Вы находитесь на странице: 1из 74

Academia De Studii Economice Bucureşti

Facultatea De Management
Specializarea Administraţie Publicã

Student
Coordonator stiintific Dumitru Georgiana Madalina
Prof. univ. dr. Alina Profriroiu An III, Seria B, Grupa 236

- Bucureşti, 2011 -

1
Cuprins

1. Prezentarea instituţiei în care se realizează practica..................................4


1.1. Baza legala de infintare si legile pe baza carora isi desfasoara activitatea.....................4
1.2. Structura organizatorica si relatiile cu alte institutii.......................................................4
1.3. Profil- obiect de activitate...............................................................................................6
1.4. Obiectivele fundamentale urmărite în urmatorii 2 ani....................................................7
2. Modalitatile de finantare a activitatii..........................................................8
2.1. Analiza institutiei din punct de vedere economico-financiar........................................10
2.2. Modalităti de finantare a activitătii desfăsurate, particularităti.....................................12
2.3. Nivelul si structura cheltuielilor si a veniturilor institutiei analizate în ultimii 2 ani. . .13
3. Comunicarea si transparenta decizionala............................................................12
3.1. Particularitati ale procesului de comunicare interna.....................................................14
3.2. Particularitati ale relatiilor publice-extern....................................................................17
3.3. Analiza modului de aplicare a Legii 52/21.01.2003 privind transparenta decizională în
administratia publică – M.O. 70/3.02.2003 si Legii 554/12.01.2001 privind liberul
acces la informatii de interes public din M.O. 663/23.10.2001; analiza raportului anual
.......................................................................................................................................18
4. Analiza datelor statistice cu care operează institutia analizată...............20
5. Prezentarea programelor si proiectelor delurate de către institutia
analizată........................................................................................................32
6. Acte administrative – Circuitul Documentelor..........................................36
6.1 Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare
6.2 Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
7. Aspecte privind controlul în institutia analizată.......................................44
7.1 Notiunea si scopul controlului
7.2 Modalitati si forme de control
7.3 Controlul exercitat de autoritatile administratiei publice
8. Resursele umane în institutia analizată......................................................48
8.1. Compartimente din structura organizatorica care sunt specializate in domeniul
activitatilor de personal.................................................................................................48
8.2. Atributiile Serviciului Ogranizare, Salarizare...............................................................49
8.3. Atributiile Serviciului resurse umane, coordonare institutii publice...........................50

2
8.4. Atributiile Serviciului organizare institutii de cultura, regii autonome, societati
comerciale.....................................................................................................................51
8.5. Statul de functii in cadrul Directiei Personal................................................................54
8.6. Modalitati de evaluare si control al personalului..........................................................59
8.7. Particularitati ale stilului de conducere
9. Elemente privind stategia institutiei analizate...........................................60
9.1. Particularităti strategice ale institutiei publice analizate tinând cont de specificul
domeniului de activitate................................................................................................60
9.2. Prezentarea sistemului de obiective ale institutiei publice analizate............................61
9.3. Modalitati previzionale de management pentru realizarea obiectivelor fundamentale si
derivate..........................................................................................................................62
9.4. Surse de finantare pentru realizarea optiunilor strategice.............................................62
9.5. Exemple de strategii, politici, programe, proiecte derulate si/sau in curs de derulare in
institutia analizata..........................................................................................................63
10. Elaborarea unui diagnostic global în institutia analizată........................63
10.1. Puncte forte................................................................................................................64
10.2. Puncte slabe................................................................................................................64
11. Analiza de caz – Modalitati de imbunatatire a relatiei institutiei cu clientul
Anexe ........................................................................................................................69
Bibliografie...............................................................................................................87

3
1. Prezentarea institutiei
1.1 Baza legala de infintare si legile pe baza carora isi desfasoara activitatea

Administratia publica in Sectorul 1 Bucuresti se organizeaza si functioneaza in temeiul


Constitutiei Romaniei si Legii nr. 215 a administratiei publice locale. Astfel, aparatul propriu
al Primariei Sectorului 1 functioneaza in temeiul Legii 215/2001 privind administratia publica
locala, in organizarea acesteia urmarindu-se realizarea conditiilor de operativitate si eficienta.
Primarul conduce serviciile publice ale Sectorului 1 in conditiile prevazute de art. 68
alineatul (1) din Legea 215/2001 republicata. De asemenea, Primarul in calitate de autoritate
deliberativa are obligatia de a pune in aplicare Hotararile adoptate de Consiliul Local al
Sectorului 1 si indeplineste atributiile ce ii revin prin Legea nr. 215/2001, solutionand si
gestionand problemele curente ale Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.

Legislatia pe baza careia isi desfasoara activitatea

Constitutia Romaniei

 Art. 3 – Teritoriul

 Articolul 73 alin 3 lit “o”- Categorii de legi

 CAPITOLUL V - Administratia publica


Secţiunea 2 -  Administratia publica locala (Articolul 120 - Principii de baza, Articolul
121 - Autoritati comunale si orasenesti, Articolul 123 – Prefectul)

Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala

 CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Secţiunea 1 - Regimul general al autonomiei locale (Art.1,2,3,4)

 CAPITOLUL V - Administratia publica a municipiului Bucuresti (Art. 92, 93, 94, 95,
 96, 97, 98, 99, 100)

1.2 Structura organizatorica si relatiile cu alte institutii

Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 are urmatoarea structura organizatorica :

SERVICIUL CABINET PRIMAR


SERVICIUL CABINET VICEPRIMAR
COMPARTIMENTUL CORP CONTROL
COMPARTIMENTUL PREVENIRE SI PROTECTIE
SERVICIUL AUDIT INTERN
COMPARTIMENT IMAGINE, CULTURA, PRESA SI INFORMATICA ;
SERVICIUL REGISTRATURA, RELATII CU PUBLICUL

4
COMPARTIMENTUL RELATII INTERNATIONALE, DERULARE PROGRAME
EUROPENE

ARHITECT ŞEF
-Biroul Reglementari Urbanistice si Arhiva,
-Biroul Urbanism si Autorizatii de Construire Pentru Constructii Clasa A
-Serviciul Urbanism si Autorizatii de Construire Pentru Constructii Clasa B
-Serviciul Autorizatii Lucrari Edilitare, Infrastructura Dezvoltare Durabila ;
-Compartiment Publicitate si Autorizari
-Compartiment Informare Urbanistica

DIRECŢIA MANAGEMENT ECONOMIC


-Compartiment Strategie si Dezvoltare Socio- Economica
-Compartiment Buget, Executie Bugetara
-Direstor executiv adjunct
-Serviciul Contabilitate
-Serviciul Financiar
-Compartiment Imagine, Cultura, Presa si Informatica
-Serviciul Registratura, Relatii cu Publicul
-Compartimentul Relatii Internationale, Derulare Programe Europene
DIRECTIA INVESTITII
-Serviciul Urmarire Contracte si Lucrari
-Serviciul Achizitii Publice
-Serviciul Urmarire si Derulare Servicii
-Biroul Reabilitare Termica si Energii Alternative

DIRECŢIA UTILITĂŢI PUBLICE


-Compartiment Fond Imobliar
-Serviciul de Utilitati Publice
-Serviciul Administrativ

DIRECTIA JURIDICA SI RESURSE UMANE


-Serviciul Contencios, Administrativ si Juridic
-Serviciul Legislatie si Spatii cu Alta Destinatie decat cea de Locuinta
-Director executiv adjunct
-Biroul Resurse Umane
-Biroul Dezvoltare Institutionala
DIRECTIA CADASTRU, FOND FUNCIAR, PATRIMONIU, EVIDENTA ELECTORALA
-Serviciul Fond Funciar si Registru Agricol
-Compartiment Cadastru si Patrimoniu
-Compartiment Evidenta Electorala
DIRECTIA PUBLICA DE EVIDENTA A PERSOANELOR SI STARE CIVILA SECTOR 1
DIRECTOR EXECUTIV
Compartiment Informatic
Compartiment Dispecerat
Compartiment Analiza- Sinteza, Secretariat
Biroul Nr. 1 de Evidenta Persoanelor
Biroul Nr. 2 de Evidenta Persoanelor
Compartiment Nr. 3 de Evidenta Persoanelor

5
Compartiment Nr. 4 de Evidenta Persoanelor
DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
Compatiment Inregistrari Acte de Nastere
Compartiment Inregistrari Acte de Casatorie
Compartiment Inregistrari Acte de Decese
Compartiment Acte Inregistrate la Misiunile Diplomatice sau Oficiile Consulare de Cariera
ale Romaniei
CompartimentRegistratura si Relatii cu Publicul
Compartiment Corespondenta, Rectificari si Inscrieri Mensiuni in Strainatate
Compartiment Transcrieri Certificate Inregistrate la Autoritatile Administrative Locale Din
Strainatate si Arhiva Informatica

1.3 Profil – obiect de activitate

Institutia publica analizata este Primaria Sectorului 1 a Municipiului Bucuresti si


functioneaza ca institutie de interes local, cu personalitate juridical.
Primaria Sectorului 1 are sediul in Mun. Bucuresti, , Sos. Bucuresti-Ploiesti Nr 9-13.

Consiliul Local al Sectorului 1 din Municipiul Bucuresti, in calitate de autoritate deliberativa


impreuna cu Primarul Sectorului 1 in calitate de autoritate executiva, functioneaza ca
autoritati autonome, rezolvand si gestionand o parte din treburile publice ale sectorului
1 al Municipiului Bucuresti, avand atributii stabilite prin lege, dintre care unele le exercita
numai pe baza Hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Conducerea executiva a sectorului 1 al Municipiului Bucuresti este formata din Primarul


Andrei Ioan Chiliman, Sef Serviciu Badea Mihail Dragos si un Viceprimar: Daniel
Tudorache, Sef Serviciu Stan Mariana alesi in conditiile legii pe o perioada de 4 ani.
Sectorul 1..

Primarul Sectorului 1, Viceprimarul, Secretarul impreuna cu aparatul propriu al


Consiliului Local al sectorului 1 constituie, conform legii, PRIMARIA SECTORULUI 1,
institutie publica cu activitate permanenta.
VICEPRIMARUL coordonează, îndrumă şi controlează, structurile aparatului propriu
conform delegării de competenţă şI are în subordine directă serviciul care deserveşte.

SECRETARUL coordonează, îndrumă şi controlează, în conformitate cu prevederile


art. 85 din Legea 215/2001, urmatoarea structură :
-Serviciul Secretariat General, Audienţe
-Biroul Autoritate Tutelara
-Directia Juridica si Resurse Umane
-Serviciul Contencios, Administrativ, Juridic
-Serviciul Legislaţie si Spatii cu Alta Destinatie decat cea de Locuinta
-DIRECTOR EXECUTIV ADJUNCT
-Biroul Resurse Umane
-Biroul Dezvoltare Institutionala
-Directia Cadastru Fond Funciar, Patrimoniu si Evidenta Electorala
-Compartiment Fond Funciar si Registru Agricol
-Compartiment Cadastru si Patrimoniu
-Compartiment Evidenta Electorala

6
-Directia Publica de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila Sector 1

În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului României nr.1/1992


coordonează, îndrumă, controlează activitatea privind registrul agricol şi semnează
documentele specifice activităţii.
Conform prevederilor legale, PRIMARUL coordonează, supraveghează şi controlează
activitatea tuturor instituţiilor şi serviciilor publice din subordinea Consiliului Local Sector 1.

1.4 Obiectivele fundamentale pentru urmatorii 2 ani

1.2.1. Dezvoltarea sectorului de investitii si servicii publice


 Reabilitarea sistemului rutier;
 Reabilitarea spatiilor verzi si dotari cu mobilier stradal;
 Îmbunatatirea sigurantei circulatiei rutiere;
 Reabilitarea pasajelor subterane
 Executarea de noi investitii:
- extindere de retele de apa si canalizare;
- apartamente pentru locuitorii sectorului.

1.2.2. Dezvoltarea si gestionarea urbana a teritoriului


 Completarea si actualizarea bazei de date imobiliare;
 Realizarea studiului si stabilirea amplasamentului pentru o incinta de dezmembrare si
depozitare de auto dezafectate si abandonate;
 Întocmirea unui studiu de oportunitate pentru constructia de noi gradinite, scoli,
dispensare si biserici pe baza datelor obtinute de la Ministerul Educatiei si Cercetarii,
Politia Capitalei;
 Refacerea si iluminarea unor noi fatade de cladiri monumentale, de patrimoniu
arhitectural etc.;
 Elaborarea planurilor de amplasare de benzinarii, amplasari de toalete ecologice;
 Refacerea placutelor de identificare a strazilor.

1.2.3. Recuperarea, conservarea si dezvoltarea patrimoniului local


 Initierea actiunilor de recuperare a patrimoniului mobiliar si imobiliar
 Recuperarea si reabilitarea bazelor sportive;
 Dezvoltarea patrimoniului local;
 Administrare, modernizare, reparatii si întretinere a patrimoniului imobiliar (cladiri,
terenuri) ale institutiilor de învatamânt preuniversitar.
 Administrare, modernizare, reparatii si întretinere a patrimoniului imobiliar (cladiri,
terenuri) al spitalelor si policlinicilor de stat.

1.2.4. Imbunatatirea si diversificarea asistentei si protectiei sociale


 Înfiintarea unor centre specializate în asistarea categoriilor defavorizate;
 Dezvoltarea serviciilor de protectie sociala;
 Dezvoltarea de noi proiecte pentru asistenta minorilor

7
2. Modalitatile de finantare a activitatii

Conform art. 68 din Legea nr. 215/2001, ca sef al administratiei publice locale din
sectorul 1 Primarul :
-exercita functia de ordonator principal de credite al Primariei sectorului 1,
-intocmeste proiectul de buget local si contul de incheiere a exercitiului bugetar si le supune
spre aprobare Consiliului Local al Sectorului 1 din Municipiul Bucuresti si
-verifica, din oficiu sau la cerere, incasarea si cheltuirea sumelor din bugetul local si
comunica de indata Consiliului Local al sectorului 1 cele constatate;
Principalele activitati economico-financiare intra in atributiile Directiei Management
Economic:
- organizeaza, coordoneaza si asigura elaborarea proiectului de buget pentru Primaria Sector 1, pentru
entitatile organizatorice din cadrul Consiliului Local Sector 1;
- întocmeste documentatia necesara pentru deschiderea de credite bugetare, urmarind încadrarea în
totalul creditelor aprobate prin buget;
- analizeaza periodic, conform legii, executia bugetului pe titluri de cheltuieli;
- fundamenteaza, propune ordonatorului principal de credite documentatia privind virarile de credite
între articole bugetare;
- organizeaza verificarea periodica în conformitate cu prevederile legale, situatiile financiare si
urmareste respectarea legislatiei în vigoare;
- organizeaza si exercita controlul financiar preventiv propriu în conformitate cu prevederile legale;
- asigura întocmirea documentatiei referitoare la efectuarea platilor catre furnizori în baza
contractelor economice încheiate sau a comenzilor emise, precum si virarea în termenele legale a
obligatiilor catre bugetul de stat;
- asigura întocmirea documentatiei pentru procurarea valutei necesare deplasarilor în strainatate si
întocmirea decontului de cheltuieli în acest sens;
- organizeaza înregistrarea în evidenta contabila a tuturor operatiunilor financiare care implica
modificari patrimoniale si întocmirea balantei de verificare sintetica si analitica;
- organizeaza gestionarea fondurilor primite de la diverse organisme internationale;
- organizeaza si urmareste, împreuna cu conducatorii celorlalte compartimente de resort derularea
activitatii de inventariere anuala a patrimoniului;
Directia Management Economic are în subordine:
-Compartiment Strategie si Dezvoltare Socio- Economica
-Compartiment Buget, Executie Bugetara
-Director executiv adjunct
-Serviciul Contabilitate
-Serviciul Financiar

Compartimentul Buget, Executie Bugetara, are urmatoarele atributii:


- întocmirea si centralizarea proiectelor de buget pentru D.A.I.P.,A.F.I.U.S.P., D.G.A.S.P.C.,
D.I.T.L., A.D.P., 1, Cantina Centrala de Ajutor Social, Primariei Sectorului 1, Centrului Militar,
Protectie Civila, Evidenta populatiei,
- verificarea si analiza lunara a balantei de verificare atât cea sintetica, cât si soldurile conturilor de
debitori, creditori, furnizori;
- întocmirea situatiei centralizate (inclusiv unitati subordonate), privind necesarul de cheltuieli în
vederea întocmirii proiectului de buget anual cât si a rectificarilor acestuia, în baza solicitarilor
înaintate de institutiile si serviciile publice subordonate;
- propune deschiderea si retragerea de credite lunara si întocmeste documentatia necesara;
-întocmirea anexelor conform prevederilor legale stipulate de Legea 500/2002 privind finantele
publice;

8
- urmarirea platilor pentru Primarie, Protectie Civila, Centrul Militar, Evidenta Populatiei pentru a nu
fi depasite prevederile bugetare alocate,
- verificarea si introducerea tuturor operatiunilor contabile lunare în fisele de cont pentru executia
bugetara pentru Primaria sectorului 1, Centrul Militar, Apararea Civila, Fondurilor cu Destinatie
Speciala, Evidenta Populatiei;
- verificarea închiderii platilor cu cheltuielile acolo unde este cazul;
- verificarea lunara a balantei, a conturilor de plati si cheltuieli materiale, personale, capitale (6xx,
770) ale Primariei Sectorului 1, Centrul Militar, Apararea Civila, Fondurilor cu Destinatie Speciala,
Evidenta Populatiei;
- întocmirea executiei bugetare centralizate si raportarea lunara, trimestriala si anuala a Consiliului
Local al sectorului 1;
- centralizarea bilanturilor pentru Consiliul Local al sectorului 1 si raportarea trimestriala si anuala la
Administratia Financiara sector 1 si la Directia de trezorerie si Contabilitate Publica;
- tine evidenta angajamentelor bugetare si legale si face raportarile necesare;

