Вы находитесь на странице: 1из 57

RAPORT DE

ACTIVITATE

2019
METROREX S.A.
Cuvânt înainte - 2019

Anul 2019 a reprezentat un an de referință Gheorghe Șincai. Pentru că am amintit de proiectele


pentru Metrorex. Astfel, pe 19 noiembrie 2019 de modernizare a rețelei de metrou din anul 2019,
am sărbătorit 40 de ani de la prima călătorie cu trebuie menționat faptul că stațiile de metrou Gara
metroul prin inima Bucureștiului. La eveniment au de Nord 2, 1 Mai și Timpuri Noi beneficiază de lifturi și
luat parte ministrul Transporturilor, Infrastructurii escalatoare noi.
și Comunicațiilor, directorul general al Metrorex,
Dorim, întotdeauna, să venim în sprijinul
oficiali ai instituțiilor guvernamentale, figuri
publicului călător și încercăm pe cât posibil să
marcante din istoria metroului, foști directori,
venim în întâmpinarea cerințelor de piață, așa
iubitori ai transportului subteran, precum și actuali
încât, am suplimentat numărul caselor speciale
salariați și conducerea Metrorex.
de vândut abonamente pentru elevi și studenți cu
De la prima călătorie cu metroul, timpul a trecut, 50% față de anii precedenți, pentru ca emiterea
iar în momentul de față, rețeaua de transport abonamentelor pentru elevi și studenți să fie
subteran beneficiază de 4 magistrale, 53 de eficientizată.
stații și 4 depouri. Faptul că aproximativ 20% din
Totodată, derularea proiectelor majore de
numărul total al călătorilor ce utilizează mijloacele
investiții rămâne un obiectiv principal în vederea
de transport în comun, aleg să călătorească cu
modernizării rețelei de metrou. În anul 2019 au
metroul, ne ambiționează și ne și obligă să ne
fost demarate procedurile atât pentru proiectarea
menținem în topul celor mai eficiente, rapide și
și asistență tehnică pentru Magistrala 5: Drumul
sigure mijloace de transport din capitală.
Taberei – Pantelimon, secțiunea Eroilor (PS
Metroul oferă de fiecare dată un transport Opera) – Piața Iancului, cât și procedurile pentru
comod și economic, astfel, pentru a ne adapta proiectare și execuție lucrări de structură aferente
la solicitările pieței și pentru a veni permanent Magistralei 6: Lotul 1 Mai – Tokyo, legătura cu
în întâmpinarea tendințelor de schimbare ale Aeroportul Internațional Henri Coandă.
acesteia, ne menținem într-un proces continuu de
Sigur că în activitatea de zi cu zi și în contactul
modernizare și dezvoltare.
direct cu cei peste 178 milioane de călători apar și
Printre acțiunile și evenimentele importante din diverse sincope sau problematici a căror rezolvare
2019, amintim în primul rând programul pilot prin reprezintă provocări continue și totodată motivări
care în 9 stații de metrou a fost implementată o pentru a încerca să fim mai buni și mai promți în
nouă soluție de plată, direct cu cardul bancar la activitatea noastră.
aparatele de taxare. Această soluție inteligentă
În acest context, echipa Metrorex mulțumește
de plată face parte din strategia de modernizare
bucureștenilor pentru încrederea acordată în
a condițiilor de exploatare, iar eforturile de
serviciile noastre și asigură publicul călător de
îmbunătățire a acestei experiențe vor continua
toată disponibilitatea pentru a oferi în continuare
și în anul următor pentru a implementa această
servicii de siguranță și calitate, adăugând zi de zi
soluție în toate stațiile de metrou.
noi valențe acestui spațiu public important care
De asemenea, începând cu 2019, locuitorii din este metroul din București.
zona Tineretului beneficiază de un nou acces la
stația de metrou Tineretului, care oferă multiple
facilități publicului călător, precum escalatoare și
lift, asigurându-se și subtraversarea bulevardului

CONDUCEREA METROREX

1
CUPRINS
Cap. 1. Istoric ................................................................................... pag. 3 5.2.3 Grafice de circulaţie ....................................................... pag. 27

Cap. 2. Reţeaua metroului din Municipiul Bucureşti ........ pag. 4 5.2.4 Întreţinerea parcului de material rulant ................. pag. 30

Cap. 3. Calendarul evenimentelor anului 2019 ................... pag. 6 5.2.5 Prestaţia materialului rulant .................................. pag. 31

3.1 Modernizări, retehnologizări ............................................. pag. 6 5.2.6 Consumul de energie electrică .................................. pag. 32

3.2 Îmbunătăţiri aduse circulaţiei trenurilor şi parcului de 5. 3. Activitatea în domeniul Sistemelor Informatice în cursul

material rulan ............................................................................... pag. 7 anului 2019 .................................................................................. pag. 33

3.3 Îmbunătăţirea condiţiilor de acces la metrou şi călătorie Cap. 6. Activitatea comercială ............................................... pag. 35

........................................................................................................... pag. 8 6.1 Evoluţia numărului de călători transportaţi ............... pag. 35

3.4 Participări la manifestări interne și internaţionale .... pag. 8 6.2 Tipurile de titluri de călătorie ......................................... pag. 40

3.5 Comunicare şi relaţii publice .............................................. pag.10 6.3 Evoluţia tarifului mediu practicat la călătoria cu metroul

Cap. 4. Organizarea şi evoluţia personalului ……..................... pag. 11 .......................................................................................................... pag. 42

Cap. 5. Activitatea de exploatare ................................................... pag. 12 Cap. 7. Activitatea de investiţii pe anul 2019 ..................... pag. 43

5. 1. Infrastructură ........................................................................ pag. 12 Cap. 8. Situaţia economico-financiară pe anul 2019 ...... pag. 47

5.1.1 Staţii şi interstaţii ............................................................... pag. 12 8.1 Capitalul social .................................................................... pag. 47

5.1.2 Instalaţii ................................................................................ pag. 12 8.2 Structura veniturilor ......................................................... pag. 47

5.1.3 Activitatea de întreţinerea instalaţiilor.............................. pag. 16 8.3 Structura cheltuielilor ...................................................... pag. 49

5.1.4 Calea de rulare ...................................................................... pag. 17 8.4 Bugetul de venituri și cheltuieli .................................... pag. 50

5.1.5 Activitatea de întreţinere Linii, Tunele şi Construcţii 8.5 Evoluţia plăţilor restante şi a creanţelor restante .. pag. 51

Speciale ........................................................................................... pag. 17 8.6 Raport de audit extern cu privire la situaţia economico -

5.1.6 Îmbunătăţirea condiţiilor de muncă ................................. pag. 18 financiară ..................................................................................... pag. 53

5. 2. Material rulant ........................................................................ pag. 19 Cap. 9. Strategia globală de dezvoltare şi modernizare a

5.2.1 Parcul de material rulant – structură ............................... pag. 19 transportului cu metroul în Bucureşti ...………………………..… pag. 54

5.2.2 Caracteristici constructive ale trenurilor de metrou 9.1 Programe de investiţii ....................................................... pag. 55

........................................................................................................... pag. 20 9.2 Realizarea programului de investiții ............................ pag. 56

2
Cap. 1 ISTORIC

În anul 1977 a fost înfiinţată “Întreprinderea de În trimestrul IV 2018 s-a pus în funcțiune pe
Exploatare a Metroului” transformată în 1991 în Magistrala 4 un terminal multimodal și un Park&Ride
“Regia de Exploatare a Metroului Bucureşti,” iar prin cu capacitatea de 650 autoturisme pe trei niveluri și 13
reorganizare, în conformitate cu H.G. nr. 482/1999, locuri de parcare pentru autobuze/autocare.
în Societatea Comercială de Transport cu Metroul Construită, echipată şi dată în folosinţă etapizat pe
Bucureşti METROREX S.A., sub autoritatea Ministerului tronsoane începând cu anul 1979, reţeaua de metrou
Transporturilor şi Infrastructurii având ca obiect de la finele anului 2019 măsoară 71,10 km cale dublă,
activitate transportul de persoane cu metroul pe reţeaua structurată pe 4 magistrale, 53 staţii şi 4 depouri.
de căi ferate subterane şi supraterane, în condiţii optime
Sistemul de transport cu metroul este monitorizat
de siguranţă şi confort.
şi coordonat permanent de un dispecerat central,
METROREX este societate comercială pe acţiuni cu care subordonează alte 6 dispecerate de ramură:
capital integral de stat, care desfăşoară în principal dispeceratul Linii, Tunele, Staţii, dispeceratul de
activităţi de interes public şi strategic. informare a publicului călător, dispeceratul de
Pentru aceste servicii METROREX primeşte de la trafic, dispeceratul electroenergetic, dispeceratul
bugetul de stat transferuri care să acopere diferenţele electromecanic şi dispeceratul comercial.
dintre veniturile proprii din activitatea de transport de
călători şi cheltuielile totale, ca subvenţie la taxa de
călătorie cu metroul.
Cota de piaţă a METROREX
Deşi acoperă numai 4 % din lungimea întregii reţele
Exploatarea, întreţinerea şi reparaţiile de transport public a capitalei, prin faptul că oferă o
infrastructurii şi instalaţiilor tehnologice se execută capacitate superioară de transport în condiţii de confort,
de către personalul angajat al societăţii în număr de regularitate şi siguranţă a circulaţiei, Metrorex asigură
4.914 persoane, distribuit în subunităţi de bază după transportul a cca. 20% din volumul total al călătorilor
cum urmează: electroenergetică, electromecanică, ce utilizează mijloacele de transport în comun din
semnalizare comandă bloc de linie, automatizări şi Municipiul Bucureşti.
telecomunicaţii, linii – tunele, administrare şi întreţinere
staţii, mişcare, comercial, depouri.
Activitatea de întreţinere şi reparaţii material rulant a
fost externalizată pentru o perioadă de 15 ani, de la 1 iulie
2004 către firma specializată S.C. ALSTOM Transport
S.A., ca urmare a contractului de mentenanţă semnat în
noiembrie 2003 şi aprobat prin H.G. nr. 47/22.01.2004.
La data de 31 martie 2017 au fost puse în funcţiune
două noi capacităţi de transport pe magistrala 4 de
metrou, tronson Parc Bazilescu - Străulești pe o lungime
de 1,9 km cale dublă şi două staţii noi - Laminorului şi
Străulești.

3
Cap. 2 REȚEAUA METROULUI DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI

4
Rețeaua în funcțiune este structurată după cum urmează:

Magistrala/ Punere în
Parcurs Km Stații
Tronsonul funcțiune

22 (din care 7
PANTELIMON - REPUBLICA
stații comune Etapizat
Magistrala I - EROILOR - GARA DE NORD - 31.01
DRISTOR 2
cu Magistrala 1979 - 1990
III)

Tronsonul Petrache Poenaru - Timpuri Noi 8.63 6 Noiembrie 1979


Tronsonul Timpuri Noi - Republica 10.10 6 Decembrie 1981
Tronsonul Petrache Poenaru - Crângaşi 0.97 1 Decembrie 1984
Tronsonul Crângaşi - Gara de Nord 2.83 2 Decembrie 1987
Tronsonul Gara de Nord - Dristor 2 7.8 6 Decembrie 1989
Tronsonul Republica – Pantelimon 0.68 1 Ianuarie 1990
Magistrala II BERCENI - PIPERA 18.68 14
Tronsonul Berceni – Piaţa Unirii 2 9.96 8 Ianuarie 1986
Tronsonul Piata Unirii 2 - Pipera 8.72 6 Octombrie 1987

16
Magistrala III ANGHEL SALIGNY - N. GRIGORESCU - (7 stații
22.2
Tronsonul EROILOR - PRECIZIEI comune cu
Magistrala I)

Tronsonul N. Grigorescu – Eroilor 8.67


Eroilor – Preciziei August 1983
Tronsonul Staţia Gorjului – Nava 2 8.83 5 Iulie 1996
– Nava 1 Noiembrie 1999
Tronsonul N. Grigorescu 2 – Anghel Saligny 4.7 4 Noiembrie 2008
LAC STRĂULEŞTI - GARA DE NORD -
Magistrala IV 7.44 8
GARA PROGRESU
Tronsonul Gara de Nord – 1 Mai 3.24 4 Martie 2000
Tronsonul 1 Mai – Parc Bazilescu 2.3 2 Iulie 2011
Tronsonul Parc Bazilescu - Străulești 1.9 2 Martie 2017

5
Cap. 3. CALENDARUL EVENIMENTELOR ANULUI 2019
3.1 Modernizări, retehnologizări
Conform strategiei de dezvoltare şi intermediare cu presiune prin sudarea
modernizare a transportului cu metroul în şinelor cap la cap.
Bucureşti pe termen mediu, în anul 2019 au
- realizarea lucrărilor de reparaţie plafon
fost întreprinse o serie de acţiuni privind
suspendat, cu schimbarea soluţiei (geamuri
extinderea reţelei de metrou şi au continuat
din sticlă înlocuite cu panouri grilă din oţel) în
lucrările de modernizare şi retehnologizare a
staţia Ştefan cel Mare, nivel peron şi vestibul
instalaţiilor fixe de infrastructură, după cum
(1800 mp);
urmează:
- decopertare, refacere tencuieli, placare
- refacţie de şină pe zonele cu capacitate
pereţi, zugrăveli în staţia Ştefan cel Mare, nivel
portantă depăşită, prin introducerea de şină
peron + vestibul.
nouă tip 49 şi 60 cu lungimea de 120 ml cu
R350HT, achiziţionată din Austria - total - reabilitarea copertinelor de la accesurile
refactie - 2019 = 4086 ml cale tip 60 şi 2864 ml staţiilor de metrou Griviţa şi 1 Mai (6 copertine);
cale şină tip 49; - în staţia Constantin Brâncoveanu la acces
- s-au efectuat lucrări de refacere a cap X, au fost efectuate lucrări de decopertare
continutăţii căii fără joante pe magistrala I, a pardoselii de granit deteriorată, refacerea
între staţiile Obor (km 4+152) – Dristor 2 (km stratului suport (prin turnarea unei şape de
6+792), fir 1; s-a executat un număr de 46 egalizare) - 50 mp şi montarea unor noi trepte
de suduri aplicând metoda topirii electrice de granit-23 ml.

6
3.2 Îmbunătăţiri aduse circulaţiei trenurilor şi parcului de material rulant

1. Au fost luate măsuri de organizare 3. Conform „contractului de prestări servicii


a circulaţiei pentru preluarea fluxurilor publice de transport cu metroul”, au fost
de călători în diferite perioade orare prin monitorizaţi indicatorii de performanţă astfel
introducerea de trenuri care au efectuat 750 încât:
de trase suplimentare; - numărul de „Trase anulate şi neregulate”
2. În cursul anului 2019, circulaţia trenurilor să nu depăşească 5% din totalul traselor
cu călători s-a efectuat în procent de 99,95 % planificate, cea mai mare valoare fiind de 0.5%
raportat la trasele planificate; înregistrată în luna februarie 2019;

Trase anulate şi neregulate


1,20%
Procent de nerealizare

1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
2017 0,55% 0,36% 0,27% 0,21% 0,27% 0,31% 0,15% 0,28% 0,21% 0,32% 0,45% 0,19%
2018 0,16% 0,30% 0,11% 0,13% 0,24% 0,20% 0,29% 1,02% 0,30% 0,33% 0,22% 0,11%
2019 0,34% 0,50% 0,30% 0,21% 0,44% 0,16% 0,48% 0,14% 0,69% 0,20% 0,19% 0,20%

- pentru „Plan Servicii” (Parcul de circulaţie depăşească 5%, cea mai mare valoare fiind de
TEM utilizat, raportat la Parcul de circulaţie 1,33%, înregistrată în luna noiembrie 2019.
TEM planificat) procentul de nerealizare să nu

Indicatorul Plan Servicii


1,40%
1,20%
Procent de nerealizare

1,00%
0,80%
0,60%
0,40%
0,20%
0,00%
-0,20%
Ian. Feb. Mar. Apr. Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
2017 0,66% 0,37% 0,22% 0,67% 0,65% 0,19% 0,20% 0,13% 0,19% 0,17% 0,00% 0,25%
2018 0,06% 0,00% 0,00% 0,13% 0,00% 0,00% -0,07% 0,93% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
2019 0,00% 0,00% 1,25% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,74% 1,15% 1,33% 1,21%

7
3.3 Îmbunătăţirea condiţiilor de acces la metrou şi călătorie

A fost continuată modernizarea instalaţiilor Începând cu 30.05.2019 Metrorex a deschis


