Вы находитесь на странице: 1из 388

Ерөнхий мэргэжлийн эмчийн мэргэжлээр эмчлэх зөвшөөрөл олгох шалгалтын

жишиг сорил-1

Сорилын зөв хариулт


1 -С, 2-С, 3-А, 4-Е, 5-Е, 6-В, 7-В, 8-А, 9-Е, 10-Е, 11-А, 12-0, 13-В, 14-В, 15-С, 16-0, 17-
С, 18-В, 19-С, 20-0, 21-В, 22-А, 23-0, 24-0 , 25-С, 26-В, 27-0, 28-А, 29-А, 30-С, 31 -В,
32-С, 33-В, 34-С, 35-В, 36-0, 37-Е, 38-0, 39-0, 40-Е, 41-0, 42-А, 43-В, 44-Е, 45-А, 46-С,
47-А, 48-Е, 49-А, 50-В, 51-Е, 52-А, 53-А, 54-Е, 55-Е, 56-Е, 57-В, 58-Е, 59-Е, 60-А, 61-А,
62-С, 63-С, 64-А, 65-Е, 66-Е, 67-Е, 68-Е, 69-Е, 70-С, 71-Е, 72-0, 73-А, 74-Е, 75-С, 76-В,
77-Е, 78-Е, 79-0, 80-С, 81 -В, 82-А, 83-Е, 84-А, 85-0, 86-А, 87-С, 88-А, 89-Е, 90-0, 91-С,
92-Е, 93-Е, 94-0, 95-В, 96-В, 97-А, 98-Е, 99-В, 100-В, 101-В, 102-Е, 103-Е, 104-0, 105-А,
106-А, 107-В, 108-Е, 109-С, 110-В, 111-0, 112-С, 113-С, 114-С, 115-Е, 116-А, 117-В, 118-
В, 119-А, 120-С, 121-А, 122-А, 123-Е, 124-С, 125-В, 126-В, 127-В, 128-В, 129-В, 130-В,
131-С, 132-В, 133-А, 134-С, 135-А, 136-0, 137-0, 138-А, 139-С, 140-С, 141-А, 142-С,
143-А, 144-С, 145-С, 146-А, 147-А, 148-С, 149-Е, 150-Е, 151-0, 152-А, 153-А, 154-А, 155-
А, 156-А, 157-В, 158-0, 159-С, 160-А, 161-А, 162-Е, 163-Е, 164-В, 165-Е, 166-0, 167-С,
168-Е, 169-0, 170-А, 171-В, 172-А, 173-Е, 174-0, 175-В, 176-С, 177-Е, 178-Е, 179-А, 180-
А, 181-А, 182-С, 183-Е, 184-С, 185-Е, 186-Е, 187-0, 188-Е, 189-А, 190-С, 191-Е, 192-С,
193-С, 194-0, 195-0, 196-В, 197-0, 198-С, 199-А, 200-Е, 201-С, 202-В, 203-С, 204-Е,
205-Е, 206-Е, 207-В, 208-В, 209-С, 210-А, 211-С, 212-0, 213-0, 214-А, 215-Е, 216-Е, 217-
A, 218-В, 219-А, 220-С, 221-С, 222-А, 223-А, 224-А, 225-А, 226-0, 227-Е, 228-0, 229-А,
230-А, 231-0, 232-Е, 233-А, 234-Е, 235-А, 236-А, 237-0, 238-Е, 239-С, 240-А, 241-А, 242-
B, 243-В, 244-С, 245-Е, 246-Е, 247-0, 248-А, 249-0, 250-А, 251-Е, 252-Е, 253-С, 254-Е,
255-С, 256-А, 257-В, 258-Е, 259-В, 260-А, 261 -В, 262-Е, 263-0, 264-0, 265-А, 266-Е, 267-
C, 268-А, 269-С, 270-Е, 271-А, 272-В, 273-А, 274-А, 275-А, 276-А, 277-А, 278-0, 279-А,
280-А, 281-А, 282-С, 283-0, 284-0, 285-0 , 286-0 , 287-А, 288-А, 289-0, 290-А, 291-А, 292-
С, 293-А, 294-А, 295-А, 296-Е, 297-А, 298-А, 299-А, 300-В, 301-Е, 302-В, 303-А, 304-В,
305-В, 306-А, 307-С, 308-0, 309-А, 310-0, 311-С, 312-В, 313-0, 314-Е,

Сонгогдсон сорил

1. Нэг сонголгтой тест ( Зөвхөн 1 хариуггг зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь А, В, С, 0, Е
гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно.
2. Олон сонголгтой тест ( Хэдэн ч хариуггг зөв байж болох )
1, 2, 3 дугаар хариугггууд зөв бол (А.)
1 ба, 3 дугаар хариугггууд зөв бол (В.)
2 ба 4 дугаар хариугггууд зөв бол (С.)
Зөвхөн 4-р хариуггг зөв бол (0.)
Бүх хариуггг зөв бол (Е.)
3. Шагптаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалггаан
хамаарлыг тодорхойлно.)
Зөв, Зөв, Зөв (А.)
Зөв, Зөв, Буруу (В.)
Зөв.Буруу, Буруу (С.)
Буруу, Зөв, Буруу (0.)
Буруу, Буруу, Буруу (Е.)

/1./ Альдостерон даавар хаанаас ялгардаг вэ?


A. Гипофиз
B.Бөөр
C. Бөөрний дээд бугнирхай
0. Бөөрний тархилаг давхрага
Е. ЮГА
12.1 Архаг пиелонефритын эмчилгээцц доорхи эмийн бүлгийн нэгээс бусдыг нь хэрэглэнэ
А. Фторхинолон
B. Циклоспорин
C. Кортикостероцц
0. Сульфаниламод
Е. Налцциксийн хүчлийн бэлдмэлүүд
13.1 Нефроны аль хэсэгт натрийн ихэнх хувь нь эргэн шимэгддэг вэ?
A. Ойрын тахир сувганцарт
B.Генлийн гогцооны өгсөххэсэг
C.Холын тахир сувганцарт
0. Цуглуулах сувганцарт
Е. Түүдгэнцэрт
14.1 Хүүхэд шөнө ороццоо шээхийг юу гэж нэрлэх вэ?
A. Олигоури
B. Дизури
C. Никтури
0. Странгури
Е. Энурез
/5 ./Хоногийн шээсний хэмжээ 100мл-ээс багасахыгюу гэж нэрлэх вэ?
A. Полиури
B. Никтири
C. Поллакури
0. Дизури
Е. Анури
16.1 Нефроз хам шинжийн үед бөөрний дутагдлын оношпогоонд апь нь чухал вэ?
A. Түүдгэнцэрийн шүүлт
B. Сийвэн дэх креатинин
C. Сийвэн дэх холестерин
0. Сувганцарын эргэн аммэгдэлг
Е. Протеинурийн түвамн
Г7.1 Нечипоренкогийн сорил ямар гарвап өөрчпөлттэй гэж үзэх вэ?
A. Бактериури
B . Лейкоцитури 2000 дээш
C. Лейкоцитури 2000 хүртэл
0. Лимфоцитури
Е. Протейнури 1 гр/л
18.1 Бенс-Джонсын уураг ямар өвчний үед шээсээр ялгардаг вэ?
A. Миелом
B. Миелолейкоз
C. Подагр
0. Лимфолейкоз
Е. Гемофили
19.1 БАӨ үед бөөр хамгаапах зорилгоор хэрэглэдэггүй эмийн бүлэг апь нь вэ?
A. АСЕ ингибитор
B. АТ-2 рецепторын блокат
C. Антикоагулянт
0. Нон-дигццропиридин
Е. Дигццропирццин
/10./ Шээс цустах хам аинж хамгийн их илрэх өвчин
A. Амилойцоз
B. Поликистоз
C. Архаг пиелонефрит
й. Архаг гломерулонефрит
Е. Бөөрний сүрьеэ
/11./ Ямар эмгэгийн үед рентген шинжилгээцц Ходсоны иинж илрэх вэ?
A. Пиелонефритийн хатингарилл
B. Бөөрний уйланхай
C. Бөөрний поликистоз
О.Бөөрний түүдгэнцэрийн үрэвсэл
Е. Бөөрний чулуу
/12./ Жирэмсэний пиелонефриттэй эмэгтэйчүүдийн жирэмсэний явц төрөлтийн үед доорхи
хүццрэл нэгээс бусад нь гарч болно
A. Хожуу үеийн хордпого
B. Үр зулбапг
C.Ургийн хагдварт хүццрэлүүд
О.Ургийн гипертрофи илрэх
Е. Бактеремийн шок
/1 3 ./Артерийн гипертензийн нефропатийн эрт үед шээсэцц гарах өөрчпөлт
A. Лейкоцитури
B. Микроальбуминури
C. Протейнури+гематури
0. Оксалатури
Е. Гипостенури
/14./ Доорхи 1лмнж тэмдэгээс нэгээс бусад нь амилоидозын үед гарна
A. Диаррей
B. Дизури
C. Шээсний өөрчлөлт
0 . Хаван
Е.Ууц нуруугаар өвдөх
/15./ Гликокапикс гэж апь ойлголтыг нэрэдцэг вэ
A. Подоцитийн элемент
B. Мезангиумын элемент
C. Суурин мембраны хасах цэнэгтэй хэсгүүд
О.Ялгаруулах аппарат
Е. Ренин
/1 6 ./Архаг гломерулонефритын холимог үед илэрдэггүй омнж
A. Хаван, их хэмжээний транссудат
B. Даралт ихдэлт
C. Лейкоцитури
0. Зимницкийн соридц шээсний хувийн жин жигд буурсан байх
Е. Ренографийн цмнжилгээнд бөөрний үйл ажиллагаа жигд буурах
/17./ Биохимийн амнжилгээний ямар өөрчпөлтөөр бөөрний архаг дугагдпын үе шатыг үнэлж
болох вэ?
A. Сийвэн дэх мочевины хэмжээ
B.Сийвэнгийн үццэгдэл азот
C.
Сийвэнгийн креатинины хэмжээ
0. Сийвэн дэх калийн хэмжээ
Е. Сийвэн дэх кальцийн хэмжээ
/18./ Бөөрний ямарөвчний үедХодсоны иинж илрэх вэ?
A. Архаг гломерулонефрит
B. Архаг пиелонефрит
C. Бөөрний амилойдоз
0. Бөөрний поликистоз
/19./ Шээсний доод замын үрэвслийн үед шээс ялгаралтын өөрчпөлтийн аль нь илрэх вэ?
A. Анури
B. Гематури
C. Странгури
0. Никтури
Е. Олигури
/20./ Бөөрний архаг өвчний үл зохицуулагдах эрсдэлт хүчин зүйл
A. Нас, хүйс, хорт зураил, удамшпын хүчин зүйл
B. Амьдарлын буруу хэв маяг, удамшпын хүчин зүйл, нас, хорт зурамл
C. Хорт зурилл, дислипццеми, дарапт ихдэлт, эмийн буруу хэрэглээ
О.Нас, гаралүүсэл, удамшлын хүчин зүйл, хүйс
Е. Нас, гарап үүсэл, удамаил, амьдарлын буруу хэв маяг
/21./ Бөөрний түүдгэнцэрт дараах процесс явагдана
A. Реабсорц
B. Фильтрац
C. Секрец
0. Фильтрац болон секрец
Е. Секрец болон фильтрац
122.1 АД ихсэлгтэй, ЧШтэй, протейнури илэрсэн өвчтөцц хэрэглэх 1-р сонголтын эм аль нь
вэ?
A. АСЕ ингибитор
B. АТ2 рецепторын саатуулагч
C. Диуретик
О.Капьцийн антагонист
Е. Бетта блокатор
/23./ Хоёрдогч пиелонефритийн үед доорхи амнжүүдээс нэгээс бусад нь илрэнэ
A. Дизури
B. 1мл шээсэнд 10ОООО-аас дээш нян илэрнэ
C. Бөөрний аяганцар тэвомнцэрийн деформаци
0. Түүдгэнцэрийн шүүлг буурах
Е. Сувганцаөрын эргэн аммэгдэлг буурах
/24./ Архаг гломерулонефритийн даралт ихдэх хэлбэрийн сэдрэлийн үед дараах нэг иинжээс
бусад нь илэрнэ.
A. Протеинури
B. Гематури
C. Цилиццрури
0 . Хаван
Е. Артерийн дарапт ихсэлт
/25./ Нечипоренкогийн сорилоор
A. 1 мин-ын диурез бөөрний түүдгэнцэрийн шүүх үйл ажиллагааг үзнэ
B.Шингэний ачаалал өгч,бөөрний омнгэрүүлэлтийн үйл ажиллагааг үзнэ.
C. 1 мл-ын эзэлхүүнд дүрст элементийг тодорхойлно.
0 .2 4 цагийн шээсэнд дүрст элементийг тодорхойгно
Е.3,3 цагийн зайтай шээсэцц бөөрний үйл ажиллагааг үзнэ
/26./ Архаг гломерулонефритийн үед гормон эмчилгээний эсрэг заалг
A. Гематури
B. Артерийн дарапт ихсэлт
C. Бөөрний архаг дугагдап
0. Нефроз хам аинж
Е.Сэдрэлээс сэргийлэх зорилгоор
/27./ Доплерт сонографи дараахь тохиолдлоос нэгээс бусдад хийх шаардпагатай.
A. Бөөрний хавдар
B.Шаптгаан тодорхойгүй шээс цустах
C. Шалтгаан тодорхойгүй даралг ихсэх
0. Архаг гломерулонефрит
Е. Бөөрний унжилт
128.1 Шээсний амнжилгээнд гарч буй аль өөрчлөлт нь түүдгэнцрийн гэмтлийг иггтгэх вэ?
A. Уураг Згр/л их
B. Уураг 1гр/л бага
C. Шээсний хувийн жин ЮОббага
0. Иххэмжээний уурагтай
Е. Цустай шээх
/29./ Шээсний омнжилгээнд ямар төрлийн бортгонцор илэрвэл хэвийн гэж үзэх вэ?
A. Гиалин
B. Зернистый
C. Восковццный
0. Эритроцитын
Е. Лейкоцитын
/30./ Нефрозийн кризийн гол шалтгаан
A. Цусны даралт ихсэх
B. Цустай шээх
C. Хэт их хавагнах
0. Зүрхний дутагдап
Е. Тархи хавагнах
/31./ Беерний архаг дутагдпын эхэн үеддараах иинж тэмдгүүд илэрнэ.
A. Артерийн даралт ихсэх
B. Их уух, их шээх
C. Цусан дахь калийн хэмжээ ихсэх
0. Цусан дахь кальцийн хэмжээ ихсэх
Е. Цусан дахь фосфорын хэмжээ буурах
/32./ Артерийн гипертензийн хожуу үед шээсэцц гарах өөрчлөлт
A. Лейкоцитури
B. Гематури+глюкозури
C. Протейнури+гематури
0. Оксалатури
Е. Гипостенури
/3 3 ./Жирэмсний эрт үед пиелонефритын эмчилгээцц хэрэглэх эм
A. Нитрофураны бүлэг
B. Пенициллины бүлэг
C. цефалоспорины бэдцмэлүүд
0. Сульфаниламцц
Е. Нитроксолины бүлэг
/34./ Бөөрний архаг өвчний 3-р үед ТШХ яаж өөрчпөгдөх вэ?
A. ТШХ бага зэрэг буурсан 60-89 мл/мин
B. ТШХ бага зэрэг буурсан 30-60 мл/мин
C. ТШХ буурсан 30-59 мл/мин
0. ТШХ буурсан 30-49 мл/мин
Е. ТШХ маш их буурсан 15-29 мл/мин
/35./ Фольгардын сорилоор дараахь зүйгмйг тодорхойлно
A. 1 мин-ын диурез,бөөрний фигьтраци үзэх
B. Шингэний ачаалал өгч, бөөрний амнгэрүүлэх үйл ажилпагааг үзэх
C. 1 мин-ын эзэлхүүцц дүрст элемент топорхойлох
0 .2 4 цагийн шээсэнд дүрст элемент тодорхойлох
Е.3,3 цагийн зайтай шээс цуглуулж бөөрний үйл ажиллагааг үзнэ
/36./ ЮГА-ийн үүрэг
A. Усны эргэн иимэгдэпт
B. Хагас цэнэгт молекулыг барих
C. Фосфатын эргэн аимэгдэлг
О.Ренинийг нийлэгжүүлэх
Е. Простаглаццин нийлэгжүүлэх
137.1 Өдөрт олон удаа шээхийг юу гэж нэрлэх вэ?
A. Олигоури
B. Никтури
C. Странгури
й. Энурез
Е. Полпакури
138.1 Глюкоз болон аминхүчлүүдийн эргэн иммэгдэх процессхаана явагдцагвэ
A. Холын тахир сувганцар
B. Генлийн гогцооны өгсөхбүдүүн хэсэг
C.Генлийн гогцооны уруудах нарийн хэсэг
0. Ойрын тахир сувганцар
Е. Цуглуулах сувганцар
/39./ Диабетийн нефропатийн эрт үед шээсэнд гарах еерчлөлт
A. Лейкоцитури
B. Гематури+глюкозури
C. Протейнури+гематури
0. Микроапьбуминури
Е. Гипостенури
/40./ 1 минутацд ялгарах шэсэцц агуулагдах дүрст элементийг дараахь аргаар омнжилнэ.
A. Адцис Каковский
B. Ребергийн сорил
C. Нечипоренкогийн сорил
О.Фольгардын сорил
Е.Амбуржийн сорил
/41./ Преднизолоны сорилоор юуг илрүүлэх вэ?
A. Дагщ гематури
B. Дацц лейкоцитуриг игрүүлэх
C.Дацц протейнуриг илрүүлэх
й. БШЗ-ын дагщ үрэвлийг илрүүлэх
Е.Дээрхи бүгд
/42./ Бөөрний гаралтай гематурийн үед 3 аяганы соридц дараах өөрчлөлт илэрнэ
A. 3 аягацц улаан эсийн хэмжээ адилхан байна
B.Эхний аяганы улаан эсийн хэмжээ их, сүүлийн 2аяганыхбага
C. Эхний 2 аяганы улаан эсийн хэмжээ их .сүүлийн аяганых бага
0 .3 .аяганы улаан эсийн хэмжээ бага
Е. 3 аягацц улаан эс илрэхгүй
/43./ Цочмогдуу хоруу явцтай гломерулонефритын патоморфологи өөрчпөлт болно
1. Гломерулосклероз
2. Интракапиллярит
3. Хагас саран хэлбэрт өөрчпөлт
4. Суурин мембраны зузаарал
5. Мезангийн зузаарап
/44./ Бөөрөцц дараах биологийн ццэвхит бодисууд нийлэгждэг
1. Ренин
2. Кининууд
3. Простагландин
4. Эритропоэтин
5. Урокиназ
145.1 Бөөрний судасны шаптгаант даралг ихдэлтийг оношпох арга
1. Доплерт сонографи
2. Соронзон резонанст томографи
3. Бөөрний ангиографи
4. Бөөрний рентген зураг
5. Компьютерт томографи
/46./ Архаг гломерулонефритийн үед цитостатик эмчилгээ хийх заапт
1. Гематури
2. Артерийн даралт их хэлбэр
3. Бөөрний архаг дугагдап
4. Глюкокортикостероцц эмчилгээ үрдүнгүй тохиолдол
5. Нефроз хам аинж
/47./ Бөөрний гаралтай хавангийн онцлог
1. Цайвар өнгөтэй
2. Ш/тжимтгий
3. Хөвсгөр зөөлөн
4. Ихэнхдээ хөлөөр үүснэ
5. Оройн цагаар ихэсдэг
/48./ Нефроз хам аинжийн үеддараах амнж тэмдгүүд илэрнэ
1. Псевдоанеми
2. Цээжний ХӨЦЦИЙЦ омнгэн үүснэ
3. Хэвлийн ХӨНДИЦЦ 1ЛМНГЭН үүснэ
4. Гидроперикард үүснэ
5. Тархи хавагнах
/49./ Бөөрний цочмог дугагдалыг эмгэг байцпаар нь яажангидцаг вэ?
1. Бөөрний урьцал шаптгаант
2. Бөөрний шалтгаант
3. Бөөрний гацнах шалтгаант
4. Гэмтлийн шаптгаант
5. Суцасны шалтгаант
/50./ Бөөрний хамгаалах зорилгоор цээрх эмийн бэлдмэгүүцээс хэрэглэнэ
1. АХФ ингибитор
2. А , В, Е бүлгийн витаминууц
3. АР блокатор
4. Димефосфон
5. Канефрон
/51./ Бөөрний түүцгэнцэрийн гаралтай уураг адцаптын шаптгаан болж болох өвчин эмгэгийг
нэрэлнэ уу
1. Түүцгэнцэрийн анхдагч эмгэгүүц
2. Хапцварууц
3. Чихрийн омжин
4. Холбогч эцийн эмгэгүүц
5. Эмийн боцисууц
/52./ Ретрограц урограмц гарчболох өөрчпөлтүүцийг нэрлэнэ үү?
1. Бөөрний хэмжээ байрлал
2. Бөөрний аяганцар тэвомнцэр
3. Бөөрний хавцар
4. бөөрний ялгаруулах үйл ажиллагаа
5. Бөөрний цусан хангамж
/53./ Нефроз хам амнжийг шалтгаанаар нь яаж ангилцаг вэ?
1. Одцмол
2. Уцамшлын
3. Төрөлхийн
4. Эмэгтэйчүүцийн
5. Өццөр настны
/54./ Сувганцарын гаралтай уураг адцалтын шаптгаан
1. Бөөрний поликистоз
2. Бөөр шээсний замын хадцвар
3. Бөөрний уйланхай
4. Завсрын эцийн нефрит
5. Бөглөрөл, цавсаг шээлүүрийн сөргөө
/55./ Хүчил шүлтийн тэнцвэрийг зохицуулахац бөөрний үүргийг сонго
1. Ионууцын солилцоог зохицуулах
2. Сувганцарын хучуур эсийн цотор бикарбонат үүсэж цусацц шимэгцэх
3. Аммиак үүсэж ялгарах
4. Сувганцарт ус төрөгчийн ионыг уснаас зацална
5. Сувганцарт Ус төрөгчийн ионыг шүүрүүлж ялгаруулна
/56./ Бөөр хамгаапах бэдцмэл болох лизиноприл ямар механизмаар үйтилцэг вэ?
1. Цусны царалт бууруулах
2. Түүдгэнцрийн цотооц царапт бууруулах
3. Түүцгэнцрийн гипертрофиг багасгах
4. Протейнуриг багасгах
5. Мезангиаль эсийн өсөлтийг бууруулах
157.1 Бөөрний хурц цутагдпын эрт үеийн үццсэн омнж тэмцэг нь
1. Олигоанури
2. Цилиццрури
3. Азотеми
4. Хаван
5. Гематури
/58./ Бөөрний ангиографи хийх заалт нэрлэнэ үү?
1. Бөөрний судасны гарапгай АДИ
2. Бөөрний вений бүлэн
3. Донорын бөөрийг мэс заслын өмнө омнжлэх
4. Суулгасан бөөрний артерт эмгэг үүссэн эсэх .
5. Бөөрний хавдар
/59./ БАӨ-ий 1-2рүе шатацц лабораторын амнжилгээгээр хянах үзүүлэлг
1. Шээсний хүчил
2. Креатинин
3. Электролит
4. Өлөн үеийн сахар, липцц
5. ТШХ
/60./ Бөөрний архаг дугагдлыг ямар үе шатанд хуваадаг вэ ?
1. Ээнэгшгмйн үе
2. Ээнэгшпээ ащ ах үе
3. Уремийн үе
4. Шалтгаан хүчин зүйлийн үе
5. Олигоанурийн үе
/6 1 ./Түүдгэнцэрийн шүүлтийн үйл ажиллагаацц оролццаг бүтцүүцийг нэрлэнэ үү?
1. Поцоцит эс
2. Суурин мембран
3. Энцотель эс
4. Мезангийн эс
5. Боуман-Шумлянскийн капсул
/62./ Архагтубулоинтерстициал нефритын үец цараах иинж тэмцэгүүцийг апь нь илрэх вэ?
1. Ал<олоз
2. Ацицоз
3. Гипокапьциемия
4. Гиперкалиеми
5. Гипокапиеми
/63./ Шээсний омнжилгээцц гарч буй апь өөрчлөлг нь сувганцрийн үйл ажиллагааны байцпыг
илтгэх вэ?
1. Уураг Зф/л их
2. Уураг 1гр/л бага
3. Их хэмжээний ураттай шээх
4. Шээсний хувийн жин 1005 бага
5. Цустай шээх
/64./ Эрүүл хүний шээс сүрлэн шар өнгөтэй байх нь шээсээр ямар буцагч бодисууц
ялгарцагтай холбоотой вэ?
1. Урохром
2. Урозеин
3. Уроэритин
4. Урат
5. Урон
/65./ Бөөрний ЭМГЭГИЙН ИДЭВХЖЛИЙГ цоорхи ЭМНЭЛ зүйн 1ЛМНЖ тэмцэгт үнцэслэн тогтооно.
1. Нефроз хам илнж илрэх
2. Протеинури ихсэх
3. Гематури ихсэх
4. Артерийн царалт тогвортой ихсэх
5. Бөөрний түүцгэцэрийн шүүлтийн хурц огцом буурах
/66./ Архаг пиелонефрит нь цараах шээсний хам омнжээр илэрнэ
1. гематури
2. Лейкоцитури
3. протеинури
4. Бактериури
5. полиури
/67./ Беерний архаг дутагдлын үед зайлшгүй хийх омнжиггээг нэрлэнэ үү?
1. Цусан дах креатинин
2. Цусны РН үзэх
3. Цусны электролит үзэх
4. Зимницкийн сорил
5. ЦЕШ
/68./ Нефроз хам амнжийн үед эмнэл зүйн болон лабораторийн амнжилгээцц дараах
өөрчлөлтүүд илэрнэ
1. Бүх бие хавагнана
2. Хоногийн шээсний уургийн хэмжээ 3-3,5 гр /л-ээс их болно
3. Цусны нийт уургийн хэмжээ багасна
4. Уургийн бүлгүүдийн харьцаа апдагдана
5. Цусацц липцц, холестерины хэмжээ ихсэнэ
/69./ Бөөрний цочмог дугагдпыг эмнэл зүйн ямар үе шатацц хуваах вэ ?
1. Шалтгаан хүчин зүйл нөлөөлөх үе
2. Олигоанурийн үе
3. Шээс ялгаралт сэргэх үе
4. Эдгэрэх үе
5. Полиурийн үе
/70./ БАӨ-ий үед 1\/ЮИЭ -аар ТШХ тодорхойлоход хэрэглэгдэхгүй үзүүлэлт аль вэ?
1. Сийвэнгийн креатинин
2. Биеийн жин
3. Нас
4. Креатинины клиренс
5. Хүйс
/71./ Бөөрний цочмог дугагдпын үед Гемодиализ хийх эсрэг заалт
1. Зүрхний шигдээс
2. Тархины цус харвалт
3. Ходоод гэдэсний хурц цус адцалт
4. Хурц хагщварт өвчин
5. Хурц психоз
/72./ Дээрх эмүүдээс апь нь апьдостероны антогонист вэ ?
1. Фуросемцц
2. Маннит
3. Урегит
4. Вероилирон
5. Лазикс
/73./ Нефроз хам амнжийн үеддараах аинж тэмдгүүдээс аль нь илрэх вэ?
1. Хаван
2. Гипопротеинеми
3. Протеинури
4. Лейкоцитури
5. Гематури
/7 4 ./Архаг пиелонефритийн үед лабораторийн амнжилгээнц дараах өөрчпөлтүүд илэрнэ.
1. Хоногийн шээсэнд 1.0 гр/л-ээс бага уураг гарна
2. Харахтапбацц 5-10 цагаан эс илрэнэ
3. Харахтапбайд 15-20 цагаан эс илрэнэ
4. Харах тапбацц 50-100 цагаан эс илрэнэ
5. Харахтапбацц 5-10 улаан эс илрэнэ
/75./ Шээсний нянгийн имнжилгээд дараах аргууд орно
1. Зимницкийн сорил
2. Бактерлогийн аинжи/тээ
3. Бензолын сорил
4. Нитрт-ийн сорил
5. Преднизолоны сэдээх сорил
/76./ Полиморфик улаан эс шээсэцц илрэх шалггаан
1. Түүдгэнцэрийн үрэвсэл
2. Давсагны үрэвсэл
3. Пиелонефрит
4. Түрүү бугнирхайн үрэвсэл
5. Шээсний замын хадцвар
/77./ Шээс етгерүүлэх серег тогтолцооцц хамгийн гол үүрэг гүйцэтгэдэг хэсгийг нэрлэнэ үү
1. Генлийн гогцооны өгсөххэсэг
2. Ойрын тахир сувганцарын уруудах хэсэг
3. Ойрын тахир сувганцарын муруй хэсэг
4. Генлийн гогцооны уруудах хэсэг
5. Холын тахир сувганцар
/78./ Экскретор урогрофи хийх эсрэг заалг нэрлэнэ үү?
1. Иодынбэццмэлд хэт мэдрэг
2. Бөөрний дугагдап
3. Элэгний үйл ажиллагааны ээнэгцшл агщагдсан
4. Зүрхний үйл ажиллагааны алдагдал
5. Хүцц хэлбэрийн тиреотоксикоз
/79./ Архаг гломерулонефритийн үед гормон эмчилгээ хийх заапт
1. Гематури
2. Артерийн даралт ихсэлг
3. Бөөрний архаг дугагдап
4. Нефроз хам аинж
5. Сэдрэлээс сэргийлэх зорилгоор
/80./ Нефроз хам иинж илэрдэг өвчнүүдийг нэрлэнэ үү?
1. Бөөрний чулуу
2. бөөрний амилоццоз
3. Бөөрний поликистоз
4. Бөөрний түүдгэнцэрийн үрэвсэл
5. Сувганцарын эмгэг
/8 1 ./Бөөрний судасны шаптгаант гипертензийг ямар аргаар оношпох вэ?
1. Радиозотопийн амнжилгээ
2. Рентген амнжилгээ
3. Хэтавиан доплерографи
4. Хэтавиан шинжиггээ
5. Бөөрний эдийн шинжилгээ
/82./ Архаг пиелонефрит өвчний сэдэрлийн үеийн эмчилгээний ерөнхий зарчим
1. Антибиотик эмчилгээ
2. Уросептик эмийг зохих тунгаар хэрэглэх
3. Шээсний замын саадыгариггах
4. Глюкокортикостероцц эмчилгээ
5. Цитостатик эмийг зохих тунгаар хэрэглэх
/83./ Соронзон Резонанст Томографи амнжиггээгээр бөөр шээс дамжуулах замын юуг судлах
вэ?
1. Бөөрний байрлап болон бүтэц
2. Бөөрний цусан хангамж
3. Бөөрний хавдар
4. Бөөрний чулуу
5. Бөөрний уйланхай

/84./ Гематурийг шаптгаанаар яажангилдаг вэ ?


1. Преренапь
2. Ренапь
3. Постреналь
4. Түүдгэнцрийн
5. Аяганцар тэвамнцэрийн
185.1 Экскретор урографийн шинжилгээ хийхээд дараах тодосгогч бодисноос аль нэгийн
аамглана
1. Магния сульфат
2. Билигност
3. Холетраст
4. Верографин
5. Гадолинамцц
/86./ Беерний цочмог дутагдлын үед зайлогүй хийх амнжилгээг нэрлэнэ үү?
1. Цусан дах креатинин
2. Цусны РИ үзэх
3. Цусны электролит үзэх
4. Зимницкийн сорил
5. Шээсэн дэх давсны агууламж
187.1 Бөөрний цочмог дутагдалын үед зайлихүй хийх лабораторын иинжилгээ
1 . ШЭЭСНИЙ НЯНГИЙН Ш<1НЖИЛГЭЭ
2. Цусан дах креатинины хэмжээ
3. Нүдний уг дураццах
4. Цусны электролит үзэх
5. Цусны РН үзэх
188.1 Изоморфик улаан эс шээсэцц илрэх шалтгаан
1. Шээсний замын хадцвар
2. Давсагны үрэвсэл
3. Шээсний сүвний үрэвсэл
4. Түүдгэнцэрийн цочмог үрэвсэл
5. Түүдгэнцэрийн архаг үрэвсэл
/89./ Бөөрний цочмог дутагдлын үед Гемодиализ хийх заалт
1. Цусны креатинин 600 мкмогь/л-ээс ихсэх
2. Цусны Кали 6,5 ммоль/л ихсэх
3. Уушмг тархицц хаван үүсч эхлэх
4. .2-3 хоног эмчиггээ хийхэд үр дүнгүй бол
5. Биеийн ерөнхий баццап маш хүцц байх
/90./ Пиелонефритийн хамгийн түгээмэл тохиолдох үүсгэгч нь аль вэ?
1. Стрептококк
2. Клебсиелл
3. Бактерууд
4. Гэдэсний савханцар
5. Вирусууд
/91./ Гломерулонефрит үүсэхэд нөлөөлөх дотоод хүчин зүйлд
1. Сийвэн , эм ,химийн бодис
2. Т, В лимфоцитуудын хэвийн харьцаа адцагдах
3. Даарч хөрөх
4. Т лимфоцитын төрөлхийн болон одцмол дутмагамл
5. Гэмтэл бэртэл
/92./ Нефроз хам аинжийн кризийн үед өвчтөцц дараах амнж тэмдгүүд илэрнэ.
1. Өвчтөн халуурна
2. Хэвлийн гялтангийн хапьс цочирно
3. Артерийн даралт буурна
4. Бөөрний үйл ажиллагаа адцагдана
5. Хэвлийгээр хүчтэй өвдөнө
/93./ Транзитор уураг а д ц а л г нь дараах тохиодцодц илрэнэ
1. Биеийн эмгэг галбир
2. Даарч хөрөх
3. Биеийн хүчний хүнд ажил хийх
4. Удаан хугацаагаар халуурах
5. Фитнес хийх
/94./ Архаг тубулоинтерстициал нефритын үед беерний ямар үйл ажиллагаа эхэлж агщагдах
вэ?

1. Ш/үлгүүрийн үйл ажиллагаа


2. Шээс ялгаруулах үйл ажиллагаа
3. Биологийн цдэвхитэй бодис ялгаруулах үйл ажиллагаа
4. Шээс өтгөрүүлэх үйл ажиллагаа
5. Цус бүлэгнэлтийг зохицуулах үйл ажиллагаа

/95./ Бөөрний гаж хөгжлийг нэрлэнэ үү?


1. Төрөлхийн ганц бөөр
2. Тэнэмэл бөөр
3. Бөөрний төрөлхийн дутуу хөгжил
4. Бөөр унжилт
5. Бөөр усжилт
/96./ Нефроз хам амнжийг явцаар нь яаж ангилдаг вэ?
1. Аажим явцтай
2. Цочмогдуу явцтай
3. Даамжрах явцтай
4. Архагаих явцтай
5. Цочмог явцтай
/97./ Изотопт Ренограммын бүрэгщэхүүн хэсгүүдэд ю уорохвэ?
1. Судасны үе
2. Ш/үрлийн үе
3. Ялгаруулах үе
4. Эхлэх үе
5. Паренхмийн үе
/98./ Пиелонефрит үүсэхэд дараах хүчин зүйлүүд нөлөөлнө.
1. Шээсний замын саатал бөглөрөл болсоноос сапст бүрхэвч нь сунаж нимгэрэх
2. Шээсний замын багажийн омнжиггээ , эмчиггээний үед хащваршууд зөөгдөн тархах
3. Жирэмсэн үед дааврын өөрчпөлтөөс болон умайн томролтоос болж шэээсний урсгал
хөдөлгөөнд шууд ба шууд бус замаар саатал үүсэх
4. Чихрийн омжин өвчний үед бөөрний эдийн цусан хангамж муудах
5. Дархлаа дарангуйлах эмчиггээний улмаас бие махбодийн дархлааны өөрчпөлт
/99./ БАӨ-өөр өвдөх эрсдэл өцдөртэй хүмүүст авах арга хэмжээ
1.12 сард 1 удаа эмнэлзүйн үзлэг
2. ЦЕШ, ШЕШ, ТШХ хянах
3. ЦД хянах, ШЕШ, ТШХ
4. 6 сард 1 удаа эмнэлзүйн үзлэг
5. Хэвтүүлж эмчлэх
/100./ Шээс ялгараптын доорхи өөрчпөлтийг Анури гэнэ
1. Шээс огт ялгарахгүй байх
2. Хоногт 600 мл -э эс бага шээх
3. Хоногт 100 мл-ээс бага шээх
4. Ойр ойрхон шээх
5. Шээсний сүвээр өвдөх
/101./ Бөөрний сувганцарт дараах процесс явагдана
1. Реабсорц
2. Фигьтрац
3. Секреци
4. Фигьтрац болон секрец
5. Секрец болон фигьтраци
/102./ Бөөрний цочмог дугагдапыг шаптгаанаар нь яажангигщаг вэ?
1. Шокийн гаралгай
2. Хордлогын гаралгай
3. Хапдвар хордлогын гараптай
4. Бөөрний судасны бөглөрлийн улмаас үүсэх
5. Шээсний замын бөглөрлийн улмаас үүсэх
/103./ Бөөрний экскретор урограмд дараах зүйлийг тодруулна
1. Бөөрний байрлал
2. Бөөрний аяганцар тэвомнцэрийн баццап
3. Бөөрний хэмжээ
4. Үйл ажиллагааны баццал
5. Ренокортикаль индекс
/104,/Архаг гломерулонефритийн үед даавар эмчилгээ хийх гол заалт
1. Гематури
2. Артерийн даралт ихдэлт
3. Бөөрний дутагдап
4. Нефроз хам аинж
5. Сэдрэлээс сэргийлах зорилгоор
/105./ Гломерулонефрит үүсэхэд нөлөөлөх гадаад хүчин зүйдц
1. Сийвэн , эм ,химийн бодис
2. Зохисгүй хоолполт , архи ихээр хэрэглэх
3. Хорхой шавьжицц хазуулах
4. Т, В лимфоцитуудын хэвийн харьцаа адцагдах
5. Т лимфоцитын төрөлхийн болон одцмол дутмагиил

/106./ БАӨ *ий 3-р үед бөөрний үйл ажиллагаа буурч ТШХ 30-59мл/мин болсон байх учир бөөр
хордуулах эм хэрэглэхээс зайлсхийх хэрэгтэй.

/107./ Нефроз хам шинжийн үед бүх биеэр тулам болтлоо хавагнадаг. Учир нь цусанд
глобулины хэмжээ харьцангүй ихэссэн байдаг тул плазмоферез хийдэг.

/108./ Архаг гломерулонефритын цусны дарапт ихдэх хэлбэрийн үед преднизолон эмчилгээг,
даралт буулгах эмтэй хослуулах нь үр дүнтэй. Учир нь преднизолон нь нянгийн гаралтай
үрэвслийг дарахаас гадна, цусны даралтын бууралтыг дэмжинэ.

/109./ Пиелонефрит нь хадцварын шалтгаантай бөөрний эдийн үрэвсэлт өвчин учир


эмчилгээцц стероцц үйдцэлгэй үрэвслийн эсрэг эмийг удаан хэрэглэнэ.

/110.1 хүүхэд жин багатай төрөх нь бөөрний архаг өвчний эрсдэлт хүчин зүйл болдог. Иймд
Эхийн хоол тэжээлийн дуталыг шалтгааныг эрт илрүүлэн эмчилснээр үүнийг сэргийлэх
боломжгой юм.

/111./ Архаг гломерулонефритээр олон жил өвчилсөн өвчтөцц бөөрний тархилаг эдийн
хэмжээ илүүтэйгээр багасаж чанд авиан амнжилгээнц хоёр бөөрний хэмжээ ижил бус
жижгэрнэ.

/112./ Фольгардын сорилоор бөөрний үйл ажиллагааг үзэхэд архаг пиелонефритын эхэн үе
концентрацлах үйл ажиллагаа нилээн адцагдаж өдөр шөнийн шээс 4:1 харьцаатай байцаг

/113./ Өвчтөн О. эм, 26 настай халуурч бөөр нь өвдөж, шээсний амнжиггээцц протеинури
1,35г/л, нян илэрсэн байлаа. Уг өвчтөнд гломерулонефрит онош тавиад кортикостеройд
эмчилгээг эхэлнэ.

/114./ Люпус нефритын үед шээсэцц уураг, бортгонцор их гарч өвчний эхэн үеэс цусны
даралт хоруу явцтай илэрнэ. Энэ нь бөөрөцц иммуноглобулин А -ийн депозит их болж
түүдгэнцрийн суурь мембран зузаарсантай холбоотой.
/115./ Архаг гломерулонефритын холимог хэлбэрийн үед стероид бус үрэвслийн эсрэг эмийг
хэрэглэнэ иймд стероцд бус үйлдэлтэй ципрофлоксациныг дундчаар1 сар хэрэглэнэ.

/116./ Архаг пиелонефритээр олон жил өвчилсөн өвчтөнд бөөрний тархилаг эдийн хэмжээ
илуүтэйгээр багасаж чацц авиан амнжилгээцд хоёр бөөрний хэмжээ жигд бус жижгэрнэ.

/117./ Бөөрний архаг өвчинг ТШХ-р нь 5 үе шат болгон ангищаг. Бөөрний архаг өвчины 3-р
үед бөөрний үйл ажиллагаа ихээр буурсан байдаг тул бөөр орлуулах эмчилгээ хийх
шаардпагатай болдог.

/118./ БЦД-ын 2-р үед бөөрний цусан хангамж апдагдаж цус эргэлт буурсанаас шээсний
хэмжээ багасна.Яагаад гэвэл завсрын эдэд ишеми үүсэж сувганцарын эргэн шимэгдэлт эрс
ихэсдэг.

/119./ БАД-ын үед электролитын солилцооцц хямрал үүсч сийвэнгийн кали ихэсдэг тул 5%-ийн
100-200 мл глюкозын уусмалыг инсулины хамт судсаар тарина. Инсулин эсийн гаднах
амнгэний калийг эсийн дотор орох нөхцлийг бүрдүүлж цусан дахь калийн хэмжээ буурдаг.

/120./ Архаг гломерулонефритын дагщ хэлбэрийн үед бөөр хамгаалах эмчилгээний багцыг
хэрэглэнэ. Үүцд стероцд үйгщэгггэй үрэвслийн эсрэг эмийг дуцдчаар1 сар хэрэглэнэ

/121./ БАӨ-ий үед тооцоолсон ТШХ МйРО аргачпалаар -а а р тодорхойгщог. Үүний тугщ
нас, хүйс, сийвэнгийн креатинин тодорхойлоод томьёонд оруулан тооцоолон боддог.

/122./ Шээсэцд 3 Сар ба түүнээс удаан хугацаанд уураг илэрсэн тохиолдогщ Бөөрний архаг
ӨВЧИНГ ОНОШПОНО. Энэ НЬ бөөрний ЭДИЙН ГЭМТЛИЙН үндсэн 1ЛИНЖ болдог тул цаашцц
хяналтаид аван нарийвчлан шинжлэх шаардлагатай.

/123./ СРТ нь бөөрний эмгэг судлалын практикт өргөн хэрэглэгддэг хоёр бөөрний үйл
ажиллагааг харьцуулан судагщаг рентген амнжилгээний аргамөн.

/124./ Нефроз хам амнжийн үед цусанд липид холестерины хэмжээ эрс ихэссэн бацдаг .
Үүнтэй холбоотой өвчтөний БЖИ маш их ихэссэн, хаван ч бас их байдаг.

/125./ Бөөрний цочмог дутагдпын III үед түүдгэнцрийн шүүлт сэргэж сувганцрын регенараци
явагдана. Сувганцарын регенарацитай холбоотой сувганцарт К-ийн эргэн иммэгдэлг ихсэж
өвчтөнд гиперкапиемийн шинж илэрч их шээнэ.

/126./ БАӨ-өөр өвдөх эрсдэл өндөртэй хүмүүсийг илрүүлэн хянах нь чухап. Хянахдаа 12 сард
1 удаа хянаптын үзлэг хийхийн зэрэгцээ жигщ 2-3 удаа хэвтүүлж эмчилснээр БАӨ-г сэргийлэх
боломжгой богщог.

/127./ Нефроз хам омнжийн үед шээсээр их хэмжээний уураг апдаснаас цусны уураг багсаж
үүнээсээ үүдэн шээсний хувийн жин ч буурдаг.

/128./ Изотопт ренографи нь бөөрний эмгэг судлапын практикт өргөн хэрэглэгддэг хоёр
бөөрний үйл ажиллагааг харьцуулан судаддаг рентген шинжи/тээний арга мөн.

/129./ Нефроз хам ццнжийн үед цусацц липид холестерины хэмжээ эрс ихэсдэг тул статины
төрлийн эм 7 хоног хэрэглэнэ

/130./ Ребергийн сорилоор бөөрний үйл ажиллагааг үзэхэд эрүүл хүмүүст бөөрний
сувганцарын эргэн илмэгдэлт нь шөнийн цагт ихэссэн байдаг.
/1 3 1 ./Өвчтөн Л. эр, 28 настай хавагнан, шээсний амнжиггээцц протеинури 3,75г/л, Рентген
омнжилгээцц архаг остеомиелит илэрсэн байлаа. Уг өвчтөнд гломерулонефрит онош тавиад
кортикостероцц эмчилгээг эхэлнэ.

/132./ Люпус нефритын үед шээсэцц уураг, бортгонцор их гарч өвчний эхэн үеэс цусны
даралт хоруу явцтай илэрнэ. Энэ нь бөөрөцц хагас саран хэлбэрт өөрчлөлт үүссэнээс
түүцгэнцрийн суурь мембран зузаарсантай холбоотой

/133./ Зимницкийн сорилоор бөөрний үйл ажиллагааг үзэхэц эрүүл хүмүүст өцөр шөнийн шээс
4:1 харьцаатай байцаг. Шөнийн шээсний хэмжээ бага баццаг нь бөөрний сувганцрын эргэн
оммэгцэлг нь шөнийн цагт ихэссэн байцагтай холбоотой.

/134./ Архаг гломерулонефритын эмнэлзүйн апь ч хэлбэрийн үед бөөрний түүдгэнцэрт


цархлалын үрэвсэл явагцана. Тийм ч учраас эмчилгээнц үрэвслийн эсрэг үйццэлгэй сонгон
антибиотик хэрэглэнэ.

/135./ Жирэмсний үец цааврын зохицуулага аццагдцаг. Үүний нөлөөгөөр бөөрний судас,
аяганцар, тэвомнцэрийн тонус агщагцаж шэээсний урсгап уцаащэан пиелонефритээр өвчпөх
нь элбэг баццаг

/136./ Архаг гломерулонефритын нефротик хэлбэрийн ццэвжлийн үец бөөр хамгаапах


эмчилгээний багцыг хэрэглэнэ. Стероцц үйццэлгэй үрэвслийн эсрэг эмийг цунцчаар1 сар
хэрэглэнэ

/137./ Гломерулонефрит нь хапцварын шаптгаантай бөөрний эцийн үрэвсэлт өвчин учир


эмчилгээнц стероцц үйццэлтэй үрэвслийн эсрэг эмийг цунцчаар14 хоног хэрэглэнэ

/138./ Ангиотензины рецепторын блокатор лизиноприл нь Бөөр хамгаалах бэдцмэл юм. Энэ
нь Түүцгэнцрийн цотоод царапт буурууццаг.

/139./ шээсэнц 3 Сар ба түүнээс уцаан хугацаанц уураг илэрсэн тохиолцоцц Бөөрний архаг
өвчинг оношпоно. Иймц Бөөрний архаг өвчинг шээсэн дэхь уургийн хэмжээгээр нь 2 үе шат
болгон ангидцаг.

/140./ Бөөрний архаг өвчнийг даамжрууццаг эрсцэлт хүчин зүйлсийг зохицуулагдах ба үл


зохицуулагцах гэж ангигщаг. Эмнэлэгийн нөхцөцц зохицуулахад бэрхшээлтэй. Амьцарлын
буруу хэв маяг, уцамшлын хүчин зүйл, хорт зуршил зэргийг үл зохицуулагцах эрсцэлт хүчин
зүйлс гэж тодорхойццог.

/141./ БАӨ *ий 3-р үец бөөрний үйл ажилпагаа буурч ТШХ 30-59мл/мин болсон байх учир бөөр
хорцуулах эм хэрэглэхээс зайлсхийх хэрэгтэй.

/142./ бөөр хамгаалах эмчилгээний багц нь Бөөрний архаг өвчний цаамжрапыг сэргийлэх
ач холбогцолтой юм. Энэ зорилгоор үрэвслийн эсрэг, шээс хөөх үйлдэлтэй олон тооны
ургамлын бэдцмэл хэрэглэж бөөрийг хамгаална.

/143./ Цөсөнц нөсөөтчулуу үүсэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлийг сонгоно уу?


1. Архаг цус зацрал
2. Архины шалтгаант элэгний хатуурал
3. Цөсний замыг архаг хадцвар
4. Анхдагч билиар цирроз
5. Уцамшлын хүчин зүйл
/144./ Нойр бугнирхайн хавцар төст хэлбэрийг хавцраас ялгахац хийх чухал шаарцлагатай
аинжилгээг сонгоно уу
1. Са-125
2. Са-19-9
3. Са-20
4. КэА
5. ТРЭ
/145./ Гэдэсний нянг хэвийн болгоход ууж хэрэглэх эмийн бэлдмэл?
1. Фестап
2. Лактобактерин
3. Реасек
4. Колибактерин
5. Панзинорм
/1 4 6 ./ЕРСР омнжиггээний тусламжтайгаар хийх дурангийн эмчилгээнүүдийг нэрлэнэ үү?
1. Цөс нойр булчирхайн сувгийн нарийслыг тэлэх
2. Сувгаасчулуу гаргажавах
3. Сувгийн чулууг буглах
4. Цөсний хүүдий авах
5. Ходоодны шархны цус тогтоох
/147./ Улаан хоолойн ахалазийн үед манометрийн шинжилгээг ямар үццсэн шинжүүдээр
үнэлдэг вэ?
1. Улаан хооолойн гурвэлзэлг
2. Запгих үед улаан хоолойн релаксаци буурах
3. Улаан хоолойн агчиггг бүхий хэсгийн даралтыг хэмжих
4. Улаан хоолойн хэлбэр
5. Улаан хоолойн ханын зузаан
/148./ Нойр бугнирхайн протейза эсгэгүүдийг сонго
1. Рибонуклеаз
2. Трипсин
3. Карбоксимэстераз
4. Карбоксипептццаз
5. Магьтаз
/149./ Ходоод, дээд гэдэсний I хэлбэрийн байрлаптай шархлаацц ходоодны ямар хэсгийн
шархлаанууд хамаарцаг вэ?
1. Бага махир
2. Урц хана
3. Их махир
4. Арынхана
5. Хоцооцны цээд өнцөг
/150./ Нойр бугнирхайн цочмог үрэвслийн хүцц хөнгөний зэргийг тогтоох Рансоны шалгуурын
үзүүлэлгийг нэрэлнэ үү.
1. Асат >25011/1
2. ЛДГ >35011/1
3. Цусан дах сахар >200мг/дл
4. Цагаанэсийн тоо >16,000
5. Нас >55
/151./ Архаг панкреатит үүсгэх гол хүчин зүйлийг нэрлэнэ үү?
1. Архи тамхи
2. Уцамшлын нөлөө
3. Бактерийн хадцвар
4. Архи, цөсний замын эмгэг
5. Хоцооц, дээрх гэдэсний шархлаа өвчин
/152./ Нарийн гэдэсний хамгаалах үүрэгт юу юу ордог вэ?
1. Ферментийн ццэвхжил
2. Дархлааны чанар
3. Салст ялгаруулах
4. Нэвчимтгий чанар
5. Хоол тэжээлийн бүтэц
/153,/Улаан хоолойн тархмал агшигггын эмчилгээнц ямар эм сонгох вэ?/
1. Диазепам
2. Изосорбцц
3. Атрофин
4. Гастроцепин
5. Баралгин
/154,/Улаан хоолойн салстын хамгаалах тогтолцоог ю угэж ангигщаг вэ?
1. Хучуурын өмнөх
2. Хучуурын
3. Хучуурын дараах
4. Салстын
5. Салстын дараах
/155./ Н.ру1оп-ийн хапдварыг оношпох дуранд суурилсан инвазив аргад багтах омнжилгээний
аргуудыг нэрлэнэ үү?/
1. Уреазийн түргэвчилсэн сорил
2. Гистологи, молекулбиологийн амнжилгээ
3. Нян судпалын амнжигтээ
4. Серологийн амнжилгээ
5. Амьсгапын сорил
/156./ Ахапазийн I хэлбэр, хөнгөн зэргийн үед уян дурангийн болон барий сульфат уулган
рентген амнжилгээ хийхэд ямар өөрчпөлт илрэх вэ?/
1. Бүтцийн өөрчпөлггүй
2. Улаан хоолойн ханын хүчдэл хэвийн
3. Улаан хоолойн хэлбэр апдагдаагүй
4. Шархлаа илэрсэн
5. Улаан хоолой өргөссөн
/157./Холеостазыг заадаг параметрийг сонгоно уу?
1. ЩФ
2. Фибриноген
3. Уробилиноген
4. Гамма - глобулин
5.Л Д Г
/158./ Суулгалгыг шалггаанаар нь хэрхэн ангилах вэ?
1. вирусын, бактерийн, паразитын
2. салмонеллез, омгеллез, хламццийн шалггаант
3. гиперосмоляр, гиперсекреторны, гипермоторны
4. хапдварын ба хадцварын бус
5. хүүхдийн, насацц хүрэгчцийн
/159./ Бүдүүн гэдэсний эхлэл хэсэгт аль нь хамаарапгуй вэ?
1. Мухар гэдэс
2. Мухар олгой
3. Хөндлөн гэдэс
4. Махир гэдэс
5. Өгсөх гэдэс
/160,/Улаан хоолойн сөөргөө өвчинийг илтгэх гол имнжийг нэрлэнэ үү?
1. Улаан хоолойн рН 4,0-өөс багасах
2. Хүчилгег болох нь хоногт 1 цагаас удаан илрэх
3. Сөөргөө нь 5 минугаас уцаан үргэлжлэх
4. Горойх
5. Оцинофаги илрэх
/161./ Бүцүүн гэдэсний шархлаат үрэвслийн хүндрэлийг нэрлэнэ үү?
1. Хавцарт аилжих
2. Гэдэсний хордпогот тэлэлг
3. Цус агщах
4. элэг томрох, шарлах
5. Гэдэсний түгжрэл
/162./ Ходооц, дээд гэдэсний шархлаа хэвлийн хөндий рүү цоорохоц эмнэлзүйн ямар иинжүүд
илрэх вэ?
1. Аюулхай, хэвлийн баруун тагщ гэнэт маш хүчтэй өвдөж эхэлнэ, өвдсөн цагаа минутаа
хэлнэ
2. Өвчтөн албадмал баццаптай, хагас суугаа, өвдгөө нугалан гэдэс рүүгээ татсан
3. Хэвтэр өөрчпөх, ханиах, амьсгапахад өвдөггг ихэснэ
4. Хэвлийн урд хана чангарсан, амьсгагщ оролцохгүй
5. Өвчтөцц бөөлжих, хий, баас гарахгүй байх, хүйтэн хөлс цутгах, дарапт буурах, бие их
сулрах шинжүүд илэрнэ
/163./ Архаг нойр булчирхайн үрэвслийн үед доорх амнжилгээний өөрчпөлгүүдээс аль нь
илрэх вэ?
1. Цусацц амилаз 5-10 дахин ихсэнэ
2. Цагаанэсийн зүүний хазайггг болно
3. СОЭ ихсэнэ
4. Кальци буурна
5. Сахар ихсэнэ
/164./ Цөсний хүчил элгэнд ямар амин хүчигггэй нэгдэснээр цөсний зам, гэдэсний ханаар
илмэгдэх нөхцлийг бүрдүүлэх вэ?
1. Глицин
2. Глютамины хүчил
3. Таурин
4. Аргинин
5. Аспаргин
/165./ Ходоод, дээд гэдэсний шархлааг эмгэг бүтэц зүйн талаас нь хэрхэн ангилдаг вэ?
1. Өнгөц, гүн шарх
2. Зүсэгдсэн шарх
3. Зөв, зөв бус хэлбэртэй шарх
4. Олон шарх
5. Нүүсэн шарх
/166./ Шингэний зохицуулагад апь даавар нь ходоод саатуулагч фермент болох вэ?
1. Мотилин
2. Пептцц
3. Соматостатин
4. Дуокрин
5. ВИП
/167./ Н.ру1оп-ийн хагщвар дамжих замыгнэрлэнэ үү?
1. Муудсан хоол хүнс
2. Амнаас- ам
3. Бохир гараар
4. Ам-өтгөн мөрийн
5. Ахуйн хавьтил
/1 6 8 ./Н.ру1оп илрүүлэх амнжиггээний аргуудаас сонгоно уу?
1. Нян судлалын
2. Эмгэг бүтцийн
3. Иммуноферментийн
4. Биохимийн
5. Молекулбиологийн
/169./Дисбактериозын зэргийг тодорхойлоход ................................ илнжиггээ авна.
1. амны хөнцийнөөс арчдас авах
2. ходоодны шүүрлээс
3. шээсний
4. өтгөний
5. шүлс болон цэрний
/170./Ходоод, дээд гэдэсний шарх цоорох хүндрэлийг хэрхэн ангидцаг вэ?/
1. Хэвлийн хөцций рүү цоорох
2. Хэвийн бус цоороггт
3. Хучигдсан цоороггт
4. Хэвийн цооролт
5. Нэвчсэн цооролг
/171./ Бүдүүн гэдсэцц задардаг нүүрс усыг нэрлэнэ үү.
1. Целолоз
2. Лактоз
3. Пептин
4. Дисахароз
5. Магьтоз
/172./ Цөсний чулууг найрлагаас нь хамаарч хэрхэн ангигдаг вэ?
1. Нөсөөт
2. Холестерины
3. Холимог
4. Цөсний хүчлийн
5. Билирубины
/173./Дээд гэдэс хаймсуурдах омнжилгээгээр юуг тодорхойлох вэ?
1. Цөсний хүүдийн агаилтын байдал
2. Цөсний найрлага
3. Цөсний замын үрэвсэл
4. Оддийн хуниасны нээгдэх чадвар
5. Цөсний хэмхоэ
/174./ Улаан хоолойн бугнинлаг бүрхүүл нь хэдэн см зузаантай вэ?/
1. 0.7 см
2. 1.5 см
3. 1.0 см
4. 2.0 см
5. 2.5 см
/175./ Цитолизыг заадаг параметрүүдийг сонгоно уу?
1.Л Д Г
2. Билирубин
3. АСАТ
4. Альбумин
5. Ш/лглэг фосфатаз
/176./ Өтгөн нь шулуун гэдэсний хананд цочрол өгсөнөөр эхлээд.......... дараа нь
гадагшилна
1. Дээд тапын хуниас суларч
2. Дотор тапын хуниас суларч
3. Доодтапын хуниас суларч
4. Гадна тапын хуниас суларч
5. Аль нь ч биш
/177,/Улаан хоолойн сөөргөө өвчин үүсэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг сонгоно уу?
1. Стресс
2. Таргалаггг
3. Архи тамхи хэрэглэх
4. Биеийн хэвтээ байрлал
5. Өрцний ивэрхий
/178./ Бүдүүн гэдэсний нянгийн үүрэг?
1. витамин В-ийн синтезд оролцох
2. ургамлын эслэг задлах
3. дулаан үүсгэх
4. гэдэсний бичил орчин бүрдүүлэх
5. витамин К-гийн синтезд оролцох
/179./ Цөс чулуужих өвчнөөс хэрхэн урьдчилан сэргийлэх вэ?
1. Хоолны дэг баримталж, цагаар хооллох
2. Богино хугацаацц жин хаяхгүй байх
3. Хөдөлгөөн, биеийн жингээ хянах
4. Хүнсний аюуггүй байдпыг хангах
5. Жигщ 2 удаа дурангаар хянах
/180./ Цөс ялгараптацц ямар дааврууд гол нөлөөтэй вэ?
1. Холецистокинин
2. Панкреозимин
3. Секретин
4. Бомбезин
5. Мотелин
/181,/Улаан хоолойн агчил өвчний хожуу үед рентген аинжилгээцц ямарөөрчлөлт илрэх вэ?
1. Улаан хоолойд нарийслаас дээш өргөсөл үүссэн
2. Улаан хоолой уртасч, өргөсөж 5 хэлбэртэй болно
3. Хулганы сүүл аинж илрэнэ
4. Улаан хоолойн хөцций жигц нарийссан
5. Улаан хоолойн цооц хуниас нээлгтэй, См Нишэ илэрнэ
/182./ Цөсний хатгааны үеийн амнжийг сонгоно уу.
1. Өвцөлг баруун хавирганы нумаар
2. Хэвлийц тэмтрэлгээр үүсгэвэргүй
3. Өвцөлгийн үргэлжлэх хугацаа >3 цаг
4. Аюулхайц өвцөнө
5. Амилаза ихэсч болно
/183,/Улаан хоолойн тархмал агшигггыг үүсгэх хоёрцогч шагптаанууцыг сонгоно уу?
1. Хоцооц улаан хоолойн сөөргөө өвчин
2. Улаан хоолойн үрэвсэл
3. Өрцний ивэрхий
4. Хоцооцдээд гэдэсний шархлаа өвчин
5. Цөсний чулуу
/184./ Н.ру1оп устгах эмчиггээний үр дүнг тооцохын тулд ямар шинжилгээг эмчилсэнээс хэд
хоногийн дараа хийвэл зохистой вэ?/
1. Дурангийн шинжилгээг 28 хоногийн цараа
2. Уреазын түргэвчилсэн сорилыг 24-28 хоногийн цараа
3. Баасацц антиген илрүүлэх омнжилгээг 28 хоногийн цараа
4. Амьсгалын сорилыг 14 хоногийн цараа
5. Молекулбиологийн амнжилгээг 24 хоногийн цараа
/185./ Өтгөн гарах үед......
1. Дууны хөвч бүрэн агомна
2. Бүдүүн гэдэсний хэсэгчилсэн хөдөлгөөн саатна
3. Хэвлийн цотооц царапг ихсэнэ
4. Хэвлийн ханын булчин агомна
5. Аарцгийн бугнингууд суларна
/186./Архаг цуоценитыг эмнэлзүйн илрэлээр нь хэрхэн ангилах вэ?/
1. Шархлаа төст
2. Гастрит төст
3. Холецистит төст
4. Панкреатит төст
5. Холимог, дадц
/187./ Үйл ажиллагааны гараптай эмгэгийн үед цусны амнжилгээцц цараах өөрчпөлгүүц
илэрнэ
1. Цагаан эсийн тоо оларох
2. Улаан эсийн тунах хурц ихсэх
3. Үрэвсэлт эмгэг
4. Илрэхгүй
5. Дээрх бүгц илэрнэ
/188./Анхдагч билиар циррозын эмнэлзүйн илнжүүдийг сонгоно уу?
1. Уцаан үргэлжилж буй шарлалг
2. Арьсны нөсөөжиггг
3. Гепатомегапи, спленомегали
4. Яцарч сугьцах
5. Ксантелазм
/189./ Цөс зогсонгиших хамамнжийн үөд бүтэц зүйн ямар өөрчлөгггүүд гарах вэ?
1. Хепатоцит эсийн дотор цөс байх
2. Купферийн эсийн хипертрофи
3. Эсийн гаднах сувгууд тэлэгдэн цөсний дуслууд тодорхойлогдоно
4. Эсийн бүрхүүлийн нэвчимхий чанар багасна
5. Митохоццр апга болох
/190./ Өөрийн дархлаат архаг гастритын үед үүсдэг “ауго эсрэг бие”-ийг сонгоно
1. Митохоццрийн эсрэг
2. Ходоодны ханын эсийн эсрэг
3. Гөлгөр бугнингийн эсрэг
4. Дотоод хүчин зүйлийн эсрэг
5. Микросомын эсрэг
/191./Архаг холецистит үүсэхэд ямар хүчин зүйлс нөлөөлөх вэ?
1. Цөсний ЗОГСОНГИ1ЛМЛ
2. Цочмог холециститээр өвдсөн
3. Хэвлийн хөидийн бусад үрэвсэггт өвчний үед
4. Гэдэсний дисбакрериоз
5. Тогтмол хоолпохгүй байх
/192./ Нарийн гэдэсний салбангийн эсээс дээрхээс апь нь ялгарахгүй вэ?
1. Усны ион
2. Фермент
3. Бикарбонат
4. Гэдэсний шүүрэл
5. Хлорын ион
/193,/Улаан хоолойн булчинлаг давхарга ямар бугнингийн эдээс тогтох вэ?
1. Цагираг омрхэгт
2. Гөлгөр амрхэгт
3. Ташуу имрхэгт
4. Хөндпөн амрхэгт
5. Тууш амрхэгт
/194./ Гистамины Н2 рецепторыг хориглогч 3-р үеийн эмийн бэгщмэлийг сонгоно
1. Цемитидин
2. Ранитццин
3. Зантак
4. Фамотидин
5. Роксатидин
/195./ Суулгапт зогсоох үйлчилгээт эмийг сонгоно уу?
1 . трихопол
2. сульфасапазин
3. фестал
4. имодиум
5. метоклопрамцц
/196./ Гэдэсний дүүрэнгэ (метеоризм) бууруулахад хэрэглэх эмийг сонгоно уу?
1. Карболен
2. Атропин арьсан дор тарих
3. ццэвхжүүлсэн нүүрс уух
4. Сөдийн уусмап уух
5. Циметидин тарих
/197./ Цөсний чулуу уусгах эмийн эмчилгээний зааптыг сонгоно уу?
1. Нэг ба цөөн тооны чулуу
2. Элсэнцэр чулуу
3. Олон тооны жижиг чулуу
4. Холестерины чулуу, 1,5 см-ээс бага гогнтой
5. Нөсөөт чулуу 0,5 гогнтой
/198./ Сөөргөө урсгалыг иггтгэх омнжид хамаарах амнжүүдийг нэрлэнэ үү?
1. Горойх
2. Цээж хорсох
3. Бөөлжих
4. Исгэлэн зүйлээр гулгих
5. Амьсгаадах
/199./ Цөс чулуужих өвчний үед эмийн эмчилгээ хийх заалгыг нэрлэнэ үү
1. Цөсний хүүдицц чулуу үүсээд удаагүй /3-3.5 жил/
2. Холецистографийн шинжилгээнд хөвдөг чулуу, рентген нэвтэдцэг
3. Чулууны хэмжээ 15мм-ээс томгүй
4. Чулууны хэмжээ Юмм-ээс бага
5. Холестерины чулуу
/200./ Ходооц, улаан хоолойн сөөргөө урсгалын өвчний өвчний үец мэс заслын эмчилгээ хийх
зааптыг цурцана уу?/
1. 6 сараас цоошгуй хугацаацц эмийн эмчилгээ үр дүнгүй үед
2. Цус агщах
3. Улаан хоолойн нарийсап үүсэхэд
4. Амьсгалын эрхтэцц байнгын хүнцрэл өгвөл
5. Барретынулаан хоолой
/201./ Дурангийн омнжиггээ, амьсгалын сорил, баасацц антиген илрүүлэх омнжилгээ
хийггэхээс 2цолоо хоногийн цотор ямар эмийг уухгүй байхыг эмч зөвлөх вэ?
1. Ампициллин
2. Протоны шахуургыг хориглогч
3. Вентер
4. Гистамины Н2 хүлээн авуурыг хориглогч
5. Кларитромицин
/202./ Нойр бугнирхайн цочмог үрэвслийн үед эрт илрэх, хүццрэл аль нь вэ?
1. Ууимгны гялтацц омнгэн хурах
2. Чихрийн 1ЛМЖИН
3. Буглаа
4. Нойр булчирхайц хуурамч уйланхай үүсэх
5. Элэгний цугагцал
/203./ Контрикалын үйлцлийг нэрлэнэ үү?
1. Амилазаг бууруулах
2. Трипсин-калликрейний идэвхийг бууруулна
3. Үрэвсэл дарах
4. Фибринолизиний идэвхийг бууруулна
5. Лактаза, липаза, эластазийн ццэвхийг бууруулна
/204./ Барретийн улаан хоолойн шаптгааныг цурцана уу?
1. Төрөлхийн эмбриогенезийн чанартай
2. Төрөлхийн богино улаан хоолой
3. Өрц, улаан хооолойн эвэрхий
4. Ахапази
5. Хоцооц улаан хоолойн сөөргөө өвчин
/205./ Хоцооц, дээд гэдэсний шархлааны өвдөлгийн онцлогийг цурцана уу?
1. Тоцорхой үечлэлтэй
2. Хоол ццэхтэй холбоотой
3. Улирлын чанартай
4. Өвцөлг намжилт 2 ээлжигщэг
5. Цус агщсан болон сорвижилттой шархааны үед өвдөлг харьцангуй сул илэрнэ.
/206./ Цөс чулуужих өвчний шалггааныг цурьцана уу?
1. Боцисын солилцооны агщагцал
2. Холестериноор баялаг хоол хүнс хэрэглэх
3. Уцамшлын хүчин зүйл
4. Дээд гэдэсний дамжуулалтын адцагцап
5. Гиповитаминоз А
/207./ Эрүүл хүний бүдүүн гэдэсний ханаар өдөрт хэдэн литер омнгэн иммэгдэх боломжгой
байдаг вэ?
1.1. 1-4л
2. 2. 5-7л
3. 3. 4л
4. 4. 5л
5. 5-6л
/208./ Нойр бутирхайн шуүрлийн талаар зөв мэдээллийг сонгоно уу?
1. Хоногт ЮООмл ялгарна
2. РН>8.0 шүггглэг
3. Найрлагаццаа 5 энзим агуулсан
4. Хоол боловсруулаптад оролцдог
5. Соматостатин, гпокагон, энкефалин зэрэг нейропегтгццууд нойр булчирхайн шүүрлийг
дарангуйгдаг
/209./ Эмийн шаптгаант гастритын үед хэрэглэх эмийг сонгоно уу?/
1. Вентер
2. Мизопростол
3. Церукал
4. Лансопразол
5. Амоксациллин
/210./ Нарийн гэдэсний хананы бүтцэд апь нь орохгүй вэ?
1. Типюа 5иЬтизси1ап5
2. Тип1са т1егтисо5а
3. Тип1са с1иос1еп1ит
4. Тип1са 5иЬтисо5а
5. Тип1са тисова
/211./ Ходоодны урд хананы шарх голчпон ямар эрхтэн рүү нэвчих вэ?/
1. Бага чацархай руу годцуу нэвчинэ
2. Элэг рүү годцуу нэвчинэ
3. Нойр булчирхайн толгойн хэсэг рүү нэвчинэ
4. Нойр булчирхайн их бие рүүгодцуу нэвчинэ
5. Цөсний хүүдий рүү годцуу нэвчинэ
/212./ Гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөн түргэсгэх эмийг сонгоно уу?
1. омепразол
2. мезим форте
3. ноила
4. фосфологель
5. пурген
/213./ Органик гарагггай өтгөн хатаггтын шаггтгааныг олно уу?
1. Дизентери
2. Бүдүүн гэдэс цочирлын хам омнж
3. Архаг колит
4. Долихосигма
5. Тархи доргих
/214./ Цөсний гэрийн их хөдөлгөөнт агщагцлын үец илрэх иинжүүц
1. Баруун хавирганы нумаар хурц, үе үе хүчтэй агшиж өвцөнө
2. Цөсний хүүцийн цэгт нилээц эмзэглэлтэй, хөццүүр
3. Өвцөггг баруун гар, цал мөр, цээж рүүцамжина
4. Баруун хавирганы нумаар байнга унжирсан өвцөлттэй, өвцөггг цамжихгүй
5. Хэтавиан шинжилгээгээр цөсний хүүций сунасан
/215./Хоцооц, улаан хоолойн сөөргөө өвчний үец илрэх хүнцрэлүүцийг нэрлэнэ үү?
1. Улаан хоолойн нарийсап
2. Барретынулаан хоолой
3. Цоорол
4. Цус апцалт
5. Улаан хоолойн өмөн
/216./ Шарлаггтын хамиинжийг н ө х ц ө д ц ү ү л э гч үццсэн бүтээгцэхүүн болох цөсний нөсөөний
солилцоо цараах үе шатаар явагцана.
1. Цөсний нөсөө үүсэх
2. Цөсний нөсөө зөөгдөх
3. Цөсний нөсөө холбогдох
4. Цөсний нөсөө ялгарах
5. Цөсний нөсөө урсан гадагшпах
/217./ Цөсний чулуу үүсэх механизмд аль нь хамаатай вэ?
1. Цөсний органик бодисын харьцаа агщагдах
2. Цөсний хүүдийн хөдөлгөөн апдагдах
3. Хапдвар
4. Кагъцийн давс хуримтлагдах
5. Цөсөтгөрөх
/218./ Цөсний хүүдийн их хөдөлгөөнт апдагдлын үед ямар өөрчпөлг гарахвэ?
1. Цөсний цоргын ба хүүдийн даралг ихсэх
2. Оддийн хуниасны дугагдал
3. Оддын хуниасны агчил
4. Цөсний цоргынба хүүдийн даралг багасах
5. В порцын цөс ихээр ялгарна
/219,/Улаан хоолойн сөөргөө өвчний үед баримтлах гамдэглэмийг сонгоно уу?
1. Унтахаас 3-4 цагын өмнө хооллохгүй байх
2. Хоолломогц хэвтэх буюу унтахгуй байх
3. 15— 20 см өндөр дэр дэрлэж байх
4. Бариу хувцас, бүс, тэлээг хэрэглэхгүй байх
5. Тамхи, архи хэрэглэхгүй байх
/220./ Нарийн гэдэсний аммэгдэлг апдагдлыг тодорхойлох имнжилгээ?
1. Захынцусацц гемоглобин, эритроцит үзэх
2. Өтгөнд стеотория, керетория тодорхойлох
3. Чихрийн ачаапалгай сорил
4. Д-кслилозын сорил
5. Хапуун шээсэцц амилаза үзэх
/221./ Нойр бугнирхайн цочмог үрэвсэл үүсгэж болох эмүүд аль нь вэ?
1. Кортикостероцц
2. Салофалк
3. Иццометацин
4. Оротат кали
5. Н2 блокатор
1222.1 Мапори-Вейсийн хам иинжийн шаптгааныг цурцана уу?
1. Их хэмжээтэйгээр ялангуяа архи уусаны цараа бөөлжих
2. Уян цурангийн ажилбар
3. Хүцц юм өргөх
4. Хураагуур судасны өргөсөл
5. Хоцооц улаан хоолойн сөөргөө
/223./Аллохол ямар үйдцэлгэй вэ?
1. Цөс хөөх
2. Микробын эсрэг
3. Хоцооц гэцэсний шүүрлийн ба хөцөлгөөнийг эрчимжүүлнэ
4. Цөсний чулуу хайлуулна
5. Элэг хамгаална
1224.1 Цөсний сөөргөөт гастритын үедхэрэглэх эмийг сонгоно уу?/
1. Холестирамин
2. Метоклапрамид
3. Сукрапьфат
4. Но-опа
5. Алмагель
1225.1 Бүцүүн гэдэсний хөдөлгөөн хурцассан хамамнжийн үец өтгөний амнжиггээцц цараах
өөрчпөлтүүц гарна
1. Баас шингэвтэр
2. Өмхий үнэртэй
3. Цардуул элбэг
4. Хар хүрэн өнгөтэй
5. Ш/лглэг орчинтой
/226./ Ходоодны бага махианы шарх голчлон ямар эрхтэн рүү нэвчих вэ?/
1. Иойр булчирхайн толгойн хэсэг рүү нэвчинэ
2. Элэг рүү гогщуу нэвчинэ
3. Иойр булчирхайн их бие рүүгодцуу нэвчинэ.
4. Бага чацархай руу гогщуу нэвчинэ
5. Цөсний хүүдий рүү гогщуу нэвчинэ
1227.1 Маастрихтийн III удирдамжицц ямар эмгэгүүдийг хеликобактери устгах эмчиггээ
зайлигүй хийх ёстой гэж заасан баццаг вэ?
1. Хатингарииггг гастрит
2. Хоцооц, цээц гэцэсний шархлаа түүний хүнцрэлүүц
3. Хоцооцны мальтома
4. Өмөнгийн улмаас хоцооц тайрагцсаны цараа үдцсэн хэсгийн үрэвсэл
5. Өвчтөн өөрөө хүсвэл
/228./ Кроны өвчний гол байрлах газар?
1. хоцооц
2. Бүцүүн гэцэс
3. Улаан хоолой
4. Терминальный илеит
5. Элэг, нойр булчирхай
/229./ Нойр бугнирхайц хуурамч уйланхай үүссээсболж ямар хүццрэл үүсцэг вэ? /
1. Иугалуурын нарийсал
2. Гэцэсний түгжрэл
3. Үүцэн вений цараггт ихсэх
4. Буглаа
5. Шохойжиггг
/230./ Шархлаа өвчний эмгэг жамц ямар ямар үнцсэн нөхцөлүүцийг онцлон үзцэг вэ?/
1. Хамгаалах хүчин зүйл буурах
2. Салстын нөхөн төлжиггт буурах
3. Дархлалын тогтолцоо агщагцах
4. Давсны хүчилийн ялгараггг ихсэх
5. Хөнөөх хүчин зүйл багасах
/231./ Бүцүүн гэцэсний салст бүрхүүлийн бүтцэц хамаарагцахгүй нь аль вэ?
1. Цэлмэнт эс
2. Хуццган эс
3. Панетийн эс
4. Хучуур эс
5. Эццокрины эс
1232.1 Шархлааны ццэвхижлийн зэрэг А1, Роггез! 1а, Ь, На үец хийх эмчилгээний зарчимыг
сонгоно уу?
1. Мэс заслын тасагт яаралтай хэвтүүлэх
2. Аюулхай орчим хүйтэн жин тавих, өлөн, хэвтрийн цэглэмтэй байлгах
3. Хүчилтөрөгчөөр амьсгалуулах
4. Цус тогтоох эмийн, цурангийн эмчилгээ
5. Мэс заслын эмчилгээ
1233.1 Гэцэсний бичил орчны гол төлөөлөгчиц?
1. Бактеройц
2. Гэцэсний савханцар
3. Бифццобактери
4. Энтерококк
5. Лактобактери
/234./ Архаг панкреатитын сэцрэггтийн үеийн хүнцрэл
1. Гиповолемийн шок
2. Ходоод, гэдэснээс цус агдах
3. Шаргалг
4. Буглаа
5. Үжил
/235./ Улаан хоолойн агчил өвчний хүццрэлийг нэрлэнэ үү?
1. Сэтгэл санааны хямрап
2. Тэжээлийн дугагдап, тураал
3. Амьсгалынзамын хүццрэл
4. Барретынулаан хоолой
5. Маллори-Вейс
/236./ Мезим форте эмийн найрлагад ямар фермент байцаг вэ?
1. Протеаз
2. Липаз
3. Амилаз
4. Трипсин
5. Магътаз
/237./ Хэвийн С хэсгийн цөсний илнж чанар
1. Тунгалаг цайвар, шаргап, шүлтлэг
2. Ганц нэг лейкоцит, хучуур эд байна
3. Ганц нэг болзолт бус нян байна
4. Алглаг шар, тунгалаг
5. Зуурадцамхай, өтгөн, ногоон хүрэн өнгөтэй
/238./ Хоцоод, улаан хоолойн сөөргөө өвчний үец чих хамар хоолойн эрхтний талаас ямар
хүццрэлүүц гарах вэ?/
1. Төвөнхийн нарийсал
2. Залгиур хоолойн үрэвсэл
3. Дуцц чихний үрэвсэл
4. Дууны холбоосны шархлаа
5. Ларингит
/239./ Нойр бугнирхайн архаг үрэвслийн үец эмгэг бүтэц зүйн ямар шинж зонхилох вэ?
1. Ацинус ба орчмын эд, эс хайлж үхжих
2. Бужирхай хатангирилх, холбогч эдээр солигцох
3. Хэвлийн гялтантас, хэвлийн хөндицц чөлөөт омнгэн хурах
4. Нойр булчирхайн цорго хэлбэрээ агщах, шохойжих
5. Ацинуст цус харвап
/240./ Улаан хоолойн сөөргөө өвчний эмийн эмчилгээний зарчимыг сонгоно уу?
1. Хоцооцны шүүрэл буурууулах
2. Хөцөлгөөн зохицуулах
3. Салст хамгаалах
4. Агчил тавиулах
5. Өвцөлг намцаах
/2 4 1 ./Өвчтөцц холецистографийн иинжилгээг ямар нөхцөлүүц хангасан үецхийцэг вэ?
1. Гэдэсний ажиллагаа хэвийн, бүрэн иимэгдэхүйц байх
2. Элэгний ялгаруулах үйл ажиллагаа хэвийн байх
3. Одцын хуниасын агаих чацвар хэвийн байх
4. Цөсний ерөнхий цорго нарийсаагүй байх
5. Шарлалггүй байх
/242./ Шархлаа үүсэхэд нөлөөлөх удамомлын эрсцэл хүчин зүйлийг нэрлэнэ үү?
1. 01 бүлгийн цус
2. Доминант хэлбэрээр уцамилх
3. Альфа1-антитрипсиний цугагцал
4. Рецессив хэлбэрээр удамших
5. Н1_А-25, В2, В\А/25 эсрэгтөрөгч
/243./ Бүдүүн гэдэсний эзэлхүүн хэд вэ?
1. 540мл
2. 500мл
3. 560мл
4. бООмл
5. 640мл
/244./ Реларант эмийн захын капиллярт нөлөөлж, гэмтсэн эдийн бодисын солилцоог
сайжруулах үйлчлэл нь ямар ферментийн нөлөөгөөр явагдахвэ?/
1. Сукциназа
2. Цитохромоксидаза
3. Цитохром Р450
4. Сукциццегидрогеназа
5. Ацетилапьдегидрогеназа
/245./ Пнемокардиодилатаци эмчилгээний эсрэг заалтыг сонгоно уу?/
1. Улаан хоолойн хураагуур судасны өргөсөлт
2. Кардийн тэлэлтийн дараа улаан хоолой цоорч байсан асуумжтай
3. Эмээр засагдахгүй цус бүлэгнэлтийн алдагдал
4. 3 удаагийн кардийн тэлэлт үр дүнгүй болсон
5. Мэс заслын эрсдпийг ихэсгэх хавсарсан өвчинтэй
/246./ Нарийн гэдэсний дамжуулапт хурдсах хамамнжийн үед өтгөний омнжилгээнд дараах
өөрчпөлтүүд гарна
1. Баас шингэн
2. Шар хүрэн өнгөтэй
3. Сул хүчиллэг орчинтой
4. Саван их
5. Өөхөн хүчигггэй
/247./ Үйл ажиллагааны гаралтай өтгөн хаталтын үед хэрэглэх хоол эмчилгээ?
1. Маамццсан махтай хоол, давс багатай
2. Рашаан уух, махан хоол
3. Цагаан ццээ, сүү, жимс
4. Хивэг, ургамлын эслэгээр баялаг хоол хэрэглэх
5. Шөлтэй хоол, мөөг, загас
/248./ Ходооц, цээц гэцэсний шархлааны хүццрэл болох үйл ажиллагааны нарийслын үец
эмнэлзүйн ямар шинжүүц илрэх вэ?
1. Хоол ццсний цараа аюулхацц хүцц оргих, цүүрэх,
2. Цээж гашуун оргих, хүчилгег зүйл, өмхийгөөр хэхрэх
3. байнга бөөлжих, турах
4. Хоцооцны орчимц өлөн үец, хоол ицсэнээс хойш хэцэн цаг өнгөрсний цараа ч “цалгиггтын
шуугиан" тоц илэрцэг.
5. Ялзарсан өнцөгний үнэрээр хэхрэх
/249./ Бүцүүн гэцэсний шархлаат үрэвслийн үец ..............................хэрэглэнэ.
1. Фтапазол
2. Сульгин
3. Трихопол
4. Сугьфасапазин
5. Фурозолццон
/250./ Шарлалтыг шалтгаанаар ньхэрхэн ангилах вэ?
1. Механик
2. Хоргүй явцтай шарлалт
3. Гемолизийн
4. Элэгнээс цээрх
5. Элэгний цоорх
/251,/Улаан хоолойн агчил өвчний үецмэсзаслы н эмчилгээ хийх заалтыг цурцана уу?
1. Улаан хоолойг хэлбэж, сэтгүүрцэж болохгүй
2. Улаан хоолой язарч ханзрах омнж илрэх
3. Ахапазийн 3-р үе
4. Ахапазиин 4-р үе
5. Улаан хоолой хавцар
1252.1 Цочмог панкреатитийн үеийн яаралтай тусламж?
1. Өлөн, ходоодоцц хүйтэн жинтэй, тайван байггах
2. Ходоодонд хаймсуур тавин, ходоодны шуүсийг соруулах
3. 2 цагийн зайтай антацид хаймсуураар хийх, зантак судсаар тарих
4. Сандостатин дуслаар, судсаар тарих
5. Новокаины хориг
/253./ Улаан хоолойн салстын хамгаапах тогтолцооны хучуурын өмнөх хамгаалаптанд аль нь
орох вэ?/
1. Салст бүрхэвчийн хэвийн нөхөн төлжиггг
2. Ш/лсний бугнирхай
3. Эдийн хүчил шугггийн тэнцвэр
4. Улаан хоолойн салстын доорхи бугнирхай
5. Салстын цусан хангамж
/254./ Цөс нойр бугнирхайн сувгийг сэтгүүрдэх шинжилгээний тусламжтайгаар хийж болох
нэмэггг оношлогоог нэрлэнэ үү
1. Биопси
2. Цигологи
3. Холедохоскопи
4. Панкреатикоскопи
5. Хавдрын маркер тодорхойлох
/255./ Литотрипси хийсний дараа ямар хүццрэл гарах вэ?
1. Цөсний ерөнхий цорго гэмтэх
2. Транзитор цөсний хатгаа
3. Цөсний ерөнхий сорвижих
4. Панкреатит
5. Цөсний хүүдий цоорох
/256./ Улаан хоолойн агчил өвчний үед дурангаар ботулины хор тарих эмчилгээний заагггыг
сонгоно уу?
1. Манометрийн амнжиггээний шаггуураар онош тавихац хангаптгүй үец
2. Эзофагомиотоми хийгээд үр дүнгуй үец
3. Баригай гэрлийн иинжилгээцц омнж тэмдэг тогтвортой үед
4. Улаан хоолойг сэлбээд үр дүнгүй үед
5. Улаан хоолой хавдар
/257./ Хоцооц, дээд гэдэсний III хэлбэрийн байрлагггай шархлаацц хоцооцны ямар хэсгийн
шархлаанууд хамаарцаг вэ?
1. Нугапуурын
2. Бага махир
3. Нугапуурын өмнөх
4. Их махир
5. Хоцооцны дээд өнцөг
/258./ Урсофагькийг дараах нөхцөгщ цөс хайлуулах зориггоор хэрэглэнэ.
1. Чулуу цэвэр холестерины байх
2. Чулууны хэмжээ 15-20мм-ээс бага
3. Цөсний суваг бөглөрөөгүй
4. Цөсний хүүцийн ажиллагаа хэвийн
5. Цөсний хүүцийн чулуу нь хүүцийн цунцуураас цоош байрласан
/259./ Нарийн гэдэсний хэсэгчилсэн агиигггын түлхэггг 1 минутанд хэд байдаг вэ?
1 . 8-12
2. 7-9
3. 9-12
4. 9-15
5. 10-15
/260./ Ахапазийн II хэлбэр, хөнгөн зэргийн үед уян цурангийн болон барий сульфат уулган
рентген амнжилгээ хийхэд ямар өөрчпөлт илрэх вэ?/
1. Улаан хоолойн ханын хүчдэл ихэссэн
2. Бүтцийн өөрчпөгптүй боловч дооц хуниас агчсан
3. Шархлаа илэрсэн
4. Улаан хоолой өргөссөн
5. Улаан хоолойн хэлбэр алдагдаагүй
/261./ Бүдүүн гэдсэцд байнга баццаг нянг нэрлэнэ үү?
1. Бактеройд
2. Савханцар
3. Бифццумбактер
4. Сүүнхүчлийн савханцар
5. Энтерококк
/262./ Ходоод, дээд гэдэсний шархлааны хүццрэл болох бүтцийн нарийслын үед эмнэлзүйн
ямар шинжүүд илрэх вэ?/
1. Өвчин хүндрэх тусам бага хэмжээний хоол идсний дараа аюулхацц хүчтэй өвдөх,
аюулхай цанхайж цүүрнэ, их хэмжээтэй ицсэн хоолоор бөөлжих, турах омнж игорнэ
2. Өвчтөцц усгүйжиггт хордпогын шинж тоц илэрнэ
3. Хоцооцны орчимц өлөн үец, хоол ицсэнээс хойш хэцэн цаг өнгөрсний цараа ч “цалгиггтын
шуугиан" тоц илэрцэг.
4. Ялзарсан өнцөгний үнэрээр хэхрэх
5. Хоол ццсний цараа аюулхацц хүцц оргих, цүүрэх,
/263./ Гэцэсний аомгт бичил биетнийг бүрцүүлэгч гол төлөөлөгч б о л ..........................
1. Эшерих коли
2. Колибактери
3. Лактобактери
4. Бифццобактери
5. Савханцар
/264./ Цөсний хүчпийг нэгцүүлж биеэс гацагшлуулах үйгнилгээт эмийг олно уу?
1. Урсофальк
2. Карсил
3. Аллохол
4. Холестирамин
5. Эссенциал
/265./ Хоцооц, улаан хоолойн сөөргөө өвчний үец уушиг хоцооцны агуулагцахуунаар
бөглөрсөнтэй холбоотой ямар хүндрэлүүц гарах вэ?/
1. Уутмг шалчиих
2. Ууомгны буглаа
3. Бронхоэктази
4. Гуурсан хоолойн багтраа
5. Хатгалгаа
/266./ Солкосерилын ү й д ц э л и й н механизмыг сонгоно уу?/
1. Нөхөн төлжилтийн процессийг ихэсгэцэг
2. Исэдцэн фосфоржих болон аэроб метаболизмийн процессийг ицэвхжүүдцэг
3. Гипоксийн болон боцисийн солилцооны хямралтай эсц хүчиггтөрөгчийн хэрэгцээг ихэсгэж
эсэц глюкозын зөөвөрлөлтийг ихэсгэцэг
4. Эсийн нийлэгжилт болон аилжилтийн эрчимжүүдцэг, эсийн пролиферацийг
ицэвхжүүдцэг,
5. Коллагены нийлэгжилтийг нэмэгцүүдцэг
/267./ Нойр бугнирхайг хэт авиагаар омнжлэхэц өвчтөнг хэрхэн бэдцэх вэ?
1. Өлөн байлгах
2. Хий үүсгэцэг хоол хориглох
3. Ферментийн ангибитор суцсаар тарих
4. Фермент уулгах
5. Гэцэс цэвэрлэх
/268./ Улаан хоолойн цооц хуниасны хүчцэл бууруулах цааврыг сонгоно уу?
1. Глюкагон
2. Соматостатин
3. Холецистокинин
4. Бомбезин
5. Гастрин
/269./ Ямар өвчний үед шулуун гэдэснээс цэвэр цус гарах вэ?
1. Бүдүүн гэдэс цочирлын хам иинж
2. Геморрой
3. Ходоодны шархлаа өвчин
4. Бүдүүн гэдэсний шархлаа
5. Гэдэсний түгжрэл
1270.1 Цөс нойр бугнирхайн сувгийг сэтгүүрдэх иинжилгээний хүццрэл
1. Цус алдалг
2. Ретроперитониап-дуоденал цоороггг
3. Сепсис
4. Панкреатит
5. Амьсгап зүрх судасны хямрал
/271,/Улаан хоолойн агчил өвчний үед эмийн эмчилгээцц ямар эм сонгох вэ?
1. Нитросорбид 10мг
2. Нифедипин Юмг
3. Сецуксин
4. Вентер 1гр
5. Атрофин сульфат
1272.1 Урсофальк ямар үйгдэлтэй вэ?
1. Гэдэсний ханаар холестерин аммэгдэхийг саатуулна
2. Цөс, цөсний хүчлийн хэмжээг багасгана
3. Холестерин эггэнд нийлэгжихийг багасгана
4. Бугнингийн агчил тавиулна
5. Ш/үрлийг ихэсгэнэ

/273./ Нарийн гэдсэцц хоол боловсроггг хөццийн ба ханын хоол боловсруулаггг, шимэгцэггг
гэсэн 3 үе шаттай явагцана. Эдгээрт энтероцит эсээс ялгарах ферментээс гадна гэцэсний
шуүсэцц агуулагцах ферментүүц оролцоно.

1274.1 Шархлаа өвчний хүццрэлийн үед цус адцана. Энэ үец өтгөн хар өнгөтэй гарна.

1275.1 Шүүцэст энтеропатийн үед биеэр жигд бус тархсан хаван, хэвлицц амнгэн хурах,
гццроторакс, анасарка гэх мэт шинж тэмдэгүүд илэрнэ. Эмчиггээнд уураг нөхөх
шаардпагатай.

/276./ Улаан хоолойн агчилийн үед ццэж уусан зүйл улаан хоолойноос ходоод руу ороход
саадтай болно. Учир нь доод хунигч булчин чангарч, рефлексээр онгойхоо больцог.

1277.1 Элгэн дэх холестазын үед цөсний хүчпийн нийлэгжилт сулардаг. Учир нь элэгний эс
гэмтсэнээс чөлөөт билирубиныг глюкуроны хүчигггэй холбох чацвар агщагцан цөсний пигмент
үүсэх процесс саатцаг

1278.1 Нойр булчирхайн архаг үрэвслийн үед мах, загас, өөхтэй хиам, өтгөн цай, кофе, архи,
шоколад, халуун ногоо зэргийг хэрэглэхийг бага хэрэглэнэ. Яагаад гэвэл дээрх хүнсний
бүтээгдэхүүнүүд нь ходооц гэдэсний замын салст бүрхэвчийг цочрооно.

/279./ Кроны өвчний үед эмчиггээнд хоол №4 өгнө. Энэ нь гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөнийг
саатуулах үйгниггээтэй.

1280.1 В хэлбэрийн архаг үрэвсэгггэй хүмүүс нь олон ам бүгггэй, гэр бүлийн хүмүүс
хеликобактерийн хагщвар авч эмчлүүлж байсан, цэвэршуүлээгүй уццны ус хэрэглэдэг
асуумжтай баццаг. Учир нь хеликобактерийн хагщвар нь амнаас ам, ам-өтгөн мөрийн замаар
хагщварлагдцаг

/281./ В вирусын элэгний архаг үрэвслийн шагптааны эмчилгээцц пегинтерферон хийнэ.


Яагаад гэвэл В вирус нь Нерас1па\лги5-ийн бүлэгт хамаарагдцаг.
/282./ Цөсний цоргонд саад үүссэн үед шээс бараан гарна. Учир нь холбоот билирубин усанд
муу уусдаг

/283./ Ходоодны дээд хэсэгт байрласан шархны үед хожуу өвдөлт илэрч, хоол ццсэнээс хойш
30 минутаас 1 цаг орчим болоод өвдөнө. Учир нь шархны байрлал, хэмжээ, үрэвслийн
идэвхижил зэргээс хамаарч өвдөлтийн хүч харилцан адилгүй байна

/284./ Хоногт нарийн гэдэснээс 1,5 кг агуулагдахуун бүдүүн гэдсэцц орж ирэх бөгөөд хоногт
ойролцоогоор 1 кг баас гацагомлна

/285./ Элэгний үйл ажиллагааны цогогщпоос эстроген, андроген цааврын солилцоо алцагццаг
учир элэгний эмгэгийн үец сарын тэмцэг өөрчлөгцөх, бэлгийн цур мууцах, эрэгтэйчүүцэц хөх
томрох зэрэг амнжүүц илэрч болно.

/286./ Бүцүүн гэцэсний үрэвслийн үец нянгийн бичил орчинг хэвийн болгох зориггоор
Лактобактериныг 3 хүн тунгаар уулгах ба нэг курс эмчилгээ нь 2-3 жил үргэлжилнэ.

/287./ Цээж хорсох, гашуун амтагцах зовиураар илэрцэг эмгэгийг хоцооц улаан хоолойн
сөргөө урсгалын өвчин гэнэ.Учир нь улаан хоолойн цооц хунигч булчин суларч, хоцооц, цээц
гэцэсний агуулагцахуун улаан хоолоцц сөргөн орцог

/288./ Асцитын амнгэний эргэн аммэгцэх чацвар цээц тал нь 700-900мл/хоногт баццаг учир
циуретик эмчиггээний үец биеийн жингийн бууралт өцөрт 750гр-аас ихгүй байх ёстой.

/289./ Дээц гэцэсний цамжуулалт алцагцах нь нугалуурын клапан, том хөхлөгийн агшиггт
үүсгэх учир цээц гэцэсний агуулагцахуун эргээц цөсний зам руу хаягцан хапцвар орох
нөхцлийг бүрцүүлж хаццварын гаралтай холецистит үүснэ

/290./ Глютений өвчин нь уцамшпын шаптгаантай, глютений цочролын улмаас салст бүрхүүдц
гиперрегенератор хатангиримл үүсцэг нарийн гэцэсний эмгэгийг хэлнэ. Эмнэлзүйц тосон
суулгапт, амин цэмийн цутагцал, өвцөлт, апати, бугнингийн хатангиршил илэрнэ.

/291./ Уиплийн өвчин нь нян устгах чацвар агщагцах, Т эсийн цархлаа болон макрофагийн
эмзэпшптэй холбоотой нарийн гэцэсний системийн өвчин юм. Эрэгтэйчүүцэц 5 цахин илүү
ТОХИОДЦОНО.

/292./ Оцинофаги нь улаан хоолойн сапстын урагцал, гэмтэл, эмийн болон вирусын шаптгаант
үрэвсэл, мөөгөнцрийн гаралтай үрэвслийн үец тоц ажиглагцана. Учир нь улаан хоолойн архаг
үрэвслийн эмнэл зүйн гол шинж юм.

/293./ Геморрагийн шок I үе шатацц арьс цонхигор, хөл гар хүйтэн, суцасны лугшиггт түргэссэн
1 минутац 90-100 уцаа, хүчцэл цүүрэлт сул, артерийн царалт бага зэрэг буурсан, шээсний
гарц багасаж бОмл^ц бодцог. Яагаац гэвэл 700-1 ЗООмл цус буюу нийт эргэдцэх цусны 15-25%
цус агщсан баццаг

/294./ Гэцэсний нянгийн бичил орчны өөрчпөлтийг засахын тудц үүсгэгч нь тоцорхой нөхцөдц
нян устгах бэдцмэгмйг хэрэглэнэ. Станцарт эмчигтээнц Монголц үйдцвэрлэсэн
Лактобактерин СТХ хэрэглэнэ.

/295./ Мухар гэцсэнц хоолны агуулагцахуун цахин хооллох хүртэл хэсэг саатах бөгөөц хоцооц
гэцэсний омнэ рефлекс нарийн гэцэсний гүрвэлзэх хөцөлгөөнийг ихэсгэж химус цааш орно.

/296./ Бүцүүн гэцэсний архаг үрэвслийн үец суулгапт нь усархаг, хөөс ихтэй гарна. Суулгалтын
эмгэг жам нь бүцүүн гэцэсний ханаас ялгарах энтерокиназа ферментийн цутагцаптай
холбоотой.
/297./ Элгэн дэх холестазын үед цөсний хүчлийн нийлэгжилт сулардаг. Учир нь элэгний эс
гэмтэж цөсний үндсэн бүрэгдэхүүн хэсэг болох холестерины нийлэгжилтийн дугагдап богщог.

/298./ Кроны өвчин болон Өвөрмөц бус шархлаат колит хоёр нь хоороццоо нилээд төстэй
эмгэг юм. Иймээс эмнэлзүйн илрэл, эрхтэн хамрах б а й ц а п , эмгэг бүтэц зүй, удамшил зэрэг
иинжээрээ ялган оношподог.

/299./ Үрэвслийн эсрэг эмийг бага тунгаар цөөн хоног уусан ч ходоод, гэдэсний сапст бүрхэвч
гэмтдэг. Яагаад гэвэл энэ үед простогландин Е багасч хоцооцны салстын бичил цусан
хангамж адцагдцаг

/300./ Бүдүүн гэдэсний хамгаапах үүрэг нь түүний нянгийн бичил орчинтой шууд холбоотой.
Иймээс баах үед хэвлийн ханын бугнингууд агшсанаар баас шулуун гэдэс рүү шахагдан орно.

/301./ Улаан хоолойн агчил болон карциоспазм 2 нь нэг өвчин ЮМ. Яагаад гэвэл улаан
хоолойн тархмап агаилт илэрдэг

/302./ Симпатик мэдрэлийн агиих чадвар цочроход цөсний хүүдий агщцаг. Учир нь тэнэгч
мэцрэлийн агших чацвар ихсэхэд цөсний хүүдий суларцаг.

/303./ Бүдүүн гэдэсний өвөрмөц бус шархлаат үрэвслийн үед эс хордуулагч лимфоциг болон
полинуклеар эсийн нэвчцэс үүсдэг. Энэ нь бүдүүн гэдэсний төгсгөл хэсгээс эхэлсэн өгсөх
чиглэл бүхий гэдэсний ханын салст бүрхүүлийг хамарсан дархлааны үрэвсэл үүсгэдэг.

/304./ Ходоод, дээд гэдэсний шархлаа өвчний үндсэн шапггаан нь хеликобактер пилори юм.
Яагаад гэвэл ходоод, дээд гэдэсний сапстын хамгаалах хүчин зүйл, гэмтээх хүчин зүйл
хоёрын тэнцвэрт баццап агщагцан гэмтээгч хүчин зүйлийн үйгнлэлээр ходоод дээд гэдэсний
сапстад шархлаа үүсдэг

/305./ Архаг энтеритын үед гэдэсний биж болон бодисын солилцооны хямралын ш-чнж илэрнэ.
Гэдэсний буюу хэсэг газрын имнжээс сууггах зовуурь давамгайгщаг

/306./ Үүдэн венийн дараггг ихсэггг тоц илэрсэн үед эмийг тарьж хэрэглэх нь үр дүнтэй. Яагаад
гэвэл энэ үед гэдэсний аммэх үйл ажиллагаа буурдаг.

/307./ Цөсний хүүцийн цөс элэгний цөсийг боцвол 3-5 дахин өтгөн, хар ногоон өнгөтэй байна.
Учир нь цөсний хүүдийн бугнирхайлаг эсүүд усыг иимэгдүүгщэг

/308./ Бүдүүн гэдэсний архаг үрэвслийн үед эмчиггээнд хоол №3 өгцөг. Энэ нь гэдэсний
гүрвэлзэх хөдөлгөөнийг сулруулах үйгниггээтэй

/309./ Цөсний цоргоцц саад үүссэн үед баас цагаан гарна. Учир нь холбоот билирубин гэдэс
рүү ордоггүй

/310./ Натри эсийн бүрхүүлээр идэвхгүй баццлаар цахилгаан химийн ялгавраар аммэгдэнэ.
Иймээс натри бие махбодийн ус, эрцсийн солилцоог тогтвортой байлгацаг.

/311./ Элэгний хатуурлын нэг хүнцрэл нь үүдэн венийн дарапт ихсэх юм. Яагаад гэвэл элэгний
үрэвслийн улмаас механик шаггггаанаар цөсний урсгап саатцаг.

/312./ Элэгний вируст үрэвсэл, архи, эмийн хорт үйлчлэл, системийн хагщвар, элэгний
хатуурап гэх зэрэг шаптгаанаар үүсэх элэгний эсийн цочмог болон архаг гэмтлийн улмаас цөс
ялгарах замд саад үүссэнээр элэгний гаднах холестаз болно.
/313./ Бүдүүн гэдэсний өвөрмөц бус шархлаа өвчний үццсэн шагптаан нь хүнсний аплерген.
Ийм учраас энэ өвчин нь аугоиммуны өвчин.