Atributiile Serviciului Financiar sunt urmatoarele:


- predarea de catre Serviciul Resurse Umane la termenele stabilite pentru întocmirea statelor de plata
a urmatoarelor documente:
- organigrama Primariei Sectorului 1;
- foaia colectiva de prezenta verificata si semnata pentru fiecare serviciu si birou;
- prezenta pentru orele suplimentare;
- certificatele medicale;
- înstiintarile pentru concediile de odihna solicitate cu plata în avans;
- înstiintarile privind modificarea sporurilor de vechime ale salariatilor;
- întocmirea statelor de plata lunare pentru salariatii Primariei, Evidenta Populatiei, Consilierilor
Consiliului Local ai sectorului 1, pentru lichidarea drepturilor salariale;
- calcularea certificatelor medicale si efectuarea platii acestora lunar;
- calcularea concediilor de odihna acordate în avans si efectuarea platii acestora;
- întocmirea lunara a centralizatorului de salarii, întocmirea OPHT- urilor aferente drepturilor
salariale;
- Efectueaza retinerile din salarii;
- Intocmeste si transmite lunar catre B.C.R. pe discheta situatia privind efectuarea platii salariilor;
- Asigura permanent legatura cu B.C.R in vederea obtinerii cardurilor pentru noii angajati, precum si
a documentatiei pentru aprobarea descoperitului de cont pentru salariatii proprii;
- urmarirea si verificarea garantiilor gestionare materiale, întocmirea actelor aditionale pentru
majorarea cuantumurilor garantiilor gestionare materiale de câte ori este necesar;
- mentine permanent legatura cu unitatea CEC – in vederea ridicarii extraselor de cont pentru
garantiile gestionare materiale;
- eliberarea de adeverinte solicitate de catre salariatii unitatii noastre pentru diferite necesitati (medic
de familie, policlinica, spital, împrumuturi , achizitionari de bunuri, compensare caldura, acordarea
de deduceri suplimentare);
- urmarirea si verificarea indemnizatiilor electorale neridicate atât pentru alegerile locale cât si pentru
alegerile generale, primirea cererilor de ridicare a acestora, verificarea si acordarea sumelor cuvenite;
- întocmirea si transmiterea lunara si anuala a situatiei statistice privind drepturile de personal ale
Primariei Sectorului 1 cât si centralizarea situatiei statistice pe Consiliul Local incluzând subunitatile
noastre (A.D.P., Administratia Pietelor, D.I.T.L., D.G.A.S.P.C., PS1, Evidenta Populatiei);
- întocmirea si transmiterea semestriala la Administratia Financiara a Sectorului 1a declaratiilor
privind structura si cheltuielile de personal din unitatea noastra;

9
- întocmirea si transmiterea lunara la Casa de Pensii a Sectorului 1, la Casele de Sanatate (a
O.P.S.N.A.J., a Transporturilor, a Municipiului Bucuresti) la A.M.O.F. a declaratiilor privind
contributiile la fondurile: asigurarilor sociale de sanatate, asigurarilor sociale, ajutorului de somaj;
- întocmirea si transmiterea lunara la Administratia Financiara a Sectorului 1 a situatiei privind
impozitul aferent drepturilor salariale platite;
- înregistrarea lunara în fisele fiscale ale salariatilor Primariei Sectorului 1, ale consilierilor
Consiliului local al sectorului 1;
- completarea dosarelor cu actele necesare pentru introducerea datelor noilor angajati privind
efectuarea deducerilor personale suplimentare necesare stabilirii impozitului aferent drepturilor
salariale lunare;
- ridicarea si depunerea de numerar de la Trezoreria Sector 1;
- ridicarea si depunerea documentelor pentru decontare bancara;
- efectuarea tuturor platilor si încasarea sumelor ce se deruleaza prin casieria Primariei Sectorului 1;
- întocmirea si predarea zilnica a registrului de casa;
- exercitarea contolului financiar preventiv asupra documentelor în care sunt consemnate operatiunile
patrimoniale ale Primariei Sectorului 1, Aparare Civila, Centrul Militar si Evidenta Populatiei;
- intocmeste situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal pentru Primaria Sector 1 si
Evidenta Populatiei;
- centralizeaza la nivelul Consiliului Local situatia privind monitorizarea cheltuielilor de personal;

Finantarea se efectueaza conform Ordonantei nr.45/2003 privind finantele publice locale de


catre Directia Management Economic din cadrul Primariei sectorului 1 atat pentru creditele
proprii cat si pentru celelalte institutii din subordine.

Bugetul de venituri si cheltuieli a fost structurat si aprobat astfel:

VENITURI:
o Impozite, taxe, alte venituri;
o Venituri cu destinatie speciala (in principal donatii si sponsorizari);
o Cote si sume defalcate din impozitul pe venit;
o Sume defalcate din T.V.A.;

CHELTUIELI:
o Cheltuieli de intretinere si functionare a administratiei locale;
o Cheltuieli cu destinatie speciala;
o Cheltuieli privind investitii;

Incasarile veniturilor Consiliului Local al Sectorului 1 se efectueaza prin Directia de


Taxe si Impozite Locale a sectorului 1 si sunt evidentiate in anexa 1, prezentate de Directia de
Taxe si Impozite Locale a sectorului 1.

In anul 2010 , la data de 31.12.2010 s-au incasat la sectorul 1 urmatoarele venituri:


VENITURI TOTALE: 1.030.548,56 mii lei
(venituri curente+venituri din capital+subventii de la bugetul de stat+sume FEN postaderare
in contul platilor efectuate si prefintari)
A. Venituri curente : 356.051,78 mii lei , din care :
a) Venituri fiscale : 340.291,64 mii lei
a) Venituri nefiscale : 15.760,14 mii lei

10
B. Venituri din capital : 2.104,79 mii lei
C. Cote si sume defalcate din impozitul pe venit : 497.416,00 mii lei,
din care :
a) cote defalcate din impozitul pe venit : 488.189,56 mii lei
b) sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale : 9.226,44 mii
lei
D. Sume defalcate din TVA : 139.150,44 mii lei
E. Subventii primite de la bugetul de stat : 35.314,11 mii lei
F. Venituri din donatii si sponsorizari : 0,00 mii lei
G. Sume FEN postaderare in contul platilor efectuate si prefinantari: 511,44 mii lei
Platile efectuate de Consiliul Local al Sectorului 1, conform contului de executie la
31.12.2010 , sunt in suma de 995.819,34 mii lei.
-mii lei-
Total
Institutia
Plati

Cap.51.02Autoritati publice 130.565,70


Cap.54.02Alte servicii publice generale 15.173,41
Cap.55.02Tranzacţii privind datoria publica şi 29.394,54
imprumuturi
Cap.60.02Apărare 326,54
Cap.61.02Ordine publică şi siguranţa naţională 38.793,43
Cap.65.02Invatamant 209.446,77
Cap.66.02 Sanatate 5.212,02
Cap67.02Cultura si religie 91.612,11
Cap68.02Asistenta sociala 106.077,71
170.391,50
Cap.70.02Serv. si dez.publica si locuinte
128.024,77
Cap.74.02Protecţia mediului
Cap.84.02Transporturi si Telecomunicatii (Strazi) 65.403,24
Cap.87.02Alte actiuni economice 5.397,60
TOTAL PLATI LA 31.12.2010 995.819,34

Total venituri CLS 1Trim IV: 1.030.548,56 mii lei


Total cheltuieli CLS Trim IV: 995.819,35 mii lei
Excedent la data de 31.12.2009: 34.729,21 mii lei

11
3. Comunicarea si transparenta decizionala
3.1 Particularitati ale procesului de comunicare interna

Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul se afla in subordinea DIRECŢIA MANAGEMENT


ECONOMIC
si are urmatoarele atributii:
-         asigura accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere;
-         are obligaţia să comunice din oficiu următoarele informaţii de interes public:
a)    actele normative care reglementează organizarea şi funcţionarea autorităţii sau
instituţiei publice;
b)           structura organizatorică, atribuţiile departamentelor, programul de funcţionare,
programul de audienţe şi autorităţii sau instituţiei publice;
c)           numele şi prenumele persoanelor din conducerea autorităţii sau a instituţiei
publice şi ale funcţionarului responsabil cu difuzarea informaţiilor publice;
d)      coordonatele de contact ale autorităţii sau instituţiei publice, respectiv: denumirea,
sediul, numerele de telefon, fax, adresa de e-mail şi adresa paginii de internet;
e)           sursele financiare, bugetul şi bilanţul contabil;
f)           programe şi strategii proprii;
g)          lista cuprinzând documentele de interes public;
h)          lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit
legii;
i)           modalităţile de contestare a deciziei autorităţii sau a instituţiei publice în situaţia
în care persoana se consideră vatămată în privinţa dreptului de acces la informaţiile
de interes public solicitate.
- asigură persoanelor, la cererea acestora, informatiile de interes public solicitate in scris sau
verbal;
- asigurarea informatiilor de interes public se poate realiza daca sunt intrunite conditiile
tehnice necesare si in format electronic;
- are obligatia sa precizeze conditiile si formele in care are loc accesul la informatiile de
interes public si sa furnizeze pe loc informatiile solicitate, in situatia in care acestea sunt
detinute in cadrul serviciului;
- indruma persoanele sa solicite in scris informatia de interes public;
- asigura programul minim stabilit de conducerea autoritatii sau institutiei publice, care va fi
afisat la sediul acesteia si care se va desfasura in mod obligatoriu in timpul functionarii
institutiei, incluzand si o zi pe saptamana, dupa programul de functionare;
- va primi, va inregistra si se va ingriji de rezolvarea petitiilor;
- pentru rezolvarea temeinica si legala a petitiilor serviciul le va indruma catre
compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a raspunsului;
- are obligatia sa urmareasca solutionarea si redactarea in termen a raspunsului;
- asigura expedierea raspunsului catre petitionar a petitiilor inregistrate in cadrul
compartimentului, ingrijindu-se si de clasarea si arhivarea petitiilor;
- asigura indreptarea petitiilor gresit inregistrate catre autoritatile sau institutiile publice in a
caror atributii intra rezolvarea problemelor semnalate in petitii;
- intocmeste semestrial raportul privind activitatea de solutionarea a petitiilor din cadrul
institutiei publice;
- actualizeaza anual un buletin informativ care va cuprinde informatii de interes public;
- realizeaza materiale informative specifice;
- coordoneaza elaborarea si difuzarea catre populatie a pliantelor, ghidurilor si materialelor
informative, destinate tuturor celor interesati care sa contribuie la alcatuirea unei imagini
corecte despre institutie si activitatile ei;

12
-  colaboreaza cu compartimentul de informatica in vederea asigurarii accesului la informatiile
publice, si prin intermediul mijloacelor informatice (internet, intranet, etc);
-  asigura accesul persoanelor (studentilor) care efectueaza studii si cercetari în folos propriu
sau in interes de serviciu, la fondul documentaristic al autorităţii sau al instituţiei publice pe
baza solicitarii personale, in condiţiile legii (cf. art. 11 din Legea 544/2001).
- informează cetăţenii cu privire la reglementările U.E.

3.2 Particularitati ale relatiilor publice-extern

Analiza modului de aplicarae a Legii 52/21.01.2003 privind transparenta decizionala din


Administratia Publica si a Legii 554/12.01.2001 privind liberul acces la informatii de
interes public. Analiza raportului annual

FIŞĂ DE EVALUARE CENTRALIZATĂ A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003


pentru anul 2010

INDICATORI COD RASPUNS

A. Procesul de elaborare a actelor normative


1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate in 2009
A1 286
2. Numărul proiectelor de acte normative anuntate in mod public:
1. pe site-ul propriu A2_1 286
2. prin afisare la sediul propriu A2_2 286
3. prin mass-media A2_3 --
3. Numărul proiectelor transmise persoanelor care au depus o cerere pentru primirea
informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ
A3 Nu s-au inregistrat
solicitari
4. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal
constituite
A4 Nu s-au inregistrat
solicitari
5. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care
trebuiau desemnate
A5 1
6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost
desemnate
A6 1
7. Numărul total al recomandarilor primite
A7 Nu s-au inregistrat
8. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative
A8 Nu s-au inregistrat
9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite
A9 Nu s-au inregistrat
10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate in anul 2009 fara a fi obligatory
dezbaterea publica a acestora(au fost adoptate in procedura de urgent sau contin

13
informatii care le excepteaza de la aplicarea Legii)
A10 21
B. Procesul de luare a deciziilor
1. Numărul total al şedinţelor publice
27
B1
2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:
1. afişare la sediul propriu B2_1 27
2. publicare pe site-ul propriu B2_2 27
3. mass-media B2_3 -
3. Numărul şedinţelor publice aduse la cunoştinţa cetăţenilor şi asociaţiilor legal
constituite care au prezentat sugestii şi propuneri în scris

B3 Nu s-au inregistrat
solicitari

4. Numărul persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice


B4 -
5. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media
B5 27
6. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor
publice

B6 -
7. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate
B7 -
8. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului
1. informaţii exceptate B8_1 -
2. vot secret B8_2 -
3.alte motive (care ?) B8_3

4. total B8_4 -
9. Numărul total al minutelor (proceselor verbale) şedinţelor publice
B9 27
10. Numărul minutelor (proceselor verbale) făcute publice
B10 27
C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie in 2010
1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind
participarea cetăţenilor la procesul de elaborare a actelor normative
1. rezolvate favorabil -
C1_1

14
2. respinse C1_2 -
3. în curs de soluţionare C1_3 -
4. total C1_4 -
2. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind
participarea cetăţenilor la procesul de luare a deciziilor
1.rezolvate favorabil C2_1 -
2.respinse C2_2 -
3.în curs de soluţionare C2_3 -
4. total C2_4 -

Asa cum am precizat la punctul 3.1, Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul asigura
accesul la informaţiile de interes public din oficiu sau la cerere si are obligaţia să comunice
informaţiile de interes public

I. Lista cuprinzand documentele de interes public

1. Anunturile pentru licitatii concesionari, inchirieri, achizitii publice etc;


2. Anunturile si bibliografiile pentru concursuri de angajare;
3. Arondarea strazilor din municipiu, pe sectii de votare;
4. Balanta de verificare lunara;
5. Borderou centralizator al retelelor in baza carora a fost distribuit laptele praf conform
Legii 321 / 2001;
6. Borderou centralizator pentru suventionare agent termic;
7. Certificatele de urbanism;
8. Citatiile trimise de instantele judcatoresti in cadrul procedurii de citare prin afisare;
9. Contracte concesionare servicii publice;
10. Contul de executie bugetara al Primariei si al institu\iilor subordonate Consiliului Local;
11. Coordonatele de contact ale intitutiei;
12. Declaratiile de casatorie;
13. Decontul lunar TVA;
14. Detalierea cheltuielilor pe capitole si subcapitole bugetare;
15. Dispozitii ale Primarului cu caracter normativ;
16. Documentatii de expropriere a terenurilor pentru cauza de utilitate publica;
17. Documentatii privind schimburi de terenuri;
18. Documente care contin date statistice la nivelul municipiului;
19. Documente care stau la baza organizarii licitatiilor publice (studii de oportunitate, caiet de
sarcini);
20. Evidenta asociatiilor de proprietari de proprietari din municipiu;
21. Evidenta creditelor bugetare;
22. Formulare protocol pentru inchiriere teren garaje / copertine;
23. Hotarari ale Consiliului Local cu caracter normativ;
24. Jurnalul pentru cumparari si vanzari cu TVA;
25. Lista cuprinzand categoriile de documente produse / gestionate;
26. Liste de cantitati pentru lucrarile de reparatii executate la unitati de invatamant:
27. Modalitati de contestare a actelor emise / adoptate de Consiliul Local si Primar;
28. Nomenclatorul stradal al municipiului;
29. Note de constatare privind respectarea programului de investitii;
30. Note de constatare privind respectarea programului de reparatii curente la unitatile de
invatamant;

15
31. Numele si prenumele conducatorilor si ale functionarului responsabil cu difuzarea
informatiilor de interes public;
32. Ofertele de vanzare (cf. L. 54/1998 - privind circulatia juridica a terenurilor);
33. Organigrama aparatului propriu al Consiliului Local si a institutiilor si serviciilor
subordonate acestuia;
34. Planurile urbanistice;
35. Pontaje cu orele de munca in folosul comunitatii prestate de beneficiarii de ajutor social;
36. Procese verbale de adjudecare a vanzarii bunurilor executate silit;
37. Procese verbale de constatare avarii la retele edilitare;
38. Procese verbale de esalonare a datoriilor chiriasilor si a proprietarilor de apartamente catre
asociatiile de proprietari;
39. Procese verbale de inventariere a instalatiilor termice;
40. Procese verbale de receptie calitativa;
41. Procese verbale de receptie finala;
42. Procese verbale de verificare a serviciilor publice;
43. Programele si strategiile proprii;
44. Programul de audiente ale Primarului, Viceprimarilor si ale consilierilor locali;
45. Publicatiile de vanzare in procedura de executare silita;
46. Rapoarte bilunare cu privire la infiintarea si organizarea activitatilor magazinelor tip
"Economat";
47. Rapoarte de certificare a bilanturilor contabile si a conturilor de executie bugetara;
48. Rapoartele si referatele care stau la baza emiterii si adoptarii actelor administrative cu
caracter normativ;
49. Referate cu privire la finantarea / sponsorizarea unor activitati initiate de catre
organizatiile si fundatiile care au ca obiect de activitate protectia persoanei cu nevoi
speciale;
50. Referate de opinie privind proiectele de bugete si rectificarile bugetare;
51. Registrele specifice inregistrate in Registrul unic de Documente (R.U.D.);
52. Regulament de Organizare si Functionare a Biroului de Servicii si Asistenta Sociala la
Domiciliu pentru Persoane Varstnice Defavorizate (BSASDPVD);
53. Regulamentele de ordine interioara;
54. Regulamntele de organizare si functionare;
55. Situatia creditelor la scoli si internate;
56. Situatii centralizatoare decontare contori apa calda si incalzire;
57. Situatii privind achizitionarea de conbustibili lichizi si solizi peentru incalzirea unor scoli
in perioada de iarna;
58. Situatii de lucrari, dispozitii de santier si alte acte specifice urmaririi executarii lucrarilor
de investitii;
59. Situatii privind stadiul fizic si valoric al lucrarilor de investitii;
60. Situatii privind stadiul lucrarilor de investitii;
61. Studiu de bonitare cu elemente de pedologie;
62. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;

