Вы находитесь на странице: 1из 110

{糿¶ý$™èþÓ ¡Æ>ï@þ… “MæüÐ@þ$ çÜ…QÅ : A¿êÅ‹Ü & 2116/({ç³.“Mæü. 43/16) G‹Ü yìþ&4 ™óþ© 25.4.

2016 {ç³M>Ææÿ… Ýë¦í³…^èþºyìþ¯@þ


çÜÐ@þ$¯@þÓĶý$ çÜÑ$† Äñý¬MæüP ™óþ© 29.12.2017 Æøk çÜÐ@þ*ÐóþÔ¶ý…ÌZ D ´ëuæÿÅ ç³#çÜ¢MæüÐ@þ¬¯@þ$ 2018&19 ѧéÅçÜ…Ð@þ™èþÞÆæÿ…¯@þ$…_
°ÆóÿªÕ…^èþ$rMæü$V>¯@þ$ A¯@þ$Ð@þ$† CÐ@þÓºyìþ¯@þ¨.

^èþÇ{™èþ Ð@þ$ÇĶý¬ Æ>f±† Ô>ç܈…


糧æþÐèþ ™èþÆæÿVæü†

Ðèþ$àÆ>çÙ‰ Æ>çÙ‰ ´ëuæÿÅç³#çÜ¢Mæü °ÇÆ Ðèþ$ÇÄæý$$ ´ëuæÿÅ{ç³×êãMæü ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ Ðèþ$…yæþÍ, ç³#×ñý


Ò$ ÝëÃÆŠÿt¸ù¯Œþ™ø DIKSHA APP ¯@þ$ç³Äñý*W…_ ´ëuæÿÅç³#çÜ¢Mæü… Ððþ¬§æþsìý
ç³#rÌZ° QR CODE ¯@þ$ ÝëP¯Œþ ^óþíܯ@þ yìþhrÌŒý ´ëuæÿÅç³#çÜ¢Mæü… Ð@þ$ÇĶý¬ {糆
´ëuæÿ…ÌZ° QR CODE ¯@þ$ ÝëP¯Œþ ^óþíܯ@þ B ´ëu>°Mìü çÜ…º…«¨…_¯@þ
A«§æþÅĶý$¯@þ&A«§éÅ糯@þËMæü$ Eç³Ä¶ý¬Mæü¢Ð@þ$Væü$ §æþ–Ô¶ýÅ&“Ô¶ýÐ@þ×ý Ýëíßý™èþÅ… ËÀçÜ$¢…¨.
{ç³£æþÐ@þ$ {ç³^èþ$Ææÿ×ý : 2018 © Ð@þ$àÆ>çÙ‰ Æ>çÙ‰ ´ëuæÿÅç³#çÜ¢Mæü °ÇÆ Ð@þ$ÇĶý¬ ´ëuæÿÅ{ç³×êãMæü ç³ÇÔZ«§æþ¯@þ çÜ…çܦ, ç³#×ñý & 411004.
D ³ç #çÜM¢ üæ Ð@þ¬¯@þMæü$ Üç …º…«¨…_¯@þ Üç ÆæÿÓçßýMæü$PË$ Ð@þ$àÆ>çÙ‰ Æ>çÙ‰ ´ëuæÿÅç³#çÜM¢ üæ °ÇÆ Ð@þ$ÇĶý¬ ´ëuæÿÅ{³ç ×êãMæü ³ç ÇÔZ«§þæ ¯@þ
çÜ…çܦÑ. Ð@þ$àÆ>çÙ‰ Æ>çÙ‰ ´ëuæÿÅç³#çÜ¢Mæü °ÇÆ Ð@þ$ÇĶý¬ ´ëuæÿÅ{ç³×êãMæü ç³ÇÔZ«§æþ¯@þ çÜ…çܦ çÜ…^éËMæü$Ë ÍS™èþç³NÆæÿÓMæü
A¯@þ$Ð@þ$† Ìôý°§óþ D ç³#çÜ¢MæüÐ@þ¬¯@þ…§æþÍ H ¿êVæüÐ@þ¬¯@þ$ V>° Er…Mìü…^èþ$r Ìôý§é ç³#¯@þÆæÿ$Ã{¨…^èþ$r ^óþĶý$Æ>§æþ$.

^èþÇ{™èþ ÑçÙĶý$ çÜÑ$† Ææÿ^èþÆÿ¬™èþË$


yé. çܧé¯@þ…§æþ Ððþ*Æðÿ, A«§æþÅ„æü$Ë$ ^èþÇ{™èþ Æ>f±† Ô>ç܈…
}. Ððþ*çßý¯Œþ Ôðýsñý, çÜ¿¶ý$ÅË$ yé. Ô¶ý$¿ê…Væü¯@þ B{™óþ yé. OÐðþ¿¶ýÒ ç³âŒýçÜ$Ìôý
}. ´ë…yæþ$Ææÿ…Væü ºËMŠüÐ@þyðþ, çÜ¿¶ý$ÅË$ yé. Væü×ôýÔŒý Æ>Ð@þN™Œþ
yé. Ô¶ý$¿ê…Væü¯é A{™óþ, çÜ¿¶ý$ÅË$ Ð@þ¬Q_{™èþ… Ð@þ$ÇĶý¬ AË…MæüÆæÿ×ý
yé. ÝùÐ@þ$¯é£Šþ Æøyóþ, çÜ¿¶ý$ÅË$
}. »êç³NÝëòßý»Œý Õ…§óþ, çÜ¿¶ý$ÅË$ } §óþÐ@þ§æþ™èþ¢ {ç³M>ÔŒý ºËMŠüÐ@þyóþ
}. »êËMæü–çÙ~ ^øç³yðþ, çÜ¿¶ý$ÅË$ A„æüÆæÿ Mæü*Ææÿ$µ
}. {ç³Ô>…™Œþ çÜÆæÿ*yŠþMæüÆŠÿ, çÜ¿¶ý$ÅË$ çÜ–íÙt, RêÆŠÿçœ$ÆŠÿ, ¯@þÑ Ð@þ¬…ºÆÿ¬
}. Ððþ¬VæüÌŒý gꫧæþÐŒþ, çÜ¿¶ý$ÅË$ çÜ_ÐŒþ M>W™èþ…
Æ>f±† Ô>ç܈… ÑçÙĶý$ çÜÑ$† 70 h.G‹Ü.GÐŒþ$. {MîüÐŒþ$ÐøÐŒþ
yé. }M>…™Œþ ç³Æ>…fõ³, A«§æþÅ„æü$Ë$ Ð@þ¬{§æþ×ê§óþÔ¶ý…
{´û. Ý뫧æþ¯@þ Mæü$ËMæüÇ~, çÜ¿¶ý$ÅË$
yé. {ç³M>ÔŒý ç³ÐéÆŠÿ, çÜ¿¶ý$ÅË$ Ð@þ¬{§æþ×ý
yé. Ah…M>Å V>Ķý$M>ÓyŠþ, çÜ¿¶ý$ÅË$
{´÷. çÜ…X™èþ BïßýÆŠÿ, çÜ¿¶ý$ÅË$
yé. Ððþ*çßý¯Œþ M>ÖMæüÆŠÿ, çÜ¿¶ý$ÅË$ çÜÐ@þ$¯@þÓĶý$Mæü$Ë$ °ÇÆ
}. Ðóþf¯é£Šþ M>âñý, çÜ¿¶ý$ÅË$ }. Ððþ¬VæüÌŒ gꫧæþÐŒþ }. çÜ_a™é¯@þ…§æþ Bçœâôý,
ÑÔóýÚ뫨M>Ç, ^èþÇ{™èþ Ð@þ$ÇĶý¬ Æ>f±† Ô>ç܈… Ð@þ¬QÅ °ÇÆ A«¨M>Ç
}. Ððþ¬VæüÌŒý gꫧæþÐŒþ, çÜ¿¶ý$ÅË$ çÜ_ÐŒþ }Ð@þ$† Ð@þÆ>Û çÜÆø§óþ }. {糿êMæüÆŠÿ ç³Ææÿ»Œý,
^èþÇ{™èþ Ð@þ$ÇĶý¬ Æ>f±† Ô>ç܈… A«§æþÅĶý$¯@þ Ð@þ$…yæþÍ ÑçÙĶý$ çÜàĶý$Mæü$Ë$, ^èþÇ{™èþ Ð@þ$ÇĶý¬ °ÇÆ A«¨M>Ç
Æ>f±† Ô>ç܈… }. Ô¶ýÔ>…MŠü Mæü×ìýMæü§æþâñý,
}. Æ>çßý$ÌŒý {糿¶ý$ }. ÑÔ>ÌŒý Mæü$ËMæüÈ ´ëuæÿç³#çÜ¢Mæü çÜ…çܦ, ç³#×ñý. çÜàĶý$Mæü °ÇÆ A«¨M>Ç
}. çÜ…fÄŒý$ Ð@þ{gôýMæüÆŠÿ {´÷. ÔóýQÆŠÿ ´ësìýÌŒý
A¯@þ$Ðé§æþ…
}. çÜ$¿ê‹Ù Æ>uøyŠþ }. Æ>ÐŒþ$§é‹Ü u>MæüÆŠÿ
} Ô¶ý…MæüÆæÿĶý$Å »êËĶý$Å »Ÿyæþ$z, } §ö…™èþ$Ë ËMîü‡¯éÆ>Ķý$×ý
Ýû. çÜ$°™é §æþâ¶ýÒ yé. Ai™Œþ Bç³sôý
{´÷. ÕÐé± ÍÐ@þ$Äôý$ yé. Ððþ*çßý¯Œþ QyóþÞ çÜÒ$„æü
}. ¿êçßý*Ýëòßý»Œý EÐ@þ*sñý Ýû. ÕÐ@þMæü¯éÅ M>§óþÆæÿPÆŠÿ } Ô¶ý…MæüÆæÿĶý$Å »êËĶý$Å »Ÿyæþ$z, } §ö…™èþ$Ë ËMîü‡¯éÆ>Ķý$×ý
yé. ¯éVæü¯é£Šþ Äñý$Ð@þÌôý }. Vú™èþÐŒþ$ yé…Vóü A¯@þ$Ðé§æþ çÜÐ@þ$¯@þÓĶý$Mæü$Ë$
}. çܧé¯@þ…§Šþ yø…VæüÆóÿ yé. Ððþ…MæüsôýÔŒý QÆ>™Œþ yé‘‘ }Ð@þ$† ™èþ$ËíÜ ¿êÆæÿ™Œþ ¿¶ý*çÙ׊ý
ÑÔóýÚ뫨M>Ç×ìý&™ðþË$Væü$, ´ëuæÿÅç³#çÜ¢Mæü çÜ…çܦ, ç³#×ñý.
}. ÆæÿÒ…{§æþ ´ësìýÌŒý }. ÆæÿÒ…{§æþ h…§óþ
Ýû. Ææÿ*´ëÎ WÆŠÿMæüÆŠÿ yé. {糿êMæüÆŠÿ ÌŸ…yóþ {ç³M>Ô¶ýMæü$Ë$
yé. Ò$¯é„îü E´ë«§éÅÄŒý$ yé. Ð@þ$…fÈ ¿êÌôýÆ>Ð@þ# }. ÑÐóþMŠü E™èþ¢ÐŒþ$ VøÝëÒ, °Ä¶ý$…{™èþMæü$Ë$
yé. Æ>ÐŒþÝëòßý»Œý ÔðýâŒýMóü {´÷. Ô¶ýÕ °òœ*fPÆŠÿ ´ëuæÿÅç³#çÜ¢Mæü çÜ…çܦ,
yé. çÜ¡‹Ù ^éç³Ìôý {糿ê§óþÑ, Ð@þ¬…ºÆÿ¬ & 25.
{ç³Ýë¢Ðèþ¯èþ
ѧéÅǦ Ñ${™èþ$ÌêÆ>!
Ðèþ$*yæþÐèþ ™èþÆæÿVæü† ¯èþ$…_ I§æþÐèþ ™èþÆæÿVæü† ÐèþÆæÿMæü$ ^èþÇ{™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ ´ûÆæÿÔ>ç܈… ÑçÙÄæý*°² Ò$Ææÿ$ "ç³ÇçÜÆ>Ë A«§æþÅÄæý$¯èþ…'ÌZ
^èþ¨Ñ Äæý$$¯é²Ææÿ$. BÆæÿÐèþ ™èþÆæÿVæü† ¯èþ$…_ ´ëuæÿÅ{ç³×êãMæüÌZ ^èþÇ{™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ ´ûÆæÿÔ>ç܈… A¯èþ$¯èþÑ çÜÓ™èþ…{™èþ ÑçÙÄæý*Ë$V>
E¯é²Æÿ$$. BÆæÿÐèþ ™èþÆæÿVæü† ¯èþ$…_ D Æðÿ…yæþ$ ÑçÙÄæý*Ë$ JMóü ´ëuæÿÅç³#çÜ¢Mæü…ÌZ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ¯èþÑ. 糧æþÐèþ ™èþÆæÿVæü† ´ëuæÿÅç³#çÜ¢Mæü…
Ò$ ^óþ†Mìü A…¨çÜ$¢¯èþ²…§æþ$Mæü$ Ðèþ*Mæü$ çÜ…™øçÙ…V> E¯èþ²¨.
´ëuæÿÅç³#çÜ¢Mæü… ÑçÙÄæý$… çܵçÙt…V> AÆæÿ¦…M>ÐéË°, Ðèþ$¯øÆæÿ…fMæü…V> E…yé˯óþ E§óþªÔèý…™øÆæÿ_…糺yìþ¯èþ¨. D ´ëuæÿÅç³#çÜ¢Mæü
A«§æþÅÄæý$¯èþ… Ð@þ˯@þ gêq¯èþ…™ø»êr$ Ò$Mæü$ B¯èþ…§æþ… MæüËV>Ë° Ðèþ* ¿êÐèþ¯èþ. A…§æþ$MøçÜ… ´ëuæÿÅç³#çÜ¢Mæü…ÌZ ÐèþÆæÿ~_{™éË$
CÐèþÓºyìþ¯èþÑ. ´ëuæÿÅç³#çÜ¢Mæü…ÌZ° {糆 ´ëuæÿ… {Ôèý§æþ®™ø A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþÄæý$…yìþ. A…§æþ$ÌZ° H ¿êVæü… Ò$Mæü$ AÐèþVæü™èþ… M>§ø
B ¿êV>°² E´ë«§éÅÄæý$$Ë$, ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë §éÓÆ> AÆæÿ¦… ^óþçÜ$Mø…yìþ. CÐèþÓºyìþ¯èþ ^èþ§æþÆ>ËÌZ° ÑçÙÄæý$… Ò$ gêq¯é°²
¨ÓVæü$×îýMæü–™èþ… ^óþçÜ$¢…¨. A«¨Mæü çÜÐ@þ*^éÆæÿ… MöÆæÿMæü$ "Ķý*‹³' çÜàĶý$…™ø Mæü$Å.BÆŠÿ.MøyŠþ §éÓÆ> {糆 ´ëu>°Mìü çÜ…º…«¨…_¯@þ
Eç³Ä¶ý¬Mæü¢Ð@þ$Væü$ §æþ–Ô¶ýÅ&“Ô¶ýÐ@þ×ý Ýëíßý™èþÅ… ËÀçÜ$¢…¨. A¨ A«§æþÅĶý$¯é°Mìü ™èþç³µMæü Eç³Äñý*Væüç³yæþVæü˧æþ$. ^èþÇ{™èþ ÑçÙÄæý$… Ðèþ$¯èþͲ
Ææÿ…h…ç³gôýçÜ*¢ Ðèþ$¯èþMæü$ Ñ${™èþ$°V> E…r$…§æþ¯óþ ÑçÙÄæý$… {Væüíßý…_ D ç³#çÜ¢M>°² ^èþ¨Ñ¯èþrÏÆÿ$$™óþ §é°ÌZ° ¡Äæý$§æþ¯èþ… Ò$Mæü$
™èþç³µMæü$…yé ™ðþË$çÜ$¢…¨.
^èþÇ{™èþ Ñ¿êVæü…ÌZ "Eç³Äñý*h™èþ (A¯@þ$Ð@þÇ¢™èþ) ^èþÇ{™èþ' CÐèþÓºyìþ…¨. ^èþÇ{™èþ A¯èþ$¯èþ¨ JMæü Mæü$™èþ*çßýÌê°² MæüÍY…^óþ ÑçÙÄæý$…
Ðèþ$ÇÄæý$$ AÀÆæÿ$_ç³Ææÿ…V> ^éÌê Ðèþ$…¨Mìü CçÙt…V> E…r$…¨. M>° A¨ ´ëuæÿÔ>Ë ´ëuæÿÅ{ç³×êãMæüÌZ ÐéçÜ¢ÐèþÈ™éÅ G…™èþ
ÐèþÆæÿMæü$ AÐèþçÜÆæÿ… A¯@þ$§é°Oò³ {ç³™óþÅMæü {Ôèý§æþ® Ðèþíßý…_¯èþrÏÆÿ$$™óþ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ H ÆæÿMæüOÐðþ$¯èþ Ðèþ–†¢ AÐèþM>Ô>Ë$
ËÀ…^èþVæüËÐèþ#, ÐéÆæÿ$ ïÜÓMæüÇ…_¯èþ Ðèþ–†¢ÌZ ÐéÇMìü D ÑçÙÄæý$ A«§æþÅÄæý$¯èþ… Äñý$$MæüP Ìê¿æý… Mö…O™ðþ¯é fÇVæü$™èþ$…§é A¯èþ$
ÑçÙÄæý$…ÌZ ^éÌê Ðèþ$…¨ Ðèþ$¯èþçÜ$ÌZÏ çÜ…§óþçßý… MæüË$Y™èþ$…¨. AÐèþçÜÆæÿOÐðþ$¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…§æþ$»êr$ÌZ ÌôýMæü´ùÐèþyæþ… Ðèþ˯èþ
D çÜ…§óþà°² ™öËW…^èþyæþ… Mæüv¯èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. B çÜÐèþ*^éÆæÿ… D ´ëuæÿÅç³#çÜ¢Mæü… §éÓÆ> "^èþÇ{™èþ' A¯èþ$ ÑçÙÄæý$…ÌZ
A…§æþ$»êr$ÌZ E…^èþyæþ… fÇW…¨. O§ðþ¯èþ…¨¯èþ iÐèþ¯èþ…ÌZ° H ÑçÙÄæý$OÐðþ$¯é M>Ðèþ^èþ$a, Ðèþ–†¢ ç³ÆæÿOÐðþ$¯èþ H Ææÿ…VæüOÐðþ$¯èþ¯èþ$
M>Ðèþ^èþ$a BÄæý* ÑçÙÄæý*Ë, BÄæý* Ðèþ–†¢ç³ÆæÿOÐðþ$¯èþ Ææÿ…V>Ë AÀÐèþ–¨®Mìü Ý÷…™èþ ^èþÇ{™èþ E…r$…¨. D ^èþÇ{™èþ Äñý$$MæüP gêq¯èþ…
Ðèþ–†¢ÌZ° O¯ðþç³#×êÅË AÀÐèþ–¨® MöÆæÿMæü$ Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…§æþ¯óþ A…Ôèý… ´ëuæÿÅç³#çÜ¢Mæü…ÌZ çܵçÙt… ^óþÄæý$ºyìþ…¨.
Æ>f±† Ô>ç܈… Ñ¿êVæü…ÌZ "¿êÆæÿ¡Äæý$ çÜ…Ñ«§é¯èþ… Äñý$$MæüP {ç³Ý릯èþ…' ÑçÙÄæý$… Væü$Ç…_ çÜÐèþ*^éÆæÿ… CÐèþÓºyìþ…¨. A…§æþ$ÌZ
G°²MæüË {ç³{MìüÄæý$ ÑÐèþÆ>Ë$, gê¡Äæý$ Ðèþ$ÇÄæý$$ {´ë…¡Äæý$ {´ë†ç³¨Mæü¯èþ VæüË {ç³Ðèþ$$Q Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË$, Ðésìý ¿æý*Ñ$Mæü,
{ç³gêÝëÓÐèþ*Å°² ºÌZõ³™èþ… ^óþõÜ ÝëÐèþ*hMæü, Æ>fMîüÄæý$ E§æþÅÐèþ*Ë$ A§óþÑ«§æþ…V> ¿êÆæÿ¡Äæý$ {ç³gêÝëÓÐèþ$Å… Ðèþ$$…§æþ$¯èþ²
çÜÐéâæý$å Òsìý Væü$Ç…_ ^èþÇa…^èþyæþ… fÇW…¨. D ™èþÆæÿVæü†ÌZ° ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ ™èþÓÆæÿÌZ¯óþ KrÆæÿ$Ï M>VæüËÆæÿ$. D ¯èþ*™èþ¯èþ ¿æý*Ñ$Mæü
MöÆæÿMæü$ ѧéÅÆæÿ$¦Ë¯èþ$ çÜÐèþ$Ææÿ$¦Ë¯èþ$ ^óþÄæý$$rMæü$ ´ëuæÿÅç³#çÜ¢Mæü…ÌZ° E§óþªÔèý… Eç³Ä¶ý¬Mæü¢OÐðþ$¯@þ¨V> E…r$…¨.

(yé. çÜ$°ÌŒý Ðèþ$VæüÆŠÿ)


ç³#×ñý çÜ…^éËMæü$Ë$
™óþ¨: Ðèþ$àÆ>çÙ‰ Æ>çÙ‰ ´ëuæÿÅç³#çÜ¢Mæü °ÇÆ Ðèþ$ÇÄæý$$
´ëuæÿÅ{ç³×êãMæü ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ Ðèþ$…yæþÍ, ç³#×ñý
E´ë«§éÅÄæý$$Ë MöÆæÿMæü$
"^èþÇ{™èþ' JMæü Mæü$™èþ*çßýÌê°² MæüÍW…^óþ ÑçÙÄæý$… Ðèþ$ÇÄæý$$ AÀÆæÿ$_ ç³Ææÿ…V> ^éÌê Ðèþ$…¨Mìü CçÙtOÐðþ$¯èþ ÑçÙÄæý$…. M>° A¨
´ëuæÿÔ>Ë ´ëuæÿÅ{ç³×êãMæüÌZ ÐéçÜ¢Ðèþ…V> G…™èþ ÐèþÆæÿMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐðþ* §é°Ò$§æþ {ç³™óþÅMæü §æþ–íÙt ÝëÇ…_¯èþrÏÆÿ$$™óþ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ í³ËÏËMæü$ H ÆæÿMæüOÐðþ$¯èþ
Ðèþ–†¢ AÐèþM>Ô>Ë$ ËÀ…^èþVæüËÐèþ# ÌôýMæü ÐéÆæÿ$ ïÜÓMæüÇ…_¯èþ Ðèþ–†¢ÌZ ÐéÇMìü D ÑçÙÄæý*«§æþÅÄæý$¯èþ… Ðèþ˯èþ {ç³™óþÅMæü Ìê¿æý… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§é A¯èþ$
ÑçÙÄæý$…Oò³ ^éÌê Ðèþ$…¨Mìü çÜ…§óþçßý… MæüË$Væü$™èþ$…¨. AÐèþçÜÆæÿOÐðþ$¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… A…§æþ$»êr$ÌZ Ìôý° M>Ææÿ×ý…V> D çÜ…§óþà°² °ÐéÇ…^èþyæþ…
Mæüv¯èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. B çÜÐèþ*^éÆæÿ… D ´ëuæÿÅç³#çÜ¢Mæü… §éÓÆ> A…¨…^èþyæþ… fÇW…¨.
^èþÇ{™èþ A«§æþÅÄæý$¯èþ 糧æþ®† Ðèþ$ÇÄæý$$ ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… A¯èþV> HÑ$sìý, A§óþÑ«§æþ…V> ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… Äñý$$MæüP ^èþÇ{™èþ D A…Ô>Ë çÜÐèþ*^éÆæÿ…
ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ MóüÐèþË… MæüâêÔ>Ë Ðèþ$ÇÄæý$$ ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ A…¨…^èþºyæþ$^èþ$…yóþ¨. ´ëuæÿÔ>Ë ´ëuæÿÅ{ç³×êãMæüÌZ §é°°
´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþÌôý§æþ$. A…§æþ$Ðèþ˯èþ ^èþÇ{™èþ Äñý$$MæüP Ô>ï܈Ķý$ 糧æþ®† A¯èþV> HÑ$sìý A¯èþ$ §é° Væü$Ç…_ ѧéÅÆæÿ$¦Ë Ðèþ$¯èþçÜ$ÌZÏ Væü…§æþÆæÿVøâæý…
HÆæÿµyóþ ç³Çíܦ†° BÌZ_…_ D ´ëuæÿÅç³#çÜ¢Mæü…ÌZ ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… A¯èþ$ ÑçÙÄæý$…Oò³ Ððþ$$§æþsìý Æðÿ…yæþ$ ´ëu>ËÌZ çÜ$Ë¿æý 糧æþ®†ÌZ çÜ…„ìüç³¢
çÜÐèþ*^éÆæÿ… CÐèþÓyæþ… fÇW…¨.
MóüÐèþË… ÑÑ«§æþ Æ>gêÅ«¨M>Æ>Ë$, Ðésìý Ðèþ$«§æþÅ Äæý$$§é®Ë$ A§óþÑ«§æþ…V> Vöç³µ Äñý*«§æþ$Ë ç³Æ>{MæüÐèþ$ V>£æþË$ A…™èþÐèþÆæÿMóü ^èþÇ{™èþ ç³ÇÑ$™èþ…
M>§æþ$ A° D A…Ôèý… Äñý$$MæüP ç³Çgêq¯èþ… ´ëuæÿÔ>Ë Ñ§éÅÆæÿ$¦ËMæü$ ^èþÇ{™èþ ´ëuæÿÅç³#çÜ¢M>Ë §éÓÆ> Gç³µsìýMæü糚yæþ$ A…¨…^èþyæþ… fÇW…¨.
AÆÿ$$¯èþç³µsìýMìü D A…Ô>Ë »êçßýÅ ^èþÇ{™èþ A¯èþV> Q_a™èþ…V> HÑ$sìý, ^èþÇ{™èþMæü$ ÐèþÆæÿ¢Ðèþ*¯èþ…™ø VæüË {ç³™èþÅ„æü çÜ…º…«§æþ… GÌê E…r$…¨
A¯èþ$ §é°° AÆæÿ¦… ^óþçÜ$Mö¯èþ$ AÐèþM>Ôèý… ´ëuæÿÔ>Ë Ñ§éÅÆæÿ$¦ËMæü$ ËÀ…ç³Mæü$…yðþ¯èþ$. D A…Ô>°² Ðèþ$$QÅ…V> §æþ–íÙtÌZ E…^èþ$Mö° 糧æþÐèþ
™èþÆæÿVæü† ´ëuæÿÅ{ç³×êãMæü¯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…^èþyæþ… fÇW…¨. D ´ëuæÿÅç³#çÜ¢Mæü…ÌZ° ´ëu>Ë Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþ Mæü*yé Ðésìý Mæü¯èþ$Væü$×ý…V>¯óþ ^óþÄæý$yæþ…
fÇW…¨.
ÐéçÜ¢Ðèþ…V> ^èþ*_¯èþrÏÆÿ$$™óþ O§ðþ¯èþ…¨¯èþ ÐèþÅÐèþàÆæÿ iÐ@þ¯@þ…™ø ^èþÇ{™èþMæü$ ^éÌê Ñyæþ©Äæý$Æ>° º…«§æþ… E¯èþ²¨. §é°° çܵçÙt… ^óþõÜ
"Eç³Äñý*h™èþ ^èþÇ{™èþ' ÌôýMæü "{ç³fËMöÆæÿMæü$ ^èþÇ{™èþ' A¯èþ$ ¯èþ*™èþ¯èþ gêq¯èþÔ>QË$ Væü™èþ Mö°² §æþÔ>»êªË$V> AÀÐèþ–¨® ^ðþ…§æþÝëV>Æÿ$$. ѧóþÔ>ËÌZ°
ÑÔèýÓѧéÅËÄæý*Ë §éÓÆ> D ÑçÙÄæý$… Äñý$$MæüP ´ëuæÿÅ{ç³×êãMæü Ë¿æýÅOÐðþ$¯èþ¨. D ´ëuæÿÅç³#çÜ¢Mæü…ÌZ D ¯èþ*™èþ¯èþ ÑçÙÄæý$… Äñý$$MæüP ç³Ç^èþÄæý$…
^óþÄæý$$r™ø»êr$ ÑÑ«§æþ Ðèþ–™èþ$¢ËÌZ° Ðèþ$*ËÅÐèþÇ®™èþ (ÑË$Ð@þ B«§éÇ™èþ) õÜÐèþËMøçÜ… ^èþÇ{™èþ Äñý$$MæüP ÌZO™ðþ¯èþ A«§æþÅÄæý$¯èþ… A§óþÑ«§æþ…V>
Ar$Ðèþ…sìý A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþíܯèþ Vöç³µ ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$Ë AÐèþçÜÆæÿ… GÌê HÆæÿµyæþ$™èþ$…§ø Mæü*yé ^ðþç³µºyìþ…¨. A…§æþ$MøçÜ… ´ëuæÿÅ{ç³×êãMæü Ðèþ$ÇÄæý$$
B ´ëuæÿÅ{ç³×êãMæü GMæüPyæþ A…§æþ$»êr$ÌZ E…§ø Ar$Ðèþ…sìý çÜ…çÜ¦Ë ÑÐèþÆ>˯èþ$ CÐèþÓyæþ… fÇW…¨.
°™èþÅ iÑ™èþ…ÌZ° H ÑçÙĶý$Ð@þ¬¯@þOMðü¯@þ¯@þ$ Ðèþ–†¢ç³ÆæÿOÐðþ$¯èþ H Ææÿ…VæüÐ@þ¬¯@þOMðü¯@þ¯@þ$, BÄæý* A…Ô>Ë, BÄæý* Ðèþ–†¢ç³ÆæÿOÐðþ$¯èþ Ææÿ…V>Ë AÀÐèþ–¨®
Äñý$$MæüP Ý÷…™èþ ^èþÇ{™èþ E…r$…¨ Ðèþ$ÇÄæý$$ B ^èþÇ{™èþ Äñý$$MæüP gêq¯èþ… Ðèþ–†¢ O¯ðþç³#×êÅË Ðèþ–¨®MöÆæÿMæü$ GÌê Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…§æþ¯óþ A…Ôèý…
D ´ëuæÿÅç³#çÜ¢Mæü…ÌZ çܵçÙt… ^óþÄæý$yæþ… fÇW…¨.
MæüâêÔ>Ë {ç³ÐóþÔèý §éÓÆæÿ… Ð@þ¬…§æþ$ °ËºyìþÄæý$$¯èþ² 糧æþÐèþ ™èþÆæÿVæü† ѧéÅǦMìü ç³sêt ËÀ…^èþ$rMæü$, ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ AÀÐèþ–¨® MöÆæÿMæü$
A¯èþ$Mæü*ËOÐðþ$¯èþ Ðèþ–†¢ G¯èþ$²MøVæüËV>Ë° çÜÇOÄñý$¯èþ ¨Ôèý¯@þ$ GÌê °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$MøÐé˯óþ ÑçÙÄæý$… Væü$Ç…_ ^éÌê çÜ…§óþàË$ E…sêÆÿ$$.
{ç³™óþÅMìü…_ ^èþÇ{™èþ ÑçÙÄæý$…ÌZ {´ëÒ×ýÅ… çÜ…´ë¨…^é˯óþ MøÇMæü VæüË Ñ§éÅÆæÿ$¦Ë¯@þ$ ´ù™éÞíßý…^èþ$r MöÆæÿMæü$ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿدèþ… ^óþõÜ ç³#çÜ¢M>Ë$
AÆæÿ$§æþ$V>¯óþ E¯é²Æÿ$$. D ´ëuæÿÅç³#çÜ¢Mæü… §éÓÆ> B ÌZr$¯èþ$ ç³NÇ¢ ^óþõÜ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþÄæý$ºyìþ…¨. A…§æþ$MøçÜ… çÜÇOÄñý$¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ…™ø»êr$
B¯èþ…§æþMæüÆæÿ çÜÐèþ*^éÆæÿ… Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ…Äæý$$Mæü¢ _{™é˯èþ$ Mæü*yé ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþyæþ… fÇW…¨.
´ëuæÿÔ>Ë Ýë¦Æÿ$$ÌZ ´ûÆæÿÔ>ç܈… Ðèþ$ÇÄæý$$ Æ>f±† Ô>ç܈… ÑçÙÄæý$ ´ëuæÿÅ{ç³×êãMæüÌZ ÝëÐèþ*hMæü&Æ>fMîüÄæý$ ç³ÇçÜÆ>Ë ç³Ç^èþÄæý$… ¯èþ$…_
A…™èþÆ>j¡Äæý$ çÜ…º…«§éË$, Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ° Æ>fMîüÄæý$ {ç³{MìüÄæý$Ë çÜÓÆæÿ*ç³… ÐèþÆæÿMæü$ C…™èþsìý ÑÔ>Ë BÔèýÄæý$… ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ…¨. D BÔèýÄæý$…
Äñý$$MæüP A«§æþÅÄæý$¯èþ E§óþªÔ>Ë$ Ðèþ$¯èþ… A«§éÅ糯èþ… §éÓÆ> Ý뫧æþÅ… ^óþÝ뢅. AÆÿ$$¯èþç³µsìýMìü §é°™ø»êr$ 糧æþÐèþ ™èþÆæÿVæü†ÌZ Ðèþ*{™èþ… ™èþÆæÿVæü†ÌZ°
A…™èþÆæÿ{MìüÄæý$¯èþ$ ™èþí³µ…ç³Æ>§æþ$. B O§ðþ¯èþ…¨¯èþ çÜ…çœ$r¯èþË$, Ð@þÅÐ@þàÆ>Ë™ø Ð@þ¬yìþò³rtÐ@þÌñý¯@þ$. ¿êÆæÿ¡Äæý$ {ç³gêÝëÓÐèþ$Å… Ðèþ$$…§æþ$ çÜÐéâæý$å °f…
V> E…yæþ¯óþ E¯é²Æÿ$$. M>° {ç³gêÝëÓÐèþ*Å°² ºÌZõ³™èþ… ^óþõÜ çÜ…{糧éÄæý$… ò³§æþªÄñý$™èþ$¢¯èþ °Æ>Ã×ý… AÆÿ$$…¨. §é° ÐéçÜ¢Ð@þ Ææÿ*ç³… ÑÐóþ^èþ¯èþ
^èþÆæÿaË$, çÜ…¿êçÙ×ýË §éÓÆ> fÆæÿ$VæüÐèþ^èþ$a¯èþ$. _¯èþ² _¯èþ² frÏ §éÓÆ> ѧéÅÆæÿ$¦Ë$ AÀÐèþÅMæü$¢ËVæü$rMæü$ AÐèþM>Ôèý… E…yéÍ.
´ëuæÿÅç³#çÜ¢Mæü…ÌZ° BÔèýÄæý$ Mæü*Ææÿ$µ ѧéÅÆæÿ$¦ËÌZ H§ø JMæü Mö™èþ¢ A…Ôèý… ¯óþÆæÿ$aMö¯èþ$ E™éÞà°² °Æ>Ã×ý… ^óþÄæý$$¯èþ¨V> E…¨. §é°Mìü
E´ë«§éÅÄæý$$Ë$, ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë$ ç³NÇ¢V> Ðèþ$§æþª™èþ$ °Ýë¢Ææÿ¯èþ$rÌZ çÜ…§óþçßý… Ìôý§æþ$.
ÝëÐ@þ$Æ>®ÅË ÑÐèþÆæÿ×ýË$
{Mæü. A…Ôèý… ÝëÐèþ$Ææÿ¦ÅÐèþ$$Ë$
1. {´ë`¯èþ M>Ë… ¯èþ$…_ ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯é çÜ…{糧éÄæý*°² çܵçÙt… ^óþÄæý$$r.
B«§æþ$°Mæü M>Ë…ÌZ° ^èþÇ™èþ ÌôýQ¯é Ô>ç܈… AÀÐèþ–¨® fÆæÿ$Væü$rMæü$ A¯óþMæü ´ëÔ>a™èþÅ Ðóþ$«§éÐèþ#Ë ™øyéµr$
^èþÇ{™èþ Äñý$$MæüP fÇW…§æþ° ™ðþË$çÜ$MøVæüË$Væü$r.
_Mìü™éÞ™èþÃMæü ç³ÇÖ˯èþ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý ^èþÇ{™èþÌZ° ÑÑ«§æþ M>ËQ…yé˯èþ$ _Mìü™éÞ™èþÃMæü, ™èþ$˯é™èþÃMæü A«§æþÅÄæý$¯èþ…
^óþÄæý$VæüË$Væü$r.
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ A§óþÑ«§þæ …V> ³ç{ ³ç …^èþ…ÌZ fÇW¯èþ ^éÇ{™þè Mæü ³ç ÇÔZ«§þæ ¯èþË ÑÐèþÆ>Ë$ õÜMæüÇ…^èþVæüË$Væü$r.
^èþÇ{™èþ Ô>ç܈Ôèý$§æþ®OÐðþ$¯èþ A«§æþÅÄæý$¯èþ ÑçÙÄæý$Ðèþ$° ^ðþç³µVæüË$Væü$r.
2. Eç³Äñý*h™èþ ^èþÇ{™èþ Eç³Äñý*h™èþ ^èþÇ{™èþ ¿êÐèþ¯èþ¯èþ$ ^ðþç³µVæüË$Væü$r.
ÑÑ«§æþ ÑçÙÄæý*ËÌZ Ðèþ$ÇÄæý$$ iÐèþ¯èþ…ÌZ fÇVóü ^èþÇ{™èþ Eç³Äñý*V>°² AÆæÿ¦… ^óþçÜ$Mö¯èþ$r
Ðèþ$ÇÄæý$$ B^èþÆæÿ×ýÌZ ò³r$tr.
^éÇ{™èþMæü çÜ…çœ$r¯èþË çÜÐèþ$M>ίèþ™èþ¯@þ$ Væü$Ç¢…^èþVæüË$Væü$r.
^éÇ{™èþMæü ÌôýQ¯èþ…ÌZ° ÑÑ«§æþ BÌZ^èþ¯é {çÜÐèþ…™èþ$˯èþ$ ç³Ç^èþÄæý$… ^óþçÜ$MøVæüË$Væü$r.
3. {ç³ÝëÆæÿ Ðèþ*«§æþÅÐèþ*Ë$ ÑÑ«§þæ ³ç{ ÝëÆæÿ Ðèþ*«§þæ ÅÐèþ*Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ^èþÇ{™þè Òsìý Ðèþ$«§þæ Å ³ç ÆæÿÜç µÆæÿ Üç …º…«§é°² Væü$Ç¢…^èþ VæüË$Væü$r.
Ðèþ$ÇÄæý$$ ^èþÇ{™èþ ÑÑ«§æþ {ç³ÝëÆæÿ Ðèþ*«§æþÅÐèþ*ËÌZ° çÜÐèþ*^éÆæÿ… B«§éÆæÿ…V> °çÙµ„æü´ë™èþ…V> Ý÷…™èþ ^éÇ{™èþMæü
§æþ–íÙtMø×ê°² AÀÐèþ–¨® ç³Ææÿ^èþ$Mö¯èþ VæüË$Væü$r.
çÜ…º…«¨™èþ Ðèþ–†¢ÌZ° Ðèþ–†¢ç³ÆæÿOÐðþ$¯èþ Ææÿ…V>Ë ÑÐèþÆ>˯èþ$ õÜMæüÇ…^èþ$r.
4. Ðèþ$¯øÆæÿ…f¯èþ Ðèþ$¯øÆæÿ…f¯èþ… Äñý$$MæüP BÐèþÔèýÅMæü™èþ¯èþ$ çܵçÙt… ^óþÄæý$VæüË$Væü$r.
Ð@þ*«§æþÅÐ@þ*Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ$¯øÆæÿ…f¯èþ… Äñý$$MæüP Ðèþ*«§þæ ÅÐèþ*Ë$, ^èþÇ{™þè ÒsìýÌZ° ³ç ÆæÿÜç µÆæÿ Üç …º…«§éË ÑÔóýÙçÏ ×ý ^óþÄæý$VæüË$Væü$r.
^èþÇ{™èþ Ðèþ$¯øÆæÿ…f¯èþ Ðèþ*«§æþÅÐèþ*ËÌZ fÇVóü Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ ™ðþË$çÜ$MøVæüË$Væü$r.
5. MæüâæýË$, {MîüyæþË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° ÑÑ«§æþ MæüâæýË Væü$Ç…_¯èþ ÑÐèþÆ>Ë$ ^ðþç³µVæüË$Væü$r.
Ýëíßý™èþÅ Ææÿ…Væü…&^èþÇ{™èþ ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ BrËÌZ ¿êÆæÿ¡Äæý$$Ë Mæü–íÙ Væü$Ç…_ AÀÐèþ*¯èþ… MæüÍWÄæý$$…yæþ$r Ðèþ$ÇÄæý$$ §é°
¯èþ$…_ {õ³Ææÿ×ý ´÷…§æþVæüË$Væü$r.
MæüâæýË$, {MîüyæþË$, Ýëíßý™èþÅÆæÿ…Væü…ÌZ° ÑÑ«§æþ ÑçÙÄæý*Ë ÑÐèþÆ>˯èþ$ ^ðþ糚r.
MæüâæýË$, {MîüyæþË$, Ýëíßý™éÅË ^éÇ{™èþMæü Eç³Äñý*V>°² ^ðþç³µVæüË$Væü$r.

6. ç³ÆæÿÅr¯èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ ^èþÇ{™èþ ç³ÆæÿÅr¯èþ Ææÿ…Væü… MöÆæÿMæü$ ^èþÇ{™èþ Eç³Äñý*Væü… fÆæÿ$Væü$™èþ$…§æþ° ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ$r.
Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ° ç³ÆæÿÅr¯èþ Äñý$$MæüP AÐèþM>Ô>˯èþ$ ^ðþç³µVæüË$Væü$r.
ç³ÆæÿÅr¯èþ ^éÌê Ðèþ$…¨Mìü iÐèþ¯ø´ë«¨ AÐèþM>Ô>°² Mæü͵çÜ$¢…§æþ° ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ$r.
^èþÇ{™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³ÆæÿÅr¯èþË ç³ÆæÿçܵÆæÿ çÜ…º…«§é°² AÆæÿ¦… ^óþçÜ$MøVæüË$Væü$r.

7. ^èþÇ{™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ ^èþÇ{™èþ A«§æþÅÄæý$¯èþ…ÌZ ÐèþçÜ$¢ çÜ…{VæüàËÄæý*Ë/{Væü…£éËÄæý*Ë {´ëÐèþ$$QÅ™èþ¯èþ$ ^ðþç³µVæüË$Væü$r.


Ææÿ…V>Ë$ ^èþÇ{™èþ A«§æþÅÄæý$¯èþ… §éÓÆ> ÐéçÜ¢Ð@þ ÑÔóýÏçÙ×ý ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯èþ¯óþ ¿êÐèþ¯èþ¯èþ$ ò³…´÷…¨…^èþ$Mö¯èþ$r.
^èþÇ{™èþ¯èþ$ C™èþÆæÿ A«§æþÅÄæý$¯èþ „óü{™éË™ø çÜÐèþ$¯èþÓÄæý$ç³Ææÿ^èþ$r.
ÑçÙÄæý$ çÜ*_Mæü
Eç³Äñý*h™èþ (A¯@þ$Ð@þÇ¢™èþ) ^èþÇ{™èþ

{Mæü.çÜ…. ´ëuæÿ… õ³Ææÿ$ ç³#r çÜ…QÅ

1. ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… : ´ëÔ>a™èþÅ çÜ…{糧éĶý$…................ 1


2. ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… : ¿êÆæÿ¡Äæý$ çÜ…{糧éĶý$…............... 7
3. Eç³Äñý*h™èþ ^èþÇ{™èþ.......................................... 15
4. ¿êÆæÿ¡Äæý$ MæüâæýË ^èþÇ{™èþ..................................... 22
5. {ç³ÝëÆæÿÐèþ*«§æþÅÐèþ*Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ^èþÇ{™èþ..................... 32
6. Ðèþ$¯øÆæÿ…f¯èþ Ðèþ*«§æþÅÐèþ*Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ^èþÇ{™èþ............. 39
7. BrË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ^èþÇ{™èþ.................................... 46
8. ç³ÆæÿÅr¯èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ ^èþÇ{™èþ................................... 52
9. ^éÇ{™èþMæü ç܅糧æþË çÜ…Ææÿ„æü×ý............................... 59
1. ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… & ´ëÔ>a™èþÅ çÜ…{糧éÄæý$…

1.1 ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ çÜ…{糧éÄæý$… Üç …çœ$r¯èþË$ Væüyìþ_¯èþÐO þð E…sêÆÿ$$. A糚yæþ$ Ðésìý°


1.2 B«§æþ$°Mæü ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… ³ç ÇÖÍ…^èþyæþ… MöÆæÿMæü$ AMæüPyæþ Ðèþ$¯èþ… E…yæþ…, B
1.3 Äæý$*Ææÿ‹³ÌZ Ô>ï܈Äæý$ §æþ–Mæüµ£æþ ÑM>çÜ…, Üç …çœ$r¯èþ˯èþ$ ³ç #¯èþÆ>Ðèþ–™èþ… ^óþÄæý$ÌôýÐèþ$$. A§óþÑ«§þæ …V>
^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… Üç ÆæÿÓM>ίèþ, ÝëÆæÿÓf±¯èþ °Äæý$Ðèþ*˯èþ$ HÆæÿµÆæÿ^èþ$r, B
1.4 Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ Ðóþ$«§éÐèþ#Ë$ °Äæý$Ðèþ*˯èþ$ °Ææÿ*í³…^èþyæþ… Ý뫧þæ Å… M>§æþ$.
Væü™èþ M>Ë…ÌZ fÇW¯èþ Üç …çœ$r¯èþ˯èþ$ M{ üæ Ðèþ$º§æþ…® V> {ç³£æþÐèþ$…V> ^éÇ{™èþMæü §æþÝë¢ÐóþkË$ Æ>Äæý$r… MöÆæÿMæü$ H
gZyìþ…_ Ðésìý° AÐèþVæü™èþ… ^óþÜç $Mö¯óþ E§óþÔª ýè …™ø ^èþÇ{™þè Äñý$$MæüP ¿êçÙË$, Íí³ Eç³Äñý*W…^èþyæþ… fÇW…§ø Ðésìý°
³ç ÇÔZ«§þæ ¯èþ, ÌôýQ¯èþ…, A«§þæ ÅÄæý$¯èþ… ^óþÄæý$ºyæþ$™èþ$…¨. C¨ ^èþ§æþÐèþyé°Mìü, AÆæÿ¦… ^óþçÜ$MøÐèþyé°Mìü B ¿êçÙË$, Íí³
°Ææÿ…™èþÆæÿ… fÇVóü JMæü ³ç{ M{ üì Äæý$. ™ðþÍíܯèþ °ç³#×ý$Ë AÐèþçÜÆæÿ… E…r$…¨. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ
ÐO þð gêq°Mæü gêq¯þè Ô>QÌZÏ ËÀ…^óþ gêq¯þè … Äñý$$MæüP A„æüÆæÿÆæÿ*ç³… A¯èþV> A„æüÆ>Ë Ðèþ{Mæü™èþ, Ææÿ^èþÆÿ$$™èþ ¿êÚëOÔðýÍ,
´{ ëÐèþ*×ìýMæü™èþ¯èþ$ ³ç È„ìü…_ ^èþ*^èþ$rMæü$ ´{ ëÄñý*WMæü ³ç §æþ†® , ³ç{ ™èþÅ„æü Eç³Äñý*W…^èþºyìþ¯èþ M>W™èþ… Äñý$$MæüP °Æ>Ã×ý M>Ë…, M>W™èþ…
³ç ÇÖ˯èþ˯èþ$ AÐèþË…¼Ýë¢Æÿæ $. D ³ç §æþ™® þè $Ë B«§éÆæÿ…V> ÑÑ«§þæ ÆæÿMæü…, A«¨M>Ææÿ §æþÆæÿØMæü Ðèþ$${§æþ Ðèþ…sìý ÑÑ«§æþ A…Ô>˯@þ$
Üç …çœ$r¯èþË Üç …§æþÆæÿÂ…ÌZ Üç ÆæÿÓM>ίèþ, ÝëÆæÿÓf±¯èþ °Äæý$Ðèþ*Ë$ ™ðþÍíܯ@þÐéÆæÿ$ çÜ…º…«¨™èþ §æþÝë¢ÐóþkË$ °fOÐðþ$¯èþÐø M>Ðø
HÆæÿµÆæÿ^èþ$r, Ðésìý° Ðèþ$äå Ðèþ$äå °Ææÿ*í³…^èþyæþ… A¯èþ$¯èþ¨ °ÔèýaÆÿ$$…^èþ$rMæü$ çÜàÄæý$ç³yæþVæüËÆæÿ$. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ
Ý뫧þæ ÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$Ë$ ^éÇ{™èþMæü çÜ…§æþÆ>°² ™èþ$˯é™èþÃMæü ÑÔóýÏçÙ×ý
^èþÇ{™þè ³ç ÇÔZ«§þæ ¯èþÌZ ´{ ëÄñý*WMæü ³ç §æþ†® , ³ç{ ™èþÅ„æü ³ç ÇÖ¯èþ˯èþ$ B«§éÆæÿ…V> §æþÝë¢ÐóþkËÌZ° çÜÐèþ*^éÆæÿ… Äñý$$MæüP
AÐèþË…¼…^èþyæþ… Ý뫧þæ Å… M>§æþ$. G…§æþ$Mæü…sñý ^èþÇ{™þè ÌZ ÑÔèýÓçܱÄæý$™èþ¯èþ$ ç³È„ìü…^èþVæüË$Væü$™éÆæÿ$.

^èþÇ{™èþ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ 糧æþ®†


Ë¿æýÅÐèþ$Væü$ ^éÇ{™èþMæü çÜÐèþ*^éÆæÿ
çÜ…§æþÆ>°² ç³È„ìü…^èþ$r ^éÇ{™èþMæü ÑÐèþÆ>Ë çÜ…Mæü˯èþ…, ^éÇ{™èþMæü
^èþÇ{™èþ B«§éÆ>Ë Äñý$$MæüP Ðèþ*Ææÿ$µËMæü$ M>Ææÿ×ý ¿æý*™èþOÐðþ$¯èþ {ç³{MìüÄæý$Ë
_Mìü™éÞ™èþÃMæü ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ çÜÓÆæÿ*´ëË Mìü…§æþ X™èþXÄæý$$r. Ðésìý°
™èþ$˯é™èþÃMæü…V> ÑÔóýÏíÙ…^èþ$r.
^èþÇ{™èþ Mæü*Ææÿ$µ

çÜ…¿êÐèþÅ ÑÕçÙtOÐðþ$¯èþ ^éÇ{™èþMæü çÜ…çœ$r¯èþË ÑÐèþÆ>Ë


ç³ÇMæü˵¯èþ˯èþ$ Ë¿æýÅ™èþ Äñý$$MæüP çÜ¦Ë M>ËÐèþ*¯èþ çÜ…§æþÆ>ÂË
{糆´ë¨…^èþ$r ^éÇ{™èþMæü çÜ…§æþÆ>ÂË™ø A§óþÑ«§æþ…V> A«§æþÅÄæý$¯èþ 糧æþ®† Äñý$$MæüP
çÜ…º…«§æþÐèþ$$¯èþ² çÜÇOÄñý$¯èþ ÑÑ«§æþ çÜ…Mæü˵¯é™èþÃMæü Ææÿ^èþ¯@þ˯@þ$
{ç³Ôèý²Ë¯èþ$ Mæü*Ææÿ$µ ^óþÄæý$$r AÐèþV>çßý¯èþ ^óþçÜ$Mö¯èþ$r.

1
^èþÇ{™èþ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþMæü$ çÜçßýMæüÇ…^óþ ÑÑ«§æþ Ñgêq¯èþÔ>QË$,
çÜ…çܦË$ E¯é²Æÿ$$. E§é: ç³#Æ>Ð@þçÜ$¢Ô>ç܈…, §æþÝë¢ÐóþkË Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë?
¿ê…yéV>Ææÿ…, Ð@þÅÐ@þÝë¦ç³¯@þ, {Ðé™èþ {ç³™èþ$Ë A«§æþÅÄæý$¯èþ…,
{´ë`¯èþ §æþÝë¢ÐóþkË$, A„æüÆæÿ Íí³ Ô>ç܈… ¿êÚëÆæÿ^èþ¯é Ô>ç܈…,
¯é×ñýÐèþ$$Ë Ô>ç܈…, Ðèþ…Ô>Ðèþâæý$Ë A«§æþÅÄæý$¯èþ… Ððþ$$§æþËVæü$¯èþÑ.
1.1 ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ çÜ…{糧éÄæý$…
^èþÇ{™èþÌZ Ë¿æýÅOÐðþ$¯èþ B«§éÆ>˯èþ$ _Mìü™éÞ™èþÃMæü ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ
^óþíÜ, ¿æý*™èþM>Ë…ÌZ fÇW¯èþ çÜ…çœ$r¯èþË Äñý$$MæüP Ææÿ*ç³Mæü˵¯@þ
GÌê ^óþÄæý$ºyæþ$™èþ$…§ø Ðèþ$¯èþ… ^èþ*Ýë…. CÌê Ææÿ*ç³Mæü˵¯@þ {¸ë¯ŒþÞÌZ Ë${{Ð@þ A¯èþ$ ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþ Ô>ËÌZ°
A† {´ë`¯èþ ÕÌê Ô>çܯéË$
^óþõÜ ÌôýQ¯é 糧æþ®†° ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… A° A…sêÆæÿ$.
Oò³ _{™èþ…ÌZ ^óþ†ÌZ yéË$, ºÌñýÏ… ^óþ™èþºsìýt¯èþ
D Ñ«§æþ…V> ^èþÇ{™èþ Äñý$$MæüP _Mìü™éÞ™èþÃMæü Ææÿ*ç³Mæü˵¯@þ ^óþõÜ
OòÜ°Mæü$Ë {MæüÐèþ$Õ„æü×êç³NÇ™èþOÐðþ$¯èþ ÐèþÆæÿ$çÜ Ðèþ$ÇÄæý$$ ÐéÇMìü
ç³ÇÔZ«§æþMæü$yìþ° ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$yæþ$ A° A…sêÆæÿ$.
¯éÄæý$Mæü™èþÓ… Ðèþíßý…^óþ õÜ¯é° Mæü°í³çÜ$¢¯é²yæþ$.
A¯èþV> ^èþÇ{™èþ¯èþ$ Ææÿ*ç³Mæü˵¯@þ ^óþçÜ$¢¯èþ²ç³#yæþ$ ^éÇ{™èþMæü çÜ…çœ$r¯èþ˯èþ$ ÍS™èþ ç³NÆæÿÓMæü…V>
¿æý*™èþM>Ë…ÌZ fÇW¯èþ {糆 çÜ…çœ$r¯èþ¯èþ$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÄæý$$r, ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÄæý$$ çÜ…{糧éÄæý$… Ððþ$Ý÷ò³sZÑ$Äæý*ÌZ°
§é° gêq¯é°² MæüË$VæügôýÄæý$$r ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$°Mìü Ý뫧æþÅ… M>§æþ$. çÜ$Ðóþ$ÆŠÿ çÜ…çÜP –†ÌZ {´ëÆæÿ…¿æýOÐðþ$¯èþ§æþ° {ç³çÜ$¢™èþ ç³ÇíܦÌZ
^èþÇ{™èþ Äñý$$MæüP Ææÿ*ç³Mæü˵¯@þ ^óþçÜ$¢¯èþ²ç³#yæþ$ ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$yæþ$ ^ðþç³µÐèþ^èþ$a¯èþ$. çÜ$Ðóþ$ÆŠÿ Ýë{Ðèþ*gêÅ°² ç³Ç´ëÍ…_¯èþ
¿æý*™èþM>Ë…ÌZ° H çÜ…çœ$r¯èþ˯èþ$ G¯èþ$²Mö…sêyæþ$ A¯èþ$¯èþ¨ Æ>kË$, ÐéÇ Ðèþ$«§æþÅ fÇW¯èþ ´ùÆ>sêË Mæü£æþË ÐèþÆæÿ~¯èþË$
A™èþyæþ$ ´ëuæÿMæü$ËMæü$ HÑ$ A…¨…^é˯èþ$Mæü$…sêyø §é°Oò³ B¯ésìý ÕÌêÔ>çܯéËÌZ ¿æý{§æþç³Ææÿ^èþºyìþ¯èþÑ. A…§æþ$ÌZ°
B«§éÆæÿç³yìþ E…r$…¨. G¯èþ$²Møºyìþ¯èþ çÜ…çœ$r¯èþ˯èþ$ A† {´ë`¯èþ ÕÌêÔ>çܯèþ… çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 4500
Ææÿ*ç³Mæü˵¯@þ ^óþçÜ$¢¯èþ²ç³#yæþ$ AÐèþË…¼…_¯èþ BÌZ^èþ¯é çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ç³NÆæÿÓ… çÜ$Ðóþ$ÆŠÿÌZ Æðÿ…yæþ$ Æ>gêÅË Ðèþ$«§æþÅ
§æþ–Mæüµ£æþ… A¯óþ A…Ôèý… ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$° Ææÿ^èþ¯éOÔðýÍ °ÔèýaÆÿ$$çÜ$¢…¨. fÇW¯èþ Äæý$$§é®°² ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÄæý$ºyìþÄæý$$¯èþ² B
ÕÌêÔ>çܯèþ… {ç³çÜ$¢™èþ… {¸ë¯ŒþÞÌZ° Ë${Ð@þ A¯èþ$ {ç³ç³…^èþ
{ç³ç³…^èþ…ÌZ° {´ë`¯èþ çÜ…çÜP –™èþ$ËÌZ Cr$Ðèþ…sìý
{ç³íܨ®V>…_¯èþ ÐèþçÜ$¢ {糧æþÆæÿدèþÔ>ËÌZ E…^èþºyìþ…¨.
^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… ^óþÄæý$$ çÜ…{糧éÄæý$… ÌôýMæü$…yðþ¯èþ$. M>° B
{ç³fËMæü$ ¿æý*™èþM>Ë… Äñý$$MæüP gêq¯èþ… ÌôýMæü hgêqçÜ Ìôý§æþ° 1.2 B«§æþ$°Mæü ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ…
^ðþç³µÌôýÐèþ$$. ò³§æþªË §éÓÆ> ѯèþ² ç³NÈÓMæü$Ë iÐèþ¯èþ…,
B«§æþ$°Mæü ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ 糧æþ®†Mìü ¯éË$Væü$ Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ
ç³Æ>{MæüÐ@þ*Ë Mæü£æþ˯@þ$ Ðèþ$$…§æþ$ ™èþÆ>Ë ÐèþÆæÿMæü$ ^óþÆæÿÐóþõÜ
ÑÕçÙt™èþË$ ^ðþç³µºyæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$.
AÐèþçÜÆæÿ… B M>Ë…ÌZ Mæü*yé Äæý$$…yðþ¯èþ$. Væü$çßý_{™éË
(1) D 糧æþ®† Ô>ï܈Äæý$OÐðþ$¯èþ¨. §é° {´ëÆæÿ…¿æý…
§éÓÆ> çÜà–™èþ$Ë çÜ…Ææÿ„æü×ý, Mæü£æþ˯èþ$ ^ðþ糚r, ´ërË$,
Äñý*VæüÅOÐðþ$¯èþ {ç³Ôèý²Ë Ææÿ*ç³Mæü˵¯@þ™ø {´ëÆæÿ…¿æý… AÐèþ#™èþ$…¨.
gê¯èþ糧æþ VóüÄæý$V>¯èþ… Ðèþ…sìý çÜ…{糧éÄæý$… {ç³ç³…^èþ…ÌZ°
(2) D {ç³Ôèý²Ë$ Ðèþ*¯èþÐèþ Móü…{¨™èþÐèþ$$OÌñý Äæý$$…yæþ$¯èþ$.
çÜ…çÜP –™èþ$ËÌZ A†{´ë`¯èþ M>Ë… ¯èþ$…_ AíÜ¢™èþÓ…ÌZ
A¯èþV> AÑ ¿æý*™èþM>Ë…ÌZ° ÑÑ«§æþ Ðèþ*¯èþÐèþ çÜÐèþ*gêË
E…yðþ¯èþ$. B«§æþ$°Mæü ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ…ÌZ° B çÜ…{糧éÄæý*˯èþ$
çÜ¿æý$ÅË$ ÑÕçÙtOÐðþ$¯èþ M>ËÐèþÅÐèþ«¨ÌZ ^óþíܯèþ 糯èþ$ËMæü$
^èþÇ{™èþ B«§éÆ>Ë Ææÿ*ç³…V> Eç³Äñý*W…^èþºyæþ$^èþ$…yæþ$¯èþ$. çÜ…º…«¨…_ E…sêÆÿ$$. ^èþÇ{™èþÌZ B 糯èþ$˯èþ$ O§ðþÐèþ
2
çÜ…çœ$r¯èþË$V> ÌôýMæü §óþÒ§óþÐèþ™èþË Mæü£æþË™ø gZyìþ…^óþ 1.4 Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ Ðóþ$«§éÐ@þ#Ë$
{ç³Äæý$™èþ²… ^óþÄæý$ºyæþ§æþ$. ^èþÇ{™þè ÌôýQ¯é Ô>çÜ…ˆ AÀÐèþ–¨® ^ðþ…§æþyæþ…ÌZ ^éÌê Ðèþ$…¨
(3) D {ç³Ôèý²Ë Äñý$$MæüP çÜÐèþ*«§é¯éË$ ÑÔèýÓçܱÄæý$ Ðóþ$«§éÐ@þ#Ë ^óþÄæý$*™èþ AÐèþÜç ÆæÿÐO þð $…¨. A…§æþ$ÌZ° Mö…™èþÐ@þ$…¨
º$$kÐèþ#Ë B«§éÆæÿ…V> E…sêÆÿ$$. A…§æþ$Ðèþ˯èþ ^èþÇ{™èþ Ðèþ$$QÅOÐþð $¯èþ Ðóþ$«§éÐ@þ#Ë ÑÐèþÆ>Ë$ ™ðþË$çÜ$Mö…§é….
Ææÿ*ç³Mæü˵¯@þ õßý™èþ$ º§æþ®…V> E…r$…¨. Æðÿ¯ðþ §ðþM>ÆŠÿ¢ (1596&1650) : ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… MöÆæÿMæü$
(4) Ðèþ*¯èþÐèþgê† ¿æý*™èþM>Ë…ÌZ ^óþíܯèþ Mæü–™éÅË Eç³Äñý*W…^èþºyðþ ^éÇ{™èþMæü B«§éÆ>Ë$ Ðèþ$$QÅ…V> §æþÝë¢ÐóþkË
B«§éÆæÿ…V> Ðèþ*¯èþÐèþgê† {ç³Ý릯èþ… Äñý$$MæüP çÜ*Mæü‡ç³ÇÖ˯èþ ÑÔèýÓçܱÄæý$™èþ¯èþ$ ç³È„ìü…^èþ$r AÐèþçÜÆæÿ… A¯óþ AÀ{´ëÄæý$…
^èþÇ{™èþÌZ ¡çÜ$Møºyæþ$™èþ$…¨. ç³r$tÐèþ§æþËMæü$…yé {糆´ë¨…
Oò³ ÑÕçÙt™èþË™ø Mæü*yìþÄæý$$¯èþ² B«§æþ$°Mæü ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… ^èþºyæþ$^èþ$…yóþ¨. A…§æþ$ÌZ
Äñý$$MæüP çÜ…{糧éÄæý$ ½gêË$ {´ë`¯èþ {XMæü$ ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$Ë Æðÿ¯ðþ §ðþM>ÆŠÿ¢ A¯èþ$ {òœ…^Œþ
Ææÿ^èþ¯èþËÌZ Mæü°í³Ýë¢Æÿ$$ A° ¿êх糺yæþ$™èþ$…¨. "íßýçÜtÈ' ™èþ™èþÓÐóþ™èþ¢ A“VóüçÜÆæÿ$yæþ$. A™èþyæþ$
Ææÿ_…_¯èþ "yìþÝùPÆŠÿÞ B¯Œþ §æþ
A¯èþ$ 糧æþ… {XMæü$ ¿êçÙÌZ°¨. {Mîü.ç³N. 5Ðèþ Ôèý™é»êª°Mìü
Ððþ$£æþyŠþ' A¯èþ$ {Væü…£æþ…ÌZ°
^ðþ…¨¯èþ íßýÆæÿyør‹Ü A¯èþ$ {XMæü$ ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$yæþ$ {ç³£æþÐèþ$…V>
JMæü °Äæý$Ðèþ$… Ô>ï܈Äæý$OÐðþ$¯èþ
A™èþ° "§æþ íßýçÜtÈgŒý' A¯èþ$ {Væü…£æþ ÖÇÛMæüMøçÜ…
Æðÿ¯ðþ §ðþM>ÆŠÿ¢ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ §æþ–ÚëtÅ ^éÌê
Eç³Äñý*W…^éyæþ$.
Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ¨V> ¿êх糺yæþ$™èþ$…¨. "H§óþ° JMæü ÑçÙÄæý$…
1.3 Äæý$*Ææÿ‹³ÌZ° Ô>ï܈Äæý$ §æþ–Mæüµ£æþ… Äñý$$MæüP AÀÐèþ–¨® çÜ™èþÅOÐðþ$¯èþ§æþ° çÜ…ÔèýÄæý$… ÌôýMæü$…yé °Ë{§öMæü$PMø§ø
Ð@þ$ÇĶý¬ ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… Aç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ §é°° ïÜÓMæüÇ…^èþ Mæü*yæþ§æþ$' A¯óþ§óþ B
M{ üî Üç $¢ ÔèýMæü… ³ç §ðþ°ª Ñ$§æþÐèþ Ôèý™éºª… ÐèþÆæÿMæü$ Äæý$*Ææÿ³‹ ÌZ °Äæý$Ðèþ$….
™èþ™èþÓgêq¯þè …, Ñgêq¯þè Ô>ç܈ Ææÿ…V>ËÌZ ^ðþ³ç šMø§æþW¯èþ AÀÐèþ–¨® ÐéÌôý¢ÆŠÿ (1694&1778) : ÐéÌôý¢ÆŠÿ AçÜË$ õ³Ææÿ$
fÇW…¨. Ô>ïÜĈ ýæ $ ³ç §æþ†® ° Eç³Äñý*W…_ ÝëÐèþ*hMæü, ^éÇ{™þè Mæü {¸ë¯éÞüÓÐèþ$Ç AÆæÿ$Äñý$. ÐéÌôý¢ÆŠÿ A¯èþ$ {òœ…^Œþ ™èþ™èþÓÐóþ™èþ¢ ^èþÇ{™èþ
Üç ™éÅ˯èþ$ Mæü*yé A«§þæ ÅÄæý$¯èþ… ^óþÄæý$$r Ý뫧þæ ÅÐèþ$¯óþ ¯èþÐèþ$ÃMæü… ÌôýQ¯èþ… MöÆæÿMæü$ MóüÐèþË… ÑÔèýÓçܱÄæý$™èþ, {ç³Ðèþ*×ìýMæü™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$
Ðóþ$«§éÐèþ#ËMæü$ A°í³…^èþ ÝëW…¨. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ M>Ë…ÌZ çÜ…çœ$r¯èþË M>Ë{MæüÐèþ$… Òsìý Oò³¯óþ §æþ–íÙt ò³rtMæü$…yé B¯ésìý
Äæý$*Ææÿ³‹ & AÐðþ$ÇM>ËÌZ ^èþÇ{™þè , ^èþÇ{™þè ÌôýQ¯èþ… A¯èþ$ çÜÐèþ$M>ίèþ çÜÐèþ*f… Äñý$$MæüP çÜ…{糧éÄæý*Ë$, ÐéÅ´ëÆæÿ…,
ÑçÙÄæý*ËMæü$ Üç …º…«¨…_ ^éÌê Ðóþ$«§øÐèþ$§æþ¯èþ… fÇW…¨. BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦ, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…
^èþÇ{™þè ÌôýQ¯èþ…ÌZ ÐéçÜÑ¢ Mæü™èþMæü$ ´{ ëÐèþ$$QÅ™èþ Ðèþ_a…¨. Ððþ$$§æþËVæü$ A…Ô>Ë Væü$Ç…_
³ç §ðþ°ª Ñ$§æþÐèþ Ôèý™é»êª°Mìü ³ç NÆæÿÓ… Äæý$*Ææÿ³‹ ÌZ° BÌZ_…^èþyæþ… AÐèþçÜÆæÿÐèþ$¯óþ
ÑÔèýÓѧéÅËÄæý*ËÌZ A…™èþr §O þð ÐèþÜç …º…«§þæ ^èþÆæÿaË$, §é°Mìü ¿êÐèþ¯èþ¯èþ$ {糆´ë¨…^éyæþ$.
Üç …º…«¨…_¯@þ ™èþ™èþÓgêq¯þè … A¯èþ$ A…Ô>ËMóü A«¨Mæü ´{ 뫧é¯èþÅ… A…§æþ$Ðèþ˯èþ ^èþÇ{™èþ Ææÿ^èþ¯@þ
CÐèþÓºyìþ…¨. M>° D ³ç Çí܆¦ Ððþ$ËÏÐþð $ËÏV> Ðèþ*ÆæÿÝëW…¨. ^óþçÜ$¢¯èþ²ç³#yæþ$ Ðèþ*¯èþÐèþ
M{ üî Üç $¢ ÔèýMæü… 1737ÌZ fÆæÿðÌZ V>Åsìý…Vðü¯Œþ ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$… iÐèþ¯é°² çÜÆæÿÓ™øÐèþ$$Q…V> ÐéÌôý¢ÆŠÿ
Ýë¦³í …^èþºyìþ…¨. D ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$…ÌZ Ððþ$$rtÐþð $$§æþsìý ÝëÇV> BÌZ_…^é˯óþ ¿êÐèþ¯èþ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ_a…¨.
^èþÇ{™þè Mæü$ ³ç{ ™óþÅMæü Ý릯þè … Üç …{´ëí³…¢ _…¨. B Ððþ¯èþ$Ððþ…r¯óþ B §æþ–íÙtMø×ý…ÌZ ÐéÌôý¢ÆŠÿ B«§æþ$°Mæü ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… Äñý$$MæüP
fÆæÿñÌZ° C™èþÆæÿ ÑÔèýÓѧéÅËÄæý*Ë$ Mæü*yé ^èþÇ{™þè A«§þæ ÅÄæý$¯èþ f¯èþMæü$yæþ$ A° ¿êÑ…ç³Ðèþ^èþ$a¯èþ$.
Móü…{§éË$V> ™èþÄæý*OÆÿð ¯èþÑ. gêÆŠÿj ÑÌñýáÐŒþ$ {òœyæþÇMŠü òßýVðüÌŒý (1770&1831) :
D fÆæÿïŒþ ™èþ™èþÓÐóþ™èþ¢ ^éÇ{™èþMæü ÐéçÜ¢ÐéË$ ™éÇPMæü 糧æþ®†ÌZ
3
Ææÿ*ç³Mæü˵¯@þ ^óþÄæý*˯óþ BÌZ^èþ¯èþË {糿êÐèþ… E…yðþ¯èþ$. A™èþyæþ$ ^èþÇ{™èþ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ
A…Ô¶ý…Oò³ {Ôèý§æþ® ^èþ*´ëyæþ$. Äñý$$MæüP ç³ÇÖ˯é™èþÃMæü 糧æþ®† GÌê E…yé˯óþ ÑçÙÄæý*°²
^èþÇ{™èþÌZ° çÜ…çœ$r¯èþË ^ðþ´ëµyæþ$. Ðèþ$*ÌꫧéÆæÿ §æþÝë¢ÐóþkË B«§éÆæÿ…V> Ë¿æýÅOÐðþ$¯èþ
{MæüÐèþ$… AÀÐèþ–¨®° çÜÐèþ*^éÆæÿ… A™èþÅ«¨Mæü {´ëÐèþ$$QÅ™èþ MæüÍW¯èþ§æþ¯óþ A…Ô>°Mìü
^èþ*í³…^óþ¨V> E…r$…¨. A™èþyæþ$ {´ë«§é¯èþÅ™èþ°^éayæþ$. A§óþÑ«§æþ…V> ^éÇ{™èþMæü
çÜ…çœ$r¯èþ™ø Ðèþ$$yìþÐèþyìþÄæý$$¯èþ² A°² ÆæÿM>Ë ç³{™éË$,
§é°™ø»êr$ ^èþÇ{™èþ Äñý$$MæüP
§æþÝë¢Ðóþk˯èþ$ {ÔèýÑ$…_
Mæü*Ææÿ$µ¯èþ$ ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$yæþ$
ç³ÇÔZ«¨…^èþyæþ… ^éÌê
gêÆŠÿj ÑÌñýáÐŒþ$ {òœyæþÇMŠü òßýVðüÌŒý Gç³µsìýMæü糚yæþ$ ËÀ…^óþ Ðèþ$$QÅÐèþ$° A™èþyæþ$ ™ðþÍ´ëyæþ$.
º$$kÐèþ#Ë {ç³M>Ææÿ… Ðèþ*Ææÿ$µ ^óþçÜ$¢…yæþyæþ… çÜçßýfÐèþ$¯óþ {糆 D 糧æþ®†ÌZ ^éÇ{™èþMæü çÜ™èþÅ…
´ë§æþ¯èþ A™èþyæþ$ ^óþÔ>yæþ$. A™èþ° BÌZ^èþ¯èþ Ðèþ˯èþ ^èþÇ{™èþ ÐèþÆæÿMæü$ ^óþÆæÿ$MøÐèþyæþ…
A«§æþÅÄæý$¯èþ 糧æþ®† Ñgêq¯èþÔ>ç܈ 糧æþ®†Mæü…sñý À¯èþ²… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ…§æþ¯óþ A™èþyæþ$
AÆÿ$$¯èþç³µsìýMìü A¨ ™èþMæü$POÐðþ¯èþ¨ M>§æþ¯óþ ÑçÙÄæý$… ^éÌê ÑÔ>ÓÝë°² ÐèþÅMæü¢… ^óþÔ>yæþ$.
Ðèþ$…¨ ™èþ™èþÓÐóþ™èþ¢Ë$ ÑÔèýÓíÜ…^éÆæÿ$. "G¯ŒþOòÜMøÏí³yìþÄæý* B‹œ ^èþÇ{™þè ÌôýQ¯èþ…ÌZ
ÍÄñý*´ëÌŒýz Ð鯌þ Æ>…Mðü
íœÌêíÜíœMæüÌŒý OòܯðþÞ¯Œþ' A¯èþ$ {Væü…£æþ…ÌZ A™èþ° ÐéÅQÅË$, M>˵°Mæü™èþ¯@þ$ A™èþyæþ$
Ææÿ^èþ¯èþË çÜ…Mæü˯èþ… E…¨. òßýVðüÌŒý Ææÿ_…_¯èþ "Çf¯Œþ C¯Œþ ÑÐèþ$ÇØ…^éyæþ$. A™èþyæþ$ ³ç{ ³ç …^èþ
íßýçÜtÈ' A¯èþ$ ç³#çÜ¢Mæü… {ç³íܨ® V>…_…¨. ^èþÇ{™þè Ææÿ*ç³Mæü˵¯@þòO³ Ô{ ýè §æþ® Ðèþßí ý…^éyæþ$. "§æþ ¤Äæý$È A…yŠþ
´{ ëMîüÜ‹t B‹œ ßí ýçÜÈt ' Ð@þ$ÇĶý¬ "§æþ Üï M“ üó sŒý B‹œ Ð@þÆæÿÌŒýz ßí ýçÜÈt '
A¯èþ$ V“ üæ …£éËÌZ A™èþ° ÑÑ«§þæ Ææÿ^èþ¯èþË ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ¯@þÑ.
™ðþË$çÜ$Mø…yìþ M>ÆŠÿÏ Ðèþ*ÆŠÿPüÞ (1818&1883) : ³ç …™öÑ$çæþÐèþ Ôèý™éºª
òßýVðüÌŒý AÀ{´ëÄæý$… ³ç{ M>Ææÿ… H§óþ° Üç …çœ$r¯èþ E™èþÆ¢ >Ææÿ…® ÌZ M>ÆŠÿÏ Ðèþ*ÆŠÿPüÞ Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ Üí §é®…™èþ… Ðèþ˯èþ
Äñý$$MæüP BÔèýÄæý$… ™ðþË$ç³#rMæü$ §é°° Æðÿ…yæþ$ ÑÀ¯èþ² ^èþÇ{™þè §æþ–MøP×ý…ÌZ Ðèþ$$QÅOÐþð $¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µË$ ¡çÜ$Mæü$Ðèþ^óþa
™èþÆæÿVæü™èþ$Ë$V> Ñ¿æýh…^èþÐèþËíÜ ÐèþÜç $¢…¨. AÌê
BÌZ^èþ¯é Üç Ææÿã AíÜ™¢ þè Ó…ÌZ°Mìü Ðèþ_a…¨. ^èþÇ{™þè AÐèþ$*Ææÿ¢
^óþÄæý$Mæü´ùÆÿ$$¯èþ^ø Ðèþ*¯èþÐèþ#° A…™èþÆ>™èþÃMæü$ B
Üç …çœ$r¯èþ AÐèþVæü™èþ… M>§æþ$. E§éçßýÆæÿ×ýMæü$ Üç ™èþÅ… ¿êÐèþ¯èþËMæü$ Üç …º…«¨…_¯èþ¨ M>Mæü$…yé iÑ…_Äæý$$¯èþ²
&AçÜ™èþÅ… Ðèþ$…_&^ðþyæþ$. D ³ç §æþ†® ° "§æþÓ…§æþÓÐé§æþ…' Ðèþ*¯èþÐèþ#ËMæü$ Üç …º…«¨…_Ķý¬…yæþ$¯@þ$. Ðèþ$¯èþ$çÙ$Ë Ðèþ$«§þæ Å
(yæþÄæý$ÌñýMìüMt üŠ Þ) A° A…sêÆæÿ$. D ³ç §æþ†® ÌZ ³ç{ £æþÐèþ$…V> º…«§þæ $™éÓË$ ÐéÇ ´{ ë£æþÑ$Mæü AÐèþÜç Æ>Ë$ ¡Ææÿ$aMö¯èþ$rMæü$
JMæü Üí §é®…™èþ… Ææÿ*´÷…¨^èþºyæþ$¯èþ$. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ B A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ² E™éµ§æþMæü Ý뫧þæ ¯éË Üç ÓÆæÿ*ç³…
Üí §é®…™é°² bóþ¨…^óþ ³ç{ †íܧ鮅™èþ… Ææÿ*´÷…¨…^èþ Äæý*fÐèþ*¯éÅËOò³ B«§éÆæÿ³ç yìþ E…sêÆÿ$$. Üç Ðèþ*f…ÌZ ÐóþÆóÿÓÆæÿ$
ºyæþ$™èþ$…¨. B Æðÿ…yæþ$ Üí §é®…™éË ™èþÆæÿPº§æþÐO® þð $¯èþ ^èþÆæÿaË ÐèþÆ>YËMæü$ D Ý뫧þæ ¯éË$
A¯èþ…™èþÆæÿ… Æðÿ…yìþ…sìý ÝëÆæÿ… G…§æþ$ÌZ Üç Ðèþ*¯èþ´ëËÏÌZ Ë¿æýÅ…M>Ðèþ#.
´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyæþ$™èþ$…§ø Ar$Ðèþ…sìý Üí §é®…™èþ… §é°¯èþ$…_ Üç Ðèþ*f…ÌZ
Üç Ðèþ$¯èþÓÄæý*™èþÃMæü…V> Ææÿ*ç³Mæü˵¯@þ ^óþÄæý$ºyæþ$™èþ$…¨. ÐèþÆ>Y§« éÇ™èþ ÑçÙÐ@þ$ Ñ¿æýf¯èþ
fÇW ÐèþÆæÿ´Y ùÆ>sêË$
ÍÄñý*´ëÌŒýz Ð鯌þ Æ>…Mðü (1795&1886) : °Æ>Ã×ýÐèþ$Ðèþ#™éÆÿ$$. Ðèþ*¯èþÐèþ
ç³…™öÑ$çæþÐèþ Ôèý™éºª…ÌZ ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ 糧æþ®†Oò³ Ðèþ$$QÅ…V> ^èþÇ{™þè Cr$Ðèþ…sìý ÐèþÆæÿY
ºÇϯŒþ ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$…ÌZ° ÍÄñý*´ëÌŒýz Ð鯌þ Æ>…Mðü Äñý$$MæüP M>ÆŠÿÏÐèþ*ÆŠÿPüÞ ´ùÆ>r ^èþÇ{™þè M>Ðèþr…
4
Ðèþ˯èþ H ÐèþÆæÿ…Y B«©¯èþ…ÌZ E™éµ§æþMæü Ý뫧þæ ¯éË$ E…sêÄñý* OÐðþ$MðüÌŒý çœ#Mø (1926&1984) : CÆæÿÐèþÄæý$Ðèþ Ôèý™éºª…
B ÐèþÆæÿ…Y C™èþÆæÿ ÐèþÆ>Y˯èþ$ BÇ®Müæ …V> ÔZçÙ×ý ^óþÜç $¢…§æþ° ÌZ {òœ…^Œþ ^èþÇ{™èþ M>Ææÿ$yæþ$ OÐðþ$MóüÌŒý çœ#Mø Ææÿ^èþ¯èþ §éÓÆ>
³ç{ †´ë¨…^éyæþ$. A™èþyæþ$ Ææÿ_…_¯èþ "§é‹Ü M>Åí³rÌŒý' A¯èþ$ ^èþÇ{™èþÌôýQ¯èþ…ÌZ JMæü {Mö™èþ¢ ¿êÐèþ¯èþ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ_a…¨.
V{ üæ …£æþ… ³ç{ ³ç …^èþ ³ç{ Üí ¨® V>…_…¨. A™èþyæþ$ Æ>íܯèþ "BÇPÄæý*Ëi B‹œ ¯éÌñýgŒý' A¯èþ$ {Væü…£æþ…
A¯èþÌŒýÞ ç³§æþ®† : CÆæÿÐèþÄæý$Ðèþ Ôèý™éºª {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ ÌZ A™èþyæþ$ ^èþÇ{™èþ¯èþ$
{¸ë¯ŒþÞÌZ A¯èþÌŒýÞ A¯èþ$ õ³Ææÿ$¯èþ í³Ë$Ðèþºyóþ ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯@þ M>Ë{MæüÐèþ*¯èþ$ÝëÆæÿ…V>
糧æþ®† BÑÆæÿÂÑ…_…¨. A¯èþÌŒýÞ ç³§æþ®† Ðèþ˯èþ ^èþÇ{™èþ AQ…yìþ™èþ Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþ
ÌôýQ¯é°Mìü JMæü ÑÀ¯èþ²OÐðþ$¯èþ Ðèþ*ÆæÿY… ËÀ…_…¨. ^èþÇ{™èþ ^óþÄæý$$糧æþ®† çÜÇOÄñý$¯èþ¨
A«§æþÅÄæý$¯èþ… MóüÐèþË… Æ>fMîüÄæý$ çÜ…çœ$r¯èþË$, Æ>kË$, M>§æþ° {糆´ë¨…^éyæþ$.
Vöç³µ ¯éÄæý$Mæü$Ë$, Ðé™ø Ðèþ$$yìþÐèþyìþ Äæý$$¯èþ² Æ>fMîüÄæý$…, ç³#Æ>ÐèþçÜ$¢Ô>ç܈…ÌZ
§ú™èþÅ…, Äæý$$§é®ËOò³¯óþ Móü…{©Mæü–™èþ… ^óþÄæý$Mæü$…yé çÜÐèþ*M>ίèþ A…†Ðèþ$ çÜ™èþÅ… ÐèþÆæÿMæü$
Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…, Ý린Mæü {ç³fË$, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$…, ÐéÅ´ëÆæÿ…, ^óþÆæÿ$Mö¯óþ E§óþªÔèýÅ…
Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯èþ…, ÆæÿÐé×ê, çÜ…{糨…ç³#Ë Ý뫧æþ¯éË$, OÐðþ$MóüÌŒý çœ#Mø M>Mæü$…yé ¿æý*™èþM>Ë…
ÝëÐèþ*hMæü Ñ¿æýf¯èþ, çÜÐèþ$*çßý… Äñý$$MæüP Ðèþ*¯èþíÜMæü™èþ Ðèþ…sìý ÌZ° ç³Çíܦ™èþ$Ë ç³Ç×êÐèþ*˯èþ$ çܵïÙtMæüÇ…^èþ$ {ç³Äæý$™èþ²…
ÑçÙÄæý*Ë A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþÄæý$yæþ… Mæü*yé Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ¨V> E…r$…§æþ¯óþ ¨ÔèýV> §æþ–íÙtÝëÇ…^éyæþ$. çœ#Mø ^èþÇ{™èþÌZ°
¿êÑ…^èþºyæþÝëW…¨. A¯èþÌŒýÞ ç³§æþ®† {´ëÆæÿ…À…^èþyæþ… §é°° ç³Çíܦ™èþ$Ë ç³Ç×êÐèþ*Ë (Ðèþ*Ææÿ$µË) Äñý$$MæüP çܵïÙtMæüÆæÿ×ýMæü$
AÀÐèþ–¨® ç³Ææÿ_¯èþ MîüÇ¢ {òœ…^Œþ ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$ËMæü$ CÐèþÓºyæþ$™èþ$…¨. {´ë«§é¯èþÅ™èþ °^éayæþ$. M>Ðèþ#¯èþ A™èþyæþ$ D 糧æþ®†° ç³#Æ>ÐèþçÜ$¢
ï܈Ðé§æþ ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… ç³Çgêq¯èþ… A° A¯é²yæþ$.
ï܈Ðé§æþ ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… A¯èþV> ïÜˆË §æþ–íÙtMø×ý… ¯èþ$…_ ^èþÇ{™þè M>Ææÿ$Ë$ ³ç NÆæÿÓ… ³ç ÇVæü×ýÌZ°Mìü ¡çÜ$Mø°
^óþíܯèþ ^èþÇ{™èþ ç³#¯èþ]Ææÿ^èþ¯èþ. ïÜÐèþ*&§æþ&»ZÐé A¯èþ$ {òœ…^Œþ Ðèþ$¯øOÐþð MæüËÅ…, ÐO þð §æþÅÔ>çÜ…ˆ , M>Æ>V>Ææÿ ÐèþÅÐèþÜç ¦ Ðèþ…sìý A…Ô>˯èþ$
ѧæþ$ïÙÐèþ$×ìý ï܈ Ðé§æþ… Äñý$$MæüP {´ë£æþÑ$Mæü ´ë{™èþ¯èþ$ A™èþyæþ$ ^èþÇ{™þè §æþ–íÙt Mø×ý… ¯èþ$…_ BÌZ_…^éyæþ$.
°Ææÿ*í³…_…¨. ï܈Ðé§æþ ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ…ÌZ ï܈˯èþ$ B«§æþ$°Mæü ^èþÇ{™èþÌôýQ¯èþ… Äñý$$MæüP ÑçÜ¢Ææÿ×ý D Ñ«§æþ…V>
^óþÆæÿaMö¯èþ$r™ø»êr$ ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯é Ææÿ…Væü…ÌZ° ç³#Ææÿ$Ú뫨MæüÅ™èþ °Ææÿ…™èþÆæÿ… ÑçÜ¢ÇçÜ*¢ ´ùÆÿ$$…¨. Ýëíßý™èþÅ…, ÐéçÜ$¢Ô>ç܈…,
Äñý$$MæüP §æþ–íÙtMø×ê°² ç³#¯èþÆ>ÌZ_…^èþyé°Mìü {´ë«§é¯èþÅ™èþ Õ˵Mæüâæý, _{™èþMæüâæý, çÜ…X™èþMæüâæý, ¯èþ–™èþÅ Mæüâæý, ¯érÅ Mæüâæý,
CÐèþÓºyìþ…¨. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ïÜˆË iÐèþ¯èþ…™ø Ðèþ$$yìþÐèþyìþ¯èþ ^èþ˯èþ_{™èþ °Æ>Ã×ý…, §æþ*Ææÿ§æþÇØ° Ðèþ…sìý ÑÑ«§æþ ÑçÙÄæý*Ë
E§øÅVæü…, iÐ@þ¯ø´ë«¨, {sôýyŠþ Äæý$*°Äæý$¯Œþ, ÐéÇMøçÜ… ç³° Äñý$$MæüP {ç³™óþÅMæü ^èþÇ{™èþ ÍS…^èþºyæþÝëW…¨.
^óþÄæý$$ çÜ…çܦË$, ïÜˆË Mæü$r$…º iÐèþ¯èþ… Ðèþ…sìý ÑÑ«§æþ
A…Ô>ËOò³ ÑçÜ¢ –™èþOÐðþ$¯èþ BÌZ^èþ¯èþ fÇõ³ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$
{´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. 1990 ™èþÆæÿ$Ðé™èþ "ï܈Ë$' JMæü
çÜÓ™èþ…{™èþ ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆæÿY…V> ¿êх糺yìþ ^èþÇ{™èþ
Æ>Äæý$yæþ…Oò³ {´ë«§é¯èþÅ… CÐèþÓºyìþ¯èþr$Ï Mæü°í³çÜ$¢…¨.

5
A¿êÅçÜ…

1. (A) CÐèþÓºyìþ¯èþ ³ç{ ™éÅÐ@þ*²Ä¶ý*Ë ¯èþ$…_ Üç ÇOÄýñ $¯èþ 5. Mìü…¨ çÜ…Mæü˵¯é _{™é°² ç³NÇ¢ ^óþÄæý$…yìþ.
³ç{ ™èþÅÐ@þ*²Ä¶ý*°² G¯èþ$²Mö° Mìü…¨ Rêä˯@þ$ ³ç NÇ…^èþ…yì..
(1) B«§æþ$°Mæü ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ f¯èþMæü$yæþ$V> ................... ¯èþ$
^ðþç³µÐèþ^èþ$a¯èþ$.
(A) ÐéÌôý¢ÆŠÿ (B) Æðÿ¯ðþ §ðþM>ÆŠÿ¢
(C) ÍÄñý$$´ëÌŒýz Æ>…Mðü (D) M>ÆŠÿÏ Ðèþ*ÆŠÿPüÞ
Äæý$*Ææÿ‹³ÌZ°
(2) BÇPÄæý*Ëi B‹œ ¯éÌñýgŒý A¯èþ$ {Væü…£é°² ................. Ð@þ¬QÅOÐðþ$¯@þ
A¯èþ$¯èþ™èþyæþ$ Æ>Ýëyæþ$. Ðóþ$«§éÐ@þ#Ë$
(A) M>ÆŠÿÏ Ðèþ*ÆŠÿPüÞ (B) OÐðþ$MóüÌŒý çœ#Mø
(C) Ë$íÜÄæý* òœºÆŠÿ (D) ÐéÌôý¢ÆŠÿ
(B) Mìü…¨ ÐésìýÌZ çÜÇM>° f™èþ¯èþ$ çÜÇ^óþíÜ Ðèþ$ÆæÿË Æ>Äæý$…yìþ.
(1) gêÆŠÿj ÑÌñýáÐŒþ$ {òœyæþÇMŠü òßýVðüÌŒý & Èf¯Œþ C¯Œþ íßýçÜtÈ
(2) ÍÄñý$$´ùÌŒýzÐ鯌þ Æ>…Mðü & §æþ ¤Äæý$È B…yŠþ
{´ëMîüt‹Ü B‹œ íßýçÜtÈ 6. Mìü…¨ {ç³Ôèý²ËMæü$ Ñç³#Ë…V> fÐéº$Ë$ Æ>Äæý$…yìþ.
(3) íßýÆöyør‹Ü & §æþ íßýçÜtÈgŒý (1) M>ÆŠÿÏ Ðèþ*ÆŠÿPüÞ Äñý$$MæüP ÐèþÆæÿY íܧ鮅™é°² çܵïÙtMæüÇ…^èþ…yìþ.
(4) M>ÆŠÿÏ Ðèþ*ÆŠÿPüÞ & yìþÝùPÆŠÿÞ B¯Œþ §æþ Ððþ$£æþyŠþ (2) B«§æþ$°Mæü ^èþÇ{™èþÌôýQ¯èþ 糧æþ®† Äñý$$MæüP ¯éË$Væü$ ÑÕçÙt™èþÌôýÑ?
(3) ï܈Ðé§æþ ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… A¯èþV>¯óþÑ$?
2. Mìü…¨ ¿êÐèþ¯èþ˯èþ$ çܵçÙt… ^óþÄæý$…yìþ.
(4) ÍÄñý*´ëÌŒýz Ð鯌þ Æ>…Móü Äñý$$MæüP ^èþÇ{™èþMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ
(1) §æþÓ…§æþÓ Ðé§æþ… (2) A¯èþÌŒýÞ ç³§æþ®†
§æþ–Mæüµ£é°² çܵçÙt… ^óþÄæý$…yìþ.
3. Mìü…¨ ÐéM>Å˯èþ$ çÜÇOÄñý$¯èþ M>Ææÿ×êË™ø çܵçÙtç³Ææÿ^èþ…yìþ.
(1) ïÜˆË iÐèþ¯èþ…™ø Ðèþ$$yìþç³yìþ¯èþ ÑÑ«§æþ Mø×êËOò³ BÌZ^èþ¯èþ Eç³{MæüÐèþ$…
^óþÄæý$$ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$ {´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Æÿ$$¯èþÑ. (1) ±Mæü$ ¯èþ_a¯èþ H§óþ° ÑçÙÄæý$…Oò³ ÑçÜ¢ –™èþOÐðþ$¯èþ
(2) çœ#Mø Äñý$$MæüP ÌôýQ¯èþ 糧æþ®†° A™èþyæþ$ ç³#Æ>ÐèþçÜ$¢ çÜÐèþ*^éÆ>°² çÜ…{Væüíßý…_ §é° ^èþÇ{™èþ¯èþ$ Æ>Äæý$…yìþ.
ç³Çgêq¯èþ… A° õ³ÆöP¯é²yæþ$. E§é:,
4. Mìü…¨ ³ç{ Ôèý²ËMæü$ 25 ¯èþ$…_ 30 ³ç §éËÌZ fÐéº$Ë$ Æ>Äæý$…yìþ. * ò³¯Œþ (MæüËÐèþ$$) Äñý$$MæüP ^èþÇ{™èþ
(1) ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… A¯èþV>¯óþÑ$? * Ðèþ$${§æþ×ý Mæüâæý Äñý$$MæüP ^èþÇ{™èþ
(2) Æðÿ¯ðþ §ðþM>ÆŠÿ¢ A¯èþ$¯èþ™èþyæþ$ ^èþÇ{™èþÌôýQ¯èþ…ÌZ H AÀ{´ëÄæý*°Mìü * Mæü…ç³NÅrÆŠÿ (Væü×ý¯èþ Äæý$…{™èþ…) Äñý$$MæüP ^èþÇ{™èþ
{´ë«§é¯èþÅ™èþ °^éayæþ$?
(3) ÐéÌôý¢ÆŠÿ¯èþ$ A«§æþ$°Mæü ^èþÇ{™èþÌôýQ¯èþ f¯èþMæü$yæþ° G…§æþ$Mæü$
A…sêÆæÿ$?

6
2. ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… : ¿êÆæÿ¡Äæý$ çÜ…{糧éÄæý$…

2.1 ¿êÆæÿ¡Äæý$ ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ {ç³Ý릯èþ… ©°° AÆæÿ¦… ^óþçÜ$Mø…yìþ.


2.2 ¿êÆæÿ¡Äæý$ ^èþÇ{™èþ Ææÿ^èþ¯@þ & ÑÑ«§æþ ™é†ÓMæü 糧æþ®™èþ$Ë$

2.1 ¿êÆæÿ¡Äæý$ ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ {ç³Ý릯èþ….


^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… Äñý$$MæüP ´ëÔ>a™èþÅ çÜ…{糧éÄæý*°²
Ðèþ$¯èþ… Ððþ$$§æþsìý ´ëuæÿ…ÌZ ç³Ç^èþÄæý$… ^óþçÜ$Mö¯é²…. D
´ëuæÿ…ÌZ Ðèþ$¯èþ… ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… Äñý$$MæüP çÜ…{糧éÄæý$…
Væü$Ç…_ ™ðþË$çÜ$Mö…§é….
{´ë`¯èþ M>Ë…ÌZ° ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… : ´ë`¯èþ ¿êÆæÿ™èþ ÝùçßýVúyæþ ÆéW ³ç ™{ þè Ðèþ$$ : D ÆéW ³ç ™{ þè Ðèþ$$
§óþÔèý…ÌZ ç³NÈÓMæü$Ë ç³Æé{MæüÐèþ$…, O§ðþÐèþ çÜ…{糧éÄæý$…, ÝùçßýVúyæþ(hÌêÏ: VøÆæÿRŒý³ç NÆŠÿ, E™èþÆ¢ ÿæ ³ç{ §óþÔŒý) Ðèþ§æþª ËÀ…_…¨.
ÝëÐèþ*hMæü ç³Çíܦ™èþ$ËÌZ Ðèþ*Ææÿ$µË$, Ððþ$$§æþËVæü$ Ðé°° Væü$Ææÿ$¢ D ÆéW ³ç ™{ þè Ðèþ$$ Ðæþ˜ÆæÿÅ M>ËÐèþ$$ ¯ésìý§æþ°
™ðþ^èþ$aMøÐèþyæþ… MóüÐèþË… Ðæþ˜SMæü çÜ…{糧éÄæý$…™ø¯ôþ ¿êх糺yæþ$™èþ$…¨. ÆéW ³ç ™{ þè …Oò³ VæüË Æé™èþ »{ êïßýÃ
M>´ëyæþºyæþ$™èþ$…yóþ¨. Íí³ÌZ E…¨. Ð{ é™èþ ´{ ëÆæÿ…¿æý…ÌZ E¯èþ² _à²ËÌZ
´ë§æþÆæÿÜç …™ø Mæü*yìþ¯èþ Ðèþ–„æü… A§óþÑ«§þæ …V> ³ç ÆæÿÓ™èþ…
çßýÆæÿ´ëµ çÜ…çÜPü–†ÌZ ËÀ…_¯èþ {´ë`¯èþ Ææÿ^èþ¯èþË
(JMæü§é°Oò³ JMæüsìýV> E¯èþ² Ðèþ$*yæþ$ ™øÆæÿ×êË$) D
B«§éÆæÿ…V> ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ ÌôýQ¯èþ Mæüâæý {Mîü. ç³N Ðèþ$*yæþÐèþ
_à²Ë$ ´{ ë`¯èþ Ðèþ$${¨™èþ ¯é×ñýÐèþ$$ËOò³ Mæü*yé Mæü°í³Ýë¢Æÿ$$.
çÜçßý{Ý뺪… ¯èþ$…_ ÌôýMæü A…™èþMæü…sñý Ðèþ$$…§æþ$ ¯èþ$…_
¯éË$Væü$ Üç …¦ »êËOò³ °Ë_¯èþ Æðÿ…yæþ…™èþÜç $¦Ë ¿æýÐèþ¯èþ…
AíÜ¢™èþÓ…ÌZ E¯èþ²§æþ° ™ðþË$çÜ$¢…¨. M>° çßýÆæÿ´ëµ çÜ…çÜPü–†
Ðèþ*¨ÇV> Mæü°í³…^óþ _à²Ë$ Wyæþ…z Væü$ËMæü$ °§æþÆæÿدèþ…V>
Äñý$$MæüP Íí³° ^èþ§æþÐèþr…ÌZ C…Mæü¯èþ$ ÑfÄæý$… ËÀ…^èþÌôý§æþ$. E…yæþÐèþ^èþ$a¯èþ° A«§þæ ÅÄæý$¯èþM>Ææÿ$Ë AÀ{´ëÄæý$…. D Wyæþ…z
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ ^éÇ{™èþMæü çÜÓÆæÿ*ç³…ÌZ° A† {´ë`¯èþ Væü$ËÌZ §« é¯èþÅ… gê{Vüæ ™èþV¢ > Eç³Äñý*W…^èþÐèþÌñý¯èþ¯ôþ B§óþÔèý… B
ÍQ™èþ B«§éÆéË$ ÕËËOò³ ^ðþMìüP¯èþ Ô>çܯéË Ææÿ*ç³…ÌZ Ô>çܯèþ…ÌZ CÐèþÓºyìþ…¨. MæüÆæÿ$Ðèþ# ³ç Çí܆¦ ° °ÐéÇ…^èþ$rMæü$
E¯èþ²Ñ. Ðésìý {´ëÆæÿ…¿æý… Ðæþ˜ÆæÿÅ ^èþ{MæüÐèþÇ¢ AÔZMæü$° M>Ë… GÌê…sìý gê{Vüæ ™èþË¢ $ ¡çÜ$MøÐéÍ A¯èþ$ Üç …§æþÆæÿÂ… ÌZ°§óþ
¯èþ$…_ A¯èþV> {Mîü. ç³N Ðèþ$*yæþÐèþ Ôèý™éºª… ¯èþ$…_ fÇW…¨. D B§óþÔèýÐO þð $ Äæý$$…yæþÐèþ^èþ$a¯èþ° ¿êх糺yæþ$™èþ$…¨.
AÔZMæü ^èþ{MæüÐèþÇ¢ Äñý$$MæüP Ô>çܯéË$ ÕËËOò³, Æé† çÜ¢…¿êËòO³
^ðþMæüPºyìþ¯èþÑ. Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ ÆéfMîüÄæý$ çÜ…çœ$r¯èþË$, B¯ésìý çÜÐèþ*f
°ÆéÃ×ý…, Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…, MæüÆæÿ$Ðèþ# Ðèþ…sìý Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ A…Ô>Ë
{Mîü. Ôèý. JMæürÐèþ Ôèý™éºª… ¯èþ$…_ ÌZçßýç³# ¯é×ñýÐèþ$$Ë$,
ÑÐèþÆéË$ ËÀÝë¢Æÿ$$.
{糆Ðèþ$Ë$, ÕÌêµË$, ÆéW ç³ËM>Ë$ Ððþ$$§æþËVæü$ Ðé°Oò³
^ðþMæüPºyìþ¯èþ {Ðé™èþË$ Ë¿æýÅÐèþ$Væü$^èþ$¯é²Æÿ$$. Òsìý §éÓÆ> {´ë`¯èþ ¿êÆæÿ¡Äæý$ Ýëíßý™èþÅ…ÌZ ÆéÐèþ*Äæý$×ý…,
Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ ^éÇ{™èþMæü ÑÐèþÆéË$ ËÀÝë¢Æÿ$$. D A°² ÆæÿM>Ë Ðèþ$à¿êÆæÿ™èþ… A¯èþ$ Ðèþ$àM>ÐéÅË$, ç³#Æé×êË$, Ogñý¯èþ, »o§æþ®
ÕÌêÔ>çܯéË Ðèþ˯èþ B ÆékMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ M>Ë…, {Væü…£éË$, Ðèþ$™èþ {Væü…£éË$ M>Mæü$…yé ¿êÆæÿ¡Äæý$ {Væü…£æþMæüÆæÿ¢Ë$
Ðèþ…Ô>Ðèþã, ÆéfÅÑçÜ¢Ææÿ×ý, B¯ésìý ç³Ç´ë˯é ÐèþÅÐèþçܦ, Ææÿ_…_¯èþ ^éÇ{™èþMæü çÜÓÆæÿ*ç³…ÌZ E¯èþ² Ýëíßý™èþÅ… A§óþ
7
Ñ«§æþ…V> ѧóþÖ Äæý*{†Mæü$Ë Äæý*{™é ÐèþÆæÿ~×ýË$ Mæü*yé ^èþÇ{™èþ
ÌôýQ¯èþ… Äñý$$MæüP Ðèþ$$QÅ B«§éÆéË$V> ¿êх糺yæþ$^èþ$¯é²Æÿ$$. Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë?
´{ ë`¯èþ M>Ë…ÌZ° ÆékË ^èþÇ{™þè Ë$, ÆéfÐèþ…Ô>Ë ^èþÇ{™þè ¯èþ$ AÌñý¾Ææÿ*° ÑÑ«§þæ Ñgêq¯þ@ Ô>QËÌZ ¿êÆæÿ¡Ä¶ý¬Ë$ ^óþÜí ¯@þ
™ðþÍõ³ Ææÿ^èþ¯èþË$ ¿êÆæÿ¡Äæý$ ^èþÇ{™þè ÌôýQ¯èþ ³ç{ Ý릯þè …ÌZ° Ðèþ$$QÅOÐþð $¯èþ ³ç ¯@þ$Ë$ Ð@þ$ÇĶý¬ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ° ÝëÐ@þ*hMæü iÐ@þ¯é°Mìü
Üç …º…«¨…_¯@þ ÑÐ@þÆ>Ë$ AÆæÿ½ ¿êçÙÌZ Æ>íÜò³sêtyþæ $. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ
§æþÔèýË$. M{ üî . Ôèý. HyæþÐèþ Ôèý™éºª…ÌZ »ê×ý¿¶ýr$t A¯èþ$ MæüÑ Æéíܯèþ
M>Ë…ÌZ ^éÌêÐ@þ$…¨ ѧóþÖ ^èþÇ{™þè M>Ææÿ$Ë$ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý… Væü$Ç…_
ßç ýÆæÿÛ ^èþÇ™èþ A¯èþ$ Üç …çÜPü–™èþ M>ÐèþÅ… ^éÇ{™þè Mæü Ææÿ^èþ¯é Üç ÓÆæÿ*´ë°Mìü Üç Ð@þ*^éÆ>°²^óþa V“ üæ …£éË$ Æ>Ô>Ææÿ$. A…§æþ$ÌZ ßç ýçܯŒþ °gêÒ$
^ðþ…¨¯èþ¨. A…§æþ$ÌZ B¯ésìý ÝëÐèþ*hMæü, BǦMüæ , ÆéfMîüÄæý$, Ðèþ$™èþ, Æ>íܯ@þ ™ékÌŒý&Ð@þ*íÜÆŠÿ, Ñ$¯éágýŒ &C&íÜÆ>gŒý Æ>íܯ@þ
Ýë…çÜPü–†Mæü iÐèþ¯èþ… Äñý$$MæüP ÐéçÜÑ¢ Mæü ÐèþÆæÿ¯~ þè ^óþÄæý$yæþ… fÇW…¨. ™èþ»êMæü™Œþ&C&¯éíÜÇ, AÒ$ÆŠÿ Q${Ýù Æ>íܯ@þ Ñç³#ËOÐþð $¯@þ Ææÿ^èþ¯@þË$,
™èþ$m$MŠü&C&†Ð@þ¬Ç A¯@þ$ ™O þð Ð@þÊÆŠÿË…VŠü B™èþÃ^èþÇ{™þè , Ķý*àż¯Œþ
Ðèþ$«§æþÅÄæý$$Væü M>Ë…ÌZ° ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… : {MîüçÜ$¢ ÔèýMæü… AçßýÐ@þ$§Šþ Üç ÆŠÿßí ý…© Æ>íܯ@þ ™éÈRŒý&C&Ð@þ¬»êÆæÿMŠüÔ>ïßý Ð@þ…sìý
12Ðèþ Ôèý™éºª…ÌZ MæüËá×ý$yæþ$ {Ðéíܯèþ "Æéf™èþÆæÿ…W×ìý' A¯èþ$ V“ üæ …£éË$ Ð@þ¬QÅOÐþð $¯@þÑ. ÐéÇ Ææÿ^èþ¯@þË §éÓÆ> Ð@þ$¯@þMæü$ ¿êÆæÿ™èþ
{Væü…£æþ… M>ÖÃÆæÿ$ ^èþÇ{™èþMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ¨. ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… §óþÔ¶ý…ÌZ° Ð@þ$«§þæ ÅĶý¬Væü M>Ìê°Mìü Üç …º…«¨…_¯@þ Ð@þ¬QÅOÐþð $¯@þ
Ô>ï܈Äæý$…V> GÌê E…yé˯ôþ A…Ôèý…Oò³ D {Væü…£æþ… B«§æþ$°Mæü Üç Ð@þ*^éÆæÿ… ËÀçÜ$¢…¨.
ѧóþÖ ³ç Æ>ÅrMæü$Ë$ Æ>íÜ ò³sìý¯t þ@ Ð@þ–™é¢…™éË$ Mæü*yé
¿êÐèþ¯èþËMæü$ §æþVæüYÇ çÜ…º…«§é°² ™ðþË$ç³#™èþ$…¨. A…§æþ$ÌZ
¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý ^èþÇ{™þè Äñý¬MæüP Ð@þ¬QÅ B«§éÆ>Ë$. C»Œý² º™èþ*™é,
A¯ôþMæü ^ðþMæüPºyìþ¯èþ {Ðé™èþË$, ¯é×ñýÐèþ$$Ë$, {´ë`¯èþ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë Aº$ªÌýŒ ÆæÿgêjMüŠ , Ð@þ*ÆøP´ùÌZ, °MøÌZ M>…¡, »êÆø¾Ýë Ð@þ$ÇĶý¬
AÐèþÔôýÚëË$, ÆéfÐèþ…Ô>Ë A«¨M>ÇMæü ¯èþÐðþ*§æþ$, Ý린Mæü yéÑ$…Vø‹Ü õ³Ü‹ A¯@þ$¯@þÑ ÐésìýÌZ E¯é²Æÿ¬. ÐéÇ Ææÿ^èþ¯@þË
çÜ…{糧éÄæý*Ë Ðèþ…sìý A¯ôþMæü B«§éÆé˯èþ$ ç³ÇÖ˯é™èþÃMæü §éÓÆ> ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ>°Mìü Üç …º…«¨…_¯@þ ^éÇ{™þè Mæü ÑÐ@þÆ>Ë$ ËÀÝë¢Æÿ¬.
DÔ¶ýÓÆŠÿ§é‹Ü ¯@þVæüÆŠÿ, ÁÐŒþ$õܯŒþ Üç MóüÞ¯é, Rêïœ Rꯌþ Ð@þ$ÇĶý¬
A««§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþíÜ ™é¯èþ$ D {Væü…£é°² Ææÿ_…^é¯èþ° MæüËá×ý$yæþ$
°MøÌêÄŒý$ Ð@þ$¯@þ$_ A¯@þ$ÐéÆæÿ$ LÆæÿ…Væügôýº$ ^èþM“ üæ Ð@þÇ¢ M>Ë…ÌZ°
™ðþÍ´ëyæþ$. ^èþÇ{™þè M>Ææÿ$Ë$. Ððþ¬çœ$Ë$ M>Ë…ÌZ° ^èþÇ{™þè ¯@þ$ AÆæÿ…¦
Ðèþ$«§æþÅÄæý$$Væü ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ Ðèþ$$íÜÏ… ÆékË BÝ릯èþ… ^óþÜç $Mö¯@þ$rMæü$ ÐéÇ Ææÿ^èþ¯@þË$ ^éÌê Ð@þ¬QOÐþð $¯@þÑ.
ÌZ° ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$Ë Ææÿ^èþ¯@þËOò³ AÆæÿ½, ¸ëÆæÿïÜ ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ
çÜ…{糧éÄæý$ç³# {糿êÐèþ… E¯èþ²r$ÏV> Mæü°í³çÜ$¢…¨. Ðèþ$«§æþÅÄæý$$Væü Ððþ$$çœ$Ë$ ^èþ{MæüÐèþÆæÿ$¢Ë BÝ릯èþ…ÌZ° ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$Ë
M>Ë…¯ésìý Ðèþ$$íÜÏ… ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$ËÌZ Çn$Äæý*E©ª¯Œþ Ææÿ^èþ¯èþÌZ ÆéfÅ ç³Ç´ëËMæü$Ë ´÷Væüyæþ¢, ÐéÇç³rÏ VæüË Æéf¿æýMìü¢
ºÆæÿ± A¯èþ$¯èþ™èþyæþ$ Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$yæþ$. A¯èþ$ A…Ô>ËMæü$ {ç³™óþÅMæü {´ëÐèþ$$QÅ™èþ ËÀ…_…¨.
"™éÈRŒý&C&íœÆæÿ*gŒýÔ>ïßý' A¯èþ$ {Væü…£æþ…ÌZ A™èþyæþ$ ^èþÇ{™èþ A…™óþV>Mæü$…yé ÐéÇ ÐèþÆæÿ~¯èþÌZ A…Mìü™èþ 糧æþÅ ^èþÆæÿ×êË$,
ÌôýQ¯èþ… Äñý$$MæüP E§óþªÔ>˯èþ$ çܵçÙt… ^óþÔ>yæþ$. A™èþ° A…§æþOÐðþ$¯èþ _{™é˯èþ$ A…™èþÆ>ÂÐ@þ… ^óþõÜ ç³§æþ®† Mæü*yé
AÀ{´ëÄæý$… {ç³M>Ææÿ… ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$° MæüÆæÿ¢ÐèþÅ… MóüÐèþË… Æék {´ëÆæÿ…¿æýOÐðþ$¯èþr$Ï Mæü°í³çÜ$¢…¨. Ððþ$$çœ$Ë$ Ýë{Ðèþ*fÅ
Äñý$$MæüP ç³Æé{MæüÐèþ$…, çÜ…„óüÐèþ$ «§øÆæÿ×ý$Ë ÐèþÆæÿ~¯èþ ^óþÄæý$yæþ…™ø çÜ…Ýë¦ç³Mæü$Oyðþ¯èþ »êºÆŠÿ B™èþÃ^èþÇ{™èþ "™èþ$m$MŠü&C&»êºÈ' ÌZ
çÜÇ´ù§æþ$, A™èþ° §øÚëË$, ™èþ糚yæþ$ Ñ«§é¯é˯@þ$ A™èþ°Mìü ^óþÄæý$ÐèþËíÜ Ðèþ_a¯èþ Äæý$$§é®Ë ÐèþÆæÿ~¯èþ E…¨.
ç³ÇÖ˯é™èþÃMæü ÑÐóþ^èþ¯èþ… Mæü*yé A™èþyæþ$ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ$. §é°™ø»êr$ A™èþyæþ$ çÜ…§æþÇØ…_¯èþ {´ë…™éË$, ç³rt×êË
A…™óþM>Mæü$…yé B M>Ìê°Mìü ^ðþ…¨¯èþ ѧéÅÐèþ…™èþ$Ë$, ÐèþÆæÿ~¯èþË$, AMæüPyìþ Ý린Mæü BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦ, B^éÆæÿ ÐèþÅÐèþàÆéË$,
A«§æþÅÄæý$¯èþM>Ææÿ$Ë$, Ýëíßý™èþÅM>Ææÿ$Ë$, Ý뫧æþ$Ðèþ#Ë Ýë…çÜPü–†Mæü Ððþ$$MæüPË$ Ðésìý çÜ*Mæü‡ ç³ÇÖ˯èþ Mæü*yé A…§æþ$ÌZ
iÐèþ¯èþ…ÌZ° {糿êÐèþ… Mæü*yé §æþ–íÙtÌZMìü ¡çÜ$MøÐèþËíÜ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ…¨.
E…r$…¨. ºÆæÿ± Äñý$$MæüP D BÌZ^èþ¯é çÜÆæÿã Ðèþ˯èþ ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… Äñý$$MæüP ç³ÇÖ˯é™èþÃMæü 糧æþ®† §æþ–ÚëtÅ
^èþÇ{™èþÌôýQ¯èþ… A«¨Mæü…V> ÐéÅí³¢ ^ðþ…¨…¨. Aº$ÌŒý çœfÌŒý Æéíܯèþ "AMæü¾ÆŠÿ¯éÐèþ*' A¯èþ$ {Væü…£é°Mìü ^éÌê