de control acces pe Magistralele 1, 2, 3 şi două noi căi de acces la staţia de metrou
Tronsonul de Legătură pentru 41 staţii de Tineretului, spre staţia Piaţa Unirii. Acestea au
metrou din Bucureşti, după cum urmează: 20 două intrări/ieşiri pietonale dotate cu scări fixe,
staţii pe Magistrala 1, 14 staţii pe Magistrala 2 şi escalatoare şi lift, facilitând astfel deplasarea
7 staţii pe Magistrala 3. persoanelor cu dizabilităţi.
Astfel, au fost montate noile porți de În data de 12.11.2018 a fost inaugurat
control acces ce au încorporate validatoare Terminalul Multimodal Străuleşti, situat
moderne ce au posibilitatea de acceptare atât a pe Bulevardul Bucureştii Noi, ca parte a
cartelelor magnetice, a cardurilor Mifare ce pot obiectivului de investiţii “Magistrala 4. Racordul
fi compatibile cu sistemele de acces ale altor 2. Parc Bazilescu – Străuleşti”.
operatori de trafic public, cât și a cardurilor Scopul principal al Terminalului Multimodal
bancare contactless (tip Paywave, Paypass sau Străuleşti, este acela de a reduce congestia
similare). traficului urban în centrul oraşului prin
Porțile de control acces sunt pregătite furnizarea de servicii de parcare tip Park&Ride
pentru instalarea de validatoare contactless şi transport public multimodal. În acest
și pentru ieșirea din stația de metrou, în sens, Terminalul Multimodal Străuleşti a fost
vederea implementării în viitor a taxării zonale proiectat să ofere publicului călător multiple
a călătorilor. Modernizarea instalațiilor de facilităţi, respectiv: acces la transportul cu
control acces se conformează prevederilor metroul, acces la transportul local public de
normelor privind evacuarea în caz de urgență, suprafaţă, care cuprinde spaţii amenajate
prin deschiderea și blocarea pe poziția deschis conform cerinţelor STB, acces la transportul
a porților de control acces, creând căi libere de preorăşenesc (Autogară) şi o zonă dezvoltată
evacuare. pe trei niveluri amenajată ca parcaj suprateran
deschis, având o capacitate totală de parcare
Metoda de plată cu cardurile bancare
de 660 autoturisme.
contactless direct la porţile de acces a fost
implementată începând cu data de 14.11.2019, în Pentru a încuraja posesorii de autoturisme
nouă staţii de metrou (Pipera, Aurel Vlaicu, Piața să parcheze maşinile în incinta Terminalului
Victoriei 1, Piaţa Victoriei 2, Piața Universității, Multimodal Străuleşti, începând cu 4 februarie
Piața Unirii 1, Piaţa Unirii 2, Tineretului și 2019, tariful pentru parcare a fost redus de la 1 leu/
Grozăvești) urmând ca în următoarele luni să oră la 0,50 lei/oră.
fie implementată în toate staţiile de metrou.
3.4 Participări la manifestări
O componentă importantă a modernizării
instalațiilor de control acces o reprezintă interne și internaţionale
automatele de vândut cartele, astfel încât În baza invitațiilor primite și a contractelor
aproape în fiecare acces al stațiilor de metrou de achiziție încheiate între Metrorex S.A. și
se regăsesc cel puțin 2 astfel de automate partenerii externi, în anul 2019, au fost întocmite
echipate atât pentru plata cu card bancar, cât formalitățile necesare pentru efectuarea
și pentru acordare de rest și încărcare carduri deplasărilor externe ale personalului, în
contactless. Vechile automate de vândut cartele vederea participării la evenimente precum:
au fost modernizate la nivelul funcționalităților
noi. • testări și recepții în fabrică,
• stagii de instruire profesională,
• recepții preliminare cantitative și
8
calitative pentru diverse echipamente, este de aproximativ 18 milioane de lei cu
• teste de acceptanță, TVA, iar investiţia este finanţată din fonduri
• convorbiri bilaterale pe probleme europene nerambursabile acordate în cadrul
economice, parteneriate instituționale, Programului Operaţional Infrastructură Mare
• forumuri economice în domeniul 2014-2020 (POIM).
transportului - 04-05 iunie 2019
Evenimentele din anul 2019 la
care managementul Metrorex a
luat parte
- 25 martie 2019
În data de 25 martie, ambasadorul desemnat
al Elveției în România, Excelența Sa, Arthur
Metrorex a participat la cea de-a zecea
Mattli, s-a întâlnit cu managementul Metrorex.
ediție a expoziției INFRATRANS, organizată
Întâlnirea s-a axat pe prezentarea proiectului
la București, în stația de cale ferată București
comun Extinderea Magistralei 4 de metrou
Nord, de Asociația Inginerilor Feroviari
din București, finanțat prin Programul de
din România și Club Feroviar, cu sprijinul
Cooperare Elvețiano-Român.
asociațiilor și companiilor din transportul
- 11-12 aprilie 2019 feroviar. Evenimentul, cu tema “Spre o cale
În noaptea de 11 spre 12 aprilie 2019, în 3 stații ferată competitivă”, s-a desfașurat sub înaltul
de metrou s-a desfășurat exercițiul medical patronaj al Ministerului Transporturilor,
militar VIGOROUS WARRIOR 2019, organizat de și a reunit reprezentanți ai autorităților
Centrul de Excelență pentru Medicină Militară și operatorilor feroviari din România,
al NATO în cooperare cu Ministerul Apărării operatori privați de transport feroviar, dar
Naționale și Departamentul pentru Situații și reprezentantți ai instituțiilor feroviare
de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor internaționale.
Interne și Metrorex. - 22 octombrie 2019
- 30 mai 2019 Metrorex a participat la dezbaterea: “Upgrade
Metrorex a deschis o nouă cale de acces la România. Marile proiecte de investiții în 2019”,
staţia de metrou Tineretului, aflată în capătul eveniment organizat de DC Media Group, la
spre staţia de metrou Piaţa Unirii. Noua cale de care au participat Daniel Suciu, ministrul
acces face parte din proiectul “Îmbunătăţirea Dezvoltării Regionale și Administrației
serviciilor de transport public de călători cu Publice, Eugen Orlando Teodorovici, ministrul
metroul pe Magistrala 2 Berceni – Pipera”. Finanţelor Publice, Roxana Mînzatu,
Constructorul acesteia este Asocierea ministrul Fondurilor Europene, Răzvan Cuc,
SOPMET S.A. (lider de asociere) – SOMET S.A. ministrul Transporturilor, reprezentanţi ai
– SCHINDLER ROMÂNIA S.R.L. – UTI GRUP administrațiilor publice centrale și locale,
S.A. – TIAB S.A. Valoarea lucrărilor realizate reprezentanţi ai companiilor cu activitate de
construcţii.
- 08 -09 octombrie 2019
Metrorex a participat la evenimentul Zilele
Feroviare, organizat de Club Feroviar la
Bucuresti. Expoziția care a avut loc în cadrul
Summit-ului de Investiții Club Feroviar, a oferit
companiilor șansa de a-și prezenta cele mai
recente proiecte și inovații în fața unui public
specializat, compus din sute de lideri si jucători
cheie de pe piața feroviară internațională

9
Străulești;
- 19 noiembrie 2019 • Stadiu lucrări magistrala 5;
În fiecare an, pe 19 noiembrie sărbătorim ziua • Situația proiectelor pentru M6 și Gara de
Nord - Gara Progresu;
muncitorului la metrou. Anul 2019 a fost însă
unul deosebit, întrucât s-au implinit 40 de ani • Modernizarea stațiilor cu o singură
intrare.
de la punerea în circulație cu călători a primului
tronson de metrou. La stația de metrou Străulești Au fost redactate şi prezentate 247 buletine
a fost organizată o expoziție, în cadrul căreia informative mass-media, pentru informarea
zilnică a managementului superior (Consiliul
ne-au fost alături ministrul Transporturilor, de Administrație, directorul general şi
Infrastructurii si Comunicațiilor, reprezentanți directorii executivi) conținând ştiri referitoare
ai corpului diplomatic și iubitori ai metroului la Metrorex, apărute pe fluxurile agenţiilor
bucureștean. de presă, emisiunilor de radio, televiziune și
social media.
3.5 Comunicare şi relaţii publice Au fost elaborate 59 comunicate de presă,
publicate pe site-ul Metrorex, transmise
Având în vedere faptul că mass-media agenţiilor de presă, televiziuni, posturi radio,
reprezintă una dintre cele mai importante surse publicații tipărite şi on-line, social media.
de informaţii şi că aportul acesteia la formarea
Nu în ultimul rând, Metrorex a acordat o
opiniei publice este major, relaţia instituţională atenție deosebită sugestiilor transmise de
cu mass-media presupune o abordare călători, iar în cursul anului 2019 au fost primite,
specială. Efectele calităţii comunicării sunt înregistrate şi soluţionate un număr de 2.791
direct proporţionale cu abilitatea de a selecta, petiţii (solicitări, propuneri, reclamații scrise
construi şi disemina mesajul instituţional. În sau prin intermediul telefonului călătorului).
acest sens, activitatea de comunicare și relații De altfel, feedback-ul de la călători s-a
cu presa a Metrorex a avut ca principal obiectiv exprimat prin cele 156 scrisori de mulţumire,
adresate Metrorex S.A. pentru calitatea
transmiterea cât mai eficientă și transparentă serviciilor; scrisorile de mulţumire reprezintă
în spațiul public a informațiilor legate de o dovadă a satisfacţiei clienţilor faţă de
activitatea companiei. prestaţia companiei, faţă de implicarea activă
în proiectele de dezvoltare şi modernizare
Astfel, în anul 2019 s-a răspuns în scris şi faţă de promptitudinea şi corectitudinea
unui număr de 148 de solicitări de informaţii comunicării cu publicul.
publicevenite din partea reprezentanților
presei. Răspunsurile au fost trimise cu Informare şi publicitate pentru proiectele cu
aprobarea directorului general al Metrorex finanţare externă
și au fost întocmite în baza documentelor/ 1. „Linia de metrou Magistrala 5: Secţiunea
informațiilor tehnice puse la dispoziție de Râul Doamnei – Eroilor (PS Operă) inclusiv
către direcţiile şi serviciile de resort din cadrul Valea Ialomiţei”
societății. Metrorex S.A. a răspuns în termen
legal tuturor solicitărilor de informaţii publice, 2. „Magistrala 4. Racord 2. Secţiunea Parc
datele transmise s-au reflectat în presa scrisă Bazilescu (PS Zarea) – Străuleşti”
şi audio-vizuală. 3. „Îmbunătăţirea serviciilor de transport
Au fost organizate 45 acțiuni de presă public cu călători cu metroul pe Magistrala 2.
(interviuri cu managementul superior și Berceni – Pipera”
angajați, reportaje, vizite cu presa, vizite 4. „Modernizarea instalaţiilor fixe pe
sociale) reflectate în presa scrisă, televiziuni, Magistralele 1, 2, 3 şi TL de metrou: Instalaţii de
radio, social media. S-a comunicat direct, control acces”
telefonic/on-line, cu reprezentanți ai mass
5. „Studiu de pre-fezabilitate şi studiu de
media (presa scrisă, televiziuni, radio, social
media) pe subiecte precum: fezabilitate pentru construcţia liniei 4 de metrou
– tronsonul Gara de Nord – Gara Progresu în
• Montarea de panouri de siguranța în cadrul Programului de Cooperare Elveţiano-
stațiile de metrou;
Român”.
• Proiect de modernizare a Magistralei 2
Berceni- Pipera; 6.  ”Accesibilizarea stațiilor de metrou în
funcțiune pentru persoanele cu deficiențe de
• Ieftinirea tarifului de la parcarea
vedere”
10
Cap. 4 ORGANIZAREA ŞI EVOLUŢIA PERSONALULUI

Structurile organizatorice ale societăţii • stabilirea relaţiilor funcţionale între


răspund realizării obiectului de activitate compartimente şi subunităţi;
al societăţii, prin concretizarea fiecărei • structuri organizaţionale cu simplă
funcţiuni în parte definite prin regulamentul de subordonare, cu circulaţia informaţiilor cât
organizare şi funcţionare. mai direct şi operativ;
Fiecare funcţiune în parte, din ansamblul • repartizarea sarcinilor şi activităţilor
concrete corespunzătoare obiectivului
organigramei, constituie obiectul de activitate pentru care s-a creat compartimentul sau
al unui compartiment şi subunitate specializată, unitatea.
concretinzând în mod distinct atribuţiile Numărul efectiv de personal la finele anului
societăţii pe care trebuie să le îndeplinească 2019 a fost de 4.914 salariaţi.
în domeniile de exploatare, revizii-reparaţii,
comercial, informaţional, plan, contabilitate,
economico-financiar, organizare-personal, Evoluţia numărului mediu de personal în
siguranţa circulaţiei, protecţia muncii şi perioada 2016 – 2019
sănătatea salariaţilor etc.
An 2016 2017 2018 2019
Ansamblul organizaţional al societăţii este
construit în formă piramidală, astfel ca fiecare Număr
4.103 4.399 4.402 4.445
compartiment şi subunitate să aibă o singură mediu
subordonare funcţională.
EVOLUŢIA NUMĂRULUI MEDIU DE
Avându-se în vedere că structura PERSONAL ÎN PERIOADA 2016 - 2019
organizatorică a societăţii defineşte nivelele 4.500 4.445
de subordonare ierarhică, aceasta stabileşte 4.399 4.402

în continuare relaţiile de funcţionalitate între 4.300

compartimente şi subunităţi, având ca obiectiv 4.100


4.103

final satisfacerea cerinţelor călătorilor. Număr mediu

3.900
Structurile organizatorice care au funcţionat
în anul 2019, au avut în principal următoarele 3.700

obiective: 3.500
2016 2017 2018 2019

11
Cap. 5 ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
5.1. Infrastructură acces a treptelor de granit.

5.1.1 Staţii şi interstaţii Pereţii şi stâlpii sunt placaţi cu travertin sau


marmură, dar şi cu placaje ceramice, tencuieli
Alegerea amplasamentului staţiilor a avut decorative, elemente din tablă emailată
la bază condiţiile urbanistice, concentrarea (alphatron), trespa etc.
fluxurilor de călători, particularităţile
gospodăriei edilitare a fiecărei zone în parte, În ce priveşte plafoanele, corelat cu soluţiile
precum şi posibilităţile reale de execuţie, cu pentru structură, instalaţiile de iluminat,
evitarea pe timpul acesteia a unui impact major ventilaţie, semnalizare etc. se disting două
cu traficul de suprafaţă. modalităţi de tratare a acestora:
Traseul interstaţiilor urmăreşte în general • plafoane suspendate din plăci uşoare,
trama stradală majoră a oraşului, tunelurile grile metalice etc.
şi galeriile de metrou au fost executate cu • plafoane aparent tencuite.
tehnologia existentă la data construcţiei,
în condiţiile în care majoritatea solurilor Având în vedere vechimea acestor plafoane,
străbătute pot fi încadrate în categoria celor societatea a iniţiat şi demarat un program de
“slabe” şi, în plus, pânza de apă freatică se află punere în conservare în vederea modernizării
relativ aproape de suprafaţa terenului (între 2 acestora.
şi 5 m). Pe interstaţii funcţionează, ca dotări
Calea de rulare este situată, în medie, la tehnologice, centralele de ventilaţie şi staţiile
adâncimea de 12,00 m, variind între 7,80m şi de pompare care au rolul de a asigura
19,60m. menţinerea permanentă a condiţiilor necesare
unei bune exploatări a metroului, prin
Principalele spaţii publice şi accesele evacuarea apelor provenite din infiltraţii, a
staţiilor sunt dimensionate pentru a prelua aerului viciat şi înlocuirea lui cu aer proaspăt.
fluxuri de până la 50.000 călători pe oră şi
sens. 5.1.2 Instalaţii
Pentru asigurarea circulaţiei călătorilor Funcţionarea normală şi neîntreruptă a
pe verticală se utilizează lifturi, scări fixe şi instalaţiilor din dotarea metroului asigură
rulante, cu o diferenţă de nivel de 5,00 m până siguranţa feroviară şi regularitatea circulaţiei
la 10,30 m. trenurilor şi totodată conferă călătorilor
Funcţie de concepţia de ansamblu privind deplină securitate şi confort. Condiţiile
ambientul fiecărei staţii în parte, s-au utilizat specifice din metrou au generat probleme
o gamă diversificată de soluţii şi materiale de tehnice complexe de mare diversitate,
finisaj. la a căror rezolvare au fost antrenate
institute de cercetare ştiinţifică şi inginerie
Astfel, pardoselile sunt din piatră naturală tehnologică, institute de învăţământ superior
(granit, marmură), plăci de gresie sau de şi întreprinderi specializate ale industriilor
mozaic şi cu agregate din granit. Ca o constantă, electronice şi construcţiilor de maşini din
se relevă utilizarea la scările pietonale fixe de România.
12
5.1.2.1 Instalaţii în serviciul
călătorilor
Fiecare staţie de metrou dispune de:
• instalaţii de iluminat;
• instalaţii de scări rulante;
• instalaţii de sonorizare şi telesonorizare
pentru avizarea pasagerilor din staţii şi
pentru difuzarea anunţurilor publicitare;
• instalaţii de ceasoficare (ora exactă
şi de înregistrare a timpului scurs de la
trecerea ultimului tren);
• instalaţii de informare dinamică a
călătorilor (infochioşcuri, display-uri cu
informaţii pentru călători, borne S.O.S.);
• instalaţii pentru supravegherea
continuă şi limitarea la valori nepericuloase
a tensiunilor electrice de atingere şi de pas,
în zonele de îmbarcare în trenuri;
• instalaţii de sesizare, semnalizare şi
monitorizare a incendiilor şi efracţiilor;
• instalaţii de taxare, control acces
călători şi automate de bilete;
• butoane pentru deconectarea de
urgenţă a curentului de tracţiune
• instalaţie de televiziune cu circuit închis;
• lifturi şi platforme pentru transportul
pe verticală.
Terminalul intermodal Străuleşti:
• instalaţie de televiziune cu circuit închis;
• instalaţie de sonorizare;
• instalaţie radio;
• instalaţie detecţie incendii;
• instalaţie taxare parcare.
Zonele de acces, scările rulante, vestibulele
şi peroanele staţiilor sunt supravegheate de
personalul de exploatare, printr-un sistem de
televiziune cu circuit închis.

5.1.2.2 Instalaţii de ventilaţie


În regim de trafic normal, debitul de aer
care trebuie vehiculat pe un ansamblu staţie –
interstaţie este de cca. 300.000 mc/h.
13
Ventilarea acestui ansamblu se face în regim menajere, tratării aerului, stingerii
reversibil: în cursul verii aerul convenţional eventualelor incendii şi spălării spaţiilor
curat este introdus prin centrala de ventilaţie tehnice şi publice, consumuri asigurate
din staţie şi evacuat prin centrala de ventilaţie prin două surse independente, respectiv
a interstaţiei; în timpul iernii, circuitul de reţeaua orăşenească şi puţuri proprii de mare
introducere-evacuare este inversat, iar adâncime.
degajările de căldură din tunel sunt utilizate Pentru asigurarea mijloacelor de intervenţie
pentru încălzirea spaţiilor publice din staţie. la incendii, în staţii şi interstaţii au fost prevăzuţi
În cursul verii, pentru menţinerea în staţii a hidranţi, precum şi instalaţii fixe de stingere cu
unei temperaturi de max. +27° C, sunt prevăzute apă pulverizată în unele încăperi tehnice cu
instalaţii de umidificare şi purificare. grad sporit de incendiu sau greu accesibile.
Pentru a preveni împrăştierea particulelor Apele colectate sunt evacuate în reţeaua
de praf antrenate de circulaţia trenurilor şi orăşenească de canalizare cu ajutorul unor
pentru a prelua căldura degajată la frânarea instalaţii de pompare special amenajate, atât
în staţii, s-a prevăzut un sistem de ventilare a în staţii cât şi în interstaţii.
subperoanelor care asigură aspiraţia aerului
la nivelul căii de rulare şi evacuarea acestuia 5.1.2.4 Instalaţii de supraveghere
spre interstaţii, în sensul de circulaţie a
a activităţii din staţii
trenurilor.
Spaţiile tehnice sunt ventilate prin sisteme În fiecare staţie a fost amenajat un punct de
independente specializate, în raport cu supraveghere tehnică, care are la dispoziţie
cerinţele funcţionale ale diverselor categorii o serie de dotări ce dau o imagine globală
de utilaje şi echipamente, asigurând totodată asupra stării funcţionale a instalaţiilor şi a
şi evacuarea fumului în caz de incendii. condiţiilor în care se desfăşoară traficul în zona
supravegheată, respectiv:
Având în vedere vechimea, uzura şi
importanţa acestor instalaţii, Metrorex a • monitor de urmărire a circulaţiei
demarat un amplu proces de retehnologizare trenurilor, în complex ATP, având 2, 3 sau 5
prin finanţare europeană pentru primele 6 staţii;
staţii de metrou puse în funcţie în anul 1979: • pupitru de telecomunicaţii care
Timpuri Noi - Semănătoarea (actualmente înglobează posturi de telefonie operativă
Petrache Poenaru). cu apel selectiv, posturi telefonice locale,
posturi de telefonie automată, o staţie de
5.1.2.3 Instalaţii tehnico-sanitare emisie-recepţie pentru radio – comunicaţiile
de alimentare cu apă şi canalizare cu trenurile în circulaţie şi instalaţia de
sonorizare a staţiei;
şi de stingere a incendiilor
• panou de dispecerizare locală pentru
Staţiile sunt prevăzute cu instalaţii de supravagherea şi comanda principalelor
alimentare cu apă necesară consumurilor instalaţii şi echipamente: ventilatoare,

