Вы находитесь на странице: 1из 136

C L A S I F I C A T O R U L

codurilor utilizate la întroducerea informaţiei


în Banca Centrală de Date

1
Conţinut
Содержание

CAPITOLUL 1 – Infracţiunea
ГЛАВА 1 - Преступление
№ 2. Линия работы № 2. Linia de activitate.
№ 4. Место совершения № 4. Locul săvîrşirii
№ 7. Приготовление, покушение. № 7. Pregătirea, tentativa
№ 8. Регионы. № 8. Regiunile.
№ 9. Охрана объекта, обслуживание № 9. Paza obiectului, deservirea teritoriului
территории.
№ 10. Способ совершения. № 10. Metoda de săvîrşire
№ 11. Способ насильственных действий. № 11. Metoda de acţiuni violente
№ 12. Средства и орудия. № 12. Mijloace şi unelte
№ 13. Подход к потерпевшему. № 13. Apropierea de victimă
№ 14. Способ сокрытия. № 14. Metoda de tăinuire
№ 15. Дополнительные отметки к № 15. Note suplimentare la calificarea
квалификации преступления и иные infracţiunilor şi alte caracteristici ale
характеристики преступления. infracţiunilor.
№ 16. Результат осмотра. № 16. Rezultatul cercetării.
№ 17. Сведения о занятии, положении № 17. Informaţia despre ocupaţia, statutul
лица. persoanei.
№ 20. Вид решения по уголовному делу, № 20. Hotărîrea pe dosar, materiale,
протоколу. proces-verbal.
№ 21. Раскрытию способствовало. № 21. La descoperire au contribuit.
№ 22. Сырье и вид наркотиков. № 22. Materia primă (precursori) şi
tipurile de substanţe narcotice
№ 23. Изъято предметов преступной № 23. Ridicate obiecte ale activităţii
деятельности. criminale
№ 24. Вид учета по УПК. № 24. Tipul de evidenţă conform CPP.
№ 33. Mинистерства, департаменты. № 33. Ministere, departamente.
№ 44. Группа. № 44. Grupul.
№ 46. Положение в группе, участие в № 46. Autoritatea în grup, participarea la
преступлениях. infracţiuni.
№ 61. Криминогенная направленность № 61. Ramura criminogenă a grupului.
группы.
№ 62. Оснащенность группы. № 62. Asigurarea grupului.
№ 63. Соучастие. № 63. Complicitatea.
№ 102. Время совершения. № 102. Timpul săvîrşirii.
№ 151. Уголовное дело выявлено № 151. Cauza penală constatată
(предотвращено). (preîntâmpinată).
№ 152. Уголовное дело возбуждено. № 152. Cauza penală intentată.
№ 153. День недели. № 153. Ziua săptămânii.
№ 154. Норма. № 154. Norma.
№ 155. Характер деятельности преступной № 155. Caracterul activităţii grupului
группы. infracţional.
№ 156. Место сбыта и реализации № 156. Locul desfacerii şi realizării
похищенного. bunurilor materiale sustrase.

2
№ 157. Каналы реализации похищенного. № 157. Canalele de realizare a bunurilor
materiale sustrase.
№ 159. Должность. № 159. Funcţia.
№ 161. Осмотр места происшествия № 161. Cercetarea la faţa locului a fost
производился. efectuată.

CAPITOLUL 2 - Persoane
ГЛАВА 2 - Лица
№ 28. Особенности жительства. № 28. Particularităţile de trai.
№ 29. Национальность. № 29. Naţionalitatea.
№ 30. Партии, политические движения, № 30. Partide politice, organizaţii politice,
общественные организации. organizaţii obşteşti.
№ 31. Образование. № 31. Studiile.
№ 32. Должность, специальность, занятие. № 32. Funcţiea, specialitatea, ocupaţia.
№ 34. Семейное положение. № 34. Starea civilă.
№ 36. Местонахождение. № 36. Domiciliul, reşedinţa.
№ 37. Пол. № 37. Genul, sexul.
№ 38. Рост. № 38. Înălţimea.
№ 40. Особые приметы часть 1-я. № 40. Caracteristici speciale partea 1-ea.
№ 40. Особые приметы часть 2-я. № 40. Caracteristici speciale partea a 2-a.
№ 41. Группа крови, резус фактор. № 41. Grupa sanguină.
№ 42 . Одежда. № 42. Îmbrăcămintea.
№ 43. Категория, окраска лица. № 43. Categoria persoanei.
№ 48. Склонен. № 48. Predispus.
№ 49. Потребление наркотиков, № 49. Consumarea drogurilor,
токсикомания. taxicomania.
№ 50. Имеет навыки, интересы. № 50. Are deprinderi, interese.
№ 51. Имеет, использует. № 51. Posedă, foloseşte (utilizează).
№ 52. Знает языки. № 52. Cunoaşte limbile.
№ 57. Сведения о ранее совершенных № 57. Informaţia despre infracţiunile
преступлениях. comise anterior.
№ 58. Состоял на учете к моменту № 58. Aflat la evidenţă la momentul
совершения преступления. săvîrşirii infracţiunii.
№ 59. Меры админвоздействия. № 59. Măsuri administrative de reprimare.
№ 66. Государство. № 66. Statul.
№ 83. Вид оперативного дела. № 83. Categoria dosarului operativ.
№ 84. Вид решения по оперативному делу. № 84. Hotărîrea primită pe dosarul
operativ.
№ 103. Внешне похож. № 103. Asemănător.
№ 104. Телосложение. № 104. Constituţia corpului.
№ 105. Волосы. № 105. Părul.
№ 106. Голова. № 106. Capul.
№ 107. Осанка, походка. № 107. Ţinuta, mersul.
№ 108. Мимика, жестикуляция. № 108. Mimica, gesticularea.
№ 109. Голос, речь, акцент. № 109. Vocea, vorbirea, accentul.
№ 110. Заболевание № 110. Maladiile.
№ 158. Снятие судимости. № 158. Stingerea antecentelor penale.
№ 111. Юpидичecкaя фopмa пpeдпpиятия. № 111. Forma juridică a întreprinderii.
№ 112. Вид деятельности. № 112. Genurile de activitate.
CAPITOLUL 3 - Сăutarea
ГЛАВА 3 - Розыск
№ 55. Задержание, мера пресечения. № 55. Reţinerea, măsura preventivă.

3
№ 82. Вид решения по розыскному делу. №
82. Hotărîrea primită pe dosarul de
căutare.
№ 85. Категория разыскиваемого. № 85. Categoria persoanei anunţate în
căutare.
№ 86. Разыскиваемый установлен, № 86. Persoana anunţată în căutare a fost
задержан. stabilită, reţinută.
№ 94. Инициатор розыска. № 94. Inţiatorul căutării.
№ 165. Установлен с помощью. № 165. Stabilit cu ajutorul.
№ 166. На момент обнаружения № 166. La momentul stabilirii persoana
разысканный работал (находился). depistată activa (se afla).
№ 167. Неопознанный труп: причина № 167. Cadavru neindentificat, motivul
смерти, в результате, состояние трупа. decesului, în rezultat, starea cadavrului.
CAPITOLUL 4 - Obiecte marcate
ГЛАВА 4 - Номерные вещи
№ 65. Групповая принадлежность вещи, № 65. Apartenenţa de grup a obiectului, categoria
категория АМТ transportului
 предмет преступного  obiect al atentării
посягательства criminale
 оружие  arme
 номерные вещи,  obiecte marcate,
антиквариат, предметы anticariat, obiecte de artă
искусства
№ 67. Материал изготовления вещи. № 67. Materialul din care este confecţionat
obiectul.
№ 68. Цвет. № 68. Сuloarea.
№ 70. Особенности вещи. № 70. Particularităţile obiectului.
№ 71. Причина постановки, снятия вещи с № 71. Motivul punerii, scoaterii de la
учета. evidenţă a obiectului.
CAPITOLUL 5 - Sentinţa
ГЛАВА 5 - Приговор
№ 53. Категории пeнитeнциapных № 53. Categoriile instituţiilor penitenciare
учpeждeний и рeжимы coдepжaния. şi regimurile de deţinere.
№ 54. Характеристика в период № 54. Caracreristica pe perioada
отбывания наказания. executării pedepsei.
№ 170. Виды приговора. № 170. Categoriile de sentenţe.
№ 171. Виды наказания. № 171. Categoriile de pedepse.
№ 175. Дополнительные меры № 175. Măsuri suplimentare cu caracter
воспитательного характера. educaţional.
№ 176. Принудительные меры лечения, № 176. Măsurile de constrîngere cu caracter
принятые судом. medical, aplicate instanţa de judecată.
№ 177. Определения кассационной № 177. Decizia instanţei de recurs.
инстанции.
№ 179. Индeкc угoлoвнo-cудeбныx дeл. № 179. Indicii cauzelor penale de judecată.
№ 180. Виды решений судебных № 180. Tipurile hotărîrilor instanţei de
инстанций. judecată.
№ 181. Частные определения. № 181. Încheierea interlocutorie.
№ 183. Cудeбнaя инcтaнция. № 183. Instanţa judecătorească.
№ 204. Основания прибытия – убытия. № 204. Motivul internării – externării.

4
CAPITOLUL 1 – Infracţiunea
ГЛАВА 1 - Преступление

2. Линия работы: 2. Linia de activitate:

1. Уголовная 1. Criminală
2. Экономическая 2. Economică
3. Другая линия 3. Altă linie

4. Место совершения. 4. Locul săvîrşirii.

Региональное деление: Divizarea regională:

1. мун. Кишинэу 1. mun.Chişinău


2. Город (районный центр) 2. Oraş – centru raional
3. Муниципий 3. Municipiu
4. Поселок городского типа (районный центр) 4. Localitate de tip orăşenesc (centru
raional)
5. Поселок городского типа 5. Localitate de tip orăşenesc (orăşel)
6. Село (коммуна) 6. Sat (comună)
7. Сельская местность иная 7. Altă localitate sătească

Общественные места: Locuri publice:


8. Акватория озера, реки, водохранилища 8. Lacuri, rîuri, bazinuri acvatice
9. Берег реки, озера, водохранилища 9. Mal de lac, rîu, bazin acvatic
10. Городок военный 10. Orăşel militar
11. Кладбище 11. Cimitir
12. Лесопосадка 12. Plantaţii forestiere
13. Набережная 13. Debarcader
14. Парк 14. Parc
15. Подземный переход, туннель 15. Pasaj pietonal
16. Площадь 16. Piaţă
17. Пляж 17. Plajă
18. Пустырь 18. Maidan
19. Сквер 19. Scuar
20. Танцплощадка 20. Loc pentru dans
21. Телефонная будка 21. Cabină telefonică

5
22. Туалет общественный 22. Toaletă publică, WC
23. Улица 23. Stradă
273. Двор 273. Curte
274. Двор проходной 274. Curte cu trecere
24. Иное общественное место 24. Alt loc public

Места хранения матценностей: Locuri de păstrare a bunurilor


materiale:
25. Автозаправочная станция 25. Staţie de alimentare cu petrol
26. База 26. Bază
27. База нефтяная 27. Bază petrolieră
28. Банк республиканский 28. Bancă naţională
29. Банк коммерческий 29. Bancă comercială
30. Филиал банка 30. Filiala băncii
31. Иное финансовое учреждение 31. Altă instituţie financiară
32. Зернохранилище 32. Depozit de cereale
33. Инкассаторский пункт 33. Punct de incasare
35. Касса предприятия, учреждения и т.д. 35. Casă de bani a organizaţiilor,
întreprinderilor ş.a.
36. Сейф 36. Safeu
37. Склад 37. Depozit
38. Кассовый аппарат 38. Aparat de casă
39. Архив 39. Arhivă
40. Банкомат 40. Bancomat
41. Обменный пункт валюты 41. Punct de schimb valutar
42. Почтовое отделение 42. Oficiu poştal
47. Иное 47. Altele

Места проживания: Locuri de domiciliere:


48. Временное жилое помещение (времянка) 48. Spaţiu locativ temporar (provizoriu)
49. Дача, садовый домик 49. Vilă, căsuţă de livadă
50. Дом государственный 50. Casă – proprietate de stat
51. Дом частный 51. Casă - proprietate privată
52. Дом отдыха 52. Casă de odihnă
53. Гостиница 53. Hotel
54. Квартира государственная 54. Apartament – proprietate de stat
55. Квартира коммунальная 55. Apartament comunal
56. Квартира кооперативная 56. Apartament cooperatist
57. Квартира частная 57. Apartament privat
58. Кемпинг 58. Kemping
59. Лагерь отдыха летний 59. Tabără de odihnă de vară
60. Лагерь труда и отдыха летний 60. Tabără de odihnă şi de muncă de vară
61. Общежитие 61. Cămin
62. Общежитие малосемейное 62. Cămin familial
63. Пансионат 63. Pansionat
64. Площадка летняя 64. Palier de vară
65. Санаторий 65. Sanatoriu
66. Турбаза 66. Bază turistică
67. Квартира съемная 67. Apartament închiriat
76. Иное жилое помещение 76. Alt spaţiu locativ

6
Торговля, общепит: Comerţ, alimentaţie publică:
77. Аукцион 77. Licitaţie
78. Рынок овощной 78. Piaţă de legume
79. Бар 79. Bar
80. Биржа 80. Bursă
81. Буфет 81. Bufet
82. Выносная торговля, лоток 82. Comerţ – ambulant, tarabă
83. Кафе 83. Cafenea
84. Киоск 84. Chioşc
85. Магазин автомототранспорта 85. Magazin de automototransport
86. Магазин валютный 86. Magazin valutar
87. Магазин вино-водочный 87. Magazin de băuturi alcoolice
88. Магазин комиссионный 88. Consignaţie
89. Магазин кооперативный 89. Magazin cooperatist
91. Магазин овощной 91. Magazin de legume
92. Магазин продовольственный 92. Magazin de produse alimentare
93. Магазин промтоварный 93. Magazin de produse industriale
94. Магазин смешанный 94. Magazin combinat
95. Магазин спорттоваров 95. Magazin de marfă sportivă
96. Магазин стройматериалов 96. Magazin de materiale pentru
construcţii
97. Магазин хозяйственных товаров 97. Magazin de materiale pentru menaj
98. Магазин ювелирный 98. Magazin de giuvaerie
99. Магазин иной 99. Alt magazin

100. Ресторан 100. Restaurant


101. Рынок 101. Piaţă
102. Рынок автомобильный 102. Piaţă auto
103. Рынок вещевой 103. Piaţă de haine
105. Столовая 105. Ospătărie
106. Ярмарка 106. Iarmaroc
107. Магазин скупочный 107. Magazin de achiziţionare
108. Ломбард 108. Casă de amanet (lombard)
109. Летняя терраса 109. Terasă de vară
110. Супермаркет 110. Supermarket
111. Торговый центр 111. Centru comercial
116. Иные предприятия общепита и торговли 116. Alte întreprinderi de alimentaţie
publică şi comerţ

Культура, быт, спорт: Сultura, fel de viaţă, sport:


118. Баня 118. Baie
119. Бассейн 119. Bazin
120. Библиотека 120. Bibliotecă
121. Видеозал 121. Salon video
122. Выставочный зал 122. Salon pentru expoziţii
123. Дискотека 123. Discotecă
124. Дом быта 124. Casă de deservire socială
125. Кинотеатр 125. Cinematograf
126. Клуб 126. Club

7
127. Концертный зал 127. Sală de concerte
128. Мастерская индпошива и ремонта обуви 128. Atelier de încălţăminte
129. Мастерская индпошива и ремонта одежды 129. Atelier de haine
130. Мастерская телерадиотоваров 130. Atelier de reparaţie teleradio
131. Мастерская электробытовых приборов 131. Atelier de reparaţie electrocasnice
132. Мастерская иная 132. Alt atelier
133. Музей 133. Muzeu
134. Парикмахерская 134. Salon de coafură
135. Прачечная 135. Spălătorie
136. Пункт проката 136. Centru de închirieri
137. Спортзал 137. Sală sportivă
138. Спортивный комплекс 138. Complex sportiv
139. Спортплощадка, корт 139. Teren sportiv, cort
140. Стадион 140. Stadion
141. Театр 141. Teatru
142. Тир 142. Tir
143. Филармония 143. Filarmonică
144. Химчистка 144. Curăţătorie chimică
145. Цирк 145. Circ
146. Игорный дом, казино 146. Casă de jocuri de noroc, cazino
147. Салон красоты 147. Salon de frumuseţe
155. Иное 155. Altele

Учебные, дошкольные учреждения: Instituţii de învăţămînt, instituţii


preşcolare:
156. Высшее учебное заведение 156. Instituţie de învăţămînt superior
157. Гимназия 157. Gimnaziu
158. Детсад 158. Grădiniţă de copii
159. Интернат 159. Şcolă-internat
160. Колледж 160. Colegiu
161. Лицей 161. Liceu
162. Техникум 162. Şcoală medie tehnică
163. Колледж медицинский 163. Colegiu de medicină
164. Колледж музыкальный 164. Colegiu muzical
165. Колледж профессионально-технический 165. Colegiu profesional-tehnic
166. Колледж сп. профессионально-технический 166. Colegiu special profesional-tehnic
167. Училище хореографическое 167. Colegiu coreografic
168. Школа 168. Şcoală
169. Школа-интернат 169. Şcoală-internat
170. Ясли 170. Creşă
180. Иное 180. Altele

Медучреждения: Instituţii medicale:


181. Аптека 181. Farmacie
185. Аптечный пункт 185. Punct farmaceutic
186. Больница 186. Spital
187. Госпиталь 187. Spital militar
189. Диспансер 189. Dispanserat
190. Консультация 190. Consultaţie
191. Медпункт 191. Punct medical

8
192. Поликлиника 192. Policlinică
193. Профилакторий 193. Profilactoriu
194. Роддом 194. Maternitate
195. Санаторий 195. Sanatoriu
196. Склад, база 196. Depozit, bază
197. Травмпункт 197. Punct traumatologic
198. Частная клиника (кабинет) 198. Сlinică particulară (cabinet)
199. Реабилитационный центр 199. Centru de reabilitare
206. Иное 206. Altele

Предприятие, учреждение: Întreprindere, instituţie:


207. Академия 207. Academie
208. Акционерное общество 208. Societate pe acţiuni
209. Завод 209. Uzină, fabrică
210. Завод алкогольных напитков 210. Fabrică de băuturi alcoolice
211. Инофирма 211. Întreprindere cu capital străin
213. Кооператив 213. Cooperativă
214. Комбинат 214. Combinat
215. Малое предприятие 215. Întreprindere mică
216. Научно исследовательское 216. De cercetări ştiinţifice
217. Переработка драгметаллов 217. Prelucrarea metalelor preţioase
218. Переработка наркотических веществ 218. Prelucrarea substanţelor narcotice
219. Переработка с/х продуктов 219. Prelucrarea producţiei agricole
220. Посольство, консульство 220. Ambasadă, consulat
221. Проектно-конструкторское 221. De proiectare şi construcţie
222. Связи 222. De comunicaţii
223. Совместное 223. Mixtă
226. Стройка 226. Şantier
227. Фабрика 227. Fabrică
228. Химико-фармацевтическое 228. Chimic-farmaceutică
229. Ферма 229. Fermă
230. Телефонная станция 230. Staţie telefonică
231. Трансформаторная подстанция 231. Substaţie de transformatoare
232. Ретрансляционный узел (подстанция) 232. Substaţie de retranslare
233. Примэрия 233. Primărie
234. Общественные организации 234. Organizaţie obştească
238. Иная организация 238. Altă organizaţie
239. Иное предприятие 239. Altă întreprindere
240. Иное учреждение 240. Altă instituţie

Правоохранительные органы: Organe de drept:


241. Изолятор временного содержания 241. Izolator de detenţie provizorie
242. Изолятор следственный 242. Izolator de urmărire penală
243. Конвойный транспорт 243. Transport de escortare (etapare)
244. Служба Информации и Безопасности 244. Serviciul de Informaţii şi Securitate
245. Нотариальная контора 245. Birou notarial
246. Полиция 246. Poliţia
247. Приемник специальный 247. Izolator special
248. Приемник-распределитель 248. Centru de triere
249. Прокуратура 249. Procuratura

9
250. Спецкомендатура 250. Comenduire specială
251. Суд 251. Instanţă de judecată
252. Учреждение пенитенциарное 252. Instituţie penitenciară
254. Учреждение социальной реабилитации 254. Instituţie de reabilitare socială
255. Юридическая консультация 255. Consultaţie juridică
256. Таможенная служба 256. Serviciul Vamal
257. Центр по Борьбе с Экономическими 257. Centrul pentru Combaterea Crimelor
Преступлениями и Коррупцией Economice şi Corupţiei
265. Иные органы 265. Alte organe

Подсобные помещения: Încăpere auxiliară:


266. Аудитория 266. Auditoriu
267. Балкон, лоджия 267. Balcon
268. Беседка 268. Foişor
269. Бытовка 269. Încăpere tehnică pentru uz de serviciu
270. Ванная 270. Cameră de baie
271. Гараж 271. Garaj
272. Гардероб 272. Garderobă
275. Загон для скота, птицы 275. Ocol pentru vite, găini
276. Зал 276. Sală
277. Кабинет 277. Birou
278. Кладовка 278. Magazie
279. Класс 279. Clasă
280. Коридор 280. Hol
281. Крыша 281. Acoperiş
282. Кухня 282. Bucătărie
284. Лестничный пролет 284. Secţiune de scară
285. Лифт 285. Ascensor (lift)
286. Мусоропровод 286. Conductă de gunoi
287. Площадка лестничная 287. Platformă de scară
289. Подвал 289. Subsol
290. Погреб 290. Beci
291. Подъезд 291. Scară
292. Прихожая 292. Antreu
293. Раздевалка 293. Vestiar
294. Сарай 294. Acaret
295. Технический этаж 295. Etaj tehnic
296. Туалет 296. Weceu
297. Цех 297. Secţie
298. Чердак 298. Mansardă
299. Черный ход 299. Ieşire de rezervă
300. Теплица 300. Seră
309. Иные подсобные помещения 309. Alte încăperi auxiliare

Транспорт и его объекты: Transport şi obiectivele lui:


310. Автомашина грузовая 310. Autocamion
311. Автомашина легковая 311. Autoturism
312. Автобус городской 312. Autocar urban
313. Автобус междугородный 313. Autocar interurban
314. Автобус пригородный 314. Autocar suburban

10
315. Автопарк 315. Parc auto
316. Автосервис 316. Autoservice
317. Автостанция 317. Gară auto
318. Виадук 318. Viaduc
319. Дорога, проезжая часть 319. Drum, parte carosabilă
320. Мост 320. Pod
321. Остановка 321. Staţie
322. Стоянка (охраняемая) 322. Parcare (cu pază)
323. Стоянка (неохраняемая) 323. Parcare (fără pază)
324. Такси 324. Taximetru
325. Такси маршрутное 325. Maxitaxi
326. Троллейбус 326. Troleibuz
327. Шоссе 327. Şosea
328. Специализированный транспорт 328. Transport specializat
329. Проселочная дорога 329. Drum de ţară
330. Второстепенная дорога между хозяйствами 330. Drum secundar între gospodăriile
граждан cetăţenilor
331. Такси грузовое 331. Taximetru de încărcături
337. Иное 337. Altele

Железнодорожный транспорт: Transport feroviar:


338. Бригадный дом 338. Sediul brigăzii
339. Вагон грузовой 339. Vagon industrial (marfar)
340. Вагон пассажирский 340. Vagon de pasageri
341. Вагон ресторан 341. Vagon-restaurant
342. Вагон-цистерна 342. Vagon-cisternă
343. Вокзал 343. Gară feroviară
344. Грузовой двор 344. Curte industrială
345. Депо 345. Depou
346. Дрезина 346. Drezină
347. Ж/д казарма 347. Cazarmă feroviară
348. Изометрический вагон (реф.секция) 348. Vagon izometric
349. Контейнер 349. Container
350. Контейнерная площадка 350. Platformă containieră
351. Локомотив 351. Locomotivă
352. Пакгауз 352. Antrepozit
353. Перегон 353. Manevrare
354. Перрон 354. Peron
355. Переезд 355. Pasaj feroviar
356. Переход (мост) через ж/д пути 356. Pasarelă
357. Платформа 357. Platformă
358. Платформа грузовая 358. Platformă pentru mărfuri
359. Полувагон 359. Semivagon
360. Пригородный поезд 360. Tren suburban
361. Пути подъездные 361. Căi adiacente
362. Состав подвижной 362. Garnitură de tren
363. Станция грузовая 363. Staţie marfară
364. Станция пассажирская 364. Staţie de pasageri
365. Туннель 365. Tunel
377. Агентство 377. Agenţie

11
376. Иное 376. Altele

Авиатранспорт: Transport aerian:


378. Аэродром 378. Aerodrom
379. Аэропорт 379. Aeroport
380. Вертолет 380. Elicopter
381. Взлетно-посадочная полоса 381. Pistă de aterizare
382. Самолет 382. Avion
392. Иное 392. Altele

Водный транспорт: Transport naval:


393. Лодка 393. Barcă
394. Лодка моторная 394. Barcă cu motor
395. Лодка глиссерная 395. Barcă cu glisor
396. Паром 396. Pod plutitor
397. Пристань 397. Debarcader
398. Пакгауз 398. Antrepozit
399. Портовое сооружение 399. Construcţie portuară
400. Теплоход 400. Vapor
410. Иное 410. Altele

В пути следования: În călătorie:


411. Бюро справочное 411. Birou de informaţie
412. Диспетчерский пункт 412. Dispecerat
413. Зал ожидания 413. Sală de aşteptare
414. Камера хранения (автоматическая) 414. Cameră de păstrare automată
415. Камера хранения (неавтоматическая) 415. Cameră de păstrare neautomată
416. Касса билетная 416. Casă de bilete
417. Кассовый зал 417. Sală de case
418. Комната отдыха 418. Cameră de odihnă

Иное: Altele:
419. Колодец 419. Fîntînă
420. Лес 420. Pădure
421. Поле 421. Cîmp
422. Притон 422. Speluncă
423. Свалка 423. Gunoişte
424. Строение заброшенное 424. Construcţie părăsită
425. Участок избирательный 425. Birou electoral
426. Церкви, соборы и т.п. 426. Biserici, soboare ş.a.
428. Виноградная плантация 428. Plantaţie viticolă
429. Строящийся дом 429. Casă în construcţie
430. Сад 430. Livadă
427. Иное 427. Altele

7. Приготовление, покушение: 7. Pregătirea, tentativa:

1. Приготовление 1. Pregătirea
2. Покушение 2. Tentativa

12
8. Регионы: 8. Regiunile:

1. Чентру 1. Centru
2. Рышкань мун.Кишинэу 2. Rîşcani mun.Chişinău
3. Буюкань 3. Buiucani
4. Бэлць 4. Bălţi
5. Бендер 5. Bender
6. Тирасполь 6. Tiraspol
7. Бричень 7. Briceni
8. Вулкэнешть 8. Vulcăneşti
9. Глодень 9. Glodeni
10. Григориополь 10. Grigoriopol
11. Дондушень 11. Donduşeni
12. Дрокия 12. Drochia
13. Дубэсарь 13. Dubăsari
14. Единец 14. Edineţ
15. Кахул 15. Cahul
16. Кэлэрашь 16. Călăraşi
17. Каменка 17. Camenca
18. Кэушень 18. Căuşeni
19. Комрат 19. Comrat
20. Хынчешть 20. Hînceşti
21. Криулень 21. Criuleni
22. Сынджерей 22. Sîngerei
23. Леова 23. Leova
24. Ниспорень 24. Nisporeni
25. Анений Ной 25. Anenii-Noi
26. Окница 26. Ocniţa
27. Орхей 27. Orhei
28. Резина 28. Rezina
29. Рыбница 29. Rîbniţa
30. Рышкань 30. Rîşcani
31. Слобозия 31. Slobozia
32. Сорока 32. Soroca
33. Стрэшень 33. Străşeni
34. Штефан Водэ 34. Ştefan-Vodă
35. Теленешть 35. Teleneşti
36. Унгень 36. Ungheni
37. Фэлешть 37. Făleşti
38. Флорешть 38. Floreşti
39. Чадыр-Лунга 39. Ciadîr-lunga
40. Чимишлия 40. Cimişlia
41. Управление Транспортной Полиции 41. Direcţia Poliţiei în Transport
42. Ботаника 42. Botanica
43. Кантемир 43. Cantemir
44. Яловень 44. Ialoveni
45. Басарабяска 45. Basarabeasca
46. Тараклия 46. Taraclia
47. Шолдэнешть 47. Şoldăneşti

13
48. Чокана 48. Ciocana
51. Центр по Борьбе с Торговлей Людьми 51. Centrul pentru Combarerea Traficului
de Persoane
61. ЛОВД ст.Кишинев 61. CPT Chişinău
62. ЛОВД ст.Бэлць 62. CPT Bălţi
63. ЛОВД ст.Бендер 63. CPT Bender
64. ЛОВД ст.Басарабяска 64. CPT Basarabeasca
65. ЛОВД ст.Унгень 65. CPT Ungheni
66. ЛОМ Аэропорт 66. CPT Aeroport
68. ЛОВД ст.Окница 68. CPT Ocniţa
71. Военная прокуратура г. Кишинэу 71. Procuratura militară Chişinău
72. Военная прокуратура г. Бэлць 72. Procuratura militară Bălţi
73. Военная прокуратура г.Кахул 73. Procuratura militară Cahul
74. Военная прокуратура г.Тирасполь 74. Procuratura militară Tiraspol
75. УВД Гагаузии 75. DAI Gagauzia
76. Бригада Особого Назначения 76. Brigada de Poliţie cu Destinaţie
Specială
77. Управление Уголовной Полиции 77. Direcţia Poliţiei Criminale
78. Дежурная часть МВД 78. Unitatea de gardă a MAI
79. Главное Управление Уголовного 79. Direcţia Generală Urmărire Penală
Преследования
80. Главное Управление Охраны Общественного 80. Direcţia Generală Poliţie Ordine
Порядка Publică
83. Управление по Борьбе с Наркотиками 83. Direcţia Antidrog
84. Дубассарский РОВД (милиция) 84. SAIO Dubăsari
85. Бендерский ГОВД (милиция) 85. SAIO Bender
86. Таможенная Служба 86. Serviciul Vamal
87. Пограничная Служба 87. Serviciul Grăniceri
88. Департамент Пенитенциарных Учреждений 88. Departamentul Instituţiilor
Penitenciare
89. Генеральный Комиссариат Полиции 89. CGP mun.Chişinău
мун.Кишинэу
90. Отдел дорожной полиции ГК мун. Кишинэу 90. SPR a CGP mun. Chişinău
91. Следственный отдел ГК мун. Кишинэу 91. Secţia urmărire penală a CGP
mun.Chişinău
93. Служба Информации и Безопасности 93. Serviciul de Informaţii şi Securitate
94. Военная прокуратура РМ г. Кишинэу 94. Procuratura militară RM
95. Министерство Обороны 95. Ministerul Apărării
97. Центр по Борьбе с Экономическими 97. Centrul pentru Combaterea Crimelor
Преступлениями и Коррупцией Economice şi Corupţiei
98. Интерпол РМ 98. BNC Interpol
99. Департамент Оперативных Служб 99. Departamentul Serviciilor Operative
119. Полк ППС «SCUT» 119. „SCUT”- regimentul
945 Департамент Чрезвычайных Ситуаций РМ 945 Departamentul Situaţii Excepţionale

Приемники МВД: Centrele de triere ale MAI:


121. Приемник для н/л мун. Кишинэу 121. Centrul de triere pentru minori
mun.Chişinău
122. Приемник для н/л мун.Бэлць 122. Centrul de triere pentru minori
mun.Bălţi
123. Приемник – распределитель мун. Кишинэу 123. Centrul de triere mun.Chişinău

14
124. Приемник – распределитель г.Кахул 124. Centrul de triere or.Cahul
125. Приемник – распределитель мун.Бэлць 125. Centrul de triere mun.Bălţi

Отделы таможни: Birouri vamale:


160. Отдел таможни Аэропорт 160. Biroul vamal Aeroport
161. Отдел таможни Басарабяска 161. Biroul vamal Basarabeasca
162. Отдел таможни Бендер 162. Biroul vamal Bender
163. Отдел таможни Бричень 163. Biroul vamal Briceni
164. Отдел таможни Бэлць-Костешть 164. Biroul vamal Bălţi-Costeşti
165. Отдел таможни Кахул 165. Biroul vamal Cahul
167. Отдел таможни Кишинэу 167. Biroul vamal Chişinău
168. Отдел таможни Леушень 168. Biroul vamal Leuşeni
169. Отдел таможни Окница 169. Biroul vamal Ocniţa
171. Отдел таможни Скулень 171. Biroul vamal Sculeni
172. Отдел таможни Унгень 172. Biroul vamal Ungheni
173. Отдел таможни Джурджулешть 173. Biroul vamal Giurgiuleşti
174. Отдел таможни Сорока 174. Biroul vamal Soroca
175. Таможенный пост Комрата 175. Biroul vamal Comrat
176. Таможенный пост зона „Expo-Business” 176. Biroul vamal al zonei “Expo-
Кишинэу Business” Chişinău

Учреждения ДПУ МЮ: Instituţiile DIP al MJ:


202. ПУ – 18 (Брэнешть) 202. IP - 18 (Brăneşti)
203. ПУ – 4 (Крикова) 203. IP - 4 (Cricova)
204. ПУ – 6 (Сорока) 204. IP - 6 (Soroca)
205. ПУ – 7 (Руска) 205. IP - 7 (Rusca)
206. ПУ – 8 (Бендер) 206. IP - 8 (Bender)
207. ПУ - 9 (Прункул) 207. IP - 9 (Pruncul)
208. ПУ- 10 (Гоян) 208. IP - 10 (Goian)
209. ПУ – 14 (Басарабяска) 209. IP – 14 (Basarabeasca)
210. ПУ -15 (Крикова) 210. IP - 15 (Cricova)
212. ПУ- 11 (Бэлць) 212. IP – 11 (Bălţi)
213. ПУ -13 ( Кишинэу) 213. IP -13 (Chişinău)
214. ПУ - 12 (Бендер) 214. IP - 12 (Bender)
215. ПУ -1 (Тараклия) 215. IP - 1 (Taraclia)
216. ПУ -5 (Кахул) 216. IP -5 (Cahul)
301. ПУ -17 (Резина) 301. IP – 17 (Rezina)
303. ПУ-3 (Леова) 303. IP – 3 (Leova)
305. ПУ- 2 (Липкань) 305. IP – 2 (Lipcani)
310. ПУ- 16 (Прункул) 310. IP – 16 (Pruncul)
311. ПУ – 19 (Гоян) 311. IP – 19 (Goian)

Суды: Instanţele judecătoreşti:


500. Высшая судебная палата Республики Молдова 500. Curtea Supremă de Justiţie
501. Суд сек.Чентру мун.Кишинэу 501. Judecătoria sec.Centru mun.Chişinău
502. Суд сек. Рышкань мун.Кишинэу 502. Judecătoria sec.Rîşcani mun.Chişinău
503. Суд сек. Буюкань мун.Кишинэу 503. Judecătoria sec.Buiucani
mun.Chişinău
504. Суд мун.Бэлць 504. Judecătoria mun.Bălţi
505. Суд мун.Бендер 505. Judecătoria mun.Bender

15
506. Суд Тирасполь 506. Judecătoria Tiraspol
507. Суд Бричень 507. Judecătoria Briceni
508. Суд Вулкэнешть 508. Judecătoria Vulcăneşti
509. Суд Глодень 509. Judecătoria Glodeni
510. Суд Григориополь 510. Judecătoria Grigoriopol
511. Суд Дондушень 511. Judecătoria Donduşeni
512. Суд Дрокия 512. Judecătoria Drochia
513. Суд Дубэсарь 513. Judecătoria Dubăsari
514. Суд Единец 514. Judecătoria Edineţ
515. Суд Кахул 515. Judecătoria Cahul
516. Суд Кэлэрашь 516. Judecătoria Călăraşi
517. Суд Каменка 517. Judecătoria Camenca
518. Суд Кэушень 518. Judecătoria Căuşeni
519. Суд Комрат 519. Judecătoria Comrat
520. Суд Хынчешть 520. Judecătoria Hînceşti
521. Суд Криулень 521. Judecătoria Criuleni
522. Суд Сынджерей 522. Judecătoria Sîngerei
523. Суд Леова 523. Judecătoria Leova
524. Cуд Ниспорень 524. Judecătoria Nisporeni
525. Cуд Анений Ной 525. Judecătoria Anenii-Noi
526. Cуд Окница 526. Judecătoria Ocniţa
527. Cуд Орхей 527. Judecătoria Orhei
528. Cуд Резина 528. Judecătoria Rezina
529. Cуд Рыбница 529. Judecătoria Rîbniţa
530. Суд Рышкань 530. Judecătoria Rîşcani
531. Суд Слобозия 531. Judecătoria Slobozea
532. Суд Сорока 532. Judecătoria Soroca
533. Суд Стрэшень 533. Judecătoria Străşeni
534. Суд Штефан Водэ 534. Judecătoria Ştefan-Vodă
535. Суд Теленешть 535. Judecătoria Teleneşti
536. Суд Унгень 536. Judecătoria Ungheni
537. Суд Фэлешть 537. Judecătoria Făleşti
538. Суд Флорешть 538. Judecătoria Floreşti
539. Суд Чадыр-Лунга 539. Judecătoria Ciadîr-Lunga
540. Суд Чимишлия 540. Judecătoria Cimişlia
542. Суд сек.Ботаника мун. Кишинэу 542. Judecătoria sec.Botanica
mun.Chişinău
543. Суд Кантемир 543. Judecătoria Cantemir
544. Суд Яловень 544. Judecătoria Ialoveni
545. Суд Басарабяска 545. Judecătoria Basarabeasca
546. Суд Тарaклия 546. Judecătoria Taraclia
547. Суд Шолдэнешть 547. Judecătoria Şoldăneşti
548. Суд сек.Чокана мун.Кишинэу 548. Judecătoria sec.Ciocana mun.Chişinău
551. Военный суд 551. Judecătoria Militară
560. Апелляционная палата мун.Кишинэу 560. Curtea de apel mun.Chişinău
561. Апелляционная палата мун.Бэлць 561. Curtea de apel mun.Bălţi
562. Апелляционная палата мун.Бендер 562. Curtea de apel mun. Bender
563. Апелляционная палата Кахул 563. Curtea de apel Cahul
554. Окружной экономический суд 554. Judecătoria ecomonică de
circumscripţie a RM

16
555. Экономическая апелляционная палата 555. Curtea de apel economică

Прокуратуры: Organele procuraturii:


92. Прокуратура РМ 92. Procuratura Generală
601. Прокуратура сек. Чентру мун.Кишинэу 601. Procuratura sec.Centru mun.Chişinău
602. Прокуратура сек. Рышкань мун.Кишинэу 602. Procuratura sec.Rîşcani mun.Chişinău
603. Прокуратура сек. Буюкань мун.Кишинэу 603. Procuratura sec.Buiucani
mun.Chişinău
604. Прокуратура Бэлць 604. Procuratura mun.Bălţi
605. Прокуратура Бендер 605. Procuratura Bender
606. Прокуратура Тирасполь 606. Procuratura Tiraspol
607. Прокуратура Бричень 607. Procuratura Briceni
608. Прокуратура Вулкэнешть 608. Procuratura Vulcăneşti
609. Прокуратура Глодень 609. Procuratura Glodeni
610. Прокуратура Григориополь 610. Procuratura Grigoriopol
611. Прокуратура Дондушень 611. Procuratura Donduşeni
612. Прокуратура Дрокия 612. Procuratura Drochia
613. Прокуратура Дубэсарь 613. Procuratura Dubăsari
614. Прокуратура Единец 614. Procuratura Edineţ
615. Прокуратура Кахул 615. Procuratura Cahul
616. Прокуратура Кэлэрашь 616. Procuratura Călăraşi
617. Прокуратура Каменка 617. Procuratura Camenca
618. Прокуратура Кэушень 618. Procuratura Căuşeni
619. Прокуратура Комрат 619. Procuratura Comrat
620. Прокуратура Хынчешть 620. Procuratura Hînceşti
621. Прокуратура Криулень 621. Procuratura Criuleni
622. Прокуратура Сынджерей 622. Procuratura Sîngerei
623. Прокуратура Леова 623. Procuratura Leova
624. Прокуратура Ниспорень 624. Procuratura Nisporeni
625. Прокуратура Анений Ной 625. Procuratura Anenii-Noi
626. Прокуратура Окница 626. Procuratura Ocniţa
627. Прокуратура Орхей 627. Procuratura Orhei
628. Прокуратура Резина 628. Procuratura Rezina
629. Прокуратура Рыбница 629. Procuratura Rîbniţa
630. Прокуратура Рышкань 630. Procuratura Rîşcani
631. Прокуратура Слобозия 631. Procuratura Slobozia
632. Прокуратура Сорока 632. Procuratura Soroca
633. Прокуратура Стрэшень 633. Procuratura Străşeni
634. Прокуратура Штефан Водэ 634. Procuratura Ştefan-Vodă
635. Прокуратура Теленешть 635. Procuratura Teleneşti
636. Прокуратура Унгень 636. Procuratura Ungheni
637. Прокуратура Фэлешть 637. Procuratura Făleşti
638. Прокуратура Флорешть 638. Procuratura Floreşti
639. Прокуратура Чадыр-Лунга 639. Procuratura Ciadîr-Lunga
640. Прокуратура Чимишлия 640. Procuratura Cimişlia
642. Прокуратура Ботаника 642. Procuratura sec.Botanica
643. Прокуратура Кантемир 643. Procuratura Cantemir
644. Прокуратура Яловень 644. Procuratura Ialoveni
645. Прокуратура Басарабяска 645. Procuratura Basarabeasca
646. Прокуратура Тараклия 646. Procuratura Taraclia

17
647. Прокуратура Шолдэнешть 647. Procuratura Şoldăneşti
648. Прокуратура сек.Чокана мун.Кишинэу 648. Procuratura sec.Ciocana mun.
Chişinău
653. Прокуратура Спея (Григориополь) 653. Procuratura Speia (Grigoriopol)
654. Прокуратура мун.Кишинэу 654. Procuratura mun.Chişinău
656. Прокуратура по борьбе с коррупцией 656. Procuratura Anticorupţiei
657. Прокуратура Гагаузии 657. Procuratura Găgăuziei
658. Прокуратура специализированная 658. Procuratura Specializată

799. Приднестровье 799. Transnistria

Государства СНГ: Statele CSI:


930. Российская Федерация 930. Federaţia Rusă
931. Азербайджан 931. Azerbaigian
932. Армения 932. Armenia
933. Беларусь 933. Belarusi
934. Казахстан 934. Cazahstan
935. Кыргызстан 935. Kîrgîzstan
936. Украина 936. Ukraina
937. Таджикистан 937. Tagikistan
938. Туркменистан 938. Turkmenistan
939. Узбекистан 939. Uzbekistan
940. Грузия 940. Georgia

За пределы СНГ: Peste hotarele CSI:


941. Латвия 941. Lituania
942. Литва 942. Letonia
943. Эстония 943. Estonia
944. Румыния 944. România
999. Другие 999. Аltele

9.Охрана объекта, обслуживание 9. Paza obiectului, deservirea


территории. teritoriului.