II. Lista cuprinzand documentele de interes public care se comunica din oficiu

1. Hotarari ale Consiliului Local cu caracter normativ;


2. Dispozitii ale Primarului cu caracter normativ;

16
3. Organigrama aparatului propriu al Consiliului Local si a institutiilor si serviciilor
subordonate acestuia;
4. Regulamentele de organizare si functionare;
5. Regulamentele de ordine interioara;
6. Programul de audiente ale Primarului, Viceprimarilor si ale consilierilor locali;
7. Numele si prenumele conducatorilor si ale functionarului responsabil cu difuzarea
informatiilor de interes public;
8. Coordonatele de contact ale institutiei;
9. Sursele financiare, bugetul si bilantul contabil;
10. Programele si strategiile proprii;
11. Modalitatile de contastare a actelor emise / adoptate de Consiliul Local si Primar;
12. Ofertele de vanzare (cf. L. 54 / 1998 - privind circulatia juridica a terenurilor);
13. Publicatiile de vanzare in vanzare in procedura de executare silita;
14. Declaratiile de casatorie;
15. Certificatele de urbanism;
16. Planurile urbanistice;
17. Lista cuprinzand categoriile de documente produse / gestionate;
18. Arondarea strazilor din municipiul pe sectii de votare;
19. Nomenclatorul stradal al municipiului;
20. Anunturile si bibliografiile ptr. concursuri de angajare;
21. Anunturile ptr. Licitatii, concesionari, inchirieri, achizitii publice etc.;
22. Citatiile trimise de instantele judecatoresti in cadrul procedurii de citare prin afisare;

III. Lista cuprinzand documentele de interes public al caror acces este neingradit si care
se pot oferi la cerere oricarei persoane

1. Registrele specifice inregistrate in Registrul Unic de Documente (RUD);


2. Rapoartele si referatele care stau la baza emiterii si adoptarii actelor administrative cu
caracter normativ;
3. Documente care contin date statistice la nivelul municipiului;
4. Documente care stau la baza organizarii licitatiilor publice (studii de oportunitate, caiet de
sarcini);
5. Contul de executie bugetara al Primariei si al institutiilor subordonate Consiliului Local;
6. Decontul lunar TVA;
7. Balanta de verificare lunara;
8. Evidenta creditelor bugetare;
9. Detalierea cheltuielilor pe capitole si subcapitole bugetare;
10. Referate de opinie privind proiectele de bugete si rectificarile bugetare;
11. Rapoarte de certificare a bilanturilor contabile si a conturilor de execu\ie bugetara;
12. Jurnalul pentru cumparari si vanzari cu TVA;
13. Note de constatare privind respectarea programului de investi\ii;
14. Situatii privind stadiul lucrarilor de investitii;
15. Situatii privind satdiul fizic si valoric al lucrarilor de investitii;
16. Procese verbale de receptie calitativa;
17. Procese verbale de receptie finala;
18. Situatii de lucrari, dispozitii de santier si alte acte specifice urmaririi executarii lucrarilor
de investitii;
19. Note de constantare privind respectarea programului de reparatii curente la unitatile de
invatamant;

17
20. Liste de cantitati pentru lucrarile de reparatii executate la unitati de invatamant;
21. Situatii privind achizitionarea de combuastibili lichizi si solizi pentru incalzirea unor scoli
in perioada de iarna;
22. Situatia creditelor la scoli si internate;
23. Documentatii privind schimburi de terenuri;
24. Documentatii de expropriere a terenurilor pentru cauza de utilitate publica;
25. Studiu de bonitare cu elemente de pedologie;
26. Formulare protocol pentru inchiriere teren garaje / copertine;
27. Borderou centralizator ptr. subventionare agent termic;
28. Contracte de concesionare servicii publice;
29. Procese verbale de constatare avarii la retele edilitare;
30. Procese verbale de verificare a serviciilor publice;
31. Procese verbale de esalonare a datoriilor chiriasilor si a proprietarilor de apartamente catre
asociatiile de proprietari;
32. Procese verbale de inventariere a instalatiilor termice;
33. Situatii centralizatoare decontare contori apa calda si incalzire ;
34. Evidenta asociatiilor de prorpietari din municipiu;
35. Procese verbale de adjudecare a vanzarii bunurilor executate silit;
36. Pontaje cu orele de munca in folosul comunitatii prestate de beneficiarii de ajutor social;
37. Rapoarte bilunare cu privire la infiintarea si organizarea activitatilor magazinelor tip
"Economat";
38. Regulament de Organizare si Functionare a Biroului de Servicii si Asistenta sociala la
Domiciliu pentru Persoane Varstnice Defavorizate (BSASDPVD);
39. Referate cu privire la finantarea / sponsorizarea unor activitati initiate de catre
organizatiile si fundatiile care au ca obiect de activitate protectia persoanei cu nevoi speciale;
40. Borderou centralizator al retetelor in baza carora a fost distribuit laptele praf conform
Legii 321 / 2001.

IV. Lista cuprinzand documentele la care accesul este limitat de prevederile legii
677/2001 privind protectia datelor cu caracter personal, a caror divulgare pune in
pericol relatiile sociale intre persoane sau grupuri de persoane sau poate aduce atingere
bunei functionalitati a institutiei si a relatiilor acesteia cu serviciile publice
descentralizate sau cu alte persoane fizice sau juridice cu care colaboreaza

1. Dosarele aflate pe rolul instantelor judecatoresti si a documentelor ce le compun in care


Consiliul Local sau una din institutiile publice subordonate este parte;
2. Situatii cu privire la litigiile aflate pe rolul instantelor de judecata in diferite faze
procesuale;
3. Actele administrative cu caracter individual;
4. Raspunsuri la corespondenta primita de la persoanele fizice sau juridice, precum si de la
alte institutii publice (sesizari, contestatii, obiectiuni );
5. Solicitari si raspunsurile la solicitarile ce au ca obiect drepturi cu caracter personal;
6. Adeverinte, certificate si extrase eliberate din arhiva;
7. Doare de executare silita si actele care le compun;
8. Cereri de inscriere la masa credala;
9. Adrese catre politie sau catre Camera de Comert si Industrie ptr. identificarea domiciliilor
persoanelor fizice sau juridice, a sediilor agentilor economici, subiecti ai cererilor de chemare
in judecata;
10. Procesele verbale de negociere directa;

18
11. Procesele verbale de conciliere;
12. Contracte de vanzare-cumparare, de concesiune, de inchiriere sau de comodat si alte tipuri
de contracte in care municipiul este parte, precum si actele aditionale la acestea;
13. Anchetele sociale (toate categoriile de anchete sociale);
14. Dosarele de ajutor social impreuna cu actele ce-l compun;
15. Adeverinte eliberate beneficiarilor de ajutor social;
16. Dari de seama prezentate de tutori;
17. Procese verbale de inventariere a bunurilor pe care le detin minorii sau persoanele majore
lipsite de capacitate de exercitiu la momentul instituirii tutelei;
18. Dosare fiscale;
19. Facturi fiscale;
20. Fisele personale;
21. Fisele de evaluare a performantelor profesionale;
22. Dosare personal;
23. Carnetul de munca;
24. Ancheta administrativa;
25. Dispozitii interne;
26. Statul de functii;
27. Statele de plata;
28. Pontaje;
29. Documente primare care stau la baza operatiilor patrimoniale;
30. Documente contabile de gestiune;
31. Chitante regim special;
32. Executii conturi de vechituri;
33. Executia de casa-venituri;
34. Informari periodice executie venituri;
35. Rapoarte executie bugetara - venituri;
36. Documente justificative ale operatiunilor de incasari si plati prin banci si casa;
37. Carnet de cecuri pentru reglare numerar;
38. Foi de varsamant;
39. Rapoarte de audit public intern;
40. Documentele depuse de ofertanti in cadrul procedurilor in cadrul procedurilor de licitatie
pana la deschiderea ofertelor;
41. Studii de fezabilitate, proiecte tehnice si detalii de executie pentru lucrarile de investitii;
42. Cartea tehnica a constructiei pentru lucrarile de investitii finalizate, pana la predarea
acestora la arhiva;
43. Protocoale incheiate intre municipiu si persoane fizice sau juridice;
44. Planul topografic digital al municipiului si baza de date care il insoteste;
45. Planurile topografice ale municipiului la scara 1: 5.000 si 1: 2.000;
46. Adeverinte de rol agricol, bilete de proprietate pentru animale, certificate de producator
agricol;
47. Procese verbale de constatare a contraventiilor;
48. Planurile cadastrale cu punerile in posesie;
49. Autorizatiile de construire / desfiintare;
50. Procesele verbale de constatare a contraventiilor;
51. Note de constatare si de informare facute de persoanele cu atributii de control;
52. Adrese de instiinare si chemare in vederea efectuarii unor acte de control;
53. Toate categoriile de acte de stare civila;
54. Anexa nr. 1 pentru deschiderea succesiunilor;
55. Documentele de pregatire a protectiei civile;

19
56. Documentele de organizare a protectiei civile;
57. Planuri pe tipuri de dezastre;
58. Propuneri pentru bugetul de protectie civila;
59. Planul activitatilor de protectie civila;
60. Documentele intocmite la exercitiile de protectie civila;
61. Documentele de conducere ale Compartimentului de Protectie Civila;
62. Documentele referitoare la spatiul de adapostire si transmisiuni alarmare.

Numarul solicitarilor de informatii adresate in baza Legii nr. 544/2001 privind liberul
acces la informatiile de interes public inregistrate pe parcursului anului 2006 a fost de 195.

RAPORT DE EVALUARE A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2010

RASPUNS
INDICATORI COD
A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii
1.Instituţia dumneavoastră a elaborat şi publicat A1 DA NU
informaţiile de interes public, din oficiu, potrivit art. 5
din lege, în anul 2010 ? Da ---
2. Lista a fost făcută publică prin:
a. Afişare la sediul instituţiei da
A2_1
b. Monitorul Oficial al României A2_2 -
c. Mass-media da
A2_3
d. Publicaţiile proprii A2_4 da
e. Pagina de Internet proprie A2_5 da
3. Instituţia d-voastră a organizat un punct de A3
informare –documentare, potrivit art. 5 , paragraful 4, D NU
litera b din Legea 544/2001 şi art. 8, paragraful 1 din A
Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 Da ---
?

20
4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de A4 98600
informare – documentare în anul 2006
B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public
1. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2006, departajat pe domenii de interes:
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor
instituţii)
a.Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, B1_1 7
cheltuieli etc)
b. Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei B1_2 142
publice
c. Acte normative, reglementări B1_3 27
d. Activitatea liderilor instituţiei B1_4 0
e. Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. B1_5 1
544
f. Altele (se precizează care) B1_6 0

2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2100, departajat după modalitatea de


soluţionare a acestora:
a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate B2_1 177
favorabil
b. Solicitări înregistrate redirecţionate către B2_2 34
soluţionare altor instituţii
c. Numărul de solicitări a) informaţii B2_3 0
înregistrate respinse, din exceptate
motivul: b) informatii B2_4 34
inexistente
c) fără motiv B2_5 0
d) alte motivaţii B2_6 0
(care ?)

d. Numărul de solicitări a) utilizarea banilor B2_7 5


înregistrate respinse, publici (contracte,
departajat pe domenii de investiţii, cheltuieli
interes: etc)
b) modul de B2_8 17
îndeplinire a
atribuţiilor institutiei
publice
c) acte normative, B2_9 11
reglementări
d) activitatea liderilor B2_10 0
instituţiei
e) informaţii privind B2_11 0
modul de aplicare a
Legii nr. 544
f) altele (se precizează B2_12 1(fise proiect
care) fonduri
structural)
3. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2006, departajat după tipul solicitantului

21
informaţiilor:
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor
instituţii)
a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de B3_1 78
persoane fizice
b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de 99
persoane juridice
4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2006, departajat după modalitatea de
adresare a solicitării:
(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor
instituţii)
a. pe suport de hârtie B4_1 147
b. pe suport electronic B4_2 30
c. verbal B4_3 0
C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă
1. Numărul de reclamaţii a. rezolvate favorabil C1_1 0
administrative la adresa reclamantului
instituţiilor publice în anul b. respinse C1_2 0
2006 în baza Legii c. în curs de soluţionare C1_3 0
nr.544/2001
2. Numărul de plângeri în a. rezolvate favorabil C2_1
instanţă la adresa instituţiilor reclamantului
publice în anul 2006 în baza b. rezolvate în favoarea C2_2
Legii nr.544/2001 instituţiei
c. pe rol C2_3
D. Costuri
1. Costurile totale de funcţionare ale D1 Buget local
compartimentului (sau persoanelor) însărcinate cu
informarea şi relaţiile publice (consumabile) în anul
2006
2. Suma încasată în anul 2006 de instituţie pentru D2 47 RON
serviciile de copiere a informaţiilor de interes public
furnizate

Intocmit,
Cristina Todoran – Sef Serviciu Registratura, Relatii cu Publicul
Avizat: Secretar Bogdan Nicolae Grigorescu

22
23
Solicitant Nr
persoane juridice 78
persoane fizice 99

24
Mod adresare Numar
pe suport hartie 147
electronic 30

4. ANALIZA DATELOR STATISTICE CU CARE OPEREAZA


INSTITUTIA ANALIZATA

Pentru a oferi o imagine mai clara asupra genului de date statistice si demografice cu care
lucreaza Primaria Sectorului 1 Bucuresti, ne-am oprit asupra unui exemplu privind
persoanele defavorizate care au solicitat asistenta administratiei publice locale.

Sistemul de protectie sociala are ca obiectiv sustinerea persoanelor, grupurilor sau


comunitatilor care se afla în situatii dificile si care datorita lipsei resurselor proprii nu pot
avea o viata la nivelul unor conditii minime de viata care sa le asigure o functionare normala
în contextul social si cultural dat. (C. Zamfir, “Politici sociale în România” ). Asadar,
protectia sociala presupune, un ansamblu de masuri si mijloace de sprijin si asistenta.

Pentru o cât mai buna întelegere se impune o detaliere a acestora. În acest sens trebuie facuta
o diferentiere clara între beneficiile sociale financiare si serviciile sociale.

Beneficiile sociale financiare presupun transferuri de bani sau bunuri catre persoanele care
nu dispun de capacitatea de a-si asigura prin eforturi proprii minimum de resurse financiare
necesare unui trai decent. Acestea sunt de doua tipuri:

25
1. beneficii sociale sub forma de pensii pentru limita de vârsta, pensii pentru pierderea
capacitatii de munca, ajutor de somaj, oferite conditionat si proportional în functie de
participarea, respectiv marimea contributiei la un fond comun de asigurari sociale în
perioadele active ale vietii;

2. beneficii sociale oferite persoanelor în nevoie fara conditionarea unei contributii


prealabile sub forma de ajutor social, ajutor de urgenta, ajutor de deces, alocatii pentru copii,
burse de studiu, reduceri sau subventii de preturi pentru locuinte sociale, chirii, întretinerea
locuintei, transport.

Beneficiile sociale financiare care presupun o contributie în perioada activa a vietii sunt
reunite sub termenul generic de asigurari sociale, iar cele care nu necesita o anume
contributie sunt denumite asistenta sociala.

Serviciile sociale includ: sanatatea, învatamântul si asistenta sociala. Aceasta din urma
ocupa un loc aparte în cadrul sistemului de protectie sociala si implica o mare varietate de
servicii oferite de comunitate, fara a presupune implicatii economice majore.

Daca beneficiile financiare suplinesc un deficit de resurse financiare, serviciile sociale se


adreseaza unui deficit de capacitati. Ele intervin asadar pentru solutionarea unor situatii, de
cele mai multe ori critice, în care se afla persoanele în nevoie. De regula, acestea nu dispun
de pârghiile prin care sa-si poata modifica în bine starea în care se afla.

Serviciile de asistenta sociala au ca obiectiv refacerea si dezvoltarea capacitatilor


persoanelor, familiilor, colectivitatilor de a constientiza natura problemelor cu care se
confrunta, cauzele determinante ale acestora, de a identifica solutii optime pentru rezolvarea
situatiilor problematice. Serviciile de asistenta sociala pot îmbraca doua forme: asistenta în
mediul natural de viata (familie, scoala, loc de munca) si servicii în institutii de asistenta
sociala (camine pentru batrâni, case pentru copii abandonatii, institutii pentru persoane cu
dizabilitati severe). În termini generali asistenta sociala presupune o interventie specializata
în sensul ameliorarii sau eliminarii deficitelor atât financiare cât si de capacitate si poate
actiona la nivel individual, la nivel de grup si chiar la nivel comunitar.

