Вы находитесь на странице: 1из 26

Тестхо аз фанни фалсафа

Варианти№2 А

1.Фалсафа чист?
+а. Фанни чомеашиноси 1
б. Фанни табиатшиноси
в. Фанни фархангшиноси
г. Фанни сиёсатшиноси
2.Фалсафа чиро меомузад? 2
+ а. конуниятхои тараккии
табиат ва ҷамъиятро
б.конунияти ичтимоиро
в. конунияти маданиро
г. конуниятисиёсиро
3.Вазифахои фалсафа2
+ а.гуманисти
б.ичбори
г.кардинали
д.оригинали
4.Чахонбини чист?
+а. системаи назари инсон ба
олам ва ходисаю вокеахои он
б.системаи дониш
в. афкор
г. диди инсон
5 Вазифахои фалсафа 2
+а. Маърифати, тарбияви
б.ахбороти
в.дидактики
г.оммави
6.материализм чист? 2
+а . Аввалин будани материяро
меомузонад

б.Аввалин будани идеяро


меомузонад

в. инсон мукаддам аст


г. хаво мукаддам
7.Идеализм чист?

а . Аввалин будани материяро


меомузонад

+ б.Аввалин будани идеяро


меомузонад

в. инсон мукаддам аст


г. хаво мукаддам
8.Демокрит кист? 1
+ а. файласуфи юнони кадим
б. файласуфи хитои кадим
в. файласуфи хиндустони кадим
г. файласуфи шарки кадим
9Гераклит кист? 1
+ а. файласуфи юнони кадим
б. файласуфи хитои кадим
в. файласуфи хиндустони кадим
г. файласуфи шарки кадим
10Эпикур кист? 1
+ а. файласуфи юнони кадим
б. файласуфи хитои кадим
в. файласуфи хиндустони кадим
г. файласуфи шарки кадим
11 Демокрит пайрави кадом
акида буд?
+ а. Атомизм
б. зардуштия
в.монавия
г.чорвакхо
12. Чорвакхо кистанд?
+а. Хаётро аз чор унсур иборат
медонистанд
б. аз панч унсур иборат
медонистанд
в. аз об иборат
г. аз хок иборат
13. Чорвакхо кистанд? 2
+а. материалистони стихиявии
хинди кадим
б. идеалист
в. дуалист
г. атомист
14. Чорвакхо хаётро аз кадом
унсурхо иборат медонистанд?
+а. Об,оташ,хок,хаво.
б. Об,оташ,хок,хаво,металл.
в .Об
г. оташ
15. Мо-тзи ки буд? 1
а. файласуфи юнони кадим
+ б. файласуфи хитои кадим
в. файласуфи хиндустони кадим
г. файласуфи шарки кадим
16. Фалсафаи асри миёна ба чи
асос меёфт?
+а. Схоластика
б. Дидактика
в семантика
г атомисти
17. Дар юнони кадим кихо
пайрави атомизм буданд? 2
+а. Демокрит, Эпикур, Тит
Лукретсий Кар
б. Гераклит
в. Фалеси Милети
г. Сукрот
18. Атомистхо чи мегуфтанд? 2
+а хама чиз аз заррахои хурдтарини
таксим нашаванда атом иборат аст
б аз об иборат
в. доимо дар харакат
г. аз хок иборат аст
19. Хастии билкувва чист?
+ а Хастии имкони
б хастие, .ки хаст
в хастии сунъи
г хастии доими
20.Хастии сунъи чист ? 2
а Хамоне. ки худо офаридааст
+ б Хамоне, .ки инсон офаридааст
в аз азал буд
г табиат додаст
21Диалектика чист?
+ а Бахс мекунам
б чанчол
в бенизоми
г беинтизоми
22. Диалектика чист?
а таълимот оиди кайхон
б таълимот оиди замин
+ в таълимот оиди инкишоф,
тагйирёби,дигаргуншави.
г таълимот оиди дониш
23.Конунхои диалектикаро
Номбар кунед.
+ а инкори инкор,
гузариши микдор ба сифат,
ягонаги ва муборизаи ба
хам зидхо
б.чозибаи умумичахони
в мувофикат
г муошират
24 Машшоия чист?
+а перипатетикаи шарки
б чараёни фалсафии хинди
в чараёни фалсафии чин
г чараёни фалсафии миср
25 Файласуфони намоёни
асримиёнагии халки точик.
+а Сино, Фороби, Беруни 1
б Дониш
в Осими
г Баховаддинов А.
26. Газзоли кист? 2
+а пайрави фалсафаи машшоия
б пайрави фалсафаи исмоилия
в пайрави фалсафаи ишрокия
г пайрави фалсафаикалом
27.Маданият чист? 2
+ а комёбихои моддию маъ
навии инсон,ки аз насл ба насл
мегузарад.
б суханрони
в бахсумунозира
г андеша
28 Инсон чист?
+а Мавчудоти нодирест,ки 1
дорои шуур,тафаккур
б махлуки чохил
г чонзоди бешуур
29 Антропогенез чист?
а пайдоиши чомеа
+б пайдоиши инсон
в пайдоиши хает
г пайдоиши дин
30 Онтология чист?
+а Хастишиноси
б хаётшиноси
в диндори
г инсоншиноси.