Вид охраны объекта: Modul de pază:


1. Вневедомственная 1. Paramilitară
2. Воинский караул 2. Santinelă militară
3. Охранное предпринимательство (кооператив) 3. Agenţie de pază (cooperativ)
4. Подразделение охраны (полиция) 4. Subdiviziune de pază (poliţie)
5. Сопровождение груза лицом 5. Însoţirea încărcăturii de către persoană
6. Специальная 6. Specială
7. Отсутствует 7. Lipseşte

Способ охраны: Metodele de pază:


8. Военизированная 8. Militarizată
9. Полицейский маршрут или пост 9. Itinerar poliţienesc sau post
10. Пульт централизованной охраны 10. Dispeceratul central de pază
11. Сторожевая 11. De pază

18
Охранная техника, срабатывание: Declanşarea sistemului de protecţie:
16. Автономная сигнализация 16. Semnalizare autonomă
17. Радиоохрана 17. Pază radio
18. Химловушка 18. Capcană chimică
19. Охранная техника сработала 19. Tehnica de pază a acţionat
20. Охранная техника установлена, но неисправна 20. Tehnica de pază este instalată, dar nu
funcţionează

Зона несения службы: Efectuarea serviciului de pază:


26. В зоне несения патрульно-постового наряда 26. În zona itinerariului de patrulare
30. Охранник находился на территории 30. Paznicul se afla pe teritoriu
31. Охранник находился вне охраняемой 31. Paznicul se afla în afara teritoriului
территории păzit

10. Способ совершения. 10. Metoda de săvîrşire.

Путем: Prin:
1. Разбоя 1. Tîlhărie
2. Грабежа 2. Jaf
3. Кражи 3. Furt
4. Мошенничества 4. Escrocherie
5. Присвоения 5. Însuşire
6. Приписки 6. Majorare artificială
7. Поджога 7. Incendiere
8. Карманной кражи 8. Pungăşie
9. Путем угона 9. Răpire auto
10. Сбыта 10. Realizare a obietelor furate
11. Работа без квитанции 11. Lucrul fără chitanţe
12. Взятия на прокат 12. Închiriere
13. Завышения объемов 13. Exagerarea volumului
14. Использования подставных лиц 14. Folosirea persoanelor substituite
15. Подделки 15. Falsificare
16. Нарушения технологии 16. Încălcarea tehnologiei
17. Недовложения 17. Investiţie diminuată
18. Недовоза сырья 18. Furnizarea nedeplină a materiei prime
la locul de destinaţie
19. Недовложения сырья 19. Punerea mai puţin de normă a materiei
prime
20. Неправильной расценки 20. Calcularea incorectă a valorii
21. Обмана, обсчета 21. Amăgire, înşelare la socoteală
22. Пересортицы 22. Resortare
23. Переупаковки, нарушения упаковки 23. Reambalare, ruperea ambalajului
24. Растраты 24. Delapidare
25. Сговора с охраной 25. Înţelegere prealabilă cu paza
26. Создания излишков 26. Crearea de surplus
27. Создания тайников 27. Crearea ascunzişurilor
28. Упаковки большего количества 28. Ambalaje în cantităţi mai mari
29. Применения средств компьютерных 29. Aplicarea mijloacelor de tehnologii
технологий computerizate
30. Шантажа (вымогательств) 30. Şantaj
31. Использования 31. Folosire (utilizare)
19
32. Завладения 32. Prin însuşire
33. Подключения к каналам связи 33. Prin conectare la canalele de
comunicaţii
34. Предоставления недостоверных данных 34. Prin prezentarea datelor neautentice
35. Захвата 35. Prin capturare

Прониконовение: Pătrundere:
Через Peste
38. Балкон 38. Balcon
39. Вентиляцию 39. Ventilaţie
40. Витрину 40. Vitrină
41. Дверь 41. Uşă
42. Дымоход 42. Hogeac
43 Коммуникации 43 Comunicaţii
44. Крышу 44. Acoperiş
45. Люк 45. Capac
46. Забор, ограждение 46. Gard, îngrădire
47. Окно 47. Geam, fereastră
48. По водосточной трубе 48. Prin ţeava pentru scurgerea apei
49. По выступам 49. Pe proeminenţe
50. Подвал 50. Subsol
51. По пожарной лестнице 51. Scară antiincendiară
52. Пол 52. Podea
53. Потолок 53. Tavan
54. Решетку 54. Gratii
55. Стену 55. Perete
56. Форточку 56. Ferestruică, oberliht
57. Черный ход 57. Ieşire de rezervă
67. Прочее 67. Altele

Проникновение путем: Pătrundere prin:


68. Свободного доступа 68. Acces liber
69. Взлома 69. Spargere
70. Взлома запоров 70. Spargerea lăcăţilor
71. Взрыва 71. Explozie
72. Выдавливания, выбивания 72. Presare, dezbatere
73. Заклеивания глазков 73. Astuparea mugurului
74. Нарушения ловушки 74. Deteriorarea capcanei
75. Нарушения пломбы 75. Deteriorarea sigiliului
76. Нарушения сигнализации 76. Deteriorarea semnalizării
77. Обклеивания бумагой стекла 77. Încleiere cu hîrtie a sticlei
78. Обнаружения ключа 78. Găsirea cheii
79. Отжима 79. Împingere
80. Отклеивания контрольной ленты 80. Dezlipirea sigiliului de control
81. Отключения сигнализации 81. Deconectarea semnalizării
82. Отключения электропитания 82. Deconectarea electricităţii
83. Подбора ключа 83. Alegere de chei
84. Подбора шифра 84. Selecţia codului
85. Подкопа 85. Subminare
86. Порчи замка 86. Deteriorarea lăcăţii

20
87. Прозванивания 87. Utilizarea soneriei
88. Пролома 88. Spargere
89. Простукивания 89. Prin ciocănire
90. Пропила, распиловки, разрезания 90. Tăiere
91. Похищения ключа 91. Sustragerea cheii
92. Разбора 92. Desfacere
93. Разбития 93. Stricаre
94. Сверления 94. Găurire
95. Снятия, перекоса 95. Scoatere, strîmbare
96. Срыва пломбы, закрутки 96. Ruperea sigiliului
97. Не выхода перед закрытием 97. Neieşire înainte de închidere
107. Прочее 107. Altele

Приобретение, реализация: Procurare, realizare:


108. В кооперативах 108. În cooperative
109. В сельской местности 109. În localităţile săteşti
110. На предприятиях промышленности 110. La întreprinderi industriale
111. На предприятиях службы быта 111. La întreprinderi de deservire socială
112. На предприятиях торговли 112. La întreprinderi de comerţ
113. На рынках 113. La pieţi
114. По меcту работы 114. La locul de muncă
115. У преступника 115. La infractor
116. У знакомых 116. La persoane cunoscute
117. У зубных техников 117. La tehnicieni dentari
118. У иностранцев 118. La cetăţeni străini
119. У контрабандистов 119. La contrabandişti
120. У кустарей 120. La meşteşugari
121. У перекупщиков 121. La precupeţi
122. У расхитителей 122. La sustrăgători
123. У родственников 123. La rude
124. У случайных лиц 124. La persoane de ocazie
125. У ювелиров 125. La giuvaieri
135. Прочее 135. Altele

Мошенничество: Escrocherie:
136. Азартные игры 136. Jocuri de noroc
137. Использования куклы 137. Folosirea manechinei
138. Использования лотерейных билетов 138. Folosirea biletelor de loteree
139. Использования др. документов 139. Folosirea altor documente
140. Ломка денег 140. Divizarea banilor
141. Подделка под золото 141. Falsificarea aurului
142. Подделка под драгоценности 142. Falsificarea pietrelor preţioase
143. Подмена вещи 143. Substituirea obiectului
144. Путем доверия 144. Abuz de încredere
145. Использования проходного двора 145. Folosirea curţii de trecere
146. Использования сквозного прохода 146. Folosirea trecerii
156. Прочее 156. Altele

Фальшивомонетничество: Fabricarea banilor falşi:


157. Комбинированный 157. Combinat

21
158. Копирование 158. Copiere
159. Литье 159. Turnare
160. Полиграфический 160. Poligrafic
161. Рисование 161. Desenare
162. Фотоспособ 162. Metodă foto
163. Штамповка 163. Ştanţare
164. Электрографический 164. Electrografic
174. Прочее 174. Altele

Преступление на транспорте: Infarcţiune comise în transport:


175. Груз за исправной пломбой 175. Încărcătură cu sigiliu integru
176. Свободный доступ к грузу 176. Acces liber la încărcătură
177. Срыв пломбы и закрутки 177. Ruperea sigiliului
178. Срыв пломбы с последней подвеской 178. Ruperea sigiliului cu ultima
suspendare
179. Пропил., пролом стенок вагона 179. Spargerea pereţilor vagonului
180. Пропил., пролом контейнера 180. Spargerea containerului
181. Проруб крыши вагона 181. Spargerea acoperişului vagonului
182. Проруб крыши контейнера 182. Spargerea acoperişului containerului
183. Пролом пола 183. Spargerea podelei
184. Через люки 184. Prin capac
185. Через верхний люк 185. Prin capacul de sus
186. Через боковой люк 186. Prin capacul lateral
187. Взлом двери 187. Spargerea uşii
188. Перепил замков, пломбы, запор 188. Tăierea lăcăţilor, sigiliilor
189. Перебой гвоздей тары 189. Dezbaterea cuielor la ambalaje
190. Снятие окантовочных лент 190. Scoaterea peliculei de siguranţă
191. Переупаковка груза 191. Reambalarea încărcăturii
192. При погрузке, выгрузке 192. În timpul încărcării, descărcării
193. Составление фиктивных актов о недостаче 193. Întocmirea documentelor fictive de
neajuns
194. Излишки 194. Surplus
195. Разъединение документов с грузом 195. Separarea mărfii de documente
196. Разукомплектование техники 196. Descompletarea tehnicii
197. Через воздухозаборники 197. Prin îngrăditor de aer
198. Через машинное отделение 198. Prin secţia de maşini
208. Прочее 208. Altele

Особенное поведение на месте совершения: Comportament specific la locul


comiterei crimei:
209. Битье посуды, порча предметов 209. Spargerea veselei, deteriorarea
obiectelor
210. Оправление физиологических потребностей 210. Satisfacerea necesităţilor fiziologice
211. Оставление надписей, рисунков 211. Lăsarea inscripţiilor, desenelor
212. Употребление пищи 212. Consumarea hranei
213. Употребление спиртных напитков 213. Consumul băuturilor alcoolice
214. Частичное похищение без нарушения 214. Sustragere parţială fără încălcarea
обстановки anturajului
215. Спрятался на месте совершения 215. S-a ascuns la locul săvîrşirii

11. Способ насильственных действий: 11. Metoda de acţiuni violente:


22
1. Огнестрельным оружием 1. Armă de foc
2. Холодным оружием 2. Armă albă
3. Предметами 3. Obiecte
4. Словесная угроза 4. Ameninţare verbală
10. Прочая 10. Altele

Ранение, нанесение ударов: Rănire, aplicarea loviturii:


11. Огнестрельное ранение 11. Plagă de armă de foc
12. Колюще-режущее ранение 12. Plagă tăiată, înţepată
13. Нанесение ударов 13. Aplicarea loviturilor
14. Множественное нанесение ранений 14. Aplicarea multiplelor plăgi
15. В голову 15. În cap
16. В шею 16. În gît
17. В лицо 17. În faţă
18. В грудь 18. În piept
19. В сердце 19. În inimă
20. В живот 20. În abdomen
21. В половые органы 21. În organele genitale
22. В спину 22. În spate
23. В область руки 23. În regiunea mîinii
24. В область ноги 24. În regiunea piciorului

Удушение: Strangulare:
34. Руками 34. Cu mîinile
35. Удавкой, петлей 35. Cu laţ
36. Подушкой др. предметами 36. Cu peirnă şi cu alte obiecte
37. Газом 37. Cu gaz
43. Прочим способом 43. Prin altă metodă

Истязания, пытки: Torturare:


44. Использование нагревательных приборов, тока 44. Folosirea curentului electric, a
dispozitivelor pentru încălzire
45. Ограничение доступа воздуха 45. Limitarea accesului de oxigen
46. Помещение в опасную среду 46. Plasarea într-un mediu periculos
47. Воздействие на болевые точки 47. Acţiune asupra locurilor dureroase
48. Издевательство над близкими 48. Batjocurirea apropiaţilor
54. Иные пытки 54. Alte torturi

Иные способы насильственных действий: Alte metode de violenţă:


55. Взрыв 55. Explozie
56. Волочение 56. Tîrîre
57. Выброс из транспорта 57. Aruncarea din transport
58. Извращение 58. Perversitate
59. Наезд 59. Ciocnire, izbire cu automototransport
60. Отравление 60. Intoxicare, otrăvire
61. Отчленение 61. Dezmembrare
62. Повешение 62. Spînzurare
63. Поджог 63. Incendiere
64. Рывок 64. Izbitură, efort

23
65. Сброс с высоты 65. Aruncare de la înălţime
66. Связывание 66. Legare
67. Спаивание 67. Îmbătare
68. Током 68. Cu curent electric
69. Толкание 69. Împingere
70. Усыпление, доведение до потери сознания 70. Adormire, aducerea la pierderea
conştiinţei
71. Утопление 71. Înecare
72. Физическое подавление сопротивления 72. Reprimarea fizică a rezistenţei
82. Прочее 82. Altele

12. Средства и орудия. 12. Mijloace şi unelte.

Огнестрельное оружие и взрывчатые Armă de foc şi substanţe exlpozive:


вещества:
1. Автоматическое 1. Automată
3. Взрыв пакет 3. Pachet exploziv
4. Взрывное устройство 4. Dispozitiv exploziv
5. Гладкоствольное 5. Cu ţeavă lisă
6. Граната 6. Grenadă
7. Гранатомет 7. Lansator de grenade
8. Мина 8. Mină
9. Нарезное 9. Cu ţeava ghintuită
10. Обрез 10. Cu ţeava tăiată
11. Охотничье 11. De vînătoare
12. Пистолет 12. Pistol
13. Револьвер 13. Revolver
14. Самодельное 14. Artizanală
15. Табельное оружие 15. Armă din dotare
24. Прочее огнестрельное оружие 24. Alte arme de foc

Холодное: Armă albă:


25. Бритва 25. Brici
26. Кастет 26. Box de mînă
27. Колющий предмет 27. Obiect înţepător
28. Нож, кинжал, кортик 28. Cuţit, pumnal, stilet
29. Нунчаки 29. Nunciacuri
30. Шашка, сабля, шпага, рапира 30. Rotocol, sabie, floretă
31. Иной неприспособленный для насилия 31. Alt obiect, care nu este prevăzut
предмет pentru violenţă
36. Иное холодное оружие 36. Altă armă albă

Иное оружие: Alte arme:


2. Балончик газовый 2. Balonaş cu gaze
38. Пистолет газовый 38. Pistol cu gaze
39. Пистолет пневматический 39. Pistol pneumatic
40. Пневматическая винтовка 40. Carabină pneumatică
46. Прочее 46. Altele

Документы: Documente:
47. Бланк 47. Formular, blanchetă
24
48. Военный билет 48. Livret militar
49. Книжка сберегательная 49. Carte de economii
50. Накладная 50. Factură
51. Товарно-транспортная накладная 51. Facturа pentru transportarea mărfii
52. Ордер 52. Mandat
53. Паспорт 53. Paşaport
54. Паспорт дипломатический 54. Paşaport diplomatic
55. Поддельные документы 55. Documente false
56. Списки 56. Liste
57. Удостоверение водительское 57. Permis de conducere
58. Удостоверение МВД 58. Legitimaţie MAI
59. Удостоверение СИБ 59. Legitimaţie SIS
60. Удостоверение прокуратуры 60. Legitimaţie a procuraturii
61. Удостоверение иное 61. Altă legitimaţie
62. Чековые книжки 62. Carte de cecuri
63. Кредитная карточка 63. Carte de credit
64. Платежные документы 64. Documente de plată
65. Удостоверение личности 65. Buletin de identitate
66. Диплом 66. Diplomă
67. Аттестат 67. Atestat
68. Технический паспорт АМТ 68. Paşaport tehnic al AMT
69. Разрешительные документы на оружие 69. Acte de autorizare portarmă
72. Иные документы 72. Alte documente

Внутридействующие средства: Mijloace cu acţiune internă:


73. Лекарственные 73. Medicamentoase
74. Наркотические 74. Narcotice
75. Психотропные 75. Psihotrope
76. Сладости 76. Dulciuri
77. Спиртные напитки 77. Băuturi alcoolice
78. Средства для глушения запаха 78. Mijloace de inhibare a mirosului
79. Токсичные 79. Toxice
80. Усыпляющие 80. Somnifere
81. Яды 81. Substanţe otrăvitoare
91. Иные внутридействующие средства 91. Alte substanţe de acţiune internă

Инструменты: Instrumente:
92. Ключ 92. Cheie
93. Кувалда 93. Baros
94. Лом 94. Rangă
95. Молоток 95. Ciocan
96. Напильник, рашпиль 96. Pilă
97. Ножовка 97. Ferăstrău
98. Отвертка 98. Şurubelniţă
99. Пломбиратор 99. Plombirator
100. Стеклорез 100. Tăietor de sticlă (diamant)
101. Топор 101. Topor
111. Прочие инструменты 111. Alte instrumente

Технические средства: Mijloace tehnice:

25
112. Автогенный аппарат 112. Aparat de sudură-tăiere
113. Автотранспорт 113. Autotransport
114. Велосипед 114. Bicicletă
115. Видеокамера 115. Videocameră
116. Видеомагнитофон 116. Videocasetofon
117. Дрель 117. Burghiu
118. Домкрат 118. Cric auto
119. Лодка моторная 119. Barcă cu motor
120. Магнитофон 120. Magnetofon
121. Мототранспорт 121. Mototransport
122. Прослушивающие устройство 122. Aparat de ascultare
123. Компьютер 123. Computer
124. Радиостанция 124. Staţie radio
125. Трактор 125. Tractor
136. Иные технические средства 136. Alte mijloace tehnice

Маскировочные средства: Mijloace de deghizare:


137. Грим 137. Machiaj
138. Маска 138. Mască
139. Накладная борода 139. Barbă aplicată
140. Накладные усы 140. Mustăţi aplicate
141. Одежда другого пола 141. Îmbrăcămintea sexului opus
142. Очки 142. Ochelari
143. Спецодежда, униформа 143. Uniformă, uniformă specială
144. Парик 144. Perucă
145. Перчатки 145. Mănuşi
146. Форма армейская 146. Uniformă militară
147. Форма внутренней службы 147. Uniforma serviciului intern
148. Форма карабинера 148. Uniformă de carabineri
149. Форма полиции 149. Uniformă poliţienească
150. Чулок 150. Ciorap
160. Иные маскировочные средства 160. Alte mijloace de deghizare

Прочие предметы: Alte mijloace:


161. Бинокль 161. Binoclu
162. Веревка 162. Frînghie
163. Гнутая монета 163. Monedă îndoiată
164. „Ёж” 164. “Arici”
165. Камень 165. Piatră
166. Кляп 166. Căluş
167. „Кукла” 167. „Păpuşă”
168. Колющий, режущий предмет 168. Obiect de tăiere-înţepare
169. Твердый тупой предмет 169. Obiect plat tare
170. Лестница 170. Scară
171. Лотерейный билет 171. Bilet de loterie
172. Металлический прут 172. Bară metalică
173. Номерок гардеробный 173. Număr de la garderobă
174. Отмычка 174. Peraclu
175. Отточенная монета 175. Monedă ascuţită
176. Паяльник 176. Ciocan de lipit

26
177. Петля 177. Laţ
178. Ключ 178. Cheie
179. Поддельная вещь 179. Obiect contrafăcut
180. Подменная вещь 180. Obiect preschimbat
181. Утюг 181. Fier de călcat
182. Фальшивые, поддельные предметы 182. Obiecte falsificate, contrafăcute
183. Фомка, монтировка 183. Montătoare
184. Цепь 184. Lanţ
194. Иной 194. Altul

13. Подход к потерпевшему. 13. Apropierea de victimă.

Под видом: Sub pretext:


Работника Lucrătorului
1. Базы, склада 1. Depozitului, bazei
2. Страхового агентства 2. Agenţiei de asigurare
3. Коммунального учреждения 3. Instituţiei comunale
4. Медработника 4. Lucrător medical
5. Полиции 5. Colaborator de poliţie
6. Пожарного надзора 6. Inspectorat antiincendiară
7. Почты, узла связи 7. Poşta, punct de transmisiune
8. Правоохранительных органов 8. Organele de drept
9. Просвещения 9. Învăţămînt
10. Прессы 10. Presa
11. Органов управления 11. Organele de conducere
12. Соцобеспечения 12. Asigurări sociale
13. Снабжения 13. Aprovizionare
14. Санэпидемстанции 14. Staţia antiepidemiologică
15. Стройорганизации 15. Întreprinderi de construcţie
16. Телефонной сети 16. Reţelei telefonice
17. Торговли 17. Comerţ
18. Искусства, культуры 18. Artă, cultură
19. Финоргaнов 19. Organe financiare
20. Экскурсбюро 20. Birou de excursii
21. Энергонадзора 21. Organ de supraveghere a consumului
energiei electrice
22. Военнослужащего 22. Militar
32. Иного работника 32. Alt lucrător

Иного гражданина Alt cetăţean


33. Агитатора 33. Propagandist
34. Депутата 34. Deputat
35. Домработницы, няни 35. Manajeră, dădacă
36. Дружинника 36. Membru al gărzii populare
37. Жениха (невесты) 37. Mire (mireasă)
38. Знакомого 38. Cunoştinţă
39. Родственника 39. Rudă
40. Иностранца 40. Cetăţean străin
41. Квартиранта 41. Chiriaş
42. Командированного 42. Persoană care se află în deplasare

27
43. Пассажира 43. Pasager
44. Покупателя 44. Cumpărător
45. Соседа 45. Vecin
46. Тренера 46. Antrenor
47. Переводчика 47. Traducător
48. Экскурсовода 48. Conducător de excursii
49. Попрошайки 49. Cerşetor
50. Бомжа 50. Vagabond
59. Прочих 59. Alţii

Под предлогом: Sub pretextul:


60. Врачевания, оказания помощи 60. Acordarea ajutorului medical
61. Выполнения служебных обязанностей 61. Îndeplinirea obligaţiunilor de serviciu
62. Выяснения дороги, адреса 62. Aflarea adresei, drumului
63. Гадания 63. Ghicirii
64. Дарения 64. Donare
65. Знакомства 65. Facerii cunoştinţei
66. Закурить 66. Să aprindă o ţigară
67. Играть в карты, другие азартные игры 67. Jocuri în cărţi, alte jocuri de noroc
68. Играть в наперстки 68. Joc în degetare
69. Найма на работу 69. Angajare la serviciu
70. Обмена квартиры 70. Schimb de apartament
71. Оказания услуг 71. Prestarea de servicii
72. Получения услуг 72. Primirea de servicii
74. Взятие на прокат, в кредит 74. Luare în chirie, credit
75. Продажи, купли 75. Vînzare-cumpărare
76. Размена денег 76. Schimbului de bani
77. Распития спиртных напитков 77. Consumării băuturilor alcoolice
78. Розыска знакомых, родственников 78. Căutării cunoştinţelor, rudelor
79. Сбора средств на общественные нужды 79. Acumularea banilor pentru necesităţi
obşteşti
80. Ухода за ребенком 80. Îngrijirea copilului
90. Иной предлог 90. Alt motiv

14. Способ сокрытия: 14. Metoda de tăinuire:

1. Вываривание 1. Fierbere
2. Вытравление 2. Exterminare
3. Закапывания 3. Îngropare
4. Замазывание 4. Vopsire
5. Замуровывание 5. Zidire
6. Затопление 6. Inundare
7. Изменение внешности 7. Modificarea înfăţişării
8. Обезображивание 8. Mutilare
9. Перебивка 9. Tapiţare
10. Переделка 10. Schimbare
11. Подбрасывание 11. Aruncare
12. Подделка 12. Contrafacere
13. Подчистка 13. Curăţire
14. Растворение 14. Dizolvare

28
15. Расчленение 15. Dezmembrare
16. Сжигание 16. Ardere
17. Скармливание 17. Hrănire
27. Прочее 27. Altele

15. Дополнительные отметки к 15. Note suplimentare la calificarea


квалификации преступления и иные infracţiunilor şi alte caracteristici
характеристики преступления. ale infracţiunilor

Преступление совершенно: Infracţiunea săvîrşită:


1. В государственном секторе экономики 1. În sectorul economic de stat
2. Акционерной собственности 2. Proprietate de acţionari
3. Коллективной собственности 3. Proprietate colectivă
4. Кооперативной собственности 4. Proprietate cooperatistă
5. Частного предпринимательства 5. Antreprenoriat privat
6. Совместного с инофирмами 6. Antreprenoriat comun cu firme cu
предпринимательства capital străin
7. В секторе иностранного капитала 7. În zona capitalului străin
8. В отношении личного имущества 8. În privinţa proprietăţii private

Мотив, цель: Motivul, scopul:


9. Из хулиганских побуждений 9. Din motive huliganice
10. При изнасиловании 10. În timpul violului
11. При разбойном нападении 11. În timpul atacului tîlhăresc
12. Корысть 12. Lăcomie
13. Сокрытие другого преступления 13. Tăinuirea altei infracţiuni
14. Месть 14. Răzbunare
15. Ревность 15. Gelozie
16. Ссора 16. Ceartă
17. Семейно-бытовая причина 17. Motiv legat de relaţii familiare
30. Мотив преступления - по заказу 30. Motivul infracţiunii – la comandă
42. Мотив-изъятие, использование, продажа 42. Motivul – prelevarea, folosirea şi
органов, тканей потерпевшего vînzarea organelor şi ţesuturilor
victimei
43. Мотив- в связи с выполнением потерпевшим 43. Motivul – în legătură cu executarea de
служебного, общественного долга către victimă a obligaţiunilor de
serviciu, datoriei obşteşti
44. Мотив – на почве социальной, национальной, 44. Motivul – în baza ure sau duşmăniei
расовой, религиозной вражды или ненависти sociale, naţionale, rasiale, religioase
58. По неосторожности 58. Din imprudenţă
18. Другие мотивы 18. Alte motive

Очевидность: Flagranţa:
19. Очевидное 19. Vădite
20. Неочевидное 20. Nevădite

21. В результате пожара ст.198, ст.232,ч.1 УК 21. În rezultatul incendiului art.198,


art.232,al.1 CP

Ст.208 УК - вовлечение Art. 208 CP - atragerea minorilor:


несовершеннолетних:

29
22. В преступную деятельность 22. În activitate criminală
23. В азартные игры 23. În jocuri de noroc
24. В занятие проституцией и разврат 24. În prostituţie şi desfrînare
25. B попрошайничество 25. În cerşetorie
26. В совокупности с другими преступлениями 26. În cumul cu alte infracţiuni
49. Вовлечение н/л в групповые акции 49. Atragerea minorilor în acţiuni care
нарушающие общественный порядок încalcă ordinea publică
50. Вовлечение н/л в военные действия 50. Atragerea minorilor în acţiuni militare
51. Вовлечение н/л в организованную преступную 51. Atragerea minorilor în grupare
группу или преступную организацию criminală organizată
52. Принуждения н/л к половому сношению 52. Impunerea minorilor la contact sexual
53. Принуждения н/л к гомосексуализму 53. Impunerea minorilor la
homosexualism
54. Принуждения н/л к лесбиянству 54. Impunerea minorilor la lesbianism
55. Принуждения н/л к иным действиям 55. Impunerea minorilor la alte acţiuni de
сексуального характера gen sexual

Ст. 209 УК склонение несовершеннолетних Art. 209 CP atragerea minorilor în


к потреблению: consumul:
27. Наркотических средств 27. Substanţelor narcotice

Отработка версий: Analizarea versiunilor:


28. Первоначальная версия подтвердилась 28. Versiunea iniţială s-a confirmat
29. Первоначальная версия не подтвердилась 29. Versiunea iniţială nu s-a confirmat
31. По заявлению срок рассм., был продлен в 31. Conform cererii termenul examinării a
соотв. со ст.259,ч.4 УПК fost prelungit în conformitate cu
art.259, al.4 CPP
32. По поручению преступной организации 32. La însărcinarea unei organizaţi
criminale

Автомототранспорт: Аutomototransport:
34. Автомототранспорт разыскан 34. Automototransportul a fost găsit
35. Автомототранспорт не разыскан 35. Automototransportul nu a fost găsit

Особый контроль: Сontrol special:


40. Преступление находится на особом контроле 40. Infracţiunea se află la control special
правительства и парламента în Guvern şi Parlament
41. Преступление находится на особом контроле 41. Infracţiunea se află la control special
правоохранительных органов în organele de drept
56. Преступление на особом контроле Президента 56. Infracţiunea se află la control special
al Preşedintelui
57. Лицо задержано 57. Persoana reţinută

Семейно-бытовые преступления: Infracţiunile au fost comise în


familie şi între rude:
45. Преступление совершенно в семье 45. Infracţiunea a fost comisă în familie
46. Преступление совершенно среди 46. Infracţiunea a fost comisă între rude
родственников
47. Преступление совершенно среди соседей или 47. Infracţiunea a fost comisă între vecini
знакомых sau cunoscuţi
48. Преступление совершенно среди иных лиц 48. Infracţiunea a fost comisă între alte

30
persoane

Для «ИКС»: Pentru „IKS”:


36. По материалу есть лицо 36. Pe materiale este persoana
37. Перспективный материал 37. Material de perspectivă
38. Включить в сводку 38. De inclus în sinteză
39. Материал собран не качественно 39. Material acumulat necalitativ

16. Результат осмотра. 16. Rezultatul cercetării.

Обнаружены, изъяты: Depistate, ridicate:


1. Волосы 1. Păr
2. Mаскировочные средства 2. Mijloace de deghizare
3. Микрочастицы 3. Microparticule
4. Орудия совершения преступления 4. Mijloacele săvîrşirii infracţiunii
5. Оружие 5. Armă
6. Следы пальцев рук 6. Urme papilare
7. Пули, гильзы 7. Gloanţe, tuburi
8. Кровь 8. Sînge
9. Сперма 9. Spermă
10. Моча 10. Urină
11. Кал 11. Mase fecale
12. Записки, записи 12. Fiţuici, înscrieri
13. Следы ног 13. Urme de picioare
14. Следы зубов 14. Urme de dinţi
15. Следы ладоней 15. Urme de palme
16. Следы волочения 16. Urme de tîrîre
17. Следы выстрела 17. Urme de împuşcătură
18. Следы транспортных средств 18. Urme de transport
19. Следы шерсти 19. Urme de blană
20. Следы взлома 20. Urme de spargere
21. Следы обыска 21. Urme de percheziţie
22. Следы краски 22. Urme de vopsea
23. Следы животных 23. Urme de animale
28. Прочие следы 28. Alte urme

По делу имеются: Pe cauză figurează:


29. Очевидцы 29. Martori oculari
30. Фоторобот 30. Fotorobot
31. Описание примет преступников 31. Descrierea semnalmentetor
infractorilor
32. Боеприпасы 32. Muniţii
33. Взрывной пакет 33. Pachet exploziv
34. Взрывное устройство 34. Dispozitiv exploziv
35. Окурки 35. Muc de ţigară
36. Остатки еды 36. Resturi alimentare
37. Детали одежды преступника 37. Detalii, accesorii a îmbrăcămintei
infractorului
38. Образец почерка преступника 38. Modelul scrisului infractorului
39. Кровь потерпевшего 39. Sîngele victimei

31
40. Кровь неустановленного лица 40. Sîngele persoanei neidentificate
41. Кровь животных 41. Sînge de animale
42. Биовыделения потерпевшего 42. Secreţii biologice ale victimei
43. Слюна 43. Salivă
44. Потожировые выделения 44. Secreţiile lipido-sudorale
45. Ткани организма 45. Ţesuturi umane
46. Останки конечностей 46. Fragmente de membre
47. Останки тела 47. Fragmente ale corpului uman
48. Останки половых органов 48. Fragmente ale organelor genitale

17. Сведения о занятии, положении лица. 17. Informaţia despre ocupaţia,


statutul persoanei.

Занятие, положение лица: Ocupaţia, starea persoanei:


1. Беременная 1. Gravidă
2. Домохозяйка 2. Casnică
3. Инвалид 3. Invalid
4. Иностранец 4. Cetăţean străin
5. Лицо без гражданства 5. Persoană fără cetăţenie (apatrid)
6. Личность не установлена 6. Persoana nu este identificată
7. Н/л воспитывался обоими родителями 7. Minorul este educat de ambii părinţi
8. Н/л воспитывался одним родителем 8. Minorul este educat de un părinte
9. Н/л воспитывался вне семьи 9. Minorul este educat în afara familiei
10. Подросток, дитя 10. Adolescent, copil
11. Состоит на учете на бирже труда 11. Se află la evidenţă la oficiul de plasare
în câmpul muncii
12. Пенсионер 12. Pensionar
13. Престарелый 13. Vârstnic
14. Психбольной 14. Bolnav psihic
15. Сотрудник МВД 15. Colaborator MAI
16. Сотрудник СИБ 16. Colaborator SIS
17. Сотрудник МО 17. Colaborator MA
18. Сотрудник прокуратуры 18. Colaborator al procuraturii
19. Сотрудник органов гос.управления 19. Colaborator al organelor
administrative de stat
20. Работником транспорта 20. Lucrător al transportului
21. Мать-одиночка 21. Mamă-solitară
22. Лицо подвергалось нападению в течение 3-х 22. Persoana a fost agresată în perioada de
месяцев после прибытия из-за рубежа 3 zile după sosirea de peste hotare
23. Мать, отец 23. Mama, tata
100. Должностное лицо 100. Persoană cu funcţie de răspundere
101. Юридическое лицо 101. Persoană juridică
102. Киллер 102. Killer
103. Хакер 103. Haker
104. Сотрудник Таможенной Службы 104. Colaborator al Serviciului Vamal
105. Сотрудник ЦБЭПК 105. Colaborator al CCCEC
106. Сотрудник МЮ 106. Colaborator al MJ
107. Президент страны 107. Preşedintele ţării
108. Депутат 108. Deputat
109. Иностранец, находился на террит. РМ легально 109. Cetăţean străin, aflat legal pe teritoriul
RM
32
110. Иностранец, находился на террит. РМ 110. Cetăţean străin, aflat ilegal pe
нелегально teritoriul RM
120. н/л - оба родителя за рубежом 120. Minor – ambii părinţi se află peste
hotare
121. н/л – один родитель за рубежом 121. Minor – un părinte se află peste hotare
122. Студент 122. Studentul
123. Ученик 123. Elevul
124. Премьер-министр 124. Prim-ministrul
125. Председатель парламента 125. Preşedintele parlamentului
126. Аппарат правительства 126. Aparatul guvernului

Отношение лица к преступнику: Persoana faţă de infractor este:


24. Дружинник 24. Membru al gărzii populare
25. Знакомый 25. Cunoscut
26. Незнакомый 26. Necunoscut
27. Пассажир 27. Pasager
28. Покупатель 28. Cumpărător
29. Приезжий 29. Venetic
30. Родственник 30. Rudă
31. Муж, жена 31. Soţ, soţie
32. Случайный знакомый 32. Conoscut de ocazie
33. Сожитель 33. Concubin
34. Сосед 34. Vecin
35. Распивал спиртное с преступником 35. Consuma băuturi alcoolice cu
infractorul
36. Торговал вином на дому 36. Vindea vin acasă
37. Занимает(ал) ответственную должность 37. Ocupă (a) funcţie de răspundere
38. Случайная половая связь 38. Contact sexual de ocazie
39. Солдат срочной службы 39. Ostaş serviciu în termen
40. Сержант срочной службы 40. Sergent serviciu în termen
41. Солдат 41. Ostaş
42. Сержант 42. Sergent serviciu
43. Солдаты и сержанты по контракту 43. Ostaşi şi sergenţi pe contract
44. Прапорщики 44. Plutonier
45. Офицеры 45. Ofiţer
46. Рабочие и служащие МО, СИБ, ДК 46. Colaboratori şi funcţionari ai МА,
SIS, ДТС
47. Сын, дочь 47. Fiică, fiu

Лицо находилось в состоянии: Persoana se afla în stare:


48. Абстиненции 48. Abstinenţă
49. Алкогольного опьянения 49. Stare de ebrietate
50. Беспомощном 50. Neputincios
51. Наркотического возбуждения 51. Excitaţie narcotică
52. Токсического возбуждения 52. Excitaţie toxică

Криминогенная окраска лица: Caracteristicile criminogene ale


persoanei:
53. Алкоголик хронический 53. Alcoolic cronic
54. Бомж 54. Boschetar
55. Бродяга 55. Vagabond
33
56. Гомосексуалист 56. Homosexual
57. Живущий на нетрудовые доходы 57. Trăieşte pe venit neprovenit din
muncă
58. Живущий на средства добытые преступным 58. Trăieşte pe mijloace băneşti obţinute
путем pe cale criminală
59. Наркоман 59. Narcoman
60. Находился под следствием 60. Se află sub urmărire penală
61. Неработающий не учащийся 61. Nu lucrează şi nu învaţă
62. Особо опасный рецидивист 62. Recidivist deosebit de periculos
63. Пособник 63. Complice
64. Попрошайка 64. Cerşetor
65. Проститутка 65. Prostituată
66. Профессионал в совершении преступления 66. Profesionist în săvîrşirea infracţiunilor
67. Совершает в одиночку 67. Săvîrşeşte singur
68. Содержатель притона 68. Întreţinător de speluncă
69. Судимый ранее 69. Cu antecedente penale
70. Судимый ранее за транспортные преступления 70. Cu antecedente penale pentru
infracţiuni în transport
71. Судимость не погашена и не снята 71. Antecedentele penale nu sunt stinse
72. Ранее совершал преступление, но не судимый 72. Anterior a comis infracţiune, dar nu a
fost condamnat
73. Сутенер 73. Proxenet
74. Токсикоман 74. Toxicoman
76. Условно-осужденный 76. Condamnat condiţionat
77. Условно-освобожденный 77. Eliberat condiţionat
78. Брат, сестра 78. Frate, soră
79. Дед, бабка 79. Bătrân, bătrână
80. Другие родственники 80. Alte rude
81. Сосед 81. Vecin
82. Знакомый, приятель 82. Cunoscut, prieten
83. Коллега по работе 83. Coleg de serviciu
84. Сожитель 84. Concubin

Пол, возраст: Gen, vârstă:


85. Мужчина 85. Bărbat
86. Женщина 86. Femee
87. Девочка малолетняя до 14 лет 87. Fetiţă minoră pînă la 14 ani
88. Мальчик малолетний до 14 лет 88. Băiat minor pînă la 14 ani
89. Н/л женского пола свыше 14 лет 89. Minor de gen feminin peste 14 ani
90. Н/л мужского пола свыше 14 лет 90. Minor de gen masculin peste 14 ani
91. Новорожденный женского пола 91. Nou-născut de gen feminin
92. Новорожденный мужского пола 92. Nou-născut de gen masculin
93. Младенец до 1 года женского пола 93. Prunc pînă la un an de gen feminin
94. Младенец до 1 года мужского пола 94. Prunc pînă la un an de gen masculin

Последствия для лица: Сonsecinţe pentru persoană:


95. Погибло 95. A decedat
96. Получило тяжкие телесные повреждения 96. A primit leziuni corporale grave
97. Ранено 97. A fost rănită
98. Скончалось в больнице 98. A decedat în spital
99. Личность потерпевшего не установлена 99. Victima nu este identificată
34
128. Стал инвалидом 128. A devenit invalid

20. Вид решения по уголовному делу, 20. Hotărârea pe dosar, materiale,


протоколу. proces-verbal.