8
{´ëÐèþ$$QÅ™èþ E…¨. A«¨M>ÇMæü ¯èþÐðþ*§æþ$ B«§éÆæÿ…V> ^éÇ{™èþMæü
ÑÐèþÆé˯èþ$ gê{Væü™èþ¢V> ^óþíܯèþ çÜ…Mæü˯èþ…, A…§æþ$ÌZ°
ÑÐèþÆéË ÑÔèýÓçܱÄæý$™èþOMðü Mæüv¯èþ {ÔèýÐèþ$™ø ^óþíܯèþ ç³È„æü A¯èþ$¯èþ¨
Aº$ÌŒý çœfÌŒý AÐèþË…À…_¯èþ ç³ÇÔZ«§æþ¯é 糧æþ®†
ç³NÆæÿÓ¿êÐèþ¯é Ææÿíßý™èþOÐðþ$¯èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ ÐéçÜ¢ÐèþÐé§æþOÐðþ$¯èþ¨V>
E…yðþ¯èþ° ¿êх糺yðþ¯èþ$.
"ºQÆŠÿ' (^éÇ{™èþMæü Ðèþ–™é¢…™èþ…) A¯èþ$¯èþ¨ ^éÇ{™èþMæü
Ýëíßý™èþÅ…ÌZ° JMæü Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ ÆæÿMæü…. ÒÆæÿ$Ë Væü$×ýV>¯èþ…, AËV>j…yæþÆŠÿ Mæü°…VŠüàÐŒþ$ gꯌþ Ðèþ*ÆæÿØÌŒý
^éÇ{™èþMæü çÜ…çœ$r¯èþË$, Äæý$$§é®Ë$, Vöç³µ ÐèþÅMæü$¢Ë ^èþÇ{™èþË$
Ðèþ…sìý ÑçÙÄæý*Ë Ææÿ^èþ¯èþË$ Ðèþ$¯èþMæü$ ^éÇ{™èþMæü Ðèþ–™é¢…™éËÌZ Ðèþ$*yæþÐèþ çÜçßý{Ý뼪 ÐèþÆæÿMæü$ ÌôýMæü A…™èþMæü…sñý ç³NÆæÿÓ… ÐèþÆæÿMæü$
ËÀÝë¢Æÿ$$. E…r$…§æþ° °Ææÿ*í³™èþÐèþ$Æÿ$$¯èþ¨.
Ðèþ$Æéw ¿êçÙÌZ ÑÑ«§æþ ÆæÿM>Ë ºQÆŠÿË$ A…§æþ$»êr$ÌZ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ>°Mìü Ðèþ_a¯èþ ^éÌê Ðèþ$…¨ B…VóüÏÄæý$
E¯é²Æÿ$$. A…§æþ$ÌZ° JMæü Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ Ðèþ–™é¢…™èþ… "çÜ»êçܧŠþ A«¨M>Ææÿ$Ë$ ¿êÆæÿ¡Äæý$ ^èþÇ{™èþMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ Ææÿ^èþ¯èþË$
ºQÆŠÿ' bèþ{™èþ糆 ÆégêÆéÐŒþ$ Ðèþ$àÆék Äñý$$MæüP ç³Ç´ë˯é ^óþÔ>Ææÿ$. ÐéÆæÿ$ ^óþíܯèþ Ææÿ^èþ¯èþË B«§éÆæÿ…V> {¼sîý‹Ù ÐéÇ
M>Ë…ÌZ Mæü–Úë~i A¯èþ…™èþ çÜ¿êçܧŠþ A¯èþ$¯èþ™èþyæþ$ D ºQÆŠÿ ÐèþËçÜÐé§æþ «§øÆæÿ×ìý {糿êÐèþ… E¯èþ²r$Ï Mæü°í³çÜ$¢…¨.
Ææÿ_…^éyæþ$. bèþ{™èþ糆 ÕÐéi Ðèþ$àÆék ç³Ç´ë˯é gôýÐŒþ$Þ Ñ$ÌŒý A¯èþ$¯èþ™èþyæþ$ Ææÿ_…_¯èþ "§æþ íßýçÜtÈ B‹œ
ÑÐèþÆéË$ ©° ¯èþ$…yìþ ËÀÝë¢Æÿ$$. {¼sîý‹Ù C…yìþÄæý*' A¯èþ$ {Væü…£æþ… Äñý$$MæüP Ðèþ$*yæþ$ ¿êV>Ë$
"¿êÐèþ#Ýëòßý»Œý ºQÆŠÿ' D ^éÇ{™èþMæü Ðèþ–™é¢…™èþ…ÌZ 1817 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ
´ë°ç³r$t Äæý$$§æþ®… ÐèþÆæÿ~¯èþ E…¨. C§óþ ÑçÙÄæý$… Ðèþ$${¨™èþÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. A¨
B«§éÆæÿ…V> Ææÿ_…_¯èþ "´ë°ç³™Œþ ºQÆŠÿ' A¯èþ$ {ç³™óþÅMæü ºQÆŠÿ {¼sîý‹Ù ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$yæþ$ ¿êÆæÿ¡Äæý$
(^éÇ{™èþMæü Ðèþ–™é¢…™èþ…) E¯èþ²¨. çßZâæýPÆ>…` OMðüíœÄæý$™Œþ A¯èþ$ ^èþÇ{™èþOò³ Æéíܯèþ Ððþ$$§æþsìý
ºQÆŠÿ ¯èþ$…_ Ðèþ$¯èþMæü$ çßZâæýPÆæÿ$Ë Ðèþ…Ôèý…, ÐéÇ ™øyéµr$ {Væü…£æþ…. A™èþ° Ææÿ^èþ¯èþÌZ
™ðþË$çÜ$¢…¨. ÐéçÜ¢ÑMæü §æþ–Mæüµ£æþ ÌôýÑ$
ºQÆŠÿË$ ^éÇ{™é™èþÃMæü, A¯èþ$Ðèþ…Ôèý ^èþÇ{™é™èþÃMæü, ¿êÆæÿ¡Äæý$ çÜ…çÜPü–† Äñý$$MæüP
Üç …çœ$r¯èþË ÐèþÆæÿ¯~ þè , Üç …{³ç §éÄæý*™èþÃMæü, B™èþÃ^èþÇ{™þè , ÐélÃË…, gôýÐŒþ$Þ Ñ$ÌŒý ÑÑ«§æþ Mø×êËMæü$ çÜ…º…«¨…_
´ûÆé°Mæü, Æéf±†Mìü Üç …º…«¨…_¯@þ ÆæÿM>Ë$ E¯é²Æÿ$$. ç³NÆéÓÀ{´ëÄæý$ §øçÙç³NÇ™èþ ¿êÐèþ¯é §æþ–Mæüµ£æþ… çܵçÙt…V>
B«§æþ$°Mæü M>Ë…ÌZ° ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ {¼sìý‹Ù E¯èþ²r$Ï Mæü°í³çÜ$¢…¨.
^èþÇ{™èþ M>Ë… : CÆæÿÐèþÄæý$Ðèþ Ôèý™éºª…ÌZ {¼sìý‹ÙÐéÇ 1841Ðèþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ Ðæþ˜…sŒý çÜ$tÐèþÆŠÿt G͹¯èþtüÞ¯Œþ
ç³Ç´ë˯èþÌZ ¿êÆæÿ¡Äæý$ ç³#ÆéÐèþçÜ$¢ A«§æþÅÄæý$¯èþ… A¯@þ$¯èþ™èþyæþ$ "§æþ íßýçÜtÈ B‹œ C…yìþÄæý*' A¯èþ$ {Væü…£æþ…
{´ëÆæÿ…¿æýOÐðþ$¯èþ¨. ¿êÆæÿ¡Äæý$ ç³#ÆéÐèþçÜ$¢ çÜÆóÿÓ Ô>Q Ððþ$$§æþsìý Ææÿ_…^éyæþ$. Ðæþ˜…sŒý çÜ$tÐèþÆŠÿt G͹¯@þtÞ¯Œþ Ðèþ$$…ºÆÿ$$ VæüÐèþÆæÿ²ÆŠÿV>
Ðèþ$$QÅ çÜ…^éËMæü$Ë$ AÌñýV>j…yæþÆŠÿ Mæü°…VŠüàÐŒþ$ ç³ÆæÿÅÐóþ„æü×ýÌZ (1819&1827) E…yðþ¯èþ$.
A¯ôþMæü {´ë`¯èþ çܦÌêË ™èþÐèþÓM>Ë$ fÆæÿ$糺yìþ¯èþÑ. A…§æþ$MøçÜ… ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý ^èþÇ{™èþÌZ Ðèþ$Æéw Ýë{Ðèþ*fÅ M>Ë… Äñý$$MæüP
ÐéÆæÿ$ Ðèþ$$QÅ…V> »o§æþ® {Væü…£æþ…ÌZ õ³ÆöP¯èþºyìþ¯èþ {糧óþÔ>ËOò³ Ý릯èþ… A™èþÅ…™èþ Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ¨. Ðèþ$Æéw Ýë{Ðèþ*fÅ ^èþÇ{™èþ
§æþ–íÙt Móü…{©Mæü–™èþ… ^óþÔ>Ææÿ$. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ gꯌþ Ðèþ*ÆæÿØÌŒý Æéíܯèþ {¼sîý‹Ù A«¨M>Ææÿ$ËÌZ gôýÐŒþ$Þ {V>…sŒý yæþ‹œ A¯èþ$¯èþ™èþyæþ$
A¯èþ$¯èþ™èþ° ç³Ç´ë˯é M>Ë…ÌZ çßýÆæÿ´ëµ çÜ…çÜPü–† Ðèþ$$Q$Åyæþ$. A™èþyæþ$ "G íßýçÜtÈ B‹œ §æþ Ðèþ$Æéué‹Ü' A¯èþ$
Mæü¯èþ$Vö¯èþºyìþ…¨. ¿êÆæÿ¡Äæý$ çÜ…çÜPü–† ^èþÇ{™èþ {MîüçÜ$¢ ç³NÆæÿÓ… {Væü…£é°² Ææÿ_…^éyæþ$. D {Væü…£æþ… Ðèþ$*yæþ$ ¿êV>Ë$V> E…¨.
9
¿êÆæÿ¡Äæý$ çÜ…çÜPü–†, Ðèþ$ÇÄæý$$ ^èþÇ{™èþ˯èþ$ ™èþMæü$PÐèþ ^óþíÜ {´ë`¯èþ ¿êÆæÿ¡Äæý$ ÐéfqÄæý$…,
Æéíܯèþ {¼sîý‹Ù A«¨M>Ææÿ$Ë {ç³Ðèþ–†¢ {Væü…sŒý yæþ‹œ Ææÿ^èþ¯èþÌZ Mæü*yé ^èþÇ{™èþ Òsìý A«§éÅÄæý$¯é°Mìü
MösŸt_a¯èþr$Ï Mæü¯èþºyæþ$™èþ$…¨. Ar$Ðèþ…sìý {ç³Ðèþ–†¢Äôý$ {´ù™éÞçßý… ËÀ…_…¨.
ÆéfÝ릯Œþ ^èþÇ{™èþ {ÐéÄæý$$¯èþç³#yæþ$ MæüÆæÿ²ÌŒý sêyŠþ Ðèþ…sìý A«¨M>Ç ´{ ë^èþÅÐé§æþ
Ææÿ^èþ¯èþÌZ Mæü°í³çÜ$¢…¨. ÑÍÄæý$ÐŒþ$ ÑËÞ¯Œþ çßý…rÆŠÿ A¯èþ$¯èþ™èþyæþ$ A«§þæ ÅÄæý$¯èþM>Ææÿ$ËÌZ ò{œyæþÇMŠü
¨ÓQ…yé™èþÃMæüOÐðþ$¯èþ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý ^èþÇ{™èþ¯èþ$ ÆéÔ>yæþ$. A…§æþ$ÌZ Ðèþ*MŠüÞ Ð@þ¬ËÏÆÿŠ A¯èþ$ fÆæÿïŒþ
A™èþ° °Ú뵄ìüMæü {ç³Ðèþ–†¢ Mæü°í³çÜ$¢…¨. ÑÍÄæý$ÐŒþ$ gZ¯ŒþÞ A«§þæ ÅÄæý$¯èþM>Ææÿ$yìþ° Ðèþ$$QÅ…V>
yæþœ‹ ^èþÇ{™þè ÌôýQ¯èþ… Äñý$$MæüP ³ç ÇÑ$™èþ$˯@þ$ ±ËMæü…uŠÿ õ³ÆöP¯èþÐèþÌñý¯èþ$. A™èþ° §æþ–íÙÌt Z Üç …çÜPü–™èþ ¿êçÙ
f¯éÆæÿ¯ª þŒ MîüÆæÿ¯¢ þñ Ñ. M> ÆéfÐéyóþ ÒÆæÿ$ ³ç …™öÑ$çø Ôèý™éºª…ÌZ C…yø&Äæý$*Æøí³Äæý$ ¿êÚëçÜÐèþ$$§éÄæý$…ÌZ A†{´ë`¯èþ Ô>Q.
^èþ*í³…^éÆæÿ$. Üç …çÜPü–™èþ Ýëíßý™èþÅ…ÌZ A™èþ°Mìü ³ç{ ™óþÅMæü AÀÆæÿ$_
E…yðþ¯èþ$. A™èþyæþ$ "íßý™ø糧óþÔèý'
2.2 ¿êÆæÿ¡Äæý$ ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ…ÌZ ÑÑ«§æþ «§éÆæÿË$ : A¯èþ$ Üç …çÜPü–™èþ V{ üæ …£é°²
ÐèþËçÜÐé§æþ ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… : ¿êÆæÿ¡Äæý$ ^èþÇ{™èþ fÆæÿñ ¿êçÙÌZMìü A¯èþ$Ðèþ¨…
A«§æþÅÄæý$¯èþ… Ð@þ$ÇĶý¬ ÌôýQ¯èþ… ^óþíܯèþ {´ëÆæÿ…¿æý ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$ËÌZ ^éyæþ$. A§óþ Ñ«§þæ …V> "§æþ
òÜM“ üð yŠþ º$MŠüÞ B‹œ §æþ D‹Ü't
Ðèþ$$QÅ…V> {¼sìý‹Ù A«¨M>Ææÿ$Ë$, [OMðüçÜ¢Ðèþ Ðèþ$™èþ {ç³^éÆæÿMæü$Ë$
A¯èþ$ õ³Ææÿ$¯èþ 50
^óþÆæÿaºyìþÄæý$$…yìþÇ. ¿êÆæÿ¡Äæý$ çÜ…çÜPü–† ™èþMæü$PÐèþ Ýë¦Æÿ$$Mìü
Q…yìþMæü˯èþ$ Üç …´ë§æþMîüÄæý$…
^ðþ…¨¯èþ§æþ¯ôþ ç³NÆéÓÀ{´ëÄæý$ {糆¼…º… ÐéÇÌZ° Mö…§æþÇ ^óþÔ>yæþ$. A™èþyæþ$ º$$Vóüӧ鰲
Ææÿ^èþ¯èþÌZÏ çܵçÙt…V> Mæü°í³çÜ$¢…¨. ÐèþËçÜÐé§æþ {¼sìý‹Ù A«¨M>Ææÿ Üç …Mæü˯èþ… ^óþõÜ ³ç ° ^óþÔ>yæþ$. {òœyæþÇMŠü Ðèþ*MŠüÞ Ðèþ$$ËÏÆŠÿ
çÜÐèþ$Ææÿ¦¯èþ MøçÜ… ÐéÇ ^èþÇ{™èþ Ææÿ^èþ¯èþ Eç³Äñý*W…^èþºyìþ…¨. AÑ BÆæÿ$ ¿êV>ËÌZ Ðèþ$${¨™èþÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. A™èþyæþ$ º$$Vóüӧ鰲
1922 ¯èþ$…yìþ 1937 Ðèþ$«§æþÅM>Ë…ÌZ Ðèþ$${¨…^èþºyìþ¯èþ fÆæÿïŒþ ¿êçÙÌZ°Mìü A¯èþ$Ðèþ¨…^éyæþ$.
"Móü…{¼gŒý íßýçÜtÈ B‹œ C…yìþÄæý*' A¯èþ$ {Væü…£æþ… Äñý$$MæüP I§æþ$ CsîýÐ@þÍ M>Ë…ÌZ {´ë^èþŠѧéÅÐ@þ…™èþ$Ë Ææÿ^èþ¯@þË
¿êV>Ë$ D ÐèþËçÜÐé§æþ ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯é°Mìü Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ Ððþ¯@þ$Mæü §éW E¯@þ² Ýë{Ð@þ*fÅÐé§æþ {ç³Äñý*f¯é…Ô>°²
E§éçßýÆæÿ×ýË$. ÐðþË$Væü$ÌZ°Mìü ™ðþ^óþa ç³°° GyæþÓÆŠÿz OòܧŠþ A¯@þ$ ѧéÓ…çÜ$yæþ$
{´ë^èþÅÐé§æþ ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… : Äæý$*Ææÿ‹³ÌZ° ÐðþÍMìü ¡Ô>yæþ$.
A«§æþÅÄæý$¯èþM>Ææÿ$ËÌZ ™èþ*Ææÿ$µ ¨Mæü$P¯èþ VæüË çÜ…çÜPü–†, §óþÔ>Ë gê¡Äæý$Ðé§æþ ^èþÇ{™èþÌôýQ¯èþ… : ç³…™öÑ$çæþÐèþ&CÆæÿÐèþÄæý$Ðèþ
Væü$Ç…_ Mæü$™èþ*çßýË… gêVæü–™èþÐèþ$Æÿ$$…¨. ÐésìýOò³ B§æþÆæÿ…, Ôèý™éºª…ÌZ B…VæüÏ Ñ§éÅÑ«§é¯èþ…ÌZ ѧæþůôþÆæÿ$aMö° ™èþÄæý*OÆðÿ¯èþ
E™éÞçßý… MæüÍW¯èþ Mö…™èþÐèþ$…¨ A«§æþÅÄæý$¯èþM>Ææÿ$Ë$ ÐéÇÌZ ¿êÆæÿ¡Äæý$ ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$Ë Ææÿ^èþ¯èþÌZÏ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý {´ë`¯èþ OÐðþ¿æýÐèþ…
E…yìþÇ. ÐéÇ° {´ë^èþÅÐé§æþ$Ë$ A° í³Í^óþÐéÆæÿ$. Äñý$$MæüP AÀÐèþ*¯èþ…, ¿êÆæÿ¡Äæý$ B™éÃÀÐèþ*¯é°² gêVæü–™èþ
{´ë^èþÅÐé§æþ A«§æþÅÄæý$¯èþM>Ææÿ$Ë$ çÜ…çÜPü–™èþ…, ç³Ææÿ^óþ ¨ÔèýV> ÝëW¯èþ {ç³Ðèþ–†¢ Mæü°í³çÜ$¢…¨. ÐéÇ Ææÿ^èþ¯èþ˯èþ$
Äæý$*Æøí³Äæý$ ¿êçÙÌZÏ ÝëÐèþ$Å™èþ˯èþ$ A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþÔ>Ææÿ$. gê¡Äæý$Ðé§æþ ^èþÇ{™èþÌôýQ¯èþ… A° A…sêÆæÿ$. Ðèþ$àÆéçÙ‰ÌZ°
OÐðþ¨Mæü ÐéfqÄæý$…, çÜ…çÜPü–™èþ Ýëíßý™èþÅ A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþÄæý$$rOò³ gê¡Äæý$Ðé§æþ ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯é°Mìü ÑçÙ$~Ô>í܈ _ç³âæý*¯ŒþMæüÆŠÿ
{´ë^èþÅÐé§æþ Ðóþ$«§éÐèþ#Ë$ {Ôèý§æþ® MæüÍW Äæý$$…yìþÇ. §é° ¯èþ$…_ ¯èþ$…_ {õ³Ææÿ×ý ËÀ…_…¨. {¼sîý‹Ù A«¨M>Ææÿ$Ë$ Æéíܯèþ
D ¿êçÙË f¯èþ° AÆÿ$$¯èþ JMæü {´ë`¯èþ C…yø&Äæý$$Æøí³Äæý$ {´ë`¯èþ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý ç³NÆæÿÓ{V>çßýŧæþ$ÆæÿÀ{´ëÄæý$ ^èþÇ{™èþ¯èþ$ A™èþyæþ$
¿êçÙ E…yóþ§æþ¯ôþ ¿êÐèþ¯èþ ÐèþÅMæü¢Ðèþ$Æÿ$$…¨. ÐèþņÆóÿMìü…^éyæþ$. B Ñ«§æþ…V> gê¡Äæý$Ðé§æþ Ææÿ^èþ¯èþË$ ^óþÄæý$$
{MîüçÜ$¢ÔèýMæü… 1784ÌZ çÜÆŠÿ ÑÍÄæý$ÐŒþ$ gZ¯ŒþÞ MøÌŒýMæü™é ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$Ë$ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý ^èþÇ{™èþÌZ° çÜÓÆæÿ~Äæý$$V>°² ç³ÇÔZ«¨…
Ðèþ§æþª HíÜÄæý*sìýMŠü Ý÷OòÜsîý° Ýë¦í³…^éyæþ$. §é° §éÓÆé ^èþ$rMæü$ {ç³Äæý$†²…^éÆæÿ$. AÌê ^óþçÜ$¢¯èþ²ç³#yæþ$ ^éÇ{™èþMæü
10
ÐéçÜ¢Ðèþ… Äñý$$MæüP ç³ÇÖ˯é™èþÃMæü ç³È„æü ^óþÄæý$$rÌZ °ÆæÿÏ„æüüÅ… ¿êÆæÿ¡Äæý$$Ë$ {¼sîý‹Ù ÐéÇMìü ÐèþņÆóÿMæü…V> ^óþíܯèþ
^óþÝëÆæÿ¯ôþ ÑÐèþ$ÆæÿØ Mæü*yé ÐéÇOò³ ^óþÄæý$ºyæþ$™èþ$…¨. Ðèþ$à§óþÐŒþ
VøÑ…§Šþ Æé¯èþyóþ, ÆéÐèþ$Mæü–çÙ~ Vø´ëÌŒý ¿ê…yéÆæÿPÆŠÿ, ѯéÄæý$MŠü Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë?
§éÐðþ*«§æþÆŠÿ ÝëÐèþÆæÿPÆŠÿ, Æégôý…{§æþ ÌêÌŒý Ñ${Ô>, ÆæÿÐóþ$ÔŒý ^èþ…{§æþ
^èþÇ{™èþ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ MöÆæÿMæü$ Ñ.M> ÆégŒýÐéyóþ ç³#×ñýÌZ
Ðèþ$kÐŒþ$§éÆŠÿ, M>Ö{ç³Ý맊þ fÄæý$ÝëÓÌŒý, Æ髧éMæü$Ðèþ$$§Šþ
7 kOÌñý 1910 Æøk ¿êÆæÿ™èþ ^èþÇ{™èþ ç³ÇÔZ«§æþ¯é
Ðèþ$$QÈj, ¿æýVæüÐ鯌þÌêÌŒý C…{§æþi, ÐéçÜ$§óþÐŒþ ÑçÙ$~ Ñ$ÆéÖ,
Ðèþ$…yæþÍ Ýë¦í³…^éyæþ$.
A¯èþ…™èþ çܧéÕÐŒþ Bâôý¢MæüÆŠÿ Ðèþ…sìý Mö…™èþÐèþ$…¨ gê¡Äæý$Ðé§æþ
^èþÇ{™èþM>Ææÿ$Ë õ³Ææÿϯèþ$ E§éçßýÆæÿ×ýV> õ³ÆöP¯èþÐèþ^èþ$a¯èþ$.
""Ðèþ*¯èþÐèþ ^èþÇ{™èþ M>Ë… Ð@þ$ÇĶý¬ çܦ˅ ^óþ™èþ
Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë? Ðèþ$$yìþÐóþÄæý$ºyìþ E…r$…¨. H§óþ° çÜ…çœ$r¯èþ Äñý$$MæüP
ÐèþÆæÿ~¯èþ ^óþÄæý*Ë…sôý A¯èþV> B çÜ…çœ$r¯èþ Äñý$$MæüP
"§æþ OÆðÿgŒý B‹œ §æþ Ðèþ$Æéué ç³ÐèþÆŠÿ' A¯èþ$
“Væü…£æþ…ÌZ ¯éÅÄæý$Ðèþ$*Ç¢ Ðèþ$à§óþÐŒþ VøÑ…§Šþ Æé¯èþyóþ Mæü*Ææÿ$µ ÑÕçÙt M>Ë…Oò³, ÑÕçÙt çܦ˅Oò³ ÐéÅí³…ç³gôýíÜ
A¯èþ$¯èþ™èþyæþ$ Ðèþ$Æéué A«¨M>Ææÿ E§æþÄæý*°Mìü VæüË ^èþ*ç³ÐèþÌñý¯èþ$.
¯ôþç³£éÅ°² çÜÑçÜ¢Ææÿ…V> ™ðþÍÄæý$^óþÔ>yæþ$. Ðèþ$Æéw M>Ë…, çܦ˅, ÐèþÅMæü$¢Ë$ D Ðèþ$*yìþ…sìý MæüËÆÿ$$Mæü¯ôþ
A«¨M>Ææÿ E§æþÄæý$… A¯èþV> AMæüÝëÙèþ$¢V> ÆékMæü$¯èþ² çÜ…çœ$r¯èþ ÌôýMæü ^éÇ{™èþMæü çÜ…çœ$r¯èþ A° ^ðþç³µÐèþ^èþ$a¯èþ$.''
§éÐé¯èþË… M>Mæü$…yé §é°OMðü ÝëÐèþ*hMæü, Ýë…çÜPü–†Mæü,
- Ñ. M>. ÆégŒýÐéyóþ
Ðèþ$™èþ Ææÿ…V>ËÌZ çܯé²àË$ ^éÌê M>Ë…
Ðèþ$àÆéçÙ‰ÌZ Mö¯èþÝëV>Äæý$° A™èþyæþ$ {糆´ë¨…^éyæþ$.
ÝëÓ™èþ…{™èþÅ ´ùÆésê°Mìü {õ³Ææÿ×ý °ÐèþÓyæþ… MøçÜ… gê¡Äæý$Ðé§æþ
^èþÇ{™þè ÌôýQ¯èþ…, ¿êÚëÔ>çÜ…ˆ , Ðèþ#Å™èþµ†¢ (etymology) ^èþÇ{™èþÌôýQ¯èþ… Eç³Äñý*Væüç³yìþ…¨. A…§æþ$ÌZ Ñ. §é. ÝëÐèþÆæÿPÆŠÿ
ÐéÅMæüÆæÿ×ý… CÌê A¯ôþMæü ÑçÙÄæý*ËOò³ {´ë£æþÑ$Mæü ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ Ææÿ_…_¯èþ "§æþ C…yìþÄæý$¯Œþ ÐéÆŠÿ B‹œ C…yìþò³…yðþ¯ŒþÞ 1857'
^óþÜí ¯èþ Ð@þ$ÇĶý¬ Ðèþ$Æéw ¿êçÙÌZ Ææÿ^èþ¯èþË$ ^óþÜí ¯èþ ^èþÇ{™þè M>Ææÿ$°V> (1857 Äñý$$MæüP "ÝëÓ™èþ…{™èþÅ
ÆégŒýÐéyóþ çÜ$ç³Ç_™èþ$yæþ$. Ðèþ$¯èþ ^èþÇ{™èþ¯èþ$ Ðèþ$¯èþ… çÜÐèþ$Ææÿ…' A¯èþ$ ç³#çÜ¢M>°Mìü ^éÌê
{ÐéÄæý*˯ôþ ÑçÙÄæý*°² A™èþyæþ$ {´ëÐèþ$$QÅ™èþ E¯èþ²¨.
{´ù™èþÞíßý…^éyæþ$. "Ðèþ$ÆéwË ^èþÇ{™èþ gê¡Äæý$ Ðé§æþ ^èþÇ{™þè ÌôýQ¯èþ
B«§éÆéË$' A¯ôþ ÖÇÛMæü VæüË 22 ³ç{ ¿êÐèþ… Ðèþ˯èþ ´{ ë…¡Äæý$ ^èþÇ{™þè
Q…yìþMæüËMæü$ (¿êV>Ë$) A™èþyæþ$ Ææÿ_…^èþ$rMæü$ Mæü*yé ´{ ù™éÞçßý…
çÜ…´ë§æþMîüÄæý$… ^óþÔ>yæþ$. A…§æþ$ÌZ ËÀ…_…¨. §æþ„ìü×ý ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý
Ðésìý {ç³Ýë¢Ðèþ¯èþ A™èþÅ…™èþ ÝëÓ™èþ…{™èþÒÆŠÿ ÝëÐèþÆæÿPÆŠÿ ¿oVøãMæü ÑÕçÙ™t þè Ë ÐO þð ³ç # Ð@þ$ÇĶý¬
A«§æþÅÄæý$¯èþ Äæý$$Mæü¢…V> E¯é²Æÿ$$. ^èþÇ{™þè ÐO þð ³ç # ^èþÇ{™þè M>Ææÿ$Ë §æþ–íÙ°t ³ç{ ™óþÅMæü…V> BMæüÇÛ…_…¨.
Ñ. M>. ÆégŒýÐéyóþ ""^èþÇ{™èþ A¯èþV> ¿æý*™èþM>ίèþ ÝëÓ™èþ…{™éů@þ…™èþÆæÿ M>Ë…ÌZ° ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… :
çÜÐèþ*f çÜÆæÿÓ™øÐèþ$$Q çÜÐèþ${Væü iÐèþ¯èþ §æþÆæÿدèþ…. MóüÐèþË… JMæü OÐðþç³# Æéf Ðèþ…Ô>Ë ^èþÇ{™èþMæü$ {´ë«§é¯èþÅ™èþ°^óþa
ÆéfMîüÄæý$ çÜ…çœ$r¯èþË$, A«¨M>Ææÿ Ðèþ*Ææÿ$µ MøçÜ… OòÜ°Mæü ^èþÇ{™èþÌôýQ¯èþ… ^óþÄæý$$^èþ$…yæþV>¯ôþ Ýë…çÜPü–†Mæü, ÝëÐèþ*hMæü,
Ýë¦ÐèþÆéË$, Äæý$$§é®Ë$ Ðésìý Äñý$$MæüP ÐèþÆæÿ~¯èþË$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ BǦMæü ^èþÇ{™èþ Mæü*yé {ÐéÄæý$yæþ… {´ëÆæÿ…¿æýOÐðþ$¯èþ¨.
M>§æþ$'' A° A™èþ° ¿êÐèþ¯èþ. °fOÐðþ$¯èþ {Ðé™èþ{ç³™èþ$Ë ÝëÓ™èþ…{™éůèþ…™èþÆæÿ M>Ë…ÌZ çÜÐèþ*f…, Ñgêq¯èþÔ>ç܈…, BǦMæü
B«§éÆæÿ…V> ^èþÇ{™èþ {ÐéÄæý$ºyé˯ôþ¨ A™èþ° AÀ{´ëÄæý$…. ÐèþÅÐèþçܦ, ÆéfMîüÄæý$ «§øÆæÿ×ìý, Ðèþ$™èþç³ÆæÿOÐðþ$¯èþ BÌZ^èþ¯é çÜÆæÿã,
11
Ýë…çÜPü–†Mæü A…Ô>Ë ^èþÇ{™èþ A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþõÜ AÐèþçÜÆæÿ… ^èþÇ{™èþMæü$ JMæü Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ BÌZ^èþ¯éçÜÆæÿã A¯èþ$ Ý릯èþ…
E…§æþ° Ðóþ$«§éÐèþ#ËMæü$ A°í³…_…¨. D M>Ë…¯ésìý ^èþÇ{™èþ ËÀ…ç³gôýÄæý$$ Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ ç³° Ææÿ׊ýh™Œþ Væü$à A¯èþ$
ÌôýQ¯èþ…ÌZ Ðèþ$$QÅ…V> Ðèþ$*yæþ$ {Mö™èþ¢ BÌZ^èþ¯é «§øÆæÿ×ý$Ë$ ¿êÆæÿ¡Äæý$ ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$yæþ$ ^óþÔ>yæþ$. M>° A…™èþMæü$ Ðèþ$$…§óþ
Mæü°í³Ýë¢Æÿ$$. (1) Ðèþ*ÆŠÿPüÞ Ðé§æþ ^èþÇ{™èþ (2) ï³yìþ™èþ$Ë ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ ï³yìþ™èþ ÐèþÆæÿY ^èþÇ{™èþ BÌZ^èþ¯èþ Ðèþ$à™èþà gZ¡
(çÜ»ŒýBÌŒýrÆŠÿ²) ^èþÇ{™èþ (3) ï܈ Ðé§æþ ^èþÇ{™èþ ÆéÐèþ# çœ#Ìñý yé. »ê»êÝëòßý»Œý A…»ôýyæþPÆŠÿË Ææÿ^èþ¯èþË §éÓÆé
Mæü°í³çÜ$¢…¨.
Ðèþ*ÆŠÿPüÞ Ðé§æþ ^èþÇ{™èþ : Ðèþ*ÆŠÿPüÞ Ðé§æþ ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$Ë
Ææÿ^èþ¯èþÌZÏ BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦÌZ° E™éµ§æþMæü Ý뫧æþ¯éË$, 糧æþ®™èþ$Ë$, Ðèþ$à™éà çœ#Ìñý "»ê°çÜ™èþÓ…' A¯èþ$ ç³#çÜ¢Mæü…ÌZ Ôèý*{§é†
Ôèý*{§æþ$Ë ^èþÇ{™èþ ¯èþ*™èþ¯èþ…V>
E™éµ§æþMæü {ç³{MìüÄæý$ÌZ° Ðèþ*¯èþÐèþ çÜ…º…«§éË BÌZ^èþ¯èþË$
{糄>âæý¯èþ ^óþíÜ ^èþ*´ëyæþ$. Ðèþ$™èþ…
Móü…{§æþ ¼…§æþ$Ðèþ#V> E…yðþ¯èþ$. {糆 ÝëÐèþ*hMæü çÜ…çœ$r¯èþ
õ³Ææÿ$¯èþ ï܈Ë$, Ôèý*{§æþ$Ë$
ÝëÐ@þ*¯@þÅ {ç³fËOò³ GÌê…sìý ç³Ç×êÐèþ$… ^èþ*ç³#™èþ$…§ø
Ðèþ$ÇÄæý$$ A† Ôèý*{§æþ$ËMæü$ fÇVóü
A¯èþ$¯èþ¨ ÑÔôýÏíÙ…^èþ$r Ðèþ*ÆŠÿPüÞ Ðé§æþ ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… Äñý$$MæüP ÔZçÙ×ý OÐðþç³# §æþ–íÙt ò³sêtyæþ$.
Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ çÜ*{™èþ….
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý Ýë…çÜPü–†Mæü,
Ðèþ*ÆŠÿPüÞÐé§æþ ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$Ë$ gê† ÐèþÅÐèþçܦÌZ fÆæÿ$Væü$™èþ* ÆéfMîüÄæý$ °ÆéÃ×ý…ÌZ §æþã™èþ
´ùÆÿ$$¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µË¯èþ$ A«§éÅÄæý$¯èþ… ^óþÔ>Ææÿ$. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ Ðèþ$à™éà gZ†ÆéÐèþ# çœ#Ìñý
ÐèþÆéY°¨ Vöç³µ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… E…¨. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý ÐèþËçÜÐé§æþ,
Ðèþ*ÆŠÿPüÞ Ðé§æþ ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ 糧æþ®†° {糿êÐ@þÐèþ…™èþ…V> gê¡Äæý$Ðé§æþ ^èþÇ{™èþ Ææÿ^èþ¯èþÌZ ©°Oò³ °ÆæÿÏ„æüüÅ… ^óþÄæý$ºyìþ…¨.
AÐèþË…¼…_¯èþ ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$ËÌZ §éÐðþ*§æþÆŠÿ «§æþÆéïèþ…§Šþ yé. »ê»êÝëòßý»Œý A…»ôýyæþPÆŠÿ D A…Ô>°² Móü…{§æþ ¼…§æþ$Ðèþ#V>
MøçÜ…½, M>{Ðóþ$yŠþ }´ë§æþ AÐèþ$–™Œþ ^óþçÜ$Mö° °Ææÿ…™èþÆæÿ… Ææÿ^èþ¯èþË$ ^óþÔ>yæþ$. A™èþyæþ$ ^óþíܯèþ
yé…Vóü, ÆéÐŒþ$ ÔèýÆæÿ׊ý ÔèýÆæÿÃ, M>{Ðóþ$yŠþ Ñç³#ËOÐðþ$¯èþ Ææÿ^èþ¯èþËÌZ MðüËÏ "çßý*
ÔèýÆæÿ§Šþ ´ësìýÌŒý, Ððþ$$§æþËVæü$ ÐéÇ ÐóþÄæý$ÆŠÿ
™øyéµr$ Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ¨. yé…Vóü §æþ Ôèý*{§égŒý' "§æþ A¯Œþr^óþº$ÌŒýÞ'
¿êÆæÿ¡Äæý$ MæüÐèþ$*Å°‹Üt ´ëÈt A¯èþ$ {Væü…£æþ… Ðèþ…_™èþ$Ë ^èþÇ{™èþMæü$
çÜ…Ýë¦ç³Mæü çÜ¿æý$ÅËÌZ JMæüyæþ$. E§éçßýÆæÿ×ýV> ^ðþ糚Mö¯èþÐèþ^èþ$a¯èþ$.
§éÐðþ*«§æþÆŠÿ MøçÜ…½
A™èþyæþ$ Ææÿ_…_¯èþ "{í³Ñ$sìýÐŒþ ï܈ Ðé§æþ ^èþÇ{™èþ : ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý
MæüÐèþ$*Å°f… r$ õÜÏÐèþÈ' A¯èþ$ ç³#çÜ¢Mæü… Ðèþ*ÆŠÿPüÞ Ðé§æþ yé. »ê»êÝëòßý»Œý A…»ôýyæþPÆŠÿ ^èþÇ{™èþÌôýQ¯èþ Ææÿ…Væü…ÌZ Ððþ$$§æþr
^èþÇ{™èþÌôýQ¯é°Mìü E§éçßýÆæÿ×ý. Ðèþ$$QÅ…V> ç³#Ææÿ$çÙ A«§æþÅÄæý$¯èþ M>Ææÿ$Ë$ ç³°^óþÄæý$yæþ… Ðèþ˯èþ
ï³yìþ™èþ$Ë (ççÜ»êËtÆŠÿ²) ^èþÇ{™èþ : ï³yìþ™èþ çÜÐèþ$*àË ¿êÆæÿ¡Äæý$ ^èþÇ{™èþÌZ ïÜˆË Ý릯èþ… ÐéÇ ç³¯èþ$Ë$ A¯èþ$
^èþÇ{™èþ {ÐéÄæý$yæþ… Ðèþ*ÆŠÿPüÞ Ðé§æþ ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ çÜ…{糧éÄæý$… ÑçÙÄæý$… ™èþ$˯é™èþÃMæü…V> ^èþ*íܯèþ^ø °ÆæÿÏ„æüüÅ… ^óþÄæý$ºyìþ…¨.
¯èþ$…_ {´ëÆæÿ…¿æýOÐðþ$¯èþ¨ A° ^ðþç³µÐèþ^èþ$a¯èþ$. ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ §é°° A«¨Mæü…V> ÐðþË$Væü$ÌZ ¡çÜ$MæüÆéÐèþyæþ… A¯èþ$¯èþ¨ ï܈
{´ëÆæÿ…¿æý… çÜÐèþ*f… Artyæþ$Væü$¯èþ E¯èþ² çÜÆæÿÓÝ뫧éÆæÿ×ý {ç³fË Ðé§æþ ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$Ë Ðèþ$$…§æþ$VæüË Ððþ$$§æþsìý çÜÐéË$. A§óþ
Ýë¦Æÿ$$ ¯èþ$…_ ^óþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ¯èþ$ ¿êÐèþ¯èþ¯èþ$ MæüÍW…^èþyæþ…ÌZ Ñ«§æþ…V> ï܈Ë$ Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ Ýëíßý™èþÅ… Äñý$$MæüP ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ,
A…sZ°Äñý* {V>ÐŒþ$_ A¯èþ$ CsêÍÄæý$¯Œþ ™èþ™èþÓÐóþ™èþ¢ ´ë{™èþ çÜ…Mæü˯èþ… ^óþÄæý$yæþ… AÐèþçÜÆæÿOÐðþ$¯èþ¨. ^èþÇ{™èþÌZ ïÜˆË Ý릯èþ…
Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ¨. Äñý$$MæüP BÌZ^èþ¯èþ {Mö™èþ¢V> fÆæÿVæüyæþ… AÐèþçÜÆæÿOÐðþ$¯èþ¨.
ï³yìþ™èþ$Ë ^èþÇ{™èþ ÆéÄæý$$rMæü$ gê¯èþ糧æþ çÜ…{糧éÄæý$… ç³…™öÑ$çæþÐèþ Ôèý™éºª…ÌZ ï܈ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ
JMæü Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ B«§éÆæÿ…V> ¿êх糺yìþ…¨. ï³yìþ™èþ$Ë Ææÿ^èþ¯èþË$ ^óþíܯèþ Ææÿ^èþÆÿ$${™èþ$ËÌZ ™éÆé»êÆÿ$$ Õ…§ðþ
12
A{VæüVæü×ý$ÅÆéË$. BÐðþ$ ç³#Ææÿ$Ú뫨MæüÅ ÐèþÅÐèþçܦ, gê† ÐèþÅÐèþçܦ˯èþ$ ÑÕçÙt BÌZ^èþ¯èþ 糧æþ®†° B{ÔèýÆÿ$$…^èþMæü$…yé ^èþÇ{™èþ¯èþ$
ÐèþņÆóÿMìü…^óþ Ææÿ^èþ¯èþË$ ^óþíÜ…¨. 1882 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ Æéíܯèþ ÐéÇÌZ çÜÆŠÿ Äæý$«§æþ$¯é£Šþ çÜÆéPÆŠÿ, çÜ$Æóÿ…{§æþ¯é£Šþ õܯŒþ,
Ðèþ$${¨™èþOÐðþ$¯èþ "ï܈ ç³#Ææÿ$çÙ ™èþ*˯èþ' A¯èþ$ BÐðþ$ ç³#çÜ¢Mæü… ÇÄæý$çÜ™ŒþM>ÆŠÿ Vø.çÜ. çÜÆŠÿ§óþÝëÆÿ$$, {™èþÅ…ºMŠü Ôèý…MæüÆŠÿ ÔôýgŒýÐèþËPÆŠÿ
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ Ððþ$$§æþsìý ï܈ Ðé§æþ õ³Ææÿϯèþ$ õ³ÆöP¯èþÐèþËíÜ ÐèþçÜ$¢…¨.
Ææÿ^èþ¯èþV> ¿êÑ…^èþºyæþ$™èþ$…¨. CsîýÐèþË M>Ë…ÌZ Äæý$.¨. çœyæþMðü, ÆéÐèþ$^èþ…{§æþ Væü$çßý
1888 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ ç³…yìþ™èþ Ððþ$$§æþËVæü$ ç³ÇÔZ«§æþMæü$Ë$ B«§æþ$°Mæü ^èþÇ{™èþ Ææÿ^èþ¯èþÌZ Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ
ÆæÿÐèþ*»êÆÿ$$ Ææÿ_…_¯èþ "§æþ Oòßý ç³° ^óþÔ>Ææÿ$.
M>Å‹Üt íßý…§æþ* Ðèþ#Ððþ$¯Œþ' A¯èþ$
ç³#çÜ¢Mæü… Ðèþ$${¨™èþOÐðþ$¯èþ¨. Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë?
ÝëÓ™èþ…{™þè ůèþ…™èþÆæÿ M>Ë…ÌZ
™éÆé»êÆÿ$$ Õ…§ðþ fÇW¯èþ Ææÿ^èþ¯èþË$ Üï ˈ Mæü$ VøÑ…§ŠþçÜRêÆéÐŒþ$ çÜÆŠÿ§óþÝëÆÿ$$ A¯èþ$¯èþ™èþyæþ$
C…sìýÌZ, ³ç °^óþÄæý$$^ør ËÀ…^óþ B§æþÆæÿ×ý, ÐéÇ ÆéfMîüÄæý$ "Ðèþ$Æéw ÇÄæý*çÜ™Œþ' BÑçÙPÇ…_ Ðèþ$Æéw ^èþÇ{™èþ
Üç Ðèþ*¯èþ™èþÓç³# ßç ýMæü$P Ðèþ…sìý ÆéfMîüÄæý$ Üç Ðèþ*¯èþ™èþÓç³# ßç ýMæü$P ÌôýQ¯èþ Ææÿ…Væü…ÌZ Vöç³µ ç³° ^óþÔ>yæþ$. A™èþ°
Ðèþ…sìý ÑçÙÄæý*ËOò³ Móü…{©Mæü–™èþÐO þð $¯èþr$Ï Mæü°í³…^èþ$¯èþ$. CsîýÐèþË D ç³° G…™èþ {ç³gê§æþÆæÿ×ý ´÷…¨…§æþ…sôý,
M>Ë…ÌZ Ðèþ$${¨™èþÐO þð $¯èþ Üï Ј é§æþ Ææÿ^èþ¯èþÌZÏ Ò$Æé MøçÜ…¼ Äñý$$MæüP çÜÐèþ*f… A™èþ°° "ÇÄæý*çÜ™ŒþM>ÆŠÿ' A¯èþ$ õ³Ææÿ$™ø
'{M>íÜ…VŠü £{ þð ÔZÌŒýüz Þ: òœÑ$°‹Üt GõÜÞgŒý C¯Œþ ÝùçÙÌŒý ßí ýçÜÈt ' A¯èþ$ Væü$Ç¢…^èþÝëW…¨. A™èþyæþ$ Ðèþ$ÆéwÄæý$$Ë çÜÐèþ${Væü
³ç #çÜM¢ >°² õ³ÆöP¯èþÐèþ^èþ$a¯èþ$. A…§æþ$ÌZ Ðèþ$àÆéçÙ̉ Z° ³ç …yìþ™èþ ^èþÇ{™èþ A¯ôþMæü Q…yìþMæüË$V> Ðèþ$${¨…^éyæþ$.
ÆæÿÐèþ*»êÆÿ$$, ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ° Ððþ¬§æþsìý Üï ˆ yé. ÆæÿRêûêÆÿ$$
Ðèþ…sìý Üï ˈ iÐèþ¯èþ…Oò³ ÐéÅÝëË$ E¯é²Æÿ$$. Ðèþ$àÆéçÙ̉ Z° ¿êÆæÿ¡Äæý$ ^èþÇ{™þè ÌôýQ¯èþ…Oò³ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ
§æþã™èþ Üï ˈ §æþ–íÙt Mø×ý… ¯èþ$…_ ÝëÐèþ*hMæü ÐèþÆæÿ…Y , gê† E§æþÆÿ$$…_¯èþ ÝëÐèþ*hMæü, ÆéfMîüÄæý$ E§æþÅÐèþ*Ë ³ç{ ¿êÐèþ…
Ððþ$$§æþËVæü$ A…Ô>Ë ÑçÙÄæý$…ÌZ Ææÿ^èþ¯èþË$ ^óþÄæý$ºyìþ¯èþÑ. E…yðþ¯èþ$. §é°™ø »êr$ ¿êÆæÿ¡Äæý$ ^èþÇ{™þè ÌôýQ¯èþ Üç …{³ç §éÄæý$…
A…§æþ$ÌZ ÔèýÇÃÌê ÆóÿVðü Ææÿ^èþ¯èþ Ðèþ$$QÅOÐþð $¯èþ¨. "ÆæÿÄæý$sìý…VŠü M>Å‹Ü,t Üç Ó™èþ…{™þè …V>, Üç Ðèþ$–¨®V> AÀÐèþ–¨® ´÷…§æþ$™èþ* ´ùÆÿ$$…¨.
ÆæÿÄæý$sìý…VŠü gñý…yæþÆŠÿ: Èyìþ…VŠü §æþ㙌þ Ðèþ#Ððþ$¯ŒþÞ sñýÜí Ðt þð $$±gŒý' A¯èþ$
³ç #çÜM¢ üæ …ÌZ BÐðþ$ Æéíܯèþ §æþã™èþ Üï ˈ B™èþÃ^èþÇ{™þè Mæü$ Üç …º…«¨…
_¯èþ ÐéÅÝëË Üç …Mæü˯èþ… E¯èþ²¨.

A¿êÅçÜ…

1. (A) CÐèþÓºyìþ¯èþ ³ç{ ™éÅÐ@þ*²Ä¶ý*Ë ¯èþ$…_ Üç ÇOÄýñ $¯èþ


³ç{ ™éÅÐ@þ*²Ä¶ý*°² G¯èþ$²Mö° Mìü…¨ Rêä˯@þ$ ³ç NÇ…^èþ…yìþ.
(1) ¿êÆæÿ¡Äæý$ ç³#ÆéÐèþçÜ$¢ Ô>Q Äñý$$MæüP Ððþ$$§æþsìý Ðèþ$$QÅ (2) íßý™ø糧óþÔŒý A¯èþ$ çÜ…çÜPü–™èþ {Væü…£é°² fÆæÿïŒþ ¿êçÙÌZMìü
çÜ…^éËMæü$Ë$ ............. A¯èþ$Ðé§æþ… ............. A¯èþ$¯èþ™èþyæþ$ ^óþÔ>yæþ$.
(A) AËV>j…yæþÆŠÿ Mæü°…VŠüàÐŒþ$ (A) gôýÐŒþ$Þ Ñ$ÌŒý
(B) ÑÍÄæý$ÐŒþ$ gZ¯ŒþÞ (B) {òœyæþÇMŠü Ðèþ*MŠüÞ Ðèþ$$ÅËÏÆŠÿ
(C) gꯌþ Ðèþ*ÆæÿØÌŒý (C) Ðæþ˜…sŒý çÜ$tÐèþÆŠÿt G͹¯èþtüÞ¯Œþ
(D) {òœyæþÇMŠü Ðèþ*MŠüÞ Ð@þ¬ËÏÆŠÿ (D) gꯌþ Ðèþ*ÆæÿØÌŒý

13
(º)
Mìü…¨Ðé°ÌZ ™èþ糚 f™èþ¯èþ$ çÜÇ^óþíÜ Ðèþ$ÆæÿË ÆéÄæý$…yìþ. (º) Mìü…¨ çÜ…Mæü˵¯é _{™é°² ç³NÇ¢ ^óþÄæý$…yìþ.
(1)
çßý* ÐóþÄæý$ÆŠÿ §æþ Ôèý*{§é‹Ü & ï³yìþ™èþ$Ë ^èþÇ{™èþ
(2)
ï܈ ç³#Ææÿ$çÙ ™èþ$˯èþ & ï܈ Ðé§æþ Ææÿ^èþ¯èþ
(3)
§æþ C…yìþÄæý$¯Œþ ÐéÆŠÿ B‹œ C…yìþò³…yðþ¯ŒþÞ 1857 &

»êº
óþªÔ¶ý…
Ðèþ*ÆŠÿPüÞÐé§æþ ^èþÇ{™èþ

ÆŠÿMæü æý$$§

$ ^ æþ ®
$MæüP
(4) {V>…yŠþ yæþ‹œ & ÐèþËçÜÐé§æþ ^èþÇ{™èþ

Ä
óþÄæý èþÆæÿ~¯
Äñý$

$ÐèþË èþË
±
ºÆŠÿ
¯èþ…

Ð
íÜ $
™èþ$m
ÌôýQ
2. Mìü…¨ ÐéM>Å˯èþ$ çÜÇOÄñý$¯èþ M>Ææÿ×êË™ø çܵïÙtMæüÇ…^èþ…yìþ.

©ª¯Œþ

Ðèþ_
gêE
{™èþ

a¯èþ
MŠü&G
^èþ Ç
(1) {´ë…¡Äæý$ ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯é°Mìü {´ë™éÞçßý… ËÀ…_…¨.

Çn$

&Ȑ
ºÈ
(2) ºQÆŠÿ A¯èþ$¯èþ¨ ^éÇ{™èþMæü Ýëíßý™èþÅ…ÌZ Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ

º QÆŠÿ
ÆæÿMæü….

¯èþ

§ Šþ
´ëË

ê çÜ

üMæ Ëá× ^èþÇ{™èþ


ék ÆéË$
Ç

çÜ¿
ç³

ý$yæþ

M>Ö
3. Mìü…¨ ³ç{ Ôèý²ËMæü$ 25 ¯èþ$…_ 30 ³ç §éË™ø fÐéº$Ë$ ÆéÄæý$…yìþ.

Ðèþ$à ÑÐèþ

ÃÆŠÿ
°
Æ

ÕÐé Ë…ÌZ
(1) Ððþ¬çœ$Ë$ ^èþ“MæüÐ@þÇ¢ »êºÆŠÿ B™èþÃ^èþÇ{™èþÌZ H A…Ô>Ë$

>
i
M
´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyézÆÿ¬?

ç³ †
(2) gê¡Äæý$Ðé§æþ ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ…ÌZ ÝëÓ™èþ…{™èþÅ ÒÆŠÿ ÝëÐèþÆæÿPÆŠÿ

bèþ{™èþ
™øyéµr$ GÌê…sìý¨?
4. Mìü…¨ {ç³Ôèý²ËMæü$ çÜÑçÜ¢Ææÿ…V> çÜÐèþ*«§é¯éË$ ÆéÄæý$…yìþ.
6. Mìü…¨ ¿êÐèþ¯èþ˯èþ$ çܵïÙtMæüÇ…^èþ…yìþ.
(1) Ðèþ*ÆŠÿPüÞÐé¨ ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ… A¯èþV>¯ôþÑ$ ?
(1) {´ë^èþÅÐé§æþ ^èþÇ{™èþÌôýQ¯èþ…
(2) ^èþÇ{™èþ ÌôýQ¯èþ…ÌZ ^èþÇ{™é^éÆæÿ$Åyæþ$ Ñ.M>. ÆégŒý Ðéyóþ
(2) gê¡Äæý$Ðé§æþ ^èþÇ{™èþÌôýQ¯èþ…
Äñý$$MæüP ™øyéµr$¯èþ$ ÑÐèþÇ…^èþ…yìþ.
(3) ï³yìþ™èþ$Ë ^èþÇ{™èþ
5. Mìü…¨ ç³sìýtMæü¯èþ$ ç³NÇ…^èþ…yìþ.
Eç³{MæüÐèþ$…
gôýÐŒþ$Þ Ñ$ÌŒý §æþ {¼sìý‹Ù íßý[ïÜt B‹œ C…yìþÄæý*
´ëuæÿ…ÌZ õ³ÆöP¯@þ² ÑÑ«§æþ ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$Ë ç³¯@þ$Ë çÜÐ@þ*^éÆ>°²^óþa
gôýÐŒþ$Þ {V>…yŠþ yæþ‹œ .............................. _{™éË™ø Mæü*yìþ¯@þ {Ðé™èþ¯@þ$ A…™èþÆ>jË… çÜàĶý$…™ø ™èþĶý*Ææÿ$
.................. §æþ {¼sìý‹Ù íßý[ïÜt B‹œ C…yìþÄæý* ^óþĶý$…yìþ.
} A. yé…Vóü ..............................
.................. çßý* ÐóþÄæý$ÆŠÿ §æþ Ôèý*{§égŒý

14
3. Eç³Äñý*h™èþ ^èþÇ{™èþ

3.1 Eç³Äñý*h™èþ ^èþÇ{™èþ A¯èþV> ¯ôþÑ$? GÌê AÐèþ#™èþ$…§ø A¯èþ$ BÌZ^èþ¯èþ Eç³Äñý*h™èþ ^èþÇ{™èþ A¯èþ$
3.2 Eç³Äñý*h™èþ ^èþÇ{™èþ, ÑÑ«§æþ ÑçÙÄæý*ËÌZ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ A…Ôèý… §éÓÆé ^óþÄæý$ºyæþ$™èþ$…¨. ÐèþÆæÿ¢Ðèþ*¯èþ M>Ë…ÌZ
ÝëÐèþ*hMæü çÜÐéâæýåOò³ °ÐéÆæÿ×Z´ëÄæý*Ë$ ^óþÄæý$$r, ÝëÐèþ*hMæü
3.3 Eç³Äñý*h™èþ ^èþÇ{™èþ, ÐèþÆæÿ¢Ðèþ*¯èþ M>Ë….
Äñý*VæüÅ™èþVæüË °Ææÿ~Äæý$… ¡çÜ$Mö¯èþ$r Ðèþ…sìý A…Ô>Ë MöÆæÿMæü$
3.4 Ýë…çÜP –†Mæü, O¯ðþçÜÇYMæü ÐéÆæÿçÜ™èþÓ… Äñý¬MæüP °ÆæÿÓçßý×ý ç³NÆæÿÓ… fÇW¯èþ çÜ…çœ$r¯èþË ÑÔôýÏçÙ×ý ¨Ô>§æþÆæÿØMæü… AÐèþ#™èþ$…¨.
3.5 çÜ…º…«¨™èþ Ðèþ–†¢ Ææÿ…V>Ë$ A…§æþ$MøçÜ… ^èþÇ{™èþ Äñý$$MæüP gêq¯èþ… AÐèþçÜÆæÿ… AÐèþ#™èþ$…¨.
Eç³Äñý*h™èþ ^èþÇ{™èþ Ææÿ…Væü…ÌZ MóüÐèþË… °ç³#×ý™èþ VæüË
3.1 Eç³Äñý*h™èþ ^èþÇ{™èþ A¯èþV>¯ôþÑ$ ? ÐèþÅMæü$¢Ë§óþ M>Mæü$…yé Ý뫧éÆæÿ×ý {ç³fË Äñý$$MæüP ÑÑ«§æþ ÆæÿM>Ë
"Eç³Äñý*h™èþ ^èþÇ{™èþ' A¯èþ$ õ³Ææÿ$ MøçÜ… "{ç³fË ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… E…yæþÐèþ^èþ$a¯èþ$. ÐèþçÜ$¢ {糧æþÆæÿدèþÔ>ËË$, {´ë`¯èþ
MöÆæÿMæü$ ^èþÇ{™þè ' (ç³¼ÏMüŠ ßí ýçÜÈt ) A¯ôþ ³ç{ ™éÅÐèþ*²Äæý$ ³ç §æþ³ç{ Äñý*Væü… çܦÌê˯èþ$ çÜ…§æþÇØ…^óþ ç³ÆæÿÅrMæü$Ë$V> ÐéÇ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å…
{ç³^éÆæÿ…ÌZ E…¨. ¿æý*™èþM>Ë…ÌZ° çÜ…çœ$r¯èþËMæü$ Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ¨V> E…r$…¨. ç³ÆæÿÅr¯èþ Ðèþ˯èþ {ç³fËÌZ
çÜ…º…«¨…_¯èþ H gêq¯èþ… ^èþÇ{™èþ §éÓÆé ËÀçÜ$¢…§ø, ÐèþÆæÿ¢Ðèþ*¯èþ ^èþÇ{™èþMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ AÀÆæÿ$_ Ðèþ–¨® ^ðþ…§æþ$™èþ$…¨.
Ð@þ$ÇĶý¬ ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ M>Ë…ÌZ {ç³fË…§æþÆæÿMæü$ §é° Eç³Äñý*Væü… çÜÐèþ*f…ÌZ ^èþÇ{™èþ Äñý$$MæüP gêq¯èþ… °ÇÙèþÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. A§óþ
Ñ«§æþ…V> ÐéÇ Ý÷…™èþ ç³rt×ý…ÌZ ÌôýMæü {V>Ðèþ$…ÌZ E…yóþ
™ðþË$çÜ$Mø…yìþ.
{´ë`¯èþ çܦÌêË çÜ…Ææÿ„æü×ý, çÜ…ÐèþÆæÿ®¯èþ {´ëgñýMæü$tÌZÏ Mæü*yé ÐéÆæÿ$
³ç{ fË MöÆæÿMæü$ ^èþÇ{™þè : ^èþÇ{™þè ÑçÙÄæý$… Væü$Ç…_
³ç{ fË Ðèþ$¯èþÜç $ÌZÏ A¯ôþMæü A´ùçßýË$ E…sêÆÿ$$. E§é: ¿êVæüÝëÓÐèþ$$ËÐèþ#™éÆæÿ$.
^èþÇ{™þè ÑçÙÄæý$… MóüÐèþË… ^èþÇ{™þè M>Ææÿ$Ë MöÆæÿMæü$, ^èþÇ{™þè 3.2 Eç³Äñý*h™èþ ^èþÇ{™èþ, ÑÑ«§æþ ÑçÙÄæý*ËÌZ
ÑçÙÄæý$… A«§þæ ÅÄæý$¯èþ… ^óþÄæý$¯ñþ…_¯èþ ѧéÅÆæÿ$¦Ë MöÆæÿMæü$ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ
E…r$…¨. §O þð ¯èþ…¨¯èþ iÐèþ¯èþ…ÌZ ^èþÇ{™þè ÑçÙÄæý$… Äñý$$MæüP ^èþÇ{™þè ¿æý*™èþM>Ë…ÌZ fÇW¯èþ Üç …çœ$r¯èþËMæü$
Eç³Äñý*Væü… HÑ$ E…yæþ§æþ$, ^èþÇ{™þè Ðèþ…sìý ÑçÙÄæý$… BǦMüæ Üç …º…«¨…_¯èþ§O þð E…r$…¨. ÐèþÆæÿТ þè *¯èþ…ÌZ Mæü°í³…^óþ Ðèþ*¯èþÐèþ
§æþ–ÚëtÅ E™éµ§æþMæü Ææÿ…V>Ë™ø Ð@þ¬yìþò³rtyþæ … Ý뫧þæ Å… M>§æþ$, iÐèþ¯èþ… Äñý$$MæüP Üç ÓÆæÿ*ç³… B Üç …çœ$r¯èþËOò³¯ôþ B«§éÆæÿ³ç yìþ
Ððþ$$§æþËVæü$¯èþÑ. E…r$…¨. D Üç …çœ$r¯èþË$ ÆéfMîüÄæý$…, ÝëÐèþ*hMæü&
Cr$Ðèþ…sìý A´ùçßýË òO³ ÑfÄæý$… Ý뫨Üç *¢ ^èþÇ{™þè Ðèþ$™èþ³ç ÆæÿÐO þð $¯èþ Üç …çÜ˦ $, ™èþ™èþÓgêq¯þè …, Ýë…Móü†Mæü ³ç Çgêq¯þè …,
Äñý$$MæüP Ð@þÊÌê˯@þ$ ³ç{ fË ÐèþÆæÿТ þè *¯èþ M>Ë…ÌZ° iÐèþ¯èþÜç Ææÿã™ø Ñgêq¯þè Ô>çÜ…ˆ Ðèþ…sìý ÑÑ«§þæ Ææÿ…V>ËÌZ fÇW¯èþÐO þð E…sêÆÿ$$.
Ð@þ¬yìþò³sôýt Ææÿ…Væü… A¯èþV> "{³ç fË MöÆæÿMæü$ ^èþÇ{™þè '.
³ç{ † Ææÿ…Væü…ÌZ° gêq¯þ@ Üç …^èþĶý*°Mìü ³ç{ ™óþÅMæü ^èþÇ{™þè E…r$…¨.
ѧóþÔ>ËÌZ° A¯ôþMæü ÑÔèýÓѧéÅËÄæý*ËÌZ ³ç{ fË BÄæý* Ææÿ…V>ËÌZ Ðèþ$$…§æþ…f ÐóþõÜ ¨Ôèý D gêq¯þè
MöÆæÿMæü$ ^èþÇ{™þè A¯èþ$ ÑçÙÄæý$…ÌZ° ´ëuæÿÅ{Müæ Ðèþ$Ðèþ$$
Üç …{Vüæ ßç ý×ý… Äñý$$MæüP Üí †¦ òO³ B«§éÆæÿòO³yìþ E…r$…¨. B
»Z«¨…糺yæþ$™èþ$…¨. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ »ñý…Væüâæý*Ææÿ$ Ðèþ§æþª "çÜ–íÜt
C°tÞr*ÅsŒý B‹œ BÆŠÿt yìþgO ýñ ¯Œþ A…yŠþ sñýM>²Ëi' A¯èþ$ Üç … Üç …º…«§þæ … Ðèþ˯èþ A¯ôþMæü ÑçÙÄæý*Ë ³ç ÇÔZ«§þæ ¯èþÌZ ^èþÇ{™þè Äñý$$MæüP
Üç ̦ Z "òÜ…rÆŠÿ œç ÆŠÿ ³ç ¼ÏMüŠ ßí ýçÜÇt ' A¯èþ$ Üç Ó™èþ…{™þè Ñ¿êVæü… ³ç ÇÔZ«§þæ ¯èþ ³ç §æþ†® Üç ÇOÄýñ $¯èþ¨V> E…r$…¨. E§éçßýÆæÿ×ýMæü$,
E…¨. AMæüPyæþ D ÑçÙÄæý$…ÌZ ´{ ëgñýMŠü,t ³ç ÇÔZ«§þæ ¯èþ ³ç ¯èþ$Ë$ 1. ™èþ™èþÓgêq¯èþ… : ÑÑ«§æþ BÌZ^èþ¯èþ 糧æþ®™èþ$Ë ç³#r$tMæü,
¯èþyæþ$Ýë¢Æÿ$$. §é° ¯ôþç³£æþÅ…ÌZ VæüË BÌZ^èþ¯é çÜ…{糧éÄæý$…, B BÌZ^èþ¯é
糧æþ¦™èþ$Ë {ç³Ý릯@þ… Äñý$$MæüP ^èþÇ{™èþ AÐèþVæü™èþ… ^óþçÜ$Mö¯èþ$r.
15
A…§æþ$MøçÜ… ™èþ™èþÓgêq¯èþ ^èþÇ{™èþ¯èþ$ A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþÄæý$ÐèþËíÜ Mæü*yé °Ææÿ…™èþÆæÿ… AÀÐèþ–¨® ^ðþ…§æþ$™èþ$…¨. ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$,
ÐèþçÜ$¢…¨. ™èþ™èþÓgêq¯é°² AÆæÿ¦… ^óþçÜ$Mö…r$¯èþ²ç³šyæþ$ B ÐéÅ´ëÆæÿ… Äñý$$MæüP °ÆæÿÓçßý×ýMæü$ ^ðþ…¨¯èþ JMæü Ñ¿êVæü…V>¯ôþ
™èþ™èþÓgêq¯èþ… H ¿êçÙ ¯èþ$…_ ÐèþÅMæü¢… AÆÿ$$…§ø B ¿êçÙ E…r$…¨. Ðésìý ^èþÇ{™èþ¯èþ$ AÐèþV>çßý¯èþ ^óþçÜ$Mö¯èþ$r ^éÌê
Äñý$$MæüP ^èþÇ{™èþ Mæü*yé Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. Ð@þ¬QÅ…. Ðèþ*ÆðÿPsŒý, ÐéÅ´ëÆæÿ$Ë çÜÓÆæÿ*ç³… Ðèþ*Ææÿ$™èþ*
2. Ñgêq¯èþ Ô>ç܈… : OÐðþgêq°Mæü ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$, íܧ鮅™éË ´ùÆÿ$$…¨, Òr°²sìý ¯ôþç³£æþÅ…ÌZ Ðèþ*¯èþÒÄæý$ çÜ…º…«§éË
M>Ë{MæüÐèþ$…, B ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË ¯ôþç³£æþÅ…ÌZ° M>Ææÿ×êË ç³Ææÿ… çÜÓÆæÿ*ç³…, çÜÐèþ*f Ææÿ^èþ¯èþ Ðèþ*Ææÿ$™èþ* ´ùÆÿ$$…¨. D
ç³Ææÿ Äñý$$MæüP {MæüÐèþ*°² AÆæÿ¦… ^óþçÜ$Mö¯èþ$r. A…§æþ$MøçÜ… {ç³Ðéà¯@þ²…™é AÆæÿ¦… ^óþçÜ$Mö¯èþ$rMæü$ Ýë…çÜPü–†Mæü °ÆéÃ×ý…,
Ñgêq¯èþ Ô>ç܈ ^èþÇ{™èþ¯èþ$ A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþÄæý$ÐèþËíÜ ÐèþçÜ$¢…¨. ÝëÐèþ*hMæü Ææÿ^èþ¯èþ, BǦMæü ÐèþÅÐèþçܦ Ððþ$$§æþËVæü$ Ðé° ^èþÇ{™èþ¯èþ$
AÐèþçÜÆæÿ… ç³ÇÔZ«§æþ¯èþMæü$ ™èþÍÏ Ðèþ…sìý¨ A° A…sêÆæÿ$. ^éÌê A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþÄæý$ÐèþËíÜ ÐèþçÜ$¢…¨.
ÝëÆæÿ$Ï OÐðþgêq°Mæü ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$ Ðèþ*¯èþÐèþ#Ë AÐèþçÜÆé˯èþ$ ¡Ça, 5. °ÆæÿÓçßý×ê Ô>ç܈… : E™éµ§æþMæü Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$, Ðèþ*¯èþÐèþ
hgêqçÜ(Mæü$™èþ*çßýË…) ¯èþ$ çÜ…™èþ–í³¢ ç³Ææÿ^èþ$ {ç³Äæý$™èþ²…™ø Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$, ÑÑ«§æþ E™éµ§æþMæü {ç³{MìüÄæý$Ë$, ºgêÆæÿ$Ï Ñ{MæüÄæý$…
^óþÄæý$ºyìþ E…sêÆÿ$$. A…§æþ$MøçÜ… Ððþ$$§æþr Ðèþ$¯èþ$VæüyæþÌZ Òsìý °ÆæÿÓçßý×ý {MæüÐèþ$…ÌZ ÐésìýMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ ¿æý*™èþM>ίèþ
E¯èþ² OÐðþgêq°Mæü gêq¯èþ… Eç³Äñý*W…糺yæþ$¯èþ$. D ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË Äæý$…{™é…Væü… GÌê E…yóþ§ø ™ðþË$çÜ$MöÐ@þr…
¯ôþç³£æþÅ…ÌZ° M>Ææÿ×êË ç³Ææÿ…ç³Ææÿ, M>Ë{MæüÐèþ$… AÆæÿ¦… AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. D VöË$çÜ$Mæür$t {MæüÐèþ$…ÌZ °Ðèþ$Væü²OÐðþ$¯èþ
^óþçÜ$Mö¯èþ$rMæü$ Ñgêq¯èþ Ô>ç܈ ^èþÇ{™èþ ç³Çgêq¯èþ… ÑÑ«§æþ Ýë¦Æÿ$$ËÌZ° {ç³fË çÜ…{糧éÄæý$º§æþ®OÐðþ$¯èþ Ðèþ*¯èþíÜMæü™èþ
Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨. AÆæÿ¦… ^óþçÜ$Mö¯èþ$rMæü$ Òr°²sìý Eç³Ç°ÆéÃ×ý… ÐóþÆæÿ$ ÐóþÆæÿ$
3. Ýë…Móü†Mæü ³ç Çgêq¯þè … : ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë$, ÝëÐèþ*hMæü, BǦMæü çÜ…çÜ¦Ë çÜ…çœ$sìý™èþÔèýMìü¢Oò³ B«§éÆæÿç³yìþ
ÐèþÜç $¢Ðþè #Ë E™èþµ†¢, ÐéçÜ$¢ Ô>çÜ…ˆ , C…h±Ç…VŠü Ððþ$$§æþËVæü$ E…r$…¨. Ðésìý ^èþÇ{™èþ ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ²^ø ÐèþÆæÿ¢Ðèþ*¯èþ…ÌZ
Ðé°ÌZ fÆæÿ$Væü$™èþ* ´ùÆÿ$$¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µË$, Ðé° ¯ôþ³ç £æþÅ…ÌZ VæüË ÑÑ«§æþ Ýë¦Æÿ$$ÌZÏ °ÆæÿÓçßý×ý ^óþÄæý$yæþ… çÜ$Ë¿æýÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨.
M>Ææÿ×ýç³Ææÿ…ç³Ææÿ Äñý$$MæüP M{ üæ Ðèþ*°² AÆæÿ…¦ ^óþÜç $Mö¯èþ$r. 6. MæüâæýË$ : ÑÑ«§æþ Mæüâê Ææÿ…V>ËÌZ° ¿êÐèþ{ç³Mæür¯èþ
A…§æþ$MøçÜ… Ýë…Móü†Mæü ³ç Çgêq¯þè … ^èþÇ{™þè ¯èþ$ A«§þæ ÅÄæý$¯èþ… §é° Ððþ¯èþ$Mæü VæüË BÌZ^èþ¯é™èþÃMæü&¿êÐèþ°Mæü&Ýë…çÜPü–†Mæü
^óþÄæý$ÐèþËíÜ ÐèþÜç $¢…¨. Ô>ïÜĈ ýæ $ ³ç ÇÔZ«§þæ ¯èþ, Ýë…Móü†Mæü ³ç Çgêq¯þè … çÜ…{糧éÄæý*Ë B«§éÆæÿ…V> fÇW¯èþ MæüâæýË AÀÐèþ–¨® AÐèþVæü™èþ…
ÌZ° ³ç{ Væü† ³ç ÆæÿÜç µÆéÐèþË…º¯èþ…V> E…r$…¨. Ðèþ*¯èþÐèþ#° ^óþçÜ$Mö¯èþ$r Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ¨. H§óþ° MæüâêÑçÙPÆæÿ×ý A…™èþÆ>Ææÿ¦…,
³ç Ç×êÐèþ$ M{ üæ Ðèþ$…ÌZ Æé† BÄæý$$«§éË$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$$r MæüâêM>Ææÿ$° Ðèþ*¯èþíÜMæü™èþ, ÑÕçÙt MæüâêOÔðýÍ Äñý$$MæüP AÀÐèþ–¨®
¯èþ$…_ ÐèþÅÐèþÝëÄñý*™èþµ†¢ Äñý$$MæüP AÀÐèþ–¨® ÐèþÆæÿMæü$ A™èþ°Mìü {MæüÐèþ$… Ýë…çÜPü–†Mæü ^èþÇ{™èþ A«§æþÅÄæý$¯èþ… §éÓÆé AÆæÿ¦…
AÐèþVæü™èþÐO þð $¯èþ Ñgêq¯þè …, §é°Oò³ B«§éÆæÿ³ç yìþ¯èþ Ýë…Móü†Mæü ³ç Çgêq¯þè … ^óþçÜ$MøÐèþ^èþ$a¯èþ$.
A™èþÅ…™èþ Ðèþ$$QÅOÐþð $¯èþ¨V> E…yðþ¯èþ$. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ñgêq¯þè Ô>ç܈
AÀÐèþ–¨® Ðèþ˯èþ E™éµ§æþMæü ³ç{ M{ üì Äæý$Ë Äæý*…{†MîüÆæÿ×ý fÆæÿ$Væü$™èþ* 7. Ðèþ*¯èþÒÄæý$ gêq¯èþ Ô>Q : ^èþÇ{™èþ, ç³#ÆéÐèþçÜ$¢ Ô>ç܈…,
´ùÆÿ$$…¨. A¨ GÌê fÆæÿ$Væü$™èþ* ´ùÆÿ$$…¨, Ñgêq¯þè Ô>çÜ…ˆ , Ýë…íœ$MæüÔ>ç܈…, Ðèþ*¯èþÐèþ Ô>ç܈…, ÆéfÅ Ô>ç܈…, AÆæÿ¦ Ô>ç܈…
Ýë…Móü†Mæü ³ç Çgêq¯þè … GÌê G糚yæþ* JMæü§é°Oò³ JMæüsìý Ðèþ…sìý gêq¯èþ Ô>QË ç³#r$tMæü, AÀÐèþ–¨® Òsìý ^èþÇ{™èþ¯èþ$ AÆæÿ¦…
B«§éÆæÿ³ç yìþ E…sêÆÿ$$ A¯ôþ¨ AÆæÿ…¦ ^óþÜç $Mö¯èþ$rMæü$ Ýë…Móü†Mæü ^óþçÜ$Mö¯èþ$rMæü$ D gêq¯èþÔ>QË A«§æþÅÄæý$¯èþ… AÐèþçÜÆæÿ….
³ç Çgêq¯þè ^èþÇ{™þè AÐèþVæü™èþ… ^óþÜç $Mö¯èþ$r AÐèþÜç Ææÿ…. ™èþ™èþÓgêq¯èþ… A¯èþ$¯èþ¨ Ñgêq¯èþ Ô>ç܈…, C™èþÆæÿ A°² gêq¯èþ
Ô>QËMæü$ f¯èþ°V> ¿êх糺yæþ$™èþ$…¨. ÑÔèýÓ ÐéÅí³¢,
4. ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$, ÐéÅ´ëÆæÿ… : ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$, ÐéÅ´ëÆæÿ… A…§æþ$ÌZ Ðèþ*¯èþÐèþ#° Ðèþ$¯èþ$Væüyæþ Òsìý ç³ÆæÿçܵÆæÿ çÜ…º…«§æþ…
Ðèþ˯èþ Ðèþ*¯èþÐèþ çÜÐèþ*gêËÌZ ç³ÆæÿçܵÆæÿ ÐèþÅÐèþàÆéË Ææÿ…Væü… AÆæÿ¦… ^óþçÜ$Mö¯èþ$ Mæü$™èþ*çßýË… ¯èþ$…_ {ç³ç³…^èþ…ÌZ° A°²
ÑçÜ¢ÇçÜ$¢…¨. A…§æþ$Ðèþ˯èþ Ýë…çÜPü–†Mæü çÜ…º…«§éË gêËÐèþ$$
Ðèþ*¯èþÐèþ çÜÐèþ*gêËÌZ ÐésìýMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ AÀ{´ëÄæý*˯èþ$

16
{ç³fË$ HÆæÿµÆæÿ^èþMø ÝëV>Ææÿ$. A…§æþ$ ¯èþ$…_ {ç³ç³…^èþ… 3.4 Ýë…çÜPü–†Mæü, O¯ðþçÜÇYMæü ÐéÆæÿçÜ™èþÓ… Äñý$$MæüP
Äñý$$MæüP ç³#r$tMæüMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ Mæü£æþË$, çÜ–íÙt ^èþ{Mæü…, °ÆæÿÓçßý×ý
Ðèþ*¯èþÐèþ iÐèþ¯é°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ ç³#Æ>×êË$, §óþÒ (A) Ýë…çÜPü–†Mæü ÐéÆæÿçÜ™èþÓ… : C¨ Ðèþ*¯èþÐèþ
§óþÐèþ™èþËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ Mæü˵¯èþ, B §óþÒ §óþÐèþ™èþ˯èþ$ °ÇÙèþOÐðþ$¯èþ¨. A¨ Ðèþ$*Ææÿ¢, AÐèþ$*Ææÿ¢ A¯èþ$ Æðÿ…yæþ$ ÆæÿM>Ë$V>
{ç³çܯèþ²… ^óþÄæý$yé°Mìü ^óþíܯèþ Ñ«§æþ$Ë$, §é°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþ E…r$…¨.
™é†ÓMæü ÑÐóþ^èþ¯èþË AÀÐèþ–¨® fÇW…¨. {´ë`¯èþ {ç³fË$ 1. Ðèþ$*Ææÿ¢ Ýë…çÜPü–†Mæü ÐéÆæÿçÜ™èþÓ… : D ÆæÿMæü…ÌZ
^óþíܯèþ D A…Ô>ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯@þ BÌZ^èþ¯èþÌZ ™èþ™èþÓgêq¯èþ {´ë`¯èþ çܦÌêË$, ÐéçÜ$¢ °ÆéÃ×êË$, ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$, {Ðé™èþ
½gêË$ E¯é²Æÿ$$. CMæüPyæþ õ³ÆöP¯èþºyìþ¯èþ Ðèþ*¯èþÒÄæý$ {ç³™èþ$Ë$, ÕÌêµË$, _{™éË$ Ððþ$$§æþËVæü$¯èþÑ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ
Ô>QÌZ° ÑÑ«§æþ Ô>QË AÀÐèþ–¨®Mìü ™èþ™èþÓgêq¯èþ…ÌZ° íܧ鮅 E…sêÆÿ$$.
™éË ç³#¯é¨ E¯èþ²¨. ^èþÇ{™èþ B«§éÆæÿ…V> D {ç³Ý릯èþ…
2. AÐèþ$*Ææÿ¢ Ýë…çÜPü–†Mæü ÐéÆæÿçÜ™èþÓ… : D ÆæÿMæü…ÌZ
Væü$Ç…_ AÐèþV>çßý¯èþ ^óþçÜ$MøÐèþ^èþ$a¯èþ$.
Mìü…¨ A…Ô>Ë$ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ E…sêÆÿ$$.
3.3 Eç³Äñý*h™èþ ^èþÇ{™èþ, ÐèþÆæÿ¢Ðèþ*¯èþ M>Ë… * Ðæþ˜SMæü çÜ…{糧éÄæý$…, A…§æþ$MøçÜ… Eç³Äñý*W…糺yóþ
O§ðþ¯èþ…¨¯èþ ÐèþÅÐèþàÆæÿ…ÌZ ^èþÇ{™èþ Äñý$$MæüP Eç³Äñý*Væü… ¿êçÙ.
HÑ$sìý A° G糚yæþ* {ç³Õ²…^èþºyæþ$™èþ$…¨. Eç³Äñý*h™èþ * çÜ…{糧éÄæý$Mæü gêq¯èþ…
^èþÇ{™èþ A¯èþV> HÑ$sìý A¯èþ$ {ç³Ôèý² Äñý$$MæüP fÐéº$ÌZ Oò³ {ç³Ôèý² * ç³…yæþ$VæüË$ E™èþÞÐéË$ fÆæÿ$ç³#Mö¯èþ$ ÝëÐèþ*hMæü 糧æþ®†,
fÐéº$ Mæü*yé §é°Mæü§óþ ËÀçÜ$¢…¨. ¿æý*™èþM>Ë… Äñý$$MæüP Ðèþ$™èþ çÜ…º…«§æþ Ñ«§æþ$Ë$
Ðèþ$*Ææÿ¢, AÐèþ$*Ææÿ¢ çÜÓÆæÿ*ç³…ÌZ° A¯ôþMæü AÐèþÔôýÚëË$ ÐèþÆæÿ¢Ðèþ*¯èþ * Mæüâæý˯èþ$ {糧æþÇØ…^èþ$ 糧æþ®™èþ$Ë$
M>Ë…ÌZ Ðèþ$¯èþ$VæüyæþÌZMìü ÐèþÝë¢Æÿ$$. Ðésìý Væü$Ç…_ Ðèþ$¯èþ * ÑÕçÙt çÜ…{糧éÄæý$Mæü O¯ðþç³#×êÅË$.
Ðèþ$¯èþçÜ$ÌZ Mæü$™èþ*çßýË… E…r$…¨, B¡ÃÄæý$™èþ E…r$…¨. * Cr$Ðèþ…sìý çÜ…{糧éÄæý*Ë$ 糧æþ¦™èþ$Ë$, O¯ðþç³#×êÅË$
Ðésìý AíÜ¢™èþÓ… Äñý$$MæüP ^èþÇ{™èþ Ðèþ$¯èþMæü$ AÆæÿ¦… ^óþçÜ$MøÐéË° Ððþ$$§æþËVæü$Ðé°Mìü {´ë†°«§æþÅ… Ðèþíßý…^èþ$ çÜÐèþ$*àË$,
E…r$…¨ G…§æþ$Mæü…sñý AÑ Ðèþ$¯èþ ç³NÈÓMæü$Ë$ ™èþÄæý*Ææÿ$ fr$Ï.
^óþíܯèþ MæüâêQ…yéË, çÜ…{糧éÄæý*Ë AÐèþÔôýÚëOÌñý E…sêÆÿ$$. (º) O¯ðþçÜÇYMæü ÐéÆæÿçÜ™èþÓ… : {ç³Mæü–†ÌZ° iÐèþOÐðþÑ«§æþÅ…
A¨ Ðèþ$¯èþ Ýë…çÜPü–†Mæü ÐéÆæÿçÜ™èþÓOÐðþ$ E…r$…¨. A¨ Ðèþ$¯èþ Væü$Ç…_ O¯ðþçÜÇYMæü ÐéÆæÿçÜ™èþÓ ¿êÐèþ¯èþÌZ BÌZ_…^èþyæþ…
Væü$Ç¢…ç³#V> E…r$…¨. A…§æþ$Ðèþ˯èþ B Ýë…çÜPü–†Mæü fÇW…¨. A…§æþ$ÌZ Mìü…¨ A…Ô>Ë$ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ
ÐéÆæÿçÜ™èþÓ… Ðèþ$¯èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ$$…§æþ$ ™èþÆéË Ðóþ$Ë$ MöÆæÿMæü$ E…sêÆÿ$$.
çÜ$©ÆæÿƒM>Ë… çÜ…Ææÿ„ìü…^èþ$Mö¯@þ$ Ð@þ$ÇĶý¬ §é°° çÜ…ÐèþÆæÿ®¯èþ… (1) f…™èþ$Ðèþ#Ë$ (2) Ððþ$$MæüPË$ (3) Ðésìý Ðèþ$¯èþ$Væüyæþ
^óþçÜ$Mö¯ôþ AÐèþçÜÆæÿ… HÆæÿµyæþ$™èþ$…¨. Eç³Äñý*h™èþ ^èþÇ{™èþ MøçÜ… AÐèþçÜÆæÿOÐðþ$¯èþ ÐèþÅÐèþçܦ ¿æý*Ñ$ °ÆéÃ×ý ÑÕçÙt™èþË$.
B«§éÆæÿ…V> Ðèþ$*Ææÿ¢, AÐèþ$*Ææÿ¢ Ææÿ*ç³…ÌZ° Ýë…çÜPü–†Mæü Æé»ZÄôý$ Ðèþ*¯èþÐèþ ™èþÆéË íßý™èþ… MöÆæÿMæü$ Ðèþ$¯èþ
ÐéÆæÿçÜ™èþÓ… Äñý$$MæüP çÜ…Ææÿ„æü×ý, çÜ…ÐèþÆæÿ®¯èþ ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯èþ$. ÐéÆæÿçÜ™éÓ°² çÜ…Ææÿ„ìü…^èþ$MøÐèþyæþ… ^éÌê AÐèþçÜÆæÿ….
A…§æþ$Ðèþ˯èþ Ðèþ–™èþ$¢Ë Äñý$$MæüP A¯ôþMæü AÐèþM>Ô>Ë$ HÆæÿµyæþ$™éÆÿ$$. A…™èþÇ…_ ´ùÐèþ# »êrÌZ E¯èþ² Ýë…çÜPü–†Mæü, O¯ðþçÜÇYMæü
çÜ…„ìüç³¢…V> ^ðþ´ëµË…sôý ^èþÇ{™èþ B«§éÆæÿ…V> ÐèþÆæÿ¢Ðèþ*¯èþ M>Ë… ÐéÆæÿçÜ™èþÓ°² çÜ…Ææÿ„æü×ý fÆæÿV>˯ôþ E§óþªÔèý…™ø Äæý$$¯ñþÝ÷P A¯èþ$
Äñý$$MæüP Äæý$£ø_™èþ AÐèþV>çßý¯èþ, ¿æýÑçÙÅ™éPË… Äñý$$MæüP {ç³ç³…^èþ çÜ…çܦ Mö°² Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü çÜ*{™é˯èþ$ {ç³Mæüsìý…_…¨.
¨Ô>°ÆóÿªÔèý… A° Eç³Äñý*h™èþ ^èþÇ{™èþ¯èþ$ ÐèþÇ~…^èþÐèþ^èþ$a¯èþ$. B Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü çÜ*{™éË B«§éÆæÿ…V> {ç³ç³…^èþ ÐéÆæÿçÜ™èþÓ
çßZ§éMæü$ ´ë{™èþÐèþ$Væü$ çܦÌêË$, çÜ…{糧éÄæý*Ë gê¼™é
{ç³Mæüsìý…^èþºyæþ$™èþ$…¨.
17
1987 : çœ*Æéç³#Ç (GÍòœ…sê) Væü$çßýË$
JMæü §æþ–íÙt„óüç³…ÌZ
1987, : ^øâæý Ðèþ$…¨ÆéË$&™èþ…gêÐèþNÆæÿ$ º–çßý©ÔèýÓÆéËÄæý$…
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° {ç³ç³…^èþ Ðæþ˜SMæü, AÐèþ$*Ææÿ¢ ÐéÆæÿçÜ™èþÓ 2004 Væü…OVüð Mö…yæþ^øäÔèýÓÆæÿ…ÌZ° º–çßý©ÔèýÓÆéËÄæý$…,
gê¼™éÌZ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ¯@þ çÜ…{糧éÄæý*Ë$ : §éÆéçÜ$Ææÿ… ÌZ° IÆéÐèþ™óþÔèýÓÆéËÄæý$…
2001   : "Mæü$sìýÄæý$rt…' MóüÆæÿâæýMæü$ ^ðþ…¨¯èþ çÜ…çÜPü–™èþ 1987 : ç³rt§æþMæüÌŒý ÌZ° Ðèþ$…¨ÆéË$
¯érMæü çÜ…{糧éÄæý$…. 1989 : Ýë…` çÜ*¢ç³…
2003 : OÐðþ¨Mæü ç³uæÿ¯èþ çÜ…{糧éÄæý$…. 1993 : çßý$Ðèþ*Äæý$*¯Œþ çÜÐèþ*«¨
2005 : E™èþ¢Ææÿ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° "ÆéÐŒþ$ÎÌê' {糧æþÆæÿدèþ. 1993 : Mæü$™èþ$»ŒýÑ$¯éÆŠÿ Ð@þ$ÇĶý¬ ³ç ÇçÜÆ>ËÌZ° MæürtyéË$.
2009  : VæüÉéÓÌŒý (E™èþ¢ÆéQ…yŠþ) ÌZ° "ÆæÿÐèþ$ïŒþ' 1999 : (1) yéÇjÍ…VŠü ßí ýÐèþ*ËÄæý$¯Œþ ÆóÿÌôýÓ (2) ±ËWÇ
Ðèþ$™ø™èþÞÐèþ…, Ò¨¯érÅ…. Ðèþ$Ðèþ#…r¯Œþ ÆóÿÌôýÓ (3) §æþ M>ÌêP ÕÐèþ*Ï ÆóÿÌôýÓ
2010 : ÆéfÝ릯Œþ MæüÌñý¾ÍÄæý* gê¯èþ糧æþ çÜ…X™èþ…, 2002 : »Z«§þæ VæüÄæý*ÌZ° Ðèþ$à»Z«¨ Ðèþ$…¨Ææÿ… Ð@þ$ÇĶý¬
gê¯èþ糧æþ ¯èþ–™èþÅ…. ³ç ÇçÜÆéË$.
2010 : ç³ÕaÐèþ$ º…V>ÌŒý, Ææÿn*ÆæÿU…yŠþ, JyìþÔ>ËÌZ° 2003 : ÁÐŒþ$»ñýsêPÌZ° OÔðýÌê{ÔèýÄæý$…
béÐèþN ¯èþ–™èþÅ…. 2004 : ^èþ…´ë¯óþÆŠÿ&´ëÐ@þVæüyŠþ ç³#Æ>™èþ™èþÓ çܦ˅
2010  :  MóüÆæÿâæýÌZ° "Ðèþ$$yìþÄñý$r*t' Ò«¨ ¯érÅ…, 2004 : bèþ{™èþ糆 ÕÐéi Ðèþ$àÆék rÇïèþ‹Ü,
¯èþ–™èþÅ ¯érÅ…. Ðèþ$$…ºÆÿ$$.
2012 : ËyéRŒý, fÐèþ$*Ã&M>ÖÃÆŠÿ ÌZ° »o§æþ® Ðèþ$…{™èþ
2007 : ÌêÌŒýSÌêÏ (G“ÆæÿMør), ÉìþÎÏ
ç³uæÿ¯èþ çÜ…{糧éÄæý$…
2010 : f…™èþÆŠÿ Ðèþ$…™èþÆŠÿ, fÄæý$ç³NÆŠÿ
2013 : Ðèþ$×ìýç³NÆŠÿÌZ° "çÜ…MîüÆæÿ¢¯Œþ' çÜ…{糧éÄæý$….
2013 : ÆéfÝ릯ŒþÌZ° ç³ÆæÿÓ¡Äæý$ MørË$.
2014 : ç³…g껌ýÌZ° uæÿuóÿÆé ™ðþVæüË ÆéW, C™èþ¢yìþ
´ë{™èþË$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$$ Mæüâê çÜ…{糧éÄæý$…. 2014 : Væü$fÆ>™ŒþÌZ° ´ër¯ŒþÌZ° "Æ>×îý&Mîü&»êÐŒþ'
2016 : ¯@þÐ@þÆøgŒý 2016 : ¯èþË…§æþ Ðèþ$àÑàÆæÿ ç³#ÆéÐèþçÜ$¢ çܦ˅.
2016 : Äñý*V> 2016 : ^èþ…yîþVæüÉŠþÌZ° M>Åí³rÌŒý M>…ò³ÏMŠüÞ
2017 : Açßýçé»ê§Šþ & ^éÇ{™èþMæü ç³rt×ý…
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° {ç³ç³…^èþ ÐéÆæÿçÜ™èþÓ çܦÌêË$ &
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° {ç³…ç³^èþ ÐéÆæÿçÜ™èþÓ çܦÌêË$ & O¯ðþçÜÇYMæü…
Ýë…çÜPü–†Mæü…
1985 : M>Èn$Ææÿ…V> gê¡Äæý$ E§éůèþÐèþ¯èþ….
1983 : B{V> Mør
1985 : MóüÐèþÌŒý§óþÐŒþ gê¡Äæý$ E§éůèþÐèþ¯èþ….
1983 : Af…™é Væü$çßýË$
1985 : Ðèþ*¯èþ‹Ü Ðèþ¯èþÅiÐ@þ#Ë A¿æýÄæý*Ææÿ×ýÅ….
1983 : ÐóþÆæÿ$ÌŒý Væü$çßýË$
1987 : çÜ$…§æþÆŠÿº¯Œþ gê¡Äæý$ E§éůèþÐèþ¯èþ….
1983 : ™égŒý Ðèþ$çßýÌŒý
1988, : ¯èþ…§é§óþÒ Ðèþ$ÇÄæý$$ ÐéÎ B‹œ ¸ëÏÐèþÆŠÿÞ
1984 : Ðèþ$àºÍç³#Ææÿ…ÌZ° Ðèþ$…¨ÆéË$
2005 gê¡Äæý$ E§éůèþÐèþ¯éË$.
1984 : Mø×êÆŠÿP çÜ*ÆæÿŧóþÐéËÄæý$….
2012 : ç³ÕaÐèþ$ Mæü¯èþ$Ðèþ$Ë$
1986 : VøÐéÌZ° ^èþÆŠÿaË$, M>¯ñþÓ…r$Ë$
2014 : {VóüsŒý íßýÐèþ*ËÄæý$¯Œþ ´ëÆŠÿP
1986 : 眙óþç³NÆŠÿ íÜ{Mîü
1986 : çßý…ï³ÌZ° MæürtyéË çÜÐ@þ¬§éĶý$… ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° EÐ@þ$Ãyìþ çÜÓÆæÿ*ç³…ÌZ E¯@þ² {ç³ç³…^èþ ÐéÆæÿçÜ™èþÓ çܦ˅.
1986 : QkÆæÿçßZ ÌZ° Ðèþ$…¨ÆéË$ 2016 : M>…^èþ¯èþVæü…V> gê¡Äæý$ E§éůèþÐèþ¯èþ….

18
Äæý$$¯ñþÝ÷P Äñý$$MæüP {ç³…ç³^èþ ÐéÆæÿçÜ™èþÓ gê¼™éÌZ ç³ÕaÐèþ$ (3) Ýë…çÜPü–†Mæü ÐéÆæÿÜç ™èþÓ Üç ̦ êË Üç …Ææÿ„æü×ý, Üç …ÐèþÆæÿ¯® þè …
Mæü¯èþ$Ðèþ$˯@þ$ 2012ÌZ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþyæþ… fÇW…¨. Ýë™éÆé ^óþÜç $¢¯þè ²ç³šyæþ$ Ý린Mæü ³ç{ fË Ðèþ$¯ø¿êÐèþ¯èþË$ §ðþº¾†¯èþMæü$…yé
E…yæþ$rMæü$ ^óþÄæý$ÐèþËíܯèþ ™èþÆæÿ$×Z´ëÄæý*Ë ³ç{ ×êãMæü
^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯èþ$.
(4) Ý린Mæü {ç³f˯èþ$ B {´ëgñýMæü$tÌZ ¿êVæüÝëÓÐèþ$$˯èþ$
^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯èþ$.
(5) Ý린Mæü {ç³fË çÜ…{糧éÄæý$ O¯ðþç³#×êÅËMæü$
{´ù™éÞçßý… C^èþ$a¯@þr$Ð@þ…sìý Ðèþ–†¢ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ËMæü$ {õ³Ææÿ×ý
ËÀ…^éÍ. A…§æþ$MøçÜ… 糧æþ®† {ç³M>Ææÿ… {ç³×êãMæü ^óþÄæý$$r
Ý뫧æþÅÐèþ$Væü$¯èþ$.
3.5 çÜ…º…«¨™èþ Ðèþ–†¢ Ææÿ…V>Ë$:
Mìü…§æþ õ³ÆöP¯èþºyìþ¯èþ Ææÿ…V>ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ^èþrtº§æþ®
OMðüÌêçÜ Ð@þ$…¨Ææÿ…, ÐóþÆæÿ$âŒý °Äæý$Ðèþ*Ë$, ÝëÆæÿÓf±¯èþ «§øÆæÿ×ý$Ë$ °Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$rMæü$ ^èþÇ{™èþ
hÌêÏÌZ° M>‹Ü ï³uæÿ¿æý*Ñ$ ç³ÕaÐèþ$ Mæü¯èþ$Ðèþ$Ë {Ôôý×ìýÌZ¯ôþ E…¨. Äñý$$MæüP gêq¯èþ… ç³Çç³NÆæÿMæü… AÐèþ#™èþ$…¨.
Ýë…çÜPü–†Mæü, O¯ðþçÜÇYMæü ÐéÆæÿçÜ™èþÓ… Äñý$$MæüP °ÆæÿÓçßý×ý A¯èþ$¯èþ¨ 1. ÐèþçÜ$¢ {糧æþÆæÿدèþ Ô>ËË$, {Ðé™èþç³{™éË ¿ê…yéV>ÆéË$.
Eç³Äñý*h™èþ ^èþÇ{™èþ Äñý$$MæüP JMæü Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ ¿êVæü…. D 2. ^éÇ{™èþMæü çܦÌêË çÜ…Ææÿ„æü×ý, çÜ…ÐèþÆæÿ®¯èþ….
ÐéÆæÿçÜ™èþÓ çÜ…Ææÿ„æü×ý, çÜ…ÐèþÆæÿ®¯èþ ^óþÄæý$$ ç³° A«¨Mæü Ô>™èþ… 3. ç³ÆæÿÅr¯èþ, B†£æþÅ….
¿êÆæÿ™èþ {糿æý$™èþÓ… Äñý$$MæüP ç³#ÆéÐèþçÜ$¢ Ô>Q, ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° 4. Ðèþ$¯øÆæÿ…f¯èþ…, {ç³ÝëÆæÿ Ðèþ*«§æþÅÐèþ*Ë$
{糆 ÆéçÙ‰ {糿æý$™èþÓ ç³#ÆéÐèþçÜ$¢ Ô>QË$ ^óþçÜ$¢…sêÆÿ$$. C¯ŒþrMŠü
A¯èþ$ (C…yìþÄæý$¯Œþ ¯ôþçÙ¯èþÌŒý {r‹Üt çœÆŠÿ BÆŠÿt A…yŠþ MæüËaÆæÿÌŒý Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë?
òßýÇsôýgŒý) çÜÓ^èþe…§æþ õÜÐé çÜ…çܦ D Ææÿ…Væü…ÌZ 1948 ³ç{ ³ç …^èþ…ÌZ A†
¯èþ$…_ ç³° ^óþçÜ$¢¯èþ²¨. Ýë…çÜPü–†Mæü, O¯ðþçÜÇYMæü ÐéÆæÿçÜ™èþÓ ´{ ë`¯èþÐO þð $¯èþ¨V> ¿êх糺yóþ
çܦÌêË çÜ…Ææÿ„æü×ý Ð@þ$ÇĶý¬ çÜ…ÐèþÆæÿ®¯èþ… Äñý$$MæüP {´ëgñýMæü$tËÌZ ({Müî . ³ç N 6Ðèþ Ôèý™éºª…)
ÐèþÜç $¢³ç{ §æþÆæÿدèþÔ>Ë
A¯ôþMæü ÑçÙÄæý*ËÌZ° °ç³#×ý$Ë ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å…
Ððþ$Ý÷´÷sñýÑ$Äæý*ÌZ° "EÆŠÿ'
AÐèþçÜÆæÿÐæþ˜™èþ$…¨. Òr°²sìýÌZ çܦÌêËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ A¯èþ$ ³ç #Æé™èþ¯èþ ³ç rt×ý…ÌZ
Ýë…çÜPü–†Mæü, ÝëÐèþ*hMæü ÆéfMîüÄæý$ ^èþÇ{™èþ Äñý$$MæüP AÐèþV>çßý¯èþ ™{ þè ÐèþÓM>Ë$ fÆæÿ$ç³#¯èþ³ç #yæþ$
HÆæÿµÆæÿ^óþ ç³° Eç³Äñý*h™èþ ^èþÇ{™èþ §éÓÆé ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯èþ$. ºÄæý$rç³yìþ…¨. D ³ç #ÆéÐèþÜç $¢
ç³#ÆéÐèþçÜ$¢ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë ÐèþÆæÿ~¯èþ ™{ þè ÐèþÓMæü… ¼{ sìýÙ‹ ³ç #ÆéÐèþÜç $¢
A…§æþ$Ðèþ˯èþ : ^óþÄæý$$ Ðèþ$sìýt ÐésìýMæü Ô>çÜЈ þó ™èþ¢ Üç ÆŠÿ ÍÄñý*¯éÆŠÿz Ðèþ#Í
(1) {´ëgñýMæü$t A…™èþÆæÿY™èþ ÐéÆæÿçÜ™èþÓ çܦ˅ Ðèþ$*Ë A¯èþ$¯èþ™èþyæþ$ 1922 ¯èþ$…_ 1934 D M>Ë ÐèþÅÐèþ¨« ÌZ
çÜÓÆæÿ*´ë°² Ðèþ*Ææÿ$µ ^óþÄæý$Mæü$…yé çÜ…Ææÿ„æü×ý, çÜ…ÐèþÆæÿ®¯èþ… ^óþÔ>yæþ$. §é°° G°V>Îz A¯èþ$ õ³Ææÿ$ VæüË Ððþ$Ý÷´÷sñýÑ$Äæý*
Äñý$$MæüP 糯èþ$Ë$ ^óþÄæý$$r Ý뫧æþÅÐèþ$Væü$¯èþ$. ÆéfMæü$Ðèþ*Ç °ÇÃ…_…¨. BÐðþ$ Üç ÓÄæý$…V> B ÐèþÜç $¢
(2) Ý린Mæü çÜÐèþ*f °ÆéÃ×ý…, Ðèþ*¯èþíÜMæü™èþ Ðésìý ³ç{ §æþÆæÿدèþÔ>Ë °ÆéÓçßýMæü$ÆéË$V> ³ç °^óþÜç $¢…yóþ¨. D ÐèþÜç $¢
Ðèþ$$…§æþ$…yóþ ÐèþÆæÿ¢Ðèþ*¯èþ…ÌZ° ÑÑ«§æþ çÜÐéâæý$å, Ý린Mæü {ç³fË ³ç{ §æþÆæÿدèþÔ>ËÌZ ËÀ…_¯èþ ³ç #Æé™èþ¯èþ ÐèþÜç $¢Ðþè #Ë™ø »êr$ B
ÐèþÜç $¢Ðþè #Ë Væü$Ç…_ Ñç³#Ë…V> ÐèþÇ~…^óþ Ðèþ$sìýÐt ésìýMæüË$
BÔèýËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ çÜÒ$„æü ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯èþ$.
(clay tablets) E…yðþ¯@þ$.
19
Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë? ™ðþË$çÜ$Mø…yìþ.
A«¨M>Ææÿ ç³{™éË ¿ê…yéV>Ææÿ…ÌZ Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ ´ë™èþ
M>W™èþç³# ç³{™éË$, §æþÝë¢ÐóþkË$, ´ë™èþ ^èþ˯èþ_{™éË$
Ððþ$$§æþËVæü$¯èþÑ ¿æý{§æþç³Ææÿ^èþºyæþ™éÆÿ$$.
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý gê¡Äæý$ A«¨M>Ææÿ ç³{™éË ¿ê…yéV>Ææÿ…
ÉìþÎÏÌZ E…¨. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ {糆 Æé[Úët°Mìü {ç³™óþÅMæü
A«¨M>Ææÿ ç³{™éË ¿ê…yéV>Ææÿ… E…¨.

ÑÕçÙt¿æýÇ™èþ A«¨M>Ææÿ ç³{™èþ ¿ê…yéV>Ææÿ…


ç³#×ñýÌZ "¯ôþçÙ¯èþÌŒý íœÌŒýà AÆðÿ•PÐŒþ' (gê¡Äæý$ íœÌŒýÃ
C…yìþÄæý$¯Œþ Ðèþ$*ÅhÄæý$… & MøÌŒýMæü™é çÜ…{VæüàËÄæý$…) A¯èþ$ çÜ…çܦ Äñý$$MæüP Ðèþ$$QÅ
MøÌŒýMæü™é ÌZ E¯èþ² "C…yìþÄæý$¯Œþ Ðèþ$*ÅhÄæý$…' M>ÆéÅËÄæý$… E¯èþ²¨. ¿êÆæÿ™èþ {糿æý$™èþÓ çÜÐèþ*^éÆæÿ
HíÜÄæý*sìýMŠü Ý÷OòÜsîý ™èþÆæÿç³#¯èþ 1814 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿÐèþ$$ÌZ Ðèþ$ÇÄæý$$ {ç³ÝëÆæÿ Ô>Q Äñý$$MæüP Ðèþ*«§æþÅÐèþ$ Ñ¿êVæü…V>
Ýë¦í³…^èþºyìþ…¨. ¯é£æþ°Äñý$ÌŒý ÐéÍMŠü A¯èþ$ yé°ÔŒý 1964 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ Ýë¦í³…^èþºyìþ…¨. §é° Ððþ¯èþ$Mæü
Ðèþ–„æü Ô>ç܈Ðóþ™èþ¢ §é° çÜ…Ýë¦ç³Mæü$yæþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ððþ$$§æþsìý Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ Ðèþ$*yæþ$ E§óþªÔ>Ë$ E¯é²Æÿ$$.
çÜ…{VæüàËÄæý$ °ÆéÓçßýMæü$yæþ$. CMæüPyæþ CÐèþÓºyìþ¯èþ ÐèþçÜ$¢ ¿êÑ ™èþÆéË MöÆæÿMæü$ §æþ$ÆæÿÏ¿æýOÐðþ$¯èþ ¿êÆæÿ¡Äæý$ ^èþ˯èþ
{糧æþÆæÿدèþÔ>Ë béÄæý*_{™èþ… 1905 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… _{™é˯èþ$ ç³ÇÔZ«¨…^èþ$r, Ðésìý° çÜ…´ë¨…^èþ$r,
¯ésìý¨. Mæüâæý, ç³#ÆéÐèþçÜ$¢ Ô>ç܈…, Ðèþ*¯èþÐèþ Ô>ç܈… A¯èþ$ ^èþ˯èþ _{™éË ÐéÆæÿçÜ™éÓ°² çÜ…Ææÿ„ìü…^èþ$r.
Ðèþ$*yæþ$ Ñ¿êV>Ë$ ÐèþçÜ$¢ {糧æþÆæÿدèþÔ>ËMæü$ VæüËÐèþ#. ^èþ˯èþ _{™éË™ø çÜ…º…«§æþ… E¯èþ² Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ
Ðésìý™ø Ðèþ$$yìþÐèþyìþ E¯èþ² çÜ…Ææÿ„æü×ý, BÑçÙPÆæÿ×ý, A…Ô>˯èþ$ ÐèþÈYMæüÇ…^èþ$r, Ðésìý° Ô>ÔèýÓ™èþÆæÿ*ç³…ÌZ
béÄæý*_{™èþ×ý…, {糧æþÆæÿدèþ °Ðóþ§æþ¯èþ, ¯èþÐèþ$*¯é °ÇÆ, ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÄæý$$r, ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ ^óþÄæý$$r;
Õ„æü×ý, {Væü…£éËÄæý$…, ¿æý{§æþ™èþ A¯èþ$ Ñ¿êV>Ë$ MæüËÐèþ#. ^èþ˯èþ _{™èþ çÜ…çÜPü–† Äñý$$MæüP {ç³ÝëÆæÿ Móü…{§é˯èþ$
Ýë¦í³…^èþ$r.
A…§æþ$ÌZ° ³ç{ † Ææÿ…Væü… Äñý¬MæüP °ÆæÿÓçßý×ý MöÆæÿMæü$
MúÔ¶ýÌêÅ˯@þ$ ´÷…¨¯@þ Ð@þ*¯@þÐ@þ Ð@þ¯@þÆæÿ$Ë AÐ@þÜç Ææÿ… E…r$…¨. D ´ëuæÿ…ÌZ Ðèþ$¯èþ… Ððþ$$§æþr "Eç³Äñý*h™èþ ^èþÇ{™èþ'
E§é: ÐéçÜ$¢ MæüâêÑÔ>Ææÿ§æþ$Ë$, C…f±Ææÿ$Ï, ^èþÇ{™þè M>Ææÿ$Ë$, A¯èþ$ M>ÆæÿÅ„óü{™èþ… {ç³fËÌZ ^èþÇ{™èþMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ {ç³»Z«§æþ¯èþ…
³ç #Æ>Ð@þÜç $¢Ô>ç܈ Ðóþ™èþË¢ $, Ð@þÜç $¢ Üç …“Vüæ àËĶý$ °Æ>ÓçßýMæü$Ë$, GÌê ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯èþ$, Ðèþ$¯èþ Ýë…çÜPü–†Mæü, O¯ðþçÜÇYMæü ÐéÆæÿçÜ™èþÓ
ÝëÐ@þ*hMæü Ô>çÜЈ þó ™èþË¢ $, AÀÌôýRêV>Ææÿ °Æ>ÓçßýMæü$Ë$, ¯éÅĶý$ çÜ…Ææÿ„æü×ý Ð@þ$ÇĶý¬ çÜ…ÐèþÆæÿ®¯èþ… ^óþÄæý$$r Væü$Ç…_
(^èþrt) °ç³#×ý$Ë$, béĶý¶ *_{™þè M>Ææÿ$Ë$ Ððþ¬§æþËVæü$ÐéÆæÿ$. D çÜÐèþ*f…ÌZ gêVæü–† GÌê °ÆéÃ×ý… ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯ø
gê¼™é C…™èþsìý™ø BW´ù§æþ$. ´{ ë`¯@þ Üç ̦ êË$, MæürtyéË$, A…§æþ$MøçÜ… ^èþÇ{™èþ ç³Çgêq¯èþ… Äñý$$MæüP Eç³Äñý*Væü… GÌê
Ð@þÜç $¢Ðþ@ #Ë ^éÇ{™þè Mæü ¯óþ³ç £æþÅ… Væü$Ç…_ °ç³#×ý$Ë…§æþÇMìü ™èþW¯@þ…™èþ ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯ø, §é°Mìü A¯èþ$º…«§æþ…V> Ðèþ–†¢ç³ÆæÿOÐðþ$¯èþ
gêq¯þ@ … E…yæþr… AÐ@þÜç Ææÿ…. Eç³Äñý*h™èþ ^èþÇ{™þè Ææÿ…Væü…ÌZ O¯ðþç³#×êÅË$, ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë Ææÿ…Væü…ÌZ Ðèþ–¨® GÌê ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯ø
´{ ëgñýMæü$tË Ð@þ˯@þ òO³¯@þ õ³ÆöP¯@þºyìþ¯@þ Ææÿ…V>ËÌZ Ð@þ–†¢Müì Ððþ¬§æþË$Væü$ A…Ô>Ë BÌZ^èþ¯èþ, {ç³×êãMæü ^óþõÜ ç³°
Üç …º…«¨…_¯@þ A¯óþMæü AÐ@þM>Ô>Ë$ ´÷…§æþÐ@þ^èþ$a¯@þ$.
20
Eç³Äñý*h™èþ ^èþÇ{™èþÌZ ^óþÄæý$ºyæþ¯èþ$. ^éÇ{™èþMæü, ÝëÆæÿÓf°Mæü ™èþÆéË íßý™èþ… MøçÜ… çÜÇOÄñý$¯èþ ȆÌZ
çܦÌêË$ ÑMæü–™èþÆæÿ*ç³… §éËaMæü*yæþ§æþ° Ðésìý° Æ>»ZÐ@þ# çÜ…Ææÿ„æü×ý çÜ…ÐèþÆæÿ®¯èþ… fÆæÿ$Væü$rMæü$ C¨ AÐèþçÜÆæÿ….