14
hidrofoare, staţii de pompare, scări rulante, surse de energie independente, care
iluminatul general etc; alimentează unii consumatori vitali: iluminatul
• monitoarele instalaţiei de televiziune cu de evacuare a călătorilor din staţii şi tunele,
circuit închis din staţie; transmisiile de informaţii între dispeceratul
central şi staţii şi dispeceratul de trafic şi
• centrala de avertizare automată a trenuri, precum şi dispozitivele de comandă-
începuturilor de incendii în spaţiile tehnice; control, pentru reluarea activităţii normale la
• centrala de detecţie la efracţie în casierii revenirea tensiunii.
şi spaţiile cu valori mari; Date fiind marea dispersie teritorială a
• borne S.O.S. pe magistrala 3 şi în staţii de instalaţiilor şi necesitatea corelării operative
corespondenţă. cu sistemul energetic naţional în stabilirea
regimurilor funcţionale şi lichidarea
Toate aceste dotări înlesnesc adoptarea
perturbaţiilor şi avariilor, existenţa unui
unor decizii corecte şi intervenţii operative în
sistem centralizat de control, coordonare
cazurile de perturbaţii sau avarii.
şi conducere are o importanţă vitală pentru
5.1.2.5 Alimentarea cu energie asigurarea continuităţii în alimentare.
electrică În acest sens, funcţionează un dispecerat
energetic central, care preia aceste funcţii pe
Instalaţiile electroenergetice asigură întreaga reţea de metrou, dispunând pentru
alimentarea cu energie electrică pentru 53 fiecare linie de următoarele dotări:
staţii şi 4 depouri de metrou, atât pentru • grup de monitoare, cu afişare automată
tracţiune, cât şi pentru întreaga activitate de a schemei operative şi pupitre de comandă;
exploatare a infrastructurii metroului (iluminat
normal spaţii publice şi tehnice, iluminat de • echipamente de telemecanică şi linii de
siguranţă, semnalistică şi evacuare, instalaţie comunicaţie pentru preluarea şi transmisia
ventilaţie, instalaţii pompare, instalaţii automată a informaţiilor de la şi în proces;
escalatoare, instalaţii lifturi şi platforme pentru • display-uri de afişare automată şi de
persoane cu dizabilităţi, instalaţii semnalizare comandă şi înregistrare rapidă automată,
şi control trafic, instalaţii informare public console pentru schimbul de informaţii cu
călător, instalaţii avertizare incendii etc.). calculatorul de proces etc.;
Energia necesară este preluată din sistemul
• echipamente de telecomunicaţii, care
energetic naţional, prin fideri de 20 şi/sau 10 KV.
asigură legătura cu dispecerul energetic
Concepţia acestor instalaţii derivă din naţional.
condiţia continuităţii funcţionale a sistemului
în ansamblu, întreruperea circulaţiei fiind 5.1.2.6 Siguranţa, conducerea şi
admisă numai la căderea totală a sistemului
energetic din zona orăşenească. automatizarea circulaţiei
Pentru cazurile de întrerupere totală a Sistemul complex de echipamente şi
sistemului electroenergetic, s-au prevăzut instalaţii de siguranţă şi automatizare a
15
traficului trenurilor de călători a fost conceput remize;
pentru o viteză a trenurilor de maxim 80 km/h. • pentru asigurarea comunicaţiilor cu
După funcţiunile îndeplinite, sistemul trenurile în circulaţie, metroul dispune de un
înglobează următoarele subsisteme: sistem de radio-comunicaţii tren-dispecer,
• instalaţia de conducere automată a care funcţionează în regim obişnuit (fiecare
trenurilor de tip Westrace AC care înglobează cu fiecare) sau cu apel selectiv;
conducerea optimizată a trenurilor prin • transmisiunile sunt asigurate pe
calculatoare de proces, oprirea automată frecvenţe proprii alocate;
la peroane şi comanda continuă a vitezei • în paralel cu sistemul de radio –
acestora (pilotul automat); comunicaţii pentru dirijarea circulaţiei,
• sistemul de control al trenului (ATC) care funcţionează sistemul de comunicaţii
include subsistemul de protecţie automată subteran – suprafaţă pentru situaţii de
a trenului (ATP) – supraveghează viteza urgenţă (acesta permite interconectarea cu
trenurilor, transmiterea codurilor de viteză factori de decizie din organisme abilitate:
din cale (şină) echipamentului îmbarcat pe Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă,
tren, detectarea prezenţei materialului rulant conducerea societăţii Metrorex S.A., Poliţie
pe zona respectivă, verificarea continuităţii etc.).
şinelor şi subsistemul de operare automată Sistemul cuprinde o staţie de emisie –
a trenului (ATO) - operare automată a recepţie în dispeceratul central, staţii de
trenului care include: oprirea la punct fix a emisie-recepţie fixe în staţii şi depouri şi staţii
trenului la peron prin balize fixe programate, de emisie-recepţie îmbarcate pe trenuri.
indicaţii asupra părţii de deschidere a uşilor,
informaţii pentru trecere fără oprire printr-o În afara orelor de circulaţie şi în timpul
staţie, informaţii de regularizare a vitezei; circulaţiei în cazuri bine justificate, sistemul
poate fi folosit şi de personalul care execută
• instalaţia pentru conducerea automată lucrări în tunele.
a circulaţiei trenurilor, care cuprinde
şi instalaţia de telemecanică de trafic, 5.1.3 Activitatea de întreţinere a
instalaţia de identificare şi afişare automată
la dispecerat a numărului de tren (AVI);
instalaţiilor
• instalaţiile pentru protecţia (siguranţa) 5.1.3.1 Activitatea de revizii şi
automată a trenurilor, din care fac parte reparaţii
instalaţiile de control punctual al vitezei
Menţinerea în funcţionare normală a
(INDUSI), supravegherea continuă a
instalaţiilor este asigurată prin aplicarea unui
vitezei şi ţintei (tren BM), supravegherea
sistem de întreţinere preventiv planificat care
mecanicului (dispozitiv om-mort-pedală de
cuprinde lucrări de întreţinere zilnică, revizii
supraveghere).
periodice, reparaţii curente şi reparaţii capitale.
5.1.2.7 Telecomunicaţiile Aceste lucrări se fac pe baza unor programe de
prestaţii anuale defalcate în programe de lucru
Sistemul asigură canale de comunicaţii lunare întocmite pe tipuri de instalaţii.
rapide şi sigure, impuse de cerinţele specifice Conform indicaţiilor fabricantului prezentate
exploatării, integrând în alcătuirea sa: în cărţile tehnice ale echipamentelor, aceste
• centrală telefonică automată proprie lucrări au un caracter periodic.
amplasată în dispeceratul central de trafic În anul 2019 secţiile de instalaţii au realizat
şi interconectată cu centralele automate 100% planurile de prestaţii şi au menţinut în
urbane din zonă, precum şi cu operatorii de stare de funcţionare instalaţiile în condiţii de
telefonie mobilă; siguranţă şi la parametrii tehnici proiectaţi,
• instalaţiile de telefonie cu apel selectiv după cum urmează:
în frecvenţă vocală, cuprinzând o centrală • a fost finalizată reabilitarea instalaţiei
instalată la dispeceratul central şi posturi termice din Depoul Ciurel (Faza 1);
16 secundare, montate în staţii, depouri şi • au fost reabilitate conductele de refulare
ape uzate la o staţie şi 2 interstaţii; stg (5 buc), inimi simple aparate de cale (24
• au fost finalizate lucrări de înlocuire buc.), joantă izolantă lipită (JIL) tip 49 L=16m
a 4 lifturi şi a 4 escalatoare achiziționate în (2 buc),cupon tranziţie 49/60 L=16 m (per),
cadrul Programului de Cooperare Elvețiano- plăci metalice suport tip 49 cu 4 găuri fără
Român ; înclinare (500 kg), plăci metalice suport tip 60
• au fost echipaţi cu furtune PSI, 1200 de G lăţime 110 mm cu 2 găuri fără înclinare (1000
hidranţi în galeriile de metrou; kg), plăci metalice suport tip 49G1,cu 2 găuri
fără înclinare (500 kg), izolatori şina a-III-a
• a fost efectuate lucrări de denisipare la (788 buc), capace protecţie izolatori şina a
19 puţuri de mare adâncime; III-a (4500 buc), suport susţinere şina a III-a
• au fost inlocuite 5 scari rulante in statiile: pentru traverse lemn (400 buc), protecţie
Basarab (2 buc), Timpuri Noi, Izvor, Piata şina III a (300 buc), placă egalizare din metal
Unirii 1. suport şina III traverse lemn 3 mm (200 buc),
5.1.3.2 Deranjamente placă egalizare din metal, suport şina a III a
traverse lemn 5 mm (200 buc), placă metalică
În perioada analizată funcţionarea egalizare beton 270x160x6 (300 buc), cleme
instalaţiilor a fost afectată de apariţia unor izolatori (280 buc), tirfon B2 (3100 buc), tirfon
deranjamente sau defecte accidentale având B5 (2000 buc), bulon vertical+piuliţă 22x65
ca preponderenţă cauze tehnice determinate (1500 buc), bulon vertical+piuliţă 22x75 (5000
de fiabilitatea redusă a unor subansamble buc), bulon + piuliţă 24x150 (860 buc), bulon +
sau componente, majoritatea instalaţiilor fiind piuliţă 24x140 (350 buc), bulon + piuliţă 24x100
realizate cu tehnica anilor 1980. (400 buc), cleşte K (4000 buc), plăcuţă K (13000
Menţionăm că nu s-au produs deranjamente buc), inel resort B25 (16500 buc), inel resort
care să afecteze siguranţa circulaţiei B23 (18.000 buc), contraşină inimă dublă TDJ
trenurilor de metrou, personalul de întreţinere 49-100-1/6 (1 set), placă metalică suport tip 49
intervenind operativ pentru remedierea cu 2 găuri fără înclinare cu suport contraşină
deranjamentelor. (2.200 kg), placă metalică suport tip 49 cu 4
găuri cu suport contraşină (4.200kg), în valoare
De asemenea, programele de modernizare şi
totală de 4.191.869,40 lei fără TVA.
retehnologizare a instalaţiilor, prin finalizarea
lor şi intrarea în exploatare a instalaţiilor De asemenea, au fost achiziţionate: o drezină
noi, au condus atât la scăderea numărului de cu motor Diesel si un utilaj multifuncţional în
deranjamente, cât şi la scăderea timpilor de valoare totală de 3.900.000 lei fără TVA.
intervenţie.
5.1.5 Activitatea de întreţinere
5.1.4 Calea de rulare Linii, Tunele şi Construcţii Speciale
Având în vedere starea fizică a şinelor La calea de rulare, tunele şi plafoane
căii de rulare (la limita capacităţii portante suspendate s-au desfăşurat şi se desfăşoară
sau cu capacitate portantă depăşită), pentru lucrări de întreţinere şi reparaţii având drept
asigurarea circulaţiei TEM în condiţii de scop creşterea gradului de confort a publicului
siguranţă, în anul 2019, secţiile L.T.1 şi L.T.2 au călător şi menţinerea siguranţei circulaţiei
fost aprovizionate cu şină din Austria. Lungimea trenurilor electrice de metrou, după cum
şinei este de 120 m. Cantitatea aprovizionată urmează:
a fost de 238 tone tip 49E1 şi de 317.80 tone tip
• Întreţinere curentă linii: 135,618 km (linie
60E1, în valoare totală de 3.474.231,60 lei fără
simplă desfăşurată);
TVA.
• Reparaţie periodică cale rulare: 35,699
Pentru executarea lucrărilor de întreţinere km (linie simplă desfăşurată);
şi reparaţie a liniilor, conform programelor
• Reparaţie periodică aparate cale: 44/-/1;
aprobate pentru anul 2019, au fost aprovizionate
următoarele materiale: aparate de cale (16 • Întreţinere tunel şi galerie: 145,476 km;
buc.) ac drept + contraac curb S49-100-1/6 Af • Întreţinere plafoane suspendate şi
dr/stg (2 set), constraşină S49-100-1/6 Af dr/ jgheaburi: 126.152 mp.
17
Întreţinere
Întreţinere Reparaţie Reparaţie Întreţinere
plafoane
ACTIVITATE/ curentă linii periodică periodică tunel şi
suspendate
Nr. Magistrală [km cale cale rulare aparate cale galerie
şi jgheaburi
desf.] [km cale] [buc.] [km]
[mp]
Magistrala I 56,382 13,663 17/-/- 62,761 72.090
Magistrala II 35,929 12,434 21/-/1 37,616 17.184
Magistrala III 30,314 3,876 5/-/- 26,388 17.006
Magistrala IV 12,993 5,726 1/-/- 18,711 19.872
TOTAL 135,618 35,699 44/-/1 * 145,476 126.152

*44 schimbătoare de cale simple + 1 bretea


Au fost executate lucrări care au folosit mari • au fost recepţionate serviciile de
resurse materiale şi umane, cum ar fi: salubrizare a spaţiilor publice din staţiile de
• s-a efectuat buraj electric după cum metrou, serviciile de colectare şi evacuare
urmează: TDJ-ul 4/8 din statia Pipera, după deşeurilor, igienizarea grupurilor sanitare
scurgerea tonajului de stabilizare a prismei efectuate de firmele prestatoare a acestor
de piatră spartă, ca urmare a înlocuirii servicii, întocmind 3326 de procese verbale
acestuia; pe întreaga zonă de piatră spartă prin care fost aplicate 3105 puncte de
de pe zona aparatelor de cale din statia penalizare în valoare de 62.100 lei pentru
Piata Unirii 2 (Bibescu Voda), lucrarea fiind efectuarea necorespunzătoare a lucrărilor;
efectuată cu ridicare topografică; pe zona • au fost supravegheate lucrările de
schimbătoarelor de cale din staţia 1 Mai; pe decorare/neutralizare ale panourilor
interstaţia Eroilor – Izvor, fir 2, între km. 2 + publicitare din incinta staţiilor de metrou în
920 şi 4 + 000; baza unor programe de asistenţă tehnică
cu firmele prestatoare de servicii; au fost
• înlocuirea a 115 traverse, a 6 aparate de însoţite 559 comisii;
cale şi a pieselor metalice uzate pentru alte
18 aparate de cale; În anul 2019, toţi km comerciali de pe
• demontat, evacuat geamuri din reţeaua de metrou de metrou au fost disponibili
componenţa plafonului suspendat: circulaţiei trenurilor electrice de metrou.
P.Romană, C.Brâncoveanu, Piaţa 5.1.6 Îmbunătăţirea condiţiilor de
Victoriei 1, Ştefan cel Mare, Universitate;
muncă
vopsit structură metalică: P.Romană,
C.Brâncoveanu; igienizat geamuri plafon În anul 2019 au fost executate următoarele
suspendat Tineretului; lucrări de îmbunătăţire a condiţiilor de muncă
• evacuare şi valorificare fier vechi: din în spaţiile tehnice din staţiile de metrou şi
şină 894,23 tone; din dezmembrări şi casări depouri:
15,54 tone; • lucrări de etanşări infiltraţii – injecţii cu
• refacere trepte/contratrepte peron suspensii 53,38 to/ciment, injecţii cu răşini
şi vestibul în staţia Obor, cap y - 145 ml poliuretanice 960 ml;
trepte si contratrepte; la scara dintre acces • zugrăveli simple, culori de apă, lavabile
suprateran şi vestibul în staţia Tineretului, (vinarom) – 64706 mp;
cap y – 162 ml;

18
• vopsitorii pe suprafeţe de lemn, metal, metalică;
pereţi 24433 mp; • dotări spaţii tehnice cu scaune ergonomice,
• confecţionat, reparat, montat mobilier vizitator, bar (pentru casierii) – 417 buc., aparate
lemn, PAL (spaţii tehnice, cabine grupuri de climatizare 9000 BTU – 7 buc., aparate de
sanitare – 3564 mp; climatizare 12000 BTU – 29 buc., aparate de
• confecţionat grilaje metalice, reparare uşi climatizare 18000 BTU – 6 buc., calorifere
metalice, ferestre – 1554,34 kg; electrice de 11 elemenţi – 79 buc., boiler 40 l – 3
buc., boiler 20 l – 1 buc., boiler electric 80 l – 17
• lucrări de înlocuire a tâmplăriei metalice buc., ventilatoare de birou – 15 buc., ventilatoare
existente cu tâmplărie PVC (uşi + ferestre) cu axiale de perete – 5 buc., ventilatoare de birou cu
geam termopan – 4 spaţii; picior – 23 buc., vestiare VS3 – 81 buc., vestiare
• lucrări executate în staţia de metrou VS2 – 7 buc., dulap A2 – 49 buc.
Basarab spaţiul tehnic LT2 grup sanitar
aparţinând Secţiei LT2: reparaţii fisuri tencuieli,
reparaţii tencuieli în jurul tocurilor, revizie
tâmplarie confecţii metalice, zugraveli, reparaţii
tencuieli interioare, reparaţii placaje ceramice,
chituit rosturi placaje,vopsitorie tâmplărie

5.2 Material rulant


5.2.1 Parcul de material rulant – structură
Evoluţia structurii parcului de material rulant pentru perioada 2016 – 2019 este următoarea:
Indicatori 2016 2017 2018 2019
Parc vagoane inventar total, din care: 594 594 594 594

a) vagoane tip IVA, produse la Astra Arad 186 186 186 186

b) vagoane de generaţie nouă tip: 408 408 408 408


- BM 2 şi BM 21 264 264 264 264
- BM 3 (CAF) 144 144 144 144

Parc vagoane exploatare total, din care: 324 318 324 348

a) vagoane tip IVA, produse la Astra Arad 24 30 30 30

b) vagoane de generaţie nouă tip: 300 288 294 318


- BM 2 şi BM 21 210 192 198 222
- BM 3 (CAF) 90 96 96 96

Parc vagoane circulație total, din care: 306 300 300 330

a) vagoane tip IVA, produse la Astra Arad 24 24 24 24

b) vagoane de generaţie nouă tip: 282 276 276 306


- BM 2 şi BM 21 198 186 186 216
- BM 3 (CAF) 84 90 90 90

19
Structura parcului de material rulant în anul 2019 este reprezentată grafic astfel:

PARC VAGOANE INVENTAR PE ANUL 2019

vagoane tip IVA (Astra - Arad)


144
186 vagoane tip BM 2 şi BM 21
(Bombardier)
264
vagoane tip BM 3 (CAF)

PARC VAGOANE EXPLOATARE PE ANUL 2019

vagoane tip IVA (Astra - Arad)


96 30
vagoane tip BM 2 şi BM 21
(Bombardier)
222
vagoane tip BM 3 (CAF)

PARC VAGOANE CIRCULAȚIE PE ANUL 2019

vagoane tip IVA (Astra - Arad)


90 24
vagoane tip BM 2 şi BM 21
(Bombardier)
216
vagoane tip BM 3 (CAF)

5.2.2 Caracteristici constructive ale trenurilor de metrou


Parcul de material rulant existent la finele 21, fabricate de Bombardier Transportation –
anului 2019 are în dotare atât trenuri din Suedia, formate din câte 6 vagoane cuplate
generaţia veche, compuse din rame electrice permanent şi trenuri tip BM 3 fabricate de
de metrou a câte două vagoane realizate la Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
Întreprinderea de Vagoane Arad (IVA), cât (CAF) S.A. – Spania, formate din câte 6 vagoane
şi trenuri din generaţia nouă: tip BM 2 şi BM cuplate permanent.

