Вы находитесь на странице: 1из 9

Anexa nr.

1 la Ordinul Ministerului Finanțelor


nr. 94 din 30 iulie 2020
Forma/Форма IPC21

DAREA DE SEAMĂ
privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală ți a contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii calculate
ОТЧЕТ об удержании подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и обязательного государственного социального страхования

Denumirea contribuabilului / S.A Intreprinderea de colectare a cerealelor


Наименование налогоплательщика
Serviciul Fiscal de Stat/ 12 - BALTI
Государственная налоговая инспекция
Codul genului principal de activitate conform CAEM 0111
Код основного вида деятельности согласно КЭДМ
Codul fiscal/ 1002660400042
Фискальный код
Codul localității (CUATM)/ 0300 - OR.BALTI
Код местности (КАТЕМ)
Codul CNAS/ 0425381
Код НКСС
Perioada fiscală / L/9/2021
Налоговый период

Dare de seamă primară


Rezidentul parcurilor IT După controlul fiscal
Dare de seamă de corectare

Tabelul nr.1 Suma venitului achitat, impozitul pe venit ți primele de asigurare obligatorie de asistență medicală reținute din acesta/
Таблица №1 Сумма выплаченного дохода, подоходный налог и взносы обязательного медицинского страхования, удержанные из этого дохода
Suma primelor
Venitul calculate ți reținute
Impozitul
calculat ți de către angajatori,
Codul pe venit
îndreptat alte persoane juridice
sursei reținut
Cod / spre achitare (lei)/ ți fizice (lei)/
de venit (lei) /
Код Доход, Сумма взносов,
Tipul sursei de venit / Вид источника дохода Код/ Удержанный
начисленный и начисленных
источника подоходный
направленный работодателями и
дохода налог
на выплату другими
(леев)
(леев) юридическими или
физическими
лицами (леев
1 2 3 4 5 6
Plățisalariale, art.88 din Codul fiscal / Заработная плата, ст.88 Налогового 6738,75
11 кодекса SAL 74875 7803

Plățisalariale, art.24 alin.(21) din Legea nr. 1164-XIII din 24 aprilie 1997 / Заработная
12 плата ч.(21) ст.24 Закона №1164-XIII от 24 апреля 1997 г. SAL a)

