Вы находитесь на странице: 1из 682

www.

dawateislami
}¢Á¢çHS¢ï ¼Ú¢çÁ¢}¢ çã‹Î (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

çS¢HïvÅïÇ ã¢©S¢, ¥çHÈGU ÜU è }¢çSÁ¢Î ÜïU S¢¢}¢Ýï, ¼èÝ ÎÚ±¢Á¢G¢, ¥ãG}¢Î¢Ï¢¢Î-1, x¢éÁ¢Ú¢¼ (çã‹Î)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 1

²¢Î ΢à¼
΢ñÚ¢Ýï }¢é¼G¢H¥G¢ …GMÚ¼Ý ¥‹ÇÚ H¢§Ý ÜUèç…²ï, §à¢¢Ú¢¼ çH¶ ÜUÚ
„ÈGUãG¢ Ý}Ï¢Ú Ý¢ïÅ ÈGUÚ}¢¢ Hèç…²ï J §GË}¢ }¢ïæ ¼ÚvGÜUG è ã¢ïx¢è J
©G‹¢±¢Ý „ÈGUãG¢ ©G‹¢±¢Ý „ÈGUãG¢

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 2

²¢Î ΢à¼
΢ñÚ¢Ýï }¢é¼G¢H¥G¢ …GMÚ¼Ý ¥‹ÇÚ H¢§Ý ÜUèç…²ï, §à¢¢Ú¢¼ çH¶ ÜUÚ
„ÈGUãG¢ Ý}Ï¢Ú Ý¢ïÅ ÈGUÚ}¢¢ Hèç…²ï J §GË}¢ }¢ïæ ¼ÚvGÜUG è ã¢ïx¢è J
©G‹¢±¢Ý „ÈGUãG¢ ©G‹¢±¢Ý „ÈGUãG¢

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 3

Á¢‹Ý¼ }¢ï´ ÐãÝ¢» Á¢¢»æx¢ï S¢¢ïÝï ÜïU ÜæUx¢Ý ¥¢ñÚ }¢¢ï¼è

§SH¢}¢è }¢S¢¢§H ± ¶GS¢¢§H ÜU¢ ¶GÁ¢G¢Ý¢

-: ¼¢HèÈGU :-
ãG…GÚ¼ à¢ñw¢G H
é ãGÎè¯
¥GËH¢}¢¢ ¥GÏÎéH }¢éS¼GÈGU¢ ¥¢’…G}¢è }¢é…çgÎè

-: Ý¢çà¢Ú :-
}¢v¼Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢
421, ©Îêü }¢¢ÜïUüÅ, }¢Å²¢ }¢ãGH, …¢}¢ï¥G }¢çS…Î,
ÎïãHè- 6 ÈGU¢ïÝ : 011-23284560
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 4

Á¢é}H¢ ãGéÜGUêÜGU Ï¢ ãGvGÜGïU Ý¢çà¢Ú }¢ãGÈGUêÁ¢G ãñ´


Ý¢}¢ çÜU¼¢Ï¢ : Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú
}¢éS¢ç‹ÝÈGU : ¥GËH¢}¢¢ ¥GÏÎéH }¢éS¼GÈUG ¢ ¥¢’Á¢G}¢è
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (ࢢï’Ï¢» ¼¶GÚèÁ¢)
çS¢Ýï ¼GÏ¢¢¥G¼ : ÁG¢éHÜGU¢’μéH ãGÚ¢}¢, 1434 çã.
Ý¢çà¢Ú : }¢v¼Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢, ÎïãHè - 6
-: }¢v¼Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢ ÜUè }¢éwG¼çHÈGU ࢢ¶Gï´ :-
$... ¥ãG}¢Î¢Ï¢¢Î : ç„HïvÅïÇ ã¢ª„, ¥çHÈGU ÜUè }¢çS…Î ÜïU „¢}¢Ýï,
¼èÝ ÎÚ±¢…G¢, ¥ãG}¢Î¢Ï¢¢Î-1, }¢¢ï. + 919327168200
$$... }¢é}Ï¢§ü : 19, 20, }¢éãG}}¢Î ¥GHè Ú¢õÇ, }¢¢æ Ç ±è Тï S Å
¥¢õçÈGUS¢ ÜïU S¢¢}¢Ýï, }¢é}Ï¢§ü ÈGU¢ïÝ : 022-23454429
$$... Ý¢x¢ÐêÚ : „ñÈGUè Ýx¢Ú Ú¢õÇ, x¢GÚèÏ¢ ݱ¢…G }¢çS…Î ÜïU „¢}¢Ýï,
}¢¢ïç}¢Ý ÐêÚ¢, Ý¢x¢ÐêÚ ÈGU¢ïÝ : 9326310099
$.$ .. ¥Á¢}¢ïÚ : 19 / 216 ÈGUH¢ãïG ΢ÚñÝ }¢çS…Î ÜïU ÜGUÚèÏ¢, Ý¢H¢ Ï¢¢Á¢G¢Ú,
SÅï à ¢Ý Ú¢õ Ç , ÎÚx¢¢ã, (0145) 2629385
$ .... ãéÏ¢Hè
$ : A.J }¢é{H ÜU¢ï}ÐHïv„, A.J }¢é{H Ú¢õÇ,
¥¢õ Ë Ç ãé Ï ¢Hè, ÜUÝ¢ü Å ÜU - 08363244860
$.$ .. ãñGÎڢϢ¢Î : }¢v¼Ï¢¼éH }¢ÎèÝ¢, }¢éx¢GH ÐêÚ¢, ТÝè ÜUè ÅæÜUè,
ãñGÎڢϢ¢Î, (040) 2 45 72 786
E.mail : ilmia26@yahoo.com
www.dawateislami.net
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 5

“Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú ÐêÚè ÐÉGï” ÜïU 17 ãGéMÈGU ÜUè çÝSÏ¢¼ S¢ï


§S¢ çÜU¼¢Ï¢ ÜU¢ï ÐÉGÝï ÜUè 17 çÝIJ¼ḯ
¥Á¢G : à¢ñ¶Gï ¼GÚèÜGU¼ ¥}¢èÚï ¥ãHï S¢é‹Ý¼ ãGÁ¢GÚ¼ï ¥GËH¢}¢¢ }¢¢ñH¢Ý¢ ¥Ï¢ê
çÏ¢H¢H }¢éãG}}¢Î §Ë²¢S¢ ¥Gœ¢G¢Ú ÜGU¢çÎÚè ÚÁ¢G±è
ÈGUÚ}¢¢Ýï }¢éS¼GÈGU¢ :-
(( ))
“}¢é„H}¢¢Ý ÜUè çÝIJ¼ ©„ ÜïU ¥G}¢H „ï Ï¢ïã¼Ú ãñ J”

΢ï }¢ÎÝè ÈêUH :-


{1} çÏ¢x¢GÚñ ¥ÓÀè çÝIJ¼ ÜïU çÜU„è |¢è ¥G}¢Hï ¶GÚñ ÜU¢ ¯±¢Ï¢ Ýãèæ ç}¢H¼¢ J
{2} ç…¼Ýè ¥ÓÀè çÝIJ¼ïæ ç…G²¢Î¢ ©¼Ý¢ ¯±¢Ï¢ |¢è ç…G²¢Î¢ J
{1}.... §wGH¢S¢ ÜïU S¢¢‰¢ }¢S¢¢§H S¢è¶ ÜUÚ çÚÁ¢G¢» §H¢ãè ÜU¢
ãGÜGUÎ¢Ú Ï¢Ýêæx¢¢ J
{2}.... ãGœ¢H ±S¥G §S¢ ÜU¢ Ï¢¢ ±éÁG¢ê ¥¢ñÚ
{3}.... çÜGUÏH¢ M }¢é¼G¢H¥G¢ ÜUMæx¢¢
{4}.... §S¢ ÜïU }¢é¼G¢H»G ÜïU Á¢GÚè»G ÈGUÁ¢üG ©GHê}¢ S¢è¶êæx¢¢ J
{5}.... ¥ÐÝ¢ ±éÁG¢ê, xG¢éSH ±x¢GñÚ¢ ÎéLS¼ ÜUMæx¢¢ J
{6}.... Á¢¢ï }¢S¥H¢ S¢}¢Û¢ }¢ï´ Ýãè´ ¥¢»x¢¢ ©S¢ ÜïU çH²ï ¥¢²¼ï ÜUÚè}¢¢

é §ü}¢¢Ý : ¼¢ï »ï H¢ïx¢¢ï §GË}¢ ±¢H¢ï´ S¢ï ÐêÀ¢ï ¥x¢Ú ¼é}ãæï §GË}¢ Ýãè´
¼Á¢ü}¢» ÜU‹ÁG¢H

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 6

ÐÚ ¥G}¢H ÜUÚ¼ï ãé» ©G-H}¢¢ S¢ï LÁ¢ê¥G ÜUMæx¢¢ J


{7}.... ²¢’Ýè ÝïÜU H¢ïx¢¢ï´ ÜïU çÁ¢GRU ÜïU ±vG¼
ÚãG}¢¼ Ý¢çÁ¢GH ã¢ï¼è ãñ J
§S¢ çÜU¼¢Ï¢ }¢ï´ çβï x¢» Ï¢éÁG¢éx¢¢ïZ ÜïU ±¢çÜGU¥G¢¼ ÎêS¢Ú¢ï´ ÜU¢ï S¢éÝ¢ ÜUÚ çÁ¢GRï
S¢¢çHãGèÝ ÜUè Ï¢ÚÜU¼ï´ HêÅêæx¢¢ J
{8}....(¥ÐÝï Á¢G¢¼è ÝéS¶Gï ÐÚ) §G‹ÎÁGÁ¢GMÚ¼ ¶G¢S¢ ¶G¢S¢ }¢ÜGU¢}¢¢¼ ÐÚ
¥‹ÇÚ H¢§Ý ÜUMæx¢¢ J
{9}....(¥ÐÝï Á¢G¢¼è ÝéS¶Gï ÜïU) ²¢Î ΢༠±¢Hï S¢ÈGUãGï ÐÚ Á¢GMÚè çÝÜU¢¼
çH¶êæx¢¢ J
{10}....çÁ¢S¢ }¢S¥Hï }¢ï´ Îéà±¢Úè ã¢ïx¢è ©S¢ ÜU¢ï Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú ÐÉêGæx¢¢ J
{11}....çÁ¢G‹Îx¢è |¢Ú ¥G}¢H ÜUÚ¼¢ Úãêæx¢¢ J
{12}....Á¢¢ï Ýãè´ Á¢¢Ý¼ï ©‹ãï´ çS¢¶¢ªæx¢¢ J
{13}....²ïã çÜU¼¢Ï¢ ÐÉG ÜUÚ ©G-H}¢¢» ãGvGÜGU¢ S¢ï Ýãè´ ©HÛ¢êæx¢¢ J
{14}....ÎêS¢Ú¢ï´ ÜU¢ï ²ïã çÜU¼¢Ï¢ ÐÉGÝï ÜUè ¼Úx¢GèÏ¢ çÎH¢ªæx¢¢ J
{15}....(ÜU}¢ ¥Á¢G ÜU}¢ 12 ¥GÎÎ ²¢ ãGSÏ¢ï ¼¢ñÈGUèÜGU) ²ïã çÜU¼¢Ï¢ ¶GÚèÎ
ÜUÚ ÎêS¢Ú¢ï´ ÜU¢ï ¼¢ï¤GÈGU¼Ý Îêæx¢¢ J
{16}....§S¢ çÜU¼¢Ï¢ ÜïU }¢é¼G¢H»G ÜU¢ ¯±¢Ï¢ S¢¢Úè ©}}¢¼ ÜU¢ï §üS¢¢H
ÜUMæx¢¢ J
{17}....çÜU¼¢Ï¢¼ ±x¢GñÚ¢ }¢ï´ à¢Ú§üG x¢GH¼Gè ç}¢Hè ¼¢ï Ý¢çà¢ÚèÝ ÜU¢ï ¼ãGÚèÚè
¼G¢ñÚ ÐÚ }¢éœ¢GH¥G ÜUMæx¢¢ J
(}¢é„ç‹ÝÈGU ²¢ Ý¢çà¢ÚèÝ ±x¢GÚñ ¢ ÜU¢ï çÜU¼¢Ï¢¢ïæ ÜUè ¥x¢GH¢¼G ç„ÈGUü …GÏ¢¢Ýè Ï¢¼¢Ý¢ ¶G¢„ }¢éÈUG èÎ Ýãèæ ã¢ï¼¢)
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 7

*.....*.....*
¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢
¥Á¢G : Ï¢¢çݲï ΢’±¼ï §SH¢}¢è, ¥G¢çà¢ÜïUG ¥¢’H¢ ãG…ÚG ¼, à¢ñ¶ïG ¼GÚèÜGU¼, ¥}¢èÚï ¥ãHï S¢é‹Ý¼, ãGÁ¢GÚ¼ï
¥GËH¢}¢¢ }¢¢ñH¢Ý¢ ¥Ï¢ê çÏ¢H¢H }¢éã}G }¢Î §Ë²¢S¢ ¥Gœ¢G¢Ú ÜGU¢çÎÚè ÚÁ¢G±è çÁ¢G²¢§ü

¼ÏHèx¢Gï ÜéUGÚ¥¢Ý¢ï S¢é‹Ý¼ ÜUè ¥G¢H}¢x¢èÚ x¢GñÚ çS¢²¢S¢è


¼ãGÚèÜU “΢’±¼ï §SH¢}¢è” ÝïÜUè ÜUè ΢’±¼, »ãG²¢» S¢é‹Ý¼
¥¢ñÚ §à¢¢¥G¼ï §GË}¢ï à¢Úè¥G¼ ÜU¢ï Î鋲¢ |¢Ú }¢ï´ ¥G¢}¢ ÜUÚÝï ÜU¢ ¥GÁG}¢ï
}¢éS¢}}¢}¢ Ú¶¼è ãñ, §Ý ¼}¢¢}¢ ©}¢êÚ ÜU¢ï Ï¢ ãGéSÝï wG¢êÏ¢è S¢Ú ¥‹Á¢¢}¢
ÎïÝï ÜïU çH²ï }¢é¼¥GGçgÎ }¢Á¢¢çHS¢ ÜU¢ çÜGU²¢}¢ ¥G}¢H }¢ï´ H¢²¢
x¢²¢ ãñ çÁ¢Ý }¢ï´ S¢ï »ÜU }¢Á¢çHS¢ “¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢”
|¢è ãñ Á¢¢ï ΢’±¼ï §SH¢}¢è ÜïU ©G-H}¢¢ ± }¢éçzG¼²¢Ýï çÜUÚ¢}¢
ÐÚ }¢éà¼ç}¢H ãñ, çÁ¢S¢ Ýï ¶G¢çHS¢ §GË}¢è, ¼ãGÜGUèÜGUè
¥¢ñÚ §à¢¢¥G¼è ÜU¢}¢ ÜU¢ Ï¢èÇG¢ ©Æ¢²¢ ãñ J §S¢ ÜïU }¢é‹ÎçÚÁ¢» Á¢GñH
Àï ࢢï’Ï¢ï ãñ´ :
{1} ࢢï’Ï¢» ÜéU¼éÏ¢ï ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼ {2} ࢢï’Ï¢» ÎS¢èü ÜéU¼éÏ¢
{3} ࢢï’Ï¢» §SH¢ãGGè ÜéU¼éÏ¢ {4} ࢢï’Ï¢» ¼zG¼èà¢ï ÜéU¼éÏ¢
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 8

{5} ࢢï’Ï¢» ¼¶GÚèÁ¢ {6} ࢢï’Ï¢» ¼Ú¢çÁ¢}¢


“ ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢” ÜUè ¥Ã±HèÝ ¼ÚÁ¢èãG
S¢ÚÜU¢Úï ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼, §}¢¢}¢ï ¥ãHï S¢é‹Ý¼, ¥GÁ¢Gè}¢éH Ï¢ÚÜU¼,
¥GÁ¢Gè}¢éH }¢¼üÏ¢¼, ÐÚ±¢Ý» à¢}»G çÚS¢¢H¼, }¢éÁ¢çgÎï ÎèÝ¢ï ç}¢ËH¼,
ãG¢ç}¢²ï S¢é‹Ý¼, }¢¢çãG²ï çϢΥG¼, ¥G¢çH}¢ï à¢Úè¥G¼, ÐèÚï ¼GÚèÜGU¼,
Ï¢¢§G¯ï ¶GñÚ¢ï Ï¢ÚÜU¼, ãGÁ¢GÚ¼ï ¥GËH¢}¢¢ }¢¢ñH¢Ý¢ ¥HãG¢Á¢ ¥H
ãG¢çÈGUÁ¢G ¥H ÜGU¢Úè ¥àࢢ㠧}¢¢}¢ ¥ãG}¢Î ÚÁ¢G¢ ¶G¢Ý
ÜUè çx¢Ú¢æ }¢¢²ã ¼S¢¢ÝèÈGU ÜU¢ï ¥G„Úï ãG¢çÁ¢GÚ ÜïU
¼ÜGU¢Á¢G¢ḯ ÜïU }¢é¼¢G çÏ¢ÜGU ãGœ¢H ±S¥G S¢ãìH ©SHêÏ¢ }¢ḯ ÐïࢠÜUÚÝ¢ ãñ J
¼}¢¢}¢ §SH¢}¢è |¢¢§ü ¥¢ñÚ §SH¢}¢è Ï¢ãÝï´ §S¢ §GË}¢è, ¼ãGÜGUèÜGUè
¥¢ñÚ §à¢¢¥G¼è }¢ÎÝè ÜU¢}¢ }¢ï´ ãÚ }¢é}¢çÜUÝ ¼¥G¢±éÝ ÈGUÚ}¢¢»æ ¥¢ñÚ
}¢Á¢çHS¢ ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï ࢢ»¥G ã¢ïÝï ±¢Hè ÜéU¼éÏ¢ ÜU¢ wG¢éÎ |¢è
}¢é¼G¢H¥G¢ ÈGUÚ}¢¢»æ ¥¢ñÚ ÎêS¢Ú¢ï´ ÜU¢ï |¢è §S¢ ÜUè ¼Úx¢GèÏ¢ çÎH¢»æ J
¥ËH¢ã “΢’±¼ï §SH¢}¢è” ÜUè ¼}¢¢}¢
}¢Á¢¢çHS¢ Ï¢ à¢é}¢êH “¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢” ÜU¢ï çÎÝ
x²¢Úã±è´ ¥¢ñÚ Ú¢¼ Ï¢¢Úã±è´ ¼ÚvGÜGUè ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢» ¥¢ñÚ ã}¢¢Úï
ãÚ ¥G}¢Hï ¶GñÚ ÜU¢ï Á¢Gï±Úï §wGH¢S¢ S¢ï ¥¢Ú¢S¼¢ ÈGUÚ}¢¢ ÜUÚ Î¢ïÝ¢ï´
Á¢ã¢æ ÜUè |¢H¢§ü ÜU¢ S¢Ï¢Ï¢ Ϣݢ» J ã}¢ï´ Á¢GïÚï x¢é}Ï¢Îï ¶GÁ¢GÚ¢
à¢ã¢Î¼, Á¢‹Ý¼éH Ï¢ÜGUè¥G }¢ï´ }¢ÎÈGUÝ ¥¢ñÚ Á¢‹Ý¼éH çÈGUÚ΢ñS¢
}¢ï´ Á¢x¢ã ÝS¢èÏ¢ ÈGUÚ}¢¢» J

Ú}¢Á¢G¢ÝéH }¢éÏ¢¢ÚÜU, 1425 çã.


&&&&&&&
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 9
Ðïà¢ï HzGÁ¢G
§‹S¢¢Ý ÜUè §SH¢ãG ÎèÝï §SH¢}¢ ÜU¢ ¥Ã±HèÝ }¢vGS¢Î ãñ J }¢Îü
± ¥G¢ñÚ¼ ÜUè ãGñç¯Ä²¼ §S¢ »’ç¼Ï¢¢Ú S¢ï »ÜU S¢è ãñ, Ï¢çËÜU à¢Úè¥G¼ï
§SH¢ç}¢Ä²¢ Ýï ¶G±¢¼èÝ ÜïU ãGéÜGUêÜGU çÏ¢œ¢¢ÜUèÎ §ÚࢢΠÈGUÚ}¢¢» v²êæçÜU
¥GS¢ü» ÎÚ¢Á¢G S¢ï ²ïã çS¢ÝÈïGU Ý¢ÁG¢éÜU ÁG¢éË}¢¢ï çS¢¼}¢ ÜU¢ çÝࢢݢ Ï¢Ýè ãé§ü
‰¢è J ÜéUGÎÚ¼ Ýï ¥x¢Ó¢ïü §S¢ï }¢Îü ÜUè ¼GÚãG Á¢Gè MãG ¥¢ñÚ Á¢Gè à¢éªGÚ Ï¢Ý¢²¢
‰¢¢ HïçÜUÝ §S¢ ÜïU S¢¢‰¢ Ï¢Ú¼¢± ç}¢^è ÜUè Ï¢ïÁ¢¢Ý }¢é<¼²¢ï´ ÜU¢ S¢¢ çÜU²¢
Á¢¢¼¢ ‰¢¢ J Á¢ê» }¢ïæ §S¢ï ΢± ÐÚ Hx¢¢²¢ Á¢¢¼¢ ‰¢¢ J ¶G¢±‹Î ÜUè H¢à¢ ÜïU
S¢¢‰¢ ÜGU¢ÝêÝÝ §S¢ï Á¢H ÜUÚ Ú¢¶ ã¢ïÝ¢ ÐÇG¼¢ ‰¢¢ J ÜUãè´ §S¢ï ¼}¢¢}¢
Ï¢éÚ¢§²¢ï´ ÜUè Á¢ÇG ¥¢ñÚ §‹S¢¢Ý ÜUè S¢¢Úè ϢΠϢçwG¼²¢ï´ ÜU¢ S¢Ú Ó¢à}¢¢
²ÜGUèÝ çÜU²¢ Á¢¢¼¢ ‰¢¢ ¥¢ñÚ ÜUãè´ Ó¢¢ïÅè ÜïU Ý¢}¢±Ú ÈGUËS¢ÈGUè §S¢ ÜïU
§‹S¢¢Ý ã¢ïÝï ÜU¢ï |¢è }¢àÜêUÜU çÝx¢¢ã¢ï´ S¢ï Îﶢ ÜUÚ¼ï ‰¢ï J §S¢ ÜU¢ï
ç}¢çËÜUIJ¼ ÜïU ãéGÜGUêÜGU ãG¢çS¢H Ý ‰¢ï J §S¢ï ¥ÁGα¢Á¢è Ï¢æ{Ý¢ïæ }¢ï´
}¢éÜGUIJΠÜUÚÝï S¢ï ÐãHï §S¢ S¢ï ÜU¢ï§ü Ú¢² HïÝï ¼ÜU ÜU¢ ¼S¢Ã±éÚ Ý ‰¢¢ J
²ïã, Ï¢çËÜU §S¢ S¢ï |¢è ϢΠ¼Ú ãG¢H¢¼ ‰¢ï çÁ¢Ý }¢ï´ §SH¢}¢ S¢ï ÐãHï ²ïã
çS¢ÝÈïGU Ý¢ÁG¢éÜU çx¢çÚzG¼¢Ú ‰¢è J
HïçÜUÝ §SH¢}¢ Ýï ÐãHè }¢Ú¼Ï¢¢ »’H¢Ý çÜU²¢ çÜU çÁ¢S¢ ¼GÚãG
}¢Îü ÜïU ãéGÜGUêÜGU ¥G¢ñÚ¼ ÐÚ ãñ´ §S¢è ¼GÚãG ¥G¢ñÚ¼ ÜïU ãGéÜGUêÜGU |¢è }¢Îü ÐÚ ãñ´ J
§S¢ ÜUè |¢è Ú¢² ãñ ¥¢ñÚ ÜGU¢ÝêÝ §S¢ ÜUè Ú¢² ÜU¢ »ãGç¼Ú¢}¢ ÜUÚ¼¢ ãñ J §S¢ï
¥ÐÝï ±¢çHÎñÝ, ¥ÐÝï ¶G¢±‹Î, ¥ÐÝè ¥±H¢Î ÜU¢ ±¢çÚ¯ ¼SHè}¢
çÜU²¢ x¢²¢ J §S¢ ÜU¢ï ç}¢çËÜUIJ¼ ÜïU ãGéÜGUêÜGU ¼ÈGU±èÁ¢G çÜU²ï x¢» J }¢Îü
ÜU¢ï Ï¢è±è ÜïU S¢¢‰¢ ãéGSÝï S¢éHêÜU ÜU¢ ãévG}¢ çβ¢ J Ï¢ïÅè ÜUè S¢êÚ¼ }¢ï´ §S¢
ÜU¢ï ÚãG}¢¼ ÜGUÚ¢Ú çβ¢ J }¢¢æ ÜïU MÐ }¢ï´ §S¢ ÜïU ÜGUÎ}¢¢ï´ ÜU¢ï Á¢‹Ý¼ ÜUè
Ó¢¢ñ¶Å S¢ï ¼à¢Ï¢èã Îè J x¢GÚÁ¢G }¢é¥G¢à¢Úï }¢ï´ §S¢ï ±¢ïã §GÁGÁ¢G¼ ¥¢ñÚ }¢ÜGU¢}¢
çβ¢ çÁ¢S¢ ÜU¢ §S¢ S¢ï ÐãHï ¼S¢Ã±éÚ |¢è Ý çÜU²¢ Á¢¢ S¢ÜU¼¢ ‰¢¢ J
¥Ï¢ »ÜU }¢éS¢H}¢¢Ý ¥G¢ñÚ¼ ÐÚ ²ïã H¢çÁ¢G}¢ ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ çÜU ±¢ïã
¼¢’Hè}¢¢¼ï §SH¢ç}¢Ä²¢ S¢ï ±¢çÜGUçÈGUIJ¼ ± ¥¢x¢¢ãè ãG¢çS¢H ÜUÚï, §‹ãæï
¥ÐÝï Á¢ïGãìÝ }¢ï´ ±S¢è¥G Á¢x¢ã Îï J §S¢ Á¢ã¢Ýï Ý¢ Т»Î¢Ú }¢ï´ §S¢ ÜïU à¢Ï¢¢ï
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 10
Ú¢ïÁ¢G §S¢è ÜïU }¢é¼G¢çÏ¢ÜGU x¢éÁ¢GÚï´ J v²êæçÜU §S¢ ÚÁ¢G}¢x¢¢ãï ãG²¢¼ }¢ï´ Á¢è¼ ©S¢è
ÜUè ãñ çÁ¢S¢ Ýï ¥ÐÝ¢ Á¢èÝ¢ }¢ÚÝ¢ §SH¢}¢ ÜïU }¢é¼G¢çÏ¢ÜGU ÜUÚ çH²¢ J
§SH¢}¢è Ï¢ãÝ¢ï´ ÜU¢ï §SH¢}¢è ¥GÜGU¢§Î ± }¢S¢¢§H S¢ï
M à¢Ý¢S¢ ÜUÚ±¢Ýï ÜïU çH²ï à¢ñw¢G éH ãGÎè¯ ¥GËH¢}¢¢ ¥GÏÎéH }¢éS¼GÈUG ¢ ¥H
¥¢’Á¢G}¢è Ýï ²ïã çÜU¼¢Ï¢ “Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú” ¼Ú¼èÏ¢ Îè J
çÜU¼¢Ï¢ v²¢ ãñ ? §SH¢}¢è }¢S¢¢§H ± ¶GS¢¢§H ÜU¢ »ÜU Ï¢ïã¼ÚèÝ
}¢Á¢}¢ê¥G¢ ãñ, §S¢ }¢ï´ çÁ¢G‹Îx¢è x¢éÁ¢G¢ÚÝï S¢ï }¢é¼¥GçËHÜGU ¼ÜGUÚèÏ¢Ý ¼}¢¢}¢ ãè
ࢢï’Ï¢¢ï´ ÜU¢ ¼Á¢GçÜUÚ¢ ãñ, wG±¢ã »’ç¼ÜGU¢Î¢¼ ÜU¢ Ï¢²¢Ý ã¢ï ²¢ §GÏ¢¢Î¢¼ ÜU¢,
}¢é¥¢G }¢H¢¼ ã¢ḯ ²¢ ¥wGH¢çÜGUIJ¢¼ ¼vGÚèÏ¢Ý S¢|¢è ÜU¢ï }¢¢ñS¢êÈUG
Ýï ¥¢S¢¢Ý ÐñÚ¢» }¢ï´ ¥ÐÝè çÜU¼¢Ï¢ }¢ï´ çÁ¢GRU ÜUÚ çβ¢ ãñ x¢¢ï²¢ »ÜU
çS¢HïÏ¢S¢ {syllabus} S¢HèS¢ ¥‹Î¢Á¢G }¢ḯ }¢éÚœ¢Ï¢ ÜUÚ ÜïU §SH¢}¢è Ï¢ãÝ¢ḯ ÜïU
㢉¢¢ḯ }¢ḯ Îï çβ¢ J ¥Ï¢ §SH¢}¢è Ï¢ãÝ¢ḯ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU ±¢ïã §S¢ S¢ï |¢Ú ÐêÚ
§çS¼ÈGU¢Î¢ ÜUÚḯ ¥¢ñÚ ¥ãGÜU¢}¢ï à¢Úè¥G¼ S¢è¶ ÜUÚ §S¢ ÐÚ ¥G}¢H ÐñÚ¢ ã¢ḯ J
}¢Á¢çHS¢ï “¥H }¢ÎèݼéH §çË}¢Ä²¢” {΢’±¼ï
§SH¢}¢è} Ýï ¥ÜU¢çÏ¢ÚèÝ ± Ï¢éÁG¢éx¢¢üÝï ¥ãHï S¢é‹Ý¼ ÜUè }¢¢²¢Ý¢Á¢G ÜéU¼éÏ¢
ÜU¢ï ãGœ¢H }¢ÜGUÎêÚ Á¢ÎèΠ΢ñÚ ÜïU ¼ÜGU¢Á¢G¢ï´ ÜïU }¢é¼G¢çÏ¢ÜGU ࢢ»¥G ÜUÚÝï ÜU¢
¥GÁG}¢ çÜU²¢ ãñ Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï ²ïã çÜU¼¢Ï¢ |¢è §S¢ çS¢HçS¢Hï }¢ï´ ࢢç}¢H ÜUè x¢§ü
¥¢ñÚ Ý§ü ÜU}ТïçÁ¢Gæx¢, }¢éÜUÚüÚ ÐíêÈUG ÚèôÇx¢, Îèx¢Ú ÝéS¶G¢ḯ S¢ï }¢éÜUG ¢Ï¢H¢, ¥¢²¢¼ï
ÜéUGÚ¥¢Ýè ÜUè }¢¢ïãG¼¢¼G ¼¼GÏ¢èÜGU¢ï ¼SãGèãG, ãG±¢H¢ Á¢¢¼ ÜUè ¼¶GÚèÁ¢, ¥GÚÏ¢è
± ÈGU¢ÚS¢è §GÏ¢¢Ú¢¼ ÜUè ÎéLS¼è ¥¢ñÚ ÐñÚ¢ Ï¢‹Îè ±x¢GñÚ¢, ÝèÁ¢G }¢¥¢ç¶GÁ¢G¢ï
}¢Ú¢Á¢ï¥G ÜUè ÈïGUãçÚS¼ ÜïU S¢¢‰¢ §S¢ï ࢢ»¥G çÜU²¢, ²êæ ²ïã ÝéS¶G¢ Îèx¢Ú
ÝéS¶Gï ÜïU }¢éÜUG ¢Ï¢Hï }¢ḯ ÎéLS¼ ¥¢ñÚ ¥x¢GH¢¼G S¢ï }¢éÏ¢Ú¢ü ÝéS¶G¢ ÜGUÚ¢Ú çβ¢ Á¢¢
S¢ÜU¼¢ ãñ J “¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢” ÜïU }¢ÎÝè ©G-H}¢¢
ÜUè ²ïã ÜU¢ç±à¢ ¥¢ñÚ §Ý ÜUè }¢ïãGݼ ÜGU¢çÏ¢Hï çS¢¼¢§à¢ ± H¢§ÜïGU ¼ãGS¢èÝ
ãñ, ¥ËH¢ã §Ý ÜUè ²ïã Ðïà¢ÜUࢠÜGUÏ¢êH ÈGUÚ}¢¢ ÜUÚ Á¢Á¢G¢» Á¢Á¢GèH
¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢», §‹ãï´ }¢Á¢GèÎ çã}}¢¼ ¥¢ñÚ Hx¢Ý ÜïU S¢¢‰¢ ÎèÝ ÜUè ç¶GÎ}¢¼
ÜU¢ Á¢ÁGÏ¢¢ ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢» J
ࢢï’Ï¢» ¼¶GÚèÁ¢ (}¢Á¢çHS¢ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢)
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 11

ÈïGUãçÚS¼ }¢…G¢}¢èÝ
©Gݱ¢Ý „ÈUGãG¢ ©Gݱ¢Ý „ÈUGãG¢
ÜéUÀ }¢éS¢ç‹ÝÈGU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ḯ 28 Ï¢ïã¼ÚèÝ Ï¢è±è ±¢ïã ãñ 62

¼ÜGUÚèÁ¢G 32 S¢¢S¢ Ï¢ãê ÜU¢ Û¢x¢ÇG¢ 63

S¢Ï¢Ï¢ï ¼¢HèÈGU 33 S¢¢S¢ ÜïU ÈGUÚ¢§Á¢G 66

ãG}Î 36 Ï¢ãê ÜïU ÈGUÚ¢§Á¢G 67

Ý¢’¼ 37 Ï¢ïÅï ÜïU ÈGUÚ¢§Á¢G 67

1. }¢é¥¢G }¢H¢¼ Ï¢è±è ÜïU ãéGÜGUêÜGU 68

¥G¢ñÚ¼ v²¢ ãñ ? 38 }¢é S ¢H}¢¢Ý ¥G ¢ ñ Ú ¼¢ï ´ ÜU¢ Ð΢ü 80

¥G¢ñÚ¼ §SH¢}¢ S¢ï ÐãHï 39 Ð΢ü §GÁGÁ¢G¼ ãñ Ï¢ï §GÁGÁ¢G¼è Ýãè´ 82

¥G¢ñÚ¼ §SH¢}¢ ÜïU Ï¢¢’Î 41 çÜUÝ H¢ïx¢¢ï´ S¢ï Ð΢ü ÈGUÁ¢üG ãñ ? 83

¥G¢ñÚ¼ ÜUè çÁ¢G‹Îx¢è ÜïU Ó¢¢Ú ΢ñÚ 43 Ï¢ïã¼ÚèÝ à¢¢ïãÚ ÜUè à¢¢Ý 84

¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ Ï¢Ó¢ÐÝ 44 Ï¢ïã¼ÚèÝ à¢¢ïãÚ ±¢ïã ãñ 84

¥G¢ñÚ¼ Á¢Ï¢ Ï¢¢çHx¢G ã¢ï Á¢¢» 45 ¥G¢ñÚ¼ }¢¢æ Ï¢ÝÝï ÜïU Ï¢¢’Î 85

¥G¢ñÚ¼ ࢢÎè ÜïU Ï¢¢’Î 47 Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜïU ãéGÜGUêÜGU 85

çÝÜU¢ãG 47 ¥±H¢Î ÜUè ÐÚ±çÚࢠÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ 88

ࢢïãÚ ÜïU ãéGÜGUêÜGU 49 }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜïU ãéGÜGUêÜGU 92

ࢢïãÚ ÜïU S¢¢‰¢ çÁ¢G‹Îx¢è Ï¢S¢Ú ÜUÚÝ¢ 52 çÚà¼ïÎ¢Ú¢ï´ ÜïU ãéGÜGUêÜGU 95

Ï¢ïã¼ÚèÝ Ï¢è±è ÜUè ÐãÓ¢¢Ý 62 ÐÇG¢ïçS¢²¢ï´ ÜïU ãéGÜGUêÜGU 97


Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 12

¥G¢}¢ }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÜïU ãGéÜGUêÜGU 99 Ó¢éx¢GHè 116

§‹S¢¢Ýè ãéGÜGUêÜGU 100 x¢GèÏ¢¼ 117

Á¢¢Ý±Ú¢ï´ ÜïU ãéGÜGUêÜGU 101 çÜUÝ çÜUÝ H¢ïx¢¢ï´ ÜUè x¢GèÏ¢¼ Á¢¢§Á¢G ãñ ? 119

Ú¢S¼¢ï´ ÜïU ãéGÜGUêÜGU 102 Ï¢¢ïã¼¢Ý 121

ãéGÜGUêÜGU ¥Î¢ ÜUÚ¢ï, ²¢ }¢é¥G¢ÈGU ÜUÚ¢ H¢ï 103 Û¢êÅ 121

2. ¥wGH¢çÜGUIJ¢¼ ÜUÏ¢ ¥¢ñÚ ÜU¢ñÝ S¢¢ Û¢êÅ Á¢¢§Á¢G ãñ 122


Ó¢‹Î Ï¢éÚè ¥G¢Î¼ï´ 106 »ïGÏ¢ Á¢¢ï§ü 123

xG¢Sé S¢¢ 106 x¢¢Hè x¢H¢ïÓ¢ 123

xG¢éSS¢¢ ÜUÏ¢ Ï¢éÚ¢, ÜUÏ¢ ¥ÓÀ¢ 107 ÈéUGÁG¢êH Ï¢ÜU±¢S¢ 124

xG¢éSS¢ï ÜU¢ §GH¢Á¢ 108 Ý¢ à¢éRUè 125

ãGS¢Î 108 Û¢x¢ÇG¢-¼ÜUÚ¢Ú 127

ãGS¢Î ÜU¢ §GH¢Á¢ 109 ÜU¢çãHè 128

H¢HÓ¢ 110 çÁ¢GÎ 128

H¢HÓ¢ ÜU¢ §GH¢Á¢ 111 ϢΠx¢é}¢¢Ýè 129

ÜU‹Á¢êS¢è 112 ÜU¢Ý ÜU¢ ÜUÓÓ¢¢ ã¢ïÝ¢ 130

Ï¢éwGH ÜU¢ §GH¢Á¢ 113 çÚ²¢ÜU¢Úè 131

¼ÜUÏÏ¢éÚ 113 ¼¢’ÚèÈGU ÐS¢‹Îè 131

Í¢}¢‹Ç ÜU¢ §GH¢Á¢ 115 Ó¢‹Î ¥ÓÀè ¥G¢Î¼ï´ 132


Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 13

çãGË}¢ 132 3. LS¢ê}¢¢¼


¼±¢Á¢G¢ï¥G ± §ç‹ÜUS¢¢Úè 133 }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÜUè ÚS}¢¢ï´ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 146

¥GzG±¢ï ÎÚ x¢éÁ¢GÚ 134 Ó¢‹Î Ï¢éÚè ÚS}¢ï´ 150

S¢Ï¢í¢ï à¢éRU 135 Á¢ãïÁ¢G 153

ÜGUÝ¢¥G¼ 136 ¼ã±¢Ú¢ï´ ÜUè ÚS}¢ï´ 154

ÚãìG}¢ ± à¢zGÜGU¼ 137 }¢ãèÝ¢ï´ ¥¢ñÚ çÎÝ¢ï´ ÜUè ÝéãêGS¢¼ 155

wG¢éࢠ¥wGH¢ÜGUè 137 }¢éãGÚü}¢ ÜUè ÚS}¢ïæ 155

ãG²¢ 139 }¢éãGÚü}¢ }¢ï´ v²¢ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï 157

S¢ÈGU¢§ü S¢é‰¢Ú¢§ü 139 à¢Ï¢ï ¥G¢à¢êÚ¢ ÜUè ÝzGH Ý}¢¢Á¢G 157

S¢¢Îx¢è 140 ¥G¢à¢êÚ¢ ÜU¢ Ú¢ïÁ¢G¢ 158

S¢¶G¢±¼ 140 }¢Á¢¢çHS¢ï }¢éãGÚü}¢ 158

à¢èÚè´ ÜUH¢}¢è 140 ÈGU¢ç¼ãG¢ 159

x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 141 }¢éãGÚü}¢ ÜU¢ ç¶Ó¢ÇG¢ 160

x¢éÝ¢ãï ÜUÏ¢èÚ¢ çÜUS¢ ÜU¢ï ÜUã¼ï ãñ´ ? 141 à¢Ï¢ï Ï¢Ú¢¥¼ ÜU¢ ãG˱¢ 160

x¢éÝ¢ãï ÜUÏ¢èÚ¢ ÜU¢ñÝ ÜU¢ñÝ S¢ï ãñæ ? 141 4. §ü}¢¢çÝIJ¢¼


x¢éÝ¢ã¢ï´ S¢ï Î鋲¢±è ÝévGS¢¢Ý 143 Àï ÜUçH}¢ï 163

§GÏ¢¢Î¼¢ï´ ÜïU Î鋲¢±è ÈGU±¢§Î 143 §ü}¢¢Ýï }¢éÁ¢}¢H 165

§GÏ¢¢Î¼ ÜUè à¢¢Ý 144 §ü}¢¢Ýï }¢éÈGUSS¢H 165


Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 14

¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ 166 S¢é‹Ý¼ï x¢ñGÚ }¢é¥vÜU΢ 210

ÝÏ¢è ± ÚS¢êH 171 }¢éS¼ãGÏ¢ 210

S¢ãG¢Ï¢è 182 }¢éÏ¢¢ãG 211

çÈGUçÚà¼¢ï´ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 183 ãGÚ¢}¢ 211

çÁ¢‹Ý ÜU¢ Ï¢²¢Ý 184 }¢ÜUMãï ¼ãGÚè}¢è 211

¥¢S}¢¢Ýè çÜU¼¢Ï¢ï´ 185 §S¢¢¥¼ 212

¼ÜGUÎèÚ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 186 }¢ÜUMãï ¼‹Á¢Gèãè 212

¥G¢H}¢ï Ï¢ÚÁ¢G¶G 187 ç¶GH¢ÈïGU ¥¢ñH¢ 212

çÜGU²¢}¢¼ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 191 Ý}¢¢Á¢G 212

Á¢GMÚè çã΢²¼ 197 à¢Ú¢§¼ïG Ý}¢¢Á¢G 213

ÜéUÈíGU ÜUè Ï¢¢¼ï´ 199 ТÜUè ÜïU }¢S¢¢§H, ±éÁ¢G ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ 215

ç±H¢²¼ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 205 ±éÁG¢ê ÜïU ÈGUÚ¢§Á¢G 216

ÐèÚè }¢éÚèÎè 207 ±éÁG¢ê ÜUè S¢é‹Ý¼ï´ 217

5. §GÏ¢¢Î¢¼ ±éÁG¢ê ÜïU }¢éS¼ãGÏÏ¢¢¼ 218

}¢S¢¢§H ÜUè ™‹Î §çS¼GH¢ãGï´ 209 ±éÁG¢ê ÜïU }¢ÜUM㢼 219

ÈGUÁ¢üG 209 ±éÁG¢ê ¼¢ïÇGÝï ±¢Hè Ó¢èÁ¢ïGæ 220

±¢çÁ¢Ï¢ 209 xG¢éSH ÜïU }¢S¢¢§H 224

S¢é‹Ý¼ï }¢é¥vÜU΢ 210 xG¢éSH ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ 226


Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 15

çÜUÝ Ó¢èÁ¢G¢´ï S¢ï xG¢Sé H ÈGUÁ¢üG ã¢ï¼¢ ãñ 227 ÈGUÁ¢í ÜU¢ ±vG¼ 255

¼²}}¢é}¢ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 230 Á¢G¢ïãÚ ÜU¢ ±vG¼ 256

¼Ä²}}¢é}¢ ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ 230 ÈGU¢§Î¢ 256

¼Ä²}}¢é}¢ ÜïU ÈGUÚ¢§Á¢G 230 ¥GSÚ ÜU¢ ±vG¼ 257

¼Ä²}}¢é}¢ ÜUè S¢é‹Ý¼ï´ 231 }¢x¢GçÚÏ¢ ÜU¢ ±vG¼ 257

§çS¼‹…¢ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 233 §Gࢢ ÜU¢ ±vG¼ 258

ТÝè ÜU¢ Ï¢²¢Ý 235 Ý}¢¢Á¢Gï ç±~¢ ÜU¢ ±vG¼ 258

çÜUÝ çÜUÝ Ð¢çݲ¢ï´ S¢ï ±éÁG¢ê Á¢¢§Á¢G ãñ 235 }¢ÜUMã ±vG¼¢ï´ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 258

çÜUÝ çÜUÝ Ð¢çݲ¢ï´ S¢ï ±éÁG¢ê Á¢¢§Á¢G Ýãè´ 235 ¥Á¢G¢Ý ÜU¢ Ï¢²¢Ý 262

Á¢¢Ý±Ú¢ï´ ÜïU Á¢êÆï ÜU¢ Ï¢²¢Ý 239 ¥Á¢G¢Ý ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ 264

ÜéæU±ï´ ÜïU }¢S¢¢§H 241 ¥Á¢G¢Ý ÜU¢ Á¢±¢Ï¢ 264

ÝÁ¢¢S¢¼¢ï´ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 243 S¢H¢¼ ÐÉGÝ¢ 265

ãGñÁ¢G ± çÝÈGU¢S¢ ± Á¢Ý¢Ï¢¼ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 247 §ÜGU¢}¢¼ 266

ãñGÁ¢G ± çÝÈGU¢S¢ ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ 249 §çS¼vGÏ¢¢Hï çÜGUÏH¢ ÜïU Ó¢‹Î }¢S¢¢§H 267

§çS¼ãG¢Á¢G¢ ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ 252 Úv¥G¼¢ï´ ÜUè ¼¢’΢Π¥¢ñÚ çÝIJ¼ 269

Á¢éÝéÏ¢ ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ 253 Ý}¢¢Á¢G ÐÉGÝï ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ 274

}¢¢’ÁG¢êÚ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 254 Ý}¢¢Á¢G }¢ï´ ¥G¢Úñ ¼¢ï´ ÜïU Ó¢‹Î }¢S¢¢§H 277

Ý}¢¢Á¢G ÜïU ±vG¼¢ï´ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 255 ¥zG¥¢G Hï Ý}¢¢Á¢G ÜUè çÜGUS}¢ḯ 278
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 16

ÈGUÚ¢§Á¢ïG Ý}¢¢Á¢G 279 ¥ãGÜU¢}¢ï }¢çSÁ¢Î ÜU¢ Ï¢²¢Ý 301

Ý}¢¢Á¢G ÜïU ±¢çÁ¢Ï¢¢¼ 280 S¢é‹Ý¼¢ï´ ¥¢ñÚ ÝzGH¢ï´ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 304

Ý}¢¢Á¢G ÜUè S¢é‹Ý¼ï´ 281 Ý}¢¢Á¢Gï ¼çãGIJ¼éH ±éÁG¢ê 305

Ý}¢¢Á¢G ÜïU }¢éS¼ãGÏÏ¢¢¼ 283 Ý}¢¢Á¢Gï §àÚ¢ÜGU 305

Ý}¢¢Á¢G ÜïU Ï¢¢’Î çÁ¢GRU¢ï Îé¥G¢ 283 Ý}¢¢Á¢Gï Ó¢¢à¼ 306

»ÜU }¢S¢ÝêÝ ±Á¢GèÈGU¢ 284 Ý}¢¢Á¢Gï ¼ãÁÁ¢éÎ 306

Á¢}¢¢¥G¼ ± §}¢¢}¢¼ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 284 S¢H¢¼éœ¢SÏ¢èãG 306

ç±~¢ ÜUè Ý}¢¢Á¢G 287 Ý}¢¢Á¢Gï ãG¢Á¢¼ 307

Îé¥G¢» ÜéUGÝê¼ 287 “S¢H¢¼éH ¥S¢Ú¢Ú” 309

S¢Á¢Î» S¢ãì± ÜU¢ Ï¢²¢Ý 288 Ý}¢¢Á¢Gï §çS¼¶G¢Ú¢ 309

Ý}¢¢Á¢G ÈGU¢çS¢Î ÜUÚÝï ±¢Hè Ó¢èÁ¢Gï´ 289 ¼Ú¢±èãG ÜU¢ Ï¢²¢Ý 310

Ý}¢¢Á¢G ÜïU }¢ÜUM㢼 291 Ý}¢¢Á¢G¢ï´ ÜUè ÜGUÁ¢G¢ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 312

Ý}¢¢Á¢G ¼¢ïÇG ÎïÝï ÜïU ¥¢’Á¢G¢Ú 293 Á¢é}¢é¥G¢ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 314

Ï¢è}¢¢Ú ÜUè Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ Ï¢²¢Ý 294 Ý}¢¢Á¢Gï §GüÎñÝ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 317

}¢éS¢¢çÈGUÚ ÜUè Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ Ï¢²¢Ý 295 Ý}¢¢Á¢Gï §üGÎñÝ ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ 318

S¢Á¢Î» ç¼H¢±¼ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 297 ¼ÜUÏ¢èÚï ¼à¢ÚèÜGU 319

çÜGUÚ¢¥¼ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 299 ÜéUGÚÏ¢¢Ýè ÜU¢ Ï¢²¢Ý 319

Ý}¢¢Á¢G ÜïU Ï¢¢ãÚ ç¼H¢±¼ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 300 ÜéUGÚÏ¢¢Ýè ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ 320
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 17

¥GÜGUèÜGïU ÜU¢ Ï¢²¢Ý 321 Ú¢ïÁ¢G¢ 347

x¢ãÝ ÜUè Ý}¢¢Á¢G 323 Ó¢¢æÎ Îï¶Ýï ÜU¢ Ï¢²¢Ý 349

}¢çIJ¼ ÜïU }¢é¼¥GçËHÜGU¢¼ 323 Ú¢ïÁ¢G¢ ¼¢ïÇGÝï ±¢Hè Ó¢èÁ¢Gïæ 351

}¢çIJ¼ ÜïU ÝãH¢Ýï ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ 324 çÁ¢Ý Ó¢èÁ¢G¢ḯ S¢ï Ú¢ïÁ¢G¢ Ýãè´ Åêż¢ 353
ÜUÈGUÝ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 326 Ú¢ïÁ¢Gï ÜïU }¢ÜUM㢼 353

Á¢Ý¢Á¢G¢ Hï Ó¢HÝï ÜU¢ Ï¢²¢Ý 327 Ú¢ïÁ¢G¢ ¼¢ïÇG Ç¢HÝï ÜU¢ ÜUzGÈUG ¢Ú¢ 354

Ý}¢¢Á¢Gï Á¢Ý¢Á¢G¢ ÜUè ¼ÚÜUèÏ¢ 328 ÜUÏ¢ Ú¢ïÁ¢G¢ À¢ïÇGÝï ÜUè §Á¢¢Á¢G¼ ãñ 354

ÜGUÏ¢í ÐÚ ¼ËÜGUèÝ 330 Ó¢‹Î ÝzGHè Ú¢ïÁ¢G¢ï´ ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼ 355

çÁ¢G²¢Ú¼ï ÜéUGÏ¢êÚ 331 »’ç¼ÜU¢ÈGU 358

Á¢GÜU¢¼ 334 ãGÁ¢ 360

Á¢ïG±Ú¢¼ ÜUè Á¢GÜU¢¼ 335 ãGÁ¢ ±¢çÁ¢Ï¢ ã¢ïÝï ÜUè ࢼïZG 361

©GàÚ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 337 ±éÁ¢êÏ¢ï ¥Î¢ Üï à¢Ú¢§¼G 361

Á¢GÜU¢¼ ÜU¢ }¢¢H çÜUÝ ÜU¢ï çβ¢ Á¢¢» 338 çS¢ãìGãG¼ï ¥Î¢ ÜUè ࢼïZG 362

çÜUÝ ÜU¢ï Á¢GÜU¢¼ ÜU¢ }¢¢H ÎïÝ¢ }¢‹¥G ãñ 338 ãGÁ¢ ÜïU ÈGUÚ¢§Á¢G 363

ÜGU¢çÏ¢Hï ¼±ÁÁ¢¢ïã ¼}Ï¢èã 340 ãGÁ¢ ÜïU ±¢çÁ¢Ï¢¢¼ 363

S¢ÎÜGU» çÈGU~¢G ÜU¢ Ï¢²¢Ý 341 ãGÁ¢ ÜUè S¢é‹Ý¼ï´ 365

S¢é±¢H çÜUS¢ï ãGH¢H ãñ ¥¢ñÚ çÜUS¢ï Ýãè´ ? 342 Á¢GMÚè ¼}Ï¢èã 366

S¢ÎÜGU¢ ÜUÚÝï ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼ 343 S¢ÈGUÚï ãGÁ¢ ± çÁ¢G²¢Ú¼ ÜïU ¥¢Î¢Ï¢ 366
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 18

ãG¢Á¢è Í¢Ú S¢ï çÝÜUH¼ï ±vG¼ 370 }¢ÎèÝ» }¢éÝñڢ ÜUè Ó¢‹Î }¢çSÁ¢Îïæ 393

ãG¢Á¢è Ï¢}Ï¢§ü }¢ï´ 371 ÎÚÏ¢¢Úï ¥vGÎS¢ S¢ï ±¢ÐS¢è 396

ãG¢Á¢è Á¢ã¢Á¢G }¢ï´ 372 6. §SH¢ç}¢Ä²¢¼

ãG¢Á¢è Á¢g¢ }¢ï´ 372 ¶¢Ýï ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ 397

»ãGÚ¢}¢ 373 ÐèÝï ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ 400

Á¢GMÚè çã΢²¼ 374 S¢¢ïÝï ÜïU ¥¢Î¢Ï¢ 401

¼G±¢ÈïGU ÜU¢’Ï¢» }¢éÜUÚü}¢¢ 375 çHÏ¢¢S¢ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 403

}¢ÜGU¢}¢ï §Ï¢í¢ãè}¢ ÜUè Îé¥G¢ 377 Á¢Gèݼ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 406

Îé¥G¢» }¢é˼Á¢G}¢ 378 }¢é¼ÈGU<ÚÜGU }¢S¢¢§H 408

Îé¥G¢» Á¢G}¢ Á¢G}¢ 378 Ó¢HÝï ÜïU ¥¢Î¢Ï¢ 412

S¢ÈGU¢ ± }¢±¢ü ÜUè S¢¥ìG² 378 ¥¢Î¢Ï¢ï }¢Á¢çHS¢ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 414

ç}¢Ý¢ ÜU¢ï Ú±¢Ýx¢è 380 }¢Á¢çHS¢ S¢ï ©Æ¼ï ±vG¼ ÜUè Îé¥G¢ 416

}¢ñ΢Ýï ¥GÚÈGU¢¼ }¢ï´ 380 Á¢GÏ¢¢Ý ÜUè çãGÈUG ¢Á¢G¼ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 416

Ú¢¼ |¢Ú }¢éÁGÎçHÈGU¢ }¢ï´ 382 }¢ÜU¢Ý }¢ḯ Á¢¢Ýï ÜïU çH²ï §Á¢¢Á¢G¼ HïÝ¢ 418

}¢vÜïU ÜUè Ó¢‹Î çÁ¢G²¢Ú¼ x¢¢ãï´ 383 S¢H¢}¢ ÜïU }¢S¢¢§H 419

}¢vÜU» }¢éÜUÚü}¢¢ S¢ï Ú±¢Ýx¢è 384 }¢éS¢¢ÈGUãG¢ ± }¢é¥G¢ÝÜGU¢ ± Ï¢¢ïS¢¢ ± çÜGU²¢}¢ 425

ãG¢çÁ¢GçÚ²ï ÎÚÏ¢¢Úï }¢ÎèÝ¢ 385 Ï¢¢ïS¢ï ÜUè çÜGUS}¢ï´ 427

}¢ÎèÝ» ¼GçIJϢ¢ ÜïU Ó¢‹Î ÜéæU±ï´ 392 Àè´ÜU ¥¢ñÚ Á¢}¢¢§ü ÜU¢ Ï¢²¢Ý 429
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 19

¶GÚè΢ï ÈGUÚ¢ïwG¼ ÜïU Ó¢‹Î }¢S¢¢§H 431 ÚÁ¢Ï¢è à¢ÚèÈGU 468

Ýà¢ï ±¢Hè Ó¢èÁ¢G¢ï´ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 438 x²¢Úã±è´ à¢ÚèÈGU 469

çÏ¢H¢ §Á¢¢Á¢G¼ çÜUS¢è ÜUè ÜU¢ï§ü Ó¢èÁ¢G Hï HïÝ¢ 439 S¢èÚ¼ï ТÜU ÜïU §Á¢H¢S¢ 469

¼S±è򢕫 ÜU¢ Ï¢²¢Ý 439 ãGËÜGU» çÁ¢GRU 469

Ϣﱢ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ çÝÜU¢ãG 440 ©GS¢ïü Ï¢éÁG¢éx¢¢üÝï ÎèÝ 470

Ï¢è}¢¢Úè ¥¢ñÚ §GH¢Á¢ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 442 §üS¢¢Hï ¯±¢Ï¢ 470

Ï¢è}¢¢Ú ÐéS¢èü 442 ¼èÁ¢ï ÜUè ÈGU¢ç¼ãG¢ 474

ÜéUGÚ¥¢Ý ÜUè ç¼H¢±¼ ÜU¢ ¯±¢Ï¢ 446 Ó¢¢HèS¢±ï´ ¥¢ñÚ Ï¢ÚS¢è ÜUè ÈGU¢ç¼ãG¢ 474

ÜéUÚG ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ ¥¢ñÚ çÜU¼¢Ï¢¢ḯ ÜïU ¥¢Î¢Ï¢ 449 à¢Ï¢ï Ï¢Ú¢¥¼ ÜUè ÈGU¢ç¼ãG¢ 474

}¢çSÁ¢Î ¥¢ñÚ çÜGUÏH¢ ÜïU ¥¢Î¢Ï¢ 450 ÜêæUÇ¢ï´ ÜUè ÈGU¢ç¼ãG¢ 474

Hãì± ± H¥GìÏ¢ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 453 ÈGU¢ç¼ãG¢ ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ 475

§GË}¢ï ÎèÝ ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼ 455 7. ¼Á¢GçÜUÚ» S¢¢çHãG¢¼


ãGH¢H Ú¢ïÁ¢Gè ÜU}¢¢Ýï ÜU¢ Ï¢²¢Ý 457 ãGÁ¢GÚ¼ï ¶GÎèÁ¢¢ 478

Á¢GMÚè ¼}Ï¢èã 458 ãGÁ¢GÚ¼ï S¢¢ñ΢ 481

ÐèÚè }¢éÚèÎè ÜïU çH²ï çã΢²¢¼ 461 ãGÁ¢GÚ¼ï ¥G¢§à¢¢ 483

}¢éÚèÎ ÜU¢ï çÜUS¢ ¼GÚãG ÚãÝ¢ Ó¢¢çã²ï ? 464 ãGÁ¢GÚ¼ï ãGzGS¢¢ 484

¶GñÚ¢ï Ï¢ÚÜU¼ ±¢Hè }¢Á¢çHS¢ï´ 467 ãGÁ¢GÚ¼ï ©}}¢ï S¢H}¢¢ 486

}¢èH¢Î à¢ÚèÈGU 467 ãGÁ¢GÚ¼ï ©}}¢ï ãGÏ¢èÏ¢¢ 489


Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 20

ãGÁ¢GÚ¼ï Á¢GÝñ Ï¢ çÏ¢‹¼ï Á¢ãGࢠ491 ãGÁ¢GÚ¼ï ©}}¢ï »ï}¢Ý 513

ãGÁ¢GÚ¼ï Á¢GÝñ Ï¢ çÏ¢‹¼ï wG¢Áé ¢ñ}G ¢¢ 493 ãGÁ¢GÚ¼ï ©}}¢ï S¢éHñ}¢ 514

ãGÁ¢GÚ¼ï }¢ñ}¢êÝ¢ 494 ãGÁ¢GÚ¼ï ©}}¢ï ãGÚ¢}¢ 517

ãGÁ¢GÚ¼ï Á¢é±ñçÚ²¢ 495 ãGÁ¢GÚ¼ï ÈGU¢ç¼G}¢¢ çÏ¢‹¼ï ¶Gœ¢G¢Ï¢ 518

ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çÈGUIJ¢ 497 ãGÁ¢GÚ¼ï ©}}¢éH ÈGUÁGH 520

ãGÁ¢GÚ¼ï Á¢GñÝÏ¢ 499 ãGÁ¢GÚ¼ï ÚÏ¢è¥G çÏ¢‹¼ï }¢é¥Gñ…G 520

ãGÁ¢GÚ¼ï LÜGUIJ¢ 501 ãGÁ¢GÚ¼ï ©}}¢ï S¢Hè¼G 521

ãGÁ¢GÚ¼ï ©}}¢ï ÜéUË¢¯ê}¢ 502 ãGÁ¢GÚ¼ï ãG¢ñH¢ çÏ¢‹¼ï ¼é±ñ¼ 522

ãGÁ¢GÚ¼ï ÈGU¢ç¼G}¢¢ 502 ãGÁ¢GÚ¼ï ¥S}¢¢ çÏ¢‹¼ï ©G}¢ñS¢ 523

ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çÈGUIJ¢ 503 ãGÁ¢GÚ¼ï ©}}¢ï M}¢¢Ý 523

»ÜU ¥‹S¢¢çÚÄ¢¢ ¥G¢ñÚ¼ 504 ãGÁ¢GÚ¼ï ã¢H¢ 524

ãGÁ¢GÚ¼ï ©}}¢ï ¥G}}¢¢Ú¢ 505 ãGÁ¢GÚ¼ï ©}}¢ï ¥Gç¼G²ã 525

ãGÁ¢GÚ¼ï Ï¢èÏ¢è S¢é}¢Ä²¢ 508 ãGÁ¢GÚ¼ï ¥S}¢¢ çÏ¢‹¼ï ¥Ï¢ê Ï¢RU 525

ãGÁ¢GÚ¼ï Ï¢èÏ¢è HéÏ¢ñÝ¢ 508 ãGÁ¢GÚ¼ï ¥S}¢¢ çÏ¢‹¼ï ²Á¢GèÎ 529

ãGÁ¢GÚ¼ï Ï¢èÏ¢è Ýãçβ¢ 509 ãGÁ¢GÚ¼ï ©}}¢ï ¶G¢çHÎ 530

ãGÁ¢GÚ¼ï Ï¢èÏ¢è ©}}¢ï ©GÏ¢ñS¢ 510 ãGÁ¢GÚ¼ï ©}}¢ï ã¢Ýè 531

ãGÁ¢GÚ¼ï çÁ¢G‹ÝèÚã 510 ãGÁ¢GÚ¼ï ©}}¢ï ÜéUË¢¯ê}¢ çÏ¢‹¼ï ©GvGÏ¢¢ 532

ãGÁ¢GÚ¼ï ãGHè}¢¢ S¢¢’çβ¢ 512 ãGÁ¢GÚ¼ï çà¢ÈGU¢ 533


Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 21

ãGÁ¢GÚ¼ï ©}}¢ï ÎÚ΢ 534 Ý ¼vHèÈGU ΢ï, Ý ¼vHèÈGU ©Æ¢¥¢ï 548

ãGÁ¢GÚ¼ï LÏ¢çIJ¥G çÏ¢‹¼ï ÝÁ¢GÚ 534 ¥¢Î¢Ï¢ï S¢ÈGUÚ 551

ãGÁ¢GÚ¼ï ©}}¢ï à¢ÚèÜU 535 ¥ËH¢ã ± ÚS¢Hê ÜU¢ }¢çé ãGÏÏ¢ ²¢ }¢ãÏG ¢Ïê ¢ ÜU¢Ýñ 552
ãGÁ¢GÚ¼ï ©}}¢ï S¢¢§Ï¢ 535 }¢éS¢H}¢¢Ý¢ïæ ÜïU ©G²êÏ¢ ÀéТ¥¢ï 553

ãGÁ¢GÚ¼ï ÜUϢࢢ 536 çÎH ÜUè S¢wG¼è ÜU¢ §GH¢Á¢ 553

ãGÁ¢GÚ¼ï ¶G‹S¢¢ 537 Ï¢êÉG¢ïæ ÜUè ¼¢’Á¢Gè}¢ ÜUÚ¢ï 553

ãGÁ¢GÚ¼ï ©}}¢ï ±ÚÜGU¢ çÏ¢‹¼ï ¥GÏÎéËH¢ã 538 Ï¢ïã¼ÚèÝ Í¢Ú ¥¢ñÚ Ï¢Î¼ÚèÝ Í¢Ú 553

ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJ΢ ¥G¢§à¢¢ 539 xG¢éMÚ ¥¢ñÚ Í¢}¢‹Ç ÜUè Ï¢éÚ¢§ü 554

ãGÁ¢GÚ¼ï }¢é¥G¢Á¢G¢ ¥GÎç±²¢ 540 Ï¢éçÉG²¢ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜUè ç¶GÎ}¢¼ 555

ãGÁ¢GÚ¼ï Ú¢çÏ¢¥G¢ Ï¢S¢çÚ²¢ 541 HÇGçÜU²¢ï´ ÜUè ÐÚ±çÚࢠ555

ãGÁ¢GÚ¼ï ÈGU¢ç¼G}¢¢ ÝèࢢÐêçÚ²¢ 542 }¢¢æ Ï¢¢Ð ÜUè ç¶GÎ}¢¼ 556

ãGÁ¢GÚ¼ï ¥¢ç}¢Ý¢ Ú}¢çHIJ¢ 542 Ï¢ïçŲ¢æ Á¢ã‹Ý}¢ S¢ï Ð΢ü Ï¢Ýï´x¢è 556

ãGÁ¢GÚ¼ï }¢ñ}¢êÝ¢ S¢¢ñ΢ 543 §‹S¢¢Ý ÜUè ¼èS¢ x¢GHç¼G²¢æ 557

ÝïÜU Ï¢èçÏ¢²¢ï´ ÜU¢ §‹¥G¢}¢ 544 S¢HèÜGU¢ ¥¢ñÚ ¥¢Ú¢}¢ ÜUè Ï¢¢¼ï´ 558

8. }¢é¼ÈGUçÚüÜGU çã΢²¢¼ ÜU¢Ú ¥¢}¢Î ¼ÎÏ¢èÚï´ 565

ÎS¼ÜU¢Úè ¥¢ñÚ Ðïà¢¢ï´ ÜU¢ Ï¢²¢Ý 546 ÜUèÇG¢ï´ }¢ÜU¢ïÇG¢ï´ ÜU¢ï |¢x¢¢Ý¢ 567

Ï¢¢’Á¢G ÝçÏ¢²¢ï´ ÜUè ÎS¼ÜU¢Úè 547 Á¢G}¢¢Ý» ãG}H ÜUè »ãGç¼²¢¼G ± ¼Î¢Ï¢èÚ 568

Ï¢¢’Á¢G ¥¢S¢¢Ý ÎS¼ÜU¢çÚ²¢æ 548 Á¢GÓÓ¢¢ ÜUè ¼ÎÏ¢è򢕫 ÜU¢ Ï¢²¢Ý 570
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 22

Ï¢ÓÓ¢¢ḯ ÜUè »ãGç¼²¢¼G ± ¼Î¢Ï¢èÚ 571 ¶G¼GÚï }¢ï´ ÐÇG Á¢¢Ýï ÜïU ±vG¼ 581

9. ¥G}¢çHIJ¢¼ ãÚ ¥¢ÈGU¼ S¢ï ¥}¢¢Ý 581

¥¢’}¢¢H ¥¢ñÚ Î饢G ¥¢ïæ ÜUè à¢Ú¢§¼G 574 ÎzG»G ¥¢S¢ïÏ¢ ± Úgï S¢ïãìGÚ 582

±Á¢G¢§ÈGU ÜïU Á¢GMÚè ¥¢Î¢Ï¢ 575 Á¢G¢çH}¢ ¥¢ñÚ à¢ñ¼G¢Ý S¢ï ÐÝ¢ã 582

çS¢ÈGUHè ± ÚãG}¢¢Ýè ¥G}¢çHIJ¢¼ 576 Îé¥G¢» ¥ÝS¢ 584

}¢é±vÜUH¢¼è ¥G}¢çHIJ¢¼ S¢ï Ï¢Ó¢¢ï 577 ãÚ }¢ÚÁ¢G S¢ï çà¢ÈGU¢ 585

¶G±¢S¢ï çÏ¢çS}¢ËH¢ã 577 çãGÁ¢ïüG ¥Ï¢ê ÎéÁ¢¢Ý¢ 585

ãÚ ¼GÚãG ÜUè ãG¢Á¢¼ Ú±¢§ü 578 ¶GÈGUÜGU¢Ý ÜU¢ ¼¢’±èÁ¢G 587

Îéà}¢Ýè ÎêÚ ã¢ï Á¢¢» 578 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ÈGU¢ç¼ãG¢ 587

ãÚ ÎÎü ± }¢ÚÁ¢G ÎêÚ ã¢ï Á¢¢» 579 Ú¢ïÁ¢Gè ÜUè ÈGUÚ¢±¢Ýè 587

Ó¢¢ïÚ ¥¢ñÚ ¥Ó¢¢ÝÜU }¢¢ñ¼ S¢ï çãGÈUG ¢Á¢G¼ 579 }¢ÜU¢Ý S¢ï çÁ¢‹Ý |¢¢x¢ Á¢¢» 587

ãG¢Á¢¼¢ḯ ÜïU çH²ï çÏ¢çS}¢ËH¢ã ¥¢ñÚ Ý}¢¢Á¢G 579 çà¢ÈGU¢» ¥}¢Ú¢Á¢G 588

¥±H¢Î çÁ¢G‹Î¢ Úãïx¢è 579 Ï¢è}¢¢Úè ¥¢ñÚ ¥¢ÈGU¼ ÎzG¥G ã¢ï 588

Á¢GãìÚ ÜU¢ ¥¯Ú Ý ã¢ï 579 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» Ï¢ÜGUÚã 588

Ï¢é¶G¢Ú S¢ï çà¢ÈGU¢ 580 à¢ñ¼G¢Ý |¢¢x¢ Á¢¢» 588

¼Ðï HÁ¢G¢ü S¢ï çà¢ÈGU¢ 580 Ï¢ÇGè Ï¢ÚÜU¼ 588

Ï¢¢Á¢G¢Ú }¢ï´ ÝévGS¢¢Ý Ý ã¢ï 580 ¶G±¢S¢ï ¥¢²¼éH ÜéUÚS¢è 589

¥¢S¢ïÏ¢ ÎêÚ ã¢ï Á¢¢» 580 ¼é}ãï´ ÜU¢ï§ü Ý Îï¶ S¢ÜïU 589
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 23

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ¥¢Hï §G}¢Ú¢Ý 590 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ¥ç}Ï¢²¢ 593

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» çÝS¢¢ 590 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ãGÁ… 593

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» }¢¢§Îã 590 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» }¢é¥ç}¢ÝêÝ 593

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ¥‹¥G¢}¢ 591 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ÝêÚ 593

w¢G±¢S¢ï S¢êÚ» ¥¥GìÚ¢ÈGU 591 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ÈéUGÚÜGU¢Ý 593

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ¥‹ÈGU¢H 591 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» à¢é¥GÚ¢ 593

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ¼¢ñÏ¢ã 591 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» Ý}H 593

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ²êÝSé ¢ 591 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ÜGUS¢S¢ 594

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ãêÎ 591 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ¥G‹ÜUÏ¢ê¼ 594

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ²êS¢éÈGU 591 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» M}¢ 594

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» Ú¥ìGÎ 591 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» HévG}¢¢Ý 594

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» §Ï¢í¢ãè}¢ 592 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» S¢Á¢Îã 594

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» çãGÁ¢í 592 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ¥ãGÁ¢G¢Ï¢ 594

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ÝãìGH 592 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» S¢Ï¢¢ 594

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» Ï¢Ýè §S¢Ú¢§üH 592 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ÈGU¢ç¼GÚ 594

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ÜUãìÈGU 592 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ²¢S¢èÝ 594

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» }¢Ú²}¢ 592 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ¥SS¢¢zGÈUG¢¼ 595

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ¼G¢ã¢ 593 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» 595


Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 24

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ÁG¢é}¢Ú 595 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ãGÎèÎ 598

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» }¢é¥ç}¢Ý 596 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» }¢éÁ¢¢-ÎHã 598

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ãG¢}¢è}¢ ¥SS¢Á¢Îã 596 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ãGàÚ 598

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» à¢êÚ¢ 596 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» }¢é}¢-¼çãGÝã 599

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ÁG¢éwGLÈGU 596 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» S¢ÈGU 599

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» Îé¶G¢Ý 596 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» Á¢é}¢é¥Gã 599

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» Á¢¢ç¯²ã 596 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» }¢éÝ¢çÈGUÜGUêÝ 599

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ¥ãGìÜGU¢ÈGU 596 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ¼GH¢ÜGU 599

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» }¢éãG}}¢Î 596 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ¼ãìGÚè}¢ 599

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ÈGUyãG 596 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» }¢éËÜU 599

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ãéGÁ¢éÚ¢¼ 597 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ÝêÝ 599

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» 597 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ãG¢vGÜGUã 599

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» Á¢G¢çÚ²¢¼ 597 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» }¢¥G¢çÚÁ¢ 600

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» yG¢êÚ 597 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ÝêãG 600

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ÝÁ}¢ 597 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» çÁ¢‹Ý 600

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ÜGU}¢Ú 597 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» }¢éÁGÁ¢Gç}}¢H 600

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ¥ÚüãG}¢¢Ý 597 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» }¢égçc¯Ú 600

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ±¢çÜGU¥Gã 597 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» çÜGU²¢}¢ã 600


Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 25

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ÎãìÚ 600 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ¥H}¢ Ýà¢ÚãG 602

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» }¢éS¢üH¢¼ 600 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ±œ¢èÝ 602

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ÝÏ¢¢¥ 600 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» §vGÚ¥ 602

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ±‹Ý¢çÁ¢G¥G¢¼ 601 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ÜGUÎí 603

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ¥GÏ¢S¢ 601 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» Ï¢çIJÝã 603

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ¼v±èÚ 601 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» çÁ¢GHÁ¢G¢H 603

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» §ÝçÈGU¼G¢Ú 601 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ±H ¥G¢çβ¢¼ 603

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ¥H }¢é¼çzGÈGUÈGUèÝ 601 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ¥H ÜGU¢çÚ¥Gã 603

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» §Ýçà¢ÜGU¢ÜGU 601 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ¼ÜU¢¯éÚ 603

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» Ï¢éMÁ¢ 601 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ±H ¥GSÚ 603

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ¼G¢çÚÜGU 601 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ¥H ãé-}¢Á¢Gã 603

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ¥¥GìH¢ 601 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ÈGUèH 603

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» x¢G¢çࢲã 602 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ÜéUGÚñࢠ604

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ÈGUÁ¢í 602 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ¥H }¢¢ªGÝ 604

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» Ï¢HÎ 602 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ¥H ÜU¢ñ¯Ú 604

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ±àà¢}S¢ 602 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ÜU¢çÈGUMÝ 604

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ±ËHñH 602 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ¼ÏÏ¢¼ 604

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» ±géGãG¢ 602 ¶G±¢S¢ï S¢êÚ» §wGH¢S¢ 604


Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 26

¶G±¢S¢ï S¢êÚ» UÈGUHÜGU ± ¥‹Ý¢S¢ 605 ãñÁ¢G¢ ¥¢ñÚ ±Ï¢¢§ü ¥}¢Ú¢Á¢G }¢ï´ 609

ÎêS¢Úï }¢éwG¼çHÈGU ¥G}¢çHIJ¢¼ 605 Ó¢ïÓ¢ÜU ÜU¢ x¢ÝÇ¢ 609

çÎ}¢¢x¢G ÜUè ÜU}¢Á¢G¢ïÚè 605 Îê{ ÜU}¢ ã¢ïÝ¢ 609

ÝÁ¢GÚ ÜU¢ ÜU}¢Á¢G¢ïÚ ã¢ïÝ¢ 606 Á¢¢Îê Å¢ïÝ¢ ÜïU çH²ï 609

Á¢GÏ¢¢Ý }¢ï´ HéÜUݼ 606 ¥Ä²¢}¢ï }¢¢ã±¢Úè ÜUè ÜU}¢è 610

§çwG¼H¢Á¢ï ÜGUËÏ¢ 606 ¥Ä²¢}¢ï }¢¢ã±¢Úè ÜUè çÁ¢G²¢Î¼è 610

ÎÎïü çà¢ÜU}¢ 606 x¢G¢§Ï¢ ÜU¢ï ±¢ÐS¢ Ï¢éH¢Ý¢ 610

ç¼ËHè Ï¢ÉG Á¢¢Ý¢ 606 x¢GÚèÏ¢è ÎêÚ ã¢ïÝï ÜïU çH²ï 611

Ý¢ÈGU ÅH Á¢¢Ý¢ 606 Ï¢ÓÓ¢¢ïæ ÜU¢ çÁ¢G²¢Î¢ Ú¢ïÝ¢ 611

Ï¢é¶G¢Ú 606 ÎÎïü S¢Ú ÜïU çH²ï 611

ÈU¢ïÇG¢ ÈéUÝS¢è 607 ÎÎïü S¢Ú ¥¢{¢ S¢èS¢è 612

Í¢Ú S¢ï S¢¢æÐ |¢x¢¢Ý¢ 607 Ó¢‹Î }¢éÈGUèΠϢ¢¼ï´ 612

Ï¢¢±Hï ÜéUœ¢ï ÜU¢ ÜU¢Å HïÝ¢ 607 10. }¢èH¢Î ± Ý¢’¼

Ï¢¢æÛ¢ ã¢ïÝ¢ 607 }¢èH¢Î à¢ÚèÈGU }¢‹ÁG¢ê}¢ 618

ãG}H çx¢Ú Á¢¢Ý¢ 608 ãG}Îï Ï¢¢Úè ¼¥G¢H¢ 626

Ðñ΢§à¢ ÜU¢ ÎÎü 608 ¥Á¢G : ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼ çÜGUÏH¢ Ï¢Úï˱è 633

Ï¢ÓÓ¢¢ çÁ¢G‹Î¢ Ý ÚãÝ¢ 608 ¥Á¢G : }¢¢ñH¢Ý¢ ãGS¢Ý Ï¢Úï˱è 637

Ï¢ÓÓ¢ï ÜU¢ï ÝÁ¢GÚ Hx¢Ý¢, Ú¢ïÝ¢, Ó¢¢ïÜ´ UÝ¢ 608 ¥Á¢G : }¢¢ñH¢Ý¢ Á¢}¢èHéÚüãG}¢¢Ý Ï¢Úï˱è 639
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 27

¥Á¢G : ãGÁ¢GÚ¼ï ¥¢S¢è 643 ¥Á¢G Á¢Ý¢Ï¢ ãG²¢¼ ±¢çÚ¯è S¢¢çãGÏ¢ 658

¥Á¢G : ãGÁ¢GÚ¼ï à¢ÈGUèÜGU Á¢¢ïÝÐêÚè 645 ¼Ú¢Ý» Ý}¢¢Á¢G 658

¥Á¢G : }¢¢ñH¢Ý¢ ÝS¢è}¢ Ï¢S¢¼±è 647 à¢Á¢Ú» ÝvGà¢Ï¢ç‹ÎIJ¢ }¢éÁ¢çgçÎÄÄ¢¢ 659


¥Á¢G : ãGÁ¢ÚG ¼ï }¢çé zG¼²ï ¥¢’Á¢}G ¢ S¢¢çãGÏ¢ çÜGUÏH¢ Ï¢ÚHï ±è 653 à¢Á¢Ú» ÜGU¢çÎçÚIJ¢ ÚÁ¢Gç±Ä²¢ 660
¥Á¢G : ãGÁ¢GÚ¼ï }¢éãçG g¯ï ¥¢’Á¢G}¢ çÜGUÏH¢ çÜUÀ¢ñÀ±è 654 ÐæÁ¢ x¢æÁ¢ï ÜGU¢çÎÚè 663

¥Á¢G : }¢¢ñH¢Ý¢ ÜéUÎG Ú¼éËH¢ã ¥G¢çÚÈGU Ï¢S¼±è 655 }¢éÝ¢Á¢¢¼ 664

¥Á¢G : Á¢Ý¢Ï¢ wG¢é}¢¢Ú Ï¢¢ÚãÏ¢æv±è 656 }¢¥¢ç¶GÁ¢G¢ï }¢Ú¢Á¢ï¥G 666

¥Á¢G ãGÁ¢GÚ¼ï Ï¢ñÎ}¢ ±¢çÚ¯è 657 ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ ÜUè ÜéU¼éÏ¢ 670

¥¢±¢…G Ï¢ñÆ …¢» ¼¢ï ¼èÝ §GH¢…


{1} Ý}¢ÜU ÜU¢ À¢ïÅ¢ „¢ ÅéÜUÇG¢ ¥¢x¢ }¢ïæ wG¢êÏ¢ x¢}¢ü ÜUÚ ÜïU çÜU„è ™è…G
„ï ÐÜUÇG ÜUÚ ÈGU¢ñÚÝ Æ‹Çï ТÝè ÜïU çx¢H¢„ }¢ïæ Ï¢éÛ¢¢ Îèç…²ï, çÈUÚ ±¢ïã
Ý}¢ÜU ÜUè ÇHè ТÝè „ï çÝÜU¢H ÜUÚ §„ ТÝè ÜU¢ï Ðè …¢§²ï J Î¢ï ¼èÝ
Ï¢¢Ú ²ïã §GH¢… ÜUÚÝï „ï ÈGU¢§Î¢ ã¢ï …¢»x¢¢ J
{2} »ÜU ™}¢™ …± à¢ÚèÈGU ÜïU ΢Ýï ™Ï¢¢§²ï ¥¢ñÚ ™ê焲ï çÈUÚ
¥¢ç¶GÚ }¢ïæ çÝx¢H …¢§²ï J
{3} ¶GࢶG¢à¢ ÜïU çÀHÜïU ¥¢ñÚ ¥…±¢§Ý ã}¢ ±ÁGÝ Hèç…²ï ¥¢ñÚ
ТÝè }¢ïæ ©Ï¢¢H ÜUÚ Ï¢Ú΢༠ÜïU ÜGU¢çÏ¢H ã¢ï …¢Ýï ÜïU Ï¢¢’Î §„ ТÝè
„ï x¢GÚ¢Úï ÜUèç…²ï J (ÝïïÜUè ÜUè ΢’±¼, „. 601)