20
5.2.2.1 Tren de metrou de tip BM1(IVA) – de generaţie veche
Caracteristici tehnice ale ramei electrice de metrou (REM)
tip IVA – produse la Astra Arad (ansamblul de 2 vagoane)
lungime peste cuple 2x19.000 mm
lăţime maximă (cu uşile închise) 3.100 mm
înălţime maximă de la NSS (peste pantograful coborât) 3.590 mm
înălţimea podelei de la NSS 1.165 mm ± 10 mm
ecartament 1.432 mm 
greutatea la gol 2x36 tone
capacitatea fiecărui vagon:
34
- locuri pe scaune
- locuri în picioare: la 4 căl./mp 166
la 8 căl./mp 264
tensiunea de alimentare 750 Vcc(-30%, +20%)
puterea uniorară pentru tracţiune 4x215 kW
acţionare cu controler cu pornire serie-paralel şi frânare cu excitaţie separată
autocompensată
tensiune de comandă 110 Vcc ± 20% şi 24 Vcc ± 20%
sistem de comandă automată a pornirii şi frânării
SACVAM
ramei
electro-dinamică/ cu comutare
frânarea de serviciu: automată pe sistemul electro-
pneumatic
frânarea în staţionare: cu resort
pneumatică la care se suprapune
frânarea de urgenţă:
frâna cu resort
viteza maximă 80 km/h
viteza comercială 36 km/h

21
- Caroseria vagonului tip IVA este o comunicaţia mecanic-operator – regulator de
construcţie autoportantă din profile de oţel uşor circulaţie, o staţie de emisie-recepţie radio.
aliat, prevăzute cu ferestre fixe şi rabatabile şi - REM de tip IVA au fost echipate pentru
cu câte patru uşi pe fiecare parte a vagonului; exploatare pe Magistrala 4, Gara de Nord
- Alimentarea cu energie a REM se face de 2 – Bazilescu, cu instalaţii de protecţie şi
la şina a treia montată în lateralul căii de rulare, conducere automată a trenurilor de tip ATP/
prin intermediul unor captatori amplasaţi pe ATO Dimetronic (în prezent, SIEMENS Rail
boghiu; Automation).
- Pentru manevre în depouri, REM a fost Pentru îmbunătăţirea condiţiilor de
prevăzută pe acoperiş cu un pantograf, care transport, Metrorex împreună cu furnizorul de
permite deplasarea cu o viteză de maxim 15 mentenanţă a trenurilor de metrou (ALSTOM
km/h; TRANSPORT România) au efectuat în perioada
- Pentru informarea pasagerilor, a fost 2011 - 2013 un amplu proces de fiabilizare a unui
prevăzută o instalaţie de sonorizare, iar pentru număr de 90 vagoane – 15 trenuri de tip IVA.

5.2.2.2 Tren de metrou de tip BM2/BM21(BOMBARDIER) – de generaţie nouă

În cursul anilor 2003 – 2004 au fost puse sistem de comunicare mecanic – călători şi
în circulaţie pe Magistrala 2, 18 trenuri noi de operator – călători, sistem de deschidere
metrou de tip BM2 (BOMBARDIER) realizate locală a uşilor de acces în saloane.
după ultimele standarde tehnice la nivel În luna iunie 2008 s-a livrat ultimul dintre
mondial: tracţiune în curent alternativ, frânare cele 26 trenuri noi tip BM21 (Bombardier), o
recuperativă, ventilaţie forţată în saloanele versiune îmbunătăţită a trenului BM2, care
de călători, aer condiţionat în cabinele de au făcut obiectul unui proiect de achiziţie a
conducere, intercomunicaţie între vagoane, 20 de trenuri, suplimentat ulterior cu încă 6
22
trenuri. O parte dintre aceste trenuri circulă pe caracterizându-se prin:
Magistralele 1+3 înlocuind trenurile din parcul • fiabilitatea sporită;
vechi de material rulant.
• realizarea de economii în consumul
Restul de trenuri BM21 au suplimentat energetic de până la 25%;
parcul de material rulant al Magistralei a 2-a,
în vederea micşorării intervalului de circulaţie. • costuri reduse de întreţinere;
Ulterior, în anul 2014, 16 trenuri de tip BM2 • creşterea siguranţei şi confortului celor
au fost înlocuite gradual, conform datelor 1200 de călători ai unui tren;
de punere în funcţiune cu călători, de cele 16 • cele 6 vagoane comunică între ele prin
trenuri de generaţie nouă tip BM3 (CAF). Cele coridoare de intercomunicaţie;
16 trenuri de tip BM2 au fost relocate pentru
• sistemele de asigurare a uşilor de acces
exploatare pe Magistralele 1+3.
dotate cu senzori detectori de obstacol;
În anul 2016, după achiziționarea şi punerea
• trenul poate fi condus de un singur
în funcţiune cu călători a celui de-al doilea lot
mecanic;
de 8 trenuri tip BM3 (CAF), au fost relocate
gradual pentru exploatare pe Magistralele 1+3 • sisteme de protecţie de ultimă generaţie
celelalte trenuri tip BM2/BM21, cu excepţia a 2 (ATP) şi conducere automată (ATO);
trenuri tip BM21 ce au rămas în exploatare pe • compartimentul pasagerilor posedă
Magistrala 2, pentru asigurarea graficelor de ventilaţie forţată;
circulaţie pe această magistrală.
• nivelul de zgomot este mult redus faţă de
Trenul de metrou tip BM2/BM21 are nivelul de zgomot al trenului IVA.
caracteristici superioare faţă de trenurile din
generaţia veche, din punct de vedere tehnologic

Caracteristici tehnice ale trenului de generaţie nouă


tip BM2 şi BM 21 (ansamblul de 6 vagoane)
lungime peste cuple 112.610 mm
lăţime maximă 3.100 mm
încărcarea pe osie max. 14 tone
înălţime maximă de la NSS (peste coama acoperişului) 3.460 mm
înălţimea podelei de la NSS 1.120 mm
ecartament 1.432 mm
greutatea la gol 173,5 tone
locuri pe scaune 216
locuri în picioare: la 4 persoane/mp 984
Capacitatea totală – locuri în picioare (8 persoane/mp) 1.968
tensiunea de alimentare 750 Vcc șina a III-a în linie curentă şi pantograf pe liniile tehnice
motorizare 16 motoare asincrone a 125 kW fiecare
acceleraţia maximă 1,25 m/s2
acceleraţia la frânarea de serviciu 1,2 m/s2
deceleraţia la frânarea de urgenţă 1,3 m/s2
sistem de frânare controlat cu microprocesor, frâne cu saboţi
convertizoare în tehnologie IGBT
un convertizor la două motoare de tracţiune
sistemul de propulsie
sistem de control MITRAC
motoare asincrone trifazate
2 convertizoare statice cu încărcator de baterie 400 V c.a. 50Hz şi
sistemele auxiliare
110Vc.c., 2 compresoare tip piston
viteza maximă 80 km/h

23
Tren de metrou de tip BM3 (CAF) – de generaţie nouă
În vederea îmbunătăţirii condiţiilor de - design interior îmbunătăţit prin ascunderea
siguranţa circulaţiei şi a confortului călătorilor, afişajelor interioare pentru informarea
trenul de metrou tip BM3 se caracterizează călătorilor în plafonul fals, în spatele unui
prin următoarele elemente (suplimentar faţă geam semi-oglindă;
de trenul tip BM2/BM21): - acces mai uşor la dispozitivele pentru
- sistem de bare de susţinere călători, deschiderea de urgenţă a uşilor pentru călători,
îmbunătăţit; prin montarea acestora la suprafaţa panoului
- difuzoare exterioare pentru informare (pe stâlpul din stânga al uşii) şi la o înălţime
calatori; mai mică, accesibilă şi pentru persoanele de
înălţime mică şi medie;
- afişare direcţie mers şi pe lateralul
trenului; - îmbunătăţirea climatului în vagoane prin
adăugarea de geamuri rabatabile în partea
- avertizare vizuală închidere uşi şi pe superioară a ferestrelor (pentru o ventilaţie
exteriorul trenului; suplimentară, pe lângă ventilaţia forţată a
- loc special pentru biciclete; salonului pentru călători).
- amenajare loc pentru scaun rulant pentru Din punct de vedere tehnologic, trenul tip
persoane cu dizabilităţi; BM3 se caracterizează prin:
- butoane pentru deschidere locală uşi de - sistem de transmitere WiFi a defectelor şi
culoare galbenă și cu text în Braille; informaţiilor pentru mentenanţa trenurilor;
- număr suplimentar de scaune (6 pe tren); - frână pe disc montat pe osie, în loc de
frână cu sabot pe suprafaţa de rulare a roţii;
- design îmbunătăţit al scaunelor pentru
călători; - montarea elementelor anti-încălecătoare
şi de deformare la impact pe capătul vagonului
- bandă fluorescentă la pragul uşilor pentru
conducător, pentru preluarea eforturilor în
acces călători;
caz de tamponare frontală, fără afectarea
- îmbunătăţirea accesului călătorilor în caroseriei trenului până la viteze relative de
tren prin micşorarea distanţei dintre podeaua 25 km/h;
vagonului şi peron;
- faruri cu becuri xenon cu durată mai mare
- îmbunătăţirea accesului prin coridorul de funcţionare, în loc de becuri halogen;
de intercomunicaţie între vagoanele trenului
- interfaţa om-maşină pentru mecanicul
prin montarea unei traverse suplimentare (cu
trenului îmbunătăţită, realizata cu monitor de
bandă anti-derapantă) şi divizarea în 3 părţi a
tip touch-screen;
primei traverse de deasupra podului de trecere
între vagoane; - scaun mecanic cu tetieră;

24
- loc special destinat pentru geanta - folie anti-graffiti pentru protejarea
mecanicului (sub pupitrul de conducere); geamurilor la interior.
- design interior şi exterior al trenului Pentru îmbunătăţirea siguranţei în exploatare
modificat; şi a confortului călătorilor, noile trenuri au fost
- sistemul ATC îmbarcat (controlul automat dotate cu sisteme automate de protecţie şi
al trenului) montat compact în dulapul din operare (ATP şi ATO), compatibile cu sistemele
cabina de conducere; actuale de infrastructură de generaţie nouă,
aflate în exploatare la Metrorex.

Caracteristici tehnice ale trenului de generaţie nouă


tip BM3 (CAF) (ansamblul de 6 vagoane)
lungime peste cuple 113.610 mm
lăţime maximă 3.200 mm
încărcarea pe osie max. 14 tone
înălţime maximă de la NSS (peste coama acoperişului) 3.550 mm
înălţimea podelei de la NSS 1.130 mm
ecartament 1.432 mm
greutatea la gol 172,5 tone
locuri pe scaune 222
locuri în picioare: la 4 persoane/mp 978
capacitatea totală – locuri în picioare (8 persoane/mp) 1.956
750 Vcc șina a III-a în linie curentă
tensiunea de alimentare
şi pantograf pe liniile tehnice
motorizare 16 motoare asincrone a 145 kW fiecare
acceleraţia maximă 1,25 m/s2
deceleraţia la frânarea de serviciu 1,24 m/s2
deceleraţia la frânarea de urgenţă 1,6 m/s2
controlat cu microprocesor, frâne pe
disc pentru frâna de serviciu, patine
sistem de frânare
electromagnetice pentru frâna de urgenţă/
siguranţă
convertizoare în tehnologie IGBT
un convertizor la două motoare de tracţiune
sistemul de propulsie
sistem de control
motoare asincrone trifazate

2 convertizoare statice cu încărcător de


sistemele auxiliare baterie 400 Vc.a. 50Hz şi 110Vc.c.
2 compresoare tip piston

viteza maximă 80 km/h

25
5.2.2.4 Achiziţie trenuri de metrou de construcţie nouă

Punerea în exploatare a Magistralei 5 proiectului în orizontul de timp 2030, având


reprezintă unul din obiectivele importante în vedere că nu este evidenţiată o cerere de
pentru modernizarea şi dezvoltarea reţelei de transport din care să rezulte necesitatea
metrou, motiv pentru care acest obiectiv a fost utilizării unei linii de metrou în paralel cu
menţionat în Planul de administrare al Metrorex linia de tramvai în această zonă. De aceea, se
pentru perioada 2013 – 2017 precum şi în Planul recomandă realizarea acestui tronson 3, după
de Mobilitate Urbană Durabilă 2016 – 2030 ce segmentul Drumul Taberei - Iancului este
Regiunea Bucureşti – Ilfov, dar şi în Strategia operabil.
de dezvoltare a metroului din Bucureşti 2016 - În vederea asigurării capacităţii de transport
2030. la darea în exploatare a Magistralei 5, tronsonul
În contextul în care Magistrala 5 de metrou Râul Doamnei - Eroilor (inclusiv Valea Ialomiţei)
va fi pusă în exploatare etapizat începând cu şi pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă
anul 2020, pentru uniformizarea parcului de şi confort, se vor achiziţiona 13 trenuri noi de
trenuri care vor circula pe întreaga magistrală, metrou.
este necesar să se achiziţioneze un singur tip În scopul asigurării posibilităţii de a opta
de tren, pe parcursul a 10 ani, în perioada 2019 pentru suplimentarea cantităţii achiziţionate,
– 2029. Facem referire aici la parcul de trenuri fie pentru dotarea tronsonului 2 al Magistralei
pentru primele două tronsoane din componenţa 5 (la momentul când vor fi finalizate lucrările
Magistralei 5, respectiv Râul Doamnei - Eroilor aferente construcţiei), fie în altă situaţie în
(inclusiv Valea Ialomiţei) şi Eroilor - Iancului. care se va constata această necesitate (de
În ceea ce priveşte tronsonul al treilea ex.: reducerea intervalului de circulaţie), în
Iancului - Pantelimon, aşa cum prevede Planul cadrul contractului având ca obiect achiziţia
de Mobilitate Urbană Durabilă 2016–2030 unui număr de 13 trenuri ce va fi încheiat,
Regiunea Bucureşti – Ilfov, realizarea lucrărilor va fi prevăzută o clauză de revizuire privind
de reabilitare a liniei de tramvai de pe acelaşi cantitatea. În concret, se va prevedea dreptul
aliniament presupune posibilitatea realizării METROREX S.A. de a suplimenta cantitatea
26
contractată, cu maxim 17 trenuri noi de metrou. Durata estimată a contractului: 42 luni.
În acest sens a fost întocmit Caietul de sarcini Contractul poate fi modificat la solicitarea
„Achiziţia trenurilor noi de metrou pentru METROREX formulată în perioada de maxim 84
Magistrala 5 din Bucureşti “ , iar după avizarea luni de la data semnării, în sensul suplimentării
acestuia în CTE METROREX, a fost trimis cu maxim 17 trenuri.
către AFER-ONFR spre avizare, s-au primit Anunțul de participare a fost publicat în SEAP
observaţii referitoare la conţinutul Caietului de cu nr. CN1010027 / 22.03.2019 și în J.O.U.E. cu nr.
sarcini, în cursul lunii mai 2018 acestea au fost 2019/S 058-135053 / 22.03.2019.
efectuate de către consultant şi verificate de
către METROREX, documentul amendat fiind Valoarea estimată a achiziției:
retransmis la AFER-ONFR în vederea avizării. • 520.152.545,00 lei, fără TVA pentru
În acest timp s-au întocmit documentele un număr de 13 trenuri
necesare pentru demararea procedurii de • 1.200.352.027,50 lei fără T.V.A
achiziţie a trenurilor: referatul de necesitate, pentru un număr de 30 de trenuri.
notă condiţii specifice, specificaţie cantitativă
Pentru punerea în exploatare a Magistralei
şi termene de livrare, notă determinare valoare
M6 de metrou Gara de Nord - 1 Mai - Otopeni,
estimativă şi notă criterii atribuire (cele 2
Strategia de dezvoltare a metroului din
din urmă întocmite pe baza recomandărilor
Bucureşti 2016 – 2030 prevede achiziţia de
Consultantului SYSTRA&METROUL S.A.).
trenuri noi de metrou în anul 2022.
Urmare observaţiilor ANAP referitoare la
În acest context, a fost elaborat Caietul
documentaţia de licitaţie pentru achiziţie trenuri
de sarcini pentru achiziţia a 12 trenuri noi de
noi pentru Magistrala 5, au fost aduse lămuririle
metrou, Caiet de sarcini ce a fost avizat de
necesare şi corecturile impuse în Caietul
Consiliul Tehnico-Economic Metrorex.
de sarcini – în cursul lunii septembrie 2018.
De asemenea au fost refăcute documentele 5.2.3 Grafice de circulaţie
pentru reiniţierea procedurii de licitaţie având
în vedere impunerea ANAP de a schimba Graficele de circulaţie utilizate în anul 2019 au
procedura de achiziţie a noilor trenuri printr-un ţinut cont de următoarele aspecte:
contract-cadru (prevăzut iniţial), cu un contract - numărul de călători transportaţi pe reţeaua
multianual sau contract de achiziţie cu clauză de metrou în intervale orare de timp pe staţii şi
de schimbare a cantităţii achiziţionate. magistrale;
Procedura de atribuire a contractului - asigurarea unui interval optim între
sectorial având ca obiect achiziția de trenuri noi trenuri în intervalele orare de timp  când se
de metrou pentru Magistrala 5 a avut ca Obiect înregistrează o afluenţă mare a călătorilor în
metrou (denumite «perioade vârf de trafic»);
al contractului:
- parcul de REM (de tip IVA, BM  și CAF) apt
Produse: 13 trenuri noi metrou; simulator din punct de vedere tehnic şi al siguranţei
instruire personal exploatare; echipamente, circulaţiei, pus la dispoziţie de către ALSTOM
scule şi dispozitive speciale întreţinere/ Transport S.A. pentru serviciul comercial prin
reparaţie trenuri, alte dotări/accesorii conform contractul de mentenanţă material rulant
caiet de sarcini; metrou şi feroviar pentru circulaţia în tunel;
Servicii accesorii: transport, asigurare, - personalul de exploatare (IDM, operatori de
punerea în funcţiune, asistenţa tehnica mişcare şi tracţiune, mecanic şi mecanic ajutor
în perioada garanţie, instruire personal locomotivă şi REM) existent, apt din punct de
exploatare, operare trenuri și folosire aplicaţii vedere medical şi psihologic.
software; În acest context s-au folosit următoarele
grafice de circulaţie (mers tren):

27
- Pentru zile lucrătoare (luni – vineri):

Nr. Magistrala de Grafic de Interval de


Perioadă de aplicare
crt. metrou circulaţie succedare a TEM

03÷04.01.2019 vârf de trafic 7’


