Вы находитесь на странице: 1из 444

CUPRINS

CUPRINS ........................................................................................................................................................ 2

PARTEA I DISPOZIŢII GENERALE ........................................................................................................... 7

I.1 "METROREX" S.A. .............................................................................................................................. 7

I.2. Misiunea METROREX.......................................................................................................................... 7

I.3. Principii – Linii directoare în activitate ............................................................................................... 7

I.4 Principii privind conduita .................................................................................................................... 10

I.5 Baza legală .............................................................................................................................................. 12

I.6 Relaţii funcţionale.................................................................................................................................. 13

I.7 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare ..................................................................................... 15

I.8 Manualul operaţional ............................................................................................................................ 16

I.9 Regulamentul Intern ............................................................................................................................. 20

I.10 Organigrama ........................................................................................................................................ 20

I.11 Directorul General ............................................................................................................................. 20

I.12 Directorii de specialitate ..................................................................................................................... 20

I.13 Circuitul de promovare a actelor normative, a dispozitiilor si ordinelor de serviciu ale


directorului general si a altor documente ................................................................................................ 21

I.14 Principalele sarcini şi atribuţii ale societăţii pentru prevenirea actelor de corupţie ................... 23

I.15 Dispozitii finale .................................................................................................................................... 24

PARTEA II-A: PROCESE GENERALE ŞI SPECIFICE METROREX S.A. ............................................ 25

II.1 Lista Acronimelor ................................................................................................................................ 25

II.2. Procese Generale Metrorex S.A. ....................................................................................................... 29

II.3. Procese Specifice Metrorex S.A......................................................................................................... 36

II.4. Procese specifice fiecărei unităţi organizaţionale ............................................................................ 49

SV-CRPRI ..................................................................................................................................................... 49

B-CFG ........................................................................................................................................................... 51

B-API ............................................................................................................................................................ 54

SV-SUIC ....................................................................................................................................................... 56

ROF Pag. 2 METROREX S.A.


SV-SC (centralizator).................................................................................................................................... 59

SV-SC............................................................................................................................................................ 62

B-AR ............................................................................................................................................................. 65

C-CAFC ........................................................................................................................................................ 67

A. Direcţia Resurse Umane și Strategie .................................................................................................... 69

D-RUS ........................................................................................................................................................... 76

SV-PS ............................................................................................................................................................ 80

SV-MRU (centralizator) ............................................................................................................................... 83

SV-MRU ....................................................................................................................................................... 86

B-PICI ........................................................................................................................................................... 89

B-O ................................................................................................................................................................ 92

SV-MCM....................................................................................................................................................... 94

SV-MSSMCM (centralizator) ...................................................................................................................... 97

SV-MSSMCM .............................................................................................................................................. 99

B-SSMCM...................................................................................................................................................102

SV-RSS .......................................................................................................................................................106

B. Direcţia Juridică ..................................................................................................................................109

D-J ............................................................................................................................................................... 113

SV-C (centralizator) ....................................................................................................................................115

SV-C ............................................................................................................................................................ 117

B-LEI ........................................................................................................................................................... 119

SV-AJA (centralizator) ............................................................................................................................... 121

SV-AJA .......................................................................................................................................................123

B-AJLM ......................................................................................................................................................124

B-CA ........................................................................................................................................................... 125

C. Direcţia Tehnică și Investiții ...............................................................................................................127

D-TINV .......................................................................................................................................................139

SV-TEH (centralizator) ............................................................................................................................... 145

SV-TEH.......................................................................................................................................................151

ROF Pag. 3 METROREX S.A.


B-DTA .........................................................................................................................................................155

B-TMR ........................................................................................................................................................157

B-ME ........................................................................................................................................................... 160

SV-IPI (centralizator)..................................................................................................................................164

SV-IPI.......................................................................................................................................................... 168

B-UII ........................................................................................................................................................... 171

B-MGP ........................................................................................................................................................174

B-CBCF.......................................................................................................................................................177

SV-MFE ......................................................................................................................................................179

D. Direcţia Comercială ............................................................................................................................ 182

D-COM .......................................................................................................................................................190

SV-IA (centralizator) ..................................................................................................................................195

SV-IA .......................................................................................................................................................... 197

B-UCIA .......................................................................................................................................................200

SV-COM (centralizator) ............................................................................................................................. 202

SV-COM .....................................................................................................................................................207

SC-COM .....................................................................................................................................................211

DEP-CENTR ...............................................................................................................................................215

SV-UCE ......................................................................................................................................................217

E. Direcţia Exploatare ............................................................................................................................. 220

D-EXP .........................................................................................................................................................232

SV-MCIR (centralizator) ............................................................................................................................ 238

SV-MCIR ....................................................................................................................................................244

B-EMR ........................................................................................................................................................248

SC-MIS .......................................................................................................................................................252

R-C .............................................................................................................................................................. 257

SV-MR (centralizator) ................................................................................................................................ 261

SV-MR ........................................................................................................................................................267

B-UCRMR ..................................................................................................................................................272

ROF Pag. 4 METROREX S.A.


SC-IORMR .................................................................................................................................................276

ST-ISPA ......................................................................................................................................................281

DS-CEN ......................................................................................................................................................284

DEP-ETEM .................................................................................................................................................289

F. Direcţia Infrastructură și Sisteme Informatice ...................................................................................295

D-INFSI.......................................................................................................................................................306

SV-LTS (centralizator) ............................................................................................................................... 311

SV-LTS .......................................................................................................................................................317

SC-LT1 ........................................................................................................................................................321

SC-LT2 ........................................................................................................................................................325

SC-AIS ........................................................................................................................................................329

SV-IST (centralizator) ................................................................................................................................ 333

SV-IST ........................................................................................................................................................340

SC-ATC.......................................................................................................................................................344

SC-SCB .......................................................................................................................................................348

SC-EM.........................................................................................................................................................352

SC-EE .......................................................................................................................................................... 357

SV-TI (centralizator) ...................................................................................................................................361

SV-TI........................................................................................................................................................... 365

SC-ATCTI ...................................................................................................................................................368

B-MPSI .......................................................................................................................................................372

B-ARBD ......................................................................................................................................................375

G. Direcţia Economică ............................................................................................................................. 379

D-ECO .........................................................................................................................................................386

SV-CTB (centralizator) ............................................................................................................................... 390

SV-CTB.......................................................................................................................................................393

B-CI ............................................................................................................................................................. 397

SV-FIN ........................................................................................................................................................400

SV-PAD (centralizator) .............................................................................................................................. 403

ROF Pag. 5 METROREX S.A.


SV-PAD ......................................................................................................................................................406

B-ADM .......................................................................................................................................................410

B-CFP .......................................................................................................................................................... 412

H. Direcţia Achiziții Publice....................................................................................................................414

D-AP............................................................................................................................................................ 419

SV-AP (centralizator) .................................................................................................................................422

SV-AP .........................................................................................................................................................424

B-APR .........................................................................................................................................................427

B-ASL .........................................................................................................................................................429

SV-CTR.......................................................................................................................................................432

SV-APFN (centralizator) ............................................................................................................................ 434

SV-APFN ....................................................................................................................................................437

B-ALFN ......................................................................................................................................................439

B-APSFN ....................................................................................................................................................442

ROF Pag. 6 METROREX S.A.


PARTEA I
DISPOZIŢII GENERALE

I.1 "METROREX" S.A.

Art.1 Societatea Comercială METROREX S.A., denumită în continuare "METROREX”, este


persoană juridică română, cu capital integral de stat, cu sediul în municipiul Bucureşti, B-dul
Dinicu Golescu, nr. 38, sectorul 1.

Art.2 METROREX a fost înfiinţată prin Hotărârea Guvernului României nr. 482/24 iunie 1999 şi
funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor, în conformitate cu Statutul anexă la
Hotărârea de Guvern nr. 482/1999 şi cu legislaţia în vigoare, privind societăţile comerciale.

I.2. Misiunea METROREX

Art.3 Să satisfacă interesul public, social şi de protecţie civilă, prin asigurarea serviciului public
de transport de persoane cu metroul pe reţeaua de căi ferate subterane şi supraterane, în condiţii
de siguranţă a circulaţiei şi confort la nivelul exigenţelor europene.

I.3. Principii – Linii directoare în activitate

I.3.1 Legalitate

Art.4 Supremaţia Constituţiei şi a Legii: nimeni nu este mai presus de lege; nici o activitate
desfăşurată nu poate încălca legea; nici un motiv nu poate justifica încălcarea legii.

I.3.2 Interes public

Art.5 Prioritatea interesului public : interesul public, expresie a necesităţilor colective, este mai
presus decât interesul propriu .

I.3.3 Procese, proiecte, programe

Art.6 Întreaga activitate a METROREX este structurată în procese, proiecte şi programe.

I.3.4 Procese

Art.7 Procesele sunt suite de activităţi care preiau o intrare (produse, servicii, informaţii, resurse
generale, etc.), îi adaugă valoare consumând resurse şi produc la ieşire un rezultat (îndeplinesc o
funcţie) care trebuie să răspundă unor cerinţe de calitate impuse prin obiective de performanţă
stabilite de către un beneficiar extern sau intern.

ROF Pag. 7 METROREX S.A.


Art.8 Procesele traversează de regulă mai multe unităţi organizaţionale. Abordarea conducerii
orientate pe procese urmăreşte tocmai obţinerea rezultatului final în condiţii de posibile
disfuncţionalităţi între unităţile organizaţionale participante la proces.

Art.9 Performanţa se măsoară prin nivelul de îndeplinire al obiectivelor exprimat prin indicatori
de performanţă. Obiectivele se încadrează în trei mari categorii: obiective privind îndeplinirea
specificaţiilor tehnico-funcţionale, obiective privind încadrarea în buget, obiective privind
încadrarea în timp.

I.3.5 Perfecţionare continuă

Art.10 Indicatorii de performanţă se raportează periodic şi reprezintă un instrument cheie pentru


conducere. Aceasta iniţiază corecţii, acţiuni corective şi preventive şi perfecţionarea sistemică
continuă (modul de lucru al organizaţiei prin modificarea proceselor şi documentarea acestora în
documente numite proceduri, grupate în Manualul Operaţional al organizaţiei) respectiv prin
perfecţionare individuală (informare, formare şi pregătire profesională).

I.3.6 Proiecte

Art.11 Proiectele sunt procese particulare care se execută de regulă o singură dată şi produc
rezultate "unicat".

I.3.7 Programe

Art.12 Programele sunt ansambluri de proiecte interdependente care luate împreună servesc
atingerii unui scop comun, mai general.

Art.13 Procesele de Planificare strategică şi Planificare anuală stabilesc atât obiective pentru
procesele organizaţiei cât şi obiectivele şi conţinutul Programelor gestionate de diferite unităţi
organizaţionale.

I.3.8 Excelenţă

Art.14 METROREX urmăreşte excelenţa în tot ceea ce îşi propune să realizeze prin
Performanţă, Eficacitate şi Eficienţă.

I.3.9 Performanţă

Art.15 Obiectivele pe care şi le propune METROREX trebuie să răspundă cerinţelor şi


necesităţilor prezente şi anticipate ale cetăţenilor şi comunităţii şi să reprezinte un progres faţă de
propria activitate din trecut. Nivelul performanţei trebuie să fie ridicat, omogen pe tot cuprinsul
organizaţiei şi să manifeste tendinţe de creştere. Organizaţia trebuie să-şi dezvolte experienţa prin
acumulare şi să o împărtăşească permanent membrilor săi.

I.3.10 Eficacitate

Art.16 Organizaţia trebuie să-şi atingă obiectivele propuse.

ROF Pag. 8 METROREX S.A.


I.3.11 Eficienţă

Art.17 Organizaţia trebuie să înregistreze costuri optime în raport cu obiectivele propuse.

I.3.12 Delegarea autorităţii şi activităţii

Art.18 Autoritatea şi activităţile pot fi delegate ori de câte ori este posibil. Rolul de coordonare,
decizie sau execuţie trebuie să fie întotdeauna delegat ("coborât" pe scara ierarhică) împreună cu
responsabilitatea pentru atingerea obiectivelor dar şi împreună cu mijloacele-resursele (umane,
financiare, materiale, informaţionale) necesare atingerii obiectivelor.

I.3.13 Utilizarea extinsă a sistemului informatic

Art.19 Întreaga organizaţie trebuie să utilizeze un sistem informatic. Direcţia Infrastructură şi


Sisteme Informatice va defini şi actualiza continuu indicatorii de utilizare ai sistemului informatic
ţinând cont de stadiul de dezvoltare al acestuia. Indicatorii de utilizare ai sistemului informatic vor
fi incluşi în rapoartele interne ale organizaţiei. Funcţionalitatea şi performanţa sistemului
informatic vor fi adaptate pentru a face faţă creşterii volumului de procesare anticipat.

I.3.14 Introducerea informaţiei în sistemul informatic

Art.20 Informaţia primară trebuie introdusă în sistemul informatic cât mai aproape de locul de
producere sau intrare, acolo unde se cunosc bazele de date şi detaliile de context privind activitatea
pentru care se introduce informaţia precum şi interpretarea corectă şi completă a acesteia.

I.3.15 Reprezentantul Managementului pentru Calitate şi Mediu

Art.21 Reprezentantul Managementului pentru Calitate şi Mediu (în sensul dat de suita de
standarde ISO 9000, ISO 14000) este directorul Direcţiei Resurse Umane şi Strategie, iar
Responsabilul Managementului pentru Calitate şi Mediu pe societate este şeful Serviciului
Managementului Calităţii şi Mediului. Atribuţiile acestora se completează cu prevederile
standardelor. Reprezentantul Managementului pentru Calitate şi Mediu va aproba şi va ajusta
componenţa echipelor de audit pentru management integrat în vederea asigurării independenţei
auditorilor şi a atingerii obiectivelor auditului.

I.3.16 Iniţiativa efortului suplimentar

Art.22 Modul de lucru al unei organizaţii este supus permanent schimbărilor induse de legislaţie,
mediul de activitate, necesitatea de a perfecţiona activitatea. În asemenea situaţii, în care rolurile
şi responsabilităţile unităţilor organizaţionale şi posturilor sunt/devin imprecis definite sau
incomplet definite, procesele sunt parţial descrise sau nu sunt deloc descrise, este obligaţia expresă
a celui care observă o asemenea disfuncţionalitate (efectivă sau potenţială) să o semnaleze imediat
conducătorului ierarhic direct.

Art.23 Este obligaţia expresă a conducătorului locului de muncă căruia i s-a semnalat o
disfuncţionalitate să o identifice şi caracterizeze şi să o semnaleze imediat directorului ierarhic
superior precum şi Reprezentantului Managementului pentru Calitate şi Mediu.

ROF Pag. 9 METROREX S.A.


Art.24 Este obligaţia expresă a directorului ierarhic superior, împreună cu Reprezentantul
Managementului pentru Calitate şi Mediu şi Responsabilul Managementului Calităţii şi Mediului,
să identifice fără întârziere unităţile organizaţionale care trebuie implicate în aplicarea corecţiei, a
acţiunii corective/preventive şi respectiv în eliminarea disfuncţionalităţii prin
proiectarea/reproiectarea procesului sau proceselor respectiv(e), să stabilească obiectivele şi
amploarea efortului de perfecţionare şi să numească un coordonator pentru echipa de pefecţionare
a procesului (echipei de elaborare a procedurii).

Art.25 Este obligaţia expresă a Directorului General şi Directorilor solicitaţi în rezolvarea


disfuncţionalităţii să răspundă prompt, să dedice resurse şi să colaboreze în stabilirea soluţiei de
perfecţionare până la implementarea acesteia.

I.4 Principii privind conduita

I.4.1 Integritatea

Art.26 Integritatea înseamnă sinceritate şi exigenţă cu sine şi cu ceilalţi, comunicare directă,


deschisă, fără ambiguitate precum şi consecvenţă şi responsabilitate în toate acţiunile întreprinse
sau coordonate.

I.4.2 Atitudinea orientată spre client

Art.27 Atitudinea orientată spre client presupune identificarea cerinţelor şi necesităţilor


beneficiarilor interni (colegi, unităţi organizaţionale) şi externi (cetăţeni sau persoane juridice). Ea
presupune îndeplinirea acestor cerinţe şi necesităţi dar şi obţinerea satisfacţiei beneficiarului.
Amabilitatea, bunăvoinţa şi buna-credinţă trebuie să caracterizeze toate demersurile legate de
îndeplinirea cerinţelor clientului.

Art.28 Angajaţii au obligaţia de a asigura un serviciu public de calitate în beneficiul clienţilor,


prin implicare activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării
misiunii organizaţiei .

Art.29 Atitudinea orientată spre client presupune, în condiţiile legii, transparenţă pentru a câştiga
şi a menţine încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea organizaţiei.

Art.30 În activitatea lor, angajaţii au obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa


influenţaţi de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, angajaţii trebuie
să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

I.4.3 Profesionalismul

Art.31 Profesionalismul înseamnă competenţă, rigoare şi finalizare. Un comportament


profesionist presupune utilizarea tuturor informaţiilor şi cunoştinţelor pentru urmărirea riguroasă
a obţinerii rezultatului aşteptat. Profesionalismul asigură predictibilitatea rezultatelor individuale
şi inspiră încredere.

ROF Pag. 10 METROREX S.A.


I.4.4 Imparţialitatea şi independenţa

Art.32 Imparţialitatea şi independenţa presupun adoptarea unei atitudini obiective şi neutre faţă
de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură în exercitarea atribuţiilor specifice
fiecărui post .

I.4.5 Spirit de echipă

Art.33 Spiritul de echipă presupune implicare în efortul realizat, respectul şi absenţa discriminării
în relaţia cu ceilalţi membri ai echipei, plasarea intereselor echipei deasupra celor personale,
comunicare şi colaborare în urmărirea obiectivelor comune.

I.4.6 Loialitatea

Art.34 Angajaţii au obligaţia de a apăra prestigiul METROREX, precum şi de a se abţine de la


orice act care poate produce prejudicii imaginii sau intereselor acestuia.

Art.35 Atitudinea loială faţă de METROREX exclude exprimarea în public de aprecieri


neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea METROREX, cu politicile şi strategiile
acestuia.

Art.36 Atitudinea loială exclude exprimarea de aprecieri neautorizate în legatură cu litigiile aflate
în curs de soluţionare şi în care METROREX are calitatea de parte.

Art.37 În îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, angajaţii au obligaţia de a respecta demnitatea


funcţiei deţinute de ei şi colaboratorii lor, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor
METROREX.

I.4.7 Confidenţialitatea

Art.38 Angajaţii au datoria să nu dezvăluie (altfel decât în condiţiile legii) informaţiile care nu au
caracter public.

Art.39 Angajaţii au datoria să nu dezvăluie informaţiile la care au acces în exercitarea atribuţiilor


de serviciu, dacă această dezvăluire este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze
imaginea sau drepturile organizaţiei, precum şi ale altor persoane fizice sau juridice;

ROF Pag. 11 METROREX S.A.


I.5 Baza legală

Art.40 METROREX este organizată şi funcţionează potrivit prevederilor Hotărârii nr. 482 din
17/06/1999 privind înfiinţarea Societăţii Comerciale "METROREX" - S.A., Statutului care se
completează cu dispoziţiile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, şi Hotarârilor
Adunării Generale a Acţionarilor privind aprobarea organigramei.

Art.41 METROREX este condusă de Adunarea Generală a Acţionarilor, atribuţiile şi componenţa


acesteia fiind prevăzute în Statutul METROREX. Adunarea Generală a Acţionarilor decide asupra
politicii economico-financiare a societăţii şi asupra activităţii ei în conformitate cu mandatul
primit de la acţionari.

Art.42 METROREX este administrată de către Consiliul de Administraţie, a cărui subordine şi


număr de membri sunt stabilite de către Adunarea Generală a Acţionarilor. Competenţele,
atribuţiile şi responsabilităţile Consiliului de Administraţie sunt stabilite prin Regulamentul de
Organizare şi Funcţionare al Consiliului de Administraţie, care se aprobă de către Adunarea
Generală a Acţionarilor.

Art.43 Conducerea executivă a METROREX este asigurată de către directorul general, în baza
contractului de mandat încheiat conform OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a
întreprinderilor publice, aprobată prin Legea 111/2016, şi directorii de specialitate, numiţi de către
acesta cu avizul Consiliului de Administraţie,în baza prerogativelor acordate de Hotărârea de
Guvern nr.482/1999 Şi Statutul actualizat al Metrorex S.A.

Art.44 Structura organizatorică este piramidală; nivelurile de subordonare executivă a unităţilor


organizaţionale şi subunităţilor, în raport cu conducerea societăţii sunt prezentate în organigrama
METROREX.

Art.45 Structura organizatorică poate fi modificată sau reexaminată prin înfiinţarea sau
desfiinţarea de compartimente funcţionale şi subunităţi sau schimbări privind relaţiile de
subordonare.

Modificările organigramei METROREX se fac numai cu aprobarea Adunării Generale


Extraordinare a Acţionarilor.

Art.46 METROREX funcţionează pe principiul gestiunii economice proprii, deţine fonduri fixe
şi mijloace circulante proprii, are autonomie în gospodărirea fondurilor puse la dispoziţie şi
stabileşte relaţii economice şi financiare cu firme din ţară şi din străinătate.

Art.47 METROREX asigură organizarea şi funcţionarea subunităţilor subordonate care nu au


personalitate juridică, în baza structurii organizatorice a societăţii aprobate de către Adunarea
Generală a Acţionarilor, asigură cooperarea între ele, le acordă asistenţă tehnico-managerială şi
economico-financiară, exercită controlul financiar preventiv şi de gestiune asupra întregii
activităţi.

Art.48 METROREX colaborează cu direcţiile Ministerului Transporturilor, precum şi cu alte


organe centrale sau locale ale administraţiei de stat, în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin.

ROF Pag. 12 METROREX S.A.


Art.49 Directorul General reprezintă METROREX în relaţiile cu alte autorităţi publice, cu
persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum şi în justiţie.

Art.50 Personalul este angajat cu contract individual de muncă şi i se aplică legislaţia muncii.

I.5.1 Baza legală specifică proceselor organizaţionale

Art.51 Arhitecţii de proces sunt responsabili pentru proiectarea proceselor organizaţionale şi au


obligaţia de a menţine lista legislaţiei aplicabile în cursul execuţiei proceselor de care răspund.

I.6 Relaţii funcţionale

Art.52 În funcţie de volumul, complexitatea, importanţa şi specificul activităţii, structura


organizaţiei cuprinde:

a) Biroul - compartimentul care se constituie pentru îndeplinirea unor lucrări şi activităţi


omogene care necesită o organizare distinctă.

Biroul poate fi constituit independent, funcţie de volumul lucrărilor şi atribuţiilor ce trebuie


executate; de asemenea, se pot constitui birouri în cadrul unor servicii cu activităţi diversificate;

b) Serviciul – compartimentul care se organizează pentru îndeplinirea unor activităţi cu


volum mare de muncă sau pentru activităţi complementare şi care necesită o conducere unitară.
În cadrul serviciilor cu activităţi diversificate se pot organiza birouri.

c) Organigrama METROREX cuprinde direcţii ce au în subordine servicii, birouri


independente şi birouri incluse în cadrul unui serviciu, precum şi subunităţi.

Amplasarea în structura organizatorică a compartimentelor şi subunităţilor în subordinea


directorului general şi a directorilor de specialitate, se stabileşte în funcţie de natura relaţiilor
funcţionale şi atribuţiile exercitate de către aceştia.

d) Subunităţile de exploatare şi întreţinere-reparaţii ale activităţii de bază sunt constituite


în următoarele categorii de unităţi organizaţionale:

- locuri fixe de muncă;


- formaţii de lucru ;
- ateliere;
- laboratoare ;
- secţii;

- depouri;
- dispecerat central .
- dispecerate de ramură.

ROF Pag. 13 METROREX S.A.


e) Structura organizatorică a societăţii mai cuprinde şi următoarele unităţi organizaţionale
complementare:
- Serviciul Medical, SSM şi Condiţii de Muncă;
- Staţia Intervenţie, Salvare şi Prim Ajutor;
- Depozitul Central.

I.6.1 Relaţii de autoritate ierarhice

Art.53 Personalul de execuţie şi unităţile organizaţionale din care acesta face parte se
subordonează tuturor nivelelor ierarhice superioare indicate de organigramă;

Art.54 Structura organizaţională a subunităţilor se stabileşte pe baza propunerilor şefilor de secţie


aprobate de directorul de specialitate corespunzător, iar pentru aparatul central al societăţii de către
Directorul General;

Art.55 Personalul de deservire operativă, alt personal implicat în activitatea de siguranţă a


circulaţiei şi dispeceratele de ramură se subordonează operativ Dispeceratului Central;.

Art.56 Pe durata implementării unui proiect, se stabilesc prin decizia Directorului General echipe
de proiect responsabile de implementarea acestora numite Unităţi de Implementare de Proiect. În
acest caz, membrii echipelor de proiect au o subordonare suplimentară, temporară, faţă de şeful
de proiect în ceea priveşte execuţia activităţilor proiectului;

I.6.2 Relaţii de tip Furnizor-Beneficiar extern - intern

Art.57

Se stabilesc între:

• Unităţile organizaţionale ale METROREX care prestează un serviciu către comunitate şi


• Beneficiarii externi ai activităţii acestora,
respectiv între

• unităţile organizaţionale ale METROREX care prestează un serviciu intern şi


• unitatea organizaţională METROREX pentru care se prestează serviciul (beneficiar).
Acest tip de relaţie este fundamentală pentru calitatea rezultatelor organizaţiei prin instaurarea
unui climat de comunicare şi colaborare şi pentru abordarea pe procese a conducerii
organizaţiei.

I.6.3 Relaţii de cooperare – coordonare-operativă

Art.58 Se stabilesc între compartimentele din structura organizatorică a METROREX sau între
acestea şi compartimentele corespondente din cadrul unităţilor subordonate Ministerului
Transporturilor sau pe care acesta le coordonează, respectiv la care acesta este acţionar;

ROF Pag. 14 METROREX S.A.


I.6.4 Relaţii de reprezentare

Art.59 Angajaţii care reprezintă societatea în cadrul unor organizaţii internaţionale, instituţii de
învăţământ, conferinţe, seminarii şi alte activităţi cu caracter internaţional, au obligaţia să
promoveze o imagine favorabilă ţării şi METROREX.

I.6.5 Relaţii de inspecţie şi control

Art.60 Se stabilesc între compartimentele specializate în inspecţie şi control sau personalul


mandatat şi unităţile organizaţionale supuse controlului.

I.7 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare

I.7.1 Conţinut

Art.61 Prezentul Regulament de Organizare şi Funcţionare stabileşte lista funcţiilor îndeplinite


de organizaţie (lista proceselor) şi responsabilitatea unităţilor organizaţionale pentru proiectarea
(A – arhitect de proces), coordonarea execuţiei [C – coordonator (de instanţă) de proces] şi
participarea la execuţia acestor procese [E ( 1 sau 2)].

Art.62 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare este o sinteză a Manualului Operaţional. El


prezintă "ce trebuie să facă organizaţia" şi responsabilităţile asociate, fără a da detalii despre "cum
trebuie îndeplinite funcţiile organizaţiei".

I.7.2 Aprobare

Art.63 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare se aprobă prin Hotărâri ale Adunării Generale
a Acţionarilor .

I.7.3 Actualizare

Art.64 Regulamentul de Organizare şi Funcţionare va fi actualizat periodic pentru a reflecta


modificările necesare în funcţionarea organizaţiei.

Art.65 Fiecare versiune a ROF prevede obligativitatea actualizării într-un interval de timp
precizat a Manualului Operaţional pentru a include procesele care îndeplinesc funcţiile
noi/modificate prevăzute de acesta.

Obligativitatea aplicării modificărilor introduse printr-o nouă versiune a ROF survine de la


momentul documentării proceselor modificate în Manualul Operaţional, cu excepţia situaţiilor în
care legea prevede altfel.

În situaţiile în care modificarea procedurilor din Manualul Operaţional atrage după sine
modificarea ROF, aceasta se va face în prima şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor.

ROF Pag. 15 METROREX S.A.


I.7.4 Transpunerea prevederilor prezentului ROF în Manualul Operaţional

Art.66 Termen de realizare a Manualului Operaţional : 1 an şi jumătate de la data aprobării


Organigramei şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare. Ulterior realizării sale, în cursul
procesului de elaborare a formei actualizate a Manualului Operaţional, pentru uşurinţa descrierii
şi înţelegerii, procesele prevăzute de ROF pot fi transformate - în urma analizei - în grupe de
procese cu mai multe componente, indexate prin extinderea indexului rădăcină al grupului de
procese, pot fi unificate prin contopire sau concatenare (înlănţuire), după cum o cere logica
activităţii descrise; procesele astfel modificate vor primi un index adecvat iar viitoarea variantă a
ROF va reflecta modificările survenite prin dezvoltarea Manualului Operaţional.

I.8 Manualul operaţional

I.8.1 Conţinut

Art.67 Manualul Operaţional (MO) este gestionat prin utilizarea unei reprezentări unitare a
proceselor şi a celorlalte noţiuni şi concepte de modelare operaţională utilizate.

Art.68 Procesele organizaţiei, organigrama precum şi alte modele care descriu sisteme, resurse,
activităţi şi relaţii între acestea au o reprezentare convenţională, pragmatică, intuitivă, cu detaliile
necesare dar fără a face exces de detalii în Manualul Operaţional. Manualul Operaţional este
referinţa pentru modul în care organizaţia funcţionează dar oferă şi posibilitatea unei analize
detaliate şi consistente a acestuia.

Art.69 Manualul Operaţional este elaborat (prin centralizarea procedurilor tuturor proceselor)şi
administrat de către Serviciul Managementul Calităţii şi Mediului. Acesta urmăreşte permanent
ca MO să fie actualizat, aprobat, publicat şi făcut cunoscut celor interesaţi ori de câte ori este
necesar. Serviciul Managementul Calităţii şi Mediului va asista Arhitecţii de Proces responsabili
cu proiectarea proceselor şi echipele de elaborare a procedurilor coordonate de aceştia la
documentareaproceselor în Manualul Operaţional.

Art.70 Toate procesele organizaţiei vor fi descrise utilizând exclusiv convenţiile stabilite prin
Manualul Operaţional.

Art.71 Orice documente, formulare, liste de verificare, alte instrumente, instrucţiuni, legislaţie,
relevante vor fi inserate sau se va face referire în MO. Între diversele nivele de detaliere ale
informaţiei referitoare la funcţionarea organizaţiei, se vor respecta principiile ilustrate de imaginea
următoare:

ROF Pag. 16 METROREX S.A.


Ce procese se execută Sinteza
Cine intervine în ele ce
Fa rire
(Participanţi, Coordonator, Arhitect) e
ROF ref L a

Proceduri - descrierea detaliată a proceselor:


Activitaţi şi actorii lor
Documente, Unelte
Sistem Informatic, alte resurse, termene, Manualul Operaţ ional:
ce
Obiective, etc.... Proceduri Fa rir e
re e la
f
Constituţia, Legi aplicabile,
Acte legislative,
Norme de aplicare, Instruc ţii,
normative, instrucţ iuni,
Reglementări externe obligatorii reglementă ri interne Detaliu
Reglementări interne , O.S., etc.

Art.72 Toate demersurile de certificare/recertificare precum şi auditurile interne şi externe ale


Sistemelor de Management (pentru Calitate şi Mediu) vor fi realizate utilizând procedurile
documentate în Manualul Operaţional.

I.8.2 Aprobare

Art.73 Manualul Operaţional este aprobat prin Decizie a Directorului General.

I.8.3 Actualizare

Art.74 Manualul Operaţional este actualizat ori de câte ori este necesar de către SV-MCM, prin
centralizarea procedurilor actualizate ale proceselor.

I.8.4 Definiţii

Art.75 Următorii termeni sunt utilizaţi cu următoarele înţelesuri:

UOG – Unitate organizaţională generică - orice unitate organizaţională neprecizată din structura
organizatorică a METROREX.

Procese generale - Procesele generale sunt procese la care pot participa toate unităţiile
organizaţionale.

Procese specifice - Procesele specifice sunt procese la care participă numai anumite unităţi
organizaţionale.

Procedură - documentul care descrie un proces organizaţional.

ROF Pag. 17 METROREX S.A.


I.8.5 Roluri în procese

Art.76 O unitate organizaţională poate avea trei roluri în raport cu un Proces Organizaţional:

a) rolul de coordonator al proiectării-perfecţionării procesului respectiv (A – arhitect de


proces),
b) rolul de coordonator al execuţiei (unei instanţe a) procesului (C) şi respectiv
c) rolul de simplu executant-participant la acel proces [E (1 sau 2)].

Atunci când o unitate organizaţională este menţionată cu un anumit rol, conducătorul


acelei unităţi organizaţionale ( director de specialitate, şef de serviciu, birou, etc) este implicit
responsabil de buna îndeplinire a rolului precizat.

Rolul de Coordonator (de instanţă) de proces este plasat de regulă la primul nivel de
management (şefi de birou, serviciu, etc.), cel de Arhitect de proces la al doilea nivel de
management ( directori de specialitate).

Directorii de specialitate trebuie să urmărească performanţa de ansamblu a proceselor


executate, coordonate, proiectate în subordinea lor, trebuie să identifice şi să elimine
disfuncţionalităţile de interacţie între procese şi de colaborare între departamente.

Explicaţii cu privire la rolul şi sarcinile: Arhitect, Coordonator, Executant (1 şi 2).

1AC, înseamnă pentru unitatea respectivă:


- procesul este de bază (principal)
- conducătorul unităţii este:
- arhitect şi totodată
- coordonator pentru proces
1A, înseamnă pentru unitatea respectivă:
- procesul este de bază (principal)
- conducătorul unităţii este:
- arhitect pentru proces
1C, înseamnă pentru unitatea respectivă:
- procesul este de bază (principal)
- conducătorul unităţii este:
- coordonator pentru proces
2C, înseamnă pentru unitatea respectivă:
- procesul este auxiliar (secundar)
- conducătorul unităţii este:
- coordonator pentru proces

1, înseamnă pentru unitatea respectivă:


- procesul este de bază (principal)

2, înseamnă pentru unitatea respectivă


- procesul este auxiliar (secundar)

ROF Pag. 18 METROREX S.A.


I.8.6 Proiectarea-Perfecţionarea proceselor. Echipa de elaborare procedură

Art.77 Proiectarea-Perfecţionarea proceselor se realizează conform procesului “1.1.2.1


Identificare, documentare şi implementare procese”. Direcţiile participante la proces desemnează
membrii echipei de elaborare de procedură, iar Reprezentantul Managementului pentru Calitate şi
Mediu desemnează, după consultări, Arhitectul de Proces din lista prevăzută în ROF.

Art.78 Coordonatorii de proces vor colabora pentru elaborarea propunerii de procedură ce


urmează a fi analizată şi aprobată, după caz, de Arhitectul de proces sau de Directorul General.

Procedurile elaborate la procese se aprobă de către Arhitectul de proces. În mod excepţional,


procedurile tuturor proceselor generale (PG) se aprobă de către Directorul General.

Lista proceselor şi Lista Arhitecţilor de Procese se regăsesc in Partea a II-a a ROF.

I.8.7 Legislaţia aplicabilă proceselor

Art.79 Arhitectul de Proces trebuie să urmărească actualizarea legislaţiei aplicabile fiecărui proces
în parte. Direcţia Juridică va oferi consultanţă internă pentru verificarea şi completarea acestor
liste.

I.8.8 Coordonarea Execuţiei Proceselor

Art.80 Coordonarea execuţiei proceselor poate reveni mai multor Direcţii pentru acelaşi tip de
proces (ex. Procesul "Angajare personal" este coordonat de fiecare dată de unitatea organizaţională
angajatoare) dar pentru fiecare execuţie a unui proces există un singur coordonator (pt ex. dat,
unitatea organizaţională care face angajarea în fiecare caz în parte). Conducătorul unităţii
organizaţionale care coordonează execuţia procesului are responsabilitatea ducerii la bun sfârşit a
procesului respectiv.

I.8.9 Participarea la execuţia proceselor

Art.81 Conducătorii unităţilor organizaţionale care participă la execuţia proceselor [E (1 sau 2)]
răspund de buna execuţie a activităţilor la care unităţile lor participă în acel proces.

ROF Pag. 19 METROREX S.A.


I.9 Regulamentul Intern
I.9.1 Conţinut, referire

Art.82 Regulamentul Intern stabileşte drepturile şi obligaţiile salariaţilor şi angajatorului, reguli


concrete privind disciplina muncii, reguli privind securitatea şi sănătatea în muncă, abaterile
disciplinare şi sancţiunile aplicabile, modalităţi de aplicare a altor dispoziţii legale, ce trebuie
respectate în cursul execuţiei raporturilor de muncă, stabilite în baza Codului Muncii şi a altor
prevederi legale.

I.10 Organigrama

Art.83 Organigrama METROREX este aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor.

Art.84 Numărul total de posturi este aprobat prin hotărâre AGA.

I.11 Directorul General


I.11.1 Atribuţii

Art.85 Directorul General conduce şi controlează activitatea organizaţiei. Deasemenea, răspunde


de performanţa de ansamblu a organizaţiei.

Art.86 Directorul General aprobă numărul de posturi pentru compartimentele din structura
oganizatorică a aparatului central, mişcări de posturi şi personal în interiorul societăţii,
modificarea raporturilor de muncă în condiţiile legii, angajări şi desfaceri ale raporturilor de
muncă, precum şi constituirea colectivelor de muncă.

I.12 Directorii de specialitate

Art.87 Directorii de specialitate răspund de proiectarea proceselor pentru care au calitatea de


Arhitect de Proces şi numesc participanţi în echipele de elaborare de proceduri.

Art.88 Directorii de specialitate răspund împreună cu coordonatorul de proces de performanţa


proceselor a căror execuţie o coordonează unităţile organizaţionale subordonate.

Directorii de specialitate răspund împreună cu şeful unităţii organizaţionale subordonate


de performanţa activităţilor din procesele la care unităţile organizaţionale subordonate participă în
calitate de executant.

Art.89 Directorii de specialitate iniţiază corecţii, acţiuni corective, acţiuni preventive şi


perfecţionări ale proceselor la care participă unităţile organizaţionale subordonate direcţiei proprii.

Art.90 Directorii de specialitate răspund de optimizarea şi echilibrarea resurselor utilizate în


procesele la care participă direcţia proprie.

ROF Pag. 20 METROREX S.A.


Art.91 Directorii de specialitate răspund de dezvoltarea profesională şi managerială a şefilor de
unităţi organizaţionale subordonate.

I.12.1 Delegarea autorităţii şi activităţii

Art.92 În scopul îmbunătăţirii activităţii organizatorice a societăţii:

a) Directorul General poate delega conducerea activităţii sau a unor părţi din aceasta şi autoritatea
de a lua decizii, pe termen definit sau nedefinit, către directorii de specialitate, prin Decizii ale
Directorului General;

b) Prin excepţie, în cazul în care Directorul General al METROREX S.A., nu este prezent în unitate,
aflându-se în CO, CM sau alte situaţii neprevăzute în care acesta nu îşi poate exercita atribuţiile
de Director General şi nu a fost desemnat un înlocuitor al Directorului General prin decizie scrisă
pentru această perioadă, înlocuitor de drept al Directorului General va fi Directorul Direcţiei
Exploatare. În cazul în care Directorul Direcţiei Exploatare, din aceleaşi motive CO, CM sau alte
situaţii, nu este prezent în unitate, înlocuitor de drept al Directorului General va fi Directorul
Direcţiei Infrastructură şi Sisteme Informatice.

Art.93 Directorii de specialitate pot delega coordonarea execuţiei proceselor, respectiv


activităţilor din procese, către şefii unităţiilor organizaţionale subordonate.

I.13 Circuitul de promovare a actelor normative, a dispozitiilor si ordinelor de serviciu ale


directorului general si a altor documente

Art.94 Orice document, indiferent de forma sa ca purtător de informaţie (hârtie, compact disc,
dischetă) ce intră sau iese pentru expediere din aparatul central sau subunitate se înregistrează în
registrul de intrări-ieşiri la secretariatul cabinetului directorului general, compartimente
funcţionale sau subunităţi, după caz.

Art.95 Corespondenţa intrată este structurată conform problematicii pe care o tratează şi


transmisă, după caz, directorului general sau directorilor de specialitate, pentru apostilare în
vederea stabilirii compartimentului funcţional din aparatul propriu sau subunitatea căreia îi revine
sarcina de a trata, redacta şi întocmi răspuns în termen.

Art.96 Documentele expediate între şi către subunităţi, compartimente ale societăţii, sau în afara
acesteia care tratează probleme specifice sectorului de activitate sunt semnate de către directorul
general, directorii de specialitate, şefi de compartimente funcţionale şi subunităţi, sau înlocuitorii
acestora sau în funcţie de competenţele acordate de către directorul general.

Expedierea documentelor în interiorul societăţii sau în afara acesteia se realizează, de la


caz la caz, prin e-mail, fax, curier, poştă.

ROF Pag. 21 METROREX S.A.


I.13.1 Compartimentele de elaborare

Art.97 În exercitarea atribuţiilor sale, directorul general emite decizii, ordine de serviciu,
dispoziţii şi reglementări specifice activităţii proprii, care sunt redactate în funcţie de conţinutul şi
tratarea problematicii de către compartimentul funcţional de specialitate, după care acestea sunt
înregistrate şi difuzate factorilor interesaţi.

Art.98 METROREX SA, prin compartimentele de specialitate, participă la elaborarea în comun a


proiectelor actelor normative specifice activităţii de transport cu metroul, împreună cu Ministerul
Transporturilor.

I.13.2 Competenţe de avizare şi aprobare

Art.99 În vederea adoptării, proiectele de acte normative sunt supuse analizei şi avizării prealabile,
după caz, de către:

- Adunarea Generală a Acţionarilor a METROREX SA


- Consiliul de Administraţie al METROREX SA
- directorul general
- directorii de specialitate
- şefii de compartimente funcţionale

I.13.3 Circuitul de avizare

Art.100 Până la faza de semnare de către directorul general a proiectelor de acte normative
elaborate, acestea sunt avizate, după caz, de către:

- şeful compartimentului funcţional de specialitate care a tratat şi elaborat actul normativ


- directorul de specialitate în subordinea căruia se află compartimentul emitent
- consiliul tehnico economic al METROREX SA, după caz
- directorul economic, dacă proiectul respectiv se referă la încheiere de contracte, angajare
de cheltuieli sau alte operaţiuni patrimoniale.
Semnăturile de avizare sunt aplicate pe exemplarul 2 şi 3 la proiectul de act normativ cu
redactarea clară a denumirii compartimentului respectiv, funcţiei şi persoanei semnatare.

Art.101 Înregistrarea, evidenţa şi păstrarea deciziilor directorului general se face de către serviciul
MRU ; celelalte acte normative emise sunt în evidenţa compartimentelor funcţionale sau subunităţi
emitente.

I.13.4 Tratarea altor documente şi informaţii

Art.102 Tratarea sarcinilor şi hotărârilor ce rezultă din şedinţele Adunării Generale a Acţionarilor
şi Consiliului de Administraţie se face la nivelul compartimentelor funcţionale de specialitate,
subunitate sau de către directorii de specialitate.

Art.103 În exercitarea atribuţiilor, directorii de specialitate pot solicita informaţii şi pot da


dispoziţii tuturor compartimentelor funcţionale şi subunităţilor, în limita atribuţiilor şi în corelare
cu atribuţiile exercitate de compartimentul funcţional sau subunitate.

ROF Pag. 22 METROREX S.A.


Art.104 Între compartimentele funcţionale din aparatul central şi în relaţiile cu subunităţile se vor
transmite şi primi informaţii, corespunzător domeniului de activitate.

Art.105 În scopul creşterii operativităţii în elaborarea lucrărilor cât şi pentru transmiterea de


informaţii, se vor utiliza dotările sistemului informaţional.

Art.106 În situaţia în care se solicită informaţii sau lucrări de către persoane din afara
METROREX SA, personalul societăţii care va furniza datele solicitate, va înştiinţa şi directorul
general sau directorul de specialitate, după caz, şi în funcţie de dispoziţia dată de aceştia se va
proceda în consecinţă.

Art.107 Clasarea documentelor se face în concordanţă cu specificul muncii fiecărui sector de


activitate, iar arhivarea se face în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

I.14 Principalele sarcini şi atribuţii ale societăţii pentru prevenirea actelor de corupţie

Art.108 Cunoaşterea factorilor de risc pretabili la activităţile specifice desfăşurate de societate şi


colectivele de lucru, de către directorii de specialitate şi şefii compartimentelor funcţionale, pentru
prevenirea apariţiei fenomenului de corupţie.

Art.109 Monitorizarea activităţii salariaţilor implicaţi în activităţi cu factor de risc pretabil pentru
apariţia fenomenului de corupţie.

Art.110 Verificarea informaţiilor privind posibile apariţii a fenomenelor de corupţie şi depistarea


persoanelor care produc acte de corupţie.

Art.111 Aducerea la cunoştinţa salariaţilor a rezultatelor proceselor intentate în instanţele


judecătoreşti unor salariaţi pentru fapte de corupţie.

Art.112 Simplificarea procedurilor de relaţii/de adresare/de contact între persoanele fizice sau
juridice.

Art.113 Monitorizarea modului de rezolvare a măsurilor cuprinse în Planul propriu de acţiune


împotriva corupţiei.

Art.114 Prezentarea de informări periodice comisiei de acţiuni împotriva corupţiei a Ministerului


Transporturilor, cu privire la implementarea măsurilor cuprinse în Planul propriu de acţiune şi cu
privire la posibila existenţă a unor fapte susceptibile a fi acte de corupţie.

Art.115 Însuşirea de către salariaţi a bazei legislative în domeniul licitaţiilor, contractărilor,


încheierii de contracte economice şi prestări servicii şi derulării acestora, în scopul prevenirii
apariţiei unor fapte care intră sub incidenţa corupţiei.

Art.116 Selecţia atentă din punct de vedere profesional şi moral a salariaţilor care lucrează în
sectoare vulnerabile la corupţie.

ROF Pag. 23 METROREX S.A.


I.15 Dispozitii finale

Art.117 Prezentul regulament intră în vigoare la data aprobării de către Adunarea Generală a
Acţionarilor.

Art.118 Întreg personalul societăţii este obligat să ia act şi să respecte prevederile prezentului
regulament.

Art.119 În conformitate cu prevederile prezentului regulament, şefii compartimentelor


funcţionale din aparatul central şi subunităţi, răspund de elaborarea fişelor de post pentru întregul
personal din subordine.

Art.120 Directorul General poate da personalului cu funcţii de conducere din cadrul societăţii,
sarcini suplimentare, sau poate redistribui unele sarcini între compartimentele funcţionale din
aparatul central în scopul realizării sarcinilor rezultate din lege, acte normative ale Guvernului sau
ordine ale Ministerului Transporturilor.