Тестхо аз фалсафа

Варианти №1 А
1.Фалсафа чист? 2
а.илми сиёсатшиноси
+ б. илми ҳикматдўсти
в.маданиятшиноси
г. иҷтимоиёт
2. Фалсафа чиро меомўзад? 2
+ а. конуниятхои тараккии
табиат ва ҷамъиятро
б.конунияти ичтимоиро
в. конунияти маданиро
г. конуниятисиёсиро
3.Вазифахои фалсафа
+ а.чахонбини
б.ичбори
г.кардинали
д.оригинали
4. Мохияти фалсафа аз
чи иборат аст?
+ а. аз тафаккури масоили умуми
дар системаи « олам- инсон»
б. исботи чахонбини
в. маданият
г.хокимият
5. Фалсафа ба инсон чи медихад?
+ а. мулохиза ва дарёфти маънои хаёт, мустахкам кардани рўҳи худ.
б. фурўтани
в. вахшоният
г. беиродаги
6. Вазифахои фалсафа чун чахонбини
+ а.гуманисти , ичтимои,мадани- тарбияви,
фахмондадихи – ахбороти
б. гуманисти
в. мадани- равшаннамои
г. ахбороти
7.Вазифахои фалсафа
+ а. чахонбини ва методологи
б.идеологи
в. департатсиони
г. эмпирики
8.Чахонбини чист?
+ а. мачмуи системаи
назари инсон ба олам
б.биниш
в.фахмиш
г.дониш
9.Масъалаи асосии фалсафа
а.муносибати байни одамон
+ б.муносибати хасти ба тафак
-кур,материя ба шуур
в.муносибатхои истехсоли
г. муносибатхои мехнати
10.Онтология чист?
а. сиёсатшиноси
б.хикматшиноси
+ в. хастишиноси
г.фархангшиноси
11.Космосентризм чист? 2
+ а. чараёнест,ки кайхон ва
табиати атрофро меомузад.
б.холати заминро меомузад
в.офтобро меомузад
г.мохро меомузад
12.Идеализм чист?
+ а. шакли чахонбини
б.афкори фалсафи
в.илм
г.чахоншиноси
13.Материализмчист?
+ а.шакли чахонбини
б.афкори фалсафи
в.илм
г.чахоншиноси

14.Дуализм чист? 2
+ а.шакли чахонбини
б.афкори фалсафи
в.илм
г.чахоншиноси
15.Афлотун кист?
+ а. файласуфи юнони кадим 1
б. файласуфи хитои кадим
в. файласуфи хиндустони кадим
г. файласуфи шарки кадим
16.Афлотун пайрави кадом
чараёни фалсафист?
а. материализм
+ б.идеалисти
в. дуалисти
г. атомизм
17.Мактаби фалсафии Афлотун 1
+ а. Академия
б. Перипатетика
в. Аэродинамика
г.Кибирнетика
18. Мактаби фалсафии Арасту 1
а. Академия
+ б. Перипатетика
в. Аэродинамика
г. Кибирнетика
19. Арасту кист? 1
+ а. файласуфи юнони кадим
б. файласуфи хитои кадим
в. файласуфи хиндустони кадим
г. файласуфи шарки кадим
20. Арасту пайрави кадом
чараёни фалсафист?
а. материалисти
б.идеалисти
в. дуалисти
г. атомисти
21. Конфутсий кист? 1
а. файласуфи юнони кадим
+ б. файласуфи хитои кадим
в. файласуфи хиндустони кадим
г. файласуфи шарки кадим
22. Локаятикхо кистанд?
+ а.материалистони хинди кадим
б.материалистони юнони кадим
в. материалистони хитойи кадим
г материалистони мисри кадим
23. Локаятикхо хаётро аз кадом
унсурхо иборат медонистанд?
+ а.Об, оташ,хаво,хок
б. Об, оташ,хаво,хок ва метал
в. танхо аз об
г. танхо аз хок
24.Материалистони соддалавхи
Хитой хаётро аз кадом унсур
хо иборатмегуфтанд?
а.Об, оташ,хаво,хок
+ б. Об, оташ,хаво,хок ва металл
в. танхо аз об
г. танхо аз хок
25. Файласуфони классикии
немис кихоанд? 1
+ а.Гегел,Кант,Шеллинг,
Фейэрбах,Фихте.
б.Маркс ва Энгелс
в.Джон Локк
г. Дени Дидро
26.Хасти чист? 1
+ а.вокеияти хамаро фарогиранда
б.имконият
в .чахонбини
г.истиклолият

27.Хасти чанд хел мешавад?