A 1344 01÷05, 08÷12, 15÷19, 22÷26, 29÷31.07.2019;
23,24,30,31.12.2019 în rest 11-12’
07÷11, 14÷18, 21÷23, 25, 28÷31.01.2019;
01, 04÷08, 11÷15, 18÷22, 25÷28.02.2019;
Magistrala 1 01, 04÷08, 11÷15, 18÷22, 25÷29.03.2019; vârf de trafic 5’
Republica – A 1345 01÷04, 07÷11, 14÷18, 21÷25, 28÷31.10.2019;
01, 04÷08, 11÷15, 18÷22, 25÷29.11.2019; în rest 11-12’
Dristor 2 02÷06, 09÷13, 16÷20.12.2019;
01÷05, 08÷12, 18÷22, 15÷19, 22÷25.04.2019;
02÷03, 06÷10, 13÷17, 20÷24, 27÷31.05.2019; vârf de trafic 6’
A 1343 03÷07, 10÷14, 18÷21, 24÷28.06.2019;
01÷02, 05÷09, 12÷14, 16, 19÷23, 26÷30.08.2019; în rest 11-12’
02÷06, 09÷13, 16÷20, 23÷27, 30.09.2019
03÷04.01.2019 vârf de trafic 21’
A 1344 01÷05, 08÷12, 15÷19, 22÷26, 29÷31.07.2019;
23,24,30,31.12.2019 în rest 20’
07÷11, 14÷18, 21÷23, 25, 28÷31.01.2019;
01, 04÷08, 11÷15, 18÷22, 25÷28.02.2019;
Magistrala 1 01, 04÷08, 11÷15, 18÷22, 25÷29.03.2019; vârf de trafic 15’
A 1345 01÷04, 07÷11, 14÷18, 21÷25, 28÷31.10.2019;
Republica – 01, 04÷08, 11÷15, 18÷22, 25÷29.11.2019; în rest 20’
Pantelimon 02÷06, 09÷13, 16÷20.12.2019;
1. 01÷05, 08÷12, 18÷22, 15÷19, 22÷25.04.2019
02÷03, 06÷10, 13÷17, 20÷24, 27÷31.05.2019; 03÷07, vârf de trafic 18’
A 1343 10÷14, 18÷21, 24÷28.06.2019;
01÷02, 05÷09, 12÷14, 16, 19÷23, 26÷30.08.2019; în rest 20’
02÷06, 09÷13, 16÷20, 23÷27, 30.09.2019
03÷04.01.2019 vârf de trafic 7’
A 1344 01÷05, 08÷12, 15÷19, 22÷26, 29÷31.07.2019;
23,24,30,31.12.2019 în rest 11-12’
07÷11, 14÷18, 21÷23, 25, 28÷31.01.2019;
Magistrala 3 01, 04÷08, 11÷15, 18÷22, 25÷28.02.2019; vârf de trafic 5’
A 1345 01, 04÷08, 11÷15, 18÷22, 25÷29.03.2019;
Anghel Saligny – 01÷04, 07÷11, 14÷18, 21÷25, 28÷31.10.2019; în rest 11-12’
02÷06, 09÷13, 16÷20.12.2019;
Preciziei
01÷05, 08÷12, 18÷22, 15÷19, 22÷25.04.2019;
02÷03, 06÷10, 13÷17, 20÷24, 27÷31.05.2019;
03÷07, 10÷14, 18÷21, 24÷28.06.2019; vârf de trafic 6’
A 1343 01÷02, 05÷09, 12÷14, 16, 19÷23, 26÷30.08.2019;
02÷06, 09÷13, 16÷20, 23÷27, 30.09.2019; în rest 11-12’
01, 04÷08, 11÷15, 18÷22, 25÷29.11.2019
03÷04.01.2019; vârf de trafic 4’
A 250 01÷05, 08÷12, 15÷19, 22÷26, 29÷31.07.2019;
23,24,30,31.12.2019 în rest 10-11’
07÷11, 14÷18, 21÷23, 25, 28÷31.01.2019;
01, 04÷08, 11÷15, 18÷22, 25÷28.02.2019;
Magistrala 2 01, 04÷08, 11÷15, 18÷22, 25÷29.03.2019;
01÷05, 08÷12, 18÷22, 15÷19, 22÷25.04.2019;
2. Berceni – Pipera 02÷03, 06÷10, 13÷17, 20÷24, 27÷31.05.2019;
A 252 03÷07, 10÷14, 18÷21, 24÷28.06.2019; vârf de trafic 3’
01÷02, 05÷09, 12÷14, 16, 19÷23, 26÷30.08.2019;
02÷06, 09÷13, 16÷20, 23÷27, 30.09.2019; în rest 10-11’
01÷04, 07÷11, 14÷18, 21÷25, 28÷31.10.2019;
01, 04÷08, 11÷15, 18÷22, 25÷29.11.2019;
02÷06, 09÷13, 16÷20.12.2019;

03÷04.01.2019/
07÷11, 14÷18, 21÷23, 25, 28÷31.01.2019;
01, 04÷08, 11÷15, 18÷22, 25÷28.02.2019;
01, 04÷08, 11÷15, 18÷22, 25÷29.03.2019; 01÷05, 08÷12,
3. Magistrala 4 18÷22, 15÷19, 22÷25.04.2019;
02÷03, 06÷10, 13÷17, 20÷24, 27÷31.05.2019; vârf de trafic 11’
Gara de Nord 2 – A/C 410 03÷07, 10÷14, 18÷21, 24÷28.06.2019;
Străuleşti 01÷05, 08÷12, 15÷19, 22÷26, 29÷31.07.2019; în rest 11’
01÷02, 05÷09, 12÷14, 16, 19÷23, 26÷30.08.2019;
02÷06, 09÷13, 16÷20, 23÷27, 30.09.2019;
01÷04, 07÷11, 14÷18, 21÷25, 28÷31.10.2019;
01, 04÷08, 11÷15, 18÷22, 25÷29.11.2019;
02÷06, 09÷13, 16÷20, 30÷31.12.2019

28
- Pentru zile festive (sâmbătă – duminică şi sărbători legale)

Nr. Magistrala de Grafic de Interval de


Perioadă de aplicare
crt. metrou circulaţie succedare a TEM

01÷02, 05÷06, 12÷13, 19÷20, 24, 26÷27.02.2019;


02÷03, 09÷10, 16÷17, 23÷24.02.2019;
02÷03, 09÷10, 16÷17, 23÷24, 30÷31.03.2019;
06÷07, 13÷14, 20÷21, 26÷30.04.2019;
01, 04÷05, 11÷12, 18÷19, 25÷26.05.2019;
Magistrala 1 01÷02, 08÷09, 15÷17, 22÷23, 29÷30.06.2019; vârf de trafic 9’
C 1335
Republica – Dristor 2 06÷07, 13÷14, 20÷21, 27÷28.07.2019;
03÷04, 10÷11, 15, 17÷18, 24÷25, 31.07.2019; 01, 07÷08, în rest 11-12’
14÷15, 21÷22, 28÷29.09.2019;
05÷06, 12÷13, 19÷20, 26÷27.10.2019;
02÷03, 09÷10, 16÷17, 23÷24, 30.10.2019;
01, 07÷08, 14÷15, 21÷22, 25÷29.12.2019.

01÷02, 05÷06, 12÷13, 19÷20, 24, 26÷27.02.2019;


02÷03, 09÷10, 16÷17, 23÷24.02.2019;
02÷03, 09÷10, 16÷17, 23÷24, 30÷31.03.2019; 06÷07,
13÷14, 20÷21, 26÷30.04.2019;
Magistrala 1 01, 04÷05, 11÷12, 18÷19, 25÷26.05.2019;
vârf de trafic 18’
01÷02, 08÷09, 15÷17, 22÷23, 29÷30.06.2019;
1. Republica – C 1335 06÷07, 13÷14, 20÷21, 27÷28.07.2019;
Pantelimon 03÷04, 10÷11, 15, 17÷18, 24÷25, 31.07.2019; 01, 07÷08, în rest 18’
14÷15, 21÷22, 28÷29.09.2019;
05÷06, 12÷13, 19÷20, 26÷27.10.2019;
02÷03, 09÷10, 16÷17, 23÷24, 30.10.2019;
01, 07÷08, 14÷15, 21÷22, 25÷29.12.2019.

01÷02, 05÷06, 12÷13, 19÷20, 24, 26÷27.02.2019;


02÷03, 09÷10, 16÷17, 23÷24.02.2019;
02÷03, 09÷10, 16÷17, 23÷24, 30÷31.03.2019;
06÷07, 13÷14, 20÷21, 26÷30.04.2019;
Magistrala 3 01, 04÷05, 11÷12, 18÷19, 25÷26.05.2019;
vârf de trafic 9’
01÷02, 08÷09, 15÷17, 22÷23, 29÷30.06.2019;
Anghel Saligny – C 1335 06÷07, 13÷14, 20÷21, 27÷28.07.2019;
Preciziei 03÷04, 10÷11, 15, 17÷18, 24÷25, 31.07.2019; în rest 11-12’
01, 07÷08, 14÷15, 21÷22, 28÷29.09.2019;
05÷06, 12÷13, 19÷20, 26÷27.10.2019;
02÷03, 09÷10, 16÷17, 23÷24, 30.10.2019;
01, 07÷08, 14÷15, 21÷22, 25÷29.12.2019.

01÷02, 05÷06, 12÷13, 19÷20, 24, 26÷27.02.2019;


02÷03, 09÷10, 16÷17, 23÷24.02.2019;
02÷03, 09÷10, 16÷17, 23÷24, 30÷31.03.2019;
06÷07, 13÷14, 20÷21, 26÷30.04.2019;
C 214 01, 04÷05, 11÷12, 18÷19, 25÷26.05.2019;
2. Magistrala 2 01÷02, 08÷09, 15÷17, 22÷23, 29÷30.06.2019; vârf de trafic 9’
Berceni – Pipera 06÷07, 13÷14, 20÷21, 27÷28.07.2019;
03÷04, 10÷11, 15, 17÷18, 24÷25, 31.07.2019; în rest 10’
01, 07÷08, 14÷15, 21÷22, 28÷29.09.2019;
05÷06, 12÷13, 19÷20, 26÷27.10.2019;
02÷03, 09÷10, 16÷17, 23÷24, 30.10.2019;
01, 07÷08, 14÷15, 21÷22, 25÷29.12.2019.

01÷02, 05÷06, 12÷13, 19÷20, 24, 26÷27.02.2019;


02÷03, 09÷10, 16÷17, 23÷24.02.2019;
02÷03, 09÷10, 16÷17, 23÷24, 30÷31.03.2019; 06÷07,
13÷14, 20÷21, 26÷30.04.2019;
3. Magistrala 4 01, 04÷05, 11÷12, 18÷19, 25÷26.05.2019;
vârf de trafic 11’
01÷02, 08÷09, 15÷17, 22÷23, 29÷30.06.2019;
Gara de Nord 2 – A/C 410 06÷07, 13÷14, 20÷21, 27÷28.07.2019;
în rest 11’
Străuleşti 03÷04, 10÷11, 15, 17÷18, 24÷25, 31.07.2019; 01, 07÷08,
14÷15, 21÷22, 28÷29.09.2019;
05÷06, 12÷13, 19÷20, 26÷27.10.2019;
02÷03, 09÷10, 16÷17, 23÷24, 30.10.2019;
01, 07÷08, 14÷15, 21÷22, 23÷29.12.2019.

Total - anul 2019: Pentru anul 2020 ne propunem să atragem


- 452 cazuri depăşiri de interval; un număr mai mare de călători prin adaptarea
graficelor de circulaţie a trenurilor de
- 462 trase neregulate, din care 72 trase în metrou pentru asigurarea unei capacităţi
contul altor cauze (suicid, vopsit graffiti, aflux corespunzătoare de transport conform
mare de călători, reglare interval, lipsă REM la cerinţei şi a unor condiţii optime de confort şi
schimb). siguranţă.
29
5.2.4 Întreţinerea parcului de material rulant

Societatea METROREX S.A. are în patrimoniu Avându-se în vedere faptul că valabilitatea


un număr de 38 trenuri de tip IVA (186 vagoane), “Contractului de mentenanţă de material
44 trenuri noi de tip BM (264 vagoane noi), 24 rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel” a
trenuri noi de tip CAF (144 vagoane noi), 8 LDH fost până la data de 31.12.2019, în anul 2018 au
– uri, 5 drezine motor, 11 vagoane de transport fost achiziționate serviciile unui consultant
materiale, din care 2 vagoane de intervenţie specializat, în vederea încheierii unui contract
operativă. Conform strategiei de reorganizare, de servicii de mentenanță din care METROREX
restructurare şi retehnologizare a societăţii să poată obţine servicii de calitate în condiţii
elaborată în anul 2002, o componentă a acestei avantajoase, prin încheierea la data de
strategii a constat în externalizarea unor 12.12.2018 a unui contract de prestare servicii
servicii şi activităţi. între METROREX S.A. și asocierea SYSTRA S.A.-
METROUL S.A. Prin acest contract consultantul
Una dintre activităţile externalizate de de specialitate va acorda METROREX S.A.
Metrorex este cea de mentenanţă a materialului asistență pe toată perioada cuprinsă între
rulant, care s-a realizat inițial, prin încheierea pregătirea procesului de achiziţie printr-o
“Contractului de mentenanţă de material procedură competitivă şi finalizarea acestuia
rulant şi feroviar pentru circulaţia în tunel” prin semnarea de către METROREX S.A. a
cu societatea ALSTOM Transport S.A. pe o noului contract de mentenanţă material rulant
perioadă de 15 ani cu începere din 1 iulie 2004, metrou.
ulterior (în anul 2011 – prin renegociere) fiind
prelungit până la data de 31.12.2019. Datorită modificărilor legislative privind
administrarea bunurilor proprietate publică,
Externalizarea s-a impus ca o măsură prin apariția OUG nr. 57/2019 privind Codul
organizatorică în strategia de dezvoltare a Administrativ prin care este stabilit regimul
activităţii de exploatare a metroului, contând pe juridic al acestor bunuri (act normativ care nu
un rezultat pozitiv în ceea ce priveşte creşterea conține prevederi prin care spațiile specializate
performanţelor tehnice şi tehnologice. pentru efectuarea mentenanței materialului
30
rulant aparținând METROREX să poată fi în vederea asigurării continuității acestor
utilizate de către prestatorul serviciilor), a fost servicii, s-a aplicat o procedură de achiziție
necesară din partea METROREX efectuarea prevăzută ca excepție în legislația specifică în
unor demersuri către diverse instituții publice în vigoare, respectiv, s-a organizat o procedură
scopul obținerii sprijinului pentru soluționarea de negociere fără publicarea prealabilă a
acestei situații, acțiuni care au determinat unei invitații la o procedură concurențială de
întârzierea demarării procedurii de achiziție ofertare.
printr-o procedură competitivă a serviciilor Având în vedere calitatea prestării serviciilor
de mentenanță. Situația a fost rezolvată prin de mentenanță în cadrul contractului nr.
emiterea de către AGA a METROREX în calitate 91/20.11.2003, METROREX a transmis aceluiași
de organ de conducere, a unei hotărâri prin care prestator (ALSTOM Transport) invitația de
s-a dispus punerea la dispoziția prestatorului, participare la această procedură.
în scopul efectuării serviciilor de mentenanță, a
bunurilor proprietate publică care au destinație Procedura a fost finalizată prin încheierea la
specială pentru activitatea de mentenanță data de 24.12.2019, între METROREX și ALSTOM
(terenuri, clădiri, instalații, drumuri de acces). Transport, a unui contract de prestare servicii
de mentenanță pentru ramele electrice de
Deoarece perioada rămasă până la metrou și vehiculele feroviare utilizate pe
expirarea Contractului nr. 91/20.11.2003, nu a infrastructura de metrou pentru o perioadă de
permis efectuarea unei proceduri competitive 1 an (01.01.2020-31.12.2020).
de achiziție a serviciilor de mentenanță,

5.2.5 Prestaţia materialului rulant

An
Total tren km
(mii tren km) 2016 2017 2018 2019
8.250,16 8.468,39 8.439,69 8.469,12

PRESTAŢIA MATERIALULUI RULANT


8.500,00
8.469,12

8.468,39
8.439,69
8.400,00

8.300,00

Total tren km.


(mii tren km.)
8.250,16
8.200,00

8.100,00

8.000,00
2016 2017 2018 2019

31
5.2.6 Consumul de energie electrică
Dinamica consumului de energie electrică în perioada 2016 - 2019 se prezintă astfel:

- MWh –
An
2016 2017 2018 2019

Energie electrică, din care: 162.677,81 173.236,72 171.684,54 170.536,86

- pentru tracţiune 88.093,06 90.937,49 88.340,55 91.449,94

- pentru instalaţii 74.584,75 82.299,24 83.343,99 79.086,92

EVOLUŢIA NR. TREN - km - ŞI A CONSUMULUI DE


ENERGIE ELECTRICĂ ÎN PERIOADA 2016 - 2019
180.000
173.236,72
150.000 162.677,81 171.684,54 170.536,86

120.000 Cons. energie


electrică
90.000 Total tren km
(mii tren km)
60.000

30.000
8.250 8.468 8.440 8.469
0
2016 2017 2018 2019

32
Consumul de energie electrică a scăzut activitate pentru a se constitui într-un real suport
în anul 2019 faţă de anul 2018, ca urmare a informaţional managerial.
modernizării instalațiilor de iluminat din 15 Personalul TI din cadrul Direcţiei
stații prin înlocuirea lămpilor vechi cu lămpi cu Infrastructură şi Sisteme Informatice a acordat
leduri cu consum redus de energie. Acțiunea în tot cursul anului 2019 şi acordă în continuare
de modernizare a instalațiilor de iluminat va asistenţă tehnică utilizatorilor funcţionali din
continua și pe parcursul anul 2020. Metrorex, asigurând interfaţa cu furnizorul de
5.3. Activitatea în domeniul servicii de mentenanţă pentru orice problemă
sesizată în funcţionarea SII, pentru adaptarea
Sistemelor Informatice în cursul şi dezvoltarea soluţiei în conformitate cu
anului 2019 modificările legislative şi de business. Astfel,
Activitatea din domeniul informatic a urmărit se desfăşoară activităţi pentru dezvoltarea de
în principal modernizarea infrastructurii rapoarte şi forme noi sau pentru modificări în
existente (extinderi şi configurări de reţele, rapoartele existente, atât de către personalul
completare dotare cu tehnică de calcul, propriu, cât şi de către consultantul extern.
modernizare şi achiziţie de subsisteme ce conţin De asemenea, se realizează definirea şi
module informatice). Au fost stabilite criteriile
administrarea conturilor de utilizator pentru
tehnice pentru achiziţionarea de echipament
informatic software de sistem şi aplicaţii sistemul informatic în urma fluctuaţiilor
de personal şi a modificărilor atribuţiilor
În anul 2019 a continuat utilizarea Sistemului de serviciu: deblocări de conturi utilizator,
Informatic Integrat -”Phoenix” (SII) cu date reale demersuri pentru schimbare parolă la
din compartimentele financiar-contabilitate, solicitarea utilizatorului, crearea de grupuri de
exploatare, achiziţii, resurse umane, dispecerate utilizator în funcţie de drepturile de acces pe
etc., asigurând prelucrarea unică şi integrarea zone de aplicaţii.
informaţiilor din aceste arii diverse de

33
În momentul de faţă necesităţile de lucru modernizării infrastructurii de reţea de date
sunt în continuă creştere, având în vedere administrative. Având în vedere uzura fizică
extinderile viitoare de staţii şi linii de metrou, şi morală a echipamentelor reţelei de date
creşterea exponenţială şi diversificarea existente în societate (tehnologie DWDM şi
volumului de informaţii necesar a fi prelucrat Cisco la nivelul anului 2008), în perioada
impunând mărirea numărului de utilizatori septembrie 2019-decembrie 2019 a fost
autentificaţi în Sistemul Informatic cât şi desfăşurată acţiunea de refacere a nodurilor
modificarea şi dezvoltarea de noi rapoarte şi critice din topologia reţelei prin achiziţia de
aplicaţii. noi echipamente de reţea având caracteristici
De aceea, încă din anul 2017 a fost demarată speciale pentru mediul industrial şi realizarea
o amplă acţiune pentru upgradarea SII- unui inel de comunicaţie pe fibră optică cu 6
Phoenix prin trecerea la o versiune modernă noduri noi, care au preluat funcţionalităţile
de baze de date ORACLE şi de aplicaţii aferente. din punctele critice ale backbone-lui
Acest demers va conduce la adăugarea de existent. S-a imbunătăţit astfel accesul la
noi funcţionalităţi standard, la îmbunătăţirea reţeaua informatică a sediilor principale ale
proceselor şi creşterea automatizărilor şi secţiilor pentru a utiliza modulele financiar-
mai ales la posibilităţi de dezvoltări ulterioare contabile, de resurse umane şi salarizare, de
ale sistemului informatic. Obiectivul propus management documente, serverul de e-mail,
necesită fonduri substanţiale de investiţii şi internet, etc.
de aceea proiectul a fost întrerupt în perioada În legătură cu protecţia împotriva atacurilor
2018-2020 din lipsa fondurilor. Implementarea informatice şi a viruşilor, au fost achiziţionate
acestui proiect se va continua în anul 2021, în servicii de actualizare periodică a semnăturilor
funcţie de bugetul aprobat. de viruşi pe tot parcursul anului 2019, au fost
O altă zonă din domeniul IT este activitatea configurate echipamentele de tehnică de calcul
de administrare reţea şi tehnică de calcul, în conectate în reţea pentru a fi protejate de
contextul exploatării Sistemului Informatic antivirusul achiziţionat (Bitdefender end point
Integrat Phoenix, al desfăşurării procesului security), au fost luate măsurile necesare de
de modernizare a sistemului de taxare, al intervenţie în timp util la problemele semnalate.