©G-H}¢¢» çÜUÚ¢}¢ ÈGUÚ}¢¢¼ï ãñæ : }¢éçwGH„


±¢ïã ãñ …¢ï ¥ÐÝè ÝïçÜU²¢æ »ï„ï ÀéТ» …ñ„ï ¥ÐÝè Ï¢éÚ¢§²¢æ
ÀéТ¼¢ ãñ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 28
ÜéUÀ }¢éS¢ç‹ÝÈGU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´
à¢ñwG¢éH ãGÎè¯ ãGÁ¢GÚ¼ï ¥GËH¢}¢¢ ¥GÏÎéH }¢éS¼GÈGU¢ ¥¢’Á¢G}¢è
çã‹Î ÜïU çÁ¢GH¥G }¢ª ÜïU x¢æÁ¢¢Ý¢Ï¢¢Î ÜGUS¢Ï¢¢ Í¢¢ïS¢è }¢æï
çS¢. 1333 çã. }¢ï´ Ðñ΢ ãé» J ¥¢Ð ÜïU ±¢çHÎï }¢¢çÁ¢Î ÜU¢ Ý¢}¢ à¢ñ¶G
¥GÏÎéÚüãGè}¢ ¥¢ñÚ ±¢çH΢ ÜU¢ Ý¢}¢ ãGHè}¢¢ Ï¢èÏ¢è ‰¢¢ J
¼¢’Hè}¢ ± ¼<Ï¢²¼ :- }¢¢ñH¢Ý¢ Ýï ¼¢’Hè}¢ }¢ÎíS¢¢ }¢éãG}}¢çÎIJ¢ ¥}¢Ú¢ïã¢,
}¢ÎíS¢¢ }¢‹Á¢GÚï §SH¢}¢ Ï¢ÚïHè }¢ï´ ¥GHœ¢Ú¼èÏ¢ }¢¢ñH¢Ý¢ xG¢éH¢}¢ Á¢èH¢Ýè
¥¢’Á¢G}¢è, }¢¢ñH¢Ý¢ çãGv}¢¼éËH¢ã ¥}¢Ú¢ïã±è, ãGÁ¢GÚ¼ï }¢¢ñH¢Ý¢ S¢çIJÎ
¶GHèH ÜU¢çÁ¢G}¢è }¢éãGçg¯ ¥}¢Ú¢ïã±è, ãGÁ¢GÚ¼ï }¢¢ñH¢Ý¢ ࢢã S¢ÚÎ¢Ú ¥ãG}¢Î
}¢éãGçg¯ï ¥¢’Á¢G}¢ ТçÜUS¼¢Ý S¢ï ãG¢çS¢H ÜUè J 10 à¢Ã±¢HéH }¢éÜUÚü}¢ çS¢.
1355 çã. ÜU¢ï ΢LH ©GHê}¢ ãG¢çÈGUçÁ¢GIJ¢ S¢§üGçÎIJ¢ çÚ²¢S¢¼ Î¢Î¢ï´ ¥GHèx¢ÉG
ÐãéæÓ¢ï, ãGÁ¢GÚ¼ï S¢ÎLàà¢Úè¥G¢ S¢ï ΢ñÚ» ãGÎè¯ ÐÉG¢, çS¢. 1356 çã. S¢‹¢Îï
ÈGUÁ¢GèH¼ }¢ãGü}¢¼ ãé§ü J
Ï¢ñ¥G¼ ± ç¶GH¢ÈGU¼ :- 17 S¢ÈGULH }¢éÁ¢GzGÈGUÚ çS¢. 1353 çã. }¢ï´ ãGÁ¢GÚ¼ï
¥HãG¢Á¢ ãG¢çÈGUÁ¢G à¢¢ã ¥Ï¢Ú¢Ú ãGS¢Ý ¶G¢Ý S¢¢çãGÏ¢ ÝvGà¢Ï¢‹Îè ࢢã Á¢ã¢Ý
ÐêÚè S¢ï çS¢HçS¢H» ÝvGà¢Ï¢ç‹ÎIJ¢ }¢ï´ Ï¢ñ¥G¼ ãé» ¥¢ñÚ 25 S¢ÈGULH }¢éÁ¢GzGÈGUÚ
çS¢. 1358 çã. }¢ï´ ãéGÁÁ¢¼éH §SH¢}¢ ãGÁ¢GÚ¼ï }¢¢ñH¢Ý¢ ¥HãG¢Á¢ ãG¢ç}¢Î ÚÁ¢G¢
¶G¢Ý S¢¢çãGÏ¢ Ýï çS¢HçS¢H» ÜGU¢çÎçÚIJ¢ ÚÁ¢Gç±Ä²¢ ÜUè
ç¶GH¢ÈGU¼ ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢§ü §S¢ ÜïU Ï¢¢’Î ãGÁ¢GÚ¼ï }¢¢ñH¢Ý¢ ÜGU¢Á¢Gè }¢ãGÏ¢êÏ¢
¥ãG}¢Î ¥GÏÏ¢¢S¢è S¢¢çãGÏ¢ ¶GHèÈGU» ãG¢çÈGUÁ¢G à¢¢ã ¥Ï¢Ú¢Ú ãGS¢Ý S¢¢çãGÏ¢
ࢢã Á¢ã¢Ý ÐêÚè Ýï çS¢HçS¢H» ÝvGà¢Ï¢ç‹ÎIJ¢ }¢éÁ¢çgçÎIJ¢ ÜUè ç¶GH¢ÈGU¼
S¢ï S¢ÚÈGUÚ¢Á¢G ÈGUÚ}¢¢²¢ J
΄¢ïü ¼ÎÚèS¢ :- ¥¢Ð Ýï ÎÁ¢ïü Á¢ñGH }¢Î¢çÚS¢ }¢ï´ ¼ÎÚèS¢ ÜïU ÈGUÚ¢§Á¢G S¢Ú
¥‹Á¢¢}¢ çβï J
{1} }¢ÎíS¢¢ §SãG¢çÜGUIJ¢ Á¢¢ï{ÐêÚ }¢ï´ »ÜU S¢¢H J
{2} }¢ÎíS¢¢ }¢éã}G }¢çÎIJ¢ ãGÝçÈGUIJ¢ ¥}¢Ú¢ï㢠çÁ¢GH¥G }¢éڢ΢Ϣ¢Î }¢ï´ ¼èÝ S¢¢H J
{3} ΢LH ©GHê}¢ ¥à¢ÚçÈGUIJ¢ }¢éÏ¢¢ÚÜU ÐêÚ }¢ï´ ÎS¢ S¢¢H J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 29
{4} ΢LH ©GHê}¢ ࢢãï ¥G¢H}¢ ¥ãG}¢Î¢Ï¢¢Î x¢éÁ¢Ú¢¼ }¢ï´ Ï¢ ¥G¢ïãλ
à¢ñwG¢éH ãGÎè¯ ¼èÝ S¢¢H J
{5} ΢LH ©GHê}¢ S¢}¢çÎIJ¢ ¥GH¢ÜGU¢ Ï¢}Ï¢§ü }¢ï´ Ï¢ ¥G¢ïãλ à¢ñwG¢éH ãGÎè¯
¼èÝ S¢¢H J
{6} }¢ÎíS¢¢ ç}¢SÜUèçÝIJ¢ {¢ïÚ¢Á¢è ÜU¢çƲ¢±¢ÇG }¢ïæ Ï¢ ¥G¢ïãλ à¢ñwG¢éH
ãGÎè¯ ¼èÝ S¢¢H J
{7} }¢ÎíS¢¢ }¢‹Á¢GÚï ãGÜGU Å¢‹Ç¢ çÁ¢GH¥G ÈñGUÁ¢G¢Ï¢¢Î }¢ï´ Ï¢ ¥G¢ïãλ à¢ñwG¢éH
ãGÎè¯ x²¢Úã S¢¢H J
{8} ΢LH ©GHê}¢ ÈñGUÁG¢éÚüS¢êH Ï¢Ú¢ªæ à¢ÚèÈGU }¢ï´ Ï¢ ¥G¢ïãλ à¢ñwG¢éH ãGÎè¯
S¢¢¼ S¢¢H J
§Ý ÎS¢ü x¢¢ã¢ï´ }¢ï´ ¼vGÚèÏ¢Ý ¼èÝ S¢¢ï S¢ï Á¢G¢§Î ¼GHÏ¢¢ ¥¢Ð
ÜïU ÎS¢ü S¢ï ÈGU¢çÚxG¢éœ¢ãGS¢èH ± ÎS¼¢Ú Ï¢‹Î ã¢ï ÜUÚ çã‹ÎêS¼¢Ý ± ТçÜUS¼¢Ý,
Ï¢æx¢H¢ Îïà¢, §æxHï‹Ç ¥¢ñÚ ¥ÈíGUèÜGU¢ }¢ï´ ÎèÝè ç¶GÎ}¢¢¼ ¥‹Á¢¢}¢ Îï Úãï ãñ´ J
S¢ÈGUÚï ãGÁ¢ ¥¢ñÚ ¥¢Ð ÜïU }¢à¢¢§¶Gï ãGÚ}¢ñÝ : 19 à¢Ã±¢HéH }¢éÜUÚü}¢
ç„. 1378 çã. }¢ï´ ãGÚ}¢ñÝï à¢ÚèÈGñ Ý Ú±¢Ý¢ ãé» J }¢vÜU» }¢éÜUÚü}¢¢ }¢ï´ ãGÁ¢GÚ¼ï
}¢ézG¼è }¢éãG}}¢Î S¢¢’ÎéËH¢ã ¥H }¢vÜUè Ýï ç„ãG¢ãG çS¢œ¢¢ ± ÎH¢§HéH
¶ñGÚ¢¼ à¢ÚèÈGU ± çãGÁGÏ¢éH Ï¢ãGìÚ ÜUè §Á¢¢Á¢G¼ Îï ÜUÚ S¢‹¢Îï´ ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢§æü ¥¢ñÚ
}¢ézG¼è ¥H }¢¢çHçÜUIJ¢ }¢¢ñH¢Ý¢ S¢çIJΠ¥GH±è ¥GÏÏ¢¢S¢ }¢vÜUè Ýï
çS¢ãG¢ãG çS¢œ¢¢ ÜUè S¢‹¢Î ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢§ü ¥¢ñÚ ãGÁ¢GÚ¼ï à¢ñwG¢éH ãGÚ}¢ }¢¢ñH¢Ý¢
}¢éãG}}¢Î §ÏÝéH ¥GÚÏ¢è ¥H Á¢Á¢G¢§Úè Ýï Ï¢é¶G¢Úè ¥¢ñÚ
}¢é¥œ¢G¢ à¢ÚèÈGU ÜUè S¢‹¢Îï ¶G¢S¢ S¢ï S¢ÚÈGUÚ¢Á¢G ÈGUÚ}¢¢²¢ ¥¢ñÚ }¢ÎèÝ» }¢éÝñڢ
}¢ïæ à¢ñwG¢égH¢§H ãGÁ¢GÚ¼ï ¥GËH¢}¢¢ ²êS¢éÈGU çÏ¢Ý }¢éãG}}¢Î çÏ¢Ý ¥GHè
Ï¢¢çà¢Hè ãGÚèÚè }¢ÎÝè Ýï ¥ÐÝè S¢‹¢Îï ¶G¢S¢ ÜïU S¢¢‰¢ ÎH¢§HéH ¶GñÚ¢¼
à¢ÚèÈGU ÜUè §Á¢¢Á¢G¼ ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢§ü J
±¢’Á¢G ± ¼ÜGUÚèÚ :- ¥¢Ð »ÜU Ï¢éH‹Î Т²¢ }¢éÜGUçÚüÚ ‰¢ï J ±¢’Á¢G ±
¼ÜGUÚèÚ ÜU¢ ãGËÜGU¢ Ï¢ãé¼ ±S¢è¥G ‰¢¢ J Á¢GÏ¢¢Ý }¢ï´ à¢èÚèÝè, Ú±¢Ýè ¥¢ñÚ ¼¢¯èÚ
‰¢è J }¢éËÜU ÜïU yG¢êH¢ï ¥GÁ¢üG }¢ḯ ¥¢Ð ÜïU Ï¢²¢Ý¢¼ ÜUè {ê}¢ }¢Ó¢è ãé§ü ‰¢è J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 30

¼S¢¢ÝèÈGU :- ¥¢Ð ÜUè ¶G¢S¢ ¶G¢S¢ ¼S¢¢ÝèÈGU Á¢¢ï ¼GÏ¥G ã¢ï ÜUÚ
}¢éËÜU ± Ï¢ñMÝï }¢éËÜU }¢ï´ }¢vGÏ¢êçHIJ¼ Т Ó¢éÜUè ãñ´, ãGSÏ¢ï Á¢GñH ãñ´ J
{1} S¢èÚ¼éH }¢éS¼GÈGU¢ {2} Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú {3} ÜUÚ¢}¢¢¼ï
S¢ãG¢Ï¢¢ {4} §ü}¢¢Ýè ¼ÜGUÚèÚï´ {5} ÝêÚ¢Ýè ¼ÜGUÚèÚï´ {6} ãGvGÜGU¢Ýè
¼ÜGUÚèÚï´ {7} ÜéUGÚ¥¢Ýè ¼ÜGUÚèÚï´ {8} §GÚÈGU¢Ýè ¼ÜGUÚèÚï´ {9} ݱ¢çÎLH ãGÎè¯
{10} ¥¢ñçH²¢» çÚÁ¢¢HéH ãGÎè¯ {11} MãG¢Ýè çãGÜU¢²¢¼ {çãGSS¢¢
¥Ã±H} {12} MãG¢Ýè çãGÜU¢²¢¼ {çãGSS¢¢ Îé±é}¢} {13} }¢¢’}¢êH¢¼éH
¥Ï¢Ú¢Ú {14} çÜGU²¢}¢¼ ÜUÏ¢ ¥¢»x¢è ? {15} }¢à¢¢§¶Gï ÝvGà¢Ï¢ç‹ÎIJ¢
{16} }¢¢ñçS¢}¢ï ÚãG}¢¼ {17} çÏ¢çã༠ÜUè ÜéæUçÁ¢²¢æ {18} Á¢ã‹Ý}¢ ÜïU
¶G ¼ G Ú ¢¼ { 19} ¥G Á ¢¢§Ï¢é H Üé U G Ú ¥¢Ý { 20} x¢G Ú ¢§Ï¢é H Üé U G Ú ¥¢Ý
{21} Á¢±¢çãLH ãGÎè¯ {22} ¥¢§üÝ» §GÏ¢í¼ {23} S¢¢}¢¢Ýï ¥¢ç¶GÚ¼
{24} }¢S¢¢§HéH ÜéUGÚ¥¢Ý
à¢ï’Ú ± ࢢ§GÚè :- Á¢G}¢¢Ý» ¼G¢çHÏ¢ï §GË}¢è S¢ï ãè ¥¢Ð ÜU¢ï à¢ï’Ú¢ï
S¢é¶GÝ ÜU¢ Á¢G¢ñÜGU ‰¢¢ J Ý¢’¼ ¥¢ñÚ ÜGU¢ñ}¢è ÝÁ¢G}¢¢ï´ ÜïU §GH¢±¢ x¢GÁ¢GH ÜUè
çS¢‹ÈGU }¢ï´ |¢è ¼GÏ¥G ¥¢Á¢G}¢¢§ü ÈGUÚ}¢¢¼ï ‰¢ï ¥¢ñÚ Ï¢¢ ÜGU¢§G΢ }¢éࢢ§G򢕫 }¢ï´ |¢è
à¢ÚèÜU ã¢ï¼ï ‰¢ï J ¥¢Ð Ýï ¥ÐÝï ¥à¥G¢Ú ÜU¢ }¢Á}¢ê¥G¢ }¢éÚœ¢Ï¢ ÜUÚ çH²¢
‰¢¢ }¢x¢Ú ΢LH ©GHê}¢ ¥à¢ÚçÈGUIJ¢ }¢éÏ¢¢ÚÜU ÐêÚ }¢ï´ ¥¢Ð ÜïU ÜU}¢Úï ÜïU
¥‹ÎÚ ¥¢x¢ Hx¢ x¢§ü çÁ¢S¢ }¢ï´ ÜGUè}¢¼è çÜU¼¢Ï¢¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ ²ïã Ý¢çÎLH
±éÁ¢êΠϢ²¢Á¢G |¢è ÝÁ¢íGï ¥¢¼à¢ ã¢ï x¢§ü J ¥¢Ð ÜUè ÜéUÀ Ý¢’¼ïæ ¥¢ñÚ ‹¢Á¢G}¢ï´
Á¢¢ï çÚS¢¢H¢ïæ }¢ï´ ÀÐ Ó¢éÜUè ‰¢èæ ¥¢ñÚ Ï¢¢’Á¢G ¼H¢}¢èÁ¢G¢ ÜïU ТS¢ Ó¢‹Î Ý¢’¼ï´
¥¢ñÚ ÝÁ¢G}¢ï´ §S¢ ¼GÚãG Ï¢¢ÜGUè Úã x¢§æü ãñ´ çÜU
ÜéUÀ Ï¢éHÏ¢éH¢ïæ ÜU¢ï ²¢Î ãñ ÜéUÀ UÜéUG}¢çÚ²¢ïæ ÜU¢ï çãGzGÁ¢G
çÏ¢¶Úè ãé § ü Ó¢}¢Ý }¢ï ´ }¢ï Ú è ΢S¼¢Ý ãñ
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 31

ç±S¢¢H :- Ï¢Ú¢ªæ à¢ÚèÈGU ÜïU ΢ñÚï ¼ÎÚèS¢ }¢ï´ ΢ï Ï¢¢Ú ¥¢Ð ÐÚ ÈGU¢çHÁ¢
ÜU¢ ãG}H¢ ãé±¢ HïçÜUÝ Ï¢ ÈGUÁGHï wG¢é΢ §GH¢Á¢ S¢ï ÈGU¢çHÁ¢ ÜU¢
¥¯Ú Á¢¢¼¢ Ú㢠}¢x¢Ú ÐãHï Á¢ñS¢è ¼é±¢Ý¢§ü Ï¢¢ÜGUè Ý Úãè J ±ÈGU¢¼ S¢ï Àï
}¢¢ã ÜGUÏH à¢ÎèΠϢè}¢¢Ú ãé» çÏ¢H ¥¢ç¶GÚ 5 Ú}¢Á¢G¢ÝéH }¢éÏ¢¢ÚÜU
çS¢. 1406 çã. 15 }¢§ü çS¢. 1985 §üG. Ï¢Ú¢ïÁ¢G Á¢é}¢¢’Ú¢¼ Ï¢ ±vG¼ï ¥GSÚ
§GË}¢¢ï çãGv}¢¼, ÈGUÁGH¢ï ÜU}¢¢H ÜU¢ ²ïã }¢ãÚï ÎÚ¶Gࢢæ ã}¢ïࢢ ÜïU çH²ï
xG¢éMÏ¢ ã¢ï x¢²¢ J ÎêS¢Úï çÎÝ Ï¢¢’Î Ý}¢¢Á¢Gï Á¢é}¢é¥G¢ ãÁ¢G¢Ú¢ïæ S¢¢ïx¢±¢Ú¢ï´ Ýï §S¢
ÐñÜUÚï §GË}¢¢ï ΢çÝࢠ¥¢ñÚ S¢¢çãGÏ¢ï ÜGUH}¢ }¢éS¢ç‹ÝÈGU ÜU¢ï §Ý ÜUè Á¢G¢¼è
Á¢G}¢èÝ ÐÚ çS¢ÐéÎïü ¶G¢ÜU ÜUÚ çβ¢ J { }
{}¢éHwG¶GS¢ ¥Á¢G S¢èÚ¼ï S¢ÎLàà¢Úè¥G¢ }

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 32

¼ÜGUÚèÁ¢G ¥¢»ï¥¢êêèÏ¢
¥Á¢G : ãGÁ¢GÚ¼ï ¥GËH¢}¢¢ }¢ézG¼è Á¢H¢HégèÝ S¢¢çãGÏ¢
¥GËH¢}¢¼éH ¥GSÚ à¢ñwG¢éH ãGÎè¯ ãGÁ¢GÚ¼ï }¢¢ñH¢Ý¢ ¥HãG¢Á¢
¥GÏÎéH }¢éS¼GÈGU¢ S¢¢çãGÏ¢ ¥¢’Á¢G}¢è }¢éÁ¢çgÎè çÜGUÏH¢ ¥ÐÝï
§GË}¢è Á¢¢ã¢ï Á¢H¢H ¥¢ñÚ ÈGUÁGH¢ï ÜU}¢¢H ÜïU »’ç¼Ï¢¢Ú S¢ï ¥ÜU¢çÏ¢Ú
©G-H}¢¢» ¥ãHï S¢é‹Ý¼ }¢ï´ »ÜU wG¢éS¢êS¢è §ç}¼²¢Á¢G ÜïU S¢¢‰¢ }¢é}¢¼¢Á¢G ãñ´ J
¥¢Ð »ÜU }¢éS¢ËH}¢éc¯éÏ¢ê¼, }¢¢çãÚï ÎÚçS¢²¢¼, S¢¢çãGLH Ï¢²¢Ý ¥¢ñÚ »ÜU
wG¢éS¢êS¢è ¼GÁ¢ïüG ¼ãGÚèÚ ÜïU }¢êçÁ¢Î ± ÜU¢}¢²¢Ï¢ }¢éS¢ç‹ÝÈGU ã¢ïÝï ÜUè çϢݢ ÐÚ
}¢éËÜU ± Ï¢ñMÝï }¢éËÜU “Á¢¢}¢ï©GçSS¢ÈGU¢¼” }¢à¢ãêÚ ãñ´ J Ó¢‹Î ¶G¢S¢ ¶G¢S¢
¥¢ñÚ ¥ã}¢ }¢¢ñÁG¢ê¥G¢¼ ÐÚ ¥¢Ð ÜUè À¢ïÅè Ï¢ÇGè ЋÎÚã çÜU¼¢Ï¢ï´ ¼GÏ¥G ã¢ï
ÜUÚ ¥G±¢}¢ ± wG¢±¢S¢ S¢ï ç¶GÚ¢Á¢ï ¼ãGS¢èÝ ãG¢çS¢H ÜUÚ Ó¢éÜUè ãñ´ J
Á¢ïGÚï ÝÁ¢GÚ çÜU¼¢Ï¢ “Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú” ¥¢Ð Ýï ¥G±¢}¢ ¥¢ñÚ ¶G¢S¢
ÜUÚ ¥G¢ñÚ¼¢ḯ ÜïU çH²ï ¼S¢ÝèÈGU ÈGUÚ}¢¢§ü ãñ çÁ¢S¢ ÜU¢ï }¢ñ́ Ï¢x¢G¢ñÚ ÐÉG ÜUÚ §S¢ ݼèÁ¢ï
ÐÚ ÐãéæÓ¢¢ ãêæ çÜU Á¢GMÚ¼ï Á¢G}¢¢Ý¢ ÜïU çHãG¢Á¢G S¢ï ²ïã çÜU¼¢Ï¢ Ï¢ãé¼ ãè ¥ã}¢,
çÝ㢲¼ ãè ¥‹¢}¢¢ïH ¥¢ñÚ Ï¢ïãÎG }¢éÈUG èÎ ãñ ¥¢ñÚ S¢ãGèãG ± }¢¢ï’¼}¢Î
}¢S¢¢§H ¥¢ñÚ Ï¢ïã¼ÚèÝ ¥¢Î¢Ï¢ ± ¶GS¢¢§S¢ ÜïU S¢¢‰¢ S¢¢‰¢ §GÏ¢í¼ ¶GïÁ¢G
ÝS¢èãG¼¢ï´ ¥¢ñÚ çÚvGÜGU¼ ¥æx¢ïÁ¢G ±¢çÜGU¥G¢¼ ÜU¢ H¢ Á¢±¢Ï¢ }¢Á¢}¢ê¥G¢ ãñ J
}¢¢ñH¢ ¼¥G¢H¢ ãGÁ¢GÚ¼ï }¢éS¢ç‹ÝÈGU çÜGUÏH¢ ÜU¢ï Á¢Á¢G¢ ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢»
¥¢ñÚ Ï¢Ú¢ÎÚ¢Ýï ¥ãHï S¢é‹Ý¼ ± ¶G±¢¼èÝï ç}¢ËH¼ ÜU¢ï §S¢ çÜU¼¢Ï¢ ÜUè
çÁ¢G²¢Î¢ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ §à¢¢¥G¼ ÜUè ¼¢ñÈGUèÜGU Ï¢wGà¢ï J

Á¢H¢HégèÝ ¥ãG}¢Î ¥}¢Á¢Îè


¶G¢çÎ}¢ ΢LH §zG¼¢ ÈñGUÁG¢éÚüS¢êH
Ï¢Ú¢ªæ à¢ÚèÈGU çÁ¢GH¥G Ï¢S¼è
25, çÁ¢GH ÜGU¢’΢ çS¢. 1399 çã.
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 33

S¢Ï¢Ï¢ï ¼¢HèÈGU
}¢éS¢H}¢¢Ý ¥G¢ñÚ¼¢ïæ ÜUè ¥¢Á¢G¢Î ¶G²¢Hè S¢ï }¢éçSH}¢ }¢é¥G¢à¢Úï ÜUè
¼Ï¢¢ãè ± Ï¢ÎãG¢Hè Îï¶ ÜUÚ Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú çÎH ÜéUÉG¼¢ ¥¢ñÚ Á¢H¼¢ ‰¢¢ J §S¢
çH²ï »ÜU }¢ég¼ S¢ï ²ïã ¶G²¢H ‰¢¢ çÜU }¢éS¢H}¢¢Ý ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜUè S¢H¢ãG¢ï
ÈGUH¢ãG, ¥¢ñÚ §Ý ÜUè ϢΠ»’ç¼ÜGU¢çβ¢ï´ ¥¢ñÚ Ï¢Î ¥¢’}¢¢çH²¢ï´ ÜUè §SH¢ãG
ÜïU çH²ï »ÜU çÜU¼¢Ï¢ çH¶ Îêæ J }¢x¢Ú ¥zGS¢¢ïS¢ çÜU ÜU¯Ú¼ï ÜU¢Ú ± ãéÁ¢ê}¢
¥ÈGUÜU¢Ú ÜïU }¢ñ΢Ýï }¢ãGà¢Ú }¢ï´ §S¢ ¼GÚÈGU ¼±ÁÁ¢¢ïã ÜUè ÈéUGÚS¢¼ ãè Ýãè´
ç}¢Hè J ²ã¢æ ¼ÜU çÜU }¢ïÚï }¢éçwGHS¢ }¢éÚèÎ }¢¢ñH±è »’Á¢¢Á¢G ãéGS¢ñÝ S¢¢çãGÏ¢
ÜGU¢çÎÚè }¢¢çHÜU »’Á¢¢Á¢G Ï¢éÜU çÇТï 㢱ÇG¢ Ýï Ï¢ÇGè çÎHS¢¢ïÁ¢Gè ÜïU S¢¢‰¢
}¢ïÚï Ý¢}¢ »ÜU ¶G¼G }¢ï´ ¼ãGÚèÚ çÜU²¢ çÜU »ÜU »ïS¢è çÜU¼¢Ï¢ ÜUè Ï¢ïãGÎ Á¢GMÚ¼
ãñ Á¢¢ï }¢éS¢H}¢¢Ý ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜUè ÎèÝè ± Î鋲¢±è Á¢GMÚ¼¢ï´ ÜïU }¢é¼¥GçËHÜGU
Á¢GMÚè }¢¢’Hê}¢¢¼ ÜUè Á¢¢}¢ï¥G ã¢ï ¼¢çÜU ±¢ïã }¢éS¢H}¢¢Ý Ï¢çÓÓ¢²¢ï´ ÜïU
¼¢’Hè}¢è ÜU¢ïS¢ü }¢ï´ ΢ç¶GH ã¢ï S¢ÜïU ¥¢ñÚ }¢éS¢H}¢¢Ý HÇGçÜU²¢ï´ ÜU¢ï Á¢ãïÁ¢G
}¢ï´ Îè Á¢¢ S¢ÜïU J §S¢ ÜïU Ï¢¢’Î }¢ïÚè ¼S¢¢ÝèÈGU ÜïU ÎêS¢Úï ÜGUÎí Î¢Ý¢ï´ Ýï |¢è
Á¢GÏ¢¢Ýè ¥¢ñÚ ÜGUH}¢è ¼G¢ñÚ ÐÚ ¼ÜGU¢Á¢G¢ï´ ÜU¢ »ïS¢¢ yG¢ê}¢¢Ú Ï¢¢æ{ çβ¢ çÜU }¢ñæ
¥ãGÏ¢¢Ï¢ ÜïU §S¢ }¢é¼G¢HÏ¢ï ÜU¢ï ÝÁ¢GÚ ¥‹Î¢Á¢G Ý ÜUÚ S¢ÜU¢ J ãGÎ ã¢ï x¢§ü çÜU
S¢Ï¢ S¢ï ¥¢ç¶GÚ }¢ï´ çÁ¢GH¥G Ï¢S¼è ÜïU S¢ïÆ ¥HãG¢Á¢ }¢éËH¢ }¢éãG}}¢Î ãGÝèÈGU
²¢Ú ¥GH±è çÁ¢Ý ÜU¢ Ï¢}Ï¢§ü ÜïU §GË}¢ ΢ïS¼ ± ÎèÝÎ¢Ú S¢ïÆ¢ï´ }¢ï´ à¢é}¢¢Ú ãñ J
©‹ã¢ïæ Ýï Ï¢Ú¢ªæ à¢ÚèÈGU }¢ï´ }¢ïÚï M Ï¢M Ï¢ñÆ ÜUÚ Ï¢Ú Á¢S¼¢ ²ïã ÜUã çβ¢ çÜU
¥¢Ð Ýï ã}¢¢Úï HÇGÜU¢ï´ ÜïU 㢉¢¢ï´ }¢ï´ ÎïÝï ÜïU çH²ï ¼¢ï Ï¢ãé¼ S¢è çÜU¼¢Ï¢ï´ çH¶
Îè ãñ´ HïçÜUÝ ã}¢¢Úè HÇGçÜU²¢ï´ ÜïU 㢉¢¢ï´ }¢ï´ ÎïÝï ÜïU çH²ï ¥¢Ð Ýï ¥Ï¢ ¼ÜU
ÜéUÀ |¢è Ýãè´ çH¶¢ ²ïã S¢éÝ ÜUÚ }¢éÛ¢ï Ï¢ï ãGÎ ¼¥SS¢éÈGU ãé±¢ ¥¢ñÚ }¢ñæ Ýï ²ïã
¥GÁG}¢ ÜUÚ çH²¢ çÜU Ï¢ãé¼ Á¢ËÎ »ÜU »ïS¢è çÜU¼¢Ï¢ çH¶êæx¢¢
Á¢¢ï ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ¥¢ñÚ }¢Î¢ïZ ΢ïÝ¢ï´ ÜUè §SH¢ãG ÜïU çH²ï Á¢GÚè¥G» çã΢²¼ ¥¢ñÚ
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 34
}¢éÛ¢ x¢éÝãx¢¢Ú ÜïU çH²ï S¢¢}¢¢Ýï ¥¢ç¶GÚ¼ Ï¢Ý Á¢¢» J Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï wG¢é΢±‹Îï
ÜUÚè}¢ ÜU¢ Ï¢ï à¢é}¢¢Ú à¢éRU ãñ çÜU çS¢ÈüUG Ó¢‹Î }¢¢ã ÜUè ÜGUHèH }¢ég¼ }¢ḯ çÜGUS}¢
çÜGUS}¢ ÜïU x¢éH㢻 }¢Á¢G¢}¢èÝ ÜU¢ï Ó¢éÝ Ó¢éÝ ÜUÚ }¢S¢¢§H ± ¶GS¢¢§H ÜU¢ »ÜU
wG¢êÏ¢ S¢êÚ¼ x¢éHÎS¼¢ “Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú” ÜïU Ý¢}¢ S¢ï Ý¢çÁ¢GÚèÝ ÜUè ç¶GÎ}¢¼
}¢ḯ ÝÁ¢Gí ÜUÚ¼¢ ãêæ ²ïã çÜU¼¢Ï¢ }¢é‹ÎçÚÁ¢» Á¢GñH ÎS¢ ©Gݱ¢Ý¢ḯ ÜU¢ }¢Á¢}¢ê¥¢G ãñ J
{1} }¢é¥¢G }¢H¢¼ {2} ¥wGH¢çÜGUIJ¢¼ {3} LS¢ê}¢¢¼ {4} §ü}¢¢çÝIJ¢¼
{ 5} §G Ï ¢¢Î¢¼ { 6} §SH¢ç}¢Ä²¢¼ { 7} ¼Á¢G ç ÜUÚ» S¢¢çHãG ¢ ¼
{8} }¢é¼ÈGU<ÚÜGU çã΢²¢¼ {9} ¥G}¢çHIJ¢¼ {10} }¢èH¢Î ± Ý¢’¼
¥¢ñÚ ãÚ ©Gݱ¢Ý ÜïU ¼¤G¼ Á¢GMÚè çã΢²¢¼ ¥¢ñÚ §SH¢}¢è
}¢S¢¢§H ± ¶GS¢¢§H ÜU¢ »ÜU ãGÎ ¼ÜU ÜU¢ÈGUè Á¢G¶GèÚ¢ Á¢}¥G ÜUÚ çβ¢ ãñ J
§S¢ çH²ï Ý¢çÁ¢GÚèÝ S¢ï ©}}¢èÎ ÜUÚ¼¢ ãêæ çÜU }¢ïÚè ÜU¢ï¼¢çã²¢ï´ ÜUè §SH¢ãG
ÈGUÚ}¢¢»æx¢ï ¥¢ñÚ ©}}¢¼ï }¢éçSH}¢¢ ÜUè S¢H¢ãG¢ï ÈGUH¢ãG ÜïU çH²ï §S¢ çÜU¼¢Ï¢
ÜUè §à¢¢¥G¼ }¢ḯ ¥ÐÝè ¼G¢ÜGU¼ |¢Ú Á¢GMÚ çãGSS¢¢ Hḯx¢ï J wG¢é΢±‹Îï ÜUÚè}¢ }¢ïÚè
§S¢ ãGÜUG èÚ ÜGUH}¢è ç¶GÎ}¢¼ï ÎèÝ ÜU¢ï à¢ÚÈïUG ÜGUÏ¢êH S¢ï S¢ÚÈGUÚ¢Á¢G ÈGUÚ}¢¢» J
(¥¢}¢èÝ)
¥¢ç¶GÚ }¢ï´ ãGÁ¢GÚ¼ï çx¢Ú¢}¢è }¢¢ñH¢Ý¢ ¥HãG¢Á¢ }¢ézG¼è Á¢H¢HégèÝ
S¢¢çãGÏ¢ çÜGUÏH¢ ¥}¢Á¢Îè }¢éÎ<ÚS¢ ΢LH ©GHê}¢ ÈñGUÁG¢éÚüS¢êH Ï¢Ú¢ªæ à¢ÚèÈGU ±
¥GÁ¢GèÁG¢éH ÜGUÎí }¢¢ñH¢Ý¢ ÜéUGÎÚ¼éËH¢ã S¢¢çãGÏ¢ ÚÁ¢G±è }¢éÎ<ÚS¢ ΢LH ©GHê}¢
ÈñGUÁG¢éÚüS¢êH Ï¢Ú¢ªæ à¢ÚèÈGU ÜU¢ à¢éRU x¢éÁ¢G¢Ú ãêæ çÜU §Ý ΢ïÝ¢ï´ S¢¢çãGÏ¢¢Ý Ýï
çÜU¼¢Ï¢ ÜUè ¼S¢ãGèãG }¢ï´ çãGSS¢¢ Hï ÜUÚ }¢ïÚï Ï¢¢Ú ÜU¢ï ãËÜU¢ ¥¢ñÚ }¢ïÚï ÜGUËÏ¢
ÜU¢ï }¢é¼G}¢§Ý ÜUÚ çβ¢ J

¥GÏÎéH }¢éS¼GÈGU¢ ¥H ¥¢’Á¢G}¢è


Í¢¢ïS¢è 7 à¢Ã±¢H çS¢. 1399 çã.
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 35

§ç‹¼S¢¢Ï¢
}¢ïÚè ¥ãçH²¢ S¢¢çHãG¢ ¶G¢¼êÝ ÜïU Ý¢}¢
Á¢¢ï 43 Ï¢ÚS¢ S¢ï çÝ㢲¼ ±ÈGU¢Î¢Úè ÜïU S¢¢‰¢ }¢ïÚè ç¶GÎ}¢¼

ÜUÚ Úãè ãñ´, }¢ïÚï Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜU¢ï ТH¢, }¢ïÚ¢ Í¢Ú S¢æ|¢¢H¢ ¥¢ñÚ }¢éÛ¢ï

§GË}¢è ± ÎèÝè ç¶GÎ}¢¼¢ï´ ÜïU çH²ï ¶G¢Ýx¢è çÈGURU¢ï´ S¢ï ¥¢Á¢G¢Î ÜUÚ

çβ¢ J §Ý ÜïU çH²ï }¢ïÚè Îé¥G¢ ãñ çÜU

¼é}¢ S¢H¢}¢¼ Úã¢ï ãÁ¢G¢Ú Ï¢ÚS¢

ãÚ Ï¢ÚS¢ ÜïU ã¢ï´ çÎÝ ÐÓ¢¢S¢ ãÁ¢G¢Ú

¥GÏÎéH }¢éS¼GÈGU¢ ¥¢’Á¢G}¢è

6 à¢Ã±¢H çS¢. 1399 çã.

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 36

ãG}Î

»ï wG¢é΢±‹Îï Á¢ã¢æ ! »ï ¶G¢çHÜïGU HñH¢ï Ýã¢Ú

ã¢ï Ýãèæ S¢ÜU¼è ¼ïÚè ãG}Î¢ï ¯Ý¢ ãñ Ï¢ï à¢é}¢¢Ú

¼ê Î¢ï ¥G¢H}¢ ÜU¢ ãGÜGUèÜGUè }¢¢çHÜU¢ï }¢éwG¼¢Ú ãñ

Á¢GÚïü Á¢GÚïü ÐÚ ¼ïÚ¢ Ó¢H¼¢ ãñ ãéGv}¢¢ï §çvG¼Î¢Ú

¼êÝï Ï¢wGà¢è ãñ ÈGUHÜU ÜïU Ó¢¢æÎ ¼¢Ú¢ï´ ÜU¢ï Ó¢}¢ÜU

¼ïÚè ÜéUGÎÚ¼ S¢ï x¢éH¢ï xG¢éæÓ¢¢ Ðï ¥¢¼¢ ãñ çݶ¢Ú

ÚãG}¢¼ï ¥G¢H}¢ ÜïU ΢}¢¢Ýï ÜUÚ}¢ ÜU¢ ±¢çS¢¼G¢ !

Ï¢wGࢠÎï }¢ïÚï x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜU¢ï ‘ãêæ Ý¢çÎ}¢’ à¢}¢üS¢¢Ú

¶¢ïH Îï }¢ïÚè Îé¥G¢¥¢ïæ ÜïU çH²ï Ï¢¢Ï¢ï ÜGUÏ¢êH

¥GÁ¢üG ÜUÚ¼¢ ãêæ ¼ïÚï ¥¢x¢ï Ï¢ Ó¢à}¢ï ¥àÜUÏ¢¢Ú

o......... * ..... * ........o

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 37

Ý¢’¼

Ú¢ñÁ¢G» ÐéÚÝêÚ ÐÚ ã}¢ ÜU¢ï Ï¢éH¢»æ ²¢ ÚS¢êH

çÈUÚ ±ã¢æ S¢ï ©G}¢í |¢Ú ±¢ÐS¢ Ý ¥¢»æ ²¢ ÚS¢êH

}¢‹Á¢GÚï ¼G²Ï¢¢ Ϣݢ Îï¼¢ ãñ çÎH ÜU¢ï Ï¢ï ÜGUÚ¢Ú

²¢Î ¥¢¼è ãñ´ }¢ÎèÝï ÜUè ÈGUÁ¢G¢»æ ²¢ ÚS¢êH

x¢éHçS¢¼¢Ýï çÁ¢G‹Îx¢è ÝÁ¢Gïí ¶GÁ¢G¢æ ã¢ïÝï Hx¢¢ !

|¢ïÁ¢ ΢ï Ï¢¢x¢Gï }¢ÎèÝ¢ ÜUè ã±¢»æ ²¢ ÚS¢êH

x¢é}Ï¢Îï ¶GÁ¢GÚ¢ ÜU¢ï Îï¶ï´ Îà¼ï S¢ãGÚ¢ }¢ï´ çÈUÚï´

¼ïÚè ¥¢x¢G¢ïà¢ï ÜUÚ}¢ }¢ï´ }¢éSÜéUÚ¢»æ ²¢ ÚS¢êH

¥¢Ð ÜïU ÎÚÏ¢¢Úï ¥vGÎS¢ }¢ï´ ãÁ¢G¢Ú¢ï´ ÜUè ¼GÚãG

ã}¢ |¢è ¥¢ ÜUÚ Î¢S¼¢Ýï x¢G}¢ S¢éÝ¢»æ ²¢ ÚS¢êH

o.........*.....*........o

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 38

{1}
}¢é¥G¢}¢H¢¼
}¢é¥G¢}¢H¢¼ Ý ã¢ï´ x¢Ú ÎéLS¼ §‹S¢¢æ ÜïU
¼¢ï Á¢¢Ý±Ú S¢ï |¢è Ï¢Î¼Ú ãñ ¥¢Î}¢è ÜUè ãG²¢¼
¥G¢ñÚ¼ v²¢ ãñ ?
¥G¢ñÚ¼ - wG¢é΢ ÜUè Ï¢ÇGè Ï¢ÇGè Ýï’}¢¼¢ï´ }¢ï´ S¢ï »ÜU Ï¢ãé¼ Ï¢ÇGè Ýï’}¢¼ ãñ J
¥G¢ñÚ¼ - Î鋲¢ ÜUè ¥¢Ï¢¢ÎÜU¢Úè ¥¢ñÚ Î苢΢Úè }¢ï´ }¢Î¢ïZ ÜïU S¢¢‰¢ ¼ÜGUÚèÏ¢Ý
Ï¢Ú¢Ï¢Ú ÜUè à¢ÚèÜU ãñ J
¥G¢ñÚ¼ - }¢Îü ÜïU çÎH ÜU¢ S¢éÜêUÝ, MãG ÜUè Ú¢ãG¼, Á¢ïGãìÝ ÜU¢ §¼G}¢èÝ¢Ý,
Ï¢ÎÝ ÜU¢ Ó¢ñÝ ãñ J
¥G¢ñÚ¼ - Î鋲¢ ÜïU wG¢êÏ¢ S¢êÚ¼ Ó¢ïãÚï ÜUè »ÜU ¥¢æ¶ ãñ J ¥x¢Ú ¥G¢ñÚ¼ Ý
ã¢ï¼è ¼¢ï Î鋲¢ ÜUè S¢êÚ¼ ÜU¢Ýè ã¢ï¼è J
¥G¢ñÚ¼ - ¥¢Î}¢ ± ãGÁ¢GÚ¼ï ãGñ¢ ÜïU çS¢±¢ ¼}¢¢}¢
§‹S¢¢Ý¢ï´ ÜUè “}¢¢æ” ãñ §S¢ çH²ï ±¢ïã S¢Ï¢ ÜïU çH²ï ÜGU¢çÏ¢Hï »ãGç¼Ú¢}¢ ãñ J
¥G¢ñÚ¼ - ÜU¢ ±éÁ¢êÎ §‹S¢¢Ýè ¼}¢géÝ ÜïU çH²ï Ï¢ïãGÎ Á¢GMÚè ãñ ¥x¢Ú ¥G¢ñÚ¼
Ý ã¢ï¼è ¼¢ï }¢Î¢ïZ ÜUè çÁ¢G‹Îx¢è Á¢æx¢Hè Á¢¢Ý±Ú¢ï´ S¢ï Ï¢Î¼Ú ã¢ï¼è J
¥G¢ñÚ¼ - Ï¢Ó¢ÐÝ }¢ï´ |¢¢§ü Ï¢ãÝ¢ï´ S¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUÚ¼è ãñ J ࢢÎè ÜïU Ï¢¢’Î
ࢢïãÚ S¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUÚ¼è ãñ J }¢¢æ Ï¢Ý ÜUÚ ¥ÐÝè ¥±H¢Î S¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUÚ¼è
ãñ J §S¢ çH²ï ¥G¢ñÚ¼ Î鋲¢ }¢ḯ Œ²¢Ú ± }¢ãGÏÏ¢¼ ÜU¢ »ÜU “¼¢Á¢ }¢ãGH” ãñ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 39

¥G¢ñÚ¼ §SH¢}¢ S¢ï ÐãHï


§SH¢}¢ S¢ï ÐãHï ¥G¢ñÚ¼¢ïæ ÜU¢ ãG¢H Ï¢ãé¼ ¶GڢϢ ‰¢¢ Î鋲¢ }¢ï´
¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜUè ÜU¢ï§ü §GÁGÁ¢G¼ ± ±éÜGU¥G¼ ãè Ýãè´ ‰¢è J }¢Î¢ïZ ÜUè ÝÁ¢GÚ }¢ï´ §S¢ S¢ï
çÁ¢G²¢Î¢ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜUè ÜU¢ï§ü ãñGç¯Ä²¼ ãè Ýãè´ ‰¢è çÜU ±¢ïã }¢Î¢ïZ ÜUè ÝzGS¢¢Ýè
wG±¢çãࢠÐêÚè ÜUÚÝï ÜU¢ »ÜU “ç¶H¢ñÝ¢” ‰¢è J ¥G¢ñÚ¼ï´ çÎÝ Ú¢¼ }¢Î¢ïüZ ÜUè
çÜGUS}¢ çÜGUS}¢ ÜUè ç¶GÎ}¢¼ ÜUÚ¼è ‰¢è´ ¥¢ñÚ ¼GÚãG ¼GÚãG ÜïU ÜU¢}¢¢ï´ S¢ï ²ã¢æ ¼ÜU
çÜU ÎêS¢Ú¢ï´ ÜUè }¢ïãGݼ }¢Á¢GÎêÚè ÜUÚ ÜïU Á¢¢ï ÜéUÀ ÜU}¢¢¼è ‰¢è´ ±¢ïã |¢è }¢Î¢ïZ ÜU¢ï
Îï çβ¢ ÜUÚ¼è ‰¢è´ }¢x¢Ú Á¢G¢çH}¢ }¢Îü çÈUÚ |¢è §Ý ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜUè ÜU¢ï§ü ÜGUÎí Ýãè´
ÜUÚ¼ï ‰¢ï Ï¢çËÜU Á¢¢Ý±Ú¢ï´ ÜUè ¼GÚãG §Ý ÜU¢ï }¢¢Ú¼ï ÐèÅ¼ï ‰¢ï J Á¢GÚ¢ Á¢GÚ¢ S¢è
Ï¢¢¼ ÐÚ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU ÜU¢Ý Ý¢ÜU ±x¢GñÚ¢ ¥¢’Á¢G¢ ÜU¢Å çH²¢ ÜUÚ¼ï ‰¢ï ¥¢ñÚ
ÜU|¢è ÜGUyH |¢è ÜUÚ Ç¢H¼ï ‰¢ï J ¥GÚÏ¢ ÜïU H¢ïx¢ HÇGçÜU²¢ï´ ÜU¢ï çÁ¢G‹Î¢ ÎzGÝ
ÜUÚ çβ¢ ÜUÚ¼ï ‰¢ï ¥¢ñÚ Ï¢¢Ð ÜïU }¢ÚÝï ÜïU Ï¢¢’Î ©S¢ ÜïU HÇGÜïU çÁ¢S¢ ¼GÚãG
Ï¢¢Ð ÜUè Á¢¢§Î¢Î ¥¢ñÚ S¢¢}¢¢Ý ÜïU }¢¢çHÜU ã¢ï Á¢¢²¢ ÜUÚ¼ï ‰¢ï §S¢è ¼GÚãG
¥ÐÝï Ï¢¢Ð ÜUè Ï¢èç±²¢ï´ ÜïU }¢¢çHÜU Ï¢Ý Á¢¢²¢ ÜUÚ¼ï ‰¢ï ¥¢ñÚ §Ý ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ï
Á¢GÏ¢ÚÎS¼è H¢ñæçDz¢´ Ϣݢ ÜUÚ Ú¶ çH²¢ ÜUÚ¼ï ‰¢ï J ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ï §Ý ÜïU
}¢¢æ-Ï¢¢Ð |¢¢§ü-Ï¢ãÝ ²¢ ࢢïãÚ ÜUè }¢èÚ¢¯ }¢ï´ S¢ï ÜU¢ï§ü çãGSS¢¢ Ýãè´ ç}¢H¼¢
‰¢¢ Ý ¥G¢ñÚ¼ïæ çÜUS¢è Ó¢èÁ¢G ÜUè }¢¢çHÜU ãé±¢ ÜUÚ¼è ‰¢è´ ¥GÚÏ¢ ÜïU Ï¢¢’Á¢G
ÜGUÏ¢èH¢ï´ }¢ï´ ²ïã Á¢G¢çH}¢¢Ý¢ ÎS¼êÚ ‰¢¢ çÜU Ϣﱢ ã¢ï Á¢¢Ýï ÜïU Ï¢¢’Î ¥G¢ñÚ¼¢ï´
ÜU¢ï Í¢Ú S¢ï Ï¢¢ãÚ çÝÜU¢H ÜUÚ »ÜU À¢ïÅï S¢ï ¼æx¢¢ï ¼¢ÚèÜU Û¢¢ï´ÐÇGï }¢ï´ »ÜU S¢¢H
¼ÜU ÜñGUÎ }¢ï´ Ú¶¢ Á¢¢¼¢ ‰¢¢ ±¢ïã Û¢¢ï´ÐÇGï S¢ï Ï¢¢ãÚ Ýãè´ çÝÜUH S¢ÜU¼è ‰¢è´ Ý
xG¢éSH ÜUÚ¼è ‰¢èæ Ý ÜUÐÇGï Ï¢ÎH S¢ÜU¼è ‰¢è´, ¶¢Ý¢-ТÝè ¥¢ñÚ ¥ÐÝè S¢¢Úè
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 40
Á¢GMÚ¼ï´ §S¢è Û¢¢ïæÐÇGï }¢ï´ ÐêÚè ÜUÚ¼è ‰¢è´ Ï¢ãé¼ S¢è ¥G¢ñÚ¼ï´ ¼¢ï Í¢éŠ͢éÅ ÜUÚ }¢Ú
Á¢¢¼è ‰¢è´ ¥¢ñÚ Á¢¢ï çÁ¢G‹Î¢ Ï¢Ó¢ Á¢¢¼è ‰¢è´ ¼¢ï »ÜU S¢¢H ÜïU Ï¢¢’Î §Ý ÜïU
¥¢æÓ¢H }¢ï´ ªæÅ ÜUè }¢ï´x¢çݲ¢æ Ç¢H Îè Á¢¢¼è ‰¢è´ ¥¢ñÚ §Ý ÜU¢ï }¢Á¢Ï¢êÚ çÜU²¢
Á¢¢¼¢ ‰¢¢ çÜU ±¢ïã çÜUS¢è Á¢¢Ý±Ú ÜïU Ï¢ÎÝ S¢ï ¥ÐÝï Ï¢ÎÝ ÜU¢ï Úx¢ÇGï´ çÈUÚ
S¢¢Úï à¢ãÚ ÜU¢ §S¢è x¢‹Îï çHÏ¢¢S¢ }¢ï´ Ó¢vÜUÚ Hx¢¢»æ ¥¢ñÚ §{Ú ©{Ú ªæÅ
ÜUè }¢ï´x¢çݲ¢æ ÈñUæÜU¼è ãé§ü Ó¢H¼è Úãï´ ²ïã §S¢ Ï¢¢¼ ÜU¢ »’H¢Ý ã¢ï¼¢ ‰¢¢ çÜU
§Ý ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜUè §Gg¼ ¶Gy}¢ ã¢ï x¢§ü ãñ §S¢è ¼GÚãG ÜUè ÎêS¢Úè |¢è ¼GÚãG ¼GÚãG ÜUè
¶GڢϢ ¥¢ñÚ ¼vHèÈGU Îïã ÚS}¢ï´ ‰¢è´ Á¢¢ï x¢GÚèÏ¢ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU çH²ï }¢éS¢èÏ¢¼¢ïæ
¥¢ñÚ Ï¢H¢¥¢ïæ ÜU¢ Ðã¢ÇG Ï¢Ýè ãé§ü ‰¢è´ ¥¢ñÚ Ï¢ïÓ¢¢Úè }¢éS¢èÏ¢¼ ÜUè }¢¢Úè ¥G¢ñÚ¼ï´
Í¢éŠ͢éÅ ÜUÚ ¥¢ñÚ Ú¢ï Ú¢ï ÜUÚ ¥ÐÝè çÁ¢G‹Îx¢è ÜïU çÎÝ x¢éÁ¢G¢Ú¼è ‰¢èæ çã‹ÎêS¼¢Ý
}¢ï´ ¼¢ï Ϣﱢ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ »ïS¢ï »ïS¢ï ÎÎüÝ¢ÜU Á¢G¢çH}¢¢Ý¢ S¢éHêÜU çÜU²ï
Á¢¢¼ï ‰¢ï çÜU çÁ¢Ý ÜU¢ï S¢¢ïÓ¢ S¢¢ïÓ¢ ÜUÚ ÜUHïÁ¢¢ }¢éæã ÜU¢ï ¥¢ Á¢¢¼¢ ãñ çã‹Îê
{}¢ü }¢ïïæ ãÚ ¥G¢ñÚ¼ ÜïU çH²ï ÈGUÁ¢üG ‰¢¢ çÜU ±¢ïã çÁ¢G‹Îx¢è |¢Ú çÜGUS}¢ çÜGUS}¢ ÜUè
ç¶GÎ}¢¼ï´ ÜUÚ ÜïU “мè ÐêÁ¢¢”(ࢢïãÚ ÜUè ÐêÁ¢¢) ÜUÚ¼è Úãï ¥¢ñÚ à¢¢ïãÚ ÜUè
}¢¢ñ¼ ÜïU Ï¢¢’Î ©S¢ ÜUè “çÓ¢¼¢” ÜUè ¥¢x¢ ÜïU ࢢï’H¢ïæ ÐÚ çÁ¢G‹Î¢ HñÅ ÜUÚ
“S¢¼è” ã¢ï Á¢¢» ²¢’Ýè ࢢïãÚ ÜUè H¢à¢ ÜïU S¢¢‰¢ çÁ¢G‹Î¢ ¥G¢ñÚ¼ |¢è Á¢H
ÜUÚ Ú¢¶ ã¢ï Á¢¢» J x¢GÚÁ¢G ÐêÚè Î鋲¢ }¢ï´ Ï¢ï ÚãìG}¢ ¥¢ñÚ Á¢G¢çH}¢ }¢Îü ¥G¢ñÚ¼¢ï´
ÐÚ »ïS¢ï »ïS¢ï ÁG¢éË}¢¢ï çS¢¼}¢ ÜïU Ðã¢ÇG ¼¢ïÇG¼ï ‰¢ï çÜU §Ý Á¢GéË}¢¢ï´ ÜUè ΢S¼¢Ý
S¢éÝ ÜUÚ »ÜU ÎÎü}¢‹Î §‹S¢¢Ý ÜïU S¢èÝï }¢ï´ ÚæÁ¢¢ï x¢G}¢ S¢ï çÎH ÅéÜUÇGï ÅéÜUÇGï
ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ §Ý }¢Á¢GHê}¢ ¥¢ñÚ Ï¢ï ÜUS¢ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜUè }¢Á¢Ï¢êÚè ± H¢Ó¢¢Úè
ÜU¢ ²ïã ¥G¢H}¢ ‰¢¢ çÜU S¢}¢¢Á¢ }¢ï´ Ý ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU ÜU¢ï§ü ãéGÜGUêÜGU ‰¢ï Ý §Ý ÜUè
}¢ÁGHêç}¢Ä²¼ ÐÚ Î¢Î¢ï ÈGUçÚ²¢Î ÜïU çH²ï çÜUS¢è ÜGU¢ÝêÝ ÜU¢ ÜU¢ï§ü S¢ã¢Ú¢
‰¢¢ ãÁ¢G¢Ú¢ï´ Ï¢ÚS¢ ¼ÜU ²ïã ÁG¢éË}¢¢ï çS¢¼}¢ ÜUè }¢¢Úè Îéw²¢Úè ¥G¢ñÚ¼ï´ ¥ÐÝè
§S¢ Ï¢ï ÜUS¢è ¥¢ñÚ H¢Ó¢¢Úè ÐÚ Ú¢ï¼è çÏ¢H-çÏ¢H¢¼è ¥¢ñÚ ¥¢æS¢ê Ϣ㢼è
Úãè´ }¢x¢Ú Î鋲¢ }¢ï´ ÜU¢ï§ü |¢è §Ý ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU Á¢GwG}¢¢ï´ ÐÚ }¢ãü}¢ Ú¶Ýï ±¢H¢
¥¢ñÚ §Ý ÜUè }¢ÁGHêç}¢Ä²¼ ÜïU ¥¢æS¢ê¥¢ïæ ÜU¢ï Тñ´ÀÝï ±¢H¢ ÎêÚ ÎêÚ ¼ÜU
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 41
ÝÁ¢GÚ Ýãè´ ¥¢¼¢ ‰¢¢ Ý Î鋲¢ }¢ï´ ÜU¢ï§ü |¢è §Ý ÜïU Îé¶-ÎÎü ÜUè ÈGUçÚ²¢Î
S¢éÝÝï ±¢H¢ ‰¢¢ Ý çÜUS¢è ÜïU çÎH }¢ï´ §Ý ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU çH²ï Ï¢¢H Ï¢Ú¢Ï¢Ú |¢è
ÚãìG}¢¢ï ÜUÚ}¢ ÜU¢ ÜU¢ï§ü Á¢ÁGÏ¢¢ ‰¢¢ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU §S¢ ãG¢Hï Á¢G¢Ú ÐÚ §‹S¢¢çÝIJ¼
ÚæÁ¢¢ï x¢G}¢ S¢ï Ï¢ï Ó¢ñÝ ¥¢ñÚ Ï¢ï ÜGUÚ¢Ú ‰¢è }¢x¢Ú §S¢ ÜïU çH²ï §S¢ ÜïU çS¢±¢ ÜU¢ï§ü
Ó¢¢Ú» ÜU¢Ú Ýãè´ ‰¢¢ çÜU ±¢ïã ÚãG}¢¼ï wG¢é΢±‹Îè ÜU¢ §ç‹¼Á¢G¢Ú ÜUÚï çÜU ¥Ú-
ãG}¢éÚ¢üçãG}¢èÝ x¢GñÏ¢ S¢ï ÜU¢ï§ü »ïS¢¢ S¢¢}¢¢Ý Ðñ΢ ÈGUÚ}¢¢ Îï çÜU ¥Ó¢¢‹¢ÜU S¢¢Úè
Î鋲¢ }¢ï´ »ÜU ¥Ý¢ï¶¢ §ç‹ÜGUH¢Ï¢ Ýé}¢êÎ¢Ú ã¢ï Á¢¢» ¥¢ñÚ H¢Ó¢¢Ú ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢
S¢¢Ú¢ Îé¶-ÎÎü ÎêÚ ã¢ï ÜUÚ §Ý ÜU¢ Ï¢ïÇG¢ Ð¢Ú ã¢ï Á¢¢» Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï ÚãG}¢¼ ÜU¢
¥¢zG¼¢Ï¢ Á¢Ï¢ yG¢éHê¥G ã¢ï x¢²¢ ¼¢ï S¢¢Úè Î鋲¢ Ýï ¥Ó¢¢ÝÜU ²ïã }¢ãGS¢êS¢
çÜU²¢ çÜU
Á¢ã¢æ ¼¢ÚèÜU ‰¢¢, ÁG¢éË}¢¼ ÜU΢ ‰¢¢, S¢wG¼ ÜU¢H¢ ‰¢¢
ÜU¢ï§ü ÐÎïü S¢ï v²¢ çÝÜUH¢ çÜU Í¢Ú Í¢Ú }¢ï´ ©Á¢¢H¢ ‰¢¢
¥G¢ñÚ¼ §SH¢}¢ ÜïU Ï¢¢’Î
Á¢Ï¢ ã}¢¢Úï ÚS¢êHï ÚãG}¢¼ ãGÁ¢GÚ¼ï }¢éãG}}¢Îï }¢éS¼GÈGU¢
wG¢é΢ ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï “ÎèÝï §SH¢}¢” Hï ÜUÚ ¼à¢ÚèÈGU H¢» ¼¢ï Î鋲¢ |¢Ú ÜUè
S¢¼¢§ü ãé§ü ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜUè çÜGUS}¢¼ ÜU¢ çS¢¼¢Ú¢ Ó¢}¢ÜU ©Æ¢ J ¥¢ñÚ §SH¢}¢ ÜUè
Ï¢ ΢ñH¼ Á¢G¢çH}¢ }¢Î¢ïZ ÜïU ÁG¢éË}¢¢ï çS¢¼}¢ S¢ï ÜéUÓ¢Hè ¥¢ñÚ Ú¢ñæÎè ãé§ü ¥G¢ñÚ¼¢ï´
ÜU¢ ÎÚÁ¢¢ §S¢ ÜGUÎÚ Ï¢éH‹Î¢ï Ï¢¢H¢ ã¢ï x¢²¢ çÜU §GÏ¢¢Î¢¼ ± }¢é¥G¢}¢H¢¼
Ï¢çËÜU çÁ¢G‹Îx¢è ¥¢ñÚ }¢¢ñ¼ ÜïU ãÚ }¢ãüGHï ¥¢ñÚ ãÚ }¢¢ïÇG ÐÚ ¥G¢ñÚ¼ï´ }¢Î¢ïZ ÜïU
΢ïࢠϢ ΢ïࢠ¶ÇGè ã¢ï x¢§üæ ¥¢ñÚ }¢Î¢ïZ ÜUè ϢڢϢÚè ÜïU ÎÚÁ¢ï ÐÚ ÐãéæÓ¢ x¢§æü
}¢Î¢ïZ ÜUè ¼GÚãG ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU |¢è ãGéÜGUêÜGU }¢éÜGUÚüÚ ã¢ï x¢» ¥¢ñÚ §Ý ÜïU ãGéÜGUêÜGU ÜUè
çãGÈGU¢Á¢G¼ ÜïU çH²ï wG¢é΢±‹Îè ÜGU¢ÝêÝ ¥¢S}¢¢Ý S¢ï Ý¢çÁ¢GH ã¢ï x¢» ¥¢ñÚ §Ý
ÜïU ãGéÜGUêÜGU çÎH¢Ýï ÜïU çH²ï §SH¢}¢è ÜGU¢ÝêÝ ÜUè }¢¢ ¼¤G¼è }¢ï´ ¥G΢H¼ï´ ÜGU¢§}¢
ã¢ï x¢§æü J ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ï }¢¢çHÜU¢Ý¢ ãGéÜGUêÜGU ãG¢çS¢H ã¢ï x¢» Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï ¥G¢ñÚ¼ï´
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 42
¥ÐÝï }¢ãÚ ÜUè ÚÜGU}¢¢ï´, ¥ÐÝè ç¼Á¢¢Ú¼¢ï´, ¥ÐÝè Á¢¢§Î¢Î¢ï´ ÜUè }¢¢çHÜU
Ϣݢ Îè x¢§æü ¥¢ñÚ ¥ÐÝï }¢¢æ-Ï¢¢Ð, |¢¢§ü-Ï¢ãÝ ¥±H¢Î ¥¢ñÚ à¢¢ïãÚ ÜUè
}¢èÚ¢¯¢ï´ ÜUè ±¢çÚ¯ ÜGUÚ¢Ú Îè x¢§æü J x¢GÚÁ¢G ±¢ïã ¥G¢ñÚ¼ï´ Á¢¢ï }¢Î¢ïZ ÜUè Á¢êç¼²¢ï´ S¢ï
çÁ¢G²¢Î¢ Á¢GHèH¢ï wG±¢Ú ¥¢ñÚ §ç‹¼ã¢§ü }¢Á¢Ï¢êÚ¢ï H¢Ó¢¢Ú ‰¢è´ ±¢ïã }¢Î¢ïZ ÜïU
çÎH¢ï´ ÜU¢ S¢éÜêUÝ ¥¢ñÚ §Ý ÜïU Í¢Ú¢ï´ ÜUè }¢çË¢ÜU¢ Ï¢Ý x¢§æü Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï ÜéUGÚ¥¢Ýï
}¢Á¢èÎ Ýï S¢¢ÈGU S¢¢ÈGU HzGÁ¢G¢ï´ }¢ï´ »’H¢Ý ÈGUÚ}¢¢ çβ¢ çÜU,

“¥ËH¢ã Ýï ¼é}ã¢Úï çH²ï ¼é}ã¢Úè çÁ¢‹S¢ S¢ï Ï¢èç±²¢´ Ðñ΢ ÜUÚ Îè´
¼¢çÜU ¼é}ãï´ §Ý S¢ï ¼SÜUèÝ ãG¢çS¢H ã¢ï ¥¢ñÚ ©S¢ Ýï ¼é}ã¢Úï ÎÚç}¢²¢Ý
}¢ãGÏÏ¢¼ ± à¢zGÜGU¼ Ðñ΢ ÜUÚ Îè J”
¥Ï¢ ÜU¢ï§ü }¢Îü çÏ¢H¢ ±Á¢ã Ý ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ï }¢¢Ú-ÐèÅ S¢ÜU¼¢ ãñ Ý
§Ý ÜU¢ï Í¢Ú¢ï´ S¢ï çÝÜU¢H S¢ÜU¼¢ ãñ ¥¢ñÚ Ý ÜU¢ï§ü §Ý ÜïU }¢¢H¢ï ¥SÏ¢¢Ï¢ ²¢
Á¢¢§Î¢Î¢ï´ ÜU¢ï ÀèÝ S¢ÜU¼¢ ãñ Ï¢çËÜU ãÚ }¢Îü }¢Á¢GãÏ¢è ¼G¢ñÚ ÐÚ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU
ãéGÜGUêÜGU ¥Î¢ ÜUÚÝï ÐÚ }¢Á¢Ï¢êÚ ãñ Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï wG¢é΢±‹Îï ÜéUGgêS¢ Ýï ÜéUGÚ¥¢Ýï
}¢Á¢èÎ }¢ï´ ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU,

“¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU }¢Î¢ïZ ÐÚ »ïS¢ï ãè ãéGÜGUêÜGU ãñ´ Á¢ñS¢ï }¢Î¢ïZ ÜïU ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÐÚ
¥ÓÀï S¢éHêÜU ÜïU S¢¢‰¢ J”
¥¢ñÚ }¢Îü ÜïU çH²ï ÈGUÚ}¢¢Ý Á¢¢Úè ÈGUÚ}¢¢ çβ¢ çÜU

“¥¢ñÚ ¥ÓÀï S¢éHêÜU S¢ï ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ çÁ¢G‹Îx¢è Ï¢S¢Ú ÜUÚ¢ï J”
¼}¢¢}¢ Î鋲¢ Îï¶ Hï çÜU ÎèÝï §SH¢}¢ Ýï ç}¢²¢æ-Ï¢è±è ÜUè §Á¢ç¼}¢¢§üG
çÁ¢G‹Îx¢è ÜUè S¢Î¢Ú¼ ¥x¢Ó¢ïü }¢Îü ÜU¢ï ¥¼G¢ ÈGUÚ}¢¢§ü ãñ ¥¢ñÚ }¢Î¢ïZ ÜU¢ï ¥G¢ñÚ¼¢ï´
ÐÚ ãG¢çÜU}¢ Ϣݢ çβ¢ ãñ ¼¢çÜU çÝÁ¢G¢}¢ï ¶G¢Ý¢Î¢Úè }¢ï´ ¥x¢Ú ÜU¢ï§ü Ï¢ÇGè
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 43
}¢éçàÜUH ¥¢Ý ÐÇGï ¼¢ï }¢Îü ¥ÐÝè wG¢é΢΢Π¼G¢ÜGU¼ ± S¢H¢çãGIJ¼ S¢ï §S¢
}¢éçàÜUH ÜU¢ï ãGH ÜUÚ Îï HïçÜUÝ §S¢ ÜïU S¢¢‰¢ S¢¢‰¢ Á¢ã¢æ }¢Î¢ïZ ÜïU ÜéUÀ
ãéGÜGUêÜGU ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÐÚ ±¢çÁ¢Ï¢ ÜUÚ çβï ãñ´ J ±ã¢æ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU |¢è ÜéUÀ ãGéÜGUêÜGU }¢Î¢ïZ
ÐÚ H¢çÁ¢G}¢ ÆãÚ¢ çβï x¢» ãñ´ J §S¢ çH²ï ¥G¢ñÚ¼ ¥¢ñÚ }¢Îü ΢ïÝ¢ï´ »ÜU ÎêS¢Úï
ÜïU ãéGÜGUêÜGU }¢ï´ Á¢ÜUÇGï ãé» ãñ´ ¼¢çÜU ΢ïÝ¢ï´ »ÜU ÎêS¢Úï ÜïU ãéGÜGUêÜGU ÜU¢ï ¥Î¢ ÜUÚ ÜïU
¥ÐÝè §Á¢ç¼}¢¢§üG çÁ¢G‹Îx¢è ÜU¢ï ࢢÎ}¢¢Ýè ± }¢S¢Úü¼ ÜUè Á¢‹Ý¼ Ϣݢ Îï´ J
¥¢ñÚ çÝÈGU¢ÜGU ± çà¢ÜGU¢ÜGU ¥¢ñÚ HÇG¢§ü Û¢x¢ÇG¢ï´ ÜïU Á¢ã‹Ý}¢ S¢ï ã}¢ïࢢ ÜïU
çH²ï ¥¢Á¢G¢Î ã¢ï Á¢¢»æ J
¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ï ÎÚÁ¢¢¼ ± }¢Ú¢ç¼Ï¢ ÜUè §¼Ýè Ï¢éË¢‹Î }¢æçÁ¢GH¢ï´ ÐÚ
ÐãéæÓ¢¢ ÎïÝ¢ ²ïã ãéGÁG¢êÚ ÝçϢIJï ÚãG}¢¼ ÜU¢ ±¢ïã »ãGS¢¢Ýï
¥GÁ¢Gè}¢ ãñ çÜU ¼}¢¢}¢ Î鋲¢ ÜUè ¥G¢ñÚ¼ï´ ¥x¢Ú ¥ÐÝè çÁ¢G‹Îx¢è ÜUè ¥¢ç¶GÚè
S¢¢æS¢ ¼ÜU §S¢ »ãGS¢¢Ý ÜU¢U à¢éçRU²¢ ¥Î¢ ÜUÚ¼è Úãæï çÈUÚ |¢è ±¢ïã §S¢
¥GÁ¢Gè}¢éàà¢¢Ý »ãGS¢¢Ý ÜUè à¢éRU x¢éÁ¢G¢Úè ÜïU ÈGUÁ¢üG S¢ï S¢éÏ¢éÜU ΢ïࢠÝãè´ ã¢ï
S¢ÜU¼è´ J ¼}¢¢}¢ Î鋲¢ ÜïU }¢¢ïãçG S¢Ýï ¥¢’Á¢G}¢ ãGéÁ¢G êÚ ÝçÏ¢Ä²ï ¥ÜUÚ}¢
ÜUè ࢢÝï ÚãG}¢¼ ÜU¢ v²¢ ÜUãÝ¢ ?
±¢ïã ÝçÏ¢²¢ï´ }¢ï´ ÚãG}¢¼ HÜGUÏ¢ ТÝï ±¢H¢
}¢éÚ¢Îï´ x¢GÚèÏ¢¢ï´ ÜUè Ï¢Ú H¢Ýï ±¢H¢
}¢éS¢èÏ¢¼ }¢ï´ x¢Gñ򢕫 ÜïU ÜU¢}¢ ¥¢Ýï ±¢H¢
±¢ïã ¥ÐÝï ÐÚ¢» ÜU¢ x¢G}¢ ¶¢Ýï ±¢H¢
ÈGUÜGUè򢕫 ÜU¢ }¢¢±¢ Á¢G§üGÈGU¢ï´ ÜU¢ }¢HÁ¢¢
²¼è}¢¢ï´ ÜU¢ ±¢Hè xG¢éH¢}¢¢ï´ ÜU¢ }¢¢ñH¢
¥G¢ñÚ¼ ÜUè çÁ¢G‹Îx¢è ÜïU Ó¢¢Ú ΢ñÚ
¥G¢ñÚ¼ ÜUè çÁ¢G‹Îx¢è ÜïU Ú¢S¼ï }¢ï´ ²êæ ¼¢ï Ï¢ãé¼ S¢ï }¢¢ïÇG ¥¢¼ï ãñ´ }¢x¢Ú
§S¢ ÜUè çÁ¢G‹Îx¢è ÜïU Ó¢¢Ú ΢ñÚ ¶G¢S¢ ¼G¢ñÚ ÐÚ ÜGU¢çÏ¢Hï çÁ¢GRU ãñ´ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 44
{1} ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ Ï¢Ó¢ÐÝ {2} ¥G¢ñÚ¼ Ï¢¢çHx¢G ã¢ïÝï ÜïU Ï¢¢’Î
{3} ¥G¢ñÚ¼ Ï¢è±è Ï¢Ý Á¢¢Ýï ÜïU Ï¢¢’Î {4} ¥G¢ñÚ¼ }¢¢æ Ï¢Ý Á¢¢Ýï ÜïU Ï¢¢’Î
¥Ï¢ ã}¢ ¥G¢ñÚ¼ ÜïU §Ý Ó¢¢Ú¢ï´ Á¢G}¢¢Ý¢ï´ ÜU¢ ¥¢ñÚ §Ý ±vG¼¢ï´ }¢ï´ ¥G¢ñÚ¼
ÜïU ÈGUÚ¢§Á¢G ¥¢ñÚ §Ý ÜïU ãéGÜGUêÜGU ÜU¢ }¢éwG¼S¢Ú ¼Á¢GçÜUÚ¢ S¢¢ÈGU S¢¢ÈGU HzGÁ¢G¢ï´ }¢ï´
¼ãGÚèÚ ÜUÚ¼ï ãñ´ J ¼¢çÜU ãÚ ¥G¢ñÚ¼ §Ý ãéGÜGUêÜGU ± ÈGUÚ¢§Á¢G ÜU¢ï ¥Î¢ ÜUÚ ÜïU
¥ÐÝè çÁ¢G‹Îx¢è ÜU¢ï Î鋲¢ }¢ï´ |¢è wG¢éà¢ãG¢H Ϣݢ» ¥¢ñÚ ¥¢ç¶GÚ¼ }¢ï´ |¢è
Á¢‹Ý¼ ÜUè H¢ Á¢G±¢H Ýï’}¢¼¢ï´ ¥¢ñÚ Î¢ñH¼¢ï´ S¢ï S¢ÚÈGUÚ¢Á¢G ã¢ï ÜUÚ }¢¢H¢
}¢¢H ã¢ï Á¢¢» J
{1} ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ Ï¢Ó¢ÐÝ
¥G¢ñÚ¼ Ï¢Ó¢ÐÝ }¢ï´ ¥ÐÝï }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜUè Œ²¢Úè Ï¢ïÅè ÜUãH¢¼è ãñ §S¢
Á¢G}¢¢Ýï }¢ï´ Á¢Ï¢ ¼ÜU ±¢ïã Ý¢ Ï¢¢çHx¢G Ï¢ÓÓ¢è Úã¼è ãñ à¢Úè¥G¼ ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï Ý
©S¢ ÐÚ ÜU¢ï§ü Ó¢èÁ¢G ÈGUÁ¢üG ã¢ï¼è ãñ Ý ©S¢ ÐÚ çÜUS¢è çÜGUS}¢ ÜUè çÁ¢G}}¢ï΢çÚ²¢ï´
ÜU¢ ÜU¢ï§ü Ï¢¢ïÛ¢ ã¢ï¼¢ ãñ ±¢ïã à¢Úè¥G¼ ÜUè ТϢç‹Î²¢ï´ S¢ï çÏ¢ËÜéUH ¥¢Á¢G¢Î
Úã¼è ãñ ¥¢ñÚ ¥ÐÝï }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜUè Œ²¢Úè ¥¢ñÚ H¢ÇHè Ï¢ïÅè Ï¢Ýè ãé§ü ¶¢¼è
Ðè¼è, ÐãÝ¼è ¥¢ïÉG¼è ¥¢ñÚ ãæS¢¼è ¶ïH¼è Úã¼è ãñ ¥¢ñÚ ±¢ïã §S¢ Ï¢¢¼ ÜUè
ãGÜGUÎ¢Ú ã¢ï¼è ãñ çÜU }¢¢æ-Ï¢¢Ð, |¢¢§ü-Ï¢ãÝ ¥¢ñÚ S¢Ï¢ çÚà¼ïÝ¢¼ï ±¢Hï ©S¢ S¢ï
Œ²¢Ú ± }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUÚ¼ï Úãï´ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜUè çÎH Ï¢S¼x¢è ¥¢ñÚ çÎHÁ¢¢ï§ü }¢ï´
Hx¢ï Úãï´ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜUè çS¢ãGìãG¼ ± S¢ÈGU¢§ü ¥¢ñÚ ©S¢ ÜUè ¥G¢çÈGUIJ¼ ¥¢ñÚ
|¢H¢§ü }¢ï´ ãÚ çÜGUS}¢ ÜUè §ç‹¼ã¢§ü ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚ¼ï Úãï´ ¼¢çÜU ±¢ïã ãÚ çÜGUS}¢
ÜUè çÈGURU¢ï´ ¥¢ñÚ ÚæÁ¢¢ï´ S¢ï ÈGU¢çÚxG¢éH Ï¢¢H ¥¢ñÚ ãÚ ±vG¼ wG¢éࢠ± wG¢éÚü}¢ ¥¢ñÚ
wG¢éà¢ãG¢H Úãï Á¢Ï¢ ±¢ïã ÜéUÀ Ï¢¢ïHÝï Hx¢ï ¼¢ï }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÐÚ H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU
©S¢ ÜU¢ï ¥ËH¢ã ± ÚS¢êH ÜU¢ Ý¢}¢ S¢éÝ¢»æ
çÈUÚ ©S¢ ÜU¢ï ÜUçH}¢¢ ±x¢GñÚ¢ ÐÉG¢»æ Á¢Ï¢ ±¢ïã ÜéUÀ ¥¢ñÚ çÁ¢G²¢Î¢ S¢}¢Û¢Î¢Ú
ã¢ï Á¢¢» ¼¢ï ©S¢ ÜU¢ï S¢ÈGU¢§ü S¢é‰¢Ú¢§ü ÜïU Éæx¢ ¥¢ñÚ S¢HèÜïGU çS¢¶¢»æ ©S¢ ÜU¢ï
çÝ㢲¼ Œ²¢Ú ± }¢ãGÏÏ¢¼ ¥¢ñÚ Ý}¢èü ÜïU S¢¢‰¢ §‹S¢¢Ýè à¢Ú¢ÈGU¼¢ï´ ÜUè Ï¢¢¼ï´
Ï¢¼¢»æ ¥¢ñÚ ¥ÓÀè ¥ÓÀè Ï¢¢¼¢ï´ ÜU¢ ࢢñÜGU ¥¢ñÚ Ï¢éÚè Ï¢¢¼¢ï´ S¢ï ÝÈGUÚ¼
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 45
çÎH¢»æ Á¢Ï¢ ÐÉGÝï ÜïU ÜGU¢çÏ¢H ã¢ï Á¢¢» ¼¢ï S¢Ï¢ S¢ï ÐãHï ©S¢ ÜU¢ï ÜéUGÚ¥¢Ý
à¢ÚèÈGU ÐÉG¢»æ J Á¢Ï¢ ÜéUÀ ¥¢ñÚ çÁ¢G²¢Î¢ ã¢ïçࢲ¢Ú ã¢ï Á¢¢» ¼¢ï ©S¢ ÜU¢ï ТÜUè
± ݢТÜUè ±éÁG¢ê ± xG¢éSH ±x¢GñÚ¢ ÜU¢ §SH¢}¢è ¼GÚèÜGU¢ Ï¢¼¢»æ ¥¢ñÚ ãÚ Ï¢¢¼
¥¢ñÚ ãÚ ÜU¢}¢ }¢ï´ ©S¢ ÜU¢ï §SH¢}¢è ¥¢Î¢Ï¢ S¢ï ¥¢x¢¢ã ÜUÚ¼ï Úãï´ J Á¢Ï¢ ±¢ïã
S¢¢¼ Ï¢ÚS¢ ÜUè ã¢ï Á¢¢» ¼¢ï ©S¢ ÜU¢ï Ý}¢¢Á¢G ±x¢GñÚ¢ Á¢GMçÚ²¢¼ï ÎèÝ ÜUè Ï¢¢¼ï´
¼¢’Hè}¢ ÜUÚï´ ¥¢ñÚ ÐÎïü }¢ï´ ÚãÝï ÜUè ¥G¢Î¼ çS¢¶¢»æ ¥¢ñÚ Ï¢Ú¼Ý {¢ïÝï, ¶¢Ýï
ÐèÝï, S¢èÝï çÐÚ¢ïÝï ¥¢ñÚ À¢ïÅï }¢¢ïÅï Í¢ÚïHê ÜU¢}¢¢ï´ ÜU¢ ãéÝÚ Ï¢¼¢»æ ¥¢ñÚ ¥G}¢Hè
¼G¢ñÚ ÐÚ ©S¢ S¢ï ²ïã S¢Ï¢ ÜU¢}¢ Hï¼ï Úãï´ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜUè ÜU¢çãHè ¥¢ñÚ Ï¢ï
ÐÚ±¢§ü ¥¢ñÚ à¢Ú¢Ú¼¢ï´ ÐÚ Ú¢ïÜU Å¢ïÜU ÜUÚ¼ï Úãï´ ¥¢ñÚ ¶GڢϢ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ¥¢ñÚ Ï¢Î
Ó¢HÝ Í¢Ú¢Ý¢ï´ ÜïU H¢ïx¢¢ï´ S¢ï }¢ïH-Á¢¢ïH ÐÚ Ð¢Ï¢‹Îè Hx¢¢ Îï´ ¥¢ñÚ ©Ý H¢ïx¢¢ï´
ÜUè S¢¢ïãGÏ¢¼ S¢ï Ï¢Ó¢¢¼ï Úãïæ J ¥G¢çà¢ÜGU¢Ý¢ ¥à¥G¢Ú ¥¢ñÚ x¢è¼¢ï´ ¥¢ñÚ ¥G¢çà¢ÜGUè
}¢¢’à¢êÜGUè ÜïU }¢Á¢G¢}¢èÝ ÜUè çÜU¼¢Ï¢¢ï´ S¢ï, x¢¢Ýï Ï¢Á¢¢Ýï ¥¢ñÚ ¶ïH ¼}¢¢à¢¢ï´ S¢ï
ÎêÚ Ú¶ï´ ¼¢çÜU Ï¢çÓÓ¢²¢ï´ ÜïU ¥wGH¢ÜGU ± ¥G¢Î¢¼ ¥¢ñÚ Ó¢¢H Ó¢HÝ ¶GڢϢ Ý
ã¢ï Á¢¢»æ J Á¢Ï¢ ¼ÜU Ï¢ÓÓ¢è Ï¢¢çHx¢G Ý ã¢ï Á¢¢» §Ý Ï¢¢¼¢ï´ ÜU¢ Š²¢Ý ڶݢ
ãÚ }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜU¢ §SH¢}¢è ÈGUÁ¢üG ãñ J ¥x¢Ú }¢¢æ-Ï¢¢Ð ¥ÐÝï §Ý ÈGUÚ¢§Á¢G ÜU¢ï
ÐêÚ¢ Ý ÜUÚï´x¢ï ¼¢ï ±¢ïã S¢wG¼ x¢éÝ¢ãx¢¢Ú ã¢ï´x¢ï J
{2} ¥G¢ñÚ¼ Á¢Ï¢ Ï¢¢çHx¢G ã¢ï Á¢¢»
Á¢Ï¢ ¥G ¢ ñ Ú ¼ Ï¢¢çHx¢G ã¢ï x¢§ü ¼¢ï ¥ËH¢ã ± ÚS¢ê H
ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï à¢Úè¥G¼ ÜïU ¼}¢¢}¢ ¥ãGÜU¢}¢
ÜUè ТϢ‹Î ã¢ï x¢§ü J ¥Ï¢ ©S¢ ÐÚ Ý}¢¢Á¢G, Ú¢ïÁ¢G¢ ¥¢ñÚ ãGÁ¢ ± Á¢GÜU¢¼ ÜïU
¼}¢¢}¢ }¢S¢¢§H ÐÚ ¥G}¢H ÜUÚÝ¢ ÈGUÁ¢üG ã¢ï x¢²¢ ¥¢ñÚ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢
ÜïU ãéGÜGUêÜGU ¥¢ñÚ Ï¢‹Î¢ïæ ÜïU ãGéÜGUêÜGU ÜU¢ï ¥Î¢ ÜUÚÝï ÜUè ±¢ïã çÁ¢G}}¢ïÎ¢Ú ã¢ï x¢§ü
¥Ï¢ ©S¢ ÐÚ H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ±¢ïã wG¢é΢ ÜïU ¼}¢¢}¢ ÈGUÁ¢G¢ïZ ÜU¢ï ¥Î¢ ÜUÚï ¥¢ñÚ
À¢ïÅï Ï¢ÇGï ¼}¢¢}¢ x¢éÝ¢ã¢ï´ S¢ï Ï¢Ó¢¼è Úãï J ¥¢ñÚ ²ïã |¢è ©S¢ ÜïU çH²ï Á¢GMÚè
ãñ çÜU ¥ÐÝï }¢¢æ-Ï¢¢Ð ¥¢ñÚ Ï¢ÇG¢ï´ ÜUè ¼¢’Á¢Gè}¢ ± ç¶GÎ}¢¼ Ï¢Á¢¢ H¢» ¥¢ñÚ
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 46
¥ÐÝï À¢ïÅï |¢¢§²¢ï´ Ï¢ãÝ¢ï´ ¥¢ñÚ ÎêS¢Úï ¥GÁ¢GèÁ¢G¢ï ¥ÜGU¢çÚÏ¢ S¢ï Œ²¢Ú ± }¢ãGÏÏ¢¼
ÜUÚï J ÐÇG¢ïçS¢²¢ï´ ¥¢ñÚ çÚà¼ïÝ¢¼ï ÜïU ¼}¢¢}¢ À¢ïÅ¢ï´, Ï¢ÇG¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ ©Ý ÜïU
}¢Ú¢ç¼Ï¢ ± ÎÚÁ¢¢¼ ÜïU çHãG¢Á¢G S¢ï ÝïÜU S¢éHêÜU ¥¢ñÚ ¥ÓÀ¢ Ï¢Ú¼¢± ÜUÚï J
¥ÓÀè ¥ÓÀè ¥G¢Î¼ï´ S¢è¶ï ¥¢ñÚ ¼}¢¢}¢ ¶GڢϢ ¥G¢Î¼¢ï´ ÜU¢ï À¢ïÇG Îï ¥¢ñÚ
¥ÐÝè çÁ¢G‹Îx¢è ÜU¢ï ÐêÚï ¼G¢ñÚ ÐÚ §SH¢}¢è É¢æÓ¢ï }¢ï´ É¢H ÜUÚ S¢ÓÓ¢è ÐvÜUè
ТϢ‹Îï à¢Úè¥G¼ ¥¢ñÚ §ü}¢¢Ý ±¢Hè ¥G¢ñÚ¼ Ï¢Ý Á¢¢» ¥¢ñÚ §S¢ ÜïUU S¢¢‰¢
S¢¢‰¢ }¢ïãGݼ ± }¢à¢vGÜGU¼ ¥¢ñÚ S¢Ï¢í¢ï çÚÁ¢G¢ ÜUè ¥G¢Î¼ Ç¢Hï }¢éwG¼S¢Ú ²ïã
çÜU ࢢÎè ÜïU Ï¢¢’Î ¥ÐÝï ªÐÚ ¥¢Ýï ±¢Hè ¼}¢¢}¢ Í¢ÚïHê çÁ¢G}}¢ï΢çÚ²¢ï´ ÜUè
}¢¢’Hê}¢¢¼ ãG¢çS¢H ÜUÚ¼è Úãï çÜU ࢢïãÚ ±¢Hè ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï çÜUS¢ ¼GÚãG ¥ÐÝï
ࢢïãÚ ÜïU S¢¢‰¢ çÝÏ¢¢ã ÜUÚÝ¢ ¥¢ñÚ ¥ÐÝ¢ Í¢Ú S¢æ|¢¢HÝ¢ Ó¢¢çã²ï ±¢ïã
¥ÐÝè }¢¢æ ¥¢ñÚ Ï¢ÇGè Ï¢êÉGè ¥G¢ñÚ¼¢ï´ S¢ï ÐêÀ ÐêÀ ÜUÚ §S¢ ÜU¢ Éæx¢ ¥¢ñÚ
S¢HèÜGU¢ S¢è¶ï ¥¢ñÚ ¥ÐÝï ÚãÝ-S¢ãÝ ¥¢ñÚ Ó¢¢H-Ó¢HÝ ÜU¢ï §S¢ ¼GÚãG
S¢é{¢Úï ¥¢ñÚ S¢æ±¢Úï çÜU Ý à¢Úè¥G¼ }¢ï´ x¢éÝ¢ãx¢¢Ú ÆãÚï Ý Ï¢Ú¢ÎÚè ± S¢}¢¢Á¢
}¢ï´ ÜU¢ï§ü §S¢ ÜU¢ï ¼G¢’Ý¢ }¢¢Ú S¢ÜïU J
¶¢Ýï ÐèÝï, ÐãÝÝï ¥¢ïÉGÝï, S¢¢ïÝï Á¢¢x¢Ýï, Ï¢¢¼ Ó¢è¼ x¢GÚÁ¢G ãÚ ÜU¢}¢
ãÚ Ï¢¢¼ }¢ï´ Á¢ã¢æ ¼ÜU ã¢ï S¢ÜïU wG¢éÎ ¼vHèÈGU ©Æ¢» }¢x¢Ú Í¢Ú ±¢H¢ï´ ÜU¢ï
¥¢Ú¢}¢ ± Ú¢ãG¼ ÐãéæÓ¢¢» J çÏ¢x¢GñÚ }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜUè §Á¢¢Á¢G¼ ÜïU Ý ÜU¢ï§ü S¢¢}¢¢Ý
¥ÐÝï §çS¼’}¢¢H }¢ï´ H¢» Ý çÜUS¢è ÎêS¢Úï ÜU¢ï Îï J Ý Í¢Ú ÜU¢ »ÜU ÐñS¢¢ ²¢
»ÜU ΢ݢ }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜUè §Á¢¢Á¢G¼ ÜïU çÏ¢x¢GñÚ ¶GÓ¢ü ÜUÚï J Ý çÏ¢x¢GñÚ }¢¢æ-Ï¢¢Ð S¢ï
ÐêÀï çÜUS¢è ÜïU Í¢Ú ²¢ §{Ú ©{Ú Á¢¢» J x¢GÚÁ¢G ãÚ ÜU¢}¢, ãÚ Ï¢¢¼ }¢ï´ }¢¢æ ÜUè
§Á¢¢Á¢G¼ ¥¢ñÚ çÚÁ¢G¢}¢‹Îè ÜU¢ï ¥ÐÝï çH²ï Á¢GMÚè S¢}¢Û¢ï J ¶¢Ýï, ÐèÝï, S¢èÝï
çÐÚ¢ïÝï, ¥ÐÝï Ï¢ÎÝ, ¥ÐÝï ÜUÐÇGï ¥¢ñÚ }¢ÜU¢Ý ± S¢¢}¢¢Ý ÜUè S¢ÈGU¢§ü x¢GÚÁ¢G
S¢Ï¢ Í¢ÚïHê ÜU¢}¢ {‹Î¢ï´ ÜU¢ Éæx¢ S¢è¶ Hï ¥¢ñÚ §S¢ ÜUè ¥G}¢Hè ¥G¢Î¼ Ç¢H
Hï ¼¢çÜU ࢢÎè ÜïU Ï¢¢’Î ¥ÐÝï S¢éS¢Ú¢H }¢ï´ ÝïÜUÝ¢}¢è ÜïU S¢¢‰¢ çÁ¢G‹Îx¢è
Ï¢S¢Ú ÜUÚ S¢ÜïU ¥¢ñÚ }¢ñÜïU ±¢H¢ï´ ¥¢ñÚ S¢éS¢Ú¢H ±¢H¢ï´ ÜïU ΢ïÝ¢ï´ Í¢Ú ÜUè
Ó¢ãè¼è ¥¢ñÚ Œ²¢Úè Ï¢Ýè Úãï J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 47
ÐÎïü ÜU¢ ¶G¢S¢ ¼G¢ñÚ ÐÚ ¶G²¢H ¥¢ñÚ Š²¢Ý Ú¶ï J x¢GñÚ }¢ãGÚ}¢ }¢Î¢ïZ
¥¢ñÚ HÇGÜU¢ï´ ÜïU S¢¢}¢Ýï ¥¢Ýï Á¢¢Ýï, ¼¢ÜU Û¢¢æÜU ¥¢ñÚ ãæS¢è }¢Á¢G¢ÜGU S¢ï
§ç‹¼ã¢§ü ÐÚãïÁ¢G Ú¶ï J ¥G¢çà¢ÜGU¢Ý¢ ¥à¥G¢Ú, ¥wGH¢ÜGU ÜU¢ï ¶GڢϢ ÜUÚÝï
±¢Hè çÜU¼¢Ï¢¢ï´ ¥¢ñÚ ÚS¢¢§H ± ¥wGÏ¢¢Ú¢¼ ÜU¢ï ãÚçx¢Á¢G Ý Îï¶ï ϢΠçÜUÚ΢Ú
¥¢ñÚ Ï¢ï ãG²¢ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ S¢ï |¢è Ð΢ü ÜUÚï ¥¢ñÚ ãÚçx¢Á¢G ÜU|¢è §Ý S¢ï }¢ïH Á¢¢ïH
Ý Ú¶ï ¶ïH ¼}¢¢à¢¢ï´ S¢ï ÎêÚ Úãï ¥¢ñÚ }¢Á¢GãÏ¢è çÜU¼¢Ï¢ï´ wG¢éS¢êS¢Ý S¢èÚ¼éH
}¢éS¼GÈGU¢ ± S¢èÚ¼ï ÚS¢êHï ¥GÚÏ¢è, ¼}ãèÎï §ü}¢¢Ý ¥¢ñÚ }¢èH¢Î à¢ÚèÈGU ÜUè
çÜU¼¢Ï¢ï´ }¢¯HÝ “Á¢GèݼéH }¢èH¢Î” ±x¢GñÚ¢ ©G-H}¢¢» ¥ãHï S¢é‹Ý¼ ÜUè
¼SÝèÈGU¢¼ ÐÉG¼è Úãï J
ÈGUÁ¢üG §GÏ¢¢Î¼¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ ÝzGHè §GÏ¢¢Î¼ï´ |¢è ÜUÚ¼è Úãï J }¢¯HÝ
ç¼H¢±¼ï ÜéUGÚ¥¢Ý ± ¼SÏ¢èãGï ÈGU¢ç¼G}¢¢ }¢èH¢Î à¢ÚèÈGU ÐÉG¼è ÐÉG¢¼è Úãï
¥¢ñÚ x²¢Úã±è´ à¢ÚèÈGU ± Ï¢¢Úã±è´ à¢ÚèÈGU ± }¢¢ïãGÚü}¢ à¢ÚèÈGU ±x¢GñÚ¢ ÜUè
çݲ¢Á¢G ± ÈGU¢ç¼ãG¢ |¢è ÜUÚ¼è Úãï çÜU §Ý ¥¢’}¢¢H S¢ï Î鋲¢ ± ¥¢ç¶GÚ¼
ÜUè Ï¢ï à¢é}¢¢Ú Ï¢ÚÜU¼ï´ ãG¢çS¢H ã¢ï¼è ãñ´ J ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G ϢΠ¥GÜGUè΢ H¢ïx¢¢ïæ
ÜUè Ï¢¢¼ Ý S¢éÝï ¥¢ñÚ ¥ãHï S¢é‹Ý¼ ± Á¢}¢¢¥G¼ ÜïU ¥GÜGU¢§Î ± ¥¢’}¢¢H
ÐÚ çÝ㢲¼ }¢Á¢GÏ¢ê¼Gè ÜïU S¢¢‰¢ ÜGU¢§}¢ Úãï J
{3} ¥G¢ñÚ¼ ࢢÎè ÜïU Ï¢¢’Î
çÝÜU¢ãG :- Á¢Ï¢ HÇGÜUè Ï¢¢çHx¢G ã¢ï Á¢¢» ¼¢ï }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÐÚ H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU
Á¢ËÎ ¥Á¢G Á¢ËÎ }¢éÝ¢çS¢Ï¢ çÚ༢ ¼H¢à¢ ÜUÚ ÜïU ©S¢ ÜUè ࢢÎè ÜUÚ Îï´ J
çÚà¼ï ÜUè ¼H¢à¢ }¢ï´ ¶G¢S¢ ¼G¢ñÚ S¢ï §S¢ Ï¢¢¼ ÜU¢ Š²¢Ý ڶݢ Ï¢ïãGÎ Á¢GMÚè
ãñ çÜU ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G çÜUS¢è ϢΠ}¢Á¢GãÏ¢ ÜïU S¢¢‰¢ çÚ༢ Ý ã¢ïÝï Т»
Ï¢çËÜU ÎèÝÎ¢Ú ¥¢ñÚ Ð¢Ï¢‹Îï à¢Úè¥G¼ ¥¢ñÚ }¢Á¢GãÏ¢ï ¥ãHï S¢é‹Ý¼ ÜïU ТϢ‹Î
ÜU¢ï ¥ÐÝè çÚà¼ï΢Úè ÜïU çH²ï }¢é‹¼¶GÏ¢ ÜUÚï´ J Ï¢é¶G¢Úè ± }¢éçSH}¢ ÜUè ãGÎè¯
}¢ï´ ãñ çÜU ÚS¢êHéËH¢ã Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU ¥G¢ñÚ¼ S¢ï ࢢÎè
ÜUÚÝï }¢ï´ Ó¢¢Ú Ó¢èÁ¢ïGæ Îï¶è Á¢¢¼è ãñæ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 48
{1} ΢ñH¼ }¢‹Î {2} ¶G¢‹¢Î¢Ýè à¢Ú¢ÈGU¼ {3} wG¢êÏ¢ S¢êÚ¼è {4} Î苢΢Úè
“HïçÜUÝ ¼é}¢ ÎèÝ΢Úè ÜU¢ï §Ý S¢Ï¢ Ó¢èÁ¢G¢ï´ ÐÚ }¢éÜGUg}¢ S¢}¢Û¢¢ï J”