Art.121 Conducerea societăţii, şefii compartimentelor funcţionale din aparatul central şi


subunităţi din structura societăţii, răspund de realizarea proceselor din cadrul compartimentelor
funcţionale şi subunităţi, cât şi de conţinutul şi calitatea acestora pentru asigurarea transportului
de călători cu metroul, în condiţii de siguranţa circulaţiei şi confort, în concordanţă cu legile în
vigoare şi instrucţiile specifice.

ROF Pag. 24 METROREX S.A.


PARTEA II-A: PROCESE GENERALE ŞI SPECIFICE METROREX S.A.

II.1 Lista Acronimelor

NR. SUPERIOR
UNITATE ORGANIZAŢIONALĂ ACRONIMUL
CRT IERARHIC
1 ADUNAREA GENERALĂ A ACŢIONARILOR AGA

2 CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE CA AGA

3 DIRECTOR GENERAL D-GEN CA


SERVICIUL COMUNICARE ŞI RELAŢII CU PRESA
4 SV-CRPRI D-GEN
ȘI RELAȚII INTERNAȚIONALE

5 BIROUL CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE B-CFG D-GEN

6 BIROUL AUDIT PUBLIC INTERN B-API D-GEN

SERVICIUL SITUAŢII DE URGENŢĂ ŞI


7 SV-SUIC D-GEN
INFORMAŢII CLASIFICATE
8 SERVICIUL SIGURANŢA CIRCULAŢIEI SV-SC D-GEN

9 BIROUL AVIZE, REGLEMENTĂRI B-AR SV-SC


COMPARTIMENTUL CONSILIERI, ANTIFRAUDĂ
10 C-CAFC D-GEN
ȘI CONTROL
11 DIRECŢIA RESURSE UMANE ȘI STRATEGIE D-RUS D-GEN

12 SERVICIUL PLAN STRATEGIE SV-PS D-RUS

SERVICIUL MANAGEMENTUL RESURSELOR


13 SV-MRU D-RUS
UMANE
BIROUL PERSONAL, ÎNVĂŢĂMÂNT,
14 B-PICI SV-MRU
COMUNICARE INTERNĂ
15 BIROUL ORGANIZARE B-O SV-MRU
SERVICIUL MANAGEMENTUL CALITĂŢII ŞI
16 SV-MCM D-RUS
MEDIULUI
SERVICIUL MEDICAL, SSM ŞI CONDIŢII DE
17 SV-MSSMCM D-RUS
MUNCĂ
SV-
18 BIROUL SSM ŞI CONDIŢII DE MUNCĂ B-SSMCM
MSSMCM

ROF Pag. 25 METROREX S.A.


NR. SUPERIOR
UNITATE ORGANIZAŢIONALĂ ACRONIMUL
CRT IERARHIC
SERVICIUL RELAŢII CU SINDICATELE,
19 SV-RSS D-RUS
SECRETARIAT AGA ŞI CA

20 DIRECŢIA JURIDICĂ D-J D-GEN

21 SERVICIUL CONTENCIOS SV-C D-J

22 BIROUL LITIGII, EXPROPRIERI ȘI INSOLVENȚĂ B-LEI SV-C

23 SERVICIUL ASISTENȚĂ JURIDICĂ ȘI AVIZE SV-AJA D-J


BIROUL ASISTENȚĂ JURIDICĂ ȘI LEGISLAȚIA
24 B-AJLM SV-AJA
MUNCII
25 BIROUL CONTRACTE ȘI AVIZE B-CA SV-AJA

26 DIRECŢIA TEHNICĂ ȘI INVESTIŢII D-TINV D-GEN

27 SERVICIUL TEHNIC SV-TEH D-TINV

28 BIROUL DOCUMENTAȚII TEHNICE ȘI AVIZE CTE B-DTA SV-TEH

29 BIROUL TEHNIC MR B-TMR SV-TEH

30 BIROUL MECANO-ENERGETIC B-ME SV-TEH


SERVICIUL IMPLEMENTARE PROIECTE
31 SV-IPI D-TINV
INVESTITII
32 BIROUL UNITATI IMPLEMENTARE INVESTITII B-UII SV-IPI
BIROUL MONITORIZARE, GESTIUNE SI PREDARE
33 B-MGP SV-IPI
MIJLOACE FIXE
BIROUL CREDITE BUGETARE SI CERERI DE
34 B-CBCF SV-IPI
FINANȚARE
SERVICIUL MANAGEMENTUL FINANȚĂRILOR
35 SV-MFE D-TINV
EXTERNE
36 DIRECŢIA COMERCIALĂ D-COM D-GEN

37 SERVICIUL ÎNCHIRIERI, ASOCIERI SV-IA D-COM


BIROUL URMĂRIRE CONTRACTE, ÎNCHIRIERI,
38 B-UCIA SV-IA
ASOCIERI
39 SERVICIUL COMERCIAL SV-COM D-COM

40 SECȚIA COMERCIALĂ SC-COM SV-COM

ROF Pag. 26 METROREX S.A.


NR. SUPERIOR
UNITATE ORGANIZAŢIONALĂ ACRONIMUL
CRT IERARHIC
41 DEPOZITUL CENTRAL DEP-CENTR SV-COM
SERVICIUL URMĂRIRE CONTRACTE
42 SV-UCE D-COM
EXPLOATARE
43 DIRECŢIA EXPLOATARE D-EXP D-GEN

44 SERVICIUL MIŞCARE CIRCULAŢIE SV-MCIR D-EXP

45 BIROUL EXPLOATARE MR B-EMR SV-MCIR

46 SECŢIA MIŞCARE SC-MIS SV-MCIR

47 REGULATOR CIRCULAŢIE R-C SV-MCIR

48 SERVICIUL MATERIAL RULANT SV-MR D-EXP


BIROUL URMĂRIRE CONTRACTE ŞI REPARAŢII
49 B-UCRMR SV-MR
MR
SECTIA INTERVENŢIE OPERATIVĂ, RECEPŢIE
50 SC-IORMR SV-MR
MR
STAŢIA INTERVENŢIE, SALVARE ŞI PRIM
51 ST-ISPA SC-IORMR
AJUTOR
52 DISPECERAT CENTRAL DS-CEN D-EXP

53 DEPOUL EXPLOATARE TEM DP-ETEM D-EXP


DIRECŢIA INFRASTRUCTURĂ ȘI SISTEME
54 D-INFSI D-GEN
INFORMATICE
55 SERVICIUL LINII, TUNELE, STAŢII SV-LTS D-INFSI

56 SECŢIA LINII TUNELE 1 SC-LT1 SV-LTS

57 SECŢIA LINII TUNELE 2 SC-LT2 SV-LTS

58 SECŢIA ADMINISTRARE ŞI ÎNTREŢINERE STAŢII SC-AIS SV-LTS

59 SERVICIUL INSTALAŢII SV-IST D-INFSI

60 SECŢIA AUTOMATIZĂRI TELECOMUNICAŢII SC-ATC SV-IST

61 SECŢIA SEMNALIZARE CENTRALIZARE BLOC SC-SCB SV-IST

62 SECŢIA ELECTROMECANICĂ SC-EM SV-IST

ROF Pag. 27 METROREX S.A.


NR. SUPERIOR
UNITATE ORGANIZAŢIONALĂ ACRONIMUL
CRT IERARHIC
63 SECŢIA ELECTROENERGETICĂ SC-EE SV-IST

64 SERVICIUL TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI SV-TI D-INFSI


SECŢIA AUTOMATIZĂRI, TELECOMUNICAŢII ŞI
65 SC-ATCTI SV-TI
TEHNOLOGIA INFORMAŢIEI
BIROUL MANAGEMENTUL PROIECTELOR ŞI
66 B-MPSI SV-TI
SISTEMELOR INFORMATICE
BIROUL ADMINISTRARE REŢEA ŞI BAZE DE
67 B-ARBD SV-TI
DATE
68 DIRECŢIA ECONOMICĂ D-ECO D-GEN

69 SERVICIUL CONTABILITATE SV-CTB D-ECO

70 BIROUL CONTABILITATE INVESTIŢII B-CI SV-CTB

71 SERVICIUL FINANCIAR SV-FIN D-ECO

72 SERVICIUL PATRIMONIU, ADMINISTRATIV SV-PAD D-ECO

73 BIROUL ADMINISTRATIV B-ADM SV-PAD

74 BIROUL CONTROL FINANCIAR PREVENTIV B-CFP D-ECO

75 DIRECŢIA ACHIZIȚII PUBLICE D-AP D-GEN

76 SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE SV-AP D-AP

77 BIROUL ACHIZIŢII PRODUSE B-APR SV-AP

78 BIROUL ACHIZIŢII SERVICII SI LUCRĂRI B-ASL SV-AP

79 SERVICIUL CONTRACTARE SV-CTR D-AP


SERVICIUL ACHIITII PUBLICE FONDURI
80 SV-APFN D-IAP
NERAMBURSABILE
BIROUL ACHIZIȚII LUCRĂRI FONDURI
81 B-ALFN SV-APFN
NERAMBURSABILE
BIROUL ACHIZITII PRODUSE SI SERVICII
82 B-APSFN SV-APFN
FONDURI NERAMBURSABILE

ROF Pag. 28 METROREX S.A.


II.2. Procese Generale Metrorex S.A.

Nr. Tip
Index Denumire proces Arhitect Coordonator
Crt. proces
1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică D-RUS *SV-PS
*SV-CRPRI *B-CFG *B-API
*SV-SUIC *SV-SC *B-AR
*CCAFC *SV-PS *SV-MRU *B-
PICI *B-O *SV-MCM *SV-
MSSMCM *B-SSMCM *SV-
RSS *D-J *SV-C *B-LEI *SV-
AJA *B-AJLM *B-CA *D-TINV
*SV-TEH *B-DTA *B-TMR *B-
ME *SV-IPI *B-UII *B-MGP
*B-CBCF *SV-MFE *D-COM
*SV-IA *B-UCIA *SV-COM
*SC-COM *DEP-CENTR *SV-
Elaborare şi urmărire plan de UCE *D-EXP *SV-MCIR *B-
2 PG 1.1.1.2.4.1 D-RUS
formare profesională EMR *SC-MIS *R-C *SV-MR
*B-UCRMR *SC-IORMR *ST-
ISPA *DS-CEN *DEP-ETEM
*D-INFSI *SV-LTS *SC-LT1
*SC-LT2 *SC-AIS *SV-IST
*SC-ATC *SC-SCB *SC-EM
*SC-EE *SV-TI *SC-ATCTI *B-
MPSI *B-ARBD *D-ECO *SV-
CTB *B-CI *SV-FIN *SV-PAD
*SV-APFN *B-ALFN *B-ADM
*B-CFP *D-AP *SV-AP *B-
APR *B-ASL *SV-CTR *B-
APSFN
*SV-PS *D-INFSI *SV-LTS
Planificare anuală - Elaborare
3 PG 1.1.1.2.5.2 D-RUS *SV-IST *SV-TI *D-ECO *SV-
Buget de Venituri și Cheltuieli
CTB
Întocmire şi rectificare Program
4 PG 1.1.1.3.2 D-TINV *SV-TEH *B-DTA
de Investiţii
Elaborare Planuri de protecţie
5 PG 1.1.1.5.1
împotriva incendiilor
SV-SUIC *SV-SUIC
Elaborare Plan de evacuare
6 PG 1.1.1.5.3 angajaţi şi bunuri Metrorex în SV-SUIC *SV-SUIC
situaţii de urgenţă
Elaborare Planuri de protecţie
7 PG 1.1.1.5.4 SV-SUIC *SV-SUIC
civilă
*SV-CRPRI *B-CFG *B-API
*SV-SUIC *SV-SC *SV-PS
*SV-MRU *SV-MCM *SV-
Identificare, documentare şi
8 PG 1.1.2.1
implementare procese
D-RUS MSSMCM *SV-RSS *D-J *SV-
C *SV-AJA *D-TINV *SV-TEH
*SV-IPI *SV-MFE *D-COM
*SV-IA *SV-COM *SV-UCE

ROF Pag. 29 METROREX S.A.


Nr. Tip
Crt. proces
Index Denumire proces Arhitect Coordonator
*D-EXP *SV-MCIR *SV-MR
*D-INFSI *SV-LTS *SV-IST
*SV-TI *D-ECO *SV-CTB *SV-
FIN *SV-PAD *SV-APFN *D-
AP *SV-AP *SV-CTR
Stabilire, documentare şi
implementare Sistem de
9 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi D-RUS *SV-MCM
Sistem de Management al
Mediului
Adaptare şi actualizare
10 PG 1.1.3.1
organigramă
D-RUS *SV-MRU *B-O
Actualizare structură posturi şi
11 PG 1.1.3.2.1 D-RUS *SV-MRU *B-PICI *B-O
stat de funcţii
Actualizare Regulament de
12 PG 1.1.4.1.1 Organizare și Funcționare - D-RUS *SV-MRU *B-O
Metrorex
*SV-CRPRI *B-CFG *B-API
*SV-SUIC *SV-SC *B-AR
*CCAFC *SV-PS *SV-MRU *B-
PICI *B-O *SV-MCM *SV-
MSSMCM *B-SSMCM *SV-
RSS *D-J *SV-C *B-LEI *SV-
AJA *B-AJLM *B-CA *D-TINV
*SV-TEH *B-DTA *B-TMR *B-
ME *SV-IPI *B-UII *B-MGP
*B-CBCF *SV-MFE *D-COM
*SV-IA *B-UCIA *SV-COM
*SC-COM *DEP-CENTR *SV-
Elaborare şi actualizare fişă UCE *D-EXP *SV-MCIR *B-
13 PG 1.1.4.2.1 D-RUS
post EMR *SC-MIS *R-C *SV-MR
*B-UCRMR *SC-IORMR *ST-
ISPA *DS-CEN *DEP-ETEM
*D-INFSI *SV-LTS *SC-LT1
*SC-LT2 *SC-AIS *SV-IST
*SC-ATC *SC-SCB *SC-EM
*SC-EE *SV-TI *SC-ATCTI *B-
MPSI *B-ARBD *D-ECO *SV-
CTB *B-CI *SV-FIN *SV-PAD
*SV-APFN *B-ALFN *B-ADM
*B-CFP *D-AP *SV-AP *B-
APR *B-ASL *SV-CTR *B-
APSFN
*SV-CRPRI *B-CFG *B-API
Actualizare reglementări
*SV-SUIC *SV-SC *B-AR
14 PG 1.1.4.3.5 interne, Regulament Intern D-RUS
Metrorex şi alte categorii *CCAFC *SV-MRU *B-PICI
*B-O

ROF Pag. 30 METROREX S.A.


Nr. Tip
Crt. proces
Index Denumire proces Arhitect Coordonator
*SV-CRPRI *B-CFG *B-API
*SV-SUIC *SV-SC *B-AR *SV-
PS *SV-MRU *B-PICI *B-O
*SV-MCM *SV-MSSMCM *B-
SSMCM *SV-RSS *D-J *SV-C
*B-LEI *SV-AJA *B-AJLM *B-
CA *D-TINV *SV-TEH *B-
DTA *B-TMR *B-ME *SV-IPI
*B-UII *B-MGP *B-CBCF *SV-
MFE *D-COM *SV-IA *B-
UCIA *SV-COM *SC-COM
Evaluarea performanțelor *DEP-CENTR *SV-UCE *D-
15 PG 1.1.4.4.1 profesionale individuale ale D-RUS EXP *SV-MCIR *B-EMR *SC-
salariaților MIS *R-C *SV-MR *B-UCRMR
*SC-IORMR *ST-ISPA *DS-
CEN *DEP-ETEM *D-INFSI
*SV-LTS *SC-LT1 *SC-LT2
*SC-AIS *SV-IST *SC-ATC
*SC-SCB *SC-EM *SC-EE *SV-
TI *SC-ATCTI *B-MPSI *B-
ARBD *D-ECO *SV-CTB *B-CI
*SV-FIN *SV-PAD *SV-APFN
*B-ALFN *B-ADM *B-CFP *D-
AP *SV-AP *B-APR *B-ASL
*SV-CTR *B-APSFN
Stingere incendii şi salvare
16 PG 1.2.1.3.2
persoane şi bunuri materiale
SV-SUIC *D-EXP *ST-ISPA *DS-CEN
*SV-CRPRI *B-CFG *B-API
*SV-SUIC *SV-SC *SV-MCM
17 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului D-RUS
*D-J *D-TINV *D-COM *D-
EXP *D-INFSI *D-ECO *D-AP
Implementarea, menținerea și *SV-CRPRI *B-CFG *B-API
îmbunătățirea sistemului de *SV-SUIC *SV-SC *SV-MCM
18 PG 1.2.2.1.15 D-RUS
control *D-J *D-TINV *D-COM *D-
intern/managerial(SCIM) EXP *D-INFSI *D-ECO *D-AP
*SV-SC *D-RUS *SV-AJA *B-
AJLM *D-TINV *D-COM *SV-
COM *SC-COM *D-EXP *SC-
MIS *SC-IORMR *DEP-ETEM
Întocmire dosare de cercetare
19 PG 1.2.2.1.2.1 D-J *D-INFSI *SV-LTS *SC-LT1
disciplinară
*SC-LT2 *SC-AIS *SV-IST
*SC-ATC *SC-SCB *SC-EM
*SC-EE *SV-TI *SC-ATCTI *D-
ECO
Audit intern Sistem
Managementul Calității şi
20 PG 1.2.2.1.6
Sistem Managementul
D-RUS *SV-MCM
Mediului
21 PG 1.2.2.1.7 Realizare audit public intern B-API *B-API

ROF Pag. 31 METROREX S.A.


Nr. Tip
Crt. proces
Index Denumire proces Arhitect Coordonator
Analiză utilizare timp de
22 PG 1.2.2.3.2.1
muncă
D-RUS *SV-MRU *B-O
Elaborare raport de activitate *SV-CRPRI *SV-PS *SV-MRU
23 PG 1.2.2.3.2.3 lunar, trimestrial, semestrial şi D-RUS *B-PICI *D-INFSI *SV-LTS
anual *SV-IST *SV-TI
Analiză Sistem Management *SV-CRPRI *B-CFG *B-API
Calitate şi Sistem Management *SV-SUIC *SV-SC *SV-MCM
24 PG 1.2.3.1.1.1 D-RUS
Mediu efectuată de *D-J *D-TINV *D-COM *D-
management EXP *D-INFSI *D-ECO *D-AP
*SV-MRU *B-PICI *D-COM
*SC-COM *D-EXP *SC-MIS
Actualizare dosar personal al *SC-IORMR *DEP-ETEM *D-
25 PG 1.3.1.1.1 D-RUS
angajatului INFSI *SC-LT1 *SC-LT2 *SC-
AIS *SC-ATC *SC-SCB *SC-
EM *SC-EE *SC-ATCTI
*SV-MRU *B-PICI *D-COM
*SC-COM *D-EXP *SC-MIS
*SC-IORMR *DEP-ETEM *D-
26 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal D-RUS
INFSI *SC-LT1 *SC-LT2 *SC-
AIS *SC-ATC *SC-SCB *SC-
EM *SC-EE *SC-ATCTI
27 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal D-RUS *SV-MRU
Executarea, modificarea,
suspendarea și încetarea
28 PG 1.3.1.2.2 D-RUS *SV-MRU *B-PICI
contractului individual de
muncă
*SV-CRPRI *B-CFG *B-API
*SV-SUIC *B-AR *CCAFC
*SV-C *D-TINV *SV-TEH *SV-
IPI *SV-MFE *D-COM *SV-IA
*SV-COM *SC-COM *SV-UCE
*D-EXP *SV-MCIR *B-EMR
*SC-MIS *R-C *SV-MR *SC-
29 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională SV-SC IORMR *ST-ISPA *DS-CEN
*DEP-ETEM *D-INFSI *SV-
LTS *SC-LT1 *SC-LT2 *SC-
AIS *SV-IST *SC-ATC *SC-
SCB *SC-EM *SC-EE *SV-TI
*SC-ATCTI *B-MPSI *B-ARBD
*D-ECO *SV-CTB *SV-FIN
*SV-PAD *B-CFP *D-AP
30 PG 1.3.1.3.5 Instruire situaţii de urgenţă SV-SUIC *SV-SUIC
Efectuare examene medicale şi
31 PG 1.3.3.1.1
psihologice de medicina muncii
D-RUS *SV-MSSMCM
Asigurarea activităţilor de *SV-MSSMCM *B-SSMCM *D-
prevenire şi protecţie în
32 PG 1.3.3.2.1.3 D-RUS INFSI *SV-LTS *SV-IST *SV-
domeniul securităţii şi sănătăţii
în muncă TI

ROF Pag. 32 METROREX S.A.


Nr. Tip
Crt. proces
Index Denumire proces Arhitect Coordonator
Cercetarea, inregistrarea si
33 PG 1.3.3.2.1.3.4
evidenta evenimentelor SSM
D-RUS *B-SSMCM
Control mod de aplicare norme
34 PG 1.3.3.2.1.4 SV-SUIC *ST-ISPA
AII şi salvare persoane
Eliberare permise şi
abonamente CFR legitimații de
35 PG 1.3.3.3.2 D-ECO *SV-PAD *B-ADM
serviciu salariaţi, legitimații
membri de familie
*SV-CRPRI *B-CFG *B-API
*SV-SUIC *SV-SC *B-AR
*CCAFC *SV-MRU *B-PICI
*B-O *SV-MCM *SV-
MSSMCM *B-SSMCM *SV-
RSS *D-J *SV-C *B-LEI *SV-
AJA *B-AJLM *B-CA *D-TINV
*SV-TEH *B-DTA *B-TMR *B-
ME *SV-IPI *B-UII *B-MGP
*B-CBCF *SV-MFE *D-COM
*SV-IA *B-UCIA *SV-COM
*SC-COM *DEP-CENTR *SV-
UCE *D-EXP *SV-MCIR *B-
36 PG 1.3.4.3 Comunicare internă D-RUS
EMR *SC-MIS *R-C *SV-MR
*B-UCRMR *SC-IORMR *ST-
ISPA *DS-CEN *DEP-ETEM
*D-INFSI *SV-LTS *SC-LT1
*SC-LT2 *SC-AIS *SV-IST
*SC-ATC *SC-SCB *SC-EM
*SC-EE *SV-TI *SC-ATCTI *B-
MPSI *B-ARBD *D-ECO *SV-
CTB *B-CI *SV-FIN *SV-PAD
*SV-APFN *B-ALFN *B-ADM
*B-CFP *D-AP *SV-AP *B-
APR *B-ASL *SV-CTR *B-
APSFN
Achizițiile publice cu excepția
37 PG 3.1.1.1.1 programelor/proiectelor cu D-AP *SV-AP *B-APR *B-ASL
finanțare nerambursabilă
*SV-SUIC *SV-SC *D-TINV
*SV-TEH *B-ME *D-COM
*SV-IA *SV-COM *SC-COM
Elaborare specificaţii tehnice -
38 PG 3.1.1.1.2 D-INFSI *SV-UCE *D-EXP *SV-MCIR
AP
*SV-MR *DS-CEN *SV-LTS
*SV-IST *SV-TI *D-ECO *SV-
PAD
Actualizare/revizuire preț
39 PG 3.1.1.2.2 D-EXP *SV-MR *B-UCRMR
contract mentenanță MR
Management derulare *SV-SUIC *CCAFC *SV-IPI
40 PG 3.1.1.3.13 contracte/comenzi încheiate, D-TINV *SV-IA *SV-COM *SC-COM
cu privire la livrare produse, *SV-UCE *D-EXP *SC-MIS

ROF Pag. 33 METROREX S.A.


Nr. Tip
Crt. proces
Index Denumire proces Arhitect Coordonator
prestare servicii, execuţie *SC-IORMR *SV-LTS *D-ECO
lucrări achiziționate din fonduri *SV-CTB *SV-PAD
de la buget de stat și din
fonduri nerambursabile
Achizițiile publice aferente
*D-TINV *SV-APFN *B-ALFN
41 PG 3.1.1.3.29 programelor/ proiectelor cu D-AP
finanțare nerambursabilă *B-APSFN
*D-RUS *D-J *D-TINV *D-
42 PG 3.3.1.2 Tratare cereri informaţie SV-CRPRI COM *D-EXP *D-INFSI *D-
ECO *D-AP
*D-RUS *D-J *D-TINV *D-
43 PG 3.3.1.3 Tratare propuneri SV-CRPRI COM *D-EXP *D-INFSI *D-
ECO *D-AP
*D-RUS *D-J *D-TINV *D-
44 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii SV-CRPRI COM *D-EXP *D-INFSI *D-
ECO *D-AP
Întocmire formalităţi deplasare
45 PG 3.3.4.3.1 D-TINV *SV-MFE
în ţară
Întocmire formalităţi deplasare
46 PG 3.3.4.3.2
în străinătate
SV-CRPRI *D-RUS *D-J *D-ECO
*D-RUS *D-J *D-TINV *D-
47 PG 3.4.1.1 Comunicare publică SV-CRPRI COM *D-EXP *D-INFSI *D-
ECO *D-AP
Elaborare raport privind
accesul liber la informații de
interes public precum și
48 PG 3.4.1.3 SV-CRPRI *SV-CRPRI
gestionarea și rezolvarea
petițiilor adresate Metrorex
S.A.
Intrare în patrimoniu active
*D-TINV *SV-IPI *B-MGP
49 PG 4.1.1.2 imobilizate şi obiecte de D-ECO
inventar *SV-PAD
*D-TINV *SV-TEH *SV-IPI *B-
Realizare evidenţă mijloace
50 PG 4.1.1.3 D-ECO UII *B-MGP *B-CBCF *SV-
fixe şi obiecte de inventar
PAD
*D-TINV *SV-TEH *SV-IPI *B-
UII *B-MGP *B-CBCF *D-
COM *SV-COM *SC-COM *D-
EXP *SC-MIS *SC-IORMR
51 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu D-ECO
*DEP-ETEM *D-INFSI *SC-
LT1 *SC-LT2 *SC-AIS *SC-
ATC *SC-SCB *SC-EM *SC-EE
*SC-ATCTI *B-CI *SV-PAD
Asigurare mentenanţă
52 PG 4.1.2.1 patrimoniu MF şi OI (altele D-ECO *SV-PAD
decât LPV)
Asigurare dotări derulare *D-EXP *SV-LTS *SV-IST
53 PG 4.1.3.2 D-INFSI
activitate *SV-TI *D-ECO *SV-PAD
*SV-CRPRI *B-CFG *B-API
54 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor D-RUS
*SV-SUIC *SV-SC *SV-PS

ROF Pag. 34 METROREX S.A.


Nr. Tip
Crt. proces
Index Denumire proces Arhitect Coordonator
*SV-MRU *SV-MCM *SV-
MSSMCM *SV-RSS *D-J *SV-
C *SV-AJA *D-TINV *SV-TEH
*SV-IPI *SV-MFE *D-COM
*SV-IA *SV-COM *SV-UCE
*D-EXP *SV-MCIR *SV-MR
*D-INFSI *SV-LTS *SV-IST
*SV-TI *D-ECO *SV-CTB *SV-
FIN *SV-PAD *SV-APFN *D-
AP *SV-AP *SV-CTR
*B-CFG *D-RUS *SV-PS *SV-
MRU *B-PICI *B-O *SV-MCM
*SV-MSSMCM *B-SSMCM
*SV-RSS *D-J *SV-C *B-LEI
*SV-AJA *B-AJLM *B-CA *D-
TINV *SV-TEH *B-DTA *B-
TMR *B-ME *SV-IPI *B-UII
*B-MGP *B-CBCF *SV-MFE
*D-COM *SV-IA *B-UCIA
*SV-COM *SC-COM *DEP-
CENTR *SV-UCE *D-EXP
*SV-MCIR *B-EMR *SC-MIS
55 PG 4.3.4.3 Arhivare D-ECO
*R-C *SV-MR *B-UCRMR
*SC-IORMR *ST-ISPA *DS-
CEN *DEP-ETEM *D-INFSI
*SV-LTS *SC-LT1 *SC-LT2
*SC-AIS *SV-IST *SC-ATC
*SC-SCB *SC-EM *SC-EE *SV-
TI *SC-ATCTI *B-MPSI *B-
ARBD *SV-CTB *B-CI *SV-
FIN *SV-PAD *SV-APFN *B-
ALFN *B-ADM *B-CFP *D-AP
*SV-AP *B-APR *B-ASL *SV-
CTR *B-APSFN
56 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri D-ECO *SV-PAD
Gestiune acces Metrorex în
57 PG 4.5.2.1 D-ECO *SV-PAD *B-ADM
clădirea MT
Asistenţă de specialitate resurse
58 PG 4.5.3.2
umane
D-RUS *SV-MRU

ROF Pag. 35 METROREX S.A.


II.3. Procese Specifice Metrorex S.A.

Nr. Tip
Index Denumire proces Arhitect Coordonator
Crt. proces
Planificare anuală şi raportare
*SV-PS *D-EXP *D-INFSI
1 PS 1.1.1.2.1.1 internă-indicator "tren km D-RUS
convenţional" *SV-LTS *SV-IST
Planificare anuală - Exploatare
2 PS 1.1.1.2.1.3
- alte categorii
D-RUS *D-EXP
Planificare anuală prestații -
3 PS 1.1.1.2.2 D-INFSI *SV-LTS *SV-IST
Infrastructură
Planificare anuală - Dezvoltare
4 PS 1.1.1.2.3.3
- alte categorii
D-TINV *SV-TEH *B-DTA
5 PS 1.1.1.2.6 Planificare anuală - Comercial D-RUS *D-RUS
Analiză, pregătire și promovare
investiții prin Hotărâre de
6 PS 1.1.1.3.1.1
Guvern, conform strategiei de
D-TINV *SV-TEH *B-DTA
dezvoltare Metrorex
7 PS 1.1.1.5.5 Elaborare Plan de mobilizare SV-SUIC *SV-SUIC
Planificare anuală și
8 PS 1.1.1.6 B-API *B-API
multianuală
Actualizare reglementări
9 PS 1.1.4.3.1
interne - audit public intern
B-API *B-API
Actualizare reglementări
10 PS 1.1.4.3.2 interne şi instrucţiuni- SV-SC *B-AR
Siguranța Circulației
Actualizare reglementări *SV-SUIC *SV-COM *SC-
11 PS 1.1.4.3.3 D-COM
interne - PGP staţii COM
Actualizare reglementări *CCAFC *SV-MCIR *SC-MIS
12 PS 1.1.4.3.4 D-EXP
interne - PTE *D-INFSI *SV-LTS *SV-IST
*CCAFC *SV-TEH *B-DTA
13 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii D-TINV
*SV-IPI
Derulare contract de credit cu
14 PS 1.2.1.2.1 Instituţii Financiare D-ECO *SV-MFE
Internaţionale
Iniţiere şi urmărire Contract de
15 PS 1.2.1.2.2 D-TINV *SV-IPI
consultanţă lucrări
Iniţiere şi urmărire Contract de
16 PS 1.2.1.2.3
proiectare
D-TINV *SV-TEH *B-DTA *SV-IPI
Elaborarea și transmiterea
cererilor de finanțare pentru *SV-CRPRI *SV-IPI *B-UII
17 PS 1.2.1.2.4 D-TINV
obținerea de fonduri externe *SV-MFE *D-ECO *B-CFP
nerambursabile
Monitorizare proiecte finanțate
18 PS 1.2.1.2.5 din fonduri externe D-TINV *SV-IPI
nerambursabile
Întocmire cerere de rambursare
19 PS 1.2.1.2.6 pentru proiectele finanțate din D-TINV *SV-IPI *B-CBCF
fonduri externe nerambursabile

ROF Pag. 36 METROREX S.A.


Nr. Tip
Crt. proces
Index Denumire proces Arhitect Coordonator
Modificarea contractului de
*SV-CRPRI *SV-MFE *D-
20 PS 1.2.1.2.7 finanțare din fonduri externe D-TINV
nerambursabile ECO *B-CFP
Managementul riscurilor în
*SV-CRPRI *SV-MFE *D-
21 PS 1.2.1.2.8 implementarea Programului de D-TINV
Cooperare Elvețiano - Român ECO *B-CFP
Participare la acţiunile
organizate de Ministerul
Afacerilor Interne, Serviciul
22 PS 1.2.1.3.1 Român de Informații în SV-SUIC *SV-SUIC
locaţiile metroului având ca
scop managementul situaţiilor
de urgenţă
Cercetare şi întocmire dosare
23 PS 1.2.2.1.1 SV-SC *B-AR *D-EXP
deranjamente şi neconformităţi
Realizare control financiar de
24 PS 1.2.2.1.11 B-CFG *B-CFG
gestiune
*B-AR *D-RUS *SV-MRU
*SV-MCM *SV-MSSMCM
Controlul activităţii de
*D-COM *SV-COM *D-EXP
25 PS 1.2.2.1.3 transport public de călători cu SV-SC
metroul *SV-MCIR *SV-MR *D-
INFSI *SV-LTS *SV-IST
*SV-TI *D-ECO
26 PS 1.2.2.1.8 Realizare misiune de consiliere B-API *B-API
Facilitare control şi
27 PS 1.2.2.2.1 implementare măsuri - SV-SC *D-EXP
Autoritatea Feroviară Română
Facilitare control şi
implementare măsuri - Agenția
28 PS 1.2.2.2.2 D-ECO *SV-CTB *B-CI
Națională de Administrare
Fiscală
29 PS 1.2.2.2.5 Întocmire declaraţii fiscale D-ECO *SV-FIN
Monitorizare utilizare personal
30 PS 1.2.2.3.1.2 de conducere Tren Electric D-EXP *CCAFC *B-EMR
Metrou
Monitorizare, măsurare şi
31 PS 1.2.2.3.1.3
raportare activitate comercială
D-COM *SV-COM
*SV-PS *D-TINV *D-EXP
*D-INFSI *SV-LTS *SC-LT1
Raportare internă - Utilizare
*SC-LT2 *SC-AIS *SV-IST
timp de muncă; Nr. mediu
32 PS 1.2.2.3.2.4 D-RUS *SC-ATC *SC-SCB *SC-EM
scriptic; Personal existent;
Situaţii statistice *SC-EE *SV-TI *SC-ATCTI
*B-MPSI *B-ARBD *D-ECO
*D-AP
Raportare şi urmărire evoluţie *SV-PS *D-ECO *SV-CTB
33 PS 1.2.2.3.4.2 D-RUS
Buget deVenituri și Cheltuieli *SV-FIN
Raportare internă-semestrial:
34 PS 1.2.2.3.5.1 Situaţie contracte aflate în D-EXP *SV-MR *B-UCRMR
derulare
Planificare şi derulare şedinţe *B-AR *D-EXP *SV-MCIR
35 PS 1.2.3.1.2 SV-SC
analiză SC *SC-MIS *DEP-ETEM

ROF Pag. 37 METROREX S.A.


Nr. Tip
Crt. proces
Index Denumire proces Arhitect Coordonator
Întocmire programe de *SV-TEH *B-ME *D-INFSI
36 PS 1.2.3.2 D-TINV
eficiență energetică *SV-LTS *SV-IST
Monitorizare grafic de
*CCAFC *SV-MCIR *SC-MIS
37 PS 1.2.3.2.1.1 circulație Tren Electric de D-EXP
Metrou *R-C
Buletin informativ zilnic *SV-MCIR *B-EMR *D-
38 PS 1.2.3.2.1.3 D-EXP
activitate exploatare Metrorex INFSI *SV-LTS *SV-IST
Elaborare sau colaborare în
*SV-SC *SV-PS *SV-MRU
39 PS 1.2.3.2.2.1 vederea întocmirii unor D-RUS
materiale de analiză şi sinteză *SV-MCM *SV-RSS
Management contract de
40 PS 1.2.3.2.2.2 D-RUS *SV-PS
mandat
*SV-CRPRI *B-CFG *B-API
*SV-SUIC *SV-SC *B-AR
*CCAFC *SV-PS *SV-MRU
*B-PICI *B-O *SV-MCM
*SV-MSSMCM *B-SSMCM
*SV-RSS *D-J *SV-C *B-LEI
*SV-AJA *B-AJLM *B-CA
*D-TINV *SV-TEH *B-DTA
*B-TMR *B-ME *SV-IPI *B-
UII *B-MGP *B-CBCF *SV-
MFE *D-COM *SV-IA *B-
UCIA *SV-COM *SC-COM
*DEP-CENTR *SV-UCE *D-
Urmărire publicare declaraţii
41 PS 1.2.3.2.2.5
de avere şi de interese
D-RUS EXP *SV-MCIR *B-EMR
*SC-MIS *R-C *SV-MR *B-
UCRMR *SC-IORMR *ST-
ISPA *DS-CEN *DEP-ETEM
*D-INFSI *SV-LTS *SC-LT1
*SC-LT2 *SC-AIS *SV-IST
*SC-ATC *SC-SCB *SC-EM
*SC-EE *SV-TI *SC-ATCTI
*B-MPSI *B-ARBD *D-ECO
*SV-CTB *B-CI *SV-FIN
*SV-PAD *SV-APFN *B-
ALFN *B-ADM *B-CFP *D-
AP *SV-AP *B-APR *B-ASL
*SV-CTR *B-APSFN
*SV-TEH *B-DTA *SV-IPI
42 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare D-TINV *SV-UCE *SV-APFN *D-AP
*SV-AP *SV-CTR
Analiză şi monitorizare
43 PS 1.2.3.2.4.1 indicatori economico - D-ECO *SV-CTB
financiari
Întocmire jurnal vânzare,
cumpărare, centralizare şi
44 PS 1.2.3.2.4.2
închidere TVA, facturi primite
D-ECO *SV-FIN
şi plată furnizori

ROF Pag. 38 METROREX S.A.


Nr. Tip
Crt. proces
Index Denumire proces Arhitect Coordonator
Calcul, evidenţă, contabilizare
drepturi şi reţineri salariale,
45 PS 1.2.3.2.4.3
garanţii materiale şi eliberare
D-ECO *SV-FIN
adeverinţe
Raportare externă - Financiar-
46 PS 1.2.3.2.4.4 D-ECO *SV-CTB *SV-FIN
contabilă - alte categorii
47 PS 1.2.3.2.4.4.1 Realizare bilanţ şi raportări D-ECO *SV-CTB *SV-FIN
Raportare anuală- MT şi Curtea
48 PS 1.2.3.2.5 B-API *B-API
de Conturi
Management proiecte de
49 PS 1.2.3.3
crestere a eficientei energetice
D-TINV *SV-TEH *B-ME
50 PS 1.3.1.1.6 Actualizare evidenţă militară SV-SUIC *SV-SUIC
Instruire şi autorizare personal *D-EXP *SV-MCIR *B-EMR
51 PS 1.3.1.3.4 SV-SC
cu atribuţii de SC *SC-MIS *DEP-ETEM
Însoţire, îndrumare şi control
52 PS 1.3.1.3.6 activitate personal de D-EXP *DEP-ETEM
conducere TEM
Emitere și gestionare autorizații
53 PS 1.3.1.3.7 SV-SC *B-AR
ale personalului cu atribuții SC
*SV-CRPRI *B-CFG *B-API
*SV-SUIC *SV-SC *B-AR
*CCAFC *SV-PS *SV-MRU
*B-PICI *B-O *SV-MCM
*SV-MSSMCM *B-SSMCM
*SV-RSS *D-J *SV-C *B-LEI
*SV-AJA *B-AJLM *B-CA
*D-TINV *B-DTA *B-TMR
*B-ME *SV-IPI *B-UII *B-
MGP *B-CBCF *SV-MFE *D-
COM *SV-IA *B-UCIA *SV-
COM *SC-COM *DEP-
Întocmire şi urmărire programe CENTR *SV-UCE *D-EXP
54 PS 1.3.2.1.1 de lucru şi pontaje (program D-RUS *SV-MCIR *B-EMR *SC-MIS
normal ) *R-C *SV-MR *B-UCRMR
*SC-IORMR *ST-ISPA *DS-
CEN *DEP-ETEM *D-INFSI
*SV-LTS *SC-LT1 *SC-LT2
*SC-AIS *SV-IST *SC-ATC
*SC-SCB *SC-EM *SC-EE
*SV-TI *SC-ATCTI *B-MPSI
*B-ARBD *D-ECO *SV-CTB
*B-CI *SV-FIN *SV-PAD
*SV-APFN *B-ALFN *B-
ADM *B-CFP *D-AP *SV-AP
*B-APR *B-ASL *SV-CTR
*B-APSFN
Întocmire şi urmărire programe *SV-SUIC *SC-MIS *SV-MR
55 PS 1.3.2.1.2 de lucru şi pontaje - Exploatare D-EXP *SC-IORMR *DS-CEN *DEP-
(ture,schimburi) ETEM

ROF Pag. 39 METROREX S.A.


Nr. Tip
Crt. proces
Index Denumire proces Arhitect Coordonator
Întocmire şi urmărire programe *SV-SUIC *SV-LTS *SC-LT1
56 PS 1.3.2.1.2.1 de lucru şi pontaje - D-INFSI *SC-LT2 *SV-IST *SC-ATC
Infrastructură (ture,schimburi) *SC-SCB *SC-EM *SC-EE
Întocmire şi urmărire programe
*SV-SUIC *SV-COM *SC-
57 PS 1.3.2.1.2.2 de lucru şi pontaje - Comercial D-COM
(ture,schimburi) COM
Întocmire şi urmărire programe
58 PS 1.3.2.1.3 D-EXP *B-EMR *DEP-ETEM
de lucru şi pontaje (turnus)
Planificare şi realizare
examinare periodică personal *SV-MSSMCM *SC-MIS
59 PS 1.3.3.1.2 SV-SC
dpdv medical şi psihologic *DEP-ETEM
(SC)
Asigurare şi funcţionare
60 PS 1.3.3.2.1.3.1
C.S.S.M
D-RUS *SV-MSSMCM *B-SSMCM
61 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII SV-SUIC *SV-SUIC
Evidenţă şi distribuire tichete
62 PS 1.3.3.3.1 D-ECO *SV-FIN
de masă
Eliberare legitimații de
63 PS 1.3.3.3.2.1 călătorie pentru persoanele D-ECO *SV-PAD *B-ADM
stabilite prin acte normative
Pregătire documente pentru
64 PS 1.3.4.1.1.1
negociere şi actualizare CCM
D-RUS *SV-RSS
Realizare evidenţă şi
65 PS 1.3.4.1.2 D-RUS *SV-RSS
corespondenţă cu sindicatele
Elaborare şi administrare grafic
66 PS 2.1.1 circulatie Tren Electric de D-EXP *CCAFC *SV-MCIR *SC-MIS
Metrou
Planificare şi monitorizare
67 PS 2.1.2 circulaţie Tren Electric de D-EXP *CCAFC *SV-MCIR *R-C
Metrou suplimentare
*CCAFC *R-C *SV-MR
68 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR D-EXP
*DEP-ETEM
Planificare lunară şi participare
69 PS 2.1.6.1 D-EXP *SC-IORMR
aplicaţii-vagon intervenţie
Intervenţie operativă
70 PS 2.1.6.2
exploatare-vagon intervenţie
D-EXP *SC-IORMR
Exerciţii de alarmare vagon
71 PS 2.1.6.3 D-EXP *SC-IORMR
intervenţie
Tratare deranjamente *CCAFC *SV-MCIR *B-EMR
72 PS 2.3.1 D-EXP
(defecţiuni tehnice MR) *SV-MR *DEP-ETEM
Tratare incidente (situaţii de
73 PS 2.3.2 D-EXP *DS-CEN
urgenţă)
Cercetare, întocmire dosare
74 PS 2.3.4
incidente feroviare
SV-SC *B-AR
Tratare defecţiuni tehnice
75 PS 2.3.5 D-INFSI *SV-LTS *SV-IST
infrastructură şi instalaţii
Asigurare condiţii de odihnă
76 PS 2.4.1
personal de conducere TEM
D-EXP *DEP-ETEM
*D-TINV *SV-TEH *B-TMR
77 PS 2.4.10 Monitorizare tehnică - MR D-EXP
*SV-MR

ROF Pag. 40 METROREX S.A.


Nr. Tip
Crt. proces
Index Denumire proces Arhitect Coordonator
Urmărire şi coordonare *SV-LTS *SC-LT1 *SC-LT2
78 PS 2.4.11 activitate prin dispeceri de D-INFSI *SC-AIS *SV-IST *SC-ATC
specialitate *SC-SCB *SC-EM *SC-EE
Predarea și recepția la/de la *CCAFC *SV-MR *B-
79 PS 2.4.12 mentenanță a materialului D-EXP UCRMR *SC-IORMR *DEP-
rulant ETEM
Întreținere,revizii, reparaţii,
*SV-IST *SC-ATC *SC-SCB
80 PS 2.4.13 management - instalații ATC, D-INFSI
EE, EM, SCB *SC-EM *SC-EE
Exploatare instalații ATC, EE, *SV-IST *SC-ATC *SC-SCB
81 PS 2.4.2 D-INFSI
EM, SCB *SC-EM *SC-EE
*SV-LTS *SC-LT1 *SC-LT2
Asigurare asistenţă tehnică la
*SC-AIS *SV-IST *SC-ATC
82 PS 2.4.21 lucrări efectuate de terţi - ATC, D-INFSI
EE, EM, SCB, LT, AIS *SC-SCB *SC-EM *SC-EE
*SV-TI
Întreţinere, revizii şi reparaţii-
*SV-LTS *SC-LT1 *SC-LT2
83 PS 2.4.26 instalații și infrastructură LT și D-INFSI
AIS *SC-AIS
Administrare stații , urmărire și
*D-EXP *SC-MIS *SV-LTS
84 PS 2.4.27 recepție lucrări și servicii D-INFSI
efectuate / prestate de către terți *SC-AIS
Asigurarea și întreținerea căilor
85 PS 2.4.28
de comunicații
D-INFSI *SV-LTS *SV-IST *SV-TI
86 PS 2.4.32 Verificări metrologice - EE D-INFSI *SV-IST *SC-EE
Punere şi scoatere de sub
87 PS 2.4.33 D-EXP *DS-CEN *D-INFSI *SC-EE
tensiune şina a 3-a
*SV-TEH *B-ME *D-EXP
88 PS 2.4.5.3 Monitorizare consum energetic D-TINV *SV-MR *SC-IORMR *DEP-
ETEM
Urmărire şi coordonare *SV-LTS *SC-LT1 *SC-LT2
89 PS 2.4.6 activitate de întreţinere şi D-INFSI *SC-AIS *SV-IST *SC-ATC
reparaţii *SC-SCB *SC-EM *SC-EE
Elaborare specificații achiziții
servicii de mentenanță și
90 PS 3.1.1.1.3
servicii de evaluare tehnică
D-EXP *SV-MR
MR-AP
Avizare tehnică pentru Caiet de *SV-TEH *D-INFSI *SV-LTS
91 PS 3.1.1.1.4 D-TINV
sarcini *SV-IST
Avizare juridică Documentaţie
92 PS 3.1.1.1.5
de atribuire A.P.
D-J *SV-AJA
Stabilire, ajustare / modificare
93 PS 3.1.1.2.10 preţuri şi tarife servicii publice D-ECO *SV-PAD
alimentare apă şi canalizare
94 PS 3.1.1.2.5 Contractare - AP D-AP *SV-CTR
Management contract
95 PS 3.1.1.3.10 D-ECO *SV-PAD
concesiune patrimoniu public
*B-UCIA *DEP-CENTR *SV-
96 PS 3.1.1.3.17 Recepţia şi predarea OI D-COM
UCE

ROF Pag. 41 METROREX S.A.