а.10 хел
+ б. Билкувва ва билфеъл
в. билкувва
г. билфеъл
28.Хастишиноси чист?
+ а.Онтология
б.Политология
в.Сотсиология
г.Полионтология
29.Хастии сунъи чист?
а. Хастии табии
+ б. Хастие ки инсон эчод кардааст
в. Хастии замин
г. Хастии офтоб
30.Хастии ичтимои
+ а. Хастии чамъият
б. Хастии инсон
в. Хастии чизхо
г. Хастии ашёхо

Варианти №3 А
1.Хастии инсон бо кадом
намудхо вобаста аст?
+ а.Бо хастии табии, ичтимои,
маънави,табиати дуюм
б. Хастии олам
в.Хастии чизхо
г. Хастии ашёхо
2.Хастии инсон махсули
кадом хасти аст?
+ а.табии,ичтимои
б. ашёхо
в.предметхо
г. табиати дуюм
3.Ба хастии маънави
чихо дохил мешавад?
+ а. Дониш,завқиёт,ахлок хукук
б. сайёрахо
в. афлок
г. муносибат
4.Хастии табии ба чанд
таксим мешавад? 1
+ а.ба табиати чондор ва бечон
б.табиати дуюм
в.хастии маънави
г. хастии ичтимои
5.Ба табиати зинда чихо
дохил мешавад?
а.маъданият
б.чисмхои кайхони
+ в.олами набототу хайвонот
г.табиати дуюм
6.Материя чист? 1
+ А. Модда
б. чисм
в.идея
г.ашё
7.Материя чист?
+ а. Реалияти объективиест,
ки новобаста аз шуури мо…
б.сипехр
в. чисм
г.ашё
38. Шаклхои мавчудияти материя
а. Ороми
Б. Фазо
В. Вакт
+ Г. Харакат,ороми,фазо ва вакт
9.Харакат чист? 1
+ а. чой ивазкунии предметхо
б. дар як чой истодан
в.таваккуф
г.ороми
10.Шаклхои харакат
А. кинетики
+ б.механики,физики,биологи,
химияви,чамъияти
в. Ичтимои
г. механики
11.Фазо чист?
+ а. хамзистии объектхои материали
ва чойгиршавии мутакобилаи онхо
б.хаво
в. хона
г.худуд
12.Диалектика чист?
А.категория
+ б таълимот оиди робитахои
куллии ходисаю вокеахои олам
в.дидактика
г.синтаксис
13.Категорияхо чи хел мешаванд?
а. се хел
+ б. хусуси ва универсали
в. чудогона
г.чор хел
14.Хусусияти категорияхои
диалектика
+ а. Универсали, чуфт-чуфт
б. тока-тока
в. ягона
г. чудогона
15Мохият чист?
+а. чихати нихонию устувори предмет
б. чихати зохирии предмет
в. зухурот
г сурат
16.Зухурот чист?
а. чихати нихонию устувори предмет
+б. чихати зохирии предмет
в. зухурот
г сурат
17. Сабаб чист?
+ а. Ходисаю вокеаест,ки боиси
ба вучудоии дигар вокеахо
мегардад.
б. бахона
в. окибат
г. натича
1 8.Натича чист?
+ а. сабаби амалишуда
б. имконият
в. вокеият
г.вучуд
19.Вокеият чист? 1
а. ходиса
+ б. имконияти амали шуда
в. имконияти амали нашуда
г.чизи набуда
20.Конунхои диалектика
кадомхоанд?
+ а.Гузариши микдор басифат,
ягонаги ва муборизаи ба хам
зидхо,инкори инкор.
б Гузариши микдор басифат
в. ягонаги ва муборизаи ба хам
зидхо
г. инкори инкор
21. Аз байн рафтани чизи кухна 1
ва ба вучуд омадани чизи нав
+а инкор
б. нестшави
в.бархамхури
г. ноаёни
22. Идомат чист? 2
а. Кафолат
+ б. Давомёбии чизи кухна
дар раванди нав
в. пайдоиши чизи нав
г. кашолёби
23. Кадом конуни диалектика
манбаъи харакатро мефахмонад?
а. Гузариши микдор ба сифат
+ б. ягонаги ва муборизаи ба хам
зидхо
в. инкори инкор
г. сабаб ва натича
24. Кадом конуни диалектика
самти харакатро мефахмонад?
а. Гузариши микдор ба сифат
б. ягонаги ва муборизаи ба хам
зидхо
+ в. инкори инкор
г. сабаб ва натича

25. . Кадом конуни диалектика


харакатро мефахмонад?
+ а. Гузариши микдор ба сифат
б. ягонаги ва муборизаи ба хам
зидхо
в. инкори инкор
г. сабаб ва натича
26 Вокеияти хамаро фарогиранда? 1
+а хасти
б материя
в инсон
г шуур