34
A fost întreţinută aplicaţia „SITE în vederea integrării acestora cu site-ul
METROREX” care poate fi accesată la adresa societăţii pentru achiziţionarea online a
www.metrorex.ro. titlurilor de călătorie.
Aceasta este în prezent în variantă dinamică, Se realizează periodic un back-up al site-
călătorii putând accesa în timp real informaţii ului www.metrorex.ro astfel că, oricând e
privind traseele pe toate cele patru magistrale, necesar, acesta să poată fi activat ca sistem de
inclusiv legăturile din fiecare staţie cu mijloacele bază.
STB. Ca şi activităţi conexe au fost desfăşurate
Structura actuală a site-ului Metrorex o serie activităţi de prospectare a pieţii IT
este stabilită în conformitate cu formatul şi instruire pentru a fi la curent cu ultimele
standardizat pentru publicarea seturilor noutăţi din domeniu.
de informaţii de interes public în baza Legii Cu ocazia modernizării sistemului de
544/2001 şi conform Memorandumului emis control acces şi plata călătoriei, personalul de
de Ministerul pentru Consultare Publică şi tehnologia informaţiei a participat la testarea
Dialog Civic şi aprobat de Guvernul României acestuia pe partea de raportări, lista neagră,
în 02.03.2016. interfaţarea cu SII.
Este urmărită permanent actualizarea Au fost realizate rapoartele lunare şi
informaţiilor publicate în conformitate cu statistice pentru evidenţierea cartelelor
dezvoltările şi modernizările reţelei de metrou, de acces emise şi utilizate pentru accesul
cât şi cu cerinţele legislative. Se actualizează călătorilor la Metrorex, utilizând diverse criterii
Pagina Călătorului şi comunicatele de presă. de selecţie.
Au fost studiate unele soluţii de portal online

Cap. 6 ACTIVITATEA COMERCIALĂ


6.1 Evoluţia numărului de călători călători ce utilizează mijloacele de transport
în comun.
transportaţi
Metroul bucureştean transportă la ora
Deşi metroul acoperă numai 4 % din
actuală în medie peste 600.000 de călători
lungimea întregii reţele de transport public
pe zi lucrătoare şi peste 15 milioane călători
a capitalei, prin faptul că oferă o capacitate
într-o lună.
superioară de transport în condiţii de confort
şi siguranţă a călătorilor, prestaţia acestuia Dinamica numărului de călători transportaţi
reprezintă în medie 20% din volumul total de în ultimii 4 ani este următoarea:
- Mii călători -
An
2016 2017 2018 2019

Călători transportaţi 179.120 178.850 179.703 179.170

35
36
NUMĂR CĂLĂTORI TRANSPORTAŢI
(mii) ÎN PERIOADA 2016 - 2019
182.500

180.000 179.703
179.120 178.850 179.170

177.500

175.000

172.500

170.000

167.500
2016 2017 2018 2019

Dinamica numărului de călători transportaţi în ultimii 4 ani pe cele patru magistrale este
următoarea:

- Mii călători –
Total Călători Călători Călători Călători
An călători transportaţi pe transportaţi pe transportaţi pe transportaţi pe
transportaţi Magistrala 1 Magistrala 2 Magistrala 3 Magistrala 4
2016 179.120 77.291 69.041 26.507 6.281
2017 178.850 77.235 68.666 26.762 6.187
2018 179.703 76.811 69.501 27.423 5.968
2019 179.170 76.515 69.530 26.949 6.176

Număr călători transportaţi pe Magistrala 1


(mii) în perioada 2016 - 2019
80.000

77.291 77.235
77.500 76.811
76.515

Călători transportaţi pe
75.000
Magistrala 1 (mii)

72.500

70.000
2016 2017 2018 2019
37
Număr călători transportaţi pe Magistrala 2
(mii) în perioada 2016 - 2019
69.600 69.530
69.501

69.400

69.200
69.041
69.000
Călători transportaţi pe
Magistrala 2 (mii)
68.800
68.666

68.600

68.400

68.200
2016 2017 2018 2019

Număr călători transportaţi pe Magistrala 3


(mii) în perioada 2016 - 2019
28.000
27.423
26.762 26.949
27.000
26.507

26.000

25.000 Călători transportaţi pe


Magistrala 3 (mii)

24.000

23.000

22.000
2016 2017 2018 2019

38
Număr călători transportaţi pe Magistrala 4
(mii) în perioada 2016 - 2019
6.500

6.281
6.187 6.176

5.968 Călători transportaţi pe


6.000 Magistrala 4 (mii)

5.500
2016 2017 2018 2019

6.2 Tipurile de titluri de călătorie • handicapaţi


- cartela 1 călătorie • veterani de război, eroi ai revoluţiei
- cartela cu două călătorii - cartela magnetică AVC
- cartela cu două călătorii cu reducere 50% - cardul bancar contactless de tip PayPass
pentru studenţi - abonament anual
- cartela cu zece călătorii - cartela grup 3 persoane
- cartela cu zece călătorii cu reducere 50% - cartela grup 4 persoane
pentru studenţi
- cartela grup 5 persoane
- abonament de 1 zi
- cartela comună METROREX – STB:
- abonament lunar cu număr nelimitat de
• bilet unic 60 minute
călătorii:
• bilet cu 10 călătorii de câte 60 minute
• cu valoare integrală pentru fiecare călătorie
• cu valoare redusă 50% (elevi, studenţi și • abonament de o zi
donatori de sânge)
• cu valoare redusă 100% (elevi, studenţi)
- abonament săptămânal (7 zile) cu număr
nelimitat de călătorii
- abonament săptămânal (7 zile) cu număr
nelimitat de călătorii cu reducere 50% pentru
- studenţi
- abonament pentru persoane protejate de
legi speciale:

39
TITLURI DE CĂLĂTORIE CU METROUL

Abonament
1 Călătorie 2 Călătorii 10 Călătorii Abonament 1 zi
săptămânal

Abonament Abonament lunar Cartelă


Grup 3 persoane Grup 4 persoane
lunar elevi-studenți magnetică AVC

Cartela comună
Grup 5 persoane Abonament anual
METROREX - STB

40
Pentru anul 2019, structura pe titluri de călătorie în total cantitate vândută este următoarea:

Ponderea numărului de călători transportaţi


pe titluri de călătorie în anul 2019
2,49
1,69 2 călătorii
20,00
18,47 10 călătorii

abonament lunar nelimitat


0,47
abonament zilnic

abonament săptămânal

titluri reduse 50% elevi, studenţi

0,36 titluri reduse 100% elevi, studenți

alte titluri
34,32 24,68

Ponderea încasărilor pe titluri de călătorie pe anul


1,82
2019
9,91 0,24
2 călătorii
25,73
0,47 10 călătorii
0,41
abonament lunar nelimitat

abonament zilnic

abonament săptămânal

titluri reduse 50% elevi, studenţi

titluri reduse 100% elevi, studenți


33,92 alte titluri

27,51

41
6.3 Evoluţia tarifului mediu practicat la călătoria cu metroul

EVOLUŢIA TARIFULUI MEDIU PRACTICAT LA CĂLĂTORIA


CU METROUL ÎN PERIOADA 2016 - 2019
1,6
- LEI -

1,5
1,51
1,47 1,47 Tarif mediu lei
1,4
1,42
1,3

1,2

1,1

1,0
2016 2017 2018 2019

Pentru adoptarea unei politici tarifare mai • cartela cu o călătorie .............................................. 2,5 lei
flexibile în concordanţă cu oferta de transport şi • abonamentul anual ................................................ 720 lei
cerinţele pieţei, a fost emis un nou act normativ • cartela grup 3 persoane ........................................... 5 lei
care să permită ajustarea tarifelor de călătorie
• cartela grup 4 persoane ........................................ 6,5 lei
cu metroul peste limita indicelui de inflaţie.
• cartela grup 5 persoane ........................................... 8 lei
Guvernul României a aprobat Ordonanţa
de Urgenţă nr. 57/16.06.2011 pentru abrogarea Pentru a veni în sprijinul elevilor şi
unor poziţii din anexa la Ordonanţa de Urgenţă a studenţilor, în conformitate cu prevederile Legii
Guvernului nr. 36/2001, care permite ajustarea Educaţiei Naționale nr. 1/2011 cu modificările
tarifelor de călătorie cu metroul peste limita de și completările ulterioare, H.G. nr. 42/2017 cu
inflaţie. modificările şi completările ulterioare au fost
introduse noi titluri de călătorie cu metroul şi
Tarifele de călătorie cu metroul au fost s-au creat următoarele facilităţi de acces:
ajustate conform Ordinului Ministrului
Transporturilor nr. 505/25.03.2015, începând cu Gratuitate pentru abonament lunar cu număr
data de 28 martie 2015, astfel: nelimitat de călătorii pentru studenţii orfani
sau studenții proveniți din casele de copii;
• cartela cu două călătorii ............................................5 lei
• cartela cu zece călători …………...........................….. 20 lei Gratuitate pentru abonament lunar cu număr
nelimitat de călătorii pentru elevii orfani, elevii
• abonament de 1 zi …..………………….............................…. 8 lei
cu cerinţe educaționale speciale, precum și cei
• abonament lunar cu număr nelimitat de călătorii: pentru care s-a stabilit o măsură de protecție
• cu valoare integrală ........................................... 70 lei specială, în condițiile legii, sau tutelă;
• cu valoare redusă 50%( elevi şi studenţi)..... 35 lei • Abonament săptămânal (7 zile) cu număr
• abonament săptămânal (7 zile) cu număr nelimitat de călătorii cu valoare redusă 50%
nelimitat de călătorii ................. 25 lei pentru studenţi ............................................ 12,50 lei
Pentru a veni în sprijinul publicului călător, • cartela cu zece călătorii cu valoare redusă
fără implicaţii financiare suplimentare asupra 50% pentru studenţ ............................................. 10 lei
călătorului, în conformitate cu prevederile
• cartela cu două călătorii cu valoare
Ordinului Ministrului Transporturilor nr.
1450/2017, începând cu data de 15.10.2017 au fost redusă 50% pentru studenţi .................... 2,50 lei.
introduse noi titluri de călătorie cu metroul,
după cum urmează:
42
Cap.7. ACTIVITATEA DE INVESTIȚII PE ANUL 2019
6.3Realizarea
Evoluţia tarifului mediu
programului practicat la călătoria cu metroul
de investiții
2019 a fost întocmit având în vedere strategia 12/2019, O.U.G. nr. 71/2019, urmate de diminuări
de dezvoltare, retehnologizare şi modernizare și de redistribuiri, structura sumelor pentru
a reţelei de metrou din Bucureşti şi a fost bugetul de investiţii al METROREX în forma
structurat pe următoarele direcţii de acţiune: aprobată la finalul anului 2019, a devenit:
1. Continuarea activităţii cu accent pe
finalizarea lucrărilor la obiectivele de investiţii TOTAL, din care: 452.113 mii lei
aflate în diferite stadii de pregătire şi/sau Titlul 55 - Investiţii ale 457 mii lei
execuţie; agenţilor economici cu capital de
stat,
2. Pregătirea începerii lucrărilor la
obiectivele de investiţii noi în scopul extinderii din care realizat 456 mii lei
şi modernizării reţelei de metrou din Bucureşti. Titlul 65 - Cheltuieli aferente 1.495 mii lei
Fondurile aprobate pentru activitatea de programelor cu finanţare
ambursabilă,
investiţii în anul 2019, conform Bugetului de
Venituri și Cheltuieli aprobat conform H.G. nr. din care realizat 1.477 mii lei
430/2019, au fost la începutul anului în valoare Titlul 51 - Transferuri pentru
totală de 1.193.737 mii lei, structurate astfel: finanţarea proiectului de investiţii 177.413 mii lei
la metrou,
din care realizat (diferenţa
TOTAL, din care: 1.228.847 mii lei neconsumată se va reporta în 27.032 mii lei
programul anului 2020)
Titlul 55 - Investiţii ale agenţilor
economici cu capital de stat 9.716 mii lei Titlul 56 - Proiecte cu 28.264 mii lei
finanţare din fonduri externe
Titlul 65 - Cheltuieli aferente nerambursabile postaderare, din
programelor cu finanţare 139.923 mii lei care realizat 28.226 mii lei
rambursabilă

Titlul 51 - Transferuri pentru Titlul 58 – Proiecte cu


finanţarea proiectului de investiţii la 177.413 mii lei finanţare din fonduri externe 209.374 mii lei
metrou nerambursabile aferente
cadrului financiar 2014-2020 din 209.077 mii lei
Titlul 56 - Proiecte cu finanţare care realizat
din fonduri externe nerambursabile 29.904 mii lei
postaderare 35.110 mii lei
Surse proprii din care
Titlul 58 – Proiecte cu
realizat 12.913 mii lei
finanţare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului 836.781 mii lei Fondurile aprobate pentru cheltuielile de
financiar 2014-2020 capital pentru anul 2019 au fost realizate în
procent de aproximativ 62%. Aceste sume
Surse proprii 35.110 mii lei au fost utilizate la următoarele obiective de
Prin rectificările bugetare conform O.G. nr. investiţii:

43
MAGISTRALA 4  după finalizarea Studiului de Fezabilitate.
Tronson Gara de Nord – Străuleşti. Parc Acesta a fost avizat în data de 08.08.2019 în
Bazilesu – Lac Străuleşti CTE – Metrorex SA și în data de 30.10.2019 în
CTE -MT. Acest document, în anul 2020, va fi
În anul 2019 au fost finlizate lucrările supus spre avizare Consiliului Interministerial
aferente sistemului de siguranță a traficului și din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice,
au fost demarate probele tehnologice aferente Dezvoltării și Administrației și apoi promovat
sistemului de siguranță a traficului pe Secțiunea pentru aprobare prin hotărâre de guvern.
Parc Bazilescu – Străulești, inclusiv Depoul și
Terminalul Multimodal Străulești. MAGISTRALA 5

Tronsonul Gara de Nord – Gara Progresu Obiectiv de investiţii ai cărui indicatori tehnico
– economici au fost reaprobaţi prin Hotărârea
În anul 2017 s-a încheiat achiziţia serviciilor de Guvern nr. 374 din 3 iunie 2019, publicată în
pentru elaborare: ”Studiu de Prefezabilitate și M.O. nr. 453/5.VI.2019. Prin această hotărâre,
Studiu de Fezabilitate pentru construcția liniei cele doua tronsoane ale Magistralei 5, Drumul
4 de metrou: Lac Străulești – Gara Progresu, Taberei-Universitate, respectiv Universitate-
tronsonul Gara de Nord – Gara Progresu”. Pantelimon s-au unificat.
Finanţarea este asigurată prin „Programul - Secţiunea I - Râul Doamnei-Eroilor,
de Cooperare Elveţiano-Român de reducere inclusiv Staţia, Depoul şi Galeria de Legătură
a disparităţilor de ordin social şi economic la Valea Ialomiţei:
nivelul Uniunii Europene extinse”.
În cursul anului 2019 s-au continuat lucrările
În baza contractului încheiat în anul 2017, de execuţie a structurii tronsonului de metrou
asocierea Metroul S.A. - Amberg Engineering pentru toate cele 10 staţii, inclusiv pentru stațiile
AG a elaborat Studiul de Prefezabilitate pentru electrice care vor asigura alimentarea cu
construcția liniei 4 de metrou: Lac Străulești – energie electrică a întregii Magistrale 5.
Gara Progresu, tronsonul Gara de Nord – Gara
Progresu, acesta fiind avizat de către Metrorex Totodată au fost demarate lucrările aferente
S.A. și Ministerul Transporturilor. sistemului de siguranță a traficului și a
sistemului de informare dinamică.
Urmare atribuirii contractului în anul 2017,
au rezultat economii în cadrul Acordului de Au fost continuate lucrările de finisaje
Proiect/ Implementare. Ulterior obţinerii spaţii publice şi tehnice, precum şi montarea
acordului Secretariatului de Stat pentru Afaceri instalaţiilor electrice și sanitare, aprovizionarea
Europene (SECO), Metrorex S.A. a desfășurat cu șină și sistemele de prindere aferente pentru
proceduri de achiziție pentru produse necesare punerea în funcţiune a magistralei.
activității Direcțiilor Infrastructură și Sisteme - Secţiunea II Eroilor - Iancului:
Informatice și Exploatare. Astfel, în anul 2018 au
A fost demarată procedura de achiziție a
fost încheiate contracte pentru achiziționarea
serviciilor de proiectare si asistență tehnică
următoarelor produse:
MAGISTRALA 6. LEGĂTURA REŢELEI DE
1. Scări rulante, inclusiv proiectare și montaj;
METROU CU AEROPORTUL INTERNAŢIONAL
2. Autoutilitară 3,5 t cu benă carosată, minim HENRI COANDĂ – OTOPENI
5 locuri – pentru intervenție;
În anul 2019, au fost efectuate următoarele
3. Procurare și înlocuire lifturi în stațiile 1 Mai activități:
și Gara de Nord 2;
- Procedura de atribuire pentru achiziția
4. Echipament de transport material rulant serviciilor de proiectare și execuție lucrări de
deraiat tip BM2, BM21, CAF (tip Diplory); structură Lot. 1.1, între stațiile 1 Mai-Tokyo a fost
5. Echipament de ridicat tip LUKAS. demarată în data de 15.03.2019.
Suma alocată în anul 2019, respectiv 28.264 - Proiectul a fost acceptat la finanțare din
mii lei, a fost utilizată integral. fonduri europene nerambursabile prin Decizia
Programul a fost încheiat în data de 07.09.2019, de punere în aplicare a Comisiei din data de

44
12.02.2019, de aprobare a contribuției financiare prin expropriere / transfer a imobilelor
la proiectul major ”Construcția liniei de metrou necesare realizării obiectivului de investiții.
6 (1 Mai-Tokyo)”, selectat în cadrul Programului MODERNIZAREA INSTALAŢIILOR PE
Operațional ”Infrastructură Mare” în România. MAGISTRALELE 1, 2, 3 ŞI TRONSONUL DE
- Acordul de Împrumut ROM-P5/ 2010 a LEGĂTURĂ DE METROU
fost amendat în baza scrisorii de amendare
Au fost continuate activitățile de recepție
semnată de JICA în data de 09.07.2019,
la terminarea lucrărilor aferente proiectului
contrasemnată de România prin M.F.P. în data
Modernizarea Instalaţiilor de Control Acces din
de 22.07.2019. Necesitatea amendării Acordului
cadrul acestui obiectiv de investiţii. Procedura
de Împrumut a survenit urmare împărțirii în
de recepție la terminarea lucrărilor nu a fost
două loturi a lucrărilor de construcţie aferente
finalizată până la finele anului 2019.
Proiectului şi anume: Secţiunea de Sud (de la
staţia 1 Mai la staţia Tokyo) – finanțată în mare Lucrările au fost realizate într-un ritm alert,
parte de Uniunea Europeană în cadrul P.O.I.M. astfel încât transportul public de călători să
2014-2020 şi Secţiunea de Nord (de la staţia nu fie afectat și să se desfășoare în condiții
Tokio la staţia Aeroport Otopeni) – finanțată maxime de securitate, prin închiderea stațiilor
în mare parte din împrumut JICA. Amendarea de metrou cu un singur acces pe durata
Acordului de Împrumut ROM-P5 din 2010 a fost sfârșitului de săptămână și prin realizarea
aprobată prin H.G. nr.756/21.10.2019 publicată în etapizată a lucrărilor (pe fiecare acces în parte)
Monitorul oficial nr. 857 din 23.10.2019. pentru stațiile cu mai multe accesuri.
- Ca urmare a anulării procedurii de achiziție În cadrul proiectului Îmbunătăţirea
publică aferentă serviciilor de consultanță serviciilor de transport public de călători cu
pentru exproprieri, din luna Septembrie metroul pe Magistrala 2. Berceni – Pipera,
2018, în data de 08.04.2019 a fost publicat în finanţat din fonduri externe nerambursabile
SEAP Anunțul de participare pentru achiziția s-au desfăşurat activităţi pentru următoarele
serviciilor de cadastru în vederea dobândirii obiective:

45
- MAGISTRALA 2 – BERCENI – PIPERA. finanțare din fonduri externe nerambursabile,
ACCES NOU LA STAŢIA TINERETULUI urmând ca în anul 2020 să se încheie contractul
La data de 15 mai 2019 au fost recepționate de finanțare.
lucrările aferente proiectului, prin deschiderea II. Începerea lucrărilor aferente Magistralei
noilor accesuri la stația de metrou Tineretului 6 de metrou. 1 Mai – Otopeni. Legătura reţelei
pentru publicul călător. de metrou cu Aeroportul Internațional Henri
- MODERNIZAREA INSTALAŢIILOR PE Coandă.
MAGISTRALELE 1, 2, 3 ŞI TRONSONUL DE Realizarea a 12 stații și tunelele aferente, cu
LEGĂTURĂ – ÎNLOCUIRE CALE DE RULARE o lungime totală de 14,2 km, inclusiv material
PE MAGISTRALA 2. BERCENI-PIPERA rulant (12 trenuri).
În cursul anului 2019, a demarat procedura de Valoarea proiect: 6.433 mil.lei cf. O.M.T.I.C.
achiziție pentru execuție lucrări de înlocuire a nr. 995/19.05.2020;
căii de rulare și a instalațiilor aferente. Aceasta Suma necesar a fi alocată în anul 2020: 993,10
va continua în anul 2020 și se va finaliza odată mil. lei.
cu încheierea contractului. În anul 2019 a
fost elaborată documentația de atribuire a Suma alocată: 435,77 mil. lei.
serviciilor de consultanță și supervizare – III. Magistrala 4 - Tronson Gara de Nord –
procedura de achiziție se va desfășura în anul Gara Progresu,
2020.
- Extensia cu două stații noi de metrou:
Totodată, a fost demarată revizuirea studiului Laminorului şi Străuleşti, precum şi realizarea
de fezabilitate și a fost actualizat proiectul unui depou, un terminal multimodal şi un Park
tehnic ce va sta la baza execuției lucrărilor de & Ride,
înlocuire cale de rulare.
Lungime totală de 2,1 km. Valoare proiect:
EXTINDEREA REŢELEI DE METROU: 1.056 mil. lei; Suma alocată 2020: 21,66 mil lei;
I. Continuarea lucrărilor pentru Magistrala Stadiul actual (Depoul și Terminalul Multimodal
5 de metrou Străulești): 100%.
1. Secţiunea I: Râul Doamnei – Eroilor, - Tronson Gara de Nord – Gara Progresu
inclusiv staţia, depoul şi galeria de legătură În anul 2020, Metrorex S.A. va întreprinde
Valea Ialomiţei. demersurile necesare în vederea avizării
Realizarea a 10 staţii, 1 depou şi tunelele Studiului de Fezabilitate la nivelul Consiliului
aferente cu o lungime totală de 6,871 km. Interministerial din cadrul Ministerului
Lucrărilor Publilce, Dezvoltării și Administrației
Valoare proiect: 3.122 mil. lei; și promovării, spre aprobare, prin Hotărâre de
Suma necesar a fi alocată în anul 2020: Guvern.
274,54 mil lei; Magistrala de tip diametral va conecta două
Suma alocată: 274,54 mil lei; din cele mai importante staţii de cale ferată
Stadiul de execuţie la finele anului 2019 (total Gara de Nord şi Gara Progresu cu Aeroportul
contracte în derulare) 92%. Internaţional Bucureşti Henri Coandă (Otopeni)
şi va avea corespondenţă cu toate magistralele
2. Secțiunea II Eroilor -Iancului de metrou în funcţiune şi de perspectivă.
Suma necesar a fi alocată în anul 2020: 33,64 MODERNIZAREA INSTALAŢIILOR
mil lei; AFERENTE REŢELEI DE METROU ÎN
Suma alocată: 33,64 mil lei; FUNCŢIUNE:
În anul 2020 vor demara serviciile de - Înlocuire cale de rulare şi instalaţii de pe
proiectare după finalizarea procedurii de tunel pe Magistrala 2. Berceni – Pipera – 18 km.
achiziție a serviciilor de proiectare și asistență
Valoare proiect: 505,00 mil. lei;
tehnică, respectiv încheierea contractului.
Suma necesar a fi alocată pe anul 2020:
Serviciile respective au fost acceptate la
46
113,23 mil. lei; Suma alocată în anul 2020: 33,64 mil lei;
Suma alocată pe anul 2020: 90,00 mil. lei; În anul 2020 se va încheia contractul de
În anul 2020 se vor desfășura următoarele finanțare din fonduri externe nerambursabile.
proceduri de achiziție: - Magistrala 6 Legătura reţelei de metrou
- lucrări înlocuire cale de rulare și instalații a municipiului Bucureşti cu Aeroportul
aferente Internațional Henri Coandă Otopeni (12 staţii,
14,2 km, 12 trenuri).
- servicii de consultanță și supervizare
Acţiuni: Demararea și finalizarea procedurii
”Recuperarea energiei de frânare în stațiile pentru achiziția serviciilor de cadastru în
de metrou” vederea dobândirii prin expropriere / transfer
În anul 2019 s-au întreprins următoarele a imobilelor necesare realizării obiectivului de
acțiuni: investiții și finalizarea procedurii de licitație
pentru achiziția serviciilor de proiectare și
S-au întocmit documentele aferente
execuție lucrări de structura aferentă Lotului
achiziției serviciilor de elaborare Studiu de
1.1, între stațiile 1 Mai-Tokyo.
fezabilitate privind „Recuperarea energiei
de frânare în stațiile de metrou”,respectiv Valoare proiect: 6.433 mil.lei cf. O.M.T.I.C. nr.
Caietul de sarcini, Nota de evaluare, referat de 995/19.05.2020;
necesitate, în vederea demarării procedurii de Suma alocată în anul 2020: 435,77 mil. lei;
achiziție, prin Serviciul Achiziții Publice;
- Înlocuire cale de rulare şi instalaţii de pe
Anunțul de participare a fost publicat de două tunel pe Magistrala 2. Berceni – Pipera – 18
ori pe SEAP, fără un rezultat concret, întrucât km
nici o firmă nu a fost interesată în elaborarea
unei oferte ca să facă posibilă achiziționarea Acțiuni: Organizarea și finalizarea procedurii
serviciului sus menționat. de licitație pentru achiziția serviciilor de
consultanță și supervizare lucrări, precum și
ACHIZIŢIE DE MATERIAL RULANT: organizarea și finalizarea procedurii de licitație
Achiziţia şi punerea în funcţiune a 13 trenuri pentru achiziția lucrărilor.
noi de metrou pentru dotarea Magistralei 5 Valoare proiect: 505,00 mil. lei;
Secţiunea Râul Doamnei – Eroilor, inclusiv
Staţia, Galeria de legătură şi Depoul Valea Suma necesar a fi alocată pe anul 2020:
Ialomiţei. 113,23 mil. lei;
În anul 2019, a început procedura de achiziție, Suma alocată pe anul 2020: 90,00 mil. lei;
urmând ca aceasta să se finalizeze în anul 2020. - Accesibilizarea stațiilor de metrou în
Suma necesară 2020: 122,60 mil lei; funcțiune pentru persoanele cu deficiențe de
vedere
Suma alocată 2020: 103,03 mil lei;
Acţiuni:
Obiective propuse pentru anul 2020:
• Proiect nou, aprobat ce către Ministrul
finalizare procedură de achiziţie, încheiere
Transporturilor cu Ordinul nr. 1717/2018.
contract şi acordare avans.
În anul 2020 se vor desfășura următoarele
PROIECTE A CĂROR IMPLEMENTARE
acțiuni:
URMEAZĂ SĂ FIE ÎNCEPUTĂ ÎN ANUL 2020:
- execuție lucrări (pregătirea documentației
- Magistrala 5 de metrou Drumul Taberei pentru demararea procedurii de achiziție,
– Pantelimon. Secțiunea II Eroilor – Piaţa încheiere contract, demarare execuție lucrări)
Iancului (6 staţii, 5,4 km)
- pregătirea documentației pentru obținerea
Acţiuni: Finalizarea procedurii de achiziţie a finanțării execuției lucrărilor din fonduri
serviciilor de proiectare și asistență tehnică, externe nerambursabile
încheiere contract şi demararea elaborării Valoare proiect: 24,17 mil. lei
documentaţiei tehnice.
Suma alocată în anul 2020: 1,81 mil. lei.
Valoare proiect: 84,13 mil. lei
47
Cap. 8 SITUAŢIA ECONOMICO – FINANCIARĂ PE ANUL 2019
8.1 Capitalul social sau terenuri, publicitate etc.;
• Alte venituri din exploatare, din care:
Capitalul social al Metrorex S.A. este de
130.177.587,50 lei și a fost majorat cu suma de • venituri din subvenţii de exploatare
aferente altor venituri (compensarea
190.000.000 lei în luna decembrie 2019, după
reducerilor 50% pentru elevi şi studenţi, a
încasarea sumei de către Metrorex SA în contul gratuităţilor pentru revoluţionari şi veterani
de disponibil deschis la Trezoreria Statului, în de război) ;
conformitate cu Legea nr. 50/2019 bugetului de • venituri din subvenţii pentru investiţii,
stat pe anul 2019. constituite la nivelul cheltuielilor cu
amortizarea, pentru obiectivele de investiţii
Ministerul Transporturilor este unicul
având ca sursă de finanţare alocaţii de
acţionar cu o cotă de participare 100%.
la bugetul de stat sau credite externe
8.2 Structura Veniturilor garantate de stat, conform Ordinului
M.F.P. nr.1802/2014 şi Legii 259/2007
Veniturile Metrorex S.A. au următoarele pentru modificarea şi completarea Legii
surse: contabilităţii 82/91;
• Venituri provenite din activitatea de • venituri din subvenţii pentru investiţiile
bază (transport călători); trecute în patrimoniul public al statului;
• Venituri din subvenţii de exploatare • venituri din amenzi şi penalităţi;
de la bugetul de stat  aferente cifrei de
afaceri nete • alte venituri din exploatare (recuperări,
confecţionări, vânzări active);
• Venituri din alte activităţi, din care:
• venituri aferente costului producției în
• venituri din activităţi comerciale, curs;
contracte de asociere, închirieri de spaţii
• Venituri financiare.
Structura veniturilor în perioada 2016 – 2019
- mii lei -
Indicatori 2016 2017 2018 2019
0 1 2 3 4
I. Venituri totale (1+2), din care: 717.765,25 792.934,03 855.294,06 921.466,65
1. Venituri din exploatare, total (a+b+c+d), din care: 716.936,26 791.724,24 854.770,42 920.763,94
a ) venituri din activitatea de bază 254.080,50 263.225,18 263.485,57 270.197,37
b ) venituri din subvenţii de exploatare, aferente cifrei de afaceri 297.591,96 358.354,60 420.354,00 457.500,00
c) Venituri din alte activităţi (venituri din activităţi comerciale, contracte de
24.943,36 25.793,35 29.086,24 29.251,61
asociere, închirieri de spaţii sau terenuri, publicitate etc.)
d) Alte venituri din exploatare, total din care: 140.320,43 144.351,12 141.844,61 163.814,97
- venituri din subvenţii de exploatare aferente altor venituri (compensarea
reducerilor 50% pentru elevi şi studenţi, a gratuităţilor pentru revoluţionari şi 36.742,42 35.445,18 34.503,36 33.282,04
veterani de război)

- venituri din subvenţii pentru investiţii, constituite la nivelul cheltuielilor cu


amortizarea, pentru obiectivele de investiţii având ca sursă de finanţare alocaţii
de la bugetul de stat sau credite externe garantate de stat, conform Ordinului 101.343,78 107.694,93 108.201,05 127.017,69
M.F.P. nr. 1802/2014 şi Legii nr. 259/2007 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. Contabilităţii nr. 82/1991

- venituri din amenzi şi penalităţi 1.650,80 232,42 71,21 2.811,25


- alte venituri din exploatare (recuperări, confecţionări, vânzări active) 644,48 964,53 424,83 738,92
- venituri aferente costului producției în curs -61,06 14,06 -1.355,86 -34,93
2. Venituri financiare 828,99 1.209,79 523,64 702,71

48
Realizarea în procente a veniturilor pe venituri din activitatea de bază

surse în anul 2019 subvenţii de la bugetul de stat

venituri din alte activităţi


0,08 0,08
13,78 0,31
compensare gratuităţi elevi+studenţi
29,32
3,61
3,17 venituri constituite la nivelul cheltuielilor cu
amortizarea
venituri din amenzi și penalități

alte venituri din exploatare

venituri financiare

49,65
venituri aferente costului producției în curs
de execuție

8.3 Structura Cheltuielilor


Structura cheltuielilor este următoarea:
Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:
- Cheltuieli cu piesele de schimb;
- Cheltuieli cu combustibilul;
Cheltuieli cu obiectele de inventar;
Cheltuieli cu energia electrică, termică şi apă;
Cheltuieli de personal din care:
- salarii brute;
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fonduri speciale şi alte obligaţii legale;
- alte cheltuieli de personal (tichete de masă, cheltuieli socio-culturale, alte cheltuieli
conform CCM);
Cheltuieli cu taxe şi impozite;
Cheltuieli cu prestaţiile la terţi, din care:
- reparaţii material rulant conform contract ALSTOM;
Alte cheltuieli, din care:
- amortizare;
Cheltuieli financiare.

49
Structura cheltuielilor în perioada 2016– 2019
- mii lei -
Indicatori 2016 2017 2018 2019
0 1 2 3 4
I. Cheltuieli totale (1+2), din care: 717.765,25 792.934,03 1.363.772,58 1.252.750,54
1. Cheltuieli de exploatare, din care: 716.936,51 792.289,06 1.363.293,44 1.252.401,92

a) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: 16.438,75 15.612,99 15.115,08 17.066,15

- cheltuieli cu piesele de schimb 4.431,85 4.470,08 4.465,12 4.497,40


• cheltuieli cu combustibilul 272,07 395,94 298,82 451,11
b) cheltuieli cu obiectele de inventar 2.320,46 2.108,78 1.773,13 1.541,22

c) cheltuieli cu energia electrică, termică şi apă 48.934,22 51.763,24 56.358,70 68.783,36

d) cheltuieli de personal 334.314,85 400.970,79 452.270,67 550.950,51


- salarii brute 239.743,45 286.120,35 388.912,55 473.491,52
- cheltuieli cu asigurările şi protecţia
socială, fonduri speciale şi alte obligaţii
legale 77.753,96 93.242,83 39.341,68 47.233,88
- alte cheltuieli de personal (tichete de
masă, cheltuieli socio-culturale, alte
cheltuieli conform CCM) 16.817,44 21.607,61 24.016,44 30.225,11

e) cheltuieli cu taxe şi impozite 383,56 434,14 770,87 728,98


f) cheltuieli cu prestaţiile la terţi, din care: 172.139,27 179.113,54 184.597,46 202.879,47
- reparaţii material rulant cf.contract ALSTOM 142.464,46 145.942,10 150.022,57 155.509,17
g) alte cheltuieli, din care: 142.405,39 142.285,58 652.407,53 410.452,22
- amortizare 133.945,17 137.583,16 143.015,00 140.248,09
2. Cheltuieli financiare 828,74 644,98 479,14 348,62

Ponderea elementelor de cheltuieli în cheltuieli cu materialele consumabile

total cheltuieli pe anul 2019 cheltuieli cu obiectele de inventar

cheltuieli cu energia electrică


1,36
0,12
32,76 salarii brute
0,03 5,49

cheltuieli cu asigurările și protecția socială,


fonduri speciale și ale obligații legale
alte cheltuieli de personal

37,80 cheltuieli cu taxe și impozite

16,19 3,77
0,06 2,41 cheltuieli cu prestaţiile la terţi (inclusiv
ALSTOM)
alte cheltuieli

cheltuieli financiare
50
Veniturile totale realizate au fost de venituri și cheltuieli pe anul 2019 aprobat prin
921.466.650,99 lei, din care cifra de afaceri Hotărârea Guvernului nr. 430/20.06.2019 este
obținută la decembrie 2019 a fost de în valoare de 375.300,00 mii lei, reprezentând
756.948.974,31 lei, realizându-se în proporție cca 55% din necesarul fundamentat în cuantum
de 99,73 % față de bugetul prognozat. de 680.000,00 mii lei, fapt ce a condus la un
Cheltuielile totale înregistrate au fost de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2019
1.252.750.536,42 lei și s-au realizat în proporție dezechilibrat, cu un rezultat financiar negativ
de 122,01 %. (pierdere) în valoare de 304.700,00 mii lei. În
anul 2017, Metrorex SA a înregistrat creanță
Rezultatul exerciţiului financiar pe anul 2019 asupra statului în sumă de 106.650 mii lei ca
al societății Metrorex S.A. reprezintă pierdere urmare a neprimirii subvenției de la bugetul de
și este în valoare de 331.283.885,43 lei. stat aferentă perioadei octombrie – decembrie
2017, în conformitate cu prevederile Legii
8.4. Bugetul de venituri și bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/17.02.2017.
cheltuieli Având în vedere prevederile Ordonanţei
Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 Guvernului nr. 12/2019 cu privire la rectificarea
al Metrorex S.A a fost elaborat în conformitate bugetului de stat pe anul 2019, precum și
cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. adresa Direcției Economice – Ministerul
26/2013 privind întărirea disciplinei financiare Transporturilor nr. 4105/34953/10.09.2019
la nivelul unor operatori economici la care și înregistrată la Metrorex cu nr.
statul sau unităţile administrativ-teritoriale M.01/13875/10.09.2019 cu privire la influențele
sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin privind rectificarea bugetară pe anul 2019
direct ori indirect o participaţie majoritară, cu aprobate prin Ordonanța Guvernului nr. 12/2019
modificările şi completările ulterioare, Legii prin care se alocă în trimestrele III și IV 2019
bugetului de stat pe anul 2019 nr. 50/15.03.2019, reținerea de 10 %, în proiectul bugetului de
Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe venituri și cheltuieli rectificat pe anul 2019 al
anul 2019 nr. 47/11.03.2019. societății Metrorex a fost prevăzută subvenția/
În anul 2019 subvenția/compensația pentru compensația pentru transport călători cu
transportul de călători cu metroul, aprobată metroul în valoare de 417.000,00 mii lei,
prin Legea bugetului de stat nr. 50/2019, în rezultând o pierdere în valoare de 226.404,68
cuantum de 417.000,00 mii lei, a fost insuficientă mii lei.
pentru acoperirea integrală a cheltuielilor de Având în vedere prevederile Ordonanţei
exploatare care cuprind cheltuieli cu materiale, de urgență a Guvernului nr. 71/2019 cu privire
piese de schimb, energie electrică, termică la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019,
și apă, combustibil, mentenanță și întreținere precum și adresa Direcției Economice –
material rulant, lucrări și servicii la terți (pază Ministerul Transporturilor, Infrastructurii
și salubrizare stații și trenuri de metrou), și Comunicațiilor nr. 5298/46068/02.12.2019,
cheltuieli cu personalul etc. înregistrată la Metrorex cu nr.
La fundamentarea bugetului de venituri M.01/19251/02.12.2019, prin care s-a transmis
și cheltuieli pe anul 2019 s-a ținut seama de “Situația influențelor aprobate pe anul 2019 prin
prevederile art. 21 din Legea privind finanțele Ordonanța de urgență a Guvernului cu privire
publice nr. 500/2002, cu modificările și la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019,
completările ulterioare prin care se reține un nr. 71/2019“, conform căreia societății Metrorex
procent de 10% din cuantumul subvenției alocate i s-a alocat la titlul 40 ”Subvenții pentru
Metrorex prin Legea bugetului de stat pe anul transportul de călători cu metroul”, suma de
2019 nr. 50/2019 (în valoare de 41.700,00 mii lei), 40.500,00 mii lei, subvenția pentru transportul
astfel subvenția fundamentată în bugetul de călătorilor cu metroul pe anul 2019 este în
valoare de 457.500,00 mii lei.