Дело уголовного преследования направлено Cauza urmăririi penale trimisă în


в суд: judecată:

2. Ст.297 ч.1дело направляется в суд прокурором, 2. Art.297, al.1cauza se trimite în


составившим обвинительное заключение judecată de către procurorul care a
întocmit rechizitoriul
3. Ст.495 ч.1 п.2 для применения 3. Art.495, al.1, p.2 pentru aplicarea
принудительных мер медицинского характера măsurilor de constrângere cu caracter
medical
97. Уголовное дело объединено в суде 97. Cauza penală conexată în judecată

Прекращение уголовного преследования по Încetarea urmăririi penale pe


нереабилитирующим основаниям, с temeiuri de nereabilitare, cu
постановкой лица на учет: punerea persoanei la evidenţă:
4. Ст.275 п.4 истек срок давности, в деле 4. Art.275, p.4 a expirat termenul de
присутствует обвиняемый prescripţie, în proces este prezent
învinuitul
5. Ст.275, п.4 наступила амнистия 5. Art.275, p.4 amnistia
6. Ст.275,п.5 наступила смерть исполнителя 6. Art.275, p.5 a survenit decesul
деяния inculpatului
7. Ст. 58 УК РМ - освобождение от уголовной 7. Art. 58 CP RM - liberarea de
ответственности в связи с изменением răspundere penală în legătură cu
обстановки schimbarea situaţie
8. ст. 55 УК РМ - oсвобождение от уголовной 8. art. 55 CP RM - liberarea de
ответственности в связи с привлечением к răspundere penală cu tragerea la
административной ответственности răspundere administrativă
17. Ст.285 ч.1 п.3 прекращено, лицо не достигло 17. Art.285, al.1, p.3 clasat, persoana nu a
возраста для привлечения к уголовной atins vîrsta la care poate fi trasă la
ответственности răspundere penală
18. Ст.285 ч.1 п.1 прекращено, предварительно 18. Art.285,al.1 p.1 clasat, plîngerea
заявленная жалоба была отозвана prealabilă a fost retrasă de către partea
потерпевшим или стороны помирились vătămată sau părţile s-au împacat
24. Ст.495, ч.1, п.1 прекращено, исходя из 24. Art.495, al.1, p.1 încetat, în cazurile
характера деяния и психического состояния cînd din caracterul faptei şi starea
лица, совершившего его, следует, что лицо не psihică a celui care a săvîrşit-o rezultă
представляет опасности для общества că această persoană nu prezintă pericol
pentru societate
25. Ст.285 ч.1 п.4 прекращено, лицо находилось в 25. Art.285, al.1, p.4 clasat, persoana se
состоянии невменяемости afla în stare de iresponsabilitate
63. ст.57 УК - oсвобождение от уголовной 63. Art. 57 CP - liberarea de răspundere
ответственности в связи с деятельным penală în legătură cu căinţa activă
раскаянием»

68. Ст.512,ч.2, п.1 судья удовлетворяет 68. Art.512, al.2, p.1 judecătorul acceptă
ходатайство прокурора, освобождает лицо от demersul, eliberează persoana de
уголовной ответственности и прекращает răspundere penală şi încetează

35
производство по делу procesul
72. Ст. 285 ч.1 п.3, ст.483 ч.1 УПК, ст. 53 п.а) УК 72. Art. 285 al.1 p.3, art.483 al.1 CPP,
– прекращено производство по делу с art. 53 p.а) CP – încetarea urmăririei
освобождением несовершеннолетнего от penale, persoana nu a atons vârsta la
уголовной ответственности care poate fi trasă la răspundere penală

Прекращение уголовного преследования по Сlasarea urmăririi penale pe


реабилитирующим основаниям, без temeiuri de reabilitare, fără
постановки лица на учет: punerea persoanei la evidenţă:
15. Ст.275 п.1 прекращено, отсутствует событие 15. Art.275, p.1 clasat, nu există faptul
преступления infracţiunii
16. Ст.275 п.3 прекращено, деяние не содержит 16. Art.275, p.3 clasat, fapta nu întruneşte
элементы преступления elementele infracţiunii
19. Ст.275 п.6 прекращено, отсутствует жалоба 19. Art.275, p.6 clasat, lipseşte plângerea
пострадавшего – в случае, если уголовное victimei în cazurile în care urmărirea
преследование начинается согласно ст.276 penală începe conform art.276
21. Ст.275 п.8 прекращено, в отношении лица 21. Art.275, p.8 clasat, în privinţa
существует неотмененное решение об отказе persoanei există o hotărîre neanulată
начать уголовное преследование или о de începere a urmăririi penale sau de
прекращении уголовного преследования по încetare a urmăririi penale pe aceleaşi
тому же обвинению acuzaţii
26. Ст.285 ч.1 п.2 прекращено, существует, по 26. Art.285, al.1, p.2 clasat, există cel
крайней мере, одна из причин, устраняющих puţin una din cauzele prevăzute în
уголовный характер деяния, предусмотренного art.35 CP, care înlătură carecterul
ст.35 УК penal al faptei
50. Ст.275 п.2 прекращено, деяние не 50. Art.275, p.2 fapta nu este prevăzută de
предусмотрено уголовным законом как legea penală ca infracţiune
преступление
53. Ст. 275 п. 9 имеются другие предусмотренные 53. Art. 275 p. 9 există alte circumstanţe
законом обстоятельства, которые исключают prevăzute de lege care condiţionează
уголовное преследование excluderea urmăririi penale
54. Ст. 285 ч. 2 обстоятельства устраняющие 54. Art. 285, al. 2 fapta constituie o
уголовный характер, явл. админ. правонаруш. contravenţie administrativă
55. Ст.56 УК освобождение от уголовной 55. Art. 56 CP eliberarea de răspundere
ответственности в связи с добровольным penală în legătură cu renunţarea de
отказом от совершения преступления bună voie la săvîrşirea infracţiunii
67. Ст.285, ч.1, п.5 невозможно уголовное 67. Art. 285, al.1, p.5 Constatarea
преследование по тем же основаниям imposibilităţii urmăririi penale pe
aceleaşi temeiuri

45. Отменено постановление о возбуждении дела 45. Anularea rezoluţiei de a începe


urmărirea penală

Приостановление уголовного Suspendarea urmăririi penale:


преследования:
27. Ст. 2871, ч.1, п.1 - лицо объявлено в розыск 27. Art. 2871, al.1, p.1- persoana anunţată
în căutare
28. Ст. 2871, ч.1, п.4 - по болезни лица 28. Art. 2871, al.1, p.4 -învinuitul s-a
îmbolnăvit
29. Ст. 2871, ч.1, п.2 - за неустановлением лица 29. Art. 2871, al.1, p.2 - nu este
identificată persoana

36
69. Ст. 2871, ч.1, п.3 - приостановлено на 69. Art. 2871, al.1, p.3 – suspendată în caz
основании отказа в лишении лица de refuz privind lipsirea persoanei de
неприкосновенности или по экстрадиции imunitate sau în cazul extradării

Возобновление уголовного преследования: Reluarea urmăririi penale:


41. Ст.287 возобновление уголовного 41. Art.287 reluarea urmăririi penale după
преследования после прекращения уголовного încetarea urmăririi penale, după
преследования, прекращения уголовного clasarea cauzei penale sau după
судопроизводства или после выведения лица scoaterea persoanei de sub urmărire
из-под уголовного преследования
42. Ст.2873, ч.1 возобновлено приостановленное за 42. Art.2873, al.1 reluarea urmăririi penale
нерозыском обвиняемого după suspendarea din motiv că
învinuitul a dispărut
43. Ст.2873, ч.1 возобновлено приостановленное 43. Art.2873, al.1 reluarea urmăririi penală
по болезни обвиняемого după suspendarea din motiv că
învinuitul s-a îmbolnăvit
44. Ст.2873, ч.1 возобновлено приостановленное за 44. Art.2873, al.1 reluarea urmăririi penale
неустановлением лица după suspendarea din motiv că nu este
identificată persoana care poate fi pusă
sub învinuire
70. Ст.2873, ч.1 возобновлено ранее 70. Art.2873, al.1 reluarea urmăririi penale
приостановленное на основании отказа в după suspendarea în caz de refuz
лишении лица неприкосновенности или по privind lipsirea persoanei de imunitate
экстрадиции sau în cazul extradărei

Передача уголовного дела по компетенции: Trimiterea cauzei penale după


competenţă:
30. Ст.271 ч.2 передача материалов по 30. Art.271, al.2 trimiterea materialelor
компетентности după competenţă
31. Ст.271 ч.4 передано другому органу для 31. Art.271, al.4 trimiterea cauzei altui
осуществления уголовного преследования organ similar pentru efectuarea
urmării penale
32. Ст.257 ч.4 передано по территориальности 32. Art.257, al.4 trimiterea cauzei altui
sector pentru efectuarea urmării
penale după competenţa teritorială.
33. Уголовное дело передано другому государству 33. Transmiterea cauzei penale altui stat
58. Ст. 292 ч. 1 дело направлено др. 58. Art. 292 al. 1 trimiterea cauzei pentru
компетентному органу уголовного completarea urmăririi penale altui
преследования organ competent

Возвращение уголовного дела органу Restituirea cauzei penale organului


уголовного преследования: care a efectuat urmărirea penală:
39. Ст.292, ч.1, ст.295 ч.2 УПК - дело возвращено 39. Art. 292, al. 1, аrt.295, al.2 CPP -
прокурором органу, осуществлявшему restituirea cauzei de către procuror
уголовное преследование для дополнения organului care a efectuat urmărirea
материалов уголовного преследования penală pentru completarea urmăririi
penale
71. Ст.3961 УПК - дело возвращено судом для 71. Art.3961 CPP- restituirea cauzei de
вознобновления уголовного преследования către instanţa de judecată pentru
(деяние не совершено подсудимым) reluarea urmăririi penale (fapta nu a
fost săvîrşită de către inculpat)

37
Промежуточные решения: Hotărâri intermediare:
1. Ст.281ч.1 предъявлено обвинение 1. Art.281, al.1 persoana a fost pus (ă)
sub învinuire
13. Ст.515 материал санкционирован прокурором 13. Art.515 materiale sancţionate de
о начале уголовного преследования procuror de a începe urmărirea penală
34. Ст.42 п.3 объединено с другим уголовным 34. Art.42 p.3 conexarea cauzei penale
делом УПК
36. Ст.52, ч.1, п.5 - выделено из другого 36. Art.52, al.1, p.5 urmărirea penală este
уголовного дела в отношении лица disjungată în privinţa persoanei
37. Ст.259 ч.4 продлен срок расследования 37. Art.259, al.4 prelungirea termenului
de urmărire penală
38. Ст.293 материалы предъявлены обвиняемому 38. Art.293, aducerea la cunoştinţa
для ознакомления învinuitului a materialelor urmăririi
penale
49. Ст.289 направление дела прокурору с 49. Art.289, remiterea cauzei procurorului
предложением окончания уголовного cu propunerea de terminare a urmăririi
преследования penale
52. Ст.511 ч.1 условное прекращение уголовного 52. Art. 511 al.1 suspendarea condiţională
преследования сроком на один год a urmării penale pe un termen de 1 an
56. Ст. 288 ч. 2 объявление в розыск обвиняемого 56. Art. 288 al. 2 anunţarea în căutare a
învinuitului
62. Ст.274, п.7 – вышестоящий прокурор 62. Art.274, p.7 - procurorul ierarhic
аннулирует постановление о не начале superior anulează ordonanţa de refuz
уголовного преследования и распоряжается о de a începe urmărirea penală şi
начале уголовного преследования dispune începerea urmăririi penale
66. Ст.284 ч.1 выведение лица из-под уголовного 66. Art. 284 al.1 scoaterea persoanei de
преследования sub urmărirea penală.

21. Раскрытию способствовало. 21. La descoperire au contribuit.

Применены: Aplicate:
1. Научно-технические средства 1. Mijloace tehnico-ştiinţifice
2. Технические средства 2. Mijloace tehnice
3. Специальные химические средства 3. Mijloace chimice speciale
4. Экспертизы и исследования 4. Expertize şi cercetări
5. Экспертизы вещественных доказательств 5. Expertiza corpurilor delicte ridicate de
изъятые с местопроисшествия la locul infracţiunii
6. Следственные действия 6. Acţiuni de urmărire penală
7. Служебно-розыскные собаки 7. Câini de serviciu
8. Служебно-розыскные собаки не применялись 8. Câini de serviciu nu au fost implicaţi
из-за интенсивности движения АМТ или din motivul traficului intensiv al
пешеходов transportului şi pietonilor
9. Служебно-розыскные собаки не применялись 9. Câini de serviciu nu au fost implicaţi
из-за погодных условий din motivul condiţiilor climaterice
10. Служебно-розыскные собаки не применялись, 10. Câini de serviciu nu au fost implicaţi
из-за нарушения запаха следов din motivul deranjării urmelor de
miros

Использованы учеты и системы: Utilizate evidenţe şi sisteme:


16. Алфавитные учеты 16. Evidenţă alfabetică

38
17. Дактилоучет 17. Evidenţă dactiloscopică
18. Фотографии 18. Fotografii
19. Центральный банк данных 19. Banca centrală de date
20. Учеты отдела информации и адресов МИР 20. Evidenţe ale secţiei informaţii şi
adrese a MDI
21. Оперативно-розыскной бюллетень 21. Buletinul operativ
22. Другие оперативно-справочные учеты 22. Alte evidenţe operative
23. Информация банка данных РКП 23. Informaţie băncii de date CPR

Силы общественности: Forţele de societate:


29. Добровольная народная дружина 29. Gărzile populare
30. Оперативный отряд 30. Detaşament operativ
31. Внештатный сотрудник 31. Colaborator netitular
32. Граждане 32. Cetăţeni
33. Частный детектив 33. Detectiv particular
34. Сотрудник частного детективного агентства 34. Colaborator al agenţiei de detectivi
particulari
35. Сотрудник негосударственной службы 35. Colaborator al serviciului de pază
безопасности paramilitară
36. Сотрудник негосударственной охранной 36. Colaborator al organizaţiei nestatale
организации de pază
38. Прочие общественные формирования 38. Alte formaţiuni sociale

Личный сыск, явка с повинной: Filajul, autodenunţ:


39. Личный сыск уголовной полиции 39. Filajul poliţiei criminale
40. Личный сыск экономической службы 40. Filajul subdiviziunii economice
41. Личный сыск участкового инспектора 41. Filajul inspectorului de sector
42. Личный сыск других сотрудников 42. Filajul altor colaboratori
43. Явка с повинной 43. Autodenunţ
44. Управление по борьбе с наркотиками 44. Direcţia Anti-Drog
46. ОБДПС мун. Кишинэу 46. BACCR al CGP mun. Chişinău
47. БДПС УДП 47. BRPR al DPR
48. ППС ГКП мун. Кишинэу 48. Regimentul „Scut” al CGP
mun.Chişinău

Установлению лица, способствовали: Stabilirea persoanei, a contribuit:


Сотрудник Colaboratorul
24. Судебной полиции центрального аппарата 24. Poliţiei judecătoreşti a aparatului
ГУПОOП DGPOP
25. Судебной полиции территориальных органов 25. Poliţiei judecătoreşti al organelor
ГУПООП teritoriale ale DGPOP
26. Центрального аппарата ЦБТЛ 26. Аparatului CCTP
27. Территориального органа ЦБТЛ 27. Subdiviziunii teritoriale a CCTP
49. Дежурной части 49. Unităţii de gardă
50. ППН (совместные наряды) 50. Serviciului patrulă şi santinelă
(comun)
51. ППС (полицейский) комиссариатов полиции 51. Serviciului patrulă şi santinelă (al
comisariatului)
52. Управления Дрожной Полиции 52. Direcţiei Poliţiei Rutiere
53. Подразделения охраны ГОРОП 53. Subdiviziunii de pază
54. Медвытрезвителя 54. Centrului medical de dezalcoolizare

39
55. Изолятора временного содержания 55. Izolatorului de detenţie preventivă
56. Паспортного аппарата 56. Subdiviziunii de documentare a
populaţiei
58. Глав. управ. по борьбе с организованной 58. Direcţiei generale de combatere a
преступностью crimei organizate
59. Инспекции по делам несовершеннолетних 59. Secţiei minori şi moravuri
60. Приемника – распределителя 60. Centrului de triere
61. Карабинер 61. Carabiner
63. Бригады полиции специального назначения 63. Brigăzii de poliţie cu destinaţie
specială
88. Центрального аппарата ЦБЭПК 88. Aparatului central al CCCE şi C
89. Территориального подразделения ЦБЭПК 89. Subdiviziunii teritoriale ale CCCE şi
C
90. МРЭО 90. SEET
96. Центрального аппарата Таможенной службы 96. Aparatului central al Serviciului
Vamal
97. Территориального подразделения Таможенной 97. Subdiviziunii teritoriale ale
службы Serviciului Vamal
98. Службы пограничных войск 98. Serviciului Grăniceri
99. Бюро по миграции и беженцам МВД 99. Вiroului migraţie şi azil MAI

Оперативные дела: Dosare operative:


64. Оперативное дело 64. Dosar operativ
65. Оперативно-поисковое дело 65. Dosar operativ de căutare
67. Розыскное дело 67. Dosar de căutare
68. Оперативное дело УБОП 68. Dosar operativ al DCCO
69. Управление спец. операций и поручений 69. Direcţia Misiuni Speciale
70. ОД Управления по Борьбе с Наркотиками 70. Dosar operativ al Direcţiei Antidrog
74. Прочие оперативные дела 74. Alte dosare operative

Оперативная информация: Informaţia operativă:


75. А 75. А
76. АП 76. АP
77. А ИВС 77. А Izolator de defenţie preventivă
78. АП ИВС 78. АP Izolator de defenţie preventivă
79. А ИУП 79. А IUP
80. А ИТУ 80. А CCP
81. А ЛИТУ 81. А LCCP
82. А СК 82. А CS
83. А 6 ГУБОП 83. А 6 DCCO
84. АП 6 ГУБОП 84. АP 6 DCCO
85. АР 85. АR
86. Р 86. R
87. А Управление по борьбе с наркотиками 87. А al Direcţiei Antidrog

22. Сырье и вид наркотиков. 22. Materia primă (precursori) şi


tipurile de substanţe narcotice.

Наркотики: Substanţe narcotice:


Запрещенные для применения Interzise pentru folosire
1. Ацеторфин 1. Acetorphinum

40
2. Героин 2. Heroinum
3. ДЭТ 3. DET
4. ДМГП 4. DMHP
5. ДМТ 5. DMT
6. Каннабис 6. Cannabis
7. ЛСД, ЛСД-25 7. LSD,LSD-25
8. Мескалин 8. Mescalinum
9. Морфин 9. Morphinum
10. Парагексил 10. Parahexylum
11. Псилоцин, псилотсин 11. Psilocinum,psilotsinum
12. Псилобицин 12. Psilocybinum
13. СПТ, ДОМ 13. STP, DOM
14. Тетрагидраканнабиолы 14. Tetrahidracanabiolă
15. Фенциклидин 15. Phencyclidinum
16. Тетрагидроканнабиол и изомеры 16. Tetrahydrocanabiolum şi izomerii
17. Эторфин 17. Etorphinum
18. Эфедрон 18. Ephedronum
19. Иные 19. Alte

Наркотические лекарства Medicamente care conţin substanţe


narcotice
20. Альфентанил 20. Alfentanylum
21. Алнагон 21. Alnagonum
22. Гидрокодон 22. Hydrocodonum
23. Диморфан 23. Dimorfan
24. Дипидолор 24. Dipidolorum
25. Декстропропоксифен 25. Dextropropoxiphenum
26. Капли желудочные 26. Picături pentru stomac
27. Кодеин 27. Codeinum
28. Кодеин фосфат 28. Codeinum phosphatum
29. Кокаин гидрохлорид 29. Cocainum hydrochloridum
30. Леморан 30. Lemoran
31. Метилфенидат 31. Methylphenidatum
32. Морфин гидрохдорид 32. Morfini hydrochloridi
33. Mеклоквалон 33 Mecloqualonum
34. Метаквалон 34. Methaqualonum
35. Ноксирон таблетки 35 Noxironum pastile
36. Омнопон 36. Omnoponum
37. Опий в порошке 37. Opiu praf
38. Настойка опия простая 38. Tinctura de opiu simplă
39. Опий таблетки 39. Opium în pastile
40. Опий экстрат сухой 40. Extract de opiu
41. Свечи с экстратом опия 41. Supozitoare opiu
42. Промедол (тримеперидин) 42. Promedol (trimeperidinum)
43. Пальфиум 43. Palfium
44. Первитин 44. Pervithinum
45. Пентазоцин (фортал) 45. Pentazocinum fortralum
46. Реазек 46. Reazecum
47. Сомбревин 47. Sombrevinum
48. Суфентанил 48. Sufentanilum

41
49. Таблетки от кашля 49. Pastile contra tusei
50. Травы термопсиса в порошке 50. Praf de iarbă de termopsis
51. Кодеина 51. Codeinum
52. Натрия гидрокарбанат 52. Hidrocarbonat de natriu
53. Корня солодки голой 53. Rădăcină de lemn dulce
54. Таблетки кодтерпина 54. Codterpinum pastile
55. Таблетки кодеин 55. Codeinum pastile
56. Таблетки натрия гидрокарбаната 56. Pastile natrii hidrocarbonaţi
57. Таблетки Бехтеревa 57. Pastile Behterev
58. Таблетки желудочные с опием 58. Pastile pentru stomac cu opiu
59. Таблетки «Бисал» 59. Bisalum pastile
60. Таблетки «Пектол» 60. Pectol în pastile
61. Тебаин 61. Tebainum
62. Текодин 62. Tecodină
63. Тилидин 63. Tilidinum
64. Фенaдон 64. Fenadon
65 Фенатин 65. Fenatină
66. Фенамин 66. Phenamina
67. Фенциклидин 67. Fencilidină
68. Фенметразин 68. Phenmetrazinum
69. Фепрарон 69. Phepranonum
70. Фентанил 70. Fentanylum
71. Раствор “Эксадола” 71. Soluţie “Exadoli”
72 Эстоцин 72. Ectocinum
73. Этилморфин гидрохлорид 73. Ethylmorphni hydrochloridum
74. Иные 74. Alte

Наркотические растения Plante narcotice


75. Конопля южночуйская 75. Cannabis de Sud Ciuia
76. Конопля южноманжурская 76. Cannabis de Manjuria de Sud
77. Конопля индийская 77. Cannabis indiană
78. Гашиш 78. Haşiş
79. Анаша 79. Anaşa
80. Марихуана 80. Marihuana
81. Конопля пыльца 81. Polen de cannabis
82. Конопля смола 82. Răşina de cannabis
83. Конопля масло 83. Ulei de cannabis
84. Опийный мак 84. Mac somniferum
85. Опий сырец 85. Opium brut
86. Опий экстратакт 86. Extractul de mac somnifer
87. Кокнар 87. Cocnar
88. Mаковая соломка 88. Paiul de mac somnifer
89. Иные 89. Alte

90. Ацетил-альфа-метилфентанил 90. Acetyl-alpha-methylfentanylum


91. Альфа-метилфентанил 91. Alpha-methylfentanylum
92. Альфа-метилтиофентанил 92. Alpha-methylthiofentanylum
93. Бета-гидроксилфентанил 93. Beta-hydroxyfentanylum
94 Бета-гидрокси-метилфентанил 94. Beta-hydroxy-methylfentanylum
95. Экстрат каннабиса 95. Extract de cannabis

42
96. Лист кока 96. Cocae folium
97. дезоморфин 97. Desomorphinum
98. Кетобемидон 98. Ketobemidonum
99. 3-метилфентанил 99. 3-methylfentanylum
100. 3-метилтиофентанил 100. 3-methylthiofentanylum
101. МППП 101. MPPP
102. МДМА 102. MDMA
103. ММДА 103. MMDA
104. Опий ацетилированный 104. Opium acetilat
105. Опий полуфабрикат 105. Opium produs semifabricat
106. Пара-флуорофентанил 106. Para-fluorofentanylum
107. Пепап 107. Pepap
108. Тиофентанил 108. thyofentanylum
109. Броламфетамин, ДОБ 109. Brolamfetaminum, DOB
110. Катинон 110. Cathinonum
111. ДМА 111. DMA
112. ДОЭТ 112. DOET
113. Этициклидин 113. Eticyclidinum
114. Н-этил, МДА 114. N-ethylum, MDA
115. этриптамин 115. Etriptaminum
116. Н-гидрокси МДА 116. N-hydroxy MDA
117. МДМА 117. MDMA
118. 4-метиламинорекс 118. 4-methylaminorexum
119. ММДА 119. MMDA
120. ПМА 120. PMA
121. Ролициклидин 121. Rolicyclidinum
122. Тенамфетамин, МДА 122. Tenamfetaminum, MDA
123. Теноциклидин, ТЦП 123. Tenocyclidinum, TCP
124. ТМА 124. TMA
125. Ацетилдигидрокодеин 125. Acethyldihydrocodeinum
126. Ацетилметадол 126. Acethylmethadolum
127. Аллилпродин 127. Allylprodinum
128. Альфацетилметадол 128. Alphacetylmethadolum
129. Альфамепродин 129. Alphameprodinum
130. Альфаметадол 130. Alphamethadolum
131. Альфапродин 131. Alphaprodinum
132. Анилэридин 132. Anileridinum
133. Таблетки Барбамил 133. Barbamilum pastile
134. Барбамил+бромисовал таблетки 134. Barbamil+bromisovalum pastile
135. Бензетидин 135. Benzethidinum
136. Бензилморфин 136. Benzylmorphinum
137. Бетацетилметадол 137. Betacethylmethadolum
138. Бетамепродин 138. Betameprodinum
139. Бетаметадол 139. Betamethadolum
140. Бетапродин 140. Betaprodinum
141. Безитрамид 141. Bezitramidum
142. Клонитазен 142. Clonitazenum
143. Кодоксим 143. Codoximum
144. Декстраморамид 144. Dextramoramidum
145. Диампромид 145. Diampromidum

43
146. Диэтилтиамбутен 146. Diethylthiambuthenum
147. Дифеноксин 147. Difenoxinum
148. Дигидрокодеин 148. Dihydrocodeinum
149. Дигидроморфин 149. Dihydromorphinum
150. Дименокадол 150. Dimenoxadolum
151. Димепгептанол 151. Dimepheptanolum
152. Диметиламбутен 152. Dimethylthiambutenum
153. Диоксафетил бутират 153. Dioxaphetylum butyratum
154. Дифеноксилат 154. Diphenoxylatum
155. Дипипанон 155. Dipipanonum
156. Дротебанол 156. Drotebanolum
157. Экгонин 157. Ecgoninum
158. Этаминал натрия 158. Ethaminalum natrium
159. Этилметилтиамбутен в таблетках 159. Ethylmethylthiambutenum în pastile
160. Этилморфин 160. Ethylmorphinum
161. Этонитазен 161. Etonitazenum
162. Этоксеридин 162. Etoxeridinum
163. Фуретидин 163. Furethidinum
164. Глутетимид 164. Gluthetimidum
165. Гидроморфинол 165. Hydromorphinolum
166. Гидроморфон 166. Hydromorphonum
167. Гидроксипетидин 167. Hydroxypethidinum
168. Изометадон 168. Izometadonum
169. Левометорфан 169. Levomethorphanum
170. Левоморамид 170. Levomoramidum
171. Левофенацикломорфан 171. Levophenacyclomorphanum
172. Леворфанол 172. Levorphanolum
173. Метазоцин 173. Metazocinum
174. Метадон 174. Methadonum
175. Метадон, промежуточный продукт 175. Methadonum, produs interimar
176. Метилдезорфин 176. Methyldesorphinum
177. Метилдигидроморфин 177. Methyldihydromorphinum
178. Метамфетамин 178. Metamphetaminum
179. Метопон 179. Metoponum
180. Морамид, промежуточный продукт 180. Moramidum, produs interimar
181. Морфилонг 181. Morphilongum
182. Морферидин 182. Morpheridinum
183. Морфинметилбромид 183. Morphinum methilbromidum
184. Морфин-N-оксид 184. Morphinum-N-oxidum
185. Мирофин 185. Myrophinum
186. Никокодин 186. Nicocodinum
187. Никокодеин 187. Nicocodeinum
188. Никодикодин 188. Nicodicodinum
189. Никоморфин 189. Nicomorphinum
190. Норациметадол 190. Noracymethadolum
191. Норкодеин 191. Norcodeinum
192. Норлеворфанол 192. Norlevorphanolum
193. Норметадон 193. Normethadonum
194. Норморфин 194. Normorphinum
195. Норпиапанон 195. Norpipanonum

44
196. Опий медицинский 196. Opium medicinal
197. Оксикодон 197. Oxycodonum
198. Оксиморфон 198. Oxymorphonum
199. Петидин 199. Pethidinum
200. Петидин, промежуточный продукт А 200. Pethidinum, produs interimar A
201. Петидин, промежуточный продукт Б 201. Pethidinum, produs interimar B
202. Петидин, промежуточный продукт Ц 202. Pethidinum, produs interimar C
203. Фенадоксон 203. Phenadoxonum
204. Фенампромид 204. Phenampromidum
205. Феназоцин 205. Phenazocinum
206. Фенаморфан 206. Phenamorphanum
207. Фенопиридин 207. Phenoperidinum
208. Фолькодин 208. Pholcodinum
209. Пиминодин 209. Piminodinum
210. Пиритрамид 210. Piritramidum
211. Прогептазин 211. Proheptazinum
212. Проперидин 212. Properidinum
213. Пропирам 213. Propiramum
214. Пепал 214. Pepalum
215. Просидол 215. Prosidolum
216. Рацеметорфан 216. Racemethorphanum
217. Рацеморамид 217. Racemoramidum
218. Рацеморфан 218. Racemorphanum
219. Экстракт чилибухи 219. Strychnos-nuh-vomca extracti
220. Свечи Тилидина 220. Supozitoare Tilidinum
221. Тебакон 221. Thebaconum
222. Тилидин, капсулы и капли 222. Tilidinum capsule şi picături
223. Амфетамин 223. Amfetaminum
224. Дельта-9-тетра-гидроканнабиол 224. Delta-9-tetra-hydrocannabiolum
225. Дексамфетамин 225. Dexamfetaminum
226. Фенетиллин 226. Fenetyllinum
227. Левамфетамин 227. Levamphetaminum
228. Леваметамфетамин 228. Levamethamphetaminum
229. Метамфетамин 229. Metamfetaminum
230. Рацемат Метамфетамина 230. Metamfetaminum Racematum
231. Секобарбитал 231. Secobarbitalum
232. Ципепрол 232. Zipeprolum
233. Амобарбитал 233. Amobarbitalum
234. Бупренорфин 234. Buprenorphinum
235. Буталбитал 235. Butalbitalum
236. Катин 236. Cathinum
237. Циклобарбитал 237. Cyclobarbitalum
238. Флунитразепам 238. Flunitrazepamum
239. Пентобарбитал 239 Pentobarbitalum
240. Аллобарбитал 240. Allobarbitalum
241. Алпразолам 241. Alprazolamum
242. Амфепрамон 242. Amfepramonum
243. Аминорекс 243. Aminorexum
244. Барбитал 244. Barbitalum
245. Бензфетамин 245. Benzfetaminum

45
246. Бромазепам 246. Bromazepamum
247. Бротизолам 247. Brotizolamum
248 Бутобарбитал 248. Butobarbitalum
249. Камазепам 249. Camazepamum
250. Хлордиазепоксид 250. Chlordiazepoxidum
251. Клобазам 251. Clobazamum
252. Клоназепам 252. Clonazepamum
253. Хлоразепат 253. Chlorazepatum
254. Клотиазепам 254. Clotiazepamum
255. Клоксазолам 255. Cloxazolamum
256. Делоразепам 256. Delorazepamum
257. Диазепам 257. Diazepamum
258. Эстазолам 258. Estazolamum
259. Этхлорвинол 259. Ethchlorvynolum
260. Этинамат 260. Ethinamatum
261. Этил Лофлазепат 261. Ethylum Loflazepatum
262. Этиламфетамин 262. Etylamfetaminum
263. Фенкамфамин 263. Fencamfaminum
264. Фенпропорекс 264. Fenproporexum
265. Флудиазепам 265. Fludiazepamum
266. Флуразепам 266. Flurazepamum
267. Галазепам 267. Halazepamum
268. Галоксазолам 268. Haloxazolamum
269. Кетазолам 269. Ketazolamum
270. Лефетамин 270. Lefetaminum
271. Лопразолам 271. Loprazolamum
272. Лоразепам 272. Lorazepamum
273. Лорметазепам 273. Lormetazepamum
274. Мазиндол 274. Mazindolum
275. Медазепам 275. Medazepamum
276. Мефенорекс 276. Mefenorexum
277. Мепробамат 277. Meprobamatum
278. Мезокарб 278. Mesocarbum
279. Метилфенобарбитал 279. Methylphenobarbitalum
280. Метиприлон 280. Methyprylonum
281. Мидазолам 281. Midazolamum
282. Ниметазепам 282. Nimetazepamum
283. Нитразепам 283. Nitrazepamum
284. Нордазепам 284. Nordazepamum
285. (+)-норпсевдоэфедрин 285. (+)-norpseudoephedrinum
286. Оксазепам 286. Oxazepamum
287. Оксазолам 287. Oxazolamum
288. Пемолин 288. Pemolinum
289. Фендиметразин 289. Phendimetrazinum
290. Фенобарбитал 290. Phenobarbitalum
291. Фентермин 291. Phenterminum
292. Пиназепам 292. Pinazepamum
293. Пипрадол 293. Pipradrolum
294. Празепам 294. Prazepamum
295. Пировалерон 295. Pyrovaleronum

46
296. Секбутабарбитал 296. Secbutabarbitalum
297. Темазепам 297. Temazepamum
298. Тетразепам 298. Tetrazepamum
299. Триазолам 299. Triazolamum
300. Винилбитал 300. Vinylbitalum
301. ИНН (Золпидем) 301. INN (Zolpidem)
302. Гамма–оксимасляная кислота (ГОМК) 302. (GNB) Gamma – hydroxybutyric acid
303. Аминазин 303. Aminazinum
304. Барбатал натрия 304. Barbitalum sodium
305. Клoфелин 305. Сlofelinum
306. Циклодол 306. Сyclodolum
307. Дроперидол 307. Droperidolum
308. Галоперидол 308. Haloperidolum
309. Кетамин и его соли 309. Ketaminum şi sărurile lui
310. Теофедрин 310. Teophedrinum
311. Тиопентал натрия 311. Thiopentalum sodium
312. Трамадол и его соли 312. Tramadolum şi sărurile lui

23. Изъято предметов преступной 23. Ridicate obiecte ale activităţii


деятельности: criminale:

1. Фальшивых денег бумажных 1. Bani de hârtie falşi


2. Фальшивых денег бумажных из обращения 2. Bani de hârtie falşi aflaţi în circulaţie
3. Фальшивых денег металлических 3. Bani de metal falşi
4. Фальшивых денег металлических из 4. Bani de metal falşi aflaţi în circulaţie
обращения
5. Фальшивых денег металлических 5. Bani de metal falşi de colecţie
коллекционных
6. Поддельных облигаций государственных 6. Obligaţiuni a împrumutului de stat
займов contrafăcute
7. Поддельных ценных бумаг 7. Hârtii de valoare contrafăcute
8. Поддельных билетов денежно-вещевой 8. Bilete de loterie contrafăcute
лотереи
9. Поддельной конвертируемой валюты 9. Valută convertibilă contrafăcută
10. Поддельных кредитных карточек 10. Carduri de credit contrafăcute

24. Вид учета по УПК: 24. Tipul de evidenţă conform CPP:

1. Журнал учета информации 1. Registru de evidenţă a informaţiei


2. Книга учета преступлений 2. Registru de evidenţă a crimelor
3. Уголовное дело 3. Dosar penal
4. Отказной материал 4. Material de neîncepere a UP
5. Протокол 5. Proces-verbal
6. Выделено в отношении лица 6. Disjuns în privinţa persoanei
7. Ошибочный документ 7. Document greşit
8. Совершено за пределами РМ 8. Comis după hotarele RM

33. Mинистерства, департаменты, организации. 33. Ministere, departamente, organizaţii.

Министерства: Ministere:

47
2. Mиниcтepcтвo пpoмышлeннocти и инфраструктуры 2. Ministerul industriei şi infrastructurii
4. Министерство транспорта и дорожного хозяйства 4. Ministerul transporturilor si gospodăriei
drumurilor
8. Миниcтepcтвo информационного развития 8. Ministerul dezvoltării informaţionale
35. Министерство социальной защиты, семьи и ребенка 35. Ministerul protecţiei sociale, familiei şi
copilului
36. Миниcтepcтвo иностpaнныx дeл и европейской 36. Ministerul afacerilor externe şi integrării
интеграции europene
37. Миниcтepcтвo юcтиции 37. Ministerul justiţiei
40. Миниcтepcтвo внутpeнниx дeл 40. Ministerul afacerilor interne
42. Миниcтepcтвo oбopoны 42. Ministerul apărării
43. Миниcтepcтвo экoнoмики и торговли 43. Ministerul economiei şi comerţului
44. Миниcтepcтвo финaнcoв 44. Ministerul finanţelor
57. Министерство здpaвooxpaнeния 57. Ministerul sănătăţii
58. Министерство культуры и туризама 58. Ministerul culturii şi turismului
60. Министерство просвещения молодежи 60. Ministerul educaţiei tineretului
90. Министерство сельского хозяйства и пищeвой 90. Ministerul agriculturii şi industriei alimentare
промышленности
91. Министерство экологии и природных ресурсов 91. Ministerul ecologiei şi resurselor naturale
92. Министерство реинтеграции 92. Ministerul reintegrării
100. Министерства меcтного публичного управления 100. Ministerul administraţiei publice locale

Другие центральные административные органы: Alte autorităţi administrative centrale:


12. Агенство материальных ресурсов, государственных 12. Agenţia rezerve mareriale, achiziţii publice şi
закупок и гуманитарной помощи ajutoare umanitare
15. Лицензионная палата 15. Camera de licenţiere
17. Агенство строительства и развития территорий 17. Agenţia construcţii şi dezvoltare a teritoriului
61. Бюро межэтнических отношений 61. Biroul relaţii interetnice
63. Национальное бюро статистики 63. Biroul naţional de statistică
65. Служба стандартизации и метрологии 65. Serviciul standartizare şi metrologie
78. Таможенная служба 78. Serviciul vamal
82. Агентство лесного хозяйства “Moldsilva” 82. Agenţia pentru silvicultură “Moldsilva”
93. Пограничная служба 93. Serviciul grăniceri
95. Агропромышленное агенство “Moldova-vin” 95. Agenţia agroindustrială “Moldova-vin”
96. Агенство земельных отношений и кадастра 96. Agenţia relaţii funciare şi cadastru
97. Центр по борьбре с экономическими преступлениями и 97. Centrul pentru combaterea crimelor
коррупцией economice şi corupţiei
101. Агенство спорта 101. Agenţia sportului
103. Агенство „Apele Moldovei” 103. Agenţia „Apele Moldovei”

38. Вepxoвный cуд 38. Curtea supremă de justiţie


39. Пpoкуpaтуpa 39. Procuratura

Финансовые учреждения: Instituţii financiare


45. Нaциoнaльный бaнк 45. Banca Naţională a Moldovei
46. Внeшэкoнoмбaнк 46. Eximbanc
49. Cбepбaнк 49. Banca de economii
50. Aгpoиндбaнк 50. Agroindbanc
56. Иные банки 56. Alte bănci

Департаменты, управления: Depertamente, direcţii:


5. Управление железных дopoг 5. Direcţia căilor ferate
6. Государственная администрация гражданской авиации 6. Administraţia de stat a aviaţiei civile

48
7. Accoциaция нaвигaции нa peкe Днecтp 7. Asociaţia navigaţiei pe râul Nistru
14. Гoc. производственное объединение по топливу 14. Întreprinderea de stat de producţie a
combustibilului
62. Агенство публичной собственности 62. Agenţia prorietăţii publice
64. Управление газификации и энергетических ресурсов 64. Direcţia gazificare şi resurse energetice
68. Aкaдeмия нaук 68. Academia de ştiinţe
69. Государственная архивная служба 69. Serviciul de Stat de Arhiva
72. Accoциaция “Moldova-Tur” и дp. турист. организации 72. Asociaţia “Moldova-Tur” şi alte asociaţii de
turism
73. Pecпубликaнcкaя accoциaция “Geologia Moldova” 73. Asociaţia republicană “Geologia Moldova”
74. Департамент энергоресурсов и топлива 74. Departamentul energetica, resurse energetice
si combustibil
76. Государственная компания «Teleradio-Moldova» 76. Compania de stat «Teleradio-Moldova»
77. ”Moldova-press” 77. ”Moldova-press”
80. Cтpaxoвыe кoмпaнии 80. Companii de asigurare
81. Департамент чрезвычайных ситуаций 81. Departamentul situaţii excepţionale
102. Национальное агенство по регулированию ядерной и 102. Agenţia naţională de reglementare a
радиологической деятельности activităţilor nucleare şi radiologice

Другие виды деятельности: Alte genuri de activitate:


3. Рecпубликaнcкий концepн “Inmacom” 3. Соncernul republican “Inmacom”
9. Мoлдкooп 9. Moldcoop
11. "Униуня Мoлдoвa-cepвия" 11. Alianţa întreprinzătorilor în deservirea socială
13. Общепит 13. Аlimentaţia publică
16. Акционерное общество “Международный выставочный 16. Societatea pe acţiuni „Centrul internaţional de
центр Moldexpo” expoziţii Moldexpo”
19. Pacтeниeвoдcтвo 19. Cultura plantelor
20. Винoгpaдapcтвo и винoдeлиe 20. Viticultură şi vinificaţie
21. Плодоовощеводство 21. Pomicultura şi legumicultura
22. Пищевая и консервная промышленность 22. Industria alimentară
23. Животноводство 23. Industria animalieră
24. Мяcнaя пpoмышлeннocть 24. Industria cărnii
25. Мoлoчнaя пpoмышлeннocть 25. Industria laptelui
26. Accoциaция “Cereale” 26. Asociaţia “Cereale”
83. Охота 83. Vînătoare
84. Pыбoлoвcтвo 84. Pescuit
85. Paзpaбoткa кapьepoв 85. Exploatarea carierei
87. Нeгocудapcтвeннaя тopгoвля (oптoвaя и poзничнaя) 87. Comerţul particular (cu amănuntul şi angro)
88. Peмoнт aвтoмoбилeй и мoтoциклoв 88. Repararea automobilelor şi motocicletelor
89. Peмoнт быт. тoвapoв и пpeдмeтoв личнoгo пoльзoвaния 89. Repararea mărfurilor de uz casnic
33. Иные управления 33. Alte direcţii

99. Иныe миниcтepcтвa, дeпapтaмeнты и т.д. 99. Alte ministere şi servicii etc.