¥±H¢Î ÜUè ¼}¢‹Ý¢ ¥¢ñÚ ¥ÐÝè Á¢G¢¼ ÜU¢ï Ï¢ÎÜU¢Úè S¢ï Ï¢Ó¢¢Ýï ÜUè
çÝIJ¼ ÜïU çH²ï çÝÜU¢ãG ÜUÚÝ¢ S¢é‹Ý¼ ãñ ¥¢ñÚ Ï¢ãé¼ Ï¢ÇGï ¥Á¢í¢ï ¯±¢Ï¢ ÜU¢
ÜU¢}¢ ãñ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï ÜéUGÚ¥¢Ý à¢ÚèÈGU }¢ï´ ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU J

“²¢’Ýè ¼é}¢ H¢ïx¢ Ï¢ï ࢢïãÚ ±¢Hè ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ çÝÜU¢ãG ÜUÚ Î¢ï ¥¢ñÚ
¥ÐÝï ÝïÜU Ó¢HÝ xG¢éH¢}¢¢ï´ ¥¢ñÚ H¢ñæçDz¢ï´ ÜU¢ |¢è çÝÜU¢ãG ÜUÚ Î¢ï J”
ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ï´ ãñ çÜU ¼¢ñÚ¢¼ à¢ÚèÈGU }¢ï´ çH¶¢ ãñ çÜU..... “çÁ¢S¢
à¢wGS¢ ÜUè HÇGÜUè Ï¢¢Úã Ï¢ÚS¢ ÜUè ©G}¢í ÜU¢ï ÐãéæÓ¢ x¢§ü ¥¢ñÚ ©S¢ Ýï ©S¢
HÇGÜUè ÜU¢ çÝÜU¢ãG Ýãè´ çÜU²¢ ¥¢ñÚ ±¢ïã HÇGÜUè Ï¢ÎÜU¢Úè ÜïU x¢éÝ¢ã }¢ï´ ÐÇG
x¢§ü ¼¢ï §S¢ ÜU¢ x¢éÝ¢ã HÇGÜUè ±¢Hï ÜïU S¢Ú ÐÚ |¢è ã¢ïx¢¢ J”

ÎêS¢Úè ãGÎè¯ }¢ḯ ãñ çÜU ãGéÁ¢G êÚ Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU :


“¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï ¼èÝ à¢wGS¢¢ï´ ÜUè §}¢Î¢Î ¥ÐÝï çÁ¢G}}¢» ÜUÚ}¢ ÐÚ
Hè ãñ J {1} ±¢ïã xG¢éH¢}¢ Á¢¢ï ¥ÐÝï ¥¢ÜGU¢ S¢ï ¥¢Á¢G¢Î ã¢ïÝï ÜïU çH²ï çÜUS¢è
ÜGUÎÚ ÚÜGU}¢ ¥Î¢ ÜUÚÝï ÜU¢ ¥GãÎ ÜUÚï ¥¢ñÚ ¥ÐÝï ¥GãÎ ÜU¢ï ÐêÚ¢ ÜUÚÝï ÜUè
çÝIJ¼ Ú¶¼¢ ã¢ï J {2} wG¢é΢ ÜUè Ú¢ã }¢ï´ çÁ¢ã¢Î ÜUÚÝï ±¢H¢ {3} ±¢ïã
çÝÜU¢ãG ÜUÚÝï ±¢H¢ ²¢ çÝÜU¢ãG ÜUÚÝï ±¢Hè Á¢¢ï çÝÜU¢ãG ÜïU Á¢GÚè»G ãGÚ¢}¢
ÜU¢Úè S¢ï ϢӢݢ Ó¢¢ã¼¢ ã¢ï J”

¥G¢ñÚ¼, Á¢Ï¢ ¼ÜU ©S¢ ÜUè ࢢÎè Ýãè´ ã¢ï¼è ±¢ïã ¥ÐÝï }¢¢æ-Ï¢¢Ð
ÜUè Ï¢ïÅè ÜUãH¢¼è ãñ }¢x¢Ú ࢢÎè ã¢ï Á¢¢Ýï ÜïU Ï¢¢’Î ¥G¢ñÚ¼ ¥ÐÝï ࢢïãÚ ÜUè
Ï¢è±è Ï¢Ý Á¢¢¼è ãñ ¥¢ñÚ ¥Ï¢ ©S¢ ÜïU ÈGUÚ¢§Á¢G ¥¢ñÚ ©S¢ ÜUè çÁ¢G}}¢ï΢çÚ²¢æ
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 49
ÐãHï S¢ï Ï¢ãé¼ çÁ¢G²¢Î¢ Ï¢ÉG Á¢¢¼è ãñ́ ±¢ïã ¼}¢¢}¢ ãéÜG UG êÜUG ± ÈGUÚ¢§Á¢G Á¢¢ï Ï¢¢çHx¢G
ã¢ïÝï ÜïU Ï¢¢’Î ¥G¢ñÚ¼ ÐÚ H¢çÁ¢G}¢ ã¢ï x¢» ‰¢ï ¥Ï¢ §Ý ÜïU §GH¢±¢ ࢢïãÚ ÜïU
ãéÜG UG êÜUG ÜU¢ |¢è Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ Ï¢¢ïÛ¢ ¥G¢ñÚ¼ ÜïU S¢Ú ÐÚ ¥¢ Á¢¢¼¢ ãñ çÁ¢S¢ ÜU¢ ¥Î¢
ÜUÚÝ¢ ãÚ ¥G¢ñÚ¼ ÜïU çH²ï Ï¢ãé¼ ãè Ï¢ÇG¢ ÈGUÚèÁ¢G¢ ãñ J ²¢Î Ú¶¢ï çÜU ࢢïãÚ ÜïU
ãéÜG UG êÜUG ÜU¢ï ¥x¢Ú ¥G¢ñÚ¼ Ý ¥Î¢ ÜUÚïx¢è ¼¢ï ©S¢ ÜUè Î鋲¢±è çÁ¢G‹Îx¢è ¼Ï¢¢ã¢ï
Ï¢ÚÏ¢¢Î ã¢ï Á¢¢»x¢è ¥¢ñÚ ¥¢ç¶GÚ¼ }¢ḯ ±¢ïã ΢ïÁ¢G¶G ÜUè |¢ÇGÜU¼è ãé§ü ¥¢x¢ }¢ḯ
Á¢H¼è Úãïx¢è ¥¢ñÚ ©S¢ ÜUè ÜGUÏ¢í }¢ḯ S¢¢æÐ çÏ¢ÓÀê ©S¢ ÜU¢ï ÇS¢¼ï Úãḯx¢ï ¥¢ñÚ Î¢ïÝ¢ḯ
Á¢ã¢æ }¢ḯ Á¢GHèH¢ï wG±¢Ú ¥¢ñÚ ¼GÚãG ¼GÚãG ÜïU ¥GÁ¢G¢Ï¢¢ḯ }¢ḯ çx¢çÚzG¼¢Ú Úãïx¢è J §S¢
çH²ï à¢Úè¥G¼ ÜïU ãévG }¢ ÜïU }¢é¼¢G çÏ¢ÜGU ãÚ ¥G¢ñÚ¼ ÐÚ ÈGUÁ¢üG ãñ çÜU ±¢ïã ¥ÐÝï
ࢢïãÚ ÜïU ãéÜG UG êÜUG ÜU¢ï ¥Î¢ ÜUÚ¼è Úãï ¥¢ñÚ ©G}¢í |¢Ú ¥ÐÝï ࢢïãÚ ÜUè ÈGUÚ}¢¢æ
Ï¢Ú΢Úè ± ç¶GÎ}¢¼ x¢éÁ¢G¢Úè ÜUÚ¼è Úãï J
ࢢïãÚ ÜïU ãéGÜGUêÜGU :- ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï ࢢïãÚ¢ïæ ÜU¢ï Ï¢èç±²¢ï´ ÐÚ
ãG¢çÜU}¢ Ϣݢ²¢ ãñ ¥¢ñÚ Ï¢ãé¼ Ï¢ÇGè Ï¢éÁG¢éx¢èü Îè ãñ §S¢ çH²ï ãÚ ¥G¢ñÚ¼ ÐÚ
ÈGUÁ¢üG ãñ çÜU ±¢ïã ¥ÐÝï ࢢïãÚ ÜU¢ ãéGv}¢ }¢¢Ýï ¥¢ñÚ wG¢éà¢è wG¢éà¢è ¥ÐÝï ࢢïãÚ
ÜïU ãÚ ãéGv}¢ ÜUè ¼¢Ï¢ï¥G΢Úè ÜUÚï v²êæçÜU ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï ࢢïãÚ ÜU¢
Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ ãGÜGU Ϣݢ²¢ ãñ ²¢Î Ú¶¢ï çÜU ¥ÐÝï ࢢïãÚ ÜU¢ï Ú¢Á¢Gè ± wG¢éà¢
ڶݢ Ï¢ãé¼ Ï¢ÇGè §GÏ¢¢Î¼ ãñ ¥¢ñÚ à¢¢ïãÚ ÜU¢ï Ý¢ wG¢éࢠ¥¢ñÚ Ý¢Ú¢Á¢G ڶݢ
Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ x¢éÝ¢ã ãñ J ÚS¢êHéËH¢ã Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU
“¥x¢Ú }¢ñæ wG¢é΢ ÜïU çS¢±¢ çÜUS¢è ÎêS¢Úï ÜïU çH²ï S¢Á¢Î¢ ÜUÚÝï ÜU¢ ãéGv}¢ Îï¼¢
¼¢ï }¢ñ́ ¥G¢ñÚ¼¢ḯ ÜU¢ï ãévG }¢ Îï¼¢ çÜU ±¢ïã ¥ÐÝï ࢢïãÚ¢ḯ ÜU¢ï S¢Á¢Î¢ çÜU²¢ ÜUÚḯ J”

¥¢ñÚ ÚS¢êHéËH¢ã Ýï ²ïã |¢è ÈGUÚ}¢¢²¢ ãñ çÜU


“çÁ¢S¢ ¥G¢ñÚ¼ ÜUè }¢¢ññ¼ »ïS¢è ãG¢H¼ }¢ï´ ¥¢» çÜU }¢Ú¼ï ±vG¼ ©S¢ ÜU¢ ࢢïãÚ
©S¢ S¢ï wG¢éࢠã¢ï ±¢ïã ¥G¢ñÚ¼ Á¢‹Ý¼ }¢ï´ Á¢¢»x¢è J”

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 50
¥¢ñÚ ²ïã |¢è ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU “Á¢Ï¢ ÜU¢ï§ü }¢Îü ¥ÐÝè Ï¢è±è ÜU¢ï
çÜUS¢è ÜU¢}¢ ÜïU çH²ï Ï¢éH¢» ¼¢ï ±¢ïã ¥G¢ñÚ¼ ¥x¢Ó¢ïü Ó¢êHãï ÜïU ТS¢ Ï¢ñÆè ã¢ï
©S¢ ÜU¢ï H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ±¢ïã ©Æ ÜUÚ à¢¢ïãÚ ÜïU ТS¢ Ó¢Hè ¥¢» J”

ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU ÜU¢ }¢¼GHÏ¢ ²ïã ãñ çÜU ¥G¢ñÚ¼ Ó¢¢ãï çÜU¼Ýï |¢è
Á¢GMÚè ÜU¢}¢ }¢ï´ }¢à¢xG¢êH ã¢ï }¢x¢Ú ࢢïãÚ ÜïU Ï¢éH¢Ýï ÐÚ S¢Ï¢ ÜU¢}¢¢ï´ ÜU¢ï À¢ïÇG
ÜUÚ à¢¢ïãÚ ÜUè ç¶GÎ}¢¼ }¢ï´ ãG¢çÁ¢GÚ ã¢ï Á¢¢» J
¥¢ñÚ ÚS¢êHéËH¢ã Ýï ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ï ²ïã |¢è
ãéGv}¢ çβ¢ çÜU “¥x¢Ú ࢢïãÚ ¥ÐÝè ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï ²ïã ãév}¢ Îï çÜU ÐèHï Úæx¢
ÜïU Ðã¢ÇG ÜU¢ï ÜU¢Hï Úæx¢ ÜU¢ Ϣݢ Îï ¥¢ñÚ ÜU¢Hï Úæx¢ ÜïU Ðã¢ÇG ÜU¢ï S¢ÈïGUΠϢݢ
Îï ¼¢ï ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï ¥ÐÝï ࢢïãÚ ÜU¢ ²ïã ãéGv}¢ |¢è Ï¢Á¢¢ H¢Ý¢ Ó¢¢çã²ï J”

ãGÎè¯ ÜU¢ }¢¼GHÏ¢ ²ïã ãñ çÜU }¢éçàÜUH S¢ï }¢éçàÜUH ¥¢ñÚ Îéà±¢Ú
S¢ï Îéà±¢Ú ÜU¢}¢ ÜU¢ |¢è ¥x¢Ú ࢢïãÚ ãéGv}¢ Îï ¼¢ï Á¢Ï¢ |¢è ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï ࢢïãÚ
ÜUè Ý¢ ÈGUÚ}¢¢Ýè Ýãè´ ÜUÚÝè Ó¢¢çã²ï Ï¢çËÜU ©S¢ ÜïU ãÚ ãéGv}¢ ÜUè ÈGUÚ}¢¢æ
Ï¢Ú΢Úè ÜïU çH²ï ¥ÐÝè ¼G¢ÜGU¼ |¢Ú ÜU}¢Ú Ï¢S¼¢ ÚãÝ¢ Ó¢¢çã²ï ¥¢ñÚ
ÚS¢êHéËH¢ã ÜU¢ ²ïã |¢è ÈGUÚ}¢¢Ý ãñ çÜU “ࢢïãÚ Ï¢è±è
ÜU¢ï ¥ÐÝï çÏ¢À¢ñÝï ÐÚ Ï¢éH¢» ¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼ ¥¢Ýï S¢ï §‹ÜU¢Ú ÜUÚ Îï ¥¢ñÚ ©S¢
ÜU¢ ࢢïãÚ §S¢ Ï¢¢¼ S¢ï Ý¢Ú¢Á¢G ã¢ï ÜUÚ S¢¢ï Úãï ¼¢ï Ú¢¼ |¢Ú wG¢é΢ ÜïU çÈGUçÚà¼ï
©S¢ ¥G¢ñÚ¼ ÐÚ H¢’ݼ ÜUÚ¼ï Úã¼ï ãñ´ J”

Œ²¢Úè Ï¢ãÝ¢ï ! §Ý ãGÎè¯¢ï´ S¢ï S¢Ï¢ÜGU ç}¢H¼¢ ãñ çÜU ࢢïãÚ ÜU¢


Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ ãGÜGU ãñ ¥¢ñÚ ãÚ ¥G¢ñÚ¼ ÐÚ ¥ÐÝï ࢢïãÚ ÜU¢ ãGÜGU ¥Î¢ ÜUÚÝ¢
ÈGUÁ¢üG ãñ ࢢïãÚ ÜïU ãéGÜGUêÜGU Ï¢ãé¼ çÁ¢G²¢Î¢ ãñ´ §Ý }¢ï´ S¢ï ÝèÓ¢ï çH¶ïU ãé» Ó¢‹Î
ãéGÜGUêÜGU Ï¢ãé¼ çÁ¢G²¢Î¢ ÜGU¢çÏ¢Hï çHãG¢Á¢G ãñ´ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 51

1. ¥G¢ñÚ¼ çÏ¢x¢GñÚ ¥ÐÝï ࢢïãÚ ÜUè §Á¢¢Á¢G¼ ÜïU Í¢Ú S¢ï Ï¢¢ãÚ ÜUãè´ Ý Á¢¢» Ý
¥ÐÝï çÚà¼ïÎ¢Ú¢ï´ ÜïU Í¢Ú Ý çÜUS¢è ÎêS¢Úï ÜïU Í¢Ú J
2. ࢢïãÚ ÜUè x¢GñÚ }¢¢ñÁ¢êÎx¢è }¢ï´ ¥G¢ñÚ¼ ÐÚ ÈGUÁ¢üG ãñ çÜU ࢢïãÚ ÜïU }¢ÜU¢Ý ¥¢ñÚ
}¢¢H¢ï S¢¢}¢¢Ý ÜUè çãGÈGU¢Á¢G¼ ÜUÚï ¥¢ñÚ çÏ¢x¢GñÚ à¢¢ïãÚ ÜUè §Á¢¢Á¢G¼ çÜUS¢è ÜU¢ï
|¢è Ý }¢ÜU¢Ý }¢ï´ ¥¢Ýï Îï Ý à¢¢ïãÚ ÜUè À¢ïÅè Ï¢ÇGè Ó¢èÁ¢G çÜUS¢è ÜU¢ï Îï J
3. ࢢïãÚ ÜU¢ }¢ÜU¢Ý ¥¢ñÚ }¢¢H ± S¢¢}¢¢Ý ²ïã S¢Ï¢ ࢢïãÚ ÜUè ¥}¢¢Ý¼ï´ ãñæ
¥¢ñÚ Ï¢è±è §Ý S¢Ï¢ Ó¢èÁ¢G¢ïæ ÜUè ¥}¢èÝ ãñ ¥x¢Ú ¥G¢ñÚ¼ Ýï ¥ÐÝï ࢢïãÚ ÜUè
çÜUS¢è Ó¢èÁ¢G ÜU¢ï Á¢¢Ý Ï¢êÛ¢ ÜUÚ Ï¢ÚÏ¢¢Î ÜUÚ çβ¢ ¼¢ï ¥G¢ñÚ¼ ÐÚ ¥}¢¢Ý¼ }¢ï´
ç¶G²¢Ý¼ ÜUÚÝï ÜU¢ x¢éÝ¢ã H¢çÁ¢G}¢ ã¢ïx¢¢ ¥¢ñÚ §S¢ ÐÚ wG¢é΢ ÜU¢ Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢
¥GÁ¢G¢Ï¢ ã¢ïx¢¢ J
4. ¥G¢Úñ ¼ ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G ÜU¢ï§ü »S¢¢ ÜU¢}¢ Ý ÜUÚï Á¢¢ï ࢢïãÚ ÜU¢ï Ý¢ ÐS¢‹Î ã¢ï J
5. Ï¢ÓÓ¢¢ïæ ÜUè çÝx¢ã΢à¼, §Ý ÜUè ¼<Ï¢²¼ ¥¢ñÚ ÐÚ±çÚࢠwG¢éS¢êS¢Ý ࢢïãÚ
ÜUè x¢GñÚ }¢¢ñÁ¢êÎx¢è }¢ï´ ¥G¢ñÚ¼ ÜïU çH²ï Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ ÈGUÚèÁ¢G¢ ãñ J
6. ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU }¢ÜU¢Ý ¥¢ñÚ ¥ÐÝï Ï¢ÎÝ ¥¢ñÚ ÜUÐÇG¢ï´ ÜUè
S¢ÈGU¢§ü S¢é‰¢Ú¢§ü ÜU¢ ¶G¢S¢ ¼G¢ñÚ ÐÚ Š²¢Ý Ú¶ï J ÈêUãÇG }¢ñHè ÜéUÓ¢ñHè Ý Ï¢Ýè
Úãï Ï¢çËÜU Ϣݢ± ôS¢Í¢¢Ú S¢ï Ú㢠ÜUÚï ¼¢çÜU ࢢïãÚ §S¢ ÜU¢ï Îï¶ ÜUÚ wG¢éࢠã¢ï
Á¢¢» J ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ï´ ãñ çÜU “Ï¢ïã¼ÚèÝ ¥G¢ñÚ¼ ±¢ïã ãñ çÜU Á¢Ï¢ ࢢïãÚ ©S¢
ÜUè ¼GÚÈGU Îï¶ï ¼¢ï ±¢ïã ¥ÐÝï Ϣݢ± çS¢æÍ¢¢Ú ¥¢ñÚ ¥ÐÝè ¥Î¢¥¢ïæ S¢ï ࢢïãÚ
ÜU¢ çÎH wG¢éࢠÜUÚ Îï ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ࢢïãÚ çÜUS¢è Ï¢¢¼ ÜUè ÜGUS¢}¢ ¶¢ Á¢¢» ¼¢ï
±¢ïã ©S¢ ÜGUS¢}¢ ÜU¢ï ÐêÚè ÜUÚ Îï ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ࢢïãÚ x¢G¢§Ï¢ Úãï ¼¢ï ±¢ïã ¥ÐÝè
Á¢G¢¼ ¥¢ñÚ à¢¢ïãÚ ÜïU }¢¢H }¢ḯ çãGÈUG ¢Á¢G¼ ¥¢ñÚ ¶GñÚ wG±¢ãè ÜU¢ çÜUÚÎ¢Ú ¥Î¢
ÜUÚ¼è Úãï J”
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 52
ࢢïãÚ ÜïU S¢¢‰¢ çÁ¢G‹Îx¢è Ï¢S¢Ú ÜUÚÝï ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ :- ²¢Î Ú¶¢ï çÜU
ç}¢²¢æ-Ï¢è±è ÜU¢ çÚ༢ »ÜU »ïS¢¢ }¢Á¢GÏ¢ê¼ ¼¥GËHéÜGU ãñ çÜU S¢¢Úè ©G}¢í §S¢è
Ï¢æ{Ý }¢ï´ Úã ÜUÚ çÁ¢G‹Îx¢è Ï¢S¢Ú ÜUÚÝè ãñ J ¥x¢Ú ç}¢²¢æ-Ï¢è±è }¢ï´ ÐêÚ¢ ÐêÚ¢
§çœ¢ãG¢Î ¥¢ñÚ ç}¢H¢Ð Ú㢠¼¢ï §S¢ S¢ï Ï¢ÉG ÜUÚ ÜU¢ï§ü Ýï’}¢¼ Ýãè´ J ¥¢ñÚ
¥x¢Ú wG¢é΢ Ý ÜUÚï ç}¢²¢æ-Ï¢è±è ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý §çwG¼H¢ÈGU Ðñ΢ ã¢ï x¢²¢ ¥¢ñÚ
Û¢x¢ÇGï ¼ÜUÚ¢Ú ÜUè Ý¢ñÏ¢¼ ¥¢ x¢§ü ¼¢ï §„ S¢ï Ï¢ÉG ÜUÚ ÜU¢ï§ü }¢éS¢èÏ¢¼ Ýãè´ çÜU
ç}¢²¢æ-Ï¢è±è ΢ïÝ¢ï´ ÜUè çÁ¢G‹Îx¢è Á¢ã‹Ý}¢ ÜU¢ Ý}¢êÝ¢ Ï¢Ý Á¢¢¼è ãñ ¥¢ñÚ Î¢ïÝ¢ï´
©G}¢í |¢Ú Í¢éÅÝ ¥¢ñÚ Á¢HÝ ÜUè ¥¢x¢ }¢ï´ Á¢H¼ï Úã¼ï ãñ´ J
§S¢ Á¢G}¢¢Ýï }¢ï´ ç}¢²¢æ-Ï¢è±è ÜïU Û¢x¢ÇG¢ï´ ÜU¢ ÈGU„¢Î §S¢ ÜGUÎÚ
çÁ¢G²¢Î¢ ÈñUH x¢²¢ ãñ çÜU ãÁ¢G¢Ú¢ï´ }¢Îü ¥¢ñÚ ãÁ¢G¢Ú¢ïæ ¥G¢ñÚ¼ïæ §S¢ Ï¢H¢ }¢ï´
çx¢çÚzG¼¢Ú ãñ´ ¥¢ñÚ }¢éS¢H}¢¢Ý¢ïæ ÜïU ãÁ¢G¢Ú¢ï´ Í¢Ú §S¢ §çwG¼H¢ÈGU ÜUè ¥¢x¢ }¢ï´
Á¢H Úãï ãñ´ ¥¢ñÚ ç}¢²¢æ-Ï¢è±è ΢ïÝ¢ï´ ¥ÐÝè çÁ¢G‹Îx¢è S¢ï Ï¢ïÁ¢G¢Ú ã¢ï ÜUÚ çÎÝ
Ú¢¼ }¢¢ñ¼ ÜUè Îé¥G¢»æ }¢¢æx¢¢ ÜUÚ¼ï ãñ´ J §S¢ çH²ï ã}¢ }¢éÝ¢çS¢Ï¢ S¢}¢Û¢¼ï ãñ´
çÜU §S¢ }¢ÜGU¢}¢ ÐÚ Ó¢‹Î »ïS¢è ÝS¢èãG¼ï´ çH¶ Îï´ çÜU ¥x¢Ú }¢Îü ± ¥G¢ñÚ¼ §Ý
ÐÚ ¥G}¢H ÜUÚÝï Hx¢ï´ ¼¢ï ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ S¢ï ©}}¢èÎ ãñ çÜU ç}¢²¢æ-Ï¢è±è
ÜïU Û¢x¢ÇG¢ï´ S¢ï }¢éçSH}¢ }¢é¥G¢à¢Ú¢ ТÜU ã¢ï Á¢¢»x¢¢ ¥¢ñÚ }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÜU¢ ãÚ
Í¢Ú ¥}Ý¢ï S¢éÜêUÝ ¥¢ñÚ ¥¢Ú¢}¢ ± Ú¢ãG¼ ÜUè Á¢‹Ý¼ Ï¢Ý Á¢¢»x¢¢ J
{1} ãÚ ¥G¢ñÚ¼ ࢢïãÚ ÜïU Í¢Ú }¢ï´ ÜGUÎ}¢ Ú¶¼ï ãè ¥ÐÝï ªÐÚ ²ïã H¢çÁ¢G}¢
ÜUÚ Hï ±¢ïã ãÚ ±vG¼ ¥¢ñÚ ãÚ ãG¢H }¢ï´ ¥ÐÝï ࢢïãÚ ÜU¢ çÎH ¥ÐÝï 㢉¢ }¢ï´
çH²ï Úãï ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU §à¢¢Ú¢ï´ ÐÚ Ó¢H¼è Úãï ¥x¢Ú ࢢïãÚ ãéGv}¢ Îï çÜU çÎÝ
|¢Ú {êÐ }¢ï´ ¶ÇGè Úã¢ï ²¢ Ú¢¼ |¢Ú Á¢¢x¢¼è ãé§ü }¢éÛ¢ï Ð涢 Û¢H¼è Úã¢ï ¼¢ï
¥G¢ñÚ¼ ÜïU çH²ï Î鋲¢ ± ¥¢ç¶GÚ¼ ÜUè |¢H¢§ü §S¢è }¢ï´ ãñ çÜU ‰¢¢ïÇGè ¼vHèÈGU
©Æ¢ ÜUÚ ¥¢ñÚ S¢Ï¢í ÜUÚ ÜïU §S¢ ãéGv}¢ ÐÚ |¢è ¥G}¢H ÜUÚï ¥¢ñÚ çÜUS¢è ±vG¼
¥¢ñÚ çÜUS¢è ãG¢H }¢ï´ |¢è ࢢïãÚ ÜïU ãéGv}¢ ÜUè Ý¢ ÈGUÚ}¢¢Ýè Ý ÜUÚï J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 53
{2} ãÚ ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU ±¢ïã ¥ÐÝï ࢢïãÚ ÜïU ç}¢Á¢G¢Á¢ ÜU¢ï ÐãÓ¢¢Ý
Hï ¥¢ñÚ Ï¢x¢G¢ñÚ Îﶼè Úãï çÜU ©S¢ ÜïU ࢢïãÚ ÜU¢ï v²¢ v²¢ Ó¢èÁ¢Gï´ ¥¢ñÚ ÜU¢ñÝ
ÜU¢ñÝ S¢è Ï¢¢¼ï´ Ý¢ ÐS¢‹Î ãñ´ ¥¢ñÚ ±¢ïã çÜUÝ çÜUÝ Ï¢¢¼¢ï´ S¢ï wG¢éࢠã¢ï¼¢ ãñ ¥¢ñÚ
ÜU¢ñÝ ÜU¢ñÝ S¢è Ï¢¢¼¢ï´ S¢ï Ý¢Ú¢Á¢G ã¢ï¼¢ ãñ ©ÆÝï Ï¢ñÆÝï, S¢¢ïÝï Á¢¢x¢Ýï, ÐãÝÝï
¥¢ïÉGÝï ¥¢ñÚ Ï¢¢¼ Ó¢è¼ }¢ï´ ©S¢ ÜUè ¥G¢Î¼ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜU¢ Á¢G¢ñÜGU v²¢ ¥¢ñÚ
ÜñUS¢¢ ãñ ? wG¢êÏ¢ ¥ÓÀè ¼GÚãG ࢢïãÚ ÜU¢ ç}¢Á¢G¢Á¢ ÐãÓ¢¢Ý HïÝï ÜïU Ï¢¢’Î ¥G¢ñÚ¼
ÜU¢ï H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ±¢ïã ãÚ ÜU¢}¢ ࢢïãÚ ÜïU ç}¢Á¢G¢Á¢ ÜïU }¢é¼¢G çÏ¢ÜGU ÜUÚï ãÚçx¢Á¢G
ãÚçx¢Á¢G ࢢïãÚ ÜïU ç}¢Á¢G¢Á¢ ÜïU ç¶GH¢ÈGU Ý ÜU¢ï§ü Ï¢¢¼ ÜUÚï Ý ÜU¢ï§ü ÜU¢}¢ J
{3} ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ࢢïãÚ ÜU¢ï ÜU|¢è Á¢Hè ÜUÅè Ï¢¢¼ï´ Ý S¢éÝ¢» Ý
ÜU|¢è ©S¢ ÜïU S¢¢}¢Ýï xG¢éSS¢ï }¢ï´ çÓ¢ËH¢ çÓ¢ËH¢ ÜUÚ Ï¢¢ïHï Ý ©S¢ ÜUè Ï¢¢¼¢ï´
ÜU¢ ÜUÇG±¢ ¼è¶¢ Á¢±¢Ï¢ Îï Ý ÜU|¢è ©S¢ ÜU¢ï ¼G¢’Ý¢ }¢¢Úï Ý ÜU¢ïS¢Ýï Îï Ý ©S¢
ÜUè H¢§ü ãé§ü Ó¢èÁ¢G¢ï´ }¢ï´ »GïÏ¢ çÝÜU¢Hï Ý à¢¢ïãÚ ÜïU }¢ÜU¢Ý ± S¢¢}¢¢Ý ±x¢GñÚ¢ ÜU¢ï
ãGÜGUèÚ Ï¢¼¢» Ý à¢¢ïãÚ ÜïU }¢¢æ-Ï¢¢Ð ²¢ ©S¢ ÜïU ¶G¢ÝÎ¢Ý ²¢ ©S¢ ÜUè à¢vH¢ï
S¢êÚ¼ ÜïU Ï¢¢Úï }¢ïæ ÜU¢ï§ü »ïS¢è Ï¢¢¼ ÜUãï çÁ¢S¢ S¢ï ࢢïãÚ ÜïU çÎH ÜU¢ï ÆïS¢ Hx¢ï
¥¢ñÚ wG±¢ã }¢ wG±¢ã ©S¢ ÜU¢ï S¢éÝ ÜUÚ Ï¢éÚ¢ Hx¢ï §S¢ çÜGUS}¢ ÜUè Ï¢¢¼¢ï´ S¢ï
ࢢïãÚ ÜU¢ çÎH Îé¶ Á¢¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ÚzG¼¢ ÚzG¼¢ ࢢïãÚ ÜU¢ï Ï¢è±è S¢ï ÝÈGUÚ¼
ã¢ïÝï Hx¢¼è ãñ çÁ¢S¢ ÜU¢ ¥‹Á¢¢}¢ Û¢x¢ÇGï HÇG¢§ü ÜïU çS¢±¢ ÜéUÀ |¢è Ýãè´ ã¢ï¼¢
²ã¢æ ¼ÜU çÜU ç}¢²¢æ-Ï¢è±è }¢ï´ Á¢GÏ¢ÚÎS¼ çÏ¢x¢¢ÇG ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ çÁ¢S¢ ÜU¢
ݼèÁ¢¢ ²ïã ã¢ï¼¢ ãñ çÜU ²¢ ¼¢ï ¼GH¢ÜGU ÜUè Ý¢ñÏ¢¼ ¥¢ Á¢¢¼è ãñ ²¢ Ï¢è±è
¥ÐÝï }¢ñÜïU }¢ï´ Ï¢ñÆ ÚãÝï ÐÚ }¢Á¢Ï¢êÚ ã¢ï Á¢¢¼è ãñ ¥¢ñÚ ¥ÐÝè |¢¢±Á¢¢ï´ ÜïU
¼G¢’Ýï S¢éÝ S¢éÝ ÜUÚ ÜU¢ïzG¼ ¥¢ñÚ Í¢éÅÝ ÜUè |¢^è }¢ï´ Á¢H¼è Úã¼è ãñ ¥¢ñÚ }¢ñÜïU
¥¢ñÚ S¢éS¢Ú¢H ±¢H¢ï´ ÜïU ΢ïÝ¢ï´ ¶G¢ÝÎ¢Ý¢ï´ }¢ï´ |¢è §S¢è ¼GÚãG §çwG¼H¢ÈGU ÜUè
¥¢x¢ |¢ÇGÜU ©Æ¼è ãñ çÜU ÜU|¢è ÜU¢ïÅü ÜUÓ¢ãìÚè ÜUè Ý¢ñÏ¢¼ ¥¢ Á¢¢¼è ãñ ¥¢ñÚ
ÜU|¢è }¢¢Ú ÐèÅ ã¢ï ÜUÚ }¢éÜGUg}¢¢¼ ÜU¢ »ÜU Ý ¶Gy}¢ ã¢ïÝï ±¢H¢ çS¢HçS¢H¢
à¢éM¥G ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ç}¢²¢æ-Ï¢è±è ÜUè çÁ¢G‹Îx¢è Á¢ã‹Ý}¢ Ï¢Ý Á¢¢¼è ãñ
¥¢ñÚ Î¢ïÝ¢ï´ ¶G¢ÝÎ¢Ý HÇG ç|¢ÇG ÜUÚ ¼Ï¢¢ã¢ï Ï¢ÚÏ¢¢Î ã¢ï Á¢¢¼ï ãñ´ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 54
{4} ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU ࢢïãÚ ÜUè ¥¢}¢ÎÝè ÜUè ãGñç¯Ä²¼ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ¶GÓ¢ü
Ý }¢¢æx¢ï Ï¢çËÜU Á¢¢ï ÜéUÀ ç}¢Hï §S¢ ÐÚ S¢Ï¢í¢ï à¢éRU ÜïU S¢¢‰¢ ¥ÐÝ¢ Í¢Ú S¢}¢Û¢
ÜUÚ ãæS¢è wG¢éà¢è ÜïU S¢¢‰¢ çÁ¢G‹Îx¢è Ï¢S¢Ú ÜUÚï ¥x¢Ú ÜU¢ï§ü Á¢Gï±Ú ²¢ ÜUÐÇG¢ ²¢
S¢¢}¢¢Ý ÐS¢‹Î ¥¢ Á¢¢» ¥¢ñÚ à¢¢ïãÚ ÜUè }¢¢Hè ãG¢H¼ »ïS¢è Ýãè´ ãñ çÜU ±¢ïã
§S¢ ÜU¢ï H¢ S¢ÜïU ¼¢ï ÜU|¢è ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G ࢢïãÚ S¢ï §S¢ ÜUè ÈGUÚ}¢¢§à¢ Ý
ÜUÚï ¥¢ñÚ ¥ÐÝè ÐS¢‹Î ÜUè Ó¢èÁ¢Gï´ Ý ç}¢HÝï ÐÚ ÜU|¢è ãÚçx¢Á¢G ÜU¢ï§ü çà¢ÜU±¢
çà¢ÜU¢²¼ Ý ÜUÚï Ý xG¢éSS¢ï S¢ï }¢éæã ÈéUH¢» Ý ¼G¢’Ý¢ }¢¢Úï, Ý ¥zGS¢¢ïS¢ Á¢G¢çãÚ
ÜUÚï J Ï¢çËÜU Ï¢ïã¼ÚèÝ ¼GÚèÜGU¢ ²ïã ãñ çÜU ¥G¢ñÚ¼ ࢢïãÚ S¢ï çÜUS¢è Ó¢èÁ¢G ÜUè
ÈGUÚ}¢¢§à¢ ãè Ý ÜUÚï v²êæçÜU Ï¢¢ÚÏ¢¢Ú ÜUè ÈGUÚ}¢¢§à¢¢ï´ S¢ï ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ ±ÁGÝ
ࢢïãÚ ÜUè çÝx¢¢ã }¢ï´ ͢ŠÁ¢¢¼¢ ãñ J ã¢æ ¥x¢Ú ࢢïãÚ wG¢éÎ ÐêÀï çÜU }¢ñ´ ¼é}ã¢Úï
çH²ï v²¢ H¢ªæ ¼¢ï ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU ࢢïãÚ ÜUè }¢¢Hè ãGñç¯Ä²¼ Îï¶
ÜUÚ ¥ÐÝè ÐS¢‹Î ÜUè Ó¢èÁ¢G ¼GHÏ¢ ÜUÚï ¥¢ñÚ Á¢Ï¢ ࢢïãÚ Ó¢èÁ¢G H¢» ¼¢ï ±¢ïã
ÐS¢‹Î ¥¢» ²¢ Ý ¥¢» }¢x¢Ú ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï ã}¢ïࢢ ²ïãè Ó¢¢çã²ï çÜU ±¢ïã §S¢
ÐÚ wG¢éà¢è ÜU¢ §Á¢Gã¢Ú ÜUÚï J »ïS¢¢ ÜUÚÝï S¢ï ࢢïãÚ ÜU¢ çÎH Ï¢ÉG Á¢¢»x¢¢ ¥¢ñÚ
©S¢ ÜU¢ ãG¢ñS¢H¢ Ï¢éH‹Î ã¢ï Á¢¢»x¢¢ ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ¥G¢ñÚ¼ Ýï ࢢïãÚ ÜUè H¢§ü ãé§ü
Ó¢èÁ¢G ÜU¢ï ÆéÜUÚ¢ çβ¢ ¥¢ñÚ ©S¢ }¢ï´ »ïGÏ¢ çÝÜU¢H¢ ²¢ ©S¢ ÜU¢ï ãGÜGUèÚ S¢}¢Û¢¢
¼¢ï §S¢ S¢ï ࢢïãÚ ÜU¢ çÎH ÅêÅ Á¢¢»x¢¢ çÁ¢S¢ ÜU¢ ݼèÁ¢¢ ²ïã ã¢ïx¢¢ çÜU
ࢢïãÚ ÜïU çÎH }¢ï´ Ï¢è±è ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï ÝÈGUÚ¼ Ðñ΢ ã¢ï Á¢¢»x¢è ¥¢ñÚ ¥¢x¢ï
Ó¢H ÜUÚ Û¢x¢ÇGï HÇG¢§ü ÜU¢ Ï¢¢Á¢G¢Ú x¢}¢ü ã¢ï Á¢¢»x¢¢ ¥¢ñÚ ç}¢²¢æ-Ï¢è±è ÜUè
ࢢÎ}¢¢Ýè ± }¢S¢Úü¼ ÜUè çÁ¢G‹Îx¢è ¶G¢ÜU }¢ï´ ç}¢H Á¢¢»x¢è J
{5} ¥G¢ñÚ¼ ÐÚ H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ¥ÐÝï ࢢïãÚ ÜUè S¢êÚ¼ ± S¢èÚ¼ ÐÚ Ý ¼G¢’Ý¢
}¢¢Úï Ý ÜU|¢è ࢢïãÚ ÜUè ¼ãGÜGUèÚ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜUè Ý¢ à¢éRUè ÜUÚï ¥¢ñÚ ãÚçx¢Á¢G
ãÚçx¢Á¢G ÜU|¢è §S¢ çÜGUS}¢ ÜUè Á¢Hè ÜUÅè Ï¢¢ïçH²¢æ Ý Ï¢¢ïHï çÜU 㢻 ¥ËH¢ã !
}¢ñ´ ÜU|¢è §S¢ Í¢Ú }¢ï´ S¢é¶è Ýãè´ Úãè J 㢻 㢻 }¢ïÚè ¼¢ï S¢¢Úè ©G}¢í }¢éS¢èÏ¢¼
ãè }¢ï´ ÜUÅè J §S¢ ©Á¢ÇGï Í¢Ú }¢ï´ ¥¢ ÜUÚ }¢ñæ Ýï v²¢ Îﶢ ? }¢ïÚï }¢¢æ-Ï¢¢Ð Ýï
}¢éÛ¢ï |¢¢ÇG }¢ï´ Û¢¢ï´ÜU çβ¢ çÜU }¢éÛ¢ï §S¢ Í¢Ú }¢ï´ çÏ¢²¢ã çβ¢ }¢éÛ¢ çÝx¢¢ïÇGè
ÜU¢ï §S¢ Í¢Ú }¢ï´ ÜU|¢è ¥¢Ú¢}¢ ÝS¢èÏ¢ Ýãè´ ãé±¢ J 㢻 }¢ñæ çÜUS¢ ÈUvÜUÇG ¥¢ñÚ
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 55
ÎçHgÚ S¢ï çÏ¢²¢ãè x¢§ü J §S¢ Í¢Ú }¢ï´ ¼¢ï ã}¢ïࢢ ©ËHê ãè Ï¢¢ïH¼¢ Ú㢠J §S¢
çÜGUS}¢ ÜïU ¼G¢’Ý¢ï´ ¥¢ñÚ ÜU¢ïS¢Ý¢ïæ S¢ï ࢢïãÚ ÜUè çÎH çà¢vÝè ²ÜGUèÝè ¼G¢ñÚ ÐÚ
ã¢ïx¢è Á¢¢ï ç}¢²¢æ-Ï¢è±è ÜïU Ý¢ÁG¢éÜU ¼¥GËHéÜGU¢¼ ÜUè x¢ÎüÝ ÐÚ ÀéÚè ÈïUÚ ÎïÝï ÜïU
Ï¢Ú¢Ï¢Ú ãñ Á¢G¢çãÚ ãñ çÜU ࢢïãÚ §S¢ çÜGUS}¢ ÜïU ¼G¢’Ý¢ïæ ¥¢ñÚ ÜU¢ïS¢Ý¢ï´ ÜU¢ï S¢éÝ
S¢éÝ ÜUÚ ¥G¢Úñ ¼ S¢ï Ï¢ïÁ¢G¢Ú ã¢ï Á¢¢»x¢¢ ¥¢ñÚ }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUè Á¢x¢ã ÝÈGUÚ¼ ± ¥G΢±¼
ÜU¢ »ÜU »ïS¢¢ ¶G¼GÚÝ¢ÜU yG¢êÈGU¢Ý ©Æ ¶ÇG¢ ã¢ïx¢¢ çÜU ç}¢²¢æ-Ï¢è±è ÜïU wG¢éà¢
x¢±¢Ú ¼¥GËHéÜGU¢¼ ÜUè Ý¢± ÇêÏ¢ Á¢¢»x¢è çÁ¢S¢ ÐÚ ¼}¢¢}¢ ©G}¢í ÐÀ¼¢Ý¢
ÐÇGïx¢¢ }¢x¢Ú ¥zGS¢¢ïS¢ çÜU ¥G¢ñÚ¼¢ïæ ÜUè ²ïã ¥G¢Î¼ Ï¢çËÜU çÈGU¼GÚ¼ Ï¢Ý x¢§ü ãñ
çÜU ±¢ïã ࢢïã򢕫 ÜU¢ï ¼G¢’Ýï ¥¢ñÚ ÜU¢ïS¢Ýï Îï¼è ãè Úã¼è ãñæ ¥¢ñÚ ¥ÐÝè Î鋲¢ ±
¥¢ç¶GÚ¼ ÜU¢ï ¼Ï¢¢ã¢ï Ï¢ÚÏ¢¢Î ÜUÚ¼è Úã¼è ãñ´ J ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ï´ ãñ çÜU
ÚS¢êHéËH¢ã Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU }¢ñæ Ýï Á¢ã‹Ý}¢ }¢ï´ ¥G¢ñÚ¼¢ï´
ÜU¢ï Ï¢ ÜU¯Ú¼ Îﶢ J ²ïã S¢éÝ ÜUÚ S¢ãG¢Ï¢» çÜUÚ¢}¢ Ýï ÐêÀ¢ çÜU
²¢ ÚS¢êHËH¢ã ! §S¢ ÜUè v²¢ ±Á¢ã ãñ çÜU ¥G¢ñÚ¼ïæ Ï¢
ÜU¯Ú¼ Á¢ã‹Ý}¢ }¢ï´ ÝÁ¢GÚ ¥¢§æü J ¼¢ï ¥¢Ð Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢
çÜU ¥G¢ñÚ¼¢ï´ }¢ï´ ΢ï Ï¢éÚè ¶GSH¼¢ï´ ÜUè ±Á¢ã S¢ï J »ÜU ¼¢ï ²ïã çÜU ¥G¢ñÚ¼ï´ ÎêS¢Ú¢ï´
ÐÚ Ï¢ãé¼ çÁ¢G²¢Î¢ H¢’Ý ¼G¢’Ý ÜUÚ¼è Úã¼è ãñ´ ÎêS¢Úè ²ïã çÜU ¥G¢ñÚ¼ïæ ¥ÐÝï
ࢢïã򢕫 ÜUè Ý¢à¢éRUè ÜUÚ¼è Úã¼è ãñ´ Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï ¼é}¢ ©G}¢í |¢Ú §Ý ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢
¥ÓÀï S¢ï ¥ÓÀ¢ S¢éHÜê U ÜUÚ¼ï Úã¢ï J HïçÜUÝ ¥x¢Ú ÜU|¢è »ÜU Á¢GÚ¢ S¢è ÜU}¢è ¼é}ã¢Úè
¼GÚÈGU S¢ï Îï¶ Hïx´ ¢è ¼¢ï ²ïãè ÜUãïx´ ¢è çÜU }¢ñ´ Ýï ÜU|¢è ¼é}¢ S¢ï ÜU¢ï§ü |¢H¢§ü Îï¶è ãè
Ýãè´ J

{6} Ï¢è±è ÜU¢ï H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ã}¢ïࢢ ©Æ¼ï Ï¢ñƼï Ï¢¢¼ Ó¢è¼ }¢ï´ ãÚ ãG¢H¼
}¢ï´ ࢢïãÚ ÜïU S¢¢}¢Ýï Ï¢¢ ¥ÎÏ¢ Úãï ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU »’Á¢G¢Á¢G ± §ÜUÚ¢}¢ ÜU¢
¶G²¢H Ú¶ï J ࢢïãÚ Á¢Ï¢ ÜU|¢è |¢è Ï¢¢ãÚ S¢ï Í¢Ú }¢ï´ ¥¢» ¼¢ï ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï
Ó¢¢çã²ï çÜU S¢Ï¢ ÜU¢}¢ À¢ïÇG ÜUÚ ©Æ ¶ÇGè ã¢ï ¥¢ñÚ à¢¢ïïãÚ ÜUè ¼GÚÈGU
}¢é¼±ÁÁ¢ïã ã¢ï Á¢¢» ©S¢ ÜUè ç}¢Á¢G¢Á¢ ÐéS¢èü ÜUÚï ¥¢ñÚ ÈGU¢ñÚÝ ãè ©S¢ ÜïU
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 56
¥¢Ú¢}¢ ± Ú¢ãG¼ ÜU¢ §ç‹¼Á¢G¢}¢ ÜUÚï ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU S¢¢‰¢ çÎHÁ¢¢ï§ü ÜUè Ï¢¢¼ï´
ÜUÚï ¥¢ñÚ ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G »ïS¢è ÜU¢ï§ü Ï¢¢¼ Ý S¢éÝ¢» Ý ÜU¢ï§ü »ïS¢¢ S¢é±¢H
ÜUÚï çÁ¢S¢ S¢ï ࢢïãÚ ÜU¢ çÎH Îé¶ï J
{7} ¥x¢Ú ࢢïãÚ ÜU¢ï ¥G¢ñÚ¼ ÜUè çÜUS¢è Ï¢¢¼ ÐÚ xG¢éSS¢¢ ¥¢ Á¢¢» ¼¢ï ¥G¢ñÚ¼
ÜU¢ï H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ©S¢ ±vG¼ ¶G¢}¢¢ïࢠã¢ï Á¢¢» ¥¢ñÚ ©S¢ ±vG¼ ãÚçx¢Á¢G
ÜU¢ï§ü »ïS¢è Ï¢¢¼ Ý Ï¢¢ïHï çÁ¢S¢ S¢ï ࢢïãÚ ÜU¢ xG¢éSS¢¢ ¥¢ñÚ çÁ¢G²¢Î¢ Ï¢ÉG Á¢¢»
¥¢ñÚ ¥x¢Ú ¥G¢ñÚ¼ ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï ÜU¢ï§ü ÜéUGS¢êÚ ã¢ï Á¢¢» ¥¢ñÚ à¢¢ïãÚ xG¢éSS¢ï }¢ï´ |¢Ú
ÜUÚ ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï Ï¢éÚ¢ |¢H¢ ÜUã Îï ¥¢ñÚ Ý¢Ú¢Á¢G ã¢ï Á¢¢» ¼¢ï ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï
çÜU wG¢éÎ MÆ ÜUÚ ¥¢ñÚ x¢¢H ÈéUH¢ ÜUÚ Ý Ï¢ñÆ Á¢¢» Ï¢çËÜU ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï
H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ÈGU¢ñÚÝ ãè ¥G¢çÁ¢Á¢Gè ¥¢ñÚ wG¢éࢢ}¢Î ÜUÚ ÜïU ࢢïãÚ S¢ï }¢é¥G¢ÈGUè
}¢¢æx¢ï ¥¢ñÚ ã¢‰¢ Á¢¢ïÇG ÜUÚ, Тªæ ÐÜUÇG ÜUÚ çÁ¢S¢ ¼GÚãG ±¢ïã }¢¢Ýï ©S¢ï }¢Ý¢
Hï J ¥x¢Ú ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ ÜU¢ï§ü ÜéUGS¢êÚ Ý ã¢ï Ï¢çËÜU ࢢïãÚ ãè ÜU¢ ÜéUGS¢êÚ ã¢ï Á¢Ï¢
|¢è ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï ¼Ý ÜUÚ ¥¢ñÚ }¢éæã çÏ¢x¢¢ÇG ÜUÚ Ï¢ñÆ Ýãè´ ÚãÝ¢ Ó¢¢çã²ï Ï¢çËÜU
ࢢïãÚ ÜïU S¢¢}¢Ýï ¥G¢çÁ¢Á¢Gè ± §ç‹ÜUS¢¢Úè Á¢G¢çãÚ ÜUÚ ÜïU ࢢïãÚ ÜU¢ï wG¢éࢠÜUÚ
HïÝ¢ Ó¢¢çã²ï v²êæçÜU ࢢïãÚ ÜU¢ ãGÜGU Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ ãñ ©S¢ ÜU¢ }¢¼üÏ¢¢ Ï¢ãé¼
Ï¢éH‹Î ãñ ¥ÐÝï ࢢïãÚ S¢ï }¢é¥G¢ÈGUè ¼H¢ÈGUè ÜUÚÝï }¢ï´ ¥G¢ñÚ¼ ÜUè ÜU¢ï§ü
çÁ¢GËH¼ Ýãè´ ãñ Ï¢çËÜU ²ïã ¥G¢ñÚ¼ ÜïU çH²ï §GÁGÁ¢G¼ ¥¢ñÚ ÈGUºG ÜUè Ï¢¢¼ ãñ
çÜU ±¢ïã }¢é¥G¢ÈGUè }¢¢æx¢ ÜUÚ ¥ÐÝï ࢢïãÚ ÜU¢ï Ú¢Á¢Gè ÜUÚ Hï J
{8} ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU ±¢ïã ¥ÐÝï ࢢïãÚ S¢ï ©S¢ ÜUè ¥¢}¢ÎÝè ¥¢ñÚ ¶GÓ¢ü
ÜU¢ çãGS¢¢Ï¢ Ý çH²¢ ÜUÚï v²êæ çÜU ࢢïã򢕫 Üï ¶GÓ¢ü ÐÚ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU Ú¢ïÜU Å¢ïÜU
Hx¢¢Ýï S¢ï ©G}¢ê}¢Ý ࢢïãÚ ÜU¢ï çÓ¢ÇG Ðñ΢ ã¢ï Á¢¢¼è ãñ ¥¢ñÚ à¢¢ïãÚ¢ïæ ÐÚ x¢GñÚ¼
S¢é±¢Ú ã¢ï Á¢¢¼è ãñ çÜU }¢ïÚè Ï¢è±è }¢éÛ¢ ÐÚ ãGÜé Uê }¢¼ Á¢¼¢¼è ãñ ¥¢ñÚ }¢ïÚè ¥¢}¢ÎÝè
¶GÓ¢ü ÜU¢ }¢éÛ¢ S¢ï çãGS¢¢Ï¢ ¼GHÏ¢ ÜUÚ¼è ãñ §S¢ çÓ¢ÇG ÜU¢ ¥‹Á¢¢}¢ ²ïã ã¢ï¼¢
ãñ çÜU ÚzG¼¢ ÚzG¼¢ ç}¢²¢æ-Ï¢è±è ÜïU çÎH¢ï´ }¢ïïæ §çwG¼H¢ÈGU Ðñ΢ ã¢ï Á¢¢²¢ ÜUÚ¼¢
ãñ §S¢è ¼GÚãG ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU ¥ÐÝï ࢢïãÚ ÜïU ÜUãè´ ¥¢Ýï Á¢¢Ýï ÐÚ Ú¢ïÜU
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 57
Å¢ïÜU Ý ÜUÚï Ý à¢¢ïãÚ ÜïU Ó¢¢H Ó¢HÝ ÐÚ à¢éÏ¢¢ ¥¢ñÚ Ï¢Î x¢é}¢¢Ýè ÜUÚï çÜU §S¢
S¢ï ç}¢²¢æ-Ï¢è±è ÜïU ¼¥GËHéÜGU¢¼ }¢ï´ ÈGUS¢¢Î ± ¶GڢϢè Ðñ΢ ã¢ï Á¢¢¼è ãñ ¥¢ñÚ
wG±¢ã }¢wG±¢ã ࢢïãÚ ÜïU çÎH }¢ï´ ÝÈGUÚ¼ Ðñ΢ ã¢ï Á¢¢¼è ãñ J
{9} Á¢Ï¢ ¼ÜU S¢¢S¢ ¥¢ñÚ wG¢éS¢Ú çÁ¢G‹Î¢ ãñæ ¥G¢ñÚ¼ ÜïU çH²ï Á¢GMÚè ãñ çÜU §Ý
΢ïÝ¢ḯ ÜUè |¢è ¼¢Ï¢ï¥ÎG ¢Úè ¥¢ñÚ ç¶GÎ}¢¼ x¢éÁ¢G¢Úè ÜUÚ¼è Úãï ¥¢ñÚ Á¢ã¢æ ¼ÜU
}¢é}¢çÜUÝ ã¢ï S¢ÜïU §Ý ΢ïÝ¢ḯ ÜU¢ï Ú¢Á¢Gè ¥¢ñÚ wG¢éࢠڶï J ±ÚÝ¢ ²¢Î Ú¶¢ï ! çÜU
ࢢïãÚ §Ý ΢ïÝ¢ḯ ÜU¢ Ï¢ïÅ¢ ãñ ¥x¢Ú §Ý ΢ïÝ¢ḯ Ýï ¥ÐÝï Ï¢ïÅï ÜU¢ï Ç¢æÅ ÇÐÅ ÜUÚ
Ó¢¢æÐ Ó¢ÇG¢ Îè ¼¢ï ²ÜGUèÝÝ à¢¢ïãÚ ¥G¢ñÚ¼ S¢ï Ý¢Ú¢Á¢G ã¢ï Á¢¢»x¢¢ ¥¢ñÚ
ç}¢²¢æ-Ï¢è±è ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý Ï¢¢ã}¢è ¼¥GËHéÜGU¢¼ ¼ãS¢ ÝãS¢ ã¢ï Á¢¢»æx¢ï
§S¢è ¼GÚãG ¥ÐÝï Á¢ïÆ¢ïæ, Îï±Ú¢ï´ ¥¢ñÚ Ý‹Î¢ï´, |¢¢±Á¢¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ |¢è wG¢éà¢
¥wGH¢ÜGUè Ï¢Ú¼ï ¥¢ñÚ §Ý S¢|¢¢ï´ ÜUè çÎHÁ¢¢ï§ü }¢ï´ Hx¢è Úãï ¥¢ñÚ ÜU|¢è
ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G §Ý }¢ï´ S¢ï çÜUS¢è ÜU¢ï Ý¢Ú¢Á¢G Ý ÜUÚï J ±ÚÝ¢ Š²¢Ý Úãï çÜU §Ý
H¢ïx¢¢ï´ S¢ï çÏ¢x¢¢ÇG ÜU¢ ݼèÁ¢¢ ç}¢²¢æ-Ï¢è±è ÜïU ¼¥GËHéÜGU¢¼ ÜUè ¶GڢϢè ÜïU
çS¢±¢ ÜéUÀ |¢è Ýãè´ J ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï S¢éS¢Ú¢H }¢ï´ S¢¢S¢ ¥¢ñÚ wG¢éS¢Ú S¢ï ¥Hx¢
‰¢Hx¢ ÚãÝï ÜUè ãÚçx¢Á¢G ÜU|¢è ÜU¢ïçà¢à¢ Ýãè´ ÜUÚÝè Ó¢¢çã²ï J Ï¢çËÜU ç}¢H
Á¢éH ÜUÚ ÚãÝï }¢ï´ ãè |¢H¢§ü ãñ J v²êæçÜU S¢¢S¢ ¥¢ñÚ wG¢éS¢Ú S¢ï çÏ¢x¢¢ÇG ¥¢ñÚ
Û¢x¢ÇGï ÜUè ²ïãè Á¢ÇG ãñ ¥¢ñÚ ²ïã wG¢éÎ S¢¢ïÓ¢Ýï ÜUè Ï¢¢¼ ãñ çÜU }¢¢æ-Ï¢¢Ð Ýï
HÇGÜïU ÜU¢ï ТH¢ ТïS¢¢ ¥¢ñÚ §S¢ ©}}¢èÎ ÐÚ ©S¢ ÜUè ࢢÎè ÜUè, çÜU Ï¢éÉG¢Ðï
}¢ï´ ã}¢ ÜU¢ï Ï¢ïÅï ¥¢ñÚ ©S¢ ÜUè ÎéËãÝ S¢ï S¢ã¢Ú¢ ¥¢ñÚ ¥¢Ú¢}¢ ç}¢Hïx¢¢ HïçÜUÝ
ÎéËãÝ Ýï Í¢Ú }¢ï´ ÜGUÎ}¢ Ú¶¼ï ãè §S¢ Ï¢¢¼ ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ à¢éM¥G ÜUÚ Îè çÜU
Ï¢ïÅ¢ ¥ÐÝï }¢¢æ-Ï¢¢Ð S¢ï ¥Hx¢ ‰¢Hx¢ ã¢ï Á¢¢» ¼¢ï ¼é}¢ wG¢éÎ ãè S¢¢ïÓ¢¢ï ÜUè
ÎéËãÝ ÜUè §S¢ ãGÚÜU¼ S¢ïï }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜU¢ï çÜUS¢ ÜGUÎÚ xG¢éSS¢¢ ¥¢»x¢¢ ¥¢ñÚ
çÜU¼Ýè Û¢éæÛ¢H¢ãÅ Ðñ΢ ã¢ïx¢è §S¢ çH²ï Í¢Ú }¢ï´ ¼GÚãG ¼GÚãG ÜUè ϢΠx¢é}¢¢çݲ¢æ
¥¢ñÚ çÜGUS}¢ çÜGUS}¢ ÜïU çÈGU¼Ý¢ ± ÈGUS¢¢Î à¢éM¥G ã¢ï Á¢¢¼ï ãñ´ ²ã¢æ ¼ÜU çÜU
ç}¢²¢æ-Ï¢è±è ÜïU çÎH¢ï´ }¢ï´ ÈêUÅ Ðñ΢ ã¢ï Á¢¢¼è ãñ ¥¢ñÚ Û¢x¢ÇGï ¼ÜUÚ¢Ú ÜUè
Ý¢ñÏ¢¼ ¥¢ Á¢¢¼è ãñ ¥¢ñÚ çÈUÚ ÐêÚï Í¢Ú ±¢H¢ï´ ÜUè çÁ¢G‹Îx¢è ¼Ë¶G ¥¢ñÚ
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 58
¼¥GËHéÜGU¢¼ ÎÚã}¢ Ï¢Úã}¢ ã¢ï Á¢¢¼ï ãñ´ çHã¢Á¢G¢ Ï¢ïã¼Úè §S¢è }¢ï´ ãñ çÜU
S¢¢S¢ ¥¢ñÚ wG¢éS¢Ú ÜUè çÁ¢G‹Îx¢è |¢Ú ãÚçx¢Á¢G ÜU|¢è ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï ¥Hx¢ ÚãÝï ÜU¢
¶G²¢H |¢è Ýãè´ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï ã¢æ ¥x¢Ú S¢¢S¢ ¥¢ñÚ wG¢éS¢Ú wG¢éÎ ãè ¥ÐÝè
wG¢éà¢è S¢ï Ï¢ïÅï ÜU¢ï ¥ÐÝï S¢ï ¥Hx¢ ÜUÚ Îï´ ¼¢ï çÈUÚ ¥Hx¢ ÚãÝï }¢ï´ ÜU¢ï§ü ãGÚÁ¢
Ýãè´ J HïçÜUÝ ¥Hx¢ ÚãÝï ÜUè S¢êÚ¼ }¢ï´ |¢è ©ËÈGU¼ ± }¢ãGÏÏ¢¼ ¥¢ñÚ }¢ñH
Á¢¢ïH ڶݢ §ç‹¼ã¢§ü Á¢GMÚè ãñ ¼¢çÜU ãÚ }¢éçàÜUH }¢ï´ ÐêÚï ÜéU}Ï¢ï ÜU¢ï »ÜU
ÎêS¢Úï ÜUè §}¢Î¢Î ÜU¢ S¢ã¢Ú¢ ç}¢H¼¢ Úãï ¥¢ñÚ §çœ¢ÈGU¢ÜGU ± §çœ¢ãG¢Î ÜïU
S¢¢‰¢ ÐêÚï ÜéU}Ï¢ï ÜUè çÁ¢G‹Îx¢è Á¢‹Ý¼ ÜU¢ Ýé}¢êÝ¢ Ï¢Ýè Úãï J
{10} ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï ¥x¢Ú S¢éS¢Ú¢H }¢ï´ ÜU¢ï§ü ¼vHèÈGU ã¢ï ²¢ ÜU¢ï§ü Ï¢¢¼ Ý¢ x¢±¢Ú
x¢éÁ¢GÚï ¼¢ï ¥G¢Úñ ¼ ÜU¢ï H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ãÚçx¢Á¢G }¢ñÜUï }¢ïæ ¥¢ ÜUÚ Ó¢éx¢GHè Ý ¶¢» v²êçæ ÜU
S¢éS¢Ú¢H ÜUè À¢ïÅè À¢ïÅè S¢è Ï¢¢¼¢ï´ ÜUè çà¢ÜU¢²¼ }¢ñÜUï }¢ï´ ¥¢ ÜUÚ }¢¢æ-Ï¢¢Ð
S¢ï ÜUÚÝè ²ïã Ï¢ãé¼ ¶GڢϢ ¥¢ñÚ Ï¢éÚè Ï¢¢¼ ãñ S¢éS¢Ú¢H ±¢H¢ï´ ÜU¢ï ¥G¢ñÚ¼ ÜUè
§S¢ ãGÚÜU¼ S¢ï Ï¢ï ãGÎ ¼vHèÈGU ÐãéæÓ¢¼è ãñ ²ã¢æ ¼ÜU çÜU ΢ïÝ¢ï´ Í¢Ú¢ïæ }¢ï´
çÏ¢x¢¢ÇG ¥¢ñÚ HÇG¢§ü Û¢x¢ÇGï à¢éM¥G ã¢ï Á¢¢¼ï ãñ´ çÁ¢S¢ ÜU¢ ¥‹Á¢¢}¢ ²ïã ã¢ï¼¢
ãñ çÜU ¥G¢ñÚ¼ ࢢïïãÚ ÜUè ÝÁ¢G򢕫 }¢ï´ |¢è ÜGU¢çÏ¢Hï ÝÈGUÚ¼ ã¢ï Á¢¢¼è ãñ ¥¢ñÚ çÈUÚ
ç}¢²¢æ-Ï¢è±è ÜUè çÁ¢G‹Îx¢è HÇG¢§ü Û¢x¢ÇG¢ḯ S¢ï Á¢ã‹Ý}¢ ÜU¢ Ý}¢êÝ¢ Ï¢Ý Á¢¢¼è ãñ J
{11} ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU Á¢ã¢æ ¼ÜU ã¢ï S¢ÜïU ¥ÐÝï Ï¢ÎÝ ¥¢ñÚ ÜUÐÇG¢ḯ ÜUè
S¢ÈGU¢§ü S¢é‰¢Ú¢§ü ÜU¢ ¶G²¢H Ú¶ï J }¢ïHè ÜéUÓ¢ïHè ¥¢ñÚ ÈêUãÇG Ý Ï¢Ý Úãï Ï¢çËÜU
¥ÐÝï ࢢïãÚ ÜUè }¢ÚÁ¢Gè ¥¢ñÚ ç}¢Á¢G¢Á¢ ÜïU }¢é¼¢G çÏ¢ÜGU Ϣݢ± ôS¢Í¢¢Ú |¢è ÜUÚ¼è
Úãï J ÜU}¢ S¢ï ÜU}¢ 㢉¢ Тªæ }¢ḯ }¢ïãæÎè, ÜUæÍ¢è Ó¢¢ïÅè, S¢éÚ}¢ï ÜU¢Á¢H ±x¢GñÚ¢ ÜU¢
»ãç¼}¢¢}¢ ÜUÚ¼è Úãï J Ï¢¢H çÏ¢¶Úï ¥¢ñÚ }¢ñHï ÜéUÓ¢ñHï Ó¢éÇïGH Ï¢Ýè Ý çÈUÚï çÜU
¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ ÈêUãÇG ÐÝ ¥G¢}¢ ¼G¢ñÚ ÐÚ à¢¢ïãÚ ÜUè ÝÈGUÚ¼ ÜU¢ Ï¢¢§G¯ ãé±¢ ÜUÚ¼¢ ãñ
wG¢é΢ Ý ÜUÚï çÜU ࢢïãÚ ¥G¢ñÚ¼ ÜïU ÈêUãÇG ÐÝ ÜUè ±Á¢ã S¢ï }¢é¼ÝçzGÈGUÚ ã¢ï
Á¢¢» ¥¢ñÚ ÎêS¢Úè ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜUè ¼GÚÈGU ¼¢ÜU Û¢¢æÜU à¢éM¥G ÜUÚ Îï ¼¢ï çÈUÚ ¥G¢ñÚ¼
ÜUè çÁ¢G‹Îx¢è ¼Ï¢¢ã¢ï Ï¢ÚÏ¢¢Î ã¢ï Á¢¢»x¢è ¥¢ñÚ çÈUÚ ©S¢ ÜU¢ï ©G}¢í |¢Ú Ú¢ïÝï
{¢ïÝï ¥¢ñÚ S¢Ú ÐèÅÝï ÜïU çS¢±¢ ÜU¢ï§ü Ó¢¢Ú» ÜU¢Ú Ýãè´ Úã Á¢¢»x¢¢ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 59
{12} ¥G¢ñÚ¼ ÜïU çH²ï ²ïã Ï¢¢¼ |¢è ¶G¢S¢ ¼G¢ñÚ ÐÚ ÜGU¢çÏ¢Hï çHãG¢Á¢G ãñ çÜU
Á¢Ï¢ ¼ÜU ࢢïãÚ ¥¢ñÚ S¢¢S¢ ¥¢ñÚ wG¢éS¢Ú ±x¢GñÚ¢ Ý ¶¢ Ðè Hï´ wG¢éÎ Ý ¶¢»
Ï¢çËÜU S¢Ï¢ ÜU¢ï ç¶H¢ çÐH¢ ÜUÚ wG¢éÎ S¢Ï¢ S¢ï ¥¶GèÚ }¢ï´ ¶¢» J ¥G¢ñÚ¼ ÜUè
§S¢ ¥Î¢ S¢ï ࢢïãÚ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU S¢Ï¢ Í¢Ú ±¢H¢ï´ ÜïU çÎH }¢ï´ ¥G¢ñÚ¼ ÜUè ÜGUÎí¢ï
}¢æçÁ¢GH¼ ¥¢ñÚ }¢ãGÏÏ¢¼ Ï¢ÉG Á¢¢»x¢è J
{13} ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU S¢éS¢Ú¢H }¢ï´ Á¢¢ ÜUÚ ¥ÐÝï }¢ñÜïU ±¢H¢ï´ ÜUè
Ï¢ãé¼ çÁ¢G²¢Î¢ ¼¢’ÚèÈGU ¥¢ñÚ Ï¢ÇG¢§ü Ý Ï¢²¢Ý ÜUÚ¼è Úãï v²êæçÜU §S¢ S¢ï
S¢éS¢Ú¢H ±¢H¢ï´ ÜU¢ï ²ïã ¶G²¢H ã¢ï S¢ÜU¼¢ ãñ çÜU ã}¢¢Úè Ï¢ãê ã}¢ H¢ïx¢¢ï´ ÜU¢ï
Ï¢ï ÜGUÎí S¢}¢Û¢¼è ãñ ¥¢ñÚ ã}¢¢Úï Í¢Ú ±¢H¢ï´ ¥¢ñÚ Í¢Ú ÜïU }¢¢ãG¢ïH ÜUè ¼¢ñãèÝ
ÜUÚ¼è ãñ §S¢ çH²ï S¢éS¢Ú¢H ±¢Hï |¢ÇGÜU ÜUÚ Ï¢ãê ÜUè Ï¢ï ÜGUÎíè ¥¢ñÚ ©S¢ S¢ï
ÝÈGUÚ¼ ÜUÚÝï Hx¢¼ï ãñ´ J
{14} Í¢Ú ÜïU ¥‹ÎÚ S¢¢S¢, Ý‹Îïæ ²¢ Á¢ïÆ¢Ýè, Îï±Ú¢Ýè ²¢ ÜU¢ï§ü ÎêS¢Úè ¥G¢ñÚ¼ïæ
¥¢ÐS¢ }¢ï´ Ó¢éÐÜïU Ó¢éÐÜïU Ï¢¢¼ï´ ÜUÚ Úãè ã¢ï´ ¼¢ï ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU »ïS¢ï
±vG¼ }¢ï´ ©Ý ÜïU ÜGUÚèÏ¢ Ý Á¢¢» ¥¢ñÚ Ý ²ïã Á¢éS¼ìÁ¢ê ÜUÚï çÜU ±¢ïã ¥¢ÐS¢ }¢ï´
v²¢ Ï¢¢¼ï´ ÜUÚ Úãè ãñ´ ¥¢ñÚ çÏ¢H¢ ±Á¢ã ²ïã ϢΠx¢é}¢¢Ýè |¢è Ý ÜUÚï çÜU ÜéUÀ
}¢ïÚï ãè }¢é¼¥GçËHÜGU Ï¢¢¼ï´ ÜUÚ Úãè ã¢ï´x¢è çÜU §S¢ S¢ï wG±¢ã }¢wG±¢ã çÎH }¢ï´
»ÜU ÎêS¢Úï ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï ÜUèÝ¢ Ðñ΢ ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ Á¢¢ï Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ x¢éÝ¢ã ã¢ïÝï ÜïU
S¢¢‰¢ S¢¢‰¢ Ï¢ÇGï Ï¢ÇGï ÈGUS¢¢Î ã¢ïÝï ÜU¢ S¢Ï¢Ï¢ Ï¢Ý Á¢¢²¢ ÜUÚ¼¢ ãñ J
{15} ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï ²ïã |¢è Ó¢¢çã²ï çÜU S¢éS¢Ú¢H }¢ï´ ¥x¢Ú S¢¢S¢ ²¢ Ý‹Î¢ï´ ÜU¢ï
ÜU¢ï§ü ÜU¢}¢ ÜUÚ¼ï Îï¶ï ¼¢ï ۢŠÐÅ ©Æ ÜUÚ wG¢éÎ |¢è ÜU¢}¢ ÜUÚÝï Hx¢ï §S¢ S¢ï
S¢¢S¢ Ý‹Î¢ï´ ÜïU çÎH }¢ï´ ²ïã ¥¯Ú Ðñ΢ ã¢ïx¢¢ çÜU ±¢ïã ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï ¥ÐÝ¢
x¢G}¢x¢éS¢¢Ú ¥¢ñÚ ÚÈGUèÜGïU ÜU¢Ú Ï¢çËÜU ¥ÐÝ¢ }¢ÎÎx¢¢Ú S¢}¢Û¢Ýï Hx¢ï´x¢è çÁ¢S¢
S¢ï wG¢éΠϢ wG¢éÎ S¢¢S¢ Ý‹Î¢ï´ ÜïU çÎH }¢ï´ »ÜU ¶G¢S¢ çÜGUS}¢ ÜUè }¢ãGÏÏ¢¼ Ðñ΢
ã¢ï Á¢¢»x¢è wG¢éS¢êS¢Ý S¢¢S¢, wG¢éS¢Ú ¥¢ñÚ Ý‹Î¢ï´ ÜUè Ï¢è}¢¢Úè ÜïU ±vG¼ ¥G¢ñÚ¼
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 60
ÜU¢ï Ï¢ÉG Ó¢ÉG ÜUÚ ç¶GÎ}¢¼ ¥¢ñÚ ¼è}¢¢Ú ΢Úè }¢ïæ çãGSS¢¢ HïÝ¢ Ó¢¢çã²ï çÜU
»ïS¢è Ï¢¢¼¢ï´ S¢ï S¢¢S¢, wG¢éS¢Ú, Ý‹Î¢ï´ Ï¢çËÜU ࢢïãÚ ÜïU çÎH }¢ï´ ¥G¢ñÚ¼ ÜUè
¼GÚÈGU S¢ï Á¢ÁGÏ¢» }¢ãGÏÏ¢¼ Ðñ΢ ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼ S¢¢Úï Í¢Ú ÜUè ÝÁ¢GÚ¢ï´
}¢ï´ ±ÈGU¢Î¢Ú ± ç¶GÎ}¢¼ x¢éÁ¢G¢Ú S¢}¢Û¢è Á¢¢Ýï Hx¢¼è ãñ ¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼ ÜUè ÝïÜU
Ý¢}¢è }¢ï´ Ó¢¢Ú Ó¢¢æÎ Hx¢ Á¢¢¼ï ãñ´ J
{16} ¥G¢ñÚ¼ ÜïU ÈGUÚ¢§Á¢G }¢ï´ ²ïã |¢è ãñ çÜU ¥x¢Ú ࢢïãÚ x¢GÚèÏ¢ ã¢ï ¥¢ñÚ Í¢ÚïHê
ÜU¢}¢ ÜU¢Á¢ ÜïU çH²ï Ý¢ïÜUÚ¢Ýè Ú¶Ýï ÜUè ¼G¢ÜGU¼ Ý ã¢ï ¼¢ï ¥ÐÝï Í¢Ú ÜU¢
Í¢ÚïHê ÜU¢}¢ ÜU¢Á¢ wG¢éÎ ÜUÚ çH²¢ ÜUÚï §S¢ }¢ï´ ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G Ý ¥G¢ñÚ¼ ÜUè
ÜU¢ï§ü çÁ¢GËH¼ ãñ Ý à¢}¢ü J Ï¢é¶G¢Úè à¢ÚèÈGU ÜUè Ï¢ãé¼ S¢è çÚ±¢²¼¢ï´ S¢ï м¢
Ó¢H¼¢ ãñ çÜU wG¢éÎ ÚS¢êHéËH¢ã ÜUè }¢éÜGUgS¢
S¢¢çãGÏ¢Á¢G¢Îè ãGÁ¢GÚ¼ï ÈGU¢ç¼G}¢¢ ÜU¢ |¢è ²ïãè }¢¢’}¢êH ‰¢¢ çÜU
±¢ïã ¥ÐÝï Í¢Ú ÜU¢ S¢¢Ú¢ ÜU¢}¢ ÜU¢Á¢ wG¢éÎ ¥ÐÝï 㢉¢¢ï´ S¢ï çÜU²¢ ÜUÚ¼è ‰¢è´
ÜêæU±ï´ S¢ï ТÝè |¢Ú ÜUÚ ¥¢ñÚ ¥ÐÝè }¢éÜGUgS¢ ÐèÆ ÐÚ }¢àÜU H¢Î ÜUÚ Ð¢Ýè
H¢²¢ ÜUÚ¼è ‰¢è´ wG¢éÎ ãè Ó¢vÜUè Ó¢H¢ ÜUÚ ¥¢Å¢ |¢è ÐèS¢ Hï¼è ‰¢è´ §S¢è
±Á¢ã S¢ï §Ý ÜïU }¢éÏ¢¢ÚÜU 㢉¢¢ï´ }¢ï´ ÜU|¢è ÜU|¢è À¢Hï ÐÇG Á¢¢¼ï ‰¢ï §S¢è ¼GÚãG
¥}¢èLH }¢¢ï¥ç}¢ÝèÝ ãGÁ¢GÚ¼ï ¥Ï¢ê Ï¢RU çS¢gèÜGU ÜUè S¢¢çãGÏ¢
Á¢G¢Îè ãGÁ¢GÚ¼ï ¥S}¢¢ ÜïU }¢é¼¥GçËHÜGU |¢è çÚ±¢²¼ ãñ çÜU
±¢ïã ¥ÐÝï x¢GÚèÏ¢ ࢢïãÚ ãGÁ¢GÚ¼ï ÁG¢éÏ¢ñÚ ÜïU ²ã¢æ ¥ÐÝï Í¢Ú ÜU¢
S¢¢Ú¢ ÜU¢}¢ ÜU¢Á¢ ¥ÐÝï 㢉¢¢ï´ S¢ï ÜUÚ çH²¢ ÜUÚ¼è ‰¢è´ ²ã¢æ ¼ÜU çÜU ªæÅ ÜU¢ï
ç¶H¢Ýï ÜïU çH²ï Ï¢¢x¢G¢ï }¢ï´ S¢ï ¶Á¢ê򢕫 ÜUè x¢éÆçH²¢æ Ó¢éÝ Ó¢éÝ ÜUÚ ¥ÐÝï S¢Ú
ÐÚ H¢¼è ‰¢è´ ¥¢ñÚ Í¢¢ïÇGï ÜïU çH²ï Í¢¢S¢-Ó¢¢Ú¢ |¢è H¢¼è ‰¢è´ ¥¢ñÚ Í¢¢ïÇGï ÜUè
}¢¢çHࢠ|¢è ÜUÚ¼è ‰¢è´ J
{17} ãÚ Ï¢è±è ÜU¢ ²ïã |¢è ÈGUÁ¢üG ãñ çÜU ±¢ïã ¥ÐÝï ࢢïãÚ ÜUè ¥¢}¢ÎÝè
¥¢ñÚ Í¢Ú ÜïU ¥¶GÚ¢Á¢¢¼ ÜU¢ï ã}¢ïࢢ ÝÁ¢GÚ ÜïU S¢¢}¢Ýï Ú¶ï ¥¢ñÚ Í¢Ú ÜU¢ ¶GÓ¢ü
§S¢ ¼GÚãG Ó¢H¢» çÜU §GÁGÁ¢G¼ ± ¥¢Ï¢M S¢ï çÁ¢G‹Îx¢è Ï¢S¢Ú ã¢ï¼è Úãï J ¥x¢Ú
ࢢïãÚ ÜUè ¥¢}¢ÎÝè ÜU}¢ ã¢ï ¼¢ï ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G ࢢïãÚ ÐÚ Ï¢ïÁ¢¢ ÈGUÚ}¢¢§à¢¢ïæ
ÜU¢ Ï¢¢ïÛ¢ Ý Ç¢Hï J §S¢ çH²ï çÜU ¥x¢Ú ¥G¢ñÚ¼ Ýï ࢢïãÚ ÜU¢ï }¢Á¢Ï¢êÚ çÜU²¢
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 61
¥¢ñÚ à¢¢ïãÚ Ýï Ï¢è±è ÜUè }¢ãGÏÏ¢¼ }¢ï´ ÜGUÁ¢üG ÜU¢ Ï¢¢ïÛ¢ ¥ÐÝï S¢Ú ÐÚ ©Æ¢
çH²¢ ¥¢ñÚ wG¢é΢ Ý ÜUÚï ©S¢ ÜGUÁ¢üG ÜU¢ ¥Î¢ ÜUÚÝ¢ Îéà±¢Ú ã¢ï x¢²¢ ¼¢ï Í¢ÚïHê
çÁ¢G‹Îx¢è }¢ï´ ÐÚïࢢçݲ¢ï´ ÜU¢ S¢¢}¢Ý¢ ã¢ï Á¢¢»x¢¢ ¥¢ñÚ ç}¢²¢æ-Ï¢è±è ÜUè
çÁ¢G‹Îx¢è ¼æx¢ ã¢ï Á¢¢»x¢è §S¢ çH²ï ãÚ ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU S¢Ï¢í¢ï
ÜGUÝ¢¥G¼ ÜïU S¢¢‰¢ Á¢¢ï ÜéUÀ |¢è ç}¢Hï wG¢é΢ ÜU¢ à¢éRU ¥Î¢ ÜUÚï ¥¢ñÚ à¢¢ïãÚ
ÜUè çÁ¢¼Ýè ¥¢}¢ÎÝè ã¢ï ©S¢è ÜïU }¢é¼G¢çÏ¢ÜGU ¶GÓ¢ü ÜUÚï ¥¢ñÚ Í¢Ú ÜïU ¥¶GÚ¢Á¢¢¼
ÜU¢ï ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G ¥¢}¢ÎÝè S¢ï Ï¢ÉGÝï Ý Îï J
{18} ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU S¢éS¢Ú¢H }¢ï´ ÐãéæÓ¢Ýï ÜïU Ï¢¢’Î çÁ¢GÎ ¥¢ñÚ
ãÅ{}¢èü ÜUè ¥G¢Î¼ çÏ¢ËÜéUH ãè À¢ïÇG Îï J ©G}¢ê}¢Ý ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜUè ¥G¢Î¼ ã¢ï¼è
ãñ çÜU Á¢ã¢æ ÜU¢ï§ü Ï¢¢¼ ©Ý ÜUè }¢ÚÁ¢Gè ÜïU ç¶GH¢ÈGU ãé§ü ÈGU¢ñÚÝ xG¢éSS¢ï }¢ï´ ¥¢x¢
Ï¢x¢êH¢ ã¢ï ÜUÚ ©HÅ ÐHÅ à¢éM¥G ÜUÚ Îï¼è ãñ´ ²ïã Ï¢ãé¼ Ï¢éÚè ¥G¢Î¼ ãñ
HïçÜUÝ }¢ñÜïU }¢ï´ Ó¢êæçÜU }¢¢æ-Ï¢¢Ð ¥ÐÝè Ï¢ïÅè ÜU¢ Ý¢Á¢G ©Æ¢¼ï ãñ´ §S¢ çH²ï
}¢ñÜïU }¢ï´ ¼¢ï çÁ¢GÎ ¥¢ñÚ ãÅ{}¢èü ¥¢ñÚ xG¢éSS¢¢ ±x¢GñÚ¢ S¢ï ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï ÜéUÀ
çÁ¢G²¢Î¢ ÝévGS¢¢Ý Ýãè´ ÐãéæÓ¢¼¢ HïçÜUÝ S¢éS¢Ú¢H }¢ï´ }¢¢æ-Ï¢¢Ð S¢ï Ýãè´ Ï¢çËÜU
S¢¢S¢, wG¢éS¢Ú ¥¢ñÚ à¢¢ïãÚ S¢ï ±¢çS¢¼G¢ ÐÇG¼¢ ãñ §Ý }¢ï´ S¢ï ÜU¢ñÝ »ïS¢¢ ãñ Á¢¢ï
¥G¢ñÚ¼ ÜïU Ý¢Á¢G ©Æ¢Ýï ÜU¢ï ¼Ä²¢Ú ã¢ïx¢¢ ? §S¢ çH²ï S¢éS¢Ú¢H }¢ï´ ¥G¢ñÚ¼ ÜUè
çÁ¢GÎ ¥¢ñÚ ãÅ{}¢èü ¥¢ñÚ xG¢éSS¢¢ ¥¢ñÚ çÓ¢ÇG-çÓ¢ÇG¢ ÐÝ ¥G¢ñÚ¼ ÜïU çH²ï Ï¢ï
ãGÎ ÝévGS¢¢Ý ÜU¢ S¢Ï¢Ï¢ Ï¢Ý Á¢¢¼¢ ãñ çÜU ÐêÚï S¢éS¢Ú¢H ±¢Hï ¥G¢ñÚ¼ ÜUè §Ý
¶GڢϢ ¥G¢Î¼¢ï´ ÜUè ±Á¢ã S¢ï çÏ¢ËÜéUH ãè Ï¢ïÁ¢G¢Ú ã¢ï Á¢¢¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼
S¢Ï¢ ÜUè ÝÁ¢G򢕫 }¢ï´ Á¢GHèH¢ï wG±¢Ú ã¢ï Á¢¢¼è ãñ J
{19} ©G}¢ê}¢Ý S¢éS¢Ú¢H ÜU¢ }¢¢ãG¢ïH }¢ñÜïU ÜïU }¢¢ãG¢ïH S¢ï ¥Hx¢ ‰¢Hx¢ ã¢ï¼¢
ãñ ¥¢ñÚ S¢Ï¢ Ý» Ý» H¢ïx¢¢ï´ S¢ï ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ ±¢çS¢¼G¢ ÐÇG¼¢ ãñ §S¢ çH²ï S¢Ó¢
ÐêÀ¢ï ¼¢ï S¢éS¢Ú¢H ãÚ ¥G¢ñÚ¼ ÜïU çH²ï »ÜU §ç}¼ãG¢Ý x¢¢ã ãñ Á¢ã¢æ ©S¢ ÜUè ãÚ
ãGÚÜU¼ ± S¢éÜêUÝ ÐÚ ÝÁ¢GÚ Ú¶è Á¢¢»x¢è ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU ãÚ ¥G}¢H ÐÚ
¼‹ÜGUèÎ ÜUè Á¢¢»x¢è J ݲ¢ }¢¢ãG¢ïH ã¢ïÝï ÜUè ±Á¢ã S¢ï S¢¢S¢ ¥¢ñÚ Ý‹Î¢ï´ S¢ï
ÜU|¢è ÜU|¢è ¶G²¢H¢¼ }¢ï´ ÅÜUÚ¢± |¢è ã¢ïx¢¢ ¥¢ñÚ §S¢ }¢¢ñÜGU¥G ÐÚ Ï¢¢’Á¢G
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 62
±vG¼ S¢¢S¢ ¥¢ñÚ Ý‹Î¢ï´ ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï Á¢Hè ÜUÅè ¥¢ñÚ ¼G¢’Ý¢ï´ ÜU¢ïS¢Ý¢ï´ ÜUè
ÜUÇG±è ÜUÇG±è Ï¢¢¼ḯ |¢è S¢éÝÝè ÐÇGï´x¢è »ïS¢ï }¢¢ñÜUG ¥G¢ḯ ÐÚ S¢Ï¢í ¥¢ñÚ ¶G¢}¢¢ïà¢è
¥G¢ñÚ¼ ÜUè Ï¢ïã¼ÚèÝ É¢H ãñ ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU S¢¢S¢ ¥¢ñÚ Ý‹Î¢ḯ ÜU¢ï ã}¢ïࢢ
Ï¢éÚ¢§ü ÜU¢ Ï¢ÎH¢ |¢H¢§ü S¢ï Îï¼è Úãï ¥¢ñÚ §Ý ÜïU ¼G¢’Ý¢ḯ ÜU¢ïS¢Ý¢ḯ ÐÚ S¢Ï¢í ÜUÚ ÜïU
çÏ¢ËÜéUH ãè Á¢±¢Ï¢ Ý Îï ¥¢ñÚ Ó¢éÐ S¢¢{ Hï ²ïã Ï¢ïã¼ÚèÝ ¼GÚèÜGU» ¥G}¢H ãñ
»ïS¢¢ ÜUÚ¼ï ÚãÝï S¢ï »ÜU çÎÝ »ïS¢¢ ¥¢»x¢¢ çÜU S¢¢S¢ ¥¢ñÚ
Ý‹Îï´ wG¢éÎ ãè à¢<}¢‹Î¢ ã¢ï ÜUÚ ¥ÐÝè ãGÚÜU¼¢ï´ S¢ï Ï¢¢Á¢G ¥¢ Á¢¢»æx¢è J
{20} ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï S¢éS¢Ú¢H }¢ï´ ¶G¢S¢ ¼G¢ñÚ ÐÚ Ï¢¢¼ Ó¢è¼ }¢ï´ §S¢ Ó¢èÁ¢G ÜU¢
Š²¢Ý ڶݢ Ó¢¢çã²ï çÜU Ý ¼¢ï §¼Ýè çÁ¢G²¢Î¢ Ï¢¢¼ Ó¢è¼ ÜUÚï Á¢¢ï S¢éS¢Ú¢H
±¢H¢ï´ ¥¢ñÚ ÐÇG¢ïçS¢²¢ï´ ÜU¢ï Ý¢ x¢±¢Ú x¢éÁ¢GÚï ¥¢ñÚ Ý §¼Ýè ÜU}¢ Ï¢¢¼ ÜUÚï çÜU
ç}¢‹Ý¼ ± wG¢éࢢ}¢Î ÜïU Ï¢¢’Î |¢è ÜéUÀ Ý Ï¢¢ïHï §S¢ çH²ï çÜU ²ïã xG¢éMÚ ±
Í¢}¢‹Ç ÜUè ¥GH¢}¢¼ ãñ Á¢¢ï ÜéUÀ Ï¢¢ïHï S¢¢ïÓ¢ S¢}¢Û¢ ÜUÚ Ï¢¢ïHï ¥¢ñÚ §¼Ýè
Ý}¢ü ¥¢ñÚ Œ²¢Ú |¢Úï HãÁ¢¢ïæ }¢ï´ Ï¢¢¼ ÜUÚï çÜU çÜUS¢è ÜU¢ï Ý¢ x¢±¢Ú Ý x¢éÁ¢GÚï
¥¢ñÚ ÜU¢ï§ü »ïS¢è Ï¢¢¼ Ý Ï¢¢ïHï çÁ¢S¢ S¢ï çÜUS¢è ÜïU çÎH ÐÚ |¢è ÆïS¢ Hx¢ï
¼¢çÜU ¥G¢ñÚ¼ S¢éS¢Ú¢H ±¢H¢ï´ ¥¢ñÚ çÚà¼ï Ý¢¼ï ±¢H¢ï´ ¥¢ñÚ ÐÇG¢ïçS¢²¢ï´ S¢Ï¢ ÜUè
ÝÁ¢GÚ¢ïæ }¢ï´ ãÚçÎH ¥GÁ¢GèÁ¢G Ï¢Ýè Úãï J
Ï¢ïã¼ÚèÝ Ï¢è±è ÜUè ÐãÓ¢¢Ý :- ªÐÚ çH¶è ãé§ü çã΢²¼¢ï´ ÜïU
}¢é¼G¢çÏ¢ÜGU S¢é±¢H Ðñ΢ ã¢ï¼¢ ãñ çÜU Ï¢ïã¼ÚèÝ Ï¢è±è ÜU¢ñÝ ãñ ? ¼¢ï §S¢
ÜU¢ Á¢±¢Ï¢ ²ïã ãñ çÜU J
Ï¢ïã¼ÚèÝ Ï¢è±è ±¢ïã ãñ !
{1} Á¢¢ï ¥ÐÝï ࢢïãÚ ÜUè ÈGUÚ}¢¢æ Ï¢Ú΢Úè ¥¢ñÚ ç¶GÎ}¢¼ x¢éÁ¢G¢Úè ÜU¢ï ¥ÐÝ¢
ÈGUÁ¢üïG }¢‹S¢Ï¢è S¢}¢Û¢ï J
{2} Á¢¢ï ¥ÐÝï ࢢïãÚ ÜïU ¼}¢¢}¢ ãGéÜGUêÜGU ¥Î¢ ÜUÚÝï }¢ï´ ÜU¢ï¼¢ãè Ý ÜUÚï !
{3} Á¢¢ï ¥ÐÝï ࢢïãÚ ÜUè wG¢êçÏ¢²¢ï´ ÐÚ ÝÁ¢GÚ Ú¶ï ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU ©G²êÏ¢ ¥¢ñÚ
¶G¢ç}¢²¢ï´ ÜU¢ï ÝÁ¢GÚ ¥‹Î¢Á¢G ÜUÚ¼è Úãï J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 63
{4} Á¢¢ï wG¢éÎ ¼vHèÈGU ©Æ¢ ÜUÚ ¥ÐÝï ࢢïãÚ ÜU¢ï ¥¢Ú¢}¢ ÐãéæÓ¢¢Ýï ÜUè
ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚ¼è Úãï J
{5} Á¢¢ï ¥ÐÝï ࢢïãÚ S¢ï ©S¢ ÜUè ¥¢}¢ÎÝè S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ÜU¢ }¢é¼G¢HÏ¢¢ Ý ÜUÚï
¥¢ñÚ Á¢¢ï ç}¢H Á¢¢» ©S¢ ÐÚ S¢Ï¢í¢ï à¢éRU ÜïU S¢¢‰¢ çÁ¢G‹Îx¢è Ï¢S¢Ú ÜUÚï J
{6} Á¢¢ï ¥ÐÝï ࢢïãÚ ÜïU çS¢±¢ çÜUS¢è ¥Á¢ÝÏ¢è }¢Îü ÐÚ çÝx¢¢ã Ý Ç¢Hï
¥¢ñÚ Ý çÜUS¢è ÜUè çÝx¢¢ã ¥ÐÝï ªÐÚ ÐÇGÝï Îï J
{7} Á¢¢ï ÐÎïü }¢ï´ Úãï ¥¢ñÚ ¥ÐÝï ࢢïãÚ ÜUè §GÁGÁ¢G¼ ± Ý¢}¢êS¢ ÜUè çãGÈGU¢Á¢G¼ ÜUÚï J
{8} Á¢¢ï ࢢïãÚ ÜïU }¢¢H ¥¢ñÚ }¢ÜU¢Ý ± S¢¢}¢¢Ý ¥¢ñÚ wG¢éÎ ¥ÐÝè Á¢G¢¼ ÜU¢ï ࢢïãÚ
ÜUè ¥}¢¢Ý¼ S¢}¢Û¢ ÜUÚ ãÚ Ó¢èÁ¢G ÜUè çãGÈGU¢Á¢G¼ ± çÝx¢ãÏ¢¢Ýè ÜUÚ¼è Úãï J
{9} Á¢¢ï ¥ÐÝï ࢢïãÚ ÜUè }¢éS¢èÏ¢¼ }¢ï´ ¥ÐÝè Á¢¢Ýè ± }¢¢Hè ÜéUGÚÏ¢¢Ýè ÜïU
S¢¢‰¢ ¥ÐÝè ±ÈGU¢Î¢Úè ÜU¢ ¯éÏ¢ê¼ Îï J
{10} Á¢¢ï ¥ÐÝï ࢢïãÚ ÜUè çÁ¢G²¢Î¼è ¥¢ñÚ ÁG¢éË}¢ ÐÚ ã}¢ïࢢ S¢Ï¢í ÜUÚ¼è Úãï J
{11} Á¢¢ï }¢ñÜU¢ ¥¢ñÚ S¢éS¢Ú¢H ΢ïÝ¢ï´ Í¢Ú¢ï´ }¢ï´ ãÚ çÎH ¥GÁ¢GèÁ¢G ¥¢ñÚ Ï¢¢
§GÁGÁ¢G¼ ã¢ï !
{12} Á¢¢ï ÐÇG¢ïçS¢²¢ï´ ¥¢ñÚ ç}¢HÝï Á¢éHÝï ±¢Hè ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ wG¢éà¢
¥wGH¢ÜGUè ¥¢ñÚ à¢Ú¢ÈGU¼ ± }¢éÚñ¼ ÜU¢ Ï¢Ú¼¢± ÜUÚï ¥¢ñÚ S¢Ï¢ ©S¢ ÜUè
wG¢êçÏ¢²¢ï´ ÜïU }¢g¢ãG ã¢ï´ !
{13} Á¢¢ï }¢Á¢GãÏ¢ ÜUè ТϢ‹Î ¥¢ñÚ ÎèÝÎ¢Ú ã¢ï ¥¢ñÚ ãéGÜGUêÜéUGËH¢ã ±
ãGéÜGUêÜéUGH §GÏ¢¢Î ÜU¢ï ¥Î¢ ÜUÚ¼è Úãï J
{14} Á¢¢ï S¢éS¢Ú¢H ±¢H¢ḯ ÜUè ÜUÇG±è ÜUÇG±è Ï¢¢¼¢ḯ ÜU¢ï Ï¢Ú΢༠ÜUÚ¼è Úãï J
{15} Á¢¢ï S¢Ï¢ Í¢Ú±¢H¢ï´ ÜU¢ï ç¶H¢ çÐH¢ ÜUÚ S¢Ï¢ S¢ï ¥¢ç¶GÚ }¢ï´ wG¢éÎ
¶¢» çвï J
S¢¢S¢ Ï¢ãê ÜU¢ Û¢x¢ÇG¢ :- ã}¢¢Úï S¢}¢¢Á¢ ÜU¢ ²ïã »ÜU Ï¢ãé¼ ÜGU¢çÏ¢Hï
¥zGS¢¢ïS¢ ¥¢ñÚ ÎÎüÝ¢ÜU S¢¢çÝãG¢ ãñ çÜU ¼vGÚèÏ¢Ý ãÚ Í¢Ú }¢ï´ S¢çβ¢ï´ S¢ï S¢¢S¢
Ï¢ãê ÜUè HÇG¢§ü ÜU¢ }¢¢’çÚÜU¢ Á¢¢Úè ãñ J Î鋲¢ ÜUè Ï¢ÇGè S¢ï Ï¢ÇGè HÇG¢§²¢ï´
²ã¢æ ¼ÜU çÜU ¥G¢H}¢è Á¢æx¢¢ï´ ÜU¢ ¶G¢ç¼}¢¢ ã¢ï x¢²¢ }¢x¢Ú S¢¢S¢ Ï¢ãê ÜUè Á¢æx¢ï
¥GÁ¢Gè}¢ ²ïã »ÜU »ïS¢è }¢‹ãGêS¢ HÇG¢§ü ãñ çÜU ¼vGÚèÏ¢Ý ãÚ Í¢Ú §S¢ HÇG¢§ü
ÜU¢ }¢ñ΢Ýï Á¢æx¢ Ϣݢ ãé±¢ ãñ ......... ! ! !
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 64

