.¦À¡.
À¡.Ð.¦À¡.
08.40) / «ÏÌÓ¨È / ³-¾¢íì ŨÃÀ¼õ / Á¾¢ôÀ£Î

À£Ê¨¸ • À¡¼ «È¢Ó¸õ 1. Ó¨Èò ¾¢Èõ:


(5 ¿¢Á¢¼õ) • ±.¸¡.: 2. ¾É¢Â¡û / −¨½Â÷ / ÌØ
(08.00 - 08.05) («÷ Ţ̾¢) 3. («ø Ţ̾¢) / ÅÌôÒ Ó¨È
ÀÊ 1 1. º¢ó¾¨Éò¾¢Èý:
¯Â÷¿¢¨Äî º¢ó¾¨Éò¾¢Èý:
(5 ¿¢Á¢¼õ) 2.
Å¢ÃÅ¢ ÅÕõ ÜÚ¸û:
(08.05-08.10) 3.
ÀñÒììÜÚ¸û:
ÀÊ 2 1. À¡¼òШ½ô¦À¡Õð¸û:
(10 ¿¢Á¢¼õ) 2. «ÏÌÓ¨È:
(08.10-08.20) 3. ³-¾¢íì ŨÃÀ¼õ:
ÀÊ 3 1. Á¾¢ôÀ£Î:
(10 ¿¢Á¢¼õ) 2.
(08.20-08.30) 3.
Á¾¢ôÀ£Î • À¢üº¢ 1.
(5 ¿¢Á¢¼õ) • ±.¸¡.: 2.
(08.30-08.35) - ̨ȿ£ì¸ø 3.
- ÅÇôÀÎòоø
- ¾¢¼ôÀÎòоø
ÓÊ× • À¡¼îÍÕì¸õ 1.
(5 ¿¢Á¢¼õ) • ±.¸¡.: 2.
(08.35-08.40) 3.

Á£ðν÷¾ø:
ÀÊ Ì¨È ¿¢¨È
À£Ê¨¸
ÀÊ 1
ÀÊ 2
ÀÊ 3
Á¾¢ôÀ£Î
ÓÊ×