21 Dobânzi, art.89 din Codul fiscal / Процентные начисления, ст.89 Налогового кодекса DOB X
22 Dobânzile achitate în folosul persoanelor fizice rezidente (art.90 prim 1 alin.(3 prim 7) din DOB BA X
CF)
Veniturile din care se rețineîn prealabil impozit, art. 90 din Codul fiscal / Доходы, из
31 которых удерживается налог, ст.90 Налогового кодекса PL X
Venituri scutite de la reținereaprealabilă a impozitului pe venit conform art. 90 din Codul
32 fiscal / Доходы, освобожденные от налога согласно ст. 90 Налогового кодекса PL s) X X
Veniturile obținute de către persoanele fizice care nu desfățoară activitate de
întreprinzător de la transmiterea în posesie ți/sau folosință(locațiune,arendă, uzufruct,
superficie) a proprietățiimobiliare țiimobiliare, cu excepțiaterenurilor agricole, art.901
alin.(3) din Codul fiscal / Доходы, полученные физическими лицами, не
41 занимающимися предпринимательской деятельностью, от сдачи во владение и/или FOL X
пользование (в имущественный наем, аренду, узуфрукт) движимой и недвижимой
собственности, за исключением аренды сельскохозяйственных земель, ч.(3) ст.901
Налогового кодекса
Dividende, art.901 alin.(31) din Codul fiscal / Дивиденды, ч.(31) ст.901 Налогового
42 DIV a) X
кодекса
Suma retrasă din capitalul social, aferentă majorării capitalului social din repartizarea
profitului net ți/saualtor surse constatate în capitalul propriu între acționari(asociați),în
perioadele 2010-2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participațiedepusă în capitalul
social, art.901 alin.(31) din Codul fiscal / Выведенная из уставного капитала сумма,
43 соответствующая увеличению уставного капитала от распределения чистой RCS a) X
прибыли и/или иных источников, определенных в собственном капитале, между
акционерами (пайщиками) в налоговые периоды 2010-2011 годов включительно в
соответствии с долей в уставном капитале, , ч.(31) ст.901 Налогового кодекса
Royalty achitate în folosul persoanelor fizice, art.901 alin.(31) din Codul fiscal / Роялти,
44 выплаченные в пользу физических лиц, ч.(31) ст.901 Налогового кодекса ROY X
Câțtigurile de la jocurile de noroc ți câțtigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive,
art.901 alin.(33) din Codul fiscal /Выигрыши от азартных игр, за исключением
45 NOR X
alin.(3) din Codul fiscal / Доходы, полученные физическими лицами, не
41 FOL X
занимающимися предпринимательской деятельностью, от сдачи во владение и/или
пользование (в имущественный наем, аренду, узуфрукт) движимой и недвижимой
собственности, за исключением аренды сельскохозяйственных земель, ч.(3) ст.901
Налогового кодекса
Dividende, art.901 alin.(31) din Codul fiscal / Дивиденды, ч.(31) ст.901 Налогового
42 DIV a) X
кодекса
Suma retrasă din capitalul social, aferentă majorării capitalului social din repartizarea
profitului net ți/saualtor surse constatate în capitalul propriu între acționari(asociați),în
perioadele 2010-2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participațiedepusă în capitalul
social, art.901 alin.(31) din Codul fiscal / Выведенная из уставного капитала сумма,
43 соответствующая увеличению уставного капитала от распределения чистой RCS a) X
прибыли и/или иных источников, определенных в собственном капитале, между
акционерами (пайщиками) в налоговые периоды 2010-2011 годов включительно в
соответствии с долей в уставном капитале, , ч.(31) ст.901 Налогового кодекса
Royalty achitate în folosul persoanelor fizice, art.901 alin.(31) din Codul fiscal / Роялти,
44 ROY X
выплаченные в пользу физических лиц, ч.(31) ст.901 Налогового кодекса
Câțtigurile de la jocurile de noroc ți câțtigurile de la loterii şi/sau pariuri sportive,
art.901 alin.(33) din Codul fiscal /Выигрыши от азартных игр, за исключением
45 NOR X
выигрышей от рекламных кампаний и/или лотерей, ч.(33) ст.901 Налогового
кодекса
Câțtigurile de la cаmpaniile promoționale/Выигрыши от рекламных кампаний и
46 лотерей, ч.(33) ст.901 Налогового кодекса PUB X
Plățileefectuate în folosul persoanei fizice, cu excepțiaîntreprinzătorilor individuali ția
gospodăriilor țărănețti(de fermier), pe veniturile obținutede către acestea, aferente
livrării producțieidin fitotehnie ți horticultură în formă naturală, inclusiv a nucilor ți
produselor derivate din nuci, ția producțieidin zootehnie în formă