Nr. Tip
Crt. proces
Index Denumire proces Arhitect Coordonator
Organizarea şi asigurarea
97 PS 3.1.1.3.18 intrărilor, gestionarea stocurilor D-COM *SV-COM *DEP-CENTR
şi ieşirea mărfurilor din depozit
Monitorizarea permanentă a
stocurilor de marfă și
organizarea, verificarea,
asigurarea condiţiilor de
98 PS 3.1.1.3.19
depozitare în vederea păstrarii
D-COM *SV-COM *DEP-CENTR
corespunzatoare a stocurilor de
marfă şi ieşirea mărfurilor din
depozit
Participarea activă și
efectuarea recepţiei cantitative
99 PS 3.1.1.3.20 D-COM *SV-COM *DEP-CENTR
și calitative a mărfii la intrarea
în magazie
Verificarea documentelor la
introducerea NRCD-ului şi
100 PS 3.1.1.3.22
semnalarea eventualelor
D-COM *SV-UCE
necorcondanţe
Urmărire garanţie pe contracte,
101 PS 3.1.1.3.24
produse, servicii şi lucrări
D-COM *SV-UCE
Urmărirea și recepția lucrărilor
102 PS 3.1.1.3.25 D-EXP *SV-MR *SC-IORMR
de reparații terți
Întocmire documentație
103 PS 3.1.1.3.26
Asigurare călători Metrorex
SV-SC *B-AR
Întocmire documentație
104 PS 3.1.1.3.27 contract inspecție tehnică SV-SC *B-AR
AFER
Întocmire documentație și
facturare atestare profesională a
personalului cu atribuții de
pergătire, perfecționare și
105 PS 3.1.1.3.28
participare în comisiile de
SV-SC *B-AR
autorizare a personalului cu
responsabilități în siguranța
circulației
Management contract GEI
106 PS 3.1.1.3.8
Palat CFR
D-ECO *SV-PAD *B-ADM
Obţinere titlu legal pentru
107 PS 3.1.1.4 ocupare terenuri prin D-TINV *B-DTA *D-ECO
expropriere
Management tehnic contracte
*D-TINV *SV-TEH *B-ME
de lucrări, servicii, furnizare(
108 PS 3.2.1.1 D-INFSI *SV-IST *SC-ATC *SC-EM
energie, ape uzate, gospodărire
ape, comunicații, etc) *SC-EE
Gestionare relaţie cu
Autoritatea Naţională de
109 PS 3.2.1.2 SV-SUIC *SV-SUIC
Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal
Elaborare proceduri
operaţionale cu privire la
110 PS 3.2.1.2.1
Protecţia Datelor cu Caracter
SV-SUIC *D-INFSI
Personal

ROF Pag. 42 METROREX S.A.


Nr. Tip
Crt. proces
Index Denumire proces Arhitect Coordonator
Management privind Protecţia
111 PS 3.2.1.2.2
Datelor cu Caracter Personal
SV-SUIC *SV-SUIC
Colectare date personale şi *SV-CRPRI *B-PICI *SV-
informare către persoanele
112 PS 3.2.1.2.3 SV-SUIC COM *SV-IST *SV-FIN *SV-
vizate privind protecţia datelor
cu caracter personal PAD
*SV-CRPRI *B-CFG *B-API
*SV-SC *B-AR *CCAFC *D-
RUS *SV-PS *SV-MRU *B-
PICI *B-O *SV-MCM *SV-
MSSMCM *B-SSMCM *SV-
RSS *D-J *SV-C *B-LEI *SV-
AJA *B-AJLM *B-CA *D-
TINV *SV-TEH *B-DTA *B-
TMR *B-ME *SV-IPI *B-UII
*B-MGP *B-CBCF *SV-MFE
*D-COM *SV-IA *B-UCIA
*SV-COM *SC-COM *DEP-
Raportare suspiciune sub formă
CENTR *SV-UCE *D-EXP
de incident de securitate
113 PS 3.2.1.2.4 SV-SUIC *SV-MCIR *B-EMR *SC-MIS
privind protecţia datelor cu
caracter personal *R-C *SV-MR *B-UCRMR
*SC-IORMR *ST-ISPA *DS-
CEN *DEP-ETEM *D-INFSI
*SV-LTS *SC-LT1 *SC-LT2
*SC-AIS *SV-IST *SC-ATC
*SC-SCB *SC-EM *SC-EE
*SV-TI *SC-ATCTI *B-MPSI
*B-ARBD *D-ECO *SV-CTB
*B-CI *SV-FIN *SV-PAD
*SV-APFN *B-ALFN *B-
ADM *B-CFP *D-AP *SV-AP
*B-APR *B-ASL *SV-CTR
*B-APSFN
*SV-CRPRI *B-CFG *B-API
*SV-SC *B-AR *CCAFC *D-
RUS *SV-PS *SV-MRU *B-
PICI *B-O *SV-MCM *SV-
MSSMCM *B-SSMCM *SV-
RSS *D-J *SV-C *B-LEI *SV-
Soluţionarea drepturilor AJA *B-AJLM *B-CA *D-
persoanei vizate privind TINV *SV-TEH *B-DTA *B-
114 PS 3.2.1.2.5 SV-SUIC
protecţia datelor cu caracter TMR *B-ME *SV-IPI *B-UII
personal *B-MGP *B-CBCF *SV-MFE
*D-COM *SV-IA *B-UCIA
*SV-COM *SC-COM *DEP-
CENTR *SV-UCE *D-EXP
*SV-MCIR *B-EMR *SC-MIS
*R-C *SV-MR *B-UCRMR
*SC-IORMR *ST-ISPA *DS-

ROF Pag. 43 METROREX S.A.


Nr. Tip
Crt. proces
Index Denumire proces Arhitect Coordonator
CEN *DEP-ETEM *D-INFSI
*SV-LTS *SC-LT1 *SC-LT2
*SC-AIS *SV-IST *SC-ATC
*SC-SCB *SC-EM *SC-EE
*SV-TI *SC-ATCTI *B-MPSI
*B-ARBD *D-ECO *SV-CTB
*B-CI *SV-FIN *SV-PAD
*SV-APFN *B-ALFN *B-
ADM *B-CFP *D-AP *SV-AP
*B-APR *B-ASL *SV-CTR
*B-APSFN
Management parteneriate
115 PS 3.2.1.3
necomerciale
D-COM *SV-IA *B-UCIA
Asigurare secretariat CA si
116 PS 3.2.2.1 D-RUS *SV-RSS
AGA
Eliberare acord/aviz pentru
117 PS 3.2.2.2 terti, pentru lucrari de investitii D-TINV *SV-TEH *B-DTA *B-ME
si de sistematizare
118 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe D-RUS *SV-MRU *B-PICI
Procesare, vânzare titluri de
119 PS 3.3.2.1 călătorie, produse şi colectare D-COM *SV-COM *SC-COM
valori băneşti
Încheiere contracte de asociere *SV-IA *B-UCIA *D-AP *SV-
120 PS 3.3.3.1 D-COM
/ închiriere CTR
Derulare contracte de asociere / *SV-IA *B-UCIA *SV-MCIR
121 PS 3.3.3.2 D-COM
închiriere *B-EMR
Încheiere şi derulare acţiuni
122 PS 3.3.3.3 D-COM *SV-IA *SV-MCIR *B-EMR
filmare şi publicitate
Încheiere și derulare de
contracte de utilităţi pentru
123 PS 3.3.3.4 D-COM *SV-IA *B-UCIA
spaţii comerciale, alte
echipamente
Încheierea şi derularea
campaniilor de publicitate tip
124 PS 3.3.3.5 D-COM *SV-IA *B-UCIA
proiect special prin închirierea
unor suprafeţe
Planificare şi implementare
125 PS 3.3.4.1.1
program marketing
D-COM *SV-IA *B-UCIA
Însotire firme prestatoare sau
*SV-IA *B-UCIA *D-INFSI
126 PS 3.3.4.2.1 beneficiare servicii în spaţii D-COM
publice şi tehnice *SV-LTS *SV-IST
Asigurare protocol vizite
127 PS 3.3.4.2.2 D-ECO *SV-PAD *B-ADM
primite
Elaborare buletin informativ -
128 PS 3.4.1.2
mass media
SV-CRPRI *SV-CRPRI
Îmbunătățirea imaginii *D-RUS *D-J *D-TINV *D-
129 PS 3.4.1.4 Metrorex pentru creșterea SV-CRPRI COM *D-EXP *D-INFSI *D-
satisfacției clienților ECO *D-AP
Administrare informaţii, *SV-COM *D-EXP *SV-
130 PS 3.4.4.2 D-COM
răspunsuri, solicitări MCIR

ROF Pag. 44 METROREX S.A.


Nr. Tip
Crt. proces
Index Denumire proces Arhitect Coordonator
infochioşcuri ( sistem
informare dinamică)
Valorificare prin licitaţie
131 PS 4.1.1.5
bunuri din evidenţă
D-ECO *SV-PAD
Retragere din exploatare active
132 PS 4.1.1.6 imobilizate şi obiecte de D-ECO *D-COM *D-EXP *SV-PAD
inventar
133 PS 4.1.1.7 Management situaţie terenuri D-ECO *SV-PAD
*D-COM *SV-COM *SC-
Eliberare materiale / produse
134 PS 4.1.4.3
din magazie
D-ECO COM *SC-MIS *SC-IORMR
*DEP-ETEM *D-INFSI
Contabilizare şi evidenţă *D-TINV *D-COM *SV-COM
135 PS 4.1.5.1 D-ECO
mijloace fixe *SC-COM *SV-CTB
*D-COM *SV-COM *SC-
COM *D-INFSI *SV-LTS
*SC-LT1 *SC-LT2 *SC-AIS
Contabilizare şi evidenţă
136 PS 4.1.5.2 D-ECO *SV-IST *SC-ATC *SC-SCB
conturi de stocuri
*SC-EM *SC-EE *SV-TI *SC-
ATCTI *B-MPSI *B-ARBD
*SV-CTB
Management transferuri (notă
137 PS 4.2.1.4 de fundamentare, acordare şi D-ECO *SV-FIN
justificare)
138 PS 4.2.1.5 Viză CFP D-ECO *B-CFP
*CCAFC *SV-IA *B-UCIA
139 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi contabilizare clienţi D-ECO
*SC-COM *SV-FIN
Contabilizare contracte de
140 PS 4.2.2.2
asociere în participaţiune
D-ECO *SV-CTB
Urmărire debitori/recuperare *SV-C *B-LEI *D-ECO *SV-
141 PS 4.2.2.3 D-J
creanțe CTB *SV-FIN
Evidenţă analitică şi sintetică a
142 PS 4.2.2.5 D-ECO *SV-CTB *B-CI *SV-FIN
conturilor
Contabilizare şi plată taxe şi
143 PS 4.2.3.2.1 D-ECO *SV-CTB
impozite locale
Contabilizare şi evidenţă
144 PS 4.2.3.3
credite externe
D-ECO *SV-CTB
Urmărire cheltuieli pe obiectiv
145 PS 4.2.3.5 D-ECO *CCAFC *B-CI
de investiţie
Urmărire garanţie pe obiectiv
146 PS 4.2.3.6
de investiţie
D-ECO *CCAFC *B-CI
Efectuare plăţi taxe - lucrări de
147 PS 4.2.3.7 D-TINV *SV-IPI *D-ECO
investiţie
Angajare, lichidare,
*D-TINV *B-DTA *SV-CTB
148 PS 4.2.3.9 ordonanţare şi plata D-ECO
cheltuielilor (ALOP) *B-CI *SV-PAD
Evidenţă şi contabilizare
încasări şi plăti prin bancă
149 PS 4.2.4.1
și/sau casă, deplasări în
D-ECO *SV-FIN
ţară/străinătate
Activitate şi verificare casierie
150 PS 4.2.5.1
centrală
D-ECO *SV-FIN

ROF Pag. 45 METROREX S.A.


Nr. Tip
Crt. proces
Index Denumire proces Arhitect Coordonator
*D-TINV *SV-IPI *B-UII *B-
Închidere de lună prin
151 PS 4.2.6.2
întocmire balanţă de verificare
D-ECO CBCF *SV-CTB *B-CI *SV-
FIN
Efectuarea plăților aferente
proiectelor cu finanțare externă
nerambursabilă, rambursabilă,
152 PS 4.2.6.4
a sumelor de la bugetul
D-ECO *B-CI
statului, venituri proprii,
serviciul datoriei publice
Dezvoltare internă și
153 PS 4.3.1.1 exploatare de aplicaţii D-INFSI *SV-COM *SV-TI
informatice
Management proiecte de
154 PS 4.3.1.2 D-INFSI *SV-TI
tehnologia informaţiei
Administrare reţea informatică
155 PS 4.3.2.1 D-INFSI *SV-TI
și tehnică de calcul
Asigurare mentenanţă de prim
156 PS 4.3.2.3 nivel pentru sistemul D-INFSI *SV-TI
informatic integrat
Gestiune site Metrorex și portal
157 PS 4.3.2.5 D-INFSI *SV-TI
Intranet
158 PS 4.3.4.3.2 Gestionare bibliotecă tehnică *D-TINV *SV-TEH
159 PS 4.3.4.4 Gestiune abonamente publicaţii D-ECO *SV-PAD *B-ADM
Întocmire documentație pentru
160 PS 4.4.1.1 autorizare activitate transport SV-SC *B-AR
călători pe liniile de metrou
Certificare şi supraveghere
*D-COM *D-INFSI *SV-IST
161 PS 4.4.1.2 echipamente şi instalaţii D-ECO
(ISCIR etc.) *SC-EM *SV-PAD
Autorizare şi verificare *D-COM *SV-COM *D-INFSI
162 PS 4.4.1.3 D-ECO
metrologică *SV-IST *SC-EE *SV-PAD
Autorizare și agrementare linii *B-AR *D-EXP *SV-MR *D-
163 PS 4.4.1.4 ferate industriale și servicii SV-SC INFSI *SV-LTS *SC-LT1
feroviare critice *SC-LT2 *SV-IST
Întocmire documentație pentru
omologare / agrementare
164 PS 4.4.1.5
produse şi servicii feroviare
SV-SC *B-AR *CCAFC
critice
Prelungire durată de exploatare
165 PS 4.4.1.6
MR
D-EXP *SV-MR *B-UCRMR
Analiza şi omologarea
166 PS 4.4.1.8 D-TINV *SV-TEH
modernizărilor
Stabilire politici tarifare
167 PS 4.4.2.1
Metrorex
D-RUS *SV-PS
168 PS 4.4.3.1.1 Management flux călători D-COM *SV-SUIC *SV-SC *SV-COM
169 PS 4.4.3.1.2 Monitorizare acces călători D-COM *SV-COM *SC-COM
Monitorizare și gestionare parc
170 PS 4.5.1.1
auto
D-ECO *SV-PAD *B-ADM
Management informaţii
171 PS 4.5.2.3 SV-SUIC *SV-SUIC
clasificate
172 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții D-J *SV-AJA

ROF Pag. 46 METROREX S.A.


Nr. Tip
Crt. proces
Index Denumire proces Arhitect Coordonator
Asistență și avizare juridică
173 PS 4.5.3.1.2 încheiere și derulare D-J *SV-AJA
contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare
174 PS 4.5.3.1.5 decizii, reglementări, acte D-J *SV-AJA
normative
Asistență juridică -legislația
175 PS 4.5.3.1.6 D-J *SV-AJA *B-AJLM
muncii
Întocmire și realizare etape
prealabile unei acțiuni
176 PS 4.5.3.1.7
litigioase (notificări, somații,
D-J *SV-C *B-LEI
puneri în întârziere)
Avizare juridică Decizii ale
177 PS 4.5.3.1.8 directorului General și D-J *SV-SC *CCAFC *SV-AJA
reglementări interne
Avizare juridică proiecte de
178 PS 4.5.3.1.9 D-J *SV-SC *CCAFC *SV-AJA
acte normative
Asigurare secretariat CTE și
179 PS 4.5.3.4
gestionarea avizelor CTE
D-TINV *SV-TEH *B-DTA
Traduceri documente aferente
180 PS 4.5.3.5 proiectelor cu finantare externa D-TINV *SV-MFE
în/din limba engleză
Reprezentare Metrorex în faţa
autorităților/instituțiilor statului
și a terților, cu excepția
instanțelor de judecată și
organe de cercetare
penală/urmărire penală
181 PS 4.5.4.2
(respectiv în fața Curții de
D-J *SV-C *B-LEI
Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E.,
C.N.C.D., Birouri Executori
Judecătorești, Birouri
Notariale, Lichidatori Judiciari,
Experți Tehnici Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni
litigioase precum și
182 PS 4.5.4.3 D-J *SV-C *B-LEI
reprezentare în fața instanțelor
judecătorești
Întocmire și realizare apărări în
cadrul Acțiuni litigioase inițiate
183 PS 4.5.4.3.1 D-J *SV-C *B-LEI
de terți precum și reprezentare
în fața instanțelor judecătorești
184 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice D-J *CCAFC *SV-AJA
Reprezentarea Metrorex în fața
organelor de cercetare
185 PS 4.5.4.6 D-J *SV-C *B-LEI
penală/organe de urmărire
penală
*D-RUS *SV-PS *SV-MRU
*B-PICI *B-O *SV-MCM
Punere în executare Hotărâri
186 PS 4.5.4.7 D-J *SV-MSSMCM *B-SSMCM
Judecătorești
*SV-RSS *SV-C *B-LEI *D-
TINV *SV-TEH *B-DTA *B-

ROF Pag. 47 METROREX S.A.


Nr. Tip
Crt. proces
Index Denumire proces Arhitect Coordonator
TMR *B-ME *SV-IPI *B-UII
*B-MGP *B-CBCF *D-COM
*SV-IA *B-UCIA *SV-COM
*SC-COM *DEP-CENTR
*SV-UCE *D-EXP *SV-MCIR
*B-EMR *SC-MIS *R-C *SV-
MR *B-UCRMR *SC-IORMR
*ST-ISPA *DS-CEN *DEP-
ETEM *D-INFSI *SV-LTS
*SC-LT1 *SC-LT2 *SC-AIS
*SV-IST *SC-ATC *SC-SCB
*SC-EM *SC-EE *SV-TI *SC-
ATCTI *B-MPSI *B-ARBD
*D-ECO *SV-CTB *B-CI
*SV-FIN *SV-PAD *SV-
APFN *B-ALFN *B-ADM *B-
CFP *D-AP *SV-AP *B-APR
*B-ASL *SV-CTR *B-APSFN
Înregistrare mențiuni la Oficiul
187 PS 4.5.4.8 Național al Registrului D-J *SV-AJA
Comerțului

ROF Pag. 48 METROREX S.A.


II.4. Procese specifice fiecărei unităţi organizaţionale

SV-CRPRI
Obiect de activitate: gestiunea relaţiei cu clienţii, orientată spre satisfacerea nevoilor acestora și
gestiunea relaţiei cu mass-media.
Misiuni: transmiterea transparentă și cât mai eficientă în spațiul public a informațiilor legate de
activitatea companiei.
Obiective:
1. Menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a unui sistem de management al calităţii în conformitate
cu standardul SR EN ISO 9001:2015 prin înregistrarea cu zero neconformităţi în urma auditului
intern din 2017.
2. Asigurarea transparenţei în informarea călătorilor cu privire la activitatea Metrorex pe canalele
de comunicare ale companiei.
3. Dezvoltarea relațiilor internaționale cu diverse instituții și organizații din străinătate, în vederea
realizării unor activități/proiecte, în domenii de interes comun.
4. Asigurarea aplicării prevederilor legale privind liberul acces la informațiile de interes public,
conform Legii nr. 544/2001, H.G. 123/2002
Atribuții:
• procesul de recepţionare, înregistrare, repartizare, tratare, elaborare şi expediere a răspunsului
la petițiile primite în cadrul societății. Procesul are ca scop furnizarea la timp a răspunsurilor la
petițiile legate de activitatea societăţii.
• asigurarea accesului liber la informațiile de interes public prin acțiuni specifice (comunicate și
informări de presă, corespondență directă, interviuri, conferințe de presă, campanii,
evenimente).
• furnizarea corectă şi la timp a informaţiilor referitoare la activitatea companiei reflectată în
mass-media printr-un buletin informativ mass-media, zilnic, adresat directorului general si
OUG societății.
• realizarea activității de informare și publicitate pentru proiectele cu finanțare externă.
• întocmirea formalităților privind deplasarea externă a personalului Metrorex în baza invitațiilor
primite și a contractelor de achiziție încheiate. Acestea constau în participarea la vizite tehnice,
evenimente internaționale (congrese, târguri de profil, conferințe) și la reuniuni de lucru cu
reprezentanții Comisiei Europene.
• activități derulate cu diverși partenerii externi.
SV-CRPRI

Nr.
Tip Ix proces 1.SV-CRPRI
Crt.

1 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C


2 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C
Stabilire, documentare şi implementare Sistem de
3 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi Sistem de Management al 1 0
Mediului
4 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0
5 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -
6 PG 1.1.4.1.1 2 0
Metrorex

ROF Pag. 49 METROREX S.A.


SV-CRPRI
Nr.
Tip Ix proces 1.SV-CRPRI
Crt.

7 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C


Actualizare reglementări interne, Regulament Intern
8 PG 1.1.4.3.5 1 C
Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
9 PG 1.1.4.4.1 1 C
salariaților
Elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare pentru
10 PS 1.2.1.2.4 1 C
obținerea de fonduri externe nerambursabile
Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe
11 PS 1.2.1.2.7 1 C
nerambursabile
Managementul riscurilor în implementarea Programului de
12 PS 1.2.1.2.8 1 C
Cooperare Elvețiano - Român
13 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
14 PG 1.2.2.1.15 1 C
control intern/managerial(SCIM)
Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem
15 PG 1.2.2.1.6 2 0
Managementul Mediului
Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea
16 PS 1.2.2.2.1 2 0
Feroviară Română
Elaborare raport de activitate lunar, trimestrial, semestrial
17 PG 1.2.2.3.2.3 1 C
şi anual
Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem
18 PG 1.2.3.1.1.1 1 C
Management Mediu efectuată de management
Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor
19 PS 1.2.3.2.2.1 1 0
materiale de analiză şi sinteză
20 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 C
21 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje
22 PS 1.3.2.1.1 2 C
(program normal )
23 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C
Colectare date personale şi informare către persoanele
24 PS 3.2.1.2.3 1 C
vizate privind protecţia datelor cu caracter personal
Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate
25 PS 3.2.1.2.4 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia
26 PS 3.2.1.2.5 1 C
datelor cu caracter personal
27 PG 3.3.1.2 Tratare cereri informaţie 1 AC
28 PG 3.3.1.3 Tratare propuneri 1 AC
29 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 1 AC
30 PS 3.3.4.1.1 Planificare şi implementare program marketing 2 0
31 PS 3.3.4.2.2 Asigurare protocol vizite primite 2 0
32 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 1 A
33 PG 3.4.1.1 Comunicare publică 1 AC
34 PS 3.4.1.2 Elaborare buletin informativ - mass media 1 AC

ROF Pag. 50 METROREX S.A.


SV-CRPRI
Nr.
Tip Ix proces 1.SV-CRPRI
Crt.

Elaborare raport privind accesul liber la informații de


35 PG 3.4.1.3 interes public precum și gestionarea și rezolvarea petițiilor 1 AC
adresate Metrorex S.A.
Îmbunătățirea imaginii Metrorex pentru creșterea
36 PS 3.4.1.4 1 AC
satisfacției clienților
Administrare informaţii, răspunsuri, solicitări infochioşcuri
37 PS 3.4.4.2 1 0
( sistem informare dinamică)
38 PS 4.3.2.5 Gestiune site Metrorex și portal Intranet 2 0
39 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 C
40 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
41 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0
Asistență și avizare juridică încheiere și derulare
42 PS 4.5.3.1.2 2 0
contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte
43 PS 4.5.3.1.5 2 0
normative
44 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0
Avizare juridică Decizii ale directorului General și
45 PS 4.5.3.1.8 2 0
reglementări interne
46 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 2 0

B-CFG
Obiect de activitate: realizarea controlului financiar de gestiune pentru secţiile şi serviciile din
cadrul Metrorex.
Misiuni: asigurarea integrității patrimoniului societății, precum și a bunurilor din domeniul
public și privat al statului și al unităților administrativ-teritoriale aflate în administrarea
METROREX SA, precum și respectarea prevederilor legale și a reglementărilor interne,
incidente activității economico-financiare.
Obiective:
a) existenţa, integritatea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor şi resurselor, deţinute cu orice titlu şi
modul de reflectare a acestora în evidenţa contabilă la nivelul fiecărei secții din cadrul
METROREX SA;
b) execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli - programul de cheltuieli la nivelul fiecărei secții din
cadrul METROREX SA;
c) efectuarea inventarierii anuale a elementelor de natura activelor şi datoriilor;
d) încasările şi plăţile în lei şi valută, de orice natură, în numerar sau prin virament;
e) modul de reflectare a documentelor financiar contabile aferente operaţiunilor privind activele
imobilizate corporale şi circulante în evidenţa contabilă ( Registrul imobilizărilor – Situaţia
mijloacelor fixe, Balanţa stocurilor) și tehnico-operativă la nivelul fiecarei secții din cadrul
METROREX SA;
f) întocmirea și circulaţia documentelor primare, contabile şi a celor tehnico-operative.

ROF Pag. 51 METROREX S.A.


Atribuții:
a) verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la existenţa,
integritatea, păstrarea şi utilizarea mijloacelor şi resurselor, deţinute cu orice titlu, şi modul de
reflectare a acestora în evidenţa contabilă;
b) verifică execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli - încadrarea în nivelul cheltuielilor aprobate
prin bugetul de venituri si cheltuieli la nivelul fiecărei secții din cadrul METROREX SA;
c) verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la modul de
efectuare a inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii;
d) verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la încasările şi
plăţile în lei şi valută, de orice natură, în numerar sau prin virament;
e) verifică respectarea prevederilor legale cu privire la înregistrarea în evidenţa contabilă a
operaţiunilor economico-financiare;
f) verifică respectarea prevederilor legale şi a reglementărilor interne cu privire la întocmirea,
circulaţia şi păstrarea documentelor primare, contabile şi a celor tehnico-operative
g) verifică modul de soluţionare a măsurilor dispuse prin procesele verbale de control întocmite
în anul anterior.

B-CFG
Nr. Index
Tip 2.B-CFG
Crt. AGP
1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0
2 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C
3 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C
Stabilire, documentare şi implementare Sistem de
4 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi Sistem de Management al 1 0
Mediului
5 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0
6 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -
7 PG 1.1.4.1.1 2 0
Metrorex
8 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C
Actualizare reglementări interne, Regulament Intern
9 PG 1.1.4.3.5 1 C
Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
10 PG 1.1.4.4.1 1 C
salariaților
11 PS 1.2.2.1.11 Realizare control financiar de gestiune 1 AC
12 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
13 PG 1.2.2.1.15 1 C
control intern/managerial(SCIM)
14 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0
Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem
15 PG 1.2.2.1.6 2 0
Managementul Mediului
Elaborare raport de activitate lunar, trimestrial, semestrial
16 PG 1.2.2.3.2.3 1 0
şi anual
Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem
17 PG 1.2.3.1.1.1 1 C
Management Mediu efectuată de management
18 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 C
Calcul, evidenţă, contabilizare drepturi şi reţineri salariale,
19 PS 1.2.3.2.4.3 2 0
garanţii materiale şi eliberare adeverinţe

ROF Pag. 52 METROREX S.A.


B-CFG
Nr. Index
Tip 2.B-CFG
Crt. AGP
20 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje
21 PS 1.3.2.1.1 2 C
(program normal )
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje -
22 PS 1.3.2.1.2 2 0
Exploatare (ture,schimburi)
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje -
23 PS 1.3.2.1.2.1 2 0
Infrastructură (ture,schimburi)
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje -
24 PS 1.3.2.1.2.2 2 0
Comercial (ture,schimburi)
25 PS 1.3.2.1.3 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (turnus) 2 0
26 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi distribuire tichete de masă 2 0
27 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C
Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate
28 PS 3.2.1.2.4 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia
29 PS 3.2.1.2.5 1 C
datelor cu caracter personal
Procesare, vânzare titluri de călătorie, produse şi colectare
30 PS 3.3.2.1 2 0
valori băneşti
31 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0
Retragere din exploatare active imobilizate şi obiecte de
32 PS 4.1.1.6 2 0
inventar
33 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0
34 PS 4.1.5.1 Contabilizare şi evidenţă mijloace fixe 2 0
35 PS 4.1.5.2 Contabilizare şi evidenţă conturi de stocuri 2 0
Management transferuri (notă de fundamentare, acordare şi
36 PS 4.2.1.4 2 0
justificare)
37 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi contabilizare clienţi 2 0
38 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperare creanțe 2 0
39 PS 4.2.2.5 Evidenţă analitică şi sintetică a conturilor 2 0
Evidenţă şi contabilizare încasări şi plăti prin bancă și/sau
40 PS 4.2.4.1 2 0
casă, deplasări în ţară/străinătate
41 PS 4.2.5.1 Activitate şi verificare casierie centrală 2 0
42 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 C
43 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C
44 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
Asistență și avizare juridică încheiere și derulare
45 PS 4.5.3.1.2 2 0
contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte
46 PS 4.5.3.1.5 2 0
normative
47 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0
Întocmire și realizare etape prealabile unei acțiuni litigioase
48 PS 4.5.3.1.7 2 0
(notificări, somații, puneri în întârziere)
Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor
statului și a terților, cu excepția instanțelor de judecată și
49 PS 4.5.4.2 2 0
organe de cercetare penală/urmărire penală (respectiv în
fața Curții de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D.,

ROF Pag. 53 METROREX S.A.


B-CFG
Nr. Index
Tip 2.B-CFG
Crt. AGP
Birouri Executori Judecătorești, Birouri Notariale,
Lichidatori Judiciari, Experți Tehnici Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și
50 PS 4.5.4.3 2 0
reprezentare în fața instanțelor judecătorești
Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase
51 PS 4.5.4.3.1 inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor 2 0
judecătorești
52 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 2 0
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de cercetare
53 PS 4.5.4.6 2 0
penală/organe de urmărire penală

B-API
Obiect de activitate: îndeplinirea funcţiilor de audit public intern şi consiliere formală şi
informală.
Misiuni: Misiunea Biroul Audit Public Intern este de a oferi consiliere și asigurări privind
eficacitatea sistemelor de management al riscurilor, de control și guvernanță, contribuind la
obținerea plusvalorii și oferind recomandări pentru îmbunătățirea acestora.
Obiective: obiectivul general al auditului intern, în cadrul societății, îl reprezintă îmbunătăţirea
managementului acesteia şi poate fi atins, prin
a) activităţi de asigurare, care reprezintă examinări obiective ale elementelor probante, efectuate
în scopul de a furniza conducerii societății o evaluare independentă a proceselor de management
al riscurilor, de control şi de guvernanţă;
b) activităţi de consiliere menite să adauge valoare şi să îmbunătăţească procesele guvernanţei în
societate, fără ca auditorii interni să îşi asume responsabilităţi manageriale.
Sfera auditului intern cuprinde toate activitățile desfășurate în cadrul societății pentru
îndeplinirea obiectivelor acesteia, inclusiv evaluarea sistemului de control intern managerial.
Atribuții:
a) elaborează proiectul planului multianual de audit public intern, de regulă pe o perioadă de 3 ani,
și, pe baza acestuia, proiectul planului anual de audit public intern;
b) efectuează activități de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management
financiar și control ale societății sunt transparente și sunt conforme cu normele de legalitate,
regularitate, economicitate, eficiență și eficacitate;
c) informează Serviciul Audit Intern din cadrul Ministerului Transporturilor despre recomandările
neînsușite de către Directorul General al societății, precum și despre consecințele acestora;
d) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor și recomandărilor rezultate din activitățile
sale de audit;
e) elaborează raportul anual al activității de audit public intern;
f) în cazul identificării unor iregularități sau posibile prejudicii, raportează imediat Directorului
General al societățíi.

ROF Pag. 54 METROREX S.A.


B-API
Nr.
Tip Ix proces 3.B-API
Crt.
1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0
2 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C
3 PS 1.1.1.6 Planificare anuală și multianuală 1 AC
4 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C
Stabilire, documentare şi implementare Sistem de
5 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi Sistem de Management al 1 0
Mediului
6 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0
7 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -
8 PG 1.1.4.1.1 2 0
Metrorex
9 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C
10 PS 1.1.4.3.1 Actualizare reglementări interne - audit public intern 1 AC
Actualizare reglementări interne, Regulament Intern
11 PG 1.1.4.3.5 1 C
Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
12 PG 1.1.4.4.1 1 C
salariaților
13 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
14 PG 1.2.2.1.15 1 C
control intern/managerial(SCIM)
15 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0
Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem
16 PG 1.2.2.1.6 2 0
Managementul Mediului
17 PG 1.2.2.1.7 Realizare audit public intern 1 AC
18 PS 1.2.2.1.8 Realizare misiune de consiliere 1 AC
Elaborare raport de activitate lunar, trimestrial, semestrial
19 PG 1.2.2.3.2.3 1 0
şi anual
Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem
20 PG 1.2.3.1.1.1 1 C
Management Mediu efectuată de management
21 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 C
22 PS 1.2.3.2.5 Raportare anuală- MT şi Curtea de Conturi 1 AC
23 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje
24 PS 1.3.2.1.1 2 C
(program normal )
25 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C
Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate
26 PS 3.2.1.2.4 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia
27 PS 3.2.1.2.5 1 C
datelor cu caracter personal
28 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0
Retragere din exploatare active imobilizate şi obiecte de
29 PS 4.1.1.6 2 0
inventar
30 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 C
31 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
Asistență și avizare juridică încheiere și derulare
32 PS 4.5.3.1.2 2 0
contracte/convenții

ROF Pag. 55 METROREX S.A.


B-API
Nr.
Tip Ix proces 3.B-API
Crt.
Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte
33 PS 4.5.3.1.5 2 0
normative
34 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0
Întocmire și realizare etape prealabile unei acțiuni litigioase
35 PS 4.5.3.1.7 2 0
(notificări, somații, puneri în întârziere)
Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor
statului și a terților, cu excepția instanțelor de judecată și
organe de cercetare penală/urmărire penală (respectiv în
36 PS 4.5.4.2 2 0
fața Curții de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D.,
Birouri Executori Judecătorești, Birouri Notariale,
Lichidatori Judiciari, Experți Tehnici Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și
37 PS 4.5.4.3 2 0
reprezentare în fața instanțelor judecătorești
Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase
38 PS 4.5.4.3.1 inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor 2 0
judecătorești
39 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 2 0
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de cercetare
40 PS 4.5.4.6 2 0
penală/organe de urmărire penală

SV-SUIC
Obiect de activitate: protecţia informaţiilor clasificate din cadrul Metrorex, evidenţa militară şi
gestionarea situaţiilor de urgenţă.
Misiuni: dezvoltarea organizaţiei din punct de vedere al managementului situaţiilor de urgenţă şi
a informaţiilor clasificate, contribuind astfel la asigurarea serviciului public de transport de
persoane cu metroul, în condiţii de siguranţă a circulaţiei.
Obiective:
- coordonarea forţelor şi mijloacelor destinate activităţii de intervenţie în situaţii de urgenţă;
- coordonarea asigurării cu mijloace şi materiale necesare intervenţiei în situaţii de urgenţă,
pentru toate subunităţile societăţii.
Atribuții:
- asigurarea cadrului legislativ, documentele de autoritate la nivelul societăţii, privind apărarea
împotriva incendiilor şi protecţia civilă;
- gestionarea informaţiilor clasificate;
- gestionarea relaţiei cu Autoritatea Naţională de Supravegherea a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal;
- asigurarea actualizării permanente a evidenţei militare.

ROF Pag. 56 METROREX S.A.


SV-SUIC
Nr.
Tip Ix proces 4.SV-SUIC
Crt.

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0


2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală prestații - Infrastructură 1 0
3 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C
Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și
4 PG 1.1.1.2.5.2 1 0
Cheltuieli
5 PG 1.1.1.5.1 Elaborare Planuri de protecţie împotriva incendiilor 1 AC
Elaborare Plan de evacuare angajaţi şi bunuri Metrorex în
6 PG 1.1.1.5.3 1 AC
situaţii de urgenţă
7 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă 1 AC
8 PS 1.1.1.5.5 Elaborare Plan de mobilizare 1 AC
9 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C
Stabilire, documentare şi implementare Sistem de
10 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi Sistem de Management al 1 0
Mediului
11 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0
12 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -
13 PG 1.1.4.1.1 2 0
Metrorex
14 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C
15 PS 1.1.4.3.3 Actualizare reglementări interne - PGP staţii 1 C
Actualizare reglementări interne, Regulament Intern
16 PG 1.1.4.3.5 1 C
Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
17 PG 1.1.4.4.1 1 C
salariaților
Participare la acţiunile organizate de Ministerul Afacerilor
Interne, Serviciul Român de Informații în locaţiile
18 PS 1.2.1.3.1 1 AC
metroului având ca scop managementul situaţiilor de
urgenţă
19 PG 1.2.1.3.2 Stingere incendii şi salvare persoane şi bunuri materiale 1 AC
Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi
20 PS 1.2.2.1.1 2 0
neconformităţi
21 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
22 PG 1.2.2.1.15 1 C
control intern/managerial(SCIM)
23 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0
Controlul activităţii de transport public de călători cu
24 PS 1.2.2.1.3 1 0
metroul
Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem
25 PG 1.2.2.1.6 2 0
Managementul Mediului
Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea
26 PS 1.2.2.2.1 2 0
Feroviară Română
Elaborare raport de activitate lunar, trimestrial, semestrial
27 PG 1.2.2.3.2.3 1 0
şi anual
Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem
28 PG 1.2.3.1.1.1 1 C
Management Mediu efectuată de management

ROF Pag. 57 METROREX S.A.


SV-SUIC
Nr.
Tip Ix proces 4.SV-SUIC
Crt.

29 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 C


30 PS 1.3.1.1.6 Actualizare evidenţă militară 1 AC
31 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C
32 PG 1.3.1.3.5 Instruire situaţii de urgenţă 1 AC
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje
33 PS 1.3.2.1.1 2 C
(program normal )
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje -
34 PS 1.3.2.1.2 1 C
Exploatare (ture,schimburi)
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje -
35 PS 1.3.2.1.2.1 1 C
Infrastructură (ture,schimburi)
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje -
36 PS 1.3.2.1.2.2 1 C
Comercial (ture,schimburi)
37 PG 1.3.3.2.1.4 Control mod de aplicare norme AII şi salvare persoane 1 AC
38 PS 1.3.3.2.2 Realizare aplicaţii AII 1 AC
39 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C
40 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 0
41 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C
Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu
privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări
42 PG 3.1.1.3.13 1 C
achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri
nerambursabile
Gestionare relaţie cu Autoritatea Naţională de
43 PS 3.2.1.2 1 AC
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
Elaborare proceduri operaţionale cu privire la Protecţia
44 PS 3.2.1.2.1 1 AC
Datelor cu Caracter Personal
Management privind Protecţia Datelor cu Caracter
45 PS 3.2.1.2.2 1 AC
Personal
Colectare date personale şi informare către persoanele
46 PS 3.2.1.2.3 1 A
vizate privind protecţia datelor cu caracter personal
Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate
47 PS 3.2.1.2.4 1 AC
privind protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia
48 PS 3.2.1.2.5 1 AC
datelor cu caracter personal
49 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0
50 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 C
51 PS 4.4.3.1.1 Management flux călători 1 C
52 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
53 PS 4.5.2.3 Management informaţii clasificate 1 AC
Asistență și avizare juridică încheiere și derulare
54 PS 4.5.3.1.2 2 0
contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte
55 PS 4.5.3.1.5 2 0
normative
56 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0
Întocmire și realizare etape prealabile unei acțiuni litigioase
57 PS 4.5.3.1.7 2 0
(notificări, somații, puneri în întârziere)

ROF Pag. 58 METROREX S.A.


SV-SUIC
Nr.
Tip Ix proces 4.SV-SUIC
Crt.

Avizare juridică Decizii ale directorului General și


58 PS 4.5.3.1.8 2 0
reglementări interne
59 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 2 0
Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor
statului și a terților, cu excepția instanțelor de judecată și
organe de cercetare penală/urmărire penală (respectiv în
60 PS 4.5.4.2 2 0
fața Curții de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D.,
Birouri Executori Judecătorești, Birouri Notariale,
Lichidatori Judiciari, Experți Tehnici Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și
61 PS 4.5.4.3 2 0
reprezentare în fața instanțelor judecătorești
Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase
62 PS 4.5.4.3.1 inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor 2 0
judecătorești
63 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 2 0
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de cercetare
64 PS 4.5.4.6 2 0
penală/organe de urmărire penală

SV-SC (centralizator)
Serviciul Siguranţa Circulaţiei are în subordine:
- Biroul Avize, Reglementări (B-AR)

SV-SC

B-AR
Nr.
Tip Ix proces 5.SV-SC
Crt
1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 1 0
Elaborare şi urmărire plan de formare
2 PG 1.1.1.2.4.1 2 C 2 C
profesională
Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri
3 PG 1.1.1.2.5.2 1 0 1 0
și Cheltuieli
Analiză, pregătire și promovare investiții prin
4 PS 1.1.1.3.1.1 Hotărâre de Guvern, conform strategiei de 2 0 2 0
dezvoltare Metrorex
Identificare, documentare şi implementare
5 PG 1.1.2.1 1 C 2 0
procese
Stabilire, documentare şi implementare Sistem
6 PG 1.1.2.1.1 de Management al Calității şi Sistem de 1 0 2 0
Management al Mediului
7 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0 2 0
8 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și
9 PG 1.1.4.1.1 2 0 2 0
Funcționare - Metrorex
10 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C 2 C

ROF Pag. 59 METROREX S.A.


SV-SC

B-AR
Nr.
Tip Ix proces 5.SV-SC
Crt
Actualizare reglementări interne şi instrucţiuni-
11 PS 1.1.4.3.2 1 AC 1 C
Siguranța Circulației
Actualizare reglementări interne, Regulament
12 PG 1.1.4.3.5 1 C 1 C
Intern Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale
13 PG 1.1.4.4.1 1 C 1 C
individuale ale salariaților
Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi
14 PS 1.2.2.1.1 1 AC 1 C
neconformităţi
15 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C 2 0
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea
16 PG 1.2.2.1.15 1 C 2 0
sistemului de control intern/managerial(SCIM)
17 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 C 2 0
Controlul activităţii de transport public de
18 PS 1.2.2.1.3 1 A 1 C
călători cu metroul
Audit intern Sistem Managementul Calității şi
19 PG 1.2.2.1.6 2 0 2 0
Sistem Managementul Mediului
Facilitare control şi implementare măsuri -
20 PS 1.2.2.2.1 1 AC 2 0
Autoritatea Feroviară Română
Elaborare raport de activitate lunar, trimestrial,
21 PG 1.2.2.3.2.3 1 0 1 0
semestrial şi anual
Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem
22 PG 1.2.3.1.1.1 1 C 0 0
Management Mediu efectuată de management
23 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 1 AC 1 C
Buletin informativ zilnic activitate exploatare
24 PS 1.2.3.2.1.3 2 0 0 0
Metrorex
Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii
25 PS 1.2.3.2.2.1 1 C 2 0
unor materiale de analiză şi sinteză
Urmărire publicare declaraţii de avere şi de
26 PS 1.2.3.2.2.5 2 C 2 C
interese
27 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 AC 1 C
28 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 AC 1 0
Însoţire, îndrumare şi control activitate personal
29 PS 1.3.1.3.6 1 0 0 0
de conducere TEM
Emitere și gestionare autorizații ale personalului
30 PS 1.3.1.3.7 1 AC 1 C
cu atribuții SC
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi
31 PS 1.3.2.1.1 2 C 2 C
pontaje (program normal )
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi
32 PS 1.3.2.1.2 2 0 0 0
pontaje - Exploatare (ture,schimburi)
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi
33 PS 1.3.2.1.2.1 2 0 0 0
pontaje - Infrastructură (ture,schimburi)
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi
34 PS 1.3.2.1.2.2 2 0 0 0
pontaje - Comercial (ture,schimburi)
Planificare şi realizare examinare periodică
35 PS 1.3.3.1.2 1 A 2 0
personal dpdv medical şi psihologic (SC)
36 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C 1 C
37 PS 2.3.4 Cercetare, întocmire dosare incidente feroviare 1 AC 1 C

ROF Pag. 60 METROREX S.A.


SV-SC

B-AR
Nr.
Tip Ix proces 5.SV-SC
Crt
38 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 0 0
Întocmire documentație Asigurare călători
39 PS 3.1.1.3.26 1 AC 1 C
Metrorex
Întocmire documentație contract inspecție
40 PS 3.1.1.3.27 1 AC 1 C
tehnică AFER
Întocmire documentație și facturare atestare
profesională a personalului cu atribuții de
41 PS 3.1.1.3.28 pergătire, perfecționare și participare în comisiile 1 AC 1 C
de autorizare a personalului cu responsabilități în
siguranța circulației
Raportare suspiciune sub formă de incident de
42 PS 3.2.1.2.4 securitate privind protecţia datelor cu caracter 1 C 1 C
personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind
43 PS 3.2.1.2.5 1 C 1 C
protecţia datelor cu caracter personal
44 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 0 0
45 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperare creanțe 2 0 0 0
46 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 C 1 0
Întocmire documentație pentru autorizare
47 PS 4.4.1.1 1 A 1 C
activitate transport călători pe liniile de metrou
Autorizare și agrementare linii ferate industriale
48 PS 4.4.1.4 1 A 1 C
și servicii feroviare critice
Întocmire documentație pentru omologare /
49 PS 4.4.1.5 1 A 1 C
agrementare produse şi servicii feroviare critice
50 PS 4.4.3.1.1 Management flux călători 1 C 0 0
51 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0 1 0
52 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 2 0
Asistență și avizare juridică încheiere și derulare
53 PS 4.5.3.1.2 2 0 2 0
contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii,
54 PS 4.5.3.1.5 2 0 2 0
reglementări, acte normative
55 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0 2 0
Întocmire și realizare etape prealabile unei
56 PS 4.5.3.1.7 acțiuni litigioase (notificări, somații, puneri în 2 0 2 0
întârziere)
Avizare juridică Decizii ale directorului General
57 PS 4.5.3.1.8 2 C 2 0
și reglementări interne
58 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 2 C 2 0
Reprezentare Metrorex în faţa
autorităților/instituțiilor statului și a terților, cu
excepția instanțelor de judecată și organe de
cercetare penală/urmărire penală (respectiv în
59 PS 4.5.4.2 2 0 2 0
fața Curții de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E.,
C.N.C.D., Birouri Executori Judecătorești,
Birouri Notariale, Lichidatori Judiciari, Experți
Tehnici Judiciari, etc)

ROF Pag. 61 METROREX S.A.