/314./ Ходоодны шархпаатай өвчтөн уян дурангийн амнжилгээгээр НН, Рог III үед дотрын
тасагт эмчигнэ, яагаад гэвэл цус алдах эрсдэл 80% баццаг.
Ерөнхий мэргэжлийн эмчиин мэргэжлээр эмчлэх зөвшөөрөл олгох шалгалтын
жишиг сөрил-2
Сорилын зов хариулг
1-0, 2-С, 3-0, 4-В, 5-Е, 6-А, 7-0, 8-С, 9-В, 10-С, 11-0, 12-В, 13-С, 14-Е, 15-0, 16-С,
17-А, 18-С, 19-С, 20-С, 21-С, 22-0, 23-С, 24-В, 25-0, 26-С, 27-0, 28-А, 29-0, 30-С, 31-
С, 32-А, 33-С, 34-С, 35-Е, 36-С, 37-С, 38-0, 39-В, 40-В, 41-В, 42-В, 43-А, 44-А, 45-А,
46-В, 47-В, 48-0, 49-С, 50-С, 51 -В, 52-А, 53-Е, 54-А, 55-В, 56-В, 57-Е, 58-А, 59-В, 60-Е,
61-В, 62-Е, 63-Е, 64-С, 65-Е, 66-Е, 67-А, 68-Е, 69-С, 70-А, 71-Е, 72-Е, 73-С, 74-Е, 75-Е,
76-А, 77-А, 78-А, 79-Е, 80-В, 81-Е, 82-С, 83-А, 84-А, 85-А, 86-А, 87-0, 88-С, 89-С, 90-Е,
91-0, 92-Е, 93-А, 94-0. 95-Е. 96-0. 97-А. 98-А. 99-0. 100-0. 101-С. 102-С. 103-С. 104-Е.
105-Е, 106-С, 107-С, 108-С, 109-Е, 110-Е, 111-С, 112-0, 113-0, 114-С, 115-А, 116-А,
117-А, 118-А, 119-В, 120-0, 121-В, 122-С 123-А, 124-А, 125-С, 126-0, 127-А, 128-0,
129-В, 130-С, 131-0, 132-А, 133-С, 134-0 135-Е, 136-0, 137-С, 138-Е, 139-А, 140-А,
141-В, 142-А, 143-А, 144-Е, 145-В, 146-С, 147-0, 148-0, 149-С, 150-А, 151-С, 152-С,
153-Е, 154-А, 155-В, 156-Е, 157-С, 158-С, 159-0, 160-А, 161-А, 162-С, 163-С, 164-0,
165-А, 166-С, 167-Е, 168-В, 169-В, 170-Е, 171-0, 172-0, 173-0, 174-С, 175-0, 176-С,
177-С, 178-0, 179-А, 180-0, 181-0, 182-С 183-0, 184-С, 185-0, 186-Е, 187-0, 188-А,
189-Е, 190-В, 191-А, 192-В, 193-В, 194-0 195-Е, 196-В, 197-В, 198-0, 199-0, 200-Е,
201-С, 202-0, 203-С, 204-0, 205-0, 206-С 207-В, 208-0, 209-0, 210-0, 211-В, 212-Е,
213-0, 214-Е, 215-0, 216-0, 217-0, 218-0 219-Е, 220-Е, 221-Е, 222-В, 223-А, 224-0,
225-С, 226-В, 227-Е, 228-А, 229-А, 230-0 231-С, 232-А, 233-А, 234-А, 235-С, 236-А,
237-А, 238-А, 239-А, 240-А, 241-А, 242-А 243-А, 244-А, 245-С, 246-А, 247-С, 248-0,
249-0, 250-В, 251-Е, 252-В, 253-Е, 254-А 255-С, 256-0, 257-А, 258-А, 259-В, 260-Е,
261-0, 262-А, 263-С, 264-С, 265-А, 266-Е 267-В, 268-0, 269-В, 270-А, 271-В, 272-Е,
273-В, 274-В, 275-Е, 276-А, 277-0, 278-Е 279-0, 280-В, 281-С, 282-В, 283-А, 284-А,
285-С, 286-А, 287-В, 288-В, 289-С, 290-0 291-Е, 292-С, 293-0, 294-Е, 295-В, 296-А,
297-В, 298-0, 299-А, 300-А, 301-С, 302-В 303-С, 304-В, 305-Е, 306-А, 307-0, 308-С,
309-Е, ЗЮ-В, 311-0, 312-В, 313-0, 314-В 315-А, 316-С, 317-В, 318-Е, 319-Е, 320-А,
321-В, 322-В, 323-0, 324-Е, 325-Е, 326-Е 327-А, 328-0, 329-0, 330-Е, 331-А, 332-В,
333-0, 334-Е, 335-А, 336-А, 337-А, 338-С 339-Е, 340-В, 341-С, 342-А, 343-Е, 344-Е,
345-Е,

1. Нэг сонголгтой тест ( Зевхен 1 хариулг зев байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь А, В, С, 0, Е
гэсэн дугаартай бегеөдЗөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно.
2. Олон сонголгтой тест ( Хэдэн ч хариулг зөв байж болох )
1, 2, 3 дугаар хариулгууд зөв бол (А.)
1 ба, 3 дугаар хариулгууд зөв бол (В.)
2 ба 4 дугаар хариулгууд зөв бол (С.)
Зөвхөн 4-р хариулг зөв бол (0.)
Бүххариулг зөв бол (Е.)
3. Шаптгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалггаан
хамаарлыг тодорхойжо.)
Зөв, Зөв, Зөв (А.)
Зөв, Зөв, Буруу (В.)
Зөв, Буруу, Буруу (С.)
Буруу, Зөв, Буруу (0.)
Буруу, Буруу, Буруу (Е.)

/1./ Харшпын хам аинжцц хамаарахгүй иинжийг сонгоно уу


A. Крапивница
B. Квинкийн хаван
C. Цус, цэрэцц эозинофили илрэх
0. Зангилаат эритем
Е. Ринит
12.1 Ууигины үрэвсэл буглаагаар хүццрэхэд дараахаас бусад хүчин зүйлс нөлөөлж болно.
A. Ателектаз үүсэх
B. Чихрийн шижин
C. а1-антитрипсины дугагдал
0. алкоголизм
Е. Дархлаа дарангуйлагдсан баццап
13.1 Ямар өвчний үед эвгүй үнэртэй цэр гарах вэ?
A. Гуурсан хоолойн цочмог үрэвсэл
B. Багтраа
C.Ууогины үрэвсэл
0. Гуурсан хоолой тэлэгдэх өвчин
Е. Хөццийг сүрьеэ
/4./ Дараах илнжээс бусац нь багтраат байдлын үед илэрнэ:
A. Парадоксаль пульс
B. Хуурай хэржигнүүр нэмэгдэх
C.Хурц ууиги-зүрхний хам оинж
й. Цээжний хэнхэрцэг хийгээр тэлэгдэж, займчих хөдөлгөөн багасах
Е. Цэр хуримтлагдах
15.1 Ууигины архаг бөглөрөггг өвчний цочмог сэдрэлийн үед:
A. Өвчний өдөр тугамд нэг хэвийн илэрч байсан амнжүүд нэмэгцэнэ
B. Тахикарци эсвэл депресс зэрэг зарим өвөрмөц бус амнжүүд дагапцан гарч болно
C. Өвчний эхэнд ачаапап даах чацвар буурах эсвэл халуурах имнжүүд илэрч болно
0. Нийг тохиолцлын талаас дээш хувьд амьсгапын замын хагдвараас сэдэрнэ
Е. Эмчилгээцц системийн кортикостероиц ба антибиотик хэрэглэнэ
/6./ Сүрьеэгийн каверныг уущгины буглаанаас яггах шинжийг тоцорхойгно уу:
A. Хөндий цацагдсан голомтуудын хамт
B. Гөлгөр ханатай, амнгэний түвшинтэй хөндий
C. Цустай цэр гарна
О.Хордпогын иинж
Е. Эритроцитын тунах хурц ихсэх
Г7.1 Цулцангийн гиповентиляци үүсэх элбэг шалтгаан бол:
A. Амьсгалын төв царангуйлагдах
B. Нэг талын өрцний саажиггг
C. Хавирга завсрын бугнингийн миозит
0. Амьсгалын замын агаардамжиггг апдагдах
Е. Амьсгапын захын мэцрэлийн зохицуулга агщагдах
18.1 Туберкулин гэдэг нь:
A. Сүрьеэгийн эмгэг микобактерийн өсгөвөр
B. Кохын үхсэн савханцар
C. Сүрьеэгийн микобактерийн амьдрапын үйл явцын бүтээгдэхүүн
0. Сүрьеэгийн микобактерийн амьд сулруулсан өсгөвөр
Е. Сүрьеэгийн микобактерийн янз бүрийн омгууцын өсгөвөр
19.1 Буруу тоцорхойлоггтыг сонгоно уу
A. Амьсгаадаггг нь уушгины архаг бөглөрөлт өвчний үндсэн иинж мөн
B. Ууагины архаг бөглөрөлт өвчний үед амьсгаадаггг зөвхөн ачааплын үед илэрнэ
C. Амьсгаадапт нь ихэнх өвчтөн эмнэлэгт хаццах шаптгаан богщог
0. Амьсгаацаптын улмаас өвчтөн албадмал байрладц орж болно
Е. Амьсгапын замын хапцвар амьсгаацаггтыг сэдрээж болно
/10./ Рестриктив хэлбэрийн агааржилтын дутагцлын үед уутгины агааржиггтын ямар үзүүлэлт
багасах нь ач холбогдогггой вэ?
A. Амьсгалын эзлэхүүн
B. Уущгины үдцэгдэл агаарынэзлэхүүн
C.Ууихины амьцралын багтаамж
0. Ууихины нийт багтаамж
Е. Ууигины үйл ажиллагааны үгщэгдэл багтаамж
/1 1 ./1зэргийн амьсгалын дугагдлын эмнэлзүйн үндсэн оинж бол:
A. Гадаад амьсгалын үйл ажиллагааны үзүүлэлтүүд хэвийн хэмжээнээс хазайх
B. Хөхрөх \артерийн гипоксеми үүсэ>Л
C. Амьсгалын туслах булчингуудын гипертрофи
0. Урьд нь даадаг байсан ачааладц амьсгааддаг болох
Е. Амьсгапын булчингуудын биоцахилгаан идэвх нэмэгдэх
/12./ Тархмал хуурай хэржигнүүр сонсогдох нь ямар эмгэг өөрчлөгггтэй холбоотой байдаг вэ?
A. Ууигин дахь агаарын хэмжээ ихсэх
B. Гуурсан хоолойн аргаар дамжиггг агдагдах
C.Ууигицц хөцций үүсэх
0. Ууогины завсрынэцийн үрэвсэл
Е. Ууигицц нэвчдэс үүсэх
/13.1 Ууогины том хэмжээний нээгдсэн буглааны үед дараахаас бусад иинжүүд гарна:
A. Цэрний хэмжээ ихсэх
B. Хордпогын оинжүүд багасах
C.Голомтотцц тогцмгттын дуу богиносч, амьсгал суларсан
0. Голомтоцц тогц|/1лгоор хэнгэргэн дуугай, гуурсан хоолойн эсвэл амфорын амьсгаптай
Е. Биеийн халуун буурах
/1 4 ./Багтраат байцпын хүнцийн зэрэг дараах имнжээр тодорхойлогцоно:
A. Багтралын үргэлжлэх хугацаа
B. Хуурай хэржигнүүрийн тоо болон интенсивность багасах
C.Стрццор амьсгалбий болох
О.Ухаан агдагдах
Е. Гипокси ба гиперкапнийн зэрэг
/15./ Гуурсан хоолой тэлэгдэх өвчний оноимйг батлах зориггоор ямар шинжилгээ төлөвлөх
вэ?
A. Бронхоскопи
B. Цэрний 1ЛМНЖИГГЭЭ
C. Компьютерт томографи
0. Спирографи
/16./ Уушгины үйл ажиллагааны үгдэгдэл багтаамж цараах эзлэхүүн, багтаамжаас бүрцэнэ:
A. Уушгины амьцралын багтаамж ба ууигины үгдэгдэл агаарынэзлэхүүн
B. Амьсгап авах багтаамж ба амьсгапын эзлэхүүн
C.Ууигины үццэгдэл агаарынэзлэхүүн ба амьсгап гаргах нөөц эзлэхүүн
0. Амьсгал авах нөөц эзлэхүүн ба амьсгалын эзлэхүүн
Е. Ууигины үгдэгдэл агаарынэзлэхүүн ба амьсгал гаргах багтаамж
/17./ Дараахаас бусад өвчний үед гялтангийн болон хэвлийн хөндицц нэгэн зэрэг илнгэн хурж
болно
A. Шүүдэст плеврит
B. Элэгний цирроз
C. Зүрхний дугагцап
0. Нефроз хам оинж
Е. Гипоальбуминеми
/1 8 ./Аминофиллины үйлчлэх механизмыг нэрлэнэ үү
A. Вагусын нөлөөг царангуйлах
B. Харшлын урвапын мециаторт хориг үүсгэх
C. Ацренорецепторыг идэвхижүүлэх
0. Амьсгалын төвийг дарангуйлах
Е. Ьветта2-рецеторыг идэвхжүүлэх
/19./ Ууигины буглааны рентген иинжийг нэрлэнэ үү:
A. Зах, ирмэг нь тодорхой цугуй сүүдэр
B. Агаар агуулсан нимгэн ханатай хөндий
C. Шингэний түвшинтэй хөцций
0. Их хэмжээний сүүдэр үүссэн фон дээр олон тооны хөнций гарсан
Е. Зах, ирмэг нь тодорхой бус, нэг төрлийн бус дугуй сүүдэр
/20./ Шүүдэст плевритын үед дараахаас бусад шинжүүд илэрнэ
A. Эмгэгтэй хэсгийн дээр тогомлтын дуу дүлий болно
B. Амьсгап болон бронхофони суларна
C. Голтын эрхтэнүүд эмгэгтэй тап руу иилжиж байрлана
0. Зүүн талын шүүдэст плевритын үед Траубегийн зай багасна эсвэл алга болно
Е. Дууны доргион суларна
/2 1 ./Сүрьегийн микобактерийг ямар аргаар будсан наалцацацц илрүүлэх вэ?
A. Метилен хөх
B. Грам
C. Циль-Нильсон
0. Романовский-Гимзе
Е. Лейаман
122.1 Амьсгалынархаг дугагдпын хоёрцогч илрэлц цараахаас бусац имнжүүц илэрнэ
A. Зүрхний хэм адцагцах
B. Ухаан санаа өөрчлөгцөх
C. Эритроцитоз
0. Гепатомегали
Е. Ууигины артерийн гипертензи
/23./ Сүрьеэгийн эсрэг цавтан вакцин хийхцээ ямар сорилыг хэрэглэцэг вэ?
A. Туберкулицц антител үүссэнийг тоцорхойлох
B. Пиркегийн сорил
C. Мантугийн сорил
0. ДНХ-ц үзүүлэх полимеразын гинжин урвал
Е. Кохын сорил
/24./ Өвчний явц хурц байх, нойтон хэржигнүүр сонсогцох, уушгины талбайн цуцц, цооц хэсэгт
зөөлөн, жижиг голомтот сүүцэр тоцорхойлогцох, эерэг цинамик хурцан гарах тохиоццолц
ямар эмгэгийн тухай боцох вэ?
A. Ууигины милиар сүрьеэ
B. Ууигины голомтот үрэвсэл
C. Саркоицоз
0. Пневмокониоз
Е. Аценоматоз
/25./ Туберкулинц хариу урвал ямар хугацаанц өрнөх вэ?
A. Анафилаксийн хэлбэрээр
B. 6-12 цагийн цараа
C. 12-24 цагийн цараа
й. 48-72 цагийн цараа
Е. 2-3 цолоо хоногийн цараа
/26./ Ууогины архаг бөглөрөлг өвчний хувьц тохирохгүй иинжийг сонгоно уу:
A. Тамхи татцаг хүмүүст уушгины архаг бөглөрөлг өвчин үүсэх эрсцэл татсан тамхины
тооноос хамаарцаг
B. Жигщ татсан тамхины тоо уутгины архаг бөглөрөлг өвчин үүсэх эрсцэлгэй шууц
хамаарапгай
C. Ицэвхигүй тамхицалт уутгины архаг бөглөрөлг өвчнийг үүсгэхгүй
0. Ууигины архаг бөглөрөлт өвчтэй хүмүүсийн тамхи татсан үзүүлэлт ихэвчлэн цор хаяж
20 хайрцаг\жил баццаг
Е. Тамхи татцаг хүмүүс татцаггүй хүмүүстэй харьцуулахац ууихины архаг бөглөрөлг
өвчнөөр илүүтэй өвцөж, нас барцаг
/27./ Хөхрөлт үүсэх механизм:
A. Гемоглобин буурах
B. Захын суцас нарийсах
C. Захын суцас тэлэх
0. Оксигемоглобин буурах
Е. Эритропени
/28./ Милиар сүрьеэгийн үедуушгицц гарах голомтот сүүдрийн онцлог
A. Жижиг, нэг хэвийн
B. Ууихины оройд, янз бүрийн хэмжээтэй
C.Ууигины нийт талбайд, янз бүрийн хэмжээтэй
0. Ууигины оройд 6 мм хүртэл хэмжээтэй
Е. Ууихины талбайн доод хэсэгт 6 мм хүртэл хэмжээтэй
/29./ 10 сарын эхээр танай эмнэлэг дээр томуугийн Н1 N1 хэв омнжийн хадцвар дэгдсэн.
Тухайн үед НЗЫ2-ын вакцин хийх боломжтой байна. Эмнэлгийн ажигнцц, өвчтөнг хамгаалах
зорилгоор ямар арга хэмжээ авах вэ?
A. Эмнэлгийн эмч, ажигндад омнжигтээ хийж, зөвхөн Н1Ы1-н эсрэг биеийн титр өнцөр
байгаа хүмүүсийг дэгдэлт намдтал ажиллуулна.
B. Байгаа вакциныг хийнэ
C. Н1Ы1-н халцвар авсан байж болох эмч, эмнэлгийн ажиждад маск, нүцний шил зүүлгэх
арга хэмжээ авна
0. Эмнэлгийн нийт эмч, ажилчдад амантадин\ремантадин\ уугтаж, тохирох вакциныг
хийсний цараа 2 цолоо хоног үргэлжлүүлэх
Е. Эмнэлгийн эмч, нийт ажиждад 23-валентын пневмококкийн вакцин хийхийг зөвлөнө.
Учир нь томуугийн А вирусын хадцвартай өвчтөнц хамгийн элбэг тохиодццог хапцвар бол
5.рпеитоп1ае байдаг
/30./ Дараахаас аль эмийг ууихины архаг бөглөрөлт өвчний үед ховор хэрэглэдэг вэ?
A. Ингапяцийн сагьбугамол
B. Ингаляцийн сальметерол
C. Бромгексин
О.Ингапяцийн тиотропиум
Е. Ингаляцийн формотерол
/3 1 ./Пневмотораксын үед илрэх нийтлэг омнжийг нэрлэнэ үү.
A. Ханиапгана
B. Аюулхайд өвдөнө
C. Цээж өвцөх, амьсгаадах
0. Цустай цэрээр ханиах
Е. Тогаилгоор хэнгэргэн цуугай байх
/32./ 23 настай эмэгтэй хоногийн өмнөөс ханиалгаж хапуурч байгаа өвчтөцц чагнапгаар
баруун уушгины доод хэсэгт ширүүссэн амьсгал, нойтон хэржигнүүр тоцорхойлогдсон бол
эхний ээлжицц ямар шинжилгээ төлөвлөх вэ?
A. Цээжний эгц ба хажуу рентген зураг
B. Цээж гэрэлд харуулах
C. Цээжний компьютерт томографи
0. Цэрэцц хүчилц тэсвэртэй нян хайх
Е. Цусны цэлгэрэнгүй амнжилгээ
/33./ Зүүн ууихины доод хилийг олохдоо ямар шугамаар тогаих вэ?
A. Өвчүүний ойролцоох
B. Эгэмний дуцц
C. Суганы \урд, дунд, ард\
0. Далны
Е. Нурууны ойролцоох
/34./ Ортопноэ:
A. Баруун ховдлын хурц цугагдпын үецилэрнэ
B. Баруун ховцлын архаг дугагдпын үедилэрнэ
C. Зүүн ховдпын цугагдпын үед илэрнэ
0. Баруун, зүүн ховдлын цугагдпын аль алиных нь үед илэрнэ
Е. Амьсгапын дугагдлын үед илэрнэ
/35./ Цустай цэр гарах үед ямар арга хэмжээ авах вэ?
A. Цус юүлэх
B. Викасол
C. Аминокапроны хүчил
О.Ханиалга дарах
Е. Шалтгаан тодруулах амнжиггээ хийх
/36./ Гялтангийн имнгэцц ямар эс давамгайлах тохиолдогщ хурц үрэвслийн тухай бодож
болох вэ?
A. Лимфоцит
B. Эозинофил
C. Нейтрофил
0. Эритроцит
Е. Моноцит
/37./ Чагналгаар гуурсан хоолойн агаар дамжилг саатсаныг наццвартай илтгэх шинж бол
A. Жижиг цэврүүт нойтон хэржигнүүр сонсогдох
B. Шажигнуур сонсогцох
C. Гуурсан хоолойн \|±ирүүссэн\ амьсгалгай байх
0. Цулцангийн амьсгал сулрах
/38./ Сүрьеэгий микобактерээр хүн халцварлах үццсэн зам бол
A. Арьсаар
B. Хүнсээр
C.Ихсээр
0. Агаар-цуслаар
Е. Салстаар
/39./ Уушгины цэлбэнгийн үрэвслийн үец цараахаас бусац хүнцрэл илэрч болно.
A. Пневмосклероз
B. Уушгины цус алцалг
C. Шүүцэст плеврит
0. Ууигины буглаа
Е. Рестриктив хэлбэрийн амьсгапын цугагцал
/40./ БЦЖвакциныг
A. Арьсан цор тарина
B. Арьсацц тарина
C. Булчицц тарина
0. Уулгана
Е. Хамарт цусаана
/41./ Анхцагч сүрьеэгийн үец үүссэн шүүцэст плевритын хувьц цараахаас бусац нь онцлог
байцаг
A. Залуу насацц илүүтэй тохиодцоно
B. Сүрьеэгийн эсрэг эмчилгээг гялгангийн хөццицц шингэн байх үец л хийнэ
C. Экссуцат серозон оинжтэй
0. Шингэнц лейкоцит цөөн, лимфоцит цавамгайлна
Е. Ууигицц өөрчлөлг илрээгүй байна
/42./ Мантугийн сорилыг тавихцаа туберкулиныг яаж хэрэглэх вэ?
A. Цагаан мөгөөрсөн хоолоцц цацна
B. Арьсацц тарина
C. Арьсан цор тарина
0. Суцсацц тарина
Е. Арьсанцээр хэрэглэнэ
/43./ Уушгины архаг бөглөрөлг өвчицц тохирохгүй тоцорхойлолтыг сонгоно уу
A. Агаар цамжилгын адцагцап агаарын жижиг замын өвчин ба паренхимийн цеструкцийн
шалтгаантай байцаг
B. Агаар цамжилг адцагцсан ууигины архаг бөглөрөлг өвчтэй хүцц ханиах, цэр гарах,
амьсгаацах имнж илэрнэ
C. Архаг үрэвсэл бүтцийн агиагцал ба гуурсан хоолойн нарийсал үүсгэцэг
0. Уушгины паренхимийн цеструкци амьсгал гаргах үец амьсгапын зам нээлгтэй байх
чацварыг бууруудцаг
Е. Ууигины архаг бөглөрөлг өвчний үеийн агаар цамжигггын саатап ихэвчлэн цаамжрах
хаццпагатай байцаг
/44./ Милиар сүрьеэ үүсэх үндсэн механизм бол:
A. Цусаар
B. Гуурсан хоолойгоор
C. Лимфээр
0. Лимф-гуурсан хоолойгоор
Е. Цус-гуурсан хоолойгоор
145.1 Дараахаас аль нь үнэн бэ?
A. Ууагины архаг беглерөлт өвчний үед ингапяцийн кортикостероццдыг дангаар \удаан
үйдцэлгэй гуурсан хоолой тэлэгч эмгүй\ хэрэглэхийг зөвлөхгүй
B. Ингаляцийн кортикостероццыг РЕ\/1 > 80% өвчтөцц хэрэглэнэ
C. Хүццэвтэр зэргийн уушгины архаг бөглөрөлг өвчинтэй хүцц удаан хугацааны туроид
системийн кортикостероиц хэрэглэнэ
0. Ууогины архаг бөглөрөлг өвчний сэцрэлийн үед кортикостероццыг хэрэглэхгүй
Е. Уушгины архаг бөглөрөлг өвчний үед ингаляцийн кортикостероццыг аль болох эрт
хэрэглэнэ
/46./ Уушгины архаг бөглөрөлг өвчинтэй холбоотой буруу тоцорхойлолтыг сонгоно уу:
A. Хурц сэцрэлийн үец өцөр тугам хэрэглэдэг эмүүдийг солино
B. Теофиллин хурц сэцрэлийн эмчилгээний гол бүрэццэхүүн хэсэг юм
C. Богино хугацааны үйццэлтэй ингапяцийн р2-агонист хурц сэцрэгмйн эмчилгээний гол
хэсэг юм
0. Сэцрэлийн үед ингапяцийн эмүүдийг небулайзер эсвэл туналагдсан аэрозолийг
спейсерээр дамжуулан хэрэглэж болно
Е. Богино хугацааны үйццэлтэй ингаляцийн (32-агонист ба антихолинерг эмүүцийг хавсран
хэрэглэхэд дангаар хэрэглэснээс илүү гуурсан хоолой тэлэх үйдцэл үзүүдцэг
/47./ Анафилаксийн үеийн антиген юу байж болох вэ?
A. Вирус
B. Ургамлын тоосонцор
C. Шилжүүлэн суулгасан эрхтэн
О.Нян
Е. Гаптен
/48./ Ууиги-зүрхний сэхээн амьцруулалгыг юунаас эхлэх вэ?
A. Уутгины зохиомол вентиляци
B. Зүрхний цефибрилгтяци
C. Амьсгалын замын агаар дамжилгыг сэргээх
О.Эмийн эмчилгээ
Е. Зүрхний массаж
/49./ “Шувуун цээж” үүсэх шаптгаан:
A. Уутгины фиброз
B. Өвчүүний гаж хөгжил
C. Сульдаа өвчин
О.Ууигины гипоплази
Е. Ууигины эмфизем
150.1 Ууигины цус алцаптын гол аюул юуцц оримх вэ?
A. Амьсгалын хурц цугагдап
B. Геморрагийн шок
C.Аспираци, асфикси
0. Хагщвар нэгдэх
Е. Зүрхний хурц дугагдап
/51,/Ууигины их хэмжээний цус а д ц а п т ы н үед ямар арга хэмжээ авахвэ?
1. Бронхоскопи хийж, гуурсан хоолойг бөглөх
2. Ганглиоблокатор хийх
3. Мэс засал
4. Пневмоперитонеум
5. б.Эмийн эмчилгээ
152.1 Ууигины архаг бөглөрөггг өвчин үүсэхэд нөлөөлөх хүчин зүйлсийг нэрлэнэ үү:
1. Тамхи
2. Ажлын тоостой нөхцөл
3. Агаарын бохирдол
4. Амьсгалын замын цочмог халдвар
5. Уушгины үрэвсэл
/53./ Ууихины архаг бөглөрөлт өвчний оношийг дараах иинжүүдийн үццсэн дээр сэжиглэж
болно:
1. Тогтвортой амьсгаадах, цээж шуугих, ханиаж, цэр гарах
2. Удаан хугацаацц тамхи татсан байх
3. Өвчин аажим даамжрах
4. Өвчтөн 50-иас цээш настай байх
5. Гуурсан хоолой бөглөрөх илнж бүрэн арилахгүй байх
/54./ Уутгины үрэвслийн нийтлэг бус үүсгэгч юу вэ?
1. Микоплазм
2. Легионелл
3. Хламцци
4. Томуугийн вирус
5. Цитомегаловирус
/55./ Гялтангийн хөццийц бага хэмжээний эсвэл уутлагцсан иингэн сэжиглэсэн тохиолцолц
ямар омнжилгээгээр оношийгбатлах вэ?
1. Цээжний хэт авиан омнжилгээ
2. Цээжний рентген зураг
3. Цээжний компьютерт томограмм
4. Олон барладц тогомлг, чагнапт хийх
5. Ажиглах
/56./ Гуурсан хоолой тэлэгцэх өвчний эмчилгээний үццсэн аргыгнэрлэнэ үү:
1. Байрлалын цренаж
2. Хорцлого тайлах
3. Доргионт массаж
4. Дархлаа цэмжих
5 . Цэр 1ЛМНГЭЛЭХ
157.1 Уутгины фиброз үүсэх шалтгааныг цурьцана уу:
1. Ревматоиц артрит
2. Пневмокониоз
3. Саркоццоз
4. Туяа эмчилгээ
5. Уушгины архаг хаван
158.1 Ууигины сүрьеэ үүсэхэц нөлөөлөх эрсцэлт хүчин зүйл бол:
1. Хоцооц, цээц гэцэсний шархлаа
2. Чихрийн 1 1 ижин
3. Силикоз
4. Лимфогранулематоз
5. Артерийн гипертензи
/59./ Дараахаас аль нь уутгины архаг бөглөрөлт өвчний хүцц сэцрэл үүсэх эрсдпийг
нэмэгцүүлэх вэ?
1. Өццөр настай байх
2. Хавсарсан өвчин эмгэгтэй байх
3. Өвчин уцаан хугацаанц үргэлжлэх
4. Цэртэй ханиалгах
5. Амьсгаацалт нэмэгцэх
/60./ Уутгины архаг бөглөрөлт өвчин юунц хүргэх вэ?
1. Биеийн баццап мууцах
2. Эрт нас барах
3. Амьцрапын чанар буурах
4. Эрүүл мэнцийн тусламж, үйлчилгээний зарцал нэмэгцэх
5. Ачаалал даах чадвар буурах
/61./ 30-45 насны хүцц ууигины эмфизем уүсэх шалтгаан юу байж болох вэ?
1. Тамхи татах
2. Агаарын бохирдол
3. @1-антитрипсины дугагдал
4. Үлээвэр хөгжим үлээх
5. Гуурсан хоолой тэлэгдэх
/6 2 ./Ууигины суурь хэсэгт тогиилгын дуу дүлий болох шаптгааныг нэрлэнэ үү:
1. Шуүдэст плеврит
2. Гягггангийн наапдац
3. Уушгины нэвчдэс
4. Уушгины коллапс
5. Өрц дээр байрлах
/63./ Хоёр ууигины дунд, доод хэсгээр шажигнуур сонсогдох шаптгааныг нэрлэнэ үү:
1.Уушгины шаптгаан тодорхой бус завсрынэдийн үрэвсэл
2. Уушгины завсрын эдийн вирусын шалггаант үрэвсэл
3. АРЮ5
4. Гадаад шалггаант харшлын альвеолит
5. Уушгины цус агщапт
/6 4 ./Амьсгалындугагдпын III зэргийн эмнэлзүйн шаггуурыг сонгоно уу:
1. Ердийн биеийн ачаалагщ амьсгаадна
2. Тайван байх үед амьсгаадна
3. Иэлээд их хэмжээний ачаалапд амьсгаадна
4. Захын дулаан хөхрөггг
5. Төвийн хөхрөггг
/65./ Гуурсан хоолой тэлэгдэх өвчний үедилрэх иинжүүдийг сонгоно уу:
1. Ханиапгаж, цэр гарна
2. Дунд цэврүүт нойтон хэржигнүүр сонсогдоно
3. “Бөмбөрийн цохиур”, “цагны иил”-ний имнж илэрнэ
4. Нэг газартдавтан хатгаа үүсэх
5. Багадаа хүүхдийн хагщварт өвчин, ууихины үрэвслээр “хүнд" өвдсөн
/66./ Тамхинаас гарахад туслах үрдүнтэй аргад:
1. Никотин орлуулах эмчиггээ
2. Өвчтөнд зөвлөгөө өгөх
3. Өөрөө өөртөө туслах хөтөлбөрүүд
4. Нийгэмд сууриласан тамхинаас гарах арга хэмжээ
5. Бүггээр тамхинаас гарах хөтөлбөрүүд
/67./ Цэрэцц эозинофили тодорхойлогцож болох шаптгаан
1. Багтраа
2. Аспергиллём
3. Гацаад шагптаант харшлын альвеолит
4. Уушгины архаг бөглөрөггг өвчин
5. Уушгины сүрьеэ
/68./ Багтрахиинжээр илэрцэг эмгэгийг нэрлэнэ үү.
1. Уушгины архаг бөглөрөггг өвчин
2. Зүүн ховцлын цугагцап
3. Уушгины эозинофилг өвчин
4. Зангилаат полиартериит
5. Уушгины артерийн цахигггат бүлэнт бөглөрөл
/6 9 ./Ууигины хаван үүсэх механизмыг нэрлэнэ үү:
1. Уушгины артерийн царапт ихсэх
2. Суцасны ханын нэвчимхий чанар ихсэх
3. Уушгины перфузи багасах
4. Уушгины венийн гидростатик цараггг ихсэх
5. Уушгины шунт үүсэх
/70./ 28 настай эмэгтэй. Ханиапгаж, 50 мл орчим цус гарсан. Юуны өмнө ямар эмгэгийн тухай
бодож болох вэ?
1. Уушгины сүрьеэ
2. Төрөлхийн артери-венийн холбоос
3. Гуурсан хоолой тэлэгдэх өвчин
4. Уушгины хорт хавдар
5. Муковисцццоз
/71./ Гялтангийн хөндицц цусархаг шингэн хурах шаптгааныг нэрлэнэ үү.
1. Уушгины хавдар
2. Уушгины артерийн бүлэнт бөглөрөл
3. Уушгины сүрьеэ
4. Цээжний гэмтэл
5. Гепарин эмчилгээ
/72./ Цээжээр өвцөх механизмыг нэрлэнэ үү.
1. Гялтацц байрлах өвцөлтийн рецептор цочрох
2. Хавирга завсрын мэцрэлийн үрэвсэл
3. Цээжний гэмтэл
4. Хэвлийн өвцөлт цээж рүүцамжих
5. Цээжний рацикулит
/73./ Багтраа сэцэрсэн үец илрэх эмнэлзүйн шинжүүцийг сонгоно уу
1. Нойтон хэржигнүүр
2. Экспиратор амьсгаацапт
3. “Чимээгүй уушги
4. Исгэрсэн хуурай хэржигнүүр
5. Ширүүссэн амьсгап
/74./ Цээжний хэт авиан омнжилгээний ач холбогдпыг нэрлэнэ үү.
1. Уутлагцсан омнгэнийг оношпох
2. Торацентез хийх цэг сонгох
3. Гялтангийн биопси хийх
4. Гялтангиййн шингэн ба наапцацыг ялгах
5. Гялтангийн хөнцицц гуурс тавих
/75./ Вирусын эсрэг бэдцмэгмйн үйгнлэх механизмыг нэрлэнэ үү:
1. Вирусын нуклеин хүчлийн нийлэгжилгийг саатуулах
2. Вирсын нуклеин хүчпийн бөөм рүүорох миграцийг саатуулах
3. Ревертаза ферментийг царангуйлах
4. Интерфероны ццэвхийг цэмжих
5. Үрэвслийн цитокинууцын ццэвхийг царангуйлах
/76./ Цээжний хөнцийн хоёр талын лимфаценопати ямар өвчний үец илэрч болох вэ?
1. Саркоццоз
2. Лимфогранулематоз
3. Лимфом
4. Гистиоцитоз X
5. Силикоз
/77./ Уутгины архаг бөглөрөлт өвчний үец гуурсан хоолойн бөглөрөл үүсэх механизмыг
нэрлэнэ үү:
1. Гуурсан хоолойн ханын үрэвсэл
2. Цулцангийн ханын уян харимхай чанар буурах
3. Гуурсан хоолой цэр, сапсаар бөглөрөх
4. Диффузлэх тапбайн хэмжээ буурах
5. Перибронхийн эцийн үрэвсэл
/78./ Уутгины архаг бөглөрөлт өвчний гол эрсцэлт хүчин зүйл бол:
1. Тамхины утаа
2. Гэрийн цоторх агаарын бохирцол
3. Ажлын тоостой нөхцөл
4. Сүрьеэ
5. Өццөр нас
/79./ Ууогины үрэвслийн нэвчдэс “удаан” ипмэгдэж байх шаггггааныг нэрлэнэ үү
1. Уушгины хавдар
2. Гуурсан хоолойн гадны биет
3. Уушгины сүрьеэ
4. Антибиотик эмчилгээ оновчтой бус байх
5. Уушгины секвестр
/80./ Багтраат байцал үүсэх шаптгаан.
1. Ветта-2-агонистыг замбараагүй хэрэглэх
2. Глюкокортикостероцц удаан хугацаацц уух
3. Эмийн харомл
4. Биеийн хэт ачаалал
5. Давс хэтрүүлэн хэрэглэх
/81./ Уушгины архаг бөглөрөггг өвчний онооийг ямар тохиогдогщ тоцорхойлох вэ?
1. Удаан хугацаацц ханиалгах
2. Удаан хугацаацц цэр гарах
3. Тайван байх үед эсвэл ачааллын дараа амьсгаадах
4. Тамхины угаа, мэргэжлийн тоос эсвэл хорт боцис амьсгапсан анамнезтай байх
5. Гуурсан хоолойн бөглөрлийн иинжүүд бүрэн арилахгүй байх
/82./ Уутгины дэлбэнгийн үрэвслийн үед ямар шинж тодорхойлогцох вэ?
1. Амьсгал эрс сулрах, эсвэл сонсогцохгүй байх
2. Бронхофони бацууны цоргион ихсэх
3. Тогшиход хэргэргэн дуугай байх
4. Гуурсан хоолойн амьсгал сонсогдох
5. Бронхофони бацууны цоргион сулрах
/83./ Уутгины архаг бөглөрөггг өвчний эмийн эмчиггээ:
1. Шинж тэмцгийг, ялангуяа амьсгаацагггыг багасгана
2. Уушгины үйл ажиллагааны буураптыг сааруулна
3. Сэдрэлийн давтамж ба хүццийн зэргийг бууруулна
4. Биеийн жингийн буураптаас сэргийлнэ
5. Амьсгалынбугнингийн үйл ажиллагааг дэмжинэ
/84./ Пневмоторакс үүсэх шаггггаан:
1. Уушгины архаг бөглөрөггг өвчин
2. Уушгины сүрьеэ
3. Са1атеп1а1 зупс1готе
4. Биеийн хэт ачаалал
5. Гипервентиляци
/85./ Багтраат байцал үүсэх шалтгааныг нэрлэнэ үү:
1. Кортикостероицын тунг бууруулах
2. Тайвтруулах, нойрсуулах эм хэрэглэх
3. Симпатомиметикийн тунг хэтрүүлэх
4. Кальцийн сувгийн антагонист хэрэглэх
5 . Метилксантин хэрэглэх
/86./ Уушгицц тархмалаар хуурай хэржигнүүр сонсогцох шалтгааны:
1. Багтраа өвчин
2. Уушгины хаван
3. Уушгины архаг бөглөрөггг өвчин
4. Уушгины фиброз
5. Уушгины завсрын эдийн үрэвсэл
187.1 Уутгины архаг бөглөрөггг өвчтэй хүцц цараах үзүүлэггг нэмэгдэнэ:
1. Амьсгалын эзлэхүүн
2. РаС02
3. Уушгины амьдралын багтаамж
4. Уушгины үццэгдэл агаарын эзлэхүүн
5. МВЛ
/88./ Транссудатын шалтгааныг сонгоно уу.
1. СКВ
2. Нефроз хам оинж
3. Лимфом
4. Гипотиреоз
5. Сүрьеэ
/89./ Торх хэлбэрийн цээж үүсэх шаптгаан:
1. Уушгины сүрьеэ
2. Уушгины эмфизем
3. Цээжний булчингийн миастени
4. Уушгины архаг бөглөрөлг өвчин
5. Өвчүүний гаж хөгжил
/90./ Анафилаксийн үед медиаторууд ямар эсээс ялгарах вэ?
A. Эозинофил
B. Т-лимфоцит
C. Цулцангийн макрофаг
0. В-лимфоцит
Е. Хөөнгө эс
/91./ Дараахас бусад нь багтраа өвчнийг тодорхойлно
A. Багтрал вентолин цацлагаар хэрэглэхэд намдана
B. Цэрэнд Шарко2Пеццены талст илэрч болно
C.Ууигины эмфизем үүснэ
0. Багтрал сунжрахад нойтон хэржигнүүр сонсогдоно
Е. Өвчин апь ч насанд үүсч болно
/92./ Уушгины тархмал сүрьеэгийн үед хамгийн элбэг гэмтэх эрхтэн бол
A. Яс
B. Бөөр
C. Гэдэс
0 - Дэлүү
Е. Серозон бүрхүүл
/93./ БЦЖвакцин бол
A. Сүрьеэгийн микобактерийн амьд сулруулсан өсгөвөр
B. Сүрьеэгийн микобактерийн амьдралын үйл явцад үүссэн бүтээгдэхүүн
C. Сүрьеэгийн микобактерийн үхсэн өсгөвөр
0. Шөлөн дээр ургуулсан сүрьеэгийн микобактерийн өсгөврийн фигьтрат
Е. Сүрьеэгийн савханцарын Ь-хэлбэр
/94./ 42 настай багтраатай өвчтөн хүлээн авахад цочмог бронхоспазмтай ирсэн. Өвчтөн
гэртээ шаардлагын хэмжээгээр метапротеренолыг цацлагаар хэрэглэсэн. Өвчтөнд яаралтай
журмаар ямар эм хэрэглэх вэ?
A. Аминофилпин судсацц хийх
B. Метилпреднизолон суцсацц хийх
C. Эпинефрин арьсан цор тарих
0. Метапротеренол небулайзераар хэрэглэх
Е. Атропин небулайзераар хэрэглэх
/95./ Туберкулём ихэвчлэн юуны суурин цээр үүсцэг вэ?
A. Цээжний хөицийн лимфийн булчирхайн сүрьеэ
B. Фиброзон-хөнцийт сүрьеэ
C. Сушгины тархмал сүрьеэ
0. 0. Ууигины нэвчцэст сүрьеэ
Е. Ууихины голомтот сүрьеэ
/96./ Уушгины цулцангийн хавангийн үец рентген зурагт апь хэсгийн агааржиггт буурсан
харагцах вэ?
A. Суурь хэсэгт
B. Угийн хэсэгт
C. Орой, угийн хэсэгт
0. Уг, суурь хэсэгт
/97./ Гипокортицизмын үед ямар эмчилгээ хийх вэ?
1. Шалтгааны эсрэг
2. Даавар орлуулах
3. Хоол эмчилгээ
4. Эмгэгжамынэмчилгээ
5. Шинж тэмдгийн эмчилгээ
/98./ Гипотиреозын үед даавар орлуулах эмчилгээцц хэрэглэдэг бэдцмэл
1. Тиреотом
2. Ьтироксин
3. Трийодтиронин
4. Преднизолон
5. Гццрокортизон
/99./ ЧШ-гийн ангиладц аль нь хамаарагдахгүй вэ?
1. ЧШ хэвомнж 1
2. ЧШ хэвоинж 2
3. Жирэмсний ЧШ
4. Стероццын ЧШ
5. ЧШ-гийн бусад хэлбэр
/100./ Чихрийн шижингийн кетоацицозын үед цусан дах глюкозын хэмжээ
1. 12,8 ммоль/л
2. 14,5 ммоль/л
3. 16,0 ммоль/л
4. 20,0 ммоль/л <
5. 20,0 ммоль/л >
/1 0 1 ./Цусан дах глюкозын хэмжээ ямар байвал Чихрийн Шлжин гэжоношпох вэ?
1. Өлөн үеийн венийн цусны глюкоз 7.7 ммоль/л-ээс их
2. Глюкозын ачаалалгай сорилын дараа 11.1 ммоль/л батүүнээс их
3. Өлөн үеийн венийн цусны глюкоз 8.0 ммоль/л ба түүнээс их
4. Санамсаргүй глюкоз тодорхойлоход 11.1 ммоль/л ба түүнээс их
5. Глюкозын ачаалалгай сорилын дараа 7.8 - 11.1 ммоль/л
/102./Хэрэв эмч эмчлуүлэгчийг ЧШ-тэй гэж үзвэл эхлээд ямар шинжилгээ хийх вэ?
1. Шээсэнд инсулин тоцорхойлно
2. Шээсэнц глюкоз тоцорхойгно
3. Цусацц инсулин тоцорхойлно
4. Цусацц глюкоз тоцоройлно
5. Цусацц глюкоз тоцорхойлно
/103./ Таргалагггын хүицрэлуүцийг нэрлэ
1. Кетоацицоз
2. Пиквикийн хамомнж
3. Микседемийн хаван
4. Атеросклероз
5. Куссмаулын амьсгап
/104./ Таргалагггыг дараах байцпаар ангигщаг
1. Анхдагч ба Хоёрдогч
2. Ерөнхий ба Хэсэггазрын
3. Аицроцц ба Гиноцц
4. Алиментарно-конституциональ, Тогтоогдсон генетикийн дефекттэй, Төвийн, Дотоод
шуүрлийн
5. Тогтвортой, Даамжирсан, Үгщэц
/1 0 5 ./Гиперкортицизмын ангилалыг сонгоно уу
1. Хөнгөн
2. Даамжрах явцтай
3. Дуид
4. Аажим явцтай
5. Хүцц
/106./ЧШ-ИЙН бусад хэлбэрийн үеийн шаптгаан.
1. (3-эсийн деструкци
2. (3-эсийн гаж хөгжил
3. Инсулины дөжрөл
4. Эццокринопати
5. Жирэмсэн үед цусанц глюкоз ихсэх
/107./ 1-р хэлбэрийн Чихрийн Ш/шний үец цараах өөрчлөлт илэрнэ.
1. Инсулин ихсэх буюу хэвийн
2. Инсулины туйлын цутагцап
3. (3-эсийн рецепторын мэцрэг чанар багасах
4. (3-эсийн цеструкц
5. (3-эсийн тоо ихсэх
/108./ Гипогликемийн хам имнжийн үеийн лабораторын имнжилгээ
1. Шээсэнц кетон илэрнэ
2. Шээсэнц глюкоз илрэхгүй
3. Шээсэнц глюкоз илэрнэ
4. Цусны глюкоз З.Оммоль/л-ээс багасна
5. Цусны глюкоз б.Оммоль/л-ээс багасна
/109./ ЧШтэй эмчлүүлэгчцц инсулины тун багацсанаас цусны глюкоз ихэсцэг. Хэрэв
инсулины тунг тохируулахгүй бол энэ юунц хүргэх вэ?
1. Их шээнэ
2. Усгүйжиггг улам гүнзгийрнэ
3. Бөөлжинө
4. Кетоацицозоц орно
5. Амнаас ацетон үнэртэнэ
/110./ Яс сийрэгжихэц нөлөөлөх эрсцэл хүчин зүйл
1. Кальцийн цутагцал
2. Тамхи архины хэрэглээ
3. Эрт үеийн менопауз
4. Хөцөлгөөн багатай амьцралын хэв маяг
5. Эмийн зохисгүй хэрэглээ
/111./ Гипогликемийн комын үец тархины хавангийн эсрэг эмчилгээ
1. Шээс хөөх эмчиггээ
2. Маннитол 100-200мл цуслаар суцсанц хийнэ
3. Татапт намцаах, тайвтруулах эмчилгээ
4. Дексаметазон 2мг суцсаар бцаг тутам хийнэ
5. Шингэн суцсаар юүлэх
/112./ Хоёрцогч гипотиреозын үец тиреотропиноор сэцээх сорил хийхэц...
1. Тиреолиберин ихэснэ
2. Тиреолиберин багасна
3. Цусацц ТЗ, Т4-ийн түвомн ихсэхгүй
4. Цусацц ТЗ, Т4-ийн түвомн ихсэнэ
5. Цусацц ТЗ, Т4-ийн түвомн багасна
/113./ ЧШ хэвоинж 2-ийн эмгэг жам
1. (3 эсийн мембран вирусээр гэмтэж, нөхөн төлжилт буурна
2. (3 эсийн цеструкц
3. (3 эсийн мембраны антиген омнж өөрчпөгцөнө
4. Инсулины рецепторын тоо цөөрнө
5. (3 эсийн тоо цөөрнө
/1 1 4 ./Инсулины бүтцийг нэрлэнэ үү
1. Иүүрс ус
2. Уураг
3. Фермент
4. Даавар
5. Өөхтос
/115./ Таргалалтыг ямар аргуудаар оношпох вэ?
1. Биеийн жингийн индекс тодорхойлох
2. Биеийн өөхний хэмжээ тодорхойлох
3. Бүсэлхийн тойрог хэмжих
4. Хоолны игнлэг тооцох
5. Хөдөлгөөний идэвхи тодорхойлох
/116./ Адцисон өвчний үед илэрдэг эмнэлзүйн иинжүүд
1. Арьс сапст харлах
2. Турах
3. Гүйггэх
4. Нойр хүрч нозоорох
5. Ам цангах
/117./ Чихрийн шижингийн кетоацццозын байдлын үед илрэх зовиуруудыг нэрлэнэ үү
1. Яцрах
2. Амьсгаадах
3. Дотор муухайрах
4. Хөлрөх
5. Даарах
/118./ Цусан дах глюкозын хэмжээ ямар байвал Чихрийн Шижин гэж оношлох вэ?
1. Глокозын ачаалагггай сорилын дараа 11.1 ммогь/л батүүнээс их
2. Өлөн үеийн венийн цусны гпокоз 7.0 ммогь/л ба түүнээс их
3. Санамсаргүй глокоз тодорхойлоход 11.1 ммогь/л ба түүнээс их
4. Глокозын ачаалагггай сорилын дараа 7.8 - 11.1 ммоль/л
5. Өлөн үеийн венийн цусны глокоз 7.7 ммогь/л-ээс их
/119./ Гипогликемийн комын үед авах арга хэмжээнд аль нь орохгүй вэ
1. Нүүрс усаар баялаг хоол ццүүлнэ
2. Глокагон 0.5-1.Омл бугницц тарина
3. Глюкозын 5%-н 200-400мл уусмал цуслаар судсацц хийнэ
4. Глокозын 40%-н 60-80мл уусмал судсанд тарина
5. Глюкозын 20%-н 200мл уусмал цуслаар судсанд хийнэ
/120./Анхдагч гипотиреозын шинжүүд:
1. Биеийн температур ихсэх
2. Зүрхний цохиггг оларох
3. Арьсчийглэг
4. Өтгөн хатах
5. Гүйггэх
/121./ Чихрийн бус амжингийн үед илэрдэггүй аинжүүдийг нэрлэ
1. Хоолны дуримл ихсэх
2. Ам цангах
3. Жин нэмэгдэх
4. Их уух
5. Их шээх
/1 2 2 ./Инсулин бодисын солилцоонц нөлөөлснөөр цараах өөрчлөгггийг үүсгэнэ.
1. Уургийн нийлэгжилт багасна
2. Липогенез ихэснэ
3. Глюконеогенез ихэснэ
4. Гликогенез ихэснэ
5. Уургийн зацрап ихэснэ
/1 2 3 ./Чихрийн шижингийн хүццрэгщ эдгээрээс аль нь орох вэ?
1. ЧШ-гийн ретинопати
2. ЧШ-гийн нефропати
3. ЧШ-гийн невропати
4. Зүрхний 11ИГДЭЭС
5. Тархицц цус харвах
/124./ ЧШ-гийн эмнэгеүйн гурван П-ийн шинж
1. Их шээх
2. Идэмхий болох
3. Их уух
4. Турж эцэх
5. Ядрах
/125./ Цусацц санамсаргүй глюкоз тодорхойлоход ямар байвап ЧШ-тэй гэжүзэх вэ?
1. 7,8 ммоль/л-с бага
2. 200 мг/дл-с их
3. 7,8 ммоль/л-с их
4. 11,1 ммоль/л-с их
5. 140-200мг/дл
/126./ Ази эрэгтэй ба эмэгтэй хүний бүсэлхийн тойрог хэдэн сантиметрээс дээш бол төвийн
таргалапт гэж үзэх вэ?
1. >102 см ба >94 см
2. >102 см ба >88 см
3. >94 см ба >88 см
4. >90 см ба >80см
5. >88 см ба >80 см
/127./ Таргалалтыг ямар аргуудаар оношпох вэ?
1. Биеийн жингийн индекс тодорхойлох
2. Биеийн өөхний хэмжээ тодорхойлох
3. Бүсэлхийн тойрог хэмжих
4. Хоолны илчлэг тооцох
5. Хөдөлгөөний ццэвхи тодорхойлох
/128./ Уцаан хугацаагаар цусны глюкозын хэмжээ их байх нь ямар үр цагавартай вэ?
1. Биеийн жин нэмэгцэнэ
2. Олон жил ямар ч зовиур илрэхгүй, хүнцрэл өгөхгүй байх
3. Үс унана
4. 4ЧШний хүццрэл: нүцний хараа мууцах, нүц сохрох, бөөрний үйл ажиллагаа адцагцах
5. Чих цүлийрнэ
/1 2 9 ./Инсулин нь цараах үйгнилгээ үзүүдцэггүй
1. Гликогенолизыг ццэвхижүүлнэ
2. Гликогенезийг ццэвхжүүлнэ
3. Гликогенезийг царангуйжа
4. Глюконеогенезийг царангуйлна
5. Гликогенолизыг царангуйлна
/1 3 0 ./1-р хэлбэрийн ЧШийг өөрөөр юу гэж нэрлэцэг вэ?
1. Жирэмсний ЧШ
2. Аугоиммунийн ЧШ
3. Бусац хэлбэрийн ЧШ
4. Ициопатийн ЧШ
5. Шинж тэмцгийн ЧШ
/131./Таргалалтын үец хэрэглэцэг хүлээн зөвшөөрөгцсөн эмийн бэццмэл
1. Дексфенфлюрамин
2. Фенолфталеин
3. Сибутрамин
4. Орлистат
5. Парлоцел
/132./Адцисоны өвчний үец хоол боловсруулах эрхтний талаас илрэх өөрчлөлт
1. Дотор муухайрах
2. Бөөлжих
3. Гүйггэх
4. Цээж гашуу оргих
5. Хоолны цуриил ихсэх
/133./ Бодисын солилцооны хам шинжийн эмийн эмчилгээг нэрлэ
1. Орлистат
2. Статин
3. Сугьфанилмочевин
4. Бигуанцц
5. Кагьцийн бэдцмэл
/134./ Хоёрдогч гипотиреоз-ц аль нь хамаарах вэ?
1. Тиреостатик үйгниггээг хэтрүүлэн хэрэглэсэн
2. Иоддуглын эмгэг
3. Бамбай бугнирхайн мэс заслын цараах
4. Шиханы хамаинж
5. Рациоизотоп эмчиггээний цараах
/135,/ЧШ-ний үед инсулин эмчиггээ хийх гол заапг ю увэ?
1. Инсулинээс хамаарапт ЧШ
2. Кетоацидозын ком
3. Мэс засал
4. Жирэмсэлэлт
5. Хапцвар
/1 3 6 ./2-р хэлбэрийн ЧШ-ий шаптгаан
1.Удамзүйн урьцчилсан байдал: Н1_А В15, ОР4, 0Р\л/4, 00в1*0302, 00д1*0301
2. Вирус: Коксаки В4,улаанууд, паротит
3.Удамзүйн урьдчилсан байдал: Н1.АВ8, 0Р\л/3, 0 0 в 1 *0 2 0 1 , ООА1*0501
4. Удам зүйн урьдчилсан байдал: Н!_А-тэй холбоогүй
5. р эс ба арлын эсрэг антител үүсэх
/137.1 Хооллох зан үйлийн апдагцал гэдэг категорт апь нь орох вэ?
1. Таргалапт
2. Булеми
3. Чихрийн иижин
4. Анорекси
5. Кахекси
/138./ Гипогликемийн хам амнжийн үед илрэх эмнэл зүйн иинжүүд
1. Гэнэт бие суларна
2. Өлсөх мэдрэмж төрнө
3. Дэмийрч солиорно
4. Гарчичирч салганана
5. Тоггой эргэнэ
/139./ Гипогликемийн байцпын үед үзүүлэх тусламж
1. Чихэртэй цай уулгана
2. Талх боов ццүүлнэ
3. Чихэр ццүүлнэ
4. Глюкозын 40%-н 60-80 мл уусмап судсацц тарина
5. Хөцөлгөөнийг хориглоно
/140./ Гипотиреозын эмнэл зүйн имнж:
1. Хавагнах
2. Зүрхний цохиггг цөөрөх
3. Мартамхай болох
4. Хөлрөх
5. Турах
/141./ Гипотиреоццизмтэй өвчтөцц илрэх үццсэн зовиурт апь нь орохгүй вэ?
1. Турах
2. Арьс хуурайших
3. Гүйггэх
4. Хавагнах
5. Даарах
/142./ Эутириозын үед цусан дахь ТЗ, Т4, ТТГ-ын хэмжээ
1. Т4 хэвийн
2. ТЗ хэвийн
3. ТТГ хэвийн
4. Т4 ихэснэ
5. ТЗ багасна
/1 4 3 ./Инсулин бодисын солилцоонд нөлөөлсноор дараах өөрчлөлтийг үүсгэнэ.
1. Уургийн нийлэгжил ихэснэ
2. Өөхтосны нийлэгжил ихэснэ
3. Глюконөогөнөз багасна
4. Өөхтосны задрал ихэснэ
5. Уургийн задрап ихэснэ
/144,/Ясны сийрэгжигггээс урьпчилан сэргийлэх аргуудыг нэрлэ
1. Эрсдэлт хүчин зүйлсийг багасгах
2. Хоол хүнсээр кальци хангапттай авах
3. Идэвхитэй хөдөлгөөн тогмол хийх
4. Цэвэроилтийн өмнөх насны эмэгтэйчүүдэд эсрэг зааптгүй бол эстроген хэрэглэх
5. Витамин Д-ийн дутагдпаас сэргийлэх
/145./ Тархмал ходлогот бахуугийн үеийн цацраг идэвхт йод 131-ийн эмчилгээний заалтыг
нэрлэ
1. Мэс заслын дараа дахисан
2. Хүүхэд, өсвөр нас
3. Эмийн эмчилгээцц үр дүнгүй
4. Жирэмсэн үе
5. Хөхүүл үе
/146./ Инсулин даавар хаанаас ялгарах вэ?
1. Иойр булчирхайн а эс
2. Нойр булчирхайн дотоод шүүрлийн хэсэг
3. Нойр булчирхайн гадаад шүүрлийн хэсэг
4. Нойр булчирхайн (3 эс
5. Нойр бугнирхайн дельта эс
/147./ Ходоод гэдэсний замаар нүүрс ус оммэгдэхийг бууруулах үйгнилгээтэй эмийг сонго.
1. Метформин
2. Пиоглитазон
3. Репаглинцц
4. Акарбоза
5. Глибенкламид
/148./Таргалалтын үеццараах цааврын өөрчпөлтүүц үүснэ
1. Гипертиреоцизм
2. Гипотиреоцизм
3. Гиперкортицизм
4. Гипогонацизм
5. Гиперпаратиреоцизм
/149./ Иоццутлын эмгэгийн үеццааврын талаас ямарөөрчлөлт гарах вэ?
1. Тиролиберин буурна
2. ТЗ, Т4 буурна
3. Тиреоглобулин ихэснэ
4. Тиреотропин ихэснэ
5. ТЗ буурч, Т4 ихэснэ
/150./Дараах хүчин зүйлсүүцийн апь нь инсулины ялгарадц нөлөөлөх вэ?
1. Цусацц глюкоз ихсэх
2. Цусацц глюкоз буурах
3. Хоолны төрөл
4. Хоол боловсруулах үйл ажиллагаа буурах
5. Хоол боловсруулах үйл ажиллагаа ихсэх
/151./ 2-р хэлбэрийн Чихрийн Шшний үец цараах өөрчпөлт илэрнэ.
1. Инсулины туйлын дутагдал
2. Инсулин ихсэх буюу хэвийн
3. (3-эсийн деструкц
4. (3-эсийн рецепторын мэдрэг чанар багасах
5. (3-эсийн тоо ихсэх
/152./ Шлнж тэмдгийн буюу хоёрдогч ЧШ дараах шаптгаанаар үүснэ.
1. Жирэмсний үед цусацц глокоз ихсэх
2. Инсулины үйгнлэлийн удамшлын гажуудал
3. Инсулины яггарлын агщагдап буюу инсулины харьцангуй дугагдап
4. Эмийн бэгдмэл ба химийн бодисийн нелеөлөл
5. (3 эсийн деструкци өөрчпөлт буюу инсулины туйлын дутагдал
/1 5 3 ./Гипогликемигээс яажсэргийлэх вэ?
1. Эм ба инсулины тунг тохируулах
2. Эм ба инсулины дараа хангапттай нүүрс ус хэрэглэх
3. Хөдөлгөөний ачаалал тохируулах
4. Архи хэтрүүлэн хэрэглэхгүй байх
5. Элэгний эмгэгээс сэргийлэх
/1 5 4 ./Микседемийн хавангийн онцлог имнжүүдийг нэрлэнэ үү?
1. Хоолой сөөж, дуу бүдүүрэх
2. Хэл томрох
3. Чих дүлийрэх
4. Зовхи хавагнах
5. Хөлөөр хавагнах
/155,/ЧШ гийн үед илрэх эмнэлзүйн шинжүүдийг нэрлэ
1. Шуд сулрах
2. Жин нэмэгдэх
3. Үтрээгээр загатнах
4. Хапууцах
5. Сарынтэмдгийн мөчпөг агщагдах
/156./ЧШ гийн эмчиггээний ерөнхий зарчим юу вэ?
1. Хоол
2. хөдөлгөөн
3. Глюкоз бууруулах эм ба инсулин эмчиггээ
4. Сургаггг
5. Өөрийн ба эмчийн хянаггг
/157./ Чихрийн бус амжингийн үед хийгдэх эмчилгээнүүдийг сонго.
1. хоол эмчиггээ
2. Минерин
3. Инсулин
4. Десмопрессин
5. Хөдөлгөөн
/158./Хоёрдогч гипокортицизмын үед дааврын имнжилгээнд гарах өөрчпөггтийг хэлнэ үү
1. АКТГ ихэснэ
2. Кортикол буурна
3. 17 ОКС ихэснэ
4. АКТГ буурна
5. Кортизол ихэснэ
/1 5 9 ./Микседемийн хавангийн онцлог амнжүүдийг нэрлэнэ үү?
1. Өглөөд зовхи хавнана
2. Зөвхөн хөлөөр хавагнана
3. Дарахад хонхойно
4. Хэл томроно
5. Хаван аилжимтгий
/1 6 0 ./1-р хэлбэрийн ЧШ-ний онцлог юу вэ?
1. 30-аас доош насны хүмүүст тохиогддог
2. Вирусээр үүсгэгдэнэ
3. Гэнэт цочмог эхэлнэ
4. Инсулины харьцангуй дугагдал илэрнэ
5. Хапуурч эхлэнэ
/161./ Чихрийн шижин өвчицц илрэх оинжүүд аль вэ?
1. Ам цангах, их шээх
2. Бие суларч ядрах, турах
3. Их уух
4. Таргалах
5. Цусны даралг ихсэх
/1 6 2 ./Чихрийн шижингийн кетоацццозын комын үед илрэх оинж тэмцэг аль нь вэ?
1. Артерийн царапт ихсэх
2. Кусмаугмйн амьсгап
3. Цусны сийвэнгийн осмосбагасах
4. Амнаас ацетон үнэртэх
5. Бутингийн тонус ихсэх
/163./Тархмал хордпогот бахуугийн үецилрэх зовиурыг нэрлэ
1. Бие нозоорох
2. Хапууцах
3. Даарах
4. Өлсөх
5. Хавагнах
/164./ ЧШ-гийн нефропатийг эрт оношпох лабораторийн омнжиггээцц ямар өөрчпөлт гарах
вэ?
1. Кали ихсэх
2. Креатинин ихсэх
3. Түүцгэнцрийн фильтрацийн хурц багасах
4. Микроапьбуминури
5. Протейнури
/165./ Таргалалтын үец лабораторын амнжиггээцц цараах өөрчпөлтүүц илэрнэ
1. Гиперлипццеми
2. гиперурекеми
3 . гиперкоагуляци
4 . гиперпротеинеми
5 . гипернатриеми
/166./ Ууихины артерийн систолын царалтын хэвийн хэмжээг хэлнэ үү?
A. 18-20 мм,муб
B. 18-25 мм,муб
C. 18-30 мм,муб
й. 18-35 мм,муб
Е. 18-40 мм,муб
/167./Дигоксины үйгнлэлийн нөлөөгөөр ЗЦБ-ц ямар өөрчпөлг гарцаг вэ?
A. 5Т сегмент голч тэнхлэгээс цээш өргөгцөх
B. Т шүц өццөрсөх
C. РР зай богиносох
0. ОР5 иж бүрцэл өргөсөх
Е. 5Т сегмент голч тэнхлэгээс цоош буух
/168./ Дараах бэлцмэлүүцээс апь нь артерийн царалт бууруулах, миокарцын хүчиггтөрөгчийн
хэрэгцээг багасгах, зүрхний хэм апцагцал засах үйлиилгээтэй вэ?
A. Лизиноприл
B. Атенолол
C. Изосорбиц
0. Амиоцарон
Е. Нифеципин
/1 6 9 ./Синкопийн эмнэл зүйн оинж тэмцэгийн онцлогийг тэмцэглэнэ үү?
A. Шинж тэмдэг нь гэнэт эхэлж, удаан үргэлжилдэг
B. Гэнэтийн эхлэл, богино хугацааны үргэлжлэл, тархины үйл ажиллагаа бүрэн эргэн
сэргэнэ
C. Гэнэтийн эхлэл, богино хугацааны үргэлжлэл, тархины үйл ажиллагаа бүрэн эргэн
сэргэхгүй
О.Аажим эхлэл, богино хугацааны үргэлжлэл, тархины үйл ажиллагаа бүрэн эргэн сэргэнэ
Е. Аажим эхлэл, удаан үргэлжлэл, тархины үйл ажиллагаа бүрэн эргэн сэргэнэ
/170./ Зүрхний архаг архаг дугагдлын Америкийн Зүрхний Холбооны ангиллаар “С” үе
шатанд илрэх омнжийг нэрлэнэ үү?
A. Зүрхсудасны эрсдэггг хүчин зүйлс илэрсэн байх
B. Биеийн хүчний ачаалалын үед зүрхний дугагдпын эмнэл зүйн имнж илрэх
C. Зүрхний бүтцийн өөрчпөлг ипрсэн бОЛОВЧ зүрхний дугагдлын ЭМНЭЛ зүйн Ш1НЖ
тэмдэггүй байх
0. Зүрх бүтцийн өөрчлөгггтэй, зүрхний дугагдпын аинж тайван үед тод илрэх
Е. Зүрхний бүтцийн өөрчпөлгэй байх, зүрхний дугагдлын аинж тэмдэг илрээд удаагүй
байх
/171./ Зүрхний шигдээс эхлэснээс хойш ямар хугацаацц бүлэн уусгах эмчиггээ хийвэл үр
дүнтэй вэ?
A. Эхний 24 цагт
B. Эхний 48 цагт
C.Эхний 18цагт
О.Эхний 12цагт
Е. Эхний 36 цагт
/172./ Зүрхний зүүн ховдпын доод ханы омгдээсийн үед цахилгаан бичлэгийн аль
холбогггуудад эмгэг өөрчпөлг илрэх вэ?
A. V I , М2, УЗ, У4
B. I, аУ1_, У5, У6
C.1, II, аУ В
й. II, III, аУР
Е. III, аУВ, аУЬ
/173./Хапдварт эндокардитын үед ямар эмчиггээ хамгийн чухап вэ?
A. Дархлаа дэмжих
B. Үрэвслийн эсрэг
C. Хордлого тайлах
0. Антибиотик
Е. Харшлын эсрэг
/174./ Зүрхний цочмог имгдээсийн иинж тэмдэг бүхий өвчтөн эмнэлэгт ирэхэд хамгийн
түрүүцц ямар шинжилгээг төлөвлөх вэ?
A. Цуврап ЗЦБ
B. Цуврап биохимийн маркер
C. Цуврап ЗЦБ, биохимийн маркер
0. Эхлээд нэг удаа ЗЦБ,цараа нь цуврал биохимийн маркер
Е. ЗЦБ, Эхокарциографи
/175./ Эмнэл зүйн ямар хэлбэрийн перикарциг нь зөвхөн архаг явцтай баццаг вэ?
A. Хуурай
B. Иаагщаст
C. Шүүцэст
0. Шүүцэст ба наагщаст
Е. Хуурай ба наагщаст
/176./ Цусны сийвэцц АСПОэерэг гарвал юуны тухай боцох вэ?
A. Хэрлэг өвчтэй байна
B. Архаг тонзиллит өвчтэй байна
C. Стрептококкийн хагщвар авч эсрэг биет үүссэн байна
й. Стрептококкийн эсрэг төрөгч илэрсэн байна
/177./ Зүрхний шигдээстэй өвчтөнд яаралтай тусламж үзүүлэхдээ аспириныг ямар тунгаар
өгөх вэ?
A.75-81мг
B . 100 мг
C. 162-325мг
0 .5 0 0 мг
Е. 162-500мг
/178./ Нитроглицерины гол гаж нөлөөг заана уу
A. Бөөлжис цутгах
B. Суулгах
C. Ханиалгах
0. Толгой өвдөх
Е. Хоолоцц дүргүй болох
/179./ Митрап хавхлагын нарийслын ямар тохиолдола мэс заслын эмчилгээ хийх заалттай
вэ?
A. Митрап хавхлагын нээлтийн тапбай <1.5 см2
B. Митрал хавхлагын нээлтийн талбай <2.5 см2
C. Митрап хавхлагын нээлтийн тапбай < 0.7 см2
0. Митрап хавхлагын нээлтийн тапбай <1.8см2
Е. Митрал хавхлагын нээлтийн талбай < 2.0 см2
/180./ Титэм судсан цотуурх эмчилгээ хийх явцац зүрхний илгцээс үүссэн. Энэ нь ямар
хэлбэрийн омгцээс вэ?
A. I хэлбэр
B. II хэлбэр
C. III хэлбэр
О. IV хэлбэр
Е. V хэлбэр
/181./ Амилуулах суурь тусламж үзүүлэх үец цээжний шахалт-амьсгапуулалтын харьцаа ямар
байвал зохистой вэ?
A. 15:2
B. 15:4
C. 30:4
0.30:2
Е. 30:6
/1 8 2 ./Гипертрофийн карциомиопатийг оношпох хамгийн мэцээлэлтэй арга бол:
A. ЭКГ
B. Фонокарциографи
C. ЭхоКГ
О.Цээжний хөццийн эрхтэний рентгенографи
Е. Коронароангиографи
/1 8 3 ./Бөөрний суцасны гараптай гипертензийн үецхамгийн үр цүнтэй эмчилгээ юу вэ?
A. Шээс хөөх бэдцмэл
B. Бета-ацреноблокатор
C. Давсгүй хоол
0. Мэс заслын эмчилгээ
Е. Апрессин
/184./ Б. 58 настай, эрэгтэй, АД =140/90. Онош Анхцагч артерийн гипертензи II үе шат ,
эрсдпийн зэрэг III. Ямар эмчилгээ тохиромжгой вэ?
A. Эмийн бус
B. Нэг эм
C. Хоёр эмийн хослол
0. Гурван эмийн хослол
Е. Дөрвөн эмийн хослол
/185./ Зүрхний цахиггаан бичлэгийн \/1-\/6 холболтоц 5Т сегмент бууж, , урвуу Т шүц
илэрчээ. Энэ нь ямар өөрчлөлт вэ?
A. Миокардын дистрофийн өөрчлөлт
B. Урд ханын субэндокардын шигдээс
C .Урдханы н ишемийн өөрчлөлт
О.Урдхажуу ханын ишемийн өөрчлөлт
Е. Хажуу ханын ишемийн өөрчлөлт
/186./ Цусны дарапт бууруулах эмүүдээс нь аль нь цусны ренины идэвхжлийг багасгадаг вэ?
A. Каптоприл
B. Атенолол
C. Празоцин
0. Нифедипин
Е. Лозартан
/187./ Зүрхний омгдээсийн үед анхны яаралтай тусламжийг МОМА гэдэг схемээр үзүүлдэг.
Энэ нь ямар үгсийн товчпол вэ?
A. Морфин, хүчилтөрөгч, нитрат, антикоагулянт
B. Морфин, хүчилтөрөгч, нитрат, антиагрегант
C. Морфин, хүчиггтөрөгч, нитрат, анапьгетик
О.Морфин, хүчилтөрөгч, нитроглицерин, аспирин
Е. Морфин, хүчилтөрөгч, нитроглицерин, антиаритмитик
/188./ 50 настай эрэгтэй, 20 -о о д хоногийн өмнөөс анх удаа зүрхээр өвдсөн, өвдөлт нь сэтгэл
санааны болон биений хүчний ачаалалтай холбоотой гэсэн өгүүлэмжгэй. Өвдөлтийн хүч
хүчтэй бус, биеийн хүчний ачаапаа зогсоож тайвшрахаар өвдөлт намддаг гэнэ. Тохиодцпоор
хийсэн ЭКГ-т 5Т сегментийн ба Т шүдний өөрчлөлт илрээгүй. Та ямар хэлбэрийн стенокарди
гэжтаамаглаж байна вэ?
A. Анхдагчаар үүссэн , ачаапапын үеийн стенокарди
B. Ачаапапын үеийн тогтвортой стенокарди
C. Гэнэт үүссэн тайван үеийн стенокарди
0. Даамжрах явцтай стенокарди
Е. Тайван үеийн стенокарди
/189./ Митрал хавхлагын нээлтийн талбайн хэвийн хэмжээг сонгоно уу?
A.2.0-2.5 см2
B. 2.5- 3.0 см2
C. 3.5 -4.0 см2
0.3.0-3.5 см2
Е. 4.0-6.0 см2
/190./ Атеросклерозын ямар үе шатацц физрозон товруу үүсдэг вэ?
A. I үе шат
B. II үе шат
C. III үе шат
О. IV үе шат
Е. V үе шат
/191./1 мл гепарины уусмал хэцэн нэгж гепарин баццаг вэ?
A . 5000
B . 1000
C . 10000
И . 15000
Е. 1500
/192./ ЗЦШ-ийн үец чагнахац хоёр уутгины арын цооц хэсгээр нойтон хэрчигнүүр сонсогцож
байвал зүрхний цочмогцутагдпын (Киллипийн ангилалаар) хэц цүгээр зэрэг байж болох вэ?
A .Iз э р э г
B. II зэрэг
C. III зэрэг
О. IV зэрэг
Е .V зэрэг
/193./ Артерийн цараггт ихсэх өвчний үец ЗЦБ - р илрэх зүүн ховцпын томролын Корнелпийн
шинж тэмцэгийг заах
A. К у5= 24 мм
B. 5уЗ+Ка\/1 >28 мм
C. Ву4>Р у5
0. К у5+5 у 1=30мм
Е. К у5+5 у1=34мм
/194,/Титэм судасны хэдэн хувь нарийсвап цус хөдпөдц мэдэгдэхүйц саад учруулах вэ?
A. 15 хувь
B. 25 хувь
C. 40 хувь
0. 50хувь
Е. 75 хувь
/195./ Хапдварт эндокардитыг эмнэлгийн дотоод хапдвар гэж үздэг, яагаад?
A. Амьсгалын замаар хадцвар дамждаг
B. Бохир гараар хагщвар дамждаг
C. Эмнэлгийн ариун цэвэр хангагптүйн улмаас
О.Тариураар хапцварлагдцаг
Е. Хагщвар хамгаапапын дэглэм агщагдсаны улмаас халдвар цусаар цамждаг
/196./ Эмнэл зүйн ямар хэлбэрийн пөрикарцитийн үед цээжний өвдөггг ба перикарцын
шургэлцэх чимээ илэрцэг вэ?
A. Цочмог перикарциг
B. Хуурай перикарциг
C. Шүүдэст цочмог перикарциг
0. Шүүцэст архаг перикарцит
Е. Иаагщаст перикарди
/197./ Миокардигын гол шаптгаан юу вэ?
A. Нянгийн хагщвар
B. Вирусын хагщвар
C. Эмийн нөлөөлөл
О.Хордпого хоолны хүчин зүйл
Е. Шагптаан тоцорхойгүй аугоиммуны хүчин зүйл
/198./ Ямар тохиолцодц артерийн гипертензийг анх удаа илрүүлсэн гэжүзэхвэ?
A. Сүүлийн 2 долоо хоногт дарапт бууруулах эм ууж байсан уу гэж асуухад үгүй гэж
хариулах, хэмжихэд АД >140/90 байх
B. Сүүлийн 2 долоо хоногт дараггг бууруулах эм ууж байсан уу гэж асуухад тийм
гэж хариулах, хэмжихэд АД >140/90 байх
C. Таны АД хэвийн хэмжээнээс өндөр байна гэж эмч, сувилагч хэзээ нэгэн цагт
тацц хэлж байсан уу гэж асуухад тийм гэж хариулах, хэмжихэд АД >140/90 байх
0. Таны АД хэвийн хэмжээнээс өндөр байна гэж эмч, сувилагч хэзээ нэгэн цагт
тацц хэлж байсан уу гэж асуухад үгүй гэж хариулах, хэмжихэд АД >140/90 байх
/199./ Дараах оношлогооны аргуудаас апь нь миокардын ишемийг эрт оношпох боломжтой
вэ?
A. Зүрхний цахиггаан бичпэг
B. Зүрхний хэт авиан амнжилгээ
C. Анамнез
О.Зүрхний ачаапапгай бичлэг
Е. Сийвэцц фермент үзэх
/200./ Гипертензийн кризын үед АД-н түвомнг эхний 2 цагт хэдэн хувиар бууруулвал
тохиромжтой вэ?
A. 20%-р
B. 35%-р
C. 10%-р
й. 15%-р
Е. 25%-р
/201./ Зүрхний хэт авиан амнжилгээний ямар үзүүлэгггээр зүрхний зүүн ховдлын систолын
дугагдпыг тоцорхойдцог вэ?
A. Зүүн ховдлын диастолын үеийн хэмжээ
B. Зүрхний минутын эзлэхүүн
C. Цацаптын үзүүлэлт
0. Зүүн ховдпын систолын үеийн хэмжээ
Е. Зүүн ховдпын ханын хөдөлгөөн
/202./Синкопийг ямар эмгэгээс хамгийн түрүүцц ялган оношлох шаардлагатай вэ?
A. Гипогликеми, комын байдал
B. Эпилепсийн унапт, колпапс
C. Истерийн уналт, шок
0. Гипогликеми, эпилепсийн ба истерийн унапт
Е. Эпилепсийн ба истерийн уналт, колпапс
/203./ Зүүн ховдпын урд ханын цочмог шигдээсийн үед ямар титэм судас бөглөрсөн байх
магадпалтай вэ?
A. Зүүн титмийн артерийн багана
B. Зүүн титэм судасны тойрогч артери
C.Зүүнтитэм судасны уруудах салаа
О.Баруун титмийн артери
Е. Зүүн титэм судасны уруудах салаа ба тойрогч артери
/204./ Нитроглицерины гол гаж нөлөөг заана уу
A. Бөөлжис цутгах
B. Суулгах
C. Ханиалгах
0. Толгой өвдөх
Е. Хоолоцц дүргүй болох
/205./ 5Т сегмент өргөгцөөгүй зүрхний оигцээсийг тогтворгүй стенокарцигаас ялгахын тулц
ямар оинжилгээ хийх хэрэгтэй вэ?
A. Зүрхний цахилгаан бичлэг
B. Зүрхний хэт авиан ш<1нжилгээ
C. Нийт КФК, ЛДГ
0. Тропонин
Е. Коронарны ангиографи
/206./ Зүрхний омгцээсийн эхний 24 цагт бугнин тариа хийхийг зөвлөцөггүй. Яагаац?
A. Тарианы үйгниггээ уцаан эхэццэг
B. Эмчиггээний үр цүн хангалтгүй
C.Сийвэцц ферментийн ицэвхжлийг зөв тоцорхойлохоц бэрхшээл учруудцаг
0. Хүндрэл өгцөг
Е. Суцсацц хийх нь илүү үрцүнтэй
1207.1 ИЫгцээсийн ямар хэлбэрийн үец бүлэн уусгах эмчилгээ заалттай вэ?
A. Субэндокарцын омгцээс
B. Субэпикарцын омгцээс
C. Хүццрэлттэй 1ЛМГЦЭЭС
0. Дахисан шигцээс
Е. Давтан шигцээс
1208.1 Өвчтөн 29 настай, эмэгтэйг чагнахац зүрхний I цэгт циастолын, II цэгт систолын тоц
шуугиан сонсогцоно. Зүрхний ямар гажиг байх магадпалтай вэ?
A. Митрап хавхлагын ба аортын хавхлагын цутагцал хавсарсан гажиг
B. Митрал хавхлагын цутагцап ба аортын хавхлагын нарийсал хавсарсан гажиг
C. Митрап хавхлагын нарийсал ба аортын хавхлагын цутагцал хавсарсан гажиг
0. Митрап хавхлагын ба аортын хавхлагын нарийсап хавсарсан гажиг
Е. Митрал хавхлагын нарийсал ба уутгины хавхлагын цутагцап хавсарсан гажиг
/209./ Зүрхний Дэлхийн Холбоо зүрх суцасны өвчнөөс урьцчилан сэргийлэх гол арга замыг
юу гэж тоцорхойлсон вэ?
A. Амьцралын зөв хэв маягийг хэвшүүлэх
B. Зүрх суцасны эрсцэлт хүчин зүйлсийг илрүүлэх
C. Зүрх суцасны эрсцэлт хүчин зүйлсийг бууруулах
0. Зүрх судасны эрсдэлт хүчин зүйлсийг ипрүүлэн, тэдгээрийг арилгахад чиглэсэн арга
хэмжээ авах
Е. Урьдчилан сэргийгех хөтөлбөрт хамрагдах
/210./ Аль нь X хам аинж вэ?
A. Стенокардийн өвдөггг илэрсэн боловч миокардын ишемийн шинж тэмдэг ЗЦБ-т
илрээгүй
B. Стенокардийн өвдөггг илэрч, сийвэнд ферментийн ццэвхжил ихэссэн боловч
титэм судасны рентген шинжиггээ хэвийн
C. Стенокардийн өвдөлт илэрч, миокардын ишемийн амнж тэмдэгЗЦБ-т
илрээгүй боловч титэм судасны рентген аинжиггээ эмгэгөөрчлөлгтэй
0. Стенокардийн өвдөлттэй, миокардын ишемийн омнж тэмдэг ЗЦБ-т
илэрсэн боловч титэм судасны рентген имнжилгээ хэвийн
Е. Стенокардийн өвдөггггүй, миокардын ишемийн ипнж тэмдэг ЗЦБ-т
илрээгүй боловч титэм судасны рентген омнжиггээ эмгэг өөрчлөлгтэй

/211./ Титэм судасны дотуурх эмчилгээ хийх үед том молекуггг гепариныг ямар үзүүлэгггийн
хянаггган дор хэрэглэдэг вэ?
A. А РТТ
B. АСТ
C .М Р
О.ТТ
Е. Фибриноген
/212./ Артерийн гипертензийг цус хөдпөл зүйн хэлбэрээр ангилах нь ямар ач холбогдогггой
вэ?
A. Өвчний явцыгүнэлэх
B. Ялган оношлох
C.Тавиланг тодорхойлох
0. Оношлох
Е. АД бууруулах эмийг зөв сонгох
/213./Хапдвар-харшпын миокардитын гол шалтгаан юувэ?
A. Нян
B. Мөөгөнцөр
C. Хордпого
0. Вирус
Е. Аугоиммуны өвчин
/214./ Анхдагч артерийн гипертензийн үед ЗЦБ -р илрэх зүүн ховдпын томролын Лион-
Соколовын иинж тэмдэгийг заах
A. Ру5 >25мм
B. 5уЗ+Ва\/1> 24 мм
C. Ру4>Р у5
0. Ру5+5 у 1>30мм
Е. Ру5+5 у 1>35мм
/215./ 5Т сегмент өргөгдөөгүй зүрхний амгдээсийн үед цус агщах эрсдэл өндөр байвап ямар
антикоагулянтийг хамгийн түрүүнд сонгох вэ?
A. Бивалирудин
B. Эноксипарин
C. Фраксипарин
0. Фоццапаринукс
Е. Гепарин
/216./Аль нь зүрхний хамгийн өвөрмөц фермент вэ?
A. ГОТ
B.ЛДГ
C.КФК
0. Тропонин
Е. ГПТ
/217./ Ямар тохиодцодц артерийн гипертензийн түвимнгийн ангилапыг хэрэглэхэц
тохиромжгүй вэ?
A. Дан систолын АД ихцэлт
B. Анх уцаа оношпогцсон тохиогщол
C.Даралт бууруулах эм хэрэглээгүй үец
О.Даралг бууруулах эмхэрэглэж байгаа үец
Е. Хоёрцогч АД ихцэлт
/218./ Америкийн Зүрхний Холбооны уцирцамжцц заасны цагуу 5Т сегмент ергегцөөгүй
зүрхний омгцээстэй өвчтөн яараптай журмаар титэм суцасны цотуурх эмчилгээ хийлгэх
тохиодцолц ямар антиагрегант хэрэглэвэл илүү тохиромжтой вэ?
A. Аспирин цангаар
B. Клопццогрел цангаар
C. Гликопротейны 1Ь/111а рецепторын хоригч цангаар
О.Аспирин + Гликопротейны НЬ/Ша рецепторын хоригч
Е. Тиклоципин цангаар
/219./ Эмнэл зүйн ямар хэлбэрийн перикарцит нь зөвхөн цочмог явцтай баццаг вэ?
A. Хуурай
B. Наагиаст
C. Шүүцэст
0. Шүүцэст ба нааццаст
Е. Хуурай ба шүүцэст
/220./ Зүрхний омгцээстэй өвчтөнц титэм суцасны цотуурх эмчилгээний өмнө өгөх
клопицогрелийн анхны тун ямар байх вэ?
A. 75 мг
B .100 мг
C .150 мг
О .225 мг
Е .300 мг
/221,/Альнь миокарцын үхжлийг илэрхийдцэг ЗЦБ-ийн оинж тэмцэг вэ?
A. 5Т сегмент голч тэнхлэгээс цоошпох
B. 5Т сегмент гогм тэнхлэгээс цээш өргөгцөх
C. ОР5 иж бүрцэл өргөсөх
0. Хуучин эмгэг шүц
Е. Шинээр үүссэн эмгэг О шүц
/222./ Ямар ч өвцөлтгүй, эмнэл зүйн илрэлгүй хүмүүст титэм суцасны эмгэгийг илрүүлэх
зорилгоор эмийн сориггтой зүрхний хэт авиан оношпогоо хийцэг. Ямар эмийн бэдцмэлийг
энэхүү соридц түлхүү аииглацаг вэ?
A. Пропроналол
B. Добутамин
C. Атропин
0. Допамин
Е. Нитроглицерин
/223./Зүрхний илгцээс сорвижих үец ЗЦБ-ц гарах өөрчпөлтийг нэрлэнэ үү?
A. Эмгэг О шүц илрэх
B. 5Т-Т сегмент голч тэнхлэгээс цоош буух
C. 5Т-Т сегмент голч тэнхлэгээс цээш өргөгцөх
0. Т шүц урвуу болох
Е. К шүц намсах
/224./ Зүрхний цутагдпыг эрт илрүүлэх зорилгоор ямар омнжиггээг хийвэл илүү үр цүнтэй
вэ?
A. Зүрхний хэт авиан оинжилгээ
B. Зүрхний ачаалалтай сорил
C. Тропонин
0. Натри ялгаруулагч пептцц
Е. Зүрхний сцинтографи
/225./ Зүрх судасны эрсдэлгэй нас, хүйсний байдлыг тодорхойжо уу?
A. Эрэгтэй >40, эмэгтэй >50
B. Эрэгтэй >45, эмэгтэй >50
C. Эрэгтэй >45, эмэгтэй >55
0. Эрэгтэй >50, эмэгтэй >60
Е. Эрэгтэй >55, эмэгтэй >65
/226./ Зүрхний зүүн ховдпын ханын зузаараптыг анхдагч артерийн гипертензийн үед
тодорхойлох нь
ямар ач холбогдогггой вэ?

A. Шаггтгааныг олох
B. Өвчний үе шатыг тодорхойлох
C. Эмчилгээг сонгох
0. Хүндрэлийг тодорхойлох
Е. Ялган оношлох
/227./ ЗЦБ-ийн \/1-\/6 холбогггод 5Т сегмент голч тэнхгогээс дээш 2 мм өргөгдөж, Т шүд
сөрөгтуйгтгай болсон байв. Шлгдээсийн байрамл, хамарсан давхарга, үе шатыг тодорхойлох
A. Зүүн ховдлын урд ханын субэпикардын шигдээс, хурцавтар үе шат
B. Зүүн ховдпын урд ханын субэпикардын аигдээс, хурц үе шат
C. Зүүн ховдпын урд бахажуу ханын субэпикардын амгдээс, хурц үешат
0. Зүүн ховдпын урд ханын субэндокардын омгдээс, хурцүешат
Е. Зүүн ховдпын урд ба хажуу ханын субэпикардын омгдээс, хурцавтар үе шат

/228./ Зүрхний омгдээсийн дараа зүүн ховдогд бүлэн үүсдэг. Энэхүү тохиолдогд варфарин
хэрэглэдэг.

/229./ Цэвэриилгийн өмнөх насны эмэгтэйчүүд нь зүрх судасны өвчнөөр өвдөх магадпал
бага баццаг. Энэ нь холестериныг багасгадаг эстроген дааврын үйгнлэгггэй холбоотой

/230./ Артерийн гипертензийн баруун ховдлын томрол үүсдэг. Баруун ховдлын томролыг
ЗЦБ-р оношлодог.

/231./ Хоёр хавтаст хавхлагын гажигтай хүнийг харж ажиглахад “РааезтИгаНз” илэрдэг. Энэ
нь нарийссан нүхээр цус шахагдахдаа хуйларч орсноос богщог.

/232./ Зүрхний зүүн ховдлын трансмурагь амгдээсийн үед цүлхэн үүсдэг. Цүлхэн нь зүрхний
архаг дугагдал үүсэхэд нөлөөгдөг

/233./ Стрессийн үед симпатик- адреналь системийн ццэвхжил ихэссэний улмаас АД өсдөг.
Бета рецепторын хоригч бүлгийн эм симпатик- ацренапь системийн ицэвхжлийг багасгаж
артерийн дарагггыг бууруулдаг

/234./ Зүрхний шигдээсийн дараа зүүн ховцлын цүлхэн үүсдэг . Цүлхэн нь зүрхний архаг
дугагцап үүсэх эрсцлийг ихэсгэнэ

/235./ Гар, хөлийн хурууны үзүүр, чихний омог, хамрын үзүүр, уруул хөхрөхийг акроцианоз
гэнэ.Энэ нь зүрхээр өвццөг хүмүүст илэрцэг иинж юм.

/236./ Аортын хавхлагын нарийслын үед толгой өвдөх, толгой эргэх, цээжээр өвцөх зэрэг
илнж тэмдэг гардаг. Учир нь энэ гажгийн үед зүрхний минугын эзлэхүүн буурч, тархины
болон зүрхний цусан хангамж багасдаг.

1237.1 Зүрхний дугагцагггай хүмүүс цээж тоггойгоо өнцөрлөн, хөлөө унжуулсан, апбацмал
байрладц орцог. Энэ байрлап нь бага эргэгггийн зогсонгишлыг багасгаж өрцний хөцөлгөөнийг
хөнгөвчилцөг тул амьсгаадагтг багасдаг.
/238./ Бөөрний эдийн эмгэгийн үед простаглаццин багасдаг. Простагландин судас тэлж, АД
бууруулдаг

/239./ Атенолол нь зүрхний бугнингийн (31 рецепторт хориг тавих үйлцэлгэй антиангиналь
бэдцмэл, тэрээр (31 рецепторт нөлөөлснөөр зүрхний минутын эзлэхүүнийг бууруулж,
миокарцын хүчилтөрөгчийн хэрэгцээг багасгацаг.

/240./Зүрхний имгцээсийн үецтитэм суцасны бүлэн үүсцэг. Альтеплаза бүлэн хайлуулцаг.

/241./ Зүрхний шигцээсийн үец титэм суцасны бүлэн үүсцэг. Стрептокиназа бүлэн
хайлуулцаг.

/242./ Зүрхний цочмог оигцээсийн үец титэм суцасны фиброзон товруу шархпаж зацарцаг.
Товруу зацрахац товрууны бүрхүүл цоторх үрэвсэл нөлөөлцөг.

/243./ Дан систолын артерийн царапт ихдэлт нь өндөр настай хүмүүст илүү тохиолдцог.
Өнцөр настай хүмүүст том артерийн суцасны уян чанар буурсан баццаг.

/244./ Зүрхний цочмог омгцээсийн эмгэг жамын гол механизм нь титэм суцасны фиброзон
товрууны зацрал гэж үзцэг. Товруу зацарснаас тромбоцитын агрегаци ихсэж, бүлэн үүснэ.

/245./ Цочмог лейкеми эмгэгийн үец захын цусны шинжилгээцц голчпон илэрцэг өвөрмөц
өөрчпөлтийг сонгоно уу
A. Гумпрехтийн сүүцэр
B. Базофигь-эозинофилийн холбоо
C.Лейкемийн цонх
О.Улаан эс нулимсны цусал хэлбэртэй болох
Е. ӨрСӨН ЗООСНЫ 1ЛМНЖ
/246./ Глюкоз-6-фосфатцегицрогеназын цутагцал илэрхий хурц явагдцаг хэлбэрийг юу гэж
нэрлэдэг вэ?
A. Фавизм
B. Г-6-фосфатцегццрогеназапати
C. Вальценстромын өвчин
0. Плейхроми
Е. Маркиав- Микелийн өвчин
/247./ Гемоглобины түвомн 58 гр/л байвал цус багацалтын апь зэрэгт оруулах вэ?
А. Хөнгөн
в.Дуцц
С. Хүцц
0. Маш хүцц
Е. Хөнгөвтөр
/248./ Жинхэнэ полицитеми өвчний үүсэх тромбозын хүццрэлийн эмчилгээнц цараах
эмчиггээг сонгоно.
A. Аллопуринол
B. Анагрилцц
C.Гццреа
0. Аспири
Е. Бусульфан
/249./ Суцсанц цус түгмэл бүлэгнэх хам шинжийн гиперкоагуляцын шатанц цараах
эмчиггээнээс нэг нь эсрэг заапттай
A. Шокоос гаргах эмчилгээ
B. Уураг зацлагч ферментийн ингибитор
C. Криоплазм
0. Ижил бүлгийн цус
Е. Фибринолизийн үйл ажиллагааг дэмжих эмүүд
/250./ Шөнийн шээсэцц гэнэт гемоглобин гарах эмгэгийн үед цус задрап хаана явагдахвэ?
A. Эдийн дотор
B. Судсан дотор
C. Холимог
0. Элгэцц
Е. Чөмгөцц
/251./ Ямар эмгэгийн үед ясны хэм холбогч эдээр солигдох вэ?
A. Төмөр цугагдпын цус багацаггг
B. Архаг миелолейкоз
C.Удамшпын микросфероцитоз
О.Жинхэнэ полицитемия
Е. Идиопатик миелофиброз
/252./Архаг лимфолейкозын үед эмчилгээний ямар зарчим барих вэ?
A. Монохими эмчиггээг гццроксиуреа эмээр хийнэ
B. Монохими эмчилгээг хлорбугин эмээр хийнэ
C. Полихими эмчилгээг 7+3 хөтөлбөрөөр хийнэ
О.Полихими эмчилгээг ТАД-9 хөтөлбөрөөр хийнэ
Е. Монохими эмчиггээг сарколизинээр хийнэ
/253./ Улаан эсийн зацрал эрчимтэй явагдаж байгааг илтгэх ццнжилгээний үзүүлэгггүүдийг
нэрлэнэ үү.
A. Улаан эсийн өнгө илтгэгч буурах
B. Сийвэцц билирубины хэмжээ ихсэх
C. Шээсний өнгө өөрчпөгцөх
0. Арьс, шарлах, загатнах
Е. Захын цусанц ретикулоцитын тоо эрс ихсэх
/254./ Цусны аль эмгэгийн үед цусан дахь капьци ихсэх вэ?.
A. Миелома
B. Лимфома
C. Вит В12 ЦБ
0. Цус зацралын ЦБ
Е. Хурц лимфобластын лейкеми
/255./ Мелена гэдэг нь...
A. 5 см болон түүнээс дээш диаметр хэмжээтэй, арьсны түвоингээс овойгоогүй
B. Хэмжээний хувьд үзэгний үзүүр төдий олон тооны цусархаг туураггг
C. Дотор эрхтний гарапгай цус апдаггг
0 .5 см хүртэлх циаметр хэмжээтэй, ихэвчлэн судас тойрон гардаг туураггг
Е. Цустай ханиах, цустай цэр гарах зэрэг амьсгалын эрхтэн системээс илрэх өөрчпөлг
/256./Архаг миелолейкозын үеддэлүү томролтын эмгэг жамын үццсийг тайлбарлана уу
A.Дэлуүцц Гошегийн эсүүд хуримтлагдах
B. Дэлүүний венийн тромбоз
C.Үүдэн венийн дараггг ихсэх
0. Дэлуүнц хавцрын эсүүц нэвчиж байрлах
Е. Эсийн дотор явагдахгемолиз
/257./Витамин В12-ын үйгдгмйн механизмыг сонгоно уу?
A. 5 метигтгетрагицрофолатаас Тетрагидрофолат үүсгэж эсийн нуклейн хүчпийн
нийлэгжигггэнд нөлөөлнө
B. Гемийн бүтцэд орж гемоглобины нийлэгжилтийг дэмжинэ
C.Улаан эсийн ^АК2 ферментийг идэвхжүүлж эсийн хуваагцлыг дэмжинэ
0. Тимццилат синтеза ферментийн бүрэгдэхүүиц орж эсийн нуклейн хүчлийн
нийлэгжигггэнд оролцоно
Е. Прогенигорыг ццэвхжүүлж цагаан эсийн цүрст элементийн хөгжлийг хангана
/258./ Гемофили өвчний оноомйг батлахын тугщ ямар имнжилгээг заавал хийх вэ?
A. Цусацц VIII, IX факторыг үзүүлэх
B. Тархины КТГ
С.Хэвлийн ЭХО
0. Цус гоожих хугацаа үзэх
Е. Д-димерын омнжиггээ
/259./ Архаг миелолейкозын цц үед цитогенетикийн омнжилгээний хариу гараагүй үед
эмчилгээнд аль эмийн бэдцмэлийг хэрэглэх нь зохистой вэ?
A. Цитозар
B. Гидроксиуреа
C. Рубомицин
0. Гливек
Е. Флуцара
/260./ Тотемагийн төмрийн агууламжийг сонгоно уу?
A. Юмг
B. 162мг
C.150мг
0. ЮОмг
Е. 50мг
/261./ Экхимоз гэцэг нь....
A. 5 см болон түүнээс цээш циаметр хэмжээтэй, арьсны түвоингээс овойгоогүй
B. Хэмжээний хувьц үзэгний үзүүр төций олон тооны цусархаг тууралт
C. Дотор эрхтний гараптай цус алцалт
0 .5 см хүртэлх циаметр хэмжээтэй, ихэвчлэн суцас тойрон гарцаг туурапт
Е. Цустай ханиах, цустай цэр гарах зэрэг амьсгалын эрхтэн системээс илрэх өөрчлөлт
/262./ Цусны хурц хавцарын цц үецээ оношлогцсон запуу насны хүцц ямар хими эмчилгээ
сонгох вэ?
A. Засраги хүргэх (инцукц)
B. Засралыг бэхжүүлэх (консолццац)
C. Засралыг барих (поццержание)
0. Гццреа өнцөр тунгаах өгөх
Е. Монохими эмчилгээ хийх
/263./ Эритропоэтиний үйлдлийн механизмыг сонгоно уу?
A. 5 метилтетрагицрофолатаас Тетрагидрофолат үүсгэж эсийн нуклейн хүчпийн
нийлэгжилгэнц нөлөөлнө
B. Гемийн бүтцэц орж гемоглобины нийлэгжилтийг цэмжинэ
C.Улаан эсийн М К 2 ферментийг ицэвхжүүлж эсийн хуваагцлыг цэмжинэ
0. Тимццилат синтеза ферментийн бүрэлцэхүүцц орж эсийн нуклейн хүчлийн
нийлэгжилтэнц оролцоно
Е. Тимицилат синтеза ферментийн бүрэццэхүүцц орж эсийн нуклейн хүчлийн
нийлэгжилтэнц оролцоно
/264./ Гепарин ямар бүлгийн эм бэ?
A. Шууц бус үйццэлт коагулянт
B. Фибринолизиныг царангуйлагч
C. Шууц үйдцэлгэй антикоагулянт
0. Антиагрегант
Е. Фибринолизиниыг ццэхжүүлэгч
/265./ Төмөр цутагцлын цус багацалтын үеийг сонгоно уу?
A. Төмөр цутагдпын цус багацаптын үеийн эмнэлзүй, лабораторын илнж илрэх үе
B. Сийвэнгийн Ре багасаж, гемоглобин хэвийн байх
C. Сийвэнгийн ферритин багасаж, Ре, гемоглобин хэвийн байх
О.Сийвэнгийн ферритин багасаж, төмөр ихсэх
Е. Сийвэнгийн төмөр ихсэж, ферритин ихсэх
/266./Архаг лимфолейкозын үец миелограммын омнжилгээнц ямар өөрчпөлт гарахвэ?
A. Мегалобластын цус төлжилт
B. Бласт 30%-иас их байх
C. Ясны чөмөгт үсэрхийлсэн саркомын эсүүц харагцах
0. Хоцжкиний эсүүц илрэх
Е. Лимфоцит 30%-иас их болох
/267./ Апллазын цус багадалтыг батлахад ямар амнжилгээ хамгийн их ач холбогдогггой вэ ?
A. Ясны хэмийн эсийн омнжиггээ
B. Ясны хэмийн эдийн Ш/1НЖИГГЭЭ
C. Цитологийн 1ЛМНЖИГГЭЭ
0. Иммунологийн шинжиггээ
Е. Рентген амнжилгээ
/268./ Миелофиброз эмгэгийн уед захын цусны шинжилгээцц гогнлон илэрдэг өвөрмөц
өөрчпөлгийг сонгоно уу
A. Гумпрехтийн сүүдэр
B. Базофигь-эозинофилийн холбоо
C.Лейкемийн цонх
О.Улаан эс нулимсны дусап хэлбэртэй болох
Е. Өрсөн зоосны имнж
/269./ Шөнийн пароксизмын гемоглобинури (ШПГУ) ямар генийн мугациас үүсдэг вэ?.
A.СР1
B. Р1С-А
C. РМН
й. ОАР
Е. НВР
/270./Дараахь байдлын аль нь тромбоцитын үйл ажиллагаацц нөлөөлөхгүй вэ?
A. Гемофили
B. Тромбоцитопени
C. Виллебраццын өвчин
О.Элэгний цирроз
Е. Уреми
/271./ Эритремитэй өвчтөцц цитостатик эмчилгээ хийх заапт апь нь вэ?
A. Эритроцит 6.5х1012/л - ээсдээш
B. Тромбоцитын тоо 1000х109/л
C. Базофиль 3% - иас дээш
0. Шээсний хүчлийн диатез бий болох
Е. Хоцооцны хурц улайггг
1272.1 Ямар эмгэгийн үед ясны хэм өөхөн эдээр солигдох вэ?
A. Төмөр цугагдпын цус багадаггг
B. Архаг цус адцаггтын улмаас үүссэн ТДЦБ
C.Удамшпын микросфероцитоз
0. Вит В12 дутлын цус багацаггг
Е. Аплазийн цус багацаггг
/273./ Петехи гэдэг нь.....
A. 5 см болон түүнээс дээш диаметр хэмжээтэй, арьсны түвамнгээс овойгоогүй
B. Хэмжээний хувьц үзэгний үзүүр төдий олон тооны цусархаг туураггг
C. Дотор эрхтний гарапгай цус апдаггг
0 .5 см хүртэлх циаметр хэмжээтэй, ихэвчпэн суцас тойрон гарцаг туурапт
Е. Цустай ханиах, цустай цэр гарах зэрэг амьсгалын эрхтэн системээс илрэх өөрчпөггг
1274.1 Ямар өвчний үед сийвэнгийн ферритин багасаж, сийвэнгийн нийт төмөр холбох
чадвар ихсэх вэ?
A. Фолийн хүчил цугагдпын цус багацаггг
B. Архаг цус адцаггтын улмаас үүссэн төмөр цуглын ЦБ
C. Дагщ хэлбэрийн төмөр цутлын цус багацаггг
0. Вит В12цуглын цус багацаггг
Е. Гипоаплазийн цус багацаггг
/275./ Колон сөцөөгч факторын үйдцпийн механизмыг сонгоно уу?
A. 5 метилтетрагицрофолатаас Тетрагидрофолат үүсгэж эсийн нуклейн хүчпийн
нийлэгжигггэнд нөлөөлнө
B. Гемийн бүтцэд орж гемоглобины нийлэгжилтийг цэмжинэ
С.Улаан эсийн М К 2 ферментийг идэвхжүүлж эсийн хуваагдпыг дэмжинэ
0. Тимццилат синтеза ферментийн бүрэдцэхүүцц орж эсийн нуклейн хүчлийн
нийлэгжилгэнц оролцоно
Е. Прогениторыг ццэвхжүүлж цагаан эсийн цүрст элементийн хегжлийг хангана
/276./ Архаг лимфолейкоз эмгэгүүцийн үец захын цусны омнжиггээцц голчлон илэрцэг
евермец еерчпөлтийг сонгоно уу
A. Гумпрехтийн сүүцэр
B. Базофигь-эозинофилийн холбоо
C.Лейкемийн цонх
О.Улаан эс нулимсны цусал хэлбэртэй болох
Е. Өрсөн зоосны омнж
1277.1 Феррум лекийн төмрийн агууламжийг сонгоно уу?
A. Юмг
B. 162мг
C.150мг
0. ЮОмг
Е. 50мг
1278.1 Хемоптиз гэцэг нь....
A. 5 см болон түүнээс цээш циаметр хэмжээтэй, арьсны түвилнгээс овойгоогүй
B. Хэмжээний хувьц үзэгний үзүүр төций олон тооны цусархаг тууралт
C. Дотор эрхтний гараптай цус апцалт
0 .5 см хүртэлх циаметр хэмжээтэй, ихэвчпэн суцас тойрон гарцаг туурапт
Е. Цустай ханиах, цустай цэр гарах зэрэг амьсгалын эрхтэн системээс илрэх өөрчлөлт
/279./ Цочмог лимфобластын бус лейкозын үец хийгцэх хамгийн тохиромжтой хими
эмчилгээний хөтөлбөрийг уядцуулан сонгоно уу
A. Цитозар+6-меркаптопурин
B. Винкристин+Рубомицин+Прецнизолон+Л-аспарагиназа
C. Винкристин+Цитозар+Рубомицин+Прецнизолон
0. Цитозар+Рубомицин
Е. Рубомицин+ Циклофосфамцц+Метатрексат
1280.1 Төмрийн бэдцмэлийн үйлцпийн механизмыг сонгоно уу?
A. 5 метилтетрагицрофолатаас Тетрагидрофолат үүсгэж эсийн нуклейн хүчпийн
нийлэгжилтэнц нөлөөлнө
B. Гемийн бүтцэц орж гемоглобины нийлэгжилтийг цэмжинэ
C.Улаан эсийн М К 2 ферментийг ицэвхжүүлж эсийн хуваагцпыг цэмжинэ
0. Тимццилат синтеза ферментийн бүрэлцэхүүцц орж эсийн нуклейн хүчлийн
нийлэгжилгэнц оролцоно
Е. Прогениторыг ццэвхжүүлж цагаан эсийн цүрст элементийн хөгжлийг хангана
/281./ Архаг миелолейкозтой өвчтөнд ясны чөмөгний эсийн шинжилгээцц бласт 14%-с цээш
илэрч, цэлүү эмчилгээнц багасахгүй байгаа нь ажиглагцжээ. Энэ өөрчпөлтүүцийг үццэслэн
энэ өвчний үе шатыг тавина уу?
A. Эхлэл үе
B. Ид үе
C.Даамжралын үе
0. Бластын кризын үе
Е. Шинж тэмдэг тогтвортой үргэлжлпэх үе
1282.1 Аутоиммун тромбоцитопенитэй өвчтөцц цэлүү авах заапт:
A. Иммуноцепрессант эмүүц хэрэглэсэн ч үр цүнгүй байгаа тохиогщолц
B. Гормон эмчилгээцц үрцүнгүй, жидц 2-3 уцаа сэцрэл өгч байгаа тохиолцодц
C.а2- интерферон эмчилгээцц үрцүнгүй байгаа тохиолцодц
0. Полихими эмчилгээ үрцүнгүй байгаа тохиолцодц
Е. Монохими эмчилгээ үрцүнгүй байгаа тохиолцодц
/283./ Уцамшлын микросфероцитоз өвчний үец гарах өвөрмөц омнжүүцээс апь оинж нь
орохгүйг цурцана уу?
А. Нахиу хамар
B. Хүнхэр тагнай
C.Хуруугүй төрөх
0. Шүдний хэлбэр өөрчлөгдсөн
Е. Хөл аилбээрээ майга
/284./ Ферроплексийн төмрийн агууламжийг сонгоно уу?
A. Юмг
B. 162мг
C. 150мг
0. ЮОмг
Е. 50мг
/285./Түгмэл миеломын аль хэлбэрийн үед сийвэнгийн нийт уураг ихсэхгүй вэ?
A. Түгмэл миелома А
B. Түгмэл миелома С
C.Түгмэл миелома 0
О.Түгмэл миелома М
Е. Түгмэл миелома Е
/286./ Цочмог миелобластын лейкемийн /ЦМЛ/ оношлогооны гол үзүүлэлт юу вэ?
A. Миелограммд илрэх бластын тоо 20%-ис их байх
B. Өмнө нь Вит В12 дугагдлын цус багадаггг оношпогдож байсан өвчтөн
C. Захын цусны түрхэцэцд илрэх бластын тоог 15%-иас их байх
0. Цитогенетикт РН хромосом илэрсэн байх
Е. Лейкограммд цагаан эсийн зүүний хазайггг илрэх
/287./ Төмөр дугагдлын үеийн цус төлжилтийн үеийг сонгоно уу?
A. Төмөр дугагдпын цус багадапгын үеийн эмнэлзүй, лабораторын омнж илрэх үе
B. Сийвэнгийн Ре багасаж, гемоглобин хэвийн байх
C. Сийвэнгийн ферритин багасаж, Ре, гемоглобин хэвийн байх
О.Сийвэнгийн ферритин багасаж, төмөр ихсэх
Е. Сийвэнгийн төмөр ихсэж, ферритин ихсэх
/288./ Архаг миелолейкоз эмгэгийн үед захын цусны имнжилгээнд гогнпон илэрдэг өвөрмөц
өөрчпөгггийг сонгоно уу
A. Гумпрехтийн сүүдэр
B. Базофиль-эозинофилийн холбоо
C.Лейкемийн цонх
О.Улаан эс нулимсны дусал хэлбэртэй болох
Е. ӨрСӨН ЗООСНЫ 1ЛМНЖ
/289./ Нугасны усны амнжилгээнд ямарөөрчпөлт илэрвэл Нейролейкеми гэжүзэх вэ?
A. 1 мкл нугасны усацц 20-сдээш цигоз илэрвэл
B. Нугасны усацц Паццийн урвал эерэг гарвал
C. 1 мкл нугасны усацц Ю-с дээш цитоз илэрвэл
0. Нугасны усанд цусны дүрст элементүүд орж ирсэн байвал
Е. Нугасны ус царапт ихтэй, өнгөн нь өөрчлөгцсөн байвал
/290./ Идиопатик тромбоцитопенийн үеддараахь амнжийн аль нь илрэхгүй вэ?
A. Дэлуү авах нь үр дүнгэй
B. Ясны хэмэцц мегакариоцитын тоо ихсэнэ
C. 1д О -н титр ихсэнэ
0. Панцитопени илрэнэ
Е. Тромбоцит хэмжээгээр томорно
/291./ Эмч гемофили А-тай өвчтнийг үзээд Ү1Н хүчин зүйгщ ингибитор үүссэн байж болох юм
гэжүзжээ. Ингибитор үүссэнийг харуулах шинж юу вэ?
A. Гемартроз
B. Хэвлийн арын өөхөн эслэг зайд цус хурах
C. Гемоторакс
0. Десмопрессиныг хэрэглэхэд үрдүнгүй хамрын цус апцаггг
Е. Ү1Н хүчин зүйлийн концентратыг ерцийн эмчилгээний тунгаар хэрэглэхэд үр дүн өгөхгүй
цус апдаггг илрэх
/292./ Ямар өвчний үзд сццеропенийн дисфаги омнж илэрдэг вэ?
A. Аугоиммун тромбоцитопени
B. Шенлейн Генохын өвчин
C. Төмөр дугагдпын цус багадапт
0. Аплазын цус багадалг
Е. Хурц лейкоз
/293./ Өвчтний захын цусны дэлгэрэнгүй оинжилгээцц хүцц зэргийн нормохромын
нормоцитын цус багацапт, лейкоцит 32*109/л, ялтас 1233*109/л захын цусны түрхэцц бөөм
агуулсан улаан эс, миелоцит, нулимсны цусал хэлбэрийн эритроцит, аварга тромбоцитууц ба
мегакариоцитын хэлтэрхий харагцжээ.
Та ямар эмгэгийг сэжиглэж байна вэ?