Teoretic, masurile de protectie si asistenta sociala sunt menite sa elimine sau sa


îmbunatateasca situatia categoriilor defavorizate. Practic, în acest moment nu exista o
strategie coerenta de protectie sociala, la nivel guvernamental sau local care sa determine
îmbunatatirea vietii acestor persoane. Modalitatile actuale prin care statul sustine persoanele
defavorizate sunt orientate catre ameliorarea efectelor saraciei si nu catre identificarea si/sau
eliminarea cauzele care o determina. Situatia economico-sociala actuala stimuleaza
dependenta cetateanului fata de ajutorul material oferit de stat si într-o mai mica masura
implicarea activa în rezolvarea propriei situatii si în viata comunitatii. În aceste conditii,
starea de precaritate sociala ce caracterizeaza o mare parte a populatiei va fi prelungita si
chiar se va agrava prin lipsa masurilor concrete orientate în regim de urgenta catre cauzele
problemelor sociale.

Obiectul analizei noastre îl reprezinta persoanele care au solicitat sprijin de la DGAS.


Motivul pentru care ne-am orientat atentia catre aceste persoane este determinat pe de o
parte, de gravitatea situatiei sociale si financiare a acestora, iar pe de alta parte de
incapacitatea lor de a-si îmbunatati situatia prin eforturi proprii. În acest sens, am considerat

26
interventia administratiei publice în rezolvarea problemelor acestor persoane, ca fiind cea
mai îndreptatita si mai facila modalitate de solutionare a acestor situatii.

Analiza caracteristicilor socio-demografice ale persoanelor care compun grupul tinta al


proiectului reprezinta un prim si important pas în studiul nivelului de trai si calitatii vietii
acestora. Vom prezenta în continuare caracteristicile esantionului având în vedere
urmatoarele aspecte:

- sexul respondentilor;

- sectorul în care locuiesc;

- repartitia pe grupe de vârsta;

- solicitarea ajutorului social;

- tipul familiei careia îi apartin;

- cauze ale existentei familiilor monoparentale/persoane singure;

- capacitatea subiectului de a fi lider informal.

Din totalul celor 303 persoane intervievate 78 sunt barbati (26%), iar 225 sunt femei (74%).
Retine atentia, în acest caz, numarul mare de femei care se adreseaza DGAS pentru a solicita
ajutor social.

De remarcat, faptul ca în toate sectoarele numarul femeilor solicitante de ajutor social este
mai mare decât cel al barbatilor. Explicatiile acestei “superioritati” sunt determinate de
statutul asumat al femeii, mai ales în familiile defavorizate, conform caruia se presupune ca
acestea se ocupa de treburile gospodaresti si de gestiunea veniturilor familiei. Pe de alta
parte, din întâlnirile directe cu cetatenii am constatat ca femeilor le este mai usor sa
abordeze functionarii din institutiile statului, fiind mai hotarâte si mai putin inhibate în
relatiile cu autoritatile.

27
O realitate general valabila pentru grupele de vârsta mai sus mentionate este faptul ca,
indiferent de vârsta, în conditiile unei „insuficiente” generalizate specifica categoriilor
defavorizate, este din ce în ce mai dificila o adaptare la solicitarile vietii cotidiene.

În ceea ce priveste tipul familiei respondentilor 45 dintre subiectii intervievati (15%) sunt
personae singure, 78 (26%) apartin unor familii monoparentale iar pentru 180 de cazuri
(59%) sunt prezenti ambii parteneri.

Conform reglementarilor legale administratia publica locala îsi exercita atributiile în directia
gestionarii eficiente a problemelor comunitatii pe care o reprezinta. În acest sens, cetateanul
defavorizat apeleaza la serviciile administratiei ca o prima si ultima solutie pentru rezolvarea
situatiilor limita în care se afla.

Principiul consultarii cetatenilor în problemele locale de interes deosebit este statuat de


legiuitor – art. 1, alin. 1 din Legea nr. 69/1991. Cu toate acestea, realitatea demonstreaza ca
aceasta consultare a cetatenilor este integrata în principiul general al autonomiei locale doar
ca o posibilitate enuntata într-un context general al participarii cetatenilor la procesul de
luare a deciziilor în problemele de interes major pentru comunitatea locala. Lipseste însa
dimensiunea practica a acestei prevederi legale, fapt care determina absenta aproape totala a
optiunilor cetatenilor vis-à-vis de problemele majore ale comunitatii în relatia cu
administratia si, în consecinta, explica în multe situatii, lipsa de support public pentru
politicile adoptate de administratia locala.

Serviciile DGAS prezinta anumite particularitati fata de serviciile sociale existente la nivelul
fiecarei primarii de sector.

Asfel, spre deosebire de serviciile sociale de la nivelul primariilor de sector în cadrul carora
exista o varietate de forme de ajutor social, DGAS este orientata prioritar spre furnizarea
unor ajutoare temporare de urgenta în natura, ceea ce a deteminat o afluenta foarte mare de
cereri. Aceasta particularitate este demonstrata de altfel de raspunsurile la întrebarea “De
câte ori v-ati adresat DGAS?”: o data – 110 persoane (52%), de 2-3 ori – 40 de persoane
(19%), mai mult de 3 ori – 61 de persoane (29%).

In continuare sunt evidentiate motivele pentru care subiectii au solicitat ajutor DGAS:

- dificultatile generale din viata de zi cu zi reprezinta motivul cel mai des întâlnit pentru care
cetatenii au apelat la serviciile DGAS – 135 de persoane (64%);

28
- au solicitat sprijin 40 de persoane (19%) pentru venirea iernii si cu ocazia sarbatorilor;

- situatia locativa precara i-a determinat pe 26 de cetateni (12%) sa solicite sprijinul DGAS;

- 6 persoane (3%) au fost nevoite sa apeleze la aceasta solutie din cauza decesului
partenerului;

- pentru a-si cumpara anumite bunuri numai 2 persoane (1%) au solicitat ajutor;

- câte o persoana a facut cerere la DGAS pentru a initia o afacere, respectiv pentru
recuperarea unor pierderi materiale.

Dificultatile vietii cotidiene, decesul unuia dintre membrii familiei, venirea iernii si
sarbatorile reprezinta, asadar, principalele motive pentru care cetatenii defavorizati solicita
ajutorul administratiei publice locale. Este evident ca în toate cele trei situatii nevoia de bani
este stringenta.

Solutiile oferite de DGAS sunt evidentiate în graficul alaturat:

- cea mai mare parte dintre solicitanti, 136 de persoane (64%) au ramas în continuare în
evidenta DGAS fara a li se oferi o solutie;

- 27 de persoane (13%) au fost îndrumati la primaria din sectorul în care domiciliaza;

- li s-a oferit posibilitatea de a beneficia de cantina sociala unui numar de 10 solicitanti


(5%);

- ONG-urile au oferit ajutor la 11 persoane (5%);

- catre Fondul Solidaritatea au fost orientate 5 persoane (2%).

Asadar, din cele 211 persoane care au facut cereri la DGAS, numai 75 au primit o
forma de ajutor, care în toate situatiile nu a determinat o îmbunatatire a situatiei
generale a subiectilor.

29
5. PREZENTAREA PROIECTELOR SI PROGRAMELOR DERULATE
DE CATRE INSTITUTIA ANALIZATA

 Reabilitarea termica a imobilelor din Sectorul 1, prin punerea in aplicare a legislatiei


si anume Ordonanta de Urgenta nr. 18 din 2009 privind cresterea
performantei energetice a blocurilor de locuinte si Norma metodologica din
17.03.2009, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 194 din 27.03.2009, de aplicare
a Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 18 din 2009.
 Modernizarea sistemului rutier – strazi din Sectorul 1, pentru care au fost elaborate
documentatiile aferente si contracte de executie lucrari pentru modernizarea sistemului
rutier a 34 de strazi din Sectorul 1. Au fost derulate contracte de prestare a serviciilor
de elaborare a studiilor geotehnice, a expertizelor tehnice, a studiilor de fezabilitate, si
a proiectelor tehnice pentru 4 strazi, in valoare de 71 296,74 lei.
 Executia lucrarilor pentru organizarea santierului, amenajarea si imprejmuirea
provizorie a terenului pe care se va construi cartierul de locuinte Odai-Sos. Odai nr.
3-5, sectorul 1 pentru care s-a elaborat documentatia aferenta si s-a incheiat contract
de achizitie publica de lucrari ; Au fost derulate servicii in valoare de 228 388,66 lei in
baza contractelor de elaborare a studiilor geotehnice, a proiectelor tehnice pentru
obtinerea autorizatiilor de construire, a caietelor de sarcini si a detaliilor de executie
pentru construirea blocurilor OD9, OD8, OD5, OD3.
A fost derulat contractul de prestare a serviciilor de elaborare a studiilor geoelectrice pentru
determinarea profilului panzei freatice in cadrul amplasamentului pentru construirea blocului
OD2, in valoare de 10 656,56 lei.
A fost derulat contractul de prestare a serviciilor de verificare tehnica de calitate a proiectelor
tehnice si a detaliilor de executie, de catre specialisti verificatori atestati, pentru construirea
blocurilor OD3, OD5, OD8, OD9, in valoare de 20 794,74 lei.
A fost derulat contractul de prestare a serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnice pentru
realizarea retelei electrice de distributie in Cartierul de locuinte Odai, in valoare de 56 916,00
lei.
In total, pentru acest obiectiv, in anul 2010 s-au derulat si urmarit servicii in valoare de 316
755,96 lei.

 Achizitie tehnica de calcul pentru care s-a elaborat documentatia aferenta si s-a
incheiat contract de achizitie publica de produse ;
 Lucrari de reabilitare a pasarelei pietonale care traverseaza km 7+650, linia CF300
Bucuresti- Ploiesti Pentru acest obiectiv, in anul 2010 s-au derulat si urmarit servicii in

30
valoare de 40 460,10 lei reprezentand contravaloarea asistentei tehnice pe parcursul
derularii contractului de executie a lucrarilor.Extindere retele de apa si canalizare pe
strada Valea Morii, program pentru care s-a elaborat documentatie de negociere fara
publicarea prealabila a unui anunt de participare ;
 Lucrari de conservare si restaurare a picturilor murale la biserica Sf. Nicolae Dintr-
o Zi, program pentru care s-a elaborat documentatie de negociere fara publicarea
prealabila a unui anunt de participare ;
 Executie instalatie iluminat public in Pta Amzei, program pentru care s-a elaborat
documentatia aferenta si s-a incheiat contract de achizitie publica de lucrari ;
 Lucrari de construire a blocurilor OD8 din cartierul de locuinte Odai-Sos. Odai nr.
3-5, sector 1 pentru care s-a elaborat documentatia aferenta si s-a incheiat contract de
achizitie publica de lucrari ;
 Lucrari de reparatii acoperis Centrul Militar, pentru care s-a elaborat documentatia
aferenta si s-a incheiat contract de achizitie

 Consolidarea sediului Primariei Sectorului 1 din Bulevardul Banu Manta nr. 9 -


Program reducere risc seismic. Pentru acest obiectiv, in anul 2010 s-au derulat si
urmarit servicii in valoare de 2 141 775,39 lei.
A fost decontata suma de 641 314,64 lei reprezentand contravaloarea serviciului de elaborare
a documentatiei tehnice cu privire la restaurarea interioara si refunctionalizarea sediului
Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.
A fost decontata suma de 1 375 539,81 lei reprezentand contravaloarea serviciului de
elaborare a documentatiei tehnice privind Structura si arhitectura, instalatii sanitare, electrice,
de incalzire si climatizare, proiect tehnologic de incalzire cu pompe geotermale, refacere si
reactualizare Studiu de fezabilitate referitoare la sediul Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.
A fost decontata suma de 41 132,50 lei reprezentand contravaloarea serviciului de elaborare a
releveelor sarpantei si a invelitorii sediului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.
A fost decontata suma de 83 788,44 lei reprezentand contravaloarea serviciului de efectuare a
Expertizei tehnice a sediului Sectorului 1 al Municipiului Bucuresti.

 Reabilitarea şi refunctionalizarea Teatrului de Vara Bazilescu din parcul Bazilescu.


Pentru acest obiectiv a fost decontata suma de 188 120,14 lei.

 Modernizare Piata Agroalimentara Amzei si Consolidare imobil situat in Piata Amzei


nr.13. Pentru aceste obiective, in anul 2010 s-au derulat si urmarit servicii in valoare
de 451 321,47 lei.

31
Elaborare a Studiului de solutie, a proiectului tehnic si a caietului de sarcini in vederea
alimentarii cu energie electrica si amenajare parte de constructii post trafo nou, ventilatie si
instalatie de iluminat, in valoare de 51 972,12 lei.
Servicii suplimentare privind elaboare expertiza tehnica si releveu (zona teatrului Ion
Creanga) aferente contractului de Proiectare si executie a lucrarilor de consolidare si
amenajare a imobilului situat in strada Piata Amzei nr.13, in valoare de 77 915,97 lei.
A fost derulat contractul servicii de elaborare a Proiectului tehnic (faza DE) si de asistenta
tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor de modernizare a Pietei
Agroalimentare Amzei, in valoare de 321 433,38 lei.

6. Actele administrative utilizate in cadrul institutiei si circuitul documentelor


DISPOZITIA NR. 1226 / 16. 03. 2005

Primarul Sectorului 1 Bucuresti,


Avand in vedere necesitatea reglementarii si fluidizarii operatiunilor privind evidenta,
circulatia si pastrarea documentelor in cadrul Primariei Sectorului 1,
Tinand cont de art.7 din Legea 16/1996 , a Arhivelor Nationale;
In conformitate cu art. 85 alin. b) din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice
locale,
Avand in vedere prevederile OGR nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de
soluţionare a petiţiilor, modificata, completata si aprobata prin Legea nr.233/2002,
Tinand cont de Legea 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
In conformitate cu H.G.R. nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor nationale de protectie a
informatiilor clasificate in Romania,
In temeiul art. 71 alin. 1 din Legea nr. 215/2001, privind administratia publica
locala, cu modificarile si completarile ulterioare;

DISPUNE

Incepand cu data prezentei dispozitii se aplica noile “Instructiuni privind evidenta,


circulatia si pastrarea documentelor in cadrul Primariei Sectorului 1 – Bucuresti”.

CAP. I - DISPOZITII GENERALE

Art. 1. In realizarea activitatii sale privind organizarea si functionarea administratiei


publice locale, Primaria are obligatia sa tina evidenta tuturor documentelor primite, a celor
intocmite pentru uzul intern, a celor expediate, precum si pastrarea lor potrivit legii si a
prezentelor instructiuni.
Art. 2 - In acest sens, Serviciul Registratura, Relatii cu Publicul are obligatia inregistrarii
tuturor documentelor intrate si iesite din Primarie prin aplicarea pe acestea a stampilei
dreptunghiulare.

Art. 3 - (1) Pentru evidenta documentelor care intra, circula si se expediaza in cadrul
Primariei se vor tine urmatoarele registre;

32
a) registrul general de intrari – iesiri la nivelul Registraturii Generale;
b) registrul de corespondenta cu regim special – la nivelul Registraturii Generale ;
c) registrul pentru inregistrarea cererilor pe Legea 544/2001 privind liberul acces la
informatiile de interes public- la nivelul Registraturii Generale;
d) registrul intern de intrari – iesiri la nivelul:
- fiecarei directii sau compartiment independent existente in conformitate cu Organigrama
Primariei Sectorului 1.
(2) Registrele interne vor fi inregistrate cu numar de inregistrare primit din Registrul
General.

Art. 4 - In functie de continutul documentelor acestea se clasifica de la intrarea in Primarie


sau de la emiterea lor in:
a) documente obisnuite;
b) documente confidentiale;

CAP. II – INREGISTRAREA DOCUMENTELOR LA REGISTRATURA GENERALA

Art. 5. - Inregistrarea documentelor incepe de la 3 ianuarie si se incheie la 31 decembrie a


fiecarui an.

Art. 6. Evidenta documentelor se realizeaza fara ca numerele de inregistrare a acestora sa


se repete, atat scriptic cat si electronic in functie de tehnica si softul de care dispune
Registratura Generala in prezent.

Art. 7. Inregistrarea documentelor se face cronologic, in ordinea primirii lor, in fiecare zi


lucratoare.

Art. 8. (1) Filele registrelor se numeroteaza, iar pe coperta din fata se inscriptioneaza
“Primaria Sectorului 1 – Bucuresti”, volumul registrului, anul la care se refera documentele
si numerele de inregistrare extreme cuprinse in registru.
(2) La sfarsitul anului sau la completarea unui volum al registrului se certifica
numarul inregistrarilor si numarul filelor folosite.

Art. 9. (1) Registrul de evidenta a documentelor la nivel de Registratura Generala, se va tine


conform modelului prezentat in Anexa 1.
(2) Programul de evidenta computerizata a documentelor va trebui sa permita
realizarea unor rapoarte si statistici privind circuitul documentelor inregistrate, precum si
stadiul de solutionare a petitiilor.

Art. 10. (1) Petitiile primite din afara Primariei, prin posta, curier, se inregistreaza
prin aplicarea stampilei dreptunghiulare pe prima pagina.
(2) La documentul de baza se anexeaza in mod obligatoriu plicul prin care a
fost primita petitia.
(3) Deschiderea corespondentei se va face cu respectarea prevederilor legale
si a normelor interne aflate in vigoare cu privire la protectia informatiilor clasificate si a
secretului corespondentei.