SV-SC

B-AR
Nr.
Tip Ix proces 5.SV-SC
Crt
Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și
60 PS 4.5.4.3 2 0 2 0
reprezentare în fața instanțelor judecătorești
Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni
61 PS 4.5.4.3.1 litigioase inițiate de terți precum și reprezentare 2 0 2 0
în fața instanțelor judecătorești
62 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 2 0 2 0
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de
63 PS 4.5.4.6 2 0 2 0
cercetare penală/organe de urmărire penală

SV-SC
Obiect de activitate: elaborarea normelor de siguranţa circulaţiei şi controlul aplicării acestora
în subunităţile METROREX.

SV-SC
Nr.
Tip Ix proces 5.SV-SC
Crt
1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0
2 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C
Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și
3 PG 1.1.1.2.5.2 1 0
Cheltuieli
Analiză, pregătire și promovare investiții prin Hotărâre de
4 PS 1.1.1.3.1.1 2 0
Guvern, conform strategiei de dezvoltare Metrorex
5 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C
Stabilire, documentare şi implementare Sistem de
6 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi Sistem de Management al 1 0
Mediului
7 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0
8 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -
9 PG 1.1.4.1.1 2 0
Metrorex
10 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C
Actualizare reglementări interne şi instrucţiuni- Siguranța
11 PS 1.1.4.3.2 1 AC
Circulației
Actualizare reglementări interne, Regulament Intern
12 PG 1.1.4.3.5 1 C
Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
13 PG 1.1.4.4.1 1 C
salariaților
Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi
14 PS 1.2.2.1.1 1 AC
neconformităţi
15 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
16 PG 1.2.2.1.15 1 C
control intern/managerial(SCIM)
17 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 C

ROF Pag. 62 METROREX S.A.


SV-SC
Nr.
Tip Ix proces 5.SV-SC
Crt
Controlul activităţii de transport public de călători cu
18 PS 1.2.2.1.3 1 A
metroul
Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem
19 PG 1.2.2.1.6 2 0
Managementul Mediului
Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea
20 PS 1.2.2.2.1 1 AC
Feroviară Română
Elaborare raport de activitate lunar, trimestrial, semestrial
21 PG 1.2.2.3.2.3 1 0
şi anual
Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem
22 PG 1.2.3.1.1.1 1 C
Management Mediu efectuată de management
23 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 1 AC
24 PS 1.2.3.2.1.3 Buletin informativ zilnic activitate exploatare Metrorex 2 0
Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor
25 PS 1.2.3.2.2.1 1 C
materiale de analiză şi sinteză
26 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 C
27 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 AC
28 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 AC
Însoţire, îndrumare şi control activitate personal de
29 PS 1.3.1.3.6 1 0
conducere TEM
Emitere și gestionare autorizații ale personalului cu
30 PS 1.3.1.3.7 1 AC
atribuții SC
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje
31 PS 1.3.2.1.1 2 C
(program normal )
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje -
32 PS 1.3.2.1.2 2 0
Exploatare (ture,schimburi)
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje -
33 PS 1.3.2.1.2.1 2 0
Infrastructură (ture,schimburi)
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje -
34 PS 1.3.2.1.2.2 2 0
Comercial (ture,schimburi)
Planificare şi realizare examinare periodică personal dpdv
35 PS 1.3.3.1.2 1 A
medical şi psihologic (SC)
36 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C
37 PS 2.3.4 Cercetare, întocmire dosare incidente feroviare 1 AC
38 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C
39 PS 3.1.1.3.26 Întocmire documentație Asigurare călători Metrorex 1 AC
40 PS 3.1.1.3.27 Întocmire documentație contract inspecție tehnică AFER 1 AC
Întocmire documentație și facturare atestare profesională a
personalului cu atribuții de pergătire, perfecționare și
41 PS 3.1.1.3.28 1 AC
participare în comisiile de autorizare a personalului cu
responsabilități în siguranța circulației
Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate
42 PS 3.2.1.2.4 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia
43 PS 3.2.1.2.5 1 C
datelor cu caracter personal
44 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0
45 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperare creanțe 2 0

ROF Pag. 63 METROREX S.A.


SV-SC
Nr.
Tip Ix proces 5.SV-SC
Crt
46 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 C
Întocmire documentație pentru autorizare activitate
47 PS 4.4.1.1 1 A
transport călători pe liniile de metrou
Autorizare și agrementare linii ferate industriale și servicii
48 PS 4.4.1.4 1 A
feroviare critice
Întocmire documentație pentru omologare / agrementare
49 PS 4.4.1.5 1 A
produse şi servicii feroviare critice
50 PS 4.4.3.1.1 Management flux călători 1 C
51 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
52 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0
Asistență și avizare juridică încheiere și derulare
53 PS 4.5.3.1.2 2 0
contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte
54 PS 4.5.3.1.5 2 0
normative
55 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0
Întocmire și realizare etape prealabile unei acțiuni litigioase
56 PS 4.5.3.1.7 2 0
(notificări, somații, puneri în întârziere)
Avizare juridică Decizii ale directorului General și
57 PS 4.5.3.1.8 2 C
reglementări interne
58 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 2 C
Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor
statului și a terților, cu excepția instanțelor de judecată și
organe de cercetare penală/urmărire penală (respectiv în
59 PS 4.5.4.2 2 0
fața Curții de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D.,
Birouri Executori Judecătorești, Birouri Notariale,
Lichidatori Judiciari, Experți Tehnici Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și
60 PS 4.5.4.3 2 0
reprezentare în fața instanțelor judecătorești
Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase
61 PS 4.5.4.3.1 inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor 2 0
judecătorești
62 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 2 0
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de cercetare
63 PS 4.5.4.6 2 0
penală/organe de urmărire penală

ROF Pag. 64 METROREX S.A.


B-AR
Obiect de activitate: elaborarea, actualizarea şi gestionarea reglementărilor interne şi a
instrucţiunilor, avize şi autorizări AFER.

B-AR
Nr.
Tip Ix proces 6.B-AR
Crt.
1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 1 0
2 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C
Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și
3 PG 1.1.1.2.5.2 1 0
Cheltuieli
Analiză, pregătire și promovare investiții prin Hotărâre de
4 PS 1.1.1.3.1.1 2 0
Guvern, conform strategiei de dezvoltare Metrorex
5 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 0
Stabilire, documentare şi implementare Sistem de
6 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi Sistem de Management al 2 0
Mediului
7 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0
8 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -
9 PG 1.1.4.1.1 2 0
Metrorex
10 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C
Actualizare reglementări interne şi instrucţiuni- Siguranța
11 PS 1.1.4.3.2 1 C
Circulației
Actualizare reglementări interne, Regulament Intern
12 PG 1.1.4.3.5 1 C
Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
13 PG 1.1.4.4.1 1 C
salariaților
Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi
14 PS 1.2.2.1.1 1 C
neconformităţi
15 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 2 0
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
16 PG 1.2.2.1.15 2 0
control intern/managerial(SCIM)
17 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0
Controlul activităţii de transport public de călători cu
18 PS 1.2.2.1.3 1 C
metroul
Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem
19 PG 1.2.2.1.6 2 0
Managementul Mediului
Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea
20 PS 1.2.2.2.1 2 0
Feroviară Română
Elaborare raport de activitate lunar, trimestrial, semestrial
21 PG 1.2.2.3.2.3 1 0
şi anual
22 PS 1.2.3.1.2 Planificare şi derulare şedinţe analiză SC 1 C
Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor
23 PS 1.2.3.2.2.1 2 0
materiale de analiză şi sinteză
24 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 C
25 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C

ROF Pag. 65 METROREX S.A.


B-AR
Nr.
Tip Ix proces 6.B-AR
Crt.
26 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 1 0
Emitere și gestionare autorizații ale personalului cu
27 PS 1.3.1.3.7 1 C
atribuții SC
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje
28 PS 1.3.2.1.1 2 C
(program normal )
Planificare şi realizare examinare periodică personal dpdv
29 PS 1.3.3.1.2 2 0
medical şi psihologic (SC)
30 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C
31 PS 2.3.4 Cercetare, întocmire dosare incidente feroviare 1 C
32 PS 3.1.1.3.26 Întocmire documentație Asigurare călători Metrorex 1 C
33 PS 3.1.1.3.27 Întocmire documentație contract inspecție tehnică AFER 1 C
Întocmire documentație și facturare atestare profesională a
personalului cu atribuții de pergătire, perfecționare și
34 PS 3.1.1.3.28 1 C
participare în comisiile de autorizare a personalului cu
responsabilități în siguranța circulației
Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate
35 PS 3.2.1.2.4 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia
36 PS 3.2.1.2.5 1 C
datelor cu caracter personal
37 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 0
Întocmire documentație pentru autorizare activitate
38 PS 4.4.1.1 1 C
transport călători pe liniile de metrou
Autorizare și agrementare linii ferate industriale și servicii
39 PS 4.4.1.4 1 C
feroviare critice
Întocmire documentație pentru omologare / agrementare
40 PS 4.4.1.5 1 C
produse şi servicii feroviare critice
41 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
42 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0
Asistență și avizare juridică încheiere și derulare
43 PS 4.5.3.1.2 2 0
contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte
44 PS 4.5.3.1.5 2 0
normative
45 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0
Întocmire și realizare etape prealabile unei acțiuni litigioase
46 PS 4.5.3.1.7 2 0
(notificări, somații, puneri în întârziere)
Avizare juridică Decizii ale directorului General și
47 PS 4.5.3.1.8 2 0
reglementări interne
48 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 2 0
Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor
statului și a terților, cu excepția instanțelor de judecată și
organe de cercetare penală/urmărire penală (respectiv în
49 PS 4.5.4.2 2 0
fața Curții de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D.,
Birouri Executori Judecătorești, Birouri Notariale,
Lichidatori Judiciari, Experți Tehnici Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și
50 PS 4.5.4.3 2 0
reprezentare în fața instanțelor judecătorești

ROF Pag. 66 METROREX S.A.


B-AR
Nr.
Tip Ix proces 6.B-AR
Crt.
Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase
51 PS 4.5.4.3.1 inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor 2 0
judecătorești
52 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 2 0
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de cercetare
53 PS 4.5.4.6 2 0
penală/organe de urmărire penală

C-CAFC
Obiect de activitate: Acordă asistenţă de specialitate tehnică, economică și juridică
Directorului General şi propune soluţii unde este cazul.

C-CAFC
Nr.
Tip Ix proces 7.C-CAFC
Crt.

1 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C


Analiză, pregătire și promovare investiții prin Hotărâre de
2 PS 1.1.1.3.1.1 2 0
Guvern, conform strategiei de dezvoltare Metrorex
3 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0
4 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -
5 PG 1.1.4.1.1 2 0
Metrorex
6 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C
7 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 1 C
Actualizare reglementări interne, Regulament Intern
8 PG 1.1.4.3.5 1 C
Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
9 PG 1.1.4.4.1 2 0
salariaților
10 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 1 C
11 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 2 0
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
12 PG 1.2.2.1.15 2 0
control intern/managerial(SCIM)
Monitorizare utilizare personal de conducere Tren Electric
13 PS 1.2.2.3.1.2 1 C
Metrou
14 PS 1.2.3.2.1.1 Monitorizare grafic de circulație Tren Electric de Metrou 1 C
15 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 C
16 PS 1.2.3.2.4.1 Analiză şi monitorizare indicatori economico - financiari 1 0
17 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje
18 PS 1.3.2.1.1 2 C
(program normal )
19 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C
Elaborare şi administrare grafic circulatie Tren Electric de
20 PS 2.1.1 1 C
Metrou

ROF Pag. 67 METROREX S.A.


C-CAFC
Nr.
Tip Ix proces 7.C-CAFC
Crt.

Planificare şi monitorizare circulaţie Tren Electric de


21 PS 2.1.2 1 C
Metrou suplimentare
22 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR 1 C
23 PS 2.3.1 Tratare deranjamente (defecţiuni tehnice MR) 1 C
24 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 2 0
Predarea și recepția la/de la mentenanță a materialului
25 PS 2.4.12 1 C
rulant
Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu
privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări
26 PG 3.1.1.3.13 1 C
achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri
nerambursabile
Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate
27 PS 3.2.1.2.4 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia
28 PS 3.2.1.2.5 1 C
datelor cu caracter personal
29 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0
30 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 0
31 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0
32 PS 3.3.3.3 Încheiere şi derulare acţiuni filmare şi publicitate 1 0
Încheiere și derulare de contracte de utilităţi pentru spaţii
33 PS 3.3.3.4 2 0
comerciale, alte echipamente
34 PS 3.3.4.1.1 Planificare şi implementare program marketing 2 0
35 PS 4.2.2.1 Evidenţă şi contabilizare clienţi 1 C
36 PS 4.2.2.2 Contabilizare contracte de asociere în participaţiune 2 0
37 PS 4.2.3.3 Contabilizare şi evidenţă credite externe 2 0
38 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 1 C
39 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 C
40 PS 4.3.2.5 Gestiune site Metrorex și portal Intranet 2 0
Întocmire documentație pentru omologare / agrementare
41 PS 4.4.1.5 1 C
produse şi servicii feroviare critice
42 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
Avizare juridică Decizii ale directorului General și
43 PS 4.5.3.1.8 1 C
reglementări interne
44 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 1 C
45 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 1 C

ROF Pag. 68 METROREX S.A.


A. Direcţia Resurse Umane și Strategie

Direcţia Resurse Umane și Strategie (D-RUS) are în subordine următoarele UOG-uri:


- Serviciul Plan Strategie (SV-PS)
- Serviciul Managementul Resurselor Umane (SV-MRU)
- Biroul Personal, Învăţământ, Comunicare Internă (B-PICI)
- Biroul Organizare (B-O)
- Serviciul Managementul Calităţii și Mediului (SV- MCM)
- Serviciul Medical, SSM și Condiţii de Muncă (SV-MSSMCM)
- Biroul SSM și Condiţii de Muncă (B-SSMCM)
- Serviciul Relaţii cu Sindicatele, Secretariat AGA și CA (SV-RSS)

B-SSMCM
MSSMCM
SV-MCM
SV-MRU

SV-RSS
B-PICI
D-RUS

SV-PS
Nr.

B-O

SV-
Tip Ix proces Denumire proces
Crt.

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 1 AC 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0


Planificare anuală şi raportare internă-
2 PS 1.1.1.2.1.1 1 A 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
indicator "tren km convenţional"
Planificare anuală - Exploatare - alte
3 PS 1.1.1.2.1.3 1 A 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
categorii
4 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală prestații - Infrastructură 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Planificare anuală - Dezvoltare - alte
5 PS 1.1.1.2.3.3 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
categorii
Elaborare şi urmărire plan de formare
6 PG 1.1.1.2.4.1 1 A 2 C 1 C 1 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C
profesională
Planificare anuală - Elaborare Buget de
7 PG 1.1.1.2.5.2 1 A 1 C 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0
Venituri și Cheltuieli

ROF Pag. 69 METROREX S.A.


B-SSMCM
MSSMCM
SV-MCM
SV-MRU

SV-RSS
B-PICI
D-RUS

SV-PS
Nr.

B-O

SV-
Tip Ix proces Denumire proces
Crt.

8 PS 1.1.1.2.6 Planificare anuală - Comercial 1 AC 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Analiză, pregătire și promovare investiții
9 PS 1.1.1.3.1.1 prin Hotărâre de Guvern, conform strategiei 1 0 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de dezvoltare Metrorex
Identificare, documentare şi implementare
10 PG 1.1.2.1 1 A 1 C 1 C 2 0 2 0 1 C 1 C 2 0 1 C
procese
Stabilire, documentare şi implementare
11 PG 1.1.2.1.1 Sistem de Management al Calității şi Sistem 1 AC 1 0 1 0 2 0 2 0 1 C 1 0 2 0 1 0
de Management al Mediului
12 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 1 A 2 0 1 C 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0
13 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 1 A 2 0 1 C 1 C 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și
14 PG 1.1.4.1.1 1 A 2 0 1 C 2 0 1 C 1 0 2 0 2 0 2 0
Funcționare - Metrorex
15 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 A 2 C 1 C 2 C 1 C 2 C 2 C 2 C 2 C
Actualizare reglementări interne,
16 PG 1.1.4.3.5 1 A 2 0 1 C 1 C 1 C 2 0 2 0 2 0 2 0
Regulament Intern Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale
17 PG 1.1.4.4.1 1 A 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C
individuale ale salariaților
18 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaborarea și transmiterea cererilor de
19 PS 1.2.1.2.4 finanțare pentru obținerea de fonduri externe 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nerambursabile
Modificarea contractului de finanțare din
20 PS 1.2.1.2.7 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fonduri externe nerambursabile
Managementul riscurilor în implementarea
21 PS 1.2.1.2.8 Programului de Cooperare Elvețiano - 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Român

ROF Pag. 70 METROREX S.A.


B-SSMCM
MSSMCM
SV-MCM
SV-MRU

SV-RSS
B-PICI
D-RUS

SV-PS
Nr.

B-O

SV-
Tip Ix proces Denumire proces
Crt.

Cercetare şi întocmire dosare deranjamente


22 PS 1.2.2.1.1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
şi neconformităţi
23 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 AC 1 0 1 0 2 0 2 0 1 C 1 0 2 0 1 0
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea
24 PG 1.2.2.1.15 sistemului de control 1 AC 1 0 1 0 2 0 2 0 1 C 1 0 2 0 1 0
intern/managerial(SCIM)
25 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 C 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0
Controlul activităţii de transport public de
26 PS 1.2.2.1.3 1 C 0 0 1 C 1 0 1 0 1 C 1 C 1 0 0 0
călători cu metroul
Audit intern Sistem Managementul Calității
27 PG 1.2.2.1.6 1 A 2 0 2 0 0 0 0 0 1 C 2 0 0 0 2 0
şi Sistem Managementul Mediului
Facilitare control şi implementare măsuri -
28 PS 1.2.2.2.1 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Autoritatea Feroviară Română
29 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 A 0 0 1 C 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0
Elaborare raport de activitate lunar,
30 PG 1.2.2.3.2.3 1 A 1 C 1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0
trimestrial, semestrial şi anual
Raportare internă - Utilizare timp de muncă;
31 PS 1.2.2.3.2.4 Nr. mediu scriptic; Personal existent; Situaţii 1 A 1 C 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
statistice
Raportare şi urmărire evoluţie Buget
32 PS 1.2.2.3.4.2 1 A 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
deVenituri și Cheltuieli
Analiză Sistem Management Calitate şi
33 PG 1.2.3.1.1.1 Sistem Management Mediu efectuată de 1 AC 1 0 1 0 0 0 0 0 1 C 1 0 0 0 1 0
management
Elaborare sau colaborare în vederea
34 PS 1.2.3.2.2.1 întocmirii unor materiale de analiză şi 1 A 1 C 1 C 1 0 1 0 1 C 2 0 0 0 1 C
sinteză

ROF Pag. 71 METROREX S.A.


B-SSMCM
MSSMCM
SV-MCM
SV-MRU

SV-RSS
B-PICI
D-RUS

SV-PS
Nr.

B-O

SV-
Tip Ix proces Denumire proces
Crt.

35 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat 1 A 1 C 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0


Urmărire publicare declaraţii de avere şi de
36 PS 1.2.3.2.2.5 1 A 2 C 1 C 1 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C
interese
Analiză şi monitorizare indicatori economico
37 PS 1.2.3.2.4.1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- financiari
38 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 A 0 0 1 C 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 A 0 0 1 C 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 1 A 2 0 1 C 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
Executarea, modificarea, suspendarea și
41 PG 1.3.1.2.2 1 A 2 0 1 C 1 C 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0
încetarea contractului individual de muncă
42 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 0 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0
Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de
43 PS 1.3.1.3.4 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SC
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi
44 PS 1.3.2.1.1 1 A 2 C 1 C 1 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C
pontaje (program normal )
Efectuare examene medicale şi psihologice
45 PG 1.3.3.1.1 1 A 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 1 0 2 0
de medicina muncii
Planificare şi realizare examinare periodică
46 PS 1.3.3.1.2 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0
personal dpdv medical şi psihologic (SC)
Asigurarea activităţilor de prevenire şi
47 PG 1.3.3.2.1.3 protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii 1 A 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C 1 C 2 0
în muncă
48 PS 1.3.3.2.1.3.1 Asigurare şi funcţionare C.S.S.M 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C 0 0
Cercetarea, inregistrarea si evidenta
49 PG 1.3.3.2.1.3.4 1 A 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 0 1 C 2 0
evenimentelor SSM
50 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi distribuire tichete de masă 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

ROF Pag. 72 METROREX S.A.


B-SSMCM
MSSMCM
SV-MCM
SV-MRU

SV-RSS
B-PICI
D-RUS

SV-PS
Nr.

B-O

SV-
Tip Ix proces Denumire proces
Crt.

Pregătire documente pentru negociere şi


51 PS 1.3.4.1.1.1 1 A 2 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 C
actualizare CCM
Realizare evidenţă şi corespondenţă cu
52 PS 1.3.4.1.2 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C
sindicatele
53 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 A 1 0 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C
Cercetare, întocmire dosare incidente
54 PS 2.3.4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
feroviare
Achizițiile publice cu excepția
55 PG 3.1.1.1.1 programelor/proiectelor cu finanțare 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nerambursabilă
56 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
57 PS 3.1.1.2.5 Contractare - AP 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management derulare contracte/comenzi
încheiate, cu privire la livrare produse,
58 PG 3.1.1.3.13 prestare servicii, execuţie lucrări 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
achiziționate din fonduri de la buget de stat
și din fonduri nerambursabile
Raportare suspiciune sub formă de incident
59 PS 3.2.1.2.4 de securitate privind protecţia datelor cu 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C
caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate
60 PS 3.2.1.2.5 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal
61 PS 3.2.2.1 Asigurare secretariat CA si AGA 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C
62 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 1 A 0 0 1 C 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63 PG 3.3.1.2 Tratare cereri informaţie 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64 PG 3.3.1.3 Tratare propuneri 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ROF Pag. 73 METROREX S.A.


B-SSMCM
MSSMCM
SV-MCM
SV-MRU

SV-RSS
B-PICI
D-RUS

SV-PS
Nr.

B-O

SV-
Tip Ix proces Denumire proces
Crt.

66 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


67 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
68 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 PG 3.4.1.1 Comunicare publică 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Îmbunătățirea imaginii Metrorex pentru
70 PS 3.4.1.4 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
creșterea satisfacției clienților
Retragere din exploatare active imobilizate
71 PS 4.1.1.6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0
şi obiecte de inventar
72 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Management transferuri (notă de
73 PS 4.2.1.4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
fundamentare, acordare şi justificare)
74 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Management proiecte de tehnologia
75 PS 4.3.1.2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0
informaţiei
76 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 A 1 C 1 C 1 0 1 0 1 C 1 C 1 0 1 C
77 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C
Întocmire documentație pentru autorizare
78 PS 4.4.1.1 activitate transport călători pe liniile de 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
metrou
79 PS 4.4.2.1 Stabilire politici tarifare Metrorex 1 A 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
81 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
Asistență și avizare juridică încheiere și
82 PS 4.5.3.1.2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
derulare contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii,
83 PS 4.5.3.1.5 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
reglementări, acte normative
84 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0

ROF Pag. 74 METROREX S.A.


B-SSMCM
MSSMCM
SV-MCM
SV-MRU

SV-RSS
B-PICI
D-RUS

SV-PS
Nr.

B-O

SV-
Tip Ix proces Denumire proces
Crt.

Întocmire și realizare etape prealabile unei


85 PS 4.5.3.1.7 acțiuni litigioase (notificări, somații, puneri 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
în întârziere)
Avizare juridică Decizii ale directorului
86 PS 4.5.3.1.8 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 1 0 2 0 1 0
General și reglementări interne
87 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
88 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 1 A 2 0 1 C 1 0 1 0 2 0 0 0 0 0 2 0
Reprezentare Metrorex în faţa
autorităților/instituțiilor statului și a terților,
cu excepția instanțelor de judecată și organe
de cercetare penală/urmărire penală
89 PS 4.5.4.2 (respectiv în fața Curții de Conturi, 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D., Birouri
Executori Judecătorești, Birouri Notariale,
Lichidatori Judiciari, Experți Tehnici
Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni litigioase
90 PS 4.5.4.3 precum și reprezentare în fața instanțelor 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
judecătorești
Întocmire și realizare apărări în cadrul
91 PS 4.5.4.3.1 Acțiuni litigioase inițiate de terți precum și 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
reprezentare în fața instanțelor judecătorești
92 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de
93 PS 4.5.4.6 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
cercetare penală/organe de urmărire penală
94 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C

ROF Pag. 75 METROREX S.A.


D-RUS
Obiect de activitate: Coordonează activitățile cu privire la fundamentarea și elaborarea
bugetului de venituri și cheltuieli, planificarea indicatorilor tehnico-economici, strategia de
dezvoltare, politica tarifară, managementul resurselor umane prin asigurarea numărului de
personal necesar desfășurării activității cu încadrarea în bugetul de venituri și cheltuieli al
societății aprobat, gestionarea relațiilor cu organizațiile sindicale și secretariatul Consiliului de
Administrație și al Adunării Generale a Acționarilor, cu privire la implementarea, menținerea și
îmbunătățirea sistemelor de management al calității și mediului, cu privire la îmbunătățirea
sistemului de control intern managerial, precum și în domeniul securității și sănătății în muncă,
în vederea îndeplinirii misiunii de asigurare a serviciului public de transport călători cu metroul
în condiții de siguranță.
Misiuni: Satisfacerea cerințelor călătorilor privind transportul cu metroul în condiții de siguranță
prin fundamentarea și prevederea în bugetul de venituri și cheltuieli a surselor de finanțare
necesare desfășurării activității, precum și prin creșterea gradului de calificare a salariaților
companiei
Obiective:
• Asigurarea prin bugetul de venituri și cheltuieli a surselor de finanțare necesare acoperirii
cheltuielilor de exploatare și promovarea pe circuitul de aprobare a proiectului bugetului
de venituri și cheltuieli, în termen de maxim 20 zile de la apariția Legii bugetului de stat,
Legii bugetului asigurărilor sociale și Ordonanței de rectificare a bugetului de stat;
• Asigurarea permanentă a minimului de personal astfel încât fluctuația de personal să nu
creeze un deficit mai mare de 5%;
• Creșterea gradului de calificare a personalului prin participarea la cursuri de instruire;
• Îmbunătățirea sistemului de control intern managerial prin instruirea comisiei de
monitorizare;
• Îmbunătățirea sistemului de management al calității și mediului
Atribuții:
• Coordonează planificarea, fundamentarea și elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli
al Metrorex S.A. în vederea asigurării sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru
desfășurarea activității de exploatare și întreținere a instalațiilor;
• Coordonează repartizarea indicatorilor tehnico-economici pe subunități;
• Coordonează stabilirea politicilor tarifare ale Metrorex;
• Coordonează activitatea de management a resurselor umane;
• Coordonează strategia de dezvoltare a metroului;
• Coordonează activitatea de management al calității și mediului.
D-RUS

Nr.
Tip Ix proces A1.D-RUS
Crt.
1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 1 AC
Planificare anuală şi raportare internă-indicator "tren km
2 PS 1.1.1.2.1.1 1 A
convenţional"
3 PS 1.1.1.2.1.3 Planificare anuală - Exploatare - alte categorii 1 A
4 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală prestații - Infrastructură 1 0
5 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0
6 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 1 A
Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și
7 PG 1.1.1.2.5.2 1 A
Cheltuieli

ROF Pag. 76 METROREX S.A.


D-RUS
Nr.
Tip Ix proces A1.D-RUS
Crt.
8 PS 1.1.1.2.6 Planificare anuală - Comercial 1 AC
Analiză, pregătire și promovare investiții prin Hotărâre de
9 PS 1.1.1.3.1.1 1 0
Guvern, conform strategiei de dezvoltare Metrorex
10 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 A
Stabilire, documentare şi implementare Sistem de
11 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi Sistem de Management al 1 AC
Mediului
12 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 1 A
13 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 1 A
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -
14 PG 1.1.4.1.1 1 A
Metrorex
15 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 A
Actualizare reglementări interne, Regulament Intern
16 PG 1.1.4.3.5 1 A
Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
17 PG 1.1.4.4.1 1 A
salariaților
18 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 0
Elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare pentru
19 PS 1.2.1.2.4 2 0
obținerea de fonduri externe nerambursabile
Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe
20 PS 1.2.1.2.7 2 0
nerambursabile
Managementul riscurilor în implementarea Programului
21 PS 1.2.1.2.8 2 0
de Cooperare Elvețiano - Român
Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi
22 PS 1.2.2.1.1 2 0
neconformităţi
23 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 AC
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
24 PG 1.2.2.1.15 1 AC
control intern/managerial(SCIM)
25 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 C
Controlul activităţii de transport public de călători cu
26 PS 1.2.2.1.3 1 C
metroul
Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem
27 PG 1.2.2.1.6 1 A
Managementul Mediului
Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea
28 PS 1.2.2.2.1 2 0
Feroviară Română
29 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 A
Elaborare raport de activitate lunar, trimestrial, semestrial
30 PG 1.2.2.3.2.3 1 A
şi anual
Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu
31 PS 1.2.2.3.2.4 1 A
scriptic; Personal existent; Situaţii statistice
Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și
32 PS 1.2.2.3.4.2 1 A
Cheltuieli
Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem
33 PG 1.2.3.1.1.1 1 AC
Management Mediu efectuată de management
Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor
34 PS 1.2.3.2.2.1 1 A
materiale de analiză şi sinteză

ROF Pag. 77 METROREX S.A.


D-RUS
Nr.
Tip Ix proces A1.D-RUS
Crt.
35 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat 1 A
36 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 1 A
37 PS 1.2.3.2.4.1 Analiză şi monitorizare indicatori economico - financiari 1 0
38 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 A
39 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 A
40 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 1 A
Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea
41 PG 1.3.1.2.2 1 A
contractului individual de muncă
42 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 0
43 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 2 0
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje
44 PS 1.3.2.1.1 1 A
(program normal )
Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina
45 PG 1.3.3.1.1 1 A
muncii
Planificare şi realizare examinare periodică personal dpdv
46 PS 1.3.3.1.2 1 0
medical şi psihologic (SC)
Asigurarea activităţilor de prevenire şi protecţie în
47 PG 1.3.3.2.1.3 1 A
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
48 PS 1.3.3.2.1.3.1 Asigurare şi funcţionare C.S.S.M 1 A
49 PG 1.3.3.2.1.3.4 Cercetarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor SSM 1 A
50 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi distribuire tichete de masă 2 0
51 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente pentru negociere şi actualizare CCM 1 A
52 PS 1.3.4.1.2 Realizare evidenţă şi corespondenţă cu sindicatele 1 A
53 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 A
54 PS 2.3.4 Cercetare, întocmire dosare incidente feroviare 2 0
Achizițiile publice cu excepția programelor/proiectelor cu
55 PG 3.1.1.1.1 2 0
finanțare nerambursabilă
56 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0
57 PS 3.1.1.2.5 Contractare - AP 2 0
Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu
privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie
58 PG 3.1.1.3.13 2 0
lucrări achiziționate din fonduri de la buget de stat și din
fonduri nerambursabile
Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate
59 PS 3.2.1.2.4 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia
60 PS 3.2.1.2.5 1 C
datelor cu caracter personal
61 PS 3.2.2.1 Asigurare secretariat CA si AGA 1 A
62 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 1 A
63 PG 3.3.1.2 Tratare cereri informaţie 1 C
64 PG 3.3.1.3 Tratare propuneri 1 C
65 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 1 C
66 PS 3.3.3.2 Derulare contracte de asociere / închiriere 2 0
67 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0
68 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 1 C
69 PG 3.4.1.1 Comunicare publică 1 C

ROF Pag. 78 METROREX S.A.


D-RUS
Nr.
Tip Ix proces A1.D-RUS
Crt.
Îmbunătățirea imaginii Metrorex pentru creșterea
70 PS 3.4.1.4 1 C
satisfacției clienților
Retragere din exploatare active imobilizate şi obiecte de
71 PS 4.1.1.6 2 0
inventar
72 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0
Management transferuri (notă de fundamentare, acordare
73 PS 4.2.1.4 1 0
şi justificare)
74 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 2 0
75 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0
76 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 A
77 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C
Întocmire documentație pentru autorizare activitate
78 PS 4.4.1.1 2 0
transport călători pe liniile de metrou
79 PS 4.4.2.1 Stabilire politici tarifare Metrorex 1 A
80 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
81 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0
Asistență și avizare juridică încheiere și derulare
82 PS 4.5.3.1.2 2 0
contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte
83 PS 4.5.3.1.5 2 0
normative
84 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0
Întocmire și realizare etape prealabile unei acțiuni
85 PS 4.5.3.1.7 2 0
litigioase (notificări, somații, puneri în întârziere)
Avizare juridică Decizii ale directorului General și
86 PS 4.5.3.1.8 2 0
reglementări interne
87 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 2 0
88 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 1 A
Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor
statului și a terților, cu excepția instanțelor de judecată și
organe de cercetare penală/urmărire penală (respectiv în
89 PS 4.5.4.2 2 0
fața Curții de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D.,
Birouri Executori Judecătorești, Birouri Notariale,
Lichidatori Judiciari, Experți Tehnici Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și
90 PS 4.5.4.3 2 0
reprezentare în fața instanțelor judecătorești
Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase
91 PS 4.5.4.3.1 inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor 2 0
judecătorești
92 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 2 0
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de cercetare
93 PS 4.5.4.6 2 0
penală/organe de urmărire penală
94 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 2 C

ROF Pag. 79 METROREX S.A.


SV-PS
Obiect de activitate: Analizarea, fundamentarea și elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli,
repartizarea indicatorilor tehnico-economici pe subunități, realizarea strategiei de dezvoltare a
societății și stabilirea politicii tarifare.
Misiuni: Prevederea în bugetul de venituri și cheltuieli a surselor de finanțare necesare
desfășurării activității.
Obiective:
• Asigurarea prin bugetul de venituri și cheltuieli a surselor de finanțare necesare acoperirii
cheltuielilor de exploatare și promovarea pe circuitul de aprobare a proiectului bugetului
de venituri și cheltuieli, în termen de maxim 20 zile de la apariția Legii bugetului de stat,
Legii bugetului asigurărilor sociale și Ordonanței de rectificare a bugetului de stat;
• Creșterea gradului de calificare a personalului din cadrul serviciului prin participarea la
instruiri periodice/cursuri de perfecționare astfel încât propunerile de actualizare a
bugetului de venituri și cheltuieli și politicile tarifare propuse să fie în concordanță cu
realitatea economico-financiară.
Atribuții:
• Planificarea, fundamentarea și elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al Metrorex în
vederea asigurării sumelor necesare acoperirii cheltuielilor pentru desfășurarea activității
de exploatare și întreținere a instalațiilor, planificarea indicatorilor tehnico-economici,
strategia de dezvoltare, politica tarifară a Metrorex;
• Urmărirea realizării cheltuielilor și verificarea încadrării acestora în limitele stabilite prin
bugetul de venituri și cheltuieli aprobat, propuneri de actualizare a cheltuielilor în funcție
de necesitățile/modificările apărute pe parcursul anului.

SV-PS
Nr.
Tip Ix proces A2.SV-PS
Crt.
1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 1 C
Planificare anuală şi raportare internă-indicator "tren km
2 PS 1.1.1.2.1.1 1 C
convenţional"
3 PS 1.1.1.2.1.3 Planificare anuală - Exploatare - alte categorii 2 0
4 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală prestații - Infrastructură 2 0
5 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0
6 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C
Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și
7 PG 1.1.1.2.5.2 1 C
Cheltuieli
8 PS 1.1.1.2.6 Planificare anuală - Comercial 2 0
Analiză, pregătire și promovare investiții prin Hotărâre de
9 PS 1.1.1.3.1.1 1 0
Guvern, conform strategiei de dezvoltare Metrorex
10 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C
Stabilire, documentare şi implementare Sistem de
11 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi Sistem de Management al 1 0
Mediului
12 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0
13 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -
14 PG 1.1.4.1.1 2 0
Metrorex
15 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C

ROF Pag. 80 METROREX S.A.


SV-PS
Nr.
Tip Ix proces A2.SV-PS
Crt.
Actualizare reglementări interne, Regulament Intern
16 PG 1.1.4.3.5 2 0
Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
17 PG 1.1.4.4.1 1 C
salariaților
18 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 0
Elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare pentru
19 PS 1.2.1.2.4 2 0
obținerea de fonduri externe nerambursabile
Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe
20 PS 1.2.1.2.7 2 0
nerambursabile
Managementul riscurilor în implementarea Programului de
21 PS 1.2.1.2.8 2 0
Cooperare Elvețiano - Român
22 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 0
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
23 PG 1.2.2.1.15 1 0
control intern/managerial(SCIM)
24 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 0
Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem
25 PG 1.2.2.1.6 2 0
Managementul Mediului
Elaborare raport de activitate lunar, trimestrial, semestrial
26 PG 1.2.2.3.2.3 1 C
şi anual
Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu
27 PS 1.2.2.3.2.4 1 C
scriptic; Personal existent; Situaţii statistice
Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și
28 PS 1.2.2.3.4.2 1 C
Cheltuieli
Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem
29 PG 1.2.3.1.1.1 1 0
Management Mediu efectuată de management
Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor
30 PS 1.2.3.2.2.1 1 C
materiale de analiză şi sinteză
31 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat 1 C
32 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 C
33 PS 1.2.3.2.4.1 Analiză şi monitorizare indicatori economico - financiari 1 0
34 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 2 0
Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea
35 PG 1.3.1.2.2 2 0
contractului individual de muncă
36 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 0
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje
37 PS 1.3.2.1.1 2 C
(program normal )
Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina
38 PG 1.3.3.1.1 2 0
muncii
Asigurarea activităţilor de prevenire şi protecţie în
39 PG 1.3.3.2.1.3 2 0
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
40 PG 1.3.3.2.1.3.4 Cercetarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor SSM 2 0
41 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi distribuire tichete de masă 2 0
42 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente pentru negociere şi actualizare CCM 2 0
43 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 0
44 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0
Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu
45 PG 3.1.1.3.13 2 0
privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări

ROF Pag. 81 METROREX S.A.


SV-PS
Nr.
Tip Ix proces A2.SV-PS
Crt.
achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri
nerambursabile
Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate
46 PS 3.2.1.2.4 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia
47 PS 3.2.1.2.5 1 C
datelor cu caracter personal
48 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0
Management transferuri (notă de fundamentare, acordare şi
49 PS 4.2.1.4 1 0
justificare)
50 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 2 0
51 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0
52 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 C
53 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C
Întocmire documentație pentru autorizare activitate
54 PS 4.4.1.1 2 0
transport călători pe liniile de metrou
55 PS 4.4.2.1 Stabilire politici tarifare Metrorex 1 C
56 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
57 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0
Asistență și avizare juridică încheiere și derulare
58 PS 4.5.3.1.2 2 0
contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte
59 PS 4.5.3.1.5 2 0
normative
60 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0
Întocmire și realizare etape prealabile unei acțiuni
61 PS 4.5.3.1.7 2 0
litigioase (notificări, somații, puneri în întârziere)
Avizare juridică Decizii ale directorului General și
62 PS 4.5.3.1.8 1 0
reglementări interne
63 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 2 0
64 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 2 0
Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor
statului și a terților, cu excepția instanțelor de judecată și
organe de cercetare penală/urmărire penală (respectiv în
65 PS 4.5.4.2 2 0
fața Curții de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D.,
Birouri Executori Judecătorești, Birouri Notariale,
Lichidatori Judiciari, Experți Tehnici Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și
66 PS 4.5.4.3 2 0
reprezentare în fața instanțelor judecătorești
Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase
67 PS 4.5.4.3.1 inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor 2 0
judecătorești
68 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 2 0
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de cercetare
69 PS 4.5.4.6 2 0
penală/organe de urmărire penală
70 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 2 C

ROF Pag. 82 METROREX S.A.


SV-MRU (centralizator)
Serviciul Managementul Resurselor Umane are în subordine următoarele UOG-uri:
- Biroul Personal, Învăţământ, Comunicare Internă (B-PICI)
- Biroul Organizare (B-O)

SV-MRU

B-PICI
Nr.

B-O
Tip Ix proces A3.SV-MRU
Crt

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 0 2 0


Planificare anuală - Dezvoltare - alte
2 PS 1.1.1.2.3.3 2 0 2 0 2 0
categorii
Elaborare şi urmărire plan de formare
3 PG 1.1.1.2.4.1 1 C 1 C 2 C
profesională
Planificare anuală - Elaborare Buget de
4 PG 1.1.1.2.5.2 1 0 2 0 2 0
Venituri și Cheltuieli
Analiză, pregătire și promovare investiții
5 PS 1.1.1.3.1.1 prin Hotărâre de Guvern, conform 2 0 2 0 0 0
strategiei de dezvoltare Metrorex
Identificare, documentare şi implementare
6 PG 1.1.2.1 1 C 2 0 2 0
procese
Stabilire, documentare şi implementare
7 PG 1.1.2.1.1 Sistem de Management al Calității şi 1 0 2 0 2 0
Sistem de Management al Mediului
8 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 1 C 2 0 1 C
Actualizare structură posturi şi stat de
9 PG 1.1.3.2.1 1 C 1 C 1 C
funcţii
Actualizare Regulament de Organizare și
10 PG 1.1.4.1.1 1 C 2 0 1 C
Funcționare - Metrorex
11 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C 2 C 1 C
Actualizare reglementări interne,
12 PG 1.1.4.3.5 Regulament Intern Metrorex şi alte 1 C 1 C 1 C
categorii
Evaluarea performanțelor profesionale
13 PG 1.1.4.4.1 1 C 1 C 1 C
individuale ale salariaților
Elaborarea și transmiterea cererilor de
14 PS 1.2.1.2.4 finanțare pentru obținerea de fonduri 2 0 0 0 0 0
externe nerambursabile
Modificarea contractului de finanțare din
15 PS 1.2.1.2.7 2 0 0 0 0 0
fonduri externe nerambursabile
Managementul riscurilor în implementarea
16 PS 1.2.1.2.8 Programului de Cooperare Elvețiano - 2 0 0 0 0 0
Român
17 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 0 2 0 2 0
Implementarea, menținerea și
18 PG 1.2.2.1.15 îmbunătățirea sistemului de control 1 0 2 0 2 0
intern/managerial(SCIM)

ROF Pag. 83 METROREX S.A.


SV-MRU

B-PICI
Nr.

B-O
Tip Ix proces A3.SV-MRU
Crt

19 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 0 2 0 2 0


Controlul activităţii de transport public de
20 PS 1.2.2.1.3 1 C 1 0 1 0
călători cu metroul
Audit intern Sistem Managementul
21 PG 1.2.2.1.6 2 0 0 0 0 0
Calității şi Sistem Managementul Mediului
Facilitare control şi implementare măsuri -
22 PS 1.2.2.2.1 2 0 2 0 2 0
Autoritatea Feroviară Română
23 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 C 0 0 1 C
Elaborare raport de activitate lunar,
24 PG 1.2.2.3.2.3 1 C 1 C 1 0
trimestrial, semestrial şi anual
Raportare internă - Utilizare timp de
25 PS 1.2.2.3.2.4 muncă; Nr. mediu scriptic; Personal 1 0 1 0 0 0
existent; Situaţii statistice
Analiză Sistem Management Calitate şi
26 PG 1.2.3.1.1.1 Sistem Management Mediu efectuată de 1 0 0 0 0 0
management
Elaborare sau colaborare în vederea
27 PS 1.2.3.2.2.1 întocmirii unor materiale de analiză şi 1 C 1 0 1 0
sinteză
28 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat 2 0 2 0 0 0
Urmărire publicare declaraţii de avere şi de
29 PS 1.2.3.2.2.5 1 C 1 C 2 C
interese
30 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 C 1 C 0 0
31 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 C 1 C 0 0
32 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 1 C 1 0 2 0
Executarea, modificarea, suspendarea și
33 PG 1.3.1.2.2 1 C 1 C 1 0
încetarea contractului individual de muncă
34 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 0 1 0 2 0
Instruire şi autorizare personal cu atribuţii
35 PS 1.3.1.3.4 2 0 2 0 0 0
de SC
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi
36 PS 1.3.2.1.1 1 C 1 C 2 C
pontaje (program normal )
Efectuare examene medicale şi psihologice
37 PG 1.3.3.1.1 2 0 2 0 2 0
de medicina muncii
Planificare şi realizare examinare periodică
38 PS 1.3.3.1.2 2 0 2 0 0 0
personal dpdv medical şi psihologic (SC)
Asigurarea activităţilor de prevenire şi
39 PG 1.3.3.2.1.3 protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii 2 0 2 0 2 0
în muncă
Cercetarea, inregistrarea si evidenta
40 PG 1.3.3.2.1.3.4 2 0 2 0 2 0
evenimentelor SSM
41 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi distribuire tichete de masă 2 0 2 0 2 0
Pregătire documente pentru negociere şi
42 PS 1.3.4.1.1.1 1 0 1 0 1 0
actualizare CCM
43 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C 1 C 1 C
44 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 2 0 2 0

ROF Pag. 84 METROREX S.A.


SV-MRU

B-PICI
Nr.

B-O
Tip Ix proces A3.SV-MRU
Crt

Management derulare contracte/comenzi


încheiate, cu privire la livrare produse,
45 PG 3.1.1.3.13 prestare servicii, execuţie lucrări 2 0 2 0 2 0
achiziționate din fonduri de la buget de stat
și din fonduri nerambursabile
Raportare suspiciune sub formă de incident
46 PS 3.2.1.2.4 de securitate privind protecţia datelor cu 1 C 1 C 1 C
caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate
47 PS 3.2.1.2.5 privind protecţia datelor cu caracter 1 C 1 C 1 C
personal
48 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 1 C 1 C 0 0
49 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 2 0 2 0
Management proiecte de tehnologia
50 PS 4.3.1.2 2 0 2 0 2 0
informaţiei
51 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 C 1 0 1 0
52 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C 1 C 1 C
Întocmire documentație pentru autorizare
53 PS 4.4.1.1 activitate transport călători pe liniile de 2 0 2 0 0 0
metrou
54 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0 1 0 1 0
55 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 2 0 2 0
Asistență și avizare juridică încheiere și
56 PS 4.5.3.1.2 2 0 2 0 2 0
derulare contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii,
57 PS 4.5.3.1.5 2 0 2 0 2 0
reglementări, acte normative
58 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0 2 0 2 0
Întocmire și realizare etape prealabile unei
59 PS 4.5.3.1.7 acțiuni litigioase (notificări, somații, 2 0 2 0 2 0
puneri în întârziere)
Avizare juridică Decizii ale directorului
60 PS 4.5.3.1.8 1 0 2 0 2 0
General și reglementări interne
61 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 2 0 2 0 2 0
62 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 1 C 1 0 1 0
Reprezentare Metrorex în faţa
autorităților/instituțiilor statului și a
terților, cu excepția instanțelor de judecată
și organe de cercetare penală/urmărire
63 PS 4.5.4.2 penală (respectiv în fața Curții de Conturi, 2 0 2 0 2 0
A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D., Birouri
Executori Judecătorești, Birouri Notariale,
Lichidatori Judiciari, Experți Tehnici
Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni litigioase
64 PS 4.5.4.3 precum și reprezentare în fața instanțelor 2 0 2 0 2 0
judecătorești

ROF Pag. 85 METROREX S.A.


