Вы находитесь на странице: 1из 7

Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.

md/formulare și clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро статистики: www.statistica.md/формы и классификаторы
Date de identificare/ Идентификационные данные BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 93 din 26.05.2017 «Cu privire
la statistica oficială», producătorii de statistici oficiale:
Denumirea:________________________________________________ - au dreptul să obțină și să colecteze datele necesare producerii de informație
Наименование: statistică de la toate persoanele fizice și juridice (art.13);
- asigură protecţia datelor confidenţiale şi neadmiterea divulgării acestora
________________________________________________________ (art.19).
Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate sau în
volum incomplet constituie contravenţie şi se sancţionează conform art.330 al
Adresa/Адрес: Codului contravențional al Republicii Moldova.
В соответствии с Законом Республики Молдова № 93 oт 26.05.2017 года
Raionul (municipiul, UTA Găgăuzia)___________________________ Cercetare statistică «Об официальной статистике», органы официальной статистики:
- имеют право получать и собирать данные, необходимые для
Район (муниципий, АТО Гагаузия) anuală производства статистической информации, от всех физических и
юридических лиц (cт.13);
- гарантируют конфиденциальность данных и недопущение их разглашения
Satul (comuna), oraşul_______________________________________ (cт.19).
Село (коммуна), город Статистическое обследование Непредставление в установленный срок статистических данных,
представление недостоверных данных или в неполном объеме является
Strada__________________________________________nr. _______
годовое правонарушением и санкционируется в соответствии сo ст.330 Кодекса о
Улица правонарушениях Республики Молдова.

Nr. 8-c
Cod CUIÎO ________________
Код Activitatea muzeului / galeriei

Cod IDNO __________________________ Aprobat prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică


Код
(indicaţi) nr.88 din 27.11.2017
Instituție distinctă Утвержден приказом Национального бюро статистики
№ 88 от 27.11.2017
Cod CFP ____ Filială
Код

Conducătorul _____________________________________ Деятельность музея / галереи


Руководитель (nume, prenume/ имя, фамилия) Prezintă muzeele la 20 ianuarie:
(укажите)
Semnătura/Подпись) „______”________________________________ Самостоятельная единица 1. Organului teritorial de statistică
2. Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
L.Ş. М.П. Филиал
Представляют музеи 20 января:
Executantul _______________________________________________ 1. Территориальному статистическому органу
Исполнитель (nume, prenume/ имя, фамилия) 20_____ 2. Министерству просвещения, культуры и исследований

tel. ______________________________________________________
тел.
Tipărit la BNS al RM, t.450 ex, c.
Profilul: 1. De arheologie 2. De istorie 3. De etnografie 4. De istorie și etnografie 5. De artă 6. De literatură 7. De știință și tehnică 8.De arhitectură 9. Memoriale 10. De istorie naturală 11.Altele
Профиль Aрхеологический Исторически Этнографический Историкo - Художественный Литературный Научно-технический Архитектурный Мемориаль- Естественно- Другие
музея: й этнографический ный исторический
I. CARACTERISTICA SUCCINTĂ A BUNURILOR CULTURALE DEŢINUTE DE MUZEE / GALERII
КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ, ХРАНЯЩИХСЯ В МУЗЕЯХ / ГАЛЕРЕЯХ
Numărul de piese expuse pe Numărul
parcursul anului de raportare Numărul
Numărul pieselor Numărul de Numărul de piese
Число предметов, экспонированных de piese
total al pieselor de muzeu, piese Numărul documentate
в течение отчетного года restaurate
de muzeu ce necesită conservate în de piese supuse computerizat
în perioada de
Nr. (fond+auxiliar) în cadrul în cadrul restaurare perioada inventarierii (la finele anului)
raportare (din col.1)
Categoriile de bunuri culturale rând. expoziţiilor expozițiilor temporare (din col.1) de raportare ştiinţifice Количество
Число
Категории культурных Число permanente в рамках Число (din col.1) предметов,
предметов,
ценностей № музейных в рамках временных выставок музейных Число Число предметов, введенных в
отреставриро-
стр. предметов постоянных предметов, предметов, на прошедших электронную
ванных
(фонд+вспомог.) экспозиций требующих консервации научную базу
в отчетном
în afara реставрации в отчетном инвентаризацию данных
în muzeu периоде
muzeului (из гр. 1) периоде (из гр.1) ( на конец года)
в музее (из гр.1) *
вне музея
А В 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Total / Всего 10
din care: в том числе:
20
pictură / живопись
grafică / графика 30
sculptură / скульптура 40
desen / рисунки 50
gravură / гравюры 60
stampă / эстампы 70
artă decorativă/ декоративно-прикладное
80
искусство
numismatică / нумизматика 90
arheologie / археология 100
documente / документы 110
fotografii / фотографии 120
înregistrări audio și video / аудио-видеозаписи 130
etnografie / этнография 140
obiecte de valoare memorială
150
предметы быта и личного пользования
obiecte de cult / предметы культа 160
cărţi manuscrise şi tipărite
170
рукописные и печатные книги
periodice / периодические издания 180
arme şi armuri / оружие и доспехи 190
vestimentaţie şi accesorii / одежда и аксессуары 200
ştiinţele naturii / природоведение 210
ştiinţă şi tehnică / наука и техника 220
vexilologie / вексиллология 230
instrumente muzicale / музыкальные нструменты 240
mobilier / мебель 250
filatelie / филателия 260
аltele / другие 270
*conform controlului tehnico-profilactic (anual), executat de restauratorii muzeului / согласно техно-профилактическому контролю (ежегодно), выполненному реставраторами музея