A¿êÅçÜ…

1. (A) CÐèþÓºyìþ¯èþ ³ç{ ™éÅÐ@þ*²Ä¶ý*ËÌZ Üç ÇOÄýñ $¯èþ ³ç{ ™éÅÐèþ*²Äæý*°² 4. Mìü…¨ çÜ…Mæü˵¯é _{™é°² ç³NÇ…^èþ…yìþ.
G¯èþ$²Mö° Mìü…¨ Rêä˯@þ$ ³ç NÇ…^èþ…yìþ.
Ýë…çÜPü–†Mæü ÐéÆæÿçÜ™èþÓ…
(1) {ç³ç³…^èþ…ÌZ° A† {´ë`¯èþOÐðþ$¯èþ ÐèþçÜ$¢ {糧æþÆæÿد@þÔ>Ë
............... A¯èþ$ ç³rt×ý…ÌZ {™èþÐèþÓM>Ë$
fÆæÿ$ç³#™èþ$¯èþ²ç³šyæþ$ ºÄæý$rç³yìþ…¨.
(A) ÉìþÎÏ (º) çßýÆæÿ´ëµ Ðèþ$*Ææÿ¢ AÐèþ$*Ææÿ¢
(Mæü) EÆŠÿ (yæþ) MøÌŒýMæü™é
(2) ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý gê¡Äæý$ A«¨M>Ææÿ ç³{™éË ¿ê…yéV>Ææÿ…
............ ÌZ E¯èþ²¨.
(A) ÉìþÎÏ (º) MøÌŒýMæü™é
(Mæü) Ðèþ$$…ºÆÿ$$ (yæþ) ^ðþ¯ñþ•² 5. Mìü…¨ ÐéM>Å˯èþ$ çÜÇOÄñý$¯èþ M>Ææÿ×êË™ø çܵïÙtMæüÇ…^èþ…yìþ.
(º) Mìü…¨ Ðé°ÌZ ™èþ糚 f™èþ¯èþ$ çÜÇ^óþíÜ Ðèþ$ÆæÿË ÆéÄæý$…yìþ. (1) Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯èþ ^èþÇ{™èþ A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþÄæý$ÐèþËíÜ
(1) Mæü$sìýÄæý$rtÐŒþ$ & MóüÆæÿâæýÌZ° çÜ…çÜPü–™èþ ¯érÅ çÜ…{糧éÄæý$…. ÐèþçÜ$¢…¨.
(2) ÆæÿÐèþ$ïŒþ & ç³ÕaÐèþ$ º…V>ÌŒýÌZ° ¯èþ–™èþÅ…. (2) ³ç{ ³ç …^èþ ÐéÆæÿÜç ™èþÓ ßç Z§éMæü$ ´ë{™þè ÐO þð $¯èþ Üç ̦ êË$,
(3) ÆéÐŒþ$ÎË & E™èþ¢Ææÿ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° {糧æþÆæÿدèþ. Üç …{³ç §éÄæý*Ë gê¼™é Ķý¬¯ðþÝ÷P §éÓÆ> ³ç{ Mæüsìý…^èþºyæþ$™èþ$…¨.
(4) M>Ìñý¾ÍÄæý* & ÆéfÝ릯þŒ gê¯èþ³ç §æþ Üç …X™èþ…, gê¯@þ³ç §æþ ¯@þ–™èþÅ…. 6. Mìü…¨ {ç³Ôèý²ËMæü$ çÜÑçÜ¢Ææÿ…V> çÜÐèþ*«§é¯éË$ ÆéÄæý$…yìþ.
2. Mìü…¨ ¿êÐèþ¯èþ˯èþ$ çܵçÙt… ^óþÄæý$…yìþ. (1) Mìü…¨ ÑçÙÄæý*Ë ç³ÇÔZ«§æþ¯èþÌZ ^èþÇ{™èþ ç³ÇÔZ«§æþ¯é 糧æþ®†
(1) Eç³Äñý*h™èþ ^èþÇ{™èþ GÌê Eç³Ä¶ý¬Mæü¢Ð@þ$Væü$¯ø çܵçÙt… ^óþÄæý$…yìþ.
(2) A«¨M>Ææÿ ç³{™éË ¿ê…yéV>Ææÿ… (A) Ñgêq¯èþÔ>ç܈… (º) MæüâæýË$ (Mæü) °ÆæÿÓçßý×êÔ>ç܈…
(2) Eç³Äñý*h™èþ ^èþÇ{™èþMæü$ ÐèþÆæÿ¢Ðèþ*¯èþM>Ë…™ø Gr$Ðèþ…sìý
3. Mìü…¨ ³ç{ Ôèý²ËMæü$ 25 ¯èþ$…_ 30 ³ç §éËÌZ Üç Ðèþ*«§é¯éË$ ÆéÄæý$…yìþ.
Aѯé¿êÐèþ çÜ…º…«§æþ… E…r$…¨?
(1) "{³ç fË MöÆæÿMæü$ ^èþÇ{™þè ' A¯èþ$ ¿êÐèþ¯èþ¯èþ$ Üç µçÙ…t ^óþÄæý$…yìþ.
(3) ^èþÇ{™èþ B«§éÆéË çÜ…Ææÿ„æü×ý fÆæÿ$Væü$rOMðü Mæü°çÙx…V> 10
(2) ^éÇ{™èþMæü ÐéÆæÿçÜ™èþÓ çܦÌêË çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ Äæý$$¯ñþÝùP
E´ëÄæý*˯èþ$ ^èþ*_…^èþ…yìþ.
H ç³° ^óþíÜ…¨?
(4) O¯ðþçÜÇYMæü, Ýë…çÜPü–†Mæü ÐéÆæÿçÜ™éÓ°² çÜ…Ææÿ„ìü…^óþ {´ëgñýMæü$t
(3) Ýë…çÜPü–†Mæü ÐéÆæÿçÜ™èþÓ çܦÌêË gê¼™éÌZ Ðèþ$àÆéçÙ‰ÌZ°
¯èþ$…_ H ÑçÙÄæý*Ë$ Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™éÆÿ$$?
{´ë…™éË$ HÐø Ððþ¨Mìü ÆéÄæý$…yìþ.
Eç³{MæüÐèþ$…
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý Ðèþ*¯èþ_{™þè ³ç r…ÌZ ÐéÆæÿÜç ™èþÓ Üç ̦ ê˯èþ$ ^èþ*í³…^èþ…yìþ.

21
4. ¿êÆæÿ¡Äæý$ MæüâæýË ^èþÇ{™èþ
4.1 Mæüâæý A¯èþV>¯óþÑ$? gê¯èþ糧æþ MæüâæýË$, AÀgê™èþ MæüâæýË$ : MæüâæýËÌZ "gê¯èþ糧æþ
4.2 ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° §æþ–ÔèýÅ Mæüâê çÜ…{糧éÄæý$… MæüâæýË$', "AÀgê™èþ MæüâæýË$' A¯èþ$ Æðÿ…yæþ$ çÜ…{糧éÄæý*Ë$V>
4.3 ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° ËÍ™èþ/B…WMæü Mæüâê çÜ…{糧éÄæý$… ¿êÑÝë¢Ææÿ$. "gê¯èþ糧æþ Mæüâæý' A¯èþ$¯èþ¨ Æ>†Äæý$$Væü M>Ë… ¯èþ$…_
°Ææÿ…™èþÆæÿ…V> ÐèþçÜ$¢¯èþ² çÜ…{糧éÄæý$…. §é° BÑçÙPÆæÿ×ý {ç³fË
4.4 MæüâæýË$, Eç³Äñý*h™èþ MæüâæýË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ–†¢ AÐèþM>Ôèý…
°™èþÅiÐèþ¯èþ…ÌZ ¿êVæüOÐðþ$ E…r$…¨. A…§æþ$Ð@þËÏ D
4.1 Mæüâæý A¯èþV>¯óþÑ$? çÜ…{糧éĶý$…ÌZ° ¿êÐ@þ{ç³Mæür¯@þ A«¨Mæü ¿êVæü… BÔ¶ý$Ð@þ#V>
™èþ¯èþMæü$ MæüÍW¯èþ A¯èþ$¿æýÐèþ…, §é°¯èþ$…_ ËÀ…_¯èþ gêq¯þè … E…r$…¨. gê¯èþ糧æþ Mæüâê °ÇÆ çÜÐèþ$*çßý…ÌZ° {ç³fË
A§óþÑ«§þæ …V> Ðèþ$¯èþÜç $ÌZ° A¯èþ$¿æý*™èþ$˯èþ$ C™èþÆæÿ$ËMæü$ {ç³™èþÅ„æü ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… §éÓÆ> fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. "AÀgê™èþ Mæüâæý'
^óþÆæÿÐóþÄæý$ÐèþÌñý¯èþ¯óþ ¿êÐèþ¯èþ ³ç{ † ÐèþÅMìü¢ Äñý$$MæüP ÝëÓ¿êÑMæü ³ç{ Ðèþ–†¢. A¯èþ$¯èþ¨ {´ëÐèþ*×ìýMæü °Äæý$Ðèþ*Ë ç³Ç«¨ÌZ º…«¨…糺yìþ
D ÝëÓ¿êÑMæü ³ç{ Ðèþ–†¢ Äñý$$MæüP õ{ ³Ææÿ×ý ¯èþ$…_ G糚Oyþð ™óþ H§óþ° E…r$…¨. §é°° ¯óþÆæÿ$aMö¯èþ$rMæü$ ©ÆæÿƒM>Ë Õ„æü×ý
Ýû…§æþÆæÿÅ¿æýÇ™èþ °Æ>Ã×ý… ^óþÄæý$ºyæþ$™èþ$…§ø A糚yæþ$ §é°° AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨.
Mæüâæý A° A…sêÆæÿ$. Mæüâê °ÇÆMìü Ðèþ$*Ë Üç …º…«§þæ … MæüÍW¯èþ MæüâêOÔðýÍ : {糆 MæüâêM>Ææÿ$°Mìü Mæüâê °ÇÆ Äñý$$MæüP Ý÷…™èþ
MæüâêM>Ææÿ$° M>˵°Mæü™èþ, Üç …Ðóþ§æþ¯èþÖË™èþ, ¿êÐèþ¯éÖË™èþ, MúÔèýËÅ… 糧æþ®† A¯èþV> OÔðýÍ E…r$…¨. H§óþ° 糧æþ®† G糚Oyðþ™óþ
A¯èþ$ A…Ô>Ë$ A™èþÅ…™èþ Ðèþ$$QÅOÐþð $¯èþÑV> E…sêÆÿ$$. çÜ…{糧éÄæý$ çÜÓÆæÿ*ç³… §éË$a™èþ$…§ø A糚yæþ$ B 糧æþ®†
§æþ–ÔèýÅ MæüâæýË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ËÍ™èþ MæüâæýË$ : "§æþ–ÔèýÅ MæüâæýË$' ÑÕçÙt MæüâêOÔðýÍV> Væü$Ç¢…糺yæþyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. {糆
Ðèþ$ÇÄæý$$ "ËÍ™èþ MæüâæýË$' A° MæüâæýË$ Ñ¿æýh…糺yæþ™éÆÿ$$. çÜ…çÜP –†ÌZ ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ M>ÌêË$ Ð@þ$ÇĶý¬ {糧óþÔ>Ë™ø
ËÍ™èþ Mæüâæý˯èþ$ B…WMæü MæüâæýË$ A° Mæü*yé A…sêÆæÿ$. §æþ–ÔèýÅ
Ðèþ$$yìþÐèþyìþÄæý$$¯èþ² ÑÕçÙtOÐðþ$¯èþ MæüâêOÔðýË$Ë$ AÀÐèþ–¨®
MæüâæýË ³ç #r$tMüæ ^èþÇ{™þè Mæü$ ³ç NÆæÿÓM>Ë…ÌZ¯óþ fÇW…§æþ° ^èþ*õ³
^ðþ…§æþ$™éÆÿ$$. B MæüâêOÔðýË$Ë$ B«§éÆæÿ…V> B Äæý*
A¯óþMæü MæüâæýË ¯èþÐèþ$*¯éË$ ³ç{ ³ç …^èþÐéÅç³…¢ V> Æ>† Äæý$$Væü… ¯ésìý
Væü$çßýË §éÓÆ> Ë¿æýÅOÐþð $¯èþÑ. çÜ…çÜP –™èþ$ËÌZ° MæüâæýË ^èþÇ{™èþ¯èþ$ A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯èþ$.

Ðèþ$Æ>u> _{™èþOÔðýÍ : MæüâêOÔðýÍ Äñý$$MæüP E§éçßýÆæÿ×ýV> Ðèþ$Æ>u> _{™èþOÔðýÍ°


ç³ÇVæü×ýÌZ°Mìü ¡çÜ$MøÐèþ^èþ$a¯èþ$. Ý뫧éÆæÿ×ý…V> {MîüçÜ$¢ÔèýMæü… 糨õßýyæþÐèþ Ôèý™éºª
E™èþ¢Æ>Ææÿ®…ÌZ Ðèþ$Æ>u> _{™èþOÔðýÍ AÀÐèþ–¨® ^ðþ…§æþ$r {´ëÆæÿ…À…_…¨. D OÔðýÍÌZ°
_{™éË$ Ææÿ…Væü$Ë™ø Mæü*yìþ¯èþÑOÄñý$ AÑ Mæü$yæþÅ _{™éË$, çßýçÜ¢ÌôýQ¯èþ…ÌZ°
Ëçœ$$_{™éË çÜÓÆæÿ*ç³…ÌZ¯èþ$¯èþ²Ñ. ÐéÆÿ$*, Ððþ$׊ýÐèþÎ, Ýë™éÆ> Ðèþ…sìý
{糧óþÔ>ËÌZ° ´ë™èþ ÐéyæþËÌZ Ðèþ$Æ>u> _{™èþOÔðýÍÌZ° Mö°² Mæü$yæþÅ _{™éË$
^èþ*^èþ$rMæü$ ËÀÝë¢Æÿ$$. Ðèþ$Æ>u> _{™èþOÔðýÍOò³ Æ>fç³#{™èþ$Ë _{™èþOÔðýÍ, Äæý$$Æøí³Äæý$¯Œþ
_{™èþOÔðýÍ Äñý$$MæüP {糿êÐèþ… ç³yìþ¯èþr$Ï Mæü°í³çÜ$¢…¨.
H§óþ° ÑÕçÙt _{™èþOÔðýÍ H M>Ë…ÌZ AÀÐèþ–¨®^ðþ…¨Äæý$$…r$…§ø B M>Ë…
ÌZ° iÐèþ¯èþ Ñ«§é¯èþ…, Ðèþç܈«§éÆæÿ×ý, B^éÆæÿÐèþÅÐèþàÆ>Ë$ Ððþ$$§æþËVæü$ A…Ô>Ë
A«§æþÅÄæý$¯èþ… B OÔðýÍÌZ° _{™éË B«§éÆæÿ…V> ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯èþ$.
22
4.2 ¿êÆæÿ¡Äæý$ §æþ–ÔèýÅMæüâê çÜ…{糧éÄæý$… gê¯èþ糧æþ MæüâæýË çÜ…{糧éÄæý$… Væü$çßý_{™éË
§æþ–ÔèýÅMæüâæýËÌZ _{™èþMæüâæý, çÜ…{糧éÄæý$…™ø VæüË çÜ…º…«§æþ… ™ðþË$ç³#¯èþ¨V> E…r$…¨.
Õ˵MæüâæýË$ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ C…sìýÌZ ò³ãå M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$…ÌZ, ç³…yæþ$VæüË$ ç³»ê¾ËÌZ
E…sêÆÿ$$.
_{™èþMæüâæý : _{™èþMæüâæý Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë?
¨ÓÑ$¡Äæý$OÐðþ$¯èþ¨. E§é: {ç³Mæü–†
_{™èþ…, ÐèþçÜ$¢ _{™èþ…, ÐèþÅMìü¢ _{™èþ…,
ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë ÆóÿRê_{™éË$
Mæü$yæþÅ _{™èþ… : »Z«¨çÜ™èþÓ Ððþ$$§æþËVæü$ _{™éË$ _{†…^èþ
糧æþôë×ìý ºyæþ™éÆÿ$$. A…§æþ$MøçÜ…
ÕÌêQ…yæþ…, Vøyæþ, M>W™èþ…, ¯èþ*Ë$ ÌôýMæü ç³r$t Ðèþç܈ çœËMæü…,
Ðèþ$sìýt ´ë{™èþË$ Ðèþ…sìý Ðèþ*«§æþÅÐèþ*Ë$ Eç³Äñý*W…糺yæþ$¯èþ$.
E§é: Af…™é Væü$çßýËÌZ° »Z«¨çÜ™èþÓ ç³§æþôë×ìý Äñý$$MæüP
Mæü$yæþÅ _{™èþ…. Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ° ÐéÈÏ _{™èþ çÜ…{糧éÄæý$…, í³…Væü$âŒý
ÌôýMæü _{™èþMæü¥ çÜ…{糧éÄæý$… A¯èþ$¯èþÑ Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ
gê¯èþ糧æþ MæüâêOÔðýÍ : Æ>† Äæý$$Væü… M>Ë…ÌZ° Væü$çßý
E§éçßýÆæÿ×ýË$. ÐéÈÏ _{™èþMæüâæý {ç³íܧæþ® ´÷…§æþ$rMæü$ u>×ñý
_{™éË$ A¯óþMæü §óþÔ>ËÌZ Mæü°í³Ýë¢Æÿ$$.
hÌêÏÌZ° hÐéÅ ÝùÐèþ*Å Ðèþ$Ôðý Äñý$$MæüP ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… ^éÌê
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒý, E™èþ¢Ææÿ {糧óþÔŒý, ¼àÆŠÿ, ò³§æþª Äñý$™èþ$¢¯èþ E¯èþ²¨. A™èþ°Mìü ™èþ¯èþ Äñý$$MæüP ÐéÈÏ _{™éË
E™èþ¢Æ>Q…yŠþ, MæüÆ>~rMæü, B…{«§æþ{糧óþÔŒý, ™ðþË…V>×ý Æ>Ú‰ëËÌZ MöÆæÿMæü$ ¿êÆæÿ¡Äæý$, {ç³ç³…^èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ A¯óþMæü ºçßý$Ðèþ$™èþ$Ë$
Væü$çßý _{™éË$ E¯èþ² çܦÌêË$ E¯é²Æÿ$$. Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒýÌZ° ËÀ…^éÆÿ$$. 2011ÌZ A™èþ°Mìü 糧æþÃ} ç³#ÆæÿÝëPÆæÿ…
Á…»ñýsêPÌZ° Væü$çßý _{™éË$ {ç³íܨ® ^ðþ…¨¯èþÑ. Á…»ñýsêP ËÀ…_…¨.
{ç³ç³…^èþ Ýë…çÜP –†Mæü ÐéÆæÿçÜ™èþÓ çܦÌêËÌZ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ…¨.
Væü–çßý_{™éËÌZ Ðèþ*¯èþÐéMæü–™èþ$Ë$, f…™èþ$Ðèþ#Ë$, Mö°² ©°° ™ðþË$çÜ$Mø…yìþ.
ÆóÿRêVæü×ìý™èþ BM>Æ>Ë$ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ E…sêÆÿ$$. ç³#Æ>™èþ¯èþ
Æ>† Äæý$$Væü… ¯èþ$…_ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$… {´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Væü$M>Ë… ÐèþÆæÿMæü$
D _{™éË OÔðýÍ, Ðésìý ÑçÙÄæý*ËÌZ Ðèþ*Ææÿ$µË$ fÆæÿ$Væü$™èþ*
ÐèþçÜ$¢¯èþ²r$Ï Mæü°í³çÜ$¢…¨. _{™éËÌZ {Mö™èþ¢ f…™èþ$Ðèþ#Ë$, Ððþ$$MæüPË$
^óþÆæÿaºyìþ¯èþr$Ï Mæü°í³çÜ$¢…¨. A§óþÑ«§æþ…V> Ðèþ*¯èþÐéMæü–™èþ$Ë
_{†…^óþ 糧æþ®†ÌZ, Eç³Äñý*W…_¯èþ Ææÿ…Væü$ËÌZ Mæü*yé
¿ôý§æþ… Mæü¯èþºyæþ$™èþ$´ù™èþ$…¨. D _{™éËÌZ ¯èþË$ç³#, GÆæÿ$ç³#,
™ðþË$ç³# Ðèþ…sìý O¯ðþçÜÇYMæü ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë ¯èþ$…_ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíܯèþ M{ îüçÜ$¢ÔèýMæü… 糯ðþ²…yæþÐèþ Ôèý™éºª…ÌZ° ÝùÐóþ$ÔèýÓÆŠÿ A¯èþ$
Ææÿ…Væü$Ë$ Eç³Äñý*W…糺yìþÄæý$$…sêÆÿ$$. B Äææý* M>ÌêËÌZ° ^éâæý$MæüÅ Æ>k Ææÿ_…_¯èþ "Ðèþ*¯èþÝùÌêÏÜ‹ ' ÌôýMæü "AÀËíÙ™éÆæÿ¦
{ç³fË$, ÐéÇ ç³ÇçÜÆ>ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ gêq¯èþ…, O¯ðþçÜÇYMæü _…™éÐèþ$×ìý' A¯èþ$ {Væü…£æþ…ÌZ _{™èþMæü¥ çÜ…{糧éÄæý$ ÐèþÆæÿ~¯èþ
Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë ¯èþ$ç³Äñý*W…^èþ$Mö¯èþ$ Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯@þ… Òsìý ^óþíܯèþr$Ï ™ðþË$çÜ$¢…¨. §é°¯èþ$…_ D çÜ…{糧éÄæý$…
AÀÐèþ–¨® GÌê fÆæÿ$Væü$™èþ*´ùÆÿ$$…§ø D _{™éË §éÓÆ> Äñý$$MæüP {´ë`¯èþ™èþ¯èþ$ Eíßý…^èþÐèþ^èþ$a. ™øË$»ŸÐèþ$ÃË$ ÌôýMæü
Fíßý…^èþÐèþ^èþ$a¯èþ$. _{™éË çÜàÄæý$…™ø Æ>Ðèþ*Äæý$×ý…, Ðèþ$à¿êÆæÿ™èþ…ÌZ°
23
Mæü£æþË$ ^ðþõ³µ çÜ…{糧éÄæý$… A¯èþV> _{™èþMæü¥ §æþMæüP¯Œþ Ëçœ$$ _{™èþ OÔðýÍ
çÜ…{糧éÄæý$…. A¨ Mö…Mæü×ý…ÌZ° Mæü$yéâŒý §æþVæüYÆæÿ VæüË AÀÐèþ–¨® ^ðþ…¨…¨. Ððþ$$çœ$ÌŒý
í³…Væü$ä {V>Ðèþ$…ÌZ° u>MæüÆŠÿ A¯èþ$ B¨ÐéïÜ çÜÐèþ*f ^èþ{MæüÐèþÇ¢ AMæü¾ÆŠÿ ç³Ç´ë˯èþ
{ç³fË$ M>´ëyéÆæÿ$. D çÜ…{糧éÄæý$…ÌZ° _{™éË$ M>Ë…ÌZ ç³ÇØÄæý$¯Œþ Ðèþ$ÇÄæý$$
¿êÆæÿ¡Äæý$ _{™èþM>Ææÿ$Ë OÔðýÍ
M>W™èþ…Oò³ XíÜ O¯ðþçÜÇYMæü Ææÿ…Væü$Ë™ø ç³#Ë$Ðèþ$ºyìþ
¯èþ$…_ Ððþ$$çœ$ÌŒý Ëçœ$$_{™èþ
E…sêÆÿ$$. JMæü Mæü£æþ MøçÜ… Ý뫧éÆæÿ×ý…V> 30 ¯èþ$…_
OÔðýÍ BÑÆæÿÂÑ…_…¨.
50 _{™é˯èþ$ Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$. ÐóþÆæÿ$ÐóþÆæÿ$ Mæü£æþË$ ^ðþ糚r
MøçÜ… Cr$Ðèþ…sìý _{™é˯èþ$ ™èþÆæÿ™èþÆ>Ë$V> Mö¯èþÝëWçÜ*¢ ´ëÔ>a™èþÅ _{™þè ÔO ýð Í :
ÐèþçÜ$¢¯èþ² ç³#çÜ¢M>Ë$ _{™èþMæü¥ Mæü$r$…»êËÌZ ¼{ sìýÙ‹ Æ>fÅ ³ç Ç´ë˯é
Ððþ$$çœ$ÌŒý OÔðýÍ
çÜ…Ææÿ„ìü…糺yìþ E…sêÆÿ$$. A…™èþÇ…_ ´ù™èþ$¯èþ² D M>Ë…ÌZ ´ëÔ>a™èþÅ _{™þè ÔO ýð Í
çÜ…çÜP –†° ç³#¯èþÆæÿ$ijÐèþ¯èþ… V>Ñ…^óþ {ç³Äæý$™èþ²… {糿¶ý$™èþÓ… ³ç{ ¿êÐèþ… ¿êÆæÿ¡Äæý$ _{™þè ÔO ýð ÍOò³ ³ç yìþ¯èþr$Ï Mæü°í³Üç $¢…¨. ³ç #×ñýÌZ°
Ð@þ$ÇĶý¬ MæüâæýM>Ææÿ$Ë ™èþÆæÿç³#¯èþ ^óþÄæý$ºyæþ$™èþ$…¨. Ôèý°ÐéÆŠÿÐéyæþÌZ Üç ÐéÆÿ$* Ðèþ*«§þæ ÐèþÆ>Ðèþ# õ³Ô>Ó M>Ë…ÌZ
gôýÐŒþ$ÞÐóþÌŒýÞ A¯èþ$ ÝëPsìýÙ‹
VøyæþËOò³ _{™éË$ ÐóþÄæý$$r, ÐéMìüsZÏ Ææÿ…VæüÐèþâæý$åË$ ÐóþÄæý$$r _{™þè M>Ææÿ$° ¯óþ™èþ–™èþÓ…ÌZ JMæü
A§óþÑ«§æþ…V> _{™éË çÜàÄæý$…™ø ç³NÆæÿÓ ^èþÇ{™èþ¯èþ$ ^ðþ糚r MæüâêÔ>Ë Ýë¦³í …^èþºyìþ…¨.
Ðèþ…sìý Ðésìý¯èþ$…_ {´ë…¡Äæý$ gê¯èþ糧æþMæüâæýË çÜ…{糧éÄæý$… A™èþyæþ$ Üç ÐéÆÿ$* Ðèþ*«§þæ ÐèþÆ>Ðèþ#
ÌZ° ÑÑ«§æþ _{™èþ 糧æþ®™èþ$Ë$ AÀÐèþ–¨® ^ðþ…§éÆÿ$$. Ð@þ$ÇĶý¬ ¯é¯é œç yæþ²Ò‹ÜË
AÀgê™èþ _{™þè Mæüâæý : ´{ ë`¯èþ ¿êÆæÿ™èþ ÐéfqÃÄæý$…ÌZ ÑÑ«§þæ _{™éË$ XÔ>yæþ$. ÐóþÌŒýÞ™ø
MæüâæýË Væü$Ç…_¯èþ A°² A…Ô>˯èþ$ BÌZ_…_¯@þr$Ï Mæü°í³Üç $¢…¨. »êr$ ³ç ° ^óþõÜ JMæü Ðèþ$Æ>w
A…§æþ$ÌZ Ððþ$$™èþ…¢ 64 MæüâæýË$ õ³ÆöP¯èþºyézÆÿ$$. A…§æþ$ÌZ _{™þè M>Ææÿ$yæþ$ Væü…V>Æ>…
_{™þè Mæüâæý¯èþ$ "BÌôýQÅ…' ÌôýMæü "BÌôýQŠѧæþÅ' A¯èþ$ õ³Ææÿ$™ø ™é…ºsŒý¯èþ$ CMæüPyæþ ³ç{ ™óþÅMæü…V> çÜÐéÆÿ$* Ðèþ*«§æþÐèþÆ>Ðèþ# Ðèþ$ÇÄæý$$
¯é¯é çœyæþ²Ò‹Ü
õ³ÆöP¯èþºyìþ…¨. BÌôýQŠѧæþÅÌZ "çÙyé…V>Ë$' A¯èþV> BÆæÿ$
Ðèþ$$QÅOÐþð $¯èþ ¿êV>Ë$ E¯é²Æÿ$$. Ðésìý Væü$Ç…_ ´{ ë`¯èþ
¿êÆæÿ¡Äæý$$Ë$ A† Üç *Mæü‡…V> ³ç ÇÖ˯èþ ^óþÔ>Ææÿ$. A…§æþ$ÌZ
Ææÿ*糿ôý§æþ… (ÑÑ«§þæ BM>Æ>Ë$), ³ç{ Ð@þ*×ý… ({´ëÐèþ*×ìýMæü Ææÿ^èþ¯èþ
Ðèþ$ÇÄæý$$ MöË™èþË$), ¿êÐèþ… (¿êÐèþ ³ç{ §æþÆæÿدèþ), ÌêÐèþ×ýÅ
Äñý*f¯èþ (Ýû…§æþÆæÿÅ Üç µÆæÿØ), Ýë§æþ–ÔèýÅ™èþ (ÐéçÜТ é°Mìü §æþVæüÆY ÿæ V>
E…yóþ ÐèþÆæÿ¯~ þè ) Ðèþ$ÇÄæý$$ ÐèþÇ~M>¿æý…VŠü (Ææÿ…Væü$Ë ³ç{ ×êãMæü) CÑ
´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ E¯é²Æÿ$$. ÑÑ«§þæ Ð@þ$™èþ Üç …{³ç §éĶý$Ë BVæüÐèþ$
V{ üæ …£éË$, ³ç #Æ>×êË$, ÐéçÜ$¢ Ô>çÜ…ˆ òO³ VæüË V{ üæ …£éË ¯èþ$…_
Væü…V>Æ>… ™é…ºsŒý ™èþ¯èþ Væü$Ææÿ$Ðèþ# çÜÐóþ$™èþ…V> _{†…_¯@þ ïÜÓÄæý$ _{™èþ….
_{™þè Mæüâæý, Õ˵Mæüâæý Òsìý Væü$Ç…_¯èþ BÌZ^èþ¯èþ §óþÐéËÄæý*Ë
°Æ>Ã×ý Üç …§æþÆæÿÂ…ÌZ ^óþÜí ¯èþr$Ï Mæü°í³Üç $¢…¨. õ³ÆöP¯èþ ÐèþËíÜ E…r$…¨. A™èþyæþ$ ÐóþÆæÿ$âŒý, M>ÆóÿÌÏ Z° Væü$çßýË
çßýçÜ¢ÌôýQ¯èþ…ÌZ° Ëçœ$$_{™éË$ : çßýçÜ¢ÌôýQ¯èþ…ÌZ° Ëçœ$$ _{™éË$ _{†…^éyæþ$. A™èþ° _{™éË$ Mö°² AÐðþ$ÇM>ÌZ°
_{™éËOò³ {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ ç³ÇÛÄæý$¯Œþ OÔðýÍ {糿êÐèþ… E…yðþ¯èþ$. Äñý$ÌŒý ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$…ÌZ E¯èþ² "Äñý$ÌŒý òÜ…rÆŠÿ B‹œ ¼{ sìýÙ‹
§æþ„ìü×ý… ¨Mæü$PVæüË Ðèþ$$íÜÏ… Æ>fÅç³Ç´ëÇ´ë˯èþ {糿êÐèþ… {Mìü…§æþ BÆŠÿ't ÌZ Üç …Ææÿ„ìü…糺yìþ¯èþÑ.
24
_{™èþÐèþçÜ$¢Ðèþ#¯èþ$ çÜÆæÿ*ç³ _{™èþ×ý ^óþÄæý$yæþ… ´ëÔ>a™èþÅ ÌôýMæü A…™èþMæü…sñý GMæü$PÐèþ {´ë`¯èþOÐðþ$¯èþ ¿êÆæÿ¡Äæý$ Õ˵Mæüâê
_{™èþOÔðýÍ Äñý$$MæüP ÑÕçÙt™èþV> ¿êх糺yæþ$™èþ$…¨. Ðèþ$$…ºÆÿ$$ÌZ çÜ…{糧éÄæý*°Mìü Ýë„æü Å…V> °Ë$Ýë¢Æÿ$$. Ðèþ˜ÆæÿÅ ^èþ{MæüÐèþÇ¢
1857 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ Ýë¦í³…^èþºyìþ¯èþ gñý.gñý çÜ*PÌŒý B‹œ BÆŠÿt AÔZMæü$° M>Ë…ÌZ Æ>† çÜ¢…¿êË ¯èþ$…_ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ°
B…yŠþ C…yæþ{ïÜt A¯èþ$ ´ëÔ>a™èþÅ MæüâêOÔðýË$Ë Õ„æü×ý °^ðþayìþ ^ðþMæüPºyìþ¯èþ Æ>† ÕÌêµË °Æ>Ã×ý… ÐéçÜ¢ÐèþÆæÿ*ç³…ÌZ {´ëÆæÿ…
MæüâêÔ>Ë ¯èþ$…_ A¯óþMæü {ÔóýçÙxOÐðþ$¯èþ _{™èþM>Ææÿ$Ë$ õ³Ææÿ$V>…^éÆæÿ$. ¿æýOÐðþ$¯èþ§æþ° ¿êх糺yæþ$™èþ$…¨.
A…§æþ$ÌZ ò³çÜ¢¯Œþi »ZÐèþ$¯Œþi Af…™é Væü$çßýËÌZ° _{™éË Ðèþ$«§þæ Å{³ç §óþÔŒýÌZ°
¯èþÐèþ$*¯é˯èþ$ ™èþÄææý*Ææÿ$ ^óþõÜ ç³° ^óþÔ>yæþ$. Ýë…` Ð@þ§æþª VæüË Üç *¢³ç …
Õ˵Mæüâæý : Õ˵Mæüâæý †{ Ñ$¡Äæý$OÐþð $¯èþ¨. E§é: ³ç{ †Ðèþ$Ë$, ³ç{ £æþÐèþ$…V> AÔZMæü$°
M>Ë…ÌZ °ÇÅ糺yìþ…¨.
Ñ{Vüæ àË$, Mæüâ꿶ýÇ™èþÐO þð $¯èþ ´ë{™þè Ë$,
ÐésìýòO³VæüË §æþ–ÔèýÅ
ÐèþÜç $¢Ðþè #Ë$. ÕÌêµË$ ^ðþMæüPºyæþ™éÆÿ$$ ÕÌêµË AË…MæüÆæÿ×ý
ÌôýMæü °ÇÃ…^èþºyæþ™éÆÿ$$. Ðèþ*{™þè … ™èþÆæÿ$Ðé™èþ
A…§æþ$MøçÜ… Æ>Æÿ$$, ÌZçßý…, Ðèþ$sìýt M>Ë…ÌZ ^óþÄæý$ºyìþ
Eç³Äñý*W…^èþºyæþ$¯èþ$. ÐóþÆæÿ$âŒý »êÆŠÿçßý*™Œþ çÜ*¢ç³… Õ˵… Äæý$$…yæþÐèþ^èþ$a¯èþ°
MO üð ÌêçÜ Væü$çßýË$ AQ…yæþ ¿êх糺yæþ$™èþ$…¨.
ÕÌêQ…yæþ… ¯èþ$…_ ^ðþMæüPºyìþ¯èþ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ Õ˵Mæüâê ÑM>çÜ… ™èþÆæÿ$Ðé™èþ M>Ë…ÌZ fÇW…¨.
AÔZMæü çÜ¢…¿æý… A¨Ó¡Äæý$ Õ˵…. ÝëÆæÿ¯é£ŠþÌZ° §é°Mìü Ýë„æü Å… Ðèþ$¯èþMæü$ ¿êÆæÿßç ý*™ŒþÌZ° Üç *¢³ç …Oò³ VæüË ÕÌêµË
§éÓÆ> ËÀçÜ$¢…¨. »o§æþЮ þè $™èþ ³ç{ ^éÆæÿ… ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý… ºÄæý$r
AÔZMæü$° Üç …¢ ¿æý… Äñý$$MæüP ÖÆæÿ…Û òO³VæüË ¯éË$Væü$ Üí …àË Õ˵… Üç $§æþ*Ææÿ ´{ ë…™éËÌZ ^óþÄæý$ºyìþ…¨. A…§æþ$Ðèþ˯èþ B §óþÔ>ËÌZ
òO³ B«§éÆæÿ³ç yìþ¯èþ _{™þè … ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý gê¡Äæý$ VúÆæÿÐèþ _çßý²…. Üç *¢³ç … °ÇÃ…^óþ Üç …{³ç §éÄæý$… ´{ ëÆæÿ…¿æýÐO þð $¯èþ¨.
gê¯èþ³ç §æþ Õ˵Mæüâê ÔO ýð Í : _{™þè Mæüâæý Ðèþ*¨ÇV>¯óþ Õ˵Mæüâæý C…yø¯óþÙí Äæý*ÌZ° »ZÆøº$§æþ$ÆŠÿ Ðèþ§æþVª üæ Ë Üç *¢³ç … ³ç{ ³ç …^èþ…ÌZ
Mæü*yé Æ>†Äæý$$Væü M>Ë… A…™èþsìý ³ç NÆ>™èþ¯èþÐO þð $¯èþ¨. Æ>† A†ò³§æþª Üç *¢³ç …. A¨ M{ üî Üç $¢Ôýè Mæü… G°Ñ$§æþÐèþ&™öÑ$çæþÐèþ Ôèý™éºª…
BÄæý$$«§éË$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$$r ´{ ëÆæÿ…¿æý… A¯èþ$¯èþ¨ JMæü ÌZ °ÇÅ糺yìþ…¨. M{ üî .Ôèý. 1991 Üç …Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ Äæý$$¯ðþÝùP
ÆæÿMæü…V> Õ˵Mæüâæý Äñý$$MæüP ´{ ëÆæÿ…¿æý… A° ^ðþ³ç µÐèþ^èþ$a¯èþ$. »ZÆøº$§æþ$ÆŠÿ¯èþ$ ³ç{ ³ç …^èþ ÐéÆæÿÜç ™èþÓ Üç ˦ …V> ³ç{ Mæüsìý…_…¨.
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ Ðèþ$™èþ³ç ÆæÿÐO þð $¯èþ Üç …§æþÆ>ÂËÌZ Ðèþ$sìýt ³ç{ †Ðèþ$Ë$ »ZÆøº$§æþ$ÆŠÿ çÜ*¢ç³…
™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÜí Ðésìý° ³ç Nh…^óþ ÌôýMæü Ðé°° BÆ>«¨…^óþ
Üç …{³ç §éÄæý$… ßç ýÆæÿ´ëµ Üç …çÜP –† M>Ë… ¯èþ$…_ E…yðþ¯èþ$.
A¨ Cç³µsìýMìü º…V>ÌŒý, ¼àÆŠÿ, Væü$fÆ>™Œþ, Æ>fÝ릯þŒ
Ðèþ…sìý A¯óþMæü Æ>Ú‰ëËÌZ Ðèþ$¯èþ$VæüyæþÌZ E¯èþ²r$Ï Mæü°í³Üç $¢…¨.
Ðèþ$àÆ>çÙ̉ Z ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþõÜ Væü×ý糆 ³ç{ †Ðèþ$Ë$, VúÈ
Ðèþ$$Q ³ç{ †Ðèþ$Ë$, G§æþ$ªË ³ç Ææÿ$Væü$ ³ç …§ðþ… ´ùÌê E™èþÞÐèþ… ¿êÆæÿ¡Äæý$ Ñ{Væüçßý Ñgêq¯èþ… : AçœY°Ý뢯Œþ, çÜÒ$ç³
MöÆæÿMæü$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$ºyóþ Ðèþ$sìýt G§æþ$ªË$, ³ç NÈÓMæü$Ë {´ë…™èþ…ÌZ {MîüçÜ$¢ ç³NÆæÿÓ… Æðÿ…yæþÐèþ Ôèý™éºª…ÌZ {XMæü$, ç³ÇØÄæý$¯Œþ
Üç …çÜÃÆæÿ×ý… MøçÜ… °Íõ³ MæüÆ{ ÿæ Ðèþ$$Q{³ç †Ðèþ$ Üç …¢ ¿êË$, ÒÆæÿ$Ë {糿êÐèþ… Mæü¯@þºÆæÿ^óþ V>…«§éÆæÿ Õ˵MæüâêOÔðýÍ BÑÆæÿÂÑ…_…¨.
Æ>† Üç …¢ ¿êË$, B©ÐéïÜ C…yæþÌÏ Z° §« é¯èþÅ… °Ë$Ðèþ^óþõÜ Ðèþ$sìýt {Mîü.Ôèý. JMæürÐèþ Ôèý™éºª… ¯èþ$…_ Ðèþ$*yæþÐèþ Ôèý™éºª… A¯èþV>
M>Væü$Ë$ Ððþ$$§æþËVæü$ A…Ô>Ë$ D Õ˵Mæüâæý Äñý$$MæüP gê¯èþ³ç §æþ Mæü$Ô>×ý$Ë M>Ë…ÌZ Ðèþ$£æþ$Ææÿ Õ˵OÔðýÍ E§æþÆÿ$$…_…¨.
Üç …{³ç §éÄæý*°Mìü Ýë„æü Å… AÐèþ#™éÆÿ$$. D OÔðýÍ™ø ¿êÆæÿ¡Äæý$ Ñ{Væüçßý Ñgêq¯èþ… Äñý$$MæüP ç³#¯é¨ ç³yìþ…¨.
AÀgê™èþ Õ˵Mæüâê OÔðýÍ : çßýÆæÿ´ëµ çÜ…çÜP –†ÌZ° §óþÐèþ#° Ñ{Væüà˯èþ$ Eç³Äñý*W…^óþ ¿êÐèþ¯èþ Mæü$Ô>×ý
Ðèþ$${§æþË$, Æ>†, M>…çÜÅ Ñ{VæüàË$ I§æþ$ÐóþË çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$ ¯é×ñýÐèþ$$ËOò³ {ç³£æþÐèþ$…V> ^èþ*^èþ$rMæü$ ËÀçÜ$¢…¨. Væü$ç³¢
25
Ýë{Ðèþ*fÅ M>Ë…ÌZ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ §óþÐéËÄæý$ ÐéçÜ$¢ °Æ>Ã×ý… {´ëÆæÿ…¿æý…
¿êÆæÿ¡Äæý$ Ñ{VæüçßýÑgêq¯èþ… Ý뫧éÆæÿ×ý…V> {MîüçÜ$¢ÔèýMæü… ¯éË$VæüÐèþ Ôèý™éºª…ÌZ Væü$ç³¢ Ýë{Ðèþ*fÅ
Äñý$$MæüP °Äæý$Ðèþ*Ë$ M>Ë…ÌZ fÇW…¨. Væü$ç³#¢ËM>Ë… {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ VæüÆæÿÂVæü$yìþ,
™èþÄæý*ÆæÿÆÿ$$ Õ˵Mæüâæý §é° ºÄæý$r ¯éË$Væü$ çܦ…¿êË$ VæüË ÐèþÆæÿ…yé ÐèþÆæÿMóü
Äñý$$MæüP Ë„æü×ý Ô>ç܈… §óþÐéËÄæý$ çÜÓÆæÿ*ç³… E…yðþ¯èþ$.
°Æ>Ã×ýÐèþ$Æÿ$$…¨ {MîüçÜ$¢ÔèýMæü… G°Ñ$§æþÐèþ Ôèý™éºª… ÐèþÆæÿMæü$ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ°
{MîüçÜ$¢ÔèýMæü… ™öÑ$çæþÐèþ
§óþÐéËÄæý*Ë
Ôèý™éºª… ¯èþ$…_
ÐéçÜ$¢Mæüâ¶ý ç³NÇ¢V>
糧æþÐèþ$*yæþÐèþ Ôèý™éºª
AÀÐèþ–¨®
¯@þrÆ>k M>Ë…ÌZ ^øâæý Æ>kË
^ðþ…¨Äæý$$…yðþ¯@þ°
A«¨ç³™èþÅ… {Mìü…§æþ §æþ„ìü×ý ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ M>…çÜÅÑ{VæüàË$
ÐóþÆæÿ$âŒýÌZ° OMðüÌêçÜ
™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþõÜ Mæüâæý AÀÐèþ–¨® ^ðþ…¨…¨. A…§æþ$ÌZ
ÕÐèþ&´ëÆæÿÓ™èþ$Ë$, ¯èþrÆ>k, ËMîü‡, ÑçÙ$~ Ðèþ…sìý §óþÐèþ™èþË §óþÐéËÄæý$… Äñý$$MæüP
Ñ{VæüàË$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$ºyæþÝëW¯èþÑ. ¿æýÐèþÅOÐðþ$¯èþ °Æ>Ã×ý…
¯éVæüÆŠÿ OÔðýÍ Äñý$$MæüP ÕQÆæÿ… §éÓÆ> çÜçßýf…V>
ÐéçÜ$¢ Ðèþ$ÇÄæý$$ Õ˵Mæüâæý : ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ A¯óþMæü
™ðþÍÄæý$ÐèþçÜ$¢…¨. Ðèþ$«§æþÅÄæý$$Væü M>Ë… ÐèþÆæÿMæü$ ¿êÆæÿ¡Äæý$
Væü$çßýË$ ™öË^èþºyìþ¯èþÑ. Væü$çßý˯èþ$ ™öÍ^óþ çÜ…{糧éÄæý$…
§óþÐéËÄæý*Ë ÐéçÜ$¢ °Æ>Ã×ý… Äñý$$MæüP A¯óþMæü OÔðýË$Ë$ AÀÐèþ–¨®
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ {MîüçÜ$¢ ç³NÆæÿÓ… Ðèþ$*yæþÐèþ Ôèý™éºª…ÌZ
^ðþ…§éÆÿ$$. ÕQÆ>Ë °Æ>Ã×ý ÑÕçÙt™èþË {ç³M>Ææÿ… D 糧æþ®™èþ$Ë$
{´ëÆæÿ…¿æýOÐðþ$¯èþ¨. Ýë…Móü†Mæü §æþ–ÚëtÅ Ððþ¬™èþ¢… Væü$çßýË$ ÐéçÜ$¢
°Ææÿ~Æÿ$$…糺yæþ™éÆÿ$$. A…§æþ$ÌZ E™èþ¢Ææÿ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ "¯éVæüÆŠÿ',
Mæüâ¶ýMæü$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ^ðþMæüPºyìþ¯èþ ÕÌêµËMæü$ HMîüMæü–™èþ E§éçßýÆæÿ×ý. §æþ„ìü×ý ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° "{§éÑyæþ' A¯èþ$ Æðÿ…yæþ$ 糧æþ®™èþ$Ë$
{ç³ÐóþÔèý§éÓÆ>Ë$, ÌZç³Í çÜ¢…¿êË$, Ñ{VæüàË$ Õ˵MæüâæýMæü$ Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþÑV> ¿êх糺yæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. D Æðÿ…yìþ…sìý ¯èþ$…_
E™èþ¢Ðèþ$ _{™èþÌôýQ¯@þ M>ÆæÿÅ…. Vøyæþ Ðèþ$ÇÄæý$$ Oò³Mæü糚 ÒsìýOò³ AÀÐèþ–¨® ^ðþ…¨¯èþ Ñ${ÔèýÐèþ$ OÔðýÍ° "ÐóþçÜÆŠÿ' A° A…sêÆæÿ$.
^óþíܯèþ E™èþ¢Ðèþ$ _{™èþÌôýQ¯@þ M>ÆæÿÅ… Mö°² Væü$çßýËÌZ Cç³µsìýMîü Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒý Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ Mæü°í³…^óþ "¿æý*Ñ$gŒý'
Mö…™èþÐóþ$ÆæÿMæü$ °Í_Äæý$$¯èþ²¨. Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ° Af…™é §óþÐéËÄæý$OÔðýÍ Ðèþ$ÇÄæý$$ "¯éVæüÆŠÿ' §óþÐéËÄæý$ OÔðýÍ Òsìý Ðèþ$«§æþÅ
Ðèþ$ÇÄæý$$ ÐóþÆæÿ$âŒýÌZ° Væü$çßýËMæü$ {MîüçÜ$¢ÔèýMæü… 1983ÌZ {ç³ç³…^èþ °Æ>Ã×ý §æþ–ÚëtÅ ´ùÍMæü Mæü°í³çÜ$¢…¨. ¿æý*Ñ$gŒý OÔðýÍÌZ
ÐéÆæÿçÜ™èþÓ çßZ§é¯èþ$ CÐèþÓyæþ… fÇW…¨. {MæüÐèþ$…V> _¯èþ²¨V> AÐèþ#™èþ*´ùÄôý$ ÕQÆ>Ë ¯èþÐèþ$*¯éË$
Oò³ÐèþÆæÿMæü$ °ÇÃ…^èþºyæþ™éÆÿ$$.

Af…™é Væü$çßýË$ çÜ…QÅ 19 {ç³ÐóþÔèý§éÓÆæÿ… {§éÑyæþ OÔðýÍ Vøç³#Ææÿ…

26
©°° ™ðþË$çÜ$Mø…yìþ. Mæü$™èþ$º$©ª¯Œþ IºMŠü ({Mîü.Ôèý. 糯ðþ²…yæþÐèþ Ôèý™éºª…) M>Ë…ÌZ
Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ 糯ðþ²…yæþ$&糧æþÐèþ$*yæþÐèþ Ôèý™éºª… Mæü$™èþ$»ŒýÑ$¯éÆŠÿ °ÇÃ…^èþ$r {´ëÆæÿ…¿æýOÐðþ$¯èþ¨. A™èþ° ™èþÆæÿ$Ðé™èþ
ÌZ° §óþÐéËÄæý*˯èþ$ õßýÐèþ*yŠþç³…¡ §óþÐéËÄæý*Ë° íÜ…à¯èþ… A«¨íÙt…_¯èþ AË¢Ðèþ$ÔŒý ({Mîü.Ôèý. 糧æþÐèþ$*yæþÐèþ Ôèý™éºª…)
A…sêÆæÿ$. õßýÐèþ*yŠþç³…¡ §óþÐéËĶý*Ë »êçßýÅ Mæü$yæþÅ… ç³Ç´ë˯èþ M>Ë…ÌZ Mæü$™èþ$»ŒýÑ$¯éÆŠÿ °Æ>Ã×ý… ç³NÇ¢
A«¨Mæü…V> ¯@þ„æü{™éM>Ææÿ…ÌZ E…sêÆÿ$$. ¯èþ„æü{™éM>Ææÿç³# AÆÿ$$¯èþ¨. Mæü$™èþ$»ŒýÑ$¯éÆŠÿ {ç³ç³…^èþ…ÌZ A™èþÅ…™èþ G™ðþ•¢¯èþ
§óþÐéËÄæý*Ë °Æ>Ã×ý…ÌZ §óþÐéËÄæý$ »êçßýÅMæü$yæþÅ… Ñ$¯éÆŠÿ. §é° G™èþ$¢ 73 Ò$rÆæÿ$Ï (240 Ayæþ$Væü$Ë$) E…¨.
A¯óþMæü Mø×êËÌZ Ñ¿æýh…糺yæþ$™èþ$…¨. A…§æþ$Ðèþ˯èþ H MæürtyéË çÜÐèþ$$§éÄæý$…ÌZ Mæü$™èþ$»ŒýÑ$¯éÆŠÿ ¿êVæü… E…§ø
B VøyæþË$, ÐésìýOò³¯èþ$¯èþ² ÕÌêµË$ ÐésìýOò³ ÐðþË$Væü$ B Mæü$™èþ$»Œý MæürtyéË çÜÐèþ$$§éÄæý*°² Äæý$$¯ðþÝùP {ç³ç³…^èþ
±yæþË Äñý$$MæüP çÜ$…§æþÆæÿOÐðþ$¯èþ §æþ–ÔèýÅ… Ò„ìü…^èþ$rMæü$ ÐéÆæÿçÜ™èþÓ çܦ˅V> {ç³Mæüsìý…_…¨.
ËÀçÜ$¢…¨. õßýÐèþ*yæþç³…† §óþÐéËÄæý*Ë Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ
ÑÕçÙt™èþ A¯èþV> VøyæþË Æ>âæýåÐèþ$«§æþÅÌZ çÜ$¯èþ²…
Eç³Äñý*W…糺yæþ§æþ$. Æ>âæýå Ðèþ$«§æþÅÌZ¯óþ JMæü§é°MöMæüsìý
ºË…V> íܦÆæÿç³yæþ$¯èþr$Ï ™öË^èþºyìþ¯èþ {§ø×ìý, Mæü$íÜ Æ>âæýå
B«§éÆæÿ…V> Vøyæþ °ÇÃ…^èþºyæþ$¯èþ$. Ðèþ$$…ºÆÿ$$
çÜÒ$ç³…ÌZ° A…ºÆŠÿ¯é£ŠþÌZ A…{»ôýÔ¶ýÓÆŠÿ, ¯éÕMŠü
çÜÒ$ç³…ÌZ° íܯèþ²ÆŠÿÌZ Vø…§óþÔèýÓÆŠÿ, íßý…VøÍ hÌêÏÌZ°
L…yé ¯éVæü¯é£Šþ A¯èþ$¯èþÑ õßýÐèþ*yæþç³…†
§óþÐéËÄæý*ËMæü$ E™èþ¢Ðèþ$ E§éçßýÆæÿ×ýË$. Ðésìý °Æ>Ã×ý…
¯èþ„æü{™éM>Ææÿ ÆæÿM>°Mìü ^ðþ…¨Äæý$$…yðþ¯èþ$. A…™óþM>Mæü$…yé
Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ A¯óþMæü ^ørÏ õßýÐèþ*yæþç³…† §óþÐéËÄæý*Ë$
Ò„ìü…^èþ$rMæü$ ËÀÝë¢Æÿ$$.

Mæü$™èþ$»ŒýÑ$¯éÆŠÿ
Ððþ$$çœ$ÌŒý ^èþ{MæüÐèþÇ¢ Úëfௌþ Äñý$$MæüP »ôýVæü… Ðèþ$$…™égŒý
Ðèþ$çßýÌŒý BÐðþ$ çÜÃÆæÿ×êÆæÿ¦… ™égŒý Ðèþ$çßýÌŒý¯èþ$ °ÇÃ…^éyæþ$.
™égŒýÐèþ$çßýÌŒý A¯èþ$¯èþ¨ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° çÜ$…§æþÆæÿOÐðþ$¯èþ Ðèþ$$íÜÏ…
ÐéçÜ$¢Mæüâê Ýû…§æþÆæÿÅ… Äñý$$MæüP A{VæüVæü×ýÅ E§éçßýÆæÿ×ýV>
Vø…§óþÔèýÓÆŠÿ §óþÐéËÄæý$… & íܯèþ²ÆŠÿ
Ðèþ$«§æþÅÄæý$$Væü M>Ë…¯ésìý ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ Ðèþ$$íÜÏ…
A«¨M>Æ>Ë B{ÔèýÄæý$…ÌZ ç³ÇØÄæý$¯Œþ, Ðèþ$«§æþÅ BíÜÄæý*, AÆæÿ»Œý
Ðèþ$ÇÄæý$$ CÝëÏ…ç³NÆæÿÓ ¿êÆæÿ¡Äæý$ ÐéçÜ$¢OÔðýÍ Äñý$$MæüP A¯óþMæü
糧æþ®™èþ$Ë$ MæüÍíÜ´ùÄæý*Æÿ$$. A…§æþ$¯èþ$…_ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ°
Ðèþ$$íÜÏ… ÐéçÜ$¢ °Æ>Ã×ý… AÀÐèþ–¨® ^ðþ…¨…¨. A¯óþMæü
çÜ$…§æþÆæÿOÐðþ$¯èþ MæürtyéË$ °ÇÃ…^èþºyìþ¯èþÑ. ÉìþÎÏ çÜÒ$ç³…ÌZ
Ððþ$çßýÆúÍÌZ° Mæü$™èþ$»ŒýÑ$¯éÆŠÿ, B{V>ÌZ° ™égŒýÐèþ$çßýÌŒý,
½gêç³NÆŠÿÌZ° VøÌŒýVæü$Ðèþ$Ãr… D MæürtyéË$ Ðèþ$$íÜÏ…
ÐéçÜ$¢Mæüâê OÔðýÍMìü {ç³ç³…^èþ {ç³Rêņ V>…_¯èþ E§éçßýÆæÿ×ýË$. ™égŒýÐèþ$çßýÌŒý
27
¿êх糺yæþ$™èþ$…¨. {ç³ç³…^èþ {ç³íܨ®V>…_¯èþ D Mæürtyé°² A¯èþ$ ¿æýÐèþ¯èþ… D OÔðýÍ Äñý$$MæüP JMæü E™èþ¢Ðèþ$OÐðþ$¯èþ E§éçßýÆæÿ×ý.
{ç³ç³…^èþ ÐéÆæÿçÜ™èþÓ çܦ˅V> Äæý$$¯ðþÝùP {ç³Mæüsìý…_…¨. A¨ Äæý$$¯ðþÝ÷P {ç³Mæüsìý…_¯èþ {ç³ç³…^èþ ÐéÆæÿçÜ™èþÓ çܦÌêË
{MîüçÜ$¢ÔèýMæü… 糨õßýyæþÐèþ Ôèý™éºª…ÌZ °ÇÃ…_¯èþ ½gêç³NÆŠÿ gê¼™éÌZ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ¯@þ¨.
VøÌŒýVæü$Ðèþ$Ãr… A¯èþ$ A™èþÅ…™èþ ¿æýÐèþÅOÐðþ$¯èþ ¿æýÐèþ¯èþ… 4.3 ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° ËÍ™èþ/B…WMæü Mæüâê çÜ…{糧éÄæý$…
Ððþ$$çßýÐèþ$çŠþ A¨ÌŒýÔ>à Äñý$$MæüP çÜÐèþ*«¨. D ¿æýÐèþ¯é°Mìü
VøÌŒýVæü$Ðèþ$Ãr… A¯óþ õ³Ææÿ$ GÌê Ð@þ_a…§æþ…sôý B Væü$Ðèþ$Ãr… gê¯èþ糧æþMæüâê çÜ…{糧éĶý$… : ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° {糆
ÌZç³Í ç³Ç«¨ {ç³MæüP¯èþ Væü$…{yæþ° ArMæü E¯èþ²¨. D ArMæüÌZ {´ë…™èþ…ÌZ OÐðþѧæþÅ¿æýÇ™èþOÐðþ$¯èþ gê¯èþ糧æþ X™éË$, gê¯èþ糧æþ
°Ëºyìþ Væü$çÜVæü$çÜ Ìêyìþ¯èþ¯èþ$ B Ôèýºª… A…™èþr Ñ°í³çÜ$¢…¨. Ðé§éÅË$, gê¯èþ糧æþ ¯èþ–™éÅË$, gê¯èþ糧æþ ¯érÅ
VæüsìýtV> ^èþç³µr$Ï {Ððþ*W…_¯èþ¯èþ$ Ðésìý {糆«§æþÓ° ^éÌêÝëÆæÿ$Ï çÜ…{糧éÄæý*Ë$ E¯é²Æÿ$$. Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ Mæü*yé gê¯èþ糧æþ
Ðèþ*Ææÿ${Ððþ*Væü$¯èþ$. MæüâæýË A¯óþMæü çÜ…{糧éÄæý*Ë$ Ðèþ$¯èþ$VæüyæþÌZ E¯é²Æÿ$$.
D gê¯èþ糧æþ MæüâæýË$ Ðèþ$™èþ E™èþÞÐéË$, ÝëÐèþ*hMæü iÐèþ¯èþ…
Äñý$$MæüP AÑ¿êfÅ ¿êV>Ë$V> AÀÐèþ–¨® ^ðþ…§éÆÿ$$. Møä
¯èþ–™èþÅ…, ™éÆ>µ ¯èþ–™èþÅ…, Mö…Mæü×ý…ÌZ° §æþÔ>Ðèþ™éÆæÿ…,
´÷ÐéyéË$, MîüÆæÿ¢¯èþË$, gêVæüÆŠÿ&Vø…«§æþâŒý A¯èþ$¯èþÑ ÐésìýÌZ
Mö°² Ðèþ$$QÅ E§éçßýÆæÿ×ýË$.
AÀgê™èþ Mæüâê çÜ…{糧éĶý$… : ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ>°Mìü gê¯èþ糧æþ
MæüâæýË Ðèþ*¨ÇV>¯óþ AÀgê™èþ MæüâæýË A™èþÅ…™èþ çÜÐèþ$–§æþ®OÐðþ$¯èþ
ÐéÆæÿçÜ™èþÓ… ËÀ…_…¨. ¿æýÆæÿ™èþÐèþ$$° Ææÿ_…_¯èþ "¯érÅÔ>ç܈…'
A¯èþ$¯èþ¨ V>¯èþ…, Ðé§æþÅ…, ¯èþ–™èþÅ…, ¯érÅ… A¯@þ$ MæüâæýË
Væü$Ç…_ çÜÑçÜ¢Ææÿ…V> ^èþÇa…^óþ A† {´ë`¯èþ {Væü…£æþ…V>
VøÌŒý Væü$Ðèþ$Ãr… ¿êх糺yæþ$™èþ$…¨. Ôèý–…V>Ææÿ…, àçÜÅ…, ½¿æý™èþÞ…, Æú{§æþ…,
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ {¼sìý‹Ù A«¨M>Ææÿ… ¯ðþËMö¯@þ² ™èþÆæÿ$Ðé™èþ MæüÆæÿ$×ý, ÒÆæÿ™èþÓ…, ¿æýÄææý*¯èþMæü…, A§æþ$™èþ…, Ô>…™èþ… A¯èþ$
JMæü {Mö™èþ¢ ÐéçÜ$¢OÔðýÍ ç³#r$tMö_a…¨. §é°° C…yø&Vø¤MŠü ¯èþÐèþÆæÿÝëË$ ¿êÆæÿ¡Äæý$ ËÍ™èþ MæüËË {糧æþÆæÿدèþÌZ
ÐéçÜ$¢OÔðýÍ A° A…sêÆæÿ$. {¼sìý‹Ù M>Ë…ÌZ °ÇÃ…^èþºyìþ¯èþ {´ë«§æþÑ$MæüOÐðþ$¯èþÑV> ¿êх糺yìþ¯èþÑ.
^èþÆŠÿaË$, {糿æý$™èþÓ M>Æ>ÅËÄæý*Ë$, ò³§æþª 糧髨M>Ææÿ$Ë ¿êÆæÿ¡Äæý$ {ç³fËMæü$ ѧóþÔ>ËÌZ° {ç³f˯èþ$ °Ææÿ…™èþÆæÿ…
°ÐéçÜÝ릯éË$, OÆðÿÌôýÓ õÜtçÙ¯@þÏ Ðèþ…sìý ¿æýÐèþ¯éËÌZ D OÔðýÍ° MæüË$çÜ$Mö¯óþ AÐèþM>Ôèý… MæüË$Y™èþ$…yóþ¨ §é° §éÓÆ> B MæüâæýË
^èþ*yæþ Ð@þ^èþ$a¯@þ$. Ðèþ$$…ºÆÿ$$ bèþ{™èþ糆 ÕÐéi OÆðÿÌôýÓ rÇïèþ‹Ü {糧æþÆæÿدèþÌZ A¯óþMæü «§éÆæÿË$ MæüË$çÜ*¢´ùÄæý*Æÿ$$. A…§æþ$Ðèþ˯èþ
AÑ A™èþÅ«¨Mæü…V> çÜÐèþ$–§æþ®Ðèþ$Ðèþ#™èþ* ´ùÄæý*Æÿ$$. Ô>ï܈Äæý$
V>¯èþ…, Ðé§æþÅ…, ¯èþ–™èþÅ…, Òsìý Äñý$$MæüP ÑÑ«§æþ
OÔðýË$Ë$ B OÔðýË$˯èþ$ M>´ëyóþ Ðèþ…Ô>Ë$ ™èþÄæý*OÆðÿ¯èþÑ.
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ "íßý…§æþ$Ý릱 çÜ…X™èþ…',
"MæüÆ>~rMæü çÜ…X™èþ…' A¯èþ$ Æðÿ…yæþ$ {ç³Ðèþ$$Q Ô>ï܈Äæý$
V>¯èþ Ô>QË$ E¯é²Æÿ$$. A§óþÑ«§æþ…V> Ô>ï܈Äæý$,
Eç³Ô>ï܈Äæý$ A¯èþ$ Æðÿ…yæþ$ Ñ¿êV>Ë$ E¯é²Æÿ$$.
Eç³Ô>ï܈Äæý$ V>¯èþ…ÌZ A¯óþMæü gê¯èþ糧æþ OÔðýË$Ë$
^óþǯèþr$Ï Mæü°í³çÜ$¢…¨.
bèþ{™èþ糆 ÕÐéh Ðèþ$àÆ>k OÆðÿÌôýÓ rÇïèþ‹Ü
28
Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë?

ÌêÐèþ×îý ¯èþ–™èþÅ… & Ðèþ$àÆ>çÙ‰


½gêç³NÆŠÿ çÜ$ÌꢯŒþ Æðÿ…yæþÐèþ C{ºíßý… B¨ÌŒýÔ>çßý Mæü£éMæüã & MóüÆæÿâæý
A¯èþ$¯èþ™èþyæþ$ ç³ÇØÄæý$¯Œþ ¿êçÙÌZ "Mìü™é»Œý&G&¯èþÐèþÆæÿ‹Ü'
A¯èþ$ {Væü…£é°² Æ>Ô>yæþ$. D {Væü…£æþ… çÜ…X™èþ Ô>ç܈…™ø
çÜ…º…«§æþ… MæüÍWÄæý$$…yìþ, V>Äæý$¯é¯èþ$Mæü*Ë X™éË$
VæüË, §æþ–糧æþ V>Äæý$¯èþ 糧æþ®†° Ðèþ$$…§æþ$…^èþ$Mö°
X™é˯èþ$ BËí³…^óþ E™èþ¢Ðèþ$OÐðþ$¯èþ §æþÆ>j VæüË M>ÐèþÅ
{Væü…£æþ… Äñý$$MæüP A¯èþ$¿æý*†° ÆæÿíÜMæü$ËMæü$
A…¨…^èþ$¯èþr$Ðèþ…sìý¨.
D {Væü…£é°² Ðèþ$Æ>w ¿êçÙÌZ yé. AÆæÿ$׊ý
{糿æý$×ñý A¯èþ$¯èþ™èþyæþ$ Mæü*Ææÿ$µ ^óþÔ>yæþ$. D {Væü…£æþ…
Äñý$$MæüP Ðèþ$$Qç³–çÙx…Oò³ ¨Ó糧æþ Äñý$$MæüP A¯èþ$Ðé§æþ…
Mìü…¨ Ñ«§æþ…V> E¯èþ²¨.
""K çÜÆæÿçÜÓ¡Ðèþ*™èþ, ±Ðèþ# fVæü™Œþ gZņÑ, çÜÆæÿÓ ¯èþ$…^óþ M>Mæü$…yé ѧóþÔ>Ë ¯èþ$…_ Mæü*yé A¯óþMæü Ðèþ$…¨
Væü$×ýç܅糯@þ$²Æ>ËÐ@þ#. C{ºíßý…Oò³ ± Mæü–ç³ Äæý$$¯èþ²^ø ÆæÿíÜMæü$Ë$ ÐèþÝë¢Ææÿ$. ç³#×ñýÌZ {糆 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… çÜÐéÆÿ$*
(± BÖÆ>Ó§æþ…™ø) ¯èþÐèþÆæÿçÜ ¿æýÇ™èþ X™éË$ Äæý$$Væü Væü…«§æþÆŠÿÓ A¯èþ$¯èþ™èþ° õ³Ææÿ$¯èþ fÇVóü çÜ…X™èþÐèþ$çßZ™èþÞ… ^éÌê
Äæý$$V>Ë$ iÑ…_ Äæý$$…sêÆÿ$$.'' {ç³íܨ®V>…_…¨.
CsîýÐèþÍ M>Ë…ÌZ ¿êÆæÿ¡Äæý$ çÜ…X™èþ Ææÿ…Væü…ÌZ ÑÕçÙt
E™èþ¢Ææÿ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ Mæü£æþMŠü, Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ ÌêÐèþ×îý,
OÔðýÍ ÌôýMæü ÑÕçÙt Ðèþ…Ô>Ë$ ç³ÇÑ$™èþ$˯èþ$ §ésìý AÀ¯èþÐèþ
JÇÝëÞÌZ° JyìþïÜ, ™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ° ¿æýÆæÿ™èþ¯érÅ…, {ç³Äñý*V>Ë$ ^óþÄæý$$ ¨ÔèýV> BçÜMìü¢ ^èþ*ç³#™èþ$¯@þ²r$Ï Mæü°í³çÜ$¢…¨.
B…{«§æþ{糧óþÔŒýÌZ° Mæü*_ç³Nyìþ, MóüÆæÿâæýÌZ° Mæü£éMæüã, A…§æþ$ÌZ ´ëÔ>a™èþÅ çÜ…X™èþ…, ´ëÔ>a™èþÅ ¯èþ–™èþÅ…, Òsìý°
Ððþ*íßý±Art… A¯èþ$ ¯èþ–™èþÅOÔðýË$Ë {糧æþÆæÿدèþÌZ Ô>ï܈Äæý$ ¿êÆæÿ¡Äæý$ çÜ…X™èþ…™ø çÜÑ$Ãã™èþ… ^óþõÜ {ç³Äæý$™èþ²… Mæü*yé
V>¯èþ…, Ðé§æþÅ…, ¯èþ–™èþÅ… Òsìý Äñý$$MæüP A…§æþOÐðþ$¯èþ MæüËÆÿ$$Mæü Mæü°í³çÜ$¢…¨. D Ñ«§æþ…V> ¯èþ*™èþ¯èþ OÔðýÍ° AÀÐèþ–¨® ç³Ææÿ^óþ
Ò„ìü…^èþ$rMæü$ §öÆæÿ$Mæü$™èþ$…¨. MæüâêM>Ææÿ$ËÌZ E§æþÄæý$ Ôèý…MæüÆŠÿ õ³Ææÿ$ Ðèþ$$QÅ…V> ¡çÜ$MøÐèþËíÜ
çÜÓ™èþ…{™èþ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ Ô>ï܈Äæý$ çÜ…X™èþ…, ¯èþ–™èþÅ… Äæý$$…r$…¨. A™èþyæþ$ ¿êÆæÿ¡Äæý$ Ô>ï܈Äæý$ ¯èþ–™èþÅ…,
ÝëÐèþ*¯èþÅ ÆæÿíÜMæü$Ë ÐèþÆæÿMæü$ ^óþÆ>˯óþ §æþ–íÙt™ø ÑÑ«§æþ Äæý$$Æøï³Äæý$ Ææÿ…VæüçÜ¦Ë ¯èþ–™èþůérÅ çÜ…{糧éÄæý*Ë MæüËÆÿ$$Mæü¯èþ$
{´ë…™éËÌZ çÜ…X™èþ&¯èþ–™èþÅ Ðèþ$çßZ™èþÞÐéË$ °ÆæÿÓíßý… Ý뫨…^éyæþ$. §é°™ø»êr$ A™èþyæþ$ A™èþ° OÔðýÍÌZ gê¯èþ糧æþ
糺yæþ™éÆÿ$$. Ðésìý° BÝëÓ¨…^èþ$rMæü$ MóüÐèþË… ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý… ¯èþ–™èþÅ… Äñý$$MæüP ÑÑ«§æþ OÔðýË$ËMæü$ Mæü*yé Ý릯èþ… Mæü͵…^éyæþ$.
29
¿êÆæÿ¡Äæý$ ËÍ™èþ MæüâæýË {糧æþÆæÿدé Ææÿ…Væü… D Ñ«§æþ…V> Ðèþ$${§æþ×ê Ææÿ…Væü…ÌZ ç³#çÜ¢M>Ë$, °Äæý$™èþM>ÍMæüË$,
ÑçÜ¢ÇçÜ$¢¯èþr$Ï Mæü°í³çÜ$¢…¨. D A…Ôèý… ¿êÆæÿ¡Äæý$ §æþ–ÔèýÅ ÐéÆ>¢ç³{†MæüË Mæü*Ææÿ$µ, AË…MæüÆæÿ×ý, çÜ$ÌôýQ¯èþ…,
MæüâæýË Ææÿ…Væü…ÌZ Mæü*yé °Ææÿ…™èþÆæÿ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. AÀ¯èþ…§æþ¯èþ ç³{†MæüË$, BàÓ¯èþ ç³{†MæüË$, ÐèþÅMìü¢Væü™èþ
ÌôýQ¯èþ ÝëÐèþ*{W, ºçßý$Ð@þ$™èþ$Ë ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$ Ððþ$$§æþËVæü$
4.4 MæüâæýË$, Eç³Äñý*h™èþ MæüâæýË$, Ðèþ–†¢ AÐèþM>Ô>Ë$ A¯óþMæü A…Ô>Ë MöÆæÿMæü$ Eç³Äñý*h™èþ Mæüâê Ææÿ…Væü…ÌZ
MæüâæýË$ : Mæüâê ^èþÇ{™èþ A¯èþ$¯èþ¨ JMæü gêq¯èþ Ô>Q. B Ðóþ$«§éÐ@þ#Ë AÐèþçÜÆæÿ… E…r$…¨.
Ææÿ…Væü…ÌZ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$ Ð@þ$ÇĶý¬ Ð@þ–†¢ AÐèþM>Ô>Ë$ (2) ÐéçÜ$¢Mæüâ¶ý, béÄæý*_{™èþ Ææÿ…V>Ë$ Mæü*yé
ËÀ…^èþÐèþ^èþ$a¯èþ$. Eç³Äñý*h™èþ MæüâæýË {Mìü…§æþMæü$ ÐèþÝë¢Æÿ$$. {ç³çÜ$¢™èþ M>Ë…ÌZ
(1) Mæüâê ^èþÇ{™èþ A¿êÅçÜMæü$Ë$ ç³{†M> Ææÿ…Væü…ÌZ Mæü*yé Væü×ý¯èþÄæý$…{™èþ…Oò³ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþíܯèþ íܦÆæÿ, ^èþ˯èþ _{™éË$,
ç³° ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯èþ$. ¯èþWïÙË$, ÆóÿRê_{™éË$ Eç³Äñý*W…糺yæþ$™èþ$¯é²Æÿ¬. AÑ
(2) MæüâêÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë {MæüÄæý$&Ñ{MæüÄæý*ËMæü$ JMæü çÜÓ™èþ…{™èþ Mæü*yé Eç³Äñý*h™èþ MæüâæýÌZ° ¿êV>Ìôý. B¿æýÆæÿ×êË$, ÑË$OÐðþ¯èþ
{ç³ç³…^èþ… E¯èþ²¨. AMæüPyæþ MæüâêÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë ÑË$Ðèþ¯èþ$ ÌZçßýç³# MæüâêÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$, Ææÿ…Væü$ Ææÿ…Væü$Ë ¯èþWïÙË™ø Mæü*yìþ¯èþ
°Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$rMæü$ B Mæüâê ÐèþçÜ$¢Ðèþ# ¯èþMìüΨ M>§æþ° Ðèþ$sìýt ´ë{™èþË$, Ððþ§æþ$Ææÿ$, õ³Ðèþ$$ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$, Mæüâê¿æýÇ™èþOÐðþ$¯èþ
°Æ>®Ç…^èþ$rMøçÜ… ç³È„ìü…^óþ AÐèþçÜÆæÿ… E…r$…¨. V>k ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$, A…§æþOÐðþ$¯èþ Ðèþ݈ëË$, §æþ$çÜ$¢Ë$ Ððþ$$§æþËVæü$
A…§æþ$MøçÜ… Mæüâê ^èþÇ{™èþ¯èþ$ ÌZ™èþ$V> A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþíܯèþ Ðé° ™èþÄææý*È CÐèþ±² Eç³Äñý*h™èþ Mæüâæý Äñý$$MæüP A™èþÅ…™èþ
°ç³#×ý$Ë AÐèþçÜÆæÿ… E…r$…¨. ÑÝë¢ÆæÿOÐðþ$¯èþ gê¼™é.
(3) Ýë…çÜP –†Mæü ÐéÆæÿçÜ™èþÓ çÜ…Ææÿ„æü×ý, çÜ…ÐèþÆæÿ®¯èþ Oò³¯èþ õ³ÆöP¯èþ² {糆 Ææÿ…Væü…ÌZ º$¨® çÜ…º…«§æþOÐðþ$¯èþ
Ar$˯óþ Ýë…çÜP –†Mæü ç³ÆæÿÅr¯èþ A¯èþ$¯èþÑ C糚yæþ$ {´ë†ç³¨Mæü¯èþ H§óþ° çÜ…Mæü˵¯èþ¯èþ$ Mæü*Ææÿ$µ ^óþíÜ §é°°
¯èþ*™èþ¯èþ…V> AÀÐèþ–¨® ^ðþ…§æþ$™èþ$¯èþ² Ææÿ…V>Ë$. D Ææÿ…V>ËÌZ {ç³™èþÅ„æü…V> ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþõÜ ÐèþÆæÿMæü$ VæüË °Æ>Ã×ý…ÌZ A¯óþMæü
Mæüâæý˯èþ$¯èþ$ ¯óþÆæÿ$aMö¯óþ ÐéÇMìü A¯óþMæü Ðèþ–†¢ ç³ÆæÿOÐðþ$¯èþ §æþÔèýË$ E…sêÆÿ$$. {糆 §æþÔèýÌZ ™èþȹ§æþ$´÷…¨¯èþ, °ç³#×ý™èþ
AÐèþM>Ô>Ë$ A…§æþ$»êr$ÌZ E¯é²Æÿ$$. ÐésìýÌZ ÐèþçÜ$¢ VæüË ÐèþÅMæü$¢Ë Äñý$$MæüP AÐèþçÜÆæÿ… A«¨Mæü {ç³Ð@þ*×ý…ÌZ
{糧æþÆæÿدèþÔ>ËË$, A«¨M>Ææÿ ç³{™éË ¿ê…yéV>Æ>Ë$, E…r$…¨. Mæüâê ÐèþçÜ$¢Ðèþ#˯èþ$ E™èþµ†¢ ^óþçÜ$¢¯èþ²ç³#yæþ$ Ðésìý
{Væü…£éËÄæý*Ë$, çÜÐèþ*^éÆæÿ {ç³ÝëÆæÿ Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯èþ…, °Æ>Ã×ý {ç³{MìüÄæý$Ë$ Mö°² ÑÕçÙt Ýë…çÜP –†Mæü çÜ…{糧éÄæý*Ë™ø
ç³#Æ>ÐèþçÜ$¢ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþË$, ¿êÆæÿ¡Äæý$ ѧæþÅ A¯èþ$¯èþÑ Mö°² Ðèþ$$yìþÐóþÄæý$ºyìþ E…sêÆÿ$$. D Ææÿ…Væü…ÌZ° {ç³{MìüÄæý$Ë {糆
Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ Ææÿ…V>Ë$. §æþÔèý Äñý$$MæüP AÀÐèþ–¨® ^èþÇ{™èþ E…r$…¨. {ç³Õ„æü×ý
Eç³Äñý*h™èþ MæüâæýË$ : §æþ–ÔèýÅ, ËÍ™èþ MæüâæýË Ææÿ…Væü…ÌZ ´ëuæÿÅ{ç³×êãMæüÌZ MæüâêÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë E™éµ§æþMæü {ç³{MìüÄæý$ Äñý$$MæüP
MóüÐèþË… ÆæÿíÜMæü$Ë$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ Mæüâæý Äñý$$MæüP ÆæÿÝëÝëÓ§æþ¯èþ ^óþÄæý*Ë° ´ëÇ{Ô>Ñ$Mæü, Ýë…çÜP –†Mæü çÜ…{糧éÄæý*Ë ^èþÇ{™èþ
Mæüâê °ÇÆ ^óþÄæý$ºyæþ$¯èþ$. A°² Mæüâê Ææÿ…V>ËÌZ° ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ E…r$…¨.
MæüâêM>Ææÿ$ËMæü$ A¨ {´ë£æþÑ$Mæü E§óþªÔèý…V> E…r$…¨. Oò³¯èþ õ³ÆöP¯èþºyìþ¯èþ Ææÿ…V>ËÌZ Ýë…Móü†Mæü, Ðèþ–†¢ç³ÆæÿOÐðþ$¯èþ
A…™óþM>Mæü$…yé Mæüâê™èþÃMæü Ææÿ^èþ¯èþ, {ç³Äñý*f¯é˯@þ$ Ð@þ¬yìþò³sìýt Õ„æü×ý °^èþ$a A¯óþMæü çÜ…çܦË$ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ MæüËÐèþ#.
A¯óþMæü ÆæÿM>Ë Mæüâê °Æ>Ã×êË$ ^óþÄæý$ºyæþ$¯èþ$. B Ñ«§æþ…V> Væü$fÆ>™ŒþÌZ° ¯óþçÙ¯èþÌŒý C°tÞr*ÅsŒý B‹œ yìþOgñý¯Œþ, Açßýçé»ê§Šþ
{ç³Äñý*f¯@þ… A¯èþ$ E§óþªÔ>°² §æþ–íÙtÌZ E…^èþ$Mö° Mæüâê °ÇÆ A¯èþ$¯èþ¨ {ç³ç³…^èþ…ÌZ Ar$Ðèþ…sìý ™èþȹ§æþ$ °^èþ$a¯èþr$Ðèþ…sìý
^óþÄæý$yæþ… A¯èþV> Eç³Äñý*h™èþ Mæüâæý. A{VæüVæü×ýÅ çÜ…çܦËÌZ JMæüsìýV> ¿êх糺yæþ$™èþ$…¨. 2015
(1) ´ëÇ{Ô>Ñ$Mæü, {ç³Mæür¯é Ææÿ…Væü…, A§óþÑ«§æþ…V> Væü–àË… çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ D çÜ…çܦ JMæü B¯ŒþOÌñý¯Œþ ´ëuæÿÅ{ç³×êãMæü
MæüÆæÿ×ý, AË…MæüÆæÿ×ý ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$, Ææÿ…VæüçÜ¦Ë ¯óþç³£æþÅ…, {´ëÆæÿ…À…_…¨.
^èþ˯èþ _{™éË$, §æþ*Ææÿ§æþÇØ°ÌZ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËMæü$ ™èþÆæÿ$Ðé† ´ëuæÿ…ÌZ Ðèþ$¯èþ… {ç³ÝëÆæÿ Ðèþ*«§æþÅÐèþ*Ë$,
AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Äôý$Å Mæüâê §æþÆæÿØMæü™èþÓ…, BÑçÙPÆæÿ×ý Ð@þ$ÇĶý¬ ^èþÇ{™èþ Væü$Ç…_ ™ðþË$çÜ$Mø¯èþ$¯é²Ðèþ$$.

30
A¿êÅçÜ…

1. (A) CÐèþÓºyìþ¯@þ ³ç{ ™éÅÐèþ*²Äæý*ËÌZ Üç ÇOÄýñ $¯èþ ³ç{ ™éÅÐèþ*²Äæý*°² 4. Mìü…¨ ³ç{ Ôèý²ËMæü$ 25 ¯èþ$…yìþ 30 ³ç §éËÌZ Üç Ðèþ*«§é¯éË$ Æ>Äæý$…yìþ.
G¯èþ$²Mö° Mìü…¨ Rêä˯@þ$ ³ç NÇ…^èþ…yìþ. (1) gê¯èþ糧æþ Õ˵Mæüâæý Væü$Ç…_¯èþ ÑÐèþÆ>Ë$ Æ>Äæý$…yìþ.
(1)
_{™èþMæüâæý, Õ˵MæüâæýË$ .................. ÌZ (2) V>…«§éÆæÿ Õ˵MæüâêOÔðýÍ Væü$Ç…_¯èþ ÑÐèþÆ>Ë$ Æ>Äæý$…yìþ.
´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyæþ™éÆÿ$$. 5. Mìü…¨ ç³sìýtMæü¯èþ$ ç³NÇ…^èþ…yìþ.
(A) §æþ–ÔèýÅMæüâæýË$ (º) ËÍ™èþ MæüâæýË$
§óþÐéËÄæý*Ë ¯éVæüÆŠÿ {§éÑyæþ õßýÐèþ*yŠþ³ç …¡
(Mæü) gê¯èþ糧æþ MæüâæýË$ (yæþ) AÀgê™èþMæüâæýË$
ÐéçÜ$¢Mæüâê OÔðýÍ
(2) Ðèþ$£æþ$Ææÿ Õ˵OÔðýÍ ............. M>Ë…ÌZ BÑÆæÿÂÑ…_…¨. ÑÕçÙt™èþË$
(A) Mæü$Ô>×ý$Ë (º) Væü$ç³#¢Ë E§éçßýÆæÿ×ýË$
(Mæü) Æ>çÙ‰Mæü*r$Ë (yæþ) Ðèþ˜Ææÿ$ÅË
6. Mìü…¨ {ç³Ôèý²ËMæü$ Ñç³#Ë…V> çÜÐèþ*«§é¯éË$ Æ>Äæý$…yìþ.
(º) Mìü…¨Ðé°ÌZ ™èþ糚yæþ$ f™èþ¯èþ$ çÜÇ^óþíÜ Ðèþ$ÆæÿË Æ>Äæý$…yìþ. (1) gê¯èþ糧æþ _{™èþ OÔðýÍ Væü$Ç…_ Ñç³#Ë…V> ÑÐèþÆ>Ë$
(1) Mæü$™èþ$»ŒýÑ$¯éÆŠÿ & Ððþ$çßýÆúÎ Æ>Äæý$…yìþ.
(2) VøÌŒýVæü$Ðèþ$Ãr… & ½gêç³NÆŠÿ (2) ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° Ðèþ$$íÜÏ… ÐéçÜ$¢ °Æ>Ã×ý OÔðýÍ ÑÕçÙt™èþ˯èþ$
(3) bèþ{™èþ糆 ÕÐéi OÆðÿÌôýÓ rÇïèþ‹Ü & ÉìþÎÏ E§éçßýÆæÿ×ýË™ø çܵïÙtMæüÇ…^èþ…yìþ.
(4) ™égŒýÐèþ$çßýÌŒý & B{V> (3) Mæüâê Ææÿ…Væü…ÌZ Ðèþ–†¢ç³ÆæÿOÐðþ$¯èþ H AÐèþM>Ô>Ë$
2. Mìü…¨ ¿êÐèþ¯èþ˯èþ$ çܵïÙtMæüÇ…^èþ…yìþ. A…§æþ$»êr$ÌZ E¯é²Äñý* çܵçÙt… ^óþÄæý$…yìþ.
(1) MæüâæýË$ (2) õßýÐèþ*yŠþç³…¡OÔðýÍ (4) ç³#r çÜ…QÅ 23 Oò³VæüË _{™é°² ç³ÇÖÍ…_ Mìü…§æþ
(3) Ðèþ$Æ>u> _{™èþOÔðýÍ A…Ô>Ë B«§éÆæÿ…V> ÐéÈÏ _{™èþMæü Mæüâæý Væü$Ç…_
3. Mìü…¨ ÐéM>Å˯èþ$ çÜÇOÄñý$¯èþ M>Ææÿ×êË™ø çܵïÙtMæüÇ…^èþ…yìþ. çÜÐèþ*^éÆ>°² Æ>Äæý$…yìþ.
(1) Mæüâê ^èþÇ{™èþ¯@þ$ ÌZ™èþ$V> A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþíܯèþ °ç³#×ý$Ë (A) ³ç{ Mæü–† _{¡MæüÆæÿ×ý (º) Ðèþ*¯èþÐèþ BMæü–™èþ$Ë _{¡MæüÆæÿ×ý
AÐèþçÜÆæÿ… E…r$…¨. (Mæü) Ðèþ–™èþ$¢Ë$ (yæþ) C…yæþ$Ï
(2) _{™èþMæü¥ Ðèþ…sìý Mæü¯èþ$Ðèþ$Ææÿ$VæüÄñý$Å Ðèþ*ÆæÿY…ÌZ E¯èþ² Eç³{MæüÐèþ$…
çÜ…{糧éÄæý*°² ç³#¯èþÆæÿ$ijÐèþ¯@þ… ^óþõÜ AÐèþçÜÆæÿ… E¯èþ²¨.
(1) Äæý$$¯ðþÝùP {ç³Mæüsìý…_¯èþ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° {ç³ç³…^èþ ÐéÆæÿçÜ™èþÓ
çܦÌêË Væü$Ç…_ A«¨Mæü ÑÐèþÆ>Ë$ çÜ…{Væüíßý…^èþ…yìþ.
(2) Ðèþ$¯èþ ç³ÇçÜÆ>ËÌZ Ñ{VæüàË$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþÄæý$$ MæüâêM>Ææÿ$Ë
ç³°° ç³ÇÖÍ…^èþ…yìþ Ð@þ$ÇĶý¬ ÐéÇ™ø Ð@þ¬RêÐ@þ¬S
¡çÜ$Mø…yìþ.

31
5. {ç³ÝëÆæÿ Ðèþ*«§æþÅÐèþ*Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ^èþÇ{™èþ

5.1 {ç³ÝëÆæÿ Ðèþ*«§æþÅÐèþ*Ë ç³Ç^èþÄæý$… ç³Çç³NÆæÿMæü ÑçÙÄæý*Ë$ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ, °Æ>®Ç™èþ


5.2 {ç³ÝëÆæÿ Ðèþ*«§æþÅÐèþ*Ë ^èþÇ{™èþ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ {MæüÐèþ$…V> Ðèþ$${¨…_ ç³…í³×îý ^óþÄæý$ºyóþ
5.3 {ç³ÝëÆæÿ Ðèþ*«§æþÅÐèþ*Ë AÐèþçÜÆæÿ… {ç³^èþ$Ææÿ×ý A¯èþV> "ÐéÆ>¢ç³{†Mæü'.
5.4 {ç³ÝëÆæÿ Ðèþ*«§æþÅÐèþ*Ë §éÓÆ> ËÀ…^óþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… Äñý¬MæüP ÐéÆ>¢³ç †{ MæüË$ Ý린Mæü, §óþÔ>…™èþÆæÿ™Y þè , ³ç{ ³ç …^èþ Ýë¦Æÿ$$ ÑÑ«§þæ
ç³ÇÖ˯é™èþÃMæü AÐ@þV>çßý¯@þ ÐéÆæÿË¢ $ A…¨…^óþ ³ç ° ^óþÝë¢Æÿ$$. fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² Üç …çœ$r¯èþ˯èþ$
5.5 çÜ…º…«¨™èþ Ðèþ–†¢ Ææÿ…V>Ë$ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÄæý$$ ÐéÆ>¢³ç †{ MæüË$ A¯@þV> ^éÇ{™þè Mæü §æþÝë¢Ðþó kË$.
ÐéÆ>¢³ç †{ MæüË ³ç NÆæÿÓ Üí †¦ : Dhç³#tÌZ M{ üî Üç $¢ ³ç NÆæÿÓ
BÌZ_…^èþ…yìþ. M>Ë…ÌZ ³ç{ ¿æý$™èþÓ B§óþÔ>˯èþ$ ^ðþMæüPºyìþ¯èþ ÕÌêÔ>çܯèþÐèþ$$
Ððþ$$çœ$Ë$Ë M>Ë…ÌZ ¼àÆŠÿÌZ MæüÆæÿÐèþ# HÆæÿµyìþ¯èþ³ç šyæþ$ ÝëÆæÿÓf°Mæü ³ç{ §óþÔèý…ÌZ E…^óþÐéÆæÿ$. ´{ ë`¯èþ ÆøÐèþ$¯Œþ Ýë{Ðþè *fÅ…
B ÐéÆæÿ¢ ÉìþÎÏMüì GÌê ^óþÇ Äæý$$…yæþÐèþ^èþ$a¯èþ$? §é°Oò³ ÌZ ³ç{ ¿æý$™èþÓ B§óþÔ>˯èþ$ M>W™éËOò³ Ð{ éíÜ Ðésìý° A°²
^èþÆæÿaË$ fÇí³ ÉìþÎÏ ^èþM{ üæ ÐèþÇ¢ H °ÐéÆæÿ×Z´ëÄæý*Ë$ ^óþÜí ´{ ë…™éËÌZ ³ç …^óþÐéÆæÿ$. A…§æþ$ÌZ §óþÔèý…, Æ>f«§é°ÌZ°
E…yæþÐèþ^èþ$a¯èþ$. AÑ ¼àÆæÿ$ÌZ°Mìü ^óþÆæÿ$rMæü$ G…™èþ Üç …çœ$r¯èþË Üç Ðèþ*^éÆæÿ… E…yóþ¨. lÅÍÄæý$‹Ü Üï fÆŠÿ
Üç Ðèþ$Äæý$… ³ç sìýÄt ýæ $$…yæþ Ðèþ^èþ$a¯èþ$? B«¨³ç ™èþÅ… M{ üì …§æþ "AM>tyéÄæý$Æ>²' (yóþÎ BMŠüt & ÆøkÐéÈ
5.1 {ç³ÝëÆæÿ Ðèþ*«§æþÅÐèþ*Ë ç³Ç^èþÄæý$… Üç …çœ$r¯èþË$) õ³Ææÿ$VæüË ÐéÆ>¢³ç †{ MæüË$, ÆøÐŒþ$ÌZ ÝëÆæÿÓf°Mæü
³ç{ §óþÔ>ËÌZ E…^óþÐéÆæÿ$. ³ç{ fË ^ðþ…™èþMæü$ ³ç{ ¿æý$™èþÓ °Ðóþ§æþ¯èþË$
"{ç³ÝëÆæÿ Ðèþ*«§æþÅÐèþ*Ë$' D 糧æþ…ÌZ "{ç³ÝëÆæÿ… Ðèþ$ÇÄæý$$
^óþÆæÿÐóþÄæý$$rMæü$ C¨ JMæü ³ç{ ¿êÐèþÐèþ…™èþÐO þð $¯èþ Ðèþ*Ææÿ…Y V> E…yðþ¯èþ$.
Ðèþ*«§æþÅÐèþ*Ë$' A¯èþ$ Æðÿ…yæþ$ 糧éË$ E¯é²Æÿ$$. {ç³ÝëÆæÿ…
HyæþÐèþ Ôèý™éºª…ÌZ ^O þð ¯éÌZ ³ç{ ¿æý$™èþÓ °Ðóþ§æþ¯èþË$ ÝëÆæÿÓf°Mæü
A¯èþV> §æþ*Æ>°Mìü ^óþÆæÿÐóþÄæý$yæþ…. H§óþ° çÜÐèþ*^éÆæÿ… Ðèþ$¯èþ…
³ç{ §óþÔ>ËÌZ ³ç …_ò³sôýÐt éÆæÿ$. C…Væü…Ï yŠþÌZ Äæý$$§é®Ë$ ÌôýMæü
H§óþ° Ðèþ*«§æþÅÐèþ$… çÜàÄæý$…™ø §æþ*Æ>°Mìü ^óþÆæÿÐóþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯èþ$. Ðèþ$$QÅOÐþð $¯èþ Üç …çœ$r¯èþË ³ç ™{ éË$ A糚yæþ³ç šyæþ$ ³ç …_
ç³NÆæÿÓ M>Ë…ÌZ Æ>kMæü$ H§óþ° ÐéÆæÿ¢ Æ>fÅÐ@þ$…™èþsê ^óþÆæÿ ò³sôýÐt éÆæÿ$. §« þæ ÆæÿÃÔ>ËËÌZ Ñyìþ¨ ^óþõÜ Äæý*{¡Mæü$Ë$, Üç …^éÆæÿ$Ë$
ÐóþÄæý$ÐèþËíÜ Ð@þõÜ¢ A…§æþ$MøçÜ… ^éÌê ÆøkË$ ç³sôýt¨. AMæüPyìþ Ý린Mæü ³ç{ fËMæü$ §æþ*Ææÿ§æþ*Æ>ËÌZ° ÐéÆæÿË¢ $ ÐèþÇ~…_
ç³NÆæÿÓ… {V>Ðèþ${V>Ðèþ*°Mìü §æþ…yøÆ> ÐóþõÜÐéÆæÿ$. JMæü° ¯èþ$…_ ^ðþõ³µÐéÆæÿ$. Æ>kË Äñý$$MæüP ³ç{ †°«§þæ $Ë$ ÐóþÆæÿ$ ÐóþÆæÿ$ ^ørÏ
Æðÿ…yøÐé°Mìü, Æðÿ…yøÐé° ¯èþ$…_ Ðèþ$*yøÐé°Mìü CÌê ÐéÆæÿ¢ E…yóþÐéÆæÿ$. ÐéÆæÿ$ ™égê ÐéÆæÿË¢ $ Æ>f§æþÆ>¾Ææÿ$Mæü$ ³ç …õ³ÐéÆæÿ$.
^óþÇ´ùÄôý$¨.
»ñý…V>ÌŒý VæüÆðÿn$sŒý : ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° Ððþ$$§æþsìý B…VæüÏ
5.2 {ç³ÝëÆæÿ Ðèþ*«§æþÅÐèþ*Ë ^èþÇ{™èþ ÐéÆ>¢³ç †{ Mæü 29 f¯èþÐèþÇ 1780
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ B…VóüÏÄæý$$Ë Æ>Mæü ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ$${§æþ×ýMæüâæý, Æøk ´{ ëÆæÿ…¿æýÐO þð $¯èþ¨. "MæüËMæü™é¢
ÐéÆ>¢ç³{†MæüË$ {´ëÆæÿ…¿æýOÐðþ$¯èþÑ. ÐéÆ>¢ ç³{†MæüË Ðèþ˯èþ Ðèþ$${¨™èþ f¯èþÆæÿÌŒý AyæþÓÆðÿft• ÆŠÿ' ÌôýMæü
ÐéÆæÿ¢Ë$ A°²OÐðþç³#Ë ^óþÆæÿ$rMæü$ ™øyéµr$ fÇW…¨. ÐéÆ>¢ "»ñý…V>ÌŒý VæüÆðÿn$sŒý' A¯èþ$ õ³Ææÿ$™ø
ç³{†Mæü çÜÐèþ*^éÆæÿ Ðèþ$ÇÄæý$$ gêq¯èþ {ç³ÝëÆæÿ Ý뫧æþ¯èþ… AÆÿ$$…¨. Væü$Ç¢…³ç ºyæþ$™èþ$…¨. gôýÐŒþ$Þ
ÐéÆ>¢ç³{†MæüË$ : Ðèþ$$QÅ…V> ÐéÆæÿ¢Ë$, çÜ…´ë§æþMîüÄæý*Ë$, BVæüÜç Ü‹t ßí ýMîü A¯èþ$ ¼{ sìýÙ‹ ÐèþÅMìü¢
{ç³fË AÀ{´ëÄæý*Ë$, {ç³Mæür¯èþË$, B¯èþ…§æþ§éÄæý$Mæü, C™èþÆæÿ gôýÐŒþ$Þ BVæüçÜt‹Ü íßýMîü
§é°° ´{ ëÆæÿ…À…^éyæþ$.

32
§æþÆæÿµ×Šý : "§æþÆæÿµ×Šý' A¯èþ$ ç³{†Mæü 1832 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ… A^èþ$aÐóþÄæý$ºyìþ…¨. Ðèþ$Æ>w ÐéÆ>¢³ç †{ MæüÌZ Ððþ$$§æþsìý _{™þè …
ÌZ Ðèþ$$…ºÆÿ$$ÌZ {´ëÆæÿ…¿æýOÐðþ$¯èþ¨. »êËÔ>í܈ gê…¿ôýMæüÆŠÿ Ðèþ$${¨…_¯èþ MîüÇ¢ gêq¯ø§æþÄŒý$ ³ç †{ MæüMæü$ ^ðþ…§æþ$™èþ$…¨. ѧæþ$Å™Œþ
A¯èþ$¯èþ™èþyæþ$ "§æþÆæÿµ×Šý'Mæü$ çÜ…´ë§æþMæü$yæþ$V> E…yðþ¯èþ$. Üç àÄæý$…™ø ÐéÆæÿË¢ ¯èþ$ ^óþÆæÿÐóþÄæý$$ Äæý$…{™þè … A¯èþV> sñýÍ{V>‹œ
1852 ¯èþ$…_ ´{ ëÆæÿ…¿æýÐO þð $¯èþ§æþ¯óþ Üç Ðèþ*^éÆæÿ… "gêq¯ø§æþÄŒý$'
gê¼™é ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$…yìþ. ¯èþ$…_ ËÀçÜ$¢…¨. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ Ððþ$$§æþsìýÝëÇ ÆO ÿð ÌôýÓ
ÝëÓ™èþ…{™þè Å ³ç NÆæÿÓ M>Ë…ÌZ° Mö…™èþÐèþ$…¨ ³ç{ Ðèþ$$Q ´{ ëÆæÿ…¿æýÐO þð $¯èþ Üç Ðèþ*^éÆæÿ… gêq¯ø§æþÄŒý$ÌZ "^éM>Å Ðèþ$Ýù»ê'
¯óþ™èþË$, ÐéÆæÿ$ ´{ ëÆæÿ…À…_¯èþ ÐéÆ>¢³ç †{ MæüË gê¼™é¯èþ$ ÖÇÛMüæ ÌZ A^èþ$aÐóþÄæý$ºyìþ…¨. 1857 Äñý$$MæüP †Ææÿ$Væü$»êr$
™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$…yìþ. ÐéÆæÿË¢ $ D ÐéÆ>¢³ç †{ MæüÌZ A^èþ$aÐóþÄæý$ºyìþ¯èþÑ.
"§æþÆæÿµ×Šý' çÜ…_MæüËÌZ° ÐéÆ>¢³ç †{ MæüË$ A¯èþ$¯èþÑ Üç Ðèþ*f ³ç{ »Z«§þæ ¯é M>ÆæÿÅ… ^óþÄæý$$
ÐéÆæÿ¢Ë ¯èþ$…_ Ðèþ$¯èþMæü$ Æ>fMîüÄæý$, Ðèþ$$QÅOÐþð $¯èþ Ðèþ*«§þæ ÅÐèþ*Ë$V> E…yðþ¯èþ$. E§é: "C…§æþ*{³ç M>ÔŒý'
BǦMæü, ÝëÐèþ*hMæü, Ýë…çÜP –†Mæü A¯èþ$ ³ç †{ Mæü Ñ™èþ…™èþ$ ÑÐéà˯èþ$ »êVæü$V> ´{ ù™èþÞíßý…_…¨.
^èþÇ{™èþ ËÀçÜ$¢…¨. E§é: ºçßý$f¯èþ Üç Ðèþ*f ³ç{ ^éÆæÿ ³ç †{ Mæü A¯èþV> "©¯èþº…«§þæ $' Ðèþ$à™éÃ
(1) Mæü…ç³± {糿æý$™èþÓ… Äñý$$MæüP gZņÆ>Ðèþ# œç #Ìñý A¯èþ$^èþÆæÿ$yæþ$ Mæü–Úë~Æ>Ðèþ# ¿êÌôýMæüÆŠÿ D ³ç †{ Mæü¯èþ$
´{ ëÆæÿ…À…^éyæþ$. D ³ç †{ Mæü §éÓÆ> Ðèþ$¯èþMæü$ ºçßý$f¯èþ Üç Ðèþ*f…
Ðèþ$*yæþ$ {´ë…™éËÌZ°
»êËÔ>í܈ gê…¿ôýMæüÆŠÿ Äñý$$MæüP Üç Ðèþ$M>ίèþ ³ç ÇíÜ™¦ þè $Ë$ AÐèþVæü™èþÐèþ$Væü$™éÆÿ$$.
fÐèþ*QÆæÿ$aË ç³sìýtMæü. (2) D §óþÔèý…Oò³ ÆæÿÚëÅÐéÆæÿ$ §éyìþ
fÆæÿ$ç³#™éÆæÿ¯óþ ¿æýÄæý$…. (3) ç³rt×ê°² çÜÓ^èþe…V> E…^óþ MæüÑ$sìý ^óþíÜ ^èþ*yæþ…yìþ.
°Äæý*Ðèþ$Mæü…. (4) íßý…§æþ* Ñ™èþ…™èþ$ ç³#¯èþÇÓÐéçßý…
(5) MøÌŒýMæü™éÌZ ¤Äôý$rÆŠÿ {´ëÆæÿ…¿æý…. (6) Æ>gêÆ>Ðèþ$ ™èþÆæÿVæü†ÌZ° ³ç{ † ѧéÅǦ JMæü ÐéÆæÿ¢ ^ö糚¯èþ
Ððþ*çßý¯ŒþÆ>ÄŒý$ C…VæüÏ…yŠþÌZ ^óþíܯèþ ç³°. ©°° ºsìýt B¯ésìý Mæü†¢Ç…ç³#˯èþ$ ™ðþ_a Ðésìý ³ç #çÜM¢ >°² ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$…yìþ.
ç³Çíܦ™èþ$Ë$ ÐðþË$Væü$ÌZMìü Ðèþ^èþ$a¯èþ$.
MóüçÜÇ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ$Æ>u> : ÝëÓ™èþ…{™é°Mìü ç³NÆæÿÓ…
M>Ë…ÌZ° ¿êÆæÿ¡Ä¶ý$ ÐéÆ>¢ç³{†MæüË ^èþÇ{™èþÌZ Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ
Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë?
OÐðþ$Ë$Æ>Æÿ$$° "MóüçÜÇ' Ðèþ$ÇÄæý$$ "Ðèþ$Æ>u>' A¯èþ$ ÐéÆ>¢ç³{†MæüË$
"§æþÆæÿµ×Šý' A¯èþ$ Ððþ$$§æþsìý Ðèþ$Æ>w ³ç †{ Mæü Üç …´ë§æþMæü$°V> ^óþÆæÿ$Mö¯é²Æÿ$$. 1881ÌZ Vø´ëÌŒý Væü×ôýÔŒý BVæüÆŠÿMæüÆŠÿ, »êË
Væü…V>«§æþÆŠÿ †ËMŠü A¯èþ$ÐéÆæÿ$ D ç³{†Mæü˯èþ$ {´ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$.
»êËÔ>í܈ gê…¿ôýMæüÆŠÿ¯èþ$ B§æþÅçÜ…´ë§æþMæü$yæþ° A…sêÆæÿ$.
B ç³{†MæüË §éÓÆ> ¯ésìý çÜÐèþ$M>ίèþ, ÝëÐèþ*hMæü, Æ>fMîüÄæý$
f¯èþÐèþÇ 6 A™èþ° f¯èþè¯èþ…. B Æøk¯èþ$ "´ë{†MóüÄæý$$Ë çÜÐèþ$çÜÅË Væü$r$tÑ´ëµÆæÿ$. §óþÔèý ç³Çíܦ™èþ$Ë$, §óþÔèý¿êçÙËÌZ°
Æøk'V> Ðèþ$àÆ>çÙ̉ Z °ÆæÿÓíßý…^èþºyæþ$^èþ$¯èþ²¨. {Væü…£éË$, ѧóþÔ>ËÌZ° Æ>fMîüÄæý$… ÒsìýMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ
ÑçÙÄæý*˯èþ$ MóüçÜÇ ç³{†Mæü {ÐéÄæý$yæþ… {´ëÆæÿ…À…_…¨.
{糿êMæüÆŠÿ : D ÐéÆ>¢ç³{†Mæü ¿êÐèþ# Ðèþ$àf¯Œþ A¯èþ$¯èþ™èþyæþ$ CÆæÿ$Ðèþ¨ Äñý$$MæürÐèþ Ôèý™éºª…ÌZ ÐèþÆæÿ¢Ðèþ*¯èþ ç³{†MæüË$
{´ëÆæÿ…À…^éyæþ$. A…§æþ$ÌZ {òœ…^Œþ †Ææÿ$Væü$»êr$ ^èþÇ{™èþ {ç³gêÝëÓÐèþ$Å… Äñý$$MæüP ¯éË$VæüÐèþ çÜ¢…¿æý…V> {糫§é¯èþ ´ë{™èþ
({òœ…^Œþ Ñç³ÏÐèþ…), ÌZMæüíßý™èþÐé¨ (Vø´ëÌŒý çßýǧóþÔŒýÐèþ$$RŒý) ´ùíÙçÜ$¢¯é²Æÿ$$.
V>Ç çÜÐèþ*f {ç³»Z«§æþ¯èþMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ "Ôèý™èþç³{™éË$' °Äæý$™èþM>ÍMæüË$ : °Ç®çÙt M>ËÐèþÅÐèþ«¨ÌZ Ñyæþ$§æþËÄôý$Å
Ðèþ$${¨…^èþºyìþ¯èþÑ. Ðèþ$${¨™èþ Ýëíßý™èþÅ… A¯èþV> °Äæý$™èþM>ÍMæü. C…§æþ$ÌZ ÐéÆæÿ,
gêq¯ø§æþÄŒý$ : "gêq¯ø§æþÄŒý$' A¯èþ$ ÐéÆ>¢³ç †{ MæüÌZ 1842ÌZ 糄æü, Ðèþ*íÜMæü, O§ðþÓÐèþ*íÜMæü, [O™ðþÐèþ*íÜMæü, Úë×êÃíÜMæü, ÐéÇÛMæü
BíÜÄæý* Q…yæþ…, 1851ÌZ "Äæý$*Ææÿ³‹ Ðèþ*¯èþ_{™þè ³ç r…' °Ä¶ý$™èþM>ÍMæüË$ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ E…sêÆÿ$$. CÐóþM>Mæü$…yé
33
A°Äæý$™èþM>ÍMæüË$ A¯èþ$¯èþÑ Mæü*yé {ç³^éÆæÿ…ÌZ E…yðþ¯èþ$. °Äæý$™èþM>ÍMæüË$ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyæþ™éÆÿ$$. A…§æþ$ÌZ "^èþÇ{™èþ'
A°Äæý$™èþM>ÍMæüË Ðèþ$${§æþ×ýM>Ë… °ÇªçÙt…V> E…yæþ§æþ$. {糫§é¯èþOÐðþ$¯èþ¨V> E…r$…¨. Ððþ»Œý¯èþ*ÅgŒý ´÷ÆæÿtÌŒýÞ, ÝùçÙÌŒý
Ò$yìþÄæý*, Ððþ»Œý ^é¯ðþÌŒýÞ, Äæý$* r*Å»Œý ÒsìýÌZ B…VæüÏ
Ðèþ$ÇÄæý$$ ¿êÆæÿ¡Äæý$ ¿êçÙË §éÓÆ> ´ëuæÿMæü$ËMøçÜ… ÑçÙÄæý*Ë
^óþíÜ ^èþ*yæþ…yìþ. ÝëÆ>…Ôèý… A…§æþ$»êr$ÌZ E…^èþºyæþ$™èþ$…¨.
B«§æþ$°Mæü M>Ë…ÌZ A¯óþMæü ÐéÆ>¢ç³{†MæüË$ BM>ÔèýÐé×ìý : ÝëÓ™èþ…{™éÅ°Mìü ³ç NÆæÿÓ M>Ë…ÌZ 1924ÌZ
Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯é°² Eç³Äñý*W…_ D&çÜ…_MæüË$ "C…yìþÄæý$¯Œþ »{ êyŠþM>íÜ…t VŠü Mæü…ç³°' (AÄŒý$.¼.ïÜ) A¯@þ$ õ³Ææÿ$¯@þ
{´ëÆæÿ…À…糺yìþ¯èþÑ. ÐésìýMìü ´ëuæÿMæü$Ë §éÓÆ> Ðèþ$…_ ³ç{ †Æøk M>ÆæÿÅ“Müæ Ð@þ*˯@þ$ ³ç{ ÝëÆæÿ…
çܵ…§æþ¯èþ ËÀçÜ$¢…¨. ^óþĶý¬ JMæü òO[³Ðóþr$ ÆóÿyìþÄñý* Móü…{§þæ …
E´ë«§éÅÄæý$$Ë çÜàÄæý$…™ø D&ÐéÆ>¢ç³{†MæüË$ ´{ ëÆæÿ…¿¶ýÐO þð $¯@þ¨. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ¼{ sìýÙ‹
GÌê ^èþ§æþÐéÌZ AÆæÿ¦… ^óþçÜ$Mø…yìþ. ³ç{ ¿æý$™èþÓ… D Mæü…ç³°¯óþ "C…yìþÄæý$¯Œþ
õÜst ýŒ »{ êyŠþM>íÜ…t VŠü Üç ÈÓòÜÜ‹ '
»êËÔ>í܈ gê…¿ôýMæüÆŠÿ A¯èþ$¯èþ™èþyæþ$ Ðèþ$Æ>w ¿êçÙÌZ° (BÄŒý$G‹Ü¼G‹Ü)V> ¯éÐ@þ$MæüÆæÿ×ý…
Ððþ$$§æþsìý Ðèþ*çÜç³{†Mæü "¨VæüªÆæÿدŒþ'¯èþ$ {´ëÆæÿ…À…^éyæþ$. ^óþÜí …¨. 8 l¯Œþ 1936 Æøk¯@þ D Mæü…ç³± õ³Ææÿ$ "BÌŒý
°Äæý$™èþM>ÍMæüË Væü$Ç…_ ^ðþç³µ§æþË_¯èþrÏÆÿ$$™óþ "{ç³Væü†' C…yìþÄæý* ÆóÿyìþÄñý*' (GAÄŒý$BÆŠÿ) V> Ð@þ*Ææÿaºyìþ…¨.
(1929) ÐéÆæÿç³{†Mæü Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ¨. §é° çÜ…´ë§æþMæü$yæþ$ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý… ÝëÓ™èþ…{™þè Å… ´÷…¨¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ AIR
{™èþÅ…ºMŠü Ôèý…MæüÆŠÿ ÔðýgŒýÐèþËPÆŠÿ. A™èþyæþ$ "{ç³Væü†' §éÓÆ> ^èþÇ{™èþ ¿êÆæÿ™èþ ³ç{ ¿æý$™èþÓ… Äñý$$MæüP Üç Ðèþ*^éÆæÿ Ðèþ$ÇÄæý$$ ³ç{ ÝëÆæÿ×ý Ô>QMæü$
Ô>ç܈…, Ðèþ$àÆ>çÙ‰ ^èþÇ{™èþ, ÝëÐèþ*hMæü E§æþÅÐèþ*Ë$ Ððþ$$§æþËVæü$ JMæü ¿êVæüÐèþ$Æÿ$$…¨. ³ç{ ¿æý$™èþÓ M>ÆæÿÅ{Müæ Ðèþ*Ë$, Eç³M{ üæ Ðèþ*Ë
ÑÑ«§æþ ÑçÙÄæý*ËOò³ Ñç³#Ë…V> {ÐéÄæý$yæþ… fÇW…¨. Üç Ðèþ*^éÆ>°² C^óþa A«¨M>ÇMæü Móü…{§þæ …V> ´{ ëÆæÿ…¿æý…ÌZ §é°
Üç ÓÆæÿ*ç³… E…yðþ¯èþ$. ³ç{ RêÅ™èþ MæüÑ ³ç …yìþ™èþ$yæþ$ ¯èþÆóÿ…{§þæ ÔèýÆæÿÃ
B«§æþ$°Mæü M>Ë…ÌZ ¿êÆæÿ¡Äæý$ ^èþÇ{™èþ™ø çÜ…º…«§æþÐèþ$$¯èþ²
Üç *^èþ¯èþ ³ç{ M>Ææÿ… "BM>ÔèýÐé×ìý' A¯èþ$ õ³Ææÿ$ CÐèþÓºyìþ…¨.
A¯óþMæü °Äæý$™èþM>ÍMæüË$ ÐðþË$Ðèþyæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. E§é: Ðèþ$Æ>w BM>ÔèýÐé×ìý ™èþÆæÿ³ç #¯èþ ÑÑ«§þæ Ðèþ$¯øÆæÿ…fMæü, ³ç{ »Z«§é™èþÃMæü, Ýëíßý™èþÅ
¿êçÙÌZ° "¿êÆæÿ¡Äæý$ ^èþÇ{™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ…çÜP –†', Ðèþ$Æ>u>Óyé ÑË$ÐèþË$ MæüÍW¯èþ M>ÆæÿÅ{Müæ Ðèþ*Ë$ ³ç{ ÝëÆæÿ… ^óþÄæý$ºyæþ™éÆÿ$$.
C†à‹Ü ç³ÇçÙ§Šþ ç³{†Mæü' Ððþ$$§æþËVæü$¯èþÑ. A§óþÑ«§þæ …V> ÆO ÿð ™èþ$Ë$, M>ÇÃMæü$Ë$, Äæý$$ÐèþMæü$Ë$, Üï ˈ MöÆæÿMæü$
ÑÔóýÙç M>ÆæÿÅ{Müæ Ðèþ*Ë$ ³ç{ ÝëÆæÿ… ^óþÄæý$ºyæþ™éÆÿ$$. "ÑÑ«§þæ ¿êÆæÿ†'
Mæü¯èþ$Vö…§é… 糧æþ A¯èþ$ ³ç{ gê§æþÆæÿ×ý ´÷…¨¯èþ ÆóÿyìþÄñý* (BM>ÔèýÐé×ìý) õÜÐèþË §éÓÆ>
Oò³ E§éçßýÆæÿ×ýË$ M>Mæü$…yé Ðèþ$àÆ>çÙ‰ Ðèþ$ÇÄæý$$ 24 ¿êçÙË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ 146 Íí³Ìôý° ¿êçÙË™ø M>ÆæÿÅ{Müæ Ðèþ*Ë$
Móü…{§æþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ^èþÇ{™èþ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ™ø Ðèþ$$yìþÐèþyìþ Äæý$$¯èþ² ´{ ëÆæÿ…¿æýÐO þð $¯èþÑ. CsîýÐèþË M>Ë…ÌZ ò[O³Ðóþr$ ÆóÿyìþÄñý* õÜÐèþË$
´{ ëÆæÿ…¿æýÐO þð $¯èþÑ. E§é: ÆóÿyìþÄñý* Ñ$Èa.
çÜ…çܦË$/ÑÔèýÓѧéÅËÄæý*Ë$ Ðèþ$Æ>w, íßý…©, B…VæüÏ
¿êçÙËÌZ °Äæý$™èþM>ÍMæüË$ {ç³^èþ$ÇçÜ$¢¯é²Æÿ¬.
A…™èþÆ>jË çÜàÄæý$…™ø Ðésìý° Mæü¯èþ$Vö¯èþ…yìþ. Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë?
23 kOÌñý 1927 Æøk Ðèþ$$…ºÆÿ$$ ÆóÿyìþÄñý*
Móü…{§æþ… ¯èþ$…_ Ððþ$$§æþsìý "¯èþ*Å‹Ü º$Ìñýsìý¯Œþ'
Ððþ»Œý ´ë{†MóüÄæý$™èþ : A™éÅ«§æþ$°Mæü °Äæý$™èþM>ÍMæüËÌZ {ç³ÝëÆæÿ… ^óþÄæý$ºyìþ…¨. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ MøÌŒýMæü™é ¯èþ$…_
"Ððþ»Œý ´ë{†MóüÄæý$™èþ' ÆæÿMæü…ÌZ {ç³^èþ$Ç™èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯èþ² º…V>Î ÐéÆæÿ¢Ë$ {´ëÆæÿ…¿æýOÐðþ$¯èþÑ.

