Вы находитесь на странице: 1из 4

Ashamed стыдливый embarrassing неловкий

Frightened испуганный frightening пугающий

amazed изумленный amazing удивительный

impressed впечатленный confusing запутанный

scared испуганный interesting интересный

irritated раздраженный irritating раздражающий

frustrated разочарованный disappointing разочаровывающий

disappointed разочарованный boring скучный

annoyed раздраженный relaxing расслабляющий

embarrassed смущенный annoying раздражающий

bored скучающий cesareen operation операция кесарева сечения

delighted радостный Sequence последовательность

confused сбитый с толку cordiality сердечность

relaxed спокойный warmth тепло

pleased довольный midwife акушерка

contain содержать to be understood следует понимать

although хотя; несмотря на то, что trust with secrets доверить секреты

easy going с лёгким характером a bit немного

pal приятель Encourage поощрять

sensible умный friendship дружба

caring заботливый jokes шутки

reliable надёжный laughing смеющийся

certain определённый overlook игнорировать

Unpleasant неприятный meaning смысл

Unkind недобрый in time вовремя, раньше

Intelligent умный meal прием пищи, еда, блюдо


get rid избавиться (of) , избавляться

kick out выгонять, увольнять scientific научный

head girl староста convince убедить

class president президент класса

Lockdown блокировка distract отвлекать

grow emotionally расти эмоционально hyperlink гиперссылка

relationships отношения affect влиять

valuable ценный concern беспокойство

cracking of the skin растрескивание кожи approach подход

cracks трещины charge плата

peeling skin шелушение кожи tap нажмите

challenging требующий напряжения advantage преимущество

complicated сложный improve улучшить

persimmon хурма achievement достижение

reliable надежный citizenship гражданство

anxious тревожный relationship отношения

sensible разумный distraction отвлечение

confident уверенный membership членство

cruel жестокий solution решение

honest честный development развитие

annoying раздражающий

caring заботливый

access доступ

disadvantage недостаток

increase увеличение

sense смысл
Молекулярно-кінетичною теорією(МКТ) називають вчення, яке пояснює будову та
властивості речовини на основі закономірностей руху і взаємодії частинок, з яких
складається тіла.

Атом - найменша хімічно неподільна, електрично нейтральна частинка матерії, що


складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів.

Йон - електронодефіцитний або електрононадлишковий атом чи група атомів.

Молекула - здатна до самостійного існування, електрично нейтральна частинка


речовини, що має притаманні їй основні хімічні властивості ,які визначають її складом
та будовою.

Один моль - така кількість речовини, що містить стільки ж структурних елементів будь-
якої речовини, скільки міститься атомів у 12 грамів ізотопу карбону

Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини

1. Будь-які речовини мають дискретну будову. Вони складаються з молекул або


атомів, йонів.

2. Частинки перебувають у стані безперервного хаотичного (невпорядкованого) руху,


що називається тепловим і загалом є сукупністю поступального, обертального і
коливального рухів.

3. Частинки взаємодіють одна з одною із силами електромагнітної природи. Якщо


відстань між молекулами становить 2-3 діаметри однієї молекули, вони притягуються,
а менше одного діаметра - відштовхуються. Сили притягання і відштовхування між
молекулами діють постійно і одночасно. Нанотехнології - технології роблення
продуктів і компонентів, розмір яких не перевищує 100 нанометрів (1 нанометр
дорівнює мільярдний частині метра 1 нм = 1 10 м).

Дифузія( від латинської- розливання)- процес взаємного проникнення молекул або


атомів однієї речовини у проміжки поміж молекулами або атомами іншої, що зазвичай
зумовлює вирівнювання їх концентрації в усьому загальному об'ємі.

Дифузію, що здійснюється через напівпроникні перетинки називають осмосом.

Броунівський рух - тепловий рух частинок, завислих у рідині або газі. Відкрито було
1827 році під час спостереження спор плвуна у воді.
1. Макроскопічні тіла -- Об’єкти, які доступні спостереженню людиною навіть
без застосування спеціальних приладів, називають макроскопічними.
2. Термодинаміка, розглядає макроскопічні властивості тіл без урахування
особливостей їх внутрішньої будови.
3. Молекулярно-кінетичною теорією(МКТ) називають вчення, яке пояснює
будову та властивості речовини на основі закономірностей руху і взаємодії
частинок, з яких складається тіла.

4,5,6 - Основні положення молекулярно-кінетичної теорії будови речовини

1. Усі тіла складаються з дрібненьких частинок – молекул чи атомів.

2. Атоми і молекули в тілах перебувають у безперервному хаотичному русі.

3. Між атомами і молекулами діють сили притягання і відштовхування.

7. Атом - найменша хімічно неподільна, електрично нейтральна частинка матерії, що


складається з позитивно зарядженого ядра і негативно заряджених електронів.

8. Йон - електронодефіцитний або електрононадлишковий атом чи група атомів.

9. Молекула - здатна до самостійного існування, електрично нейтральна частинка


речовини, що має притаманні їй основні хімічні властивості ,які визначають її складом
та будовою.

10. Броунівський рух - тепловий рух частинок, завислих у рідині або газі. Відкрито було
1827 році під час спостереження спор плвуна у воді.

11. Дифузія( від латинської- розливання)- процес взаємного проникнення молекул або
атомів однієї речовини у проміжки поміж молекулами або атомами іншої, що зазвичай
зумовлює вирівнювання їх концентрації в усьому загальному об'ємі.

12. Один моль - така кількість речовини, що містить стільки ж структурних елементів
будь-якої речовини, скільки міститься атомів у 12 грамів ізотопу карбону.

13. Дифузію, що здійснюється через напівпроникні перетинки називають осмосом.

14. Нанотехнології —це технології розроблення продуктів і компонентів, розмір яких


не перевищує 100 нанометрів (1 нанометр = мільярдний частині метра 1нм= 1 10

Вам также может понравиться