A. Хурц миелобластын лейкеми /М5/


B. Архаг миелолейкоз
C.Жинхэнэ тромбоцитеми
О.Анхцагч миелофиброз
Е. Цочмог миелофиброз /М7/
/294./ Миеломын өвчин эмгэгийн үец захын цусны амнжиггээцц голчпон илэрцэг өвөрмөц
өөрчпөлгийг сонгоно уу
A. Гумпрехтийн сүүцэр
B. Базофигь-эозинофилийн холбоо
C.Лейкемийн цонх
О.Улаан эс нулимсны цусал хэлбэртэй болох
Е. Өрсөн зоосны омнж
/295./ Ферровитын төмрийн агууламжийг сонгоно уу?
A. Юмг
B. 162мг
C.150мг
0. ЮОмг
Е. 50мг
/296./ Пурпура гэцэг нь...
A. 5 см болон түүнээс цээш циаметр хэмжээтэй, арьсны түвоингээс овойгоогүй
B. Хэмжээний хувьц үзэгний үзүүр төций олон тооны цусархаг тууралг
C. Дотор эрхтний гарапгай цус апцалг
0 .5 см хүртэлх циаметр хэмжээтэй, ихэвчпэн суцас тойрон гарцаг туурапт
Е. Цустай ханиах, цустай цэр гарах зэрэг амьсгалын эрхтэн системээс илрэх өөрчлөлг
/297./ Цочмог лимфобластын лейкозын үец хийгцэх хамгийн тохиромжтой хими эмчилгээний
хөтөлбөрийг уядцуулан сонгоно уу
A. Цитозар+6-меркаптопурин
B. Винкристин+Рубомицин+Прецнизолон+Л-аспарагиназа
C. Винкристин+Цитозар+Рубомицин+Прецнизолон
0. Цитозар+Рубомицин
Е. Рубомицин+ Циклофосфамцц+Метатрексат
/298./ Фолийн хүчпийн үйлцпийн механизмыг сонгоно уу?
A. 5 метилтетрагицрофолатаас Тетрагццрофолат үүсгэж эсийн нуклейн хүчлийн
нийлэгжилгэнц нөлөөлнө
B. Гемийн бүтцэц орж гемоглобины нийлэгжилтийг цэмжинэ
C.Улаан эсийн М К 2 ферментийг ицэвхжүүлж эсийн хуваагцлыг цэмжинэ
0. Тимццилат синтеза ферментийн бүрэдцэхүүиц орж эсийн нуклейн хүчлийн
нийлэгжилгэнц оролцоно
Е. Прогениторыг ццэвхжүүлж цагаан эсийн цүрст элементийн хөгжлийг хангана
/299./ Гемофили А өвчнийг цараах өвчнөөс ялган оношлоно.
A. Виллебраццын өвчин
B. Аугоиммуны тромбоцитопени
C. V факторын цугагцап
0. Хурц лейкоз
Е. Ревматойдный полиартрт-
/300./ Удамшлын микросфероцитоз өвчний үед цус задрап хаана явагдах вэ?
A. А. Эдийн доторх цус задрал явагдана
B. В. Судсан дотор цус задрал явагдана
C. С. Холимог цус задрап явагдана
0. 0. Ясны чөмөгт явагдана
Е. Е. Агь нь ч биш
/301./ Феньюлсийн төмрийн агууламжийг сонгоно уу?
A. Юмг
B. 162мг
C.150мг
0. ЮОмг
Е. 50мг
/302./ Доорхи цусны имнжилгээг дүгнэнэ үү?
ЦДШ КВС-2.8 х1012 /1_, НОВ-76 д/1_, МСУ- 68 Л_, МСН- 24рд, Р И - 45x109/1, МРУ-Э.б \А/ВС-
6.8x109/1
A. Гипохромын, нормоцитын хөнгөн хэлбэрийн анеми, дунд зэргийн тромбоцитопени
B. Гипохромын, микроцитын дунд зэргийн анеми, хүнд хэлбэрийн тромбоцитопени
C. Нормохромын, нормоцитын дуцд зэргийн анеми, хүцд хэлбэрийн тромбоцитопени
0. Гиперхромын, микроцитын хүцд хэлбэрийн анеми, хүнд хэлбэрийн тромбоцитопени
Е. Гиперхромын, макроцитын хүнд хэлбэрийн анеми, дунд зэргийн тромбоцитопени
/303./Төмрийн нөөц барагдах үеийг сонгоно уу?
A. Төмөр дугагдпын цус багадапгын үеийн эмнэлзүй, лабораторын аинж илрэх үе
B. Сийвэнгийн Ре багасаж, гемоглобин хэвийн байх
C. Сийвэнгийн ферритин багасаж, Ре, гемоглобин хэвийн байх
О.Сийвэнгийн ферритин багасаж, төмөр ихсэх
Е. Сийвэнгийн төмөр ихсэж, ферритин ихсэх
/304./ РАВ ангилалын дагуу МЗ гэж ямар лейкозыг тэмдэглэдэг вэ?
A. Хурц миеломонобластын лейкоз
B. Хурц промиелоцитын лейкоз
C.Хурц эритробластын лейкоз
0. Боловсорсон, хурц миелобластын лейкоз
Е. Боловсроогүй, хурц миелобластын лейкоз
/305./ Миелома өвчний үед гардаггүй иинж?
A. Сээр нурууны остеопороз
B. Протейнури
C.Гиперпротейнеми
О.Хагщварын хүндрэл үүсэх
Е. Захын цусанд лимфоцит ихсэх
/306./ Хэрх төст үений үрэвслийн (Р1пеита{01с1 агИиШз) үед РР хэдэн хувьд эерэг байх вэ .
A. Нийг өвчний 80 хувьд эерэг байна.
B. Нийт өвчний 20-40 хувьд эерэг байна.
C. Сөрөг байна.
О.Улаан эсийн тунах хурд ихэссэн үед эерэгбайна.
Е. Нийт өвчний 60 хувьд эерэг байна.
/307./ Нурууны радиографи иинжилгээ хийх зориггод нийцэхгүйг заана уу.
A. Нуруу нугаламын бүтэц, байромл, хэлбэрийг тогтоох
B. Гажиг илрүүлэх
C. Гэмтэл илрүүлэх
й. Нугалам хоорондын дарагдсан мэдрэл илрүүлэх
Е. Нугапам хоорондын мөгөөрсөн хэсгийн өөрчпөлг илрүүлэх
/308./ Шоберын сорилоор нурууны аль түвшицд тэмдэглэгээ хийх вэ?
A. 1.3-1-5
B . 1115-1117
С. 15-51
й. 1_4-51
Е. Т М 1-1.3
/309./ Хэрх төст үений үрэвслийн эмнэлзүйд илрэхгүй иинжийг нэрлэнэ үү.
A. Шегрений хам омнж
B. Бугуйн сувагны хам оинж
C. Богтосруу ханарах
О.Хунгийн хүзүү
Е. Хулсан нуруу
/310./Яс үений үрэвслийн эмнэлзүйн омнж тэмдэгт тохирохгүйг нэрлэнэ үү.
A. Үений өвдөлг
B. Үе мулграх
C. Шажигналт
О.Үенйи хөдөлгөөний дапайц буурах
Е. Үений үйл ажиллагаа адцагдах
/311./ Үений гулсах замын үрэвслийн эмгэгжамын бүтэц эвдрэх үед гарахгүй өөрчлөлтийг
нэрлэнэ үү.
A. Үений уугацц хаван их хэмжээгээр үүснэ.
B. Фибрин ихээр хуримтлагдана.
C.Үрэвслийн омнгэн иасраптгүй нэмэгцэнэ.
О.Үений ууг улаан хөхөлбөр өнгөтэй болж ирнэ.
Е. Үений бүрхүүлийн эргэн тойрон цахь бүтэц эвцэрнэ.
/312./ Тохойн үеийг тэмтрэх зөв аргыг заана уу.
A. Тохойг ЭОхэмийн өнцгөөр нугапж барина.
B. Тохойг сул чөлөөтэй 110хэмийн өнцгөөр нугапж тэмтрэнэ.
C.Тохойг сул чөлөөтэй 90 хэмийн өнцгөөр эмч 2 гараараа цэмжин барина.

0. Эмч нэг гараар тохойг цурын өнцгөөр тэмтрэнэ.


Е. Тохойг эргүүлж тэмтрэнэ.
/313./Үений хөцөлгөөн хязгаарлалгын Бенклэрийн ангилалын 3-аарүеийг заана уу.
A. Өцөр тутмын үйл ажиллагаа саадгүй, өөртөө үйгнлэх чавцар саацгүй.
B. Мэргэжил болон өөртөө үйлчлэх чацвар хэвийн боловч чөлөөт цагаар хичээллэх нь
хязгаарлагцах.
C. Үений хөцөлгөөн хязгаарлагцсан эсвэл хөцөлгөөнгүй болох, өөртөө үййчлэх чавцар маш
муу.
0. Мэргэжил болон чөлөөт цагаар хичээллэх нь хязгаарлагцах ба өөртөө үйлчлэх чавцар
алцагцана.
Е. Бүх үйл ажиллагаа апцагцана.
/314,/Тулайн артритын тофусын онцлогт тохирохгүйг нэрлэнэ үү.
A. Чихний мөгөөрсөнц үүснэ.
B. Эмчилгээ хийвэл хурцан арилна.
C. Тофус зацарч хагарч болно.
О.Тэнийлгэгч шөрмөсөнц үүснэ.
Е. Шээсний хүчпийн тапст бүхий цагаан зүйл байна.
/315./ Нуруу нугапамын барьцапцаат спонцилитийн шаптгааныг нэрлэнэ үү.
A. Уцамшил
B. А бүлгийн цус зацпагч стрептококк
C. Зарим эмийн боцисууц
О.Ажил мэрэгжлийн онцлог
Е. Архи хорт зуромл
/316./Үений хариу үрэвслийн ( геасйуе агИпгШз ) их шалгуурт тохирохгүйг нэрлэнэ үү.
A. 2 т а д ц а а ижил бус байх
B. Урьцчилан хапцвар авсан байх
C. Лаборатори оинжилгээ
0. Дооц мөчцийн үений үрэвсэл
Е. Үений үрэвслийн тоо 6 болон түүнээс хэтрэхгүй байх
/317./ Хэрх төст үений үрэвслийн эмгэг жам хэт мэдрэгших хэддүгээр урвалаар нөхцөгщөн
явагдах вэ.
A. Хэт мэдрэгаих 1
B. Хэт мэдрэгших 2
C. Хэт мэдрэгаих 3
0. Хэт мэдрэгамх 4
Е. Агь нь ч биш

/318./ Цус задпагч (3 стрептококк нь Ревматоцц артрит өвчин үүсэх шаптгаан болдог бөгөөд
энэ өвчний үед антибиотик эмчиггээг аль болох эрт хийх шаардлагатай баццаг.

/319./ Тулай өвчтөний 20 хувьд арьсан цоор цавсны тофус байх ба энэ нь хараац аццаигүй
учраас хэрх төст үений үрэвслийн зангилаанаас амархан яггагцана.

/320./ Цус задлагч (3 стрептококк нь хэрэх өвчин үүсэх шаггтгаан богщог бөгөөд энэ өвчний
үед антибиотик эмчилгээг агь болох эрт хийх шаардлагатай байдаг.

/321./ Үений бүтцийг үндсэн болон туслах гэж хоёр хэсэгт хуваах ба үццсэн хэсэгт үений уут,
мөгөөрсөн жийрэг, үений уруул, үений омнгэн зэргийг багтна.

1322.1 Яс нь холбогч эцийн нэг төрөл бөгөөц эс завсрын капьцижсанүнцсэн боцис ясны
матрикс болон таван төрлийн эсээс тогтоно.

1323.1 Остеобласт эс нь остеоцит эсийн нэг төрөл бөгөөц өөр хоороццоо сэртэнгээр
холбогцох туйггг эс юм.

/324./ Тулай өвчний үед үений омнгэний омнжиггээнд кагьцигидрофосфат тоцорхойлогдцог


бол хуурамч тулайн үед үений амнгэний омнжиггээнд уратын цавс тоцорхойлогдцог.

1325.1 Үений уут нь гурван цавхаргаас тогтох бөгөөц гацна цавхаргыг үений уутны бүрхүүл
үүсгэнэ.

/326./ Тулай өвчний үед үений иингэний амнжиггээнд кагьцигидрофосфат тоцорхойлогдцог


бол хуурамч тулайн үед үений шингэний шинжиггээнд уратын цавс тоцорхойлогццог.

1327.1 Ревматоиц артритын үед захын цусацц цагаан эсийн тоо ихэвчлэн хэвийн байдаг бол
хэрэхийн үед захын цусанд цагаан эсийн тоо ихэссэн баццаг.

1328.1 Холбогч эцийн эсийн нэгжүүд эндоцермээс үүсэгггэй бөгөөц тэд холбогч эдийн
амрхэгүүд, үндсэн бодисууцыг үүсгэдэг.

/329./ Холбогч эдийн эсийн нэгжүүд эндоцермээс үүсэгггэй бөгөөц тэд холбогч эдийн
омрхэгүүд, үндсэн бодисууцыг үүсгэдэг.

1330.1 Ревматоцц артрит нь ихэнхццээ цочмог эхлэгггэй баццаг бөгөөд гэнэт шөнөдөө
хуруунууд хавдах, өвцөх зовиур илэрцэг байна.

/331./ Үений үрэвслийн нөхөн төлжиггтийн үед үеэр хавдах, ээрүүл хэлбэртэй болох зэрэг
амнжүүд илрэх бөгөөц рентгецц үе хоороццын завсан зузаарсан баццаг.

1332.1 Үений бүтцийг үндсэн болон туслах гэж хоёр хэсэгт хуваах ба үндсэн хэсэгт үений уут,
мөгөөрсөн жийрэг, үений уруул, үений омнгэн зэргийг багтна.
/333./ Ревматоцц артрты н даамжрах үед рентгенд үений гадаргуу гелийх ба үүсэх ба харин
яс үений үрэвслийн даамжрах үед рентгецц үений зай нарийсах, мегеерсний доорх хатуурал
үүссэн байцаг.

/334./ Хэрэхийн артритын шалтгаан нь тоцорхойгүй. Учир нь энэ эмгэгийн үец цархлааны
зохицуулга алцагцаж өөрийн ялгаруулсан Од танихгүй олон тооны аугоантитела ялгарцаг
байна.

/335./ Остеоцит нь остеобластаас үүсч бий болох ба остеоцит нь матриксийг тэжээлээр


хангацаг.

/336./ Хуурамч тулай өвчин нь ихэвчлэн ахимаг насны хүмүүст тохиолцох ба боцисын
солилцооны олон өвчинтэй хавсөрч илэрцэг.

/337./ Цочмог хаццварын артритын үец өнцөр хапуурах, чичрэх, хөлс гарцаг бөгөөц үений
гацаргууц халуун, өнгө өөрчлөгцөж улайх, хавцах иинжүүц баццаг.

/338./ Үений үрэвслийн нөхөн төлжиггтийн үец үеэр хавцах, ээрүүл хэлбэртэй болох зэрэг
оинжүүц илрэх бөгөөц рентгецц үехоороццын завсар нарийссан баццаг.

/339./ Үений мөгөөрс нь цус тунгапагийн суцсаар баялаг баццаг учир нөхөн төлжилг хамгийн
сайн байцаг.

/340./ Яс нь органик болон органик бус хэсгүүцээс тогтох ба органик хэсгийг анхцагч матрикс
бүрцүүцж талст байцпаар оршино.

/341./ Ревматоцц артритын цаамжрах үец рентгецц анкилоз үүсэх ба харин яс үений
үрэвслийн цаамжрах үец рентгенц үений зай нарийсах, мөгөөрсний цоорх хатуурал үүссэн
байцаг.

342./ Мөгөөрсний матриксийг боловсорсон эсүүц бүрцүүлэх ба үүнийг хонцробласт гэж


нэрлэцэг.

/343./ Хэрх төст үений үрэвсэлгэй өвчтөний ихэнх хувьц арьсан цоорх зангилаа илрэх ба
ихэвчлэн зөөлөн бүтэцтэй баццаг учир тэмтрэхэц өвцөлг эмзэглэл байхгүй.

/344./ Үений ууг нь гурван цавхаргаас тогтох бөгөөц гацна цавхаргыг үений уугны бүрхүүл
үүсгэнэ.

/345./ Тулай нь 30 аас цоош насны эрчүүц болон цэвэрамлтийн нас хүртэлх эмэгтэйчүүцэц
тохиолццог. Учир нь фруктазын агууламж өнцөртэй хоол хүнс хэрэглэх нь шаптгаалах хүчин
зүйл бодцог.
Ерөнхий мэргэжлийн эмчийн мэргэжлээр эмчлэх зөвшөөрөл олгох шалгалтын
жишиг сорил-3
Сорилын зөв хариулг
1-В, 2-А, 3-С, 4-В, 5-0, 6-С, 7-С, 8-0, 9-Е, 10-Е, 11-В, 12-Е, 13-В, 14-С, 15-А, 16-В, 17-
С, 18-С, 19-0, 20-Е, 21-В, 22-С, 23-Е, 24-0, 25-А, 26-й, 27-А, 28-В, 29-С, 30-С, 31-С,
32-С, 33-Е, 34-А, 35-Е, 36-С, 37-0, 38-С, 39-Е, 40-Е, 41-Е, 42-В, 43-С, 44-С, 45-0, 46-
й, 47-В, 48-0, 49-В, 50-С, 51 -В, 52-С, 53-0, 54-С, 55-А, 56-В, 57-В, 58-А, 59-А, 60-0,
61-0, 62-С, 63-А, 64-В, 65-С, 66-В, 67-0, 68-С, 69-А, 70-В, 71-В, 72-0, 73-В, 74-Е, 75-
С, 76-0, 77-В, 78-Е, 79-С, 80-В, 81-А, 82-В, 83-0, 84-0, 85-С, 86-А, 87-В, 88-В, 89-С,
90-0, 91 -В, 92-0, 93-В, 94-Е, 95-В, 96-С, 97-В, 98-А, 99-А, 100-С, 101-0, 102-0, 103-С
104-Е, 105-С 106-0, 107-0 108-0, 109-0, 110-С, 111-С 112-В, 113-С, 114-В, 115-Е
116-С, 117-0 118-0, 119-С 120-0, 121-Е, 122-С, 123-С 124-А, 125-С, 126-В, 127-0
128-С, 129-В 130-А, 131-0 132-0, 133-В, 134-Е, 135-0 136-0, 137-А, 138-0, 139-С
140-А, 141-В 142-В, 143-С 144-В, 145-0, 146-В, 147-А 148-С, 149-А, 150-В, 151-В
152-В, 153-С 154-0, 155-В 156-С, 157-В, 158-В, 159-С 160-Е, 161-0, 162-В, 163-0
164-0, 165-В 166-А, 167-А 168-0, 169-А, 170-А, 171-С 172-0, 173-С, 174-0, 175-0
176-С, 177-Е 178-0, 179-А 180-В, 181-В, 182-А, 183-0 184-С, 185-В, 186-А, 187-С
188-В, 189-0 190-С, 191-С 192-В, 193-С, 194-В, 195-А 196-В, 197-В, 198-С, 199-С
200-С, 201-А 202-А, 203-В 204-А, 205-В, 206-Е, 207-0 208-0, 209-0, 210-0, 211-В
212-С, 213-А 214-В, 215-В 216-А, 217-С, 218-А, 219-С 220-С, 221-Е, 222-0, 223-С
224-В, 225-С 226-А, 227-В 228-0, 229-Е, 230-С, 231-й 232-0, 233-В, 234-В, 235-0
236-С, 237-А 238-В, 239-С 240-В, 241-С, 242-В, 243-В 244-0, 245-В, 246-С, 247-В
248-С, 249-В 250-С, 251-С 252-С, 253-0, 254-В, 255-А 256-0, 257-С, 258-0, 259-0
260-Е, 261 -В 262-С, 263-А 264-Е, 265-В, 266-С, 267-А 268-С, 269-А, 270-В, 271-0
272-А, 273-й 274-С, 275-В 276-В, 277-0, 278-С, 279-С 280-0, 281-0, 282-Е, 283-С
284-В, 285-А 286-0, 287-С 288-В, 289-В, 290-0, 291-В 292-С, 293-С, 294-В, 295-С
296-В, 297-й 298-А, 299-0 300-С, 301-С, 302-В, 303-й 304-0, 305-В, 306-С, 307-А
308-А, 309-А 310-В, 311-В 312-А, 313-Е, 314-А, 315-А 316-С, 317-В, 318-0, 319-А
320-С, 321-С 322-А, 323-В 324-0, 325-С, 326-В, 327-А 328-А, 329-0, 330-А, 331-В
332-В, ЗЗЗ-й 334-В, 335-А 336-В, 337-Е, 338-0, 339-0 340-В, 341-В, 342-В, 343-А
344-В, 345-А 346-0, 347-А 348-В, 349-С, 350-С, 351-В 352-0, 353-С, 354-С, 355-С
356-В, 357-В 358-Е, 359-С 360-С, 361-В, 362-А, 363-й 364-0, 365-В, 366-0, 367-В
368-С, 369-С 370-Е, 371-А 372-0, 373-А, 374-0, 375-Е 376-С, 377-С, 378-С, 379-А
380-0, 381-С 382-Е, 383-С 384-С, 385-Е, 386-А, 387-А 388-А, 389-С, 390-А, 391-С
392-А, 393-Е 394-Е, 395-С, 396-0, 397-С, 398-0, 399-С 400-0, 401-С, 402-Е, 403-С
404-Е, 405-Е 406-С, 407-С 408-А, 409-Е, 410-Е, 411-В 412-В, 413-С, 414-0, 415-0
416-С, 417-В 418-В, 419-А 420-0, 421-0, 422-В, 423-А 424-А, 425-А, 426-Е, 427-А
428-0, 429-В 430-0, 431-0 432-0, 433-С, 434-С, 435-С 436-Е, 437-Е, 438-С, 439-А
440-С, 441-А 442-А, 443-А 444-0, 445-А, 446-А, 447-Е 448-С, 449-А, 450-С, 451-С
452-С, 453-В 454-А, 455-С 456-С, 457-Е, 458-С, 459-А 460-С, 461-Е, 462-0, 463-Е
464-В, 465-С 466-0, 467-0 468-0, 469-0, 470-А, 471-С 472-С, 473-С, 474-А, 475-В
476-0, 477-й 478-Е, 479-0 480-0, 481-А, 482-В, 483-С 484-0, 485-В, 486-0, 487-Е
488-С, 489-0, 490-Е, 491-В, 492-0, 493-0, 494-С, 495-0, 496-С, 497-А,

1. Нэг сонгогггтой төст ( Зөвхөн 1 хариуггг зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь А, В, С, 0, Е
гэсэн дугаартай бөгөөдЗөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно.
2. Олон сонголгтой тест ( Хэдэн ч хариуггг зөв байж болох )
1, 2, 3 дугаар хариугггууд зөв бол (А.)
1 ба, 3 дугаар хариугггууд зөв бол (В.)
2 ба 4 дугаар хариугггууд зөв бол (С.)
Зөвхөн 4-р хариуггг зөв бол (й.)
Бүххариуггг зөв бол (Е.)
3. Шалтгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шаггггаан
хамаарлыг тодорхойгно.)
Зөв, Зөв, Зөв (А.)
Зөв, Зөв, Буруу (В.)
Зөв, Буруу, Буруу (С.)
Буруу, Зөв, Буруу (й.)
Буруу, Буруу, Буруу (Е.)

/1./ Арынянзтай дагз түрүүлсэн төрлөгийн үед ургийн толгойд хэдэн тулах цэгтэй байдаг вэ?
A. Нэг
B. Хоёр
C.Гурав
0. Дөрөв
Е. Тулах цэгүүсэхгүй
12.1 Төрөлтийн дадц үед дараах шинж хамаарна:
A. 10 хоромд 1-2 удаа базлана
B. Базлапт жигд биш
C. Базлалгын хүч сайн
0. Умайн хүзүү 4-5 см нээгдсэн
Е. Умайн хүзүүний нээгдэх хурд 1,5 см/ цаг
/3./ Ихэс түрүүлсэн сэжигтэй эмэгтэйг хэт авиан имнжиггээцц илгээхэд эхэц ямар зөвлөлгөө
өгөх юэ?
A. Ямарч зөвлөлгөө өгөхгүй
B. Умайн булчинг сулруулах эм хэрэглэхийг зөвлөнө
C. Давсагаццаа шээстэй очиж үзүүлэхийг зөвлөнө
0. Ургийн хөцөлгөөн оларох үец үзүүлэхийг зөвлөнө
Е. Цус адцсан үец очихыг зөвлөнө
/4./ Биений юмны хэвийн мөчпөгийн үец өццгөвчицц үрийн цэврүү өсч хөгжих явцын үеийн
эргэх холбоог нэрлэнэ үү?
A. Эстроген их үеийн сөрөг эргэх холбоо
B. Эстроген бага үеийн эерэг эргэх холбоо
C. Прогестерон их үеийн сөрөг эерэг холбоо
0. Прогестерон бага үеийн эерэг эргэх холбоо
Е. Эстроген Прогестерон тэнцүү болох үец
15.1 Жирэмсний хэвийн явцтай байхац толгойн их хөндлөн хэмжээнээс ургийн цуцц чөмөгний
урт хэцэн мм-ээр бага байх вэ?
A. 30-31
B. 27-29
C. 23-26
й. 18-20
Е. 12-17
/6./ Эмэгтэйчүүцийн ямарөвчнийг арын хүнхрээгээр хатгапт хийж оношлох вэ?
A. Умайн хүзүүний шархлаа
B. Умайн хоргүй хавцар
C.Умайн гацуурх жирэмслэлт
О.Дааврууцын цочмог үрэвсэл
Е. Үргүйцэл
/7./ Эмэгтэй Д.32 настай. Умайн үйл ажиллагааны цус алцалгын учир эмнэлэгт хэвтсэн бол
эхлээц ямарэмчилгээ хийх вэ?
A. Умай агшаах эмэн эмчилгээ
B. Цус бүлэгнүүлэх эмчилгээ
C.Умайн хөццийг багажаар цэвэрлэх
0. Даавраар эмчлэх
Е. Шингэн яараптай юүлнэ
18.1 Дагз түрүүлсэн өврийн янзтай байхац бага аарцгийн уйтан хэсгийн хөццицц суман заацас
ямар хэмжээцц байрлацаг вэ?
A. Шулуун хэмжээцц
B. Баруун ташуу хэмжээцц
C. Зүүн ташуу хэмжээцц
О.Ташуу, шулуун хэмжээцц ойртсон
Е. Хөццлөн хэмжээцц
19.1 Хэт тарган жирэмсэн эхэц ургийн байрлалыг тоцорхойлох хамгийн наццвартай арга юу
вэ?
A. Асуух арга
B. Леополцын үзлэгийн I арга
C.Леополцын үзлэгийн II арга
О.Леополцын үзлэгийн III арга
Е. Хэт авиан омнжилгээ
/10./ Хэвлийн эргэн тойрон 100 см, умайн ёроолын өнцөр 37 см, биеийн өнцөр 162 см бол
ургийн урьцчилсан жинг тоцорхойл:
A . 2900
B .3000
C.3200
0.3500
Е .3700
/11./Доорх эмнүүцээс ихсээр цамжиж урагт нөлөөлцөггүй эмийг нэрлэнэ үү
A. Пенициллин
B. Гепарин
C. Олеоццолицин
О. Витамин С
Е. Глюкозын уусмап
/1 2 ./Жирэмсний хугацаа харгапзахгүйгээр эмнэлэгт яаралгай хэвтүүлэх заалг:
A. Хэрлэг өвчний сэцрэлг
B. Зүрх-суцасны цугагцлын цаамжрал
C. Хэм алцагцапг үүсэх
О. Тромбоэмболийн хүнцрэлүүц
Е. Дээрх ТОХИОЛДОЛЦ бүгцэц нь хэвтүүлнэ
/13.1 Сарын тэмцэгийн мөчпөгийн хугацааг яаж тогтоох вэ?
A. БЮМ ирээц цууссан өцрөөсцараагийн сарын тэмцэгийн анхны өцөр хүртэл
B. БЮМ ирсэн анхны өцрөөс цараагийн сарын тэмцгийн анхны өцөр хүртэл
C. БЮМ цууссан өцрөөс цараагийн сарынтэмцэг цууссан өцрийг хүртэл
О.Сарынэхний 5 хоног
Е. Сарын сүүлийн 5 хоног
/14./ Д. 45 настай умайн үйл ажиллагааны цус апцалгын учир эмнэлэгт хэвтсэн. Биеийн
жингийн иццекс 23, эцийн шинжилгээгээр умайн салстын булчирхайлаг хэт зузаарап
оношпогцсон бол ямар эмчилгээ хийх вэ?
A. Ригевццоныг жирэмшээс хамгаапах тунгаар уулгах
B. Биений юмны мөчпөгийн 16-25 цахь хоногт норколутыг 5 мг-аар уулгах
C. Биений юмны мөчпөгийн 5-25 цахь хоногт норколутыг 5 мг-аар уулгах
О. Биений юмны мөчлөгийн 5-21 цэх хоногт металгестостероныг 0,005-1 уцаа хэлэн цор
тавих
Е. Эмчилгээ хийх шаарцпагагүй
/15,/Ургийн нуруулалг гэцэг нь:
A. Ургийн нуруу эхийн хажуу хана руу харьцаж байрласан
B. Ургийн нуруу эхийн урц хана руу харьцаж байрласан
C.Ургийн нуруу арцхана руу харьцаж байрласан
й.Ургийн нуруу эхийн умайн цагуу тэнхлэгт харьцаж байрласан
Е. Ургийн нуруу умайтай хурц өнцөг үүсгэж харьцаж байрласан
/16./ Биений юмны хэвийн мөчлөгийн үец умайн салстын зузаарап хэцицц гүйцэх вэ?
A. Мөчлөгийн 25-26 цэх хоногтойц
B. Мөчлөгийн 14-15 цахь хоногтойц
C. Мөчлөгийн 18-20 цахь хоногтойц
О. Мөчлөгийн 9-11 цахь хоногтойц
Е. Мөчлөгийн 7-8 цахь хоногт
/17./ Умайн сапстын эдийн омнжиггээгээр: Бугнирхайнуудын дотор гуужсан эсүүдтэй,
бугнирхайн хөцций өргөсөж хучуур эд нь олон үечилсний зэрэгцээ булчирхайг бүтээгч эсийн
бөөмүүд нь хэлбэр дүрсээ алдсан байв. Эл өөрчлөлг ямар үед тохиогщож болох вэ?
A. Умайн сапстын булнирхайн хөцций үүсгэсэн хэт зузаарал
B. Биений юм ирэхийн өмнө умайн сапстад гарцаг өөрчпөлг
C.Умайн сапстын хэвийн биш хэт зузаарап
О.Умайн сапстын өмөн
Е. Умайн салстанц өөрчпөлг илрээгүй
/18,/Төмрийн бэгщмэлийг хэвийн явцтай жирэмсэцц яаж уулгах вэ?
A. Жирэмсний турш өцөрт хагас шахмалыг ууна.
B. Өцөрт хагас шахмалаар 3 сарын турш ууна.
C.Жирэмсний турш өцөрт 1 шахмалыг ууна
0. Өцөрт 2 уцаа 1 шахмалаар жирэмсний турш ууна.
Е. Өцөрт 2шахмапаар 3 сарынтурш, запгаац жирэмсний турш 1 шахмалаар ууна.
/19./ Эмэгтэйчүүцэц жирэмслэхээс хамгаапах цааврын эмийг хэцийц хэрэглэхэц илүү
тохиромжтой вэ?
A. 35 хүртэлх насны
B. Төрсний цараа шууц
C. 35-45 хүртэлх насны
0. Үр хөнцсөний цараа
Е. 45 наснаас цээш
/20,/Умайн сапстын хэт зузаарлыг найвцартай оноиллох аргыгнэрлэнэ үү
A. Эхо
B. Умайг цураццах
C.Умайн хөнцийгөөс эсийн омнжилгээ авах
0. Гистеросальфингографи
Е. Умайн салстыг хусаж гистологи оинжилгээ хийх
/21,/Хэвийн явцтай жирэмсний үец умайн булчин байнгын агчилттай /тонус/ байх уу?
A. Үгүй
B. Тийм
C. Үеүе агчилгтай
0. Төрөх цөхөөц ирэхэц
Е. Огт агчилтгүй байна
122.1 Жирэмсний төгсгөлц умайн хөнцийн эзэлхүүн хэц цахин нэмэгцэх вэ?
A. 20 цахин
B. 100 цахин
C. 200 цахин
0. 300 цахин
Е. 400 цахин
/23./ Төмөр цугагдпын цус багадпыг лабораториор батлахац юуг анхаарах вэ?
A. Гемоглобин 115 г/л-ээс цоош бууна
B. Цусан цахь төмрийн хэмжээ 10,7 ммогь/л хүртэл багасна
C. Гематокрит 33 хувиас цоош багасна
0. Өнгө илггэгч 0,85-аас бага байна
Е. Бүгцээрээ батлахац шаардпагатай
/24./ Ямар молекул жинтэй /цапьтон/ эмийн боцис жирэмсэн үец ихсээр цамжиж нөлөөлөхгүй
вэ?
A. <250с1
B. 250-500с!
C. 500-800с1
й. >1500-аас цээш цапьтон
Е. 800-1000с1
/2 5 ./Аарцгийн хэмжээ 25-28-31-18 бол ямар хэлбэрийн аарцагт тохирох вэ?
A. Энгийн хавчиг аарцагт
B. Хавчиг-сульцаатай аарцагт
C. Ерөнхийцөө жигц уйтарсан аарцагт
0. Ерөнхийдөө жигд уйтарсан хавчиг аарцагт
Е. Хэвийн хэмжээтэй аарцаг
/26./ Ураг бөгсөөр түрүүлсэн үед ургийн зүрхний цохилт хаана тод сонсогдох вэ?
A. Эхийн хүйсний баруун эсвэл зүүн тагщ
B. Эхийн хүйсний баруун тагд
C. Эхийн хүйсний зүүн тагд
О.Эхийн хүйснээс дээр
Е. Эхийн хүйснээс доор
/27./ Жинхэнэ коньюгата 11 см бол уйтралын зэргийг тогтооно уу?
A. Хэвийн
B. 1-р зэрэг
C. 2-р зэрэг
й. 3-р зэрэг
Е. 4-р зэрэг
/28./ Цэлмэнгийн биопсийн илнжиггээ гэж юу вэ?
A. Ургийн шингэнд АРР үзэх
B. Ургийн ихэснээс авч илнжлэх
C. Ургийг дураццах омнжлэх
0. Ургийг хэт авиагаар шинжлэх
Е. Ургийн арьснаас эд авч иинжлэх
/29./ Тарган эмэгтэйчүүд жирэмсний хугацаанд хэдэн кг нэмэгдвэл зохих вэ?
A. 15-20 кг
B. 10-12 кг
C. 6-8 кг
0.2-5 кг
Е. 2 кг хүртэл
/30./ Бөөрний дайвар булчирхайнаас андроген даавар их ялгарсантай холбоотойгоор зулбах
үед эмчиггээний зориггоор ямар даавар хэрэглэх вэ?
A. Прогестерон даавар
B. Эстрогены даавар
C. Глюкокортикойд даавар
0. Фолликулины даавар
Е. Тестостерон даавар
/31./ Эмэгтэй Д. 2 сарын өмнө умайн цус апдалтын учир хийсэн эдийн омнжилгээгээр умайн
салстын булчирхайлаг хэт зузаарал оношпогдсон бөгөөд энэ удаа сарын тэмдгийн 32 дахь
хоногоос дахин цус агдаж эхэлсэн байна. НЬ-130%, хэт авиан имнжилгээгээр умайн салст
зураас төдий байв. Ямар эмчилгээг хийж болох вэ?
A. Умайн хөндийг багажаар цэвэрлэнэ.
B. Умай агшаах эмийн эмчилгээ хийнэ.
C. Эстроген-гестагены хавсарсан дааврын эмээр эмчигнэ.
0. Гестаген даавраар цус тогтооно.
Е. Прогестерон даавраар цус тогтооно
/3 2 ./Эхэлсэн зулбалтын үед ямар арга хэмжээ авахвэ?
A. Умайг багажаар хусаж цэвэрлэнэ;
B. Антибиотик эмчилгээ хийнэ
C. Эмнэлэгт хэвтүүлнэ
0. Гэрээр хяналтацц байлгана.
Е. Мизопростол уулгана
/3 3 ./Жирэмснээс хамгаапахын тулд бэлгэвчийг хэдийд хэрэглэх нь тохиромжтой вэ?
A. Сарын тэмдэг ирсэн өдрүүдэд.
B. Сарын тэмдэгний дуцц үеджирэмслэх эрсдэлтэй үед
C. Сард 7-8 удаа.
0. Заавап хэрэглэх шаардпагагүй .
Е. Бэлгийн хавьтадц орохын өмнө тогтмол
/34./ Үтрээний хэвийн орчин ямар байх вэ?
А. Сул хүчилгег
B. Сул шүлглэг
C. Саармаг
0. Хүчтэй шүггглэг
Е. Хүчтэй хүчиллэг
/35./ 52 настай эмэгтэйд умайн салстын эдийн амнжилгээгээр хэвийн биш хэт зузаарап
оношпогдсон ба чацц авианы имнжилгээгээр умайн хэмжээ 8,5 х 6,8 х 4,4; зүүн өццгөвч
3,3x2,1x2,9; баруун өндгөвч 6.2х:4.0 байв. Эмчилгээний чиглэлийг хэлнэ үү?
A. Биений юмны мөчлөгийн 5-25 цахь хоногт микрофолпнн 5мг-аар Зсарууна.
B. Биений юмны мөчлөгийн 14, 17, 21 дэх хоногтОПК 125-250 мг-аар, 3 сар ууна.
C. Сард 1 удаа сустанон-250 1 мл-ээр 3-4 сар дараалан тарина.
0. Биений юмны мөчпөгийн 5-25 цахь хоногт Иорколугаар эмчилнэ
Е. Мэс заслын эмчиггээ хийнэ
/36./ Цус адцаптын үец цусны сийвэнгийн хэдэн хувийг апдахац бие хүн амьцрах боломжгүй
вэ?
A. 80%
B. 60%
C.30%
0.40%
Е. 15%
/37./ ЭМ Сайцын А39-р тушаалаар хэвийн явцтай жирэмсэнг жирэмсний хугацаанц эмзэг
байдал илрээгүй бол өрхийн эмч хэдэн удаа заавал үзсэн байх шаардпагатай вэ?
A. 2-3 удаа
B. 3-4 удаа
C. 4 удаа
0 .6 удаа
Е. 8 удаа
/38./ Төрөөгүй эмэгтэйчүүдэд ерөццөг тавьсан нөхцөгщ ямар хүццрэл илүүтэй тохиогщох вэ?
A. Умайн гацуурхи жирэмслэггг
B. Аарцгийн венийн бөглөрөггг үрэвсэл
C. Дотор бэлэг эрхтэний үрэвсэл өвчин
О.Умайн хүзүүний цутмагаил үүснэ
Е. Хөлийн венийн бүдүүрэл
/39./ Хэвийн байрласан ихэс ховхрох шууд бус шаптгааныг нэрлэнэ ү ү :
A. Гэмтэл авах
B. Хэт түргэн төрөлт
C.Ургийн амнгэн урьтаж гарах
0. Хүй хэт богино байх
Е. Удаан үргэлжилсэн хожуу хордпого
/4 0 ./Удамшпийн өвчнөөс сэргийлэх ажлын хамгийн түгээмэл арга
A. Перинатапь оношпогоо
B. Скрининг оношпогоо
C. Гетерозиготыг илрүүлэх
О.Генетикийн регистр
Е. Удам зүйн зөвлөггөөн
/4 1 ./Жирэмсний төгсгөгщ умайн жин хэдэн граммболох вэ?
A. 200 гр
B .300 гр
C .500 гр
0.600 гр
Е .1000гр
142.1 Өвчтөн Н. 36 настай, 10 жилийн өмнө 66 кг жинтэй байсан, одоо 88 кг байна.
Таргалаггтын хэдцүгээр зэрэгтэй байна вэ?
A. 1-р зэрэг
B. 2-р зэрэг
C. 3-р зэрэг
й. 4-р зэрэг
Е. Зэрэглэлд хамаарагдахгүй
/43./ Синэстрол ямар үйгмилгээ үзүүдцэг вэ?
A. Умайн булчицц капьцийн солилцоог нэмэгдүүлэнэ.
B. Умайн булчингийн актиномиозын уурагт нөлөөлнө
C.Умайн булчингийн окситоцицц мэдрэг чанарыг сайжруулна
О.Эсийн мөмбраны ионы солилцооцц оролцоно
Е. Эсийн мөмбраны катионы солилцоонц оролцоно
/44./ Ураг хөндлөн байрласан үед ургийн зүрхний цохилт хаана тод сонсогдох вэ?
A. Эхийн хүйнээс доор
B. Эхийн хүйнээс дээр
C. Эхийн хүйн баруун эсвэл зүүн тадц
О.Эхийн аюулхай орчим
Е. Умдаг ясны орчим
/45./ Түнх хоороццын зай хэд байх ёстой вэ?
A. 10-15
B. 15-19
C. 20-21
0.30-31
Е. 25-26
/46./ Архаг гломерулонефриттэй ямар хэлбэр II зэргийн өртөмтгийн бүлэгт хамаарах вэ?
A. Дарапг ихсэн хэлбэр
B. Холимог хэлбэр
C. Бөөр үрэвсэх хэлбэр
0. Дадц хэлбэр
Е. Үе үе уураг ялгардаг эмгэгтэй
/47./ Эмэгтэй резус /-/ цустай байхад жирэмсний явцад ямар хүндрэл голлон тохиолдох вэ?
A. Ихэс ховхорч цус агщах
B. Ураг амьгүй болох
C. Эхэд шарлапт үүсэх
О.Ургийн гажиг хөгжил үүснэ
Е. Ураг орчмын омнгэний хэмжээ нэмэгдэнэ
/48./ Тулгар төрөгч 38 долоо хоног жирэмсэн, умайн хүзүү богиносож, зөөлөрсөн хуруу орох
нээлттэй умайн хүзүү голлосон баллын үнэлгээг хэлнэ үү
A.0-2
B. 2-4
C.4-6
0.6-8
Е. 9-10
/49./ Ихэр жирэмсэн үед кесар хагалгаа хийх заалтыг нэрлэнэ үү:
A. Хоёр ураг хоёулаа толгойгоороо түрүүлсэн бол
B. 3 ихэр бол,эхний ураг жирэмсний хугацаанд хөццпөн байх
C.Хоёрургийн урьдчилсан жин 6 кг
0. Дихориан болон диамнион бүрхүүлтэй
Е. Ургийн ццнгэн цагаас урьтаж гарсан
/50./ Эрүүл эмэгтэйн артерийн дундаж дараггтын /АДД/ хэвийн хэмжээ /мм МУБӨ/
A. 40-60
B. 75-80
C. 90-95
0. 100-110
Е. 110-120
/51./ Амьсгалынзамын ямар өвчний үед туйлын заалтаар жирэмсэнг таслах вэ?
A. Архаг хатгалгааны 3-р зэрэг
B. Цагаан мөгөөрсний тэлэгдэлтийн үед амьсгалын дутагдпын 2 ,3-р зэрэг
C. Ууцигны нэгдэлбээ авхуулсан үед
0. Ууцигны хатгапгааны үед
Е. Гуурсан хоолойн үрэвсэлийн үед
/52./ Ураг хөццлөн байрласан бол аль шатлалын эмнэлэгт төрүүлбэл зохистой вэ?
A. Сум дундын эмнэлэг
B. Сумын эмнэлэгт
C. II, III шатлалын эмнэлэгт
О.Шатлал харгалзахгүй
Е. Зөвхөн 3-р шатлап
/53./ Төрөггг эхэлсэн гэж тооцох оинж:
A. Ургийн шингэн гарснаар
B. Ургийн толгой дооомлсноор
C.Умайн хүзүү бэггтгэгдснээр
О.Жигд базалж эхэлснээр
Е. Умайн ёроол дооамлж амьсгап авахад чөлөөтэй болсноор
/54./ Хүүхэд нярайлах хугацааг яаж тогтоох вэ?
A. Сүүлийн сарынтэмдэг ирсэн анхны өдрөөс 3 сарыг хасч, 15хоног нэмнэ.
B. Сүүлийн сарын тэмдэг ирсэн эцсийн өдрөөс Зсарыгхасч, 15 хоног нэмнэ.
C. Сүүлийн сарын тэмдэг ирсэн анхны өдрөөс 3 сарыг хасч, 7 хоног нэмнэ.
0. Сүүлийн сарын тэмдэг ирсэн анхны өдөр дээр 9 сарыг нэмнэ.
Е. Сүүлийн сарын тэмдэг ирсэн эцсийн өдөр дээр 10 сарыг нэмнэ.
/55./ Умайн доод сегмент жирэмсний хэдий хугацаанаас үүсэж эхэгщэг вэ?
A. 16долоо хоног
B. 18 долоо хоног
C.20долоо хоног
0.22долоо хоног
Е. 24 долоо хоног
/56./ Гонококкын хагщвар эмэгтэйн шээс, бэггийн замын хаана илүүтэй байрлах вэ?
A. Давсаг
B.Шээсний сүв
C. Шээс дамжуулах цорго
О.Умай
Е. Өндгөвч
157.1 Жирэмсний ямар хүндрэлийн үед ойрын харалган даамжрах хэлбэрээр нэмэгдэх вэ?
A. Жирэмсний илүү тээлт
B. Жирэмсний хожуу гестоз
C. Ихэр жирэмсэн үед
0. Жирэмсэн үеийн цус багадаггг
Е. Жирэмсэн эпилепситэй хавсрах
158.1 Умайн хүзүүний бэггтгэлийн байдлыг үнэлэхэд апь нь гол үзүүлэггг вэ?
A. Умайн хүзүү зөөлрөггг
B. Ургийн амнгэн гарах
C. Умайн хүзүү ахар сүүл рүү ойртох
0. Умайн хүзүү умдаг ясруу ойртох
Е. Умайн агчилгай болох
/59./ СЦТБ хам шинжийн үед гепариныг хэрэглэхдээ анхаарах зүйл
A. Биеийн жин үе шатнаас хамааруулж хийнэ
B. Бүх шатуудад ижил тунгаар хэрэглэх
C. Огт хэрэглэхгүй
0. Сорил тавьсний дараа хэрэглэнэ
Е. Ач холбогдоггүй гэжүзнэ
/6 0 ./Леопольдийн 4-р аргаар юуг тодорхойлох вэ?
A. Умайн ёроолын өццрийн түвомн
B. Ургийн байрлап, хэлбийлт
C.Түрүүлсэн хэсэг
О.Ургийн түрүүлсэн хэсэг бага аарцгийн ороххэсэгтэй харьцах баццап
Е. Ургийн жин
/61,/Умайн ерөнцөгийг хэдицц тавих нь тохиромжтой вэ?
А. БЮМ ирсэн эхний өцөр
B. 12 долоо хоног буюу 3 сар тугам нэг удаа
C. БЮМ-ны дунд үед
0. БЮМ ирсэн 3-5 дахь өдөр
Е. Бэлгийн хавьтадц орохын өмнө тогтмол.
/62./ Төрөлгийн үйл ажиллагаа сайн байгааг илггэх омнжийг нэрлэнэ үү
A. Умайн базлапт Юхоромд 1-2удаа базлалг 25 сек үргэлжилж байвал
B. Умайн базлапт 10 хоромд 3 удаа 20-25 сек үргэлжилж байвал
C. Умайн базлапт 10 хоромд 3 удаа 40-60 сек үргэлжилж байвал
О. Умайн базлапт 10 хоромд 4 удаа 80- секунцээс илүү үргэлжилж байвал
Е. Умайн базлапт 10 хоромд 5-6 удаа 60-80 сек үргэлжилж байвал
/63./ “Дунших” омнжид хамаарахыг нэрлэнэ үү:
A. Ууц нуруугаар болон хэвлийн доогуур өвдөнө
B. Биеийн жин долоо хоногт 800 гр нэмэгдэх
C.Үтрээнээс цуслаг салиа гарах
О. Умай жигд базалж эхлэх
Е. Хөхнөөс уураг гоожих
/64./ Гепариныг судсаар тарихад хичнээн хугацааны дараа цусны бүлэгнэлгийн эсрэг
үйгмилгээ үзүүлж эхлэх вэ?
A. 30 хормын дараа
B. 15 хормын дараа
C. Эхний 30 секундын дараа
0 . 1 цагын дараа
Е. 5 цагын дараа
/65./ 8 настай охины бэлгийн тогтолцооны хөгжлийн байдал:
A. Умай хэвлийд байрлана
B. Умай бага аарцагт байрлана
C.Өндгөвчийн хэмжээ нярайн үеийнхээс томорч, Згорчим болно
О.Үтрээний салстын зузаан ЗОорчим давхраатай, КИ-30% байна
Е. Өндгөвчийн хэмжээцц өөрчпөлг гараагүй
/66./ Жирэмсний эхний 3 сарыг ямар үе гэж нэрлэх вэ?
A. Органогенезийн үе
B. Үр хөврөлийн үе
C. Ихэсжих үе
0. Ургийн үе
Е. Умайд бэхлэгдэх үе
/67./ Сарын тэмдагийн 28 хоногтой мөчпөгийн үед хэд дэхь хоногт жирэмсэн болох магадпал
өццөр вэ?
A. Сарын тэмдэг ирсний дараах 7 хоногт
B. Сарын тэмдэг ирэхээс өмнөх 7 хоногт
C. Сарын тэмдгийн 8-10 хоногт
0. Сарын тэмдгийн 14-16 дахь хоногт
Е. Сарын тэмдгийн 16-18 дахь хоногт
/68./ Ургийн толгой аарцгийн хөндицц гарах хэсэгт байхад суман заадас ямар хэмжээцц байх
вэ?
A. Хөндпөн
B. Баруун ташуу
C.Шулуун
0. Зүүн ташуу
Е. Тодорхой биш
/69./ Хэрэв эх нь 01, эцэг нь В III бүлгийн цустай бол А II бүлгийн цустай хүүхэд төрж болох
ТОХИОДЦЛЫГ хэлнэ үү?
A. 0%
B. 25%
C.50%
0.75%
Е. 100%
/70./ Мянганы хөгжлийн зоригггод 8 асуудап дэвшүүлснээс хүний эрүүл мэндийг
сайжруулахтай холбоотой ямар асуудлыг дэвшүүлсэн бэ?
A. Зүрхсудасны өвчнийг багасгах
B. Хүүхдийн эццэгдлийг бууруулах
C.Чихрийн амжинг багасгах
0. Хүнсний хангамжийг нэмэгдүүлэх
Е. Тамхццагггыг багасгах
/71./ Жирэмсний 36-37 хоногтоцц ураг орчмын аингэн гарч 7 цаг болж байгаа, төрөх зам
төрөлгөцц бэггггэгдсэн, хагщварын болон ураг бүтэлтийн амнж тэмдэг илрээгүй. Төрөгггийг
яаж амццвэрлэх вэ?
A. Кесар хагалгаагаар төрүүлнэ
B. Төрөгггийг идэвхитэй удирдаж төрүүлнэ
C.Хүлээх тактик баримтапж төрүүлнэ
О.Хянагггаиц байлгана
Е. Хавчуур тавина
/72./ Цус адцаптын үед улаан бөөмийн хэдэн хувийг агщсан нөхцөлц бие хүн амьцрах
боломжгүй гэжүздэг вэ?
A. 80%
B. 60%
C.50%
0. 35%
Е. 90%
/73./ Дунканы арга гэж юу вэ?
A. Сапсан ихсийг гаргах арга
B. Умайгаас ихэс яаж салсныг мэдцэг арга
C. Ихэс сапсан эсэхийг шапгацаг арга
0. Төрөхийн өмнө ургийн жинг тоцорхойлцог арга
Е. Ихэс гаргах арга
/7 4 ./Жирэмсний эртхугацаацц аянцаа зулбах үццсэн шаггггааныг нэрлэнэ үү:
A. Резус үл тохироо
B. Эрхтэн тогтолцооны эмгэгтэй байх
C. Хагщвар
О.Умайн хүзүүний цугмагцшл
Е. Хромосомын гажиг
/75./ Ихэр урагтай жирэмсний үед Сиамын ихэр үүсэх шагптаан:
A. Нэг өндгөн эсийн ихэр 3 хоногийн цотор хуваагдах үед
B. Нэг өццгөн эсийн ихэр 4 хоногийн цотор хуваагдах үед
C. Нэг өндгөн эсийн ихэр 13 хоногоос хойш хуваагдах үед
0. Нэг өнцгөн эсийн ихэр 7 хоногийн цотор хуваагдах үед
Е. Нэг өндгөн эсийн ихэр 10 хоногийн цотор хуваагдах үед
/76./ Бэлэг эрхтний үрэвсэл өвчин үүсгэдэг гадаад хүчин зүйл
A. Дотооц шүүрлийн булчирхайн хямрап
B. Төв мэцрэлийн зохицуугга агщагдах
C. Өвчтөн стрессд орох
0. Эмгэгтөрөгч нян, вирүс, бактер
Е. Өвчтөн тамхи татах
/77./ Умайн үйл ажиллагааны цус а д ц а л г ы н учир эмчлүүлсэн 46 настаи эмэгтэцц цахин цус
адцапгаас сэргийлж ямар эмчиггээг сонгох вэ?
A. Биений юмны мөчпөгийн 5-25 цахь хоногт ригевоцон 3 сар ууггана
B. Биений юмны мөчпөгийн 5-25 цахь хоногт Норколуг 5 мг-аар 3 сар уулгана
C. Биений юмны мөчпөгийн 16-25цахь хоногт норколуг 5 мг-аар Зсар дараапан уулгана.

0. Метигггестостерон 5 мг-аар өдөрт 1 (даа хэлний доор тавьж, 2-3 сар хэрэглэнэ.
Е. Биений юмны мөчпөгийн 5-25 цахь хоногт прогестероноор эмчлэх
/78,/Умайн агииггг суларч цус апцахад цоорхи шагптаанууцын альнь нөлөөтэй вэ?
А. Олон төрөггг
B. Төрөх хүчний эмгэг
C.Умайн хана хэт сунах
0. Жирэмсний хожуу хордлого
Е. Бүгд нөлөөлнө
/79./ Жирэмсний ямар хугацаанд ихсийн лактоген хамгийн их хэмжээтэй хуримтлагддаг вэ?
A. 5-6 долоо хоног
B. 12-14 долоо хоног
C. 37-38 долоо хоног
й. 39-40 долоо хоног
Е. 32-34 долоо хоног
/80,/Ургийн жинг тодорхойлох Жорданианы аргагэдэгнь:
A. Эхийн биеийн жингийн 20/1 -тэй тэнцүү
B. Гэдэсний эргэн тойрон умайн ёроолын өндөрийн үржвэртэй тэнцүү
C.Умайн ёроолын өццөртэй тэнцүү
0. Гэдэсний эргэн тойронг 2-т хуваасантай тэнцүү
Е. Умайн ёроолын өццөрийг 2-оор үржүүлсэнтэй тэнцүү
/81,/Хэвийн байрласан ихэс цагаасөмнө ховхрох үед илрэх онцлог иинжийг нэрлэнэ үү:
A. Умай чангарч, тэмтэрхэд эмзэглэлтэй болно
B. Ургийн баццадц өөрчлөлт илрэхгүй
C. Амьсгал авахад төвөгтэй амьсгаадна
О.Ургийн буруу байрлал үүснэ
Е. АД ихдэнэ
/82./ Ихсийн лактоген жирэмсний ямар хугацаацц хамгийн их болох вэ?
A. Жирэмсний эхний 3 сард
B. Жирэмсний 3 дахь гарван сар
C. Жирэмсний 2 дахь гурван сард
0. Төрөх үед
Е. Төрсний дараа
/83./ Жирэмсэн бус үед умайн хөндийн урт /см/
A. 2-3 см
B. 3-4 см
C. 4-5 см
й. 6-7 см
Е. 12-13 см
/84./ Архаг гломерулонефритийн ямар хэлбэрийн үед хоолны давс хязгаарлахгүй байж
болох вэ?
A. Дарапт ихсэх хэлбэр
B. Холимог хэлбэр
C. Бөөр үрэвсэх хэлбэр
0. Дадц хэлбэр
Е. Үе үе уураг ялгардаг даралт ихэсдэг
/85./ Амниоскопи хийх эсрэг заалт:
A. Дутуу төрөхийг завдах
B. Илүү тээлт
C. Ихэс түрүүлэлт
0. Төрөлтийн үйл эхлэх үед
Е. Ургийн омнгэн гарахад
/86./ Өвөр янзтай дагз түрүүлсэн төрлөгийн үед ургийн толгоцц хэдэн тулах цэгтэй баццаг
вэ?
A. Нэг
B. Хоёр
C.Гурав
0. Дөрөв
Е. Тулах цэгүүсэхгүй
/87./ Жирэмсний хэдэн долоо хоногтойд ургийн хөдөлгөөн анх эхэд мэдрэгдэх вэ?
А. Жирэмсний 12-13 долоо хоногтойц
B. Жирэмсний 18-20 долоо хоногтоцц
C. Жирэмсний 24-25 долоо хоногтоцц
0. Жирэмсний 29-30 долоо хоногтоцц
Е. Жирэмсний 32-33 цолоо хоногтойц
/88./ Ураг орчмын амнгэн урьтаж гарах гэдэг нь:
A. Төрөлгийн үйл ажиллагаа эхэлсний дараа
B. Төрөлгийн үйл ажиллагаа эхлээгүй байхад
C. Умайн хүзүү 4-5 см нээгдсэн үед
0. Умайн хүзүү 5-6 см нээгдсэн үед
Е. Умайн хүзүү бүрэн нээгдэхээс өмнө
/89./ Хэт авиан Допплерын амнжи/тээнд жирэмсний хэдэн долоо хоногтойгоос эхлэн
илнжлэх вэ?
A. Жирэмсний 10 долоо хоногтойд
B. Жирэмсний 13 долоо хоногтоцц
C. Жирэмсний 18 цолоо хоногтоцц
О.Жирэмсний 28 цолоо хоногтойц
Е. Жирэмсний 30 долоо хоногтойц
/90./ Биений юмны хэвийн мөчлөгийн үед өццгөн эс гацагшпах үндсэн нөхцөл нь:
A. Эстрогены даавар хамгийн их хэмжээцц хүрэх
B. ФСД - хамгийн их хэмжээндээ хүрэх
C. Сөрөг эргэх урвапаар ФСД буурах
0. Эерэг эргэх урвапаас ЛД ихсэх
Е. Поргестерон даавар хамгийн их хэмжээнд хүрэх
/91./ 1800гржинтэй төрсөн нярайг хэдцүгээр зэргийн цугуу гэжүзэх вэ?
A .Iзэр эг
B. II зэрэг
C. III зэрэг
0. IV зэрэг
Е. Узэрэг
/92./ Аарцгийн сэртэн хоороццох зай Ю1з. З р та ги т /хэд байх ёстой вэ?
A. 10-15
B. 15-19
C. 20-21
0.25-26
Е. 27-30
/93./ Эмэгтэй Д. 30 настай. Эмэгтэйчүүдийн өвчнөөр өвцөж байгаагүй. Харин саяхан биений
юмны 20 цахь хоногоос умайгаас цус аццсаны учир үзүүлэв. Ямар амнжилгээг эхэлж хийх
вэ?
A. Үтрээний эсийн цмнжилгээ
B. Умайн салстын эдийн амнжи/тээ
C.Умайн хөццийн зураг авах
О.Умайн хүзүүний сапстыг цуранцах
Е. Умайн хөндийг сэтгүүрдэх
/94./ Дугуу төрөхөд нөлөөлөх гол шалтгааныг нэрлэнэ үү:
A. Иас
B. Тамхи татах
C. Ургийн бөгс түрүүлэггг
0. Таргапаггг
Е. Хожуу хугацаацц 3 түүнээс олон удаа зулбах
/95./ Жирэмсний хожуу хордлогын үед:
A. Судсууд тархмал өргөсч, нэвчимтгий чанар нь нэмэгдэнэ.
B. Тараагуур судас нь агоиж, нэвчимтгий болж, эрхтнүүдийн үйл ажиллагааны дугагдал
илэрнэ.
C. Судсуудын агшилганд өөрчлөггг орохгүй нэвчимтгий болно.
0. Цусны бүлэгнүүлэх систем эхлээд өөрчпөгдөж тромб үүснэ.
Е. Судсуудад ямарч эмгэг илрэхгүй
/96./ Овуляци гэдэг ойлголгын зөв тодорхойлолтыг дурдана уу?
A. Шар бие өсөж боловсрох
B. Фолпикулд өццгөн эс боловсрох
C. Боловсорч, бие гүйцсэн фолликул хагарах
О.Фолликул өсөж, хөгжиж боловсрох
Е. Сарын тэмдэг ирэхэд нөлөөлөх
/97./ Дайврын архаг үрэвсэлтэй эмэгтэйчүүдэд умайн цус апдалт өццгөвчний үйл
ажиллагааны ямар хэлбэрийн хямрапаар годцуу үүсч болох вэ?
A. Гүйцэд боловсорсон үрийн цэврүү удаан хадгалагдсанаас
B. Үрийн цэврүү гүйцэд боловсорч чадалгүй сөнөрснөөс
C. Гүйцэд боловсорсон шар бие удаан хадгапагдснаас
0. Өндгөвчицц үрийн цэврүү ерөөс үүсч боловсроогүйгээс
Е. гүйцэд боловсорсон шар бие үүсээгүйгээс
/98./ Умайн жигд биш агшиггтийн үед ямар эмчилгээг хийх вэ?
A. Өвчин намдаах, агчиггт тавиулах эмчилгээ
B. Төрөх хүчийг дэмжих
C.Хүлээн ажиглах
О.Төрөлтийг яаралтай кесар хагапгаагаар явуулна
Е. Сулрал гэж үзэж сэдэх эмчилгээ хийнэ
/99./ Жирэмсэнг эрт хугацаацц оношлох орчин үеийн омнжилгээний аргуудад хамаарахгүй
арга:
A. Гэрлийн арга
B. Биологийн арга
C.Дархлааны арга
О.Чацц авиан илнжилгээний арга
Е. Химийн арга
/100./ Нярайн дуццаж жин хэдэн кг байх вэ?
A. 2500 гр орчим
B. 2500-2600 гр
C. 3300-3700 гр
й. 4300-4500 гр
Е. 4500 гр-аас дээш
/101./ Ихэс түрүүлэлтийн үед илрэх эмнэл зүйн гол оинжийг нэрлэнэ үү:
A. Умай чангарч, хоёр тал жигд бищ эмзэглэлгэй
B. Удаан хугацаагаар их хэмжээтэй цус аццах
C.УЗЦбайхгүй болох
О.Умай чангаралгүй, улаан ягаанцус гарах
Е. Дотор муухай оргиж бөөлжих
/102./Төрөлтийн II үе хэдийгээс эхлэх вэ?
A. Ургийн түрүүлсэн хэсэг аарцагт бүрэн суух
B. Дүлэлт эхлэх
C.Ургийн толгой дотор эргэх
О. Умайн амсар бүрэн нээгдэж ураг орчмын оингэн гарах
Е. Умайн амсар 5 см нээгдэхэд
/103./Жирэмсэн бус төрөөгүй үедумайн хэвийн хэмжээ?
A. 20 гр
B. 30 гр
C. 50 гр
0 . 7 0 гр
Е. 80 гр
/104./Жирэмсний эхний 3 сард хэт авиан омнжилгээгээр оношпох шалгуур:
A. Ургийн хүйс
B. Ургийн бүтэлт
C.Ургийн өсөлт удаааралт
О. Ихсийн хөгжлийн зэрэг
Е. Жирэмсний хугацаа
/105./ Ургийн толгой их ташуу хэмжээг заана уу?
A.9,5
B. 11
C. 13.5
й . 12
Е. 10.5
/106./Жирэмсний хэдэн долоо хоногтойгоос ургийн байрлал тогтворжих вэ?
A. 18-20долоо хоногтоцц
B. 21-23 долоо хоногтойд
C. 24-26 долоо хоногтойд
й. 32-34 долоо хоногтойд
Е. 27-30 долоо хоногтойд
/107./Төрөлтийн 1- р үе хэзээ төгсдөг болохыг тэмдэглэнэ үү:
A. Ургийн шингэн гарснаар
B. Дүлэлг эхэлснээр
C. Умайн хүзүү 8 см нээгдснээр
й. Умайн хүзүү бүрэн нээгдсэнээр
Е. Хүүхэд төрснөөр
/108./Умайн гадуурх жирэмслэлгийн ховор хэлбэрийг дурьдана уу?
A. Умайн гуурсан хоолойн өргөн хэсгийн жирэмслэггг
B. Умайн гуурсан хоолойн цацагт хэлбэрийн жирэмслэггг
C.Умайн гуурсан хоолойн нарийн хэсгийн жирэмсэн
О.Умайн хүзүүвчийн жирэмсэн
Е. Умайн гуурсан хоолой өргөн хэсгээс нарийн хэсэгт иилжих хэсэгт
/109./ Умайн хүзүүнээс эдийн имнжилгээ авахад хучуур эдийн үечлэл бүх давхрагдаа
агдагдаж эсийн бөөм ба цигоплазмд хэвийн бус өөрчпөггг илэрчээ. Онош
A. Умайн хүзүүний хуурамч шарх
B.Үтрээний үрэвсэл
C.Умайн хүзүүний аилжих хувьслын хөнгөн хэлбэр
О.Хучуур эдийн доторхи өмөн
Е. Умайн хүзүүний улайггг
/110./ Нийт цусны артери, вени, зүрхний хөндий, капиллярт хувиарлагдах зөв харьцаагзаах
A. 50 % вени, 30 % артери, 12 % капилляр, 3 % зүрхний хөцций
B. 30 % вени, 50 % артери, 25 % капилляр, 3 % зүрхний хөцций
C. 70 % вени, 15 % артери, 12 %капилляр, 3 % зүрхний хөцций
0 .1 0 % вени, 30 % артери, 8 % капилгтяр, 2 % зүрхний хөндий
Е. 40 % вени, 30 % артери, 20 % капилляр, 10 % зүрхний хөцций
/111./ Аарцгийн гадна шулуун хэмжээ /сопида(а ех1ета/ хэд байх ёстой вэ?
A. 10-15
B. 15-19
C. 20-21
0.22-25
Е. 25-30
/112./ Умайн үйл ажиллагааны цус алдалг үүсэх нөхцөл нь:
A. Бэлгийн дааврын хэмжээ ер бусын байдпаар өөрчпөгдөх
B. Бэлгийн даавар яггарах динамик явцагщагдах
C.Умайн сапстын бүтцийн өөрчпөлт
О. Умайг сапстын цусан хангамжийн хямрап
Е. Умайг салстын үрэвсэл
/113./ Жирэмсний 32 долоо хоногтой, ургийн жин хэвийн хэмжээнээс бага, эх нь тамхи
татдаг. Ургийн хөдөлгөөн муу байна гэж эх санаа зовж байгаа. Ургийн байдпыг үнэлэхийн
тугд ямар дааврыгтодорхойлох шаардпагтай вэ?
A. прогестерон
B. пролактин
C.эстриол
□ .ХГД
Е. АФП
/114./ Хожуу гестозын хүнд хэлбэрийн үед ямар зорипгоор эх барихын хавчуур тавих вэ?
A. Цус адцалгаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор
B. Дүлүүлэхгүй байхын тудц
C. Иярайг бүтэлтээс хамгаалахаар
О.Умай урагдахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор
Е. Базапгаас чөлөөлөх зорилгоор
/115./ Эх барих эмэгтэйчүүдийн судпалд хэт авиан омнжилгээний давуу чанар
A. Ямар ч нөхцөдц оинжилж болно
B. Мэдээлпийг тэр дор нь өгдөг
C. Эх урагт аюул эрсдэл байхгүй
0. Давтан хийж болно
Е. Бүгд хамаараптай
/116./Неонатал эццэгдпийн түвимнг яажтогтоох вэ?
A. Амьгүй төрөлтийн түвимнгээр
B. 1000 амьд амьгүй төрөлтөнд эццсэн нярайн түвомнгээр
C. 1000 амьц төрөлтөнц энцсэн нярайн түвомнгээр
0 . 1000 хүн амцэццсэн нярайн түвомнгээр
Е. 10000 хүн амцэнцсэн нярайн түвомнгээр
/117./ Клементсийн сорилоор юуг тоцорхойлж болохыг хэлнэ үү.
A. Ургийн жинг урьцчилан тогтооно
B. Изо-серологийн үл зохицодцоог тоцруулна
C.Ургийн бүтэлтийг илрүүлнэ
О. Ургийн ууоигны хөгжлийн гүйцлийг тоцорхойлно
Е. Ургийн хөцөлгөөний ццэвхжилийг тоцорхойжо
/118./ Жирэмсний 32 цолоо хоногтойц умайн ёроол хаана баццаг вэ?
A. Хүйн түвомнц
B. Аймхай мөгөөрснөөс цоош 4 см
C.Аймхай мөгөөрснөөс цор
О. Аймхай мөгөөрсба хүйс хооронц
Е. Хүйснээс 5 см цээш
/119./ Постнатап эрт үеийн ураг нярай хамгаапап гэж юу вэ?
A. Төрсний цараах нярайн 21 хоног хүртэл
B. Төрсний цараах нярайн 30 хоног хүртэл
C. Төрсний цараах нярайн 7 хоног хүртэл
О. Төрсний цараах нярайн 24 цаг
Е. Төрсний цараах нярайн 12 цаг
/120./ Жирэмсэн үецэклампси үүсвэл ямар арга хэмжээ авах вэ?
A. Эрчимт эмчилгээний тасагт бүрцмэл эрчимт эмчилгээ хийж хянана
B. Эрчимт эмчилээтэй хамт төрөлтийг яараптай сэцээнэ
C.Умайн хүзүү төрөлтөцц бэлтгэгцсэн бол амниотоми хийнэ
О. Яараптай кесар хагалгаа хийнэ
Е. Таталт тавигцсан, эрчимт эмчилгээ хийж байгаа бол цааш хянана
/121./ Ихэс ямар цаавар ялгаруулцаг вэ?
A. Цэлмэнгийн гонацотропин
B. Ихсийн лактоген
C. Эстроген
О. Прогестерон
Е. Бүгц зөв
/122./Жирэмсэн эхийн зүрх суцасны тогтолцоонц гарах физиологийн өөрчпөлт
A. Органик өөрчпөлт гарна
B. Зүрхний II цагт циастолын шуугиан илрэнэ
C. Зүрхний оройц сулавтар агоилтын шуугиан 30%-ц нь илрэнэ
й. Артерийн царапт 20 мм МУБӨ-өөс ихээр ихсэнэ
Е. Зүрхний агомлг 100 уцаа болж хурцасна
/123./ Пиелонефрт- өвчтэй эхчүүдийн өртөмтгийн III бүлэгт ямар бүлгийг хамааруулж,
жирэмсэнг таслах вэ?
A. Хоёр талын хурц пиелонефритээр өвчпөөд 6 сар болоогүй жирэмсэлсэн
B. Жирэмсэн үед сэдэрч хурцадсан архаг пиелонефрит
C. Өрөөсөн бөөртэй атлаа пиелонефриттэй
0. Нэг тапын бөөрний үрэвсэгггэй
Е. Бөөр унжих пиелонефриттэй хавсрах
/124,/Ургийн бодиг байдпыг үнэлэхэд хамаараггүйг нэрлэнэ үү:
A. Үтрээний үзлэг
B. Доплер ЭХО
C.КТГ
0. Ургийн биофизик үзүүлэггг
Е. Ургийн зүрхний цохигггыг чагнах
/125,/Ургийн хөндлөн байрлапын үед дараах эмгэгүүдээс аль нь илүүтэй тохиолдох вэ?
A. Артерийн дараггг ихсэх
B. Артерийн дараггг багасах
C.Ургийн омнгэн эрт, урьтажгарах
0. Хордлого тохиолдох
Е. Ургийн жин нэмэгдэхгүй байх
/126./ Ургийн зүрхний агимлг хэт авиан ццнжилгээнд хэдэн долоо хоногтоцц тодорхологдох
вэ?
A. 2 долоо хоногтойд
B. 6 долоо хоногтойц
C. 10долоо хоногтоцц
0 .1 2 долоо хоногтоцц
Е. 14 долоо хоногтойд
/127,/Тулгар төрөгчийн төрөлтийн 1-р үе үргэлжлэх дундаж хугацааг нэрлэнэ үү:
A. 4-5 цаг
B. 5 - 6 цаг
C. 7 - 8 цаг
0 .1 0 - 12 цаг
Е. 1 8 - 2 0 цаг
/128./Умайн гадуурх жирэмслэгггийн гол шаггггаан юу вэ?
A. Сарын тэмдэг агщагдах
B. Сарын тэмдэг удаан хугацаагаар үргэлжилэх
C.Умайн гуурсан хоолойн үрэвсэл
О.Умайн арагшбайрлал
Е. Умайн урагш байрлап
/129./ Умайн хүзүүг дураццаж харахад салст нь улаан ягаан өнгөтэй, нарийн судсууд тод
харагдана. Хучуурт олон тооны улаавтар өнгийн цэгчилсэн толботой. Шиллер 1+1 онош:
A. Үтрээний үрэвсэл
B. Цэвэриих үеийн баццап
C.Умайн хүзүүний жинхэнэ улайлг
О.Умайн хүзүүний улаарап
Е. Умайн хүзүү өмөн
/130./ Хагщвар хордлогын дайрлагын үед бөөрний хурц дугагдпыг шээсний гарцаар яаж
оношпох вэ?
A. 1 цагт ЗОмл шээс гарч байвал
B. 1 цагт55мл шээс гарч байвал
C. 1 цагтбОмл шээс ялгарч байвал
0.1 цагт ЮОмл шээс гарч байвап
Е. 1 цагт80мл шээс гарч байвал
/131,/Ургийн буруу байрлап үүсэх шаггггааныг нэрлэнэ үү?
A. Тулгар жирэмсэн
B. Жирэмсний хордпого
C. Төрөх хүчний сулрап
0. Ихэс түрүүлэлг
Е. Төрөх үеийн цус алдалг
/132./Умайн үйл ажиллагааны цус алдалг нь:
A. Эмэгтэйчүүдийн эмгэгийн 10-15%-ийг эзэлнэ
B. Ихэвчпэн өнчин тархи-харааны товгор-өндгөвчийн тогтолцооны бүтцийн өөрчпөлттэй
холбоотой
C. Ихэвчлэн төрөхнасны эмэгтэйчүүдэд тохиолдоно
0. Ихэвчлэн өсвөр ба цэвэроих насны эмэгтэйчүүдэд тохиолдоно
Е. Жирэмснээс цус адцах
/133./Жирэмсний эртхугацаацц хамгийн элбэг тохиодцдог хүццрэлийг нэрлэнэ үү:
A. Зулбалг
B. Эрт үеийн хордлого
C. Цус багадапт
0. Даралг багасах
Е. Цистит
/134./ Манас таталтын хөнгөн хэлбэрийн урьдалгай байхад хэдэн цагийн эрчимт эмчилгээний
дараа үр дүнгүй бол жирэмслэлтийн асуудпыг омццвэрлэх вэ?
A. 1 цаг хүртэл
B. 4-5 цаг хүртэл
C. 2-3 цаг
й. 2-3 хоног
Е. 6-7 хоног
/135./ Сарын тэмдгийн үед хэдэн мл цус хэвийн үедээ гарах вэ?
A. 100-120 мл
B. 121-150 мл
C. 90-99 мл
й. 50-69 мл
Е. 70-89 мл
/136,/Ойрын харалганы үеджирэмсэнг үргэлжлүүлж болохгүй заалг:
A. Торлогт цус харвасан, торлог нимгэрсэн
B. Торлогт ховхролгүй боловч ховхролт үүсэх илэрхий 1ЛМНЖ тэмдэгтэй
C. Нүдний торлог бүрхэвчицц сөнөрлийн өөрчлөлгтэй
О. Дээрх бүгдэд жирэмсэнг үргэлжлүүлж болохгүй заалгтай
Е. Дээрх бүгдэд жирэмсэнг үргэлжлүүлж болно
/137./Жирэмсэн эмэгтэйд хамгийн түрүүнд ялгардаг даавар
A. Цэлмэнгийн гонадотропин
B. Самотропный даавар
C. Эстрадиол
0. Эстриол
Е.тестоситерон
/138./ Ургийн хөдөлгөөн анхан төрөгч эмэгтэцц жирэмсний хэдэн долоо хоногтоцц мэдрэгдэх
вэ?
A. 13долоо хоногтойц
B. 16 долоо хоногтойд
C. 18долоо хоногтоцц
0.20долоо хоногтоцц
Е. 25 долоо хоногтойд
/139,/Умайн гуурсан хоолойн жирэмслэлт ихэвчлэн хаана байрлах вэ?
A. Гуурсан хоолойн цацагт
B. Гуурсан хоолойн уйтан хэсэгт
C. Гуурсан хоолойн өргөн хэсэгт
0. Гуурсан хоолойн завсрын хэсэгт
Е. Гуурсан хоолойн умай руу иллжих хэсэгт
/140./Жирэмслэхээс хамгаалах зорилгоор ерөндөг хэрэглэхэд анхаарах зүйл нь:
A. Биений юм ирээд дуусах үед умайд тавина
B. Заавал стационарын нөхцөдц тавина
С. Зуршсан байдлаар үр зулбадаг үед хэрэглэж болохгүй
0. Цусны дараггг ихдэх өвчтэй эмэгтэйчүүдэд хэрэглэхийг хориглоно
Е. Цус багадагггтай байх
/141./ Жирэмсний хугацаа 10-11 долоо хоног, үзлэгээр умайн хүзүүний амсар хурууны үзүүр
орох төдий байгаа хагдварлагдсан зулбаптын үед 6 цагийн эрчимт эмчилгээний дараа
шээсний гарц 30 мл А/Д 100/60, судасны цохиггг 104 мин, 38,50халуунтай байна. Цаащцын
эмчилгээний чиглэлийг сонгоно уу?
A. Умайн хөццийг хусаж цэвэрлэх
B. Умайг тайрах мэс засал хийх
C. Эмчилгээг үргэлжлүүлэн хийж ажиглах
О.Яараптай омнгэн юүлж ажиглана
Е. Шингэн, антибиотик эмчиггээ хийнэ
/142./ Биений юмны мөчлөгийн ямар шатацц эстроген даавар хамгийн өццөр түваицц байх
вэ?
A. Эм бэггийн эс боловсрох явцад
B. Эм бэлгийн эс гадагшлах үед
C. Шар бие боловсрох үед
О. Биений юм ирэх үед
Е. Биений юмдуусах үед
/143./Сарын тэмдгийн үргэлжилэх хэвийн хугацаа хэдэн өдөр вэ?
A. 1-2 өдөр
B. 1 өдөр
C. 3-4 өдөр
й. 5-6 өдөр
Е. 7-гоос дээш өдөр
/144,/Умайн хүзүүний II зэргийн урагдал гэж тооцох
A. 2 тагдаа 1 см хүртэл урагдсан
B. 1 талдаа 3 см хүртэл урагдсан
C.Хүнхрээ хүртэл урагдсан
О. Умайн хүзүү язарсан
Е. 2 талдаа хүнхрээ хүртэл урагдсан
/145./Жирэмсэн үеийн антенаталь ураг хамгаапап гэжюувэ?
A. Жирэмсний 21 долоо хоног дотор
B. Жирэмсний 21-36 долоо хоног
C. Жирэмсний зөвхөн 37-40 долоо хоног
О.Жирэмсний 21 долоо хоногоос төрөх хугацааны ураг хамгаалал
Е. Төрсний дараах үеийн ураг хамгаалал
/146./ Ихэр жирэмсэн үедхамгийн элбэг тохиогщцог хүццрэлийг нэрлэнэ үү:
A. Илүү тээггг
B. Ургаас урагт цус юүлэгдэх
C. Дотоод хагдвар
0. Умай урагдах
Е. Эмнэл зүйн уйган аарцагүүсэх
/147./Жирэмсний ямар хугацаанаас эхэлж ураг орчмын омнгэн багасдагвэ?
A. Жирэмсний 36 долоо хоногоос хойш
B. Жирэмсний 38 долоо хоногоос хойш
C.Жирэмсний 40долоо хоногоос хойш
0. Хэвийнүед багасахгүй
Е. Жирэмсний бүхий л хугацаацц ураг орчмын шингэн багасахгүй
/148./Жирэмсэн эхэд цагт ялгарах шээсний хэвийн дундаж хэмжээ
A. Цагт 20 мл-ээс бага
B. Цагт 30 мл
C. Цагт 54 мл
0. Цагт 84 мл
Е. Цагт 94 мл-ээс дээш
/149./Архаг хатгалгааны 2-р зэргийн үедтөрөлтийг яажявуулах вэ?
A. Төрөх замаар өөрөөр нь
B. Эх барихын хавчуур тавина
C. Кесар хагалгаа хийнэ
0. Вакуум таталтаар төрүүлнэ
Е. Ургийн омнгэний хальсыг хагална
/150./“Перинаталь үе” -д хамаарахыг нэрлэнэ үү:
A. Антенаталь болон интранаталь үеийг хэлнэ
B. Жирэмсний 22 долоо хоногтойгоос төрсний дараах эхний 7 өдөр (168цаг)
C.Жирэмсний 28долоо хоногтойгоос төрсний дараа7 өдөр
0. Үрхөврөл бүрэдцэн тогтсоноос төрөх хугацаа хүртэл
Е. Жирэмсний 22 долоо хоногтойгоос ураг төрж гарах хүртэл
/151./ Ураг хөлөөр түрүүлсэн үед төрөх тасагт хэдэн долоо хоногтоцц хэвтүүлэх вэ?
A. 35-36 долоо хоногтоцц
B. 38-39 долоо хоногтойд
C.40долоо хоногтоцц
0. Хамааралгүй
Е. Төрөлт эхлэнгүүт
/152./ Ургийн хөдөлгөөн давтан төрөгч эмэгтэйд жирэмсний хэдэн долоо хоногтоцц мэдрэгдэх
вэ?
A. 13долоо хоногтоцц
B. 18 долоо хоногтойд
C.23долоо хоногтоцц
0.24долоо хоногтоцц
Е. 26 долоо хоногтойд
/153,/Хэвийн явцтай жирэмсэн үед биеийн жин хэрхэн нэмэгдэх вэ?
A. 4-5 кг
B. 7-8 кг
C.9-12 кг
й. 16-18 кг
Е. 20-25 кг
/154./Кистомын үед илүүтэй тохиолдох гол хүндрэл
A. Сарын тэмдэг удаан хугацаагаар үргэлжилнэ
B. Кистома хагарна
C. Кистома идээлнэ
0. Кистома хөл дээрээ мушгирах
Е. Кистома хорт хавдарт шилжих
/155./Жирэмслэхээс хамгаалах дааврынэмийг хэрэглэж болохгүй заалг нь:
A. Дайврын архаг үрэвсэл
B. Зүрх судасны хүцц өвчин
C. Архаг хэлбэртэй СЦТБ хам илнж
О.Умайн сапстын архаг үрэвсэл
Е. Архаг цус багадалт
/156./ Охидод бэлгийн бойжилг эрших хэлбэрээр эртэхлэхэд хүргэх шаптгаан нь:
A. Өццгөвчийн хатууралт уйланхайжих өөрчпөлт
B. Өнцгөвчийн дааврын ццэвхжигггэй хавцар
C. Бөөрний бужирхайн холтослог давхрын зузаарап
0. Бамбай булчирхайн үйл ажиллагааны хямрап
Е. Умайгүй байх
/157./ Дараах даавруудаас аль нь эхийн болон ургийн өнчин тархины өмнөд хэсгээс ялгардаг
болохыг нэрлэнэ үү?
A. прогестерон
B. пролактин
C.эстриол
□ .ХГД
Е. Ихсийн лактоген
/158./Зүрхний өвчтэй жирэмсэн эмэгтэцц ямар үед зүрхний гликозцц хэрэглэх вэ?
A. Зүрхний агаилг 1 мин -70, амьсгал 18 удаа байхад
B. Зүрхний агамлг 1 мин -115, амьсгал 24-өөс дээш болбол
C. Зүрхний агшиггг 1 мин -110, амьсгап 18 удаа болбол
0. Зүрхний агшиггг 1 мин -38 удаа, амьсгап 28-аас дээш болбол
Е. Зүрхний агшиггг 1 мин -88 удаа, амьсгал 28 удаа байхад
/159./ Охидод анхны сарын тэмдэг гол төлөв хэдэн настай ирэх вэ?
A . 16 настай
B. 15 настай
C . 11-12 настай
0 .9 настай
Е .8 настай
/160./ Ойрын харалганы үед кесар хагаггаа хийх зааггг:
A. Маш өццөр зэрэгтэй ойрын харалган
B. Торлог ховхролтын дараах байцапгай байгаа
C. Нэг нүд хараатай, тэр нүдний торлогт уйлан хайцарт өөрчлөлттэй
О.Торлогт ховхроггг үүссэн
Е. Дээрх бүгдэд кесар хагалгаа хийнэ
/161,/Ургийн тоггойн ямар тавилтын үедтөрөх замаартөрөх боломжгүй вэ?
A. Толгой оройгоор түрүүлэх
B. Өврийн тэнхэлгийн бус тавиггг
C. Урд хэлбийгггтэй нүүр түрүүлэггг
0. Толгой духаараа түрүүлэх
Е. Толгойн их зулай түрүүлсэн үед
/162./ Ихэс салсан үед илрэх Щэедерийн илнж аль нь вэ?
A. Хүйн огтолсон хэсэг унжих
B. Умайн ёроолын өццөр өөрчлөгдөх
C. Умдагны дээд тапаар овойх
О.Умайн ёроол хэвэццээ байх
Е. Хүй доош унжих
/163./ Перинатагь анагаах ухаан гэдэг нь:
A. Жирэмсний бүхий л хугацаанд ураг судпах
B. Төрсний цараах нярайн суцлап
C. Жирэмсний 21 цолоо хоног цотор ураг суцлап
О.Жирэмсний 21 цолоо хоногоос төрсний цараах 21 хоногт ураг нярай судпал
Е. Жирэмсний 21-4 цолоо хоногийн хугацааны ураг судпал
/164./ Бүрэн биш зулбагггын үец ямар арга хэмжээ авах вэ?
A. Булчин сулруулах эмчилгээ хийж хянана
B. Даавар эмчилгээ хийж хянана
C.Антибиотик эмчиггээ хийгээц мизопростол уулгана
О.Умайн хөццийг цэвэрлэнэ
Е. Метотераксат тарина
/165,/Хэвийн явцтай жирэмсний хожуу үец цавсаг, шээс цамжуулах сувагт гарах өөрчлөлт
A. Давсаг, шээс цамжуулах сувагт ямарч өөрчлөггг гарахгүй
B. Шээс цамжуулах суваг өргөсөж уртасна
C. Давсагны багтаамж нэмэгцэнэ
0. Шээс цамжуулах суваг богиносоно
Е. Шээс цамжуулах суваг нарийсаж уртасна
/166./ Жирэмсэн эхийн артерийн цээц цооц цараптын зөрөө хэвийн үецээ хэц байх вэ?
A. 40 мм МУБӨ-тэй тэнцүү байна.
B. 10-15 мм МУБӨ-тэй тэнцүү байна.
C. 15-25 мм МУБӨ-тэй тэнцүү байна.
й. 40-60 мм МУБӨ-тэй тэнцүү байна.
Е. 60 мм-ээс цээш МУБӨ-тэй тэнцүү байна.
/167./Жирэмсний А/Д багацагггын үец шээсээр ялгарч, цусанц багасцаг боцисыг нэрлэнэ үү?
A. 17 оксикортикостериоц /17 ОКС/*
B. Мочевин
С. Шээсний хүчил
0. Уураг
Е. Креатиник
/168./ Манай улсад эх барихын тусламжыг хэдэн шатлалаар үзүүдцэг болохыг нэрлэнэ үү:
A. Шатлал хамаарахгүй
B. 1 шатлалаар
C. 2 шатлалаар
0 .3 шатлалаар
Е. 4 шатлалаар
/169./ Бага аарцгийн гарах хэсгийн шулуун ба хөццпөн хэмжээнүүдийн зөвхэмжээг заана уу.
A. 9,5 ;11 см
B. 8,5 ;10,5 см
C. 11,5 ;13 см
0.10,5 ; 12,5 см
Е. 12,5 ;13 см
/170./0хидод бэлгийн бойжилт эрших хэлбэрээр эртэхлэхэд хүргэх шаптгаан нь
A. Бөөрний булчирхайн холтослог дааврынзузаарлаас
B. Бамбай булчирхайн үйл ажиллагааны хямрал
C. Өндгөвчийн киста
0. Өндгөвчийн кистома
Е. Өнцгөвчийн хавцар
/171./ Леопольцийн 3-р аргаар юуг тоцорхойлох вэ?
A. Умайн ёроолын өццрийн түвомн
B. Ургийн байрлал, хэлбийлт
C.Түрүүлсэн хэсэг
О.Ургийн түрүүлсэн хэсэг бага аарцгийн ороххэсэгтэй харьцах баццап
Е. Ургийн жин
/172./ Дараах элэг-цөсний замын өвчний үец жирэмслэлтийг үргэлжпүүлж болох хувилбарыг
хэлнэ үү?
A. Ицэвхтэй үецээ байгаа элэгний архаг үрэвсэл
B. Элэгний хатингаршил
C. Шарлах оинж тэмцэгтэй, халууралтай, сэцрэлтэй архаг явцтай холецистит
0. Цөсний чулуужилт
Е. Элэгний цутагцал
/173./ Ураг нүүрээр түрүүлсэн үец янзыг юугаар тоцорхойлох вэ?
A. Их зулай, цухны заадасны байрлапаар
B. Нуруулалтаар
C. Эрүүний байцлаар
0. Хөмсөг, нүцний аяганы нумны байрлалаар
Е. Бага зулайгаар
/174,/Хэвийн явцтай жирэмсэн үец биеийн жин хэцэн кгнэмэгцэх вэ?
A. 8 кг
B. 6 кг
C. 4 кг
0. 10-12 кг
Е. 15-16 кг
/175./Жирэмсний эрт хугацаацц аяццаа зулбах үццсэн шаптгааныг нэрлэнэ үү:
A. Цусны бүлгийн үл тохироо
B. Хүнц юм өргөх
C. Умацц соривтой байх
0. Хромосомын гажиг
Е. Умайн хүзүүний цутмагшил
/176./Жирэмсэн эхийн артерийн царалт жирэмсний эхний хасагт өөрчлөгцөх үү?
A. Артерийн царалт ихсэнэ
B. Артерийн царалт 20 мм МУБӨ-өөр буурна
C. Артерийн царапт 10 мм МУБӨ-өөр буурна
0. Артерийн даралт өөрчлөгдөхгүй
Е. Артерийн даралт 30 мм МУБӨ-өөр буурна
/177./ Артерийн даралт ихдэх өвчний үед хавчуур тавих заалт:
A. Криз өгч хүццрэх
B. Тархины цусны эргэлтийн адцагдал илрэх
C. Артерийн дарапт ихсэх өвчний 2 Б үе
О.Зүрхний титэм судасны дутмаплмл илэрхий илрэх
Е. Дээрх тохиолдол бүгдэд нь хавчуур тавина
/178./Умайн ерөццөгийг хэдицц тавих нь тохиромжтой вэ?
A. Сарын тэмдэг ирсэн эхний өдөр.
B. Сарын тэмцэгний цунц үе
C. Сарын тэмцэг ирэхийн өмнө.
0. Сарын тэмцэг ирсэн 3-5 цахь өцөр
Е. Бэлгийн хавьтадц орохын өмнө
/179./ Мянганы хөгжлийн зорилтоц 8 асууцап цэвшүүлснээс хүний эрүүл мэццийг
сайжруулахтай холбоотой ямар асууцлыг цэвшүүлсэн бэ?
A. ХДХВ/ДОХ, хумхаа, сүрьеэ зэрэг хадцварт өвчнийг багасгах
B. Мэцрэлийн өвчнийг багасгах
C. Зүрхсуцасны өвчнийг багасгах
0. Иоц цутагцлыг багасгах
Е. Архццалтыг багасгах
/180./ Ихэс ховхрохоц хүргэх голлох шалтгааныг нэрлэнэ үү:
A. Хэвлийн гэмтэл
B. Хожуу хорцлого
C. Илүү тээлт
0. Ус их байх
Е. Хүй богино байх
/181./Аарцгийн хэвийн хэмжээг нэрлэнэ үү:
A. 22-25-29-18 см
B. 25-28-31-20 см
C. 27-27-29-18 см
0.23-25-28-17 см
Е. 25-28-30-17 см
/182./ Биений юмны мөчпөгийн ямар шатацц эстроген цаавар хамгийн өнцөр түвомнц
ялгарах вэ?
A. Эм бэлгийн эс боловсорч гүйцэх үец
B. Эм бэлгийн эс гацагшилах үец
C. Шар бие боловсрох үец
0. Биений юм ирэхээс 2-3 хоногийн өмнө
Е. Биений юм ирэх үец
/183./40-45 насны нэмэгтэйчүүцэц жирэмслэхээс хамгаалах эмүүцээс тохиромжтой нь:
A. 1 шатлалтай цааврын хавсарсан эм
B. 2 шатлалтай цааврын хавсарсан эм
C. 3 шатлалтай цааврын хавсарсан эм
0. Гестагены бага тун хэрэглэнэ
Е. Гестагены ихтун хэрэглэнэ
/184./ Цус адцалтын цайрлагын II зэрэгтэй байхац омнгэнг нэг хоромц ямар хурцаар юүлэх
вэ?
A. 30-50мл
B. 50-70мл
C. 70-100мл
й. 300-350мл
Е. Ач холбогцолгүй
/185./ Леопольцийн 2-р аргаар юуг тоцорхойлох вэ?
A. Умайн ёроолын өццрийн түвомн
B. Ургийн байрлал, хэлбийлт
С.Түрүүлсэн хэсэг
О.Ургийн түрүүлсэн хэсэг бага аарцгийн ороххэсэгтэй харьцах байцап
Е. Ургийн жин
/186./ 7 настай охины биеийн хөгжил насаццаа тохирсон, харин үтрээнээс нь биеийн юм төст
яггарап гарна. Бэлгийн боловсролын бусад аинж тэмдэггүй, урьдчилсан байдпаар оноамйг
тогтооно уу?
A. Өццгөвчийн гарагггай бэггийн эрт бойжиггг
B. Төвийн гараптай бэггийн эрт бойжиггг
C.Өндгөвчийн дааврын ццэвхижил бүхий хавдар
0. Бэлгийн бойжиггг удамшлын чанартай жинхэнэ эрт эхлэж буй
Е. Ямарч өөрчпөлт илрээгүй
/187,/Ургийн үежирэмсний аль хугацаанаас эхэгдэг болохыг нэрлэнэ үү?
A. Эхний нэг сарынтөгсгөл
B. Хоёрдохсард
C. Гурав дахь сарын эхээр
0. Гурав дахь гурван сарын төгсгөлөөр
Е. Дөрвөн сарын эхээр
/188./ Урд хэлбийлт дагзны түрүүлэгггийн үед хөтлөх цэг нь юу вэ?
A. Их зулай
B. Бага зулай
C.Дагзны төвгөр
О.Дагзны хонхор
Е. Дух
/189./ Жирэмсэн эхийн умайн ёроолын өндөр 33 см, гэдэсний эргэн тойрон 95 см байвап
ойролцоогоор хэдэн долоо хоногтой жирэмсэн бэ?
A. Жирэмсний 19-20 долоо хоногтой
B. Жирэмсний 24-25 долоо хоногтой
C. Жирэмсний 28-29 долоо хоногтой
0. Жирэмсний 38-39 долоо хоногтой
Е. Жирэмсний 15-18 долоо хоногтой
/190./Жирэмсний хурц өөхөн гепатозын үед СЦТБ хам амнжийн ямарөөрчлөлт гарахвэ?
A. Өөрчпөгдөхгүй
B. Төмөр дугагдпын цус багадаггг болно
C. Энэ 1лмнж тэмдэг тод илэрнэ
0. Артерийн дарапт гэнэт ихсэнэ
Е. Артерийн дараггг буурна
/191,/Ургийн ууомгны хөгжлийг сайжруулах зорилгоор хийх эмчилгээцц аль нь хамаарах вэ?
A. Сульфат магни
B. Агчил тавиулах
C. Глококортикойд
0. Капьц хлорцц
Е. Дараггг бууруулах эм
/192./ Ургийн толгой бага аарцгийн орох амсрын дээр байхад Леопольдын IV байрлапаар
ямар байх вэ?
A. Ургийн толгойн оройгоор эмчийн гарын хуруу орохгүй боловч тоггой аарцгийн дээр
тэмтрэгдэнэ
B. Ургийн толгойн оройгоор эмчийн гарын хуруу хоёр талаасаа нийлнэ
C.Толгой тэмтрэгдэхгүй
й. Бага аарцгийн орох аарцгийн дээр ургийн толгойн багахан
Е. Ургийн толгой хөдөлгөөнтэй байна
/193./Жирэмсний эрт хугацааг хэт авиан омнжиггээний юугүнцэслэн тогтоох вэ?
A. Ургийн зүрхний цохилгоор
B. Ургийн хөдөггөөнөөр
C.Ургийн зулай-ахар сүүлний уртаар
0. Ургийн толгойн их хөндлөн хэмжээгээр
Е. Ургийн чөмөгт ясны уртаар
/194,/Дугуу төрөлг гэдэгт аль хугацаа хамаарах вэ?
A. Жирэмсний 20 долоо хоногтойгоос 37 долоо хоног хүртэл
B. Жирэмсний 22 долоо хоногтойгоос 37 долоо хоног хүртэл
C.Жирэмсний 24долоо хоногтойгоос 37долоо хоног хүртэл
0 . Жирэмсний 26ДОЛОО ХОНОГТОЙГООС 37ДОЛОО хоног хүртэл
Е. Жирэмсний 28 долоо хоногтойгоос 37 долоо хоног хүртэл
/195./ Дараах аргуудаас алийг оношпогооны бүх тохиолдолд хэрэглэдэг вэ?
A. Генеологийн
B. Цитогенетикийн
C. Биохимийн
0. Эс судпалын
Е. Иммуногенетикийн
/196./Ургийн жинг тодорхойлох наццвартай арга
A. Эхийн өндөр
B. Хэт авиан омнжиггээ
C. Рентген шинжилгээ
О.Уламжлалг арга
Е. Эхийн биеийн жин
/197./ Жирэмсэн 29 настай, бага зэрэг хапуурна, цусанд цагаан бөөмний тоо ялимгүй
олаирсон , СОЭ түргэссэн, АСЛО, С реактив уураг ццэвхжигггэй бол хэрлэгийн
ццэвхжилийн хэдцүгээр зэрэгт хамаарах вэ?
A. А I зэрэг
B. А Нзэрэг
C .А Шзэрэг
0. Б 1зэрэг
Е. Б Нзэрэг
/198./Жирэмснээс хамгаалах депо-провераг хэдицц хэрэглэх нь тохиромжтой вэ?
A. Биений юм ирсэн 3 дахь өдөр.
B. Биений юм ирсэн 5 дахь өдрөөсэхлэн өдөр бүр нэг шахмапыг ууна.
C. 12долоо хоног буюу 3 сар тутам нэг удаа булчицц тарина.
0. Биений юм ирсэн эхний өцрөөсэхлэн өцөр бүр нэг шахмалыг ууна.
Е. Бэлгийн хавьтадц орохын өмнө тогтмол.
/199./ Хэвийн байрласан ихэс цагаас өмнө ховхролтыг оношилох мэдээлэл сайтай арга аль
нь вэ?
A. Эхбарихын гадуур үзлэг
B. Үтрээний үзлэг
C. Хэт авиан оношилгоо
О.Ургийн зүрхний үйл ажилпагааг үнэлэх
Е. Цусны бүлэгнэлтийг тодорхойлох
/200./ Софда1а ех1егпа - гэдэгнь:
A. 2 сүүжний дэлбээ ясны алслагдсан зай
B. Дэлбээ ясны урд дээд төвгөрийн хоорондын зай
C.Умдагны гадна дээд ирмэгээс ууцны хонхорын хоороццох зай
0. Ууцны товгор болон умдаг ясны доод ирмэгийн хоороццын зай
Е. Умдагны доод ирмэгээс ууцны хонхор хүртлэх зай
/201./Үтрээний хэвийн орчин нь:
A. рН 4-5
B. рН 6-7
C. рН 7-8
й. рН 9-10
Е. рН 1-2
/202./ 35-40 насны эмэгтэйчүүд жирэмсэлгээс хамгаапах эм хэрэглэхийг ямар үед эрс
хориглох вэ?
A. Тромбо-эмболийн өвчнүүдтэй бол
B. Хөхүүл байх үед
C.Хэрлэгийн ццэвхжигггэй бол
0. Таргапалгтай бол
Е. Биений юмны хямрагггай бол
/203./Хавчуур тавих нөхцөл бүрдсэн тохиодцлыг заана уу?
A. Ураг амьд, аингэний бүрхүүггүй, умайн амсар 6,0см нээлттэй, ургийн тоггой баруун
ташуу