27 Гегел кист? 1
+а файласуфи классикии немис
б файласуфи Хитойи кадим
в файласуфи Юнон
г файласуфи Хиндустон
28 И.Кант кист? 1
+а файласуфи классикии немис
б файласуфи Хитойи кадим
в файласуфи Юнон
г файласуфи Хиндустон
29Фейербах кист?
+ а файласуфи классикии немис
б файласуфи Хитойи кадим
в файласуфи Юнон
г файласуфи Хиндустон
30 Шеллинг кист? 1
а файласуфи Хитойи кадим
б файласуфи Юнон
+ в файласуфи Хиндустон
г файласуфи классикии немис
Варианти№4 А
1 1 Илми хикматдусти кадом илм аст? 1
+а философия
б теология
в антропология
г геология
2 Хастишиносиро чи меноманд? 2
+а Онтология
б теология
в антропология
г геология
3 Инсоншиноси чист? 2
а Онтология
б теология
+в антропология
г геология
3.Илм дар бораи маърифат чист?
а Онтология
б теология
в антропология
+г гносеология
4 Пайдоиши инсонро чи меноманд? 2
а сотсиогенез
+б антропогенез
в антропосотсиогенез
г биосеноз
5 Пайдоиши чомеа чист?
+а сотсиогенез
б антропогенез
в антропосотсиогенез
г биосеноз
6 Пайдоиши чомеа ва инсонро чи мегуянд?
а сотсиогенез
б антропогенез
+в антропосотсиогенез
г биосеноз
7. Инсонмаркази чист?
+а антропосентризм
б космосентризм
в теосентризм
г ратсионализм
8Кайхонмаркази чист? 2
а антропосентризм
+б космосентризм
в теосентризм
г ратсионализм
9 Худомаркази чист7
а антропосентризм
б космосентризм
+в теосентризм
г ратсионализм
10 Чараёне, ки дар маркази омузишаш акл карор гирифтаааст?
а антропосентризм
б космосентризм
в теосентризм
+г ратсионализм
11 Вокеияти хамаро фарогиранда чист? 2
+а хасти
б бахр
в хушки
г инсон
12Маънои модда чист? 1
а маънавиёт
+б материя
в маъдан
г наботот
13 Кадом категорихо универсалианд?
а категорияхои фанни химия
+б категорияхои диалектика
в категорияхои фанни физика
г категорияхои фанни иктисод
14.Робитахои куллии оламро чи меомузад?
а категорияхои фанни химия
+б категорияхои диалектика
в категорияхои фанни физика
г категорияхои фанни иктисод
15 Кадом категорихо чуфт –чуфт амал мекунанад?
а категорияхои фанни химия
+б категорияхои диалектика
в категорияхои фанни физика
г категорияхои фанни иктисод
16. Мехнат чист? 1
+а фаъолияти максадноки инсон барои конеъ гардонидани талаботхои худ;
б фаъолияти гайриокилона
в фаъолияти генетики
г фаъолияти бешуурона
17Шаклхо шуури чамъияти ? 1
а дини
б ахлоки
+в ахлоки,дини,эстетики,сиёси
г сиёси
18 Шуур чист? 2
а махсули материяи олиташкил магзи сари инсон
б махсули табиати гайри зинда
в махсули табиат
г махсули кибирнетика
19 Файласуфи Юнони кадим Фалес асоси хаётро дар чи медид? 2
а газ
б атом
+в об
г оташ
20 Идеализм чист?
+а маънавигарои 1
б моддагарои
в хастигарои
г инсонгарои
21 Фалсафаи асрхои миена ба чи
асос меёбад?
+а схоластика
б ратсионализм
в илм
г кайхоншиноси
22 Фалсафаи давраи Эхё ба чи
асос меёбад?
а схоластика
б ратсионализм
+в илм
г кайхоншиноси
23 Ороми чист? 1
а Категорияи иктисоди
+б тарзи мавчудияти материя
в холати бевазни
г категорияи физики
24 Оё оромии мутлак вучуд дорад?
а ха
+б не 1
в оромии мутлак харакат аст.
г мумкин аст
25 Гераклит чи гуна акида дошт?
+а материалистона
б идеалистона
в дуалистона
г атомисти
26 Асосгузори чараёни ишрокия
ки буд?
а Ал- Ашари
+б Шахобиддин Сухраварди
в Ал-Кинди
г Газзоли
27. Кадом чараён аввал будани материяро меомузад? 2
а идеализм
+б материализм
в дуализм
г монизм
28 Фалсафаи калом ба кадом манбаъ такя мекунад? 2
а ба зардуштия
б ба зарвония
+в ба куръони мачид
г ба таврот
29 Акидаи фалсафии Арасту чи гуна буд? 2
+а идеалисти
б материалисти
в монисти
г дуалисти
30 Назариётчии бузурги фалсафаи 1калом кист?
а Ал- Ашари
б Шахобиддин Сухраварди
в Ал-Кинди
+г Газзоли