naturală, în masă vie țisacrificată, cu excepțialaptelui natural, art.901 alin.(35) din Codul
47 fiscal / Выплаты, осуществленные в пользу физического лица, за исключением LIV X
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, по
доходам, полученным ими от поставки продукции растениеводства и садоводства в
натуральном виде, включая плоды грецкого ореха и производную продукцию, и
продукции животноводства в натуральном виде, живом и убойном весе, за
исключением натурального молока, , ч.(35) ст.901 Налогового кодекса
Plățileefectuate în folosul persoanei fizice, cu excepțiaîntreprinzătorilor individuali ția
gospodăriilor țărănețti(de fermier), pe veniturile obținutede către acestea aferente
desfacerii prin unitățilecomerțuluide consignațiea mărfurilor art.901 alin.(36) din Codul
48 fiscal /Выплаты, осуществленные в пользу физического лица, за исключением CSM X
индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, по
доходам, полученным ими от комиссионной торговли товарами, , ч.(35) ст.901
Налогового кодекса
Donații a mijloacelor bănețti efectuate de către agenții economici în folosul persoanelor
fizice care nu desfățoară activitate de întreprinzător, conform art. 901 alin.( 31) din CF/
49 Дарения денежных средств, произведенные юридическими лицами в пользу DON pf) X
физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, согласно
ст. 901 ч. ( 31) НК
Plăți efectuate în folosul persoanelor fizice care livrează produse agricole din horticultură
ți fitotehnie ți obiecte ale regnului vegetal, conform art. 6918 alin. (2) din CF/Выплаты,
49.1 осуществленные в пользу физических лиц за произведенную ими продажу AGRAC X
продукции растениеводства и/или садоводства и/или объекты растительного мира,
согласно ст. 6918 ч. (2) НК.
51 Royalty / Роялти ROY b) X
52 Dobânzi / Процентные начисления DOB b) X
53 Crețtereade capital / Прирост капитала CC X
доходам, полученным ими от комиссионной торговли товарами, , ч.(35) ст.901
Налогового кодекса
Donații a mijloacelor bănețti efectuate de către agenții economici în folosul persoanelor
fizice care nu desfățoară activitate de întreprinzător, conform art. 901 alin.( 31) din CF/
49 Дарения денежных средств, произведенные юридическими лицами в пользу DON pf) X
физических лиц, не осуществляющих предпринимательскую деятельность, согласно
ст. 901 ч. ( 31) НК
Plăți efectuate în folosul persoanelor fizice care livrează produse agricole din horticultură
ți fitotehnie ți obiecte ale regnului vegetal, conform art. 6918 alin. (2) din CF/Выплаты,
49.1 осуществленные в пользу физических лиц за произведенную ими продажу AGRAC X
продукции растениеводства и/или садоводства и/или объекты растительного мира,
согласно ст. 6918 ч. (2) НК.
51 Royalty / Роялти ROY b) X
52 Dobânzi / Процентные начисления DOB b) X
53 Crețtereade capital / Прирост капитала CC X
Dividendele achitate în folosul nerezidentului / Дивиденды, выплаченные в пользу
54 нерезидента DIV b) X
Suma retrasă din capitalul social, aferentă majorării capitalului social din repartizarea
profitului net ți/saualtor surse constatate în capitalul propriu între acționari(asociați),în
perioadele 2010-2011 inclusiv, în conformitate cu cota de participațiedepusă în capitalul
social / Выведенная из уставного капитала сумма, соответствующая увеличению
55 уставного капитала от распределения чистой прибыли и/или иных источников, RCS b) X
определенных в собственном капитале, между акционерами (пайщиками) в
налоговые периоды 2010-2011 годов включительно в соответствии с долей в
уставном капитале
Alte plățidirecționatespre achitare nerezidentului aferente veniturilor de la art. 71, cu
excepțiadividendelor ția sumelor specificate la art. 901 alin.(31) liniuțaa treia din Codul
56 fiscal / Платежи, направленные на выплату нерезиденту, соответствующие доходам, PLT X
предусмотренным в ст. 71, за исключением дивидендов и сумм, указанных в
третьем подабзаце части (31) ст. 901 Налогового кодекса
TOTAL
61 X 74875 7803 6738,75
ВСЕГО ПО ОТЧЕТУ
Suma de control (col.5 codul 61 – col.5 (codul 41 + codul 42 + codul 43 + codul 44 + codul 45 + codul 46 + codul 47 + codul 48 + codul 49 + codul 491))
Контрольная сумма (гр.5 код 61 – гр.5 (код 41 + код 42 + код 43 + код 44 + код 45 + код 46 + код 47+48 + codul 49 + codul 491)) 7803