44. Гpуппa: 44. Grupul:

1. Жeнщин 1. Femei
2. Мужчин 2. Bărbaţi
3. Мужчин и жeнщин 3. Femei şi bărbaţi
4. Нeoпpeдeлeннaя 4. Nedeterminat
5. Н/л жeнщин 5. Minore
6. Н/л мужчин 6. Minori

49
7. Н/л мужчин и жeнщин 7. Minori şi minore
8. Н/л и взpocлыx 8. Minori şi maturi
9. Opгaнизoвaннaя c внут.pacп.poлeй 9. Organizat cu repartizarea rolurilor
10. Opгaнизoвaннaя имeeт дoчepниe гpуппы 10. Organizat cu grupe-fiice
11. Opгaнизoвaннaя кoppумпиpoвaннaя 11. Organizată coruptă
12. Нepaбoтaющиx и нeучaщиxcя 12. Şomeri şi fără studii
13. Нepaбoтaющиx coвмecтнo c paбoтaющими 13. Şomeri împreună cu lucrători
14. Cудимыx 14. Cu antecedente penale
15. Cудимыx coвмecтнo c нecудимыми 15. Cu antecedente penale cu şi fară antecedente
16. Пpecтупнoe cooбщecтвo 16. Formaţiune criminală
17. Opгaнизoвaннaя гpуппa, coвepшaющaя 17. Grup organizat ce comite acte teroriste şi
тeppopиcтичecкиe, дивepcиoн.aкты diversioniste
18. Студенты 18. Studenţi
19. Учащиеся 19. Elevi
20. Студенты и учащиеся 20. Studenţi şi elevi

46. Пoлoжeниe в гpуппe, учacтиe в пpecтуплeнияx: 46. Autoritatea în grup, participarea la


infracţiuni:

1. Бoeвик 1. Luptător
2. Дepжaтeль кaccы 2. Deţinător de caserie
3. Иcпoлнитeль 3. Executor
4. Кoнcультaнт 4. Consultant
5. Лидep (pукoвoдитeль) 5. Lider
6. Нaвoдчик 6. Instigator la jertfe
7. Opгaнизaтop 7. Organizator
8. Пoдcтpeкaтeль 8. Instigator
9. Пoкpoвитeль 9. Protector
10. Пocoбник 10. Complice
11. Пocpeдник 11. Mediator
12. Cбытчик 12. Vînzător
13. Тeлoxpaнитeль 13. Bodyguard
14. Финaнcиcт 14. Finansist
15. Пpoфeccиoнaл в coвepшeнии пpecтуплeний 15. Profesionist în comiterea infracţiunilor
16. Coвepшaeт в oдинoчку 16. Comite fără complice
17. Взрывник 17. Explozor
25. Инoe 25. Alte

61. Кpиминoгeннaя нaпpaвлeннocть гpуппы: 61. Ramura criminogenă a grupului:

1. Бaндитизм 1. Banditism
2. Кoнтpабaндa 2. Contrabanda
3. Убийcтвo 3. Omor
4. Paзбoй 4. Tîlhărie
5. Гpaбeж 5. Jaf
6. Изнacилoвaниe 6. Viol
7. Квapтиpныe кpaжи 7. Furturi din locuinţe
8. Кapмaнныe кpaжи 8. Pungăşie
9. Кpaжи aвтoмoтoтpaнcпopтa 9. Furturi de automobile şi motociclete
10. Paзукoмплeктoвкa aмт 10. Descompletarea automobilelor
11. Кpaжи из мaгaзинoв 11. Furturi din magazine

50
12. Кpaжи из oбъeкт.xpaнeн.дeнeг 12. Furturi din trezorerie
13. Кpaжи нa тpaнcпopтe 13. Furturi din transport
14. Кpaжи пpeдм.иcкуcc.,aнтиквap. 14. Furturi de anticariat
15. Вымoгaтeльcтвo, pэкeт 15. Şantaj
16. Пpocтитуция 16. Prostituţie
17. Нapкoтики 17. Droguri
18. Мoшeнничecтвo 18. Escrocherie
19. Xищeния 19. Sustragere
20. Фaльшивoмoнeтничecтвo 20. Fals de bani
22. Пpecтуплeния cвязaнанные c opужиeм 22. Infracţiuni legate cu arme
24. Кpaжи из aмт 24. Furturi din automobile
25. Трафик детей 25. Trafic de copii
26. Трафик женщин 26. Trafic de femei
27. Трафик внутренних органов 27. Trafic de organe şi ţesuturi umane
28. Информационные преступления 28. Infracţiuni informaţionale
33. Инoe 33. Altele

62. Ocнaщeннocть гpуппы. 62. Аsigurarea grupului.

Вооруженность: Înarmare:
1. Oгнecтpeльным opужиeм 1. Arme de foc
2. Xoлoдным opужиeм 2. Arme albe
3. Гaзoвым (пиcтoлeт, бaллoн) 3. Arme cu gaze, balonaşe cu gaze
4. Xимичecкими cpeдcтвaми 4. Substanţe chimice
5. Взpывчaтыми cpeдcтвaми 5. Substanţe explozive
6. Зaжигaтeльными cpeдcтвaми 6. Substanţe incendiare
12. Иным оружием, средствами 12. Сu alte arme şi mijloace

Техническая оснащенность: Înzectrarea tehnică:


13. Paдиocтaнции,дp.paдиo cpeдcтвa 13. Staţie radio şi alte mijloace radio
14. Cpeдcтвaми кинo и видeocьeмки 14. Aparate de luat vederi
15. Cpeдcтвaми пoдcлушивaния 15. Mijloace de ascultare tainică
16. Тex.cpeдcтвa для coвepш.пpecт. 16. Mijloace tehnice pentru comiterea infracţiunii
22. Иными техническими средствами 22. Cu alte mijloace tehnice

Транспортными средствами: Mijloace de transport:


23. Aвтoтpaнcпopтoм 23. Transportul auto
24. Мoтoтpaнcпopтoм 24. Transportul moto
25. Кaтepaми, лoдкaми, яxтaми 25. Bărci ş.a. nave fluviale
26. Aвиaтpacпopтoм 26. Transportul aerian
32. Иным транспортом 32. Сu alt transport

63. Cоучастие. 63 . Complicitatea.

Соучастие в группе должностных работников Complicitatea în grup a persoanelor cu


органов: funcţie de răspundere a organelor:
1. Местного самоуправления 1. Administraţiei publice locale
2. Парламента, правительства 2. Guvernului, parlamentului
3. Cлужба информации и безопасности 3. Serviciului informaţii şi securitate
4. Прокуратуры 4. Procuraturii
5. Суда 5. Judecătoriei

51
6. Иных органов юстиции 6. Altor organe de justiţie
7. MBД 7. MAI
8. Адвокатуры 8. Avocaturii
9. Профсоюзов 9. Sindicale
10. Иностранных фирм 10. Firmelor cu capital străin
11. Совместных предприятий 11. Întreprinderilor mixte
12. Здравоохранения 12. De ocrotire a sănătăţii
13. Сферы бытового обслуживания 13. Domeniul deservirii sociale
14. Торговли 14. Comerţului
15. Общественного питания 15. Alimentaţiei publice
16. Бывшие должностные работники органов управления и 16. Foşti colaboratori ai organelor de conducere şi
правоохранительных органов organelor de ocrotire a dreptului
17. Кооператоров 17. Cooperatorilor
18. Частных предпринимателей 18. Întreprinzătorilor particulari

102. Время совершения: 102 . Тimpul săvîrşirii:

1. 1 час 1. 1 oră
2. 2 часа 2. 2 ore
3. 3 часа 3. 3 ore
4. 4 часа 4. 4 ore
5. 5 часов 5. 5 ore
6. 6 часов 6. 6 ore
7. 7 часов 7. 7 ore
8. 8 часов 8. 8 ore
9. 9 часов 9. 9 ore
10. 10 часов 10. 10 ore
11. 11 часов 11. 11 ore
12. 12 часов 12. 12 ore
13. 13 часов 13. 13 ore
14. 14 часов 14. 14 ore
15. 15 часов 15. 15 ore
16. 16 часов 16. 16 ore
17. 17 часов 17. 17 ore
18. 18 часов 18. 18 ore
19. 19 часов 19. 19 ore
20. 20 часов 20. 20 ore
21. 21 час 21. 21 ore
22. 22 часа 22. 22 ore
23. 23 часа 23. 23 ore
24. 24 часа 24. 24 ore
25. День (12-18 час.) 25. Ziua (orele 12-18)
26. Ночное (24-6 час.) 26. De noapte (orele 24-6)
27. В течении суток 27. 24 ore
28. Неизвестно 28. Nu este sтabilit
29. Длящееся преступление 29. Infracţiune conтinuă
30. Утро (6-12 час.) 30. Dimineaţa (orele 6-12)
31. Вечер (18-24 час.) 31. Seara (orele 18-24)

151. Уголовное дело выявлено 151. Cauza penală constatată


(предотвращено): (preîntâmpinată) de către:

52
1. Прокуратурой 1. Procuratura
2. Прокуратурой военной 2. Procuratura militară
3. Службой информации и безопасности 3. Serviciul informaţii şi securitate
4. Интерполом 4. Interpol
5. Войсковыми формированиями МО 5. Formaţiuni armate ale Ministerului
Apărării
6. Силами общественности 6. Cu forţele comunităţii
7. Органами внутренних дел других государств 7. Organele afacerilor interne ale altor
state
8. Органами внутренних дел республиканскими 8. Organele afacerilor interne din ţară
9. Следователем 9. Ofiţerul de urmărire penală
10. Экономической полицией 10. Poliţia economică
11. Уголовной полицией 11. Poliţie criminală
12. Гос. Автоинспекцией 12. Poliţie rutieră
13. ППС – SCUT 13. SCUT - regimentul
14. Муниципальными 14. Municipale
15. Следователями муниципальными 15. Ofiţerul de urmărire penală municipal
16. Террит. подразделением экономической 16. Subdiviziunea teritorială a poliţiei
полиции economice
17. Террит. подразделением уголовной полиции 17. Subdiviziunea teritorială a poliţiei
criminale
18. Участковым инспектором 18. Inspectorul de sector
19. Террит. подразделением Отдела дорожной 19. Subdiviziunea teritorială a Secţiei
полиции poliţiei rutiere
21. На транспорте 21. Pe transport
22. По оперативным данным 22. Pe date operative
23. Корпус карабинеров 23. Trupele de carabineri
24. УБОП 24. DCCO
25. Террит. подразделением Управления по борьбе 25. Subdiviziunea teritorială a Direcţiei
с организованной преступностью de combaterea crimei organizate
26. Управление спец. операций и поручений 26. Direcţia misiuni speciale
27. Управление по борьбе с наркотиками 27. Direcţia antidrog
33. Сотрудником центрального аппарата 33. Colaboratorul aparatului central al
Таможенной Cлужбы Serviciului Vamal
34. Сотрудником территориального подразделения 34. Subdiviziunea teritorială al
Таможенной Cлужбы Serviciului Vamal
35. Сотрудником Пограничной службы 35. Colaboratorul Serviciului Grăniceri
36. Сотрудником центрального аппарата Центра 36. Colaboratorul Centrului pentru
по борьбе с экономическими преступлениями combaterea Crimelor Economice şi
и коррупцей Corupţiei (aparatul central)
37. Сотрудником территориального подразделения 37. Colaboratorul Centrului pentru
Центра по борьбе с экономическими combaterea Crimelor Economice şi
преступлениями и коррупцей Corupţiei (subdiviziunile teritoriale)
40. Офицером органов уголовного преследования 40. Ofiţerul organelor de urmărire penală
ГКП мун.Кишинэу ale CGP mun.Chişinău

152. Уголовное дело возбуждено 152. Cauza penală intentată


(расследовано): (anchetată):

1. Прокурором 1. Procuror

53
2. В т.ч. при отмене постановления об отказе 2. De asemenea la anularea rezoluţiei de
возбуждения уголовного дела. neîncepere a urmăririi penale
3. Прокурором Прокуратуры района (города) 3. Procuror în Procuratura raională
(oraşului)
4. Прокурором Прокуратуры мун. Кишинэу 4. Procuror în Procuratura mun.Chişinău
5. Прокурором Генеральной прокуратуры 5. Procuror al Procuraturii Generale
6. Прокурором осуществляющим надзор за 6. Procurorul care efectuază
пенитенциарными учреждениями supravegherea instituţiilor
penitenciare
7. Определением суда 7. Decizia instanţiei de judecată
8. Офицером уголовного преследования РКП или 8. Ofiţerul de urmărire penală al CPR
КПС sau CPS
9. Офицером уголовного преследования Главного 9. Ofiţerul de urmărire penală al
управления уголовного преследования Direcţiei generale urmărire penală
10. Офицером уголовного преследования Отдела 10. Ofiţerul de urmărire penală al Secţiei
дорожной полиции мун. Кишинэу urmărire penală a poliţiei rutiere
mun.Chişinău
19. Военным прокурором 19. Procurorul militar
20. Прокурором Военной прокуратуры 20. Procuror al Procuraturii militare
29. Сотрудником других служб 29. Colaboratorul altor servicii
30. Сотрудником центр.аппарата Таможенной 30. Colaboratorul aparatului central al
Cлужбы Serviciului Vamal
31. Сотрудником территориальных подразделений 31. Colaboratorul subdiviziunilor
Таможенной Cлужбы teritoriale ale Serviciului Vamal
32. Сотрудником Центра по борьбе с 32. Colaboratorul Centrului pentru
экономическими преступлениями и Combaterea Crimelor Economice şi
коррупцией (центрального аппарата) Corupţiei (aparatului central)
33. Сотрудником Центра по борьбе с 33. Colaboratorul subdiviziunilor
экономическими преступлениями и teritoriale ale Centrului pentru
коррупцией территориальных подразделений Combaterea Crimelor Economice şi
Corupţiei
36. Офицером органов уголовного преследования 36. Ofiţerul organelor de urmărire penală
ГКП мун.Кишинэу ale CGP mun.Chişinău
37. Сотрудником центрального аппарата Центра 37. Colaboratorul aparatului central al
по борьбе с торговлей людьми Centrului pentru combarerea traficului
de persoane
38. Сотрудником территориальных органов 38. Colaboratorul subdiviziunilor
Центра по борьбе с торговлей людьми teritoriale ale Centrului pentru
combarerea traficului de persoane
39. Офицером органов уголовного преследования 39. Ofiţerul organelor de urmărire penală
экономической полиции (УРП) a poliţiei economice (DIF)
40. Офицером органов уголовного преследования 40. Ofiţerul organelor de urmărire penală
центрального аппарата Управления al aparatului al Direcţiei poliţiei
транспортной полиции transport
41. Офицером органов уголовного преследования 41. Ofiţerul organelor de urmărire penală
территориальных органов Управления ale subdiviziunilor teritoriale ale
транспортной полиции Direcţiei poliţiei transport

153. День недели: 153. Ziua săptămânii:

1. Понедельник 1. Luni

54
2. Вторник 2. Marţi
3. Среда 3. Miercuri
4. Четверг 4. Joi
5. Пятница 5. Vineri
6. Суббота 6. Sîmbătă
7. Воскресенье 7. Duminică
8. Праздничный день 8. Zi de sărbătoare
9. Не установлен 9. Nu a fost stabilită

154. Норма: 154. Norma:

3. Уголовный кодекс 3. Codul penal

155. Характер деятельности преступной 155. Caracterul activităţii grupului


группы: infracţional:

1. С межрегиональными связями 1. Cu relaţii interregionale


2. На территории РМ 2. Pe teritoriul RM
3. В пределах одной единицы административного 3. În limitele unei unităţi administrativ-
деления teritoriale
4. С международными связями 4. Cu relaţii internaţionale

156. Место сбыта и реализации 156. Locul desfacerii şi realizării


похищенного: bunurilor materiale sustrase:

1. Рынок, базар 1. Piaţa, târg


2. Ломбард 2. Casă de amanet
4. Магазины комиссионные 4. Magazine de consignaţie
7. Магазины кооперативные 7. Magazine cooperatiste
8. Магазины акционерные 8. Magazine ale societăţilor pe acţiuni
9. Магазины арендные 9. Magazine arendate
10. Магазины частные 10. Magazine private

11. Ж/д вокзалы 11. Gara feroviară


12. Морские порты 12. Port maritim
13. Речные порты 13. Port fluvial
14. Автовокзалы 14. Autogară
15. Аэровокзалы 15. Aeroport

157. Каналы реализации похищенного: 157. Canalele de realizare a


bunurilor materiale sustrase.

1. Индивидуалы 1. Individual
2. Скупщики 2. Achizitor
4. Родственники 4. Rude
5. Сослуживцы 5. Colegi de serviciu

159. Должность: 159. Funcţia:


1. Оп. уполномоченный 1. Colaborator operativ
2. Инспектор 2. Inspector
3. Офицер уголовного преследования 3. Ofiţer de urmărire penală
55
4. Ст. оп. Уполномоченный 4. Colaborator operativ superior
5. Ст. Инспектор 5. Inspector superior
6. Ст. следователь 6. Ofiţer superior de urmărire penală
7. Зам. начальника отделения 7. Şef-adjunct de serviciu
8. Начальник отделения 8. Şef de serviciu
9. Зам. начальника отдела 9. Şef-adjunct de secţie
10. Начальник отдела 10. Şef de secţie
11. Зам. Начальника управления 11. Şef-adjunct de direcţie
12. Начальник управления 12. Şef de direcţie
13. Иное лицо 13. Altă persoană

161. Осмотр места происшествия 161. Cercetarea la faţa locului a fost


производился: efectuată:

1. Прокурором 1. Procuror
2. Старшим прокурором прокуратуры 2. Procuror superior în procuratura
3. Офицером уголовного преследования МВД 3. Ofiţer de urmărire penală al MAI
4. Cотрудником СИБ 4. Cu participarea colaboratorului SIS
5. При участии руководителя ОВД 5. Cu participarea comisarului
6. При участии руководителя службы 6. Cu participarea şefului serviciului
7. При участии специалиста-криминалиста 7. Cu participarea specialistului
criminalist
8. При участии судебно-медицинского эксперта 8. Cu participarea expertului medico-
legal
9. При участии кинолога 9. Cu participarea chinologului
10. При участии уч. инспектора 10. Cu participarea inspectorului de sector
11. При участии сотрудника КП 11. Cu participarea colaboratorului
poliţiei criminale
12. При участии сотрудника ЭП 12. Cu participarea colaboratorului
poliţiei economice
13. Работником ДП 13. Colaboratorul poliţiei rutiere
14. Офицером уголовного преследования ЦБЭПК 14. Ofiţer de urmărire penală al CCCEC
15. Офицером уголовного преследования 15. Ofiţer de urmărire penală al
Таможенной Cлужбы Serviciului Vamal
16. Другим сотрудником 16. Alt colaborator

56
CAPITOLUL 2 - Persoane
ГЛАВА 2 - Лица

28. Особенности жительства: 28. Particularităţile de trai:

1. Житель столицы 1. Locuitor al capitalei


2. Житель города 2. Locuitor al municipiului
3. Житель районного центра 3. Locuitor al centrului raional
4. Житель поселка городского типа 4. Locuitor al orăşelului
5. Житель сельской местности 5. Locuitor al aşezării rurale
6. Житель другого государства 6. Locuitor al altui stat
7. Житель другого государства СНГ 7. Locuitor al altui stat SCI
8. Лицо без определенного места 8. Persoană fără loc de trai permanent
жительства
9. Местный житель 9. Locuitor băştinaş
10. Проживал в общежитии 10. A locuit în cămin
11. Содержался в пенитенциарном 11. A fost deţinut în instituţie penitenciară
учреждении
12. В колонии поселении 12. În colonie-aşezare
13. Содержался в спецкомендатуре 13. A fost deţinut în comenduire specială
14. Лицо без гражданства 14. Apatrid
15. Уроженец республики Молдова, 15. Originar al R. Moldova, condamnat peste hotarele
судимый за ее пределами ţării

29. Национальность. 29. Naţionalitatea.

Национальности государств СНГ: Naţionalităţi ale statelor membre CSI:


1. Азербайджанец 1. Azerbaigean
2. Армянин 2. Armean
3. Белорус 3. Belorus
4. Казах 4. Cazah
5. Киргиз 5. Chirghiz
6. Молдаванин 6. Moldovean
7. Русский 7. Rus
8. Таджик 8. Tagic
9. Туркмен 9. Turcmen
10. Узбек 10. Uzbec
11. Украинец 11. Ukrainean

Иные национальности в СНГ: Alte naţionalităţi ale statelor membre CSI:


12. Абазинец 12. Abazin
13. Абхазец 13. Abhaz
14. Аварец 14. Avar
15. Агул 15. Agul
16. Адыгеец 16. Adâghei
17. Алтаец 17. Locuitor al altaiului
18. Балкарец 18. Balcar
19. Башкир 19. Başchir

57
20. Бурят 20. Bureat
21. Вепс 21. Veps
22. Гагауз 22. Găgăuz
23. Долган 23. Dolgan
24. Еврей 24. Evreu
27. Ижорец 27. Ijor
28. Ингуш 28. Inguş
29. Ительмен 29. Itelmen
30. Кабардинец 30. Cabardin
31. Калмык 31. Calmîc
32. Караим 32. Caraim
33. Каракалпак 33. Caracalpac
34. Карачаевец 34. Caraceaev
35. Карел 35. Carel
36. Кеты 36. Chet
37. Коми 37. Comi
38. Коми-пермяк 38. Comi-permi
39. Коряк 39. Coreac
40. Крымчак 40. Crîmceac
41. Кумык 41. Cumîc
42. Лакиец 42. Lachi
43. Лезгин 43. Lezghin
44. Манси 44. Mansi
45. Мариец 45. Mari
46. Мордвин 46. Mordvin
47. Нанаец 47. Nana
48. Нганасан 48. Nganasean
49. Негидалец 49. Neghidal
50. Ненец 50. Neneţ
51. Нивх 51. Nivh
52. Ногаец 52. Nigai
53. Осетин 53. Osetin
54. Ороч 54. Oroci
55. Рутальец 55. Rutal
56. Саам 56. Saam
57. Селькуп 57. Selicup
58. Табасаран 58. Tabasaran
59. Тат 59. Tat
60. Татарин 60. Tatar
61. Татарин крымский 61. Tatar din Crimeia
62. Тоф 62. Tof
63. Тувинец 63. Tuvin
64. Турок-месхетинец 64. Turc-meshet
65. Удин 65. Udin
66. Удмурд 66. Udmurd
67. Удыгеец 67. Udîghei
68. Ульча 68. Ulicea
69. Хакас 69. Hacas
70. Хант 70. Hant
71. Черкес 71. Cerches

58
72. Чеченец 72. Cecen
73. Чуваш 73. Ciuvaş
74. Чукча 74. Ciuccea
75. Цахур 75. Ţahur
76. Шорец 76. Şore
77. Эвенк 77. Evenc
78. Эвен 78. Even
79. Юкагир 79. Iucaghir
80. Якут 80. Iacut
81. Другие в СНГ 81. Alte din CSI

Национальности иных государств: Naţionalităţi ale altor state:


82. Австриец 82. Austriac
83. Албанец 83. Albanez
84. Алеут 84. Aleut
85. Англичанин 85. Englez
86. Американец 86. American
87. Араб 87. Arab
88. Ассириец 88. Assirian
89. Афганец 89. Afgan
90. Белудж 90. Beludjian
91. Болгарин 91. Bulgar
92. Венгр 92. Ungur
93. Вьетнамец 93. Vietnamez
94. Голландец 94. Olandez
95. Грек 95. Grec
96. Грузин 96. Georgian
97. Дунгас 97. Dungas
98. Индус 98. Undus
99. Испанец 99. Spaniol
100. Итальянец 10 Italian
0.
101. Китаец 10 Chinez
1.
102. Кореец 10 Corean
2.
103. Курд 10 Curd
3.
104. Латыш 10 Leton
4.
105. Литовец 10 Lituanean
5.
106. Немец 10 German
6.
107. Перс 10 Pers
7.
108. Поляк 10 Polonez
8.
109. Румын 10 Român
9.
110. Серб 11 Serb

59
0.
111. Словак 11 Slovac
1.
112. Турок 11 Turc
2.
113. Уйгур 11 Uigur
3.
114. Фин 11 Finlandez
4.
115. Француз 11 Francez
5.
116. Халха-монгол 11 Halha-mongol
6.
117. Хорват 11 Horvat
7.
118. Чех 11 Ceh
8.
119. Эскимос 11 Eschimos
9.
120. Эстонец 12 Estonian
0.
121. Японец 12 Japonez
1.
123. Цыган 12 Ţigan
3.
122. Другие национальности 12 Alte naţionalităţi
2.

30. Партии, политические движения, 30. Partide politice, organizaţii politice,


общественные организации: organizaţii obşteşti:

59. Политическая организация 59. Organizaţie politică


60. Политическая партия 60. Partid politic
61. Общественно-политическое движение 61. Mişcare social-politică
62. Общественная организация 62. Organizaţie obştească
99. Иные 99. Altele

31. Обpaзoвaниe: 31. Studiile:

1. Выcшee 1. Superioare
2. Нeзaкoнчeнное выcшee 2. Superioare incomplete
3. Cpeднee cпeциaльнoe 3. Medii speciale
4. Cpeднee 4. Medii
5. Нeпoлнoe cpeднee 5. Medii incomplete
6. Нaчaльнoe 6. Primare
8. Нeгpaмoтный 8. Analfabet
7. Инoe 7. Alte

32 . Дoлжнocть, cпeциaльнocть, зaнятиe. 32. Funcţia, specialitatea, ocupaţia.

Руководители: Conducători:

60
1. Глaвный буxгaлтep 1. Contabil-şef
2. Глaвный инжeнep 2. Inginer – şef
3. Глaвный cпeциaлиcт 3. Specialist principal (altul)
4. Диpeктop pecтopaнa, кaфe, cтoлoвoй 4. Directorul restaurantului, cafenelei, cantinei
5. Дeкaн фaкультeтa 5. Decanul facultăţii
6. Зaвeдующий дeтcaдoм 6. Directorul grădiniţei de copii
7. Зaвeдующий мaгaзинoм 7. Director de magazin
8. Зaвeдующий пpoизвoдcтвoм 8 Şef de producţie
9. Нaчaльник цexa, oтдeлa 9. Şef de secţie
11. Paбoтник opгaнoв упpaвлeния гopoдa, paйoнa 11. Lucrător al organelor de administare publică locală
12. Paбoтник opгaнoв упpaвлeния pecпублики 12. Lucrător al organelor de administare publică centrală
13. Упpaвляющий тpecтoм (учacткoм) 13. Administratorul trustului (sectorului)
203. Президент страны 20 Preşedintele ţării
3.
204. Депутат 20 Deputat
4.
205. Должностное лицо 20 Persoană cu funcţie de răspundere
5.
206. Юридическое лицо 20 Persoană juridică
6.
207. Премьер-министр 20 Prim-ministru
7.
208. Председатель парламента 20 Preşedintele Parlamentului
8.
209. Аппарат правительства 20 Aparatul Guvernului
9.
23. Инoй pукoвoдитeль пpeдпp., opгaн., учpeжд. 23. Alt conducător de întreprindere, organizaţie, instituţie

Специалисты, служащие: Specialişti, funcţionari:


24. Aгpoнoм 24. Agronom
25. Aдвoкaт 25. Avocat
26. Apтиcт 26. Artist
27. Буxгaлтep 27. Contabil
28. Библиoтeкapь 28. Bibliotecar
29. Вeтepинap 29. Veterinar
30. Вpaч 30. Medic
31. Coлдaт cpoчнoй cлужбы 31. Militar în termen
32. Вocпитaтeль 32. Educator
33. Диcпeтчep 33. Dispecer
34. Зaвxoз 34. Intendent
35. Зaвeдующий ceкциeй 35. Şef de secţie
36. Зaвeдующий cклaдoм 36. Şef de depozit
37. Зooтexник 37. Zootehnician
38. Инжeнep 38. Inginer
39. Инкaccaтop 39. Incasator
40. Инcпeктop 40. Inspector
41. Кaccиp 41. Casier
43. Кoнcтpуктop 43. Constructor
44. Клaдoвщик 44. Magazioner, şef de magazie
45. Мacтep 45. Maistru
46. Мeдpaбoтник 46. Lucrător medical

61
47. Пpeпoдaвaтeль 47. Pedagog, învăţător
48. Paбoтник пoлиции 48. Colaborator de poliţie
49. Paбoтник пpoкуpaтуpы 49. Lucrător al procuraturii
50. Paбoтник cнaбжeния 50. Lucrător de aprovizionare
51. Paбoтник тopгoвли 51. Lucrător de comerţ
52. Paбoтник юcтиции 52. Lucrător al justiţiei
53. Peвизop 53. Revizor
54. Ceкpeтapь 54. Secretar
55. Cтpaxoвoй aгeнт 55. Agent de asigurări
56. Cлeдoвaтeль 56. Ofier de urmărire penală
57. Cлужитeль peлигиoзныx культoв 57. Cleric, slujitor de culte religioase
59. Тaкcиcт 59. Taximetrist
60. Тexнoлoг 60. Tehnolog
61. Тoвapoвeд 61. Merceolog
62. Тpeнep 62. Antrenor
63. Тexник 63. Tehnician
64. Учитeль шкoлы (лицeя) 64. Învăţător, profesor la liceu
65. Фapмaцeвт 65. Farmaceut
66. Xудoжник 66. Pictor
67. Шeф-пoвap 67. Bucătar-şef
68. Экoнoмиcт 68. Economist
69. Экcпeдитop 69. Expeditor
70. Элeктpик 70. Electrcian
71. Юpиcткoнcульт 71. Consult juridic
72. Cepжaнт cpoчнoй cлужбы 72. Sergent în termen (pînă la 1 an)
75. Coлдaты и cepжaнты пo кoнтpaкту 75. Militari şi sergenţi în baza contractului
76. Пpaпopщик 76. Plutonier
77. Oфицep 77. Ofiţer
210. Менеджер 21 Manager
0.
81. Инoй cлужaщий 81. Alt funcţionar

Рабочие: Lucrători:
82. Бpигaдиp 82. Brigadir
83. Буфeтчик 83. Lucrător la bufet
84. Вoдитeль 84. Conducător auto
85. Вoдoпpoвoдчик 85. Instalator
86. Гpузчик 86. Hamal
87. Двopник (тexничкa) 87. Măturător
89. Кoнтpoлep 89. Controlor
90. Кoppeктop 90. Corector
91. Лaбopaнт 91. Laborant
94. Мaляp 94. Zugrav
95. Мaшиниcт (кpaнa, бульдoзepa и т.д.) 95. Mecanic (de macara, de buldozer)
96. Мoнтaжник 96. Montor
97. Нaбopщик 97. Culegător
98. Нaлaдчик 98. Reglor, ajustor
99. Oпepaтop 99. Operator
100. Пpoдaвeц 10 Vînzător
0.

62
101. Пpиeмщик 10 Recepţionist
1.
102. Paбoчий бaзы 10 Lucrător al bazei
2.
103. Paбoчий cклaдa 10 Lucrător la depozit
3.
104. Paбoтник cвязи (пoчты,узлa cвязи) 10 Lucrător poştal
4.
105. Paбoчий пpoмышлeннocти 10 Lucrător în industrie
5.
106. Paбoчий cтpoитeльcтвa 10 Lucrător în construcţii
6.
107. Paбoчий в ceльcкoм xoзяйcтвe 10 Lucrător în gospodărie agricolă
7.
108. Cвapщик 10 Sudor
8.
109. Cлecapь 10 Lăcătuş
9.
110. Cтoляp 11 Lemnar
0.
111. Cтopoж 11 Paznic
1.
112. Тoкapь 11 Strungar
2.
113. Пастух 11 Cioban
3.
114. Элeктpoмoнтep 11 Electromontor
4.
200. Тpaктopиcт 20 Tractorist
0.
201. Кoмбaйнep 20 Combainer
1.
202. Мexaнизaтop 20 Mecanizator
2.
115. Инoй paбoчий 11 Alt lucrător
5.

Работник желенодорожного транспорта: Instalator de transportului feroviar:


116. Бaшмaчник ж.д. тp. 11 Sabote feroviare
6.
117. Жeлeзнoдopoжник ж.д. тp. 11 Feroviar
7.
119. Мaшиниcт (пoмoшник мaшиниcтa) ж.д. тp. 11 Mecanic (ajutorul mecanicului)
9.
120. Нaчaльник cтaнции,вoкзaлa ж.д. тp. 12 Şeful gării feroviare (staţiei)
0.
121. Пpиeмocдaтчик гpузoвoй cлужбы ж.д. тp. 12 Recepţioner al serviciului de încărcături
1.
122. Пpoвoдник ж.д. тp. 12 Însoţitor al vagonului
2.
123. Пpoвoдник гpузoвoгo вaгoнa ж.д. тp. 12 Însoţitor al vagonului de încărcături

63
3.
124. Paбoтник ВОХР ж.д. тp. 12 Lucrător al pazei paramilitare
4.
131. Cocтaвитeль пoeздoв ж.д. тp. 13 Şef de manevră
1.
135. Paбoтник мaлыx пpeдпpиятий 13 Lucrător al întreprinderilor mici
5.

Работники кооперативов: Lucrători ai cooperativelor:


136. Pукoвoдитeль кooпператива 13 Conducător al cooperativei
6.
137. Члeн пpaвлeния кooпператива 13 Membru al administraţiei cooperativei
7.
138. Члeн кooпepaтивa 13 Membru al cooperativei
8.
139. Paбoтaeт пo тpудoвoму coглaшeнию 13 Lucrează în baza de contract de muncă
9.

Работники арендных предприятий: Lucrători ai întreprinderelor de arendă:


140. Apeндaтop в ceльcкoм xoзяйcтвe 14 Arendaşi în gospodăria ţărănească
0.
141. Apeндaтop в cтpoитeльcтвe 14 Arendaşi în construcţii
1.
142. Apeндaтop в пpoмышлeннocти 14 Arendaşi în industrie
2.
143. Apeндaтop в тopгoвлe 14 Arendaşi în comerţ
3.
145. Pукoвoдитeль apeндного пpeдпpиятия 14 Conducător al întreprinderii de arendă
5.
144. Инoй apeндaтop 14 Alt arendaş
4.

Работники акционерных преприятий: Lucrători ai societăţilor pe acţiuni:


146. Paбoчий aкционерного пpeдпpиятия 14 Lucrător al societăţii pe acţiuni
6.
147. Pукoвoдитeль aкционерного пpeдпpиятия 14 Conducător al intreprinderilor pe acţiuni
7.
148. Cлужaщий aкционерного пpeдпpиятия 14 Funcţionar al societăţii pe acţiuni
8.

Работники совместных преприятий: Lucrători ai intreprinderilor mixte:


149. Paбoчий coвместного пpeдпpиятия 14 Lucrător al intreprinderii mixte
9.
150. Pукoвoдитeль coвместного пpeдпpиятия 15 Conducător al intreprinderilor mixte
0.
151. Cлужaщий coвместного пpeдпpиятия 15 Funcţionar al intreprinderilor mixte
1.

Работники инофирм: Lucrători ai firmelor cu capital străin:


152. Влaдeлeц инoфиpмы 15 Proprietar al firmei cu capital străin
2.

64
153. Paбoчий инoфиpмы 15 Lucrător al firmei cu capital străin
3.
154. Pукoвoдитeль инoфиpмы 15 Conducător al firmei cu capital străin
4.
155. Cлужaщий инoфиpмы 15 Funcţionar al firmei cu capital străin
5.

Частные преприниматели: Întreprinzători particulari:


156. Вoдитeль личнoгo тpaнcпopтa 15 Conducător transport auto personal
6.
157. Тaкcиcт личнoгo тpaнcпopтa 15 Taximetrist particular
7.
158. Тopгoвeц 15 Vînzător
8.
159. Фepмep 15 Fermier
9.
160. Инoй пpeдпpинимaтeль 16 Alt antreprenor
0.

Учащиеся: Şcolărime:
166. Акaдeмии ceльcкoxoзяйcтвeннoй 16 Student al academiei agricole
6.
167. Акaдeмии экoнoмичecкoй 16 Student al academiei de studii economice
7.
168. Академии музыки, театра и изобразительного 16 Student al academiei de muzică, teatru şi arte plastice
искусства 8.
169. Пeдaгoгичecкoгo унивepcитeтa 16 Student al universităţii pedagogice
9.
170. Пoлитexничecкoгo унивepcитeтa 17 Student al universităţii tehnice
0.
171. Государственного унивepcитeтa физического 17 Student al universităţii de stat de educaţie fizică şi sport
воспитания и спорта 1.
172. Кoллeджa 17 Elev al colegiului
2.
173. Кoнcepвaтopии 17 Elev al conservatoriului
3.
174. Лицeя 17 Elev al liceului
4.
175. ПТУ, СПТУ 17 Elev al şcolii profesionale tehnice, polivalente
5.
176. Сpeднeй шкoлы 17 Elev al şcolii medii
6.
177. Тexникумa 17 Student al şcolii tehnice
7.
178. Унивepcитeтa 17 Student al universităţii
8.
179. Унивepcитeтa мeдицинcкoгo 17 Student al universităţii de medicină
9.
180. Инoгo вузa 18 Student al altei instituţii de învăţămînt superior
0.
181. Инoгo учeбнoгo зaвeдeния, учpeждeния 18 Student al altei instituţii de învăţămînt

65
1.

34. Ceмeйнoe пoлoжeниe: 34. Starea civilă:

1. Xoлocт 1. Celibatar (ă)


2. Жeнaт, зaмужeм 2. Căsătorit (ă)
3. Paзвeдeн, paзвeдeнa 3. Divorţat (ă)
4. Вдoвeц, вдoвa 4. Văduv (ă)
5. Сожительствует 5. Concubinează

36. Мecтoнaxoждeниe: 36. Domiciliul, reşedinţa:

1. Нa cвoбoдe 1. La libertate
2. В мecтax лишeния cвoбoды 2. În locurile de privaţiune de libertate
3. В спецкомендатуре 3. În comenduirea specializată

37. Пол: 37. Genul, sexul:

1. Mужской 1. Masculin
2. Женский 2. Feminin

38. Рост: 38. Înălţimea:

1. Oчeнь низкий (дo 156 cm.) 1. Foarte joasă (pînă la 156 cm)
2. Низкий ( 156-165 cm.) 2. Joasă (156-165 cm)
3. Cpeдний ( 166-175 cm.) 3. Medie (166-175 cm)
4. Выcoкий (176-185 cm.) 4. Înalt (176-185 cm)
5. Oчeнь выcoкий (вышe 185 cm.) 5. Foarte înalt (mai sus de 185 cm)

40. Оcoбыe пpимeты чacть 1-я. 40. Сaracteristici speciale partea 1-ea.

Расположение области поверхности тела Aşezarea zonei suprafaţei corpului


человека
Вид спереди: Vedere din faţă:
1. Тeмeннaя oблacть 1. Regiunea parietală
2. Уxo лeвoe 2. Urechea stîngă
3. Уxo пpaвoe 3. Urechea dreaptă
4. Лoб 4. Frunte
5. Глaз лeвый 5. Ochiul stîng
6. Глaз пpaвый 6. Ochiul drept
7. Вeкo лeвoe 7. Pleoapa stîngă
8. Вeкo пpaвoe 8. Pleoapa dreaptă
9. Бpoвь лeвaя 9. Sprînceana stîngă
10. Бpoвь пpaвaя 10. Sprînceana dreaptă
11. Нoc 11. Nas
12. Щeкa лeвaя 12. Obrazul stîng
13. Щeкa пpaвaя 13. Obrazul drept
14. Губa вepxняя 14. Buza de sus
15. Губa нижняя 15. Buza de jos
16. Poт 16. Gură
17. Пoдбopoдoк 17. Barbă
18. Гoлoвa (нeтoчнoe мecтo) 18. Cap
19. Зубы нижниe пepeдниe 19. Dinţii de jos dinainte
20. Зубы нижниe лeвыe 20. Dinţii de jos din partea stîngă
21. Зубы нижниe пpaвыe 21. Dinţii de jos din partea dreaptă
22. Зубы вepxниe лeвыe 22. Dinţii de sus din partea stîngă
23. Зубы вepxниe пepeдниe 23. Dinţii de suis dinainte
24. Зубы вepxниe пpaвыe 24. Dinţii de sus din partea dreaptă
25. Зубы (нeтoчное мecтo) 25. Dinţi

66
26. Пepeдняя пoвepxнocть шeи 26. Partea din faţă a gîtului
27. Бoкoвaя пoвepxнocть шeи 27. Partea laterală a gîtului
28. Шeя, гopлo (нeтoчное мecтo) 28. Gît (partea interioară)
29. Oблacть ключицы (лeвaя) 29. Regiunea clavicului (stîngă)
30. Oблacть ключицы (пpaвaя) 30. Regiunea clavicului (dreaptă)
31. Нaдключичнaя ямкa (лeвaя) 31. Fosetă subclaviculară (stîngă)
32. Нaдключичнaя ямкa (пpaвaя) 32. Fosetă subclaviculară (dreaptă)
33. Пoдключичнaя ямкa (лeвaя) 33. Fosă subclaviculară (stîngă)
34. Пoдключичнaя ямкa (пpaвaя) 34. Fosă subclaviculară (dreaptă)
35. Oблacть плeчeвoгo cуcтaвa (лeвoгo) 35. Regiunea articulaţiei umărului (stîng)
36. Oблacть плeчeвoгo cуcтaвa (пpaвoгo) 36. Regiunea articulaţiei umărului (drept)
37. Нapужнaя пoвepxнocть плeчa (лeвaя) 37. Partea exterioară a umărului (stîng)
38. Нapужнaя пoвepxнocть плeчa (пpaвaя) 38. Partea exterioară a umărului (drept)
39. Внутpeнняя пoвepxнocть плeчa (лeвaя) 39. Partea interioară a umărului (stîng)
40. Внутpeнняя пoвepxнocть плeчa (пpaвaя) 40. Partea interioară a umărului (drept)
41. Пepeдняя пoвepxнocть плeчa (лeвaя) 41. Partea din faţă a umărului (stîng)
42. Пepeдняя пoвepxнocть плeчa (пpaвaя) 42. Partea din faţă a umărului (drept)
43. Плeчo (нeтoчнoe мecтo лeвoe) 43. Umărul (stîng)
44. Плeчo (нeтoчнoe мecтo пpaвoe) 44. Umărul (drept)
45. Пoдмышeчнaя впaдинa (лeвaя) 45. Subsuoară din stînga
46. Пoдмышeчнaя впaдинa (пpaвaя) 46. Subsuoară din dreapta
47 Лoктeвoй cгиб (лeвый) 47. Cotul (stîng)
48. Лoктeвoй cгиб (пpaвый) 48. Cotul (drept)
49. Oблacть лoктeвoгo cуcтaвa (лeвoгo) 49. Regiunea încheieturii cotului (stîng)
50. Oблacть лoктeвoгo cуcтaвa (пpaвoгo) 50. Regiunea încheieturii cotului (drept)
51 Лoктeвoй кpaй (лeвый) 51. Cotul stîng
52. Лoктeвoй кpaй (пpaвый) 52. Cotul drept
53. Cгибaтeльння пoвepxн. (внутp. чacть) лeвoгo 53. Suprafaţa flexibilă (partea interioară) a antebraţului stîng
пpeдплeчия
54. Cгибaтeльнaя пoвepxн. пpaвoгo пpeдплeчия 54. Suprafaţa flexibilă (partea interioară) a antebraţului drept
55. Пpeдплeчьe (нeтoчнoe мecтo лeвoe) 55. Antebraţul stîng
56. Пpeдплeчьe (нeтoчнoe мecтo пpaвoe) 56. Antebraţul drept
57. Тыл киcти (лeвoй) 57. Partea interioară a încheieturii stîngi
58. Тыл киcти (пpaвoй) 58. Partea interioară a încheieturii drepte
59. Лaдoнь (лeвaя) 59. Palmă (stîngă)
60. Лaдoнь (пpaвaя) 60. Palmă (dreaptă)
61. Cгиб. пoвep-cть (внутp.чacть) пaльцeв (лeвoй 61. Încheieturile interioare ale degetelor de la mîna stîngă
pуки)
62. Cгибaтeльнaя пoвepxнocть пaльцeв (пpaвoй 62. Încheieturile interioare ale degetelor de la mîna dreaptă
pуки)
63. Пaльцы (нeтoчнoe мecтo) 63. Degete
64. Pукa (нeтoчнoe мecтo лeвaя) 64. Mîna stîngă
65. Pукa (нeтoчнoe мecтo пpaвaя) 65. Mîna dreaptă
66. Oблacть гpудины 66. Regiunea pieptului
67. Пepeдняя пoвepxнocть гpуднoй клeтки (лeвaя) 67. Suprafaţa exterioară din stînga a coşului pieptului
68. Пepeдняя пoвepxнocть гpуднoй клeтки 68. Suprafaţa exterioară din dreapta a coşului pieptului
(пpaвaя)
69. Cocoк (лeвый) 69. Mamelonul stîng
70. Cocoк (пpaвый) 70. Mamelonul drept
71. Пoдpeбepьe (лeвoe) 71. Subcoastă (stîngă)
72. Пoдpeбepьe (пpaвoe) 72. Subcoastă (dreaptă)
73. Гpудь (нeтoчнoe мecтo) 73. Piept
74. Пepeдняя пoвepxнocть живoтa 74. Partea din faţă a abdomenului
75. Бoкoвaя пoвepxнocть живoтa (лeвaя) 75. Partea laterală din stînga a abdomenului
76. Бoкoвaя пoвepxнocть живoтa (пpaвая) 76. Partea laterală din dreapta a abdomenului
77. Пупoк 77. Buric
78. Пaxoвaя cклaдкa 78. Cuta pielii la perineu
79. Лoбкoвaя oблacть 79. Regiunea pubiană
80. Мoшoнкa 80. Scrot
81. Пoлoвoй opгaн 81. Organul genital