Варианти №5 А
1 Инсонро чи офаридааст? 1
+а худо офаридааст
б мехнат офаридааст
в табиат бино кардааст
г дониш офаридааст
2 Харакати чамъияти чист? 1
+а аз як форматсия ба дигараш
гузаштан
б аз замин ба кайхон
в ташкили хизбхо
г ташкилоти чамъияти
3 Акидаи кадимаи динию фал
сафии халки точик
+а Зардушти
б ишрокия
в машшоия
г суфизм
4 Принсипхои ахлокии Зардуш
тия кадомхоанд? 1
+а пиндори нек, гуфтори нек, рафтори нек.
Б муомилаи нек
в таклиди нек
г офариниши нек
5Аввалин сарчашмаи маданию маънавии халкамон кадом аст?
а Башорат
+б Авесто
в Таврот
г инчил
6 Зардуштиён кувваи некиро1
чи меномиданд?
+а Ахура маздо
б Ахриман
в Зарвана
г Акаренака
7 Кувваи бади дар Авесто чист? 1
а Ахура маздо
+б Ахриман
в Зарвана
г Акаренака
8 Зарвония чист?
+а чараёни дини фалсафии
халки точик
б дар Юнони кадим
в дар Хитойи кадим
г дар Хиндустони кадим
9 Монавия чист?
+а чараёни дини фалсафии
халки точик
б дар Юнони кадим
в дар Хитойи кадим
г дар Хиндустони кадим
10 Маздакия чист? 1
+а чараёни фалсафии асри
миёнагии халки точик
б дар Юнони кадим
в дар Хитойи кадим
г дар Хиндустони кадим
11 Маздакия кай ба вучуд 1
омадааст?
+а дар ахди сосониён ба вучуд омадааст
б дар ахди сомониён
в дар ахди кушон
г дар ахди Темур
12 Асосгузори Маздакия ки буд? 1
а Анушервон
+ б Маздаки бомдод
в Фрада
г Спитамен
13 Фороби пайрави кадом чараён буд?
а Ишрокия
б Исмоилия
+в Машшоия
г Перипатетика
14 Фороби ки буд? 1
+а файласуфи халки точик
б файласуфи Юнон
в файласуфи хитой
г файласуфи хинд
15.Фороби пайрави кадом
файласуф буд?
+а Арасту
б Афлотун
в Демокритг
г Сукрот
16 Абуали ибни Сино ки буд? 1
+а файласуфи халки точик
б файласуфи халки афгон
в файласуфи халки хинд
г файласуфи халки хитой
17Ахмади Дониш ки буд?
а файласуфи халки узбек
+б файласуфи халки точик
в файласуфи халки афгон
г файласуфи халки хинд
18. Газзоли ки буд? 1
а файласуфи халки хинд
б файласуфи халки чин
+ в файласуфи халки точик
г файласуфи халки афгон
19. Сино пайрави кадом
чараён буд?
а Ишрокия
б Исмоилия
+в Машшоия
г Перипатетика
20 Сино пайрави кадом
файласуф буд?
+а Арасту
б Афлотун
в Демокритг
г Сукрот
22 Носири Хусрав пайрави
кадом чараён буд?
а Ишрокия
+б Исмоилия
в Машшоия
г Перипатетика
23 Н. Хисрав кадом асархоро навиштааст?
+а Зод –ул мусофирин, Мунозира
бо худо
б Гуломон
в Дохунда
г Духтари оташ
24 Экология чист? 1
+а илм дар бораи хифзи
мухити зист
б тозаги
в рости
г азалии
25Шуур чист?
+а Образи субективии
олами объективи
б Эхсос
в идрок
г Тасаввурот
26 Худшиноси чист?
+а чихати мухими шуур
б чихати фаъолият
в зираки
г токат
27 Хосияти шуур
+а инъикос
б Тавхид
в эхсос
г идрок
28 Мохияти шуур аз чи иборат?
+а Аз инъикоси вокеият
б хисси вокеият
в донистан
г фахмиш
29 Забон чист? 1
+а Воситаи муошират
б Воситаи рафтуо
в хурокхури
г узви инсон
30 Шуур дар натичаи чи 1
пайдо шуд?
+а мехнат
б кушиш
в фикр
г шунавои.

Варианти № 6 А
1 Шуур ба кадом мавчудот 1
хос аст?
а чорпоён
+б инсон
в паррандахо
г хазандахо
2 Намудхои шуур
+а Фарди ва чамъияти
б хусуси
в чамъияти
г мадани
3 Забон чиро ифода мекунад? 2
+а афкорро
б дидорро
в шунавоиро
г гирифтан
4 Шуури инфироди чист?
+а шуури шахси алохида
б шуури синфи
в шуури гурух
г шуури табакави
5 Шуури дини кай ба вучуд 1
омадааст?
+а дар замони ибтидои
б дар замони гуломдори
в феодализм
г капитализм
6 Шуури ахлоки кай ба 1
вучуд омадааст?
+а дар замони ибтидои
б дар замони гуломдори
в феодализм
г капитализм
7 Шуури фарди кай ба
вучуд омадааст?
+а дар замони ибтидои
б дар замони гуломдори
в феодализм
г капитализм
8 Шуури сиёси кай ба
вучуд омадааст? 2
а дар замони ибтидои
+б дар замони гуломдори
в феодализм
г капитализм
9 Шуури хукуки кай ба
вучуд омадааст?
а дар замони ибтидои
+б дар замони гуломдори
в феодализм
г капитализм
10. Шуури эстетики кай
пайдо шудааст? 2
+а дар замони ибтидои
б дар замони гуломдори
в феодализм
г капитализм
11 Инсон чист?
а Фард
+б кулл
в махсус
г алохида.
12 Интихоби табии чист?
+а конуни биологи
б ичтимои
в мадани
г иктисоди
13 Хомосапиенс чист? 1
а Инсони бокувват
+б Инсони боакл
в инсони ибтидои
г инсонибехирад
14 Мехнат чист? 2
+а фаъолияти максаднок барои
конеъ гардонидани талабот
б касб
в касб
г машгулият
15 Маърифат чист? 1
+а донистан- дониш
б машгулият
в тахлил
г санчиш
16 Эхсос
+а Образи субъективии
олами объективи
б инъикос
в ахборот
г таълимот
17 Гносеология чиро таълим медихад?
+а донисташавандагии олам
ро таълим медихад
б дониш
в илм
г фахмиш
18 Идрок чист?
+а Образи томи предмету
ходисахо
б дидан
в шунидан
г хис кардан
19 Эхсос чист?
+а шакли маърифат
б акл
в босира
г сомеа
20 Скептитсизм?
+а шакокия
б лоардия
в маърифат
г кайд