34
§æþ*Ææÿ§æþÇØ° : 15 BVæüÜç $t 1959 Æøk¯èþ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý ³ç È„ìü…^èþÐèþËíÜ E…r$…¨. A¯@þ¨« M>Ææÿ ÐéÆæÿM¢ üæ $ Üç ${³ç Üí §æþ®
Ððþ$$§æþsìý Æ>çÙ³ç‰ † yé. Æ>gôý…{§þæ ³ç{ Ý맊þ "ÉìþÎÏ §æþ*Ææÿ§æþÇØ° E§éçßýÆæÿ×ý E…¨. Üç Æt ÿŠ ² A¯@þ$ õ³Ææÿ$VæüË fÆæÿïŒþ ÐéÆæÿ³ç †{ MæüÌZ
Móü…{§þæ …' ´{ ëÆæÿ…À…^éyæþ$. Ðèþ$àÆ>çÙ̉ Z 1972 Ðóþ$ 1Ðèþ ™óþ©¯èþ AyéÌŒý¹ ßí ýrÏÆÿŠ Ý÷…™èþ ßç ýçÜТ þè $$Ë™ø Æ>íܯèþ A¯óþMæü ÆøkÐéÈ
Ðèþ$$…ºÆÿ$$ Móü…{§þæ … Äñý$$MæüP M>ÆæÿÅ{Müæ Ðèþ*Ë$ ´{ ëÆæÿ…¿æýÐO þð $¯èþÑ. ³ç ™{ é˯@þ$ Qȧæþ$ ^óþÜí …¨. Ðésìý° C™èþÆæÿ ³ç{ ^èþ$Ææÿ×ý Üç …çÜ˦ Mæü$
1982 BVæüÜç $t 15 Æøk¯èþ Ææÿ…Væü$Ë2 §æþ*Ææÿ§æþÇØ° Ðèþ_a…¨. AÑ$Ã…¨. A…§æþ$ÌZ° Mö°² ³ç Ç^óþe§éË$ ßí ýrÏÆÿŠ Äñý¬MæüP
1991ÌZ ѧóþÔèý Ðèþ$ÇÄæý$$ Üç Ó§óþÔèý òO[³Ðóþr$ ³ç{ ÝëÆ>Ë$ MóüºÌŒý Ķý$«§é™èþ£æþ ßç ýçÜÍ¢ S™èþ ¨¯@þ^èþÆæÿÅ™ø ´ùÍ E¯é²Ä¶ý$¯óþ ÐéÆæÿ¢
Ýë…Móü†Mæü ³ç Çgêq¯þ@ Ðèþ*«§þæ ÅÐèþ$… §éÓÆ> M>ÆæÿÅ{Müæ Ðèþ*Ë$ ³ç{ ÝëÆæÿ… ³ç{ ^èþ$Ç™èþÐO þð $¯@þ¨. M>° ¨¯èþ^èþÆæÿÅç³#çÜM¢ üæ … ¯èþMìüΧæþ° °Ææÿ*í³™èþÐO þð $¯èþ¨.
^óþÄæý$$rMæü$ A¯èþ$Ðèþ$† CÐèþÓºyìþ…¨. Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ ¿êÆæÿ¡Äæý$ A…§æþ$Ðèþ˯èþ ³ç{ ÝëÆæÿ Ðèþ*«§þæ ÅÐèþ*Ë §éÓÆ> ËÀ…^óþ Üç Ðèþ*^éÆæÿ…
õ{ ³„æüMæü$Ë MöÆæÿMæü$ 100 Mæü…sñý A«¨Mæü Ðéíßý¯èþ$Ë A…§æþ$»êr$ÌZ Eç³Äñý*W…^èþ$¯èþ³ç #yæþ$ gê{Vüæ ™èþË¢ $ ¡çÜ$MøÐèþËíÜ E…r$…¨.
E¯é²Æÿ$$. 5.5 A¯èþ$º…«§æþ Ðèþ–†¢ Ææÿ…V>Ë$
5.3 {ç³ÝëÆæÿ Ðèþ*«§æþÅÐèþ*Ë AÐèþçÜÆæÿ… ÐéÆ>¢ç³{†MæüËMæü$ {糆Æøk ™égê ÐéÆæÿ¢Ë$ ´ëuæÿMæü$ËMæü$
Üç Ðèþ*^éÆæÿ… Äñý$$MæüP õÜÓ^ée ³ç{ ÝëÆæÿ… Üç Ðèþ*f…ÌZ A…¨…^èþÐèþËíÜ ÐèþçÜ$¢…¨. D ç³° ^óþçÜ$¢¯èþ²ç³#yæþ$ "ÐéÆæÿ¢
ÐéÅí³…ç³gôýÄæý$$rMæü$ ³ç{ ÝëÆæÿ Ðèþ*«§þæ ÅÐèþ*Ë AÐèþÜç Ææÿ… E…r$…¨. Ððþ¯èþ$Mæü ÐéÆæÿ¢' ^ðþç³µÐèþËíÜ ÐèþçÜ$¢…¨. Ar$Ðèþ…sìý çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ
Üç …´ë§æþMîüÄæý$…, ÑÑ«§þæ ÖÇÛM>Ææÿ^èþ¯èþË$, A¯èþ$º…«§éË$ ÐéÆ>¢ç³{†MæüËMæü$ ^èþÇ{™èþ AÐèþçÜÆæÿ… E…r$…¨. H§óþ° ÐéÆæÿ¢¯èþ$
ÐéÆ>¢³ç †{ MæüË AÑ¿êfÅ ¿êV>Ë$V> E…sêÆÿ$$. ´ëuæÿMæü$Ë E™èþÆ¢ ÿæ ÑÝë¢Ææÿ…V> çÜÒ$„ìüçÜ$¢¯èþ²ç³#yæþ$ ¿æý*™èþ M>Ë…ÌZ Ar$Ðèþ…sìý
³ç{ ™èþ$Å™èþÆ¢ >Ë Ðèþ*«§þæ ÅÐèþ$… §éÓÆ> ´ëuæÿMæü$Ë$ Mæü*yé ™èþÐèþ$
ÆæÿMæüOÐðþ$¯èþ H§óþ° çÜ…çœ$r¯èþ C™èþÆæÿ{™é fÇW¯èþ^ø ÐéÆ>¢ç³{†MæüË$
AÀ{´ëÄæý*˯èþ$ ™ðþË$ç³#™èþ* E…sêÆæÿ$. ³ç{ gêÝëÓÐèþ$Å…
A«¨Mæü…V> ºÌZõ³™èþÐèþ$Væü$rMæü$ ÐéÆ>¢³ç †{ MæüË$ Üç àÄæý$ç³yæþ VæüËÐèþ#. B ÐéÆæÿ¢ÌZ ^èþ§æþÆæÿ… ÐóþíÜ A^èþ$aÐóþÝë¢Ææÿ$. A糚yæþ$ ´ëuæÿMæü$°Mìü
A«¨Mæü ÑÐèþÆ>Ë$ ËÀÝë¢Æÿ$$, çÜ…çœ$r¯èþ Ðèþ$*Ë… ÐèþÆæÿMæü$
§æþ*Ææÿ§æþÇØ° §æþ–ÔèýÅ&{Ôýè Ðèþ×ý Ðèþ*«§þæ ÅÐèþ$… M>ºsìýt A¨
ÐéÆ>¢³ç †{ MæüË$, BM>ÔèýÐé×ìý Òsìý ³ç Ç«¨° §ésìý ³ç{ fËMæü$ ÐðþâæýåÐèþ^èþ$a¯èþ$.
"{³ç ™èþÅ„æü…V> H… fÇW…¨' A¯èþ$ §é°° ^èþ*í³…^èþyæþ… ÐéÆ>¢ ç³{†MæüËÌZ° {ç³™óþÅMæü ÖÇÛM> Ææÿ^èþ¯èþËÌZ Äæý*O¿ñý
´{ ëÆæÿ…À…_…¨. ³ç{ fËMæü$ H§óþ° Üç …çœ$r¯èþ Äñý$$MæüP "{³ç ™èþÅ„æü çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë {Mìü™èþ…, Ðèþ…§æþ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë {Mìü™èþ… Cr$Ðèþ…sìý
³ç{ ÝëÆæÿ…' ^èþ*^èþ$rMæü$ §æþ*Ææÿ§æþÇØ°Mìü Ñ$…_¯èþ ³ç{ ™éÅÐèþ*²Äæý$… ÖÇÛM> Ææÿ^èþ¯èþË$ E…yóþÑ. AÑ ^èþÇ{™èþ B«§éÆ>Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$
Ìôý§æþ$. ^èþÇ{™èþOò³ B«§éÆæÿç³yìþ¯èþÑV> E…sêÆÿ$$. D ÆæÿMæüOÐðþ$¯èþ ÖÇÛM>
Ææÿ^èþ¯èþË §éÓÆ> Ðèþ$¯èþMæü$ ¿æý*™èþM>Ë…ÌZ° BǦMæü, ÝëÐèþ*hMæü,
^óþíÜ ^èþ*yæþ…yìþ. Æ>fMîüÄæý$, ^éÇ{™èþMæü çÜ…çœ$r¯èþË$ AÆæÿ¦Ðèþ$Ðèþ#™éÆÿ$$. ¿æý*™èþM>Ë
¯óþç³£æþÅ… ÐèþÆæÿ¢Ðèþ*¯èþ… ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ$rMæü$ çÜàÄæý$ç³yæþ$™èþ$…¨.
{ç³çÜ$¢™èþ M>Ë…ÌZ° ÑÑ«§æþ §æþ*Ææÿ§æþÇØ°ËÌZ
Ðéíßý¯èþ$Ë çÜÐèþ*^éÆæÿ… Ò$ Ñ${™èþ$Ë fr$tÌZ fr$tç³°V>
Æ>Äæý$…yìþ. çÜ…´ë§æþMîüÄæý$…
ÖÇÛM>
5.4 {ç³ÝëÆæÿ Ðèþ*«§æþÅÐèþ*Ë §éÓÆ> ËÀ…^óþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… Ææÿ^èþ¯èþË$
Ææÿ^èþ¯èþË$
Äñý¬MæüP ç³ÇÖ˯é™èþÃMæü AÐ@þV>çßý¯@þ ^èþÇ{™èþ
³ç{ ÝëÆæÿ Ð@þ*«§þæ ÅÐ@þ*Ë §éÓÆ> ËÀ…^óþ Üç Ð@þ*^éÆ>°² ÐéÆæÿ¢Ë$ ¨¯èþÑÔóýçÙ…
³ç ÇÖ˯é™èþÃMæü…V> AÐ@þV>çßý¯@þ ^óþÜç $MøÐ@þËíÜ Ð@þÜç $¢…¨. ³ç{ †ÝëÇ
ÐéÆ>¢³ç †{ MæüË §éÓÆ> Ðèþ$¯èþ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ^óþa Üç Ðèþ*^éÆæÿ… çÜÒ$„æüË$
ÐéçÜТ 髧éÇ™èþÐO þð $¯èþ¨V> E…yæþMæü ´ùÐèþ^èþ$a¯èþ$. Ðèþ$¯èþ… §é°°

35
ÐéÆ>¢³ç †{ MæüËMæü$ ³ç{ ™óþÅMæü Üç …çœ$r¯èþ˯èþ$ A…¨…^èþ$r ÌôýMæü ÆðÿrÏ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$ ç³NÆæÿ¢Æÿ$$™óþ Ðésìý Væü$Ç…_ ^èþÇa…^èþ$rMæü$
ÑÔóýÙç Üç …_MæüË$ ³ç{ ^èþ$Ç…^èþÐ@þËíÜ ÐèþÜç $¢…¨. E§é: 1914ÌZ B çÜ…çœ$r¯èþË çÜÐèþ*^éÆæÿ… AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. gê¡Ä¶ý$
Ððþ$$§æþsìý ³ç{ ³ç …^èþ Äæý$$§æþ…® ´{ ëÆæÿ…¿æýÐO þð $…¨. §é°Mìü 2014ÌZ ¯óþ™èþË ç³¯èþ$ËOò³ {ç³çÜ…W…^èþ$rMæü$ ÐèþMæü¢ËMæü$ ^èþÇ{™èþ Äñý$$MæüP
100 Üç …Ðèþ™èþÞÆ>Ë$ ³ç NÆæÿÆ¢ ÿ$$¯èþÑ. B Äæý$$§æþ…® Äñý$$MæüP ³ç NÇ¢ B«§éÆæÿ… ¡çÜ$MøÐèþËíÜ E…r$…¨. BM>ÔèýÐé×ìýÌZ Mæü*yé
³ç #¯èþ]çÜÒ$„æü ¯èþ…¨…^óþ A¯èþ$…º…«§þæ Üç …_Mæü ¡çÜ$¢¯þè ²ç³šyæþ$ B ¨¯èþÑÔóýçÙ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… {ç³ÝëÆæÿÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨.
Üç …çœ$r¯èþ Äñý$$MæüP ^èþÇ{™þè ™ðþÍÄæý$ÐèþËíÜ E…r$…¨. 1942
§æþ*Ææÿ§æþÇØ° Ðèþ$ÇÄæý$$ ^èþÇ{™þè Mæü$ §æþVæüÇY Üç …º…«§þæ … E¯èþ²¨.
¯ésìý "MìüÓsŒý C…yìþÄæý*' E§æþÅÐèþ*°Mìü 2017ÌZ 75
^èþÇ{™þè Üç …§æþÆæÿÂ…ÌZ AÀÆæÿ$_ MæüÍW…^èþ$r, gêVæü–†
Üç …Ðèþ™èþÞÆ>Ë$ ³ç NÇ¢ AÆÿ$$¯èþÑ. Ar$Ðèþ…sìý Üç …§æþÆæÿÂ…ÌZ
MæüÍW…^èþ$r Ðèþ…sìý Ðèþ$$QÅOÐþð $¯èþ ³ç ° §æþ*Ææÿ§æþÇØ° Ð@þ$ÇĶý¬
ÐéÆ>¢³ç †{ MæüË$, Ææÿ^èþ¯@þË$, Üç …´ë§æþMîüÄæý*Ë$, ¨¯èþÑÔóýÚëË$,
C™èþÆæÿ Ðéíßý¯èþ$Ë$ ^óþÝë¢Æÿ$$. §æþ*Ææÿ§æþÇØ°ÌZ Æ>Ðèþ*Äæý$×ý…,
Üç Ò$„æüË §éÓÆ> B Üç …çœ$r¯èþËOò³ §æþ–íÙÝt ëÇÝë¢Æÿæ $. B
Ðèþ$à¿êÆæÿ™èþ… Ðèþ…sìý ´ûÆ>×ìýMæü §« éÆ>ÐéíßýMæüË$ A§óþÑ«§þæ …V>
Üç Ðèþ$Äæý$…ÌZ ^èþÇ{™þè A«§þæ ÅÄæý$¯èþ… Eç³Äñý*Væü³ç yæþ$™èþ$…¨.
¿êÆæÿ™Œþ HMŠü RZgŒý, Æ>gê ÕÐèþ bèþ™{ þè ³ç † A¯èþ$ ^éÇ{™þè Mæü
§« éÆ>ÐéíßýMæüË$ ^éÌê ò³§æþª G™èþ$¢¯þè õ{ ³„æüMæüÐèþÆ>Y°² BMæüÇØ…^éÆÿ$$.
^óþíÜ ^èþ*yæþ…yìþ.
Æ>Ðèþ*Äæý$×ý&Ðèþ$à¿êÆæÿ™èþ… Ðèþ…sìý §« éÆ>ÐéíßýMæü˯èþ$ °Æ>Ã×ý…
ÐéÆ>¢ç³{†MæüË$ {ç³õßýãMæüË MøçÜ… Mæü*yé ^èþÇ{™èþ¯èþ$ ^óþÄæý$$¯èþ³ç #yæþ$ B¯ésìý Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…, ÐóþÙç §« éÆæÿ×ý, Ôèý݈ë݈ëË$,
B«§éÆæÿ…V> ¡çÜ$Mö…sêÆæÿ$. Ò$Ææÿ$ Mæü*yé ÐóþÆæÿ$ÐóþÆæÿ$ iÐèþ¯èþ Ñ«§é¯èþ…, ¿êçÙ ÒsìýMìü Üç …º…«¨…_¯èþ gêq¯þè … MæüËÐéÇ
{ç³õßýãMæüË$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯èþ$. E§é: MørË AÐèþÜç Ææÿ… HÆæÿµyæþ$™èþ$…¨. A…§æþ$MøçÜ… ^èþÇ{™þè ¯èþ$ Üç *Mæü‡…V>
õ³Ææÿ$Ï. A«§þæ ÅÄæý$¯èþ… ^óþÄæý$ÐèþËíÜ E…r$…¨.
B«§æþ$°Mæü M>Ë…ÌZ yìþçÜPÐèþÈ, ¯óþçÙ¯èþÌŒý hÄæý*{Væüïœ,
BM>ÔèýÐé×ìý MöÆæÿMæü$ Mæü*yé ^èþÇ{™þè Ðèþ$$QÅOÐþð $¯èþ
íßýçÜtÈ Ðèþ…sìý ^é¯ðþÌŒýÞOò³ {ç³ÝëÆæÿÐèþ$Äôý$Å «§éÆ>ÐéíßýMæüË §éÓÆ>
ÑçÙÄæý$…V> E…r$…¨. E§é: 1947 BVæüÜç $t 15 ÌôýMæü
{ç³ç³…^èþ ÐéÅç³¢OÐðþ$¯èþ ^èþÇ{™èþ Äñý$$MæüP ¿ê…yéV>Æ>°² {õ³„æüMæü$Ë
B ™èþÆæÿ$Ðé† ³ç{ §« é¯èþ Ðèþ$…{™þè $Ë$ ÝëÓ™èþ…{™þè Å ¨¯ø™èþÞÐèþ
MøçÜ… ™ðþÇ_ E…^èþyæþ… fÇW…¨. §é° §éÓÆ> {ç³fË$
Üç …§æþÆæÿÂ…V> ^óþÜí ¯èþ ³ç{ Üç …V>Ë$ BM>ÔèýÐé×ìý Üç …{Vüæ ßç ý…ÌZ
{ç³ç³…^èþ ^èþÇ{™èþ, ¿æý*Vøâæý… Væü$Ç…_ C…sìýÌZ Mæü*Æöa°
E…yæþr… Ðèþ˯èþ ÐéÇ Üç Ðèþ$M>ίèþ ³ç ÇíÜ™¦ þè $˯èþ$ AÆæÿ…¦
™ðþË$çÜ$MøÐèþ^èþ$a¯èþ$. D «§éÆ>ÐéíßýMæüË$ A«¨Mæü
^óþÜç $Mö¯èþ$rMæü$ Eç³Äñý*Væü³ç yæþ$¯èþ$.
B¯èþ…§æþ§éÄæý$Mæü… M>Ðèþyé°Mìü Mö°²ÝëÆæÿ$Ï ^èþÇ{™èþÌZ° G…í³Mæü
™ðþË$çÜ$Mø…yìþ ^óþíܯ@þ ¿êV>°² Ð@þÅMìü¢™èþÓ Ð@þÆæÿ~¯@þË Ðèþ*«§æþÅÐèþ$… §éÓÆ>
{糧æþÇØ…^èþyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. E§é: MæüÆæÿ¢ –™èþÓÐèþ…™èþ$OÌñý¯èþ
1942 Äñý$$MæüP E§æþÅÐèþ$…ÌZ ÆæÿçßýçÜÅ ÆóÿyìþÄñý*
ï܈&ç³#Ææÿ$çÙ$Ë$, BrV>âæý$å, õܯé¯èþ$Ë$ Ððþ$$§æþËVæü$ÐéÆæÿ$.
Móü…{§éË$ ^óþç³sìýt¯èþ M>Æ>ÅË Væü$Ç…_ E´ë«§éÅÄæý$$Ë
A…™óþM>Mæü$…yé MæürtyéË$, MørË$, Ýë{Ðèþ*gêÅË
çÜàÄæý$…™ø ™ðþË$çÜ$Mø…yìþ.
E§æþÄæý*Ýë¢Ë$, C…™óþM>Mæü$…yé ´ëMæüMæüâæý Äñý$$MæüP ^èþÇ{™èþOò³
§éÆ>ÐéíßýMæüË$ Mæü*yé {ç³fË$ E™èþ$ÞMæü™èþ™ø ^èþ*Ýë¢Ææÿ$.
BM>ÔèýÐé×ìýMìü Mö°² ÑÔóýçÙ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ
^èþÇ{™èþ A«§æþÅÄæý$¯èþM>Ææÿ$Ë AÐèþçÜÆæÿ… MæüË$Væü$™èþ$…¨. gê¡Äæý$ Oò³ A°² Ææÿ…V>Ë MöÆæÿMæü$ ^èþÇ{™èþ¯@þ$ ÌZ™èþ$V> A«§æþÅÄæý$¯èþ…
¯óþ™èþË fÄæý$…™èþ$Ë$, ÐèþÆæÿ®…™èþ$Ë$, H§óþ° ^éÇ{™èþMæü ^óþĶý¬r AÐèþçÜÆæÿÐ@þ$Ð@þ#™èþ$…¨.
çÜ…çœ$r¯èþMæü$ 1 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…, 25 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$, 50
çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$, 100 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$, A…™èþMæü…sñý GMæü$PÐèþ

36
™ðþË$çÜ$Mø…yìþ
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý… Äñý$$MæüP ´{ ë`¯èþ… ¯èþ$…_ AÆ>Ó`¯èþ §æþ…yæþ Äæý*{™èþË$, Ððþ$$çœ$Ë$Ë M>Ë…, Ððþ$$çœ$Ë$
(B«§þæ $°Mæü) ^èþÇ{™þè Üç …§æþÆæÿÂ…ÌZ §æþ*Ææÿ§æþÇØ°ÌZ ³ç{ ÝëÆæÿ… ^èþ{MæüÐèþÆæÿ$¢Ë ™øyéµr$, bèþ{™èþ糆 ÕÐéi Ðèþ$àÆ>k
AÆÿ$$¯èþ "¿êÆæÿ™Œþ HMŠü RZgŒý' D §« éÆ>ÐéíßýMæü Ðèþ$$QÅOÐþð $¯èþ¨. M>Æ>ÅË$, çÜÐèþ*f çÜ…çÜPÆæÿ×Z§æþÅÐèþ*Ë$, ÝëÓ™èþ…{™èþÅ
³ç …yìþ™Œþ ¯ðþßç{ ý* Æ>íܯèþ "yìþÜç PÈ B‹œ C…yìþÄæý*' A¯èþ$ ´ùÆ>r… Ðèþ…sìý A¯óþMæü çÜ…çœ$r˯èþ$ D «§éÆ>ÐéíßýMæüÌZ
V{ üæ …£æþ… B«§éÆæÿ…V> D §« éÆ>ÐéíßýMæü E…yðþ¯èþ$. Ô>ÅÐŒþ$ »ñý¯ðþVæüÌŒý ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþyæþ… fÇW…¨.
§æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ D §« éÆ>ÐéíßýMæü ´{ ë`¯èþ M>Ë… ¯èþ$…_ D §« éÆ>ÐéíßýMæüÌZ ¯érÅ…, gê¯èþ³ç §æþ MæüâæýË$,
AÆ>Ó`¯èþ M>Ë… Äñý$$MæüP ÝëÐèþ*hMæü, Ýë…çÜP –†Mæü, Æ>fMîüÄæý$ ³ç{ »Z«§þæ ¯é™èþÃMæü Üç Ðèþ*^éÆ>˯èþ$ B«§éÆæÿ…V> ^óþÜç $Mö° ¯ðþßç{ ý*
^èþÇ{™þè ¯èþ$ Mæü*Ææÿ$µ ^óþÔ>yæþ$. ÌZO™þð ¯èþ ³ç ÇÔZ«§þæ ¯èþ, ³ç{ §æþÆæÿدèþ A¯èþ$ Ææÿ*ç³…ÌZ MæüâêM>Ææÿ$Oyþð ¯èþ ÆøÔèý¯Œþ õÜuŠÿ ³ç{ Ýë¢Ðþè ¯èþ, ¿êÐéÆæÿ…¦
´{ ë†ç³¨Mæü¯èþ D §« éÆ>ÐéíßýMæü ÑfÄæý$Ðèþ…™èþÐO þð $¯èþ¨. ^ðþõ³µÐéyæþ$. ¯ðþßç{ ý*Mæü$ ^èþÇ{™þè òO³ VæüË §æþ–íÙMt ø×ý…, A™èþ°
çßýÆæÿ´ëµ çÜ…çÜP –†, OÐðþ¨Mæü M>Ë…, ³ç{ ¿êÐèþÐèþ…™èþÐO þð $¯èþ ³ç{ §æþÆæÿدèþ Ðèþ$*Ë…V> §« éÆ>ÐéíßýMæü
Æ>Ðèþ*Äæý$×ý&Ðèþ$à¿êÆæÿ™èþ… Äñý$$MæüP A¯èþÓÄæý*Ææÿ¦…, Ðèþ˜Ææÿ$ÅË ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèýÐ@þ$…™èþsê Ò„ìü…糺yìþ…¨.
M>ËQ…yæþ…, ¿æýMìü¢ E§æþÅÐèþ$…, ™èþ$Ææÿ$çÙP&A¸ëY¯Œþ, Ððþ$$çœ$Ë$Ë

A¿êÅçÜ…

1. (A) CÐèþÓºyìþ¯èþ ³ç{ ™éÅÐèþ*²Äæý*ËÌZ Üç ÇOÄýñ $¯èþ ³ç{ ™éÅÐèþ*²Ä¶ý*°² 3. Mìü…¨ ÐéM>Å˯èþ$ M>Ææÿ×ý Ķý¬Mæü¢…V> çܵçÙt… ^óþÄæý$…yìþ.
G¯èþ$²Mö° Mìü…¨ Rêä˯@þ$ ³ç NÇ…^èþ…yìþ. (1) {ç³ÝëÆæÿ Ðèþ*«§æþÅÐèþ*Ë §éÓÆ> ËÀ…^óþ çÜÐèþ*^éÆæÿ…
(1) ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° Ððþ$$§æþsìý B…VæüÏ ÐéÆ>¢ç³{†Mæü¯èþ$ ç³ÇÖ˯é™èþÃMæü…V> AÐèþV>çßý¯èþ ^óþçÜ$Mö¯èþÐèþËíÜ ÐèþçÜ$¢…¨.
.................. {´ëÆæÿ…À…^éyæþ$. (2) ÐéÆ>¢ç³{†MæüËMæü$ ^èþÇ{™èþ A¯óþ ÑçÙÄæý$… AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨.
(A) gôýÐŒþ$Þ BVæüçÜt‹Ü íßýMîü (3) A°² {ç³ÝëÆæÿ Ðèþ*«§æþÅÐèþ*ËÌZ §æþ*Ææÿ§æþÇØ° A™èþÅ…™èþ
(º) çÜÆŠÿ gꯌþ Ðèþ*ÆæÿØÌŒý (Mæü) A˯Œþ çßý*ÅÐŒþ$ {ç³gê§æþÆæÿ×ý ´÷…¨¯èþ Ðèþ*«§æþÅÐèþ$….
(2) §æþ*Ææÿ§æþÆæÿدŒþ ................ Ðèþ*«§æþÅÐèþ$…. 4. Mìü…¨ ³ç{ Ôèý²ËMæü$ 25 ¯èþ$…_ 30 ³ç §éËÌZ fÐéº$Ë$ Æ>Äæý$…yìþ.
(A) §æþ–ÔèýÅ (º) {Ô>ÐèþÅ (1) ÐéÆ>¢ç³{†MæüË E§óþªÔ>˯èþ$ çܵçÙt… ^óþÄæý$…yìþ.
(Mæü) §æþ–ÔèýÅ & “Ô¶ýÐ@þ×ý (2) BM>ÔèýÐé×ìý MöÆæÿMæü$ ^èþÇ{™èþ A¯èþ$ ÑçÙÄæý$… GÌê
Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ§ø çܵçÙt… ^óþÄæý$…yìþ.
(º) Mìü…¨ Ðé°ÌZ ™èþ糚 f™èþ¯èþ$ çÜÇ^óþíÜ Ðèþ$ÆæÿË Æ>Äæý$…yìþ.
(1) {糿êMæüÆŠÿ & B^éÆæÿÅ {ç³.Móü. A{™óþ 5. Mìü…¨ ç³Ç^óþe§é°² ^èþ¨Ñ §é° Mìü…¨ {ç³Ôèý²ËMæü$ çÜÐèþ$«§é¯éË$
(2) §æþÆæÿµ×Šý & »êËÔ>í܈ gê…¿ôýMæüÆŠÿ Æ>Äæý$…yìþ.
(3) ©¯èþº…«§æþ$ & Mæü–Úë~Æ>Ðèþ# ¿êÌôýMæüÆŠÿ BM>ÔèýÐé×ìý : ÝëÓ™èþ…{™éÅ°Mìü ³ç NÆæÿÓ M>Ë…ÌZ 1924ÌZ
(4) MóüçÜÇ & »êË Væü…V>«§æþÆŠÿ †ËMŠü "C…yìþĶý$¯Œþ »{ êyŠþM>íÜ…t VŠü Mæü…ç³°' (AÄŒý$.¼.íÜ) A¯@þ$ õ³Ææÿ$¯@þ ³ç{ †Æøk
2. ÐéÅQÅË$ Æ>Äæý$…yìþ. M>ÆæÿÅ“Müæ Ð@þ*˯@þ$ ³ç{ ÝëÆæÿ… ^óþĶý¬ JMæü òO[³Ðóþr$ ÆóÿyìþÄñý* Móü…{§þæ …
(1) ÝëÓ™èþ…{™èþÅ ´ùÆ>r…ÌZ ÐéÆ>¢ç³{†MæüË$ ^óþíܯèþ ç³°. ´{ ëÆæÿ…¿¶ýÐO þð $¯@þ¨. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ¼{ sìýÙç $ ³ç{ ¿¶ý$™èþÓ… D Mæü…ç³±¯óþ "C…yìþĶý$¯Œþ
(2) {ç³ÝëÆæÿ Ðèþ*«§æþÅÐèþ*Ë AÐèþçÜÆæÿ…. õÜst ýŒ »{ êyŠþM>íÜ…t VŠü Üç ÈÓòÜÜ‹ ' (AÄŒý$G‹Ü¼G‹Ü)V> ¯éÐ@þ$MæüÆæÿ×ý… ^óþÜí …¨.
(3) {ç³ÝëÆæÿ Ðèþ*«§æþÅÐèþ*Ë™ø çÜ…º…«§æþ… VæüË Ðèþ–†¢ Ææÿ…V>Ë$. 8 l¯Œþ 1936 Æøk¯@þ D Mæü…ç³± õ³Ææÿ$ "BÌŒý C…yìþĶý* ÆóÿyìþÄñý*'
(HAÄŒý$BÆŠÿ) V> Ð@þ*Ææÿaºyìþ…¨.

37
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý… ÝëÓ™èþ…{™þè Å… ´÷…¨¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ AIR ¿êÆæÿ™èþ (3) ÑÑ«§æþ ¿êÆæÿ† §éÓÆ> G°² ¿êçÙÌZÏ Ðèþ$ÇÄæý$$ G°²
³ç{ ¿æý$™èþÓ… Äñý$$MæüP Üç Ðèþ*^éÆæÿ Ðèþ$ÇÄæý$$ ³ç{ ÝëÆæÿ Ô>Q Äñý$$MæüP JMæü ¿êVæü… Íí³Ìôý° ¿êçÙÌZÏ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ {ç³ÝëÆæÿ… ^óþÄæý$ºyæþ$¯èþ$?
AÆÿ$$…¨. ³ç{ ¿æý$™èþÓ M>ÆæÿÅ{Müæ Ðèþ*Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Eç³M{ üæ Ðèþ*Ë Üç Ðèþ*^éÆæÿ… (4) BM>ÔèýÐé×ìý A¯èþ$ õ³Ææÿ$ GÌê ò³rtºyìþ…¨?
C^óþa A«¨M>ÇMæü Móü…{§þæ …V> ©° Üç ÓÆæÿ*ç³… Ððþ$$§æþr 6. çÜ…Mæü˵¯é _{™èþ… ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$…yìþ.
E…yðþ¯èþ$. ³ç{ RêÅ™èþ MæüÑ ³ç …yìþ™èþ$yæþ$ ¯èþÆóÿ…{§þæ ÔèýÆæÿà Üç *^èþ¯èþ ³ç{ M>Ææÿ…
"BM>ÔèýÐé×ìý' A¯óþ õ³Ææÿ$ CÓºyìþ¯èþ¨. BM>ÔèýÐé×ìý ™èþÆæÿ³ç #¯èþ ÑÑ«§þæ Ðèþ$¯øÆæÿ… ÐéÆ>¢ç³{†MæüË$ BM>ÔèýÐé×ìý §æþ*Ææÿ§æþÇØ°
fMæü, ³ç{ »Z«§é™èþÃMæü, Ýëíßý™èþÅ ÑË$ÐèþË$ VæüË M>ÆæÿÅ{Müæ Ðèþ*Ë$ ³ç{ ÝëÆæÿ… {´ëÆæÿ…¿æý…
^óþÄæý$ºyæþ™éÆÿ$$. A§óþÐèþ*¨ÇV> ÆO ÿð ™èþ$Ë$, M>ÇÃMæü$Ë$, Äæý$$ÐèþMæü$Ë$, Üï ˈ /¯óþç³£æþÅ…
MøçÜ… ³ç{ ™óþÅMæü M>ÆæÿÅ{Müæ Ðèþ*Ë$ ³ç{ ÝëÆæÿ… ^óþÄæý$ºyæþ$^èþ$…yæþ$¯@þ$. "ÑÑ«§þæ çÜÐèþ*^éÆæÿ…/
¿êÆæÿ†' A¯èþ$ ³ç{ gê§æþÆæÿ×ý ´÷…¨¯èþ ÆóÿyìþÄñý* õÜÐèþË §éÓÆ> 24 ¿êçÙË$ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë
Ðèþ$ÇÄæý$$ 146 Íí³Ìôý° ¿êçÙËÌZ M>ÆæÿÅ{Müæ Ðèþ*Ë$ ´{ ëÆæÿ…¿æýÐO þð $¯èþÑ. çÜÓÆæÿ*ç³…
CsîýÐèþË M>Ë…ÌZ òO[³Ðóþr$ ÆóÿyìþÄñý* õÜÐèþË$ ´{ ëÆæÿ…¿æýÐO þð $¯èþÑ. E§é: 糯èþ$Ë$
ÆóÿyìþÄñý* Ñ$Ça.
(1) BM>ÔèýÐé×ìý H Ô>Q {Mìü…§æþMæü$ ÐèþçÜ$¢…¨? Eç³{MæüÐèþ$…
(2) IBC Äñý$$MæüP õ³Ææÿ$ HÐèþ$° ò³rtºyìþ…¨? Ò$Ææÿ$ ^èþ*_¯èþ JMæü ^éÇ{™þè Mæü §« éÆ>ÐéíßýMæü¯èþ$ ³ç ÇÖÍ…^èþ…yìþ.

38
6. Ð@þ$¯øÆæÿ…f¯@þ Ð@þ*«§æþÅÐ@þ*Ë$ Ð@þ$ÇĶý¬ ^èþÇ{™èþ

6.1 Ð@þ$¯øÆæÿ…f¯@þ BÐ@þÔ¶ýÅMæü™èþ Ð@þ$¯@þ… G糚Oyðþ™óþ BrË ´ùsîý° ^èþ*Ýë¢Ððþ*,


çÜ…X™èþ… Ñ…sêÐðþ*, ^èþ˯@þ_{™èþ… ^èþ*Ýë¢Ððþ* A糚yæþ$
6.2 gê¯@þ糧æþ Mæüâ¶ýË$
B Ð@þ$¯øÆæÿ…f¯@þ… AMæü–†ÖË {´ë†ç³¨Mæü¯@þ E…r$…¨.
6.3 Ð@þ$Æéw Ææÿ…Væüçܦ˅
Ð@þ$¯@þ… A…§æþ$ÌZ MóüÐ@þË… {õ³„æüMæü$Ë$V> E…sê….
6.4 ¿êÆæÿ¡Ä¶ý$ ^èþ˯@þ _{™èþ çÜ–íÙt
6.5 Ð@þ$¯øÆæÿ…f¯@þ Ææÿ…Væü…ÌZ Ð@þ–†¢ AÐ@þM>Ô>Ë$ ^óþíÜ ^èþ*yæþ…yìþ.
Ð@þ$¯@þÜç $Mæü$ EÌêÏÝë°² MæüÍW…^óþ ÑçÙĶý*Ë$ A¯@þV> ^èþÇ{™þè ÑçÙĶý$…ÌZ Ð@þ¬yìþÐ@þyìþ Ķý¬¯@þ² Mæü–†ÖË Ð@þ$ÇĶý¬
Ð@þ$¯øÆæÿ…f¯@þ Ý뫧þæ ¯éË$ AÐ@þ#™éÆÿ¬. ÆæÿMæüÆæÿM>Ë AÀÆæÿ$^èþ$Ë$, AMæü–†ÖË Ð@þ$¯øÆæÿ…f¯@þ ³ç sìýMt üæ ¯@þ$ ™èþĶý*Ææÿ$ ^óþĶý$…yìþ.
BrË$, ¯érM>Ë$&^èþ˯@þ _{™éË$ Ððþ¬§æþËVæü$ ѯø§æþ¿¶ýÇ™èþ
Ý뫧þæ ¯éË$, ³ç uæÿ¯@þ…&ÌôýQ¯@þ… Ð@þ…sìý AËÐér$Ï Ððþ¬§æþËVæü$¯@þÑ 6.2 gê¯@þ糧æþ ¯érÅÐ@þ¬
Ð@þ$¯øÆæÿ…f¯@þ…ÌZ A…™èþÆéÂVæüÐO þð $ E…sêÆÿ¬. ™øË$»ŸÐ@þ$ÃË {ç³Äñý*Væü… : Ððþ¬òßý…gZ§éÆø, çßýÆæÿ´ëµ,
6.1 Ð@þ$¯øÆæÿ…f¯@þ… Äñý¬MæüP BÐ@þÔ¶ýÅMæü™èþ {XçÜ$, Dhç³#tËÌZ° ç³#ÆéÐ@þçÜ$¢ {™èþÐ@þÓM>ËÌZ Ð@þ$sìýt »ŸÐ@þ$ÃË
E™èþТ þ@ $ ÆæÿMæüÐO þð $¯@þ Üç Ó^èþeOÐþð $¯@þ Ð@þ$¯øÆæÿ…f¯@þ… Ð@þÅMìü¢ Äñý¬MæüP AÐ@þÔóýÚëË$ ËÀ…^éÆÿ¬. AÑ ™øË$ »ŸÐ@þ$ÃË Ð@þ*¨ÇV>
BÆøV>ÅÀÐ@þ–¨® MöÆæÿMæü$ ™øyæþµyæþ$™èþ$…¨. Eç³Äñý*W…糺yóþ AÐ@þM>Ô¶ý… Mæü˧æþ$. ©°° ºsìýt D Br
ÝëÐ@þ*¯@þÅOÐþð $¯@þ iÐ@þ¯@þ…™ø Ð@þ_a¯@þ ÑçÜ$Væü$¯@þ$
§æþ*Ææÿ… ^óþÜí Ð@þ$¯@þÜç $Mæü$ ^O þð ™èþ¯@þÅ…, ™égê™èþ¯@þ…,
Ô¶ýÈÆé°Mìü E™éÞçßý…, M>ÆæÿÅÔ¶ýMìü¢ ËÀ…ç³gôýĶý¬ ³ç °
Ð@þ$¯øÆæÿ…f¯@þ… ^óþÜç $¢…¨. AÀÆæÿ$_ Ð@þ$ÇĶý¬
BrË$ Byæþyæþ… §éÓÆé Ð@þÅMìü™¢ þè Ó ÑM>çÜ…
fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ ´{ ë`¯@þ Ð@þ$ÇĶý¬
Ð@þ$«§þæ ÅĶý¬Væü M>Ë…ÌZ E™èþÞÐéË$,
³ç …yæþ$VæüË$&ç³»ê¾Ë$, BrË$, ¯@þ–™èþÅV>¯éË$
Ððþ¬§æþËVæü$ Ð@þ$¯øÆæÿ…fMæü Ý뫧þæ ¯éË$ E…yðþ¯@þ$.
B«§þæ $°Mæü M>Ë…ÌZ Ð@þ$¯øÆæÿ…f¯@þ… Äñý¬MæüP
A¯ôþMæü Ý뫧þæ ¯éË$ A…§æþ$»êr$ÌZ E¯é²Æÿ¬.
™øË$»ŸÐ@þ$ÃË Br
gê¼™é ™èþĶý*Ææÿ$ ^óþ§éª…. {´ë`¯@þOÐðþ$¯@þ§æþ° ™ðþË$çÜ$¢…¨. ç³…^èþ™èþ…{™èþ…, Ð@þ$à¿êÆæÿ™èþ…ÌZ
Ð@þ$¯øÆæÿ…f¯@þ… Äñý¬MæüP ÑÑ«§æþ ÆæÿM>˯@þ$ ™ðþÍí³ D BrË {ç³Ýë¢Ð@þ¯@þ Mæü˧æþ$.
Ðésìý° Ð@þÈYMæüÇ…^èþ…yìþ. {´ë`¯@þ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ D »ŸÐ@þ$Ã˯@þ$ ™èþĶý*Ææÿ$
^óþĶý¬rMæü$ Mæü“Ææÿ, E°², ™øâ¶ý$å, MöÐ@þ¬ÃË$ Ð@þ$ÇĶý¬
Ð@þ$¯øÆæÿ…f¯@þ¯é°² Æðÿ…yæþ$ ÆæÿM>Ë$V> Ð@þÈYMüæ Ç…ç³Ð@þ^èþ$a¯@þ$.
H¯@þ$Væü$§æþ…™éË$ Eç³Äñý*WçÜ$¢…yóþÐéÆæÿ$. D BrÌZ ÆéfÝ릱
Mæü–†ÖËÐ@þ¬ Ð@þ$ÇĶý¬ AMæü–†ÖËÐ@þ¬. Mæü–†ÖË Ð@þ$¯øÆæÿ…f¯@þ…
Ð@þ$ÇĶý¬ §æþ„ìü×ê™èþÅÐ@þ$¯@þ$ Æðÿ…yæþ$ 糧æþ®™èþ$Ë$ E¯é²Æÿ¬.
A¯@þV> H§óþ° M{ üì Ķý$ÌZ B Ð@þÅMìü¢ ³ç{ ™èþÅ„æü Ô>ÈÆæÿMæü & Ð@þ*¯@þÜí Mæü
¿êVæüÝëÓÐ@þ$Å…. ßç ýçÜM¢ üæ â¶ýË Ð@þ–†¢, BrË$ D Mæü–†ÖË E™èþÆ¢ ÿæ ³ç{ §óþÔŒý, Ð@þ$àÆéçÙ,‰ ÆéfÝ릯þŒ AÝëÞ…, ³ç ÕaÐ@þ$
Ð@þ$¯øÆæÿ…f¯é°Mìü E§éçßýÆæÿ×ýË$. º…V>ÌŒý, B…{§« þæ ³ç{ §óþÔŒý, ™ðþË…V>×ý, MæüÆé~rMæü, MóüÆæÿâ¶ý Æé[ÚëtËÌZ
39
™øË$»ŸÐ@þ$ÃÌêr¯@þ$ ³ç{ §æþÇØ…^óþ MæüâêM>Ææÿ$Ë$ E¯é²Ææÿ$. çÜ…çÜPÇ…_ ™èþ¯@þ ´ûÆé×ìýMæü ¯érM>˯@þ$ {糧æþÇØ…^éyæþ$.
™øË$»ŸÐ@þ$ÃÌêr ³ç{ §æþÆæÿد@þ ÆæÿMìüM¢ üæ r$trMæü$ Üç *{™þè §éÆæÿ$° ¯O þð ³ç #×ýÅ™èþ A…§æþ$Ð@þ˯@þ Ð@þ$Æéw ¯érMæü… Äñý¬MæüP ç³NÆæÿÓ{ç³Ýë¢Ð@þ¯@þ
^éÌê ´{ ëÐ@þ¬QÅ™èþ¯@þ$ Üç …™èþÇ…^èþ$Mæü$…r$…¨. _¯@þ² Ææÿ…VæüÜç ˦ …, §æþÔ>Ð@þ™éÆæÿ ¯érMæü… Ð@þÆæÿMæü$ Ððþâ¶ý$™èþ$…¨.
ÐðþË$™èþ$Ææÿ$, Ô¶ý»êªË Ìê„æü×ìýMæü Eç³Äñý*V>°² C…§æþ$ÌZ ¿¶ýf¯@þË$ : ™éâêË$, Ð@þ$–§æþ…Væü… ÌôýMæü ç³RêÓgŒý
^óþÝë¢Æÿæ $. béĶý*&»ŸÐ@þ$ÃË$, ^óþ†&»ŸÐ@þ$ÃË$, MæüÆ“ ÿæ &»ŸÐ@þ$ÃË$, Ððþ¬§æþËVæü$ Ðé§éÅË çÜÐóþ$™èþ…V> ¿¶ýVæüÐ@þ…™èþ$° Væü$×ýÐ@þÆæÿ~¯@þOò³
Ð@þ$ÇĶý¬ ¯éÐ@þ$çÜÃÆæÿ×ýOò³ M>Ð@þÅÆæÿ^èþ¯@þ ´ër˯@þ$ ¿¶ýf¯@þË$
§éÆæÿ…&»ŸÐ@þ$ÃË$ A¯@þ$¯@þÑ Ò° Äñý¬MæüP ÆæÿMæüÐ@þ¬Ë$.
A…sêÆæÿ$. ¿¶ýf¯@þÌZÏ ^ðþMæüP¿¶ýf¯@þË$, ÐóþçÙ«§éÆæÿ×ý ¿¶ýf¯@þË$
§æþÔ>Ð@þ™éÆæÿ ¯érM>Ë$ : §æþÔ>Ð@þ™éÆæÿ ¯érM>Ë$ A¯@þ$¯@þÑ A¯@þ$ Æðÿ…yæþ$ ÆæÿM>Ë$ E¯é²Æÿ¬.
Ð@þ$àÆéçÙ̉ Z° gê¯@þ³ç §æþMæüâ¶ýËÌZ° JMæü ÆæÿMæü…. QÈ‹œ ³ç …r ^ðþMæüP(^èþ{Mîü) ¿¶ýf¯@þË$ : BVæüMæü$…yé ^èþ{M>M>Ææÿ…V>
™èþÆæÿ$Ðé™èþ Mö…Mæü×ý…, VøÐéÌZ §æþÔ>Ð@þ™éÆéË ¯érM>Ë ³ç{ §æþÆæÿد@þ †Ææÿ$Væü$™èþ* ¿¶ýf¯@þ ^óþĶý¬r.
fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. §æþÔ>Ð@þ™éÆæÿ… ¯érM>Ë$ Ð@þ$™èþÅ, Mæü*ÆæÿÃ, Ð@þÆéçßý, ÐóþçÙ«§éÆæÿ×ý ¿¶ýf¯@þË$ : §óþÐ@þ#° ¿¶ýMæü$¢°V> ´ë{™èþ«§éÆæÿ×ý
¯@þ–íÜ…çßý, ÐéÐ@þ$¯@þ, ³ç Ææÿ$Ô¶ýÆéÐ@þ$, ÆéÐ@þ$, Mæü–çÙ,~ º$§æþ,® MæüÍP ^óþíÜ çÜ…¿êçÙ×ý Ææÿ*ç³…ÌZ ¿¶ýf¯@þ ^óþĶý¬r.
A¯@þ$ ³ç ¨ AÐ@þ™éÆéËOò³ B«§éÆæÿ³ç yìþ E…sêÆÿ¬. Ððþ¬rtÐþ𠬧æþr CsîýÐ@þÍ M>Ë…ÌZ çÜ…™Œþ™èþ$Mæüyøi Ð@þ$àÆék 'Q…fÈ
Üç *{™þè §éÆæÿ$yæþ$ Ñçœ$²çßýÆæÿ$Oyþð ¯@þ Væü×ý糆° BÐéçßý¯@þ… ^óþÝë¢yþæ $. ¿¶ýf¯@þ'˯@þ$ {ç³gêÆæÿ…fMæü… ^óþÔ>yæþ$.
§æþÔ>Ð@þ™éÆæÿ ¯érM>ËÌZ° ´ë{™þè Ë, AÀ¯@þĶý$…, E™èþ¢Ææÿ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ çÜ…™Œþ ™èþ$ËïܧéçÜ$, Ð@þ$àMæüÑ
çÜ*Ææÿ§éçÜ$, çÜ…™Œþ Ò$Æé»êÆÿ¬, çÜ…™Œþ Mæü½ÆŠÿË ¿¶ýf¯@þË$
ÐóþÙç §« éÆæÿ×ý, Ð@þÝ[ ë¢Ë…MæüÆæÿ×ý Üç …{³ç §éĶý$º§æþ…® V> E…yæþ$¯@þ$. õ³Ææÿ$V>…_¯@þÑ.
¯érMæü…ÌZ° ^éÌê ¿êVæü… ³ç §æþÅÐ@þ$Ķý$…V> E…r$…¨. Mö°²
Üç …¿êçÙ×ý˯@þ$ ´ë{™þè §« éÆæÿ$Ë$ Üç ÓĶý$… Üç *¹Ç¢™ø Ð@þ*sêÏyþæ ™éÆæÿ$. ^óþíÜ ^èþ*yæþ…yìþ.
§óþÐ@þ™èþË MöÆæÿMæü$ MæüÆ“ ÿæ Ð@þ¬çÜ$Væü$Ë$ Eç³Äñý*WÝë¢Æÿæ $. Mæü$…yæþ¯@þ$
º§æþ˪ $ Mösìýt ò³Ææÿ$Væü¯@þ²… ³ç …_ò³r$tr, àÆæÿ†°^èþ$ar™ø ™èþ$ËïܧéçÜ$, çÜ*Ææÿ§é‹Ü, Ò$Æé»êÆÿ¬, Mæü½Ææÿ$, D
¯érMæü… Äñý¬MæüP Üç Ð@þ*í³¢ AÐ@þ#™èþ$…¨. çÜ…™ŒþË ¿¶ýf¯@þË$ ѯ@þ…yìþ Ðésìý° çÜ…X™èþ E´ë«§éÅĶý¬Ë$
ÌôýMæü ™ðþÍíܯ@þÐéÇ çÜàĶý$…™ø AÆæÿ¦… ^óþçÜ$Mø…yìþ.
MæüÆé~rMæüÌZ ç³#Ææÿ…§æþÆæÿ §éçÜ$, Mæü¯@þMæü§éçÜ$, ÑfĶý$§éçÜ$,
»Z«§óþ…{§æþVæü$Ææÿ$ÝëÓÑ$, ™éÅVæüÆék Ððþ¬§æþËVæü$ ÐéÇ Ææÿ^èþ¯@þË$
¿¶ýf¯@þË$V> ´ëyæþºyæþ$™éÆÿ¬.
Væü$fÆ陌þÌZ çÜ…™Œþ ¯@þÈÞÐðþ$çßý™é ¿¶ýMìü¢ çÜ…{糧éĶý*°Mìü
^óþĶýÊ™èþ °^éayæþ$. Ð@þ$àÆéçÙ‰ÌZ çÜ…™Œþ ¯éÐ@þ$§óþÐŒþ ÐéÆæÿPÈ
çÜ…{糧éĶý$ Ð@þ*«§æþÅÐ@þ$… §éÓÆé ¿¶ýf¯@þË$&MîüÆæÿ¢¯@þËMæü$
{´ù™éÞçßýÑ$^éayæþ$. ÐéÆæÿPÈ çÜ…{糧éĶý$… ¯éÐ@þ$çÜÃÆæÿ×ý
ÆæÿM>°Mìü ^ðþ…¨¯@þ¨V> ¿¶ýf¯@þËMæü$ OÐðþ¿¶ýÐé°² ^óþMæü*Çaò³sìýt…¨.
§æþÔ>Ð@þ™éÆæÿ ¯érMæü… MîüÆæÿ¯¢ þ@ Ë$ : Üç …{³ç §éÄæý$… ³ç{ M>Ææÿ… MîüÆæÿ¯¢ þè Ë ³ç Ææÿ…ç³ÆæÿMæü$
B§æþÅ ³ç{ »Z«§þæ Mæü$yæþ$ ¯éÆæÿ§æþÐèþ$$° A° ¿êх糺yæþ$™èþ$…¨.
18Ð@þ Ô¶ý™éºª…ÌZ Ô>ÅÐŒþ$ i ¯éĶý$MŠü M>âôý §æþÔ>Ð@þ™éÆæÿ Üç …™Œþ ¯éÐŒþ$§óþÐŒþ¯èþ$ Ðèþ$àÆ>çÙ‰ Äñý$$MæüP B§æþÅ MîüÆæÿ¯¢ þè M>Ææÿ$°V>
Br¯@þ$ ^èþ*õ³ JMæü MæüâêM>Ææÿ$Ë çÜÐ@þ¬§éĶý*°² Ýë¦í³…^éyæþ$. ¿êÑÝë¢Æÿæ $. A™èþ° ™èþÆæÿ$Ðé™èþ C™èþÆæÿ Üç …™ŒþË$ D Üç …{³ç §éÄæý*°²
B çÜÐ@þÊà°² ¡çÜ$Mö° A™èþyæþ$ Ð@þ$àÆéçÙ‰ A…™èþsê ³ç{ ^éÆæÿ… ^óþÔ>Ææÿ$.
†ÇVóüÐéyæþ$.
MîüÆæÿ¢¯èþ M>Ææÿ$°² çßýǧéçÜ$ ÌôýMæü Mæü£æþMæü$yæþ$ A°
ÑçÙ$~§é‹Ü ¿êÐðþ §æþÔ>Ð@þ™éÆæÿ ¯érMæü Ýë…Móü†Mæü™èþ¯@þ$ A…sêÆæÿ$. MîüÆæÿ¢¯èþ ^óþÄæý$$Ðé°Mìü Ðèþ݈ëË…MæüÆæÿ×ý, ѧæþÓ™èþ$¢,
40
ÐèþMæü¢ –™èþÓ…, V>¯èþ…, Ðé§æþÅ…, ¯èþ–™èþÅ…, ѯø§æþ… Òsìý OÐðþç³# Ë㙌þ ¯@þ$ ³ç{ §æþÆæÿد@þÌZ Ð@þ$™èþ E™èþÞÐ@þ Üç …§æþÆæÿÂ…ÌZ E™èþÞÐ@þ
{Ôèý§æþ® Ðèþíßý…^èþÐèþËíÜ ÐèþçÜ$¢…¨. A™èþ°ÌZ ºçßý${Ôèý$™èþ™èþ §óþÐ@þ™èþ Üí …àçܯ@þ…Oò³ Mæü*Ææÿ$a¯@þ²§æþ¯ôþ ¿êÐ@þ¯@þ™ø BÐðþ$ Ð@þ¬…§æþ$
E…yéÍÞ E…r$…¨. MîüÆæÿ¢¯èþË$ Ðèþ$…¨Ææÿ…ÌZ ÌôýMæü Ðèþ$…¨Ææÿ MøÇMæüË$ MøÆæÿ$Mæü$…sêÆæÿ$. GÐ@þÇMìü H… M>ÐéÌZ ÐéÇMìü A¨
ç³ÇçÜÆ>ËÌZ ^óþÄæý$ºyæþ$™éÆÿ$$. ËÀ…^èþ± ‘ V“ >Ð@þ$Ð@þ$…™é Ð@þ^óþaÄôý$yæþ$ Ë㙌þ Ð@þÆæÿMæü$ Ð@þǮ˱Ï
‘ A…™èþÆæÿ™Y þè MæüËàË$ Ë㙌þÌZ ³ç ÇçÙPÇ…^èþºyæþ± ‘ GÐ@þÇ
Ð@þ$¯@þÜç $ÌZ¯@þ* MæüËÃçÙ… Ñ$Væü˱Mæü$ ‘ Ð@þ$…_ Ð@þ$¯@þÜç $™ø
™ðþË$çÜ$Mø…yìþ.
Ð@þÅÐ@þàÆ>Ë$ ¯@þyæþÐ@þ± ‘ Üç §é^éÆæÿ…™ø Üç Ð@þ*f… ³ç{ Ð@þÇ¢…^èþ± ‘
MîüÆæÿ¯¢ þ@ Ë$ ¯éÆæÿ©Ä¶ý$ ÌôýMæü ßç ýǧéçÜ Ð@þ$ÇĶý¬ ‘ज्याला जे हवे असेल त्याला ते मिळो । सगळा
ÐéÆæÿPÇ A¯@þ$ Æðÿ…yæþ$ Ð@þ¬QÅ Üç …{³ç §éĶý*Ë$ E¯é²Æÿ¬. गाव आनंदाने पुढच्या लळितापर्यंत नांदो ।
ßç ýǧéçÜ$ MîüÆæÿ¯¢ þ@ HMæü´ë{™éÀ¯@þĶý$… Ð@þ*¨ÇV> आपापसांतले कलह लळितात मिटोत । कोणाच्याही
E…r$…¨. D MîüÆæÿ¯¢ þ@ ÌZ 'ç³NÆæÿÓÆæÿ…Væü…', 'E™èþÆ¢ ÿæ Ææÿ…Væü…' मनात किल्मिष न उरो । निकोप मनाने व्यवहार
E…sêÆÿ¬. ¯@þÐ@þ$¯@þ…, Ð@þÆæÿ¯~ þ@ A¿¶ý…Væü…, Ð@þÆæÿ¯~ þ@ ¯@þ$ चालोत । सदाचरणाने समाज वागो ।’ D Ñ«§æþ…V>
³ç NÆæÿÓÆæÿ…VæüÐ@þ$°Ä¶ý¬ Ð@þ$ÇĶý¬ E§éçßýÆæÿ×ýOMüð H§óþ° D MøÇMæü MøÆæÿyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨.
Mæü£æþ¯@þ… ^óþĶý$yé°² E™èþÆ¢ ÿæ Ææÿ…VæüÐ@þ$°Ä¶ý¬ ¯érMæü {ç³ÐóþÔ¶ý… Ð@þ*¨ÇV> Ë㙌þ {糧æþÇ؅糺yæþ$™èþ$…¨.
A…sêÆæÿ$. ÐéÆæÿPÈ MîüÆæÿ¯¢ þ@ ÌZ ÝëÐ@þÊíßýMæü™èþMæü$ ´{ 뫧é¯@þÅ™èþ A…§æþ$ÌZ Mæü–çÙ$~yæþ$ Ð@þ$ÇĶý¬ ÆéÐ@þ¬° Mæü£æþË$, ¿¶ýMæü$¢Ë
E…r$…¨. MîüÆæÿ¯¢ þ@ M>Ææÿ$Ë™ø »êr$ ™éâêË$ ÐóþĶý¬ÐéÇ Mæü£æþ˯@þ$ ^ðþº$™éÆæÿ$. Mö°² Ë㙌þË$ íßý…© ¿êçÙÌZ Mæü*yé
E¯é²Æÿ¬. B«§æþ$°Mæü Ð@þ$Æéw Ææÿ…VæüçܦÌê°Mìü Ë㙌þ Äñý¬MæüP
¿êVæüÝëÓÐ@þ$Å… Ð@þ¬QÅOÐþð $¯@þ¨. ÝëÓ™èþ…{™þè Å E§æþÅÐ@þ$M>Ë…
¯ôþç³£æþÅ… Mæü˧æþ$.
ÌZ gê¡Ä¶ý$ MîüÆæÿ¯¢ þ@ õ³Ææÿ$¯@þ M{ ö™èþ¢ MîüÆæÿ¯¢ þ@ ÆæÿMæü… Ð@þ¬…§æþ$Mæü$
¿êÆæÿ$yŠþ : B«§éņÃMæü O¯ðþ†Mæü »Z«§æþ¯@þ °^óþa Ð@þ$ÆéwÌZ°
Ð@þ_a…¨. D MîüÆæÿ¯¢ þ@ ¯éÆæÿ©Ä¶ý$ MîüÆæÿ¯¢ þ@ Ð@þ*¨ÇV>¯ôþ
Ææÿ*ç³M>™èþÃMæü X™éË$ A¯@þV> ¿êÆæÿ$yŠþ. Ò«¨¯érM>Ë Ð@þ*¨ÇV>
³ç{ §æþÇ؅糺yæþ$™èþ$…¨. A…§æþ$ÌZ ÝëÓ™èþ…{™ø«§þæ ÅÐ@þ$ ¿êÆæÿ$yæþ$Ï {ç³Äñý*VæüÖË…V> E…sêÆÿ¬. Ð@þ$àÆéçÙ‰ÌZ çÜ…™Œþ
¯éĶý$Mæü$Ë$, Ô>çÜk ˆ Ëq $, Üç …çœ$çÜ…çÜPÆæÿË¢ $ CÌê…sìý HMæü¯é£Šþ »êÆæÿ$yæþ$Ï OÐðþÑ«§æþÅ…V> ¯@þr¯é™èþÃMæüÐ@þ¬Væü,
Vöç³µÐéÇ ^èþÇ{™þè B«§éÆæÿ…V> ^óþĶý¬ Üç …çœ${³ç »Z«§þæ ¯@þËMæü$ ѯø§é™èþÃMæüÐ@þ¬V> VóüĶý*™èþÃMæü…V> E…sêÆÿ¬. A…§æþ$Ð@þ˯@þ
´{ 뫧é¯@þÅ™èþ E…r$…¨. §é° ´{ ëÆæÿ…¿¶ý… ÐéÆÿÊ f¯@þ{í³Ä¶ý$OÐðþ$¯@þÑ. f¯@þ{ç³»Z«§æþ¯@þ A¯@þ$¯@þ¨ çÜ…™Œþ HMæü¯é£Šþ
´{ ë…™èþ³ç # §æþ™ø¢³ç …™Œþ ³ç rÓÆæÿ¯® þŒ ^óþÔ>yæþ$. Ææÿ_…_¯@þ ¿êÆæÿ$yæþÏ E§óþªÔ¶ý….
A…™óþM>Mæü$…yé Ð@þ$à™éà gZņÆéÐ@þ# çœ#Ìñý ™èþÐ@þ*Ô> : "™èþÐ@þ*Ô>' A¯@þ$ ³ç §æþ… ³ç ÇØĶý$¯Œþ ¿êçÙÌZ°¨.
™èþĶý*Ææÿ$ ^óþíܯ@þ çÜ™èþÅÔZ«§æþMæü çÜÐ@þ*f… Mæü*yé MîüÆæÿ¢¯@þË Ð@þ$¯@þÜç $Mæü$ °ÆæÿÃË™éÓ°² ({³ç Üç ¯@þ²™èþ¯@þ$) C^óþa §æþ–Ô¶ýÅ… A° ©°
Ð@þ*«§æþÅÐ@þ$… ¯@þ$…_ çÜÐ@þ*f gêVæü–† 糯@þ$Ë$ ^óþíÜ…¨. AÆæÿ…¦ . ÑÑ«§þæ gê¯@þ³ç §æþMæüâ¶ýË, AÀgê™èþ Mæüâ¶ýË Üç{ Ð@þ…†°
çÜ…™Œþ V>yóþY Ð@þ$àÆék MîüÆæÿ¢¯@þË$ çÜ™èþÅÔZ«§æþMæü MîüÆæÿ¢¯@þËMæü$ MæüË$ç³#Mö…r* ³ç §ðþ°ª Ñ$§æþÐ@þ Ô¶ý™éºª… Ð@þÆæÿMæü$ ™èþÐ@þ*Ô> AÀÐ@þ–¨®
^ðþ…¨¯@þ¨. Üç …{³ç §éĶý$ ™èþÐ@þ*Ô> Æðÿ…yæþ$ ÆæÿM>Ë$V> E¯@þ²¨. &
A¯@þ$º…«§æþ…V> E…yðþ¯@þ$. gê† »ôý«§æþ °Ææÿ*Ã˯@þ…,
Üç …X™èþ º–…§æþ… Ð@þ$ÇĶý¬ Ð@þ$§ðþ˪ º–…§æþ… Üç …X™èþ…
çÜÓ^èþe™èþ, Ð@þÅçܯ@þÐ@þ¬Mìü¢ Ð@þ…sìý ÑçÙĶý*ËOò³ A™èþyæþ$ º–…§æþ…ÌZ ¯@þr¯@þMæü…sôý ¯@þ–™èþÅ… Ð@þ$ÇĶý¬ Üç …X™é°Mìü A«¨Mæü
A™èþ° MîüÆæÿ¢¯@þË §éÓÆé {ç³»Z«§æþ¯@þ ^óþõÜÐéyæþ$. ´{ 뫧é¯@þÅ™èþ E…r$…¨. ´{ 뫧é¯@þÅ™èþ M{ üæ Ð@þ$…ÌZ ¯@þ–™èþÅ&çÜ…X™éË™ø
Mæü*yìþ¯@þ ™èþÐ@þ*Ô>ÌZ M>Ë{Müæ Ð@þ$…V> "Ð@þVŠü' A¯@þ$ ¯érÅÆæÿ*´ë°²
´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþyæþ… fÇ…W…¨. BÔ¶ý$ MæüÑ™èþÓ Ñ¯ø§æþ… B«§éÆæÿ…V>
Ë㙌þ : Ð@þ$àÆéçÙ‰ÌZ Ð@þ$¯øÆæÿ…f¯@þ… Äñý¬MæüP JMæü Ð@þVŠü ÆæÿMìüM¢ üæ yæþ$™èþ$…¨. ™èþÐ@þ*Ô> ´{ ëÆæÿ…¿¶ý…ÌZ "Væü׊ý' A¯@þV> Væü×ôýÔ¶ý
´ë™èþ 糧æþ®† A¯@þV> Ë㙌þ. ¯éÆæÿ©Ä¶ý$ MîüÆæÿ¢¯@þË çÜ…{糧éĶý$… Ð@þ…§æþ¯@þ… V>¯@þ… ^óþĶý$ºyæþ$™èþ$…¨. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ "VæüÐ@þâ¶ý׊ý'
ÌZ D ÆæÿMæüOÐðþ$¯@þ 糧æþ®† ^óþÇĶý¬…r$…¨. Mö…Mæü׊ý, VøÐé ³ç{ §æþÇ؅糺yæþ$™èþ$…¨. ™èþÐ@þ*Ô> Äñý¬MæüP Æðÿ…yæþÐ@þ ¿êVæü…ÌZ
{´ë…™èþ…ÌZ ©° {´ëÐ@þ¬QÅ™èþ ^éÌê E…¨. Ð@þ¬QÅ ¯érMæü… A¯@þV> 'Ð@þVŠü' ³ç{ §æþÇ؅糺yæþ$¯@þ$. "Ñ^ée
41
Ð@þ*Èn$ ³ç #È MæüÆé' (¯é MøÇMæü ¡Ææÿ$a) Ð@þ$ÇĶý¬ "V>yæþÐé^óþ ¿êçÙÌZÏ° ¯érM>ËMæü$ {´ù™éÞà°_aÇ. B ÆéfÐ@þ…Ô¶ýÌZ°
ËVŠü²' (V>yìþ§æþ ò³…yìþ)Ï Ð@þ…sìý Ð@þ$Æéw Ææÿ…VæüÜç ˦ …Oò³ ÆékË$ çÜÓĶý$…V> ¯érM>Ë$ ÆéÔ>Ææÿ$. A§óþ Ñ«§æþ…V>
³ç{ §æþÇ؅糺yìþ¯@þ ³ç{ Äñý*V>Ë$ ™èþÐ@þ*Ô> Äñý¬MæüP B«§þæ $°Mæü çÜ…çÜP –™èþ ¯érM>˯@þ$ A¯@þ$Ð@þ¨…^éÆæÿ$.
Üç ÓÆæÿ*´ë°² Mæü¯@þºÆæÿ$Ýë¢Æÿ¬. Ð@þ$àÆéçÙ‰ÌZ° Ææÿ…VæüçÜ¦Ë ÑM>çÜ…ÌZ 19Ð@þ Ô¶ý™éºª…
´ùÐéyé: C¨ Væü§æþŠ糧æþÅ Ñ${Õ™èþ {糧æþÆæÿد@þ ÆæÿM>°Mìü Äñý¬MæüP Ý릯@þ… {糫§é¯@þOÐðþ$¯@þ¨. ÑçÙ$~§é‹Ü ¿êÐóþ Ð@þ$Æéw
^ðþ…¨¯@þ¨. ´ùÐ@þyéÌZ Ô¶ý*Ææÿ ï܈&ç³#Ææÿ$çÙ$Ë ç³Æé{MæüÐ@þ*˯@þ$ Ææÿ…VæüçÜ¦Ë f¯@þMæü$yæþ$ A° ¿êÑÝë¢Ææÿ$. 'ïÜ™é çÜÓĶý$…Ð@þÆæÿ…'
E§óþÓVæü¿¶ýÇ™èþ…V>, çÜ*¹Ç¢ §éĶý$Mæü ¿êçÙÌZ Mæü£æþ¯@þ… A¯@þ$¯@þ¨ A™èþyæþ$ Ææÿ…Væüçܦ˅ Oò³Mìü ™ðþ_a¯@þ Ððþ¬§æþsìý ¯érMæü….
^óþĶý$ºyæþ¯@þ$¯@þ$. bèþ{™èþ糆 ÕÐéi Ð@þ$àÆék M>Ë…ÌZ°
ÑçÙ$~§é‹Ü ¿êÐðþ Æéíܯ@þ ¯érM>Ë ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ð@þ$àÆéçÙ‰ÌZ
Agêq¯@þ§é‹Ü A¯@þ$ MæüÑ Ææÿ_…_¯@þ AçœjÌŒýRꯌþ Ð@þ«§æþ Ð@þ$ÇĶý¬
^éÇ{™èþMæü, ´ûÆé°Mæü ¯érM>Ë™ø »êr$ _¯@þ² _¯@þ²
™èþ$Ëïܧé‹Ü Ææÿ_…_¯@þ íÜ…çßýVæüyŠþ ´ùÆér ´ùÐéyéË$ {ç³íܨ¦
V>…^éÆÿ¬. àçÜůésìýMæüË$ Mæü*yé Ææÿ…VæüçܦÌê°Mìü Ð@þ^éaÆÿ¬. A…§æþ$ÌZ
àçÜÅÆæÿçÜ…™ø ÝëÐ@þ*hMæü ÑçÙĶý*Ë$ {糧æþÇ؅糺yæþ$¯@þ$.
{¼sìý‹Ù ÐéÇ M>Ë…ÌZ EÐ@þ*i ¯éÆÿ¬MŠü, ^éõ³MæüÆŠÿ
Ýù§æþÆæÿ$Ë$, Ð@þ$à™éÃV>…«©ËOò³ ´ùÐéyéË$ Ææÿ_…_Ç. {´ëÆæÿ…¿¶ý…ÌZ ¯érM>Ë Mæü£éçÜ°²ÐóþÔ>Ë Ææÿ^èþ¯@þ ÍS™èþ
ç܅Ķý¬Mæü¢ Ð@þ$àÆéçÙ‰ E§æþÅÐ@þ$ M>Ë…ÌZ AÐ@þ$ÆŠÿ ÔóýRŒý, A×ê~ çÜÓÆæÿ*ç³…ÌZ E…yóþ¨ M>§æþ$. A«¨MæüÔ>™èþ… A…§æþ$ÌZ°
¿êÐ@þN Ýëuóÿ, VæüÐé×ýPÆŠÿ A¯@þ$ MæüÐ@þ#Ë$ Ææÿ_…_¯@þ ´ùÐ@þyéË™ø X™éË$ {ÐéĶý$ºyìþ¯@þç³µsìýMìü Væü§æþÅ çÜ…¿êçÙ×ýË$ AÔ¶ý$Ð@þ#V>
Ð@þ$àÆéçÙ‰ Ð@þ*Ææÿ${Ððþ*W…¨, ´ùÐéyéË Ð@þ*«§æþÅÐ@þ$… §éÓÆé E…yóþÑ. Ð@þ¬{¨™èþ çÜÓÆæÿ*ç³…ÌZ Mæü£é çÜ°²ÐóþÔ>Ë Ææÿ^èþ¯@þ
Ð@þ$àÆ>çÙ‰¯@þ$ gêVæü–™èþ ç³Ææÿ^èþyæþ… fÇ…W…¨. A…§æþ$»êr$ÌZ°Mìü Ð@þ_a¯@þ Ððþ¬§æþsìý ¯érMæü… Ñ.f MîüÆæÿ¢¯ôþ
A¯@þ$¯@þ™èþyæþ$ 1861 çÜ…Ð@þ™èþÞÆæÿ…ÌZ Ææÿ_…_¯@þ '£øÆæÿÌôý
6.3 Ð@þ$Æéw Ææÿ…Væüçܦ˅ (¯érMæüÔ>Ë)
Ð@þ*«§æþÐ@þÆéÐ@þ# õ³ÔóýÓ'. D ¯érMæü… Ð@þ˯@þ çÜ…ç³NÆæÿ~…V>
ËÍ™èþ Mæüâ¶ý¯@þ$ Ð@þÅMìü¢ ÌôýMæü Üç Ð@þÊíßýMæü…V> ³ç{ §æþÇØ…^óþ {Ðéíܯ@þ çÜ°²ÐóþÔ>Ë$ VæüË ¯érM>Ë ¯@þ*™èþ¯@þ çÜ…{糧éĶý$…
^ør$ A¯@þV> Ææÿ…VæüÜç ˦ …. ËÍ™èþ Mæüâ¶ýËÌZ MæüâêM>Ææÿ$Ë$, {´ëÆæÿ…¿¶ýOÐðþ$¯@þ¨.
õ{ ³„æüMæü$Ë$ ÒÇÆæÿ$Ð@þ#Ç ¿êVæüÝëÓÐ@þ$Å… AÐ@þÜç ÆæÿÐ@þ$Ð@þ#™èþ$…¨. ¯érMæü
ç³…™öÑ$çæþÐ@þ Ô¶ý™éºª _Ð@þÆæÿÌZ E™èþ¢Ææÿ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ°
³ç{ †, ¯érMæü §æþÆæÿØMæü$yæþ$, MæüâêM>Ææÿ$Ë$, Ð@þ¬RêË…MæüÆæÿ×ý,
Ð@þÜç §«ˆ éÆæÿ×ý, Ææÿ…VæüÜç ˦ Ðóþ¨Mæü, ¯ôþ³ç £æþÅ…, ÐðþË$™èþ$Ææÿ$ Ð@þÅÐ@þÜç ,¦ RêÅÌŒý çÜ…X™é°² Ð@þ$àÆéçÙ‰ÌZ ¯ésôý {ç³Ä¶ý$™èþ²… »êËMæü–çÙ~
¯érMæü ³ç{ §æþÆæÿد@þ õ{ ³„æüMæü$Ë$, Üç Ò$„æüMæü$Ë$ CÌê A¯ôþMæü A…Ô>Ë$ º$Ðé C^èþÌŒý MæüÆæÿ…iMæüÆŠÿ ^óþÔ>yæþ$. A™èþ° ™èþÆæÿ$Ðé™èþ EÝ뢧Šþ
Ææÿ…VæüÜç ˦ …™ø Ð@þ¬yìþÐ@þyìþ E…sêÆÿ¬. ¯@þ–™èþÅ…, Üç …X™éË$ Mæü*yé AÌêϨĶý* Rꯌþ, EÝ뢧Šþ Aº$ªÌŒý MæüÈ… Rꯌþ, EÝ뢧Šþ
¯érMæü…ÌZ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ E…yæþÐ@þ^èþ$a¯@þ$. ¯érMæü… A¯@þ$¯@þ¨ ÆæÿíßýÐ@þ$™Œþ RꯌþË$ Ð@þ$àÆéçÙ‰ÌZ ÆæÿíÜMæü$ËMæü$ çÜ…X™èþ…Oò³
^éÌê ÝëÆæÿ$Ï Üç …¿êçÙ×ýË Ææÿ*ç³…ÌZ ³ç{ §æþÇ؅糺yæþ$™èþ$…¨. AÀÆæÿ$_ MæüÍW…^éÆæÿ$. §é° ç³Ç×êÐ@þ$…V> çÜ…X™èþ
M>° Mö°² ¯érM>ËÌZ Ð@þÊM>À¯@þĶý$… Mæü*yé E…r$…¨. Ææÿ…Væüçܦ˅ BÑÆæÿÂÑ…_…¨. MìüÆøÏçÜPÆŠÿ Ð@þ$…yæþÍ A¯@þ$ ¯érMæü
D ÆæÿM>°² Ð@þÊMæü¯érMæü… A° A…sêÆæÿ$. Mæü…ç³° Äñý¬MæüP çÜ…X™èþ ¯érM>Ë$ {ç³gêÆæÿ…fMæüÐ@þ$Ķý*ÅÆÿ¬.
bèþ{™èþ糆 ÕÐéi Ð@þ$àÆék, bèþ{™èþ糆 çÜ…¿êi A…§æþ$ÌZ A¯é² Ýëòßý»Œý MìüÆøÏçÜPÆŠÿ Ææÿ_…_¯@þ "çÜ…X™Œþ
Ð@þ$àÆék, Ð@þ$à™èþà gZ†ÆéÐ@þ#çœ#Ìñý, ÌZMæüÐ@þ*¯@þņËMŠü, Ô>Mæü$…™èþÌŒý' A¯@þ$ ¯érMæü… ^éÌê õ³Æö…¨…¨. çÜ…X™èþ
Ð@þ$à™éÃV>…«©, yé. »ê»ê Ýëòßý»Œý A…»ôýyæþPÆŠÿË ¯érM>ËÌZ VøÑ…§æþ ºÌêÏâŒý §óþÐ@þÌŒý Æéíܯ@þ "çÜ…X™èþ Ô>Ææÿ§æþ'
iÑ™éËMæü$ çÜ…º…««¨…_¯@þ ¯érM>Ë çÜÐ@þ*^éÆé°² A¯@þ$ ¯érMæü… ^éÌê {糫§é¯@þOÐðþ$¯@þ¨. D ¯érMæü…ÌZ fÆæÿuŠÿ
õÜMæüÇ…^èþ…yìþ. Mæü$Ð@þ*Ç ÑÐéçßý… Væü$Ç…_ B¯ésìý Ð@þÊÉé^éÆæÿ…Oò³ àçÜÅ
糧æþ®†ÌZ M>° ¯@þÆæÿÃVæüÆæÿÂ…V> ÑÐ@þ$ÇØ…^èþºyìþ…¨. CÐóþ M>Mæü$…
™èþ…gêÐ@þNÆæÿ$ ¿ZõÜÏ ÆéfÐ@þ…ÖĶý¬Ë$ Ð@þ$Æéw, §æþ„ìü×ê™èþÅ yé }´ë§æþ Mæü–çÙ~ MöËárPÆŠÿ Ææÿ_…_¯@þ 'Ð@þÊMæü¯éĶý$MŠü'
42
Mæü–Úë~i {糿êMæüÆŠÿ RêyìþÌŒýMæüÆŠÿ Ææÿ_…_¯@þ "çÜ…X™èþ Ð@þ*¯éç³Ð@þ*¯Œþ',
ÆéÐŒþ$ Væü×ôýÔŒý VæüyæþPÈ Ææÿ_…_¯@þ "HMæü^Œþ ´ëÅÌê' A¯@þ$ Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë?
¯érM>Ë$ Ææÿ…VæüçÜ¦Ë ^èþÇ{™èþÌZ {糫§é¯@þOÐðþ$¯@þÑ. {ç³íܨ® V>…_¯@þ Ýëíßý™èþÅM>Ææÿ$yæþ$ Ñ. Ðé. ÕÆæÿÐéyæþPÆŠÿ
Ð@þ$ÇĶý¬ Mæü$çÜ$Ð@þ*{VæügŒýË$ ÔóýMŠüÞí³Ä¶ý$ÆŠÿ Ææÿ_…_¯@þ
Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë? "Mìü…VŠü ÍĶý$ÆŠÿ' ¯érMæü… B«§éÆæÿ…V> Ææÿ_…_¯@þ
"¯@þrÝë{Ð@þ*sŒý' A¯@þ$ ¯érMæü… ^éÌê õ³Ææÿ$ V>…_…¨.
Ð@þ$à¿êÆæÿ™Œþ A¯@þ$ Ð@þ$àM>Ð@þÅ…ÌZ° çÜ…çœ$r¯@ D ¯érMæü…ÌZ ÔZM>™èþà ¯éĶý$MŠü, Væü×ý糆ÆéÐ@þ#
þ˯@þ$ ¡çÜ$Mö° A˯ésìý {¼sìý‹Ù Ýë{Ð@þ*fÅ »ñýÌŒýÐ@þËPÆŠÿ A¯@þ$ ´ë{™èþ ÕÆæÿÐéyæþPÆŠÿ ç³NÆæÿÓM>Ë…ÌZ
ç³Ç´ë˯@þOò³ çÜ*^èþ¯@þ{´ëĶý$ ÐéÅMæüÅË$ ^óþíܯ@þ õ³Ææÿ$V>…_¯@þ Væü×ý糆ÆéÐ@þ# gZïÙ Ð@þ$ÇĶý¬ ¯é¯é Ýëòßý»Œý
"Mîü^èþMæüÐ@þ«§æþ' A¯@þ$ ¯érM>°² RêyìþÌŒýMæüÆŠÿ Ææÿ_…^éyæþ$. ¸ërMŠü D ¯@þr“ÔóýçÙ$xË Ð@þÅMìü¢™èþÓ…ÌZ° béĶý$˯@þ$
Mîü^èþMæüÐ@þ«§æþÌZ° {§ú糨 A¯@þV> AçÜàĶý$ ¿êÆæÿ™èþÐ@þ*™èþ, çÜÑ$Ãã™èþ… ^óþíÜ ™èþĶý*Ææÿ$ ^óþÔ>Ææÿ$.
Ķý¬«¨çÙxÆæÿ$yæþ$ A¯@þV> Ñ$™èþÐé§æþ$Ë ç³„æü…, ÁÐ@þ¬yæþ$
A¯@þV> A†Ðé§æþ$Ë ç³„æü… Ð@þ$ÇĶý¬ Mîü^èþMæü$yæþ$ 6. 4 ¿êÆæÿ¡Ä¶ý$ ^èþ˯@þ_{™èþ çÜ–íÙt
A¯@þV> A«¨M>Ææÿ Ð@þ$§é…«§æþ$yæþ$ OÐðþ‹ÜÆéÄŒý$ ÌêÆŠÿz MæüÆæÿj¯Œþ ^èþ˯@þ_{™þè …: ^èþ˯@þ_{™þè … Mæüâê™èþÃMæü™èþ, Ýë…Móü†Mæü
D Ñ«§æþ…V> {õ³„æüMæü$Ë$ ¯érM>°² ^èþ*õÜÐéÆæÿ$ ÐéÇ ³ç Çgêq¯éË Üç …VæüÐ@þ$… fÇVóü Ð@þ*«§þæ ÅÐ@þ$…. Mæü¨Ìôý _{™þè …
Ð@þ$¯@þçÜ$ÌZÏ {¼sìý‹Ù Ýë{Ð@þ*fÅ ç³Ç´ë˯@þ ç³rÏ Møç³… Mæü¯@þ$Vö¯@þ² ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ^èþ˯@þ_{™þè Mæüâ¶ý f°Ã…_…¨. ©°
HÆæÿµyóþ¨. ¯@þ$…_ Ð@þÊVæü ^èþ˯@þ_{™éË Ä¶ý¬Væü… ´{ ëÆæÿ…¿¶ýÐO þð $¯@þ¨. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ
Ð@þ$Æéw Ææÿ…VæüçÜ¦Ë AÐ@þÝë¯@þ §æþÔ¶ýÌZ B^éÆæÿÅ B{™óþ §« þæ Ó° Ð@þ¬{§þæ ×ý (sound recording) Ý뫧þæ ÅOÐþð $¯@þ¨
Æéíܯ@þ "ÝëÝët…Væü ¯@þÐ@þ$ÝëPÆŠÿ', "E§éÅ^é çÜ…ÝëÆŠÿ', Ð@þ$ÇĶý¬ Ð@þ*rË ^èþ˯@þ _{™éË Ä¶ý¬Væü… ´{ ëÆæÿ…¿¶ýÐO þð $¯@þ¨.
"çœ$Æé»êòßýÆŠÿ' Ð@þ…sìý f¯@þ… Ððþ$_a¯@þ ¯érM>Ë$ Ð@þ$Æéw
Ææÿ…Væüçܦ˅ ç³#…kMøÐ@þyæþ…ÌZ çÜàĶý$ç³yézÆÿ¬. CsîýÐ@þÍ Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë?
M>Ë…ÌZ Ð@þçÜ…™Œþ M>¯ñþrPÆŠÿ Æéíܯ@þ "ÆéĶý$VæüyéÌê gñýÐéá gêVŠü ^èþ˯@þ_{™éË ÆæÿM>Ë$ & Ð@þÅ…VæüÅ ^èþ˯@þ_{™éË$, ÐéÆé¢
Äôý$™óþ', "C£ðþ KÔ>â¶ýÌê Ð@þ$–™èþ$Å', ÑfÄŒý$ ^èþ˯@þ_{™éË$, Ë眬_{™éË$, ³ç{ Mæür¯@þË ^èþ˯@þ_{™éË$,
™ðþ…yæþ*ËPÆŠÿ Ææÿ_…_¯@þ "çœ*ÖÆéÐŒþ$ Mø™éÓÌŒý' , Ñ{Ô>ÐŒþ$ »êËË ^èþ˯@þ_{™éË$, òOÜ°Mæü ^èþ˯@þ_{™éË$, ѧéÅ
^èþ˯@þ_{™éË$, Mæü£é ^èþ˯@þ_{™éË$ Ððþ¬§æþËVæü$¯@þÑ.
»ôýyóþMæüÆŠÿ Ææÿ_…_¯@þ "†ËMŠü Ð@þ$ÇĶý¬ BVæüÆæÿPÆŠÿ' Ððþ¬§æþËVæü$
¯@þ*™èþ¯@þ OÔðýÍVæüË ¯érM>Ë$ {ç³íܨ® ^ðþ…§éÆÿ¬. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ {ç³£æþÐ@þ$…V> ç³NÇ¢ °yìþÑVæüË ^èþ˯@þ
ÑÑ«§æþ ÑçÙĶý*ËOò³ ¯érM>Ë$, ¯érMæü ÆæÿM>Ë _{™é°² °ÇÃ…_ {糧æþÇØ…_¯@þ Rêņ Ð@þ$àÆéçÙ‰Mæü$
BÑçÙPÆæÿ×ý Ð@þ˯@þ Ð@þ$Æéw Ææÿ…Væüçܦ˅ çÜÐ@þ$–¨® ^ðþ…¨…¨. §æþMæü$P™èþ$…¨. "¿êÆæÿ¡Ä¶ý$ ^èþ˯@þ _{™èþ f¯@þ°' A° Ð@þ$àÆéçÙ‰
¯érMæü MæüâêM>Ææÿ$Ë$V> Væü׊ýç³™ŒþÆéÐ@þ# gZíÙ, »êËVæü…«§æþÆŠÿÓ, õ³Ææÿ$V>…_…¨. ¿êÆæÿ¡Ä¶ý$ ^èþ˯@þ _{™èþ ÑM>çÜ…ÌZ
¯éÆéĶý$׊ýÆéÐ@þ# Æéfçßý…‹Ü, MóüÔ¶ýÐ@þÆéÐ@þ# »ZõÜÏ, Ð@þ$§æþ¯@þÆéÐ@þ# Ð@þ*«§æþÐ@þÆéÐ@þ# í³™èþâôý, MæüâêÅ׊ýMæü$ ^ðþ…¨¯@þ ç³rÓÆæÿ®¯Œþ
_…™éÐ@þ$׊ýÆéÐ@þ# MøËásŒýMæüÆŠÿ, Væü×ý糆ÆéÐ@þ# »Zyæþ‹Ü Mæü$r$…½Mæü$Ë$, çßýÇÔ¶ýa…{§æþ çÜRêÆéÐŒþ$ ¿êrÐ@þyóþMæüÆŠÿ AÍĶý*‹Ü
Ððþ¬§æþËVæü$ÐéÇ õ³Ææÿ$Ï {´ë«§é¯@þÅ…V> ¡çÜ$Møºyæþ™éÆÿ¬. ÐéÇ ÝëÐóþ§é§éË ™øyéµr$ E¯@þ²¨.
Ð@þ$Æéw ¯érM>Ë$ ºíßýÆæÿ…Væü OÐðþ$V>¯éËÌZ {糧æþÇ؅糺yóþÑ. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ §æþÆæÿØMæü$yæþ$ Vø´ëÌŒý ÆéÐ@þ$ ^èþ…{§þæ , §é§éÝëòßý»Œý
{¼sìýçÙ$ÐéÆæÿ$ Ððþ¬§æþr Ð@þ¬…ºÆÿ¬ÌZ "õ³Ïçßo‹Ü', "Ç糯Œþ' , ™øÆæÿ×ñý, A.ç³. Mæü…©MæüÆŠÿ, G‹Ü. G¯Œþ. ´ër¯@þPÆŠÿ, Ñ. ³í ¨ÐóþMæüÆŠÿË$
"ÑMøtÇĶý*' A¯@þ$ ¯érMæüÔ>Ë˯@þ$ °ÇÃ…^éÆæÿ$. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ѧóþÔ¶ý Ýë…Móü†Mæü °ç³#×ý$Ë Üç àĶý$… ¡çÜ$Mö° "ç³#…yæþÎMŠü'
Ððþ$ËÏÐðþ$ËÏV> Ð@þ$Æéw ¯érM>Ë {糧æþÆæÿد@þË$ Mæü*yé A¯@þ$ Mæü£é ^èþ˯@þ_{™é°² 1912 Üç …Ð@þ™èþÞÆæÿ…ÌZ Ð@þ¬…ºÆÿ¬ÌZ
¯érMæüÔ>ËÌZÏ {糧æþÇ؅糺yæþÝëV>Æÿ¬. ³ç{ §æþÇØ…^éÆæÿ$. 1913 Üç …Ð@þ™èþÞÆæÿ…ÌZ §é§é Ýëòßý»Œý ¸ëÌôýP
43
Üç ÓĶý$…V> §æþÆæÿØMæü™èþÓ… MæüÐ@þ$Ìê»êÆÿ¬ Ð@þ$…VæüÆæÿ*ËPÆŠÿ Ð@þ$ÆéwÌZ Ððþ¬§æþsìý ï܈
Ð@þßí ý…_, A°² ³ç{ M{ üì Ķý$Ë$ ^èþ˯@þ_{™èþ °ÆéÃ×ý. BÐðþ$ "ÝëÐ@þâêÅ ™é…yóþÌŒý', "糯鲧éÆÿ¬'
¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ¯ôþ ³ç NÇ¢ (íßý…©) A¯@þ$ Ð@þ*rË ^èþ˯@þ _{™é˯@þ$ °ÇÃ…_…¨.
^óþÜç $Mö¯@þ² "ÆégêçßýÇÔ¶ýa…{§þæ ' 1944ÌZ {糿Ꙍþ Mæü…ç³± °ÇÃ…_¯@þ "ÆéÐ@þ$Ô>í܈' A¯@þ$ ^èþ˯@þ
A¯@þ$ ^èþ˯@þ_{™é°² _{™èþ… õ³Ææÿ$V>…_…¨. ÝëÓ™èþ…{™éů@þ…™èþÆæÿ M>Ë…ÌZ B^éÆæÿÅ
Ð@þ¬…ºÆÿ¬ÌZ B{™óþ "Ð@þ$à™éà çœ#Ìôý' iÑ™èþ… Oò³ , Ñ{Ô>ÐŒþ$ »ôýyóþMæüÆŠÿ ÐéçÜ$§óþÐŒþ
³ç{ §æþÇØ…^éyæþ$. §é° ºËÐ@þ…™Œþ çœyóþP iÑ™èþ…Oò³ ^èþ˯@þ _{™éË$ °ÇÃ…^éÆæÿ$.
§é§éÝëòßý»Œý ™øÆæÿ×ñý Ððþ¯@þ$Ððþ…r¯ôþ
¨¯@þMæüÆŠÿ §æþ. ´ësìýÌŒý A¯@þ$¯@þ™èþyæþ$ "§æþ¯ŒþÅ ™ðþ çÜ…™éi «§æþ¯éi'
Ððþ*íßý±&¿¶ýÝëÃçÜ$Ææÿ,
A¯@þ$ ^èþ˯@þ _{™èþ… °ÇÃ…^éyæþ$. {糿êMæüÆŠÿ ò³…yéÆæÿPÆŠÿ
ÝëÑ{¡&çÜ™èþÅÐ鯌þ, A¯@þ$ Ð@þÊVæü ^èþ˯@þ_{™éË$, ÐóþÆæÿ$âŒý Væü$çßýË$,
¯éÕMŠü Ð@þ$ÇĶý¬ ™{ þè Ķý$… "»êË ÕÐéi' A¯@þ$ ^èþ˯@þ_{™èþ… Ð@þ¬QÅOÐðþ$¯@þ¨.
ºMóüÔ¶ýÓÆŠÿ ³ç #×ýÅ„óü™{ éËOò³ ¸ëâôýP ¿êÆæÿ¡Ä¶ý$ ^èþ˯@þ _{™éËMæü$ A…™èþÆéj¡Ä¶ý$
Ë眬 ^èþ˯@þ_{™éË$ °ÇÃ…
Ýë¦Æÿ¬° ËÀ…ç³ gôýíܯ@þ Ððþ¬§æþsìý ^èþ˯@þ _{™èþ… çÜ…™Œþ
^éyæþ$. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ^éÇ{™þè Mæü,
™èþ$M>Æé…. D ^èþ˯@þ _{™èþ… ´ëÇ‹ÜÌZ A…™èþÆéj¡Ä¶ý$
´ûÆé×ìýMæü ÑçÙĶý*ËOò³ ^èþ˯@þ
_{™éË$ ™èþĶý*Ææÿ$^óþõÜ ^èþ˯@þ _{™èþ Ð@þ$çßZ™èþÞÐ@þ…ÌZ {糧æþÇ؅糺yìþ…¨. D
Üç …{³ç §éĶý$… {´ëÆæÿ…¿¶ýÐO þð $¯@þ¨. ^èþ˯@þ _{™èþ…ÌZ ÑçÙ$~ç³#…™èþ ´ëVæü±‹Ü A¯@þ$¯@þ™èþyæþ$
™èþÆæÿ$Ðé™èþ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý… çÜ…™Œþ ™èþ$M>Æé… ´ë{™èþ¯@þ$ ´ùíÙ…^éyæþ$.
ÌZ Ððþ¬§æþsìý Üí ±&MðüÐðþ$Æé §é§é Ýëòßý»Œý ¸ëâôýP
™èþĶý*Ææÿ$ ^óþÜí ¯@þ B¯@þ…§æþÆéÐ@þ# õ³…rÆŠÿ ^èþ˯@þ _{™þè °ÆéÃ×ý…ÌZ Mæü¯@þ$Vö…§é… 糧æþ
BçÜMìü¢ ^èþ*í³…^éyæþ$. A™èþ° Ð@þ*™èþ–糄æü Ýù§æþÆæÿ$yæþ$ »êº$ÆéÐ@þ# D ´ëuæÿ…ÌZ õ³ÆöP¯@þºyæþ° M>± ^èþÇ{™þè ™ø Üç …º…«§þæ …
õ³…rÆŠÿ Ð@þ$ÇĶý¬ Ñ$ïÜˈ $ 1918 Üç …Ð@þ™èþÞÆæÿ…ÌZ "OòÜÆæÿ…{¨« ' MæüÍWĶý¬¯@þ² ^èþ˯@þ _{™éË gê¼™é¯@þ$ A…™èþÆéjË…
A¯@þ$ ^èþ˯@þ _{™é°² ¡ÝëÆæÿ$. "íÜ…çßýVæüyŠþ' A¯@þ$¯@þ¨ Ððþ¬§æþsìý Üç àĶý$…™ø ™èþĶý*Ææÿ$ ^óþĶý$…yìþ.
^éÇ{™þè Mæü Ð@þÊVæü ^èþ˯@þ_{™þè …. MæüâêÅ׊ý^é Qh¯é, »êi ³ç{ ¿¶ý$
§óþÔŒý ´ë…yðþ, ¯ôþ™éi ´ëËPÆŠÿ A¯@þ$ ^éÇ{™þè Mæü ^èþ˯@þ _{™é˯@þ$ ÐéÆæÿ$ Ð@þ$Æéw ¿êçÙÌZ H Ñ«§æþ…V> ^éÇ{™èþMæü ^èþ˯@þ _{™éË$
°ÇÃ…^éÆæÿ$. AÐóþ M>Mæü$…yé "ÝëÐ@þM>È ´ëÔŒý' A¯@þ$ Ððþ¬§æþsìý °ÇÃ…^èþºyìþ¯@þÐø A§óþ Ñ«§æþ…V> íßý…© ¿êçÙÌZ Mæü*yé A¯ôþMæü
ÐéçÜТ þ@ Ðé§æþ ^èþ˯@þ _{™é°² Mæü*yé ¡Ô>Ææÿ$. 1925ÌZ "»êiÆéÐ@þ#& ^éÇ{™èþMæü ^èþ˯@þ _{™éË$ °ÇÅ糺yìþ¯@þÑ. ÝëÓ™èþ…{™èþÅ ç³NÆæÿÓ
Ð@þ$Ý뢱' A¯@þ$ ^èþ˯@þ _{™þè … °ÇÃ…_¯@þ ¿êÌŒýi ò³…ÉéÆæÿPÆŠÿ Äñý¬MæüP M>Ë…ÌZ °ÇÃ…^èþºyìþ¯@þ íßý…© ^èþ˯@þ _{™éËÌZ íÜMæü…§æþÆŠÿ,
^éÇ{™þè Mæü ^èþ˯@þ _{™éË §éÓÆé gê¡Ä¶ý$ ¿êÐ@þ¯@þ ³ç{ ^éÆæÿ… ™é¯ŒþõܯŒþ, çÜ{Ð@þ*sŒý ^èþ…{§æþVæü$‹³¢, ç³–¥ÓÐ@þËÏ¿Œý,
AÐ@þ#™èþ$…§æþ° §æþ–íÙMt üì Ð@þ_a¯@þ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ¼{ sìýÙ‹ ÐéÆæÿ$ ÐésìýòO³ Ð@þ¬çœ$ÌŒý&H&BmÐŒþ$ Ððþ¬§æþËVæü$ ^èþ˯@þ _{™éË$ ^èþÇ{™èþ¯@þ$
°õÙ§« þæ … Ñ«¨…^éÆæÿ$. B«§éÆæÿ…V> ^óþçÜ$Mö° °ÇÅ糺yìþ¯@þÑ. "yé. Mør×îý‹Ü Mîü
AÐ@þ$ÆŠÿ Mæüà°' A¯@þ$ ^èþ˯@þ _{™èþ… ÐéçÜ¢Ð@þ çÜ…çœ$r¯@þOò³
™ðþË$çÜ$Mø…yìþ. B«§éÆæÿç³yìþ¯@þ¨. ÝëÓ™èþ…{™èþÅ E§æþÅÐ@þ$ B«§éÆæÿ…V> ¡íܯ@þ
³ç NÆæÿÓ… ^èþ˯@þ _{™þè Ô>ËÌZ ^èþ˯@þ_{™þè … ´{ ëÆæÿ…¿¶ý… 'B…§øâ¶ý¯Œþ', "Ææÿn*±Þ Mîü Æé×îý' A¯@þ$ ^èþ˯@þ _{™éË$
M>Ð@þyé°Mìü Ð@þ¬…§æþ$ Ë眬 ^èþ˯@þ_{™þè …, ÐéÆé¢ ^èþ˯@þ {糫§é¯@þOÐðþ$¯@þÑ.
_{™éË$ ^èþ*í³…^èþºyóþÑ. Ðésìý °ÆéÃ×ý… MøçÜ… ¿êÆæÿ™èþ
»ê…»ôý sêMîü‹Ü, íœÍÃÝ뢯Œþ, ÆégŒýMæüÐ@þ$ÌŒý {´÷yæþ„æü¯ŒþÞ, BÆŠÿ.
³ç{ ¿¶ý$™èþÓ… "íœÌŒýÃÞ yìþÑf¯Œþ' Ýë¦³í …_…¨. D Ë眬 ^èþ˯@þ
_{™éË, ÐéÆé¢ ^èþ˯@þ _{™éË Eç³Äñý*Væü… ³ç{ fË ÝëÐ@þ*hMæü Mðü. çÜ*tyìþÄñý*, ¯@þÐ@þMóü™èþ¯Œþ Ððþ¬§æþËVæü$ Mæü…ç³±Ë$ ^èþ˯@þ _{™èþ
³ç{ »Z«§þæ ¯@þ MøçÜ… fÇVóü¨. §é° Væü$Ç…_ ™ðþË$çÜ$Mø…yìþ. °ÆéÃ×ý Ææÿ…Væü…ÌZ Vöç³µ M>ÆéÅ°² ^óþÔ>Æÿ¬.
44
Mæü¯@þ$Vö…§é… 糧æþ çÜËà§éÆæÿ$V> ç³°^óþĶý$Ð@þ^èþ$a¯@þ$.
A…™èþÆéjË çÜàĶý$…™ø 1970 ¯@þ$…_ 2015 (2) çÜ…¿êçÙ×ýË Ææÿ^èþ¯é {ç³{MìüĶý$ÌZ Ææÿ^èþÆÿ¬™èþ,
Ð@þÆæÿMæü$ VæüË ^èþÇ{™èþMæü$ çÜ…º…«¨…_¯@þ Ð@þ$Æéw ^èþ˯@þ Ææÿ^èþÆÿ¬™èþËMæü$ çÜËà§éÆæÿ$°V> ¿êÚë, çÜ…çÜP –™èþ$Ë ^èþÇ{™èþ
_{™é˯@þ$ Ððþ§æþMæü…yìþ. ™ðþÍíܯ@þ ÐéÇ AÐ@þçÜÆæÿ… E…r$…¨.
^èþ˯@þ_{™èþ… : (1) ^èþ˯@þ _{™éËÌZ Mæü£æþ™ø
6.5 Ð@þ$¯øÆæÿ…f¯@þ Ææÿ…Væü…ÌZ Ð@þ–†¢ AÐ@þM>Ô>Ë$ çÜ…º…«§æþÐ@þ¬¯@þ² M>Ë… ¯ésìý Ðé™éÐ@þÆæÿ×ý °ÆéÃ×ý… A§óþ
Ææÿ…Væüçܦ˅, ^èþ˯@þ _{™èþ Ææÿ…V>ËÌZ ^èþÇ{™èþ ^èþ¨Ðóþ Ñ«§æþ…V> ´ë{™èþË Ð@þ[Ýë¢Ë…MæüÆæÿ×ý, MóüÔ>Ë…MæüÆæÿ×ý, ÐóþçÙ«§éÆæÿ×ý
ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ A¯ôþMæü AÐ@þM>Ô>Ë$ A…§æþ$»êr$ÌZ E¯é²Æÿ¬. Ððþ¬§æþËVæü$ Ðésìý° HÆéµr$ ^óþõÜ ç³°° Mæüâê §æþÆæÿØMæü$Ë$
¯érMæü… : (1) ¯ôþç³£æþÅ…, Ð@þ[Ýë¢Ë…MæüÆæÿ×ý, MóüÔ>Ë… ^óþÝë¢Ææÿ$. D Ææÿ…Væü…ÌZ Mæü*yé ^èþÇ{™èþ ™ðþÍíܯ@þ ÐéÆæÿ$ {ç³™èþÅ„æü
MæüÆæÿ×ý, ÐóþçÙ«§éÆæÿ×ý Ððþ¬§æþËVæü$¯@þÑ §øçÙÆæÿíßý™èþ…V> E…yæþ$r Mæüâê §æþÆæÿØMæü™èþÓ… ÌôýMæü Mæüâê §æþÆæÿØMæü™èþÓ… MöÆæÿMæü$ çÜËà§éÆæÿ$°V>
MöÆæÿMæü$ çÜ…º…«¨™èþ ^éÇ{™èþMæü M>Ë…ÌZ° _{™èþMæüâ¶ý, Õ˵Mæüâ¶ý, ç³° ^óþĶý$Ð@þ^èþ$a¯@þ$.
ÐéçÜ$¢ Òsìý Væü$Ç…_¯@þ ÌZO™ðþ¯@þ A«§æþÅĶý$¯@þ… ^óþíܯ@þ °ç³#×ý$Ë$ (2) ^èþ˯@þ _{™é°Mìü çÜ…¿êçÙ×ýË$ ÆéĶý$yæþ… MöÆæÿMæü$
Mæüâê §æþÆæÿØMæü™èþÓ {ç³×êãMæü ^óþĶý$Ð@þ^èþ$a¯@þ$ ÌôýMæü A…§æþ$MøçÜ… ¿êçÙ, çÜ…çÜP –™èþ$Ë$ ™ðþÍíܯ@þ ÐéÇ AÐ@þçÜÆæÿ… E…r$…¨.