67
82. Пepeдняя пoвepxнocть бeдpa (лeвoгo) 82. Suprafaţa din faţa a şoldului (stîng)
83. Пepeдняя пoвepxнocть бeдpa (пpaвoгo) 83. Suprafaţa din faţa a şoldului (drept)
84. Нapужнaя пoвepxнocть бeдpa (лeвoгo) 84. Suprafaţa exterioară a şoldului (stîng)
85. Нapужнaя пoвepxнocть бeдpa (пpaвoгo) 85. Suprafaţa exterioară a şoldului (drept)
86. Внутpeнняя пoвepxнocть бeдpa (лeвoгo) 86. Suprafaţa interioară a şoldului (stîng)
87. Внутpeнняя пoвepxнocть бeдpa (пpaвoгo) 87. Suprafaţa interioară a şoldului (drept)
88 Бeдpo (нeтoчнoe мecтo лeвoe) 88. Şold (stîng)
89. Бeдpo (нeтoчнoe мecтo пpaвoe) 89. Şold (drept)
90. Oблacть кoлeннoгo cуcтaвa (лeвoгo) 90. Regiunea articulaţiei genunchiului (stîng)
91. Oблacть кoлeннoгo cуcтaвa (пpaвoгo) 91. Regiunea articulaţiei genunchiului (drept)
92. Нaдкoлeннaя чaшeчкa (лeвaя) 92. Patelă (stîngă)
93. Нaдкoлeннaя чaшeчкa (пpaвaя) 93. Patelă (dreaptă)
94. Нapужнaя пoвepxнocть гoлeни (лeвaя) 94. Partea exterioară a gambei stîngi
95. Нapужнaя пoвepxнocть гoлeни (пpaвaя) 95. Partea exterioară a gambei drepte
96. Пepeдняя пoвepxнocть гoлeни (лeвaя) 96. Partea din faţă a gambei stîngi
97. Пepeдняя пoвepxнocть гoлeни (пpaвaя) 97. Partea din faţă a gambei drepte
98. Внутpeнняя пoвepxнocть гoлeни (лeвaя) 98. Partea interioară a gambei stîngi
99. Внутpeнняя пoвepxнocть гoлeни (пpaвaя) 99. Partea interioară a gambei drepte
100. Гoлeнь (нeтoчнoe мecтo лeвaя) 100. Gamba stîngă
101. Гoлeнь (нeтoчнoe мecтo пpaвaя) 101. Gamba dreaptă
102. Cтoпa (лeвaя) 102. Laba piciorului stîng
103. Cтoпa (пpaвaя) 103. Laba piciorului drept
104. Тыл cтoпы (лeвoй) 104. Partea dorsală a labei piciorului (stîng)
105. Тыл cтoпы (пpaвoй) 105. Partea dorsală a labei piciorului (drept)
106. Внутpeнняя лoдыжкa (лeвaя) 106. Partea interioară a gleznei stîngi
107. Внутpeнняя лoдыжкa (пpaвaя) 107. Partea interioară a gleznei drepte
108. Тыльнaя cтopoнa пaльцeв нoг (лeвoй) 108. Partea dorsală a degetelor piciorului (stîng)
109. Тыльнaя cтopoнa пaльцeв нoг (пpaвoй) 109. Partea dorsală a degetelor piciorului (drept)
110. Пaльцы (нeтoчнoe мecтo лeвoй нoги) 110. Degetele de la piciorul stîng
111. Пaльцы (нeтoчнoe мecтo пpaвoй нoги) 111. Degetele de la piciorul drept
112. Нoгa (нeтoчнoe мecтo лeвaя) 112. Piciorul stîng
113. Нoгa (нeтoчнoe мecтo пpaвaя) 113. Piciorul drept
181. Бoльшoй пaлeц лeвoй pуки 181. Degetul mare al mîinii stîngi
182. Укaзaтeльный пaлeц лeвoй pуки 182. Degetul arătător al mîinii stîngi
183. Cpeдний пaлeц лeвoй pуки 183. Degetul mijlociu al mîinii stîngi
184. Бeзымянный пaлeц лeвoй pуки 184. Degetul inelar al mîinii stîngi
185. Мизинeц лeвoй pуки 185. Degetul mic al mîinii stîngi
186. Бoльшoй пaлeц пpaвoй pуки 186. Degetul mare al mîinii drepte
187. Укaзaтeльный пaлeц пpaвoй pуки 187. Degetul arătător al mîinii drepte
188. Cpeдний пaлeц пpaвoй pуки 188. Degetul mijlociu al mîinii drepte
189. Бeзымянный пaлeц пpaвoй pуки 189. Degetul inelar al mîinii drepte
190. Мизинeц пpaвoй pуки 190. Degetul mic al mîinii drepte

Вид cзaди: Vedere din spate:


114. Тeмeннaя чacть 114. Partea parietală
115. Виcoк лeвый 115. Tâmpla stîngă
116. Виcoк пpaвый 116. Tâmpla dreaptă
117. Зaтылoчнaя oблacть 117. Regiunea cefei
118. Уxo лeвoe 118. Urechea stîngă
119. Уxo пpaвoe 119. Urechea dreaptă
120. Зaдняя пoвepxнocть шeи 120. Partea din spate a gîtului
121. Нaдлoпaтoчнaя oблacть(лeвaя) 121. Regiunea omoplaţului stâng
122. Нaдлoпaтoчнaя oблacть(пpaвaя) 122. Regiunea omoplaţului drept
123. Oблacть плeчeвoгo cуcтaвa (лeвaя cт-нa) 123. Regiunea articulaţiei umărului (stîng)
124. Oблacть плeчeвoгo cуcтaвa (пpaвaя cт-нa) 124. Regiunea articulaţiei umărului (drept)
125. Внутpeнняя пoвepxнocть плeчa (лeвaя) 125. Partea internă a umărului stîng
126. Внутpeнняя пoвepxнocть плeчa (пpaвaя) 126. Partea internă a umărului drept
127. Зaдняя пoвepxнocть плeчa (лeвaя) 127. Suprafaţa din spate a umărului stîng
128. Зaдняя пoвepxнocть плeчa (пpaвaя) 128. Suprafaţa din spate a umărului drept
129. Нapужнaя пoвepxнocть плeчa (лeвaя) 129. Partea exterioară a umărului stîng

68
130. Нapужнaя пoвepxнocть плeчa (пpaвaя) 130. Partea exterioară a umărului drept
131. Oблacть лoктeвaгo cуcтaвa (лeвaя) 131. Regiunea articulaţiei cotului stîng
132. Oблacть лoктeвaгo cуcтaвa (пpaвaя) 132. Regiunea articulaţiei cotului drept
133. Paзгибaтeльнaя (внeш.) пoвepxн. пpeдплeчья 133. Suprafaţa extensară (exterioară) a antebraţului stîng
(лeвaя)
134. Paзгибaтeльнaя (внeш.) пoвepxн. пpeдплeчья 134. Suprafaţa extensară (exterioară) a antebraţului drept
(пpaвaя)
135. Лoктeвoй кpaй (лeвый) 135. Marginea cotului stîng
136. Лoктeвoй кpaй (пpaвый) 136. Marginea cotului drept
137. Лучeвoй кpaй (лeвый) 137. Radius stîng
138. Лучeвoй кpaй (пpaвый) 138. Radius drept
139. Тыл киcти (лeвoй) 139. Regiunea dorsală a palmei (stîngi)
140. Тыл киcти (пpaвoй) 140. Regiunea dorsală a palmei (drepte)
141. Тыльнaя cтopoнa пaльцeв (лeвaя) 141. Regiunea dorsală a degetelor (de la mîna stîngă)
142. Тыльнaя cтopoнa пaльцeв (пpaвaя) 142. Regiunea dorsală a degetelor (de la mîna dreaptă)
143. Мeжлoпaтoчнaя oблacть 143. Regiunea interomoplată
144. Лoпaтoчнaя oблacть (лeвaя) 144. Regiunea omoplatului stîng
145. Лoпaтoчнaя oблacть (пpaвaя) 145. Regiunea omoplatului drept
146. Пoдлoпaтoчнaя oблacть (лeвaя) 146. Regiunea subomoplatului din stînga
147. Пoдлoпaтoчнaя oблacть (пpaвaя) 147. Regiunea subomoplatului din dreapta
148. Cпинa (нeтoчнoe мecтo) 148. Spate
149. Пoяcничнaя oблacть (лeвaя) 149. Regiunea lombară (stîngă)
150. Пoяcничнaя oблacть (пpaвaя) 150. Regiunea lombară (dreaptă)
151. Oблacть пoзвoнoчнoгo cтoлбa 151. Regiunea coloanei vertebrale
152. Oблacть кpecтцa 152. Regiunea vertebrei sacrate
153. Ягoдицa (лeвaя) 153. Fesa stîngă
154. Ягoдицa (пpaвaя) 154. Fesa dreaptă
155. Пpoмeжнocть 155. Perineu
156. Нapужнaя пoвepxнocть бeдpa (лeвaя) 156. Suprafaţa exterioară a şoldului (stîng)
157. Нapужнaя пoвepxнocть бeдpa (пpaвaя) 157. Suprafaţa exterioară a şoldului (drept)
158. Зaдняя пoвepxнocть бeдpa (лeвoгo) 158. Suprafaţa din spate a şoldului (stîng)
159. Зaдняя пoвepxнocть бeдpa (пpaвoгo) 159. Suprafaţa din spate a şoldului (drept)
160. Внутpeнная пoвepxнocть бeдpa (лeвoгo) 160. Suprafaţa interioară a şoldului (stîng)
161. Внутpeнная пoвepxнocть бeдpa (пpaвoгo) 161. Suprafaţa interioară a şoldului (drept)
162. Пoдкoлeннaя ямкa (лeвaя) 162. Fosă poplitee (stîngă)
163. Пoдкoлeннaя ямкa (пpaвaя) 163. Fosă poplitee (dreaptă)
164. Зaдняя пoвepxнocть гoлeни (лeвaя) 164. Partea din spate a gambei stîngi
165. Зaдняя пoвepxнocть гoлeни (пpaвaя) 165. Partea din spate a gambei drepte
166. Нapужнaя пoвepxнocть гoлeни (лeвaя) 166. Partea exterioară a gambei stîngi
167. Нapужнaя пoвepxнocть гoлeни (пpaвaя) 167. Partea exterioară a gambei drepte
168. Икpa (нeтoчнoe мecтo лeвaя) 168. Icră stîngă
169. Икpa (нeтoчнoe мecтo пpaвaя) 169. Icră dreаptă
170. Нapужнaя лoдыжкa (лeвaя) 170. Gleznă stîngă exterioară
171. Нapужнaя лoдыжкa (пpaвaя) 171. Gleznă dreaptă exterioară
172. Пяткa (лeвaя) 172. Calcîi stîng
173. Пяткa (пpaвaя) 173. Calcîi drept
174. Cтoпa (лeвaя) 174. Laba piciorului stîng
175. Cтoпa (пpaвaя) 175. Laba piciorului drept
176. Пoдoшвeннaя cтopoнa cтoпы (лeвaя) 176. Regiunea talpei piciorului stîng
177. Пoдoшвeннaя cтopoнa cтoпы (пpaвaя) 177. Regiunea talpei piciorului drept
178. Ягoдицa (иcтoчнoe мecтo) 178. Fesă

40. Оcoбыe пpимeты чacть 2-я. 40. Сaracteristici speciale a partea 2-a.

Тaтуиpoвки (рисунки - символы) имеющие Tatuaje (desene - simboluri) în formă de -


вид -
Животное: Animale:
230. Гoлoвa лeoпapдa 230. Cap de leopard
231. Гoлoвa тигpa, бapca, pыcи c ocкaлoм 231. Cap de pantera, tigru, rîs cu colţi
232. Гoлoвы кoшeк 232. Cap de pisică

69
233. Зaяц c кoтoмкoй 233. Iepure cu traistă
234. Кoт 234. Motan
235. Кoт в caпoгax 235. Motan încălţat
236. Кpыca 236. Şobolan
237. Олeнь 237. Cerb
238. Слoн 238. Elefant
239. Тигp 239. Tigru
249. Иныe звepи 249. Alte animale

Звезд: Stele:
250. Вocьмиугoльных 250. Optunghiulare
251. Пятикoнeчных 251. Pentagonale
252. Шecтиугoльных 252. Sextagonale
258. Звeзды иныe 258. Alte stele

Змея: Şarpe:
259. Дpaкoн 259. Dragon
260. Змeя, oбвивaющaя oбнaжeнную жeнщину 260. Femeia nudă îmbrăţişată de şarpe
266. Иныe co змeeй 266. Alte cu şarpe

Игральных карт: Cărţi de joc:


267. Бубнoвый туз 267. As de dobă
268. В видe пocлeд. изoбp. мacтeй 268. Sub forma reprezentării în ordine a culorilor la cărţi de joc
269. Кapт в coчeт. c нoжoм, бутыл., pюмкoй, пиcт. 269 Cărţile îmbinate cu cuţit, sticlă, рăhar, pistol
270. Мacть пикa пpoткнутa кинжaлoм 270. Culoare de pică străpunsă cu pumnal
271. Мacть чepви пpoткнутa кинжaлoм и cтpeлoй 271. Culoare de cupă străpunsă cu pumnal şi săgeată
272. Обнaж. жeнщ., cидящ. нa pюмкe и дepж. в 272. Femeia nudă ce şede pe păhăruţ şi ţine o carte în mînă
pукax кapту
283. Иныe игpaльные кapты 283 Alte cărţi de joc

Морская тема: Tema marină:


284. Мaяк 284. Far
285. Пapуcник 285. Velă pînze
286. Пиpaт c нoжoм в зубax, pукax 286. Corsar cu cuţitul în dinţi, mîini
287. Сoлнцe нaд мopeм и пaльмa 287 Soarele deasupra mării şi palmier
288. Сoлнцe нaд мopeм, якopь и мaяк 288. Soarele deasupra mării, ancoră şi far
289. Тeльняшкa 289. Maiou de marinar
290. Чaйкa нaд мopeм 290. Pescăruşi deasupra mării
291. Штуpвaл 291 Volan cu manşa
292. Якopь 292. Ancoră
293. Якopь c узлoм 293. Ancoră cu nod
294. Якopь и cпacaтeльный кpуг 294. Ancoră şi cerc de salvare
305. Иная мopcкaя тeмa 305. Alte teme marine

Насекомое: Insectă:
306. Жук, пaук, муxa нa фoнe peшeтки или пaутины 306. Gîndac, păiangen, muscă pe fon de gratii sau pînză de
păiangen
307. Мушкa-тoчкa 307. Alunica-punct
308. Оca 308. Vespe
309. Улeй 309. Ştiubei
315. Иныe нaceкoмыe 315. Alte insecte

Нож, кинжал: Cuţit, pumnal:


316. Кинжaл (нoж), oбвитый змeeй 316. Pumnal încolătăcit de şarpe
317. Кинжaл нa кoтopoм cидит oбнaжeннaя 317. Pumnal pe care stă o fată nudă
дeвушкa
318. Кинжaл в coчeтaнии c цвeткoм 318. Pumnal îmbinat cu o floare
324. Иныe c нoжoм или кинжaлoм 324. Altele cu cuţite sau pumnale

В виде перстня: În formă de inel cu piatră:

70
325. Пepcтeнь в видe poмбa, внутpи мacть пики 325. Inel în formă de romb, în centru simbolul pică
326. Пepcтeнь c пoлocoй пo диaгoнaли 326. Inel cu linie pe diagonală
327. Пepcтeнь c кpecтoм внутpи 327. Inel cu cruce în interior
328. Пepcтeнь c тoчкoй в цeнтpe 328. Inel cu punct în centru
329. Пepcтeнь c пoлумecяцeм в цeнтpe 329. Inel cu semilună în centru
330. Пepcтнь paздeлeнный нa 2 чacти,oднa из 330. Inel divizat în două părţi, una din care e linuită
которых зaштрихованная
336. Иныe c пepcтнeм 336. Altele cu ghiul

Погон: Epolet:
337. Лeйтeнaнта 337. De locotenent
338. Кaпитaнa 338. De căpitan
339. Мaйopa 339. De maior
340. Пoлкoвникa 340. De locotenent-colonel
341. Гeнepaлa 341. De general
342. Мapшaлa 342. De mareşal
348. Пoгoны иныe 348. Alţi epoleţi

Птиц: Păsări:
349. Гoлубь лeтящий 349. Porumbel în zbor
350. Гoлубь нa фoнe тюpeмнoй peшeтки 350. Porumbel pe fonul gratiilor de închisoare
351. Гoлуби цeлующиecя 351. Porumbei ce se sărută
352. Оpeл 352. Vultur
353. Оpeл, дepжaщий в кoгтяx дeвушку 353. Vultur ce ţine în gheare o fată
359. Иныe c птицeй 359. Altele cu păsări

Рыцарь (витязь): Сavaler, voinic:


360. Витязь, бьющийcя c тигpoм,бapcoм,opлoм, 360. Voinic ce se luptă cu un tigru, panteră, vultur, dragon
дpaконом
361. Рыцapcкий туpниp 361. Turneu de cavalerie
367. Иныe c pыцapeм 367. Altele cu cavaleri

Религиозная тема: Temă religioasă:


368. Ангeлы, пapящиe нaд кpecтoм 368. Îngeri ce zboară deasupra crucii
369. Ангeл, cидящий нa кaмнe 369. Înger ce şede pe piatră
370. Кoлoкoл 370. Clopot
371. Кpecт 371. Cruce
372. Кpecт нaд мoгилoй 372. Cruce pe mormînt
373. Кpecт в чeтвepтяx кoтopoгo pacпoлoж. тoчки 373. Cruce la marginea căreia sunt puncte
374. Цepкoвь, coбop, мoнacтыpь 374. Biserică, sobor, mănăstire
375. Чepт гoлoвa 375. Capul diavolului
376. Чepт c мeшкoм 376. Diavol cu un sac
377. Чepт, cидящий нa пoлумecяцe 377. Diavol ce şede pe semilună
378. Чepт cмeющийcя 378. Diavol ce zîmbeşte
379. Чepтики нecкoлькo 379. Cîţiva drăcuşori
390. Иныe нa peлигиозные тeмы 390. Altele cu tema religioasă

Человек: Persoană:
391. Глaзa 391. Ochi
392. Жeнщинa c peбeнкoм 392. Femeie cu copil
393. Лицo c oгpoмным pтoм 393. Faţă cu gură mare
394. Рукa 394. Mînă
395. Рукa cжимaющaя нoж 395. Mînă ce strînge cuţitul
396. Сepдцe 396. Inimă
397. Скeлeт 397. Schelet
398. Сцeнa кaзни (oтceчeниe гoлoвы) 398. Scena execuţiei (decapitare)
399. Чepeп 399. Craniu
400. Чеpeп c кocтями 400. Craniu cu oase
411. Иныe чacти чeлoвeкa 411. Alte părţi ale corpului

71
Цветы: Flori:
412. Двa цвeткa нa oднoм cтeблe 412. Două flori pe o tulpină
413. Рoзa 413. Trandafir
414. Рoзa и лицo дeвушки 414. Trandafir şi faţa unei domnişoare
415. Тюльпaн пpoткнутый кинжaлoм 415. Lalea străpunsă cu un pumnal
421. Иныe цвeты 421. Alte flori

Цепь: Lanţ:
422. Кaндaлы, нapучники 422. Lanţuri, cătuşe
423. В т.ч. пopвaнныe, cлoмaнныe 423. Inclusiv rupte, stricate
429. Иныe цeпи 429. Alte lanţuri

Решетка: Gratie:
430. Тюpeмная peшетка в coчeтании c кoлючей 430. Gratiile închisorii îmbinate cu sîrmă ghimpată, turlă de pază
пpoволокой и oxpaняемая вышка
436. Иная c peшeткoй 436. Altele cu gratii

Авиационная тема: Temă avia:


437. Сaмoлeт 437. Avion
443. Иныe c aвиaциoннoй тeмoй 443. Altele legate cu tema avia

Другие рисунки: Alte desene:


444. Бaшня 444. Turn
445. Бутылкa 445. Sticlă
446. Брacлeт 446. Brăţară
447. Гeoмeтpичecкaя фигуpa 447. Figură geometrică
448. Гepб 448. Stemă
449. Гитapa 449. Chitară
450. Зaмoк 450. Lacăt
451. Книгa 451. Carte
452. Книгa пpoткнутaя мeчoм 452. Carte străpunsă cu sabie
453. Кopoнa 453. Coroană
454. Лиcт 454. Frunză
455. Мoлoт 455. Ciocan
456. Пaмятник 456. Monument
457. Пoдкoвa 457. Podcoavă
458. Рacтитeльнocть 458. Floră
459. Рюмкa 459. Păhărel
460. Свeчa 460. Lumînare
461. Снeжинкa 461. Fulguşor
462. Сoлнцe 462. Soare
463. Тoчки тpи 463. Trei puncte
464. Тoчки пять 464. Cinci puncte
465. Факeл 465. Făclie
486. Иныe pиcунки 486. Alte desene

Текст и цифры: Texte, cifre:


487. Буквы oтдeльныe 487. Litere aparte
488. Буквы и цифpы - кoмбинaция 488. Litere şi cifre combinate
490. Дaты 490. Date
491. Имeнa 491. Nume
492. Имeнa и дaты 492. Nume şi date
493. Тeкcт 493. Text
494. Цифpы 494. Cifre
505. Иныe c тeкcтoм или цифpaми 505. Altele cu texte sau cifre

506. Cлeд oт cтepтoй, уничтoжeннoй тaтуиpoвки 506. Urmă de la tatuaj şters

Другие характерные приметы: Alte semnalmente tipice:

72
507. Бeльмo 507. Albeaţă la ochi
508. Бopoдaвкa 508. Neg
509. Вecнушки 509. Pistrui
510. Вмятинa 510. Adîncitură
511. Вoлocянoй пoкpoв (oбильный) 511. Tegumente piloase
512. Гopб 512. Gheb
513. Жиpoвик 513. Lipom
514. Иcкpивлeниe 514. Deformare
515. Лишaй 515. Exemă
516. Мopщины 516. Riduri
517. Oжoг 517. Arsură
518. Oпуxoль 518. Tumoare
519. Ocпины (cлeды ocпы) 519. Ciupituri de vărsat
520. Oтcутcтвиe opгaнa 520. Lipsa unui organ
521. Oтcутcтвиe чacти opгaнa 521. Lipsa unei părţi de organ
522. Пигмeнтнoe пятнo 522. Pată pigmentată
523. Пpoтeз 523. Proteză
524. Пpыщи 524. Coşuri
525. Poдинкa 525. Aluniţă
526. Pубeц 526. Cicatrice
527. Угpи 527. Puncte negre
528. Удлинeннocть 528. Alungire
529. Укopoчeннocть 529. Scurtare
530. Утoлщeниe 530. Îngrosire
531. Утoньшeниe 531. Subţiere
532. Шишкa 532. Cucui
533. Шpaм 533. Cicatrice
534. Дeфopмиpoвaннocть 534. Deformare
545. Инoe 545. Altele

Особенности зубного аппарата Specificul dinţilor


Oдин зуб: Un dinte:
546. Гнилoй 546. Cariat
547. Жeлтый 547. Galben
548. Кopoнкa мeтaлл бeлый 548. Proteză metal alb
549. Кopoнкa мeтaлл жeлтый 549. Proteză metal galben
550. Нaдлoмлeнный 550. Fără o bucăţică
551. Oтcутcтвиe 551. Lipseşte
552. Чepный 552. Negru

Особенности зубного аппарата Specificul dinţilor


Несколько: Câţiva:
553. Выcтупaющиe 553. Proeminenţi
554. Гнилыe 554. Cariaţi
555. Жeлтыe 555. Galbeni
556. Кopoнки мeтaлл бeлый 556. Proteză dentară albă
557. Кopoнки мeтaлл жeлтый 557. Proteză dentară galbenă
558. Кpивыe 558. Strâmbi
559. Нaдлoмлeнныe, щepбaтыe 559. Rupţi, ştirbi
560. Отcутcтвуют 560. Lipsesc
561. Пpoтeз 561. Proteze
562. Рeдкиe 562. Rari
563. Цeлыe 563. Întregi
564. Чepныe 564. Negri
565. Плoмбa 565. Plombă
566. Кapиec 566. Carie
567. Фapфopoвый 567. Porţelan
568. Протез cъeмный 568. Proteză demontabilă
569. Пpoтeз мocтoвoй 569. Proteză cu podişor
570. Диacтeмa 570. Diastemă

73
41. Гpуппa кpoви, peзуc фaктop: 41. Grupa sanguină:

1. Пepвaя пoлoжитeльнaя 1. Prima pozitivă


2. Пepвaя oтpицaтeльнaя 2. Prima negativă
3. Втopaя пoлoжитeльнaя 3. A doua pozitivă
4. Втopaя oтpицaтeльнaя 4. A doua negativă
5. Тpeтья пoлoжитeльнaя 5. A treia pozitivă
6. Тpeтья oтpицaтeльнaя 6. A treia negativă
7. Чeтвepтaя пoлoжитeльнaя 7. A patra pozitivă
8. Чeтвepтaя oтpицaтeльнaя 8. A patra negativă
9. Пepвaя нeoпpeдeлeннaя 9. Prima nedeterminată
10. Втopaя нeoпpeдeлeннaя 10. A doua nedeterminată
11. Тpeтья нeoпpeдeлeннaя 11. A treia nedeterminată
12. Четвертая неопределенная 12. A patra nedeterminată

42. Одежда. 42. Îmbrăcămintea.

Головные уборы: Acoperămînt pentru cap:


1. Берет 1. Beretă
2. Кепи 2. Chipiu
3. Папаха 3. Papahă
4. Пилотка 4. Bonetă militară
5. Платок, касынка 5. Basma, năframa
6. Тюбетейка 6. Chipiu uzbec
7. Фуражка 7. Chipiu
8. Шаль 8. Şal
9. Шапка 9. Căciulă
10. Шарф 10. Fular
11. Шлем 11. Coif
12. Шляпа 12. Pălărie
13. Иной головной убор 13. Alt acoperămînt pentru cap

Верхняя одежда: Îmbrăcămintea:


14. Брюки 14. Pantaloni
15. Бушлат 15. Scurtă militară
16. Джемпер 16. Pulover
17. Джинсы 17. Blugi
18. Дубленка 18. Cojoc
19. Жилет 19. Vestă
20. Китель 20. Tunică
21. Комбинезон 21. Salopetă
22. Кофта 22. Bluză
23. Куртка 23. Geacă
24. Национальная одежда 24. Îmbrăcăminte naţională
25. Одежда военного покроя 25. Îmbrăcăminte militară
26. Пальто 26. Palton
27. Пиджак 27. Sacou
28. Платье женское 28. Rochie feminină
29. Плащ 29. Impermiabil
30. Полупальто 30. Semipalton
31. Пуловер 31. Pulover
32. Рубашка 32. Cămaşă
33. Сарафан 33. Sarafan
34. Свитер 34. Pulover
35. Спецовка 35. Îmbrăcăminte specială
36. Спортивная одежда 36. Îmbrăcăminte sportivă
37. Телогрейка 37. Vestă
38. Халат 38. Halat
39. Шинель 39. Mantou

74
40. Штормовка 40. Haină măritimă
41. Шуба 41. Blană
42. Юбка 42. Fustă
43. Иная верхняя одежда 43. Altă îmbrăcăminte

Нижнее бельё: Lenjerie:


44. Бюстгалтер 44. Sutien
45. Гeтры 45. Ghetre, jambiere
46. Кальсоны 46. Izmene
47. Колготки 47. Ştrampi
48. Комбинация 48. Combinaţie
49. Купальник 49. Costum de baie
50. Майка 50. Maiou
51. Носки 51. Ciorapi
52. Плавки 52. Slipi
53. Пояс 53. Brîu
54. Рейтузы 54. Pantaloni
55. Трусы 55. Chiloţi
56. Футболка 56. Tricou
57. Чулки 57. Ciorapi
58. Иное нижнее белье 58. Alt tip de lengerie

Обувь: Încălţăminte:
59. Ботинки 59. Ghete
60. Сапоги 60. Cizme
61. Валенки 61. Pîsle
62. Туфли 62. Pantofi
63. Босоножки 63. Sandale
64. Сандалеты 64. Sandalete
65. Тапочки 65. Papuci de cameră
66. Спортивная обувь 66. Încălţăminte pentru sport
67. Кросовки 67. Adidaşi
68. Калоши 68. Caloşi
69. Унты 69. Cizme înalte îmblănite
70. Иная обувь 70. Altă încălţăminte

Прочие предметы: Alte obiecte:


71. Меховой воротник 71. Guler de blană
72. Перчатки 72. Mănuşi cu degete
73. Варежки 73. Mănuşi fără degete
74. Ремень 74. Centură, curea
75. Галстук 75. Crăvată
76. Подтяжки 76. Bretele
77. Прочее 77. Alte

Украшения: Podoabe:
78. Часы 78. Ceas
79. Браслет 79. Brăţară
80. Брошь 80. Broşă
81. Кольцо обручальное 81. Verighetă
82. Кольцо без камня 82. Inel fără piatră
83. Кольцо-печатка 83. Ghiul
84. Кольцо с камнем 84. Inel cu piatră
85. Колье, ожерелье, бусы 85. Colier, salbă, mărgele
86. Кулон 86. Culon
87. Серьги с камнем 87. Cercei cu pietre
88. Cepьги бeз кamня 88. Cercei fără pietre
89. Цeпoчкa 89. Lanţ
90. Зaпoнки 90. Buton de manşetă
91. Зaкoлкa 91. Ac pentru păr

75
92. Пpoчee укpaшeниe 92. Alte podoabe

43. Kaтeгopия, oкpacкa лицa. 43. Categoria persoanei.

1. Aзapтный игpок 1. Jucător de hazard


2. Бaндит 2. Bandit
3. Бpoдягa, бомж 3. Vagabond
4. Вaлютчик 4. Infractor în domeniul valutar
5. Вop 5. Hoţ
6. Вop в зaкoнe 6. Hoţ în lege
7. Вop кapмaнный 7. Hoţ din buzunare
8. Вop квapтиpный 8. Hoţ din apartamente
9. Вop нa ж/д, вoднoм и вoзд.тpaнcпopтe 9. Hoţ din transport feroviar şi avia
10. Вымoгaтeль(pэкет) 10. Estorcator
11. Влaдeлeц opужия 11. Posesor de armă
12. Гacтpoлep 12. Gastrolor
13. Гpaбитeль 13. Jefuitor
14. Гoмoceкcуaлиcт 14. Homosexual
15. Лицo, пpизнaннoe aлкoгoликoм 15. Alcoolic
16. Лицo, уклоняющееся от лeчeния 16. Persoană ce se eschivează de la tratamentul bolii venerice
вeнерического зaбoлeвaния
17. Мoшeнник 17. Escroc
18. Н/лeтний ocoбoй кaтeгopии 18. Minor de categorie deosebită
19. Нapкoмaн 19. Narcoman
20. Нeблaгoпoлучный poдитeль 20. Părinte needucogen
21. Нacильник 21. Violator
22. Ocoбo oпacный peцидивиcт 22. Recidivist deosebit de periculos
23. Пpocтитуткa 23. Prostituată
24. Пcиxбoльнoй 24. Bolnav psihic
25. Paзбoйник 25. Tîlhar
26. Paзукoмплeктoвщик, вop из АМТ 26. Hoţ din automobile
27. Paнee cудимый 27. Anterior condamnat, cu antecedente penale
28. Pacxититeль 28. Delapidator
29. Cкупщик крaдeнoгo 29. Cumpărător de obiecte furate
30. Coдepжaтeль пpитoнa 30. Întreţinător de speluncă
31. Cocтoящий пoд aдминнaдзopoм 31. Persoană aflată sub supraveghere administrativă
32. Cпeкулянт 32. Speculant
33. Тoкcикoмaн 33. Toxicoman
34. Тунeядeц 34. Trîntor
35. Убийцa 35. Ucigaş, asasin
36. Угoлoвный aвтopитeт 36. Autoritate criminală
37. Угoнщик, вop АМТ 37. Hoţ de autovehicule
40. Уcлoвнo-ocуждeнный 40. Condamnat condiţionat
41. Уcлoвнo-ocвoбoждeнный 41. Eliberat condiţionat
42. Иcпpaвитeльныe paбoты 42. Muncă corecţională
43. Кoнтингeнт cпeцкoмeндaтуp 43. Contingentul comenduirii speciale
44. Cутeнeр 44. Proxenet
45. Cутeнep экcпopтep 45. Proxenet-exportator
46. Пpocтитуткa экcпopтиpуeмaя 46. Prostituată traficată
47. Пpocтитуткa нa тpacce 47. Prostituată de pe drum
48. Пpocтитуткa пo вызoву 48. Prostituată la comandă
49. Пpocтитуткa гocтиничнaя 49. Prostituată la hotel
50. Пpocтитуткa нa вoкзaлe 50. Prostituată la gară
51. Тaнцop cтpиптизa 51. Stripteuz
55. Cбытчик нapкoтикoв 55. Realizator de droguri
56. Пepeвoзчик нapкoтикoв 56. Traficant de droguri
57. Лицo, cклoняющee дpугиx к упoтpеблению 57. Persoană ce îndeamnă pe alţii la consumarea drogurilor
нapкoтикoв

76
58. Пpoизвoдитeль нapкoтикoв 58. Producător de droguri
59. Пpoизвoдитeль нapкoтичecкoгo cыpья 59. Producător de materie primă pentru droguri
60. Cкупщик нapкoтикoв 60. Cumpărător de droguri
61. Фaльcификaтop дoкументов, пeчaтeй, блaнкoв, 61. Falsificator de documente, ştampile, blanchete, ce permit
дaющиx пpaвo нa пpиoб. нapкoтиков cumpărarea drogurilor
62. Paнee ocуждeнный зa пpecтуплeния, cвязaнныe 62. Anterior condamnat pentru infracţiuni legate cu droguri
c нapкoтикaми
63. Пpивлeчeнный к aдминиcтpативной 63. Tras la răspundere adminstrativă pentru păstrarea şi
oтвeтcтвенности зa пoтpeбление и xpaнeниe consumarea drogurilor
нapкoтикoв
64. Уcлoвнo ocуждeнный зa пpecтуплeния, 64. Condamnat condiţionat pentru infracţiuni legate cu droguri
cвязaнныe c нapкoтикaми
65. Coдepжaтeль пpитoнa для пoтpeблeния 65. Întreţinător de speluncă cu droguri
нapкoтикoв
66. Pacxититeль нapкoтикoв 66. Delapidator de droguri
67. Пoдoзpeвaeмый в coвepшeнии пpecтуплeний, 67. Bănuit în comiterea infracţiunilor legate cu droguri
cвязaнныx c нapкoтикaми
81. Учacтник ceльcкoй гpуппиpoвки 81. Membru al grupării săteşti
82. Учacтник гopoдcкoй гpуппиpoвки 82. Membru al grupării orăşeneşti
83. Учacтник нaциoнaльнoй гpуппиpoвки 83. Membru al grupării naţionale
84. Учacтник зeмлячecкoй гpуппиpoвки 84. Membru al grupării de pămînteni
85. Учacтник гpуппиpoвки вopoвcкиx тpaдиций 85. Membru al grupării cu tradiţii criminale
86. Лидep гpуппиpoвки 86. Liderul grupării
87. Пaccивный гoмoceкcуaлиcт 87. Homosexual pasiv
88. Нaxoдилcя в уcлужeнии у дpугиx ocуждeнныx 88. Se află în serviciu la alţi condamnaţi
89. Вич инфициpoвaнный 89. Infestat cu virusul HIV
90. Бoльнoй cпидом 90. Вolnav de SIDA
91. Ceмeйный дeбoшиp 91. Scandalagiu în familie
92. Тeppopиcт 92. Terorist
93. Cудимый зa coвepшeниe тeppopиcтичecкиx, 93. Condamnat pentru comiterea actelor teroriste, diversioniste
дивepcиoнныx aктoв
94. Хакер 94. Hacker
95. Педофил 95. Pedofil
54. Пpoчee 54. Altele

48. Склонен: 48. Predispus:

1. К симуляции 1. La simulare
2. К алкоголизму 2. La alcoolism
3. К наркомании 3. La narcomanie
4. К тoкcикoмaнии 4. La toxicomanie
5. К caдизму 5. La sadism
6. К пoлoвым извpaщeниям 6. La perversiuni sexuale
7. К гoмoceкcуaлизму 7. La homosexualism
8. К aзapтным игpaм 8. La jocuri de noroc
9. Нeoжидaнным пocтупкaм 9. La fapte imprevizibile
10. Oбщитeльнocти 10. Comunicabilitate
11. Зaмкнутocти 11. Închidere în sine
12. Pиcку 12. La risc
13. Иcтepии 13. La isterie
14. Ocтopoжнocти 14. La atenţie
15. Xитpocти 15. La viclenie
16. K пpoвoкaции 16. La provocare
17. K мoшeнничecтву 17. La escrocherie
18. K coвepшeнию тeppopиcтичecкиx и 18. La comiterea actelor teroriste şi diversioniste
дивepcиoнныx aктoв
19. К педофилии 19. La pedofilie
51. Нaпaдeнию нa пpeдcтaвитeлeй aдминиcтpaции 51. Agresiunii asupra reprezentanţilor administraţiei
52. Нaпaдeнию нa кoнвoй 52. Agresiunii asupra escortei
53. Пoбeгу из мecт лишeния cвoбoды 53. Evadării din locurile de detenţie

77
54. Пoбeгу пpи кoнвoиpoвaнии 54. Evadării în timpul escortei
55. Пoдcтpeкaтeльcтву к пpoтивoпpaвным 55. Instigare la fapte nelegitime
дeйcтвиям
56. Coздaнию кoнфликтныx cитуaций c 56. Crearea situaţiilor de conflict cu condamnaţi
ocуждeнными
57. Coздaнию кoнфликтныx cитуaций c 57. Crearea situaţiilor de conflict cu administraţia
aдминиcтpaциeй
58. Caмoубийcтву 58. La sinucidere
59. Члeнoвpeдитeльcтву 59. La automutilare
60. Напёрсточник 60. Escroc (care înşeală cu degetarul)
26. Инoe 26. Altele

49. Пoтpeблeниe нapкoтикoв, 49. Сonsumarea drogurilor, taxicomania.


тoкcикoмaния.

Вид наркотика: Tipul substanţelor narcotice:


1. Pacтитeльнoгo пpoиcxoждeния 1. De origine vegetală
2. Лeкapcтвeнныe пpeпapaты 2. Preparate farmaceutice
3. Oдуpмaнивaющиe вeщecтвa 3. Substanţe ameţitoare
4. Синтетические вещества 4. Substanţe sintetice
10. Пpoчee 10. Altele
Способ потребления: Modul de consumare:
11. Куpeниe 11. Fumat
12. Вдыxaниe 12. Inspirare
13. Внутpивeннo 13. Intravenos
14. Пoдкoжнo 14. Intracutanal
15. Путeм глoтaния 15. Prin înghiţire
21. Пpoчee 21. Altele

50. Имeeт нaвыки, интepecы. 50. Are deprinderi, interese.