çÜUS¢ ÜGUÎÚ ¼¥GÁÁ¢éÏ¢ ¥¢ñÚ ãñGÚ¼ ÜUè Ï¢¢¼ ãñ çÜU }¢¢æ çÜU¼Ýï H¢Ç
Œ²¢Ú S¢ï ¥ÐÝï Ï¢ïÅ¢ï´ ÜU¢ï ТH¼è ãñ ¥¢ñÚ Á¢Ï¢ HÇGÜïU Á¢±¢Ý ã¢ï Á¢¢¼ï ãñ´ ¼¢ï
HÇGÜU¢ï´ ÜUè }¢¢æ ¥ÐÝï Ï¢ïÅ¢ïæ ÜUè ࢢÎè ¥¢ñÚ §Ý ÜU¢ S¢ïãÚ¢ Îï¶Ýï ÜïU çH²ï
S¢Ï¢ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ Ï¢ïÓ¢ñÝ ¥¢ñÚ Ï¢ï ÜGUÚ¢Ú Úã¼è ãñ ¥¢ñÚ Í¢Ú Í¢Ú ÜU¢ Ó¢vÜUÚ
Hx¢¢ ÜUÚ ¥ÐÝï Ï¢ïÅï ÜUè ÎéËãÝ ¼H¢à¢ ÜUÚ¼è çÈUÚ¼è ãñ J ²ã¢æ ¼ÜU çÜU Ï¢ÇGï
Œ²¢Ú ¥¢ñÚ Ó¢¢ã S¢ï Ï¢ïÅï ÜUè ࢢÎè ÚÓ¢¢¼è ãñ ¥¢ñÚ ¥ÐÝï Ï¢ïÅï ÜUè ࢢÎè ÜU¢
S¢ïãÚ¢ Îï¶ ÜUÚ wG¢éà¢è S¢ï ÈêUHï Ýãè´ S¢}¢¢¼è }¢x¢Ú Á¢Ï¢ x¢GÚèÏ¢ ÎéËãÝ ¥ÐÝ¢
}¢ñÜU¢ À¢ïÇG ÜUÚ ¥¢ñÚ ¥ÐÝï }¢¢æ-Ï¢¢Ð, |¢¢§ü Ï¢ãÝ ¥¢ñÚ çÚà¼ïÝ¢¼Gï ±¢H¢ï´ S¢ï
Á¢é΢ ã¢ï ÜUÚ ¥ÐÝï S¢éS¢Ú¢H }¢ï´ ÜGUÎ}¢ Ú¶¼è ãñ ¼¢ï »ÜU Î}¢ S¢¢S¢ Ï¢ãê ÜUè
ãGÚèÈGU Ï¢Ý ÜUÚ ¥ÐÝè Ï¢ãê S¢ï HÇGÝï Hx¢¼è ãñ ¥¢ñÚ S¢¢S¢ Ï¢ãê ÜUè Á¢æx¢ ã¢ï
Á¢¢¼è ãñ ¥¢ñÚ Ï¢ï Ó¢¢Ú¢ ࢢïãÚ }¢¢æ ¥¢ñÚ Ï¢è±è ÜUè HÇG¢§ü ÜUè Ó¢vÜUè ÜïU ΢ï
Ð¢Å¢ï´ ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý ÜéUÓ¢HÝï ¥¢ñÚ çÐS¢Ýï Hx¢¼¢ ãñ J x¢GÚèÏ¢ ࢢïãÚ »ÜU ¼GÚÈGU
}¢¢æ ÜïU »ãGS¢¢Ý¢ïæ ÜïU Ï¢¢ïÛ¢ S¢ï ÎÏ¢¢ ãé±¢ ¥¢ñÚ ÎêS¢Úè ¼GÚÈGU Ï¢è±è ÜUè }¢ãGÏÏ¢¼
}¢ï´ Á¢ÜUÇG¢ ãé±¢ }¢¢æ ¥¢ñÚ Ï¢è±è ÜUè HÇG¢§ü ÜU¢ }¢‹Á¢GÚ Îï¶ Îï¶ ÜUÚ ÜU¢ïzG¼
ÜUè ¥¢x¢ }¢ï´ Á¢H¼¢ Úã¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU çH²ï Ï¢ÇGè }¢éçàÜUH ²ïã ¥¢Ý
ÐÇG¼è ãñ çÜU ¥x¢Ú ±¢ïã §S¢ HÇG¢§ü }¢ï´ ¥ÐÝè }¢¢æ ÜUè çãG}¢¢²¼ ÜUÚ¼¢ ãñ ¼¢ï
Ï¢è±è ÜïU Ú¢ïÝï {¢ïÝï ¥¢ñÚ §S¢ ÜïU ¼G¢’Ý¢ï´ ¥¢ñÚ }¢ñÜïU Ó¢Hè Á¢¢Ýï ÜUè {}¢çÜU²¢ï´
S¢ï ©S¢ ÜU¢ |¢ïÁ¢¢ ¶¢ïHÝï Hx¢¼¢ ãñ J ¥¢ñÚ ¥x¢Ú Ï¢è±è ÜUè ТS¢Î¢Úè }¢ï´ »ÜU
HzGÁ¢G Ï¢¢ïH Îï¼¢ ãñ ¼¢ï }¢¢æ ¥ÐÝè Ó¢è¶G¢ï ÐéÜU¢Ú ¥¢ñÚ ÜU¢ïS¢Ý¢ï´ S¢ï S¢¢Ú¢ Í¢Ú
S¢Ú ÐÚ ©Æ¢ Hï¼è ãñ ¥¢ñÚ S¢¢Úè Ï¢Ú¢ÎÚè }¢ï´ “¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ }¢éÚèΔ
“Á¢GÝ ÐÚS¼” “Ï¢è±è ÜU¢ x¢GéH}Å¢” ÜUãH¢Ýï Hx¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ »ïS¢ï x¢}¢ü x¢}¢ü
¥¢ñÚ çÎH ¶Gڢࢠ¼G¢’Ýï S¢éݼ¢ ãñ çÜU ÚæÁ¢¢ï x¢G}¢ S¢ï ©S¢ ÜïU S¢èÝï }¢ï´ çÎH
ÈUÅÝï Hx¢¼¢ ãñ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 65

§S¢ }¢ï´ à¢ÜU Ýãè´ çÜU S¢¢S¢ Ï¢ãê ÜUè HÇG¢§ü }¢ï´ S¢¢S¢ Ï¢ãê ¥¢ñÚ
ࢢïãÚ ¼èÝ¢ï´ ÜU¢ ÜéUÀ Ý ÜéUÀ ÜéUGS¢êÚ Á¢GMÚ ã¢ï¼¢ ãñ HïçÜUÝ }¢ïÚ¢ Ï¢ÚS¢¢ï´ ÜU¢
¼Á¢çÚÏ¢¢ ²ïã ãñ çÜU §S¢ HÇG¢§ü }¢ï´ S¢Ï¢ S¢ï Ï¢ÇG¢ 㢉¢ S¢¢S¢ ÜU¢ ãé±¢ ÜUÚ¼¢
ãñ ãG¢H¢æçÜU ãÚ S¢¢S¢ ÐãHï wG¢éÎ |¢è Ï¢ãê Úã Ó¢éÜUè ã¢ï¼è ãñ J }¢x¢Ú ±¢ïã
¥ÐÝï Ï¢ãê Ï¢Ý ÜUÚ ÚãÝï ÜU¢ Á¢G}¢¢Ý¢ çÏ¢ËÜéUH |¢êH Á¢¢¼è ãñ ¥¢ñÚ ¥ÐÝè
Ï¢ãê S¢ï Á¢GMÚ HÇG¢§ü ÜUÚ¼è ãñ ¥¢ñÚ §S¢ ÜUè »ÜU ¶G¢S¢ ±Á¢ã ²ïã ãñ çÜU
Á¢Ï¢ ¼ÜU HÇGÜïU ÜUè ࢢÎè Ýãè´ ã¢ï¼è J S¢¢ï ÈGUèS¢Îè Ï¢ïÅï ÜU¢ ¼¥GËHéÜGU }¢¢æ
ãè S¢ï ãé±¢ ÜUÚ¼¢ ãñ J Ï¢ïÅ¢ ¥ÐÝè S¢¢Úè ÜU}¢¢§ü ¥¢ñÚ Á¢¢ï S¢¢}¢¢Ý |¢è H¢¼¢
ãñ ±¢ïã ¥ÐÝè }¢¢æ ãè ÜïU 㢉¢ }¢ï´ Îï¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ãÚ Ó¢èÁ¢G }¢¢æ ãè S¢ï ¼GHÏ¢ ÜUÚ
ÜïU §çS¼’}¢¢H ÜUÚ¼¢ ãñ ¥¢ñÚ çÎÝ Ú¢¼ S¢ï´ÜUÇG¢ïæ }¢Ú¼Ï¢¢ ¥}}¢¢æ-¥}}¢¢æ ÜUã
ÜUÚ Ï¢¢¼ Ï¢¢¼ }¢ï´ }¢¢æ ÜU¢ï ÐéÜU¢Ú¼¢ ãñ J §S¢ S¢ï }¢¢æ ÜU¢ ÜUHïÁ¢¢ wG¢éà¢è S¢ï ÈêUH
ÜUÚ S¢ïÚ |¢Ú ÜU¢ ã¢ï Á¢¢²¢ ÜUÚ¼¢ ãñ ¥¢ñÚ }¢¢æ §S¢ ¶G²¢H }¢ï´ }¢x¢Ý Úã¼è ãñ
çÜU }¢ñæ Í¢Ú ÜUè }¢¢HÜUÝ ãêæ J ¥¢ñÚ }¢ïÚ¢ Ï¢ïÅ¢ }¢ïÚ¢ ÈGUÚ}¢¢æ Ï¢ÚÎ¢Ú ãñ HïçÜUÝ
ࢢÎè ÜïU Ï¢¢’ΠϢïÅï ÜUè }¢ãGÏÏ¢¼ Ï¢è±è ÜUè ¼GÚÈGU L¶G ÜUÚ Hï¼è ãñ J ¥¢ñÚ
Ï¢ïÅ¢ ÜéUÀ Ý ÜéUÀ ¥ÐÝè Ï¢è±è ÜU¢ï ÎïÝï ¥¢ñÚ ÜéUÀ Ý ÜéUÀ §S¢ S¢ï }¢¢æx¢ ÜUÚ
HïÝï Hx¢¼¢ ãñ ¼¢ï }¢¢æ ÜU¢ï çÈGU¼GÚè ¼G¢ñÚ ÐÚ Ï¢ÇG¢ Û¢ÅÜU¢ Hx¢¼¢ ãñ çÜU }¢ïÚ¢
Ï¢ïÅ¢ çÜU }¢ñ´ Ýï §S¢ ÜU¢ï ТH ТïS¢ ÜUÚ Ï¢ÇG¢ çÜU²¢ J ¥Ï¢ ²ïã }¢éÛ¢ ÜU¢ï ÝÁ¢GÚ
¥‹Î¢Á¢G ÜUÚ ÜïU ¥ÐÝè Ï¢è±è ÜïU ÜGUÏÁ¢Gï }¢ï´ Ó¢H¢ x¢²¢ J ¥Ï¢ ¥}}¢¢æ-¥}}¢¢æ
ÐéÜU¢ÚÝï ÜUè Ï¢Á¢¢» Ï¢ïx¢}¢-Ï¢ïx¢}¢ ÐéÜU¢Ú¢ ÜUÚ¼¢ ãñ J ÐãHï ¥ÐÝè ÜU}¢¢§ü
}¢éÛ¢ï Îï¼¢ ‰¢¢ J ¥Ï¢ Ï¢è±è ÜïU 㢉¢ S¢ï ãÚ Ó¢èÁ¢G çH²¢ çβ¢ ÜUÚ¼¢ ãñ J ¥Ï¢
Í¢Ú ÜUè }¢¢HÜUÝ }¢ñæ Ýãè´ Úãè §S¢ ¶G²¢H S¢ï }¢¢æ ÐÚ »ÜU Û¢ËH¢ãÅ S¢é±¢Ú
ã¢ï Á¢¢¼è ãñ ¥¢ñÚ ±¢ïã Ï¢ãê ÜU¢ï Á¢ÁGÏ¢» ãGS¢Î }¢ï´ ¥ÐÝè ãGÚèÈGU ¥¢ñÚ }¢gï
}¢éÜGU¢çÏ¢H Ϣݢ ÜUÚ §S¢ S¢ï HÇG¢§ü Û¢x¢ÇG¢ ÜUÚÝï Hx¢¼è ãñ ¥¢ñÚ Ï¢ãê }¢ï´ ¼GÚãG
¼GÚãG ÜïU »GïÏ¢ çÝÜU¢HÝï Hx¢¼è ãñ ¥¢ñÚ çÜGUS}¢ çÜGUS}¢ ÜïU ¼G¢’Ýï ¥¢ñÚ ÜU¢ïS¢Ýï
ÎïÝ¢ à¢éM¥G ÜUÚ Îï¼è ãñ Ï¢ãê à¢éM¥G à¢éM¥G }¢ï´ ¼¢ï ²ïã ¶G²¢H ÜUÚ ÜïU çÜU
²ïã }¢ïÚï ࢢïãÚ ÜUè }¢¢æ ãñ ÜéUÀ çÎÝ¢ï´ ¼ÜU Ó¢éÐ Úã¼è ãñ }¢x¢Ú Á¢Ï¢ S¢¢S¢ ãGÎ
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 66
S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ Ï¢ãê ÜïU ãGËÜGU }¢ï´ ©æx¢Hè Ç¢HÝï Hx¢¼è ãñ ¼¢ï Ï¢ãê ÜU¢ï |¢è ÐãHï
¼¢ï ÝÈGUÚ¼ ÜUè }¢¼Hè ¥¢Ýï Hx¢¼è ãñ çÈUÚ ±¢ïã |¢è »ÜU Î}¢ S¢èÝ¢ ¼¢Ý ÜUÚ
S¢¢S¢ ÜïU ¥¢x¢ï ¼G¢’Ý¢ï´ ¥¢ñÚ ÜU¢ïS¢Ý¢ï´ ÜUè ÜñGU ÜUÚÝï Hx¢¼è ãñ ¥¢ñÚ çÈUÚ
}¢é¥G¢}¢H¢ Ï¢ÉG¼ï Ï¢ÉG¼ï ΢ïÝ¢ï´ ¼GÚÈGU S¢ï ¼éÜUèü Ï¢ ¼éÜUèü S¢é±¢H¢ï Á¢±¢Ï¢ ÜU¢
¼Ï¢¢ÎH¢ ã¢ïÝï Hx¢¼¢ ãñ ²ã¢æ ¼ÜU çÜU x¢¢çH²¢ï´ ÜUè Ï¢}Ï¢¢Úè à¢éM¥G ã¢ï
Á¢¢¼è ãñ J çÈUÚ Ï¢ÉG¼ï Ï¢ÉG¼ï §S¢ Á¢æx¢ ÜïU ࢢï’Hï S¢¢S¢ ¥¢ñÚ Ï¢ãê ÜïU ¶G¢Ý΢ݢïæ
ÜU¢ï |¢è ¥ÐÝè HÐïÅ }¢ï´ Hï Hï¼ï ãñ´ J ¥¢ñÚ Î¢ïÝ¢ï´ ¶G¢ÝÎ¢Ý¢ï´ }¢ï´ |¢è Á¢æx¢ï
¥GÁ¢Gè}¢ à¢éM¥G ã¢ï Á¢¢¼è ãñ J
}¢ïÚï ¶G²¢H }¢ï´ §S¢ HÇG¢§ü ÜïU ¶G¢ç¼}¢ï ÜUè Ï¢ïã¼ÚèÝ S¢êÚ¼ ²ïãè ãñ
çÜU §S¢ Á¢æx¢ ÜïU ¼èÝ¢ï´ ÈGUÚèÜGU ²¢’Ýè S¢¢S¢, Ï¢ãê ¥¢ñÚ Ï¢ïÅ¢ ¼èÝ¢ïæ ¥ÐÝï ¥ÐÝï
ãGéÜGUêÜGU ± ÈGUÚ¢§Á¢G ¥Î¢ ÜUÚÝï Hx¢ï´ ¼¢ï ã}¢ïࢢ ÜïU çH²ï §S¢ Á¢æx¢
ÜU¢ ¶G¢ç¼}¢¢ ²ÜGUèÝè ãñ J §Ý ¼èÝ¢æï ÜïU ãéGÜGUêÜGU ± ÈGUÚ¢§Á¢G v²¢ ãñ´ ? §Ý ÜU¢ï
Ï¢x¢G¢ñÚ ÐÉG¢ï J
S¢¢S¢ ÜïU ÈGUÚ¢§Á¢G :- ãÚ S¢¢S¢ ÜU¢ ²ïã ÈGUÁ¢Gü ã¢ï¼¢ ãñ çÜU ±¢ïã ¥ÐÝè Ï¢ãê
ÜU¢ï ¥ÐÝè Ï¢ïÅè ÜUè ¼GÚãG S¢}¢Û¢ï ¥¢ñÚ ãÚ }¢é¥G¢}¢Hï }¢ï´ §S¢ ÜïU S¢¢‰¢ à¢zGÜGU¼
± }¢ãGÏÏ¢¼ ÜU¢ Ï¢Ú¼¢± ÜUÚï ¥x¢Ú Ï¢ãê S¢ï §S¢ ÜUè ÜU}¢çS¢Ýè ²¢ Ý¢ ¼Á¢çÚÏ¢¢
ÜU¢Úè ÜUè ±Á¢ã S¢ï ÜU¢ï§ü x¢GH¼Gè ã¢ï Á¢¢» ¼¢ï ¼G¢’Ýï }¢¢ÚÝï ¥¢ñÚ ÜU¢ïS¢Ýï ÎïÝï ÜïU
Ï¢Á¢¢» ¥wGH¢ÜGU ± }¢ãGÏÏ¢¼ ÜïU S¢¢‰¢ §S¢ ÜU¢ï ÜU¢}¢ ÜU¢ S¢ãGèãG ¼GÚèÜGU¢ ¥¢ñÚ
Éæx¢ çS¢¶¢» ¥¢ñÚ ã}¢ïࢢ §S¢ ÜU¢ w¢G²¢H Ú¶ï çÜU ²ïã ÜU}¢ ©G}¢í ¥¢ñÚ Ý¢
¼Á¢çÚÏ¢¢ ÜU¢Ú HÇGÜUè ¥ÐÝï }¢¢æ-Ï¢¢Ð S¢ï Á¢é΢ ã¢ï ÜUÚ ã}¢¢Úï Í¢Ú }¢ï´ ¥¢§ü ãñ
§S¢ ÜïU çH²ï ²ïã Í¢Ú Ý²¢ ¥¢ñÚ §S¢ ÜU¢ }¢¢ãG¢ïH ݲ¢ ãñ §S¢ ÜU¢ ²ã¢æ ã}¢¢Úï
çS¢±¢ ÜU¢ñÝ ãñ ? ¥x¢Ú ã}¢ Ýï §S¢ ÜU¢ çÎH Î鶢²¢ ¼¢ï §S¢ ÜU¢ï ¼S¢ËHè ÎïÝï
±¢H¢ ¥¢ñÚ §S¢ ÜïU ¥¢æS¢ê ТñæÀÝï ±¢H¢ ²ã¢æ ÎêS¢Ú¢ ÜU¢ñÝ ãñ ? Ï¢S¢ ãÚ S¢¢S¢
²ïã S¢}¢Û¢ Hï ¥¢ñÚ Æ¢Ý Hï çÜU }¢éÛ¢ï ¥ÐÝè Ï¢ãê S¢ï ãÚ ãG¢H }¢ï´ à¢zGÜGU¼ ±
}¢ãGÏÏ¢¼ ÜUÚÝè ãñ Ï¢ãê }¢éÛ¢ï wG±¢ã ÜéUÀ Ýãè´ S¢}¢Û¢ï }¢x¢Ú }¢ñæ ¼¢ï §S¢ ÜU¢ï
¥ÐÝè Ï¢ïÅè ãè S¢}¢Û¢êæx¢è ¼¢ï çÈUÚ S¢}¢Û¢ H¢ï çÜU S¢¢S¢ Ï¢ãê ÜU¢ Û¢x¢ÇG¢ ¥¢{ï
S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ¶Gy}¢ ã¢ï x¢²¢ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 67
Ï¢ãê ÜïU ÈGUÚ¢§Á¢G :- ãÚ Ï¢ãê ÜU¢ï H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ¥ÐÝè S¢¢S¢ ÜU¢ï ¥ÐÝè
}¢¢æ ÜUè Á¢x¢ã S¢}¢Û¢ï ¥¢ñÚ ã}¢ïࢢ S¢¢S¢ ÜUè ¼¢’Á¢Gè}¢ ¥¢ñÚ §S¢ ÜUè ÈGUÚ}¢¢æ
Ï¢Ú΢Úè ± ç¶GÎ}¢¼ x¢éÁ¢G¢Úè ÜU¢ï ¥ÐÝ¢ ÈGUÁ¢üG S¢}¢Û¢ï J S¢¢S¢ ¥x¢Ú çÜUS¢è
}¢é¥G¢}¢Hï }¢ïæ Ç¢æÅ ÇÐÅ ÜUÚï ¼¢ï ¶G¢}¢¢ïà¢è S¢ï S¢éÝ Hï J ¥¢ñÚ ãÚçx¢Á¢G
ãÚçx¢Á¢G, ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ÜU|¢è S¢¢S¢ ÜU¢ï ÐHÅ ÜUÚ ©HÅ¢ S¢è{¢
Á¢±¢Ï¢ Ý Îï Ï¢çËÜU S¢Ï¢í ÜUÚï §S¢è ¼GÚãG ¥ÐÝï wG¢éS¢Ú ÜU¢ï |¢è ¥ÐÝï Ï¢¢Ð ÜUè
Á¢x¢ã Á¢¢Ý ÜUÚ ©S¢ ÜUè ¼¢’Á¢Gè}¢ ± ç¶GÎ}¢¼ ÜU¢ï ¥ÐÝï çH²ï H¢çÁ¢G}¢
S¢}¢Û¢ï J ¥¢ñÚ S¢¢S¢ wG¢éS¢Ú ÜUè çÁ¢G‹Îx¢è }¢ï´ §Ý S¢ï ¥Hx¢ ÚãÝï ÜUè wG±¢çãà¢
Ý Á¢G¢çãÚ ÜUÚï ¥¢ñÚ ¥ÐÝè Îï±Ú¢çݲ¢ï´ ¥¢ñÚ Á¢ïÆ¢çݲ¢ï´ ¥¢ñÚ Ý‹Î¢ï´ S¢ï |¢è
ãGSÏ¢ï }¢Ú¢ç¼Ï¢ ¥ÓÀ¢ Ï¢Ú¼¢± Ú¶ï ¥¢ñÚ ²ïã Æ¢Ý Hï çÜU }¢éÛ¢ï ãÚ ãG¢H }¢ï´
§‹ãè H¢ïx¢¢ïæ ÜïU S¢¢‰¢ çÁ¢G‹Îx¢è Ï¢S¢Ú ÜUÚÝè ãñ J
Ï¢ïÅï ÜïU ÈGUÚ¢§Á¢G :- ãÚ Ï¢ïÅï ÜU¢ï H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU Á¢Ï¢ §S¢ ÜUè ÎéËãÝ Í¢Ú
¥¢ Á¢¢» ¼¢ï ãGSÏ¢ï ÎS¼êÚ ¥ÐÝè ÎéËãÝ S¢ï wG¢êÏ¢ wG¢êÏ¢ Œ²¢Ú ± }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUÚï
HïçÜUÝ }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜïU ¥ÎÏ¢¢ï »ãGç¼Ú¢}¢ ¥¢ñÚ §Ý ÜUè ç¶GÎ}¢¼ ± §¼G¢¥G¼ }¢ï´
ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G Ï¢¢H Ï¢Ú¢Ï¢Ú |¢è ÈGUÜüGU Ý ¥¢Ýï Îï J ¥Ï¢ |¢è ãÚ Ó¢èÁ¢G ÜU¢
HñÝ ÎñÝ }¢¢æ ãè ÜïU 㢉¢ S¢ï ÜUÚ¼¢ Úãï ¥¢ñÚ ¥ÐÝè ÎéËãÝ ÜU¢ï |¢è ²ïãè
¼¢ÜUèÎ ÜUÚ¼¢ Úãï çÜU çÏ¢x¢GñÚ }¢ïÚè }¢¢æ ¥¢ñÚ }¢ïÚï Ï¢¢Ð ÜUè Ú¢² ÜïU ãÚçx¢Á¢G
ãÚçx¢Á¢G Ý ÜU¢ï§ü ÜU¢}¢ ÜUÚï Ý çÏ¢x¢GñÚ §Ý ΢ïÝ¢ï´ S¢ï §Á¢¢Á¢G¼ çH²ï Í¢Ú ÜUè ÜU¢ï§ü
Ó¢èÁ¢G §çS¼’}¢¢H ÜUÚï J §S¢ ¼GÁ¢ïüG ¥G}¢H S¢ï S¢¢S¢ ÜïU çÎH ÜU¢ï S¢éÜêUÝ ±
§¼G}¢èÝ¢Ý Úãïx¢¢ çÜU ¥Ï¢ |¢è Í¢Ú ÜUè }¢¢çHÜU¢ }¢ñæ ãè ãêæ ¥¢ñÚ Ï¢ïÅ¢ Ï¢ãê ΢ïÝ¢ï´
}¢ïÚï ÈGUÚ}¢¢æ Ï¢ÚÎ¢Ú ãñ´ J çÈUÚ ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G ÜU|¢è |¢è ±¢ïã ¥ÐÝï Ï¢ïÅï ¥¢ñÚ
Ï¢ãê S¢ï Ýãè´ HÇGïx¢è Á¢¢ï HÇGÜïU ࢢÎè ÜïU Ï¢¢’Î ¥ÐÝè }¢¢æ S¢ï H¢ ÐÚ±¢§ü
Ï¢Ú¼Ýï Hx¢¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ ¥ÐÝè ÎéËãÝ ÜU¢ï Í¢Ú ÜUè }¢¢çHÜU¢ Ϣݢ çH²¢ ÜUÚ¼ï
ãñ´ ©G}¢ê}¢Ý ©S¢è Í¢Ú }¢ï´ S¢¢S¢ Ï¢ãê ÜUè HÇG¢§²¢æ ãé±¢ ÜUÚ¼è ãñ´ HïçÜUÝ çÁ¢Ý
Í¢Ú¢ï´ }¢ï´ S¢¢S¢ Ï¢ãê ¥¢ñÚ Ï¢ïÅï ¥ÐÝï }¢Á¢GÜêUÚ¢ Ï¢¢H¢ ÈGUÚ¢§Á¢G ÜU¢ ¶G²¢H
Ú¶¼ï ãñ´ J ©Ý Í¢Ú¢ï´ }¢ï´ S¢¢S¢ Ï¢ãê ÜUè HÇG¢§²¢ï´ ÜUè Ý¢ñÏ¢¼ ãè Ýãè´ ¥¢¼è J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 68
§S¢ çH²ï Ï¢ïãGÎ Á¢GMÚè ãñ çÜU S¢Ï¢ ¥ÐÝï ¥ÐÝï ÈGUÚ¢§Á¢G ¥¢ñÚ ÎêS¢Ú¢ï´ ÜïU
ãéGÜGUêÜGU ÜU¢ ¶G²¢H ± çHãG¢Á¢G 򦕫 wG¢é΢±‹Îï ÜUÚè}¢ S¢Ï¢ ÜU¢ï ¼¢ñÈGUèÜGU Îï ¥¢ñÚ
ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý ÜïU Í¢Ú ÜU¢ï ¥}Ý¢ï S¢éÜêUÝ ÜUè çÏ¢çã༠Ϣݢ Îï J (¥¢}¢èÝ)
Ï¢è±è ÜïU ãéGÜGUêÜGU :- ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï çÁ¢S¢ ¼GÚãG }¢Î¢ïZ ÜïU ÜéUÀ ãGéÜGUêÜGU
¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÐÚ H¢çÁ¢G}¢ ÈGUÚ}¢¢» ãñ´ §S¢è ¼GÚãG ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU |¢è ÜéUÀ ãéGÜGUêÜGU }¢Î¢ïZ
ÐÚ H¢çÁ¢G}¢ ÆãÚ¢ çβï ãñ´ J çÁ¢Ý ÜU¢ ¥Î¢ ÜUÚÝ¢ }¢Î¢ïZ ÐÚ ÈGUÁ¢üG ãñ J Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï
ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ }¢ï´ ãñ J

²¢’Ýè ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU }¢Î¢ïZ ÜïU ªÐÚ §S¢è ¼GÚãG ÜéUÀ ãéGÜGUêÜGU ãñæ çÁ¢S¢ ¼GÚãG
}¢Î¢ïZ ÜïU ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÐÚ ¥ÓÀï Ï¢Ú¼¢± ÜïU S¢¢‰¢,
§S¢è ¼GÚãG ÚS¢êHéËH¢ã Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ ãñ çÜU
“¼é}¢ }¢ï´ ¥ÓÀï H¢ïx¢ ±¢ïã ãñæ Á¢¢ï ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ ¥ÓÀè ¼GÚãG Ðïࢠ¥¢»æ J”

¥¢ñÚ ãéGÁG¢êÚ ÜU¢ ²ïã |¢è ÈGUÚ}¢¢Ý ãñ çÜU “}¢ñ´ ¼é}¢


H¢ïx¢¢ïæ ÜU¢ï ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU Ï¢¢Úï }¢ïæ ±çS¢Ä²¼ ÜUÚ¼¢ ãêæ çHã¢Á¢G¢ ¼é}¢ H¢ïx¢ }¢ïÚè
±çS¢Ä²¼ ÜU¢ï ÜGUÏ¢êH ÜUÚ¢ï J”

¥¢ñÚ »ÜU ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ï´ ²ïã |¢è ãñ çÜU ÜU¢ï§ü }¢¢ïç}¢Ý }¢Îü
çÜUS¢è }¢¢ïç}¢Ý¢ ¥G¢ñÚ¼ S¢ï Ï¢éxGÁ¢G ± ÝÈGUÚ¼ Ý Ú¶ï v²êæçÜU ¥x¢Ú ¥G¢ñÚ¼
ÜUè ÜU¢ï§ü ¥G¢Î¼ Ï¢éÚè }¢¢’Hê}¢ ã¢ï¼è ã¢ï ¼¢ï ©S¢ ÜUè ÜU¢ï§ü ÎêS¢Úè ¥G¢Î¼
ÐS¢‹Îè΢ |¢è ã¢ïx¢è J

ãGÎè¯ ÜU¢ }¢¼GHÏ¢ ²ïã ãñ çÜU »ïS¢¢ Ýãè´ ã¢ïx¢¢ çÜU çÜUS¢è ¥G¢ñÚ¼
ÜUè ¼}¢¢}¢ ¥G¢Î¼ï´ ¶GڢϢ ãè ã¢ï´ Ï¢çËÜU §S¢ }¢ï´ ÜéUÀ ¥ÓÀè ÜéUÀ Ï¢éÚè ãÚ
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 69
çÜGUS}¢ ÜUè ¥G¢Î¼ï´ ã¢ï´x¢è ¼¢ï }¢Îü ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU ¥G¢ñÚ¼ ÜUè çS¢ÈüGU ¶GڢϢ
¥G¢Î¼¢ï´ ãè ÜU¢ï Ý Îﶼ¢ Úãï Ï¢çËÜU ¶GڢϢ ¥G¢Î¼¢ï´ S¢ï ÝÁ¢GÚ çÈUÚ¢ ÜUÚ ©S¢
ÜUè ¥ÓÀè ¥G¢Î¼¢ï´ ÜU¢ï |¢è Îﶢ ÜUÚï J Ï¢ãÚ ãG¢H ¥ËH¢ã ±
ÚS¢êH Ýï ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU ÜéUÀ ãéGÜGUêÜGU }¢Î¢ïZ ÜïU ªÐÚ H¢çÁ¢G}¢
ÜGUÚ¢Ú Îï çβï ãñ́ J çHã¢Á¢G¢ ãÚ }¢Îü ÐÚ Á¢GMÚè ãñ çÜU ÝèÓ¢ï çH¶è ãé§ü çã΢²¼¢ï´
ÐÚ ¥G}¢H ÜUÚ¼¢ Úãï ±ÚÝ¢ wG¢é΢ ÜïU ÎÚÏ¢¢Ú }¢ï´ Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ x¢éÝãx¢¢Ú ¥¢ñÚ
Ï¢Ú¢ÎÚè ¥¢ñÚ S¢}¢¢Á¢ ÜUè ÝÁ¢G򢕫 }¢ï´ Á¢GHèH¢ï wG±¢Ú ã¢ïx¢¢ J
{1} ãÚ à¢¢ïãÚ ÜïU ªÐÚ ©S¢ ÜUè Ï¢è±è ÜU¢ ²ïã ãGÜUG ÈGUÁ¢üG ãñ çÜU ±¢ïã ¥ÐÝè
Ï¢è±è ÜïU ¶¢Ýï, ÐãÝÝï ¥¢ñÚ ÚãÝï ¥¢ñÚ ÎêS¢Úè Á¢GMçÚIJ¢¼ï çÁ¢G‹Îx¢è ÜU¢ ¥ÐÝè
ãGñç¯Ä²¼ ÜïU }¢é¼¢G çÏ¢ÜGU ¥¢ñÚ ¥ÐÝè ¼G¢ÜGU¼ |¢Ú §ç‹¼Á¢G¢}¢ ÜUÚï ¥¢ñÚ ãÚ ±vG¼
§S¢ ÜU¢ ¶G²¢H Ú¶ï çÜU ²ïã ¥ËH¢ã ÜUè Ï¢‹Îè }¢ïÚï çÝÜU¢ãG ÜïU Ï¢æ{Ý }¢ïæ
Ï¢æ{è ãé§ü ãñ ¥¢ñÚ ²ïã ¥ÐÝï }¢¢æ-Ï¢¢Ð, |¢¢§ü-Ï¢ãÝ ¥¢ñÚ ¼}¢¢}¢ ¥GÁ¢GèÁ¢G¢ï
¥ÜGU¢çÚÏ¢ S¢ï Á¢é΢ ã¢ï ÜUÚ çS¢ÈüGU }¢ïÚè ã¢ï ÜUÚ Úã x¢§ü ãñ ¥¢ñÚ }¢ïÚè çÁ¢G‹Îx¢è ÜïU
Îé¶ S¢é¶ }¢ï´ Ï¢Ú¢Ï¢Ú ÜUè à¢ÚèÜU Ï¢Ý x¢§ü ãñ §S¢ çH²ï §S¢ ÜUè çÁ¢G‹Îx¢è ÜUè
¼}¢¢}¢ Á¢GMçÚ²¢¼ ÜU¢ §ç‹¼Á¢G¢}¢ ÜUÚÝ¢ }¢ïÚ¢ ÈGUÁ¢üG ãñ J ²¢Î Ú¶¢ï ! Á¢¢ï }¢Îü
¥ÐÝè H¢ ÐÚ±¢§ü S¢ï ¥ÐÝè Ï¢èç±²¢ï´ ÜïU ݢݢï ÝzGÜGU¢ ¥¢ñÚ ¥¶GÚ¢Á¢¢¼ï
çÁ¢G‹Îx¢è ÜU¢ §ç‹¼Á¢G¢}¢ Ýãè´ ÜUÚ¼ï ±¢ïã Ï¢ãé¼ Ï¢ÇGï x¢éÝãx¢¢Ú, ãéGÜGUêÜéUGH §GÏ¢¢Î
}¢ï´ çx¢çÚzG¼¢Ú ¥¢ñÚ ÜGUãÚï ÜGU¤ã¢Ú ± ¥Á¢G¢Ï¢ï Ý¢Ú ÜïU S¢Á¢G¢±¢Ú ãñ´ J
{2} ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ ²ïã |¢è ãGÜGU ãñ çÜU ࢢïãÚ ©S¢ ÜïU çÏ¢S¼Ú ÜU¢ ãGÜGU ¥Î¢
ÜUÚ¼¢ Úãï J à¢Úè¥G¼ }¢ï´ §S¢ ÜUè ÜU¢ï§ü ãGÎ }¢éÜGUÚüÚ Ýãè´ ãñ }¢x¢Ú ÜU}¢ S¢ï ÜU}¢
§S¢ ÜGUÎÚ ¼¢ï ã¢ïÝ¢ Ó¢¢çã²ï çÜU ¥G¢ñÚ¼ ÜUè wG±¢çãࢠÐêÚè ã¢ï Á¢¢²¢ ÜUÚï ¥¢ñÚ
±¢ïã §{Ú ©{Ú ¼¢ÜU Û¢¢æÜU Ý ÜUÚï Á¢¢ï }¢Îü ࢢÎè ÜUÚ ÜïU Ï¢èç±²¢ï´ S¢ï ¥Hx¢
‰¢Hx¢ Úã¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼ ÜïU S¢¢‰¢ ©S¢ ÜïU çÏ¢S¼Ú ÜU¢ ãGÜGU Ýãèæ ¥Î¢ ÜUÚ¼ï
±¢ïã ãGvGÜéUGH §GÏ¢¢Î ²¢’Ýè Ï¢è±è ÜïU ãGÜGU }¢ï´ çx¢çÚzG¼¢Ú ¥¢ñÚ Ï¢ãé¼ Ï¢ÇGï
x¢éÝãx¢¢Ú ãñ´ J ¥x¢Ú wG¢é΢ Ý ÜUÚï ࢢïãÚ çÜUS¢è }¢Á¢Ï¢êÚè S¢ï ¥ÐÝè ¥G¢ñÚ¼ ÜïU
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 70
§S¢ ãGÜGU ÜU¢ï Ý ¥Î¢ ÜUÚ S¢ÜïU ¼¢ï ࢢïãÚ ÐÚ H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ¥G¢ñÚ¼ S¢ï ©S¢ ÜïU
§S¢ ãGÜGU ÜU¢ï }¢é¥G¢ÈGU ÜUÚ¢ Hï Ï¢è±è ÜïU §S¢ ãGÜGU ÜUè çÜU¼Ýè ¥ãç}}¢Ä²¼ ãñ
§S¢ Ï¢¢Úï }¢ï´ ãGÁ¢GÚ¼ï ¥}¢èLH }¢¢ï¥ç}¢ÝèÝ ÈGU¢MÜïGU ¥¢’Á¢G}¢
ÜU¢ »ÜU ±¢çÜGU¥G¢ Ï¢ãé¼ çÁ¢G²¢Î¢ §GÏ¢í¼¶GïÁ¢G ± ÝS¢èãG¼ ¥¢}¢ïÁ¢G ãñ J }¢‹ÜGUêH
ãñ çÜU ¥}¢èLH }¢¢ï¥ç}¢ÝèÝ Ú¢¼ ÜU¢ï çÚ¥G¢²¢ ÜUè ¶GÏ¢Úx¢èÚè
ÜïU çH²ï à¢ãÚï }¢ÎèÝ¢ }¢ï´ x¢à¼ ÜUÚ Úãï ‰¢ï ¥Ó¢¢‹¢ÜU »ÜU }¢ÜU¢Ý S¢ï ÎÎüÝ¢ÜU
¥à¥G¢Ú ÐÉGÝï ÜUè ¥¢±¢Á¢G S¢éÝè J ¥¢Ð ©S¢è Á¢x¢ã ¶ÇGï ã¢ï x¢» ¥¢ñÚ x¢G¢ñÚ S¢ï
S¢éÝÝï Hx¢ï ¼¢ï »ÜU ¥G¢ñÚ¼ ²ïã à¢ï’Ú Ï¢ÇGï ãè ÎÎüÝ¢ÜU HãÁ¢ï }¢ḯ ÐÉG Úãè ‰¢è çÜU

“²¢’Ýè wG¢é΢ ÜUè ÜGUS¢}¢ ¥x¢Ú wG¢é΢ ÜïU ¥GÁ¢G¢Ï¢¢ï´ ÜU¢ ¶G¢ñÈGU Ý ã¢ï¼¢
¼¢ï çÏ¢H¢ à¢éÏ¢¢ §S¢ Ó¢¢ÚТ§ü ÜïU ÜUÝ¢Úï Á¢éç}Ϣࢠ}¢ï´ ã¢ï Á¢¢¼ï J”
¥}¢èLH }¢¢ï¥ç}¢ÝèÝ Ýï S¢éÏãG ÜU¢ï ¼ãGÜGUèÜGU¢¼ ÜUè
¼¢ï }¢¢’Hê}¢ ãé±¢ çÜU ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ ࢢïãÚ çÁ¢ã¢Î ÜïU çS¢HçS¢Hï }¢ï´ ¥GS¢ü»
ÎÚ¢Á¢G S¢ï Ï¢¢ãÚ x¢²¢ ãé±¢ ãñ ¥¢ñÚ ²ïã ¥G¢ñÚ¼ ©S¢ ÜU¢ï ²¢Î ÜUÚ ÜïU ÚæÁ¢¢ï x¢G}¢
}¢ï´ ²ïã à¢ï’Ú ÐÉG¼è Úã¼è ãñ J ¥}¢èLH }¢¢ï¥ç}¢ÝèÝ ÜïU çÎH
ÐÚ §S¢ ÜU¢ §¼Ý¢ x¢ãÚ¢ ¥¯Ú ÐÇG¢ çÜU ÈGU¢ñÚÝ ãè ¥¢Ð Ýï ¼}¢¢}¢ çS¢Ðã
S¢¢H¢Ú¢ï´ ÜU¢ï ²ïã ÈGUÚ}¢¢Ý çH¶ |¢ïÁ¢¢ çÜU ÜU¢ï§ü ࢢÎèà¢é΢ ÈGU¢ñÁ¢è Ó¢¢Ú }¢¢ã
S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ¥ÐÝè Ï¢è±è S¢ï Á¢é΢ Ý Úãï J

{3} ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï çÏ¢H¢ çÜUS¢è Ï¢ÇGï ÜéUSG ¢êÚ ÜïU ÜU|¢è ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G Ý }¢¢Úï J
ÚS¢êHéËH¢ã Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU ÜU¢ï§ü à¢wGS¢ ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï
§S¢ ¼GÚãG Ý }¢¢Úï çÁ¢S¢ ¼GÚãG ¥ÐÝï xG¢éH¢}¢ ÜU¢ï }¢¢Ú¢ ÜUÚ¼¢ ãñ çÈUÚ ÎêS¢Úï
±vG¼ §S¢ S¢ï S¢¢ïãGÏ¢¼ |¢è ÜUÚï J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 71

ã¢æ ¥HÏ¢œ¢¢ ¥x¢Ú ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï§ü Ï¢ÇG¢ ÜéUGS¢êÚ ÜUÚ Ï¢ñÆï ¼¢ï Ï¢ÎH¢
HïÝï ²¢ Îé¶ ÎïÝï ÜïU çH²ï Ýãè´ Ï¢çËÜU ¥G¢ñÚ¼ ÜUè §SH¢ãG ¥¢ñÚ ¼}Ï¢èã ÜUè
çÝIJ¼ S¢ï ࢢïãÚ §S¢ ÜU¢ï }¢¢Ú S¢ÜU¼¢ ãñ }¢x¢Ú }¢¢ÚÝï }¢ï´ §S¢ ÜU¢ ÐêÚè ¼GÚãG
Š²¢Ý Úãï çÜU ©S¢ ÜU¢ï à¢ÎèÎ Ó¢¢ïÅ ²¢ Á¢GwG}¢ Ý ÐãéæÓ¢ï J
çÈGUÜGUã ÜUè çÜU¼¢Ï¢¢ï´ }¢ï´ çH¶¢ ãñ çÜU ࢢïãÚ ¥ÐÝè Ï¢è±è ÜU¢ï Ó¢¢Ú
Ï¢¢¼¢ï´ ÐÚ S¢Á¢G¢ Îï S¢ÜU¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ±¢ïã Ó¢¢Ú Ï¢¢¼ï´ ²ïã ãñ´ J
{1} ࢢïãÚ ¥ÐÝè Ï¢è±è ÜU¢ï Ϣݢ± ôS¢Í¢¢Ú ¥¢ñÚ S¢ÈGU¢§ü S¢é‰¢Ú¢§ü ÜU¢ ãGév}¢
Îï HïçÜUÝ çÈUÚ |¢è ±¢ïã ÈêUãÇG ¥¢ñÚ }¢ñHè ÜéUÓ¢ïHè Ï¢Ýè Úãï J
{2} ࢢïãÚ S¢¢ïãGÏ¢¼ ÜUÚÝï ÜUè wG±¢çãࢠÜUÚï ¥¢ñÚ Ï¢è±è çÏ¢H¢ çÜUS¢è ©GÁ¢íGï
à¢Ú§üG }¢‹¥G ÜUÚï J
{3} ¥G¢ñÚ¼ ãGñÁ¢G ¥¢ñÚ Á¢Ý¢Ï¢¼ S¢ï xG¢éSH Ý ÜUÚ¼è ã¢ï J
{4} çÏ¢H¢ ±Á¢ã Ý}¢¢Á¢G ¼ÜüU ÜUÚ¼è ã¢ï J

§Ý Ó¢¢Ú¢ï´ S¢êÚ¼¢ï´ }¢ïæ ࢢïãÚ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU ÐãHï Ï¢è±è ÜU¢ï S¢}¢Û¢¢»
¥x¢Ú }¢¢Ý Á¢¢» ¼¢ï Ï¢ïã¼Ú ãñ ±ÚÝ¢ ÇÚ¢» {}¢ÜU¢» J ¥x¢Ú §S¢ ÐÚ |¢è Ý
}¢¢Ýï ¼¢ï §S¢ ࢼüG ÜïU S¢¢‰¢ }¢¢ÚÝï ÜUè §Á¢¢Á¢G¼ ãñ çÜU }¢éæã ÐÚ Ý }¢¢Úï J ¥¢ñÚ
»ïS¢è S¢wG¼ }¢¢Ú Ý }¢¢Úï çÜU ãaè ÅêÅ Á¢¢» ²¢ Ï¢ÎÝ ÐÚ Á¢GwG}¢ ã¢ï Á¢¢» J
{4} ç}¢²¢æ-Ï¢è±è ÜUè wG¢éࢠx¢±¢Ú çÁ¢G‹Îx¢è Ï¢S¢Ú ã¢ïÝï ÜïU çH²ï çÁ¢S¢ ¼GÚãG
¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ï }¢Î¢ïZ ÜïU Á¢ÁGÏ¢¢¼ ÜU¢ çHãG¢Á¢G ڶݢ Á¢GMÚè ãñ §S¢è ¼GÚãG }¢Î¢ïZ
ÜU¢ï |¢è H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU Á¢ÁGÏ¢¢¼ ÜU¢ ¶G²¢H Ú¶ïæ ±ÚÝ¢ çÁ¢S¢ ¼GÚãG
}¢Îü ÜUè Ý¢Ú¢Á¢Gè S¢ï ¥G¢ñÚ¼ ÜUè çÁ¢G‹Îx¢è Á¢ã‹Ý}¢ Ï¢Ý Á¢¢¼è ãñ §S¢è ¼GÚãG
¥G¢ñÚ¼ ÜUè Ý¢Ú¢Á¢Gè |¢è }¢Î¢ïZ ÜïU çH²ï ±Ï¢¢Hï Á¢¢Ý Ï¢Ý Á¢¢¼è ãñ J §S¢ çH²ï }¢Îü
ÜU¢ï H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ¥G¢ñÚ¼ ÜUè S¢èÚ¼ ± S¢êÚ¼ ÐÚ ¼G¢’Ý¢ Ý }¢¢Úï ¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼ ÜïU
}¢ñÜïU ±¢H¢ïæ ÐÚ |¢è ¼G¢’Ý¢-Á¢GÝè ¥¢ñÚ Ýév¼¢Ó¢èÝè Ý ÜUÚï J Ý ¥G¢ñÚ¼ ÜïU }¢¢æ-
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 72
Ï¢¢Ð ¥¢ñÚ ¥GÁ¢GèÁ¢G¢ï ¥ÜGU¢çÚÏ¢ ÜU¢ï ¥G¢ñÚ¼ ÜïU S¢¢}¢Ýï Ï¢éÚ¢ |¢H¢ ÜUãï v²êæçÜU
§Ý Ï¢¢¼¢ï´ S¢ï ¥G¢ñÚ¼ ÜïU çÎH }¢ï´ }¢Îü ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï ÝÈGUÚ¼ ÜU¢ Á¢ÁGÏ¢¢ Ðñ΢ ã¢ï
Á¢¢¼¢ ãñ çÁ¢S¢ ÜU¢ ݼèÁ¢¢ ²ïã ã¢ï¼¢ ãñ çÜU ç}¢²¢æ-Ï¢è±è ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý
Ý¢Ó¢¢ÜGUè Ðñ΢ ã¢ï Á¢¢¼è ãñ ¥¢ñÚ çÈUÚ Î¢ïÝ¢ï´ ÜUè çÁ¢G‹Îx¢è çÎÝ-Ú¢¼ ÜUè Á¢HÝ
¥¢ñÚ Í¢éÅÝ S¢ï ¼Ë¶G Ï¢çËÜU ¥GÁ¢G¢Ï¢ï Á¢¢Ý Ï¢Ý Á¢¢¼è ãñ J
{5} }¢Îü ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ÜU|¢è |¢è ¥ÐÝè ¥G¢ñÚ¼ ÜïU
S¢¢}¢Ýï çÜUS¢è ÎêS¢Úè ¥G¢ñÚ¼ ÜïU ãGéSÝ¢ï Á¢}¢¢H ²¢ ©S¢ ÜUè wG¢êçÏ¢²¢ï´ ÜU¢ çÁ¢GRU
Ý ÜUÚï ±ÚÝ¢ Ï¢è±è ÜU¢ï ÈGU¢ñÚÝ ãè ϢΠx¢é}¢¢Ýè ¥¢ñÚ ²ïã à¢éÏ¢¢ ã¢ï Á¢¢»x¢¢ çÜU
ࢢ²Î }¢ïÚï ࢢïãÚ ÜU¢ ©S¢ ¥G¢ñÚ¼ S¢ï ÜU¢ï§ü S¢¢æÆ-x¢¢æÆ ãñ ²¢ ÜU}¢ S¢ï ÜU}¢
ÜGUËÏ¢è Hx¢¢± ãñ ¥¢ñÚ ²ïã ¶G²¢H ¥G¢ñÚ¼ ÜïU çÎH ÜU¢ »ÜU U»ïS¢¢ ÜU¢æÅ¢ ãñ
çÜU ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï »ÜU H}ãGï ÜïU çH²ï |¢è S¢Ï¢í¢ï ÜGUÚ¢Ú ÝS¢èÏ¢ Ýãè´ ã¢ï S¢ÜU¼¢ J
²¢Î Ú¶¢ï ! çÜU çÁ¢S¢ ¼GÚãG ÜU¢ï§ü ࢢïãÚ §S¢ ÜU¢ï Ï¢Ú΢༠Ýãè´ ÜUÚ S¢ÜU¼¢
çÜU ©S¢ ÜUè Ï¢è±è ÜU¢ çÜUS¢è ÎêS¢Úï }¢Îü S¢ï S¢¢Á¢G-Ï¢¢Á¢G ã¢ï §S¢è ¼GÚãG ÜU¢ï§ü
¥G¢ñÚ¼ |¢è ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G ÜU|¢è §S¢ Ï¢¢¼ ÜUè ¼¢Ï¢ Ýãè´ H¢ S¢ÜU¼è çÜU
©S¢ ÜïU ࢢïãÚ ÜU¢ çÜUS¢è ÎêS¢Úè ¥G¢ñÚ¼ S¢ï ¼¥GËHéÜGU ã¢ï Ï¢çËÜU ¼Á¢çÚÏ¢¢
ࢢçãÎ ãñ çÜU §S¢ }¢é¥G¢}¢Hï }¢ï´ ¥G¢ñÚ¼ ÜïU Á¢ÁGÏ¢¢¼ }¢Îü ÜïU Á¢ÁGÏ¢¢¼ S¢ï ÜUãè´
çÁ¢G²¢Î¢ Ï¢ÉG Ó¢ÉG ÜUÚ ãé±¢ ÜUÚ¼ï ãñ´ çHã¢Á¢G¢ §S¢ }¢é¥G¢}¢Hï }¢ï´ ࢢïãÚ ÜU¢ï
H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU Ï¢ãé¼ »ãGç¼²¢¼G Ú¶ï ±ÚÝ¢ ϢΠx¢é}¢¢çݲ¢ï´ ÜU¢ yG¢êÈGU¢Ý
ç}¢²¢æ-Ï¢è±è ÜUè wG¢éࢠx¢±¢Ú çÁ¢G‹Îx¢è ÜU¢ï ¼Ï¢¢ã¢ï Ï¢ÚÏ¢¢Î ÜUÚ Îïx¢¢ J
{6} }¢Îü çÏ¢H¢ à¢éÏ¢¢ ¥G¢ñÚ¼ ÐÚ ãG¢çÜU}¢ ãñ J çHã¢Á¢G¢ }¢Îü ÜU¢ï ²ïã ãGÜGU
ãG¢çS¢H ãñ çÜU Ï¢è±è ÐÚ ¥ÐÝ¢ ãGév}¢ Ó¢H¢» }¢x¢Ú çÈUÚ }¢Îü ÜïU çH²ï ²ïã
Á¢GMÚè ãñ çÜU ¥ÐÝè Ï¢è±è S¢ï çÜUS¢è »ïS¢ï ÜU¢}¢ ÜUè ÈGUÚ}¢¢§à¢ Ý ÜUÚï Á¢¢ï ©S¢
ÜUè ¼G¢ÜGU¼ S¢ï Ï¢¢ãÚ ã¢ï ²¢ ±¢ïã ÜU¢}¢ ©S¢ ÜU¢ï §ç‹¼ã¢§ü Ý¢ ÐS¢‹Î ã¢ï J v²êæçÜU
¥x¢Ó¢ïü ¥G¢ñÚ¼ Á¢Ï¢ÚÝ ÜGUãÚÝ ±¢ïã ÜU¢}¢ ÜUÚ Îïx¢è J }¢x¢Ú ©S¢ ÜïU çÎH }¢ḯ Ý¢
x¢±¢Úè Á¢GMÚ Ðñ΢ ã¢ï Á¢¢»x¢è çÁ¢S¢ S¢ï ç}¢²¢æ-Ï¢è±è ÜUè wG¢éࢠç}¢Á¢G¢Á¢è ÜUè
çÁ¢G‹Îx¢è }¢ï´ ÜéUÀ Ý ÜéUÀ ¼Ë¶Gè Á¢GMÚ Ðñ΢ ã¢ï Á¢¢»x¢è J çÁ¢S¢ ÜU¢ ݼèÁ¢¢
²ïã ã¢ïx¢¢ çÜU ÚzG¼¢ ÚzG¼¢ ç}¢²¢æ-Ï¢è±è }¢ï´ §çwG¼H¢ÈGU Ðñ΢ ã¢ï Á¢¢»x¢¢ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 73
{7} }¢Îü ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU ¥G¢ñÚ¼ ÜUè x¢GHç¼G²¢ïæ ÐÚ §SH¢ãG ÜïU çH²ï Ú¢ïÜU
Å¢ïÜU ÜUÚ¼¢ Úãï J ÜU|¢è S¢wG¼è ¥¢ñÚ xG¢éSS¢ï ÜïU ¥‹Î¢Á¢G }¢ï´ ¥¢ñÚ ÜU|¢è
}¢ãGÏÏ¢¼ ¥¢ñÚ Œ²¢Ú ¥¢ñÚ ãæS¢è wG¢éà¢è ÜïU S¢¢‰¢ |¢è Ï¢¢¼ Ó¢è¼ ÜUÚï J Á¢¢ï }¢Îü
ãÚ ±vG¼ ¥ÐÝè }¢êæÀ }¢ï´ Ç‹Ç¢ Ï¢¢æ{ï çÈUÚ¼ï ãæñ J }¢¢çS¢±¢» Ç¢æÅ ÈUÅÜU¢Ú
¥¢ñÚ }¢¢Ú-ÐèÅ ÜïU ¥ÐÝè Ï¢è±è S¢ï ÜU|¢è ÜU¢ï§ü Ï¢¢¼ ãè Ýãè´ ÜUÚ¼ï J ¼¢ï ©Ý
ÜUè Ï¢èç±²¢æ ࢢïãÚ¢ïæ ÜUè }¢ãGÏÏ¢¼ S¢ï }¢¢²êS¢ ã¢ï ÜUÚ §Ý S¢ï ÝÈGUÚ¼ ÜUÚÝï Hx¢¼è
ãñ́ J ¥¢ñÚ Á¢¢ï H¢ïx¢ ãÚ ±vG¼ Ï¢èç±²¢ḯ ÜU¢ Ý¢Á¢G ©Æ¢¼ï Úã¼ï ãñ́ ¥¢ñÚ Ï¢è±è H¢¶
x¢GHç¼G²¢æ ÜUÚï }¢x¢Ú çÈUÚ |¢è |¢èx¢è çÏ¢ËHè ÜUè ¼GÚãG ©S¢ ÜïU S¢¢}¢Ýï ç}¢²¢ªæ
ç}¢²¢ªæ ÜUÚ¼ï Úã¼ï ãñ́ ©Ý H¢ïx¢¢ïæ ÜUè Ï¢èç±²¢æ x¢éS¼¢¶G ¥¢ñÚ à¢¢ï¶G ã¢ï ÜUÚ
ࢢïãÚ¢ïæ ÜU¢ï ¥ÐÝè ©æx¢çH²¢ḯ ÐÚ ÝÓ¢¢¼è Úã¼è ãñ́ J §S¢ çH²ï ࢢïãÚ¢ḯ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï
çÜU ãGÁ¢GÚ¼ï à¢ñ¶G S¢¢’Îè ÜïU §S¢ ÜGU¢ñH ÐÚ ¥G}¢H ÜUÚḯ çÜU

²¢’Ýè S¢wG¼è ¥¢ñÚ Ý}¢èü ΢ïÝ¢ï´ ¥ÐÝï ¥ÐÝï }¢¢ñÜGU»G ÐÚ Ï¢ãé¼


¥ÓÀè Ó¢èÁ¢G ãñ´ Á¢ñS¢ï ÈGUSÎ ¶¢ïHÝï ±¢H¢ Á¢GwG}¢ |¢è Hx¢¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ }¢Úã}¢
|¢è Ú¶ Îï¼¢ ãñ }¢¼GHÏ¢ ²ïã ãñ çÜU ࢢïãÚ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU Ý Ï¢ãé¼ ãè ÜUÇG±¢
Ï¢Ýï Ý Ï¢ãé¼ ãè }¢èÆ¢ J Ï¢çËÜU S¢wG¼è ¥¢ñÚ Ý}¢èü }¢¢ñÜGU¥G }¢¢ñÜGU¥G S¢ï ΢ïÝ¢æï
ÐÚ ¥G}¢H ÜUÚ¼¢ Úãï J
{8} ࢢïãÚ ÜU¢ï ²ïã |¢è Ó¢¢çã²ï çÜU S¢ÈGUÚ }¢ï´ Á¢¢¼ï ±vG¼ ¥ÐÝè Ï¢è±è S¢ï
§ç‹¼ã¢§ü Œ²¢Ú ± }¢ãGÏÏ¢¼ ÜïU S¢¢‰¢ ãæS¢è wG¢éà¢è S¢ï }¢éH¢ÜGU¢¼ ÜUÚ ÜïU }¢ÜU¢Ý
S¢ï çÝÜUHï ¥¢ñÚ S¢ÈGUÚ S¢ï ±¢ÐS¢ ã¢ï ÜUÚ ÜéUÀ Ý ÜéUÀ S¢¢}¢¢Ý Ï¢è±è ÜïU çH²ï
Á¢GMÚ H¢» ÜéUÀ Ý ã¢ï ¼¢ï ÜéUÀ ¶^¢-}¢èÆ¢ ãè Hï¼¢ ¥¢» ¥¢ñÚ Ï¢è±è S¢ï
ÜUãï çÜU ²ïã ¶G¢S¢ ¼é}ã¢Úï çH²ï ãè H¢²¢ ãêæ J ࢢïãÚ ÜUè §S¢ ¥Î¢ S¢ï ¥G¢ñÚ¼
ÜU¢ çÎH Ï¢ÉG Á¢¢»x¢¢ ¥¢ñÚ ±¢ïã §S¢ ¶G²¢H S¢ï Ï¢ãé¼ ãè wG¢éࢠ¥¢ñÚ }¢x¢Ý
Úãïx¢è çÜU }¢ïÚï ࢢïãÚ ÜU¢ï }¢éÛ¢ S¢ï »ïS¢è }¢ãGÏÏ¢¼ ãñ çÜU ±¢ïã }¢ïÚè ÝÁ¢G򢕫 S¢ï
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 74
x¢G¢§Ï¢ ÚãÝï ÜïU Ï¢¢’Î |¢è }¢éÛ¢ï ²¢Î Ú¶¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜU¢ï }¢ïÚ¢ ¶G²¢H
Hx¢¢ Úã¼¢ ãñ Á¢G¢çãÚ ãñ çÜU §S¢ S¢ï Ï¢è±è ¥ÐÝï ࢢïãÚ ÜïU S¢¢‰¢ çÜUS¢ ÜGUÎÚ
çÁ¢G²¢Î¢ }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUÚÝï Hx¢ïx¢è !
{9} ¥G¢ñÚ¼ ¥x¢Ú ¥ÐÝï }¢ñÜïU S¢ï ÜU¢ï§ü Ó¢èÁ¢G H¢ ÜUÚ ²¢ wG¢éΠϢݢ ÜUÚ Ðïà¢
ÜUÚï ¼¢ï }¢Îü ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU ¥x¢Ó¢ïü ±¢ïã Ó¢èÁ¢G çÏ¢ËÜéUH ãè Í¢çŲ¢ ÎÚÁ¢ï ÜUè
ã¢ï J }¢x¢Ú §S¢ ÐÚ wG¢éà¢è ÜU¢ §Á¢Gã¢Ú ÜUÚï ¥¢ñÚ çÝ㢲¼ ãè ÐéÚ ¼Ð¢ÜU ¥¢ñÚ
§ç‹¼ã¢§ü Ó¢¢ã ÜïU S¢¢‰¢ §S¢ ÜU¢ï ÜGUÏ¢êH ÜUÚï ¥¢ñÚ Ó¢‹Î ¥ËÈGU¢Á¢G ¼¢’ÚèÈGU ÜïU
|¢è ¥G¢ñÚ¼ ÜïU S¢¢}¢Ýï ÜUã Îï ¼¢çÜU ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ çÎH Ï¢ÉG Á¢¢» ¥¢ñÚ ©S¢ ÜU¢
ãG¢ñS¢H¢ Ï¢éH‹Î ã¢ï Á¢¢» J ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ¥G¢ñÚ¼ ÜïU ÐïࢠçÜU²ï ãé»
¼¢ï¤ÈGU¢ï´ ÜU¢ï ÜU|¢è ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G Ý ÆéÜUÚ¢» Ý §Ý ÜU¢ï ãGÜGUèÚ Ï¢¼¢» Ý §Ý
}¢ï´ »ïGÏ¢ çÝÜU¢Hï J ±ÚÝ¢ ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ çÎH ÅêÅ Á¢¢»x¢¢ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜU¢ ãG¢ñS¢H¢
ÐS¼ ã¢ï Á¢¢»x¢¢ J ²¢Î Ú¶¢ï çÜU ÅêÅ¢ ãé±¢ à¢èࢢ ¼¢ï Á¢¢ïÇG¢ Á¢¢ S¢ÜU¼¢ ãñ
}¢x¢Ú ÅêÅ¢ ãé±¢ çÎH Ï¢ÇGè }¢éçàÜUH S¢ï Á¢éÇG¼¢ ãñ ¥¢ñÚ çÁ¢S¢ ¼GÚãG à¢èࢢ
Á¢éÇG Á¢¢Ýï ÜïU Ï¢¢’Î |¢è §S¢ ÜU¢ ΢x¢G Ýãè´ ç}¢Å¼¢ §S¢è ¼GÚãG ÅêÅ¢ ãé±¢ çÎH
Á¢éÇG Á¢¢» çÈUÚ |¢è çÎH }¢ï´ ΢x¢G {ÏÏ¢¢ Ï¢¢ÜGUè ãè Úã Á¢¢¼¢ ãñ J
{10} ¥G¢ñÚ¼ ¥x¢Ú Ï¢è}¢¢Ú ã¢ï Á¢¢» ¼¢ï ࢢïãÚ ÜU¢ ²ïã ¥wGH¢ÜGUè ÈGUÚèÁ¢G¢ ãñ
çÜU ¥G¢ñÚ¼ ÜUè x¢G}¢ wG±¢Úè ¥¢ñÚ ¼è}¢¢Ú΢Úè }¢ï´ ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G ÜU¢ï§ü ÜU¢ï¼¢ãè
Ý ÜUÚï Ï¢çËÜU ¥ÐÝè çÎH΢Úè ± çÎHÁ¢¢ï§ü ¥¢ñÚ |¢¢x¢-΢ñÇG S¢ï ¥G¢Úñ ¼ ÜïU çÎH
ÐÚ ÝvGࢠçϢƢ Îï çÜU }¢ïÚï ࢢïãÚ ÜU¢ï }¢éÛ¢ S¢ï Ï¢ïãGÎ }¢ãGÏÏ¢¼ ãñ J §S¢ ÜU¢
ݼèÁ¢¢ ²ïã ã¢ïx¢¢ çÜU ¥G¢ñÚ¼ ࢢïãÚ ÜïU §S¢ »ãGS¢¢Ý ÜU¢ï ²¢Î Ú¶ïx¢è J ¥¢ñÚ
±¢ïã |¢è ࢢïãÚ ÜUè ç¶GÎ}¢¼ x¢éÁ¢G¢Úè }¢ï´ ¥ÐÝè Á¢¢Ý HÇG¢ Îïx¢è J
{11} ࢢïãÚ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU ¥ÐÝè Ï¢è±è ÐÚ »’ç¼}¢¢Î ¥¢ñÚ |¢Ú¢ïS¢¢ ÜUÚï
¥¢ñÚ Í¢ÚïHê }¢é¥G¢}¢H¢¼ ©S¢ ÜïU çS¢ÐéÎü ÜUÚï ¼¢çÜU Ï¢è±è ¥ÐÝè ãñGç¯Ä²¼ ÜU¢ï
ÐãÓ¢¢Ýï ¥¢ñÚ ©S¢ ÜU¢ ±ÜGU¢Ú ©S¢ }¢ï´ wG¢éÎ »’ç¼}¢¢Îè Ðñ΢ ÜUÚï ¥¢ñÚ ±¢ïã
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 75
çÝ㢲¼ ãè çÎHÓ¢SÐè ¥¢ñÚ ÜU¢ïçà¢à¢ ÜïU S¢¢‰¢ Í¢ÚïHê }¢é¥G¢}¢H¢¼ ÜïU §ç‹¼Á¢G¢}¢
ÜU¢ï S¢æ|¢¢Hï J ÚS¢êHéËH¢ã Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU ¥G¢ñÚ¼
¥ÐÝï ࢢïãÚ ÜïU Í¢Ú ÜUè çÝx¢Ú¢Ý ¥¢ñÚ }¢éãG¢çÈGUÁ¢G ãñ ¥¢ñÚ §S¢ }¢é¥G¢}¢Hï }¢ï´
¥G¢ñÚ¼ S¢ï çÜGU²¢}¢¼ }¢ï´ wG¢é΢±‹Îï ÜéUGgêS¢ ÐêÀ-x¢À ÈGUÚ}¢¢»x¢¢ J
Ï¢è±è ÐÚ »’ç¼}¢¢Î ÜUÚÝï ÜU¢ ²ïã ÈGU¢§Î¢ ã¢ïx¢¢ çÜU ±¢ïã ¥ÐÝï
¥¢Ð ÜU¢ï Í¢Ú ÜïU §ç‹¼Á¢G¢}¢è }¢é¥G¢}¢H¢¼ }¢ï´ »ÜU ࢢï’Ï¢ï ÜUè çÁ¢G}}¢ï΢Ú
¶G²¢H ÜUÚïx¢è ¥¢ñÚ à¢¢ïãÚ ÜU¢ï Ï¢ÇGè ãGÎ ¼ÜU Í¢ÚïHê Ï¢¶ïÇG¢ï´ S¢ï ÝÁ¢¢¼ ç}¢H
Á¢¢»x¢è ¥¢ñÚ S¢éÜêUÝ ± §¼G}¢èÝ¢Ý ÜUè çÁ¢G‹Îx¢è ÝS¢èÏ¢ ã¢ïx¢è !
{12} ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ ©S¢ ÜïU ࢢïãÚ ÐÚ »ÜU ãGÜGU ²ïã |¢è ãñ çÜU ࢢïãÚ ¥G¢ñÚ¼ ÜïU
çÏ¢S¼Ú ÜUè Ú¢Á¢G ±¢Hè Ï¢¢¼¢ïæ ÜU¢ï ÎêS¢Ú¢ï´ ÜïU S¢¢}¢Ýï Ý Ï¢²¢Ý ÜUÚï Ï¢çËÜU §S¢
ÜU¢ï Ú¢Á¢G Ϣݢ ÜUÚ ¥ÐÝï çÎH ãè }¢ï´ Ú¶ï v²êæçÜU ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ï´ ¥¢²¢ ãñ
çÜU ÚS¢êHéËH¢ã Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ ãñ çÜU wG¢é΢ ÜïU ÝÁ¢GÎèÜU
ϢΠ¼ÚèÝ à¢wGS¢ ±¢ïã ãñ Á¢¢ï ¥ÐÝè Ï¢è±è ÜïU ТS¢ Á¢¢» J çÈUÚ ©S¢ ÜïU ÐÎïü
ÜUè Ï¢¢¼¢ïæ ÜU¢ï H¢ïx¢¢ï´ ÐÚ Á¢G¢çãÚ ÜUÚï ¥¢ñÚ ¥ÐÝè Ï¢è±è ÜU¢ï ÎêS¢Ú¢ï´ ÜUè çÝx¢¢ã¢ï´
}¢ï´ LS¢±¢ ÜUÚï J
{13} ࢢïãÚ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU Ï¢è±è ÜïU S¢¢}¢Ýï ¥¢» ¼¢ï }¢ñHï ÜéUÓ¢ñHï x¢‹Îï
ÜUÐÇG¢ï´ }¢ï´ Ý ¥¢» Ï¢çËÜU Ï¢ÎÝ ¥¢ñÚ çHÏ¢¢S¢ ± çÏ¢S¼Ú ±x¢ñGÚ¢ ÜUè
S¢ÈGU¢§ü S¢é‰¢Ú¢§ü ÜU¢ ¶G¢S¢ ¼G¢ñÚ ÐÚ ¶G²¢H Ú¶ï v²êæçÜU ࢢïãÚ çÁ¢S¢ ¼GÚãG
²ïã Ó¢¢ã¼¢ ãñ çÜU ©S¢ ÜUè Ï¢è±è Ϣݢ± çS¢æÍ¢¢Ú ÜïU S¢¢‰¢ Úãï §S¢è ¼GÚãG
¥G¢ñÚ¼ |¢è ²ïã Ó¢¢ã¼è ãñ çÜU }¢ïÚ¢ ࢢïãÚ }¢ñH¢ ÜéUÓ¢ñH¢ Ý Úãï J çHã¢Á¢G¢
ç}¢²¢æ-Ï¢è±è ΢ïÝ¢ï´ ÜU¢ï ã}¢ïࢢ »ÜU ÎêS¢Úï ÜïU Á¢ÁGÏ¢¢¼ ± »ãGS¢¢S¢¢¼ ÜU¢
çHãG¢Á¢G ڶݢ Á¢GMÚè ãñ J ÚS¢êHéËH¢ã ÜU¢ï §S¢ Ï¢¢¼
S¢ï S¢wG¼ ÝÈGUÚ¼ ‰¢è çÜU ¥¢Î}¢è }¢ñH¢ ÜéUÓ¢ïH¢ Ϣݢ Úãï ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU Ï¢¢H
©HÛ¢ï Úãï´ J §S¢ ãGÎè¯ ÐÚ ç}¢²¢æ-Ï¢è±è ΢ïÝ¢ï´ ÜU¢ï ¥G}¢H ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 76
{14} ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ ©S¢ ÜïU ࢢïãÚ ÐÚ ²ïã |¢è ãGÜGU ãñ çÜU ࢢïãÚ ¥G¢ñÚ¼ ÜUè
ÝÈGU¢S¢¼ ¥¢ñÚ Ï¢Ý¢± ôS¢Í¢¢Ú ÜU¢ S¢¢}¢¢Ý ²¢’Ýè S¢¢Ï¢éÝ, ¼ïH ÜæUÍ¢è, }¢ïã´Îè,
wG¢éàÏ¢ê ±x¢GñÚ¢ ÈGUÚ¢ã}¢ ÜUÚ¼¢ Úãï J ¼¢çÜU ¥G¢ñÚ¼ ¥ÐÝï ¥¢Ð ÜU¢ï S¢¢ÈGU S¢é‰¢Úè
Ú¶ S¢ÜïU J ¥¢ñÚ Ï¢Ý¢± ôS¢Í¢¢Ú ÜïU S¢¢‰¢ Úãï J
{15} ࢢïãÚ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU }¢¢’}¢êHè }¢¢’}¢êHè Ï¢ï Ϣ鋲¢Î Ï¢¢¼¢ï´ ÐÚ ¥ÐÝè
Ï¢è±è ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï ϢΠx¢é}¢¢Ýè Ý ÜUÚï Ï¢çËÜU §S¢ }¢é¥G¢}¢Hï }¢ï´ ã}¢ïࢢ
»ãGç¼²¢¼G ¥¢ñÚ S¢}¢Û¢Î¢Úè S¢ï ÜU¢}¢ Hï J ²¢Î Ú¶¢ï çÜU }¢¢’}¢êHè à¢éϢ㢼
ÜUè çϢݢ ÐÚ Ï¢è±è ÜïU ªÐÚ §ËÁ¢G¢}¢ Hx¢¢Ý¢ ²¢ ϢΠx¢é}¢¢Ýè ÜUÚÝ¢ Ï¢ãé¼
Ï¢ÇG¢ x¢éÝ¢ã ãñ J
ãG Î è¯ à¢ÚèÈG U }¢ï ´ ãñ çÜU »ÜU Îè㢼è Ýï ÚS¢ê H é Ë H¢ã
ÜïU ÎÚÏ¢¢Ú }¢ï´ ãG¢çÁ¢GÚ ã¢ï ÜUÚ ÜU㢠çÜU }¢ïÚè Ï¢è±è ÜïU
çà¢ÜU}¢ S¢ï »ÜU Ï¢ÓÓ¢¢ Ðñ΢ ãé±¢ ãñ Á¢¢ï ÜU¢H¢ ãñ ¥¢ñÚ }¢ïÚ¢ ã}¢ à¢vH Ýãè´
ãñ J §S¢ çH²ï }¢ïÚ¢ ¶G²¢H ãñ çÜU ²ïã Ï¢ÓÓ¢¢ }¢ïÚ¢ Ýãè´ ãñ J Îè㢼è ÜUè Ï¢¢¼
S¢éÝ ÜUÚ ãGéÁG¢êÚ Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU v²¢ ¼ïÚï ТS¢ ÜéUÀ ªæÅ ãñæ ?
©S¢ Ýï ¥GÁ¢üG çÜU²¢ çÜU }¢ïÚï ТS¢ Ï¢ãé¼ çÁ¢G²¢Î¢ ªæÅ ãñæ J ¥¢Ð Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢
çÜU ¼é}ã¢Úï ªæÅ çÜUS¢ Úæx¢ ÜïU ãñ´ ? ©S¢ Ýï ÜU㢠S¢é¶Gü Úæx¢ ÜïU ãñ´ J ¥¢Ð Ýï
ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU v²¢ §Ý }¢ï´ ÜéUÀ ¶G¢ÜUè Úæx¢ ÜïU |¢è ãñ ²¢ Ýãè´ ? ©S¢ Ýï ÜU㢠:
Á¢è ã¢æ, ÜéUÀ ªæÅ ¶G¢ÜUè Úæx¢ ÜïU |¢è ãñæ J ¥¢Ð Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU ¼é}¢ Ï¢¼¢¥¢ï
çÜU S¢é¶Gü ªæÅ¢ï´ ÜUè ÝSH }¢ï´ ¶G¢ÜUè Úæx¢ ÜïU ªæÅ ÜñUS¢ï ¥¢ñÚ ÜUã¢æ S¢ï Ðñ΢ ã¢ï
x¢» ? Îè㢼è Ýï Á¢±¢Ï¢ çβ¢ çÜU }¢ïÚï S¢é¶üG Úæx¢ ÜïU ªæÅ¢ïæ ÜïU Ï¢¢Ð ΢΢¥¢ïæ }¢ï´
ÜU¢ï§ü ¶G¢ÜUè Úæx¢ ÜU¢ ªæÅ Ú㢠ã¢ïx¢¢ J ©S¢ ÜUè Úx¢ Ýï §S¢ ÜU¢ï ¥ÐÝï Úæx¢ }¢ï´
¶èæÓ¢ çH²¢ ã¢ïx¢¢ J §S¢ çH²ï S¢é¶üG ªæÅ¢ï´ ÜU¢ Ï¢ÓÓ¢¢ ¶G¢ÜUè Úæx¢ ÜU¢ ã¢ï
x¢²¢ J ²ïã S¢éÝ ÜUÚ ãGéÁG¢êÚ Ýï §ÚࢢΠÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU
}¢é}¢çÜUÝ ãñ ¼é}ã¢Úï Ï¢¢Ð ΢΢¥¢ïæ }¢ï´ |¢è ÜU¢ï§ü ÜU¢Hï Úæx¢ ÜU¢ ãé±¢ ã¢ï J ¥¢ñÚ
©S¢ ÜUè Úx¢ Ýï ¼é}ã¢Úï Ï¢ÓÓ¢ï ÜU¢ï ¶èæÓ¢ ÜUÚ ¥ÐÝï Úæx¢ ÜU¢ Ϣݢ çH²¢ ã¢ï J
¥¢ñÚ ²ïã Ï¢ÓÓ¢¢ ©S¢ ÜU¢ ã}¢ à¢vH ã¢ï x¢²¢ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 77
§S¢ ãGÎè¯ S¢ï S¢¢ÈGU Á¢G¢çãÚ ãñ çÜU }¢¤GÁ¢G §¼Ýè S¢è Ï¢¢¼ ÐÚ çÜU
Ï¢ÓÓ¢¢ ¥ÐÝï Ï¢¢Ð ÜU¢ ã}¢ à¢vH Ýãè´ ãñ ãéGÁG¢êÚ Ýï ©S¢
Îè㢼è ÜU¢ï §S¢ ÜUè §Á¢¢Á¢G¼ Ýãè´ Îè çÜU ±¢ïã ¥ÐÝï §S¢ Ï¢ÓÓ¢ï ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´
²ïã ÜUã S¢ÜïU çÜU ²ïã }¢ïÚ¢ Ï¢ÓÓ¢¢ Ýãè´ ãñ J çHã¢Á¢G¢ §S¢ ãGÎè¯ S¢ï ¯¢çÏ¢¼
ãé±¢ çÜU }¢¤GÁ¢G à¢éÏ¢ï ÜUè çϢݢ ÐÚ ¥ÐÝè Ï¢è±è ÜïU ªÐÚ §HÁ¢G¢}¢ Hx¢¢ ÎïÝ¢
Á¢¢§Á¢G Ýãè´ ãñ Ï¢çËÜU Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ x¢éÝ¢ã ãñ J
{16} ¥x¢Ú ç}¢²¢æ-Ï¢è±è }¢ï´ ÜU¢ï§ü §çwG¼H¢ÈGU ²¢ ÜUà¢èÎx¢è Ðñ΢ ã¢ï Á¢¢»
¼¢ï ࢢïãÚ ÐÚ H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ¼GH¢ÜGU ÎïÝï }¢ï´ ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G Á¢ËÎè Ý ÜUÚï J
Ï¢çËÜU ¥ÐÝï xG¢éSS¢ï ÜU¢ï Á¢GϼG ÜUÚï ¥¢ñÚ xG¢éSS¢¢ ©¼Ú Á¢¢Ýï ÜïU Ï¢¢’Î ÆæÇï
çÎ}¢¢x¢G S¢ï S¢¢ïÓ¢ S¢}¢Û¢ ÜUÚ ¥¢ñÚ H¢ïx¢¢ï´ S¢ï }¢à±Ú¢ Hï ÜUÚ ²ïã x¢G¢ñÚ ÜUÚï v²¢
ç}¢²¢æ-Ï¢è±è }¢ï´ çÝÏ¢¢ã ÜUè ÜU¢ï§ü S¢êÚ¼ ã¢ï S¢ÜU¼è ãñ ²¢ Ýãè´ ? ¥x¢Ú
Ϣݢ± ¥¢ñÚ çÝÏ¢¢ã ÜUè ÜU¢ï§ü à¢vH çÝÜUH ¥¢» ¼¢ï ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G
¼GH¢ÜGU Ý Îï J v²êæçÜU ¼GH¢ÜGU ÜU¢ï§ü ¥ÓÀè Ó¢èÁ¢G Ýãè´ ãñ J ÚS¢êHéËH¢ã
Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ ãñ çÜU ãGH¢H Ó¢èÁ¢G¢ï´ }¢ï´ S¢Ï¢ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢
wG¢é΢ ÜïU ÝÁ¢GÎèÜU Ý¢ ÐS¢‹Îè΢ Ó¢èÁ¢G ¼GH¢ÜGU ãñ J