B. Ураг амьд, иингэний бүрхүүггүй, умайн амсар бүрэн нээгдсэн, аарцгийн хэмжээ хэвийн,
ургийн толгой аарцгийн өргөнхэсгийн хавтгацц их сегментээр тавигдсан
C. Ураг амьд, умайн амсар бүрэн нээгдсэн, шингэний бүрхүүл хагараагүй, эхийн аарцаг
хэвийн, ургийн толгой гараххэсгийн шулуун хэмжээтэй давхацсан
0. Ургийн зүрхний цохиггг сонсогдохгүй, умайн амсар бүрэн нээгдсэн, амнгэний
бүрхүүггүй, эхийн аарцаг хэвийн, суман заадас гарах хэсгийн шулуун хэмжээтэй давхацсан

Е. Нөхцөл шаардпагагүй
/204./Леопольдийн 1-р аргаар юуг тодорхойлох вэ?
A. Умайн ёроолын өццрийн түвглмн
B. Ургийн байрлал
C.Түрүүлсэн хэсэг
О.Ургийн түрүүлсэн хэсэг бага аарцгийн орох хэсэгтэй харьцах байцал
Е. Ургийн жин
/205./ Охидод биений юм анх ирэхэд нөлөөлөх гол хүчин зүйл нь:
A. Бие мах бодийн ерөнхий хөгжлийн гүйцэл
B. Гонадотропины хоногт ялгарах хэм ойртож, хэмжээ ихсэх
C. Биеийн жин 40кгхүрч, өөхлөгийн эзлэх хувийн жин 15-18% болох
0. Өндгөвчинд үрийн цэврүү болрвсорч эм үр гадагшлах
Е. Биеийн жин хэт ихсэх
/206./ Агь нь ургийн гадаад орчин болдог вэ?
A. Хорион
B. Умай
C. Шар ууганцар
й. Аллантоис
Е. Амнион
1207.1 Төрөх үеийн хэвийн цус апцагггын эрүүл, эмгэгийн зааг ямар хэмжээтэй баццаг вэ?
A.800
B. 100
C. 150-300
й.400
Е. 500
/208./ Жирэмсэн болмогц шээсэнд хамгийн түрүүн илэрдэг дааварыгтодруулна уу?
A. Тестостерон
B. Эстрадиол
C. Эстриол
О.Цэлмэнгийн гонадотропин
Е. Альфаретопротейн
/209./ Жирэмсний төгсгөгщ тарган эмэгтэйн биеийн жингийн нэмэгдэггг ямар байх вэ?
A. Тарган биш эмэгтэйнхтэй адилхан жин нэмэгдэнэ /10 мгорчим/
B. Биеийн жин 10-15 кг-аар нэмэгдэнэ
C. Биеийн жин хэт ихсэнэ /15-аар их/
О.Хэвийн жинтэй эмэгтэйнхээс харьцангуй бага нэмэгдэнэ /6-7 кг/
Е. Жирэмсний явцаджин огт нэмэгдэхгүй
/210./Жирэмсний илуү тээгггийн үед эх барих үзлэгээр илрэх онцлог амнж тэмдэг
A. Ургийнхөдөггөөн ихсэх
B. Ургийн хөдөггөөн багасах
C.Ургийн зүрхний цохилт хэвийн байх
О.Хэвлийн эргэнтойрон нэмэгдэхгүй байх
Е. Хэвлийн эргэн тойрон ихсэх
/211./ Нярайг эрт амлуулах:
A. Төрсний дараа шууд
B. Төрснссс хойш 30 хормын дотор
C. 4-5 цагийн дараа
0. Эхийг төрсний дараах өрөөнд иилжүүлсний дараа
Е. Хугацаа хамааралгүй
/212,/Ургийн хүзүүг хүй ороосныг оношпох сорил:
A. Окситоцины сорил
B. Фонокардиографийн омнжилгээ
C. Чацц авиан Гонын сорил*
0. Хүчил-шүлтийн суурийн өөрчлөлтөөр
Е. Эхийн ургийг рентгенээр омнжлэх
/213,/Ургийн жинг тодорхойлох Бубличенкогийн аргагэж ю увэ?
A. Эхийн биеийн жингийн 20/1 -тэй тэнцүү
B. Гэдэсний эргэн тойрон умайн ёроолын өндөрийн үржвэртэй тэнцүү
C.Умайн ёроолын өццөртэй тэнцүү
0. Гэдэсний эргэн тойронг 2-т хуваасантай тэнцүү
Е. Умайн ёроолын өццөрийг 2-оор үржүүлсэнтэй тэнцүү
/214./Ямар үед зүрхний өвчтэй эмэгтэцц гликозцц хэрэглэх вэ?
A. I хоромд зүрхний агоилг 70, амьсгал 18 удаа байхад
B. I хоромд зүрхний агомлг 115, амьсгал 24-өөс дээш болвол
C.Зүрхний агшиггт 88, амьсгап 20 болбол
О.Зүрхний агшиггт 70, амьсгап 30 болбол
Е. Зүрхний агомлг 80, амьсгал 18 болбол
/215./ Жирэмснээс хамгаапах дан прогестерон агуулсан эмийг хэдицц хэрэглэх нь
тохиромжтой вэ?
A. Биений юм ирсэн 3 дах өдөр.
B. Биений юм ирсэн 5дахь өдрөөсэхлэн өдөр бүрнэг шахмалыг ууна.
C. 12долоо хоног буюу 3 сар тутам нэг удаа булчицц тарина.
0. Биений юм ирсэн эхний өдрөөсэхлэн өдөр бүр нэг шахмалыг ууна.
Е. Бэлгийн хавьтадц орохын өмнө тогтмол.
/216./ Мянганы хөгжлийн зорилтод 8 асуудап дэвшүүлснээс хүний эрүүл мэццийг
сайжруулахтай холбоотой ямар асуудпыг дэвшүүлсэн бэ?
A. Эхийн эццэгдлийг бууруулах
B. Хүнсний хангамжийг сайжруулах
C. Цус багадаптыг бууруулах
0. Бичиг үл мэдэх явдпыг багасгах
Е. Жендерийн асуудап
/217./ Төрсний дараах үе гэдэг нь:
A. Төрсний дараах эхний 24 цаг
B. Төрснөөс хойш 4 долоо хоног
C. Төрснөөс хойш 8 долоо хоног
0. Төрсний дараа эхний 2 цагаас 4 долоо хоног хүртэл
Е. Төрснөөс хойш 72 хоног
/218./ Кольпоцитологийн омнжилгээг дараах онооилгоонд хэргэлэнэ:
A. Жирэмсэн үеийн эстроген дааврын ханаптыг дам аргаар тодорхойлох
B. Үтрээний цэвэромлтийн зэргийг тогтоох
C.Умайн хүзүүнээс бактери илрүүлэх
0. Ургийн гажхөгжлийг илрүүлэх
Е. Ургийн омнгэн гарсан эсэхийг тодорхойлох
/219./ Пролактин даавар хаана боловсорч ялгарах вэ?
A. Өццгөвчицц
B. Умайд
C. Өнчин тархицц
О.Хөхний булиирхай
Е. Харааны товгор
/220./Жирэмслэхээс хамгаалахаар хэрэглэдэг гестагены бага тунгийн үйлчлэх механизм нь:
A. Өццгөвчийг ажиллуулахгүй
B. Өнчин тархины гонадотропиныг дарангуйлна
C.Үрийн хоолойн хөдөлгөөний ццэвхийг апдагдуулна
О.Умайн хүзүүний сапсыг омнгэрүүлнэ
Е. Умайн салстыг хөнгөтүүлнэ
/221./ Эх барихын хавчуур тавих гэж ямар үйлдлийг хэлэх вэ?
A. Төрөх замаар амьд ураг авах үйлдэл
B. Цусны дарапт ихтэй эхэд дэмжлэг үзүүлэх үйдцэл
C.Төрөх хүчний сулрапыг эмчлэх үйгдэл
0. Базапт, дүлэгггээс бүрэн чөлөөлнө
Е. Дүлэгггийн хүчийг орлох үйгдэл
1222.1 Ихэс түрүүлэгггийг ямар омнжиггээгээр оноомйг батлах вэ?
A. Үтрээний үзлэг
B. Рентген имнжилгээ
C. Цистографи
0. Чацц авиан аинжилгээ
Е. СТ
1223.1 Үрхөврөлийн эхийн биетэй холбогдох тэр үйл явцыг юу гэж нэрлэх вэ?
A. Гаструляци
B. Ихэсжих
C. Имплантаци
0. Эмбриогенез
Е. Үр тогтох
/224,/Хэвийн үед Мак-Кпюра-Олцричийн сорил хэдэн хором байх вэ?
A. 10 хором
B. 45 хором
C. 1 цаг 30 хором
0 .2 цаг
Е. 2 цаг 30 хором
/225./ Умайн гадуурх жирэмсний үед хамгийн эрт илрэх аинж тэмдэг
A. Цус багацапг амнжүүд
B. Бөөлжиггг илрэх
C. Сарын тэмдэг хоригцох
0. Сарын тэмцэг хоригцоогүй
Е. Артерийн цараггг багасах
/226./ 4000,0-аас дээш том жинтэй хүүхэд төрүүццэг өгүүлэгггэй жирэмсэн эмэгтэцц глюкоз
задлах байдлыг тодруулах сорил хийхэц цусны сахар өлөн үец 120 мг%, 1 цагийн цараа 180
мг% байв.
A. Сорил хэвийн
B. Чихрийн шижин илэрсэн
C. Сорил өөрчпөгггтэй
0. Сорилыг цавтан хийх
Е. Сорил өөрчпөгптүй
1227.1 Щэтьцын арга гэж юу вэ?
A. Сапсан ихсийг гаргах арга
B. Умайгаас ихэс яаж салсныг мэдцэг арга
C. Ихэс сапсан эсэхийг шапгацаг арга
0. Төрөхийн өмнө ургийн жинг тоцорхойдцог арга
Е. Ихэс гаргах арга
/228./ Жирэмсний цугуу төрөггг гэсэн нэр томъёоны тухай ойггоггг
A. Жирэмсний 12цолоо хоног хүртэлх зулбаггг
B. Жирэмсний 16-18 цолоо хоног хүртэлх зулбапт
C.Жирэмсний 36 хоногоос хойш төрөх
0. Жирэмсний 22-37 хоног хүртэлх төрөггг
Е. Жирэмсний 39 цолоо хоногтой төрөггг
/229./ Төрсний дараах үеийн үргэлжлэх хугацаа :
A. 7 хоног
B. 2 долоо хоног
C. 4 долоо хоног
0 .5 долоо хоног
Е. 6 долоо хоног
/230./Жирэмсний хожуу хугацаанд ургийн гажиг хөгжлийг наццвартай оношлох аргыгнэрлэ:
A. Генетикийн омнжиггээ
B. БИОХИМИЙН 1ЛМНЖИЛГЭЭ
C. Хэт авиан иинжилгээ
0. Гажиг хөгжилтэй ураг төрүүдцэг анамнезтай
Е. Хэт авиан ургийн омлэн хүзүүний омнгэнийг оношлох
/231./ Артерийн даралт ихсэх өвчний ямар шатацц дотор эрхтнүүдэд өөрчлөлт гарч эхлэх
вэ?
A. I үе Б шат
B. II үе А шат
C. II үе Б шат
0. III үе А шат
Е. III үе Б шат
1232.1 Трихомониаз үтрээний үрэвслийн үед шаардпагагүй эмийг нэрлэнэ үү:
A. Трихопол
B. Метронццазол
C. Метрогел
0. Клотримазол
Е. Клион
1233.1 2000 оны 9 сард Нью-Йорк хотноо НҮБ-ын гишүүн хэдэн орны төр засгийн тэргүүн
оролцож “Мянганы хөгжлийн зорилг”-ыг баталсан бэ?
A. 29
B. 147
C. 110
0 .9 0
Е. 70
/234./ Илүү тээлтийг оношилоход эхний ээлжицц юуг зайлшгүй хийх шаардлагтай вэ?
A. ЭХО -р ургийн байрлалыг тодруулах
B. Жирэмсний жинхэнэ хугацааг тогтоох
C.Ургийн зүрхний цохилтыг тодорхойлох
О.Ургийн 1ЛМНГЭНИЙ хэмжээг тогтоох
Е. Умайн агшиггтыг үнэлэх стресссорил хийх
1235.1 Биений юм ямар нөхцөл бүрэдцэж цус аяццаа зогсох вэ?
A. Шар бие сөнөрч, даавар багассантай холбоотой
B. Умайн агшиггт ихэссэнээс
C. Умай томорч судас дарагдснаас
О.Шинэ ургийн цэврүү хөгжиж даавар ялгаруулж эхэлсэнтэй
Е. Цусны бүлэгнэлт ихэссэнтэй
/236./Жирэмслэхээс хамгаалах 1-шатлалтай дааврынэмийн үйлчпэх механизм нь:
A. Умайн сапстын хөвсийлтийг саатуулна
B. Өндгөвчийн ажиллагааг бууруулна
C.Өнчин тархицц гонадотропин үүсч ялгарахыг дарангуйлна
0. Гипотапамусын релизинг шүүрлийн хэмнэлийг адцагдуулна
Е. Өндгөвчийн ажиллагааг ццэвхжүүлнэ
/237./Дайрлагын индексийг тодорхойлох:
A. Судасны цохиггтыг агомлтын даралтацц харьцуулна
B. Судасны цохилтыг сулраптын дараптацц харьцуулна
C.Судасны цохилтыг даралтын их, багынзөрөөний дараптанд харьцуулна
О.Судасны цохилтыг чамархайн артерийн цараптаар харьцуулна
Е. Артерийн даралтаар тодорхойлно
/238./ Ихэс түрүүлэлтийн үццсэн омнж тэмдэг юугаар илрэх вэ?
A. Өвдөх
B. Цус агдах
C.Ургийн ус эрт гарах
0. Ургийн зүрхний цохилт хурдсах
Е. Хавагнах
/239./Жирэмсэн үөдумдагны үений хоороццох зай хэд см өргөсөжболох вэ?
A. 0,1 - 0,3 см
B. 0,4 -0 ,6 см
C. 0,7 - 0,9 см
0 .1,0 —1,2 см
Е. 1,3 -1,5 см
/240./Горвиц-Гегар, Гентерийн шинжийг ямарнөхцөгщ хэрэглэдэг вэ?
A. Ихсийг гаргахад
B. Жирэмсэнг оношлоход
C. Төрсний дараа умайд ирэлдэг шинж
О. Жирэмсний сүүлийн сардилэрдэг
Е. Зулбах үед гардагшинж тэмдэг
/241./ Умайн гадуурх гуурсан хоолойн жирэмсний үед хоолой хэдэн долоо хоногтой байхад
ихэвчлэн хагарах вэ?
A. Жирэмсний 10-11 долоо хоногтой
B. Жирэмсний 9-10 долоо хоногтой
C.Жирэмсний 6-7 долоо хоногтой
О.Жирэмсний 3-4 долоо хоногтой
Е. Жирэмсний 1-2 долоо хоногтой
/242./ 4000,0-аас дээш том жинтэй хүүхэд төрүүгщэг өгүүлэгггэй жирэмсэн эмэгтэцц хийсэн
ачаапалгай сорилоор цусны сахар өлөн үед 5,4 ммоль/л, цагийн дараа 12,5 ммоль/л, 2
цагийн дараа 8,4 ммогь/л байв.
A. Сорил хэвийн
B. Чихрийн шижин илэрсэн
C. Сорил өөрчпөлгтэй
О. Сорилыг давтан хийх
Е. Сорил өөрчпөгптүй
/243./ Төрөгггөд умай бэггггэгдсэн эсэхийг ямар сорилоор үзэх вэ?
A. Блохын сорил
B. Шмццын сорил
C. Дексаметазоны сорил
О. Аль нь ч биш
Е. Прогестероны сорил
/244./ Давтан төрөгч эмэгтэцц умайн хүзүү цагт ямар хурдтайгаар нээгдвэл хэвийн гэж үзэх
вэ?
A. 1 цагт 0,2 см
B. 1 цагт0,5 см
C. 1 цагт0,7 см
0.1 цагт 1,5 см
Е. 1 цагтЗ см
/245./Апгарын үнэлгээгээр юу үнэлэх вэ?
A. Нярайн цус багадгтгыг
B. Нярайн бүтэгггийн зэргийг
C. Нярайн хугацаа гүйцсэнийг
0. Илүү тээгггийн омнжийг
Е. Дугуу нярайн амьсгалын үйл ажиллагааг
/246./ Бүрэгщсэн эвсэл үр хэдэн хоногийн дараа умайн хөндийн сапст бүрхэвчэцц сууж эхлэх
вэ?
A . 14 хоног
B. 21 хоног
С. 7 хоног
0 .3 0 хоног
Е. 28 хоног
/247./Артерийн даралтыг чагнаж тодорхойлох аргыгхэний арга гэж нэрлэдэг вэ?
A. Рива-Роччи
B. Коротков
C. Е.М.Тареев
0. Мясников
Е. Бодяжина
/248./ Жирэмсэн үед доод хөндийн хураагуур судас дарагдах хам илнж юунаас шалтгаапах
вэ?
A. Артерийн даралт ихэссэнээс
B. Артерийн даралт багассанаас
C.Умай, ураг, ургийн шингэн зэргээс
0. Зүрх судасны өвчнөөс
Е. Хэт таргалаптаас
/249./ Жирэмсний 37 долоо хоногтоцц ямар нэгэн зовиургүйгээр үтрээнээс цус гарч байвал
эхний ээлжицц ямар арга хэмжээ авах вэ?
A. Цусны бүлэгнэлтийг тодорхойлно
B. Үтрээцц толь тавьжхарна
C. Яараптай кесар хагалгаагаар төрөлтийг оийднэ
0. Төрөлтийг сэдээнэ
Е. Ургийн бүрхүүл хальсыг хагална
/250./ Биений юмны мөчлөгийн ямар шатацц умайн бутингийн сапстын булчирхацц шүүрэл
үүсэх вэ?
A. Өнцгөн эс боловсрох үед
B. Өндгөн эс гадагомлах үед
C. Шар бие боловсрох үед
0. Биений юмны мөчпөгийн 25-28 дахь хоногт
Е. Биений юм үзэгдэх үед
/251./ Нөхөн үржихүйн насны эмэгтэйчүүдэд жирэмслэхээс хамгаапах зорилгоор ууж
хэрэглэдэг дараахь цааврын эмүүцээс хамгийн тохиромжтойг нь хэлнэ үү?
A. 1 шатлалтай цааврын эм
B. 2 шатлалтай цааврын эм
C. 3 шатлалтай цааврын эм
0. Гестагены бага тун
Е. Гестагены их тун
/252./ Өвчтөн Н. 23 настай. Анхны жирэмслэлтээ хууль бусаар үр хөццүүлж хапцвар
хордпогын цайрлагын III зэрэгтэй хүлээн авахац орж ирлээ. Ямар арга хэмжээ авахвэ?
A. Машяаралтай мэсзасадц оруулна
B. Өргөн хүрээтэй антибиотик эмчилгээг хэрэглэнэ
C. Эрчимт эмчилгээний тасагт хэвтүүлж шокоос гаргах эмчилгээ хийжцараа нь мэс засадц
оруулна
0. Үүсгэгчийг тоцруулах иинжилгээ хийж хүлээх тактик баримтлана
Е. Эмчилгээг ерийн тактикаар хийнэ
/253./ Жирэмсний гарцаагүй имнж тэмцэг.
A. Биений юм хоригцох
B. Үтрээ болон умайн хүзүүний сапст хөхрөх
C.Хэвлийн цагаан шугам, хөхний толгой нөсөөтөх
0. Ургийн хэсэг тэмтрэгцэх
Е. Огиулж бөөлжих.
/254./ Эх барихын хярзанц аль хэсэг хамрах вэ?
A. Ахар сүүл арынзаадасны хооронцох хэсэг
B. Бэлгийн уруулын арын заадас болон хооногоны амсарынхоороцц
C.Хоилого ахар сүүлний хооронц
0. Умцагны цооц ирмэгээс хошногоны амсар хүртэл
Е. Шээсний сүвнээс хоиногоны амсар хүртэл
/255./ Орчин үед нярай хүүхдийн жин, өндөр ямар байхад төрөлт гэжтооцох вэ?
A. 500гр-аас дээш жинтэй, 22см-ээс дээш урттай
B. бООгр-аасдээш жинтэй, 24см-ээсдээш урттай
C. 800гр-аасдээш жинтэй, ЗЗсм-ээс дээш урттай
0. ЮООгр-аасдээш жингэй, 37см-ээсдээш урттай
Е. 1200гр-аас дээш жинтэй, 40см-ээс дээш урттай
/256./ Кесар хагалгааны заагггтай жирэмсэн эхийг хаана төрүүлэх нь эрсдэл багатай вэ?
A. Сум, сум дундын эмнэлэг
B. Заавал тусгай анхаарал тавих шаардлагатай
C.Н-Ш шатлалын эхбарихын бус эмнэлэг
0. Аймаг, төвлөрсөн төрөхгазар
Е. Ямар ч шатлапын эмнэлэгт төрүүлж болно
1257.1 Тарган эмэгтэйн төрөгггийн үед ямар хүндрэл тохиолдох вэ?
A. Идээт үжил
B. Зүрх судасны дугмагшил
C. Тромбоз
й. Бөөрний хурц дугагдал
Е. Ууихины хурц дугагдап
/258./ Өврийн янзтай дагз түрүүлэгггийн үед тоггой гэдийхдээ юугаараа тулах цэг хийх вэ?
A. Их зулай
B. Бага зулай
C.Дагзны төвгөр
О.Дагзны хонхор
Е. Дух
/259./ Ураг орчмын омнгэн хэзээ гарвап хэвийн гэж үзэх вэ?
A. Жирэмсний 39 долоо хоногтойгоос хойш
B. Жирэмсний дуниих үед
C. Төрлөгийн I үе эхлэнгүүт
0. Умайн хүзүү бараг бүрэн нээгдэх үед
Е. Умайн хүзүү 6 см нээгдснээс хойш
/260./ Хойтхи сапахгүй 30 хором болсон, цус агдагптүй бол ямар тусламж үзүүлэх вэ?
A. Дахин 30 хором ажиглана
B. Ихсийг Альфелдийн аргаар гаргана
C.Умайн агшаах бэгдмэл хэрэглэнэ
О.Умайн хөццийг багажаар хусаж цэвэрлэнэ
Е. Ихэс гардаж гаргана
/261./ Жирэмсний төгсгөгд умайгаар дамжин өнгөрөх цусны хэмжээ хэд дахин нэмэгдэх вэ?
A. 30 дахин
B. 6-8 дахин
C. 300 дахин
0. нэмэгдэхгүй
Е. 19-29 дахин
/262./ Жирэмсний гестоз, дарапт ихдэх өвчнөөс үл хамааран ямар тохиогщолд артерийн
дарапт нэмэгдэх вэ?
A. Чихрийн 1ЛИЖИН
B. Меццегьсоны хам шинж
C. Иценко-Куиингийн хам оинж
0. Аорт-Каваль хам илнж
Е. Эпиленси өвчин
/263./ Сарын тэмдэг саатсан эмэгтэцц шээсэнд даавар ялгарах хамгийн бага хугацааг заана
УУ
A . 14 хоног
B. 30 хоног
C .40 хоног
0 .5 0 хоног
Е. 5 хоног
/264./ 36 настай 4 удаа төрсөн, эмэгтэйчүүдийн эмгэгээр өвдөж байгаагүй, доошоо цус
гарна гэж ирсэн бол ямар омнжилгээг хийх нь чухап вэ?
A. Бамбайн дааврын омнжилгээ
B. Гистеросальпингографи
C. Кольпоцитологи
0. Бэлгийн даавар тодорхойлох
Е. Умайн салстыг хусаж цэвэрлэх
/265./ Биений юм ирэхийн өмнөх хам оинжийн үццсэн эмчилгээг дурьдана уу?
A. Даавар эмчилгээ
B. Мэдрэл-сэтгэцийн баццадц нөлөөлж тайвщэуулах эмэн эмчилгээ
C. Дархлап заслын эмчилгээ
О.Антибиотек эмчилгээ
Е. Өндгөвчийг хэсэгчлэн авах мэс заслын эмчилгээ
/266./ Жирэмслэхээс хамгаалах зориггоор бэлгийн харьцааны дараа ууж хэрэглэдэг
постинорын найрлагацц ямар даавар агуулагдах вэ?
A. Эстрогеныг бага тунгаар агуулна
B. Эстрогеныг их тунгаар агуулна
C. Гестагеныг агуулна
0. Эстроген-гестагеныг агуулна
Е. Эстроген-гестаген агуулагдахгүй
/267./ Ихэр жирэмслэлтийн үедтохиодцож болох хүндрэл
A. Жирэмсний хожуу хордлого
B. Жирэмсэн эхийн сэтгэлийн хямрал
C. Цус багадапт заавал илрэнэ
0. Ихэс түрүүлэлт болно
Е. Ургийн жин томроно
/268./ Жирэмсний аль үеийн хордпого жирэмсний амь насанд илүү аюултай вэ?
A. Жирэмслэлг бол физиологийн процесс тул амь насацц аюулгүй.
B. Жирэмсний эрт үеийн хордпого.
C.Жирэмсний хожуу үеийн хордпого.
0. Жирэмсний эрт үеийн хордлого физиологийн процесс тул амь насацц аюулгүй.
Е. Жирэмсний хожуу үеийн хордпого физиологийн процесс тул амь насацц аюуггүй.
/269./Дааврынхавсарсан эмийн үйгнлэлийг нэрлэнэ үү
A. Өццгөн эс боловсролтыг саатуулна
B. Умайн хүзүүний сапиаг шингэрүүлнэ
C. Эр бэлгийн эсийн хөдөлгөөнийг хязгаарлана
О.Умайн сапстын шүүрлийн үйл ажиллагааг дарангуйлна
Е. ФСГ болон ЛГ харьцааг хэвийн болгоно
1270.1 И ц ц е к с Соловьевын мөнчанар юу вэ?
A. Төрөлтөнд бэлтгэгдсэн байдпыг үзнэ
B. Ясны зузаан, нимгэн байдпыг тодорхойлно
C.Жирэмсний хугацааг тодорхойлох
0. Ургийн хөдөлгөөнийг тогтоох арга
Е. Ургийн зүрхний цохилтыг чагнах арга
/271./ Кесар хагалгаа хийлгэсэн жирэмсэн эхийг хэзээ хэвтүүлэх вэ?
A. Төрөлтийн үйл ажиллагаа эхлэнгүүт
B. Ургийн ццнгэн гарангуут
C. Төрөхөөс өмнө 1 сарын өмнө
0. Төрөхөөс өмнө 7-10 хоногийн өмнө
Е. Төрөхөөс өмнө хэвтүүлэх шаардпагагүй
/272./ Чихрийн оижин өвчний үед ураг томрох, эд эсийн дутмагомл үүсэхэд юу нөлөөлөх вэ?
A. Инсулин
B. Глюкоз
C. Иүүрс ус
0. Зөв хооллолт
Е. Хоол сойх
/273./ Төрөлтийн II үе хэзээнээс эхлэх вэ?
A. Ургийн түрүүлсэн хэсэг аарцагт бүрэн суух
B. Дүлэггг эхлэх
C.Ургийн толгой дотор эргэх
0. Умайн амсар бүрэн нээгдэж ураг орчмын амнгэн гарах
Е. Ургийн амнгэн гарангууг
1274.1 Хэвийн биеийн жин, өццөртэй, 36 долоо хоногтой эмэгтэйн ихэр ургийг оношпох
хамгийн магадлаптай үзлэг юу вэ?
A. Дотуур үзлэг
B. Ургийн түрүүлсэн хэсэг толгой байх
C. Гэдэсний эргэн тойрон 100 см-ээс их
0. Гэдэсний эргэн тойрон 90 см байх
Е. Гэдэсний эргэн тойрон 80 см байх
1275.1 Хэвийн төрөлтийн үед физиологи цус а д ц а гт г биеийн жингийн хэдэн хувьтай тэнцэх
вэ?
A. 0,3 %
B. 0,5 %
C.0,7%
0 .0 ,8 %
Е. 1%
/276./Эр бэггийн эсхэвийн үедхэдэн цаг амьдрах вэ?
A. 12-24 цаг
B. 24-32 цаг
C. 48-72 цаг
й. 72-88 цаг
Е. 100-гаасдээш цаг
1277.1 Жирэмсэн үеийн интернатал ураг хамгаалал гэж юу вэ?
A. Жирэмсний 21 долоо хоног дотор
B. Жирэмсний 21-36 долоо хоног
C. Жирэмсний зөвхөн 37-40 долоо хоног
О.Төрөлтийн үйл ажиллагаа эхэлж, төрөххүртлэх үеийн ураг хамгаапал
Е. Төрсний дараах үеийн ураг хамгаалал
/278./ Жирэмсний хожуу хугацааг хэрлэгийн идэвхжилийн ямар үед жирэмсэнг үргэлжлүүлэх
боломжгүй вэ?
A. Хэрлэгийн ццэвхжилийн I зэрэг
B. Лабораторийн үзүүлэгггэнц ялимгүй өөрчлөлт гарсан
C.Хэрлэгийн ццэвхжил II зэргээс хэтэрч, цусны эргэгггийн III зэргийн агдагцал (үссэн

О.ЗТрхний аплмггг 78, амьсгал 40 уцаа байх


Е. Зүрхний агамлг 68, амьсгал 18 уцаа байх
/279./ Умайн салстын цочмог үрэвслийн үец илрэх эмнэлзүйн гол аинж тэмцэг юу вэ?
A. Халуурах
B. Сарын тэмцэг хаагцах
C.Хэвлийн цооц хэсгээр хүчтэй өвцөх
0. Сарын тэмцгийн мөчлөг байнга агдагцах
Е. Цусархаг имнгэн байнга гарах
/280./ Жирэмсэн болсныг шээсэцц байгаа ямар цаавраар тоцорхойлох вэ?
A. Эстроген
B. Эстрон
C. Эстриол
О.Цэлмэнгийн ганоцатролин
Е. Тестостерон
/281./ Умайн гуурсан хоолойн бигүүрлийг шаггахац хамгийн мэдээлэл сайгай омнжиггээний
аргыг нэрлэнэ үү
А. Гистеросальпингографи
B. Пневмопельвиографи
C. Кугьдоскопи
0. Лапароскопи
Е. Пертубаци
/282./Ургийн зүрхний цохигггыг чагнахад зайлшгүй хамааралгайг нэрлэнэ үү:
A. Жирэмсний 12долоо хоногтойгоос чагнана
B. Төрөлтийн 1- үед цаг тутамд чагнана
C. Хүйн баруун дээр тод сонсогдоно
0. Фонеццоскопоор илүү сайн сонсогдоно
Е. Дүлэлт болгоны дараа чагнана
/283./ Биений юм мөчлөгийн ямар шатанд прогестерон даавар хамгийн их/өндөр түвомнд
байх вэ?
A. Ургийн цэврүү боловсрох үед
B. Ургийн цэврүү боловсорсны дараа
C. Шар бие гүйцэд боловсрох үед
0. Биений юмны эхний өдөрт
Е. Биений юмны сүүлийн өдөрт
/284./ Хламццийн хапдварыг эмчлэхэд үр дүн сайтай эм нь:
A. Пенициллины бүлгийн антибиотикууд
B. Тетрациклины бүлгийн антибиотикууд
C. Сульфаниламццын эмүүд
0. Нитрафураны эмүүд
Е. Өвөрмөц антибиотикууд
/285./ Цус а д ц а п т ы н дайрлагын үед цусны ямар судсууд нарийсах вэ?
A. Зах хязгаарын цусны судас
B. Амьдрапын чухап эрхтнүүдийн тэжээлийн судас
C.Том хураагуур судас
О.Том тараагуур судас
Е. Зүрхний титэм судас
/286./ Төмрийн бэлдмэлийг хүцц цус багадапттай эмэгтэйд төрөлт, үр хөндөггтийн дараа
яаж уулгах вэ?

A. Өдөрт хагас шахмапыг уулгана.


B. Өдөрт хагас шахмалаар 3 сарын турш уулгана.
C. Өдөрт 1 шахмапыг уулгана
0. Өдөрт 2 шахмапаар 3 сарын турш уулгана.
Е. Өдөрт 2 удаа 1 шахмапаар жирэмсний турш уулгана.
/287./ Цэвэроилтийн дараадааврынтүвомн яаж өөрчпөгддөг вэ?
A. Өөрчпөлт бага илэрнэ
B. ФСГ болон ЛГ буурна
C.ФСГ болон ЛГ нэмэгдэнэ
О.Пролактин нэмэгдэнэ
Е. Прогестероны түвимн нэмэгдэнэ
/288./ Бие махбодцц агуулагдаж байгаа цусны хэдэн хувь байнгын эргэлгэцц байх вэ?
A. 90-100%
B. 40-60%
C. 20-30%
0.70-80%
Е. 100%
/289./Жирэмсний хугацааг сарын тэмдэгээр яажтодорхойлох вэ?
A. Сүүлийн сарынтэмдгийн сар өдрөөс 3 сарыгхасч 10 хоног нэмнэ
B. Сүүлийн сарын тэмдгийн сар өдрөөс 3 сарыг хасч 7 хоног нэмнэ
C. Сүүлийн сарын тэмдгийн сар өдрөөс 3 сарыг хасч 7 хоног хасна
О. Сүүлийн сарын тэмдгийн сар өдрөөс 3 сарыгхасч 14 хоног нэмнэ
Е. Сүүлийн сарын тэмдгийн сар өдрөөс 3 сарыг хасч 14 хоног хасна
/290./Хапдварт шар өвчтэй жирэмсэн эхийн жирэмслэлгийг таслах эсэхийг яажоийцэх вэ?
A. Жирэмслэлгийг тасласнаар эмнэлзүй хөнгөрнө
B. Жирэмслэгггийг тасласнаар эмнэлзүй хүццэрнэ
C. Жирэмслэлтийг таслах нь хагщварт шар өвчин хөнгөрөх шаггггаан богщоггүй
0. Жирэмслэлтийг таслах санаачлага ерөөс гаргах хэрэггүй
Е. Жирэмслэлийг яараптай таслана
/291./ Жирэмсний гестоз, цараггг ихдэх өвчнөөс үл хамааран ямар ховор тохиотщолд
артерийн цараггг нэмэгдэх вэ?
A. Чихрийн 1ЛИЖИН өвчин
B. Иценко-Кушмнгийн хам амнж
C. Мендегьсоны хам амнж
0. Аорт-Кавапь хам шинж
Е. Ууамгны сүрьеэ
/292./ Бөгс түрүүлэгггийн аль үец хамгийн их хүнцрэл тохиолдцог болохыг нэрлэнэ үү:
A. Цэвэр өгзөг
B. Холимог өгзөг
C. Нэг хөлний буюу хөлний бүрэн биш түрүүлэлт
О.ЗОцолоо хоногтой өгзөг түрүүлэлт
Е. 30 цолоо хоногтой холимог өгзөг түрүүлэггг
/293./ Ураг орчмын шингэн жирэмсний 39-40 цолоо хоногтоцц хэцэн мл байвал хэвийн гэж
үзэх вэ?
A. 200 гр хүртэл
B. 201-300 гр хүртэл
C. 700-800 гр хүртэл
й. 1,2-1,5 литр хүртэл
Е. 1,5 литрээс их байвап
/294./ Хүй унжих шагтггаан :
A. Ургийн бүтэггг
B. Шүргэлцэх бүслүүр үүсээгүй байх
C. Төрөх хүчний сулрал
О. Уйтан аарцаг
Е. Ихэс ховхрох
/295./Дугуу төрөггтийн цараах тохиогщлууцаас алины нь үецтөрөлийг яарагггай сэдээх вэ?
A. 33-34 долоо хоногтой хадцварын амнж тэмцэггүй ургийн омнгэн эрт гарч эхэлсэн, ураг
бүтэлтгүй
B. 35 цолоо хоногтой, төрөггтийн үйл ажиллагаа эхэлсэн, ургийн амнгэн гараагүй, ураг
бүтэлтгүй
C. 32-33 цолоо хоногтой, эх халуунтай, ургийн шингэн эрт гарсан, ураг бүтэгггтэй
0. 37 цолоо хоногтой, хожуу анхан төрөгч, төрлөгийн үйл ажиллагаа эхэлж байгаа ургийн
1ЛМНГЭН шүүрч байна

Е. 37 цолоо хоногтой төрөггг эхэлсэн, ургийн амнгэн гараагүй


/296./ Цусны эргэггтийн хямралын иинж баруун ховдпын үйл ажиллагааны агщагдпаар тоц
илэрч буй, хэрлэгийн А II зэргийн ццэвхжигтгэй, уущмгны суцасны II зэргийн царапт
ихдэлттэй, дөнгөж үүссэн мерцагь хэм агщагцалгай эхчүүц өртөмтгийн хэдцүгээр зэрэгт
хамаарах вэ?
A. Өртөмтгийн I зэрэг
B. Өртөмтгийн Шзэрэг
C. Өртөмтгийн Нзэрэг
0. Өртөмтгийн |\/зэрэг
Е. Өртөмтгийн Узэрэг
/297./ Умайн салстын архаг үрэвслийн үед илрэх эмнэлзүйн гол амнж тэмдэг юу вэ?
A. Хапуурах
B. Сарын тэмцэг хаагцах
C.Хэвлийн цооц хэсгээр хүчтэй өвцөх
0. Сарын тэмцгийн мөчпөг байнга агщагцах
Е. Цусархаг омнгэн байнга гарах
/298./ Монгол улсац эх барихын эмэгтэйчүүц суцлапаар анхны эрцэмтэн хэн бэ?
A. М.Дамбадорж
B. Б.Жав
C. Д.Ичинхорлоо
0. Ч.Шагдар
Е. С.Дорж
/299,/Хэвийн явцтай жирэмсэн үед ямар шинжиггээг заавап хийх шаардпагагүй вэ?
A. Серологийн сорил
B. Цусны резус-фактор
C. Гемоглобины хэмжээг тогтоох
0. Цэлмэнгийн ганодотропин даавар тодорхойлох
Е. Иаагщац болон эсийн омнжиггээ
/300./ Биений юмны мечпегийн хэдий үеэсөццгөвч прогестерон даавар ялгаруулж эхлэх вэ?
A. Ургийн цэврүү боловсорч эхлэх үед
B. Ургийн цэврүү боловсорч гүйцэх үед
C. Эм бэлгийн эс гадагоилсны дараа
О.Эмбэлгийн эс боловсрох үед
Е. Мөчлөгийн 22-26 дахь хоногт
/301./ Эмэгтэйчүүдийн бэлгийн замын хламццийн үрэвслийг илрүүлэх хамгийн тохиромжгой
иинжилгээний аргань:
A. Үтрээний наацыг Романовскийн будгаар будаж омнжлэх
B. Хламццийг өсгөвөрлөж омнжлэх
C.Хламидийн эсрэгбиеийг иммуноферментийн омнжилгээгээр илрүүлэх
О.Хламидийг серологийн аргаар илрүүлэх
Е. Үтрээний гаацын имнжилгээ
/302./Ямар хэмжээний цус адцахад цус апдалтын дайрлагын III үеүүсэхвэ?
A. 20-30%
B. 25-40%
C. 40-45%
0.60-70%
Е. 70-80%
/303./ Төмрийн бэдцмэлийг хүцц цус багадапгтай жирэмсэцц яаж уулгах вэ?
A. Жирэмсний турш өдөрт хагас шахмалыг ууна.
B. Өдөрт хагас шахмалаар 3 сарын турш ууна.
C.Жирэмсний турш өдөрт 1 шахмалыг ууна
О. Өдөрт 2 шахмапаар 3 сарын турщ цааоид жирэмсний турш 1 шахмалаар ууна
Е. Өдөрт 2 удаа 1 шахмапаар жирэмсний турш ууна.
/304./ Доорхи эмгэгээс аль нь үсэрхийлэх хацдпага илүүтэй байцаг вэ?
A. Тератома
B. Ийдцэст цистоаденом
C. Эндометриоид уйланхай
О. Папиллярний цистоаденом
Е. Муцинозний цистоаденом
/305./ Жирэмсний төгсгөдц эргэдцэх цусны хэмжээ хэдэн граммаар нэмэгдэх вэ?
A. <900,0-1000,0
B. 1100,0-1200,0
C. 1500,0-1600,0
О. >1600,0
Е. >2000,0
/306./Төрсний дараах эрт үед дуццчаар хэдэн мл цус адцах вэ?
A . 300 мл
B .200 мл
C .400 мл
О .500 мл
Е .600 мл
/307./ Хадуур эст цус багадал буюу НВ эмгэг юунаас болж үүсдэгвэ?
А. НВ-ны молекудц глютамины хүчил валинаар солигдсоноос
B. ИВ-ны молекущ валины хүчил глютаминаар солигдсоноос
C. НВ-ны молекугщ глотамины хүчил лизинээр солигцсоноос
О.НВ-ны молекугщ гистасины хүчил валинаар солигцсоноос
Е. НВ-ны молекугщ глютамины хүчил гисталинаар солигцсоноос
/308./ Хэлээ амнаас гүйцэц гарахгүй, хахаж цацна. Хэлний булчин хатингир.
A. Бульбар саа
B. Хуурамч бульбар саа
C.Хэлний цорхи мэцрэлийн саа
0. Хэл запгиурын мэцрэлийн ян
Е. Зажлуурын бугнингийн саа
/309./ Баруун гар тохойгоор нугарч, сарвуу цотогш эргэсэн. Баруун хөл явахац чирэгдэж
цаялна.
A. Вернике-Маннын байрлал
B. Ромбергийн тэнцвэргүццэл
C. 51ерраде апхаа
□ . ‘Тамгапсан алхаа”
Е. “Мэлхий байрлагГ
/310./ Хуурамч бульбар сааны үец гэмтэх бүтцүүц:
A. IX,X,XII хосын бөөмс
B. IX,X,XII хосын кортико-нуклеар зам
C. IX,X хосын мэцрүүл
О.Ыис1еиз с!огза1
Е. Ыис1еиз атЫдиз
/311./ Унтаац сэрэхэц баруун гарын сарвуу унжсан. 1,Ү хурууг ойртуулах боломжгүй. Гэмтэл
бэртэгщ ойрц өртөөгүй. Үзлэгээр: Сарвуугаа гэцийлгэж чацахгүй. Сарвууны ар тал 1-Ш
хурууны харагщаа өвцөлтийн мэцрэхүй буурсан. Таны урьцчилсан онош:
A. Мөрний сүлжээний цооц сапааны эмгэг
B. п.гасПа! гэмтсэн
C. Мөрний сүлжээний д э э д салааны эмгэг
0.п.и1паг гэмтсэн
Е. п.тесИап гэмтсэн
/312./ Баруун гар огт хөдлөхгүй, тонус, гүний рефлексүүц арилсан. Мэцрэхүй хэвийн.
A. сул саа
B. чангарсан саа
C.талсаа
0 . тэнцвэргүццэл
Е. анестези
/313./ Запуу оройн хоолны дараа гэнэт тоггой өвдөж, огьж бөөлжиж, ухаан агдаж, хүлээн
авах тасагт хүргэгцсэн. Хоцооц цэвэрлэх, хордпого тайлах эмчилгээцц үр цүнгүй. Зайлогүй
илрүүлэх хамаинж:
A. Пирамццын
B. Сул сааны
C. Полиневропатийн
0 . Ёзоорын
Е. Мэнэнгийн
/314./ Хөхүүл охин, 6 сартай, толгойн тойрог 47см. Их зулай том, чинэрч лугшина. Грефе-н
илнж тоц үүснэ.
A. Гавлынцараггг ихсэггг-тархи усжигтгын хамамнж
B. Сульцаа
C. Бамбайн хорцлого
0. Тэжээлий н цоройтол
Е. Мэцрэл хорцлогын хамиинж
/315./ Хавирганы нум орчмоор хатгаж өвцөнө. Өвцөггг амьсгал авах, найтаахац ихэснэ.
Хэвлийн цээд рефлекс үүсэхгүй.
A. Ёзоорынхамамнж
B. Хавирга завсрын мэцрэлийн өвцөггг
С. Бүслүүр ярын ян
О.Ууш/гны хатгалгаа
Е. Цээжний өвдөлт
/316./ Баруун гар, мөр, цээжний баруун хагаст өвдөлт, 1° мэдрэхүй арилсан. Мэдрэхүй
адцагдсан хэвоинж:
A. Ёзоорынхэвилнж
B. дисталь хэвшинж
C. Сөгмөнтын ХЭВ1ЛИНЖ
О..Дамжих хэвомнж
Е. Мононөврит хэвшинж
/317./ Баруун гар унжсан, мөр бугалганы булчин шуурч хатингиршсан. 2 ба 3 толгойт
бугнингийн шөрмөсний рөфлөксүүд үүсэхгүй. Мэдрэхүй хэвийн.
A. Нэг мөчний чангарсан саа
B. Нэг мөчний сул саа
C. Дежерин-Клюмпке-гийн саа
0. Эрба-Дюшенны саа
Е. Сувгийн хамилнж
/318./ Сэтгэцийн эмгэгтэй хүнийг харах хандах үүрэгтэй асран хамгаапагч асрах үүргээ
умартаж тухайн өвчтөнийг дэр мэдэн эмнэлгээс гарган явуулсан тохиодцодц уг этгээд
нийгэмд аюулгай үйдцэл хийвэл хариуцлага адцсан этгээд ямар хуулийн зүйл ангиар
хариуцлага хүлээлгэх вэ?
A. ЭХ-ийн 263 дугаар зүйдц заасан баццаг
B. ЭХ-ийн 265 дугаар зүйдц заасан байдаг
C. ЭХ-ийн 269 дугаар зүйдц заасан баццаг
0. ЭХ-ийн 262 дугаар зүйдц заасан баццаг
Е. ЭХ-ийн 267 дугаар зүйдц заасан байдаг
/319./ Өглөө сэрэхэд баруун сарвуу унжсан. Урьд орой нь архи уусан. Таны тавих урьдчилсан
онош
A. Ы.гасНа! невропати
B. Тохойн сувгийн хамоинж
C. Мөрний сүлжээний эмгэг
0. М.тесИапиз невропати
Е. Полиомиелит
/320./ Зүүн нүдний ухархай руу цоргиж, хатгаж өвдөнө. Хүчтэй өвдөлтийн дараа нүднээс
нулимс гоожиж, гэрэдц гялбасан. Нүдний эвэрлэг, дух, хуйхацц цэврүүт туурапт гарч,
шархалсан. Баруун нүд гүйцэд анигдахгүй. Баруун хацраар хий адцана.
A. Гурвалсан мэдрэлийн ян
B. Глаукомын хөдпөл
C. Гассер зангилааны өвцөлг
О.Мигренийн хөдпөл
Е. Эвэрлэгийн үрэвсэл
/321./ Зүүн гар бугуйн үеэр хөдпөхгүй, бугалга шууны дотор талаар чиг хуруу чиглэж
вдөлтийн мэдрэхүй буурсан. Гарянгинаж өвдөнө.
A. нугас өмнөд эвэр С5-С7
B. нугасны арын эвэр С 5-С7
C. мөрний сүлжээ С7-ТМ
О.мөрний сүлжээ С5-С6
Е. нугасны бүтэн огтлол С5-С6
1322.1 Нэг настай хөхүүл хүүхдийн толгойн тойрог 40см. Нүүр толгойн харьцаа адцагдсан.
Байнга уйлагнана. Таны урьдчилсан онош:
A. Микроцефали
B. Гицроцефали
C. Макроцефали
0. Дизэмбриогенези
Е. Гипоксийн энцефалопати
1323.1 Сул сааны үед гэмтэх бүтцүүд
A. Нугасны арын эвэр
B. Нугасны өмнөд эвэр
C. Нугасны хажуу эвэр
й. ОапдНоп зрта!
Е. Ргето1ог соПех
/324./ Цээжний баруунд эгмээс хавирганы нум хүртэл өнгөц, 1° мэдрэхүй буурсан. Мэдрэхүй
агщагдсан хэваинжийг нэрлэнэ үү.
A. Дамжих хэвиинж
B. Хязгаарын хэвамнж
C. Ёзоорын хэвшинж
0. Сегментын хэвамнж
Е. Дистапь хэвамнж
/325./ Сэтгэлийн хөдөлгөөн тогтворжуулах эмийг нэрлэнэ үү?
A. Амитриптиллин
B. Галоперидол
C. Лиги карбонат
0. Амисулпирцц
Е. Зуклопентоксил
/З26./Хүний хэлснийг ойлгох боловч, өөрөө ярьжчадахгүй. Запгих рефлекс хэвийн.
A. Ойггохын хэггүйдэл
B. Ярихын хэлгүццэл
C. Анартри
0. Дизартри
Е. Бугьбар саа
/327./ Ахмад настай эрэгтэй хүцц юм өргөх үец цээжээр хатгаж, амьсгаа авах, найгах,
ханиахац түвэгтэй. Зүрхний бичлэг хэвийн. АД 130/80мм.МУБ. Таны урьцчилсан онош
A. Ёзоортатагдпын өвцөлт
B. Зүрхний бах
C. Ууиигны багтраа
0. Бүсэлхийн рацикулопати
Е. Архаг бронхит
/328./ Баруун үе үе татагнаж булчин татна. Аажмаар суларч, явахац чирэгцэнэ. Бабинскийн
рефлекс барууцц тоц. Өвцөг, борвины рефлекс өццөр с!>з.
A. өмнөц төв атираа зүүнц
B. арын төв атираа зүүнд
C.нугасны арын эвэр И -1_5
О.нугасны өмнөд эвэр И-Ьб
Е. нугас талпасан И-1_5
/329./ Хүний сэтгэхүй хэдээс хэдэн насны хоороцц бүрэгщэн тогтцог вэ?
A. 20-25
B. 18-22
C. 22-25
0.20-22
Е. 18-25
/330./ Нугасны өмнөц эврийн гэмтлийн омнж тэмцэг
A. Захын саа
B. Хорнерын иинж
C. Төвийн саа
О.Хуурамч бугьбар саа
Е. Бульбар саа
/331./ Өсвөр насны запуу зүүн хөлөө чирж явна, нуруу хазайсан. 2 хөлийн гуя, өгзөгний
бугнин хатингар, зүүн тагщаа илүү шуурсан. Зүүн хөлийн хөгжил хоцорсон.
A. Энцефапитын үгдэц
B. Полиомиелитын үгщэц
C. Нугасны амиотрофи, Верцниг-Гоффманы хэлбэр
О.Нугасны амиотрофи, Кугелберг-Вецанцерын хэлбэр
Е. Миелопати
/332./ Гарын сарвуу, тавхайн хуч буурч, булчингууд хатингиршсан. Тэнцвэр муу, харанхуйд
илүү бүдчинэ. Хамаинжийн онош
A. Ёзоорынхамамнж
B. Полиневритын хамилнж
C. Дөрвөн мөчний сул саа
0. Тэнцвэргүйдэл
Е. Мононеврит хамилнж
/333./ 3 настай охин, хоолтой холбоогүй үе үе бөөлжиж явахдаа гуйвах болсон. Орчны
сонирхол тааруу. Нүд дотогш хялар. Өвчин богино хугацаацц даамжирсан
A. Энцефапит
B. Литтлын хамшинж, хүүхдийн тархины саа
C. Марфаны хамшинж
0. Бага тархины хавдар
Е. Лейкодистрофи
/334./ 2 хөл хөдпөхгүй. Бабинскийн рефлекс тод. Шээс хоригдсон. Өсгий цооролттой.
A. нугасны тап гэмтэл №5-7
B. нугасны бүтэн гэмтэлШ 5-7
C.адуун сүүлийн хамшинж
0. нугасны өмнөд эврийн гэмтэл 1.3-1-5
/335./ Сегментын хэвиинжийн мэдрэхүйн өөрчпөлт
A. Нугасны арын эвэр
B. Нугасны өмнөд эвэр
C. Нугасны хажуу эвэр
й. ОапдНоп зрта!
Е. Ргето1ог соПех

/336./ 3 настай охин, явахдаа өлмийдэж гиогэнэ. 2 хөл явахад зөрөх хацдпагатай.
Шөрмөсний рефлексүүд өццөр. Хэл ярианы хөгжил наснаас хоцорсон боловч, хэлж ярьсныг
ойлгоно. 2 настаццаа бусдын дэмжлэгтэй явж сурсан.

/337./ 5 настай охин, 2 настай хөдц орсон. Хүнд ханиад хүрснээс хойш үгийн сан цөөрч, татах
болсон. Уур уцаар их. Үе үе хий юм самардах, нойр муутай, татах болсон

/338./ Нистагм, төрөлхийн катаракт, торовчийн нөсөөт хувьсап, харааны мэдрүүлийн атрофи
хавсран илрэх хам омнжийг нэрлэнэ үү
A. Лангтон Дауны өвчин
B. Ромбергийн сиццром
C. Бурневилийн хам иинж
О.Фрццрайхын хам аинж
Е. Горнерийн хам омнж
/339./ Цагаан саарал өнгийн тунадас нүдний өмнөд хэсэгт хуримлагдан трабекул, сормосгон
бие, болор дээр тунан сууж нээлттэй өнцөгт глауком үүсгэдэг ямар өвчин баццаг вэ?
A. Дегенератив глауком
B. Болрын шалтгаант глауком
C.Увейтын глауком
й. Псевдоэксфолиацын глауком
Е. Нөсөө задралын глауком
/340./ Эврэвч урагшаа шовхүзүүртэй болж, хараа эрс муудаж, аилээр засрахгүй бодцог эмгэг
бол
A. Кератоглобус
B. Кератоконус
C. Кератоконьюктивит
О.Фухын дистрофи
Е. Эвэрлэгийн дистофи
/341./ Харааны мэдрүүлийн хаван удтап үргэлжилбэл ямар өвчин болж хүндэрдэг вэ?
A. Харааны мэдрүүлийн хавдар
B. Харааны мэдрүүлийн хатингаршил
C.Харааны мэдрүүлийн үрэвсэл
0. Харааны мэдрүүлийн аинэ судасжиггг
Е. Шар толбоны дегенераци
/342./ Хөгщэөлгийн катаракт нь гол төлөв болрын аль давхаргаас эхэгщэг вэ?
A. Гадна мембран
B. Хогггослог үе
C. Мөхлөгт үе
0. Шингэн үе
Е. Трабекул үе
/343./ Нейроретиналь хүрээний хамгийн өргөн хэсэг нь аль тагщаа байрладаг вэ?
A. Доод
B. Дээд
C. Хамар
0. Шанаа
Е. Бүгд ижил
/344./ Хүзүүний хэсгийн симпатик мэдрүүл гэмтэж нүд хонхойн, зовхи бууж, хүүхэн хараа
нарийсах хам аинжийг юу гэж нэрлэдэг вэ?
A. Дюаны сиццром
B. Горнерын сиццром
C.Чарлез Боннетын синдром
0. Гунн-Салосын хам амнж
Е. Гертелийн сиццром
/345./ Ирит, иридоциклитийн үец өвөр арын хоргын шингэнц идээрхэг шүүдэс хуримтлахыг юу
гэж нэрлэдэг вэ?
A. Нурорюп
B. Нурегрюп
C. НурЬаета
й. Нурегаета
/346./ 40-с дээш насанд болрын уян чанар агщагцаж нүцний аккомоцаццц нөлөөлснөөр тоц
харах ойрын цэг хогдох эмгэгийг нэрлэнэ үү
A. Миопи
B. Гиперметропи
C. Эмметропи
0. Пресбиопи
Е. Анизометропи
/347./ Аль хэсэгт торовчийн хуураггг хамгийн их тохиогщцог вэ?
A. Гацна цээд хэсэгт
B. Гацна цооц хэсэгт
C. Дотно дээд хэсэгт
0. Дотно дооц хэсэгт
Е. Төвийн хэсэгт
/348./ Нүцний цотооц омнгэн хаанаас үүсцэг вэ?
A. Болорын арын капсулаас
B. Сормосовчийн сэртэнгээс
C. Шиплэг биеээс
0. Хүүхэн харааны цотно ирмэгээс
Е. Шүцпэг зурваснаас
/349./ Хоёр нүцний хугалах хүч ацилгүй байхыг юу гэж нэрлэцэг вэ?
A. Гиперметропи
B. Миопи
C. Анизометропи
0. Астигматизм
Е. Эмметропи
/350./ Хүүхэн хараа наагдаж хаагдах, трабекулын сүлжээнд экксудат хурагщах, гониосинехи
үүсэх зэргээр глауком үүсгэдэг ямар өвчин баццаг вэ?
A. Дегенератив глауком
B. Болрын шалтгаант глауком
C.Увейтын глауком
0. Псевдоэксфолиацын глауком
Е. Нөсөө задралын глауком
/351./ Аливаа кератитийн үед аль давхарга хүртэл үрэвсэл явагдахад тодорхой хугацааны
дараа ямар ч сорвигүй эдгэрдэг вэ?
A. Эпителийн давхарга
B. Боумены давхарга
C. Эврэвчийн жинхэнэ эд, строма
0. Десцеметийн давхарга
Е. Эндотелийн давхарга
/352./ Шар толбо харааны мэдрүүлийн зээрэнцгийн хооронд венийн судас гүрийж махирлах
Ш1НЖИЙГ
A. Сапюс Гунн - 1 шинж
B. Салюс Гунн - 2 амнж
C. Салюс Гунн - 3 аинж
0. Гвистын иинж
Е. Годцманн омнж
/353./Харааны мэдрүүлийн хөхлөг хөгжөөгүй гажигыг нэрлэнэ үү?
A. Атрофи
B. Аневризм
C.Колобом
0. Неврит
Е. Гипоплази
/354./ Аль нь цусны дарапт ихсэлтийн ретинопатийн үед илэрдэггүй иинж вэ?
A. Ангиопати
B. Ангиосклероз
C. Ангионекроз
0. Ретинопати
Е. Нейроретинопати
/355./ Нейропаралитик кератитын үед ямар мэдрэл гэмтдэг вэ?
A. Нүд хөдөлгөгч мэдрэл
B. Харааны мэдрэл
C. Гурамсан мэдрэл
0. Нүд гадагшпуулагч мэдрэл
Е. Нүүрний мэдрэл
/356./ Хоёр нүдний хатуувч хөх цэнхэр өнгөтэй, сонсгол муу, яс хэврэг, амархан гэмтэж
хугардаг хам иинжийг нэрлэнэ үү.
A. Марфаны синдром
B. Ван-Дер-Хувегийн синдром
C. Лангтон Дауны өвчин
0. Стюрж Веберын синдром
Е. Ромбергийн сиццром
/357./ Эрүүл нүдний жинхэнэ даралтын хэмжээ хэд байдаг вэ?
A. 1-7 мм.муб
B. 8-21 мм.муб
C. 22-31 мм.муб
0.32-41 мм.муб
Е. 42-51 мм.муб
/358./ Судасны багцын өндөр гэж юу вэ?
А. Баруун талын судас тосгуурын өнцгийг зүүн талын зүрх өрцний өнцөгтэй холбосон
шулуун шугам
B. Баруун талын судас тосгуурын өнцгийг баруун тапын зүрх өрцний өнцөгтэй холбосон
шулуун шугам
C. Зүрхсудасны сүүдрийн хамгийн захын 2 нумаас тэгш татсан шугамуудын урт
0. Зүүн ховдпын нумын эхнээс зүүн зүрх өрцний өнцөгт татсан шулуун шугам
Е. Баруун талын судас тосгуурын өнцгөөс гол судасны нумын дээд хэсэг хүртлэх хэмжээ
/359./ Ателектаз ба уушгины циррозийн үед гогггын эрхтний аилжилт ажиглагдах уу
A. Голтын эрхтэн амлжихгүй
B. Гогггын эрхтэн эмгэг өөрчлөгггтэй талын эсрэгтал руу аилжинэ
C. .Голтын эрхтэн эмгэг өөрчлөлгтэй тал руу татагдана
0. Эрүүлтал нь гогггын эрхтэнээ татна
Е. Голтын эрхтэний сүүдэр тодорхойлогдохгүй
/360./ 2-р ташуу байрлалын зүрх судасны сүүдрийн хоцц талын 2-р нумыг нэрлэ
A. Зүүн тосгуур
B. Баруун ховдол
C. Зүүн ховдол
0. Гол судасны өгсөххэсэг
Е. Ууихины артери
/361./ Зүүн ховдпын нум хаана байрладаг вэ?
A. Ыпеа тесИас1ау1си1апз 51П1з1га -аас дотогш 1,5-2,0 см зайц
B. Ыпеа тесИас1а\лси1ап5 с1ех1ег-аас дотогш 1,5-2,0 см зацц
C. Ыпеа тесПас1а\лси1ап5-аас гацагш 2,0-2,5 см зацц
й. Ыпеа рага51етаН5 51П151га-аас цотогш 1,5-2,0 см зацц
Е. Ыпеа та ттИ а п 5 51П151га -аас цотогш 2,0-2.5 см зацц
/362./ Ууомгны угийн өргөн хэдэн см вэ?
A. 1,2-1,8 см
B. 2-3,5 см
C. 0,5-1,0 см
й. 1,5-2,5 см
Е. 2.5-5.0 см
/363./Амьсгапын эрхтэн системийн омнжиггээний аргуудыг нэрлэнэ үү
A. Ирригоскопи
B. Фистулографи
C. Пневмоартрографи
О. Рентгенографи, рентгеноскопи
Е. Колоноскопи
/364./ Хавцарын олон улсын П\1М ангилапын цагуу уушгины хавцар Т2 ангилагщ ямар
хэмжээтэй байх вэ?
A. 2 с т >
B. 2 с т <
C. 3 с т <
0. 3 с т >
Е. Хэмжээ хамаарахгүй
/365./ Зүрхний хөнцлөн хэмжээ гэж юу вэ?
A. Баруун талын судас тосгуурын өнцгийг зүүн талын зүрх өрцний өнцөгтэй холбосон
шулуун шугам
B. Зүрхсудасны сүүцрийн хамгийн захын 2 нумаас тэгш татсан шугамууцын урт
C. Зүүн ховдпын нумын эхнээс зүүн зүрх өрцний өнцөгт татсан шулуун шугам
0. Баруун ба зүүн тапын зүрх өрцний өнцгийг холбосон шугам
/366./ 1-р ташуу байрлапын зүрхсуцасны сүүцрийн хойц талын 2-р нумыг нэрлэ
A. Зүүн ховцол
B. Ууигины артери
C. Зүүн тосгуур
0. Баруун тосгуур
Е. Гол судасны урууцах хэсэг
/367./ Рентгецц 2 тапын өрц ямар сүүцрээр илэрч харагцах вэ?
А. Жигц биш төвгөр сүүцрээр
B. Жигд төвгөр сүүдрээр
C.Гурвапжин сүүдрээр
О.Шулуун шугаман сүүдрээр
Е. Долгионтсон сүүдрээр
/368./КТ-ийн омнжилгээцц уушигны нягтхэдвэ?
A .-1 0 0 Ш
B .+ 800 + 1000 Н11
C .-5 0 0 Н11
й. + 45 + 60 Н11
Е. 0 НЫ
/369./ Ууамгны талбайд татсан босоо шугамаар уушигны талбайг хэрхэн ангилах вэ?
A. Дээд, дунц, доод
B. Дээд, гадна, дотно
C.Дотно, дунд, гадна
О. Гадна, дунд, доод
Е. Дээд хэсэг, төв хэсэг, доод хэсэг
/370./ Бүтэц нэг төрлийн бус сүүдэржилгээр илэрцэг эмгэгүүцийг нэрлэнэ үү
A. Нэвчцэст сүүцэр
B. Ателектаз
C. Эмфизема
О. Пневмоторакс
Е. Фиброторакс
/371./ Зүрхний сүүцрийн өндөр гэж юу вэ?
A. Баруун талын суцас тосгуурын өнцгийг зүүн талын зүрх өрцний өнцөгтэй холбосон
шулуун шугам
B. Баруун талын суцас тосгуурын өнцгийг баруун тапын зүрх өрцний өнцөгтэй холбосон
шулуун шугам
C. Зүрхсуцасны сүүцрийн хамгийн захын 2 нумаас тэгш татсан шугамууцын урт
0. Зүүн ховцпын нумын эхнээс зүүн зүрх өрцний өнцөгт татсан шулуун шугам
Е. Баруун ба зүүн тапын зүрх өрцний өнцгийг холбосон шугам
/372./КТ-ийн иинжилгээцц ямартуяа аомглах вэ?
1. Гамма туяа
2. Бетта туяа
3. Альфа туяа
4. Икстуяа
5. Соронзон туяа
/373./Эмфиземийн үецилрэх рентген аинжүүцийг нэрлэнэ үү
1. Уушигны талбайн агааржиггг ихсэх
2. Хавирга хоороццын зай өргөсөх
3. 2 талын өрц цооаилж, түүний хөцөлгөөн нь хязгаарлагцах
4. Уушигны талбайн агааржиггг буурах
5. Уушигны зураглал олщэох
/374./ Бүцүүн гэцэсний эмгэгийг ямар шинжи/тээний аргууцаар оношпох вэ?
1. Цистографи
2. Хэтавиа
3. Урографи
4. Ирригоскопи
5. Сцинтиграфи
/375./ Ууагины анхцагч хавцарын төлөөлөгчцийг нэрлэнэ үү?
1. Фибросаркома
2. Лейомиосаркома
3. Хонцросаркома
4. Фибролейомиосаркома
5. Рабцомиосаркома
/376./ Рентгеноскопийн иинжилгээний цавуу талууцыг нэрлэнэ үү
1. Боцит баримт үдцэж, цааоиц өвчний явцыг харьцуулан суцлах боломжтой
2. Шинжлүүлэгчийг дурын байрлалаар амнжилж болно
3. Шинжлүүлэгчид туяаны ачаалал багатай
4. Бүтэц, үйл ажиллагааны хавсарсан өөрчпөгггүүдийг омнжлэх боломжтой
5. 1-2 мм хэмжээтэй жижиг сүүдэр тод харагдана
/377./Ирригоскопийн шинжиггээцц ашигладаг үццсэн тодосгогч боцисыг нэрлэ
1. Урографин
2. Хий
3. Верографин
4. Барисульфатын усан зуурмаг
5. Иодпипол
/378./ Бүтэц нэг төрлийн сүүцэржигггээр илэрцэг эмгэгүүцийг нэрлэнэ үү
1. Пневмоторакс
2. Ателектаз
3. Фиброторакс
4. Гягггангийн хөнцицц омнгэн хурах
5. Цусаар тархсан сүрьеэ
/379./ Уушгины хавцарыг илрүүлхэц аамглацаг цүрс оношлогооны багажийн амнжилгээний
аргууцыг нэрлэнэ үү?
1. Цээжний рентген оинжиггээ
2. Компьютерт томографи
3. Соронзон резонанст томографи
4. Дуран
5. Биопси
/380./ Ууогины бүтэц нэг төрлийн бус сүүцэржигггээр илэрцэг эмгэгүүцийг нэрлэнэ үү
1. Хатгаа
2. Гягггангийн хөнцицц амнгэн хурах
3. Гягггангийн хөнцицц хий хурах
4. Цирроз
5. Ателектаз
/381./Аяганцар, тэвомнцэрийн эмгэг өөрчлөгггүүцийг оношпох шинжилгээний аргууцыг нэрлэ
1. Цистографи
2. Ялгаруулах урографи
3. Пневмоартрографи
4. Хэтавиа
5. Пневморетроперигонеум
/382./
Ууихины хавцрыг үнэлэх цүрс оношпогооны амнжүүцийг нэрлэнэ үү?

1. Хавцрын хэлбэр
2. Хавцрын зах ирмэг
3. Хөнцийтэй эсэх
4. Шохойжсон голомттой эсэх
5. Уг өргөссөн эсэх
/383./ Зүрхний цусан хангамжийн байцпыг үнэгщэг аинжилгээний аргыг нэрлэнэ үү
1. Зүрх сэтгүүрцэх амнжилгээ
2. Сцинтиграфи
3. Ангиокарциографи
4. Коронарографи
5. Ангиопугьмографи
/384./Рентгеноскопийн аргань рентгенографийн аргаасямарцавуу талууцтай вэ?
1. Эцэц гарсан нягтын зөрүүг мэцэрнэ
2. Бүтэц үйл ажиллагааны хавсарсан өөрчлөгггүүцийг илрүүлнэ
3. Өвчтөнц туяаны ачаалал багатай
4. Эрхтний физиологийн хөцөлгөөн, үйл ажиллагааг үнэлнэ
5. Шинжилгээ хурцан, зовиургүй
/385./ Рентген цацрагийн онцгой чанарууцыг цурьцана уу
1. Гэрэлтэт буюу флюроресценци үүсгэх чанар
2. Цэнэгжүүлэх үйлчилгээ
3. Биологийн үйлчиггээ
4. Фотохимийн үйгнилгээ
5. Хүний биеийн бүхий л эд эрхтэнг нэвтрэн гарах чадвартай
/386./ Пневмотораксын үед рентгецц илрэх омнжүүдийг нэрлэнэ үү
1. Тархмал цайваржиггт илэрнэ
2. Голтын эрхтэн эмгэгтэй тапын эсрэгтал руу түлхэгдэнэ
3. Уушигны зураглал харагдахгүй
4. Уушигны зураглал оломрно
5. Голтын эрхтэн оилжихгүй
/387./ Цагираг төст сүүдрээр илэрдэг эмгэгүүдийг нэрлэнэ үү
1. Захын байрлапгай өмөнгийн задрал
2. Сүрьеэгийн хөцций
3. Буглааны хөцций
4. Уушигны хоргүй хавдар
5. Гамартома
/388./ Зүрх судасны омнжилгээний аргуудыг нэрлэ
1. Рентгеноскопи
2. Ангиографи
3. Рентгенографи
4. Фистулографи
5. Бронхографи
/389./ Цээжний рентген зургийг ямар хэмжээтэй хальсан дээр авахвэ?
1.70*70 см
2. 70*70 мм
3. 30*40 мм
4. 30*40 см
5. 35*35 мм
/390./ Бөөрний унжиггтыг ямар шинжилгээний аргуудаар оношпох вэ?
1. Бөөрний ангиографи
2. Урографи
3. Хэтавиа
4. Фистулографи
5. Гистеросапьпингографи
/391./ Ателектазийн үед илрэх рентген шинжүүдийг нэрлэнэ үү
1. Бүтэц нэг төрлийн бус сүүдэржилт
2. Гэмтээсэн дэлбэн, сегментийнхээ хэлбэр, хэмжээг давтсан сүүдэр
3. Голтын эрхтэн эмгэгтэй тапын эсрэгтап руу түлхэгдэнэ
4. Голтын эрхтэн эмгэгтэй тал руу оилжинэ.
5. Сүүдрийн зах ирмэг нь тод бус, жигд биш
/392./ Ууимг зүрхний хам оинж нь эгц байрлапын зүрх судасны сүүдрийн ямар ямар
нумуудын өөрчлөлтөөр илрэх вэ?
1. Баруун тосгуурын нум уртсах
2. ЗСС-ийн зүүн талын 2-р нум уртсах
3. Баруун тапын судас тосгуурын өнцөг дээшлэх
4. Голсудасны өгсөххэсгийн нум уртсах
5. Зүрхний бэлхүүс хотойх
/393./ Яс үений системийн илнжилгээний аргуудыг нэрлэ
1. Рентгенографи
2. Фистулографи
3. КТ
4. Пневмоартрографи
5. МВ1
/394./ КТ-ийн шинжилгээний давуу талуудыг нэрлэнэ үү
1. Шинжилгээ хурдан, зовиургүй
2. Зүслэгийн хавтгай дах бүх мэдээллийг нэгэн зэрэг авч харьцуулан үнэлэх боломжтой
3. Ясболон зөөлөн эдийн бүх өөрчлөгггийг илрүүлж болно
4. Эдэд гарсан нягтын зөрүүг маш өндөр мэдэрнэ
5. Тодосгогч бодис хэрэглэнэ
/395./ Хатгааны нэвчдэст сүүдрийн зах ирмэгийн онцлогийг нэрлэнэ үү
1. Тод зах ирмэг
2. Тод бус зах ирмэг
3. Жигд зах ирмэг
4. Жигд бус зах ирмэг
5. Тод жигд зах ирмэг
/396./Хоол боловсруулах замынрөнтгөн амнжиггээний аргуудыг нэрлэ
1. Флюорографи
2. Цистографи
3. Ангиографи
4. Ирригоскопи
5. Гистеросапьпингографи
/397./ Бөөр шээс дамжуулах замын иинжилгээнд ямар төрлийн тодосгогч бодис хэрэглэх вэ?
1. Барийн усан уусмал
2. Иодынусан уусмап
3. Иодынтосон уусмал
4. Ионы бус тодосгогч
5. Хийн тодосгогч
/398./КТ-ийн иинжилгээний онцлог, давуу тапуудыг нэрлэнэ үү
1. Олон байрлапд эргүүлэн цээж гэрэгщ харах
2. Бүтэц, үйл ажилпагааны өөрчлөлтүүдийг үнэлнэ
3. Стаццарт 4 байрлагщ зураг авна
4. Зүслэгийн хавтгай дах эмгэг өөрчпөгггийг нэгэн зэрэг харж харьцуулан үнэлэх
боломжтой
5. Өвчтөнд туяаны ачаалал багатай
/399./Ясны жинхэнэ эдийн остеосаркома хавдарын хэлбэрүүдийг нэрлэнэ үү?
1. Давхардсан
2. Нягтарч зузаарсан
3. Хүццэрсэн
4. Хайлж ууссан
5. Гибрцц
/400./ Хэвлийн хөндийн эрхтний хэт авиан амнжиггээнд хэдэн Мгц давтамжтай үүсгэн
бүртгэгч аамглах вэ?
1. 16-20 Мгц
2. 5.0-7.5 Мгц
3. 7.5 Мгц-ээс дээшээ
4. 3.5-5.0 Мгц
5. 20 000 Гц-ээс дээш
/401./ Ямар эмгэгүүдийн үед гогггын эрхтэн эмгэг өөрчпөлгтэй талын эсрэг тал руу түлхэгдэх
вэ?
1. Нэвчдэст сүүдэр
2. Пневмоторакс
3. Фиброторакс
4. Гягггангийн хөндицц их хэмжээний имнгэн хурах
5. Хатгаа
/402./Ууигины хавдрын олон улсын ангилалыг нэрлэнэ үү?
1. Гуурсан хоолойн карцинома
2. Уушгины саркома буюу ууигины бусац анхцагч хавцарууц
3. Уушгины хоргүй хавцар
4. Тунгалагийн замын хортой ба хоргүй эмгэгимл
5. Үсэрхийлсэн хавцар
/403./Шээлэйн эмгэг өөрчпөгггийг оношпох шинжилгээний аргыгнэрлэ
1. Цистографи
2. Урографи
3. Пневморетроперитонеум
4. Өгсөх пиелографи
5. Гистеросапьпингографи
/404./ Тодосгогч бодист тавигдах гол шаардпага юу вэ?
1. Хүний биед гаж нөлөөгүй
2. Тодрох чанар өндөртэй
3. Биеээс хурдан гадаплмдцаг
4. Цусны химийн бүтцэд нөлөөдцөггүй
5. Хоол боловсруулах шүүсэнд уусдаггүй
/405./ Бөгж мөгөөрс ямар үүрэгтэй вэ?
A. Утгуур мөгөөрстэй нийлж хиллэнэ
B. Бамбай мөгөөрсний доод эвэртэй нийлж хиллэнэ
C. Трахеостом тавихад таних тэмдэг болно
О.Төвөнхөд “ясмод”-ны үүрэг гүйцэтгэнэ
Е. Төвөнхийн суурь, тулгуур болно
/406./ Нистагмын ангиллыг хэлнэ үү
A. Эрт илрэх ба хожуу илрэх
B. Гэнэтийн ба аажим үүсэх
C.Төвийн базахын
0. Хурдан ба удаан
Е. Түр зуурын ба байнгын
/407./Хамрын хатгийг юунаас ялган оношпох вэ?
A. Хамрын гэмтэл
B. Хамрын намарс
C. Хамрын ёлом
О. Таславчийн буглаа
Е. Хамрын хавдар
/408./Хамрын үццсэн бүрэдцхүүн хэсгийг нэрлэнэ үү
A. Гацна хамар, хамрын хөнций, цайвар хөццийнүүц
B. Гацна хамар, зажуур, элхэг, суурийн хөнций
C. Гацна хамар, үүдэвч, хамрын хөцций
0. Хамрын үзүүр, хянга, үүдэвч, хөцций
Е. Хамрын ерөнхий хөцций, самадцгууц, жимүүц, гацна ба цотор хана
/409./ Рейнке-гийн зай хаана орщцог вэ?
A. Төвөнхийн хөццийць цууны хөвчийн цээр
B. Төвөнхийн хөццийц, цууны хөвчийн цоор
C.Дууны туслах хөвчүүцийн ирмэгээр
О.Төвөнхийн халхавчийн ирмэгээр
Е. Дууны жинхэнэ хөвчүүцийн хучуур эцийн цор
/410./ Хамрын цус апцалтын үец авах хамгийн анхны арга хэмжээ юу вэ?
A. Цус тогтоох эмүүцийг яаралтай тарина
B. Өвцөлт намцаана.
C. Хамрын өмнөц чихээс хийнэ.
0. Хамрын арын чихээс хийнэ.
Е. Суугаа байрлапц толгойг бөхийлгөн, үүцэвчийг таславч руу царж чимхүүлэн амаар
амьсгалуулна.
/411./Орофарингоскопи хийхдээ хэл дарагчийг хаана байрлуулах вэ?
A. Хэлний уг дээр
B. Хэлний өмнөд 2/3 хэсэгт
C.Хэлний үзүүрт
О.Хэлний өмнөд 1/3 хэсэгт
Е. Хэлийг дарахгүйгээр ам запгиурыг шинжилсэн ч болно.
/412./ Нярайн хэнгэргэн хөндийн онцлог юувэ?
А. Агааржиггт сайтай
B. Миксоцц эдээр баялаг
C. Мөгөөрсөн эдтэй
0. Хөвсгөр холбогч эдээр баялаг
Е. Амьсгалын замын намираа хучуур эдтэй
/413./ Хамрын чийглэх үйл ажиллагааг гүйцэтгэдэг бүтэц юу вэ?
A. Хамрын хөндийн тараагуур, хураагуур судсуудын сүлжээ
B. Салст бүрхүүлийн намираа хучуур эд
C. Салст бүрхүүлийн хуццган эсүүд
О.Хамрын хөндийн зай болон цайвар хөццийнүүц
Е. Үнэрлэхүйн мэцрэхүйн эсүүц
/414./ Гацна хамар хаана орщцог эрхтэн бэ?
A. Гавлынцуцц ба өмнөц хотгорын цор
B. Иүүрэн цээр
C. Гавлын өмнөц болон цуцц хотгор, хатуу тагнайн цуцц
0. Нүүрний төв хэсэгт
Е. Гавлын өмнөц болон цуцц хотгор, ухархайнууцын цуцц
/415./ Үнэрлэхүйн бүс хаана баццаг вэ?
A. Хамрын таславчиц
B. Хамрын самагщгууцац
C. Хамрын цайварт
О.Хамрын хөнцийн цээвэрт, хамрын ерөнхий жимийн дээд 1/3 хэсгийг хамран оромно.
Е. Хамрын хөццийн ёроогщ, хамрын ерөнхий жимийн цооц 1/3 хэсгийг хамран орамно.
/416./ Улаан хоолойн урт хэд вэ?
A. 18-20см
B. 20-22см
C. =25 см
0. =35 см
Е .=45 см
/417./ Дуцц чихний цочмог үрэвсэл үүсэх хамгийн түгээмэд зам юу вэ?
A. Тимпаногенный
B. Тубогенный
C. Контактный
0. Агаар дуслын
Е. Хавьтлын
/418./ Хамрын цэвэрлэх үйл ажиллагааг гүйцэтгэцэг бүтэц юу вэ?
A. Хамрын хөнцийн тараагуур, хураагуур суцсууцын сүлжээ
B. Салст бүрхүүлийн намираа хучуур эд
C. Салст бүрхүүлийн хуццган эсүүд
О.Хамрын хөндийн зай болон цайвар хөццийнүүц
Е. Үнэрлэхүйн мэцрэхүйн эсүүц
/419./ Хамрын хөндийн цээц хана буюу цээврийг юу бүрцүүлэх вэ?
A. Хамрын хос яс, шуүр ялтас, гавлын өмнөц хотгор, суурийн хөнцийн өмнөц хана
B. Хамрын хос яс, шүүр ягггас, таславч
C. Хамрын хос яс, шүүр ягггас, таславч, тагнай явны хэвтээ ягггас
0. Зажуур яс
Е. Үнэрлэхүйн мэцрэл
/420./ Төвөнх хаана орщцог эрхтэн бэ?
A. Хэлэн цоорхи ясболон цагаан мөгөөрсөн хоолойн хоороцц
B. Хэлэн цоорхи ясны цоор, хүзүүнц
C.Хэлэн цоорхи ясны цоор, хүзүүний 2-4-р нугалмын харагщаа
О.Хэлэн цоорхи ясболон цагаан мөгөөрсөн хоолойн хоороцц,
хүзүүний 4-6-р нугапмын харагщаа, хүзүүний өмнөц хагаст
Е. Хэлэн цоорхи ясны цоор, хүзүүний 3-5-р нугапмын харагщаа
/421./ Нармайн гүйлсний томрогггын ангиллыг хэлнэ үү
A. Жижиг, цуцц зэрэг, том
B. Ээнэгаилтэй, ээнэгамлгүй,
С. Хөөнгөомлг ба хатингаромлт
0 .1 ,2 , 3-р зэрэг
Е. Хэвийн ба эмгэг томролт
/422./ИппКиз буюу “чих шуугих" гэдэг ойгголтыг зөв тодорхойгно уу.
A. Гадаад орчинтой холбоогүй, чихэн дотор үүсч байгаа шуугиан
B. Гадаад орчинтой холбоогүй толгой дотор үүсч байгаа дуу чимээний мэдрэмж
C. Гадаад орчны дуу чимээг чихэцц зовиуртайгаар хүлээн авах мэдрэмж
О.Толгой өвдөлтөөс үүдэлтэй шуугиан
Е. Чихнээс гараптай шуугиан
/423./ Хамрын хатгийн үед үзүүлэх анхны тусламж юу вэ?
A. Хэвтрийн дэглэм сахиулж антибиотикийг өндөр тунгаар авна.
B. Хэсгийн мэдээгүйжүүлгээр хатгийг нээнэ
C. Ерөнхий мэдээгүйжүүлгээр хатгийг нээнэ.
О.Хатуу нэвчдэсийг шахаж антибиотик тарина
Е. Буглааг нээгээд орхих нь хангапттай.
/424./ Чихний хүидрэлийн ангиллыг нэрлэнэ үү
A. Чамархайн ба гавап тархины
B. Гавал тархины ба нүдний
C.Тархины буглаа ба мэнэн
0. Анхдагч ба хоёрдогч
Е. Ерөнхий ба хэсэг газрын
/425./ Ангина гэж юу вэ?
A. Залгиурын лимфойд эд үрэвсэлт өөрчлөлгөд нэрвэгдэх хэсэг газрын оинжээр илрэх
бүх биеийг хамарсан хурц хадцвар.
B. Хөөмийн гүйлсний хурц үрэвсэл
C.Хөөмийн гүйлсний архаг үрэвсэл
0. Хөөмий-нармайн гүйлсний хавсарсан хадцвар
Е. Залгиурын лимфойд эд үрэвсэлт өөрчпөлтөд нэрвэгдэх хэсэг газрын омнжээр илрэх бүх
биеийг хамарсан архаг хапдвар.
/426./ Нистагм гэж юу вэ?
A. Нүцний эмгэгийн үец илрэх тэнцвэрийн өөрчлөлт
B. Дотор чих цочирсныг илтгэх нүцний замбараагүй хөцөлгөөн
C. Дотор чихний эмгэгийн үеийн түгээмэл оинж
0. Тэнцвэрийн эмгэгийн улмаас үүссэн нүцний хүццрэл
Е. Тэнцвэрийн анапизаторын эмгэгийн үец нүцний алимц үүссэн чичирхийлэх хөцөлгөөн
1427.1 Хамрын бүлээсгэх үйл ажиллагааг гүйцэтгэцэг бүтэц юу вэ?
A. Хамрын хөнцийн тараагуур, хураагуур суцсууцын сүлжээ
B. Салст бүрхүүлийн намираа хучуур эд
C. Салст бүрхүүлийн хуццган эсүүд
О.Хамрын хөндийн зай болон цайвар хөццийнүүц
Е. Үнэрлэхүйн мэцрэхүйн эсүүц
/428./ 0-1насны хүүхдийн чихийг омнжлэх хамгийн тохиромжтой рентген омнжиггээ аль нь
вэ?
A. Шюллерийн арга
B. Майерийн арга
C. Стенверсийн арга
0. Гинзбургийн арга
Е. КТ
/429./Тоглоомын аудиометрийг хэцэн нас хүртэл хийх вэ?
A . 0-2 насацц
B. 2-5 насацц
C. 6-16 хүртэл насанц
0. Том хүцц ч хэрэглэж болно.
Е. Тоглоом аомглан сонсгол шалгах нь буруу
/430./ Зүрх-төвөнхийн рефлекс гэж юу вэ?
А. Зүрхээр өвцөхөц хоолой сөөх
B. Зүрхээр өвдөхөд амьсгал бачуурах
C. Төвөнх дээр дарахад тахикарди болох
0. Төвөнх дээр дарахад брадикарди болох
Е. Төвөнх дээр дарахад аритми болох
/431,/Дууны үйл ажиллагааг ямар амнжилгээгээр үнэлэх вэ?
A. Шууд бус ларингоскопи
B. Шууд ларингоскопи
C. Фиброскопи
0. Стробоскопи
Е. Микроларингоскопи
/432./ Стрццор гэж юу вэ?
A. Амьсгал бачуурах
B. Амьсгап бачуурч дуу сөөх
C.Төвөнхийн хөцций гэнэт нарийсах
0. Төвөнхийн хөцций нарийссанаас болж амьсгалах үццсэн үйл ажиллагаа агщагцах
Е. Дууны хөвч гэнэт саажих
/433./ Хөөмийн сахуугийн үеийн өвөрмөц эмчиггээ юу вэ?
A. Өццөр тунгаар антибиотик тарих
B. Хордпогын эсрэг эрчимтэй эмчиггээ
C. Сахуугийн анатоксин
О.Хэсэг газрынөнгөрийг хуулж авах
Е. Хэсэг газарт үйлчилгээтэй эмийг хүлхүүлэх
/434./ Хөөмийн гүйлсний томрогггыг ямар эмгэгээс ялган оношпох вэ?
A. Заггиурын арын буглаа
B. Гүйлс орчмын буглаа
C.Хөөмийн гүйлсний архаг үрэвсэл
0. Медиастенит
Е. Гүйлсний хорт хавдар
/435./Хамрынцайвар хөццийнүүц ямар хучуур эдээр хучигдцаг вэ?
A. Шоо эпигель
B. Холбох эпигегь
C. Бортгон эпитегь
0. Хавтгай эпитель
Е. Янз бүрийн эпитель
/436./ Хамрын хараигтг хэлбэрийн хувьсуурт нусгайн үедилрэх эмнэлзүйн имнжийг олно уу
A. Хамар бигүүрэх, хамраас өтгөн ногоон нус гарах, үе үе найгаах
B. Хамар бигүүрэх, самагщгууц томорч улайх
C. Хамар бигүүрэх, өтгөн ногоон нус гарах, нүүр өвцөх
0. Хамар бигүүрэх, нүүр толгой өвцөх, таславч мурий байх
Е. Хамар бигүүрэх, хамраас шингэн нус гоожих, угсруулан найтаах
/437./ Аль нь хамрын өмнөц тольцогггын омнжиггээ вэ?
A. Хамраар цуран оруулж шинжлэх
B. Хамраар жижиг толь оруулж хамрын хөнцийг толицц тусган амнжлэх
C. Хамрын ясыг тэмтрэн шалгах
О.Нармайн толиор харж өөрчпөгггийг илрүүлэх
Е. Хамрын толь аилглан үүцэвчийг өргөсгөж хамрын хөнцийн бүх ханыг харж өөрчлөгггийг
илрүүлэх
/438./ Хамрын хөндийн цооц хана буюу ёроолыг юу бүрцүүлэх вэ?
A. Хатуу тагнай
B. Тагнай ясны хэвтээ ягггас
C. Тагнай ясны хэвтээ ягггас, зажуур ясны босоо сэртэн
0. Суурь ясны цапавчны цотор ягггас
Е. Хамрын хос яс, шүүр ягггас
/439./ Хэнгэргэн хагьсны цоорогггыг юу гэж ангилцаг вэ?
A. Төвийн, захын
B. Эпитимпанумын, гипотимпанумын
С. Эпт-импанумын, мезотимпанумын
О.Хэнгэргийн төвийн
Е. Хэнгэргийн захын

/440./ Хамар, нуурний хавсарсан гэмтлийн үед тархи доргих, тархицц цус харвах, ухархайд
буглаа үүсэх, нүд хараа адцагдах зэрэг хүндрэл тохиолцож болно(1). Эцгээр нь хамар засах
хагалгааны цараа аянцаа эдгэрнэ (2).

/441./ Хөхлөг сэртэн нь чамархайн ясны ар хэсэг бөгөөд цотроо хийтэй олон сархиагт
хөндийнөөс тогтцог (1), уг сархиагт хөццийнүүц нь хэнгэргэн хөнцийтэй холбогдож сонсголын
үйл ажиллагааг дэмждэг (2).

/442./ Үнэрлэхүйн өөрчпөлт нь годцуу амтлах чацвар адцагцаптай (с1уздаи51а) хавсарч илэрнэ
(1). Энэ нь анорексия, жин апцах турах, сэтгэл уналтын байцадц хүргэх гм сөрөг үр
цагавартай тул хүний амьцралын чанарт нөлөөлнө

/443./ Бага насны хүүхдэд хамрын таславч дахь өсөлтийн бүс хөгжөөгүй байцаг (1) тул
нүүрний өсөлт зогсохоос сэргийлж таславчийн хагалгаанаас зайлсхиццэг (2).

/444./ Төвөнх хөцөлгөөнгүй эрхтэн (1) бөгөөц төвөнхийг хоёр хажуу тийш хөцөлгөхөц
ццэвхигүй хөцөлж шажигнаж сонсогцоно(2). Хорт хавцрын улмаас хөцөлгөөн хязгаарлагцах
тул шажигнах чимээ сонсогцохгүй.

/445./ Нярай хүүхдэд хөхлөг сэртэн хөгжөөгүй баццаг (1). Хүүхэд өсөхийн хирээр хүзүү
толгойн булчин хөгжиж, толгойгоо дааж ирэхэц хөхлөг сэртэн хөгжиж ирнэ

/446./ М1соЬас{епит 1иЬегси1озае нь агаар цуслын замаар сонсголын гуурсаар цамжин


хэнгэргэн хөцций, хөхлөг сэртэцц нэвтэрч, дуу дамжуулах бүтцийг богино хугацаацц
эвцрэлтэт өөрчпөлтөцц оруулна (1). Иймээс чихний сүрьеэгийн үец цүлийрцэг(2).

/447./ Төвөнхийн гацнах арьсан хэсэг нимгэн (2мм), уян, хөцөлгөөнтэй боловч өөхөн цавхарга
зузаан (1), иймээс төвөнх хялбархан гэмтэхгүй (2).

/448./ Нармайн гүйлсний томролт нь хамрын цайвар хөнцийн архаг үрэвсэл, сонсголын гуурс,
цуцц чихний архаг үрэвсэл, архаг трахеобронхит, хатгаагаар өвцөхөц нөлөөдцөг (1). Эцгээр
өвчнийг нармайн суцаслаг хавцар, хортой, хоргүй хавцар, хоаны битүүрлээс ялган оношпоно
(2 ).

/449./ Бага насны хүүхцийн төвөнх бүтэц, үйлийн хувьц онцлогтой (1). Бөгж мөгөөрсний эргэн
тойроцц суцасжилтаар баялаг, хөвсгөр холбогч эд ихтэй (2). Ийм тул бага насны хүүхэд
бачуурлаар амархан хүндэрцэг.

/450./ Хамрын үзүүр, угапз хэсгийн тосны булчирхайн цорго битүүрч,батга өтгөрч, орчны
цусны хялгасан судсууд холбогч эдтэй наадцан, хамар хэмжээгээрээ томрох эмгэгийг
“боргоцой хамар” гэх (1) бөгөөц үүнийг зөвхөн мэс заслаар л эмчилнэ

/451./ Хэлний гүйлс нь амны хөццийц хоолтой хамт орсон нянг устгах үүрэгтэй (1), иймээс
хэлний гүйлсийг мэс заслаар авч яасан ч болохгүй (2).

/452./ Хуурамч цурсамжийг өөрөөр юу гэж нэрэдцэг вэ?