SV-MRU

B-PICI
Nr.

B-O
Tip Ix proces A3.SV-MRU
Crt

Întocmire și realizare apărări în cadrul


Acțiuni litigioase inițiate de terți precum și
65 PS 4.5.4.3.1 2 0 2 0 2 0
reprezentare în fața instanțelor
judecătorești
66 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 2 0 2 0 2 0
Reprezentarea Metrorex în fața organelor
67 PS 4.5.4.6 de cercetare penală/organe de urmărire 2 0 2 0 2 0
penală
68 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 2 C 2 C 2 C

SV-MRU
Obiect de activitate: asigurarea concordanței numărului de posturi și a personalului necesar
desfășurării activității societății cu încadrarea în numărul de personal prevăzut în BVC-ul
aprobat al societății, realizarea comunicării interne, monitorizarea planului de formare
profesională în scopul creșterii gradului de calificare a salariaților.
Misiune: Satisfacerea cerințelor călătorilor privind transportul cu metroul în condiții de
siguranță prin asigurarea numărului de posturi și a personalului necesar, calificat, conform
specificului activității, precum și creșterea gradului de calificare a salariaților Metrorex S.A.
Obiective:
- asigurarea concordanței numărului de posturi și a personalului necesar desfășurării activității
societății cu încadrarea în numărul de personal prevăzut în BVC-ul aprobat al societății.
- asigurarea numărului de personal necesar desfășurării activității societății astfel încât fluctuația
de personal să nu creeze un deficit mai mare de 5 %.
- angajarea de personal calificat necesar desfășurării activității în bune condiții, cu încadrarea în
numărul de personal prevăzut în BVC-ul aprobat anual al Metrorex S.A., necesar care trebuie să
acopere deficitul datorat pensionărilor sau altor cauze de încetare a CIM, precum și dezvoltării
rețelei de metrou.
- monitorizarea pregătirii profesionale în conformitate cu Planul anual de formare profesională și
centralizarea la nivel de Metrorex S.A. a instruirii profesionale prin atelierele de instruire
profesională, în scopul creșterii gradului de pregătire profesională și calificare a salariaților.
SV-MRU

Nr.
Tip Ix proces A3.SV-MRU
Crt.

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0


2 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0
3 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 1 C
Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și
4 PG 1.1.1.2.5.2 1 0
Cheltuieli
Analiză, pregătire și promovare investiții prin Hotărâre de
5 PS 1.1.1.3.1.1 2 0
Guvern, conform strategiei de dezvoltare Metrorex
6 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C

ROF Pag. 86 METROREX S.A.


SV-MRU
Nr.
Tip Ix proces A3.SV-MRU
Crt.

Stabilire, documentare şi implementare Sistem de


7 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi Sistem de Management al 1 0
Mediului
8 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 1 C
9 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 1 C
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -
10 PG 1.1.4.1.1 1 C
Metrorex
11 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C
Actualizare reglementări interne, Regulament Intern
12 PG 1.1.4.3.5 1 C
Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
13 PG 1.1.4.4.1 1 C
salariaților
Elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare pentru
14 PS 1.2.1.2.4 2 0
obținerea de fonduri externe nerambursabile
Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe
15 PS 1.2.1.2.7 2 0
nerambursabile
Managementul riscurilor în implementarea Programului de
16 PS 1.2.1.2.8 2 0
Cooperare Elvețiano - Român
17 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 0
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
18 PG 1.2.2.1.15 1 0
control intern/managerial(SCIM)
19 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 0
Controlul activităţii de transport public de călători cu
20 PS 1.2.2.1.3 1 C
metroul
Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem
21 PG 1.2.2.1.6 2 0
Managementul Mediului
Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea
22 PS 1.2.2.2.1 2 0
Feroviară Română
23 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 C
Elaborare raport de activitate lunar, trimestrial, semestrial
24 PG 1.2.2.3.2.3 1 C
şi anual
Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu
25 PS 1.2.2.3.2.4 1 0
scriptic; Personal existent; Situaţii statistice
Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem
26 PG 1.2.3.1.1.1 1 0
Management Mediu efectuată de management
Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor
27 PS 1.2.3.2.2.1 1 C
materiale de analiză şi sinteză
28 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat 2 0
29 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 1 C
30 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 C
31 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 C
32 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 1 C
Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea
33 PG 1.3.1.2.2 1 C
contractului individual de muncă
34 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 0
35 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 2 0

ROF Pag. 87 METROREX S.A.


SV-MRU
Nr.
Tip Ix proces A3.SV-MRU
Crt.

Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje


36 PS 1.3.2.1.1 1 C
(program normal )
Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina
37 PG 1.3.3.1.1 2 0
muncii
Planificare şi realizare examinare periodică personal dpdv
38 PS 1.3.3.1.2 2
medical şi psihologic (SC)
Asigurarea activităţilor de prevenire şi protecţie în
39 PG 1.3.3.2.1.3 2 0
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
40 PG 1.3.3.2.1.3.4 Cercetarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor SSM 2 0
41 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi distribuire tichete de masă 2 0
42 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente pentru negociere şi actualizare CCM 1 0
43 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C
44 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0
Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu
privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări
45 PG 3.1.1.3.13 2 0
achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri
nerambursabile
Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate
46 PS 3.2.1.2.4 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia
47 PS 3.2.1.2.5 1 C
datelor cu caracter personal
48 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 1 C
49 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0
50 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0
51 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 C
52 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C
Întocmire documentație pentru autorizare activitate
53 PS 4.4.1.1 2 0
transport călători pe liniile de metrou
54 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
55 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0
Asistență și avizare juridică încheiere și derulare
56 PS 4.5.3.1.2 2 0
contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte
57 PS 4.5.3.1.5 2 0
normative
58 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0
Întocmire și realizare etape prealabile unei acțiuni
59 PS 4.5.3.1.7 2 0
litigioase (notificări, somații, puneri în întârziere)
Avizare juridică Decizii ale directorului General și
60 PS 4.5.3.1.8 1 0
reglementări interne
61 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 2 0
62 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 1 C
Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor
statului și a terților, cu excepția instanțelor de judecată și
63 PS 4.5.4.2 2 0
organe de cercetare penală/urmărire penală (respectiv în
fața Curții de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D.,

ROF Pag. 88 METROREX S.A.


SV-MRU
Nr.
Tip Ix proces A3.SV-MRU
Crt.

Birouri Executori Judecătorești, Birouri Notariale,


Lichidatori Judiciari, Experți Tehnici Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și
64 PS 4.5.4.3 2 0
reprezentare în fața instanțelor judecătorești
Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase
65 PS 4.5.4.3.1 inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor 2 0
judecătorești
66 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 2 0
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de cercetare
67 PS 4.5.4.6 2 0
penală/organe de urmărire penală
68 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 2 C

B-PICI
Obiect de activitate: aplicarea legislaţiei în domeniul resurselor umane, elaborarea și urmărirea
planului de formare și perfecţionare profesională a resurselor umane din cadrul societăţii,
precum și asigurarea comunicării către personalul societăţii a informaţiilor cu privire la
schimbările/actualizările survenite în activitatea de resurse umane din cadrul societăţii.
Misiune: satisfacerea cerințelor călătorilor privind transportul cu metroul în condiții de siguranță
prin asigurarea numărului de personal necesar, calificat, conform specificului activității, precum
și creșterea gradului de calificare a salariaților Metrorex S.A.
Obiective:
- elaborarea și monitorizarea pregătirii profesionale în conformitate cu Planul anual de formare
profesională și centralizarea la nivel de Metrorex S.A. a instruirii profesionale prin atelierele de
instruire profesională, în scopul creșterii gradului de calificare a salariaților;
- asigurarea numărului de personal necesar desfășurării activității societății astfel încâtf luctuația
de personal să nu creeze un deficit mai mare de 5 %;
- angajarea de personal necesar desfășurării activității în bune condiții, cu încadrarea în numărul
de personal prevăzut în BVC aprobat anual al Metrorex S.A., necesar care trebuie să acopere
deficitul datorat pensionărilor sau altor cauze de încetare a CIM, precum și dezvoltării rețelei de
metrou.
B-PICI

Nr.
Tip Ix proces A4.B-PICI
Crt.
1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0
2 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0
3 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 1 C
Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și
4 PG 1.1.1.2.5.2 2 0
Cheltuieli
Analiză, pregătire și promovare investiții prin Hotărâre de
5 PS 1.1.1.3.1.1 2 0
Guvern, conform strategiei de dezvoltare Metrorex
6 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 0

ROF Pag. 89 METROREX S.A.


B-PICI
Nr.
Tip Ix proces A4.B-PICI
Crt.
Stabilire, documentare şi implementare Sistem de
7 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi Sistem de Management al 2 0
Mediului
8 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0
9 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 1 C
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -
10 PG 1.1.4.1.1 2 0
Metrorex
11 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C
Actualizare reglementări interne, Regulament Intern
12 PG 1.1.4.3.5 1 C
Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
13 PG 1.1.4.4.1 1 C
salariaților
14 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 2 0
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
15 PG 1.2.2.1.15 2 0
control intern/managerial(SCIM)
16 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0
Controlul activităţii de transport public de călători cu
17 PS 1.2.2.1.3 1 0
metroul
Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea
18 PS 1.2.2.2.1 2 0
Feroviară Română
Elaborare raport de activitate lunar, trimestrial, semestrial
19 PG 1.2.2.3.2.3 1 C
şi anual
Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu
20 PS 1.2.2.3.2.4 1 0
scriptic; Personal existent; Situaţii statistice
Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor
21 PS 1.2.3.2.2.1 1 0
materiale de analiză şi sinteză
22 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat 2 0
23 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 1 C
24 PG 1.3.1.1.1 Actualizare dosar personal al angajatului 1 C
25 PG 1.3.1.1.2 Actualizare evidenţă personal 1 C
26 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 1 0
Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea
27 PG 1.3.1.2.2 1 C
contractului individual de muncă
28 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 0
29 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 2 0
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje
30 PS 1.3.2.1.1 1 C
(program normal )
Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina
31 PG 1.3.3.1.1 2 0
muncii
Planificare şi realizare examinare periodică personal dpdv
32 PS 1.3.3.1.2 2 0
medical şi psihologic (SC)
Asigurarea activităţilor de prevenire şi protecţie în
33 PG 1.3.3.2.1.3 2 0
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
34 PG 1.3.3.2.1.3.4 Cercetarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor SSM 2 0
35 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi distribuire tichete de masă 2 0
36 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente pentru negociere şi actualizare CCM 1 0
37 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C

ROF Pag. 90 METROREX S.A.


B-PICI
Nr.
Tip Ix proces A4.B-PICI
Crt.
38 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0
Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu
privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări
39 PG 3.1.1.3.13 2 0
achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri
nerambursabile
Colectare date personale şi informare către persoanele
40 PS 3.2.1.2.3 1 C
vizate privind protecţia datelor cu caracter personal
Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate
41 PS 3.2.1.2.4 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia
42 PS 3.2.1.2.5 1 C
datelor cu caracter personal
43 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 1 C
44 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0
45 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0
46 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 0
47 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C
Întocmire documentație pentru autorizare activitate
48 PS 4.4.1.1 2 0
transport călători pe liniile de metrou
49 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
50 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0
Asistență și avizare juridică încheiere și derulare
51 PS 4.5.3.1.2 2 0
contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte
52 PS 4.5.3.1.5 2 0
normative
53 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0
Întocmire și realizare etape prealabile unei acțiuni
54 PS 4.5.3.1.7 2 0
litigioase (notificări, somații, puneri în întârziere)
Avizare juridică Decizii ale directorului General și
55 PS 4.5.3.1.8 2 0
reglementări interne
56 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 2 0
57 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 1 0
Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor
statului și a terților, cu excepția instanțelor de judecată și
organe de cercetare penală/urmărire penală (respectiv în
58 PS 4.5.4.2 2 0
fața Curții de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D.,
Birouri Executori Judecătorești, Birouri Notariale,
Lichidatori Judiciari, Experți Tehnici Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și
59 PS 4.5.4.3 2 0
reprezentare în fața instanțelor judecătorești
Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase
60 PS 4.5.4.3.1 inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor 2 0
judecătorești
61 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 2 0
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de cercetare
62 PS 4.5.4.6 2 0
penală/organe de urmărire penală
63 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 2 C

ROF Pag. 91 METROREX S.A.


B-O
Obiect de activitate: Asigurarea concordanţei numărului de posturi şi a personalului necesar
desfăşurării activităţii societăţii cu încadrarea în numărul de personal prevăzut în BVC-ul
aprobat al societăţii.
Misiuni: satisfacerea cerinţelor călătorilor privind transportul cu metroul în condiţii de
siguranţă prin asigurarea numărului de posturi şi a personalului necesar, calificat, conform
specificului activităţii, precum şi creşterea gradului de calificare a salariaţilor Metrorex S.A.
Obiective:
- asigurarea cadrului organizatoric pentru realizarea misiunii și obiectului de activitate al
Metrorex;
- stabilirea structurii organizatorice (număr de posturi pe fiecare UOG în parte) în corelare cu
numărul de posturi aprobat prin BVC.
Atribuții:
- adaptare și actualizare organigramă societate;
- elaborare și actualizare Regulament Intern al societății;
- elaborare și actualizare ROF societate.

Nr.

B-O
Tip Ix proces A5.B-O
Crt.
1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0
2 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0
3 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C
Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și
4 PG 1.1.1.2.5.2 2 0
Cheltuieli
5 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 0
Stabilire, documentare şi implementare Sistem de
6 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi Sistem de Management al 2 0
Mediului
7 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 1 C
8 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 1 C
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -
9 PG 1.1.4.1.1 1 C
Metrorex
10 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 1 C
Actualizare reglementări interne, Regulament Intern
11 PG 1.1.4.3.5 1 C
Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
12 PG 1.1.4.4.1 1 C
salariaților
13 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 2 0
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
14 PG 1.2.2.1.15 2 0
control intern/managerial(SCIM)
15 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0
Controlul activităţii de transport public de călători cu
16 PS 1.2.2.1.3 1 0
metroul
Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea
17 PS 1.2.2.2.1 2 0
Feroviară Română
18 PG 1.2.2.3.2.1 Analiză utilizare timp de muncă 1 C
Elaborare raport de activitate lunar, trimestrial, semestrial
19 PG 1.2.2.3.2.3 1 0
şi anual

ROF Pag. 92 METROREX S.A.


Nr.

B-O
Tip Ix proces A5.B-O
Crt.
Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor
20 PS 1.2.3.2.2.1 1 0
materiale de analiză şi sinteză
21 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 C
22 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 2 0
Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea
23 PG 1.3.1.2.2 1 0
contractului individual de muncă
24 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 2 0
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje
25 PS 1.3.2.1.1 2 C
(program normal )
Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina
26 PG 1.3.3.1.1 2 0
muncii
Asigurarea activităţilor de prevenire şi protecţie în
27 PG 1.3.3.2.1.3 2 0
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
28 PG 1.3.3.2.1.3.4 Cercetarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor SSM 2 0
29 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi distribuire tichete de masă 2 0
30 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente pentru negociere şi actualizare CCM 1 0
31 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C
32 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0
Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu
privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie
33 PG 3.1.1.3.13 2 0
lucrări achiziționate din fonduri de la buget de stat și din
fonduri nerambursabile
Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate
34 PS 3.2.1.2.4 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia
35 PS 3.2.1.2.5 1 C
datelor cu caracter personal
36 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0
37 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0
38 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 0
39 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C
40 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
41 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0
Asistență și avizare juridică încheiere și derulare
42 PS 4.5.3.1.2 2 0
contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte
43 PS 4.5.3.1.5 2 0
normative
44 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0
Întocmire și realizare etape prealabile unei acțiuni
45 PS 4.5.3.1.7 2 0
litigioase (notificări, somații, puneri în întârziere)
Avizare juridică Decizii ale directorului General și
46 PS 4.5.3.1.8 2 0
reglementări interne
47 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 2 0
48 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 1 0
Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor
statului și a terților, cu excepția instanțelor de judecată și
49 PS 4.5.4.2 2 0
organe de cercetare penală/urmărire penală (respectiv în
fața Curții de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D.,

ROF Pag. 93 METROREX S.A.


Nr.

B-O
Tip Ix proces A5.B-O
Crt.
Birouri Executori Judecătorești, Birouri Notariale,
Lichidatori Judiciari, Experți Tehnici Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și
50 PS 4.5.4.3 2 0
reprezentare în fața instanțelor judecătorești
Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase
51 PS 4.5.4.3.1 inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor 2 0
judecătorești
52 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 2 0
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de cercetare
53 PS 4.5.4.6 2 0
penală/organe de urmărire penală
54 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 2 C

SV-MCM
Obiect de activitate: proiectarea, implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
management al calității conform standardelor SR EN ISO 9000 și a sistemului de management al
mediului, conform standardelor SR EN ISO 14000.
Atribuțíi:
- elaborează/actualizează manualul calității și procedurile de sistem necesare implementării
sistemului de management al calității și de mediu al societății și verifică modul de documentare
a proceselor de către unitățile organizaționale din cadrul societății;
- asigură implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemelor de management al calității și
mediului prin audierea anuală a tuturor unităților organizaționale;
- coordonează modul de gestionare a deșeurilor la nivelul societății, în conformitate cu legislația
în vigoare.

SV-MCM
Nr.
Tip Ix proces A6.SV-MCM
Crt.

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0


2 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0
3 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C
Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și
4 PG 1.1.1.2.5.2 1 0
Cheltuieli
5 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C
Stabilire, documentare şi implementare Sistem de
6 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi Sistem de Management al 1 C
Mediului
7 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0
8 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -
9 PG 1.1.4.1.1 1 0
Metrorex
10 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C

ROF Pag. 94 METROREX S.A.


SV-MCM
Nr.
Tip Ix proces A6.SV-MCM
Crt.

Actualizare reglementări interne, Regulament Intern


11 PG 1.1.4.3.5 2 0
Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
12 PG 1.1.4.4.1 1 C
salariaților
13 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
14 PG 1.2.2.1.15 1 C
control intern/managerial(SCIM)
15 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 0
Controlul activităţii de transport public de călători cu
16 PS 1.2.2.1.3 1 C
metroul
Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem
17 PG 1.2.2.1.6 1 C
Managementul Mediului
Elaborare raport de activitate lunar, trimestrial, semestrial
18 PG 1.2.2.3.2.3 1 0
şi anual
Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem
19 PG 1.2.3.1.1.1 1 C
Management Mediu efectuată de management
Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor
20 PS 1.2.3.2.2.1 1 C
materiale de analiză şi sinteză
21 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 C
22 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 2 0
Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea
23 PG 1.3.1.2.2 2 0
contractului individual de muncă
24 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 0
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje
25 PS 1.3.2.1.1 2 C
(program normal )
Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina
26 PG 1.3.3.1.1 2 0
muncii
Asigurarea activităţilor de prevenire şi protecţie în
27 PG 1.3.3.2.1.3 2 0
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
28 PG 1.3.3.2.1.3.4 Cercetarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor SSM 2 0
29 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi distribuire tichete de masă 2 0
30 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C
31 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0
Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu
privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie
32 PG 3.1.1.3.13 2 0
lucrări achiziționate din fonduri de la buget de stat și din
fonduri nerambursabile
Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate
33 PS 3.2.1.2.4 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia
34 PS 3.2.1.2.5 1 C
datelor cu caracter personal
35 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0
36 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0
37 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 C
38 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C

ROF Pag. 95 METROREX S.A.


SV-MCM
Nr.
Tip Ix proces A6.SV-MCM
Crt.

Întocmire documentație pentru autorizare activitate


39 PS 4.4.1.1 2 0
transport călători pe liniile de metrou
40 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
41 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0
Asistență și avizare juridică încheiere și derulare
42 PS 4.5.3.1.2 2 0
contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte
43 PS 4.5.3.1.5 2 0
normative
44 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0
Întocmire și realizare etape prealabile unei acțiuni
45 PS 4.5.3.1.7 2 0
litigioase (notificări, somații, puneri în întârziere)
Avizare juridică Decizii ale directorului General și
46 PS 4.5.3.1.8 1 0
reglementări interne
47 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 2 0
48 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 2 0
Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor
statului și a terților, cu excepția instanțelor de judecată și
organe de cercetare penală/urmărire penală (respectiv în
49 PS 4.5.4.2 2 0
fața Curții de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D.,
Birouri Executori Judecătorești, Birouri Notariale,
Lichidatori Judiciari, Experți Tehnici Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și
50 PS 4.5.4.3 2 0
reprezentare în fața instanțelor judecătorești
Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase
51 PS 4.5.4.3.1 inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor 2 0
judecătorești
52 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 2 0
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de cercetare
53 PS 4.5.4.6 2 0
penală/organe de urmărire penală
54 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 2 C

ROF Pag. 96 METROREX S.A.


SV-MSSMCM (centralizator)
Serviciul Medical, SSM Şi Condiţii de Muncă are în subordine:
- Biroul SSM Şi Condiţii de Muncă ( B-SSMCM)

B-SSMCM
MSSMCM
Nr.

SV-
Tip 1xproces A7.SV-MSSMCM
Crt

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 0


2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală prestații - Infrastructură 2 0 0 0
3 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0 0 0
Elaborare şi urmărire plan de formare
4 PG 1.1.1.2.4.1 2 C 2 C
profesională
Planificare anuală - Elaborare Buget de
5 PG 1.1.1.2.5.2 1 0 2 0
Venituri și Cheltuieli
Identificare, documentare şi implementare
6 PG 1.1.2.1 1 C 2 0
procese
Stabilire, documentare şi implementare
7 PG 1.1.2.1.1 Sistem de Management al Calității şi Sistem 1 0 2 0
de Management al Mediului
8 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0 2 0
9 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și
10 PG 1.1.4.1.1 2 0 2 0
Funcționare - Metrorex
11 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C 2 C
Actualizare reglementări interne, Regulament
12 PG 1.1.4.3.5 2 0 2 0
Intern Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale
13 PG 1.1.4.4.1 1 C 1 C
individuale ale salariaților
14 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 0 2 0
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea
15 PG 1.2.2.1.15 sistemului de control 1 0 2 0
intern/managerial(SCIM)
16 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 0 2 0
Controlul activităţii de transport public de
17 PS 1.2.2.1.3 1 C 1 0
călători cu metroul
Audit intern Sistem Managementul Calității şi
18 PG 1.2.2.1.6 2 0 0 0
Sistem Managementul Mediului
Facilitare control şi implementare măsuri -
19 PS 1.2.2.2.1 2 0 0 0
Autoritatea Feroviară Română
Elaborare raport de activitate lunar,
20 PG 1.2.2.3.2.3 1 0 2 0
trimestrial, semestrial şi anual
Raportare internă - Utilizare timp de muncă;
21 PS 1.2.2.3.2.4 Nr. mediu scriptic; Personal existent; Situaţii 2 0 0 0
statistice

ROF Pag. 97 METROREX S.A.


B-SSMCM
MSSMCM
Nr.

SV-
Tip 1xproces A7.SV-MSSMCM
Crt

Analiză Sistem Management Calitate şi


22 PG 1.2.3.1.1.1 Sistem Management Mediu efectuată de 1 0 0 0
management
Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii
23 PS 1.2.3.2.2.1 2 0 0 0
unor materiale de analiză şi sinteză
Urmărire publicare declaraţii de avere şi de
24 PS 1.2.3.2.2.5 2 C 2 C
interese
25 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 2 0 2 0
Executarea, modificarea, suspendarea și
26 PG 1.3.1.2.2 2 0 2 0
încetarea contractului individual de muncă
27 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 0 2 0
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi
28 PS 1.3.2.1.1 2 C 2 C
pontaje (program normal )
Efectuare examene medicale şi psihologice de
29 PG 1.3.3.1.1 1 C 1 0
medicina muncii
Planificare şi realizare examinare periodică
30 PS 1.3.3.1.2 1 C 0 0
personal dpdv medical şi psihologic (SC)
Asigurarea activităţilor de prevenire şi
31 PG 1.3.3.2.1.3 protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în 1 C 1 C
muncă
32 PS 1.3.3.2.1.3.1 Asigurare şi funcţionare C.S.S.M 1 C 1 C
Cercetarea, inregistrarea si evidenta
33 PG 1.3.3.2.1.3.4 1 0 1 C
evenimentelor SSM
34 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi distribuire tichete de masă 2 0 2 0
Pregătire documente pentru negociere şi
35 PS 1.3.4.1.1.1 1 0 1 0
actualizare CCM
36 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C 1 C
37 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0 2 0
Management derulare contracte/comenzi
încheiate, cu privire la livrare produse,
38 PG 3.1.1.3.13 prestare servicii, execuţie lucrări achiziționate 2 0 2 0
din fonduri de la buget de stat și din fonduri
nerambursabile
Raportare suspiciune sub formă de incident de
39 PS 3.2.1.2.4 securitate privind protecţia datelor cu caracter 1 C 1 C
personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate
40 PS 3.2.1.2.5 1 C 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal
41 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 2 0
Retragere din exploatare active imobilizate şi
42 PS 4.1.1.6 2 0 2 0
obiecte de inventar
43 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0 0 0
44 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 C 1 0
45 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C 1 C
46 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0 1 0

ROF Pag. 98 METROREX S.A.


B-SSMCM
MSSMCM
Nr.

SV-
Tip 1xproces A7.SV-MSSMCM
Crt

47 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 2 0


Asistență și avizare juridică încheiere și
48 PS 4.5.3.1.2 2 0 2 0
derulare contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii,
49 PS 4.5.3.1.5 2 0 2 0
reglementări, acte normative
50 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0 2 0
Întocmire și realizare etape prealabile unei
51 PS 4.5.3.1.7 acțiuni litigioase (notificări, somații, puneri în 2 0 2 0
întârziere)
Avizare juridică Decizii ale directorului
52 PS 4.5.3.1.8 1 0 2 0
General și reglementări interne
53 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 2 0 2 0
Reprezentare Metrorex în faţa
autorităților/instituțiilor statului și a terților,
cu excepția instanțelor de judecată și organe
de cercetare penală/urmărire penală (respectiv
54 PS 4.5.4.2 2 0 2 0
în fața Curții de Conturi, A.N.A.P.,
A.N.R.D.E., C.N.C.D., Birouri Executori
Judecătorești, Birouri Notariale, Lichidatori
Judiciari, Experți Tehnici Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum
55 PS 4.5.4.3 2 0 2 0
și reprezentare în fața instanțelor judecătorești
Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni
56 PS 4.5.4.3.1 litigioase inițiate de terți precum și 2 0 2 0
reprezentare în fața instanțelor judecătorești
57 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 2 0 2 0
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de
58 PS 4.5.4.6 2 0 2 0
cercetare penală/organe de urmărire penală
59 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 2 C 2 C

SV-MSSMCM
Obiect de activitate: controlul asupra modului în care se aplică normele de sănătate şi securitate
în muncă şi aplicarea măsurilor de înlăturare a neregulilor constatate.
Misiunea: stabilirea aptitudinii în muncă a salariaţilor METROREX S.A., prin examinările
medicale şi psihologice de medicina muncii.
Obiective:
- Să supravegheze starea de sănătate a salariaţilor;
- Să asigure protecţia salariatelor gravide sau lăuze la locul de muncă;
- Să prezinte Raportul anual de activitate privind situaţia securităţii şi sănătăţii în muncă din
cadrul METROREX S.A.
Atribuții:
- Să efectueze examenele medicale şi psihologice de medicina muncii salariaţilor METROREX;
- Să aplice legislaţia privind salariatele gravide sau lăuze;
- Să elaboreze Raportul anual SSM.

ROF Pag. 99 METROREX S.A.


MSSMCM
Nr.

SV-
Tip Ix proces A7.SV-MSSMCM
Crt.

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0


2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală prestații - Infrastructură 2 0
3 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0
4 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C
Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și
5 PG 1.1.1.2.5.2 1 0
Cheltuieli
6 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C
Stabilire, documentare şi implementare Sistem de
7 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi Sistem de Management al 1 0
Mediului
8 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0
9 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -
10 PG 1.1.4.1.1 2 0
Metrorex
11 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C
Actualizare reglementări interne, Regulament Intern
12 PG 1.1.4.3.5 2 0
Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
13 PG 1.1.4.4.1 1 C
salariaților
14 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 0
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
15 PG 1.2.2.1.15 1 0
control intern/managerial(SCIM)
16 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 0
Controlul activităţii de transport public de călători cu
17 PS 1.2.2.1.3 1 C
metroul
Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem
18 PG 1.2.2.1.6 2 0
Managementul Mediului
Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea
19 PS 1.2.2.2.1 2 0
Feroviară Română
Elaborare raport de activitate lunar, trimestrial, semestrial
20 PG 1.2.2.3.2.3 1 0
şi anual
Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu
21 PS 1.2.2.3.2.4 2 0
scriptic; Personal existent; Situaţii statistice
Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem
22 PG 1.2.3.1.1.1 1 0
Management Mediu efectuată de management
Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor
23 PS 1.2.3.2.2.1 2 0
materiale de analiză şi sinteză
24 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 C
25 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 2 0
Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea
26 PG 1.3.1.2.2 2 0
contractului individual de muncă
27 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 0

ROF Pag. 100 METROREX S.A.


MSSMCM
Nr.

SV-
Tip Ix proces A7.SV-MSSMCM
Crt.

Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje


28 PS 1.3.2.1.1 2 C
(program normal )
Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina
29 PG 1.3.3.1.1 1 C
muncii
Planificare şi realizare examinare periodică personal dpdv
30 PS 1.3.3.1.2 1 C
medical şi psihologic (SC)
Asigurarea activităţilor de prevenire şi protecţie în
31 PG 1.3.3.2.1.3 1 C
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
32 PS 1.3.3.2.1.3.1 Asigurare şi funcţionare C.S.S.M 1 C
33 PG 1.3.3.2.1.3.4 Cercetarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor SSM 1 0
34 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi distribuire tichete de masă 2 0
35 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente pentru negociere şi actualizare CCM 1 0
36 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C
37 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0
Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu
privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări
38 PG 3.1.1.3.13 2 0
achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri
nerambursabile
Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate
39 PS 3.2.1.2.4 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia
40 PS 3.2.1.2.5 1 C
datelor cu caracter personal
41 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0
Retragere din exploatare active imobilizate şi obiecte de
42 PS 4.1.1.6 2 0
inventar
43 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0
44 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 C
45 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C
46 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
47 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0
Asistență și avizare juridică încheiere și derulare
48 PS 4.5.3.1.2 2 0
contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte
49 PS 4.5.3.1.5 2 0
normative
50 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0
Întocmire și realizare etape prealabile unei acțiuni
51 PS 4.5.3.1.7 2 0
litigioase (notificări, somații, puneri în întârziere)
Avizare juridică Decizii ale directorului General și
52 PS 4.5.3.1.8 1 0
reglementări interne
53 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 2 0
Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor
statului și a terților, cu excepția instanțelor de judecată și
54 PS 4.5.4.2 2 0
organe de cercetare penală/urmărire penală (respectiv în
fața Curții de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D.,

ROF Pag. 101 METROREX S.A.


MSSMCM
Nr.

SV-
Tip Ix proces A7.SV-MSSMCM
Crt.

Birouri Executori Judecătorești, Birouri Notariale,


Lichidatori Judiciari, Experți Tehnici Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și
55 PS 4.5.4.3 2 0
reprezentare în fața instanțelor judecătorești
Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase
56 PS 4.5.4.3.1 inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor 2 0
judecătorești
57 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 2 0
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de cercetare
58 PS 4.5.4.6 2 0
penală/organe de urmărire penală
59 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 2 C

B-SSMCM
Obiect de activitate: controlul asupra modului în care se aplică normele de securitate în muncă
şi aplicarea măsurilor de înlăturare a neregulilor constatate.
Misiunea: asigurarea unui nivel de securitate ridicat pentru salariaţii METROREX S.A.
Obiective:
- Asigurarea activităţilor de prevenire şi protecţie în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.
- Să stabilească împrejurările şi cauzele care au condus la producerea evenimentelor, a
reglementărilor legale încălcate, e răspunderilor şi a măsurilor ce se impun a fi luate pentru
prevenirea producerii altor cazuri similare şi, respectiv pentru determinarea caracterului
accidentului.
- Să protejeze salariaţii în perioadele în care datorită condiţiilor meteorologice se înregistrează
temperaturi ridicate, prin acordarea a 2 litri de apă minerală naturală plată/lucrător.
- Să consulte lucrătorii (prin reprezentanţii lor) şi să permită participarea acestora la discutarea
tuturor problemelor referitoare la securitate şi sănătate în muncă.
Atribuții:
- Identifică pericolele şi evaluează riscurile pentru fiecare componenta a sistemului de muncă,
respectiv executant, sarcină de muncă, mijloace de muncă/ echipamente de muncă şi mediul de
muncă pe locuri de muncă/posturi de lucru.
- Elaborează şi actualizează planul de prevenire şi protecţie.
- Elaborează instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate
şi sănătate în muncă, ţinând seama de particularităţile activităţilor şi ale subunităţii, precum şi ale
locurilor de munca/ posturilor de lucru.
- Propune atribuţiile şi raspunderile în domeniul securităţii şi sănătăţii în munca, ce revin
lucrătorilor, corespunzător funcţiilor exercitate, care se consemnează în fişa postului, cu aprobarea
angajatorului.
- Verifică cunoaşterea şi aplicarea de către toţi lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de
prevenire şi protecţie, precum şi a atribuţiilor şi responsabilităţilor ce le revin în domeniul
securităţii şi sănătăţii în munca, stabilite prin fişa postului.
- Întocmeşte necesarul de documentaţii cu caracter tehnic de informare şi instruire a lucrătorilor
în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

ROF Pag. 102 METROREX S.A.


- Elaborează tematici pentru toate fazele de instruire, stabileşte periodicitatea adecvată pentru
fiecare loc de muncă, asigurară informarea şi instruirea lucrătorilor în domeniul securităţii şi
sănătăţii în munca şi verifică cunoaşterea şi aplicarea de către lucrători a informaţiilor primate.
- Elaborează programul de instruire-testare la nivelul subunităţii.
- Asigură întocmirea planului de acţiune în caz de pericol grav şi iminent, conform prevederilor
art. 101-107 din H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr.319/2006, modificată şi completată prin H.G.
nr. 955/08.09.2010, şi se asigură ca toţi lucrătorii sa fie instruiti pentru aplicarea lui.
- Ţine evidenta zonelor cu risc ridicat şi specific prevăzute la art. 101-107 din H.G. nr. 1425/2006
pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în
muncă nr.319/2006, modificată şi completată prin H.G. nr. 955/08.09.2010.
- Stabileşte zone care necesită semnalizare de securitate şi sănătate în munca, stabileşte tipul de
semnalizare necesar şi amplasarea conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 971/2006
privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de munca.
- Ţine evidenţa meseriilor şi a profesiilor prevăzute de legislaţia specifica, pentru care este
necesară autorizarea exercitării lor.
- Ţine evidenţa posturilor de lucru care necesita examene medicale suplimentare.
- Ţine evidenţa posturilor de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită
testarea aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic.
- Monitorizează functionarea sistemelor şi dispozitivelor de protecţie, a aparaturii de măsură şi
control, precum şi a instalaţiilor de ventilare sau a altor instalaţii pentru controlul noxelor în mediul
de munca.
- Verifică starea de funcţionare a sistemelor de alarmare, avertizare, semnalizare de urgenta,
precum şi a sistemelor de sigurantă
- Informează angajatorul, în scris, asupra deficienţelor constatate în timpul controalelor efectuate
la locurile de muncă şi propune măsuri de prevenire şi protecţie.
- Identifică echipamentele individuale de protecţie necesare pentru posturile de lucru din
subunitate şi întocmeşte necesarul de dotare a lucrătorilor cu echipament individual de protecţie,
conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerinţele minime de securitate
şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de
muncă.
- Urmăreşte întreţinea, manipularea şi depozitarea adecvată a echipamentelor individuale de
protecţie şi a înlocuirii lor la termenele stabilite, precum şi în celelalte situaţii prevăzute de
Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006.
- Urmăresc realizarea măsurilor dispuse de către inspectorii de munca, cu prilejul vizitelor de
control şi al cercetării evenimentelor.
- Colaborează cu lucrătorii şi/sau reprezentanţii lucrătorilor, serviciile externe de prevenire şi
protecţie, medicul de medicina muncii, în vederea coordonării măsurilor de prevenire şi protecţie.
- Colaborează cu lucrătorii desemnaţi/serviciile interne/serviciile externe ai/ale altor angajatori, în
situaţia în care mai mulţi angajatori isi desfăşoară activitatea în acelaşi loc de munca.
- Urmăreşte actualizarea planului de avertizare, a planului de protecţie şi prevenire şi a planului
de evacuare.
- Propune sancţiuni şi stimulente pentru lucrători, pe criteriul îndeplinirii atribuţiilor în domeniul
securităţii şi sănătăţii în munca.
- Propune clauze privind securitatea şi sănătatea în munca la încheierea contractelor de prestări de
servicii cu alţi angajatori, inclusiv la cele încheiate cu angajatori străini.
- Întocmeşte necesarul de mijloace materiale pentru desfăşurarea acestor activităţi.
- Cercetează, înregistrează şi ţine evidenţa evenimentelor s.s.m..
- Aplică legislaţia în cazul înregistrării temperaturilor ridicate.
- Asigură funcţionarea comitetului de securitate şi sănătate în muncă.

ROF Pag. 103 METROREX S.A.


B-SSMCM
Nr.
Tip Ix proces A8.B-SSMCM
Crt.

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0


2 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C
Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și
3 PG 1.1.1.2.5.2 2 0
Cheltuieli
4 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 0
Stabilire, documentare şi implementare Sistem de
5 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi Sistem de Management al 2 0
Mediului
6 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0
7 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -
8 PG 1.1.4.1.1 2 0
Metrorex
9 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C
Actualizare reglementări interne, Regulament Intern
10 PG 1.1.4.3.5 2 0
Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
11 PG 1.1.4.4.1 1 C
salariaților
12 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 2 0
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
13 PG 1.2.2.1.15 2 0
control intern/managerial(SCIM)
14 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0
Controlul activităţii de transport public de călători cu
15 PS 1.2.2.1.3 1 0
metroul
Elaborare raport de activitate lunar, trimestrial, semestrial şi
16 PG 1.2.2.3.2.3 2 0
anual
17 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 C
18 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 2 0
Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea
19 PG 1.3.1.2.2 2 0
contractului individual de muncă
20 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 2 0
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program
21 PS 1.3.2.1.1 2 C
normal )
Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina
22 PG 1.3.3.1.1 1 0
muncii
Asigurarea activităţilor de prevenire şi protecţie în
23 PG 1.3.3.2.1.3 1 C
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
24 PS 1.3.3.2.1.3.1 Asigurare şi funcţionare C.S.S.M 1 C
25 PG 1.3.3.2.1.3.4 Cercetarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor SSM 1 C
26 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi distribuire tichete de masă 2 0
27 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente pentru negociere şi actualizare CCM 1 0
28 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C

ROF Pag. 104 METROREX S.A.


B-SSMCM
Nr.
Tip Ix proces A8.B-SSMCM
Crt.

29 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0


Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu
privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări
30 PG 3.1.1.3.13 2 0
achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri
nerambursabile
Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate
31 PS 3.2.1.2.4 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia
32 PS 3.2.1.2.5 1 C
datelor cu caracter personal
33 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0
Retragere din exploatare active imobilizate şi obiecte de
34 PS 4.1.1.6 2 0
inventar
35 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 0
36 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C
37 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
38 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0
Asistență și avizare juridică încheiere și derulare
39 PS 4.5.3.1.2 2 0
contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte
40 PS 4.5.3.1.5 2 0
normative
41 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0
Întocmire și realizare etape prealabile unei acțiuni litigioase
42 PS 4.5.3.1.7 2 0
(notificări, somații, puneri în întârziere)
Avizare juridică Decizii ale directorului General și
43 PS 4.5.3.1.8 2 0
reglementări interne
44 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 2 0
Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor
statului și a terților, cu excepția instanțelor de judecată și
organe de cercetare penală/urmărire penală (respectiv în
45 PS 4.5.4.2 2 0
fața Curții de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D.,
Birouri Executori Judecătorești, Birouri Notariale,
Lichidatori Judiciari, Experți Tehnici Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și
46 PS 4.5.4.3 2 0
reprezentare în fața instanțelor judecătorești
Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase
47 PS 4.5.4.3.1 inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor 2 0
judecătorești
48 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 2 0
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de cercetare
49 PS 4.5.4.6 2 0
penală/organe de urmărire penală
50 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 2 C

ROF Pag. 105 METROREX S.A.


SV-RSS
Obiect de activitate: gestionarea relaţiei cu organizaţiile sindicale şi secretariatul CA şi AGA.

Obiective:
- inițierea negocierilor pentru încheierea noului CCM cu minim 45 zile înaintea expirării
vechiului CCM, semnarea precum și înregistrarea noului contract colectiv de muncă în cel mult
două zile lucrătoare de la data semnării;
- informarea structurilor interne responsabile cu privire la hotărârile Consiliului de Administrație
și Adunării Generale a Acționarilor, în vederea publicării/implementării sarcinilor care rezultă
din hotărârile emise, în cel mult 7 zile lucrătoare de la data emiterii acestora.

SV-RSS
Nr.
Tip Ix proces A9.SV-RSS
Crt.

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0


2 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0
3 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C
Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și
4 PG 1.1.1.2.5.2 1 0
Cheltuieli
5 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C
Stabilire, documentare şi implementare Sistem de
6 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi Sistem de Management al 1 0
Mediului
7 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0
8 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -
9 PG 1.1.4.1.1 2 0
Metrorex
10 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C
Actualizare reglementări interne, Regulament Intern
11 PG 1.1.4.3.5 2 0
Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
12 PG 1.1.4.4.1 1 C
salariaților
13 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 0
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
14 PG 1.2.2.1.15 1 0
control intern/managerial(SCIM)
15 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 0
Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem
16 PG 1.2.2.1.6 2 0
Managementul Mediului
Elaborare raport de activitate lunar, trimestrial, semestrial
17 PG 1.2.2.3.2.3 1 0
şi anual
Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem
18 PG 1.2.3.1.1.1 1 0
Management Mediu efectuată de management
Elaborare sau colaborare în vederea întocmirii unor
19 PS 1.2.3.2.2.1 1 C
materiale de analiză şi sinteză
20 PS 1.2.3.2.2.2 Management contract de mandat 2 0
21 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 C
22 PG 1.3.1.2.1 Angajare personal 2 0

ROF Pag. 106 METROREX S.A.


SV-RSS
Nr.
Tip Ix proces A9.SV-RSS
Crt.

Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea


23 PG 1.3.1.2.2 2 0
contractului individual de muncă
24 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 2 0
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje
25 PS 1.3.2.1.1 2 C
(program normal )
Efectuare examene medicale şi psihologice de medicina
26 PG 1.3.3.1.1 2 0
muncii
Asigurarea activităţilor de prevenire şi protecţie în
27 PG 1.3.3.2.1.3 2 0
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
28 PG 1.3.3.2.1.3.4 Cercetarea, inregistrarea si evidenta evenimentelor SSM 2 0
29 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi distribuire tichete de masă 2 0
30 PS 1.3.4.1.1.1 Pregătire documente pentru negociere şi actualizare CCM 1 C
31 PS 1.3.4.1.2 Realizare evidenţă şi corespondenţă cu sindicatele 1 C
32 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C
33 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 2 0
Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu
privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări
34 PG 3.1.1.3.13 2 0
achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri
nerambursabile
Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate
35 PS 3.2.1.2.4 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia
36 PS 3.2.1.2.5 1 C
datelor cu caracter personal
37 PS 3.2.2.1 Asigurare secretariat CA si AGA 1 C
38 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0
39 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0
40 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 C
41 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C
42 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
43 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0
Asistență și avizare juridică încheiere și derulare
44 PS 4.5.3.1.2 2 0
contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte
45 PS 4.5.3.1.5 2 0
normative
46 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0
Întocmire și realizare etape prealabile unei acțiuni
47 PS 4.5.3.1.7 2 0
litigioase (notificări, somații, puneri în întârziere)
Avizare juridică Decizii ale directorului General și
48 PS 4.5.3.1.8 1 0
reglementări interne
49 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 2 0
50 PG 4.5.3.2 Asistenţă de specialitate resurse umane 2 0
Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor
statului și a terților, cu excepția instanțelor de judecată și
51 PS 4.5.4.2 2 0
organe de cercetare penală/urmărire penală (respectiv în
fața Curții de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D.,

ROF Pag. 107 METROREX S.A.


SV-RSS
Nr.
Tip Ix proces A9.SV-RSS
Crt.

Birouri Executori Judecătorești, Birouri Notariale,


Lichidatori Judiciari, Experți Tehnici Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și
52 PS 4.5.4.3 2 0
reprezentare în fața instanțelor judecătorești
Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase
53 PS 4.5.4.3.1 inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor 2 0
judecătorești
54 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 2 0
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de cercetare
55 PS 4.5.4.6 2 0
penală/organe de urmărire penală
56 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 2 C

ROF Pag. 108 METROREX S.A.


B. Direcţia Juridică

Direcţia Juridică (D-J) are în subordine următoarele UOG-uri:


- Serviciul Contencios (SV-C)
- Biroul Litigii, Exproprieri și Insolvență (B-LEI)
- Serviciul Asistență Juridică și Avize (SV-AJA)
- Biroul Asistență Juridică și Legislația Muncii (B-AJLM)
- Biroul Contracte și Avize (B-CA)

B-AJLM
SV-AJA
B-LEI

B-CA
SV-C
Nr.

D-J
Tip Ix proces Denumire proces
Crt.

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0


2 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C
4 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C 1 C 0 0 1 C 0 0 0 0
Stabilire, documentare şi implementare Sistem de Management al Calității
6 PG 1.1.2.1.1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
şi Sistem de Management al Mediului
7 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
8 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
9 PG 1.1.4.1.1 Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare - Metrorex 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
10 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C
Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex şi alte
11 PG 1.1.4.3.5 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
categorii
12 PG 1.1.4.4.1 Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale salariaților 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C
13 PS 1.2.1.2.1 Derulare contract de credit cu Instituţii Financiare Internaţionale 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0

ROF Pag. 109 METROREX S.A.