¥x¢Ú wG¢é΢ Ý wG±¢S¼¢ »ïS¢è S¢wG¼ Á¢GMÚ¼ Ðïࢠ¥¢ Á¢¢» çÜU


¼GH¢ÜGU ÎïÝï ÜïU çS¢±¢ ÜU¢ï§ü Ó¢¢Ú¢ Ý Úãï ¼¢ï »ïS¢è S¢êÚ¼ }¢ï´ ¼GH¢ÜGU ÎïÝï ÜUè
§Á¢¢Á¢G¼ ãñ J ±ÚÝ¢ ¼GH¢ÜGU ÜU¢ï§ü ¥ÓÀè Ó¢èÁ¢G Ýãè´ ãñ !
Ï¢¢’Á¢G Á¢¢çãH Á¢GÚ¢ Á¢GÚ¢ S¢è Ï¢¢¼¢ï´ ÐÚ ¥ÐÝè Ï¢è±è ÜU¢ï ¼GH¢ÜGU Îï
Îï¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ çÈUÚ ÐÀ¼¢¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ ¥G¢çH}¢¢ïæ ÜïU ТS¢ Û¢êŠϢ¢ïH Ï¢¢ïH ÜUÚ
}¢S¥H¢ ÐêÀ¼ï çÈUÚ¼ï ãñ´, ÜU|¢è ÜUã¼ï ãñ´ çÜU xG¢éSS¢ï }¢ï´ ¼GH¢ÜGU Îè ‰¢è, ÜU|¢è
ÜUã¼ï ãñ´ çÜU ¼GH¢ÜGU ÎïÝï ÜUè çÝIJ¼ Ýãè´ ‰¢è, xG¢éSS¢ï }¢ï´ çÏ¢H¢ §çwG¼²¢Ú
¼GH¢ÜGU ÜU¢ HzGÁ¢G }¢éæã S¢ï çÝÜUH x¢²¢, ÜU|¢è ÜUã¼ï ãñ´ çÜU ¥G¢ñÚ¼ }¢¢ã±¢Úè
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 78
ÜUè ãG¢H¼ }¢ï´ ‰¢è, ÜU|¢è ÜUã¼ï ãñ´ çÜU }¢ñæ Ýï ¼GH¢ÜGU Îè }¢x¢Ú Ï¢è±è Ýï ¼GH¢ÜGU
Hè Ýãèæ J ã¢H¢æçÜU §Ý x¢æ±¢Ú¢ï´ ÜU¢ï }¢¢’Hê}¢ ã¢ïÝ¢ Ó¢¢çã²ï çÜU §Ý S¢Ï¢ S¢êÚ¼
}¢ï´ ¼GH¢ÜGU ÐÇG Á¢¢¼è ãñ ¥¢ñÚ Ï¢¢’Á¢G ¼¢ï »ïS¢ï ϢΠÝS¢èÏ¢ ãñæ çÜU ¼èÝ ¼GH¢ÜGU
Îï ÜUÚ Û¢êŠϢ¢ïH¼ï ãñ´ çÜU }¢ñ´ Ýï »ÜU ãè Ï¢¢Ú ÜU㢠‰¢¢ ¥¢ñÚ ²ïã ÜUã ÜUÚ Ï¢è±è
ÜU¢ï Ú¶ Hï¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ ©G}¢í |¢Ú çÁ¢GÝ¢ÜU¢Úè ÜïU x¢éÝ¢ã }¢ï´ ÐÇGï Úã¼ï ãñ´ J §Ý
Á¢G¢çH}¢¢ï´ ÜU¢ï §S¢ ÜU¢ »ãGS¢¢S¢ ãè Ýãè´ ã¢ï¼¢ çÜU ¼èÝ ¼GH¢ÜGU ÜïU Ï¢¢’Î
¥G¢ñÚ¼ Ï¢è±è Ýãè´ Úã Á¢¢¼è J Ï¢çËÜU ±¢ïã »ÜU »ïS¢è ¥Á¢ÝÏ¢è ¥G¢ñÚ¼ ã¢ï
Á¢¢¼è ãñ çÜU çÏ¢x¢GñÚ ãGH¢H¢ ÜUÚ¢» ©S¢ S¢ï ΢ïÏ¢¢Ú¢ çÝÜU¢ãG Ýãè´ ã¢ï S¢ÜU¼¢ J
wG¢é΢±‹Îï ÜUÚè}¢ §Ý H¢ïx¢¢ï´ ÜU¢ï çã΢²¼ Îï J (¥¢}¢èÝ)
{17} ¥x¢Ú çÜUS¢è ÜïU ТS¢ ΢ï Ï¢èç±²¢æ ²¢ §S¢ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ã¢ï´ ¼¢ï ©S¢ ÐÚ
ÈGUÁ¢üG ãñ çÜU ¼}¢¢}¢ Ï¢èç±²¢ï´ ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý ¥GÎìH ¥¢ñÚ Ï¢Ú¢Ï¢Úè ÜU¢ S¢éHêÜU
¥¢ñÚ Ï¢Ú¼¢± ÜUÚï J ¶¢Ýï, ÐèÝï, }¢ÜU¢Ý, S¢¢}¢¢Ý, Ú¢ïà¢Ýè, Ϣݢ± ôS¢Í¢¢Ú ÜUè
Ó¢èÁ¢G¢ï´ x¢GÚÁ¢G ¼}¢¢}¢ }¢é¥G¢}¢H¢¼ }¢ï´ ϢڢϢÚè Ï¢Ú¼ï J §S¢è ¼GÚãG ãÚ Ï¢è±è ÜïU
ТS¢ Ú¢¼ x¢éÁ¢G¢ÚÝï ÜUè Ï¢¢Úè }¢éÜGUÚüÚ ÜUÚÝï }¢ï´ |¢è ϢڢϢÚè ÜU¢ ¶G²¢H
}¢ËãGêÁ¢G Ú¶ï J ²¢Î Ú¶¢ï ! çÜU ¥x¢Ú çÜUS¢è Ýï ¥ÐÝè ¼}¢¢}¢ Ï¢èç±²¢ï´ ÜïU
S¢¢‰¢ ²vS¢¢æ ¥¢ñÚ Ï¢Ú¢Ï¢Ú S¢éHêÜU Ýãè´ çÜU²¢ ¼¢ï ±¢ïã ãGvGÜGéUH §GÏ¢¢Î }¢ï´
çx¢çÚzG¼¢Ú ¥¢ñÚ ¥GÁ¢G¢Ï¢ï Á¢ã‹Ý}¢ ÜU¢ ãGÜGUÎ¢Ú ã¢ïx¢¢ J
ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ï´ ãñ çÜU “çÁ¢S¢ à¢wGS¢ ÜïU ТS¢ ΢ï Ï¢èç±²¢æ ã¢ï´ ¥¢ñÚ
©S¢ Ýï §Ý ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý ¥GÎìH ¥¢ñÚ Ï¢Ú¢Ï¢Úè ÜU¢ Ï¢Ú¼¢± Ýãè´ çÜU²¢ ¼¢ï
±¢ïã çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ }¢ñ΢Ýï }¢ãà¢Ú }¢ï´ §S¢ ãG¢H¼ }¢ï´ ©Æ¢²¢ Á¢¢»x¢¢ çÜU
©S¢ ÜU¢ ¥¢{¢ Ï¢ÎÝ }¢ÈGUHêÁ¢ (ÈGU¢çHÁ¢ Hx¢¢ ãé±¢) ã¢ïx¢¢ J”

{18} ¥x¢Ú Ï¢è±è ÜïU çÜUS¢è ÜGU¢ñH¢ï ÈïGU’H, Ï¢ÎwG¢ê§ü, ϢΠ¥wGH¢ÜGUè, S¢wG¼
ç}¢Á¢G¢Á¢è, Á¢GÏ¢¢Ý ÎÚ¢Á¢Gè ±x¢ñÚG ¢ S¢ï ࢢïãÚ ÜU¢ï ÜU|¢è ÜU|¢è ÜéUÀ ¥çÁ¢GIJ¼ ¥¢ñÚ
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 79
¼vHèÈGU ÐãéæÓ¢ Á¢¢» ¼¢ï ࢢïãÚ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU S¢Ï¢í¢ï ¼ãG}}¢éH ¥¢ñÚ Ï¢Ú΢à¼
S¢ï ÜU¢}¢ Hï J v²êæçÜU ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ ÅïÉG¢ÐÝ »ÜU çÈGU~¢Gè Ó¢èÁ¢G ãñ J
ÚS¢êHéËH¢ã Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ ãñ çÜU ¥G¢ñÚ¼ ãGÁ¢GÚ¼ï
¥¢Î}¢ ÜUè S¢Ï¢ S¢ï ÅïÉGè ÐSHè S¢ï Ðñ΢ ÜUè x¢§ü ¥x¢Ú ÜU¢ï§ü à¢wGS¢
ÅïÉGè ÐSHè ÜU¢ï S¢è{è ÜUÚÝï ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚïx¢¢ ¼¢ï ÐSHè ÜUè ãaè ÅêÅ
Á¢¢»x¢è }¢x¢Ú ±¢ïã ÜU|¢è S¢è{è Ýãè´ ã¢ï S¢ÜïUx¢è J ÆèÜU §S¢è ¼GÚãG ¥x¢Ú
ÜU¢ï§ü à¢wGS¢ ¥ÐÝè Ï¢è±è ÜU¢ï çÏ¢ËÜéUH ãè S¢è{è ÜUÚÝï ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚïx¢¢
¼¢ï ²ïã ÅêÅ Á¢¢»x¢è ²¢’Ýè ¼GH¢ÜGU ÜUè Ý¢ñÏ¢¼ ¥¢ Á¢¢»x¢è J çHã¢Á¢G¢ ¥x¢Ú
¥G¢ñÚ¼ S¢ï ÈGU¢§Î¢ ©Æ¢Ý¢ ãñ ¼¢ï ©S¢ ÜïU ÅïÉGïÐÝ ÜïU Ï¢¢ ±éÁ¢êÎ ©S¢ S¢ï ÈGU¢§Î¢
©Æ¢ H¢ï ²ïã çÏ¢ËÜéUH S¢è{è ÜU|¢è ã¢ï ãè Ýãè´ S¢ÜU¼è J çÁ¢S¢ ¼GÚãG ÅïÉGè
ÐSHè ÜUè ãaè ÜU|¢è S¢è{è Ýãè´ ã¢ï S¢ÜU¼è J

{19} ࢢïãÚ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU ¥G¢ñÚ¼ ÜïU ¥¶GÚ¢Á¢¢¼ ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ Ï¢ãé¼
çÁ¢G²¢Î¢ Ï¢¶GèHè ¥¢ñÚ ÜæUÁ¢êS¢è Ý ÜUÚï Ý ãGÎ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ÈéUGÁG¢êH ¶GÓ¢èü
ÜUÚï J ¥ÐÝè ¥¢}¢ÎÝè ÜU¢ï Îï¶ ÜUÚ Ï¢è±è ÜïU ¥¶GÚ¢Á¢¢¼ }¢éÜGUÚüÚ ÜUÚï J Ý
¥ÐÝè ¼G¢ÜGU¼ S¢ï Ï¢ãé¼ ÜU}¢, Ý ¥ÐÝè ¼G¢ÜGU¼ S¢ï Ï¢ãé¼ çÁ¢G²¢Î¢ J
{20} ࢢïãÚ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU ¥ÐÝè Ï¢è±è ÜU¢ï Í¢Ú ÜUè Ó¢ã¢Ú Îè±¢Úè ÜïU
¥‹ÎÚ ÜñGUÎ ÜUÚ ÜïU Ý Ú¶ï Ï¢çËÜU ÜU|¢è ÜU|¢è ±¢çHÎñÝ ¥¢ñÚ çÚà¼ï΢ڢïæ ÜïU
²ã¢æ ¥¢Ýï Á¢¢Ýï ÜUè §Á¢¢Á¢G¼ Îï¼¢ Úãï ¥¢ñÚ ©S¢ ÜUè S¢ãïçH²¢ï´ ¥¢ñÚ çÚà¼ï΢Úè
±¢Hè ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ¥¢ñÚ ÐÇG¢ïS¢Ý¢ï´ S¢ï |¢è ç}¢HÝï Á¢éHÝï ÐÚ Ð¢Ï¢‹Îè Ý Hx¢¢» J
ϢࢼGïü çÜU §Ý ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU }¢ïH Á¢¢ïH S¢ï çÜUS¢è çÈGU¼Ý¢ ± ÈGUS¢¢Î ÜU¢ ¥‹Îïࢢ
Ý ã¢ï ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ©Ý ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU }¢ñH ç}¢H¢Ð S¢ï Ï¢è±è ÜïU ϢΠӢHÝ ²¢ Ï¢Î
¥wGH¢ÜGU ã¢ï Á¢¢Ýï ÜU¢ ¶G¼GÚ¢ ã¢ï ¼¢ï ©Ý ¥G¢ñÚ¼¢ï´ S¢ï }¢ïH Á¢¢ïH ÐÚ Ð¢Ï¢‹Îè
Hx¢¢ ÎïÝ¢ Á¢GMÚè ãñ ¥¢ñÚ ²ïã ࢢïãÚ ÜU¢ ãGÜGU ãñ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 80
}¢éS¢H}¢¢Ý ¥G¢ñÚ¼¢ḯ ÜU¢ Ð΢ü :- ¥ËH¢ã ± ÚS¢êH
Ýï §‹S¢¢Ýè çÈGU¼GÚ¼ ÜïU ¼ÜGU¢Á¢G¢ï´ ÜïU }¢é¼G¢çÏ¢ÜGU Ï¢ÎÜU¢Úè ÜïU ÎÚ±¢Á¢G¢ï´ ÜU¢ï Ï¢‹Î
ÜUÚÝï ÜïU çH²ï ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ï ÐÎïü }¢ï´ Ú¶Ýï ÜU¢ ãéGv}¢ çβ¢ ãñ J ÐÎïü ÜUè
ÈGU<Á¢GIJ¼ ¥¢ñÚ §S¢ ÜUè ¥ãç}}¢Ä²¼ ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ ¥¢ñÚ ãGÎ询ïæ S¢ï
¯¢çÏ¢¼ ãñ J Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ }¢ï´ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÐÚ
Ð΢ü ÈGUÁ¢üG ÈGUÚ}¢¢¼ï ãé» §ÚࢢΠÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU,

“¼é}¢ ¥ÐÝï Í¢Ú¢ï´ ÜïU ¥‹ÎÚ Úã¢ï ¥¢ñÚ Ï¢ï Ð΢ü ã¢ï ÜUÚ Ï¢¢ãÚ Ý çÝÜUH¢ï
çÁ¢S¢ ¼GÚãG ÐãHï Á¢G}¢¢Ýï ÜïU ΢ñÚï Á¢¢çãçHIJ¼ }¢ï´ ¥G¢ñÚ¼ï´ Ï¢ï Ð΢ü Ï¢¢ãÚ
çÝÜUH ÜUÚ Í¢ê}¢¼è çÈUÚ¼è ‰¢è´ J”
§S¢ ¥¢²¼ }¢ï´ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï S¢¢ÈGU S¢¢ÈGU ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÐÚ Ð΢ü
ÈGUÁ¢üG ÜUÚ ÜïU ²ïã ãéGv}¢ çβ¢ ãñ çÜU ±¢ïã Í¢Ú¢ï´ ÜïU ¥‹ÎÚ Ú㢠ÜUÚï´ ¥¢ñÚ
Á¢G}¢¢Ý» Á¢¢çãçHIJ¼ ÜUè Ï¢ï ãG²¢§ü ± Ï¢ï ÐÎüx¢è ÜUè ÚS}¢ ÜU¢ï À¢ïÇG Îï´ J
Á¢G}¢¢Ý» Á¢¢çãçHIJ¼ }¢ï´ ÜéUzGÈGU¢Úï ¥GÚÏ¢ ÜU¢ ²ïã ÎS¼êÚ ‰¢¢ çÜU §Ý ÜUè
¥G¢ñÚ¼ï´ wG¢êÏ¢ Ï¢Ý S¢æ±Ú ÜUÚ Ï¢ï Ð΢ü çÝÜUH¼è ‰¢è´ J ¥¢ñÚ Ï¢¢Á¢G¢Ú¢ï´ ¥¢ñÚ }¢ïH¢ï´
}¢ï´ }¢Î¢ïZ ÜïU ΢ïࢠϢ΢ïࢠ͢ê}¢¼è çÈUÚ¼è ‰¢è´ J §SH¢}¢ Ýï §S¢ Ï¢ï ÐÎüx¢è ÜUè Ï¢ï
ãG²¢§ü S¢ï Ú¢ïÜU¢ ¥¢ñÚ ãéGv}¢ çβ¢ çÜU ¥G¢ñÚ¼ï´ Í¢Ú¢ïæ ÜïU ¥‹ÎÚ Úãï´ ¥¢ñÚ çÏ¢H¢
Á¢GMÚ¼ Ï¢¢ãÚ Ý çÝÜUHï´ ¥¢ñÚ ¥x¢Ú çÜUS¢è Á¢GMÚ¼ S¢ï §‹ãï´ Í¢Ú S¢ï Ï¢¢ãÚ
çÝÜUHÝ¢ ãè ÐÇGï ¼¢ï Á¢G}¢¢Ý» Á¢¢çãçHIJ¼ ÜïU }¢é¼G¢çÏ¢ÜGU Ϣݢ± çS¢æÍ¢¢Ú ÜUÚ
ÜïU Ï¢ï Ð΢ü Ý çÝÜUHï´ J Ï¢çËÜU ÐÎïü ÜïU S¢¢‰¢ Ï¢¢ãÚ çÝÜUHï´ J ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ï´
ãñ ÚS¢êHéËH¢ã Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU “¥G¢ñÚ¼ ÐÎïü }¢ï´ ÚãÝï
ÜUè Ó¢èÁ¢G ãñ çÁ¢S¢ ±vG¼ ±¢ïã Ï¢ï Ð΢ü ã¢ï ÜUÚ Ï¢¢ãÚ çÝÜUH¼è ãñ ¼¢ï à¢ñ¼G¢Ý
©S¢ ÜU¢ï Û¢¢æÜU Û¢¢æÜU ÜUÚ Îﶼ¢ ãñ J”

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 81
¥¢ñÚ »ÜU ãGÎè¯ }¢ï´ ãñ çÜU “Ϣݢ± ôS¢Í¢¢Ú ÜUÚ ÜïU §¼Ú¢ §¼Ú¢ ÜUÚ
Ó¢HÝï ±¢Hè ¥G¢ñÚ¼ ÜUè ç}¢¯¢H ©S¢ ¼¢ÚèÜUè ÜUè ãñ çÁ¢S¢ }¢ï´ çÏ¢ËÜéUH
Ú¢ïà¢Ýè ãè Ý ã¢ï J”

§S¢è ¼GÚãG ãGÁ¢GÚ¼ï ¥Ï¢ê }¢êS¢¢ ¥à¢¥GÚè S¢ï çÚ±¢²¼


ãñ çÜU “ãGéÁG¢êÚï ¥vGÎS¢ Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ Á¢¢ï ¥G¢ñÚ¼ wG¢éàÏ¢ê
Hx¢¢ ÜUÚ }¢Î¢ïZ ÜïU ТS¢ S¢ï x¢éÁ¢GÚï ¼¢çÜU H¢ïx¢ ©S¢ ÜUè wG¢éàÏ¢ê S¢êæÍ¢ï´ ±¢ïã ¥G¢ñÚ¼
ϢΠӢHÝ ãñ J”
Œ²¢Úè Ï¢ãÝ¢ï ! ¥¢Á¢ ÜUH Á¢¢ï ¥G¢ñÚ¼ï´ Ï¢Ý¢± ôS¢Í¢¢Ú ¥¢ñÚ ©GÚ²¢æ
çHÏ¢¢S¢ ÐãÝ ÜUÚ wG¢éàÏ¢ê Hx¢¢» çÏ¢H¢ Ð΢ü Ï¢¢Á¢G¢Ú¢ïæ }¢ï´ Í¢ê}¢¼è ãñ´ ¥¢ñÚ
çS¢Ýï}¢¢, 牢²ïÅ򢕫 }¢ï´ Á¢¢¼è ãñ´ ±¢ïã §Ý ãGÎè¯¢ï´ ÜUè Ú¢ïà¢Ýè }¢ï´ ¥ÐÝï Ï¢¢Úï }¢ï´
wG¢éÎ ãè ÈñUG S¢H¢ ÜUÚ Hḯ çÜU ±¢ïã ÜU¢ñÝ ãñ́ ? ¥¢ñÚ çÜU¼Ýè Ï¢ÇGè x¢éÝ¢ãx¢¢Ú ãñ́ ?
»ï ¥ËH¢ã ÜUè Ï¢ç‹Î²¢ï ! ¼é}¢ wG¢é΢ ÜïU ÈGUÁGH S¢ï }¢éS¢H}¢¢Ý
ã¢ï J ¥ËH¢ã ± ÚS¢êH Ýï ¼é}ãï´ §ü}¢¢Ý ÜUè
΢ñH¼ S¢ï }¢¢H¢ }¢¢H çÜU²¢ ãñ J ¼é}ã¢Úï §ü}¢¢Ý ÜU¢ ¼ÜGU¢Á¢G¢ ²ïã ãñ çÜU ¼é}¢
¥ËH¢ã ± ÚS¢êH ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ ÜU¢ï S¢éÝ¢ï ¥¢ñÚ
§Ý ÐÚ ¥G}¢H ÜUÚ¢ï J ¥ËH¢ã ± ÚS¢êH Ýï
¼é}ãï´ ÐÎïü }¢ï´ ÚãÝï ÜU¢ ãéGv}¢ çβ¢ ãñ J §S¢ çH²ï ¼é}¢ ÜU¢ï H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ¼é}¢
ÐÎïü }¢ï´ Ú㢠ÜUÚ¢ï ¥¢ñÚ ¥ÐÝï ࢢïãÚ ¥¢ñÚ ¥ÐÝï Ï¢¢Ð ΢΢¥¢ïæ ÜUè §GÁGÁ¢G¼
± ¥GÁ¢G}¢¼ ¥¢ñÚ ©Ý ÜïU Ý¢}¢êS¢ ÜU¢ï Ï¢ÚÏ¢¢Î Ý ÜUÚ¢ï J ²ïã Î鋲¢ ÜUè Ó¢‹Î
Ú¢ïÁ¢G¢ çÁ¢G‹Îx¢è ¥¢Ýè ÈGU¢Ýè ãñ J ²¢Î Ú¶¢ï ! »ÜU çÎÝ }¢ÚÝ¢ ãñ ¥¢ñÚ çÈUÚ
çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ ¥ËH¢ã ± ÚS¢êH ÜU¢ï }¢éæã
çζ¢Ý¢ ãñ J ÜGUÏ¢í ¥¢ñÚ Á¢ã‹Ý}¢ ÜïU ¥GÁ¢G¢Ï¢¢ï´ ÜU¢ï ²¢Î ÜUÚ¢ï ãGÁ¢GÚ¼ï ¶G¢¼êÝï
Á¢‹Ý¼ Ï¢èÏ¢è ÈGU¢ç¼G}¢¢ Á¢GãÚ¢ ¥¢ñÚ ©}}¢¼ ÜUè }¢¢¥¢ïæ ²¢’Ýè
ÚS¢êHéËH¢ã ÜUè }¢éÜGUgS¢ Ï¢èç±²¢ï´ ÜïU ÝvGà¢ï ÜGUÎ}¢ ÐÚ
Ó¢H ÜUÚ ¥ÐÝè Î鋲¢ ± ¥¢ç¶GÚ¼ ÜU¢ï S¢æ±¢Ú¢ï J ¥¢ñÚ wG¢é΢ ÜïU çH²ï ²ãê΢ï
ÝS¢¢Ú¢ ¥¢ñÚ }¢éà¢çÚÜUèÝ ÜUè ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU ¼GÚèÜGU¢ï´ ÐÚ Ó¢HÝ¢ À¢ïÇG ΢ï J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 82

Ð΢ü §GÁGÁ¢G¼ ãñ Ï¢ï §GÁGÁ¢G¼è Ýãè´ :- ¥¢Á¢ ÜUH Ï¢¢’Á¢G }¢éHçãGÎ çÜGUS}¢ ÜïU
Îéà}¢Ý¢Ýï §SH¢}¢ }¢éS¢H}¢¢Ý ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ï ²ïã ÜUã ÜUÚ Ï¢ãÜU¢²¢ ÜUÚ¼ï ãñ´
çÜU §SH¢}¢ Ýï ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ï ÐÎïü }¢ï´ Ú¶ ÜUÚ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜUè Ï¢ï §GÁGÁ¢G¼è ÜUè ãñ §S¢
çH²ï ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ï Ð΢ïZ S¢ï çÝÜUH ÜUÚ ãÚ }¢ñÎ¢Ý }¢ï´ }¢Î¢ïZ ÜïU ΢ïࢠϢ΢ïà¢
¶ÇGè ã¢ï Á¢¢Ý¢ Ó¢¢çã²ï J }¢x¢Ú Œ²¢Úè Ï¢ãÝ¢ï ! wG¢êÏ¢ ¥ÓÀè ¼GÚãG S¢}¢Û¢ H¢ï
çÜU §Ý }¢Î¢ïZ ÜU¢ ²ïã Ðí¢ïÐïx¢‹Ç¢ §¼Ý¢ x¢‹Î¢ ¥¢ñÚ ç͢ݢ±Ý¢ ÈGUÚñÏ¢ ¥¢ñÚ
{¢ïÜU¢ ãñ çÜU ࢢ²Î à¢ñ¼G¢Ý ÜU¢ï |¢è Ý S¢êÛ¢¢ ã¢ïx¢¢ J
»ï ¥ËH¢ã ÜUè Ï¢ç‹Î²¢ï ! ¼é}ãèæ §‹S¢¢ÈGU ÜUÚ¢ï çÜU ¼}¢¢}¢
çÜU¼¢Ï¢ï´ wG¢éHè ÐÇGè Úã¼è ãñ´ ¥¢ñÚ Ï¢ï Ð΢ü Úã¼è ãñ´ }¢x¢Ú ÜéUGÚ¥¢Ý à¢ÚèÈGU ÐÚ
ã}¢ïࢢ çx¢GH¢ÈGU Ó¢ÉG¢ ÜUÚ §S¢ ÜU¢ï ÐÎïü }¢ïæ Ú¶¢ Á¢¢¼¢ ãñ ¼¢ï Ï¢¼¢¥¢ï v²¢
ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ ÐÚ çx¢GH¢ÈGU Ó¢ÉG¢Ý¢ ²ïã ÜéUGÚ¥¢Ý ÜUè §GÁGÁ¢G¼ ãñ ²¢ Ï¢ï
§GÁGÁ¢G¼è ? §S¢è ¼GÚãG ¼}¢¢}¢ Î鋲¢ ÜUè }¢çSÁ¢Îïæ Ýæx¢è ¥¢ñÚ Ï¢ï Ð΢ü Ú¶è x¢§ü
ãñ´ }¢x¢Ú ¶G¢Ý» ÜU¢’Ï¢¢ ÐÚ çx¢GH¢ÈGU Ó¢ÉG¢ ÜUÚ §S¢ ÜU¢ï ÐÎïü }¢ï´ Ú¶¢ x¢²¢ ãñ
¼¢ï Ï¢¼¢¥¢ï v²¢ ÜU¢’Ï¢» }¢éÜGUgS¢¢ ÐÚ çx¢GH¢ÈGU Ó¢ÉG¢Ý¢ §S¢ ÜUè §GÁGÁ¢G¼ ãñ
²¢ Ï¢ï §ÁGÁ¢G¼è ? ¼}¢¢}¢ Î鋲¢ ÜU¢ï }¢¢’Hê}¢ ãñ çÜU ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ ¥¢ñÚ
ÜU¢’Ï¢» }¢é¥GÁGÁ¢G}¢¢ ÐÚ çx¢GH¢ÈGU Ó¢ÉG¢ ÜUÚ §Ý ΢ïÝ¢ï´ ÜUè §GÁGÁ¢G¼¢ï ¥GÁ¢G}¢¼
ÜU¢ »’H¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ãñ çÜU ¼}¢¢}¢ çÜU¼¢Ï¢¢ï´ }¢ïæ S¢Ï¢ S¢ï ¥zGÁ¢GH¢ï ¥¢’H¢
ÜéUGÚ¥¢Ý ãñ J ¥¢ñÚ ¼}¢¢}¢ }¢çSÁ¢Î¢ï´ }¢ï´ ¥zGÁ¢GH¢ï ¥¢’H¢ ÜU¢’Ï¢» }¢é¥GÁGÁ¢G}¢¢
ãñ §S¢è ¼GÚãG }¢éS¢H}¢¢Ý ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ï ÐÎïü ÜU¢ ãéGv}¢ Îï ÜUÚ ¥ËH¢ã
± ÚS¢êH ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï §S¢ Ï¢¢¼ ÜU¢ »’H¢Ý çÜU²¢
x¢²¢ ãñ çÜU ¥ÜGU±¢}¢ï ¥G¢H}¢ ÜUè ¼}¢¢}¢ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ }¢ï´ }¢éS¢H}¢¢Ý ¥G¢ñÚ¼
¼}¢¢}¢ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ S¢ï ¥zGÁ¢GH¢ï ¥¢’H¢ ãñ J
Œ²¢Úè Ï¢ãÝ¢ï ! ¥Ï¢ ¼é}ãèæ ÜU¢ï §S¢ ÜU¢ ÈñGUS¢H¢ ÜUÚÝ¢ ãñ çÜU
§SH¢}¢ Ýï }¢éS¢H}¢¢Ý ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ï Ð΢ïZ }¢ïæ Ú¶ ÜUÚ §Ý ÜUè §GÁGÁ¢G¼ Ï¢ÉG¢§ü ãñ
²¢ §Ý ÜUè Ï¢ï §GÁGÁ¢G¼è ÜUè ãñ ?
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 83
çÜUÝ H¢ïx¢¢ï´ S¢ï Ð΢ü ÈGUÁ¢üG ãñ ? :- ãÚ x¢GñÚ }¢ãGÚ}¢ }¢Îü wG±¢ã ¥Á¢ÝÏ¢è ã¢ï
wG±¢ã çÚà¼ïÎ¢Ú Ï¢¢ãÚ Úã¼¢ ã¢ï ²¢ Í¢Ú ÜïU ¥‹ÎÚ ãÚ »ÜU S¢ï Ð΢ü ÜUÚÝ¢
¥G¢ñÚ¼ ÐÚ ÈGUÁ¢üG ãñ J ã¢æ, ©Ý }¢Î¢ïZ S¢ï Á¢¢ï ¥G¢ñÚ¼ ÜïU }¢ãGÚ}¢ ãñ´ Ð΢ü ÜUÚÝ¢
¥G¢ñÚ¼ ÐÚ ÈGUÁ¢üG Ýãè´ J }¢ãGÚ}¢ ±¢ïã }¢Îü ãñ´ çÁ¢Ý S¢ï ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ çÝÜU¢ãG ÜU|¢è
|¢è ¥¢ñÚ çÜUS¢è S¢êÚ¼ }¢ï´ |¢è Á¢¢§Á¢G Ýãè´ ã¢ï S¢ÜU¼¢ J }¢¯HÝ Ï¢¢Ð, ΢΢,
Ó¢Ó¢¢, }¢¢}¢êæ, ݢݢ, |¢¢§ü, |¢¼èÁ¢¢, |¢¢ÝÁ¢¢, ТB, ݱ¢S¢¢, ¶GéS¢Ú §Ý H¢ïx¢¢ï´
S¢ï Ð΢ü ÜUÚÝ¢ Á¢GMÚè Ýãè´ ãñ J x¢GñÚ }¢ãGÚ}¢ ±¢ïã }¢Îü ãñ´ çÁ¢Ý S¢ï ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢
çÝÜU¢ãG ã¢ï S¢ÜU¼¢ ãñ Á¢ñS¢ï Ó¢Ó¢¢Á¢G¢Î |¢¢§ü, }¢¢}¢êæÁ¢G¢Î |¢¢§ü, ÈêUÈUèÁ¢G¢Î |¢¢§ü,
¶G¢H¢Á¢G¢Î |¢¢§ü, Á¢ïÆ ¥¢ñÚ Îï±Ú ±x¢GñÚ¢ ²ïã S¢Ï¢ ¥G¢ñÚ¼ ÜïU x¢GñÚ }¢ãGÚ}¢ ãñ´ J
¥¢ñÚ §Ý S¢Ï¢ H¢ïx¢¢ï´ S¢ï Ð΢ü ÜUÚÝ¢ ¥G¢ñÚ¼ ÐÚ ÈGUÁ¢üG ãñ J ã}¢¢Úï ²ã¢æ ²ïã Ï¢ãé¼
ãè x¢GH¼G ç¶GH¢ÈïUG à¢Úè¥G¼ Ú±¢Á¢ ãñ çÜU ¥G¢ñÚ¼ḯ ¥ÐÝï Îï±Ú¢ḯ S¢ï çÏ¢ËÜéUH Ð΢ü
Ýãè´ ÜUÚ¼è´ J Ï¢çËÜU Îï±Ú¢ḯ S¢ï ãæS¢è }¢Á¢G¢ÜGU ¥¢ñÚ §Ý ÜïU S¢¢‰¢ 㢉¢¢-Т§ü ¼ÜU
ÜUÚÝï ÜU¢ï Ï¢éÚ¢ Ýãè´ S¢}¢Û¢¼è´ J ãG¢H¢æçÜU Îï±Ú ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ }¢ãGÚ}¢ Ýãè´ ãñ J §S¢
çH²ï ÎêS¢Úï ¼}¢¢}¢ x¢GñÚ }¢ãGÚ}¢ }¢Î¢ïZ ÜUè ¼GÚãG ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ï Îï±Ú¢ï´ S¢ï Ð΢ü ÜUÚÝ¢
ÈGUÁ¢üG ãñ J Ï¢çËÜU ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ï´ ¼¢ï ²ã¢æ ¼ÜU Îï±Ú¢ï´ S¢ï ÐÎïü ÜUè ¼¢ÜUèÎ ãñ
çÜU ²¢’Ýè Îï±Ú ¥G¢ñÚ¼ ÜïU ãGÜGU }¢ï´ »ïS¢¢ ãè ¶G¼GÚÝ¢ÜU ãñ Á¢ñS¢ï
}¢¢ñ¼ J ¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï Îï±Ú S¢ï §S¢è ¼GÚãG ÎêÚ |¢¢x¢Ý¢ Ó¢¢çã²ï çÁ¢S¢ ¼GÚãG
H¢ïx¢ }¢¢ñ¼ S¢ï |¢¢x¢¼ï ãñ´ J

Ï¢ãÚ ãG¢H wG¢êÏ¢ ¥ÓÀè ¼GÚãG S¢}¢Û¢ H¢ï çÜU x¢GñÚ }¢ãGÚ}¢ S¢ï Ð΢ü
ÈGUÁ¢üG ãñ, Ó¢¢ãï ±¢ïã ¥Á¢ÝÏ¢è }¢Îü ã¢ï ²¢ çÚà¼ï΢Ú, Îï±Ú, Á¢ïÆ |¢è x¢GñÚ }¢ãGÚ}¢
ãñ´ §S¢ çH²ï §Ý H¢ïx¢¢ïæ S¢ï |¢è Ð΢ü ÜUÚÝ¢ Á¢GMÚè ãñ §S¢è ¼GÚãG ÜéUzGÈGU¢Ú ±
}¢éà¢çÚÜUèÝ ÜUè ¥G¢ñÚ¼¢ḯ S¢ï |¢è }¢éS¢H}¢¢Ý ¥G¢ñÚ¼¢ḯ ÜU¢ï Ð΢ü ÜUÚÝ¢ H¢çÁ¢G}¢ ãñ J
¥¢ñÚ ©Ý ÜU¢ï Í¢Ú¢ï´ }¢ï´ ¥¢Ýï Á¢¢Ýï S¢ï Ú¢ïÜU ÎïÝ¢ Ó¢¢çã²ï J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 84
}¢S¥H¢ :- ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ ÐèÚ |¢è ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ x¢GñÚ }¢ãGÚ}¢ ãñ §S¢ çH²ï }¢éÚè΢ ÜU¢ï
¥ÐÝï ÐèÚ S¢ï |¢è Ð΢ü ÜUÚÝ¢ ÈGUÁ¢üG ãñ J ¥¢ñÚ ÐèÚ ÜïU çH²ï |¢è ²ïã Á¢¢§Á¢G
Ýãèæ çÜU ¥ÐÝè }¢éÚè΢ ÜU¢ï Ï¢ï Ð΢ü Îï¶ï ²¢ ¼‹ã¢§ü }¢ï´ ©S¢ ÜïU ТS¢ Ï¢ñÆï J
Ï¢çËÜU ÐèÚ ÜïU çH²ï ²ïã |¢è Á¢¢§Á¢G Ýãè´ çÜU ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ 㢉¢ ÐÜUÇG ÜUÚ
©S¢ ÜU¢ï Ï¢ñ¥G¼ ÜUÚï J Á¢ñS¢¢ çÜU ãGÁ¢GÚ¼ï ¥G¢§à¢¢ Ýï ¥G¢ñÚ¼¢ï´
ÜUè Ï¢ñ ¥ G ¼ Üï U }¢é ¼ ¥G ç ËHÜG U ÈG U Ú}¢¢²¢ çÜU ãG é Á G ¢ ê Ú
S¢ï ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ §ç}¼ãG¢Ý ÈGUÚ}¢¢¼ï ‰¢ï Á¢¢ï ¥G¢ñÚ¼
§S¢ ¥¢²¼ ÜU¢ §ÜGUÚ¢Ú ÜUÚ Hï¼è ‰¢è ¼¢ï ¥¢Ð ©S¢ S¢ï
ÈGUÚ}¢¢¼ï ‰¢ï çÜU }¢ñæ Ýï ¼éÛ¢ S¢ï ²ïã Ï¢ñ¥¼G Hï Hè J ²ïã Ï¢ñ¥G¼ Ï¢ Á¢GÚè¥G» ÜUH¢}¢
ã¢ï¼è ‰¢è J wG¢é΢ ÜUè ÜGUS¢}¢ ÜU|¢è |¢è ãéGÁG¢êÚ ÜU¢ 㢉¢
çÜUS¢è ¥G¢ñÚ¼ ÜïU 㢉¢ S¢ï Ï¢ñ¥G¼ ÜïU ±vG¼ Ýãè´ Hx¢¢ J

Ï¢ïã¼ÚèÝ à¢¢ïãÚ ÜUè à¢¢Ý :- ࢢïã򢕫 ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ ªÐÚ çH¶è ãé§ü çã΢²¢¼
ÜUè Ú¢ïà¢Ýè }¢ï´ ²ïã S¢é±¢H Ðñ΢ ã¢ï¼¢ ãñ çÜU Ï¢ïã¼ÚèÝ à¢¢ïãÚ ÜU¢ñÝ ãñ ? ¼¢ï
§S¢ S¢é±¢H ÜU¢ Á¢±¢Ï¢ ²ïã ãñ çÜU
Ï¢ïã¼ÚèÝ à¢¢ïãÚ ±¢ïã ãñ !
{1} Á¢¢ï ¥ÐÝè Ï¢è±è ÜïU S¢¢‰¢ Ý}¢èü, wG¢éࢠwG¢éËÜGUè ¥¢ñÚ ãGéSÝï S¢éHêÜU ÜïU
S¢¢‰¢ Ðïࢠ¥¢» !
{2} Á¢¢ï ¥ÐÝè Ï¢è±è ÜïU ãGéÜGUêÜGU ÜU¢ï ¥Î¢ ÜUÚÝï }¢ï´ çÜUS¢è çÜGUS}¢ ÜUè x¢GzGH¼
¥¢ñÚ ÜU¢ï¼¢ãè Ý ÜUÚï !
{3} Á¢¢ï ¥ÐÝè Ï¢è±è ÜU¢ §S¢ ¼GÚãG ã¢ï ÜUÚ Úãï çÜU çÜUS¢è ¥Á¢ÝÏ¢è ¥G¢ñÚ¼
ÐÚ çÝx¢¢ã Ý Ç¢Hï !
{4} Á¢¢ï ¥ÐÝè Ï¢è±è ÜU¢ï ¥ÐÝï »ïàG ¢¢ï ¥¢Ú¢}¢ }¢ḯ Ï¢Ú¢Ï¢Ú ÜU¢ à¢ÚèÜU S¢}¢Û¢ï J
{5} Á¢¢ï ¥ÐÝè Ï¢è±è ÐÚ ÜU|¢è ÁG¢éË}¢ ¥¢ñÚ çÜUS¢è çÜGUS}¢ ÜUè Ï¢ïÁ¢¢ çÁ¢G²¢Î¼è
Ý ÜUÚï J
{6} Á¢¢ï ¥ÐÝè Ï¢è±è ÜUè ¼é‹Î ç}¢Á¢G¢Á¢è ¥¢ñÚ Ï¢Î ¥wGH¢ÜGUè ÐÚ S¢Ï¢í ÜUÚï J
{7} Á¢¢ï ¥ÐÝè Ï¢è±è ÜUè wG¢êçÏ¢²¢ï´ ÐÚ ÝÁ¢GÚ Ú¶ï ¥¢ñÚ }¢¢’}¢êHè x¢GHç¼G²¢ï´
ÜU¢ï ÝÁ¢GÚ ¥‹Î¢Á¢G ÜUÚï J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 85
{8} Á¢¢ï ¥ÐÝè Ï¢è±è ÜUè }¢éS¢èÏ¢¼¢ïæ, Ï¢è}¢¢çÚ²¢ï´ ¥¢ñÚ ÚæÁ¢¢ï x¢G}¢ }¢ï´ çÎHÁ¢¢ï§ü,
¼è}¢¢Ú΢Úè ¥¢ñÚ ±ÈGU¢Î¢Úè ÜU¢ ¯éÏ¢ê¼ Îï J
{9} Á¢¢ï ¥ÐÝè Ï¢è±è ÜU¢ï ÐÎïü }¢ï´ Ú¶ ÜUÚ §GÁGÁ¢G¼ ± ¥¢Ï¢M ÜUè çãGÈGU¢Á¢G¼ ÜUÚï J
{10} Á¢¢ï ¥ÐÝè Ï¢è±è ÜU¢ï Î苢΢Úè ÜUè ¼¢ÜUèÎ ÜUÚ¼¢ Úãï ¥¢ñÚ à¢Úè¥G¼
ÜUè Ú¢ã ÐÚ Ó¢H¢» J
{11} Á¢¢ï ¥ÐÝè Ï¢è±è ¥¢ñÚ ¥ãH¢ï §G²¢H ÜU¢ï ÜU}¢¢ ÜU}¢¢ ÜUÚ çÚÁGÜïGU
ãGH¢H ç¶H¢» J
{12} Á¢¢ï ¥ÐÝè Ï¢è±è ÜïU }¢ñÜïU ±¢H¢ï´ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜUè S¢ãïçH²¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ |¢è
¥ÓÀ¢ S¢éHêÜU ÜUÚï J
{13} Á¢¢ï ¥ÐÝè Ï¢è±è ÜU¢ï çÁ¢GËH¼ ± LS¢±¢§ü S¢ï Ï¢Ó¢¢» Ú¶ï J
{14} Á¢¢ï ¥ÐÝè Ï¢è±è ÜïU ¥¶GÚ¢Á¢¢¼ }¢ï´ Ï¢¶GèHè ¥¢ñÚ ÜU‹Á¢êS¢è Ý ÜUÚï J
{15} Á¢¢ï ¥ÐÝè Ï¢è±è ÐÚ §S¢ ¼GÚãG ÜU‹Åî¢ïH Ú¶ï çÜU ±¢ïã çÜUS¢è Ï¢éÚ¢§ü ÜUè
¼GÚÈGU L¶G |¢è Ý ÜUÚ S¢ÜïU J
{4} ¥G¢ñÚ¼ }¢¢æ Ï¢Ý Á¢¢Ýï ÜïU Ï¢¢’Î
¥G¢ñÚ¼ Á¢Ï¢ S¢¢çãGÏ¢ï ¥±H¢Î ¥¢ñÚ Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜUè }¢¢æ Ï¢Ý Á¢¢» ¼¢ï
§S¢ ÐÚ }¢Á¢GèÎ çÁ¢G}}¢ï΢çÚ²¢ï´ ÜU¢ Ï¢¢ïÛ¢ Ï¢ÉG Á¢¢¼¢ ãñ v²êæçÜU ࢢïãÚ ¥¢ñÚ
±¢çHÎñÝ ±x¢ñGÚ¢ ÜïU ãéGÜGUêÜGU ÜïU §GH¢±¢ Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜïU ãéGÜGUêÜGU |¢è ¥G¢ñÚ¼ ÜïU S¢Ú ÐÚ
S¢é±¢Ú ã¢ï Á¢¢¼ï ãñ´ çÁ¢Ý ÜU¢ï ¥Î¢ ÜUÚÝ¢ ãÚ }¢¢æ ÜU¢ ÈGUÁ¢üïG }¢‹S¢Ï¢è ãñ J Á¢¢ï }¢¢æ
¥ÐÝï Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜU¢ ãGÜGU ¥Î¢ Ý ÜUÚïx¢è ²ÜGUèÝÝ ±¢ïã à¢Úè¥G¼ ÜïU ÝÁ¢GÎèÜU
Ï¢ãé¼ Ï¢ÇGè x¢éÝ¢ãx¢¢Ú, ¥¢ñÚ S¢}¢¢Á¢ ÜUè ÝÁ¢G򢕫 }¢ï´ Á¢GHèH¢ï wG±¢Ú ÆãÚïx¢è J
Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜïU ãéGÜGUêÜGU
{1} ãÚ }¢¢æ ÐÚ H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ¥ÐÝï Ï¢ÓÓ¢¢ï´ S¢ï Œ²¢Ú ± }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUÚï ¥¢ñÚ
ãÚ }¢é¥G¢}¢Hï }¢ï´ ©Ý ÜïU S¢¢‰¢ }¢éà¢çÈGUÜGU¢Ý¢ Ï¢Ú¼¢± ÜUÚï ¥¢ñÚ ©Ý ÜUè
çÎHÁ¢¢ï§ü ± çÎH Ï¢S¼x¢è }¢ï´ Hx¢è Úãï ¥¢ñÚ ©Ý ÜUè ÐÚ±çÚࢠ¥¢ñÚ ¼<ϢIJ¼
}¢ï´ ÐêÚè ÐêÚè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚï J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 86
{2} ¥x¢Ú }¢¢æ ÜïU Îê{ }¢ï´ ÜU¢ï§ü ¶GڢϢè Ý ã¢ï ¼¢ï }¢¢æ ¥ÐÝ¢ Îê{ ¥ÐÝï Ï¢ÓÓ¢¢ï´
ÜU¢ï çÐH¢» çÜU Îê{ ÜU¢ Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÐÚ Ï¢ÇG¢ ¥¯Ú ÐÇG¼¢ ãñ J
{3} Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜUè S¢ÈGU¢§ü S¢é‰¢Ú¢§ü J §Ý ÜUè ¼‹ÎéLS¼è ± S¢H¢}¢¼è ÜU¢ ¶G¢S¢
¼G¢ñÚ ÐÚ Š²¢Ý Ú¶ï J
{4} Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜU¢ï ãÚ çÜGUS}¢ ÜïU ÚæÁ¢¢ï x¢G}¢ ¥¢ñÚ ¼vHèÈGU¢ï´ S¢ï Ï¢Ó¢¢¼è Úãï J
{5} Ï¢ï Á¢GÏ¢¢Ý Ï¢ÓÓ¢ï ¥ÐÝè Á¢GMçÚIJ¢¼ Ï¢¼¢ Ýãè´ S¢ÜU¼ï J §S¢ çH²ï }¢¢æ
ÜU¢ ÈGUÁ¢üG ãñ çÜU Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜïU §à¢¢Ú¢¼ ÜU¢ï S¢}¢Û¢ ÜUÚ ©Ý ÜUè Á¢GMçÚ²¢¼ ÜU¢ï
ÐêÚè ÜUÚ¼è Úãï J
{6} Ï¢¢’Á¢G }¢¢»æ çÓ¢ËH¢ ÜUÚ ²¢ çÏ¢ËHè ÜUè Ï¢¢ïHè Ï¢¢ïH ÜUÚ ²¢ çS¢Ð¢ãè
ÜU¢ Ý¢}¢ Hï ÜUÚ, ²¢ ÜU¢ï§ü {}¢¢Üï ÜUÚ ÜïU À¢ïÅï Ï¢ÓÓ¢¢ḯ ÜU¢ï ÇÚ¢²¢ ÜUÚ¼è ãñ́ J ²ïã
Ï¢ãé¼ ãè Ï¢éÚè Ï¢¢¼ï´ ãñ´ J Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú »ïS¢¢ ÜUÚÝï S¢ï Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜU¢ çÎH ÜU}¢Á¢G¢ïÚ ã¢ï
Á¢¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ±¢ïã Ï¢ÇGï ã¢ïÝï ÜïU Ï¢¢’Î ÇÚТïÜU ã¢ï Á¢¢²¢ ÜUÚ¼ï ãñ´ J
{7} Ï¢ÓÓ¢ï Á¢Ï¢ ÜéUÀ Ï¢¢ïHÝï Hx¢ï´ ¼¢ï }¢¢æ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU ©‹ãḯ Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú
¥ËH¢ã ± ÚS¢êH ÜU¢ Ý¢}¢ S¢éÝ¢» J ©Ý ÜïU S¢¢}¢Ýï
Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú ÜUçH}¢¢ ÐÉGï J ²ã¢æ ¼ÜU çÜU ±¢ïã ÜUçH}¢¢ ÐÉGÝ¢ S¢è¶ Á¢¢»æ J
{8} Á¢Ï¢ Ï¢ÓÓ¢ï Ï¢çÓÓ¢²¢æ ¼¢’Hè}¢ ÜïU ÜGU¢çÏ¢H ã¢ï Á¢¢»æ ¼¢ï S¢Ï¢ S¢ï ÐãHï
©Ý ÜU¢ï ÜéUGÚ¥¢Ý à¢ÚèÈGU ¥¢ñÚ Îèçݲ¢¼ ÜUè ¼¢’Hè}¢ çÎH¢»æ J
{9} Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜU¢ï §SH¢}¢è ¥¢Î¢Ï¢ ± ¥wGH¢ÜGU ¥¢ñÚ ÎèÝ¢ï }¢Á¢GãÏ¢ ÜUè Ï¢¢¼ïæ
çS¢¶¢»æ J
{10} ¥ÓÀè Ï¢¢¼¢ï´ ÜUè Úx¢GÏ¢¼ çÎH¢»æ ¥¢ñÚ Ï¢éÚè Ï¢¢¼¢ï´ S¢ï ÝÈGUÚ¼ çÎH¢»æ J
{11} ¼¢’Hè}¢¢ï ¼<Ï¢²¼ ÐÚ ¶G¢S¢ ¼G¢ñÚ ÐÚ ¼±ÁÁ¢¢ïã ÜUÚï´ ¥¢ñÚ ¼<Ï¢²¼
ÜU¢ Š²¢Ý 򦕫 J v²êæçÜU Ï¢ÓÓ¢ï S¢¢Î¢ ±ÚÜGU ÜïU }¢¢çÝ‹Î ã¢ï¼ï ãñ´ J S¢¢Î¢
ÜU¢x¢GÁ¢G ÐÚ Á¢¢ï ÝvGࢢï çÝx¢¢Ú Ϣݢ» Á¢¢»æ ±¢ïã Ï¢Ý Á¢¢¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ Ï¢ÓÓ¢¢ï´
Ï¢çÓÓ¢²¢ï´ ÜU¢ S¢Ï¢ S¢ï ÐãH¢ }¢ÎíS¢¢ }¢¢æ ÜUè x¢¢ïÎ ãñ J §S¢ çH²ï }¢¢æ ÜUè
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 87
¼¢’Hè}¢¢ï ¼<Ï¢²¼ ÜU¢ Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÐÚ Ï¢ãé¼ x¢ãÚ¢ ¥¯Ú ÐÇG¼¢ ãñ J çHã¢Á¢G¢ ãÚ
}¢¢æ ÜU¢ ÈGUÁ¢üïG }¢‹S¢Ï¢è ãñ çÜU Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜU¢ï §SH¢}¢è ¼ãÁ¢GèÏ¢ ± ¼}¢géÝ ÜïU S¢¢æÓ¢ï
}¢ï´ É¢H ÜUÚ ©Ý ÜUè Ï¢ïã¼ÚèÝ ¼<Ï¢²¼ ÜUÚï J ¥x¢Ú }¢¢æ ¥ÐÝï §S¢ ãGÜGU ÜU¢ï Ý
¥Î¢ ÜUÚïx¢è ¼¢ï x¢éÝ¢ãx¢¢Ú ã¢ïx¢è !
{12} Á¢Ï¢ Ï¢ÓÓ¢¢ ²¢ Ï¢ÓÓ¢è S¢¢¼ Ï¢ÚS¢ ÜïU ã¢ï Á¢¢»æ ¼¢ï ©Ý ÜU¢ï ¼Gã¢Ú¼
¥¢ñÚ ±éÁG¢ê ± xG¢éSH ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ çS¢¶¢»æ ¥¢ñÚ Ý}¢¢Á¢G ÜUè ¼¢’Hè}¢ Îï ÜUÚ ©Ý
ÜU¢ï Ý}¢¢Á¢Gè Ϣݢ»æ ¥¢ñÚ Ð¢ÜUè ± ݢТÜUè ¥¢ñÚ ãGH¢H ± ãGÚ¢}¢ ¥¢ñÚ ÈGUÁ¢üG
± S¢é‹Ý¼ ±x¢GñÚ¢ ÜïU }¢S¢¢§H ©Ý ÜU¢ï Ï¢¼¢»æ J
{13} ¶GڢϢ HÇGÜU¢ïæ ¥¢ñÚ HÇGçÜU²¢ï´ ÜUè S¢¢ïãGÏ¢¼, ©Ý ÜïU S¢¢‰¢ ¶ïHÝï S¢ï
Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜU¢ï Ú¢ïÜïU ¥¢ñÚ ¶ïH ¼}¢¢à¢¢ïæ ÜïU Îï¶Ýï S¢ï, Ý¢Ó¢ x¢¢Ýï, çS¢Ýï}¢¢ 烲ïÅÚ
±x¢ñGÚ¢ Hx¢Gç±Ä²¢¼ S¢ï Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ¥¢ñÚ Ï¢çÓÓ¢²¢ï´ ÜU¢ï ¶G¢S¢ ¼G¢ñÚ ÐÚ Ï¢Ó¢¢»æ J
{14} ãÚ }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜU¢ ÈGUÁ¢Gü ãñ çÜU Ï¢ÓÓ¢¢ïæ ¥¢ñÚ Ï¢çÓÓ¢²¢ï´ ÜU¢ï ãÚ Ï¢éÚï ÜU¢}¢¢ï´
S¢ï Ï¢Ó¢¢»æ ¥¢ñÚ ©Ý ÜU¢ï ¥ÓÀï ÜU¢}¢¢ï´ ÜUè Úx¢GÏ¢¼ çÎH¢»æ ¼¢çÜU Ï¢ÓÓ¢ï ¥¢ñÚ
Ï¢çÓÓ¢²¢æ §SH¢}¢è ¥¢Î¢Ï¢ ± ¥wGH¢ÜG ÜïU ТϢ‹Î ¥¢ñÚ §ü}¢¢Ý΢Úè ±
ÎèÝ΢Úè ÜïU Á¢¢ïãÚ S¢ï ¥¢Ú¢S¼¢ ã¢ï ã¢ï Á¢¢»æ ¥¢ñÚ S¢ãGèãG }¢¢’Ý¢ï´ }¢ï´ }¢éS¢H}¢¢Ý
Ï¢Ý ÜUÚ §SH¢}¢è çÁ¢G‹Îx¢è Ï¢S¢Ú ÜUÚï´ J
{15} ²ïã |¢è Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜU¢ ãGÜGU ãñ çÜU ©Ý ÜUè Ðñ΢§à¢ ÜïU S¢¢¼±ï´ çÎÝ
}¢¢æ-Ï¢¢Ð ©Ý ÜU¢ S¢Ú }¢éæÇ¢ ÜUÚ Ï¢¢H¢ï´ ÜïU ±ÁGÝ ÜïU Ï¢Ú¢Ï¢Ú Ó¢¢æÎè ¶ñGÚ¢¼ ÜUÚï´
¥¢ñÚ Ï¢ÓÓ¢ï ÜU¢ ÜU¢ï§ü ¥ÓÀ¢ Ý¢}¢ 򦕫 J ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G
Ï¢ÓÓ¢¢ï´ Ï¢çÓÓ¢²¢ï´ ÜU¢ ÜU¢ï§ü Ï¢éÚ¢ Ý¢}¢ Ý Ú¶ï´ J
{16} Á¢Ï¢ Ï¢ÓÓ¢¢ Ðñ΢ ã¢ï ¼¢ï ÈGU¢ñÚÝ ãè ©S¢ ÜïU ΢»æ ÜU¢Ý }¢ï´ ¥Á¢G¢Ý ¥¢ñÚ
Ï¢¢»æ ÜU¢Ý }¢ï´ §ÜGU¢}¢¼ ÐÉGï´ ¼¢çÜU Ï¢ÓÓ¢¢ à¢ñ¼G¢Ý ÜïU ¶GHH S¢ï }¢ãGÈGUêÁ¢G Úãï
¥¢ñÚ Àêã¢Ú¢ ±x¢GñÚ¢ ÜU¢ï§ü }¢èÆè Ó¢èÁ¢G ӢϢ¢ ÜUÚ ©S¢ ÜïU }¢éæã }¢ï´ Ç¢H Îï´ ¼¢çÜU
Ï¢ÓÓ¢¢ à¢èÚè´ Á¢GÏ¢¢Ý ¥¢ñÚ Ï¢¢ ¥wGH¢ÜGU ã¢ï J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 88
{17} ݲ¢ }¢ï±¢, ݲ¢ ÈUH ÐãHï Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜU¢ï ç¶H¢»æ çÈUÚ wG¢éÎ ¶¢»æ çÜU
Ï¢ÓÓ¢ï |¢è ¼¢Á¢G¢ ÈUH ãñ´ J Ý» ÈUH ÜU¢ï ݲ¢ ÈUH ÎïÝ¢ ¥ÓÀ¢ ãñ J
{18} Ó¢‹Î Ï¢ÓÓ¢ï Ï¢çÓÓ¢²¢æ ã¢ï´ ¼¢ï Á¢¢ï Ó¢èÁ¢Gï´ Îï´ S¢Ï¢ ÜU¢ï ²vS¢¢æ ¥¢ñÚ Ï¢Ú¢Ï¢Ú
Îḯ J ãÚçx¢Á¢G ÜU}¢è Ï¢ïà¢è Ý ÜUÚḯ J ±ÚÝ¢ Ï¢ÓÓ¢¢ḯ ÜUè ãGÜUG ¼HÈGUè ã¢ïx¢è J Ï¢çÓÓ¢²¢ï´
ÜU¢ï ãÚ Ó¢èÁ¢G Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜïU Ï¢Ú¢Ï¢Ú ãè Îï´ J Ï¢çËÜU Ï¢çÓÓ¢²¢ï´ ÜUè çÎHÁ¢¢ï§ü ±
çÎH΢Úè ÜU¢ ¶G¢S¢ ¼G¢ñÚ ÐÚ ¶G²¢H 򦕫 J v²êæçÜU Ï¢çÓÓ¢²¢ï´ ÜU¢ çÎH Ï¢ãé¼
Ý¢ÁG¢éÜU ã¢ï¼¢ ãñ J
{19} HÇGçÜU²¢ï´ ÜU¢ï çHÏ¢¢S¢ ¥¢ñÚ Á¢Gï±Ú S¢ï ¥¢Ú¢S¼¢ ¥¢ñÚ Ï¢Ý¢± çS¢æÍ¢¢Ú
ÜïU S¢¢‰¢ 򦕫 ¼¢çÜU H¢ïx¢ Úx¢GÏ¢¼ ÜïU S¢¢‰¢ çÝÜU¢ãG ÜU¢ Ðñx¢G¢}¢ Îï´ J ã¢æ §S¢ ÜU¢
¶G²¢H Ú¶ïæ çÜU ±¢ïã Á¢Gï±Ú¢¼ ÐãÝ ÜUÚ Ï¢¢ãÚ Ý çÝÜUHï´ çÜU Ó¢¢ïÚ¢ï´ Ç¢ÜêU¥¢ïæ
S¢ï Á¢¢Ý ÜU¢ ¶G¼GÚ¢ ãñ J Ï¢çÓÓ¢²¢ï´ ÜU¢ï Ï¢¢H¢ ¶G¢Ý¢ï´ ÐÚ Ý ÚãÝï Îï´ çÜU §S¢ }¢ï´
Ï¢ï ãG²¢§ü ÜU¢ ¶G¼GÚ¢ ãñ J
{20} ãGœ¢H §}¢ÜU¢Ý Ï¢¢Úã Ï¢ÚS¢ ÜUè ©G}¢í }¢ï´ Ï¢çÓÓ¢²¢ï´ ÜUè ࢢÎè ÜUÚ Îï´
}¢x¢Ú ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G çÜUS¢è ϢΠÎèÝ ²¢ ϢΠ}¢Á¢GãÏ¢ }¢¯HÝ
Ú¢çÈGUÁ¢Gè, ¶G¢çÚÁ¢è, ±ã¢Ï¢è, x¢ñÚG }¢éÜUG çËHÎ ±x¢GÚñ ¢ ÜïU ²ã¢æ HÇGÜU¢ḯ ²¢ HÇGçÜU²¢ḯ
ÜUè ࢢÎè Ý ÜUÚï´ ±ÚÝ¢ ¥±H¢Î ÜUè Ï¢ãé¼ Ï¢ÇGè ãGÜGU ¼HÈGUè ã¢ïx¢è ¥¢ñÚ
}¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜïU S¢Ú¢ï´ ÐÚ Ï¢ãé¼ Ï¢ÇGï x¢éÝ¢ã ÜU¢ Ï¢¢ïÛ¢ ã¢ïx¢¢ ¥¢ñÚ ±¢ïã ¥GÁ¢G¢Ï¢ï
Á¢ã‹Ý}¢ ÜïU ãGÜGUÎ¢Ú ã¢ï´x¢ï J §S¢è ¼GÚãG ÈGU¢çS¢ÜGU¢ï´, ÈGU¢çÁ¢Ú¢ï´, à¢Ú¢çÏ¢²¢ï´, Ï¢ÎÜU¢Ú¢ï´,
ãGÚ¢}¢ ÜUè ÜU}¢¢§ü ¶¢Ýï ±¢H¢ï´, S¢êÎ ¶G¢ï򢕫 ¥¢ñÚ Ý¢ Á¢¢§Á¢G ÜU¢}¢ {æ΢ ÜUÚÝï
±¢H¢ï´ ÜïU ²ã¢æ |¢è HÇGÜU¢ï´ ¥¢ñÚ HÇGçÜU²¢ï´ ÜUè ࢢçβ¢æ Ý ÜUÚï´ ¥¢ñÚ çÚ༢
¼H¢à¢ ÜUÚÝï }¢ï´ S¢Ï¢ S¢ï ÐãHï ¥¢ñÚ S¢Ï¢ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ }¢Á¢GãÏ¢ï ¥ãHï S¢é‹Ý¼
¥¢ñÚ ÎèÝÎ¢Ú ã¢ïÝï ÜU¢ ¶G¢S¢ ¼G¢ñÚ ÐÚ Š²¢Ý 򦕫 J
¥±H¢Î ÜUè ÐÚ±çÚࢠÜUÚÝï ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ :- ãÚ }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜU¢ï ²ïã Á¢¢Ý
HïÝ¢ Ó¢¢çã²ï çÜU Ï¢Ó¢ÐÝ }¢ï´ Á¢¢ï ¥ÓÀè Ï¢éÚè ¥G¢Î¼ï´ Ï¢ÓÓ¢¢ï´ }¢ï´ ÐéwG¼¢ ã¢ï
Á¢¢¼è ãñ´ ±¢ïã ©G}¢í |¢Ú Ýãè´ Àêżè ãñ´ J §S¢ çH²ï }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜU¢ï H¢çÁ¢G}¢ ãñ
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 89
çÜU Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜU¢ï Ï¢Ó¢ÐÝ ãè }¢ï´ ¥ÓÀè ¥G¢Î¼ï´ çS¢¶¢»æ ¥¢ñÚ Ï¢éÚè ¥G¢Î¼¢ï´ S¢ï
Ï¢Ó¢¢»æ Ï¢¢’Á¢G H¢ïx¢ ²ïã ÜUã ÜUÚ ¥|¢è Ï¢ÓÓ¢¢ ãñ J Ï¢ÇG¢ ã¢ïx¢¢ ¼¢ï ÆèÜU ã¢ï
Á¢¢»x¢¢ J Ï¢Ó™¢ïæ ÜU¢ï à¢Ú¢Ú¼¢ï´ ¥¢ñÚ x¢GH¼G ¥G¢Î¼¢ï´ S¢ï Ýãè´ Ú¢ïÜU¼ï J ±¢ïã H¢ïx¢
ÎÚ ãGÜGUèÜGU¼ Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜïU }¢éS¼çvGÏ¢H ÜU¢ï ¶GڢϢ ÜUÚ¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ Ï¢ÇGï ã¢ïÝï ÜïU
Ï¢¢’ΠϢÓÓ¢¢ï´ ÜïU Ï¢éÚï ¥wGH¢ÜGU ¥¢ñÚ x¢‹Îè ¥G¢Î¼¢ï´ ÐÚ Ú¢ï¼ï ¥¢ñÚ }¢¢¼}¢ ÜUÚ¼ï
ãñ´ §S¢ çH²ï çÝ㢲¼ Á¢GMÚè ãñ çÜU Ï¢Ó¢ÐÝ ãè }¢ï´ Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜUè ÜU¢ï§ü à¢Ú¢Ú¼
²¢ Ï¢éÚè ¥G¢Î¼ Îï¶ï´ ¼¢ï §S¢ ÐÚ Ú¢ïÜU Å¢ïÜU ÜUÚ¼ï Úãïæ Ï¢çËÜU S¢wG¼è ÜïU S¢¢‰¢
Ç¢æżï ÈUÅÜU¢Ú¼ï Úãï´ J ¥¢ñÚ ¼GÚãG ¼GÚãG S¢ï Ï¢éÚè ¥G¢Î¼¢ï´ ÜUè Ï¢éÚ¢§²¢ï´ ÜU¢ï
Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜïU S¢¢}¢Ýï Á¢G¢çãÚ ÜUÚ ÜïU Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜU¢ï §Ý ¶GڢϢ ¥G¢Î¼¢ï´ S¢ï ÝÈGUÚ¼
çÎH¢¼ï Úãï´ ¥¢ñÚ Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜUè wG¢êçÏ¢²¢ï´ ¥¢ñÚ ¥ÓÀè ¥ÓÀè ¥G¢Î¼¢ï´ ÐÚ wG¢êÏ¢
wG¢êÏ¢ ࢢϢ¢à¢ ÜUã ÜUÚ §Ý ÜU¢ }¢Ý Ï¢ÉG¢»æ Ï¢çËÜU ÜéUÀ §‹¥G¢}¢ Îï ÜUÚ §Ý
ÜU¢ ãG¢ñS¢H¢ Ï¢éH‹Î ÜUÚï´ J §S¢ S¢ï ÜGUÏH Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜïU ãGéÜGUêÜGU ÜïU Ï¢²¢Ý }¢ï´
Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜïU çH²ï Ï¢ãé¼ S¢è }¢éÈGUèΠϢ¢¼ï´ ã}¢ çH¶ Ó¢éÜïU ãñ´ ¥Ï¢ §S¢ S¢ï ÜéUÀ
Á¢G¢§Î Ï¢¢¼ï´ |¢è ã}¢ çH¶¼ï ãñ´ J }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÐÚ H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU §Ý Ï¢¢¼¢ï´ ÜU¢
¶G¢S¢ ¼G¢ñÚ ÐÚ Š²¢Ý 򦕫 J ¼¢çÜU Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ¥¢ñÚ Ï¢çÓÓ¢²¢ï´ ÜU¢ }¢éS¼çvGÏ¢H
Ú¢ïà¢Ý ¥¢ñÚ à¢¢ÝÎ¢Ú Ï¢Ý Á¢¢» J
{1} Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜU¢ï Îê{ çÐH¢Ýï ¥¢ñÚ ¶¢Ý¢ ç¶H¢Ýï ÜïU çH²ï ±vG¼ }¢éÜGUÚüÚ ÜUÚ
H¢ï J Á¢¢ï ¥G¢ñÚ¼ïæ ãÚ ±vG¼ Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜU¢ï Îê{ çÐH¢¼è ²¢ Á¢ËÎè Á¢ËÎè Ï¢ÓÓ¢¢ï´
ÜU¢ï çÎÝ Ú¢¼ }¢ï´ Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú ¶¢Ý¢ ç¶H¢¼è Úã¼è ãñ´ ©Ý ÜïU Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜU¢
ã¢çÁ¢G}¢¢ ¶GڢϢ ¥¢ñÚ }¢ï’΢ ÜU}¢Á¢G¢ïÚ ã¢ï Á¢¢²¢ ÜUÚ¼¢ ãñ ¥¢ñÚ Ï¢ÓÓ¢ï
ÜñGU ÎS¼ ÜUè Ï¢è}¢¢çÚ²¢ï´ }¢ï´ }¢éϼH¢ ã¢ï ÜUÚ ÜU}¢Á¢G¢ïÚ ã¢ï Á¢¢²¢ ÜUÚ¼ï ãñ´ J
{2} Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜU¢ï S¢¢ÈGU S¢é‰¢Ú¢ Ú¶¢ï }¢x¢Ú Ï¢ãé¼ çÁ¢G²¢Î¢ Ϣݢ± ôS¢Í¢¢Ú }¢¼
ÜUÚ¢ï J çÜU §S¢ S¢ï ¥ÜU¯Ú ÝÁ¢GÚ Hx¢ Á¢¢²¢ ÜUÚ¼è ãñ J
{3} Ï¢ÓÓ¢¢ïæ ÜU¢ï ãÚ Î}¢ x¢¢ïÎ }¢ï´ Ý çH²ï Úã¢ï Ï¢çËÜU Á¢Ï¢ ¼ÜU ±¢ïã Ï¢ñÆÝï ÜïU
ÜGU¢çÏ¢H Ý ã¢ïæ ТHÝï }¢ï´ çÁ¢G²¢Î¢ ¼Ú S¢éH¢» Ú¶¢ï J ¥¢ñÚ Á¢Ï¢ ±¢ïã Ï¢ñÆÝï ÜïU
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 90
ÜGU¢çÏ¢H ã¢ïæ ¼¢ï ©Ý ÜU¢ï ÚzG¼¢ ÚzG¼¢ }¢SÝ΢ïæ ¥¢ñÚ ¼çÜU²¢ï´ ÜU¢ S¢ã¢Ú¢ Îï ÜUÚ
çϢƢÝï ÜUè ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚ¢ï J ãÚ Î}¢ x¢¢ïÎ }¢ï´ çH²ï ÚãÝï S¢ï Ï¢ÓÓ¢ï ÜU}¢Á¢G¢ïÚ ã¢ï
Á¢¢²¢ ÜUÚ¼ï ãñ´ J ¥¢ñÚ ±¢ïã x¢¢ïÎ }¢ï´ ÚãÝï ÜUè ¥G¢Î¼ ÐÇG Á¢¢Ýï S¢ï Ï¢ãé¼ ÎïÚ }¢ï´
Ó¢H¼ï ¥¢ñÚ Ï¢ñƼï ãñ´ J
{4} Ï¢¢’Á¢G ¥G¢ñÚ¼ï´ ¥ÐÝï Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜU¢ï ç}¢Æ¢§ü ÜU¯Ú¼ S¢ï ç¶H¢²¢ ÜUÚ¼è ãñ´ J
²ïã S¢wG¼ }¢éçÁ¢GÚ ãñ J ç}¢Æ¢§ü ¶¢Ýï S¢ï Î¢æ¼ ¶GڢϢ ¥¢ñÚ }¢ï’΢ ÜU}¢Á¢G¢ïÚ,
¥¢ñÚ Ï¢ ÜU¯Ú¼ S¢ÈGUÚ¢±è Ï¢è}¢¢çÚ²¢æ ¥¢ñÚ ÈU¢ïÇGï ÈéU‹S¢è ÜU¢ Ú¢ïx¢ Ï¢ÓÓ¢¢ïæ ÜU¢ï
Hx¢ Á¢¢¼¢ ãñ J ç}¢Æ¢§²¢ï´ ÜUè Á¢x¢ã xHêÜU¢ïÁ¢G ÜïU çÏ¢çSÜUŠϢÓÓ¢¢ï´ ÜïU çH²ï
¥ÓÀè çx¢GÁ¢G¢ ãñ J
{5} Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜïU S¢¢}¢Ýï çÁ¢G²¢Î¢ ¶¢Ýï ÜUè Ï¢éÚ¢§ü Ï¢²¢Ý ÜUÚ¼ï Úã¢ï ¥¢ñÚ ãÚ
±vG¼ ¶¢¼ï Ðè¼ï ÚãÝï S¢ï |¢è Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜU¢ï ÝÈGUÚ¼ çÎH¢¼ï Úã¢ï J }¢¯HÝ ²êæ
ÜU㢠ÜUÚ¢ï çÜU Á¢¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ¶¢¼¢ ãñ ±¢ïã Á¢æx¢Hè ¥¢ñÚ Ï¢gê ã¢ï¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ãÚ
±vG¼ ¶¢¼ï Ðè¼ï ÚãÝ¢ ²ïã Ï¢‹Î򢕫 ÜUè ¥G¢Î¼ ãñ J
{6} Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜUè ãÚ çÁ¢GÎ ÐêÚè }¢¼ ÜUÚ¢ï çÜU §S¢ S¢ï Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜU¢ ç}¢Á¢G¢Á¢
çÏ¢x¢ÇG Á¢¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ±¢ïã çÁ¢Ggè ã¢ï Á¢¢¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ ²ïã ¥G¢Î¼ ©G}¢í |¢Ú Ýãè´
Àêżè J
{7} Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜïU 㢉¢ S¢ï ÈGUÜGUè򢕫 ÜU¢ï ¶¢Ý¢ ¥¢ñÚ ÐñS¢¢ çÎH¢²¢ ÜUÚ¢ï J §S¢è
¼GÚãG ¶¢Ýï ÐèÝï ÜUè Ó¢èÁ¢Gï´ Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜïU 㢉¢ S¢ï ©S¢ ÜïU |¢¢§ü Ï¢ãÝ¢ï´ ÜU¢ï ²¢
ÎêS¢Úï Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜU¢ï çÎH¢²¢ ÜUÚ¢ï ¼¢çÜU S¢¶G¢±¼ ÜUè ¥G¢Î¼ ã¢ï Á¢¢» ¥¢ñÚ
wG¢éÎ x¢ÚÁ¢Gè ¥¢ñÚ ÝzGS¢ ÐÚ±Úè ÜUè ¥G¢Î¼ Ðñ΢ Ý ã¢ï ¥¢ñÚ Ï¢ÓÓ¢¢ ÜU‹…êS¢ Ý
ã¢ï Á¢¢» J
{8} çÓ¢ËH¢ ÜUÚ Ï¢¢ïHÝï ¥¢ñÚ Á¢±¢Ï¢ ÎïÝï S¢ï ã}¢ïࢢ Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜU¢ï Ú¢ïÜU¢ï J
¶G¢S¢ ÜUÚ Ï¢çÓÓ¢²¢ï´ ÜU¢ï ¼¢ï wG¢êÏ¢ wG¢êÏ¢ Ç¢æÅ ÈUÅÜU¢Ú ÜUÚ¢ï J ±ÚÝ¢ Ï¢ÇGè ã¢ïÝï
ÜïU Ï¢¢’Î |¢è ²ïãè ¥G¢Î¼ ÐÇGè Úãïx¢è ¼¢ï }¢ñÜïU ¥¢ñÚ S¢éS¢Ú¢H ΢ïÝ¢ï´ Á¢x¢ã
S¢Ï¢ ÜUè ÝÁ¢G򢕫 }¢ï´ Á¢GHèH¢ï wG±¢Ú Ï¢Ýè Úãïx¢è ¥¢ñÚ }¢éæã ÈUÅ ¥¢ñÚ Ï¢Î ¼}¢èÁ¢G
ÜUãH¢»x¢è J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 91