Notă: coloana 4 este echivalentă cu suma reflectată la codurile sursei de venit SAL ți SAL a) reflectate în col.5 din tabelul nr.1

Informația privind repartizarea impozitului pe venit calculat din salarii pe subdiviziuni / Anexă la Tabelul nr.1
Информация о распределении подоходного налога начисленного из заработной платы по подразделениям
Suma impozitului pe venit reținut Suma impozitului pe venit reținut
Nr. Suma impozitului pe venit reținut
Codul localității pentru perioada declarată, total col.5 + pentru perioada declarată, codul
crt. pentru perioada declarată, codul SAL
subdiviziunii col.6 (lei) Сумма подоходного SAL a) (lei) Сумма подоходного
№ (lei) Сумма подоходного налога,
Код местности налога, удержанная за налога, удержанная за
П/П удержанная за декларируемый
декларируемый период, всего гр.5 + декларируемый период, код
период, код источника SAL (леев)/
гр.6 (леев) источника SAL а) (леев)
1 2 3 4 5

1 0

TOTAL/ ВСЕГО 0 0 0

Примечание: графа 4 равна сумме кодов источника доходов SAL ți SAL a), отраженных в графе 5 таблицы №1
Tabelul nr.2 Informația privind începerea, suspendarea ți desfacerea relațiilor de muncă /
Таблица №2 Информация о начале, приостановлении и завершении трудовых отношений

Baza de
Indemnizația
calcul a
Numărul de Cod personal pentru Contribuția
Numele, contribuției
identificare al de asigurare Perioada de muncă ți de incapacitatea de asigurări
Nr. prenumele Categoria Tariful de asigurări
persoanelor socială (CPAS) incapacitate temporară de temporară de sociale
crt. persoanei persoanei contribuției Codul sociale
asigurate (IDNP) Индивидуаль muncă muncă calculată
asigurate asigurate (%) funcției Фонд
Идентификацион ный код Период работы и Пособия по Взносы
№ Фамилия, имя Категория Тариф Код должности оплаты
ный номер социального временной временной работодател
п/п застрахованного застрахова взносов труда и
застрахованного страхования. нетрудоспособности нетрудоспосо я
лица нного лица (%) прочих
лица (IDNP) (CPAS) б начисленные
вознагражд
ности
ений

1 2 3 4 5 6 7 7.1 8 9 10 11
01.09.20
Frunză 30.09.2021
1 1234567891234 04104585203 21 101 24% 112006 10000 2400
Anghelina 00:00:00
00:00:00
01.09.20
Cebotari Ana- 19.09.2021
2 1324657891234 92220351141 21 101 24% 241103 5066,67 1216
Maria 00:00:00
00:00:00
20.09.20
Cebotari Ana- 20.09.2021
3 1324657891234 92220351141 21 159 0 241103
maria 00:00:00
00:00:00
21.09.20
Cebotari Ana- 30.09.2021
4 1324657891234 92220351141 21 101 24% 241103 2933,33 704
Maria 00:00:00
00:00:00
TOTAL: (lei, bani) /ВСЕГО(леев, банов) X X X 18000 0 4320
1. Contribuții de asigurări sociale calculate, inclusiv:/ Взносы социального
страхования работодателя, в том числе: X X X X X X

a) conform tarifului de 29% X X X X


1.1 Angajatorii, specificați la pct. 1.1 din
anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 X X X X
b) conform tarifului de 24% 18000 4320

a) conform tarifului de 39% X X X 0 X 0


1.2 Angajatorii, specificați la pct. 1.2 din
anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 X X X X
b) conform tarifului de 32%
1.3 Persoanele care exercită îndependent profesiunea de medic, specificate la pct. 1.3
din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999, conform tarifului de 24%/ Работодатели, в
X X X 0 X 0
соответствии с тарифом 23% на 2 среднемесячные заработные платы
прогнозируемые по экономики

a) conform tarifului de 24% X X X 0 X 0


1.4 Angajatorii din agricultură, specificați la pct. 1.5 din
anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999 b) inclusiv din mijloacele
angajatorului18% X X X X X 0

1.5 Persoanele fizice, specificațila pct. 1.6 din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999,
conform taxei fixe / Физические лица, в соответствии с фиксированным тарифом X X X X X