II. SUPRAFAŢA ŞI STAREA TEHNICĂ A MUZEULUI / GALERIEI


Numărul total de edificii ale muzeului
inclusiv: в том числе: Общее количество зданий музея
din numărul total de edificii (col. 5) asigurate* cu:
из общего количества зданий (гр. 5) обеспечены*:
Suprafaţa
Suprafaţa din col.5 din col.5
totală reparate în Spaţii date în

электричеством electricitate
terenului necesită necesită finisată reparația
Nr. a edificiilor anul de chirie

водопроводом apeduct
muzeului / reparaţie capitală în anul

канализацией canalizare
rând. muzeului / reparaţie raportare condiții de acces pentru (m. p.)

интернетом internet
отоплением încălzire
galeriei, ari suprafața suprafaţa Total curentă capitală de raportare
galeriei, m.p. persoane cu necesități Помещения,
№ expoziţională depozitelor было сданные в
Площадь Всего из гр.5 был завершен speciale
cтр. Общая площадь de patrimoniu из гр.5 отремонти аренду
территории требуют капитальный условиями
зданий музея / экспозиционно требуют ровано в (кв.м.)
музея /галереи, текущего текущем капиталь- ремонт для доступа в
галереи, кв.м. -выставочная площадь
aр площадь фондохранилищ ремонта ного в текущем году музей лиц
году с особыми
ремонта
потребностями

A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
280
ПЛОЩАДЬ И ТЕХНИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ МУЗЕЯ / ГАЛЕРЕИ

*Dacă nu sunt asigurate de indicat - 0


Если не обеспечены указать - 0

III. ACTIVITATEA ȘTIINȚIFICĂ ŞI DE CULTURALIZARE


НАУЧНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

inclusiv:
Nr. в том числе: În afară de aceasta,
vizite ale Evenimente Numărul de activități Numărul de proiecte
rând. Participanți la
Vizite – total, expozițiilor în afara organizate cultural-ştiinţifice realizate prin participare
Auditori ai evenimente,
persoane în grup muzeului, persoane Ghidaje, Lecții, de către (conferințe, ateliere, la programe cu finanțare
№ individu- lecțiilor, persoane
(suma col.2,3) unităţi unităţi muzeu, seminare, etc.) externă
cтр. ale persoane
экскурсио Кроме того, unități Численность
Число нных число Число Число Число научно- Количество проектов
Численность участников
посещений - индивидуаль посещени посещений экскурсий, лекций, Число культурных реализованных с
ных слушателей массовых
всего, человек й выставок вне единиц единиц массовых мероприятий участием программ с
лекций, человек мероприятий
(сумма гр.2,3) посещений музея, человек мероприят (симпозиумы, внешним
, человек
ий музея, семинары и прочие) финансированием
единиц
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
290

Informativ: Zile de lucru ale instituției în decursul anului (300) _________________________


Число дней работы учреждения в году
IV. ACTIVITATEA EXPOZIŢIONALĂ
ВЫСТАВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Numărul de inclusiv : organizate în muzeu/galerie în afara muzeului/galeriei


expoziții- в том числе : проведены в музее/галереи вне музея/галереи internaționale (cu
Nr.
total, organizate în anul participarea muzeelor
rând.
unități de raportare la sediu din mai multe țări)
din fondurile proprii cu implicarea altor
№ (col.2+col.3 ) (suma col.5-10)
ale muzeului fonduri în ţară în străinătate
стр. Число temporare permanente на международные
выставок- открытых в территории (с участием
из собственных с привлечением других в стране за рубежом
всего, временные постоянные отчетном своего музеев из разных
фондов музея фондов
единиц году города стран)
(гр.2+гр.3) (сумма гр. 5-10)
А 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
310

V. PERSONALUL ÎNCADRAT, PE NIVELURI DE INSTRUIRE ȘI GRUPE DE VÂRSTĂ


КАДРОВЫЙ СОСТАВ ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ И ВОЗРАСТУ

Nr. Nivel de instruire: / Уровень образования: Grupa de vârstă: / Возрастная группа:


rând. Total din care
Studii profesional
personal femei Studii superioare
tehnice alte sub 25 ani 25-49 ani 50-64 ani 65 ani și peste
№ Высшее
Профессионально- другое менее 25 лет 25-49 лет 50-64 лет 65 лет и более
стр. Всего из них образование
техническое
работн женщи
иков Total femei Total femei Total femei Total femei Total femei Total femei Total femei
ны
Всего женщины Всего женщины Всего женщины Всего женщины Всего женщины Всего женщины Всего женщины
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Total (rând. 330+340+400)
320
Всего (стр. 330+340+400)
Personal cu funcții de conducere
330
Руководящие работники
Personal de specialitate (suma
rând.350+360+370+380+390)
340
Специалисты (сумма
стр.350+360+370+380+390)
muzeografi
350
музеографы
conservatori
360
хранители
restauratori
370
реставраторы
cercetători
380
исследователи
alt personal de profil
390
другие
Personal administrativ și de
întreținere
400
Административно-
технический персонал
din care: / из них:
personal de supraveghere 410
смотрители

Вам также может понравиться