A. Анцуурах цурсамж
B. Ойгүццэл
C. Ойн гажуу тусгал
0. Зохиомол цурсамж
Е. Ойн энцүүрэл
/453./ Сэтгэцийн хувьц эрүүл хүн гэжхэнийг хэлэх вэ?
A. Бие болоод сэтгэцийн хувьд цоо эрүүл хүнийг хэлнэ.
B. Хувь хүн бие болоод сэтгэцийн хувьд өвчингүй байхын зэрэгцээ нийгэмтэйгээ болон
хүрээлэн байгаа гадаад орчинтойгоо дасан зохицож өөрийн бүхийл чадваруудаа авьдрал
ахуццаа хэрэгжүүлж эрүүл энх амгапан тайван байдлыг хэлнэ
C. Хувь хүн сэтгэцийн өвчингүй байхын зэрэгцээ нийгэмтэйгээ ба хүрээлэн байгаа гадаад
орчинтойгоо дасан зохицохыг хэлнэ
/454./Алексаццрын онолоор юуг тайлбарладаг вэ?
A. Психосоматик өвчний шагптааныг сэтгэцийн дотоод будпианы өвөрмөц чанартай
холбон тайлбарладаг.
B. Психосоматик өвчний шагптааныг сэтгэл зүйн сөрөг хүчин зүйл, биологийн сөрөг хүчин
зүйгггэй холбож тайлбарладаг.
C. Психосоматик өвчний шаптгааныг биологийн сөрөг хүчин зүйл, нийгмийн сөрөг хүчин
зүйгггэй холбож тайлбарладаг.
0. Психосоматик өвчний шаптгааныг сэтгэцийн дотоод будпианы өвөрмөц чанартай
холбон тайлбарладаггуй.
Е. Психосоматик өвчний шаптгааныг биологийн сөрөг хүчин зүйл, сэтгэл зүйн сөрөг хүчин
зүйл, нийгмийн сөрөгхүчин зүйгггэй холбож тайлбарладаг.
/455./ Аминазиныг манай орны эмчилгээний практикт хэдэн оцц нэвтрүүлсэн бэ?
A . 1952
B .1957
C. 1958
й. 1964
Е .1967
/456./ Эмнэлзүйн ярилцлага хэдэн үе шатыг дамадаг вэ?
A. Нэг үе шатыг
B. Хоёр үе шатыг
C. Гурван үе шатыг
0. Дөрвөн үе шатыг
Е. Таван үе шатыг
/457./ Нойр хасах эмчилгээг ямар сэтгэл гуграх эмгэгийн үед хэрэглэх нь илуү зохимжтой
байдаг вэ?
A. Органик шагптаант сэтгэл гуграл
B. Дагд сэтгэл гуграл
C. Сэтгэлийн шагптаант сэтгэл гуграл
0. Өтлөлийн үеийн сэтгэл гуграл
Е. Дотоод шагптаант сэтгэл гуграл
/458./ Сэтгэцийн өвчнийг бие махбодийн доройтол, сөнөрөгггэй холбон тайлбарладаг онолыг
хэний онол гэдэг вэ?
A. Вирховын эсийн онол
B. Сельегийн дасан зохицохуйн онол
C. Морелийн онол
0. Быковын үзэл баримтлал
Е. Психоанализ
/459./ Нэр хаяггүй архичдын нөхөрлөл хэдэн оцц үүссэн бэ?
A . 1935
B .1934
C . 1933
й . 1936
Е .1940
/460./ Сэтгэцийн хямрал гэдэг ойлгогггыг тайлбарлана уу?
A. Сэтгэцийн хямрал нь зөвхөн тодорхой иинж тэмдэг бүхий эмгэг бус хэвийн байцал
B. Сэтгэцийн хямрал нь тодорхой аинж тэмдэг бүхий эмгэг
C. Сэтгэцийн хямрал нь зөвхөн тодорхой аинж тэмдэг бүхий эмгэг бус хэвийн бус байдал
буюу амьдрагд бэрхшээл, гэнэтийн зоггүй үйл явдал тохиолдох үед үүсдэг сэтгэц-нийгмийн
хариу урвал
0. Сэтгэцийн хямрал нь сэтгэцийн хүцц өвчин
Е. Сэтгэцийн хямрал нь зөвхөн тодорхой омнж тэмдэг бүхий эмгэг бус хэвийн бус байдал
буюу амьдрадц бэрхшээл, гэнэтийн золгүй үйл явдал тохиодцох үед үүсцэг сэтгэцийн өвчин
юм.
/461./ Гэмт хэрэгтний ялт хэрэг үйдцэх явдпыг түүний төрөлхийн биологийн онцлог чанараар
тайлбарлацаг ямар сургаап баццаг вэ?
A. Конституционализм
B. Психик чиглэл
C. Соматик чиглэл
0. Психосоматик анагаах ухаан
Е. Ломброзианство сургаал
/462./ Бэлэг боловсролын үе шат хэдээс хэдэн насанд явагдцаг вэ?
A. 0-18 сар
B. 18 сар-3 нас
C. 6-12 нас
й. 12-18 нас
Е. 3-5 нас
/463,/Ухаан нойрмоглон бапартах ньхүцц үецээ иилжихэд хэдэн үе шатыг цамжих вэ?
A. 2
B. 3
C. 5
0 .6
Е. 4
/464./ Солиорлын эсрэг эмүүцийн цусан цахь хэмжээг өөрчилцөг зүйлийг олно уу?
A. Архи
B. Тамхи
C. Чихэр
0. Кофе
Е. Шоколац
/465./ Сэтгэцийн тулгамцсан асуудпыг өөрөөр юу гэж нэрлэх вэ?
A. Сэтгэцийн өвчин
B. Архаг яцаргаа
C. Сэтгэцийн хямрал
0. Саццрах эмгэг
Е. Сэтгэл гутрал
/466./ Хэций хугацаагаар үргэлжилж байгаа сэтгэл түгимх эмгэгтэй буюу ялимгүй зовлонт
байцлын неврозтой өвчтөнийг сэтгэцийн эмч рүү илгээх вэ?
A. Хоёрцолоо хоног
B. Нэг сар
C. Хоёр сар
0. Гурван сар түүнээс дээш
Е. Зургаан сар
/467./Лоренцын үзэл баримтлалаар түрэмгий зан авирыгяажтайлбарладаг вэ?
A. Амьц амьтнаас заяасан төрөлхийн зөн совин
B. Түрэмгийлэл нийгмийн бичил орчинтой холбоотой
C. Түрэмгийлэл цотооц шаптгаантай
0. Байгаль цээр цасан зохицохын тудц илэрцэг араномн
Е. Хувь хүний өөрийгөө хамгаалах механизм
/468./ Церебропротектор эмүүцийг нэрлэнэ үү?
A. Лити
B. Ламотрежин
C. Хлорпромазин
0. Церебролизин
Е. Оланзапин
/469./ Жирэмсний хэд дэх долоо хоногт хортой хүчин зүйл нөлөөлөхөц тархины хүйсийн
ялгавар бүрэдцэн тогтох хэвийн үйл явцадцагцаж болох вэ?
А. 8-10 цахь цолоо хоногт
B. 6 дахь долоо хоногт
C. 15-20 дахь долоо хоногт
й. 6-32 дахь долоо хоногт
Е. 30 дахь долоо хоногт
/470./ Верникийн зөнөг хэмээх өвчинг анх хэн тодорхойлсон бэ?
A. Вернике
B. Корсаков
C.Кальбаум
0. Морегь
Е. Крепелин
/471./ Гэрээс дайжин зугтаах дон нь ямар насны хүүхдүүдэд тохиогдцог вэ?
A. Бага насны хүүхдэд
B. Цэцэрлэгийн насны хүүхдэд
C. Сургуулийн насны хүүхдэд
0. Өсвөр насны хүүхдэд
Е. Орь запуу нас
/472./ Психосоматик өвчнүүдийн үүсэл, хөгжил болон явцад нөлөөлөх хүчин зүйлийн талаар
судалсан ямар онол байдаг вэ?
A. Александрын онол
B. Данбарын онол
C. Эццжелийн биологи, сэтгэц, нийгмийн онол
0. Быковын онол
Е. Фрццманы онол
/473./ Эмнэлзүйн харилцаа гэж ямар харилцааг хэлэх вэ?
A. Эмч эмнэлгийн мэргэжигггэн хоороццын харилцаа
B. Эмч нарын хоорондын харилцаа
C. Эрүүл мэццийн тусламж үзүүлэгч эмч, эмнэлгийн мэргэжигтгэн эрүүл мэндийн тусламж
авагч хоёрын хоорондын харилцаа
0. Эрүүл мэццийн тусламж авагч хоорондын харилцаа
Е. Үйгнлүүлэгчийн ххорондын харилцаа
/474./ Бие махбодийн нэгдмэл чанарын тухай Гиппократын үзэл онол юу гэжүздэг вэ?
A. Хүний бие сэтгэц хоёр нэгдэгггэй бөгөөд харилцан хамаараптай орамно гэжүздэг
B. Хүний бие сэтгэцээс тусдаа орщцог ба ямар ч хамаарапгүй
C.Хүний бие сэтгэц хоёр нэгдэгггэй боловч харилцан хамаараггүй
О.Хүний бие сэтгэцээс тусдаа орщцог
Е. Хүний бие сэтгэц хоёр нэгдэггүй
/475./ Төгс төгөлдөр байх хэрэгцээ гэж юуг хэлэх вэ?
A. Бусдаас хэт хамаараптай байж, хайрыг хэт үнэлж, хайр бүхнийг аиццнэ гэдэгт итгэх
B. Багаасаа эцэг эх нь яаж амьдрахыг нь зааж, байнга өндөр шаардпага тавьдаг байсанаас
болоод хожим бодиг бус стандартад ойртох гэж амьдрах
C.Хүний бүтээгн санааг хулгайлж түгшүүрэ багасгадаг хэвиинж
0. Нэр хүццтэй бүлэгт багтах, хамгийн сүүлийн үеийн ном, кино, тоглоомтой байхыг хичээх
Е. Өөрийнхөө талаар бодитой биш төгс дүр бүтээдэг, агуу их эрдэмтэн, сууг хүн болохыг
хүсэх хэрэгцээ
/476./ “Толины" оинж ямар өвчний үедилэрдэг вэ?
A. Дисморфомани
B. Мэдрэлийн хомхой
C. Дисфорфофоби
0. Мэдрэлийн гараптай хоолноос татгалзах эмгэг
Е. Тик
/477./ Бэггийн эмгэгийн үйл ажиллагааг хэдэн бүлэгт хуваадаг вэ?
A. Хоёр бүлэгт
B. Гурван бүлэгт
C. Таван бүлэгт
0. Дөрвөн бүлэгт
Е. Бүлэгт хуваадаггүй
/478./ Урт хугацаагаар илрэх сэтгэл хөдлөлийг дурьдана уу?
A. Мэдрэх сэтгэл Эмоци
B. Дотоод сэтгэлийн мэдрэмж /чувство/
C.Хүсэл шунал /страсть/
0. Сэтгэл цочирдол /аффект/
Е. Зан сэтгэл /настроение/
/479./ Хүүхдийн насны криз хэд баццаг вэ?
A. Насны 1 криз байцаг
B. Насны 8 криз баццаг
C. Насны 5 криз баццаг
0. Насны 4 криз баццаг
Е. Насны 2 криз баццаг
/480./ Хэвийн өтлөлтийн үец 80 насацц хүний тархины жин хэдэн хувиар буурах магадлалгай
вэ?
A. 5%
B. 20%
C. 15%
й. 10%
Е. 25%
/481./ Амьцрапын стрессээс шалтгаалах нойргүйцэл хэций хугацаагаар үргэлжлээц хэвийн
байцадцаа орцог вэ?
A. Нэг цолоо хоногоос түүнээс бага
B. Хоёр цолоо хоног
C. Гурван цолоо хоног
0. Дөрвөн цолоо хоног
Е. Таван цолоо хоног
/482./ Бэлгийн эмгэгийг эмчлэхэд сэтгэл засал эмчиггээний аль нь үр дүнтэй вэ?
A. Гэр бүлийн сэтгэл засал
B. Хосын сэтгэл засал
C. Ганцаарчилсан сэтгэл засал
0. Бүлгийн сэтгэл засал
Е. Өөрийгөө ятгах арга
/483./ Альцгеймерийн өвчний үец биохимийн оинжилгээний ямар үзүүлэлт өөрчпөгцөх вэ?
A. Креатинин ихсэх
B. АСЛО ихсэх
C. Амилойц уураг ихсэх
0. Триглицерцц ихсэх
Е. Шүлтлэг фосфатаза ихсэх
/484./ Сандрах эмгэгийн үец эс илрэх оинж юу вэ?
A. Гэнэтийн хүчтэй аццас, сэтгэл түги_илтийн цайралт
B. Улигт боцол, албацмал үйдцэл
C.Зүрххүчтэй цохилох, амьсгаа цавхцах
О.Ухамсарт ухаан нойрмоглон балартах
Е. Муу ёрын аймомгтай зүйл болох гэж байгаа юм оиг совин татах
/485./ Фрейцын үзэл баримтлалаар түрэмгий зан авирыг яаж тайлбарлацаг вэ?
A. Байгаль цээр цасан зохицохын тудц игерцэг араномн
B. Амьцамьтнаас заяасан төрөлхийн зөн совин
C. Хувь хүний өөрийгөө хамгаапах механизм
0. Түрэмгийлэл нийгмийн бичил орчинтой холбоотой
Е. Түрэмгийлэл цотооц шаптгаантай
/486./ Фрецц сэтгэц бэлгийн хөгжлийг хэдэн үе шат болгон хуваан авч үзсэн бэ?
A. 3 үе шат
B. 5 үе шат
C. 2 үе шат
0 .6 үе шат
Е. 4 үе шат
/487./ Сэтгэцийн эрүүл мэндийн гуравдагч урьдчилан сэргийлэлт юунд чиглэгддэг вэ?
A. Өвчнийг эрт илрүүлэх, зохистой эмчлэх
B. Анхан шатны эрүүл мэццийн тусламж үйгниггээүзүүлэх
C. Хоол тэжээлийн дугагдпаас урьдчилан сэргийлэх
0. Сэтгэцийн эрүүл мэццийн туггамдсан асуудал үүсэхээс урьдчилан сэргийлэх
Е. Сэтгэцийн архаг өвчтэй хүмүүсийг нөхөн сэргээж, хамт олоцц нь тулгуурлан дэмжих
тогтолцоог бий болгох
/488./ Сэтгэцийн эрүүл мэндийн хоёрдогч урьдчилан сэргийлэггг юунд чиглэгдсэн баццаг вэ?
A. Сэтгэцийн эрүүл мэццээ хамгаалах, дэмжих үйл ажиллагаа
B. Архаг өвчтэй хүмүүсийг нөхөн сэргээх тусламж үйгнилгээнд хамруулах
C. Сэтгэцийн өвчнийг эрт илрүүлэх, зохистой эмчлэх
0. Хоол тэжээлийн дугагдпаас урьдчилан сэргийлэх
Е. Сэтгэцийн нарийн мэргэжлийн эмчцц илгээх
/489./ Хэвийн өтлөгггийн үед 70-аас дээш настай хүмүүсийн хэдэн хувьд өтлөгггийн
товруунууд үүсдэг вэ?
A. 50%
B. 60%
C.70%
0.80%
Е. 65%
/490./Хүүхдийн сэтгэцийн эмгэгсудлагщ хэдээс хэдэн насыг өсвөр үе гэдэг вэ?
A. 10-12
B. 10-15
C. 10-16
й. 10-17
Е. 10-19
/491,/Хүний цусан дахь архины хэмжээ хэдэн промигь байхад үхэдц хүргэх вэ?
A . 3 % о -4 % о
B . 6% о-8% о
C . 4 % о -5 % о
О . 8 % о -9 % о
Е . 2% о-3% о
/492./ Бүтэгггтэй төрсөн бүх хүүхдийн ойролцоогоор хэдэн хувьд нь оюуны хомсдол үүсдэг гэж
хэвлэгщ мэдээлсэн байдаг вэ?
A. 1.9-20%
B. 1.9-70%
C. 1.9-30%
й. 1.9-60%
Е. 1.9-40%
/493./Хамгийн хүчтэй илрэх сэтгэл хөдпөл юувэ?
A. Мэдрэх сэтгэл Эмоци
B. Дотоод сэтгэлийн мэдрэмж /чувство/
C.Хүсэл шунап /страсть/
О. Сэтгэл цочирдол /аффект/
Е. Зан сэтгэл /настроение/
/494./ Хүний удамшлын эрүүл мэндийн тухай, түүний удам угсааг сайжруулах тухай болон
ирээдүй хойч үеийнхэцц удамшлын өвчин дамжихыг хязгаарлах аргуудын тухай судагщаг
ямар сургаал байдаг вэ?
A. Ломброзианство сургаал
B. Конституционализм
C. Евгеник сургаал
О.Морелийн сургаал
Е. Быковынүзэл баримтлап
/495./ Сэтгэл зүйч Хорни “Бие хүний дотоод зөрчлуүд”, “Невроз ба түүний хөгжил” гэсэн
онолуудцаа юуг тайлбарласан байдаг вэ?
А. Бие хүний дотоод зөрчил
B. Архаг ядаргаа
C.Невроз
0. Бие хүний дотоод зөрчил ба соёл иргэниил
Е. Бүлэг ххороццын будлиан
/496./ Биеийн жин хасах чадвартай байхын тудц хэрэглэдэг бодисыг нэрлэнэ үү?
A. Амфетамин
B. Метамфетамин
C. Риталин
0. Геройн
Е. кат
/497./ Альцгеймерийн өвчний шалтгаан юу вэ?
A. Удамшил
B. Хадцвар
C.Гэмтэл
0. Хоол тэжээлийн цутагцал
Е. Боцисын солилцооны хямрал
Ерөнхий мэргэжлийн эмчийн мэргэжлээр эмчлэхзөвшөөрөл олгох шалгалтын
жишиг сорил-4

Сорилын зөв хариулг


1-С, 2-В, 3-В, 4-0, 5-А, 6-А, 7-С, 8-С, 9-В, 10-А, 11-Е, 12-В, 13-0, 14-С, 15-С, 16-В
17-С, 18-С, 19-Е, 20-0, 21-0, 22-Е, 23-С, 24-0, 25-А, 26-0, 27-С, 28-В, 29-С, 30-А, 31
Е, 32-В, 33-С, 34-С, 35-С, 36-В, 37-С, 38-С, 39-В, 40-В, 41-Е, 42-С, 43-В, 44-С, 45-Е
46-С, 47-А, 48-0, 49-0, 50-С, 51-С, 52-С, 53-А, 54-С, 55-А, 56-А, 57-С, 58-В, 59-0, 60
В, 61-Е, 62-В, 63-С, 64-С, 65-0, 66-В, 67-0, 68-А, 69-С, 70-А, 71-С, 72-В, 73-С, 74-А
75-В, 76-Е. 77-С. 78-0. 79-А. 80-0. 81-А. 82-В. 83-А. 84-С. 85-0. 86-А. 87-С. 88-С. 89
А, 90-■В, 91-0 92-В, 93-С, 94-0, 95-В, 96 В, 97- С, 98-А 99-С, 100-В, 101-В, 102-0
103-Е, 104-А, 105-А, 106-Е, 107-В, 108-В, 109-С 110-С, 111-0, 112-0, 113-А, 114-С
115-0, 116-С, 117-С, 118-А 119-В, 120-0, 121-0 122-С, 123-0, 124-С, 125-А, 126-Е
127-0, 128-А, 129-С, 130-В 131-Е, 132-0, 133-Е 134-А, 135-В, 136-0, 137-В, 138-С
139-0, 140-С, 141-С, 142-В 143-В, 144-В, 145-А 146-А, 147-А, 148-Е, 149-А, 150-0
151-В, 152-С, 153-Е, 154-А 155-В, 156-А, 157-Е 158-А, 159-А, 160-В, 161-А, 162-В
163-А, 164-С, 165-В, 166-0 167-В, 168-Е, 169-С 170-Е, 171-В, 172-С, 173-С, 174-А
175-В, 176-С, 177-0, 178-С 179-А, 180-А, 181-Е 182-С, 183-А, 184-В, 185-А, 186-0
187-А, 188-С, 189-А, 190-С 191-В, 192-А, 193-Е 194-Е, 195-С, 196-С, 197-А, 198-С
199-А, 200-В, 201-С, 202-В 203-А, 204-А, 205-В 206-В, 207-0, 208-0, 209-А, 210-В
211-С, 212-0, 213-Е, 214-0 215-А, 216-А, 217-С 218-С, 219-С, 220-С, 221-В, 222-С
223-А, 224-В, 225-С, 226-С 227-0, 228-С, 229-А 230-0, 231-А, 232-А, 233-А, 234-А
235-С, 236-А, 237-А, 238-А 239-А, 240-Е, 241-В 242-С, 243-С, 244-Е, 245-А, 246-Е
247-В, 248-В, 249-В, 250-Е 251-А, 252-В, 253-С 254-Е, 255-С, 256-0, 257-С, 258-С
259-А, 260-А, 261-А, 262-А 263-С, 264-С, 265-А 266-Е, 267-В, 268-С, 269-В, 270-0
271-Е, 272-Е, 273-В, 274-В 275-С, 276-А, 277-В 278-А, 279-А, 280-С, 281-В, 282-Е
283-С, 284-А, 285-Е, 286-В 287-0, 288-А, 289-В 290-0, 291-А, 292-А, 293-Е, 294-С
295-В, 296-Е, 297-0, 298-С 299-В, 300-С, 301-Е 302-А, 303-С, 304-С, 305-Е, 306-А
307-0, 308-С, 309-Е, 310-0 311-0, 312-Е, 313-Е 314-В, 315-В, 316-С, 317-С, 318-А
319-Е, 320-А, 321-Е, 322-С 323-С, 324-С, 325-0 326-А, 327-В, 328-0, 329-А, 330-В
331-Е, 332-А, 333-0, 334-0 335-Е, 336-А, 337-В 338-0, 339-С, 340-А, 341-Е, 342-0
343-Е, 344-В, 345-А, 346-Е 347-0, 348-В, 349-А 350-В, 351-В, 352-С, 353-С, 354-С
355-Е, 356-0, 357-Е, 358-С 359-А, 360-А, 361-А 362-0, 363-0, 364-Е, 365-В, 366-С
367-А, 368-А, 369-А, 370-С 371-В, 372-0, 373-0 374-С, 375-С, 376-В, 377-Е, 378-0
379-0, 380-В, 381-0, 382-В 383-Е, 384-А, 385-В 386-А, 387-В, 388-А, 389-Е, 390-С
391-А, 392-Е, 393-Е, 394-0 395-А, 396-С, 397-С 398-В, 399-С, 400-Е, 401-С, 402-Е
403-С, 404-0, 405-В, 406-А 407-А, 408-Е, 409-С 410-А, 411-0, 412-Е, 413-0, 414-А
415-Е, 416-С, 417-А, 418-А 419-С, 420-С, 421-0 422-В, 423-С, 424-Е, 425-С, 426-А
427-А, 428-В, 429-А, 430-С 431-А, 432-С, 433-Е 434-Е, 435-А, 436-С, 437-0, 438-А
439-0, 440-0, 441-Е, 442-0 443-А, 444-С, 445-А 446-А, 447-Е, 448-С, 449-А, 450-В
451-С, 452-Е, 453-С, 454-0 455-С, 456-А, 457-А 458-А, 459-0, 460-С, 461-С, 462-С
463-0, 464-0, 465-0, 466-Е 467-Е, 468-Е, 469-С 470-Е, 471-А, 472-Е, 473-В, 474-С
475-А, 476-А, 477-0, 478-А 479-С, 480-А, 481-С 482-С, 483-В, 484-Е, 485-В, 486-А
487-В, 488-В, 489-А, 490-С 491-Е, 492-С, 493-В 494-А, 495-0, 496-В, 497-В, 498-Е
499-Е, 500-А,

Нэг сонголгтой тест ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь А, В, С, 0, Е
гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно.

/1./ Шлнжилгээгээр бодисын уццсэн солилцоо +10, изотопоор бамбайд иодын


хуримтлал 2 цагт 5-10%, 24 цагт 25-30%, цусны плазм дахь иод уургийн холбоо 3-5 мкг %
байжээ. Бамбайн хэддүгээр зэрэглэл вэ?
A. А. Озэрэг
B. В. 1-р зэрэг
C. С. 2-р зэрэг
й. 0. 3-р зэрэг
Е. Е. 4-р зэрэг
12.1 Гэнэт өвдөгггийн дараагаар шарласан, элэг бага зэрэгтоморсон, цөсний хүүдий үл
мэдрэгдэнэ, шээс хар хүрэн өнгөтэй, баас цайвар, билирубин бага нэмэгдсэн тохиогдолд
ямартөрлийншарлалтаццтохирох вэ?
A. Цуллагын
B. Бөглөрөгггийн
C. Цусны
0. Цус сэлбэсний
Е. Хавсарсан
13.1 Параэозфагеал ивэрхийн талаар ямар ойлгоггг буруу вэ?
A. Амь насацц аюугггай байжболно.
B. Өвчүүний цаана хорсож их өвдөх
C. Уг өвчин гэдэсний түгжрэлийг үүсгэнэ.
0. Ходоодны хавчигдсан хэсэг цоорч, үхжил үүсгэж болно.
Е. Хэвтээ баццапд өвдөггг нэмэгдэнэ.
/4./ Кроны өвчтэй гэдсэццээ уруул хэлбэрийн бүрэн цоорхойтой 42 настай өвчтөнийг эмчлэх
оновчтой аргыг заана уу?
A. Когненоговын бөглөгчөөр цоорхойг бөглөх
B. Сорогчийг хэрэглэх
C. Эмийн эмчилгээ хийж, гуурсаар хооллох
0. Цоорсон гэдэсний хэсгийг тайрч, гэдэсийг хооронд нь запгах
Е. Мельниковын аргаар гэдэсний 3/4-ийг тайрч цоорхойг оёх
15.1 Химийн түлэгдэл авсан улаан хоолой, ходоодоцц гуурс тавих нь:
A. Заавап тавина.
B. Тодорхой хугацааны дараа тавина.
C. Зөвхөн хүчилд түлэгдвэл тавина.
0. Зөвхөн шүгггэцц түлэгдвэл тавина.
Е. Гуурставихыгхориглоно.
16.1 . Элэгний паразитын бус гарагггай элбэг тохиогщцог уйланхай нь агь вэ?
A. Төрөлхийн жинхэнэ уйланхай
B.Хуурамч уйланхай
C. Өвөрмөц
0. Төрөлжсөн гемангиома.
Е. Өвөрмөц бус
/7./ Цээжний бигүү гэмтэл нь уутмгны гэмтэгггэй хавсарсан үед ерөнхий унтуулга хийх аргын
онцлог
A. Уутгийг хиймэл амьсгагщ түргэн аилжүүлэх
B. Цээжний хөндицц урьдчилан гуурс тавих
C. Судсаар наркоз хийх
0. Хэсэг газрын мэдээг апдуулан, хагалгаа хийх
Е. Нугасны мэдээ агщууггг хийх
/8./ Хоёр хавтаст хавхлагын дугагдлын үеийн мэс заслын зааггг:
A. Дан аплилтын шуугиан
B. Ихачааплын үед амьсгаадах
C. Бага зэргийн ачааллын үед амьсгаадах, зүрхний оройц шуугиантай
/9 ./Спонтанный пневмотораксыг оношпоход ямар шинжилгээ хэрэглэх вэ?
A. Ирригоскопи
B. Цээж гэрэгщ харах
C. Медиастеноскопи
0. Торакотоми
Е. Лапароскопи
/10./ Голчийн үрэвсэл /медиастенит/ үүсэх гол шаптгаан нь юу вэ?
A. Эрүү нүүрний ццээт өвчин
B. Улаан хоолойн хураагуур судас өргөсөх
C. Ангиографи хийснээс
0. Бамбай булчирхайн үрэвсэл
Е. Элэг цөсний замын идээт өвчин
/11./ Цочмог /стрессийн/ цоорсон шархлааны гол аинж тэмдэг нь аль вэ?
A. Цоорсон нүхний хэлбэр дугуй
B. Цоорсон нүхний хэлбэр жигд бус
C. Цоорсон нүхний зах нь зөөлөрсөн
0. Цоорсон нүхний зах нь хатуу
Е. Цоорсон нүхний зах нь зөөлөн дугуй хэлбэртэй
/12./ Холевын хүчлийн бэлдмэлийг хэрэглэж дууссаны дараа хэдий хугацаанд цөсний
чулууны өвчин сэдэрч болохыг заана уу.
A. Жилийн дараа
B. 2-3 жилийн дараа
C. 3-5 жилийн дараа
й. 5-10жилийндараа
Е. Огт сэдрэхгүй
/13,/Хэвлийн гягггантас/перитонит/-ын эхний шатны голилнж нь аль вэ?
A. . Хэвлийгээр байнгын маш хүчтэй өвдөх
B. Тасраптгүйгээр бөөлжиж огиулах
C. Доош суулгах
0. Шеткина -Блюмберга шинж илрэх
Е. Өвчтөн тайван бус байх
/14./ Уупмг гэмтсэн цээжний битүү бэртэгггийн үед хийгдэх илүү тохиромжтой эмчилгээг
заана уу?
A. Эмийн эмчилгээ
B. Цээжний хөндицц гуурс тавих
C. Яарагггай мэс засагщ орох
0. Өвчтөнг зохиомол амьсгапд авах
Е. Ажиглаггг
/15./ Папиллотомийг хаана хийх вэ?
A. . 10;4цагдээр
B. 11 ;5 цагдээр
C. 6; 12 цагдээр
0. 7; 13 цагдээр
Е. 8;14 цагдээр
/16./ Зангилаа хэлбэртэй эугиреоидын бахлуур нь дагщ "лабораторийн" гипотериозтой
дагапдах уу?
A. Тийм
B.Үгүй
/17./ Тодруулагч бодис нарийн гэдсэцц ямар хугацаагаар саатвап механик түгжрэгщ тооцох
вэ?
A. 2 цаг
B .4 цаг
C. 6 цаг
0. 8 цаг
Е. 10 цаг
/18./ Мэс заслын үед бамбай бугнирхайн гадна хавдар мэт зүйл тодорхойлогджээ. Биопси
хийхэд бамбай бугнирхайн эд байжээ. Зөв оноаийг заана уу.
A. Бамбай булчирхайн эдийн эктопи
B. Аберрант бамбай бугнирхай
C. Бамбай булчирхайн хорт хавдрын үсэрхийлэл
0. Бамбай булчирхайн нэвчтэс үрэвсэл
Е. Бамбай бугнирхайн нэвчтэстуйланхай
/19./ Мөханик шартай өвчтөнд ямар мэс засап хийх вэ?
A. Холецистоэктомия
B. Холецистостоми
C. Лапарскопи
й. Гепатостоми
Е. Холедохоеюностоми
/20./ 20настай эмэгтэйн бүдуун гэдэсний полипозын эмчиггээний зохистой аргыгзаана уу
A. Жидц 2 удаа колоносриброскоп хийх
B. Жигщ 2 удаа колонофиброскоп ба иррограф хийх
C. Полипийг коагуляцаар шарж жидц 2 удаа колонофиброскоп хийх
0. Шулуун гэдсийн ихэнхийг тайрч авч төгсгөлийг өөр замаар гадагшпуулах
Е. Өвөрмөц эмчиггээ хэрэггүй
/21./ Гуяны гүн хураагуур судасны тромбозын үед хэрэглэх хамгийн зохимжтой эмчилгээ апь
нь вэ?
A. Гепарин
B. Хөндий вецц шүүлтүүр суулгах
C. Стрептокиназа
0. Венийн тромбыгавах
Е. Антибиотикийн эмчиггээ
122.1 Рефлокс эозофагитийн үед доорх шинжүүдээс аль нь илрэхгүй вэ?
A. Горойггг
B. Цээж гашуу оргих
C .. Гашуунаар хэхрэх
0. Бөөлжиггг
Е. Өвчүүний ард горойж өвдөх
/23./ Ямар шагптааны улмаас улаан хоолой гэнэт хагарах вэ?
A. Улаанхоолой дурандахүед
B. Амсрын нарийсагггийг тэлэх үед
C. Бөөлжих үед
0. Ястай мах заггих үед
Е. Хүчил уухад
124.1 Бүрэн хавчигдсан гэдэсний гадагшпах гогцоог тайрах зохистой уртын хэмжээг заана
уу?
A. Гадагшпах гогцооны урт 45-50 см
B. Гадагшпах гогцооны урт 30-40см
C. Гадагшпах гогцооны урт20-30 см
0. Гадагшпах гогцооны урт 15-20 см
Е. Гадагшпах гогцооны урт 10 см
/25./ Хүзүүний орчимд улаан хоолойг гадагшпуулах оновчтой газрыг- заана уу.38
A. Мөгөөрсөн хоолойноос зүүн тийш + өвчүү эгэм хөхөлбөрийн бугнингийи урдуур
B. Мөгөөрсөн хоолойноос баруун тийш +өвчүү эгэм хөхөлбөрийн бугнингийн урдуур
C. Мөгөөрсөн хоолойн баруун тийш + өвчүү эгэм хөхөлбөрийн бугнингийн
хойгуур
/26./ Элэгний баруун дэлбэнд хагаггаа хийх тохиромжтой хүрцийг заана уу.
A. Хэвлийг голын шугамаар
B. Баруун хавирганы нумаар
C. 8 дахь хавирга хоорондын тувамцц хөцдпөнгөөр
0. Баруун талын цээж, хэвлийг хавсран нээх
Е. Хэвлийн баруун хажуугийн дагуу шугамаар
/27./ Цээжний хөндийн битүү гэмтлийн үед өвчтөний ерөнхий биеийн байдал хүцц,
хөхрөгггтэй, амьсгаадсан
A. Уушмгны том гэмтэл
B. Улаан хоолойн гэмтэл
C. Мөгөөрсөн хоолойн гол салаан гэмтэл
0. Ууомгны няцраггг
Е. Олон хавирганы хугараггг
/28./ Үнхэлцгийн хөндицц амнгэн хурагщсан үед гэрэгщ харахад зүрхний агиилтын баццал:
A. Хүчтэй болно
B. Сул болно
C. өөрчпөгдөхгуй
/29./ Ямар эмчилгээнээс бусдыг нь спонтанный пневмоторакс-д хэрэглэх вэ?
A. Ууомг оёх
B. Торакоцентез
C. Торакопластик
0. Плеврийн хатгаггг хийх
Е. Уушигны сегмент авах
/30./ Цочмог эмпием архагт амлжих шаггтгаан юу вэ?
A. Олон тасалгаат идээт хөндий байх
B. Идээг бүрэн гадагшпуулж авсанаас
C. Антибиотик эмчиггээг хангагггтай хийснээс
0. Уутмг бүрэн тэлэгдсэнээс
Е. Өвчтөний биеийн эсэргүүцэл сайн байснаас
/31./ 12хуруу гэдэсний шарх урд ханацц цоорохнь хэдэн хувь вэ?
A. 10-20%
B. 20-30%
C. 40-60%
й. 60-80%
Е. 90%
/32./ Уутмгны олон тооны цочмог буглааны үед өвчтөний бие хүцц гэдгийг аль аинжээр
тодорхойлох вэ?
A. Идээт хордпого + уутмгны өнгөц амьсгалын дугагдал
B. Идээт хордлого + гогнийн эрхтэнүүд эсрэгтийшээ хазайх
C. Идээт хордпого + цусны эргэлтийн зогсонги
О. Идээт хордпого + одээт цэрэцц бөглөрөх
Е. Уушигны өнгөц амьсгапын дугагдал + гогнийн эрхтэнүүд эсрэг тийшээ хазайх
/33./ Папиллосфинктертоми, сфинктер пластикхийх заапт:
A. Хөхлөгийн хоргүй хавдар
B. Папилпит
C. Фатеровын хөхлөг нарийсах
О. Бөглөрөх
Е. Холангит
/34./ Бамбай булчирхайн аутоиммуны гэмтэл гараххамгийн магадлал ихтэй шаптгаа*-
нь юу вэ?
A. Бага тунгаар ионжлогдсон туяа хүцц нөлөөлөх
B. Гаднаас амаархүний биецц гадны уураг ороход бие махбодь хариу урва-өгөх
C. Өөрийн бамбай бугнирхайн уурагт өвчтөний бие махбодь хариу урвал өгех
0. Өвчтөний дархлааны систем өөрчлөгдөхөд Т-супрессорын идэвх буурч, Т-
хелперын идэвх зонхижо.
/35./ Гэдэсний түгжрэлийн үед хагапгааны дараах үхлийн дуццаж тоон үзүүлэггтийг заана
уу?
A. 20-22%
B. 18-20%
C. 13-18%
й. 10-13%
Е.0-10%
/36./ Зангипаат эутиреоиц бахлуурын үедхийх мэсзаслыг заана уу.
A. Зангилааг хуулж авах
B. Бамбай бугнирхайг зангилааны хамт шаантаг хэлбэрээр авах
C. Бамбай булчирхайн нэгтапыгавах
0. Бамбай булчирхайг тохирох хэмжээгээр үдцээж авах
Е. Бамбай бугнирхайгбүгдийгавах
/37./ Мөханик шарлаптын ЭХО амнж ямар байх өэ?
A. Элэгний эдийн ЭХО ойггг ихсэх
B. Цөсний хүүдийн хана зузаарч том болно.
C. Элгэн доторх Цөсний зам өргөснө.
0. Цөсний ерөнхий цоргохэвийн байна.
Е. Цөсний хүүдийд чулуу харагдана.
/38./ Бүдүүн гэдсэцц аль гажиг нь зонхилон тохиолдцог вэ?
A. Болезнь Гиршпрунга
B. Долихоколия
C. Долихосигма
0. Атрезия, стеноз
Е. Колопатия
/39./ Судас нарийсгах үйгниггээтэй эмүүдийг богино хугацаацц хэрэглэхэд үрэвслийн явцад
хэрхэн нөлөөлөх вэ?
A. Үхжсэн эдүүд хурдан унах
B. Шүүдсийг багасгах
C. Нэвчдэст хурдан аимэгдэх
/40./ Кардийн ахализийн 1-Н үеийн хамгийн үр аомгтай эмчиггээг заана уу.
A. Спазмолитик эм хэрэглэх
B.Улаан хоолойн доод хэсгийн хуниасыг /сфинктер/ тэлэх
C. Эзофагомиотоми
0. Улаан хоолой-ходоодны уулзварын тайрапт
Е. Антирефлюксын хагапгаа
/41./ Улаан хоолой гэмтэх үед гарах гол омнжийг нэрлэнэ үү?
A. Юмзапгихад саатаптай
B. Хоолой хоржигнож дуугарна.
C. Халуурна.
й. Бөөлжинө.
Е.Хүзүүний арьсандорхий хурна
/42./ Гэдэсний хавчуулагдсан гогцоо үхжсэн болох магадпал ихтэй аинж тэмдэгийг сонгоно
уу?
A. Хавчигдсан гогцоо, түүний сероз бүрхүүл нь бараан өнгөтэй
B. Хавчигдсан гогцоо гүрвэлзэх хөдөггөөнгүй болох
C. Хавчигдсан гогцооны чацархайн судас ажилпагаагүй болох
0. Ивэрхий ууган доторх ус нь булингартах
Е. Гэдэсний орох гогцоо нь ихээр тэлэгдсэн байна
/43./ Улаан хоолойн хүзүүний хэсгийн гэмтлийн үед мэс засап хийх зохистой
хэмжээг заана уу

A. Шархыгоёно
B. Шархыг оёж, гуурс тавина.
C. Улаан хоолойг гадагшпуулна.
/44./ Элэгний сегментийн /хэрчмийн/ тоог Со\л/пиас!-ынхаар заана уу.
A. 12сегмент
B. 10 сегмент
C. 8 сегмент
0. 7 сегмент
Е. 6 сегмент
145.1 Цээжний нэвтэрсэн шархыг мэс заслаар эмчлэх нь:
A. Гэмтсэн бүх давхаргыг оёх
B. Арьсыгүгдээн бугнинг оёх
C. Цээжний хөццицц гуурс тавих
0. Ил аргаар гэмтлийг эмчлэх
Е. Цээжний хөндийг нээж шалгах
/46./ Гурван хавтаст хавхлагын дугагдлын гэрлийн аинж нь:
A. Зуун ховдол ба баруун тосгуур томорно
B. Баруун ховдол, ууомгны артери хэмжээгээр томорно
C. Баруун ховдол ба баруун тосгуур томорно
147.1 Цээжний битүү гэмтэл нь уушигны гэмтэгггэй хавсарсан үед хийгдэх хагаггааны хэлбэр
A. Уушмгны гэмтлийг оёх
B. Гурвалжин хэлбэрээр уутмгнаас зүсэжавах
C. Ууимгны дэлбээг тайрах
0. Уутгийг бүтнээр нь авах
Е. Гэмтсэн хавиргыг бэхлэж боох
/48./ Цээжний ханын дотор хальсны үрэвслийн 3 үццсэн онцлог чанарыг нэрлэ.
A. Хориглох үйл + бичил биетэний өсөгггийг дарах чадвар + сорох өццөр чадвар
B. Шүүдэс ялгаруулах чадвар + бичил биетэний өсөлтийг дарах чадвар + ууигаа
хамгаапах чадвар
C. Хориглох үйл + шүүдэс ялгаруулах чадвар + бичил биетэний өсөлтийг дарах чадвар
0. Шүүдэс ялгаруулах чадвар +сорох өндөр чадвар + төлжих чадвар
Е. Бичил биетэний өсөлтийг дарах чадвар + төлжих чадвар + өвчнөөс ууигаа хамгаапах
чадвар
/49./ 40-60 насны өвчтөцц ходоодны шарх цоороод 6 цаг болоогүй байвап ямар төрлийн мэс
засап хийх нь тохиромжтой вэ
A. Ходоод тайрах
B. Цоорсон шархыг оёх
C. Шархны ирмэгээс эсийн омнжиггээ авч цоорхойг оёх
0. Цоорхойг шаантаг хэлбэрээр өөлөн авч оёх
Е .. Цоорхойг шаантаг хэлбэрээр өөлөн авч оёод тэнэмэл мэдрэгмйг таслах
150.1 Олон тооны цөсний чулуугай, цөсний ерөнхий суваг 2 см хүртэл өргөссөн хийх зохистой
мэс ажилбарыг заана уу.
A. 12 хуруу гэдэс дамнаж хөхөлбөр зүсэх
B. Цөсний ерөнхмй суваг нээж, цоргоцц гуурставих
C. Дурангаар хөхөлбөр зүсэх
0. Элэг, нарийн гэдэс холбох
Е. Ерөнхий цоргыгнарийн гэдэстэй заггах
/51./ Хэвлийн шулуун булчингийн хальсны ууганд цус хурахад илрэх анхны онцлог иинж аль
нь вэ?
A. Хоолны дур муудаж, дотор эвгүй оргих
B. Бөөлжих
C. Хэвлийн урд ханацц овгор зүйл тэмтрэгдэх
0. Дараггг буурч, тахикарди илрэх
Е. Хэвлийгээр гэнэт хүчтэй өвдөх
152.1 Уушмгны олон тооны цочмог буглааны эмийн эмчигтээний сайн үр дүн
A. Эдгэрэггг
B. Хордлого тайлагдах
C. Өвчлөлийг архагт аилжүүлэх
0. Үр дүн гарахгүй
Е. Шинж тэмдэг арилах
/53./ Цөсний хүүдийг авах мэс заслын дараагаар элэгний гаднах цөсний сувагт дахин цөсний
чулуу үүсэхэд дурдсан шагптаануудаас аль нь нөлөөлөхгүй
A. Хоолны дэглэм бариагүй
B. Цөсний хэвийн ажиллагаацц саад учрах
C. Цөсний сувгийн төгсгөл ийн хэсэг нь нарийсаж, холангит өвчин дагапдах
0. Цөсний сувгийн тайрсан үгщэгдэл урт байх
Е. Цөсний суваг доторх оёоны угас аммэгдээгүй байх.
/54./ Олонтой тохиогщцог бамбай бугнирхайн үрэвсэггг өвчнүүдэд дараах өвчнүүдээс аль нь
хамаарах вэ?
A. Хурц тиреоццт- буюу струмит
B. Гүвгэр тиреоццит де Кервена- Крайл
C. Лифоматозон тиреоццит буюу Хаиимот
0. Ширхэнцэрт Рццелягийн тиреоицит
Е.Гиперпаратиреоицизм
/55./ Хэвлийн урц хананц харьцуулсан хэмжилгүүд хийж цочмог түгжрэлийг оношпох арга нь
хэнийх вэ?
A. Обуховский
B. Кивуля
C. Баасанжав
0. Валя
Е. Ичинхорлоо
/56./ Механик шар үүсгэдэг шалтгаан нь апь вэ?
A. Фатерев хөхлөгт чулуу тээглэх
B. Нойр булчирхайн цочмог эвдрэлт үрэвсэл
C. Цөсний хүүдий сунах
0. Фатерев хөхлөгийн зогсонго
Е. Цөсний замын лямблиоз
157.1 Бүдүүн гэдэснээс их хэмжээгээр цус агщах гол шалтгаан нь апь вэ?
A. Бүдүүн гэдэсний цүлхэн үрэвсэх
B. Цус багадалтын бүцүүн гэдэсний үрэвсэл
C. Ходооцны амсрын эмгэг-бүцүүн гэдэсний цүлхэнгүүд
0. Сиплодисплазия
Е. Бүдүүн гэдэсний хавдар
/58./ Миксом ихэвчлэн хаана байрлацаг вэ?
A. Зүүн ховцол
B. Зүүн тосгуур
C. Баруун тосгуур
0. Зүүн ба баруун тосгуур
Е. Баруун ховцол
/59./ Б.В.Петровскийн ангилпаар улаан хоолойн ахапази цөрвөн үе шаттай байцаг. Мэс
заслын эмчилгээ хийх үе шатыг заана уу.
A. Бүх үе шатанц
B. 1-рүешатанц
C. 2-3— р үе шатацц
0. 3 ба 4-р үе шатацц
Е. 4-рүешатанц
/60./ Ямар шалтгаанууцын улмаас улаан хоолойн цагщ гэмтэл үүсэх вэ?
A. Шингэн ихээрууснаас
B. Эозфагоскопи
C. Хоцооц ба 12 хуруу гэдэсний шархлаа
0. Бронхоскопи
Е. Химийн бодисоор түлэгдэх /хүчил, шүлт/
/61./ Элэгний буглааг паразитийн бус гаралтай уйланхайнаас ялгах онцлог аинж
A. Чанд авиан амнжилгээнц эхонегатив бүтэц байх
B. Эхонегативийн хэлбэр цүрс зөв бус
C. Халуурахгүй
0. Дагжиж, чичрэхгүй
Е. Идээт хордпогын иинж илрэх
/62./ Цээжний хөццийд дотроос нь хий хурадцсан үед апь эмчиггээ нь хамгийн зохистой вэ?
A. Хүчилгөрөгчийн эмчиггээ
B. Цээжний хөндицц хатгалг хийх
C. Цээжний хөццийц гуурс тавих
0. Цээжний хөндийг нээх
Е. Цээжний хөнцийг нээж нөхөн сэргээх хагалгаа хийх
/6 3 ./Гурван хавтаст хавхлагын нарийслийн гэрлийн аинж нь:
A. Зүүн ховдол томорно
B. Зүүн тосгуур томорно
C. Баруун тосгуур томорно
0. Баруун ховдол томорно
Е. Ховдол, тосгуурууд томорно
/64./ Цээжний битүү гэмтэл ууомгны гэмтэгггэй хавсарсан үед хийгдэх эмчилгээний арга нь:
A. Ерөнхий эмчилгээ
B. Цээжний хөндицц гуурс тавих
C. Яарагггай хагалгаа хийх
0. Ууигицц хиймэл амьсгалхийх
Е. Цээжний хөндий дурандах
/65./ Цээжний гяггган хальсны цочмог идээт үрэвслийн үед ямар шинж гардаггүй вэ?
A. өвдөх
B. Өццөр халуурах
C. Хавирга зай өргөсөх
0. Тогииход хэнгэрэн чимээ сонсогдох
Е.Дамуазын шугам тодорхойлогдох
/66./ 18-25 насны өвчтөн 12 хуруу гэдэсний шархтай. Шарх нь 2 см-ээс илуүгүй хэмжээний
нэвчтэстэй тэр нь цоороод 6 цаг орчим болжээ. Ямар мэс засап хийж болох вэ?
A. Шархны ирмэгийг зүсч аваад оёх
B. Тэнэмэл мэдрэлийг таслах, шархны ирмэгийг зүсч аван нугалуурыг нөхөн сэргээх
C. Ходоодыг анхдагчаар тайрах
0. Опегь-Поликарповын аргаар цоорсон нүхийг оёх
Е. Ходоодны гарах хэсгийг 12 хуруу гэдэсний хамт тайрах
/67./ Цохиггг, лазер долгионы аргаар цөсний чулууг бүрэн буглах магадпалыгзаана уу.
A. 20 доошхувь
B. 20% - 40% хүртэл
C. 40% - 60% хүртэл
й. 40% - 50% хүртэл
Е. 80% - 100% хүртэл
/68./ Архаг парапроктитийн үед илрэхгүй шинж нь аль вэ?
A. Үе үе өтгөн хаагдах
B. Хоаного орчимд сорви, нүхтэй байна.
C. Идээ шуүс гарна.
0. Хурууны үзлэгт нэвчдэс тэмтрэгдэнэ.
Е. Тодотгогчтой зураг авахад цоргоны зураг гарна.
/69./ Уутмгны цооролттой цээжний бигүү гэмтлийн шинж апь нь вэ?
A. Өвдөгггийн хам аинж
B. Амьсгалын дугагдал
C. Гэмтсэн тагд амьсгал сонсогдохгүй байх
0. Өөхөн эдэд хий хурна
Е. Амьсгал тасапдах
/70./ Илэрхий байгаа бөглөрөгггийн шарыг оношпох оношлогооны дөхөмтэй аргыг нэрлэнэ
ҮҮ-
A. Иеццрассик, Эберлейны аргаар ерөнхий билирубин болон фракцыгшинжлэх
B. Хэт авианы амнжилгээ
C. Компьютерийн рентгентомографи
й. Дурангаар сөрөг панкреатикохолангиографи
Е. Дурангаар нойр бугнирхай, цөсний сувгийн зураг авах
/71./ Бамбай булчирхайг заавал авах шаардпагатай өвчнийг заана уу.
A. 4-р зэргийн бахлуур, бамбай бугнирхай хэт томорсон хэлбэр
B. 5-р зэргийн бахлуур, эугиреоцц хэлбэр
C. Бамбай булчирхайн хорт хавдар 3-р шатаццаа
0. Бамбай булчирхайн хортхавдар 1-2 -р шатаццаа
Е. Урьдчилсан бамбай бугнирхайн хорт хавдар гэж оношпосон
172.1 Гэдэсний цочмог түгжрэлийн элбэг ТОХИОЛДЦОГ ШИНЖ ТЭМДЭГИЙГ СОНГОНО уу? V
A. Хүйсний орчимд овойн, эргэж хэвдээ орохгүй байх
B. Гэдэсний өвдөлт эрчилсэн хэлбэртэй байх
C. Өтгөн ба хий хаагдах
0. Биеийн халуун 38.2 хэм хүртэл нэмэгдэх
/73./ Тиреотоксикоз өвчний аль иинж тэмдэг нь олон тохиолдох вэ?
A. Бамбай булчирхай томорно
B. Экзофтагьм
C. Зүрх өвдөх, зүрхний чичирхийлэл, хэм адцагдах
0. Гар хавагнаж, салганах
Е. Судасны цохилт хэт олщэох
/74./ Цөсний цочмог үрэвслийн хамгийн тоц иинж тэмцгийг сонгоно уу.
A. Ортнерын 1ЛМНЖТЭМДЭГ
B. Мерфийн шинжтэмдэг
C. Цагаан эс өццөр түвамцц хүрэх
0. Чугуевын шинж тэмдэг
Е. Шарлах
/75./ Бүдүүн гэдэсний ур, полипозыг оношпох магадлап сайтай аргыгзаана уу?
A. Ректороманоскопи
B. Хромоколоноскопи
C. Ирригографи
0. Чацархайн судасны ангиографи
Е. Септографи
/76./ Зүрхний доторх тромбозын эмгэгжамын гол хүчин зүйл:
A. Тухайн гажгаасаа нөхцөлдсөн зүүн тосгуурын цусны зогсонгоимл
B. Мерцани хэм адцагцап
C. Ревматизм цавтан сэдрэх
0. Гажиг олон жилээр үргэлжлэх
Е. Нэг ба хоёр зөв
177.1 Цагаан мөгөөрсөн хоолой байнга агилх эслиоспазмын эмчилгээ:
A. Нойрсуулах эмчиггээ
B. Эмийн эмчилгээ
C. Улаан хоолойгтэлэх /кардиоцилетаци/
0. Физик эмчилгээ
Е. Рашаан, шавар эмчилгээ
178.1 Залгих үйл ажиллагаа адцагдаж, хахаж цацах нь апь үед вэ?
A. 1 үе-хоол буюу омнгэн нь амнаас запгиур руу түлхэгдэх үед
B. II үе-хоол запгиураас улаан хоолойн хөндий рүү түлхэгдэх үед
C. III үе-хоол улаан хоолойн 8 ба 1/3-аар дамжих үед
0. Хоол ходооцны орох хэсэгт дамжих үед
Е. Аль ч үед запгиж чадахгүй болох
/79./ Хавчигдсан гэдэсний гогцоогтайрч авсныдараа гэдэсний аль залгаас нь аамгтай вэ?
A. Төгсгөл хажуугийн запгалт
B. Хажуу-хажуугийн залгапт
C. Хажуу-төгсгөлийн залгалт
0. Төгсгөл-төгсгөлийн запгалг
Е. Чихэж залгах
180.1 Улаан хоолой залгиурын том цүлхэнгийн үед баццаггүй аинж:
A. Хоолойц гацны биет байгаа юм амг санагцана.
B. Улаан хоолойд юм горойж тээглэх
C. Хүзүүцц овгор зүйл бий болох
0. Гулигуулна.
Е. Хахаж цацна.
/81./ Элэгний буглааны үец боцит үзлэгээр дараах иинжээс бусад нь илэрнэ
A. Субфебригь температур
B. Гепатомегапи
C. Тахикарди
0. Чичрэх
Е. Нэвт хелрөх
/82./ Цочмогоор цээжний хөццийд дотроосоо хий хурагдах үед эмийн эмчиггээ үр дүн
өгөөгүй тохиогдолд аль аргыг нь хэрэглэх вэ?
A. Эмийн
B. Плеврийн хөццицц хатгапт хийж гадагш нь холбох
C. Торакотоми
0. Торакопластика
Е. Бусад
/83./ Гурван хавтаст хавхлагын нарийслийн үед дээд хөцций венийн хэмжээ (диаметр)
өөрчпөгдөх үү?
A. Өргөснө
B. Нарийсна
C. Өөрчлөгдөхгүй
/84./ Цээжний хөндийн битүү гэмтлийн үед өвчтөний ерөнхий биеийн байдал хүцц,
хөхрөлгтэй, амьсгаадсан
A. Ууиигны том гэмтэл
B. Улаан хоолойн гэмтэл
C. Мөгөөрсөн хоолойн гол салаан гэмтэл
0. Ууцигны няцраггг
Е. Олон хавирганы хугараггг
/85./ Цээжний гягггангийн үрэвслийг зонхилон үүсгэдэг шаггггааныг заана уу
A. Гаднаас хагдвар орох
B. Цус - буюу тунгалагийн хагщвар
C. Үжлийн хагдвар
0. Зэргэгщээ эрхтэнээс хадцвар дамжих
Е. Мөгөөрсөн хоолойгоорхадцвар орох
/86./ Шарх хажуугийн хананд цоорсонг иинжпэх хамгийн мэдээлэл сайгай рентгены аргыг
нэрлэнэ үү?
A. Давхар тодруулгын арга
B. Өвчтөнийг босоо байрлаптай тодруулагч гастрографи хийх
C. Өвчтөнийг баруун хажуу байрлаптай тодруулагч гастрографи хийх
0. Өвчтөний зүүн хажуу байрлагггай тодруулагч гастрографи хийх
Е. Хэвлийн хөццийн тойм харах
/87./ Хенохолевын хүчпийн бэдцмэлуүдийн нөлөөгөөр цөсний чулуубүрэн хайгдаг
магадлапыг заана уу.
A. 20 доош хувь
B. 20% - 40% хүртэл
C. 40% - 60% хүртэл
й. 60% - 80% хүртэл
Е. 80% - 90% хүртэл
/88./ Цочмог парапроктитийн эмчилгээ апь нь вэ?
A. Сульфаниламидын бэдцмэлүүдээр эмчлэх
B. Хатгаггг хийж эмчлэх
C. Мэс заслын эмчиггээ
0. Фистулэктоми
Е. Хордлого тайлах иинж тэмдгийн эмчилгээ
/89./ Уушмгны буглаа цоороогүй үеийн шинж тэмдэг
A. Өндөр халуурч чичрүүлнэ
B. Биеийн баццал хөнгөн байна
C. Биед хордпогын аинж үгүй
0. Их хэмжээний ццээтэй цэр гарна
Е. Цагаан эсийн тоо эрс оломрно
/90./ Фатеров хөхлөг хаана байрладаг вэ?
A. 12хуруу нугалаа гэдэсний нугалаанаас 2смдоор
B. 12 хуруу нугалаа гэдэсний уруудах хэсгийн ар гадна гадаргууд
C. 12 хуруу нугалаа гэдэсний нугалаанаас доош 8 см-т
0. 12хуруу нугалаа гэдэснийуруудах хэсгийн төгсгөдц
Е. 12 хуруу нугалаа гэдэсний нугапаанаас 4см-ийн доор
/91./ Улаан хоолойн нүхээр үүссэн өрцний ивэрхийг эмчлэхэд хийх хүрдэц нь аль вэ?
A. Трансабдоминальный
B. Трансплевральный
C. Том ивэрхийтэй үедтрансабдоминальный, бага ивэрхийтэй үед трансплевральный
0. Том ивэрхийтэй үед трансплевральный , бага ивэрхийтэй үед трансабдоминальный
Е.Улаан хоолойн үрэвсэл дагапдсан үед трансплевральный
/92./ Хагапгаа хийгээгүй гэдэсний түгжрэлийн үед өвчтөн ямар баццапд иилжих вэ?
A. Алкалоз /шүлтжих/
B. Ээнэгшпээ адцсан
C. Ацццоз /хүчилжих/
0. Эсийн гацнах алкалоз
/93./ Эццемийн бахлуур үүсгэх үццсэн шаптгааныг нэрлэнэ үү.
A. Хүрээлэн орчинц химийн болон ургамлын гараптай струмоген байх
B. Пубертатүе
C. Йодоор бие махбодь цутагдах
0. Хүний бие махбоццц интратиреоицын солилцоо апцагдах
Е. Сэтгэл санааны хүцц царамт
/94./ 50 настай эмэгтэй халуунтай, биеийн өнгө шар, баруун хавирганы нумаар
базалжөвцөнө гэсэн зовиуртай хэвтсэн. Энэ ямар эмгэг байж болох вэ?
A. Амёбный абсцесс
B. Острый гепатит
C. Острый панкреатит
0. Холангит
Е. Острый гастроцуоценит
/95./ Бүдүүн гэдэсний полип, полипоз нь бүдүүн гэдэсний бусад ямар эмгэгүүдтэй зонхилон
хавсран тохиодцох вэ?
A. Кляйнфельцын хам аинж
B. Пейтца-Егерсийн хам омнж
C. Гарцнерын хам шинж
0. Канацын хам шинж
Е. Ювенилын полипоз
/96./ Ховцол хоороццын таславчийн цоорхой гажгийн үед артери вений цус холидцох үед
хаана ачаалал үүсэх вэ?
A. Зүүн ховдпын агшиггтын ачаалал
B. Зүүн ховдпын сулраптын ачаапап
C. Зүүн ховдпын хавсарсан ачаалал
0. Ачаапап байхгүй
Е. Баруун ховдпын ачаалал
/9 7 ./Ахалази карциоспазмын эмгэгжамыг нэрлэ.
A. Юм залгисны цараа амсар агилх
B. Улаан хоолойн булчин байнга агимх
C. Улаан хоолой амсрын булчин сулрахгүй болох эсвэл цугуусулрах
0. Ходоод агаилтгүй болох /атони/
/98./ Гиссийн өнцөг гэдэг нь:
A. Улаан хоолойн нэг хажуугийн хана нь ходоодны том махиаг цавахац үүссэнөнцөг
B. Улаан хоолойн нэг хажуугийн хана нь хоцооцны жижиг махиаг иилжихэд үүссэн өнцөг
/99./ Улаан хоолой гэмтэх үедгарахгүй хүндрэл нь:
А. Гол-шйн үрэвсэл
B. Цус адцалг
C. Элэгний буглаа
0. Улаан хоолой сорвижин нарийсах
Е. Цээжний гягггангийн ццээт үрэвсэл
/100./ Баруун талын сүврэгсэд дагуу доргиоход өвдөггг илрэх шинж:
A. Боткины шинж
B. Орднерын 1ЛМНЖ
C . КрЮ КОВЫ Н 1ЛМНЖ
0. Мерфийн 1лмнж
Е. Барлоугийн феномен
/101./ Цээжний хөццицц дотроос нь хий хурагщсан үеийн доорх хүицрэлүүд аль нь амь
насанц аюулиай вэ?
A. Арьсан доор хий хуралдах
B. Дунц завсарлагчийн эрхтэнүүд цочмог хазайх
C. Хатгаа даамжирах
й. Цээжний гялтан хальсны үрэвсэл даамжрах
Е. Уушигны дэлбэн шапчийх
/102./ Гол судас - уутмгны артерийн том хэмжээний цоорхойн үед уутмгны артер дээр II
авиа дараах баццаптай байна
A. Өөрчпөгдөхгүй
B. Суларна
C. Салаална
0. Акценттай болно
Е. Шуугиангүй
/103./ Цээжний нэвтэрсэн шархыг мэс заслаар эмчпэх нь:
A. Гэмтсэн бүх давхаргыг оёх
B. Арьсыгүгдээн бугнинг оёх
C. Цээжний хөццицц гуурс тавих
0. Ил аргаар гэмтлийг эмчлэх
Е. Цээжний хөндийг нээж шаггах
/104./ Цээжний баруун ар тапаас нээхэд харагдах уутмгны угийн эрхтэнүүдийн байрлапын
дарааллыг заа
A. Мөгөөрсөн хоолой - уутмгны тараагуур судас + уутмгны дээд хураагуур судас +
уушмгны доод хураагуур судас
B. уутмгны тараагуур судас - Мөгөөрсөн хоолой + уушмгны доод хураагуур судас +
уушмгны дээд хураагуур судас
C. ууомгны доод хураагуур судас - уутмгны дээд хураагуур судас +Мөгөөрсөн хоолой
уушмгны тараагуур судас
0. ууомгны доод хураагуур судас - уутмгны дээд хураагуур судас +ууц_мгны тараагуур
судас + Мөгөөрсөн хоолой
Е. Ууомгны доод хураагуур - уушмгны дээд хураагуур судас + уушмгны тараагуур
судас+мөгөөрсөн хоолой
/105./ 12 хуруу гэдэсний 2 см хэмжээний цоорогггой каплёз шархлаацц хийх мэс ажилбарын
зохистой хэмжээг заана уу?
A. Шархлааг зүсч авах, тэнэмэл мэдрэлийг таслах, нугалуурыг нөхөн сэргээх
B. Шархлааг оёх
C. Ходоодны гарах хэсгээр тайрч тэнэмэл мэдрэлийг таслах
й. Хамраар дамжуулан ходоодонд хоёр гуурс тавих
Е. Ходоодыг хэмнэлгтэй тайрах
/106./ Цөсний ерөнхий цоргын чулууг ретроград холангиографийн амнжилгээгээсхэдэн хувь
хүртэл оношпох боломжтой вэ?
A. 20%-40%хүртэл
B. 40% - 60% хүртэл
C. 60% - 80% хүртэл
й. 80% - 90% хүртэл
Е. 90% -100% хүртэл
/107./ Цочмог парапроктитын омнж тэмдэг биш нь:
A. Шулуун гэдэс орчим өвдөх
B. Шулуун гэдэснээс цус гоожих
C. Халуурах, хоолоцц дуршилгүй болох
0. Өтгөн хатах, дүлүүлэх
Е. Шээс хаагдах
/Ю8./Уушигны хатгааны зонхилон тохиодцох эмнэл зүй - морфлогийн хэлбэрийг тодорхойл
A. Ууамгны цусан хатгалгаа
B. Голомтот хатгалгаа
C. Завсарынууамгны хатгалгаа
0. Вирус - хадцварын хатгалгаа
Е. Мөөгөнцөрт ууш/гны хатгалгаа
/109./ Элэгний суваг ба цөсний ерөнхий суваг нь 2см урттай сорвижин нарийссан үед хийх
мэс заслын зохистой хувилбар нь:
A. Элгийг 12 хуруу гэдэстэй залгах
B. Элгийг өлөн гэдэстэй запгах
C. Элэгний ба цөсний ерөнхий цоргын сорвижсон нарийсалтыг зүсэжавах
0. Цөсний гэрийг өлөн гэдэстэй залгах
Е. Цөсний ерөнхий сувгийг тайрч хиймэл суваг запгах
/110./ Өрц улаан хоолойтой нийлэх улаан хоолойн гарах хэсгийн ивэрхийг илүү үнэн бодитой
оношпох оношлогооны аргыгнэрлэнэ үү.
A. Өвчний намтар түүхийг цуглуулах
B. Тогших, чагнах арга
C. Олон байрлалын рентген тоцотгогч боцисын омнжиггээ
0. Ходоод дураццах
Е. Ангиографийн омнжилгээ
/111./ Наапцаст түгжрэлийн үед гэдэс хаймсуурдах хамгийн оновчтой аргыг тэмдэглэнэ үү?
A. Ю.М.Дедерерийн гастромоор
B. НДЖитнюковоор илеостомоор
C. С.М.Долецкоор шулуун гэдсээр
0. Цекостомоор
Е. Хамраар, ходоод,12 хуруу нугапаа гэцсээр
/112./ 42 настай өвчтөцц "тиреотоксикозын хүнд хэлбэр" гэдэг онош тавигджээ. Эмчилгээний
оновчтой тактикийг заана уу.
A. Яараптай мэс засал хийх
B. Эмийн хавсарсан эмчилгээ
C. Эмээр эмчлэх, орамн суугаа газраар нь булчирхайн эмч хяналтаццаа авах
0. Эмээр эмчлэн, бамбай булчирхайг авах
Е. Эмээр эмчлэн, бамбай бужирхайг тайрах
/113./ Бэтгийн мэс заслын үед бэтгийг суллаад фиброз бүрхүүлийг хуулах мэс засап үдцэц
хөнцицц цренаж тавив. Мэс заслын цараа цренажаар шар ногоон яггацас гарах болов.
Ямар хүццрэл гарсан бэ?
A. Цөсний цоорхой үүсэх
B.Үдцэц хөцций идээлэх
C. Перитонит
0. Буглаа
Е. Цус адцалг
/114./Цүлхэнгүүцийн элбэг тохиодцолд илнж тэмцгийг заана уу?
A. Хоцооцны цооц хэсэгт өвцөх, дотор муухайрах
B. Хэвлийгээр өвдөх+гэдэс дүүрэх
C. Зүүн тадц үе үе өвцөх+гэдэс дүүрэх
0. Гэдэсний замаас их хэмжээний цус адцах
Е. Олон удаа бие засах+үе үе гэдсээр өвдөх+гэдэс дүүрэх
/115./Зүрхний баруун тосгуурт дараах судаснаас аль нь холбогцохгүй вэ?
A. Дээд хөндийн вен
B. Доод хөидийн вен
C. Коронар синусын вен
0. Зүрхний хос биш вен
Е. Зүрхний том биш вен
/116,/Хэрвээ улаан хоолой гэмтэж, голч үрэвссэн бол улаан хоолойг яахвэ?
A. Гэмтэгггэй хэсгийг мэс заслын үед оёх
B. Гэмтлийг оёод хамраар зоцц тавих
C. Хамраар нь зондтавих
0. Гэмтлийг оёод ходоодоид гуурс тавих
Е. Оёхгүйгээр улаан хоолоцц зоид тавих
/117,/Улаан хоолойн хүзүүний хэсгийн цооролтыг эмчлэх аргыг сонгоно уу.
A. Ходоодоцц байнгын зоцц тавьж, антибиотик эмчилгээ хийх
B. Хэвтрийн дэглэм
C. Хүзүүний хүрцээр мэс засал хийж, цоорхойг оёж, урд голчцц гуурс тавьж антибиотик
эмчигтээ хийх
0. Мэс засап хийж, улаан хоолойг тайрч, бүдүүн гэдсээр орлуулан заггаж, антибиотик
эмчигтээ хийх
Е.Дурангийн тусламжтай нүхийгбөглөх
/118./ 12 хуруу гэдэсний бөглөрөл саатапд аль хагалгааг гь хийх вэ?
A. Дуоденоеюнал буланг чөлөөлж доошпуулах /стронгийн хагалгаа/
B.Ходоодыг 12хуруу гэдэстэй заггах Бигьрот 2-ын хагалгаа
C. Дуоденоеюноанастомоз /Витебсийн арга/
0. Дуоденоеюноанастомоз /Ру-гийн арга/
Е. Хамраар байнгийн хаймсуур тавих
/119./ Улаан хоолойн өргөссөн хураагуур судсаас цус агдах үеийн оношпогооны
хамгийноновчтой арга аль нь вэ?
A. Бари уулгаж рентгеид харах
B. Улаан хоолой дурандах
C. Целиакус судсаар ангиографи хийх
0. Дэлүүний эдэд манометри хийх
/120./Элэгний буглаа үүсэхэд хагдвар аль замаар зонхилон дамжих вэ?
A. Нойр бугнирхайн замаар
B. Хаалган венээр
C. Тунгаггийн замаар
0. Цөсний замаар
Е. Ходоод,тэдэсний замаар
/121./ Цээжний хөндийц дотроосоо хий хурапдаад хийг гадагш зайлуулах эмчилгээ үр дүн
өгөхгүй бол яах ёстой вэ?
A. Цээжний хөидийц гуурс тавих
B. Идэвхтэй соруулагггын тогтолцоонд аилжүүлэх
C. Хагалгаа хийх
0. Өвчтөнийг мэргэшсэн эмнэлэгт аилжүүлэх
/122./ Гол судасны өгсөх хэсэг аль тохиогщогщ өргөсөх вэ?
A. 2 хавтаст хавхлагын нарийсап
B. Гол судасны дугагдап
C. Гол судасны нарийсап
0. 2 хавтаст хавхлагын дугагдап
Е. 2 хавтаст хавхлага ба гол судасны хавхдагын нарийсап
/123./ Амбулаторийн нөхцөлд цээжний хөидийг нэвт хатгаж, уутмг гэмтсэн тохиогдогд
үзүүлэх анхны тусламж
A. Шархыг дарж бооггг хийх
B. Ариуггасан бооггг хийх
C. Хүзүүний ваго-симпатик хориг хийх
0. Биеийн байдал дордох үед үе үе ууигийг үлээлгэх
Е. Маш түргэн хугацаацц өвчтөнийг гэмтэл-мэс засадц хүргэж өгөх
/124./ Парадоксал амьсгалаль пневмоторакс - д гардагвэ?
A. Хаапттай
B. Иээлттэй
C. Хавхлагат
0. Хагас нээлттэй
Е. Хязгаарлагцмал
/125./ 30 настай өвчтөнц зөөлөн захтай 12 хуруу гэдэсний шархлаа нь цоорчээ. Ямар мэс
засап хийх вэ?
A. Цоорсон нүхийг оёх
B. Шархлааг оёж, тэнэмэл мэдрэлийн 2 ба 3-зэргэлэлийг огтлох
C. Шархлааг оёж, тэнэмэл мэцрэлийн 2-р зэрэглэлийг огтлох
0. Шархлааг оёж, тэнэмэл мэцрэлийн баганын хэсгийг огтлох
Е. Хоцоод тайрах
/126./ Цөсний замын чулууг Цөсний зураг аваптаар хэдэн хувь хүртэл оноошлох боломжтой
вэ?
A. 20-сдоош хувь
B .. 20% - 40% хүртэл
C. 40% - 60% хүртэл
й. 60% - 80%'хүртэл
Е. 80% - 90% хүртэл
/127,/Хүццээр бие засах үед хооногт маш хүчтэй өвдөлт илрэх нь аль эмгэгийн
байх вэ?
A. Цочмог шамбарам
B. Шамбарамын судасны бөглөрөл
C. Шамбарамын зангилаа хавчигцах ба унжих
й. Шулуун гэдэсний амсрын салст язрах
Е. Цочмог парапроктит
/128./ Ууомгны цочмог хатгаагаар залуу ба дунд насандаа апь хүйс нь зонхилон өвчпөцөг
вэ?
A. Эрэгтэй
B. Эмэгтэй
/129./ Цөсний ерөнхий суваг нь анатомын хувьд хэдэн хэсгээс бүрдэх вэ?
A. 4
B. . 3
C. 2
0 .5
Е. 6
/130./ Улаан хоолойн нүхээр үүссэн өрцний хүццрээгүй гулсамтгай ивэрхийн үед мэс заслын
эмчилгээг аль хувиар хийхийг заана уу?
A. Өвчтөнүүдийн 10%-иасбага хувьц
B. Өвчтөнүүцийн 20-40%-д
C. Өвчтөнүүдийн 41-60%-д
0. Өвчтөнүүдийн 61-80%-д
Е. 81-ээс их хувьд
/131./ Гэдэсний цочмог түгжржлийн 3-р үед /төсгөлийн үе/ дараах иинжүдээс аль нь үл
хамаарагдах вэ?
A. Тархмап гялгангийн үрэвсэл
B. Цусны хөдпөлзүйн өөрчпөлт тод илрэх
C. Усгүйжих илнж
0. Хэл хуурайших
Е. Хэл чийгтэх
/132,/Улаан хоолойн нүхээр үүссэнөрцний ивэрхийг эмчлэхэд хийх хүрдэц нь апь вэ?
A. Трансабдоминальный
B .. Трансплевральный
С. Том ивэрхийтэй үед трансабдоминальный, бага ивэрхийтэй үед трансплевральный
0. Том ивэрхийтэй үед трансплевральный , бага ивэрхийтэй үед трансабдоминальный
Е.Улаан хоолойн үрэвсэл дагапдсан үед трансплевральный
/133./ Буруутодорхойлолтыгсонго
A. Бэтгийн хитин бүрхүүл хамгийн идэвхтэй давхраа бөгөөд үүнээс имнээр сколексууд
үүсдэг.
B. Фиброзон бүрхүүл нь бэтэгний үйл анхайн үццсэн бүрхүүл нь биш
C. Бэтгийн сколексууд бэтгийн омнгэнээртэжээгдэн охин бэтгүүдийг үүсгэнэ
0. Бэтгийн аммэгч хүний биед нас гүйцсэн хэлбэрээрээ баццаггүй
Е. Хагалгаагаар фиброз бүрхүүлийг заавал авна.
/134./ Бүдүүн гэдэсний тархмап нэвчэст үрэвслийг эмчлэх оновчтой арга нь :
A. Салазопиродазин+трихопол+преднизолон
B. Трихопол+прецнизолон+азатиоприн
C. Колэктоми+нарийн гэдэсний төгсгөлийг шулуун гэдэстэй холбох
0. Алсапсан залгаас
Е. Цекостоми
/135,/Тэнэгч мэдрэл зүрхрүү ирэхдээ:
A. Симпатик мэдрэлийн аирхэгээр
B. Парасимпатик мэцрэлийн омрхэгээр
C. Симпатик ба парасимпатик мэцрэлийн омрхэгээр
/136./ Готийн дээд хэсгийн ццээг нээсний цараа хэсэг газрын эмчилгээг хэрхэн тЩ
вэ?
A. Шархацц чихээс тавих
B. Шархацц контур гарган гуурс оруулан үзүүрийг нь гадагшпуулах
C. Шархан цуццуур гоожуурга тавих
0. Гоожуураар шархацц угаапга хийх
Е. Антибиотик эмчилгээ хийх
/137,/Улаан хоолойн Ахалазцц аль нь хамаарахгүй вэ?
A. Цээжний хөнцийн хэсгийн улаан хоолойн ганглионар эс нь апга болох бу өөрчлөгцсөн
байна.
B. Цээжний хөнцийн хэсгийн улаан хоолойн царапт хэвийнхээсээ доогуу
C. Энэ өвчин 30-50 насны хоороцц зонхилон тохиодцоно.
0. Өвчтөн хапуун хоол залгихаасаа хүйтэн хоол за/тихац хөндүүрлэнэ.
Е. Улаан хоолойн хорт хавцраар өвчпөх эрсдэл 7 дахин их байна.
/138./ Хоцооцны гарах хэсгийн тэнцвэртэй байгаа нарийсаптай, 12 хуруу гэдэсний
шархлаацц хийх мэсзаслын оновчтой аргыгзаана уу?
A. Тэнэмэл мэцрэлийн 2-р зэрэглэлийн салааг сонгон таслах
B. Тэнэмэл мэцрэлийн шархлаацц зүсэлт хийх
C. Тэнэмэл мэцрэлийн 3-р салааг сонгон таслах, нугалуурыг нөхөн сэргээх
0. Тэнэмэл мэцрэлийн 2-р зэрэглэлийн сапааг сонгон таслах, нугалуурыг нөхөн сэргээх
Е. Хоцоод тайрах
/139./ Запгих үйл ажиллагаа адцагдаж, хахаж цацах нь аль үед вэ?
A. 1 үе-хоол буюу омнгэн нь амнаас залгиур руу түлхэгдэх үед
B. II үе-хоол запгиураас улаан хоолойн хөндий рүү түлхэгдэх үед
C. III үе-хоол улаан хоолойн 8 ба 1/3-аар дамжих үед
0. Хоол ходооцны орох хэсэгт дамжих үед
Е. Аль ч үед запгиж чадахгүй болох
/140./ Цанх өвчий аинж:
A. Огих
B. Гэдэсдүүрэх
C. Хэвлий хүчтэй өвдөх
0. Шээсхорогцох
Е. Суулгах /чацга агщах/
/141./Цээжний хөццийц дотроосоо хий хурапдсан эмгэгийг эмчлэх арга:
А. Тайван байггаж, илмэгдүүлэх эмчилгээ хийх
B. Цээжний хөндицц пункц хийж, хийг соруулах
C. Цээжний хөццийц гуурс тавих
0. Хагалгаа хийх
Е. Цээжний хөндийг дураццах
/142./ Гол судасны нарийсал дараахаас бусад үед үүснэ
A. Ревматизм
B. Тэмбүү
C. Атеросклероз
0. Красной волчанки
Е. Хапдварын эццокардиг
/143./ Цочмогоор цээжний хөнцийц дотроосоо хий хурагдах үед эмийн эмчиггээ үр дүн
өгөөгүй тохиогдолд аль аргыг нь хэрэглэх вэ?
A. Эмийн
B. Плеврийн хөццицц хатгапт хийж гадагш нь холбох
C. Торакотоми
0. Торакопластика
Е. Бусад
/144,/Хавхлагат пневмотораксын онцлог юу вэ?
A. Тэр тапын уушиг бүрэн шагнийдаг
B. Гоггг, зүрх байрнаасаа нөгөө тап руугаа иилждэг
C. Эрүүл уушмг дарагдцаггүй
0. Пневмоторакс үүсдэг
Е. Амьсгал, зүрх судасны дугагдал гардаггүй
/145./ Мэс заслын дараагаар нугалуур 12 хуруу гэдэсний шархлаа сэдрэх гол шаптгааныг
нэрлэнэ үү.
A. Ходоодны хэмнэлттэй тайрапг
B. Тэнэмэл мэдрэлийг бүрэн таслаагүйгээр
C. 12 хуруу гэдэсний үгщэц дээр ходоодны гараххэсгийг үгщээснээс
0. Ходоод, гэдэсний заггаас нарийсах
Е. Гастроэнтеростомия
/146./2 см урттай элэгний сувгийн нарийсагщ ямар мэсзасал хийх нь зүйтэй вэ?
A. Нарийсагггай хэсгийгтайрч хоёр үзүүрийг хооронд нь заггах
B. Цөсний хүүдийг нарийн гэдэстэй залгах
C. Элэг, нарийн гэдэс залгах
0. Цөсний ерөнхийсувгийг нарийн гэдэстэйзаггах
Е. Элэг, 12 нугапаа гэдсийг холбох
/147./Шамбраны мэсзаслын эмчилгээний дараааль хүццрэл нь тохиогдох вэ?
A. Шулуун гэдэсний амсар нарийсах
B. Шулуун гэдэсний салст унжих
C. Шулуун гэдэсний цоорхой
0. Уушмгний артерийн /хураагуур судасны/ бөглөрөггг
Е. Ялгацас гарах үед өвдөггг өгөх
/148./ Ямар өвчний үед ерөнхий эргэгггийн цус багасах вэ?
A. Бөөрний хам илнж
B. Бөөрний хурц үрэвсэл
C. Зүрхний дугмагомл
0. Цус багадаггг
Е. Зүрхний гарагггай шок
/149./ Холедохоеюно заггаас найдпагатай сайн болоогүй гэж үзвэлдекомпрессийн гуурсыг
яаж тавих вэ?
A. . Цөсний хүүдийн тайрагдсан цоргоор
B. Холедоход Т хэлбэрийн гоожуурга тавих
C .. Ру-гээр авсан гэдэсний үзүүрээр
0. Спасокукоцкийн гуурсаар
Е. Виилевскийн аргаар
/150,/Өрцний ивэрхийн үүсэх шалтгааныг заана уу?
A. Өрцний улаан хоолойн нүх өргөн байх
B. Ходоодны холбоосын дугуу бэхэггээ
C. Богино улаан хоолой
0. Хэвлийн доторх дараггг гэнэт ихэссэн
Е. Үө үө бөөлжих
/151./ Гэдэсний механик цочмог түгжрэлийн үеийн гол аинж нь аль нь вэ?
A. Хүйсний орчмоор овойх
B. Хэвлийд хүчтэй базалж өвдөх
C. Өтгөн ба хий хагас хаагдах
0. Бөөлжихгуй байх
Е. Биеийн халуун 37.5-38.5°С
/152./ Өрц улаан хоолойгой нийлэх улаан хоолойн гарах хэсгийн ивэрхийг илуү үнэн бодигой
оношпох оношлогооны аргыгнэрлэнэ үү.
A. Өвчний намтар түүхийг цуглуулах
B. Тогших, чагнах арга
C. Олон байрлалын рентген тодотгогч бодисын амнжиггээ
0. Ходоод дураццах
Е. Ангиографийн омнжиггээ
/153./Элэгний паразиг бус гарапгай уйланхайн эмчиггээ нь аль вэ?
A. Антибиотик эмчиггээ
B. Шавар эмчилгээ
C. Элгийг уйланхайтай нь хамт тайрах
0. Чанд авианы аинжиггээний хянаптанд хатгаггг хийх
Е. Цистоэнтеростоми
/154./ Фиброколоноскопи болон ректороманоскопийн амнжилгээний үед бүдүүн гэдэсний
салст бүрхүүгщ ялзрах, хавагнах, цус шуүрэлт илэрдэг өвчнийг нэрлэнэ үү?
A. Кроны өвчин
B. Цусан суулга
C. Бүдүүн гэдэсний шархлаат үрэвсэл
0. Бүдүүн гэдэсний сүрьеэ
Е. Лимфогрануломатоз
/155,/Ховдлын бугнингаар импугьс ямар хугацаанд тархах вэ?
A. 0.2 мс
B. 0.4 мс
C. 0.6 мс
0. 0.8 мс
Е. 2 см
/156./ Гогнийн дээр байрлапын идээг нээх хүрц:108
A. Хүзүүний хэсгээр
B. Өвчүүгээр
C. Цээжний хөидийгөөр
/157./Ахапази үүсэх эмгэгжам аль нь вэ?
A. Улаан хоолойн үрэвслээс
B. Улаан хоолойн доод сфинктерийн дараггг өөрчпөгдсөнөөс
C. Юм заггихад анхдагч давалгаа доошоо чиглэгггэй үүсч кардийг нээдэг үйл ажиллагаа
апдагдсанаас
0. Хэвлийн доод дараггг өөрчлөгдсөнөөс
Е.Улаан хоолойн ханын анатоми өөрчпөгдсөнөөс
/158./ Тэнэмэл мэдрэлийг таслах аргыг хэрэглэхээс гадна, 12 хуруу гэдэсний цус апдсан
шархлааид нөхөн сэргээх аль арга нь тохиромжгойг заана уу?
A. Финнийн аргаар нугалуурыг нөхөн сэргээх
B. Нугалуурыг үгдээж 12 хуруу гэдсийг нөхөн сэргээх
C. Табулын аргаар ходоод 12 хуруу гэдсийг холбох
0. Гейнеке - Микуличийн аргаар нугапуурыг нөхөн сэргээх
Е. Дурьдсан бүх аргууд адил
/159,/Улаан хоолойн нарийсапт гэдэг нь:
A. Голи нь 1/3-ээс ихээр багасах
B. Голч нь 1/4-ээс ихээр багасах
C .. Голч нь 1/2-оос ихээр багасах
/160./ Хөцций болон үүдэн хураагуур судасны хоороццын төрөлхийн ямар холбоонууд
баццагвэ?
A. Дээд чацархайн хураагуур болон ходооцны амсарынхураагуур судасны
B. Хоцоод, дэлүүний хураагуур судасны хоороцц
C. Сэмж, гэдэсний хураагуур судасны хооронд
0. Хэвлийн ханын болон хүйсний хураагуур судасны хоороцц
Е. Шулуун гэдэс, хүйсний хураагуур судасны хооронд э?
/161./Цээжний хөццицц цотроосоо хий хурахын хүндэрсэн шинж тэмдэг:
A. Ууиигны гялтангийн шок
B. Амьсгал дугагдах илнж тэмдэг
C. Хүчиггтөрөгч дутагдах, цусны эргэлтийн үйл ажиллагаа адцагцах
0. Өвцөлт
Е. Цээжний хөнцийн дуцц завсарлагчийн эрхтэнүүд эсрэг тийшээ хазайх үйл ажиллагааны
хямрал
/162./ Гэдэсний түгжрэлгүйгээр ханаараа хавчигдсан гэдэсний гогцоог тайрах зохистой уртын
хэмжээг заана уу?
A. Хавчуулагдсан газраас хоёр тал руу 5 см-ээр
B. Хавчуулагдсан газраас хоср тал руу 10 см-ээр
C. Хавчуулагдсан газраас хоср тал руу 15 см-ээр
0. Хавчуулагцсан газраас хоср тал руу 20 см-ээр
Е. Тайралгүйгээр хавчуулагдсан гэдсээ дотогш нь оруулах
/163./ Цээжний хөццицц цотроосоо хий хурсан үеийн дуццаж эдгэрэх хугацаа:
A. 2-3 өдөр
B. 1-2 долоо хоног
C. 3-4 долоо хоног
0. 5 сар ба түүнээс дээш
Е. 62 сар
/164./ 12 хуруу гэдэсний доод арын хананд байрлах эрхтэн рүү цоорсон шархлааны үед
ямар оновчтой мэс ажилбар хийх вэ?
A. Бильрот 1-ийн дагуу хоцоод тайрах
B. Бигьрот 2-ынцагуу хоцооц тайрах
C. Тэнэмэл мэцрэлийг баганын хэсгээр нь тайрч, 12 хуруу гэдсийг гүүр хэлбэрээр нөхөн
сэргээх
0. Шархлааг авч, нугалуур хэсгийг нээж хаагаад тэнэмэл мэдрэлийг баганын хэсгээр нь
тайрах
Е. Тэнэмэл мэцрэлийг баганын хэсгээр нь тайрч, 12 хуруу гэдэст хэсэгчилсэн нөхөн
сэргээлт хийх
/165,/Хавхлагат пневмотораксын онцлог юу вэ?
A. Тэр тапын уушиг бүрэн шалчийдаг
B. Голг, зүрх байрнаасаа нөгөө тап руугаа иилждэг
C. Эрүүл ууаиг дарагдцаггүй
0. Пневмоторакс үүсдэг
Е. Амьсгал, зүрх судасны цугагцал гарцаггүй
/166./Лимфецем ямар төрлүүдтэй вэ?
A. Анхдагч
B. Хоёрдогч
C. Холимог
0. Анхдагч ба хоёрдогч
Е. Бүгд
/167./ Уушигны 1, 2 - р сегмент урагдаж гэмтсэн үед хийх эмчиггээ
A. Уушгийг дан оёогоор оёх
B. П хэлбэрийн оёогоор оёх
C. Гурвапжин хэлбэрээр уушмгнаас зүсэжавах
0. Ууомгны нэг дэлбэнг тайрах
Е. Уушгийг бүтнээр нь авах
/168./ Элэгний гэмтлийн ярвигтай хүндрэлүүдийн нэг нь гемофили юм. Мен чанар нь
юундбайх вэ?
A. Меллори-Вейсийн хам илнж
B.Ходоод, 12 нугалам гэдэсний олон улааптууд
C. Элгэцц булэгнэггг бий болгох явц огцом багасах
0. Өргөссөн венийн цус адцаггтын үед хаагган вен бөглөрөх
Е. Элэгний эдийн судас гэмтсэнээс цөсний замаар дамжин хоол боловсруулах цус агщах
/169./ Мэс заслын үед цөсний замын эмгэгийгтөгс оношпоход аль шинжилгээгя
A. Лапароскопи
B. Холедоскопи
C. Холедохографи
0. Холангиоманометр
Е. Судсаархолецистохолангиографи
/170./ 2.5 см болон түүнээс том хэмжээтэй арван 12 хуруу гэдэсний шархлаанд хийх
оновчтой мэс заслыг заана уу?
A. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах, шархлаанд зүсэггг хийх
B. Тэнэмэл мэдрэлийн захын сапааг таслах, шархлаацц зүсэггг хийх, нугалуурыг нөхөн
сэргээх
C. Тэнэмэл мэдрэлийн сонгон таслах, нугалуурыг нөхөн сэргээх
0. Тэнэмэл мэдрэлийн багана хэсгийг таслан, нугапуурыг нөхөн сэргээх
Е. Ходоодны гарах хэсгийг тайрч, тэнэмэл мэдрэлийн багана хэсгээр таслах
/171./ Бүрэн хавчигдсан гэдэсний орох гогцоог тайрах зохистой уртын хэмжээг заана уу?
A. Урт нь 45-50 см
B. Урт нь 35-40 см
C. Дарагдсан ховилын хэмжээцц
0. Урт нь 15-20 см
Е. Урт нь 10 см хүртэлх
/172./ Цээжний битүү гэмтлийн үед өвчтөний биеийн баццал хүнд, хөхрөлт илэрч, сөөнгөтөн
хүзүүний арьсандорхий үүсчээ. Ямар гэмтэл болохыг тодорхойл.
A. Уутмг их хэмжээгээр урагдсан
B. Улаан хоолой гэмтсэн
C. Мөгөөрсөн хоолой эхний хэсгээрээ тасарсан
0. Уутмг няцарсан
Е. Олон хавирга хугарсан
/173./ 2 см хүртэл хэмжээтэй цөсний ерөнхий сувгацц байх цөөн тооны чулууг мэс
ажилбараар хэрхэн авахвэ?
A. 12 хуруу гэдэс дамжиж хөхлөгийг огтлох
B. Цөсний ерөнхий суваг нээж + сувгаар гуурс тавих
C. Дурангаар хөхлөгийг зүсэх
0. Цөсний суваг нүхлэх+Цөсний ерөнхий сувгийг нарийн гэдэстэй холбох
Е. Цөсний ерөнхий сувгийг 12хуруу гэдэстэй холбох
/174./ Өрц хөдөлгөөнгүй болсон үед амьсгап бүтэх магадпалыг заана уу.
A. 10%-аасбага
B. 20-40%
C. 41-60%
й. 61-80%
Е. 81 %-иасдээш
/175,/Уушигны олон тооны цочмог буглааг антибиотикоор эмчлэх зориггыг хэлнэ үү?
A. Өвчтөнийг эдгээх
B.Уушиг авах хагалгаанд өвчтөнийг бэдцэх
С. Ууигийг нээх төрлийн хөнгөвчилсэн мэс засагщ өвчтөнийг бэгщэх
0. Хордлого тайлах
Е. Өөр эмчилгээ хийх боломжгүй
/176./ 75 настай эрэгтэй механик шарлалттай эмнэлэгт хэвтсэн, Механик шарлаптын
шалтгааныг олохын тудц аль аинжилгээний аргыгсонгох вэ?
A. Дурангаар ретроград холангиопанкреатографи /ЕРСР/
B .. Элгэцц гаднаас нь хатгаж холангиографи хийх
C. Хэт авиа
0. Компьютер-томографи
Е. Тэмдэгт атомын аинжилгээ
/177./Гэдэсний амьдрах чацваргүй эргэлзээтэй шинж тэмдэг нь:
A. Чацархайн судасны лугамлг зогссон
B. Гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөн зогссон
C. Даралтын ховилын хэсэгт гүнзгий өөрчлөлт орсон байх
0. Сероз бүрхүүлийн өнгө өөрчпөгцөх
Е. Гэдэсний хана хэт зузаарах
/178./ Цээжний битүү гэмтэл нь ууамгны гэмтэлтэй хавсарсан үед ерөнхий унтуулга хийх
аргын онцлог
A. Ууигийг хиймэл амьсгадц түргэн аилжүүлэх
B. Цээжний хөнцицц урьцчилан гуурс тавих
C. Судсаар наркоз хийх
0. Хэсэг газрын мэдээг адцуулан, хагалгаа хийх
Е. Нугасны мэдээ адцуулт хийх
/179,/Уушиг тайрахац байж болоххэмжээ
A. Хоёр ууамгнаас арав хүртэлх сегмент
B. Хоёр ууамгнаас арванхоёр хүртэлх сегмент
C. Нэг уушиг
0. Нэг уушигнаас найм хүртэлх сегмент
Е. 2 ууш/гнаас 8 хүртэлх сегмент
/180,/Нарийн гэдэсний түгжрэлийн эгзэгтэй хугацаа:
A. 2 цаг
B .6 цаг
C .12 цаг
0. 24 цаг
Е. 48 цаг
/181./ Н.Баасанжав, Б.Батбодц нарын аргаар Цөсний ерөнхий сувгийг 12 хуруу гэдэстэй
запгахад хэрхэн зүсэх вэ?
A. Цөсний ерөнхий сувгийг-хөндлөн, 12хуруу гэдсийг-тууш зүснэ.
B. Цөсний ерөнхий сувгийг -ташуу, 12 хуруу гэдсийг -тууш зүснэ.
C. Цөсний ерөнхий сувгийг -тууш, 12 хуруу гэдсийг-хөндлөн зүснэ.
0. Цөсний ерөнхий суваг ба 12 хуруу гэдсийгхөндлөн зүснэ.
Е. Цөсний ерөнхий суваг ба 12 хуруу гэдсийг дуграг зүснэ.
/182,/Бүдүүн гэдэсний өвөрмөцбус шархлаат үрэвслийн үед гэрлийн иинжи/тээцц
Ш1НЖ нь илрэх вэ?
A. Гэдэсний нарийсалт
B .. Гэдэсний пассаж адцагдах
C. Салстын рельеф тэнэгэр болох
0. Гэдэсний гаустр апдагдах
Е. Хэлбэр цүрс нь өөрчпөгцөх
/183./ Өрцний ивэрхийн үед амьсгалбүтэх магадпалыг заана уу.
A. 10%-аасбага
B. 20-40%
C. 41-60%
0. 61-80%
Е. 81 %-иасдээш
/184./ 2 хавтаст хавхлагын дугагдлын нөхөн сэргээх хагалгааг дараахаас бусад үед хийж
болно
A. Фиброз цагирагийн дилятаци
B. Өмнөд хавтасны 2/3 - с илүү хордын урагдал
C. Хордын угас уртсах
0. Өмнөд хавтасны нэг хордын урагдап
Е. Нэг хавтас нь байхгүй байх
/185./Гогнийн дээр байрлапын идээг нээх хүрц:108
A. Хүзүүний хэсгээр
B. Өвчүүгээр
C. Цээжний хөццийгөөр
/186./ Буруу тодорхойлолтыг сонгох. Сүрьеэгийн гарагггай хэвлийн гягггангийн үрэвслийн
шаггггаан:
A. Ихэвчлэн хоёрдогчоор үүснэ.
B. Халдвар гэдэс, цус болон тунгаггаар дамжина.
C. Энэ нь архаг явцтай.
0. Зөвхөн эмийн эмчиггээ хийгдэнэ.
Е. Заримдаа түгжрэл өгнө.
/187./ Цөсний сувагт нойр бугнирхайн цорго нийлж, ерөнхий цорго болон 12 хуруу гэдэст
нээгдэх нь хэдэн хувь вэ?
A. 70-80%
B. 75-85%
C. 90-95%
0. 40-50%
Е. 25-35%
/188./ ЗОнастай эмэгтэйд үе үе тоггой өвдөх, хөлрөх омнж илэрсэн. Түүний ээж нь бөөрний
чулуугай байсан бөгөөд бамбай бугнирхайн өмөнгөөр нас барсан гэсэн мэдүүлэгтэй.
Эмэгтэцц бодит үзлэгээр бамбайн зангилгаа тэмтрэгдэж байсан боловчбамбай бугнирхайн
үйл ажиллагааны апдагдпын аинж илрээгүй. Өвчтөцц бамбай бугнирхайн хагалгаа хийхийн
өмнө ямар омнжилгээ хийх шаардпагатай вэ?
A. Бамбай булчирхайд сканировани хийх
B. Бамбай бугнирхайд эхосонографи хийх
C. Теройц гормоныг чөлөөлөгч болон тероцц гормоныг ццэвхжүүлэгч гормонытүвшинг
тодорхойлох
О. Кальц, фосфор, протеин, апкагейн фосфатазийн хэмжээ тодорхойлох
Е. 24 цагийн шээсэнд катехоламин, метанефрин тодорхойлох
/189./ Өвчтөн хоногт 10-15 удаа хүццээр бие засдаг, баасанд нь салс, цус, ццээ
агуулагдана, үе мөч нь өвдөнө, 38 хэм хүртэл хапуурна. Өвчин хурц байдлаар
эхэлж, 4 сар үргэлжилж байгаа. Энэ өвчний илуү магадпагггай онош нь аль
A. Бүдүүн гэдэсний шархлаат ердийн үрэвсэл
B. Бүдүүн гэдэсний Кроны өвчин
C. Хурц цусан суугга
0. Бүдүүн гэдэсний нэвчиггг ур
Е. Бүдүүн гэдэсний цүлхэн
/190./Посттромбофлебитийн хам шинжийн үед хөлийн аль хэсэгт шархлаа үүсэхвэ?
A. Гуяцц
B. Шилбэний гадна дуцц хэсэгт
C. Хөлийн тавхацц
0. Шигбэний дотор, доод гуравны нэгд
Е. Шилбэний гадна доод 1/3 - д
/191./Ямар шаптгаануудын улмаас улаан хоолойн дагщ гэмтэл үүсэх вэ?
A. Шингэн ихээрууснаас
B. Эозфагоскопи
C. Ходоод ба 12 хуруу гэдэсний шархлаа
0. Бронхоскопи
Е. Химийн бодисоор түлэгдэх /хүчил, шүлг/
/192./ Ууамгны хатгаа нь нянгийн, вирусийн, риккетсиоз, микоплазм, мөөгөнцөр, физик ба
химийн нөлөөлөл, холимог ба тодорхой бус шаптгаантай баццаг уу?
A. Тийм
B.Үгүй
/193./ Элэгний поликистозын/уйланхай өвчин/үедхийххагалгаанытохиромжтойхэмжээг
сонгоно уу?
A. Элгийг анатомийн бус тайрах
B. Элгийг анатомаар нь тайрах
C. Мулзлан авах/Эпуклеаци/
0. Гадна оёдол тавих-гуурс тавьж гадагшпуулах
Е. Уйланхайгчөлөөлөн,хальсыг үдцээх
/194./ 2 хавтаст хавхлагын дутагдпын эмнэл зүйн гол аинж
A. Амьсгаадапт
B. Тахикарди
C. Зүрх орчим өвдөх
0. Ууш/гны хаван, цустай цэр
Е. Нэг ба хоёр зөв
/195./ Мэс заслын аль эмчилгээ нь задгайлах арга вэ?
A. Бэтгийг элэгний хэсэгтэй цугтайрч авах
B. Бэтгийн үйл анхайг нээж, суллаад хитин бүрхүүлийг хусаж, арчин.чихээс тавих
C. Бэтгийн хөццийг цэвэрлэн, гуурставьж, гадагш гаргаж оёх
0. Бэтгийн хитин бүрхүүлийг хусаж үлдэц хөндийг устгах
Е. Бэтгийн хөндицц сэмж чихэж оёх
/196./ Өндөр настай өвчтөний ходоодны бага махиан эхпэх хэсэгт байрлаптай шархлааг
эмчлэх мэс ажилбарыг сонгоно уу?
A. Ходоодны инэнхийг тайрах
B. Сонгомол байдпаар тэнэмэл мэдрэлийг таслах
C. Сонгомол байдпаар тэнэмэл мэдрэлийг таслаж гарах хэсгийг нээж шархыг авч оёх
0. Ходоодыг шантаг хэлбэрээр тайрах
Е. Ходоодны гарах хэсгийг тайрч, тэнэмэл мэдрэлийн үццсэн сапааг таслах
/197,/Хэвлийн гялтангийн цочмог үрэвслийн үе шат:
A. Урвалжүе
B. Зогсонгошпын үе
C. Үжлийн үе
0. Эдгэрэлтийн үе
Е. Түгжрэгмйн үе
/198./ 12 хуруу гэдэсний дээд арын ханацц байрласан шарх нь зэргэдцээ эрхтэццээ цоорсон
үед ямар оновчтой мэс ажилбар хийх вэе?
A. Бильрот 1-ийн дагуу ходоод тайрах
B. Бигьрот 2-ын дагуу ходоод тайрах
C. Тэнэмэл мэдрэлийг баганын хэсгээр нь тайрч, 12 хуруу нугапаа гэдсийг гүүр хэлбэрээр
нөхөн сэргээх
0. Тэнэмэл мэдрэлийг баганын хэсгээр нь тайрч, нугапуур хэсгийг нээж, шархыг оёжхаах
Е.Тэнэмэл мэдрэлийг баганын хэсгээр ньтайрч, 12 хуруу гэдэст хэсэгчилсэн
/199./Хааммотын аутоиммуны бахлуур ньдадц "лабораторийн" гипотериозтой
дагапдах уу?
A. Тийм
B.Үгүй
/200./ Цээжний хөццицц дотроос нь хий хурадцсан үедаль эмчилгээ ньхамгийн зохистой вэ?
A. Хүчилгөрөгчийн эмчиггээ
B. Цээжний хөндицц хатгалт хийх
C. Цээжний хөццицц гуурс тавих
0. Цээжний хөндийг нээх
Е. Цээжний хөндийг нээж нөхөн сэргээх хагалгаа хийх
/201./Дурдсан илнж тэмдгийн аль нь доод үе мөчний тромбофлебитэд хамаарах вэ?
A. Тухайн тус газрынхалуун нэмэгдэх
B. Үе мөч хөццүүр болох
C. Амьсгапахад хүцц байх
0. Үе мөчний хэмжээ багасах
Е. Үе мөч хавдах
/202,/Уушигны цочмог хатгааны үед үрэвслийн үргэлжлэх хугацааг тодорхойл
A. 4 долоо хоногоос илуүгүй
B. 6 долоо хоногоос илүүгүй
C. 6 - 8 долоо хоног
0. 8 долоо хоногоос илуү
Е. 9 - 1 0 долоо хоног
/203./ Элэгнийзүүн дэлбэнд хагалгаа хийх тохиромжгой хүрцийг заана уу.
A. Хэвлийг голын шугамаар
B. Баруун хавирганы нумаар
C. 8 дахь хавирга хоорондын түваинд хөндлөнгөөр
0. Баруун талын цээж, хэвлийг хавсран нээх
Е. Зүүн хавирганы нумаар
/204./ Бэтэг хагарсан үед апь хүццрэл нь байх вэ?
A. . Перигонит
B. Хэвлийд чөлөөт имнгэн хүрах
C. Элэгний дугагдал
0. Идээт гялтангийн үрэвсэл
Е. Хаагган венийн дараггг ихсэнэ.
/205./ 1 см болон түүнээс бага хэмжээтэй 12 хуруу гэдэсний цус агщсан шархлаацц хэрэглэх
мэс заслын оновчтой аргыг заана уу?
A. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах
B. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах, шархлаацц зүслэг хийх
C. Тэнэмэл мэдрэлийн захын сапааг таслах, нугалуурыг нөхөн сэргээх
0. Тэнэмэл мэдрэлийн багана хэсгийг таслах, шархлаацц зүслэг хийх нугалуурыг нөхөн
сэргээх
Е. Тэнэмэл мэдрэлийн багана хэсгийг таслах, нугалуурыг нөхөн сэргээх
/206./ Цээжний хөццийц дотроос нь хий хурагдсан үеийн доорх хүндрэлүүд аль нь амь
насацц аюулиай вэ?
A. Арьсан доор хий хурапдах
B. Дунц завсарлагчийн эрхтэнүүд цочмог хазайх
C. Хатгаа даамжирах
0. Цээжний гялтан хальсны үрэвсэл даамжрах
Е. Уушигны дэлбэн шапчийх
1207.1 Зүрхний цахиггаан ццэвхийг ямар аргаар аинжлэх вэ?
A. Баллистокардиографи
B. Фонокардиографи
C. Эхокардиографи
0. Зүрхний цахилгаан бичлэг
Е. Агь нь ч биш
/208./Элэгний паразиг бус уйланхайн буруу тодорхойлогггыг сонго.
A. Кпиник явцшинж тэмдэг тодорхой
B. Ихэвчлэн тарах хүццрэл: цусхарвах, идээлэх, хагарах
C. Элэг, нойр бугнирхай, дээрх гэдэсдарагдаж шарлаггг үүсэх
0. Оношпох багаждугмаг нөхцөгщ ердийн гэрэгщ харж оношпоно.
Е. Гол оношлогоог чацц авиагаар тогтооно
/209./ 12 хуруу гэдэсний цус агщсан шархлаацц мэс засал хийхдээ ямар аргыг сонгохоо
заана уу?
A. Шархлаанд зүсэггг хийх оёх
B. 12 хуруу гэдсийг тайрах
С. Дурьдсан аргуудын аль нь болно
0. 12 гэдсийг зүсэх
Е. Шархлаацц хүрэх шаардлагагүй
/210./ Цээжний хөццицц дотроосоо хий хурсан үөд цээжний хөндийгөөс хий соруулах
тохиромжтой арга нь:
A. Идэвхтэй вакум соруул
B. Идэвхгүй хавхлагт соруулЪюлау/
C. Идэвхгүй хавхлагагүй соруул
/211./ Судас бөглөрлийн шинж илэрцэг Пецжета - Шреттерийн хам аинж аль суцсанц вэ?
A. Бугалганы хураагуур суцас
B. Гүрээний гацнах хураагуур суцас
C. Эгэмний хураагуур суцас
0. Нүүрний хураагуур суцас
Е.Хөлийн хураагуур суцас
/212./ Цээжний хөццицц хий хуралцах нь амьцрадц хэр аюулгай вэ?
A. Аюулгүй
B. Амиа адцах магадпал 10% хүртэл
C. Амиа адцах магацлап 25% хүртэл
0. Амиа адцах магацлап 50% хүртэл
Е. Амиа адцах магадпал 100% хүртэл
/213./Цээжний гялтан хальсны ццээт үрэвслийн үецилрэх шинж:
A. Ханиалгахгүй
B. Өвчтөний байрлал ицэвхтэй
C. Уруул ам хөхрөнө
0. Чагнахац амрүүн амьсгал сонсогцоно
Е. Рентгенээр гялтанц шингэн тоцорхойлогцоно
/214./Фатерийн хөхлөгийг олох арга
A. Дээрх гэцсийг кохерийн аргаар суллана
B. Холецохотоми хийнэ
C. Сэтгүүрээр хөхлөгийг түлхэж овойлгоно
0. Дээрх гэцсийг 1.5 см зүсэж нээнэ
Е. Дээрх гэцсийг сэтгүүрцэнэ.
/215./ Бүцүүн гэцэсний полип ба полипозийн иинж аль нь вэ?
A. Бүцүүн гэцсээс хязгаарлагцмал цус алцалт
B. Өтгөн нэг хэсэг хатаж, нэг хэсэг гүйлгэнэ
C. Хүнцрэл мэцэгцэхгүй
0. Баастай хамт сапст гарах
Е. Хийгээр цүүрсэн бүцүүн гэцэс тэмтрэгцэнэ
/216,/Улаан хоолойн нарийсапт гэцэг нь:
A. Гож нь 1/3-ээс ихээр багасах
B. Голч нь 1/4-ээс ихээр багасах
C. Голч нь 1/2-оосихээр багасах
/217./ Ямар шаптгааны улмаас улаан хоолой гэнэтхагарах вэ?
A. Улаанхоолой цуранцахүец
B. Амсрын нарийсалтийг тэлэх үец
C. Бөөлжих үец
0. Ястай мах залгих үец
Е. Хүчил уухац
/218./Гол суцас -уушигны артерийн хоороцц үүссэн цоорхойн оношлогооны чухап арга
A. Зүрх сэтгүүрцэх
B. Баруун вентрикулографи
C. Аортографи
й. Зүүн вентрикулографи
Е. Флевографи
/219./ Цээжний баруун урд талаас нээхэд харагдах ууомгны угийн эрхтэнүүдийн байрлалын
дараалгыг заа.
A. Мөгөөрсөн хоолой - ууиигны тараагуур судас + ууомгны дээд хураагуур судас+
ууимгны доод хураагуур судас
B. Уушигны тараагуур судас - мөгөөрсөн хоолой + уушгны доод хураагуур судас+
ууш/гны дээд хураагуур судас
C. Уушгны доод хураагуур судас- уушигны дээд хураагуур судас + мөгөөрсөн хоолой+
уушмгны тараагуур судас
0. Уушмгны доод хураагуур судас-уутмгны дээд хураагуур судас + уушигны тараагуур
судас+ мөгөөрсөнхоолой
/220./ Парапроктитийн хагщвар орохгүй зам нь апь вэ?
A. Шулуун гэдэсний салстын бичил гэмтэл
B.Хоилогоны бугнирхай
C. Цусны замаар
0. Гадны гэмтэл
Е. Шулуун гэдсээр
/221,/Цөсний ерөнхий сувгийн интрамурагь хэсгийн уртыг заана уу.
A. 10-15 мм
B. 10-20 мм
C. 8-12 мм
й. 20-25мм
Е. 25-30 мм
1222.1 Олонтой тохиолдцог бамбай булчирхайн үрэвсэггг өвчнүүдэд дараах өвчнүүдээс
аль нь хамаарах вэ?
A. Хурц тиреоццит буюу струмит
B. Гүвгэр тиреоццит де Кервена- Крайл
C. Лифоматозон тиреоццит буюу Хаоммот
0. Ширхэнцэрт Рццелягийн тиреоидит
Е.Гилерларатиреоццизм
/223./ Бүдүүн гэдэсний цүлхэнгийн зохистой эмчиггээ нь:
A. Слазмолитик+хоолны дэглэм
B. Бүдүүн гэдэсний бугнинг дагууд нь ба хөндлөнгөөр нь зүсэх
C. Цүлхэнг оёх
0. Цүлхэнг тайрах
Е. Алсалсан залгаггг
/224./ Зүүн титмийн артери дараах хэсгээс бусад зүрхний бүх хэсгийг цусаар хангадаг.
A. Ховдол хоороццын таславчийн дээд 2/3-г
B. Баруун ховдпын өмнөд хана
C. Тосгуур хоороццын таславч
0. Зүүн тосгуур, зүүн ховдгын өмнөд ба арын ихэнх хана
Е. Зүүн ховдпын орой
/225,/Улаан хоолойн дисфаги /хахаж цацах нь/ нь залгихын аль үед нь ажиглагдах вэ?
A. Хоол буюу омнгэн нь амнаас залгиур руу түлхэгдэх I үед
B. Хоол запгиураас улаан хоолойн хөцций рүү түлхэгдэх II үед
C. Хоол улаан хоолойгоор дуцц ба доод 1/3-ийн хэсгээр дамжих III үед
0. Хоол ходоодны амсарт орох үед
Е. Аль ч үед апдагдахыг хэлнэ.
/226./ Зүрхэн дээр хийгдэх хагаггаа нь юунаас хамаарч үр дүцц хүрэх вэ?
A. Мэдээгүйжүүггийг зөв явуулах
B. Хагалгааг гэмтэл багатай хийх
C. Цусны хөдлөл зүйн эмгэгийг бүрэн засах
0. Хагалгааны дараах үр дүнтэй эрчимт эмчиггээ
1227.1 Буруу тодорхойлолтыг сонго.
A. Элэгний буглаа нь нянгийн болон паразитийн шаптгаантай байна.
B. Бэтэг идээлсний улмаас буглаа үүсч болно.
С. Мухар олгойн, цөсний хүүдийн болон гэдэсний үрэвслээс халдварруу дамжиж болно.
0. Эмчилгээний үццсэн зарчим нь мэс заслын бөгөөд буглааг нээж угаагаад улмаар
битуулж оёно.
Е. Олон тооны жижиг буграа нь мэс заслаар эмчлэх бололцоо муу 90% - ийн үхэлтэй.
/228./Гол судасны нарийслийг оношлохын тудц ямар шинжилгээ шийцвэрлэх үүрэгтэй вэ?
A. Дээд, доод үе мөчний даралт өөрчлөгдөх
B. Эхокардиографи
C. Аортографи
0. Зүрхний цахилгаан бичлэг
/229./ Элэгний гун бус ба бага зэргийн шархнаас венийн цус апдахад доорххагалгааны аль
арга нь тохиромжтой вэ?
A. Шархыг оёх
B. Шархыг өргөсгөж, судсыг боох
C. Шарханд чихээс/тампон/хийх
0. Самбайагнуурааршархандчихээсхийх
Е. Эмийн эмчилгээ хийж ажиглах
/230./ 60 настай өвчтөнд каплёз захтай 12 хуруу гэдэсний шархлаа нь цоорчээ. Ямар мэс
засап хийх вэ?
A. Шархлаа оёно
B. Тэнэмэл мэдрэлийг 2 ба 3-р зэрэглэлийг огтолж шархлааг зүсч авна
C. Тэнэмэл мэдрэлийг 2-р зэрэглэлийг огтолж шархлааг зүсч авна
0. Шархлаа зүсч аваад нугапуур нөхөн сэргээж, тэнэмэл мэдрэлийн багана ба 2-р
зэрэглэлийн сапааг огтлох
Е. Ходоод тайрах
/231./ Цочмог парапроктитын үеийн зөв биш эмчилгээ нь:
A. Зөвхөн эмийн эмчиггээ
B. Идээг нээх
C. Шарлага хийх
0. Идээт голомтод хатгапт хийж антибиотикаар угаах
Е. Ванн-д суулгах
1232.1 12хуруу гэдэсний шархлааны хамгийн элбэг тохиодцох омнж тэмдгийг заана уу?
A. Өлөн үед өвдөлт өгнө. Хоол ццсэний дараагаар аюулхай ба баруун сүврэгсэд дор
өвдөлт арилна
B. Аюулхай орчимд хорсоно
C. Идсэн хоол хүнсээрээ бөөлжинө
0. Хооногноос ягаан цус гарна
Е. Баруун сүврэгсэдийн дор байнга өвдөнө
/233,/Улаан хоолойн нүхээр зонхилон ямарэрхтэн ивэрдэг вэ?
A. Ходоодны ёроол хэсэг
B. Ходоодны дээд амсар
C. Том сэмж
0. Нарийн гэдэс
Е. Бүдүүн гэдэс
/234./ Цээжний хөццицц дотроосоо хий хурахын хүндэрсэн шинж тэмдэг:
A. Ууиигны гялтангийн шок
B. Амьсгал дутагдах илнж тэмдэг
C. Хүчиггтөрөгч дутагдах, цусны эргэлтийн үйл ажиллагаа
0. Өвдөлт
Е. Цээжний хөндийн дуцц завсарлагчийн эрхтэнүүд эсрэг тийшээ хазайх үйл ажиллагааны
хямрал
1235.1 Зүрхний парасимпатик мэдрэлжүүлэлт:
A. Хэл залгиурын мэдрэл
B. Өрцний мэдрэлээр
C. Тэнэгч мэдрэлээр
0. Хэлэн доорх мэдрэлээр
Е. Улаан хоолойн мэдрэлээр
/236./ Облитерирующий эццоартеритийн үед захын цусны эргэлтийг аль амнжилгээний
аргаар нь тодорхойлох вэ?
A. Артериографи
B. Капилляроскопи
C. Электротермометри
0. Осиллографи
Е. Захын судасны лугомлтыг тодорхойлох
/237./ Цанх өвчицц багтах эмгэг нь:
A. Чацархайн судас бөглөрөх, бүлэнтэх
B. Гэдэсний саажилг
C. Цөсний зогсонго, шарлапт
0. Мухар олгойн архаг үрэвсэл
Е. Цагаан цоройн ивэрхий
/238./ Элэгний ццээт буглааны үед апь хагалгааг хийх вэ?
A. Хэтавианы амнжилгээний хяналт дор буглаагхатгах ба гуурс
B. Давтан хатгаптаар идээг гадагшлууланхөццийгугаах
C. Элгийг тайрах
0. Хэсэг газартантибиотикийн эмчилгээ хийх
Е.Лазерийн туяагаар шарах
/239,/Ходооц, 12 хуруу гэцсэцц шархлаа нь ихэвчлэн хаана байрлацаг вэ?
A. 12хуруу гэцэсний эхний хэсэгт
B. Хоцооцны орох хэсэгт
C. Хоцооцны гарах хэсэгт
0. Хоцооцны их махианы хэсэгт
Е. Хоцооцны бага махианы хэсэгт
/240./ Гэнэт цээжний хөццийц цотроосоо хий хурах шалтгаан
A. Ууш/гны архаг үрэвсэл
B.Уушигны буглаа
C. Цээжний гялтангийн наапцац сапах
0. Цагаан мөгөөрсөн хоолойн үрэвсэл, ууамгны багтраа
Е. Уушигны уйланхайнууц
/241./ Облитерирующий эццоартеритац ямар мэс засап хийх вэ?
A. Тромбоэктоми
B. Артериоэктоми
C. Поясничная симпатэктоми
0. Флебэктоми
Е. Фасцоэктоми
/242./Элэгний апьвеококкозын үец аль хагалгаагнь хийх вэ?
A. Уйланхайг бүлтлэн авах/эпуклеаци/
B. Альвеококкотоми
C. Тайрч альвеококкийн хамт авах
0. Фенестраци-апьвеококкийг авч, хапьсыг үдцээх
Е. Альвеококкийгхэсэглэн авах
/243./ 12 хуруу гэцэсний шарх цоорсон үец хэвлийн баруун талын булчин чангарцаг юутай
холбоотой вэ?
A. Рефлексээр
B. Гэцэсний саажилг
C. Хэвлийц хий орсоноос
0. Пенетраци болсоноос
Е. Бусац
/244./ Мөгөөрсөн хоолойн тэлэгцэх өвчний үец ямар шинж илрэх вэ?
A. Ханиалгаж их цэр гарах
B. Барабанны палочек-н шинж
C. Тогиихоц хөцций цуутай байх
0. Иойтон буюу хуурай исгэрэх хэржигнүүр
Е. Гэрэгщ орой нь ууомгны угруу чиглэсэн гурвалжин суудэр харагдах
/245./ Гол судас ба хоёр хавтаст хавхлагын нарийслын үед баруун урд ташуу байрлапд бари
уугган улаан хоолойг харахад зүүн тосгуурын түвиинд байрлал нь өөрчлөгдөх үү?
A. Улаан хоолой нь бага радиусын нумаар хойшоо хазайна.
B. Их радиусын нумаар хазайна
C. Байрлал нь өөрчпөгдөхгүй
/246./ Кардиоспазм үүсгэдэггүй шаггггаан нь апь вэ?
A. Сэтгэл санааны ужигдарамт-стресс
B. Улаан хоолойн мэдрэлийн төрөлхийн гаж хөгжил
C. Рефлексийн гараптай дисфункци
0. Улаан хоолойн агаилтийн зохицуулга апдагдах /дискординаци/
Е. Улаан хоолойгоос цус агщах
/247./Гол судасны нүхний нарийслын үеийн иинж
A. Гол судас нь нийгдээ өргөснө
B. Гол судасны өгсөххэсэг нь өргөснө
C. Гол судас нийгдээ нарийсна
й. Гол судасны диаметр өөрчлөгдөхгүй
Е. Зөвхөн нарийслын дараа өргөснө
/248./ Шулуун гэдсэцц трещин үүсэхэд ямар фактор нь нөлөөлөх вэ?
A. Шулуун гэдэсний сфинктерийн анатомийн онцлог:
B. Өтгөн хатах
C. Полипоз
0. Цочмог парапроктит
Е. Бусад
/249./ 12 хуруу гэдэсний шарх цоороход өвдөлт нь хүчтэй биш байдгийг апь хүчин зүйлээр
тайлбарлах вэ?
A. Цоорогггын хэмжээ нь багабаццаг
B.Ходоодтой харьцуулахад 12 хуруу гэдэсний агуулагдахуун нь үзүүлэх хөнөөлөөрөө бага
C. 12 хуруу гэдсэцц агуулагдах зүйл нь бага
0. Цоороггг нь дагщ хэлбэрээр тохиогдох нь олон
Е. Цоорсон нүхээр гэдэсний агуулагдахуун бага гарна
/250./ Цөсний ерөнхий сувагт чулуу тээглэн 2 см-ээс илүү хэмжээгээр тэлэгдсэн тохиогщолд
апь мэс заслын арга нь зохимжтой вэ?
A. 12 хуруу гэдэс дамнаж хөхлөгийг зүсэх
B. Цөсний суваг нээж + сувагт гуурс тавих
C. Дурангаар хөхлөгийг зүсэх
0. Цөсний ерөнхий сувгийг нарийн гэдэстэй запгах
Е. Цөсний ерөнхий сувгийг 12хуруу гэдэстэй залгах
/251./Өрц гэмтсэнийг харуулах гол амнж тэмдгийг заана уу.
A. Гемоторакс /Цээжицц цусхурагщах
B. Гемопневмоторакс
C. Дотор цус адцаггг
0. Цусаар шээх
Е. Гемофили
/252./ Улаан хоолойн нүхээр үүссэн өрцний ивэрхийн хамгийн их тохиолдцог хүццрэлий-
заана уу?
A. Ходоод гэдэсний цус адапт
B. Рефлокс-эозфагит
C. Ивэрхийн доторх зүйлүүдийн үхжил
0. Ходоод гэдэсний доторх агуулагдахууны аилжилт /пассаж/ агщагдах
Е. Зүрхний хэмнэл агщагдах
/253./Ха1лммот-ын бичил эсийн голшинж нь:
A. Сууриараа ургана.
B.Тиреоцит жигд бус нэмэгдэнэ.
С. Лимфын эд томорно.
/254./ Угаан хоолойн ЭКГ-н бичпэгээр насанд хүрсэн хүмүүст өмнөд шүднээс ямар зацц
хамгийн өццөр “Р” шүд байх вэ?
A. 15-20см
B. 20-25см
C. 25-30см
й. 30-35см
Е. 35-40см
/255./Ахапази кардиоспазмын эмгэгжамыг нэрлэ.
A. Юм залгисны дараа амсар агаих
B. Улаан хоолойн бугнин байнга агамх
C. Улаан хоолой амсрын булчин сулрахгүй болох эсвэл дутуусулрах
0. Ходоод агаилтгүй болох /атони/
/256./ Ямар артери нь булчин доорх артери болон үргэлжидцэг вэ?
A. Эгмийн доорх артери
B. Эгмийн дээрх артери
C. Нурууны артери
0. Бугапганы артери
Е.Хүзүүний хөндпөн артери
/257,/Хаалган венийн даралт ихсэх хам иинжийн зонхилох шалтгааныг заана уу.
A. Бадца - Киорийн хам омнж
B .. Киарийн өвчин
C. Элгэн доторх цусны урсгапын сааталтай элэгний хатуурал
0. Сентын гурвап эмгэг
Е. Элэгний өмнөх цусны урсгалын саатал
/258./Орос улсац зүрх-суцасны мэсзаслын хүрээлэн хэцэн онц байгуулагцсан бэ?
A . 1948
B. 1954
C . 1956
й . 1960
Е .1962
/259./ Элэг хоногт хэций хэмжээний цөс ялгаруулах вэ?
A. 800-1200 мл
B. 900-1300 мл
C. 1000-1500 мл
й. 1600-2200 мл
Е. 2300-3000 мл
/260./ Монцорын гурвап нь хоцооц арван хоёр хуруу гэцэсний цооролттой шархны эмнэл
зүйг тоцорхойлно. Энэ гурвагщ орорхгүй аинж тэмцэг аль вэ?
A. Өвчин эхлээц өвцөлт өгсний цараагаар нэг уцаа бөөлжих
B. Хэвлийн цээц хэсэгт хутгадцаж байгаа юм аиг хүчтэй өвцөх
C. Хэл хуурайших, уццаасах
О. Хэвлийн урц ханын булчингууц чангарах самбар аиг хатуу болно
Е. Хэвлийн хөнцицц хий хурадцсан шинж тэмцэг / топшхоц элэгний цүлий чимээ арилсан,
рентген омнжилгээгээр өрцний цор хий тоцорхойлогцоно
/261./12 хуруу гэцэсний томхөхлөгийн амсарын голчийн хэвийн хэмжээг заана уу?
A. 3-3.5 мм
B. 1.0 мм
C. 2.0 мм
О. 2.5 мм
Е. 4-4.5 мм
/262./ Өрцний ивэрхийн үец амьсгалбүтэх магадпалыг заана уу.
A. 10%-аасбага
B. 20-40%
C. 41-60%
0. 61-80%
Е. 81 %-иасдээш
/263./ Эццемийн бахлуур үүсгэх үццсэн шаггггааныг нэрлэнэ үү.
A. Хүрээлэн орчинд химийн болон ургамлын гараптай струмоген байх
B. Пубертатүе
C. Йодоор бие махбодь дугагдах
0. Хүний бие махбодцц интратиреоццын солилцоо агщагдах
Е. Сэтгэл санааны хүцц царамт
/264./ Хэм алцалгын анализ хийхийн тугд ЭКГ-н урт хугацааны бичлэг хийхийг /ЭКГ
мониторирование/ хэн анх гаргасан бэ?
A. ОМзоп
B. Нтк1е
C. НоИег
/265./ Зүүн тосгуурын миксом нь аль гажгийн үецтохиодцох вэ?
A. 2 хавтаст хавхлагын нүх нарийссан үец
B. 2 хавтаст хавхлагын цугагцап үүссэн үец
C. Зүүн атриовентрикуляр нүхний нарийсал ба цугагцап
/266./ Химийн түлэгцэл авснаас хойш 1-2 цолоо хоногийн цараагаар улаан хоолойг хэр олон
уцаа сэтгүүрцэх вэ?
A. Өцөрт 3 уцаа
B. Өцөрт 2 уцаа
C. Өцөр бүр
0. Өцөр өнжөөц
Е. Гурван хоногт 1 уцаа
/267./ Гол суцас ба хоёр хавтаст хавхлагын нарийслын үец баруун урц ташуу байрлалц бари
уугган улаан хоолойг харахац хэрхэн хазайх вэ?
A. Бага рациусын нумаар
B. Их рациусын нумаар
C. Улаан хоолой нь хазайхгүй
/268./ Цээжний хөнцицц цотроосоо хий хурсан эмгэгийн эмчилгээ үр цүн өгөхгүй байгаа
шагптааныг ямар омнжиггээгээр зөв илрүүлж чацах вэ?
A. Цээжний х ө ц ц и й н тойм рентген зураг
B. Уушигны зураг авах
C. Уутмг цураццах
0. Цээжний хөндийг цуранцах
Е. Хэт авиан амнжилгээ
/269./ Нугалуур 12 хуруу гэцэсний нарийслийн үец ямар заагггаар тэнэмэл мэцрэлийг таслах
вэ?
A. Ээнэгамлгэй нарийсапт
B.Хагасээнэгшпийн нарийсал
C. Агамх үйл ажиллагаа нь хацгалагцаж буй ээнэгшпээ агщсан нарийсал
0. Хоцооцны шархлаатай нугалуур, 12хуруу гэцэсний нарийсап
Е. 12 хуруу гэцэсний илэрхий нарийсап
1270.1 Цөсний ерөнхий суваг ццээлсэн болон беглөрсөний улмаас шарласан үец з-иибиотик
тарих зохистой хугацааг заана уу.
A. Мэс засап хийггэхээс 3-4 хоногийн өмнө
B. Мэс засал хийггэхээс 1-2 хоногийн өмнө
C. Мэс засап хийггэхээс нэг хоногийн өмнө
0. Мэс засап хийггэхээс нэг цагийн өмнө
Е. Мэс засал цуусмагц
/271./Шамбарам үүсэхэц нөлөөлөх хүчин зүйл юу вэ?
A. Хэвлийн цотооц цараггг ихцэх
B. Уцаан гуйлгэх
C. Өтгөнөө тасапж гаргах
0. Хэвлийн эрхтэний өвчнүүц
Е. Удаан явганявах
1272.1 Ууамгны тараагуур судасны тромбоэмблийг оношпоход доорх аргуудын аль нь илүү
үрдүнтэй вэ?
A. Ууш/гны зураг авах
B. Зүрхний цахилгаан бичлэг
C. Рентген зураг авапт
0. Цагаан мөгөөрсөн хоолойн зураг авах
Е. Ангионпульмонографи
/273,/Холедохоеюноанастомоз нь бусац запгааснаас цавуу талтай нь:
A. Рефлюксхолвнгит үүсцэггүй.
B. Дээрх гэцэс татагцах, цеформац болохгүй
C. Гэцэс хоцооцны зам хангапттай тусгаарлагцана.
0. Запгаасны нүх нарийсана.
Е. Хэвлийц наадцац үүсэх магацлаптай.
/274./ Гэмтлийн цараах өрцний ивэрхийний үец ивэрхийн агуулагцахуунц үхжил хэрхэнүүсэх
вэ?
A. Өвчтөнууцийн 10-аасбага хувьцнь
B. Өвчтөнүүцийн 20-40 хувьц нь
C. Өвчтөнүүцийн 41 -60 хувьц нь
0. Өвчтөнүүцийн 61-80 хувьц нь
Е. Өвчтөнүүцийн 81-иасцээш хувьц нь
/275./Гэцэсний ямар түгжрэлийн үеццоошоо цус гарахвэ?
A. Парез болохоц
B. Динамик
C. Чихэдцэх
0. Гэдэс ороодцох
Е. Гэцэсний инфанкт
/276./ Улаан хоолойн нүхээр зонхилон ямар эрхтэн ивэрцэг вэ?
A. Хоцооцны ёроол хэсэг
B. Хоцооцны цээц амсар
C. Том сэмж
0. Нарийн гэцэс
Е. Бүцүүн гэцэс
1277.1 Элэгний хатуурапын үец улаан хоолой болон түүний амсрын хураагуур суцас
өргөссөний улмаас цус адцаж нас барах гол шалтгаанууцыг заана уу.
A. Цус адцсанаас июкоцц орох
B. Элэг бөөрний цутмагшил
C .. Цус апцалтын цараах цус багацалт
0. Элэг хатуураптаас үүсэх хямрапууц
Е. Элэгний цаамжирсан цутагцал
1278.1 Бүцүүн гэцэсний баруун хэсгийг цусаар хангах суцас нь апь вэ?
A. Дээц чацархайн тараагуур суцас
B. Дооц чацархайг тараагуур суцас
C. Ташааны цотуур баруун тараагуур суцас
0. Ташааны цотуур зүүн тараагуур суцас
Е. Гэдэсний гол судас
/279,/Тосгуур ховдлын зангилааны булчингаар импугьс ямар хугацаацц тархах вэ?
A. 0.2 мс
B. 0.4 мс
C. 0.6 мс
0. 0.8 мс
Е. 4 мс
1280.1 Цээжний голчийн ццээ үүсэх шаптгаан нь аль вэ?
A. Улаан хоолойн гэмтэл
B. Цээжний бэртэл
С. Хүзүүний ццээт үрэвсэл
0. Цусаар халдвар дамжих
Е. Тунгалаг зангилаа задрах
/281./Кардийн ахапизийн 1-Нүеийн хамгийн үр аамгтай эмчилгээг заана уу.
A. Спазмолитик эм хэрэглэх
B.Улаан хоолойн доод хэсгийн хуниасыг /сфинктер/ тэлэх
C. Эзофагомиотоми
0. Улаан хоолой-ходоодны уулзварын тайрапт
Е. Антирефлюксын хагапгаа
/282./ Ходоодны гарах хэсэг нь нарийсан ээнэгамлээ агщсан 12 хуруу гэдэсний шархлаанд
хийх оновчтой мэс заслын аргыгзаана уу?
A. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салаагтаслах
B. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслаж, нугалуурыг нөхөн сэргээх
C. Тэнэмэл мэдрэлийн багана хэсгийг таслаж, нугалуурыг нөхөн сэргээх
0. Тэнэмэл мэдрэлийн багана хэсгийг таслах
Е. Ходоодны 2/3-г тайрах
/283,/Улаан хоолойн хүзүүний хэсгийн цооролтыг эмчлэх аргыг сонгоно уу.
A. Ходоодоцц байнгын зоцц тавьж, антибиотик эмчилгээ хийх
B. Хэвтрийн дэглэм
C. Хүзүүний хүрцээр мэс засал хийж, цоорхойг оёж, урд голчцц гуурс тавьж антибиотик
эмчиггээ хийх
0. Мэс засап хийж, улаан хоолойг тайрч, бүдүүн гэдсээр орлуулан залгаж, антибиотик
эмчиггээ хийх
Е. Дурангийн тусламжтай нүхийгбөглөх
/284./ Элэг доторх хаалган венийн дарапг ихэссэний улмаас улаан хоолойн
хураагуурсудаснаас цус агщаж буй үедхийх зохистой мэс засал нь юу вэ?
A. Улаан хоолойн хураагуур судсыг оёх
B. Хаалган венийгцооц хөнций вени-тэй заггах
C. Дэлүү авах
0. Улаан хоолойн хураагуур судсацц хатууруулах эмчиггээ хийх
Е. Улаан хоолойц Блекморын гуурставих
/285./ Гэнэт цээжний хөццийц цотроосоо хий хурах шагптаан
A. Уушмгны архаг үрэвсэл
B.Уушигны буглаа
C. Цээжний гялтангийн наапцац сапах
0. Цагаан мөгөөрсөн хоолойн үрэвсэл, уушмгны багтраа
Е. Уушигны уйланхайнууц
/286./ Гол суцасны хавхлагын цугагдпын үед эгц байрлагщ зүүн ховдпын нумны байдал
өөрчпөгцөх үү?
A. Дугуйрсан байцагггай
B. Уртассан, нум нь цугуй биш
C. Өөрчлөгцөхгүй
1287.1 Цээжний хөнцицц цотроосоо хий хурапцаац хийг гацагш зайлуулах эмчилгээ үр цүн
өгөхгүй бол яах ёстой вэ?
A. Цээжний хөццийц гуурс тавих
B. Ицэвхтэй соруулагггын тогтолцоонц аилжүүлэх
C. Хагалгаа хийх
0. Өвчтөнийг мэргэшсэн эмнэлэгт иилжүүлэх
1288.1 Цээжний бигүү гэмтэл нь уущигны гэмтэгггэй хавсарсан үец хийгцэх хагапгааны
хэлбэр
A. Ууш/гны гэмтлийг оёх
B. Гурвалжин хэлбэрээр уушгнаас зүсэжавах
C. Ууш/гны цэлбээг тайрах
0. Уушийг бүтнээр нь авах
Е. Гэмтсэн хавиргыг бэхлэж боох
/289./ Холедохолитазийн үед цесний ерөнхий цоргоцц тавих хамгийн тохиромжтой
хэлбэрийн гуурс аль нь вэ?
A. Обуховскийн
B. Т-хэлбэрийн
C. Цөсний цоргоор нь дамжуулан
0. Киарын
Е. Полиэтиленовийн
/290./Лимфедемийн оношлогооцц чухал үүрэг гүйцэтгэдэг нь
A. Гэмтсэн мөчний рентгенографи
B. Артериографи
C. Флебографи
0. Лимфангиографи
Е. Ультразвуковой допплерографи
/291./ Гэдэсний цочмог түгжрэлийн төгс оношпох арга нь аль вэ?
A. Хэвлийн тойм харалт
B. Бүдүүн гэдсийг дураццах
C. Тодотгогч бодисын тусламжгай гэдэсний хөндий замуудыг тодорхойлох
й. Ходоод,нарийн гэдэсний дээд хэсгийг дурандах
Е. Хэвлийг нээж шалгах
/292./ Улаан хоолойн нүхээр үүссэн өрцний гулсамтгай ивэрхийн иинж тэмдгийг заана
A. Өвчүүний араар хорсож битүүөвдөх
B. "Хуурамч" зүрх цухадцах
C. "Шнур-бОТИНК"-ИЙН 1ЛМНЖ
0. Хязгаардмап цус апдалг
Е. Юм запгиж, чадахгүй байх
/293./ Элэгний шархнаас ихээр цус агщахад ямар хагалгааг хийх нь тохиромжтой вэ?
A. Шархыг оёх
B. Шархацц чихээсхийх
C. Шархыг өргөсгөж, судсыг боох
0. Элэгний өөрийнх нь артерийн судсыгбоох
Е. Элэгний гэмтсэн хэсгийгтайрах
/294./ Бүдүүн гэдэснээс цус хамгийн их адцдаг шаптгаан нь аль вэ?
A. Дивертикулит
B. Бүдүүн гэдэсний цусан хангамж багассан үрэвсэл
C. Дивертикулёз
0. Сиплодисплази
Е. Бүдүүн гэдэсний хавдар
/295,/Хэвийн үед Гисс-Пуркинье-гийн амрхэгээр импульс ямар хугацаанд дамжих вэ?
A. 10-30 мс
B. 30-60 мс
C. 60-90 мс
й. 90-120 мс
Е. 120-с их мс
/296./Ямар шинж цочмог голчийн үрэвсэдц илрэхгүй вэ?
A. Халуурч чичрүүлэх
B. Зүрх дэлсэх, амьсгаадах
C. Толгой гэдийх үед ихэсдэг, өвчүүний арын өвдөлг
0. Гэрэдц харахад гогнийн сүүдэр өргөссөн
Е. Гэрэдц харахад голчийн сүүдэр нарийсах
/297./ Б.В.Петровскийн ангиппаар улаан хоолойн ахалази дөрвөн үе шаттай баццаг. Мэс
заслын эмчилгээ хийх үе шатыг заана уу.
A. Бүх үе шатанд
B. 1-рүешатацц
C. 2-3— р үе шатацц
0. 3 ба 4-р үе шатацц
Е. 4-рүешатацц
/298./ 12 хуруу гэдэсний шархлааны улмаас эрхтэн үгщээх мэс засал хийсний дараагаар
засахад төвөгтэй хүццрэлуүдийг заана уу?
A. Шархлааны дахих
B. Демпингийн хам аинж
C. Тэнэмэл мэдрэл тасапсаны дараахи чацга агщапт
0. Цөсчулуужих өвчин
Е. Ходоодны ханын үхжиггг
/299,/Улаан хоолойн Ахалазцц аль нь хамаарахгүй вэ?
A. Цээжний хөндийн хэсгийн улаан хоолойн ганглионар эс нь апга болох бу өөрчлөгдсөн
байна.
B. Цээжний хөндийн хэсгийн улаан хоолойн дарапт хэвийнхээсээ доогуур
C. Энэөвчин 30-50 насны хооронд зонхилон тохиогщоно.
0. Өвчтөн хапуун хоол залгихаасаа хүйгэн хоол заггихад хөццүүрлэнэ.
Е. Улаан хоолойн хорт хавдраар өвчпөх эрсцэл 7 цахин их байна.
/300,/Улаан хоолойн вен өргөссөнөөс хаапган венийн царапт ихсэх ба цус агдахи
хийх мэс ажилбарын зохистой хэлбэрийг сонгоно уу.