Art. 11. Raspunsurile la petitiile inregistrate se expediaza cu acelasi numar de intrare


si sunt evidentiate in registrul de intrari – iesiri la rubrica iesiri, in dreptul numarului inscris

33
pe documentul de baza cu precizarea datei de iesire a documentului, catre cine a fost
transmis documentul si observatiile privind modul de expediere.

Art. 12.
12. (1) Expedierea corespondentei Primariei Sectorului 1 se face prin Serviciul
Registratura, Relatii cu Publicul.
(2) Plicul prin care se face expedierea raspunsului va contine in mod
obligatoriu datele de identificare ale institutiei noastre ca expeditor si datele de identificare
ale destinatarului, scrise corect.
(3) Pe partea din fata, stanga, in partea de jos se va mentiona in mod
obligatoriu indicativul serviciului care a intocmit documentul expediat, precum si numarul si
data documentului care este expediat.
(4) Documentele expediate prin posta, cu confirmare de primire, vor avea
inscrise pe confirmarea de primire, de catre compartimentul emitent, indicativul serviciului,
numarul si data documentului expediat, in scopul identificarii emitentului la returnarea
confirmarii de primire.

Art. 13. Documentele intocmite cu regim de circuit intern (note, referate, rapoarte,
adrese, e.t.c.) se inregistreaza numai in registrele compartimentelor emitente si destinatare.

CAP. III. CIRCULATIA DOCUMENTELOR

Art. 14 - Toate documentele emise in circuitul inchis al Primariei trebuie sa poarte numarul
de inregistrare din registrul compartimentului emitent, semnatura functionarului care l-a
intocmit, semnatura sefului de compartiment si avizarea directorului, acolo unde este cazul,
in partea dreapta sus.

Art. 15 - In fiecare zi, la ora 09:00, petitiile inregistrate in ziua anterioara, se inainteaza de
Serviciul Registratura, Relatii cu Publicul spre analiza si rezolutionare catre Cabinet Secretar
numai documentele ce privesc serviciile pe care le coordoneaza direct, conform art. 85 alin
(b) Legea 215/2001 si organigramei Primariei.

Art. 16 - Celelalte documente se distribuie catre dl.Mihai Spantoveanu din cadrul Serviciului
Cabinet Primar pentru a fi analizate si rezolutionate, in aceleasi conditii prevazute in art.15.

Art. 17 - Una din cele doua persoane va efectua aceste operatiuni pentru intreaga
corespondenta primita in primarie, in situatia absentei celeilalte.

Art. 18 - Sunt exceptate de la articolul precedent urmatoarele:


- Plicurile pe care exista mentiunea “personal” sau “confidential”.
- Solicitarile privind:
- certificatele de urbanism si autorizatiile de construire ale Directiei Urbanism;
- acte de stare civila;
- autorizatiile eliberate de Serviciul Libera Initiativa si Activitate Comerciala;
- efectuari de receptii si regularizari taxe pentru constructiile finalizate;
- anchetele sociale care fac obiectul Serviciului Autoritate Tutelara;
- Adeverinte necesare pentru vanzarea apartamentelor eliberate de Serviciul Relatii
Asociatii Proprietari;

34
- participarea unui reprezentat al Primariei Sectorului 1 la adunarile generale ale
Asociatiilor de proprietari.

Art. 19. Analiza, rezolutionarea si repartizarea documentelor se va realiza in maximum


48 de ore de la primirea lor.

Art. 20 - Persoanele care indeplinesc activitatile prevazute la art. 16. au obligatia ca toate
documentele care se refera la: initiative, activitati, informari, propuneri, sesizari, reclamatii,
etc., privind persoane sau stari de fapt din primarie si serviciile subordonate sau de interes
general pentru Sectorul 1 sa le prezinte primarului spre informare si eventual decizie.

Art. 21. Dupa ce documentele au fost analizate si rezolutionate se returneaza la


Registratura Generala pentru a fi predate, in aceeasi zi, la directiile sau compartimentele care
au in competenta preluarea sau solutionarea documentului conform rezolutiei, mentionandu-
se in registru general departametul care a primit documentul.

Art. 22 Documentele primite direct de catre conducerea institutiei prin Cabinet Primar
sau Cabinet Viceprimar, dupa analiza si rezolutionare vor fi transmise la Registratura
Generala pentru a fi inregistrate si repartizate departamentelor.

Art. 23. Solicitarile primite in format electronic de catre compartimentele din cadrul
institutiei vor fi transmise catre adresa de e-mail a registraturii pentru a fi transpuse pe format
de hartie, inregistrate si solutionate potrivit legii si prezentelor instructiuni.

Art. 24. Documentele primite de catre departamentele din cadrul institutiei de la


Registratura Generala vor fi inregistrate in registrul de intrare-iesire existent la nivelul
acestora, fiind predate sub semnatura de primire functionarilor nominalizati direct pe
documente de conducerea primariei sau de catre director/sef compartiment.

Art. 25. Registrele de intrare-iesire instituite la nivelul cabinetelor, directiilor si


compartimentelor independente au rolul evidentierii si urmaririi documentelor primite de la
Registratura Generala, precum si a documentelor cu circuit intern.

Art. 26. Petitiile gresit indreptate vor fi trimise in termen de 5 zile de la inregistrare, de
catre compartimentul Registratura, Relatii cu Publicul, autoritatilor sau institutiilor publice
care au ca atributii rezolvarea problemelor sesizate, urmand ca petitionarul sa fie instiintat
despre aceasta, iar in realizarea circuitului documentelor persoanele mentionate in art. 16 vor
tine cont de necesitatea respectarii acestor prevederi legale.

Art. 27. Documentele iesite din primarie vor avea pe langa numarul de inregistrare dat
de la Registratura Generala si indicativul cabinetului, directiei si compartimentelui
independent astfel:
- Cabinet Primar – P/nr. inregistrare/data,
- Cabinet Viceprimar – VP/nr.inregistrare/data,
- Directii / compartimente independente – Indicativul/ nr.inregistrare/data.

Art. 28. Toate raspunsurile expediate de primarie ca urmare a unei petitii inregistrate,
vor fi in mod obligatoriu semnate de catre primar ori de persoana imputernicita de acesta,
precum si de seful compartimentului care a solutionat documentul, conform art.13 din OGR
27/2002, modificata cu legea 233/2002.

35
Art.29. (1) Termenul maxim de rezolvare a problemelor cuprinse in documentele
intrate in primarie sau in cele emise pentru circuitul intern este cel stabilit de conducatorii
ierarhici, dar nu mai mare de 30 de zile.
(2) In situatia in care aspectele sesizate prin petiţie necesita o cercetare mai
amanuntita, conducatorul institutiei publice poate prelungi termenul prevazut cu cel
mult 15 zile, la solicitarea motivata a sefului de compartiment care a primit spre
solutionare documentul.

Art. 30. Raspunsurile vor fi redactate in termeni condescendenti, scurt, concis si la


obiect, cu motivatia legala respectiva, prezentand si alte modalitati de solutionare sau institutii
abilitate in cauza.

Art. 31. (1) Predarea-primirea raspunsurilor pentru expediere, la Registratura Generala,


se va face prin aplicarea stampilei de primire pe raspuns care va avea atasat petitia in orginal,
ce urmeaza sa fie arhivate conform art.6 alin (4) din OGR 27/2002, modificata si completata
cu Legea 233/2002.
(2) Copiile raspunsurilor expediate vor avea aplicata stampila cu data primirii,
semnatura functionarului care a primit spre expediere si descarcare in registru documentul.
(3) Documentele vor fi predate Registraturii Generale impreuna cu plicurile, in
vederea expedierii prin posta, pana la ora 12.00 in zilele de luni-joi, iar vineri pana la ora
11.00.

Art. 32. Petitia in original precum si copia raspunsului se arhiveaza si se pastreaza


potrivit prevederilor legale.

Art. 33. Registratura Generala va expedia catre posta, in cursul aceleasi zile, pe baza
de borderou, documentele primite la art. 31, alin (3).

Art. 34. (1) In situatia in care, in rezolvarea unei probleme, sunt implicate mai multe
compartimente sau documentul primit cuprinde solicitari complexe ce presupune aportul unor
compartimente diferite din primarie, Serviciul Registratura, Relatii cu Publicul va transmite
originalul documentului la primul compartiment care a primit rezolutia, iar restul
compartimentelor mentionate in rezolutionare, vor primi odata cu primul compartiment cate o
copie a documentului.
(2) Compartimentul care a primit originalul lucrarii va asigura obtinerea
raspunsului de la celelalte servicii si va redacta raspunsul final catre solicitant.

Art. 35. (1) Procesele verbale de constatare si sanctionare a contraventiilor vor fi


cuprinse in carnete cu formulare tipizate.
(2) Continutul acestor procese verbale va fi stabilit de fiecare compartiment cu
atributii in acest domeniu, aprobat de primar.
(3) Somatiile care se fac urmare a unei sesizari vor fi inregistrate si trimise
destinatarului cu numarul de inregistrare a sesizarii de baza/numar de inregistrare din registrul
intern/data de expediere.
(4) Invitatiile care se fac in vederea solutionarii unei petitii vor fi inregistrate si
trimise destinatarului cu numarul de inregistrare a petitiei de baza/numar de inregistrare din
registrul intern/data de expediere.

36
Art. 36. Pierderea, distrugerea sau deteriorarea acestor carnete atrage aplicarea de
sanctiuni disciplinare, administrative inclusiv prin desfacerea contractului de munca.

CAPITOLUL IV – DIPOZITII FINALE

Art. 37. Nu fac obiectul inregistrarii in registrele de intrare-iesire urmatoarele


documente:
- Contractele de munca ale salariatilor;
- Conventiile civile de prestari servicii;
- Dispozitiile primarului;
- Procesele verbale, stenogramele, hotararile Consiliului Local;
- Regulamente, norme, instructiuni aprobate de Consiliu Local sau Primar,
- Citatiile primite de la Judecatorie sau Tribunal care se transmit compartimentului
juridic,
care se inregistreaza in registre speciale conform prevederilor legale.

Art. 38. Multiplicarea documentelor primite si emise de primarie se face numai cu


aprobarea sefului de compartiment.

Art. 39. (1) Personalul implicat in primirea, inregistrarea, analiza, distribuirea,


redactarea, dactilografierea, multiplicarea si expedierea corespondentei, indiferent de functia
indeplinita, este obligat sa pastreze confidentialitatea datelor ce le ia la cunostinta.
(2) Orice salariat care divulga date din documentele la care a avut acces va fi
sanctionat potrivit legii, inclusiv pana la desfacerea contractului de munca.
(3) Pentru asigurarea confidentialitatii, directorii/sefii de compartimente
independente raspund si sunt obligati sa adopte masuri severe de pastrare a documentelor in
conditii corespunzatoare si sa stabileasca reguli de acces la documente numai pentru cei
directi implicati.

Art. 40. Conducerea directiilor si compartimentelor independente vor lua masuri de


aplicare a prevederilor acestor Instructiuni.

Art 41. Prezenta dispozitie va fi prelucrata cu tot personalul primariei care va semna
de luare la cunostinta.

Art. 42. Anexa 1 face parte integranta din prezenta Instructiune.

Art. 43. De la data aplicarii prezentei Instructiuni orice alta dispozitie anterioare
referitoare la evidenta, circulatia si pastrarea documentelor este anulata.

Art. 44. Serviciul Secretariat General, Audiente va distribui directiilor si


compartimentelor independente prezenta Instructiune.

PRIMAR,

Andrei Ioan Chiliman

37
Avizeaza pentru legalitate,
Secretarul Sectorului 1

LAVINIA PAUL

Avizeaza favorabil,
Biroul Legislatie, Avizare Contracte
Sef Birou
SANDU VASILE

Intocmit,

Serviciul Registratura, Relatii cu Publicul

Sef Serviciu
Cristina Todoran

38
6.1 Cerere pentru emiterea autorizatiei de construire/desfiintare

39
40
41
42
43
44
45
6.2 Cerere pentru emiterea certificatului de urbanism

46
47
Activitatea Serviciului de Urbanism si Autorizatii de Construire pentru Constructii Clasa „B”
Numar solicitari inregistrate in cadrul serviciului “B”: 2690
Din care:.

Autorizatii de construire 403


Autorizatii de desfiintare 128
Certificate de Urbanism 1085
Avize primar general 316
Adrese completare, corespondenta, sesizari 758
Total documentatii repartizate srviciului “B” 2690

Toate aceste documentatii si solicitari au fost repartizate, verificate, s-a


intocmit corespondenta si au fost eliberate documentatiile complete.

Astfel, au fost intocmite si eliberate urmatoarele documentatii :

Autorizatii de construire 338


Autorizatii de desfiintare 113
Certificate de Urbanism 957
Avize primar general 316
Total documentatii eliberate de catre serviciul “B” 1724

Numarul de solicitari inregistrate in cadrul serviciului in anul 2010 este de 783, defalcate
astfel:
Autorizatii de Construire 173
Autorizatii de Demolare 6
Certificate de Urbanism 306
Avize Primar 65
Adrese Completare, Corespondenta 233

Toate aceste documentatii si solicitari au fost repartizate, verificate si completate. Astfel au


fost intocmite si eliberate urmatoarele documentatii:

Autorizatii de Construire 150


Autorizatii de Demolare 6
Certificate de Urbanism 289
Avize Primar 65
Adrese Completare/Retur :
Autorizatii de Construire 23
Certificate de Urbanism 17

48
7. Aspecte privind controlul
7.1 Notiunea si scopul controlului

Controlul este acea functie a administratiei prin care se realizeaza conformitatea activitatii
administratiei cu prevederile legale si programul de activitate, cu respectarea cerintelor
sociale si indeplinirea interesului general.

Legea recunoaste necesitatea exercitarii unui control administrativ si financiar din partea
statului, dar care trebuie sa se exercite in limitele si conditiile prevazute de lege.

Principiul consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit este


cosacrat expres in dispozitiile articolului 2 din Legea nr. 215/2001 si este completat de
dispozitiile articolului 43, alin. 2, care detaliaza in mod concret problemele care sunt discutate
intotdeauna in sedinta publica si in legatura cu care primarul poate propune consultarea
cetatenilor prin referendum.

Hotararile privind bugetul local, precum si cele ce stabilesc impozitele si taxele locale se
adopta cu votul majoritatii consilierilor in functie din majoritatea membrilor prezenti ai
Consiliului Local.

Scopul controlului este de a verifica modul in care institutiile controlate si-au indeplinit
sarcinile, si-au realizat competentele in concordanta cu obiectivele generale ale administratiei
publice. Controlul urmareste verificarea daca si cum se executa deciziile Administratiei, iar
prin propunerile pe care le face organul de control sa fie corectate actele administratiei, sa fie
respectata legea, actiunile administratiei sa fie in conformitate cu realitatile sociale in
dinamica evolutiei acestora.

7.2 Modalitati si forme de control

1. Modalitati de control. Obiectul controlului il caonstituie verificarea actiunilor si


inactiunilor autoritatilor administratiei publice sau a functionarilor acestora, modul in care si-
au realizat atributiile incredintate, daca s-a respectat principiul legalitatii. Orice element al
activitatii administrative poate constitui obiectul unei aprecieri a controlului. Controlul poate
fi analitic si priveste activitatea functionarilor si sintetic cand priveste organizarea si
functionarea diferitelor compartimente administrative. Printre modalitatile de control retinem:

a) controlul de materialitate care priveste verificarea elementelor concrete, pentru care


aprecierea se reduce doar la prezenta sau absenta factorilor masurabili.

b) controlul de regularitate ce consta in raportarea, confruntarea elementelor supuse


controlului cu o norma juridica. Cum normele juridice sunt interpretabile inseamna ca organul
de control va cere explicatii celui controlat asupra considerentelor ce au stat la baza emiterii
actelor sau realizarii faptelor administrative ori a operatiunilor financiare.

c) controlul de rentabilitate si eficienta utilizeaza cu precadere metode contabile si


urmareste evaluarea costurilor administratiei in raport cu resursele umane si materiale
folosite, deci o comparatie intre investitie si rezultat. Se are in vedere verificarea modului de
folosire a tuturor resurselor umane, financiare, materiale ale administratiei, daca au fost
realizate atributiile administratiei si cerintele sociale, daca in general activitatea autoritatilor

49
administratiei este eficienta. Administratia urmarind scopuri morale in beneficiul colectivitatii
nationale sau locale, eficienta activitatii sale se masoara nu numai prin raportare la costuri, ci
in primul rand la rezultate, la realizarea cerintelor sociale. Costurile sunt importante dar
aceasta nu inseamna ca o anumita cerinta sociala importanta sa nu fie realizata datorita
costului ridicat.

2. Forme de control. Controlul este o activitate complexa care poate fi exercitata incepand cu
seful ierarhic al celui controlat pana la un control exercitat de Parlament, de organele de
justitie, folosindu-se diferite criterii.

In raport cu momentul actiunii administratiei controlul poate fi:

·        Control prealabil sau preventiv;

·        Control concomitent;

·        Control posterior sau ulterior.

Dupa natura sutoritatii care il realizeaza, pot fi retinute patru tipuri de control:

·        Controlul exercitat de Parlament;

·        Controlul exercitat de autoritati ale administratiei publice;

·        Controlul exercitat de autoritatile judecatoresti;

·        Controlul social prin presa etc.

7.3 Controlul exercitat de autoritatile administratiei publice

Este denumit si control administrativ si poate fi la randul sau intern sau extern. De asemenea,
exista si o forma de jurisdictie administrativa, realizata de organe specializate prevazute de
lege.