{9} xG¢éSS¢¢ ÜUÚÝ¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢¼ Ï¢¢¼ ÐÚ MÆ ÜUÚ }¢éæã ÈéUH¢Ý¢ J Ï¢ãé¼ Ï¢éÚ¢
ãñ ¥¢ñÚ Ï¢ãé¼ Á¢G¢ïÚ S¢ï ãæS¢Ý¢ wG±¢ã }¢wG±¢ã |¢¢§ü Ï¢ãÝ¢ï´ S¢ï HÇGÝ¢
Û¢x¢ÇGÝ¢, Ó¢éx¢GHè ¶¢Ý¢, x¢¢Hè Ï¢ÜUÝ¢ §Ý ãGÚÜU¼¢ï´ ÐÚ HÇGÜU¢ï´ ¥¢ñÚ ¶G¢S¢
ÜUÚ HÇGçÜU²¢ï´ ÜU¢ï Ï¢ãé¼ çÁ¢G²¢Î¢ ¼}Ï¢èã çÜU²¢ ÜUÚ¢ï J §Ý Ï¢éÚè ¥G¢Î¼¢ï´ ÜU¢
ÐÇG Á¢¢Ý¢ ©G}¢í |¢Ú ÜïU çH²ï LS¢±¢§ü ÜU¢ S¢¢}¢¢Ý ãñ J
{10} ¥x¢Ú Ï¢ÓÓ¢¢ ÜUãè´ S¢ï çÜUS¢è ÜUè ÜU¢ï§ü Ó¢èÁ¢G ©Æ¢ H¢» ¥x¢Ó¢ïü çÜU¼Ýè
ãè À¢ïÅè v²êæ Ý ã¢ï J §S¢ ÐÚ S¢Ï¢ Í¢Ú ±¢Hï ¶GÈUG ¢ ã¢ï Á¢¢»æ ¥¢ñÚ S¢Ï¢ Í¢Ú ±¢Hï
Ï¢ÓÓ¢ï ÜU¢ï Ó¢¢ïÚ Ó¢¢ïÚ ÜUã ÜUÚ à¢}¢ü çÎH¢»æ ¥¢ñÚ Ï¢ÓÓ¢ï ÜU¢ï }¢Á¢Ï¢êÚ ÜUÚḯ çÜU ±¢ïã
ÈGU¢ñÚÝ §S¢ Ó¢èÁ¢G ÜU¢ï Á¢ã¢æ S¢ï ±¢ïã H¢²¢ ãñ ©S¢è Á¢x¢ã §S¢ ÜU¢ï Ú¶ ¥¢» çÈUÚ
Ó¢¢ïÚè S¢ï ÝÈGUÚ¼ çÎH¢Ýï ÜïU çH²ï ©S¢ ÜU¢ 㢉¢ {éH¢»æ ¥¢ñÚ ÜU¢Ý ÐÜUÇG ÜUÚ
©S¢ S¢ï ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚ¢»æ ¼¢çÜU Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜïU Á¢GïãìÝ }¢ï´ ¥ÓÀè ¼GÚãG ²ïã Ï¢¢¼ Á¢}¢
Á¢¢» çÜU ÐÚ¢§ü Ó¢èÁ¢G HïÝ¢ Ó¢¢ïÚè ãñ ¥¢ñÚ Ó¢¢ïÚè Ï¢ãé¼ ãè Ï¢éÚ¢ ÜU¢}¢ ãñ J
{11} Ï¢ÓÓ¢ï xG¢éSS¢ï }¢ïæ ¥x¢Ú ÜU¢ï§ü Ó¢èÁ¢G ¼¢ïÇGï´ ÈU¢ïÇGï´ ²¢ çÜUS¢è ÜU¢ï }¢¢Ú Ï¢ñÆïæ
¼¢ï Ï¢ãé¼ çÁ¢G²¢Î¢ Ç¢æÅ¢ï J Ï¢çËÜU }¢éÝ¢çS¢Ï¢ S¢Á¢G¢ Î¢ï ¼¢çÜU Ï¢ÓÓ¢ï çÈUÚ »ïS¢¢
Ý ÜUÚï´ §S¢ }¢¢ñÜGU¥G ÐÚ H¢Ç Œ²¢Ú Ý ÜUÚ¢ï J
{12} ÜU|¢è ÜU|¢è Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜU¢ï Ï¢éÁG¢éx¢¢ïZ ¥¢ñÚ ÝïÜU H¢ïx¢¢ï´ ÜUè çãGÜU¢²¼ï´ S¢éÝ¢²¢
ÜUÚ¢ï J }¢x¢Ú ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ¥G¢çà¢ÜGUè-}¢¢’à¢êÜGUè ÜïU çÜGUSS¢ï ÜUã¢çݲ¢æ
Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜïU ÜU¢Ý }¢ï´ Ý ÐÇGïæ J Ý »ïS¢è çÜU¼¢Ï¢ï´ Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜïU 㢉¢¢ï´ }¢ï´ ΢ï çÁ¢Ý S¢ï
¥wGH¢ÜGU ¶GڢϢ ã¢ï´ J
{13} HÇGÜU¢ï´ ¥¢ñÚ HÇGçÜU²¢ï´ ÜU¢ï Á¢GMÚ ÜU¢ï§ü »ïS¢¢ ãéÝÚ çS¢¶¢ ΢ï çÁ¢S¢
S¢ï Á¢GMÚ¼ ÜïU ±vG¼ ±¢ïã ÜéUÀ ÜU}¢¢ ÜUÚ Ï¢S¢Ú ¥±ÜGU¢¼ ÜUÚ S¢ÜïU´ J }¢¯HÝ
çS¢H¢§ü ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ ²¢ }¢¢ïÁ¢G¢ Ï¢çݲ¢Ý, S±ïÅÚ Ï¢éÝÝ¢, ²¢ ÚSS¢è Ï¢ÅÝ¢ ²¢
Ó¢¶G¢ü ÜU¢¼Ý¢, ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú §Ý ãéÝÚ ÜUè Ï¢¢¼¢ï´ ÜU¢ï çS¢¶¢Ýï }¢ï´ à¢}¢¢ïü
¥G¢Ú }¢ãGS¢êS¢ Ý ÜUÚ¢ï J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 92
{14} Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜU¢ï Ï¢Ó¢ÐÝ ãè S¢ï §S¢ Ï¢¢¼ ÜUè ¥G¢Î¼ Ç¢H¢ï çÜU ±¢ïã ¥ÐÝ¢
ÜU¢}¢ wG¢éÎ ¥ÐÝï 㢉¢ S¢ï ÜUÚï´ ±¢ïã ¥ÐÝ¢ çÏ¢À¢ñÝ¢ wG¢éÎ ¥ÐÝï 㢉¢ S¢ï
çÏ¢À¢»æ J ¥¢ñÚ S¢éÏãG ÜU¢ï wG¢éÎ ¥ÐÝï 㢉¢ S¢ï ¥ÐÝ¢ çÏ¢S¼Ú HÐñÅ ÜUÚ ©S¢
ÜUè Á¢x¢ã ÐÚ Ú¶ï´ J ¥ÐÝï ÜUÐÇG¢ï´ ¥¢ñÚ Á¢ïG±Ú¢ï´ ÜU¢ï wG¢éÎ S¢æ|¢¢H ÜUÚ Ú¶ï´ J
{15} HÇGçÜU²¢ï´ ÜU¢ï Ï¢Ú¼Ý {¢ïÝï ¥¢ñÚ ¶¢Ýï ÐèÝï Í¢Ú¢ï´ ¥¢ñÚ S¢¢}¢¢Ý ÜUè
S¢ÈGU¢§ü S¢é‰¢Ú¢§ü ¥¢ñÚ S¢Á¢¢±Å, ÜUÐÇG¢ {¢ïÝï, ÜUÐÇG¢ Úæx¢Ýï, S¢èÝï çÐÚ¢ïÝï ÜU¢
S¢Ï¢ ÜU¢}¢ }¢¢æ ÜU¢ï H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU Ï¢Ó¢ÐÝ ãè S¢ï çS¢¶¢Ý¢ à¢éM¥G ÜUÚ Îï
¥¢ñÚ HÇGçÜU²¢ï´ ÜU¢ï }¢ïãGݼ }¢à¢vGÜGU¼ ©Æ¢Ýï ÜUè ¥G¢Î¼ ÐÇG Á¢¢» §S¢ ÜUè
ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚÝè Ó¢¢çã²ï J
{16} }¢¢æ ÜU¢ï H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜïU çÎH }¢ï´ Ï¢¢Ð ÜU¢ ÇÚ çϢƢ¼è Úãï
¼¢çÜU Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜïU çÎH¢ï´ }¢ï´ Ï¢¢Ð ÜU¢ ÇÚ Úãï J
{17} Ï¢ÓÓ¢ï ¥¢ñÚ Ï¢çÓÓ¢²¢æ ÜU¢ï§ü ÜU¢}¢ ÀéÐ ÀéТ ÜUÚ ÜUÚï´ ¼¢ï ©Ý ÜUè Ú¢ïÜU
Å¢ïÜU ÜUÚ¢ï çÜU ²ïã ¥ÓÀè ¥G¢Î¼ Ýãè´ J
{18} Ï¢ÓÓ¢¢ï´ S¢ï ÜU¢ï§ü }¢ïãGݼ ÜU¢ ÜU¢}¢ çH²¢ ÜUÚ¢ï }¢¯HÝ HÇGÜU¢ï´ ÜïU
çH²ï H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ±¢ïã ÜéUÀ ÎêÚ Î¢ñÇG çH²¢ ÜUÚï´ ¥¢ñÚ HÇGçÜU²¢æ Ó¢¶G¢ü
Ó¢H¢»æ ²¢ Ó¢vÜUè ÐèS¢ Hï´ ¼¢çÜU ©Ý ÜUè çS¢¤GãG¼ ÆèÜU Úãï J
{19} Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ¥¢ñÚ Ï¢çÓÓ¢²¢ï´ ÜU¢ï ¶¢Ýï, ÐãÝÝï ¥¢ñÚ H¢ïx¢¢ï´ S¢ï ç}¢HÝï ç}¢H¢Ýï
¥¢ñÚ }¢ãGçÈG H¢ï´ }¢ï´ ©ÆÝï Ï¢ñÆÝï ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ ¥¢ñÚ S¢HèÜGU¢ çS¢¶¢Ý¢ }¢¢æ-Ï¢¢Ð
ÜïU çH²ï Á¢GMÚè ãñ J
{20} Ó¢HÝï }¢ï´ ¼¢ÜUèÎ ÜUÚ¢ï çÜU Ï¢ÓÓ¢ï Á¢ËÎè Á¢ËÎè ¥¢ñÚ Î¢ñÇG¼ï ãé» Ý
Ó¢Hï´ ¥¢ñÚ ÝÁ¢GÚ ªÐÚ ©Æ¢ ÜUÚ §{Ú ©{Ú Îﶼï ãé» Ý Ó¢Hï´ J ¥¢ñÚ Ý Ï¢èÓ¢
S¢ÇGÜU ÐÚ Ó¢Hï´ J Ï¢çËÜU ã}¢ïࢢ S¢ÇGÜU ÜïU ÜUÝ¢Úï ÜUÝ¢Úï Ó¢Hï´ J
}¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜïU ãéGÜGUêÜGU :- ãÚ }¢Îü ± ¥G¢ñÚ¼ ÐÚ ¥ÐÝï }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜïU ãéGÜGUêÜGU
ÜU¢ï |¢è ¥Î¢ ÜUÚÝ¢ ÈGUÁ¢üG ãñ J ¶G¢S¢ ÜUÚ ÝèÓ¢ï çH¶ï ãé» Ó¢‹Î ãéGÜGUêÜGU ÜU¢
¶G²¢H ¼¢ï ¶G¢S¢ ¼G¢ñÚ ÐÚ Ú¶Ý¢ Ï¢ïãGÎ Á¢GMÚè ãñ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 93

{1} ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G ¥ÐÝï çÜUS¢è ÜGU¢ñH ± ÈïGU’H S¢ï
}¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜU¢ï çÜUS¢è çÜGUS}¢ ÜUè ÜU¢ï§ü ¼vHèÈGU Ý Îï´ J ¥x¢Ó¢ïü }¢¢æ-Ï¢¢Ð
¥±H¢Î ÐÚ ÜéUÀ çÁ¢G²¢Î¼è |¢è ÜUÚï´ }¢x¢Ú çÈUÚ |¢è ¥±H¢Î ÐÚ ÈGUÁ¢üG ãñ çÜU
±¢ïã ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G ÜU|¢è |¢è ¥¢ñÚ çÜUS¢è ãG¢H }¢ï´ |¢è }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜU¢ çÎH
Ý Î鶢»æ J
{2} ¥ÐÝè ãÚ Ï¢¢¼ ¥¢ñÚ ¥ÐÝï ãÚ ¥G}¢H S¢ï }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜUè ¼¢’Á¢Gè}¢ ±
¼ÜUÚè}¢ ÜUÚï ¥¢ñÚ ã}¢ïࢢ ©Ý ÜUè §GÁGÁ¢G¼ ± ãéGÚ}¢¼ ÜU¢ ¶G²¢H Ú¶ï J
{3} ãÚ Á¢¢§Á¢G ÜU¢}¢ }¢ï´ }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜïU ãéGv}¢¢ïæ ÜUè ÈGUÚ}¢¢æ Ï¢Ú΢Úè ÜUÚï J
{4} ¥x¢Ú }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜU¢ï ÜU¢ï§ü |¢è ãG¢Á¢¼ ã¢ï ¼¢ï Á¢¢Ý¢ï }¢¢H S¢ï ©Ý ÜUè
ç¶GÎ}¢¼ ÜUÚï J
{5} ¥x¢Ú }¢¢æ-Ï¢¢Ð ¥ÐÝè Á¢GMÚ¼ S¢ï ¥±H¢Î ÜïU }¢¢H¢ï S¢¢}¢¢Ý }¢ï´ S¢ï
ÜU¢ï§ü Ó¢èÁ¢G Hï Hï´ ¼¢ï ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G Ï¢éÚ¢ Ý }¢¢Ýï´ J Ý
§Á¢Gã¢Úï Ý¢Ú¢Á¢Gè ÜUÚïæ J Ï¢çËÜU ²ïã S¢}¢Û¢ï´ çÜU }¢ñæ ¥¢ñÚ }¢ïÚ¢ }¢¢H S¢Ï¢
}¢¢æ - Ï¢¢Ð ãè ÜU¢ ãñ J ãG Î è¯ à¢ÚèÈG U }¢ï ´ ãñ çÜU ãG é Á G ¢ ê Ú ï ¥vG Î S¢
Ýï »ÜU à¢wGS¢ S¢ï ²ïã ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU
²¢’Ýè ¼ê ¥¢ñÚ ¼ïÚ¢ }¢¢H S¢Ï¢ ¼ïÚï Ï¢¢Ð ÜU¢ ãñ J

{6} }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜU¢ §ç‹¼ÜGU¢H ã¢ï Á¢¢» ¼¢ï ¥±H¢Î ÐÚ }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜU¢ ²ïã
ãGÜGU ãñ çÜU ©Ý ÜïU çH²ï }¢x¢GçÈGUÚ¼ ÜUè Îé¥G¢»æ ÜUÚ¼ï Úãïæ ¥¢ñÚ ¥ÐÝè ÝzGHè
§GÏ¢¢Î¼¢ï´ ¥¢ñÚ ¶GñÚ ± ¶GñÚ¢¼ ÜU¢ ¯±¢Ï¢ ©Ý ÜUè MãG¢ï´ ÜU¢ï ÐãéæÓ¢¢¼ï Úãï´ J
¶¢Ý¢ï´ ¥¢ñÚ à¢èÚèÝè ±x¢GñÚ¢ ÐÚ ÈGU¢ç¼ãG¢ çÎH¢ ÜUÚ ©Ý ÜUè ¥Ú±¢ãG ÜU¢ï
§üS¢¢Hï ¯±¢Ï¢ ÜUÚ¼ï Úãï´ J
{7} }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜïU ΢ïS¼¢ï´ ¥¢ñÚ ©Ý ÜïU ç}¢HÝï Á¢éHÝï ±¢H¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ »ãGS¢¢Ý
¥¢ñÚ ¥ÓÀ¢ Ï¢Ú¼¢± ÜUÚ¼ï Úãï´ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 94

{8} }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜïU çÁ¢G}}¢ï Á¢¢ï ÜGUÁ¢üG ã¢ï ©S¢ ÜU¢ï ¥Î¢ ÜUÚï´ ²¢ çÁ¢Ý ÜU¢}¢¢ï´ ÜUè
±¢ïã ±çS¢Ä²¼ ÜUÚ x¢» ã¢ï´ J ©Ý ÜUè ±çS¢Ä²¼¢ïæ ÐÚ ¥G}¢H ÜUÚï´ J
{9} çÁ¢Ý ÜU¢}¢¢ï´ S¢ï çÁ¢G‹Îx¢è }¢ï´ }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜU¢ï ¼vHèÈGU ãé±¢ ÜUÚ¼è ‰¢è ©Ý
ÜUè ±ÈGU¢¼ ÜïU Ï¢¢’Î |¢è ©Ý ÜU¢}¢¢ï´ ÜU¢ï Ý ÜUÚï´ çÜU §S¢ S¢ï ©Ý ÜUè MãG¢ï´ ÜU¢ï
¼vHèÈGU ÐãéæÓ¢ïx¢è J
{10} ÜU|¢è ÜU|¢è }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜUè ÜGUÏ¢í¢ï´ ÜUè çÁ¢G²¢Ú¼ ÜïU çH²ï |¢è Á¢¢²¢
ÜUÚï´ J ©Ý ÜïU }¢Á¢G¢Ú¢ï´ ÐÚ ÈGU¢ç¼ãG¢ ÐÉïæG J S¢H¢}¢ ÜUÚï´ ¥¢ñÚ ©Ý ÜïU çH²ï Îé¥G¢»
}¢x¢GçÈGUÚ¼ ÜUÚïæ §S¢ S¢ï }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜUè ¥Ú±¢ãG ÜU¢ï wG¢éà¢è ã¢ïx¢è ¥¢ñÚ ÈGU¢ç¼ãG¢
ÜU¢ ¯±¢Ï¢ çÈGUçÚà¼ï ÝêÚ ÜUè ‰¢¢çH²¢ï´ }¢ï´ Ú¶ ÜUÚ ©Ý ÜïU S¢¢}¢Ýï ÐïࢠÜUÚï´x¢ï
¥¢ñÚ }¢¢æ-Ï¢¢Ð wG¢éࢠã¢ï ÜUÚ ¥ÐÝï Ï¢ïÅï Ï¢ïçŲ¢ï´ ÜU¢ï Îé¥G¢»æ Îï´x¢ï J
΢΢, ΢Îè, ݢݢ, Ý¢Ýè, Ó¢Ó¢¢, ÈêUÈUè, }¢¢}¢êæ, ¶G¢H¢, ±x¢ñGÚ¢ ÜïU
ãGéÜGUêÜGU |¢è }¢¢æ-Ï¢¢Ð ãè ÜUè ¼GÚãG ãæñ ²êæãè Ï¢ÇGï |¢¢§ü ÜU¢ ãGÜGU |¢è Ï¢¢Ð ãè
Á¢ñS¢¢ ãñ Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ï´ ãñ çÜU,

²¢’Ýè Ï¢ÇGï |¢¢§ü ÜU¢ ãGÜGU À¢ïÅï |¢¢§ü ÐÚ »ïS¢¢ ãñ Á¢ñS¢¢ çÜU Ï¢¢Ð ÜU¢
ãGÜGU Ï¢ïÅï ÐÚ ãñ J
§S¢ Á¢G}¢¢Ýï }¢ï´ HÇGÜïU ¥¢ñÚ HÇGçÜU²¢´ }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜïU ãGéÜGUêÜGU S¢ï
çÏ¢ËÜéUH Á¢¢çãH ¥¢ñÚ x¢G¢çÈGUH ãñ´ J ©Ý ÜUè ¼¢’Á¢Gè}¢¢ï ¼ÜUÚè}¢ ¥¢ñÚ ÈGUÚ}¢¢æ
Ï¢Ú΢Úè ± ç¶GÎ}¢¼ x¢éÁ¢G¢Úè S¢ï }¢éæã }¢¢ïÇGï ãé» ãñ´ J Ï¢çËÜU ÜéUÀ ¼¢ï §¼Ýï Ï¢ÇGï
ϢΠϢwG¼ ¥¢ñÚ Ý¢ H¢§ÜGU ãñ´ çÜU }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜU¢ï ¥ÐÝï ÜGU¢ñH¢ï ÈïGU’H S¢ï
¥çÁ¢GIJ¼ ¥¢ñÚ ¼vHèÈGU Îï¼ï ãñ´ J ¥¢ñÚ §S¢è ¼GÚãG x¢éÝ¢ãï ÜUÏ¢èÚ¢ }¢ï´ }¢éϼH¢
ã¢ï ÜUÚ ÜGUãÚï ÜGU¤ã¢Ú ± x¢GÁ¢GÏ¢ï Á¢ÏÏ¢¢Ú }¢ïæ çx¢çÚzG¼¢Ú ¥¢ñÚ ¥GÁ¢G¢Ï¢ï Á¢ã‹Ý}¢
ÜïU ãGÜGUÎ¢Ú Ï¢Ý Úãï ãñ´ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 95

wG¢êÏ¢ ²¢Î Ú¶¢ï ! çÜU ¼é}¢ ¥ÐÝï }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜïU S¢¢‰¢ ¥ÓÀ¢ ²¢ Ï¢éÚ¢
Á¢¢ï S¢éHêÜU |¢è ÜUÚ¢ïx¢ï ±ñS¢¢ ãè S¢éHêÜU ¼é}ã¢Úè ¥±H¢Î |¢è ¼é}ã¢Úï S¢¢‰¢
ÜUÚïx¢è ¥¢ñÚ ²ïã |¢è Á¢¢Ý H¢ï çÜU }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜïU S¢¢‰¢ ¥ÓÀ¢ S¢éHêÜU ÜUÚÝï S¢ï
çÚÁGÜGU }¢ï´ ¼ÚvGÜGUè ¥¢ñÚ ©G}¢í }¢ï´ ¶GñÚ¢ï Ï¢ÚÜU¼ ÝS¢èÏ¢ ã¢ï¼è ãñ J ²ïã ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ ÜïU S¢ÓÓ¢ï ÚS¢êH ÜU¢ ÈGUÚ}¢¢Ý ãñ Á¢¢ï ãÚçx¢Á¢G
ãÚçx¢Á¢G ÜU|¢è x¢GH¼G Ýãèæ ã¢ï S¢ÜU¼¢ J §S¢ Ï¢¢¼ ÐÚ §ü}¢¢Ý Ú¶¢ï çÜU
ãÁ¢G¢Ú ÈGUËS¢çÈGU²¢ï´ ÜUè ™éÝèæ Ó¢éÝ¢æ Ï¢ÎHè
ÝÏ¢è ÜUè Ï¢¢¼ Ï¢ÎHÝè Ý ‰¢è, Ýãè´ Ï¢ÎHè
çÚà¼ïÎ¢Ú¢ï´ ÜïU ãéGÜGUêÜGU :- ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï ÜéUGÚ¥¢Ý à¢ÚèÈGU }¢ï´ ¥¢ñÚ
ãGéÁG¢êÚ ÝçÏ¢Ä²ï ¥ÜUÚ}¢ Ýï ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ï´ Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú
çÚà¼ïÎ¢Ú¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ »ãGS¢¢Ý ¥¢ñÚ ¥ÓÀï Ï¢Ú¼¢± ÜU¢ ãéGv}¢ ÈGUÚ}¢¢²¢ ãñ
çHã¢Á¢G¢ §Ý H¢ïx¢¢ï´ ÜïU ãéGÜGUêÜGU ÜU¢ï |¢è ¥Î¢ ÜUÚÝ¢ ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý }¢Îü ±
¥G¢ñÚ¼ ÐÚ H¢çÁ¢G}¢ ¥¢ñÚ Á¢GMÚè ãñ J ¶G¢S¢ ¼G¢ñÚ ÐÚ §Ý Ó¢‹Î Ï¢¢¼¢ï´ ÐÚ
¥G}¢H ÜUÚÝ¢ ¼¢ï H¢çÁ¢G}¢è ãñ J
{1} ¥x¢Ú ¥ÐÝï ¥GÁ¢GèÁ¢G¢ï ¥ÜGUçÚÏ¢¢ }¢éçzGHS¢ ± }¢¢ïãG¼¢Á¢ ã¢ïæ ¥¢ñÚ ¶¢Ýï
ÜU}¢¢Ýï ÜUè ¼G¢ÜGU¼ Ý Ú¶¼ï ã¢ï´ ¼¢ï ¥ÐÝè ¼G¢ÜGU¼ |¢Ú ¥¢ñÚ ¥ÐÝè x¢éæÁ¢¢§à¢ ÜïU
}¢é¼G¢çÏ¢ÜGU ©Ý ÜUè }¢¢Hè }¢ÎÎ ÜUÚ¼ï Úãï´ J
{2} ÜU|¢è ÜU|¢è ¥ÐÝï çÚà¼ïÎ¢Ú¢ï´ ÜïU ²ã¢æ ¥¢¼ï Á¢¢¼ï |¢è Úãï´ ¥¢ñÚ ©Ý ÜUè
wG¢éà¢è ¥¢ñÚ x¢G}¢è }¢ï´ ã}¢ïࢢ à¢ÚèÜU Úãï´ J
{3} ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G çÚà¼ïÎ¢Ú¢ï´ S¢ï ÜGU¼G»G ¼¥GËHéÜGU
ÜUÚ ÜïU çÚà¼ï ÜU¢ï Ý ÜU¢Åï´ J çÚà¼ï΢Úè ÜU¢Å Ç¢HÝï ÜU¢ Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ x¢éÝ¢ã ãñ
ÚS¢êHéËH¢ã Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ ãñ çÜU

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 96
“²¢’Ýè ¥ÐÝï çÚà¼ïÎ¢Ú¢ï´ S¢ï ÜGU¼G»G ¼¥GËHéÜGU ÜUÚÝï ±¢H¢ Á¢‹Ý¼
}¢ï´ Ýãè´ Î¢ç¶GH ã¢ïx¢¢ J”
¥x¢Ú çÚà¼ïÎ¢Ú¢ï´ ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï ÜU¢ï§ü ¼vHèÈGU |¢è ÐãéæÓ¢ Á¢¢» ¼¢ï
§S¢ ÐÚ S¢Ï¢í ÜUÚÝ¢ ¥¢ñÚ çÈUÚ |¢è ©Ý S¢ï }¢ïH Á¢¢ïH ¥¢ñÚ ¼¥GËHéÜGU ÜU¢ï Ï¢Ú
ÜGUÚ¢Ú Ú¶Ý¢ Ï¢ãé¼ Ï¢ÇGï ¯±¢Ï¢ ÜU¢ ÜU¢}¢ ãñ J
ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ï´ ãñ çÜU Á¢¢ï ¼é}¢ S¢ï ¼¥GËHéÜGU ¼¢ïÇGï ¼é}¢ ©S¢ S¢ï
}¢ïH ç}¢H¢Ð Ú¶¢ï ¥¢ñÚ Á¢¢ï ¼é}¢ ÐÚ ÁG¢éË}¢ ÜUÚï ©S¢ ÜU¢ï }¢é¥¢G ÈGU ÜUÚ Î¢ï J ¥¢ñÚ
Á¢¢ï ¼é}ã¢Úï S¢¢‰¢ ϢΠS¢éHêÜUè ÜUÚï ¼é}¢ ©S¢ ÜïU S¢¢‰¢ ÝïÜU S¢éHêÜU ÜUÚ¼ï Úã¢ï J

¥¢ñÚ »ÜU ãGÎè¯ }¢ï´ ²ïã |¢è ãñ çÜU çÚà¼ïÎ¢Ú¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ ¥ÓÀ¢
S¢éHêÜU ÜUÚÝï S¢ï ¥¢Î}¢è ¥ÐÝï ¥ãH¢ï §G²¢H ÜU¢ }¢ãGÏ¢êÏ¢ Ï¢Ý Á¢¢¼¢ ãñ J
¥¢ñÚ ©S¢ ÜUè }¢¢H΢Úè Ï¢ÉG Á¢¢¼è ãñ J ¥¢ñÚ ©S¢ ÜUè ©G}¢í }¢ḯ ÎÚ¢Á¢Gè ¥¢ñÚ
Ï¢ÚÜU¼ ã¢ï¼è ãñ J
§Ý ãGÎ询ïæ S¢ï ²ïã S¢Ï¢ÜGU ç}¢H¼¢ ãñ çÜU çÚà¼ïÎ¢Ú¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ ÝïÜU
S¢éHêÜU ÜUÚÝï ÜU¢ çÜU¼Ý¢ Ï¢ÇG¢ ¥Á¢í¢ï ¯±¢Ï¢ ãñ ¥¢ñÚ Î鋲¢ ± ¥¢ç¶GÚ¼ }¢ï´
§S¢ ÜïU ÈGU±¢§Î ± }¢Ý¢ÈïGU¥G çÜUS¢ ÜGUÎÚ çÁ¢G²¢Î¢ ãñ´ ¥¢ñÚ çÚà¼ïÎ¢Ú¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢
ϢΠS¢éHêÜUè ¥¢ñÚ ©Ý S¢ï ¼¥GËHéÜGU ÜU¢Å HïÝï ÜU¢ x¢éÝ¢ã çÜU¼Ý¢ |¢²¢ÝÜU
¥¢ñÚ ¶G¢ñÈGUÝ¢ÜU ãñ ¥¢ñÚ Î¢ïÝ¢ï´ Á¢ã¢æ }¢ï´ §S¢ ÜU¢ ÝévGS¢¢Ý ¥¢ñÚ ±Ï¢¢H çÜUS¢
ÜGUÎÚ çÁ¢G²¢Î¢ ¶G¼GÚÝ¢ÜU ãñ J §S¢ çH²ï ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý }¢Îü ± ¥G¢ñÚ¼ ÐÚ
H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ¥ÐÝï çÚà¼ïÎ¢Ú¢ï´ ÜïU ãéGÜGUêÜGU ¥Î¢ ÜUÚÝï ¥¢ñÚ ©Ý ÜïU S¢¢‰¢
¥ÓÀ¢ Ï¢Ú¼¢± ¥¢ñÚ ÝïÜU S¢éHêÜU ÜUÚÝï ÜU¢ ¶G¢S¢ ¼G¢ñÚ ÐÚ Š²¢Ý Ú¶ï J ²¢Î
Ú¶¢ï çÜU à¢Úè¥G¼ ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ ÐÚ ¥G}¢H ÜUÚÝ¢ ãè }¢éS¢H}¢¢Ý ÜïU çH²ï
΢ïÝ¢ï´ Á¢ã¢Ý }¢ï´ S¢H¢ãG ± ÈGUH¢ãG ÜU¢ S¢¢}¢¢Ý ãñ à¢Úè¥G¼ ÜU¢ï À¢ïÇG ÜUÚ
ÜU|¢è |¢è ÜU¢ï§ü }¢éS¢H}¢¢Ý ΢ïÝ¢ï´ Á¢ã¢Ý }¢ï´ Ћ¢Ð Ýãè´ S¢ÜU¼¢ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 97

Á¢¢ï H¢ïx¢ Á¢GÚ¢ Á¢GÚ¢ S¢è Ï¢¢¼¢ï´ ÐÚ ¥ÐÝè Ï¢ãÝ¢ï´, Ï¢ïçŲ¢ï´, ÈêUçÈU²¢ï´,
¶G¢H¢¥¢ïæ, }¢¢}¢ê¥¢ïæ, Ó¢Ó¢¢¥¢ïæ, |¢¼èÁ¢¢ï´, |¢¢ÝÁ¢¢ï´ ±x¢GñÚ¢ S¢ï ²ïã ÜUã ÜUÚ
ÜGU¼G»G ¼¥GËHéÜGU ÜUÚ Hï¼ï ãñ´ çÜU ¥¢Á¢ S¢ï }¢ñ´ ¼ïÚ¢ çÚà¼ïÎ¢Ú Ýãè´ ¥¢ñÚ ¼ê |¢è
}¢ïÚ¢ çÚà¼ïÎ¢Ú Ýãè´ J ¥¢ñÚ çÈUÚ S¢H¢}¢-ÜUH¢}¢, ç}¢HÝ¢-Á¢éHÝ¢ Ï¢‹Î ÜUÚ
Îï¼ï ãñæ ²ã¢æ ¼ÜU çÜU çÚà¼ïÎ¢Ú¢ï´ ÜUè ࢢÎè ± x¢G}¢è ÜUè ¼ÜGUÚèÏ¢¢¼ ÜU¢ Ï¢¢»ÜU¢õÅ
ÜUÚ Îï¼ï ãñ´ J ãGÎ ã¢ï x¢§ü çÜU Ï¢¢’Á¢G ϢΠÝS¢èÏ¢ ¥ÐÝï ÜGUÚèÏ¢è çÚà¼ïÎ¢Ú¢ï´ ÜïU
Á¢Ý¢Á¢Gï ¥¢ñÚ ÜUÈGUÝ ÎÈGUÝ }¢ï´ |¢è à¢ÚèÜU Ýãè´ ã¢ï¼ï ¼¢ï §Ý ãGÎè¯¢ï´ ÜUè Ú¢ïà¢Ýè
}¢ï´ ¼é}¢ wG¢éÎ ãè ÈñGUS¢H¢ ÜUÚ¢ï çÜU ²ïã H¢ïx¢ çÜU¼Ýï Ï¢ÇGï ϢΠϢwG¼, çãGÚ}¢¢æ
ÝS¢èÏ¢ ¥¢ñÚ x¢éÝ¢ãx¢¢Ú ãñ´ ? (¼¢ñÏ¢¢ ¼¢ñÏ¢¢ )
ÐÇG¢ïçS¢²¢ï´ ÜïU ãéGÜGUêÜGU :- ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ }¢ï´ ¥¢ñÚ
©S¢ ÜïU Œ²¢Úï ÚS¢êH Ýï ¥ãG¢Îè¯ }¢ï´ ã}¢S¢¢²¢ï´ ¥¢ñÚ ÐÇG¢çï S¢²¢ï´
ÜïU |¢è ÜéUÀ ãéGÜGUêÜGU }¢éÜGUÚüÚ ÈGUÚ}¢¢» ãñ´ J çÁ¢Ý ÜU¢ï ¥Î¢ ÜUÚÝ¢ ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý
}¢Îü ± ¥G¢ñÚ¼ ÜïU çH²ï H¢çÁ¢G}¢ ± Á¢GMÚè ãñ J ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ }¢ï´ ãñ J

“²¢’Ýè ÜGUÚèÏ¢è ¥¢ñÚ ÎêÚ ±¢Hï ÐÇG¢ïçS¢²¢ïæ ÜïU S¢¢‰¢ ÝïÜU S¢éHêÜU ¥¢ñÚ
¥ÓÀ¢ Ï¢Ú¼¢± Ú¶¢ï J”
¥¢ñÚ ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ḯ ¥¢²¢ ãñ çÜU ÚS¢êHËé H¢ã
Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU ãGÁ¢GÚ¼ï çÁ¢Ï¢í¢§üH }¢éÛ¢ ÜU¢ï ã}¢ïࢢ ÐÇG¢ïçS¢²¢ḯ ÜïU
ãGéÜUG êÜUG ÜïU Ï¢¢Úï }¢ïæ ±çS¢Ä²¼ ÜUÚ¼ï Úãï J ²ã¢æ ¼ÜU çÜU }¢éÛ¢ï ²ïã ¶G²¢H ã¢ïÝï
Hx¢¢ çÜU ࢢ²Î ¥GÝ ÜGUÚèÏ¢ ÐÇG¢ïS¢è ÜU¢ï ¥ÐÝï ÐÇG¢ïS¢è ÜU¢ ±¢çÚ¯ ÆãÚ¢ Îḯx¢ï J

»ÜU ãGÎè¯ }¢ï´ ²ïã |¢è ãñ çÜU »ÜU çÎÝ ãGéÁG¢êÚ ±éÁG¢ê
ÈGUÚ}¢¢ Úãï ‰¢ï ¼¢ï S¢ãG¢Ï¢» çÜUÚ¢}¢ ¥¢Ð ÜïU ±éÁG¢ê ÜïU {¢ï±Ý ÜU¢ï
HêÅ HêÅ ÜUÚ ¥ÐÝï Ó¢ïãÚ¢ïæ ÐÚ }¢HÝï Hx¢ï J ²ïã }¢‹Á¢GÚ Îï¶ ÜUÚ
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 98

¥¢Ð Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU ¼é}¢ H¢ïx¢ »ïS¢¢ v²êæ ÜUÚ¼ï ã¢ï ?


S¢ãG¢Ï¢¢ Ýï ¥GÁ¢üG çÜU²¢ çÜU ã}¢ H¢ïx¢ ¥ËH¢ã ÜïU ÚS¢êH
ÜUè }¢ãGÏÏ¢¼ ÜïU Á¢ÁGÏ¢ï }¢ï´ ²ïã ÜUÚ Úãï ãñ´ J ²ïã S¢éÝ ÜUÚ
¥¢Ð Ýï §ÚࢢΠÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU çÁ¢S¢ ÜU¢ï ²ïã Ï¢¢¼
ÐS¢‹Î ã¢ï çÜU ±¢ïã ¥ËH¢ã ± ÚS¢êH S¢ï
}¢ãGÏÏ¢¼ ÜUÚï J ²¢ ¥ËH¢ã ± ÚS¢êH ©S¢ S¢ï
}¢ãGÏÏ¢¼ ÜUÚï´ ©S¢ ÜU¢ï H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ±¢ïã ã}¢ïࢢ ãÚ Ï¢¢¼ }¢ï´ S¢Ó¢ Ï¢¢ïHï J
¥¢ñÚ ©S¢ ÜU¢ï Á¢Ï¢ çÜUS¢è Ó¢èÁ¢G ÜU¢ ¥}¢èÝ Ï¢Ý¢²¢ Á¢¢» ¼¢ï ±¢ïã ¥}¢¢Ý¼
ÜU¢ï ¥Î¢ ÜUÚï ¥¢ñÚ ¥ÐÝï ÐÇG¢ïçS¢²¢ïæ ÜïU S¢¢‰¢ ¥ÓÀ¢ S¢éHêÜU ÜUÚï J

¥¢ñÚ ÚS¢êHéËH¢ã Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU ±¢ïã à¢wGS¢


ÜU¢ç}¢H ÎÚÁ¢ï ÜU¢ }¢éS¢H}¢¢Ý Ýãè´ Á¢¢ï wG¢éÎ ÐïÅ |¢Ú ÜUÚ ¶¢ Hï ¥¢ñÚ ©S¢ ÜU¢
ÐÇG¢ïS¢è |¢êÜU¢ Úã Á¢¢» J
Ï¢ãÚ ãG¢H ¥ÐÝï ÐÇG¢ïçS¢²¢ï´ ÜïU çH²ï }¢éÝÎçÚÁ¢» Á¢GñH Ï¢¢¼¢ï´ ÜU¢
¶G²¢H ڶݢ Ó¢¢çã²ï J
{1} ¥ÐÝï ÐÇG¢ïS¢è ÜïU Îé¶ S¢é¶ }¢ï´ ã}¢ïࢢ à¢ÚèÜU Úãï ¥¢ñÚ Ï¢ ±vG¼ï Á¢GMÚ¼
©Ý ÜUè ãÚ çÜGUS}¢ ÜUè §}¢Î¢Î |¢è ÜUÚ¼¢ Úãï J
{2} ¥ÐÝï ÐÇG¢ïçS¢²¢ï´ ÜUè ¶GÏ¢Úx¢èÚè ¥¢ñÚ ©Ý ÜUè ¶GñÚ wG±¢ãè ¥¢ñÚ |¢H¢§ü
}¢ï´ ã}¢ïࢢ Hx¢¢ Úãï J
{3} ÜéUÀ ãçÎIJ¢ï´ ¥¢ñÚ ¼¢ï¤GÈGU¢ï´ ÜU¢ |¢è HñÝ-ÎñÝ Ú¶ï Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU
}¢ï´ ãñ çÜU Á¢Ï¢ ¼é}¢ H¢ïx¢ ࢢïÚÏ¢¢ ÐÜU¢¥¢ï ¼¢ï §S¢ }¢ï´ ÜéUÀ çÁ¢G²¢Î¢ ТÝè Ç¢H
ÜUÚ à¢¢ïÚÏ¢ï ÜU¢ï Ï¢ÉG¢¥¢ï ¼¢çÜU ¼é}¢ H¢ïx¢ §S¢ ÜïU Á¢GÚè»G ¥ÐÝï ÐÇG¢ïçS¢²¢ï´ ÜUè
¶GÏ¢Úx¢èÚè ¥¢ñÚ ©Ý ÜUè }¢ÎÎ ÜUÚ S¢ÜU¢ï J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 99
¥G¢}¢ }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÜïU ãGéÜGUêÜGU :- Á¢¢ÝÝ¢ Ó¢¢çã²ï çÜU ¥ÐÝï çÚà¼ïÎ¢Ú¢ï´ ÜïU
§GH¢±¢ }¢éS¢H}¢¢Ý ã¢ïÝï ÜUè ãGñç¯Ä²¼ S¢ï ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý ÜïU ÎêS¢Úï }¢éS¢H}¢¢Ý
ÐÚ |¢è ÜéUÀ ãGéÜGUêÜGU ãñ´ J ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý ÜïU çH²ï Á¢GMÚè ãñ çÜU §Ý ÜU¢ï ¥Î¢
ÜUÚï J §Ý ãGéÜGUêÜGU }¢ï´ S¢ï Ó¢‹Î ²ïã ãñ´ J
{1} }¢éH¢ÜGU¢¼ ÜïU ±vG¼ ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý ¥ÐÝï }¢éS¢H}¢¢Ý |¢¢§²¢ï´ ÜU¢ï
S¢H¢}¢ ÜUÚï ¥¢ñÚ }¢Îü }¢Îü S¢ï ¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼ ¥G¢ñÚ¼ S¢ï }¢éS¢¢ÈGUãG¢ ÜUÚï ¼¢ï ²ïã
Ï¢ãé¼ ãè ¥ÓÀ¢ ¥¢ñÚ Ï¢ïã¼ÚèÝ ¥G}¢H ãñ J
}¢x¢Ú §S¢ ÜU¢ Š²¢Ý Úãï çÜU ÜU¢çÈGUÚ¢ï´, }¢éà¢çÚÜU¢ï´ ¥¢ñÚ }¢é¼üg¢ï´, §S¢è
¼GÚãG Á¢é±¢ ¶ïHÝï ¥¢ñÚ à¢Ú¢Ï¢ ÐèÝï ¥¢ñÚ §S¢ çÜGUS}¢ ÜïU x¢éÝ¢ã¢ï´ }¢ï´ }¢à¢xG¢êH
ÚãÝï ±¢H¢ïæ ÜU¢ï Îï¶ï ¼¢ï ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G §Ý H¢ïx¢¢ï´ ÜU¢ï S¢H¢}¢ Ý ÜUÚï J
v²êæçÜU çÜUS¢è ÜU¢ï S¢H¢}¢ ÜUÚÝ¢ ²ïã ©S¢ ÜUè ¼¢’Á¢Gè}¢ ãñ ¥¢ñÚ ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU
}¢ï´ ãñ çÜU Á¢Ï¢ ÜU¢ï§ü }¢éS¢H}¢¢Ý çÜUS¢è ÈGU¢çS¢ÜGU ÜUè ¼¢’Á¢Gè}¢ ÜUÚ¼¢ ãñ ¼¢ï
x¢GÁ¢GÏ¢ï §H¢ãè S¢ï ¥Gà¢ü ÜU¢æÐ Á¢¢¼¢ ãñ J

{2} }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÜïU S¢H¢}¢ ÜU¢ Á¢±¢Ï¢ Îï J ²¢Î Ú¶¢ï çÜU S¢H¢}¢ ÜUÚÝ¢
S¢é‹Ý¼ ãñ ¥¢ñÚ S¢H¢}¢ ÜU¢ Á¢±¢Ï¢ ÎïÝ¢ ±¢çÁ¢Ï¢ ãñ J
{3} }¢éS¢H}¢¢Ý Àè´ÜU ÜUÚ “ ” ÜUãï ¼¢ï “ ” ÜUã ÜUÚ ©S¢
ÜU¢ Á¢±¢Ï¢ Îï J
{4} ÜU¢ï§ü }¢éS¢H}¢¢Ý Ï¢è}¢¢Ú ã¢ï Á¢¢» ¼¢ï ©S¢ ÜUè Ï¢è}¢¢Ú ÐéS¢èü ÜUÚï J
{5} ¥ÐÝè ¼G¢ÜGU¼ |¢Ú ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý ÜUè ¶GñÚ wG±¢ãè ¥¢ñÚ ©S¢ ÜUè }¢ÎÎ ÜUÚï J
{6} }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÜUè Ý}¢¢Á¢Gï Á¢Ý¢Á¢G¢ ¥¢ñÚ ©Ý ÜïU ÎzGÝ }¢ï´ à¢ÚèÜU ã¢ï J
{7} ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý ÜU¢ }¢éS¢H}¢¢Ý ã¢ïÝï ÜUè ãGñç¯Ä²¼ S¢ï »’Á¢G¢Á¢G ±
§ÜUÚ¢}¢ ÜUÚï J
{8} ÜU¢ï§ü }¢éS¢H}¢¢Ý ΢’±¼ Îï ¼¢ï ©S¢ ÜUè ΢’±¼ ÜU¢ï ÜGUÏ¢êH ÜUÚï J
{9} }¢éS¢H}¢¢Ý ÜïU »GïÏ¢¢ï´ ÜUè Ð΢ü Тïà¢è ÜUÚï ¥¢ñÚ ©Ý ÜU¢ï §wGH¢S¢ ÜïU S¢¢‰¢
§Ý »ïGÏ¢¢ï´ S¢ï Ï¢¢Á¢G ÚãÝï ÜUè ÝS¢èãG¼ ÜUÚï J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 100
{10} ¥x¢Ú çÜUS¢è Ï¢¢¼ }¢ï´ çÜUS¢è }¢éS¢H}¢¢Ý S¢ï Úæç…ࢠã¢ï Á¢¢» ¼¢ï ¼èÝ
çÎÝ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ §S¢ S¢ï S¢H¢}¢ ± ÜUH¢}¢ Ï¢‹Î Ý Ú¶ï J
{11} }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ }¢ï´ Û¢x¢ÇG¢ ã¢ï Á¢¢» ¼¢ï S¢éËãG ÜUÚ¢ Îï J
{12} çÜUS¢è }¢éS¢H}¢¢Ý ÜU¢ï Á¢¢Ýè ²¢ }¢¢Hè ÝévGS¢¢Ý Ý ÐãéæÓ¢¢» Ý çÜUS¢è
}¢éS¢H}¢¢Ý ÜUè ¥¢Ï¢M ÚïÁ¢Gè ÜUÚï J
{13} }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÜU¢ï ¥ÓÀè Ï¢¢¼¢ï´ ÜU¢ ãGév}¢ Îï¼¢ Úãï ¥¢ñÚ Ï¢éÚè Ï¢¢¼¢ï´ S¢ï
}¢‹¥G ÜUÚ¼¢ Úãï J
{14} ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý ÜU¢ ¼¢ï¤GÈGU¢ ÜGUÏ¢êH ÜUÚï ¥¢ñÚ wG¢éÎ |¢è ©S¢ ÜU¢ï ÜéUÀ
¼¢ï¤GÈGï }¢ï´ çβ¢ ÜUÚï J
{15} ¥ÐÝï S¢ï Ï¢ÇG¢ï´ ÜU¢ ¥ÎÏ¢¢ï »ãGç¼Ú¢}¢, ¥¢ñÚ À¢ïÅ¢ï´ ÐÚ ÚãìG}¢ ± à¢zGÜGU¼
ÜUÚ¼¢ Úãï J
{16} }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÜUè Á¢¢§Á¢G çS¢ÈGU¢çÚà¢¢ï´ ÜU¢ï ÜGUÏ¢êH ÜUÚï J
{17} Á¢¢ï Ï¢¢¼ ¥ÐÝï çH²ï ÐS¢‹Î ÜUÚï ±¢ïãè ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý ÜïU çH²ï ÐS¢‹Î
ÜUÚï J
{18} }¢çSÁ¢Î¢ïæ ²¢ }¢Á¢çHS¢¢ï´ }¢ï´ çÜUS¢è }¢éS¢H}¢¢Ý ÜU¢ï ©Æ¢ ÜUÚ ©S¢ ÜUè
Á¢x¢ã Ý Ï¢ñÆï J
{19} Ú¢S¼¢ |¢êHï ã饢ïæ ÜU¢ï S¢è{¢ Ú¢S¼¢ Ï¢¼¢» J
{20} çÜUS¢è }¢éS¢H}¢¢Ý ÜU¢ï H¢ïx¢¢ï´ ÜïU S¢¢}¢Ýï Á¢GHèH¢ï LS¢±¢ Ý ÜUÚï J
{21} çÜUS¢è }¢éS¢H}¢¢Ý ÜUè x¢GèÏ¢¼ Ý ÜUÚï J Ý ©S¢ ÐÚ Ï¢¢ïã¼¢Ý Hx¢¢» J
§‹S¢¢Ýè ãéGÜGUêÜGU :- Ï¢¢’Á¢G »ïS¢ï |¢è ãéGÜGUêÜGU ãñ´ Á¢¢ï ãÚ ¥¢Î}¢è ÜïU ÎêS¢Úï
¥¢Î}¢è ÐÚ ãñ´ wG±¢ã ±¢ïã ÜU¢çÈGUÚ ã¢ï ²¢ }¢éS¢H}¢¢Ý, ÝïÜêUÜU¢Ú ã¢ï ²¢
Ï¢ÎÜU¢Ú J §Ý ãGéÜGUêÜGU }¢ï´ S¢ï Ó¢‹Î ²ïã ãñ´ J
{1} çÏ¢H¢ ¶G¼G¢ ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G çÜUS¢è §‹S¢¢Ý ÜUè Á¢¢Ý¢ï }¢¢H ÜU¢ï
ÝévGS¢¢Ý Ý ÐãéæÓ¢¢» J
{2} çÏ¢H¢ çÜUS¢è à¢Ú§üG ±Á¢ã ÜïU çÜUS¢è §‹S¢¢Ý ÜïU S¢¢‰¢ ϢΠÁ¢GÏ¢¢Ýè ±
S¢wG¼ ÜUH¢}¢è Ý ÜUÚï J
{3} çÜUS¢è }¢éS¢èÏ¢¼ Á¢G΢ ÜU¢ï Îï¶ï ²¢ çÜUS¢è ÜU¢ï |¢êÜU Œ²¢S¢ ²¢ Ï¢è}¢¢Úè }¢ïæ
}¢éϼH¢ Т» ¼¢ï ©S¢ ÜUè }¢ÎÎ ÜUÚï J ¶¢Ý¢ ТÝè Îï Îï J α¢ §GH¢Á¢ ÜUÚ Îï J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 101

{4} çÁ¢Ý çÁ¢Ý S¢êÚ¼¢ï´ }¢ï´ à¢Úè¥G¼ Ýï S¢Á¢G¢¥¢ïæ ²¢ HÇG¢§²¢ï´ ÜUè §Á¢¢Á¢G¼ Îè
ãñ §Ý S¢êÚ¼¢ï´ }¢ïæ ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ãGÎ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ Ý Ï¢ÉGï ¥¢ñÚ ãÚçx¢Á¢G
ãÚçx¢Á¢G ÁG¢éË}¢ Ý ÜUÚï J ²ïã à¢Úè¥G¼ï §SH¢}¢ ÜUè }¢éÜGUgS¢ ¼¢’Hè}¢ ÜUè M
S¢ï ãÚ §‹S¢¢Ý ÜU¢ ãÚ §‹S¢¢Ý ÐÚ ãGÜGU ãñ Á¢¢ï §‹S¢¢Ýè ãGñç¯Ä²¼ S¢ï »ÜU ÎêS¢Úï
ÐÚ H¢çÁ¢G}¢ ãñ J ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ï´ ãñ çÜU,

“²¢’Ýè Ú¤G}¢ ÜUÚÝï ±¢H¢ï´ ÐÚ ÚãG}¢¢Ý Ú¤G}¢ ÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ J ¼é}¢


H¢ïx¢ Á¢G}¢èÝ ±¢H¢ï´ ÐÚ Ú¤G}¢ ÜUÚ¢ï ¼¢ï ¥¢S}¢¢Ý ±¢H¢ ¼é}¢ H¢ïx¢¢ï´ ÐÚ Ú¤G}¢
ÈGUÚ}¢¢»x¢¢ J”
¥¢ñ Ú »ÜU Îê S ¢Úè ãG Î è¯ }¢ï ´ Úãì G } ¢¼é ç ËHH ¥G ¢ H}¢èÝ
Ýï ²ïã §ÚࢢΠÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU,

“²¢’Ýè ¼}¢¢}¢ }¢wGHêÜGU ¥ËH¢ã ÜUè §G²¢H ãñ Á¢¢ï ©S¢ ÜUè


ÐÚ±çÚࢠÜUè }¢¢ïãG¼¢Á¢ ãñ ¥¢ñÚ ¼}¢¢}¢ }¢wGHêÜGU }¢ï´ S¢Ï¢ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ¥ËH¢ã
ÜïU ÝÁ¢GÎèÜU ±¢ïã Œ²¢Ú¢ ãñ Á¢¢ï ¥ËH¢ã ÜUè §G²¢H ²¢’Ýè ©S¢ ÜUè
}¢wGHêÜGU ÜïU S¢¢‰¢ ¥ÓÀ¢ S¢éHêÜU ÜUÚï J”
Á¢¢Ý±Ú¢ï´ ÜïU ãéGÜGUêÜGU :- ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÚãG}¢¢Ý ± ÚãGè}¢ ¥¢ñÚ
¥Ú-ãG}¢éÚ¢üçãG}¢èÝ ãñ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU Œ²¢Úï ÚS¢êH ÚãGì}¢¼éçËHH ¥G¢H}¢èÝ ãñæ J
§S¢ çH²ï §SH¢}¢ Á¢¢ï wG¢é΢ ÜU¢ |¢ïÁ¢¢ ãé±¢ ¥¢ñÚ ÚS¢êH ÜU¢ H¢²¢ ãé±¢ ÎèÝ
ãñ §S¢ çH²ï §S¢ ÎèÝ }¢ï´ Á¢¢Ý±Ú¢ï´ ÜïU |¢è ÜéUÀ ãGéÜGUêÜGU ãñ´ çÁ¢Ý ÜU¢ ¥Î¢ ÜUÚÝ¢
ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý ÐÚ Á¢GMÚè ãñ J Á¢¢Ý±Ú¢ï´ ÜïU Ó¢‹Î ãéGÜGUêÜGU ²ïã ãñ´ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 102

{1} çÁ¢Ý Á¢¢Ý±Ú¢ï´ ÜU¢ x¢¢ï༠¶¢Ý¢ ãGÚ¢}¢ ãñ Á¢Ï¢ ¼ÜU ±¢ïã §üÁ¢G¢ Ý
ÐãéæÓ¢¢»æ çÏ¢H¢ Á¢GMÚ¼ ©Ý ÜU¢ï ÜGUyH ÜUÚÝ¢ }¢‹¥G ãñ J
{2} çÁ¢Ý Á¢¢Ý±Ú¢ï´ ÜU¢ x¢¢ï༠ãGH¢H ãñ ©Ý ÜU¢ï |¢è Á¢Ï¢ çÜU ¶¢Ýï ÜïU çH²ï
Ý ã¢ï Ï¢çËÜU }¢ãìGÁ¢G ¼ÈGUÚèãG ÜïU çH²ï çÏ¢H¢ Á¢GMÚ¼ ÜGUyH ÜUÚÝ¢ J Á¢ñS¢¢ çÜU
Ï¢¢’Á¢G çà¢ÜU¢Úè H¢ïx¢ ¶¢Ýï ²¢ ÜU¢ï§ü ÈGU¢§Î¢ ©Æ¢Ýï ÜïU çH²ï Ýãè´ çà¢ÜU¢Ú
ÜUÚ¼ï Ï¢çËÜU çà¢ÜU¢Ú ¶ïH¼ï ãñ´ ²¢’Ýè }¢¤GÁ¢G ¶ïH ÜêUÎ ÜïU ¼G¢ñÚ ÐÚ Á¢¢Ý±Ú¢ï´
ÜU¢ wG¢êÝ ÜUÚ ÜïU ©Ý ÜU¢ï Á¢G¢»¥G ÜUÚ Îï¼ï ãñ́ J ²ïã à¢Úè¥G¼ }¢ḯ Á¢¢§Á¢G Ýãè´ ãñ J
{3} Á¢¢ï ТH¼ê Á¢¢Ý±Ú ÜU¢}¢ ÜUÚ¼ï ãñ´ ©Ý ÜU¢ï Í¢¢S¢-Ó¢¢Ú¢ ¥¢ñÚ Ð¢Ýè ÎïÝ¢
ÈGUÁ¢üG ãñ J ¥¢ñÚ ©Ý ÜUè ¼G¢ÜGU¼ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ©Ý S¢ï ÜU¢}¢ HïÝ¢ ²¢ |¢êÜU¢ Œ²¢S¢¢
ڶݢ ¥¢ñÚ çÏ¢H¢ Á¢GMÚ¼ wG¢éS¢êS¢Ý ©Ý ÜïU Ó¢ïã򢕫 ÐÚ }¢¢ÚÝ¢ x¢éݢ㠥¢ñÚ
Ý¢Á¢¢§Á¢G ãñ J
{4} ÐÚ‹Î¢ï´ ÜïU Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜU¢ï Í¢¢ï´S¢H¢ïæ S¢ï çÝÜU¢H HïÝ¢ ²¢ ÐÚ‹Î¢ï´ ÜU¢ï ôÐÁ¢Ú¢ï´
}¢ï´ Ï¢‹Î ÜUÚ ÎïÝ¢ ¥¢ñÚ çÏ¢H¢ Á¢GMÚ¼ §Ý ÐÚ‹Î¢ï´ ÜïU }¢¢æ-Ï¢¢Ð ¥¢ñÚ Á¢¢ïÇGï ÜU¢ï
Îé¶ ÐãéæÓ¢¢Ý¢ Ï¢ãé¼ Ï¢ÇGè Ï¢ï Ú¤G}¢è ¥¢ñÚ ÁG¢éË}¢ ãñ Á¢¢ï çÜUS¢è }¢éS¢H}¢¢Ý ÜïU
çH²ï Á¢¢§Á¢G Ýãè´ ãñ J
{5} Ï¢¢’Á¢G H¢ïx¢ çÜUS¢è Á¢¢ÝÎ¢Ú ÜU¢ïï Ï¢¢æ{ ÜUÚ HÅÜU¢ Îï¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ ©S¢ ÐÚ
x¢GéHñH ²¢ Ï¢‹ÎêÜGU S¢ï çÝࢢݢ Ï¢¢Á¢Gè ÜUè }¢àÜGU ÜUÚ¼ï ãñ´ ²ïã |¢è ÐÚHï ÎÚÁ¢ï
ÜUè Ï¢ï Ú¤G}¢è ¥¢ñÚ ÁG¢éË}¢ ãñ Á¢¢ï ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý ÜïU çH²ï ãGÚ¢}¢ ãñ J
{6} çÁ¢Ý Á¢¢Ý±Ú¢ï´ ÜU¢ï Á¢GÏãG ÜUÚÝ¢ ã¢ï ²¢ }¢êÁ¢Gè ã¢ïÝï ÜUè ±Á¢ã S¢ï ÜGUyH
ÜUÚÝ¢ ã¢ï ¼¢ï }¢éS¢H}¢¢Ý ÜïU çH²ï H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ©S¢ ÜU¢ï ¼ïÁ¢G {¢Ú ã牢²¢Ú
S¢ï Ï¢ãé¼ Á¢ËÎ Á¢GÏãG ²¢ ÜGUyH ÜUÚ Îï J çÜUS¢è Á¢¢Ý±Ú ÜU¢ï ¼ÇGТ ¼ÇGТ ÜUÚ
²¢ |¢êÜU¢ Œ²¢S¢¢ Ú¶ ÜUÚ }¢¢Ú Ç¢HÝ¢ ²ïã |¢è Ï¢ÇGè Ï¢ï Ú¤G}¢è ãñ Á¢¢ï ãÚçx¢Á¢G
ãÚçx¢Á¢G §SH¢}¢ }¢ï´ Á¢¢§Á¢G Ýãè´ ãñ J
Ú¢S¼¢ï´ ÜïU ãéGÜGUêÜGU :- Ï¢é¶G¢Úè à¢ÚèÈGU }¢ï´ ãñ çÜU ãGéÁG¢êÚ ÝçÏ¢Ä²ï ¥ÜUÚ}¢
Ýï S¢ãG¢Ï¢» çÜUÚ¢}¢ S¢ï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU ¼é}¢ H¢ïx¢ Ú¢S¼¢ï´
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 103
ÐÚ Ï¢ñÆÝï S¢ï Ï¢Ó¢¢ï J ¼¢ï S¢ãG¢Ï¢» çÜUÚ¢}¢ Ýï ¥GÁ¢üG çÜU²¢ : ²¢
ÚS¢êHËH¢ã Ú¢S¼¢ï´ }¢ï´ Ï¢ñÆÝï S¢ï ¼¢ï ã}¢ H¢ïx¢¢ï´ ÜïU çH²ï
ÜU¢ï§ü Ó¢¢Ú¢ ãè Ýãèæ ãñ J v²êæçÜU §Ý Ú¢S¼¢ï´ ãè }¢ï´ ¼¢ï ã}¢ H¢ïx¢ Ï¢ñÆ ÜUÚ Ï¢¢¼
Ó¢è¼ çÜU²¢ ÜUÚ¼ï ãñ´ J ¼¢ï ÚS¢êHï ¥ÜUÚ}¢ Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢
çÜU ¥x¢Ú ¼é}¢ H¢ïx¢ Ú¢S¼¢ï´ ÐÚ Ï¢ñÆ¢ï ¼¢ï Ú¢S¼¢ï´ ÜU¢ ãGÜGU ¥Î¢ ÜUÚ¼ï Úã¢ï J
H¢ïx¢¢ï´ Ýï ÜU㢠çÜU ²¢ ÚS¢êHËH¢ã Ú¢S¼¢ï´ ÜïU ãéGÜGUêÜGU
v²¢ ãñ´ ? ¼¢ï ¥¢Ð Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU Ú¢S¼¢ï´ ÜïU ãéGÜGUêÜGU
ТæÓ¢ ãñ´ Á¢¢ï ²ïã ãñ´ J
{1} çÝx¢¢ã ÝèÓ¢è ڶݢ J }¢¼GHÏ¢ ²ïã ãñ çÜU Ú¢S¼¢ Ó¢êæçÜ ¥G¢}¢ x¢éÁ¢GÚx¢¢ã
ã¢ï¼¢ ãñ §S¢ çH²ï Ú¢S¼ï ÐÚ Ï¢ñÆÝï ±¢H¢ï´ ÜU¢ï H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU çÝx¢¢ãï´ ÝèÓ¢è
򦕫 J ¼¢çÜU x¢GñÚ }¢ãGÚ}¢ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ¥¢ñÚ }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÜïU ©G²êÏ¢ }¢¯HÝ ÜU¢ïÉGè,
S¢ÈïGUΠ΢x¢G ±¢Hï ²¢ Hæx¢ÇGï HêHï ÜU¢ï Ï¢¢ÚÏ¢¢Ú Í¢êÚ Í¢êÚ ÜUÚ Ý Îï¶ï´ çÁ¢S¢ S¢ï
§Ý H¢ïx¢¢ï´ ÜUè çÎH ¥¢Á¢G¢Úè ã¢ï J
{2} çÜUS¢è }¢éS¢¢çÈGUÚ ²¢ Ú¢ãx¢èÚ ÜU¢ï §üÁ¢G¢ Ý ÐãéæÓ¢¢»æ J }¢¼GHÏ¢ ²ïã ãñ çÜU
Ú¢S¼¢ï´ }¢ï´ §S¢ ¼GÚãG Ý Ï¢ñÆï´ çÜU Ú¢S¼¢ ¼æx¢ ã¢ï Á¢¢» J ²êæ ãè Ú¢S¼¢ Ó¢HÝï
±¢H¢ï´ ÜU¢ }¢Á¢G¢ÜGU Ý ©ÇG¢»æ J Ý ©Ý ÜUè ¼ãGÜGUèÚ ¥¢ñÚ »ïGÏ¢Á¢¢ï§ü ÜUÚï´ J Ý
ÎêS¢Úè çÜUS¢è çÜGUS}¢ ÜUè ¼vHèÈGU ÐãéæÓ¢¢»æ J
{3} ãÚ x¢éÁ¢GÚÝï ±¢Hï ÜïU S¢H¢}¢ ÜU¢ Á¢±¢Ï¢ Îï¼ï Úãï´ J
{4} Ú¢S¼¢ Ó¢HÝï ±¢H¢ï´ ÜU¢ï ¥ÓÀè Ï¢¢¼ï´ Ï¢¼¢¼ï Úãï´ J
{5} ç¶GH¢ÈGïU à¢Úè¥G¼ ¥¢ñÚ Ï¢éÚè Ï¢¢¼¢ï´ S¢ï H¢ïx¢¢ï´ ÜU¢ï }¢‹¥G ÜUÚ¼ï Úãï´ J

ãéGÜGUêÜGU ÜU¢ï ¥Î¢ ÜUÚ¢ï, ²¢ }¢é¥G¢ÈGU ÜUÚ¢ H¢ï ! :- ¥x¢Ú çÜUS¢è ÜU¢
¼é}ã¢Úï ªÐÚ ÜU¢ï§ü ãGÜGU ‰¢¢ ¥¢ñÚ ¼é}¢ ©S¢ ÜU¢ï çÜUS¢è ±Á¢ã S¢ï ¥Î¢ Ýãè´ ÜUÚ
S¢ÜïU ¼¢ï ¥x¢Ú ±¢ïã ãGÜGU ¥Î¢ ÜUÚÝï ÜïU ÜGU¢çÏ¢H ÜU¢ï§ü Ó¢èÁ¢G ã¢ï }¢¯HÝ
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 104
çÜUS¢è ÜU¢ ¼é}ã¢Úï ªÐÚ ÜGUÁ¢üG Úã x¢²¢ ‰¢¢ ¼¢ï §S¢ ÜU¢ï ¥Î¢ ÜUÚÝï ÜUè ¼èÝ
S¢êÚ¼ï´ ãñ´ ²¢ ¼¢ï wG¢éÎ ãGÜGU ±¢Hï ÜU¢ï ©S¢ ÜU¢ ãGÜGU Îï ΢ï J ²¢’Ýè çÁ¢S¢ S¢ï ÜGUÁ¢üG
çH²¢ ‰¢¢ ©S¢è ÜU¢ï ÜGUÁ¢üG ¥Î¢ ÜUÚ Î¢ï ²¢ ©S¢ S¢ï ÜGUÁ¢üG }¢é¥G¢ÈGU ÜUÚ¢ H¢ï ¥¢ñÚ
¥x¢Ú ±¢ïã à¢wGS¢ }¢Ú x¢²¢ ã¢ï ¼¢ï ©S¢ ÜïU ±¢çÚ¯¢ï´ ÜU¢ï ©S¢ ÜU¢ ãGÜGU ²¢’Ýè
ÜGUÁ¢üG ¥Î¢ ÜUÚ Î¢ï J ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ±¢ïã ãGÜGU ¥Î¢ ÜUÚÝï ÜUè Ó¢èÁ¢G Ý ã¢ï Ï¢çËÜU
}¢é¥G¢ÈGU ÜUÚ¢Ýï ÜïU ÜGU¢çÏ¢H ã¢ï }¢¯HÝ çÜUS¢è ÜUè x¢GèÏ¢¼ ÜUè ã¢ï ²¢ çÜUS¢è
ÐÚ ¼¢ïã}¢¼ Hx¢¢§ü ã¢ï ¼¢ï Á¢GMÚè ãñ çÜU ©S¢ à¢wGS¢ S¢ï §S¢ ÜU¢ï }¢é¥G¢ÈGU ÜUÚ¢
H¢ï J ¥¢ñÚ ¥x¢Ú çÜUS¢è ±Á¢ã S¢ï ãGÜGUÎ¢Ú¢ï´ S¢ï Ý ©Ý ÜïU ãéGÜGUêÜGU ÜU¢ï }¢é¥G¢ÈGU
ÜUÚ¢ S¢ÜU¢ Ý ¥Î¢ ÜUÚ S¢ÜU¢ J }¢¯HÝ S¢¢çãGÏ¢¢Ýï ãGÜGU }¢Ú Ó¢éÜïU ã¢ï´ ¼¢ï ©Ý
H¢ïx¢¢ï´ ÜïU çH²ï ã}¢ïïࢢ Ï¢çwGà¢à¢ ÜUè Îé¥G¢ ÜUÚ¼¢ Úãï ¥¢ñÚ ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ S¢ï ¼¢ñÏ¢¢ ± §çS¼x¢GÈGU¢Ú ÜUÚ¼¢ Úãï ¼¢ï ©}}¢èÎ ãñ çÜU çÜGU²¢}¢¼ ÜïU
çÎÝ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ S¢¢çãGÏ¢¢Ýï ãGÜGU ÜU¢ï Ï¢ãé¼ çÁ¢G²¢Î¢ ¥Á¢í¢ï ¯±¢Ï¢ Îï
ÜUÚ §S¢ Ï¢¢¼ ÜïU çH²ï Ú¢Á¢Gè ÜUÚ Îïx¢¢ çÜU ±¢ïã ¥ÐÝï ãGéÜGUêÜGU ÜU¢ï }¢é¥G¢ÈGU ÜUÚ
Îï´ J ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ¼é}ã¢Ú¢ ÜU¢ï§ü ãGÜGU ÎêS¢Ú¢ï´ ÐÚ ã¢ï J ¥¢ñÚ ©S¢ ãGÜGU ÜïU ç}¢HÝï
ÜUè ©}}¢èÎ ã¢ï ¼¢ï Ý}¢èü ÜïU S¢¢‰¢ ¼ÜGU¢Á¢G¢ ÜUÚ¼ï Úã¢ï J ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ±¢ïã à¢wGS¢
}¢Ú x¢²¢ ã¢ï ¼¢ï Ï¢ïã¼Ú ²ïãè ãñ çÜU ¼é}¢ ¥ÐÝï ãGÜUG ÜU¢ï }¢é¥¢G ÈGU ÜUÚ Î¢ï J
çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ §S¢ ÜïU Ï¢ÎHï }¢ï´ Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ ¥¢ñÚ Ï¢ãé¼
çÁ¢G²¢Î¢ ¥Á¢í¢ï ¯±¢Ï¢ ç}¢Hïx¢¢ J { }
¥G¢}¢ ¼G¢ñÚ ÐÚ H¢ïx¢ Ï¢‹Î¢ḯ ÜïU ãéÜG UG êÜUG ¥Î¢ ÜUÚÝï ÜUè ÜU¢ï§ü ¥ãç}}¢Ä²¼
Ýãè´ S¢}¢Û¢¼ï J ãG¢H¢æçÜU Ï¢‹Î¢ï´ ÜïU ãéGÜGUêÜGU ÜU¢ }¢é¥G¢}¢H¢ Ï¢ãé¼ ãè ¥ã}¢,
çÝ㢲¼ ãè S¢æx¢èÝ ¥¢ñÚ Ï¢ïãGÎ ¶G¢ñÈGUÝ¢ÜU ãñ J Ï¢çËÜU »ÜU ãñGç¯Ä²¼ S¢ï Îﶢ
Á¢¢» ¼¢ï ãéGÜGUêÜéUGËH¢ã (¥ËH¢ã ÜïU ãéGÜGUêÜGU) S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ãéGÜGUêÜéUGH §GÏ¢¢Î
(Ï¢‹Î¢ï´ ÜïU ãéGÜGUêÜGU) S¢wG¼ ãñæ J ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ¼¢ï ¥Ú-ãG}¢éÚ¢üçãG}¢èÝ ãñ
±¢ïã ¥ÐÝï ÈGUÁGH¢ï ÜUÚ}¢ S¢ï ¥ÐÝï Ï¢‹Î¢ï´ ÐÚ Ú¤G}¢ ÈGUÚ}¢¢ ÜUÚ ¥ÐÝï ãéGÜGUêÜGU
}¢é¥G¢ÈGU ÈGUÚ}¢¢ Îïx¢¢ }¢x¢Ú Ï¢‹Î¢ï´ ÜïU ãéGÜGUêÜGU ÜU¢ï ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ©S¢
±vG¼ ¼ÜU Ýãè´ }¢é¥G¢ÈGU ÈGUÚ}¢¢»x¢¢ Á¢Ï¢ ¼ÜU Ï¢‹Îï ¥ÐÝï ãGéÜGUêÜGU ÜU¢ï Ý
}¢é¥G¢ÈGU ÜUÚ Îï´ J çHã¢Á¢G¢ Ï¢‹Î¢ï´ ÜïU ãéGÜGUêÜGU ÜU¢ï ¥Î¢ ÜUÚÝ¢ ²¢ }¢é¥G¢ÈGU ÜUÚ¢
HïÝ¢ Ï¢ïãGÎ Á¢GMÚè ãñ ±ÚÝ¢ çÜGU²¢}¢¼ }¢ï´ Ï¢ÇGè }¢éçàÜUH¢ï´ ÜU¢ S¢¢}¢Ý¢ ã¢ïx¢¢ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 105

ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ï´ ãñ çÜU ãéGÁG¢êÚï ¥ÜUÚ}¢ Ýï »ÜU


}¢Ú¼Ï¢¢ S¢ãG¢Ï¢» çÜUÚ¢}¢ S¢ï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU v²¢ ¼é}¢ H¢ïx¢
Á¢¢Ý¼ï ã¢ï çÜU }¢éçzGHS¢ ÜU¢ñÝ à¢wGS¢ ãñ ? ¼¢ï S¢ãG¢Ï¢» çÜUÚ¢}¢
Ýï ¥GÁ¢üG çÜU²¢ çÜU çÁ¢S¢ à¢wGS¢ ÜïU ТS¢ çÎÚã}¢ ¥¢ñÚ ÎêS¢Úï }¢¢H ± S¢¢}¢¢Ý
Ý ã¢ïæ ±¢ïãè }¢éçzGHS¢ ãñ ¼¢ï ãéGÁG¢êÚ Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU }¢ïÚè
©}}¢¼ }¢ï´ ¥¢’H¢ ÎÚÁ¢ï ÜU¢ }¢éçzGHS¢ ±¢ïã à¢wGS¢ ãñ çÜU ±¢ïã çÜGU²¢}¢¼ ÜïU
çÎÝ Ý}¢¢Á¢G Ú¢ïÁ¢G¢ ¥¢ñÚ Á¢GÜU¢¼ ÜUè ÝïçÜU²¢ï´ ÜU¢ï Hï ÜUÚ }¢ñ΢Ýï ãGàÚ }¢ï´
¥¢»x¢¢ }¢x¢Ú ©S¢ ÜU¢ ²ïã ãG¢H ã¢ïx¢¢ çÜU ©S¢ Ýï Î鋲¢ }¢ï´ çÜUS¢è ÜU¢ï
x¢¢Hè Îè ã¢ïx¢è çÜUS¢è ÐÚ ¼¢ïã}¢¼ Hx¢¢§ü ã¢ïx¢è J çÜUS¢è ÜU¢ }¢¢H ¶¢
çH²¢ ã¢ïx¢¢ J çÜUS¢è ÜU¢ wG¢êÝ Ï¢ã¢²¢ ã¢ïx¢¢, çÜUS¢è ÜU¢ï }¢¢Ú¢ ã¢ïx¢¢ ¼¢ï ²ïã
S¢Ï¢ ãGéÜGUêÜGU ±¢Hï ¥ÐÝï ¥ÐÝï ãGéÜGUêÜGU ÜU¢ï ¼GHÏ¢ ÜUÚï´x¢ï ¼¢ï ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ ©S¢ ÜUè ÝïçÜU²¢ï´ S¢ï ¼}¢¢}¢ ãGéÜGUêÜGU ±¢H¢ï´ ÜU¢ï ©Ý ÜïU ãéGÜGUêÜGU ÜïU
Ï¢Ú¢Ï¢Ú ÝïçÜU²¢æ çÎH¢»x¢¢ J ¥x¢Ú §S¢ ÜUè ÝïçÜU²¢ï´ S¢ï ¼}¢¢}¢ ãGéÜGUêÜGU ±¢H¢ïæ
ÜïU ãéGÜGUêÜGU Ý ¥Î¢ ã¢ï S¢ÜïU Ï¢çËÜU ÝïçÜU²¢æ ¶Gy}¢ ã¢ï x¢§æü ¥¢ñÚ ãGéÜGUêÜGU Ï¢¢ÜGUè
Úã x¢» ¼¢ï ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ãéGv}¢ Îïx¢¢ çÜU ¼}¢¢}¢ ãéGÜGUêÜGU ±¢H¢ï´ ÜïU
x¢éݢ㠧S¢ ÜïU S¢Ú ÐÚ H¢Î ΢ï J Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï S¢Ï¢ ãGÜGU ±¢H¢ï´ ÜïU x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜU¢ï ²ïã
S¢Ú ÐÚ ©Æ¢»x¢¢ çÈUÚ Á¢ã‹Ý}¢ }¢ï´ Ç¢H çβ¢ Á¢¢»x¢¢ J ¼¢ï ²ïã à¢wGS¢ S¢Ï¢
S¢ï Ï¢ÇG¢ }¢éçzGHS¢ ã¢ïx¢¢ J

§S¢ çH²ï §ç‹¼ã¢§ü Á¢GMÚè ãñ çÜU ²¢ ¼¢ï ãGéÜGUêÜGU ÜU¢ï ¥Î¢ ÜUÚ Î¢ï
²¢ }¢é¥G¢ÈGU ÜUÚ¢ H¢ï J ±ÚÝ¢ çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ ãéGÜGUêÜGU ±¢Hï ¼é}ã¢Úè S¢Ï¢
ÝïçÜU²¢ï´ ÜU¢ï ÀèÝ Hï´x¢ï ¥¢ñÚ ©Ý ÜïU x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜU¢ Ï¢¢ïÛ¢ ¼é}¢ ¥ÐÝï S¢Ú ÐÚ Hï
ÜUÚ Á¢ã‹Ý}¢ }¢ï´ Á¢¢¥¢ïx¢ï J wG¢é΢ ÜïU çH²ï S¢¢ïÓ¢¢ï çÜU ¼é}ã¢Úè Ï¢ï ÜUS¢è ± Ï¢ï
Ï¢S¢è ¥¢ñÚ }¢éçzGHS¢è ÜU¢ çÜGU²¢}¢¼ }¢ï´ v²¢ ãG¢H ã¢ïx¢¢ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 106

{2}
¥wGH¢çÜGUIJ¢¼
}¢éãG}}¢Î ²¢’Ýè ±¢ïã ãGÈïüGU ÝéwG¢éS¼è´ çÜUçËÜU çÈGU¼GÚ¼ ÜU¢
çÜU²¢ çÁ¢S¢ Ýï }¢éÜU}}¢H ÝéS¶G» “¥wGH¢ÜïGU §‹S¢¢Ýè”
Ó¢‹Î Ï¢éÚè Ï¢¢¼ï´
ãÚ }¢Îü ± ¥G¢ñÚ¼ ÐÚ H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU Ï¢éÚè ¶GSH¼¢ï´ ¥¢ñÚ ¶GڢϢ
¥G¢Î¼¢ï´ S¢ï ¥ÐÝïï ¥¢Ð ÜU¢ï ¥¢ñÚ ¥ÐÝï ¥ãH¢ï §G²¢H ÜU¢ï Ï¢Ó¢¢» Ú¶ï ¥¢ñÚ
ÝïÜU ¶GSH¼¢ï´ ¥¢ñÚ ¥ÓÀè ¥G¢Î¼¢ï´ ÜU¢ï wG¢éÎ |¢è §çwG¼²¢Ú ÜUÚï ¥¢ñÚ ¥ÐÝï
S¢Ï¢ }¢é¼¥GçËHÜGUèÝ ÜU¢ï |¢è §S¢ ÐÚ ÜU¢ÚÏ¢‹Î ã¢ïÝï ÜUè §ç‹¼ã¢§ü ¼¢ÜUèÎ ÜUÚï J
²êæ ¼¢ï ¥ÓÀè ¥G¢Î¼¢ï´ ¥¢ñÚ Ï¢éÚè ¥G¢Î¼¢ï´ ÜUè ¼¢’΢ΠϢãé¼ çÁ¢G²¢Î¢ ãñ }¢x¢Ú
ã}¢ ²ã¢æ ©Ý Ó¢‹Î Ï¢éÚè ¶GSH¼¢ï´ ¥¢ñÚ ¶GڢϢ ¥G¢Î¼¢ï´ ÜU¢ çÁ¢GRU ÜUÚ¼ï ãñ´ J
çÁ¢Ý }¢ï´ ¥ÜU¯Ú }¢éS¢H}¢¢Ý wG¢éS¢êS¢Ý ¥G¢ñÚ¼ï´ çx¢çÚzG¼¢Ú ãñ´ J ©Ý Ï¢éÚè ¥G¢Î¼¢ï´
ÜUè ±Á¢ã S¢ï H¢ïx¢ ¥ÐÝï ÎèÝ¢ï Î鋲¢ ÜU¢ï ¼Ï¢¢ã¢ï Ï¢ÚÏ¢¢Î ÜUÚ ÜïU ΢ïÝ¢ï´ Á¢ã¢æ
ÜUè S¢¥G¢Î¼¢ï´ S¢ï }¢ãGM}¢ ã¢ï Úãï ãñ´ J
{1} xG¢éSS¢¢ :- Ï¢ï }¢ãGH ¥¢ñÚ Ï¢ï }¢¢ñÜGU¥G Ï¢¢¼ ÐÚ Ï¢ ÜU¯Ú¼ xG¢éSS¢¢ ÜUÚÝ¢,
²ïã Ï¢ãé¼ ¶GڢϢ ¥G¢Î¼ ãñ J ¥ÜU¯Ú »ïS¢¢ ã¢ï¼¢ ãñ çÜU §‹S¢¢Ý xG¢éSS¢ï }¢ïæ ¥¢
ÜUÚ Î鋲¢ ÜïU Ï¢ãé¼ S¢ï Ï¢Ýï Ϣݢ» ÜU¢}¢¢ïæ ÜU¢ï çÏ¢x¢¢ÇG Îï¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ÜU|¢è
ÜU|¢è xG¢éSS¢ï ÜUè Û¢ËH¢ãÅ }¢ï´ wG¢é΢±‹Îï ÜUÚè}¢ ÜUè Ý¢ à¢éRUè ¥¢ñÚ ÜéUÈGíU ÜU¢
ÜUçH}¢¢ Ï¢ÜUÝï Hx¢¼¢ ãñ J ¥¢ñÚ ¥ÐÝï §ü}¢¢Ý ÜUè ΢ñH¼ ÜU¢ï x¢G¢Ú¼ ¥¢ñÚ
Ï¢ÚÏ¢¢Î ÜUÚ Ç¢H¼¢ ãñ J §S¢è çH²ï ÚS¢êHéËH¢ã Ýï
¥ÐÝè ©}}¢¼ ÜU¢ï Ï¢ï }¢ãGH ¥¢ñÚ Ï¢¢¼ Ï¢¢¼ ÐÚ xG¢éSS¢¢ ÜUÚÝï S¢ï }¢‹¥G
ÈGUÚ}¢¢²¢ J Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ï´ ãñ çÜU »ÜU à¢wGS¢ Ï¢¢Úx¢¢ãï ÝéÏ¢éñ¼ }¢ï´
ãG¢çÁ¢GÚ ãé±¢ ¥¢ñÚ ¥GÁ¢üG çÜU²¢ çÜU ²¢ ÚS¢êHËH¢ã }¢éÛ¢ï
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 107
çÜUS¢è ¥G}¢H ÜU¢ ãéGv}¢ ÎèçÁ¢²ï }¢x¢Ú Ï¢ãé¼ ãè ‰¢¢ïÇG¢ ã¢ï ¼¢ï ¥¢Ð Ýï §ÚࢢÎ
ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU “xG¢éSS¢¢ }¢¼ ÜUÚ” ©S¢ Ýï ÜU㢠çÜU ÜéUÀ ¥¢ñÚ §ÚࢢΠÈGUÚ}¢¢§²ï
¼¢ï ¥¢Ð Ýï çÈUÚ ²ïãè ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU “xG¢éSS¢¢ }¢¼ ÜUÚ” x¢GÚÁ¢G ÜU§ü Ï¢¢Ú ©S¢
à¢wGS¢ Ýï ÎÚ²¢zG¼ çÜU²¢ }¢x¢Ú ãÚ }¢Ú¼Ï¢¢ ¥¢Ð Ýï
²ïãè ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU “xG¢éSS¢¢ }¢¼ ÜUÚ” ²ïã Ï¢é¶G¢Úè à¢ÚèÈGU ÜUè ãGÎè¯ ãñ J

»ÜU ãGÎè¯ }¢ï´ ¥¢²¢ ãñ çÜU ÚS¢êHï wG¢é΢ Ýï ²ïã


§ÚࢢΠÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU ÐãH±¢Ý ±¢ïã Ýãèæ ãñ Á¢¢ï H¢ïx¢¢ï´ ÜU¢ï ÐÀ¢ÇG Îï¼¢ ãñ
Ï¢çËÜU ÐãH±¢Ý ±¢ïã ãñ Á¢¢ï xG¢éSS¢ï ÜUè ãG¢H¼ }¢ḯ ¥ÐÝï ÝzGS¢ ÐÚ ÜGU¢Ï¢ê Ú¶ï J

xG¢éSS¢¢ ÜUÏ¢ Ï¢éÚ¢, ÜUÏ¢ ¥ÓÀ¢ ãñ ? :- xG¢éSS¢ï ÜïU }¢é¥G¢}¢Hï }¢ï´ ²ã¢æ ²ïã
Ï¢¢¼ ¥ÓÀè ¼GÚãG S¢}¢Û¢ H¢ï çÜU xG¢éSS¢¢ Ï¢Á¢G¢¼ï wG¢éÎ Ý ¥ÓÀ¢ ãñ Ý Ï¢éÚ¢ J
ÎÚ ãGÜGUèÜGU¼ xG¢éSS¢ï ÜUè ¥ÓÀ¢§ü ¥¢ñÚ Ï¢éÚ¢§ü ÜU¢ ΢ڢï }¢Î¢Ú }¢¢ñÜGU¥G ¥¢ñÚ
}¢ãGH ÜUè ¥ÓÀ¢§ü ¥¢ñÚ Ï¢éÚ¢§ü ÐÚ ãñ ¥x¢Ú Ï¢ï }¢ãGH xG¢éSS¢¢ çÜU²¢ ¥¢ñÚ §S¢
ÜïU ¥¯Ú¢¼ Ï¢éÚï Á¢G¢çãÚ ãé» ¼¢ï ²ïã xG¢éSS¢¢ Ï¢éÚ¢ ãñ ¥¢ñÚ ¥x¢Ú Ï¢Ú }¢ãGH
xG¢éSS¢¢ çÜU²¢ ¥¢ñÚ §S¢ ÜïU ¥¯Ú¢¼ ¥ÓÀï Á¢G¢çãÚ ãé» ¼¢ï ²ïã xG¢éSS¢¢ ¥ÓÀ¢
ãñ J }¢¯HÝ çÜUS¢è |¢êÜïU Œ²¢S¢ï Îê{ Ðè¼ï Ï¢ÓÓ¢ï ÜïU Ú¢ïÝï ÐÚ ¼é}¢ ÜU¢ï xG¢éSS¢¢
¥¢ x¢²¢ ¥¢ñÚ ¼é}¢ Ýï Ï¢ÓÓ¢ï ÜU¢ x¢H¢ Í¢¢ï´Å çβ¢ ¼¢ï Ó¢êæçÜU ¼é}ã¢Ú¢ ²ïã
xG¢éSS¢¢ çÏ¢ËÜéUH ãè Ï¢ï }¢ãGH ãñ §S¢ çH²ï ²ïã xG¢éSS¢¢ Ï¢éÚ¢ ãñ ¥¢ñÚ ¥x¢Ú
çÜUS¢è Ç¢ÜêU ÜU¢ï Ç¢ÜU¢ Ç¢H¼ï ±vG¼ Îï¶ ÜUÚ ¼é}¢ ÜU¢ï xG¢éSS¢¢ ¥¢ x¢²¢ ¥¢ñÚ
¼é}¢ Ýï Ï¢æÎêÜGU Ó¢H¢ ÜUÚ ©S¢ Ç¢ÜêU ÜU¢ ¶G¢ç¼}¢¢ ÜUÚ çβ¢ ¼¢ï Ó¢êæçÜU ¼é}ã¢Ú¢
²ïã xG¢éSS¢¢ çÏ¢ËÜéUH Ï¢Ú }¢ãGH ãñ J çHã¢Á¢G¢ ²ïã xG¢éSS¢¢ Ï¢éÚ¢ Ýãè´ Ï¢çËÜU
¥ÓÀ¢ ãñ J ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ï´ çÁ¢S¢ xG¢éSS¢ï ÜUè }¢Á¢G}}¢¼ ¥¢ñÚ Ï¢éÚ¢§ü Ï¢²¢Ý ÜUè
x¢§ü ãñ J ²ïã ±¢ïãè xG¢éSS¢¢ ãñ Á¢¢ï Ï¢ï }¢ãGH ã¢ï ¥¢ñÚ çÁ¢S¢ ÜïU ¥¯Ú¢¼ Ï¢éÚï ã¢ḯ J
çÏ¢ËÜéUH Á¢G¢çãÚ Ï¢¢¼ ãñ çÜU xG¢éSS¢ï }¢ï´ ÚãìG}¢ ÜUè Á¢x¢ã Ï¢ï ÚãìG}¢è ¥¢ñÚ ¥GÎìH
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 108