1.6 Liber profesionişti ce practică activitate în sectorul justiţiei, specificaţi la pct. 1.61
din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999, conform taxei fixe/Cумма расчетной базы и
взносы государственного социального страхования начисленные лицами X X X X X
самостоятельно осуществляющие профессиональную врачебную деятельность
согласно с тарифом 18%
2. Suma totală a indemnizațiilorcalculate în perioada de gestiune, inclusiv:/Общая
X X X X 0 X
сумма исчисленныхпособий в отчетномпериоде, в том числе:
2.1 Indemnizațiicalculate pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de boli
obițnuite sau de accidente nelegate de muncă plătite din mijloacele
BASS /Исчисленные пособия по временной нетрудоспособности, обусловленной 15312 X X X X
общим заболеванием или несчастным случаем, не связанным с работой,
выплачиваемыеиз средств БГСС
2.2 Indemnizațiicalculate pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un
accident de muncă sau de o boală profesională plătite din mijloacele
BASS /Исчисленные пособия по временной нетрудоспособности в связи с 15322 X X X X
несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием
выплачиваемыеиз средств БГСС
1.6 Liber profesionişti ce practică activitate în sectorul justiţiei, specificaţi la pct. 1.61
din anexa nr. 1 la Legea nr. 489/1999, conform taxei fixe/Cумма расчетной базы и
взносы государственного социального страхования начисленные лицами X X X X X
самостоятельно осуществляющие профессиональную врачебную деятельность
согласно с тарифом 18%
2. Suma totală a indemnizațiilorcalculate în perioada de gestiune, inclusiv:/Общая
X X X X 0 X
сумма исчисленныхпособий в отчетномпериоде, в том числе:
2.1 Indemnizațiicalculate pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de boli
obițnuite sau de accidente nelegate de muncă plătite din mijloacele
BASS /Исчисленные пособия по временной нетрудоспособности, обусловленной 15312 X X X X
общим заболеванием или несчастным случаем, не связанным с работой,
выплачиваемыеиз средств БГСС
2.2 Indemnizațiicalculate pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un
accident de muncă sau de o boală profesională plătite din mijloacele
BASS /Исчисленные пособия по временной нетрудоспособности в связи с 15322 X X X X
несчастным случаем на производстве или профессиональным заболеванием
выплачиваемыеиз средств БГСС
2.3 Indemnizațiicalculate pentru îngrijirea copilului bolnav/ Исчисленные пособия
по уходу за больным ребенком 15332 X X X X
2.4 Indemnizațiicalculate pentru incapacitate temporară de muncă plătite din prima zi
de incapacitate din mijloacele BASS / Выплаченные пособия по временной 15342 X X X X
нетрудоспособности выплачиваемые с первого дня из средств БГСС
3.Suma totală a indemnizațieiplătită în perioada de gestiune, inclusiv/Общая сумма
выплаченныхпособий в отчетномпериоде, в том числе: X X X X 0 X
3.1 Indemnizațiiplătite pentru incapacitate temporară de muncă cauzate de boli
obițnuite sau de accidente nelegate de muncă plătite din mijloacele BASS /
Выплаченные пособия по временной нетрудоспособности, обусловленной 15312 X X X X
общим заболеванием или несчастным случаем, не связанным с работой,
выплачиваемыеиз средств БГСС
3.2 Indemnizațiiplătite pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de un accident
de muncă sau de o boală profesională plătite din mijloacele BASS / Выплаченные
пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на 15322 X X X X
производстве или профессиональным заболеванием выплачиваемые из средств
БГСС
3.3 Indemnizațiiplătite pentru îngrijirea copilului bolnav/ Выплаченные пособия по
уходу за больным ребенком 15332 X X X X

3.4 Indemnizațiiplătite pentru incapacitate temporară de muncă plătite din prima zi de


incapacitate din mijloacele BASS/ Выплаченные пособия по временной 15342 X x X X
нетрудоспособности выплачиваемые с первого дня из средств БГСС

Notă: Numărul curent se indică în mod consecutiv pe tot tabelul, indiferent de numărul de pagini, ți se va repeta în cazul în care sunt mai multe înscrieri pentru aceeați persoană asigurată

Contabilul-Şef
Conducător Главный бухгалтер (semnătura/подпись)
Conducător
Руководитель (semnătura/подпись)
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor
nr. 94 din 30 iulie 2020
Forma/Форма IPC21

DAREA DE SEAMĂ
privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală ți a contribuțiilor de
asigurări sociale de stat obligatorii calculate
ОТЧЕТ об удержании подоходного налога, взносов обязательного медицинского страхования и обязательного
государственного социального страхования

Denumirea contribuabilului / S.A Intreprinderea de colectare a cerealelor


Наименование налогоплательщика

Codul fiscal/ 1002660400042


Фискальный код
Perioada fiscală
/ L/9/2021
Налоговый период

Data prezentării /
Дата представления 25.10.2021