Вы находитесь на странице: 1из 7

ПРОКАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ние давления жидкости на внутреннюю поверх- вые решения в современных технологиях».  –


ность заготовки приводит к значительному уве- Харьков. – 2013. – № 43. – С. 84-90.
личению коэффициента раздачи при формоиз- 6. Калюжный А. В. Интенсификация про-
менении в холодном состоянии. цесса раздачи осесимметричных заготовок /
А. В. Калюжный, В. В. Пиманов, Я. С. Олексан-
Библиографический список дренко и др. // Обработка материалов давлени-
1. Романовский В. П. Справочник по холод- ем. Сборник научных трудов. – ДГМА.  – Крама-
ной штамповке / В. П. Романовский. 6-е изд. пе- торск. – 2014. – № 1 (38). – С. 103-109.
раб. и дополн. – Л.: Машиностроение, Ленингр. 7. Калюжный В. Л. Увеличение коэффици-
отд., 1979. – 520 с. ента раздачи при холодном формоизменении
2. Аверкиев Ю. А. Холодная штамповка. Фор- трубчатых заготовок / В. Л Калюжный, С. Ф. Са-
моизменяющие операции / Ю. А. Аверкиев.  – бол, Я. С. Олександренко // Обработка мате-
Изд-во Ростовского ун-та, 1984. – 288 с. риалов давлением. Сборник научных трудов. –
3. Ковка и штамповка: Справочник: В 4 т. Т. 4. ДГМА. – Краматорск. – 2015. – № 40. – С. 46-51.
Листовая штамповка / Под ред. А. Д. Матвеева; 8. Калюжний А. В. Использование давления
Ред. совет: Е. И. Семенов (предс.) и др. – М.: Ма- жидкости при холодном формообразовании
шиностроение, 1985-1987. – 544 с. плоских фланцев на трубчатых заготовках /
4. Аверкиев Ю. А. Холодная штамповка. / А. В. Калюжный, Д. С. Мехнин // Научные но-
Ю. А. Аверкиев, А. Ю. Аверкиев. – М.: Машино- татки. Межвузовский сборник. – Луцк. – 2015. –
строение, 1989. – 304 с. Вып. 49. – С. 83-89.
5. Калюжный А. В. Интенсификация холод-
ной раздачи трубчатых заготовок коническим
пуансоном / Вестник НТУ «ХПИ», Серия «Но- Поступила 13.07.2015

УДК 669.18.026 Наука


Чухліб В. Л. /к. т. н./, Клемешов Є. С. Дия Х.
НМетАУ Політехніка Ченстоховська

Дослідження напружено-деформованого стану


при осадці сталей та сплавів
В статті розглянуто дослідження впливу характеристик параметрів процесу осадки на схему
напружено-деформованого стану заготовок зі сталей та сплавів за допомогою математичного моделю-
вання. Іл. 6. Бібліогр.: 10 найм.
Ключові слова: осадка, сплав, розподілення деформацій, показник нерівномірності деформації

The article deals with the investigation of influence of characteristics of upsetting process parameters into the
scheme of stress-strain state of samples from steels and alloys with the mathematical modeling.
Keywords: upsetting; alloy; distribution of strain; rate of strain non-uniformity

Постановка проблеми лець, бандажів та іншого, або, наприклад, перед


Як відомо, операція осадки є не тільки кінце- операцією протяжки для виготовлення валів
вою операцією, наприклад, для отримання плит різного типу. При цьому, як проміжна опера-
або дисків, але також використовується як про- ція, осадка використовується для знищення ли-
міжна операція, наприклад, перед прошивкою тої структури та поліпшення механічних влас-
та розкочуванням на оправці для отримання кі- тивостей металу. Поліпшити механічні власти-

© Чухліб В. Л. /к. т. н./, Клемешов Є. С., Дия Х., 2015 г.