1.   Controlul administrativ intern se realizeaza de catre persoane sau de catre


compartimente din interiorul organului administrativ. Controlul administrativ intern este un
control ierarhic care se realizeaza de catre seful ierarhic superior asupra compartimentelor din
subordine, de seful compartimentului asupra functionarilor din compartiment sau de
compartimente specializate, precum cel financiar, denumit „controlul financiar intern”, de
compartimentul juridic asupra actelor cu caracter juridic emise de alte compartimente.
Avantajele controlului intern consta in operativitate si costuri reduse - Directia Audit.

2.    Controlul administrativ extern este un control ierarhic specializat, de supraveghere


generala sau tutela administrativa. Controlul ierarhic se exercita de autoritatile ierarhic
superioare celei controlate, este un control tipic administrativ si are la baza regula ca
autoritatea administrativa ierarhic superioara are responsabilitate si pentru actele autoritatii
ierarhic subordonate. Acest control este necesar pentru a mentine unitatea sistemului
organelor administratiei publice. Controlul de supraveghere generala se realizeaza de catre
Guvern cu ajutorul corpului sau de control sau a prefectilor, care sunt reprezentanti ai
Guvernului in teritoriu – Curtea de Conturi si Corpul de Control sl Primului Ministru.

50
3.     Controlul administrativ specializat poate fi realizat de structuri administrative special
constituite, cu un grad sporit de specializare, cu activitate permanenta sau temporara. In
aceasta categorie de structuri administrative putem enumera urmatoarele:

·        Controlul exercitat de organe special constituite cum ar fi Curtea de Conturi sau
Garda Financiara; este un control foarte complex.

·        Controlul exercitat de Inspectiile de Stat din cadrul ministerelor, ale altor organe
centrale ale administratiei publice sau ale autoritatilor administrative autonome locale.

·        Controlul exercitat de organe administrative cu caracter jurisdictional, cu prilejul


exercitarii cailor administrative de atac formulate de catre cei administrati.

4.     Controlul jurisdictional asupra administratiei este un control necesar care se


realizeaza prin intermediul autoritatilor administrative cu competenta in domeniu, iar
controlul judiciar prin contenciosul administrativ presupune exclusivitatea autoritatii
judecatoresti la actul de control, chiar daca in multe situatii s-a desfasurat anterior procedura
administrativ jurisdictionala.

8. Resursele umane in institutia analizata

De resursele umane din cadrul Primariei Sectorului 1 Bucuresti de ocupa cu Directia Personal.
Aceasta isi desfasoara activitatea pe baza legislatiei urmatoare: Legea nr. 215/2001, Legea
nr.1/1970, Hotararea de Guvern nr.775/1998, modificata prin Legea nr.57/1999 privind modul
de evaluare, organizare si desfasurare a concursurilor, Legea nr.40/1991, Legea nr.154/1998 –
ambele privitoare la salarizare, OG nr.24/2000, OG nr.42/2001, Legea 187/2001.

8.1 Compartimente din structura organizatorica care sunt specializate in domeniul


activitatilor de personal

Directia personal este subordonata Primarului, structura organizatorica a directiei fiind


urmatoarea: Serviciul organizare, salarizare; Serviciul resurse umane, coordonare institutii
publice; Serviciul organizare institutii de cultura, regii autonome, societati comerciale.

Principalele atributii ale directiei sunt:

·        Elaboreaza in colaborare cu celelalte compartimente Regulamentul de


organizare si functionare;

·        Elaboreaza regulamentul de ordine interioara, dispozitii de angajare, de


organizare si constituire de comisii pe probleme care sa asigure buna
functionare a activitatii Primariei Sectorului 1;

·        Elaboreaza structuri organizatorice, organigrama aparatului Primariei ;

·        Elaboreaza statul de functii si supune spre aprobare, asigura respectarea


legislatiei in vigoare privind salarizarea personalului;

51
·        Opereaza in conformitate cu legea, transformarile de posturi solicitate pentru
aducerea la indeplinire a sarcinilor si necesitatile din etapa respectiva;

·        Analizeaza si evalueaza posturile prevazute si stabileste fisele posturilor


pentru fiecare activitate, pe baza propunerilor compartimentelor;

·        Elaboreaza normative de structuri organizatorice, norme de munca si de


personal;

·        Intocmeste schema de incadrare a personalului angajat;

·        Intocmeste formele de transfer, angajare, pensionare;

·        Tine evidenta concediilor de odihna;

·        Tine evidenta sarcinilor, intocmeste decizia de sanctionare dupa efectuarea


cercetarii prealabile;

·        Face formele preliminare de desfacere a contractelor de munca pentru


personalul care absenteaza nemotivat sau are abateri grave de la disciplina
muncii;

·        Anunta scoaterea la concurs a posturilor vacante si intocmeste formele de


examane sau concurs;

·        Intocmeste formele de detasare pentru personalul detasat la alte unitati sau
alte unitati centrale;

·        Intocmeste formele de angajare, verifica actele originale, autentifica copii


dupa acte originale, solicitari de recomandari;

·        Evidenta personalului in structura pe nivelul studiilor, grupe de functii, etc.;

·        Intocmeste, completeaza si tine la zi carnetele de munca ale personalului;

·        Intocmeste dosarele de pensionare

·        Stabileste si reactualizeaza sporul de vechime cuvenit;

·        Intocmeste formele de trecere in gradatii superioare a personalului in


conformitate cu legislatia in vigoare;

·        Urmareste fluctuatia fortei de munca si duce o politica de eficientizare a


acesteia;

·        Recruteaza personalul specializat in functie de modificarile in structura;

·        Elaboreaza programul de perfectionare al personalului din aparatul propriu in


functie de necesitati;

52
·        Analizeaza utilizarea fortei de munca, propune masuri pentru asigurarea
necesarului de personal corespunzator volumului de lucrari si cerintelor
locurilor de munca;

·        Intocmeste proiecte de hotarari pentru Consiliului Sectorului 1 si dispozitii


Primarului general, specifice activitatii

·        Pune in aplicare prevederile din hotarari Consiliului Sectorului 1 si din


dispozitiile Primarului general;

·        Propune modificari de legislatie specifica.

Atributiile serviciilor in cadrul Directiei Personalului sunt:

8.2 Atributiile Serviciului organizare, salarizare

·        Pregateste documentele necesare organizarii si salarizarii personalului din


aparatul propriu;

·        Pregateste documentatia necesara elaborarii ROF, ROI si a altor instructiuni


necesare bunei functionari a aparatului propriu a lPrimariei , precum si a
structurilor organizatorice(organigrama);

·        Elaboreaza fisele postului impreuna cu celelalte compartimente din aparatul


Primariei si le actualizeaza in funtie de modificarile care apar;

·        Intocmeste dispozitiile privind indexarea salariilor, promovarii, salariul de


merit, etc.;

·        Intocmeste dispozitiile privind indexarea acordarea de ore suplimentare


personalului din aparatul propriu al primariei

·        Participa la analize si controale dispuse de conducerea directiei;

·        Constituirea de comisii pe probleme care sa asigure buna functionare a


activitatii Primariei;

·        Alte atributiuni.

8.3 Atributiile Serviciului resurse umane, coordonare institutii publice

·        Intocmeste schema de incadrare a personalului din aparatul propriu si


reactualizarea ei;

·        Analiza utilizarii fortei de munca, propunerea de masuri pentru asigurarea


necesarului de personal, corespunzator volumului de lucrari si cerintelor
locurilor de munca;

·        Intocmirea de dispozitii de angajare si incetare contracte de munca;

53
·        Intocmirea formelor de transfer, angajare, pensionare;

·        Evidenta concediilor de odihna, sanctiunilor, intocmeste decizia de


sanctionare dupa efectuarea cercetarii prealabile;

·        Organizarea eficienta a legislatiei in vigoare, a concursurilor de angajare;

·        Elaborarea programului de perfectionarea a personalului din aparatul


propriu;

·        Intocmirea de adeverinte, note, referate, etc.;

·        Coordonarea in probleme de organizare, salarizare a institutiilor publice

·        Avizarea pe baza propunerilor institutilor publice a organigramelor acestora


si prezentarea spre aprobare;

·        Avizeaza sau intocmeste documentatia de concurs a institutiilor publice;

·        Verificarea propunerilor institutiilor publice pentru state de functii si


propunerea spre aprobare;

·        Analiza propunerilor de modificare a organigramelor institutiilor publice, in


functie de schimbarea atributiilor si propunerea spre aprobare;

·        Avizarea pe baza propunerilor institutiilor publice a proiectelor de ROF si


prezentarea spre aprobare;

·        Intocmeste lucrari privind acordarea de ore suplimentare, sporururi pentru


conditii grele, stabilirea indemnizatiei de conducere, a gradatiilor pentru
institutiile publice; intocmirea de proiecte de hotarari Consiliui Sectorului 1;

·        Organizeaza concurs si intocmeste documentatia pentru numirea si eliberarea


din functia de director pentru institutiile publice din subordine

·        Participa la analize, controale dispuse de conducerea Directiei ;

·        Alte atributii

8.4 Atributiile Serviciului organizare institutii de cultura, regii autonome, societati


comerciale

·        Raspunde de cunoasterea si aplicarea legislatiei privind organizarea


personalului din institutiile de cultura;

·        Verificarea propunerilor institutiilor publice de cultura subordonate pentru


state de functii si propunerea spre aprobare;

54
·        Analiza propunerilor de modificare a organigramelor institutiilor publice de
cultura subordonate, in functie de schimbarea atributiilor si propunerea spre
aprobare;

·        Intocmeste lucrari privind orele suplimentare, acordarea sporului pentru


conditii periculoase, stabilirea indemnizatiei de conducere, gradatii, salarii de
merit;

·        Propune proiecte de acte normative, hotarari;

·        Propuneri de modificare a legislatiei in vigoare, specifica activitatii;

·        Organizeaza concurs si intocmeste documentatia pentru numirea si eliberarea


din functia de conducere (director)

·        Participa la analize si controale dispuse de conducerea directiei;

·        Analizeaza sau intocmeste documentatia necesara organizarii concursurilor


de la institutiile de cultura;

·        Intocmeste documentatia necesara urmaririi,controlarii, analizarii CGMB a


activitatii institutiilor de cultura;

·        Intocmeste documentatia necesara, prevazuta de lege, privind infiintarea de


agenti economici de interes local;

·        Organizeaza concurs si intocmeste documentatia pentru numirea si eliberarea


din functie a managerilor la regiile

·        Participa la intocmirea contractelor de management

·        Coordoneaza si intocmeste documentatia privind numirea membrilor in


consiliile de administratie la regiile autonome de sub autoritatea CGMB;

·        Alte atributii.

8 8.5 Statul de functii in cadrul Directiei Personal:


COMPARTIMENTUL DE FUNCTIA DE NIV. NR. DE
Nr. Poz. EXECUTIE CONDUCERE STUDII POSTURI
DIRECTIA PERSONAL 21
1 Inspector de spec. Director S 1
2 Inspector de spec. Director adjunct S 1
Serviciul organizare salarizare 6
3 Inspector de spec. Sef serviciu S 1
4 Inspector de spec. S 1
5 Referent M 1
6 Referent M 1
7 Referent M 1

55
8 Referent deb. M 1
Serviciul resurse umane, coordonare institutii publice 7
9 Inspector de spec. Sef serviciu S 1
10 Inspector de spec. S 1
11 Inspector de spec. S 1
12 Inspector de spec. S 1
13 Inspector M 1
14 Inspector M 1
15 Inspector M 1
Serviciul organizare, salarizare, institutii de cultura, regii autonome, societati comerciale
6
16 Inspector de spec. Sef serviciu S 1
17 Inspector de spec. S 1
18 Inspector de spec. S 1
19 Referent M 1
20 Inspector de spec. S 1
21 Referent M 1

Modul de desfasurare a proceselor de selectie, recrutare, promovare, motivare a


personalului in Primaria Sectorului 1 reiese din Hotararea Guvernului nr.1068/2001 privind
organizarea si desfasurarea concursurilor si examenelor pentru ocuparea functiilor publice.
Astfel hotararea reglementeaza modul de organizare si desfasurare a concursurilor si
examenelor pentru ocuparea functiilor publice din cadrul autoritatilor si institutiilor publice,
cu exceptia autoritatilor si institutiilor publice cu atributii in domeniul sigurantei nationale.

Referitor la conditiile pentru organizarea concursurilor, hotararea stabileste faptul ca


concursul pentru ocuparea functiilor publice se organizeaza numai in limita posturilor ramase
vacante dupa efectuarea operatiunilor de avansare a functionarilor publici in grad, clasa si
categorie, potrivit prevederilor legale, dupa asigurarea de catre Agentia Nationala a
Functionarilor Publici a incadrarii intr-o functie publica corspunzatoare a functionarului
public care nu mai detine functia publica din motive neimputabile lui, precum si dupa
aplicarea prevederilor legale referitoare la transferuri.

Conducatorul autoritatii sau institutiei publice care organizeaza concurs poate stabili, prin
ordin sau dispozitie, conditii specifice de participare pe baza cerintelor din fisa postului
pentru fiecare dintre functiile publice vacante.Pentru stabilirea conditiilor specifice de
participare, compartimentele de resurse umane vor prezenta conducatorilor autoritatilor si
institutiilor publice fisele posturilor vacante pentru care se organizeaza concurs.Autoritatile si
institutiile publice care organizeaza concurs pentru ocuparea functiilor publice vacante au
obligatia de a instiinta in scris Agentia Nationala a Functionarilor Publici cu 60 de zile inainte
de data organizarii concursului.

Cu privire la conditiile de participare la concurs, acestea sunt prevazute in Legea


nr.188/1999, privind statutul functionarilor publici in care se prevede ca poate ocupa o functie
publica persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

-are numai cetatenie romana si domiciliul in Romania

-cunoaste limba romana scris si vorbit

56
-are varsta de 18 ani impliniti

-are capacitate deplina de exercitiu

-are o stare de sanatate corespunzatoare functiei pe care candideaza, atestata pe baza de


examen medical de specialitate

-indeplineste conditiile de studii prevazute de lege pentru functia publica

-nu a fost condamnat pentru savarsirea unei infractiuni care l-ar face incompatibil cu
exercitarea functiei publice

-a castigat concursul sau a promovat examenul or ganizat pentru ocuparea functiei publice

Comisiile de concurs

In vederea ocuparii functiilor publice vacante pentru care se organizeaza concurs, in cadrul
PMB se constituie cxomisii de concurs si comisii de solutionare a contestatiilor.

Comisiile de concurs constituite pentru ocuparea functiilor publice de excutie din cadrul
institutiei sunt compuse din 3-5 membri, astfel:

2-3 functionari publici care sa aiba cel putin categoria, clasa si gradul functiilor publice
vacante pentru care se organizeaza concursul

1-2 persoane din afara Primariei, de regula specialisti din invatamantul superior de specialitate
sau reprezentanti desemnati prin ordin sau dispozitie a conducatorului institutiei publice
ierarhic superioare

Comisiile de concurs au urmatoarele atributii :

-stabilesc bibliografia de concurs si subiectele pentru proba scrisa

-verifica indeplinirea conditiilor de participare la concurs de catre candidati

-selecteaza dosarele de inscriere ale candidatilor si stabilesc candidatii care vor participa la
concurs

-transmit, prin secretarul comisiei, compartimentelor de resurse umane rezultatele selectiei si


ale concursului pentru a fi comunicate candidatilor

Procedura de organizare si desfasurare a concursului

Functiile publice ramase vacante pentru care se organizeaza concurs se dau publicitatii, prin
grija compartimentelor de resurse umane, cu cel putin 30 de zile inainte de data organizarii
concursului, printr-un anunt in presa locala, precum si prin afisarea la sediul PMB .

In termen de doua zile de la sustinerea ultimei probe a concursului, comisia de concurs


intocmeste lista cu rezultatele candidatilor in ordine descrescatoare a notelor finale ale
concursurilor, cu mentiunea “admis” sau “respins” pentru fiecare candidat.

57
8.6 Modalitati de evaluare si control al personalului

Evaluarea si controlul personalului se face pe baza fiselor de evaluare si a fiselor posturilor.Se


intocmesc fise de evaluare atat la angajare, cat si dupa angajare.In cazul ambelor fise de
evaluare se regasesc indicatori care fac referire la:

Rezultate obtinute: - cantitatea,calitatea lucrarilor si sarcinilor realizate

nivelul de indeplinire a sarcinilor si lucrarilor in termenele stabilite

eficienta lucrarilor si sarcinilor rezultate in contextul atingerii obiectivelor propuse

Adaptarea la complexitatea muncii:

- adaptarea la conceptia de alternative de schimbare sau de solutii noi (creativitatea)

- analiza si sinteza riscurilor, influentelor si consecintelor evaluate

-evaluarea volumului lucrarilor si sarcinilor de rutina (repetitive)

Asumarea responsabilitatii:

- intensitatea implicarii si rapiditatea interventiei in realizarea atributiilor

-evaluarea nivelului riscului decizional

Capacitatea relationala si disciplina muncii

- capacitatea de evitare a starilor conflictuale si respectarea relatiilor ierarhice

- adaptabilitatea la situatii neprevazute

Astfel rezulta 10 criterii de evaluare, pe baza carora se vor acorda note carora le corespund
calificative, dupa cum urmeaza: 3 = foarte bine; 2 = bine; 1 = satisfacator; -1 = nesatisfacator.