A¿êÅçÜ…
1. (A) CÐ@þÓºyìþ¯@þ ³ç{ ™éÅÐ@þ*²Ä¶ý*Ë ¯@þ$…yìþ Üç ÇOÄýñ $¯@þ 3. sìýç³µ×ý$Ë$ ÆéĶý$…yìþ.
³ç{ ™éÅÐ@þ*²Ä¶ý*°² G¯@þ$²Mö° Mìü…¨ Rêä˯@þ$ ³ç NÇ…^èþ…yìþ. (1) Ð@þ$¯øÆæÿ…f¯@þ… Äñý¬MæüP BÐ@þÔ¶ýÅMæü™èþ
(1) Ð@þ$àÆéçÙ‰ B§æþÅMîüÆæÿ¢¯@þ M>Ææÿ$yìþV> ................... ¯@þ$ (2) Ð@þ$Æéw Ææÿ…Væüçܦ˅
¿êÑÝë¢Ææÿ$. (3) Ææÿ…Væüçܦ˅, ^èþ˯@þ_{™èþ Ææÿ…Væü…™ø çÜ…º…«§æþ… MæüÍW¯@þ
(A) çÜ…™Œþ gêq¯ôþÔ¶ýÓÆŠÿ (º) çÜ…™Œþ ™èþ$M>Æé… Ð@þ–†¢ Ææÿ…V>Ë$
(Mæü) çÜ…™Œþ ¯éÐŒþ$§óþÐŒþ (yæþ) çÜ…™Œþ HMæü¯é£Šþ 4. Mìü…¨ ÐéM>ÅËMæü$ çÜÇOÄñý$¯@þ M>Ææÿ×êË$ çܵçÙt…V> ÆéĶý$…yìþ.
(2) »êº$ÆéÐ@þ# õ³…rÆŠÿ ........ A¯@þ$ ^èþ˯@þ _{™é°² °ÇÃ…^éyæþ$. (1) ^èþ˯@þ _{™èþ Ð@þ*«§æþÅÐ@þ$…ÌZ ^èþÇ{™èþ A¯@þ$ ÑçÙĶý$…
(A) ç³#…yæþÎMŠü (º) Æégê çßýÇÔ¶ýa…{§æþ {糫§é¯@þOÐðþ$¯@þ¨.
(Mæü) OòÜÆæÿ…{«© (yæþ) »êiÆéÐ@þ#&Ð@þ$Ý뢱 (2) çÜ…™Œþ HMæü¯é£Šþ ¿êÆæÿ$yæþ$Ï {ç³gêÆæÿ…fMæüOÐðþ$¯@þÑ.
(º) Mìü…¨ Ðé°ÌZ ™èþ糚 f™èþ¯@þ$ çÜÇ^óþíÜ Ð@þ$ÆæÿË 5. Mìü…¨ ³ç{ Ô¶ý²ËMæü$ 25 ¯@þ$…_ 30 ³ç §éËÌZ fÐéº$Ë$ ÆéĶý$…yìþ.
ÆéĶý$…yìþ. (1) ¿êÆæÿ¡Ä¶ý$ ^èþ˯@þ _{™èþ çÜ–íÙtMìü f¯@þ° A° Ð@þ$àÆéçÙ‰Mæü$
(1) ÆéĶý$VæüyéÌê gñýÐéá gêVŠü Äôý$™óþ & Ð@þçÜ…™Œþ M>¯ôþrPÆŠÿ õ³Æðÿ…§æþ$Mæü$ Ð@þ_a…¨.
(2) †ËMŠü Ð@þ$ÇĶý¬ BVæüÆæÿPÆŠÿ & Ñ{Ô>ÐŒþ$ »ôýyóþMæüÆŠÿ (2) ´ùÐéyé A¯@þV>¯ôþÑ$sZ çܵçÙt… ^óþĶý$…yìþ.
(3) ÝëÚët…Væü ¯@þÐ@þ$ÝëPÆŠÿ & B^éÆæÿÅ B{™óþ Eç³{MæüÐèþ$…
(4) HMæü^Œþ ´ëÅÌê & A×ê~Ýëòßý»Œý MìüÆøÏçÜPÆŠÿ
Üç …™Œþ HMæü¯é£Šþ Äñý¬MæüP "Ñ…^èþ* ^éÐ@þÌê' A¯@þ$ ¿êÆæÿ$yŠþ¯@þ$ õÜMæüÇ…_
2. Mìü…¨ ç³sìýtMæü ç³NÇ…^èþ…yìþ. ´ëuæÿÔ>Ë Ýë…çÜP –†Mæü M>ÆæÿÅ{Müæ Ð@þ$…ÌZ AÀ¯@þĶý$Ķý¬Mæü…¢ V> ³ç{ §æþÇØ…^èþ…yìþ.
¿¶ýf¯@þË$ MîüÆæÿ¢¯@þË$ Ë㙌þË$ ¿êÆæÿ$yæþ$Ï
Væü$×ýÑÕçÙt™èþË$
E§éçßýÆæÿ×ýË$

45
7. BrË$ Ð@þ$ÇĶý¬ ^èþÇ{™èþ

7.1 BrË {´ëÐ@þ¬QÅ™èþ 7.5 Br »ŸÐ@þ$ÃË$ Ð@þ$ÇĶý¬ ^èþÇ{™èþ


7.2 BrË ÆæÿM>Ë$ 7.6 BrË$ Ð@þ$ÇĶý¬ Ðé\ýÃÆÿʯ@þ Ýëíßý™èþÅ… Ð@þ$ÇĶý¬
7.3 BrË A…™èþÆéj¡ÆÿÊMæüÆæÿ×ý ^èþ˯@þ_{™éË$
7.4 BrË Eç³MæüÆæÿ×êË$ Ð@þ$ÇĶý¬ Br »ŸÐ@þ$ÃË$ 7.7 BrË$ Ð@þ$ÇĶý¬ Ð@þ–†¢ AÐ@þM>Ô>Ë$

Ð@þ$¯øÆæÿ…f¯@þ… Ð@þ$ÇĶý¬ Ô>ÈÆæÿMæü ÐéÅĶý*Ð@þ$… MøçÜ… ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ° {´ë`¯@þ Ýëíßý™èþÅ… Ð@þ$ÇĶý¬ Ð@þ$àM>ÐéÅËÌZ
^óþĶý$ºyóþ H§óþ° Mæü–† A¯@þV> Br. ´ë_MæüÌêr, Mæü$ïÜ¢, Ææÿ£éË$&Væü$“ÆéË ç³Ææÿ$Væü$ ç³…§ðþ…,
BrË ^èþÇ{™èþ Ð@þ*¯@þÐ@þ#Ë ^èþÇ{™èþ A…™èþ ç³#Æé™èþ¯@þOÐðþ$¯@þ¨ ^èþ§æþÆæÿ…V>Ë Væü$Ç…_ õ³ÆöP¯@þyæþ… fÇW…¨.
G…§æþ$Mæü…sñý Br A¯@þ$¯@þ¨ Ð@þ*¯@þÐ@þ#° çÜçßýf {ç³Ð@þ–†¢.
Ð@þ*¯@þÐ@þ#° {´ëÆæÿ…¿¶ýM>Ë…ÌZ ÑÑ«§æþ ÆæÿM>Ë BrË$ ByæþºyóþÑ. Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë?
Ðóþr H Ñ«§æþ…V> ´÷rt °…ç³#Mö¯ôþ Ð@þ*ÆæÿYÐ@þ$Æÿ¬…§ø A§óþ BrË$ Ð@þ$ÇĶý¬
Ñ«§æþ…V> A¨ Br, Ð@þ$¯øÆæÿ…f¯@þ… Äñý¬MæüP JMæü ¿êVæüOÐðþ$¯@þ¨. X{ Mæü$ ³ç{ fËMæü$ VæüË
Üç …º…«§þæ …
´{ ë`¯@þÐO þð $¯@þ¨. BrËMæü$
M{ üæ Ð@þ$º§æþ™® þè , Üç $çÜ…çœ$sìý™èþ Üç ÓÆæÿ*´ë°² X{ Mæü$Ë$ C^éaÆæÿ$.
³ç Ææÿ$Væü$, £éäõœMŠü (discus throw), Ææÿ£æþ…, Væü$“ÆéË
³ç Ææÿ$Væü$ç³…§ðþ…, Mæü$ïÜ,¢ Ð@þ¬íÙÄt ý¶ ¬§æþ…® Ððþ¬§æþËVæü$ ´ùsîýË$
ÐéÆæÿ$ ´{ ëÆæÿ…À…^éÆæÿ$. ´{ ë`¯@þ JË…í³MŠü D BrË
´ùsîýË$ JË…í³Ä¶ý* A¯@þ$ X{ Mæü$ ³ç rt×ý…ÌZ
°ÆæÿÓíßý…^èþºyóþÑ. D ´ùsîýËÌZ ´ëÌŸY¯þ@ yæþ…, ÑfĶý$…
Ý뫨…^èþyæþ… VúÆæÿÐ@þ…V> ¿êÑ…^èþºyæþ$™èþ$…¨.
Mæü$ïÜ¢
7.1 BrË {´ëÐ@þ¬QÅ™èþ
Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë? BrËMæü$ Ð@þ$¯@þ iÑ™èþ…ÌZ Ð@þ¬QÅOÐðþ$¯@þ Ý릯@þ… E¯@þ²¨.
iÐ@þ¯@þ…ÌZ° »ê«§æþË$, ÐéÅMæü$Ë™èþ˯@þ$ Ð@þ$Çí³…ç³gôýõÜ
Ð@þyø§æþÆéÌZ ³ç{ Üí ¨® ^ðþ…¨¯@þ ³ç ßí ýÌŒýÐ鯌þ (Ð@þ$Ë$Ïyþæ $)
ÝëÐ@þ$Ææÿ¦Å… BrÌZÏ E¯@þ²¨. Ð@þ$¯@þçÜ$Mæü$ B¯@þ…§é°_a,
kÐ@þ*çé§é, Ð@þ*×ìýMŠüÆéÐ@þ#Ë ÐéÅĶý*Ð@þ$Ô>Ë, ³ç sìýĶý*ÌêÌZ
Ð@þ$¯@þçÜ$¯@þ$ ™égêV> Ð@þ*Æóÿaç³° BrË$ ^óþÝë¢Æÿ¬. H BrÌZÏ
M{ üî yé ÑÔ¶ýÓѧéÅËĶý$…, Væü$fÆ陌þÌZ "çÜÓÇ~Ðþ@ $ Væü$fÆ陌þ
^éÌê {Ô¶ýÐ@þ$, Ô>ÈÆæÿMæü Mæü§æþÍMæüË$ ^óþĶý$Ð@þËíÜ Ð@þçÜ$¢…§ø B
ÝùµÆŠÿÞt ÑÔ¶ýÓѧéÅËĶý$…', V>…«©¯@þVæüÆŠÿ, MöÌêá³ç NÆŠÿËÌZ°
BrV>â¶ýåMæü$ ÐéÅĶý*Ð@þ$… AÐ@þ#™èþ…¨. Ô¶ýÈÆæÿ… §æþ–Éæþ…V>,
Rê‹Ü»êVŠü Ð@þ$ÇĶý¬ Ððþ*¡»êVŠü ™éÎÐŒþ$, AÐ@þ$ÆéÐ@þ†ÌZ°
Ô¶ýMìü¢Ð@þ…™èþ…V> ™èþĶý*ÆæÿVæü$rMæü$ BrË$ çÜçßýMæüÇÝë¢Æÿ¬. BrË
ßç ý¯@þ$Ð@þ*¯Œþ ÐéÅĶý*Ð@þ$ ³ç{ ÝëÆæÿMæü Ð@þ$…yæþÍ, ³ç #×ñýÌZ° »êÌñýÐéyìþ
Ð@þ˯@þ Ð@þ$¯øO«§ðþÆæÿÅ…, ç³r$t§æþË, {MîüyéçÜ*¹Ç¢ Ððþ¬§æþËVæü$
Ð@þ§æþª } ÕÐ@þbèþ™{ þè ³ç † M{ üî yé Üç …Mæü$ÌŒý Mæü$ïÜ¢ Ð@þ$ÇĶý¬ C™èþÆæÿ BrË
Væü$×êË$ ò³…´÷…§æþ$™éÆÿ¬. Ýë…íœ$Mæü BrË$ Byæþyæþ… Ð@þ˯@þ
³ç{ Õ„æü×ýMæü$ ³ç{ Üí ¨® ^ðþ…¨¯@þ¨.
ç³ÆæÿçܵÆæÿ çÜçßýM>Ææÿ…, çÜ…ïœ$¿êÐ@þ… Ð@þ–¨® ^ðþ…§æþ$¯@þ$ Ð@þ$ÇĶý¬
46
¯éĶý$Mæü™èþÓ Ë„æü×êË$ AÀÐ@þ–¨ª^ðþ…§æþ$™éÆÿ¬.
7.2 BrË ÆæÿM>Ë$
BrËÌZ Bïܯ@þ BrË$, OÐðþ$§é¯@þ BrË$ A¯@þ$
Æðÿ…yæþ$ ÆæÿM>Ë$ E¯é²Æÿ¬.
Bïܯ@þ BrË$ : Bïܯ@þ A¯@þV> Mæü*Æöa° Byóþ BrË$.
E§é. ^èþ§æþÆæÿ…Væü…, BMæü$Ë$ (playing cards), ´ë_MæüË$,
M>ÅÆæÿÐŒþ$, M>^Œþ MæüÐ@þyéÅ A¯@þ$ BrË$ GMæüPyæþÆÿ¬¯é Mæü*Æöa°
ByæþÐ@þ^èþ$a¯@þ$. A^èþa¯@þVæü$…yæþ$Ï A¯@þ$ Bïܯ@þ Br¯@þ$ Ð@þ¬QÅ…V> Ë…Væüyîþ (Mæü$…sôý Br)
Byæþ³í ËÏË$ Byæþ$™éÆæÿ$. ¿ê™èþ$MæüÍ A¯@þ$ Æ>gê Æ>×ìý Br¯@þ$
Mæü*yé »êÍMæüË BrV> ¿êÑ…_¯@þ³ç µsìýMìü° A…§æþ$ÌZ C…sìýÌZ° Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë?
Üç ¿¶ý$ÅË…§æþÆæÿ$ ´ëÌŸY¯þ@ Ð@þ^èþ$a¯@þ$. ³ç{ ™óþÅMìü…_ »ŸÐ@þ$ÃËò³…yìþÏ Ææÿn*±Þ Æé×îý ËMîü‡»êÆÿ¬ ¨¯@þ^èþÆæÿÅ :
A¯@þ$¯@þ¨ JMæü Mæü$r$…»ê°Mìü ^ðþ…¨¯@þ B¯@þ…§æþMæüÆæÿÐO þð $¯@þ E™èþÞÐ@þ…. ""Æé×ìýV>ÇMìü Ô¶ýÈÆæÿ ÝûçÙtÐ@þ…Oò³ AÀÆæÿ$_
Mæü˧æþ$. E§æþĶý$… Ìôý_ Ð@þ$ËÏMæü…º Ð@þ§æþªMæü$ Ððþãå
Æðÿ…yæþ$ çœ$yìþĶý$Ë$ MæüçÜÆæÿ™èþ$¢ ^óþíÜ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ
Væü$“Æé°² GMìüP JMæü ^èþ$r$t ÝëÓÈ ^óþíܯ@þ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ
H¯@þ$Væü$Oò³ GMìüP H¯@þ$Væü$¯@þ$ {†í³µ ¯éË$Væü$
çœ$yìþĶý$Ë çÜÐ@þ$Ķý$…ÌZ ´ûíÙtM>àÆæÿ… ¿¶ý$h…_,
´ëË$ {™éW Ý벯@þ… ^óþõܨ.''
(ÑçÙ$~ ¿¶ýsŒý VøyóþÞ Ææÿ_…_¯@þ "Ð@þ*Ææÿn* ³ç{ Ðé‹Ü' A¯@þ$ ³ç #çÜM¢ üæ … ¯@þ$…yìþ)
^èþ§æþÆæÿ…Væü… ѧóþÖĶý$ OÐðþ$§é¯@þ BrËÌZ »êÅyŠþÑ$…r¯Œþ, sôýº$ÌŒý
OÐðþ$§é¯@þ BrË$ : OÐðþ$§é¯@þ BrËÌZ §óþÖĶý$, sñý°²‹Ü, àMîü, {MìüMðüsŒý, çœ#sŒý»êÌŒý, VøÌŒý¹, ´ùÌZ Ððþ¬§æþËVæü$
ѧóþÖĶý$ BrË$ A¯@þ$ ÆæÿMæüÐ@þ¬Ë$ MæüËÐ@þ#. §óþÖĶý$ BrÌZÏ BrË$ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ E…sêÆÿ¬.
Mæü$…sôý Br (Ë…Væüyìþ), Mæüºyîþz, RZ&RZ Ððþ¬§æþËVæü$ BrË$ OÐðþ$§é¯@þ BrËÌZ ç³Ææÿ$Væü$ ç³…§óþË$ {ç³ç³…^èþÐ@þ$…™èþsê
´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ E…sêÆÿ¬. {ç³íܨ® ^ðþ…¨¯@þÑ. C…§æþ$ÌZ 100 Ò$rÆæÿ$Ï, 200 Ò$rÆæÿ$Ï,
Ð@þ*Ææÿ£é¯Œþ Ð@þ$ÇĶý¬ Ayæþz…Mæü$Ë ç³Ææÿ$Væü$ ç³…§ðþÐ@þ¬Ë$
C…§æþ$ÌZ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ E…sêÆÿ¬.

Mæüºyîþz
»êË»êÍMæüËÌZ VøäË$, ËVøÈ, ¼ËÏ…Vøyæþ$,
À…WÈË$, »Ÿ…VæüÆéË$, œç #Væüyîþ (»êÍMæüË ¯@þ–™èþÅ…), Çn$Ð@þ*Ã,
Ë…Væüyîþ (Mæü$…sôý Br) A¯@þ$ BrË$ ³ç{ Üí ¨¦ ^ðþ…§éÆÿ¬. sôýº$ÌŒý&sñý°²‹Ü
47
õÜPsìý…VŠü

çœ#sŒý»êÌŒý
Ô>ÈÆæÿMæü MúÔ¶ýËÅ…Oò³ B«§éÆæÿç³yìþ¯@þ OÐðþ$§é¯@þ BrËÌZ
VøâêõœMŠü (shot put), £éäõœMŠü (discus throw), ÝëçßýÝùõ³™èþOÐðþ$¯@þ BrË$ & õÜPsìý…VŠü, íÜPÆÿ¬…VŠü
Ìê…VŠü f…‹³, Oòßý f…‹³, ±sìýÌZ° BrËÌZ D™èþ ´ùsîýË$, (gêÆæÿ$yæþ$ ç³…§ðþ…), I‹Ü àMîü A¯@þ$¯@þÑ {ç³íܨ® ^ðþ…¨¯@þÑ.
ÐérÆŠÿ ´ùÌZ, ¯úM>¯@þĶý$¯Œþ, A§óþ Ñ«§æþ…V> Ô>ÈÆæÿMæü MæüçÜÆæÿ™èþ$¢ ÝëçßýÝùõ³™èþOÐðþ$¯@þ, ÆøÐ@þ*…^èþMæüOÐðþ$¯@þ BrËÌZ
BrËÌZ Ð@þ$ËÏMæü…º…, {™éyæþ$ Ð@þ$ËÏMæü…º…, hÐ@þ*²íÜtMŠüÞ ÕÌêÆøçßý×ý…, V>ÏÆÿ¬yìþ…VŠü, Ððþ*sêÆŠÿ OòÜMìüÌŒý, Ððþ*sêÆŠÿ M>ÆŠÿË
Ððþ¬§æþËVæü$¯@þÑ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ E…sêÆÿ¬.
ç³…§ðþÐ@þ¬Ë$ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ E…sêÆÿ¬.

Mæü¯@þ$Vö…§é… 糧æþ.
E´ë«§éÅĶý¬Ë, ™èþÍϧæþ…{yæþ$Ë, A…™èþÆéjË…
çÜàĶý$…™ø Mæü$ïÜ¢XÆŠÿ RêÔ>»ê gꫧæþÐŒþ, Ð@þ*Ææÿ$†
Ð@þ*¯ñþ, ¿êÆæÿ™èþÆæÿ™èþ² çÜ_¯Œþ ™ðþ…yæþ*ËPÆŠÿË iÑ™é°Mìü
çÜ…º…«¨…_¯@þ ÑÐ@þÆéË$ õÜMæüÇ…^èþ…yìþ.

BrË ´ùsîýË$ : BrË ´ùsîýËMæü$ {ç³ç³…^èþÐ@þ$…™èþr


A¯@þ$Ð@þ$† ËÀ…_…¨. JË…í³MŠü, HÕĶý*yŠþ, ¨ÐéÅ…Væü$Ë
JË…í³…MŠü, {MìüMðüsŒý {ç³ç³…^èþMæü‹³ ´ùsîýË$, àMîü, Mæü$ïÜ¢,
^èþ§æþÆæÿ…Væü… Ððþ¬§æþËVæü$ BrË ´ùsîýË$ {ç³ç³…^èþ Ýë¦Æÿ¬ÌZ
Ð@þ$ËÏMæü…º… fÆæÿ$Væü$™éÆÿ¬. Ð@þ$¯@þ §óþÔ¶ý…ÌZ àMîü, {MìüMðüsŒý BrË$ {ç³íܨ®
V>…_¯@þÑ. àMîü ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý gê¡Ä¶ý$ {Mîüyæþ. D BrË Äñý¬MæüP
Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë?
}Ð@þ$† Ð@þ$°Úë »êuóÿ ^óþíܯ@þ ç³ÇÔZ«§æþ¯@þ
{ç³M>Ææÿ… Mæü$ïÜ¢ {MîüyæþMæü$ ç³NÆæÿMæüOÐðþ$¯@þ Ð@þ$ËÏMæü…º…, ç³r$Ï
Ðésìý °ÇÆ õ³Ô>ÓË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ M>Ë…ÌZ°
Ð@þ$ËÏѧæþÅ Væü$Ææÿ$Ð@þ# »êâ¶ý…¿¶ýsŒý §óþÐ@þ«§æþÆŠÿ
A¯@þ$¯@þ™èþ°¨. »êâ¶ý…¿¶ýsŒý V>ÇMìü D ÐéÅĶý*Ð@þ$
糧æþ®† ^ðþrÏOò³ Mø™èþ$Ë$ Byóþ {MîüyæþË$ ^èþ*íÜ
çÜ$¹Ç…^éĶý$° BÐðþ$ ¯@þÐðþ*§æþ$ ^óþíÜ…¨. {MìüMðüsŒý
48
´ùsîýË$ Ý린Mæü, ç³rt×ý, ™éË*M>, hÌêÏ, ÆéçÙ‰, gê¡Ä¶ý$, 7.4 BrË Eç³MæüÆæÿ×êË$ Ð@þ$ÇĶý¬ BrÐ@þçÜ$¢Ð@þ#Ë$
A…™èþÆéj¡Ä¶ý$ Ýë¦Æÿ¬ÌZ fÆæÿ$Væü$™éÆÿ¬. gê¡Ä¶ý$& _¯@þ² í³ËÏË B¯@þ…§æþ… MøçÜ…, Õ„æü×ý (ѧæþÅ) MøçÜ…
A…™èþÆéj¡Ä¶ý$ ´ùsîýËÌZ õ³Ææÿ$´÷…¨¯@þ BrV>â¶ýåMæü$ B Ææÿ…Væü$Ææÿ…Væü$Ë ÑÑ«§æþ Ý뫧æþ¯éË$ Ð@þ$ÇĶý¬ Eç³MæüÆæÿ×êË$
Ææÿ…Væü…ÌZ E™èþ¢Ð@þ$ MæüÇĶý$ÆŠÿ Ý뫨…^èþÐ@þ^èþ$a¯@þ$. E…sêÆÿ¬. Ðésìý° BrÐ@þçÜ$¢Ð@þ#Ë$ A…sêÆæÿ$. {´ë`¯@þ
{´ë…™éË ç³#ÆéÐ@þçÜ$¢ {™èþÐ@þÓM>ËÌZ Ð@þ$sìýt™ø ^óþíܯ@þ
Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë? BrÐ@þçÜ$¢Ð@þ#Ë$ ËÀ…^éÆÿ¬. D BrÐ@þçÜ$¢Ð@þ#˯@þ$ ^óþ†™ø
ÌôýMæü Ð@þÊçÜ™ø ™èþĶý*Ææÿ$ ^óþõÜÐéÆæÿ$.
Ðóþ$fÆŠÿ §« éůŒþ^èþ…§Šþ A¯@þ$¯@þ™èþyæþ$ ¿êÆæÿ¡Ä¶ý$ àMîü fr$t
BrV>yæþ$ Ð@þ$ÇĶý¬ fr$t ¯éĶý$Mæü$yæþ$. A™èþ° ´{ ë`¯@þ M>Ë…ÌZ° ¿êÆæÿ¡Ä¶ý$ Ýëíßý™èþÅ…ÌZ »ŸÐ@þ$ÃË
¯éĶý$Mæü™èþÓ…ÌZ 1936 Üç …Ð@þ™èþÞÆæÿ…ÌZ ¿êÆæÿ¡Ä¶ý$ àMîü Væü$Ç…_ õ³ÆöP¯@þyæþ… fÇW…¨. Ô¶ý${§þæ Mæü$° JMæü ¯érMæü… õ³Ææÿ$
fr$t ºÇϯþŒ JË…í³MŠüÌZ Üç ÓÆæÿ³ç~ ™èþMæü… VðüË$^èþ$Mö¯@þ²¨. Ð@þ$–^èþeMæüsìýMæü… A° E¯@þ²¨. Ð@þ$–^èþeMæüsìýMæü… A¯@þV> Ð@þ$sìýt
A…™èþMæü$ ³ç NÆæÿÓ… 1928 Ð@þ$ÇĶý¬ 1932 Üç …Ð@þ™èþÞÆéËÌZ º…yìþ.
Mæü*yé ¿êÆæÿ¡Ä¶ý$ àMîü fr$t Üç ÓÆæÿ³ç~ ™èþM>Ë$ VðüË$^èþ$Mö¯@þ²¨. Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë?
A糚yæþ$ §« éůŒþ^èþ…§Šþ ¿êÆæÿ¡Ä¶ý$ fr$tÌZ ByìþĶý¬…yðþ¯@þ$.
29 BVæüÜç $t A™èþ° f¯@þè¯é°² "gê¡Ä¶ý$ M{ üî yé ¨¯@þ…'V> Mæü£éçÜÇ™éÞVæüÆŠÿ A¯@þ$ {Væü…£æþ…ÌZ Ð@þ$¯øÆæÿ…fMæü
fÆæÿ$ç³#Mö¯@þºyæþ$™èþ$…¨. A™èþ°° àMîü C…{§þæ gêÍMæü$yæþ$ A° BrË$ Ð@þ$ÇĶý¬ Br Ð@þçÜ$¢Ð@þ#Ë Ð@þÆæÿ~¯@þ Ð@þ_a…¨.
A…sêÆæÿ$. 1956 Üç …Ð@þ™èþÞÆæÿ…ÌZ A™èþyæþ$ àMîü BrÌZ A…§æþ$ÌZ GWÆóÿ Mæü“Ææÿ »ŸÐ@þ$ÃË Ð@þÆæÿ~¯@þ E¯@þ²¨. B
^óþÜí ¯@þ ÑÔóýÙç Mæü–íÙMìü A™èþ°° "糧æþÿ¶ý*çÙ׊ý' A¯@þ$ ¼Ææÿ$§æþ$™ø »ŸÐ@þ$ÃË$ Ò$r ¯öMæüPV>¯ôþ Oò³Mìü GVæü$Ææÿ$¯@þ$, Mö°²
Üç ¯éð…^èþyæþ… fÇW…¨. ¯érÅ… ^óþĶý¬¯@þ$ Ð@þ$ÇMö°² Ô¶ýºª… ^óþĶý¬¯@þ$ A°
õ³ÆöP¯@þºyìþ…¨.
7.3 BrË A…™èþÆéj¡ÆÿÊMæüÆæÿ×ý :
CÆæÿÐ@þĶý$Ð@þ&CÆæÿ$Ð@þ¨ JMæürÐ@þ Ô¶ý™éºª…ÌZ BrË Mæü¯@þ$Vö…§é… 糧æþ
A…™èþÆéj¡ÆÿÊMæüÆæÿ×ý fÇW…¨. JË…í³MŠü, HÕĶý*yŠþ, ¼{ sìýÙ‹ ç³NÆæÿÓ… ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ A¯ôþMæü {´ë…™éËÌZ Mæü“Ææÿ
gê¡Ä¶ý$ Üç …çœ$…, Ñ…º$Ëz¯þŒ Ð@þ…sìý ´ùsîýË §éÓÆé Byæþºyóþ »ŸÐ@þ$ÃË$ ™èþĶý*Ææÿ$ ^óþõÜÐéÆæÿ$. Ð@þ$àÆéçÙ‰ÌZ "uæÿMîü'
M{ üì MðüsŒý, œç #sŒý»êÌŒý, Ìꯌþ sñý°²‹Ü Ððþ¬§æþËVæü$ ´ùsîýË ³ç{ ™èþÅ„æü A¯@þ$ õ³Ææÿ$™ø Væü$Ç¢…糺yóþ Ææÿ…Væü$Ææÿ…Væü$Ë Mæü“Ææÿ
³ç{ ÝëÆæÿ… §æþ*Ææÿ§æþÇØ°, C™èþÆæÿ Ðéíßý¯@þ$Ë §éÓÆé ³ç{ ³ç …^èþÐ@þ$…™èþsê »ŸÐ@þ$ÃË$ ™èþĶý*Ææÿ$ ^óþĶý$ºyóþÑ.
JMóü Üç Ð@þ$Ķý$…ÌZ ^óþĶý$ºyæþ$™èþ$…¨. H §óþÔ¶ý ³ç{ fË$ B BrÌZÏ Ar$Ð@þ…sìý Mæü“Ææÿ »ŸÐ@þ$ÃË$ ™èþĶý*Ææÿ$ ^óþõÜ
¿êVæüÝëÓÐ@þ¬Ë$ M>Æø Ar$Ð@þ…sìý §óþÔ>Ë õ{ ³„æüMæü$Ë$ Mæü*yé
çÜ…{糧éĶý$… ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ C™èþÆæÿ H {´ë…™éËÌZ
B BrË$ Ò„ìü…_ B¯@þ…§é°² ´÷…§æþ$™èþ$…sêÆæÿ$. E§é. M{ üì MðüsŒý
³ç{ ³ç …^èþMæü³‹ ´ùsîýÌZ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý… òOœ¯@þÌŒý (A…†Ð@þ$ ´ùsîý)ÌZ E…yóþ§ø/E¯@þ²§ø Mæü¯@þ$Vö…§é….
^óþÆæÿ$Mö¯@þ² Ò$§æþr ³ç{ ³ç …^èþ ÐéÅç³…¢ V> E¯@þ² ³ç{ fË…§æþÆæÿ$ BĶý* {´ë…™éÌZÏ B »ŸÐ@þ$ÃËMæü$ H õ³Ææÿ$Ï
B ´ùsîý° ^èþ*Ô>Ææÿ$. D ³ç{ ³ç …^èþ ÐéÅç³¢ õ{ ³„æüMæü$Ë…§æþÆæÿ$ BrË E¯é²Äñý* Mæü¯@þ$Vö¯@þ…yìþ.
AÆ馯þô ² Ð@þ*ÇaÐóþÔ>Ææÿ$. AÀÆæÿ$_VæüË BrV>â¶ý$å ¯ôþÆæÿ$aMö¯@þ$rMæü$
´ùsîý˯@þ$ ³ç{ ™èþÅ„æü…V> ^èþ*Ýë¢Æÿæ $. õ{ ³„æüMæü$Ë$ Ð@þ$¯øÆæÿ…f¯@þ… MøçÜ… 7.5 Br Ð@þçÜ$¢Ð@þ#Ë$ Ð@þ$ÇĶý¬ ^èþÇ{™èþ
^èþ*Ýë¢Æÿæ $. Mæü…ç³±Ë$ ³ç{ Mæür¯@þË AÐ@þM>Ô>Ë MøçÜ… ÝëÐ@þ*¯@þ$ÅË BrÐ@þçÜ$¢Ð@þ#Ë §éÓÆé ^èþÇ{™èþ Ð@þ$ÇĶý¬ Ýë…Móü†Mæü
ÐO þð ³ç # ^èþ*Ýë¢Æÿ¬. õ{ ³„æüMæü$ËMæü$ BrË´ùsîýË$ ³ç{ ™èþÅ„æü…V> ç³Çgêq¯@þ… Äñý¬MæüP AÀÐ@þ–¨® ÐðþË$Væü$ ^èþ*Ýë¢Æÿ¬, Ð@þ$™èþ
AÐ@þV>çßý¯@þ ^óþĶý$yæþ… MøçÜ… Ñ{Ô>…™èþ BrV>â¶ý$å Ð@þÝë¢Æÿæ $. Ð@þ$ÇĶý¬ Ýë…çÜP –†Mæü çÜ…{糧éĶý*Ë$ AÆæÿ¦Ð@þ$Ð@þ#™éÆÿ¬.
49
Ð@þ$àÆéçÙ‰ÌZ ©´ëÐ@þã ç³…yæþ$VæüMæü$ MørË$ Mæüsôýt Vöç³µ òO³ ÆéĶý¬¯@þç³#yæþ$ BrË ^èþÇ{™èþ ™ðþÍíÜĶý¬…yæþr…
çÜ…{糧éĶý$… E¯@þ²¨. D Ð@þ$sìýt MørËOò³ bèþ{™èþ糆 ÕÐéi AÐ@þçÜÆæÿ….
Ð@þ$àÆék, A™èþ° A¯@þ$^èþÆæÿ$Ë {糆Ð@þ$Ë$ E…^èþ$™éÆæÿ$. 7.7 BrË$ Ð@þ$ÇĶý¬ Ð@þ–†¢ AÐ@þM>Ô>Ë$
C¨ Ð@þ$àÆéçÙ‰ÌZ° MørË çÜàĶý$…™ø Væü†…_¯@þ ^èþÇ{™èþMæü$
ÐðþË$Væü$°Ð@þÓyé°Mìü JMæü ÆæÿMæüOÐðþ$¯@þ {ç³Ä¶ý$™èþ²…. BrË$ Ð@þ$ÇĶý¬ ^èþÇ{™èþ A¯@þ$ A…Ô>˯@þ$ Oò³Oò³¯@þ
CrÎÌZ° ´ë…õ³ÆÿÊ ç³rt×ý ç³#ÆéÐ@þçÜ$¢ {™èþÐ@þÓM>ËÌZ ^èþ*íܯ@þ糚yæþ$ À¯@þ²…V> A°í³…_¯@þç³µsìýMìü ÐésìýMìü §æþVæüYÇ
JMæü ¿êÆæÿ¡Ä¶ý$ H¯@þ$Væü$ §æþ…™èþç³# »ŸÐ@þ$à ËÀ…_…¨. A¨ çÜ…º…«§æþ… E¯@þ²¨. ^èþÇ{™èþ ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ '{Mîüyé' Ææÿ…Væü…ÌZ
Ððþ¬§æþsìý Ô¶ý™éºª… ÌZ°¨ AÆÿ¬ E…yæþÐ@þ^èþ$a¯@þ° ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$Ë A¯ôþMæü AÐ@þM>Ô>Ë$ E¯é²Æÿ¬. JË…í³MŠü ÌôýMæü HíÜĶý*yŠþ
A…^èþ¯é. §é°° ºsìýt ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý… Ð@þ$ÇĶý¬ ÆøÐ@þ¬Ë Ð@þ$«§æþÅ ´ùsîýË$ ÌôýMæü H§óþ° Ææÿ*ç³…ÌZ gê¡Ä¶ý$, A…™èþÆéj¡Ä¶ý$
ç³ÆæÿçܵÆæÿ çÜ…º…«§éË Væü$Ç…_ A…^èþ¯é ÐóþĶý$Ð@þ^èþ$a¯@þ$. çܵÆæÿ®Ë çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ° Ææÿ^èþ¯@þË$, çÜÒ$„æüË$ ^óþĶý¬rMöÆæÿMæü$
D Ñ«§æþ…V> {™èþÐ@þÓM>ËÌZ ËÀ…_¯@þ Br Ð@þçÜ$¢Ð@þ#Ë Ð@þ˯@þ ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$Ë çÜàĶý$… ¡çÜ$MøÐ@þËíÜ Ð@þçÜ$¢…¨.
{´ë`¯@þ M>Ë…ÌZ° ÑÑ«§æþ §óþÔ>Ë Ð@þ$«§æþÅ ç³ÆæÿçܵÆæÿ çÜ…º…«§æþ… BrË ´ùsîýË$ ¯@þyæþ$çÜ$¢¯@þ²ç³šyæþ$ Ðésìý Væü$Ç…_
Oò³ §æþ–íÙt ÝëÇ…^èþÐ@þ^èþ$a¯@þ$. çÜÒ$„æüç³NÇ™èþ °Ðóþ§æþ¯@þ ^óþĶý¬r MöÆæÿMæü$ °ç³#×ý$Ë AÐ@þçÜÆæÿ…
MæüË$Væü$™èþ$…¨. D °ç³#×ý$Ë$ BrË ^èþÇ{™èþ, Væü™èþM>Ëç³#
7.6 BrË$ Ð@þ$ÇĶý¬ Ðé\ýÃÆÿʯ@þ Ýëíßý™èþÅ…, ^èþ˯@þ _{™éË$ çÜ…QÅË$, BrËÌZ° ÇM>Ææÿ$zË$, õ³Ææÿ$V>…_¯@þ BrV>â¶ý$å,
BrËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯@þ Ýëíßý™èþÅ… A¯@þ$¯@þ¨ JMæü BrËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯@þ ^éÇ{™èþMæü çÜà–™èþ$Ë$ Ð@þ…sìý A…Ô>Ë
{Mö™èþ¢ gêq¯@þ Ô>Q. BrËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯@þ ç³#çÜ¢M>Ë$, °çœ$… ÑÐ@þÆéË$ CÐ@þÓr… AÐ@þçÜÆæÿÐ@þ$Ð@þ#™èþ$…¨. A…§æþ$MøçÜ… ^èþÇ{™èþ
r$Ð@þ#Ë$ {Mö™èþ¢V> ™èþĶý*ÆæÿÐ@þ#™èþ$¯é²Æÿ¬. Ð@þ$Æéw ¿êçÙÌZ Eç³Ä¶ý¬Mæü¢… AÐ@þ#™èþ…¨.
CsîýÐ@þË Ð@þ$ËÏMæü…º… Äñý¬MæüP ^èþÇ{™èþ BÑçÙPÇ…^èþºyìþ…¨.
ÐéÅĶý*Ð@þ$… A¯@þ$ ÑçÙĶý$…Oò³ °çœ$…r$Ð@þ# E…¨. BrË §æþ*Ææÿ§æþÇØ°ÌZ àMîü, M{ üì MðüsŒý, œç #sŒý»êÌŒý, Mæüºyîþ,z
ÑçÙĶý*°Mìü çÜ…º…«¨…_¯@þ "çÙsêPÆŠÿ' A¯@þ$ õ³Ææÿ$¯@þ ^èþ§æþÆæÿ…Væü… Ððþ¬§æþËVæü$ BrË ´ùsîýË$ ³ç{ ™èþÅ„æü…V>
°Ä¶ý$™èþM>ÍMæü ç³NÆæÿÓ… ÐðþË$Ð@þyæþ$™èþ$…yóþ¨. B…VæüÏ…ÌZ "BrË$' ¯@þyæþ$çÜ$¢¯þ@ ²ç³šyæþ$ ³ç{ ™èþÅ„æü ³ç{ ÝëÆæÿ… Mö¯@þÝëVæü$™èþ$…¨. ÑÑ«§þæ
A¯@þ$ ÑçÙĶý$…Oò³ A«¨Mæü {ç³Ð@þ*×ý…ÌZ Ýëíßý™èþÅ… Ðéíßý¯@þ$Ë Ð@þ˯@þ D BrËMæü$ Üç …º…«¨…_¯@þ ÇM>Ææÿ$zË$
A…§æþ$»êr$ÌZ E…¨. Br˯@þ$ {ç³ÝëÆæÿ… ^óþõÜ §æþ*Ææÿ§æþÇØ° ¯@þÐðþ*§æþ$ ^óþĶý¬ ÐéÇMìü ´{ ëÐ@þ¬QÅ™èþ ËÀ…_…¨. BrË™ø
Ðéíßý¯@þ$Ë$ E¯é²Æÿ¬. Üç …º…«§þæ … E¯@þ² Ðéíßý¯@þ$Ë$ 24 Væü…rË$ ¯@þyæþ$çÜ$¢…sêÆÿ¬.
CsîýÐ@þÍ M>Ë…ÌZ "BrË$' Ð@þ$ÇĶý¬ BrV>â¶ýå iÑ™èþ A…§æþ$Ð@þ˯@þ D Ææÿ…Væü…ÌZ iÐ@þ¯ø´ë«¨Mìü A¯ôþMæü AÐ@þM>Ô>Ë$
Mæü£æþËOò³ Mö°² íßý…©, C…XÏ‹Ù ^èþ˯@þ_{™éË$ °ÆéÃ×ýOÐðþ$¯@þÑ. E¯é²Æÿ¬.
E§é. Ððþ$ÈMøÐŒþ$ Ð@þ$ÇĶý¬ §æþ…VæüÌŒý. Ððþ$ÈMøÐŒþ$ JË…í³MŠüÌZ
´ëÌŸY° M>…çÜÅç³™èþMæü… A…§æþ$Mö¯@þ² Ððþ¬§æþsìý Ð@þ$íßýâê, BrË ´ùsîýËÌZ A…Oò³ÆæÿÏ AÐ@þçÜÆæÿ… E…r$…¨.
Ð@þ¬íÙtÄñý*«§æþ$ÆéË$ Ð@þ$ÇĶý¬ ¸ùVæüsŒý Ýù§æþÈÐ@þ$×ý$Ë$ Ððþ¬§æþsìý A…Oò³ÆŠÿV> AÆæÿá™èþ ´÷…§æþyé°Mìü ç³È„æüË$ E…sêÆÿ¬.
Ð@þ$íßýâê, Mæü$ïÜ¢ Äñý*«§æþ$Æéâ¶ýå iÑ™èþ…Oò³ B«§éÆæÿç³yìþ¯@þ ^èþ˯@þ Ar$Ð@þ…sìý AÆæÿá™èþ¯@þ$ ´÷…¨¯@þ A…Oò³ÆæÿÏMæü$ hÌêÏ, ÆéçÙ‰,
_{™éË$. gê¡Ä¶ý$, A…™èþÆéj¡Ä¶ý$ Ýë¦Æÿ¬ÌZ ç³°^óþõÜ AÐ@þM>Ô¶ý…
^èþ˯@þ _{™éË$ °ÇÃçÜ$¢¯@þ²ç³šyæþ$ ^èþ˯@þ_{™èþ… Äñý¬MæüP ËÀçÜ$¢…¨. {糿¶ý$™èþÓ Ð@þ$ÇĶý¬ [Oò³Ðóþr$ Ýë¦Æÿ¬ÌZ BrËMæü$
M>Ë…, B M>Ë…ÌZ° ¿êçÙ, Ð@þç܈«§éÆæÿ×ý, ÝëÐ@þ*¯@þÅ {ç³fË {´ù™éÞçßý… A…¨…^óþ {ç³Ä¶ý$™é²Ë$ Mö¯@þÝëVæü$™èþ$¯é²Æÿ¬.
iÐ@þ¯@þ… Òr°²sìý° ÌZ™èþ$V> A«§æþÅĶý$¯@þ… ^óþĶý$Ð@þËíÜ
Ð@þçÜ$¢…¨. D A…Ô>Ë Væü$Ç…_ ÌZO™ðþ¯@þ A«§æþÅĶý$¯@þ… ^óþĶý$yæþ… BrV>â¶ýå MøçÜ… Eç³M>ÆæÿÐóþ™èþ¯éË HÆéµr$ ^óþĶý$yæþ…
^èþÇ{™èþ ѧéÅÆæÿ$¦ËMæü$ Ý뫧æþÅ… AÐ@þ#™èþ$…¨. °çœ$…r$Ð@þ#ÌZ fÇW…¨. {糿¶ý$™èþÓ Ð@þ$ÇĶý¬ [Oò³Ðóþr$ °Ä¶ý*Ð@þ$M>ËÌZ
Ð@þ$ÇĶý¬ ÐéÆé¢ ç³{†MæüË$ ÌôýMæü C™èþÆæÿ{™é "{MîüyæþË$' D A…Ô¶ý… BrV>â¶ýå MöÆæÿMæü$ ÇfÆóÿÓçÙ¯@þ$Ï MóüsêÆÿ¬…^èþºyìþ¯@þÑ.
50
Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë?
{MìüMðüsŒý ´ùsîý˯@þ$ Ð@þ$Æéw ¿êçÙÌZ çÜ…º…«¨…_¯@þ çÜà–™èþ$Ë$, Væü™èþ ÇM>Ææÿ$zË
ÐéÅRêů@þ… (commetary) ç³NÆæÿÓ… Væü$Ç…_ ÑÐ@þÇçÜ$¢…yóþÐéyæþ$. A™èþ°Mìü BrË
»êË f. ç³…yìþ™Œþ ^óþõÜÐéyæþ$. BM>Ô¶ýÐé×ìýÌZ Væü$Ç…_, BrË ^èþÇ{™èþ Væü$Ç…_ Ð@þ$…_
D M>Ððþ$…{sîý ѯ@þyé°Mìü {ç³fË$ ^ðþÐ@þ#Ë$ ç³Çgêq¯@þ… E…yæþyæþ… Ð@þ˯@þ A™èþ°
ÇMìüP…^óþÐéÆæÿ$. D ÐéÅRêů@þ… ÐéÅRêů@þ… (M>Ððþ$…rÈ) Ð@þ$¯øÆæÿ…fMæü…V>
^óþçÜ$¢¯@þ²ç³#yæþ$ »êË ç³…yìþ™Œþ B OÐðþ$§é¯@þ… E…yóþ¨.
Äñý¬MæüP ^èþÇ{™èþ, BrV>â¶ýå ^èþÇ{™èþ, BrËMæü$

A¿êÅçÜ…

1. (A) CÐ@þÓºyìþ¯@þ ³ç{ ™éÅÐ@þ*²Ä¶ý*Ë ¯@þ$…yìþ Üç ÇOÄýñ $¯@þ 3. Mìü…¨ ÐéM>Å˯@þ$ çÜÇOÄñý$¯@þ M>Ææÿ×êË™ø çܵçÙt… ^óþĶý$…yìþ.
³ç{ ™éÅÐ@þ*²Ä¶ý*°² G¯@þ$²Mö° Mìü…¨ Rêä˯@þ$ ³ç NÇ…^èþ…yìþ. (1) CsîýÐ@þÍ M>Ë…ÌZ BrË AÆæÿ¦… Ð@þ*Ç´ùÆÿ¬…¨.
(1) JË…í³MŠü ´ùsîýË çÜ…{糧éĶý$… ................ ÌZ (2) Br Ð@þçÜ$¢Ð@þ#Ë §éÓÆé ^èþÇ{™èþ ÐðþË$Væü$ ^èþ*çÜ$¢…¨.
{´ëÆæÿ…¿¶ýOÐðþ$¯@þ¨. 4. Mìü…¨ ³ç{ Ô¶ý²ËMæü$ 25 ¯@þ$…_ 30 ³ç §éËÌZ fÐéº$Ë$ ÆéĶý$…yìþ.
(A) {XçÜ$ (º)ÆøÐ@þ¬ (1) BrË {´ëÐ@þ¬QÅ™èþ¯@þ$ çܵçÙt… ^óþĶý$…yìþ.
(Mæü) ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý… (yæþ) O^ðþ¯é (2) BrË §éÓÆé Ð@þ–†¢ AÐ@þM>Ô>Ë$ GÌê ËÀÝë¢Æÿ¬?
(2) Ð@þ$àÆéçÙ‰ÌZ ™èþĶý*Ææÿ$ AÄôý$Å Mæü“Ææÿ »ŸÐ@þ$ï@þ$ ............. 5. Mìü…¨ {ç³Ô¶ý²ËMæü$ çÜÑçÜ¢Ææÿ…V> çÜÐ@þ*«§é¯éË$ ÆéĶý$…yìþ.
A…sêÆæÿ$. (1) ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ° BrË Ýëíßý™èþÅ ^èþÇ{™èþ Væü$Ç…_ ÑÐ@
(A) uæÿMîü (º) M>ã^èþ…yìþMæü þÇ…^èþ…yìþ.
(Mæü) Væü…V>Ð@þ† (yæþ) ^èþ…´ëÐ@þ†. (2) BrË$ Ð@þ$ÇĶý¬ ^èþÇ{™èþ Òsìý Ð@þ$«§æþÅ VæüË ç³ÆæÿçܵÆæÿ
çÜ…º…«§é°² çܵçÙt… ^óþĶý$…yìþ.
(º) Mìü…¨ Ðé°ÌZ ™èþ糚 f™èþ¯@þ$ çÜÇ^óþíÜ Ð@þ$ÆæÿË ÆéĶý$…yìþ. (3) OÐðþ$§é¯@þ BrË$ Ð@þ$ÇĶý¬ Bïܯ@þ BrË$ ÒsìýÌZ°
(1) Ð@þ$ËÏMæü…º… & Ô>ÈÆæÿMæü MæüçÜÆæÿ™èþ$¢ Br ¿ôý§é°² çܵçÜt… ^óþĶý$…yìþ.
(2) ÐérÆŠÿ ´ùÌZ & ±sìýÌZ° Br
Eç³{MæüÐ@þ$…
(3) õÜPsìý…VŠü & ÝëçßýçÜ Br
(4) ^èþ§æþÆæÿ…Væü… & OÐðþ$§é¯@þ Br (1) ±Mæü$ ¯@þ_a¯@þ Br Ð@þ$ÇĶý¬ B BrMæü$ çÜ…º…«¨…_¯@þ
BrV>â¶ýå ÑÐ@þÆéË$ õÜMæüÇ…^èþ…yìþ.
2. sìýç³µ×ý$Ë$ ÆéĶý$…yìþ.
(1) Br Ð@þçÜ$¢Ð@þ#Ë$ Ð@þ$ÇĶý¬ E™èþÞÐéË$ (2) BrV>â¶ýå Ò$§æþ ç³#çÜ¢M>Ë$/ çÜÐ@þ*^éÆæÿ _{™éË$/^èþ˯@þ
(2) BrË$ Ð@þ$ÇĶý¬ ^èþ˯@þ_{™éË$ _{™éË Òsìý §éÓÆ> BrV>â¶ýåMæü$ B Br Væü$Ç…_ G…™èþ
MæüçÙtç³yæþÐ@þËíÜ Ð@þçÜ$¢…§ø A¯@þ$ ÑçÙĶý$…Oò³ ^èþÇa…^èþ…yìþ.

51
8. ç³ÆæÿÅr¯èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ ^èþÇ{™èþ

8.1 ç³ÆæÿÅr¯èþ Äñý$$MæüP çÜ…{糧éÄæý$…


Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë?
8.2 ç³ÆæÿÅr¯èþ ÆæÿM>Ë$
{ç³ç³…^èþ…ÌZ Ððþ$$§æþsìý Äæý$*Æøï³Äæý$ ç³ÇÔZ«§æþMæü
8.3 ç³ÆæÿÅr¯èþ AÀÐèþ–¨® MöÆæÿMæü$ ç³ÆæÿÅrMæü$°V> »ñý…fÑ$¯Œþ r$ÅyðþÌê {ç³íܨ®^ðþ…§éyæþ$.
8.4 ^éÇ{™èþMæü {糧óþÔ>Ë çÜ…Ææÿ„æü×ý Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ…ÐèþÆæÿ®¯èþ… A™èþyæþ$ õܵ¯ŒþÌZ f°Ã…^éyæþ$. 1159 ¯èþ$…_
8.5 ç³ÆæÿÅr¯èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ B†£æþÅ Ææÿ…Væü…ÌZ Ðèþ–†¢ AÐèþM>Ô>Ë$ 1173 Ðèþ$«§æþÅM>Ë…ÌZ A™èþyæþ$ {¸ë¯ŒþÞ, fÆæÿñ,
CrÎ, {X‹Ü, íÜÇÄæý*, AÆæÿ¼Ý뢯Œþ, Dhç³#t, CÆ>MŠü,
8.1 ç³ÆæÿÅr¯èþ Äñý$$MæüP çÜ…{糧éÄæý$… ç³ÇØÄæý* (CÆ>¯Œþ), ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…, O^ðþ¯é §óþÔ>˯èþ$
çÜ…§æþÇØ…^éyæþ$. A™èþyæþ$ A™èþ° ç³ÆæÿÅr¯èþ M>Ë…ÌZ°
Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ ç³ÆæÿÅr¯èþ Äñý$$MæüP çÜ…{糧éÄæý$… A¯èþ$¿æýÐé˯èþ$ ¨¯èþ^èþÆæÿÅÌZ Æ>Ô>yæþ$. D ¨¯èþ^èþÆæÿÅ
{´ë`¯èþM>Ë… ¯èþ$…yìþ Mö¯èþÝëVæü$™èþ$…¨. ç³#×ýÅ„óü{™é˯èþ$ ^èþÇ{™èþ Äñý$$MæüP Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ §æþÝë¢Ðóþk AÐèþ#™èþ$…¨.
çÜ…§æþÇØ…^èþ$r, Ý린Mæü gê™èþÆæÿËMæü$ Ððþâæý$år, ѧéÅ¿êÅçÜ… Ðèþ*ÆøP´ùÌZ : 糧æþÐèþ$*yæþÐèþ Ôèý™éºª…ÌZ
MöÆæÿMæü$ §æþ*Ææÿ{´ë…™éËMæü$ Ððþâæý$år, ÐéÅ´ëÆæÿ… MöÆæÿMæü$ Ððþâæý$år Ðèþ*ÆøP´ùÌZ A¯èþ$ CsêÍÄæý$¯Œþ ç³ÆæÿÅrMæü$yæþ$
D M>Ææÿ×êË ^óþ™èþ ç³NÆæÿÓ… ç³ÆæÿÅr¯èþË$ ^óþÄæý$yæþ… fÆæÿ$Væü$ BíÜÄæý* Q…yæþ…, Ðèþ$$QÅ…V> O^ðþ¯é¯èþ$ Äæý$*Ææÿ‹³Mæü$
^èþ$…yóþ¨. Mæü$Ïç³¢…V> ^ðþ´ëµË…sôý Ðèþ*¯èþÐèþ#°Mìü ^éÌê ç³#Æ>™èþ¯èþ ç³Ç^èþÄæý$… ^óþÔ>yæþ$. A™èþyæþ$ 17 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$
M>Ë… ¯èþ$…_ †ÇVóü AÀÆæÿ$_ E¯èþ²¨. O^ðþ¯éÌZ E¯é²yæþ$. BíÜÄæý*ÌZ° {ç³Mæü–†, ÝëÐèþ*hMæü
iÐèþ¯èþ…, Ýë…çÜP –†Mæü iÐèþ¯èþ…, ÐéÅ´ëÆ>˯èþ$ A™èþyæþ$
Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë? {ç³ç³…^é°Mìü ç³Ç^èþÄæý$… ^óþÔ>yæþ$. ©°¯èþ$…^óþ
»o§æþ® ÐéfqÃÄæý$…ÌZ ³ç{ fËMæü$ ³ç{ »Z«§þæ ¯èþ… Äæý$*Ææÿ‹³, BíÜÄæý*Ë Ðèþ$«§æþÅ çÜ…{糨…ç³#Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$
^óþÄæý$$rMöÆæÿMæü$ Üç ÓÄæý$…V> Vú™èþÐèþ$ º$§æþ$®yþæ $ ÐéÅ´ëÆæÿ… {´ëÆæÿ…¿æýOÐðþ$¯èþÑ.
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ A¯óþMæü ´{ ë`¯èþ ³ç rt×ê˯èþ$ C»Œý² º™èþ*™é : 糧æþ$¯éË$VæüÐèþ Ôèý™éºª…ÌZ
Üç …§æþÇØ…_¯èþr$ÏV> õ³ÆöP¯èþºyìþ…¨. »o§æþ® À„æü$Ðèþ#ËMæü$ çÜ$©Ææÿƒ ç³ÆæÿÅr¯èþ fÇí³¯èþ CÝëÏ… ç³ÆæÿÅrMæü$yæþ$ A¯èþV>
°Ææÿ…™èþÆæÿ… †Ææÿ$Væü$™èþ* E…yæþr… AÐèþÜç Ææÿ… AÄôý$Ũ. C»Œý² º™èþ*™é. A™èþyæþ$ Ðèþ$$ç³µ¨ çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë$
Ar$˯óþ gO ýñ ¯èþ Ðèþ$$¯@þ$Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ý뫧þæ $Ðèþ#Ë$ Mæü*yé {ç³ç³…^èþÐèþ$…™èþr †ÇV>yæþ$. JMóü Ðèþ*ÆæÿY… Væü$…yé
°Ææÿ…™èþÆæÿ… †Ææÿ$Væü$™èþ* E…yóþÐéÆæÿ$. Æðÿ…yæþ$ Ðèþ*Ææÿ$Ï {ç³Äæý*×ý… ^óþÄæý$Mæü*yæþ§æþ¯óþ¨ BÄæý$¯èþ
{Mîü.Ôèý. 630ÌZ O^ðþ¯é Äæý*{¡Mæü$yæþ$ Äæý$$Ð鯌þÔ>Ó…VŠü AÀ{´ëÄæý$…. Ðèþ$«§æþÅÄæý$$Væü ^èþÇ{™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ ÝëÐèþ*hMæü
O^ðþ¯é ¯èþ$…_ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ>°Mìü Ðèþ^éayæþ$. Ðèþ$«§æþÅÄæý$$Væü…ÌZ iÐèþ¯èþ… ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ$rMæü$ º™èþ*™é Ææÿ^èþ¯èþË$
çÜ…™Œþ ¯éÐèþ$§óþÐŒþ, çÜ…™Œþ HMæü¯é£Šþ, Væü$Ææÿ$¯é¯èþMŠü §óþÐŒþ, Eç³Äñý*Væü ç³yæþ$™éÆÿ$$.
Æ>Ðèþ$§éçÜ ÝëÓÑ$ ÒÆæÿ$ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèýÐèþ$…™èþr †ÇVóü ÐéÆæÿ$. VóüÆŠÿçßýÆŠÿt Ðèþ$ÆóÿPrÆŠÿ : 糧æþàÆæÿÐèþ Ôèý™éºª…ÌZ
VóüÆŠÿçßýÆŠÿt Ðèþ$ÆóÿPrÆŠÿ A¯èþ$¯èþ™èþyæþ$ {ç³ç³…^èþ Ðèþ*¯èþ_
ç³ÆæÿÅr¯èþ : çÜ$§æþ*Ææÿ {´ë…™é˯èþ$ ÑÕçÙt E§óþªÔèý…™ø {™èþç³r…, ¿æý*Vøâæý… (VøϺ$) Ææÿ*´÷…¨…_¯@þ Ð@þ*¯èþ
çÜ…§æþÇØ…^èþyé°Mìü {ç³Äæý*×ý… ^óþÄæý$yæþ… A¯èþV> ç³ÆæÿÅr¯èþ. _{™èþÆóÿRêVøâæý… Xíܯèþ Ðé°V> {ç³íܨ® ^ðþ…§éyæþ$.
ç³…™öÑ$çæþÐèþ Ôèý™éºª³ç # E™èþÆ¢ >Ææÿ…® ÌZ £éÐèþ$‹Ü Mæü$MŠü 600 A™èþ° Ðèþ˯èþ Äæý$*Ææÿ‹³ÌZ° ç³ÇÔZ«§æþ¯é
Ðèþ$…¨ ³ç{ fË™ø ÎçÜÆt ÿŠ ¯èþ$…_ Ìê‹œºÆø ÐèþÆæÿMæü$ ÆO ÿð ÌôýÓ ÑàÆæÿ M>ÆæÿÅMæüÌê´ëËMæü$ ^èþ˯èþ… ËÀ…_…¨.
52
Äæý*{™þè ¯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^éyæþ$. ³ç NÇ¢ Äæý$*Ææÿ³‹ Äñý$$MæüP ¿æýÐèþÅOÐþð $¯èþ ´{ ë…™éË$ ç³ÆæÿÅr¯èþÌZMìü Ðèþ^éaÆÿ$$. ÐésìýOò³ §æþ–ÔèýÅ{ÔèýÐèþ×ý {ç³ÝëÆæÿ
Ðèþ–™é¢M>Ææÿ ÑàÆæÿÄæý*{™þè ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…V> fÇ´ëyæþ$. Mæü$MŠü Ðèþ*«§æþÅÐèþ*Ë §éÓÆ> M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ ™èþÄæý*ÆæÿÐèþÝëW¯èþÑ. ç³ÆæÿÅr¯èþ
³ç ÆæÿÅr¯èþ sìýMðür$Ï AÐóþ$à Ggñý±Þ Ðèþ–†¢ ´{ ëÆæÿ…À…^éyæþ$. Äñý$$MæüP Ý린Mæü, gê¡Ä¶ý$, A…™èþÆ>j¡Äæý$, Ðèþ$™èþ, ^éÇ{™èþMæü,
©°¯èþ$…_ B«§þæ $°Mæü ³ç ÆæÿÅr¯èþ ´{ ëÆæÿ…¿¶ýÐO þð $¯èþ¨. BÆøVæüÅ¿æýÇ™èþ, Ñgêq¯èþ Ô>ç܈, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$, Ķý*§æþ–_eMæü, {Mîüyé
ç³ÆæÿÅr¯èþË$ A¯èþ$ çÜ*¦ËOÐðþ$¯èþ ÆæÿM>Ë$V> E…sêÆÿ$$.
Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë? Ý린Mæü Ðèþ$ÇÄæý$$ gê¡Ä¶ý$ ç³ÆæÿÅr¯èþ : D ç³ÆæÿÅr¯èþ
çÜ$Ë¿æý…V> E…r$…¨. A¨ §óþÔèý…ÌZ¯óþ E…yæþ$r Ðèþ˯èþ
¡Ææÿ¦Äæý*{™èþË MöÆæÿMæü$ §óþÔèý…ÌZ° JMæü _ÐèþÆæÿ ¯èþ$…_ A…§æþ$ÌZ ¿êçÙ, {§æþÐèþÅ…, §æþÝë¢ÐóþkÌZÏ A…™èþV>
Æðÿ…yæþÐèþ _ÐèþÆæÿ ÐèþÆæÿMæü$ M>ͯèþyæþMæü¯èþ {ç³Äæý*×ý… ^óþÄæý$$ Ayæþz…Mæü$Ë$ E…yæþÐèþ#. ÑÔóýçÙÐóþ$Ñ$r…sôý Ðèþ$¯èþMæü$ A…§æþ$»êr$ÌZ
çÜ…{糧éÄæý$… ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ ç³NÆæÿÓ… ¯èþ$…_ B^èþÆæÿ×ýÌZ E¯èþ² çÜÐèþ$Äæý$… {ç³M>Ææÿ… Ðèþ$¯èþ… B ç³ÆæÿÅr¯èþ {ç³×êãMæü¯èþ$
E¯èþ²¨. Ðèþ$àÆ>çÙ‰ ¯èþ$…_ E™èþ¢Ææÿ…OÐðþç³#VæüË AÄñý*«§æþÅ ^óþçÜ$MøÐèþ^èþ$a¯èþ$.
ÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ$ÇÄæý$$ AMæüPyìþ ¯èþ$…_ Ðèþ$ÆæÿË Ðèþ$àÆ>çÙ‰ A…™èþÆ>j¡Äæý$ ç³ÆæÿÅr¯èþ : KyæþË$, OÆðÿÌôýÓ, ÑÐèþ*¯éË$
ÐèþÆæÿMæü$ ç³ÆæÿÅr¯èþ Äñý$$MæüP ÐèþÆæÿ~¯èþ ÑçÙ$~¿æýsŒý VøyóþÞ {ÐéíÜ ÒsìýÐèþ˯èþ A…™èþÆ>j¡Äæý$ ç³ÆæÿÅr¯èþ ^óþÄæý$yæþ… ç³NÆæÿÓ…Mæü…sñý
ò³sêtyæþ$. "Ðèþ*Ææÿn* {ç³Ðé‹Ü' A¯èþ$¯èþ¨ A™èþyæþ$ Ææÿ_…_¯èþ çÜ$Ë¿æý… AÆÿ$$…¨. KyæþË Ðèþ˯èþ çÜÐèþ$${§æþ ¡Æ>Ë §óþÔ>Ë$
ç³ÆæÿÅr¯èþ ÐèþÆæÿ~¯èþ Äñý$$MæüP ç³#çÜ¢Mæü… õ³Ææÿ$. D ç³#çÜ¢Mæü… MæüË$糺yìþ¯èþÑ. OÆðÿÌôýÓ ç³sêtË™ø Äæý$*Ææÿ‹³ MæüË$糺yìþ…¨.
Äñý$$MæüP ÑÕçÙt™èþ A¯èþV> ÑçÙ$~¿æýsŒý D ç³ÆæÿÅr¯èþ 1857 ÑÐèþ*¯éË$ {ç³ç³…^é°² §æþVæüYÆæÿMæü$ ^óþÆ>aÆÿ$$. BǦMæü çÜÆæÿäMæüÆæÿ×ý
Äñý$$MæüP ÝëÓ™èþ…{™èþÅ çÜ…{V>Ðèþ$ çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ ^óþÔ>yæþ$. D ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý… ¯èþ$…_ ѧóþÔ>ËMæü$ ´ùÄôý$ ÐéÇ
ÝëÓ™èþ…{™èþÅ çÜ…{V>Ðèþ$ çÜ…º…«§æþOÐðþ$¯èþ A¯óþMæü ÑçÙÄæý*ËMæü$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ѧóþÔ>Ë ¯èþ$…_ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ°Mìü Ðèþ^óþaÐéÇ
A™èþyæþ$ {ç³™èþÅ„æü Ýë„ìüV> E…yðþ¯èþ$. A…§æþ$Ðèþ˯èþ D
çÜ…QÅ ò³ÇW…¨. A«§æþÅÄæý$¯èþ…, Ñ{Ô>…†, çÜ¦Ë §æþÆæÿدèþ…,
ÝëÓ™èþ…{™èþÅ çÜ…{V>Ðèþ$… Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ$$QÅ…V> Æ>×îý
Ðèþ–†¢ 糯èþ$Ë$ (çÜÐèþ*ÐóþÔ>Ë$, Jç³µ…§éË$ Ððþ$$§æþËVæü$¯èþÑ)
ËMîü‡»êÆÿ$$ iÐèþ¯èþÐèþ$$¯èþMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ A¯óþMæü
^èþ˯èþ _{™éË _{¡MæüÆæÿ×ý Ðèþ…sìý 糯èþ$Ë MöÆæÿMæü$ §óþÔèý&ѧóþÔ>ËMæü$
ÑÐèþÆ>Ë$ Ðèþ$¯èþMæü$ ™ðþË$Ýë¢Æÿ$$. A…™óþM>Mæü$…yé
Ðèþ_a´ùÄôý$ ç³ÆæÿÅrMæü$Ë çÜ…QÅ ò³ÇW…¨.
糧ðþª°Ñ$§æþÐèþ Ôèý™éºª…ÌZ Ðèþ$Æ>w ¿êçÙ çÜÓÆæÿ*ç³… Mæü*yé
Ðèþ$¯èþMæü$ AÆæÿ¦Ðèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. D ç³#çÜ¢Mæü… B¯ésìý çÜÐèþ$M>ίèþ ^éÇ{™èþMæü ç³ÆæÿÅr¯èþ : {ç³ç³…^èþ ÐéÅç³¢…V> C¨ JMæü
^èþÇ{™èþMæü$ JMæü Ðèþ$$QÅ B«§éÆæÿ…. Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ ç³ÆæÿÅr¯èþ ÆæÿMæü…. ^éÇ{™èþMæü çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ
{ç³fËMæü$…yóþ Mæü$™èþ*àÌê°² §æþ–íÙtÌZ E…^èþ$Mö° ^éÇ{™èþMæü
8.2 ç³ÆæÿÅr¯èþ ÆæÿM>Ë$ ÑçàÆæÿ Äæý*{™èþ˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþÄæý$yæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. MørË
A«§æþÅÄæý$¯èþM>Ææÿ$yæþ$ Vø´ëÌŒý ±ËMæü…uæÿ §é…yóþMæüÆŠÿ Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ
B«§æþ$°Mæü M>Ë…ÌZ ç³ÆæÿÅr¯èþ A¯èþ$¯èþ¨ JMæü çÜÓ™èþ…{™èþOÐðþ$¯èþ bèþ{™èþ糆 ÕÐéi Ðèþ$àÆ>kMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ MørËOò³
Ý린Mæü, A…™èþÆæÿÆ>ïÙ‰Äæý$, gê¡Äæý$, A…™èþÆ>j¡Äæý$ Ðèþ–†¢ §æþ$ÆæÿY{¿æýÐèþ$×ý Äæý*{™èþË$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢…sêyæþ$. ¿êÆæÿ¡Äæý$
AÆÿ$$…¨. §óþÔèý…ÌZ° Ðèþ$ÇÄæý$$ ѧóþÔ>ËÌZ° ç³#Æ>ÐèþçÜ$¢, Ýë¦Æÿ$$ÌZ Æ>fÝ릯ŒþÌZ° MørË$, Ðèþ$à™éà V>…«©,
^èþÇ{™èþ {ç³íܨ®V>…_¯èþ, {ç³Mæü–† Ýû…§æþÆæÿÅ çܦÌêË$, {´ë`¯èþ Mæüâê
B^éÆæÿÅѯø»ê ¿êÐóþËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ B{ÔèýÐèþ*Ë$, 1857
°ÇÆ Móü…{§éË$, ç³#×ýÅ„óü{™éË$, ´ëÇ{Ô>Ñ$Mæü, C™èþÆæÿ {´ëgñýMæü$tË$
Äñý$$MæüP ÝëÓ™èþ…{™èþÅ ´ùÆ>r çÜ…º…«§æþ çܦÌêË$ Cr$Ðèþ…sìý
Ððþ$$§æþËVæü$ Ðésìý° çÜ…§æþÇØ…^èþ$r A¯èþ$¯èþ¨ ç³ÆæÿÅr¯èþ Ððþ¯èþ$Mæü
^éÇ{™èþMæü {´ë…™éË ÑàÆæÿ Äæý*{™èþË$ Mæü*yé °ÆæÿÓíßý…
VæüË Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ E§óþªÔèý…. {ç³Mæü–† °ÇÙèþ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ*¯èþÐèþ
糺yæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$.
°ÇÙèþ ÑçÙÄæý*ËÌZ° ÆæÿÐèþ$Å™èþ, Vöç³µ§æþ¯èþ… Òsìý°
{ç³™èþÅ„æü…V> A¯èþ$¿æýÑ…^óþ MøÇMæü {ç³ç³…^èþÐéÅç³¢ ç³ÆæÿÅrMæü$ËMæü$ ¿oVøãMæü ³ç ÆæÿÅr¯èþ : C…§æþ$ÌZ ÑÑ«§þæ ¿oVøãMæü
E…r$…¨. A…§æþ$Ðèþ˯èþ íßýÐèþ$ÕQÆ>Ë$, çÜÐèþ$${§æþ ¡Æ>Ë$, ÑÕçÙ™t þè ˯èþ$ ³ç È„ìü…^èþ$r MöÆæÿMæü$ ³ç ÆæÿÅr¯èþ ^óþÄæý$ºyæþ$¯èþ$.
§æþrtOÐðþ$¯èþ AyæþÐèþ#Ë$ Cr$Ðèþ…sìý AË„æü ÅÐèþ$$ ^óþÄæý$ºyìþ¯èþ A¿æýÄæý*Ææÿ×êÅË$, ÐéÅÎ B‹œ ¸ëÏÐþè ÆŠÿÞ (E™èþÆ¢ >Q…yŠþ), Üç Ðèþ$${§þæ
53
¡Æ>Ë$, ¿oVøãMæü ÑÕçÙ™t þè Ë Üç ̦ êË$ (E§é: ÌZ×êÆŠÿ Üç ÆøÐèþÆŠÿ, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³ÆæÿÅr¯èþ : ç³rt×ý çÜ…çÜP –†ÌZ ò³ÇW¯èþ
°òœ*gŒýÌZ Æ>…f׊ý QâæýVóü Ððþ$$§æþËVæü$¯èþÑ) Ððþ$$§æþËVæü$¯èþÑ Ðèþ$ÇÄæý$$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ iÐèþ¯èþ… Væü$Ç…_ ™ðþÍÄæý$° ÐéÇ
¿oVøãMæü ³ç ÆæÿÅr¯èþÌZ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ E…sêÆÿ$$. C…§æþ$ÌZ MöÆæÿMæü$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³ÆæÿÅr¯èþ A¯èþ$ ÆæÿMæü… CsîýÐèþË M>Ë…ÌZ
A¯óþMæü Üç ̦ êËÌZ° ³ç{ Mæü–†° BÝëÓ¨…^é˯óþ MøÇMæü™ø Ðèþ$ÇÄæý$$ çßýu>™èþ$¢V> Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ_a…¨. CsîýÐèþË ¿êÆæÿ¡Äæý$ OÆðÿ™èþ$Ë$
Mæü$™èþ*çßýË…™ø ^éÌê Ðèþ$…¨ ³ç ÆæÿÅrMæü$Ë$ AMæüPyìþMìü §æþ*Ææÿ…V> E¯èþ² ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ Móü…{§éË$, ÐèþÅÐèþÝëÄæý$
Ððþâæý$™èþ$…sêÆæÿ$. ÑÔèýÓѧéÅËÄæý*Ë$, C{fÆÿ$$ÌŒý Ðèþ…sìý ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Ææÿ…Væü…ÌZ
AÀ¯èþÐèþ {ç³Äñý*V>Ë §éÓÆ> ¯èþ*™èþ¯èþ Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯èþ…
AÀÐèþ–¨®ç³Ææÿ^óþ §óþÔ>Ë Ðèþ…sìý {糧óþÔ>˯èþ$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$
B«§æþ$°Mæü Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯èþ… Äñý$$MæüP çÜÐèþ*^éÆ>°²
™ðþË$çÜ$Mö¯èþ$rMæü$ çÜ…§æþÇØçÜ$¢¯é²Ææÿ$.
{Mîüyé ç³ÆæÿÅr¯èþ : {Mîüyé ç³ÆæÿÅr¯èþ A¯èþ$¯èþ¨ CÆæÿÐèþÄæý$Ðèþ
Ôèý™éºª…ÌZ BÑÆæÿÂÑ…_¯èþ ç³ÆæÿÅr¯èþ ÆæÿMæü…. {ç³ç³…^èþÝë¦Æÿ$$ÌZ
JË…í³MŠü, Ñ…ºËz¯Œþ, {ç³ç³…^èþ ^èþ§æþÆæÿ…Væü´ùsîýË$,
A…™èþÆ>j¡Äæý$ {MìüMðüsŒý ´ùsîýË$ ¿êÆæÿ¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$
ÐéÅÎ B‹œ ¸ëÏÐèþÆŠÿÞ íßýÐèþ*ËÄæý$ËÌZ M>Ææÿ$ Æ>ÅÎ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ$àÆ>çÙ‰ Ýë¦Æÿ$$ÌZ
Ðèþ$àÆ>çÙ‰ MóüçÜÇ Mæü$ïÜ¢ çܵÆæÿ®Ë$ Ðèþ…sìýÑ E¯é²Æÿ$$. D
™ðþË$çÜ$Mø…yìþ ´ùsîýË$ ^èþ*yæþsê°Mìü Ððþâæýåyæþ… A¯èþV> {Mîüyé ç³ÆæÿÅr¯èþ.
ÑÑ«§þæ Üç Ðèþ*gêËÌZ° ³ç{ fË$ ³ç{ ³ç …^èþÐéÅç³…¢ V> Ķý*§æþ–_eMæü ³ç ÆæÿÅr¯èþ : Ðèþ*¯èþÐèþ#yæþ$ ³ç ÆæÿÅr¯@þ MöÆæÿMæü$
A¯óþMæü ´{ ë…™éËÌZ AMæüPyæþMæüPyæþ °ÐèþÜí Üç $¢¯é²Ææÿ$. ÐéÇÌZ M>Ææÿ×êË$ Ððþ§æþ$Mæü$™èþ$…sêyæþ$. CÆæÿÐO þð JMæüsZ Ôèý™éºª…ÌZ
³ç{ ^èþÍ™èþÐO þð $¯èþ ³ç #Æ>×ý Mæü£æþË$, B ³ç #Æ>×ý Mæü£æþË™ø Ar$Ðèþ…sìý A¯óþMæü AÐèþM>Ô>Ë$ Ë¿æýÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$¯é²Æÿ$$. E§é:
MæüË糺yìþ¯èþ ¿oVøãMæü Üç ̦ êË$ ÒsìýÐèþ˯èþ ÐéÇÌZ° ³ç{ ³ç …^èþ ÐéÅç³…¢ V> ÑÑ«§þæ §óþÔ>ËÌZ° œí ÌŒýà òœÜí Ðt þè ÌŒýÞ,
IMæüÐèþ$™èþÅ¿êÐèþ¯èþ °Í_ Äæý$$…r$…¨. B Üç ̦ ê˯èþ$
Üç Ðóþ$Ãâæý¯éË$, A…™èþÆ>j¡Äæý$ ³ç #çÜM¢ üæ ³ç{ §æþÆæÿدèþË$ Ððþ$$§æþËVæü$¯èþÑ.
Üç …§æþÇØ…^èþ$r ´{ ëÐèþ$$QÅ™èþ¯èþ$ Üç …™èþÇ…^èþ$Mæü$…r$…¨.
D M>Ææÿ×êË^óþ™èþ ³ç{ fË$ ³ç Ë$ ´{ ë…™éËMæü$ Ððþâæý$å™èþ$…sêÆæÿ$.
§é°¯èþ$…^óþ §« éÇÃMæü (Ðèþ$™èþ) ³ç ÆæÿÅr¯èþ
´{ ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. E§é: ^éÆŠÿ§« éÐŒþ$, ³ç ¯ðþ²…yæþ$ Ðèþ$àÆ>çÙ̉ Z° Ýëíßý™èþÅ ÆæÿÜí Mæü$Ë$ Mæü*yé ³ç{ † Üç …Ðèþ™èþÞÆæÿ…
gZņÇÏ…V>Ë$ ÒsìýÌZ° ^éÌê ´{ ë…™éËÌZ ³ç{ fË °ÆæÿÓíßý…糺yóþ ASË ¿êÆæÿ¡Äæý$ Ðèþ$Æ>w Ýëíßý™èþÅ Üç Ðóþ$Ãâæý¯èþ…
ÝûMæüÆ>ÅÆæÿ…¦ ³ç #×ýÅÔZÏMüæ AçßýÌêÅ»êÆÿ$$ ßç ZËPÆŠÿ ™èþ¯èþ MöÆæÿMæü$ Ððþâæý$å™èþ$…sêÆæÿ$.
ÐèþÅMìüV¢ üæ ™èþ Qgê¯é ¯èþ$…_ ³ç{ gZç³Äñý*Væü ³ç ¯èþ$˯èþ$
^óþÜí …¨. Mæü¯èþ$Vö…§é… 糧æþ
Oò³ ÆæÿMæüÐèþ$$Ìôý M>Mæü$…yé Ñgêq¯èþ Ô>ç܈ çÜ…º…«§æþ
BÆøVæüÅ ³ç ÆæÿÅr¯èþ : ´ëÔ>a™èþ$ÅË AÀ{´ëÄæý$… ³ç{ M>Ææÿ… ç³ÆæÿÅr¯èþË$, Ñ{Ô>…†, Ýë…çÜP –†Mæü ç³ÆæÿÅr¯èþË$,
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° ÐO þð §æþÅ õÜÐèþË$, ÝûMæüÆ>ÅË$ ^úMæü Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜÐèþ$*çßý ç³ÆæÿÅr¯èþË ÆæÿM>Ë Væü$Ç…_ ÑÐèþÆ>˯èþ$
¯é×ýÅOÐþð $¯èþÑ. D M>Ææÿ×ý… ^óþ™èþ ѧóþÖ ³ç{ fË$ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ>°Mìü E´ë«§éÅÄæý$$Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ A…™èþÆ>jË… çÜàÄæý$…™ø
ÐèþÜç $¢¯é²Ææÿ$. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ M>ÐèþËíܯèþ…™èþ Üç *ÆæÿÅ M>…† Mæü¯èþ$Vö…§é….
A…§æþ$»êr$ÌZ E¯èþ²¨. §é°° ´÷…§æþyé°Mìü G…™ø Ðèþ$…¨
³ç{ fË$ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ>°Mìü ÐèþÝë¢Æÿæ $. Äñý*VæüÕ„æü×ý Ðèþ$ÇÄæý$$ BÄæý$$ÆóÿÓ§æþ 8.3 ç³ÆæÿÅr¯èþ AÀÐèþ–¨® MöÆæÿMæü$
_Mìü™èþÞMöÆæÿMæü$ ѧóþÖ ³ç ÆæÿÅrMæü$Ë$ ¿êÆæÿ™èþ §óþÔ>°Mìü ÐèþÝë¢Æÿæ $. §óþÔèý, ѧóþÔèý ç³ÆæÿÅrMæü$ËMæü$ {ç³»Z«§æþ¯èþ… A¯èþ$¯èþ¨
54
A°²…sìýÌZMðüËÏ Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ A…Ôèý…. {´ë`¯èþ, Ðèþ$«§æþÅÄæý$$Væü Ðèþ$ÇÄæý$$ AÆ>Ó`¯èþ ^éÇ{™èþMæü çܦËÐèþ$$Ë
ç³ÆæÿÅrMæü$Ë ÆæÿÐé×ê, ¿æý{§æþ™èþ, {ç³Äæý*×ý…ÌZ° ÝûMæüÆ>ÅË$, ÐéÆæÿçÜ™èþÓ… ËÀ…_…¨. §é°™ø»êr$ {ç³Mæü–† çÜÐèþ$–¨®
E™èþ¢Ðèþ$ Ýë¦Æÿ$$ °ÐéçÜ Ý릯éË A…§æþ$»êr$, {ç³Äæý*×ý…ÌZ ÐéÆæÿçÜ™èþÓ… Mæü*yé Ðèþ$¯èþMæü$ ËÀ…_…¨. D ÐéÆæÿçÜ™èþÓ…
çÜçßýf, Ðèþ*¯èþÐèþ °ÇÙèþ (Ýë…çÜP –†Mæü) ÐéÆæÿçÜ™èþÓ… A¯èþ$
™ðþË$çÜ$Mø…yìþ Æðÿ…yæþ$ ÆæÿM>Ë$. {ç³ç³…^èþ Ðèþ$…™èþr ´÷Væüyæþºyìþ¯èþ Mö°²
Üç Ó^èþe¿êÆæÿ™Œþ AÀÄæýæ *¯Œþ Væü$Ç…_¯èþ Üç Ð@þ*^éÆæÿ… ™ðþË$çÜ$Mø…yìþ. Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ çܦÌêË$ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ E¯é²Æÿ$$. A…§æþ$ÌZ
™égŒýÐèþ$çßýÌŒý Ðèþ$ÇÄæý$$ f…™èþÆŠÿÐèþ$…™èþÆŠÿ {VæüçßýÔ>Ë
Ðèþ$Ææÿ$Væü$§öyæþÏ ÝûMæüÆæÿÅ… Ðèþ…sìý ÑçÙÄæý*ËMæü$ ç³ÆæÿÅr¯èþÌZ (Planetarium) Òsìý™ø»êr$ Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ° Af…™é,
{´ë«§é¯èþÅ… CÐèþÓyæþ… AÐèþçÜÆæÿ…. C…§æþ$ÌZ ¨ÐéÅ…Væü$Ë ÐóþÆæÿ$ÌŒý, çœ*Æ>ç³#Ç (GÍ眅sê Væü$çßýË$), bèþ{™èþ糆 ÕÐéi
AÐèþçÜÆ>ËMæü$ {ç³™óþÅMæü {Ôèý§æþ® ¡çÜ$MøÐèþyæþ… AÐèþçÜÆæÿ…. Ðèþ$àÆ>k OÆðÿÌôýÓ õÜtçÙ¯Œþ, ç³ÕaÐèþ$ Mæü¯èþ$Ðèþ$ËÌZ° M>‹Ü
^éÇ{™èþMæü ÐéÆæÿçÜ™éÓ°² çÜ…Ææÿ„ìü…^èþ$rMöÆæÿMæü$ Ðèþ$¯èþMæü$ ï³uæÿ¿æý*Ñ$ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ E¯é²Æÿ$$.
Mö°² gê{Væü{™èþË$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. ^éÇ{™èþMæü
ÐéÆæÿçÜ™èþÓ… MæüÍW¯èþ çܦÌêË ÑMæü–¡MæüÆæÿ×ý, VøyæþËòOò³ A„æüÆ>Ë$
Æ>Äæý$yæþ… ÌôýMæü ^ðþrÏOò³ ^ðþMæüPyæþ…, ç³#Æ>™èþ¯èþ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#˯èþ$
™èþâæý™èþâæýÌêyóþ Ææÿ…Væü$Ë™ø ç³#Ë$Ð@þ$yæþ…, ç³ÇçÜÆæÿ {´ë…™èþ…ÌZ
ÝûMæüÆ>ÅË MöÆæÿ™èþ E…yæþr… Ðèþ˯èþ Aç³ÇÔèý${¿æý™èþ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…¨
Cr$Ðèþ…sìý ÑçÙÄæý*˯èþ$ Ðèþ¨Íò³sêtÍ.

^ðþ糚Mø…yìþ ^èþ*§éª…? çœ*Æ>ç³#Ç Væü$çßýË$

ç³ÆæÿÅrMæü$Ë MöÆæÿMæü$ Ðèþ$¯èþ… HÄôý$ ÝûMæüÆ>Å˯èþ$ ^óþíÜ ^èþ*yæþ…yìþ


A…§æþ$»êr$ÌZ E…^èþÐèþÌñý¯èþ$?
ç³ÆæÿÅrMæü$Ë™ø Ý린Mæü$°V> ±Ðèþ# GÌê {ç³ÐèþÇ¢Ýë¢Ðèþ#? A…™èþÆ>jË… çÜàÄæý$…™ø ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ°
Ýë…çÜP –†Mæü, çÜçßýf, çÜÑ$Ãã™èþ ^éÇ{™èþMæü ÐéÆæÿçÜ™èþÓ
{ç³ç³…^èþ Ýë¦Æÿ$$ Ðèþ$$QÅ¿êçÙËÌZ çÜÐèþ*^éÆæÿ çܦÌêË _{™é˯èþ$ õÜMæüÇ…^èþ…yìþ.
ç³#çÜ¢M>Ë$, Ðèþ*ÆæÿY§æþÇØMæüË$, Ðèþ*¯èþ_{™èþç³sêË$,
^èþÇ{™èþMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ç³#çÜ¢M>Ë$ A…§æþ$»êr$ÌZMìü
™óþÐèþyæþ… AÐèþçÜÆæÿ…. ç³ÆæÿÅrMæü$˯èþ$ Ðéçßý¯èþ…ÌZ
{†ç³šrMæü$ ¡çÜ$Mæü$Ððþâôýå Ðéçßý¯èþ ^ø§æþMæü$ËMæü$ Æðÿ…yæþ$
¿êçÙË$ ¯óþǵ…^èþ$r, ÐéÆæÿ$ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü$Ë$V> ç³°
^óþÄæý$$r Ðèþ…sìýÑ ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯èþ$.
8.4 ^éÇ{™èþMæü {糧óþÔ>Ë çÜ…Ææÿ„æü×ý Ðèþ$ÇÄæý$$
çÜ…ÐèþÆæÿ®¯èþ…
^éÇ{™èþMæü çܦÌêË çÜ…Ææÿ„æü×ý Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ…ÐèþÆæÿ®¯èþ…
^óþÄæý$yæþ… A¯èþ$¯èþ¨ JMæü ò³§æþª çÜÐéË$. Ðèþ$¯èþ §óþÔ>°Mìü
M>‹Ü ï³uæÿ¿æý*Ñ$
55
ç³{ ç³…^èþ ÐéÆæÿçÜ™èþÓ çܦÌê˯èþ$ çÜ…§æþÇØ…^óþ MøÇMæü †¯èþ$º…yéÆ>Ë$, AMæüPyìþ çßýçÜ¢ Mæüâê ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$ Ððþ$$§æþËVæü$
{ç³ç³…^èþÌZ° ç³ÆæÿÅrMæü$Ë…§æþÇMìü E…r$…¨. D ÐéÆæÿçÜ™èþÓ Ðésìý° ç³ÆæÿÅrMæü$yæþ$ CçÙt…V> Mö¯èþ$VøË$ ^óþÝë¢yæþ$.
çܦÌê˯èþ$ ^èþ*^èþ$rMæü$ Ðèþ$¯èþ §óþÔ>°Mìü ѧóþÔ>Ë ¯èþ$…_ ÐóþË A…§æþ$Ðèþ˯èþ Ý린Mæü$Ë E´ë«¨ÌZ ò³Ææÿ$Væü$§æþË fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨.
çÜ…QÅÌZ {ç³fË$ ÐèþÝë¢Ææÿ$. {ç³ç³…^èþ ÐéÆæÿçÜ™èþÓ… MæüÍW¯èþ
ÐéÆæÿçÜ™èþÓ {ç³Äæý*×ý… (òßýÇsôýgŒý ÐéMŠü) :
çܦÌêËÌZ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° H§óþ° çܦ˅ G°²MæüÆÿ$$¯èþ^ø Ðèþ$¯èþ
^éÇ{™èþMæü ÐéÆæÿçÜ™èþÓ çܦÌê°² çÜ…§æþÇØ…^èþ$rMæü$
bé† AÀÐèþ*¯èþ…™ø ´÷…Væü$™èþ$…¨. M>° Ðèþ$¯èþ… G糚yæþÆÿ$$™óþ Ððþâæý$år¯èþ$ "òßýÇsôýgŒý ÐéMŠü' A° A…sêÆæÿ$. GMæüPyæþ
ÑàÆæÿ Äæý*{™èþ M>Ææÿ×ý…V> Ar$Ðèþ…sìý {糧óþÔ>°Mìü Ððþãå™óþ ^èþÇ{™èþ çÜ…¿æýÑ…_…§ø AMæüPyìþMìü {ç³™èþÅ„æü…V> Ððþãå
A糚yæþ$ Ðèþ$¯èþMæü$ H _{™èþ… Mæü¯èþºyæþ$™èþ$…¨? B çܦ˅ Äñý$$MæüP ^èþÇ{™èþ¯èþ$ ™ðþË$çÜ$MøÐèþr… A¯èþ$ A¯èþ$¿æý*† òßýÇsôýgŒý
ç³ÇçÜÆ>ËÌZ ç³ÆæÿÅrMæü$Ë$ çÜ$§æþªÐèþ$$MæüPË™ø, »ŸVæü$Y™ø ™èþÐèþ$ ÐéMŠüÌZMìü ÐèþçÜ$¢…¨.
õ³Ææÿϯèþ$ Æ>Ýë¢Ææÿ$, _{™é˯èþ$ XÝë¢Ææÿ$. §é°Ðèþ˯èþ Ñç³È™èþ {ç³ç³…^èþ Ðèþ$…™èþr Cr$Ðèþ…sìý Eç³{MæüÐèþ*Ë$
ç³Ç×êÐèþ$… Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…Oò³ ç³yæþ$™èþ$…¨. ç³ÆæÿÅr¯èþ çܦÌêË °ÆæÿÓíßý…糺yæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ>°Mìü Ðèþ…§æþË
çÜ…Ææÿ„æü×ýMøçÜ… Mìü…¨ °Ææÿ~Äæý*Ë$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ… AÐèþçÜÆæÿ…. çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë ^èþÇ{™èþ E¯èþ²¨. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° {糆
(1) ¯óþ¯èþ$ ç³ÆæÿÅr¯èþ çܦÌê°² çÜÓ^èþe…V> E…^èþ$™é¯èþ$, Æ>çÙ‰…ÌZ ^éÇ{™èþMæü çܦÌêË$ E¯é²Æÿ$$. C…§æþ$ÌZ
^ðþ™èþ¢ÐóþÄæý$¯èþ$. {´ë`¯èþ, Ðèþ$«§æþÅ Äæý$$Væü Ðèþ$ÇÄæý$$ B«§æþ$°Mæü çܦÌêË$
(2) H ^éÇ{™èþMæü ÐèþçÜ$¢Ðèþ#O¯ðþ¯èþ¯èþ$ ÑMæü–™èþ…V> Ðèþ*Ææÿa¯èþ$. ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ E¯é²Æÿ$$. Væü$fÆ>™ŒþÌZ°
Açßýçé»ê§Šþ ç³rt×ý…ÌZ òßýÇsôýgŒý ÐéMŠü {ç³íܨ®
8.5 ç³ÆæÿÅr¯èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ B†£æþÅ Ææÿ…Væü…ÌZ° Ð@þ–†¢ ^ðþ…¨…¨. Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ Ðèþ$$…ºÆÿ$$&ç³#×ñý Ððþ$$§æþËVæü$
AÐèþM>Ô>Ë$ ç³rt×êËÌZ D Eç³{MæüÐèþ*Ë$ HÆ>µr$
ç³ÆæÿÅr¯èþ A¯èþ$¯èþ¨ A°²sìýMæü…sñý A«¨MæüOÐðþ$¯èþ ^óþÄæý$ºyæþ$^èþ$¯èþ²Ñ. A…§æþ$Ðèþ˯èþ ^éÇ{™èþMæü MæürtyéË$
E§øÅV>˯èþ$ Mæü͵…^óþ ç³Ç{ÔèýÐèþ$ M>Væü˧æþ$. JMæüÐóþâæý Ðèþ$¯èþ… çÜ…Ææÿ„ìü…^èþyæþ… §é° ÑÐèþÆ>Ë$ õÜMæüÇ…^èþyæþ…, Ðésìý°
§é°OÐðþç³# Ðèþ–†¢ç³ÆæÿOÐðþ$¯èþ 糧æþ®†™ø {Ôèý§æþ®ÐèþíßýõÜ¢ A¨ JMæü Ô>ÔèýÓ™èþ {ç³ç³…^èþÐèþ$…™èþsìýMìü ÑÑ«§æþ Ðèþ*«§æþÅÐèþ*Ë §éÓÆ>
çÜÓÆæÿ*ç³OÐðþ$¯èþ Ðèþ–†¢ AÐèþ#™èþ$…¨. C…§æþ$ÌZ ¯èþ*™èþ¯èþ™èþÓ…™ø ^óþÆæÿÐóþÄæý$$r Ððþ$$§æþËVæü$ Eç³{MæüÐèþ*Ë$
Mæü*yìþ¯èþ {ç³Äñý*V>Ë$ ^óþÄæý$$rMæü$ ^éÌê AÐèþM>Ô>Ë$ MæüËÐèþ#. ¯èþyæþ$糺yæþ$^èþ$¯èþ²Ñ. ^éÇ{™èþMæü ÐèþÅMæü$¢Ë °ÐéçÜ Ý릯éË$
ç³ÆæÿÅr¯èþ Ðèþ˯èþ A¯óþMæü Ðèþ$…¨ {ç³fËMæü$ iÐ@þ¯ø´ë«¨ Mæü*yé ^éÇ{™èþMæü ÐéÆæÿçÜ™éÓË$V> E…sêÆÿ$$. Mö°²^ørÏ
§öÇMóü AÐèþM>Ô>Ë$ ™èþÄæý*ÆæÿÐèþ#™éÆÿ$$. ѧóþÖ ç³ÆæÿÅrMæü$yæþ$ Ar$Ðèþ…sìý çܦÌêËOò³ ±ÍçœËMæü… ò³sñýt糧æþ®† E¯èþ²¨.
ÑÐèþ*¯é{ÔèýÄæý$…ÌZ Ayæþ$Væü$ ò³sñýt Ðèþ$$…§æþ$ ¯èþ$…^óþ A™èþyæþ$
çÜ…§æþÇØ…^óþ §óþÔ>°Mìü B§éÄæý$… A…¨…^èþyæþ… {´ëÆæÿ…ÀÝë¢yæþ$. ^óþíÜ ^èþ*yæþ…yìþ.
A™èþyæþ$ ^ðþÍÏ…_¯èþ ÒÝë Ææÿ$çÜ$Ðèþ$$ Ðèþ˯èþ Ðèþ$¯èþ §óþÔ>°Mìü 糯èþ$²
ËÀçÜ$¢…¨. {ç³Äæý*×ý QÆæÿ$aË$, çßZrÌŒýÌZ ºçÜ^óþÄæý$yæþ…, Ðèþ$¯èþ ³ç ÇçÜÆ>ËÌZ ^éÇ{™þè Mæü Üç ̦ ê˯èþ$
¿Zf¯èþ…, ¨Ó¿êíÙ çÜàÄæý$… ¡çÜ$Mö¯èþ$r, ÐéÆ>¢ç³{†MæüË$, Üç …§æþÇØ…^èþ$r MöÆæÿMæü$ E´ë«§éÅÄæý$$Ë Üç àÄæý$…™ø
çÜ…§æþÆæÿ {Væü…£éË$ Qȧæþ$ ^óþÄæý$$r, Væü$Ç¢…ç³#MøçÜ… òßýÇsôýgŒý ÐéMŠü (ÐéÆæÿÜç ™èþÓ ³ç{ Äæý*×ý…) °ÆæÿÓíßý…^èþ…yìþ.
Ý린Mæü ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$ Qȧæþ$ ^óþÄæý$$r CÐèþ±² ç³ÆæÿÅrMæü$yæþ$
Ðèþ*™èþ–§óþÔ>°Mìü Ððþâôýå…™èþÐèþÆæÿMæü$ ^óþÝë¢yæþ$. Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ° ç³ÆæÿÅr¯èþ AÀÐèþ–¨® : Ðèþ$àÆ>çÙ‰ ç³ÆæÿÅr¯èþ
ç³ÆæÿÅr¯èþ Móü…{§éË ç³ÇçÜÆ>ËÌZ »êgêÆæÿ$Ë (Ðèþ*ÆðÿPrÏ) §æþ–ÚëtÅ OÐðþ¿æýÐøõ³™èþOÐðþ$¯èþ ÐéÆæÿçÜ™éÓ°² ´÷…¨¯èþ Æ>çÙ‰….
ÑçÜ¢Ææÿ×ý fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. AMæüPyìþ çßýçÜ¢MæüâæýË ç³Ç{ÔèýÐèþ$, Mæü$sîýÆæÿ Af…™é ÐóþÆæÿ$âŒý, çœ*Æ>ç³#Ç (GÍ眅sê) Ðèþ…sìý {ç³ç³…^èþ
ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë AÀÐèþ–¨® fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. B ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë {ç³Rêņ ^ðþ…¨¯èþ Væü$çßýË$, _{™éË$, ÕÌêµË$, ç³…ÉæþÆŠÿç³NÆŠÿ,
{MæüÄæý$&Ñ{MæüÄæý*ËÌZ ò³Ææÿ$Væü$§æþË fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. E§é: Ý린Mæü ÕÈz, ÔðýV>ÐŒþ, ™èþ$Ìêjç³NÆŠÿ, MöÌêáç³NÆŠÿ, ¯éÕMŠü, Oò³uæÿ׊ý,
56
™{ èþÅ…ºMóüÔèýÓÆŠÿ, §óþçßý$, Bâæý…©, gñýkÈ Ðèþ…sìý A¯óþMæü Üç ¦ÌêË$ Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþÑ. {Mîü.Ôèý. 1975ÌZ "Ðèþ$àÆ>çÙ‰ ç³ÆæÿÅr¯èþ
§óþÐéËÄæý*Ë$, àiÐèþ$Ë…VŠü, ¯é…§óþyŠþÌZ° Væü$Ææÿ$§éÓÆæÿ, ÑM>‹Ü Ðèþ$àÐèþ$…yæþÍ' Ýë¦í³…^èþºyìþ…¨. A…§æþ$Ðèþ˯èþ ç³ÆæÿÅr¯èþ
Ðèþ$$…ºÆÿ$$ÌZ° Ðèþ˜…sŒý Ðóþ$Ç ^èþÆŠÿa, Ðèþ$àºÌôýÔèýÓÆŠÿ, ´ë^ŒþVæü×ìý, AÀÐèþ–¨®Mìü {´ù™éÞçßý… ËÀ…_…¨. D Ðèþ$àÐèþ$…yæþÍ
Q…yéÌê, ÌZ×êÐèþâê, Ðèþ*£óþÆ>¯Œþ, _QÌŒý§æþÆ>, A¯èþ$¯èþÑ ™èþÆæÿç³#¯èþ Æ>çÙ‰…ÌZ 47 ^ørÏ ç³ÆæÿÅrMæü$ËMæü$ Ðèþç܆ ÝûMæüÆæÿÅ…
Ö™èþË {糧óþÔ>Ë$, MøÄæý$¯é ¯èþVæüÆŠÿ, gêÄæý$MŠüÐéyìþ, ¿êsŒýçœ$ÆŠÿ, Mæü͵…_…¨. A…§æþ$ÌZ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ ¯éË$Væü$ ÐóþËMæü…sñý GMæü$PÐèþ
^é…§øÍ A¯èþ$ B¯èþMæürtË$, §éiç³NÆŠÿ, ÝëVæüÆóÿÔèýÓÆŠÿ, ™éyø»ê ç³ÆæÿÅrMæü$ËMæü$ Ðèþç܆ ÝûMæüÆæÿÅ… MæüË$Væü$™èþ$…¨. A§óþÑ«§æþ…V>
A¯èþ$ A¿æýÄæý*Ææÿ×êÅË$ Mæü*yé Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ° ç³ÆæÿÅr¯èþ A¯óþMæü [Oò³Ðóþr$ ÐéÅ´ëÆæÿçÜ$¦Ë$ Mæü*yé D ÐéÅ´ëÆæÿ…ÌZ ¨V>Ææÿ$.

Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë?
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° Ððþ$$§æþsìý ÆæÿMæüÆæÿM>Ë "ç³#çÜ¢M>Ë {V>Ðèþ$…'
Ðèþ$àºâôýÔèýÓÆŠÿMæü$ §æþVæüYÆæÿÌZ¯óþ E¯èþ² ÀÌêÆŠÿ A¯èþ$ {ç³Mæü–† ^èþÇ{™èþË$&B™èþÃ^èþÇ{™èþË$, ï܈ Ýëíßý™èþÅ…, {MîüyæþË$,
Ýû…§æþÆæÿÅ… VæüË, {Ýët»ñýÈ ¡í³VæüË »êËÝëíßý™éÅË™ø ÑÆæÿº*íܯèþ ç³#çÜ¢Mæü ç³NË {ç³ç³…^èþ…ÌZ
{V>Ðèþ$…. D ç³#çÜ¢M>Ë {V>Ðèþ$…ÌZ Ò$Ææÿ$ "ç³uæÿ¯@þ&B¯èþ…§æþ…' ´÷…§é˯óþ, E§óþªÔ¶ý…™ø Ðèþ$àÆ>çÙ‰
A¯óþMæü C…yæþÏÌZÏ ç³ÆæÿÅrMæü$ MöÆæÿMæü$ {糿æý$™èþÓ… D {´ëgñýMæü$t¯èþ$ °ÆæÿÓíßýçÜ$¢¯èþ²¨.
ç³#çÜ¢M>Ë$ E¯é²Æÿ$$. ç³uæÿ¯èþ
Ò$Ææÿ$ ç³ÆæÿÅr¯èþ MöÆæÿMæü$ Ðèþ$àºâôýÔèýÓÆŠÿMæü$ Ððþã™óþ ÀÌêÆŠÿ
E§æþÅÐèþ$… ò³ÆæÿV>Í; Ðèþ$Æ>w
¿êçÙÌZ° Mö™èþ¢&´ë™èþ Ææÿ^èþÆÿ$$™èþË, {V>Ðèþ$… A¯èþV> ç³#çÜ¢M>Ë {V>Ðèþ*°² ™èþç³µMæü çÜ…§æþÇØ…^èþ…yìþ.
Üç …™Œþ Ýëíßý™èþÅ…, Mæü£æþË$&¯èþÐèþËË$, MæüÑ™èþË$, ËÍ™ŒþË$,

AÆæÿ¦… ^óþçÜ$Mø…yìþ
Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë? ¯é×ýÅOÐþð $¯èþ ѧéÅ Üç …çÜ˦ ¯èþ$ Üç …§æþÇØ…^èþ$r, H§óþ°
Üç ˦ … Äñý$$MæüP Ý린Mæü Üç …çÜP –†, ^èþÇ{™þè , Üç …{³ç §éÄæý$…,
Ðèþ$àºâôýÔèýÓÆŠÿ, ´ë^ŒþVæü×ìý A¯èþ$¯èþÑ Ö™èþË
^éÇ{™þè Mæü ÝëÃÆæÿM>˯èþ$ Üç …§æþÇØ…^èþ$r, AMæüPyìþ ³ç{ fË$
{糧óþÔ>Ë$. D {糧óþÔ>˯èþ$ ÐóþË ç³ÆæÿÅrMæü$Ë$
Ý뫨…_¯èþ ÑÑ«§þæ Ææÿ…V>ËÌZ° ÑfÄæý*˯èþ$ A«§þæ ÅÄæý$¯èþ…
çÜ…§æþÇØçÜ$¢…sêÆæÿ$. AMæüPyæþ Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü$Ë$
^óþÄæý$$r A§óþÑ«§þæ …V> AMæüPyìþ ¯èþ–™èþÅ…, Üç …X™èþ…,
ç³ÆæÿÅrMæü$ËMæü$ Mö°² Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ {´ë…™éË
E™èþÞÐéËÌZ ´ëÌŸY¯þè $r Ððþ$$§æþËVæü$ E§óþÔª >Ë™ø ^óþÄæý$$
ÑÐèþÆ>Ë$ ^ðþº$™éÆæÿ$, B {´ë…™é˯èþ$ ^èþ*ç³#™éÆæÿ$.
³ç ÆæÿÅr¯èþ A¯èþV> Ýë…çÜP –†Mæü ³ç ÆæÿÅr¯èþ.
Mö°² ÑÕçÙtOÐðþ$¯èþ {´ë…™éËÌZ ¸ùsZ{V>çœÆŠÿË$
béÄæý*_{™é˯èþ$ ¡íÜ CÝë¢Ææÿ$. ç³ÆæÿÅrMæü$˯èþ$
Væü${Æ>ËOò³ GMìüP…_ {†í³µ ¡çÜ$Mö^óþaÐéÆæÿ$, ^ðþ糚Mø…yìþ ^èþ*§éª…?
Væü${Ææÿç³#º…yìþÌZ {†õ³µ ÐéÆæÿ$…sêÆæÿ$. D 糯èþ$Ë°²
AMæüPyìþ Ý린Mæü$Ë$ ^óþÝë¢Ææÿ$. D 糯èþ$Ë §éÓÆ> ç³ÆæÿÅr¯èþ Ðèþ˯èþ Ò$ ç³ÇçÜÆ>ËÌZ HÄôý$ Ðèþ–™èþ$¢Ë$
ÐéÇMìü Ðèþ$…_ E´ë«¨ ËÀçÜ$¢…¨. A¯èþV> ç³ÆæÿÅr¯èþ ™èþÄæý*ÆæÿÆÿ$$¯èþÑ?
ÐéÇ iÐèþ¯ø´ë«¨Mìü Ý뫧æþ¯èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. ç³ÆæÿÅr¯èþ Ðèþ˯èþ ç³ÇçÜÆ>ËÌZ° {ç³fË iÐèþ¯èþ
Ñ«§é¯èþ…ÌZ H Ðèþ*Ææÿ$µ Mæü°í³çÜ$¢…¨?
57
A¿êÅçÜ…

1. (A) CÐèþÓºyìþ¯èþ ³ç{ ™éÅÐèþ*²Äæý*ËÌZ ¯èþ$…yìþ Üç ÇOÄýñ $¯èþ (2) ç³ÆæÿÅr¯èþ Ðèþ–†¢ Ðèþ˯èþ Ý린Mæü Ýë¦Æÿ$$ÌZ iÐèþ¯ø´ë«¨ GÌê
³ç{ ™éÅÐèþ*²Äæý*°² G¯èþ$²Mö° Mìü…¨ Rêä˯@þ$ ³ç NÇ…^èþ…yìþ. ™èþÄæý*Ææÿ$ AÐèþ#™èþ$…¨.
1.
Mæü$MŠü¯óþ .................... AÐóþ$à Hgñý±Þ ÐéÅ´ëÆ>°² (3) Ò$ ç³ÇçÜÆ>˯èþ$ ç³ÆæÿÅr¯èþ §æþ–ÚëtÅ GÌê AÀÐèþ–¨®
{´ëÆæÿ…À…^éyæþ$. ^óþÄæý$VæüËÐèþ#?
(A) çßýçÜ¢Mæüâê ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$ 5. Mìü…¨ çÜ…Mæü˵¯é _{™é°² çܵçÙt… ^óþÄæý$…yìþ.
(º) »ŸÐèþ$ÃË$ Ðèþ$àÆ>çÙ̉ Z° ³ç{ ³ç …^èþ ÐéÆæÿ™èþÓ Üç …ç³§æþV> °ÆæÿÆ~ ÿ$$…糺yìþ¯èþ
(Mæü) †¯èþ$º…yéÆ>Ë$ ³ç ÆæÿÅr¯èþ Üç ̦ êË$..
(yæþ) ç³ÆæÿÅr¯èþ sìýMðür$Ï
2. Ðèþ$àºâôýÔèýÓÆŠÿ çÜÒ$ç³…ÌZ° ÀÌêÆŠÿ ................. Væü$çßýË$
{V>Ðèþ$…V> {ç³íܨ® ^ðþ…¨…¨.
(A) ç³#çÜ¢M>Ë (º) Ððþ$$MæüPË {ç³ç³…^èþ
(Mæü) Ðèþ*Ñ$yìþ ç³…yæþÏ (yæþ) MørË çÜçßýf ÐéÆæÿçÜ™èþÓ… ÐéÆæÿçÜ™èþÓ OÆðÿÌôýÓ õÜtçÙ¯ŒþË$
çܦÌêË$
(º) Mìü…¨ Ðé°ÌZ ™èþ糚 f™èþ¯èþ$ çÜÇ^óþíÜ Ðèþ$ÆæÿË Æ>Äæý$…yìþ.
(1) Ðèþ*£óþÆ>¯Œþ & Ö™èþË {糧óþÔèý…
(2) ™éyø»ê & Væü$çßý A¿æýÄæý*Ææÿ×êÅË$
(3) MöÌêáç³NÆŠÿ & §óþÐéËÄæý$…
(4) Af…™é & {ç³ç³…^èþ ÐéÆæÿçÜ™èþÓ çܦ˅
6. Mìü…¨ {ç³Ôèý²ËMæü$ çÜÑçÜ¢Ææÿ…V> fÐéº$Ë$ Æ>Äæý$…yìþ.
2. Mìü…¨ ÐéM>Å˯èþ$ çÜÇOÄñý$¯èþ M>Ææÿ×êË™ø çܵçÙt… ^óþÄæý$…yìþ. (1) ³ç ÆæÿÅr¯èþMæü$ Üç …º…«¨…_¯èþ Ðèþ–†¢ Ææÿ…V>˯èþ$ Üç µçÙ…t ^óþÄæý$…yìþ.
(1) ¯óþsìýM>Ë…ÌZ ѧóþÔ>ËMæü$ ´ùÄôý$ ÐéÇ Üç …QÅ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…¨.
(2) ³ç ÆæÿÅr¯èþ Äñý$$MæüP HÐóþ° Ðèþ$*yæþ$ ÆæÿM>˯èþ$ Üç µçÙ…t ^óþÄæý$…yìþ.
(2) Ðèþ$¯èþ… Ðèþ$¯èþ O¯ðþçÜÇYMæü Ðèþ$ÇÄæý$$ Ýë…çÜP –†Mæü ÐéÆæÿçÜ™éÓ°²
M>´ëyæþ$MøÐèþÌñý¯èþ$. Eç³{MæüÐèþ$…
3. sìýç³µ×ý$Ë$ Æ>Äæý$…yìþ. ^éÇ{™èþMæü çܦÌêË çÜ…Ææÿ„æü×ý Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ…ÐèþÆæÿ®¯èþMæü$ VæüË
(1) ç³ÆæÿÅr¯èþ çÜ…{糧éÄæý$… (2) Ðèþ*ÆøP´ùÌZ AÐèþçÜÆ>°² çܵçÙt… ^óþÄæý$…yìþ. A…§æþ$MøçÜ… H
(3) ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³ÆæÿÅr¯èþ ™èþÆæÿ$×Z´ëÄæý*˯èþ$ ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯ø ^èþÇa…^èþ…yìþ.
4. Mìü…¨ ³ç{ Ôèý²ËMæü$ 25 ¯èþ$…_ 30 ³ç §éËÌZ fÐéº$Ë$ Æ>Äæý$…yìþ.
(1) ç³ÆæÿÅr¯èþ AÀÐèþ–¨® MöÆæÿMæü$ H gê{Væü™èþ¢Ë$ ¡çÜ$MøÐèþyæþ…
AÐèþçÜÆæÿ…?