B-AJLM
SV-AJA
B-LEI

B-CA
SV-C
Nr.

D-J
Tip Ix proces Denumire proces
Crt.

Participare la acţiunile organizate de Ministerul Afacerilor Interne,


14 PS 1.2.1.3.1 Serviciul Român de Informații în locaţiile metroului având ca scop 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
managementul situaţiilor de urgenţă
15 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de control
16 PG 1.2.2.1.15 1 C 1 0 2 0 1 0 2 0 2 0
intern/managerial(SCIM)
17 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 A 0 0 0 0 1 C 1 C 0 0
Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem Managementul
18 PG 1.2.2.1.6 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Mediului
19 PS 1.2.2.2.1 Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea Feroviară Română 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 PG 1.2.2.3.2.3 Elaborare raport de activitate lunar, trimestrial, semestrial şi anual 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem Management Mediu
21 PG 1.2.3.1.1.1 1 C 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
efectuată de management
22 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C
23 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Calcul, evidenţă, contabilizare drepturi şi reţineri salariale, garanţii
24 PS 1.2.3.2.4.3 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
materiale şi eliberare adeverinţe
Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea contractului individual
25 PG 1.3.1.2.2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de muncă
26 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0
27 PS 1.3.2.1.1 Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program normal ) 1 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C
28 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi distribuire tichete de masă 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
29 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C
30 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 1 A 0 0 0 0 1 C 0 0 1 0
31 PS 3.1.1.3.10 Management contract concesiune patrimoniu public 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire la livrare
32 PG 3.1.1.3.13 produse, prestare servicii, execuţie lucrări achiziționate din fonduri de la 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
buget de stat și din fonduri nerambursabile

ROF Pag. 110 METROREX S.A.


B-AJLM
SV-AJA
B-LEI

B-CA
SV-C
Nr.

D-J
Tip Ix proces Denumire proces
Crt.

Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate privind protecţia


33 PS 3.2.1.2.4 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C
datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia datelor cu
34 PS 3.2.1.2.5 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C
caracter personal
35 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 PG 3.3.1.2 Tratare cereri informaţie 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 PG 3.3.1.3 Tratare propuneri 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
Încheiere și derulare de contracte de utilităţi pentru spaţii comerciale, alte
41 PS 3.3.3.4 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
echipamente
42 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44 PG 3.4.1.1 Comunicare publică 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 PS 3.4.1.4 Îmbunătățirea imaginii Metrorex pentru creșterea satisfacției clienților 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
47 PS 4.1.1.7 Management situaţie terenuri 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
48 PS 4.2.2.2 Contabilizare contracte de asociere în participaţiune 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0
49 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperare creanțe 1 A 1 C 1 C 0 0 0 0 0 0
50 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 C 1 C 0 0 1 C 0 0 0 0
52 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C
53 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
54 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 1 A 0 0 0 0 1 C 1 0 1 0
55 PS 4.5.3.1.2 Asistență și avizare juridică încheiere și derulare contracte/convenții 1 A 0 0 0 0 1 C 1 0 1 0
56 PS 4.5.3.1.5 Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte normative 1 A 0 0 0 0 1 C 1 0 1 0
57 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 1 A 0 0 0 0 1 C 1 C 0 0

ROF Pag. 111 METROREX S.A.


B-AJLM
SV-AJA
B-LEI

B-CA
SV-C
Nr.

D-J
Tip Ix proces Denumire proces
Crt.

Întocmire și realizare etape prealabile unei acțiuni litigioase (notificări,


58 PS 4.5.3.1.7 1 A 1 C 1 C 0 0 0 0 0 0
somații, puneri în întârziere)
59 PS 4.5.3.1.8 Avizare juridică Decizii ale directorului General și reglementări interne 1 A 0 0 0 0 1 C 1 0 1 0
60 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 1 A 0 0 0 0 1 C 1 0 1 0
Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor statului și a terților,
cu excepția instanțelor de judecată și organe de cercetare penală/urmărire
61 PS 4.5.4.2 penală (respectiv în fața Curții de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., 1 A 1 C 1 C 0 0 0 0 0 0
C.N.C.D., Birouri Executori Judecătorești, Birouri Notariale, Lichidatori
Judiciari, Experți Tehnici Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și reprezentare în fața
62 PS 4.5.4.3 1 A 1 C 1 C 0 0 0 0 0 0
instanțelor judecătorești
Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase inițiate de terți
63 PS 4.5.4.3.1 1 A 1 C 1 C 0 0 0 0 0 0
precum și reprezentare în fața instanțelor judecătorești
64 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 1 A 0 0 0 0 1 C 1 0 1 0
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de cercetare penală/organe de
65 PS 4.5.4.6 1 AC 1 C 1 C 0 0 0 0 0 0
urmărire penală
66 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 1 AC 1 C 1 C 0 0 0 0 0 0
67 PS 4.5.4.8 Înregistrare mențiuni la Oficiul Național al Registrului Comerțului 1 AC 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0

ROF Pag. 112 METROREX S.A.


D-J
Obiect de activitate: prestarea de servicii de consiliere juridică internă, avizarea și
reprezentarea legală a societății în relațiile cu terții.

Nr.

D-J
Tip Ix proces B1.D-J
Crt.
1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 1 0
2 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0
3 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C
4 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 0
5 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C
Stabilire, documentare şi implementare Sistem de
6 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi Sistem de Management al 1 0
Mediului
7 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0
8 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -
9 PG 1.1.4.1.1 2 0
Metrorex
10 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C
Actualizare reglementări interne, Regulament Intern
11 PG 1.1.4.3.5 2 0
Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
12 PG 1.1.4.4.1 1 C
salariaților
Derulare contract de credit cu Instituţii Financiare
13 PS 1.2.1.2.1 2 0
Internaţionale
Participare la acţiunile organizate de Ministerul Afacerilor
14 PS 1.2.1.3.1 Interne, Serviciul Român de Informații în locaţiile metroului 2 0
având ca scop managementul situaţiilor de urgenţă
15 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
16 PG 1.2.2.1.15 1 C
control intern/managerial(SCIM)
17 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 A
Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem
18 PG 1.2.2.1.6 2 0
Managementul Mediului
Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea
19 PS 1.2.2.2.1 2 0
Feroviară Română
Elaborare raport de activitate lunar, trimestrial, semestrial şi
20 PG 1.2.2.3.2.3 1 0
anual
Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem Management
21 PG 1.2.3.1.1.1 1 C
Mediu efectuată de management
22 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 C
23 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 0
Calcul, evidenţă, contabilizare drepturi şi reţineri salariale,
24 PS 1.2.3.2.4.3 2 0
garanţii materiale şi eliberare adeverinţe
Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea
25 PG 1.3.1.2.2 1 0
contractului individual de muncă
26 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 0

ROF Pag. 113 METROREX S.A.


Nr.

D-J
Tip Ix proces B1.D-J
Crt.
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program
27 PS 1.3.2.1.1 1 C
normal )
28 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi distribuire tichete de masă 2 0
29 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C
30 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 1 A
31 PS 3.1.1.3.10 Management contract concesiune patrimoniu public 2 0
Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu
privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări
32 PG 3.1.1.3.13 2 0
achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri
nerambursabile
Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate
33 PS 3.2.1.2.4 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia
34 PS 3.2.1.2.5 1 C
datelor cu caracter personal
35 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0
36 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0
37 PG 3.3.1.2 Tratare cereri informaţie 1 C
38 PG 3.3.1.3 Tratare propuneri 1 C
39 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 1 C
40 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 0
Încheiere și derulare de contracte de utilităţi pentru spaţii
41 PS 3.3.3.4 2 0
comerciale, alte echipamente
42 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 1 0
43 PG 3.3.4.3.2 Întocmire formalităţi deplasare în străinătate 1 C
44 PG 3.4.1.1 Comunicare publică 1 C
Îmbunătățirea imaginii Metrorex pentru creșterea satisfacției
45 PS 3.4.1.4 1 C
clienților
46 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 0
47 PS 4.1.1.7 Management situaţie terenuri 2 0
48 PS 4.2.2.2 Contabilizare contracte de asociere în participaţiune 2 0
49 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperare creanțe 1 A
50 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0
51 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 C
52 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C
53 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
54 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 1 A
Asistență și avizare juridică încheiere și derulare
55 PS 4.5.3.1.2 1 A
contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte
56 PS 4.5.3.1.5 1 A
normative
57 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 1 A
Întocmire și realizare etape prealabile unei acțiuni litigioase
58 PS 4.5.3.1.7 1 A
(notificări, somații, puneri în întârziere)
Avizare juridică Decizii ale directorului General și
59 PS 4.5.3.1.8 1 A
reglementări interne
60 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 1 A

ROF Pag. 114 METROREX S.A.


Nr.

D-J
Tip Ix proces B1.D-J
Crt.
Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor
statului și a terților, cu excepția instanțelor de judecată și
organe de cercetare penală/urmărire penală (respectiv în fața
61 PS 4.5.4.2 1 A
Curții de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D., Birouri
Executori Judecătorești, Birouri Notariale, Lichidatori
Judiciari, Experți Tehnici Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și
62 PS 4.5.4.3 1 A
reprezentare în fața instanțelor judecătorești
Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase
63 PS 4.5.4.3.1 inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor 1 A
judecătorești
64 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 1 A
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de cercetare
65 PS 4.5.4.6 1 AC
penală/organe de urmărire penală
66 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 1 AC
Înregistrare mențiuni la Oficiul Național al Registrului
67 PS 4.5.4.8 1 AC
Comerțului

SV-C (centralizator)
Serviciul Contencios are în subordine:
- Biroul Litigii, Exproprieri și Insolvență ( B-LEI)

B-LEI
SV-C
Nr.
Tip Ix proces B2.SV-C
Crt
1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 1 0 0 0
2 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0 0 0
3 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C 2 C
Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și
4 PG 1.1.1.2.5.2 1 0 0 0
Cheltuieli
5 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C 0 0
Stabilire, documentare şi implementare Sistem de
6 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi Sistem de Management 1 0 0 0
al Mediului
7 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0 2 0
8 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și
9 PG 1.1.4.1.1 2 0 2 0
Funcționare - Metrorex
10 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C 2 C
Actualizare reglementări interne, Regulament
11 PG 1.1.4.3.5 2 0 2 0
Intern Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale
12 PG 1.1.4.4.1 1 C 1 C
ale salariaților
Derulare contract de credit cu Instituţii Financiare
13 PS 1.2.1.2.1 2 0 2 0
Internaţionale

ROF Pag. 115 METROREX S.A.


B-LEI
SV-C
Nr.
Tip Ix proces B2.SV-C
Crt
Participare la acţiunile organizate de Ministerul
Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații
14 PS 1.2.1.3.1 2 0 0 0
în locaţiile metroului având ca scop managementul
situaţiilor de urgenţă
15 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 0 2 0
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea
16 PG 1.2.2.1.15 1 0 2 0
sistemului de control intern/managerial(SCIM)
Audit intern Sistem Managementul Calității şi
17 PG 1.2.2.1.6 2 0 0 0
Sistem Managementul Mediului
Facilitare control şi implementare măsuri -
18 PS 1.2.2.2.1 2 0 0 0
Autoritatea Feroviară Română
Elaborare raport de activitate lunar, trimestrial,
20 PG 1.2.2.3.2.3 1 0 0 0
semestrial şi anual
Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem
21 PG 1.2.3.1.1.1 1 0 0 0
Management Mediu efectuată de management
22 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 C 2 C
23 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 0 0 0
Calcul, evidenţă, contabilizare drepturi şi reţineri
24 PS 1.2.3.2.4.3 2 0 2 0
salariale, garanţii materiale şi eliberare adeverinţe
Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea
25 PG 1.3.1.2.2 1 0 0 0
contractului individual de muncă
26 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 0 0
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje
27 PS 1.3.2.1.1 2 C 2 C
(program normal )
28 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi distribuire tichete de masă 2 0 2 0
29 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C 1 C
Management contract concesiune patrimoniu
30 PS 3.1.1.3.10 2 0 2 0
public
Management derulare contracte/comenzi încheiate,
cu privire la livrare produse, prestare servicii,
31 PG 3.1.1.3.13 2 0 0 0
execuţie lucrări achiziționate din fonduri de la
buget de stat și din fonduri nerambursabile
Raportare suspiciune sub formă de incident de
32 PS 3.2.1.2.4 securitate privind protecţia datelor cu caracter 1 C 1 C
personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind
33 PS 3.2.1.2.5 1 C 1 C
protecţia datelor cu caracter personal
34 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0 0 0
Încheiere și derulare de contracte de utilităţi pentru
35 PS 3.3.3.4 2 0 0 0
spaţii comerciale, alte echipamente
36 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 1 0 0 0
37 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 0 2 0
38 PS 4.1.1.7 Management situaţie terenuri 2 0 2 0
Contabilizare contracte de asociere în
39 PS 4.2.2.2 2 0 2 0
participaţiune
40 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperare creanțe 1 C 1 C
41 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0 0 0

ROF Pag. 116 METROREX S.A.


B-LEI
SV-C
Nr.
Tip Ix proces B2.SV-C
Crt
42 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 C 0 0
43 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C 1 C
44 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0 1 0
Întocmire și realizare etape prealabile unei acțiuni
45 PS 4.5.3.1.7 1 C 1 C
litigioase (notificări, somații, puneri în întârziere)
Reprezentare Metrorex în faţa
autorităților/instituțiilor statului și a terților, cu
excepția instanțelor de judecată și organe de
cercetare penală/urmărire penală (respectiv în fața
46 PS 4.5.4.2 1 C 1 C
Curții de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E.,
C.N.C.D., Birouri Executori Judecătorești, Birouri
Notariale, Lichidatori Judiciari, Experți Tehnici
Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și
47 PS 4.5.4.3 1 C 1 C
reprezentare în fața instanțelor judecătorești
Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni
48 PS 4.5.4.3.1 litigioase inițiate de terți precum și reprezentare în 1 C 1 C
fața instanțelor judecătorești
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de
49 PS 4.5.4.6 1 C 1 C
cercetare penală/organe de urmărire penală
50 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 1 C 1 C

SV-C
Obiect de activitate: acordarea de asistență juridică internă și reprezentarea legală a societății în
relațiile cu terții.

Nr. SV-C
Tip Ix proces B2.SV-C
Crt.
1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 1 0
2 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 0
3 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C
4 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 1 0
5 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C
Stabilire, documentare şi implementare Sistem de
6 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi Sistem de Management al 1 0
Mediului
7 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0
8 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -
9 PG 1.1.4.1.1 2 0
Metrorex
10 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C
Actualizare reglementări interne, Regulament Intern
11 PG 1.1.4.3.5 2 0
Metrorex şi alte categorii

ROF Pag. 117 METROREX S.A.


SV-C
Nr.
Tip Ix proces B2.SV-C
Crt.
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
12 PG 1.1.4.4.1 1 C
salariaților
Derulare contract de credit cu Instituţii Financiare
13 PS 1.2.1.2.1 2 0
Internaţionale
Participare la acţiunile organizate de Ministerul Afacerilor
14 PS 1.2.1.3.1 Interne, Serviciul Român de Informații în locaţiile metroului 2 0
având ca scop managementul situaţiilor de urgenţă
15 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 0
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
16 PG 1.2.2.1.15 1 0
control intern/managerial(SCIM)
Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem
17 PG 1.2.2.1.6 2 0
Managementul Mediului
Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea
18 PS 1.2.2.2.1 2 0
Feroviară Română
Elaborare raport de activitate lunar, trimestrial, semestrial şi
20 PG 1.2.2.3.2.3 1 0
anual
Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem Management
21 PG 1.2.3.1.1.1 1 0
Mediu efectuată de management
22 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 C
23 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 2 0
Calcul, evidenţă, contabilizare drepturi şi reţineri salariale,
24 PS 1.2.3.2.4.3 2 0
garanţii materiale şi eliberare adeverinţe
Executarea, modificarea, suspendarea și încetarea
25 PG 1.3.1.2.2 1 0
contractului individual de muncă
26 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program
27 PS 1.3.2.1.1 2 C
normal )
28 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi distribuire tichete de masă 2 0
29 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C
30 PS 3.1.1.3.10 Management contract concesiune patrimoniu public 2 0
Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu
privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări
31 PG 3.1.1.3.13 2 0
achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri
nerambursabile
Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate
32 PS 3.2.1.2.4 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia
33 PS 3.2.1.2.5 1 C
datelor cu caracter personal
34 PS 3.2.1.3 Management parteneriate necomerciale 2 0
Încheiere și derulare de contracte de utilităţi pentru spaţii
35 PS 3.3.3.4 2 0
comerciale, alte echipamente
36 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 1 0
37 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 0
38 PS 4.1.1.7 Management situaţie terenuri 2 0
39 PS 4.2.2.2 Contabilizare contracte de asociere în participaţiune 2 0
40 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperare creanțe 1 C
41 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0

ROF Pag. 118 METROREX S.A.


SV-C
Nr.
Tip Ix proces B2.SV-C
Crt.
42 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 C
43 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C
44 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
Întocmire și realizare etape prealabile unei acțiuni litigioase
45 PS 4.5.3.1.7 1 C
(notificări, somații, puneri în întârziere)
Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor
statului și a terților, cu excepția instanțelor de judecată și
organe de cercetare penală/urmărire penală (respectiv în fața
46 PS 4.5.4.2 1 C
Curții de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D., Birouri
Executori Judecătorești, Birouri Notariale, Lichidatori
Judiciari, Experți Tehnici Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și
47 PS 4.5.4.3 1 C
reprezentare în fața instanțelor judecătorești
Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase
48 PS 4.5.4.3.1 inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor 1 C
judecătorești
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de cercetare
49 PS 4.5.4.6 1 C
penală/organe de urmărire penală
50 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 1 C

B-LEI
Obiect de activitate: apărarea intereselor Metrorex SA în litigiile de orice natură (civil, penal,
insolvență/faliment, exproprieri, achiziții publice, conflicte de muncă, etc.) prin reprezentarea
legală a societății în fața instanțelor judecătorești de orice grad precum și în fața altor instituții
ale statului.

B-LEI
Nr.
Tip Ix proces B3.B-LEI
Crt.
1 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C
2 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0
3 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -
4 PG 1.1.4.1.1 2 0
Metrorex
5 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C
Actualizare reglementări interne, Regulament Intern
6 PG 1.1.4.3.5 2 0
Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
7 PG 1.1.4.4.1 1 C
salariaților
Derulare contract de credit cu Instituţii Financiare
8 PS 1.2.1.2.1 2 0
Internaţionale
9 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 2 0
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
10 PG 1.2.2.1.15 2 0
control intern/managerial(SCIM)

ROF Pag. 119 METROREX S.A.


B-LEI
Nr.
Tip Ix proces B3.B-LEI
Crt.
11 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 C
Calcul, evidenţă, contabilizare drepturi şi reţineri
12 PS 1.2.3.2.4.3 2 0
salariale, garanţii materiale şi eliberare adeverinţe
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje
13 PS 1.3.2.1.1 2 C
(program normal )
14 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi distribuire tichete de masă 2 0
15 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C
16 PS 3.1.1.3.10 Management contract concesiune patrimoniu public 2 0
Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate
17 PS 3.2.1.2.4 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia
18 PS 3.2.1.2.5 1 C
datelor cu caracter personal
19 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 0
20 PS 4.1.1.7 Management situaţie terenuri 2 0
21 PS 4.2.2.2 Contabilizare contracte de asociere în participaţiune 2 0
22 PS 4.2.2.3 Urmărire debitori/recuperare creanțe 1 C
23 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C
24 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
Întocmire și realizare etape prealabile unei acțiuni
25 PS 4.5.3.1.7 1 C
litigioase (notificări, somații, puneri în întârziere)
Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor
statului și a terților, cu excepția instanțelor de judecată și
organe de cercetare penală/urmărire penală (respectiv în
26 PS 4.5.4.2 1 C
fața Curții de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D.,
Birouri Executori Judecătorești, Birouri Notariale,
Lichidatori Judiciari, Experți Tehnici Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și
27 PS 4.5.4.3 1 C
reprezentare în fața instanțelor judecătorești
Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase
28 PS 4.5.4.3.1 inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor 1 C
judecătorești
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de cercetare
29 PS 4.5.4.6 1 C
penală/organe de urmărire penală
30 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 1 C

ROF Pag. 120 METROREX S.A.


SV-AJA (centralizator)
Serviciul Asistență Juridică și Avize are în subordine:
- Biroul Asistență Juridică și Legislația Muncii ( B-AJLM)
- Biroul Contracte și Avize (B-CA)

B-AJLM
SV-AJA

B-CA
Nr.
Tip Ix proces B4.SV-AJA
Crt

Elaborare şi urmărire plan de formare


1 PG 1.1.1.2.4.1 2 C 2 C 2 C
profesională
Identificare, documentare şi implementare
2 PG 1.1.2.1 1 C 0 0 0 0
procese
Stabilire, documentare şi implementare
3 PG 1.1.2.1.1 Sistem de Management al Calității şi 1 0 0 0 0 0
Sistem de Management al Mediului
4 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0 2 0 2 0
Actualizare structură posturi şi stat de
5 PG 1.1.3.2.1 2 0 2 0 2 0
funcţii
Actualizare Regulament de Organizare și
6 PG 1.1.4.1.1 2 0 2 0 2 0
Funcționare - Metrorex
7 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C 2 C 2 C
Actualizare reglementări interne,
8 PG 1.1.4.3.5 Regulament Intern Metrorex şi alte 2 0 2 0 2 0
categorii
Evaluarea performanțelor profesionale
9 PG 1.1.4.4.1 1 C 1 C 1 C
individuale ale salariaților
Derulare contract de credit cu Instituţii
10 PS 1.2.1.2.1 2 0 0 0 2 0
Financiare Internaţionale
11 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 0 2 0 2 0
Implementarea, menținerea și
12 PG 1.2.2.1.15 îmbunătățirea sistemului de control 1 0 2 0 2 0
intern/managerial(SCIM)
13 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 C 1 C 0 0
Audit intern Sistem Managementul
14 PG 1.2.2.1.6 2 0 0 0 0 0
Calității şi Sistem Managementul Mediului
Analiză Sistem Management Calitate şi
15 PG 1.2.3.1.1.1 Sistem Management Mediu efectuată de 1 0 0 0 0 0
management
Urmărire publicare declaraţii de avere şi de
16 PS 1.2.3.2.2.5 2 C 2 C 2 C
interese
Calcul, evidenţă, contabilizare drepturi şi
17 PS 1.2.3.2.4.3 reţineri salariale, garanţii materiale şi 2 0 0 0 2 0
eliberare adeverinţe
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi
18 PS 1.3.2.1.1 2 C 2 C 2 C
pontaje (program normal )
19 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi distribuire tichete de masă 2 0 0 0 2 0
20 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C 1 C 1 C

ROF Pag. 121 METROREX S.A.


B-AJLM
SV-AJA

B-CA
Nr.
Tip Ix proces B4.SV-AJA
Crt

Avizare juridică Documentaţie de atribuire


21 PS 3.1.1.1.5 1 C 0 0 1 0
A.P.
Management contract concesiune
22 PS 3.1.1.3.10 2 0 0 0 2 0
patrimoniu public
Raportare suspiciune sub formă de incident
23 PS 3.2.1.2.4 de securitate privind protecţia datelor cu 1 C 1 C 1 C
caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate
24 PS 3.2.1.2.5 privind protecţia datelor cu caracter 1 C 1 C 1 C
personal
25 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 0 0 0 0 0
26 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 0 0 0 2 0
27 PS 4.1.1.7 Management situaţie terenuri 2 0 0 0 2 0
Contabilizare contracte de asociere în
28 PS 4.2.2.2 2 0 0 0 2 0
participaţiune
29 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 C 0 0 0 0
30 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C 1 C 1 C
31 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0 1 0 1 0
32 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 1 C 1 0 1 0
Asistență și avizare juridică încheiere și
33 PS 4.5.3.1.2 1 C 1 0 1 0
derulare contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii,
34 PS 4.5.3.1.5 1 C 1 0 1 0
reglementări, acte normative
35 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 1 C 1 C 0 0
Avizare juridică Decizii ale directorului
36 PS 4.5.3.1.8 1 C 1 0 1 0
General și reglementări interne
37 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 1 C 1 0 1 0
38 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 1 C 1 0 1 0
Înregistrare mențiuni la Oficiul Național al
39 PS 4.5.4.8 1 C 0 0 0 0
Registrului Comerțului

ROF Pag. 122 METROREX S.A.


SV-AJA
Obiect de activitate: prestarea de servicii de consiliere juridică internă și avizare documente
încheiate de societate, din punct de vedere al legalității lor.

SV-AJA
Nr.
Tip Ix proces B4.SV-AJA
Crt

1 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C


2 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C
Stabilire, documentare şi implementare Sistem de
3 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi Sistem de Management al 1 0
Mediului
4 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0
5 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -
6 PG 1.1.4.1.1 2 0
Metrorex
7 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C
Actualizare reglementări interne, Regulament Intern
8 PG 1.1.4.3.5 2 0
Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
9 PG 1.1.4.4.1 1 C
salariaților
Derulare contract de credit cu Instituţii Financiare
10 PS 1.2.1.2.1 2 0
Internaţionale
11 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 0
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
12 PG 1.2.2.1.15 1 0
control intern/managerial(SCIM)
13 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 C
Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem
14 PG 1.2.2.1.6 2 0
Managementul Mediului
Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem
15 PG 1.2.3.1.1.1 1 0
Management Mediu efectuată de management
16 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 C
Calcul, evidenţă, contabilizare drepturi şi reţineri salariale,
17 PS 1.2.3.2.4.3 2 0
garanţii materiale şi eliberare adeverinţe
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje
18 PS 1.3.2.1.1 2 C
(program normal )
19 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi distribuire tichete de masă 2 0
20 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C
21 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 1 C
22 PS 3.1.1.3.10 Management contract concesiune patrimoniu public 2 0
Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate
23 PS 3.2.1.2.4 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia
24 PS 3.2.1.2.5 1 C
datelor cu caracter personal
25 PS 3.3.3.1 Încheiere contracte de asociere / închiriere 2 0
26 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 0
27 PS 4.1.1.7 Management situaţie terenuri 2 0

ROF Pag. 123 METROREX S.A.


SV-AJA
Nr.
Tip Ix proces B4.SV-AJA
Crt

28 PS 4.2.2.2 Contabilizare contracte de asociere în participaţiune 2 0


29 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 C
30 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C
31 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
32 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 1 C
Asistență și avizare juridică încheiere și derulare
33 PS 4.5.3.1.2 1 C
contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte
34 PS 4.5.3.1.5 1 C
normative
35 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 1 C
Avizare juridică Decizii ale directorului General și
36 PS 4.5.3.1.8 1 C
reglementări interne
37 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 1 C
38 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 1 C
Înregistrare mențiuni la Oficiul Național al Registrului
39 PS 4.5.4.8 1 C
Comerțului

B-AJLM
Obiect de activitate: prestarea de servicii de consiliere juridică internă și avizarea documentelor
interne și externe specifice legislației muncii.

B-AJLM
Nr.
Tip Ix proces B5.B-AJLM
Crt.

1 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C


2 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0
3 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -
4 PG 1.1.4.1.1 2 0
Metrorex
5 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C
Actualizare reglementări interne, Regulament Intern
6 PG 1.1.4.3.5 2 0
Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
7 PG 1.1.4.4.1 1 C
salariaților
8 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 2 0
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
9 PG 1.2.2.1.15 2 0
control intern/managerial(SCIM)
10 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 1 C
11 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 C
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje
12 PS 1.3.2.1.1 2 C
(program normal )
13 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C

ROF Pag. 124 METROREX S.A.


B-AJLM
Nr.
Tip Ix proces B5.B-AJLM
Crt.

Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate


14 PS 3.2.1.2.4 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia
15 PS 3.2.1.2.5 1 C
datelor cu caracter personal
16 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C
17 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
18 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 1 0
Asistență și avizare juridică încheiere și derulare
19 PS 4.5.3.1.2 1 0
contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte
20 PS 4.5.3.1.5 1 0
normative
21 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 1 C
Avizare juridică Decizii ale directorului General și
22 PS 4.5.3.1.8 1 0
reglementări interne
23 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 1 0
24 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 1 0

B-CA
Obiect de activitate: prestarea de servicii de consiliere juridică internă și avizarea
documentațiilor de atribuire de produse, servicii, lucrări, a proiectelor de contracte, a
contractelor de utilități pentru spațiile comerciale, a contractelor de închiriere, a contractelor
comerciale, a deciziilor de recepție, etc.

B-CA
Nr.
Tip Ix proces B6.B-CA
Crt.
1 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C
2 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0
3 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -
4 PG 1.1.4.1.1 2 0
Metrorex
5 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C
Actualizare reglementări interne, Regulament Intern
6 PG 1.1.4.3.5 2 0
Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
7 PG 1.1.4.4.1 1 C
salariaților
Derulare contract de credit cu Instituţii Financiare
8 PS 1.2.1.2.1 2 0
Internaţionale
9 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 2 0
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
10 PG 1.2.2.1.15 2 0
control intern/managerial(SCIM)
11 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 C

ROF Pag. 125 METROREX S.A.


B-CA
Nr.
Tip Ix proces B6.B-CA
Crt.
Calcul, evidenţă, contabilizare drepturi şi reţineri
12 PS 1.2.3.2.4.3 2 0
salariale, garanţii materiale şi eliberare adeverinţe
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje
13 PS 1.3.2.1.1 2 C
(program normal )
14 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi distribuire tichete de masă 2 0
15 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C
16 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 1 0
17 PS 3.1.1.3.10 Management contract concesiune patrimoniu public 2 0
Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate
18 PS 3.2.1.2.4 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia
19 PS 3.2.1.2.5 1 C
datelor cu caracter personal
20 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 2 0
21 PS 4.1.1.7 Management situaţie terenuri 2 0
22 PS 4.2.2.2 Contabilizare contracte de asociere în participaţiune 2 0
23 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C
24 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
25 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 1 0
Asistență și avizare juridică încheiere și derulare
26 PS 4.5.3.1.2 1 0
contracte/convenții
Asistență juridică-elaborare decizii, reglementări, acte
27 PS 4.5.3.1.5 1 0
normative
Avizare juridică Decizii ale directorului General și
28 PS 4.5.3.1.8 1 0
reglementări interne
29 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 1 0
30 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 1 0

ROF Pag. 126 METROREX S.A.


C. Direcţia Tehnică și Investiții

Direcţia Tehnică și Investiții (D-TINV) are în subordine următoarele UOG-uri:


- Serviciul Tehnic (SV-TEH)
- Biroul Documentații Tehnice și Avize CTE (B-DTA)
- Biroul Tehnic MR (B-TMR)
- Biroul Mecano-Energetic (B-ME)
- Serviciul Implementare Proiecte Investiții (SV-IPI)
- Biroul Unități Implementare Investiții (B-UII)
- Biroul Monitorizare,Gestiune și Predare Mijloace Fixe (B-MGP)
- Biroul Credite Bugetare și Cereri de Finanțare (B-CBCF)
-Serviciul Managementul Finanțărilor Externe (SV-MFE)

SV-MFE
B-CBCF
SV-TEH
D-TINV

B-TMR

B-MGP
B-DTA

SV-IPI
B-ME

B-UII
Nr.
Tip Ix proces Denumire proces
Crt

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0


Planificare anuală şi raportare
2 PS 1.1.1.2.1.1 internă-indicator "tren km 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
convenţional"
Planificare anuală prestații -
3 PS 1.1.1.2.2 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Infrastructură
Planificare anuală -
4 PS 1.1.1.2.3.3 1 A 1 C 1 C 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
Dezvoltare - alte categorii
Elaborare şi urmărire plan de
5 PG 1.1.1.2.4.1 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C
formare profesională
Planificare anuală - Elaborare
6 PG 1.1.1.2.5.2 Buget de Venituri și 1 0 1 0 1 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 2 0
Cheltuieli

ROF Pag. 127 METROREX S.A.


SV-MFE
B-CBCF
SV-TEH
D-TINV

B-TMR

B-MGP
B-DTA

SV-IPI
B-ME

B-UII
Nr.
Tip Ix proces Denumire proces
Crt

Analiză, pregătire și
promovare investiții prin
7 PS 1.1.1.3.1.1 Hotărâre de Guvern, conform 1 A 1 C 1 C 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
strategiei de dezvoltare
Metrorex
Întocmire şi rectificare
8 PG 1.1.1.3.2 1 A 1 C 1 C 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
Program de Investiţii
Elaborare Plan de evacuare
9 PG 1.1.1.5.3 angajaţi şi bunuri Metrorex în 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
situaţii de urgenţă
Elaborare Planuri de protecţie
10 PG 1.1.1.5.4 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
civilă
Identificare, documentare şi
11 PG 1.1.2.1 1 C 1 C 2 0 2 0 2 0 1 C 2 0 2 0 2 0 1 C
implementare procese
Stabilire, documentare şi
implementare Sistem de
12 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0
Sistem de Management al
Mediului
Adaptare şi actualizare
13 PG 1.1.3.1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
organigramă
Actualizare structură posturi
14 PG 1.1.3.2.1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
şi stat de funcţii
Actualizare Regulament de
15 PG 1.1.4.1.1 Organizare și Funcționare - 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
Metrorex
Elaborare şi actualizare fişă
16 PG 1.1.4.2.1 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C
post

ROF Pag. 128 METROREX S.A.


SV-MFE
B-CBCF
SV-TEH
D-TINV

B-TMR

B-MGP
B-DTA

SV-IPI
B-ME

B-UII
Nr.
Tip Ix proces Denumire proces
Crt

Actualizare reglementări
17 PS 1.1.4.3.4 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
interne - PTE
Actualizare reglementări
18 PG 1.1.4.3.5 interne, Regulament Intern 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor
19 PG 1.1.4.4.1 profesionale individuale ale 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C
salariaților
Urmărire Program de
20 PS 1.2.1.1.1 1 A 1 C 1 C 2 0 2 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0
Investiţii
Derulare contract de credit cu
21 PS 1.2.1.2.1 Instituţii Financiare 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 1 C
Internaţionale
Iniţiere şi urmărire Contract
22 PS 1.2.1.2.2 1 A 2 0 0 0 2 0 2 0 1 C 1 0 0 0 0 0 0 0
de consultanţă lucrări
Iniţiere şi urmărire Contract
23 PS 1.2.1.2.3 1 A 1 C 1 C 2 0 0 0 1 C 1 0 0 0 0 0 0 0
de proiectare
Elaborarea și transmiterea
cererilor de finanțare pentru
24 PS 1.2.1.2.4 1 A 1 0 1 0 0 0 0 0 1 C 1 C 0 0 0 0 1 C
obținerea de fonduri externe
nerambursabile
Monitorizare proiecte
25 PS 1.2.1.2.5 finanțate din fonduri externe 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 1 0 1 0 0 0
nerambursabile
Întocmire cerere de
rambursare pentru proiectele
26 PS 1.2.1.2.6 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 0 0 1 C 0 0
finanțate din fonduri externe
nerambursabile

ROF Pag. 129 METROREX S.A.


SV-MFE
B-CBCF
SV-TEH
D-TINV

B-TMR

B-MGP
B-DTA

SV-IPI
B-ME

B-UII
Nr.
Tip Ix proces Denumire proces
Crt

Modificarea contractului de
27 PS 1.2.1.2.7 finanțare din fonduri externe 1 A 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 C
nerambursabile
Managementul riscurilor în
implementarea Programului
28 PS 1.2.1.2.8 1 A 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 C
de Cooperare Elvețiano -
Român
Cercetare şi întocmire dosare
29 PS 1.2.2.1.1 deranjamente şi 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
neconformităţi
30 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0
Implementarea, menținerea și
îmbunătățirea sistemului de
31 PG 1.2.2.1.15 1 C 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0
control
intern/managerial(SCIM)
Întocmire dosare de cercetare
32 PG 1.2.2.1.2.1 2 C 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
disciplinară
Audit intern Sistem
Managementul Calității şi
33 PG 1.2.2.1.6 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Sistem Managementul
Mediului
Facilitare control şi
34 PS 1.2.2.2.1 implementare măsuri - 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
Autoritatea Feroviară Română
Elaborare raport de activitate
35 PG 1.2.2.3.2.3 lunar, trimestrial, semestrial şi 1 0 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0 1 0
anual
Raportare internă - Utilizare
36 PS 1.2.2.3.2.4 1 C 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
timp de muncă; Nr. mediu

ROF Pag. 130 METROREX S.A.


SV-MFE
B-CBCF
SV-TEH
D-TINV

B-TMR

B-MGP
B-DTA

SV-IPI
B-ME

B-UII
Nr.
Tip Ix proces Denumire proces
Crt

scriptic; Personal existent;


Situaţii statistice
Raportare şi urmărire evoluţie
37 PS 1.2.2.3.4.2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
Buget deVenituri și Cheltuieli
Analiză Sistem Management
Calitate şi Sistem
38 PG 1.2.3.1.1.1 1 C 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Management Mediu efectuată
de management
Întocmire programe de
39 PS 1.2.3.2 1 A 1 C 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
eficiență energetică
Monitorizare grafic de
40 PS 1.2.3.2.1.1 circulație Tren Electric de 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Metrou
Buletin informativ zilnic
41 PS 1.2.3.2.1.3 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
activitate exploatare Metrorex
Urmărire publicare declaraţii
42 PS 1.2.3.2.2.5 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C
de avere şi de interese
Raportare externă -
43 PS 1.2.3.2.3 1 A 1 C 1 C 0 0 0 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 0
Dezvoltare
Întocmire jurnal vânzare,
cumpărare, centralizare şi
44 PS 1.2.3.2.4.2 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
închidere TVA, facturi
primite şi plată furnizori
Management proiecte de
45 PS 1.2.3.3 1 A 1 C 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
crestere a eficientei energetice
46 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C
Instruire şi autorizare personal
47 PS 1.3.1.3.4 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cu atribuţii de SC

ROF Pag. 131 METROREX S.A.


SV-MFE
B-CBCF
SV-TEH
D-TINV

B-TMR

B-MGP
B-DTA

SV-IPI
B-ME

B-UII
Nr.
Tip Ix proces Denumire proces
Crt

Însoţire, îndrumare şi control


48 PS 1.3.1.3.6 activitate personal de 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
conducere TEM
Întocmire şi urmărire
49 PS 1.3.2.1.1 programe de lucru şi pontaje 1 C 1 0 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C
(program normal )
Asigurarea activităţilor de
prevenire şi protecţie în
50 PG 1.3.3.2.1.3 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
domeniul securităţii şi
sănătăţii în muncă
Evidenţă şi distribuire tichete
51 PS 1.3.3.3.1 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
de masă
52 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C
53 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Planificare lunară şi
54 PS 2.1.6.1 participare aplicaţii-vagon 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
intervenţie
Intervenţie operativă
55 PS 2.1.6.2 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare-vagon intervenţie
Tratare deranjamente
56 PS 2.3.1 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(defecţiuni tehnice MR)
Tratare incidente (situaţii de
57 PS 2.3.2 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
urgenţă)
58 PS 2.4.10 Monitorizare tehnică - MR 1 C 1 C 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Predarea și recepția la/de la
59 PS 2.4.12 mentenanță a materialului 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
rulant

ROF Pag. 132 METROREX S.A.


SV-MFE
B-CBCF
SV-TEH
D-TINV

B-TMR

B-MGP
B-DTA

SV-IPI
B-ME

B-UII
Nr.
Tip Ix proces Denumire proces
Crt

Întreținere,revizii, reparaţii,
60 PS 2.4.13 management - instalații ATC, 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EE, EM, SCB
Asigurare asistenţă tehnică la
61 PS 2.4.21 lucrări efectuate de terţi - 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS
62 PS 2.4.32 Verificări metrologice - EE 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Monitorizare consum
63 PS 2.4.5.3 1 A 1 C 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
energetic
Achizițiile publice cu excepția
64 PG 3.1.1.1.1 programelor/proiectelor cu 1 0 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 2 0 2 0 2 0
finanțare nerambursabilă
Elaborare specificaţii tehnice
65 PG 3.1.1.1.2 1 C 1 C 0 0 1 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
- AP
Avizare tehnică pentru Caiet
66 PS 3.1.1.1.4 1 A 1 C 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
de sarcini
Avizare juridică
67 PS 3.1.1.1.5 Documentaţie de atribuire 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
A.P.
Management derulare
contracte/comenzi încheiate,
cu privire la livrare produse,
68 PG 3.1.1.3.13 prestare servicii, execuţie 1 A 1 0 1 0 2 0 2 0 1 C 1 0 1 0 1 0 0 0
lucrări achiziționate din
fonduri de la buget de stat și
din fonduri nerambursabile
Achizițiile publice aferente
69 PG 3.1.1.3.29 programelor/ proiectelor cu 1 C 1 0 1 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0
finanțare nerambursabilă

ROF Pag. 133 METROREX S.A.


SV-MFE
B-CBCF
SV-TEH
D-TINV

B-TMR

B-MGP
B-DTA

SV-IPI
B-ME

B-UII
Nr.
Tip Ix proces Denumire proces
Crt

Obţinere titlu legal pentru


70 PS 3.1.1.4 ocupare terenuri prin 1 A 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
expropriere
Management tehnic contracte
de lucrări, servicii, furnizare(
71 PS 3.2.1.1 energie, ape uzate, 1 C 1 C 0 0 0 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gospodărire ape, comunicații,
etc)
Raportare suspiciune sub
formă de incident de
72 PS 3.2.1.2.4 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C
securitate privind protecţia
datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor
persoanei vizate privind
73 PS 3.2.1.2.5 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C
protecţia datelor cu caracter
personal
Eliberare acord/aviz pentru
74 PS 3.2.2.2 terti, pentru lucrari de 1 A 1 C 1 C 1 0 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
investitii si de sistematizare
75 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
76 PG 3.3.1.2 Tratare cereri informaţie 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
77 PG 3.3.1.3 Tratare propuneri 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
78 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Însotire firme prestatoare sau
79 PS 3.3.4.2.1 beneficiare servicii în spaţii 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
publice şi tehnice
Asigurare protocol vizite
80 PS 3.3.4.2.2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
primite

ROF Pag. 134 METROREX S.A.


SV-MFE
B-CBCF
SV-TEH
D-TINV

B-TMR

B-MGP
B-DTA

SV-IPI
B-ME

B-UII
Nr.
Tip Ix proces Denumire proces
Crt

Întocmire formalităţi
81 PG 3.3.4.3.1 1 A 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 1 C
deplasare în ţară
82 PG 3.4.1.1 Comunicare publică 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Îmbunătățirea imaginii
83 PS 3.4.1.4 Metrorex pentru creșterea 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
satisfacției clienților
Intrare în patrimoniu active
84 PG 4.1.1.2 imobilizate şi obiecte de 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 0 0 1 C 0 0 0 0
inventar
Realizare evidenţă mijloace
85 PG 4.1.1.3 1 C 1 C 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C 1 C 1 C 0 0
fixe şi obiecte de inventar
Inventariere anuală
86 PG 4.1.1.4 1 C 1 C 0 0 0 0 0 0 1 C 1 C 1 C 1 C 0 0
patrimoniu
Retragere din exploatare
87 PS 4.1.1.6 active imobilizate şi obiecte 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
de inventar
Eliberare materiale / produse
88 PS 4.1.4.3 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
din magazie
Contabilizare şi evidenţă
89 PS 4.1.5.1 1 C 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
mijloace fixe
Contabilizare şi evidenţă
90 PS 4.2.3.3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
credite externe
Urmărire cheltuieli pe
91 PS 4.2.3.5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
obiectiv de investiţie
Urmărire garanţie pe obiectiv
92 PS 4.2.3.6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
de investiţie
Efectuare plăţi taxe - lucrări
93 PS 4.2.3.7 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C 1 0 0 0 1 0 0 0
de investiţie

ROF Pag. 135 METROREX S.A.


SV-MFE
B-CBCF
SV-TEH
D-TINV

B-TMR

B-MGP
B-DTA

SV-IPI
B-ME

B-UII
Nr.
Tip Ix proces Denumire proces
Crt

Angajare, lichidare,
94 PS 4.2.3.9 ordonanţare şi plata 1 C 1 0 1 C 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cheltuielilor (ALOP)
Închidere de lună prin
95 PS 4.2.6.2 2 C 0 0 0 0 0 0 0 0 2 C 2 C 0 0 2 C 0 0
întocmire balanţă de verificare
Efectuarea plăților aferente
proiectelor cu finanțare
externă nerambursabilă,
96 PS 4.2.6.4 rambursabilă, a sumelor de la 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
bugetul statului, venituri
proprii, serviciul datoriei
publice
Management proiecte de
97 PS 4.3.1.2 2 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
tehnologia informaţiei
Gestiune site Metrorex și
98 PS 4.3.2.5 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
portal Intranet
99 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 C 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C 1 0 1 0 1 0 1 C
100 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C 1 C
101 PS 4.3.4.3.2 Gestionare bibliotecă tehnică 1 C 1 C 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Întocmire documentație
pentru autorizare activitate
102 PS 4.4.1.1 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
transport călători pe liniile de
metrou
Autorizare şi verificare
103 PS 4.4.1.3 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
metrologică
Întocmire documentație
pentru omologare /
104 PS 4.4.1.5 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
agrementare produse şi
servicii feroviare critice

ROF Pag. 136 METROREX S.A.


SV-MFE
B-CBCF
SV-TEH
D-TINV

B-TMR

B-MGP
B-DTA

SV-IPI
B-ME

B-UII
Nr.
Tip Ix proces Denumire proces
Crt

Analiza şi omologarea
105 PS 4.4.1.8 1 A 1 C 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
modernizărilor
106 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0
107 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0
Asistență și avizare juridică
108 PS 4.5.3.1.2 încheiere și derulare 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare
109 PS 4.5.3.1.5 decizii, reglementări, acte 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
normative
Asistență juridică -legislația
110 PS 4.5.3.1.6 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
muncii
Întocmire și realizare etape
prealabile unei acțiuni
111 PS 4.5.3.1.7 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
litigioase (notificări, somații,
puneri în întârziere)
Avizare juridică Decizii ale
112 PS 4.5.3.1.8 directorului General și 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
reglementări interne
Avizare juridică proiecte de
113 PS 4.5.3.1.9 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
acte normative
Asigurare secretariat CTE și
114 PS 4.5.3.4 1 A 1 C 1 C 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
gestionarea avizelor CTE
Traduceri documente aferente
115 PS 4.5.3.5 proiectelor cu finantare 1 A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 C
externa în/din limba engleză
Reprezentare Metrorex în faţa
116 PS 4.5.4.2 autorităților/instituțiilor 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
statului și a terților, cu

ROF Pag. 137 METROREX S.A.