34 © Металлургическая и горнорудная промышленность/2015 5


ПРОКАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
вості металу можна зменшенням нерівномір- ванні, необхідних споживачу, механічних влас-
ності розподілення деформацій в об’ємі мета- тивостей надає виникаючий в процесі осадки
лу, однак досягти цього важко і це має важливу напружено-деформований стан. В реальних умо-
роль у виготовленні поковок. вах аналіз стану металу під час протікання про-
Такі параметри осадки як сумарний ступінь цесу деформації є складним, а підчас є просто не-
деформації, фактор форми заготовки, міжде- можливим, однак з розвиненням систем чисель-
формаційна пауза, швидкість деформації та ного моделювання та комп’ютерних технологій
температура початку процесу осадки мають з’явився інструмент, який дозволяє проникну-
вплив на напружено-деформований стан поков- ти всередину процесів під час їх безпосередньо-
ки та, зокрема, на нерівномірність розподілення го протікання. Перевага комп’ютерного моделю-
деформацій. вання процесів перед звичайними експеримен-
Тому, згідно вищесказаному, підвищення ме- тами полягає у швидкості та надійності отриман-
ханічних властивостей металу в проміжних опе- ня даних, як це представлено в [4]. Більшість про-
раціях, таких як осадка, завжди є актуальною грам, які застосовуються для вирішення задач,
проблемою досліджень процесів обробки мета- для розрахунку використовують метод кінцевих
лів тиском. елементів або метод кінцевих об’ємів [5].
Аналіз останніх досліджень та публікацій Сам по собі процес осадки має багато недо-
Осадка  – це процес обробки металів тиском, ліків, таких як: велика сила деформації; значна
який полягає у деформації між двома плоско- ступінь бочкоутворення, метод вимірювання
паралельними поверхнями циліндричної або якої розглянуто в статті [6]; висока нерівномір-
призматичної заготовки, при якому зменшуєть- ність розподілення деформацій в об’ємі заготов-
ся її висота та збільшується поперечний переріз. ки з формуванням зон ускладненої деформації.
Найбільш простою та широко застосованою при Згідно даним із джерел [7, 8], при осадці загото-
виготовленні крупних поковок є осадка плоски- вок в них виникають різні зони деформації, по-
ми плитами. Процес осадки є доволі вивченим казані на рис. 1.
процесом, і в деяких літературних джерелах [1, Так, к робочому інструменту прилягають
2] представлено багато даних щодо розрахунку зони 1 – області ускладненої деформації, до них
процесу формозміни металу або розрахунку си- прилягають зони локалізованої деформації 2.
лових параметрів, однак і в наш час проводить- На бокових поверхнях виникають зони 3, в яких
ся багато досліджень по вдосконаленню техноло- виникають розтягуючі напруги. В центрі заго-
гії процесу осадки для підвищення механічних товки виникає зона 4 з рівномірним розподілен-
властивостей металу. Також процес осадки вико- ням найбільш високих показників деформації.
ристовується для вимірювання механічних влас- Моделювання процесу утворення цих зон та по-
тивостей так званими пластометричними мето- рівняння даних моделювання з даними фізич-
дами тестування [3]. Вирішальну роль в форму- ного експерименту приведено в статті [9].