A. Улаан хоолойн хураагуур суцсыг оёх


B .. Дэлуүний байршапыг сонгох
C. Хаалган хураагуур суцсыг цооц хөцций хураагуур суцастай запгах
0. Дэлүү авах
Е. Сэмжийг эггэнц бэхлэх
/301./Мөгөөрсөн хоолойн тэлэгцэх өвчний үец ямар шинж илрэх вэ?
A. Ханиалгаж их цэр гарах
B. Барабанны палочек-н шинж
C. Тогиихоц хөцций цуугай байх
0. Нойгон буюу хуурай исгэрэх хэржигнүүр
Е. Гэрэлц орой нь уутмгны угруу чиглэсэн гурвалжин сүүцэр харагцах
/302./ Гол суцасны хавхлагын нарийслын үец зүүн ховцпын нумны байцал нь:
A. Дугуйрсан байцагггай
B. Дугуй биш байцагггай
C. Өөрчлөгцөхгүй
/303./ Цээжний хөццицц цотроосоо хий хурсан үец эмчилгээ амжилтгуй болох шаптгаан:
A. Эмчилгээг оройгуулж эхлэх
B. Уушигны эц их эвцрэгггэй байх
C. Ууимгны эмгэгний өөрчпөггг/үрэвсэл, уушмг тэлэгцэх өвөрмөц үрэвслуүц
0. Эмчиггээг буруу сонгох
Е. Уушиг жигц бусаар тэнийх
/304./ Цээжний битүү гэмтэл уушмгны гэмтэгггэй хавсарсан үец хийгцэх эмчилгээний арга нь:
A. Ерөнхий эмчилгээ
B. Цээжний хөнцицц гуурс тавих
C. Яарагггай хагалгаа хийх
0. Ууигинц хиймэл амьсгалхийх
Е. Цээжний хөнций цуранцах
/305./ 12 хуруу гэцэсний цээц арын хананц байрлагггай эрхтэн рүүгээ цоорсон шархлааг
ямар оновчтой мэс ажилбар хийх вэ?
A. Бильрот 1-ээр хоцооц тайрах
B. Бигьрот 2-оор хоцооц тайрах
C. Тэнэмэл мэцрэлийг тайрч, гэцэст гүүр хэлбэрийн нөхөн сэргээггг хийх
0. Тэнэмэл мэцрэлийг тайрч, нугапуур хэсгийг нээж, шархыг оёх
Е.Тэнэмэл мэцрэлийг тайрч, 12хуруу гэцсэцц үечилсэн нөхөн сэргээггг хийх
/306./. Цөсний ерөнхий цоргоны зонхилон заггаас хиццэг хэсэг нь:
A. Супрацуоценап
B. Элэгний
С. Нойр бугнирхайн
0. 12 хуруу гэдэсний
Е. Ходоодны
/307./ Шулуун гэдэснээс цус адцах, тэлэгдэх, цооролт үүсэх, өмөн үүд амлжих хүндрэлүүд
ньбүдүүн гэдэсний аль өвчний үедтохиодцох вэ?
A. Бүдүүн гэдэсний өмөн үү
B. Бүдүүн гэдэсний цүлхэн үүсэх өвчин
C. Гэдэсний хижиг
0. Бүдүүн гэдэсний өвөрмөц биш шархлаат үрэвсэл
Е. Пейтц-Егерсийн хам иинж
/308./Анхдагч лимфедем нь аль вэ?
A. Лимфийн судасны аплази
B.Лимфийн судасны гипоплази
C. Лимфийн судасны гиперплази
0. Лимфийн судасны аплази ба аплази ба гипоплазм
Е. Бүгд
/309./ Цөсний суваг төгсгөл хэсэгтээ нарийсч, цөсний ерөнхий сувагны го ж 2 см-ээсөргөссөн
үед хийх тохиромжтой мэс засал нь аль вэ?
A. А 12 хуруу гэдэс дамнаж хөхлөгийг зүсэх
B. Цөсний ерөнхий суваг нээж, сувгаар гуурс гадагшпуулах
C. Дүрангаар хөхлөгийг зүсэх
0. Цөсний ерөнхий сувгийг нарийн гэдэстэй запгах
Е. Цөсний ерөнхий цоргыг 12 хуруу гэдэстэй залгах
/310./ Ихэвчлэн тохиодцдог өрцний ивэрхийний төрлийг заана уу.
A. Жинхэнэ ивэрхий
B.Хуурамч ивэрхий
C. Төрөлхийн ивэрхий
0. Өрцний улаан хоолойн нүхний ивэрхий
Е. Гэмтлийн дараах ивэрхий
/311./ Хэвлийн гялтангийн цочмогүрэвслийн хожуу шатацц апь омнж нь илрэх вэ?
A. Гэдэс дүүрэх
B.Хэвлий тэлэгдэх
C. Гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөн ихсэх
0. Гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөн арилах
Е. Олон удаа бөөлжих
/312./Гэмтлийн дараах өрцний ивэрхийний зонхилон тохиодцдог хүндрэлийг заана уу?
A. Ходоод гэдэсний цус адапт
B. Рефлюкс-эозфагит
C. Ивэрхийн агуулагдахууны үхжил
0. Ходоод гэдэсний доторх агуулагдахууны шилжилт /пассаж/ агщагдах
Е. Зүрхний хэмнэл адцагдах
/313./ Элгэн дээрх хоригт аль өвчин нь орох вэ?
A. Элэгний хавдар
B.Хаалган венийн саатап
C. Зүрхэцц орох хэсэгт доод хөцций венийн нарийсал
0. Зүрхний зүүн тапын дутагдал
Е. Үүдэн венийн саатал
/314,/Ходоодонд тодруулагч бодис ямар хугацаагаар саатвап түгжрэл гэж үзэж болох вэ?
A. 1-2цаг
B. 3-4 цаг
C. 5-6 цаг
й. 8-10 цаг
Е. 10 цагаас дээш
/315./ Хэвийн үед синусийн зангилаанаас тосгуур ховдцын зангилаа руу импульс нь ямар
хэмжээтэй байх вэ?
A. 5-9 мс
B. 9-45 мс
C. 45-60 мс
й. 60-120 мс
Е. 120-140 мс
/316./Архаг эмпиемийн шинж тэмдэг:
A. Ханиалгахгүй, хапуурахгүй
B. Цээжний хэлбэр өөрчлөгдөхгүй
C. Хавирга завсрын зай нарийсна.
0. КТГ-д плеврийн хананд амнгэн байна.
Е. Арьсан дор хий хурна.
/317,/Цагаан мөгөөрсөн хоолой байнга агипх эслиоспазмын эмчилгээ:
A. Нойрсуулах эмчилгээ
B. Эмийн эмчилгээ
C. Улаан хоолойгтэлэх /кардиодилетаци/
О. Физик эмчилгээ
Е. Рашаан, шавар эмчилгээ
/318./ 1 см болон түүнээс том хэмжээтэй 12 хуруу гэдэсний хүццрээгүй шархлаацц хийх
оновчтой мэс заслыг заана уу?
A. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салаагтаслах
B. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах, шархлаацц зүслэг хийх
C. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах, шархлаанд зүсэлт хийх нугапуурыг нөхөн
сэргээх
О. Тэнэмэл мэдрэлийн захын сапааг таслах, нугалуур нөхөн сэргээх
Е. Хоцооцны гарах хэсгийг тайрах, тэнэмэл мэцрэлийн багана хэсгийг таслах
/319./Ахапази үүсэх эмгэгжам аль нь вэ?
A. Улаан хоолойн үрэвслээс
B. Улаан хоолойн цооц сфинктерийн царалт өөрчпөгцсөнөөс
C. Юм залгихац анхцагч цавалгаа цоошоо чиглэлтэй үүсч карцийг нээцэг
үйл ажиллагаа адцагцсанаас

0. ОХэвлийн цооц царалт өөрчпөгцсөнөөс


Е. Улаан хоолойн ханын анатоми өөрчпөгцсөнөөс
/320./ Насанц хүрсэн өвчтөний хаапган венийн царапт ихсэх хам амнжийн зон шалтгааныг
сонгоно уу.
A. Дэлүү томрох
B. Гиперспленизм
C. Улаан хоолой, хэвлийн урц хана, шулуун гэцэсний хураагуур суцас зач-У бүцүүрэх
0. 0. Улаан хоолойн хураагуур суцаснаас цус апцах
/321./Мөгөөрсөн хоолойн тэлэгцэх өвчний үец ямар шинж илрэх вэ?
A. Ханиалгаж их цэр гарах
B. Барабанны палочек-н шинж
C. Тогимхоц хөцций цуутай байх
0. Нойтон буюу хуурай исгэрэх хэржигнүүр
Е. Гэрэдц орой нь ууш/гны угруу чиглэсэн гурвалжин сүүдэр харагцах
/322./Орос улсац зүрх-суцасны мэсзаслын хүрээлэнг хэн үццэслэсэн бэ?
A. Б.А.Петровский
B. В.И.Бураковский
C. А.Н.Бакулев
0. В.С.Савельев
Е. САКолесников
/323./ Цээжний хөццийц цотроосоо хий хурадцсан эмгэгийг эмчлэх арга:
A. Тайван байггаж, илмэгдүүлэх эмчилгээ хийх
B. Цээжний хөндицц пункц хийж, хийг соруулах
C. Цээжний хөццицц гуурс тавих
0. Хагалгаа хийх
Е. Цээжний хөндийг дураццах
/324./Цээжний хөцдийн бигүү гэмтлийн үедууигийг гэмтээсэн илнж тэмдэг нь:
A. Өвдөггг
B. Амьсгалах ажиллагаа агдагдах
C. Гэмтсэн тагщ амьсгалын чимээ сонсогдохгүй байх
0. Гэмтсэн тагщ хуурай хэрчигнүүр сонсогдох
Е. Гэмтсэн тагщ нойтон хэрчигнүүр сонсогдох
/325./ 12 хуруу гэдэсний зогсонгиимгггой шархлааны үед ходоод тайрах оновчтой аргыг
заана уу?
A. Бильрот-1 -ээр тайрах
B. Биольрот-2-оор, Гофмейстер-Финстерерээр
C. Багьфур-аар
0. Ру-гээр
Е. Райхель-Попия-гаар
/326./ Цөсний цочмог үрэвслийг голчпон үүсгэдэг шаптгаан нь:
A. Цөсний хүүдийн цоргын бөглөрөл
B. Е. СоП хагщвар
C. Паразитын хагщвар
0. Цөсний хүүдийн олон жижиг чулуу
Е. Сагьмонеллын хагщвар
/327./ Шулуун гэдэсний цоорхой нь хуниасын дотор ба хуниасын гадна байрласан үед
хагаггааны төрлийг заана уу.

A. Габриэлийн зүсэггг
B. Селивановын зүсэггг
C. Блинничевын хагапгаа
0. Ганн-Маннын хагалгаа
Е. Борисын хагалгаа
/328./Гүрээний венийн цүлхэн үүсэх нь:
A. Гэмтлийн
B. Төрөлхийн
C. Олдмол
0. Гэмтлийн ба огщмол
Е. Бүгд
/329./ Дарагдсан хэлбэрийн гэдэсний түгжрэл аль нь вэ?
A. Узлообразование /зангирах/
B. Гэдэс нь наагдаж түгжрэх
C. Гэдэсний саажилг
0. Гэдэс агоих
Е. Гэдэсний хөндий хавдраар бөглөрөх
/330./ Гэмтлийн дараах өрцний ивэрхийний үед ивэрхийн агуулагдахуунд үхжил хэрхэнүүсэх
вэ?
A. Өвчтөнуудийн 10-аасбага хувьднь
B. Өвчтөнүүдийн 20-40 хувьд нь
C. Өвчтөнүүдийн 41 -60 хувьд нь
0. Өвчтөнүүдийн 61-80 хувьд нь
Е. Өвчтөнүүдийн 81-иасдээш хувьд нь
/331./ Хэрвээ та элэг тайрах төхникийг эзэмшээгүй байхад элэгнийшархнаас хүчтэй
цусапдалг тохиолдвол аль аргыгнь сонгох вэ?
A. Шархыг оёх гэж о р о д ц о н о .
B. Шархыгөргөсгөж, судсыг боох
C. Элэгний өөрийнх нь артерийн судсыг боох
0. Шарханд чихээс хийх
Е. Баруун хавирганд элгийг нягт дарж өрц ба хэвлийн арын гяггган хагьсанд П хэлбэрийн
оёдпоор бэхлэх
/332,/Хоёрдогч хожуу үүсэх наагщаст түгжрэл хэдийд үүсэх вэ?
A. 10-15 хоногт
B. 16-20 хоногт
C. 21-25 хоногт
й. 26-30 хоногт
Е. 30-аас дээш хоногт
/333./ Хоногийн зүрхний тасраггггүй бичлэг хийх үед /хоногт 50 экстрасистол гарах нь хэвийн/
ховдпын экстрасистол эрүүл залуу хүмүүсийн хэдэн хувьд нь баццаг вэ?
A. 0%
B. 5%
C. 25%
й. 50%
Е. 100%
/334./ Цээжний ханын дотор хагьсны үрэвслийн 3 үццсэн онцлог чанарыг нэрлэ.
A. Хориглох үйл + бичил биетэний өсөгггийг дарах чадвар + сорох өцдөр чадвар
B. Шүүдэс ялгаруулах чадвар + бичил биетэний өсөлтийг дарах чадвар + ууигаа
хамгаапах чадвар
C. Хориглох үйл + шуүдэс ялгаруулах чадвар + бичил биетэний өсөлтийг дарах чадвар
О. Шүүдэс ялгаруулах чадвар +сорох өндөр чадвар + төлжих чадвар
Е. Бичил биетэний өсөлтийг дарах чадвар + төлжих чадвар + өвчнөөс ууигаа хамгаапах
чадвар
/335./ Залуу эмэгтэйд имнгэн зүйл запгихад саатагггай, буцаж гулигуулж байв.
Ээофагоманометрийн үед улаан хоолойн доод хуниас ажиллагаагүй байв. Ямар онош тавих
вэ?
A. Улаан хоолойн хорт хавдар
B. Пламмер-Винсоны синдром
C. Рефлюкс-эзофагиг
О. Өрцний дээд талын улаан хоолойн дивертикул
Е. Ахапази карди
/336./12 хуруу гэдэсний хүццрээгүй шархлаанд хийх оновчтой мэс заслыг заана уу?
A. Тэнэмэл мэдрэлийн захын салааг таслах, нугалуурыг нөхөн сэргээх
B. Тэнэмэл мэдрэлийг захын салааг таслах, шархлаацц зүсэггг хийх
C. Ходооцыг тайрах
О. Шархлаанц зүсэггг хийх, тэнэмэл мэцрэлийг багана хэсгээр таслах
Е. Тэнэмэл мэцрэлийн захын салааг таслах
/337./Ахапази карцийн эмчиггээний үццсэн зарчмыгзаана уу.
A. Хоцооц, гэцэсний рефлюксыг устгах
B. Сорвижсон эцэц улаан хоолойн цагуу эрүүл эц хүртэл зүсэггг хийх
C. Сорвижсон эцэц улаан хоолоцц хөндлөнгөөр эрүүл эц хүртэл зүсэггг хийх.
0. Сорвижсон эцийгзүсах
Е. Сорвин өөрчпөгцсөн улаан хоолойг тайрах
/338./ Дооц мөчний хураагуур суцасны цусны урсгапын зогсонготой ужиг шархыг
эмчлэх арга нь:
A. Дарагггтай бооггг
B. Шархны ирмэгийг өөлж аваац оёх
C. Арьсацц нөхөн сэргээх мэс засал хийх
0. Хураагуур суцасны цусны урсгапыг сэргээх
Е. Тосон боогггоор эмчлэх
/339./ Мөгөөрсөн хоолойн тэлэгдпийг эмчилж болох аргыг заана уу.
A. Эмийн эмчилгээ
B. Агаар эмчилгээ
C. Мэс заслын эмчилгээ
/340./ Орос улсац зүрхний огщмол гажгийн хагалгааг анх хэн хийсэн бэ?
A. А.Н.Бакулев
B. ААВиилевский
C. Б.А.Петровский
0. Е.Н.Мешагкин
Е. П.А.Куприянов
/341./Цээжний хецций дотроосоо хий хурапдахыг оношпоход мэдүүлгийн ач холбогдол
A. Уушмгны хурц үрэвсэл
B. Уушигны архаг үрэвсэл
C. Биеийн хүчний ачаалал
0. Шалгаан нь тод бус
Е. Хүчтэй ханиалга, ууш/гны доторх даралт ихсэх
/342./ Мэс заслын тасагт цээжний хөцций уушмг гэмтсэн тохиодцодц гүйцэтгэх эмчилгээ:
A. Шокийн эсрэг эмчилгээ
B. Цээжний хөндицц гуурс тавих
C. Мэс заслын бус эмчиггээ
0. Яаралтай хагалгаа хийх
/343./ Мэс заслын өмнө ходоод, арван хоёр хуруу гэдэсний цоорсон шархыг эвдрэлтэй
цочмог мухар олгойн үрэвсэлээс ялгаж чадсангүй. Ямар мэс заслын ямар хүрдэц сонгох вэ?
A. Хэвлийн дээд голын зүслэг
B.Хэвлийн дээд голын зүслэгийг аймхай мөгөөрс хүртэл уртасган өргөтгөх
C. Хэвлийн хажуугийн зүслэгийг хавирганы нум хүртэл өргөтгөх
й. Мак-Бурнен, Дьяконов-Волковчийн аргаар хэвлийг нээж цооролттой шархлааг олж
илрүүлэхийн тудц хэвлийн дээд голын зүслэг нэмж хийх
Е. Хэвлийн голын өргөтгөсөн урт зүслэг
/344./ Цөсний замын сфинктерийн үйл ажиллагааг зохицуулах эмийг нэрлэ.
A. Но-апа
B. Церукал
C. Фүразолидон
0. Фенол
Е. Холезин
/345./ Ш/луун гэдэсний эргэн тойрны аппаратын бүтцийн өөрчпөлттэй хоилогоны
сфинктерийн /шулуун гэдэсний амсар/ дутагдпыг мэс ажилбараар эмчлэх тохиромжтой
аргыг нэрлэнэ үү.
A. Урд талын сфинктеролеваторопластика
B. Хажуугийн сфинктеролеваторопластика
C. Хоцц талын сфинктеролеваторопластика
0. Сфинктероглютеопластика
Е. Глютеопластика
/346./ Гүн хураагуур судасны бүлэнт үрэвслийн үед ямар иинж гарахгүй вэ?
A. Хөлийн аилбэ хавагнах
B. Хөлийн эрээн булчин хөндүүрлэж өвдөх
C. Судас дагуу нэвчдэс үүсч улайх
0. Протромбины иццекс ихсэх
Е. Халуурна
/347./ Литотрипсийн цохилтын долгион нь цөсний чулуу хэдий тоотой, ямар хэмжээтэй
байвап үр дүнгээ өгнө гэдгийг заана уу.
A. Цөсний чулуу тоо, хэмжээнээсээ ул хамаарна.
B. 1 см хүртэл хэмжээтэй олон чулуу
C. 4 см хүртэл хэмжээтэй ганц нэг чулуу
0. 3 хүртэл тоотой, 2 см хүртэл хэмжээтэй цөсний чулуу
Е. Цөсний зогсонгошпоос үүссэн олон тооны чулуу
/348./ Өрц гэмтсэн үед амьсгап бүтэх магадпалыг заана уу.
A. 10%-аасбага
B. 20-40%
C. 41-60%
0. 61-80%
Е. 81 %-иасдээш
/349./ Наадцаст түгжрэлийн эхэн үед ямар шинж илрэхгүй вэ?
A. Хэвлийгээр байнга өвдөх
B. Хэвлийгээр базапж өвдөх
C. Бөөлжих
0. Гэдэсдүүрэх
Е. Хий, өтгөн гарахгүй болох
/350./ Өрцний ивэрхийн зонхилон тохиогддог клиник оинж тэмдгийг заана уу.
A. Аюулхайц цанхайх, өвдөх
B. Хоол ццсэний цараа амьсгаа цавхцах
C. Хоол ццсэний цараа хүчтэй ханиалгах
0. Юм заггиж чацахаа болих
Е. Хоол ццсэний цараа бөөлжих
/351./Элэгний амёбийн буглааны үец ямар хагапгаа хийх ньтохиромжтой вэ?
A. Абсцессотоми
B. Буглаацц цавтан хатгагггхийн, хөндийгугаах
C. Элгийгтайрах
0. Хэсэггазрын антибиотикийн эмчиггээ
Е. Буглааг гэртэй нь хамт авах
/352./Гэцэсний түгжрэлийг онцлох омнжилгээний илуү мэцээлэл бүхий арга нь аль вэ?
A. Хэвлийн хөццийн тойм рентген зураг авапт ба хараггг
B. Бүцүүн гэцэс цуранцах
C. Тоцотгогч боцисын тусламжгай гэцэсний замыг омнжлэх
0. Хоцооц цураццах
Е. Суцсаар тоцотгогч боцистой шинжлэх
/353,/Хэвийн ЭКГ-ц ямар холболтонд “Р” шүц ажиглагцах вэ?
A. I , II, V I, У2
B. II, III, А^Р, ^б
C. II, III, А^Р, VI
/354./ Цээжний гялтан хагьсны цочмог ццээт үрэвслийн үец ямар аинж гарцаггүй вэ?
A. Цээжээр өвцөх
B. Хавирга завсарын зай өргөсөх
C. Тогоихоц хэнгэрэн чимээ сонсогцох
0. Дамуазын шугам тоцорхойлогцох
/355./ Гогнийццооц хэсгийн ццээг нээсний цараа хэсэг газрын эмчилгээг хэрхэн хийх вэ?
A. Шархацц чихээс тавих
B. Гоожуурга тавьж сорогчоор соруулах
C. Шархан цуццуур гоожуурга тавих
0. Шарханц цуццуур гуурсаа явуулан үзүүрийг нь гацагшпуулах
Е. Шархыг гуурсаар угааж, соруулах
/356./12 хуруу гэцэс гэмтсэн үец түүнц үзлэг хийхдээ яах ёстой вэ?
A. 12 хуруу гэдсэнц үзлэг хийхцээ хөндлөн хүрээ гэцсийг цоош нь болгоно
B. Бага сэмжийг зүснэ
C. Хоцооц-хүрээ гэцэсний холбоосыг зүснэ
0. Кохерын аргаар 12 хуруу гэцсийг ялгана
Е. Чацархайн суцаснаас баруун тийш 12 хуруу гэцсийг ил гартал хөндлөн хүрээ гэцэсний
чацархайг зүснэ
/357./ Карциоспазм үүсгэцэггүй шагптаан нь апь вэ?
A. Сэтгэл санааны ужигцарамт-стресс
B. Улаан хоолойн мэцрэлийн төрөлхийн гаж хөгжил
C .. Рефлексийн гарагггай цисфункци
0. Улаан хоолойн агш-штийн зохицуулга апцагцах /цискорцинаци/
Е. Улаан хоолойгоос цус агщах
/358./ Дурдсан өөрчлөлтүүдээс аль нь туяаны энтерколтын хүндрэл үүсэхэдиийдвэргах
үүрэг гүйцэтгэх вэ?
A. Салст бүрхүүлийн эвдрэл
B. Салстын доорх бүрхүүлийн суурийн зузаарапт
C. Давамнгуй васкулит
0. Лимфийн фолликулын гилоплази
Е. Кринт буглаа үүсэх
/359./ Зураг дээр ууомгны аль дэлбэцц мөгөөрсөн хоолойн тэлэгдлийг хайх хэрэгтэй вэ?
A. Доод хэсэгт
B. Дээд хэсэгт
C. Бүх хэсэгт
/360./Цөсний ерөнхий сувгийн 12хуруу гэдэсний хэсгийн уртын хэмжээг заана уу.
A. . 25-30 мм
B. 20-25 мм
C. 15-20 мм
й. 10-15 мм
Е .. 5-9 мм
/361./Цээжний хөццицц цотроосоо хий хурхын цаамжирах нөхцөл:
A. Биеийн хүчний ачаапап
B. Уушигны архаг өвчин хурццах
C. Гэнэтийн цочрол хямрал
О. Шаптгаан нь тоц бус
Е. Гэмтэл
/362./ Амбулаторийн нөхцөлц цээжний хөндийг нэвт хатгаж, уучмг гэмтсэн тохиодцодц
үзүүлэх анхны тусламж
A. Шархыг царж боолт хийх
B. Ариутгасан боолт хийх
C. Хүзүүний ваго-симпатик хориг хийх
О. Биеийн байцал цорцох үец үе үе ууигийг үлээлгэх
Е. Маш түргэн хугацаацц өвчтөнийг гэмтэл-мэс засадц хүргэж өгөх
/363./ Ходооц, арван хоёр нугалаа гэцэсний тоцорхой бус цооролттой бүцэг имнжүүц аль нь
вэ?
A. Хүчтэй биш өвцөлт
B. Өвчүүний араар зөөлөн өвцөх
C. Хэвлийн урц ханын булчингийн чангарапт
0. Гэцэсцүүрсэн цочролын шинж тэмцэг
Е. Хэл хатах, унцаасах
/364./ Цөсийг авсаны цараах хам иинж нь юунаас хамаарах вэ?
A. Элэгний хавцар
B.Гепатит
C. Элэгний цирроз
0. Элэгний том уйланхай
Е. Цөсний сувгийн урттайрцас
/365./Хо1лногоны амсрын язраптын тохиромжтой эмчилгээний аргыг заана уу.
A. Молотковын хагалгаа
B.Хажуугийн цадц сфинктеротоми /шулуун гэцэсний агоих амсрын тай язралтыг зүсэх
C. Язраптыг зүсэх-Аминевийн аргаар салст бүрхүүлийг цоош болгох
й. 10-12 өцрийн туромц өцөр бүр цэвэрлэх бургуй тавих + метил-урацигггай лаа, эсвэл
апозил, гипозолтой бичил бургуй
Е. Спирт-новокайны хориг
/366./Облитерирующий энцоартеритийн үецилрэхгүй илнж нь аль вэ?
A. Эрээн булчингаар өвцөх
B. Хөл хөхрөх
C. Хөл хапуун оргих
0. Үе үе цоголох
Е. Тараагуур судасны лугимлт сул
/367,/Химийн тулэгдэл авсан улаан хоолой, ходоодоцц гуурс тавих нь:
A. Заавал тавина.
B. Тодорхой хугацааны дараа тавина.
C. Зөвхөн хүчилд түлэгдвэл тавина.
0. Зөвхөн шүлгэцц түлэгдвэл тавина.
Е. Гуурставихыгхориглоно.
/368./ Наадцац нь ямар эдээр үүсдэг вэ?
A. Сийрэг холбогч эдээр үүссэн
B. Булчинлаг эдээр үүссэн
C. Судасны холбогч эдээр үүссэн
0. Судасгүй холбогч эдээр үүссэн
Е. Холбогч эдгүй үүссэн
/369./ Өрц гэмтсэнийг харуулах гол илнж тэмдгийг заана уу.
A. Гемоторакс /Цээжицц цусхурадцах/
B. Гемопневмоторакс
C. Дотор цус агщалт
0. Цусаар шээх
Е. Гемофили
/370./Элэгний уйланхай оношпох өвөрмөцаргыгсонгоно уу.
A. Каццонийн урвап
B. Тоймлосон рентгений оинжилгээ
C .. Хэт авианы омнжилгээ
0. Трансумбиликалийн портогепатограф
Е. Изотопын хуулбарлал
/371./ Зүүн ховцодц агшиггтын царалт өццөр болох нь аль тохиодцодц вэ?
A. 2 хавтаст хавхлагын дутагцап
B. Гол суцасны хавхлагын нарийсап
C. 2 хавтаст хавхлагын нарийсал
0. Гол суцасны хавхлагын цутагцал
Е. 2 хавтаст ба гол суцасны хавхлагын нарийсал
/372./ Цээжний гялтангийн үрэвслийг зонхилон үүсгэцэг шалтгааныг заана уу.
A. А Гацнаасхапцвар орох
B. Цус - буюу тунгалагийн хадцвар
C. Үжлийн хадцвар
0. Зэргэдцээ эрхтэнээс хадцвар цамжих
Е. Мөгөөрсөн хоолойгоорхадцвар орох
/373./ Голчийн цээц хэсгийн ццээг нээсний цараа хэсэг газрын эмчилгээг хэрхэн тохируулах
вэ?
A. Шархацц чихээс тавих
B. Шархацц контур гарган гуурс оруулан үзүүрийг нь гацагшпуулах
C. Шархан цуццуур гоожуурга тавих
0. Гоожуураар шархацц угаалга хийх
Е. Антибиотик эмчилгээ хийх
/374./12 хуруу гэцэсний хүццрээгүй шархлаанц аль мэс заслыг хийх вэ?
A. Селективная проксизмальная ваготомия+пилоропластик
B. Селективная проксизмальная ваготомия+шархыг өөлж авах
C. Шархыг өөлж, столовая ваготомия
0. 12 хуруу гэцсийг тайрах
Е. Селективная проксизмальная ваготомия
/375./ Барийг 12 хуруу гэцэс рүү шууц хаймсуурын тусламжтай оруулахац хэвийн үец хэцэн
цагийн цараа мухар гэцсэнц хүрэх вэ?
A. 1.5 цаг хүртэл
B. 2.5-2 цаг хүртэл
C. 3-4 цаг
й. 5-6 цаг
Е. 7-8 цаг
/376./ Рентген иинжилгээгээр илрэх мөгөөрсөн хоолой тэлэгдлийн иинжийг заана уу.
A. Ууцигны голомтот сүүдэржиггг илрэх
B. Уушигны угийн бүтэц өргөсөх
C. Ууомгт мөгөөрсөн хоолойн тэлэгдпүүд
0. Өрцний хөдөлгөөн хязгаарлагдах
Е. Уушигны захын хэсгүүд шапчийх
/377./ Кохерын аргаар 12 хуруу гэдсийг хангапттай ялгах хэмжүүрийг заана уу
A. 12хуруу гэдэс, Цөсний ерөнхий цоргыг бүхэгщ нь ялган гаргах
B. 12 хуруу нугалаа гэдэсний арын гадаргуугаар ил гаргах.
C. Цөсний ерөнхий сувгийн хойг хэсгийг ил гаргах
0. 12 хуруу нугалаа гэдсийг бүхэгд нь ялган гаргах
Е.Доодхөндий венийн судсыг ил гаргах
/378./ Гэнэт цээжний хөццийд дотроосоо хий хурах шагптаан
A. Аюуггүй
B. Амиа агдах магадпал 10% хүртэл
C. Амиа агдах магадлап 25% хүртэл
0. Амиа апдах магадлап 50% хүртэл
Е. Амиа агдах магадлал 100% хүртэл
/379./26 настай эмэгтэцц бамбай бугнирхай нь томорсон. Пункци хийж эдийн иинжилгээ
авахац эцээс нь амилойц илэрсэн. Бамбай бугнирхай томорсон талын хүзүүний тунгалгийн
булчирхайнууд тэмтрэгдэхүйц болсон. Уг өвчтөцц эмчилгээний зөв тактикийг сонго.
A. Бамбай томорсон зангилааг бүлгэлж, хүзүүвчийн хамт авч томорсон тунгалгийн
булчирхайгтүүх
B. Бамбайн томорсон зангилаа, хүзүүвч, эрүүл талын хагасыг авч томорсон тунгалгийн
булчирхайг түүх
C. Бамбайн томорсон зангилаа, хүзүүвчийг авч хүзүүний тунгаггийн булчирхай
томорсон талын бүх бугнирхайг шулж авах
0. Бамбай булчирхайг бүхэгд нь авч, тунгаггийн булчирхай томорсон талын хүзүүний
тунгалгийн бугнирхайнууцыг шулж авах
Е. Бамбай бугнирхайг авч, тунгаггийн булчирхайг үгдээх
/380./ Цөсний хурц үрэвслийн улмаас цөс нь хагарч, хэвлийн хөнций руу тарсан үец аль
шинж нь илрэх вэ?
A. Арьс салст шарлаж, элэгтоморч өвчтөн сепсисийн баццагд аилжих
B. Хэвлийн гялтангийн түгээмэл үрэвсэл
C. Хэвлийн баруун сүврэгцэсийн булчин чангаран.халуун нэмэгцэхгүй цөсний хүүций
тэмтрэгцэнэ.
0. Баруун хавирган цоорх хэсгийн гягггангийн үрэвслийн илнж игернэ.
Е. Хоёрцогч холангиг, панкреатит, мөханик шарлаггг илрэх
/381./ Хэрвээ өвчтөний ялгацас гарах үец хоаногоны орчимц өвцөлт өгч байвал хам
эхэнц ямар өвчний тухай боцох вэ?
A. Цочмог шамбрам
B. Шамбрамц өртсөн зангилаанууцын бөглөрөггг
C. Мөн зангилаанууцын хавчигцах ба урвах
0. Хооногоны амсрын цочмогязраггг
Е. Шулуун гэдэсний орчмын өөхөн эдийн цочмог үрэвсэл
/382,/Хураагуур суцасны бүлэнт үрэвслийн царааххам иинжийн үецямар шинж илрэх вэ?
A. Арьсан цээр хөх туураггг үүсэх
B.Хөлийн оилбээр хавагнах
C. Арьсанцоорх хураагуур нарийсах
0. Арьсны өнгө өөрчпөгцөхгүй цоорох
Е.Арьсанцээр шархлаа үүсэхгүй
/383./ Цөсний чулууг компьютер-томографийн амнжилгээгээр хэцэнхувь хүртэлоношпох
боломжтой вэ?
A. 20%-40% хүртэл
B. 40% - 60% хүртэл
C. 60% - 80% хүртэл
й. 80% - 90% хүртэл
Е. 90%-100% хүртэл
/384,/Хүзүүний орчимд улаан хоолойг гадагшлуулах оновчтой газрыг-заана уу.
A. Мөгөөрсөн хоолойноос зүүн тийш + өвчүү эгэм хөхөлбөрийн бугнингийи урдуур
B. Мөгөөрсөн хоолойноос баруун тийш + өвчүүэгэм хөхөлбөрийн бугнингийн урдуур
C. Мөгөөрсөн хоолойн баруун тийш + өвчүү эгэм хөхөлбөрийн бугнингийн
хойгуур
/385./ Хэвлийн гэдэс хоорондын наадцаст өвчнийг оношлох омнжиггээний үццсэн арга нь
аль вэ?
A. Хэвлийг гэрэдц тойм харах
B. Гэцэс хоцооцны замаар пассажүзэх
C. Эзофагогастроцуоценоскопи
О. Прозерины сорил хийх
Е. Хэвлий цуранцах / лапароскопи /
/386./ Өрц хөцөлгөөнгүй болсон үец амьсгап бүтэх магацпалыг заана уу.
A. 10%-аасбага
B. 20-40%
C. 41-60%
й. 61-80%
Е. 81 %-иасцээш
/387./ Элэгний бэтэгний үец хагалгаа хийх тохиромжтой хэмжээг заана уу.
A. Уйланхайг бүлтлэн авах/эпуклеаци/
B. Дадц аргаар бэтгийг авах
C. Уйланхайг ялгаж огтлох-э/тийг тайрч үйл анхайтай хамт авах
О. Уйланхайг нээж аваад хальсыг үдцээх
Е. Уйланхайг нээж, үдцэгцэл хөццийг устгах
/388./ Гэцэсний түгжрэлийн үец бие махбоццц юу агщсантай холбоотой ихээхэн хэмжээгээр
усгүйжилг явагдцаг вэ?
A. Гуравдагч зайцц секвестраци болох /хатуурал/
B. Шээс ялгарлалт элбэгомх
C. Эсийн орчноос омнгэн адцагцах
О. Эс хоороццын орчноос омнгэн адцагцах
Е. Бөөлжих
/389,/Хиймэл хавхлагатай өвчтөцц үүсэххүццрэл
A. Тромбоз ба тархмап эмболи
B. Парапротезын фистул ба протезын үйл ажиллагаа адцагцах
C. Хадцварын эицокарцит
О. Цус шүүрэмтгий болох/цусны бүлэгнэлт өөрчпөгцөх
Е. Бүгд
/390./Голчийн доор байрлапын ццээг нээх хүрц:
A. Хүзүүний хэсгээр
B. Өвчүүгээр
C. Цээжээр нээх
О. Хэвлийгээр нээх
Е. Цээж хэвлийгээр нээх
/391./ 12хуруу гэдэсний шархлаа зонхилон цоорох байрлал нь аль вэ?
A. Урд хана
B.Урц-цээц хана
C. Арын хана
0. Арын цооц хана
Е. Арынцээц хана
/392./ Залуу эмэгтэцц омнгэн зуйл заггихад саатагггай, буцаж гугмгуулж байв.
Ээофагоманометрийн үед улаан хоолойн доод хуниас ажиллагаагүй байв. Ямар онош тавих
вэ?
A. Улаанхоолойн хорт хавдар
B. Пламмер-Винсоны сиццром
C. Рефлюкс-эзофагиг
0. Өрцний дээц талын улаан хоолойн цивертикул
Е. Ахапази карци
/393./ Сүрьеэгийн гараптай хэвлийн гягггангийн үрэвслийн үец аль хэлбэр нь гэцэсний
цоорхой үүсгэх вэ?
A. Шүүцэст хэлбэр
B. Наагщаст хэлбэр
C. Нэвчцэст
0. Олон зангилаатхэлбэр
Е. Хавсарсан хэлбэр
/394,/Хүццэрсэн мөгөөрсөн хоолойн тэлэгдпийн эмнэл зүйн иинж аль вэ?
A. Өвчин тогтмол хурцдах + хөөсөрхөг цэр гарах
B. Өвчин тогтмол хурццах + ицээт цэр гарах
C. Өвчин тогтмол хурццах +биеийн ачааллын үец амьсгаацах
0. Өвчин тогтмол хурццах + ицээт хордпого
Е. Өвчин тогтмол хурццах + уушгицц зогсонги илрэх
/395./ Орчин цагийн сонгомол төхөөрөмжаилглажхэтавиагаар иинжиггээхийхэц хэвийн
ажиллагаатай цөсний хүүцийн цавтамжийн илрүүлэгггийг заана уу.
A. 97-99%
B. 95-98%
C. 92-96%
й. 90-94%
Е. 93-95%
/396./ Мөгөөрсөн хоолой тэлэгцэдц уушмг тайрах хэмжээг тоцорхойлох үццсэн хэмжүүр юу
болох вэ?
A. Гацаац амьсралын нөөц
B. Кпиникийн үццсэн 1ЛИНЖИЙН өгөгцөл
C. Тоцотгогч боцистой хийсэн гуурсан хоолойн зургийн өгөгцөл
0. Мэс заслын үецуушигны баццлыг тоцорхойлох
Е. Рентген иинжилгээний өгөгцөл
/397./ Цээжний хөццицц цотроосоо хий хурсан эмгэгийн эмчилгээ үр цүн өгөхгүй байгаа
шаггггааныг ямар омнжиггээгээр зөв илрүүлж чацах вэ?
A. Цээжний хөццийн тойм рентген зураг
B. Уушигны зураг авах
C. Уутмг цураццах
0. Цээжний хөндийг цуранцах
Е. Хэт авиан омнжиггээ
/398./ ЗОнастай эмэгтэйц субтотал тиройцэктоми хийснээс 12 цагийн цараа өвчтөн цочролын
баццалд орж амьсгал нь боогцсон. Үзэхэц тахикарци илэрсэн, хүзүүний урц хэсэгт овойсон,
хагалгааны шархны бооггг хуурай байв. Энэ тохиогщолц яараптай ямар арга хэмжээ авах
вэ?
A. Амаар нь цагаан мөгөөрсөн хоолойц гуурс тавих
B.Хагалгааны шархыг нээх
C. Цусан цахь кагьцийг тоцорхойлох
0. Морфинтарих
Е. Хүчигггөрөгчөөр амьсгалуулах
/399./ Бөглөрөгггийн /механик/ шарлагггыг илрүүлэх хамгийн сайн оновчтой омнжиггээний
аргыг сонгоно уу.
A. . Цусны биохимийн шинжилгээ
B. Хураагуур суцасны холеграфи
С. Дурангийн тусламжтайгаар цөсний сувгийн зургийг авах
0. Хэт авианы иинжилгээ
Е. Комльютерно-томографийн омнжилгээ
/400./ Өвөрмөц бус гараптай гэдэсний шархлааны үед гэдэсний аль хэсэг нь зонхилон гэмтэх
вэ?
A. Мухар гэдэс
B. Сигма гэдэс
C. Цутгалан гэдэс
0. Хөндлөн гэдэс
Е. Уруудах гэдэс
/401./ 48 настай эмэгтэцц эгэм доорх венд катетр тавьсаны дараа амьсгаадсан. Энэ ямар
хүццрэлийн иинж вэ?
A. Хийн эмболи
B. Пневмони
C. Катетр тавьсан тадц пневмоторакс үүссэн
0. Эгэм доорх артери гэмтсэн
Е. Эгэм доорх вен гэмтсэн
/402./ Цөсний замын чулууг хэт авиан омнжилгээгээр хэдэн хувь хүртэл оношпох боломжтой
вэ?
A. . 20%-40% хүртэл
B. 40% - 60% хүртэл
C .. 60% - 80% хүртэл
й. 80% - 90% хүртэл
Е. 90% -100% хүртэл
/403,/Улаан хоолойн түлэнхийн сорвижилт нарийсагггацц гэдсээр нь пластик хиццэг
арга нь апь вэ?
A. Бирхер
B. Накаяма
C. Герцен
О. Петровский
Е. Бек
/404./ Крон өвчний сонгодог хэлбэрт мэс ажилбарын оролцооны хэмжээ ямарбайх вэ?
A. Өргөн тайрапт
B. Гемоколиетомия
C. Гемоколиетомия+ чацархайн лимфийн бужирхайг авах
О. Тайраптыг оновчтой хийх
Е. Бүдүүн гэдсээр дамжуулан урт гуурс тавих
/405./ Өрц гэмтсэн үед амьсгап бүтэх магадпалыг заана уу.
A. 10%-аасбага
B. 20-40%
C. 41-60%
й. 61-80%
Е. 81 %-иасдээш
/406,/Элгэнд элбэг тохиодццог паразитын гаралгай голомтот эмгэгийг заана уу.
A. Эхинококкоз
B. Дифиллоботриоз
C. Энтеробиоз
О. Альвеококкоз
Е. Амебиоз
/407./ Гэдэсний наапдаст түгжрэлийн үндсэн иинж нь:
A. Хагалгааны дараах сорви
B. Дуниих маягаар гэдэс өвдөх
C. Дотор муухайрч огиулан бөөлжих
О. Өтгөн ба хий хаагдах
Е. Гэдэс дүүрэх ба хэвлийн урд хана тэгш биш болох
/408./ 2 хавтаст хавхлагын дугагдлын үеийн агимлгын шуугианы хүч аль тохиодогщ
нэмэгдэх вэ?
A. Гүн амьсгаа авах үед
B. Вальсагьвын сорилын үед
C. Амьсгапаа түгжих үед
0. Иэмэгдэхгүй
Е. Амьсгалаас хамаарахгүй
/409./ Парадоксал амьсгалаль пневмоторакс - д гардагвэ?
A. Хаагптай
B. Нээлттэй
C. Хавхлагат
0. Хагас нээлттэй
Е. Хязгаарлагдмал
/410./ Цээжний голчийн үрэвслийн үед гарах үццсэн иинж нь:
A. Хордпого
B. Гогнийн эрхтэнүүд гэмтэх
C. Судас ба мэдрэл үрэвсэл, нэвчтэсээр дарагдах
0. Амьсгап хямрах
Е. Зүрхний үйл ажиллагаа апдагдах
/411./ Шархлаа өвчний сэдрэлийн үед ямар морфологийн өөрчпөлт гарах вэ?
A. Гастродуоденит идэвхжих
B. Шархлаа ба гастродуоденит
C. Рефлюкс-эзофагиг
0. Салстын цочмог үрэвсэл
Е. Галстродуоденит намжих үе
/412./ Гогнийццоод хэсгийн ццээг нээсний цараа хэсэг газрын эмчилгээг хэрхэн хийх вэ?
A. Шархацц чихээс тавих
B. Гоожуурга тавьж сорогчоор соруулах
C. Шархан цуццуур гоожуурга тавих
0. Шарханц цуццуур гуурсаа явуулан үзүүрийг нь гацагшпуулах
Е. Шархыг гуурсаар угааж, соруулах
/413,/Хэвлийн гялтангийн үрэвслийн буруу тоцорхойлолтыг сонго
A. Гягггангийн үрэвсэл нь ихэвчлэн 2-14 насанц тохиолцоно.
B. Ихэвчпэн хагщвар цусны урсгалаар цамжин хэвлийн гялтанг үрэвс
C. Эмэгтэй хүүхдэд үтрээгээр цамжин хапцварлаж болно.
0. Зөвхөн эмийн эмчиггээ хийгцэнэ.
Е. Их өццөр хапуурцаг.
/414,/Хүццрээгүй мөгөөрсөн хоолой тэлэгдпийн эмнэл зүйн омнж аль вэ?
A. Салст цэртэй ханиац + өвчин үе үе хурццах
B. Салст цэртэй ханиац + өвчний явц бүцэг
C. Идээт цэртэй ханиад + өвчин үе үе хурццах
0. Идээт цэртэй ханиад + өвчний явц бүцэг
Е. Цэвэр цус гарах + өвчний явц бүдэг
/415./ Өвчтөн 40 настай эмэгтэй. Ууиигны сүрьеэ өвчнөөр олон жил өвдсөн.Сүүлийн
жилуүцэд гэдэс байнга дүүрч, үе үе хий өтгөн гарахгүй богщог болсон. Мухар гэдсэцц 5x6 см
овгор хавцар мэт зүйгггэй, 38°С хүртэл халуурна. Гэдэс хагас түгжрэгггэй, турж эцнэ. 1
.Онош тодруулах иинжилгээ нь:
A. ЭХО
B. Рентген
C. Хоцооц гэдэс
0. Лапароскопи
Е. Ирригоскопи
/416./Тиреотоксикоз өвчний апь иинж тэмдэг нь олон тохиогщох вэ?
A. Бамбай булчирхай томорно
B. Экзофтагьм
С. Зүрх өвдөх, зүрхний чичирхийлэл, хэм адцагдах
0. Гар хавагнаж, салганах
Е. Судасны цохилт хэт олорох
/417./ Цээжний хөццицц дотроосоо хий хурсан үеийн дуццаж эдгэрэх хугацаа:
A. 2-3 өдөр
B. 1-2 долоо хоног
C. 3-4 долоо хоног
0. 5 сар ба түүнээс дээш
Е. 62 сар
/418./ Өтгөн хатах, гэдэс дүүрэх, хэвлий орчим өвдөх, бие сулрах зэрэг нь аль өвчний үед
гарах магадлал өндөртэй вэ?
A. Гиршпрунгийн өвчин
B. Бүдүүн гэдэсний өмөн үү
C. Бүдүүн гэдсэцц ур ургах
0. Кологен колостаз
Е. Шулуун гэдэсний колостаз
/419./Посттромбофлебитийн хам шинж:
A. Хөл хатах
B. Хөл цайх
C. Хөл хавдах
0. Өнгөц вен бүдүүрэх
Е. Догодцох
/420./ Цөсний цочмог чулуужилт үрэвсэдц мэс ажилбар хийх зохистой хугацааг заана уу.
A. Онош тавьсны даруйд
B. Өвчний эхний хоногт
C. Өвчилснөөс хойш эхний хоёр хоногт
0. Өвчилснөөс хойш эхний гурав хоногт
Е. Өвчилснөөс хойш эхний долоо хоногт
/421,/Улаан хоолойн цүлхэнгийн ангиладц аль ньхамаардаг вэ?
A. Гэмтлийн
B. Үрэвслийн
C. Нэвчтэст
0. Татагдсан /тракционный/
Е. Холимог
/422./Гэдэсний цочмог түгжрэлийн 2-р үеийн гол омнжийг заана уу?
A. Өвдөлг
B. Цусны хөдпөлзүйн илэрхий өөрчлөт
C. Хэвлийн өмнөт хана жигд бус болох
0. Гэдэсний гүрвэлзэх хөдөлгөөн нэмэгдэх
Е. Гэдэсний гүрвэлзэх хөпөлгөөн зогсох
/423./ Голчийн доор байрлалын ццээг нээх хүрц:
A. Хүзүүний хэсгээр
B. Өвчүүгээр
C. Цээжээр нээх
0. Хэвлийгээр нээх
Е. Цээж хэвлийгээр нээх
/424./ Цээжний хөцций дотроосоо хий хуралдахыг оношпоход мэдүүлгийн ач холбогдол
A. Ууиигны хурц үрэвсэл
B. Уушигны архаг үрэвсэл
C. Биеийн хүчний ачаалал
0. Шалгаан нь тод бус
Е. Хүчтэй ханиалга, уутмгны доторх даралт ихсэх
/425./ Цөсний ерөнхий сувгийн төгсгөлийн хэсгийн 2 см хүртэл урттай нарийсагщ хийх
зэхистой мэс засал нь:
А. Нарийслапгай хэсгийг тайрч хоёр үзүүрийг хооронд нь залгах
B. Цөсний хүүдийг нарийн гэдэстэй холбох
C. Дурангийн тусламжтай хөхөлбөрийг зүсэх
0. Цөсний ерөнхий сувгийг нарийн гэдэстэй запгах
Е. Цөсний ерөнхий сувгийг 12хуруу гэдэстэй залгах
/426./Дээр байрлаптай түгжрэлийг иинж нь:
A. Тасраггггүй бөөлжих
B. Бие усгүйжих
C. Хэвлий эрс томорч хэнгэргэн чимээтэй болох
0. Өвчин эхлэнгүүт хий ба өтгөн хаагдах
Е. Хэвлийд чөлөөт амнгэн тодорхойлогдох
/427./Цээжний голчийн үрэвслийн үед гарах үццсэн аинж нь:
A. Хордпого
B .. Голчийн эрхтэнүүд гэмтэх
C. Судас ба мэдрэл үрэвсэл, нэвчтэсээр дарагдах
0. Амьсгап хямрах
Е. Зүрхний үйл ажиллагаа апдагдах
/428./ бОнастай эмэгтэйн их сэмжинд 6 см орчим үүсгэвэртэйг оношпожээ. Аль онош нь илүү
оновчтой вэ?
A. Гемангиома
B. Леймиом
C. Липом
0. Карциномын метастаз
Е. Нейрофибром
/429./ Цээжний хөццицц цотроосоо хий хурхын цаамжирах нөхцөл
A. Биеийн хүчний ачаапап
B. Уушигны архаг өвчин хурццах
C. Гэнэтийн цочрол хямрал
0. Шалтгаан нь тоц бус
Е. Гэмтэл
/430./ Бүцүүн гэдэсний ямар өвчин олон удаа өтгөнтэй сапс ялгарах ба гипокали бэгдогвэ?
A. Гарцнерийн хам аинж
B. Пейтц-Эггерсийн хам имнж
C. Цэлмэнт аценом
0. Ювенилийн полип
Е. Псевцополиз/хуурамч полип ургах/
/431./ Мэс заслын үед цөсний ерөнхий сувгийн доторх саатлыг үнэлж дүгнэх хамгийн
оновчтой аргыг сонгоно уу.
A. Цөсний сувгийн зураг авах
B. Цөсний сувгийн дараггг хэмжих
C. Цөсний ерөнхий сувгийг цураццах
0. Мэс ажилбарын үец хэт авиагаар шинжлэх
Е. Сувгууцыг сэтгүүрцэх
/432,/Улаан хоолойн түлэнхийн сорвижилт нарийсаггганд гэцсээр нь пластик хиццэг
арга нь апь вэ?
A. Бирхер
B. Накаяма
C. Герцен
0. Петровский
Е. Бек
/433./Аль нь гэдэсний түгжрэлийг үүсгэх вэ?
A. Хэвлийн хөццийн наагщац
B. Гэдэс чихэццэх
C. Цөсний чулуу
0. Хавцар
Е. Бүгд
/434./ Цээжний гялган хальсны цочмог идээт үрэвслийн үед ямар эмчилгээнээс бусдыг
хэрэглэх вэ?
A. Үрэвслийн эсрэг эмчилгээ
B. Хатгалг
C. Торакоцентез
0. Торакотоми
Е. Бронхоор дурандаж цэвэрлэх
/435./ Гогнийн үрэвсэл/медиастенит/ үүсэх гол шалтгаан нь юу вэ?
A. Эрүү нүүрний ццээт өвчин
B. Улаан хоолойн хураагуур судас өргөсөх
C. Ангиографи хийснээс
0. Бамбай булчирхайн үрэвсэл
Е. Элэг цөсний замын идээт өвчин
/436./ХҮЛЭЭИ авахад 6 цагийн өмнө 2 ширхэг сүлбээр зүү залгисан 25 настай эрэгтэй
хүнийг хүргэж иржээ. Рентгенээр харахад 2 зүү нарийн гэдсэцц байжээ. Зохистой
эмчиггээний арга нь аль вэ?
A. Мэс засапчийн хянаттгацц эмнэлгээс гаргах
B.Татрангийн анатоксин тарьж, эмнэлгээс гаргана. 10 хоног антибиотик
хэрэглэнэ
C. Рентгены хяналтын дор ажиглалг хийхээр өвчтөнг эмнэлэгт байлгах
0. Мэс засал яараптай хийх
Е. Эмийн эмчилгээ хийнэ.
/437./ Ерөнхий билирубины хэмжээ ихээр нэмэгддэг шарлалтын төрлийг заана уу.
A. Вируст гепатит
B. Элэгний гаднах цөсний суваг, нойр бугнирхайн толгой, 12 хуруу гэдэсний том
хөхлөгийн хавдар
C. Холедохолитиаз
0. Цус задран шарлах
Е. Том хөхлөгийн нарийсал
/438./Гиперпаратиреозын анхны илрэх шинж тэмдэгийг нэрлэнэ үү.
A. Ясаарөвдөнө.
B. Бөөр чулуужина.
C. Сэтгэцийн өөрчлөлт гарна.
0. Нойр бужирхайн үрэвсэл
Е. Олон ясургах
/439./ Бүдүүн гэдэсний полипозыг эмчлэх үр аомгтай аргыгсонгоно уу.
A. Дурангийн полипэктоми
B. Бүдүүн гэдсийг тайрах
C. Колостоми
0. Равичийн мэсажилбар
Е. Алсалсан запгаас тавих
/440,/Улаан хоолойн цүлхэнгийн аль тохиолдлыг нь мэс заслаар эмчлэх вэ?
A. Цүлхэн нь илэрхий
B. Цүлхэн улаан хоолойн хүзүүн хэсэгт байрласан+хахаж цацах
C. Цүлхэн нь улаан хоолойн цээжний хэсэгт + цүлхэн нь өрцөн дээр байрласан
0. Хахаж цацах + улаан хоолой агчих + цүлхэцц контраст удаанаар саатах
Е. Цүлхэн улаан хоолойн цээжний хэсэгт байрласан + цүлхэн нь өрцний дээр байрласан +
хахаж цацах
/441./ Чацархайн доод хураагуур судсыг боосноос хос гэдэсний үхжил элбэг гарах уу?
A. Ажиглалтын 100%
B.Ажиглалтын 60-80%
C. Амжилтын 40-60%
0. Амжилтын 20-40%
Е. Хэзээ ч гарахгүй
/442,/Улаан хоолойн цүлхэнгийн ангиладц аль ньхамаардаг вэ?
A. Гэмтлийн
B. Үрэвслийн
C. Нэвчтэст
0. Татагдсан /тракционный/
Е. Холимог
/443./ Элэгний буглааны үүсэл нь:
A. Гэмтлийн дараах
B. Цочмог гепатитын дараах
C .. Цөсний
0. Уйланхайн
Е. Хоол боловсруулах замын эмгэгээс
/444./ Гурван хавтаст хавхлагын нарийслийн үед хос бус венийн хэмжээ (диаметр)
өөрчпөгдөх үү?
A. Өөрчпөгдөхгүй
B. Нарийсна
C. Өргөснө
/445./ 35-40 настай өвчтөний 12 хуруу гэдэсний шарх цоороод 6 цаг болжээ. Ямар төрлийн
мэс засал хийх вэ?
A. Цоорсон нүхийг оёж, тэнэмэл мэдрэлийг 2 ба 3-р салааг таслах
B. Опегь-Поликарповын аргаар цоорсон нүхийг оёх
C. Цоорсон нүхийг оёх
0. Ходоодыг анхдагчаар тайрах
Е.Тэнэмэл мэдрэлийн багана хэсгийг тайрч, нугапуурыг нөхөн сэргээх
/446./ Цочмог парапроктитынэмчилгээний тохиромжгой аргыг сонгоно уу.
A. Буглааг нээж, резинэн чихээс хийх
B. Буглааг зүсэх
C. Буглаагхатгах
0. Буглааг нээж гуурс тавих
Е. Буглааны бүрхэвчийг зүсч, хоилогоны амсрыг өргөсгөх
/447,/Тиреотоксикоз өвчний оноамйг батлахад ямар омнжиггээ хийх нь чухап вэ?
A. Бамбай булчирхайгаас дээж авах
B. Уураг, холбогч йодыг тодорхойлох
C. Сцинтиграфи
0. Радио идэвхт йодоор шинжлэх
Е. Тироксин-П4-ийг тодорхойлох
/448./ Бамбай бугнирхайн аугоиммуны гэмтэл гараххамгийн магадпал ихтэй шагптаа*- нь юу
вэ?
A. Бага тунгаар ионжлогдсон туяа хүцц нөлөөлөх
B. Гаднаас амаархүний биецц гадны уураг орохоц бие махбоць хариу урва-өгөх
C. Өөрийн бамбай бугнирхайн уурагт өвчтөний бие махбоць хариу урвап өгех
0. Өвчтөний цархлааны систем өөрчпөгцөхөц Т-супрессорын ццэвх буурч, Т- хелперын
ццэвх зонхилно.
/449./ Элэгний хатингараиггг, улаан хоолойн өргөссөн суцаснаас цус апцах үеийн
үхлийншаггтгааннь аль вэ?
A. Цус адцаптын шок
B. Элэг-бөөрний цутгацал
C. Цус адцаптын цараах цус багацаггг
0. Элэгний цаамжирсан цугагцал
Е. Бөөрний цугагцал
/450./ Ховцол хоорондын таславчийн цоорхой өөрөө аяццаа хаагцах нь ихэвчилэн цараах
насацц тохиодцоно.
A. 1 нас хүртэл
B. 2 нас хүртэл
C. 4 нас хүртэл
0. 4 наснаас хойш
Е. Өөрөө аяццаа хаагдахгүй
/451./ Дурангаар цөсний хүүдий авах хагалгааны турицц ихэвчлэн брадикарди илэрдэг. Энэ
ямар учиртай вэ?
A. Өвчтөн тайомрснаас
B. Вөнийн судсаар буцах цусны хэмжээ ихэссэнээс
C .. Хүйтэн хийгээр хэвлийн хөндийг дүүргэснээс гипотерми үүсч
0. Венээр их омнгэн юүлснээс
/452./ Нарийн гэдсэцц хаван үүсэх, лимфийн фолликулууд нь хөөх, гэдэсний ханацц буглаа
үүсэх өвчнийг заана уу?
A. Уинлийн өвчин
B. Сүрьеэ
C. Амебиаз
0. ДОХ
Е.Кроны өвчин
/453./ Элэгний буглааг ялган оношпох өвчин нь:
A. Өрцний ивэрхий
B. Сепсис
C. Элэгний бэтэг
0. Элэгний хатуурал
Е. Элэгний цочмог үрэвсэл
/454./ Наадцац үүсгэхгүй шалтгаан нь аль нь вэ?
A. Хэвгмйц химийн бодис орох
B. Хэвлийд гадны биет үдцэх
C. Хэвлийн эрхтэний үрэвсэлт өвчин
0. Хэвлийн хананц цус хурах
Е. Хэвлийд хадцвар орох
/455./Цээжний хөццийн битүү гэмтлийн үедууигийг гэмтээсэн оинж тэмдэг нь:
A. Өвдөлт
B. Амьсгалах ажиллагаа адцагдах
C. Гэмтсэн тагщ амьсгалын чимээ сонсогдохгүй байх
0. Гэмтсэн тапд хуурай хэрчигнүүр сонсогдох
Е. Гэмтсэн тадц нойтон хэрчигнүүр сонсогдох
/456./ 12хуруу гэдэсний агуулагдахуун тархах магадпалтай замыгзаана уу?
A. Баруун өрцний дор баруун хажуугийн суваг
B. Баруун хажуугийн суваг
C. Хэвлийн хөнцийд тархмап
0. Өрцний зүүн дор
Е. Гялтангийн арын зайгаар
/457./ Цочмог эмпием архагт шилжих шаптгаан юу вэ?
A. Олон тасапгаат ццээт хөцций байх
B. Идээг бүрэн гадагшпуулж авсанаас
C. Антибиотик эмчиггээг хангалттай хийснээс
0. Уутмг бүрэн тэлэгдсэнээс
Е. Өвчтөний биеийн эсэргүүцэл сайн байснаас
/458./Уушигны буглаа үүсэх гол шалтгаан нь:
A. Аспираци
B. Бронхи хавдраар дарагдах
C. Пневмококкийн хатгаа
0. Уушмгны завсрынэдийн хатгаа
Е. Сүрьеэ
/459./ Улаан хоолойн нүхээр үүссэн ивэрхийн илрэх имнжийг заана уу.
A. Өвчүүний араар өвдөх + аюулхайц өвдөх + хахаж цацах
B. Өвчүүний араар өвдөх + хахаж цацах + зүрх хурдан цохилох
C. Өвчүүний араар өвдөх + хахаж цацах + бөөлжих
0. Хахаж цацах + хэвтээ байрлапд биеийн баццап муудах + цээжхорсох
Е. Аюулхацц өвдөх+ зүрх хурдан цохилох + бронхит
/460./Мөгөөрсөн хоолойн тэлэгдэгд хэзээ мэс засал хийх вэ?
A. Өвчин илэрсэн тохиогщодц
B. Өвчин илрээд хоёроос дээш жил болсон
C. Идээт цэр үүсэхэд
0. Үрэвсэл уушмгны нэг дэлбэцц тархсан үөц
Е. Үрэвсэл уушмгны нэг цэлбэнгээс хэтэрсэн үец
/461./ Элэгний бэтэгтэй өвчтөний цусны иинжилгээнд ямар өөрчлөлт гарах вэ?
A. Лейкоцитоз
B. Лейкопени
C. Эозинофилез
0. СОЭ еццөр
Е. Лимфопени
/462./ Хэт авиагаар цөсний ерөнхий цорго нь өргөссөн механик шартай өвчтөнц онош
тоцруулах зориггоор аль шинжиггээг сонгон хийвэл илүү үр цүнтэй вэ
A. Компьютер-томографи
B. Цөсний замын сцинтографи
C .. Дурангийн ретрограцхолангиопанкреатографи
0. Холангиографи хураагуур судсаар
Е. Эггэнц пункц хийж холангиографи хийх
/463./ Хоногт 200 мл иингэн ялгаруудцаг нарийн гэдэсний сорвижсон цоорхойг оновчтой
эмчлэх аргыгзаана уу?
A. Гэдэсний нэг хэсгийг тайрах
B. Мэс заслын биш эмчиггээ
C. Цоорхойг бөглөх цавуулаг зүйлийг хэрэглэх
0. Когненоговын бөглөгчийг хэрэглэх
Е. Гуурсаар хооллох
/464./ Эмнэл зүйн амнжээрээ хэвлийн наапцаст өвчин нь аль вэ?
A. Гэдэсний зам түгжирэн бөглөрөх
B. Гэдэсний замаас цус адцаггг
C. Дарагцсан хэлбэрийн наапцаст өвчин
0. Өвцөгггөт хэлбэрийн наапцаст өвчин
Е. Гэдэсний динамик түгжрэл
/465./ Мэс заслын тасагт цээжний хөцций уутмг гэмтсэн тохиогщодц гүйцэтгэх эмчилгээ:
A. Шокийн эсрэг эмчилгээ
B. Цээжний хөнцийц гуурс тавих
C. Мэс заслын бус эмчиггээ
0. Яарагггай хагаггаа хийх
/466./ Цээжний гяггган хальсны цочмог идээт үрэвслийн үед ямар эмчиггээнээс бусцыг
орэглэх вэ?
A. Үрэвслийн эсрэг эмчиггээ
B. Хатгаггг
C. Торакоцентез
0. Торакотоми
Е. Бронхоор цуранцаж цэвэрлэх
/467./ Мөгөөрсөн хоолойн тэлэгдпийн үец хэрэглэгцэх илүү үр цүнтэй эмчилгээг заана уу.
A. Нянгийн эсрэг эмчиггээ + амьсгалын дасгал
B. Нянгийн эсрэг эмчилгээ + агаар эмчиггээ
C. Амьсгапын дасгал + антибиотикоор угах
0. Агаар эмчилгээ + антибиотикоор угах
Е. Агаар эмчилгээ + хэвтэхдээ цээж гудрага байх
/468./ Цөсийг авсаны цараах хам аинжийн эмчилгээ
A. Цөс хөөх эмийн эмчиггээ хийнэ.
B. Элэгний үйл ажиллагааг сайжруулах эмчилгээ хийнэ.
C. Цөсний литоген чанарыг бууггах эм өгнө.
0. Лапароскопи хийнэ.
Е. Резидуагь чулууг давтан хагалгаагаар авна.
/469./ Наадцац үүсгэхгүй нь :
A. Механик гэмтэл
B. Хэвлийд цус хурах
C. Гүрвэлзэх хөдөлгөөн ихсэх
0. Гялтан хальсны үрэвсэл
Е. Гэдэс саажих
/470./ Цээжний гялтан хальсны ццээт үрэвслийн үед илрэх шинж:
A. Ханиалгахгүй
B. Өвчтөний байрлап ццэвхтэй
C. Уруул ам хөхрөнө
0. ОЧагнахад омрүүн амьсгал сонсогдоно
Е. Рентгенээр гялтацц илнгэн тодорхойлогдоно
/471,/Зурагдээр ууомгны апь дэлбэцц мөгөөрсөн хоолойн тэлэгдлийг хайх хэрэгтэй вэ?
A. Доод хэсэгт
B. Дээд хэсэгт
C. Бүх хэсэгт
/472./ Аль нь эвдрэлтэй цөсний цочмог үрэвслийн шинж вэ?
A. Үе үе халуурах, шарлах, элэг томрох
B. Хэвлийн гялтангийн түгээмэл үрэвслийн оинж илрэх
C. Өвчтөний мэдүүлгээрхурц өвдөлтөөрэхэлсэн, баруун хавирган доорөвдөлт багатай
цөсний хүүдийн хэмжээ томорсон нь тэмтрэгдэнэ. Биеийн халуун хэвийн.
0. Хэсгийн гялтангийн үрэвслийн иинж илэрнэ. Гэдэсний саажилтын оинжтэй.
Е. Элэгний орчим хүчтэй өвдөж, арьс сапст нь шарласан баруун сүврэгтэсэмзэглэлгэй тэр
хэсэгт бугнин нь чангарсан.
/473,/Хэвлийн наадцаст өвчний мэсзаслын эмчилгээ аль нь вэ?
A. Таннерийн хагапгаа
B. Нобель-Чайдцзын хагапгаа
C. Лапароскопи
0. Гэдэс хаймсуурдахгүй
Е. Оментогепатопекси
/474./ Цээжний баруун урд талаас нээхэд харагдах ууомгны угийн эрхтэнүүдийн байрлапын
дарааллыгзаа.
A. Мөгөөрсөн хоолой - ууиигны тараагуур судас + уушмгны дээд хураагуур судас+
уушмгны доод хураагуур судас
B. Уушигны тараагуур судас - мөгөөрсөн хоолой + уушмгны доод хураагуур судас+
уушмгны дээд хураагуур судас
C. Уушмгны доод хураагуур судас- уушигны дээд хураагуур судас + мөгөөрсөн хоолой+
уушмгны тараагуур судас
0. Уушмгны доод хураагуур судас-уутмгны дээд хураагуур судас + уушигны тараагуур
судас+ мөгөөрсөнхоолой
/475,/Холедохоеюно залгаасыг ямар оёогоор хийх вэ?
A. Үргэлж хөвөрсөн оёо
B. Зангилгаат
C. Давхар оёо
0. Мугьтиновын оёо
Е. "П" хэлбэрийн оёо
/476./ Хүнцэрсэн мөгөөрсөн хоолой тэлэгцлийн тархмап болсон тохиодцодц эмнэл зүйн
ямар оинж нэмэгдэх вэ?
A. Биеийн ачаалал нэмэгдэхэд амьсгаадах
B. Хөхрөлт үүсэх
C. Идээт хордпого
0. Уутгицц зогсонги илрэх
Е. Байн байн хурццах
1477.1 Бүдүүн гэдэсний зүүн хэсгийг цусаар хангах чухал үүсвэрийг заана уу?
A. Дээд чацархайн тараагуур судас
B. Гэдэсний гол судас
C. Дэлүүний тараагуур судас
0. Доод чацархайн тараагуур судас
Е. Ташааны дотуур зүүн тараагуур судас
/478./ Хүндрээгүй цөсний хүүдийн усжигггын үед аль хагапгааг нь хийх вэ?
A. Холецистоэктоми
B. Холецистостоми
C. Холецисто-гастроанастомоз
0. Холецисто-энтероанастомоз
Е. Холецисто-дуодено анастомоз
/479./ Улаан хоолойн дисфаги /хахаж цацах нь/ нь заггихын аль үед нь ажиглагдах вэ?
A. Хоол буюу илнгэн нь амнаас заггиур руу түлхэгдэх I үед
B. Хоол залгиураас улаан хоолойн хөцций рүү түлхэгдэх II үед
C .. Хоолулаан хоолойгоор дунд бадоод 1/3-ийн хэсгээр дамжих III үед
0. Хоол ходоодны амсарт орох үед
Е. Аль ч үед апдагдахыг хэлнэ.
/480./ Кроны өвчин нь өвөрмөц шархлаат колитоос юугаараа яггагдах вэ?
A. Суулгаггг
B. Өвдөггг
C. Өтгөцц цус гарах
0. Саажиггг үүсэх
Е. Чичирч хапуурах
/481./ Цээжний битүү гэмтлийн үед өвчтөний биеийн баццап хүцц, хөхрөлт илэрч, сөөнгөтөн
хүзүүний арьсанцорхий үүсчээ. Ямар гэмтэл болохыг тоцорхойл.
A. Уутмг их хэмжээгээр урагцсан
B. Улаан хоолой гэмтсэн
C. Мөгөөрсөн хоолой эхний хэсгээрээ тасарсан
0. Уутмг няцарсан
Е. Олон хавирга хугарсан
/482./ Цээж хэвлийн хавсарсан гэмтлийн үец хийгцэх мэсзаслын эмчилгээний цшйдэл
A. Хэвлийн хөццийг нээх
B. Цээжний хөнций нээх
C. Цус агщапт үргэлжилж буй хэсгээс эхпэх
0. Аль хөндийн эрхтэн гэмтсэн тэр хэсгээс эхлэх
Е. Хоёр хөнцийн хэсгийг нэгэн зэрэг нээх
/483./ Шамбрамын эмнэл зүй нь аль вэ?
A. Шинж тэмцэггүй шамбрам
B. Хүццээр бие засахац цус гарах
C. Гүйггэлт
0. Шулуун гэдэсний салст унжих
Е. Үе үе халуурах
/484./ Цөсний ерөнхий сувагт гуурс тавих оновчтой арга нь аль вэ?
A. Цөсний ерөнхий сувгийн голчийн 1/2урттай тууш зүсэгггээр
B. Цөсний ерөнхий сувгийн гогнтой тэнцүү урттай тууш зүсэгггээр
C. Цөсний ерөнхий сувгийн голчийн 1/2 урттай хөнцпөн зүсэлтээр
й. Цөсний ерөнхий сувгийн голчтой тэнцүү урттай хөнцлөнзүсэлтээр
Е. Цөсний сувгийн тайрсанаар
/485./ Улаан хоолойн нүхээр үүссэн өрцний хүнцрээгүй гулсамтгай ивэрхийн үец мэс заслын
эмчиггээг аль хувиар хийхийг заана уу?
A. Өвчтөнүүцийн 10%-иасбага хувьц
B. Өвчтөнүүцийн 20-40%-д
C. Өвчтөнүүдийн 41 -60%-д
0. Өвчтөнүүдийн 61-80%-ц
Е. 81-ээс их хувьд
/486./ Бүдүүн гэдэсний элбэг тохиодцох төрөлхийн гажиг нь:
A. Гиршпрунгийн өвчин
B. Долихоколи
C. Долихсигма
0. Нарийсалг
Е. Дистони
/487./ Ахапази кардийн эмчилгээний үццсэн зарчмыг заана уу.
A. Ходоод, гэдэсний рөфлюксыг устгах
B. Сорвижсон эдэд улаан хоолойн дагуу эрүүл эд хүртэл зүсэлт хийх
C. Сорвижсон эдэд улаан хоолойд хөндлөнгөөр эрүүл эд хүртэл зүсэлт хийх
0. Сорвижсон эдийгзүсах
Е. Сорвин өөрчпөгдсөн улаан хоолойг тайрах
/488./ Миелоццын метаплази оношгой, дэлүү нь их томорсон, улаан хоолойн судас
өргөссөн өвчтөн гэнэт улаан хоолойн судаснаас цус адцжээ. Өвчтөнд цустогтоох эмчилгээ
хийж, тухайн үедээ цусыг тогтоосон. Уг өвчтөнд мэс заслын аль аргыг сонговол тохиромжтой
вэ?
A. Зөвхөн дэлүүг авах
B. Дэлүүг авч улаан хоолойн өргөссөн судсыг боох
C. Дэлүүг авчхаапган хураагуур судсыг доод хөндий хураагуур судас
0. Дэлүүг авчдэлүүний хураагуур судсыг бөөрний хураагуур судастай запгах
Е. Дэлүүг авч чацархайн хураагуур судсыг доод хөцций хураагуур судастай залгах
/489./ Гол судасны хавхлагын дугагдпын үеийн иинж:
A. Гол судас нь нийтдээ өргөснө
B. Гол судасны өгсөх хэсэг нь өргөснө
C. Гол судас нь нийтдээ нарийсна
0. Гол судас өөрчпөгдөхгүй
Е. Зүүн ховдпын хэмжээ багасна
/490./12 хуруу гэдэсний шархлаатай өвчтөцц хэдицц мэсзасал хийж болох вэ?
A. Тухайн бүрдмэл эмийн эмчилгээ үр дүнгээ өгөөгүй бол
B. Олон дахин дахиггг өгөх
C. Каллёз шархлаа, зэргэдцээх эрхтэцц нэвчсэн үед
0. Ходоодны шүүсний хүчилгег ихэссэн олон тооны шархлаануудтай
Е. Өвчний мэдүүлгээс олон дахин цус адцсан
/491./ Шамбарам өвчний үед апь омнжүүд нь байх вэ?
A. Өтгөн нь лентхэлбэртэйгарах
B. Геморрейн зангилгааны судасны хатуурах
C. Хооного орчмоор загатнах
0. Өтгөн хатах
Е. Шулуун гэдсээр цус адцах
/492./ Элэг, 12 хуруу нугалаа гэдэсний холбоосын нэвчтэстэй цөсний цочмог үрэвслийн апь
хагалгааг хийх нь тохиромжтой вэ?
A. Цөсний хүүдийг нээх
B. Цөсний хүүдийг авах
C. Цөсний хүүдийг авах + Цөсний сувгаар ерөнхий цоргонд гуурс тавих
0. Цөсний хүүдийг авах+ 12хуруу нугапаа гэдсээр дамжуулан хуниасыгнөхөн сэргээх
Е. Цөсний хүүдийг авах + Цөсний ерөнхий сувгийн ялгаруулалтыг эрчимтэй ихэсгэх арга
хэмжээ авах.
/493./ Өрцний ивэрхийн зонхилон тохиолдцог клиник шинж тэмдгийг заана уу.
A. Аюулхайц цанхайх, өвдөх
B. Хоол ццсэний дараа амьсгаа давхцах
C. Хоол ццсэний дараа хүчтэй ханиалгах
0. Юм залгиж чадахаа болих
Е. Хоол ццсэний дараа бөөлжих
/494./ Мөгөөрсөн хоолойд бага зэрэг ялзраггг үүсч гогнийн үрэвсэл үүссэн бол ямар арга
хэмжээ авахвэ?
A. Гэмтсэн хэсгийг мэсзаслын үедоёх, гуурс тавих
B. Гэмтсэн хэсэг дээр бугнингийн нөхөөс тавих
C. Ууигийг гэмтсэн хэсгээр нь тайрах
0. Мөгөөрсөн хоолойд гуурс тавих
Е. Тусгай арга хэмжээ авахгүй
/495./ Өрцний ивэрхийн үүсэх шаггггааныг заана уу?
A. Өрцний улаан хоолойн нүх өргөн байх
B. Ходоодны холбоосын дугуу бэхэггээ
C. Богино улаан хоолой
0. Хэвлийн доторх дараггг гэнэт ихэссэн
Е. Үе үе бөөлжих
/496./ Элэг оёх үр дүнтэй оёдлыг заана уу.
A. Чернийн оёдол
B. Кузнецов, Пенскийн оёдол
C. Оврегийн оёдол
й. Лабоккогийн оёдол
Е. Оптемийн оёдол
/497,/Хэвийн үедтосгуур ховдлын зангилаагаар импугьс ямар хугацаацц дамжих вэ?
A. 10-50 мс
B. 50-1 ЗОмс
C. 50-150мс
й. 50-200мс
Е. 200-с их мс
/498./ Ямар шаптгааны улмаас үүссэн механик шард дурангаар мэсзасал хийх
A. Иойр бугнирхайн толгойн хавдар
B. Цөсний ерөнхий цоргын хавдар
C. Фатеровын хөхлөгийн хавдар
0. Цөсний элэгний цоргынчулуу
Е. Оддын хуниас сорвижин нарийсах
/499./ 2 см болон түүнээс том хэмжээтэй 12 хуруу гэдэсний цус агисан шархлаацц хийх
оновчтой мэс заслыг заана уу?
A. Тэнэмэл мэцрэлийн захын салаагтаслах
B. Тэнэмэл мэцрэлийн захын салааг таслах, шархлаацц зүсэггг хийх
C. Тэнэмэл мэцрэлийн захын сапааг таслах, нугалуурыг нөхөн сэргээх
0. Тэнэмэл мэцрэлийн захын салааг таслах, шархлаанц зүсэггг хийх нугапуурыг нөхөн
сэргээх
Е.Тэнэмэл мэцрэлийн багана хэсгийг шархлаацц зүслэг хийх, нугапуурыг нөхөн сэргээх
/500,/Үүцэн венийн царапт ихдэх өвчний үедхийх мэсзаслууц:
A. Спленоэктоми
B. Элэгний судсыг боох
C. Элэгний судсыг бөглөх
0. Хоцооцны амсарыгтайрах
Е. Хоцооцны суцсууцыг боох
Ерөнхий мэргэжлийн эмчийн мэргэжлээр эмчлэх зөвшөөрөл олгох шалгалтын жишиг
сорил-6

Сорилын зөв хариулт


1-А, 2-Е, 3-В, 4-А, 5-С, 6-Е, 7-А, 8-В, 9-й, 10-С, 11-0, 12-С, 13-0, 14-А, 15-А, 16-А, 17-
0, 18-В, 19-С, 20-С, 21-А, 22-В, 23-0, 24-А, 25-В, 26-Е, 27-В, 28-В, 29-А, 30-С, 31 -В,
32-С, 33-0, 34-В, 35-В, 36-А, 37-В, 38-В, 39-Е, 40-А, 41-В, 42-В, 43-0, 44-0, 45-А, 46-С,
47-В, 48-Е, 49-Е, 50-С, 51-С, 52-А, 53-А, 54-А, 55-С, 56-0, 57-А, 58-С, 59-0, 60-0, 61-С,
62-В, 63-В, 64-В, 65-0, 66-Е, 67-Е, 68-0 , 69-0 , 70-0, 71-А, 72-С, 73-В, 74-0, 75-0, 76-С,
77-С, 78-В, 79-А, 80-С, 81-В, 82-В, 83-А, 84-Е, 85-С, 86-0, 87-В, 88-В, 89-В, 90-А, 91-А,
92-С, 93-В, 94-В, 95-Е, 96-А, 97-0, 98-0, 99-С, 100-В, 101-В, 102-В, 103-В, 104-0, 105-В,
106-С, 107-С, 108-А, 109-С, 110-С, 111-С, 112-С, 113-В, 114-А, 115-С, 116-А, 117-В,
118-В, 119-Е, 120-А, 121-С, 122-0, 123-В, 124-С, 125-В, 126-С, 127-А, 128-В, 129-0, 130-
С, 131-С, 132-С, 133-А, 134-В, 135-Е, 136-В, 137-А, 138-С, 139-0, 140-С, 141-А, 142-С,
143-А, 144-0, 145-0, 146-С, 147-Е, 148-В, 149-С, 150-0, 151-С, 152-0, 153-А, 154-Е,
155-А, 156-А, 157-Е, 158-А, 159-Е, 160-В, 161-А, 162-А, 163-А, 164-С, 165-С, 166-С, 167-
С, 168-А, 169-0, 170-В, 171-С, 172-А, 173-Е, 174-А, 175-С, 176-В, 177-А, 178-С, 179-А,
180-А, 181-А, 182-0, 183-С, 184-А, 185-С, 186-А, 187-А, 188-Е, 189-А, 190-Е, 191-0, 192-
С, 193-Е, 194-А, 195-Е, 196-Е, 197-Е, 198-С, 199-С, 200-А, 201-Е, 202-А, 203-С, 204-С,
205-С, 206-А, 207-А, 208-С, 209-А, 210-С, 211-А, 212-А, 213-А, 214-А, 215-Е, 216-А, 217-
A, 218-А, 219-А, 220-С, 221-0, 222-А, 223-А, 224-С, 225-А, 226-А, 227-А, 228-С, 229-С,
230-С, 231-С, 232-А, 233-С, 234-Е, 235-А, 236-А, 237-А, 238-0, 239-Е, 240-А, 241-0, 242-
Е, 243-А, 244-А, 245-А, 246-А, 247-А, 248-А, 249-А, 250-С, 251-С, 252-А, 253-С, 254-А,
255-А, 256-А, 257-А, 258-С, 259-А, 260-С, 261-С, 262-В, 263-Е, 264-С, 265-С, 266-А, 267-
Е, 268-А, 269-С, 270-С, 271-С, 272-Е, 273-А, 274-А, 275-Е, 276-С, 277-0, 278-С, 279-А,
280-С, 281-С, 282-А, 283-С, 284-Е, 285-А, 286-С, 287-А, 288-С, 289-А, 290-А, 291-С, 292-
С, 293-А, 294-Е, 295-А, 296-А, 297-А, 298-Е, 299-А, 300-С, 301-Е, 302-Е, 303-Е, 304-Е,
305-С, 306-А, 307-С, 308-А, 309-Е, 310-0, 311-С, 312-С, 313-С, 314-В, 315-Е, 316-Е, 317-
Е, 318-Е, 319-Е, 320-Е, 321-С, 322-Е, 323-Е, 324-А, 325-А, 326-А, 327-А, 328-Е, 329-Е,
330-Е, 331-С, 332-0, 333-С, 334-А, 335-Е, 336-А, 337-А, 338-А, 339-А, 340-Е, 341-Е, 342-
С, 343-Е, 344-А, 345-Е, 346-С, 347-Е, 348-Е, 349-А, 350-Е, 351-Е, 352-А, 353-А, 354-0,
355-В, 356-А, 357-Е, 358-0, 359-С, 360-Е, 361-А, 362-С, 363-С, 364-Е, 365-Е, 366-С, 367-
Е, 368-А, 369-0, 370-Е, 371-0, 372-0, 373-А, 374-Е, 375-Е, 376-Е, 377-А, 378-А, 379-Е,
380-А, 381-С, 382-А, 383-Е, 384-А, 385-А, 386-Е, 387-А, 388-А, 389-Е, 390-А, 391-А, 392-
Е, 393-С, 394-В, 395-А, 396-А, 397-С, 398-А, 399-В, 400-А, 401-Е, 402-0, 403-А, 404-С,
405-С, 406-С, 407-А, 408-С, 409-А, 410-0, 411-С, 412-В, 413-А, 414-0, 415-А, 416-А, 417-
Е, 418-А, 419-0, 420-В, 421-Е, 422-Е, 423-В, 424-А, 425-С, 426-Е, 427-0, 428-0, 429-А,
430-0, 431-А, 432-0, 433-С, 434-Е, 435-Е, 436-Е, 437-0, 438-А, 439-0, 440-В, 441-0, 442-
B, 443-С, 444-0, 445-А, 446-0, 447-0, 448-А, 449-С, 450-Е, 451 -В, 452-В, 453-С, 454-В,
455-А, 456-В, 457-А, 458-В, 459-0, 460-В, 461-Е, 462-С, 463-0, 464-А, 465-С, 466-С, 467-
В, 468-А, 469-А, 470-С, 471-С, 472-Е, 473-В, 474-А, 475-А, 476-Е, 477-С, 478-С, 479-0,
480-В, 481-Е, 482-С, 483-С, 484-0, 485-В, 486-0, 487-А, 488-А, 489-А, 490-А, 491-В, 492-
0, 493-В, 494-0, 495-В, 496-Е, 497-А, 498-А, 499-А, 500-В, 501-В, 502-С, 503-А, 504-С,
505-0, 506-В, 507-С, 508-0, 509-В, 510-А, 511-А, 512-А, 513-С, 514-С, 515-А, 516-А, 517-
В, 518-С, 519-Е, 520-А, 521-А, 522-В, 523-А, 524-А, 525-А, 526-С, 527-А, 528-А, 529-С,
530-0, 531-В, 532-С, 533-0, 534-С, 535-А, 536-В, 537-С, 538-В, 539-С, 540-А, 541-В, 542-
А, 543-А, 544-В, 545-Е, 546-А, 547-Е,

1. Нэг сонголгтой төст ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь А, В, С, 0, Е
гэсэн дугаартай бөгөөд Зөвхөн 1 зөв хариуг сонгоно.
2. Олон сонголгтой тест ( Хэдэн ч хариулг зөв байж болох )
1, 2, Здугаар хариулгууд зөв бол (А.)
1 ба, 3 дугаар хариултууд зөв бол (В.)
2 ба 4 дугаар хариулгууд зөв бол (С.)
Зөвхөн 4-р хариулг зөв бол (0.)
Бүх хариулг зөв бол (Е.)
3. Шаптгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шаптгаан
хамаарлыг тодорхойлно.)
Зөв, Зөв, Зөв (А.)
Зөв, Зөв, Буруу (В.)
Зөв, Буруу, Буруу (С.)
Буруу, Зөв, Буруу (0.)
Буруу, Буруу, Буруу (Е.)