SV-MFE
B-CBCF
SV-TEH
D-TINV

B-TMR

B-MGP
B-DTA

SV-IPI
B-ME

B-UII
Nr.
Tip Ix proces Denumire proces
Crt

excepția instanțelor de
judecată și organe de
cercetare penală/urmărire
penală (respectiv în fața Curții
de Conturi, A.N.A.P.,
A.N.R.D.E., C.N.C.D.,
Birouri Executori
Judecătorești, Birouri
Notariale, Lichidatori
Judiciari, Experți Tehnici
Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni
litigioase precum și
117 PS 4.5.4.3 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
reprezentare în fața instanțelor
judecătorești
Întocmire și realizare apărări
în cadrul Acțiuni litigioase
118 PS 4.5.4.3.1 inițiate de terți precum și 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
reprezentare în fața instanțelor
judecătorești
119 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0
Reprezentarea Metrorex în
fața organelor de cercetare
120 PS 4.5.4.6 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 0 0
penală/organe de urmărire
penală
Punere în executare Hotărâri
121 PS 4.5.4.7 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 0 0
Judecătorești

ROF Pag. 138 METROREX S.A.


D-TINV
Obiect de activitate: Contribuie la dezvoltarea şi modernizarea reţelei de metrou:
- din punct de vedere tehnic/ tehnologic şi prin coordonarea activităţii CTE;
- prin implementarea, derularea şi punerea în funcţiune a proiectelor de investiţii finanţate de la
bugetul de stat, fonduri externe rambursabile şi fonduri externe nerambursabile;
- prin coordonarea activităţii de accesare de fonduri externe rambursabile/ nerambursabile pentru
finanţarea proiectelor de dezvoltare şi modernizare a reţelei de metrou.
Misiuni: Satisfacerea interesului public, social şi de protecţie civilă, prin asigurarea serviciului
public de transport de persoane cu metroul pe reţeaua de căi ferate subterane şi supraterane, în
condiţii de siguranţă a circulaţiei şi confort la nivelul exigenţei europene prin:
- dezvoltarea organizaţiei din punct de vedere tehnic şi tehnologic;
- coordonarea tehnică în domeniul materialului rulant pentru asigurarea serviciului de transport
de persoane cu metroul pe reţeaua de căi ferate subterane şi supraterane;
- monitorizarea fondurilor alocate programelor de investiţii;
- coordonarea investiţiilor, în relaţia cu autorităţile publice centrale şi locale, executantul,
consultantul şi direcţiile de specialitate din cadrul Metrorex S.A.;
- accesarea de fonduri externe rambursabile/ nerambursabile în vederea finanţării proiectelor de
dezvoltare şi modernizare a reţelei de metrou.
Obiective:
- coordonarea tehnică şi tehnologică a organizaţiei, precum şi a activităţii CTE;
- gestionarea programelor de investiţii;
- eliberarea avizelor Metrorex S.A. pentru documentaţii tehnice;
- avizarea documentaţiilor tehnice pentru organizaţie şi pentru terţi;
- asigurarea unor condiţii optime de confort pentru călători prin monitorizarea implementării
operative a soluţiilor tehnice avizate;
- implementarea unor soluţii tehnice noi la parcul de material rulant de construcţie veche de tip
ASTRA, în scopul creşterii condiţiilor de confort oferite prin diminuarea defectelor;
- înlocuirea eşalonată a parcului de material rulat de construcţie veche de tip ASTRA cu material
rulant de construcţie nouă;
- întocmirea şi promovarea planului de eficientizare energetică a Metrorex S.A. cu măsuri pe
termen scurt, mediu, lung;
- adoptarea declaraţiei privind promovarea politicii de eficienţă energetică la metrou, în
conformitate cu reglementările în vigoare;
- întocmirea Programului de creştere a eficienţei energetice pentru tracţiune, elemente de reţea şi
receptoare aferente unor staţii de metrou care se transmite anual către ANRE conform legislaţiei
în vigoare;
- implementarea şi monitorizarea contractelor de execuţie lucrări, prestări servicii şi furnizare de
produse, predarea mijlocului fix rezultat din acestea şi întocmirea documentelor de deschidere de
credite bugetare şi de cereri de rambursare a finanţărilor aferente;
- gestionarea optimă a derulării contractelor, astfel încât să fie atinşi indicatorii propuşi;
- gestionarea optimă a documentelor specifice, astfel încât să fie respectate reglementările
specifice în vigoare;
- coordonarea activităţilor necesare întocmirii documentelor de deshidere de credite bugetare şi de
cereri de rambursare;
- elaborarea şi depunerea cererilor de finanţare în scopul obţinerii fondurilor externe
nerambursabile pentru proiectele de dezvoltare şi modernizare a reţelei de metrou;
- încheierea Contractelor de finanţare/Acordurilor pentru finanţarea proiectelor de dezvoltare şi
modernizare a reţelei de metrou din fonduri externe rambursabile/nerambursabile de la Instituţii
Financiare Internaţionale/Comisia Europeană etc;

ROF Pag. 139 METROREX S.A.


Atribuții:
- coordonarea birourilor din subordine;
- gestionarea bibliotecii tehnice;
- urmărirea programelor de investiţii;
- actualizarea programelor de investiţii;
- asigurarea secretariatului CTE;
- eliberarea acordurilor/ avizelor pentru terți (persoane fizice sau juridice);
- eliberarea acordurilor/ avizelor pentru lucrări de investiții și sistematizare;
- monitorizarea din punct de vedere tehnic a materialului rulant din parcul de exploatare al
Metrorex S.A.;
- participare la elaborarea specificaţiilor tehnice pentru achiziţii publice referitoare la materialul
rulant/ energie electrică şi avizare tehnică pentru caietele de sarcini aferente;
- tratare sesizări şi reclamaţii referitoare la problemele tehnice ale materialului rulant;
- participare în comisiile de omologare/ agrementare produse şi servicii feroviare critice pentru
materialul rulant/ instalaţii de infrastructură;
- administrare documentaţie tehnică material rulant în relaţia cu furnizorul şi prestatorul de servicii
de mentenanţă material rulant;
- participarea la derularea din punct de vedere tehnic a achiziţiei de trenuri noi de metrou și a
contractelor de investiții;
- elaborarea politicii de monitorizare și de publicare a consumului de energie;
- transmiterea către direcțiile interesate, a tarifelor reglementate, în conformitate cu ordinele
ANRE, valide ori de câte ori intervin modificări ale acestora, în vederea facturării consumului de
energie electrică a consumatorilor terți;
- analiza proiectelor noi pentru extinderea reţelei de metrou;
- facturarea consumului de utilităţi pentru contractele derulate de Direcţia Tehnică și de Investiții
pentru proiecte de investiţii;
- implementarea proiectelor de investiţii;
- implementarea contractelor de execuţie lucrări, prestări servicii şi furnizare de produse;
- monitorizarea şi gestionarea echipamentelor/ utilajelor provenite din investiţii şi întocmirea
documentelor necesare în vederea preluării în patrimoniul societăţii;
- monitorizarea şi gestiunea documentelor specifice, astfel încât să se asigure o cursivitate în
derulare şi o evidenţă clară a resurselor financiare;
- elaborarea şi depunerea cererilor de finanţare aferente proiectelor de dezvoltare şi modernizare
a reţelei de metrou;
- demersuri în vederea încheierii/ amendării, prin act adiţional, a contractelor de finanţare/
acordurilor aferente proiectelor de dezvoltare şi modernizare a reţelei de metrou;
- managementul riscurilor în implementarea Programului de Cooperare Elveţiano – Român;
- traducerea documentelor aferente proiectelor cu finanţare externă în/ din limba engleză.
D-TINV

Nr.
Tip Ix proces Denumire proces
Crt

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0


Planificare anuală şi raportare internă-indicator "tren
2 PS 1.1.1.2.1.1 2 0
km convenţional"
3 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală prestații - Infrastructură 2 0
4 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 A
5 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C

ROF Pag. 140 METROREX S.A.


D-TINV
Nr.
Tip Ix proces Denumire proces
Crt

Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și


6 PG 1.1.1.2.5.2 1 0
Cheltuieli
Analiză, pregătire și promovare investiții prin
7 PS 1.1.1.3.1.1 Hotărâre de Guvern, conform strategiei de dezvoltare 1 A
Metrorex
8 PG 1.1.1.3.2 Întocmire şi rectificare Program de Investiţii 1 A
Elaborare Plan de evacuare angajaţi şi bunuri
9 PG 1.1.1.5.3 2 0
Metrorex în situaţii de urgenţă
10 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă 2 0
11 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C
Stabilire, documentare şi implementare Sistem de
12 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi Sistem de Management al 1 0
Mediului
13 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0
14 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare
15 PG 1.1.4.1.1 2 0
- Metrorex
16 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C
17 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 2 0
Actualizare reglementări interne, Regulament Intern
18 PG 1.1.4.3.5 2 0
Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale
19 PG 1.1.4.4.1 1 C
ale salariaților
20 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 1 A
Derulare contract de credit cu Instituţii Financiare
21 PS 1.2.1.2.1 2 0
Internaţionale
22 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 1 A
23 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 1 A
Elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare
24 PS 1.2.1.2.4 1 A
pentru obținerea de fonduri externe nerambursabile
Monitorizare proiecte finanțate din fonduri externe
25 PS 1.2.1.2.5 1 A
nerambursabile
Întocmire cerere de rambursare pentru proiectele
26 PS 1.2.1.2.6 1 A
finanțate din fonduri externe nerambursabile
Modificarea contractului de finanțare din fonduri
27 PS 1.2.1.2.7 1 A
externe nerambursabile
Managementul riscurilor în implementarea
28 PS 1.2.1.2.8 1 A
Programului de Cooperare Elvețiano - Român
Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi
29 PS 1.2.2.1.1 2 0
neconformităţi
30 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 C
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea
31 PG 1.2.2.1.15 1 C
sistemului de control intern/managerial(SCIM)
32 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 C
Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem
33 PG 1.2.2.1.6 2 0
Managementul Mediului

ROF Pag. 141 METROREX S.A.


D-TINV
Nr.
Tip Ix proces Denumire proces
Crt

Facilitare control şi implementare măsuri -


34 PS 1.2.2.2.1 2 0
Autoritatea Feroviară Română
Elaborare raport de activitate lunar, trimestrial,
35 PG 1.2.2.3.2.3 1 0
semestrial şi anual
Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr.
36 PS 1.2.2.3.2.4 1 C
mediu scriptic; Personal existent; Situaţii statistice
Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și
37 PS 1.2.2.3.4.2 1 0
Cheltuieli
Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem
38 PG 1.2.3.1.1.1 1 C
Management Mediu efectuată de management
39 PS 1.2.3.2 Întocmire programe de eficiență energetică 1 A
Monitorizare grafic de circulație Tren Electric de
40 PS 1.2.3.2.1.1 2 0
Metrou
Buletin informativ zilnic activitate exploatare
41 PS 1.2.3.2.1.3 2 0
Metrorex
42 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 C
43 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 A
Întocmire jurnal vânzare, cumpărare, centralizare şi
44 PS 1.2.3.2.4.2 1 0
închidere TVA, facturi primite şi plată furnizori
Management proiecte de crestere a eficientei
45 PS 1.2.3.3 1 A
energetice
46 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C
47 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 2 0
Însoţire, îndrumare şi control activitate personal de
48 PS 1.3.1.3.6 2 0
conducere TEM
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje
49 PS 1.3.2.1.1 1 C
(program normal )
Asigurarea activităţilor de prevenire şi protecţie în
50 PG 1.3.3.2.1.3 2 0
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
51 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi distribuire tichete de masă 2 0
52 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C
53 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR 2 0
Planificare lunară şi participare aplicaţii-vagon
54 PS 2.1.6.1 1 0
intervenţie
55 PS 2.1.6.2 Intervenţie operativă exploatare-vagon intervenţie 2 0
56 PS 2.3.1 Tratare deranjamente (defecţiuni tehnice MR) 1 0
57 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 1 0
58 PS 2.4.10 Monitorizare tehnică - MR 1 C
Predarea și recepția la/de la mentenanță a
59 PS 2.4.12 2 0
materialului rulant
Întreținere,revizii, reparaţii, management - instalații
60 PS 2.4.13 1 0
ATC, EE, EM, SCB
Asigurare asistenţă tehnică la lucrări efectuate de terţi
61 PS 2.4.21 1 0
- ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS
62 PS 2.4.32 Verificări metrologice - EE 1 0
63 PS 2.4.5.3 Monitorizare consum energetic 1 A

ROF Pag. 142 METROREX S.A.


D-TINV
Nr.
Tip Ix proces Denumire proces
Crt

Achizițiile publice cu excepția


64 PG 3.1.1.1.1 1 0
programelor/proiectelor cu finanțare nerambursabilă
65 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C
66 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 A
67 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 2 0
Management derulare contracte/comenzi încheiate,
cu privire la livrare produse, prestare servicii,
68 PG 3.1.1.3.13 1 A
execuţie lucrări achiziționate din fonduri de la buget
de stat și din fonduri nerambursabile
Achizițiile publice aferente programelor/ proiectelor
69 PG 3.1.1.3.29 1 C
cu finanțare nerambursabilă
Obţinere titlu legal pentru ocupare terenuri prin
70 PS 3.1.1.4 1 A
expropriere
Management tehnic contracte de lucrări, servicii,
71 PS 3.2.1.1 furnizare( energie, ape uzate, gospodărire ape, 1 C
comunicații, etc)
Raportare suspiciune sub formă de incident de
72 PS 3.2.1.2.4 securitate privind protecţia datelor cu caracter 1 C
personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind
73 PS 3.2.1.2.5 1 C
protecţia datelor cu caracter personal
Eliberare acord/aviz pentru terti, pentru lucrari de
74 PS 3.2.2.2 1 A
investitii si de sistematizare
75 PS 3.3.1.1 Tratare audienţe 2 0
76 PG 3.3.1.2 Tratare cereri informaţie 1 C
77 PG 3.3.1.3 Tratare propuneri 1 C
78 PG 3.3.1.5 Tratare sesizări şi reclamaţii 1 C
Însotire firme prestatoare sau beneficiare servicii în
79 PS 3.3.4.2.1 2 0
spaţii publice şi tehnice
80 PS 3.3.4.2.2 Asigurare protocol vizite primite 2 0
81 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 1 A
82 PG 3.4.1.1 Comunicare publică 1 C
Îmbunătățirea imaginii Metrorex pentru creșterea
83 PS 3.4.1.4 1 C
satisfacției clienților
Intrare în patrimoniu active imobilizate şi obiecte de
84 PG 4.1.1.2 1 C
inventar
Realizare evidenţă mijloace fixe şi obiecte de
85 PG 4.1.1.3 1 C
inventar
86 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C
Retragere din exploatare active imobilizate şi obiecte
87 PS 4.1.1.6 2 0
de inventar
88 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0
89 PS 4.1.5.1 Contabilizare şi evidenţă mijloace fixe 1 C
90 PS 4.2.3.3 Contabilizare şi evidenţă credite externe 2 0
91 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 1 0
92 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0

ROF Pag. 143 METROREX S.A.


D-TINV
Nr.
Tip Ix proces Denumire proces
Crt

93 PS 4.2.3.7 Efectuare plăţi taxe - lucrări de investiţie 1 A


Angajare, lichidare, ordonanţare şi plata cheltuielilor
94 PS 4.2.3.9 1 C
(ALOP)
95 PS 4.2.6.2 Închidere de lună prin întocmire balanţă de verificare 2 C
Efectuarea plăților aferente proiectelor cu finanțare
externă nerambursabilă, rambursabilă, a sumelor de
96 PS 4.2.6.4 2 0
la bugetul statului, venituri proprii, serviciul datoriei
publice
97 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0
98 PS 4.3.2.5 Gestiune site Metrorex și portal Intranet 2 0
99 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 C
100 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C
101 PS 4.3.4.3.2 Gestionare bibliotecă tehnică 1 C
Întocmire documentație pentru autorizare activitate
102 PS 4.4.1.1 2 0
transport călători pe liniile de metrou
103 PS 4.4.1.3 Autorizare şi verificare metrologică 1 0
Întocmire documentație pentru omologare /
104 PS 4.4.1.5 1 0
agrementare produse şi servicii feroviare critice
105 PS 4.4.1.8 Analiza şi omologarea modernizărilor 1 A
106 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
107 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0
Asistență și avizare juridică încheiere și derulare
108 PS 4.5.3.1.2 2 0
contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări,
109 PS 4.5.3.1.5 2 0
acte normative
110 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0
Întocmire și realizare etape prealabile unei acțiuni
111 PS 4.5.3.1.7 2 0
litigioase (notificări, somații, puneri în întârziere)
Avizare juridică Decizii ale directorului General și
112 PS 4.5.3.1.8 2 0
reglementări interne
113 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 2 0
Asigurare secretariat CTE și gestionarea avizelor
114 PS 4.5.3.4 1 A
CTE
Traduceri documente aferente proiectelor cu
115 PS 4.5.3.5 1 A
finantare externa în/din limba engleză
Reprezentare Metrorex în faţa
autorităților/instituțiilor statului și a terților, cu
excepția instanțelor de judecată și organe de cercetare
116 PS 4.5.4.2 penală/urmărire penală (respectiv în fața Curții de 2 0
Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D., Birouri
Executori Judecătorești, Birouri Notariale,
Lichidatori Judiciari, Experți Tehnici Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și
117 PS 4.5.4.3 2 0
reprezentare în fața instanțelor judecătorești

ROF Pag. 144 METROREX S.A.


D-TINV
Nr.
Tip Ix proces Denumire proces
Crt

Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni


118 PS 4.5.4.3.1 litigioase inițiate de terți precum și reprezentare în 2 0
fața instanțelor judecătorești
119 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 2 0
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de
120 PS 4.5.4.6 2 0
cercetare penală/organe de urmărire penală
121 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 2 C

SV-TEH (centralizator)
Serviciul Tehnic are în subordine următoarele UOG-uri:
- Biroul Documentații Tehnice și Avize CTE (B-DTA)
- Biroul Tehnic MR (B-TMR)
- Biroul Mecano-Energetic (B-ME)

SV-TEH

B-TMR
B-DTA

B-ME
Nr.
Tip Ix proces C2.SV-TEH
Crt

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 0 2 0 2 0


Planificare anuală şi raportare
2 PS 1.1.1.2.1.1 internă-indicator "tren km 2 0 0 0 2 0 0 0
convenţional"
Planificare anuală prestații -
3 PS 1.1.1.2.2 2 0 2 0 2 0 2 0
Infrastructură
Planificare anuală - Dezvoltare - alte
4 PS 1.1.1.2.3.3 1 C 1 C 0 0 0 0
categorii
Elaborare şi urmărire plan de formare
5 PG 1.1.1.2.4.1 2 C 2 C 2 C 2 C
profesională
Planificare anuală - Elaborare Buget
6 PG 1.1.1.2.5.2 1 0 1 0 2 0 2 0
de Venituri și Cheltuieli
Analiză, pregătire și promovare
investiții prin Hotărâre de Guvern,
7 PS 1.1.1.3.1.1 1 C 1 C 2 0 1 0
conform strategiei de dezvoltare
Metrorex
Întocmire şi rectificare Program de
8 PG 1.1.1.3.2 1 C 1 C 0 0 0 0
Investiţii
Elaborare Plan de evacuare angajaţi
9 PG 1.1.1.5.3 şi bunuri Metrorex în situaţii de 2 0 2 0 2 0 2 0
urgenţă
10 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă 2 0 0 0 2 0 2 0
Identificare, documentare şi
11 PG 1.1.2.1 1 C 2 0 2 0 2 0
implementare procese
Stabilire, documentare şi
12 PG 1.1.2.1.1 1 0 2 0 2 0 2 0
implementare Sistem de

ROF Pag. 145 METROREX S.A.


SV-TEH

B-TMR
B-DTA

B-ME
Nr.
Tip Ix proces C2.SV-TEH
Crt

Management al Calității şi Sistem de


Management al Mediului
13 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0 2 0 2 0 2 0
Actualizare structură posturi şi stat de
14 PG 1.1.3.2.1 2 0 2 0 2 0 2 0
funcţii
Actualizare Regulament de
15 PG 1.1.4.1.1 2 0 2 0 2 0 2 0
Organizare și Funcționare - Metrorex
16 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C 2 C 2 C 2 C
Actualizare reglementări interne -
17 PS 1.1.4.3.4 2 0 0 0 2 0 2 0
PTE
Actualizare reglementări interne,
18 PG 1.1.4.3.5 Regulament Intern Metrorex şi alte 2 0 2 0 2 0 2 0
categorii
Evaluarea performanțelor
19 PG 1.1.4.4.1 profesionale individuale ale 1 C 1 C 1 C 1 C
salariaților
20 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 1 C 1 C 2 0 2 0
Derulare contract de credit cu
21 PS 1.2.1.2.1 2 0 0 0 0 0 0 0
Instituţii Financiare Internaţionale
Iniţiere şi urmărire Contract de
22 PS 1.2.1.2.2 2 0 0 0 2 0 2 0
consultanţă lucrări
Iniţiere şi urmărire Contract de
23 PS 1.2.1.2.3 1 C 1 C 2 0 0 0
proiectare
Elaborarea și transmiterea cererilor
24 PS 1.2.1.2.4 de finanțare pentru obținerea de 1 0 1 0 0 0 0 0
fonduri externe nerambursabile
Modificarea contractului de finanțare
25 PS 1.2.1.2.7 1 0 1 0 0 0 0 0
din fonduri externe nerambursabile
Managementul riscurilor în
26 PS 1.2.1.2.8 implementarea Programului de 1 0 1 0 0 0 0 0
Cooperare Elvețiano - Român
Cercetare şi întocmire dosare
27 PS 1.2.2.1.1 2 0 0 0 2 0 2 0
deranjamente şi neconformităţi
28 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 0 2 0 2 0 2 0
Implementarea, menținerea și
29 PG 1.2.2.1.15 îmbunătățirea sistemului de control 1 0 2 0 2 0 2 0
intern/managerial(SCIM)
Întocmire dosare de cercetare
30 PG 1.2.2.1.2.1 2 0 2 0 2 0 2 0
disciplinară
Audit intern Sistem Managementul
31 PG 1.2.2.1.6 Calității şi Sistem Managementul 2 0 0 0 0 0 0 0
Mediului
Facilitare control şi implementare
32 PS 1.2.2.2.1 măsuri - Autoritatea Feroviară 2 0 2 0 2 0 2 0
Română

ROF Pag. 146 METROREX S.A.


SV-TEH

B-TMR
B-DTA

B-ME
Nr.
Tip Ix proces C2.SV-TEH
Crt

Elaborare raport de activitate lunar,


33 PG 1.2.2.3.2.3 1 0 1 0 2 0 1 0
trimestrial, semestrial şi anual
Raportare internă - Utilizare timp de
34 PS 1.2.2.3.2.4 muncă; Nr. mediu scriptic; Personal 1 0 0 0 0 0 0 0
existent; Situaţii statistice
Raportare şi urmărire evoluţie Buget
35 PS 1.2.2.3.4.2 1 0 1 0 0 0 0 0
deVenituri și Cheltuieli
Analiză Sistem Management Calitate
36 PG 1.2.3.1.1.1 şi Sistem Management Mediu 1 0 0 0 0 0 0 0
efectuată de management
Întocmire programe de eficiență
37 PS 1.2.3.2 1 C 0 0 0 0 1 C
energetică
Monitorizare grafic de circulație Tren
38 PS 1.2.3.2.1.1 2 0 0 0 2 0 0 0
Electric de Metrou
Buletin informativ zilnic activitate
39 PS 1.2.3.2.1.3 2 0 0 0 2 0 0 0
exploatare Metrorex
Urmărire publicare declaraţii de
40 PS 1.2.3.2.2.5 2 C 2 C 2 C 2 C
avere şi de interese
41 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 C 1 C 0 0 0 0
Întocmire jurnal vânzare, cumpărare,
42 PS 1.2.3.2.4.2 centralizare şi închidere TVA, facturi 1 0 0 0 0 0 0 0
primite şi plată furnizori
Management proiecte de crestere a
43 PS 1.2.3.3 1 C 0 0 0 0 1 C
eficientei energetice
44 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 1 0 1 0 1 0
Instruire şi autorizare personal cu
45 PS 1.3.1.3.4 2 0 0 0 2 0 0 0
atribuţii de SC
Însoţire, îndrumare şi control
46 PS 1.3.1.3.6 activitate personal de conducere 2 0 0 0 2 0 0 0
TEM
Întocmire şi urmărire programe de
47 PS 1.3.2.1.1 1 0 2 C 2 C 2 C
lucru şi pontaje (program normal )
Asigurarea activităţilor de prevenire
48 PG 1.3.3.2.1.3 şi protecţie în domeniul securităţii şi 2 0 2 0 2 0 0 0
sănătăţii în muncă
Evidenţă şi distribuire tichete de
49 PS 1.3.3.3.1 2 0 2 0 2 0 2 0
masă
50 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C 1 C 1 C 1 C
51 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR 2 0 0 0 2 0 0 0
Planificare lunară şi participare
52 PS 2.1.6.1 1 0 0 0 1 0 0 0
aplicaţii-vagon intervenţie
Intervenţie operativă exploatare-
53 PS 2.1.6.2 2 0 0 0 2 0 0 0
vagon intervenţie
Tratare deranjamente (defecţiuni
54 PS 2.3.1 1 0 0 0 1 0 2 0
tehnice MR)
55 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 1 0 0 0 1 0 0 0

ROF Pag. 147 METROREX S.A.


SV-TEH

B-TMR
B-DTA

B-ME
Nr.
Tip Ix proces C2.SV-TEH
Crt

56 PS 2.4.10 Monitorizare tehnică - MR 1 C 0 0 1 C 0 0


Predarea și recepția la/de la
57 PS 2.4.12 2 0 0 0 2 0 0 0
mentenanță a materialului rulant
Întreținere,revizii, reparaţii,
58 PS 2.4.13 management - instalații ATC, EE, 1 0 0 0 0 0 1 0
EM, SCB
Asigurare asistenţă tehnică la lucrări
59 PS 2.4.21 efectuate de terţi - ATC, EE, EM, 1 0 0 0 1 0 0 0
SCB, LT, AIS
60 PS 2.4.32 Verificări metrologice - EE 1 0 0 0 0 0 1 0
61 PS 2.4.5.3 Monitorizare consum energetic 1 C 0 0 0 0 1 C
Achizițiile publice cu excepția
62 PG 3.1.1.1.1 programelor/proiectelor cu finanțare 1 0 1 0 2 0 0 0
nerambursabilă
63 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C 0 0 1 0 1 C
Avizare tehnică pentru Caiet de
64 PS 3.1.1.1.4 1 C 1 0 1 0 1 0
sarcini
Avizare juridică Documentaţie de
65 PS 3.1.1.1.5 2 0 0 0 2 0 2 0
atribuire A.P.
Management derulare
contracte/comenzi încheiate, cu
privire la livrare produse, prestare
66 PG 3.1.1.3.13 1 0 1 0 2 0 2 0
servicii, execuţie lucrări achiziționate
din fonduri de la buget de stat și din
fonduri nerambursabile
Achizițiile publice aferente
67 PG 3.1.1.3.29 programelor/ proiectelor cu finanțare 1 0 1 0 2 0 0 0
nerambursabilă
Management tehnic contracte de
lucrări, servicii, furnizare( energie,
68 PS 3.2.1.1 1 C 0 0 0 0 1 C
ape uzate, gospodărire ape,
comunicații, etc)
Raportare suspiciune sub formă de
69 PS 3.2.1.2.4 incident de securitate privind 1 C 1 C 1 C 1 C
protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei
70 PS 3.2.1.2.5 vizate privind protecţia datelor cu 1 C 1 C 1 C 1 C
caracter personal
Eliberare acord/aviz pentru terti,
71 PS 3.2.2.2 pentru lucrari de investitii si de 1 C 1 C 1 0 1 C
sistematizare
72 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0 2 0 2 0 0 0
Realizare evidenţă mijloace fixe şi
73 PG 4.1.1.3 1 C 0 0 0 0 0 0
obiecte de inventar
74 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C 0 0 0 0 0 0

ROF Pag. 148 METROREX S.A.


SV-TEH

B-TMR
B-DTA

B-ME
Nr.
Tip Ix proces C2.SV-TEH
Crt

Retragere din exploatare active


75 PS 4.1.1.6 2 0 0 0 0 0 0 0
imobilizate şi obiecte de inventar
Eliberare materiale / produse din
76 PS 4.1.4.3 2 0 2 0 2 0 2 0
magazie
Urmărire cheltuieli pe obiectiv de
77 PS 4.2.3.5 1 0 0 0 0 0 0 0
investiţie
Urmărire garanţie pe obiectiv de
78 PS 4.2.3.6 1 0 0 0 0 0 0 0
investiţie
Angajare, lichidare, ordonanţare şi
79 PS 4.2.3.9 1 0 1 C 0 0 0 0
plata cheltuielilor (ALOP)
Efectuarea plăților aferente
proiectelor cu finanțare externă
nerambursabilă, rambursabilă, a
80 PS 4.2.6.4 2 0 2 0 0 0 0 0
sumelor de la bugetul statului,
venituri proprii, serviciul datoriei
publice
Dezvoltare internă și exploatare de
81 PS 4.3.1.1 2 0 0 0 0 0 2 0
aplicaţii informatice
Management proiecte de tehnologia
82 PS 4.3.1.2 2 0 2 0 0 0 2 0
informaţiei
Gestiune site Metrorex și portal
83 PS 4.3.2.5 2 0 2 0 2 0 2 0
Intranet
84 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 C 1 0 1 0 1 0
85 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C 1 C 1 C 1 C
86 PS 4.3.4.3.2 Gestionare bibliotecă tehnică 1 C 2 0 2 0 0 0
Întocmire documentație pentru
87 PS 4.4.1.1 autorizare activitate transport călători 2 0 0 0 2 0 0 0
pe liniile de metrou
88 PS 4.4.1.3 Autorizare şi verificare metrologică 1 0 0 0 0 0 1 0
Întocmire documentație pentru
89 PS 4.4.1.5 omologare / agrementare produse şi 1 0 0 0 1 0 0 0
servicii feroviare critice
Analiza şi omologarea
90 PS 4.4.1.8 1 C 0 0 1 0 1 0
modernizărilor
91 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0 1 0 1 0 1 0
92 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 0 0 0 0 0 0
Asistență și avizare juridică încheiere
93 PS 4.5.3.1.2 2 0 0 0 2 0 2 0
și derulare contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii,
94 PS 4.5.3.1.5 2 0 0 0 2 0 2 0
reglementări, acte normative
95 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0 0 0 2 0 2 0
Întocmire și realizare etape prealabile
96 PS 4.5.3.1.7 unei acțiuni litigioase (notificări, 2 0 0 0 2 0 2 0
somații, puneri în întârziere)

ROF Pag. 149 METROREX S.A.


SV-TEH

B-TMR
B-DTA

B-ME
Nr.
Tip Ix proces C2.SV-TEH
Crt

Avizare juridică Decizii ale


97 PS 4.5.3.1.8 directorului General și reglementări 2 0 0 0 2 0 2 0
interne
Avizare juridică proiecte de acte
98 PS 4.5.3.1.9 2 0 0 0 2 0 2 0
normative
Asigurare secretariat CTE și
99 PS 4.5.3.4 1 C 1 C 0 0 2 0
gestionarea avizelor CTE
Reprezentare Metrorex în faţa
autorităților/instituțiilor statului și a
terților, cu excepția instanțelor de
judecată și organe de cercetare
penală/urmărire penală (respectiv în
100 PS 4.5.4.2 2 0 0 0 2 0 2 0
fața Curții de Conturi, A.N.A.P.,
A.N.R.D.E., C.N.C.D., Birouri
Executori Judecătorești, Birouri
Notariale, Lichidatori Judiciari,
Experți Tehnici Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni
101 PS 4.5.4.3 litigioase precum și reprezentare în 2 0 2 0 2 0 2 0
fața instanțelor judecătorești
Întocmire și realizare apărări în
cadrul Acțiuni litigioase inițiate de
102 PS 4.5.4.3.1 2 0 2 0 2 0 2 0
terți precum și reprezentare în fața
instanțelor judecătorești
103 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 2 0 0 0 2 0 2 0
Reprezentarea Metrorex în fața
104 PS 4.5.4.6 organelor de cercetare penală/organe 2 0 2 0 2 0 2 0
de urmărire penală
Punere în executare Hotărâri
105 PS 4.5.4.7 2 C 2 C 2 C 2 C
Judecătorești

ROF Pag. 150 METROREX S.A.


SV-TEH
Obiect de activitate: coordonarea tehnică și tehnologică a dezvoltării organizației, gestionarea
bibliotecii tehnice.
Misiuni: dezvoltarea organizației din punct de vedere tehnic și tehnologic contribuind astfel la
asigurarea serviciului public de transport de persoane cu metroul, în condiții de siguranță a
circulației și confort la nivelul exigențelor europene.
Obiective: coordonarea tehnică și tehnologică a organizației; coordonarea activității CTE.
Atribuții: coordonarea birourilor din subordine: Biroul Documentații Tehnice și Avize CTE,
Biroul Tehnic MR, Biroul Mecano-Energetic; gestionarea Bibliotecii Tehnice.

SV-TEH
Nr.
Tip Ix proces C2.SV-TEH
Crt

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0


Planificare anuală şi raportare internă-indicator "tren km
2 PS 1.1.1.2.1.1 2 0
convenţional"
3 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală prestații - Infrastructură 2 0
4 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 C
5 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C
Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și
6 PG 1.1.1.2.5.2 1 0
Cheltuieli
Analiză, pregătire și promovare investiții prin Hotărâre de
7 PS 1.1.1.3.1.1 1 C
Guvern, conform strategiei de dezvoltare Metrorex
8 PG 1.1.1.3.2 Întocmire şi rectificare Program de Investiţii 1 C
Elaborare Plan de evacuare angajaţi şi bunuri Metrorex în
9 PG 1.1.1.5.3 2 0
situaţii de urgenţă
10 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă 2 0
11 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C
Stabilire, documentare şi implementare Sistem de
12 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi Sistem de Management al 1 0
Mediului
13 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0
14 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -
15 PG 1.1.4.1.1 2 0
Metrorex
16 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C
17 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 2 0
Actualizare reglementări interne, Regulament Intern
18 PG 1.1.4.3.5 2 0
Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
19 PG 1.1.4.4.1 1 C
salariaților
20 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 1 C
Derulare contract de credit cu Instituţii Financiare
21 PS 1.2.1.2.1 2 0
Internaţionale
22 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 2 0
23 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 1 C
Elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare pentru
24 PS 1.2.1.2.4 1 0
obținerea de fonduri externe nerambursabile

ROF Pag. 151 METROREX S.A.


SV-TEH
Nr.
Tip Ix proces C2.SV-TEH
Crt

Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe


25 PS 1.2.1.2.7 1 0
nerambursabile
Managementul riscurilor în implementarea Programului
26 PS 1.2.1.2.8 1 0
de Cooperare Elvețiano - Român
Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi
27 PS 1.2.2.1.1 2 0
neconformităţi
28 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 0
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
29 PG 1.2.2.1.15 1 0
control intern/managerial(SCIM)
30 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0
Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem
31 PG 1.2.2.1.6 2 0
Managementul Mediului
Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea
32 PS 1.2.2.2.1 2 0
Feroviară Română
Elaborare raport de activitate lunar, trimestrial, semestrial
33 PG 1.2.2.3.2.3 1 0
şi anual
Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu
34 PS 1.2.2.3.2.4 1 0
scriptic; Personal existent; Situaţii statistice
Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și
35 PS 1.2.2.3.4.2 1 0
Cheltuieli
Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem
36 PG 1.2.3.1.1.1 1 0
Management Mediu efectuată de management
37 PS 1.2.3.2 Întocmire programe de eficiență energetică 1 C
38 PS 1.2.3.2.1.1 Monitorizare grafic de circulație Tren Electric de Metrou 2 0
39 PS 1.2.3.2.1.3 Buletin informativ zilnic activitate exploatare Metrorex 2 0
40 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 C
41 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 C
Întocmire jurnal vânzare, cumpărare, centralizare şi
42 PS 1.2.3.2.4.2 1 0
închidere TVA, facturi primite şi plată furnizori
43 PS 1.2.3.3 Management proiecte de crestere a eficientei energetice 1 C
44 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C
45 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 2 0
Însoţire, îndrumare şi control activitate personal de
46 PS 1.3.1.3.6 2 0
conducere TEM
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje
47 PS 1.3.2.1.1 1 0
(program normal )
Asigurarea activităţilor de prevenire şi protecţie în
48 PG 1.3.3.2.1.3 2 0
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
49 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi distribuire tichete de masă 2 0
50 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C
51 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR 2 0
52 PS 2.1.6.1 Planificare lunară şi participare aplicaţii-vagon intervenţie 1 0
53 PS 2.1.6.2 Intervenţie operativă exploatare-vagon intervenţie 2 0
54 PS 2.3.1 Tratare deranjamente (defecţiuni tehnice MR) 1 0
55 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 1 0

ROF Pag. 152 METROREX S.A.


SV-TEH
Nr.
Tip Ix proces C2.SV-TEH
Crt

56 PS 2.4.10 Monitorizare tehnică - MR 1 C


Predarea și recepția la/de la mentenanță a materialului
57 PS 2.4.12 2 0
rulant
Întreținere,revizii, reparaţii, management - instalații ATC,
58 PS 2.4.13 1 0
EE, EM, SCB
Asigurare asistenţă tehnică la lucrări efectuate de terţi -
59 PS 2.4.21 1 0
ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS
60 PS 2.4.32 Verificări metrologice - EE 1 0
61 PS 2.4.5.3 Monitorizare consum energetic 1 C
Achizițiile publice cu excepția programelor/proiectelor cu
62 PG 3.1.1.1.1 1 0
finanțare nerambursabilă
63 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C
64 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 C
65 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 2 0
Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu
privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie
66 PG 3.1.1.3.13 1 0
lucrări achiziționate din fonduri de la buget de stat și din
fonduri nerambursabile
Achizițiile publice aferente programelor/ proiectelor cu
67 PG 3.1.1.3.29 1 0
finanțare nerambursabilă
Management tehnic contracte de lucrări, servicii,
68 PS 3.2.1.1 furnizare( energie, ape uzate, gospodărire ape, 1 C
comunicații, etc)
Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate
69 PS 3.2.1.2.4 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia
70 PS 3.2.1.2.5 1 C
datelor cu caracter personal
Eliberare acord/aviz pentru terti, pentru lucrari de
71 PS 3.2.2.2 1 C
investitii si de sistematizare
72 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0
73 PG 4.1.1.3 Realizare evidenţă mijloace fixe şi obiecte de inventar 1 C
74 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C
Retragere din exploatare active imobilizate şi obiecte de
75 PS 4.1.1.6 2 0
inventar
76 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0
77 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 1 0
78 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0
Angajare, lichidare, ordonanţare şi plata cheltuielilor
79 PS 4.2.3.9 1 0
(ALOP)
Efectuarea plăților aferente proiectelor cu finanțare
80 PS 4.2.6.4 externă nerambursabilă, rambursabilă, a sumelor de la 2 0
bugetul statului, venituri proprii, serviciul datoriei publice
81 PS 4.3.1.1 Dezvoltare internă și exploatare de aplicaţii informatice 2 0
82 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0
83 PS 4.3.2.5 Gestiune site Metrorex și portal Intranet 2 0
84 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 C

ROF Pag. 153 METROREX S.A.


SV-TEH
Nr.
Tip Ix proces C2.SV-TEH
Crt

85 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C
86 PS 4.3.4.3.2 Gestionare bibliotecă tehnică 1 C
Întocmire documentație pentru autorizare activitate
87 PS 4.4.1.1 2 0
transport călători pe liniile de metrou
88 PS 4.4.1.3 Autorizare şi verificare metrologică 1 0
Întocmire documentație pentru omologare / agrementare
89 PS 4.4.1.5 1 0
produse şi servicii feroviare critice
90 PS 4.4.1.8 Analiza şi omologarea modernizărilor 1 C
91 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
92 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0
Asistență și avizare juridică încheiere și derulare
93 PS 4.5.3.1.2 2 0
contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte
94 PS 4.5.3.1.5 2 0
normative
95 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0
Întocmire și realizare etape prealabile unei acțiuni
96 PS 4.5.3.1.7 2 0
litigioase (notificări, somații, puneri în întârziere)
Avizare juridică Decizii ale directorului General și
97 PS 4.5.3.1.8 2 0
reglementări interne
98 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 2 0
99 PS 4.5.3.4 Asigurare secretariat CTE și gestionarea avizelor CTE 1 C
Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor
statului și a terților, cu excepția instanțelor de judecată și
organe de cercetare penală/urmărire penală (respectiv în
100 PS 4.5.4.2 2 0
fața Curții de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D.,
Birouri Executori Judecătorești, Birouri Notariale,
Lichidatori Judiciari, Experți Tehnici Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și
101 PS 4.5.4.3 2 0
reprezentare în fața instanțelor judecătorești
Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase
102 PS 4.5.4.3.1 inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor 2 0
judecătorești
103 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 2 0
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de cercetare
104 PS 4.5.4.6 2 0
penală/organe de urmărire penală
105 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 2 C

ROF Pag. 154 METROREX S.A.


B-DTA
Obiect de activitate: urmărirea, actualizarea programelor de investiții, asigurarea secretariatului
CTE, gestionarea eliberării acordurilor/avizelor pentru lucrări de investiții și de sistematizare.
Misiuni: monitorizarea fondurilor alocate programelor de investiții ale organizației contribuind
astfel la asigurarea serviciului public de transport de persoane cu metroul, în condiții de siguranță
a circulației și confort la nivelul exigențelor europene.
Obiective: gestionarea programelor de investiții; eliberarea avizelor METROREX pentru
documentații tehnice; avizarea documentațiilor tehnice pntru organizație si pentru terți.
Atribuții: urmărirea programelor de investiții; actualizarea programelor de investiții; asigurarea
secretariatului CTE.

B-DTA
Nr.
Tip Ix proces C3.B-DTA
Crt.
1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0
2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală prestații - Infrastructură 2 0
3 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 1 C
4 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C
Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și
5 PG 1.1.1.2.5.2 1 0
Cheltuieli
Analiză, pregătire și promovare investiții prin Hotărâre de
6 PS 1.1.1.3.1.1 1 C
Guvern, conform strategiei de dezvoltare Metrorex
7 PG 1.1.1.3.2 Întocmire şi rectificare Program de Investiţii 1 C
Elaborare Plan de evacuare angajaţi şi bunuri Metrorex în
8 PG 1.1.1.5.3 2 0
situaţii de urgenţă
9 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 0
Stabilire, documentare şi implementare Sistem de
10 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi Sistem de Management al 2 0
Mediului
11 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0
12 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -
13 PG 1.1.4.1.1 2 0
Metrorex
14 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C
Actualizare reglementări interne, Regulament Intern
15 PG 1.1.4.3.5 2 0
Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
16 PG 1.1.4.4.1 1 C
salariaților
17 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 1 C
18 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 1 C
Elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare pentru
19 PS 1.2.1.2.4 1 0
obținerea de fonduri externe nerambursabile
Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe
20 PS 1.2.1.2.7 1 0
nerambursabile
Managementul riscurilor în implementarea Programului
21 PS 1.2.1.2.8 1 0
de Cooperare Elvețiano - Român
22 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 2 0

ROF Pag. 155 METROREX S.A.


B-DTA
Nr.
Tip Ix proces C3.B-DTA
Crt.
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
23 PG 1.2.2.1.15 2 0
control intern/managerial(SCIM)
24 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0
Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea
25 PS 1.2.2.2.1 2 0
Feroviară Română
Elaborare raport de activitate lunar, trimestrial, semestrial
26 PG 1.2.2.3.2.3 1 0
şi anual
Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și
27 PS 1.2.2.3.4.2 1 0
Cheltuieli
28 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 C
29 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 C
30 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 0
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje
31 PS 1.3.2.1.1 2 C
(program normal )
Asigurarea activităţilor de prevenire şi protecţie în
32 PG 1.3.3.2.1.3 2 0
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
33 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi distribuire tichete de masă 2 0
34 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C
Achizițiile publice cu excepția programelor/proiectelor cu
35 PG 3.1.1.1.1 1 0
finanțare nerambursabilă
36 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 0
Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu
privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie
37 PG 3.1.1.3.13 1 0
lucrări achiziționate din fonduri de la buget de stat și din
fonduri nerambursabile
Achizițiile publice aferente programelor/ proiectelor cu
38 PG 3.1.1.3.29 1 0
finanțare nerambursabilă
Obţinere titlu legal pentru ocupare terenuri prin
39 PS 3.1.1.4 1 C
expropriere
Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate
40 PS 3.2.1.2.4 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia
41 PS 3.2.1.2.5 1 C
datelor cu caracter personal
Eliberare acord/aviz pentru terti, pentru lucrari de
42 PS 3.2.2.2 1 C
investitii si de sistematizare
43 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0
44 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0
Angajare, lichidare, ordonanţare şi plata cheltuielilor
45 PS 4.2.3.9 1 C
(ALOP)
Efectuarea plăților aferente proiectelor cu finanțare
46 PS 4.2.6.4 externă nerambursabilă, rambursabilă, a sumelor de la 2 0
bugetul statului, venituri proprii, serviciul datoriei publice
47 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0
48 PS 4.3.2.5 Gestiune site Metrorex și portal Intranet 2 0
49 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 0
50 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C

ROF Pag. 156 METROREX S.A.


B-DTA
Nr.
Tip Ix proces C3.B-DTA
Crt.
51 PS 4.3.4.3.2 Gestionare bibliotecă tehnică 2 0
52 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
53 PS 4.5.3.4 Asigurare secretariat CTE și gestionarea avizelor CTE 1 C
Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și
54 PS 4.5.4.3 2 0
reprezentare în fața instanțelor judecătorești
Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase
55 PS 4.5.4.3.1 inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor 2 0
judecătorești
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de cercetare
56 PS 4.5.4.6 2 0
penală/organe de urmărire penală
57 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 2 C

B-TMR
Obiect de activitate: coordonarea tehnică în domeniul exploatării materialului rulant.
Misiuni: coordonarea tehnică în domeniul materialului rulant pentru asigurarea serviciului public
de transport de persoane cu metroul pe reţeaua de căi ferate subterane şi supraterane, în condiţii
de siguranţă a circulaţiei şi confort la nivelul exigenţelor europene;
Obiective:
- asigurarea unor condiţii optime de confort pentru călători prin monitorizarea implementării
operative a soluțiilor tehnice avizate;
- implementare unor soluţii tehnice noi la parcul de material rulant de construcţie veche de tip
ASTRA, în scopul creşterii condiţiilor de confort oferite prin diminuarea defectărilor;
- înlocuirea eşalonată a parcului de material rulant de construcţie veche de tip ASTRA cu
material rulant de construcţie nouă.
Atribuții:
- monitorizarea din punct de vedere tehnic a materialului rulant din parcul de exploatare al
METROREX;
- participare la elaborarea specificaţiilor tehnice pentru achiziţii publice referitoare la materialul
rulant;
- participarea la avizarea tehnică pentru caietele de sarcini referitoare la materialul rulant şi/sau
componente ale acestuia;
- tratare sesizări şi reclamaţii referitoare la problemele tehnice ale materialului rulant;
- participare în comisiile de omologare/agrementare produse şi servicii feroviare critice pentru
materialul rulant;
- administrare documentaţie tehnică material rulant în relaţia cu furnizorul şi prestatorul de
servicii de mentenanţă material rulant;
- participarea la derularea din punct de vedere tehnic a achiziţiei de trenuri noi de metrou și a
contractelor de investiții.
B-TMR

Nr.
Tip Ix proces C4.B-TMR
Crt.
1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0
Planificare anuală şi raportare internă-indicator "tren km
2 PS 1.1.1.2.1.1 2 0
convenţional"

ROF Pag. 157 METROREX S.A.