21 Хакикат чист? 1
+а чизи дуруст
б дуруг
в иштибох
г садокат
22. Фард чист? 2
+а шахси алохида
б инсон
в дарахт
г кух
23 Намудхои пешрафти ичтимои
а инкилоб
+б инкилоб-револютсия, эволютсия
в Эволютсия
г кризис
24 Буддоия чист?
+а чараёни дини фалсафии
хиндустони кадим
б фалсафаи Миср
в фалсафаибобулистон
г фалсафаи мугулхо
25 Зарвония чист?
+а чараёни фалсафии бедин
б дини оташпарасти
в дини буддоия
г дини хиндуия
26 Хусусияти фалсафаи халки
точик чи гуна аст? 2
+а ахлоки
б эстетики
в дини
г илми
27 Файласуфи намоёни
асри ХХ точик 2
+а Баховаддинов А.
б Сино
в Фороби
г А.Дониш
28 Осими кист? 1
+а Файласуфи асри ХХ
халки точик
б файласуфи асри Х
в файласуфи асри Х1
г файласуфи асри Х1Х
29 Файласуфи муосири точик 2
+а А. Турсунов
б Осими М.
в Баховаддинов А.
г А.Дониш
30 Асари Ч.Руми 2
+а Маснавии Маънави
б Наводир ул вакоеъ
в Хирадномаи Искандари
г Фикхи Акбар

