Вы находитесь на странице: 1из 4

¾ºÁõ

1 ¸£§Æ ¦¸¡Îì¸ôÀð¼ À¼ ´Õ ¸Â¢ü¨Èì ÌȢ츢ýÈÐ.

73.6m
(1ÒûÇ¢¸û)
À¼õ 1
a) ¾¢Õ.¿¡¾ý þ§¾ §À¡ýÚ 7 ¸Â¢Ú¸¨Ç Å¡í¸¢É¡÷. ¸Â¢Ú¸Ç¢ý
¦Á¡ò¾ ¿£Çõ ±ùÅÇ×?

b) «ó¾ ¦Á¡ò¾ ¸Â¢ü¨ÈÔõ º¢Ä À¡¸í¸Ç¡¸ ¦ÅðÊÉ¡÷. (3ÒûÇ¢¸û)


´ù¦Å¡Õ ¸Â¢üÈ¢ý À¡¸í¸Ùõ 7.36M ¬Ìõ. «ôÀʦÂýÈ¡ø,
¦Åð¼ôÀð¼ À¡¸í¸û ±ò¾¨É?

2 ¸£úì¸ñ¼ À¼õ 2 ±ñ «ð¨¼¸¨Çì ¸¡ñÀ¢ì¸¢ÈÐ.

8.706 9.245
(1ÒûÇ¢¸û)
i. §Áü¸ñ¼ «ð¨¼Â¢ø ¯ûÇ ±ñ 8-Ôõ ±ñ 4-Ôõ ¦ÀÕ츢
±Øи.

ii. ¸¢¨¼ò¾ Å¢¨¼¨Â 4-¬ø ÅÌòÐ ±Øи. (2ÒûÇ¢¸û)


3 ¸£úì¸ñ¼ À¼õ, ÓبÁ¡¸¡¾ ´Õ ¸½¢¾ š츢Âò¨¾ ¸¡ðθ¢ÈÐ.

12.54 ÷ 4 x 0.2 =

i. ¾£÷× ¸¡ñ¸. (2ÒûÇ¢¸û)

ii. §Áü¸ñ¼ Å¢¨¼¨Â 2 ¾ºÁò¾¢ø ±Øи. (1ÒûÇ¢¸û)

4 ¸£úì¸ñ¼ «ð¼Å¨½ þÃñÎ Òò¾¸í¸Ç¢ý ¦À¡Õñ¨Á¨Âì ¸¡ðθ


¢ýÈÐ.

Òò¾¸õ ¦À¡Õñ¨Á

¸½¢¾ô Òò¾¸õ 5.05 kg

¸½¢¾ô Òò¾¸ò¨¾ Å¢¼ 0∙4 kg


«È¢Å¢Âø Òò¾¸õ
̨ÈÅ¡É ±¨¼

i. «È¢Å¢Âø Òò¾¸ò¾¢ý ±¨¼¨Âì ¸½ì¸¢ðÎ ±Øи.


(1ÒûÇ¢¸û)

ii. ¿¾¢Â¡ 12 ¸½¢¾ô Òò¾¸ò¨¾Ôõ 26 «È¢Å¢Âø Òò¾¸ò¨¾Ôõ (3ÒûÇ¢¸û)


Å¡í¸¢É¡û. ¿¾¢Â¡ Å¡í¸¢Â ¦Á¡ò¾ Òò¾¸í¸Ç¢ý ±¨¼¨Âì
¸½ì¸¢Î¸.

5. ¸£úì¸ñ¼ ±ñ§¸¡ðÊø R-¯õ, S-¯õ ¸¡ñÀ¢ì¸ôÀ¼Å¢ø¨Ä.

6.6 7 R 7.8
i. R-þý Á¾¢ôÒ ±ýÉ? (1ÒûÇ¢¸û)

(2ÒûÇ¢¸û)
ii. §Áü¸ñ¼ Å¢¨¼¨Â 4-¬ø ¦ÀÕ츢 ±Øи.

iii. ¸¢ðÊ ±ñÏìÌ Á¡üÈ¢ ±Øи. (1ÒûÇ¢¸û)

6 ¸£úì¸ñ¼ À¼õ ¿£Ã¢ý «Ç¨Åì ¸¡ðθ¢ÈÐ.

48∙32ℓ

¾¢Õ.À¡Ä¡, šǢ¢ø ¯ûÇ «¨ÉòÐ ¿£¨ÃÔõ, 4 À¡ò¾¢Ãò¾¢ø ºÁÁ¡¸


°üȢɡ÷. 2 À¡ò¾¢Ãò¾¢ø ¯ûÇ ¿£¨Ã, ÌÇ¢÷À¡Éõ ¾Â¡Ã¢ôÀ¾ü¸¡¸,
šǢ¢ø °üȢɡ÷.

i. ´ù¦Å¡Õ À¡ò¾¢Ãò¾¢Öõ ¯ûÇ ¿£Ã¢ý «Ç¨Åì ¸½ì¸¢Î¸. (1ÒûÇ¢¸û)

ii. šǢ¢ø ¯ûÇ ¿£Ã¢ý «Ç¨Åì ¸½ì¸¢ðÎ ±Øи.


(2ÒûÇ¢¸û)

7
P
15·03 + 6·97 = × 100

(1ÒûÇ¢¸û)
i. P -¢ý Á¾¢ô¨Àì ¸½ì¸¢Î.

(2ÒûÇ¢¸û)
ii. P-¢ý Á¾¢ô¨À 7-¬ø ÅÌòÐ ±Øи.

Вам также может понравиться