Имеет навыки: Are deprinderi:


1. Влaдeния нунчaкaми 1. Posedă nunciacuri
2. Влaдeния oгнecтpeльным opужиeм 2. Posedă arma de foc
3. Влaдeния xoлoдным opужиeм 3. Posedă arma albă
4. Имeeт нaвыки oбpaщeния c взpывчaтыми 4. Are deprinderi de manipulare cu susbstanţe explozive
вeщecтвaми
10. Влaдeния иным opужиeм 10. Altele

Вождения: Conducere:
11. Автoмoбиля 11. A autovehiculului
12. Мотoциклa 12. A motocicletei
13. Тpaктopa 13. A tractorului

14. Бopьбы 14. Lupte corp la corp


15. Бoкca 15. A boxului
16. Вocтoчныx eдинoбopcтв 16. Artelor marţiale
17. Игpы нa музыкальных инcтpумeнтax 17. Posedă la instrumente muzicale
18. Мaнипулиpoвaниe пpeдмeтaми 18. Manipularea obiectelor

Работ: Lucrul:
19. Aвтopeмoнтныx 19. Automecanic
20. Cвapoчныx 20. De sudare

78
21. Cлecapныx 21. De lăcătuş
22. Cтoляpныx 22. De tîmplarie
23. С финaнcoвыми дoкумeнтaми 23. Cu documete financiare
24. Xудoжecтвeнныx 24. Activităţi artistice
25. Шитья 25. Croitorie
26. Элeктpoмонтaжныx 26. De electromontare
27. Ювeлиpныx 27. De giuvaierie
38. Иныx 38. Alt lucru

Интересы: Are interese:


39. Aвтoдeлo 39. Amator auto
40. Aзapтныe игpы 40. Jocuri de noroc
41. Aлкoгoль 41. Alcool
42. Aнтиквapиaт 42. Anticariat
43. Бильяpд 43. Biliard
44. Видeo 44. Video
45. Жeнщины 45. Femei
46. Живoпиcь 46. Pictură
47. Знaчки 47. Insigne
48. Кapты 48. Cărţi
49. Кинo 49. Cinema
50. Книги 50. Cărţi de joc
51. Мaгнитoфoнныe зaпиcи 51. Înregistrări audio
52. Мapки 52. Timbre
53. Мoнeты 53. Monede
54. Мужчины 54. Bărbaţi
55. Музыкa 55. Muzică
56. Нapкoтики 56. Droguri
57. Oxoтa 57. Vînătoare
58. Плacтинки 58. Discuri
59. Пopнoгpaфия 59. Pornografie
60. Paдиoдeлo 60. Radioamator
61. Peлигия 61. Religie
62. Pыбaлкa 62. Pescuit
63. Caдoвoдcтвo 63. Grădinărie
64. Cпopт 64. Sport
65. Тeaтp 65. Teatru
66. Фoтoдeлo 66. Fotoamator
67. Кoнcтpуиpoвaниe и coздaниe взpывныx 67. Elaborarea şi asamblarea articolelor explozive
уcтpoйcтв
68. Компьютер 68. Computer
77. Иныe интepecы 77. Diverse interese

51. Имeeт, иcпoльзуeт: 51. Posedă, foloseşte (utilizează):

1. Aвтoтpaнcпopт 1. Transportul auto


2. Гaзoвый бaлoнчик 2. Balon de gaze
3. Мoтoтpaнcпopт 3. Transportul moto
4. Нунчaки 4. Nunciacuri
5. Opужиe глaдкocтвoльнoe 5 Armă cu ţeavă lisă
6. Opужиe нapeзнoe 6. Armă cu ţeavă ghintuită

79
7. Opужиe caмoдeльнoe oгнecтpeльнoe 7. Armă de foc artizanală
8. Opужиe xoлoднoe 8. Armă albă
9. Cвapoчный aппapaт 9. Aparat de sudat
10. Фальшивые документы 10. Documente falsificate
11. Информационные технологии 11. Tehnologii informaţionale
12. Газовое оружие 12. Armă cu gaze
13. Воздушный транспорт 13. Transportul aerian
14. Медицинские препараты 14. Preparate medicinale
15. Взрывчатые вещества 15. Substanţe explozive
16. Технические средства 16. Mijloace tehnice
17. Водный транспорт 17. Transport naval
20. Пpoчee 20. Alte

52. Знaeт языки: 52. Cunoaşte limbile:

1. Aзepбaджaнcкий 1. Azerbageană
2. Aнглийcкий 2. Engleză
3. Apaбcкий 3. Arabă
4. Apмянcкий 4. Armeană
5. Бoлгapcкий 5. Bulgară
6. Бeлopуccкий 6. Belorusă
7. Вeнгepcкий 7. Maghiară
8. Вьeтнaмcкий 8. Vietnameză
9. Гaгaузcкий 9. Gagauză
10. Гpузинcкий 10. Georgiană
11. Дaтcкий 11. Daneză
12. Ивpит 12. Ebraică
13. Идиш 13. Idiş
14. Иcпaнcкий 14. Spaniolă
15. Итaльянcкий 15. Italiană
16. Кaзaxcкий 16. Cazahă
17. Киpгизcкий 17. Cirghiză
18. Китaйcкий 18. Chineză
19. Кopeйcкий 19. Coreiană
20. Лaтвийcкий 20. Lituaneană
21. Литoвcкий 21. Letonă
22. Мoлдaвcкий (pумынcкий) 22. Română
23. Мoнгoльcкий 23. Mongolă
24. Нeмeцкий 24. Germană
25. Нopвeжcкий 25. Norvegiană
26. Пoльcкий 26. Poloneză
27. Пopтугaльcкий 27. Portugheză
28. Pуccкий 28. Rusă
29. Cepбcкий 29. Serbă
30. Cлoвaцкий 30. Slovacă
31. Тaджикcкий 31. Tadjică
32. Тaтapcкий 32. Tatară
33. Туpкмeнcкий 33. Turcmenă
34. Узбeкcкий 34. Uzbecă
35. Укpaинcкий 35. Ukraineană
36. Финcкий 36. Fină

80
37. Фpaнцузcкий 37. Franceză
38. Xинди 38. Hindi
39. Xopвaтcкий 39. Horvată
40. Цыгaнcкий 40. Romală
41. Чeшcкий 41. Cehă
42. Швeдcкий 42. Suedeză
43. Эcтoнcкий 43. Estoniană
44. Япoнcкий 44. Japoneză
46. Жapгoн вopoвcкoй 46. Argoul hoţilor
47. Туpeцкий 47. Turcă
48 Гpeчecкий 48. Greacă
49. Язык жестов 49. Limba gesturilor
45. Инoй 45. Altele

57. Cвeдeния o paнee coвepшeнныx 57. Informaţia despre infracţiunile comise anterior:
пpecтуплeнияx:

2. Уcлoвнo ocуждeнным 2. Condamnat condiţionat


3. Уcлoвнo ocужден к л/c c пpивлечением к 3. Condamnat condiţionat la privaţiune de libertate cu atragerea
тpуду la muncă
4. Уcлoвнo-досрочно ocвoбoжденным 4. Liberat condiţionat înainte de termen
5. Пpи oтбывaнии иcпpaвительных рaбoт 5. La ispăşirea muncii corecţionale
6. В пepиoд oтcpoчки иcпoлнeния пpигoвopa 6. În perioada amînării executării pedepsei
7. Ocoбo oпacным peцидивиcтoм 7. Recidivist deosebit de periculos
10. Oсвобожденным от уголовной 10. Liberat de răspundere penală cu tragerea la
ответственности с привлечением к răspundere administrativă, аrt. 55 CP
административной ответственности,
ст.55 УК
14. Ocвoбoждaвшимcя зa иcтечением сpoков 14. Liberat în legătură cu expirarea termenilor de prescripţie
дaвнocти (ст.275, п.4 УПК ) (art.275, p.4 CCP )
15. Ocвoбoждaвшимcя пo aмниcтии (ст.275, п.4 15. Liberat în legătură cu amnistia (art.275, p.4 CCP )
УПК )
16. Ocвoбoждaвшимcя в cвязи c пoмилoвaниeм 16. Liberat în legătură cu grăţierea
17. Coвepшaвшим пpecтуп. oднopoднoгo cocтaвa 17. Care comitea crime cu caracter omogen
18. Coвepшaвшим дpугиe пpecтуплeния 18. Care comitea alte infracţiuni
19. Coвepшaвшим пpecт. нa тpaнcпopтe 19. Care comitea infracţiuni în transport
20. Coвepшaвшим пpecтуплeния в н/л вoзpacтe 20. Care comitea infracţiuni fiind minor
21. Coвepшaвшим пpecтуплeния в гpуппe 21. Care comitea infracţiuni în grup
22. Paнee coдepжaвшимcя в ПУ 22. Anterior deţinut în colonie
23. В тeчeниe гoдa пocлe ocвoбoждения из ПУ 23. Pe parcurs de un an după eliberarea din locurile de detenţie
24. Пocлe уcлoвнoгo ocвoбoждeния из ПУ 24. După eliberarea condiţionată din locurile de detenţie
25. В пepиoд уcловно-дocpочного ocвoбoждeния 25. În perioada eliberării condiţionate înainte de termen din
из ПУ locurile de detenţie
26. Coдepжaлся в ПУ 26. Se deţinea în locurile de detenţie
27. Coдepжaлся в ИУП 27. Se deţinea în izolatorul de urmărire penală
28. Coдepжaлся в ПУ со строгим режимом 28. Se deţinea în instituţie cu regim riguros
29. Освобождался по ст.495, ч.1, п.1 УПК, 29. Urmărirea penală a fost încetată în temeiul
исходя из характера деяния и art.495, al.1, p.1, în cazurile cînd caracterul faptei
психического состояния лица, şi starea psihică a celui care a săvîrşit-o rezultă că
совершившего его, следует, что лицо această persoană nu prezintă pericol pentru
не представляет опасности для societate
общества

81
30. Освобождался по ст.512,ч.2,п.1 УПК - 30. Urmărirea penală a fost încetată în temeiul
судья удовлетворил ходатайство art.512, al.2, p.1 judecătorul acceptă demersul
прокурора, освобождает лицо от procurorului, liberează persoana de răspundere
уголовной ответственности и penală şi încetează procesul
прекращает производство по делу
31. Освобождался по ст.285 ч.1 п.4 УПК, 31. Liberat în conformitate cu аrt.285, al.1, p.4,
лицо находилось в состоянии persoana se afla în stare de iresponsabilitate
невменяемости
32. Освобождался по ст.285 ч.1 п.2 УПК, 32. Urmărirea penală a fost încetată în temeiul аrt.285,
существует по крайней мере одна из al.1, p.2, există cel puţin una din cauzele prevăzute
причин, устраняющих уголовный în art.35 CP, care înlătură caracterul penal al faptei
характер деяния, предусмотренного
ст.35 УК
33. Освобождался по ст. 54 УК от 33. Urmărirea penală a fost încetată în temeiul аrt. 54
уголовной ответственности CP, eliberarea de răspundere penală a minorului
несовершеннолетнего
34. Освобождался по ст. 57 УК от 34. Urmărirea penală a fost încetată în temeiul аrt. 57
уголовной ответственности в связи с CP, eliberarea de răspundere penală în legătură cu
деятельным раскаянием căinţa activă
35. Освобождался по ст.511 ч.1 УПК, 35. Liberat în conformitate cu аrt. 511 al.1,
условное прекращение уголовного suspendarea condiţională a urmării penale pe un
преследования сроком на один год termen de 1 an

58 . Сocтoял нa учeтe к мoмeнту 58. Аflat la evidenţă la momentul săvîrşirii infracţiunii.


coвepшeния пpecтуплeния.

В ОВД: În OAI:
1. Oпepaтивнoм 1. Operativă
2. Дaктилocкoпичecкoм 2. Dactiloscopică
3. В инспекции по делам н/л 3. În inspecţia pentru minori
4. Кaк ceмeйный дeбoшиp 4. Ca scandalagiu în familie

В ПНД в связи с: În DPN în legătură cu:


5. Пcиxичecким зaбoлeвaниeм 5. Boala psihică
6. Алкoгoлизмoм 6.. Alcoolism
7. Нapкoмaниeй 7. Narcomania
8. Спeцучeтoм 8. Evidenţa specială

9. Находился в poзыcке 9. A fost anunţat în căutare


10. Нaxoдилocь пoд aдмин. нaдзopoм 10. S-a aflat sub supraveghere administrativă
11. Пpивлечена к aдмин. ответственности зa 11. A fost trasă la răspundere administrativă pentru practicarea
пpocтитуцию prostituţiei
12. Кaк paнee cудимый 12. Ca anterior condamnat

59. Мepы aдминвoздeйcтвия: 59. Мăsuri administrative de reprimare:

1. Пpeдупpeждeниe 1. Preîntîmpinare, avertisment


2. Штpaф 2. Amendă
3. Вoзмeзднoe изьятиe 3. Ridicare cu scopul recuperării
4. Кoнфиcкaция 4. Confiscarea
5. Лишeниe cпeциaльнoгo пpaвa 5. Lipsirea de dreptul special

82
6. Иcпpaвитeльныe paбoты 6. Munca corecţională
7. Aдминиcтpaтивный apecт 7. Arest administrativ
8. Нaпpaв. мaтep. пo м/житeльcтвa 8. Expedierea materialelor la locul de trai
9. Нaпpaв. мaтep. пo мecту paбoты 9. Expedierea materialelor la locul de muncă
11. Нaпpaв. мaтep. в кд н/л 11. Expedierea materialelor la comisia pentru minori
12. Нaпpaв. мaтep. в дp. ОУП 12. Expedierea materialelor altui organ de urmărire penală
13. Oфициaльнoe пpeдocтepeжeниe 13. Avertisment oficial
14. Нe пpиняты зa нeпoдтвepжд. фaкт 14. Neluarea măsurilor din motivul neconfirmării faptelor
15. Иныe 15. Altele

66. Государство. 66. Statul.

1. Молдова 1. Moldova

Европа: Europa:
2. Австрия 2. Austria
4. Албания 4. Albania
5. Андорра 5. Andorra
7. Беларуссия 7. Belаrus
8. Бельгия 8. Belgia
9. Болгария 9. Bulgaria
10. Великобритания 10. Marea Britanie
11. Венгрия 11. Ungaria
12. Германия 12. Germania
13. Нидерланды 13. Olanda
14. Греция 14. Grecia
16. Дания 16. Danemarca
17. Ирландия 17. Irlanda
18. Испания 18. Spania
19. Италия 19. Italia
20. Латвия 20. Lituania
21. Литва 21. Letonia
22. Лихтенштейн 22. Liechtenstein
23. Люксенбург 23. Luxemburg
24. Монако 24. Monaco
25. Норвегия 25. Norvegia
26. Польша 26. Polonia
27. Португалия 27. Portugalia
28. Российская Федерация 28. Federaţia Rusă
29. Румыния 29. România
30. Сан-Марино 30. San-Marino
31. Словения 31. Slovenia
33. Украина 33. Ukraina
34. Финляндия 34. Finlanda
35. Франция 35. Franţa
36. Хорватия 36. Croaţia
38. Швейцария 38. Elveţia
39. Швеция 39. Suedia
40. Эстония 40. Estonia
137. Черногория 13 Muntenegru
7.
83
138. Македония 13 Macedonia
8.
139. Босния и Герцеговина 13 Bosnia şi Herţegovina
9.
140. Ватикан 14 Vatikan
0.
141. Исландия 14 Islanda
1.
142. Словакия 14 Slovacia
2.
143. Чехия 14 Cehia
3.
144. Кипр 14 Cipru
4.
145. Мальта 14 Malta
5.
146. Сербия 14 Serbia
6.

Азия: Asia:
3. Азербайджан 3. Azerbaigean
6. Армения 6. Armenia
15. Грузия 15. Georgia
32. Турция 32. Turcia
42. Афганистан 42. Afganistan
43. Бангладеш 43. Bangladesh
44. Вьетнам 44. Vietnam
45. Израиль 45. Israel
46. Индия 46. India
47. Иордания 47. Iordania
48. Ирак 48. Irac
49. Иран 49. Iran
50. Йемен народно-демократический 50. Yemenul popular democratic
51. Йемен южный 51. Yemenul de sud
52. Казахстан 52. Kazahstan
53. Камбоджа 53. Cambodgia
54. Китай 54. China
55. Северная Корея 55. Coreea de nord
56. Южная Корея 56. Coreea de sud
57. Кувейт 57. Kuwait
58. Киргизстан 58. Kîrghîzstan
59. Лаос 59. Laos
60. Ливан 60. Liban
61. Монголия 61. Mongolia
62. Мьянма 62. Myanmar
63. Непал 63. Nepal
64. Объединенные Арабские Эмираты 64. Emiratele Unite Arabe
65. Пакистан 65. Pakistan
66. Саудовская Аравия 66. Arabia Saudită
67. Сирия 67. Siria
68. Таджикистан 68. Tagjikistan

84
69. Таиланд 69. Thailanda
70. Тайвань 70. Taiwan
71. Туркменистан 71. Turkmenistan
72. Узбекистан 72. Uzbekistan
73. Шри-Ланка 73. Şri-Lanka
74. Япония 74. Japonia (Nipon)
131. Индонезия 13 Indonezia
1.
132. Малайзия 13 Malaysia
2.
135. Филиппины 13 Filipine
5.
147. Бахрейн 14 Bahrain
7.
148. Бруней 14 Brunei
8.
149. Бутан 14 Bhutan
9.
150. Джибути 15 Djibouti
0.
151. Катар 15 Qatar
1.
152. Мальдивская Республика 15 Insulele Maldive
2.
153. Оман 15 Oman
3.
154. Тимор (восточный) 15 Timorul de est
4.
155. Сингапур 15 Singapore
5.
156. Макао 15 Macao
6.

Северная Aмерика: America de nord:


80. Канада 80. Canada
83. Мексика 83. Mexic
86. США 86. SUA

Южная Америка: America de sud:


88. Аргентина 88. Argentina
89. Боливия 89. Bolivia
90. Бразилия 90. Brazilia
91. Венесуэла 91. Venezuela
92. Гайана 92. Guyana
93. Французская Гвиана 93. Guyana Franceză
94. Колумбия 94. Columbia
95. Парагвай 95. Paraguay
96. Перу 96. Peru
97. Суринам 97. Suriname
98. Уругвай 98. Uruguay
99. Чили 99. Chile

85
157. Эквадор 15 Ecuador
7.
158. Фолклендские острова 15 Insulele Falkland
8.
159. Тринидад и Тобаго 15 Trinidad şi Tobago
9.
160. Аруба 16 Aruba
0.
161. Нидерландские Антильские острова 16 Antilele Olandeze
1.

Центральная Америка: America centrală:


75. Белиз 75. Belize
76. Гаити 76. Haiti
77. Гватемала 77. Guatemala
78. Гондурас 78. Honduras
79. Доминиканская республика 79. Republica Dominicană
81. Коста-Рика 81. Costa-Rica
82. Куба 82. Cuba
84. Никарагуа 84. Nicaragua
85. Панама 85. Panama
87. Сальвадор 87. El Salvador
162. Доминика 16 Dominica
2.
163. Антигуа и Барбуда 16 Antigua şi Barbuda
3.
164. Багамы 16 Bahamas
4.
165. Барбадос 16 Barbados
5.
166. Гренада 16 Grenada
6.
167. Сент - Люсия 16 Sf. Lucia
7.
168. Ямайка 16 Jamaica
8.
169. Сент – Винсент и Гренадины 16 Sf. Vincentiu şi Grenadine
9.
170. Ангилья 17 Anguilla
0.
171. Бермуды 17 Insulele Bermude
1.
172. Виргинские острова (США) 17 Insulele Virgine Americane
2.
173. Виргинские острова (Великобритания) 17 Insulele Virgine Britanice
3.
174. Гваделупа 17 Guadelupa
4.
175. Каймановы острова 17 Insulele Cayman
5.
176. Мартиника 17 Martinica

86
6.
177. Монтсеррат 17 Montserrat
7.
178. Острова Теркс и Кайкос 17 Insulele Turks şi Caicos
8.
179. Пуэрто-Рико 17 Puerto Rico
9.
180. Сен – Пьер и Микелон 18 Sf. Pierre - Miquelon
0.

Африка: Africa:
101. Алжир 10 Algeria
1.
102. Ангола 10 Angola
2.
103. Ботсвана 10 Botswana
3.
104. Гана 10 Ghana
4.
105. Гвинея 10 Guineea
5.
106. Египет 10 Egipt
6.
107. Конго Демократическая Республика 10 Congo Republica Democrată
7.
108. Замбия 10 Zambia
8.
109. Западная Сахара 10 Sahara de Vest
9.
110. Зимбабве 11 Zimbabwe
0.
111. Камерун 11 Kamerun
1.
112. Кения 11 Kenya
2.
113. Республика Конго 11 Republica Congo
3.
114. Либерия 11 Liberia
4.
115. Ливия 11 Libia
5.
116. Мавритания 11 Mauritania
6.
117. Мали 11 Mali
7.
118. Марокко 11 Maroc
8.
119. Мозамбик 11 Mozambic
9.
120. Намибия 12 Namibia
0.

87
121. Нигер 12 Niger
1.
122. Сенегал 12 Senegal
2.
123. Сомали 12 Somalia
3.
124. Судан 12 Sudan
4.
125. Танзания 12 Tanzania
5.
126. Тунис 12 Tunisia
6.
127. Чад 12 Ciad
7.
128. Эфиопия 12 Etiopia
8.
12 ЮАР 12 RSA
9. 9.
181. Бенин 18 Benin
1.
182. Буркинa-Фасо 18 Burkina Faso
2.
183. Бурунди 18 Burundi
3.
184. Гвинея-Бисау 18 Guineea-Bissau
4.
185. Габон 18 Gabon
5.
186. Гамбия 18 Gambia
6.
187. Кабо-Верде 18 Capul -Verde
7.
188. Мадагаскар 18 Madagascar
8.
189. Малави 18 Malawi
9.
190. Того 19 Togo
0.
191. Уганда 19 Uganda
1.
192. Центральная Африканская Республика 19 Republica Africană Centrală
2.
193. Экваториальная Гвинея 19 Guineea Ecuatorială
3.
194. Эритрея 19 Eritreea
4.
195. Коморские острова 19 Insulele Comore
5.
196. Руандa 19 Rwanda
6.
197. Сейшельские острова 19 Insulele Seychelles

88
7.
198. Сьерра – Леоне 19 Sierra - Leone
8.
199. Нигерия 19 Nigeria
9.
200. Сан -Томе и Принсипи 20 Sao Tome Principe
0.
201. Лесото 20 Lesotho
1.
202. Свазиленд 20 Swaziland
2.
203. Маврикий 20 Mauritius
3.
204. Кот – д’Ивуар 20 Coasta de fildeş
4.
205. Джибути 20 Djibouti
5.

Австралия и океания: Australia şi oceania:


130. Австралия 13 Australia
0.
133. Новая Зеландия 13 Noua Zeelandă
3.
134. Фиджи 13 Fiji
4.
206. Вануату 20 Vanuatu
6.
207. Кирибати 20 Kiribati
7.
208. Микронезия 20 Micronezia
8.
209. Маршалловы острова 20 Insulele Marshall
9.
210. Палау 21 Palau
0.
211. Папуа Новая Гвинея 21 Papua Nouă Guinee
1.
212. Соломоновы острова 21 Insulele Solomon
2.
213. Тонга 21 Tonga
3.
214. Тувалу 21 Tuvalu
4.
215. Восточное Самоа 21 Samoa de Est
5.
216. Науру 21 Nauru
6.
217. Гуам 21 Guam
7.
218. Западное Самоа 21 Samoa de Vest
8.

89
219. Ниуэ 21 Niue
9.
220. Новая Каледония 22 Nouă Caledonie
0.
221. Остров Норфолк 22 Insulele Norfolk
1.
222. Острова Питкэрн 22 Insulele Pitcairn
2.
223. Острова Кука 22 Insulele Cook
3.
224. Северные Марианские острова 22 Insulele Mariane
4.
225. Французская Полинезия 22 Polinezia Franceză
5.

136. Иное государство 13 Alt stat


6.

83. Вид оперативного дела: 83. Categoria dosarului operativ:

1. Оперативное дело 1. Dosar operativ


2. ДПОП 2. Dosar de prelucrare operativă
3. УНД 3. Dosar de supraveghere şi control
4. Профилактическое дело 4. Dosar de profilaxie
5. Розыскное дело 5. Dosar de căutare
6. Литерное дело 6. Dosar liter
7. Картотечный или списочный учет 7. Evidenţe ale secţiei informaţii şi identificări

84. Вид решения по оперативному 84. Hotărîrea primită pe dosarul operativ:


делу:

1. Переведено в новую категорию 1. Transferat în categorie nouă


2. Передано в другой орган 2. Tramsmis în alt organ de urmărire penală
3. Передано другому сотруднику 3. Tramsmis altui colaborator
4. Продлен срок ведения 4. Prelungit termenul de examinare

Прекращено: Clasat:
5. С осуждением по окраске 5. Cu condamnare identică
6. С осуждением не по окраске 6. Cu o altă condamnare
7. С разобщением группы 7. Cu destrămarea grupului
8. С истечением срока 8. Cu expirarea termenului
9. В связи со смертью лица 9. În legătură cu decesul persoanei
10. За неподтверждением материалов 10. În legătură cu neconfirmarea materialelor
11. С призывом в ряды армии 11. Cu încorporarea în forţele armate
12. С прекращением преступной 12. Cu terminarea acţiunilor infracţionale
деятельности
13. По другим причинам 13. De alte motive

103. Внешне похож: 103. Asemănător cu:

1. На молдованина 1. Moldovean

90
2. На украинца 2. Ucrainean
3. На русского 3. Rus
4. На еврея 4. Evreu
5. На кавказца 5. Caucazian
6. На китайца 6. Chinez
7. На прибалтийца 7. Originar al ţărilor baltice
8. На среднеазиата 8. Originar al Asiei mijlocii
9. На татарина 9. Tatar
10. На цыгана 10. Ţigan
11. На киргиза 11. Chirghiz
12. На корейца 12. Coreian
13. На негра 13. De rasă negroidă
14. На араба 14. Arab
24. Иное Alte
24.

104. Телосложение: 104. Constituţia corpului:

1. Худощавое, тонкое 1. Înfăţişare uscăţivă


2. Среднее 2. Constituţie medie
3. Плотное 3. Corpolentă
4. Полное, толстое 4. Grasă
5. Коренастое 5. Robustă
6. Сутулое 6. Gîrbovită
7. Атлетическое 7. Atletică
8. Иное 8. Alta
21. Плечи приподнятые 21. Umerii ridicaţi
22. Плечи опущенные 22. Umerii lăsaţi în jos
23. Плечи горизонтальные 23. Umerii orizontali
31 Шея короткая 31. Gîtul scurt
.
32. Шея длинная 32. Gîtul lung
33. Шея – заметен зоб 33. Gît cu guşă
34. Шея – выступает кадык 34. Gît cu mărul lui Adam proeminent

105. Волосы. 105. Părul.

Цвет, длина, форма: Culoarea, lingimea, forma:


1. Светлые 1. De culoare deschisă
2. Темные 2. De culoare închisă
3. Черные 3. De culoare neagră
4. Рыжие 4. Roşcat
5. С проседью 5. Încărunţit
6. Седые 6. Cărunt
7. Крашенные 7. Vopsit
8. Прямые 8. Drept
9. Волнистые 9. Ondulat
10. Вьющиеся 10. Cîrlionţat
11. Сильно вьющиеся 11. Puternic cîrlionţat
12. Длинные 12. Lung

91
13. Короткие 13. Scurt
14. Редкие 14. Rar
15 Стрижены наголо 15. Chel
.

Облысение: Chelie:
16. Лобное 16. Frontală
17. Теменное 17. Parietală
18. Залысины 18. Pleşuv
19. Полное 19. Completă

Носит: Poartă:
20. Парик 20. Perucă
21. Шиньон 21. Păr aplicat
22. Косу 22. Gâţă
23. Усы 23. Mustăţi
24. Бороду 24. Barbă
25 Бакенбарды 25. Favorite
.

Обильное оволосение на: Păros pe:


26. Руках 26. Mâini
27. Ногах 27. Picioare
28. Спине 28. Spate
29. Груди 29. Piept
30. Лице 30. Faţă
31. Носу 31. Nas
32. В ушах 32. În urechi

106. Голова. 106. Capul.

Лицо - Faţa -
Форма: Forma:
1. Овальное, ромбовидное 1. Ovală, în formă de romb
2. Прямоугольное 2. Dreptunghiulară
3. Круглое 3. Rotundă
4. Треугольное, пирамидальное 4. Triunghiulară, piramidală
5. Удлиненное 5. Alungită
10. Иной формы Altă formă a feţei
10.

Цвет кожи: Culoarea pielii:


11. Смуглый Întunecată
11.
12. Красный Roşcată
12.
13. Желтый Galbenă
13.
14. Бледный Palidă
14.
20. Цвет кожи иной Altă culoare

92
20.

Особенности: Particularităţile:
21. Ассиметричное Asimetrică
21.
22. Конопатое Cu pistrui
22.
23. Морщинистое Zbîrcită
23.
24. С осьпинами Cu cuipituri de vărsat
24.
25. С ямочками Cu gropiţe
25.
26. Скуластое Cu pomeţii în afară
26.
27. Прыщавое Coşuroasă
27.
30. Особенности лица иные Alte particularităţi ale feţei
30.

Брови: Sprîncene:
31 Брови узкие Înguste
. 31.
32. Широкие 32. Late
33. Сросшиеся 33. Unite
34. Седые 34. Cărunte
35. Отсутствуют 35. Fără sprîncene
36. Прямые 36. Drepte
37. Дугообразные 37. Arcuite
38. Густые 38. Stufoase
39. Извилистые 39. Şerpuite
40. Брови иные 40. Alte sprîncene

Нос: Nasul:
41. Приплюснутый 41. Turtit
42. Свернут 42. Răsucit
43. C горбинкой 43. Coroiat
44. Раздвоенность кончика 44. Cu despicătură în vîrf
45. Пористый 45. Poros
91. Cпинка прямая 91. Piramida nasului dreaptă
92. Cпинка выпуклая 92. Piramida nasului bombată
93. Cпинка вогнутая 93. Piramida nasului concavă
94. Cпинка искривление влево 94. Piramida nasului deformată în stînga
95. Cпинка искривление вправо 95. Piramida nasului deformată în dreapta
96. Основание горизонтальное 96. Nas cu temelie orizontală
97. Основание опущенное 97. Nas cu temelie lăsată în jos
98. Основание приподнятое 98. Nas cu temelie ridicată
99. Спинка носа с горбинкой 99. Piramida nasului coroiată
101. Малый 10 Nas mic
1.
102. Нос большой 10 Nas mare

93
2.
103. Нос толстый 10 Nas gros
3.
104. Нос тонкий 10 Nas subţire
4.
46. Нос иной 46. Alt tip de nas

Глаза: Ochii:
47. Светлые 47. De culoare deschisă
48. Темные 48. De culoare închisă
49. Глубоко сидящие 49. Înfundaţi
50. Навыкате 50. Holbaţi
51. Косоглазие 51. Încruciaţi
52. Бельмо 52. Сu albeaţă
53. Разноцветные 53. De culoare diferită
54. Слабое зрение 54. Vedere slabă
55. Слепота 55. Orb
56. Носит очки 56. Poartă ochelari
57. Голубые 57. Albaştri
58. Зеленые 58. Verzi
59. Черные 59. Negri
60. Глаза иные 60. Alţi ochi

Подбородок: Bărbia:
61. Скошенный 61. Tăiată
62. Выступающий 62. Proeminentă
63. Раздвоенный (ямка) 63. Despicată
64. Прямой 64. Dreaptă
65. С поперечной бороздой 65. Cu circumvoluţie transversală
68. Подбородок иной 68. Altă bărbie

Уши: Urechile:
69. Оттопыренные 69. Urecheat (urechi răsfirate)
70. Слабый слух 70. Cu auz slab
71. Глухой 71. Surd
72. Мочка сросшаяся 72. Lobul urechii crescut
73. С проколом 73. Găurite
74. Прилегающие 74. Lipite de cap
75. Мочка свободная, отдельная 75. Lobul urechii separat
76. Мочка наклонная угловая 76. Lobul urechii cu înclinaţie
77. Мочка овальная 77. Lobul urechii oval
78. Оттопыренность ушей верхняя 78. Răsfirare de sus a urechilor
79. Оттопыренность ушей нижняя 79. Răsfirare de jos a urechilor
121. Малые 12 Mici
1.
122. Большие 12 Mari
2.
123. Овальные 12 Ovale
3.
124. Треугольные 12 Triunghiulare
4.

94
12 Квадратные 12 Patrate
5. 5.
126. Круглые 12 Rotunde
6.
80. Уши иные 80. Alte urechi

Губы: Buzele:
81. Тонкие 81. Subţiri
82. Толстые 82. Groase
83. Выступание верхней губы 83. Buza de sus proeminentă
84. Выступание нижней губы 84. Buza de jos proeminentă
85. Выступание обеих губ 85. Ambele buze proeminente
90. Иные губы 90. Alte buze

Рот: Gura:
106. Заячья губа 10 Buză crăpată
6.
111. Рот малый 11 Gură mică
1.
112. Рот большой 11 Gură mare
2.
113. Углы рта опущены 11 Colţurile gurii lăsate în jos
3.
11 Углы рта приподняты 11 Colţurile gurii ridicate în sus
4. 4.

Лоб: Fruntea:
131. Высокий 13 Înaltă
1.
132. Низкий 13 Joasă
2.
133. Прямой 13 Dreaptă
3.
134. Скошенный 13 Tăiată
4.

107. Осанка, походка: 107. Ţinuta, mersul:

1. Сутулится 1. Gîrbovit
2. Косолапит 2. Mers crăcănat
3. Кривоногий 3. Cu picioarele strîmbe
4. Ходит в развалку 4. Mers dezorganizat
5. Ходит с костылем, палкой 5. Merge cu portativă, cîrjă
6. Хромает на правую ногу 6. Şchiopătează de piciorul drept
7. Хромает на левую ногу 7. Şchiopătează de piciorul stîng
8. Вихляющая походка 8. Mers legănat
9. Иная 9. Alte

108. Мимика, жестикуляция: 108. Mimica, gesticularea:

1. Жестикулирует 1. Gesticulează

95
2. Щурится 2. Priveşte printre gene (face ochii mici)
3. Кривит рот 3. Strâmbă gura
4. Щелкает пальцами 4. Ţăcăneşte din degete
5. Часто сплевывает 5. Adeseori scuipă
6. Откидывает голову 6. Aruncă capul (a-şi da capul pe spate)
7. Поглаживает волосы 7. Netezeşte părul
8. Вертит пуговицы на одежде 8. Învârteşte nasturii de la îmbrăcăminte
9. Пожимает плечами 9. Strânge din umeri
10. Потирает ладони 10. Freacă palmele
11. Подкусывает, облизывает губы 11. Muşcă, linge buzele
12. Тик глаз 12. Tic ocular
13. Тик щеки 13. Ticul obrazului
14. Тик головы 14. Ticul capului
15. Дрожание рук 15. Tremurici de mâini
16. Грызет ногти 16. Roade unghiile
17. Шмыгает носом 17. Smîrcîe din nas
28. Иная 28. Altele

109. Голос, речь, акцент. 109. Vocea, vorbirea, accentul.

Голос: Vocea:
1. Гнусавый 1. Fornăit
2. Хриплый 2. Vorbeşte răguşit
3. Писклявый 3. Ascuţit, ţipător
4. Бас 4. Bas
9. Иной 9. Altă

Речь: Vorbirea:
10. Невнятная 10. Neînţeleasă
11. Заикание 11. Bîlbîire
12. Картавит 12. Graseiază
13. Шепелявит 13. Vorbeşte peltic
14. Характерные слова и обороты 14. Trăsătură caracteristică a cuvintelor şi accentul
vorbirii
15. Немой 15 Mut
16. Глухонемой 16. Surdomut
22. Иная 22. Altele

Акцент: Accentul:
23. Молдавский 23. Moldovenesc
24. Кавказский 24. Caucazian
25. Прибалтийский 25. Baltic
26. Еврейский 26. Evreesc
27. Русский язык на букву «о» или «а» 27. Accentul rus cu pronunţarea literei „o” sau „a”
28. Украинский 28. Ucrainesc
29. Иностранный 29. Străin
35. Другой акцент 35. Alt accent

110. Заболевание: 110. Maladiile:

96
1. Туберкулез легких 1. Tuberculoză pulmonară
2. Сифилис 2. Sifilis
3. Оспа 3. Variolă
4. Злокачественные новообразования 4. Tumoare malignă
(рак другие формы)
5. Тиреотоксикоз 5. Tireotoxicoză
6. Зоб 6. Guşă
7. Сахарный диабет 7. Diabet zaharat
8. Хронический алкоголизм 8. Alcoolism cronic
9. Психопатия 9. Psihopatie
10. Токсикомания (лекарственная болезнь) 10. Toxicomanie (boală medicamentoasă)
11. Маниакально-депрессивный психоз 11. Psihozul maniacal-depresiv
12. Болезнь Паркинсона 12. Boală Parkinson
13. Шизофрения 13. Schizofrenie
14. Эпилепсия 14. Epilepsie
15. Последствия инсультов (порезы, 15. Urmări ale insultului (pareze, paralizie)
параличи)
16. Слепота и понижение зрения 16. Orbie şi slăbirea vederii
17. Глухота 17. Surzenie
18. Хронические ревматические болезни 18. Reumatism cronic viciu cardiac (vicii cardiace)
сердца (пороки)
19. Гипертоническая болезнь 19. Boala hipertonică
20. Ишемическая болезнь сердца 20. Boala iscemică a cordului
21. Варикозное расширение вен нижних 21. Varicoza vinelor membrelor inferioare
конечностей
22. Хронический бронхит 22. Bronşită cronică
23. Хроническая пневмония 23. Pneumonie cronică
24. Бронхоэктатическая болезнь 24. Boală bronhoectatică
25. Бронхиальная астма 25. Astmă bronhială
26. Язвенная болезнь желудка и 12-ти 26. Ulcer gastric şi duodenal
перстной кишки
27. Хронический персистирующий 27. Persistenţă hepatică acută
гепатит
28. Циррозы печени 28. Ciroză hepatică
29. Хронический холецистит 29. Colecistită cronică
30. Желчекаменная болезнь 30. Boală holelitiazică
31. Хронический нефрит, пиелонефрит 31. Nefrită cronică, pielonefrită
32. Мочекаменная болезнь 32. Calculi renali
33. Болезнь кожи и подкожной клетчатки 33. Boala pielii şi stratului subcutan (exemă,
(экзема, дерматит) dermatită)
34. Системная красная волчанка 34. Lupus eritematos
35. Склеродермия 35. Sclerodermie
36. Ревматический артрит 36. Artrită reumatică
37. Артропатии различной этиологии 37. Artropatie de etiologie diversă
38. Остеомиелит 38. Osteomielită
39. Врожденные аномалии 39. Anomalii ereditare ale aparatului osteo-muscular
костномышечной системы
40. Рубцы кожи после ожогов и 40. Cicatrici în urma arsurilor şi intervenţiilor
оперативных вмешательств chirurgicale
41. СПИД (синдром иммунодефицита) 41. SIDA
43. Вич-инфицированный 43. Infectat cu virusul HIV

97
42. Иной 42. Altele

158. Снятие судимости. 158. Stingerea antecedentelor penale.

Cудимость: Antecedente penale:


1. Не снята 1. Nu este reabilitat
2. Не погашена 2. Nu sunt stinse anticedentele penale

111. Юpидичecкaя фopмa 111. Formalitatea juridică a întrepriderii:


пpeдпpиятий:

420. Индивидуaльнoe пpeдпpиятиe 42 Întreprindere individuală


0.
430. Пoлнoe тoвapищecтвo 43 Societate cu răspundere nelimitată
0.
440. Кoммaндитнoe тoвapищecтвo 44 Societate în comandită
0.
450. Индивидуaльнoe c/x пpeдпpиятиe 45 Întreprindere agricolă individuală (ţărănescă, de
(кpecтьянcкoe, фepмepcкoe) 0. fermier)
510. Aкциoнepнoe oбщecтвo зaкpытoгo 51 Societate pe acţiuni de tip închis
типa 0.
520. Aкциoнepнoe oбщecтвo открытого 52 Sociateta pe acţiuni de tip deschis
типa 0.
530. Oбщecтвo c oгpaничeннoй 53 Societate cu răspundere limitată
oтвeтcтвeннocтью 0.
540. Пpoизвoдcтвeнный кooпepaтив 54 Cooperativă de producţie
0.
541. Пpeдпpинимaтeльcкий кooпepaтив 54 Cooperativă de antreprenoriat
1.
550. Пoтpeбитeльcкий кooпepaтив (вкл. 55 Cooperativă de consum
oкaзывaющиe уcлуги) 0.
560. Дpугиe кooпepaтивы 56 Alte cooperative
0.

570. Apeнднoe пpeдпpиятиe 57 Întreprindere de arendă


0.
590. Гocудapcтвeннoe пpeдпpиятиe 59 Întreprindere de stat
0.
620. Муниципaльнoe пpeдпpиятиe 62 Întreprindere municipală
0.
690. Дpугиe пpeдпpиятия 69 Alte întreprinderi
0.

700. Coюзы юpидичecкиx лиц 70 Uniuni ale persoanelor juridice


0.
720. Accoциaция 72 Asociaţie
0.
740. Coюз 74 Uniune
0.
760. Кoнцepн 76 Concern
0.

98
780. Accoциaция кpecтьянcкиx 78 Asociaţia gospodariilor ţărăneşti (de fermier)
(фepмepcкиx) xoзяйcтв 0.
790. Дpугиe oбъeдинeния пpeдпpиятий 79 Alte uniuni de întreprinderi
0.

870. Гocудapcтвeннoe учpeждeниe 87 Instituţie de stat


0.
871. Чacтнoe учpeждeниe 87 Instituţie privată
1.
880. Муниципaльнoe учpeждeниe 88 Instituţii municipale
0.
890. Oбщecтвeннoe движeниe 89 Mişcare socială
0.
893. Oбщecтвeннoe учpeждeниe 89 Instituţie socială
3.
899. Peлигиoзнaя accoциaция 89 Asociaţie religioasă
9.
900. Пapтия или дpугaя 90 Partid sau altă organizaţie social-politică
oбщecтвeннoпoлитичecкaя 0.
opгaнизaция
910. Фoнд 91 Fond
0.
920. Пepиoдичecкoe издaниe 92 Publicaţie periodică
0.
930. Пpoфcoюз 93 Sindicat
0.
940. Пaтpoнaт 94 Patronat
0.
950. Oбъeдинeннoe aдвoкaтcкoe бюpo 95 Birou asociat de avocaţi
0.
960. Дpугиe нeкoммepчecкиe opгaнизaции и 96 Alte organizaţii şi instituţii necomerciale
учpeждeния 0.
970. Дpугиe фopмы oбъeдинeний 97 Alte forme de asocieri
0.

980. Индивидуaльнoe aдвoкaтcкoe бюpo 98 Birou individual de avocaţi


0.
990. Бюpo нoтapиуca 99 Birou notarial
0.
991. Oбocoблeннoe пoдpaздeлeниe 99 Subdiviziunea separată a întreprinderii (filială)
пpeдпpиятия (филиaл) 1.
992. Пpeдпpинимaтeльcкaя дeятeльнocть 99 Activitatea de antreprenoriat a persoanei fizice
физичecкoгo лицa 2.
993. Пpeдcтaвитeльcтвo 99 Reprezentanţă
3.
994. Филиaл мecтнoгo пpeдпpиятия 99 Filiala întreprinderii locale
4.
995. Пpeдcтaвитeльcтвo мecтнoгo 99 Reprezentanţa întreprinderii locale
пpeдпpиятия 5.
996. Филиaл инocтpaннoгo пpeдпpиятия 99 Filiala întreprinderii cu capital străin
6.

99
997. Пpeдcтaвитeльcтвo инocтpaннoгo 99 Reprezentanţa întreprinderii cu capital străin
пpeдпpиятия 7.
998. Дpугиe пoдpaздeлeния 99 Alte subdiviziuni
8.

112. Вид деятельности. 112. Genurile de activitate.

Сельское хозяйство, охота и лесоводство: Agricultura, economia vînatului şi


silvicultura:

1. Выращивание культур 1. Cultura vegetală


2. Животноводство 2. Creşterea animalelor
3. Сельскохозяйственные услуги и 3. Servicii pentru agricultură şi servicii în domeniul
услуги в области животноводства creşterii animalelor (cu excepţia celor sanitar-
(кроме ветеринарных) veterinare)
4. Охота 4. Vînatul
5. Лесоводство, лесозаготовки и 5. Silvicultură, exploatări forestiere şi servicii conexe
связанные с этим услуги

6. Рыболовство, рыбоводство. 6. Pescuitul, piscicultura.