B-TMR
Nr.
Tip Ix proces C4.B-TMR
Crt.
3 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală prestații - Infrastructură 2 0
4 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C
5 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 2 0
Analiză, pregătire și promovare investiții prin Hotărâre de
6 PS 1.1.1.3.1.1 2 0
Guvern, conform strategiei de dezvoltare Metrorex
Elaborare Plan de evacuare angajaţi şi bunuri Metrorex în
7 PG 1.1.1.5.3 2 0
situaţii de urgenţă
8 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă 2 0
9 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 0
Stabilire, documentare şi implementare Sistem de
10 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi Sistem de Management al 2 0
Mediului
11 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0
12 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -
13 PG 1.1.4.1.1 2 0
Metrorex
14 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C
15 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 2 0
Actualizare reglementări interne, Regulament Intern
16 PG 1.1.4.3.5 2 0
Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
17 PG 1.1.4.4.1 1 C
salariaților
18 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 0
19 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 2 0
20 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 2 0
Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi
21 PS 1.2.2.1.1 2 0
neconformităţi
22 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 2 0
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
23 PG 1.2.2.1.15 2 0
control intern/managerial(SCIM)
24 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0
Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea
25 PS 1.2.2.2.1 2 0
Feroviară Română
Elaborare raport de activitate lunar, trimestrial, semestrial şi
26 PG 1.2.2.3.2.3 2 0
anual
27 PS 1.2.3.2.1.1 Monitorizare grafic de circulație Tren Electric de Metrou 2 0
28 PS 1.2.3.2.1.3 Buletin informativ zilnic activitate exploatare Metrorex 2 0
29 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 C
30 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 0
31 PS 1.3.1.3.4 Instruire şi autorizare personal cu atribuţii de SC 2 0
Însoţire, îndrumare şi control activitate personal de
32 PS 1.3.1.3.6 2 0
conducere TEM
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program
33 PS 1.3.2.1.1 2 C
normal )
Asigurarea activităţilor de prevenire şi protecţie în domeniul
34 PG 1.3.3.2.1.3 2 0
securităţii şi sănătăţii în muncă

ROF Pag. 158 METROREX S.A.


B-TMR
Nr.
Tip Ix proces C4.B-TMR
Crt.
35 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi distribuire tichete de masă 2 0
36 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C
37 PS 2.1.5 Monitorizare exploatare MR 2 0
38 PS 2.1.6.1 Planificare lunară şi participare aplicaţii-vagon intervenţie 1 0
39 PS 2.1.6.2 Intervenţie operativă exploatare-vagon intervenţie 2 0
40 PS 2.3.1 Tratare deranjamente (defecţiuni tehnice MR) 1 0
41 PS 2.3.2 Tratare incidente (situaţii de urgenţă) 1 0
42 PS 2.4.10 Monitorizare tehnică - MR 1 C
43 PS 2.4.12 Predarea și recepția la/de la mentenanță a materialului rulant 2 0
Asigurare asistenţă tehnică la lucrări efectuate de terţi -
44 PS 2.4.21 1 0
ATC, EE, EM, SCB, LT, AIS
Achizițiile publice cu excepția programelor/proiectelor cu
45 PG 3.1.1.1.1 2 0
finanțare nerambursabilă
46 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 0
47 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 0
48 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 2 0
Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu
privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări
49 PG 3.1.1.3.13 2 0
achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri
nerambursabile
Achizițiile publice aferente programelor/ proiectelor cu
50 PG 3.1.1.3.29 2 0
finanțare nerambursabilă
Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate
51 PS 3.2.1.2.4 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia
52 PS 3.2.1.2.5 1 C
datelor cu caracter personal
Eliberare acord/aviz pentru terti, pentru lucrari de investitii si
53 PS 3.2.2.2 1 0
de sistematizare
54 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0
55 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0
56 PS 4.3.2.5 Gestiune site Metrorex și portal Intranet 2 0
57 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 0
58 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C
59 PS 4.3.4.3.2 Gestionare bibliotecă tehnică 2 0
Întocmire documentație pentru autorizare activitate transport
60 PS 4.4.1.1 2 0
călători pe liniile de metrou
Întocmire documentație pentru omologare / agrementare
61 PS 4.4.1.5 1 0
produse şi servicii feroviare critice
62 PS 4.4.1.8 Analiza şi omologarea modernizărilor 1 0
63 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
Asistență și avizare juridică încheiere și derulare
64 PS 4.5.3.1.2 2 0
contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte
65 PS 4.5.3.1.5 2 0
normative
66 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0

ROF Pag. 159 METROREX S.A.


B-TMR
Nr.
Tip Ix proces C4.B-TMR
Crt.
Întocmire și realizare etape prealabile unei acțiuni litigioase
67 PS 4.5.3.1.7 2 0
(notificări, somații, puneri în întârziere)
Avizare juridică Decizii ale directorului General și
68 PS 4.5.3.1.8 2 0
reglementări interne
69 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 2 0
Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor
statului și a terților, cu excepția instanțelor de judecată și
organe de cercetare penală/urmărire penală (respectiv în fața
70 PS 4.5.4.2 2 0
Curții de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D., Birouri
Executori Judecătorești, Birouri Notariale, Lichidatori
Judiciari, Experți Tehnici Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și
71 PS 4.5.4.3 2 0
reprezentare în fața instanțelor judecătorești
Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase
72 PS 4.5.4.3.1 inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor 2 0
judecătorești
73 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 2 0
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de cercetare
74 PS 4.5.4.6 2 0
penală/organe de urmărire penală
75 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 2 C

B-ME
Obiect de activitate: monitorizarea consumului energetic, implementarea măsurilor de
îmbunătățire a efecienței energetice, coordonarea tehnică în domeniul exploatării infrastructurii
de metrou.
Misiuni: monitorizarea consumului energetic și implementarea măsurilor de îmbunătățire a
eficienței energetice pentru a contribui la asigurarea serviciului public de transport de persoane cu
metroul, în condiții de siguranță a circulației și confort la nivelul exigențelor europene.
Obiective:
- întocmirea și promovarea planului de eficientizare energetică a METROREX cu măsuri pe
termen scurt, mediu, lung;
- adoptarea declarației privind promovarea politicii de eficiență energetică la metrou, în
conformitate cu reglementările în vigoare;
- întocmirea Programului de creștere a eficienței energetice pentru tracțiune, elemente de rețea
și receptoare aferente unor stații de metrou care se transmite anual către A.N.R.E. (Autoritatea
Naţională de Reglementare a Energiei) conform legislației în vigoare.
Atribuții:
- elaborarea politicii de monitorizare și de publicare a consumului de energie ;
- analizarea și transmiterea punctelor de vedere, de către personalul calificat, deținător al unor
specializări variate, a Specificațiilor Tehnice și a Caietelor de Sarcini elaborate în cadrul
societății și/sau recepționate de la firmele colaboratoare ale METROREX S.A;
- participarea la omologarea unor produse critice, în conformitate cu OMT 290/2000;
- transmiterea către direcțiile interesate, a tarifelor reglementate, în conformitate cu ordinele
ANRE, valide ori de cate ori intervin modificări ale acestora, în vederea facturării consumului
de energie electrică a consumatorilor terți;

ROF Pag. 160 METROREX S.A.


- centralizarea lunară a consumului de energie electrică al Societății, în vederea monitorizării
consumului de energie electricăși întocmirea prognozelor de consum;
- întocmirea documentelor necesare achiziției de energie electrică (caiet de sarcini, referat
necesitate, nota estimativa, conditii specifice, prognoza anuală);
- analiza proiectelor noi pentru extinderea reţelei de metrou având ca obiectiv formularea în
scris a observaţiilor pentru elaborarea documentaţiilor tehnice. Prezentarea unor soluţii de
alimentare din staţiile de metrou; implementarea soluţiilor de eficienţă energetică în cadrul
acestor proiecte ;
- facturarea consumului de energie electrică pentru contractele derulate de Directia Tehnică și de
Investiții.

B-ME
Nr.
Tip Ix proces C5.B-ME
Crt.
1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0
2 PS 1.1.1.2.2 Planificare anuală prestații - Infrastructură 2 0
3 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C
4 PG 1.1.1.2.5.2 Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și Cheltuieli 2 0

Analiză, pregătire și promovare investiții prin Hotărâre de


5 PS 1.1.1.3.1.1 1 0
Guvern, conform strategiei de dezvoltare Metrorex

Elaborare Plan de evacuare angajaţi şi bunuri Metrorex în


6 PG 1.1.1.5.3 2 0
situaţii de urgenţă
7 PG 1.1.1.5.4 Elaborare Planuri de protecţie civilă 2 0
8 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 0
Stabilire, documentare şi implementare Sistem de
9 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi Sistem de Management al 2 0
Mediului
10 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0
11 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -
12 PG 1.1.4.1.1 2 0
Metrorex
13 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C
14 PS 1.1.4.3.4 Actualizare reglementări interne - PTE 2 0
Actualizare reglementări interne, Regulament Intern Metrorex
15 PG 1.1.4.3.5 2 0
şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
16 PG 1.1.4.4.1 1 C
salariaților
17 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 2 0
18 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 2 0
19 PS 1.2.2.1.1 Cercetare şi întocmire dosare deranjamente şi neconformităţi 2 0
20 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 2 0
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
21 PG 1.2.2.1.15 2 0
control intern/managerial(SCIM)

ROF Pag. 161 METROREX S.A.


B-ME
Nr.
Tip Ix proces C5.B-ME
Crt.
22 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0
Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea
23 PS 1.2.2.2.1 2 0
Feroviară Română
Elaborare raport de activitate lunar, trimestrial, semestrial şi
24 PG 1.2.2.3.2.3 1 0
anual
25 PS 1.2.3.2 Întocmire programe de eficiență energetică 1 C
26 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 C

27 PS 1.2.3.3 Management proiecte de crestere a eficientei energetice 1 C


28 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 0
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje (program
29 PS 1.3.2.1.1 2 C
normal )
30 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi distribuire tichete de masă 2 0
31 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C
32 PS 2.3.1 Tratare deranjamente (defecţiuni tehnice MR) 2 0
Întreținere,revizii, reparaţii, management - instalații ATC, EE,
33 PS 2.4.13 1 0
EM, SCB
34 PS 2.4.32 Verificări metrologice - EE 1 0
35 PS 2.4.5.3 Monitorizare consum energetic 1 C
36 PG 3.1.1.1.2 Elaborare specificaţii tehnice - AP 1 C
37 PS 3.1.1.1.4 Avizare tehnică pentru Caiet de sarcini 1 0
38 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 2 0
Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu privire
la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări
39 PG 3.1.1.3.13 2 0
achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri
nerambursabile

Management tehnic contracte de lucrări, servicii, furnizare(


40 PS 3.2.1.1 1 C
energie, ape uzate, gospodărire ape, comunicații, etc)

Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate


41 PS 3.2.1.2.4 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal

Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia


42 PS 3.2.1.2.5 1 C
datelor cu caracter personal
Eliberare acord/aviz pentru terti, pentru lucrari de investitii si
43 PS 3.2.2.2 1 C
de sistematizare
44 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0
45 PS 4.3.1.1 Dezvoltare internă și exploatare de aplicaţii informatice 2 0
46 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0

ROF Pag. 162 METROREX S.A.


B-ME
Nr.
Tip Ix proces C5.B-ME
Crt.
47 PS 4.3.2.5 Gestiune site Metrorex și portal Intranet 2 0
48 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 0
49 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C
50 PS 4.4.1.3 Autorizare şi verificare metrologică 1 0
51 PS 4.4.1.8 Analiza şi omologarea modernizărilor 1 0
52 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
Asistență și avizare juridică încheiere și derulare
53 PS 4.5.3.1.2 2 0
contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte
54 PS 4.5.3.1.5 2 0
normative
55 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0
Întocmire și realizare etape prealabile unei acțiuni litigioase
56 PS 4.5.3.1.7 2 0
(notificări, somații, puneri în întârziere)
Avizare juridică Decizii ale directorului General și
57 PS 4.5.3.1.8 2 0
reglementări interne
58 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 2 0
59 PS 4.5.3.4 Asigurare secretariat CTE și gestionarea avizelor CTE 2 0

Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor statului


și a terților, cu excepția instanțelor de judecată și organe de
cercetare penală/urmărire penală (respectiv în fața Curții de
60 PS 4.5.4.2 2 0
Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D., Birouri Executori
Judecătorești, Birouri Notariale, Lichidatori Judiciari, Experți
Tehnici Judiciari, etc)

Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și reprezentare


61 PS 4.5.4.3 2 0
în fața instanțelor judecătorești
Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase
62 PS 4.5.4.3.1 inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor 2 0
judecătorești
63 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 2 0
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de cercetare
64 PS 4.5.4.6 2 0
penală/organe de urmărire penală
65 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 2 C

ROF Pag. 163 METROREX S.A.


SV-IPI (centralizator)
Serviciul Implementare Proiecte Invetiții are în subordine următoarele UOG-uri:
- Biroul Unități Implementare Investiții (B-UII)
- Biroul Monitorizare,Gestiune și Predare Mijloace Fixe (B-MGP)
- Biroul Credite Bugetare și Cereri de Finanțare (B-CBCF)

B-CBCF
B-MGP
SV-IPI

B-UII
Nr.
Tip Ix proces C6.SV-IPI
Crt

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0 2 0 2 0 2 0


Planificare anuală - Dezvoltare - alte
2 PS 1.1.1.2.3.3 2 0 2 0 2 0 2 0
categorii
Elaborare şi urmărire plan de
3 PG 1.1.1.2.4.1 2 C 2 C 2 C 2 C
formare profesională
Planificare anuală - Elaborare Buget
4 PG 1.1.1.2.5.2 1 0 2 0 2 0 2 0
de Venituri și Cheltuieli
Întocmire şi rectificare Program de
5 PG 1.1.1.3.2 2 0 2 0 2 0 2 0
Investiţii
Elaborare Plan de evacuare angajaţi
6 PG 1.1.1.5.3 şi bunuri Metrorex în situaţii de 2 0 2 0 2 0 2 0
urgenţă
Identificare, documentare şi
7 PG 1.1.2.1 1 C 2 0 2 0 2 0
implementare procese
Stabilire, documentare şi
implementare Sistem de
8 PG 1.1.2.1.1 1 0 2 0 2 0 2 0
Management al Calității şi Sistem de
Management al Mediului
9 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0 2 0 2 0 2 0
Actualizare structură posturi şi stat
10 PG 1.1.3.2.1 2 0 2 0 2 0 2 0
de funcţii
Actualizare Regulament de
11 PG 1.1.4.1.1 Organizare și Funcționare - 2 0 2 0 2 0 2 0
Metrorex
12 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C 2 C 2 C 2 C
Actualizare reglementări interne,
13 PG 1.1.4.3.5 Regulament Intern Metrorex şi alte 2 0 2 0 2 0 2 0
categorii
Evaluarea performanțelor
14 PG 1.1.4.4.1 profesionale individuale ale 1 C 1 C 1 C 1 C
salariaților
15 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 1 C 0 0 0 0 0 0
Derulare contract de credit cu
16 PS 1.2.1.2.1 2 0 2 0 0 0 2 0
Instituţii Financiare Internaţionale
Iniţiere şi urmărire Contract de
17 PS 1.2.1.2.2 1 C 1 0 0 0 0 0
consultanţă lucrări

ROF Pag. 164 METROREX S.A.


B-CBCF
B-MGP
SV-IPI

B-UII
Nr.
Tip Ix proces C6.SV-IPI
Crt

Iniţiere şi urmărire Contract de


18 PS 1.2.1.2.3 1 C 1 0 0 0 0 0
proiectare
Elaborarea și transmiterea cererilor
19 PS 1.2.1.2.4 de finanțare pentru obținerea de 1 C 1 C 0 0 0 0
fonduri externe nerambursabile
Monitorizare proiecte finanțate din
20 PS 1.2.1.2.5 1 C 1 0 1 0 1 0
fonduri externe nerambursabile
Întocmire cerere de rambursare
21 PS 1.2.1.2.6 pentru proiectele finanțate din 1 C 1 0 0 0 1 C
fonduri externe nerambursabile
Modificarea contractului de
22 PS 1.2.1.2.7 finanțare din fonduri externe 1 0 1 0 0 0 0 0
nerambursabile
Managementul riscurilor în
23 PS 1.2.1.2.8 implementarea Programului de 1 0 1 0 0 0 0 0
Cooperare Elvețiano - Român
24 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 0 2 0 2 0 2 0
Implementarea, menținerea și
25 PG 1.2.2.1.15 îmbunătățirea sistemului de control 1 0 2 0 2 0 2 0
intern/managerial(SCIM)
Întocmire dosare de cercetare
26 PG 1.2.2.1.2.1 2 0 2 0 2 0 2 0
disciplinară
Audit intern Sistem Managementul
27 PG 1.2.2.1.6 Calității şi Sistem Managementul 2 0 0 0 0 0 0 0
Mediului
Facilitare control şi implementare
28 PS 1.2.2.2.1 măsuri - Autoritatea Feroviară 2 0 2 0 2 0 2 0
Română
Elaborare raport de activitate lunar,
29 PG 1.2.2.3.2.3 1 0 2 0 2 0 2 0
trimestrial, semestrial şi anual
Raportare internă - Utilizare timp de
30 PS 1.2.2.3.2.4 muncă; Nr. mediu scriptic; Personal 1 0 0 0 0 0 0 0
existent; Situaţii statistice
Raportare şi urmărire evoluţie Buget
31 PS 1.2.2.3.4.2 2 0 2 0 2 0 2 0
deVenituri și Cheltuieli
Analiză Sistem Management
32 PG 1.2.3.1.1.1 Calitate şi Sistem Management 1 0 0 0 0 0 0 0
Mediu efectuată de management
Urmărire publicare declaraţii de
33 PS 1.2.3.2.2.5 2 C 2 C 2 C 2 C
avere şi de interese
34 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 C 1 0 1 0 1 0
Întocmire jurnal vânzare,
cumpărare, centralizare şi închidere
35 PS 1.2.3.2.4.2 1 0 0 0 1 0 1 0
TVA, facturi primite şi plată
furnizori
36 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C 1 0 1 0 1 0

ROF Pag. 165 METROREX S.A.


B-CBCF
B-MGP
SV-IPI

B-UII
Nr.
Tip Ix proces C6.SV-IPI
Crt

Întocmire şi urmărire programe de


37 PS 1.3.2.1.1 2 C 2 C 2 C 2 C
lucru şi pontaje (program normal )
Asigurarea activităţilor de prevenire
38 PG 1.3.3.2.1.3 şi protecţie în domeniul securităţii şi 2 0 2 0 2 0 2 0
sănătăţii în muncă
Evidenţă şi distribuire tichete de
39 PS 1.3.3.3.1 2 0 2 0 2 0 2 0
masă
40 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C 1 C 1 C 1 C
Achizițiile publice cu excepția
41 PG 3.1.1.1.1 programelor/proiectelor cu finanțare 1 0 1 0 2 0 2 0
nerambursabilă
Avizare juridică Documentaţie de
42 PS 3.1.1.1.5 2 0 2 0 2 0 2 0
atribuire A.P.
Management derulare
contracte/comenzi încheiate, cu
privire la livrare produse, prestare
43 PG 3.1.1.3.13 1 C 1 0 1 0 1 0
servicii, execuţie lucrări
achiziționate din fonduri de la buget
de stat și din fonduri nerambursabile
Achizițiile publice aferente
44 PG 3.1.1.3.29 programelor/ proiectelor cu 1 0 1 0 1 0 1 0
finanțare nerambursabilă
Raportare suspiciune sub formă de
45 PS 3.2.1.2.4 incident de securitate privind 1 C 1 C 1 C 1 C
protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei
46 PS 3.2.1.2.5 vizate privind protecţia datelor cu 1 C 1 C 1 C 1 C
caracter personal
Însotire firme prestatoare sau
47 PS 3.3.4.2.1 beneficiare servicii în spaţii publice 2 0 2 0 0 0 0 0
şi tehnice
Întocmire formalităţi deplasare în
48 PG 3.3.4.3.1 2 0 2 0 2 0 2 0
ţară
Intrare în patrimoniu active
49 PG 4.1.1.2 1 C 0 0 1 C 0 0
imobilizate şi obiecte de inventar
Realizare evidenţă mijloace fixe şi
50 PG 4.1.1.3 1 C 1 C 1 C 1 C
obiecte de inventar
51 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C 1 C 1 C 1 C
Retragere din exploatare active
52 PS 4.1.1.6 2 0 2 0 2 0 2 0
imobilizate şi obiecte de inventar
Eliberare materiale / produse din
53 PS 4.1.4.3 2 0 2 0 2 0 2 0
magazie
Contabilizare şi evidenţă mijloace
54 PS 4.1.5.1 1 0 0 0 1 0 0 0
fixe
Urmărire cheltuieli pe obiectiv de
55 PS 4.2.3.5 1 0 1 0 0 0 1 0
investiţie

ROF Pag. 166 METROREX S.A.


B-CBCF
B-MGP
SV-IPI

B-UII
Nr.
Tip Ix proces C6.SV-IPI
Crt

Urmărire garanţie pe obiectiv de


56 PS 4.2.3.6 1 0 1 0 0 0 1 0
investiţie
Efectuare plăţi taxe - lucrări de
57 PS 4.2.3.7 1 C 1 0 0 0 1 0
investiţie
Angajare, lichidare, ordonanţare şi
58 PS 4.2.3.9 1 0 0 0 0 0 0 0
plata cheltuielilor (ALOP)
Închidere de lună prin întocmire
59 PS 4.2.6.2 2 C 2 C 0 0 2 C
balanţă de verificare
Efectuarea plăților aferente
proiectelor cu finanțare externă
nerambursabilă, rambursabilă, a
60 PS 4.2.6.4 2 0 2 0 2 0 2 0
sumelor de la bugetul statului,
venituri proprii, serviciul datoriei
publice
Management proiecte de tehnologia
61 PS 4.3.1.2 2 0 2 0 2 0 2 0
informaţiei
Gestiune site Metrorex și portal
62 PS 4.3.2.5 2 0 2 0 2 0 2 0
Intranet
63 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 C 1 0 1 0 1 0
64 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C 1 C 1 C 1 C
65 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0 1 0 1 0 1 0
66 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0 2 0 0 0 0 0
Asistență și avizare juridică
67 PS 4.5.3.1.2 încheiere și derulare 2 0 2 0 2 0 2 0
contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii,
68 PS 4.5.3.1.5 2 0 2 0 2 0 2 0
reglementări, acte normative
69 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0 2 0 2 0 2 0
Întocmire și realizare etape
prealabile unei acțiuni litigioase
70 PS 4.5.3.1.7 2 0 2 0 2 0 2 0
(notificări, somații, puneri în
întârziere)
Avizare juridică Decizii ale
71 PS 4.5.3.1.8 directorului General și reglementări 2 0 2 0 2 0 2 0
interne
Avizare juridică proiecte de acte
72 PS 4.5.3.1.9 2 0 2 0 2 0 2 0
normative
Reprezentare Metrorex în faţa
autorităților/instituțiilor statului și a
terților, cu excepția instanțelor de
judecată și organe de cercetare
73 PS 4.5.4.2 2 0 2 0 2 0 2 0
penală/urmărire penală (respectiv în
fața Curții de Conturi, A.N.A.P.,
A.N.R.D.E., C.N.C.D., Birouri
Executori Judecătorești, Birouri

ROF Pag. 167 METROREX S.A.


B-CBCF
B-MGP
SV-IPI

B-UII
Nr.
Tip Ix proces C6.SV-IPI
Crt

Notariale, Lichidatori Judiciari,


Experți Tehnici Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni
74 PS 4.5.4.3 litigioase precum și reprezentare în 2 0 2 0 2 0 2 0
fața instanțelor judecătorești
Întocmire și realizare apărări în
cadrul Acțiuni litigioase inițiate de
75 PS 4.5.4.3.1 2 0 2 0 2 0 2 0
terți precum și reprezentare în fața
instanțelor judecătorești
76 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 2 0 2 0 2 0 2 0
Reprezentarea Metrorex în fața
77 PS 4.5.4.6 organelor de cercetare penală/organe 2 0 2 0 2 0 2 0
de urmărire penală
Punere în executare Hotărâri
78 PS 4.5.4.7 2 C 2 C 2 C 2 C
Judecătorești

SV-IPI
Obiect de activitate: implementarea, derularea și punerea în funcțiune a proiectelor de investiții.
Misiune: Coordonarea investițiilor, în relația cu autoritățile publice centrale și locale,
executantul, consultantul și direcțiile de specialitate din cadrul METROREX S.A., pentru a
contribui la dezvoltarea capacității de prestare și asigurare a serviciului public de transport de
persoane cu metroul, în condiții de siguranță a circulației și de confort.
Obiective: Implementarea și monitorizarea contractelor de execuție lucrări, prestări servicii și
furnizare de produse, predarea mijlocului fix rezultat din acestea și întocmirea documentelor de
deschidere de credite bugetare și de cereri de rambursare a finanțărilor aferente.
Atribuții: Implementarea proiectelor de investiții. SV-IPI

Nr.
Tip Ix proces C6.SV-IPI
Crt.
1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0
2 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0
3 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C
Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și
4 PG 1.1.1.2.5.2 1 0
Cheltuieli
5 PG 1.1.1.3.2 Întocmire şi rectificare Program de Investiţii 2 0
Elaborare Plan de evacuare angajaţi şi bunuri Metrorex în
6 PG 1.1.1.5.3 2 0
situaţii de urgenţă
7 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 1 C
Stabilire, documentare şi implementare Sistem de
8 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi Sistem de Management al 1 0
Mediului

ROF Pag. 168 METROREX S.A.


SV-IPI
Nr.
Tip Ix proces C6.SV-IPI
Crt.
9 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0
10 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -
11 PG 1.1.4.1.1 2 0
Metrorex
12 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C
Actualizare reglementări interne, Regulament Intern
13 PG 1.1.4.3.5 2 0
Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
14 PG 1.1.4.4.1 1 C
salariaților
15 PS 1.2.1.1.1 Urmărire Program de Investiţii 1 C
Derulare contract de credit cu Instituţii Financiare
16 PS 1.2.1.2.1 2 0
Internaţionale
17 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 1 C
18 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 1 C
Elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare pentru
19 PS 1.2.1.2.4 1 C
obținerea de fonduri externe nerambursabile
Monitorizare proiecte finanțate din fonduri externe
20 PS 1.2.1.2.5 1 C
nerambursabile
Întocmire cerere de rambursare pentru proiectele finanțate
21 PS 1.2.1.2.6 1 C
din fonduri externe nerambursabile
Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe
22 PS 1.2.1.2.7 1 0
nerambursabile
Managementul riscurilor în implementarea Programului de
23 PS 1.2.1.2.8 1 0
Cooperare Elvețiano - Român
24 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 1 0
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
25 PG 1.2.2.1.15 1 0
control intern/managerial(SCIM)
26 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0
Audit intern Sistem Managementul Calității şi Sistem
27 PG 1.2.2.1.6 2 0
Managementul Mediului
Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea
28 PS 1.2.2.2.1 2 0
Feroviară Română
Elaborare raport de activitate lunar, trimestrial, semestrial
29 PG 1.2.2.3.2.3 1 0
şi anual
Raportare internă - Utilizare timp de muncă; Nr. mediu
30 PS 1.2.2.3.2.4 1 0
scriptic; Personal existent; Situaţii statistice
Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și
31 PS 1.2.2.3.4.2 2 0
Cheltuieli
Analiză Sistem Management Calitate şi Sistem
32 PG 1.2.3.1.1.1 1 0
Management Mediu efectuată de management
33 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 C
34 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 C
Întocmire jurnal vânzare, cumpărare, centralizare şi
35 PS 1.2.3.2.4.2 1 0
închidere TVA, facturi primite şi plată furnizori
36 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 C

ROF Pag. 169 METROREX S.A.


SV-IPI
Nr.
Tip Ix proces C6.SV-IPI
Crt.
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje
37 PS 1.3.2.1.1 2 C
(program normal )
Asigurarea activităţilor de prevenire şi protecţie în
38 PG 1.3.3.2.1.3 2 0
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
39 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi distribuire tichete de masă 2 0
40 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C
Achizițiile publice cu excepția programelor/proiectelor cu
41 PG 3.1.1.1.1 1 0
finanțare nerambursabilă
42 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 2 0
Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu
privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări
43 PG 3.1.1.3.13 1 C
achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri
nerambursabile
Achizițiile publice aferente programelor/ proiectelor cu
44 PG 3.1.1.3.29 1 0
finanțare nerambursabilă
Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate
45 PS 3.2.1.2.4 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia
46 PS 3.2.1.2.5 1 C
datelor cu caracter personal
Însotire firme prestatoare sau beneficiare servicii în spaţii
47 PS 3.3.4.2.1 2 0
publice şi tehnice
48 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0
Intrare în patrimoniu active imobilizate şi obiecte de
49 PG 4.1.1.2 1 C
inventar
50 PG 4.1.1.3 Realizare evidenţă mijloace fixe şi obiecte de inventar 1 C
51 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C
Retragere din exploatare active imobilizate şi obiecte de
52 PS 4.1.1.6 2 0
inventar
53 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0
54 PS 4.1.5.1 Contabilizare şi evidenţă mijloace fixe 1 0
55 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 1 0
56 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0
57 PS 4.2.3.7 Efectuare plăţi taxe - lucrări de investiţie 1 C
Angajare, lichidare, ordonanţare şi plata cheltuielilor
58 PS 4.2.3.9 1 0
(ALOP)
59 PS 4.2.6.2 Închidere de lună prin întocmire balanţă de verificare 2 C
Efectuarea plăților aferente proiectelor cu finanțare externă
60 PS 4.2.6.4 nerambursabilă, rambursabilă, a sumelor de la bugetul 2 0
statului, venituri proprii, serviciul datoriei publice
61 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0
62 PS 4.3.2.5 Gestiune site Metrorex și portal Intranet 2 0
63 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 C
64 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C
65 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
66 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0

ROF Pag. 170 METROREX S.A.


SV-IPI
Nr.
Tip Ix proces C6.SV-IPI
Crt.
Asistență și avizare juridică încheiere și derulare
67 PS 4.5.3.1.2 2 0
contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte
68 PS 4.5.3.1.5 2 0
normative
69 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0
Întocmire și realizare etape prealabile unei acțiuni litigioase
70 PS 4.5.3.1.7 2 0
(notificări, somații, puneri în întârziere)
Avizare juridică Decizii ale directorului General și
71 PS 4.5.3.1.8 2 0
reglementări interne
72 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 2 0
Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor
statului și a terților, cu excepția instanțelor de judecată și
organe de cercetare penală/urmărire penală (respectiv în
73 PS 4.5.4.2 2 0
fața Curții de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D.,
Birouri Executori Judecătorești, Birouri Notariale,
Lichidatori Judiciari, Experți Tehnici Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și
74 PS 4.5.4.3 2 0
reprezentare în fața instanțelor judecătorești
Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase
75 PS 4.5.4.3.1 inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor 2 0
judecătorești
76 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 2 0
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de cercetare
77 PS 4.5.4.6 2 0
penală/organe de urmărire penală
78 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 2 C

B-UII
Obiect de activitate: implementarea și derularea proiectelor de investiții finanțate de la bugetul
de stat, fonduri externe rambursabile și fonduri externe nerambursabile.
Misiune: Implementarea și derularea contractelor finanțate de la bugetul de stat, fonduri externe
rambursabile și fonduri externe nerambursabile.
Obiective: Gestionarea optimă a derulării contractelor, astfel încât să fie atinși indicatorii
propuși.
Atribuții: Implementarea contractelor de execuție lucrări, prestări servicii și furnizare de
produse.
B-UII

Nr.
Tip Ix proces C7.B-UII
Crt.
1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0
2 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0
3 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C
Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și
4 PG 1.1.1.2.5.2 2 0
Cheltuieli
5 PG 1.1.1.3.2 Întocmire şi rectificare Program de Investiţii 2 0

ROF Pag. 171 METROREX S.A.


B-UII
Nr.
Tip Ix proces C7.B-UII
Crt.
Elaborare Plan de evacuare angajaţi şi bunuri Metrorex în
6 PG 1.1.1.5.3 2 0
situaţii de urgenţă
7 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 0
Stabilire, documentare şi implementare Sistem de
8 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi Sistem de Management al 2 0
Mediului
9 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0
10 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -
11 PG 1.1.4.1.1 2 0
Metrorex
12 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C
Actualizare reglementări interne, Regulament Intern
13 PG 1.1.4.3.5 2 0
Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
14 PG 1.1.4.4.1 1 C
salariaților
Derulare contract de credit cu Instituţii Financiare
15 PS 1.2.1.2.1 2 0
Internaţionale
16 PS 1.2.1.2.2 Iniţiere şi urmărire Contract de consultanţă lucrări 1 0
17 PS 1.2.1.2.3 Iniţiere şi urmărire Contract de proiectare 1 0
Elaborarea și transmiterea cererilor de finanțare pentru
18 PS 1.2.1.2.4 1 C
obținerea de fonduri externe nerambursabile
Monitorizare proiecte finanțate din fonduri externe
19 PS 1.2.1.2.5 1 0
nerambursabile
Întocmire cerere de rambursare pentru proiectele finanțate
20 PS 1.2.1.2.6 1 0
din fonduri externe nerambursabile
Modificarea contractului de finanțare din fonduri externe
21 PS 1.2.1.2.7 1 0
nerambursabile
Managementul riscurilor în implementarea Programului de
22 PS 1.2.1.2.8 1 0
Cooperare Elvețiano - Român
23 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 2 0
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
24 PG 1.2.2.1.15 2 0
control intern/managerial(SCIM)
25 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0
Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea
26 PS 1.2.2.2.1 2 0
Feroviară Română
Elaborare raport de activitate lunar, trimestrial, semestrial
27 PG 1.2.2.3.2.3 2 0
şi anual
Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și
28 PS 1.2.2.3.4.2 2 0
Cheltuieli
29 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 C
30 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 0
31 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 0
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje
32 PS 1.3.2.1.1 2 C
(program normal )
Asigurarea activităţilor de prevenire şi protecţie în
33 PG 1.3.3.2.1.3 2 0
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
34 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi distribuire tichete de masă 2 0

ROF Pag. 172 METROREX S.A.


B-UII
Nr.
Tip Ix proces C7.B-UII
Crt.
35 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C
Achizițiile publice cu excepția programelor/proiectelor cu
36 PG 3.1.1.1.1 1 0
finanțare nerambursabilă
37 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 2 0
Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu
privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări
38 PG 3.1.1.3.13 1 0
achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri
nerambursabile
Achizițiile publice aferente programelor/ proiectelor cu
39 PG 3.1.1.3.29 1 0
finanțare nerambursabilă
Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate
40 PS 3.2.1.2.4 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia
41 PS 3.2.1.2.5 1 C
datelor cu caracter personal
Însotire firme prestatoare sau beneficiare servicii în spaţii
42 PS 3.3.4.2.1 2 0
publice şi tehnice
43 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0
44 PG 4.1.1.3 Realizare evidenţă mijloace fixe şi obiecte de inventar 1 C
45 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C
Retragere din exploatare active imobilizate şi obiecte de
46 PS 4.1.1.6 2 0
inventar
47 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0
48 PS 4.2.3.5 Urmărire cheltuieli pe obiectiv de investiţie 1 0
49 PS 4.2.3.6 Urmărire garanţie pe obiectiv de investiţie 1 0
50 PS 4.2.3.7 Efectuare plăţi taxe - lucrări de investiţie 1 0
51 PS 4.2.6.2 Închidere de lună prin întocmire balanţă de verificare 2 C
Efectuarea plăților aferente proiectelor cu finanțare externă
52 PS 4.2.6.4 nerambursabilă, rambursabilă, a sumelor de la bugetul 2 0
statului, venituri proprii, serviciul datoriei publice
53 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0
54 PS 4.3.2.5 Gestiune site Metrorex și portal Intranet 2 0
55 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 0
56 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C
57 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
58 PS 4.5.3.1.1 Asistenţă juridică -petiții 2 0
Asistență și avizare juridică încheiere și derulare
59 PS 4.5.3.1.2 2 0
contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte
60 PS 4.5.3.1.5 2 0
normative
61 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0
Întocmire și realizare etape prealabile unei acțiuni litigioase
62 PS 4.5.3.1.7 2 0
(notificări, somații, puneri în întârziere)
Avizare juridică Decizii ale directorului General și
63 PS 4.5.3.1.8 2 0
reglementări interne
64 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 2 0
Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor
65 PS 4.5.4.2 2 0
statului și a terților, cu excepția instanțelor de judecată și

ROF Pag. 173 METROREX S.A.


B-UII
Nr.
Tip Ix proces C7.B-UII
Crt.
organe de cercetare penală/urmărire penală (respectiv în
fața Curții de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D.,
Birouri Executori Judecătorești, Birouri Notariale,
Lichidatori Judiciari, Experți Tehnici Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și
66 PS 4.5.4.3 2 0
reprezentare în fața instanțelor judecătorești
Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase
67 PS 4.5.4.3.1 inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor 2 0
judecătorești
68 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 2 0
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de cercetare
69 PS 4.5.4.6 2 0
penală/organe de urmărire penală
70 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 2 C

B-MGP
Obiect de activitate: monitorizarea și gestiunea echipamentelor finanțate din fornduri de
invesții și întocmirea documentelor în vederea preluării în patrimoniul societății a mijloacelor
fixe provenite din investiții.
Misiune: Asigurarea preluării, în patrimoniul societății, a echipamentelor provenite din
investiții.
Obiective: Gestionarea optimă a documentelor specifice, astfel încât să fie respectate
reglementările specifice în vigoare.
Atribuții: Monitorizarea și gestiunea echipamentelor provenite din investiții și întocmirea
documentelor necesare în vederea preluării în patrimoniul societății.

B-MGP
Nr.
Tip Ix proces C8.B-MGP
Crt.

1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0


2 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0
3 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C
Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și
4 PG 1.1.1.2.5.2 2 0
Cheltuieli
5 PG 1.1.1.3.2 Întocmire şi rectificare Program de Investiţii 2 0
Elaborare Plan de evacuare angajaţi şi bunuri Metrorex în
6 PG 1.1.1.5.3 2 0
situaţii de urgenţă
7 PG 1.1.2.1 Identificare, documentare şi implementare procese 2 0
Stabilire, documentare şi implementare Sistem de
8 PG 1.1.2.1.1 Management al Calității şi Sistem de Management al 2 0
Mediului
9 PG 1.1.3.1 Adaptare şi actualizare organigramă 2 0
10 PG 1.1.3.2.1 Actualizare structură posturi şi stat de funcţii 2 0
Actualizare Regulament de Organizare și Funcționare -
11 PG 1.1.4.1.1 2 0
Metrorex

ROF Pag. 174 METROREX S.A.


B-MGP
Nr.
Tip Ix proces C8.B-MGP
Crt.

12 PG 1.1.4.2.1 Elaborare şi actualizare fişă post 2 C


Actualizare reglementări interne, Regulament Intern
13 PG 1.1.4.3.5 2 0
Metrorex şi alte categorii
Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale
14 PG 1.1.4.4.1 1 C
salariaților
Monitorizare proiecte finanțate din fonduri externe
15 PS 1.2.1.2.5 1 0
nerambursabile
16 PG 1.2.2.1.14 Managementul riscului 2 0
Implementarea, menținerea și îmbunătățirea sistemului de
17 PG 1.2.2.1.15 2 0
control intern/managerial(SCIM)
18 PG 1.2.2.1.2.1 Întocmire dosare de cercetare disciplinară 2 0
Facilitare control şi implementare măsuri - Autoritatea
19 PS 1.2.2.2.1 2 0
Feroviară Română
Elaborare raport de activitate lunar, trimestrial, semestrial
20 PG 1.2.2.3.2.3 2 0
şi anual
Raportare şi urmărire evoluţie Buget deVenituri și
21 PS 1.2.2.3.4.2 2 0
Cheltuieli
22 PS 1.2.3.2.2.5 Urmărire publicare declaraţii de avere şi de interese 2 C
23 PS 1.2.3.2.3 Raportare externă - Dezvoltare 1 0
Întocmire jurnal vânzare, cumpărare, centralizare şi
24 PS 1.2.3.2.4.2 1 0
închidere TVA, facturi primite şi plată furnizori
25 PG 1.3.1.3.3 Instruire profesională 1 0
Întocmire şi urmărire programe de lucru şi pontaje
26 PS 1.3.2.1.1 2 C
(program normal )
Asigurarea activităţilor de prevenire şi protecţie în
27 PG 1.3.3.2.1.3 2 0
domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă
28 PS 1.3.3.3.1 Evidenţă şi distribuire tichete de masă 2 0
29 PG 1.3.4.3 Comunicare internă 1 C
Achizițiile publice cu excepția programelor/proiectelor cu
30 PG 3.1.1.1.1 2 0
finanțare nerambursabilă
31 PS 3.1.1.1.5 Avizare juridică Documentaţie de atribuire A.P. 2 0
Management derulare contracte/comenzi încheiate, cu
privire la livrare produse, prestare servicii, execuţie lucrări
32 PG 3.1.1.3.13 1 0
achiziționate din fonduri de la buget de stat și din fonduri
nerambursabile
Achizițiile publice aferente programelor/ proiectelor cu
33 PG 3.1.1.3.29 1 0
finanțare nerambursabilă
Raportare suspiciune sub formă de incident de securitate
34 PS 3.2.1.2.4 1 C
privind protecţia datelor cu caracter personal
Soluţionarea drepturilor persoanei vizate privind protecţia
35 PS 3.2.1.2.5 1 C
datelor cu caracter personal
36 PG 3.3.4.3.1 Întocmire formalităţi deplasare în ţară 2 0
Intrare în patrimoniu active imobilizate şi obiecte de
37 PG 4.1.1.2 1 C
inventar
38 PG 4.1.1.3 Realizare evidenţă mijloace fixe şi obiecte de inventar 1 C
39 PG 4.1.1.4 Inventariere anuală patrimoniu 1 C

ROF Pag. 175 METROREX S.A.


B-MGP
Nr.
Tip Ix proces C8.B-MGP
Crt.

Retragere din exploatare active imobilizate şi obiecte de


40 PS 4.1.1.6 2 0
inventar
41 PS 4.1.4.3 Eliberare materiale / produse din magazie 2 0
42 PS 4.1.5.1 Contabilizare şi evidenţă mijloace fixe 1 0
Efectuarea plăților aferente proiectelor cu finanțare externă
43 PS 4.2.6.4 nerambursabilă, rambursabilă, a sumelor de la bugetul 2 0
statului, venituri proprii, serviciul datoriei publice
44 PS 4.3.1.2 Management proiecte de tehnologia informaţiei 2 0
45 PS 4.3.2.5 Gestiune site Metrorex și portal Intranet 2 0
46 PG 4.3.4.1 Gestiunea documentelor 1 0
47 PG 4.3.4.3 Arhivare 1 C
48 PG 4.4.4.1 Gestiune deşeuri 1 0
Asistență și avizare juridică încheiere și derulare
49 PS 4.5.3.1.2 2 0
contracte/convenții
Asistență juridică -elaborare decizii, reglementări, acte
50 PS 4.5.3.1.5 2 0
normative
51 PS 4.5.3.1.6 Asistență juridică -legislația muncii 2 0
Întocmire și realizare etape prealabile unei acțiuni litigioase
52 PS 4.5.3.1.7 2 0
(notificări, somații, puneri în întârziere)
Avizare juridică Decizii ale directorului General și
53 PS 4.5.3.1.8 2 0
reglementări interne
54 PS 4.5.3.1.9 Avizare juridică proiecte de acte normative 2 0
Reprezentare Metrorex în faţa autorităților/instituțiilor
statului și a terților, cu excepția instanțelor de judecată și
organe de cercetare penală/urmărire penală (respectiv în
55 PS 4.5.4.2 2 0
fața Curții de Conturi, A.N.A.P., A.N.R.D.E., C.N.C.D.,
Birouri Executori Judecătorești, Birouri Notariale,
Lichidatori Judiciari, Experți Tehnici Judiciari, etc)
Întocmire și realizare acțiuni litigioase precum și
56 PS 4.5.4.3 2 0
reprezentare în fața instanțelor judecătorești
Întocmire și realizare apărări în cadrul Acțiuni litigioase
57 PS 4.5.4.3.1 inițiate de terți precum și reprezentare în fața instanțelor 2 0
judecătorești
58 PS 4.5.4.5 Elaborare opinii juridice 2 0
Reprezentarea Metrorex în fața organelor de cercetare
59 PS 4.5.4.6 2 0
penală/organe de urmărire penală
60 PS 4.5.4.7 Punere în executare Hotărâri Judecătorești 2 C

ROF Pag. 176 METROREX S.A.


B-CBCF
Obiect de activitate: întocmirea deschiderilor de credite bugetare pentru proiectele finanțate de
la bugetul de stat și/sau credite externe rambursabile și nerambursabile și întocmirea cererilor de
rambursare aferente proiectelor finanțate din fonduri nerambursabile.
Misiuni: Asigurarea condițiilor specifice necesare prin colaborarea cu entitățile implicate.
Obiective: Coordonarea activităților necesare întocmirii documentelor de deschidere de credite
bugetare și de cereri de rambursare a finanțărilor necesare.
Atribuții: Monitorizarea și gestiunea documentelor specifice, astfel încât să se asigure o
cursivitate în derulare și o evidență clară a resurselor financiare.

B-DCB
Nr.
Tip Ix proces C9.B-CBCF
Crt.
1 PG 1.1.1.1 Planificare strategică 2 0
2 PS 1.1.1.2.3.3 Planificare anuală - Dezvoltare - alte categorii 2 0
3 PG 1.1.1.2.4.1 Elaborare şi urmărire plan de formare profesională 2 C
Planificare anuală - Elaborare Buget de Venituri și
4 PG 1.1.1.2.5.2 2 0
Cheltuieli
5 PG 1.1.1.3.2 Întocmire şi rectificare Program de Investiţii 2 0
Elaborare Plan de evacuare angajaţi şi bunuri Metrorex în
6 PG 1.1.1.5.3 2 0
situaţii de urgenţă