58
9. ^éÇ{™èþMæü ç܅糧æþË çÜ…Ææÿ„æü×ý

9.1 ^èþÇ{™èþ B«§éÆ>Ë$, Ðésìý çÜ…Ææÿ„æü×ý 1. Ðèþ˜SMæü B«§éÆ>Ë$


9.2 Mö°² {ç³íܨ®^ðþ…¨¯èþ ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþ Ô>ËË$ gê¯èþ糧æþ çÜ…{糧éÄæý$…ÌZ° X™éË$, Mæü£æþË$ Ððþ$$§æþËVæü$
9.3 {Væü…£éËÄæý*Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ AÀÌôýRêV>Æ>Ë$ Ðésìý° çÜ…Mæü˯èþ… ^óþÄæý$$r.
Üç …Mæü˯èþ… ^óþÜí ¯èþ Ýëíßý™é°² ÐèþÈYMüæ Ç…^èþ$r, ÑÔóýÙíÏ …^èþ$r,
9.4 °çœ$…r$ ÐéfqÃÄæý$…
AÆæÿ…¦ ^ðþ³ç šr.
ç³ÇÔZ«¨…_¯èþ Ðèþ˜SMæü Ýëíßý™éÅ°² {ç³^èþ$Ç…^èþ$r.
^éÌê Ðèþ$…¨ ^èþÇ{™èþM>Ææÿ$Ë$ ^óþíܯèþ AÑÆæÿâæý ç³Ç{ÔèýÐèþ$ ™èþW¯èþ Õ„æü×ý : (1) Ýë…íœ$Mæü Ô>ç܈…, (2) ÝëÐèþ*hMæü
çœÍ™èþ… A¯èþV> ¯óþyæþ$ Ðèþ$¯èþMæü$ A…§æþ$»êr$ÌZ¯èþ$¯èþ² ^èþÇ{™èþ Ðèþ*¯èþÐèþ Ô>ç܈…, (3) ç³#Æ>×ý Mæü£æþË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ¿êÚë Ô>ç܈…,
B«§éÆ>Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ B B«§éÆ>Ë Ðèþ$*Ë…V> Ææÿ_…_¯èþ (4) {Væü…£éËÄæý$ ÐèþÅÐèþÝë¦ç³¯èþ…, (5) ^èþÇ{™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ ^èþÇ{™èþ
{Væü…£éË$. A™èþÅ…™èþ ÑË$OÐðþ¯èþr$Ðèþ…sìý D ^éÇ{™èþMæü ç܅糧æþË
ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ 糧æþ®†, (6) ç³ÇÔZ«§æþ¯èþOò³ Ææÿ^èþ¯èþË$.
çÜ…ÐèþÆæÿ®¯èþ… & çÜ…Ææÿ„æü×ý… ^óþÄæý$$r Ðèþ$ÇÄæý$$ A…§æþ$ÌZ°
Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ §æþÝë¢ÐóþkË$, {Væü…£éË$, ç³#Æ>™èþ¯èþ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#˯èþ$ 2. ÍS™èþ B«§éÆ>Ë$
{糧æþÇØ…^èþ$ ç³° ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþ Ô>ËË$, Ðésìý™ø çÜ…º…«§æþ… Æ>WçœËM>Ë$, BÝ릯þè §æþÝë¢Ðþó kË$, ÐèþÅMìüV¢ üæ ™èþ ([òO³Ðóþr$)
MæüÍW¯èþ AÀÌôýRêV>Æ>Ë$, {Væü…£éËÄæý*Ë$ ^óþÝë¢Æÿ$$. ³ç ™{ éË$, ¨¯èþ^èþÆæÿÅË, ^éÇ{™þè Mæü V{ üæ …£éË$, Ð{ é™èþ ³ç{ ™èþ$Ë$
{ç³fËÐèþÆæÿMæü$ Ðésìý 糯èþ$ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ Ô>ï܈Ķý$ (çßýçÜÍ¢ S™éË$), _{™éË$, béÄæý*_{™éË$, ´ë™èþ V{ üæ …£éË$
çÜÐèþ*^éÆæÿ… ^óþÆæÿÐóþÄæý*Ë° Ðésìý 糄>¯èþ ç³ÇÔZ«§æþ¯é °Äæý$™èþ Ððþ$$§æþËVæü$ §æþÝë¢Ðþó k˯èþ$ Üç …Mæü˯èþ… & Üç …´ë§æþMîüÄæý$…
M>ÍMæüË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ {ç³^èþ$Ææÿ×ýË$ {ç³^èþ$Ç…^èþºyæþ™éÆÿ$$. ^óþÄæý$$r.
Mö°² §æþÝë¢Ðþó kË$, ³ç #Æ>™èþ¯èþ ÐèþÜç $¢Ðþè #Ë$ Ððþ¬§æþËVæü$¯@þÑ §æþÝë¢Ðþó kË Üç …ÐèþÆæÿ¯® þè … MöÆæÿMæü$ AÐèþÜç ÆæÿÐO þð $¯èþ ³ç ÇÔ¶ý${¿ý¶ ™èþ
³ç{ §æþÇ؅糺yæþMæü´ùÆÿ$$¯èþ³ç µsìýMìü ^éÇ{™þè Mæü §æþ–ÚëtÅ Ðèþ$$QÅOÐþð $¯èþÑ Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ ÆæÿÝëÄæý$°Mæü ³ç{ M{ üì Äæý$Ë$ ^óþÄæý$$r.
AÆÿ$$¯èþrÏÆÿ$$™óþ AÑ AÀÌôýRêV>Æ>ËÌZ ¿æý§{ þæ ³ç Ææÿ^èþºyæþ™éÆÿ$$. §æþÝë¢Ðþó kË ^éÇ{™þè Mæü ÑË$Ðèþ¯èþ$ °ÆæÿÆ~ ÿ$$…^èþ$r.
³ç ÇÔZ«§þæ Mæü$ËMæü$ B §æþÝë¢Ðþó kË$, ³ç #Æ>™èþ¯èþ ÐèþÜç $¢Ðþè #Ë Ô“ ýó Ùç ÐOx þð $¯èþ §æþÝë¢Ðþó k˯èþ$ ³ç{ §æþÇØ…^èþ$r.
AÐèþÜç Æ>°²ºsìýt A…§æþgôýÄæý$ºyæþ™éÆÿ$$. V{ üæ …£éËÄæý*Ë$ Üç …´ë§æþMîü… ^óþĶý$ºyìþ¯@þ Ýëíßý™èþÅ… Ð@þ$ÇĶý¬ ³ç ÇÔZ«§þæ ¯èþ
V{ üæ …£é˯èþ$ M>´ëyæþr… Ðèþ$ÇÄæý$$ °ÆæÿÓçßý×ý ^óþÝë¢Æÿ$$. Äñý$$MæüP °çÙPÆæÿ¯Û þè $ ³ç{ ^èþ$Ç…^èþ$r.
9.1 ^èþÇ{™èþ B«§éÆ>Ë$, Ðésìý çÜ…Ææÿ„æü×ý ™èþW¯èþ Õ„æü×ý
^èþÇ{™èþ B«§éÆ>˯èþ$ õÜMæüÇ…^èþyæþ…, Ðésìý° ¯èþÐðþ*§æþ$^óþíÜ 1. {»êïßýÃ, Ððþ*yîþ, ç³ÇØÄæý$¯Œþ Ðèþ…sìý Íç³#Ë$, Ðésìý
Ðésìý gê¼™é ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$$r, {Ðé™èþ{ç³™èþ$Ë$, ç³#Æ>™èþ¯èþ AÀÐèþ–¨® {MæüÐèþ$… Äñý$$MæüP ç³Çgêq¯èþ….
{Væü…£éË$, ç³#Æ>™èþ¯èþ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë Ææÿ*ç³…ÌZ E¯èþ² ¿o†Mæü 2. ^èþÇ{™èþM>Ë…ÌZ° çÜÐèþ*f °Æ>Ã×ý…, çÜ…{糧éÄæý*Ë$,
B«§éÆ>˯èþ$ Ôèý${¿æýç³Ææÿ$^èþ$r, Ðésìý° {糧æþÇ…^èþ$r D 糯èþ$Ë$ Ýëíßý™èþÅ…, çÜ…çÜP –†, Æ>gêÅ«¨M>Ææÿ…, ç³Ç´ë˯é
^éÌê gê{Væü™èþ¢V> ^óþÄæý$ÐèþËíÜ E…r$…¨. B 糯èþ$Ë MøçÜ… ÐèþÅÐèþçܦ Ððþ$$§æþËVæü$Ðé° Væü$Ç…_¯èþ {´ë£æþÑ$Mæü ç³Çgêq¯èþ….
ÑÑ«§æþ ÑçÙÄæý*ËÌZ° Mæü–™éÅËMöÆæÿMæü$ Õ„æü×ý 3. ÑÑ«§æþ _{™èþOÔðýË$Ë$, Õ˵MæüâêOÔðýÍ, Ðésìý AÀÐèþ–¨®
AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. çÜÇOÄñý$¯èþ Õ„æü×ý ´÷…¨¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ¯óþ D {MæüÐèþ$Ðèþ$$ Äñý$$MæüP ç³Çgêq¯èþ….
ç³° ^óþÄæý$ÐèþËíÜ ÐèþçÜ$¢…¨. 4. M>W™éË ÆæÿM>Ë$, íÜÆ>, Ææÿ…Væü$Ë ç³Çgêq¯èþ….
59
5. ^ðþMæüPºyìþ¯@þ ÕÌêÔ>çܯéËMæü$ Eç³Äñý*W…_¯èþ Æ>Æÿ$$, 6. ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþ Ô>Ë Væü§æþ$ËÌZ {糧æþÆæÿدèþ °ÆæÿÓçßý×ý,
ÌZàË çÜÓÆæÿ*ç³… Væü$Ç…_¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ…. Ýë…Móü†Mæü çÜÐèþ*^éÆæÿ ç³Çgêq¯èþ….
6. §æþÝë¢Ðóþk˯èþ$ Ôèý${¿æýç³Ææÿ^èþ$r, Ðésìý çÜ…ÐèþÆæÿ®¯é°Mìü 7. ç³ÇÔZ«§æþ¯èþËOò³ Ææÿ^èþ¯èþË$.
BÐèþÔèýÅMæüOÐðþ$¯èþ ÆæÿÝëÄæý$°Mæü {ç³{MìüÄæý$ËMøçÜ… AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Äôý$ 9.2 Mö°² {ç³íܨ®^ðþ…¨¯èþ ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþ Ô>ËË$
Eç³MæüÆæÿ×êË$, ÆæÿÝëÄæý$¯éËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ Ðèþ$«§þæ ÅÄæý$$Væü…ÌZ Äæý$*Ææÿ³‹ ÌZ° Æ>fÐèþ…Ô>°Mìü ^ðþ…¨¯@þ
çÜÐ@þ*^éÆæÿ….
ÐèþÅMæü$¢Ë$, }Ðèþ$…™èþ$Ë$ Üç …{Vüæ ßí ý…_¯èþ MæüâêÐèþÜç $¢Ðþè #Ë °ÆæÿÓçßý×ý
7. ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþ Ô>Ë Væü§æþ$ËÌZ {糧æþÆæÿدèþ °ÆæÿÓçßý×ý
AÐèþÜç Ææÿ… ¯èþ$…_ ÐèþÜç $¢³ç{ §æþÆæÿدèþ Ô>ËË ¿êÐèþ¯èþ BÑÆæÿÂÑ…_…¨.
Ð@þ$ÇĶý¬ Ýë…Móü†Mæü ç³Çgêq¯èþ….
Ë${Ðèþ ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþ Ô>Ë, {¸ë¯ŒþÞ : ¸ëÇ‹Ü ç³rt×ý…ÌZ
8. ç³ÇÔZ«§æþ¯èþOò³ Ææÿ^èþ¯èþË$. Ë${Ðèþ ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþ Ô>Ë Ýë¦ç³¯èþ {MîüçÜ$¢ ÔèýMæü… 糧ðþª°Ñ$§æþÐèþ
3. ¿o†Mæü B«§éÆ>Ë$ Ôèý™éºª…ÌZ fÇW…¨. {òœ…^Œþ
ç³#Æ>™èþ™èþÓ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë çÜ…Mæü˯èþ…, M>ËÐèþÅÐèþ«¨ Ðèþ$ÇÄæý$$ Æ>fÐèþ…Ôèý…ÌZ° ÐèþÅMæü$¢Ë$
ÆæÿMæüÐèþ$$¯èþ$ ºsìýt ÐèþÈYMæüÇ…^èþ$r, gê¼™é ™èþÄæý*Ææÿ$^óþÄæý$$r. õÜMæüÇ…_¯èþ MæüâêÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë
ç³#Æ>™èþ¯èþ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#˯èþ$ çÜ…ÐèþÆæÿ®¯èþ… ^óþÄæý$$r MöÆæÿMæü$ çÜ…{Væüà°² Ë${Ðèþ ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþ
AÐèþçÜÆæÿOÐðþ$¯èþ ç³ÇÔ¶ý${¿¶ý™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ ÆæÿÝëÄæý$°Mæü Ô>ËÌZ Ððþ$$rtÐðþ$$§æþr
{ç³{MìüÄæý$Ë$ ^óþÄæý$$r. {糧æþÇØ…^èþyæþ… fÇW…¨.
A…§æþ$ÌZ ÍÄñý*¯éÆøª §æþ
“ÔóýçÙxOÐðþ$¯èþ ç³#Æ>™èþ¯èþ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$ ÌôýMæü Ðésìý ¯èþÐèþ$*¯éË$
Ñ…` A¯èþ$ {ç³ç³…^èþ {ç³RêÅ™èþ
{糧æþÇØ…^èþ$r.
CsêÍÄæý$¯Œþ _{™èþM>Ææÿ$yæþ$
³ç #Æ>™èþ¯èþ ÐèþÜç $¢Ðþè #ËMæü$ Üç …º…«¨…_¯èþ Ææÿ^èþ¯èþË$ ³ç{ ^èþ$Ç…^èþ$r. _{†…_¯èþ "Ððþ*¯éÍÝë' A¯èþ$
Ððþ$$MæüPË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ f…™èþ$Ðèþ#Ë ÕÌêfç³# AÐèþÔóýÚë˯èþ$ Ððþ*¯éÍÝë
ºçßý$^èþÆæÿa±Äæý$OÐðþ$¯èþ _{™èþ…
ÐèþÈYMæüÇ…^èþ$r. gê¼™é ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$$r. ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ E¯èþ²¨. ÍÄñý*¯éÆøª §æþ Ñ…` 糧æþàÆæÿÐèþ
Ðèþ$$QÅOÐþð $¯èþ ÕÌêgêË$ ÌôýMæü Ðésìý ¯èþÐèþ$*¯éË$ ³ç{ §æþÇØ…^èþ$r. Ôèý™éºª…ÌZ° {¸ë¯ŒþÞ Æ>k Ððþ$$§æþsìý {¸ë°Þ‹ÜMæü$ {ç³™óþÅMæü A†¤
™èþW¯èþ Õ„æü×ý AĶý*Åyæþ$. ¯ðþ´ùÍÄæý$¯Œþ »Z¯é´ëÆŠÿt ™èþ¯èþ §æþ…yæþÄæý*{™èþË
1. ç³#Æ>™èþ™èþÓ A«§æþÅÄæý$¯èþ 糧æþ®†, íܧ鮅™éË$, {´ë`¯èþ M>Ë…ÌZ Ðèþ*™èþ–§óþÔèý…ÌZMìü ™ðþ_a¯èþ MæüâêÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë Ðèþ˯èþ Ë${Ðèþ
çÜ…çÜP –™èþ$Ë ç³Ç^èþÄæý$…. ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþ Ô>ËÌZ çÜ…{VæüçßýÐèþ$$ ^éÌê ò³ÇW…¨. {ç³çÜ$¢™èþ…
D ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþ Ô>ËÌZ Æ>†Äæý$$Væü… ¯èþ$…_ B«§æþ$°Mæü
2. ³ç #Æ>™èþ™èþÓ ÐèþÜç $¢Ðþè #Ë$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$$rMæü$ M>Ë…ÌZ° 3 Ë„æüË 80 ÐóþË Mæü…sñý GMæü$PÐèþ Mæüâê ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$
Eç³Äñý*W…糺yìþ¯èþ Æ>Æÿ$$, Q°gêË$, ÌZàË$, E¯é²Æÿ$$.
º…MæüÐèþ$sìýt Ðèþ…sìý Ðèþ*«§þæ ÅÐèþ*Ë ´{ ë…¡Äæý$ Ðèþ$*ÌêË$,
ÐésìýMìü Üç …º…«¨…_¯èþ ÆæÿÝëÄæý$¯èþ Ô>ç܈ ÑÕçÙ™t þè Ë ¼{ sìýÙ‹ ÐèþÜç $¢³ç{ §æþÆæÿدèþ Ô>Ë, C…Væü…Ï yŠþ : Ë…yæþ¯Œþ
³ç Çgêq¯þè …. ¯èþVæüÆæÿ…ÌZ E¯èþ² ¼{ sìýÙ‹ ÐèþÜç $¢³ç{ §æþÆæÿدèþ Ô>Ë Ýë¦³ç ¯èþ M{ üî Üç $¢Ôýè Mæü…
³ç §ðþ°ª Ñ$§æþÐèþ Ôèý™éºª…ÌZ fÇW…¨. Üç ÆŠÿ ௌþÞ ÝùÏÐþè ¯Œþ A¯èþ$
3. ç³#Æ>™èþ™èþÓ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#˯èþ$ Ôèý${¿æýç³Ææÿ^èþ$r, C™èþÆæÿ Üç Ðèþ$M>ίèþ ³ç{ Mæü–† Ô>çÜЈ þó ™èþ¢ A™èþ° Üç …{Vüæ ßç ýÐèþ$$ÌZ° Üç $Ðèþ*Ææÿ$
ÆæÿÝëÄæý$°Mæü {ç³{MìüÄæý$Ë MöÆæÿMæü$ AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Væü$ yðþº¾¨ JMæüP ÐóþË ÐèþÜç $¢Ðþè #˯èþ$ C…Væü…Ï yŠþ Æ>Ogýñ ¯èþ Æðÿ…yæþÐèþ gêÆŠÿMj üæ $
Eç³MæüÆæÿ×êË$, ÆæÿÝëÄæý$¯éË çÜÐ@þ*^éÆæÿ…. Aç³µW…^éyæþ$. A…§æþ$ÌZ A¯óþMæü V{ üæ …£éË$, _{™éË$, Ððþ$$MæüPË$
4. ÑÑ«§þæ MæüâêOÔýð Ë$Ë$, Ðésìý AÀÐèþ–¨® M{ üæ Ðèþ$Ðèþ$$Ë Væü$Ç…_¯èþ ¯èþÐèþ$*¯éË$ Ððþ$$§æþËVæü$¯èþÑ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþÄæý$$…yðþ¯èþ$.
³ç Çgêq¯þè …. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ B…VóüÄÏ ýæ $$Ë$ ÐéÇ B«©¯èþ…ÌZ E¯èþ² ÑÑ«§þæ ÐèþËçÜ
5. ç³#Æ>™èþ™èþÓ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$, ÕÌêgêË ¯èþÐèþ$*¯éË$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ´{ ë…™éË ¯èþ$…_ Ðèþ*™èþ–§óþÔ>°Mìü ™ðþ_a¯èþ MæüâêÐèþÜç $¢Ðþè #Ë$, ´{ ë`¯èþ
^óþõÜ O¯ðþç³#×ýÅ…. AÐèþÔóýÚëË Ðèþ˯èþ ¼{ sìýÙ‹ ÐèþÜç $¢³ç{ §æþÆæÿدèþ Ô>ËÌZ° ÐèþÜç $¢Ðþè #Ë
60
Üç …QÅ ò³Ææÿ$Væü$™èþ* ´ùÆÿ$$…¨. Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$ B ÐèþÜç $¢³ç{ §æþÆæÿدèþ ™ðþË$çÜ$Mø…yìþ.
Ô>ËÌZ Üç $Ðèþ*Ææÿ$ G¯èþ¿O ýñ Ë„æüË ÐèþÜç $¢Ðþè #Ë$
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° ³ç{ RêņV>…_¯èþ ÐèþÜç $¢³ç{ §æþÆæÿدèþ Ô>ËË$
Üç …{Vüæ ßí ý…^èþºyìþÄæý$$¯èþ²Ñ. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° A¯óþMæü ³ç #Æ>™èþ™èþÓ
ÐèþÜç $¢Ðþè #Ë$ A…§æþ$ÌZ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ E¯é²Æÿ$$. C…yìþÄæý$¯Œþ Ðèþ$*ÅhÄæý$…, MøÌŒýMæü™é; ¯óþçÙ¯èþÌŒý
Ðèþ$*ÅhÄæý$…, ÉìþÎÏ; bèþ{™èþ糆 ÕÐéi Ðèþ$àÆ>k
ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþ Ô>Ë, Ðèþ$$…ºÆÿ$$; ÝëÌêÆŠÿf…VŠü
Ðèþ$*ÅhÄæý$…, Oòßý§æþÆ>»ê§æþ$; §æþ M>ÍMø Ðèþ$*ÅhÄæý$…
B‹œ sñýMŠüÞsñýOÌŒýÞ, Açßýçé»ê§Šþ CÑ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ°
Mö°² {ç³íܧæþ® ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþ Ô>ËË$.

¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþ Ô>ËË$ : MøÌŒýMæü™éÌZ°


"¿êÆæÿ¡Äæý$ çÜ…{VæüçßýËÄŒý$' A¯èþ$¯èþ¨ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° Ððþ$$§æþsìý
ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþÔ>Ë "HíÜÄæý*sìýMŠü ÝùOòÜsîý B‹œ »ñý…V>ÌŒý' A¯èþ$
çÜ…çܦ ™èþÆæÿç³#¯èþ {MîüçÜ$¢ ÔèýMæü… 1814ÌZ Ýë¦í³…^èþºyìþ…¨.
{¼sìý‹Ù ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþ Ô>Ë, C…VæüÏ…yŠþ ^ðþO¯ðþ²ÌZ° "VæüÐèþÆæÿ²Ððþ$…sŒý Ðèþ$*ÅhÄæý$…' {MîüçÜ$¢ ÔèýMæü… 1851ÌZ
{´ëÆæÿ…À…糺yìþ¯èþ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° Æðÿ…yæþÐèþ ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþ
¯óþçÙ¯èþÌŒý Ðèþ$*ÅhÄæý$ÐŒþ$ B‹œ ¯é^èþ$ÆæÿÌŒý íßýçÜtÈ, Ô>Ë. {MîüçÜ$¢ ÔèýMæü… 1949ÌZ ÉìþÎÏÌZ° "gê¡Äæý$ ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþ
Äæý$$O¯ðþsñýyŠþ õÜtsŒýÞ B‹œ AÐðþ$ÇM> : AÐðþ$ÇM>ÌZ° íÜÙŒþ Ô>Ë' (¯óþçÙ¯èþÌŒý Ðèþ$*ÅhÄæý$…) Ýë¦í³…糺yìþ¯èþ¨. Cç³µsìýÐèþÆæÿMæü$
Ýù°Äæý$ÐŒþ$ C°tÞr*ÅçÙ¯Œþ A¯èþ$ çÜ…çܦ °ÆæÿÓçßý×ýÌZ E¯èþ² ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° ÑÑ«§æþ Æ>Ú‰ëËÌZ A¯óþMæü ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþ
O¯ðþçÜÇYMæü ^èþÇ{™èþ Äñý$$MæüP ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþÔ>Ë {MîüçÜ$¢ÔèýMæü… 1846ÌZ Ô>ËË$ E¯é²Æÿ$$. ^éÌê ÐèþÆæÿMæü$ ò³§æþª ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþ Ô>ËËMæü$
{´ëÆæÿ…¿æýOÐðþ$¯èþ¨. CMæüPyæþ Ððþ$$MæüPË$, f…™èþ$Ðèþ#Ë AÐèþÔóýÚëË$, Ý÷…™èþ AÀÌôýRêV>Æ>Ë$, {Væü…£éËÄæý*Ë$ E…sêÆÿ$$. Mö°²
ÕÌêgêË Q°gêË$, Æ>âæý$å, Ðèþ*¯èþÐèþgê† ÕÌêgêË ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþ Ô>ËË$ ÑÔèýÓѧéÅËÄæý*Ë™ø A¯èþ$º…«§æþ…
AÐèþÔóýÚëË$, ç³#Æ>™èþ™èþÓ ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë$ CÌê 糯ðþ²…yæþ$ MørÏ MæüÍW E…sêÆÿ$$. Ar$Ðèþ…sìý ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþ Ô>ËË ™èþÆæÿç³#¯èþ
çÜ…{VæüàËÄæý$ Ô>ç܈… (ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþÔ>Ë Ô>ç܈…) A¯èþ$
Mæü…sñý A«¨Mæü ¯èþÐèþ$*¯éË$ çÜ…{Væüíßý…糺yìþ¯èþÑ.
ÑçÙÄæý$… Äñý$$MæüP ÑÑ«§æþ ´ëuæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ ¯óþÆæÿµyæþ… fÆæÿ$™èþ$…¨.
çÜ…{VæüàËÄæý$ Ô>ç܈…ÌZ yìþ{X (ç³sêt)
Ðèþ$ÇÄæý$$ yìþç³ÏÐðþ* (糧æþÑMæü) ´ëuæÿÅ{MæüÐèþ$…
A…¨…^óþ Mö°² ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° {ç³Ðèþ$$Q
çÜ…çܦË$, ÑÔèýÓѧéÅËÄæý*Ë$.
1. gê¡Äæý$ ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþ Ô>Ë, ÉìþÎÏ
2. Ðèþ$àÆ>k çÜÄæý*iÆ>Ðèþ# ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$…,
Ðèþyø§æþÆ>
3. MøÌŒýMæü™é ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$…, MøÌŒýMæü™é
4. º¯éÆæÿ‹Ü íßý…§æþ* ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$…,
ÐéÆ>×ýïÜ
¯óþçÙ¯èþÌŒý Ðèþ$*ÅhÄæý$ÐŒþ$ B‹œ ¯é^èþ$ÆæÿÌŒý íßýçÜtÈ 5. AÍVæüÉŠþ Ðèþ$$íÜÏ… Äæý$$°ÐèþÇÞsîý, AÍVæüÉŠþ
6. ÕÐéi ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$…, V>ÓÍÄæý$ÆŠÿ
61
bèþ{™èþ糆 ÕÐéi Ðèþ$àÆ>k ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþ Ô>Ë, A…§æþ$ÌZ° ^éÌê 糯èþ$Ë$ ¯èþ*™èþ±MæüÇ…_¯èþ Væü×ý¯èþ Äæý$…{™èþ
Ðèþ$$…ºÆÿ$$ : {MîüçÜ$¢ ÔèýMæü… 1904 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ (computer) ÐèþÅÐèþçܦ B«§éÆæÿ…V> ^óþÄæý$ºyæþ$¯èþ$. ´ëuæÿMæü$Ë
Ðèþ$$…ºÆÿ$$ÌZ° Mö…§æþÆæÿ$ {ç³íܧæþ® ÐèþÅMæü$¢Ë$ MæüÍíÜ {í³¯ŒþÞ B‹œ AÐèþçÜÆ>°²ºsìýt M>ÐèþÍíܯèþ°² Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ {Væü…£é˯èþ$
ÐóþÌŒýÞ ¿êÆæÿ™èþ çÜ…§æþÆæÿدèþ Væü$Ç¢…ç³#V> JMæü ÐèþçÜ$¢ {糧æþÆæÿدèþ Ô>Ë A…§æþ$»êr$ÌZ E…^èþ$r A¯èþ$ A…Ô>°Mìü {Væü…£éËÄæý$
Ýë¦í³…^èþ$rMæü$ °Ææÿ~Æÿ$$…^éÆæÿ$. {MîüçÜ$¢ ÔèýMæü… 1905 °ÆæÿÓçßý×ýÌZ ^éÌê {´ëÐèþ$$QÅ™èþ E¯èþ²¨.
¯èþÐèþ…ºÆŠÿ ¯ðþËÌZ D çÜ…{VæüàËÄæý$ ¿æýÐèþ¯èþ Ôèý…Mæü$Ýë¦ç³¯èþ ™èþ„æüÕË ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$…ÌZ {Væü…£éËĶý$… ({Mîü.ç³N
fÇW…¨. çÜ…{VæüàËÄæý$… õ³Ææÿ$ "{í³¯ŒþÞ B‹œ ÐóþÌŒýÞ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ I§æþÐèþ Ôèý™éºª… ¯èþ$…_ {Mîü.Ôèý. I§æþÐèþ Ôèý™éºª…
Ðèþ$*ÅhÄæý$… B‹œ ÐðþçÜtÆŠÿ² C…yìþÄæý*' A° °ÔèýaÆÿ$$…^èþyæþ… ÐèþÆæÿMæü$), Ððþ$Ý÷´÷sñýÑ$Äæý*ÌZ° AíÜÇÄæý$¯Œþ Ýë{Ðèþ*fÅ ^èþ{MæüÐèþÇ¢
fÇW…¨. {MîüçÜ$¢ ÔèýMæü… 1998ÌZ D ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþÔ>Ë AçÜ$Ææÿ»ê±´ëÌŒý Äñý$$MæüP {Væü…£éËÄæý$… ({Mîü.ç³N HyæþÐèþ
õ³Ææÿ$¯@þ$ Ðèþ*Ça "bèþ{™èþ糆 ÕÐéi Ðèþ$àÆ>k ÐèþçÜ$¢ Ôèý™éºª…), Dhç³#tÌZ° AÌñýM>j…{yìþÄæý*ÌZ° {Væü…£éËÄæý$…
çÜ…{VæüàËÄæý$…' A° ò³rtyæþ… fÇW…¨. ({Mîü.ç³N ¯éË$VæüÐèþ Ôèý™éºª…) A¯èþ$¯èþÑ {ç³ç³…^èþ…ÌZ¯óþ
A™èþÅ…™èþ {´ë`¯èþ {Væü…£éËÄæý*Ë° ¿êх糺yæþ$^èþ$¯èþ²Ñ.
™èþÑ$âæý¯éyæþ$ÌZ° ™èþ…gêÐèþNÆæÿ$ÌZ° "çÜÆæÿçÜÓ†
Ðèþ$çßýÌŒý {Væü…£éËÄæý$…' A¯èþ$¯èþ¨ {MîüçÜ$¢ ÔèýMæü… 糧æþàÆæÿ$
& 糨õßýyæþ$ Ôèý™éºª…ÌZ° ¯éÄæý$MŠü Æ>kË M>Ë…ÌZ
°ÇÃ…^èþºyìþ¯èþ¨. {MîüçÜ$¢ ÔèýMæü… 1675ÌZ Ððþ…MøiÆ>gôý
¿ZõÜÏ ™èþ…gêÐèþNÆæÿ$¯èþ$ fÆÿ$$…_. ™èþ¯èþ çÜÓ™èþ…{™èþ Æ>gêÅ°²
Ýë¦í³…^éyæþ$. Ððþ…MøiÆ>gôý ¿ZõÜÏ, A™èþ° Ðèþ…ÔèýkË$
çÜÆæÿçÜÓ¡ Ðèþ$çßýÌŒý {Væü…£éËÄæý*°² A«¨Mæü…V> çÜÐèþ$–¨®
ç³Ææÿ^éÆæÿ$. ÐéÇÌZ çÜÆæÿ¸ùiÆ>gôý ¿ZõÜϨ Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ
¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… Mæü˧æþ$. A™èþ° VúÆæÿÐéÆæÿ¦… {MîüçÜ$¢ ÔèýMæü…
1918ÌZ D {Væü…£éËÄæý*°Mìü A™èþ° õ³Ææÿ$ ò³rtyæþ…
bèþ{™èþ糆 ÕÐéi Ðèþ$àÆ>k ÐèþçÜ$¢ çÜ…{VæüàËÄæý$…, Ðèþ$$…ºÆÿ$$
fÇW…¨. D {Væü…£éËÄæý$ çÜ…{VæüçßýÐèþ$$ÌZ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$
ÐèþÜç $¢ Üç …{Vüæ àËÄæý$… Äñý$$MæüP Mæürtyþæ … C…yø&Vø¤MŠü ÔO ýð ÍÌZ ¯èþËO¿ñý™öÑ$è ÐóþË {Væü…£éË$ E¯é²Æÿ$$.
°ÇÅ糺yìþ…¨. §é°Mìü Ðèþ$$…ºÆÿ$$ ¯èþÆæÿVæü…ÌZ° "Ððþ$$§æþsìý ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° A¯óþMæü {Væü…£éËÄæý*ËÌZ Mö°²
´ëÔ>a™èþÅ Ýë…çÜP –†Mæü ÐéÆæÿÜç ™èþÓ ¿æýÐèþ¯èþ…'V> ßç Z§é {Væü…£éËÄæý*Ë$ {ç³™óþÅMæü…V> õ³ÆöP¯èþ§æþW¯èþÑV> E¯é²Æÿ$$.
Mæü͵…^èþºyìþ…¨. ÐèþÜç $¢³ç{ §æþÆæÿدèþ Ô>ËÌZ Mæüâê, ³ç #Æ>™èþ™èþÓ, ³ç{ Mæü–† A…§æþ$ÌZ MøÌŒýMæü™éÌZ° "¯óþçÙ¯èþÌŒý OÌñý{ºÈ', ÉìþÎÏÌZ° "¯ðþ{çßý*
^èþÇ{™þè A¯èþ$ Ðèþ$*yæþ$ Ñ¿êV>Ë$V> Ñ¿æýh…糺yìþ¯èþ Üç $Ðèþ*Ææÿ$ Ððþ$Ððþ*ÇÄæý$ÌŒý Ðèþ$*ÅhÄæý$… B…yŠþ OÌñý{ºÈ', Oòßý§æþÆ>»ê§æþ$ÌZ°
Äæý*O¿ýñ ÐóþË ³ç #Æ>™èþ™èþÓ ÐèþÜç $¢Ðþè #Ë$ Üç …{Vüæ ßí ý…糺yìþ¯èþÑ. "õÜtsŒý òÜ…{rÌŒý OÌñý{ºÈ', Ðèþ$$…ºÆÿ$$ÌZ° "OÌñý{ºÈ B‹œ
9.3 {Væü…£éËÄæý*Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ AÀÌôýRêV>Æ>Ë$ HíÜÄæý*sìýMŠü Ý÷OòÜsîý', "yóþÑyŠþ çÜçÜ*¯Œþ OÌñý{ºÈ' Ððþ$$§æþËVæü$
{Væü…£éËÄæý*Ë$ gêq¯èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜÐèþ*^èþÆæÿ {Væü…£éËÄæý*Ë$ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ E¯é²Æÿ$$.
¿ê…yéV>Æ>Ë$V> E…sêÆÿ$$. {Væü…£éËÄæý$ Ô>݈ë°Mìü °ÆæÿÓçßý×ê AÀÌôýRêV>Æ>ËÌZ °ÆæÿÓçßý×ý A¯èþ$¯èþ¨ Ýë…Móü†Mæü
Ô>ç܈…, Ýë…Móü†Mæü çÜÐèþ*^éÆæÿ ç³Çgêq¯èþ…, ѧéÅ Ô>ç܈… Ðèþ…sìý §æþ–ÚëtÅ {Væü…£éËÄæý$ ÐèþÅÐèþÝë¦ç³¯èþ Äñý$$MæüP JMæü Ñ¿êVæü….
ÑçÙÄæý*Ë™ø §æþVæüYÇ çÜ…º…«§æþ… E¯èþ²¨. {Væü…£éË çÜ…Mæü˯èþ…, Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ ¯èþÐðþ*§æþ$Ë$ E¯èþ² {Ðé™èþ{ç³™èþ$Ë$ A…§æþ$ÌZ H
Ðésìý° 糧æþ®† {ç³M>Ææÿ… °ÆæÿÓíßý…^èþ$r, M>´ëyæþ$r, çÜ…Ð@þÆæÿ®¯èþ… Ðèþ*{™èþ… Ðèþ*Ææÿ$µ ^óþÄæý$Mæü$…yé ¿æý{§æþ…V> E…^èþyæþ…, Ðésìý
^óþÄæý$$r, çÜÐèþ*^éÆæÿ Ðèþ$*Ìê˯èþ$ {ç³^éÆæÿ… ^óþÄæý$$r Ðèþ…sìý gê¼™éË$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$$r, AÐèþçÜÆæÿÐèþ$$¯èþ²°²
Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ 糯èþ$Ë$ {Væü…£éËÄæý*Ë §éÓÆ> ¯ðþÆæÿÐóþÆæÿaºyæþ$¯èþ$. A…§æþ$»êr$ÌZ E…^èþyæþ… Ðèþ…sìý 糯èþ$Ë$ AÀÌôýRêV>Ææÿ
62
°ÆæÿÓçßý×ýÌZ Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþÑ. A…§æþ$Ðèþ˯èþ D §æþÝë¢ÐóþkË$ °çœ$…r$Ðèþ# Äñý$$MæüP AÐèþçÜÆæÿ… : °çœ$…r$Ðèþ# Ðèþ˯èþ
^éÇ{™èþMæü §æþ–ÚëtÅ A™èþÅ…™èþ ÑÔèýÓçܱÄæý$OÐðþ$¯èþÑV> ¿êÑ… ´ëuæÿMæü$Ë ÐèþÆæÿMæü$ gêq¯èþ… ^óþÆæÿÐóþÄæý$ºyæþ$™èþ$…¨. ÐéÇ hgêqçܯèþ$
糺yæþ™éÆÿ$$. Væü×ý¯èþ Äæý$…{™èþ ÐèþÅÐèþçܦ˯èþ$ Eç³Äñý*W…^èþ$r ç³NÇ¢ ^óþõÜ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþÄæý$ºyæþ$™èþ$…¨. JMæü A…Ôèý…
Ðèþ˯èþ B«§æþ$°Mæü M>Ë…ÌZ {Væü…£éËÄæý$… Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜÑçÜ¢Ææÿ…V> ÑÐèþDž糺yæþ$™èþ$…¨. ´ëuæÿMæü$°Mìü ™èþ¯èþ
AÀÌôýRêV>Æ>Ë Äñý$$MæüP °ÆæÿÓçßý×ý A°ÐéÆæÿÅ…V> Ýë…Móü†Mæü A«§æþÅÄæý$¯é°² AÀÐèþ–¨®ç³Ææÿ^èþ$Mö¯èþ$rMæü$ {õ³Ææÿ×ý ËÀçÜ$¢…¨.
çÜÐèþ*^éÆæÿ ç³Çgêq¯èþ…™ø gZyìþ…糺yìþ¯èþ¨. A«§æþÅÄæý$¯èþ M>Ææÿ$Ë$, ç³ÇÔZ«§æþMæü$Ë MöÆæÿMæü$ gêq¯èþ… Äñý$$MæüP
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° Ððþ$$§æþsìý {糿æý$™èþÓ AÀÌôýRêV>Ææÿ… {MîüçÜ$¢ ç³NÆæÿÓ çÜ…{Væüçßý… A…§æþ$»êr$ÌZ E…_ §é°Mìü A«¨Mæü
ÔèýMæü… 1891ÌZ "C…í³ÇÄæý$ÌŒý ÆðÿM>ÆŠÿz yìþ´ëÆŠÿtÐðþ$…sŒý' A¯èþ$ ™øyéµr$ A…¨…^èþ$rMæü$, ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ ^óþõÜ AÐèþçÜÆæÿ…
õ³Ææÿ$¯èþ MøÌŒýMæü™éÌZ Ýë¦í³…^èþºyìþ¯èþ¨. {MîüçÜ$¢ ÔèýMæü… 1911ÌZ °çœ$…r$Ðèþ#Ë$ Mæü͵Ýë¢Æÿ$$. °çœ$…r$ ÐéfqÃÄæý$… gê†
§é°° ÉìþÎÏMìü Ðèþ*Ææÿayæþ… fÇW…¨. Äñý$$MæüP Ýë…çÜP –†Mæü §æþÔèýMæü$ {糡MæüV> E…yìþ çÜÐèþ*f… Äñý$$MæüP
M{ îüçÜ$¢ ÔèýMæü… 1998ÌZ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý Aç³µsìý Æ>çى糆 º$¨® çÜ…º…«§æþOÐðþ$¯èþ, Ýë…çÜP –†Mæü AÐèþçÜÆæÿ… HÄôý$
Mðü.BÆŠÿ. ¯éÆ>Äæý$×ý¯Œþ "gê¡Äæý$ AÀÌôýRêV>ÆŠÿ'˯@þ$ ³ç{ fËMøçÜ… ÆæÿMæüOÐðþ$¯èþÐø, B ÆæÿMæüOÐðþ$¯èþ °çœ$…r$ ÐéfqÃÄæý$ °Æ>Ã×ý…
™ðþÆæÿ^èþyæþ… fÇW…§æþ° {ç³Mæüsìý…^éyæþ$. A¨ ¿êÆæÿ™èþ {糿æý$™èþÓ BÄæý* çÜÐèþ*gêËÌZ fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨.
Ýë…çÜP –†Mæü Ðèþ$…{†™èþÓ Ô>QÌZ A…™èþÆ>ÂVæü…V> E¯èþ² JMæü °çœ$…r$Ðèþ#ÌZ° ÑÐèþÆ>Ë Mæü*Ææÿ$µ MöÆæÿMæü$ §øçÙÆæÿíßý™èþ,
Ô>Q. {MîüçÜ$¢ ÔèýMæü… 1748 ¯èþ$…_ VæüË §æþÝë¢ÐóþkË$ CMæüPyæþ °ÇªçÙt™èþ, ÐèþçÜ$¢ °çÙx™èþ, °º§æþ®™èþ, ¯èþ*™èþ±MæüÆæÿ×ý D A…Ô>Ë$
{MæüÐèþ$º§æþ®…V> ò³rtºyìþ¯èþÑ. A…§æþ$ÌZ C…XÏçÙ$, AÆæÿ½, AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Ðèþ#™éÆÿ$$. ¯èþ*™èþ±MæüÆæÿ×ý ^óþÄæý$$rMöÆæÿMæü$ °È~™èþ
íßý…©, ¸ëÆæÿïÜ, çÜ…çÜP –™èþ, EÆæÿ*ª ¿êçÙË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ððþ*yîþ M>Ë…ÌZ °çœ$…r$Ðèþ#Ë çÜ…çÜPÇ…_¯èþ çÜ…_MæüË$ ÌôýMæü
Íí³ÌZ° ¯èþÐðþ*§æþ$Ë$ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ E¯é²Æÿ$$. A¯èþ$º…«§éË$ {ç³^èþ$Ç…^èþÐèþËíÜ E…r$…¨.
D ¯èþÐðþ*§æþ$˯èþ$ ÝëÆæÿÓf°Mæü, {´ë^èþÅѧéÅ çÜ…º…«§æþ, °çœ$…r$ Ææÿ^èþ¯èþ ^óþçÜ$¢¯èþ²ç³#yæþ$ A„æüÆæÿ{MæüÐèþ$…ÌZ, ÑçÙÄæý$
{Ðé™èþ{ç³™èþ$Ë$, [Oò³Ðóþr$ §æþÝë¢ÐóþkË$ CÌê ¯éË$Væü$ ÆæÿM>Ë$V> ÐéÈV> CÌê Æðÿ…yæþ$ 糧æþ®™èþ$˯èþ$ çÜ*¦Ë…V> Eç³Äñý*WÝë¢Ææÿ$.
ÐèþÈYMæüÇ…^èþyæþ… fÇW…¨. C¨ ^óþçÜ$¢¯èþ²ç³#yæþ$ ´ëuæÿMæü$Ë ÝûMæüÆæÿÅ…, çÜÐèþ*^éÆ>°² Ððþ¨Móü
A…™óþM>Mæü$…yé ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° {糆 Æ>Ú‰ë°Mìü ÝûMæüÆæÿÅ… D A…Ô>˯èþ$ §æþ–íÙtÌZ E…^èþ$MøÐèþËíÜ ÐèþçÜ$¢…¨.
çÜÓ™èþ…{™èþ AÀÌôýRêV>Ææÿ… E¯èþ²¨. Ðèþ$àÆ>çÙ‰ Æ>çÙ‰ {糿æý$™èþÓ °çœ$…r$Ðèþ# _ÐèþÆæÿÌZ ç³sìýtMæü CÐèþÓºyìþ¯èþ^ø ´ëuæÿMæü$°Mìü Ðèþ$…_
AÀÌôýRêV>Ææÿ… çÜ…^é˯éËÄæý$ Ô>Q Ðèþ$$…ºÆÿ$$, ç³#×ñý, ÝûMæüÆæÿÅ… MæüË$Væü$™èþ$…¨.
MöÌêáç³NÆŠÿ, LÆæÿ…Væü»ê§æþ$, ¯éVæüç³NÆŠÿÌZ E¯é²Æÿ$$. ç³#×ñý Oò³ Ñ«§æþOÐðþ$¯èþ °çœ$…r$ Ææÿ^èþ¯èþ GÐèþOÆðÿ¯é JMæü ÐèþÅMìü¢
AÀÌôýRêV>Ææÿ…ÌZ Ðèþ$Æ>wÄæý$$Ë ^èþÇ{™èþMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ÌôýMæü çÜ…´ë§æþMæü Ðèþ$…yæþÍ ^óþÄæý$VæüË$Væü$™èþ$…¨. °çœ$…r$
çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ I§æþ$ MørÏ Ððþ*yîþ Íí³ÌZ {Ðéíܯèþ {Ðé™èþ{ç³™èþ$Ë$ ÐéfqÃÄæý$…ÌZ Ææÿ^èþ¯èþ ^óþçÜ$¢¯èþ²ç³#yæþ$ ÑÑ«§æþ ÑçÙÄæý*ËÌZ°
E¯é²Æÿ$$. §é°° õ³ÔóýÓ §æþ糢Ɗÿ A° A…sêÆæÿ$. °ç³#×ý$Ë AÐèþçÜÆæÿ… MæüË$Væü$™èþ$…¨.
9.4 °çœ$…r$ ÐéfqÃÄæý$… °çœ$…r$ ÆæÿM>Ë$ : °çœ$…r$Ðèþ#˯èþ$ Ý뫧éÆæÿ×ý…V>
¯éË$Væü$ Ñ¿êV>Ë$V> ÐèþÈYMæüÇ…^èþ$. (1) 糧æþMøÔèý… (°çœ$…
°çœ$…r$Ðèþ# A¯èþV> 糧éË, ÑÑ«§æþ çÜÐèþ*^éÆæÿ
r$Ðèþ#) (2) ÑÔèýÓMøÔèý… (Ñgêq¯èþ çÜÆæÿÓçÜÓ…) (3) MøÔèýçܧæþ–Ôèý
Ðèþ$ÇÄæý$$ gêq¯é°² 糧æþ®† {ç³M>Ææÿ… ^óþíܯèþ çÜ…{Væüçßý…. ÑÑ«§æþ ÐéfqÃÄæý$… (4) çÜ*` ÐéfqÃÄæý$…
ç³Çgêq¯é˯èþ$ ÑÕçÙt 糧æþ®†ÌZ ^óþíܯèþ çÜ…Mæü˯èþ…, Mæü*Ææÿ$µ
(1) 糧æþMøÔèý… (°çœ$…r$Ðèþ#) : C…§æþ$ÌZ 糧éË
A¯èþV> °çœ$…r$Ðèþ#. Ë¿æýÅOÐðþ$¯èþ gêq¯é°² °ÆæÿÓçßý×ý, çÜ$Ë¿æý çÜ…{Væüçßý…, 糧éË AÆæÿ¦…, ç³Æ>ÅÄæý$糧æþÐèþ$$Ë$, çÜÐèþ*¯éÆæÿ¦
糧æþ®†ÌZ §é°° A…¨…^óþ ÝûMæüÆæÿÅ… A¯èþ$¯èþ¨ ©° E§óþªÔèý…. 糧æþÐèþ$$Ë$, 糧æþÐèþ$$Ë Ðèþ#Å™èþµ†¢ CÐèþÓºyìþ E…sêÆÿ$$.

63
°çœ$…r$Ðèþ#Ë Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ ÆæÿM>Ë$ A¯èþV> çÜÆæÿÓçÜ…“V>çßýMæü
°çœ$…r$Ð@þ#, ÑÔóýç٠糧æþMøÔèý…, ´ëÇ¿êíÙMæü 糧æþMøÔèý…, Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë?
Ðèþ#Å™èþµ†¢ 糧æþMøÔèý…, çÜÐèþ*¯éÆæÿ¦, ÐèþņÆóÿM>Ææÿ¦ 糧æþMøÔèý…, ´ëÔ>a™èþÅ §óþÔ>ËÌZ (1) "¯é^èþ$ÆæÿÌŒý íßý{ïÜt'
ÝëÐðþ$™èþË$&gê¡Äæý*Ë çÜ…{VæüçßýMøÔèý… Ððþ$$§æþËVæü$¯èþÑ. ({Mîü.Ôèý. Ððþ$$§æþsìý Ôèý™éºª…) A¯èþ$¯èþ¨ Vöç³µ ÐèþÅMìü¢ í³Ï±
(2) Ñgêq¯èþ çÜÆæÿÓçÜÓ… : Ñgêq¯èþ çÜÆæÿÓçÜÓ… Æðÿ…yæþ$ Ææÿ_…_¯èþ Ððþ$$§æþsìý MøÔèý…. (2) 18 Ôèý™éºª…ÌZ yìþyóþÆø
¿êV>Ë$V> Ñ¿æýh…糺yæþ$™èþ$…¨. (A) çÜÆæÿÓ çÜ…{V>çßýMæü… Ææÿ_…_¯èþ {òœ…^Œþ ÑÔèýÓMøÔèý… Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ¨.
(E§é: G¯ŒþOòÜMøÏï³yìþÄæý* {¼sê°M>, Ðèþ$àÆ>ïÙ‰Äæý$ gêq¯èþMøÔèý…, (3) G¯ŒþOòÜMøÏï³yìþÄæý* B‹œ {¼sê°M> A¯èþ$ ÑÔèýÓMøÔ>°²
Ðèþ$Æ>w ÑÔèýÓMøÔèý… Ððþ$$§æþËVæü$¯èþÑ (B) ÑÕçÙt ÑçÙÄæý$ MøÔèý… & {ç³£æþÐèþ$…V> {Mîü.Ôèý. 1767ÌZ {ç³^èþ$Ç…^èþyæþ… fÇW…¨.
CÑ H§óþ° ÑçÙÄæý*°² çÜ…{Væüçßýç³Ç^óþ MøÔ>Ë$V> E…sêÆÿ$$. D ÑÔèýÓMøÔèý Ææÿ^èþ¯é {ç³Ý릯èþ…ÌZ A† Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ
E§é : ¿êÆæÿ¡Äæý$ çÜ…çÜP –† MøÔèý…, ÐéÅÄæý*Ðèþ$ gêq¯èþ MøçÜ… §æþÔèýV> ¿êх糺yæþ$™èþ$…¨.
Ððþ$$§æþËVæü$¯èþÑ. çÜ…çÜP –™èþ ¿êçÙÌZ °çœ$…r*, «§é™èþ$´ëuŠÿ
(3) MøÔèý çܧæþ–Ôèý ÐéfqÃÄæý$… : C…§æþ$ÌZ H§óþ° ÑçÙÄæý$… Ðèþ…sìý 糧æþMøÔ>Ë çÜ…{糧éÄæý$… {´ë`¯èþOÐðþ$¯èþ¨.
Äñý$$MæüP çÜÐèþ${VæüOÐðþ$¯èþ Mæü*Ææÿ$µ ^óþÄæý$ºyìþ E…r$…¨. C…§æþ$ÌZ Ðèþ$«§æþÅÄæý$$Væü…ÌZ Ðèþ$à¯èþ$¿êÐèþ çÜ…{糧éÄæý$ Ðé§æþ$Ë
JMæü ÑÕçÙt ÑçÙÄæý$…Oò³ °ç³#×ý$Ë §éÓÆ> Ææÿ^èþ¯èþË$ MøÔèýÆæÿ^èþ¯èþ, bèþ{™èþ糆 ÕÐéi Ðèþ$àÆ>k ç³Ç´ë˯é
^óþÆÿ$$…^èþ$Mö° {Væü…£æþ °Æ>Ã×ý… ^óþÝë¢Ææÿ$. E§é: Ðèþ$àÆ>çÙ‰ M>Ë…ÌZ° Æ>fÅ ÐèþÅÐèþàÆæÿMøÔèý… A¯èþ$¯èþÑ
iÐèþ¯èþ Q…yæþ… &1,2 ÔèýçßýÆŠÿ ç³#×ñý Q…yæþ…&1,2, CÄæý$ÆŠÿº$MŠü Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþÑ.
(Ðèþ$¯øÆæÿÐèþ*, sñýOÐŒþ$Þ B‹œ C…yìþÄæý*)
(4) çÜ*` ÐéfqÃÄæý$… : {Væü…£æþ… _ÐèþÆæÿÌZ CÐèþÓºyìþ¯èþ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ ÝëÐèþ$*íßýMæü Ææÿ*ç³…ÌZ {ç³Äæý$™èþ²…
B {Væü…£æþ…ÌZ° ÐèþÅMæü$¢Ë$, ÑçÙÄæý$…, çܦÌêË$, {Væü…£éË ^óþÄæý$ºyæþ$^èþ$…yæþ$¯@þ$. M>ºsìýt °çœ$…r$Ðèþ# (MøÔèý…) A¯èþV>
gê¼™é, 糧éË$ Òsìý ç³sìýtMæü¯èþ$ çÜ*_Mæü A…sêÆæÿ$. çÜ*_Mæü çÜÐèþ*f… Äñý$$MæüP VúÆæÿÐèþ _çßý²…V> ¿êх糺yæþ$™èþ$…¨.
BM>Ææÿ{MæüÐèþ$…ÌZ E…r$…¨. A¨ BÄæý* {Væü…£éË ç³uæÿ¯é°Mìü çÜÐèþ*f… Äñý$$MæüP {ç³fq Ðèþ$ÇÄæý$$ {糆¿æý Òsìý {´ë†°£æþÅç³#
çÜàÄæý$ ç³yóþ¨V> E…r$…¨. E§é: Ðèþ$Æ>w °Äæý$™èþ (A¯èþ$) BÑçÙPÆæÿ×ý MøÔèý Ææÿ^èþ¯èþÌZ Ò„ìü…^èþ Ðèþ^èþ$a¯èþ$.
M>ÍMæüËOMðü §é™óþ A¯èþ$¯èþ™èþyæþ$ íܧæþ®… ^óþíܯèþ çÜ*_Mæü. ^èþÇ{™èþMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ MøÔèý… : ^èþÇ{™èþ ÑçÙÄæý$…ÌZ°
°çœ$…r$Ðèþ# (MøÔèý…) Ðèþ$ÇÄæý$$ ^èþÇ{™èþ : ^èþÇ{™èþ MøÔèý çÜ…{糧éÄæý$… çÜÐèþ$–¨®V> E¯èþ²¨. Ææÿçœ$$¯é£æþ ¿êçÜPÆŠÿ
ÑçÙÄæý$…ÌZ Ðèþ$ÇÄæý$$ °çœ$…r$Ðèþ# (MøÔèý…)ÌZ Äæý$§éÆæÿ¦™èþMæü$ VøyŠþ»ZÌôý Ææÿ_…_¯èþ ¿êÆæÿ™ŒþÐèþÈÛÄæý$ {´ë`¯èþ I†àíÜMŠü MøÔèý…
{´ëÐèþ$$QÅ™èþ E…r$…§æþ¯èþ$¯èþ¨ D Æðÿ…yìþ…sìýÌZ çÜÐèþ*¯èþ (1876) A¯èþ$¯èþ¨ Ððþ$$§æþsìý MøÔèý…. ¿êÆæÿ™ŒþÐèþÈÛÄæý$ {´ë`¯èþ
çÜ*{™èþ…. {糆 Æ>çÙ‰…ÌZ°, {糆 ¿êçÙÌZ° Ñgêq¯èþ çÜÆæÿÓÝëÓË$ I†àíÜMŠü MøÔŒýÌZ {´ë`¯èþ M>Ë…ÌZ° ¿êÆæÿ¡Äæý$ ÐèþÅMæü$¢Ë$
ÐóþÆæÿ$V> E…sêÆÿ$$. G…§æþ$Mæü…sñý Ðésìý {´ë«§é¯èþÅ {MæüÐèþ*Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ çܦÌêË$ A…§æþ$ÌZ A…™èþÆ>ÂVæüOÐðþ$ E¯é²Æÿ$$. D
ÐóþÆæÿ$V> E…sêÆÿ$$. çÜÓÆ>fÅ«§óþÅÄæý$ «§øÆæÿ×ý$Ë$, iÐèþ¯èþ MøÔèý…ÌZ "¿êÆæÿ™èþÐèþÆæÿÛ…ÌZ ç³NÆæÿÓ… Ðèþ$¯èþÌZ HÄôý$ {ç³Rêņ
ÑË$ÐèþË$, B§æþÆ>ØË$ Òsìý {糿êÐèþ… Ñgêq¯èþMøÔ>ËOò³ V>…_¯èþ {ç³fË$ iÑ…^éÆø ÐéÆæÿ$, ÐéÇ ¿êÆæÿÅË$, ÐéÇ
ç³yæþ$™èþ$…¨. ™èþ™èþÓgêq¯èþ… Ðèþ$ÇÄæý$$ çÜ…{糧éÄæý*Ë {糿êÐèþ… ç³#{™èþ$Ë$, ÐéÇ Ðèþ$™èþ…, ÐéÇ §óþÔ>Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Æ>f«§é¯èþ$Ë$,
Mæü*yé MøÔèýÐèþ$$ËOò³ ç³yæþ$™èþ$…¨. gê¡Äæý*ÀÐèþ*¯èþ… A§óþÑ«§æþ…V> BÄæý* §óþÔ>ËÌZ° ¯èþ§æþ$Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ç³ÆæÿÓ™éË$
Ðóþ$Ë$MöÍõ³ {ç³Äæý$™èþ²… MøÔ>Ë §éÓÆ> ^óþÄæý$Ðèþ^èþ$a¯èþ$. Ððþ$$§æþËVæü$Ðé°™ø çÜíßý™èþ…V>... H ^èþÇ{™èþ fÇW¯èþ§ø §é°°
E§é: Ðèþ$à§óþÐèþÔ>í܈ gZíÙ çÜ…´ë§æþMæü™èþÓ… ^óþíܯèþ ¿êÆæÿ¡Äæý$ C…§æþ$ÌZ CÐèþÓyæþ… fÇW…¨.
çÜ…çÜP –† MøÔèý…. iÑ™èþ…ÌZ° ÑÑ«§æþ Ææÿ…V>ËÌZ gêq¯èþ… }«§æþÆŠÿ Ððþ…MæüsôýÔŒý Móü™èþPÆŠÿ Ææÿ_…_¯èþ "Ðèþ$àÆ>ïÙ‰Äæý$
A…§æþÇ AÀÐèþ–¨® MöÆæÿMæü$ A…§æþ$»êr$ÌZ E…^èþ$r A¯èþ$¯èþ¨ gêq¯èþMøÔŒý' CÆæÿ$Ðèþ¨ Ðèþ$*yæþ$ ¿êV>Ë$V> E¯èþ²¨. Ðèþ$Æ>w
°çœ$…r$ Ææÿ^èþ¯èþMæü$ JMæü {õ³Ææÿ×ý. gêq¯éÆæÿj¯èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ gêq¯èþ Ðèþ$¯èþ$çÙ$˯èþ$ ™ðþÍÑÐèþ$…™èþ$˯èþ$ ^óþÄæý*Ë°, ÐéÇ gêq¯èþ
{ç³ÝëÆæÿ… Òsìý° JMæü iÐèþ¯èþÝëÆæÿ…V> ¿êÑ…_ A…§æþ$MøçÜ… ç³Ç«¨° ò³…^éË°, ÐéÇ BÌZ^èþ¯é „óü{™èþ… ^éÌê ÑÔ>Ë…
64
M>ÐéË° Ðèþ$ÇÄæý$$ {ç³ç³…^èþ…ÌZ° AÀÐèþ–¨® ^ðþ…¨¯èþ M{ æüÐèþ$º§æþ®…V> ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÄæý$ºyìþ¯èþÑ. Aç³µsìý Ðèþ$àÆ>çÙ‰¯èþ$
{ç³fË™ø çÜÐèþ*¯èþ…V> ÐéÆæÿ$ G§æþV>Ë° Móü™èþPÆŠÿ gêq¯èþMøÔèý D {Væü…£æþ… §éÓÆ> Fíßý…^èþÐèþ^èþ$a¯èþ$. ÎÌê ^èþÇ{™èþÌZ° ÑÑ«§æþ
Ææÿ^èþ¯èþ Ððþ¯èþ$Mæü VæüË E§óþªÔèý…. D ¿êV>Ë §éÓÆ> A™èþyæþ$ çÜ…çœ$r¯èþË$ G糚yæþ$, H çܦ˅ÌZ Ðèþ$ÇÄæý$$ H çÜ…§æþÆæÿÂ…
Ñç³#ËOÐðþ$¯èþ ^èþÇ{™èþ¯èþ$ Mæü*Ææÿ$µ ^óþÔ>yæþ$. ÌZ fÇW¯èþÐø AÑ Mæü*yé Ý릯èþ A«§æþÅĶý$¯@þ Ææÿ^èþÆÿ$$™èþË$
©° ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ MøÔèý… A¯èþV> ¿êÆæÿ™èþÐèþÈÛÄæý$ ^ðþº$™éÆæÿ$. A…§æþ$Ðèþ˯èþ } ^èþ{Mæü«§æþÆæÿ ÝëÓÑ$ Ææÿ_…_¯èþ D
^èþÇ{™èþMøÔèý…. íܧóþ®ÔèýÓÆæÿ Ô>í܈ _{™éÐŒþ "¿êÆæÿ¡Äæý$ ^èþÇ{™èþMøÔŒý {Væü…£æþ… ^èþÇ{™èþ Ææÿ^èþ¯èþMæü$ E™èþ¢Ðèþ$ çÜ…§æþÆæÿ {Væü…£æþ… AÐèþ#™èþ$…¨.
Ðèþ$…yæþÍ'° Ýë¦í³…_ §é° 糄>¯èþ ¿êÆæÿ™èþÐèþÈÛÄæý$ {´ë`¯èþ (2) ´{ ë`¯èþ ¿êÆæÿ¡Äæý$ Üç ˦ MøÔ¶ý… (1969) : Üí §óþÔª ýè ÓÆæÿ
^èþÇ{™èþ MøÔŒý (1932), ¿êÆæÿ™èþÐèþÈÛÄæý$ Ðèþ$«§æþÅÄæý$$X¯èþ _{™èþMøÔŒý
Ô>í܈ _{™éÐŒþ D MøÔèý Ææÿ^èþ¯èþ ^óþÔ>yæþ$. ÐO þð ¨Mæü Ýëíßý™èþÅ…,
(1937), ¿êÆæÿ™èþÐèþÈÛÄæý$ AÆ>Ó`¯èþ _{™èþMøÔŒý (1946) A¯èþ$
MúsìýË$Å° AÆæÿÔ¦ >çÜ…ˆ , ´ë×ìý° ÐéÅMæüÆæÿ×ý…,
Ðèþ$*yæþ$ ^èþÇ{™èþ MøÔ>˯èþ$ Mæü*Ææÿ$µ^óþíÜ {ç³^èþ$Ç…^éyæþ$. D
MøÔ>Ë Væü$Ç…_¯èþ AÐ@þV>çßý¯@þOMðü {´ë`¯èþ ^èþÇ{™èþ MøÔèý…ÌZ° ÐéÎÃMìü&Æ>Ðèþ*Äæý$×ý…, Ðèþ$à¿êÆæÿ™èþ…, ³ç #Æ>×êË$, Ðèþ$«§þæ ÅÄæý$$Væü
¯èþÐðþ*§æþ$˯èþ$ (ÇM>Ææÿ$z¯èþ$) ^èþ*yæþÐèþ^èþ$a¯èþ$. D MøÔèý…ÌZ {Ôèý$†, Üç …çÜP –™èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ ³ç §æþMøÔèý Ýëíßý™èþÅ…, A§óþÑ«§þæ …V> ¸ëÈÞ,
çÜà–†, çÜ*{™éË$, Ðóþ§é…V>Ë$, Eç³°çÙ™èþ$¢Ë$, ç³#Æ>×êË$ gO ýñ ¯èþ, »o§æþ,® X{ Mæü$ Ðèþ$ÇÄæý$$ ^O þð ¯é Ýëíßý™èþÅ… ÒsìýÌZ° ¿oVøãMæü
A§óþÑ«§æþ…V> Ogñý¯èþ Ðèþ$ÇÄæý$$ »o§æþ® Ýëíßý™èþÅ…ÌZ° Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü ³ç{ §óþÔ>Ë ÑÐèþÆ>Ë$ MøÔèý…ÌZ C^éayæþ$.
ÐèþÅMæü$¢Ë ÑÐèþÆ>Ë$ CÐèþÓºyìþ¯èþÑ. ÑÔèýÓMøÔèý… (Ñgêq¯þè Üç ÆæÿÓçÜÓ…) : Ð@þ$àÆ>çÙ‰ Æ>çÙ…‰
Äñý$$MæüP Ððþ$$§æþsìý Ðèþ$$QÅÐèþ$…{† Äæý$ÔèýÓ…™Œþ Æ>Ðèþ# ^èþÐéá¯þŒ Ðèþ$Æ>w
Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë? ¿êçÙ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ýëíßý™éÅË AÀÐèþ–¨® MöÆæÿMæü$ Ðèþ$àÆ>çÙ‰ Æ>çÙ‰
Mö°² ÑÔóýçÙ¿æýÇ™èþOÐðþ$¯èþ MøÔ>Ë$ Ýëíßý™èþÅ Üç …çÜP –† Ðèþ$…yæþÍ B«§þæ ÓÆæÿÅ…ÌZ Ðèþ$Æ>w ÑÔèýÓMøÔèý…
(1) çÜ…X™èþ Ô>ç܈Ðóþ™èþ¢Ë Ðèþ$ÇÄæý$$ MæüâêM>Ææÿ$Ë ^èþÇ{™èþ °ÇÃ…^èþ$rMæü$ ´{ ù™èþÞíßý…^éyæþ$. ™èþÆæÿP¡Ææÿ¦ ËMæü‡×ý Ô>í܈ gZíÙ
(ËMæü‡×Šý §æþ™é¢{™èþÄæý$ gZïÙ) ¯óþ™èþ–™èþÓ…ÌZ ÑÔèýÓMøÔèý °Æ>Ã×ý… ´{ ëÆæÿ…¿æýÐO þð $¯èþ¨. ³ç{ ³ç …^èþÐéÅç³¢
(2) Ñç³ÏÐèþM>Ææÿ$Ë ^èþÇ{™èþMøÔèý… (Ôèý….Æ>.§é™óþ) A…§æþ$ÌZ gêq¯þè Ðèþ$…™é ÝëÆ>…Ôèý Ææÿ*ç³…ÌZ D MøÔèý…ÌZ°Mìü ¡çÜ$Mæü$
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° çÜ$Ðèþ*Ææÿ$ 250 Ð@þ$…¨ Ðèþ^éaÆæÿ$. ^èþÇ{™þè ÑçÙÄæý$…™ø Ðèþ$$yìþÐèþyìþ E¯èþ² Ðèþ$$QÅOÐþð $¯èþ
Ñç³ÏÐèþM>Ææÿ$Ë ^èþÇ{™èþË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ béÄæý* _{™éË$ ¯èþÐðþ*§æþ$Ë$ C…§æþ$ÌZ E¯é²Æÿ$$.
E¯é²Æÿ$$.
¿êÆæÿ¡Äæý$ çÜ…çÜP –† MøÔèý… : Ðèþ$à§óþÐèþÔ>í܈ gZíÙ
(3) ÝëÓ™èþ…{™èþÅ OòÜ°MŠü : ^èþÇ{™èþMøÔŒý (¯èþ.Ææÿ.¸ërMŠü) D
MøÔèý…ÌZ ÝëÓ™èþ…{™èþÅ´ùÆ>r…ÌZ {ç³™èþÅ„æü…V> çÜ…´ë§æþMæü™èþÓ…ÌZ ¿êÆæÿ¡Äæý$ çÜ…çÜP –† MøÔèý… Äñý$$MæüP 糨
Ô>ÈÆæÿMæü íßý…çÜ, M>Æ>V>ÆæÿÐéçÜ… A¯èþ$¿æýÑ…_¯èþ ¿êV>Ë$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$ºyìþ¯èþÑ. D MøÔ>ËÌZ
Ðèþ$ÇÄæý$$ ÝëÓ™èþ…{™é°Mìü ç³NÆæÿÓM>Ë…ÌZ BõÜ™èþ$íßýÐèþ*^èþË ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý ^èþÇ{™èþ, ¿æý*Vøâæý…, À¯èþ² ¿êçÙË
çÜÐèþ*f…ÌZ° ÑÑ«§æþ Ææÿ…V>ËÌZ ç³° ^óþíܯèþ {ç³fË$, ÐéÆæÿ$ çÜ–íÙt…_¯èþ ^èþÇ{™èþ, ç³…yæþ$VæüË$ & E™èþÞÐéË$
ÝëÓ™èþ…{™èþÅ OòÜ°Mæü$Ë çÜÐèþ*^éÆæÿ… E¯èþ²¨. Ýë…çÜP –†Mæü ÑçÙÄææý*Ë$ ^óþÆæÿaºyìþ¯èþÑ.
çÜ¦Ë MøÔèý… : ^èþÇ{™èþ A«§æþÅÄæý$¯èþ… MöÆæÿMæü$ ¿æý*Vøâæý… çÜ…gêq MøÔèý… : ^èþÇ{™èþÌZ° çÜ…fqË$ ÐóþÆæÿ$V> ^óþíÜ
Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ¨. ÑÑ«§æþ ^éÇ{™èþMæü çܦÌêËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ Ðésìý° AÆæÿ¦Ðèþ$Væü$¯èþr$Ï ^ðþõ³µ MøÔ>°² ^èþÇ{™èþOMðü ™èþÄæý*Ææÿ$
ÑÐèþÆ>Ë$ ™ðþÍõ³ MøÔ¶ýÐèþ$$Ë$ E¯é²Æÿ$$. ^óþÝë¢Ææÿ$. A«§æþÅÄæý$¯èþM>Ææÿ$ËMæü$ §é° AÐèþçÜÆæÿ… MæüË$Væü$™èþ$…¨.
(1) Ðèþ$à¯èþ$¿êÐèþ çÜ…{糧éÄæý$…ÌZ° Ðèþ$$°ÐéÅ‹Ü ^èþÇ{™èþ ÑçÙÄæý$ A«§æþÅÄæý$¯èþM>Ææÿ$ËMæü$ MøÔèý Ææÿ^èþ¯èþ M>ÆæÿÅ…
Ææÿ_…_¯èþ Ý릯èþ´ù¥ (14Ðèþ Ôèý™éºª…) A¯èþ$ {Væü…£æþ…ÌZ ÌZ ^éÌê AÐèþM>Ô>Ë$ ËÀÝë¢Æÿ$$. H§óþ° ÑçÙÄæý$…Oò³ VæüË
Ðèþ$à¯èþ$¿êÐèþ çÜ…{糧éÄæý$… Äñý$$MæüP Ýë¦ç³Mæü$yæþ$ } ^èþ{Mæü«§æþÆæÿ MøÔèý… AÆÿ$$¯èþ¯èþ$ §é°Mìü ^èþÇ{™èþ¯èþ$ gZyìþ…^èþr…
ÝëÓÑ$ HÄôý$ {V>Ðèþ*°Mìü Ððþâêåyø B {V>Ðèþ*Ë ÑÐèþÆ>Ë$ AÐèþçÜÆæÿÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. {糆 ÑçÙÄæý*°Mìü ^èþÇ{™èþ E…r$…¨.

65
^èþÇ{™èþ A«§æþÅÄæý$¯èþM>Ææÿ$Ë$ MøÔ>Ë A«§æþÅÄæý$¯èþ… §éÓÆ> ÑçÙÄæý$Ðèþ$$ÌZ {´ëÒ×ýÅ™èþ çÜ…´ë¨õÜ¢ A¯óþMæü Ææÿ…V>ËÌZ
çÜ…çœ$r¯èþË MøÔèý…, ¨¯èþÑÔóýçÙ…, ÐèþÅMìü¢MøÔèý…, çÜ…gêqMøÔèý…, Ðèþ–†¢ç³ÆæÿOÐðþ$¯èþ AÐèþM>Ô>Ë$ ËÀ…^èþÐèþ^èþ$a¯èþ¯óþ ÑçÙÄæý$… Mæü*yé
çܦËMøÔèý… Ððþ$$§æþËVæü$ MøÔ>Ë$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$$rÌZ Ò$ §æþ–íÙtMìü Ðèþ_aÄæý$$…yæþÐèþ^èþ$a¯èþ$. D ´ëuæÿÅç³#çÜ¢Mæü…ÌZ
¿êVæüÝëÓÐèþ$$Ë$ M>Ðèþ^èþ$a¯èþ$. CÐèþÓºyìþ¯èþ ÑÐèþÆ>˯èþ$ Eç³Äñý*W…_ Ò$Mæü$ Ò$ AÀÆæÿ$_
D ´ëuæÿÅç³#çÜ¢Mæü… A¿æýÅíÜ…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ò$Ææÿ$ ^èþÇ{™èþ {ç³M>Ææÿ… ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ÌZ M>ÆæÿÅÆæÿ…V>°² G¯èþ$²MøÐèþ^èþ$a¯èþ$.

A¿êÅçÜ…

1. CÐèþÓºyìþ¯èþ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý*ËÌZ çÜÇOÄñý$¯èþ {ç³™éÅÐèþ*²Ä¶ý*°² (2) ÑÑ«§æþ ÑçÙÄæý*ËÌZ° Mæü–™èþÅÐèþ$$Ë MöÆæÿMæü$ {ç³Õ„æü×ý
G¯èþ$²Mö° Mìü…¨ Rêä˯@þ$ ç³NÇ…^èþ…yìþ. AÐèþçÜÆæÿÐèþ$$…r$…¨.
(1) ÍÄñý*¯éÆøª §æþ Ñ…` A¯èþ$ {ç³ç³…^èþ {ç³Rêņ V>…_¯èþ 3. sìýç³µ×ý$Ë$ Æ>Äæý$…yìþ.
CsêÍÄæý$¯Œþ _{™èþM>Ææÿ$yæþ$ _{†…_¯èþ ............... A¯èþ$ (1) çÜ¦Ë MøÔèý… (2) ÑÔèýÓMøÔèý… (Ñgêq¯èþ çÜÆæÿÓçÜÓ…)
_{™èþ… Ë${Ðèþ ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþ Ô>ËÌZ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ (3) çÜ…gêqMøÔèý… (4) çÜÆæÿçÜÓ¡ Ðèþ$çßýÌŒý {Væü…£éËÄæý$…
E¯èþ²¨. 4. Mìü…¨ {ç³Ôèý²ËMæü$ çÜÑçÜ¢Ææÿ…V> fÐéº$Ë$ Æ>Äæý$…yìþ.
(A) ¯ðþ´ùÍÄæý$¯Œþ (º) Ððþ*¯éÍÝë (1) {Væü…£éËÄæý$ °ÆæÿÓçßý×ý G…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ¨?
(Mæü) ௌþÞ ÝùÏÐèþ¯Œþ (yæþ) Æðÿ…yæþÐèþ gêÆŠÿj (2) AÀÌôýRêV>Ææÿ… Äñý$$MæüP °ÆæÿÓçßý×ýÌZ H 糯èþ$Ë$
(2) MøÌŒýMæü™éÌZ° ....................... A¯èþ$¯èþ¨ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý… Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþÑ.
ÌZ° Ððþ$$§æþsìý ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþ Ô>Ë. 5. Mìü…¨ çÜ…Mæü˵¯é _{™é°² ç³NÇ¢ ^óþÄæý$…yìþ.
(A) VæüÐèþÆæÿ²Ððþ$…sŒý Ðèþ$*ÅhÄæý$…
(º) gê¡Äæý$ ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþÔ>Ë
(Mæü) bèþ{™èþ糆 ÕÐéi Ðèþ$àÆ>k ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþ Ô>Ë
(yæþ) ¿êÆæÿ¡Äæý$ ÐèþçÜ$¢{糧æþÆæÿدèþ Ô>Ë
MøÔèý… Äñý$$MæüP
(º) Mìü…¨ Ðé°ÌZ ™èþ糚 f™èþ¯èþ$ çÜÇ^óþíÜ Ðèþ$ÆæÿË Æ>Äæý$…yìþ.
ÆæÿM>Ë$
(1) Ðèþ$àÆ>k çÜÄæý*iÆ>Ðèþ# ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$… & ÉìþÎÏ
(2) º¯éÆæÿ‹Ü íßý…§æþ* ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$… & ÐéÆ>×ýïÜ
(3) AÍVæüÉŠþ Ðèþ$$íÜÏÐŒþ$ Äæý$$°ÐèþÇÞsîý & AÍVæüÉŠþ
(4) ÕÐéi ÑÔèýÓѧéÅËÄæý$… & V>ÓÍÄæý$ÆŠÿ
2. Mìü…¨ ÐéM>Å˯èþ$ çÜÇOÄñý$¯@þ M>Ææÿ×êË™ø çܵçÙt… ^óþÄæý$…yìþ. Eç³{MæüÐèþ$…
(1) AÀÌôýRêV>Æ>Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ {Væü…£éËÄæý*Ë$ A…™èþÆ>jË… çÜàÄæý$…™ø Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ° Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ
°Äæý$™èþM>ÍMæüË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ {ç³^èþ$Ææÿ×ý˯èþ$ {Væü…£éËÄæý*Ë ÑÐèþÆ>Ë$ õÜMæüÇ…^èþ…yìþ. Ò$ ç³ÇçÜÆ>ËÌZ°
Ðèþ$${¨Ýë¢Æÿ$$. {Væü…£éËÄæý*°² çÜ…§æþÇØ…_ AMæüPyìþ M>Æ>Å^èþÆæÿ×ý 糧æþ®†°
AÆæÿ¦… ^óþçÜ$Mø…yìþ.

66
Æ>f±† Ô>ç܈…
ÑçÙÄæý$ çÜ*_Mæü

çÜ…Ñ«§é¯@þ {ç³Ý릯@þ…
{Mæü.çÜ…. ´ëuæÿÐèþ$$ õ³Ææÿ$ ç³#r çÜ…QÅ

1. çÜ…Ñ«§é¯èþ {ç³Ý릯èþ…....................................... 69

2. G°²MæüË {ç³{MìüÄæý$........................................... 75

3. Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË$ ........................................ 82

4. ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ$ÇÄæý$$ Æ>fMîüÄæý$ E§æþÅÐèþ*Ë$........... 91

5. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý {ç³gêÝëÓÐèþ$Å… Ðèþ$$…§æþ$¯èþ² çÜÐéâæý$å ..... 97

67
ÝëÐ@þ*Æ>¦ÅË ÑÐ@þÆæÿ×ý
{Mæü.çÜ…. Ñ¿êVæü… ÝëÐ@þ*Æ>¦ÅË$
1. çÜ…Ñ«§é¯èþ {ç³Ý릯èþ… çÜ…Ñ«§é¯èþ… Ðèþ˯èþ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ {ç³gêÝëÓÐèþ$Å… §æþ–Éæþç³yìþ…§æþ° ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ$r.
çÜ…Ñ«§é¯èþ {ç³Ý릯èþ… ÝëÐèþ*hMæü ç³ÇÐèþÆæÿ¢¯èþ ¨ÔèýV> fÆæÿ$Væü$^èþ$¯èþ²§æþ° ^ðþç³µVæüË$Væü$r.

2. G°²MæüË {ç³{MìüÄæý$ G°²MæüË MæüÑ$çÙ¯Œþ {´ëÐèþ$$QÅ™èþ¯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ$r.


G°²MæüËÌZ {糆 KrÆæÿ$ Kr$ÐóþÄæý$yæþÐèþ$¯óþ¨ çÜ…Ñ«§é¯èþ ç³ÆæÿOÐðþ$¯èþ »ê«§æþÅ™èþ A¯óþ
gêq¯é°² ò³…´÷…¨…^èþ$Mö¯èþ$r.
G°²MæüË {ç³{MìüÄæý$ÌZ {ç³fË ´ë{™èþ Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ§æþ° Væü$Ç¢…^èþ$r.
G°²MæüË {ç³{MìüÄæý$ Äñý$$MæüP çÜÐèþ*^éÆ>°² ´÷…§æþyæþ… MøçÜ… ÒyìþÄñý* MìüÏ‹³ÞË çÜàÄæý*°²
¡çÜ$Mö¯èþ$r.
°Äñý*fMæüÐèþÆæÿY Ðèþ*¯èþ_{™èþ ç³r…ÌZ ™èþ¯èþ °Äñý*fMæü ÐèþÆæÿYÐèþ$$¯èþ$ Ððþ™èþ$Mæü$r/ÌZMæüçÜ¿æý
°Äñý*fMæü ÐèþÆæÿYÐèþ$$¯èþ$ Ððþ™èþ$Mæü$r/Væü$Ç¢…^èþ$r.
3. Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË$ (gê¡Äæý$) Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË »ê«§æþÅ™èþË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ 糯èþ$˯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ$r.
Mö™èþ¢V> HÆæÿµyæþ$™èþ$¯èþ² ´ëÈtËMæü$ VæüË M>Ææÿ×ê˯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ$r.
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° gê¡Äæý$ ´ëÈtË Ñ«§é¯é˯èþ$ ´ùÍa ÝëÆ>…ÔèýÐèþ$$¯èþ$ ™ðþÍÄæý$ç³Ææÿ$ar.
Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË G°²MæüË _à²Ë¯èþ$ õÜMæüÇ…_ ç³sìýtMæü¯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþÄæý$$r.
4. Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË$ Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ° {´ë…¡Äæý$ ´ëÈtË íÜ…§é®…™é˯èþ$, 糯èþ$˯èþ$ ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ$r.
({´ë…¡Äæý$) H§óþ° JMæü ´ëÈt ¯éÄæý$Mæü$Ë$, ÐéÇ Üç Ðèþ*ÐóþÔ>ËMæü$ Üç …º…«¨…_¯@þ ÐéÆæÿË¢ ¯èþ$ ´{ ùVæü$^óþÄæý$$r.
{´ë…¡Äæý$ ´ëÈtË$ G…§æþ$Mæü$ ºËç³yæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$ ©°Oò³ ^èþÇa…^èþ$r.

5. ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ$ÇÄæý$$ ÝëÐèþ*hMæü Ðèþ$ÇÄæý$$ Æ>fMîüÄæý$ E§æþÅÐèþ*Ë AÆ>¦°² ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ$r.


Æ>fMîüÄæý$ E§æþÅÐèþ*Ë$ ÝëÐèþ*hMæü E§æþÅÐèþ*Ë$ {ç³gêO^ðþ™èþ¯èþÅ… MøçÜ… GÌê…sìý Ðèþ*Æ>Y˯èþ$ AÐèþË…¼…^èþ$¯ø
Væü$Ç¢…^èþVæüË$Væü$r.
Ðèþ$íßýâæýË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ ºËïßý¯èþ ÐèþÆ>YË Ý뫨M>Ææÿ™èþ Äñý$$MæüP AÆ>¦°² ^ðþç³µVæüË$Væü$r.
OÆðÿ™èþ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ M>ÇÃMæü$Ë MøÆðÿP˯èþ$ ÑÐèþÆæÿ…V> ™ðþË$çÜ$Mö¯èþ$r.
ѧéÅÆæÿ$¦Ë E§æþÅÐèþ*ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ÐéÆæÿ¢Ë¯èþ$ ÐéÆ>¢ç³{†MæüË ¯èþ$…yìþ õÜMæüÇ…^èþ$r.
6. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý… Ðèþ$$…§æþ$¯èþ² "À¯èþ²™èþÓ…ÌZ HMæü™èþÓ…' AÆ>¦°² ^ðþç³µVæüË$Væü$r.
çÜÐéâæý$å ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ À¯èþ²™éÓ°² B§æþÇ…^èþ$ {ç³ÐèþÆæÿ¢¯èþ ò³…´÷…¨…^èþ$Mö¯èþ$r.
ÑÑ«§æþ çÜÐéâæýå¯èþ$ Äæý$§éÆæÿ¦ Ææÿ*ç³…ÌZ çܵçÙt ç³Ææÿ^èþVæüË$Væü$r.
A…™èþÆæÿY™èþ çÜÐéâæýå¯èþ$ GÌê G§æþ$ÆöPÐéË° BÌZ_…^èþVæüË$Væü$r.

68
1. çÜ…Ñ«§é¯@þ {ç³Ý릯@þ…

Æ>gü±† Ô>çÜ¢ ´ëuæÿÅ ³ç #çÜM¢ üæ …ÌZ Cç³µsìý Ð@þÆæÿMæü$ Ð@þ$¯@þ… Üç ¿¶ý Ð@þ$ÇĶý¬ Ý린Mæü ç³Ç´ë˯é çÜ…çܦË$ E¯é²Æÿ¬. {ç³güË
Ý린Mæü ³ç Ç´ë˯é Üç …çÜ˦ $, ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý Üç …Ñ«§é¯@þ…ÌZ° ¿êVæüÝëÓÐ@þ$Å…, Æ>güMîüĶý$ ´ùsîý° BÌZ_…_¯@þrÏÆÿ¬™ðþ
ÑË$Ð@þË$, A…§æþ$ ¯@þ$…yìþ Ð@þÅMæüТ þ@ $Væü$ ™èþ™èþÓgêq¯þ@ …™ø»êr$ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ {ç³gêÝëÓÐ@þ$Å… ò³§æþª ç³Ç×êÐ@þ$…ÌZ
Üç …Ñ«§é¯@þ… HÆ>µr$ ^óþÜí ¯@þ ³ç Ç´ë˯é Ķý$…{™é…Væü… Ð@þ$ÇĶý¬ ÑgüĶý$Ð@þ…™èþOÐðþ$…§æþ° Vø^èþÇçÜ$¢…¨. °Çç®Ùt M>Ë… ™èþÆæÿ$Ðé™èþ
A…™èþÆ>j¡Ä¶ý$ Üç …º…«§éËÌZ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý Ý릯þ@ … Ð@þ…sìý Ðésìý õÜÓ^ée Ð@þ$ÇĶý¬ ¯éÅĶý$OÐðþ$¯@þ Ðé™éÐ@þÆæÿ×ý…ÌZ güÆæÿ$糺yæþ$
Væü$Ç…_ ÑçÜ–¢ ™èþ ³ç #¯@þÇÓÐ@þ$ÆæÿØ ^óþÔ>…. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý Üç …Ñ«§é¯@þ… G°²MæüË$ C¨ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý {ç³gêÝëÓÑ$Mæü ÑgüĶý$…. gü¯é¿ê,
¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý… ÌoMìüMæü ³ç{ gêÝëÓÐ@þ$Å Væü×ý™èþ…{™þè §óþÔ¶ý…V> HÆæÿµyé˯óþ ÑçÜ¢Ææÿ×ý D Æðÿ…yæþ$ ÑçÙĶý*ËÌZ ò³§æþªO§ðþ¯@þ Ð@þ$¯@þ §óþÔ¶ý…ÌZ
E§óþÔª >°² ³ç{ †´ë¨…_…¨. ´ûÆæÿ$ËMæü$ ¯éÅĶý$… ËÀ…^éË°, ÑÑ«§æþ Ýë¦Æÿ¬ÌZÏ G°²MæüË$ güÆæÿ$ç³yæþ… A¯óþ ÑçÙĶý$…
ÐéÇMìü õÜÓ^èþe °Æ>r…Mæü…V> E…yéË° Üç …Ñ«§é¯@þ…ÌZ A† çÜÐéË$™ø Mæü*yìþ¯@þ¨. ™èþÆæÿ^èþ$V> güÆæÿ$糺yæþ$ G°²MæüË Ð@þËÏ
Ð@þ¬QÅOÐþð $¯@þ HÆ>µr$Ï ^óþĶý$yæþ… güÇW…¨. ÝëÐ@þ*hMæü ¯éÅĶý$…, ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý KrÆæÿ$ Äñý¬MæüP Æ>güMîüĶý$ O^ðþ™èþ¯@þÅ… ç³Çç³MæüÓ™èþ
¯ö…§æþyé°Mìü çÜàĶý$ç³yìþ…¨. G°²MæüË çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ
Üç Ð@þ*¯@þ™èþÓ… òO³ B«§éÆæÿ³ç yìþ¯@þ JMæü ³ç{ Væü† ³ç £æþ…ÌZ ³ç Ķý$°…^èþ$
Ð@þ¬…§æþ$Mæü$ Ð@þ^óþa ÝëÆæÿÓgü°Mæü Ñ«§é¯éË$, çÜÐ@þ$çÜÅË ÑçÙĶý$…
AÀÐ@þ–¨® ^ðþ…¨¯@þ Üç Ð@þ*gê°² °ÇÃ…^èþ$Mö¯@þ$rMæü$ JMæü
ÌZ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý KrÆæÿ$ ™èþ¯@þ ´ë{™èþ¯@þ$ ´ùíÙçÜ$¢¯é²yæþ$. çÜÐ@þ$çÜÅË
Ý뫧þæ ¯@þ…V> ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý Üç …Ñ«§é¯é°² ^èþ*yæþr… güÆæÿ$Væü$™èþ$…¨.
{ç³™èþÅÐ@þ*²Ä¶ý*˯@þ$ BÌZ_…_ Kr$ÐóþĶý¬ B^éÆæÿ…
¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ Üç …Ñ«§é¯é¯@þ$ÝëÆæÿ…V> §óþÔ¶ý ³ç Ç´ë˯@þ güÆæÿ$ç³yæþ… Ð@þ–¨®¯ö…¨…¨.
26 gü¯@þÐ@þÇ 1950 ¯@þ$…yìþ ´{ ëÆæÿ…¿¶ýÐO þð $…¨. Aç³µsìý ¯@þ$…yìþ
Kr$çßýMæü$P : ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý Üç …Ñ«§é¯@þ… Ð@þÄñý*gü¯@þ Kr$
Cç³µsìý Ð@þÆæÿMæü$ Üç …Ñ«§é¯@þ… B«§éÆæÿ…V> HO§þð ™óþ ³ç Ç´ë˯@þ ßç ýMæü$P¯@þ$ Mæü͵…_…¨. §é°¯@þ¯@þ$çÜÇ…_ Kr$ ßç ýMæü$P A«¨M>Ææÿ…
güÇW…§ø §é° ¯@þ$…yìþ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ ³ç{ gêÝëÓÐ@þ$Å… °gü…V> ÑçÜ–¢ ™èþÐO þð $…¨. Kr$çßýMæü$P¯@þ$ Üç …Mæü$_™èþ ³ç Ææÿ$^èþ$
ÑçÜ–¢ ™èþÐ@þ$Ð@þ#™èþ$¯@þ² Üç ÓÆæÿ*ç³…, ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý… ÌZ° Æ>güMîüĶý$ ÝëÓ™èþ…{™þè ³ç NÆæÿÓM>Ë…ÌZ AÐ@þ$Ë$ÌZ¯@þ$¯@þ² A°² HÆ>µrϯþ@ $
³ç{ M{ üì Ķý$ÌZ güÇW¯@þ Ð@þ¬QÅOÐþð $¯@þ Ð@þ*Ææÿ$µË$, ÝëÐ@þ*hMæü ¯éÅĶý$…, Ææÿ§æþ$ª^þó Üí Üç Ó™èþ…{™þè ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ° Üï &¢ ³ç #Ææÿ$çÙ$ËMæü$ 21
Üç Ð@þ*¯@þ™èþÓ… Ýëí³¦ …^é˯óþ §æþ–íÙ™t ø ÌôýÐ@þ¯ðþ†¢¯þ@ Ayæþ$Væü$Ë$, Üç …Ð@þ™èþÞÆæÿÐ@þ¬Ë Ð@þĶý$çÜ$Þ °º…«§þæ ¯@þ¯@þ$ °ÆæÿÆ~ ÿ¬…_ Üç …Ñ«§é¯@þ…
Ð@þ…sìý Ðésìý Væü$Ç…_ ³ç{ Üç $¦™þè A«§éÅĶý$…ÌZ Ð@þ$¯@þ… Mæü$ç³Ï …¢ V> Kr$ ßç ýMæü$P¯@þ$ Mæü͵…_…¨. A¨ C…M> ÑçÜ–¢ ™èþ… ^óþÜç *¢
³ç #¯@þÇÓÐ@þ$ÆæÿØ ^óþÜç $Mæü$…§é…. D BÔ¶ýĶý$… ÐéçÜТ þ@ …V> Ð@þÊyæþ$ KrÆæÿ$ Ð@þĶý$çÜ$Þ 21 ¯@þ$…yìþ 18 Üç …Ð@þ™èþÞÆæÿÐ@þ¬Ë Ð@þÆæÿMæü$
A…Ô>ËMæü$ ³ç ÇÑ$™èþÐO þð $…¨. (1) ³ç{ gêÝëÓÐ@þ$Å… (2) ÝëÐ@þ*hMæü ™ðþ_a…¨. Üç Ó™èþ…{™þè ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ° ¯@þÐ@þ Ķý¬Ð@þMæü Ð@þÆ>Y°Mìü
¯éÅĶý$… Ð@þ$ÇĶý¬ Üç Ð@þ*¯@þ™èþÓ… (3) ¯éÅĶý$Ð@þÅÐ@þÜç .¦ ©°Ð@þËÏ ÐéçÜТ þ@ …V> Æ>güMîüĶý$ AÐ@þM>Ô¶ý… ËÀ…_…¨. D
{ç³gêÝëÓÐ@þ$Å… Ñ«§þæ …V> ³ç{ gêÝëÓÐ@þ$Å ÐéÅí³°¢ ò³…^óþ Ð@þ*Ææÿ$µË Ð@þ˯@þ
¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý ³ç{ gêÝëÓÐ@þ$Å… ³ç{ ³ç …^èþ…ÌZ¯óþ A°²…sìýMæü…sôý A†
Æ>güMîüĶý$ ç³Çç³MæüÓ™èþ : {ç³gêÝëÓÐ@þ$Å {糿¶ý$™èþÓ ç³§æþ®† ò³§æþª ³ç{ gêÝëÓÐ@þ$Å…V> ¿êх糺yæþ$™èþ$…¨. C…™èþ Ð@þ$…¨
MóüÐ@þË… °Æ>Ã×ê™èþÃMæü…V> E…sôý çÜÇ´ù§æþ$. B °Æ>Ã×ý… KrÆæÿÏ Üç …QÅ C™èþÆæÿ H§óþÔ¶ý ³ç{ gêÝëÓÐ@þ$Å…ÌZ AVæü$í³…^èþ§æþ$. D
B«§éÆæÿ…V> {ç³™èþÅ„æü Ð@þÅÐ@þàÆæÿ… güÇí³¯@þrÏÆÿ¬™óþ¯óþ {ç³gêÝëÓÐ@þ$Å… Ð@þ*Ææÿ$µ MóüÐ@þË… Üç …QÅç³Ææÿ…V> M>Mæü$…yé A¨ Væü$×ê™èþÃMæü…V>
çÜÐ@þ*gü… Äñý¬MæüP Æ>güMîüĶý$ iÐ@þ¯@þç³# JMæü AÑ¿êgüÅ ¿êVæü… Mæü*yé Mæü˧æþ$. A¯óþMæü Æ>güMîüĶý$ ´ëÈtË$ D Ķý¬Ð@þ KrÆæÿÏ
AÐ@þ#™èþ$…¨. §é°¯@þ¯@þ$çÜÇ…_ Ð@þ$¯@þ §óþÔ¶ý…ÌZ° {ç³güËMæü$ Ð@þ$§æþ™® þè $ Ð@þ˯@þ A«¨M>Ææÿ ´ùsîýÌZMìü ¨Væü$™éÆæÿ$. ©°Ð@þËÏ
{ç³™èþÅ„æü…V> {´ë†°«§æþÅ… Mæü͵…^èþ$ ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý, Æ>çÙt Ñ«§é¯@þ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ Æ>güMîüĶý$ ´ùsîý Äñý¬MæüP Üç ÓÆæÿ*ç³… Mæü*yé
69
Ð@þ*Ç´ùÆÿ¬…¨. ³ç{ güË AÁçÙ…t & BM>…„æüËMæü$ ´{ 놰«§þæ Å… güÐéº$§éÈ™èþ¯@þ… CÑ Üç $ç³Ç´ë˯@þ Äñý¬MæüP
Ð@þßí ý…^é˯óþ E§óþÔª ý¶ …™ø ¯óþyæþ$ A¯óþMæü ´ëÈtË$ D ´ùsîýÌZ Æðÿ…yæþ$ ÑÕçÙ™t þè ˯@þ$ ³ç{ ™èþÅ„æü…V> ¡çÜ$MæüÆ>Ð@þyé°Mìü ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý
Mæü°í³Üç $¢¯é²Æÿ¬. ´ûÆæÿ$ËMæü$ Üç Ð@þ*^éÆæÿ ßç ýMæü$P¯@þ$ Mæü͵…^èþyæþ… güÇW…¨. Üç Ð@þ*^éÆæÿ
³ç{ gêÝëÓÐ@þ$Å ÑMóü…{©MæüÆæÿ×ý : A«¨M>Ææÿ ÑMóü…{©MæüÆæÿ×ý A¯óþ¨ ßç ýMæü$P Ð@þËÏ ³ç{ ¿¶ý$™èþÓ Ð@þÅÐ@þàÆ>ËÌZ° Vøç³Å™èþ ™èþWY´ùÆÿ¬…¨.
³ç{ gêÝëÓÐ@þ$Å Ð@þ˜ÍM>…Ô¶ý…. Móü…{©MæüÆæÿ×ý Ð@þËÏ A«¨M>Ææÿ ³ç{ ¿¶ý$™èþÓ Ð@þÅÐ@þàÆ>Ë$ GMæü$PÐ@þ »êàr…, ´ëÆæÿ§æþÆæÿØ… M>Ð@þyé°Mìü
§æþ$ÇÓ°Äñý*V>°² HÑ«§þæ …V> AÇMæürtÐþ@ ^øa, A§óþ Ñ«§þæ …V>
§øçßý§æþ³ç yìþ¯@þÑ.
ÝëÐ@þ*¯@þÅ ³ç{ güËMæü$ A«¨M>Ææÿ…ÌZ ¿êVæüÝëÓÐ@þ¬ËVæü$rMæü$
AÐ@þM>Ô>Ë$ Mæü*yé ËÀÝë¢Æÿ¬. ³ç{ gêÝëÓÐ@þ$Å ÑMóü…{©MæüÆæÿ×ý M{ üî . Ô¶ý. 2000 ™èþÆ>Ó™èþ M>Ë…ÌZ ´ûÆæÿ$Ë MøçÜ…
ÑçÙĶý$…ÌZ Üç …Ñ«§é¯@þ…ÌZ° B§óþÕMæü Üç *{™éËÌZ ™èþW¯@þ Üç …çÜPÆæÿ×ýË$ ^óþÜç $¢¯þ@ ²ç³#yæþ$ AÑ ÐéÇ ßç ýMæü$PV> ¿êÑ…_
°º…«§þæ ¯@þË$ E¯é²Æÿ¬. Ý린Mæü Ýë¦Æÿ¬ÌZ° ³ç Ç´ë˯é Üç …çÜPÆæÿ×ýË$ ^óþĶý¬r ¨Ô¶ýV> Ððþ¬Væü$Y ^èþ*ç³#r ò³ÇW…¨.
Üç …çÜ˦ Mæü$ ™èþW¯@þ°² A«¨M>Æ>Ë$ CçÜ*¢ Ðésìý §éÓÆ> °güOÐþð $¯@þ §é°¯@þ¯@þ$çÜÇ…_ Üç Ð@þ*^éÆæÿ…, ѧæþÅ, BàÆæÿ&¿¶ý§{ þæ ™èþ ßç ýMæü$PË$
³ç{ gêÝëÓÐ@þ$Å… ³ç{ ™èþÅ„æü…V> ¡çÜ$Mæü$Ð@þ^óþa ³ç{ Ķý$™èþ²… ¿êÆæÿ¡Ä¶ý¬ËMæü$ ËÀ…^éÆÿ¬. D ßç ýMæü$PË Ð@þ˯@þ
^óþĶý*˯óþr$Ð@þ…sìý Üç ÓÆæÿ*ç³… VæüË B§óþÕMæü Üç *{™éË$ MæüËÐ@þ#. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ ³ç{ gêÝëÓÐ@þ$Å… °Ô¶ýaĶý$Ð@þ¬V> ºÌZç³™èþÐ@þ$Æÿ¬…¨.
Ðésìý ¯@þ¯@þ$çÜÇ…_ Üç Ó™èþ…{™þè ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ ³ç{ gêÝëÓÐ@þ$Å
ÑMóü…{©MæüÆæÿ×ýMæü$ ^éÌê ³ç{ Ķý$™èþ²… güÇW…¨. ÐésìýÌZ A°²…sìý
Mæü…sñý ò³§æþª ³ç{ Ķý$™èþ²… A¯@þV> 73, 74Ð@þ Üç …Ñ«§é¯@þ Üç Ð@þÆæÿ×ýË$. Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë?
D Üç Ð@þÆæÿ×ýË Ð@þÊË…V> Ý린Mæü ³ç Ç´ë˯é Üç …çÜ˦ Mæü$ çßýMæü$PË B«§éÇ™èþ §æþ–íÙtMø×ý… (Rights
Üç …Ñ«§é¯@þ… Äñý¬MæüP A¯@þ$Ð@þ$† Ð@þ*{™þè … ËÀ…_…¨. M>° based approach) : ÝëÓ™èþ…™éů@þ…™èþÆæÿ Mö°²
§é°Mæü…sôý ^éÌê GMæü$PÐ@þV> Ðésìý A«¨M>Æ>ËÌZ ò³Ææÿ$Væü$§æþË §æþÔ>»êªËÌZ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý {ç³gêÝëÓÒ$ÅMæüÆæÿ×ý MöÆæÿMæü$ A¯óþMæü
güÇW…¨.
çÜ…çÜPÆæÿ×ýË$ güÇV>Æÿ¬, ÐésìýÌZ ´ûÆæÿ$Ë$
Mìü…¨ Ð@þ*Ææÿ$µË$ G…§æþ$Ð@þËÏ güÇV>Äñý* ^ðþç³µVæüËÐé? {ç³Äñý*gü¯éÆæÿ$¦Ë$ A¯óþ §æþ–íÙt™ø ^èþ*yæþºyézÆæÿ$. Væüyìþ_¯@þ
� §óþÔ¶ý ³ç Ç´ë˯@þÌZ Ð@þ$íßýâ¶ýË ¿êVæüÝëÓÐ@þ$Å… ò³ÆæÿV>Ë° Mö°² §æþÔ>»êªË çÜ…çÜPÆæÿ×ýË$ Ð@þ*{™èþ… AÑ ´ûÆæÿ$Ë
ÐéÇ MøçÜ… ÇgüÆóÿÓçÙ¯Œþ Ý릯é˯@þ$ MóüsêÆÿ¬…^èþyæþÐO þð $¯@þ¨. çßýMæü$PË$ A¯óþ §æþ–Mæüµ£æþ… ¯@þ$…yìþ güÆæÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ¬.
� çÜÐ@þ*gü…ÌZ° ºËïßý¯@þ Ð@þÆ>YË$ A«¨M>Ææÿ…ÌZ D Ñ«§æþOÐðþ$¯@þ §æþ–Mæüµ£æþ… Ð@þÊË…V> {糿¶ý$™èþÓ…
¿êVæüÝëÓÐ@þ¬ËÐ@þ#™èþ* E…yéË° ÐéÇ MøçÜ… ÇgüÆóÿÓçÙ¯Œþ Ð@þ$ÇĶý¬ ´ûÆæÿ$Ë çÜ…º…«§éËÌZ H Ñ«§æþOÐðþ$¯@þ Ð@þ*Ææÿ$µË$
Ý릯é˯@þ$ MóüsêÆÿ¬…^èþyæþOÐðþ$¯@þ¨. güÆæÿ$VæüVæüËÐ@þ° Ò$Mæü$ A°í³çÜ$¢…¨?
� Æ>çÙt G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯Œþ¯@þ$ HÆ>µr$ ^óþĶý$yæþ… güÇW…¨.
� çÜ…Ñ«§é¯@þ…Oò³ 11,12 Ð@þ…sìý Æðÿ…yæþ$ ¯@þ*™èþ¯@þ Eç³ ^èþÇa…^èþ…yìþ.
¿êV>Ë$ (A¯@þ$º…«§éË$) A§æþ¯@þ…V> Ð@þ_a ^óþÆ>Æÿ¬. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý ´ûÆæÿ$ËMæü$ E§øÅV>Ë$ ËÀ…^óþ ßç ýMæü$P
E…yéÍ A° Ò$Mæü$ A°í³Üç $¢…§é?
Üç Ð@þ*^éÆæÿ ßç ýMæü$P (R.T.I.2005)  : ³ç{ gêÝëÓÐ@þ$Å…ÌZ A…§æþÇMìü B{Ôý¶ Ķý$… ´÷…§æþ$ ßç ýMæü$P ËÀ…_¯@þrÏÆÿ¬™óþ
´ûÆæÿ$Ë Ý뫨M>Ææÿ™èþ A¯óþMæü Ð@þ*Æ>YËÌZ güÆæÿV>Í. ´ûÆæÿ$ËMæü$ Ð@þ$¯@þ §óþÔ¶ý…ÌZ° ³ç{ gêÝëÓÐ@þ$Å… òO³ §é° ³ç Ç×êÐ@þ$…
¿êVæüÝëÓÐ@þ¬ËVæü$ AÐ@þM>Ô¶ý… Mæü͵çÜ$¢¯þ@ ²ç³#yóþ ÐéÇ™ø H Ñ«§þæ …V> E…r$…§ø A° Ò$Mæü$ A°í³Üç $¢…§é ?
fÇVóü ³ç{ ¿¶ý$™èþÓ Üç …¿êçÙ×ýË$ (^èþÆæÿaË$) ò³ÆæÿV>Í. ³ç{ ¿¶ý$™èþÓ…
&´ûÆæÿ$Ë Ð@þ$«§þæ Å G…™èþ A…™èþÆæÿ… ™èþMæü$PÐø A…™èþ Üç …¿êçÙ×ýË$ ÝëÐ@þ*hMæü ¯éÅĶý$…, çÜÐ@þ*¯@þ™èþÓ…
GMæü$PÐ@þ, B ³ç ÇÐ@þ*×ý…ÌZ ³ç{ gêÝëÓÐ@þ$Å ³ç{ M{ üì Ķý$ ò³…´÷…§æþ$™èþ* ÝëÐ@þ*hMæü ¯éÅĶý$…, Üç Ð@þ*¯@þ™èþÓ… A¯óþÑ Ð@þ$¯@þ Üç …Ñ«§é¯@þ
ºÌZõ³™èþÐ@þ$Ð@þ#™èþ$…¨. ÐéÇÌZ ³ç ÆæÿÜç µÆæÿ ÑÔ>ÓçÜ… ò³ÆæÿVæüyé°Mìü E§óþÔª >Ë$. D Æðÿ…yæþ$ ÑË$Ð@þËOò³ B«§éÆæÿ³ç yìþ¯@þ JMæü ¯@þ*™èþ¯@þ
³ç{ ¿¶ý$™èþÓ… HÑ$ ^óþÜç $¢…§ø ´ûÆæÿ$ËMæü$ AÆæÿ…® M>ÐéÍ. ´ëÆæÿ§æþÆæÿØMæü™èþ, Üç Ð@þ*gê°² °ÇÃ…^èþ$r A¯óþ¨ Ð@þ$¯@þ §« þó ÅĶý$…. Üç …Ñ«§é¯@þ…
70
B ¨Ô¶ýÌZ ³ç{ Ķý*×ìý…^èþ$ Ð@þ*Æ>Y°² Üç µçÙ…t ^óþÜí …¨. B ¨Ô¶ýV> JMæüÐóþâ¶ý A™éÅ^éÆæÿ… güÇW¯@þ^ø Õ„ìü…^èþ$rMæü$ ™èþW¯@þ HÆ>µr$Ï
Ð@þ$¯@þ ³ç{ Ý릯þ@ … Mæü*yé güÆæÿ$Væü$™èþ*Ð@þ#…¨. ^óþĶý$yæþ… güÇW…¨.
ÝëÐ@þ*hMæü ¯éÅĶý$… Ýëí³¦ …^èþyæþÐ@þ$…sôý ÝëÐ@þ*hMæü
A…Ô>Ë Ð@þËÏ Ð@þÅMæü$¢ËòO³ A¯éÅĶý$… güÆæÿ$Væü$™èþ$…sôý §é°° ^óþíÜ ^èþ*yæþ…yìþ.
§æþ*Ææÿ… ^óþĶý$yæþ…, Ð@þÅMìüV¢ > A…§æþÇ ßç Z§é Üç Ð@þ*¯@þ…V>
Oò³ ^èþrt… ÌZ° °º…«§æþ¯@þ˯@þ$ ^èþ§æþÐ@þ…yìþ.
E…r$…§æþ° ³ç r$ç³t r$tr. gê†, Ð@þ$™èþ…, ¿êçÙ, Í…Væü,
E´ë«§éÅĶý¬Ë çÜàĶý$…™ø Ðésìý° AÆæÿ¦… ^óþçÜ$Mø…yìþ.
gü¯@þÃÝ릯þ@ …, Mæü$Ë…, Üç …ç³†¢ Ð@þ…sìý Ðésìý B«§éÆæÿ…V>
A™éÅ^éÆ>Ë$ güÆæÿVæüÆ>§æþ$ A…§æþ$Mæü$ GÌê…sìý {ç³Ä¶ý$™é²Ë
Vöç³µÐéâ¶ý$å ™èþMæü$PÐ@þ Ðéâ¶ý$å A¯óþ ÑÐ@þ„æü™èþ¯@þ$ ^èþ*ç³Mæü*yæþ§æþ$.
AÐ@þçÜÆæÿÐ@þ¬…r$…¨?
A…§æþÇMìü AÀÐ@þ–¨®¯ö…§æþ$ Üç Ð@þ*¯@þ AÐ@þM>Ô>˯@þ$
Mæü͵…^é˯óþ¨ ¯éÅĶý$… Ð@þ$ÇĶý¬ Üç Ð@þ*¯@þ™èþÓ… Äñý¬MæüP E§óþÔª ý¶ …. A˵çÜ…RêÅMæü$Ë ÑçÙĶý$…ÌZ HÆ>µr$Ï : ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý
ÝëÐ@þ*hMæü ¯éÅĶý$…, Üç Ð@þ*¯@þ™èþÓ… Ýëí³¦ …^èþ$r MöÆæÿMæü$ Üç …Ñ«§é¯@þ… A˵çÜ…RêÅMæü$ËMæü$ Ææÿ„æü×ý Mæü͵…^èþ$rOMüð A¯óþMæü
Üç Ð@þ*gü…ÌZ A°² Ýë¦Æÿ¬ÌZÏ ³ç{ Ķý$™èþ²… ^óþĶý$Ð@þËíÜ HÆ>µr$Ï ^óþÜí …¨. A˵ Üç …RêÅMæü$ËMæü$ ѧæþÅ, E§øÅVæü
E…r$…¨, AÆÿ¬¯@þ³ç µsìýMìü ³ç{ ¿¶ý$™èþÓ Ñ«§é¯éËMæü$, C™èþÆæÿ AÐ@þM>Ô>Ë$ ËÀ…^èþ$r MöÆæÿMæü$ ³ç{ ¿¶ý$™èþÓ… A¯óþMæü ³ç{ ×êãMæü˯@þ$
³ç{ Ķý$™é²ËMæü$ ³ç{ ™óþÅMæü ´{ ëÐ@þ¬QÅ™èþ E…r$…¨. ³ç{ gêÝëÓÐ@þ$Å… AÐ@þ$Ë$ ^óþÜí …¨. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý Üç …Ñ«§é¯@þ… gê†, Ð@þ$™èþ…,
Ð@þ$Ç…™èþ Ñç³#Ë… M>Ð@þsê°Mìü A°² ÝëÐ@þ*hMæü Ð@þÆ>YË$ Ð@þ¬QÅ Mæü$Ë…, ¿êçÙ, ´{ ë…™èþ… Ððþ¬§æþËVæü$ A…Ô>Ë B«§éÆæÿ…V> ÑÐ@þ„æü™èþ
Üç{ Ð@þ…†ÌZMìü Æ>Ð@þËíÜ E…r$…¨. ³ç{ gêÝëÓÐ@þ$Å… C¨ A°² ^èþ*ç³#r¯@þ$ °õÙ¨« …_…¨. A˵ Üç …RêÅMæü$ËMæü$
Üç Ð@þ*güÐ@þÆ>Y˯@þ$ MæüË$ç³#Mö° Ððþâ¶ý$å ³ç{ M{ üì Ķý$. A§óþ Ñ«§þæ …V> Üç …º…«¨…_¯@þ ÑçÙĶý$… C¨ ÑçÜ–¢ ™èþÐO þð $¯@þ HÆ>µr$ M>Ð@þyæþ…
Ð@þËÏ Üç Ð@þ*¯@þ™èþÓç³# ßç ýMæü$P, ÝëÓ™èþ…™èþÅç³# ßç ýMæü$P, ³ï yæþ¯é°²
Üç Ð@þ${Vüæ ³ç{ gêÝëÓÐ@þ$Å… Ð@þËÏ Üç Ð@þ*gü…ÌZ° œç $Ææÿ×Û ýË$ ™èþVæü$Y™éÆÿ¬.
°Æø«¨…^èþ$ ßç ýMæü$P, Ýë…çÜP –†Mæü ѧéÅ ÑçÙĶý$Mæü ßç ýMæü$PË Ð@þËÏ
Òr°²…sìý° §æþ–íÙÌt Z¯@þ$…^èþ$Mö° Ð@þ$¯@þ §óþÔ¶ý…ÌZ HÄôý$
A˵çÜ…RêÅMæü$ËMæü$ ´{ ë£æþÑ$Mæü Üç ÓÆæÿ*ç³ Ææÿ„æü×ý ËÀ…_…¨.
³ç{ Ķý$™é²Ë$ güÇV>Äñý* ^èþ*§éª….
Ð@þ$íßýâê Üç …º…«§þæ ^èþsêtË$ & ´{ 놰«§éÅ°Mìü
ÇgüÆóÿÓçÙ¯Œþ Ñ«§é¯@þ…: {ç³gê çÜÐ@þÊçßý… Ìôý§é ÝëÐ@þ*hMæü
Üç …º…«¨…_¯@þ HÆ>µr$Ï : ÝëÓ™èþ…™øÅ™èþÆ¢ ÿæ M>Ë… ¯@þ$…yìþ
Ð@þÆæÿY… ѧæþÅ, E§øÅVæü AÐ@þM>Ô>Ë ¯@þ$…yìþ çÜ$©Ææÿƒ M>Ë… Ð@þ$íßýâ¶ýË Ý뫨« M>Ææÿ™èþ ³ç{ Ķý$™é²Ë$ Ððþ¬§æþËĶý*ÅÆÿ¬.
Ð@þÆæÿMæü$ Ð@þ…_…糺yézÆø Ar$Ð@þ…sìý ÝëÐ@þ*hMæü Ð@þÆ>YË MøçÜ… Ð@þ$íßýâ¶ýËÌZ °Ææÿ„æüÆ>çÜÅ™èþ §æþ*Ææÿ… ^óþĶý$yæþ…, ÐéÆæÿ$ AÀÐ@þ–¨®
ÇgüÆóÿÓçÙ¯Œþ Ñ«§é¯é°² ïÜÓMæüÇ…^èþyæþOÐðþ$¯@þ¨. §é°¯@þ¯@þ$çÜÇ…_ ¯ö…§æþ$rMæü$ ³ç NÇ¢ AÐ@þM>Ô>˯@þ$ Mæü͵…^èþ$r MöÆæÿMO üð gê¡Ä¶ý$,
òÙyæþ*ÅÌŒýz Mæü$ÌêË$, òÙyæþ*ÅÌŒýz ™ðþVæüË ÐéÇ MøçÜ… ѧæþÅ, A…™èþÆ>j¡Ä¶ý$ Ýë¦Æÿ¬ÌZ Ð@þ$íßýâ¶ýË Üç Ð@þ$çÜÅ˯@þ$ Væü$Ç¢…_ Mö°²
{糿¶ý$™èþÓ E§øÅV>ËÌZ Mö°² Ý릯éËOMðü ÇgüÆóÿÓçÙ¯@þ$Ï Ñ«§é¯é˯@þ$ Ææÿ*´÷…¨…^èþyæþ… güÇW…¨.
Mæü͵…^èþºyæþ$¯@þ$. A§óþ Ñ«§æþ…V> C™èþÆæÿ Ððþ¯@þ$Mæüºyìþ¯@þ ™èþÆæÿVæü™èþ$Ë ™èþ…{yþì , ¿¶ýÆæÿ¢ BíÜ̦ Z Ð@þ$íßýâ¶ýËMæü$ Üç Ð@þ*¯@þ Ðésê, Ð@þÆæÿMæür²
ÐéÇ MøçÜ… ÇgüÆóÿÓçÙ¯Œþ Ý릯éË HÆ>µr$Ï E¯é²Æÿ¬. °õÙ§« þæ ^èþrt…, ÌO ýñ …WMæü Ðóþ¨« …ç³#Ë ¯@þ$…yìþ Ææÿ„æü×ý Mæü͵…^èþ$
òÙyæþ*ÅÌŒýz Mæü$ÌêË$, òÙyæþ*ÅÌŒýz ™ðþVæüË ÐéÇOò³ güÆæÿ$Væü$ ^èþrt…, Væü–çßý ßí ý…çÜ °õÙ§« þæ ^èþrt… Ð@þ…sìý Mö°² Ð@þ¬QÅOÐþð $¯@þ
A™éÅ^éÆæÿ… ¯@þ$…yìþ Ææÿ„æü×ý Mæü͵…^èþ$ ^èþrt… : HÆ>µrÏ™ø Ð@þ$íßýâ¶ýË$ ÐéÇ õÜÓ^èþe¯@þ$ Üç …Ææÿ„ìü…^èþ$Mö¯@þ$rMæü$,
ÝëÐ@þ*hMæü ¯éÅĶý$…, Üç Ð@þ*¯@þ™èþÓ… Ýëí³® …^é˯óþ §æþ–íÙ™t ø ™èþÐ@þ$ AÀÐ@þ–¨®° Ý뫨…^èþ$Mö¯@þ$rMæü$ A¯@þ$Mæü*ËOÐþð $¯@þ
JMæü Ð@þ¬QÅOÐþð $¯@þ ^èþsêt°² Ææÿ*´÷…¨…^èþyæþ… güÇW…¨. òÙyæþ*ÅÌŒýz Ðé™éÐ@þÆæÿ×ê°² Mæü͵…^èþyæþ… güÇW…¨.
Mæü$ÌêË$, òÙyæþ*ÅÌŒýz ™ðþVæüË Ð@þÅMæü$¢ËòO³ H Ñ«§þæ ÐO þð $¯@þ A¯éÅĶý$… Ð@þ$¯@þ §óþÔ¶ý…ÌZ ´{ ëÆæÿ…¿¶ý… ¯@þ$…yìþ Æ>güMîüĶý$…, Æ>güMîüĶý$
güÆæÿ³ç yé°² Mæü*yé D ^èþrt… §éÓÆ> °Æø«¨…^èþºyìþ¯@þ¨. Üç …çÜ˦ ÌZ Üï ˆ ´{ 놰«§þæ Å… ™èþMæü$PÐ@þ. ³ç{ ³ç …^èþ…ÌZ° A¯óþMæü §óþÔ>Ë$
71
Ð@þ$íßýâ¶ýË ´{ 놰«§þæ Å… ò³…^èþsê°Mìü ³ç{ Ķý$™èþ²… ^óþÔ>Æÿ¬. Væü–çßý íßý…çÜ ¯@þ$…_ Ð@þ$íßýâ¶ýËMæü$ çÜ…Ææÿ„æü×ý °^óþa
¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ Mæü*yé A§óþ §æþ–íÙ™t ø Ð@þ*Ææÿ$µË$ güÆæÿ$Væü$™èþ* ^èþrt… A¯@þ$¯@þ¨ {ç³gêÝëÓÒ$ÅMæüÆæÿ×ê°Mìü ç³#íÙt°^óþa Ð@þ¬QÅOÐðþ$¯@þ
E¯é²Æÿ¬. 73Ð@þ, 74Ð@þ Üç …Ñ«§é¯@þ Üç Ð@þÆæÿ×ý™ø Ý린Mæü Ayæþ$Væü$. ïÜˆË {糆çÙx, B™èþÃVúÆæÿÐ@þ… M>´ëyóþ AÐ@þçÜÆ>°²
³ç Ç´ë˯é Üç …çÜ̦ ZÏ 33% Ý릯éË$ Ð@þ$íßýâ¶ýË MøçÜ… D ^èþrt… MæüË$VæügôýíÜ…¨. çÜ…{糧éĶý$ A«¨M>Ææÿ…, Æ>^èþÇM>°²
ÇgüÆæÿ$Ó(BÆæÿ„ìü™èþ…) ^óþĶý$ºyézÆÿ¬. B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ©° ³ç ÇÐ@þ*×ý… †ÆæÿçÜPÇ…^óþ D °Ææÿ~Ķý$…™ø ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý {ç³gêÝëÓÐ@þ$Å
Ð@þ$àÆ>çÙ™t ø ´ër$ A¯óþMæü Æ>Ú‰ëËÌZ 50% Ð@þÆæÿMæü$ ò³…^èþyæþ… {´ëÐ@þ¬QÅ™èþ ò³ÇW…¨, A…§æþ$ÌZ ^óþÇa¯@þ A…Ô>Ë$
güÇW…¨. Ð@þ$íßýâ¶ýË MøçÜ… gê¡Ä¶ý$ Ð@þ$íßýâê MæüÒ$çÙ¯Œþ Ýëí³¦ … AÆæÿ¦Ð@þ…™èþ… ^óþÔ>Æÿ¬.
^èþºyìþ…¨. Æ>Ú‰ëËÌZ Mæü*yæþ Æ>çÙ‰ Ð@þ$íßýâê MæüÒ$çÙ¯Œþ Mæü˧æþ$.