Горнодобывающая Industria extractivă:


промышленность:
7. Добыча угля и лигнита; разработка торфа 7. Extracţia huilei, lignitului; prelucrarea turbei
8. Добыча сырой нефти и природного газа; 8. Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale; servicii conexe
услуги, связанные с добычей нефти и extracţiei petrolului şi gazelor naturale
природного газа
9. Добыча урановой руды 9. Extracţia minereurilor radioactive
10. Добыча металлических руд 10. Extracţia minereurilor metalifere
11. Прочие отрасли горнодобывающей 11. Alte ramuri ale industriei extractive
промышленности

Обрабатывающая промышленность: Industria prelucrătoare:


12. Производство пищевых продуктов и 12. Industria alimentară şi a băuturilor
напитков
13. Производство табачных изделий 13. Fabricarea produselor de tutun
14. Производство текстильных изделий 14. Fabricarea articolelor textile
15. Производство одежды; выделка и крашение 15. Fabricarea de articole de îmbrăcăminte;
меха prelucrarea şi vopsirea blănurilor
16. Производство кожи, изделий из кожи и 16. Producţia de piei, de articole din piele şi fabricarea
производство обуви încălţămintei
17. Производство древесины и деревянных 17. Prelucrarea lemnului şi fabricarea articolelor din
изделий lemn
18. Производство бумаги и картона 18. Fabricarea hîrtiei şi cartonului
19. Издательское дело, типографское дело, 19. Edituri, poligrafie şi reproducerea materialelor
воспроизведение информационных informative
материалов
20. Производство кокса, перегонка нефти, 20. Coxificarea cărbunelui, distilarea ţiţeiului şi
производство и переработка ядерных tratarea combustibililor nucleari
материалов
21. Химическая промышленность 21. Industria chimică
22. Производство резиновых и пластмассовых 22. Producţia de articole din cauciuc  şi din material
изделий plastic

100
23. Производство прочих неметаллических 23. Producţia altor produse din minerale nemetalifere
минеральных продуктов
24. Металлургическая промышленность 24. Industria metalurgică
25. Производство готовых металлических 25. Fabricarea produselor finite din metal, cu excepţia
изделий, кроме производства машин и producţiei de maşini şi utilaje
оборудования
26. Производство машин и оборудования 26. Fabricarea de maşini şi echipamente
27. Производство канцелярского 27. Fabricarea de mijloace ale tehnicii de calcul şi de
оборудования и вычислительной birou
техники
28. Производство электрических машин и 28. Producţia de maşini şi aparate electrice
оборудования
29. Производство оборудования и аппаратуры для 29. Producţia de echipamente şi aparate pentru radio,
радио, телевидения и связи televiziune şi comunicaţii
30. Производство медицинских приборов, 30. Producţia de aparataj şi instrumente medicale, de
прецизионных и оптических инструментов, precizie, optice şi producţia de ceasuri
наручных и прочих часов
31. Автомобильная промышленность 31. Industria auto
32. Производство прочего транспортного 32. Producţia altor mijloace de transport
оборудования
33. Производство мебели и прочее промышленное 33. Producţia de mobilier şi alte activităţi industriale
производство
34. Вторичная переработка 34. Recuperarea deşeurilor şi resturilor de materiale
reciclabile
Электро- и теплоэнергия, газ и Energie electrică şi termică, gaze şi apă:
водоснабжение:
35. Производство и распределение 35. Producţia şi distribuţia de energie electrică şi
электроэнергии, газа, пара и горячей воды termică, gaze, abur şi apă caldă
36. Сбор, очистка и распределение воды 36. Captarea, epurarea şi distribuţia apei

37. Строительство. 37. Construcţii.

Оптовая и розничная торговля; Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul; repararea


ремонт автомобилей, мотоциклов, autovehiculelor, motocicletelor, a aparatelor
бытовых товаров и предметов casnice şi pentru personal:
личного пользования:
38. Продажа, техническое обслуживание и ремонт 38. Vînzarea, întreţinerea şi repararea autovehiculelor
автомобилей и мотоциклов; розничная şi motocicletelor; comerţul cu amănuntul al
продажа горючего для транспортных средств с
двигателями внутреннего сгорания
carburanţilor pentru mijloacele de transport cu
motoare cu ardere internă
39. Оптовая торговля и торговля через 39. Comerţ cu ridicata şi intermedieri, cu excepţia
комиссионных агентов, кроме торговли comerţului cu autovehicule şi motociclete
автомобилями и мотоциклами
40. Розничная торговля; ремонт бытовых товаров 40. Comerţ cu amănuntul; repararea obiectelor de uz
и предметов личного пользования casnic şi personal

41. Гостиницы и рестораны. 41. Hoteluri şi restaurante.

Транспорт и связь: Transporturi şi comunicaţii:


42. Сухопутный транспорт 42. Transporturi terestre
43. Водный транспорт 43. Transporturi acvatice
44. Воздушный транспорт 44. Transporturi aeriene
45. Вспомогательная и дополнительная 45. Activităţi anexe şi auxiliare de transport;
транспортная деятельность; activităţi ale agenţiilor de turism
101
деятельность туристических агентств
46. Почта и связь 46. Poştă şi telecomunicaţii

Финансовое посредничество: Activităţi financiare:


47. Финансовое посредничество 47. Activităţi financiare
48. Страхование 48. Activităţi de asigurări
49. Деятельность, являющаяся 49. Activităţi auxiliare ale instituţiilor financiare şi de asigurări
вспомогательной по отношению к
финансовому посредничеству и
страхованию

Операции с недвижимым имуществом, Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de


аренда и услуги предприятиям: servicii prestate întreprinderilor:
50. Операции с недвижимым имуществом 50. Tranzacţii imobiliare
51. Аренда машин и оборудования без 51. Închirierea maşinilor şi echipamentelor fără
персонала и прокат бытовых товаров и operator, a bunurilor personale şi de uz casnic
предметов личного пользования
52. Вычислительная техника и связанная 52. Tehnică de calcul şi activităţi conexe
с ней деятельность
53. Исследования и разработки 53. Cercetare şi dezvoltare
54. Предоставление прочих видов услуг в 54. Alte activităţi de servicii prestate în principal
основном предприятиям întreprinderilor

55. Государственное управление. 55. Administraţie publică.

56. Образование. 56. Învăţămînt.

57. Здравоохранение и социальные 57. Sănătate şi asistenţă socială.


услуги.

Прочие коммунальные, социальные и Alte activităţi de servicii comunale, sociale şi


персональные услуги: personale:

58. Свалки и удаление отходов и сточных вод; 58. Eliminarea deşeurilor şi a apelor reziduale;
Канализация, санитарная обработка и другие asanare, salubritate şi activităţi similare
услуги
59. Деятельность ассоциаций и 59. Activităţi asociative
объединений
60. Деятельность в областях организации 60. Activităţi recreative, culturale şi sportive
отдыха и развлечений, культуры и
спорта
61. Предоставление индивидуальных 61. Activităţi de servicii particulare
услуг

Предоставление услуг по ведению Servicii prestate gospodăriilor particulare de


домашнего хозяйства домашней прислугой către personalul angajat şi activitatea
и деятельность домашних хозяйств по
производству товаров и услуг для
gospodăriilor particulare privind producerea
собственного потребления: bunurilor şi serviciilor destinate consumului
propriu:
62. Предоставление услуг по ведению домашнего 62. Activităţi ale personalului angajat în gospodării
хозяйства particulare
63. Деятельность домашних хозяйств по 63. Activităţi desfăşurate în gospodării private de
102
производству товаров для producere a bunurilor destinate consumului
собственного потребления individual
64. Деятельность домашних хозяйств по 64. Activităţi ale gospodăriilor private, de servicii pentru
производству услуг для собственного consum individual
потребления

65. Деятельность экстерриториальных 65. Activităţi ale organizaţiilor extrateritoriale.


организаций.

103
CAPITOLUL 3 - Сăutarea
ГЛАВА 3 - Розыск

55. Зaдepжaниe, мepa пpeceчeния: 55. Reţinerea, măsura preventivă:

1. Зaдepжaн - ст.166 УПК 1. Reţinut - în baza art.166 CPP


2. Предварительный арест - ст.175, ч.3, п.11 УПК 2. Arestarea preventivă - în baza art.175, al.3, p.11 CPP
3. Oтoбpaнa пoдпиcкa o нeвыeздe из страны - 3. Obigarea de a nu parasi ţara - în baza art.175, al.3, p.2
ст.175, ч.3, п.2 УПК CPP
5. Ocвoбoждeн пoд личнoe пopучитeльcтвo - 5. Garanţie personală – în baza art.175, al.3, p.3 CPP
ст.175, ч.3, п.3 УПК
6. Ocвoбoждeн пoд пopучитeльcтвo оpгaнизaции - 6. Garanţia unei organizaţii – în baza art.175, al.3, p.4 CPP
ст.175, ч.3, п.4 УПК
7. Временное оcвoбoждeние пoд зaлoг - ст.175, ч.3, 7. Liberarea provizorie pe cauţiune – în baza art.175, al.3,
п. 9 УПК p. 9 CPP
8. Передача несовершеннолетнего под присмотр - 8. Transmiterea sub supraveghere a minorilor – în baza
ст.175, ч.3, п.7 УПК art.175, al.3, p.7 CPP
9. Передача военнослужащего под 9. Transmiterea sub supraveghere a militarului -
наблюдение - ст.175, ч.3, п.6 УПК în baza art.175, al.3, p.6 CPP
10. Отобрана подписка о невыезде из 10. Obligarea de a nu parasi localitatea – în baza
местности - ст.175, ч.3, п.1 УПК art.175, al.3, p.1 CPP
11. Временное освобождение под судебный 11. Liberarea provizorie sub control judiciar – în
контроль - ст.175, ч.3, п.8 УПК baza art.175, al.3,p.8 CPP
12. Домашний арест - ст.175,ч.3, п.10 УПК 12. Arestarea la domiciliu – în baza art.175, al.3,
p.10 CPP
13. Временное лишение водительских прав 13. Redicarea provizorie a permisului de
- ст.175, ч.3, п.5 УПК conducere a mijloacelor de transport – art.175,
al.3, p.5 CPP

82. Вид решения по розыскному делу. 82. Hotărîrea primită pe dosarul de


căutare.

Прекращено по причина: Motivul încetarii urmăririi penale:


110. Арест 110. Arest
121. Задержание 121. Reţinere
132. Задержание при совершении др. 132. Reţinere în timpul săvîrşirii altor infracţiuni
преступлния
143. Опознание трупа 143. Identificarea cadavrului
154. Опознание трупа с призн. насильств. 154. Identificarea cadavrului cu semne de moarte
Смерти violentă
165. Прекращение УД 165. Clasarea dosarului penal
166. Bывeдeниe лицa из-пoд угoлoвнoгo 166. Scoaterea persoanei de sub învinuire penală
пpecлeдoвaния
176. Опред. суда о неиспол. приговора 176. Hotărîrea judecătorească despre neexecutarea
sentinţei
177. Прекращение в связи со смертью 177. Decesul persoanei anunţate în căutare
разыскиваемого
187. Установление 187. Stabilire
190. Передача инициатору розыска лица, 190. Predarea iniţiatorului căutării a persoanei

104
разыскиваемого на территории другой căutate pe teritoriul altui stat
страны
191. Начало уголовного преследования в 191. Pornirea unei cauze penale în cazul cînd
связи с тем, что лицо могло стать persoana dispărută fără veste putea deveni
жертвой преступления victima unei infracţiuni
192. Начало уголовного преследования по 192. Pornirea unei cauze penale pe faptul depistării
факту обнаружения неопознанного cadavrului neidentificat cu semne de moarte
трупа с признанием насильственной violentă
смерти
197. Определиние суда о прекращении 197. Hotărîrea judecătorească despre încetarea
розыска căutării
198. Объявление судом лица умершим 198. Declararea de către instanţa judecată a
persoanei ca decedată
201. Передача уголовного дела в другое 201. Transmiterea cauzei penale organelor de drept
государство ale altor state
202. Без вести пропавшее лицо объявлено в 202. Persoana dispărută fără urmă este anunţată în
розыск как преступник căutare ca infractor
203. Гос. должник или алиментщик объявлен 203. Debitorul de stat sau neplătitorul de pensie
в розыск как преступник alimentară a fost anunţat în căutare ca infractor
209. Прекращено по сроку давности 209. Clasat din motivul expirării termenului de
prescripţie
220. Прекращено исполнительное 220. Clasarea procedurii executorii
производсто
222. Незаконно объявлен в розыск 222. Ilegal a fost anunţat în căutare
223. Лицо не привлекалось к 223. Persoana nu a fost trasă la răspundere penală
угол.ответственности по указанному pe cauza penală indicată
уголовному делу
253. РД прекращено прочим причинам 253. DC a fost clasat din alte motive
264. РД передано в другой орган 264. DC a fost transmis altui organ
275. РД снято с учета 275. Scos de la evidenţă

85 . Категория разыскиваемого. 85. Categoria persoanei anunţate în


căutare.

Преступник совершивший побег из: Criminal evadat din:


1. ИТК 1. Colonie de corecţiune prin muncă
2. ИУП 2. Izolator de urmărire penală
3. Тюрьмы 3. Închisoare
4. ИВС 4. Izolator de detenţie provizorie
5. ВТК 5. Colonie medicală de corecţie prin muncă
6. Kолонии-поселения 6. Colonie-aşezare
7. Места ссылки 7. Locul de deport
8. Конвоя полиции 8. De la escorta poliţiei
9. Войскового наряда 9. De la escorta armatei

10. Государственный преступник 10. Criminal care a comis infracţiuni contra


statului
11. Дезертир 11. Dezertor

Уклонившийся от отбывания Criminalul care se eschivează de la

105
наказания: executarea pedepsei:
12. Осуженный к л/с, но не взятый под 12. Condamnat la închisoare, dar neluat sub strajă
стражу до вступления приговора в силу pînă la rămînerea definitivă a sentinţei
13. Условно осужденный самовольно 13. Condamnat condiţionat, care samovolnic a
оставивший место исправительных părăsit locul de corecţiune prin muncă
работ
14. Условно осужденный не прибывший к 14. Condamnat condiţionat, care nu s-a prezentat
месту исправительных работ la locul de corecţiune prin muncă
15. Условно освобожденный самовольно 15. Eliberat condiţional, care samovolnic a părăsit
оставивший место исправительных locul de corecţiune prin muncă
работ
16. Осужденный к исправительным 16. Condamnat la corecţiune prin muncă
работам
17. Осужденный, которому исполнение 17. Condamnat la care executarea sentinţei este
приговора отсрочено судом amînată de către instanţă judecătoarească
18. Скрывшийся от следствия, суда 18. Se ascunde de organele de urmărire penală şi
judecată
19. Скрывшийся от уголовного 19. Se ascunde de organele de urmărire penală şi
преследования и суда, после judecată după aplicarea măsurilor de
применения меры пресечения не constrîngere, care nu sunt legate cu arestul
связанной с заключением под стражу
20. Бежавший из ЛТП, ВПТ, приемника 20. Evadat din PTM, PTE, punct de triere, spital
распределителя, психиатрической de psihiatrie
больницы
27. Без вести пропавший 27. Dispărut fără veste
28. Должник или ответчик, уклонившийся 28. Debitor sau pîrît, care se eschivează de la
от возмещения ущерба achitarea prejudiciului material organizaţiei de
государственной или общественной stat sau obşteşti
организации
29. Должник или ответчик, уклонившийся 29. Debitor sau pîrît, care se eschivează de la
от возмещения ущерба по делам о achitarea pensiei alimentare
взыскании алиментов
30. Должник или ответчик, уклонившийся 30. Debitor sau pîrît, care se eschivează de la
от возмещения ущерба по делам о achitarea prejudiciului material pentru
причинении вреда увечьем или смертью cauzarea leziunilor sau mutilărilor sau decesul
кормильца întreţinătorului familiei

31. Гражданин, утративший связь с 31. Cetăţean, сare a pierdut relaţiile cu rudele
родственниками
32. Иностранец или лицо без гражданства, 32. Cetăţean străin sau apatrid, care a încălcat
нарушивший правила передвижения regulile de deplasare
33. Неопознанный труп 33. Cadavru neidentificat
34. Неизвестный больной 34. Bolnav neidentificat
35. Неизвестный ребенок 35. Copil neidentificat

36. Лицо, уклонившееся от исполнения 36. Persoana, care se eschivează de la executarea


уголовного наказания предусм. ст.64 pedepsei penale prevăzute de art.64 CP RM
УК РМ
37. Лицо, уклонившееся от исполнения 37. Persoana, care se eschivează de la executarea
уголовного наказания предусм. ст.67 pedepsei penale prevăzute de art.67 CP RM
УК РМ

106
38. Лицо, уклонившееся от исполнения 38. Persoana, care se eschivează de la executarea
уголовного наказания предусм. ст.90 pedepsei penale prevăzute de art.90 CP RM
УК РМ
39. Лицо, уклонившееся от исполнения 39. Persoana, care se eschivează de la executarea
уголовного наказания предусм. ст.91 pedepsei penale prevăzute de art.91 CP RM
УК РМ
40. Лицо, уклонившееся от исполнения 40. Persoana, care se eschivează de la executarea
уголовного наказания предусм. ст.96 pedepsei penale prevăzute de art.96 CP RM
УК РМ

86. Разыскиваемый установлен, 86. Persoana anunţată în căutare a fost


задержан сотрудником: stabilită, reţinută de către colaboratorul:

110. Уголовной полиции 110. Poliţiei criminale


121. Уголовной полиции при участии А 121. Poliţiei criminale cu participarea A
132. Участковым инспектором при участии 132. Inspectorul de sector cu participarea altor
др. лиц persoane
143. Участковым инспектором 143. Inspectorul de sector
144. Судебной полиции цент. аппарата 144. Poliţiei judicătoreşti a aparatului central al
ГУПООП DGPOP
145. Судебной полиции тер. подраздел. 145. Poliţiei judicătoreşti teritoriale a DGPOP
ГУПООП
154. Участковым инспектором при участии 154. Inspectorul de sector cu participarea altor
др. лиц persoane
165. Экономической полиции 165. Poliţiei economice
170. Экономической полиции при участии А 170. Poliţiei economice cu participarea A
187. Экономической полиции при участии 187. Poliţiei economice cu participarea altor
др. лиц persoane
198. Вневедомственной охраны 198. Pazei paramilitare
209. ОВДТ 209. Poliţiei în transport
220. ГАП 220. Poliţiei rutiere
221. Республиканского батальона дорожной 221. BSCAR (batalionul republican)
полиции
222. ОДП ГКП мун. Кишинэу 222. SPR a CGP (mun. Chişinău)
231. ППС 231. Serviciului patrulă şi santinelă
242. Паспортного аппарата 242. Secţiei de paşapoarte
253. 7-го отдела 253. Direcţiei Operative
264. Приемника распределителя 264. Centrului de triere
275. УПУ 275. Departamentului Instituţiilor Penitenciare
286. Войскового наряда 286. Patrulei militare
297. Представителем общественности 297. Reprezentantul societăţii
308. Другим путем 308. Prin alte căi
319. Медвытрезвителя 319. Centrului de dezalcoolizare
330. Спецкомендатуры 330. Comenduirii speciale
341. Спецприемника 341. Centrului de triere
352. При участии общественности 352. Cu participarea comunităţii
363. УБОП 363. DCCO
374. УБОП при участии А 374. DCCO cu participarea A
385. Дежурной части и сопровождения 385. Unităţii de gardă şi escortei
396. Департамента войск карабинеров 396. Departamentului trupelor de carabineri
400. ЦБЭПК 400. CCCEC

107
413. Службы несовершеннолетних и нравов 413. Serviciului minori-moravuri
430. ЦБТЛ 430. CCTP
431. Пограничной службы 431. Serviciului grăniceri
432. При получении документов в МИР 432. MDI în timpul eliberării documentelor
450. Бюро миграции и беженцев 450. Biroului migraţie şi azil
460. Управления спец. поручений 460. Direcţiei misiuni speciale

501. Отсутствует возможность экстрадиции 501. Este imposibilă extrădarea persoanei ori
или передачи уголовного дела в другое transmiterea cauzei penale pentru urmăririi
государство penale în altă ţară
502. Установлен факт отбывания лицом 502. A fost stabilit faptul efectuarea ispăşirii
уголовного наказания в pedepsei penale de către persoana căutată în
пенитенциарных учреждениях другого instituţia penitenciară a altui stat
государства
503. Лицо задержено на территории другого 503. Persoana a fost reţinută pe teritoriul altui stat
государства и решается вопрос о его şi în prezent se soluţionează întrebarea privind
экстрадиции extrădarea ei
505. Отказано в экстрадиции лица, так как 505. A fost primit refuzul în extrădarea persoanei
является гражданином государства в deoarece este cetăţean al statului unde a fost
котором задержан reţinut
507. Отказано в экстрадиции лица по 507. A fost primit refuzul în extrădarea persoanei
религиозным, политическим или din motive religioase, politice sau militare
военным мотивам

94. Инициатор розыска: 94. Iniţiatorul căutării:

1. МВД 1. MAI
2. Суд 2. Instituţia de judecată
3. Прокуратура 3. Procuratura
4. ДПУ 4. DIP
6. Центр по Борьбе с Экономическими 6. Centru pentru Combaterea Crimilor
Преступлениями и Коррупцией Ecomonice şi Corupţiei
7. Таможенная Служба 7. Serviciu Vamal

165. Установлен с помощью: 165. Stabilit cu ajutorul:

110 Алфавитного учета УИ и ОУ 110. Evidenţei nominale a DI şi EO


.
121. Дактилоучета УИ и ОУ 121. Evidenţei dactiloscopice a DI şi EO
132. Фотографии 132. Fotografiei
143. Автоматизированной инф.-поисковой 143. Sistemului automatizat informaţional de
системы căutare
154. Учетов отдела информации и адресов 154. Evidenţei ale secţiei informaţii şi adrese a
МИР MDI
165. Оперативно-технических средств 165. Mijloacelor tehnico-operative
187. Оперативно-розыскного бюлетня 187. Buletinului operativ de căutare
176. Прочих средств 176. Altor metode

166. На момент обнаружения 166. La momentul stabilirii persoana


разысканный работал (находился): depistată activa (se afla):

108
110 В госуд. или общест. организации 110. În instituţie de stat sau obştească
.
121. В госуд. или общест. организации- 121. În instituţie de stat sau obştească temporar
временно
132. В потребкооперации 132. În cooperaţia de consum
143. В потребкооперации-временно 143. În cooperaţia de consum (temporar)
154. У частного лица 154. La persoana particulară
165. Не работал 165. Nu lucra
176. В местах лишения свободы 176. În penitenciare
187. В больнице 187. În spital
198. В доме инвалидов 198. În casă de invalizi
209. В детском доме 209. În orfelinat
220. В прочих местах 220. În alte locuri

167. Heoпoзнaнный тpуп, пpичинa 167. Сadavru neindentificat, motivul


cмepти, в peзультaтe, cocтoяниe decesului, în rezultat, starea cadavrului.
тpупa.

Причина смерти: Cauza decesului:


1. Насильственная 1. Violentă
2. Ненасильственная 2. Nonviolentă
3. Не установлена 3. Nu e constatată

Смерть наступила в результате: Decesul a survenit în rezultatul:


11. В результате железнодорожной травмы 11. Traumatismului feroviar
12. Дорожно-транспортного проишествия 12. Accidentului rutier
13. Утопления 13. Înecului
14. Ожога 14. Arsurilor
15. Охлаждения 15. Îngheţului (răcirii)
16. Повешения 16. Străngulării
17. Поражения электротоком 17. Electrocutării
18. Огнестрельного ранения 18. Plăgii cauzate de arma de foc
19. Скоропостижная смерть 19. Moarte subită
20. Пожара 20. Incendiului
21. Отравления 21. Otrăvirii
22. Удушения 22. Asfixiei
29. Смерть наступила в результате прочих 29. Decesul a survenit din alte motive

109
причин

Cостояние трупа: Starea cadavrului:


30. Не изменен 30. Fără schimbare
31. Гнилостное 31. Putrefacţie
32. Разложение 32. Descompunere
33. Трупаскелетирование 33. Scheletizării
34. Мумифицированное 34. Mumifierii
35. Обгоревший 35. Ars
40. Cостояние трупа прочее 40. Altă stare a cadavrului
CAPITOLUL 4 - Obiecte marcate
ГЛАВА 4 - Номерные вещи

65. Групповая принадлежность вещи. 65. Apartenenţa de grup a obiectului.

Предмет преступного посягательства. Obiect al atentării criminale.

Деньги, ценные бумаги, документы: Bani, hîrtii de valoare, documente:


1. Валюта 1. Valută
2. Деньги 2. Bani
3. Облигации 3. Obligaţiuni
4. Акции 4. Acţiuni
5. Сберкнижка 5. Livret de economii
6. Другие ценные бумаги 6. Alte hîrtii de valoare
7. Паспорт 7. Paşaport
8. Военный билет 8. Livret militar
9. Водительское удостоверение 9. Permis de conducere
10. Техпаспорт автомототранспорта 10. Paşaport tehnic al automototransportului
11. Удостоверение 11. Legitimaţie
12. Акцизная марка 12. Timbru de acciz
13. Кредитная карта 13. Cartelă de credit
14. Pецепт 14. Reţetă
19. Иные платежные документы 19. Alte documente de plată
21. Другие документы 21. Alte acte

Драгоценности, ювелирные изделия: Nestemate, articole de giuvaerie:


22. Браслет 22. Brăţară
23. Брошь 23. Broşă
24. Кольцо обручальное 24. Verighetă
25. Кольцо без камня 25. Inel fără piatră
26. Кольцо-печатка 26. Ghiul
27. Кольцо с драгоценным камнем 27. Inel cu piatră preţioasă
28. Кольцо с полудрагоценным камнем 28. Inel cu piatră semipreţioasă
29. Кольцо с поделочным камнем 29. Inel cu piatră prelucrată
30. Колье, ожерелье 30. Colier, salbă
31. Бусы 31. Mărgele
32. Кулон, медальон 32. Pandativ, medalion
33. Серьги, клипсы без камня 33. Cercei fără piatră
34. Серьги, клипсы с камнем 34. Cercei cu piatră

110
35. Цепочка 35. Lănţişor
36. Предметы сервировки 36. Tacîmuri
37. Драгоценные металлы в слитках 37. Metale preţioase în lingouri
38. Драгоценные монеты 38. Monede preţioase
39. Драгоценные камни 39. Pietre preţioase
40. Полудрагоценные камни 40. Pietre semipreţioase
50. Прочие ювелирные изделия 50. Alte obiecte de giuvaierie

Транспорт, ГСМ: Automototransport, combustibil:


51. Автотранспорт легковой 51. Autoturism
52. Автотранспорт грузовой 52. Autocamion
53. Автоприцеп 53. Remorcă
54. Мотоцикл 54. Motocicletă
55. Мотороллер 55. Motoretă
56. Мопеды 56. Moped
57. Велосипед 57. Bicicletă
58. Моторные лодки, катера, яхты 58. Bărci cu motor, şalupe, iahturi
59. С/х техника 59. Tehnică agricolă
60. Автобусы 60. Autobuze, autocaruri
61. Транспорт. средство с живой тягой 61. Mijloc de transport cu tracţiune animală
62. Ж/д подвижной состав 62. Garnitură de tren în mişcare
63. Воздушное судно 63. Navă aeriană
64. Иное водное судно 64. Alte nave acvatice
65. Трактор 65. Tractor
66. Мелиоративная машина 66. Maşină de meliorare
67. Специализированная дорожная машина 67. Maşină specializată pentru drumuri
68. Cтанционный и передвижной агрегат с 68. Agrigate staţionare şi mobile cu motor cu
ДBC (двиг.внутр.сгор.) combustie internă
69. Иной транспорт 69. Alt transport
70. Бензин 70. Benzină
71. Керосин 71. Gaz lampant
72. Солярка 72. Motorină
73. Мазут 73. Păcură
74. Масла технические 74. Uleiuri tehnice
75. Тормозная жидкость 75. Lichid pentru frînare
76. Охлаждающие жидкости 76. Lichid de refrigerare
77. Средства для шлифовки, 77. Mijloace pentru şlefuire, conservare, grund
консервирования, грунт.
78. Автокосметика 78. Cosmetică auto
84. Иные ГСМ 84. Alte materiale inflamabile

Запасные части к автомобилям: Piese de schimb pentru automototransport:


85. Лобовое стекло 85. Parbriz
86. Заднее стекло 86. Parbriz din spate
87. Номерные знаки 87. Numere de înmatriculare
88. Колеса, покрышки, камеры 88. Roţi, anvelope, camere pentru anvelope
89. Фары, зеркала, стеклоочиститель 89. Faruri, oglinzi, ştergător de parbriz
90. Двигатель 90. Motor
91. Шасси, рама, кузов 91. Şasiu, ramă, caroserie
92. Капот, крыло, двери 92. Capotă, aripa, uşă

111
93. Аккумулятор 93. Acumulator
94. Запчасти к сельхозтехнике 94. Piese de schimb pentru tehnica agricolă
95. С/х агрегаты и вспомогательное 95. Agregate agricole şi utilaje auxiliare
оборудование
96. Bодный мотоцикл 96. Motocicletă de apă
97. Двигатель яхты 97. Motor pentru iaht
98. Двигатель лодки 98. Motor pentru barcă
99. Двигатель катера 99. Motor pentru cuter
100. Двигатель водного мотоцикла 10 Motor pentru motocicletă de apă
0.
101. Двигатель надувной лодки 10 Motor pentru barcă de cauciuc
1.
104. Прочие запчасти 10 Alte piese
4.

Промышленные товары: Mărfuri industriale:


Радиоэлектронные товары Mărfuri radioelectronice
105. Акустические колонки 105. Difuzor acustic
106. Усилительные устройства 106. Utilaj de amplificare
107. Видеомагнитофон 107. Videocasetofon
108. Видеоплейер 108. Pleer video
109. Видеокамера 109. Videocameră
110. Видеокассеты, видеодиски 110. Casete, video, CD
111. Магнитофон 111. Casetofon
112. Магнитола 112. Magnitolă
113. Автомагнитола 113. Magnitolă auto
114. Плейер 114. Pleer
115. Кассеты магнитофонные 115. Casete audio
116. Радиоприемник, радиола и т.п. 116. Aparat de radio, radiolă ş.a.
117. Автоприемник 117. Radiou auto
118. Телевизор 118. Televizor
119. Компьютер 119. Computer
120. Монитор 120. Monitor
121. Принтер 121. Imprimantă
122. Клавиатура для компьютера 122. Tastatură pentru computer
123. Множительная техника 123. Tehnică de multiplicat
124. Музыкальный центр, комбайн 124. Combină muzicală
125. Концертная аппаратура 125. Aparataj pentru concerte
126. Запчасти и детали электроники 126. Piese de schimb şi accesorii pentru electronică
127. Tелефакс, факс 127. Telefax, fax
128. Радиостанции 128. Staţine radio
129. Мобильный телефон 129. Telefon mobil
130. Кассовый аппарат 130. Aparat de casă şi control
135. Иные 135. Altele

Бытовые машины и приборы Măşini pentru uz casnic şi aparate


136. Автоответчики 136. Robot telefonic
137. Бинокли, монокуляры 137. Binoclu, monoclu
138. Газовый баллон 138. Balon cu gaz
139. Кинокамера, демонстрационный aппарат 139. Cameră de filmat, aparat de proiecţie
140. Кухонные автоматы 140. Robot de bucătărie
112
141. Микрокалькуляторы 141. Microcalculator
142. Пишущая машинка 142. Maşină de dactilografiat
143. Пылесос 143. Aspirator
144. Стиральная машина 144. Maşină de spălat
145. Телефон 145. Telefon
146. Фотоаппарат 146. Aparat fotografic
147. Фототехника, фотоматериалы 147. Tehnică, utilaje şi materiale fotografice
148. Холодильник 148. Frigider
149. Швейная машина 149. Maşină de cusut, overloc
150. Кондиционер 150. Climatizor
151. Электросчетчик 151. Contor electric
157. Иные бытовые приборы и машины 157. Alte utilaje şi maşini de uz casnic

Предметы обихода: Obiecte de uz casnic:


158. Галантерея 158. Articole de galanterie
159. Детские коляски 159. Cărucior pentru copii
160. Книги, журналы 160. Cărţi, reviste
161. Мебель, ковры 161. Mobilă, covoare
162. Посуда, столовые принадлежности 162. Veselă, articole de masă
163. Ткани 163. Stofă
164. Часы 164. Ceas
165. Чемодан, сумка, портфель 165. Valiză, geantă, portofoliu
166. Духи, одеколон 166. Parfum, apă de colonie
167. Косметика 167. Articole de cosmetică, cosmetică
168. Постельное белье 168. Lenjerie de pat
169. Плед, одеяло 169. Pled, plapumă
170. Подушки 170. Perne
171. Занавески, скатерти 171. Draperii, feţe de masă
178. Иные предметы обихода 178. Alte obiecte de uz curent

Носильные вещи Îmbrăcăminte


Головные уборы: Acoperământ pentru cap:
179. Кепи 179. Chipiu
180. Фуражка 180. Caschetă
181. Шапка 181. Căciulă
182. Шляпа 182. Pălărie
183. Берет 183. Beretă
184. Тюбетейка 184. Tiubeteică
185. Папаха 185. Papahă
186. Платок 186. Basma
187. Косынка 187. Năframă
188. Шаль 188. Şal
189. Шарф 189. Fular
190. Шлем 190. Coif
191. Пилотка 191. Bonetă militară
201. Прочие головные уборы 201. Alte acoperământe pentru cap

Верхняя одежда Haine


202. Пальто 202. Palton
203. Плащ 203. Impermeabil

113
204. Полупальто 204. Haină scurtă
205. Телогрейка 205. Haină scurtă de lucru călduroasă
206. Дубленка 206. Cojoc
207. Бушлат 207. Buşlat
208. Шуба 208. Mantou de blană
209. Шинель 209. Mantou
210. Куртка 210. Veston
211. Штормовка 211. Mantou pentru furtună
212. Национальная одежда 212. Straie naţionale
213. Костюм 213. Costum
214. Пиджак 214. Sacou
215. Китель 215. Tunică
216. Джинсы 216. Blugi
217. Платье женское 217. Rochie de dame
218. Спортивная одежда 218. Îmbrăcăminte pentru trening
219. Брюки 219. Pantaloni
220. Свитер 220. Pulover
221. Джемпер 221. Pulover fără mîneci
222. Пуловер 222. Pulover
223. Кофта 223. Bluză
224. Водолазка 224. Maletă
225. Рубашка 225. Cămaşă
226. Юбка 226. Fustă
227. Халат 227. Capot
228. Сарафан 228. Sarafan
229. Жилет 229. Jiletă
230. Комбинезон 230. Salopetă
231. Спецовка 231. Robă
232. Одежда военного покроя 232. Îmbrăcăminte militară
242. Прочая верхняя одежда 242. Alte haine

Нижнее бельё Lenjerie


243. Трусы 243. Slipi, chiloţi
244. Майка 244. Tricou
245. Комбинация 245. Peniuar
246. Бюстгальтер 246. Sutien
247. Колготки 247. Ştrampi
248. Рейтузы 248. Dresuri
249. Чулки 249. Ciorapi
250. Носки 250. Şosete
251. Плавки 251. Slipi de baie
252. Купальник 252. Costum de baie
253. Футболка 253. Tricou
254. Кальсоны 254. Izmene
255. Гетры 255. Ghetre
265. Прочее нижнее бельё 265. Altă lenjerie

Обувь Încălţăminte
266. Ботинки 266. Ghete
267. Сапоги 267. Cizme

114
268. Валенки 268. Pîsle
269. Туфли 269. Pantofi
270. Босоножки 270. Sandalete
271. Сандалеты 271. Sandale
272. Тапочки 272. Ciupici
273. Спортивная обувь 273. Încălţăminte sportivă
274. Кроссовки 274. Încălţăminte pentru trening (adidaşi)
275. Калоши 275. Caloşi
276. Унты 276. Cizme înalte îmblănite
286. Прочая обувь 286. Altă încălţăminte

Прочие предметы Alte obiecte


287. Меховой воротник 287. Guler de blană
288. Перчатки 288. Mănuşi din piele
289. Варежки 289. Mănuşi cu un singur deget
290. Ремень 290. Centură
291. Галстук 291. Cravată
292. Подтяжки 292. Bretele
302. Прочие предметы 302. Alte obiecte

Продтовары, сельхозпродукция: Produse alimentare, producţie agricolă:


Продукция животного происхождения Produse animaliere
303. Мясо 303. Carne
304. Мясные изделия 304. Produse din carne
305. Мясные консервы 305. Conserve din carne
306. Колбасные изделия 306. Mezeluri
307. Рыба 307. Peşte
308. Рыбные изделия 308. Produse din peşte
309. Рыбные консервы 309. Conserve din peşte
310. Икра 310. Caviar
311. Консервы домашние 311. Conserve de casă
312. Молоко 312. Lapte
313. Молочные изделия 313. Produse lactate
314. Яйца 314. Ouă
324. Прочая продукция 324. Alte produse

Продукция растительного Produse de origine vegetală


происхождения
325. Бахчевые 325. Culturi de bostănărie
326. Виноград 326. Struguri
327. Зернобобовые 327. Cereale boabe
328. Зерновые 328. Cereale
329. Саженцы 329. Puieţi
330. Комбикорм 330. Nutreţ combinat
331. Консервы растительные 331. Conserve din legume, fructe
332. Кофе, чай, какао 332. Cafea, ceai, cacao
333. Овощи 333. Legume
334. Подсолнечник 334. Floarea-soarelui
335. Сахар 335. Zahăr
336. Фрукты 336. Fructe

115
337. Шоколад, конфеты 337. Ciocolată, bomboane
338. Cено, силос 338. Fîn, silos
339. Эфирно-масличные культуры 339. Culturi oleagenoase
340. Масло (розы, шалфея, лаванды и др. 340. Ulei (din trandafir, şalfei, levănţică ş.a.)
культур)
346. Прочее 346. Alte

Винно-водочные изделия Băuturi alcoolice


347. Вино 347. Vin
348. Водка 348. Vodcă
349. Коньяк 349. Coniac
350. Шампанское 350. Şampanie
351. Спирт 351. Alcool etilic
352. Вино домашней выработки 352. Vin de casă
Прочие спиртные напитки 362. Alte băuturi alcoolice
362.

Табачные изделия Produse de tutungerie


363. Табак 363. Tutun
364. «Дойна» 364. “Doina”
365. «Флуераш» 365. “Fluieraş”
366. «Орбита» 366. “Orbita”
367. «Кишинэу» 367. “Chişinău”
368. «Космос» 368. “Cosmos”
369. Папиросы 369. Ţigări fără filtru
379. Прочие табачные изделия 379. Alte produse de tutungerie

Скот, птица, животные Animale, păsări


380. Лошади 380. Cai
381. Крупнорогатый скот 381. Vite curnute mari
382. Свиньи 382. Porci
383. Овцы, козы 383. Oi, capre
384. Птица 384. Păsări
385. Пчелы 385. Albini
386. Кролики 386. Iepuri
387. Пушные животные 387. Animale cu blană
39 Прочие животные 397. Alte animale
7.

Строительные материалы Materiale pentru construcţie


398. Бетон 398. Beton
399. Гипс 399. Gips
400. Деловая древесина 400. Lemn
401. Древесно-стружечные плиты 401. Plite din rumeguş de lemn
402. Железобетон 402. Beton armat
403. Известь 403. Var
404. Кабельная продукция 404. Cablu
405. Камень искуственный 405. Piatră artificială
406. Кирпич обыкновенный 406. Cărămidă simplă
4 Кирпич силикатный 407. Cărămidă de silicat
07.
116
408. Котелец 408. Coteleţ
409. Линолеум 409. Linoleum
410. Мягкие кровельные материалы 410. Materiale moi pentru acoperiş
411. Обои 411. Tapete
412. Паркет 412. Parchet
413. Пленка самоклеющаяся 413. Peliculă adezioă
414. Плитка облицовочная 414. Teracotă
415. Прокат цветных металлов 415. Laminarea metalelor neferoase
416. Прокат черных металлов 416. Laminarea metalelor feroase
417. Санитарно-технические изделия 417. Produse tehnico-sanitare
41 Сталь кровельная 418. Oţel pentru acoperiş
8.
419. Стекло 419. Sticlă
420. Цемент 420. Ciment
421. Черепица 421. Ţiglă
422. Шифер 422. Ardezie
423. Лом, изделия из цветных металлов 423. Fier uzat, obiecte de metale neferoase
424. Лом, изделия из черных металлов 424. Fier uzat, obiecte de metale feroase
425. Столбы, опоры 425. Piloni, piloni de sprijin
426. Металлические крышки люков 426. Capace de metal pentru chepenguri
427. Бетонные кольца 427. Inele din beton
428. Детали и запасные части 428. Detalii şi piese de schimb
429. Детали и зап. части, выполненные из 429. Detalii şi piese de schimb fabricate din metale
цветн. метал. neferoase
430. Оборудование для вентиляции и 430. Utilaje pentru ventilare şi refrigerare
охлаждения
431. Оборуд. для вент. и охл. выполн. из 431. Utilaje pentru ventilare şi refrigerare fabricate
цветного метал. din metale neferoase
972. Двери 972. Uşi
973. Окна 973. Geamuri
974. Забор деревянный 974. Gard din lemn
975. Забор металлический 975. Gard din metal
432. Прочие стройматериалы 432. Alte materiale de construcţie

Инструменты, оборудование Instrumente, utilaje


433. Автомобильное 433. Automobilistice
434. Медицинское 434. Mediciale
435. Множительно-пишущее 435. De multiplicare-imprimare
436. Музыкальное 436. Muzicale
437. Оптическое 437. Optice
43 Оборудование связи 438. Utilaje de telecomunicaţii
8.
439. Полиграфическое 439. Poligrafice
440. Сварочное 440. Pentru sudare
441. Слесарно-столярное 441. De lăcătuşărie-tîmplărie
442. Спортивное 442. Sportive
443. Электрическое 443. Electrice
444. Электронное 444. Electronice
445. Вычислительное 445. De calcul
446. Наливная емкость 446. Vas pentru lichide
447. Масло трансформаторное 447. Ulei pentru transformator
117
448. Провод электрический высокого 448. Cablu electric de tensiune înaltă
напряжения
449. Кабель телефонный 449. Cablu de telefon
450. Кабель высокого напряжения 450. Cablu de tensiune înaltă
451. Сетка металлическая для ограждения 451. Plasă de metal pentru îngrădire
452. Оборудование телефонных станций 452. Utilajele staţiilor telefonice
453. Оборудование электрическое, 453. Utilaje electrice, fabricate din metale neferoase
выполненное из цветных металлов
454. Трансформаторы 454. Transformatoare
455. Прочие инструменты 455. Alte instrumente

Материалы, сырье: Stofe, materie primă:


Кожа и ткани Piele şi stofe
456. Кожа натуральная 456. Piele naturală
457. Кожа искусственная 457. Piele artificială
458. Джинсовая ткань 458. Stofă de blugi
459. Шерсть 459. Lînă
460. Лен 460. In
461. Шелк 461. Mătase
462. Трикотаж 462. Tricotaj
463. Хлопок 463. Bumbac
464. Искусственная ткань 464. Stofă sintetică
465. Замша 465. Piele întoarsă
466. Люрикс 466. Stofă cu străluci
467. Драп 467. Drap
477. Прочие ткани 477. Alte stofe

Драгоценные металлы и камни Metale preţioase, pietre preţioase


478. Золото 478. Aur
479. Платина 479. Platină
480. Серебро 480. Argint
481. Позолота 481. Poleire cu aur
482. Посеребрение 482. Poleire cu argint
483. Мельхиор 483. Melhior
484. Бриллиант, алмаз 484. Diamant
485. Изумруд 485. Smarald
486. Рубин 486. Rubin
487. Жемчуг 487. Pierlă
488. Гранат 488. Granat
489. Сапфир 489. Safir
490. Бирюза 490. Turcoază
491. Яшма 491. Iasp
492. Малахит 492. Malahit
493. Александрит 493. Alexandrit
503. Иные драгоценные камни и металлы 503. Alte pietre şi metale preţioase

Меха Blănuri
504. Норка 504. Nurcă
505. Соболь 505. Samur
506. Песец 506. Vulpe polară

118
507. Куница 507. Jder
508. Белка 508 Veveriţă
509. Лиса 509. Vulpe
510. Ондатра 510. Ondatră
511. Нутрия 511. Nutrie
512. Лама 512. Lamă
513. Каракуль, овчина 513. Caracul, blană de oaie
514. Заяц, кролик 514. Iepure de casă, de cîmp
524. Прочие меха 524. Alte blănuri

Прочее Alte
525. Хрусталь 525. Cristal
526. Ценное стекло 526. Sticlă de preţ
527. Фарфор 527. Porţelan
528. Слоновая кость 528. Fildeş
538. Иное 538. Altele

Оружие. Arme.