51
Deși Metrorex a făcut mai multe demersuri conformitate cu prevederile art. 34 (1) din Legea
cu privire la alocarea subvenției pentru bugetului de stat nr. 2/2018 ”Din bugetul aprobat
transportul de călători cu metroul pentru Ministerului Transporturilor, la capitolul 84.01
perioada octombrie 2017 - decembrie 2017 „Transporturi”, articolul 40.05 „Subvenții pentru
în valoare de 106.650 mii lei, prin adrese transportul de călători cu metroul”, se suportă
transmise către direcțiile de specialitate din și subvențiile aferente lucrărilor executate și
cadrul Ministerului Transporturilor, societății neplătite în anul 2017”.
Metrorex S.A. nu i-a fost alocată subvenția Metrorex a acționat în judecată autoritatea
pentru transport de călători cu metroul, contractantă – Ministerul Transporturilor
aferentă perioadei octombrie-decembrie 2017. în vederea creării cadrului legal pentru
Subvenția/compensația aferentă perioadei recuperarea sumei de 91.504,60 mii lei
octombrie - decembrie 2017 nealocată (dosarul nr. 3468/2/2019 aflat pe rolul Curții
Metrorex a fost solicitată în vederea alocării de Apel București, Sectia a VIII-a contencios
și la rectificarea bugetară din anul 2018, în administrativ și fiscal).
8.5 Evoluţia plăţilor restante şi a creanţelor restante
Plățile restante la 31 decembrie 2019 au Programul estimat pentru plățile restante
fost în valoare de 77.654,66 mii lei, compuse în la 31 decembrie 2019 a fost de 115.543 mii lei,
principal din datoria către Astaldi în valoare de astfel, Metrorex S.A. nu a depășit acest criteriu
63.212,18 mii lei, Speeh Hidroelectrica în valoare de performanță.
de 10.917,15 mii lei și Metroul S.A. în valoare de
3.185,47 mii lei.
- mii lei -

Anul 2016 2017 2018 2019

Plăţi restante 1.434,32 0 165.062,11 77.654,66

Creanţele totale înregistrate la finele anului creanțe de recuperat de la clienți din sectorul
2019 au fost în valoare de 144.343,62 mii lei. privat.
Creanțele restante la 31 decembrie 2019 au Programul estimat pentru creanțele
fost în valoare de 3.662,67 mii lei, reprezentând restante la 31 decembrie 2019 a fost de 4.200
creanțe de recuperat de la bugetul statului în mii lei, astfel, Metrorex s-a încadrat în valoarea
valoare de 1.331,93 mii lei și 2.330,74 mii lei – previzionată.
- mii lei -

Anul 2016 2017 2018 2019

Creanţe 4.956,37 4.363,10 4.602,28 3.662,67

Societatea are înregistrate ajustări pentru deprecierea creanţelor în sumă de 118.906,96 mii lei.

52
8.6. Raport de audit extern cu privire la situaţia economico - financiară
Opinia auditorului extern ridicat și imposibilitatea Societății de a-și
achita datoriile din fonduri proprii.
1. Au fost auditate situațiile financiare ale Apariția pandemiei COVID-19, declarată
Metrorex S.A., care cuprind situația poziției de Organizația Mondială a Sănătății în data
financiare la 31 decembrie 2019, situația de 11 martie 2020, a generat riscuri atât
rezultatului global, situația modificărilor umane cât și economice, având impact atât
capitalului propriu și situația fluxurilor de calitativ cât și cantitativ asupra activității de
trezorerie aferente exercițiului încheiat la tranport călători cu metroul și asupra poziției
această dată și notele la situațiile financiare financiare și performanței economice viitoare
individuale, conținând un sumar al politicilor a Societății. Evoluția pandemiei COVID-19 are
contabile semnificative și alte informații un impact profund asupra sănătății oamenilor
explicative. și asupra societății în ansamblu, iar în cazul
2. Situațiile financiare individuale la 31 Metrorex, asupra performanței operaționale
decembrie 2019 se identifică astfel: și financiare, precum și în ceea ce priveste
- Total capitaluri .....................(427.575.800) lei evaluarea capacității de a continua pe baza
principiului continuității activității. Datorită
- Rezultatul exercițiului ....... (331.283.885) lei modificărilor zilnice ale situației pandemiei,
- Venituri optionale ................... 920.763.944 lei există o incertitudine inerentă.
3. Situațiile financiare individuale oferă o Activitatea societății este dependentă
imagine fidelă a poziției financiare a societății într-o foarte mare măsură de implicarea
la data de 31 decembrie 2019 precum și Statului Român în ceea ce privește asigurarea
a performanței financiare și a fluxurilor finanțării pentru activitatea de exploatare și de
de trezorerie pentru exercițiul financiar investiții. Situațiile financiare anuale au fost
încheiat la această dată în conformitate cu întocmite plecând de la premisa că Societatea
prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor își va continua activitatea în viitorul previzibil.
Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Având în vedere utilitatea publică a Metrorex,
Reglementărilor contabile conforme cu nu se preconizează că în viitorul apropiat Statul
Standardele Internaționale de Raportare Român să întrerupă acordarea sprijinului
Financiară adoptate de Uniunea Europeană, cu financiar.
modificările și completările ulterioare. Luând în considerare aceste aspecte,
Baza pentru opinie Auditorul apreciază că există un grad de
incertitudine nesemnificativă asupra riscului de
Auditul extern a fost desfășurat în continuitate a activității și nu exprimă rezerve în
conformitate cu Standardele Internaționale legătură cu acest aspect.
de Audit (ISA), Regulamentul UE nr.537 al
Parlamentului și al Consiliului European și b) Societatea are demarate o serie de
Legea nr.162/2017. obiective de investiții în curs, aflate în diferite
stadii de execuție. O parte din aceste valori este
Evidențierea unor aspecte reprezentată de proiecte și studii de fezabilitate,
pentru care nu au mai fost alocate fonduri
Auditorul extern consideră relevante
pentru continuarea lucrărilor. Societatea
următoarele aspecte:
analizează posibilitatea și oportunitatea
a) Activul net al Metrorex S.A. este mai mic finalizării obiectivelor respective, precum
decât jumătate din valoarea capitalului subscris și eventualele posibilități de valorificare
atât în exercițiul financiar curent cât și în cel în situația în care acestea nu mai sunt utile
precedent. societății. Efectele unor eventuale decizii de
Capitalul propriu negativ înregistrat de sistare (abandonare) a acestor obiective de
Metrorex S.A. denotă un grad de îndatorare investiții nu a fost cuantificat la data întocmirii
situațiilor financiare.

53
Cap. 9 STRATEGIA DE DEZVOLTARE A METROULUI DIN
BUCUREȘTI – 2016-2030
În perioada 2017-2018, METROREX a noile tehnologii și integrarea acestora la nivel
promovat şi aprobat la nivelul Ministerului metropolitan;
Transporturilor „Strategia de dezvoltare a - Îmbunătățirea proceselor de
metroului din București, 2016 – 2030”. comunicare, atât în cadrul organizației, cât
Strategia de dezvoltare a infrastructurii și cu utilizatorii serviciului de transport cu
de metrou are ca scop principal creșterea metroul.
atractivității sistemului de transport cu Prin excelență, serviciul de transport cu
metroul la nivelul municipiului București, prin metroul este prietenos cu mediul, reducând
identificarea unui echilibru între proiectele de semnificativ impactul mobilității urbane
dezvoltare a infrastructurii de metrou și cele asupra mediului înconjurător. De aceea, la
de modernizare și mentenanță a infrastructurii nivel strategic, obiectivul de mediu are o
existente. importanță deosebită pentru strategia de
La nivel strategic, scopul principal al dezvoltare a infrastructurii de metrou. În
dezvoltării infrastructurii de metrou se acest sens, la nivelul strategiei de dezvoltare
corelează cu obiectivele strategice ale a infrastructurii de metrou se are în vedere
dezvoltării sistemului de transport public atingerea următoarelor obiective specifice:
urban din București, respectiv: - Creșterea calității serviciului de
- Creșterea eficienței economice prin transport cu metroul. Acest obiectiv conduce
alocarea eficientă a resurselor limitate; la creșterea atractivității rețelei de metrou
- Îmbunătățirea accesibilității sistemului și prin urmare la redistribuirea cererii de
de transport urban; transport dinspre modurile de transport
poluante către metrou – mod de transport
- Reducerea congestiei rutiere, precum și
public durabil și nepoluant;
reducerea întârzierilor și a duratei călătoriilor;
- Adaptarea ofertei de transport cu
- Creșterea siguranței rutiere prin
metroul la nevoia de mobilitate urbană. Acest
reducerea pierderilor de vieți și a numărului de
obiectiv consolidează cererea de transport și
accidente;
prin urmare efectele pozitive considerabile
- Reducerea impactului mobilității urbane asupra mediului;
asupra mediului.
- Dezvoltarea rețelei de metrou în
Strategia de dezvoltare a infrastructurii de corelație cu nevoile de mobilitate și celelalte
metrou urmărește identificarea unui echilibru moduri de transport. Acest obiectiv
între perspectiva și exigențele utilizatorilor permite gestionarea eficientă a efectelor
de transport și perspectiva operatorului de asupra mediului pe perioada implementării
transport – METROREX S.A., prin atingerea proiectelor, prin țintele propuse, dar și
următoarelor obiective: încurajarea unor modele de alegere modală
- Creșterea calității serviciului de orientate către transportul cu metroul (mod
transport cu metroul; de transport nepoluant).
- Adaptarea ofertei de transport cu Strategia pe termen lung a transportului cu
metroul la nevoia de mobilitate urbană; metroul pune în prim plan cetățeanul și nevoia
- Dezvoltarea rețelei de metrou în sa de siguranță, de mediu curat și sănătos,
corelație cu nevoia de mobilitate și celelalte ținând cont în același timp de exigențele
moduri de transport; economice pe care un astfel de serviciu de
transport trebuie să le îndeplinească.
- Creșterea siguranței utilizatorului de
transport cu metroul; În centrul strategiei de dezvoltare a metroului
- Eficientizarea activității de exploatare la din București este plasat clientul. Așteptările
nivelul METROREX; sale crescute față de transportul urban, alături
de evoluția tehnologică rapidă conduc la
- Gestionarea eficientă a resurselor necesitatea adaptării continue a modului în care
umane; este oferit serviciul de transport cu metroul.
- Adaptarea sistemelor informatice la De-a lungul timpului, oferta de transport cu
54
metroul a fost într-o continuă adaptare, pornind dinamică și semnalistică în 51 de stații –
de la concentrarea asupra posibilităților de (modernizare), planificare-finalizare 2021-
integrare a serviciului de transport cu metroul 2023;
în oferta transportului public urban la nivelul
municipiului, la accesibilizarea spațiilor B) Obiective de investiții cu termen mediu de
publice, precum și la o concentrare puternică finalizare în perioada 2024-2030:
asupra îmbunătățirii condițiilor de transport și 1. Magistrala 6. Legătura reţelei de metrou
asigurării satisfacției clientului. cu Aeroportul Henri Coandă – Otopeni,
Graficul de implementare a investițiilor planificare-finalizare 2020-2025;
prevăzute în Strategia de dezvoltare este corelat 2. Magistrala 5. Râul Doamnei – Pantelimon.
cu posibilitățile de finanțare din Fondurile
Secțiunea 2. Eroilor – Piața Iancului,
Europene (POIM), cu strategia generală
urbană promovată de Planul de Mobilitate planificare-finalizare 2020-2027;
Urbană Durabilă – Bucureşti-Ilfov, precum 3. Magistrala 4. Sud. Tronsonul Gara de Nord
și cu posibilitățile viitoare de finanțare și - Gara Progresu, planificare-finalizare 2020-
implementare a planului de dezvoltare. 2030;
Dezvoltarea și modernizarea metroului 4. Modernizarea instalațiilor pe Magistralele
în conformitate cu programul prevăzut în 1,2,3 și Tronsonul de Legătură-componenta
”Strategia de dezvoltare a metroului din cale de rulare pe Magistrala 2. Berceni –
București, 2016 – 2030” reprezintă un obiectiv Pipera, planificare-finalizare 2020-2024;
de importanță majoră, care are un impact
5. Realizarea Centrului de Recuparare a
deosebit asupra siguranței și confortului
asigurate de transportul urban de călători, cu Datelor în caz de dezastru ( Data Center
implicații profunde în protejarea mediului și un Disaster Recovery), planificare-finalizare
aport semnificativ la îmbunătățirea imaginii 2022-2024;
Bucureștiului în comparație cu capitalele 6. Modernizarea instalațiilor pe Magistralele
celorlalte state europene și din întreaga lume. 1,2,3 și Tronsonul de Legătură. Rest de
9.1. Programe de investiţii implementat pe Magistrala 1, Magistrala 3 și TL
-Instalații de ventilație, planificare-finalizare
În elaborarea strategiei de dezvoltare
2022-2026;
a metroului din Bucureşti s-a pornit de la
identificarea căilor de creştere a contribuţiei 7. Reabilitarea stațiilor de metrou de pe
sistemului de transport cu metroul la Magistrala 2 de metrou, Berceni – Pipera-
modernizarea transportului public în Bucureşti. modernizare 14 stații, planificare-finalizare
2023-2028;
Obiectivele prioritare de realizare a
8. Extindere Magistrala 4. Străulești -
investițiilor pe termen scurt, mediu şi lung sunt
Mogoșoaia, planificare-finalizare 2026-2030;
prezentate în cele ce urmează:
9. Extindere Magistrala 2. Berceni -Centura de
A) Obiective de investiții cu termen scurt de Sud, planificare-finalizare 2020-2024;
finalizare în perioada 2020-2023:
10. Extindere Magistrala 2. Pipera -Petricani,
1. Magistrala 5. Râul Doamnei – Pantelimon. planificare-finalizare 2023-2028
Secțiunea 1. Râul Doamnei-Eroilor inclusiv
11. Extindere Magistrala 1. Păcii -Centura de
Galeria de Legătură, Stația și Depoul Valea
Vest, planificare-finalizare 2023-2028;
Ialomiței – construire, finalizare estimată
2020; C) Obiective de investiții cu termen lung de
finalizare în perioada 2031-2037:
2. Accesibilizarea stațiilor de metrou în
funcțiune pentru pesoanele cu deficiențe de 1. Magistrala 5. Râul Doamnei – Pantelimon.
vedere - modernizare 63 stații, planificare- Secțiunea 3.Piața Iancului planificare-
finalizare 2020-2023; finalizare 2025-2037;

3. Integrarea sistemului de Control Acces 2. Magistrala 8. Semi – inel Sud (Crangași –


pe Magistrala 4 - modernizare 10 stații, Dristor), planificare-finalizare 2025-2037;
planificare-finalizare 2021-2022; 3..Magistrala 7. Voluntari - Bragadiru,
4. Reabilitarea sistemului de informare planificare-finalizare 2025-2037;

55
9.2 Realizarea programului de investiţii
Stadiul realizării proiectelor de investiţii derulate de Metrorex S.A. la data de 31.12.2019

P-program, R-realizari, % - procent realizare mii Lei

Total Titlul 65 (fonduri cu


realizări Buget de finanțare rambursabilă)
Buget de Buget de Buget de
Nr. stat Surse
crt.
Denumirea obiectivului de investiţii (Titlul
stat stat stat
proprii
(Titlul 56) (Titlul 55) (Titlul 58)
51.02.34) intrări
31/.12.2019 comp loc
Credit

P 452.113 177.413 28.264 457 209.374 1.256 239 35.110


TOTAL GENERAL din care: A 279.181 27.032 28.226 456 209.077 1.243 234 12.913
% 62% 15% 100% 100% 100% 99% 98% 37%
P 402.269 177.413 0 457 209.374 1.256 239 13.530
A. Lucrări în continuare, din care: A 243.722 27.032 0 456 209.077 1.243 234 5.680
% 61% 15% 0 100% 80% 99% 98% 42%
P 1.146 0 0 0 0 0 0 1.146
1 Magistrala 1 A 1.137 0 0 0 0 0 0 1.137
% 99% 0 0 0 0 0 0 99%
P 5.670 0 0 0 4.406 0 0 1.264
2 Magistrala 1 A 4.178 0 0 0 4.167 0 0 11
% 74% 0 0 0 95% 0 0 1%
P 1.503 0 0 0 0 0 0 1.503
3 Magistrala 3 A 33 0 0 0 0 0 0 33
% 2% 0 0 0 0 0 0 2%
P 7.305 1.377 0 457 1.996 0 0 3.475
4 Magistrala 4 A 4.753 0 0 456 1.995 0 0 2.302
% 65% 0 0 100% 100% 0 0 66%
P 753 0 0 0 0 0 0 753
5 Tronson de legătură A 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0
P 224.157 37.795 0 0 183.516 0 0 2.846
Magistrala 5, Tronson Universitate -
6 A 208.795 23.623 0 0 183.463 0 0 1.709
Drumul Taberei
% 93% 63% 0 0 100% 0 0 60%
P 1.350 0 0 0 19 0 0 1.331
Modernizarea instalațiilor electrice
7 A 229 0 0 0 17 0 0 212
pe Magistralele 1,2,3,TL
% 15% 0 0 0 8% 0 0 16%
P 139.968 138.241 0 0 0 1.256 239 232
Leg.Retelei de metrou
8 A 4.886 3.409 0 0 0 1.243 234 0
cu Aeroportul Otopeni
% 4% 3% 0 0 0 99% 98% 0
P 20.317 0 0 0 19.437 0 0 880
Magistrala 5,
9 A 19.711 0 0 0 19.435 0 0 276
Tronson Universitate - Pantelimon
% 97% 0 0 0 100% 0 0 31%
P 3 0 0 0 0 0 0 3
Compatibilizarea instal. pe
10 A 0 0 0 0 0 0 0 0
Magistralele 1, 3 și TL
% 0 0 0 0 0 0 0 0
P 13 0 0 0 0 0 0 13
Compatibilizarea instal. pe
11 A 0 0 0 0 0 0 0 0
Magistrala 2
% 0 0 0 0 0 0 0 0
P 50 0 0 0 0 0 0 50
Facilități pentru accesul pers. cu
12 A 0 0 0 0 0 0 0 0
handicap în metrou
% 0 0 0 0 0 0 0 0
P 49.844 0 28.264 0 0 0 0 21.580
Alte cheltuieli de investiţii, TOTAL,
C. A 35.459 0 28.226 0 0 0 0 7.233
din care:
% 71% 0 100% 0 0 0 0 34%
P 27.934 0 8.045 0 0 0 0 19.889
a. Dotări independente A 15.276 0 8.043 0 0 0 0 7.233
% 55% 0 100% 0 0 0 0 36%
P 20.490 0 20.219 0 0 0 0 271
b. Cheltuieli pentru elaborarea studiilor A 20.183 0 20.183 0 0 0 0 0
% 99% 0 100% 0 0 0 0 0
P 1.420 0 0 0 0 0 0 1.420
c. Evaluare, expertize P.S.I. A 0 0 0 0 0 0 0 0
% 0 0 0 0 0 0 0 0

56

Оценить