^óþíÜ ^èþ*yæþ…yìþ.
ÌZMæüçÜ¿¶ýÌZ Ð@þ$íßýâ¶ýË {´ë†°«§æþÅ…
ç³MæüP¯@þ$¯@þ² ç³sìýtMæü¯@þ$ gê{Væü™èþ¢V> ^èþ§æþÐ@þ…yìþ. C_a¯@þ
Ð@þ$íßýâê Ð@þ$íßýâê {ç³Ô¶ý²ËMæü$ çÜÐ@þ*«§é¯éË$ Æ>Ķý$…yìþ.
{Mæü.
çÜ…Ð@þ™èþÞÆæÿ… ´ëÆæÿÐÏ þð $…sŒý ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý
çÜ… A°²…sìýÌZ A™èþÅ˵ Ð@þ$íßýâê ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý çÜ¿¶ý$ÅË
Üç ¿¶ý$ÅË Üç …QÅ çÜ¿¶ý$ÅË Ô>™èþ…
çÜ…QÅ H çÜ…Ð@þ™èþÞÆæÿ… G°²MæüÌZÏ Mæü°í³çÜ$¢…¨?
1. 1951-52 22 4.50% A™èþÅ«¨Mæü Ð@þ$íßýâê ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý çÜ¿¶ý$ÅË çÜ…QÅ H
2. 1957 22 4.45% çÜ…Ð@þ™èþÞÆæÿ… G°²MæüÌZÏ Mæü°í³…^èþ$¯@þ$?
3. 1962 31 6.28% ç³sìýtMæüÌZ° çÜÐ@þ*^éÆæÿ… B«§éÆæÿ…V> ÌZMæüçÜ¿¶ý G°²MæüÌZÏ
4. 1967 29 5.58% Ð@þ$íßýâê ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒý çÜ¿¶ý$ÅË$ (1951&2014)
5. 1971 28 5.41% (Ð@þ–™èþ¢ _{™èþ… Pie Chart)/ MæüÒ$à ÆóÿRê _{™èþ…
6. 1977 19 3.51% (Bar Chart)¯@þ$ ™èþĶý*Ææÿ$ ^óþĶý$…yìþ.
7. 1980 28 5.29%
8. 1984 43 7.95% Ò$MóüÐ@þ$°í³çÜ$¢…¨?
9. 1989 29 5.48% ÝëÆæÿÓgü°Mæü iÐ@þ¯@þ…ÌZ Ð@þ$íßýâ¶ý˯@þ$ ™èþMæü$PÐ@þ ^óþÜí
10. 1991 39 7.30% ^èþ*yæþr… (visibility) güÇW…¨. Mæü$r$…º °Æ>Ã×ý…,
11. 1996 40 7.37% ÝëÐ@þ*hMæü ³ç ÇçÜÆ>Ë$, BǦMüæ Ææÿ…V>Ë$, Æ>güMîüĶý$
12. 1998 43 7.92%
AÐ@þM>Ô>Ë$ A™èþÅ«¨Mæü…V> ™ðþÆæÿ$Ð@þºyæþyæþ… ^óþ™èþ Ð@þ$íßýâ¶ýËMæü$
13. 1999 49 9.02%
°ÆæÿÄ~ ý¶ *™èþÃMæü ³ç{ M{ üì Ķý$ÌZÏ ´ëÌŸY° Ððþ¬™èþ…¢ §óþÔ¶ý ³ç Ç´ë˯@þÌZ
14. 2004 45 8.29%
Ð@þ$Æø¨Ô¶ý °^èþ$arMæü$ AÐ@þM>Ô¶ý… ËÀ…^èþ$¯@þ$. ©° MøçÜ…
15. 2009 59 10.87%
16. 2014 66 12.15% ´{ 놰«§þæ Å Üç …çÜ̦ ZÏ Ð@þ$íßýâ¶ýË ¿êVæüÝëÓÐ@þ$Å… ò³ÆæÿV>Í.

¯éÅĶý$Ý릯éË ´ë{™èþ Ð@þ¬QÅOÐþð $¯@þ¨. ¯éÅĶý$Ý릯éË$ Üç …Ñ«§é¯@þ…ÌZ° HÆ>µrÏ


³ç{ gêÝëÓÐ@þ*Å°² ºÌZõ³™èþ… ^óþĶý¬ ³ç{ M{ üì Ķý$ÌZ, ÝëÐ@þ*hMæü AÆ>¦°² ÑÐ@þÇçÜ*¢ Üç …Ñ«§é¯@þ…ÌZ° Ð@þÊË¿¶ý*™èþ
¯éÅĶý$… Üç Ð@þ*¯@þ™èþÓ… Ð@þ…sìý E§óþÔª >Ë ¨Ô¶ýV> §óþÔ¶ý ³ç{ Væü†° E§óþÔª >Ë$, Üç …Ñ«§é¯@þM>Ææÿ$Ë E§óþÔª >ËMæü$ ´{ 뫧é¯@þÅ™èþ°^éaÆæÿ$.
Ý뫨…^èþ$rMæü$ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ° ¯éÅĶý$Ý릯éË ´ë{™þè ^éÌê D Üç …§æþÆæÿÂ…ÌZ MøÆæÿ$tË Äñý¬MæüP ™øyéµr$ Ð@þ$¯@þ… Mìü…¨
72
A…Ô>Ë B«§éÆæÿ…V> AÆæÿ…¦ ^óþÜç $Mæü$…§é….
AÆæÿ¦… ^óþçÜ$Mø…yìþ! Mö°² Ð@þ¬QÅOÐðþ$¯@þÑ.
1. Üç …Ñ«§é¯@þ… Äñý¬MæüP ´{ ë£æþÑ$Mæü °Æ>Ã×ý…: Üç …Ñ«§é¯@þ… {ç³gêÝëÓÐ@þ$Å… MøçÜ… çÜ$ç³Ç´ë˯@þ Ìôý§é
Üç{ Ð@þ…† Ð@þ…sìý¨. JMæü Üç iÐ@þ §æþÝë¢Ðþó k Ð@þ*¨ÇV> E™èþ¢Ð@þ$ {糿¶ý$™èþÓ Ð@þÅÐ@þàÆ>Ë$ ^óþĶý¬ AÐ@þçÜÆæÿ…
(living document) §é° Üç ÓÆæÿ*ç³… E…r$…¨. E…r$…¨. §é° MøçÜ… Mìü…¨ ÑÕçÙt™èþ˯@þ$ ´÷…§æþ$
³ç ÇíÜ™¦ þè $˯@þ¯@þ$çÜÇ…_ Üç …Ñ«§é¯@þ…ÌZ Üç Ð@þÆæÿ×ýË$ ^óþĶý$Ð@þËíÜ ç³Ææÿ^èþyæþ… AÐ@þçÜÆæÿÐ@þ¬…r$…¨. çÜ$ç³Ç´ë˯@þ ÑÕçÙt™èþË$
E…r$…¨. AÌê…sìý A«¨M>Ææÿ… ÐéçÜТ þ@ …V> ´ëÆæÿÐÏ þð $…sŒýMæü$ {ç³gêÝëÓÐ@þ$Å…ÌZ ¡çÜ$Mæü$Æ>Ð@þyé°Mìü HÑ$ ^óþĶý$Ð@þËíÜ
E…¨. ´ëÆæÿÐÏ þð $…sŒý Äñý¬MæüP D A«¨M>Æ>°² Üç Ð@þ$ÆçÜ*¢ MøÆæÿ$t E…r$…¨?
Üç …Ñ«§é¯é°Mìü §é° D A«¨M>Ææÿ…Oò³ VæüË ³ç ÇÑ$™èþ$˯@þ$ fÐéº$§éÈ™èþ¯@þ… / »ê«§æþÅ™èþ Ð@þíßý…^èþ$ {糿¶ý$™èþÓ….
™ðþÍĶý$gôýÜí …¨. Üç …Ñ«§é¯@þ…ÌZ Üç Ð@þÆæÿ×ýË$ ^óþÜç $¢¯þ@ ²ç³šyæþ$ {糿êÐ@þÐ@þ…™èþOÐðþ$¯@þ Ð@þ$ÇĶý¬ M>ÆæÿÅ ©„æü™èþ VæüË
Üç …Ñ«§é¯@þ… Äñý¬MæüP ´{ 뫧þæ Ñ$Mæü °Æ>Ã×ê°Mìü (Basic {糿¶ý$™èþÓ….
structure of the Constitution) ´ëÆæÿÐÏ þð $…sŒý {糆çܵ…§æþ¯@þ °^èþ$a {糿¶ý$™èþÓ….
Ñçœ*™èþ… HÆæÿµÆæÿ^èþ±Ä¶ý$Mæü$…yé E…yóþ ´ë{™þè ¯@þ$ MøÆæÿ$t ´ùíÙ…_…¨. ´ëÆæÿ§æþÆæÿØMæü ç³Ç´ë˯@þ
¯éÅĶý$…, A…§æþÇ° MæüË$ç³#MøÐ@þr… §éÓÆ>
C¨ Mæü*yé ™ðþË$çÜ$Mø…yìþ ! AÀÐ@þ–¨®
çÜ…Ñ«§é¯@þ {´ë«§æþÑ$Mæü °Æ>Ã×ý…ÌZ Ý뫧éÆæÿ×ý…V> {糿¶ý$™èþÓ Ä¶ý$…{™é…Væü…ÌZ, °Ææÿ~Ķý$ {ç³{MìüĶý$ÌZÏ
Mìü…¨ HÆ>µr$Ï ´÷…§æþ$ç³Ææÿ$^èþºyìþ¯@þÑ. {ç³güË ¿êVæüÝëÓÐ@þ$Å….
{³ç ¿¶ý$™èþÓ… Äñý¬MæüP Væü×ý™èþ…{™þè , ³ç{ gêÝëÓÐ@þ$Å Üç ÓÆæÿ*ç³…
çÜ…Ñ«§é¯@þ… Äñý¬MæüP çÜÐ@þ*QÅ çÜÓÆæÿ*ç³…
™ðþË$çÜ$Mø…yìþ!
§óþÔ¶ý IMæüÅ™èþ¯@þ$, çÜOÐðþ$MæüÅ™èþ¯@þ$ ò³…´÷…¨…^èþ$r
A™èþ$ů@þ²™èþ ¯éÅĶý$Ý릯@þ… CsîýÐ@þÍ Mö°² çÜ…Ð@
§óþÔ¶ý ÝëÆæÿÓ¿oÐ@þ$™èþÓ…
þ™èþÞÆ>ËÌZ Oò³ ÑçÙĶý*Ë Væü$Ç…_ H °Ææÿ~Ķý*Ë$
ÌoMìüMæü™èþ Ð@þ$ÇĶý¬ çÜ…Ñ«§é¯@þ… Äñý¬MæüP çÜÆæÿÓ“ÔóýçÙx™èþ Ððþͺ$_a…§ø ç³ÇÔZ«¨…_ ÐésìýOò³ ^èþÇa…^èþ…yìþ.
2. ¯éÅĶý*ËĶý$ Ð@þ¬QÅOÐðþ$¯@þ °Ææÿ~Ķý*Ë$ : ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ {ç³gêÝëÓÐ@þ$Å çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ çÜ…Ñ«§é¯@þ…
çÜ…Ñ«§é¯@þ…ÌZ° {´ë£æþÑ$Mæü çßýMæü$PË §éÓÆ> ´ûÆæÿ$ËMæü$ §é°Oò³ B«§éÆæÿç³yìþ¯@þ {糿¶ý$™èþÓ… ^óþíܯ@þ {ç³Ý릯@þ… Væü$Ç…_
ËÀ…_¯@þ Ææÿ„æü×ý Ð@þ$Ç…™èþ AÆæÿ¦Ð@þ…™èþ… ^óþĶý¬ §æþ–íÙt™ø MøÆæÿ$tË$ Ð@þ$¯@þÑ$MæüPyæþ ç³#¯@þÇÓÐ@þ$ÆæÿØ ^óþçÜ$Mæü$¯é²…. A¯@þV> ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý
A¯óþMæü ¡Ææÿ$µË$ C^éaÆÿ¬. MøÆæÿ$tË$ (¯éÅĶý$Ý릯éË$) Mö°² çÜ…Ñ«§é¯@þ… Ð@þ¬…§æþ$ A¯óþMæü çÜÐéâ¶ý$å MæüËÐ@þ#. {糿¶ý$™èþÓ
Ð@þ¬QÅOÐðþ$¯@þ ÑçÙĶý*ËOò³ ÐðþËÏyìþ…_¯@þ °Ææÿ~Ķý*ËÌZ í³ËÏË ^èþsêtË Ð@þËÏ, Ñ«§é¯éË Ð@þËÏ A°² çÜÐ@þ$çÜÅË$
çßýMæü$PË$, Ð@þ*¯@þÐ@þ çßýMæü$PË çÜ…Ææÿ„æü×ý, Ð@þ$íßýâ¶ýË {糆çÙx çÜÐ@þ$íÜ´ùĶý*Ķý$° ©° AÆæÿ¦… M>§æþ$. ¯óþyæþ$ Mæü*yé Ð@þ$¯@þ
Ð@þ$ÇĶý¬ ÐéÇ° VúÆæÿÑ…^èþÐ@þËíܯ@þ AÐ@þçÜÆæÿ…, Ð@þÅMìü¢ Ð@þ¬…§æþ$ A¯óþMæü ¯@þ*™èþ¯@þ çÜÐ@þ$çÜÅË$ MæüËÐ@þ#. AÆÿ¬¯@þç³µsìýMìü
ÝëÓ™èþ…{™èþÅ…, B¨ÐéçÜ$Ë Ý뫨M>Ææÿ™èþ Ð@þ…sìý ÑçÙĶý*˯@þ$ {ç³gêÝëÓÐ@þ*Å°Mìü AÐ@þçÜÆæÿOÐðþ$¯@þr$Ð@þ…sìý Mæü±çÜ gü¯é«§éÆæÿ×ý¯@þ$
^óþÆæÿaÐ@þ^èþ$a¯@þ$. ¯éÅĶý$Ý릯@þ… D ÑçÙĶý*ËOò³ Ððþͺ$_a¯@þ çÜ…™èþÇ…^èþ$Mæü$…¨.
°Ææÿ~Ķý*Ë$ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ° Æ>fMîüĶý$ {糓MìüĶý$ ç³Çç³MæüÓ… Æ>»ZÐ@þ# ´ëuæÿ…ÌZ Ð@þ$¯@þ… ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ° G°²MæüË
M>Ð@þyé°Mìü §øçßý§æþ ç³yìþ…¨. {ç³{MìüĶý$ A¯@þ$ ÑçÙĶý*°Mìü çÜ…º…«¨…_¯@þ çÜÐ@þ*^éÆæÿ…
´÷…§æþ$§é….

73
A¿êÅçÜ…

1. CÐ@þÓºyìþ¯@þ {ç³™éÅÐ@þ*²Ä¶ý*Ë ¯@þ$…yìþ çÜÇOÄñý$¯@þ {ç³™éÅÐ@þ*²Ä¶ý*°² 3. sìýç³µ×ý$Ë$ Æ>Ķý$…yìþ.


G¯@þ$²Mö° Mìü…¨ Rêä˯@þ$ ç³NÇ…^èþ…yìþ. (1) A˵çÜ…RêÅMæü$Ë ÑçÙĶý$…ÌZ HÆ>µr$Ï
1. Ð@þ$àÆ>çÙ‰ÌZ Ý린Mæü ç³Ç´ë˯@þ çÜ…çܦËÌZ Ð@þ$íßýâ¶ýË (2) BÆæÿ„æü×ý(ÇgüÆæÿ$Ó) Ý릯éËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯@þ «§øÆæÿ×ý$Ë$
MøçÜ… ............... Ý릯éË$ MóüsêÆÿ¬…^èþyæþ… güÇW…¨. (3) ÌZMŠüçÜ¿¶ýÌZ Ð@þ$íßýâ¶ýË {´ë†°«§æþÅ…
(A) 25% (º) 30% 4. Mìü…¨ ¿êÐ@þ¯@þ˯@þ$ çܵçÙt…V> Æ>Ķý$…yìþ.
(Mæü) 40% (yæþ) 50% (1) çßýMæü$P B«§éÇ™èþ §æþ–Mæüµ£æþ…
2. Mìü…¨ ÐésìýÌZ° H ^èþrt… §éÓÆ> Ð@þ$íßýâ¶ýËMæü$ ÐéÇ (2) çÜÐ@þ*^éÆæÿ çßýMæü$P
ÝëÓ™èþ…™éÅ°² M>´ëyæþ$Mö¯@þ$rMæü$ Ð@þ$ÇĶý¬ AÀÐ@þ–¨®° 5. Mìü…¨ {ç³Ô¶ý²ËMæü$ güÐéº$Ë$ Æ>Ķý$…yìþ.
Ý뫨…^èþ$rMæü$ A¯@þ$Mæü*Ë Ðé™éÐ@þÆæÿ×ý HÆ>µr$ ^óþĶý$ºyìþ…¨? (1) KrÆæÿ$ Ð@þĶý$çÜ$Þ 21 çÜ…Ð@þ™èþÞÆ>Ë ¯@þ$…yìþ 18 çÜ…Ð@
(A) çÜÐ@þ*^éÆæÿ çßýMæü$P ^èþrt… þ™èþÞÆ>Ë$ ^óþĶý$yæþ… Ð@þËÏ GÌê…sìý ç³Ç×êÐ@þ$… güÇW…¨?
(º) Ð@þÆæÿMæür² °õÙ«§æþ ^èþrt… (2) ÝëÐ@þ*hMæü ¯éÅĶý$… Ýëí¦³…^èþyæþÐ@þ$…sôý HÑ$sìý?
(Mæü) BàÆæÿ ¿¶ý{§æþ™èþ ^èþrt… (3) ¯éÅĶý$Ý릯@þ… C_a¯@þ HÄôý$ ¡Ææÿ$µË Ð@þËÏ Ð@þ$íßýâ¶ýË
(yæþ) ÒsìýÌZ H© M>§æþ$ VúÆæÿÐ@þ…, {糆çÙx M>´ëyæþr… güÇW…¨?
3. {ç³gêÝëÓÐ@þ$Å Ð@þ˜ÍM>…Ô¶ý… A¯@þV>................. Eç³{MæüÐ@þ$…
(A) Ð@þÄñý*gü¯@þ Kr$ çßýMæü$P
(º) A«¨M>Ææÿ ÑMóü…{©MæüÆæÿ×ý (1) çÜÐ@þ*^éÆæÿ çßýMæü$P ¯@þ$…yìþ H ÆæÿMæüOÐðþ$¯@þ çÜÐ@þ*^éÆæÿ…
(Mæü) ÇgüÆóÿÓçÙ¯Œþ (BÆæÿ„æü×ý) Ñ«§é¯@þ… õÜMæüÇ…^èþÐ@þ^èþ$a¯@þ$. E´ë«§éÅĶý¬Ë çÜàĶý$…™ø §é°
(yæþ) ¯éÅĶý$Ý릯éË °Ææÿ~Ķý$… ÑÐ@þÆ>Ë$ õÜMæüÇ…^èþ…yìþ.

2. Mìü…¨ ÐéM>ÅË ™èþ´÷µç³šË¯@þ$ Væü$Ç¢…_ çÜÇOÄñý$¯@þ M>Ææÿ×ê˯@þ$ (2) A˵ çÜ…RêÅMæü ѧéÅÆæÿ$¦Ë MøçÜ… {糿¶ý$™èþÓ… GÌê…sìý
çܵçÙt…V> Æ>Ķý$…yìþ. ÝûMæüÆ>ÅË$, Ð@þçÜ™èþ$Ë$ Mæü͵çÜ$¢…§ø Ðésìý ç³sìýtMæü¯@þ$
(1) ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý {ç³gêÝëÓÐ@þ$Å… {ç³ç³…^èþ…ÌZ¯óþ A† ò³§æþª ™èþĶý*Ææÿ$^óþĶý$…yìþ.
{ç³gêÝëÓÐ@þ$Å…V> ¿êх糺yæþ$™èþ$…¨. (3) gê¡Ä¶ý$ G°²MæüË MæüÑ$çÙ¯Œþ Äñý¬MæüP A«¨M>ÇMæü
(2) çÜÐ@þ*^éÆæÿ çßýMæü$P Ð@þËÏ {糿¶ý$™èþÓ ç³Ç´ë˯@þÌZ Vøç³Å™èþ Ððþ»ŒýOòÜsŒý¯@þ$ (çÜ…Móü™èþçܦÌê°²) çÜ…§æþÇØ…_ §é° Væü$Ç…_
ò³ÇW…¨. A«¨Mæü çÜÐ@þ*^éÆ>°² õÜMæüÇ…^èþ…yìþ.
(3) çÜ…Ñ«§é¯@þ çÜÓÆæÿ*ç³… JMæü çÜiÐ@þ §æþÝë¢Ðóþk Ð@þ*¨ÇV> (4) Ò$ ç³ÇçÜÆ>ËÌZ° Ý린Mæü ç³Ç´ë˯é çÜ…çܦËÌZ
E…r$…¨. {´ë†°«§æþÅ… Ð@þíßýçÜ$¢¯@þ² Ð@þ$íßýâê {糆°«§æþ$˯@þ$
MæüË$çÜ$Mö° ÐéÇ™ø Ð@þ¬RêÐ@þ¬S ¡çÜ$Mø…yìþ.

74
2. G°²MæüË {ç³{MìüÄæý$

¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý… ³ç{ gêÝëÓÐèþ$Å ¨ÔèýV> ÝëVæü$™èþ$¯èþ² ³ç{ Ý릯þè …ÌZ {ç³gêÝëÓÐèþ$Å {ç³{MìüÄæý$ÌZ G°²MæüË {ç³{MìüÄæý$ A¯èþ$¯èþ¨ JMæü
G°²MæüË ¿êVæü… ^éÌê GMæü$PÐèþV> E¯èþ²¨. G°²MæüË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ AÑ¿êfÅ ¿êVæüÐèþ$$.
´{ 놰«§þæ Å… CÑ ³ç{ gêÝëÓÐèþ*Å°Mìü Üç …º…«¨…_¯èþ A™èþÅ…™èþ {ç³çÜ$¢™èþ ´ëuæÿ…ÌZ Ðèþ$¯èþ… G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯Œþ °ÆéÃ×ý…,
Ðèþ$$QÅOÐþð $¯èþ ³ç{ M{ üì Äæý$Ë$ M>Ðèþyæþ… ÐèþËÏ G°²MæüË Ðèþ*«§þæ ÅÐèþ$… 糯èþ$Ë$, ´ë{™èþ AÆæÿ¦… ^óþçÜ$Mø»Z™èþ$¯é²…. G°²MæüË {ç³{MìüÄæý$ÌZ
§éÓÆé ³ç{ gê ³ç{ †°«§þæ $Ë$ G¯èþ$²Møºyæþ™éÆæÿ° Ðèþ$¯èþMæü$ ™ðþË$çÜ$. GÌê…sìý çÜÐèþÆæÿ×ýË$ AÐèþçÜÆæÿ…, Òsìý Væü$Ç…_ Mæü*yé Ðèþ$¯èþ…
G°²MæüË ÐèþËÏ A«¨M>Ææÿ… Ô>…†Äæý$$™èþ Ðèþ*Ææÿ…Y ÌZ Ðèþ*Ææÿ$™èþ* ^èþÆæÿa ^óþÄæý$»Z™èþ$¯é²….
E…r$…¨. ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ ´ëÈtËMæü$ ³ç Ç´ë˯èþ AÐèþM>Ôèý… ËÀçÜ$¢…¨.
³ç{ ¿æý$™èþÓ Ñ«§é¯éËÌZ Ðèþ*Ææÿ$µ fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. ÝëÐèþ*hMæü iÐèþ¯èþ… G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯Œþ
Mæü*yé Ðèþ*Ææÿ$™èþ$…¨. Ðèþ$¯èþ… H ³ç{ †°«§þæ $˯èþ$ G¯èþ$²Mö…sêÐðþ* ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ G°²MæüË {ç³{MìüÄæý$ Äñý$$MæüP Móü…{§æþ Ý릯èþ…
ÐéÇÌZ M>ÆæÿÅ„æüÐèþ$™èþ, ´{ ëÐèþ*×ìýMæü™èþ, ÑÔ>ÓçÜ…, ³ç{ gêÀ{´ëÄæý*°² A¯èþV> G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯Œþ. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý çÜ…Ñ«§é¯èþ… Äñý$$MæüP
VúÆæÿÑ…^óþ Væü$×ý… E…yé˯óþ ¿êÐ@þ¯@þ E…r$…¨. H G°²MæüË {ç³MæüÆæÿ×ý 324™ø D çÜÓÄæý$… {糆糆¢ VæüË Äæý$…{™é…Væü…¯èþ$
³ç{ M{ üì Äæý$ §éÓÆé Ðèþ$¯èþ… ÐéÇ° G¯èþ$²Mæü$…sêÐðþ*, B G°²MæüË °ÆéÃ×ý… ^óþíÜ A…§æþ$ÌZ JMæü {糫§é¯èþ G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯èþÆŠÿ,
³ç{ M{ üì Äæý$ õÜÓ^éeÄæý$$™èþ…V> ¯éÅÄæý$º§æþ…® V>, ÑÔèýÓçܱÄæý$…V> C™èþÆæÿ C§æþªÆæÿ$ G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯èþÆŠÿ˯èþ$ °Äæý$Ñ$…^èþyæþ…
E…yæþÐèþËíÜ ÐèþÜç $¢…¨. D §æþ–íÙ™t ø ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý Üç …Ñ«§é¯èþ…
fÇW…¨.
G°²MæüË$ fÆæÿ³ç yé°Mìü JMæü Üç Ó™èþ…{™þè G°²MæüË MæüÑ$çÙ¯Œþ¯èþ$
G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯èþÆŠÿ¯èþ$ Æéçى糆 °Ä¶ý$Ñ$Ýë¢yæþ$. G°²MæüË
HÆéµr$ ^óþÜí …¨.
MæüÒ$çÙ¯Œþ õÜÓ^èþe¯èþ$ M>´ëyéË° {糫§é¯èþ G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯èþÆŠÿ¯èþ$
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý G°²MæüË MæüÑ$çÙ¯Œþ(çÜ…çœ$…) Ðèþ$ÇÄæý$$ ÆéçÙ‰
çÜçßýf…V> ÌôýMæü H§óþ° JMæü ÆéfMîüÄæý$ M>Ææÿ×ý…™ø 糧æþÑ
Ýë¦Æÿ$$ÌZ VæüË ÆéçÙ‰ G°²MæüË MæüÑ$çÙ¯Œþ Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ° A°²
¯èþ$…yìþ ™öËW…^èþyæþ… fÆæÿVæü§æþ$. G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯Œþ QÆæÿ$aË
Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ G°²Mæü˯èþ$ °ÆæÿÓíßýÝë¢Æÿ$$. G°²MæüË ™óþ©Ë$
MøçÜ… çÜÓ™èþ…{™èþ BǦMæü HÆéµr$ E…r$…¨.
{ç³Mæüsìý…^èþyæþ… ¯èþ$…yìþ G°²MæüË çœÍ™é˯èþ$ ÐðþËÏyìþ…^èþ$ ÐèþÆæÿMæü$
A°² G°²MæüË {ç³{MìüÄæý$Ë$ G°²MæüË MæüÑ$çÙ¯Œþ Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë?
Äñý$$MæüP Ðèþ*ÆæÿY§æþÆæÿØMæü™èþÓ…ÌZ Ð@þ$ÇĶý¬ °Äæý$…{™èþ×ýÌZ çÜÓ™èþ…{™èþ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ°
°ÆæÿÓíßý…^èþºyæþ™éÆÿ$$. JMæü ò³§æþª Ðèþ$ÇÄæý$$ ÑçÜ¢ü–™èþOÐðþ$¯èþ Ððþ$$§æþsìý {糫§é¯èþ G°²MæüË
MæüÒ$çÙ¯èþÆŠÿV> çÜ$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ
Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë? õܯŒþ E…yðþ¯èþ$. 1921Ðèþ
´{ 놰«§þæ Å… A…sôý HÑ$sìý? B«§þæ $°Mæü ³ç{ gêÝëÓÐèþ$Å… çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ õܯŒþ
C¨ ³ç{ †°«¨™èþÓ ³ç{ gêÝëÓÐèþ$Å…. ³ç{ gêÝëÓÐèþ$Å…ÌZ° °ÆæÿÄ~ ýæ $ {¼sìýçÙ$ M>Ë…ÌZ°
³ç{ M{ üì Äæý$ÌZ Äæý*Ðèþ™Œþ ³ç{ gê±M>°² MæüË$ç³#Mö° ´ùÐèþyæþ… ¿êÆæÿ¡Äæý$ ç³Ç´ë˯é
Ý뫧þæ Å… M>§æþ$. ÐéÇÌZ ¯èþ$…yìþ ³ç{ fË ÐéÇ ™èþÆæÿ³ç #¯èþ Mö…™èþ õÜÐèþÌZ ^óþÆéyæþ$. ™èþÆæÿ$Ðé™èþ
Ðèþ$…¨ ³ç{ f˯èþ$ §óþÔèý ³ç Ç´ë˯èþ ^óþÄæý$$rMæü$ ³ç{ †°«§þæ $Ë$V> çÜ$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ õܯŒþ 1950ÌZ G°²MæüË
G¯èþ$²Mö¯èþ$ ³ç §æþ†® °ÆéÃ×ýOÐþð $…¨. ³ç{ †°«§þæ $Ë$ ³ç{ fËMæü$ MæüÒ$çÙ¯Œþ Ýë¦ç³¯èþ fÇW¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ A™èþ°° G°²MæüË
fÐéº$§éÆæÿ$Ë$V> E…r* ³ç{ fË Üç …„óüÐèþ*°Mìü MæüÒ$çÙ¯èþÆŠÿ 糧æþÑÌZ °Äæý$Ñ$…^éÆæÿ$. Ñç³È™èþ, {糆Mæü*Ë,
´{ 뫧é¯èþÅ™èþ°çÜ*¢ §óþÔèý ³ç Ç´ë˯èþ V>Ñ…^èþ$r¯@þ$ BÕ…^èþyæþ… MìüÏçÙt ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ õܯŒþ Ñ$MìüPÍ ^éMæü^èþMæüÅ…™ø MæüÒ$çÙ¯Œþ
fÇW…¨. M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$ °ÆæÿÓÇ¢…^éyæþ$.
75
G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯Œþ Ðèþ§æþª çÜÓ™èþ…{™èþ E§øÅVæü íܺ¾…¨ G°²MæüÌZÏ ´ùsîý ^óþÝë¢Æÿæ $. B Ñ«§þæ …V> H ´ëÈtMüì ^ðþ…§æþ°
Ìôý§æþ$. C™èþÆæÿ ç³Ç´ë˯é Ñ¿êV>ËÌZ° A«¨M>Ææÿ$Ë$, A¿æýÅÆæÿ$¦Ë™ø Üç à G°²MæüÌZÏ ´ùsîý³ç yæþ$rMæü$ CçÙ³çt yæþ$
E´ë«§éÅÄæý$$Ë$, E§øÅVæüçÜ$¢Ë çÜàÄæý$…™ø G°²MæüË {ç³{MìüÄæý$ A¿æýÅÆæÿ$¦Ë…§æþÆæÿ$ ¯éÑ$¯ôþÙç ¯Œþ ³ç ™{ éË$ Üç Ðèþ$ǵ…^éÍÞ
°ÆæÿÓíßý…糺yæþ$™èþ$…¨. E…r$…¨, A…§æþ$ÌZ ™èþÐèþ$Mæü$ Üç …º…«¨…_¯èþ A°² ÑÐèþÆé˯èþ$
™ðþÍÄæý$ç³Ææÿ^èþÐèþËíÜ E…r$…¨. D ¯éÑ$¯ôþÙç ¯Œþ ³ç ™{ é˯èþ$
G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯Œþ 糯èþ$Ë$ G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯Œþ gê{Vüæ ™èþV¢ > ³ç ÇÖÍçÜ$¢…¨. ´ë{™þè $OÌýñ ¯èþ
(1) KrÆæÿÏ gê¼™é ™èþÄæý*Ææÿ$^óþÄæý$$r : 18 A¿æýÅÆæÿ$¦ËMæü$ G°²MæüÌZÏ ´ùsîý ^óþÄæý$$rMæü$ A¯èþ$Ðèþ$†°çÜ$¢…¨.
Üç …Ðèþ™èþÞÆéË ÐèþÄæý$çÜ$Þ ³ç NÆæÿÆ¢ ÿ$$¯èþ ³ç{ † ¿êÆæÿ¡Äæý$ ´ûÆæÿ$¯èþMæü$ (4) ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtËMæü$ Væü$Ç¢…ç³#°^èþ$ar: Ðèþ$¯èþ
Kr$ ÐóþõÜ ßç ýMæü$P Mæü˧æþ$. A¨ Ñ°Äñý*W…^èþ$MøÐéË…sôý §óþÔèý…ÌZ ºçßý$âæý ´ëÈt 糧æþ®† Mæü˧æþ$. A§óþ Ñ«§æþ…V> Mö™èþ¢
A™èþ° õ³Ææÿ$ KrÆæÿÏ gê¼™éÌZ ¯èþÐðþ*§æþÆÿ$$ E…yéÍ. KrÆæÿÏ Mö™èþ¢ ´ëÈtË$ HÆæÿµyæþ$™èþ$…sêÆÿ$$. ´ëÈtË Ðèþ$«§æþÅ `ÍMæüË$
gê¼™éË$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$yæþ…, Ðésìý° ¯@þ*™èþ±MæüÇ…^èþyæþ…, HÆæÿµyìþ Mö™èþ¢ ´ëÈtË$ BÑÆæÿÂÑÝë¢Æÿ$$. AÌê…sìý A°²
M{ ö™èþ¢ KrÆæÿ¯Ï þè $ ¯èþÐðþ*§æþ$ ^óþÄæý$yæþ… Ððþ$$§æþËVæü$ ³ç ¯èþ$Ë$ G°²MæüË ´ëÈtËMæü$ G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯Œþ Äñý$$MæüP Væü$Ç¢…ç³# AÐèþçÜÆæÿ….
MæüÒ$çÙ¯Œþ ^óþÄæý$$¯èþ$. KrÆæÿMÏ üæ $ Væü$Ç¢…³ç # M>Ææÿ$z C^èþ$a A«¨M>Ææÿ… H§óþ° ´ëÈt Äñý$$MæüP Væü$Ç¢…ç³#¯èþ$ Ææÿ§æþ$ª ^óþÄæý$$ A«¨M>Ææÿ…
G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯ŒþMæü$ Mæü˧æþ$. Mæü*yé G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯ŒþMæü$ E…r$…¨. G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯Œþ
ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtËMæü$ G°²MæüË _à²Ë¯èþ$ MóüsêÆÿ$$çÜ$¢…¨.
Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë? 5) G°²MæüËMæü$ Üç …º…«¨…_¯èþ ÑÐé§é˯èþ$ ³ç ÇçÙPÇ…^èþ$r:
G°²MæüËMæü$ Üç …º…«¨…_¯èþ Mö°² ÑÐé§éË$ HÆæÿµyìþ¯èþrÏÆÿ$$™ðþ
KrÆæÿÏ ¯èþÐðþ*§æþ$ MøçÜ… {ç³™óþÅMæü KrÆæÿ$ gêVæü–† Ðésìý° ³ç ÇçÙPÇ…^èþ$ »ê«§þæ Å™èþ G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯ŒþòO³ E…r$…¨.
M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ^óþç³rtºyæþ$™èþ$…¨. A…§æþ$MøçÜ… gê¡Äæý$ §é°¯èþ¯èþ$çÜÇ…_ H§óþ° JMæü °Äñý*fMæüÐèþÆæÿ…Y ÌZ Ðèþ$äå G°²MæüË$
KrÆæÿ$ ¨¯ø™èþÞÐèþ… fÆæÿ糺yæþ$™èþ$…¨. fÆæÿ³ç r… Ìôý§é A¿æýÅǦ A´ë{™þè ™èþ¯èþ$ ³ç{ Mæüsìý…^èþyæþ… Ðèþ…sìý
(2) G°²MæüË çÜÐèþ$Äæý$ çÜ*_Mæü, çÜ…ç³NÆæÿ~ M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ$… ³ç ¯èþ$˯èþ$ G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯Œþ ^óþÜç $¢…¨.
°Ææÿ~Æÿ$$…^èþ$r. G°²MæüË Äñý$$MæüP çÜ…ç³NÆæÿ~ M>ÆæÿÅ°ÆæÿÓçßý×ê Ò$Ææÿ$ ^ðþç³µVæüËÆé?
»ê«§æþÅ™èþ G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯Œþ§óþ AÆÿ$$¯èþ…§æþ$¯èþ H ÆéçÙ‰…ÌZ G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯Œþ ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtËMæü$ Væü$Ç¢…ç³#
G糚yæþ$, G¯ñþ²°² §æþÔèýËÌZ G°²MæüË$ fÆæÿ´ëÍ A¯ôþ¨ °ÐèþÓsê°Mìü GÌê…sìý {ç³Ðèþ*×ê˯èþ$ ´ësìýçÜ$¢…¨?
G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯Œþ °Ææÿ~Æÿ$$çÜ$¢…¨.
(3) A¿æýÅÆæÿ$¦Ë ¯éÑ$¯ôþÙç ¯Œþ ³ç ™{ éË ³ç ÇÖ˯èþ : G°²MæüË
CÌê G…§æþ$Mæü$?
™óþ©Ë$ ³ç{ Mæüsìý…_¯èþ ™èþÆæÿ$Ðé™èþ ÑÑ«§þæ ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË$ ™èþÐèþ$
A¿æýÅÆæÿ$¦Ë¯èþ$ G°²MæüË MøçÜ… °Ë»ñýyæþ™éÆÿ$$. A§óþ Ñ«§þæ …V> H òÙyæþ*ÅÌŒýz Mæü$ÌêË$, òÙyæþ*ÅÌŒýz ™ðþVæüË MøçÜ… Mö°²
´ëÈt Ðèþ$§æþ™ª þè $ ÌôýMæü$…yé Üç Ó™èþ…{™þè A¿æýÅÆæÿ$¦Ë$V> Mö…™èþÐèþ$…¨ °Äñý*fMæüÐèþÆéYË$ MóüsêÆÿ$$…^èþºyæþ™éÆÿ$$.
A°² ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtËMæü$ ÆéfMîüÄæý$ _à²Ë$
CÌê G…§æþ$Mæü$ ^óþĶý$Ð@þËíÜE…r$…¨? E…sêÆÿ$$.
Ksìý…VŠü çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ, KrÏ ÌñýMìüP…ç³# ^óþÄæý$$¯èþ糚yæþ$
A¿æýÅÆæÿ$¦ËMæü$ MóüÐèþË… ÐèþÄæý$çÜ$Þ °º…«§æþ¯èþ E¯èþ²ç³µsìýMìü ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË A«¨M>ÇMæü {糆°«§æþ$Ë$
ÐéÆæÿ$ C™èþÆæÿ ÑÐèþÆéË$ G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯ŒþMæü$ CÐèþÓyæþ… àfÆæÿÐèþ#™éÆæÿ$.
G…§æþ$Mæü$ Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ¨. §æþ*Ææÿ§æþÆæÿدŒþ, BM>ÔèýÐé×ìý Ðèþ…sìý {ç³ÝëÆæÿ Ðèþ*«§æþÅÐèþ*ËÌZ
A¿æýÅÆæÿ$¦Ë$ ÐéÇÐèþ§æþ¯ª þè $¯èþ² BçÜ$¢Ë ÑÐèþÆé˯èþ$ G°²MæüË ™èþÐèþ$ Ñfqí³¢° ™ðþË$ç³#Mö¯èþ$rMæü$ Væü$Ç¢…ç³# VæüË A°²
MæüÒ$çÙ¯ŒþMæü$ G…§æþ$Mæü$ Üç Ðèþ$ǵ…^èþÐèþËíÜ E…r$…¨? ´ëÈtËMæü$ çÜÐèþ*¯èþ AÐèþM>Ô>Ë$ E…sêÆÿ$$.
76
°Äñý*fMæü ÐèþÆéYË ç³#¯èþDzÆéÃ×ý… : ÌZMæüçÜ¿æýÌZ Ððþ$$™èþ¢… ÌZ¯èþ$M>Mæü$…yé D Äæý$…{™é…Væü… °çÙµ„æü´ë™èþ…V>
çÜ¿æý$ÅË çÜ…QÅ 543. D çÜ¿æý$ÅË$ GÌê G¯èþ$²Møºyæþ™éÆæÿ$? °Äñý*fMæüÐèþÆéYË ç³#¯èþDzÆéÃ×ý… ^óþç³yæþ$™èþ$…¨.
{糆 çÜ¿æý$Åyæþ$ JMóü °Äñý*fMæüÐèþÆéY°Mìü {´ë†°£æþÅ… ÐèþíßýÝë¢yæþ$.
A¯èþV> ÌZMæüçÜ¿æýÌZ 543 °Äñý*fMæü ÐèþÆéYË$ MæüËÐèþ#. D Ò$ÆóÿÑ$ ^óþÄæý$VæüËÆæÿ$?
°Äñý*fMæü ÐèþÆéY˯èþ$ HÆéµr$ ^óþÄæý$$ 糯èþ$Ë$ G°²MæüË
Kr$ ÐóþÄæý$yæþ… Ðèþ$¯èþ MæüÆæÿ¢ÐèþÅ… Ðèþ$ÇÄæý$$ »ê«§æþÅ™èþ
MæüÒ$çÙ¯Œþ Äñý$$MæüP ç³ÇïÜÐèþ$ çÜÑ$† (Delimitation
Mæü*yé!
Commission) ^óþçÜ$¢…¨. GÌê…sìý J†¢âæýåMæü$

Ðèþ$È G°²MæüË
G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯Œþ {ç³Mæüsìý…_¯èþ MæüÒ$çÙ¯Œþ {ÔôýçÙxOÐðþ$¯èþ§é
°Äæý$Ðèþ*Ðèþã° {糿æý$™èþÓ… Mæü*yæþ ÌôýMæü {糿æý$™èþÓÐèþ*?
B^èþÇ…^èþÐèþËíÜ E…r$…¨.

Mìü…¨ ÐésìýÌZ H Æðÿ…yæþ$ A…Ô>Ë$ °Äæý$Ðèþ*Ðèþã° KrÆæÿÏ MöÆæÿMæü$ G°²MæüË °Äæý$Ðèþ*ÐèþãÌZ ±Ðèþ# H
¿æý…Væü… ^óþÄæý$VæüËÐèþ° Ò$Mæü$ A°í³çÜ$¢…¨? °Äæý$Ðèþ*˯èþ$ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ$Ýë¢Ðèþ#?
* A¿æýÅÆæÿ$¦Ë ¯èþ$…yìþ {V>Ðèþ$çÜ$¦ËMæü$ (KrÆæÿÏMæü$)
Væü–çßZç³Äñý*Væü ÐèþçÜ$¢Ðèþ#Ë ç³…í³×ìý. §æþ–íÙtÌZ ò³r$tMø
íßýÐèþ*^èþÌŒý {糧óþÔŒý
* VðüÍí³…_¯èþ^ø ±sìý çÜÐèþ$çÜůèþ$ ç³ÇçÙPÇÝë¢Ðèþ$°
ÆéçÙ‰…ÌZ Ô>ÅÐŒþ$ ÔèýÆæÿ׊ý
ÐéV>ª¯èþ….
¯ôþW ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý Ððþ$$§æþsìý
* C…sìý…sìýMìü Ððþãå KrÆæÿϯèþ$ MæüË$çÜ$MøÐèþyæþ…, KrÆæÿ$V> Væü$Ç¢…糺yézyæþ$.
VðüÍí³…^éË° Ñfqí³¢ ^óþÄæý$yæþ…. 25 AMøtºÆŠÿ 1951Ðèþ
Æøk¯èþ fÆæÿ$糺yìþ¯èþ
* Mæü$Ë Ðèþ$™éË õ³Ææÿ$™ø Ðóþyæþ$Mö° KrÆæÿÏ A…yæþ¯èþ$
ÌZMæüçÜ¿æý G°²MæüÌZÏ A™èþyæþ$
´÷…§æþyæþ…. ™èþ¯èþ Kr$ ßç ýMæü$P¯èþ$ Ñ°Äñý*W…^èþ$Mæü$¯é²yæþ$.

77
G°²MæüË {ç³{MìüÄæý$ G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯ŒþMæü$ ^èþrt ç³Ç¤ÌZ E…r*¯ôþ D çÜÐéâæýå¯èþ$
G§æþ$ÆøPÐèþËíÜ E…r$…¨. Mö°² çÜÐéâæýϯèþ$ CMæüPyæþ õ³ÆöP¯èþyæþ…
°Äñý*fMæüÐèþÆæÿY °ÆéÃ×ý… fÇW…¨. E§é:,
KrÆæÿÏ gê¼™é °ÔèýaÄæý$… G°²MæüÌZÏ BǦMæüç³ÆæÿOÐðþ$¯èþ AÐèþMæü™èþÐèþMæüË$ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ
fÆæÿ$Væü$™èþ* E…sêÆÿ$$. Ðésìý° AÇMæürtsê°Mìü G°²MæüË
A¿æýÅÆæÿ$¦Ë ¯èþ$…yìþ ¯éÑ$¯ôþçÙ¯Œþ ç³{™éË$, ç³ÇÖ˯èþ MæüÒ$çÙ¯ŒþMæü$ A¯ôþMæü °ÐéÆæÿ×Z´ëÄæý*Ë$ ^óþÄæý$ÐèþËíÜ
E…r$…¨.
G°²MæüË {ç³^éÆæÿ…
Mö…™èþ Ðèþ$…¨ A¿æýÅÆæÿ$¦Ë$ ¯ôþÆæÿ ^èþÇ™èþ MæüÍW E¯èþ²¯èþ$
{ç³™èþÅ„æü Ksìý…VŠü ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË$ ÐéÇMìü sìýMðüsŒý CÝë¢Æÿ¬ Ðèþ$ÇÄæý$$
ÐéÆæÿ$ G¯èþ$²Møºyæþ™éÆæÿ$ Mæü*yé. A…§æþ$ÐèþËÏ ÆéfMîüÄæý$…
KrÏ ÌñýMìüP…ç³# ¯ôþÆæÿç³NÇ™èþ… AÐèþyæþÐóþ$ M>Mæü$…yé §é°™ø ´ër$
G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯ŒþMæü$ õÜÓ^éeÄæý$$™èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…
G°²MæüË çœÍ™éË$ HÆéµr$ ^óþÄæý$$rMæü$ Ayæþz…Mæü$Ë$ HÆæÿµyæþ™éÆÿ$$.
G°²MæüËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ÑÐé§éË$ ç³ÇçÙPÇ…^èþ$r G°²MæüÌZÏ fÆæÿ$Væü$ íßý…çÜ Mæü*yé JMæü ò³§æþª çÜÐéË$.
G°²MæüË çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ fÆæÿ$Væü$^èþ$¯èþ² íßý…Ýë {ç³Ðèþ*×ýÐèþ$$
°Äæý$Ðèþ*Ðèþã A¯èþV> HÑ$? ò³Ææÿ$Væü$^èþ$¯èþ²¨. íßý…çܯèþ$ AÇMæür$trMæü$ A°²
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ G°²MæüË$ A™èþÅ«¨Mæü õÜÓ^éeÄæý$$™èþ, ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË$ Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ Ðèþ_a G°²MæüË
°çÙµ„æü´ë™èþ Ðé™éÐèþÆæÿ×ý…ÌZ °ÆæÿÓíßý…^èþsê°Mìü G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯ŒþMæü$ çÜàÄæý$ç³yéÍ.
MæüÒ$çÙ¯Œþ çÜÓ™èþ…{™èþ…V> H ™èþÆæÿ$×Z´ëÄæý*˯èþ$ AÐèþ$Ë$
ç³Ææÿ_…§ø A…§æþ$ÌZ °Äæý$Ðèþ*Ðèþã (code of Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë ?
conduct)° ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþyæþOÐðþ$¯èþ¨. Væüyìþ_¯èþ Mö°²
§æþÔ>»êªË ¯èþ$…yìþ G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯Œþ ™èþÐèþ$ A«¨M>ÆéË°² Ððþ$$§æþsìý ÌZMæüçÜ¿æý G°²MæüË çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ
Eç³Äñý*W…_ G°²MæüÌZÏ° AÐèþMæü™èþÐèþMæü˯èþ$ °Äæý$…{†…^èþ$ KrÆæÿ$ gê¼™éË$ ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$$ ç³° JMæü
{ç³Äæý$™èþ²… ^óþíÜ…¨. G°²MæüË Ðèþ$$…§æþ$ Mö…™èþ M>Ë…, çÜÐéË$V> E…yóþ¨. Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ °Ææÿ„æüÆéçÜ$ÅË
G°²MæüË çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ {糿æý$™èþÓ…, ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË$, KrÆæÿ$Ï {ç³Ðèþ*×ý… GMæü$PÐèþV> E…yóþ¨, §é°ÐèþËÏ ÑÔôýçÙOÐðþ$¯èþ
G°²MæüËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ H Ñ«§æþOÐðþ$¯èþ °Äæý$Ðèþ*˯èþ$ Kr$ ÐóþÄæý$$ 糧æþ®† Eç³Äñý*W…^èþ ºyìþ…¨.
´ësìý…^é˯ôþ¨ °Äæý$Ðèþ*ÐèþãÌZ çܵçÙt… ^óþÄæý$yæþ… fÇW…¨. Ksìý…VŠü MøçÜ… §é§éç³# CÆæÿOÐðþ Ë„æüË KrÏ yæþ»ê¾Ë$
D °Äæý$Ðèþ*˯èþ$ {糿æý$™èþÓ… Mæü*yé ¿æý…Væü… ^óþÄæý$Ìôý§æþ$. ™èþÄæý*Ææÿ$ ^óþÄæý$ºyézÆÿ$$. B KrÏ yæþ»ê¾ËOò³ ´ëÈtË
Væüyìþ_¯èþ Mö°² G°²MæüÌZÏ °Äæý$Ðèþ*ÐèþãMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ G°²MæüË _à²Ë$ A†Mìü…^èþºyézÆÿ$$. H ´ëÈtMìü
^èþÆæÿÅË Ðèþ˯èþ ÝëÐèþ*¯èþÅ KrÆæÿ$Ï °ÆéÔèýMæü$ Væü$ÆæÿÆÿ$$¯èþr$Ï Kr$ ÐóþÄæý*ÌZ B ´ëÈt G°²MæüË _çßý²… VæüË
Mæü°í³çÜ$¢…¨.
yæþ»ê¾ÌZ KrÆæÿ$ ™ðþËÏ M>W™é°² Ðèþ$yìþ_ ÐóþÄæý*˯ôþ
õÜÓ^éeÄæý$$™èþ&°çÙµ„æü´ë™èþ G°²MæüË$ °ÆæÿÓíßý…^èþyæþ… 糧æþ®† °Ææÿ~Æÿ$$…^èþºyìþ…¨. §é° ÐèþËÏ °Ææÿ„æüÆéçÜ$ÅËMæü$
Ðèþ$$…§æþ$¯èþ² çÜÐéâæý$å : Ðèþ$¯èþ §óþÔèý ÑïÜ¢Ææÿ~Ðèþ$$, KrÆæÿÏ
Kr$ ÐóþÄæý$yæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Æÿ$$…¨.
çÜ…Qůèþ$ §æþ–íÙtÄæý$…§æþ$…^èþ$Mö¯@þ²^ø G°²MæüË$
°ÆæÿÓíßý…^èþyæþ… A¯ôþ¨ Ñ$MìüPÍ çÜÐéâæýå™ø Mæü*yæþ$Mö°¯èþ ç³°.
78
ÆéfMîüÄæý*ËOò³ Ðèþ$¯èþ Mæü$r$…º {糿êÐèþ… E…yæþr… ÆéfMîüÄæý*ËÌZ ïÜˆË {´ë†°«§æþÅ… ò³…^èþsê°Mìü ÆéfMîüÄæý$
MøçÜ… º…«§æþ$Ðèþ#ËMóü G°²MæüÌZÏ A¿æýÅǦ™éÓ°² C^óþa ´ëÈtË$ A¿æýÅǦ™éÓ°² CçÜ$¢¯èþ²ç³šyæþ$ 50% Ðèþ$íßýâê
{ç³Äæý$™èþ²… ^óþÄæý$ºyæþ$™èþ$…¨. §é° ÐèþËÏ {´ë†°«§æþÅ A¿æýÅÆæÿ$¦ËMæü$ CÐéÓÍ Ðèþ$ÇÄæý$$ ÐéÇ° VðüÍí³…^óþ
çÜ…çܦÌZÏ Mæü$r$…º Væü$™é¢«¨ç³™èþÅ… °ÆéÃ×ýÐèþ$Ð@þÐèþ^èþ$a. {ç³Äæý$™èþ²… ^óþÄæý*Í.
¯ôþÆæÿ ^èþÇ{™èþ VæüË ÐèþÅMæü$¢ËMæü$ ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË$
BÌZ_…^èþ…yìþ. A¿æýÅǦ™éÓ°² CÐèþÓMæü*yæþ§æþ$. D çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ MøÆæÿ$tË$
Mæü$r$…º ´ë˯èþ ÐèþËÏ ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtËMæü$ C_a¯èþ ¡Ææÿ$µË¯èþ$ ™èþ*^é™èþç³µMæü ´ësìý…_ ¡ÆéÍ.
GÌê…sìý ¯èþçÙt… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨? G°²MæüË ÐèþÅÄæý*°² {糿æý$™èþÓ… ¿æýÇ…^éÍ. §é°ÐèþËÏ
"JMæü Kr$, JMæü ÑË$Ðèþ' ©° ¯èþ$…yìþ Ò$Mæü$ ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË$ BǦMæüç³ÆæÿOÐðþ$¯èþ AÐèþMæü™èþÐèþMæüË$
HÑ$ AÆæÿ¦… AÐèþ#™èþ$…¨? ^óþÄæý$ÌôýÆæÿ$, G°²MæüÌZÏ yæþº$¾ §æþ$ÇÓ°Äñý*V>°²
AÇMæürtÐèþ^èþ$a.
G°²MæüË çÜ…çÜPÆæÿ×ýË$ : G°²Mæü˯ôþÑ °Ææÿ…™èþÆæÿ…V> {ç³gê {糆°«¨™èþÓç³# ^èþsêt˯èþ$ Mæü*yæþ B §æþ–íÙt™ø
fÇVóü JMæü {ç³{MìüÄæý$. G°²MæüËOò³ {ç³gêÝëÓÐèþ$Å ¿æýÑ™èþÐèþÅ… Ðèþ*Ææÿ$µ ^óþíÜ ¯ôþÆæÿ ^èþÇ{™èþ VæüË A¿æýÅÆæÿ$¦Ë$ G°²MæüÌZÏ
B«§éÆæÿç³yìþ E…r$…¨. çÜÇOÄñý$¯èþ çÜ…çÜPÆæÿ×ýË$ ^óþíܯèþ^ø ´ëÌŸY¯èþMæü$…yé gê{Væü™èþ¢Ðèþíßý…^éÍ.
G°²MæüË {ç³{MìüÄæý$ Äñý$$MæüP ÑÔèýÓçܱÄæý$™èþ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…¨.
CMæüPyæþ Mö°² G°²MæüË çÜ…çÜPÆæÿ×ýË$ çÜ*_…^èþºyìþ¯èþÑ. Ðé°
Ðèþ˯èþ H ç³Ç×êÐèþ$Ðèþ$$ MæüË$Væü$™èþ$…§æþ° Ò$Mæü$ A°í³çÜ$¢…¨?

KrÏ ò³sñýt ¯èþ$…yìþ CÑÄæý$… Äæý$…{™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ {ç³Ý릯èþ…

çÜÓ™èþ…{™èþ ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý…ÌZ Ððþ$$§æþsìý


G°²MæüË$ 1951&52ÌZ fÇV>Æÿ$$. G°²MæüË
ÆéfMîüÄæý$… Ðèþ$ÇÄæý$$ §é° ¯èþ$…yìþ {ç³gêÝëÓÐèþ$Å
ÐèþÅÐèþçܦ Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMøÐèþyæþ… D M>Ë…ÌZ
{´ëÆæÿ…¿æýOÐðþ$…¨. {´ëÆæÿ…¿æý…ÌZ° A¯ôþMæü
G°²MæüËÌZ KrÏ ò³sñýtË$ Eç³Äñý*W…^èþºyóþÑ.
1980 §æþÔ>ºª… ¯èþ$…yìþ Ðèþ*{™èþ… GË[M>t°MŠü
Ksìý…VŠü Ððþ$ïÙ¯Œþ (EVM Machine) CçÙt… ÌôýMæü´ùÆÿ$$¯èþrÏÆÿ$$™óþ Oò³ÐésìýÌZ° GÐèþÆæÿ* M>§æþ$ (None
Eç³Äñý*W…^èþºyæþ$™èþ* E…¨. Kr$ Of The Above-NOTA) A¯ôþ {ç³™éÅÐ@þ*²Äæý*°²
ÐóþÄæý$sê°Mìü Äæý$…{™é°² Eç³Äñý*W…^èþr… KrÆæÿÏMæü$ CÐèþÓyæþ… Ý뫧æþÅÐèþ$Æÿ$$…¨. ¨ÐéÅ…Væü$ËMæü$ Mæü*yé Kr$
{´ëÆæÿ…¿æý… M>Ðèþr… ÐèþËÏ A¯ôþMæü A…Ô>Ë$ ÐóþÄæý$yæþ… çÜ$Ë¿æýÐèþ$Ðèþ#™èþ* Ðèþ_a…¨. ç³ÆéÅÐèþÆæÿ×ê°² Ææÿ„ìü…^èþsê°Mìü
Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ* Ðèþ^éaÆÿ$$. CÑÄæý$… Äæý$…{™èþ… çÜàÄæý$ ç³yìþ…¨. {ç³™óþÅMìü…_ ^ðþr$Ï ¯èþÆæÿMæüyæþ… AÇMæürtºyìþ…¨.
Oò³ Mæü°í³…^èþ$ A¿æýÅÆæÿ$¦ËÌZ GÐèþÇOò³ Mæü*yé A§óþ Ñ«§æþ…V> G°²MæüË çœÍ™éË$ ™èþÓÆæÿV> ÐðþË$Ðèþyæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$.

79
C¨ Mæü*yé ™ðþË$çÜ$Mø…yìþ. Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë?
ÝëÆæÿÓ{†Mæü G°²MæüË$ & {糆 I§æþ$ çÜ…Ðèþ™èþÞÆéËMæü$
JMæüÝëÇ fÆæÿ$Væü$ ÌZMæüçÜ¿æý G°²Mæü˯èþ$ ÝëÆæÿÓ{†Mæü 8 AMøtºÆŠÿ 2010 Æøk¯èþ G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯Œþ
G°²MæüË$ A° A…sêÆæÿ$. °ç³#×ý$Ë™ø Mæü*yìþ¯èþ JMæü çÜÑ$†° Ýë¦í³…_…¨.
GË[M>t°MŠü Ksìý…VŠü Äæý$…{™èþ…ÌZ KrÆæÿϯèþ$ ç³ÇÖ˯èþ
Ðèþ$«§æþÅ…™èþÆæÿ G°²MæüË$ & G¯èþ$²Møºyìþ¯èþ {糿æý$™èþÓ…
^óþÄæý$$ M>W™èþ… VVPAT (Voter Verified
M>Ë ç³ÇÑ$† Ðèþ$$WÄæý$Mæü Ðèþ$$…§óþ çÜÓ˵ Ððþ$gêÇsîýÌZMìü
Paper Audit Trail) çܧæþ$´ëÄæý$…
Ððþãå¯èþ Ìôý§é çÜ…MîüÆæÿ~ {糿æý$™èþÓ… AÆÿ$$¯èþrÏÆÿ$$™óþ Ìôý§é
´÷…§æþ$ç³Ææÿ^éË° °Æé¦Ç…^éÆæÿ$, §é°Mìü A°²
{糿æý$™èþÓ HÆéµr$ÌZ ¿êVæüÝëÓÐèþ$$OÌñý¯èþ ´ëÈtË$ Ðèþ$§æþª™èþ$
ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË$ Ðèþ$§æþ®™èþ$°^éaÆÿ$$. KrÆæÿ$Ï ™éÐèþ$$
Eç³çÜ…çßýÇ…^èþ$Mö°¯èþ^ø {糿æý$™èþÓ Ððþ$gêÇsîý
Ðóþíܯèþ Kr$ çÜÇOÄñý$¯èþ Ñ«§æþ…V> ÇM>ÆŠÿz AÆÿ$$…§é
A…™èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. {ç³™èþÅÐèþ*²Äæý$ {糿æý$™éÓ°² HÆéµr$
Ìôý§é A¯ôþ¨ ç³È„ìü…^èþ$ A¯èþ$Mæü*Ë™èþ ËÀ…_…¨.
^óþÄæý$r… Ý뫧æþÅ… M>° çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ M>Ëç³ÇÑ$†
G°²MæüËÌZ° AÐèþMæü™èþÐèþMæü˯èþ$ AÇMæürtsê°Mìü JMæü
Ðèþ$$WÄæý$Mæü Ðèþ$$…§óþ G°²MæüË$ fÆæÿç³ÐèþËíÜ E…r$…¨.
Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ Ayæþ$Væü$ÐóþÄæý$yæþ… fÇW…¨.
CÑ Ðèþ$«§æþÅ…™èþÆæÿ G°²MæüË$V> Væü$Ç¢…^èþºyæþ™éÆÿ$$.
Eç³ G°²MæüË$ & Ñ«§é¯èþ Üç ¿æý, ÌZMæüÜç ¿æý, Ý린Mæü
D ´ëuæÿ…ÌZ Ðèþ$¯èþ… G°²MæüË {ç³{MìüÄæý$˯èþ$ A°²
Üç …çÜ̦ ZÏ° JMæü ³ç{ gê{³ç †°«¨ Æéi¯éÐèþ* ^óþÜí ¯é Ìôý§é JMæü
Mø×êË ¯èþ$…yìþ ç³ÇÖÍ…^é…. Æé»ZÐèþ# ´ëuæÿ…ÌZ Ðèþ$¯èþ…
³ç{ gê{³ç †°«¨ Ðèþ$Ææÿ×ìý…_¯é B Ý릯þè … Rêä AÐèþ#™èþ$…¨.
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË Væü$Ç…_¯èþ A««§æþÅÄæý$¯èþ…
B Ý릯þè … MøçÜ… Ðèþ$äå G°²MæüË$ fÆæÿ$糺yæþ$™éÆÿ$$,
^óþÄæý$»Z™èþ$¯é²….
Ðésìý° Eç³ G°²MæüË$ A° A…sêÆæÿ$.

A¿êÅçÜ…

1. CÐ@þÓºyìþ¯@þ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý*Ë ¯èþ$…yìþ çÜÇOÄñý$¯èþ {ç³™éÅÐ@þ*²Ä¶ý*°² 2. Mìü…¨ ÐéM>ÅË ™èþ´÷µç³šË¯èþ$ Væü$Ç¢…_ çÜÇOÄñý$¯èþ M>Ææÿ×ê˯èþ$
G¯èþ$²Mö° Mìü…¨ Rêä˯èþ$ ç³NÇ…^èþ…yìþ. çܵçÙt…V> ÆéÄæý$…yìþ.
1. G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯èþÆŠÿ ¯èþ$ ............. °Äæý$Ñ$Ýë¢yæþ$. (1) G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯Œþ G°²MæüË çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ °Äæý$Ðèþ*Ðèþã°
(A) Æéçى糆 (º) {糫§é¯èþ Ðèþ$…{† AÐèþ$Ë$ ^óþçÜ$¢…¨.
(Mæü)ÌZMæüçÜ¿æý ïܵMæüÆŠÿ (yæþ) Eç³Æéçى糆 (2) {ç³™óþÅMæüOÐðþ$¯èþ ç³Çíܦ™èþ$ÌZÏ G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯Œþ H§óþ° JMæü
2. çÜÓ™èþ…{™èþ ¿êÆæÿ™èþ §óþÔèý…ÌZ° Ððþ$$§æþsìý {糫§é¯èþ MæüÒ$çÙ¯èþÆŠÿV> °Äñý*fMæüÐèþÆæÿY…ÌZ Ðèþ$äå G°²MæüË$ fÆæÿ$ç³#™èþ$…¨.
............. ¯èþ$ °Äæý$Ñ$…^èþyæþ… fÇW…¨. (3) JMæü ÆéçÙ‰…ÌZ G糚yæþ$, G°² §æþÔèýËÌZ G°²MæüË$
(A) yé. Æégôý…{§æþ{ç³Ý맊þ (¼) sìý. G‹Ü. ÔôýçÙ¯Œþ °ÆæÿÓíßý…^é˯ôþ¨ ÆéçÙ‰ {糿æý$™èþÓ… °Ææÿ~Æÿ$$çÜ$¢…¨.
(Mæü) çÜ$Mæü$Ðèþ*ÆŠÿ õܯŒþ (yæþ) ±Ë çÜ™èþůéÆéÄæý$×ý 3. sìýç³µ×ý$Ë$ ÆéÄæý$…yìþ.
3. °Äñý*fMæüÐèþÆéY˯èþ$ HÆéµr$ ^óþÄæý$$ 糯èþ$Ë$ G°²MæüË (1) °Äñý*fMæü ÐèþÆéYË ç³#¯èþ°ÆéÃ×ý…
MæüÒ$çÙ¯Œþ Äñý$$MæüP ............. çÜÑ$† ^óþçÜ$¢…¨. (2) KrÏ ò³sñýt ¯èþ$…yìþ CÑÄæý$… Äæý$…{™èþ… ÐèþÆæÿMæü$ {ç³Ý릯èþ….
(A) G°²Mæü (º) ç³ÇïÜÐèþ$
(Mæü) Ksìý…VŠü (yæþ) M>Ë°Ææÿ~Äæý$

80
4. Mìü…¨ çÜ…Mæü˵¯é _{™é°² ç³NÇ¢ ^óþÄæý$…yìþ. 5. {Mìü…¨ {ç³Ôèý²ËMæü$ Mæü$Ïç³¢…V> fÐéº$Ë$ ÆéÄæý$…yìþ.
(1) G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯Œþ Äñý$$MæüP 糯èþ$˯èþ$ çܵçÙt… ^óþÄæý$…yìþ.
G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯Œþ (2) G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯èþÆŠÿ 糧æþÑMìü çÜ…º…«¨…_¯èþ A«¨Mæü
KrÆæÿ$ ´ë{™èþ
(´ë{™èþ) çÜÐèþ*^éÆé°² ÆéÄæý$…yìþ.
G°²MæüË (3) G°²MæüË °Äæý$Ðèþ*Ðèþã A¯èþV>¯ôþÑ$ çܵçÙt… ^óþÄæý$…yìþ.
{ç³{MìüÄæý$ Eç³{MæüÐèþ$…
AÀÆæÿ*ç³ Ksìý…VŠü{ç³{MìüÄæý$¯èþ$ (mock poll) ´ëuæÿÔ>ËÌZ
ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË$ ÐéÇ A¿æýÅÆæÿ$¦Ë$ (´ë{™èþ) °ÆæÿÓíßý…_ Ksìý…VŠü {ç³{MìüÄæý$¯èþ$ AÆæÿ¦… ^óþçÜ$Mø…yìþ.

81
3. ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË$

{Mìü™èþ… ´ëuæÿ…ÌZ Ðèþ$¯èþ… çÜ…Ñ«§é¯èþ… Äñý$$MæüP {ç³Ý릯èþ…, MóüÐèþË… G°²MæüË Ðèþ*«§æþÅÐèþ$… §éÓÆé A«¨M>Ææÿ… ´÷…§æþ$rÄôý$
G°²MæüË {ç³{MìüÄæý$ çÜÓÆæÿ*ç³… AÆæÿ¦… ^óþçÜ$Mæü$¯é²…. ÝëÐèþ*¯èþÅ E…r$…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ A«¨M>Ææÿ… MøçÜ… ÑÑ«§æþ ÆéfMîüÄæý$
{ç³fË$, {ç³gêÝëÓÐèþ$Å…, {糆°«¨™èþÓ… Ðèþ$ÇÄæý$$ G°²MæüË$ ´ëÈtË$ JMæüÇ™øJMæüÆæÿ$ °Ææÿ…™èþÆæÿ… ´ùsîýç³yæþ$™èþ$…sêÆæÿ$.
Òr°²…sìý° MæüË$ç³#¯èþr$Ðèþ…sìý A† Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ ÐéÆæÿ¤ AÌê…sìý ´ùsîý ç³yæþr…ÌZ AçÜÐèþ$…fçÜÐóþ$Ò$ Ìôý§æþ$. M>±
ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈt. Ðèþ$¯èþ… ÆéfMîüÄæý*Ë Væü$Ç…_ HO§ðþ™óþ ´ùsîý çÜÓÆæÿ*ç³… BÆøVæüÅMæüÆæÿOÐðþ$¯èþ¨V> E…yéÍ.
Ñ…sêÐðþ*, ^èþ§æþ$Ðèþ#™éÐðþ* A¨ ^éÌê ´ëÈtËMæü$ BÌZ^èþ¯é çÜÆæÿã B«§éÆæÿ… : {糆 ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈt
çÜ…º…«¨…_¯èþO§ðþ E…r$…¨. ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË Ð@þ$¯@þ$Væüyæþ Mö°² «§øÆæÿ×ý$˯èþ$, BÌZ^èþ¯èþ˯èþ$ {´ù™èþÞíßý…^óþ¨V>
A°² {ç³gêÝëÓÐèþ$Å ÐèþÅÐèþçܦÌZÏ E…r$…¨. Mæü$Ïç³¢…V> E…r$…¨. ÝëÆæÿÓf°Mæü çÜÐèþ$çÜÅË ÑçÙÄæý$…ÌZ ´ëÈt˨ JMæü
{ç³gêÝëÓÐèþ$Å… ÐèþËÏ ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË$ A«¨M>Ææÿ… MøçÜ… ÑÕçÙtOÐðþ$¯èþ ´ë{™èþ E…r$…¨. Òr°²…sìý çÜÐóþ$Ãâæý¯èþ… ¯èþ$…yìþ
´ùsîý ç³yæþ™éÆÿ$$. {ç³çÜ$¢™èþ ´ëuæÿ…ÌZ Ðèþ$¯èþ… ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° ´ëÈt BÌZ^èþ¯éçÜÆæÿã ™èþÄæý*ÆæÿÐèþ#™èþ$…¨. D BÌZ^èþ¯é çÜÆæÿã
ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË ç³§æþ®† Væü$Ç…_ ™ðþË$çÜ$Mø»Z™èþ$¯é²…. GÐèþÇOMðü™óþ çÜÇOÄñý$¯èþ¨V> ™ø^èþ$™èþ$…§ø B {ç³fË$ BÄæý*
Ò$ ´ëuæÿÔ>ËËÌZ, ³ç ÇçÜÆéËÌZ Ò$Ææÿ$ A¯ôþMæü ´ëÈtËMæü$ Ðèþ$§æþª™èþ$°Ýë¢Ææÿ$. ´ëÈtËMæü$ {ç³fË Äñý$$MæüP H
Üç Ðèþ$$§éÄæý*Ë$, Üç …çÜ˦ $ Ìôý§é Üç …çœ*Ë$ H§ø Ñ«§þæ ÐO þð $¯èþ Ðèþ$§æþª™èþ$ ËÀçÜ$¢…§ø, §é°° B "´ëÈt f¯é§æþÆæÿ×ý' A°
³ç °Mìü Üç àÄæý$ç³yæþsê°² ^èþ*íÜ E…sêÆæÿ$. ÝëÆæÿÓf°Mæü A…sêÆæÿ$. B«§æþ$°Mæü M>Ë…ÌZ A°² ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË
Üç Ðèþ$çÜÅ˯èþ$ ³ç ÇçÙPÇ…^èþsê°Mìü H§ø JMæü Üç …çœ$… Mæü*yé BÌZ^èþ¯é çÜÆæÿã JMóü Ñ«§æþ…V> Mæü°í³çÜ$¢…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ
Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÐèþÜç $¢…¨. ÑÑ«§þæ E§æþÅÐèþ*Ë B…§øâæý¯èþË Væü$Ç…_ ´ëÈtË BÌZ^èþ¯é çÜÆæÿã B«§éÆæÿ…V> ÐèþÅ™éÅÝë°² Væü$Ç¢…^èþyæþ…
Ò$Ææÿ$ ^èþ§æþ$Ðèþ#™éÆæÿ$. Üç Ðèþ*f…ÌZ HÑ«§þæ …V> Üç Ðèþ$$§éÄæý*Ë$, Mæüv¯èþÐèþ$Æÿ$$…¨.
Üç …çÜ˦ $, E§æþÅÐèþ*Ë$ M{ üì Äæý*ÖËMæü…V> E…sêÄñý* A§óþ ´ëÈtË M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë$ : BÌZ^èþ¯é çÜÆæÿã {ç³™èþÅ„æü…V>
Ñ«§þæ …V> ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË$ Mæü*yé G°²MæüÌZÏ ´ùsîý ³ç yæþsê°Mìü AÐèþ$Ë$ ^óþÄæý$sê°Mìü ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË$ ÐésìýOò³ B«§éÆæÿç³yìþ¯èþ
Ðèþ$$…§æþ$Mæü$ ÐèþÜç $¢…sêÆÿ$$ A° §é° AÆæÿ…¦ . Üç Ðèþ*f…ÌZ° M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨Ýë¢Æÿ¬. A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü ÆéÐèþr…™ø¯ôþ
C™èþÆæÿ Üç …çÜ˦ $, Üç …çœ*Ë$, ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtËÌZ ÐèþÅ™éÅçÜ… D M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ AÐèþ$Ë$ ^óþçÜ$¢…sêÆÿ¬. A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü
E…¨. ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË$ CÑ Mæü*yé ÝëÐèþ*hMæü Üç …çÜ̦ ýô M>° ÆéMæü´ùÆÿ$$¯èþç³µsìýMìü M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*Ë B«§éÆæÿ…V> {ç³fË Ðèþ$§æþ®™èþ$
Ðésìý E§óþÔª >Ë$, ³ç °¡Ææÿ$ Ðèþ*{™þè … ÐóþÆæÿ$V> E…r$…¨. ´÷…§æþsê°Mìü ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË$ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþçÜ$¢…sêÆÿ$$.
D ¯ôþ³ç §« þæ Å…ÌZ Ðèþ$¯èþ… CÌê A¯èþ$MøÐèþ^èþ$a, HÑ$r…sôý {糿æý$™èþÓÐèþ$$¯èþ$ Ýë¦í³…^èþ$r : ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË$
ÆéfMîüÄæý$ A«¨M>Ææÿ… ´÷…§æþsê°Mìü G糚Oyþð ™óþ ³ç{ fË$ JMæü^ør {糿æý$™éÓ°² Ýë¦í³Ýë¢Æÿ$$. ç³Ç´ë˯èþ ^óþÝë¢Æÿ$$. A¯èþV> D
^óþÇ G°²MæüË ³ç{ M{ üì Äæý$ÌZ ¿êVæüÝëÓÐèþ$$ËÐèþ#™éÆø A糚yæþ$ B M>ÆéÅË$ G°²MæüÌZÏ çÜ…RêÅ«¨MæüÅ™èþ™ø VðüÍ_¯@þ ´ëÈtË$
Üç …çÜ˦ ¯èþ$ "ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË$' A° A…sêÆæÿ$. ÆéfMîüÄæý$ ^óþçÜ$¢…sêÆÿ$$. H ´ëÈtË$ çÜ…RêÅ«¨MæüÅ™èþ™ø VðüË$´÷…§æþÌôýÐø
´ëÈt A¯èþV> G°²MæüÌZÏ ´ùsîý ³ç yìþ VðüËÐèþsê°Mìü, B ™èþÆæÿ$Ðé™èþ AÑ {糆糄>Ë$V> ç³° ^óþÝë¢Æÿ¬.
A«¨M>Ææÿ… ´÷…§æþsê°Mìü ™èþÐèþ$ ´ëÈt Äñý$$MæüP ³ç{ ¿æý$™éÓ°² {糿æý$™èþÓ… Ðèþ$ÇÄæý$$ {ç³fË Ðèþ$«§æþÅ ÐéÆæÿ«¨ : ÆéfMîüÄæý$
HÆéµr$ ^óþÄæý$$ ³ç{ gê Üç Ðèþ$*çßý…. ´ëÈtË$ {糿æý$™èþÓ… Ðèþ$ÇÄæý$$ {ç³fË Ðèþ$«§æþÅ ÐéÆæÿ«¨V>
ç³°^óþÝë¢Æÿ$$. {ç³fË MøÇMæüË$, íœÆéŧæþ$˯èþ$ {糿æý$™èþÓ…
ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË Mö°² Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ ÑÕçÙt™èþ˯èþ$ Ðèþ§æþªMæü$ ^óþÆæÿÐóþÆæÿ$a ç³° ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË$ ^óþõÜ¢ {糿æý$™èþÓ…
Ðèþ$¯èþ… D Ñ«§æþ…V> ^ðþ糚MøÐèþ^èþ$a. ´ëÈtË §éÓÆé ™èþÐèþ$ «§øÆæÿ×ý$Ë$&M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*ËMæü$ Ðèþ$§æþª™èþ$¯èþ$
A«¨M>Ææÿ… ´÷…§æþ$r : ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË E§óþªÔèý… ´÷…§æþ$ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþçÜ$¢…¨.
82
ÐéÆé¢ ç³{†MæüËÌZ° D ÐéÆæÿ¢Ë ¯èþ$…yìþ Ò$Mæü$ HÑ$ çÜ…MîüÆæÿ~ {糿æý$™éÓ°² HÆæÿµÆæÿ^èþ$r¯èþ$ {´ëÆæÿ…À…^éÆÿ$$. çÜ…MîüÆæÿ~
AÆæÿ¦…Ðèþ$Æÿ$$…§ø Mæü$Ïç³¢…V> ^ðþç³µ…yìþ. {糿æý$™èþÓ Ýë¦ç³¯èþ ^óþÄæý$$ {ç³Äñý*Væü… ¿êÆæÿ¡Äæý$ f¯èþ™é ´ëÈt
Ðèþ$ÇÄæý$$ M>…{Vðü‹Ü D Æðÿ…yæþ$ ´ëÈtË$ ^óþÔ>Æÿ$$. çÜ…MîüÆæÿ~
A«¨M>Ææÿ ´ëÈtMìü ÑÆæÿ$§æþ®…V> A°² {糆糄>Ë$
{糿æý$™èþÓ… §éÓÆ> AíܦÆæÿ™èþ °ÆéÃ×ýÐèþ$Ðèþ#™èþ$…§æþ¯ôþ ¿êÐèþ¯èþ
Ðèþ$$…ºÆÿ$$ÌZ çÜÐèþ*ÐóþÔèýÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. OÆðÿ™èþ$Ë
Ðèþ$¯èþ§óþÔèý…ÌZ° ´ëÈt 糧æþ®† ™èþ糚V> Ææÿ$kÐèþ# ^óþíÜ…¨.
çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ^óþç³yæþ™éÆæÿ$!
çÜ…MîüÆæÿ~ {糿æý$™èþÓÐèþ$¯ôþ A…Ôèý… C糚yæþ$ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý ÆéfMîüÄæý$
A«¨M>Ææÿ ´ëÈt {V>Ò$×ý {´ë…™éËÌZ çÜ…¿êçÙ×ý ÐèþÅÐèþçܦÌZ íܦÆæÿç³yìþ…¨.
Äæý*{™èþ˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…_…¨.
Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë?
±Ðèþ# {糆糄æü ¯ôþ™èþÐèþ#, BÆøVæüÅ Ææÿ…Væü…ÌZ
JMóü ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈt ^óþ†ÌZ A«¨M>Ææÿ…
{糿æý$™èþÓ… çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþ…V> ç³° ^óþÄæý$Ìôý§æþ$, A¨
©ÆæÿMƒ >Ë… E¯èþ²rÏÆÿ$$™óþ Ðèþ$ÇÄæý$$ C™èþÆæÿ H ´ëÈt
Ò$ ´ëÈt §æþ–íÙtMìü Ðèþ_a…§æþ¯èþ$Mø {糆糄æü ¯ôþ™èþV> Mæü*yé ÆéfMîüÄæý*ËÌZ ³ç{ ¿êÐèþÐèþ…™èþÐO þð $¯@þ¨V>
±ÐóþÑ$ ^óþÄæý$VæüËÐèþ# ? ÌôýMæü´ù™óþ B ´ëÈt ³ç §æþ†® ° "HMæü ³ç „æü ³ç §æþ†® '
A° A…sêÆæÿ$.
ÆéfMîüÄæý*ËÌZ Æðÿ…yæþ$ ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË$
Ñ^éÇ…^èþ…yìþ, ÆéÄæý$…yìþ.
{糿êÐèþÐèþ…™èþOÐðþ$¯èþÑV> E…sêÆÿ$$, JMæü§é°
Ðèþ$à™éà V>…«©, ѯø¿ê¿êÐðþ, fÄæý${ç³M>‹Ù ™èþÆæÿ$Ðé™èþ Ðèþ$ÆöMæüsìý D Æðÿ…yæþ$ ÆéfMîüÄæý$
¯éÆéÄæý$׊ý ÒÆæÿ$ "´ëÈt Ñïßý¯èþ' {ç³gêÝëÓÐèþ$Å ´ëÈtË ^óþ™èþ$ÌZÏMìü A«¨M>Ææÿ… ÐðþË$™èþ$…¨
çÜ…Mæü˵¯èþ¯èþ$ {糆´ë¨…^éÆæÿ$. B«§æþ$°Mæü M>Ë…ÌZ A糚yæþ$ B {糿æý$™èþÓ ç³§æþ®† '¨Ó糄æü 糧æþ®†'
AÌê…sìý {ç³gêÝëÓÐèþ*Å°² ¡çÜ$MæüÆéÐèþËíÜ ÐèþòÜ¢ HÑ$ AÐèþ#™èþ$…¨.
^óþÄæý$ÐèþËíÜ E…r$…¨ ? A¯ôþMæü ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË$ A«¨M>Ææÿ ´ùsîýÌZ
´ëÌŸY…sêÆÿ¬, A°²…sìýMìü ™èþMæü$PÐèþ&GMæü$PÐèþ
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ ´ëÈtË ³ç §æþ†® Äñý$$MæüP Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² Üç ÓÆæÿ*ç³… : {ç³Ðèþ*×ý…ÌZ ÆéfMîüÄæý$ ºË… E…r$…¨.
(1) ÝëÓ™èþ…{™éůèþ…™èþÆæÿ M>Ë…ÌZ M>…{Vðü‹Ü JMæü ºËOÐðþ$¯èþ AÌê…sìý 糧æþ®† 'ºçßý$âæý´ëÈt 糧æþ®†' A°
´ëÈtV> E…yóþ¨. Mö°² ÝëÆæÿ$Ï Ñ$¯@þàÆÿ¬õÜ¢ Móü…{§æþ, ÆéçÙ‰ Væü$Ç¢…^èþºyæþ$™èþ$…¨.
Ýë¦Æÿ$$ÌZÏ D ´ëÈtMìü B«¨MæüÅ™èþ E…yóþ¨. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ°
ÆéfMîüÄæý*ËÌZ D ´ëÈtMìü ç³r$t E…yóþ¨. A…§æþ$Ðèþ˯èþ D
M>Ë…ÌZ° ´ëÈt 糧æþ®†° "JMæü ºËOÐðþ$¯èþ ´ëÈt 糧æþ®†' A° ^óþíÜ ^èþ*yæþ…yìþ.
ÐèþÇ~^èþyæþ… fÇW…¨.
ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË Äñý$$MæüP {ç³Ðèþ$$QOÐðþ$¯èþ Æðÿ…yæþ$
(2) JMæü ºËOÐðþ$¯èþ ´ëÈt 糧æþ®†Mìü 1977ÌZ çÜÐéË$ Mæü*rÐèþ$$Ë$ CMæüPyæþ CÐèþÓºyézÆÿ$$. A…§æþ$ÌZ° ´ëÈt˯èþ$
^óþÄæý$yæþ… fÇW…¨. D çÜÐéË$ M>…{VóüõÜ™èþÆæÿ ´ëÈt˱² (糄>˯èþ$) Ððþ™èþMæü…yìþ, Ðésìý õ³Ææÿ$Ï ÆéÄæý$…yìþ.
HMæüOÐðþ$ ^óþÔ>Æÿ$$.
(1) gê¡Äæý$ {ç³gêÝëÓÐèþ$Å Mæü*rÑ$ (NDA)
(3) 1989Ðèþ ÌZMæüçÜ¿æý G°²MæüË ™èþÆæÿ$Ðé™èþ
(2) çÜ…Äæý$$Mæü¢ ç³#ÆøV>Ñ$ Mæü*rÑ$ (UPA)
ÆéfMîüÄæý*ËÌZ JMóü ´ëÈt A«¨M>Ææÿ…ÌZ E…yóþ A…Ôèý…
A…™èþOÐðþ$…¨. §é° ™èþÆæÿ$Ðé™èþ M>Ë…ÌZ A¯ôþMæü ´ëÈtË$ JMæüOsñý
83
gê¡Äæý$ ´ëÈt
C¨ Mæü*yé ™ðþË$çÜ$Mø…yìþ. (çÜ…§æþÆæÿÂ… : Election Commission of India,
Notification No. 56/201/PPS-111, dated
gê¡Äæý$ ´ëÈtË$, {´ë…¡Äæý$ ´ëÈtË° Ðóþ°°
13 December 2016)
A…sêÆæÿ$?
(1) ¿êÆæÿ™èþ gê¡Äæý$ M>…{Vüð Ü‹ : 1885Ðèþ Üç …Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ
gê¡Äæý$ ´ëÈtV> Væü$Ç¢…ç³# ´÷…§æþsê°Mìü ¿êÆæÿ™èþ gê¡Äæý$ M>…{Vüð Ü‹ Ýë¦³ç ¯èþ fÇW…¨. Ýë¦³ç ¯èþ
G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯Œþ çܵçÙt… ^óþíܯèþ Mìü…¨ Ë„æü×ê˯èþ$ Üç Ðèþ$Äæý$…ÌZ M>…{Vüð Ü‹ Üç ÆæÿÓçÜÐèþ*ÐóþÔèýMæü Üç ÓÆæÿ*ç³…ÌZ gê¡Äæý$
ç³NÇ¢ ^óþÄæý$ÐèþËíÜ E…r$…¨. ÝëÓ™èþ…{™{ þè Å… MøçÜ…
A) ¯éË$Væü$ ÌôýMæü A«¨Mæü ÆéÚ‰ëËÌZ ÌZMæüçÜ¿æý Ìôý§é ³ç{ Äæý$™èþ²…^èþ$ E§æþÅÐèþ$…V>
Ñ«§é¯èþ çÜ¿æý Äñý$$MæüP Væü™èþ G°²MæüÌZÏ Mæü±çÜ… E…yðþ¯èþ$. A…§æþ$ÐèþËÏ
6% ^èþrtº§æþ®OÐðþ$¯èþ Kr$Ï ËÀ…^èþyæþ… AÐèþçÜÆæÿ…. A…§æþ$ÌZ ÑÑ«§þæ BÌZ^èþ¯é
A§óþ Ñ«§æþ…V> Væü™èþ G°²MæüÌZÏ H§óþ° ÆéçÙ‰… Üç Ææÿã VæüË Üç Ðèþ$$§éÄæý*Ë$
JMæü ^øsìýMìü Ðèþ^éaÆÿ$$.
¯èþ$…yìþ Ìôý§é Æé[ÚëtË ¯èþ$…yìþ Mæü±çÜ… ¯èþË$Væü$Ææÿ$
ÝëÓ™èþ…{™{ éůèþ…™èþÆæÿ M>Ë…ÌZ
çÜ¿æý$ÅË$ ÌZMæüçÜ¿æýMæü$ G¯èþ$²MøºyéÍ. M>…{Vüð Ü‹ A°²…sìýMæü…sñý
Ìôý§é Üç Ðèþ$ÆæÿЦ þè …™èþÐO þð $¯èþ ´ëÈtV> Ææÿ*ç³# §éÍa…¨. ÌoMìüMæü, Üç ÆæÿÓ™øÐèþ$$Q
(º) Ððþ$$™èþ¢… ÌZMæüçÜ¿æý °Äñý*fMæü ÐèþÆéYËÌZ Mæü±çÜ… ÑM>çÜ…, ºËïßý¯èþ ÐèþÆéYË MøçÜ…, A˵çÜ…RêÅMæü ÐèþÆéYË MøçÜ…
2% °Äñý*fMæü ÐèþÆéYË ¯èþ$…yìþ A§óþ Ñ«§æþ…V> "çÜÐèþ*¯èþ ßç ýMæü$PË$, ÑçÜü¢ –™èþÐO þð $¯èþ Üç Ðèþ*f Üç …„óüÐèþ$…' A¯ôþÑ
Mæü±çÜ… Ðèþ$*yæþ$ ÆéÚ‰ëË ¯èþ$…yìþ A¿æýÅÆæÿ$¦Ë$ ´{ ëÆæÿ…¿æý… ¯èþ$…yìþ D ´ëÈt §« øÆæÿ×ìýV> E…yðþ¯èþ$. §é°¯èþ¯èþ$çÜÇ…_
G¯èþ$²Møºyæþr… AÐèþçÜÆæÿ…. D ´ëÈt A¯ôþMæü M>ÆæÿÅ{Müæ Ðèþ*Ë$ °ÆæÿÓíßý…_…¨. ÝëÐèþ$ÅÐé§æþ
³ç{ gêÝëÓÐèþ$Å…, A…™èþÆéj¡Äæý$ Ô>…†, ÝëÐèþ*hMæü Üç Ðèþ*¯èþ™èþÓ…
{´ë…¡Äæý$ Ìôý§é ÆéçÙ‰ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ´ëÈtV> Ðèþ…sìý ÐésìýòO³ D ´ëÈtMüì ÑÔ>ÓçÜ… Mæü˧æþ$.
Væü$Ç¢…ç³# ´÷…§éË…sôý G°²MæüË MæüÒ$çÙ¯Œþ Mìü…¨ (2) ¿êÆæÿ¡Äæý$ MæüÐèþ$$Å°çÙ$t ´ëÈt : Ðèþ*Ææÿ$PüÞÐé©
Ë„æü×ê˯èþ$ çܵçÙt… ^óþíÜ…¨. íܧ鮅™éËOò³ Ææÿ*´÷…¨¯èþ D
(A) ÌZMæüçÜ¿æý Ìôý§é Ñ«§é¯èþçÜ¿æý Äñý$$MæüP Væü™èþ ´ëÈt Ýë¦ç³¯èþ 1925 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…
G°²MæüÌZÏ Mæü±çÜ… 6% Kr$Ï ´÷…§æþyæþ…, ÌZ fÇW…¨. C¨ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…
Mæü±çÜ… C§æþªÆæÿ$ çÜ¿æý$ÅË$ Ñ«§é¯èþçÜ¿æýMæü$ ÌZ° JMæü ç³#Æé™èþ¯èþOÐðþ$¯èþ ´ëÈt.
G¯èþ$²Møºyæþr… AÐèþçÜÆæÿ…. Mæü*ÎË$, {Ô>Ñ$Mæü ÐèþÆæÿY…, M>ÇÃMæü
Ìôý§é ÐèþÆéYË çÜ…„óüÐèþ$… MøçÜ… D
(º) Ñ«§é¯èþçÜ¿æýÌZ° Ððþ$$™èþ¢… çÜ¿æý$ÅË çÜ…QÅÌZ ´ëÈt ç³° ^óþçÜ$¢…¨. D ´ëÈt ò³r$tºyìþ§éÈ Ñ«§é¯é°Mìü
Mæü±çÜ… 3 % Ý릯éË$ Ìôý§é Mæü±çÜ… Ðèþ$*yæþ$ ÑÆæÿ$§æþ®….
Ý릯éË$ ´÷…§æþ$r AÐèþçÜÆæÿ…. ÆæÿÐèþ*ÆæÿÑ$ 1962ÌZ O^ðþ¯é, ÝùÑÄñý$sŒý Äæý$*°Äæý$¯Œþ
D Æðÿ…yæþ$ ÝëÐèþ$ÅÐé§æþ §óþÔ>ËÌZMðüËÏ GÐèþÇ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ…
ïÜÓMæüÇ…^éÍ A¯èþ$ §é°Oò³ D ´ëÈt ¯éÄæý$Mæü$Ë Ðèþ$«§æþÅ
íܧ鮅™èþç³ÆæÿOÐðþ$¯èþ AÀ{´ëÄæý$ ¿ôý§éË$ HÆæÿµyézÆÿ$$. ¿êÆæÿ¡Äæý$
MæüÐèþ$$Å°çÙ$t ´ëÈtÌZ `ÍMæü Ðèþ_a…¨. §é° ¯èþ$…_ ¿êÆæÿ¡Äæý$
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° Mö°² {ç³Ðèþ$$Q ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË
MæüÐèþ$$Å°çÙ$t ´ëÈt (Ðèþ*ÆŠÿPüÞÐé¨) A¯ôþ ´ëÈt Ýë¦í³…^èþºyìþ…¨.
Væü$Ç…_ Ðèþ$¯èþ… ç³Ç^èþÄæý$… ^óþçÜ$Mæü$…§é….
84
(3) ¿êÆæÿ¡Äæý$ f¯èþ™é ´ëÈt : ¿êÆæÿ¡Äæý$ f¯èþ™é ´ëÈt ÑË$ÐèþË Oò³ ´ëÈtMìü ÑÔ>ÓçÜ…
gê¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ JMæü Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ ´ëÈt. Mæü˧æþ$. M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt™ø
¿êÆæÿ¡Äæý$ f¯èþ çÜ…‹œ$ A¯ôþ ´ëÈt 1951ÌZ Mæü*rÑ$V> HÆæÿµyìþ D ´ëÈt
Ýë¦í³…^èþºyìþ…¨. 1977ÌZ 1999 ¯èþ$…yìþ 2014 ÐèþÆæÿMæü$
Ýë¦í³…^èþºyìþ¯èþ f¯èþ™é ´ëÈtÌZ Ðèþ$àÆéçÙ‰ÌZ A«¨M>Ææÿ…ÌZ
¿êÆæÿ¡Äæý$ f¯èþçÜ…‹œ$ ÑίèþÐèþ$Æÿ$$…¨ Mæü˧æþ$. A§óþ Ñ«§æþ…V> Móü…{§æþ…
M>° f¯@þ™é´ëÇt Äñý¬MæüP D çÜÓÆæÿ*ç³… ÌZ Mæü*yé 2004 ¯èþ$…yìþ
^éÌê M>Ë… °ËÐèþÌôý§æþ$. ´ëÈt 2014 çÜ$©ÆæÿƒM>Ë… ÐèþÆæÿMæü$ D ´ëÈt M>…{Vðü‹Ü ¯éÄæý$Mæü™èþÓ…
`Í´ùÆÿ$$…¨, §é°ÌZ° ¿êÆæÿ¡Äæý$ f¯èþçÜ…‹œ$ ¿êÆæÿ¡Äæý$ ÌZ° çÜ…MîüÆæÿ~ {糿æý$™èþÓ…ÌZ JMæü ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å ´ëÈtV> E…¨.
f¯èþ™é ´ëÈt A¯ôþ õ³Ææÿ$™ø 1980ÌZ Mö™èþ¢ ´ëÈt° Ýë¦í³…_…¨. (7) ™èþ–×ýÐ@þÊÌŒý M>…{Vüð Ü‹ :
{´ë`¯èþ ¿êÆæÿ¡Äæý$ çÜ…çÜPü–†, Ýë…{糧éÄæý*˯èþ$ çÜ…Ææÿ„ìü… ASË ¿êÆæÿ™èþ ™èþ–×ýÐ@þÊÌŒý
^èþ$MøÐé˯ôþ¨ D ´ëÈt ´ë{™èþ. BǦMæü çÜ…çÜPÆæÿ×ýËMæü$ D ´ëÈt M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt Ýë¦ç³¯èþ 1998ÌZ
{´ë«§é¯èþÅ™èþ °_a…¨. fÇW…¨. 2016ÌZ G°²MæüË
(4) ¿êÆæÿ¡Äæý$ MæüÐèþ$*Å°çÜ$t ´ëÈt (Ðèþ*ÇPüÞçÜ$t) : MæüÒ$çÙ¯Œþ D ´ëÈtMìü gê¡Äæý$
ÝëÐèþ$ÅÐé§æþ…, «§æþÆæÿðÆæÿõ³„æü™èþ, ´ëÈtV> Væü$Ç¢…ç³#°_a…¨.
{ç³gêÝëÓÐèþ$Å… Ðèþ…sìý Ðésìý° {ç³gêÝëÓÐèþ$Å…, ÌoMìüMæüÐé§æþ…,
D ´ëÈt {´ù™èþÞíßýçÜ$¢…¨. ºËïßý¯èþ ÐèþÆéYË çÜ…Ææÿ„æü×ý CÑ D ´ëÈt Ñ«§é¯éË$.
Ýë{Ðèþ*fÅÐé§é°Mìü D ´ëÈt ÌZMæüçÜ¿æý G°²MæüË$ 2009 Ðèþ$ÇÄæý$$ 2014ÌZ
ÑÆø«§æþ…. M>ÇÃMæü$Ë, OÆðÿ™èþ$Ë,
OÆðÿ™èþ$ Mæü*ÎË Ðèþ…sìý ÐéÇ gê¡Äæý$ ´ëÈtËMæü$ ËÀ…_¯èþ Ý릯éË$ (ïÜr$Ï)
{ç³Äñý*f¯é˯@þ$ M>´ëyæþr… ËÀ…_¯@þ Ý릯éË$
A¯èþ$¯èþ¨ D ´ëÈt Ñ«§é¯èþ…. gê¡Äæý$ ´ëÈtË õ³Ææÿ$Ï
2009 2014
(5) ºçßý$f¯Œþ Üç Ðèþ*gŒý ´ëÈt : ºçßý$f¯Œþ Üç Ðèþ*gŒý ´ëÈt
C¨ ÝëÐèþ$ÅÐé§æþ Üí §é®…™éË ¿êÆæÿ¡Äæý$ gê¡Äæý$ M>…{Vüð Ü‹ 206 44
´ëÈt. ºçßý$f¯èþ$Ë Ô{ ýô Äæý$çÜ$Þ
D ´ëÈt E§óþÔª ýè …. 1984 ¿êÆæÿ¡Äæý$ MæüÐèþ$*Å°çÜ$t ´ëÈt 4 1
Üç …Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ D ´ëÈt Ýë¦³ç ¯èþ
fÇW…¨. §æþã™èþ$Ë$, ¿êÆæÿ¡Äæý$ f¯èþ™é ´ëÈt 116 282
B¨ÐéïÜË$, C™èþÆæÿ Ððþ¯èþ$Mæüºyìþ¯èþ
ÐèþÆéYË$, A˵ Üç …RêÅMæü$Ë$ Ððþ$$§æþËVæü$ ÐéÆæÿ$ "ºçßý$f¯Œþ' A¯ôþ ¿êÆæÿ¡Äæý$ MæüÐèþ$*Å°çÜ$t
16 9
³ç §æþ…ÌZ ´÷…§æþ$ç³Ææÿ^èþºyìþ E…sêÆæÿ$. ºçßý$f¯Œþ Üç Ðèþ*gê°Mìü ´ëÈt(Ðèþ*ÆŠÿPüÞÐé¨)
A«¨M>Ææÿ… ËÀ…ç³^óþÄæý*˯ôþ¨ D ´ëÈt Ðèþ$$QÅ E§óþÔª ýè ….
ºçßý$f¯Œþ çÜÐèþ*gŒý ´ëÈt 21 -
(6) ¯ôþçÙ¯èþÍ‹Üt M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt : M>…{Vðü‹Ü ¯èþ$…yìþ
OÐðþ§öËW ¯ôþçÙ¯èþÍ‹Üt M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt° 1999ÌZ Ýë¦í³…^èþyæþ… ¯ôþçÙ¯èþÍ‹Üt M>…{Vðü‹Ü ´ëÈt 9 6
fÇW…¨. {ç³gêÝëÓÐèþ$Å…, çÜÐèþ*¯èþ™èþÓ…, ÌoMìüMæüÐé§æþ… Ðèþ…sìý

85
$â ¶ ý ¯é yæ þ $Ì Z A «¨M>Ææÿ Ð@þ*Ææÿ$µ H Ô>Q ËÀçÜ$¢…¨? ÕÆøÐ@þ$×ìý AM>Î §æþâê°
™èþÑ Væü–çßý ÌôýMæü çÜÐ@þ*f MæüâêÅ×ý Ô>Q
Mìü
çܵçÙtOÐðþ$¯@þ B«¨MæüÅ™èþ
Æ>fMîüĶý$ §æþ$M>¯@þ$§éÆæÿ$™ø E“VæüÐé§æþ… ´ëÈt º§æþÌêÆÿ¬…ç³# ^èþrt…
í³yìþí³ ¿êf´ëË ´÷™èþ$¢
{ç³gêÝëÓÐ@þ$Å ç³Ç´ùçÙMæü…
Ð@þ$àÆ>çÙ‰ÌZ ¯@þ*™èþ¯@þ ´ëÈt Ýë¦ç³¯@þ
çßýÇĶý*¯é f¯@þíßý™èþ M>…“Vðü‹Ü
A«¨M>Ææÿ… ™èþÅh…^èþ$rMæü$ Ð@þ¬çßý*Ææÿ¢Ððþ$…§æþ$Mæü$? ™èþ¯@þ Ë„æü Å… ^óþÆæÿ$Mö¯@þ²¨

ÐéÆé¢ ç³{†MæüÌZÏ Ò$Ææÿ$ CÌê…sìý ÐéÆæÿ¢Ë$ ^èþ¨Ñ °ÆéÃ×ýÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. ³ç{ fË$ ™èþÐèþ$ ´{ ë…™éË Üç …„óüÐèþ$…,
E…sêÆæÿ$. ©° ¯èþ$…yìþ ÐéçÜ¢Ðèþ…V> Ðèþ$¯èþMæü$ ¿êÆæÿ¡Äæý$ AÀÐèþ–¨® Væü$Ç…_ ³ç{ §« é¯èþ…V> BÌZ_çÜ$¢…sêÆæÿ$. ™èþÐèþ$ ¿êçÙ,
çÜÐèþ*QÅ §óþÔèý…ÌZ ÑÑ«§æþ ÆéÚ‰ëËÌZ° ´ëÈtË Væü$Ç…_¯èþ ™èþÐèþ$ Ýëíßý™èþÅ…, Ýë…{³ç §éÄæý$…, ÝëÐèþ*hMæü Üç …çÜPÆæÿ×ýË
çÜÐèþ*^éÆæÿ… AÆæÿ¦Ðèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. ^èþÇ{™þè , ѧæþÅ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ýë…çÜPü–†Mæü E§æþÅÐèþ*Ë$ Ððþ$$§æþËVæü$
D ´ëÈtË$ MóüÐèþË… ÆéçÙ‰… ÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ G…§æþ$Mæü$ Ðésìý Væü$Ç…_¯èþ AÀÐèþ*¯èþ… ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…r$…¨, §é° ¯èþ$…yìþ
ç³ÇÑ$™èþOÐðþ$¯èþÑ? ¿êÚëÀÐèþ*¯èþ… ºËç³yæþ$™èþ$…¨. ™èþÐèþ$ ´{ ë…™èþ… AÀÐèþ–¨®
ÆéçÙ‰…ÌZ° Mö…™èþÐèþ$…¨ ¯éÄæý$Mæü$Ë$ gê¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ^ðþ…§éË°, AMæüPyìþ Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë$ Ðèþ$ÇÄæý$$ E§øÅV>Ë$ Ðèþ…sìý
Mæü¯èþºyìþ™ðþ Ðèþ$ÇMö…™èþ Ðèþ$…¨ ÆéçÙ‰… ÐèþÆæÿMæü$ Ðèþ*{™èþÐóþ$ AÐèþM>Ô>ËOò³ ™èþÐèþ$Mæü$ ßç ýMæü$P E…yé˯ôþ ¿êÐèþ¯èþ ¯èþ$…yìþ
çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþ$Ë$V> E…sêÆæÿ$. AÌê G…§æþ$Mæü$? ´{ ë…¡Äæý$ AÀÐèþ*¯èþ… Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMüæ $…r$…¨.
Ò$Mæü$ ™èþsìýt¯èþ CÌê…sìý {ç³Ôèý²Ë B«§éÆæÿ…V> Ðèþ$¯èþ… D Ñ«§æþOÐðþ$¯èþ ¿êçÙ, {´ë…™èþ, Ýë…çÜPü–†Mæü Ðèþ$ÇÄæý$$
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° Mö°² {´ë…¡Äæý$ ´ëÈtË Væü$Ç…_ Mæü$Ïç³¢…V> Ðésìý™ø A¯èþ$º…«§æþ… MæüÍW¯èþ AÀÐèþ*¯èþ… çÜ…çœ$sìý™èþÐèþ$Æÿ$$™ðþ
ç³Ç^èþÄæý$… ^óþçÜ$Mæü$…§é…. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý… Äñý$$MæüP ¯èþË$¨ÔèýËÌZ° §é° ¯èþ$…_ {´ë…¡Äæý$ ¿êÐèþ… {糺ËÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. §é°
Æé[ÚëtËÌZ Mö°² {´ë†°«§æþÅ ´ëÈt˯èþ$ Væü$Ç…_ Ðèþ$¯èþÑ$MæüPyæþ ¯èþ$…yìþ Mö°² çÜÐèþ$Äæý*ËÌZ çÜÓ™èþ…{™èþ ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË$
™ðþË$çÜ$Mæü$…§é…. BÑÆæÿÂÑÝë¢Æÿ$$, Ðèþ$Ç Mö°² çÜÐèþ$Äæý*ËÌZ ÑÑ«§æþ ÔèýMìü¢
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° ÑÑ«§æþ {´ë…™éËÌZ ÑÑ«§æþ ¿êçÙ˯èþ$ Ðèþ…™èþOÐðþ$¯èþ çÜÐèþ$$§éÄæý*Ë$, E§æþÅÐèþ*Ë$ °ÆéÃ×ýÐèþ$Ðèþ#™éÆÿ$$.
Ðèþ*sêÏyæþ$ÐéÆæÿ$ Ðèþ$ÇÄæý$$ Ýë…{糧éÄæý$…, çÜ…çÜPü–™èþ$ËÌZ Òr°²sìý E§óþªÔèý… JMæüsôý A§óþÐèþ$¯èþV> ™èþÐèþ$ {´ë…™èþ çÜ…„óüÐèþ$
Mæü*yæþ À¯èþ²™èþÓ… MæüÍW¯èþ {ç³fË$ E…sêÆæÿ$. {´ë…™é°MöMæü {ç³Äñý*f¯é˯èþ$ M>´ëyæþ$MøÐèþr….
çÜÓ™èþ…{™èþ ¿êçÙ CÌê…sìý §æþ–ÔèýÅ… Ðèþ$¯èþMæü$ Mæü°í³çÜ$¢…¨.
{´ë…™éË Äñý$$MæüP ¿oVøãMæü çÜÓÆæÿ*´ëËÌZ Mæü*yé À¯èþ²™èþÓ… {´ë…¡Äæý$ ´ëÈtË$
Mæü˧æþ$. Ðèþ$àÆéçÙ‰ÌZ° ÑÑ«§æþ ¿oVøãMæü {´ë…™é˯èþ$ Væü$Ç…_ {ç³™óþÅMæüOÐðþ$¯èþ {´ë…™èþ… Äñý$$MæüP {ç³™óþÅMæü AÀÐèþ*¯é°²
±Ðèþ# A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþÔ>Ðèþ#. Ðèþ$àÆéçÙ‰ H Ñ«§æþ…V> Ðèþ$«§æþÅ{糧óþÔŒý {糧æþÇØ…^èþ$r, A¨ AÀÐèþ–¨® ^ðþ…§éË° A«¨M>Ææÿ…MøçÜ…
Ìôý§é MæüÆé²MæürË Mæü…sñý À¯èþ²…V> E…§ø A§óþ Ñ«§æþ…V> ´ùsîýÌZMìü ¨Væü$ ÆéfMîüÄæý$ çÜÐèþ$$§éÄæý*˯èþ$ "´ë…¡Äæý$
Ðèþ$àÆéçÙ‰ÌZ Mæü*yé ¿oVøãMæü, Ýë…çÜPü–†Mæü À¯èþ²™èþÓ… ´ëÈtË$' A…sêÆæÿ$. Ðésìý {糿êÐèþ… BÄæý* {´ë…™éË ÐèþÆæÿMæü$
Mæü°í³çÜ$¢…¨. Ðèþ*{™èþÐóþ$ ç³ÇÑ$™èþOÐðþ$ E…r$…¨. AÆÿ$$¯èþç³µsìýMìü ™èþÐèþ$
Ðèþ$¯èþ ¿êçÙ, Ðèþ$¯èþ ´{ ë…™èþ… Òsìý ÑçÙÄæý$…ÌZ B¡ÃÄæý$™é {´ë…™èþ…ÌZ ºËOÐðþ$¯èþ ´ë{™èþ¯èþ$ ´ùíÙçÜ*¢ AÑ ÆéfMîüÄæý*ËOò³
¿êÐèþ¯èþ Ææÿ*´÷…¨ Mö…™èþ M>Ë… ™èþÆéÓ™èþ §é° ÑçÙÄæý$…ÌZ ™èþÐèþ$ {糿êÐé°² ^ér$™éÆÿ$$. {´ë…¡Äæý$ ´ëÈtË$ {´ë…¡Äæý$
AÀÐèþ*¯èþ… Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMüæ $…sôý §é° ¯èþ$…yìþ "{´ë…¡Äæý$™èþ™èþÓ…' / ÆéçÙ‰ çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ {´ë«§é¯èþÅ™èþ°Ýë¢Æÿ$$. ™èþÐèþ$ {´ë…™é°²
86
AÀÐèþ–¨® ^óþçÜ$Mö¯èþ$rMæü$ ÐésìýMìü MóüÐèþË… A«¨M>Ææÿ… Ðèþ*{™èþÐóþ$ C¨ ´{ ë…¡Äæý$ ´ëÈtË AÀÐèþ–¨®ÌZ Æðÿ…yæþÐèþ §æþÔèý. D §æþÔèý
M>Mæü$…yé çÜÓÄæý$…{糆糆¢ AÐèþçÜÆæÿÐèþ$°í³çÜ$¢…¨. Móü…{§æþ Äñý$$MæüP ´{ ëÆæÿ…¿æý… Üç $Ðèþ*Ææÿ$V> 1990 ™èþÆéÓ™èþ fÇW…¨.
{糿æý$™éÓ°Mìü çÜçßýMæüÇçÜ*¢¯ôþ ™èþÐèþ$ çÜÓÄæý$…{糆糆¢ „óü{™é°Mìü (3) ™èþÐèþ$ ´{ ë…™éË AÀÐèþ–¨® MøçÜ… ™èþÐèþ$ ´{ ë…™éËÌZ°
Ayæþz…Mæü$Ë$ ÌôýMæü$…yé {´ë…¡Äæý$ ´ëÈtË$ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþÝë¢Æÿ$$. ÐéçÜТ þè #ÅËMæü$ (Ý린Mæü$ËMæü$) ÆéçÙ…‰ ÌZ¯èþ$, Móü…{§þæ …ÌZ¯èþ$ A«¨M>Ææÿ…
A§óþ Ñ«§æþ…V> {´ë…¡Äæý$ çÜÐèþ$çÜÅË$ {´ë…¡Äæý$ ËÀ…^éË°, CÌê…sìý ´ë{™þè ¯èþ$ C糚yæþ$ ´{ ë…¡Äæý$ ´ëÈtË$
Ýë¦Æÿ$$ÌZ¯ôþ ^óþç³sêtÍ. A«¨M>Ææÿ… A¯ôþ¨ BÄæý* {´ë…™éË ´ùíÙÜç $¢¯é²Æÿ$$. E§é. ÕÐèþÔôý¯èþ, ™ðþË$Væü$§óþÔèý…
ÐèþÅMæü$¢Ë ^óþ™èþ$ÌZϯóþ E…yéÍ. ç³Ç´ë˯èþÌZ, Ðèþ–™èþ$¢ÌZÏ B (4) DÔ>¯èþÅ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° {´ë…¡Äæý$ ´ëÈtË
{´ë…™èþ Ý린Mæü$ËMæü$ {´ë«§é¯èþÅ™èþ CÐéÓ˯ôþ ç³r$t§æþË {´ë…¡Äæý$ AÀÐèþ–¨® JMæü {ç³™óþÅMæü O¯ðþf…V> Mæü°í³çÜ$¢…¨. D {´ë…™éËÌZ°
´ëÈtËMæü$ E…r$…¨. ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË$ `Í´ùÐèþ# MøÇMæü˯èþ$ Ðèþ¨Íò³sêtÆÿ¬,
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ ´{ ë…¡Äæý$ ´ëÈtË Ðèþ*Ææÿ$™èþ$¯èþ² Üç ÓÆæÿ*ç³… : Ðésìý çÜÓÄæý$… {糆糆¢° MøÆæÿyæþ… Ððþ$$§æþË$ò³sêtÆÿ¬. DÔ>¯èþÅ
ÝëÓ™èþ…{™éůèþ…™èþÆæÿ M>Ë… ¯èþ$…yìþ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ {´ë…¡Äæý$ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° A°² {´ë…¡Äæý$ ´ëÈtË$ §æþÔèýË$ §æþÔèýË$V>
´ëÈtË$ BÑÆæÿÂÑ…^éÆÿ$$, M>° Ðésìý çÜÓÆæÿ*ç³…ÌZ, ´ë{™èþÌZ {糫§é¯èþ gê¡Äæý$ {çÜÐèþ…†ÌZMìü ÐèþçÜ$¢¯é²Æÿ¬.
Ðèþ*{™èþ… Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ Ðèþ*Ææÿ$µË$ fÇW¯èþr$Ï Vø^èþÇÝù¢…¨. Mæü$Ïç³¢…V> ^ðþ´ëµË…sôý ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° {´ë…¡Äæý$
(1) {´ëÆæÿ…¿æý M>Ë…ÌZ {´ë…¡Äæý*ÀÐèþ*¯èþ… ¯èþ$…yìþ ´ëÈtË {ç³Äæý*×ý… `ÍMæü, çÜÓÄæý$…{糆糆¢, {糫§é¯èþ gê¡Äæý$
Mö°² `ÍMæü †Ææÿ$Væü$»êr$ E§æþÅÐèþ*Ë$ Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMæü$¯é²Æÿ$$. {çÜÐèþ…†ÌZ MæüÍÄæý$$r A¯èþ$¯èþÑ §æþÔèýË ÐéÈV> fÇW…¨.
çÜÓ™èþ…{™èþ QÍÝ뢯Œþ, {§æþÑyæþÝ뢯Œþ Ðèþ…sìý MøÇMæüË M>Ææÿ×ý…V> A§óþ Ñ«§æþ…V> gê¡Äæý$ ÆéfMîüÄæý*ËÌZ Mæü*yé Ðésìý {糿êÐèþ…
çÜÐèþ*QŧóþÔèý… ¯èþ$…yìþ OÐðþ§öËW çÜÓ™èþ…{™èþ §óþÔ>°² HÆéµr$ ò³ÆæÿVæüyæþ…™ø §é° ç³Ç×êÐèþ$…V> çÜ…MîüÆæÿ~ {糿æý$™éÓË$
^óþçÜ$MøÐèþr…. ç³…g껌ý, ™èþÑ$âæý¯éyæþ$, fÐèþ$*Ã&M>ÖÃÆŠÿ D HÆæÿµyìþ¯èþÑ.
ÆéÚ‰ëËÌZ° {´ë…¡Äæý$ ´ëÈtË E§éçßýÆæÿ×ýË$ D ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ A¯ôþMæü {´ë…¡Äæý$ ´ëÈtË$ MæüËÐèþ#. A°²
çÜ…§æþÆæÿÂ…V> õ³ÆöP¯èþÐèþ^èþ$a¯èþ$. ´ëÈtË çÜÐèþ*^éÆæÿ… CMæüPyæþ CÐèþÓyæþ… Ý뫧æþÅ… M>§æþ$.
(2) ´{ ë…¡Äæý$ ´ëÈtË ´ë{™þè ¯ñþÐèþ$èV> Ðèþ*Ææÿ$™èþ* A…§æþ$Mæü° Ðèþ$¯èþ… ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý… Äñý$$MæüP ™èþ*Ææÿ$µ, ç³yæþÐèþ$Ææÿ,
Ðèþ_a…¨. Üç Ó™èþ…{™þè ÆéÚ‰ëË MøÇMæüËMæü$ º§æþ$Ë$V> ÐéÇMìü A«¨Mæü §æþ„ìü×ý, E™èþ¢Ææÿ Ìê…sìý {´ë…™éËÌZ° Mö°² {´ë†°«§æþÅ
Üç ÓÄæý$…{³ç †ç³†¢ ËÀ…^é˯ôþ ³ç{ Äæý$™é²Ë$ ´{ ëÆæÿ…À…^éÆÿ$$. ´ëÈt˯èþ$ ç³Ç^èþÄæý$… ^óþçÜ$Mø»Z™èþ$¯é²….