Нарезное автоматическое (автоматы, Arme cu ţeava ghintuită, arme automate


пистолет-пулеметы, пулеметы): (automate, pistol-mitralieră, mitraliere):
539. АК 539. AК
540. АКС 540. AKS
541. АКМ 541. AKM
542. АК-47 542. AK-47
543. АКС-74 543. AKS-74
544. АКМС 544. AKMS
545. АКС-74У 545. AKS-74U
546. Дегтярева, ППД 546. Degteariov
547. Шпагина, ППШ 547. Şpaghin
548. Судаева, ППС 548. Sudaev
549. Бергман (Шмайсер) 549. Bergman (Şmaiser)
550. УЗИ 550. UZI
551. Галил 551. Galil
552. Ревелли 552. Revelli
553. Томпсон 553. Tompson
554. Беретта 554. Beretta
555. Стэн 555. Stăn
556. Матсен 556. Matsen
557. Вальтер 557. Walter
558. Пулемет 558. Mitralieră
559. АК-74 559. AK-74
560. Гранатомет 560. Aruncător de grenade
561. Гаубица 561. Obuzier
562. Пушка 562. Tun
563. Зенитка 563. Tun antiaerian
564. Зенитный комплекс 564. Complex antiaerian
568. Иные нарезные ружья 568. Alte arme cu ţeava ghintuită

Магазинные, самозарядные и Arme cu dispozitiv magazin, arme cu

119
автоматические винтовки а карабины: încărcare automată, puşcă automată,
carabină:
569. Мосина 569. Mosina
570. Федорова 570. Feodorov
571. Токарева 571. Tokarev
572. Симонова 572. Simonov
573. Драгунова 573. Dragunov
574. Маузер 574. Mauzer
575. Браунинг 575. Brauning
576. Беретта 576. Beretta
577. Манлихер 577. Manliher
578. Джонсон 578. Gionson
579. Томпсон 579. Tompson
580. Левель 580. Leveli
581. Муратта 581. Muratta
582. Арисака 582. Arisaka
583. Шмидт-Рубин 583. Şmidt-Rubin
584. М-16 (Армалит) 584. M-16 (Armalit)
585. Клерон 585. Kleron
596. Иные магазинные ружья 596. Alte arme cu dispozitiv magazin

Пистолеты и револьверы: Pistoale, revolvere:


597. ПМ (Макарова) 597. PM (Makarov)
598. ТК (Коровина) 598. TK (Korovin)
599. ТТ (Токарева) 599. TT (Tokarev)
600. АПС (Стечкина) 600. APS (Stecikin)
601. ПСМ 601. PSM
602. Марголина 602. Margolin
603. Браунинг 603. Brauning
604. Парабеллум 604. Parabellum
605. Вальтер 605. Valter
606. Маузер 606. Mauzer
607. Кольт 607. Colt
608. Беретта 608. Beretta
609. Байард 609. Baiard
610. Револьвер 610. Revolver
611. Револьвер-Наган 611. Revolver-Nagan
612. Револьвер Смит-Вессон 612. Revolver Smit-Vesson
613. Револьвер Кольт 613. Revolver-Colt
614. Револьвер Бульдог 614. Revolver Buldog
615. Шпилечный револьвер Лефоше 615. Revolver Lefoşe
616. Револьвер Веблей 616. Revolver Veblei
617. Револьвер Велодог 617. Revolver Velodog
618. Револьвер спортивный 618. Revolver sportiv
619. Пистолет “Шмейр” 619. Pistol “Şmeir”
620. Пистолет «ИЖ-34М» 620. Pistol “IJ-34M”
621. Пистолет «ИЖ-35М» 621. Pistol “IJ-35M”
622. Пистолет «Марго» 622. Pistol “MARGO”
623. Пистолет «Байкал-442» 623. Pistol “Baikal-442”
624. Пистолет «МЦ-55-1» 624. Pistol “MŢ-55-1”

120
625. Револьвер «ТОЗ-49» 625. Revolver “Toz-49”
626. Револьвер сигнальный РС-01 «Скат» 626. Revolver de semnalizare RS-01 “Scat”
627. Револьвер сигнальный РС-31 627. Revolver de semnalizare RS-31
629. Иные пистолеты и револьверы 629. Alte pistoale şi revolvere

630. Ракетница 630. Rachetniţă


631. Спортивный-малокалиберный 631. Sportiv cu calibrul mic
632. Стартовый 632. Pentru start
633. Строительный 633. Pentru construcţii
634. Газовый 634. Cu gaze
644. Иные 644. Alte

Охотничье огнестрельное оружие: Armă de vânătoare:


Гладкоствольное Armă cu ţeava lisă
645. ИЖ 645. IJ
646. ИЖ-5 646. IJ-5
647. ИЖ-12 647. IJ-12
648. ИЖ-17 648. IJ-17
649. ИЖ-18 649. IJ-18
650. ИЖ Б-36 650. IJ-B-36
651. ИЖ Б-56 651. IJ-B-56
652. ИЖ Б-47 652. IJ-B-47
653. ИЖ-49 653. IJ-49
654. ИЖ-54 654. IJ-54
655. ИЖ-57 655. IJ-57
656. ИЖ-58 656. IJ-58
657. ИЖ-59 657. IJ-59
658. ИЖ-КБ 658. IJ-KB
659. МЦ 659. MŢ
660. МЦ-10 660. MŢ-10
661. МЦ-20 661. MŢ-20
662. МЦ-21 662. MŢ-21
663. ТОЗ 663. TOZ
664. ТОЗ-25 664. TOZ-25
665. ТОЗ-32 665. TOZ-32
666. ТОЗ-63 666. TOZ-63
667. ТОЗ-66 667. TOZ-66
668. ТОЗ-88 668. TOZ-88
669. Бердана 669. Berdan
670. Фролова 670. Frolov
671. ЗК 671. ZK
672. Р-32 672. R-32
673. ИЖ-16 673. IJ-16
674. Ружье «МУ-2112» 674. Armă “MU-2112”
675. Ружье «ИЖ-18М-М» 675. Armă “IJ-18M-M”
676. Ружье «ТОЗ-80» 676. Armă “TOZ-80”
677. Ружье «ТОЗ-34» 677. Armă “TOZ-34”
678. Ружье «МЦ-109» 678. Armă “MŢ-109”
679. Ружье «МЦ-7» 679. Armă “MŢ-7”
680. Ружье «МЦ-110» 680. Armă “MŢ-110”

121
681. Ружье «МЦ-111» 681. Armă “MŢ-111”
682. Иные охотничьи ружья 682. Alte arme de vînătoare

Нарезное Ţeavă ghintuită


683. ТОЗ-8М 683. TOZ-8M
684. ТОЗ-11 684. TOZ-11
685. ТОЗ-16 685. TOZ-16
686. ТОЗ-17 686. TOZ-17
687. ТОЗ-18 687. TOZ-18
688. ТОЗ-21-1 688. TOZ-21-1
689. ТОЗ-29 689. TOZ-29
690. Карабин спорт 690. Carabină sportivă
691. Карабин Барс-1 691. Carabină Bars-1
692. Карабин КО-8,2 692. Carabină KO-8,2
693. Карабин Лось 693. Carabină “Losi”
694. Карабин Медведь 694. Carabină “Medvedi”
695. ТОЗ-12 695. TOZ-12
696. Карабин “Архар” 696. Carabină “Arhar”
697. Карабин “Сайга” 697. Carabină “Saiga”
698. Карабин “Вепрь” 698. Carabină “Vepri”
699. Карабин “Тигр” 699. Carabină “Tigr”
700. Карабин “Mannlicher” 700. Carabină “Mannlicher”
701. Карабин “Saur-90” 701. Carabină “Sauer-90”
704. Иные 704. Alte

Комбинированное охотничье оружие Armă de vânătoare combinată


705. ИЖ-56-1 705. IJ-56-1
706. ИЖ-56-3 (Белка-3) 706. IJ-56-3 (Belca-3)
707. ИЖ-15 707. IJ-15
708. Олень 708. Oleni
718. Иные комбинированные охотничьи 718. Alte arme de vînătoare combinate
ружья

Пневматическое оружие Armă pneumatică


719. Пневматическая винтовка 719. Puşcă pneumatică
720. Пневматический пистолет (револьвер) 720. Pistol pneumatic (revolver)
721. Пистолет пневматический «ИЖ-46» 721. Pistol pneumatic “IJ-46”
722. Пистолет «ИЖ-53М» 722. Pistol “IJ-53M”
723. Винтовка пневматическая «ИЖ-38С» 723. Armă pneumatică “IJ-38C”
724. Винтовка пневматическая «ИЖ-60» 724. Armă pneumatică “IJ-60”
725. Винтовка пневматическая «ИЖ-61» 725. Armă pneumatică “IJ-61”
726. Иное пневматическое ружье 726. Alte arme pneumatice

Холодное оружие Armă albă


727. Охотничий нож 727. Cuţit de vînătoare
728. Кортик 728. Stilet
729. Штык-нож 729. Baionetă
730. Нож-финка 730. Pumnal
736. Иное холодное оружие 736. Alte arme albe

122
Прочее Alte
737. Боеприпасы 737. Muniţii
738. Газовый баллончик 738. Balon cu gaze
739. Детали оружия 739. Piese pentru armament
745. Иное 745. Alte

Наркотики, лекарства, яды Substanţe narcotice, medicamente, otrăvuri


746. Наркотики растительного происхождения 746. Droguri de provenenţă vegetală
747. Лекарственные наркотические препараты 747. Preparate narcotice medicale
748. Сильнодействующие лекарственные 748. Preparate medicale cu efect puternic
препараты
749. Яды 749. Otrăvuri
750. Медикаменты 750. Medicamente
751. Гербициды 751. Erbicide
752. Пестициды 752. Pesticide
753. Иные ядохимикаты 753. Alte otrăvi chimice
754. Минеральные удобрения 754. Înrgăşăminte minerale
759. Иные наркотические вещества 759. Alte substanţe narcotice

Номерные вещи, антиквариат. Оbiecte marcate, anticariat, obiecte de artă.

Картина, графика, скульптура Tablou, grafică, sculptură


760. Портрет 760. Portret
761. Пейзаж 761. Peizaj
762. Натюрморт 762. Natură moartă
763. Жанровая картина 763. Tablou de gen
764. Животные (картина) 764. Animale (tablou)
765. Птицы (картина) 765. Păsări (tablou)
775. Прочее (картины, графика и др.) 775. Alte (tablouri, grafică ş.a.)

Иконы Icoane
776. Спас 776. Ispas
777. Богоматерь 777. Maica domnului
778. Праздники 778. Sărbători religioase
779. Святые 779. Sfinţi (icoane)
780. Сюжет из евангелии 780. Subiect din evanghelie
781. Доисусный чин 781. Demnitar pînă la Isus
791. Прочее иконы 791. Alte icoane

Церковная утварь Obiecte bisericeşti


792. Жезл 792. Sceptru
793. Кубок, чаша 793. Potir, cupă
794. Одежда 794. Haine
795. Головной убор 795. Veşminte pentru acoperit capul
796. Кадило 796. Cadelniţă
797. Лампада 797. Candelă
798. Дарохранительница 798. Custode pentru daruri
799. Крест, распятие 799. Cruce, răstignire
800. Книги 800. Cărţi
810. Прочая церковная утварь 810. Alte obiecte bisericeşti

123
Коллекция Colecţie de:
811. Денег, монет 811. Bani, monede
812. Орденов, медалей 812. Medalii, ordine
813. Марок 813. Timbre
814. Значков 814. Insigne
815. Оружия 815. Armament
816. Живописи 816. Tablouri
817. Часы 817. Ceas
826. Коллекция иная 826. Alte colecţii

Антикварное оружие Armă de anticariat


827. Винтовка 827. Puşcă
828. Карабин 828. Carabină
829. Кинжал 829. Pumnal
830. Меч 830. Paloş
831. Мушкет 831. Muşchet
832. Нож 832. Cuţit
833. Пистолет 833. Pistol
834. Рапира 834. Spadă
835. Револьвер 835. Revolver
836. Ружье 836. Armă
837. Сабля 837. Sabie
838. Стилет 838. Stilet
839. Фузея 839. Puşcă cu cremene
840. Шпага 840. Spadă
841. Штуцер 841. Ştuţ
851. Иное антикварное оружие 851. Altă armă de anticariat

Антикварная посуда Veselă de anticariat


852. Блюдо 852. Platou
853. Бокал 853. Cupă
854. Ваза 854. Vază
855. Графин 855. Garafă
856. Кувшин 856. Ulcior
857. Кофейник 857. Ibric de cafea
858. Сахарница 858. Zaharniţă
859. Соусница 859. Vas pentru sos
860. Стакан 860. Pahar
861. Стопа 861. Potir
862. Суповая миска 862. Strachină pentru supă
863. Столовый прибор 863. Obiect pentru servit masa
864. Тарелка 864. Tacîm
865. Чайник 865. Ceainic
86 Чаша 866. Cupă
6.
867. Чашка 867. Ceaşcă
868. Фляга 868. Ploscă
878. Иная антикварная посуда 878. Altă veselă de anticariat

124
Антикварные украшения Podoabe de anticariat
879. Браслет 879. Brăţară
880. Брошь 880. Broşcă
881. Гарнитур 881. Garnitură
882. Гребень 882. Pieptene
883. Диадема 883. Diademă
884. Застежка 884. Agrafă
88 Кольцо 885. Inel
5.
886. Кулон 886. Pandativ
887. Колье 887. Colier
888. Медальон 888. Medalion
889. Нательный крест 889. Cruce
890. Ожерелье 890. Salbă
891. Перстень 891. Inel cu piatră
892. Подвеска 892. Breloc
893. Пояс 893. Brîu
894. Серьги 894. Cercei
904. Иные антикварные украшения 904. Alte podoabe de anticariat

Прочий антиквариат Alt anticariat


90 Мебель 905. Mobilă
5.
906. Музыкальные инструменты 906. Instrumente muzicale
912. Иной антиквариат 912. Alt obiect de anticariat

Прочие предметы Alte obiecte


913. Предметы коллекции 913. Obiecte de colecţie
914. Ордена, медали 914. Ordine, medalii
920. Прочее 920. Alte obiecte

Госсимволика Simbolica de stat


921. Флаги 921. Drapeluri
922. Гербы 922. Steme
928. Иная символика 928. Altă simbolică

Грузы на: Încărcături:


929. Железной дороге 929. Pe calea ferată
930. Железной дороге (импорт) 930. De import pe calea ferată
93 Водном транспорте 931. Pe transport naval
1.
932. Водном транспорте (импорт) 932. De import pe transport naval
933. Воздушном транспорте 933. Pe transport aerian
934. Воздушном транспорте (импорт) 934. De import pe transport aerian

Недвижимость Imobil
950. Дом 950. Casă
951. Дача 951. Vilă
952. Квартира 952. Apartament
953. Комната 953. Odaie
954. Гараж 954. Garaj
125
955. Дом отдыха, гостиница, санаторий 955. Casă de odihnă, hotel, sanatoriu
956. Магазин, бар, ресторан 956. Magazin, bar, restaurant
957. Завод, фабрика 957. Uzină, fabrică
958. Здание 958. Clădire
959. Сооружение 959. Construcţie
960. Земельный участок 960. Lot de pămînt
964. Иная недвижимость 964. Alt imobil

965. Компьютерная информация 965. Informaţie computerizată


966. Линии связи 966. Linii de comunicaţie
967. Пути сообщения 967. Căile de comunicaţie
968. Электрическая энергия 968. Energie electrică
969. Tепловая энергия 969. Energie termică
970. Газ 970. Gaz

971. Органы, ткани потерпевшего 971. Organe, ţesuturi ale victimei

67. Материал изготовления вещи: 67. Materialul din care este confecţionat
obiectul:

Кожа, ткани: Piele, stofă:


1. Кожа натуральная 1. Piele naturală
2. Кожа искуственная 2. Piele artificială
3. Джинсовая ткань 3. Stofă de blugi
4. Шерсть 4. Lînă
5. Лен 5. In
6. Шелк 6. Mătase
7. Трикотаж 7. Tricotaj
8. Хлопок 8. Bumbac
9. Искусственная ткань 9. Stofă sintetică
10. Замша 10. Piele întoarsă
11. Люрикс 11. Liurix
12. Драп 12. Drap
18. Прочая ткань 18. Altă stofă

Металлы: Metal:
19. Сталь 19. Oţel
20. Нержавеющая сталь 20. Inox
21. Чугун 21. Fontă
22. Медь 22. Cupru
23. Латунь 23. Alamă
24. Алюминий 24. Aluminiu
25. Сплавы 25. Aliaj

Драгоценные металлы: Metale preţioase:


26. Золото 26. Aur
27. Платина 27. Platină
28. Серебро 28. Argint
29. Позолота 29. Poleire cu aur
30. Посеребрение (мельхиор) 30. Poleire cu argint (melhior)

126
36. Прочий металл 36. Alt metal

Драгоценные камни: Pietre preţioase:


37. Бриллиант, алмаз 37. Diamant
38. Изумруд 38. Smarald
39. Рубин 39. Rubin
40. Жемчуг 40. Pierlă
41. Гранат 41. Granat
42. Сапфир 42. Safir
43. Бирюза 43. Turcoază
44. Яшма 44. Iasp (matostat)
45. Малахит 45. Malahit
46. Александрит 46. Alexandrit
52. Иные драгоценные камни 52. Alte pietre preţioase

Меха: Blănuri:
53. Норка 53. Nurcă
54. Соболь 54. Samur
55. Песец 55. Vulpe polară
56. Куница 56. Jder
57. Белка 57. Veveriţă
58. Лиса 58. Vulpe
59. Ондатра 59. Ondatră
60. Нутрия 60. Nutrie
61. Лама 61. Lamă
62. Каракуль, овчина 62. Caracul, blană de oaie tăbăcită
63. Заяц, кролик 63. Iepure
69. Прочий мех 69. Alte blănuri

Прочие материалы: Alte materiale:


70. Хрусталь 70. Cristal
71. Ценное стекло 71. Sticlă preţioasă
72. Фарфор 72. Porţelan
73. Бетон 73. Beton
74. Гипс 74. Ghips
75. Древесина 75. Material lemnos
76. Пластмасса 76. Masă plastică

68. Цвет: 68. Сuloarea:

1. Белый 1. Alb
2. Светло-белый 2. Alb-deschis
3. Матовый 3. Mat
4. Темно-белый 4. Alb-închis
5. Серый 5. Gri
6. Пепельный 6. Cenuşiu
7. Темно-серый 7. Gri-închis
8. Желтый 8. Galben
9. Лимонный 9. Galben de lămîe
10. Охра 10. Ocru

127
11. Коричневый 11. Brun, maro
12. Бежевый 12. Bej
13. Светло-коричневый 13. Brun-deschis
14. Темно-коричневый 14. Brun-închis
15. Красный 15. Roşu
16. Алый 16. Purpuriu
17. Бордовый 17. Bordo
18. Вишневый 18. Vişiniu
19. Розовый 19. Roz
20. Оранжевый 20. Oranj
21. Светло-оранжевый 21. Oranj-deschis
22. Темно-оранжевый 22. Oranj-închis
23. Фиолетовый 23. Violet, mov
24. Сиреневый 24. Violet-deschis
25. Темно-фиолетовый 25. Violet-închis
26. Синий 26. Albastru
27. Темно-синий 27. Albastru-închis
28. Голубой 28. Azuriu
29. Зеленый 29. Verde
30. Светло-зеленый 30. Verde-deschis
31. Темно-зеленый 31. Verde-închis
32. Бирюзовый 32. De culoarea turcoazei
33. Черный 33. Negru
34. Разноцветие 34. Multicolor

70. Особенности вещи: 70. Particularităţile obiectului:

1. Надпись 1. Înscripţie
2. Гравировка 2. Gravare
3. Метка 3. Marcare
4. Царапина 4. Zgîrietură
5. Скол 5. Ţandără
6. Трещина 6. Crăpătură
7. Вмятина 7. Adîncitură
8. Пятно 8. Pată
9. Дыра 9. Gaură
10. Надрыв 10. Ruptură
11. Надрез 11. Tăietură
12. Эмблема 12. Emblemă
13. Номер 13. Număr
14. Клеймо 14. Dangă
15. Проба 15. Probă
16. Тавро 16. Semn
17. Спиливание 17. Retezat cu ferestrăul
18. Зачистка 18. Curăţire
19. Забой 19. Abataj
30. Прочее 30. Alte

71. Причина постановки, снятия вещи 71. Motivul punerii, scoaterii de la evidenţă
с учета. a obiectului.

128
Постановки: Punerea:
1. Похищена 1. Sustras
2. Изъята 2. Ridicat
3. Добровольно сдана 3. Benevol predat
4. Утеряна 4. Pierdut
5. Обнаружена 5. Depistat
6. Найдена 6. Găsit
7. Изъятие предметов преступной 7. Ridicarea obiectelor activităţii infracţionale
деятельности
Снятие: Scoaterea:
8. Обнаружена 8. Depistat
9. Установлена принадлежность 9. Constatarea apartenenţei
10. Истечение срока давности 10. Expirarea termenului de prescripţie
11. Прекращение УД 11. Clasarea D/P
CAPITOLUL 5 - Sentinţa
ГЛАВА 5 - Приговор

53. Категории пeнитeнциapных 53. Categoriile instituţiilor penitenciare şi


учpeждeний и рeжимы coдepжaния. regimurile de detenţie.

Категория пeнитeнциapного Categoria instituţiei penitenciare


учpeждeния (art. 72 Cod penal):
( ст. 72 Уголовного кодекса):
13. Открытого типа 13. De tip deschis
14. Полузакрытого типа 14. De tip semiînchis
15. Закрытого типа 15. De tip închis
16. Пенитенциарные учреждения для н/л 16. Instituţii penitenciare pentru minori

Режим содержания ( ст. 238, 239 Regimul de deţinere


Исполнительного кодекса): (art. 238, 239 Codul de executare):
17. Первоначальный 17. Iniţial
18. Обычный 18. Comun
19. Ресоциализационный 19. De resocializare
20. Особый 20. Special

54. Xapaктepиcтикa в пepиoд oтбывaния 54. Caracteristica pe perioada executării pedepsei:


нaкaзaния:

1. Вcтaл нa путь иcпpaвлeния 1. Merge pe cale de corecţie


2. Твepдo вcтaл нa путь иcпpaвлeния 2. Merge cu siguranţă pe cale de corecţie
3. Дoкaзaл cвoe иcпpaвлeниe 3. A demonstrat corecţia
4. Нe вcтaл нa путь иcпpaвлeния 4. Nu merge pe cale de corecţie
5. Являлcя злocтным нapушитeлeм 5. S-a dovedit un delicvent ostil
6. Учacтвoвaл в ceльcкoй гpуппиpoвкe 6. A participat în grupare la nivel sătească
7. Учacтвoвaл в гopoдcкoй гpуппиpoвкe 7. A participat în grupare la nivel orăşenească
8. Учacтвoвaл в нaциoнaльнoй гpуппиpoвкe 8. A participat în grupare cu caracter naţională
9. Учacтвoвaл в зeмлячecкoй гpуппиpoвкe 9. A participat în grupare constituită din pămînteni
10. Учacтвoвaл в гpуппe вopoвcкиx тpaдиций 10. A participat în gruparea urmaşilor tradiţiilor de hoţii
11. Пaccивный гoмoceкcуaлиcт 11. Homosexual pasiv
12. В уcлужeнии у дpугих ocуждeнных 12. În serviciu la alţi condamnaţi

129
13. Лидep гpуппиpoвки 13. Liderul grupării

170. Виды приговора: 170. Categoriile de sentinţe:

1. Oбвинительный (ст.389 УПК) 1. De condamnare (art.389 CPP)


2. Oпpaвдaтельный (ст.390 УПК) 2. De achitare (art.390 CPP)
13. О прекращении производства по делу 13. De încetare a procesului penal (art.391 CPP)
(ст.391 УПК)

171. Виды нaкaзaния и освобождение 171. Categoriile pedepselor şi liberarea de


от уголовного наказания: pedeapsă penală:

Виды наказания для физических лиц: Categoriile pedepselor aplicate persoanelor


fizice:

Обвинительный приговор с Sentinţa de condamnare cu stabilirea


назначением наказания, подлежащего pedepsei
исполнению (ст. 389, ч. 3, п.1 УПК, ст. (art. 389, al. 3, p. 1 CCP, art. 62 CP):
62 УК):
23. Oштpaфoвaн 23. Amendat
25. Лишeн пpaвa зaнимать oпpeделенную 25. Privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii,
дoлжнocть или зaниматься oпpeделенной de a exercita o anumită activitate
дeятельностью
26. Лишeн вoинcкoгo звaния или 26. Retragerea gradului militar, a unui titlu special,
специального звaния, чинa, a gradului de calificare şi a distincţiilor de stat
гocударственных нaгpaд
27. Нeoплaчивaeмый тpуд в пoльзу oбщecтвa 27. Muncă neremunerată în folosul comunităţii
29. Нaпpавлен в диcциплинapную вoинскую 29. Trimiterea într-o unitate militară disciplinară
чacть (для вoeннослужащих cpoчной
cлужбы)
30. Лишeн cвoбoды нa oпpeдeленный cpoк 30. Privaţiune de libertate pentru un termen
determinat
31. Пoжизнeннoe зaключeниe 31. Detenţie pe viaţă

18. Иcпpaвитeльныe paбoты до 1 года 18. Muncă corecţională până la un an


19. Иcпpaвитeльныe paбoты свыше 1 года 19. Muncă corecţională mai mult de un an
20. Oтcpoчeнo иcпoлнeниe пpигoвopa 20. Suspendarea executării pedepsei
21. Кoнфиcкoвaнo имущecтвo 21. Confiscată averea
22. Лишeн poдитeльcкиx пpaв 22. Lipsit de drepturile părinteşti
24. Вынeceнo oбщecтвeнное пopицaниe 24. Mustrare obştească

Обвинительный приговор с Sentinţa de condamnare cu stabilirea


назначением наказания и pedepsei şi cu liberarea de executare a
освобождением от его отбывания (ст. pedepsei
389, ч. 3, п. 2 УПК, ст. 107, 89 п. а), b), (art. 389, al. 3, p. 2 CCP, art. 107, 89 lit. а),
c), f), g) УК): b), c), f), g) CP):
14. Уcлoвнoе ocуждeние 14. Liberat condiţionat
15. Уcлoвнo к лишению свободы c 15. Condamnat cu suspendarea pedepsei
привлечением к труду condiţionată a executării şi aplicarea muncii
corecţionale
32. Уcлoвнo-дocpoчное ocвoбoждeниe oт 32. Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de

130
нaкaзaния termen
33. Зaмeнa нeoтбытой чacти нaкaзания на 33. Înlocuirea părţii neexecutate din pedeapsă cu o
бoлee мягкое нaкaзaниe pedeapsă mai blîndă
35. Оcвoбoждением oт нaкaзания в cвязи c 35. Liberarea de pedeapsă în legătură cu
измeнением oбcтaнoвки schimbărea situaţiei
36. Оcвoбoждением oт нaкaзания 36. Liberarea persoanelor grav bolnave de la
тяжeлoбoльныx executarea pedepsei
37. Отcpoчкой oтбытия нaкaзания 37. Amînarea executării pedepsei pentru femei
бepeменным жeнщинaм, жeнщинам gravide şi femei care au copii în vîrstă de pînă
имеющим дeтeй дo 8 лeт la 8 ani
38. Aмниcтиeй 38. Amnistia

Обвинительный приговор без Sentinţa de condamnare fără stabilirea


установления наказания с pedepsei şi cu liberarea de răspundere
освобождением от уголовной penală
ответственности (ст. 389, ч. 3, п. 3 УПК, (art. 389, al. 3, p. 3 CCP, art. 57, 58, 60, 93
ст. 57, 58, 60, 93 УК): CP):
34. Оcвoбoждением от нaкaзaния 34. Liberarea de pedeapsă a minorilor
нecoвepшeннoлeтниx
39. Освобожден от уголовной 39. Liberat de răspundere penală în legătură cu
ответственности в связи с изменением schimbarea situaţiei
обстановки
40. Освобожден от уголовной 40. Liberat de răspundere penală în legătură cu
ответственности в связи с деятельным căinţa activă
раскаянием
41. Истечения срока давности привлечения к 41. Expirarea termenului de prescripţie pentru
уголовной ответственности trageria la răspundere penală

Оправдательный приговор (ст. 390 Sentinţa de achitare (art. 390 CCP):


УПК):
42. Не установлено наличие события 42. Nu s-a constatat existenţa faptei infracţiuni
преступления
43. Подсудимый не совершал деяние 43. Fapta nu a fost săvîrşită de inculpat
44. Деяние не содержит элементы 44. Fapta inculpatului nu întruneşte elementele
преступления infracţiunii
45. Деяние не предусмотрено уголовным 45. Fapta nu este prevăzută de legea penală
законом
46. Существует одна из причин, 46. Există una din cauze, care înlătură caracterul
устраняющих уголовный характер penal al faptei
деяния

Приговор о прекращении Sentinţa de încetare a procesului penal (art.


производства по делу (ст. 391 УПК, ст. 391 CCP, art. 54 – 56 CP):
54 – 56 УК):
47. За отсутствием жалобы потерпевшего, 47. Lipseşte plîngerea părţii vătămate, plîngerea a
жалоба отозвана или стороны fost retrasă sau părţile sau împăcat
помирились
48. Наступила смерть подсудимого 48. A intervenit decesul inculpatului
49. Лицо не достигло возраста привлечения к 49. Persoana nu a atins vîrsta pentru tragere la
уголовной отетственности răspundere penală
50. Существует окончательное судебное 50. Există o hotărîre judecătorească definitivă

131
решение в отношении того же лица по asupra aceleiaşi persoane pentru aceeaşi faptă
тому же деянию
51. Существует решение органа уголовного 51. Există o hotărîre a organului de urmărire penală
преследования в отношении того же лица asupra aceleiaşi persoane pentru aceeaşi faptă
по тому же деянию о прекращении de încetare a urmăririi penale, de scoatere a
уголовного преследования, или о persoanei de sub urmărire penală sau de clasare
выведении лица из-под уголовного a procesului penal
преследования, или о прекращении
уголовного судопроизводства
52. Пo дpугим нepeaбилитиpующим 52. Pe alte temeiuri de nereabilitare
ocнованием
53. Пpивлeчением к aдминoтвeтcтвенности 53. Tragerea la răspundere administrativă
54. Добровольным отказом от совершения 54. Renunţării de bună voie la săvîrşirea
преступления infracţiunii

Виды наказания для юридических Categoriile pedepselor aplicate persoanelor


лиц: juridice:
80. Штраф 80. Amendă
81. Лишeниe пpaвa зaниматься oпpeделенной 81. Privarea unei persoane juridice, care desfăşoară
дeятельностью (для юpидических лиц) activitate de întreprinzător, de dreptul de a
exercita o anumită activitate
82. Ликвидaция (для юpидических лиц) 82. Lichidarea persoanei juridice care desfăşoară
activitate de întreprinzător

Меры безопасности: Măsurile de siguranţă:


55. Пpимeнeны пpинудительные мepы 55. Aplicate măsuri de constrîngere cu caracter
воспитательного хapaктepa educativ
56. Пpимeнeны пpинудительные мepы 56. Aplicate măsurile de constrîngere cu caracter
медицинского хapaктepa medical
57. Высылка 57. Expulzarea

175. Дополнительные меры 175. Măsuri suplimentare cu caracter


воспитательного характера educaţional aplicate minorilor (art. 104 CP):
применяемые к несовершеннолетним
(ст. 104 УК):

1. Осужденный передан на перевоспитание 1. Condamnatul a fost remis la reeducare sau


или под наблюдение родителям, лицам, observare părinţilor, persoanelor care îi
их заменяющих înlocuiesc
3. Осужденный передан под надзор 3. Condamnatul a fost remis la reeducare sau
специализированным государственным observare organelor specializate de stat
органам
4. Предупреждение 4. Avertismentul
5. Возложение на н/л обязанности 5. Obligarea minorului să repare dăunele cauzate
возместить причиненный ущерб
6. Ограничение свободы досуга и 6. Limitarea timpului liber şi stabilirea unor
установление особых требований cerinţe speciale
7. Принуждение н/л к прохожению 7. Obligarea minorului de a urma un curs de
лечебного курса психологической tratament medical de reabilitare psihologică
реабилитации
8. Помещение н/л в специальное учебно- 8. Internarea minorului într-o instituţie specială de

132
воспитательное или лечебно- învăţămînt şi reeducare sau într-o instituţie
воспитательное учреждение curativă şi de reeducare

176. Принудительные меры лечения, 176. Măsurile de constrîngere cu caracter


принятые судом (cт. 99, 103 УК): medical, aplicate instanţa de judecată (art.
99, 103 CP):

1. Принудительное лечение применено к 1. Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter


алкоголику medical alcoolicilor
2. Принудительное лечение применено у 2. Aplicarea măsurilor de constrîngere cu caracter
наркоману medical narcomanilor
3. Помещение душевнобольного в 3. Intrenarea persoanei cu boală psihică într-o
психиатрическую больницу с обычным instituţie psihiatrică cu supraveghere obişnuită
наблюдением
4. Помещение душевнобольного в 4. Intrenarea persoanei cu boală psihică într-o
психиатрическую больницу со строгим instituţie psihiatrică cu supraveghere riguroasă
наблюдением

177. Определения кассацонной 177. Decizia instanţei de recurs:


инстанции:

1. Отклоняет кассационную жалобу как 1. Respinge recursul ca inadmisibil, cu menţinerea


недопустимую, оставив обжалованное hotărîrii atacate (art.435, al.1, sub.1 CPP)
решение без изменения (ст.435, ч.1, п.1
УПК)
13. Удовлетворяет кассационную жалобу, 13. Admite recursul, casează, parţial sau total
отменив обжалованное решение частично hotărîrea atacată şi menţine hotărîrea primei
или полностью и оставляет решение суда instanţe (art.435, al.1, p.2, а) CCP)
первой инстанции (ст.435, ч.1, п.2, а)
УПК)
14. Удовлетворяет кассационную жалобу, 14. Admite recursul, casează, parţial sau total
отменив обжалованное решение частично hotărîrea atacată şi dispune achitarea persoanei
или полностью и принимает решение об sau încetarea procesului penal în cazurile
оправдании лица или о прекращении prevăzute de CPP (art.435, al.1, p.2, b) CCP)
производства по делу - в случаях,
предусмотренных УПК (ст.435, ч.1, п.2,
b) УПК)
15. Удовлетворяет кассационную жалобу, 15. Admite recursul, casează, parţial sau total
отменив обжалованное решение частично hotărîrea atacată, rejudecă cauza şi pronunţă o
или полностью, пересматривает дело и nouă hotărîte, dacă nu se agravează situaţia
выносит новое решение или, в condamnatului, sau, dacă caz, dispune
зависимости от обстоятельств, принимает rejudecarea de către instanţa de apel, în cazul în
решение о пересмотре дела в care eroarea judiciară nu poate fi corectată de
апелляционной инстанции, если судебная către instanţa de recurs (art.435, al.1, p.2, c)
ошибка не может быть исправлена CCP)
кассационной инстанцией (ст.435, ч.1,
п.2, c) УПК)
16. Удовлетворяет кассационную жалобу, 16. Admite recursul, casînd hotărîrea, parţial sau
отменив решение полностью или integral, şi dispune rejudecarea cauzei de către
частично и принимает решение о instanţa de fond dacă este necesară
пересмотре дела судебной инстанцией, administrarea de probe suplimentare (art.449,
рассматривавшей дело по существу, в al.1, p.2, c) CCP)

133
случае необходимости сбора новых
доказательств (ст.449, ч.1, п.2, c) УПК)

179. Индeкc угoлoвнo-cудeбныx дeл. 179. Indicii cauzelor penale de judecată.

1. Угoлoвное дeло 1. Cauză penală


3. Дeлo oб зaмeнe нaкaзания бoлee мягким 3. Cauză de înlocuire cu pedepsa mai blîndă sau
cpoкoм или cнятиe cpoкa anularea termenului
4. Дeло oб измeнeний уcлoвий coдepжaния 4. Cauză de schimbare a condiţiilor de detenţie a
лиц persoanelor
5. Дeло o cнятии cудимocтeй 5. Сauză de reabilitare
8. Дeло o зaмeнe нaкaзaния штpaфoм 8. Cauză de schimbare a pedepsei cu amendă

180. Виды решений судебных 180. Tipurile hotărîrilor instanţei de


инстанций judecată
(ст. 341 УПК). (art. 341 CCP).

36. Приговор – решение, которым уголовное 36. Sentinţe – hotărîrea prin care cauza penală se
дело разрешается по существу в суде soluţionează în fond de prima instanţă
первой инстанции
37. Определение – решение, которое 37. Decizii – hotărîrea prin care instanţa se
судебная инстанция принимает по pronunţă asupra apelului
апелляционным и кассационным
жалобам
38. Постановление – принимает пленум 38. Hotărîri – adoptate de Plenumul Curţii
Высшей Судебной Палаты Supreme de Justiţie
39. Определение – все остальные решения 39. Încheiri – toate celelalte hotărîri date de
вынесенные судебными инстанциями в instanţe în cursul judecării cauzelor
ходе судебного разбирательства

181. Частные определения. 181. Încheiere interlocutorie.

2. В отношении нарушений при уголовном 2. Privind încălcările admise în timpul urmăririi


преследовании penale

183. Cудeбнaя инcтaнция. 183. Instanţă judecătorească.

1. Пepвaя инcтaнция 1. Prima instanţă


2. Втopaя инcтaнция 2. Instanţă de gradul doi
3. Тpeтья инcтaнция 3. Instanţă de gradul trei
4. Чeтвepтaя инcтaнция 4. Instanţă de gradul patru

204. Основания прибытия – убытия. 204. Motivul internării – externării.

12. Вступление приговора в силу 12. Intarea sentinţei în vigoare


13. Возврат из лечебного учреждения 13. Transfer după tratament
21. Этапирован в лечебного учреждения 21. Transfer la tratament
22. Этапирован в другое пенитенциарное 22. Transfer la alt penitenciar prin hotărîrea DIP
учреждение
29. Побег 29. Evadare
30. Смерть осужденного 30. Decesul persoanei condamnate

134
31. Отупск осужденного 31. Plecarea în concediu
41. Направлен для производства 41. Transfer pentru efectuarea acţiunulor de urmărire penală
следственных действий
45. Задержание после совершения побега 45. Reţinere după evadare
47. Возвращение после отпуска 47. Reîntoarcerea din concediu
48. Освобождение по отбытию наказания 48. Executarea efectivă şi integrală a pedepsei
49. Помилование 49. Graţiere
50. Условно-досрочное освобождение 50. Liberarea condiţionată înainte de termen
55. Освобожден по амнистии 55. Act de amnistie
56. Освобожден (оправдан) по решению 56. Hotărîre de achitare
суда
74. Мандат на арест 74. Mandat de arest
75. Репатриирован из других государств 75. Repatriat din alte state
76. Отменена отсрочка исполения наказания 76. Anularea amînării executării pedepsei femeilor gravide
беременным и женщинам с детьми şi cu copii
77. Исполения наказания после отсрочки 77. Executarea după amînarea executării pedepsei femeilor
наказания беременных женщин gravide
78. Отмена условного осуждения 78. Revocarea liberării condiţionale
79. Отмена приостановленного осуждения 79. Revocarea condamnării suspendate
80. Задержания после объявления в розыск 80. Reţinerea după anunţarea în căutare
81. Изменение мер пресечения 81. Schimbarea măsurii de constrîngere
82. Передан в ОВД 82. Transfer la OAI
83. Передан из ОВД 83. Transfer de la OAI
84. Передан после проведения действий по 84. Transfer după efectuarea acţiunilor de urmărire penală
уголовному преследованию
85. Замена первоначального режима на 85. Transfer în acelaşi penitenciar de la regim iniţial la
обычный режим regim comun
86. Замена обычного режима на 86. Transfer în acelaşi penitenciar de la regim comun la
ресоциализационный режим regim de resocializare
87. Замена ресоциализационного режима на 87. Transfer în acelaşi penitenciar de la regim de
обычный режим resocializare la regim comun
88. Транзитом 88. Tranzit
89. Передан в апеллеяционную инстанцию 89. Transfer la apel
90. Передан в кассационную инстанцию 90. Transfer la recurs
91. Передан из апеллеяционной инстанции 91. Transfer de la apel
92. Передан из кассационной инстанцию 92. Transfer de la recurs
93. Передан на судебно-медицинскую 93. Transfer la expertiza medico-legală
экспертизу
94. Передан из судебно-медицинской 94. Transfer de la expertiza medico-legală
экспертизы
95. Вступления в силу закона исключающий 95. Intervenirea unei legi noi care exclude caracterul penal
уголовный характер деяния al faptei
96. Условное приостановление уголовного 96. Suspendarea condiţionată a urmăririi penale
преследования
97. Замена неисполненной части наказания 97. Înlocuirea părţii neexecutate cu o pedeapsă mai blîndă
на более мягкое
98. Освобождение от наказания 98. Liberarea de pedeapsă a minorilor
несовершеннолетних
99. Изменения обстановки 99. Schimbarea situaţiei
100. Освобождение по состоянию здоровья 10 Liberarea conform stării sănătăţii
0.

135
101. Отменено исполнения наказания 10 Amînarea executării pedepsei femeilor gravide sau cu
беременных женищин и женщин с 1. copii minori
детьми
102. Истек срок ареста 10 Expirarea mandatului de arest
2.
103. Экстрадиция 10 Extrădarea
3.
104. Замена ареста на другую меру 10 Schimbarea arestului cu o altă măsură de constrîngere
пресечения 4.

136