Вы находитесь на странице: 1из 2

Pitanja za kolokvijum iz Rimskog prava

1. Ius civile
2. Ius gentium
3. Ius honorarium
4. Zakon 12 tablica
5. Klasično Rimsko pravo – opšte karakteristike
6. Zakoni i senatske odluke u doba Principata
7. Constitutiones principum
8. Ius publice respondendi
9. Znameniti rimski pravnik Gaj
10.Potklasičnno pravo – opšte karakteristike
11.Persona
12.Pravna sposobnost – pojam
13.Pravni položaj robova
14.Cives Romani
15.Latini
16.Peregrini
17.Sui i alieni iuris
18.Actiones adiecticiae qualitatis
19.Capitis deminutio
20.Pravna lica
21.Poslovna sposobnost – pojam
22. Tutorstvo nad maloletnicima
23.Tutorstvo nad ženama
24.Starateljstvo nad starijim maloletnicima
25.Agnatska familija
26.Imovinska ovlašćenja porodičnog starešine u agnatskoj porodici
27.Slabljenje patria potestas
28.Pojam i vrste braka u Rimskom pravu
29.Manus
30.Brak bez manusa – lični i imovinski odnosi
31.Položaj žene u pravu
32.Pojam tužbe
33.Rešavanje spora mimo suda
34.Legisakcioni postupak – opšte odlike
35.Razlozi za uvodjenje formularnog postupka
36.Ekstraordinarni (kognicioni) postupak –nastanak i naziv
37. Ekstraordinarni (kognicioni) postupak – karakteristike
38.Tok krivičnog postupka

Ispitna pitanja za II kolokvijum iz Rimskog prava

1. Kviritska svojina
2. Rei vindicatio
3. Actio negatoria
4. Održaj
5. Okupacija
6. Priraštaj
7. Mancipatio
8. In iure cessio
9. Traditio
10.Državina
11.Zaštita državine
12.Fiducija
13.Pignus
14.Hipoteka
15.Zemljišne službenosti
16.Lične službenosti
17.Zaostavština
18.Dva osnova za nasleđivanje
19.Testament – pojam i sadržina
20.Forme testamenta
21.Sloboda testiranja
22.Testamenti factio
23.Legati
24.Fideokomisi
25.Šta je obligacija?
26.Predmet i sadržina obligacija
27.Alternativne obligacije i facultas alternativa
28.Prirodne obligacije
29.Obligacije intuitu personae
30.Cesija
31.Ugovori u korist i na teret trećih lica
32.Podeljene i solidarne obligacije
33.Jemstvo
34.Ugovorna kazna
35.Vrste odgovornosti
36.Slučaj i viša sila
37.Šteta
38.Zaključenje ugovora
39.Rok i uslov
40.Zabuda
41.Konsensualni kontrakti
42.Kupoprodaja
43.Societas (ortakluk)
44.Mandatum
45.Negotiorum gestio
46.Pojam i vrste delikata
47.Compensatio (prebijanje)