31 Оё конунхои умумитарини табиат ва чамъият


аз иродаи инсон вобатаги доранд?
А.вобастаги доранд
Б.Онхо характери объективи дошта,
аз иродаи инсон вобаста нестанд
В. Аз кайхон вобастаанд
Г.пурра аз рафтори инсонвобастаанд.
32. Таърихфахмии материалисти аз тарафи
кадом мутафаккирон кашф гардид?
А.Афлотун
Б Арасту
В.К.Маркс ва Ф. Энгелс
Г Нютон
33.Хизмати таърихии Гегел дар 2
фалсафа аз чи иборатаст?
А.Кашфи кайхон
Б.Кашфи атом
В КашфиМарс
Г. Кашфи назарияи инкишоф- диалектика
34.Машшоиён дар бораи фазою вакт,
харакату ороми чи гуфтаанд?
А.Азали,доими,абади,беинтихо
Б.тамом мешавад
В.муваккати
Г.даргузар
34 Хосияти фазо чи гуна аст?
А.Якандоза
Б.Дуандоза
В.Бисёр андоза
Г беандоза
35.Андоза чист? 2
А. Хаддест,ки баробари зиёд шудани
микдор сифат тагйир меёбад
б. микдор
в.кило
г. Вазн
36.Материалистони соддалавх
пайдоиши хаётро дар чи медиданд?
А.Замин,об, оташ,хаво.
Б.Хаво
В. Оташ
Г хок
37.Хастии билфеъл ва билкувва чист?
А.Хастии имкони ва вокеи
Б хастии коинот
В хастии садо
Г хастии шуо
38.Ба табиат чи зид меистад?
А. Инсон, ҷамъияти инсонӣ ва маданият.
Б. Фазо
В.Вакт
Г.Харакат
39. Чаро хаёти чисмонию маънавии
инсон бо табиат вобастааст?
А.Зеро инсон на танхо чун чузъи табиат
чисмонан вучуд дорад,балки табиат
манбаи тараккии
олами маънавии
инсон аст.
Б.вобавста нест
В.Хаёти маънави бе табиат
хам вучуд дорад
Г.инсон факат чисмонан вобаста аст
40 Чаро инсон дар назди табиат масъулият хис мекардаги шуд? 2
А.Дар натичаи фаъолияти истехсолиаш
Б.Дар натичаи хурдан
В. Дар натичаи бурдан
Г.Дар натичаи омузиш
41.Кадоме аз ин нисбати табиат
муносибати окилона аст?
А.Дорои конунхои окилона аст
Б.Табиат дорои конунхои гайри
окилона аст.
В.Низом надорад
Г. Танзим шаванда
42.Тафаккури антики табиатро
чи хел маънидод мекард?
А.Чун чизи томе ки,инсон ба он зид
нест,балки чузъи он фахмида мешуд.
Б.табиат ба инсон зид аст,
В Кух
Г. Дарё
43.Магар табиат манбаи маърифати
инсон буда метавонад? 2
А. Не харгиз.
Б. Албатта дар асоси дарки он илмхои
табиатшиноси ба вучуд омаданд.
В.манбаи хиссиёт
Г.Манбаи завкиёт
44.Инкор чист?
А. гайб задан
Б.бавучудои
В.Инкишоф ва тагйирёби,харакат
Г.нопадид гаштан
45 Фалсафаи давраи тачаддуд аз
асрхои миёна бо чи фарк мекунад?
А. На ба схоластика, балки
ба илм такя мекунад.
Б.ба космосентризм
В.ба теосентризм такя мекунад.
46 Шуур чи гуна ходиса аст ? 2
А.Ходисаи чамъияти
Б.табии
В.гайри одди
Г.ногахони
47.Шуури чамъияти чист?
А.Инъикоси хастии чамъияти
Б шуури дах нафар
В Шуури хайвонот
Г. Шуури паррандагон
48.Субекти фаъолияти мехнати
А.чуфти гов
Б. автомат
В.инсон
Г. Конвеер
49. Субъекти маърифат
А.хона
Б. Шахси алохида,гурухи ичтимои,
инсоният,ки маърифат мекунад.
В.табиат
Г. Санчиш
50 Кадоме аз инхо субекти маърифат аст?
А.Хонанда,донишчу,инсон.
Б.Хайвон
В.наботот
Г.кух
51.Объекти маърифат чист?
А. кух
Б.дарё
В. Олами модди,сохаи маънавие,
ки ба он фаъолияти субъект
нигаронида шудааст.
Г. Кулл
52.Унсурхои маърифат кадомхоанд?
А.Эхсос, идрок,тасаввурот.
БЭхсос
В.Идрок.
г Тасаввурот
53.Шаклхои маърифати хисси
А. Эхсос, идрок,тасаввурот
БЭхсос
В.Идрок.
г Тасаввурот
54. Тасаввурот чист?
А. Идрок
Б.Тасвири хиссие, ки предмет
ба узви хис таъсир намекунад
в.Тасвир
г.накш
55. Маърифати хисси чист?
А.Зинаи аввали маърифат
Б.Зинаи сонии маърифат
В.Зинаи Оли
Г. Зинаи суюм
56. Маърифати ратсионалӣ чист?
А хиссӣ
Б.ақлӣ
В. Эҳсосоти
Г.Идрок
57.Эчодиёт чист?
А.Шакли олии муносибати
маърифатии инсон ба олам
Б.завқ
В.Идрок
Г.Хулоса
58. Хакикати нисбӣ чист?
А дар хар мархилаи тараккии
илм объектро дар доираи
муайян инъикос намудан.
Б.нисбати дуруг бар рости
В.нисбати фазо ба вакт
Г.нисбати замин
59.Принсипи асосии маърифат
А Инъикоси нодуруст
Б. Инъикоси вокеияти обективи
В. Инъикоси механики
Г. Инъикоси иштибохи
60.Чамъият дар асоси кадом конун
таракки мекунад?
А.Конунни Ом
Б. Конуни мувофикат
В. Конуни Нютон
Г. Конуни чозиба
61 Тарзи истехсолот аз чихо иборат аст?
А. Куввахои истехсолкунанда ва
муносибатхои истехсоли
б.аз синфхо
в.аз табакахо
г базис
62.Номувофикии куввахои истехсол
кунанда ба муносибатхои
истехсоли ба чи меорад?
А.ба нести
Б.Ба бархам хурдани муносибатхои
кухна ва пайдоиши муносибатхои нав
В.низои Милли
Г. Низои махаллии
63. Базиси чомеаро чӣ ташкил медихад?
А.Истехсолоти модди, зербинои
чомеаро ташкил медихад.
Б.Зехн
В. Завкиёт
Г. Информатика
64.Глобализатсия чист? 1
А.раванди чахонишави
Б махаллишави
В минтакави
Г.махдудшави
64.Илм ба кадом гуруххо чудо1 мешавад?
А.техники
Б Табии, гуманитарии,техники
В. Чамъияти
Г. Дакик
65. Асоси Интуитсия чист?
А. маърифати хиссию акли
Б.Эхсос
В. Тасвир
Г. Таассурот
66. Техномасса чист?
А.Анвои чизхои бечон ва
организмхои зинда,ки инсон
ба таври сунъи бунёд кардааст.
Б.Хачми махсулоти техники
В . тачхизот
Г. Техника
67. Биомасса чист?
А. Хамаи он чизе,ки мавриди
истифодаи инсон карор
надорад .
б.хачми организми биологи
в. Чизхои дар хаёт будаги
г.кух
68. Ба мухити табии чи тахдид мекунад ?
А.Мухити зисти сунъи
Б. Хароби
В.даснораси
Г бекори
69.Инкори диалектики чист?
А. нестшави
Б.Инкори хушку холи набуда,
шарти инкишоф,нигохдории
мазмуни мусбати мархилахои
пеши наст.
В. Поймол кардан
Г. рад кардан
70. Кадоме аз инхо категорияи
конунигузариши микдор
ба сифат аст?
А.айният
Б. Микдор, сифат, хосият,андоза.
В.зиддият
Г. Тафовут.