Рис. 1. Форма зон деформації в об’ємі металу при осадці високого зразка

© Металлургическая и горнорудная промышленность/2015 5 35


ПРОКАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Як відомо, зі збільшенням зон ускладненої ти значення не більше одиниці, так як є відно-
деформації зростає і нерівномірність розподі- шенням показників еквівалентної деформації в
лення деформацій в об’ємі металу, тому в роботі контрольних точках перерізу до максимального
[10] розглянуто можливі методи профілювання значення еквівалентної деформації в перерізі.
форми заготовок перед осадкою, такі як попе- Щоб розглянути розподілення деформацій
редня деформація торців заготовки випуклими в металі було побудовано п’ять горизонтальних
плитами, змащування торців заготовки, застосу- рівновіддалених перерізів по висоті заготовки,
вання спеціальних прокладок, попереднє про- два з яких розташовано на контактній поверх-
філювання заготовок на увігнуту бочку або про- ні заготовки та робочого інструменту, та побу-
філювання торців заготовки на форму конусно- довано один вертикальний переріз. В кожному
го або циліндричного уступу. Однак більшість з п’яти перерізів було знайдено точку з макси-
цих методів мають специфічні недоліки або ма- мальним значенням еквівалентної деформації і
лоефективні. відносно неї побудовано 4 лінії, які розташова-
Згідно усьому вище сказаному, вирішено до- ні під кутом 45° одна до одної та перетинаються
слідити вплив таких параметрів осадки як фак- в центрі перерізу. Далі на кожну лінію було на-
тор форми та міждеформаційна пауза на рівно- несено 6 контрольних точок симетрично до точ-
мірність розподілення деформацій в об’ємі ме- ки з максимальним значенням та симетрично
талу за допомогою комп’ютерного моделюван- до центру перерізу. В горизонтальному перерізі
ня процесу осадки. проводилися лише дві лінії: вертикальну – спів-
Мета роботи падаючу з віссю деформації, та горизонтальну –
Визначення впливу параметрів процесу осад- на рівні половини висоти осадженої заготовки.
ки на напружено-деформований стан металу. Розподілення деформацій в перерізах при
Матеріали та результати досліджень осадці сталі 45 зображено на рис. 2 та рис. 3.
Заготовками є циліндри діаметром 800 мм Більш детальний аналіз нерівномірності роз-
і висотою 200 мм, 400 мм та 800 мм, тобто від- поділення деформацій проведено за допомогою
повідно до показника фактора форми (h  /  D), побудови графіків. На рис. 4 та 5 зображено по-
який дорівнює 0,25, 0,5 та 1. казники нерівномірності деформації в контр-
Початкова температура процесу осадки скла- ольних точках на лініях перерізів при осадці
дає 1140 °С. Для зменшення теплових витрат ме- сталі 45 та титанового сплаву ВТ6.
талу, робочій інструмент, тобто осадочні плити, Серед усіх сплавів та варіюванні схем дефор-
підігріто до температури 300 °С. Сумарний сту- мації, тобто при всіх комбінаціях h  /  D та tн,
пінь деформації складає 70 %. найменшу нерівномірність деформації, майже
Іншим параметром процесу який варіював- у всіх випадках, мала сталь 45, як видно з рис.
ся, окрім фактора форми, був час міждеформа- 3а–д. Сталь 45 майже при всіх схемах деформа-
ційної паузи, який складав 0 та 10 сек. У випад- ції мала найвищі значення показника нерівно-
ку процесу осадки з міждеформаційною паузою мірності деформації (наближені до одиниці), та
процес розділявся на 2 етапи, тобто осадка до також мала менш вигнуті лінії на графіках (рис.
35 % сумарного ступеню деформації, потім між- 3а–д), наприклад, у порівнянні зі сплавом ВТ6
деформаційна пауза, яка дорівнює 10 сек, та по- (рис. 3е–к).
дальше обтиснення до 70 % сумарного ступеню Для двох сталей 4Х5МФ1С та Х18Н10Т, які
деформації. були застосовані при математичному моделю-
Також в даному дослідженні використано чо- ванні процесу осадки, також було побудовано
тири сплави: Сталь 45, Х18Н10Т, 4Х5МФ1С та графіки та розглянуто нерівномірність розпо-
титановий сплав ВТ6. ділення деформацій. Однак ці сталі мали мен-
За допомогою математичного моделювання у ші значення показника нерівномірності дефор-
програмі Forge 2008®, для кожного сплаву було мації ніж у сталі 45, окрім випадку осадки при
розраховано шість варіацій змінних (схеми де- h / D = 1 та tн = 10 сек, коли сталь 4Х5МФ1С мала
формації), тобто при значенні фактора форми вищі показники Кн ніж усі інші сплави. У всіх
0,25, 0,5 та 1 було розраховано по два процеси з комбінаціях h / D та tн титановий сплав ВТ6 мав
міждеформаційною паузою (tп), яка дорівнює 0 найменші значення Кн, що свідчить про велику
та 10 сек. нерівномірність розподілення деформацій як у
Для оцінки рівномірності розподілення де- перерізах, так і у всьому об’ємі металу.
формацій, яка представляє собою найменше Також слід звернути увагу на вплив h / D та
відхилення показників еквівалентної деформа- tн на нерівномірність розподілення деформацій
ції між собою в перерізі, був розрахований по- в об’ємі металу. Фактор форми має вирішаль-
казник нерівномірності деформації КН. Показ- ний вплив на нерівномірність розподілу дефор-
ник нерівномірності деформації може прийма- мацій в металі, так як зі збільшенням відношен-
36 © Металлургическая и горнорудная промышленность/2015 5
ПРОКАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Рис. 2. Розподілення деформацій в горизонтальних перерізах заготовки при осадці сталі 45;
h / D = 0,5; tп = 10 сек

Рис. 3. Розподілення деформацій в вертикальному перерізі заготовки при осадці сталі 45;
h / D = 0,5; tп = 10 сек

ня h / D зростає і протяжність зон прилипання, нічні властивості металу перед механічною об-
що збільшує об’ємну нерівномірність деформа- робкою або подальшою обробкою тиском, тому
ції (рис. 5а, в). в даній роботі розглянуто вплив фактора фор-
Із появою паузи між обтисненнями, у верхній ми та міждеформаційної паузи на нерівномір-
частині металу вирівнюється температура, що ність розподілення деформацій в металі.
пов’язано з перериванням контакту металу з де- 2. Великий вплив на нерівномірність дефор-
формуючим інструментом, та розподіл дефор- мації має фактор форми. Чим менший фактор
мацій стає менш нерівномірним (рис. 6). На рис. форми, тим менше нерівномірність розподілен-
6 зображено розподілення деформацій у верти- ня деформацій. Оптимальним фактором фор-
кальному перерізі при осадці титанового сплаву ми для усіх досліджених в даній роботі сплавів є
ВТ6 при h / D = 0,5, 1 та tн = 0 та 10 сек. відношення h / D = 0,25, так як при осадці з цим
відношенням забезпечується мінімальна нерів-
Висновки номірність розподілу деформацій.
1. Осадка є важливою як кінцевою, так і про- 3. Поява міждеформаційної паузи при осад-
міжною операцією, і має великий вплив на меха- ці, та її збільшення, призводить до великої не-