/1./ Том үений ил гэмтлийн аюугггай хүццрэл


A. Үений ццээт үрэвсэл
B. Хийн эмболи
C. Цусан халдвар
0. Үе хөцөлгөөнгүй болох /анкилоза/
Е.Нугапах, тэнийх байрладц үений хөцөлгөөний хомсцол болох
12.1 Атгаап ясны чөмөгт гаццан хэсгийн хугарлын гол эмчиггээ апь нь вэ?
A. Шахаж сунгах аппарат
B.Ясны чөмөгний голоор хацах мэсзасал
C. Хугарлыг эвлүүлж гацнаас нь металл ялтасаар бэхлэх
0. Бариа засап, гөгптөнөн бооггг
Е. Эвийн эмчиггээ
13.1 Шаант чөмөг, тахилзуур ясны хооронцох таславч (тетЬгапе) үццсэн үйл ажиллагаа аль нь
вэ?
A. Шаант чөмөг тахилзуурын цооцтүвомнц зай (сПаз1аз) гарахаас урьцчилан сэргийлнэ.
B.Тахилзуурт ачаалал өгөхөц аргаш бөхийхөөс урьцчилан сэргийлнэ
C. Тахилзуурын бүлэг булчингууц холбоотойгоор ажиллахац хангагггтай зай бариулна.
й. Тахилзуур болон арын өнгөц хайрцагууцыг (сотраг(теп1з) салгаснаар цусгүйцпийн хам
имнжийг хязгаарлах ач холбогцогггой
Е.Шаантны цооц төгсгөлийн 1/3-ийн цусан хангамжийг хэвийн явуулна
14.1 Дунц чөмөгний хүзүү хугарсан үец хийх үнцсэн эмчилгээг нэрлэ.
A. Мэс засал
B. Ясны татлага
C. Гөлтгөнө бооггг
0. Бариа засап
Е. Зөөлөн татлага
15.1 Гол тэжээгч тараагуур суцасны гэмтсэн үеийн эрт үеийн сонгомол иинжүүд:
A. Суцасны түвамцц шарх үүссэн байх биеийн температур өгсөх, цус агщах, цусны цагаа
бөөм ихсэх, гэмтсэн хэсэгт хавцах, гэмтсэн хэсгийн захац цус багацаггг.
B. Суцасны түвиинд шарх үүссэн цус агщапт, гэмтсэн хэсэгт хавцсан, захын хэсэгт цус
багацаггг илрэх
C. Шарх үүссэн, цус агщах, судасны шуугиан
0. Биеийн температур ихсэх, шарх үүссэн, цагаан бөөм олшрох, цус агщах
Е. Гэмтсэн хэсэгт хавцах, шархтай захын хэсэгт цус багацах, суцасны шуугиан гарах.
16.1 Тархины царагдпын Саруул үе гэмтэл авснаас хойш хэций хугацаацц үргэлжлэх вэ?
A. 30-40 минуг
B. 1 цагаас 1 цаг 30 мин
C. 3-4 цаг
й. 6-8 цаг
Е. 24-48 цаг
17.1 Түлэнхийн шархыг хэдэн зэрэг боггож хуваадаг вэ?
A. I, II, III-А, 111-Б, IV
B.1, II
C.1-А, П-Б
0.1, II, III, М-А, М-Б, V
Е. I, II, Ш-А, 111-Б
18.1 Яс мөгөөрсний эмгэг /Остеохонцропати/ ямар хүйсэцц илүү тохиолцох вэ?
A. Эмэгтэй
B. Эрэгтэй
C. Хоёулацц нь адилхан
О.Хүнцрэгггэй төрсөн тохиогщогщ
Е.Хагасцугуу хөгжигггэй
/9./ Төрөлхийн майга тавхайн шагптаан хүчин зүйл
A. Үр хөврөлийн гажиг
B.Хэвлицц байхцаа гэмтэл авах
C.Төрөхцөө гэмтэх
0. Дисплазия
Е.Хэвлий полимиелитээр өвцөх
/10./ Атгаал чөмөгний цээц хэсгийн хугарал ангилал апь нь вэ?
A. Фрикмани-ний ангилал
B. Мазо-ний ангилал
C.№е-гийн ангилал
й. 1_опс1оп-ийн ангилап
Е. На№к1пз-ийн ангилал
/11./ Бүрхэвчийн дунц артери хаанаас гарцаг вэ?
A. Гүрээний цотор артериас
B.Нурууны артериас
C. Гүрээний гацна артериас
0. Дээц эрүүний артериас
Е. Дооц эрүүний артериас
/12./ Шаант, тахилзуурын синцесмозын гэмтлийн царааяахвэ?
A. Дотор хавчаарын хугарал хам тохиогдох
B. Шагай хам мултрана
C. Синцесмоз салаптыг зөв биш засаж, бэхэлсэн бол
О.Тахилзуур ясолон хугарах
Е. Засахаас өмнө синцесмозын зай 1.5 см-аас их болно
/1 3 ./Тахилзуур ясыг аилжүүлэн суулгасны цараа гарах хүнцрэл аль нь вэ?
A. Явгаар явахац бэрхшээл гарна
B.Мэцрэлжилт (0узае(11е51а) агщагцана
C. Шагайгаар тогтворгүй юм шиг мэцрэмж төрнө
О .т.П ехог МаМас15 1опди5 нугалах байрлапц хомсцол өгнө
Е. Шагайн нугапах хөцөлгөөн хязгаарлагцана
/14./ Дээц мөчний мэцрэл
A. Ы.АхШап5-мөрний арын мугггралын үец илуү тохиолцоно
B. Гэмтлийн үец суцасны гэмтэл нь мөрний мэцрэлийн сүлжээг /Р1ехи5 ЬгасЫаНз/ боцвол
элбэг тохиодцоно.
C. Ы.РасПаНб нь шууны 2 ясны хугарлын үец илуү гэмтэнэ
0. Атгаал ясны цооц хэсэгт ил аргаар остеасинтез хийх үец 1\Ш1пап5-ыг хамгаапсан байх
ёсгүй
Е. Шуу ясны цооц хэсгийн хугарлын үец Ы.МесЛапиз гэмтэх нь ховор
/15./ Гэмтсэн үец цархлаатай холбоотой омнгэн (суЬэктез) апь эсээс ялгарцаг вэ?
A. Эсийн энцотелээс
B. Эритроцитээс
C. Зүрхний бугнингаас
О.Ууимгны апьвеолын цэврүүнээс
Е. Бугнин эсийн судпаас (51г1а(ес1)
/16,/Түнхний үений гажхөгжил /цисплазия/ хэцийгээс эмчлэх вэ?
A. Төрснөөс эхлэн
B. 1 сар
C. 1-2 сар
0 .3 сар түүнээс дээш
Е. 6 сартайгаа
/17./ Олон хавирганы хугарлын үед хийх хэсгийн өвчин намцаагч бэдцмэлээр хориг хийх
A. Хугарлын үзүүрүүдийн хооронд
B. Паранефральный
C. Школьниковын хориг
О.Хугарсан хавирганы мэдрэлийн ёзоорт
Е. Цээжний ханыг мэдээгүйжүүлэх хориг
/18./ Олон жил евдсөн 50 настай эрэгтэй хүний зүүн гарын урдуур овгор хавдартай, рентген
зургаас атгаал яс нь хэлбэр дүрсээ адцсан нь биологийн, эсвэл механик аль хүч үйл-тэсний
үр дагавар вэ?
A. Механик хүчний шугам дагуу яс үүссэн
B. Олон удаа стресс хугарап үүсч, өнцөг үүсч бороолсон
C. Олон удаа гэмтсэнээс дасч томорсон
0. Атгаап ясны уян хатнаас үүссэн хэлбэр алдалт
Е. Атгаал ясацц ирэх механик хүч суларснаас явагдсан шинэ эд эс ургах үзэгдэл
/19./ Магьгены хугарал гэж юу вэ?
A. 2 талын умдаг суудал яс хоёулаа хугарах
B. 2 талын суудал яс хугарч арынхана босоо байрлалаар хугарах
C. Нэг тадцаа умдаг суудал яс, ар тадцаа ташаан дэлбээ босоо байрлалаар хугарах
0 .2 тадцаа умдаг суудал яс хугараад олон яс уулзахаар сапах
Е. Ахар сүүл хугарч, ээрцэг сапах
/20./ Майга тавхацц хэдэн настайгаас мэс заслын эмчилгээ эхлэх вэ?
A. 6 сар
B. 12 сар
C. 1 нас
0 .5 нас
Е. 7-10 нас
/21./ Бүсэлхий мэдрэлийн сүлжээ ямар мэдрэлээс хэлбэржих вэ?
A.ТН12-1.4
B.ТМ2-1.5
C.1_1-1_4
й. П-ЬБ
Е. ТИ9-10
122.1 Ясны ил хугарлын үед газар дээр нь үзүүлэх анхны тусламжийг дурьдана
A. Ясны татлага хийх
B. Шархацц ариун боолт хийж, хугарлыг зөв байрладц хөцөлгөөнгүй бэхлэх
C. Шахаж сунгах аппарат тавих
0. Битүү гөлтгөнө боолт тавих
Е.Яараптай мэсзасал хийж хугарлыг эвлүүлэх
/23./ Роланцын хугарап ямар ясан дээр үүсэх вэ?
A. Атгаал яс
B. богтос яс
C. шуу яс
0. сарвуу яс
Е. оилбэ яс
/24./ Цахилгаан гүйцпийн хэсгийн иинж тэмдэг
A. Арьсанц модлог хэлбэрийн сапаалалсан улаан судал арьсацц илэрнэ, дарахад алга
болно
B.Дээрхи иинж тэмдэг дарахад алга болохгүй
C. Гүццпийн тэмдэг үүснэ
0. Эд хатуурч /металлизация болно/
Е.Цахилгаан гүйдгмйн үйгнлэсэн хэсэгт нүүрсжиггг болно
/25./ Үений ил гэмтлийн итгэлгэй илнж тэмдгийг нэрлэнэ үү?
A. Үений түвшинц гүнзгий шархдах
B.Шархнаас үений омнгэн гарах
C.Тэмтрэхэд үений шархны хэсэгт шаржигнах чимээтэй
0. Үений хэсгийн шархнаас цус урсаж гарна
Е.Шархтай үений хөдөлгөөн эрсхязгаарлагдах
/26./ Бугнингийн бүрэн болон хэсэгчилсэн тасралтыг ялгах үццсэн шинж нь
A. Өвдөгггийн хам омнжийн илрэлээр
B. Мөчний үйл ажиллагаа буурна
C. Ихээхэн хавантай
0. Янз бүрийн хэмжээтэй цус хурах, цус нэвчих
Е.Бугнингийн тонус ихсэх
/27./ Тохойн үе хэдэн үелэмжээс бүтэх вэ?
A. Хоёр үелэмж
B. Гурван үелэмж
C. Дөрвөн үелэмж
й. Таван үелэмж
Е. Нэг үелэмж
/28./ Чихрийн аижин өвчтэй хүний яс хугарсны дараа бороололттой холбоотой доорхи
асуугггын аль нь буруу вэ?
A. Ясны эдгэрэлт эрт үед эсийн үржихэд тромбоцитын дутагдал нөлөөгщөг бороололт сул
байна
B.Ясхугарсны дараа гликемийн хянаггг бороололтод нөлөөлөхгүй
C. Диабиг өвчин ясны эдгэрэгггийг удаатруулна
й. Бороолохгуй бороологгг удаащэах илуүтэй тохиодцоно
Е. Эрүүл хүнийхээс 2дахин уцаан эцгэрнэ
/29./ Хавирганы хугарлын хавхлага амьсгал авах үец хаашаа хөцлөх вэ?
A. Дотогшоо
B. Гацагшаа
C. Хөдпөхгуй
0. Урагшаа
Е.Хойшоо
/30./ Хиймэл үеийг тавихцаа хэрэглэх ясны цемент антибиотик 2-ыг холихцоо ямар арга
хэрэглэх вэ?
A. 5.0 антибиотик бэгщмэгд 40.0 цемент хийнэ
B. Альбуминтэй антибиотик хийнэ
C. Цефроксимин (се1гох1те) нунтаг холино
О.Шингэн антибиотик
Е.Лиофигный ванкомицин нэмнэ
/31./ Майга тавхацц эвийн эмчилгээг хэцэн нас хүртэл хийх вэ?
A. 6 сар хүртэл
B .1 нас хүртэл
C. 2.5-3 нас хүртэл
0 .5 нас хүртэл
Е. Майгын элементүүцийг засартап
/3 2 ./Дюшено-Эрба-ийн саажигггацц гарыгхамгийн тохиромжтой байлгах
A. Дезо бооггг
B. Их бие цагуу гартай хам боолт
C. Гацагш эргэлттэй мөрний үеэр суга 90± тэнэгэр өргөсөн байрладц
0. Байрлалын бооггг хэрэггүй
Е.Нурууцц хүртэл гэцрэг байрлагггай боолт хийнэ
/33./ Смитын хугарап ямар ясанцээр үүсэх вэ?
A. цуцц чөмөг
B. атгаап яс
C. богтос яс
0. шуу яс
Е. аилбэ яс
/34./ Хатуу хагьсны цээрхи цусан хураа гэж юу вэ?
A. Гавлын ясны цөмөрсөн хугарал, тархины бяцрапын голомт хатуу бүрхэвчийн цоорхи
омнгэн хурапт нөхцөгщөн үүсдэг
B. Тархины хатуу бүрхэвчийн дуцц артерийн гэмтэл, гавлын ясны венийн судасны
гэмтэлээс үүцэн гавлын ясныцотор хана хатуу бүрхэвч хоёрын завсарт цус хурахын хэлнэ.
С. Тархины бүрхэвчийн венийн судас, вений синус гэмтсэнтэй холбоотойгоор хатуу ба
зөөлөн бүрхэвч тархины эдийн завсар цус хурахыг хэлнэ.
0. Механик болон гадны хүчин зүйгмйн нөлөөгөөр тархины бүтцийн голомтод болон
голомтод бус өөрчлөлт гарахыгхэлнэ.
Е. Гэмтлийн улмаас үүссэн уураг тархины тусгалын ба амьсгал зүрх судасны төвийн үйл
ажиллагааны түр зуурын саатлын омнжүүд илрэхийг хэлнэ
/35./ Хүүхдэд хатуу хальсны дор дап хугарахад тохиромжтой эмчилгээ аль вэ?
A. Ил засап + Дезо болг
B. Дезо боолг
C. Битүү засах + Дезо боолт
0. Хурсан цусыг соруулж аваад боолт хийх
Е.Эмчилгээ шаардлагагүй
/36./ Гуяны өргөн хальсны булжилт /шэлкаюшее бедра/ гол эмчилгээ аль нь вэ?
A. Мэс азсал
B. 1-2 жил ажиглана
C. Сэргээн засах эмчилгээг ццэвхитэй хийнэ
0. Дулааны эмчилгээг өсвөр насны хүүхдэд хийнэ
Е.Үрэвслийн эсрэг эмчилгээ
/37./ Түнхний мултралын мэс заслын эмчилгээний дараа бүрэн гиогэж яваххугацаа
A. 1 сарын дараа
B. 2 сарындараа
C. 3 сарын дараа
0. Хагас жигмйн дараа
Е. Жилийн дараа
/38./ Мөрний мултралын үед илрэх оинж тэмдгийг дурьдана уу.
A. Эмгэг хөдөлгөөн
B.Пүршгэй юм шиг эсэргүүцэлтэй
C.Ясны хавиралдах чимээ мэдрэгдэнэ
О.Булчин хатингаршина.
Е. Ясны хугарлын үзүүр ил гарна
/39./ Илизаровын аппаратыг шаант чөмөгний дээд хэсгийн хугарапд тавихдаа үений үрэвслээс
хамгаалж үений шугамаас хамгийн багаар хир зайцц байрлуулах вэ?
A. Шаант чөмөгний толгойн доод хэсэгт
B.Тойгны шөрмөсний эхлэх хэсгийн төгсгөлөөр оруулна
C. 5 мм
0 .1 0 мм
Е. 15 мм
/40./ Өвдөгний үеийг бүтнээр сольсон үед ямар хүццрэл өгдөг вэ?
A. 4-н толгойт булчингийн шөрмөс тойгны төгсгөлийн дээд хэсэгт фиброз, зангилаа үүснэ
(Ра1е11аг СНпк Зупс1гот)
B.Тойгны шөрмөс урагдах
C. Протезийн гадна тойгны хугарап үүсэх
й. 4-н толгойт булчингийн шөрмөс урагдаж, хагарна
Е. Байнга дахисан амартрез үүснэ
/41./ Гилжгий хүзүүний ямар хэлбэр илүү тохиодцох вэ?
A. Ясны
B. Булиингийн
C. Рефлекторийн
0. Үрэвслийн
Е. Зөөлөн эдийн
/42./ Дуцц чөмөгний хүзүүний гэмтэл
A. Дуцц чөмөгний хүзүү зөрүүтэй хугарадц хагас ил аргаар мэс засал хийх нь хагапгааны
хугацаа богино бол өвчтөнд тохиромжтой
B. Хагалгаанд чиглүүлэх шөргүүд тавих үе нь тийм ч, чухап биш
C .70-аасдээш насанд цемент бүхий түнхний хиймэл үе тохиромжгой
0. Дунд чөмөгний төвгөр дайрсан хугарлыг эвийн аргаар эмчлэх нь илүү үр дүнтэй
Е. С31, В22 хүзүүний дунцуур хугарал
/43./ Сормиентийн чигийг хугарлыг эвлуүлснээс хойш аль чөмөгт ясанд 3 долоо хоногийн
дараатавих вэ
A. Дунд чөмөгний гандан хэсэг
B. Шуу чөмөгний гандан хэсэг
C. Шаант чөмөгний гандан хэсэг
0. Атгаал чөмөгний гандан хэсэг
Е. Богт чөмөгний гандан хэсэг
/44./ Хөлдөгггийн хүндрэл хожуу
A. Селсис
B. Остеомиэлит
C. Лимфаденит
0. Артрит
Е. Флегмона
/45./ Хүүхдэд далны хугарап ямар механизмаар үүсгэгдэх вэ?
A. Шууд механизмаар цохигдох
B. Гараа агдапж унах
C. Гараа хавчин унах
й. Мөрний үеэрэргэх хэлбэрээр цохигдох
Е.Нуруугаар бөхийн унахад
/46./ Анхцагч-хойшлогцсон оёдпын хугацааг заана уу?
A. Гэмтсэнээс хойш 1 цолоо хоногийн цараа шарханц цэгцэлгээ хийж оёцол тавих
B. Гэмтсэнээс хойш нэг сарынтурш шархыг цэвэрлэж цараа нь оёцол тавих
C. Шарханц урьцчилан цэгцэггээ хийгээд мөхлөг үүсэхийн өмнө 5-6 хоногийн дараа оёцол
тавих
0. Шарханц мөхлөг /грануляция/ үүсгээд зах, ирмэг нь хөдөлгөөнгэй, бэхжээгүй үед
сорвигүй нөхцөгд оёцол тавих
Е. Мөхлөг зах, ирмэг бэхжиж сорвижсон үец өөлж аваад оёцол тавина
147.1 Төрөлхийн тойгны мултрагд мэс засап хийх тохиромжтой нас
A. 3 нас
B. 5 нас
C. 7 нас
0 .1 0 наснаас цоош
Е. 15 насанд
/48./ Арьсандор бугмингийн гэмтэл үүсэх тэргүүлэх шаггггаан нь:
A. Шууц механизм
B.Бичил гэмтлээр
C. Гэнэт бугнин агшигггын тэнцвэржилт агдагдсанаас
О.Булчин шөрмөсний эмгэгбайцпын нөлөөнөөс
Е. Шууц биш механизмаар
/49./ Шаант чөмөгний дээд төгсгөлийн ап1еготесЛа1 (урд, дотор) талын шахагдсан хугарал
ямар гэмтэгггэй хавсардаг вэ?
A. Дотор тапын мениск урагцах
B. Гацна мениск урагцах
C. Урц талын чагтан холбоос (АСЬ) урагцах
0. Ар талын чагтан холбоос (РС1_)урагдах
Е. Ар, хажуугийн өнцгийн (согпег) гэмтэх
150.1 И^уны мэдрэл мөрний сүлжээний агь багцаас гарах вэ?
A. Хажуу
B. Дотор
C.Ар
0. Ар болон хажуу
Е. Хажуу болон ар
/51./ Тромбо-эмболийн эрсцэгггэй өвчтөнц уг хүнцрэлээс урьцчилан сэргийлэхэц аль заапт нь
тохиромж муугай вэ?
А. Энэ эмчилгээг хэрэглэсэн үец хүнцрэл гарахгүй нөхцөгд хэрэгжүүлнэ.
B. Цус адцалтын эрсдэл багассан эхний 2 хоногийн дараа хэрэглэнэ.
C. Тромбо үүсэх боломжтой тэр үед эхэлнэ.
0. Эмнэл зүйн хувьд эрсдэлийг өнгөртөл эмчилгээг үргэлжлүүлнэ
Е.Өвчтөний биеийн байдгыг харгалзана
/52./ Парадоксаль амьсгалын үед ууиги хоороццын хийн солилцоо амьсгал авах үед хаашаа
иилжих вэ?
A. Эрүүл ууш/гнаас эмгэг ууомг руу
B. Эмгэг уушмгнаас эрүүл ууимг руу
C. Баруунаас зүүн тийш
0. Зүүнээс баруун тийш
Е. Гаднаас дотогш
/53./ Остеонекрозоор хүндрэх дараах нөхцлүүдээс апь нь нөлөөдцөг вэ?
A. Архийг хэтрүүлэн хэрэглэх
B. Хадцвар
C. Ре1Ье5-ын өвчин
0. Жирэмсэн
Е.Дунц чөмөгний дээд хэсгийн эпифизийн гулсапт
/54./ Майга тавхацц хэдэн сартайгаас эвийн эмчилгээ хийж эхпэх вэ?
A. Төрснөөс
B. 1 сарындараа /төрснөөс/
C. 3 сарын дараа /төрснөөс/
0. Хагас жигмйн дараа /төрснөөс/
Е. 1 нас
/55./ Клюмке-ийн саагийн үед ямар омнж давамгайлах вэ?
A. Сарвуу, хуруунууд хөдөлгөөнгүй
B. Хуруунууд хөдөлгөөнтэй мөрний үеэр хавчин, дотогш эргэсэн байдалгай
C. Мөрний үеэр хөдөлгөөнтэй, сарвуу хуруунууд хөдөлгөөнгүй
0. Мөч бүхэдцээ хөцөлгөөнгүй /төвийн гаралгай/
Е. Гемипарез
/56./ Колессын хугарап ямар ясан дээр үүсэх вэ?
A. Шипбэ яс
B. атгаап яс
C. богтос яс
0. шуу яс
Е.дуцц чөмөг
157.1 Гавап тархины гэмтлийг Глазгогийн шатапбараар хэдэн оноотой байвал тархи үхжсэн
гэж үзэх вэ?
A. 3 бапл
B. 4 бапл
C. 5 бапл
й. 7-8 балп
Е. 9-10 балп
/58./ Түнхний төрөлхийн мултрапын үедрентгенд гарах оинжийг заа
A. Гюнтерын шугам өөрчпөгцөх
B. Маркс 1±инж
C. Пугти илнж
0. Хигьгенрейнерийн омнж
Е. Розер-Нелотаны шугам өөрчлөгдөх
/59./ Атгаал ясны хугарлын үед ямар мэдрэл ихэвчлэн гэмтдэг вэ?
A. N. и1пап5
B. N. ЬгасЫаПб
C. N. тесИап15
й. N. гасПаНб
Е. N. си1епш5
/60./ Хүний түнхний үе хөгжлийн ямар үедээ хамгийн тогтворгүй байх вэ?
А. Ургийн 8-н 7 хоногт 1еге5 холбоо үүсэхээс өмнө
B. Ураг 22 - 7 хоногт 1е<ез холбоо судасжина, үүнээс өмнө
C.Жирэмсний сүүгнийн 3 сард
0. Төрөх үедээ
Е.Төрсний дараа 12-оос36-н сард
/61./ Өвдөгний үеийг сольноос хойш 12 сарындараа өвдөхгол шагптаан нь юу вэ?
A. Хагивар
B. Тойг хугарах
C.Тохируулга (Ма1аПдатеп1) буруу хийснээс
0 . Диабет
Е.Хагалгаанд орохүедээ байнгын сэтгэл санааны доройтол, тайван бус байсан
/62./ Аарцаг ясны хугарал Икольниково-Саливановын аргаар аарцагны доторхи хоригийг аль
цэгээс хатгапт хийх вэ?
A. Сүүжний дэлбээний ясны урд төвгөрөөс 5 см дээрээс
B. Сүүжний дэлбээний ясны урд төвгөрөөс 1 см дотогш
C. Сүүжний дэлбээний ясны урд төвгөрөөс 1 см дотогш 3 см-ийн доор
0. Сүүжний дэлбээний ясны урд төвгөрөөсО.5 см дотогш
Е.Сүүжний дэлбээний араас
/63./ Майга тавхацц илуү нөлөөлөх булчин аль нь вэ?
A. Хуруунуудын урт нугалагч
B. т.йЬаНз агЛепог
C.Боривны шөрмөс
О.т.регопеиз саажна
Е. т.йЫаИз роз{епог
/64./ Гэмтлийн шокын патморфологийн үзүүлэлт
A. Цусны эргэлтийн эзлэхүүн багасна
B. Элэг, дэлуү, чацархайн судсуудад цус хуримтлагдана
C. Булчингийн хялгасан судсацц цус хурна
0. Булчингийн сувганцруудад лимф хурна
Е. Мембраны нэвчимхий чанар ихэснэ
/65./ Беннетын хугарал ямар ясан дээр үүсдэг вэ?
A. шилбэний яс
B. атгаап яс
C. шуу, богтосны яс
0. сарвууны яс
Е.дуцц чөмөг
/66./ 00 дээш температурт нөлөөлөх хүчин зүйл
A. Сапхигай цаг агаар
B. Чийглэг
C. Барьсан хувцастай
О.Судасны архаг өвчпөл, гэмтэгггэй
Е. Эцэж ядарсан, шархдсан
/6 7 ./Төрөх үед хүүхдийн эгэм хугарахад ямаршинж илрэх вэ?
A. Мөрний үенд цус хурна
B.Хугархайц шаржигнах чимээ гарна
C. Цусан хангамжийн өөрчпөггг
0. Мөчинд саа
Е. Өлгиццөхөд өвдөггг мэдэрч шалтгаангүйгээр уйжа
/68./ Голомтоос заццуу шахах, сунгах аппарат ямар шалтгаантай хугарлын үед эсрэг заагггтай
вэ?
A. Остеомиэлит
B. Остеохондропатий
C. Периостит
0. Ясны сүрьеэ
Е. Ясны хавдар
/69./ Аварга эст хавдрын эмчиггээ:
А. Химийн эмчилгээ
B. Мэс заслын эмчилгээ туяаны эмчи/тээний хослоно
C. Захапсан тайралг хийж аплопластик нөхөлт хийнэ
0. Үөэлбэр /сегмент/-ийн хагалгаа хийнэ /үе орчмын тайрапт хийх, алло нөхвөр хийх, эсвэл
үений эндопротез тавина
Е. Мэс заслын бус эмчилгээ
/70./ Хүцц хам гэмтэл мөчний хугарагщ өвчин намдаах хэсгийн хориг хийх гол хүчин зүйл апь
нь вэ?
A. Артерийн даралтыг бууруулахгүй байх
B. Биеийн температурыг бууруулах
C.Удаан хугацаагаар өвчин намдаах үйлчлэлийг хангах
О.Өвчин бүрэн намдаах ньэмнэл зүйн ажиглалгацц саадболохгүй байх
Е.Төвийн венийн даралтыг нэмэгдүүлэх
/71./ Густило-Андерсоны ангилап Н-т тохируулан хэрэглэх эмчилгээний арга барил аль нь зөв
бэ?
A. Битүү хугарлын эмчилгээ.
B. Шархыг өргөсгөж угааж цэвэрлэж гуурс тавина
C. Булчин хэсгийн тэжээлтэй шилжүүлнэ.
0. Цусан хангамжийг сэргээх хэрэгтэй
Е. Аль ч үйлцпийг хийж болно
/72./ Мөрний үений гэмтлээс үүссэн өвдөлтийн шинжтэй (плече-лопаточный периартрит) үед
ямар хориг хийх вэ?
A. Арьс булчингийн мэдрэл
B.Далны дээд мэдрэл, цалны цооц хонхор тапаас
C. Далны цээц хонхор тапаас, цалны цээц мэцрэдц
0. Бугалганд шууны мэцрэдц
Е. Бугапагацц, богтболон цунцын мэцрэдц
/73./ Дээц мөчцийн “Сотраг1теп( зупс1гот” эрт илрэх омнж тэмцэг
A. Хуруунууц хөхөрнө
B.Хуруунууц цайна
C. Шууны артерт луплмлт илрэхгүй
0. Өвцөнө.
Е. Шууны нугалагчцц саажина
/74./ Гавалтархины ил гэмтэл гэжюу вэ?
A. Хуйхацц шарх үүсэх
B. Гавлын яс хугарах
C. Шарх үүсч гавлын апь нэг хэсэгт ясхагарах
0. Шарх, хугарап 1 түвомцц
Е. Гавлын яс цөмөрч, хатуу хальсаа гэмтээнэ
/75./ С т а ц ц а р т ы н гөлтгөнөн коксет боолтыг хийхэц хэцэн цавхар бэдцэх вэ?
A. 4-5
B.6-7
C.8-9
0 . 10-12
Е. 16-18
/76./ Битүү гөлтгөнөн боолтыг тавьсны дараа ямар хүццрэл илүүтэй вэ?
A. Холголг үүсгэнэ
B. Арьсны ццэвхигүй бичил биет үхэж, цааоиц мөөгөнцөрөөр солигцоно
C. Мөч тэжээгч гол суцсыг царж цусгүйжилт үүсэх
0. Мэцрэлийн судпыг царж неврит үүсгэнэ
Е. Байнгын өвцөлг өгнө
177.1 Гавал тархины гэмтгмйг Глазгогийн шаталбараар хэцэн оноотой байвап комын
байцалтай гэж үзэх вэ?
A. 10-11 балл
B. 4-8 бапл
C. 1-3 балп
й. 14-15 балп
Е .12 балл
/78./ Түнхний төрөлхийн мултрапыг хэдэн наснаас эхлэн мэс заслаар эмчлэх нь үрдүнтэй вэ?
A. Нярай үеэс
B. 1-2 нас
C. 2 наснаас
0.5-10 наснаас
Е. 10 наснаас
/79./ И^уны доод гуравны нэг хэсэгт дундын мэдрэл хаана байрлах вэ?
A. Хуруунуудын өнгөц ба гун нугапагч бугнингуудын завсар
B.Алагны урт булчин болон сарвууны шууны нугапагч бугнингийн хоороцц
C. Хуруунуудын гүнзгий нугапагч бугнин болон эрхий хурууны нугапагч булчин хоороцц
0. Гүн нугалагч булчингийн завсар
Е. Хуруунуудын өнгөц нугалагч бугнин болон богтны нугапагч бугнин хооронд
/80./ Терес холбооцц хамгийн их дарагдал, чангарал өгдөг нь түнхний үений ямар байрлапд
байх вэ?
A. Гуя алцайсан байрлал (АМисИоп) түнхний үеэр нугапсан болон гадагш эргэсэн
B.Түнхээр тэнэгэр, гуя хавчсан (АсИисйоп) байрлапд
C. Гуя хавчсан байрлапд үеэр гадагш эргэж, нугалсан байрладц
0. Гуя хавчсан, үеэр дотогш эргэж, нугалсан байрлапд
Е. Гадагш болон дотогш эргэсэн байрлагщ
/81./ Өвдөгний үеийг хиймлээр сольсны дараа эхний сард өвдөх хамгийн бага шагптаан аль
нь вэ?
A. Хагщвар
B.Үрэгггээс хугарап үүсэх
C. Протез зөв биш тавигдсанаас
0. Зөөлөн эд хавчуулагдах
Е. Зөөлөн эдийн тэнцвэржиггг муугаас тогтворгүй болох
/82./ Хүзүүний доод нугапмын арын холбоосын эмчилгээний арга барилыг заана уу?
A. Эвийн эмчилгээ хийж хатуу ортезыг хүзүүцц тавих
B. Мэс заслын эмчиггээ
C. Мэцрэгмйн хүнцрэлээс сэргийлэх эвийн эмчиггээ
й. На1о уез{ 6-7 цолоо хоног тавих
Е. Зөөлөн ортез тавих
/83./ Өвцөгний үенц хатгагггыг хаагуур хийх вэ?
A. Тойгны цээц орой буюу суурь түвиингээс 1-2 см арагш
B. Тойгны хажуу тапаас 3-4цотор тал буюу гацна талаас
C. Өвцөгний үений цотор талаар шилбэний шаант ясны урц барзгарын түвамцц
0. Тойг цолгилж байгаа түвшицц
Е. Тойгны цоохно
/84./ Төрөлхийн майга тавхайтай өвчтөн явахцаа:
A. Доголоно
B. Доголохгүй
C.Явахцаа хөлөө ээлжлэн тавьжявах
О.Тавхайн цотор захаар гиигэнэ
Е. Тавхайн гацна захаар гишгэнэ
/85./ Зөөлөн эцийн /мөчцийн/ царагдпын үец гарах эмгэг өөрчпөггг
A. Эггэнц зогсонгоиил үүсэх
B.Тархи, нугас цусаар цүүрэх
C. Булчин миоглобиноор ханах
О.Ууилг хавагнаж, цээжний гягггацц цэгэн цус харвапт өгнө.
Е. Нойр бугнирхайц цус харвах
/8 6 ./ Галпяцын хугарал ямарясанцээр то х и о д ц о х вэ?
A. цуцц чөмөг
B. атгаап яс
C. сарвуу яс
О.шуу, богтос
Е. оилбэ яс
187.1 Түлэгдпийн шокын аль зэрэгт иццекс франк нь 30-70 байх вэ?
А. Хөнгөн
в.Дунд
С. Хүцц
0. Маш хүцц
Е.Үхлийн өмнө
188.1 Төрөлтийн үед хүүхдэд гарч болох хагд үеийн гэмтэл /эпифизеолиз/ ямар мөчинд, аль
түвомцц илүүтэй тохиодцож болох вэ?
A. Атгаал чөмөгний эхлэх хэсэгт
B. Атгаал чөмөгний төгсгөл хэсэгт
C.Дунц чөмөгний эхлэх хэсэгт
О.Дунц чөмөгний төгсгөл хэсэгт
Е. Шаант чөмөгний эхлэх хэсэгт
/89./ Гэмтлийн цараах плеврийн хөнцицц цус хурахац авахарга хэмжээ
а/ Хүзүүний вагосимпатик хориг
б/8-р хавирга завсраар цалны шугамаар плеврийн хөццийц гуурс тавина
в/Хурсан цусыг эргүүлж сэлбэнэ.
г/ Суцсаар өндөр молекулг омнгэн юүлнэ
ц/ 2-р хавирга завсраар эгмийн цунц шугамаар гуурс тавина
е/ Эмнэлэгт хэвтүүлнэ

A. а, в,ц
B. б, г, е
C. а, б, е
0- а, ц, е
Е.в, г,ц
/90./ Хүүхцэц гэмтлийн эпифизеолиз аль хэсэгтээ илүү байроих вэ?
A. Мөгөөрсний өсөлтийн ялтас болон эпифизийн хоороцц
B.Өсөлтийн пластинкийн пролифероцийн бүсэц
C.өсөлтийн пластинк гипертрофийн бүсэц
0. өсөлтийн пластинкийн окостенения бүсэц
Е. Аль алицц ч
/91./ Мөчний олон хугарал, хам гэмтлийн эрт нас бараптын голлох шалтгаацц аль нь вэ?
A. Цус алцалт
B. Гавап тархины гэмтэл
C. Амьцралын чухал эрхтэний гэмтэл
0. Гэмтэл шок III, IV зэрэг
Е.Тулгуур хөцөлгөөний эрхтэний гэмтэл
/92./ Шаант чөмөгний цээц хэсэг /эхлэх хэсэг/ хугарадц хүнц механизмаар үүсгэгцсэн хэцэн
хувьц хайрцагны хам шинж илэрч болох вэ?
A. 10%-ц
B. 20%-ц
C . 25%-ц
И. 20-40
Е. 5%-д
/93./ Ясны цочмог үрэвслийн эрт оношпох үццсэн арга нь юу вэ?
A. Цусны ерөнхий шинжиггээ
B. Ясны зураг 2 байрлалаар авах
C. Чацц авиан шинжилгээ
0. Ясанц хатгалг хийх /остеопункция/
Е. Компьютерийн томографи
/94./ Чөмөгт ясны хугарадц голомтоос зайцуу хацах мэс заслын аргыг хэрэглэж болохгүй
заапт
A. Хуурамч үе остеомиэлиттэй хосолсон бол
B.Хуурамч үе,сорви хүнц өөрчлөлттэй хосолсон /арьстэр орчиццоо, тэр түвоиццээ хам/
С.Фиброзный хуурамч үе
й. Арьсны баццал харьцангуй сорвижиггг хуурамч үецц
Е. Хуурамч үе ясны дутмагомл ихтэй
/95./ Остеохонцрозыг оношлох үццсэн аргууц нэрлэнэ үү?
A. Эмнэлзүйн
B. Компьютерная томография
C. Рентген
0. Цөмийн шинжилгээ
Е. Эмнэл зүй, рентген
/96./ Гуяны төвомнц тайралтын цараа гуя хавчих хүчийг сулрахаас сэргийлж ямар арга
хэмжээ авахвэ?
A. Гуя хавчигч том булчинг, гуяыгхавчмап байрладц гуяны гацна тапц холбох /миоцез/
B. 4 толгойт булчинг тахимны шөрмөстэй холбох болон гуя хавчих бужинг гуяны өргөн
ханчиртай холбох
C. Протезийн аягыг гуя хавчмал баццадц тохируулах
0. Хагалгааны өмнө гуя хавчих булчингийн цасгапыг ицэвхитэй хийх
Е.Хагалгааны цараа гуя хавчих бужингийн цасгалыг ицэвхитэй хийх
/97./ Гавал тархины гэмтлийг Глазгогийн шаталбараар хэцэн оноотой байвал ухаан балартах
гэж үзэх вэ?
A. 10-11 балл
B. 11-12 балл
C. 6-7 балл
й. 13-14 балл
Е. 8 бапл
/98./ Дунц чөмөгний хугарлын үец тавих гөлтгөнөн боолтын хэлбэр ямар байх вэ?
A. Аравч /Лонгет/
B.Нуруувч /Корсет/
C. Цавины шагай хүртэл /Тутор/
О.Түнхний үеоролцуулан /Коксит/
Е. Чээж гартай хамт /Трохобрахиальный
/99./ Бугапагны 3 толгойт булчингийн мэцрэлжүүдцэг мэдрэл аль нь вэ?
A. Дунцын мэцрэл
B. Богтны мэцрэл
C. Шууны мэцрэл
0. Суганы мэцрэл
Е. Арьс булчингийн мэцрэл
/100./ Ширхэглүүрт шилжих ясны гаж хөгжил /Фиброзный остеоцисплазия/ эмгэг голомт чөмөгт
ясанц ямар байрлалаар тархах вэ
A. Өргөөшөө
B. Чөмөгний цагуу
C. Өсөлтийн цагуу
0. Метафиз хэсэг рүү шургаж
Е. Дагуу, өргөөшөө апь апинц
/101./Сколиозоос урьцчилан сэргийлэх арга хэмжээг хүүхцийн цунц ямар насанц явуулах бэ?
A. Ерөнхий боловсрлын сургуугмйн 1 цүгээр ангиас
B.Ясли ,цэцэрлэгээс
C. Ерөнхий боловсрлын сургуулийн ахлах ангиас
0. Коллеж дээц сургуульц
Е. Цэргийн албан хаагчцац
/102./Нурууны хугарлын тогтвортой, тогтворгүй байцал хэний ангилал вэ?
A. Лобын
B. Николийн
C. Денис
0. Мике
Е. Фрикман
/103./ Шууны хугарамтгай хэсгээр нугарах хэлбэрийн хугарал
A. Веппе11-ийн хугарал
B.3т№ -ийн хугарап
C. МоШедд1а-ийн хугарап
О.СоПез-ийн хугарап
Е. 01аеа221-ийн хугарап
/104./ Өвдегний терелхийн мугггралыг дагагщаад ямар гажиг тохиогщож болох вэ?
A. Хавтгай сариу тавхай /плоско-вальгус/
B. Майга тавхай
C.Дунд чөмөгний хүзүүний вальгус
О.Нурууны душек битүүрээгүй
Е. Гипертрихез
/105./ Шархацц 2 дахь цэгцэггээг мэс заслын аргаар хийх заапт юу вэ?
A. Цэгцэггээг гэмтсэнээс хойш 7 хоногийн дараа хийнэ.
B. Мэс заслын анхдагч цэгцэлгээ үр дүнгүй болсон тохиогщолд
C. Анхдагч цэгцэггээний дараа/1-3 хоног/ шарханд хоёрдогч оёдол тавих.
0. Арьсны дугмагилгд мэс заслын цэгцэггээний дараанөхөггг хийх
Е. 1 сарындараагаар анхдагчаар цэгцэггээг хийх
/106./ Беннетын хугарап, муггграл гэж юу вэ?
A. хөлний эрхий хурууны угийн шивнүүр хугарах
B.гарынэрхий хурууны 1-р шивнүүрийн ил хугарал
C. гарны эрхий хурууны угийн амвнүүрийн төвийн хэсгийн метафизын хугарал муггграл
0. гарын 1-р шивнүүрүүдийн зөөлөн эдийн гэмтэл, хугарап
Е.бүх хуруунуудын хугарал муггграл
/107./Түлэгдгмйн тав нь зузаарч ховхрохдоо гүнзгий шархлаа үүснэ.
A. 2-р зэрэг
B. 4-р зэрэг
C. ЗБ түлэгдэл
й . 1-р зэрэг
Е. ЗА түлэгдэл
/108./ Чангалуур боолт тавих хугацаа
A. Зун 2 цаг, өвөл 1 цаг
B. Зун 1 цаг, өвөгд 2 цаг
C. Өвөл зунд адилхан 2 цаг
0. Зун 1,5 цаг өвөл 30 мин
Е.Жилийн апьчулирагд 30 мин
/109./ Хоццрома ихэвчлэн:
A. Нурууны бие хэсэгт
B. чөмөгт ясны диафизд
C.Тавхай болон сарвууны жижиг яснуудад
0. өвчүү хавирга
Е. Аль ч хэсгийг хамарна
/110./Дунд чөмөгний гаццан хэсгийн хугарлын доод түвомнг заана уу?
A. Бага эргүүггээс доош 4-4.5 см
B. Бага эргүүлгээс доош 5 см
C. Өвдөгний үеэс дээш 8 см
0. Өвдөгний үенээс 7 см дээш
Е. Агь нь ч адилхан
/111./ Бороо удааширсан болон хугарлаар бороолохгүй байгаагийн үццсэн шалтгаан
A. Судаснууц гэмтэх
B.Ясыгуртааш нь хангаггггүй татсанаас
C. Бэхэггээг зөв биш хийгцсэнээс гацна
0. Бэхэггээг эрт өөрчилснөөс гацна
Е. Зах хязгаарын болон эргэгггийн зөрөөтэйгээс
/112./ Гүйцлийн угас нь газарцсан, гүйцэгщ цохиулсан хүцц, хамгаалагггын гугаггүйгээр яаж
цөхөж оч их вэ?
А. Гүйж очно
B. Түргэн алхана
C.Гуглаа газраас салгахгүй явжочно
0. Харайж хүрнэ
Е.Дээрхи бүгд
/113./Тархины дунд зэргийн няцралын үед ухаан алдалгын хугацааг заана уу?
A. Ухаан агщалг 0-5 минуг үргэлжижэ
B.Ухаан адцалг 1 цагаар үргэлжилнэ
C. Хэдэн секуцц үргэлжилнэ
О.Ухаан алдалг 45мин үргэлжилнэ
Е.Ухаан адцалг 25-30 мин үргэлжилнэ
/114./Алганы ТЬепаг бугнингийн хеделгөөний мэдрэл
A. п.тесИапиз - хөдөлгөөний сапаа
B. п.тесИапиз -арьснысапаа
C. п.и1папз - гүн салаа
й. п.и1папз - өнгөц сапаа
Е.п.и1папз - хөдөлгөөний салаа
/11 5.1 Дотуур цус апдалгтай цээжний нэвтэрсэн гэмтэдц түргэн тусламжийн эмчийн баримтлах
арга барил
а/ Полиглюкин тарина б/ Реополиглюкин тарина
в/Хавирга завсрынновокайны хориг г/ Викасол, ЕАКтарих
д/ Дарапттай ариун боолт хийнэ
A. а, в,д
B.б, в, г
C.а, г, д
В, г,д
Е.а, б ,д
/11 6.1 Өвдөгний үений хэв гажих остеоартроз хөгжих жам
A. Васкулярная онол
B. Механик үйл ажиллагааны онол
C. Макро болон микро гэмтэл
0. Мэдрэл тэжээшйн онол
Е. Үрэвслийн
/11 7.1 Сколиоз эвийн эмчилгээнц нуруувчийг /корсет/ ямар зориггоор хийх вэ?
A. Нурууны муруйгггыг засах
B. Хэлбэр дүрс адцагдаптыг зогсоох
C. Хагапгаанц бэлтгэх
О.Булчин суллах
Е.Нурууны хөдөлгөөнийг хязгаарлах
/11 8.1 Гавап тархины хүцц гэмтэлгэй өвчтөн өццөр хапуурах нь апь шалтгаантай холбоотой
вэ?
A. Архаг ццээт үрэвсэл хурцдах
B.Төвийн гараптай
C. Гавлын доторхи гэмтэл, идээт үрэвсэлтэй хавсрах
0. Организмын хариу урвал
Е. Эмийн бодисын хариу урвал
/119./ Гаплеацийн хугарал мултрал аль нь вэ?
A. Тохойн үе мултарч, нөгөө гарын шуу яс ганцан хэсгийн доод/3 түвимнц
B.Тохойн үе мултарч, залаа сэртэн хугарах
C. Сарвуу мултарч, шуу ясны гандан хэсэг доод/3 түвомнд хугарах
0. Шуу ясганцан хэсгийн доод/3 түвомнд хугарч тохойн үе мултрах
Е. Шуу ясны ганцан хэсэг доод/3 түвиицц хугарч, богт чөмөгний толгой мултрах
/120./ Түнхний төрөлхийн мултрадц хийгдсэн мэс заслын эмчилгээний дараа гөлтгөнөн
боолтыг аваад юу хийх вэ?
A. Физик эмчилгээ, ццэвхигүй дасгап
B. Идэвхитэй хөдөлгөөн
C. Шавар эмчилгээ
0. Усан эмчилгээ
Е. Ачаалал өгч явуулна
/121./ Шархацц мэсзаслын анхдагч цэгцлэгээ хийхэд гол хийх үйгдэл юувэ?
A. Шархыг ариуггах
B. Цус, цусны үдцэгдэл, гадны биетийг авах
C. Амьцрах чацваргүй бүх эцийг зүсч авах
0. Арьсны зах ойролцоох эцийг тэнцүүхэн боломжоор авах
Е.Цусны нөжийг авч, цахин цус агщахаас урьцчилан сэргийлж цусагдаж буй суцасыгбоох
/122./ 137. Ямар үеэлбэр /сегмент/ хугарахац алга тосох байрладц гөлтгөнөн тавих вэ
A. богтос ясны цуцц 1/3
B. богтос ясны цээц 1/3
C. шуу ясны цуцц 1/3
0. шуу ясны цээц 1/3
Е. богтос шуу ясны цуцц 1/3
/123./ Түлэнхийн шокоос түлэнхийн хорцлогын үе рүү шилжихэц ямар үзүүлэгггийг авч үзэх
вэ?
A. Шээсний гарапг хэвийн байх
B.Температур ихсэх
C. Шарх ицээлэх
0. Тахикарция
Е. Артерийн царапт ихсэх
/124./ Нохойц хазуулсан үец үзүүлэх анхны яарагггай тусламж
а/ Шархыг устөрөгчийн хэт эслийн уусмапаар угаана
б/ Прецнизолон тарина
в/Ариун боолт хийнэ
г/ Гэмтлийн цэгт хүргэнэ
ц/ Шархыг оёно

A. а, б, г
B.а, в, д
C.а, в, г
□ .б, г, д
Е.б, в, г
/125./Ясны төрөлхийн хэврэгимл /Несовершенны остеогенез//ЯТХ/ангилпаар
A. Хоццроцисплазия
B. Остеоцисплазия
C. Гиперостозом
0. Костный эозинофигь
Е. Остеохоццроцисплазия
/126./Дуцц чөмөгний булууны цээгүүр хугарлыг өвцөгний үенээсцээш хэцэн см-ттооцох вэ?
A. 10 см
B. 5 см
C. 8 см
0 .1 2 см
Е. Аль нь ч болно
/127./ Нүүрний хүнц гэмтлийн үец цус тогтоогггыг зогсоох зорилгоор аль артерийн суцсыг боох
вэ?
A. Гүрээний гацна артери
B. Гүрээний цотор артери
C. Атгаап чөмөгний толгойн хэсэгт
0. Гүрээний ерөнхий артери
Е.Чамархайн артери, түүний салаанууц
/128./Цахилгаан гүйцэдц цохиулахац авах арга хэмжээ
а/ Зохиомол амьсгал хийх
б/ Шингэн ихээр сэлбэх
в/ Гүццлээс салгах
г/ Кордиамин тарих
д/ Зүрхний гаднах илгег
A. а, б, в
B.а, в, д
C.б, г, д
0. а, б, г
Е. в, г,д
/129./ Тархины хөнгөн зэргийн бяцралын үөд компьютер томограммц гарах өөрчлөгггийг заана
УУ?
A. Гавлынцотор уйланхай үүсэх
B.Өөрчпөггг илрэхгүй
C. Гавлын цотор цус хурах
О.Тархины хаваноиггг
Е. Гавлын ясны хугарал
/130./ Шагайн ясны хугарахайц ямар илнж тэмцгүүц илрэх вэ?
A. Шилбэ-тавхайн үеэр тэнийлгэх, ул тийш хөцөлгөөн /нугалах/ хязгаарлагцана
B. Өсгий, шагайн үеэр хөцөлгөөн ихэснэ
C. Борвины шөрмөсний цөм хэсэгт цочмог өвцөнө, тавхай өлмий тийш хөцөггөхөц хүчтэй
өвцөнө, өсгицц тогамход хугарлын түвамцц өвцөлт ихсэнэ, хөлийн I хуруу ул тийш нугалсан
байцагггай байна
0. Гадна цотор хавчаарын хэлбэр өөрчпөгцөх
Е.Шилбэ тайвхайн үеэр хөцөггөөн хэвийн байна
/131./Чигчий, яцам хурууг мэцрэлжүүлэгч мэцрэл
A. п.тесПапиз
B. п.ПасПаНз
C. п.и1папз
й. п.зигаНз
Е. п.ЬгасЫаНз
/132./Хэвлийн ил гэмтэгггэй, гэдэсний гогцоо нь гарсан тохиоццолд ямартусламж үзүүлэх вэ?
а/ Шархацц хуурай бооггг хийнэ
б/ Гэдэсний гогцоог буцааж оруулна
в/ Фурациллин новокайнтай эмтэй бооггг хийнэ
г/ Корциамин тарина
д/ Өвчин намдаагч хэрэглэнэ
е/Дамжуургаар яарагггай эмнэлэгт хүргэнэ
A. а, б, г
B.б, г, д
C .в .д , е
□ • а, б, д
Е.а, г,д
/133./ Өвдөгний хэв гажих цеформируюшэя остеоартрозын үццсэн шалтгаан
A. Өвцөгний үений гэмтэл /үен цоторхи хугарал, үе үүсгэгч яснууц зөв биш бороолсон,
өвцөгний үений холбоосууц, механикийн гэмтэл, үений муггграпын үццэцээс/
B.Тойгны төрөлхийн муггграп
C. Кенигын өвчин
0 . Үрэвсэл
Е. Хувьсах /инволоция/
/134./ Нурууны мултралын өнцгийг хэмжих энгийн хялбар арга
A. Абалмасовийн арга
B. Коббын арга
C.Фергюсонын арга
0. Конагийн арга
Е. Масловийн арга
/135./ Бүсэлхий сээр нурууны нугапмын шахагцсан хугарлыг сэргээн засах эмчилгээ хийх.
А. 2-10 хоногт эрүүл ахуйн ерөнхий цасгал /амьсгагУ дээд, доод мөчийг бүрэн биш
хэмжээгээр 10 илуүгүй хөдөлгөнө
B. 10-20 хоногийн дараа хэвлий, нурууны булчин бэхжүүлэх, дээд мөчний үеэр бүрэн
хэмжээгээр 20 удаа хөдөлгөн хоногийн сүүгнээр хэвлийгээр эргэнэ
C. 20-60 хоногт дасгалыг 10-15 удаа давтаж үеэр 30-аасдээш хөдөлгөн хийнэ
й. 60-80 хоногт өвчтөнг босоход бэлтгэж 10-20 минутаар суулгана.
Е.Физик эмчилгээ хослоно
/136./ Монтеджийн хугарал-мултрал аль нь вэ?
A. Нэг гарт шуу яс мултарч, нөгөө гарт хугарал тохиодцоно
B. Шуу ясны толгой мултарч, богт чөмөг гандан хэсгийн дунд болон дээд/3 хугарал нэг гарт
тохиодцоно
C. Сарвуу мултарч, шуу, богт чөмөгтгаццан хэсгийн дунд/3 түвшицц хугарна
О. Тохойн үе мултарч, богт чөмөг гандан хэсгийн доод/3 түвшицц хугарна
Е. Тохой мултарч шуу ясны гаццан хэсэг дунд/3 түвомнд хугарна
/137./Төрөлхийн мултралыг засах эвийн эмчилгээцц ямар хүццрэл гарч болох вэ?
A. Үений толгой үхжих
B.Суудпын мэдрэл саажих
C.Түнхний үеэр хөдөлгөөнгүй болох
О.Үеэр байнгын өвцөлттэй
Е. Үений үрэвсэл
/138./ Ясны уйланхай /киста/-н эмчилгээг сонгоно уу?
A. Зөвхөн туяаны эмчилгээ
B. Зөвхөн хатгалт хийж авах
C. Эвийн эмчилгээ үр дүн өгөхгүй бол мэсзаслын эмчилгээ
О. зөвхөн мэс заслын эмчилгээ
Е. Зөвхөн химийн эмчиггээ
/139./ Эгэмний яс годцуу аль тевшиндөө хугарцаг вэ?
A. дунц 1/3-ээр
B.гадна 1/3-ээр
C.дотор 1/3-ээр
О. гадна дунд 1/3-ын уулзвараар
Е. Дунц дотор 1/3-ын уулзвараар
/140./Зөвхөн тархины гэмтлийн үедхийх эмчилгээний чиглэл
а/ Өвдөлтийг намцаах
б/ Зүрхний бэлдмэл тарих
в/Дамнуурганц толгойг хажуу эргүүлж хэвтүүлж зөөвөрлөнө
г/ Магнийн сульфат бугминд тарина
д/ Дамнуургацц нуруугаар хэвтүүлж зөөвөрлөнө
е/ Хүчилтөрөгчөөр амьсгалуулна

A. а, б, в
B.г, д, е
C .в, г, е
О. а, б, г
Е.б, г,д
/141./ Олье өвчний үед мэсзаслын эмчилгээ хийх тохиромжтой нас
A. Сургуулийн өмнөх
B. Сургуулийн
C. Бэлгийн боловсролын үед
0. Насацц хүрсэн
Е. Агь ч насацц болно
/142./ Дунц чөмөгний хүзүүний хугарлын үед илрэх илнж тэмдэгийг нэрлэнэ үү.
A. Вернеллын шинж
B. Розер Нелатоны шугам өөрчпөх
C. Өсгийн наадцах илнж
0. Гуяа хавчих байрладц байх
Е. Ларрегийн илнж
/143./Хүзүүний мэдрэлийн сүлжээцц хориг хийх нь агь нь зөв бэ?
A. т.31егпо-С1е1с1о-та51о1с1еи5-ийн дунд, арзахаар
B. т.З(ето-С1е1с1о-та51о1с1еи5 бугнингийн дунц, урд захаар
C. 2-р хузууний түвамцц
О.Хэлэн доорхи ясны тувамцц
Е. Эгэмээс дээш 2 см тувомнд
/144./ Түлэнхийн өвчтэй хүнийг үнэлэх үндсэн үзүүлэгггүүд
а/Түлэгдлийн талбай,
б/ Зүрх судасны үйл ажиллагаа
в/ Бөөрний үйл ажиллагаа
г/ Түлэгдлийн гүн
д/Ухаан самуурах
A. а, б, в
B.б, в, г
C.а, б, д
□ • а, в, г
Е.в, г,д
/145./ Түнхний үений гажиг хөгжлийн хүүхдийн амьдралын эхний саруудад тэргүүлэх иинж
тэмдэг юу вэ?
A. Мөч богиносох
B. Арьсны нугалаас ижил биш
C. Дюшенатрецдпенбургийн илнж тэмдэг
О.Алцайлт хязгаарлагдана
Е. Мөч гацагш эргэсэн байцагггай
/146./ Гавап тархи нуруу нугасны үрэвсэл бүхий хүццэрсэн гэмтлийн үец антибиотик яаж
сонгох вэ?
A. Үрэвслийн үец пенициллиныг өнцөр тунгаар хэрэглээц цараа нь бусац антибиотикийг
сонгоно.
B.Өвчтөний асуумжаас өөртнь тохирох антибиотикийг хэрэглэнэ
C. Цус ба хэсэг газрын үрэвслийн арчцаснаас авсан антибиотикийн мэцрэг чанарыг
үццэслэнэ.
О.Орчин үеийн өнцөр хүчтэй антибиотикийг шууц хэрэглэнэ
Е. Бактериологийн аинжилгээг гартал
/147./ Шаант чөмөгний ганцан хэсгийн бага хүчээр үүсгэгцсэн хугарагщ тамхи татцаг өвчтөнц
аль нь ямар хамаатай вэ?
A. Эцгэрэх явц нь 4 цахин уцаан
B. Тамхи, татцаггүйц ацилхан
C. Энэ хугарап нь тамхичицц 1.5 цахин илүү тохиодцож, 2 цахин илүү уцаан бороолоно.
О.Тамхичицц 4цахин илуү тохиодцоно, эцгэрэггг ацил
Е . 4 Дахин их то х и о д ц о н о , эцгэрэггг уцаатрана
/1 4 8 ./ Эх барихын саажилт /цюшен эрба-хам илнж/ цээц мөчицц тэргүүлэх омнж тэмцэг апь
нь вэ?
A. Хуруу, сарвууны хөцөлгөөн байхгүй байна
B. Мөр хавчсан, цотогш эргэгггтэй байна
C.Нэгталын саатай/төвийн гараптай/
0. Гар бүхэл цээ ицэвхитэй хөцөггөөнгүй
Е.Мөрний үеэр хөцөлгөөнтэй, хуруунууц хөцөлгөөнгүй
/149./ Яс түлэгцэх хапууны хязгаарыг заана уу?
A.460С
B.510С
C. 560С
0 .6Ю С
Е.700С
/150./ Хавирга годцуу аль шугамаар хугардаг вэ?
A. 1_А А
B .1.М З
C .1 МС
й. 1_ А Р
Е. 1.АМ
/151./Түнхний үений деформируюшэя остеоартрозын эрт илрэх эмнэл зүйн имнж
A. Түнхний үеэр өвдөнө
B. Гуяны доод 1/3 хэсэг өвдөгний үеэр өвдөнө
C.Хавчих байрладц контрактура үүснэ
0. Мөч богиносно.
Е.Үеэр хавдана
/152./ Бүсэлхий мэдрэлийн сүлжээ ямар мэдрэлээс хэлбэржих вэ?
A. ТИ12-1-4
B.ТМ2-1.5
C.и-14
й. П -1.5
Е.ТИ9-10
/153./ Сээр, бүсэлхий нурууны гэмтлийн механизмаар эмнэлзүйн ангилсан орчин үеийн бүх
ангиллын суурь ангилал аль судпаачийнх вэ?
A. Ы1С0Н
B. Н01с15\Л/011И
C. Мс А(ее
й. КеМу
Е. \Д/И|1е51с1
/154./ Шууны ясны толгой хүүхдийн хэдэн насацц бүрэн мулгарч болох вэ?
A. Нярай
B .1 хүртэл
C . 1-3 нас
й. 4-7 нас
Е. 5-12 нас
/155./ Өвдөгний үений мултрадц артериография омнжилгээ хийх үү.
A. Артериография хийнэ
B. Мултралыг оруулсны дараа хийнэ.
C. КТТ хийнэ
0. Артериография хийхгүй
Е. Өвдөгний үений рентген зураг эгц хажуугаас авна
/156./ Түнхний үений гаж хөгжил /дисплази/ эрт үед хийгдэх эмчиггээ
A. Эвийн
B. Гөлтгөнөн боолт
C.Үйл ажиллагааны чигүүд
0. Мэс заслын
Е. Аль нь ч болно
/157./ Хүүхдийн атгаал чөмөгний булууны дээгүүрх хугарлыг битүү аргаар засахад эхлээд
ямарүйдцэл хийх вэ?
A. Өргөөшөө зөрүүг засах
B. Уртааш зөрүүг засах
C. Өнцгөлсөн зөрүүг засах
0.уртаащ өргөөшөө зөрүүгзасах
Е.эргэлтийн зөрүүг засах
/158./ Ууомгны голомтот сүрьеэгийн төгсгөлүүдийг нэрлэнэ үү?
1. Бүрэн оммэгдэнэ
2. Хатуурч шохойжсон голомт үүснэ
3. Задарч хөццийт сүрьеэүүснэ
4. Уушгины бус эрхтэний сүрьеэүүснэ
5. Гуурсан хоолойн сүрьеэүүснэ
/159./ Сүрьеэгийн нянгийн эсрэг үйлчпэлгэй нэгдүгээр эгнээний эмийн бэдцмэлийг нэрлэнэ
үү?
1. Изониазцц
2. Рифампицин
3. Пиразинамод
4. Этамбугол
5. Бүгд зөв
/160./ БЦЖ вакцины хэсэг газрын хүндрэлийг нэрлэнэ үү?
1. Хүйтэн буглаа
2. Ханиалгах
3. Захын тунгалгийн булчирхайн үрэвсэл
4. хөлрөх
5. Хапуурах
/161./ Сүрьеэгийн эмчилгээний 2-р бүлгээр ямар тохиодцлуудыг эмчлэх вэ?
1. Дахилг
2. Тасалсан тохиодцол
3. Үр дүнгүй эмчлэгдсэн тохиодцол
4. Шлнэ тохиолдол
5. Архаг тохиолдол
/162./ Анхдагч сүрьеэгийн ерөнхий омнжийг тоочно уу?
1. Бага насны хүүхэд өвчилнө
2. Цусны их эргэлгээр тархах хаццпагатай
3. Тунгалгийг годцуу хамарч гэмтэнэ
4. Зөвхөн ууигийг гэмтээнэ.
5. Хурдан эдгэрнэ
/163./Химийн урьдчилан сэргийлэх эмчиггээний заалтыг нэрлэнэ үү?
1. Хапдвартай хэлбэрийн сүрьеэтэй өвчтөний хавьтал
2. Туберкулины сорил 10 мм-ээс дээш эерэг урвалгай
3. Бусад омнжилгээ болон эмнэл зүцц сүрьеэ үгүйсгэгдсэн
4. Туберкулины соридц эерэг гарсан бүх тохиолдол
5. Гэрлийн омнжилгээнд сүрьеэгийн бага зэргийн өөрчлөлттэй
/164./ Ууцхины хурц милиар сүрьеэгийн үед гэрлийн омнжилгээцц илрэх өөрчпөлтийг
тодорхойлно уу?
1. Зөвхөн нэг талын уутгийг нэлэнхүцц нь хамарч жигд бус тархсан
2. Хоёр талын ууигийг нэлэнхүйд нь хамарч жигд тархсан
3. Жижиг болон дунц зэргийн хэмжээтэй голомтууд тодорхойлогдоно
4. Олон тооны шар будаа имг жижиг голомтууд тодорхойлогдоно
5. Ууигицц “тамгалсан” хөндий үүссэн байна
/165,/Сүрьеэгийн сэжигтэй тохиодцолд зайлшгүй хийх оношлогооны шинжилгээг тоочно уу?
1. Цусны биохимийн имнжи/тээ
2. Цэрний түрхэцийн иинжи/тээ
3. Туберкулины сорил
4. Ууигины рентгенограмм
5. Цэрний өсгөвөрлөх шинжилгээ
/166./ Уушмгны бүтэц эвцрэлг сүрьеэгийн үццсэн имнжийг тоочно уу?
1. Гуурсан хоолойн тэлэлт
2. Нянгийн ялгаруулапт
3. Амьсгалындугагдал
4. Ууигины эдийн бүтэц эвдрэл
5. Ууигины эдийн сорвижилг
/167./Хүүхдийг сүрьеэгээс сэргийлэх өвөрмөц урьдчилан сэргийлэ/тгийн аргуудыг нэрлэнэ үү?
1. Сүрьеэтэй өвчтөний эмчилгээ
2. БЦЖ вакцинжуулалт
3. Дархлал дэмжих эмчилгээ
4. Химийн урьдчилан сэргийлэх эмчилгээ
5. Урьдчилан сэргийлэх үзлэг
/168./Сүрьеэгийн хагас ццэвхитэй илрүүлэлтэцц хамрагдах хүрээг тодорхойлно уу?
1. Сүрьеэтэй өвчтөний хавьтал
2. Гэроронгүй хүмүүс
3. Хоригдол
4. Оюутнууд
5. Залуус
/169./ БЦЖ вакцинаар үүсгэгдсэн дархлаптай хүүхдэд илрэх туберкулины сорилын хариу
урвалын онцлогийг тоочно уу?
1. Соригд үүссэн гувдрүүний хэмжээ жил бүр ихэснэ
2. Соригд үүссэн гүвдрүүний хэмжээ жил бүр буурна
3. Хэт эерэг урвапгай буюу 10 мм-ээс дээш хэмжээтэй гүвдрүү үүснэ
4. Эерэг урваптай буюу 10 мм-ээс доош хэмжээтэй гүвдрүүүүснэ
5. Улайггг гүвдрүүнээс том хэмжээтэй байна
/170./ Уушмгны голомтот сүрьеэгийн хүццрэлуүдийг нэрлэнэ үү ?
1. Нэвчдэст сүрьеэ
2. Плевриг
3. Хендийг сүрьеэ
4. Туберкулема
5. Сорвиг голомтот сүрьеэ
/171./Цээжний хөццийн тунгапгийн бугнирхайн сүрьеэгийн хүццэрлийг тоочно уу?
1. Анхдагч хөцций
2. Гуурсан хоолойн сүрьеэ
3. Сорвитхөнцийт сүрьеэ
4. Ателектаз
5. Нурууны ясны сүрьеэ
/172./ Сүрьеэгийн эмчилгээний хоёрцугаар бүггийн үргэлжлэх шатны эмчиггээнц хэрэглэх
эмийн бэгдмэлуүцийг нэрлэнэ үү?
1. Изониазнц
2. Рифамицин
3. Этамбугол
4. Стрептомицин
5. Пиразинамцц
/173./ Казеоз хатгалгааны үец илрэх үццсэн омнжийг бичнэ үү?
1. Хурц эхлэл
2. Өнцөр хапуурах
3. Цэртэй, цустай цэртэй ханиах
4. Нойтон хэржигнүүр их хэмжээгээр сонсогцох
5. Хуурай ханиах
/174./Сүрьеэгийн анхдагч бүрдэлийн бүрэлдхүүн хэсгүүцийг нэрлэнэ үү?
1. ууигины анхдагч голомт
2. ууигины тунгаггийн судасны үрэвсэл
3. ууигины угийн тунгаггийн булчирхайн үрэвсэл
4. ууигины оломрсон зураглал
5. захын тунгапгийн бугнирхайн үрэвсэл
/175./Хүүхдийн сүрьеэгийн оношпогоонц хэрэглэх гол шинжилгээний аргууцыг нэрлэнэ үү?
1. Цэрний оинжилгээ
2. Гэрлийн омнжилгээ
3. Томографийн иинжилгээ
4. Туберкулины сорил
5. Эцийн омнжиггээ
/176./ Мантугийн сорилын хариу урвапыг хүүхдэд хэцэн мм байвал эерэг урвал гэжтооцох вэ?
1. Гүвцрүү 10 мм
2. Гүвцрүү4 мм ба түүнээс цоош хэмжээтэй
3. Гүвцрүүний хэмжээ хамаарахгүйгээр үхжил, цэврүүүүсэх
4. Гүвцрүү 2 мм хэмжээтэй
5. Гүвцрүүгүйулайггг үүсэх
/177./ Цээжний хөнцийн тунгалгийн булчирхайн сүрьеэгийн клиник-рентгены хэлбэрүүцийг
нэрлэнэ үү?
1. Бага хэлбэр
2. Нэвчцэст хэлбэр
3. “Хавдар" төст хэлбэр
4. Ш/шж тэмдэггүй хэлбэр
5. Хүццрэлгэй хэлбэр
/178./ Орчин үеийн сүрьеэгийн эмчилгээний зарчмыг сонгоно уу?
1. Эмчиггээг завсарлагаатай хийх
2. И^уд хянагггтай эмчлэх
3. Нэг юмуу хоёр эмийг хосолж хэрэглэх
4. Богино хугацаагаар эмчлэх
5. Уртхугацааны эмчилгээний горимыг сонгох
/179./ Ууихины гэрлийн амнжиггээцц ууамгны ямар эмгэгийн үед цагираг сүүдрийн хам аинж
илрэх вэ?
1. Гуурсан хоолойн гарагггай уулинхай
2. Хавдарын задрап
3. Хөндийг сүрьеэ
4. Ууогины голомтот сүрьеэ
5. Туберкулема
/180./Дэлбэнгийн нэвчдэст сүрьеэгийн (лобит) үед илрэх үндсэн омнжүүдийг тоочно уу?
1. Эмнэл зүйн омнж тод илэрсэн
2. Ууигийг тогипход дэлбэн хамарсан тогаилтын чимээ бүдгэрсэн
3. Цэрний түрхэц эерэг
4. Эмнэл зүйн омнж тэмдэггүй
5. Эмнэл зүйн омнж бүдэг илэрсэн
/181./Туберкулины сорилыг ямар зорилгоор хийх вэ?
1. Нөхөн вакцинжуулаггганд хамрагдах хүүхдийг сонгох
2. Хүүхдэд сүрьеэгийн халдварыг эртилрүүлэх
3. Сүрьеэгийн халдварын жигмйн эгзэгийг тодорхойлох
4. Ууомгны бус эрхтэний сүрьеэтэй тохиодцпыг оношпох
5. Сүрьеэгийн эмчиггээний хянагггыг хийх
/182./ БЦЖвакцин хийх заагггыг нэрлэнэ үү?
1. Туберкулины соригд эерэг хүүхэд
2. Бага насны хүүхдэд
3. Бүх насны хүүхдэд
4. Гүйцэд, эрүүл нярай хүүхдэд
5. Сүрьеэгээр өвчпөөгүй хүүхэд
/183./ Сүрьеэгийн нянг устгах ариуггапын уусмалыг нэрлэнэ үү?
1. Хлорамины уусмал
2. 5% фенол
3. Спирт
4. 2% лизол
5. Давсны хүчил
/184./ Уушмгны голомтот сүрьеэгийн үед бодиг үзлэгт ямар өөрчпөгггүүд илрэх вэ ?
1. Цээжний хэнхэрцэг өөрчпөгптүй
2. Тогоилгоор болон чагнаптаар онц өөрчлөлтгүй
3. Цээжний хэнхэрцэг 2 тагд амьсгапд жигд оролцоно
4. Их хэмжээний хуурай нойгон хэржигнүүр сонсогдоно
5. Цээжний хэнхэрцэг торх хэлбэртэй болсон байна
/185./ Хүүхдийн анхдагч сүрьеэгийн оношпогооид өргөн хэрэглэх илнжилгээний аргуудыг
тоочно уу?
1. Цусаид уургийн хэмжээг тодорхойлох
2. Туберкулины сорил
3. Цэрний түрхэцийн аинжиггээ
4. Ууцгины гэрлийн шинжилгээ
5. Цэрний өсгөвөрлөх шинжилгээ
/186./ Сүрьеэгийн бронхаденитыг ялган оношпох өвчнийг нэрлэнэ үү ?
1. Лимфийн хавдрууд (лимфогрануломатоз, лимфосаркома, лимфолейкоз
2. Төвийн гарагггай хорт хавдар
3. Өвөрмөцбус лимфаденопатии (корь, коклющ вирусын хадцварт өвчин г.м)
4. Ууомгны голомтот хатгалгаа
5. Улаан хоолойн хавдар
/187./ Анхдагч сүрьеэгийн эмнэл зүйн хэлбэрүүдийг нэрлэнэ үү?
1. Сүрьеэгийн хордлого
2. Сүрьеэгийн бронхаденит буюу цээжний хөндийн тунгалгийн булчирхайн сүрьеэ
3. Сүрьеэгийн анхдагч бүрдэл
4. Нэвчдэст сүрьеэ
5. Хөндийт сүрьеэ
/188./ Ууигины хадцвартай хэлбэрийн сүрьеэтэй өвчтөний хавьтап 5 настай хүүхдэд
Мантугийн сорил тавьж, 72 цагийн дараа хариуг шалгахад 6 мм хэмжээтэй гүвдрүү жижиг
цэврүүний хамт үүссэн бол энэ урвапыг юу гэж дүгнэх вэ? Цаашад авах арга хэмжээг
тодорхойлоно уу?
1. Эерэг урвап
2. Эмнэл зүйн имнжүүд болон бодит үзлэгийн өөрчпөлтийг шалгана
3. Цээжний гэрлийн илнжилгээцц өөрчпөлттэй эсэхийг тодорхойлно
4. Цусны ерөнхий имнжилгээнд өөрчпөлттэй эсэхийг тодорхойлно.
5. Эмнэл зүй болон бусад имнжиггээцц сүрьеэгүй нь батлагдсан бол химийн урьдчилан
сэргийлэх эмчилгээ хийнэ.
/189./Сүрьеэгийн эмчилгээний хяналтыг явуулах чиглэлүүдийг нэрлэнэ үү?
1. И^уд хяналттай эмчлэх
2. Үрдүнгийн хяналт хийх
3. Гажурвалын хянапт хийх
4. Биеийн жингийн хянапт
5. Цусны ерөнхий имнжилгээ хийх
/190./Туберкулем даамжирч, задарсан тохиодцолд илрэх иинжүүдийг тоочно уу?
1. Цэртэй ханиах, цустай ханиах
2. Хордпогын хам илнж тод илрэх
3. Цэрний түрхэц эерэг гарах
4. Цусны иинжилгээцц өөрчпөлт илэрч,СОЭ хурдсах
5. Гэрлийн имнжилгээнд гэмтэлийн хэмжээ томорч, сүүдэр жигд бус болох
/191./ Ууимгны голомтот сүрьеэтэй имнэ тохиодцлыг эмчлэх эмчилгээний бүлэг, хугацааг
сонгоно уу?
1. Нэгдүгээр бүлэг, 4 сар
2. Хоёрдугаар бүлэг, 8 сар
3. Хоёрдугаар бүлэг, 6 сар
4. Гуравдугаар бүлэг, 6 сар
5. Гуравдугаар бүлэг 4сар
/192./ Цээжний хөндийн тунгалгийн булчирхайн сүрьеэгийн үед бодит үзлэгээр илрэх
өөрчлөлтийг бичнэ үү?
1. Эгэмний дээд хэсэгт тогимлтын чимээ бүдгэрнэ
2. Дапны хооронд тогиилтын чимээ бүдгэрнэ
3. Эгэмний дээд хэсэгт жижиг нойтон хэржигнүүртэй
4. Чагнахад онцын өөрчпөлтгүй
5. Тогиилгоор өөрчпөлтгүй
/193./ Ууимгны сүрьеэгийн сэжигтэй илнж тэмдэгүүдийг тоочно уу?
1. 21 хоногоос дээш хугацаацц ханиах
2. Цэр, цустай цэртэй ханиах
3. Цээжээр өвдөх
4. Хапуурах, хөлрөх
5. Турах
/194./ Элгэцц хортой гаж урвал үүсгэх боломжгой сүрьеэгийн эмийн бэдцэмлүүдийг нэрлэнэ
үү?
1. Изониазцц
2. Рифамицин
3. Пиразинамцц
4. Этамбугол
5. Стрептомицин

/195./ Ууихины сүрьеэгийн сэжигтэй иинжүүдийг тоочно уу?