In prima parte a fisei de evaluare se aduna notele obtinute la fiecare criteriu.Rezultatul, care
reprezinta suma punctajelor obtinute la fiecare criteriu, va corespunde calificativului final.
Intre –1 si –10 calificativul este “nesatisfacator”, intre 0 si 27 calificativul este “satisfacator”,
pentru 28 se acorda calificativul “bun”, pentru 29 – “foarte bun”, iar pentru 30 –
“exceptional”.

Comisia de evaluare este alcatuita din presedinte, membrii comisiei si un secretar.

Criteriile de evaluare a postului, conform fisei postului sunt:

·        formarea profesionala : pregatirea de baza corespunzatoare (studii absolvite); pregatire


de specialitate; autoperfectionare, perfectionari in domeniu pentru mentinerea competentei de
post;

58
·        adaptabilitatea la locul de munca : experienta in munca; experienta in specialitatea
postului; perioada de proba;

·        dificultatea si complexitatea operatiilor : activitate de conceptie; activitate de analiza si


sinteza; activitate de rutina (repetitiva);

·        responsabilitate implicita : pentru obtinerea si utilizarea informatiilor in vederea


pregatirii unor decizii;

·        capacitatea relationala : gradul de solicitare din partea structurilor interne din institutie;
gradul de solicitare din afara institutiei, din partea cetatenilor si/sau serviciilor;

8.7 Particularitati ale stilului de conducere

In vederea evidentierii particularitatilor stilului de conducere trebuie cunoscute trasaturile


muncii celor care ocupa posturi de conducere, anume acestia :

·        se manifesta in dubla ipostaza, de conducator si specialist intr-un anumit domeniu, in


ambele solicitandu-i se competenta ridicata

·        trebuie sa se manifeste creativ in cea mai mare parte a cazurilor pe care urmeaza a le
rezolva, deoarece peste 70% din acestea sunt probleme inedite puse de subordonati, de
functionarea institutiei ori de mediul contextual

·        trebuie sa fie un exemplu pentru subordonati in tot ceea ce face, sa fie capabil , “sa-i
puna pe altii sa faca treaba”

·        ocupa un post care dispune de sarcini, autoritate si responsabilitati net superioare
oricarui post de executie din subordinea sa.Exercitarea in conditii de eficienta a acestora
solicita competenta din partea celor ce ocupa posturi de conducere in cadrul institutiei

Stilul de management (de conducere) constituie maniera de operationalizare a cunostintelor,


calitatilor si aptitudinilor ocupantilor posturilor de conducere in relatiile cu subordonatii,
colegii si cei ce ocupa posturi de conducere, aflati pe niveluri ierarhice superioare.

Stilul de conducere poate fi stabilit astfel :

In functie de abordarea bidimensionala (care tine cont de preocuparea pentru oameni,


respectiv preocuparea pentru obiective)- stilul de conducere specific PMB si, implicit
Directiei Buget este cel participativ-reformist, caracterizat prin urmatoarele:

·        Directorul considera ca poate fi realizata restructurarea din mers cu asigurarea unui
parteneriat al salariatilor, acestia fiind convinsi ca ce se intreprinde este in interesul lor

·        spirit inovator-creator

·        curaj in asumarea riscurilor

·        capacitate ridicata de antrenare

59
·        disponibilitate pentru comunicare

·        flexibilitate in situatii de criza sau conflict de munca

·        strategii clare

·        masuri preventive de evitare a crizelor

In functie de abordarea tridimensionala, care ia in considerare trei caracteristici ale valorii


unui manager: preocuparea pentru sarcini, preocuparea pentru contacte umane si preocuparea
pentru randament, stilul de management regasit in cadrul PMB este cel realizator.

In functie de ponderea factorului determinant in exercitarea managementului –


autoritarismul, stilul de management regasit este cel participativ, care are urmatoarele
trasaturi:

·        accentul pe relatiile organizatorice de cooperare

·        competenta manageriala ridicata

·        abordarea in comun a unor probleme majore ale domeniului ale domeniului condus

·        folosirea pe scara larga a delegarii

·        asigurarea unui climat de munca destins, favorabil dezvoltarii subordonatilor

9. Elemente privind strategia


9.1 Particularităti strategice ale institutiei publice analizate tinând cont de
specificul domeniului de activitate

Strategia are in vedere :

·        Planificarea programelor de investitii si a modului de rambursare a diverselor credite


angajate de institutie

·        Urmarirea eficientei folosirii fondurilor alocate prin buget pentru efectuarea tuturor
categoriilor de cheltuieli conform datelor furnizate de compartimentele de resort

·        Urmarirea eficientei veniturilor institutiei conform datelor compartimentelor de


specialitate

·        Previzionarea multipla, anuala a veniturilor si cheltuielilor, avandu-se in vedere


colectarea continua a bugetului institutiei

·        Analiza nivelurilor veniturilor si cheltuielilor, tinand cont de prioritatilede investitii,


dotari si achizitii

60
·        Identificarea influentei factorilor de mediu si a variabilelor organizationale care
influenteaza procesele de management si de executie din institutia analizata

Primaria Sectorului 1, ca autoritate publica de interes local are in vedere ca intreaga activitate
pe care o desfasoara din punct de vedere atat al managementului, cat si al activitatii propriu-
zise, sa fie permanent corelata cu factorul social, cu evolutia societatii la nivel local si general.

Se au in vedere permanent ca factori de influenta:

·        situatia economica pe plan local

·        situatia socio-profesionala si problemelecu care se confrunta cetateanul din acest punct
de vedere

·        resursele financiare de care dispune institutia si gestionarea lor in functie de prioritatile
existente

·        aparitia de noi domenii, situatii ce intra in sfera competentelor autoritatilor


administratiei publice

In functie de factorii mentinnati si avand in vedere scopul principal de a satisface nevoile


cetatenilor, in paralel cu obiectivele ce vizeaza crearea cadrului de dezvoltare a intregii
societati, institutia procedeaza la adoptarea de noi elemente care sa imbunatateasca activitatile
desfasurate:

·        se creeaza diverse compartimente in functie de situatia ce trebuie rezolvata

·        se procedeaza la informatizare pentru cresterea randamentului institutiei

·        eficientizarea activitatii compartimentelor existente

9.2 Prezentarea sistemului de obiective ale institutiei publice analizate

In vederea derularii proiectelor cu tematică culturală si pentru promovarea cooperării


tinerilor actori culturali, pentru sensibilizarea publicului şi mass-media faţă de creaţiile şi
iniţiativele acestora, precum şi in scopul dezvoltarii capacităţii de comunicare in cadrul
procesuluide corelare a politicilor nationale cu proiectele Uniunii Europene, in perioada de
referinta au fost derulate mai multe evenimente si proiecte social culturale având ca obiectiv
principal indeplinirea măsurilor de politică locală în următoarele direcţii:
 promovarea activităţilor social culturale pentru tineret;

 educarea copiilor prin sport, în spiritul unei vieţi sănătoase şi active;

 consolidarea educatiei interculturale precum si dezvoltarea mobilitatii


elevilor;

 incurajarea miscării in aer liber si sportului;

61
 promovarea educatiei nonformale si dezvoltarea individuala a copiilor
si adolescentilor, in masură sa dezvolte abilitatile si increderea in sine
prin joacă;

 promovarea spectacolelor, acţiuni recreativ-sportive şi programelor de


divertisment pentru copii;

 crearea cadrului ambiental propice manifestării libere a persoanelor


vârstnice, paralel cu promovarea modelului de familie a celor care au
contribuit, de-a lungul timpului, la dezvoltarea Sectorului 1;

 promovarea activitatilor recreative si distractive in plan local, în spiritul


unei vieţi sănătoase şi active;

 promovarea competitiei şi a actiunilor educativ – recreative.

 activităţile privind ecologia si protectia mediului, evenimentele


ecologice, sănătatea şi produsele bio;

 prevenirea toxicomaniei si alcoolismului cu accent pe prevenirea


consumului de droguri in randul elevilor de liceu.

 dezvoltarea unei culturi ecologice în rândul elevilor din Sectorul 1

 creşterea gradului de informare despre valoarea patrimoniului cultural


şi turistic al Sectorului 1 al Capitalei.

9.3 Modalitati previzionale de management pentru realizarea obiectivelor fundamentale si


derivate

·        Identificarea scopurilor si a obiectivelor de atins

·        Stabilirea instrumentelor prin care se ating scopurile si a factorilor cu atributii in acest
sens, a factorilor responsabili

·        Stabilirea metodelor, cu discutarea, analiza si adoptarea celor mai eficiente metode

·        Stabilirea etapelor, urmarirea realizarii acestora

·        Stabilirea elementelor de imbunatatire a mecanismelor adoptate

·        Analiza permanenta a modului de realizare a obiectivelor propuse

·        Finalizarea obiectivelor cu analiza rezultatelor obtinute

62
9.4 Surse de finantare pentru realizarea optiunilor strategice

Investitiile publice realizte de autoritatile locale pot fi finantate in proportii variabile, pri
intermediul urmatoarelor 3 surse:

1.      rezervele de trezorerie ale unei autoritati, respectiv soldul pozitiv net al incasarilor fata
de cheltuieli care apare in contul curent.Aceasta varianta nu este recunoscuta de legislatia
romana, autoritatile locale neavand dreptul de dispunere asupra soldului pozitiv ne

2.      subventiile de investitii, astfel de subventii putand privi anumite proiecte conform
criteriilor definite

3.      imprumutul, prin emiterea unui imprumut sau prin alte forme de credit

In majoritatea tarilor, autoritatile locale sunt libere sa-si aleaga propriile surse de
creditare.Exista doua motive principale pentru care cea mai mare parte a tarilor aplica o
reglementare stricta a imprumuturilor acordate autoritatilor locale:

·        pentru a limita cresterea cheltuielilor publice

·        pentru a evita supraindatorarea autoritatilor locale

Totusi, in mod formal,autoritatile locale au posibilitatea, daca ele o doresc, sa imprumute de


la orice institutie.De asemenea, au dreptul de a emite in moddirect titluri de imprumut, totusi,
ele recurg rareorila aceste metode, datorita competentelor extrem de sofisticate in domeniul
finantelor pe care le implica un asemenea exercitiu.

9.5 Exemple de strategii, politici, programe, proiecte derulate si/sau in curs de derulare in
institutia analizata

Primaria Sectorului 1 a Municipiului Bucureşti a demarat programul de regenerare urbana


“2012 Sector 1” in zonele Chitila, Bucurestii Noi, Pajura, Damaroaia şi Aviatiei.

Cel mai important obiectiv al Programului 2012 Sector 1 este de a creste calitatea vietii pentru
locuitorii din Sectorul 1.

Programul trateaza in mod integrat problemele urbanistice, economice, sociale si de mediu ale


are ca obiectiv, intr-o prima etapa, elaborarea unei strategii de revitalizare a celor cinci
ansambluri rezidentiale.

Programul debuteaza cu revitalizarea cartierelor rezidentiale periferice, insa presupune, pe


termen lung, actiuni de regenerare urbana a intregului Sector 1.

Proiectele specifice prin care Primăria Sectorului 1 va interveni in cele cinci mari ansambluri
rezidentiale sunt integrate in politica locala de regenerare urbana, cu efecte scontate atat la
nivelul acestor ansambluri, cat si in zonele mai largi in care acestea se incadreaza.

63
1. Input-ul sau identificarea zonelor– etapa s-a desfasurat in luna mai 2009:

In aceasta etapa autoritatea locala Primaria Sectorului 1 si consultantii din diverse domenii
(urbanisti, sociologi, antropologi, economisti au initiat dialogul cu partenerii civici locali
(organizatii independente, asociatii profesionale) si cu comunitatea locala pentru a identifica
prioritatile legate de dezvoltarea celor cinci zone.

2. Analizele – etapa s-a desfasurat intre lunile mai-august 2009

Primaria si consultantii au realizat analize aprofundate ale situatiei de fapt, pe diferite domenii


de interes: urbanism, activitate economica, viata comunitara si culturala. In aceasta etapa au
avut loc intalniri cu cetateni, interviuri cu agenti economici si au fost realizate
studii urbanistice privind spatiile publice din cele cinci cartiere.  

3. Strategia de regenerare - etapa este in desfasurare. Strategia a fost finalizata de


consultanti si este propusa inspre dezbatere publica in consultarile cu cetatenii care au loc in
luna septembrie

Primaria si consultantii angajati in proces au propus, pe baza analizelor si unor modele de


bune practice, un plan coerent de interventii la nivelul spatiului public. In aceasta faza se
propun proiecte specifice destinate revitalizarii spatiilor publice si planuri de dezvoltare
zonala. Tot in aceasta etapa proiectele propuse de consultanti sunt supuse dezbaterii si
consultarii publice, in cadrul intalnirilor directe sau prin comentarii de la utilizatori pe
acest websitei.

4. Implementare - perioada 2009 - 2012

Primaria va folosi strategia de regenerare ca document in baza caruia va implementa


programul de implementa a proiectele specifice de regenerare.

Obiectivele PIDU:

Îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru comunitate este obiectivul principal al Planului Integrat
de Dezvoltare Urbană. Aceasta include un număr de obiective specifice:
·        - Vitalitate urbană – pentru o viaţa mai bună în zonele de locuit, acestea nu trebuie să
rămână doar cartiere-dormitor, ci trebuie să includă servicii necesare tuturor, de la magazine
de unde se pot achizitiona bunuri de folosinţă generală, până la locuri de petrecere a timpului
liber.
·       -  O zona sigură – nevoia de securitate în zona este ridicată, iar asigurarea unui sentiment
de siguranţă pentru populaţie şi vizitatori devine esenţială pentru creşterea calităţii vieţii, cât
şi pentru definirea imaginii zonei ca una sigură şi pregatită pentru investiţii.
·       -  Dinamism economic – pentru asigurarea dezvoltării economice trebuie asigurată
atragerea investitorilor şi a locuitorilor cu nivel ridicat de instruire. Acest lucru se poate
realiza prin îmbunătăţirea imaginii şi propunerea unei strategii transparente către toţi
potenţialii parteneri.

64
·        - Ţesut urban accesibil şi eficient – atât nevoia de accesibilitate cât şi obiectivul de
dezvoltare economică vor beneficia prin restructurarea ţesutului urban, creşterea
accesibilităţii şi revigorarea reţelei de spaţii publice.
·       -  Verde – atât obiectivele de interes major, precum parcul Bazilescu precum şi celalte
spaţii verzi trebuie vor fi incluse într-o viziune unitară a sistemului verde. O strategie
sustenabilă presupune şi planificarea transportului considerând prioritare mersul pe jos ,
ciclismul şi transportul în comun.
·       -  Implicarea şi dezvoltarea comunităţii - foarte important este rolul comunităţii în luarea
deciziilor legate de regenerarea urbană precum şi implicarea acestora în livrarea strategiei.

Lista proiectelor şi bugetul estimat pentru implementarea Planului integrat, pe surse de


finanţare, perioada de implementare a proiectelor
Proiectele individuale, incluse în Planul integrat de dezvoltare urbană ce se propun a fi
finanţate prin intermediul Axei prioritare 1, domeniul major de intervenţie 1.1 al POR se
încadrează în următoarele categorii de operaţiuni şi activităţi eligibile:.
-reabilitarea infrastructurii urbane şi îmbunătăţirea
serviciilor urbane - infrastructura publică urbană:
1 Reabilitare Parc Bazilescu 15,075.26 12,691.44
2 Amenajarea spaţiilor publice din Şcoala nr. 178 1,340.47 1,126.44
3 Amenajarea spaţiilor publice din Şcoala nr. 179 1,674.45 1,407.10
4 Amenajarea spaţiilor publice din Şcoala nr. 192 1,301.58 1,093.77
5 Amenajarea spaţiilor publice din Liceul Constantin
Brâncoveanu 1,926.33 1,618.76
-Reabilitarea infrastructurii sociale:
6 Reabilitare teatru Bazilescu 10,438.36 8,792.570
7 Instalare camere de luat vederi 3,442.016 2,899,321

EDUCATIE SI CULTURA

În conformitate cu prevederile art. 83 coroborat cu art. 63 alin. 1 lit. “d” şi “e”


raportate la art. 36 alin. (6) lit. a)-d) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în exercitarea atribuţiilor privind
gestionarea serviciilor publice, Primarul Sectorului 1 ia măsuri pentru organizarea
executării şi executarea în concret a activităţilor din domeniile “educaţional”, “social-
cultural”, “tineret” şi “sport”, “ecologie şi mediu înconjurător”.

Menţionăm că, sub coordonarea Compartimentului Imagine, Cultură, Presă şi


Informatică, la nivelul administraţiei publice locale a Sectorului 1 Bucuresti, isi desfasoară
activitatea Centrul Cultural Metropolitan pentru Tineret – C.C.M.T. -.

Centrul, nefiind un compartiment cu rang de serviciu, ci o structura functionala fara


personalitate juridica, pe parcursul anului 2010, a reprezentat o măsură activă de promovare a
diverselor programe culturale în rândul tinerilor din Sectorul 1. Pentru realizarea acestor
proiecte, C.C.M.T. dispune de un spaţiu generos, bine utilat si renovat care conţine 4 săli

65
expoziţionale utilate cu simeze, sală de conferinţe cu capacitate de 120 locuri, sala mini-
concerte, sală expo-carte, aer condiţionat, spaţii sanitare moderne, aparatură electronic de
ultimă generaţie.

In principal se impun a fi enuntate evenimentele cu largă adresabilitate care au avut


loc in anul 2010, dimensiunea functionala a Centrului Cultural Metropolitan fiind
circumscrisa organizarii de conferinţe, seminarii, simpozioane, colocvii şi mese rotunde,
expoziţii de artă plastică, minispectacole de teatru, balet, folclor, lansări de carte, dar şi
realizarii unor actiuni cu impact public semnificativ.