© Металлургическая и горнорудная промышленность/2015 5 37


ПРОКАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Рис. 4. Розподілення показника нерівномірності деформації в перерізах по висоті при осадці:


а–д – сталі 45; е–к – титанового сплаву ВТ6; h / D = 0,5; tн = 10 сек

38 © Металлургическая и горнорудная промышленность/2015 5


ПРОКАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Рис. 5. Розподілення показника нерівномірності деформації в вертикальному перерізі при осадці:


а – сталі 45; б – титанового сплаву ВТ6; h / D = 0,5; tн = 10 сек

Рис. 6. Розподілення деформацій при осадці титанового сплаву ВТ6:


а – h / D = 0,5 та tн = 0 сек; б – h / D = 0,5 та tн = 10 сек; в – h / D = 1 та tн = 0 сек

рівномірності деформації в об’ємі металу, однак зов. Изд. 2-е, перераб. и доп. – М.: Машиностро-
пауза також дозволяє отримати меншу нерівно- ение, 1976. – 206-219 с.
мірність розподілу деформацій у верхній части- 2. Ковка и штамповка: Справочник. В 4-х т. /
ні осадженої заготовки.
[Ред. совет: Е. И. Семенов (пред.) и др.]. – М.: Ма-
Бібліографічний список шиностроение, 1985 – Т. 1. Материалы и нагрев.
1. Охрименко Я. М. Технология кузнечно- Оборудование. Ковка / Под ред. Е. И. Семенова,
штамповочного производства. Учебник для ву- 1985. – 568 с., ил.

© Металлургическая и горнорудная промышленность/2015 5 39


ПРОКАТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
3. Plastometric testing of 20MnB4 and 30MnB4 В. М. Михаличев, Ю. В. Добранюк, Е. А. Трач //
microadditional cold upsetting steels and C45 and Наукові праці ВНТУ. – 2011. – № 4. – С. 1-8.
C70 high-carbon steels  / S. Sawicki, H. Dyja, A. 7. Охрименко Я. М. Технология кузнечно-
Kawałek  // Известия ТулГУ. Технические на- штамповочного производства.  – М.: Машино-
уки. Вып. 10: в 2 ч. Ч. 2.  – Тула: Изд-во ТулГУ, строение, 1966. – 601 c.
2014. – 205 с. 8. Теория процессов ковки. Учеб. пособие для
4. Выбор оптимального способа изготовле- вузов / Я. М. Охрименко, В. А. Тюрин. – М.: Выс-
ния поковок с использованием компьютерных шая школа, 1977. – 295 с.
программ  / А. Ф. Фомичев, С. Ю. Панин  // 9. Исследование состояния металла при осе-
Кузнечно-штамповочное производство. Обра- симметричной осадке средствами компьютер-
ботка металлов давлением. – 2014. – № 8. – С. 31- ных технологий / Ю. М. Антощенков, И. М. Та-
34. упек [Електронний ресурс]  // Режим доступу:
5. Моделирование методом конечных эле- http://econf.rae.ru/article/8617.
ментов напряженно деформированного состо- 10. Определение рациональных параме-
яния заготовки при протяжке в трапециевид- тров профилированных заготовок, подвергае-
ных бойках  / Н. Т. Смайлова, С. А. Машеков, мых осадке плоскими плитами / Я. Г. Жбанков,
А. Е. Нуртузаев // Тяжелое машиностроение. – О. Е. Марков, Р.  И.  Сивак  // Кузнечно-
2013. – № 10. – С. 42-46. штамповочное производство. Обработка метал-
6. Михаличев В. М. Усовершенствование лов давлением. – 2013. – № 8. – С. 8-15.
экспериментально-аналитической методики
исследования напряженно-деформированного
состояния боковой поверхности цилиндриче-
ских образцов при осесимметричной осадке  / Поступила 02.09.2015

40 © Металлургическая и горнорудная промышленность/2015 5

Вам также может понравиться