1.14 хоногоос дээш хугацаагаар ханиах
2. Цэртэй, цустай ханиах
3. Цээжээр өвдөх
4. Хапуурч, хөлрөх
5. Турах
/196./ Эмэцц дасагггай сүрьеэ үүсэхээс сэргийлэхэд чухал ач холбогдогггой хүчин зүйл бол:
1. Сүрьеэг эрт илрүүлж, оношлох
2. Сүрьеэгийн эмчиггээг шууд хянагггтай хийх
3. Сүрьеэгийн эмчилгээний хянагггыг үр дүнгэй явуулах
4. Эмийн гаж нөлөөг хянаж, сэргийлэх
5. Сүрьеэгийн эмчилгээг ганцхан эмээр дагнаж хийхгүй, зөв хослуулах
/197./ Ууигины гэрлийн омнжилгээцц тархмап сүүдрийн хам омнж ямар өвчнүүдийн үед илэрч
болох вэ?
1. Ууомгны милиар сүрьеэ
2. Хортхавдарын метастаз
3. Уутиг тоосжих өвчин
4. Зогсонгишлын уушмг
5. Ууигины жижиг голомтот хатгаггаа
/198./Мантугийн сорилын хариу урвапыгхэдэн цагийн дараахэмжиж тодорхойлох вэ?
1. 24 цаг
2. 72 цаг
3.12 цаг
4. 48 цаг
5. 2 цаг
/199./ БЦЖ вакцин нь хүүхдийг ямар хэлбэрийн сүрьеэгээр өвчлөхөөс найдвартай хамгаапах
вэ?
1. Ууимгны бус эрхтэний сүрьеэ
2. Хурц тархмап сүрьеэ
3. Ууимгны сүрьеэ
4. Сүрьеэгийн менингиг
5. Анхдагч сүрьеэ
/200./ Цээжний хөццийн тунгаггийн бугнирхайн сүрьеэгийн нэвчдэст хэлбэрийн үед эмнэл
зүйц илрэх иинжүүдийг тоочно уу?
1. Хордпогын хам амнж
2. Уушмг-гуурсан хоолой, гялтангийн хам омнж
3. Захын тунгаггийн булчирхайн өөрчлөлт
4. Хоол боловсруулах замын хямрал
5. Тоггойн хүчтэй өвдөггг
/201./ Цэрний түрхэцийн илнжилгээний давуугай талуудыг тоочно уу?
1. Хялбар
2. Богино хугацааид хариу гарна
3. Хапдвартай хэлбэрийн сүрьеэг оноиилно
4. Оноиийг наццвартай батална.
5. Хямдөртөгтэй
/202./ Ууихины хоёрдогч сүрьеэгийн ерөнхий амнжийг тоочно уу?
1. Гогдуу насацц хүрэгсэд өвчилнө.
2. Цусаар тархахгүй, гогщуу ууигийг голомтлог баццлаар гэмтэнэ
3. Задрах хаидпагатай, эмчилгээ заавал шаардпагатай
4. Тунгаггийг хамарч гэмтээнэ.
5. Цусаар тархах хаидпага өидөртэй
/203./ Томуугийн үүсгэгчийн омнжүүдийг түүж бич.
1. Ретровирүс
2. Ортомиксовирүс
3. ДНХ агуулсан
4. Хатаах буцалгахад амархан үхнэ
5. Гадаадорчинд тэсвэртэй
/204./ Герпес вирусын хапдвараас сэргийлэх евермец арга нь аль вэ?
1. Анатоксин
2. Иммунноглобулин
3. Антибиотик
4. Нийлмэл вакцин
5. Вирүсийн эсрэг бэдцмэлүүд
/205./ Сахуугийн үед элбэг тохиодцох хүццрэлүүдийг заа.
1. Гломерулонефрит
2. Миокардит
3. Синовит
4. Нефрит
5. Кератит
/206./Урвах тахап евчний баасны шинж чанарыг тэмдэглэ.
1. Усархаг
2. Хэмжээ их
3. Үнэргүй
4. Цусны судаптай
5. Хоолны үдцэцтэй
/207./ Хадцвар хордпогын шокийн эмнэл зүйн зэргийн шапгуурт орох үзүүлэлтүүдийг
тэмдэглэ.
1. Цусархаг тууралтын баццал
2. Артерийн даралтын түвомн болон Гведапийн омнж
3. Шээсний хэмжээ
4. Суулгалтын тоо
5. Гэдэс базлалтын тоо
/208./ Бруцеллез өвчний үед антибиотик эмчилгээ хийх заалтуудыг сонго.
1. Анхдагч дадц хэлбэр
2. Цочмог хэлбэр
3. Үдцэц хууч
4. Үхжил - үсэрхийлсэн
5. Архагүрэвсэл намдсан
/209./ Гепатитын А вирусийн хадцварын дамжих хүчин зүйлийг тэмдэглэнэ үү?
1. Ус
2. Хоол хүнс
3. Бохир гар
4. Зүүтариур
5. Цус
/210,/Улаан эсэргэнэ өвчтөний царай ямар байх вэ?
1. Цонхигор
2. Хацар нь улайсан
3. Хамар уруулын гурвалжин хөх
4. Хамар уруулын гурвалжин цагаан
5. Зовхи хавдсан
/211./ Герпес вирүс дараахь дэд бүлгүүдэд хуваагдана
1. Альфа
2. Гамма
3. Бетта
4. Сигма
5. Эпсилон
/212./ Гахай хавдрын эгэл хэлбэрийн эмчилгээг тэмдэглэ
1. УВЧ-ээр шарах
2. Бүлээн ба спиртэн бигнүүр
3. Шүлс бага ялгаруулах омнгэвтэр хоол
4. Хацартхүйтэн жин
5. Цус тогтоох эмчилгээ зайллгүй хийнэ
/213./ Урвах тахап өвчний баасны шинж чанарыг тэмдэглэ
1. Усархаг
2. Хэмжээ их
3. Үнэргүй
4. Цусны судаптай
5. Хоолны үдцэцтэй
/214./Хөөмийн сахуугийн хордлогот хэлбэрийн үед ямар хүццрэлүүд илэрч болох вэ?
1. Хордпогот миокардит
2. Тагнай , залгиурын саа
3. Нефроз
4. Менингит
5. Уутгины хатгаа.
/215./ В хепатитаас сэргийлэх тарилгыг тарих насыг зөв сонго.
1. Төрсний дараа 24 цагийн дотор
2. 2 сартайц
3. 3 сартайц
4. 4 сартацц
5. Бүгд зөв
/216./ Хадцвартын бүтэн боксонд ямар өвчтөнг хэвтүүлэх вэ?
1. Онош тодорхойгүй өвчтөн
2. Агаардуслын хапдварт өвчтэй хүн
3. Гоц хапдварт өвчтэй
4. Гэдэсний хапдварт
5. Бэлгийн замын хадцварт өвчтэй
/217,/Томуу өвчний эхпэл үеийн омнжүүдийг нэрлэ.
1. 38.5-40 хэм хүрч хапуурна
2. Толгой өвцөнө
3. Үе мөч, булчингаар шархирч өвцөнө
4. Ханиалгана
5. Хамар битүүрнэ
/218./Менингококкийн хадцварын үед дараахь хүццрэлүүд эрт үед тохиодццог
1. Хапдвар хордлогын шок
2. Тархины цочмог хаван
3. Бөөрний цочмог дутал, бөөрний дээд бутирхайн цочмогдутал,
4. Ларингит
5. Цус апдалт
/219./ Боомын үүсгэгч ямар хор ялгаруулах вэ?
1. Бүрхүүлийн
2. Үхүүлэх хор
3. Хавагнуулах
4. Энтеротоксин
5. Некротоксин
/220./ Татрангийн өвөрмөц эмчилгээцц дараах бэдцмэлүүд орно:
1. Тайвтруулах, татаптын эсрэг бэдцмэлүүд
2. Татрангийн хорын эсрэгийдцэс
3. Антибиотик
4. Татрангийн иммуноглобулин
5. Су/ъфаниламцц
/221./ Герпес вирүсийн хапдвараас сэргийлэх өвөрмөц арга нь апь вэ?
1. Анатоксин
2. Иммунноглобулин
3. Антибиотик
4. Вирүсийн эсрэг бэгщмэлүүд
5. Нийлмэл вакцин
/222./ Балнад өвчний халуурапгын онцлог шинжүүдийг сонгоно уу?
1. Өдөр ирэх тугам даамжирна
2. Хөлрөхгүй
3. Арьсхуурай
4. Халуунтай тохирсон тахикарди илэрнэ
5. Чичирнэ, хөлөрнө
/223./ Хагдварт өвчний санаа авахуулах шинжцц ямар аинжүүд хамаарах вэ?
1. Хапуурах
2. Дотор муухайрах
3. Бие сулрах
4. Туурах
5. Баасны аинж өөрчпөгдөх
/224./ Менингококкийн х а д ц в а р ы н үеийн хожуу тохиолдох хүццрэгд дарааь хүндрэлүүд орно.
1. Хапдвар хордлогын шок
2. Эпилепсийн унаггг
3. Тархины цочмог хаван
4. Тархины дотоод дарапт ихсэх хамомнж
5. Бөөрний дээд бугнирхайн цочмог дугал
/225./ Улаан бурхны хөнгөрүүлсэн /митигированная/ хэлбэрийн онцлог
1. Хөнгөн явцтай
2. Нууц хагацаа урт
3. Улайрагггын шинж тэмдгүүд бүдэг
4. Хүцц явцтай
5. Туурапт дэс дараатай
/226./ Элэгний эсийг дуглыг илтгэх биохимийн үзүүлэгггүүдийг сонго.
1. Альбумин буурах
2. Протромбины иццекс буурах
3. Бета - липопротецц буурах
4. Билирубин буурах
5. Сульма буурах
1227.1 Балнад өвчний үед ямар хапууралт байх вэ?
1. Вуццерлихийн
2. Кигдюшевскийн
3. Боткины
4. Гектический
5. Хапуунгүй
/228./М иепга А вирүсийн бүрхүүлийн эсрэг төрөгчдийг тэмдэглэ.
1. Т-уураг
2. Нейраминадаза
3. М-уураг
4. Гемагглотинин
5. И-ацетилглюкозамин
/2 2 9./Бруцеллийн эмгэг төрүүлэгч чанарыгтэмдэглэнэ үү?
1. Гадар хор ялгаруулдаг
2. Эд, эсэд нэвтрэх инвазив чанар сайн
3. эсийн үхжил үүсдэг
4. Эсийн дотор аммэгчлэн орилх
5. Тэжээггг орчицц хурдан ургана
/230./ Гепатитын С болон Д вирүсийн хапдвар дамжиж болох замуудыг сонго.
1. Агаар дусал
2. Бэггийн зам
3. Хоол боловсруулах
4. Арьссапстын шархаар
5. Шавьж ба дамжуулагч
/231,/Улаан эсэргэнэ өвчний гаж хэлбэрт хамаатай омнжүүдийг сонго.
1. Нууц хугацаа 2-7 хоног
2. Ангина илрэхгүй
3. Туурапт нүүрнээс эхэлнэ
4. Арьссапстын бүрэн бүтэн байцап адцагдсан байна
5. Эрүүндорхи лимфаденит болно
/232./ Гахай хавдар өвчний цц үед эмнэл зүйн ямар омнжүүд илрэх вэ?
1. Ам ангайж болохгүй өвцөнө
2. Хоёр талын шулсний бугнирхай хавцсан
3. Бага зэрэг халуурна
4. Толгой таплаж хүчтэй өвцөнө.
5. Маш их хэмжээгээр бөөлжинө
/233./ Улаан эсэргэнэ өвчний гаж хэлбэрт хамаатай омнжүүцийг сонго
1. Ангина тоц илрэх
2. Ангина илрэхгүй
3. Туурапт нүүрнээс эхэлнэ
4. Арьссапст гэмтсэн байх
5. Хоолойн булчирхай үрэвсэх
/234./Тархины цочмог хавангийн зэргийг цараах оинжүүц илэрхийлнэ.
1. Ухаан санааны байцап
2. Хүүхэн харааны урвап
3. Менингитийн оинжийг илрэх эрчим
4. Рефлекс
5. Хөхрөлт
/235./ 1дО —ийн үццсэн омнжүүцийг тэмцэглэнэ үү?
1. Хожуу үец үүснэ
2. Нийт иммуноглобулины 70-80% эзэлнэ
3. Нэвчих , хавсарга холбох урвапц их ццэвхтэй
4. Наадцуулах , задпах урвагщ идэвхтэй
5. Эртүецүүснэ.
/236./ Хөхүүл ханиалгын үеийн эмнэлзүйн өвөрмөц омнжүүцийг нэрлэ.
1. Угсруулсан ханиалга
2. Салсархаг зүйлээр бөөлжих
3. Аура буюу зөн совин болон реприз
4. Хоолой сөөх
5. Хапуурах
/237./ Хүний биеийн өвөрмөц хамгаапах тогтолцооцц юу хамааарах вэ?
1. В - лимфоцит ба цархлааны ой цурсамж
2. түргэн зуурын хэт мэцрэг чанар
3. эсрэг бие үүсэх
4. Макрофаг
5. Ш/лс,
/238./ Сагьмонеллууцын эсрэг бие өвчний аль үец илрэх вэ?
1. Эхний 2 цаг цотор
2. 1 хоногийн цараа
3. 2-3 хоногийн цараа
4. Эхний 7 хоногийн сүүл, 2.3 цахь цолоо хоногт
5. 2-12 цаг
/239./ Гапзуу өвчний эхэн үецямар илнжүүц илрэх вэ?
1. Айж санцрах
2. Нойроцц муу
3. Шархны орчим өвцөх, хорсох ирвэгнэ
4. Хапуурах
5. Гар хөл ирвэгнэж мэцээ агщах
/240./ Татрангийн татаптын онцлогийг тэмцэглэ
1. Өвцөлттэй
2. Их хүчтэй
3. Татах үедээ ухаан адцахгүй
4. Богино хугацааны
5. Сул
/241./ Балнад өвчний туурапт зонхилон хаана гардагвэ?
1. Иүүрэн дээр
2. А^та,улан дээр
3. Гарынсарвуу, нуруун дээр
4. Цээж хэвлий орчим
5. Тоггойн хэсгээр
/242./ Герпес вируүсийн хагдварын үед дараахь эмийн бэлдмэгүүдийг хэрэглэнэ
1. Ацикловир
2. Рибавирин
3. Алпизарин
4. Вццарабин
5. Вапьцикловир
/243./ Төвөнхийн сахуугийн эмнэл зүйн иинжүүд юу вэ?
1. 38 хэм хүртэл хапуурна
2. Хоолой сөөж ханиана
3. Төвөнхийн салстад зузаан өнгөр тогтдог
4. Гүйлсэн бугнирхай, хүүхэн хэл зузаан саарал өнгөртэй
5. Гүйлсэн бугнирай эмзэглэгггэй
/244./ Тархины цочмог хавангийн зэргийг дараахь шинжүүд илэрхийлнэ
1. Ухаан санааны байцап
2. Хүүхэн харааны урвап
3. Мэнэнгийн иинжийн илрэх эрчим болон рефлекс
4. Туураптын байдал
5. Хапуураггг
/245./ Улаан бурхан өвчний хагщвартай үеийг тэмдэглэ.
1. Нууц үеийн төгсгөл
2. Улайрагггын үе
3. Туураптын үе
4. Иөсөөжигггийн үе
5. Өвчний бүх үе шатацц
/246./ Балнад өвчний үед тохиогщох онцлог омнжүүдийг сонгоно уу?
1. Өнгөртэй зузаан хэл
2. Падагкийн и_инж
3. Филлипповичийн амнж
4. Стефанскийн аинж
5. Гиппократын царай
1247.1 Цочмог вирүст хепатит өвчний шарлагггын өмнөх үед илрэхгүй хам шинжүүдийг сонго.
1. Элэг, дэлүү томрох
2. Арьс, салст шарлах
3. Мэнэн төст
4. Томуу төст
5. Ходоод гэдэс хямрах
/248./ Балнад өвчний өвөрмөц бус хүццрэлийг тэмдэглэнэ үү?
1. Гломерулонефриг
2. Дисбактериоз
3. Усгүйжиггг
4. Нарийн гэдэснээс цус агщах
5. Гэдэс цоорох
/249./ Сахуугийн савханцар ямар хор фермент ялгаруугщаг вэ?
1. Гиапуранццаза
2. Нейраминадаза
3. Гадар хор
4. Дотор хор
5. Цистиназа
/250./ Архаг гепатит, элэгний цирроз, хавдарын шалтгаан бодцоггүй вирүсүүдийг тэмдэглэ.
1. Гепатитын С вирүс
2. Гепатитын Авирүс
3. Эпштейн Баррын вирус
4. Гепатитын Е вирүс
5. Гепатитын 0 вирүс
/251./Аденовируст хадцварын үед ямар омнжилгээг хийх вэ?
1. Бактерлоги
2. Вирусологи
3. Харшпын
4. Серологи
5. Биологийн
1252.1 Гахай хавдрын үед шүлсний булчирхайн хавдрын онцлог ямар байх вэ?
1. Хавдар хатуу
2. Хавдарын өнгө нь өөрчлөгдөөгүй
3. Хавдсанхэсэг халуун, эмзэглэлтэй
4. Хавдарын орчимд ямар ч өөрчлөлтгүй
5. Хавдсан хэсгийн арьсулайсан
/253./ 1дМ —ийн үндсэн омнжүүдийг тэмдэглэнэ үү?
1. Хожуу үед үүснэ
2. Эрт үед үүснэ
3. Нийт иммуноглобулины 70-80% эзэлнэ
4. Наадцуулах , задпах урвадц одэвхтэй
5. Нэвчих , хавсарга холбох урвапд их ццэвхтэй
/254./ Герпес вирүсийн оношлогоонд лабораторийн дараахь аргуудыг хэрэглэнэ
1. Ийдцэс судпалын
2. Вирүс судпалын
3. Эс судпапын
4. Нян судлалын
5. Биохимийн
1255.1 Цусан суулгыг оношпоход оношлогооны ямар аргуудыг голлон аомгладаг вэ?
1. Нян судлал
2. Копрологи
3. Серологи
4. Фермент холбоот эсрэг биеийн урвал
5. Вирүс судпал
/256./УапсеНа 2оз1ег вирүсийн хадцварын гаж хэлбэрүүдийг тэмдэглэ.
1. Том цэврүүт хэлбэр
2. Үхжилт хэлбэр
3. Цусархаг хэлбэр
4. Хөнгөн хэлбэр
5. Хүцц хэлбэр
/257.1 Хөхүүл ханиацын үүсгэгч нь дараахь эсрэг төрөгчццтэй.
1. Агглютиноген
2. Гемагглютинин
3. Протектив
4. Дотор хор
5. Гадар хор
1258.1 Сагьмонеллезын ходоод гэдэсний хэлбэрт орохгүй хувилбарыг сонго.
1. Гастрит
2. Бапнад төст
3. Гастроэнтерит
4. Идээт үжил
5. Гастро-энтероколит
/259./ Хиамдал өвчин үүсэх нөхцөл бол.....
1. Нөөомлсөн мөөг ццэх
2. Нөөомлсөн өргөстхэмх идэх
3. Утсан махан бүтээгдэхүүн ццэх
4. Жимсний чанамап идэх
5. Жимсний шүүс уух
/260./ Татрангийн эхлэл үеийн иинжүүдийг тэмдэглэ
1. Хараа муудах, зовхи буух
2. Тризм, сардоник инээмсэглэл
3. Амьсгаадаггг, амьсгал бачуурах
4. Юм запгиж чадахгүй
5. Бөөлжих, халуурах, толгой өвдөх
/261./ Менингококцемийн үед илрэх өвөрмөц аинжийг тэмдэглэнэ үү?
1. Тоггой хүчтэй өвдөх
2. Цусархаг туураггг гарах
3. Олон удаа бөөлжих
4. Гэнэт өндөр халуурах
5. Ухаан агщах
/262./ Боомын арьсны хэлбэр ямар байдлаар илрэх вэ?
1. Ёлом төст
2. Идээт
3. Цэврүүт
4. Буглаат
5. Шархлаат
/263./Хиамдап өвчний үүсгэгчийн хорыг........... игрүүлнэ
1. Ходоод угаасан усацц
2. Хоолны үгщцэцц
3. Бөөлжисөнд
4. Өтгөнд
5. Цусацц
/264./ Архаг В гепатитын үед Интерферон эмчиггээ хийх үзүүлэгггүүдийг сонго.
1. Алат фермент хэвийн байх
2. НВе Ад / + /
3. Тимол өндөр байх
4. АлАт ферментийн ццэвх 2-5 дахин их байх
5. Альбумины хэмжээ буурах
/265./ Улаан эсэргэнэ өвчний гаж хэлбэрт хамаатай омнжүүдийг сонго.
1. Нууц хугацаа 2-7 хоног
2. Ангина илрэхгүй
3. Туурапт нүүрнээс эхэлнэ
4. Арьссапстын бүрэн бүтэн байцап агщагдсан байна
5. Эрүүн доорхи тунгапагийн булчирхай томорно
/266./ Хүний биеийн өвөрмөцбус хамгаапах тогтолцоонд юу хамаарах вэ?
1. Арьс сапстын хамгаалах урвал,
2. Лизоцим ба ходоодны хүчил
3. Амьсгапын замын намираа хучуур эд
4. Т- лимфоциг
5. Эсрэг бие
/267./ Цусан суугга өвчин нэг хүртлэх насны хүүхдэд ямар онцлогтой илэрдэг вэ?
1.1. Өтгөн ус ихгэй, усгүйжигггэцц амархан орно
2. 2. Өтгөн сапс ихтэй
3. 3. Бүдүүн гэдэсний үрэвслийн имнж бүдэг илэрсэн
4. 4. Дисбактериоз болох нь амархан
5. 5. Бөгсний амсар онгойно
/268./ Архаг гепатит, элэгний цирроз улмаар хавдар үүсгэдэг вирусүүдийг тэмдэглэ
1. Гепатитын О вирүс
2. Гепаттын В вирүс
3. Гепатитын С вирүс
4. Гепатитын А вирүс
5. Гепатитын Е вирүс
/269./ Парагриппийн хащварын үеийн эмнэгоүйн оинжүүдийг тэмдэглэ.
1. Бүх булчингаар өвдөх
2. Толгой өвдөх
3. Нүдний алим өвдөх
4. Хоолой сөөх
5. Шлнгэн нус их гоожих
1270.1 Менингококцемийн үед илрэх өвөрмөц шинжийг нэрлэ
1. Толгой хүчтэй өвдөх
2. Цусархаг тууралт гарах
3. Олон удаа бөөлжих
4. Гэнэт өндөр халуурах
5. Ухаан адцах
/271,/Улаан эсэргэний тууралтын үндсэн шинжийг сонго.
1. Том толбот гүвдрүүн тууралт
2. Жижиг цэгэн улаан туурапт
3. Цэврүүттууралт
4. Загатнана
5. Арьсны өнгө хэвийн
/272./ Герпес вирүсийн хадцварыг дараахь байдпаар ангидцаг:
1. Анхдагч
2. Дахилтат
3. Түгмэл хэлбэр
4. Байршмап хэлбэр
5. Хавсарсан герпес
/273./ Цочмог цусан суулгын үед эмгэг анатомын ямар өөрчлөлт гарч болох вэ?
1. Салст бүрхүүл улайж үрэвссэн
2. Фибринт өнгөр
3. Шархлаа үүссэн
4. Салст бүрхүүл үхэжсэн, цоорсон
5. Цус апдсан байна
1274.1 Менингоккийн мэнэнгийн үед нугасны усацц зонхилон илрэх өөрчлөлтүүдийг тэмдэглэ.
1. Даралт ихсэх
2. Булингартай болох
3. Уураг нэмэгдэх
4. Эсийн тоо цөөрөх
5. Тунгалаг эс зонхилон нэмэгдэх
/275./ Бруцеллез өвчний эмгэг жамын үе шатууд
1. Тунгалагаар зөөгдөх
2. Цусны урсгалаар зөөгдөх
3. Олон голомтот хадцвар үүсгэх
4. Голомтоос нян дахин цусанд эргэх
5. Дархлаа тогтож, эдгэрэх
/276./Урвахтахлын эгэл бус хэлбэрүүдийг тэмдэглэ.
1. Өндөр настай хүмүүст
2. Хуурай хэлбэр
3. Жирэмсэн эмэгтэцц
4. Цахилгаан хэлбэр
5. Бага насны хүүхдэд
1277.1 Халдвар хордпогын шокийн үед дараах биологийн ццэвхит бодисуудаас аль нь
ялгардаггүй вэ?
1. Катехоламин
2. Серотонин
3. Тромбопластин
4. Аденилциклаза
5. Гистамин
/278./ Архаг В гепатитын эмчилгээцц зайлогүй шаардлагатай эмчилгээний аргыг сонгоно уу?
1. Эссенциапе форте 2 капсул өдөрт 3 удаа 2 сар уух
2. Интерферон схемээр тарих
3. Легалон 90 мг өдөрт 3 удаа уух
4. Ламивудии 100 мг өдөрт 1 удаа уух
5. Витамин .С. 5% - 2.0 + Глюкозын хамт тарих
/279./ Аденовирүст хагщвар эмнэл зүйн ямар хэлбэрүүдээр явагдах вэ?
1. Коньюктивит
2. Фарингит
3. Кератит
4. Колит
5. Менингит
/280./ Хагщвартын богьницын тасаг ямар зохион байгуулагггтай вэ?
1. Ердийн палат
2. Боксын
3. Боксын бус
4. Хагасбоксын
5. Төлбөртэй
/281./ Иерсиниозын хагщварыг тараах эх уурхай юу вэ?
1. Хулганы төрлийн мэрэгчцц
2. Гэршсэн мэрэгчцц
3. Шувууд
4. Гэрийн тэжээмэл амьтад
5. Хүмүүс
/282./ Гепатитын В вирусийн хагщварыг дамжуулж болох хүчин зүйлийг тэмдэглэ.
1• Цус
2. Зүүтариур
3. Үрийн амнгэн
4. Бохир гар
5. Ахуйн хавьтап
/283./ РС вируст хагщварын эхэн үед эмнэлзүйн ямар аинжүүд гарахвэ?
1 .Ханиах
2. Бугнингаар өвдөх
3. Өццөр хапуурах
4. Тоггой өвдөх
5. Цэр гарах
/284./ Тархины цочмог хаван үүссэх үццсэн шагптаан нь:
1. Тархины цусан хангамжийн хямрал
2. Нугасны усны хөдөлгөөн агщагдах
3. Тархины эдийн хүчиггтөрөгчийн дутап
4. Тархины хордпого
5. Тархины бодисын солилцооны хямрап
/285./ Ёлом өвчний эмнэл зүйн ангиладц хамаатай асуудпыг доорхи хариугггаас тохируулан
сонго.
1. Эритематоз хэлбэр
2. Эригематоз - буллез
3. Буллез - цусархаг
4. Шархлаат
5. Фибринт өнгөрт
/286./ Герпес вирүс нь:
1. РНХ агуулсан
2. ДНХ агуулсан
3. Эсийн гадна өсөжүрждэг
4. Липид уургийн бүрхүүлгэй,
5. Зөвхөн амьсгалын замаар хадцварладаг
/287./ Цочмог цусан суулгын колитын хэлбэрийн үед ямар шинжүүд илрэх вэ?
1. Өвчний эхпэл хурц
2. Хий дүлнэ
3. Хэвлийн доод хэсгээр базалж өвдөнө
4. Ус ихтэй суулгана
5. Маш их хөстэй
/288./ Урвах тахлын эгэл бус хэлбэрүүдийг тэмдэглэ.
1. Өццөр настай хүмүүст
2. Хуурай хэлбэр
3. Жирэмсэн эмэгтэцц
4. Цахилгаан хэлбэр
5. Бага насны хүүхдэд
/289./ Гахайн хавдрын үед төмсөг хавдсан үед ямар эмчилгээ хийх вэ?
1. Хүйтэн жин тавих
2. КС гормон
3. Сойж боох
4. УВЧ
5. Бүлээн жин
/290./ Урвах тахал өвчний баасны шинж чанарыг тэмдэглэ.
1. Усархаг
2. Хэмжээ их
3. Үнэргүй
4. Цусны судаптай
5. Хоолны үдцэцтэй
/291./ Хадцвар хордлогын шокийн үед арьсандээр гарах тууралт:
1. Цөөн тооны гүвдрүүт
2. Олон тооны жижиг үхжилттэй цусархаг
3. Цөөн тооны цусархаг
4. Том том цөөн тооны үхжилттэй цусархаг
5. Олон тооны цэврүүт
/292./ Бруцеллезтэй өвчтөнг хэдицц халуун шавар, рашаан, сувилалд явуулж болох вэ?
1. Цочмог хэлбэр
2. Үдцэц хууч
3. Архагүрэвсэл сэдэрсэн
4. Архагүрэвсэл намдсан
5. Аль ч үед болно
/293,/Улаан эсэргэнэ өвчний үед арьсандээр ямар өөрчлөлт илрэх вэ?
1. Цэгчилсэн толбо-гүвдрүү гарна.
2. Гуужилт
3. Арьсны зураглап цагаан
4. Арьсчийглэг
5. Мөчдийн үзүүр хүйтэн
/294./Элэгний цочмог энцефалопатийг эмчлэхэд зайлогүй чухал эмчилгээний аргуудыг сонго.
1. Тархины хаванг бууруулах
2. Ходоод гэдсийг цэвэршүүлэх
3. Уургийн задралыг саатуулагч ферментүүдийг тарих
4. Хүчилтөрөгч амьсгалуулах
5. Хордпого тайлах
/295./ Бичил биетнийг эмгэг төрүүлэгч чадвараар нь хэдэн бүлэгт хуваадаг вэ?
1. Эмгэгтөрүүлэгч,
2. Эмгэг бус төрүүлэгч,
3. Болзолт эмгэг төрүүлэгч
4. Нян
5. Вирус
/296./ Бруцеллезийн хадцвар дамжих замуудыг сонго
1. Ахуйн хавьтал
2. Агаар тоос
3. Хоол боловсруулах
4. Шавьж, мэрэгчид
5. Цусаар
/297./ В гепатитын үүсгэгчийн эсрэг төрөгчдийг тэмдэглэнэ үү?
1. НВзАд
2. НВсАд
3. НВе Ад
4. НА-Ад
5. НОсАд
/298./ Хагщвар хордпогын шок үүсэж буй гол механизм нь:
1. Бодисын солилцооны гарагггай хүчилшил,
2. Судсан дотор цус түгэн бүлэгнэх хамипнж
3. Эд эсийн хүчигггөрөгчийн дугап
4. ТМТ-ы хордлого
5. Бичил эргэгггийн хямрал
/299./ Хагщварт мононуклеозын үед илрэх гол иинж тэмдгүүд:
1. Хапуурах
2. Лимфаденит
3. Ангина
4. Туураггг
5. Сууггаггг
/300./ Ямар хүчин зүйлүүдийн дугагдал нь гемофили А,В өвчний шаптгаан болох вэ?
1. VII хүчин зүйл
2. VIII хүчин зүйл
3. X хүчин зүйл
4. IX хүчин зүйл
5. XI хүчин зүйл
/301./Лабораторийн ажлын амрээн дээр тогтмол байх зүйлсийг нэрлэ.
1. Хапдваргүйжүүлэгч уусмап
2. Бактерийн зүү
3. Микроскоп
4. Грамын будаг
5. Нэг удаагийн бээлий
/302./ Организмд уургийн биологийн үүрэг юу вэ ?
1. Нөхөн төлжүүлэх ба осмосдараптыг тохируулах
2. Зөвхөн энергийн
3. Фермент ба гормоны
4. Цусны биелэг чанарыг барьж байх
5. Удамиил дамжуулах
/303./ Хагщварт өвчний үүсгэгч илрүүлэх ПГУ-ын омнжиггээний үед омнжлэгдэхүүн
бохирдохоос сэргийлж мөрдөх шаардпагууд
1. Шинжгогдэхүүнээс РНХ ялгах орчиныг ПГУ- ын амнжилгээний өрөөнөөс тусдаа зохион
байгуулах /*/
2. ПГУ-ын мастер холимогийг тусгай цэвэр өрөөцц бэдцэх ёстой
3. Өрөөнүүдэд байрлуулсан тоног төхөөрөмж лабораторийн хэрэгсэл тус тусдаа байх
бөгөөд өөр хоороцц нь дамжуулж хэрэглэхийг хориглоно
4. Ш/1НЖИЛГЭЭ бүрт нэг удаагийн бээлий өмсөх ёстой
5. Урвапж болон шинжлэгдэхүүн бүхий савыг аль болох (хурдан) таглаж зөв хадгалах
/304./Лейкоцитуудын биемахбодийн дархлапын урвагщ гүйцэтгэх үүргүүдийг нэрлэнэ үү?
1. Фагоцитоз хийх
2. Хорыг задпан хоргүйжүүлэх
3. Эсийн ба амнгэний дархлааг үүсгэх
4. Гистамин ба гепарины солилцоонд оролцох
5. Эсрэгбие үүсгэх
/305./ Нүүрс усны боловсруулалгацц оролццог ферментийг нэрлэнэ үү?
1. Пепсин
2. Амилаза, сахараза
3. Трипсин
4. Магьтаза, лактаза
5. Липаза
/306./ Бөөрний нефроны бүтцэцц ордог зүйлүүдийг нэрлэнэ үү?
1. Судсан түүдэг
2. Түүдгийн бүрээс
3. Бөөрний сувганцрууд
4. Аяганцар
5. Тэвомнцэр
/307./ Тэмбүү үүсгэгч илрүүлэх омнжилгээний сорьцууд
1. Цагаан эс
2. Ийлдэс
3. Наадцац
4. Арчдас
5. Шээс
/308./ Вакутайнерын систем нь ямар иж бүрдпүүдээс тогтох вэ?
1. Зүү баригч
2. Вакутайнерын хуруу оил
3. Зүү
4. Өццөг цоологч
5. Хуруу 1ШЛ
/309./ Сүрьеэгийн нян илрүүлэх микробиологийн оинжи/тээний аргууцыг нэрлэнэ үү?
1. Хэвлийн оингэнц нян өсгөвөрлөх
2. Үнхэлцэг хапьсны шингэнц нян өсгөвөрлөх
3. Гялтан хапьсны омнгэцц нян өсгөвөрлөх
4. Ицээнц нян өсгөвөрлөх
5. Хүчидц тэсвэртэй нян илрүүлэх
/310./ Рубивирус жирэмсэн үед эхээс урагт цамжин хадцварлахац илрэх эмгэг өөрчлөлтийг
тодорхойл.
1. Генетикийн гажиг өөрчлөлтүүц
2. Дотор эрхтний эмгэг өөрчлөлтүүц
3. Үе мөчний эмгэг өөрчпөлтүүц
4. Улаанууцын төрөлх хам оинж (СопдепКа! иЬеНа 5упс1гот)
5. Түнхний мултрап
/311./Амилаза фермент ямар бугнирхайнаас шүүрлээ илүү гаргацагвэ?
1. Бамбайбугнирхай
2. Хоцооцны цооц булчирхай
3. Нойр булчирхай
4. Ш/лсний бугнирхай
5. Гипофиз
/312./ Нугасны омнгэнц цитоз тоолохын тудц ямар имнгэнүүдийг хэрэглэх вэ?
1. 3% цууны уусмал
2. 10% цууны хүчил
3. 0.9% хлорт натрийн уусмал
4. Самсоны урвалж
5. 5% хлорт кальцийн уусмал
/313,/Цусны шинжилгээний үзүүлэлтүүцийн өөрчлөлтийг заана уу?
1. Эритроцит 4,1 сая
2. Савхан бөөмт 10%
3. Гемоглобин 120 г/л
4. ЭТХ 22 мм/цаг
5. Лейкоцит 8000
/314,/Хүний биеийн хэвийн бичилбиетэн ихтэй эрхтэнг нэрлэ.
1. Арьс
2. Бүдүүн шулуун гэдэс
3. Хэвлийн хөцций
4. Чих хамар хоолой
5. Давсаг
/315./ Нита1у2ег ]ипюг багажнь үйл ажиллагааны ямар зарчмуудтай вэ?
1. Ш/1НЖИЛГЭЭ хийх
2. Ш/1НЖИЛГЭЭНИЙ арга зүйг программчлах
3. Ажлын горимд оруулах
4. Багажийн зөв эсэхийг хянах
5. Инкубаци хийх
/316./ Пневмококкын эсийн бүтэц болон зарим онцлог иинжийг тэмдэглэ
1. Грамын аргаар эерэг будагдана
2. Ланцет хэлбэрийн хос кокк
3. Ихэнх тохиолдогщ капсуггүй
4. Зарим үед капсугггай богщог
5. Пептццогликанд нь тейхийн хүчил агуулагдана
/317./Витамин В12бафолийн хүчил дугагдах шаггггаануудыг нэрлэнэ үү?
1. Хоол хүнсэцц дугагдах
2. Гастромукопротейны дугагдпын үед
3. Туяаны өвчин
4. Фолийн хүчлийн антогнист эмийн бодис ихээр хэрэглэсэн үед
5. Биемахбодид дээрх бодисын хэрэгцээ ихсэх
/318./ Өөх тос, тосонцор бодисын биологийн үүргүүдийг нэрлэнэ үү ?
1. Бүтцийн ба энергийн, дулааны
2. Зөөврийн
3. Механик ба циццмэгжүүлэх, уусгах
4. Дааврын ба амиццэмийн
5. Тусгаарлах ба хамгаапах
/319./ Бөөрний органик гэмтлээс болсон уураг гарапт нь ямар өвчнүүдийн үед илрэх вэ?
1. Нефроз хам аинж
2. Хурц нефрит
3. Архаг нефрит
4. Нефросклероз
5. Бөөрний сүрьеэ
/320./ Уургийн молекул дахь химийн холбоонуудыг нэрлэ?
1. Пептццийн холбоо
2. Цах. статистик хүч
3. Устөрөгчийн холбоо
4. Ионы холбоо
5. Дисульфицийн холбоо
/321./ Захын цусанд баццаг цагаан эсүүдийг заана уу?
1. Миелоциг
2. Эозинофил
3. Метамиелоцит
4. Моноцит
5. Пролимфоциг
/322./ Гипогликеми болох тохиодцлууд аль нь вэ?
1. Хүнс тэжээлийн нүүрс усны хангамж муугаас
2. Шээсээр глокоз их ялгарснаас
3. Гликогений хуримтлал хэт ихэссэнээс
4. Инсулины ялгараггг хэт ихэссэнээс
5. Бамбай, бөөрний дээд бугнирхай, өнчин тархины дааврын ялгарапт багассанаас
/323./А5АТ ферментийн ццэвхжил ихсэх нь ямар өвчнүүдийн үедих байх вэ?
1. Зүрхний шигдээс
2. Механик шар
3. Хурц ба архаг шар
4. Бугнингийн тэжээлийн доройтол
5. Үсэрхийлсэн элэгний хатуурал
/324./ Эритроцитын хэвийнбус агуулагдахуунуудыг заана уу?
1. Базофигьный пунктаци
2. Жоллийн биес
3. Когьцо Кебота
4. Хорт мөхлөгүүд
5. Эсэд хөцций үүсэх
/325./ Цус багадаптыг өнгө илтгэгчээр нь хэрхэн ангилах вэ?
1. Гипохромын
2. Нормохромын
3. Гиперхромын
4. Микроцитын
5. Макроцитын
/326./ Цус бүлэгнэгггийн тогтолцооны гол хүчин зүйлүүдийг нэрлэнэ үү?
1. Судас
2. Яггтаст эс
3. Сийвэнгийн хүчин зүйлүүд
4. Улаан эс
5. Цагаанэс
/327./ Шилжвэр хучуур эсэд ямар хучуур эсүүд багтах вэ?
1• Дугуй
2. Гонзгой
3. Сүүггтэй
4. Хавтгай
5. Бөөрний
/328./ КеЯо1гоп нь багаж нь ямар иж бүрлүүдээс тогтох вэ ?
1. Кейо1гоп тест
2. Хянаптын тууз
3. Пипетик
4. Суурь
5. Цэвэрлэгч төхөөрөмж
/329./ Тархи нугасны омнгэцц цитоз эрс өццөрсөх нь ямар өвчний үед байх вэ?
1. Сүрьеэгийн менингит
2. Тархи нугасны гараггтай хавдар
3. Серозон менингит
4. Тархи нугасны гэмтэл
5. Мэс заслын дараа
/330./ Сүүлийн жилүүдэд манай орны эмнэггийн лабораторийн оинжиггээцц нэвтэрч
байгаа омнэ багаж тоног төхөөрөмжүүдийг заана уу ?
1. Нита1угег ]ип1 0 Г, Нита1угег - 2000
2. СеШак , ЕНза геас1ег
3. ВеЛо1гоп , СотЫпа
4. Нитас1о1 , НитасНеск
5. Гематологийн анализатор
/331./Давсагны үүргийг заана уу?
1. Шээсийг үүсгэх
2. Шээсийг цуглуулж хацгалах
3. Шээсийг эргэх шимэх
4. Шээсийг үе үе хөөж гаргах
5. Хүчил, шүггтийн тэнцвэрийг зохицуулах
/332./Өвчтөнөөс бактериологийн омнжлэгцэхүүнийг ямар үец авах ёстой вэ?
1. Антибиотик эмчиггээ эхлэнгүүт
2. Антибиотик эмчиггээний явццуцц
3. Антибиотик эмчилгээ эхэлсэн бол 8-10 цагийн дараа
4. Антибиотик эмчиггээ эхлээгүй байхад
5. Антибиотик эмчиггээ эхэлсэнээс 2-3 цагийн дараа
/333./ Нэрлэсэн вирус хоол боловсруулах замаар дамжин хагщцаг
1. ТП/
2. НАУ
3. НСУ
4. НЕУ
5. НВУ
/334./Хоолойн арчдаст нян, вирус өсгөвөрлөх аинжилгээ хийх өвчнүүдийг нэрлэнэ үү
1. Заг хүйтэн
2. Ангина
3. Томуу
4. Дизентерия
5. Хоолны хордлогот халдвар
/335./Дурьдсан тохиогщолуудад НС\/, НВ\/-ын хагщвар авах эрсдэгггэй
1. Олон хүнтэй бэггийн харьцаацц байх
2. Мансууруулах бодис судсаар тарьж хэрэглэдэг
3. Зүүтариур буцаггаж хэрэглэх
4. Мэс ажилбарууд
5. Цус, цусан бүтээгдэхүүн байнга хэрэглэдэг хүмүүс
/336./ Өвчтөнөөс авсан амнжлэгдэхүүцц пневмококк илрүүлэхийн тулд шинжлэгдэхүүнийг
хадгалах, тээвэрлэхэд юуанхаарах шаардпагатай вэ
1. Шлнжилгээг 2 цагийн дотор хийнэ
2. Шлнжгогдэхүүнийг +35°С-д хадгална.
3. Хүчилгег орчицц байггах юмуу хатааж болохгүй
4. Хөргөгчид хадгапна
5. Шлнжилгээг 72 цагийн дараа хийнэ
/337./ Амьсгалах байдлаар нь бичилбиетнийг хэрхэн ангилах вэ?
1. Сапрофигууд
2. Аэробууд
3. Анаэробууд
4. Туйлбаргүй агааргүйгэн
5. Туйлбаргүй агаартан
/338./ Шувууны томуугийн вирусийн хүний өвчпөлийн үед вирус илрүүлэх омнжилгээцц ямар
сорьц авах вэ
1. Хамрынарчдас
2. Запгиурын арчдас
3. Уутмг, бронхын эд
4. Цус
5. Хос ийгщэс
/339./ Ямар өвчний үед цусан дахь нийг уургийн хэмжээ багасдаг вэ ?
1. Хапдварт шар, элэгний хатуурал
2. Бөөрний өвчнүүд
3. Хортхавдар, сүрьеэ
4. Гемолиз шар
5. Гэдэсний түгжрэл
/340./ Сүрьеэгийн савханцрын эсийн бүтцийн онцлогийг тодорхойл
1. Грамын аргаар эерэг будагдана
2. Циль-Негьсений аргаар сайн будагдана
3. 60%-ийн липид агуулсан пептидо-гликантай
4. Эсийн ханын липид нь 60-90 атом бүхий нүүрсуснаас тогтсон миколын хүчигггэй
5. Гликолипид, гликопептцц (мукосацц) агуулна
/341./А5АТ ферментийг хамгийн их агуугщаг эрхтэнүүдийг заана уу?
1. Зүрх
2. Элэг
3. Биеийн булчингууд
4. Бөөр
5. Нойр булчирхай
/342./ Гемоглобины ихэсдэг эмгэгуүдийг заана уу?
1. Дадц цус адцалг
2. Уучмг- зүрхний дугагдал
3. Хортхавдар
4. Зүрхний төрөлхийн гажиг
5. Ясны хэмийн гэмтэл
/343./ Сахарын ачаалалт сорилын зорилгыг нэрлэнэ үү?
1. Нүүрс усны солилцоог судлах, хянах
2. Нойр булчирхайн дааврын үйл ажиллагааг судлах
3. Гипер ба гипогликемийн коэффициентуудыг бодожгаргах
4. Чихрийн омжин өвчний үеийн гликемийн тахирмагийг гаргах
5. Глюкозурийн зураглал гаргах
/344./ Хүний улаан эсийн дотор доорх эсрэгтөрөгч, эсрэгбиеийн аль байх вэ?
1. А эсрэгтөрөгч
2. В эсрэгтөрөгч
3. К1т эсрэгтөрөгч
4. Альфа-эсрэгбие
5. Ветта-эсрэгбие
/345./ Ферментэн урвалын хурдад нөлөөдцөг хүчин зүйлүүдийг нэрлэ
1. Орчны температур
2. Орчны РН
3. Субстратын хэмжээ
4. Кофакторуудын хангамж
5. Орчны усны хэмжээ
/346./Давсагны үрэвслийн үед шээсний тундсацц ямар элементүүд цавамгай илрэх вэ?
1. Гонзгой хучуур эс
2. Дугуй хучуур эс
3. Хавтгай хучуур эс
4. Лейкоцит
5. Цилиццр
/347./ Цэрэцц илэрцэг элементүүцийг заана уу?
1. Шарко - Леццений талст
2. Лейкоцит
3. Куроманы утаслаг
4. Эритроцит
5. Бортгон хучуур эс
/348./ Цус төлжилгийн хөгжлийн V шатны эсүүцийг нэрлэнэ үү?
1. Нормоцит оксифильный
2. Ретикулоцит
3. Метамиелоцит
4. Савхан бөөмт эс
5. Мегакариоцит
/349./Хэсэгчилсэн аргаар хоцооцны шүүсийг авах илнжилгээний үе шатууцыг нэрлэнэ үү?
1. Өлөн үеийн шүүс авах
2. Суурь шүүрлийг авах
3. Цочроогчийн цараах шүүрлийг авах
4. Үдцэгцэл шүүрлийг авах
5. Нийт шүүрлийг авах
/350./ Сувганцрын эсээр ццэвхгүй эргэж оимэгцэлгээр ямар боцисууц эргэн шимэгцэх вэ?
1. Ус
2. Глюкоз
3. Хлорт цавс
4. Нүүрсхүчпийн хий
5. Мочевин
/351./ Бичил амь судлалын лабораторийн өрөөнүүдийг нэрлэ.
1. Тэхоэггг орчны
2. Хувцассолих
3. Ариуггапын
4. Бокс
5. Сорьц хүлээж авах
/352./ Суулгаггг өвчин үүсгэгчийн хагщвар дамжигггыг тодорхойл
1. Бохирлогдсон ус, хүнсний бүтээгдэхүүнээр
2. фекал-орап буюу өтгөн- мөрийн замаар
3. Дугуу боловсруулсан хүнсний бүтээгдэхүүнээр
4. Аэробактин нийлэгжүүлэх плазмцц агуулж байвап эмнэггийн дотор хагщварын үццсэн
шаггггаан болно
5. Бохир зүү тариураар
/353./ ГСеЯо1гоп багаж нь клиник химийн үзүүлэлтүүдийг биологийн ямар амнгэцц
тодорхойдцог вэ?

1. Цусацц
2. Ийдцсэцц
3. Сийвэцц
4. Иугасны усацц
5. Шээсэнц
/354./ Хөөмийн арчцаст нян өсгөвөрлөх амнжилгээг ямар хадцварын үед хийх вэ
1. Гепатит
2. Сууггагггат хадцвар
3. Дох
4. Сахуу
5. Шархны хадцвар
/355./Архаг хагщвар үүсгэдэг РНК агуулсан вирусын нэрлэнэ үү.
1. Гепатит С
2. Томуу
3. ХДХВ
4. Улаанбурхан
5. Салхин цэцэг
/356./ Эмгэгтөрүүлэгч циплококк апь нь вэ?
1. Гонококк
2. Менингококк
3. Пневмококк
4. Стафилококк
5. Стрептококк
/357./ Бичилбиетний үццсэн хэлбэрийг нэрлэ
1. Савханцар
2. Кокк
3. Мушгиа
4. Тахир
5. Утаслаг
/358./ Пневмококкоор хапцвар авсны дараа өвчний цочмог үед өвчтөний ийдцсэнд ямар
өвөрмөц уураг тодорхойлогдох вэ?
1. Трансфераза
2. Агьбумин
3. Оксиредуктаза
4. Бетта-глобулин (С-реактив-протеин-СРР)
5. Оксидаза
/359./ Сүрьеэгийн савханцарын онцлог аинж чанарыг тэмдэглэ
1. Тэжээггг орчинц хурдан өсч үржинэ.
2. Хүчигггөрөгчтэй орчицц өсчүржинэ (аэроб)
3. Аналины будгаар сайн будагдана
4. Хүчидц тэсвэртэй савханцар
5. Ариутгапын бодист амархан тэсвэржинэ
/360./ Цусны ийдцсэн дэх А1.АТ ихсэх нь ямар өвчний үед их тохиодцох вэ ?
1. Хурц шар
2. Механик шар
3. Элэгний хатуурал
4. Зүрхний шигдээс
5. Элэгний хордпогот үхжил
/361./Иүүрс усны өөрчпөлтийг судлахшинжилгээцц ямар сорьц авах вэ?
1 • Цус
2. Нугасны ус
3. Шээс
4. Ш/лс
5. Ходооцны шүүс
/362./ Цөсний пигментэц билирубины ямар бүтээгцэхүүнүүц орох вэ ?
1. Нийт билирубин
2. Уробилин ба уробилиноген
3. Щүц билирубин ба холбоот
4. Стеркобилин ба стеркобилиноген
5. 1Дүц биш билирубин ба чөлөөт билирубин
/363./ Лейкоцитури ямар өвчнүүцийн үец цавамгай илрэх вэ?
1. Нефрит
2. Цистит
3. Бөөрний хавцар
4. Пиелонефрит
5. Чихрийн 1ЛМЖИН
/364./ Вит В12 ба фолийн хүчил цутагдпын цус багадаптын үец лабораторийн омнжилгээгээр
ямарөөрчлөлт илрэх вэ?
1. Нв-ы хэмжээ бага зэрэг буурна
2. Эр-ынтоо эрсцөөрнө
3. Өнгө илтгэгч ихэсч гиперхроми илэрнэ
4. Эр-ынголч ихэснэ, мегалоцит, макроцит илэрнэ
5. Анизоцит, пойкилоцит игернэ
/365./ Гемоглобины агууламж багасцаг эмгэгүүцийг заана уу?
1. Цус багацалт
2. Цочмог цус адцапт
3. Дапд цус адцалт
4. Хортхавдар
5. Ясны хэмийн гэмтэл
/366./ Түүцгэнцрийн шүүрэх процесст саац болж баццаг царалтууцыг нэрлэнэ үү?
1. Хялгасан суцасны гццростатик царалт
2. Сийвэнгийн уургийн царапт
3. Гол суцасны царапт
4. Бөөрний цотооц царапт
5. Хэвлийн хөццийн царалт
/367./ ЕПза аппаратаар ямар оинжилгээнүүцийг хиццэг вэ?
1. Гепатитын маркер
2. ДОХ-ын вирус
3. Бамбайбулиирхайн гормон
4. Хеликобактер
5. 1д О, М, А
/368./ Зимницкийн сорилыг ямар үзүүлэлтээр цүгнэх вэ?
1. Өцөр шөнийн шээсний харьцаа
2. 8 уцаагийн шээсний хувийн жин
3. Хоногийн шээсний хэмжээ
4. Шээсний урвал
5. Шээсний өнгө
/369./ Бэлгийн замын хадцвар үүсгэдэг диплококк аль нь вэ?
1. Менингококк
2. Пневмококк
3. Стафилококк
4. Гонококк
5. Стрептококк
/370./ Нита1угег-2000 аппарат нь ямар аргуудаар амнжилгээний программчлал хийдэг вэ?
1. 31апс1а11 тос1е
2. Па^е тос1е
3. Рас1ог тос1е
4. АЬзогуеШз тос1е
5. МиШ ро1П{ тос1е
/371./ Бруцеллёз өвчин үүсгэгчийн хапдвар дамжих замыг тодорхойл.
1. Усаар дамжин хапдварлана
2. Бохир зүү тариураар хадцварлана
3. Амьсгапын замаар хагщварлана
4. Арьссапстын гэмтлээр дамжин хадцварлана
5. Бэггийн замаар
/372./ ДОХ өвчин үүсгэдэг вирусын нэриил, төрөл зүйлийг тодорхойл
1 . нти/

2. ИУ
3. Лентивирусын төрөл
4. Н1У 1, Н1У 2
5. Ареновирусын төрөл
/373./ Пневмококкт хапдварыг оношпоход түгээмэл хэрэглэдэг аргуудыг тэмдэглэ.
1. Цэр, цуснаас өсгөвөр бэггггэх
2. Цэрийг шууд микроскопоор 1ЛМНЖИХ
3. Оптокин сорил тавих
4. Ийлдэст наадцуулах урвап
5. Хавсрага холбох урвалын арга
/374./ Менингококк (Ме1ззепа тептдШсН5)-ийн бактер судлапын онцлогийг тайлбарла.
1. Менингококк нь хосоор байрладаг. (Диплококк)
2. Грам сөрөг, дулааны хэлбэлзлэл болон хатаахад тэсвэргүй
3. Эсийн ханацц нь липоолигосахарцц (Ю 5 ) агуулагдана
4. Пили болон адгези ццэвхт гадаргуугын хоёр төрлийн молекугггай (Ора, Орс)
5. Хоолойн арчдас, нугасны усацц илрүүлэх боломжтой
/375./Хүчиллэг мукополисахарццуудын гол төлөөлөгчдийг сонгоно уу ?
1. Гиапуроны хүчил
2. Гепарин
3. Хондроитин хүхрийн хүчил
4. Пектин, гуммин
5. Агар
/376./ Аль нь бэлгийн замын хадцварт өвчин үүсгэх вэ
1. Ые1ззепа допоггЬаеае
2. ТпсЬотоп1аз1з
3. Оагс!пеге11а уадтаНз
4. Негрез з1тр1ех \лгиз
5. 11геар1а5та
/377./ Билирубин хаана үүсдэг вэ ?
1. Ретикулоэццотелийн системд
2. Гемоглобины задралаас
3. Миоглобины задрапын үед
4. Цөсөнц цөсний хүчлийн задралаас
5. Ходоодонд давсны хүчлийн нөлөөгөөр
/378./ Үл орлогдох өөх тосоцц ямар өөх тос орох вэ?
1. Байгалийн жинхэнэ өөх тос
2. Тосоцц уусдаг витаминууд агуулсан өөхтос
3. Тосны ханаагуй хүчлуүд агуулсан өөх тос
4. Тосны ханасан хүчлүүд агуулсан өөх тос
5. Үүсмэл өөх тос
/379./ ЭТХ ямар өвчнүүдийн үед түргэсэх вэ?
1. Хүцц хэлбэрийн чихрийн иижин
2. Тиреотоксикоз
3. Хурц лейкоз
4. Хорт хавдарын задрал
5. Цус багадалт
/380./ Хүний амьдралын явцад баццаг хэвийн гемоглобины хэлбэрүүдийг нэрлэнэ үү?
1. НЬА1
2. НЬ А2
3. Нв Р
4. Нв С
5. НвЗ
/381./ Боумен Шумлянскийн бүрээсэцц түүцгийн суцсууцаар урсаж байгаа цусны ямар хэсгүүц
шүүрэх вэ?

1. Уураг
2. Ус
3. Эритроцит
4. Сийвэнгийн бага молекулт бүрэдцэхүүн
5. Том молекулт бүрэдцэхүүн
/382./ Шээс үүсэх үе шатыг нэрлэнэ үү?
1. Түүдгийн шүүрэх
2. Сувганцарын эргэж оммэгцэх
3. Гацагш ялгарах
4. Уусан омнгэн бөөрөнц цэвэрлэгцэх
5. Салстаар ялгарах
/383./ Цусны бүлэгнэлийн омнжилгээнээс Нитас1о1 багажаар ямар үзүүлэлгүүцийг
тоцорхойдцог вэ?
1. Тромбины хугацаа
2. Протромбины хугацаа
3. Идэвхтэй тромбо тестын хугацаа
4. Фибриногены хэмжээ
5. 13-р хүчин зүйл
/384./ Шээсээр сахар гарах эмгэг шалтгаануудыг заана уу?
1. Инсулин гормонцутагцах үец
2. Элэг, мэцрэлийн системийн эмгэгийн үец
3. Бөөрний системийн эмгэгийн үец
4. Цусны эргэлтийн цутагдпын үед
5. Амьсгалын системийн эмгэгийн үец
/385./ Грамын аргаар буцахац орох уусмалууцыг нэрлэ
1. Фуксин
2. Люголь
3. Генцианфиолет
4. РВ5
5. Физиологийн уусмал
/3 8 6./Нита1угег- 2000 автомат анализатор нь хэмжилт хийх ямар зарчмууцтай вэ ?
1. 6 төрлийн цолгионы уртац хэмжинэ
2. 37°-ст ажиллах термостаттай
3. По\л/се11болон куветээр хэмжинэ
4. Вакум насосоор соруулж омнжилнэ
5. Үлдэгдлийг гадагшпуулж хадгалах савтай
/387./ ДОХ-ын вирус, хагщвар авсан хуний биеийн эд эс биеийн амнгэцц агуулагдах байдал,
хадцварлах нөхцлийг тодорхойл
1. Цус, ийдцэс, лейкоциг болон цусны бусад дүрст элементэцц агуулагдсан вирус
дамжина
2. Үрийн омнгэн (сперм)-д агуулагдан хадцварлана
3. Үтрээний шүүрэл, ялгадсацц агуулагдан хадцварлана
4. Арьсацц агуулагдан хапдварлана
5. Нулимсаар дамжина
/388./ НС\/-ын хапдварын үед амнжлэгдэхүүнц илэрдэггүй нь .. .
1. НВсАд
2. НВеАд
3. НВзАд
4. Апй-НСУ
5. НСУ-НЫА
/389./ За1топе11а еШегШсИз -ийн биохимийн зарим онцлог иинжүүдийг тодорхойлох.
1. Эсийн хананы липополисахарцц нь О-антиген, цөмийн полисахарид, липид А-гэсэн
нэгжүүдээс бүрдэнэ
2. Фимбри нь манноз мэдрэг иинжтэй
3. Аэробактин нь төмрийн ионы агууламж багатай орчицц бактер удаан амьдрах нөхцлийг
бүрдүүлнэ
4. Эд эсийг эмгэгшүүлэгч хор (5Р - 5а1топе11а РаИтодептзе!) ялгаруулна. Хор нь 3
хэлбэртэй (5Р1; 5РП; 5РШ)
5. Грам сөрөгсавханцар
/390./ Вирүс судпалын лабораторит мөрдөх дүрмийг доорхи хариугггаас тохируулан сонго
1. Вирусийн өсгөврийг -20“С-д хадгалж болохгүй
2. Лабораторит эмнэл зүйн сорьц болон лабораторийн омогтой нэгэн зэрэг ажиллахыг
хориглоно/
3. Хүн болон амьтнаас авсансорьцыг нэг лабораторит аинжилж болохгүй
4. Вирусийн РНХ-ийг удаан хугацаагаар хадгалвап -20°С-т хадгапна
5. Эсийн өсгөврийг -20°С-т хадгапна
/391./ Сүрьеэгийн нянг ялган дүйх сорилуудыг нэрлэ
1. Ниацины сорил
2. Паранитробензойны сорил
3. Капило сорил
4. Оксидазын сорил
5. Туберкулины сорил
/392./ Гипохолестеринеми ямар өвчний үед тохиодцох вэ ?
1. Сүрьеэ
2. Вирусын шар
3. Цус багадаггг
4. Тиреотоксикоз
5. Хордпого, хадцварын үед

/393./ ООТ-ферментийн идэвх ихсэх нь элэг, цөс, нойр булчирхайн өвчнүүдийн үед гардаг.
Учир нь цөсний цорго бөглөрсөн, цөсний урсгап саатсан, цөс зогсонгшсон үед идэвхийн
ихсэггг бүрч багасдаг.

/394./ Зүрхний бугнингийн иигдээс өвчний үед ЛДГ-ын ццэвхи ихсэх нь оношийн ач
холбогдолтой. Учир нь 36-48 цагийн дараа дээд цэгтээ хүртэл ихэсч хэвийн түвамнгээсээ 10-
15дахин нэмэгдцэг.

/395./ Гиперггмкеми нь дотоод шүүрлийн эмгэгтэй холбоотой. Учир нь цусны сахарын хэмжээ
эрс ихсэх нь нойр булчирхайн инсулины шүүрэл дугагдаптай болсноос үүсэх чихрийн
омжингийн үед гарна.
/396./ Нарийн гэдэсний ханаар моносахарууд иимэгдэж цусацц ордог. Учир нь хоол хүнсээр
авсан лолисахар, олигосахар, дисахарууд ходоод гэдэсний замд моносахар болтлоо задарч
боловсордог

/397./ 231. Чихрийн омжин өвчний уөд шээсээр сахар тогтвортой өндөр гардаг. Учир нь цусны
глюкозыг зохицуудцаг нойр булчирхайн гормон инсулины хэмжээ ихсэхэд чихрийн 1ЛМЖИН
уүснэ.

/398./ Цочмог хэлбэрийн гепатитын үец сийвэнгийн Асат ба Алатын ццэвхийн харьцаа буюу
ДеРитисийн коэффициент ямагт нэгээс бага баццаг.
Учир нь энэ үзүүлэлтээр элэгний гаралтай ферментемийг зүрхнийхээс ялган оношпох
боломжгой.

/399./ ШФ-аза энзимийн ицэвх нь элэг цөсний өвчнүүцийн үец ялган оношпох ач
холбогцолтой.Яагаац гэвэл механик түгжрэлээс болсон шарлаптын үец, анхцагч биларний
цирроз өвчний үец 10 цахин ихсэж гепатит холангитын үец ццэвх нь буурцаг байна

/400./ Лактатцегицрогеназа фермент нь сүүний хүчилийг пировинограцын хүчилд хувиргах


эргэх урвалыг хурцасгацаг. Учир нь устөрөгчийн завсрын акцептороор НАД коферментийг
шаарццаг.

/401./ Чихрийн омжин өвчний үец сахарын ачаалапт соридц өөрчпөлт гардаггүй. Учир нь
өлөн үеийн сахарын түвомн хэвийн, шээсэцц нь глюкоз илэрцэггүй.

/402./ 234. Нефроз хам оинж, хурц, архаг нефрит, нефросклероз, бөөрний сүрьеэ зэрэг
өвчнүүцийн
үец шээсээр уураг ялгарцаггүй. Учир нь эцгээр өвчнүүцийн үец нефрон гэмтсэний
улмаас бөөрний түүцгэнцэрийн мембранаар уураг нэвтэрцэг байна./

/403./ Инсулин эсийн мембраны ханын нэвчүүлэх чанарыг ихэсгэцэг. Учир нь гликолизийн
ферментүүцийн нийлэгжиггтийг ццэвхжүүлэн, глюкокортикоццуудын нийлэгжилтийг
саатуудцаг байна.

/404./ Хурц нефрит өвчний үед шээс улаавтар өнгөтэй булингартай байдаг.
Учир нь шээсээр билирубин гарч байгаатай холбоотой өнгө нь улаавтар бодцог.

/405./ Гипогликемийн үед цусан цахь сахарын хэмжээ багасцаг.


Учир нь инсулин хамааралт чихрийн омжин, гипофиз ба бөөрний бугнирхайн үйл
ажиллагааны адцагцал, нойр булчирхайн эмгэг өвчнүүдын үец тохиодцоно./

/406./ ШФ-аза энзимийн ццэвх цусацц буурна. Учир нь гипофосфатаземи, архаг


гломерулонефрит, архаг цус багацалт, тиреотоксикоз, мөн бэлгийн бойжилтын өсөлтийн үец
хүүхцэц буурна.

/407./ Нэг буюу хэц хэцэн эцэц ццэвхтэй үйгнидцэг мөн бусад эрхтэн эцэц бараг баццаггүй
ферментүүц ч байна. Учир нь түрүү булчирхайд хүчиллэгфосфотаза фермент онцлог
идэвхтэй ажээ.

/408./ Бие махбоцийн цоторх нүүрсусны солилцооны гол үзүүлэлт нь цусны глюкоз юм. Учир
нь цусны ийдцсэнц глюкоз бага баццаг.

/409./ 233. Хар тугалганы, нүүрсхүчлийн хийн ба атропины хордпогын үед үе үе кетонури
илэрнэ
Учир нь цээрх хордпогуудын үец өөх тос, нүүрс-усны солилцоо алдагцсантай холбоотой
кетонури илэрнэ
/410./ Нийт ШФ-аза ферментийн ццвэхийг шинжлэхдээ евермөц 5 изоферментийг заавап
1ЛМНЖЛЭХ ёстой. Учир нь ясны, элэгний, ихэсийн, гэдэсний, бөөрний изоферментүүд баццаг нь
2 вапенттай Мд, Со, М п-ний ионууд ньэнэ ферментийн үйгнлэлийг идэвхжүүлэгчид юм.

/411./ Хадцварт гепатитын шарлагггын үеийн эхний 7 хоногийн турш ЛДГ-н идэвх их байдаг.
Учир нь өвчин хөнгөн буюу цунц зэргийн явцтай бол ферментийн ицэвх хэвэнцээ харин
хоёрцогч байцпаар хорт хавцар үсэрхийлсэн үец ЛДГ-н ццэвх хэвийн буюу 50% буурцаг
байна.

/412./ Эсийн цотор глюкоз хүчилтөрөгчтэй, хүчигггөрөгчгүй замаар исэдцэн зацарч энерги
ялгаруудцаг. Учир нь нэмэгцэл пентозфосфатын зам хэрэглэцэггүй

/413./ Хоол хүнсний хамт гацнаас авсан нүүрсус боловсорч зацраац годцуу глокоз бодцог.
Яагаац гэвэл бусац моносахарууцч глокозац имлжээц иимэгдэх тул цус болон бүхийл
биологийн омнгэнүүдэц нүүрс ус нь годцуу глюкоз байцлаар орщцог.

/414./ ЛДГ-ын ццэвх багасах нь жирэмсэн эмэгтэйчүүц, нярай хүүхцэц ажиглагцана.


Учир нь физиологийн онцлог тул түүнийг эмгэгийн үеийн процесстай ацигптаж болохгүй.

/415./ Шүггглэг фосфотаза ферментийг годцуу ясны өвчнүүцийн үец шинжидцэг.


Учир нь остеобластд хамгийн өндөр агууламжтай баццаг нь ясны өсөггг шф-ын хэмжээтэй
холбоотой тул хүүхцийн цусны ийлдсэцц их баццаг

/416./230. Элэгний хапцварт, хордпогот үрэвслийн үец, цөсний бичил цоргууц үрэвссэн үец,
механик шарлагггын үец шээс ногоовтор туяатай, хар хүрэн өнгөтэй бодцог.
Учир нь элэгний хадцварт, хордпогот үрэвслийн үец элэгний эс гэмтсэнээс, цөсний бичил
цоргууц үрэвсэж бөглөрснөөс, механик шарлагггын үец цөсний замц саац үүсч гэцсэцц
цөс орохгүй болсноос цусацц билирубин ихээр орж, улмаар шээсээр гарна.

/417./ ШФ-аза ферментийн ццэвхийн хэмжээ буурах нь пецжетийн өвчнийи гол аинж юм. Учир
нь ясны хавцар /саркома/ Гошегийн өвчин /яс хайлах, Д-витамин цугагцалын сугьцаа,
остеомиелит зэрэг олон өвчний үец гипоферментеми илэрцэг
/418./ Дерма-ц апь цавхарга хамаарах вэ?
A. Торлог
B. Эвэрлэг
C. Мөхлөгт
0. Өргөст
/419./Хавьтап харшлын церматитийг оношилох гол арга
A. Эмнэлзүй
B. Арьсны эцийн амнжилгээ
C. Иоцын сорил
0. Арьсны сорил
/420./ Гипергццроз гэж юу вэ?
A. Тосны бугнирхайн шүүрлийн ялгарал ихсэх
B.Хөлсний булчирхайн шүүрлийн ялгарап ихсэх
C.Хөлсний бугнирхайн шүүрэл амнгэрэх
0. Хөлсний бугнирхайн шүүрэл үнэртэй болох
/421./Атопик церматитын үец иммунологийн амнжилгээнц ямарөөрчпөлт гарах вэ?
A. Т-лимфоцит буурна
B. 1дА буурна
C. 1д<3 өснө
0 . 1дМ буурна
Е. 1дЕ өснө
/422./ Арьсны ццээт өвчнийг нэрлэнэ үү
A. Үү
B. Хайрст үдц
С. Сэвх
0. Иамарс
Е. Түүхий
/423./ Хуурай арьсны сөрөг үр дагавар юу вэ?
A. Толигор
B.Үрчийх хацдпагатай
C. Бохирдохдоо амархан
0. Хөлрөмтгий
/424./ Мөөгөнцөрт өвчин ямар замаар хапдварлахгүй вэ?
A. Агаар дусал
B. Хувцас хэрэглэл
C. Хадцвартай амьтнаас
0. Саун, усан сан
/425./ Цэврүүтэх өвчнийг оношилод дараах шинж тэмдгийн аль нь илрэх вэ?
A. Манту-гийн сорил
B. Иодын сорил
C. Никольскийн шинж
О.Ауспицын 11ИНЖ
/426./ Стивен Джонсоны хам омнж ямар өвчний үед илрэх вэ?
A. Ягаан үдц
B. Хайрст үдц
C. Хавтгай улаан үдц
0. Олон өнгөт үдц
Е. Олон хэлбэрт шүүдэст улайрал
1427.1 Хяргагч үдцийн үүсгэгч
A. Стафилакокк
B. Стрептококк
C. Варицелла зостер вирус
0. Трихофитон
Е. Хачиг
/428./ Мөөгөнцөрт өвчнийг оноомлоход цараах илнж голлоно
A. Мөнгөлөг хайрстай гөвцрүү
B. Ицээт цэврүү
C. Бэлцрүү
0. Хайрстай цугуй хүрээтэй голомт
/429./ Арьсны цайвар эрхтэнүүц
A. Үс, хумс
B. Хайрс
C. Сорви
/430./ Үсний ил хэсэгт цараах бүтцүүцээс аль нь байцаггүй вэ?
A. Тархилаг цавхарга
B.Холтослог цавхарга
C. Хөхлөг
0. Булцуу
Е. Ээрүүл хэлбэрийн эсүүц
/431./Вирусын шалтгаант арьсны өвчин
A. Энгийн хомхой
B. Түүхий
C. Хатиг
0. Хавтгай улаан үдц
/432./Хяргагч үдц юунаас халдварлах вэ?
A. Хөрснөөс
B. Ургамлаас
C. Шавьжнаас
0. Амьтнаас
/433./ Хамууны эмчиггээцц хэрэглэх эмийн бэдцмэл
A. 6% давсны хүчлийн уусмал
B. 5% салицигын хүчпийн тос
C. 20% бензил бензоат тос
й. Унна крем
/434./ Ягаан үдцийн эх толбо биеийн агь хэсэгт гарах вэ?
A. Мөчдийн төгсгөдц
B. Нүүрээр
C. Сапстад
0. Сугацц
Е. Их биеэр
/435./Хамуу ямар хэрэгслээр хадцварлахгүй вэ?
A. Цагаан хэрэглэл
B. Дотуур хувцас
C. Бээлий
0. Тоглоом
Е. Аяга халбага
/436./ Арьс ямар үйл ажиллагаа гүйцэтгэцэггүй вэ?
A. Хамгаалах
B. Ялгаруулах
C.Дулаан зохицуулах
й . Мэцэрхүйн
Е. Хортой нэгцэл үүсгэх
/437./Дермац ямар имрхэг баццаггүй вэ?
A. Коллаген омрхэг
B. Уян ширхэг
C. Ретикуляр омрхэг
0. Г иалин ширхэг
/438./ Арьсны анхцагч элемент
A. Толбо
B. Нөсөө
C. Тав
0. Шалбархай
Е. Ургацаг
/439./ 19. Хадцварт нялаахай (молпоск) өвчний үед ямартууралт гарахвэ?
A. Цэврүү
B. Толбо
C. Зангилаа
й . Гөвдрүү
Е. Хайрс
/440./ Арьсны хоёрдогч элемент
A. Цэврүүнцэр
B. Хайрс
C.Товруу
0 . Толбо
Е. Ицээт цэврүү
/441./ Цусархаг толбоцц аль нь хамаарахгүй вэ?
A. Петехи
B. Пурпура
C. Экхимоз
0. Бэлцрүү
/442./ Хайрст үдц өвчний үед ямар туурагтт гарах вэ?
A. Зангилаа
B. Хайрст гөвдрүү
C. Ширшил
й. Бэлцрүү
/443./ Түүхий өвчний онош тавихад
A. Товруу гарах
B. Бэлцрүү гарах
C. Үсэрхийлсэн ццээт цэврүү
0. Хайрс
/444./ Хумс хэд хоногт бүрэн солигдох вэ?
A. 30 хоног
B. 50 хоног
C. 60 хоног
0 .9 0 хоног
/445./Арьсны өнгөн хөрсний давхаргыг нэрлэнэ үү
A. Өргөст давхарга
B. Хөхлөг давхарга
C. Торлог давхарга
0. Өөхлөг давхарга
/446./ Нянгийн гарагггай намарс голлож хаана байрлах вэ?
A. Толгойн хуйх
B. Нүүр
C. Цээж
О.Хөлийн иилбээр
/447./ Үү хадцварлахгүй зам
A. Мал амьтан
B. Хүнээс
C. Бохирлогдсон эд зүйл
0. Хоол хүнс
/448./ Нярацц бугнин сулруулагч харьцангуй бага шаардагдана:
1. Бугнин сул хөгжигггэй
2. Бугнингийн массбага хувь эзэлдэг
3. Бугнин-мэдрэлийн холбоо сайн хөгжөөгүй
4. Биеийн ерөнхий жин их
5. Бодисын солилцоо эрчимтэй
/449./Хүүхдийн бодисын солилцооны ццэвх:
1. Том хүнийхээс бага
2. 2 нас хүртлэх үед хамгийн их байна
3. Хапуурах өвчний үедбуурна
4. Бэлэг бойжигггын үед өснө
5. Жин нэмэх тусам ццэвхижинэ
/450./ Пневмоторакс үүсэх шагптаацц:
1. Цулцангууд урагдах
2. Цээжний ханын гэмтэл
3. Амьсгалынзамын төгсгөлхэсэг ямар нэг шагптаанаар плеврийн хөццийтэй холбогдох
4. Париетал (эрхтэн хучих) гяггган цоорох
5. Гогггын эрхтэн цоорох
/4 5 1./Гипервентиляцын нөлөө:
1. Татапт болох
2. Тархины судас тэлэх
3. Зүрхний түрэггг (011ри() буурах
4. Оксигемоглобины муруй баруун тийш хэлбийх
5. Артерийн цусны нүүрсхүчлийн хий ихсэх
/452./ Дараах амнгэнүүдийн апь нь коллоцц аингэн бэ?
1. 5% агьбумин
2. 5% декстроз (глюкоз)
3. 6% гетстарч
4. 7.5% хлорт натри
5. 10%хлорт натри
/453./ Толгой нь өвдцөг ухаангүй өвчтөцц ГДД хянах монитор тавьжээ. Хүчигггөрөгч, N20
өгснөөр ГДД ихэссэн байна. Ямар эм ГДД-ыг багасгах вэ?
1. Халотан
2. Диазепам
3. Кетамин
4. Тиопентал
5. Маннитол
/454./ Метопролол:
1. (31 селектив адренагонист
2. Изопротеренолын судас өргөсгөх үйщлийг бууруулна
3. Изопротеренолын хронотроп үйлдлийг бууруулна
4. Изопротеренолын инотроп синергизм үйдцэлгэй
5. Альфа адреноблокатор
/455./ Жирийн жирэмслэлтийн үед өсдөг үзүүлэлт:
1. Минутын эзлэхүүн
2. Амьсгалын (Нс1а1) эзлэхүүн
3. Амьсгалынтоо
4. Вентиляц зөвхөн төрөх үед ихэснэ
5. Амьсгалын үхмэл зай ихэснэ
/456./ Анатомын үхмэл зай:
1. Ууихины хэмжээнээс хамаарна
2. 1мл/кг (биеийн жин) орчим байдаг
3. Мэдээгүйжүүлгийн хэрэглэлээс хамаарч өөрчпөгдөнө
4. Том хүнээс нярацц ач холбогдол багатай
5. Хүүхдийн энэ зай харьцангуй их
/457./ Маннитол:
1. Түүдгэнцэрт шүүгдэнэ
2. Осмосын диуретик
3. Судсан доторх эзлэхүүнийг түргэн ихэсгэнэ
4. Зогсонги дуглын үед үр дүн багатай
5. Тархины хаванд хэрэглэхгүй
/458./ Зузаарапт бөглөрөлт кардиомиопати нь:
1. Миокардын анхдагч өвчний нэг хэлбэр
2. Инотроп эмээр эмчлэгдэнэ
3. (3-адрен хориглогч (Ыосктд) эмээр засардаг
4. Эмийн эмчилгээцц их мэдрэг
5. Хронотропт мэцрэг бага
/459./Тиопенталын фармакологийн хувьц үнэн нь:
1. Иццукцийн цараа түргэн сэрэх нь элгээр маш түргэн ялгарч буй нь илрэл
2. Иццукц хийхэц төвөнхийн рефлексийг сайн намтгана
3. Тиопенталыг зүрх зогссоны цараа тархи хамгаапах зориггоор хэрэглэцэг
4. Тиопентал гипотензи үүсгэж болно
5. Амьсгап царангуйлах үйдцэл багатай
/460./ Уутгины судасны гипоксит нарийсал (НР\/):
1. 1Цулцангийн 02-өөр нөлөөлөгцөж
2. Хэсгийн (уушгины) шагнийлтаас суцас царагцах анхцагчаар үүсэх
3. Мэцрэл нь таслагцсан ууигцц үүснэ
4. Годцуу ууигины веннарийсна
5. .Пневмоторакс
/461./Хүнд хэлбэрийн үжлийн эмчилгээцц:
1. Ицэвхжүүлсэн С-уураг хийх
2. Цусны чихрийг зохицуулах
3. Эртүецнь имнгэн сэлбэх
4. Гицрокортизон
5. Цаг алцахгүй антибиотик эмчилгээ эхлэх
/462,/Умай урагцлын урьцчилсан нөхцөл:
1. Олон уцаа төрсөн
2. Урц умацц хагалгаа хийсэн
3. Олон урагтай
4. Умай дотор ажилбар удаан хийсэн
5. Эхийн нас
/463./ Даралг дэмжлэгтэй (ргеззиге зиррог!) вентиляц нь:
1. Даралг хязгаартай-хугацааны цикгггэй вентиляц юм
2. Урьдчилан тогтоосон дарагггад хурмэгц амьсгалоруулапт зогсдог
3. Туслах (азз1з1) хэлбэрийн амьсгалаас илуү амьсгалын ачааллыг нэмэгдүүлнэ
4. Өвчтөний ууиги тэлэгггээс шагптаапах амьсгапын эзлэхүүн өгдөг
5. Эзэлхүүн хамаараггүй зөвхөн даралтаар амьсгал өгнө
/464./ Опиоцц эм судсацц хийхтэй харьцуулбал нугасанд хийх нь:
1. Шээс түдэх нь их
2. Ижил тун нь илүү хүчтэй нөлөөлнө
3. Хожуу амьсгалын дарангуйлал гардаг
4. Арьс хааяа загатнана
5. Дараггг бууруулах нь бага
/465./ Нээлгтэй (эргүүлж үл амьсгапах) системд:
1. Чийглэгч боломжийн сайн
2. Амьсгапаар орж буй хийн хүчдэлийг тогтмол байлгаж болдог
3. Зөвхөн хүчилгөрөгч нэмж оруулахад солилцооны шаардлагыг хангана
4. Хийн урсгал өөрлөгдөхөд амьсгалаар орж буй хийн өтгөрөл түргэн өөрчпөгдцөг
5. Хуурайшиггг бага
/466./ Нярайн уушгины судасны эсэргүүцэл багасдаг шаптгаан:
1. Артерийн цорго битүүрснээс
2. Ууиги тэлэгдсэнээс
3. рН буурснаас
4. Хүчигггөрөгчжилг сайжирснаас
5. Алкалоз
/467./ Дорх эмүүдээс сүрьеэгийн эмчиггээний бүрэдцэхүүцц ордог нь:
1. Рифампин
2. Пириметамин
3. Стрептомицин
4. Тетрациклин
5. Ванкомецин
/468./ Премецикацад амьсгап царангуйлах эм агь болохоор хэрэглэхгүй байх нь:
1. Бага хүүхцэц
2. ГДД ихтэй хүцц
3. Комац байгаа өвчтөцц
4. Маш их айж түгшсэн хүнц
5. Сэтгэцийн өвчтэй
/469./ Вазопрессин:
1. Шээсний урсгап багасгана
2. Цуглуулах сувагт ус нэвчиггг ихэсгэнэ
3. Өнчин тархины ар хэсгээс ялгарна
4. Нефроны бүх системц үйгнилнэ
5. Системийн цараптац нөлөөлөхгүй
/470./ Зүүн, баруун титмийн артериуц нь:
1. Эцгээр нь хэлбэр, хангах хэсгээрээ ялгарахгүй
2. Баруун артер баруун ховцпыг тэжээнэ
3. Хоёулаа баруун ховцодц цуггаж орно
4. Зүүн нь зүүн урууцах ба тойрох артер болж сапдаг
5. Зүрхийг бүхэдц нь тэжээнэ
/471./ Артерийн цараггг ихэсцэггүй өвчтөн аортын гулгиа (гедигдИа1юп)-тай бол ямар эмэцц
сайжрах вэ?
1. Норэпинефрин
2. Атропин
3. Фенилэфрин
4. Нтропруссид натри
5. Норадренапин
1472.1 Мэдээгүйжүү/тийн үед гиперкарби үүсгэх шаптгаан:
1. Үхмэл зайн вентиляц ихсэх
2. Натрийн шохой ажиллахгүй болох
3. Уутгины эмболизм
4. Гиповентиляцтай байх
5. Дурангийн хагапгаа
/473./ Дорх бодисоос катехол-О-метилтрансферазаар задардаггүйг нь заа:
1. Амфетамин
2. Изопротеренол
3. Эфедрин
4. Допамин
5. Адреналин
/474./ Нүд зүрхний (оси1осагсПас) рефлексээс сэргийлэх арга:
1. Хагалгааны өмнө атропин хийх
2. Алимын арын (ге1гоЬи1Ьаг) хориг
3. Ажилбарын явцадсудсаар атропин хийх
4. Векурониум хийх
5. Неостигмин хийх
/475./ 1_3 - 14 түвоинд бүсэлхийн хатгапт (голын хүрцээр) хийхэд зүү ямар бүтцийг нэвтрэн
ордог вэ?
1. Нурууны сэртэнгийн арынхолбоос
2. Сэртэн хоороццын холбоос
3. Шар холбоос
4. Өмнөд холбоос
5. Уртдагуу холбоос
/476./Дараах эмгэгээс солилцооны ацццоз болгох нь:
1. Бөөрний архаг дугап
2. Нойр-дээрх гэдэсний цоорхой (фистул)
3. Их суулгалг
4. Элэгний архаг дугал
5. Гипогликеми
1477.1 АЦДХ (АИЭ5) оношгой өвчтөний туслах эмчиггээцц орох:
1. Судсацц кортикостероцц хийх
2. Амьсгалын бага эзлэхүүн (бмл^кг) өгөх
3. Антибиотикийн сэргийлэлт
4. Цулцан шагнийхгүй, хэт тэлүүлэхгүйгээр РЕЕР өгөх
5. Шээс хөөх
/478./ Капнометр юуг хэмжиж илрүүлэх вэ?
1. Нээлттэй хий зайлуулах системийн гажиг
2. Ш/1нгээгчээс гарч буй нүүрсхүчлийн хий
3. Ханын (гацны) хүчиггтөрөгч хангалг тасрах
4. Нэмэгцэл, механик үхмэл зай
5. Хүрээний битүүмж алдагцах
/479./ Шинэ төрсөн нярайц байж болохгүй нь
1. Амьсгалын ацццозтой
2. рС02 ихтэй
3. Гипокситай
4. Гиперокси
5. Солилцооны ацицозтой
/480./ Амбулаторийн мэцээгүйжүүлэг:
1. Хагалгааны цараа наац зах нь 2 цаг ажиглах
2. Хүүхцэц интубац хийхгүй
3. Круп үүсч бачуурвал
4. Хагалгааны цараа 6 цаг цотор юм ууж ццүүлж болохгүй (ЫРО) эмнэлэгт хэвтүүлнэ
5. Наркозын аппарат шаардлагагүй
/481./ Мэдээгүйжүүггийн явцад гипоксеми үүсэх шагптаан:
1. Цус апдаггг
2. Миокардын үйл сулрах
3. Щлнт үүсэх
4. Амьсгалынзам бөглөрөх
5. Интубаци нугаларах
/482./ 74 настай тамхи татдаг хүний ууигины зүүн дээд том хийт цэврүү (ЬиИа) авахаар
төлөвлөсөн. Хагалгааны өмнөх үзлэгээр юу илэрч болох вэ?
1. Үдцэгдэл эзлэхүүн ихсэх
2. Артерийн С02 бага
3. Нэвчилтийн багтаамж (йЮО) буурах
4. Амьсгапын шүгггшил
5. Цээжицц эмгэг илрэх
/483./ Гипертироизмтай тироццэктоми хийггэх өвчтөн:
1. Цулцангийн минимал өтгөрөл (МАС) их байна
2. Хагалгаанаас өмнө 1-2 доло хоног йоцот эм өгнө
3. Хагалгаанаас өмнө гүн тайвщэуулалт (сецац) хийнэ
4. Суцсаар пропранолол хийх шаардпага гарч болно
5. Судсаар калийн бэдцмэл хийх нь аюугггай
/484./ Эпццурал мэцээгүйжүүлэг нь нугасныхтай харьцуулахац:
1. Уцирцахац амаргүй
2. Гипотензи болох нь илүү
3. Нугасны тоггой өвцөггг илүү тохиодцоно
4. Арахноцциг болох эрсцэл багатай
5. Менингит болох эрсцэгггэй
/485./Тиопентал цусны царапт бууруудцаг нь:
1. Венийн буцагггыг багасгацаг
2. Захын симпатик мэцрэлийн систем царангуйдцаг
3. Уртавтар тархины суцас хөцөлгөх төвийг саатуудцаг
4. Зүрхний цохиггг цөөрүүдцэг
5. Бичил цусны эргэггг багасцаг
/486./Аорт цотор сөрөг луплмлт хийж зүрхийг цэмжихэц хамаарахгүй нь:
1. Аортынхавхлага бүтэн сайн байх
2. Диастолын үецаорт цоторх цараптыг нэмэгцүүлнэ
3. Зүүн ховцпын хожим ачааллыг бууруулна
4. Систолын үец аорт цоторх царапгыг бууруулна
5. Митрал гулгиа(гедигдИа1юп)-тай үецтустай
/487./ Зүрх-амьсгалын амилуулаггг амжигггтай болсны цараа ховцпын жирвэлзэл цахихац
хийх эмчилгээ:
1. Вазопрессин
2. Хоёр фазат цефибрилляц
3. Амиоцарон
4. Эпинефрин их (0.1мг/кг) тунгаар хийх
5. Магни сульфат
/488./ Гипотермийн үец:
1. Тархины метаболизм буурна
2. Тархины суцасны эсэргүүцэл ихэснэ
3. Тархины суцасны систем С02-т мэцрэгхэвээр байна
4. Торхины солилцоонц илүү их глюкоз шаардпагатай болно
5. Тархины судасны тонус буурна
/489./ Хүүхцийн амьсгалын зам нь том хүнтэй харьцуулахац:
1. Төвөнх харьцангуй цээр
2. Амьсгалын хамгийн нарийн хэсэг төвөнхөөс цоор
3. Цээжтэлэх чацвар муу
4. Амьсгалынзамын эсэргүүцэл бага
5. Хавирга хэвтээ байрлаптай
/490./ Амиодарон нь:
1. Синус тосгуурын (5А) зангилааны дарангуйлал
2. Тосгуурын жирвэлзлийн үед ховдлын агоилт цөөрүүлнэ
3. Олон хэлбэрт ховдлын тахикардийг аажуусгана
4. Судас нарийсгана
5. Даралг бууруулна
/491./Агаарын эмболизм тодорхойлохоор доплер хэрэглэх:
1. 0.5мл агаар илрүүлж чадна
2. 15 герц (Нг)-ээр ажиллана
3. Зүрхний баруун тал дээр байрлуулна
4. Капнографи хийснээс мэдрэг нь муу
5. Тодосгогч аомглана
/492./ Мэдээгүйжүүггийн 3-р түвиний шинж:
1. Аажим, жигд бус амьсгалах
2. Гипотензи
3. Зовхины идэвхтэй рефлексгүй
4. Нүд хөдөлгөөнгүй, харц төвлөрсөн
5. Брадикарди
/493./ Нүүрсний исэл (СО):
1. Гемоглобинтой хүчилтөрөгчөөс илүү нэгдэх чадвартай
2. П 02 их байвал хордуулах нөлөө үзүүлэхгүй
3. Эдэд хүчилтөрөгч гемоглобиноос салж орохүйддпийг багасгана
4. Гемоглобинтай нэгдэх басапах нь хүчилтөрөгчтэй адил
5. Гемоглобины зөөвөрлөлтөөс шууд хамаарна
/494./ 2 настай хүүхдэд тохирох эндотрахеал гуурсны дотор гогн:
1. Змм
2. 3.5мм
3. 5.5мм
4. 4.5мм
5. 6.5мм
/495./ Хэсгийн мэдээгүйжүүлгийн бодисын үйддпийн үргэлжлэх хугацаа уртсах нь:
1. Судас нарийсгагч нэмэх
2. Бикарбонат нэмэх
3. Тунгийн хэмжээг ихэсгэх
4. Нүүрстөрөгчжүүлсэн уусмап хэрэглэх
5. Ш/1нгэлэхгүй тарих
/496./Хүүхдийн ларинготрахеобронхитын илнж:
1. Зовиур аажим даамжирч нэмэгдэнэ
2. Хуцуулах маягийн ханиалга
3. Бага зэрэг халуурах
4. Запгиураас доогуур бөглөрөх
5. Хоолой сөөнгөтөх
/497./ Хүчиггтөрөгчийн харьцаа тогтоох (орчин үеийн) мэдээгүйжүүлгийн аппаратад тусдаа
урсгап хэмжигч бүхий гелийн бортого залгаж ажлуулсан үед өвчтөнд хүчилтөрөгч дутах
нөхцөл:
1. Гаднаас ирж буй хүчиггтөрөгч дуусах (хаагдах)
2. Хүчилтөрөгчийн урсгал хэмжигчээр урсгап апдагдах
3. Гелийн урсгал хэмжигч хэт их хий гаргах
4. Азотын дутуу исэл (Ы20)-ийн хэт их урсгал ирэх
5. Нүүрс хүчлийн хий их хэмжээгээр үүсэх
/498./ Жирэмсний аорт-кавал дарагдлын гипотензцц нэрмээс болох нь:
1. Тиопентал
2. Эпидурал хориг
3. Хапотан
4. Гиперволеми
5. Гипертириоз
/499./ Рентгенээр амнжлэхэд ерөнхий мэдээгүйжүүлэг хийх заалт:
1. Маш бага насны хүүхэд
2. Оюуны хомсдолтой (ойлгоцгүй)
3. Өөрт захирагдахгүй хөдөлгөөнтэй
4. Хапуурч буй
5. Татапттай
1500.1 Нитроглицериний миокардад нөлөөлдөг наашгай нөлөө:
1.Титэм судасныагчилт(спазм)-ыг бууруулна
2. Өмнөх ачаалал(рге1оас1)-ыг ихэсгэнэ
3. Өмнөх ачааллыг бууруулна
4. Хожим ачаапап(айег1оас1)-ыг ихэсгэнэ
5. Хожим ачаапап(айег1оас1)-ыг бууруулна
/501./Холимог венийн хүчигггөрөгчийн дарапт:
1. Эдийн гипоксийг тодорхойлогч болно
2. Хэвдээ бОммНд
3. Уушгины артерийн сорьцоор үзнэ
4. Биеийн солилцоо ба температураас хамаарахгүй
5. Артерийн цуснаас ялгаа бага
1502.1 Гиперальдостеронизмтай өвчтөн:
1. Адренал булчирхайн дотор (тархилаг) хэсгээс даавар их ялгардаг
2. Гипертензитэй байна
3. Ацидоз болно
4. Гипокапеми үүснэ
5. Гиперкагьцеми үүснэ
/503./ Яараптай кесар зүслэгийн үед хийж болох мэдээгүйжүүлэг:
1. Ерөнхий мэдээгүйжүүлэг
2. Хэсгийн нэвчүүлэх мэдээгүйжүүлэг
3. Субарахноид хориг
4. Эпидурал хориг (эпидурап гуурс урд нь тавиагүй байсан бол)
5. Нейролепт мэдээгүйжүүлэг
/504./ Эпцдурал зайд фентанил хийснийг морфин хийсэнтэй харьцуулбал:
1. Хэсгийн мэдээгүйжүүггийн хүчийг нэмэгдүүлэхгүй
2. Хожуу хугацаанд амьсгап дарангуйлах осол бага
3. Морфинаас тосоцц уусах чанар нь бага
4. Үйгнилгээ нь түргэн эхэлдэг
5. Хүцдрэл ихтэй
/505./Допамины ямар тун бөөрний цусны урсгапыг нэмэгдүүлэх вэ?
1. 20-40 мкг/кг/мин
2. 3-10мкг/кг/мин
3. 10-20мкг/кг/мин
4. 0.5-3 мкг/кг/мин
5. 50мкг/кг/мин-аас их
/506./ Шахсан пневмоторакс:
1. Эерэг дарагггтай вентиляцаас үүсчболно
2. Пневмоторакс жиижг байвал дахин, дахин зураг авч болно
3. Гипотензи үүсгэжболно
4. Плеврийн доторх дараггг атмосферийн дарагггаас бага байхад үүсч болно
5. Биеийн баццап хөнгөн баццаг
1507.1 Мэдрэлийн мэс засадц халотан хэрэглэхэд:
1. Тархины судасны чалх (тонус) нэмэгцүүлнэ
2. Суцас өргөсгөнө
3. Тархины цусны урсгап бууруулна
4. Гипокапни үүсгэх зохиомол амьсгагггай хамт хэрэглэнэ
5. Нүүрсхүчпийн хийн хэмжээ ихэснэ
/508./Сукцинилхолин цавтан хийхэц хамгийн олон гарцагхэм апцаггг:
1. Синусийн зогсолг
2. Синусийн тахикарди
3. Тосгуурын жирвэлзэл
4. Зангилааны (пос!и1) хэм
5. Бигемени
/509./ Дигоксин:
1. Тосгуур ховдпын дамжилтыг сааруулна
2. Натри-кали аденозин трифосфатаар идэвхжинэ
3. Агоилг сайжруулна
4. Эс доторх кальцын түвиинг бууруулна
5. Эс доторх натрийн түвшинг ихэсгэнэ
/510./ Нитроглицериний авуур (рецептор) нь:
1. Нитропруссццэд эзлэгдэх (ерседцех)
2. Гуаны циклиз
3. Эсийн доторх энзим
4. Эццотел эсэд байрладаг
5. Миофибрилдц байрладаг
/511./ Хэвийн төрсөн нярайн үзүүлэлт:
1. Амьсгап 35/мин
2. Р02 бОммНд
3. Зүрхний цохиггг 120/мин
4. Цусны систолын царалт 50ммНд
5. Амьсгалын шүлгшилт
/512./ РЕЕР өгөхөц хүчилтөрөгчжил нэмэгцэх учир нь:
1. Амьсгалын зам хаагцалгаас сэргийлэх
2. Шалчийсан цулцангууцыг тэнийлгэх
3. Ууигины суцасны гацнах имнгэний цахин хуваарилагцагщ нөлөөлөх
4. Зүрхний түрэлтийг (ои1ри1) багасгах
5. Амьсгалын багтаамж ихэсдэг
/513./ 31арИу1ососсиз аигепз-аар шарх хадцварлахаас дангаар нь хийж сэргийлж болох
антибиотик:
1. Пенициллин О
2. Ванкомицин
3. Ампициллин
4. Цефалотин
5. Меропенем
/514./Хагалгааны өрөөнд хүүхцийн цулааныг хацгапахац гол хүчин зүйл:
1. Ажилбар эхлэх үеийн биеийн цулаан
2. Тасалгааны цулаан
3. Бүлээцүүлэх хучлага (хөнжил)
4. Бүлээн имнгэн сэлбэх
5. Угаах иингэний цулаан
/515./ Эпццурал хөнцицц нэг уцаа стероиц эм хийхэц гарах хүццрэл:
1. Куиингийн сиццром
2. Цусны чихэр ихсэх
3. Гипотапамус-өнчин тархи-ацренал тэнхлэгт царангуйлал үүсэх
4. Арахноццит
5. Даралт ихсэх
/516./Хүүхцийн эпиглотитын годцуу гарах имнж
1. Ш^нж, зовиур гэнэт эхлэх
2. Ш/лс гоожих
3. Хапуурах
4. Баруун талаараа хэвтэх
5. Ханиггах
/517./ Нүүрсхүчлийн хий (С02) ба азотындутуу ислийн молекул жин нь ижил тул:
1. Ацил цулаан, цараптын нөхцөлд 1л хийн эзлэхүүн ацил
2. Уурамлтын (уурын) даралт нь адил
3. Уламжлапт (ердийн) масс спектрометрийн аргаар яггаж болохгүй
4. Нэг ижил тохируулагчтай урсгап хэмжигч(флоуметр)-ээр хэмжиж болно
5. Капнометрээр хэмжинэ
/518./Жирэмсэн үедзүрх судсацц үүсэх еерчпөлг:
1. Артерийн дараггг еөрчпөгдцөггүй
2. Төрсний дараа зүрхний түрэлт их болно
3. Жирэмсний анемийн учир улаан цогцсын тоо цөөрнө
4. Төвийн цусны эзлэхүүн ихэснэ
5. Захынсудасны эсэргүүцэл ихэснэ
/519./Их суддсан хүүхдийн анхны амилуулалтад:
1. Хуурайлж дулаацуулах, ам хамар, заггиураас соруулж цэвэрлэх
2. Хүчигггөрөгч өгөх
3. Хошуувч-уутаар 10-20смН20 дарагггаар амьсгапуулах
4. Зүрх цохилт 100/мин-аас бага байвал цээж шахах
5. Зүрх цохилт 60/мин-аас бага байвал эпинефрин хийнэ
/520./ Аортокавал дарагдал бууруулах зөв арга:
1. Гараар умайг зүүн тийш нь хэлбийггэх
2. Эхийн биеийн зүүн тадд ивүүр хийх
3. Эхийн биеийн баруун тадд ивүүр хийх
4. Эхийг Трецдпенбургийн байрлапд оруулах
5. Цээж өидөрлөх
/521./Жирэмсний аорт-кавал дарагдлын гипотензцц нэрмээс болох нь:
1. Тиопентал
2. Эпидурал хориг
3. Хапотан
4. Гиперволеми
5. Жирэмсний хугацаа
1522.1 Ренин-ангиотензиний системтэй харилцан үйгнилж цусны дараггг бууруулдаг эм:
1. Лазартан
2. Празозин
3. Эналаприл
4. Меноксидил
5. Нифедипин
1523.1 Фентанил их тунгаар (0.1мг/кг) хийхэд:
1. Зүрх цохилт цөөрнө
2. Хүүхэн хараа нарийсна
3. Цагаан хоолойд гуурс тавихад урвап бага гарна
4. Морфин хийснээс (1мг/кг) илүү гүн гипотензи үүсгэнэ
5. Зүрх цохилт огшмрно
/524./ Ларингоскопи хийх үед ГДД бууруулах бодис:
1. Лцдокаин
2. Фентанил
3. Пропофол
4. Сукцинилхолин
5. Дексаметазон
1525.1 Нугасны мэдээгүйжүүлгээс дараггг буурахад нэмэрлэх хүчин зүйл:
1. Хүйс (жеццер)
2. Зүүний үзүүр, огтлол
3. Зүүний хэмжээ
4. Эрт босгох
5. Нас
/526./ Пугьсгүй цахилгаан ицэвх үүсэх шагптаацц:
1. Тосгуурын жирвэлзэл
2. Уутгины эмболизм
3. Тосгуурын чичиргээ (Пийег)
4. Шахсан (хүчдэлт) пневмоторакс
5. Ховдлын дамжуулалт адцагдал
/527,/Умацц хүчилтөрөгч илүү хүргэх физиологийн механизм:
1. Минутын вентиляц ихсэх
2. Гемоглобин Р50 ЗОммНд хүрэх
3. Зүрхний цус түрэлт нэмэгдэх
4. Гемотокрит нэмэгдэх
5. Амьсгап олщэох
/528./ Зүрх чихэдцлийн (1атропас1е) шинж:
1. Амьсгаадах, хэвтэхэц цорцох
2. Тахикарци
3. Гипотензи
4. Зүрхний авиа чангарах
5. Хөхрөлт үүсэхгүй
/529./Бензоциазепинууцаас ццэвхтэй метаболит өгцөгнь:
1. Лорезепам
2. Мицазолам
3. Оксазепам
4. Диазепам
5. Феназепам
/530./ 3 настай, харьцангуй эрүүл хүүхэц хүйсний ивэрхий засах хагалгаанаас 2 цагийн өмнө 4
унц (1унц=28.3г) апимны шүүс уусан байвал:
1. Хагалгааг хойшпуулна
2. 2 цагхүлээнэ
3. 4 цагхүлээнэ
4. Оцоо хагапгаацц оруулна
5. 6 цагхүлээнэ
/531./ Спинал анестези кесар зүслэг хийхэц эпицурап анестезигээс юугаар цавуу таптай вэ?
1. Хэсгийн анестетик бага тун орно
2. Мэцээгүйжүүлгийн сегмент тогтоож болдог
3. Анальгези түргэн эхэдцэг
4. Гипотензи болох нь харьцангуй бага
5. Анальгези удаан үргэлжидцэг
/532./Хүүхдийн боцисын солилцооны ццэвх:
1. Том хүнийхээс бага
2. 2 нас хүртлэх үец хамгийн их байна
3. Хапуурах өвчний үецбуурна
4. Бэлгийн бойжилтын үец өснө
5. Биеийн баццпаас хамаарна
/533,/Хийн нягтрал нь:
1. Хоолойн нарийссан хэсгийн ламинар урсгадц нөлөөлнө
2. Температураас үл хамаарна
3. Тэсрэх чадвартай хамаараптай
4. Турбулент урсгал болон хувирахац чухал нөлөөтэй
5. Ламинар урсгап болон хувирахац чухап нөлөөгүй
/534./ Барбитуратууц:
1. Солилцооны хэмжээ ба тархины цусны урсгалыг хамааралгүй болгоно
2. Хүрэлцээтэй тун хийхэц ЭЭГ изоэлектрик байцагщ орно
3. Гипервентиляцын нөлөөгөөр тархины цусны урсгап буурахаас сэргийлнэ
4. Тархины хэвийн энерг зарцуулаптыг хадгапна
5. Гиперкапниц тэсвэртэй байлгана
/535./ Яаралтай амилуулах үец судсацц зүү (гуурс) тавиагүй байвап цагаан хоолоцц хийж
болох эм:
1. Атропин
2. Лццокаин
3. Эпинефрин
4. Хлорид кальц
5. Содынуусмап
/536./ Эпинефрин (5мкг/мл) нэмэхэд ямар бодисын эхийн цусацц эпццурал хоригоос орох
хэмжээг 30-50% бууруудцаг вэ?
1. Лццокаин
2. Этццокаин
3. Мепивакаин
4. Бупивакаин
5. Тетракайн
/537./ Жирэмсэн уец зурх судсацц үүсэх еерчлөлг:
1. Артерийн дараггг өерчпөгццөггүй
2. Төрсний цараа зүрхний түрэггг их болно
3. Жирэмсний анемийн учир улаан цогцсын тоо цөөрнө
4. Төвийн цусны эзлэхүүн ихэснэ
5. Зүрхний цохигггын тоо цөөрнө
/538./ Норэпинефрин нийлэгжихэц оролцох шаарцагцах энзим:
1. Допамин р-гццроксилаз
2. Катехол-О-метилтрансфераз
3. Тирозингицроксилаз
4. Фенилэтаноламин-Ы-метилтрансфераз
5. Коэнзим А
/539./ Мэцрэлийн мэс заслын өвчтөцц цексаметазон хийхэц:
1. Осмоляр чанараараа үйдцэл үзүүлнэ
2. Тархины хавцрын үүсэгггэй хаванг бууруулна
3. Зөвхөн Аццисоны өвчний үецл хийнэ
4. Гэмтлийн шагптаантай хавангийн үецүрцүн бага
5. Онкотик царагггыг нэмэгцүүлнэ
/540./ Хагалгааны цараа гипотерми болохоц:
1. Хүчигггөрөгч имнгээлг ихэсгэнэ
2. Сэрэлт уцааамрна
3. Захынсуцасны эсэргүүцэл ихсэнэ
4. Том хүцц чичрэлтгүй цулаан үүсэггг эхлүүлнэ
5. Цусны бүлэгнэгггэц нөлөөлөхгүй
/541./ Хүчигггөрөгч үлээх (их өгөх) хавхлага:
1. Уушгиц царагггын гэмтэл учруулж болно
2. Шахсан хийн бортгоц байгаа царагггаар амьсгалын системц хүчилтөрөгч өгнө
3. Эерэг царагггтай амьсгапуулаптын амьсгап оруулах фазын үец царж болохгүй
4. Нээлттэй ууршуулагчаар их хийн урсгап үүсч болно
5. Илүүцэл хий гацагшпах
/542./ Яараптай кесар зүслэгийн үец хийж болох мэцээгүйжүүлэг:
1. Ерөнхий мэцээгүйжүүлэг
2. Хэсгийн нэвчүүлэх мэцээгүйжүүлэг
3. Субарахноиц хориг
4. Эпицурал хориг (эпицурап гуурс урц нь тавиагүй байсан бол)
5. Мэцээгүйжүүггийг хойшпуулах
/543./Зүрхний гажгууцаас хөхрөгггэй (хөх) хэлбэрт орцогнь:
1. Фапло-гийн цөрвөл
2. Ууагины вен цуггалын бүрэн аномали
3. Том суцсууцын байраил солигцсон
4. Ховдпын таславчийн цоорхой
5. Тосгуурын таславчийн цоорхой
/544./ Триамтрен:
1. Кали агщахаас сэргийлэхээр бусац циуретиктэй хамт хэрэглэцэг
2. Альцостероны өрсөлдөх антагонист
3. 1Д7Ц алсын сувганцарт үйгнилнэ
4. Анхцагч альцостеронизм (Гонн синцром)-ын үец үрцүн багатай
5. Бөөрний дугагдлын үед голчлон хэрэглэнэ
/545./ Магнези сульфат:
1. Булчингийн мембраны сэрэлтийг бууруулна
2. Хөдөлгөөний ацетилхолинд мэдрэгийг бууруулна
3. Туйлщэал адцуулах ба туйлорал үл адцуулах бугнин сулруулагчдын хоригийн хүчийг
ихэсгэнэ
4. Судас өргөсгөх зөөлөн үйдцэлгэй
5. Системийн даралт бууруулах талтай
/546./ Гиперкалемийн ЗЦБ-т илрэх илрэл:
1. Шовх хэлбэртэй Т шүд
2. РГСзай уртсах
3. ОР5 бүрдэл өргөсөх
4. I) шүдний дапайц ихсэх
5. II шүдний дапайц багасах
/547./ Архаг өвдөлт эмчлэхэд хэрэглэдэг эм:
1. Стероцц бус үрэвслийн эсрэг эм
2. Татапт дарах (апИсоп\/и1зап1з) эм
3. Гурван цагирагт антидепрессант
4. Опиоид
5. Парацетамол
Ерөнхий мэргэжлийн эмчийн мэргэжлээр эмчлэх зөвш өөрөл олгох шалгалтын
ж иш иг сорил-7

Сорилын зөв хариулг


1-Е, 2-А, 3-С, 4-В, 5-А, 6-В, 7-С, 8-С, 9-С, 10-А, 11-Е, 12-С, 13-В, 14-В, 15-В, 16-С,
17-В, 18-0, 19-А, 20-В, 21-А, 22-В, 23-й, 24-Е, 25-С, 26-0, 27-А, 28-С, 29-А, 30-С, 31-
В, 32-С, 33-0, 34-В, 35-В, 36-А, 37-0, 38-В, 39-С, 40-С, 41-А, 42-0, 43-С, 44-В, 45-В.
46-А, 47-С, 48-С, 49-0 , 50-0 , 51 -Е, 52-С, 53-В, 54-В, 55-0, 56-С, 57-А, 58-С, 59-0, 60-

ю1
С, 61 -В, 62-А 63-А, 64-А, 65-Е, 66-0, 67-0, 68-В, 69-В, 70-В, 71 Е, 73-Е 74-0

0
со
1

75-В, 76-0, 77 1
С, 79-А , 80-А, 81-0, 82-В, 83- А, 84-0 , 85-А, 86-С, 87-С, 88-Е, 89
0

0, 90 -С, 91-В , 92-С, 93-В, 94-С, 95-Е, 96 -С, 97-А, 98-А, 99-А, 100-С, 101-В, 102-С
103-С 104-0, 105-С, 106-В, 107-В, 108-В, 109-В, 110-Е, 111-В, 112-С, 113-С, 114-0
115-0 116-С, 117-В, 118-0, 119-А, 120-С, 121-С, 122-С, 123-В, 124-А, 125-А, 126-А
127-0 128-С, 129-А, 130-Е, 131-А, 132-Е, 133-С, 134-0, 135-А, 136-С, 137-0, 138-А
139-В 140-А, 141-А, 142-А, 143-С, 144-С, 145-Е, 146-А, 147-0, 148-А, 149-С, 150-С
151-С 152-А, 153-Е, 154-С, 155-А, 156-А, 157-Е, 158-С, 159-Е, 160-Е, 161-С, 162-С
163-С 164-А, 165-Е, 166-Е, 167-С, 168-0, 169-С, 170-В, 171-А, 172-А, 173-А, 174-А
175-С 176-Е, 177-А, 178-С, 179-А, 180-А, 181-А, 182-С, 183-А, 184-С, 185-Е, 186-А
187-С 188-А, 189-А, 190-С, 191-Е, 192-С, 193-А, 194-А, 195-0, 196-Е, 197-А, 198-А
199-А 200-Е, 201-А, 202-0, 203-А, 204-Е, 205-А, 206-А, 207-0, 208-А, 209-0, 210-А
211-Е 212-В, 213-С, 214-Е, 215-0, 216-Е, 217-А, 218-А, 219-Е, 220-А, 221-С, 222-А
223-А 224-А, 225-Е, 226-А, 227-Е, 228-0, 229-Е, 230-Е, 231-А, 232-Е, 233-А, 234-Е
235-А 236-С, 237-А, 238-А, 239-Е, 240-А, 241-А, 242-Е, 243-С, 244-А, 245-А, 246-С
247-0 248-В, 249-С, 250-А, 251-Е, 252-С, 253-А, 254-А, 255-Е, 256-А, 257-А, 258-А
259-А 260-А, 261-А, 262-А, 263-С, 264-А, 265-В, 266-С, 267-С, 268-В, 269-Е, 270-В
271-В 272-С, 273-0, 274-С, 275-А, 276-С, 277-В, 278-0, 279-0, 280-В, 281-С, 282-С
283-А 284-В, 285-0, 286-0, 287-В, 288-В, 289-В, 290-А, 291-С, 292-0, 293-С, 294-В
295-Е 296-Е, 297-С, 298-Е, 299-А, 300-С, 301-0, 302-Е, 303-Е, 304-А, 305-0, 306-С
307-0 308-В, 309-0, 310-0, 311-В, 312-С, 313-С, 314-В, 315-С, 316-0, 317-0, 318-С
319-0 320-С, 321-0, 322-Е, 323-В, 324-0, 325-А, 326-А, 327-А, 328-А, 329-В, 330-0
331-0 332-0, 333-С, 334-0, 335-В, 336-А, 337-Е, 338-А, 339-В,

1. Нэг сонголгтой төст ( Зөвхөн 1 хариулт зөв байх ) Энэ хэлбэрийн сорил нь А, В, С, 0, Е
гэсэн дугаартай бөгөөдЗөвхөн 1 зөвхариуг сонгоно.
2. Олон сонголттой тест ( Хэдэн ч хариулг зөв байж болох )
1, 2, 3 дугаар хариултууд зөв бол (А.)
1, 2, 3, 4 дугаар хариултууд зөв бол (В.)
2 ба 4 дугаар хариулгууд зөв бол (С.)
Зөвхөн 4-р хариулг зөв бол (0.)
Бүххариулг зөв бол (Е.)
3. Шалтгаан хамаарлын тест (Заагдсан тестүүдийн үнэн зөв хийгээд тэдгээрийн шалтгаан
хамаарлыг тодорхойжо.)
Зөв, Зөв, Зөв (А.)
Зөв, Зөв, Буруу (В.)
Зөв, Буруу, Буруу (С.)
Буруу, Зөв, Буруу (0.)
Буруу, Буруу, Буруу (Е.)

/1./ Цустай цэр гарах үед ямар арга хэмжээ авах вэ?
A. Цус юүлэх
B. Викасол
C. Аминокапроны хүчил
О.Ханиалга дарах
Е. Шаптгаан тодруулах омнжилгээ хийх
12.1 Гадаад амьсгалын рестриктив хэлбэрийн дутагдап юутай холбоотой үүсдэг вэ?
A. Ууигины сунамхай чанар багасах
B. Гистамины үйгнлэл
C. Гуурсан хоолойн сапсын гиперсекреци
0. Гуурсан хоолойн сапст бүрхүүл зузаарах
Е. Ууигины перфузи багасах
13.1 Шүүдэст плевритын үед дараахаас бусад иинжүүд илэрнэ
A. Эмгэгтэй хэсгийн дээр тогимлтын дуу дүлий болно
B. Амьсгап болон бронхофони суларна
C. Голтын эрхтэнүүд эмгэгтэй тап руу иилжиж байрлана
0. Зүүн талын шүүдэст плевритын үед Траубегийн зай багасна эсвэл агга болно
Е. Дууны доргион суларна
/4./ Тархмап хуурай хэржигнүүр сонсогдох нь ямар эмгэг өөрчпөлгтэй холбоотой байдаг вэ?
A. Ууигин дахь агаарын хэмжээ ихсэх
B. Гуурсан хоолойн аргаар дамжилт аддагдах
C.Ууигицц хөцций үүсэх
0. Ууигины завсрынэцийн үрэвсэл
Е. Ууигицц нэвчцэс үүсэх
15.1 Милиар сүрьеэ үүсэх үццсэн механизм бол:
A. Цусаар
B. Гуурсан хоолойгоор
C. Лимфээр
0. Лимф-гуурсан хоолойгоор
Е. Цус-гуурсан хоолойгоор
16.1 Ууитины артерийн том хэмжээний бүлэнт бөглөрлийн эмчилгээний чухал бүрэдцэхүүн
хэсэг бол:
A. Өвцөлтийг намцаах
B. Фибринолитик эмчилгээг эрт эхпэх
C. Антикоагулянт эмчиггээг эртэхлэх
О.Эуфиллин тарих
Е. Гуурсан хоолойн нарийслыг ариггах
/7./ 38 настай тамхи татцаггүй эмэгтэй 6 сарын турш ханиапгасан. Анамнез болон үзлэгт
анхаарап татах зүйлгүй. Цээжний рентген зураг болон спирометрийн ипнжиггээ хэвийн.
Эмчилгээний цараачийн алхам юу байх вэ?
A. Хамрынцайвар хөццийн рентген зураг авах
B. Хоцооц цураццуулах
C. Метахолины сорил хийх
0. Гуурсан хоолой цураццуулах
Е. Коцеин уулгах
18.1 Ууигины цус апцаггтын гол аюул юуцц орамх вэ?
A. Амьсгалын хурц цугагцап
B. Геморрагийн шок
C.Аспираци, асфикси
0. Хадцвар нэгцэх
Е. Зүрхний хурц цугагцап
19.1 Буглааны хөнцицц гарах ипнгэний түвипн юутай холбоотой байх вэ?
A. Хөццийц сорвижпын өөрчлөггг гарах
B. Хөццийн эргэн тойроцц сорвижлын өөрчпөггг гарах
C.Дренажийн гуурсан хоолой байх
0. Ууигины үрэвсэл хавсрах
Е. Өвчний явцынонцлог
/10./ Дараахаас бусац өвчний үец гяггтангийн болон хэвлийн хөццийц нэгэн зэрэг шингэн
хурж болно
A. Шүүцэст плеврит
B. Элэгний цирроз
C. Зүрхний цугагцап
0. Нефроз хам ипнж
Е. Гипоальбуминеми
/1 1 ./Туберкулём ихэвчлэн юуны суурин дээр үүсдэг вэ?
A. Цээжний хеццийн лимфийн бугнирхайн сүрьеэ
B. Фиброзон-хөндийт сүрьеэ
C. Сушгины тархмал сүрьеэ
0. 0. Уушгины нэвчдэст сүрьеэ
Е. Ууихины голомтот сүрьеэ
/12./ Пневмотораксын үед илрэх нийтлэг оинжийг нэрлэнэ үү.
A. Ханиапгана
B. Аюулхайд өвдөнө
C. Цээж өвдөх, амьсгаадах
0. Цустай цэрээр ханиах
Е. Тогоилгоор хэнгэргэн дуугай байх
/13./ Багтрааны гурвал илнжийг нэрлэнэ үү:
A. Эритроцит+лейкоцит+салс
B. Эозинофил+Куршманы мутгиа+Шарко-Лейдены талст
C. Лейкоцит+эритроцит+эпителийн эсүүд
0. Гематогены тапст+эозинофил+эпителийн эсүүд
Е. Лейкоцит+эозинофил+эпителийн эсүүд
/14./ Иасацц хүрэгсдийн цочмог цистресс хам омнжийн үеццараах иинж зайлшгуй гарна:
A. Уутгинц жижиг голомтот сүүцэр гарах
B. Уущгины уян харимхай чанар буурах
C. САмьсгалын минугын эзлэхүүн буурсан фон цээр оксигенаци хэвийн байх
0. РаС02 ихсэх
Е. Ууихины бүлэнт бөглөрөл
/15./ Анхцагч сүрьеэгийн үец үүссэн шүүцэст плевритын хувьц цараахаас бусац нь онцлог
байцаг
A. Залуу насацц илүүтэй тохиодцоно
B. Сүрьеэгийн эсрэг эмчиггээг гягггангийн хөццицц шингэн байх үец л хийнэ
C. Экссуцат серозон омнжтэй
0. Шингэнц лейкоцит цөөн, лимфоциг цавамгайлна
Е. Ууигицц өөрчлөггг илрээгүй байна
/1 6 ./Ууигины үрэвсэл буглаагаар хүнцрэхэц цараахаас бусац хүчин зүйлс нөлөөлж болно.
A. Ателектаз үүсэх
B. Чихрийн шижин
C. а1-антитрипсины цугагцал
0. алкоголизм
Е. Дархлаа царангуйлагцсан баццап
/17./ Өвчний явц хурц байх, нойгон хэржигнүүр сонсогцох, ууигины талбайн цуцц, цооц
хэсэгт зөөлөн, жижиг голомтот сүүцэр тоцорхойлогцох, эерэг цинамик хурцан гарах
тохиодцодц ямар эмгэгийн тухай боцох вэ?
A. Ууигины милиар сүрьеэ
B. Ууигины голомтот үрэвсэл
C. Саркоицоз
0. Пневмокониоз
Е. Аценоматоз
/18./ Харшлын хам илнжиц хамаарахгүй шинжийг сонгоно уу
A. Крапивница
B. Квинкийн хаван
C. Цус, цэрэцц эозинофили илрэх
0. Зангилаат эритем
Е. Риниг
/19./ 23 настай эмэгтэй хоногийн өмнөөс ханиапгаж, хапуурч байгаа өвчтөцц чагнаптаар
баруун ууигины цооц хэсэгт ипрүүссэн амьсгал, нойгон хэржигнүүр тоцорхойлогцсон бол
эхний ээлжинц ямар шинжилгээ төлөвлөх вэ?
А. Цээжний эгц ба хажуу рентген зураг
B. Цээж гэрэлд харуулах
C. Цээжний компьютерт томографи
0. Цэрэцц хүчилд тэсвэртэй нян хайх
Е. Цусны дэлгэрэнгүй иинжилгээ
/20./ Ууигины дэлбэнгийн үрэвслийн үед дараахаас бусад хүндрэл илэрч болно.
A. Пневмосклероз
B. Ууихины цус адцалг
C. Шүүдэст плевриг
О.Ууцгины буглаа
Е. Рестриктив хэлбэрийн амьсгапын дугагдал
/2 1 ./Сүрьеэгийн каверныгуушгины буглаанаас ялгах цмнжийг тодорхойлно уу:
A. Хөцций цацагдсан голомтуудын хамт
B. Гөлгөр ханатай, цмнгэний түвшинтэй хөцций
C. Цустай цэр гарна
О.Хордпогын цмнж
Е. Эритроцитын тунах хурд ихсэх
/22./ БЦЖвакциныг
A. Арьсан цор тарина
B. Арьсацц тарина
C. Булчицц тарина
0. Ууггана
Е. Хамарт цусаана
/23./ Хөхрөлт үүсэх механизм:
A. Гемоглобин буурах
B. Захын суцас нарийсах
C. Захын суцас тэлэх
0. Оксигемоглобин буурах
Е. Эритропени
/24./ Ууцгины тархмал сүрьеэгийн үец хамгийн элбэг гэмтэх эрхтэн бол
A. Яс
B. Бөөр
C. Гэцэс
0 - Дэлүү
Е. Серозон бүрхүүл
/25./ “Шувуун цээж” үүсэх шаптгаан:
A. Ууцгины фиброз
B. Өвчүүний гаж хөгжил
C. Сульцаа өвчин
О.Ууцгины гипоплази
Е. Ууцгины эмфизем
/26./ Ямар өвчний үец эвгүй үнэртэй цэр гарах вэ?
A. Гуурсан хоолойн цочмог үрэвсэл
B. Багтраа
C.Ууцгины үрэвсэл
0. Гуурсан хоолой тэлэгцэх өвчин
Е. Хөццийг сүрьеэ
/27./ Н., 60 настай, өцөрт 30 цмрхэг тамхи татцаг. 2 цолоо хоногийн турш ханиалгаж цустай
цэр гарч эмчццханцсан. Үзлэг, цээжний рентген зурагт эмгэг өөрчпөггггүй. Юуны өмнө ямар
өвчний тухай боцох вэ?
A. Гуурсан хоолойн хавцар
B. Ууигины сүрьеэ
C. Гуурсан хоолой тэлэгцэх өвчин
0. Гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл
Е. Ууцгины үрэвсэл
/28./ Гяггтангийн илнгэцц ямар эс цавамгайлах тохиодцодц хурц үрэвслийн тухай боцож
болох вэ?
A. Лимфоцт-
B. Эозинофил
C. Нейтрофил
0. Эритроцит
Е. Моноцит
/29./ Т-супрессорын үндсэн үүрэг бол:
A. Антителын үүсэлтийг зогсооно
B. Антителын үүсэлтийг нэмэгдүүлнэ
C. Эс хордуулах үйлчилгээ үзүүлнэ
О.Лимфокины нийлэгжилтийг зохицуулна
Е. Макрофагийн хавдрын эсрэг ццэвхийг нэмэгдүүлнэ
/30./ Өвчтөн Н. Ууигины архаг бөглөрөлт өвчний сэдрэл оношгой эмнэлэгт хэвтсэн. Түүний
суурь РЕ\/1 52% \хүндэвтэр явц\, чихрийн шижин хавсарсан. Тэр нэг сарын өмнө ууихины
архаг бөглөрөлт өвчний сэдрэлийн улмаас эмнэлэгт хэвтэн амоксиклав хэрэглэсэн. Одоо
түүцц ямар антибиотик хэрэглэх нь зүйтэй вэ?
A. Тетрациклин
B. Триметоприм-сульфаметоксазол
C. Левофлоксацин
0. Азитромицин
Е. Ампициллин
/31./ Дараахилнжээс бусад нь багтраат байдпын үед илэрнэ:
A. Парадоксапь пульс
B. Хуурай хэржигнүүр нэмэгдэх
C.Хурц ууиги-зүрхний хам иинж
0. Цээжний хэнхэрцэг хийгээр тэлэгдэж, займчих хөдөлгөөн багасах
Е. Цэр хуримтлагдах
/32./ 25 настай өвчтөцц 3 хоногийн өмнө гэнэт чичрүүлж хий ханиаж, хэвлийн баруун тадц
өвдөж, 38.9°С халуурсан. Өвдөлт гүнзгий амьсгал авахад нэмэгддэг. Анамнезд 14
настайгаас тамхи татсан, сүүлийн 10 жил өглөөн цагаар цэртэй ханиалгадаг, сүрьеэтэй
хүнтэй контакттай байсан. Үзэхэд цээжний баруун тал амьсгагщ хоцорно, баруун дуцц
хэсгээр тогиилтын дуу дүлий, амьсгал сонсогдохгүй. Урьдчилсан онош тавина уу:
A. Ууигины доод дэлбэнгийн үрэвсэл
B. Ууигины доод дэлбэнд байрласан голомтот үрэвсэл
C. Шүүдэст плеврит
0. Гуурсан хоолойн архаг үрэвсэл
Е. Ууигины ателектаз
/33./ Амьсгалынархаг дугагдпын хоёрдогч илрэлд дараахаас бусад имнжүүд илэрнэ
A. Зүрхний хэм адцагдах
B. Ухаан санаа өөрчпөгдөх
C. Эритроцитоз
0. Гепатомегали
Е. Ууигины артерийн гипертензи
/34,/Ууигины артерийн бүлэнт бөглөрлийн үед дараахаас бусад имнжүүд гарна:
A. Гипоксеми
B. Перикардын шүргэлцэх чимээ
C. Гиперкапни
0. Баруун ховдпын дугагдал
Е. Гүний венийн тромбоз
/35./ Анафилаксийн үеийн антиген юу байж болох вэ?<