Astfel, in vederea derularii proiectelor cu tematică culturală si pentru promovarea


cooperării tinerilor actori culturali, pentru sensibilizarea publicului şi mass-media faţă de
creaţiile şi iniţiativele acestora, precum şi in scopul dezvoltarii capacităţii de comunicare in
cadrul procesului de corelare a politicilor nationale cu proiectele Uniunii Europene, in
perioada de referinta au fost derulate mai multe evenimente si proiecte social culturale având
ca obiectiv principal indeplinirea măsurilor de politică locală în următoarele direcţii:

 promovarea activităţilor social culturale pentru tineret;

 educarea copiilor prin sport, în spiritul unei vieţi sănătoase şi active;

 consolidarea educatiei interculturale precum si dezvoltarea mobilitatii


elevilor;

 incurajarea miscării in aer liber si sportului;

 promovarea educatiei nonformale si dezvoltarea individuala a copiilor


si adolescentilor, in masură sa dezvolte abilitatile si increderea in sine
prin joacă;

 promovarea spectacolelor, acţiuni recreativ-sportive şi programelor de


divertisment pentru copii;

 crearea cadrului ambiental propice manifestării libere a persoanelor


vârstnice, paralel cu promovarea modelului de familie a celor care au
contribuit, de-a lungul timpului, la dezvoltarea Sectorului 1;

 promovarea activitatilor recreative si distractive in plan local, în spiritul


unei vieţi sănătoase şi active;

 promovarea competitiei şi a actiunilor educativ – recreative.

 activităţile privind ecologia si protectia mediului, evenimentele


ecologice, sănătatea şi produsele bio;

 prevenirea toxicomaniei si alcoolismului cu accent pe prevenirea


consumului de droguri in randul elevilor de liceu.

 dezvoltarea unei culturi ecologice în rândul elevilor din Sectorul 1

66
 creşterea gradului de informare despre valoarea patrimoniului cultural
şi turistic al Sectorului 1 al Capitalei.

Principalele acţiuni desfasurate :

Capitala Bucuriei – “Căsătoreşte-te pentru o zi!” şi “Tradiţii româneşti”.


Evenimentul este unul cu caracter socio-cultural şi a fost derulat in perioada 14 februarie - 10
Martie 2010 in parteneriat cu Asociaţia de Turism si Ecologie Carpatia din Bucuresti, in zona
Parc Kiseleff, cu ocazia zilelor de St. Valentine Day`s, 1 si 8 Martie 2010.

“Cupa 1”- Program de educare a copiilor în spiritul unei vieţi sănătoase şi active.
Proiectul, derulat in parteneriat cu Asociatia Sport pentru viata, in realitate reprezinta o
competitie care depaseste nivelul concursurilor scolare de gen, fiind programate probe
individuale si intreceri sportive pe echipe, la disciplinele „natatie”, „fotbal”, „baschet”,
„handbal”, „atletism” si „volei”, pe categorii de elevi din toate scolile generale si liceele din
Sectorul 1. Proiectul, a demarat la data de 01.04.2010 pana la data de 30.06.2010.

Expozitia de arta la Centrul Cultural Metropolitan pentru Tineret, în perioada 25


februarie– 25 martie 2010, la solicitarea criticului de arta Ilie Rosianu in cadrul Proiectului
cultural „Metamorfozele de la comunism la rinocerism”.

Concertele omagiale cu ocazia bicententenarului Friederich Chopin si Robert


Schumann, organizate la Centrul Cultural Metropolitan pentru Tineret, la solicitarea
Liceului de Muzica George Enescu.

Proiectul „Promovarea spiritului de prietenie si relatiilor dintre Canada si


Romania”, in parteneriat Liceul Teoretic Bulgar „Hristo Botev” din Sectorul 1 Bucuresti care
desfasoara un protocol de colaborare cu Liceul “ Externat Saint-Jean Eudes” – Quebec –
Canada, al carui obiectiv il reprezinta consolidarea educatiei interculturale precum si
dezvoltarea mobilitatii elevilor. Acest parteneriat se defasoara pe parcursul a doi ani scolari
2009-2010, 2010-2011. In prima parte a proiectului un grup de elevi ai Liceului Teoretic
Bulgar “Hristo Botev” s-au deplasat timp de 10 zile in Quebec-Canada unde au avut primul
contact cu elevii canadieni, cu familiile acestora precum si cu civilizatia si cultura canadiana.

Proiectul “Promenada in Sectorul 1” – Desfasurarea unor spectacole de muzică de


promenadă – 40 de spectacole desfăşurate în fiecare sâmbătă şi duminică, în perioada 1 mai –
12 septembrie 2010, în Parcul Herăstrău.

Proiectul “Nunta De Aur” - În vederea prevenirii excluziunii sociale, autorităţile


administraţiei publice locale din Sectorul 1 manifestă o preocupare permanentă pentru
identificarea persoanelor/familiilor aflate în situaţie de risc de marginalizare socială, în
vederea susţinerii acestora. In cadrul proiectului “Nunta de Aur” au fost sărbătorite 200
cupluri ce au aniversat peste 50 de ani de la data căsătoriei, institutia creându-le un cadru
ambiental propice manifestării libere a vârstnicilor.

Programul „La Pedale“, derulat de catre Primaria Sectorului 1 in parteneriat cu


Asociaţia Green Revolution din Bucureşti. Scopul principal al proiectului rezidă in

67
incurajarea miscării in aer liber si sportului, asigurarea unor alternative reale de petrecere
a timpului in aer liber pentru toţi cetăţenii Capitalei si nu in ultimul rand, promovarea imaginii
Primariei Sectorului 1.

Proiectul “Târguri de Florii şi Paşte în Sectorul 1” în zona Parc Kisselef.


Evenimentul a presupus desfăşurarea unor spectacole şi programe de divertisment – concerte,
animaţie, “face-painting” precum şi organizarea unor târguri tradiţionale, ca alternativă de
petrecere a timpului liber în perioada Sărbătorilor de Florii şi Paşte, în scopul dezvoltării
dimensiunii social - culturale a Sectorului 1.

Proiectul „Parc de distractii in Bazilescu” derulat in parteneriat cu Organizatia „IF


Cretu Manole”. Evenimentul a presupus instalarea si functionarea in Parcul Bazilescu – pe o
suprafata de 200 mp - a unui parc de distractii compus din pistă pentru maşinute şi trenuleţ
electric pentru copii, precum şi un carusel pentru tinerii din Sectorul 1. Proiectul a fost derulat
in perioada lunilor aprilie - mai 2010.

Proiectul “Campionatul de GO”. Evenimentul a fost derulat de catre Primaria


Sectorului 1 in parteneriat cu Scoala Generala nr. 179 din Bucuresti in periada 08-11.04.2010.
Scopul declarat al acestui proiect cultural educativ care a reunit aproximativ 70 participanti
rezida in promovarea competitiei şi a actiunilor educativ – recreative.

Proiectul “Zona Liberă de Indiferenţă” Derulat In Parteneriat cu Asociatia


Profamilia. Evenimentul a avut loc in data de 22 04. 2010 in Parcul Kisselef. In concret in
cadrul acestor manifestari a fost organizat un concurs de proiecte cu mesaje ecologiste şi au
fost prezentate momente artistice. Proiectul a avut ca public tinta personalitati din mass-media
si oameni de afaceri din Sectorul 1.

Proiectul “Drogurile inhibă viaţa” – derulat in parteneriat cu Asociatia Green Gate


in perioada 20.aprilie-07.iunie 2010 - a avut ca scop principal prevenirea toxicomaniei si
alcoolismului cu accent pe consumul de droguri in randul elevilor de liceu.

Proiectul Marşul Antidrog pe biciclete derulat de catre Primaria Sectorului 1 in


parteneriat cu Asociaţia “Forumul Antidrog” – FORAD din Bucuresti, in ziua de 8 mai 2010.

Festivalul de teatru “Shakespeare”, proiect derulat de catre Primaria Sectorului 1 in


parteneriat cu Asociaţia Profesorilor de Limba Engleză din Bucureşti, în Sectorul 1 al
Capitalei, la Centrul Cultural Metropolitan al Sectorului 1 in perioada 07-09 mai 2010.
Derularea acestui proiect a consolidat rolul si locul institutiei în rândul autoritatilor publice
din România care sprijină şi promovează valorile invatamantului romanesc, in spiritul
valorilor europene in plan cultural.

Proiectul cultural “Paine si sare” derulat de Primaria Sectorului 1 in parteneriat cu


Fundatia Sfanta Virginia din Pucioasa Jud. Dambovita. In cadrul acestui proiect a fost
organizata la Centrul Cultural Metropolitan al Sectorului 1 o expozitie de pictura icoane pe
lemn, tapiserie si astrofotografie, in perioada 13.05.-15.06.2010.

68
Proiectul “Ziua Muncii in Sectorul 1” - derulat cu ocazia Sărbătorii de 1 Mai 2010.
Evenimentul a constat in desfăşurarea unor spectacole şi programe de divertisment – concerte,
animaţie, “face-painting”, ca alternative de petrecere a timpului liber, în Parcul Kiseleff.

Proiectul “Mari Actori Români” – derulat in Parteneriat cu “Sud Est Production” in


perioada 01 mai – 01 iulie 2010. Scopul acestui eveniment: realizarea unui compact disc - in
mai multe volume - care isi propune sa aduca in atentia publicului, pe langa talentul scenic,
latura umana a marilor actori romani. Volumul I a fost dedicat actorului Mircea Albulescu iar
Volumul II a fost dedicat actorului Radu Beligan.

Proiectul ştiinţific “Cartografierea Sociala a Bucurestiului” derulat in


parteneriat cu SNSPA Bucuresti – un program de cercetare sociologică ce isi propune sa
contribuie la o mai buna cunoastere a societatii romanesti si realizarea, pe baza rezultatelor
cercetarii, a unei harti sociale a Bucurestiului, utila in elaborarea, reglementarea si
optimizarea politicilor publice urbane. Rezultatele cercetarii efectuate in perioada aprilie-iulie
2010 vor fi valorificate prin publicarea in volume si reviste de specialitate, comunicari la
manifestari stiintifice nationale si internationale, mese rotunde simpozioane work shop-uri
destinate analizei si diseminarii rezultatelor.

Proiectul “Lumea Copiilor” – iniţiat de catre Serviciul Promovare Activitati


Culturale pentru Tineret – se va desfăşura in perioada 01.06. – 15. 09. 2010. Evenimentul
presupune desfăşurarea unor spectacole, acţiuni recreativ-sportive şi programe de
divertisment pentru copii – jocuri – spectacole muzicale, animaţie, “face-painting”, ca
alternative de petrecere a timpului liber pe parcursul vacanţei de vară, în Parcul Kiseleff şi
Parcul Bazilescu.

10. Elaborarea diagnosticului global

Diagnosticarea consta in investigarea institutiei si a componentelor sale cu ajutorul unui


instrumentar specific, in vederea depistarii cauzale a principalelor disfunctionalitati si puncte
forte si, pe aceasta baza, formularea de recomandari axate pe cauzele generatoare de puncte
slabe si forte.

Diagnosticarea globala trebuie sa cuprinda informatii referitoare la :

        Aspecte de identificare a locului si rolului institutiei (caracteristici


tipologice, istoricul firmei etc.)

        Situatia veniturilor si a cheltuielilor (2-3 ani)

        Sistemul de management si componentele sale

        Analiza viabilitatii managerile

        Puncte forte si cauze ce le genereaza

        Puncte slabe si cauze ce le genereaza

69
10.1 Puncte forte

        structura organizatorica piramidala ce permite mai buna coordonare a


departamentelor ;

        adoptarea unor decizii in cadrul institutiei in vederea realizarii


obiectivelor ce urmaresc in principal cat mai buna satisfacere a cetatenilor;

        utilizarea, in cadrul sistemului informational a unor mijloace moderne


de prelucrare a informatiilor .

Puncte forte

1. Darea in folosinta, inca din 2007 a unei cladiri noi, moderne care ofera
toate conditiile unei bune desfasurari a activitatii.

2. Implicarea crescanda a autoritatilor primariei in demararea de proiecte


pentru reabilitarea zonelor cu probleme, modernizarea infrastructurii.

3. Gradul crescut de transparenta in relatiile cu publicul, cu mass-media si cu


ONG-urile, site-ul primariei este actualizat in permanenta

4. Personal inalt calificat si instruit

5. Programe active de ajutor social

6. Apropierea administratiei de cetateni, sentimentul tangibilitatii : felicitari


sosite prin posta din partea Primariei, organizarea de excursii cu ocazia
sarbatorilor religioase

7. Elaborarea de planuri si strategii de dezvoltare urbana

10.2 Puncte slabe


Puncte slabe

1. Lipsa unui program transparent de recrutare, anunturi active cu posturi libere


2. Impovãrarea cetaţenilor cu taxe obligatorii, pe langã impozitele obligatorii( vezi anexa)
3. Motivarea functionarilor lasa de dorit, nu exista un plan stabilit al recompenselor
4. Insatisfacţia cetãţenilor cu privire la costurile ridicate ale serviciilor publice, transportul in
comun deficitar.

        Dificultatea adaptarii in timp util la nevoile cetatenilor, tot mai variate.

70
         Aparitia unor deficiente in procesul de prelucrare a informatiilor.
Demn de subliniat aici este faptul ca datele prezentate in capitolul 4 sunt
obtinute si centralizate de catre Fundatia pentru o Societate Deschisa, care
a constatat o deficienta in acest sector.

         Lipsa de solutii sau de tergiversarea gasirii acestora de catre


administratia publica locala pentru rezolvarea problemelor cetatenilor cu o
situatie sociala .

11. Analiza de caz – Modalitati de imbunatatire a relatiei institutiei cu clientul

Printre modalitatile de imbunatatire a relatiei institutiei cu clientul se regaseste si dreptul


cetatenilor de adresa autoritatilor publice petitii formulate in nume propriu (conform
ordonantei nr 27 din 30 ianuarie 2002).

Dreptul de petitionare este recunoscut si organizatiilor legal constituite, acestea putand


formula petitii in numele colectivelor pe care le reprezinta. In sensul ordonantei mai sus
amintite, prin petitie se intelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunaerea formulata in
scris sau prin e-mail pe care un cetatean sau o organizatie legal constituita o poate adresa
autoritatilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate, ale ministerelor si
ale celorlalte organe centrale din unitatile administrativ-teritoriale, societatilor nationale,
societatilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite in
continuare autoritati si institutii publice.

Petitiile adresate institutiei vor fi solutionate in termenele si in conditiile stabilite prin aceeasi
ordonanta. Cei care ocupa posturi de conducere in cadrul Primaria Sectorului 1 sunt direct
raspunzatori de buna organizare si desfasurare a activitatii de primire, evidentiere si rezolvare
a petitiilor ce le sunt adresate, precum si de legalitatea solutiilor si comunicarea acestora in
termenul legal. Pentru solutionarea legala a petitiilor ce le sunt adresate, acestia vor dispune
masuri de cercetare si analiza detaliata a tuturor aspectelor sesizate. Primaria este obligata sa
isi organizeze un compartiment distinct pentru relatii cu publicul, incadrat cu personalul
necesar, care va avea pregatirea corespunzatoare si care va primi, va inregistra si se va ingriji
de rezolvarea petitiilor.

Pentru rezolvarea temeinica si legala a petitiilor, compartimentul de resurse umane le va


indruma catre compartimentele de specialitate cu precizarea termenului de trimitere a
raspunsului. Acelasi compartiment este obligat sa urmareasca solutionarea si redactarea in
termen a raspunsului. Expedierea raspunsului catre petitionar se va face numai prin
intermediul compartimentului care a inregistrat petitia, acesta ingrijindu-se si clasare si
arhivare.

Institutia are obligatia sa comunice petitionarului, in termen de 30 de zile de la data


inregistrarii petitiei, raspunsul indiferent daca solutia este favorabila sau nu.

In cazul in care un petitionar adreseaza mai multe petitii, acestea se vor conexa, petentul
urmand sa primeasca un singur raspuns.

71
Repartizarea petitiilor in vederea solutionarii lor de catre personalul de specialitate se face de
catre seful compartimentului caruia i s-a trimis petitia de catre compartimentul de relatii cu
publicul.

Constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit prevederilor Legii nr 188/1999


privind Statutul functionarilor publici sau, dupa caz, potrivit legislatiei muncii urmatoarele
fapte:

        Nerespectarea termenelor de solutionare a petitiilor

        Interventiile sau staruintele pentru rezolvarea unor petitii in afara


cadrului legal

        Primirea direct de la petitionar a unei petitii in vederea rezolvarii, fara


a fi repartizata de seful compartimentului

72
Anexe

73
BIBLIOGRAFIE
http://www.primariasector1.ro/articole/30/Regulamentul-de-Organizare-si-Functionare-al-Aparatului-Propriu-al-
Primarului-Sectorului-1--februar.html

http://www.primariasector1.ro/Public/cat/128/rapoarte-de-activitate.html

http://www.primariasector1.ro/Public/cat/126/implementarea-legii-544-2001.html

http://www.primariasector1.ro/Public/cat/127/implementarea-legii-52-2003.html

http://www.primariasector1.ro/UserFiles/File/aplicarea_art_76_2011/program_investitii_CLS1_v3.pdf

http://www.2012sector1.ro/
http://www.impozitelocale1.ro/acteNormative/Hotarare_CLS1_79_2011.pdf

Legea nr 188/1999 privind Statutul funcţionarului public

Legea nr 215/ 2001, Legea Administratiei Publice Locale

Legea nr 253/ 2006 privind Finantele Publice Locale

74

Оценить