ВАРИАТИ № 1 Б
1.Файласуфи юнони кадим
Фалес асоси хаётро дар чи
медид?
а газ
б атом
+в об
г хок
2. Файласуфи немис И..Кант
оиди фазову вакт
+а идеалианд
б вокеи
в хаёли
г модди
3. Хизмати таърихии К.Маркс
ва Ф.Энгелс аз чӣ иборат аст?
+а кашфи материализми
диалектики ва таърихи
б кашфи материализми
диалектики
в кашфи материализми
таърихи
г арзиши изофа
4. Акидаи машшоиён оиди
ахлок чи гуна буд?
+а ахлок касби
б ахлок фитри
в ахлок осмони
г ахлок ирси
5. Бахои материалистии шуур
+а Шуур махсули магзи сар инсон
ва инъикоси вокеият аст
б функсияи хароммагз
в магзи хароммагз
г махсули чашм
6. Шуур аз назари идеалисти
а зухуроти модди
+б зухуроти гайримодди, човид, зухуроти чон
в. Зухуроти объективи
г. зухуроти номакбул
7. Изоморфи чист?
а Тасвири гайри асли
+б Тасвири айнан асли
в Тасвири нодуруст
г тасвири одди
8. Изоморфизм чист?
+а монандии объектхо, шаклу
сохти онхо
б. Гуногуншакли
в. Монанди
г. фардият
9. Гомоморфи
+а инъикоси тахмини,инъикоси
махал дар харита
б.расм
в схема
г график
10 Шуур чи тавр ташаккул ёфт? 1
+а дар натичаи мехнат ва нутк
б истирохат
в кор
г дидан
11 Нутк чи тавр ба вучуд омад? 2
а дар натичаи шунидан
+б мехнат
в дидан
г буидан
12. Нутк чиро ифода мекунад? 2
а гуфтугу
+б хосияти предметхо ва алокаи мутакобилаи одамонро
в хосияти предмет
г оламро
13. Забон чиро ифода мекунад?
+а афкорро
б. дидор
в. шунидан
г гирифтан
14. Ахбор чи тавр дода мешавад?
а бо воситаи бинои
+б бо воситаи равандхои модди, буй,садо,ранг
в шунавои
г буй
15. Инсон чист?
а фард
+б кулл
в махсус
г алохида
16. Инсон дар асоси кадом омилхо ташаккул меёбад?
+а биологи, ичтимои
б.биологи
в. ичтимои
г мадани

17.Заминахои биологии антропогенезро чи таш


кил медихад
+а интихоби табии
б сунъи
в кадрхо.
г доими
Тестхои кисми Б
Варианти 1
1. Идеализми объективи чист?
А.пеш аз чиз мафхуми идея ба вучуд омад,новобаста ба инсон объективона вучуд
дорад.
б.Идея баъди чиз ба вучуд омад
в.Хама чиз баробари идея ба вучуд омадааст
2.Сарчашмаи фалсафаи марксисти кадом аст?
А. Иктисоди сиёсии англис
Б.Фалсафаи классики и немис
В.Сотсиализми хаёлии Фаронса
Г.Буддоия
3.Кадоме аз инхо намудхои хасти аст.
А.Билкувва ва билфеъл
Б. Эхсос
В. Идрок
Г.Тасаввурот
4.Фард чист?
А.Объекте,ки фарки он аз объектхои дигар ва хусусияти он мулохиза мешавад
Б. Объекти ба дигар объектхо монанд
В. Объекте ки ба дигараш таъсир мекунад.
Г. Объекти бетаъсир
5.Одам хамчун субъекти таърих ба кадои намуди харакат дохил мешавад?
А.Биологи
Б.физики.
В.ичтимои
Г.табии
6. Фазо
А.Шакли хастии материя, ки ба он дарози,таркиб,хамвучуди хос аст.
Б.Фазо шакли физикии хаво
В.Мафхуми химияви
Г.мафхими ичтимои
7.Имконият чист?
А. Вокеият
Б.Тамоюли нихонии вокеияти накд
В.Вокеияти гузашта
Г. Маърифат
8 Принсипи асосии маърифат
А.Инъикоси вокеияти объективи
Б.Инъикоси хиради илохи
В.Инъикоси механики
Г Баробари
9. Вазифаи ичтимоии илм 2
А.Баланд бардоштани некуахволии халк, таъмин кардани пешрафти чамъияти
Б. Ба вучуд овардани яроки катли ом.
В.Хифзи табиат
Г. Хифзи истехсолот
10.Шуури сиёси кай ба вучуд омад? А.дар замони гуломдори