Mö°² {糫§é¯èþ {´ë…¡Äæý$ ´ëÈtË$ Mìü…¨ Ñ«§æþ…V>

(1) Ðèþ$àÆéçÙ‰ÌZ° {糫§é¯èþ ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈt 1966ÌZ Ýë¦ç³¯èþ.

Ðèþ$Æéw {ç³fË çßýMæü$P˯èþ$ M>´ëyæþ$r, Ðèþ$Æéw ¿êÚë


ÕÐèþõܯèþ
çÜ…ÐèþÆæÿ¦¯èþ…, C™èþÆæÿ {´ë…¡Äæý$$˯èþ$ ÐèþņÆóÿMìü…^èþyæþ….
1995ÌZ ¿êÆæÿ¡Äæý$ f¯èþ™é ´ëÈt™ø Mæü*rÑ$V> HÆæÿµyìþ ÕÐèþõܯèþ
´ëÈt ³ç{ ³ç{ §« þæ Ðèþ$…V> Ðèþ$àÆéçÙ̉ Z A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Ðèþ_a…¨. 2014
G°²MæüË ™èþÆéÓ™èþ Ðèþ$àÆéçÙ‰ÌZ ¿êgê´ë™ø A«¨M>Ææÿ…ÌZ
¿êVæüÝëÓÐ@þ$Å….

87
(2)
ç³…g껌ýÌZ Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ {´ë…¡Äæý$ ´ëÈt.
1920ÌZ Ýë¦ç³¯èþ.
ÕÆøÐèþ$×ìý
AM>Î Ðèþ$™èþç³ÆæÿOÐðþ$¯èþ, {´ë…¡Äæý$ AÀÐèþ*¯é°²
§æþÌŒý M>´ëyæþ$MøÐèþsê°Mìü {´ë«§é¯èþÅ™èþ.

³ç …g껌ýÌZ ^éÌê Üç …Ðèþ™èþÞÆéË$ A«¨M>Ææÿ…ÌZ E…¨.

(3)
M>ÖÃÆŠÿÌZ {糫§é¯èþ {´ë…¡Äæý$ ´ëÈt.
fÐèþ$*à & 1932 çÜ…Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ Ýë¦ç³¯èþ.
M>ÖÃÆŠÿ
¯ôþçÙ¯èþÌŒý
M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ M>ÖÃÆŠÿ {ç³fË çÜ…„óüÐèþ*°Mìü Ðèþ$§æþ®™èþ$, çÜÓÄæý$…
{糆糆¢° M>´ëyæþ$Mö¯èþ$rMæü$ {ç³Äæý$™èþ²….

(4)
{糿æý$™èþÓ…™ø ^èþÆæÿaË$ fÇí³ 1985ÌZ AÝëÞ…
AÝëÞ… Væü×ý ç³ÇçÙ™Œþ Jç³µ…§æþ…. 1985ÌZ Ýë¦ç³¯èþ.

°ÆéÓíÜ™èþ$Ë çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ç³ÇçÙPÇ…^èþ$r, AÝëÞ…


Ýë…çÜPü–†Mæü ѧæþÅ, ÝëÐèþ*hMæüç³ÆæÿOÐðþ$¯èþ OÐðþÑ«§éÅ°²
M>´ëyæþ$MøÐèþr…. BǦM>ÀÐèþ–¨¦ MøçÜ… {ç³Äæý$™èþ²….

Væü™èþ A¯ôþMæü çÜ…Ðèþ™èþÞÆéË$ AÝëÞ…ÌZ A«¨M>Ææÿ ´ëÈt.

88
(5)
1920 Ðèþ$«§æþÅ fíÜt‹Ü ´ëÈt {»êçßýÃ×ôý™èþÆæÿ E§æþÅÐèþ$… {§æþÑyæþ Ðèþ$$¯ôþ²{™èþ
{§æþÑyæþ Ðèþ$$¯óþ²{™èþ MæüfVæü… MæüfVæü…V> Ææÿ*´ë…™èþÆæÿ… ^ðþ…¨ ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtV> HÆæÿµyìþ…¨. 1944ÌZ fíÜt‹Ü
´ëÈt {§æþÑyæþ MæüfVæü…V> Væü$Ç¢…^èþºyæþ$™èþ* Ðèþ_a…¨. 1949ÌZ §é° ¯èþ$…yìþ JMæü
çÜÐèþ$$§éÄæý$… OÐðþ§öËW…¨, B çÜÐèþ$$§éÄæý$Ðóþ$ {§æþÑyæþ Ðèþ$$¯ôþ²{™èþ MæüfVæü… ´ëÈt°
Ýë¦í³…_…¨. §é° ¯èþ$…yìþ Mæü*yé OÐðþ§öËW¯èþ JMæü çÜÐèþ$$§éÄæý$Ðóþ$ BÌŒý
C…yìþÄæý* A×ê~ {§æþÑyæþ Ðèþ$$¯ôþ{™èþ MæüfVæü… A¯ôþ ´ëÈt° 1972ÌZ Ýë¦í³…_…¨.
™èþÑ$âæý AÀÐèþ*¯é°² M>´ëyæþ$Mæü$¯ôþ {ç³Äæý$™èþ²…. Móü…{§æþ…ÌZ° çÜ…MîüÆæÿ~
{糿æý$™èþÓ…ÌZ Mæü*yé Mö…™èþ M>Ë… ¿êVæüÝëÓÐ@þ$Å….
A°² Ýë¦Æÿ$$ÌZÏ° KrÆæÿ$Ï ´ëÈtMìü Ðèþ$§æþ®™èþ$ ç³ÍM>Ææÿ$. «©ÆæÿƒM>Ë…
A«¨M>Ææÿ…ÌZ E…yæþyæþ… ÐèþËÏ A¯ôþMæü {ç³×êãMæü˯èþ$ ^óþç³sìýt…¨.

¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ {糆 ÆéçÙ‰…ÌZ A¯ôþMæü {´ë…¡Äæý$ Ðèþ$àÆéçÙ‰ÌZ° {´ë…¡Äæý$ ´ëÈtË Æðÿ…yæþ$ G°²MæüË
´ëÈtË$ MæüËÐèþ#. AÑ BÄæý* ÆéÚ‰ëË ÆéfMîüÄæý*ËOò³ çÜ…§æþÆéÂËÌZ° M>ÆæÿÅMæüÌê´ë˯èþ$ Mìü…¨ ç³sìýtMæüÌZ CÐèþÓyæþ…
{糿êÐé°² ^èþ*´ëÆÿ$$. §é°Mìü JMæü E§éçßýÆæÿ×ýV> fÇW…¨.
Ðèþ$àÆéçÙ‰ÌZ° {´ë…¡Äæý$ ´ëÈtË$ (Ñ«§é¯èþçÜ¿æýÌZ° {´ë†°«§æþÅ…)
VðüÍ_¯èþ Ý릯éË$(ïÜr$Ï) VðüÍ_¯èþ Ý릯éË$(ïÜr$Ï)
´ëÈtË õ³Ææÿ$ G°²MæüË G°²MæüË ´ëÈtË õ³Ææÿ$ G°²MæüË G°²MæüË
Üç …Ðèþ™èþÞ…2009 Üç …Ðèþ™èþÞ…2014 Üç …Ðèþ™èþÞ…2009 Üç …Ðèþ™èþÞ…2014
ÕÐèþõܯèþ 44 63 ÆéïÙ‰Äæý$ çÜÐèþ*gŒý ´ëÈt 1 1
*
Ðèþ$àÆéçÙ‰ ¯èþÐèþ °ÆéÃ×ý õܯèþ 13 1 BÌŒý C…yìþÄæý*Ðèþ$iÏÜ‹ &D& 2
Ôôý™èþMæüÈ M>ÐŒþ$V>ÆŠÿ ´ëÈt 4 3 C™ðþßç ý§æþ$ÌêÏ Ðèþ$$íÜÐÏ þè $¯Œþ
¿êÆæÿ¡Äæý$ Çç³¼ÏMæü¯Œþ ´ëÈt 1 1 f¯Œþ çÜ$ÆéfÅ ÔèýMìü¢ 2 -
ºçßý$f¯Œþ Ðèþ$àçÜ…‹œ$
ÌZMæüçÜ…{V>ÐŒþ$ 1 -
¿êÆæÿ¡Äæý$ Çç³¼ÏMæü¯Œþ ´ëÈt - - ÝëÓÀÐèþ*± ´ëÈt 1 -
çÜÐèþ*gŒýÐé© ´ëÈt 4 1
ºçßý$f¯Œþ ÑM>‹Ü Mæü*rÑ$ 2 3 (* D ´ëÈt 2009 ÌZ BÑÆæÿÂÑ…^èþÌôý§æþ$.)

^ðþ糚Mø…yìþ ^èþ*§éª….
D ´ëuæÿ…ÌZ Ðèþ$¯èþ… ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° gê¡Äæý$,
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° A°² Æé[ÚëtËÌZ ´{ ë…¡Äæý$ ´ëÈtË$ {´ë…¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ÌZÏ° ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË Væü$Ç…_¯èþ
E¯é²Æÿ$$. Ðér°²…sìý° CMæüPyæþ õ³ÆöP¯èþyæþ… fÆæÿVæü§æþ$. ç³#¯èþÇÓÐèþ$ÆæÿØ ^óþçÜ$Mæü$¯é²…. Æé»ZÐèþ# ´ëuæÿ…ÌZ ÆéfMîüÄæý$
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý Ðèþ*¯èþ_{™þè ³ç r… B«§éÆæÿ…V> Ðèþ$Ç Mö°² ´{ ë…¡Äæý$ E§æþÅÐèþ*Ë$ Ðèþ$¯èþ iÑ™èþ…ÌZ Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþÐèþ° AÆæÿ¦…
´ëÈtË Væü$Ç…_¯èþ Üç Ðèþ*^éÆæÿ… õÜMæüÇ…^èþ…yìþ. ^óþçÜ$Mæü$…§é….

89
A¿êÅçÜ…

1. CÐ@þÓºyìþ¯@þ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý*Ë ¯èþ$…yìþ çÜÇOÄñý$¯èþ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý*°² (2) ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË$ ÝëÐèþ*hMæü çÜ…çܦOÌñý E…sêÆÿ$$.
G¯èþ$²Mö° Mìü…¨ Rêä˯èþ$ ç³NÇ…^èþ…yìþ. (3) çÜ…MîüÆæÿ~ {糿æý$™èþÓ… ¯èþ$…yìþ AíܦÆæÿ™èþ °ÆéÃ×ýÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨.
(1) ÆéfMîüÄæý$ A«¨M>Ææÿ… ´÷…§æþyé°Mìü G糚Oyðþ™óþ {ç³fË$ (4) "ÕÆøÐèþ$×ìý AM>Î §æþÌŒý' A¯ôþ¨ gê¡Äæý$ ´ëÈt.
JMæüPOsñý G°²MæüË {ç³{MìüÄæý$ÌZ ¿êVæüÝëÓÐèþ$$ËÐèþ#™éÆø, 3. Mìü…¨ ¿êÐèþ¯èþ˯èþ$ çܵçÙt…V> ÆéÄæý$…yìþ.
A糚yæþ$ B çÜ…çܦ˯èþ$ ............. A…sêÆæÿ$. (1) {´ë…¡Äæý$™èþ™èþÓ… (2) gê¡Äæý$ ´ëÈt
(A) {糿æý$™èþÓ… (º) çÜÐèþ*f…
(Mæü) ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈt (yæþ) ÝëÐèþ*hMæü çÜ…çܦ 4. Mìü…¨ {ç³Ôèý²ËMæü$ Mæü$Ïç³¢…V> fÐéº$Ë$ ÆéÄæý$…yìþ.
(2) ¯ôþçÙ¯èþÌŒý M>¯@þ¹Æðÿ¯ŒþÞ ´ëÈt ............ ÆéçÙ‰…ÌZ Mæü˧æþ$. (1) ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË Ðèþ$$QÅOÐþð $¯èþ E§óþÔª >˯èþ$ Üç µçÙ…t ^óþÄæý$…yìþ.
(A) JyìþÝëÞ (º) AÝëÞ… (2) ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° ´ëÈtË ç³§æþ®† Äñý$$MæüP çÜÓÆæÿ*ç³…ÌZ HÑ$
(Mæü) ¼àÆŠÿ (yæþ) fÐèþ$*à & M>ÖÃÆŠÿ Ðèþ*Ææÿ$µ Ðèþ_a…¨?

(3) fíÜt‹Ü ´ëÈt {»êçßýÃ×ôý™èþÆæÿ E§æþÅÐèþ$… ............. A¯ôþ Eç³{MæüÐèþ$…


ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtV> Ææÿ*´ë…™èþÆæÿ… ^ðþ…¨…¨. (1) Ò$ ™èþÍϧþæ …yæþ$ÏË õ³Ææÿ$Ï H ÌZMæüÜç ¿æý °Äñý*fMæüÐèþÆæÿ…Y ÌZMìü
(A) AÝëÞ… Væü×ý ç³ÇçÙ§Šþ ÐèþÝë¢Äýñ * B °Äñý*fMæüÐèþÆæÿ…Y Ðèþ$àÆéçÙ‰ Äñý$$MæüP Ðèþ*¯èþ_{™þè
(º) ÕÐèþõܯèþ ³ç r…ÌZ ^èþ*ç³…yìþ.
(Mæü) {§æþÑyæþ Ðèþ$$¯ôþ²{™èþ MæüËçœ$ÐŒþ$
(yæþ) fÐèþ$*à & M>ÖÃÆŠÿ ¯ôþçÙ¯èþÌŒý M>¯èþ¹Æðÿ¯ŒþÞ (2) ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý Ðèþ*¯èþ_{™èþ ç³r…ÌZ {糫§é¯èþ ÆéfMîüÄæý$
2. Mìü…¨ ÐéM>ÅË ™èþ´÷µç³šË¯èþ$ Væü$Ç¢…_ çÜÇOÄñý$¯èþ M>Ææÿ×ê˯èþ$ {´ë…¡Äæý$ ´ëÈtË {糿êÐèþ… GMæüPyðþMæüPyæþ Mæü˧ø B
çܵçÙt…V> ÆéÄæý$…yìþ. {糧óþÔ>˯èþ$ ^èþ*ç³…yìþ.
(1) ÆéfMîüÄæý$ ´ëÈtË$ {糿æý$™èþÓ… Ðèþ$ÇÄæý$$ {ç³fË Ðèþ$«§æþÅ
ÐéÆæÿ«¨V> ç³°^óþÝë¢Æÿ$$.

90
4. ÝëÐèþ*hMæü Ð@þ$ÇĶý¬ Æ>fMîüÄæý$ E§æþÅÐèþ*Ë$

JMæü Ý린Mæü ÐéÆ>¢ ç³{†MæüÌZ° D ÐéÆæÿ¢¯èþ$ ^èþ§æþÐèþ…yìþ. E§æþÅÐèþ$… G…§æþ$Mæü$?


»êËÅ ÑÐéàËMæü$ ÑÆæÿ$§æþ…® V> fÆæÿ$Væü$™èþ$¯èþ² çÜÐèþ*f…ÌZ° ÐèþÅMæü$¢Ë…§æþÆæÿ$ Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtÌZ
E§æþÅÐèþ*°Mìü Vöç³µ ÑfÄæý$… MæüËVæüyæþ…™ø »êËÅ ÑÐéàË ¿êVæüÝëÓÐèþ$$ËÐèþ#™èþ* ÝëÆæÿÓf°Mæü çÜ…„óüÐèþ$… MøçÜ… H§ø
Üç …QÅÌZ Üç $Ðèþ*Ææÿ$ 50% ™èþWY´ùÐèþyæþ… fÇW…¨. D ^óþÄæý$r… Ý뫧æþÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…§æþ° ^ðþç³µÌôýÐèþ$$. Mö…™èþ Ðèþ$…¨
E§æþÅÐèþ$…ÌZ° M>ÆæÿÅMæüÆæÿË¢ $ ^éÌê Üç Ðèþ$ÆæÿЦ þè …™èþ…V> ³ç ° {ç³fË$ JMóü JMæüP çÜÐèþ$çÜÅOò³ §æþ–íÙt ò³sìýt B çÜÐèþ$çÜůèþ$
^óþÔ>Ææÿ$.
ÐðþËÏyìþçÜ*¢ E…sêÆæÿ$. Ðésìý °ÐéÆæÿ×ý MöÆæÿMæü$ {ç³f˯èþ$
ÐèþÆæÿMæür² °õÙ§« þæ E§æþÅÐèþ*Ë M>ÆæÿÅMæüÆæÿË¢ $ Mæü*yé ÐéÇMìü
Ðèþ$§æþ™® þè $°^éaÆæÿ$. C§óþ ³ç ÇçÜÆ>ËÌZ C糚yæþ$ ´ûíÙMt >àÆæÿ IMæüÅç³Ææÿ_ H§ø JMæü ^èþÆæÿÅ ¡çÜ$MøÐèþ$° {糿æý$™èþÓ…Oò³ J†¢yìþ
ÌZ´ë°Mìü ÐèþņÆóÿMæü…V> M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$ ^óþ³ç rtyþæ … AÐèþÜç Ææÿ…. ™ðþ^èþ$a {ç³Äæý$™èþ²… ^óþÝë¢Ææÿ$. °Ææÿ…™èþÆæÿ… {MìüÄæý*ÖË$Ææÿ$V>
G…§æþ$Mæü…sñý õ³§æþÇMæü… Ðèþ$ÇÄæý$$ ´ùçÙM>àÆæÿÌZç³… A¯èþ$¯èþÑ E…r* B çÜÐèþ$çÜÅ Væü$Ç…_ {ç³gêÀ{{´ëÄæý*°² õÜMæüÇ…_
Ðèþ$Ç…™èþ Ô{ ýè §æþ® Ðèþßí ý…^èþÐèþËíܯèþ Üç Ðèþ$çÜÅË$. Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË$ Ðèþ$ÇÄæý$$ {糿æý$™éÓËOò³ J†¢yìþ ™ðþ^èþ$a
ÐéÆ>¢ ç³{†MæüÌZ° D ÐéÆæÿ¢ÌZ E§æþÅÐèþ*Ë {ç³ÝëÐèþ¯èþ {ç³Äæý$™èþ²… ^óþçÜ$¢…sêÆÿ$$. D ÝëÐèþ$*íßýMæü M>Æ>Å˯èþ$
"E§æþÅÐèþ$…' A° A…sêÆæÿ$. ÝëÐèþ$*íßýMæü M>ÆæÿÅ… A¯óþ¨
Mæü˧æþ$. §é° AÆæÿ¦… ±Ðèþ# ^ðþç³µVæüËÐé?
E§æþÅÐèþ$Ðèþ$$ Äñý$$MæüP Ðèþ˜ÍMæü A…Ôèý….
D ÐéÆæÿ¢ÌZ Ñyìþ ÑyìþV> JMøPMæüP ÑçÙÄæý$… Mæü°µçÜ$¢…¨.
{ç³gêÝëÓÐèþ$Å…ÌZ E§æþÅÐèþ*ËMæü$ ^éÌê {´ëÐèþ$$QÅ™èþ
A¯èþV> E§æþÅÐèþ*Ë$ JMóü ÑçÙÄæý*°Mìü çÜ…º…«¨…_¯èþOÐðþ
E…r$…¨. E§æþÅÐèþ*Ë §éÓÆ> A¯óþMæü ÝëÆæÿÓf°Mæü çÜÐèþ$çÜÅË$
E…sêÄææý*? ^èþÆæÿaMæü$ ÐèþçÜ$¢…sêÆÿ$$. {糿æý$™éÓ°Mìü B çÜÐèþ$çÜÅËOò³ §æþ–íÙt
E§æþÅÐèþ*Ë$ ç³ÆæÿçܵÆæÿ… çÜçßýMæüÇ…^èþ$Mæü$…sñý A¨ A«¨Mæü ò³rtÐèþËíÜ ÐèþçÜ$¢…¨. E§æþÅÐèþ$ ¯éÄæý$Mæü$Ë$, M>ÆæÿÅMæüÆæÿ¢Ë$
çÜÐèþ$Ææÿ¦Ðèþ…™èþ…V> AÐèþ#™èþ$…¨ A° ±Mæü$ A°í³çÜ$¢…§é? {糿æý$™éÓ°Mìü B çÜÐèþ$çÜÅË çÜ…§æþÆæÿÂ…ÌZ M>ÐèþËíܯèþ
Væü™èþ ´ëuæÿ…ÌZ Ðèþ$¯èþ… gê¡Äæý$, ´{ ë…¡Äæý$ ´ëÈtË çÜÐèþ*^éÆ>°² A…§æþgôýÝë¢Ææÿ$. D çÜÐèþ*^éÆæÿ… Ñ«§é¯é˯èþ$
Væü$Ç…_ ™ðþË$çÜ$Mæü$¯é²…. Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË$ A«¨« M>Ææÿ Ææÿ*´÷…¨…^èþ$¯èþ糚yæþ$ {糿æý$™éÓ°Mìü Eç³Äñý*Væüç³yæþ$™èþ$…¨.
´ùsîýÌZ E…sêÆÿ$$. G°²MæüË$ VðüÍ_ AÑ ÝëÐèþ*¯èþÅ
{糿æý$™èþÓ… Äñý$$MæüP Mö°² °Ææÿ~Äæý*˯èþ$ Ìôý§é Ñ«§é¯é˯èþ$
³ç{ fË Üç Ðèþ$çÜÅË$ ³ç ÇçÙPÇ…^èþ$ ³ç{ Äæý$™èþ²… ^óþÝë¢Æÿ$$.
ÐèþņÆóÿMìü…^èþ$rMæü$ Mæü*yé E§æþÅÐèþ*°² ÌôýÐèþ©Ýë¢Ææÿ$. °õÙ«¨…^èþ$
Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË ´ë{™þè A…§æþÇ° MæüË$ç³#Mö° Ððþâæý$å¯@þ¨V>
Ìôý§é {糆çœ$sìý…^èþ$ çßýMæü$P (Right to protest)
E…r$…¨. ÐéÇMìü HO§þð ¯é JMóü Üç Ðèþ$çÜÅOò³ §æþ–íÙt
{ç³gêÝëÓÐèþ$Å…ÌZ° JMæü Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ çßýMæü$P. AÆÿ$$¯èþç³µsìýMìü
Móü…{©MæüÇ…^èþ$r Mæü$§æþÆæÿ§æþ$. ÝëÆæÿÓf°Mæü ³ç ÇÔèý${¿ýæ ™èþ
§é°° A™èþÅ…™èþ ÝëÐèþ$ÆæÿçÜÅ…™ø, »ê«§æþÅ™èþ™ø
¯èþ$…yìþ A¨ A…™èþÇ„æü ³ç ÇÔZ«§þæ ¯èþ ÐèþÆæÿMæü$ A°² A…Ô>˯èþ$
ÐéÆæÿ$ gê¡Äæý$ Ýë¦Æÿ¬ ¯èþ$…yìþ BÌZ_…_ °ÆæÿÄ~ ýæ $… Eç³Äñý*W…^èþ$MøÐéÍ.
¡çÜ$MøÐèþËíÜ E…r$…¨. Üç Ðèþ*f…ÌZ° A°² Üç Ðèþ*gêË
Üç Ðèþ$çÜÅË MøçÜ… Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË Ðèþ§æþª Mö°² M>ÆæÿÅ{Müæ Ðèþ*Ë$ ^ðþ糚Mø…yìþ ^èþ*§éª…?
E…yæþÐèþËíÜ ÐèþÜç $¢…¨. ÆO ÿð ™èþ$Ë$, M>ÇÃMæü$Ë$, °Æ>“Ôý¶ Ķý¬ËMæü$/°Æ>ÓíÜ™èþ$ËMæü$ ³ç #¯èþÆ>ÓçÜ… Üç ÇOÄýñ $¯èþ
´ëÇ{Ô>Ñ$MæüÐóþ™èþË¢ $, Ðèþ$íßýâæýË$, Äæý$$ÐèþMæü$Ë$, gôýÅçÙt ´ûÆæÿ$Ë$ Ñ«§þæ …V> fÆæÿV>Ë°, ÐéÇ iÐèþ¯ø´ë«¨ B«§éÆ>Ë$
Ìê…sìý ÐéÆæÿ…§æþÇ Væü$Ç…_ BÌZ_…_ Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË$ ¿æý§{ þæ …V> E…yéË° ^óþÄæý$ºyìþ¯@þ Ðèþ$¯èþ §óþÔèý…ÌZ°
§« øÆæÿ×ý$˯èþ$ °ÆæÿÆ~ ÿ$$Ýë¢Æÿ$$. M{ üì Äæý*ÖËMæüÐO þð $¯èþ E§æþÅÐèþ*Ë$ HÑ?
91
E§æþÅÐèþ$… A…sôý HÑ$sìý? Üç Ðèþ$çÜÅ ³ç{ fËMæü$ Ðèþ$¯èþ Üç Ðèþ$çÜÅ A°í³…^éÍ. §é° MøçÜ…
E§æþÅÐèþ$… A¯óþ¨ JMæü ÝëÐèþ$*íßýMæü M>ÆæÿÅ…. A…§æþ$ÌZ °ÇªÙç ÐOt þð $¯èþ M>ÆæÿÅ{Müæ Ðèþ*˯èþ$ Ææÿ*´÷…¨…_ Ðésìý B«§éÆæÿ…V>
A¯óþMæü Ðèþ$…¨ ³ç{ fË$ M{ üì Äæý*ÖË…V> ´ëÌŸY¯é˯óþ Aõ³„æü E§æþÅÐèþ$… ³ç{ gêÀ{´ëÄæý*°Mìü BM>Æ>°²^óþa ³ç{ Äæý$™èþ²… ^óþÝë¢Æÿæ $.
E…r$…¨. ^èþÇa…^èþ…yìþ.
E§æþÅÐèþ$… C¨ ³ç{ fË ³ç{ ™óþÅMæüÐO þð $¯èþ Üç Ðèþ$çÜÅË MøçÜ…
°Æ>Ã×ýOÐþð $¯èþ Üç …çÜ.¦ E§é: M>Ë$çÙÅ… A¯óþ JMóü JMæü Üç Ðèþ$çÜůèþ$ E§æþÅÐèþ$… JMæüÐóþâæý JMóü Üç Ðèþ$çÜÅMæü$ Üç àÄæý$ç³yìþ¯èþ³ç µsìýMìü
¡çÜ$Mö° E§æþÅÐèþ$… °ËºyæþVæü˧æþ$. E§æþÅÐèþ*Ë Ððþ¯èþ$Mæü ÑçÜ ¢ –™èþÐO þð $¯èþ Üí §é®…™èþ… E…r$…¨. E§é:
E§æþÅÐèþ$… Ðèþ$$…§æþ$ H§óþ° JMæü °ÇªÙç ÐOt þð $¯èþ ÝëÆæÿÓf°Mæü »êËÅ&ÑÐéçßý… Ìôý§é ÐèþÆæÿMæür² °õÙ§« þæ … E§æþÅÐèþ*ËMæü$
M>Ææÿ×ý… Ìôý§é Üç Ðèþ$çÜÅ E…r$…¨. E§é: Aѱ†Mìü ÑÆæÿ$§æþ…® V> ³ç{ gêÝëÓÐèþ$Å…, Ðèþ$íßýâæýË Ý뫨M>Ææÿ™èþ, ÝëÐèþ*hMæü Üç Ðèþ*¯èþ™èþÓ…
E§æþÅÐèþ$… Äñý$$MæüP E§óþÔª ýè … Aѱ†° A…™èþ… ^óþÄæý$yæþ…V> Ðèþ…sìý ÑË$ÐèþËOò³ ¯@þÐ@þ$ÃMæü… E…r$…¨. Mö°² E§æþÅÐèþ*Ë$
E…r$…¨. AÐèþM>Ô>Ë$ MæüÍÝ÷_a Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË$V> Ææÿ*´ë…™èþÆæÿ…
E§æþÅÐèþ*°Mìü ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… E…r$…¨. ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… ÐèþËÏ ^ðþ…§æþ$™éÆÿ$$.
E§æþÅÐèþ$… M{ üì Äæý*ÖË…V> E…r$…¨. E§æþÅÐèþ$… Äñý$$MæüP E§óþÔª ýè …,
M>ÆæÿÅ{Müæ Ðèþ$…, B…§øâæý¯é™èþÃMæüÐO þð $¯èþ Üç …íܧæþ™® þè Ðèþ…sìý ÑçÙÄæý*ËOò³
°ÆæÿÄ~ ýæ $… ¡çÜ$Møºyæþ$™èþ$…¨. ºËOÐþð $¯èþ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… E¯èþ²rÏÆÿ$$™ðþ ^ðþ糚Mø…yìþ ^èþ*§éª…?
E§æþÅÐèþ$… ³ç Ç×êÐèþ*™èþÃMæü…V> E…r$…¨. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° H E§æþÅÐèþ*Ë ÐèþËÏ ¯éÅÄæý$Ý릯éÌZÏ
E§æþÅÐèþ*°Mìü Üç …çœ*Ë$ E…sêÆÿ$$. Üç …çœ*Ë$ ³ç{ gê ³ç{ Äñý*f¯éË MøçÜ… ÐéÅfÅ… ÐóþÄæý$yæþ…™ø
ÌôýMæü$…yé E§æþÅÐèþ*Ë$ °Ææÿ…™èþÆæÿ…V> Üç Ðèþ$çÜÅËMæü$ Ðèþ$§æþ†ª ÐèþÓyæþ…
Mæü$§æþÆæÿ§æþ$. E§é: ÆO ÿð ™èþ$ËMæü$ Üç …º…«¨…_¯èþ E§æþÅÐèþ*°Mìü ÆO ÿð ™èþ$ ¯éÅÄæý$Ý릯é°Mìü §é°Oò³ °ÆæÿÄ~ ýæ $… ¡çÜ$MøÐèþËíÜ Ðèþ_a…¨?
Üç …çœ$… ³ç ° ^óþÜç $¢…¨. Ðèþ$à™éà œç #Ìôý, Ðèþ$à™éà V>…«©, Üç …™Œþ V>yóþY Ðèþ$àÆ>gŒý,
H E§æþÅÐèþ*°OMüð ¯é ³ç{ fË Ðèþ$§æþ™ª þè $ AÐèþÜç Ææÿ… yé. »ê»ê Ýëòßý»Œý A…»ôýyæþPÆŠÿË$ GÌê…sìý E§æþÅÐèþ*˯èþ$
E…r$…¨. E§æþÅÐèþ$… H Üç Ðèþ$çÜÅ MøçÜ… Ææÿ*ç³#¨§æþ$ªMüæ $…§ø B ÌôýÐèþ©ÝëÆæÿ$?
Mìü…¨ çÜ…¿êçÙ×ý˯èþ$ ^èþ¨Ñ §é°Oò³ JMæü ç³Ç^óþe«§æþ… Æ>Äæý$…yìþ.
Ðèþ$¯èþÑ$糚yóþ E ³ç Ç´ëË ¼{ sýì Ùç $
¯
M>° AÀÐèþ–¨®^þð …§æþ$™èþ$¯èþ² §óþÔ>ËÌZ° §æþÅÐèþ* A×ýVüæ §{ ö þè ÌZ E§þæ ÅÐþ@ *Ë
A¨ Mæü*yé °fÐóþ$. Äñý$$MæüP A¯èþ$¿æýÐèþ Ë Müæ Pºyþæ $™þè $
Üç Ðèþ$çÜÅË$ G…™èþV>¯ø ÐóþÆæÿ$V> E…sêÆÿ$$. ÌôýMæü´ùÆÿ$$¯èþrÏÆÿ$$™óþ "»êÍMæü¯èþ$ ´÷…§æþÐèþ^èþ$a¯èþ$. … AÆÿ$$¯þè ³ç $…yþó Ñ.
AMæüPyìþ ÝëÐèþ*hMæü, BǦMüæ , Ýë…çÜP –†Mæü Ææÿ„ìü…^èþ…yìþ' A° Ðèþ$¯èþ… Ðèþ$¯èþ… Ðèþ$¯èþ ³ç{ gêÝëÓ µsýì Müì
´ëuæÿÔ>Ë ç³ÇçÜÆ>
Ë E§þæ ÅÐþè * Ðþè $Å Ðþè ÅÐþè Üç ̦ Z
Ðèþ*¯èþÐèþ ßç ýMæü$PË Ææÿ„æü×ý Äñý$$MæüP ³ç ÇíÜ™¦ þè $Ë$ ÐóþÆæÿ$V> E…yæþr… ÐèþËÏ Ðésìý
A¯èþÐèþËíÜ Ðèþ^óþa¨ M>§æþ$. »êÍMæü˯èþ$ «O§ðþÆæÿÅç ÌZ° A¯þó ¨ BË$ E…yþæ r…
E§æþÅÐèþ$… JMæüÐóþâæý ³ç{ ³ç …^èþÐèþ$…™é ¯èþ$…yìþ C™èþÆæÿ E§æþÅÐèþ*Ë$ Ü$¦Ë$V>
^óþÄæý$sê°Mìü E§æþ ÆøV
ÐéÅí³^¢ þð …¨¯èþrÏÆÿ$$™óþ C™èþÆæÿ GÌê…sìý Ææÿ*ç³#§éËaÐèþ^èþ$a¯èþ$. ÅÐèþ$… ³ç{ gêÝëÓ üæ ÅMüæ Æÿæ ÐO þð $¯þè
ÌôýÐèþ©§éªÐèþ*? Ðþè
E§æþÅÐèþ*Ë AÐèþÜç Ææÿ… Ìôý§æþ$. Ë„üæ ×ý…. $Å

92
^èþÇa…^èþ…yìþ. iÐèþ¯ø´ë«¨° ´÷…§æþ$ çßýMæü$POò³
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° OÆðÿ™èþ$ E§æþÅÐèþ*Ë$ H ÑçÙÄæý*Ë °õÙ«§æþ… Ñ«¨…^éÆæÿ$. ^øsê
Væü$Ç…_ ç³r$t§æþËV> E…sêÆÿ$$? ¯éVæüç³NÆŠÿ ç³ÇçÜÆ>ËÌZ°
MøÌêÐŒþ$, JyìþÚëÌZ°
Vø…yæþ$Ë$, Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ°
MøäË$, ÀË$ÏË$, Æ>Ððþ*ÖË$,
^óþíÜ ^èþ*yæþ…yìþ. ¼àÆŠÿÌZ° çÜ…£éÌŒý, Ðèþ$$…yé
¼Æ>Þ Ð@þ¬…yé B¨ÐéïÜË$ ò³§æþª G™èþ$¢¯èþ
Ðèþ$*Éæþ¯èþÐèþ$ÃM>Ë °Ææÿ*Ã˯é E§æþÅÐèþ$…, ¯èþ§æþ$Ë †Ææÿ$Væü$»êr$ ^óþÔ>Ææÿ$. Aç³µsìý ¯èþ$…yìþ B¨ÐéïÜË ´ùÆ>r…
M>Ë$çÙÅ °ÐéÆæÿ×ýMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ E§æþÅÐèþ$…, {ïÜ¢ Mö¯èþÝëVæü$™èþ*¯óþ E…¨. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° B¨ÐéïÜË
{¿æý*×ýçßý™éÅ ÐèþņÆóÿMæü E§æþÅÐèþ$…, "¯ésŒý C¯Œþ OÐðþ$ çÜÐèþ$çÜÅË$ A¯óþMæü… MæüËÐèþ#. ÐésìýÌZ {糫§é¯èþOÐðþ$¯èþ çÜÐèþ$çÜÅ
¯óþÐŒþ$' Ðèþ…sìý E§æþÅÐèþ*Ë$ Væü$Ç…_ ÐéÆ>¢ {糆MæüÌZÏ A¯èþV> ÐéÇMìü AyæþÐèþ#ËOò³ A«¨M>Æ>°² †ÆæÿçÜPÇ…^èþr….
ÐèþçÜ$¢¯èþ² ÐéÆæÿ¢Ë¯èþ$ õÜMæüÇ…^èþ…yìþ. B¨ÐéïÜ E§æþÅÐ@þ$… Ð@þ¬QÅOÐðþ$¯@þ MøÇMæü HÑ$r…sôý,
B¨ÐéïÜËMæü$ AyæþÐèþ#ËOò³ A«¨M>Æ>°² A¯èþ$Ðèþ$†…^èþr…,
ArÑMæü E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ {´ùVæü$ ^óþçÜ$Mö¯èþ$, ArÒ ¿æý*Ðèþ$$ÌZÏ
Ò$Mæü$ ™ðþË$Ýë? ÝëVæü$ºyìþ ^óþçÜ$Mö¯èþ$ A«¨M>Ææÿ… ÐéÇMìü ËÀ…^èþ$r.
ÝëÆæÿÓf°Mæü çÜÐèþ$çÜÅË$ MóüÐèþË… ÝëÐèþ*hMæü ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ OÆðÿ™èþ$ E§æþÅÐ@þ$… : ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ OÆðÿ™èþ$
Ææÿ…V>ËÌZ°Ðóþ E…sêÄæý$° M>§æþ$, M>° AÑ E§æþÅÐèþ$… C¨ JMæü A† Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ E§æþÅÐèþ$…. {¼sìýçÙ$
çÜÐèþ*f…ÌZ° H Ææÿ…Væü… ¯èþ$…Oyðþ¯é °Æ>Ã×ý… ÐéÇ ç³Ç´ë˯é M>Ë…ÌZ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÑÆæÿ$§æþ®…V> {糿æý$™èþÓ…
M>Ðèþ^èþ$a. çÜÐèþ*gê°² çÜ…çÜPÇ…^èþyæþ… MøçÜ… Ðèþ$¯èþ Ææÿ*´÷…¨…_¯èþ Ñ«§é¯éË ÐèþËÏ OÆðÿ™èþ$Ë$ IMæüÅ… M>ÝëV>Ææÿ$.
§óþÔèý…ÌZ, {ç³™óþÅMìü…_ Ðèþ$àÆ>çÙ‰ÌZ A¯óþMæü »êÆøzÍ, ^èþ…´ëÆæÿ׊ýÅ, RZ¡ çÜÐèþ$çÜÅË Ð@þ…sìý OÆðÿ™èþ$Ë
E§æþÅÐèþ*Ë$ Ìôý^éÆÿ$$. Ðésìý¯èþ$…yìþ B«§æþ$°MæüOÐðþ$¯èþ E§æþÅÐèþ*ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ ÑçÙÄæý$… Væü$Ç…_ Ò$Mæü$
çÜÐèþ*f… HÆæÿµyæþr… {´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Æÿ$$…¨. ™ðþÍõÜ E…r$…¨. Ðèþ$à™éà çœ#Ìôý, ¯éÅÄæý$Ðèþ$*Ç¢ Æ>¯èþyóþ,
Ðèþ$à™éà V>…«© Ðèþ…sìý ÐéÇ BÌZ^èþ¯é «§øÆæÿ×ý$Ë ¯èþ$…yìþ
Ðèþ$¯èþ ÝëÓ™èþ…{™èþÅ… MøçÜ… fÇW¯èþ ´ùÆ>r… Mæü*yé
OÆðÿ™èþ$ E§æþÅÐèþ*Ë$ {õ³Ææÿ×ý ´÷…§éÆÿ$$.
JMæü ÝëÐèþ*hMæü E§æþÅÐèþ$Ðóþ$.
Æ>fMîüÄæý$, BǦMæü E§æþÅÐèþ*Ë §éÓÆ> ´ûÆæÿ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ÑçÙÄæý$…ÌZ Mö°² çÜ…çÜPÆæÿ×ýË ÐèþËÏ
çßýMæü$PͲ M>´ëyæþ$Mö¯èþ$r, Kr$ çßýMæü$P, Mæü±çÜ (E§é: ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ Mæü*ÎË ^èþrt…, §æþ$¯óþ² Ðéyìþ§óþ ¿æý*Ñ$
Ðóþ™èþ¯èþ…, BǦMæü ¿æý{§æþ™èþ Ìê…sìý çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ Ððþ$$§æþËVæü$¯èþÑ) OÆðÿ™èþ$ E§æþÅÐèþ$… ¯ðþÐèþ$èV> ÝëW…¨. çßýÇ™èþ
^óþç³rtyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨. çÜÓ§óþÕ A¯óþ¨ JMæü Ñç³ÏÐé¯èþ…™èþÆæÿ… Ðèþ*{™èþ… OÆðÿ™èþ$ E§æþÅÐèþ$… A«¨Mæü {MìüÄæý*ÖË…V>,
Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ BǦMæü E§æþÅÐèþ$…. ç³Ç×êÐèþ*™èþÃMæü…V> fÆæÿVæüÝëW…¨. ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë$
ò³…^èþyæþ… MøçÜ…, BàÆæÿ «§é¯éÅË çÜÓÄæý$… çÜÐèþ$–¨ª MøçÜ…
çßýÇ™èþ Ñç³ÏÐèþ… ^óþç³rtÐèþËíÜ Ðèþ_a…¨, AÆÿ$$¯èþç³µsìýMìü õ³§æþ
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ {糫§é¯èþ E§æþÅÐèþ*Ë$ OÆðÿ™èþ$ËMæü$ §é° Äñý$$MæüP Ìê¿æý… fÆæÿ$VæüÌôý§æþ$. OÆðÿ™èþ$Ë Ðèþ$«§æþÅ
B¨ÐéïÜË E§æþÅÐèþ$… : ÝëÓ™èþ…{™éÅ°Mìü ç³NÆæÿÓ M>Ë… õ³§æþÐéÆæÿ$, «§æþ¯èþÐèþ…™èþ$˯óþ ÐèþÆ>YË$ HÆæÿµyézÆÿ$$. ÐéÇÌZ
ÌZ {¼sìýçÙ$ ÐéÆæÿ$ B¨ÐéïÜË Äñý$$MæüP ArÑMæü ç܅糧æþOò³ AçÜ…™øçÙ… ò³ÇW OÆðÿ™èþ$Ë B…§øâæý¯èþ {´ëÆæÿ…¿æýOÐðþ$¯èþ¨.

93
ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ ç³…rMæü$ Wr$t»êr$ «§æþÆæÿ ËÀ…^éË°, A¿æý{§æþ™èþ, M>ÇÃMæü ^èþsêtË çÜ…Ææÿ„æü×ý ÌôýMæü´ùÐèþyæþ…, Aç³ÇÑ$™èþ
ÐèþÅÐèþÝëÄæý*°Mìü ´ëÇ{Ô>Ñ$Mæü çßZ§é ËÀ…^éË°, ÝëÓÑ$¯é£æþ¯Œþ ç³° Væü…rË$, ç³°^óþÄæý$$ {糧óþÔèý…ÌZ E…yóþ A¿æý{§æþ™èþ,
{糆´ë§æþ¯èþ˯èþ$ A…XMæüÇ…^éË°, º$$×ý Ðèþ*ïœ, º$$×ý A¯éÆøVæüÅ… Ððþ$$§æþËVæü$¯èþÑ D¯ésìý M>ÇÃMæü$Ë E§æþÅÐèþ*Ë
Ðèþ$$Mìü¢, gê¡Äæý$ ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ çÜ…º…«§æþ Ñ«§é¯éË$ A¯óþÑ Ðèþ$$…§æþ$¯èþ² çÜÐèþ$çÜÅË$.
OÆðÿ™èþ$ çÜ…çœ*Ë {糫§é¯èþ MøÇMæüË$. Üï ˆ E§æþÅÐèþ$… : ÝëÓ™èþ…{™éÅ°Mìü ³ç NÆæÿÓ M>Ë…ÌZ
OÆðÿ™èþ$ çÜ…çœ*Ë$, ¿êÆæÿ¡Äæý$ MìüÝ믌þ Äæý$*°Äæý$¯Œþ, BÌŒý ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ Üï ˆ E§æþÅÐèþ$… Äñý$$MæüP
C…yìþÄæý* MìüÝ믌þ çÜ¿æý CÑ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° Mö°² ´{ ëÆæÿ…¿æý… A¿æý$ŧæþÄæý$ ¿êÐéË$
VæüË ³ç #Ææÿ$çÙ$Ë ¯éÄæý$Mæü™èþÓ…ÌZ
Ðèþ$$QÅOÐðþ$¯èþ OÆðÿ™èþ$ çÜ…çœ*Ë$.
fÇW…¨. Üï ˈ òO³ fÆæÿ$Væü$^èþ$¯èþ²
A¯éÅÄæý*Ë$, ÐéÇOò³ fÆæÿ$Væü$^èþ$¯èþ²
^óþíÜ ^èþ*yæþ…yìþ. ³ï yæþ¯èþ¯èþ$ AÇMæüyæþ$™èþ* ÐéÆæÿ$
VúÆæÿÐèþ…V> iÑ…^éË°, ÝëÆæÿÓf°Mæü
OÆðÿ™èþ$Ë, OÆðÿ™èþ$ Mæü*ÎË çÜ…„óüÐèþ$… MøçÜ… {糿æý$™èþÓ… iÐèþ¯èþ…ÌZ ¿êVæüÝëÓÐèþ$$ËÐèþ#™èþ*
ÝëÑ{{¡¿êÆÿ$* çœ#Ìôý
GÌê…sìý ç³£æþM>˯èþ$ ^óþç³sìýt…¨? E…yéË° A…§æþ$MøçÜ… A¯óþMæü
Üç …çÜPÆæÿ×Z§æþÅÐèþ*Ë$ ´{ ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$. DÔèýÓÆæÿ^èþ…{§þæ
M>ÇÃMæü$Ë E§æþÅÐèþ$… : ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° M>ÇÃMæü$Ë
ѧéÅÝëVæüÆŠÿ, Æ>gêÆ>ÐŒþ$ Ððþ*çßý¯Œþ Æ>ÄŒý$, Ðèþ$à™éà gZņÆ>Ðèþ#
E§æþÅÐèþ*°Mìü ´ëÇ{Ô>Ñ$MîüMæüÆæÿ×ý Äñý$$MæüP ¯óþç³£æþÅ… Mæü˧æþ$. 19Ðèþ
œç #Ìôý, ÝëÑ{¡¿êÆÿ$* œç #Ìôý, Ðèþ$àÇÛ §« ø…yø MóüÔèýÐŒþ MæüÆóÿÓ,
Ôèý™éºª…ÌZ° E™èþ¢Æ>Ææÿ¦…ÌZ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ Ðèþç܈ ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$,
³ç …yìþ™èþ ÆæÿÐèþ*»êÆÿ$*, ÆæÿÐèþ*»êÆÿ$* Æ>¯èþyóþ Ðèþ…sìý ÐéÇ
OÆðÿÌôýÓ Mæü…ò³±Ë$ Ðèþ…sìý ç³Ç{ÔèýÐèþ$Ë$ {´ëÆæÿ…À…^èþºyézÆÿ$$.
¯éÄæý$Mæü™èþÓ… Ðèþ˯èþ Üç ¡ Üç ßç ýVæüÐèþ$¯èþ B^éÆ>°Mìü ÐèþņÆóÿMæü…V>,
1899ÌZ OÆðÿÌôýÓ M>ÇÃMæü$Ë$ ™èþÐèþ$ MøÆðÿPË MøçÜ… çÜÐðþ$Ã
Ñ™èþ…™èþ$Ðèþ#Ë ³ç #¯èþÇÓÐéçßý…, Üï ˆ ѧæþÅ, »êËÅ ÑÐéçßý
^óþÔ>Ææÿ$. M>ÇÃMæü$Ë çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ç³ÇçÙPÇ…^èþr… MøçÜ…
ÐèþņÆóÿMæü™èþ, Üï ˈ Mæü$ Kr$ ßç ýMæü$P¯èþ$ Mæü͵…^èþyæþ… Ðèþ…sìý
ÑÔ>ËOÐðþ$¯@þ çÜ…çœ$… Ðèþ*{™èþ… 1920ÌZ Ýë¦í³…^èþºyìþ…¨. A¨
Üç …çÜPÆæÿ×ýË$ Ý뫧þæ ÅÐèþ$Äæý*ÅÆÿ$$.
"BÌŒý C…yìþÄææý* {sôýyŠþ Äæý$*°Äæý$¯Œþ M>…{Vðü‹Ü' A°
ÝëÓ™èþ…{™éůèþ…™èþÆæÿ… ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý
í³Ë$Ðèþºyæþ$™èþ$…¨.
Üç …Ñ«§é¯èþ…ÌZ Üï ˈ Mæü$ A°²
ÝëÓ™èþ…{™éůèþ…™èþÆæÿ M>Ë…ÌZ M>ÇÃMæü$Ë E§æþÅÐèþ$… A«¨Mæü ÑçÙÄæý*ËÌZ Üç Ðèþ*¯èþ ßç ýMæü$PË$
ÔèýMìü¢Ðèþ…™èþ…V> ç³°^óþçÜ*¢ Ðèþ_a…¨. 1960 Ðèþ$ÇÄæý$$ 1970Ðèþ Mæü͵…^èþyæþ… fÇW…¨.
§æþÔ>ºª…ÌZ M>ÇÃMæü$Ë E§æþÅÐèþ*ËMæü$ çÜ…º…«¨…_¯èþ A¯óþMæü AÆÿ$$¯èþ³ç µsìýMìü A¯óþMæü Ææÿ…V>ËÌZ
B…§øâæý¯èþË$ fÇV>Æÿ$$. AÆÿ$$¯èþç³µsìýMìü 1980 ¯èþ$…yìþ Üï ˈ Mæü$ ³ç{ ™èþÅ„æü…V> Ðèþ*{™þè … Üç Ðèþ*¯èþ
M>ÇÃMæü$Ë E§æþÅÐèþ$… AçÜ¢ÐèþÅçÜ¢OÐðþ$´ùÆÿ$$…¨. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèýÐèþ$…™èþr ßç Z§é Mæü͵…^èþºyæþMæü$…yðþ¯èþ$. Üï ˆ ÆæÿÐèþ*¿êÆÿ$* Æ>¯èþyóþ
M>ÇÃMæü$Ë çÜÐèþ$çÜÅË$ ¯èþ*™èþ¯èþ…V> HÆæÿµyæþ$™èþ* E¯é²Æÿ$$. ÝëÓ™èþ…{™þè Å… A¯óþ¨ D M>Ë…ÌZ° Üï ˈ E§æþÅÐèþ*Ë E§óþÔª ýè ….
M>Ææÿ×ý… {ç³ç³…`MæüÆæÿ×ý ç³Ç×êÐèþ$… M>ÇÃMæü E§æþÅÐèþ*ËOò³ D M>Ë…ÌZ Üï ˈ E§æþÅÐèþ$… Ðèþ$$QÅ…V> Ðèþ$°íÙV> ßç Z§é
ç³yìþ…¨. AíܦÆæÿOÐðþ$¯èþ E§øÅV>Ë$, Jç³µ…§æþ M>ÇÃMæü$Ë$, BǦMæü ËÀ…^é˯óþ §é° MøçÜ… fÇW…¨. Üï ˈ Mæü$ ÝëÓ™èþ…{™þè Å…
M>Ðé˯óþ¨ §é°Ððþ¯èþ$Mæü¯èþ$¯èþ² JMæü E§óþÔª ýè ….
¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ° M>ÇÃMæü$Ë E§æþÅÐ@þ*°Mìü
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ Aѱ†, Mæü$ËÐèþÅÐèþçܦ ÐèþņÆóÿMæü™èþ, Ðèþ$™èþ
´ëÇ“Ô>Ñ$MîüMæüÆæÿ×ý Äñý¬MæüP ¯óþç³£æþÅ… E…yðþ¯@þ$.
bé…§æþçÜ™éÓ°Mìü ÐèþņÆóÿMæü™èþ Ìê…sìý çÜÐèþ$çÜÅËMæü$ ÐèþņÆóÿMæü…V>
ç³…™öÑ$çø Ô¶ý™éºª E™èþ¢Æ>Ææÿ®…ÌZ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔ¶ý…ÌZ Ð@þç܈ B…§øâæý¯èþË$ {´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Æÿ$$¯@þÑ. D B…§øâæý¯èþÌZÏ ï܈Ë$
Ñ$Ë$ÏË$, OÆðÿÌôýÓ Mæü…ç³±Ë$ Ð@þ…sìý ç³Ç“Ô¶ýÐ@þ$Ë$ ò³§æþª çÜ…QÅÌZ ´ëÌŸY¯èþyæþ… fÇW…¨. §é° ¯èþ$…yìþ ï܈ËMæü$
{´ëÆæÿ…¿¶ýOÐðþ$¯@þÑ. ™èþÐèþ$Oò³ fÆæÿ$Væü$^èþ$¯èþ² A¯éÅÄæý*Ë Væü$Ç…_ ™ðþÍíÜ…¨.
94
ïÜˆË ¯éÄæý$Mæü™èþÓ…™ø ïÜˆË E§æþÅÐèþ$… {´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Æÿ$$…¨.
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ ï܈ E§æþÅÐèþ*Ë Äñý$$MæüP çÜÓÆæÿ*ç³…
çÜ…çœ$sìý™èþ…V> Ìôý¯èþç³µsìýMìü ïÜˆË BÆøVæüÅ…, ÐéÇ ÝëÐèþ*hMæü
¿æý{§æþ™èþ, ÐéÇ BǦMæü ÝëÓÐèþË…º¯èþ, Ý뫨M>Ææÿ™èþ D ÑçÙÄæý*ËMæü$
çÜ…º…«¨…_ ï܈ çÜ…çœ*Ë$ ÑÑ«§æþ Ýë¦Æÿ$$ÌZÏ BÌZ^èþ¯èþË$
^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï Mæü°µçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ï܈ ѧæþÅ, ÐéÇMìü Ðèþ$°íÙV>
çßZ§é, {糆çÙx ËÀ…^é˯óþ ç³r$t§æþË C¨ ï܈ E§æþÅÐèþ$…
Ðèþ$$…§æþ$¯èþ² ¯óþsìý çÜÐéË$.
³ç Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý E§æþÅÐ@þ$… : ³ç Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý M>Ë$çÙÅ… A¯óþ¨ ç³Æ>ÅÐ@þÆæÿ×ý çÜ…Ææÿ„æü×ý
¯óþsìý M>Ë…ÌZ JMæü gê¡Äæý$, A…™èþÆ>j¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ
Væü…ÁÆæÿÐO þð $¯èþ Üç Ðèþ$çÜÅ A° Ðèþ$¯èþMæü$ ™ðþË$çÜ$. ³ç Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ Mæü*yé ³ç Æ>ÅÐèþÆæÿ×ý…ÌZ° ÑÑ«§þæ
M>Ë$çÙÅ… AÇMæürtsê°Mìü A…™èþÆ>j¡Äæý$ Ýë¦Æÿ$$ÌZ Mæü*yé A¯óþMæü A…Ô>ËMæü$ ´{ 뫧é¯èþÅ™èþ°çÜ*¢ A¯óþMæü E§æþÅÐèþ*Ë$ M{ üì Äæý*ÖË…V>
E§æþÅÐèþ*Ë$ M{ üì Äæý*ÖË…V> ³ç ° ^óþÜç $¢¯é²Æÿ$$. D Ææÿ…Væü…ÌZ ³ç ° ^óþÜç $¢¯é²Æÿ$$. iÐèþÐO þð Ñ«§þæ Å™èþ¯èþ$ Ææÿ„ìü…^èþ$r, ÑÑ«§þæ ±sìý
A…™èþÆ>j¡Äæý$ Üç ßç ýM>Ææÿ… Mæü*yé ^éÌê ò³§æþª G™èþ$¢¯þè E…¨. Ðèþ$*Ìê˯èþ$ M>´ëyæþ$r, AyæþÐèþ#Ë ÑçÜÆ¢ ÿæ ×ý, ¯èþ§æþ$Ë M>Ë$çÙÅ…,
³ç ^èþa° ¿æý*Ðèþ$$˯èþ$ Ææÿ„ìü…^èþ$r, ÆæÿÝëÄæý$°Mæü ³ç §éÆ>¦Ë
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý Eç³Äñý*Væü… Ðésìý §æþ$çÙµÇ×êÐèþ$… Ððþ$$§æþËVæü$ Üç Ðèþ$çÜÅ˯èþ$
fË ç³#Ææÿ$çÙ$yæþ$ VO üð Mö° E§æþÅÐèþ*Ë$ ´ùÆ>r… ^óþÜç $¢¯é²Æÿ$$.
A¯óþ õ³Ææÿ$™ø Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë E§æþÅÐèþ$… : 1986 Üç …Ðèþ™èþÞÆæÿ…ÌZ
Væü$Ç¢…^èþºyæþ$™èþ$¯èþ²
yé. Æ>gôý…{§æþíÜ…çßý Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë Üç …Ææÿ„æü×ý ^èþrt… BÑÆæÿÂÑ…_…¨.
Æ>×ê A¯èþ$¯èþ™èþyæþ$ B ™èþÆ>Ó™èþ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë E§æþÅÐèþ$… E§æþÂÑ…_…¨.
Æ>fÝ릯ŒþÌZ ò³§æþª fË D E§æþÅÐèþ$… Äñý$$MæüP E§óþÔª >Ë$ ÑçÜ ¢ –™èþ…V> E¯é²Æÿ$$.
Ñç³ÏÐèþ… ¡çÜ$Mö^éayæþ$. Üç Ðèþ*f…ÌZ° ³ç{ † Ðéyæþ$ JMæü Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Oyþð E…sêyæþ$.
Æ>fÝ릯ŒþÌZ ÐóþËMö˨ BǦMüæ ÐèþÅÐèþÜç ̦ Z° Ðèþ*Ææÿ$µË ÐèþËÏ, A§óþÑ«§þæ …V> Üç Ðèþ*f ÐèþÅÐèþÜç ¦
yé. Æ>gôý…{§æþíÜ…çßý Æ>×ê "gZçßýyŠþ' (¯èþ§æþ$ËÌZ Ðèþ*Ææÿyæþ… ÐèþËÏ
AyæþzMæürtË$) HÆ>µr$ ^óþÄæý$$ Ðèþ*«§æþÅÐèþ$… ¯èþ$…yìþ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$ËOò³ Ðésìý
Æ>gôý…{§æþíÜ…çßý {ç³íܨ®V>…^éyæþ$. C™èþyæþ$ Æ>fÝ릯Œþ ³ç Ç×êÐèþ$… ³ç yæþ$™èþ$…¨. A™èþ°Mìü
Äñý$$MæüP GyéÆæÿ$ÌZÏ° ¯èþ§æþ$˯èþ$ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^éyæþ$. A¯óþMæü Üç Ðèþ$çÜÅ˯èþ$ G§æþ$ÆøPÐèþËíÜ
A™èþyæþ$ "Äæý$$ÐèþMæü ¿êÆæÿ™èþ çÜ…çœ$…' A¯óþ çÜ…çœ*°²
ÐèþÜç $¢…¨. AÑ Mæü΢, ò³ÇW¯èþ
Ýë¦í³…_ Ðèþ…§æþËMö˨ {V>Ðèþ*ËÌZ çÜ$Ðèþ*Ææÿ$
糧æþMö…yæþ$ ÐóþË gZàyŠþ˯èþ$ °ÇÃ…^éyæþ$. ÐèþÜç $¢Ðþè #Ë §« þæ ÆæÿË$, ™èþ*Mæü…ÌZ
§óþÔèýÐéÅç³¢…V> ´ë§æþÄæý*{™èþ ^óþíÜ fË çÜ…ÐèþÆæÿ®¯èþ, Ððþ*çÜ… Ððþ$$§æþËVæü$¯èþÑ. D Ñ«§þæ ÐO þð $¯èþ Ððþ*çÜ… ¯èþ$…yìþ
¯èþ§æþ$˯èþ$ ç³#¯èþÆæÿ$§æþ®Ç…^èþ$r, AyæþÐèþ#˯èþ$ AÀÐèþ–¨® Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$˯èþ$ Ææÿ„ìü…^èþ$r MöÆæÿMæü$ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë
^óþÄæý$$r, Ðèþ¯èþÅ {´ë×ý$˯èþ$ Ææÿ„ìü…^èþ$r Ððþ$$§æþËVæü$ E§æþÅÐèþ$… Ðèþ$¯èþVæüyæþÌZ°Mìü Ðèþ_a…¨.
M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$ ^óþç³sñýt¯èþ$. Væü™èþ 31 çÜ…Ðèþ™èþÞÆ>Ë E§æþÅÐ@þ*Ë$ ÝëÆæÿÓf°Mæü iÐèþ¯èþ…ÌZ ´ûÆæÿ$Ë
¯èþ$…yìþ A™èþ° D ÝëÐèþ*hMæü E§æþÅÐèþ$… Mö¯èþÝëVæü$™èþ$…¨. ¿êVæüÝëÓÐèþ*Å°² ò³…^èþ$™èþ$…¨. 1980 ™èþÆ>Ó™èþ E§æþÅÐèþ*˯èþ$
yé. Æ>gôý…{§æþíÜ…çßý Æ>×ê C™èþyæþ$ ±sìý Äñý$$MæüP ¯øºÌŒý "¯èþ*™èþ¯èþ ÝëÐèþ*hMæü E§æþÅÐèþ*Ë$' A° A…sêÆæÿ$. M>Ææÿ×ý…
ºçßý$Ðèþ$†V> ¿êх糺yæþ$ "ÝëtMŠü çßZ… ÐérÆŠÿ §é° çÜÓÆæÿ*ç³… Ððþ$$§æþsìý E§æþÅÐèþ*Ë Mæü…sñý À¯èþ²…V>
[Oò³gŒý'™ø çܯéð…糺yézyæþ$. E…yðþ¯èþ$. AÑ GMæü$PÐèþ ÑçÙÄæý$ {´ë«§é¯èþÅOÐðþ$¯èþÑ M>ÝëV>Æÿ$$,
95
A¯èþV> JMöPMæüP ÑçÙÄæý$… Væü$Ç…_ {ç³gê…§øâæý¯èþ¯èþ$ ^óþç³r$t Æ>»ZÐèþ# ´ëuæÿ…ÌZ Ðèþ$¯èþ… {ç³gêÝëÓÐèþ$Å… Ðèþ$$…§æþ$¯èþ²
{ç³Äæý$™èþ²… fÆæÿ$VæüÝëW…¨. çÜÐéâæýå Væü$Ç…_ A«§æþÅÄæý$¯èþ… ^óþÄæý$»Z™èþ$¯é²….

A¿êÅçÜ…

1. CÐ@þÓºyìþ¯@þ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý*Ë ¯èþ$…yìþ çÜÇOÄñý$¯èþ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý*°² (2) ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° OÆðÿ™èþ$ E§æþÅÐèþ$… Äñý$$MæüP çÜÓÆæÿ*´ë°²
G¯èþ$²Mö° Mìü…¨ Rêä˯èþ$ ç³NÇ…^èþ…yìþ. çܵçÙt… ^óþÄæý$…yìþ.
(1) OÆðÿ™èþ$ E§æþÅÐèþ$… Äñý$$MæüP ......................... A¯èþ$¯èþ¨ (3) ÝëÓ™èþ…{™éÅ°Mìü ç³NÆæÿÓ M>Ë…ÌZ ï܈ E§æþÅÐèþ*Ë$ H
{糫§é¯èþ MøÇMæü. çÜ…çÜPÆæÿ×ýË MøçÜ… ´ùÆ>yæþ$™èþ$…yóþÑ?
(A) ArÒ ¿æý*Ðèþ$$ËÌZ ÝëVæü$ºyìþ ^óþçÜ$Mö¯èþ$ A«¨M>Ææÿ… 4. Mìü…¨ ÐéM>ÅËMæü$ çÜÇOÄñý$¯èþ M>Ææÿ×ê˯èþ$ çܵçÙt…V> Æ>Äæý$…yìþ.
ËÀ…^éÍ. (1) ³ç{ gêÝëÓÐèþ$Å…ÌZ E§æþÅÐèþ*ËMæü$ ^éÌê ´{ ëÐèþ$$QÅ™èþ E…r$…¨.
(º) ç³…rËMæü$ Wr$t»êr$ «§æþÆæÿ ËÀ…^éÍ. (2) E§æþÅÐèþ*ËMæü$ ºËOÐðþ$¯èþ ¯éÄæý$Mæü™èþÓ… AÐèþçÜÆæÿ… Ìôý§æþ$.
(Mæü) Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$˯èþ$ Ææÿ„ìü…^èþ$r. (3) Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë E§æþÅÐèþ$… Ðèþ$¯èþ$VæüyæþÌZ°Mìü Ðèþ_a…¨.
(yæþ) B¯èþMæürtË$ °ÇÃ…^èþ$r.
(2) ÐèþÅÐèþÝëÄæý$ E™èþµ™èþ$¢Ë¯èþ$ ò³…^èþsê°Mìü, BàÆæÿ«§é¯éÅË Eç³{MæüÐèþ$…
çÜÓÄæý$… çÜÐèþ$–¨® M>Ðèþsê°Mìü .................. ^óþÄæý$ÐèþËíÜ (1) ÑÑ«§þæ ÝëÐèþ*hMæü Ñç³ÐÏ éË Äñý$$MæüP B…§øâæý¯èþË Væü$Ç…_¯èþ
Ðèþ_a…¨. ÑçÙÄæý*°² ÐéÆ>¢³ç †{ MæüÌZÏ° ÐéÆæÿË¢ ¯èþ$ õÜMæüÇ…^èþ…yìþ.
(A) fË Ñç³ÏÐèþ… (º) çßýÇ™èþ Ñç³ÏÐèþ… (2) Ò$ ç³ÇçÜÆ>ËÌZ° ÝëÆæÿÓf°Mæü çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$
(Mæüü) ´ëÇ{Ô>Ñ$Mæü Ñç³ÏÐèþ… (yæþ) „îüÆæÿ Ñç³ÏÐèþ… ç³ÇçÙPÇ…^èþsê°Mìü {ç³Äæý$™èþ²… ^óþÄæý$$^èþ$¯èþ² E§æþÅÐèþ*Ë
2. sìýç³µ×ý$Ë$ Æ>Äæý$…yìþ. Äñý$$MæüP M>Æ>ÅË °Ðóþ¨Mæü¯èþ$ Æ>Äæý$…yìþ.
(1) B¨ÐéïÜË E§æþÅÐèþ$… (3) Mæü*ÆæÿV>Äæý$Ë$ Ìôý§é §« é¯éÅË$ Mö¯èþ$^èþ$¯èþ²ç³šyæþ$
(2) M>ÇÃMæü$Ë E§æþÅÐèþ$… ™èþ*Mæü…ÌZ Ððþ*çÜ… fÇW¯èþrÏÆÿ$$™óþ Ñ°Äñý*Væü§éÆæÿ$Ë Ææÿ„æü×ý
3. Mìü…¨ {ç³Ôèý²ËMæü$ Mæü$Ïç³¢…V> fÐéº$Ë$ Æ>Äæý$…yìþ. ^èþrt… ³ç{ M>Ææÿ… ±Ðèþ# GÌê…sìý œí Æ>ŧæþ$ ^óþÝë¢Ðþè #, §é°
(1) ç³Æ>ÅÐèþÆæÿ×Z§æþÅÐèþ$… Äñý$$MæüP 糯èþ$˯èþ$ çܵçÙt… ^óþÄæý$…yìþ. ¯èþÐèþ$*¯é¯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþÄæý$$Ðèþ$$.

96
5. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý {ç³gêÝëÓÐèþ$Å… Ðèþ$$…§æþ$¯èþ² çÜÐéâæý$å

C…™èþMæü$Ðèþ$$…§æþ$ ^ðþ³ç šMæü$¯èþ² Ñ«§þæ …V> ³ç{ gêÝëÓÐèþ$Å… A°² ÐèþÆ>Y˯èþ$ ÑαMæüÆæÿ×ý…, ÝëÐèþ*hMæü Üç …çÜ˦ Mæü$ Üç ÓÄæý$…
A¯óþ¨ JMæü °Ææÿ…™èþÆæÿ…V> fÆæÿ$Væü$ Üç iÐèþ ³ç{ M{ üì Äæý$. ³ç{ gêÝëÓÐèþ*Å°² ³ç{ † ³ç †¢, ´ûÆæÿ$Ë Ý뫨M>Ææÿ™èþ, Ðèþ*¯èþÒÄæý$ ÑË$Ðèþ˯èþ$ M>´ëyæþ$r
Üï ÓMæüÇ…^éÐèþ$…sôý ³ç{ gêÝëÓÐèþ$Å… Ðèþ$¯èþ$VæüyæþÌZ°Mìü Ðèþ_a…§æþ° Ððþ$$§æþËVæü$ Ðèþ*Æ>Y˯èþ$ A…§æþ$MøçÜ… AÐèþË…¼…^èþÐèþËíÜ
^ðþ³ç µÌôýÐèþ$$. A…§æþ$ÐèþËÏ ³ç{ gêÝëÓÐèþ$Å… Ðèþ$¯èþVæüË$V>Ë…sôý E…r$…¨. AçÜÌO ýñ ¯èþ ³ç{ gêÝëÓÐèþ$Å… Ðóþâæý*å¯èþ$MøÐéË…sôý
Üç Ðèþ$Ææÿ™¦ þè MæüÍW E…yéÍ, E§óþÔª ýè ³ç NÆæÿÓMæü ³ç{ Äæý$™é²Ë$ ^óþÄæý$ÐèþËíÜ D ³ç ¯èþ$Ë$ ³ç NÇ¢ M>ÐèþËíܯèþ AÐèþÜç ÆæÿÐèþ$$…r$…¨.
E…r$…¨. ³ç{ gêÝëÓÐèþ*Å°Mìü VæüË ³ç{ Ðèþ*§é˯èþ$ Üç Ðèþ$Äæý*°Mìü
Væü$Ç¢…_ Ðésìý° ³ç{ gêÝëÓÐèþ$Å Ðèþ*Ææÿ…Y ÌZ¯óþ °ÐéÇ…^èþ$r
^ðþ糚Mø…yìþ ^èþ*§éª…?
AÐèþÜç Ææÿ…. ³ç{ Üç $¢™þè ´ëuæÿ…ÌZ Ðèþ$¯èþ… ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý ³ç{ gêÝëÓÐèþ$Å…
Ðèþ$$…§æþ$ GÌê…sìý Üç Ðéâæý$å E¯é²Äñý* Ðésìý° A«§þæ ÅÄæý$¯èþ… ³ç{ gêÝëÓÐèþ$Å…ÌZ Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË$ G°²MæüÌZÏ
^óþ§éª…. A…™èþMæü$Ðèþ$$…§æþ$ ³ç{ ³ç …^èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ³ç{ gêÝëÓÐèþ$Å… ´ëÌŸY° A«¨M>Ææÿ…ÌZ ³ç{ ÐóþÕÝë¢Æÿ$$, M>° Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtËMæü$
Ðèþ$$…§æþ$¯èþ² Üç Ðéâæýå Væü$Ç…_ Ðèþ$¯èþ… Mæü$Ï³ç …¢ V> A«§þæ ÅÄæý$¯èþ… A…™èþÆæÿ™Y þè G°²MæüË$ fÆæÿ$Væü$™éÄæý*? Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË$
^óþ§éª…. Üç …çœ*…™èþÆæÿ™Y þè G°²MæüË$ fÆæÿ$ç³yæþ… AÐèþÜç Ææÿ…, M>°
¯óþyæþ$ {ç³ç³…^èþ…ÌZ° {糆 §óþÔèý… {ç³gêÝëÓÐèþ$ÅÐé§æþ Ar$Ðèþ…sìý G°²MæüË$ fÆæÿ$Væü$™éÄæýæ *?
§óþÔèý…V> ^ðþ糚Mæü$…r$…¨. M>° {ç³™èþÅ„æü…V> Ðèþ*{™èþ… {ç³fË
çßýMæü$PË$, ÝëÓ™èþ…{™éÅ°² çÜÐèþ$–¨®V> E…^èþ$¯èþr$Ðèþ…sìý, {ç³gê ¯éMæü$ MæüÍW¯èþ çÜ…§óþçßý…...
çÜ…„óüÐèþ*°Mìü {´ë«§é¯èþÅ™èþ°^èþ$a¯èþr$Ðèþ…sìý {ç³gêÝëÓÐèþ$Å… ^éÌê
O^ðþ¯é BǦMæü çÜ…çÜPÆæÿ×ý˯èþ$ ^óþç³sìýt…¨. {ç³ç³…^èþ
™èþMæü$PÐèþ §óþÔ>ËÌZ E¯èþ²¨. OòÜ°Mæü ç³Ç´ë˯èþ {ç³gêÝëÓÐèþ$Å…
ÐéÅ´ëÆæÿ çÜ…çܦÌZ çÜ¿æýÅ™éÓ°² Mæü*yæþ ´÷…¨…¨. M>°
Ðèþ$$…§æþ$¯èþ² ò³§æþª {ç³Ðèþ*§æþ…. A…§æþ$ÐèþËÏ {ç³ç³…^èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ
AMæüPyæþ JMóü ´ëÈt A«¨M>Ææÿ… GÌê E…r$…¨? O^ðþ¯é
AçÜOÌñý¯èþ {ç³gêÝëÓÐèþ$Å… ÐéÅí³¢^ðþ…§æþ$r, {糆 §óþÔèý…ÌZ §é°°
AÐèþË…¼…^èþ$r A¯óþ¨ {ç³gêÝëÓÐèþ$Å… Ðèþ$$…§æþ$¯èþ² {ç³gêÝëÓÐèþ$Å §óþÔèýÐóþ$¯é?
ò³§æþª çÜÐéË$. {ç³gêÝëÓÐèþ$Å… ÐéÅí³¢¯ö…¨…^èþ$r A¯èþ$¯èþ¨ ³ç{ gêÝëÓÐèþ$Åç³# ÐóþÆæÿ¯Ï þè $ C…M> ÌZ™èþ$Mæü$ ¡çÜ$Mæü$Ððþâæýåyæþ…
{ç³ç³…^èþ Ýë¦Æÿ$$ çÜÐéË$. A¯èþ$¯èþ¨ ³ç{ ³ç …^èþ…ÌZ° A°² ³ç{ gêÝëÓÐèþ$Å §óþÔ>Ë Ðèþ$$…§æþ$¯èþ²
A{ç³gêÝëÓÐèþ$Å ÐèþÅÐèþçܦ ¯èþ$…yìþ {ç³gêÝëÓÐèþ$Å ò³§æþª Üç ÐéË$. ÝëÓ™èþ…{™þè Å…, Üç Ðèþ*¯èþ™èþÓ…, Ýû{¿ê™èþ–™èþÓ…
ÐèþÅÐèþçܦ OÐðþç³# {ç³Äæý*×ý… ^óþÄæý$ÐèþËíÜ ÐèþõÜ¢ Gr$Ðèþ…sìý Ðèþ$ÇÄæý$$ ¯éÅÄæý$…, Ô>…†, AÀÐèþ–¨® Ðèþ$ÇÄæý$$ Ðèþ*¯èþÐèþ™éÐé§æþ…
{ç³gêÝëÓÐèþ$Å çÜ…çܦ˯èþ$ HÆ>µr$ ^óþÄæý$ÐèþËíÜ ÐèþçÜ$¢…¨? A¯èþ$ ÑË$Ðèþ˯èþ$ Üç Ðèþ*f… Äñý$$MæüP A°² Ýë¦Æÿ$$ÌZÏMüì
¡çÜ$Mæü$Ððþâæýåyæþ… AÐèþÜç Ææÿ…. A…§æþ$MøçÜ… AÐèþÜç ÆæÿÐO þð $¯èþ ÑçÜ ¢ –™èþ
H §óþÔèý…ÌZO¯ðþ™óþ {ç³gêÝëÓÐèþ$Å… Ðóþâæý*å¯èþ$Mæü$…§æþ°
Ðèþ$¯èþ… A¯èþ$Mæü$…sêÐðþ* AMæüPyæþ Mæü*yé {ç³gêÝëÓÐèþ$Åç³# Üç Ðèþ$Æ Mæü*yé Ðèþ$äå ³ç{ gêÝëÓÐèþ$Å Ðèþ*Ææÿ…Y ÌZ¯óþ ™èþÄæý*Ææÿ$
Eç³Äñý*Væü… ç³ÇÑ$™èþ…V>¯óþ E…¨. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý… Ðèþ*¨ÇV> ^óþÄæý$yæþ… Ý뫧þæ ÅÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨. ³ç{ gêÝëÓÐèþ*Å°² ÌZ™èþ$V>
C™èþÆæÿ §óþÔ>ËÌZ Mæü*yé {ç³gêÝëÓÐèþ$Å… A¯èþV> MóüÐèþË… Kr$ ¡çÜ$Mðüâæýåyé°Mìü D Üç …çÜPÆæÿ×ýË AÐèþÜç Ææÿ… E¯èþ²¨.
ÐóþÄæý$yæþ…, G°²MæüË$, {糿æý$™èþÓ ÐèþÅÐèþàÆ>Ë$, MøÆæÿ$tË$ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý {ç³gêÝëÓÐèþ$Å… Ðèþ$$…§æþ$¯èþ² çÜÐéâæý$å
Ððþ$$§æþËVæü$ Ðésìý Væü$Ç…^óþ AÆæÿ¦Ðèþ$Ðèþ#™éÆÿ$$. M>° C¨ MóüÐèþË…
{ç³gêÝëÓÐèþ*Å°² Ðèþ$Ç…™èþ AÆæÿ¦Ðèþ…™èþ…V> ^óþÄæý$$
{ç³gêÝëÓÐèþ$Åç³# Æ>fMîüÄæý$ çÜÓÆæÿ*ç³…. JMæüÐóþâæý {ç³gêÝëÓÐèþ$Å…
JMæü iÐèþ¯èþ Ðèþ*ÆæÿY… AÆÿ$$¯èþrÏÆÿ$$™óþ {ç³gêÝëÓÐèþ$Å… çÜÐèþ*f… §æþ–íÙt™ø {糿æý$™èþÓ… A«¨M>Ææÿ ÑMóü…{{©MæüÆæÿ×ý ^óþÄæý$r…, Ðèþ$íßýâæý
Äñý$$MæüP ÑÀ¯èþ² „óü{™éËMæü$ ^óþÆæÿÐèþËíÜ E…r$…¨. çÜÐèþ*f…ÌZ° Ðèþ$ÇÄæý$$ ºËïßý¯èþ ÐèþÆ>YËMæü$ ÇfÆóÿÓçÙ¯Œþ Ìê…sìý M>ÆæÿÅ{MæüÐèþ*˯èþ$
97
°ÆæÿÓíßý…_…¨. AÆÿ$$¯èþç³µsìýMìü §é° ¯èþ$…yìþ AçÜOÌñý¯èþ Aç³çßýÆæÿ×ý Ðèþ…sìý çÜ…çœ$r¯èþË Ðèþ$*Ë…V> {ç³fËMæü$
A«¨M>Ææÿ… ´ûÆæÿ$Ë ^óþ™èþ$ÌZÏMìü Ðèþ_a…§é A¯èþ$ ÑçÙÄæý$… {ç³gêÝëÓÐèþ$Å {ç³{MìüÄæý$Oò³ ¯èþÐèþ$ÃMæü… GWÇ ´ùVæü˧æþ$.
Væü$Ç…_ BÌZ_…^éÍÞ¯èþ AÐèþçÜÆæÿÐèþ$$…¨. Æ>fMîüÄæý$ç³# Aç³Æ>«©MæüÆæÿ×ý : Æ>fMîüÄæý$ {ç³{MìüÄæý$ÌZ
gê†Ðé§æþ…&E{VæüÐé§æþ… : Ðèþ$™èþç³ÆæÿOÐðþ$¯èþ çœ$ÆæÿÛ×ýË$ Ðésìý Aç³Æ>«§æþ$Ë$ ¿êVæüÝëÓÐèþ$$ËVæü$r ò³Ææÿ$Væü$™èþ$…yæþrÐèþ$¯óþ¨
¯èþ$…yìþ °Æ>Ã×ýÐèþ$Væü$ ¡{ÐèþÐé§æþ… C¨ ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý {ç³gêÝëÓÐèþ$Å… {ç³gêÝëÓÐèþ$Å… Ðèþ$$…§æþ$¯èþ² JMæü Væü…ÁÆæÿOÐðþ$¯èþ çÜÐèþ$çÜÅ.
Ðèþ$$…§æþ$¯èþ² A† ò³§æþª çÜÐéË$. çÜÐèþ*f…ÌZ Ðèþ$™èþç³ÆæÿOÐðþ$¯èþ Aç³Æ>«§æþ ¯óþç³£æþÅ…, Aç³Æ>«§æþ çÜÓÆæÿ*ç³ BÆøç³×ýË$, Aѱ†
¿ôý§éË$ ò³ÆæÿVæüyæþ…™ø ÝëÐèþ*hMæü íܦÆæÿ™èþÓ… ¯èþÕ…_´ù™èþ$…¨. BÆøç³×ýË$ MæüÍW¯èþ ÐèþÅMæü$¢ËMæü$ Mö°² çÜÐèþ$Äæý*ËÌZ
E{VæüÐé§æþ… Ðèþ…sìý çÜ…çœ$r¯èþË ÐèþËÏ {ç³gêÝëÓÐèþ$Å…ÌZ {ç³fË$ Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË ¯èþ$…yìþ A¿æýÅǦ™èþÓ… CÐèþÓºyæþ$™èþ$…¨.
¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… ™èþVæü$Y™èþ$…¨. A…§æþ$ÐèþËÏ Æ>fMîüÄæý*ËÌZ yæþº$¾, Væü*…yéÆÿ$$f… Ðèþ…sìý
ÐésìýMìü {´ëÐèþ$$QÅ™èþ ò³ÇW´ù™èþ$…¨. G°²MæüË çÜÐèþ$Äæý$…ÌZ
ÝëÐèþ$ÅÐé§æþ ¡{ÐèþÐé§æþ… (¯èþMæüÞÍf…) : ¡{ÐèþÐé§æþ Ðèþ$¯óþ¨
íßý…çܯèþ$ Ðéyæþ$MøÐèþyæþ… fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨.
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° A† ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅ. ¿æý*Ñ$Ìôý° OÆðÿ™èþ$Ë$,
B¨ÐéïÜËOò³ fÆæÿ$Væü$^èþ$¯èþ² A¯éÅÄæý*°² §æþ*Ææÿ… ^óþÄæý$sê°Mìü ÝëÐèþ*hMæü çÜÐéâæý$å : Oò³¯èþ õ³ÆøP¯èþºyìþ¯èþ çÜÐéâæý$å
¯èþMæüÞÍf… {´ëÆæÿ…¿æýÐèþ$Æÿ$$…¨. D ¯@þMæüÞÍf… C糚yæþ$ M>Mæü$…yé {ç³gêÝëÓÐèþ$Å… Ðèþ$$…§æþ$ Mö°² ÝëÐèþ*hMæü çÜÐéâæý$å
E{VæüÆæÿ*ç³… §éÍa…¨. M>° ©°ÌZ° OÆðÿ™èþ$Ë$&B¨ÐéïÜË Mæü*yé MæüËÐèþ#. °Ææÿ$§øÅVæü…, ÐèþÅçܯéËMæü$ ÌZ¯èþVæü$r, „>Ðèþ$Ðèþ$$,
Äñý$$MæüP çÜÐèþ$çÜÅË {´ë«§é¯èþÅ™èþ ™èþWY´ùÆÿ$$ {糿æý$™éÓ°² Ðèþ¯èþÆæÿ$Ë AçÜÐèþ*¯èþ ç³…í³×îý, õ³§æþÐéÆæÿ$&«§æþ°Mæü$Ë Ðèþ$«§æþÅ
ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯èþ² Açœ*™èþ…, gê¡Äæý$™èþ Ððþ$$§æþËVæü$ ÝëÐèþ*hMæü
íßý…Ýë™èþÃMæü 糧æþ®†ÌZ ÐèþņÆóÿMìü…^èþr…, ´ùÎçÜ$ ºËV>ËOò³
çÜÐèþ$çÜÅ˯èþ$ ç³ÇçÙPÇ…^èþ$r AÐèþçÜÆæÿ….
§éyìþ ^óþÄæý$r… Ðèþ…sìý Ðèþ*Æ>Y˯èþ$ ¯@þMæüÞÍf… §æþâêË$
Eç³Äñý*WçÜ$¢¯é²Æÿ$$. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý {ç³gêÝëÓÐèþ$Å… ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ… ^óþÄæý$sê°Mìü
HÑ$ ^óþÄæý*ÍÞ ÐèþçÜ$¢…¨?
Aѱ† : ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° ÝëÆæÿÓf°Mæü Ææÿ…V>ËÌZ
A«¨Mæü Ððþ*™é§æþ$ÌZ Aѱ† çÜÐèþ$çÜÅ Mæü°í³çÜ$¢…¨. Æ>fMîüÄæý$, (1) {ç³gêÝëÓÐèþ$Å…ÌZ A«¨Mæü Ððþ$gêÇsîýMìü GMæü$PÐèþ
{´ëÐèþ$$QÅ™èþ Mæü˧æþ$. {ç³gêÝëÓÐèþ$Å {糿æý$™èþÓ ç³§æþ®†ÌZ Ððþ$gêÇsîý
ç³Ç´ë˯é Ýë¦Æÿ$$ÌZ Aѱ† Ðèþ$*Ë…V> {糿æý$™èþÓ
´÷…¨¯èþ ´ëÈt A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü ÐèþçÜ$¢…¨. ´ëÆæÿÏÐðþ$…sŒýÌZ A°²
M>ÆæÿÅ°Æ>Óçßý×ý „æüÐèþ$™èþ ™èþWY´ù™èþ$…¨. {糿æý$™èþÓ ç³¯èþ$ËMæü$
°Ææÿ~Äæý*Ë$ Ððþ$gêÇsîý™ø ¡çÜ$Møºyæþ™éÆÿ$$. A«¨Mæü çÜ…RêÅMæü$Ë
ç³r$t çÜÐèþ$Äæý$…, ÝëÆæÿÓf°Mæü ÐèþçÜ™èþ$Ë$&ÝûMæüÆ>ÅËÌZ
çÜÐèþ*f çÜ…„óüÐèþ$Ðóþ$ {ç³gêÝëÓÐèþ$Å E§óþªÔèý…. Ððþ$gêÇsîýMìü
¨VæügêÇ´ùÆÿ$$¯èþ ¯é×ýÅ™èþ, ÐóþÆóÿÓÆæÿ$ BǦMæü Mæü$…¿æýMø×êË
{´ë«§é¯èþÅ™èþ °_a¯èþrÏÆÿ$$™ðþ A˵ Ððþ$gêÇsîý MæüÍW¯èþÐéÆæÿ$,
Ðèþ˯èþ Ððþ$$™èþ¢… ÐèþÅÐèþçܦOò³ AÑÔ>ÓçÜ…, AçÜ…™èþ–í³¢ ¿êÐèþ¯èþ A˵ çÜ…RêÅMæü$Ë$V> E¯èþ² ÐéÇMìü A¯éÅÄæý$… fÇVóü
{ç³fÌZÏ HÆæÿµyæþ$™èþ$…¨. G°²MæüË {ç³{MìüÄæý$ÌZ fÆæÿ$Væü$^èþ$¯èþ² AÐèþM>ÔèýÐèþ$$…¨. {ç³gêÝëÓÐèþ$ÅÐèþ$¯óþ¨ Ððþ$gêÇsîý Ý릯éË$
Aѱ†, º*rMæüç³# G°²MæüË$, KrÆæÿÏMæü$ Ë…^èþ… CÐèþÓr…, ´÷…¨¯èþÐéÇ™ø ç³Ç´ëÍ…^èþºyæþ$ {糿æý$™èþÓÐèþ$Æÿ$$¯èþç³µsìýMìü A˵
Ððþ$gêÇsîý Ý릯éË$VæüË {ç³f˯èþ$ °Ææÿ~Äæý$ {ç³{MìüÄæý$ÌZ MæüË$ç³#Mö°
Ò$MóüÐèþ$°í³Ýù¢…¨? Ððþâæý$år, ÐéÇ {ç³Äñý*f¯éË Væü$Ç…_ BÌZ_…^èþ$r A¯óþ¨
Æ>fMîüÄæý*ËÌZ Mæü$r$…º ò³™èþ¢¯èþ… A¯óþ¨ Ðèþ$¯èþ Mæü*yé {糿æý$™èþÓ MæüÆæÿ¢ÐèþÅ…. Mæü$Ïç³¢…V> ^ðþ´ëµË…sôý {ç³gêÝëÓÐèþ$Å
{ç³gêÝëÓÐèþ$Å… Ðèþ$$…§æþ$¯èþ² ò³§æþª çÜÐèþ$çÜÅ. {糿æý$™èþÓ…ÌZ A…§æþÇ AÀ{´ëÄæý*ËMæü$ {´ëÐèþ$$QÅ™èþ E…yéÍ.
Æ>fMîüÄæý$…ÌZ JMóü Mæü$r$…º Væü$™é¢«¨ç³™èþÅ… HÆæÿµyæþyæþ… A§óþ Ñ«§æþ…V> A«¨Mæü Ððþ$gêÇsîý Ý뫨…_¯èþ {糿æý$™èþÓ… A¯èþ$¯èþ¨
ÐèþËÏ {ç³gêÝëÓÐèþ$Åç³# fVæü™èþ$¢ (democratic A«¨Mæü çÜ…RêÅMæü$Ë$ VæüË çÜÐèþ*fç³# {糿æý$™èþÓ… A° ^ðþç³µsê°Mìü
space)Mæü$…_…^èþ$Mæü$´ù™èþ$…¨. ÝëÐèþ*¯èþÅ {ç³fËMæü$ Ìôý§æþ$. A°² Ðèþ$™éË$, Mæü$ÌêË$, ¿êçÙË$, gê† ÐèþÆ>YËMæü$
{ç³gêÝëÓÐèþ$Å…ÌZ° °Ææÿ~Äæý$ {ç³{MìüÄæý$ÌZ ¿êVæüÝëÓÐèþ$$ËVæü$rMæü$
ÝëÆæÿÓf°Mæü Ææÿ…V>ËÌZ ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… ËÀ…^èþ§æþ$.
çÜÐèþ*¯èþ AÐèþM>Ô>Ë$ Mæü͵…^èþºyéÍ.
(2) ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° MøÆæÿ$tË$ Æ>fMîüÄæý$ {ç³{MìüÄæý$
98
Ðèþ$Ç…™èþ ´ëÆæÿ§æþÆæÿØMæü…V> fÆæÿ$Væü$rMæü$ Ðèþ$¯èþçÜ*¹Ç¢V> {ç³Äæý$™èþ²… AÐèþ$Ë$ ^óþÜç $¢…¨. Üï ˈ Mæü$ Æ>fMîüÄæý$ ´{ 놰«§þæ Å… ò³…^èþsê°Mìü
^óþçÜ$¢¯èþ²r$Ï Mæü°í³çÜ$¢¯é²Æÿ$$. {ç³™óþÅMìü…_ Æ>fMîüÄæý$ Ý린Mæü ³ç Ç´ë˯é Üç …çÜ˦ ÌZ Üï ˈ MøçÜ… 50% Ý릯é˯èþ$
Aç³Æ>«©MæüÆæÿ×ýÐèþ$$¯èþ$ °Æø«¨…^èþ$r MöÆæÿMæü$ Aç³Æ>«§æþ$˯èþ$ MðüsêÆÿ¬…^èþyæþ… (ÇfÆæÿ$Ó) fÇW…¨.
Mæüv¯èþ…V> Õ„ìü…_, Æ>fMîüÄæý$ {ç³{MìüÄæý$ÌZ ¿êVæüÝëÓÐèþ$$ËVæü$r¯èþ$ 4) ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ {ç³gêÝëÓÐèþ$Å… ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ…
°õÙ§æþ… Ñ«¨çÜ*¢ MøÆæÿ$tË$ °ÆæÿÂ…«§é°² AÐèþ$Ë$ç³Ææÿ$çÜ$¢¯é²Æÿ$$. M>ÐéË…sôý A°² Ýë¦Æÿ$$ÌZÏ ´ûÆæÿ$Ë ¿êVæüÝëÓÐèþ$Å… ò³ÆæÿV>Í.
(3) ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ ³ç{ gêÝëÓÐèþ$Å… ÑfÄæý$Ðèþ…™èþ… {ç³™óþÅMìü…_ {糿æý$™èþÓ ÐèþÅÐèþàÆ>Ë Ýë¦Æÿ$$ÌZ A¨ ò³ÇW¯èþ^ø
M>Ðèþsê°Mìü MóüÐèþË… ³ç{ ¿æý$™èþÓ…, M>ÆæÿÅ°ÆæÿÓçßý×ý, ¯éÅÄæý$Ý릯éË ÝëÆæÿÓf°Mæü Ñ«§é¯éË çÜÓÆæÿ*ç³… Ðèþ*Ææÿ$™èþ$…¨. ^èþÆæÿaË
Ýë¦Æÿ$$ÌZÏ ³ç{ Äæý$™èþ²… ^óþÄæý$r… Üç Ç´ù§æþ$. ©°MøçÜ… ÝëÐèþ*hMæü, §éÓÆ> (çÜ…¿êçÙ×ýË §éÓÆ>) Ðésìý Ææÿ*ç³Mæü˵¯èþ fÆæÿ$Væü$™èþ$…¨.
ÐèþÅMìüV¢ üæ ™èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZ ³ç{ † JMæüPÆæÿ$ Ðèþ$¯èþÜç *¹Ç¢V> ³ç{ Äæý$™èþ²… A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü Æ>ÌôýMæü´ùÆÿ$$¯èþ ÐéÇ™ø »êr$ Mæü*yé
^óþÄæý*Í. ³ç{ ¿æý$™èþÓ Ð@þ$ÇĶý¬ ³ç Ç´ë˯èþ Ýë¦Æÿ$$ÌZÏ Üç ÆæÿÓÕ„> C_aç³#^èþ$aMøÐèþsêË$ E…yæþr… {ç³gêÝëÓÐèþ$Å… Äñý$$MæüP
AÀÄæý*¯Œþ, Üç Ó^èþe ¿êÆæÿ™Œþ AÀÄæý*¯Œþ, V{ >Ðèþ$ Üç Ðèþ$–¨® ÑfÄæý*°Mìü AÐèþçÜÆæÿ….
Äñý*f¯é, Üç ÓÄæý$…&çÜàÄæý$ Üç …çœ*Ë Ýë¦³ç ¯èþ, Ðèþ$à™éà çÜÐèþ*¯èþ™èþÓ…, ÝëÓ™èþ…{™èþÅ…, ÝëÐèþ*hMæü ¯éÅÄæý$…,
V>…«© Æ>ïÙĉ ýæ $ V{ >Ò$×ý ÆøgŒýV>ÆŠÿ Äñý*f¯èþ (Ðèþ$à™éà V>…«© ÌoMìüMæüÐé§æþ… Ðèþ$¯èþ ÐèþÅMìü¢Væü™èþ iÐèþ¯èþ…ÌZ Mæü*yé D ÑË$Ðèþ˯èþ$
gê¡Äæý$ V{ >Ò$×ý E´ë«¨ ³ç £æþMæü…) Ðèþ…sìý A¯óþMæü Eç³M{ üæ Ðèþ*˯èþ$ B§æþÇ…^èþr…, M>´ëyæþ$MøÐèþr… fÆæÿV>Í. Ò$Ææÿ$ §óþÔèý… Äñý$$MæüP
»ê«§æþÅ™éÄæý$$™èþOÐðþ$¯èþ ´ûÆæÿ$Ë$ A¯óþ ¿êÐèþ¯èþ¯èþ$ {糆 JMæüPÆæÿ$
MæüÍWÄæý$$¯èþ²rÏÆÿ$$™ðþ {ç³gêÝëÓÐèþ$Å… ÑfÄæý$Ðèþ…™èþÐèþ$Ðèþ#™èþ$…¨.

A¿êÅçÜ…

1. CÐ@þÓºyìþ¯@þ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý*Ë ¯èþ$…yìþ çÜÇOÄñý$¯èþ {ç³™éÅÐèþ*²Äæý*°² 3. Mìü…¨ ¿êÐ@þ¯@þ˯@þ$ çܵçÙt…V>


G¯èþ$²Mö° Mìü…¨ Rêä˯èþ$ ç³NÇ…^èþ…yìþ. Æ>Ķý$…yìþ.
(1) {ç³gêÝëÓÐèþ$Å…ÌZ ............................ G°²MæüÌZÏ ´ëÌŸY° (1) ÝëÐ@þ$ÅÐé§æþ ¡{Ð@þÐé§æþ… (¯@þMæüÞÍf…)
A«¨M>Ææÿ…ÌZMìü {ç³ÐóþÕÝë¢Æÿ¬. (2) Aѱ†
(A) Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtË$ (º) MøÆæÿ$tË$ 3. Mìü…¨ {ç³Ôèý²ËMæü$ Mæü$Ïç³¢…V> fÐéº$Ë$ Æ>Äæý$…yìþ.
(Mæü) ÝëÐèþ*hMæü çÜ…çܦË$ (yæþ) Oò³ ÐésìýÌZ H© M>§æþ$. (1) ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ {ç³gêÝëÓÐèþ$Åç³# ÑfÄæý$… MøçÜ… GÄôý$
(2) {ç³ç³…^èþ…ÌZ° A°² {ç³gêçÜÓÐèþ$Å §óþÔ>Ë Ðèþ$$…§æþ$¯èþ² ò³§æþª A…Ô>Ë$ AÐèþçÜÆæÿ…?
çÜÐéË$ A¯èþV> ................. . (2) Æ>fMîüÄæý$ç³# Aç³Æ>«©MæüÆæÿ×ý fÆæÿVæüyæþ…ÐèþËÏ GÌê…sìý
(A) Ðèþ$™èþ çÜ…çœ$ÆæÿÛ×ýË$ ç³Ç×êÐèþ*Ë$ fÆæÿ$Væü$™éÆÿ$$?
(º) ¯èþMæüÞÍf… Äñý$$MæüP M>ÆæÿÅMæüÌê´ëË$ (3) Æ>fMîüÄæý$ {ç³{MìüÄæý$ ´ëÆæÿ§æþÆæÿØMæü… M>Ðèþsê°Mìü GÌê…sìý
(Mæü) {ç³gêÝëÓÐèþ$ç³# ÐóþÆæÿϯèþ$ Ðèþ$Ç…™èþ ÌZ™èþ$Mæü$ ¡çÜ$Mðüâæý$år {ç³Äæý$™é²Ë$ ^óþÄæý$ºyæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$?
(yæþ) Væü*…yéÆÿ$$gê°Mìü {´ë«§é¯èþÅ™èþ Eç³{MæüÐèþ$…
2. Mìü…¨ ÐéM>ÅË ™èþ´÷µç³šË¯èþ$ Væü$Ç¢…_ çÜÇOÄñý$¯èþ M>Ææÿ×ê˯èþ$ (1) Aѱ†° AÇMæürtsê°Mìü ±Ðèþ# HÄôý$ °ÐéÆæÿ×Z´ëÄæý*˯èþ$
çܵçÙt…V> Æ>Äæý$…yìþ. Üç *_…^èþVæüËÐèþ# Ðésìý ³ç sìýMt üæ ¯èþ$ ™èþÄæý*Ææÿ$^óþÄæý$$Ðèþ$$.
(1) {ç³gêÝëÓÐèþ$Å… Ðèþ$¯èþVæüËV>Ë…sôý çÜÐèþ$Ææÿ¦Ð@þ…™èþV> E…yéÍÞ
ÐèþçÜ$¢…¨. (2) "¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° E{Vüæ Ðé§æþ…' A¯èþ$ Üç Ðèþ$çÜÅOò³ ™èþÆæÿVæü†ÌZ
(2) ÝëÐèþ$ÅÐé§æþ ¡{ÐèþÐé§æþ (¯@þMæüÞÍf…) E§æþÅÐèþ$…ÌZ ¯óþyæþ$ Üç Ðèþ$*çßý ^èþÆæÿa˯èþ$ °ÆæÿÓíßý…^èþ…yìþ.
OÆðÿ™èþ$Ë$, B¨ÐéïÜË çÜÐèþ$çÜÅË$ ò³Ææÿ$Væü$™èþ$¯é²Æÿ$$. (3) "ÐèþÅçܯèþ Ðèþ$$Mìü'¢ A¯èþ$ ÑçÙÄæý$…Oò³ Ò«¨ ¯érM>°²
(3) G°²MæüÌZÏ Aѱ† Ðèþ$*Ë…V> {ç³fËMæü$ {ç³gêÝëÓÐèþ$Å ³ç{ §æþÇØ…^èþ…yìþ.
{ç³{MìüÄæý$Oò³¯èþ$¯èþ² ÑÔ>ÓçÜ… GWÇ´ùVæü˧æþ$.
99
Æ>f±† Ô>ç܈ A¿êÅçÜ… ÐèþËÏ...

¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ° {糆 ´ûÆæÿ$yæþ$ A¯@þV> {V>Ðèþ$…ÌZ, ™éË*M> {´ë…™èþ…ÌZ Ìôý§é ç³rt×ý…ÌZ


°ÐèþíÜ…^óþÐéyæþ$ CÌê GÐ@þOÆðÿ¯é M>Ðèþ^èþ$a, {糆 Æøk A¯óþMæü ´ûÆæÿ Ð@þ$ÇĶý¬ Æ>fMîüÄæý$ çÜÐèþ$çÜÅË™ø
°Ææÿ…™èþÆæÿ… Ð@þ¬yìþÐ@þyìþ Äæý$$…sêyæþ$. íܦÆæÿ°ÐéçÜ «§æþ–ÒMæüÆæÿ×ý ç³{™èþ…, Mæü$Ë «§æþ–ÒMæüÆæÿ×ý ç³{™èþ…, B«§éÆŠÿ M>ÆŠÿz
Ìê…sìý Ðésìý MøçÜ… GÐèþÇ° MæüËÐéÍ? ±Ææÿ$, ÝëÆæÿÓf°Mæü çÜÓ^èþe™èþ ÑçÙÄæý$…ÌZ GMæüPyæþ íœÆ>ŧæþ$
^óþÄæý*Í? Væü–çßý çÜ…º…«§æþ §æþÝë¢ÐóþkË$ GMæüPyìþ ¯èþ$…yìþ ´÷…§éÍ? ÝëÆæÿÓf°Mæü ÝûMæüÆ>Å˯èþ$ ´÷…§æþ$rMæü$
H… ^óþÄæý*Í? Ðèþ…sìý A¯óþMæü A…Ô>Ë Væü$Ç…_¯èþ çÜÐèþ*^éÆæÿ… ´ûÆæÿÔ>ç܈…, Æ>f±† Ô>ç܈… Äñý$$MæüP
A«§æþÅÄæý$¯èþ… §éÓÆ> ™ðþË$çÜ$¢…¨. §óþÔèý ´ûÆæÿ$yæþ$V> ™èþÐèþ$Mæü$ VæüË çßýMæü$PË$&»ê«§æþÅ™èþË gêq¯èþ… Mæü*yé D
A«§æþÅÄæý$¯èþ… Ð@þ˯@þ MæüË$Væü$™èþ$…¨. ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý…ÌZ, ¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý… ºÄæý$r Ò$Ææÿ$ {ç³Äæý*×ý… ^óþÄæý$ÐèþËíÜ
ÐèþõÜ¢ ´ûÆæÿ$°V> AÐèþçÜÆæÿOÐðþ$¯èþ ç³Çgêq¯èþ… D ÑçÙÄæý$ A«§æþÅÄæý$¯èþ… §éÓÆ> HÆæÿµyæþ$™èþ$…¨.
´ëuæÿÔ>Ë ^èþ§æþ$Ðèþ# Ðèþ$$W…^èþ$Mö° G糚Oyðþ™óþ ±Ðèþ# ¿æýÑçÙÅ™èþ$¢ Væü$Ç…_ {ç³×êãMæü Ææÿ*´÷…¨…^èþ$Mæü$…
sêÐø A糚yæþ$ Mæü*yé ±Mæü$ Æ>f±† Ô>ç܈ ÑçÙÄæý$… çÜàÄæý$ç³yæþ$™èþ$…¨. Móü…{©Äæý$ {ç³gêõÜÐé MæüÒ$çÙ¯Œþ,
Ðèþ$àÆ>çÙ‰ {ç³gêõÜÐé MæüÒ$çÙ¯Œþ, »êÅ…Mæü$ÌZÏ °Äæý*Ðèþ$M>Ë MøçÜ… fÆæÿ$糺yæþ$ ç³È„æüË ´ëuæÿÅ{ç³×êãMæüÌZ
¿êÆæÿ™èþ§óþÔèý {糿æý$™èþÓ…, Æ>fMîüÄæý$… ÑçÙÄæý*˯èþ$ ´÷…§æþ$ç³Ç^éÆæÿ$. ±Ðèþ# Ðèþ–†¢ AÐèþM>Ô>Ë MøçÜ… H
Ñ«§æþOÐðþ$¯èþ Ææÿ…V>°² G¯èþ$²Mö¯èþ²¯èþ$ Æ>f±† Ô>ç܈… A¯èþ$¯èþ¨ §é°Mìü B«§éÆæÿ… AÐèþ#™èþ$…¨. A§óþ
Ñ«§æþ…V> A…™èþÆ>j¡Äæý$ Æ>fMîüÄæý$…, {ç³gê ç³Ç´ë˯èþ, Ô>…†, çÜ…çœ$ÆæÿÛ×ýË Væü$Ç…_¯èþ A«§æþÅÄæý$¯èþ…
Æ>f±† Ô>ç܈… ÌôýMæü$…yé fÆæÿ$Væü§æþ$. D A«§æþÅÄæý$¯èþ ÑçÙÄæý*ËÌZ C糚yæþ$ A¯óþMæü E§øÅV>ÐèþM>Ô>Ë$
ËÀçÜ$¢¯é²Æÿ$$. AÑ MóüÐèþË… A«§éÅ糯èþ, ç³ÇÔZ«§æþ¯èþ Ææÿ…V>ËÌZ¯óþ M>Mæü$…yé çÜÐèþ*^éÆæÿ Ýë…Móü†Mæü
ç³Çgêq¯èþ…, Ñ«§é¯éË ÑÔóýÏçÙ×ý, Æ>fMîüÄæý$ ¯éÄæý$Mæü$Ë çÜËà çÜ…çœ*ËÌZ ËÀÝë¢Æÿ$$.
{ç³ç³…`MæüÆæÿ×ý ÐèþËÏ Æ>f±† Ô>݈밲 ÐèþÅÐèþàÇMæü…V> Eç³Äñý*W…^èþ$MøÐèþ^èþ$a¯èþ¯óþ A¯óþMæü AÐèþM>Ô>Ë$
HÆæÿµyæþ$™èþ$¯é²Æÿ$$. {糿æý$™èþÓ…, Æ>fMîüĶý*Ë Væü$Ç…_ ™ðþÍíܯèþ ç³ÇÔZ«§æþMæü$Ë$, Ðèþ$«§æþÅÐèþÇ¢™èþÓ ÐèþÅMæü$¢Ë
AÐèþçÜÆæÿ… ¯óþyæþ$ Æ>fMîüÄæý$ ´ëÈtËMæü$, ï³yìþ™èþ ÐèþÆ>YËMæü$, {糿æý$™óþÓ™èþÆæÿ çÜ…çܦËMæü$, çÜÓ^èþe…§æþ çÜ…çܦËMæü$
Mæü˧æþ$. Æ>fMîüÄæý$ {ç³{MìüÄæý$, E§øÅWÝëÓÐèþ$Å Äæý$…{™é…Væü… Væü$Ç…_ ™ðþÍíܯèþ Ðèþ$ÇÄæý$$ ÑÔóýÏçÙ×ê™èþÃMæü
MúÔèýËÅ… MæüÍW¯èþ ÐèþÅMæü$¢Ë AÐèþçÜÆæÿ… MæüË$Væü$™èþ$…¨.

100