ÜUè Á¢x¢ã ÁG¢éË}¢, à¢éRU ÜUè Á¢x¢ã Ý¢ à¢éRUè, §ü}¢¢Ý ÜUè Á¢x¢ã ÜéUÈíGU ã¢ï ¼¢ï
|¢H¢ ÜU¢ñÝ ÜUã S¢ÜU¼¢ ãñ çÜU ²ïã xG¢éSS¢¢ ¥ÓÀ¢ ãñ ? ²ÜGUèÝÝ ²ïã xG¢éSS¢¢
Ï¢éÚ¢ ãñ ¥¢ñÚ ²ïã Ï¢ãé¼ ãè Ï¢éÚè ¶GSH¼ ¥¢ñÚ çÝ㢲¼ ãè ¶GڢϢ ¥G¢Î¼ ãñ
§S¢ S¢ï ϢӢݢ ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý }¢Îü ± ¥G¢ñÚ¼ ÜïU çH²ï H¢çÁ¢G}¢ ãñ J
xG¢Sé S¢ï ÜU¢ §GH¢Á¢ :- Á¢Ï¢ Ï¢ï }¢ãGH xG¢Sé S¢ï ÜUè Û¢ËH¢ãÅ ¥¢Î}¢è ÐÚ S¢é±¢Ú ã¢ï
Á¢¢» ¼¢ï ÚS¢êHéËH¢ã Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU ©S¢ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï
çÜU ±¢ïã ÈGU¢ñÚÝ ãè ±éÁG¢ê ÜUÚï J §S¢ çH²ï çÜU Ï¢ï }¢ãGH ¥¢ñÚ }¢éçÁ¢GÚ xG¢éSS¢¢
çÎH¢Ýï ±¢H¢ à¢ñ¼G¢Ý ãñ ¥¢ñÚ à¢ñ¼G¢Ý ¥¢x¢ S¢ï Ðñ΢ çÜU²¢ x¢²¢ ãñ ¥¢ñÚ ¥¢x¢
ТÝè S¢ï Ï¢éÛ¢ Á¢¢¼è ãñ §S¢ çH²ï ±éÁ¢G ê xG¢éSS¢ï ÜUè ¥¢x¢ ÜU¢ï Ï¢éÛ¢¢ Îï¼¢ ãñ J

¥¢ñÚ »ÜU ãGÎè¯ }¢ï´ ²ïã |¢è ¥¢²¢ ãñ çÜU ¥x¢Ú ¶ÇGï ã¢ïÝï ÜUè
ãG¢H¼ }¢ï´ xG¢éSS¢¢ ¥¢ Á¢¢» ¼¢ï ¥¢Î}¢è ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU ÈGU¢ñÚÝ Ï¢ñÆ Á¢¢» ¼¢ï
xG¢éSS¢¢ ©¼Ú Á¢¢»x¢¢ J ¥¢ñÚ ¥x¢Ú Ï¢ñÆÝï S¢ï |¢è xG¢éSS¢¢ Ý ©¼Úï ¼¢ï HñÅ Á¢¢»
¼¢çÜU xG¢éSS¢¢ ¶Gy}¢ ã¢ï Á¢¢» J

{2} ãGS¢Î :- çÜUS¢è ÜU¢ï ¶¢¼¢ Ðè¼¢ ²¢ ÈUH¼¢ ÈêUH¼¢ ¥¢S¢ê΢ ãG¢H Îï¶
ÜUÚ çÎH Á¢H¢Ý¢ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜUè Ýï’}¢¼¢ï´ ÜïU Á¢G±¢H ÜUè ¼}¢‹Ý¢ ÜUÚÝ¢ J §S¢
¶GڢϢ Á¢ÁGÏ¢ï ÜU¢ Ý¢}¢ “ãGS¢Î” ãñ J ²ïã Ï¢ãé¼ ãè ¶GÏ¢è¯ ¥G¢Î¼ ¥¢ñÚ
çÝ㢲¼ ãè Ï¢éÚè Ï¢H¢ ¥¢ñÚ x¢éÝ¢ãï ¥GÁ¢Gè}¢ ãñ J ãGS¢Î ÜUÚÝï ±¢Hï ÜUè S¢¢Úè
çÁ¢G‹Îx¢è Á¢HÝ ¥¢ñÚ Í¢éÅÝ ÜUè ¥¢x¢ }¢ï´ Á¢H¼è Úã¼è ãñ ¥¢ñÚ §S¢ï Ó¢ñÝ ¥¢ñÚ
S¢éÜêUÝ ÝS¢èÏ¢ Ýãè´ ã¢ï¼¢ J ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ }¢ï´ ¥ÐÝï
Œ²¢Úï ÚS¢êH ÜU¢ï ãéGv}¢ çβ¢ ãñ çÜU “ãGS¢Î ÜUÚÝï ±¢Hï
ÜïU ãGS¢Î S¢ï ¥¢Ð wG¢é΢ ÜUè ÐÝ¢ã }¢¢æx¢¼ï Úçã²ï J”
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 109
¥¢ñÚ ÚS¢êHéËH¢ã Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU “ãGS¢Î
ÝïçÜU²¢ï´ ÜU¢ï §S¢ ¼GÚãG ¶¢ Á¢¢¼¢ ãñ çÁ¢S¢ ¼GÚãG ¥¢x¢ HÜUÇGè ÜU¢ï ¶¢
Hï¼è ãñ J”
¥¢ñÚ ãéGÁG¢êÚ Ýï ²ïã |¢è ÈGUÚ}¢¢²¢ ãñ çÜU ¼é}¢
H¢ïx¢ »ÜU ÎêS¢Úï ÐÚ ãGS¢Î Ý ÜUÚ¢ï ¥¢ñÚ »ÜU ÎêS¢Úï S¢ï ÜGU¼G»G ¼¥GËHéÜGU Ý
ÜUÚ¢ï ¥¢ñÚ »ÜU ÎêS¢Úï S¢ï Ï¢éxGÁ¢G Ý Ú¶¢ï J ¥¢ñÚ »ï ¥ËH¢ã ÜïU Ï¢‹Î¢ï ! ¼é}¢
¥¢ÐS¢ }¢ï´ |¢¢§ü-|¢¢§ü Ï¢Ý ÜUÚ Úã¢ï J

ãGS¢Î §S¢ çH²ï Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ x¢éÝ¢ã ãñ çÜU ãGS¢Î ÜUÚÝï ±¢H¢ x¢¢ï²¢
¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÐÚ »’ç¼Ú¢Á¢G ÜUÚ Ú㢠ãñ çÜU ÈéUH G ¢æ ¥¢Î}¢è §S¢ Ýï’}¢¼ ÜïU
ÜGU¢çÏ¢H Ýãè´ ‰¢¢ ©S¢ ÜU¢ï ²ïã Ýï’}¢¼ v²êæ Îè ãñ ? ¥Ï¢ ¼é}¢ wG¢éÎ ãè S¢}¢Û¢ H¢ï
çÜU ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÐÚ ÜU¢ï§ü »’ç¼Ú¢Á¢G ÜUÚÝ¢ çÜU¼Ý¢ Ï¢ÇG¢ x¢éÝ¢ã ã¢ïx¢¢ J
ãGS¢Î ÜU¢ §GH¢Á¢ :- ãGÁ¢GÚ¼ï §}¢¢}¢ x¢GÁ¢G¢Hè Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢
ãñ çÜU ãGS¢Î ÜGUËÏ¢ ÜUè Ï¢è}¢¢çÚ²¢ï´ }¢ï´ S¢ï »ÜU Ï¢ãé¼ Ï¢ÇGè Ï¢è}¢¢Úè ãñ ¥¢ñÚ
§S¢ ÜU¢ §GH¢Á¢ ²ïã ãñ çÜU ãGS¢Î ÜUÚÝï ±¢H¢ ÆæÇï çÎH S¢ï ²ïã S¢¢ïÓ¢ Hï çÜU
}¢ïÚï ãGS¢Î ÜUÚÝï S¢ï ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G çÜUS¢è ÜUè ΢ñH¼ ± Ýï’}¢¼ Ï¢ÚÏ¢¢Î
Ýãè´ ã¢ï S¢ÜU¼è J ¥¢ñÚ }¢ñ´ çÁ¢S¢ ÐÚ ãGS¢Î ÜUÚ Ú㢠ãêæ }¢ïÚï ãGS¢Î S¢ï ©S¢ ÜU¢
ÜéUÀ |¢è Ýãè´ çÏ¢x¢ÇG S¢ÜU¼¢ J Ï¢çËÜU }¢ïÚï ãGS¢Î ÜU¢ ÝévGS¢¢Ý ÎèÝ¢ï Î鋲¢ }¢ï´
}¢éÛ¢ ÜU¢ï ãè ÐãéæÓ¢ Ú㢠ãñ çÜU }¢ñæ wG±¢ã }¢wG±¢ã çÎH ÜUè Á¢HÝ }¢ï´ }¢éϼH¢
ãêæ ¥¢ñÚ ãÚ ±vG¼ ãGS¢Î ÜUè ¥¢x¢ }¢ï´ Á¢H¼¢ Úã¼¢ ãêæ ¥¢ñÚ }¢ïÚè ÝïçÜU²¢æ
Ï¢ÚÏ¢¢Î ã¢ï Úãè ãñ´ ¥¢ñÚ }¢ñ´ çÁ¢S¢ ÐÚ ãGS¢Î ÜUÚ Ú㢠ãêæ }¢ïÚè ÝïçÜU²¢æ çÜGU²¢}¢¼
}¢ï´ ©S¢ ÜU¢ï ç}¢H Á¢¢»æx¢è J çÈUÚ ²ïã |¢è S¢¢ïÓ¢ï çÜU }¢ñ´ çÁ¢S¢ ÐÚ ãGS¢Î ÜUÚ
Ú㢠ãêæ J ©S¢ ÜU¢ï wG¢é΢±‹Îï ÜUÚè}¢ Ýï ²ïã Ýï’}¢¼ï´ Îè ãñ´ ¥¢ñÚ §S¢ ÐÚ Ý¢Ú¢Á¢G
ã¢ï ÜUÚ ãGS¢Î }¢æï Á¢H Ú㢠ãêæ ¼¢ï }¢ñæ x¢¢ï²¢ wG¢é΢±‹Îï ¼¥G¢H¢ ÜïU ÈGïU’H ÐÚ
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 110

»’ç¼Ú¢Á¢G ÜUÚ ÜïU ¥ÐÝ¢ ÎèÝ¢ï §ü}¢¢Ý ¶GڢϢ ÜUÚ Ú㢠ãêæ J ²ïã S¢¢ïÓ¢ ÜUÚ
çÈUÚ ¥ÐÝï çÎH }¢ḯ §S¢ ¶G²¢H ÜU¢ï Á¢}¢¢» çÜU ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ¥GHè}¢¢ï
ãGÜUè}¢ ãñ J Á¢¢ï à¢wGS¢ çÁ¢S¢ Ó¢èÁ¢G ÜU¢ ¥ãH ã¢ï¼¢ ãñ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢
©S¢ ÜU¢ï ±¢ïãè Ó¢èÁ¢G ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ J }¢ñ´ çÁ¢S¢ ÐÚ ãGS¢Î ÜUÚ Ú㢠ãêæ J
¥ËH¢ã ÜïU ÝÁ¢GÎèÜU Ó¢êæçÜU ±¢ïã §Ý Ýï’}¢¼¢ï´ ÜU¢ ¥ãH ‰¢¢ J §S¢ çH²ï
¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï ©S¢ ÜU¢ï ²ïã Ýï’}¢¼ï´ ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢§ü ãñ´ ¥¢ñÚ }¢ñ´ Ó¢êæçÜU
§Ý ÜU¢ ¥ãH Ýãè´ ‰¢¢ §S¢ çH²ï ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï }¢éÛ¢ï Ýãè´ Îè´ J §S¢
¼GÚãG ãGS¢Î ÜU¢ }¢ÚÁ¢G çÎH S¢ï çÝÜUH Á¢¢»x¢¢ ¥¢ñÚ ãG¢çS¢Î ÜU¢ï ãGS¢Î ÜUè
Á¢HÝ S¢ï ÝÁ¢¢¼ ç}¢H Á¢¢»x¢è J

S¢Ó¢ ãñ
©S¢ ÜïU ¥H¼G¢ÈGU ¼¢ï ãñ́ ¥G¢}¢ à¢ãèÎè S¢Ï¢ ÐÚ
¼éÛ¢ S¢ï v²¢ çÁ¢GÎ ‰¢è ¥x¢Ú ¼ê çÜUS¢è ÜGU¢çÏ¢H ã¢ï¼¢
{3} H¢HÓ¢ :- ²ïã Ï¢ãé¼ ãè Ï¢éÚè ¶GSH¼ ¥¢ñÚ çÝ㢲¼ ¶GڢϢ ¥G¢Î¼ ãñ
¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï Ï¢‹Îï ÜU¢ï Á¢¢ï çÚÁGÜUG ± Ýï’}¢¼ ¥¢ñÚ }¢¢H¢ï
΢ñH¼ ²¢ Á¢¢ã¢ï }¢¼üÏ¢¢ ç}¢H¢ ãñ §S¢ ÐÚ Ú¢Á¢Gè ã¢ï ÜUÚ ÜGUÝ¢¥G¼ ÜUÚ HïÝ¢
Ó¢¢çã²ï J ÎêS¢Ú¢ï´ ÜUè ΢ñH¼¢ï´ ¥¢ñÚ Ýï’}¢¼¢ï´ ÜU¢ï Îï¶ Îï¶ ÜUÚ wG¢éÎ |¢è ©S¢ ÜU¢ï
ãG¢çS¢H ÜUÚÝï ÜïU ÈñUÚ }¢ï´ ÐÚïà¢¢Ý ãG¢H ÚãÝ¢ ¥¢ñÚ x¢GH¼G ± S¢ãGèãG ãÚ çÜGUS}¢
ÜUè ¼ÎÏ¢è򢕫 }¢ï´ çÎÝ Ú¢¼ Hx¢ï ÚãÝ¢ ²ïãè Á¢ÁGÏ¢» çãGS¢ü ± H¢HÓ¢ ÜUãH¢¼¢
ãñ ¥¢ñÚ çãGS¢ü ± ¼G}¢¥G ÎÚ ãGÜGUèÜGU¼ §‹S¢¢Ý ÜUè »ÜU Ðñ΢§à¢è ¶GSH¼ ãñ J
Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ï´ ãñ çÜU ¥x¢Ú ¥¢Î}¢è ÜïU ТS¢ ΢ï }¢ñ΢Ý
|¢Ú ÜUÚ S¢¢ïÝ¢ ã¢ï Á¢¢» ¼¢ï çÈUÚ ±¢ïã »ÜU ¼èS¢Úï }¢ñÎ¢Ý ÜU¢ï ¼GHÏ¢ ÜUÚïx¢¢ çÜU
±¢ïã |¢è S¢¢ïÝï S¢ï |¢Ú Á¢¢» ¥¢ñÚ §ÏÝï ¥¢Î}¢ ÜïU ÐïÅ ÜU¢ï ÜGUÏ¢í ÜUè ç}¢^è ÜïU
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 111
çS¢±¢ ÜU¢ï§ü Ó¢èÁ¢G Ýãè´ |¢Ú S¢ÜU¼è ¥¢ñÚ Á¢¢ï à¢wGS¢ §S¢ S¢ï ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚï
¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ©S¢ ÜUè ¼¢ñÏ¢¢ ÜU¢ï ÜGUÏ¢êH ÈGUÚ}¢¢ Hïx¢¢ J

¥¢ñÚ »ÜU ãGÎè¯ }¢ï´ ãñ çÜU §ÏÝï ¥¢Î}¢ Ï¢êÉG¢ ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J }¢x¢Ú
©S¢ ÜUè ΢ï Ó¢èÁ¢Gïæ Á¢±¢Ý Úã¼è ãñæ »ÜU ©}}¢èÎ ÎêS¢Úè }¢¢H ÜUè }¢ãGÏÏ¢¼ J

H¢HÓ¢ ¥¢ñÚ çãGS¢ü ÜU¢ Á¢ÁGÏ¢¢ wG¢éÚ¢ÜU, çHÏ¢¢S¢, }¢ÜU¢Ý,


S¢¢}¢¢Ý, ΢ñH¼, §GÁGÁ¢G¼, ࢢïãÚ¼ x¢GÚÁ¢G ãÚ Ýï’}¢¼ }¢ï´ ãé±¢ ÜUÚ¼¢ ãñ J
¥x¢Ú H¢HÓ¢ ÜU¢ Á¢ÁGÏ¢¢ çÜUS¢è §‹S¢¢Ý }¢ï´ Ï¢ÉG Á¢¢¼¢ ãñ ¼¢ï ±¢ïã §‹S¢¢Ý
¼GÚãG ¼GÚãG ÜUè ϢΠ¥wGH¢çÜGU²¢ï´ ¥¢ñÚ Ï¢ï }¢éÚñ¼è ÜïU ÜU¢}¢¢ï´ }¢ï´ ÐÇG Á¢¢¼¢ ãñ
¥¢ñÚ Ï¢ÇGï S¢ï Ï¢ÇGï x¢éÝ¢ã¢ï´ S¢ï |¢è Ýãè´ Ó¢êÜU¼¢ J Ï¢çËÜU S¢Ó¢ ÐêçÀ²ï ¼¢ï çãGS¢ü
± ¼G}¢¥G ¥¢ñÚ H¢HÓ¢ ÎÚ ãGÜGUèÜGU¼ ãÁ¢G¢Ú¢ï´ x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜU¢ S¢Ú Ó¢à}¢¢ ãñ §S¢ S¢ï
wG¢é΢ ÜUè ÐÝ¢ã }¢¢æx¢Ýè Ó¢¢çã²ï J
H¢HÓ¢ ÜU¢ §GH¢Á¢ :- §S¢ ÜGUËÏ¢è }¢ÚÁ¢G ÜU¢ §GH¢Á¢ S¢Ï¢í¢ï ÜGUÝ¢¥G¼ ãñ
²¢’Ýè Á¢¢ï ÜéUÀ wG¢é΢ ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï Ï¢‹Îï ÜU¢ï ç}¢H Á¢¢» §S¢ ÐÚ Ú¢Á¢Gè ã¢ï ÜUÚ
wG¢é΢ ÜU¢ à¢éRU Ï¢Á¢¢ H¢» ¥¢ñÚ §S¢ ¥GÜGUèÎï ÐÚ Á¢}¢ Á¢¢» çÜU §‹S¢¢Ý Á¢Ï¢
}¢¢æ ÜïU ÐïÅ }¢ï´ Úã¼¢ ãñ J ©S¢è ±vG¼ çÈGUçÚ༢ wG¢é΢ ÜïU ãéGv}¢ S¢ï §‹S¢¢Ý ÜUè
Ó¢¢Ú Ó¢èÁ¢Gï´ çH¶ Îï¼¢ ãñ J §‹S¢¢Ý ÜUè ©G}¢í, §‹S¢¢Ý ÜUè Ú¢ïÁ¢Gè, §‹S¢¢Ý ÜUè
ÝïÜU ÝS¢èÏ¢è, §‹S¢¢Ý ÜUè ϢΠÝS¢èÏ¢è, ²ïãè §‹S¢¢Ý ÜU¢ Ýç±à¼» ¼ÜGUÎèÚ ãñ J
H¢¶ S¢Ú }¢¢Ú¢ï }¢x¢Ú ±¢ïãè ç}¢Hïx¢¢ Á¢¢ï ¼ÜGUÎèÚ }¢ï´ çH¶ çβ¢ x¢²¢ ãñ §S¢
ÜïU Ï¢¢’Î ²ïã S¢}¢Û¢ ÜUÚ çÜU wG¢é΢ ÜUè çÚÁ¢G¢ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜUè ¥G¼G¢ ÐÚ Ú¢Á¢Gè ã¢ï
Á¢¢¥¢ï ¥¢ñÚ ²ïã ÜUã ÜUÚ H¢HÓ¢ ÜïU ÜGUH»G ÜU¢ï É¢ ΢ï çÜU Á¢¢ï }¢ïÚè ¼ÜGUÎèÚ
}¢ḯ ‰¢¢ ±¢ïã }¢éÛ¢ï ç}¢H¢ ¥¢ñÚ Á¢¢ï }¢ïÚè ¼ÜGUÎèÚ }¢ḯ ã¢ïx¢¢ ±¢ïã ¥¢ç²‹Î¢ ç}¢Hïx¢¢
¥¢ñÚ ¥x¢Ú ÜéUÀ ÜU}¢è ÜUè ±Á¢ã S¢ï ÜGUËÏ¢ }¢ï´ ¼vHèÈGU ã¢ï ¥¢ñÚ ÝzGS¢ §{Ú
©{Ú HÐÜïU ¼¢ï S¢Ï¢í ÜUÚ ÜïU ÝzGS¢ ÜUè Hx¢¢}¢ ¶èæÓ¢ H¢ï J §S¢è ¼GÚãG ÚzG¼¢
ÚzG¼¢ ÜGUËÏ¢ }¢ï´ ÜGUÝ¢¥G¼ ÜU¢ ÝêÚ Ó¢}¢ÜU ©Æïx¢¢ ¥¢ñÚ çãGS¢ü ± H¢HÓ¢ ÜU¢
¥‹{ïÚ¢ Ï¢¢ÎH ÀÅ Á¢¢»x¢¢ J ²¢Î Ú¶¢ï !
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 112
çãGS¢ü çÁ¢GËH¼ |¢Úè ÈGUÜGUèÚè ãñ
Á¢¢ï ÜGUÝ¢¥G¼ ÜUÚï, ¼±æx¢Ú ãñ
{4} ÜU‹Á¢êS¢è :- Ï¢¶GèHè Ï¢ãé¼ ãè }¢‹ãêGS¢ ¶GSH¼ ãñ J Ï¢¶GèH }¢¢H
Ú¶¼ï ãé» ¶¢Ýï ÐèÝï, ÐãÝÝï ¥¢ïÉGÝï, ±¼GÝ ¥¢ñÚ S¢ÈGUÚ ãÚ Á¢x¢ã ãÚ ãG¢H
}¢ï´ ãÚ Ó¢èÁ¢G }¢ï´ ãÚ çÜGUS}¢ ÜUè ¼vHèÈïGU´ ©Æ¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ãÚ Á¢x¢ã Á¢GHèH
ã¢ï¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ÜU¢ï§ü |¢è §S¢ ÜU¢ï ¥ÓÀè ÝÁ¢GÚ S¢ï Ýãè´ Îﶼ¢ ãñ J ÚS¢êHéËH¢ã
Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ ãñ çÜU S¢¶Gè ¥ËH¢ã S¢ï ÜGUÚèÏ¢ ãñ J
Á¢‹Ý¼ S¢ï ÜGUÚèÏ¢ ãñ J §‹S¢¢Ý¢ïæ S¢ï ÜGUÚèÏ¢ ãñ J Á¢ã‹Ý}¢ S¢ï ÎêÚ ãñ ¥¢ñÚ Ï¢¶GèH
¥ËH¢ã S¢ï ÎêÚ ãñ J Á¢‹Ý¼ S¢ï ÎêÚ ãñ J §‹S¢¢Ý¢ï´ S¢ï ÎêÚ ãñ J Á¢ã‹Ý}¢ S¢ï
ÜGUÚèÏ¢ ãñ ¥¢ñÚ ²ÜGUèÝÝ S¢¶Gè Á¢¢çãH, §GÏ¢¢Î¼ x¢éÁ¢G¢Ú Ï¢¶GèH S¢ï çÁ¢G²¢Î¢
¥ËH¢ã ÜU¢ï Œ²¢Ú¢ ãñ J

¥¢ñÚ ãGéÁG¢êÚï ¥ÜUÚ}¢ Ýï ²ïã |¢è ÈGUÚ}¢¢²¢ ãñ


çÜU {¢ïÜïUÏ¢¢Á¢G ¥¢ñÚ Ï¢¶GèH ¥¢ñÚ »ãGS¢¢Ý Á¢¼¢Ýï ±¢H¢ Á¢‹Ý¼ }¢ï´ Ýãèæ
΢ç¶GH ã¢ïx¢¢ J
¥¢ñÚ ²ïã |¢è ãGÎè¯ }¢ï´ ¥¢²¢ ãñ çÜU Î¢ï ¶GSH¼ï´ »ïS¢è ãñ´ Á¢¢ï ΢ïÝ¢ï´
»ÜU S¢¢‰¢ }¢¢ïç}¢Ý }¢ïæ §ÜUn¢ Á¢}¥G Ýãè´ ã¢ï´x¢è J »ÜU ÜU‹Á¢êS¢è ÎêS¢Úè Ï¢Î
¥wGH¢ÜGUè J
ãGÎè¯ ÜU¢ }¢¼GHÏ¢ ²ïã ãñ çÜU ²ïã ΢ïÝ¢ḯ ¶GSH¼ḯ Ï¢éÚè ãñ́ ¥¢ñÚ ²ïã
΢ïÝ¢ḯ Ï¢éÚè ¶GSH¼ḯ }¢¢ïç}¢Ý }¢ḯ »ÜU S¢¢‰¢ Ýãèæ Т§ü Á¢¢»æx¢è J }¢¢ïç}¢Ý ¥x¢Ú
Ï¢¶GèH ã¢ïx¢¢ ¼¢ï ϢΠ¥wGH¢ÜGU Ýãè´ ã¢ïx¢¢ J ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ϢΠ¥wGH¢ÜGU ã¢ïx¢¢
¼¢ï Ï¢¶GèH Ýãè´ ã¢ïx¢¢ J ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ¼é}¢ çÜUS¢è »ïS¢ï }¢‹ãGêS¢ ¥¢Î}¢è ÜU¢ï Îﶢï
çÜU ±¢ïã Ï¢¶GèH |¢è ãñ ¥¢ñÚ Ï¢Î ¥wGH¢ÜGU |¢è ãñ ¼¢ï S¢}¢Û¢ H¢ï çÜU ©S¢ ÜïU
§ü}¢¢Ý }¢ḯ ÜéUÀ ÈéU¼G êÚ Á¢GMÚ ãñ ¥¢ñÚ ²ïã ÜU¢ç}¢H ÎÚÁ¢ï ÜU¢ }¢éS¢H}¢¢Ý Ýãè´ ãñ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 113
Ï¢éwGH ÜU¢ §GH¢Á¢ :- ãGÁ¢GÚ¼ï §}¢¢}¢ x¢GÁ¢G¢Hè Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢
çÜU ÜU‹Á¢êS¢è »ÜU »ïS¢¢ }¢ÚÁ¢G ãñ çÜU §S¢ ÜU¢ §GH¢Á¢ Ï¢ïãGÎ Îéà±¢Ú ãñ
wG¢éS¢êS¢Ý Ï¢éIG¢ ¥¢Î}¢è Ï¢¶GèH ã¢ï ¼¢ï ±¢ïã ¼vGÚèÏ¢Ý H¢ §GH¢Á¢ ãñ ¥¢ñÚ
ÜU‹Á¢êS¢è ÜU¢ S¢Ï¢Ï¢ }¢¢H ÜUè }¢ãGÏÏ¢¼ ãñ J Á¢Ï¢ ¼ÜU }¢¢H ÜUè }¢ãGÏÏ¢¼
çÎH S¢ï Á¢G¢§H Ýãè´ ã¢ïx¢è ÜU‹Á¢êS¢è ÜUè Ï¢è}¢¢Úè ÚzG¥G Ýãè´ ã¢ï S¢ÜU¼è J çÈUÚ
|¢è §S¢ ÜïU Î¢ï §GH¢Á¢ Ï¢ãé¼ ãè ÜU¢}¢²¢Ï¢ ¥¢ñÚ ÜU¢Ú ¥¢}¢Î ãñ´ ¥¢ñÚ ±¢ïã ²ïã
ãñæ ¥Ã±H ²ïã çÜU ¥¢Î}¢è S¢¢ïÓ¢ï çÜU }¢¢H ÜïU }¢ÜGU¢çS¢Î v²¢ ãñ´ ? ¥¢ñÚ }¢ñæ
çÜUS¢ çH²ï Ðñ΢ çÜU²¢ x¢²¢ ãêæ ? ¥¢ñÚ }¢éÛ¢ï Î鋲¢ }¢ï´ }¢¢H Á¢}¥G ÜUÚÝï ÜïU
S¢¢‰¢ S¢¢‰¢ ÜéUÀ ¥G¢H}¢ï ¥¢ç¶GÚ¼ ÜïU çH²ï |¢è Á¢G¶GèÚ¢ Á¢}¥G ÜUÚÝ¢
Ó¢¢çã²ï Á¢Ï¢ ²ïã ¶G²¢H çÎH }¢ï´ Á¢}¢ Á¢¢»x¢¢ ¼¢ï çÈUÚ çÎH }¢ï´ Î鋲¢ ÜUè Ï¢ï
¯Ï¢¢¼è ¥¢ñÚ ¥G¢H}¢ï ¥¢ç¶GÚ¼ ÜU¢ Š²¢Ý Ðñ΢ ã¢ïx¢¢ ¥¢ñÚ Ý¢ x¢ã¢æ çÎH }¢ï´
»ÜU »ïS¢¢ ÝêÚ Ðñ΢ ã¢ï Á¢¢»x¢¢ çÜU Î鋲¢ S¢ï ¥¢ñÚ Î鋲¢ ÜïU }¢¢H¢ï ¥SÏ¢¢Ï¢ S¢ï
Ï¢ï Úx¢GÏ¢¼è ¥¢ñÚ ÝÈGUÚ¼ Ðñ΢ ã¢ïÝï Hx¢ïx¢è çÈUÚ Ï¢¶GèHè ¥¢ñÚ ÜU‹Á¢êS¢è ÜUè
Ï¢è}¢¢Úè wG¢éΠϢ wG¢éÎ ÎzG¥G ã¢ï Á¢¢»x¢è ¥¢ñÚ Á¢ÁGÏ¢» S¢¶G¢±¼ §S¢ ¼GÚãG
Ðñ΢ ã¢ï Á¢¢»x¢¢ çÜU wG¢é΢ ÜUè Ú¢ã }¢ï´ }¢¢H ¶GÓ¢ü ÜUÚ¼ï ãé» ©S¢ ÜU¢ï HÁGÁ¢G¼
}¢ãGS¢êS¢ ã¢ïÝï Hx¢ïx¢è J
¥¢ñÚ ÎêS¢Ú¢ §GH¢Á¢ ²ïã ãñ çÜU Ï¢¶GèH¢ï´ ¥¢ñÚ S¢¶Gè H¢ïx¢¢ï´ ÜUè
çãGÜU¢²¢¼ ÐÉGï ¥¢ñÚ ¥G¢çH}¢¢ï´ S¢ï Ï¢ ÜU¯Ú¼ §S¢ çÜGUS}¢ ÜïU ±¢çÜGU¥G¢¼ S¢éݼ¢
Úãï çÜU Ï¢¶GèH¢ï´ ÜU¢ ¥‹Á¢¢}¢ çÜU¼Ý¢ Ï¢éÚ¢ ãé±¢ ãñ ¥¢ñÚ S¢¶Gè H¢ïx¢¢ï´ ÜU¢
¥‹Á¢¢}¢ çÜU¼Ý¢ ¥ÓÀ¢ ãé±¢ ãñ §S¢ çÜGUS}¢ ÜïU ±¢çÜGU¥G¢¼ ± çãGÜU¢²¢¼
ÐÉG¼ï ÐÉG¼ï, S¢éݼï S¢éݼï Ï¢¶GèHè S¢ï ÝÈGUÚ¼ ¥¢ñÚ S¢¶G¢±¼ ÜUè Úx¢GÏ¢¼ çÎH
}¢ḯ Ðñ΢ ã¢ï Á¢¢¼è ãñ ¥¢ñÚ ÚzG¼¢ ÚzG¼¢ ÜU‹Á¢êS¢è ÜU¢ }¢ÚÁ¢G Á¢G¢§H ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J

{5} ¼ÜUÏÏ¢éÚ :- ²ïã à¢ñ¼G¢Ýè ¶GSH¼ §¼Ýè Ï¢éÚè ¥¢ñÚ §S¢ ÜGUÎÚ ¼Ï¢¢ã
ÜéUÝ ¥G¢Î¼ ãñ çÜU ²ïã |¢ê¼ Ï¢Ý ÜUÚ çÁ¢S¢ §‹S¢¢Ý ÜïU S¢Ú ÐÚ S¢é±¢Ú ã¢ï Á¢¢»
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 114
S¢}¢Û¢ H¢ï çÜU ©S¢ ÜUè Î鋲¢ ± ¥¢ç¶GÚ¼ ÜUè ¼Ï¢¢ãè ²ÜGUèÝè ãñ à¢ñ¼G¢Ý
¥ÐÝè §S¢ }¢‹ãGêS¢ ¶GSH¼ ÜUè ±Á¢ã S¢ï }¢ÚÎêÎï Ï¢¢Úx¢¢ãï §H¢ãè ãé±¢ J
¥¢ñÚ wG¢é΢±‹Îï ÜGU¤ã¢Ú ± Á¢ÏÏ¢¢Ú Ýï H¢’ݼ ÜU¢ ¼G¢ñÜGU ©S¢ ÜïU x¢Hï }¢ï´ ÐãÝ¢
ÜUÚ ©S¢ ÜU¢ï Á¢‹Ý¼ S¢ï çÝÜU¢H çβ¢ J
¼ÜUÏÏ¢éÚ ÜïU }¢¢’Ýè ²ïã ãñ´ çÜU ¥¢Î}¢è ÎêS¢Ú¢ï´ ÜU¢ï ¥ÐÝï S¢ï ãGÜGUèÚ
S¢}¢Û¢ï J ²ïãè Á¢ÁGÏ¢¢ à¢ñ¼G¢Ýï }¢HªGÝ ÜïU çÎH }¢ï´ Ðñ΢ ã¢ï x¢²¢ ‰¢¢ çÜU Á¢Ï¢
¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï ãGÁ¢GÚ¼ï ¥¢Î}¢ ÜïU S¢¢}¢Ýï çÈGUçÚà¼¢ï´ ÜU¢ï
S¢Á¢Î¢ ÜUÚÝï ÜU¢ ãéGv}¢ ÈGUÚ}¢¢²¢ ¼¢ï çÈGUçÚà¼ï Ó¢êæçÜU ¼ÜUÏÏ¢éÚ ÜUè ÝéãGêS¢¼ S¢ï
ТÜU ‰¢ï S¢Ï¢ çÈGUçÚà¼¢ï´ Ýï S¢Á¢Î¢ ÜUÚ çH²¢ HïçÜUÝ à¢ñ¼G¢Ý ÜïU S¢Ú }¢ï´
¼ÜUÏÏ¢éÚ ÜU¢ S¢¢ñ΢ S¢}¢¢²¢ ãé±¢ ‰¢¢ ©S¢ Ýï ¥ÜUÇG ÜUÚ ÜUã çβ¢ çÜU J

“²¢’Ýè }¢ñ´ ãGÁ¢GÚ¼ï ¥¢Î}¢ S¢ï ¥ÓÀ¢ ãêæ J »ï ¥ËH¢ã ! ¼êÝï }¢éÛ¢
ÜU¢ï ¥¢x¢ S¢ï Ðñ΢ çÜU²¢ ãñ ¥¢ñÚ ¥¢Î}¢ ÜU¢ï ç}¢^è S¢ï Ðñ΢ ÈGUÚ}¢¢²¢”
©S¢ }¢HªGÝ Ýï ãGÁ¢GÚ¼ï ¥¢Î}¢ ÜU¢ï ¥ÐÝï S¢ï ãGÜGUèÚ
S¢}¢Û¢¢ ¥¢ñÚ S¢Á¢Î¢ Ýãè´ çÜU²¢ J
²¢Î Ú¶¢ï çÜU çÁ¢S¢ ¥¢Î}¢è }¢ï´ ¼ÜUÏÏ¢éÚ ÜUè à¢ñ¼G¢Ýè ¶GSH¼ Ðñ΢
ã¢ï Á¢¢»x¢è ©S¢ ÜU¢ ±¢ïãè ¥‹Á¢¢}¢ ã¢ïx¢¢ Á¢¢ï à¢ñ¼G¢Ý ÜU¢ ãé±¢ çÜU ±¢ïã ΢ïÝ¢ï´
Á¢ã¢Ý }¢ï´ wG¢é΢±‹Îï ÜGU¤ã¢Ú¢ï Á¢ÏÏ¢¢Ú ÜUè çÈUÅÜU¢Ú S¢ï }¢ÚÎêÎ ¥¢ñÚ Á¢GHèH¢ï
wG±¢Ú ã¢ï x¢²¢ J ²¢Î Ú¶¢ï çÜU ¼ÜUÏÏ¢éÚ wG¢é΢ ÜU¢ï Ï¢ïãGΠݢ ÐS¢‹Î ãñ ¥¢ñÚ
²ïã Ï¢ãé¼ ãè Ï¢ÇG¢ x¢éÝ¢ã ãñ J ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ï´ ãñ çÜU çÁ¢S¢ à¢wGS¢ ÜïU çÎH
}¢ï´ Ú¢§ü Ï¢Ú¢Ï¢Ú §ü}¢¢Ý ã¢ïx¢¢ ±¢ïã Á¢ã‹Ý}¢ }¢ï´ Ýãè´ Î¢ç¶GH ã¢ïx¢¢ ¥¢ñÚ çÁ¢S¢
à¢wGS¢ ÜïU çÎH }¢ï´ Ú¢§ü Ï¢Ú¢Ï¢Ú ¼ÜUÏÏ¢éÚ ã¢ïx¢¢ ±¢ïã Á¢‹Ý¼ }¢ï´ Ýãè´ Î¢ç¶GH
ã¢ïx¢¢ J
»ÜU ÎêS¢Úè ãGÎè¯ }¢ï´ ¥¢²¢ ãñ çÜU }¢ñ΢Ýï }¢ãGà¢Ú }¢ï´ ¼ÜUÏÏ¢éÚ ÜUÚÝï
±¢H¢ï´ ÜU¢ï §S¢ ¼GÚãG H¢²¢ Á¢¢»x¢¢ çÜU ©Ý ÜUè S¢êÚ¼ï´ §‹S¢¢Ý¢ï´ ÜUè ã¢ïæx¢è }¢x¢Ú
©Ý ÜïU ÜGUÎ Ó²æêçŲ¢ï´ ÜïU Ï¢Ú¢Ï¢Ú ã¢æïx¢ï ¥¢ñÚ çÁ¢GËH¼ ± LS¢±¢§ü }¢ï´ ²ïã çÍ¢Úï
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 115
ãé» ã¢ï´x¢ï ¥¢ñÚ ²ïã H¢ïx¢ Í¢S¢èżï ãé» Á¢ã‹Ý}¢ ÜUè ¼GÚÈGU H¢» Á¢¢»æx¢ï ¥¢ñÚ
Á¢ã‹Ý}¢ ÜïU ©S¢ Á¢ïH¶G¢Ýï }¢ï´ ÜñGUÎ ÜUÚ çβï Á¢¢»æx¢ï çÁ¢S¢ ÜU¢ Ý¢}¢ “Ï¢êHS¢”
(Ý¢ ©}}¢èÎè) ãñ ¥¢ñÚ ±¢ïã »ïS¢è ¥¢x¢ }¢ï´ Á¢H¢» Á¢¢»æx¢ï Á¢¢ï ¼}¢¢}¢ ¥¢x¢¢ï´
ÜU¢ï Á¢H¢ Îïx¢è çÁ¢S¢ ÜU¢ Ý¢}¢ “Ý¢LH ¥‹²¢Ú” ãñ ¥¢ñÚ ©Ý H¢ïx¢¢ï´ ÜU¢ï
Á¢ã‹Ýç}¢²¢ï´ ÜU¢ ÐèÐ çÐH¢²¢ Á¢¢»x¢¢ J

Œ²¢Úè Ï¢ãÝ¢ï ¥¢ñÚ ¥GÁ¢GèÁ¢G |¢¢§²¢ï ! ÜU¢Ý ¶¢ïH ÜUÚ S¢éÝ H¢ï çÜU
¼é}¢ H¢ïx¢ Á¢¢ï ¶¢Ýï, ÜUÐÇGï, Ó¢¢H Ó¢HÝ, }¢ÜU¢Ý ± S¢¢}¢¢Ý, ¼ãÁ¢GèÏ¢ ±
¼}¢géÝ, }¢¢H¢ï ΢ñH¼ ãÚ Ó¢èÁ¢G }¢ï´ ¥ÐÝï ÜU¢ï ÎêS¢Ú¢ï´ S¢ï ¥ÓÀ¢ ¥¢ñÚ ÎêS¢Ú¢ï´
ÜU¢ï ãGÜUG èÚ S¢}¢Û¢¼ï Úã¼ï ã¢ï J §S¢è ¼GÚãG Ï¢¢’Á¢G ©G-H}¢¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢’Á¢G §GÏ¢¢Î¼
x¢éÁ¢G¢Ú §GË}¢¢ï §GÏ¢¢Î¼ }¢ḯ ¥ÐÝï ÜU¢ï ÎêS¢Ú¢ḯ S¢ï Ï¢ïã¼Ú ¥¢ñÚ ÎêS¢Ú¢ḯ ÜU¢ï ¥ÐÝï S¢ï
ãGÜUG èÚ S¢}¢Û¢ ÜUÚ ¥ÜUÇG¼ï ãñ́ J ²ïãè ¼ÜUÏÏ¢éÚ ãñ J wG¢é΢ ÜïU çH²ï §S¢ à¢ñ¼¢G Ýè
¥G¢Î¼ ÜU¢ï À¢ïÇG Î¢ï ¥¢ñÚ ¼±¢Á¢G¢ï¥G ± §ç‹ÜUS¢¢Úè ÜUè ¥G¢Î¼ Ç¢H¢ï J ²¢’Ýè
ÎêS¢Ú¢ï´ ÜU¢ï ¥ÐÝï S¢ï Ï¢ïã¼Ú ¥¢ñÚ ¥ÐÝï ÜU¢ï ÎêS¢Ú¢ï´ S¢ï ÜU}¢¼Ú S¢}¢Û¢¢ï J
ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ï´ ãñ çÜU Á¢¢ï à¢wGS¢ ¥ËH¢ã ÜïU çH²ï
¼±¢Á¢G¢ï¥G ± §ç‹ÜUS¢¢Úè ÜUÚïx¢¢ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ©S¢ ÜU¢ï Ï¢éH‹Î ÈGUÚ}¢¢
Îïx¢¢ J ±¢ïã wG¢éÎ ÜU¢ï À¢ïÅ¢ S¢}¢Û¢ïx¢¢ }¢x¢Ú ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ¼}¢¢}¢
§‹S¢¢Ý¢ï´ ÜUè çÝx¢¢ã¢ï´ }¢ï´ ©S¢ ÜU¢ï ¥GÁ¢G}¢¼ ±¢H¢ Ϣݢ Îïx¢¢ ¥¢ñÚ Á¢¢ï à¢wGS¢
Í¢}¢‹Ç ¥¢ñÚ ¼ÜUÏÏ¢éÚ ÜUÚïx¢¢ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ©S¢ ÜU¢ï ÐS¼ ÜUÚ Îïx¢¢
±¢ïã wG¢éÎ ÜU¢ï Ï¢ÇG¢ S¢}¢Û¢ïx¢¢ }¢x¢Ú ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ©S¢ ÜU¢ï ¼}¢¢}¢
§‹S¢¢Ý¢ï´ ÜUè ÝÁ¢GÚ }¢ï´ ÜéUœ¢ï ¥¢ñÚ ç¶G‹Á¢GèÚ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ Á¢GHèH Ϣݢ Îïx¢¢ J

Í¢}¢‹Ç ÜU¢ §GH¢Á¢ :- Í¢}¢‹Ç ÜU¢ §GH¢Á¢ ²ïã ãñ çÜU x¢GÚèÏ¢¢ï´ ¥¢ñÚ ç}¢SÜUèÝ¢ï´
ÜUè S¢¢ïãGÏ¢¼ }¢ï´ ÚãÝï Hx¢ï ¥¢ñÚ §Ý H¢ïx¢¢ï´ ÜUè ç¶GÎ}¢¼ ÜUÚï J ¼±¢Á¢G¢ï¥G ±
§ç‹ÜUS¢¢Úè ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ §çwG¼²¢Ú ÜUÚï ¥¢ñÚ ¥ÐÝï çÎH }¢ï´ ²ïã Æ¢Ý Hï çÜU }¢ñ´
ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý ÜUè ¼¢’Á¢Gè}¢ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜU¢ »’Á¢G¢Á¢G ± §ÜUÚ¢}¢ ÜUMæx¢¢ J
wG±¢ã ©S¢ ÜïU ÜUÐÇGï çÜU¼Ýï ãè }¢ñHï v²êæ Ý ã¢ï´ }¢ñ´ ©S¢ ÜU¢ï ¥ÐÝï ϢڢϢÚ
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 116
çϢƢªæx¢¢ ¥¢ñÚ ãÚ ±vG¼ §S¢ ÜU¢ Š²¢Ý Ú¶ï çÜU wG¢é΢±‹Îï ÜUÚè}¢ ÜU¢ à¢éRU
ãñ çÜU }¢éÛ¢ ÜU¢ï ©S¢ Ýï ÎêS¢Ú¢ï´ S¢ï ¥ÓÀ¢ Ϣݢ²¢ ãñ HïçÜUÝ ±¢ïã Á¢Ï¢ Ó¢¢ãï
}¢éÛ¢ ÜU¢ï S¢¢Úï Á¢ã¢Ý S¢ï ϢΠ¼Ú Ϣݢ S¢ÜU¼¢ ãñ ¥ÐÝè ÜU}¢¼Úè ¥¢ñÚ
ÜU¢ï¼¢ãè ÜU¢ ¶G²¢H ¥x¢Ú çÎH }¢ï´ Á¢}¢ x¢²¢ ¼¢ï ¼ÜUÏÏ¢éÚ ÜU¢ |¢ê¼ H¢¶¢ï´
ÜU¢ïS¢ ÎêÚ |¢¢x¢ Á¢¢»x¢¢ J ( )
{6} Ó¢éx¢GHè :- ²¢’Ýè çÜUS¢è ÜUè Ï¢¢¼ S¢éÝ ÜUÚ çÜUS¢è ÎêS¢Úï S¢ï §S¢ ¼G¢ñÚ
ÐÚ ÜUã ÎïÝ¢ çÜU ΢ïÝ¢ï´ }¢ï´ §çwG¼H¢ÈGU ¥¢ñÚ Û¢x¢ÇG¢ ã¢ï Á¢¢» J ²ïã Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢
x¢éݢ㠥¢ñÚ Ï¢ãé¼ ¶GڢϢ ¥G¢Î¼ ãñ J ¼Á¢çÚÏ¢¢ ãñ çÜU }¢Î¢ïZ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ¥G¢ñÚ¼ï´
§S¢ x¢éÝ¢ã }¢ï´ }¢éϼH¢ ãñ´ J ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ï´ Ó¢éx¢G éH ¶G¢ïÚè ÜU¢ï ÚS¢êHéËH¢ã
Ýï x¢éÝ¢ãï ÜUÏ¢èÚ¢ Ï¢¼¢²¢ ãñ J

²ã¢æ ¼ÜU çÜU »ÜU ãGÎè¯ }¢ï´ ²ïã ¥¢²¢ ãñ çÜU Ó¢éx¢G éH ¶G¢ïÚ Á¢‹Ý¼
}¢ï´ Ýãè´ Î¢ç¶GH ã¢ïx¢¢ J

¥¢ñÚ »ÜU ãGÎè¯ }¢ï´ ²ïã |¢è ãñ çÜU ¼é}¢ H¢ïx¢¢ïæ }¢ï´ S¢Ï¢ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢
wG¢é΢ ÜïU ÝÁ¢GÎèÜU Ý¢ ÐS¢‹Îè΢ ±¢ïã ãñ Á¢¢ï §{Ú ©{Ú ÜUè Ï¢¢¼¢ï´ }¢ï´ Hx¢¢§ü
Ï¢éÛ¢¢§ü ÜUÚ ÜïU }¢éS¢H}¢¢Ý |¢¢§²¢ï´ }¢ïæ §çwG¼H¢ÈGU ¥¢ñÚ ÈêUŠǢH¼¢ ãñ J

¥¢ñÚ »ÜU ãGÎè¯ }¢ï´ ²ïã |¢è ÈGUÚ}¢¢Ýï ÚS¢êH ãñ


çÜU Ó¢éx¢G éH ¶G¢Úï ÜU¢ï ¥¢ç¶GÚ¼ S¢ï ÐãHï ©S¢ ÜUè ÜGUÏ¢í }¢ï´ ¥GÁ¢G¢Ï¢ çβ¢ Á¢¢»x¢¢ J

§S¢ ÜïU §GH¢±¢ Ó¢éx¢GHè ÜUè Ï¢éÚ¢§ü ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ Ï¢ãé¼ S¢è ãGÎè¯ï´ ¥¢§ü ãñæ J
}¢éS¢H}¢¢Ý |¢¢§²¢ï ¥¢ñÚ Ï¢ãÝ¢ï ! çÜUS¢è ÜUè ÜU¢ï§ü Ï¢¢¼ S¢éÝ¢ï ¼¢ï
wG¢êÏ¢ S¢}¢Û¢ H¢ï çÜU ¼é}¢ §S¢ Ï¢¢¼ ÜïU ¥}¢èÝ ã¢ï x¢» ¥x¢Ú ÎêS¢Ú¢ï´ ¼ÜU §S¢
Ï¢¢¼ ÜïU ÐãéæÓ¢¢Ýï }¢ï´ ÜU¢ï§ü ÎèÝ¢ï Î鋲¢ ÜU¢ ÈGU¢§Î¢ ã¢ï Á¢Ï¢ ¼¢ï ¼é}¢ Á¢GMÚ §S¢
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 117
Ï¢¢¼ ÜU¢ Ó¢Ó¢¢ü ÜUÚ¢ï HïçÜUÝ ¥x¢Ú §S¢ Ï¢¢¼ ÜU¢ï ÎêS¢Ú¢ï´ ¼ÜU ÐãéæÓ¢¢Ýï }¢ï´ ΢ï
}¢éS¢H}¢¢Ý¢ïæ ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý §çwG¼H¢ÈGU ¥¢ñÚ Û¢x¢ÇGï ÜU¢ ¥‹Îïࢢ ã¢ï ¼¢ï ¶GÏ¢Ú΢Ú
¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ãÚçx¢Á¢G ÜU|¢è |¢è §S¢ Ï¢¢¼ ÜU¢ Ý Ó¢Ó¢¢ü ÜUÚ¢ï Ý çÜUS¢è ÎêS¢Úï S¢ï
ÜUã¢ï ±ÚÝ¢ ¼é}¢ ÐÚ ¥}¢¢Ý¼ }¢ï´ ç¶G²¢Ý¼ ÜUÚÝï ¥¢ñÚ Ó¢éx¢G éH ¶G¢ïÚè ÜU¢ x¢éÝ¢ã
ã¢ïx¢¢ ¥¢ñÚ §S¢ x¢éÝ¢ã ÜU¢ Î鋲¢ }¢ï´ |¢è ¼é}¢ ÐÚ ²ï㠱Ϣ¢H ÐÇGïx¢¢ çÜU ¼é}¢
S¢Ï¢ ÜUè çÝx¢¢ã¢ï´ }¢ï´ Ï¢ï ±ÜGU¢Ú ¥¢ñÚ Á¢GHèH¢ï wG±¢Ú ã¢ï Á¢¢¥¢ïx¢ï ¥¢ñÚ ¥¢ç¶GÚ¼
}¢ï´ |¢è ¥GÁ¢G¢Ï¢ï Á¢ã‹Ý}¢ ÜïU ãGÜGUÎ¢Ú ÆãÚ¢ïx¢ï J
{7} x¢GèÏ¢¼ :- çÜUS¢è ÜU¢ï x¢G¢§Ï¢¢Ý¢ Ï¢éÚ¢ ÜUãÝ¢ ²¢ ÐèÆ ÐèÀï ©S¢ ÜU¢
ÜU¢ï§ü »ïGÏ¢ Ï¢²¢Ý ÜUÚÝ¢ ²ïãè x¢GèÏ¢¼ ãñ Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï »ÜU ãGÎè¯ }¢ï´ ãñ çÜU ãGéÁG¢êÚ
Ýï S¢ãG¢Ï¢» çÜUÚ¢}¢ S¢ï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU v²¢ ¼é}¢
H¢ïx¢ Á¢¢‹¢¼ï ã¢ï çÜU x¢GèÏ¢¼ v²¢ Ó¢èÁ¢G ãñ J S¢ãG¢Ï¢¢ Ýï ÜU㢠çÜU
¥ËH¢ã ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU ÚS¢êH çÁ¢G²¢Î¢ Á¢¢ÝÝï
±¢Hï ãñ´ J ãGéÁG¢êÚ Ýï §ÚࢢΠÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU ¼é}ã¢Ú¢ ¥ÐÝï
|¢¢§ü ÜUè ©Ý Ï¢¢¼¢ï´ ÜU¢ï Ï¢²¢Ý ÜUÚÝ¢ çÁ¢Ý ÜU¢ï ±¢ïã Ý¢ ÐS¢‹Î S¢}¢Û¢¼¢ ãñ J
²ïãè x¢GèÏ¢¼ ãñ ¼¢ï S¢ãG¢Ï¢¢ Ýï ¥GÁ¢üG çÜU²¢ çÜU ²¢ ÚS¢êHËH¢ã
²ïã Ï¢¼¢§²ï çÜU ¥x¢Ú }¢ïÚï ©S¢ ÎèÝè |¢¢§ü }¢ḯ ±¢ÜïUG §üG ±¢ïã
Ï¢¢¼ḯ }¢¢ñÁ¢êÎ ã¢ḯ ¼¢ï v²¢ §Ý Ï¢¢¼¢ḯ ÜU¢ çÁ¢GRU ÜUÚÝ¢ |¢è x¢GèÏ¢¼ ÜUãH¢»x¢¢ ?
ãéGÁG¢êÚ Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU ¥x¢Ú ©S¢ ÜïU ¥‹ÎÚ ±¢ïã Ï¢¢¼ï´
±¢ÜïGU§üG ã¢ï´x¢è Á¢|¢è ¼¢ï ¼é}¢ ©S¢ ÜUè x¢GèÏ¢¼ ÜUÚÝï ±¢Hï ÜUãH¢¥¢ïx¢ï ¥¢ñÚ
¥x¢Ú ©S¢ }¢ï´ ±¢ïã Ï¢¢¼ï´ Ý ã¢ï´ ¥¢ñÚ ¼é}¢ ¥ÐÝè ¼GÚÈGU S¢ï Í¢ÇG ÜUÚ ÜUã¢ïx¢ï Á¢Ï¢
¼¢ï ¼é}¢ ©S¢ ÐÚ Ï¢¢ïã¼¢Ý Hx¢¢Ýï ±¢Hï ã¢ï Á¢¢¥¢ïx¢ï Á¢¢ï »ÜU ÎêS¢Ú¢ x¢éÝ¢ãï
ÜUÏ¢èÚ¢ ãñ çÁ¢S¢ ÜU¢ ÜUÚÝï ±¢H¢ Á¢ã‹Ý}¢ ÜU¢ §üæ{Ý Ï¢Ýïx¢¢ J

²¢Î Ú¶¢ï ! x¢GèÏ¢¼ §¼Ý¢ Ï¢ÇG¢ x¢éÝ¢ã ãñ çÜU ãéGÁG¢êÚ


Ýï ²ã¢æ ¼ÜU ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU
²¢’Ýè x¢GèÏ¢¼ çÁ¢GÝ¢ S¢ï Ï¢ÇG¢ x¢éÝ¢ã ãñ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 118
ãGéÁG¢êÚ ÜU¢ ²ïã |¢è §ÚࢢΠãñ çÜU }¢ñæ Ýï }¢ï’Ú¢Á¢ ÜUè
Ú¢¼ }¢ïæ ÜéUÀ H¢ïx¢¢ï´ ÜU¢ï §S¢ ãG¢H }¢ï´ Îﶢ çÜU ±¢ïã Á¢ã‹Ý}¢ }¢ï´ ¥ÐÝï Ý¢wG¢éÝ¢ï´
S¢ï ¥ÐÝï Ó¢ïã򢕫 ÜU¢ï ¶éÚÓ¢ ¶éÚÓ¢ ÜUÚ Ý¢ïÓ¢ Úãï ãñ´ J }¢ñ´ Ýï ãGÁ¢GÚ¼ï çÁ¢Ï¢í¢§üH
S¢ï ÐêÀ¢ çÜU ²ïã ÜU¢ñÝ H¢ïx¢ ãñæ ? ¼¢ï ©‹ã¢ï´ Ýï Ï¢¼¢²¢ çÜU ²ïã ±¢ïã
H¢ïx¢ ãñ´ Á¢¢ï Î鋲¢ }¢ï´ H¢ïx¢¢ï´ ÜUè x¢GèÏ¢¼ ¥¢ñÚ ¥¢Ï¢M ÚïÁ¢Gè çÜU²¢ ÜUÚ¼ï ‰¢ï J

²¢Î Ú¶¢ï çÜU ÐèÆ ÐèÀï çÜUS¢è ¥¢Î}¢è ÜUè ©Ý Ï¢¢¼¢ï´ ÜU¢ï Ï¢²¢Ý
ÜUÚÝ¢ çÁ¢Ý ÜU¢ï ±¢ïã ÐS¢‹Î Ýãè´ ÜUÚ¼¢ ²ïã x¢GèÏ¢¼ ãñ wG±¢ã ©S¢ ÜU¢ ÜU¢ï§ü
Á¢G¢çãÚè »ïGÏ¢ ã¢ï ²¢ Ï¢¢ç¼GÝè, ©S¢ ÜU¢ Ðñ΢§à¢è »ïGÏ¢ ã¢ï ²¢ ©S¢ ÜU¢ ¥ÐÝ¢
Ðñ΢ çÜU²¢ ãé±¢ »ïGÏ¢ ã¢ï J ©S¢ ÜïU Ï¢ÎÝ, ©S¢ ÜïU ÜUÐÇG¢ï´, ©S¢ ÜïU ¶G¢‹¢Î¢Ý ±
ÝS¢Ï¢, ©S¢ ÜïU ¥ÜGU±¢H ± ¥ÈGU¥G¢H Ó¢¢H-É¢H, ©S¢ ÜUè Ï¢¢ïH-Ó¢¢H
x¢GÚ…G çÜUS¢è »ïGÏ¢ ÜU¢ï |¢è Ï¢²¢Ý ÜUÚÝ¢ ²¢ ¼G¢’Ý¢ }¢¢ÚÝ¢ ²ïã S¢Ï¢ x¢GèÏ¢¼ ãè
}¢ï´ ΢ç¶GH ãñ çHã¢Á¢G¢ §S¢ x¢GèÏ¢¼ ÜïU x¢éÝ¢ã S¢ï ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý }¢Îü ± ¥G¢ñÚ¼
ÜU¢ï ϢӢݢ H¢çÁ¢G}¢ ¥¢ñÚ Á¢GMÚè ãñ J
ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ }¢ï´ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï §ÚࢢΠÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU :

“¥¢ñÚ »ÜU ÎêS¢Úï ÜUè x¢GèÏ¢¼ Ý ÜUÚ¢ï J v²¢ ¼é}¢ }¢ï´ ÜU¢ï§ü ²ïã ÐS¢‹Î
ÜUÚïx¢¢ çÜU ¥ÐÝï }¢Úï ãé» |¢¢§ü ÜU¢ x¢¢ï༠¶¢» ? ¼¢ï ²ïã ¼é}ãï´ x¢±¢Ú¢ Ý
ã¢ïx¢¢ J
}¢¼GHÏ¢ ²ïã ãñ çÜU x¢GèÏ¢¼ §S¢ ÜGUÎÚ ç͢ݢ±Ý¢ x¢éÝ¢ã ãñ Á¢ñS¢ï ¥ÐÝï
}¢é΢ü |¢¢§ü ÜU¢ x¢¢ï༠¶¢Ý¢ ¼¢ï çÁ¢S¢ ¼GÚãG ¼é}¢ ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G ÜU|¢è ²ïã
x¢±¢Ú¢ Ýãè´ ÜUÚ S¢ÜU¼ï çÜU ¥ÐÝï }¢Úï ãé» |¢¢§ü ÜUè H¢à¢ ÜU¢ x¢¢ï༠ÜU¢Å
ÜU¢Å ÜUÚ ¶¢¥¢ï J §S¢è ¼GÚãG ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G ÜU|¢è çÜUS¢è ÜUè x¢GèÏ¢¼ }¢¼
çÜU²¢ ÜUÚ¢ï J”
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 119
çÜUÝ çÜUÝ H¢ïx¢¢ï´ ÜUè x¢GèÏ¢¼ Á¢¢§Á¢G ãñ ? :- ãGÁ¢GÚ¼ï ¥GËH¢}¢¢ ¥Ï¢ê
Á¢GÜUçÚIJ¢ }¢é¤G²égèÝ çÏ¢Ý à¢ÚÈGU ݱ±è (}¢é¼±zGÈGU¢ 676 çã.) Ýï }¢éçSH}¢
à¢ÚèÈGU ÜUè à¢ãüG }¢ï´ çH¶¢ ãñ çÜU à¢Ú§üG ¥x¢GÚ¢Á¢G ± }¢ÜGU¢çS¢Î ÜïU çH²ï çÜUS¢è
ÜUè x¢GèÏ¢¼ ÜUÚÝè Á¢¢§Á¢G ¥¢ñÚ }¢éÏ¢¢ãG ãñ ¥¢ñÚ §S¢ ÜUè Àï S¢êÚ¼ï´ ãñ´ J
¥Ã±H} }¢ÁGHê}¢ ÜU¢ ãG¢çÜU}¢ ÜïU S¢¢}¢Ýï çÜUS¢è Á¢G¢çH}¢ ÜïU Á¢G¢çH}¢¢Ý¢
©G²êÏ¢ ÜU¢ï Ï¢²¢Ý ÜUÚÝ¢ J ¼¢çÜU ©S¢ ÜUè ΢ΠÚS¢è ã¢ï S¢ÜïU J
Îé±é}¢} çÜUS¢è à¢wGS¢ ÜUè Ï¢éÚ¢§²¢ï´ ÜU¢ï Ú¢ïÜUÝï ÜïU çH²ï çÜUS¢è S¢¢çãGÏ¢ï
§çvG¼Î¢Ú ÜïU S¢¢}¢Ýï ©S¢ ÜUè Ï¢éÚ¢§²¢ï´ ÜU¢ï Ï¢²¢Ý ÜUÚÝ¢ ¼¢çÜU ±¢ïã ¥ÐÝï
Ú¢ï’Ï¢ ΢Ϣ S¢ï ©S¢ à¢wGS¢ ÜU¢ï Ï¢éÚ¢§²¢ï´ S¢ï Ú¢ïÜU Îï J
çS¢±é}¢} }¢ézG¼è ÜïU S¢¢}¢Ýï ÈGU¼±¢ ¼GHÏ¢ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï çÜUS¢è ÜïU ©G²êÏ¢ ÜU¢ï
ÐïࢠÜUÚÝ¢ J
Ó¢ã¢L}¢} }¢éS¢H}¢¢Ý¢ïæ ÜU¢ï à¢Ú ± ÈGUS¢¢Î ¥¢ñÚ ÝévGS¢¢Ý S¢ï Ï¢Ó¢¢Ýï ÜïU çH²ï
çÜUS¢è ÜïU ©G²êÏ¢ ÜU¢ï Ï¢²¢Ý ÜUÚ ÎïÝ¢ }¢¯HÝ Û¢êÅï ڢ籲¢ï´, Û¢êÅï x¢±¢ã¢ï´, Ï¢Î
}¢Á¢GãÏ¢¢ï´ ÜUè x¢é}¢Ú¢çã²¢ï´, Û¢êÅï }¢éS¢ç‹ÝÈGU¢ï´ ¥¢ñÚ ±¢§GÁ¢G¢ï´ ÜïU Û¢êÅ ¥¢ñÚ §Ý
H¢ïx¢¢ï´ ÜïU }¢RU¢ï ÈGUÚñÏ¢ ÜU¢ï H¢ïx¢¢ï´ S¢ï Ï¢²¢Ý ÜUÚ ÎïÝ¢ J ¼¢çÜU H¢ïx¢ x¢é}¢Ú¢ãè ÜïU
ÝévSG ¢¢Ý S¢ï Ï¢Ó¢ Á¢¢»æ §S¢è ¼GÚãG ࢢÎè çÏ¢²¢ã ÜïU Ï¢¢Úï }¢ḯ }¢à±Ú¢ ÜUÚÝï ±¢Hï
S¢ï ÈGUÚèÜïGU ¯¢Ýè ÜïU ±¢ÜïGU§üG »ïGÏ¢¢ï´ ÜU¢ï Ï¢¼¢ ÎïÝ¢ ²¢ ¶GÚèÎ¢Ú¢ï´ ÜU¢ï ÝévGS¢¢Ý S¢ï
Ï¢Ó¢¢Ýï ÜïU çH²ï S¢¢}¢¢Ý ²¢ S¢¢ñ΢ Ï¢ïÓ¢Ýï ±¢Hï ÜïU ©G²êÏ¢ S¢ï H¢ïx¢¢ïæ ÜU¢ï
¥¢x¢¢ã ÜUÚ ÎïÝ¢ J
ЋÁ¢é}¢} Á¢¢ï à¢wGS¢ ¥GHH »’H¢Ý çÈGUSÜGU¢ï ÈéUGÁ¢êÚ ¥¢ñÚ çÜGUS}¢ çÜGUS}¢ ÜïU
x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜU¢ }¢é¼üçÜUÏ¢ ã¢ï }¢¯HÝ Ó¢¢ïÚ, Ç¢ÜêU, çÁ¢GÝ¢ÜU¢Ú, ç¶G²¢Ý¼ ÜUÚÝï
±¢H¢, »ïS¢ï ¥à¶G¢S¢ ÜïU ©G²êÏ¢ ÜU¢ï H¢ïx¢¢ï´ S¢ï Ï¢²¢Ý ÜUÚ ÎïÝ¢ ¼¢çÜU H¢ïx¢
ÝévGS¢¢Ý S¢ï }¢ãGÈGUêÁ¢G Úãï´ ¥¢ñÚ §Ý H¢ïx¢¢ï´ ÜïU ÈU‹Î¢ï´ }¢ï´ Ý ÈæUUS¢ïæ J
à¢à¢é}¢} çÜUS¢è à¢wGS¢ ÜUè ÐãÓ¢¢Ý ÜUÚ¢Ýï ÜïU çH²ï ©S¢ ÜïU çÜUS¢è }¢àãêÚ »ïÏG ¢
ÜU¢ï ©S¢ ÜïU Ý¢}¢ ÜïU S¢¢‰¢ çÁ¢GRU ÜUÚ ÎïÝ¢ J Á¢ñS¢ï ãGÁ¢GÚ¢¼ï }¢éãçG g¯èÝ ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢
ãñ çÜU »ÜU ãè Ý¢}¢ ÜïU Ó¢‹Î ڢ籲¢ḯ }¢ḯ §ç}¼²¢Á¢G ¥¢ñÚ ©Ý ÜUè ÐãÓ¢¢Ý ÜïU
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 120
çH²ï ¥¢’}¢à¢ (Ó¢éæ{¢) ¥¢’ÚÁ¢ (Hæx¢ÇG¢) ¥¢’}¢¢ (¥‹{¢) ¥ãG±H (|¢ïæx¢¢)
±x¢GñÚ¢ »ïÏG ¢¢ïæ ÜU¢ï ©Ý ÜïU Ý¢}¢¢ḯ ÜïU S¢¢‰¢ çÁ¢GRU ÜUÚ Îï¼ï ãñ́ J çÁ¢S¢ ÜU¢ }¢vGS¢Î
ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G Ý ¼¢ñãèÝ ± ¼‹ÜGUèS¢ ãñ Ý §üÁ¢G¢ ÚS¢¢Ýè Ï¢çËÜU §S¢ ÜU¢ }¢vGS¢Î
çS¢ÈüGU ڢ籲¢ï´ ÜUè à¢Ý¢wG¼ ¥¢ñÚ §Ý ÜUè ÐãÓ¢¢Ý ÜU¢ çÝà¢¢Ý Ï¢¼¢Ý¢ ãñ J

ªÐÚ çÁ¢GRU ÜUè ãé§ü S¢êÚ¼¢ï´ }¢ï´ Ó¢êæçÜU çÜUS¢è ÜïU »ïGÏ¢¢ïæ ÜU¢ï Ï¢²¢Ý ÜUÚ
ÎïÝ¢ ãñ §S¢ çH²ï çÏ¢H¢ à¢éÏ¢¢ ²ïã x¢GèÏ¢¼ ¼¢ï ãñ J HïçÜUÝ §Ý S¢êÚ¼¢ï´ }¢ïæ
à¢Úè¥G¼ Ýï Á¢¢§Á¢G Ú¶¢ ãñ çÜU ¥x¢Ú ÜU¢ï§ü à¢wGS¢ çÜUS¢è ÜUè x¢GèÏ¢¼ ÜUÚ Îï ¼¢ï
Ý ÜU¢ï§ü ãGÚÁ¢ ãñ Ý ÜU¢ï§ü x¢éÝ¢ã Ï¢çËÜU Ï¢¢’Á¢G S¢êÚ¼¢ï´ }¢ï´ §S¢ çÜGUS}¢ ÜUè x¢GèÏ¢¼
}¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÐÚ ±¢çÁ¢Ï¢ ã¢ï Á¢¢¼è ãñ J }¢¯HÝ »ïS¢ï }¢¢ñÜGU¥G¢ï´ ÐÚ çÜU ¥x¢Ú
¼é}¢ Ýï çÜUS¢è ÜïU »ïGÏ¢ ÜU¢ï Ï¢²¢Ý Ý ÜUÚ çβ¢ ¼¢ï çÜUS¢è }¢éS¢H}¢¢Ý ÜïU
ÝévGS¢¢Ý }¢ï´ ÐÇG Á¢¢Ýï ÜU¢ ²ÜGUèÝ ²¢ x¢G¢çHÏ¢ x¢é}¢¢Ý ã¢ï J ç}¢¯¢H ÜïU ¼G¢ñÚ ÐÚ
»ÜU }¢éS¢H}¢¢Ý ÚÜGU}¢ Hï ÜUÚ Á¢¢ Ú㢠ã¢ï ¥¢ñÚ »ÜU S¢ÈïGUΠТïࢠǢÜêU
¼SÏ¢èãG ± }¢éS¢ËH¢ çH²ï Ï¢éÁG¢éx¢ü Ï¢Ý ÜUÚ ©S¢ }¢éS¢H}¢¢Ý ÜïU S¢¢‰¢ S¢¢‰¢
Ó¢H Ú㢠ã¢ï ¥¢ñÚ }¢éS¢H}¢¢Ý çÏ¢ËÜéUH ãè §S¢ Ç¢ÜêU ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ H¢ §GË}¢ ã¢ï
¥¢ñÚ ¼é}¢ ÜU¢ï ²ÜGUèÝ ãñ çÜU ²ïã Ç¢ÜêU Á¢GMÚ Á¢GMÚ ©S¢ |¢¢ïHï |¢¢Hï }¢éS¢H}¢¢Ý
ÜU¢ï {¢ïÜU¢ Îï ÜUÚ HêÅ Hïx¢¢ ¥¢ñÚ ¼é}¢ §S¢ Ç¢ÜêU ÜïU »ïGÏ¢ ÜU¢ï Á¢¢Ý¼ï ã¢ï ¼¢ï §S¢
S¢êÚ¼ }¢ï´ »ÜU |¢¢ïHï |¢¢Hï }¢éS¢H}¢¢Ý ÜU¢ï ÝévGS¢¢Ý S¢ï Ï¢Ó¢¢Ýï ÜïU çH²ï Ç¢ÜêU
ÜïU »ïGÏ¢ ÜU¢ï ©S¢ }¢éS¢H}¢¢Ý S¢ï Ï¢²¢Ý ÜUÚ ÎïÝ¢ ¼é}¢ ÐÚ ±¢çÁ¢Ï¢ ãñ J ãGÁ¢GÚ¼ï
à¢ñ¶G S¢¢’Îè Ýï §S¢è Ï¢¢¼ ÜU¢ï §S¢ ¼GÚãG Ï¢²¢Ý ÈGUÚ}¢¢²¢ ãñ çÜU

²¢’Ýè ¼é}¢ ¥x¢Ú Îﶢï çÜU »ÜU ¥‹{¢ Á¢¢ Ú㢠ãñ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU
¥¢x¢ï ÜéæU±¢æ ãñ ¼¢ï ¼é}¢ ÐÚ H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ¥‹{ï ÜU¢ï Ï¢¼¢ ΢ï çÜU ¼ïÚï ¥¢x¢ï
ÜéæU±¢æ ãñ §S¢ S¢ï Ï¢Ó¢ ÜUÚ Ó¢H J ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ¼é}¢ ©S¢ ÜU¢ï Îï¶ ÜUÚ Ó¢éÐ Úã
x¢» ¥¢ñÚ ¥‹{¢ ÜéæU±ï´ }¢ï´ çx¢Ú ÐÇG¢ ¼¢ï ²ÜGUèÝÝ ¼é}¢ x¢éÝãx¢¢Ú ÆãÚ¢ïx¢ï J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 121
{8} Ï¢¢ïã¼¢Ý :- Û¢êÅ-}¢êÅ ¥ÐÝè ¼GÚÈGU S¢ï x¢ÉG ÜUÚ çÜUS¢è ÐÚ ÜU¢ï§ü
§ËÁ¢G¢}¢ ²¢ »ïGÏ¢ Hx¢¢Ý¢ §S¢ ÜU¢ï §çzG¼Ú¢, ¼¢ïã}¢¼ ¥¢ñÚ Ï¢¢ïã¼¢Ý ÜUã¼ï ãñ´ J
²ïã Ï¢ãé¼ ¶GÏ¢è¯ ¥¢ñÚ Á¢GHèH ¥G¢Î¼ ãñ ¥¢ñÚ Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ x¢éÝ¢ã ãñ J ¶G¢S¢
ÜUÚ çÜUS¢è ТÜU ΢}¢Ý }¢Îü ²¢ ¥G¢ñÚ¼ ÐÚ çÁ¢GÝ¢ÜU¢Úè ÜUè ¼¢ïã}¢¼ Hx¢¢Ý¢
²ïã ¼¢ï §¼Ý¢ Ï¢ÇG¢ x¢éÝ¢ã ãñ çÜU à¢Úè¥G¼ ÜïU ÜGU¢ÝêÝ }¢ï´ §S¢ à¢wGS¢ ÜU¢ï
¥SS¢è (80) ÜU¢ïÇGï }¢¢Úï Á¢¢»æx¢ï ¥¢ñÚ ©G}¢í |¢Ú çÜUS¢è }¢é¥G¢}¢Hï }¢ï´ §S¢ ÜUè
x¢±¢ãè ÜGUÏ¢êH Ýãè´ çÜU Á¢¢»x¢è ¥¢ñÚ çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ ²ïã à¢wGS¢ ΢ïÁ¢G¶G
ÜïU ¥GÁ¢G¢Ï¢ }¢ï´ çx¢çÚzG¼¢Ú ã¢ïx¢¢ J
{9} Û¢êÅ :- ²ïã ±¢ïã x¢‹Îè ç͢ݢ±Ýè ¥¢ñÚ Á¢GHèH ¥G¢Î¼ ãñ çÜU ÎèÝ¢ï
Î鋲¢ }¢ï´ Û¢êÅï ÜU¢ ÜUãè´ ÜU¢ï§ü çÆÜU¢Ý¢ Ýãè´ J Û¢êÅ¢ ¥¢Î}¢è ãÚ Á¢x¢ã Á¢GHèH¢ï
wG±¢Ú ã¢ï¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ãÚ }¢Á¢çHS¢ ¥¢ñÚ ãÚ §‹S¢¢Ý ÜïU S¢¢}¢Ýï Ï¢ï ±ÜGU¢Ú ¥¢ñÚ
Ï¢ï »’ç¼Ï¢¢Ú ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ²ïã Ï¢ÇG¢ x¢éÝ¢ã ãñ çÜU ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï
ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ }¢ï´ »’H¢Ý ÈGUÚ}¢¢ çβ¢ ãñ çÜU :

²¢’Ýè ÜU¢Ý ¶¢ïH ÜUÚ S¢éÝ H¢ï çÜU Û¢êÅ¢ï´ ÐÚ wG¢é΢ ÜUè H¢’ݼ ãñ
¥¢ñÚ ±¢ïã wG¢é΢ ÜUè ÚãG}¢¼¢ï´ S¢ï }¢ãGM}¢ ÜUÚ çβï Á¢¢¼ï ãñ´ J ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ
ÜUè Ï¢ãé¼ S¢è ¥¢²¼¢ï´ ¥¢ñÚ Ï¢ãé¼ S¢è ãGÎè¯¢ï´ }¢ï´ Û¢êÅ ÜUè Ï¢éÚ¢§²¢ï´ ÜU¢ Ï¢²¢Ý ãñ J
§S¢ çH²ï ²¢Î Ú¶¢ï çÜU ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý }¢Îü ± ¥G¢ñÚ¼ ÐÚ ÈGUÁ¢üG ãñ çÜU §S¢
H¢’Ý¼è ¥G¢Î¼ S¢ï çÁ¢G‹Îx¢è |¢Ú Ï¢Ó¢¼¢ Úãï J Ï¢ãé¼ S¢ï }¢¢æ-Ï¢¢Ð Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜU¢ï
Ó¢éÐ ÜUÚ¢Ýï ÜïU çH²ï ÇÚ¢Ýï ÜïU ¼G¢ñÚ ÐÚ ÜUã çβ¢ ÜUÚ¼ï ãñ´ çÜU Ó¢éÐ Úã¢ï Í¢Ú }¢ï´
“}¢¢ªæ” Ï¢ñÆ¢ ãñ ²¢ Ó¢éÐ Úã¢ï S¢‹ÎêÜGU }¢ï´ HÇìÇê Ú¶ï ãé» ãñ´ ¼é}¢ ڢ異ïx¢ï ¼¢ï
S¢Ï¢ HÇìÇê {êH ç}¢^è ã¢ï Á¢¢»æx¢ï J ãG¢H¢æçÜU Ý Í¢Ú }¢æï “}¢¢ªæ” ã¢ï¼¢ ãñ Ý
S¢‹ÎêÜGU }¢ï´ HÇìÇê ã¢ï¼ï ãñ´ Ý Ú¢ïÝï S¢ï HÇìÇê {êH ç}¢^è ã¢ï Á¢¢¼ï ãñ´ ¼¢ï wG¢êÏ¢
S¢}¢Û¢ H¢ï ²ïã S¢Ï¢ |¢è Û¢êÅ ãè ãñ J §S¢ çÜGUS}¢ ÜUè Ï¢¢ïçH²¢æ Ï¢¢ïH ÜUÚ
±¢çHÎñÝ x¢éÝ¢ãï ÜUÏ¢èÚ¢ ÜUÚ¼ï Úã¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ §S¢ çÜGUS}¢ ÜUè Ï¢¢¼¢ï´ ÜU¢ï H¢ïx¢
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 122
Û¢êÅ Ýãè´ S¢}¢Û¢¼ï J ãG¢H¢æçÜU ²ÜGUèÝÝ ãÚ ±¢ïã Ï¢¢¼ Á¢¢ï ±¢çÜGU»G ÜïU
ç¶GH¢ÈGU ã¢ï Û¢êÅ ãñ ¥¢ñÚ ãÚ Û¢êÅ ãGÚ¢}¢ ãñ wG±¢ã Ï¢ÓÓ¢ï S¢ï Û¢êÅè Ï¢¢¼ ÜUã¢ï
²¢ Ï¢ÇGï S¢ï J ¥¢Î}¢è S¢ï Û¢êÅè Ï¢¢¼ ÜUã¢ï ²¢ Á¢¢Ý±Ú S¢ï J Û¢êŠϢãÚ ãG¢H
Û¢êÅ ãñ ¥¢ñÚ Û¢êÅ ãGÚ¢}¢ ãñ J
ÜUÏ¢ ¥¢ñÚ ÜU¢ñÝ S¢¢ Û¢êÅ Á¢¢§Á¢G ãñ :- ÜU¢çÈGUÚ ²¢ Á¢G¢çH}¢ S¢ï ¥ÐÝè
Á¢¢Ý Ï¢Ó¢¢Ýï ÜïU çH²ï ²¢ ΢ï }¢éS¢H}¢¢Ý¢ïæ ÜU¢ï Á¢æx¢ S¢ï Ï¢Ó¢¢Ýï ¥¢ñÚ S¢éËãG
ÜUÚ¢Ýï ÜïU çH²ï ¥x¢Ú ÜU¢ï§ü Û¢êÅè Ï¢¢¼ Ï¢¢ïH Îï ¼¢ï à¢Úè¥G¼ Ýï §S¢ ÜUè LwG„¼
Îè ãñ J }¢x¢Ú Á¢ã¢æ ¼ÜU ã¢ï S¢ÜïU §S¢ }¢¢ñÜGU¥G ÐÚ |¢è »ïS¢è Ï¢¢¼ Ï¢¢ïHï ¥¢ñÚ
»ïS¢ï ¥ËÈGU¢Á¢G }¢éæã S¢ï çÝÜU¢Hï çÜU ¶éH¢ ãé±¢ Û¢êÅ Ý ã¢ï Ï¢çËÜU çÜUS¢è }¢¢’Ý¢
ÜïU çHãG¢Á¢G S¢ï ±¢ïã S¢ãGèãG |¢è ã¢ï §S¢ ÜU¢ï ¥GÚÏ¢è Á¢GÏ¢¢Ý }¢ḯ “¼¢ïçÚ²¢” ÜUã¼ï
ãñ́ J }¢¯HÝ Ç¢ÜêU Ýï ¼é}¢ S¢ï ÐêÀ¢ çÜU ¼é}ã¢Úï ТS¢ }¢¢H ãñ çÜU Ýãè´ ? ¥¢ñÚ ¼é}¢
ÜU¢ï ²ÜGUèÝ ãñ çÜU ¥x¢Ú }¢ñæ §ÜGUÚ¢Ú ÜUÚ Hêæx¢¢ ¼¢ï Ç¢ÜêU }¢éÛ¢ï ÜGUyH ÜUÚ ÜïU }¢ïÚ¢
}¢¢H HêÅ Hïx¢¢ ¼¢ï ©S¢ ±vG¼ ²ïã ÜUã Î¢ï “}¢ïÚï ТS¢ ÜU¢ï§ü }¢¢H Ýãè´ ãñ” ¥¢ñÚ
çÝIJ¼ ²ïã ÜUÚ H¢ï çÜU }¢ïÚè Á¢ïÏ¢ ²¢ }¢ïÚï 㢉¢ }¢ḯ ÜU¢ï§ü }¢¢H Ýãè´ ãñ J
Ï¢¢õvS¢ ²¢ Û¢¢ïHï }¢ïæ ãñ ¼¢ï §S¢ }¢¢’Ýè ÜïU çHãG¢Á¢G S¢ï ¼é}ã¢Ú¢
²ïã ÜUãÝ¢ çÜU }¢ïÚï ТS¢ ÜU¢ï§ü }¢¢H Ýãè´ ãñ ²ïã S¢Ó¢ ãñ ¥¢ñÚ §S¢ }¢¢’Ýè ÜïU
çHãG¢Á¢G S¢ï }¢ïÚè ç}¢çËÜUIJ¼ }¢ï´ ÜU¢ï§ü }¢¢H Ýãèæ ãñ ²ïã Û¢êÅ ãñ J §S¢è çÜGUS}¢
ÜïU ¥ËÈGU¢Á¢G ÜU¢ï ¥GÚÏ¢è }¢ï´ “¼¢ïçÚ²¢” ÜU㢠Á¢¢¼¢ ãñ J ¥¢ñÚ Á¢ã¢æ Á¢ã¢æ ²ïã
çH¶¢ ãé±¢ ãñ çÜU ÈéUH G ¢æ ÈéUH
G ¢æ }¢¢ñÜUG ¥G¢ḯ ÐÚ }¢éS¢H}¢¢Ý Û¢êŠϢ¢ïH S¢ÜU¼¢ ãñ J
§S¢ ÜU¢ ²ïãè }¢¼GHÏ¢ ãñ çÜU “¼¢ïçÚ²¢” ÜïU ¥ËÈGU¢Á¢G Ï¢¢ïHï J ¥¢ñÚ ¥x¢Ú
¶éH¢ ãé±¢ Û¢êŠϢ¢ïHÝï ÐÚ ÜU¢ï§ü }¢éS¢H}¢¢Ý }¢Á¢Ï¢êÚ ÜUÚ çβ¢ Á¢¢»
¼¢ï ©S¢ ÜU¢ï H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ±¢ïã çÎH S¢ï §S¢ Û¢êÅ ÜU¢ï Ï¢éÚ¢ Á¢¢Ý¼ï ãé»
Á¢¢Ý¢ï }¢¢H ÜU¢ï Ï¢Ó¢¢Ýï ÜïU çH²ï çS¢ÈüGU Á¢GÏ¢¢Ý S¢ï Û¢êŠϢ¢ïH Îï ¥¢ñÚ
§S¢ S¢ï ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚ Hï J ( )
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 123
{10} »ïGÏ¢Á¢¢ï§ü :- §{Ú ©{Ú ÜU¢Ý Hx¢¢ ÜUÚ H¢ïx¢¢ï´ ÜUè Ï¢¢¼¢ï´ ÜU¢ï ÀéÐ ÀéÐ
ÜUÚ S¢éÝÝ¢ ²¢ ¼¢ÜU Û¢¢æÜU ÜUÚ H¢ïx¢¢ï´ ÜïU »ïGÏ¢¢ï´ ÜU¢ï ¼H¢à¢ ÜUÚÝ¢ J ²ïã Ï¢ÇGè
ãè çÀÀ¢ïÚè ãGÚÜU¼ ¥¢ñÚ ¶GڢϢ ¥G¢Î¼ ãñ J Î鋲¢ }¢ḯ §S¢ ÜU¢ ¥‹Á¢¢}¢ Ï¢ÎÝ¢}¢è
¥¢ñÚ çÁ¢GËH¼ ± LS¢±¢§ü ãñ ¥¢ñÚ ¥¢ç¶GÚ¼ }¢ḯ §S¢ ÜUè S¢Á¢G¢ Á¢ã‹Ý}¢ ÜU¢
¥GÁ¢G¢Ï¢ ãñ »ïS¢¢ ÜUÚÝï ±¢H¢ḯ ÜïU ÜU¢Ý¢ḯ ¥¢ñÚ ¥¢æ¶¢ḯ }¢ḯ çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ S¢èS¢¢
çÐÍ¢H¢ ÜUÚ Ç¢H¢ Á¢¢»x¢¢ J ÜéUÚG ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ }¢ḯ ¥¢ñÚ ãGÎ询ḯ }¢ḯ wG¢é΢±‹Îï
ÜéUgG êS¢ ¥¢ñÚ ã}¢¢Úï ÚS¢êHï ¥ÜUÚ}¢ Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU

²¢’Ýè çÜUS¢è ÜïU »ïGÏ¢¢ï´ ÜU¢ï ¼H¢à¢ ÜUÚÝ¢ ãGÚ¢}¢ ¥¢ñÚ x¢éÝ¢ã ãñ }¢Î¢ïZ ÜUè Ï¢
çÝSÏ¢¼ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ }¢ï´ ²ïã »ïGÏ¢ çÁ¢G²¢Î¢ Т²¢ Á¢¢¼¢ ãñ çHã¢Á¢G¢ Œ²¢Úè Ï¢ãÝ¢ï !
¼é}¢ §S¢ x¢éÝ¢ã S¢ï wG¢éÎ |¢è Ï¢Ó¢¢ï ¥¢ñÚ ÎêS¢Úè ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ï |¢è Ï¢Ó¢¢¥¢ï J
{11} x¢¢Hè x¢H¢ïÓ¢ :- §S¢ x¢‹Îè ¥G¢Î¼ ÜUè Ï¢éÚ¢§ü ãÚ À¢ïÅ¢ Ï¢ÇG¢
Á¢¢Ý¼¢ ãñ J ²ÜGUèÝÝ ÈêUãÇG ¥¢ñÚ ÈGU¢ïãìGࢠ¥ËÈGU¢Á¢G ¥¢ñÚ x¢‹Îï ÜUH¢}¢¢ï´ ÜU¢ï
Ï¢¢ïHÝ¢ ²ïã ÜU}¢èÝ¢ï´ ¥¢ñÚ ÚÁ¢GèH ± Á¢GHèH H¢ïx¢¢ï´ ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ ãñ J ¥¢ñÚ
à¢Úè¥G¼ }¢ï´ ãGÚ¢}¢ ± x¢éÝ¢ã ãñ J ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ï´ ãñ çÜU

²¢’Ýè çÜUS¢è }¢éS¢H}¢¢Ý S¢ï x¢¢Hè x¢H¢ïÓ¢ ÜUÚÝ¢ ²ïã ÈGU¢çS¢ÜGU ÜU¢ ÜU¢}¢ ãñ
¥¢Á¢ ÜUH ¥G¢ñÚ¼ ± }¢Îü S¢|¢è §S¢ Ï¢H¢ }¢ï´ }¢éϼH¢ ãñæ çÁ¢S¢ ÜU¢
ݼèÁ¢¢ ²ïã ãñ çÜU Ï¢ÇG¢ï´ ÜUè ÈGU¢ïãìGࢠÜUH¢ç}¢²¢ï´ ¥¢ñÚ x¢¢çH²¢ï´ ÜU¢ï S¢éÝ S¢éÝ
ÜUÚ Ï¢ÓÓ¢ï |¢è x¢‹Îè ¥¢ñÚ ÈêUãÇG x¢¢çH²¢æ Ï¢ÜUÝï Hx¢¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ çÈUÚ Ï¢Ó¢ÐÝ
S¢ï Ï¢éÉG¢Ðï ¼ÜU §S¢ x¢‹Îè ¥G¢Î¼ }¢ï´ çx¢çÚzG¼¢Ú Úã¼ï ãñ´ çHã¢Á¢G¢ ãÚ }¢Îü ±
¥G¢ñÚ¼ ÐÚ H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ÜU|¢è ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G x¢¢çH²¢æ ¥¢ñÚ x¢‹Îï ¥ËÈGU¢Á¢G
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 124
}¢éæã S¢ï Ý çÝÜU¢Hï´ J ÜU¢ñÝ Ýãè´ Á¢¢Ý¼¢ çÜU ÜU|¢è ÜU|¢è x¢¢Hè x¢H¢ïÓ¢ ÜUè
±Á¢ã S¢ï wG¢êæÚïÁ¢G HÇG¢§²¢æ ã¢ï Á¢¢²¢ ÜUÚ¼è ãñ´ ¥¢ñÚ }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÜUè Á¢¢Ý ±
}¢¢H ÜU¢ ¥GÁ¢Gè}¢ ÝévGS¢¢Ý ã¢ï Á¢¢²¢ ÜUÚ¼¢ ãñ §S¢ çH²ï }¢éçSH}¢ }¢é¥G¢à¢Úï
ÜU¢ï ¼Ï¢¢ã ÜUÚÝï }¢ï´ ϢΠÁ¢GÏ¢¢çݲ¢ï´ ¥¢ñÚ x¢¢çH²¢ï´ ÜU¢ Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ ÎwGH ãñ J
çHã¢Á¢G¢ §S¢ ¥G¢Î¼ ÜU¢ï ¼ÜüU ÜUÚ ÎïÝ¢ Ï¢ïãGÎ Á¢GMÚè ãñ ¶G¢S¢ ÜUÚ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ï
¥ÐÝè S¢éS¢Ú¢H }¢ï´ §S¢ ÜU¢ ãÚ ±vG¼ ¶G²¢H ڶݢ Ó¢¢çã²ï J v²êæçÜU
S¢ï´ÜUÇG¢ï´ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ï ¼GH¢ÜGU ©Ý ÜUè ϢΠÁ¢GÏ¢¢çݲ¢ï´ ¥¢ñÚ x¢¢çH²¢ï´ ÜUè ±Á¢ã
S¢ï ã¢ï Á¢¢²¢ ÜUÚ¼è ãñ ¥¢ñÚ çÈUÚ }¢ñÜïU ¥¢ñÚ S¢éS¢Ú¢H ±¢H¢ïæ }¢ï´ }¢éS¼çÜGUH
Û¢x¢ÇG¢ï´ ÜUè Ϣ鋲¢Î ÐÇG Á¢¢¼è ãñ ¥¢ñÚ Î¢ïÝ¢ï´ ¶G¢ÝÎ¢Ý ¼Ï¢¢ãè ± Ï¢ÚÏ¢¢Îè ÜïU
x¢G¢Ú }¢ï´ çx¢Ú ÜUÚ ãH¢ÜU ã¢ï Á¢¢¼ï ãñ´ J
{12} ÈéUGÁG¢êH Ï¢ÜU±¢S¢ :- }¢Î¢ïZ ¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜUè Ï¢éÚè ¥G¢Î¼¢ï´ }¢ï´ S¢ï »ÜU
Ï¢ãé¼ Ï¢éÚè ¥G¢Î¼ Ï¢ãé¼ çÁ¢G²¢Î¢ Ï¢¢ïHÝ¢ ¥¢ñÚ ÈéUGÁG¢êH Ï¢ÜU±¢S¢ ãñ J ÜU}¢
Ï¢¢ïHÝ¢ ¥¢ñÚ Á¢GMÚ¼ ÜïU }¢é¼G¢çÏ¢ÜGU Ï¢¢¼ Ó¢è¼ ²ïã Ï¢ãé¼ ãè ÐS¢‹Îè΢
¥G¢Î¼ ãñ J Á¢GMÚ¼ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ Ï¢¢¼ ¥¢ñÚ ÈéUGÁG¢êH ÜUè Ï¢ÜU±¢S¢ ÜU¢ ¥‹Á¢¢}¢
²ïã ã¢ï¼¢ ãñ çÜU ÜU|¢è ÜU|¢è »ïS¢è Ï¢¢¼ïæ |¢è Á¢GÏ¢¢Ý S¢ï çÝÜUH Á¢¢¼è ãñ´ çÁ¢S¢
S¢ï Ï¢ãé¼ Ï¢ÇGï Ï¢ÇGï çÈGU¼Ýï Ðñ΢ ã¢ï Á¢¢¼ï ãñ́ ¥¢ñÚ à¢Ú ± ÈGUS¢¢Î ÜïU yG¢êÈUG ¢Ý ©Æ
¶ÇGï ã¢ï¼ï ãñ́ J §S¢ çH²ï ÚS¢êHéËH¢ã Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ ãñ çÜU

²¢’Ýè ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜU¢ï ²ïã Ý¢ ÐS¢‹Î ãñ çÜU çÏ¢H¢ Á¢GMÚ¼


ÜGUèH ¥¢ñÚ ÜGU¢H ¥¢ñÚ ÈéUGÁG¢êH ¥ÜGU±¢H ¥¢Î}¢è ÜUè Á¢GÏ¢¢Ý S¢ï çÝÜUHï´ J
§S¢è ¼GÚã ÜU¯Ú¼ S¢ï H¢ïx¢¢ï´ ÜïU S¢¢}¢Ýï çÜUS¢è Ó¢èÁ¢G ÜU¢ S¢é±¢H ÜUÚ¼ï ÚãÝ¢
¥¢ñÚ ÈéUÁG ¢G êH ÜU¢}¢¢ḯ }¢ḯ ¥ÐÝï }¢¢H¢ḯ ÜU¢ï Ï¢ÚÏ¢¢Î ÜUÚÝ¢ ²ïã |¢è ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ ÜU¢ï Ý¢ ÐS¢‹Î ãñ ²ïã |¢è S¢ÚÜU¢Úï Î¢ï ¥G¢H}¢
ÜU¢ ÈGUÚ}¢¢Ý ãñ çÜU ¥ÐÝè Á¢GÏ¢¢Ý¢ḯ ÜU¢ï ÈéUÁG ¢G êH Ï¢¢¼¢ḯ S¢ï ã}¢ïࢢ Ï¢Ó¢¢» Ú¶¢ï J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 125
v²êæçÜU Ï¢ãé¼ S¢è ÈéUGÁG¢êH Ï¢¢¼ï´ »ïS¢è |¢è Á¢GÏ¢¢Ý¢ï´ S¢ï çÝÜUH Á¢¢¼è ãñ´
Á¢¢ï Ï¢¢ïHÝï ±¢H¢ï´ ÜU¢ï Á¢ã‹Ý}¢ }¢ï´ ÐãéæÓ¢¢ Îï¼è ãñ´ J §S¢è çH²ï ¼}¢¢}¢ Ï¢éÁG¢éx¢¢ïZ
Ýï ²ïã ÈGUÚ}¢¢²¢ ãñ çÜU ¼èÝ ¥G¢Î¼¢ï´ ÜU¢ï H¢çÁ¢G}¢ ÐÜUÇG¢ï J ÜU}¢ Ï¢¢ïHÝ¢, ÜU}¢
S¢¢ïÝ¢, ÜU}¢ ¶¢Ý¢ v²êæçÜU çÁ¢G²¢Î¢ Ï¢¢ïHÝ¢, çÁ¢G²¢Î¢ S¢¢ïÝ¢, çÁ¢G²¢Î¢ ¶¢Ý¢,
²ïã ¥G¢Î¼ï´ Ï¢ãé¼ ãè ¶GڢϢ ãñ´ ¥¢ñÚ §Ý ¥G¢Î¼¢ï´ ÜUè ±Á¢ã S¢ï §‹S¢¢Ý ÎèÝ¢ï
Î鋲¢ }¢ï´ Á¢GMÚ ÝévGS¢¢Ý ©Æ¢¼¢ ãñ J
{13} Ý¢à¢éRUè :- wG¢é΢±‹Îï ÜUÚè}¢ ÜïU §‹¥G¢}¢¢ï´ ¥¢ñÚ §‹S¢¢Ý¢ï´ ÜïU »ãGS¢¢Ý¢ï´
ÜUè Ý¢à¢éRUè, §S¢ }¢‹ãGêS¢ ¥¢ñÚ Ï¢éÚè ¥G¢Î¼ }¢ï´ Ýñï ÈGUèS¢Î }¢Îü ± ¥G¢ñÚ¼
çx¢çÚzG¼¢Ú ãñ´ J Ï¢çËÜU ¥G¢ñÚ¼ï´ ¼¢ï çÝݢݱï ÈGUèS¢Î §S¢ Ï¢H¢ }¢ï´ }¢éϼH¢ ãñæ J
Á¢GÚ¢ çÜUS¢è Í¢Ú¢Ýï ÜU¢ï ²¢ çÜUS¢è ¥G¢ñÚ¼ ÜïU ÜUÐÇG¢ï´ ²¢ Á¢Gï±Ú¢¼ ÜU¢ï ¥ÐÝï S¢ï
wG¢éà¢ãG¢H ¥¢ñÚ ¥ÓÀ¢ Îï¶ çH²¢ ¼¢ï wG¢é΢ ÜUè Ý¢à¢éRUè ÜUÚÝï Hx¢¼è ãñ´ ¥¢ñÚ
ÜUãÝï Hx¢¼è ãñ´ çÜU wG¢é΢ Ýï ã}¢ï´ Ý¢ }¢¢’Hê}¢ çÜUS¢ Á¢é}¢ü ÜUè S¢Á¢G¢ }¢ï´
}¢éçzGHS¢ ¥¢ñÚ x¢GÚèÏ¢ Ϣݢ çβ¢ J wG¢é΢ ÜU¢ ã}¢ ÐÚ ÜU¢ï§ü ÈGUÁGH ãè Ýãè´
ã¢ï¼¢ J }¢ñæ çÝx¢¢ïÇGè »ïS¢ï ÈêUÅï ÜUÚ}¢ Hï ÜUÚ ¥¢§ü ãêæ çÜU Ý }¢ñÜïU }¢ï´ S¢é¶ ÝS¢èÏ¢
ãé±¢ Ý S¢éS¢Ú¢H }¢ḯ ãè ÜéUÀ Îﶢ J ÈéUH G ¢Ýè ÈéUH G ¢Ýè Í¢è Îê{ }¢ḯ Ý㢠Úãè ãñ J
¥¢ñÚ }¢ñæ ÈGU¢ÜGU¢ï´ S¢ï }¢Ú Úãè ãêæ J §S¢è ¼GÚãG ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜUè ¥G¢Î¼ ãñ çÜU ©S¢ ÜU¢
ࢢïãÚ ¥ÐÝè ¼G¢ÜGU¼ |¢Ú ÜUÐÇGï, Á¢ïG±Ú¢¼, S¢¢Á¢G¢ï S¢¢}¢¢Ý Îï¼¢ Úã¼¢ ãñ
HïçÜUÝ ¥x¢Ú ÜU|¢è çÜUS¢è }¢Á¢Ï¢êÚè S¢ï ¥G¢ñÚ¼ ÜUè ÜU¢ï§ü ÈGUÚ}¢¢§à¢ ÐêÚè Ýãè´
ÜUÚ S¢ÜU¢ ¼¢ï ¥G¢ñÚ¼ï´ ÜUãÝï Hx¢¼è ãñ´ çÜU ¼é}ã¢Úï Í¢Ú }¢ï´ 㢻 㢻 ÜU|¢è S¢é¶
ÝS¢èÏ¢ Ýãè´ ãé±¢ J §S¢ ©Á¢ÇGï Í¢Ú }¢ï´ ã}¢ïࢢ Ýæx¢è |¢êÜUè ãè Úã x¢§ü J ÜU|¢è
|¢è ¼é}ã¢Úè ¼GÚÈGU S¢ï }¢ñ´ Ýï ÜU¢ï§ü |¢H¢§ü Îï¶è ãè Ýãè´ J }¢ïÚè çÜGUS}¢¼ ÈêUÅ x¢§ü
¼é}ã¢Úï Á¢ñS¢ï ÈGU¼¢ï ÈGUÜGUèÚ S¢ï çÏ¢²¢ãè x¢§ü J }¢ïÚï }¢¢æ-Ï¢¢Ð Ýï }¢éÛ¢ï |¢¢ÇG }¢ï´
Û¢¢ï´ÜU çβ¢ J §S¢ çÜGUS}¢ ÜUè Ý¢à¢éRUè ÜUÚ¼è ¥¢ñÚ Á¢Hè ÜUÅè Ï¢¢¼ï´ S¢éÝ¢¼è
Úã¼è ãñ´ J Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï ãGéÁG¢êÚï ¥ÜGUÎS¢ Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU }¢ñ´
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 126
Ýï Á¢ã‹Ý}¢ }¢ï´ çÁ¢G²¢Î¢ ¼¢’΢Π¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜUè Îï¶è ¼¢ï S¢ãG¢Ï¢¢ Ýï
ÜU㢠: ²¢ ÚS¢êHËH¢ã §S¢ ÜUè v²¢ ±Á¢ã ãñ çÜU
¥G¢ñÚ¼ï´ çÁ¢G²¢Î¢ Á¢ã‹Ý}¢è ã¢ï x¢§æü ¼¢ï ãéGÁG¢êÚ Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢
çÜU §S¢ ÜU¢ S¢Ï¢Ï¢ ²ïã ãñ çÜU ¥G¢ñÚ¼ïæ »ÜU ÎêS¢Úï ÐÚ Ï¢ãé¼ çÁ¢G²¢Î¢ H¢’ݼ
}¢H¢}¢¼ ÜUÚ¼è Úã¼è ãñ́ ¥¢ñÚ Ý¢à¢éRUè ÜUÚ¼è Úã¼è ãñ́ J ¼¢ï S¢ãG¢Ï¢¢
Ýï ¥GÁ¢üG çÜU²¢ ²¢ ÚS¢êHËH¢ã v²¢ ¥G¢ñÚ¼ï´ wG¢é΢ ÜUè
Ý¢à¢éRUè çÜU²¢ ÜUÚ¼è ãñ´ ? ¥¢Ð Ýï §ÚࢢΠÈGUÚ}¢¢²¢
çÜU ¥G¢ñÚ¼ï´ »ãGS¢¢Ý ÜUè Ý¢à¢éRUè ÜUÚ¼è ãñ´ ¥¢ñÚ ¥ÐÝï ࢢïã򢕫 ÜUè Ý¢à¢éRUè
ÜUÚ¼è ãñ´ J §Ý ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜUè ²ïã ¥G¢Î¼ ãñ çÜU ¼é}¢ çÁ¢G‹Îx¢è |¢Ú }¢ï´ §Ý ÜïU
S¢¢‰¢ »ãGS¢¢Ý ÜUÚ¼ï Úã¢ï HïçÜUÝ ¥x¢Ú ÜU|¢è ÜéUÀ |¢è ÜU}¢è Îï¶ï´x¢è ¼¢ï ²ïãè
ÜUã Îï´x¢è çÜU }¢ñæ Ýï ÜU|¢è |¢è ¼é}ã¢Úè ¼GÚÈGU S¢ï ÜU¢ï§ü |¢H¢§ü Îï¶è ãè Ýãè´ J

¥GÁ¢GèÁ¢G Ï¢ãÝ¢ï ! S¢éÝ H¢ï wG¢é΢ ÜïU §‹¥G¢}¢¢ï´ ¥¢ñÚ à¢¢ïãÚ ²¢ ÎêS¢Ú¢ï´
ÜïU »ãGS¢¢Ý¢ḯ ÜUè Ý¢à¢éRUè Ï¢ãé¼ ãè ¶GڢϢ ¥G¢Î¼ ¥¢ñÚ Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ x¢éÝ¢ã ãñ J
ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý }¢Îü ± ¥G¢ñÚ¼ ÜïU çH²ï H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ±¢ïã ã}¢ïࢢ ¥ÐÝï S¢ï
ÜU}¢Á¢G¢ïÚ ¥¢ñÚ çx¢Úè ãé§ü ãG¢H¼ ±¢H¢ï´ ÜU¢ï Îﶢ ÜUÚï çÜU ¥x¢Ú }¢ïÚï ТS¢
Í¢çŲ¢ ÜUÐÇGï ¥¢ñÚ Á¢ïG±Ú ãñ´ ¼¢ï wG¢é΢ ÜU¢ à¢éRU ãñ çÜU ÈéUGH¢æ ¥¢ñÚ ÈéUGH¢Ýè S¢ï
¼¢ï ã}¢ Ï¢ãé¼ ãè ¥ÓÀè ãG¢H¼ }¢ï´ ãñ´ çÜU §Ý H¢ïx¢¢ï´ ÜU¢ï Ï¢ÎÝ É¢æÐÝï ÜïU çH²ï
ÈUÅï ÐéÚ¢Ýï ÜUÐÇGï |¢è ÝS¢èÏ¢ Ýãè´ ã¢ï¼ï J §S¢è ¼GÚãG ¥x¢Ú }¢ïÚï ࢢïãÚ Ýï }¢ïÚï
çH²ï }¢¢’}¢êHè çx¢GÁ¢G¢ ÜU¢ §ç‹¼Á¢G¢}¢ çÜU²¢ ãñ ¼¢ï §S¢ ÐÚ |¢è à¢éRU ãñ v²êæçÜU
ÈéUGH¢Ýè ÈéUGH¢Ýè ¥G¢ñÚ¼ï´ ¼¢ï ÈGU¢ÜGU¢ çÜU²¢ ÜUÚ¼è ãñ´ J Ï¢ãÚ ãG¢H ¥x¢Ú ¼é}¢
¥ÐÝï S¢ï ÜU}¢Á¢G¢ïÚ ¥¢ñÚ x¢GÚèÏ¢¢ï´ ÐÚ ÝÁ¢GÚ Ú¶¢ïx¢è ¼¢ï à¢éRU ¥Î¢ ÜUÚ¢ïx¢è ¥¢ñÚ
¥x¢Ú ¼é}¢ ¥ÐÝï S¢ï }¢¢HÎ¢Ú¢ï´ ÐÚ ÝÁ¢GÚ ÜUÚ¢ïx¢è ¼¢ï ¼é}¢ Ý¢à¢éRUè ÜUè Ï¢H¢ }¢ï´
ÈæUS¢ ÜUÚ ¥ÐÝï ÎèÝ¢ï Î鋲¢ ÜU¢ï ¼Ï¢¢ã¢ï Ï¢ÚÏ¢¢Î ÜUÚ Ç¢H¢ïx¢è J §S¢ çH²ï
H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU Ý¢à¢éRUè ÜUè ¥G¢Î¼ À¢ïÇG ÜUÚ ã}¢ïࢢ wG¢é΢ ÜïU §‹¥G¢}¢¢ï´ ¥¢ñÚ
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 127

ࢢïãÚ ±x¢GñÚ¢ ÜïU »ãGS¢¢Ý¢ï´ ÜU¢ à¢éçRU²¢ ¥Î¢ ÜUÚ¼ï ÚãÝ¢ Ó¢¢çã²ï J ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ }¢ï´ ÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ J

“²¢’Ýè ¥x¢Ú ¼é}¢ à¢éRU ¥Î¢ ÜUÚ¼ï Úã¢ïx¢ï ¼¢ï }¢ñæ çÁ¢G²¢Î¢ S¢ï
çÁ¢G²¢Î¢ Ýï’}¢¼ï´ Îï¼¢ Úãêæx¢¢ J ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ¼é}¢ Ýï Ý¢à¢éRUè ÜUè ¼¢ï }¢ïÚ¢ ¥GÁ¢G¢Ï¢
Ï¢ãé¼ ãè S¢wG¼ ãñ J”
§S¢ ¥¢²¼ Ýï »’H¢Ý ÜUÚ çβ¢ çÜU à¢éRU ¥Î¢ ÜUÚÝï S¢ï wG¢é΢ ÜUè
Ýï’}¢¼ḯ Ï¢ÉG¼è ãñ́ ¥¢ñÚ Ý¢à¢éRUè ÜUÚÝï S¢ï wG¢é΢ ÜU¢ ¥GÁ¢G¢Ï¢ ©¼Ú ÐÇG¼¢ ãñ J
{14} Û¢x¢ÇG¢-¼ÜUÚ¢Ú :- Ï¢¢¼ Ï¢¢¼ ÐÚ S¢¢S¢ S¢éS¢Ú ¥¢ñÚ Ï¢ãê ²¢ ࢢïãÚ
²¢ ¥G¢}¢ }¢éS¢H}¢¢Ý }¢Î¢ïZ ¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ S¢ï Û¢x¢ÇG¢ ¼ÜUÚ¢Ú ÜUÚ HïÝ¢ ²ïã |¢è
Ï¢ãé¼ Ï¢éÚè ¥G¢Î¼ ãñ ¥¢ñÚ x¢éÝ¢ã ÜU¢ ÜU¢}¢ ãñ J ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ï´ ãñ çÜU
Û¢x¢ÇG¢Hê ¥¢Î}¢è wG¢é΢ ÜU¢ï Ï¢ïãGΠݢ ÐS¢‹Î ãñ J

§S¢ çH²ï ¥x¢Ú çÜUS¢è S¢ï ÜU¢ï§ü §çwG¼H¢ÈGU ã¢ï Á¢¢» ²¢ ç}¢Á¢G¢Á¢
ÜïU ç¶GH¢ÈGU ÜU¢ï§ü Ï¢¢¼ ã¢ï Á¢¢» ¼¢ï S¢ãêH¼ ¥¢ñÚ }¢¢’ÜGUêH x¢ézG¼ìx¢ê S¢ï
}¢é¥G¢}¢H¢¼ ÜU¢ï ¼ñG ÜUÚ HïÝ¢ çÝ㢲¼ ãè ©G}΢ ¥¢ñÚ Ï¢ïã¼ÚèÝ ¥G¢Î¼ ãñ
Û¢x¢ÇGï ¼ÜUÚ¢Ú ÜUè ¥G¢Î¼ ÜU}¢èÝ¢ï´ ¥¢ñÚ Ï¢Î ¼ãÁ¢GèÏ¢ H¢ïx¢¢ï´ ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ ãñ
¥¢ñÚ ²ïã ¥G¢Î¼ §‹S¢¢Ý ÜïU çH²ï »ÜU Ï¢ãé¼ ãè Ï¢ÇGè }¢éS¢èÏ¢¼ ãñ v²êæçÜU
Û¢x¢ÇG¢Hê ¥¢Î}¢è ÜU¢ ÜU¢ï§ü |¢è ΢ïS¼ Ýãè´ ã¢ï¼¢ Ï¢çËÜU ±¢ïã ãÚ à¢wGS¢ ÜUè
çÝx¢¢ã¢ï´ }¢ï´ ÜGU¢çÏ¢Hï ÝÈGUÚ¼ ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ H¢ïx¢ §S¢ ÜïU Û¢x¢ÇGï ÜïU ÇÚ S¢ï
§S¢ ÜU¢ï }¢éæã Ýãè´ Hx¢¢¼ï §S¢ S¢ï Ï¢¢¼ Ýãè´ ÜUÚ¼ï J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 128
{15} ÜU¢çãHè :- ²ïã »ïS¢è }¢‹ãGêS¢ ¥G¢Î¼ ãñ çÜU §S¢ ÜUè ±Á¢ã S¢ï
S¢ï´ÜUÇG¢ï´ ÎêS¢Úè ¶GڢϢ ¥G¢Î¼ï´ Ðñ΢ ã¢ï Á¢¢¼è ãñ´ J Á¢G¢çãÚ ãñ çÜU }¢ÜU¢Ý,
S¢¢}¢¢Ý, ÜUÐÇG¢ï´ ¥¢ñÚ Ï¢ÎÝ ÜUè x¢‹Îx¢è, Ï¢Ú¼Ý¢ï´ S¢¢}¢¢Ý¢ï´ ÜUè Ï¢ï ¼Ú¼èÏ¢è,
±vG¼ ÐÚ ¶¢Ýï ÐèÝï S¢ï }¢ãGM}¢è, ࢢïãÚ ¥¢ñÚ S¢éS¢Ú¢H ±¢H¢ï´ S¢ï Ý¢Ú¢Á¢Gè,
Ï¢ÓÓ¢¢ïæ ÜU¢ ÈêUãÇG ÐÝ, ¼GÚãG ¼GÚãG ÜUè Ï¢è}¢¢çÚ²¢æ ±x¢ñGÚ¢ ±x¢GñÚ¢ ²ïã S¢¢Úè
Ï¢H¢»æ ¥¢ñÚ }¢éS¢èÏ¢¼ï´ §S¢è ÜU¢çãHè ÜïU S¢Ï¢ ¥‹Çï Ï¢Ó™ï ãñ´ J §S¢è çH²ï
§S¢ ¥G¢Î¼ ÜU¢ï ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G ¥ÐÝï ÜGUÚèÏ¢ Ýãè´ ¥¢Ýï ÎïÝ¢ Ó¢¢çã²ï Ï¢çËÜU
ÎèÝè ± Î鋲¢±è ÜU¢}¢¢ïæ }¢ï´ ãÚ ±vG¼ Ó¢¢ÜGU¢ï Ó¢¢ñÏ¢‹Î ã¢ï ÜUÚ Hx¢ï ÚãÝ¢ Ó¢¢çã²ï J
wG¢êÏ¢ ²¢Î Ú¶¢ï ! çÜU }¢ïãGÝ¼è ¥¢Î}¢è ãÚ à¢wGS¢ ÜU¢ Œ²¢Ú¢ ã¢ï¼¢ ãñ ¥¢ñÚ
ÜU¢çãH ¥¢Î}¢è ãÚ »ÜU ÎÚ S¢ï ÈUÅÜU¢Ú¢ Á¢¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ãÚ ÜU¢}¢ }¢ï´ }¢¢Ú
ÐÇG¼è ãñ J ÜU¢çãH ¥¢Î}¢è Ý Î鋲¢ ÜU¢ ÜU¢}¢ ÜUÚ S¢ÜU¼¢ ãñ Ý ÎèÝ ÜU¢ §S¢è
çH²ï ÚS¢êHï wG¢é΢ ²ïã Îé¥G¢ }¢¢æx¢¢ ÜUÚ¼ï ‰¢ï çÜU

²¢’Ýè »ï ¥ËH¢ã ! }¢ñ´ ÜU¢çãHè S¢ï ¼ïÚè ÐÝ¢ã }¢¢æx¢¼¢ ãêæ J


{16} çÁ¢GÎ :- ¥ÐÝè çÜUS¢è Ï¢¢¼ ÐÚ §S¢ ¼GÚãG ¥ÇG Á¢¢Ý¢ çÜU ÜU¢ï§ü H¢¶
S¢}¢Û¢¢» }¢x¢Ú çÜUS¢è ÜUè Ï¢¢¼ ¥¢ñÚ çS¢ÈGU¢çÚࢠÜGUÏ¢êH Ý ÜUÚï J §S¢ Ï¢éÚè
¶GSH¼ ÜU¢ Ý¢}¢ “çÁ¢GΔ ãñ ²ïã §S¢ ÜGUÎÚ ¶GڢϢ ¥¢ñÚ }¢‹ãGêS¢ ¥G¢Î¼ ãñ
çÜU ¥¢Î}¢è ÜUè Î鋲¢ ± ¥¢ç¶GÚ¼ ÜU¢ï ¼Ï¢¢ã¢ï Ï¢ÚÏ¢¢Î ÜUÚ Ç¢H¼è ãñ »ïS¢ï
¥¢Î}¢è ÜU¢ï Î鋲¢ }¢ḯ S¢Ï¢ H¢ïx¢ “çÁ¢Ggè” ¥¢ñÚ “ãÅ {}¢ü” ÜUãÝï Hx¢¼ï ãñ́
¥¢ñÚ ÜU¢ï§ü |¢è §S¢ ÜU¢ï }¢éæã Hx¢¢Ýï ¥¢ñÚ §S¢ S¢ï Ï¢¢¼ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï ¼Ä²¢Ú
Ýãè´ ã¢ï¼¢ J ²ïãè ±¢ïã ¶GÏ¢è¯ ¥G¢Î¼ ‰¢è çÁ¢S¢ Ýï ¥Ï¢ê Á¢ãH ÜU¢ï Á¢ã‹Ý}¢
}¢ï´ {ÜïUH çβ¢ çÜU ã}¢¢Úï Ðñx¢G}Ï¢Ú ¥¢ñÚ }¢¢ïç}¢Ý¢ï´ Ýï
§S¢ ÜU¢ï H¢¶¢ï´ }¢Ú¼Ï¢¢ S¢}¢Û¢¢²¢ ¥¢ñÚ §S¢ Ýï à¢vGÜéUGH ÜGU}¢Ú ¥¢ñÚ ÜæUÜUçÚ²¢ï´
ÜïU ÜUçH}¢¢ ÐÉGÝï ÜU¢ }¢¢ï’çÁ¢Á¢G¢ |¢è Îï¶ çH²¢ }¢x¢Ú çÈUÚ |¢è ¥ÐÝè çÁ¢GÎ
ÐÚ ¥ÇG¢ Ú㢠¥¢ñÚ §ü}¢¢Ý Ý H¢²¢ J ÜéUGÚ¥¢Ý¢ï ãGÎè¯ }¢ï´ ²ïã ãéGv}¢ ãñ çÜU ãÚ
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 129
}¢éS¢H}¢¢Ý }¢Îü ± ¥G¢ñÚ¼ ÐÚ H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ¥ÐÝï Ï¢éÁG¢éx¢¢ïZ ¥¢ñÚ }¢éçwGHS¢
΢ïS¼¢ï´ ÜU¢ }¢à±Ú¢ Á¢GMÚ }¢¢Ý Hï ¥¢ñÚ }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÜUè Á¢¢§Á¢G çS¢ÈGU¢çÚà¢
ÜU¢ï ÜGUÏ¢êH ÜUÚ ÜïU ¥ÐÝè Ú¢» ¥¢ñÚ ¥ÐÝè Ï¢¢¼ ÜU¢ï À¢ïÇG Îï ¥¢ñÚ ãGÜUG Á¢G¢çãÚ
ã¢ï Á¢¢Ýï ÜïU Ï¢¢’Î ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G ¥ÐÝè Ú¢» ¥¢ñÚ ¥ÐÝè Ï¢¢¼ ÐÚ çÁ¢GÎ ÜUÚ
ÜïU ¥ÇG¢ Ý Úãï J Ï¢ãé¼ S¢ï ¥¢Î}¢è ¶G¢S¢ ¼G¢ñÚ S¢ï ¥G¢ñÚ¼ïæ §S¢ Ï¢éÚè ¥G¢Î¼ }¢ï´
}¢éϼH¢ ãñ´ J wG¢é΢ ÜïU çH²ï §Ý S¢Ï¢ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU §S¢ Ï¢éÚè ¥G¢Î¼ ÜU¢ï
À¢ïÇG ÜUÚ Î¢ïÝ¢ï´ Á¢ã¢Ý ÜUè S¢¥G¢Î¼¢ï´ S¢ï S¢ÚÈGUÚ¢Á¢G ã¢ï´ J
{17} ϢΠx¢é}¢¢Ýè :- Ï¢ãé¼ S¢ï }¢Î¢ïZ ¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜUè ²ïã ¥G¢Î¼ ã¢ï¼è ãñ
çÜU Á¢ã¢æ §‹ã¢ï´ Ýï Î¢ï ¥¢Îç}¢²¢ï´ ÜU¢ï ¥Hx¢ ã¢ï ÜUÚ Ó¢éÐÜïU Ó¢éÐÜïU Ï¢¢¼ï´ ÜUÚ¼ï
ãé» Îﶢ ¼¢ï ÈGU¢ñÚÝ §Ý ÜU¢ï ²ïã ϢΠx¢é}¢¢Ýè ã¢ï Á¢¢¼è ãñ çÜU ²ïã }¢ïÚï ãè
}¢é¼¥GçËHÜGU ÜéUÀ Ï¢¢¼ïæ ã¢ï Úãè ãñ´ ¥¢ñÚ }¢ïÚï ãè ç¶GH¢ÈGU ÜU¢ï§ü S¢¢çÁ¢Gࢠã¢ï
Úãè ãñ §S¢è ¼GÚãG ¥G¢ñÚ¼ïæ ¥x¢Ú ¥ÐÝï ࢢïã򢕫 ÜU¢ï ¥ÓÀ¢ çHÏ¢¢S¢ ÐãÝ ÜUÚ
ÜUãè´ Á¢¢¼ï ãé» Îﶼè ãñ´ ²¢ ࢢïã򢕫 ÜU¢ï çÜUS¢è ¥G¢ñÚ¼ ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ ÜéUÀ ÜUã¼ï
ãé» S¢éÝ Hï¼è ãñ´ ¼¢ï §Ý ÜU¢ï ÈGU¢ñÚÝ ¥ÐÝï ࢢïã򢕫 ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ ²ïã ϢΠx¢é}¢¢Ýè
ã¢ï Á¢¢¼è ãñ çÜU Á¢GMÚ }¢ïÚï ࢢïãÚ ÜUè ÈéUGH¢Ýè ¥G¢ñÚ¼ S¢ï ÜéUÀ S¢¢Á¢G Ï¢¢Á¢G ãñ
§S¢è ¼GÚãG ࢢïã򢕫 ÜU¢ ãG¢H ãñ çÜU ¥x¢Ú §Ý ÜUè Ï¢èç±²¢æ }¢ñÜïU }¢ï´ çÁ¢G²¢Î¢
ÆãÚ x¢§æü ²¢ }¢ñÜïU ÜïU çÚà¼ïÎ¢Ú¢ï´ S¢ï Ï¢¢¼ ²¢ §Ý ÜUè ¶G¢ç¼GÚ ± }¢Î¢Ú¢¼ ÜUÚÝï
Hx¢ï´ ¼¢ï ࢢïã򢕫 ÜU¢ï ²ïã ϢΠx¢é}¢¢Ýè ã¢ï Á¢¢¼è ãñ çÜU }¢ïÚè Ï¢è±è ÈéUGH¢æ ÈéUGH¢æ
}¢Î¢ïZ S¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ ÜUÚ¼è ãñ ÜUãè´ ÜU¢ï§ü Ï¢¢¼ ¼¢ï Ýãè´ ãñ ! Ï¢S¢ §S¢ ϢΠx¢é}¢¢Ýè
}¢ï´ ¼GÚãG ¼GÚãG ÜUè Á¢éS¼ìÁ¢ê ¥¢ñÚ Å¢ïã Hx¢¢Ýï ÜUè çÈGURU }¢ï´ }¢éϼH¢ ã¢ï ÜUÚ çÎÝ
Ú¢¼ çÎ}¢¢x¢G }¢ï´ ¥ËH}¢ x¢GËH}¢ çÜGUS}¢ ÜïU ¶G²¢H¢¼ ÜUè ç¶Ó¢ÇGè ÐÜU¢Ýï Hx¢¼ï
ãñ́ ¥¢ñÚ ÜU|¢è ÜU|¢è Ú¢§ü ÜU¢ Ðã¢ÇG ¥¢ñÚ ÈU¢æS¢ ÜU¢ Ï¢¢æS¢ Ϣݢ Ç¢H¼ï ãñæ J
Œ²¢Úè Ï¢ãÝ¢ï ¥¢ñÚ |¢¢§²¢ï ! ²¢Î Ú¶¢ï çÜU ϢΠx¢é}¢¢çݲ¢ï´ ÜUè ²ïã
¥G¢Î¼ Ï¢ãé¼ Ï¢éÚè Ï¢H¢ ¥¢ñÚ Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ x¢éÝ¢ã ãñ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 130
ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ }¢ï´ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï §ÚࢢΠÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU

²¢’Ýè Ï¢¢’Á¢G x¢é}¢¢Ý x¢éÝ¢ã ãñ´


çHã¢Á¢G¢ Á¢Ï¢ ¼ÜU ¶éHè ãé§ü ÎHèH S¢ï ¼é}¢ ÜU¢ï çÜUS¢è Ï¢¢¼ ÜU¢
²ÜGUèÝ Ý ã¢ï Á¢¢» ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G }¢¤GÁ¢G Ï¢ï Ϣ鋲¢Î x¢é}¢¢Ý¢ï´ S¢ï ÜU¢ï§ü Ú¢»
ÜGU¢§}¢ Ý ÜUÚ çH²¢ ÜUÚ¢ï J
{18} ÜU¢Ý ÜU¢ ÜUÓÓ¢¢ :- Ï¢ãé¼ S¢ï }¢Î¢ïZ ¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ }¢ïæ ²ïã ¶GڢϢ
¥G¢Î¼ ãé±¢ ÜUÚ¼è ãñ çÜU ¥ÓÀ¢ Ï¢éÚ¢ ²¢ S¢ÓÓ¢¢ Û¢êÅ¢ Á¢¢ï ¥¢Î}¢è |¢è ÜU¢ï§ü
Ï¢¢¼ ÜUã Îï §S¢ ÐÚ ²ÜGUèÝ ÜUÚ Hï¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ çÏ¢H¢ À¢Ý Ï¢èÝ ¥¢ñÚ
¼ãGÜGUèÜGU¢¼ ÜïU §S¢ Ï¢¢¼ ÜU¢ï }¢¢Ý ÜUÚ §S¢ ÐÚ ¼GÚãG ¼GÚãG ÜïU ¶G²¢H¢¼ ±
ÝÁ¢GçÚIJ¢¼ ÜU¢ }¢ãGH ¼¢’}¢èÚ ÜUÚÝï Hx¢¼ï ãñ´ ²ïã ±¢ïã ¥G¢Î¼ï ϢΠãñ Á¢¢ï
¥¢Î}¢è ÜU¢ï à¢éÜêUÜU ± à¢éÏ¢é㢼 ÜïU ÎH ÎH }¢ï´ ÈæUS¢¢ Îï¼è ãñ ¥¢ñÚ wG±¢ã }¢
wG±¢ã ¥¢Î}¢è ¥ÐÝï }¢éçwGHS¢ ΢ïS¼¢ï´ ÜU¢ï Îéà}¢Ý Ϣݢ Hï¼¢ ãñ ¥¢ñÚ wG¢éÎ
x¢GÚÁ¢G ± çÈGU¼Ý¢ ÐÚ±Ú H¢ïx¢ ¥ÐÝè Ó¢¢H¢ï´ }¢ï´ ÜU¢}²¢Ï¢ ã¢ï Á¢¢¼ï ãñ´ J §S¢
çH²ï wG¢é΢±‹Îï ÜéUGgêS¢ Ýï ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ }¢ï´ §ÚࢢΠÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU

“²¢’Ýè Á¢Ï¢ ÜU¢ï§ü ÈGU¢çS¢ÜGU ¥¢Î}¢è ¼é}ã¢Úï ТS¢ ÜU¢ï§ü ¶GÏ¢Ú H¢»
¼¢ï ¼é}¢ wG¢êÏ¢ ¥ÓÀè ¼GÚãG Á¢¢æÓ¢ ÐÇG¼¢H ÜUÚ H¢ï J”
}¢¼GHÏ¢ ²ïã ãñ çÜU ãÚ à¢wGS¢ ÜUè ¶GÏ¢Ú ÐÚ |¢Ú¢ïS¢¢ ÜUÚ ÜïU ¼é}¢
²ÜGUèÝ }¢¼ ÜUÚ çH²¢ ÜUÚ¢ï Ï¢çËÜU wG¢êÏ¢ ¥ÓÀè ¼GÚãG ¼ãGÜGUèÜGU¢¼ ¥¢ñÚ À¢Ý
Ï¢èÝ ÜUÚ ÜïU ¶GÏ¢Ú¢ï´ ÐÚ »’ç¼}¢¢Î ÜUÚ¢ï J ±ÚÝ¢ ¼é}¢ S¢ï Ï¢ÇGè Ï¢ÇGè x¢GHç¼G²¢ææ
ã¢ï¼è Úãḯx¢è J çHã¢Á¢G¢ ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ! ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ! ÜU¢Ý ÜïU ÜUÓÓ¢ï }¢¼ Ï¢Ý¢ï ¥¢ñÚ
ãÚ ¥¢Î}¢è ÜUè Ï¢¢¼ S¢éÝ ÜUÚ çÏ¢H¢ ¼ãGÜGUèÜGU¢¼ çÜU²ï Ý }¢¢Ý çH²¢ ÜUÚ¢ï J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 131

{19} çÚ²¢ÜU¢Úè :- ÜéUÀ }¢Î¢ïZ ¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜUè ²ïã ¶GڢϢ ¥G¢Î¼ ã¢ï¼è
ãñ çÜU ±¢ïã ÎèÝ ²¢ Î鋲¢ ÜU¢ Á¢¢ï ÜU¢}¢ |¢è ÜUÚ¼ï ãæñ ±¢ïã ࢢïãÚ¼ ± Ý¢}¢±Úè
¥¢ñÚ çζ¢±ï ÜïU çH²ï ÜUÚ¼ï ãñ´ J §S¢ ¶GڢϢ ¥G¢Î¼ ÜU¢ Ý¢}¢ “çÚ²¢ÜU¢Úè”
ãñ ¥¢ñÚ ²ïã S¢wG¼ x¢éÝ¢ã ãñ ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ï´ ãñ çÜU çÚ²¢ÜU¢Úè ÜUÚÝï ±¢H¢ï´
ÜU¢ï çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ wG¢é΢ ÜU¢ }¢éÝ¢Îè §S¢ ¼GÚãG }¢ñ΢Ýï }¢ãGà¢Ú }¢ï´ ÐéÜU¢Úïx¢¢
çÜU »ï Ï¢ÎÜU¢Ú J »ï ϢΠ¥GãÎ J »ï çÚ²¢ÜU¢Ú ! ¼ïÚ¢ ¥G}¢H x¢G¢Ú¼ ã¢ï x¢²¢
¥¢ñÚ ¼ïÚ¢ ¯±¢Ï¢ Ï¢ÚÏ¢¢Î ã¢ï x¢²¢ J ¼ê wG¢é΢ ÜïU ÎÚÏ¢¢Ú S¢ï çÝÜUH Á¢¢ ¥¢ñÚ
©S¢ à¢wGS¢ S¢ï ¥ÐÝ¢ ¯±¢Ï¢ ¼GHÏ¢ ÜUÚ çÁ¢S¢ ÜïU çH²ï ¼êÝï ¥G}¢H çÜU²¢ ‰¢¢ J

§S¢è ¼GÚãG »ÜU ÎêS¢Úè ãGÎè¯ }¢ï´ ãñ çÜU çÁ¢S¢ ¥G}¢H }¢ï´ Á¢GÚ¢ü |¢Ú |¢è
çÚ²¢ÜU¢Úè ÜU¢ ࢢ§Ï¢¢ ã¢ï ©S¢ ¥G}¢H ÜU¢ï ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜGUÏ¢êH Ýãè´
ÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ J
¥¢ñÚ ²ïã |¢è ãGéÁG¢êÚ Ýï §ÚࢢΠÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU
Á¢ã‹Ý}¢ }¢ï´ »ÜU »ïS¢è ±¢Îè ãñ çÁ¢S¢ ÜU¢ï ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï çÚ²¢ÜU¢Úè
ÜUÚÝï ±¢Hï ÜGU¢çÚ²¢ï´ ÜïU çH²ï ¼Ä²¢Ú ÈGUÚ}¢¢²¢ ãñ J

{20} ¼¢’ÚèÈGU ÐS¢‹Îè :- ÜéUÀ }¢Îü ¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼ï´ §S¢ ¶GڢϢ ¥G¢Î¼ }¢ï´
}¢éϼH¢ ãñ´ çÜU Á¢¢ï à¢wGS¢ ©Ý ÜïU }¢éæã ÐÚ ©Ý ÜUè ¼¢’ÚèÈGU ÜUÚ Îï ±¢ïã §S¢ S¢ï
wG¢éࢠã¢ï Á¢¢¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ Á¢¢ï à¢wGS¢ ©Ý ÜïU »ïGÏ¢¢ï´ ÜUè çÝà¢¢Ý Îïãè ÜUÚ Îï §S¢ ÐÚ
}¢¢Úï xG¢éSS¢ï ÜïU ¥¢x¢ Ï¢x¢êH¢ ã¢ï Á¢¢¼ï ãñ´ J ¥¢Î}¢è ÜUè ²ïã ¶GSH¼ |¢è
çÝ㢲¼ Ý¢çÜGUS¢ ¥¢ñÚ Ï¢ãé¼ Ï¢éÚè ¥G¢Î¼ ãñ J ¥ÐÝè ¼¢’ÚèÈGU ÜU¢ï ÐS¢‹Î
ÜUÚÝ¢ ¥¢ñÚ ¥ÐÝè ¼‹ÜGUèÎ ÐÚ Ý¢Ú¢Á¢G ã¢ï Á¢¢Ý¢ ²ïã Ï¢ÇGè Ï¢ÇGè x¢é}¢Ú¢çã²¢ï´
¥¢ñÚ x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜU¢ S¢Ú Ó¢à}¢¢ ãñ §S¢ çH²ï ¥x¢Ú ÜU¢ï§ü à¢wGS¢ ¼é}ã¢Úè ¼¢’ÚèÈGU
ÜUÚï ¼¢ï ¼é}¢ ¥ÐÝï çÎH }¢ï´ S¢¢ïÓ¢¢ï ¥x¢Ú ±¢ÜïGU§üG ±¢ïã wG¢êÏ¢è ¼é}ã¢Úï ¥‹ÎÚ
}¢¢ñÁ¢êÎ ã¢ï ¼¢ï ¼é}¢ §S¢ ÐÚ wG¢é΢ ÜU¢ à¢éRU ¥Î¢ ÜUÚ¢ï çÜU ©S¢ Ýï ¼é}¢ ÜU¢ï §S¢
ÜUè ¼¢ñÈGUèÜGU ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢§ü ¥¢ñÚ ãÚçx¢Á¢G ¥ÐÝè §S¢ wG¢êÏ¢è ÐÚ ¥ÜUÇG ÜUÚ
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 132

§¼Ú¢ ÜUÚ wG¢éà¢ Ý ã¢ï Á¢¢¥¢ï J ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ÜU¢ï§ü à¢wGS¢ ¼é}ã¢Úï S¢¢}¢Ýï ¼é}ã¢Úè
¶G¢ç}¢²¢ï´ ÜU¢ï Ï¢²¢Ý ÜUÚï ¼¢ï ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G §S¢ ÐÚ Ý¢Ú¢Á¢Gè ÜU¢ §Á¢Gã¢Ú Ý
ÜUÚ¢ï J Ï¢çËÜU ©S¢ ÜU¢ï ¥ÐÝ¢ }¢éçwGHS¢ ΢ïS¼ S¢}¢Û¢ ÜUÚ ©S¢ ÜUè ÜGUÎí ÜUÚ¢ï
¥¢ñÚ ¥ÐÝè ¶G¢ç}¢²¢ï´ ÜUè §SH¢ãG ÜUÚ H¢ï ¥¢ñÚ §S¢ Ï¢¢¼ ÜU¢ï ¥ÓÀè ¼GÚãG
Á¢ïGãìÝ Ýà¢èÝ ÜUÚ H¢ï çÜU ãÚ ¼¢’ÚèÈGU ÜUÚÝï ±¢H¢ ΢ïS¼ Ýãè´ ãé±¢ ÜUÚ¼¢
¥¢ñÚ ãÚ ¼‹ÜGUèÎ ÜUÚÝï ±¢H¢ Îéà}¢Ý Ýãè´ ãé±¢ ÜUÚ¼¢ J ÜéUGÚ¥¢Ý¢ï ãGÎè¯ ÜUè
}¢éÜGUgS¢ ¼¢’Hè}¢ S¢ï м¢ Ó¢H¼¢ ãñ çÜU ¥ÐÝè ¼¢’ÚèÈGU ÐÚ wG¢éࢠã¢ï ÜUÚ
ÈêUH Á¢¢Ýï ±¢H¢ ¥¢Î}¢è ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU ÚS¢êH
ÜU¢ï Ï¢ïãGΠݢ ÐS¢‹Î ãñ ¥¢ñÚ §S¢ çÜGUS}¢ ÜïU }¢Î¢ïZ ¥¢ñÚ
¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU §Îü çx¢Îü ¥ÜU¯Ú Ó¢¢ÐHêS¢è ÜUÚÝï ±¢H¢ï´ ÜU¢ }¢Á¢}¢¥G §ÜUÆìÆ¢ ã¢ï
Á¢¢²¢ ÜUÚ¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ²ïã wG¢éÎ x¢GÚ…G H¢ïx¢ ¼¢’ÚèÈGU¢ï´ ÜU¢ ÐéH Ï¢¢æ{ ÜUÚ
¥¢Î}¢è ÜU¢ï Ï¢ï ±éÜGUêÈGU Ϣݢ²¢ ÜUÚ¼ï ãñ´ J ¥¢ñÚ Û¢êÅè ¼¢’ÚèÈGU¢ï´ S¢ï ¥¢Î}¢è ÜU¢ï
©ËHê Ϣݢ ÜUÚ ¥ÐÝ¢ }¢¼GHÏ¢ çÝÜU¢H çH²¢ ÜUÚ¼ï ãñ´ J ¥¢ñÚ çÈUÚ H¢ïx¢¢ï´ S¢ï
¥ÐÝè }¢¼GHÏ¢ Ï¢Ú¥¢Úè ¥¢ñÚ Ï¢ï ±éÜGUêÈGU ϢݢÝï ÜUè ΢S¼¢Ý Ï¢²¢Ý ÜUÚ ÜïU
H¢ïx¢¢ḯ ÜU¢ï wG¢éࢠ¼GÏ¢§üG ¥¢ñÚ ãæS¢Ýï ãæS¢¢Ýï ÜU¢ S¢¢}¢¢Ý ÈGUÚ¢ã}¢ ÜUÚ¼ï Úã¼ï ãñ́ J
çHã¢Á¢G¢ ãÚ }¢Îü ± ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï Ó¢¢ÐHêS¢è ÜUÚÝï ±¢H¢ï´ ¥¢ñÚ }¢éæã ÐÚ ¼¢’ÚèÈGU
ÜUÚÝï ±¢H¢ï´ ÜUè ¥GIJ¢Ú¢Ý¢ Ó¢¢H¢ï´ S¢ï ã¢ïçࢲ¢Ú ÚãÝ¢ Ó¢¢çã²ï ¥¢ñÚ ãÚçx¢Á¢G
ãÚçx¢Á¢G ¥ÐÝè ¼¢’ÚèÈGU S¢éÝ ÜUÚ wG¢éà¢ Ý ã¢ïÝ¢ Ó¢¢çã²ï J
Ó¢‹Î ¥ÓÀè ¥G¢Î¼ï´
{1} çãGË}¢ :- xG¢éSS¢ï ÜU¢ï Ï¢Ú΢༠ÜUÚ HïÝ¢ ¥¢ñÚ xG¢éSS¢¢ çÎH¢Ýï ±¢Hè
Ï¢¢¼¢ḯ ÐÚ xG¢éSS¢¢ Ý ÜUÚÝ¢ §S¢ ÜU¢ï çãGË}¢ ¥¢ñÚ Ï¢éÎüÏ¢¢Úè ÜUã¼ï ãñ́ ²ïã }¢éS¢H}¢¢Ý
ÜUè Ï¢ãé¼ ãè Ï¢éH‹Î }¢¼üÏ¢¢ ¥G¢Î¼ ãñ ¥¢ñÚ §S¢ ¥G¢Î¼ ±¢Hï ÜU¢ï wG¢é΢±‹Îï
ÜéUGgêS¢ Î鋲¢ ± ¥¢ç¶GÚ¼ }¢ï´ Ï¢ÇGï Ï¢ÇGï }¢Ú¢ç¼Ï¢ ± ÎÚÁ¢¢¼ ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ
Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ }¢æï ÚÏÏ¢éH §GÁGÁ¢G¼ Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 133
“²¢’Ýè xG¢éSS¢¢ Ðè Á¢¢Ýï ±¢H¢ï´, ¥¢ñÚ H¢ïx¢¢ï´ ÜU¢ï }¢é¥G¢ÈGU ÜUÚ ÎïÝï
±¢H¢ï´ (¥¢ñÚ §S¢ çÜGUS}¢ ÜïU ¥ÓÀï ¥ÓÀï ÜU¢}¢ ÜUÚÝï ±¢H¢ï´) ÜU¢ï ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ ¥ÐÝ¢ }¢ãGÏ¢êÏ¢ Ϣݢ Hï¼¢ ãñ J”
¥ËH¢ãé ¥vÏ¢Ú ! xG¢éSS¢ï ÜU¢ï Á¢Gϼ ¥¢ñÚ Ï¢Ú΢༠ÜUÚÝï ±¢H¢ïæ
ÜU¢ï wG¢é΢±‹Îï ÜéUGgêS¢ ¥ÐÝ¢ }¢ãGÏ¢êÏ¢ Ϣݢ Hï¼¢ ãñ J ÜU¢ï§ü
Ï¢‹Î¢ ²¢ Ï¢‹Îè ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜU¢ }¢ãÏ¢êÏ¢ ¥¢ñÚ Œ²¢Ú¢ Ï¢Ý Á¢¢» §S¢
S¢ï Ï¢ÉG ÜUÚ ¥¢ñÚ ÜU¢ñÝ S¢è ÎêS¢Úè Ýï’}¢¼ ã¢ï S¢ÜU¼è ãñ ?
çHã¢Á¢G¢ Œ²¢Úè Ï¢ãÝ¢ï ¥¢ñÚ |¢¢§²¢ï ! ¼é}¢ ¥ÐÝè ²ïã ¥G¢Î¼ Ϣݢ
H¢ï çÜU ÜU¢ï§ü çÜU¼Ýè ãè S¢wG¼ Ï¢¢¼ ¼é}¢ ÜU¢ï ÜUã Îï }¢x¢Ú ¼é}¢ §S¢ ÜU¢ï ¶G‹Î¢
ÐïࢢÝè ÜïU S¢¢‰¢ Ï¢Ú΢༠ÜUÚ H¢ï ¥¢ñÚ xG¢éSS¢¢ ¥¢ Á¢¢» ¼¢ï xG¢éSS¢ï ÜU¢ï Ðè
Á¢¢¥¢ï ¥¢ñÚ ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G ¥ÐÝï xG¢éSS¢ï ÜU¢ §Á¢Gã¢Ú Ý ÜUÚ¢ï J Ý ÜU¢ï§ü
§ç‹¼ÜGU¢}¢ H¢ï J ¥x¢Ú ¼é}¢ Ýï ²ïã ¥G¢Î¼ Ç¢Hè ¼¢ï çÈUÚ ²ÜGUèÝ ÜUÚ H¢ï çÜU
¼é}¢ wG¢é΢ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜUè ¼}¢¢}¢ }¢wGHêÜGU ÜïU Œ²¢Úï Ï¢Ý Á¢¢¥¢ïx¢ï ¥¢ñÚ wG¢é΢±‹Îï
ÜUÚè}¢ Ï¢ÇGï Ï¢ÇGï ÎÚÁ¢¢¼ ± }¢Ú¢ç¼Ï¢ ÜU¢ ¼é}¢ ÜU¢ï ¼¢Á¢ ÐãÝ¢ ÜUÚ ÝïÜU Ï¢wG¼è
¥¢ñÚ wG¢éࢠÝS¢èÏ¢è ÜU¢ ¼¢Á¢Î¢Ú Ϣݢ Îïx¢¢ J
{2} ¼±¢Á¢G¢ï¥G ± §ç‹ÜUS¢¢Úè :- ¥ÐÝï ÜU¢ï ÎêS¢Ú¢ï´ S¢ï À¢ïÅ¢ ¥¢ñÚ ÜU}¢¼Ú
S¢}¢Û¢ ÜUÚ ÎêS¢Ú¢ï´ ÜUè ¼¢’Á¢Gè}¢ ± ¼ÜUÚè}¢ ÜïU S¢¢‰¢ ¶G¢ç¼Ú ± }¢Î¢Ú¼ ÜUÚÝ¢
§S¢ ¥G¢Î¼ ÜU¢ï ¼±Á¢G¢ï¥G ¥¢ñÚ §ç‹ÜUS¢¢Úè ÜUã¼ï ãñæ J ²ïã ÝïÜU ¥G¢Î¼ ÎÚ
ãGÜGUèÜGU¼ Á¢¢ïãÚï Ý¢²¢Ï¢ ãñ çÜU ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ çÁ¢S¢ ÜU¢ï §S¢ ¥G¢Î¼ ÜUè
¼¢ñÈGUèÜGU ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢ Îï¼¢ ãñ x¢¢ï²¢ ©S¢ ÜU¢ï ¶GñÚï ÜU¯èÚ ÜU¢ ¶GÁ¢G¢Ý¢ ¥G¼G¢
ÈGUÚ}¢¢ Îï¼¢ ãñ Á¢¢ï à¢wGS¢ ãÚ »ÜU ÜU¢ï ¥ÐÝï S¢ï Ï¢ïã¼Ú ¥¢ñÚ ¥ÐÝï ÜU¢ï S¢Ï¢
S¢ï ÜU}¢¼Ú S¢}¢Û¢ïx¢¢ ±¢ïã ã}¢ïࢢ Í¢}¢‹Ç ¥¢ñÚ ¼ÜUÏÏ¢éÚ ÜUè à¢ñ¼G¢Ýè ¶GSH¼
S¢ï Ï¢Ó¢¢ Úãïx¢¢ ¥¢ñÚ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ©S¢ ÜU¢ï ΢ïÝ¢ï´ Á¢ã¢Ý }¢ï´ S¢Ú
Ï¢éË¢‹Îè ¥¢ñÚ ¥GÁ¢G}¢¼ ÜU¢ Ï¢¢Îࢢã Ï¢çËÜU à¢ãÝࢢã Ϣݢ Îïx¢¢ J
ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ï´ ãñ çÜU Á¢¢ï à¢wGS¢ ¥ËH¢ã ÜUè çÚÁ¢G¢Á¢¢ï§ü ÜïU
çH²ï ¼±¢Á¢G¢ï¥G ¥¢ñÚ §ç‹ÜUS¢¢Úè ÜUè ¶GSH¼ §çwG¼²¢Ú ÜUÚïx¢¢ ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ ©S¢ ÜU¢ï S¢Ú Ï¢éH‹Îè ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢»x¢¢ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 134
ãGÁ¢GÚ¼ï à¢ñ¶G S¢¢’Îè Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU

²¢’Ýè }¢éÛ¢ ÜU¢ï }¢ïÚï ÐèÚ ¥G¢çÚÈïGU wG¢é΢ ¥¢ñÚ Ú¢ïà¢Ý çÎH à¢ñ¶G
à¢ã¢Ï¢égèÝ S¢¢ïãÚ±Îèü Ýï ÎçÚ²¢§ü S¢ÈGUÚ }¢ïæ çÜUà¼è ÐÚ ²ïã
΢ï ÝS¢èãG¼ ÈGUÚ}¢¢§ü ãñ́ »ÜU ²ïã çÜU ¥ÐÝï ÜU¢ï ¥ÓÀ¢ ¥¢ñÚ Ï¢ÇG¢ Ý S¢}¢Û¢¢ï J
¥¢ñÚ ÎêS¢Úè ²ïã çÜU ÎêS¢Ú¢ï´ ÜU¢ï Ï¢éÚ¢ ¥¢ñÚ ÜU}¢¼Ú Ý S¢}¢Û¢¢ï Ï¢çËÜU S¢Ï¢ ÜU¢ï
¥ÐÝï S¢ï Ï¢ïã¼Ú ¥¢ñÚ ¥ÐÝï ÜU¢ï S¢Ï¢ S¢ï ÜU}¢¼Ú S¢}¢Û¢ ÜUÚ ÎêS¢Ú¢ï´ ÜïU S¢¢}¢Ýï
¼±¢Á¢G¢ï¥G ¥¢ñÚ §ç‹ÜUS¢¢Úè ÜU¢ }¢éÁ¢G¢ãÚ¢ ÜUÚ¼ï Úã¢ï ¥¢ñÚ ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ãÚçx¢Á¢G
ãÚçx¢Á¢G ÜU|¢è |¢è ¼ÜUÏÏ¢éÚ ¥¢ñÚ Í¢}¢‹Ç ÜUè à¢ñ¼G¢Ýè Çx¢Ú ÐÚ Ó¢H ÜUÚ
ÎêS¢Ú¢ï´ ÜU¢ï ¥ÐÝï S¢ï ãGÜGUèÚ Ý S¢}¢Û¢¢ï J
²¢Î Ú¶¢ï çÜU ¼±¢Á¢G¢ï¥G ¥¢ñÚ ¥G¢çÁ¢Á¢Gè ± §ç‹ÜUS¢¢Úè ÜUè ¥G¢Î¼
Ú¶Ýï ±¢H¢ ¥¢Î}¢è ãÚ à¢wGS¢ ÜUè ÝÁ¢G򢕫 }¢ï´ ¥GÁ¢GèÁ¢G ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J ¥¢ñÚ
}¢é¼ÜUçÏÏ¢Ú ¥¢Î}¢è S¢ï ãÚ à¢wGS¢ ÝÈGUÚ¼ ÜUÚÝï Hx¢¼¢ ãñ J §S¢ çH²ï ãÚ }¢Îü
± ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ¼±¢Á¢G¢ï¥G ÜUè ¥G¢Î¼ §çwG¼²¢Ú ÜUÚï ¥¢ñÚ ÜU|¢è
|¢è ¼ÜUÏÏ¢éÚ ¥¢ñÚ Í¢}¢‹Ç Ý ÜUÚï J
{3} ¥GzG±¢ï ÎÚ x¢éÁ¢GÚ :- ãÚçx¢Á¢G ¥x¢Ú ÜU¢ï§ü à¢wGS¢ ¼é}ã¢Úï S¢¢‰¢ ÁG¢éË}¢
± çÁ¢G²¢Î¼è ÜUÚ Ï¢ñÆï ²¢ §üÁ¢G¢ ÐãéæÓ¢¢» ²¢ çÜUS¢è S¢ï ¶G¼G¢ ²¢ ÜéUGS¢êÚ ã¢ï
Á¢¢» ²¢ ¼é}ãï´ çÜUS¢è ¼GÚãG ÜU¢ ÝévGS¢¢Ý ÐãéæÓ¢¢» ¼¢ï Ï¢ÎH¢ ± §ç‹¼ÜGU¢}¢ HïÝï
ÜUè Ï¢Á¢¢» ©S¢ ÜU¢ï }¢é¥G¢ÈGU ÜUÚ ÎïÝ¢ ²ïã Ï¢ãé¼ ãè Ï¢ïã¼ÚèÝ ¶GSH¼ ¥¢ñÚ
çÝ㢲¼ ãè ÝÈGUèS¢ ¥G¢Î¼ ãñ J H¢ïx¢¢ï´ ÜUè ¶G¼G¢¥¢ïæ ÜU¢ï }¢é¥G¢ÈGU ÜUÚ ÎïÝ¢ ²ïã
ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ ÜU¢ }¢éÜGUgS¢ ãGév}¢ ¥¢ñÚ ÚS¢êH¢ï´ ÜU¢ }¢éÏ¢¢ÚÜU ¼GÚèÜGU¢ ãñ J
wG¢é΢â‹Îï ÜéUGgêS¢ Ýï ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ }¢ï´ ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 135
“²¢’Ýè H¢ïx¢¢ï´ ÜUè ¶G¼G¢¥¢ïæ ÜU¢ï }¢é¥G¢ÈGU ÜUÚ Î¢ï ¥¢ñÚ ÎÚ x¢éÁ¢GÚ
ÜUè ¶GSH¼ §çwG¼²¢Ú ÜUÚ¢ï J” ã}¢¢Úï ÚS¢êH Ýï }¢vÜU¢
ÜïU ©Ý }¢éÁ¢çÚ}¢¢ï´ ¥¢ñÚ ¶G¼G¢ÜU¢Ú¢ï´ ÜU¢ï çÁ¢‹ã¢ï´ Ýï Ï¢ÚS¢¢ï´ ¼ÜU ¥¢Ð ÐÚ ¼GÚãG
¼GÚãG ÜïU ÁG¢éË}¢ çÜU²ï ‰¢ï J ÈGUyãGï }¢vÜU¢ ÜïU çÎÝ Á¢Ï¢ ²ïã S¢Ï¢ }¢éÁ¢çÚ}¢èÝ
¥¢Ð ÜïU S¢¢}¢Ýï HÚ…G¼ï ¥¢ñÚ ÜU¢æмï ãé» ¥¢» ¼¢ï ¥¢Ð Ýï §Ý S¢Ï¢
}¢éÁ¢çÚ}¢¢ï´ ÜUè ¶G¼G¢¥G¢ïæ ÜU¢ï }¢é¥G¢ÈGU ÈGUÚ}¢¢ çβ¢ ¥¢ñÚ çÜUS¢è S¢ï |¢è ÜU¢ï§ü
§ç‹¼ÜGU¢}¢ ¥¢ñÚ Ï¢ÎH¢ Ýãè´ çH²¢ J çÁ¢S¢ ÜU¢ ²ïã ¥¯Ú ãé±¢ çÜU ¼}¢¢}¢
ÜéUzGÈGU¢Úï }¢vÜU¢ Ýï §S¢ ¥wGH¢ÜïGU }¢éãG}}¢Îè S¢ï
}¢é¼¥çc¯Ú ã¢ï ÜUÚ ÜUçH}¢¢ ÐÉG çH²¢ J
¥GÁ¢GèÁ¢G |¢¢§²¢ï ¥¢ñÚ Œ²¢Úè Ï¢ãÝ¢ï ! ¼é}¢ |¢è ¥ÐÝè ²ïãè ¥G¢Î¼ Ϣݢ
H¢ï çÜU Í¢Ú }¢ï´ ²¢ Í¢Ú ÜïU Ï¢¢ãÚ ãÚ Á¢x¢ã H¢ïx¢¢ïæ ÜïU ÜéUGS¢êÚ }¢é¥G¢ÈGU ÜUÚ çβ¢
ÜUÚ¢ï J §S¢ S¢ï H¢ïx¢¢ï´ ÜUè ÝÁ¢G򢕫 }¢ï´ ¼é}ã¢Ú¢ ±ÜGU¢Ú Ï¢ÉG Á¢¢»x¢¢ ¥¢ñÚ wG¢é΢±‹Îï
ÜUÚè}¢ |¢è ¼é}¢ ÐÚ }¢ïãÚÏ¢¢Ý ã¢ï ÜUÚ ¼é}ã¢Úè ¶G¼G¢¥¢ïæ ÜU¢ï Ï¢wGࢠÎïx¢¢ J
{4} S¢Ï¢í¢ï à¢éRU :- }¢éS¢èÏ¢¼¢ï´ ¥¢ñÚ çÁ¢S}¢¢Ýè ± MãG¢Ýè ¼vHèÈGU¢ï´ ÐÚ
¥ÐÝï ÝzGS¢ ÜU¢ï §S¢ ¼GÚãG ÜGU¢Ï¢ê }¢ï´ ڶݢ çÜU Ý Á¢GÏ¢¢Ý S¢ï ÜU¢ï§ü Ï¢éÚ¢ HzGÁ¢G
çÝÜUHï Ý Í¢Ï¢Ú¢ ͢Ϣڢ ÜUÚ ¥¢ñÚ ÐÚïà¢¢Ý ãG¢H ã¢ï ÜUÚ §{Ú ©{Ú |¢ÅÜU¼¢
¥¢ñÚ |¢¢x¢¼¢ çÈUÚï Ï¢çËÜU Ï¢ÇGè S¢ï Ï¢ÇGè ¥¢ÈGU¼¢ï´ ¥¢ñÚ }¢éS¢èÏ¢¼¢ï´ ÜïU S¢¢}¢Ýï
¥GÁG}¢¢ï §çS¼vGH¢H ÜïU S¢¢‰¢ Á¢}¢ ÜUÚ ÇÅï ÚãÝ¢ J §S¢ ÜU¢ Ý¢}¢ S¢Ï¢í ãñ J
S¢Ï¢í ÜU¢ çÜU¼Ý¢ Ï¢ÇG¢ ¯±¢Ï¢ ¥¢ñÚ ¥Á¢í ãñ J §S¢ ÜU¢ï Ï¢ÓÓ¢¢ Ï¢ÓÓ¢¢ Á¢¢Ý¼¢
ãñ J ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ }¢ï´ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜU¢ ÈGUÚ}¢¢Ý ãñ çÜU

“²¢’Ýè S¢Ï¢í ÜUÚÝï ±¢Hï ÜïU S¢¢‰¢ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜUè }¢ÎÎ
ãé±¢ ÜUÚ¼è ãñ J”
¥¢ñÚ wG¢é΢±‹Îï ÜUÚè}¢ Ýï ¥ÐÝï ãGÏ¢èÏ¢ S¢ï
²ïã §ÚࢢΠÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 136
²¢’Ýè »ï }¢ãGÏ¢êÏ¢ ! ¥¢Ð §S¢è ¼GÚãG S¢Ï¢í ÜUÚïæ çÁ¢S¢ ¼GÚãG ¼}¢¢}¢
çã}}¢¼ ±¢Hï ÚS¢êH¢ï´ Ýï S¢Ï¢í çÜU²¢ ãñ J
§S¢ Î鋲¢ }¢ï´ ÚæÁ¢¢ï Ú¢ãG¼ ¥¢ñÚ x¢G}¢ ± wG¢éà¢è ÜU¢ Ó¢¢ïHè ΢}¢Ý ÜU¢
S¢¢‰¢ ãñ ãÚ à¢wGS¢ ÜU¢ï §S¢ Î鋲¢±è çÁ¢G‹Îx¢è }¢ï´ ¼vHèÈGU ¥¢ñÚ ¥¢Ú¢}¢ ΢ïÝ¢ï´
S¢ï ТH¢ ÐÇGÝ¢ Á¢GMÚè ãñ §S¢ çH²ïï ãÚ §‹S¢¢Ý ÐÚ H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ÜU¢ï§ü
Ýï’}¢¼ ± Ú¢ãG¼ ç}¢Hï ¼¢ï §S¢ ÐÚ wG¢é΢ ÜU¢ à¢éRU ¥Î¢ ÜUÚï ¥¢ñÚ ÜU¢ï§ü
¼vHèÈGU ± ÚæÁ¢ ÐãéæÓ¢ï ¼¢ï §S¢ ÐÚ S¢Ï¢í ÜUÚï J x¢GÚÁ¢G S¢Ï¢í ÜUè ¥G¢Î¼ »ÜU
çÝ㢲¼ ãè Ï¢ïã¼ÚèÝ ¥G¢Î¼ ãñ ¥¢ñÚ }¢¯H }¢àãêÚ ãñ çÜU S¢Ï¢í ÜU¢ ÈUH
}¢èÆ¢ ãé±¢ ÜUÚ¼¢ ãñ J §S¢ çH²ï ãÚ }¢Îü ± ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU S¢Ï¢í ÜU¢
΢}¢Ý ÜU|¢è 㢉¢ S¢ï Ý À¢ïÇGï J
{5} ÜGUÝ¢¥G¼ :- §‹S¢¢Ý ÜU¢ï Á¢¢ï ÜéUÀ wG¢é΢ ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï ç}¢H Á¢¢»
§S¢ ÐÚ Ú¢Á¢Gè ã¢ï ÜUÚ çÁ¢G‹Îx¢è Ï¢S¢Ú ÜUÚ¼ï ãé» çãGS¢ü ¥¢ñÚ H¢HÓ¢ ÜU¢ï À¢ïÇG
ÎïÝ¢ §S¢ ÜU¢ï “ÜGUÝ¢¥G¼” ÜUã¼ï ãñ´ J ÜGUÝ¢¥G¼ ÜUè ¥G¢Î¼ §‹S¢¢Ý ÜïU çH²ï
wG¢é΢ ÜUè Ï¢ãé¼ Ï¢ÇGè Ýï’}¢¼ ãñ J ÜGUÝ¢¥G¼ ÐS¢‹Î §‹S¢¢Ý S¢éÜêUÝ ± §¼G}¢èÝ¢Ý
ÜUè ΢ñH¼ S¢ï }¢¢H¢ }¢¢H Úã¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ãGÚèS¢ ¥¢ñÚ H¢HÓ¢è §‹S¢¢Ý ã}¢ïࢢ
ÐÚïà¢¢Ý Úã¼¢ ãñ çÜUS¢è Ýï v²¢ wG¢êÏ¢ ÜU㢠ãñ

²¢’Ýè »ï ÜGUÝ¢¥G¼ ÜUè ¥G¢Î¼ ¼ê }¢éÛ¢ ÜU¢ï ¼±æx¢Ú ¥¢ñÚ }¢¢H΢Ú


Ϣݢ Îï J v²êæçÜU ¼éÛ¢ S¢ï Ï¢ÉG ÜUÚ Î鋲¢ }¢ï´ ÜU¢ï§ü Ýï’}¢¼ Ýãè´ ãñ J
ãÚ §‹S¢¢Ý wG¢Sé ¢êS¢Ý ¥G¢Úñ ¼¢ï´ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU §Ý ÜU¢ï Ï¢ïÅï ࢢïã򢕫 ÜUè ¼GÚÈGU
S¢ï Á¢¢ï ÜéUÀ ç}¢H Á¢¢» §S¢ ÐÚ Ú¢Á¢Gè Úã ÜUÚ ÜGUÝ¢¥G¼ ÜUÚḯ J ¥¢ñÚ ÎêS¢Úè ¥G¢ñÚ¼¢ḯ
ÜUè Îﶢ Îï¶è çãGS¢ü ¥¢ñÚ H¢HÓ¢ ÜUè ¥G¢Î¼ S¢ï ã}¢ïࢢ ÎêÚ Úãï´ ¼¢ï
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 137

§Ý ÜUè çÁ¢G‹Îx¢è çÝ㢲¼ ãè S¢éÜêUÝ ± §¼G}¢èÝ¢Ý ÜïU S¢¢‰¢ Ï¢S¢Ú ã¢ïx¢è ¥¢ñÚ
Ý ±¢ïã wG¢éÎ ÐÚïà¢¢Ý ãG¢H Úãïæx¢è J Ý ¥ÐÝï ࢢïãÚ ÜU¢ï ÐÚïࢢÝè }¢ï´ Ç¢Hï´x¢è J
{6} ÚãìG}¢ ± à¢zGÜGU¼ :- wG¢é΢ ÜUè ãÚ }¢wGHêÜGU, §‹S¢¢Ý ã¢ï ²¢ Á¢¢Ý±Ú
¥x¢Ú ±¢ïã ÚãìG}¢ ÜïU ÜGU¢çÏ¢H ã¢ï´ ¼¢ï ©Ý ÐÚ ÚãGì}¢ ÜUÚÝ¢ ¥¢ñÚ ©Ý ÜïU S¢¢‰¢
}¢ïãÚÏ¢¢Ýè ± à¢zGÜGU¼ ÜU¢ S¢éHêÜU ¥¢ñÚ Ï¢Ú¼¢± ÜUÚÝ¢ ²ïã §‹S¢¢Ý ÜUè
Ï¢ïã¼ÚèÝ ¶GSH¼ ¥¢ñÚ ¥¢’H¢ ÎÚÁ¢ï ÜUè ÜGU¢çÏ¢Hï ¼¢’ÚèÈGU ¥G¢Î¼ ãñ ¥¢ñÚ
Î鋲¢ ± ¥¢ç¶GÚ¼ }¢ï´ §S¢ ÐÚ Ï¢ïãGÎ ¯±¢Ï¢ ç}¢H¼¢ ãñ J ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ïæ
ÚS¢êHéËH¢ã Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ ãñ çÜU
ÚãGì}¢ ÜUÚÝï ±¢H¢ï´ ÐÚ ÚãG}¢¢Ý ÚãGì}¢ ÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ J »ï H¢ïx¢¢ï ! ¼é}¢
Á¢G}¢èÝ ±¢H¢ï´ ÐÚ ÚãGì}¢ ÜUÚ¢ï ¼¢ï ¥¢S}¢¢Ý ±¢H¢ ¼é}¢ ÐÚ ÚãGì}¢ ÈGUÚ}¢¢»x¢¢ J

ÜUÚ¢ï }¢ïãÚÏ¢¢Ýè ¼é}¢ ¥ãHï Á¢G}¢èæ ÐÚ


wG¢é΢ }¢ïãÚÏ¢¢æ ã¢ïx¢¢ ¥Gà¢ïü Ï¢Úè´ ÐÚ
Ý}¢ü wG¢ê§ü, }¢ïãÚÏ¢¢Ýè ¥¢ñÚ ÚãGì}¢¢ï ÜUÚ}¢ ÜUè ¥G¢Î¼ wG¢é΢±‹Îï ÜUÚè}¢
ÜUè Ï¢ãé¼ ãè Ï¢ÇGè Ýï’}¢¼ ãñ J ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ï´ ãñ çÜU çÁ¢S¢ ÜU¢ï çÚzGÜGU ¥¢ñÚ
Ý}¢ü çÎHè ÜUè ¥G¢Î¼ wG¢é΢±‹Îï ÜUÚè}¢ ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï ¥G¼G¢ ÜUÚ Îè x¢§ü ©S¢
ÜU¢ï Î鋲¢ ± ¥¢ç¶GÚ¼ ÜUè |¢H¢§²¢ḯ ÜU¢ Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ çãGSS¢¢ ç}¢H x¢²¢ J ¥¢ñÚ
Á¢¢ï Ý}¢ü çÎHè ¥¢ñÚ ÚãGì}¢ ± }¢ïãÚÏ¢¢Ýè ÜUè ¶GSH¼ S¢ï }¢ãGM}¢ ÜUÚ çβ¢
x¢²¢ J ±¢ïã Î鋲¢ ± ¥¢ç¶GÚ¼ ÜUè |¢H¢§²¢ï´ S¢ï }¢ãGM}¢ ã¢ï x¢²¢ J

{7} wG¢éࢠ¥wGH¢ÜGUè :- ãÚ »ÜU ÜïU S¢¢‰¢ wG¢éࢠM§ü ¥¢ñÚ wG¢éࢠ¥wGH¢ÜGUè
ÜïU S¢¢‰¢ Ðïࢠ¥¢Ý¢ ²ïã ±¢ïã Ðñx¢G}Ϣڢݢ ¶GSH¼ ãñ çÁ¢S¢ ÜïU Ï¢¢Úï }¢ḯ ãGéÁ¢G êÚï
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 138

¥ÜUÚ}¢ Ýï §ÚࢢΠÈGUÚ}¢¢²¢ ãñ çÜU ²ÜGUèÝÝ ¼é}¢ S¢Ï¢


}¢éS¢H}¢¢Ý¢ḯ }¢ḯ S¢Ï¢ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ }¢éÛ¢ï ±¢ïã à¢wGS¢ }¢ãGÏ¢êÏ¢ ãñ çÁ¢S¢ ÜïU ¥wGH¢ÜGU
¥ÓÀï ã¢ḯ J
»ÜU à¢wGS¢ Ýï Ï¢¢Úx¢¢ãï çÚS¢¢H¼ }¢ï´ ¥GÁ¢üG çÜU²¢ çÜU ²¢ ÚS¢êHËH¢ã
S¢Ï¢ S¢ï Ï¢ïã¼ÚèÝ Ó¢èÁ¢G Á¢¢ï ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï
§‹S¢¢Ý ÜU¢ï ¥G¼¢G ÈGUÚ}¢¢§ü ãñ ±¢ïã v²¢ Ó¢èÁ¢G ãñ ? ¼¢ï ¥¢Ð
Ýï §ÚࢢΠÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU “¥ÓÀï ¥wGH¢ÜGU”

¥¢ñÚ ¥¢Ð Ýï ²ïã |¢è §ÚࢢΠÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU çÜGU²¢}¢¼


ÜïU çÎÝ }¢¢ïç}¢Ý ÜïU }¢èÁ¢G¢Ýï ¥G}¢H }¢ï´ S¢Ï¢ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ±ÁGÝÎ¢Ú ÝïÜUè ¥ÓÀï
¥wGH¢ÜGU ã¢ḯx¢ï J
ãÚ }¢Îü ± ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ¥ÐÝï Í¢Ú ±¢H¢ï´ ¥¢ñÚ
ÐÇG¢ïçS¢²¢ï´ Ï¢çËÜU ãÚ ç}¢HÝï Á¢éHÝï ±¢Hï ÜïU S¢¢‰¢ wG¢éࢠ¥wGH¢ÜGUè ÜïU S¢¢‰¢
Ðïࢠ¥¢» J wG¢éà¢è ÜU¢ §Á¢Gã¢Ú ÜUÚ¼ï ãé» ¥¢ñÚ }¢éSÜéUÚ¢¼ï ãé» H¢ïx¢¢ï´ S¢ï
ç}¢HÝ¢ Á¢éHÝ¢ Ï¢ãé¼ Ï¢ÇGè S¢¥G¢Î¼ ¥¢ñÚ wG¢éࢠÝS¢èÏ¢è ÜUè ¥G¢Î¼ ¥¢ñÚ
¯±¢Ï¢ ÜU¢ ÜU¢}¢ ãñ Á¢¢ï H¢ïx¢ ãÚ ±vG¼ x¢¢H ÈéUH¢», }¢éæã HÅÜU¢» ¥¢ñÚ
ÐïࢢÝè ÐÚ Ï¢H Ç¢Hï ãé» ¼ï±Úè Ó¢ÉG¢» ãé» ãÚ ¥¢Î}¢è S¢ï ϢΠ¥wGH¢ÜGUè
ÜïU S¢¢‰¢ Ðïࢠ¥¢¼ï ãñ´ ±¢ïã Ï¢ãé¼ ãè }¢‹ãGêS¢ ± }¢x¢GMÚ ãñ´ ¥¢ñÚ ±¢ïã Î鋲¢ ±
¥¢ç¶GÚ¼ ÜUè S¢¥G¢Î¼¢ï´ ¥¢ñÚ wG¢éࢠÝS¢èçÏ¢²¢ï´ S¢ï }¢ãGM}¢ ãñ´ J Ý §Ý ÜU¢ï
ÜU|¢è wG¢éà¢è ÝS¢èÏ¢ ã¢ï¼è ãñ J Ý §Ý S¢ï ç}¢H ÜUÚ ÎêS¢Ú¢ï´ ÜU¢ çÎH wG¢éࢠã¢ï¼¢
ãñ Ï¢çËÜU »ïïS¢ï }¢Î¢ïZ ¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU Ó¢ïã򢕫 ÐÚ ãÚ ±vG¼ »ïS¢è ÚªGݼ ¥¢ñÚ
ÝéãGêS¢¼ Ï¢ÚS¢¼è Úã¼è ãñ çÜU §Ý ÜU¢ Ó¢ïãÚ¢ Îï¶ ÜïU »ïS¢¢ }¢¢’Hê}¢ ã¢ï¼¢ ãñ
çÜU ²ïã ¥|¢è ¥|¢è S¢¢ï ÜUÚ ©Æï ãñ´ ¥¢ñÚ ¥|¢è }¢éæã |¢è Ýãè´ {¢ï²¢ ãñ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 139
{8} ãG²¢ :- ãÚ ¥¢Î}¢è wG¢éS¢êS¢Ý ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU ãGÜGU }¢ï´ ãG²¢ ÜUè ¥G¢Î¼ ±¢ïã
¥Ý}¢¢ïH Á¢ïG±Ú ãñ Á¢¢ï ¥G¢ñÚ¼ ÜUè §GzGÈGU¼ ± ТÜU ΢}¢Ýè ÜU¢ ΢ڢï }¢Î¢Ú
¥¢ñÚ çÝS±¢çÝIJ¼ ÜïU ãéGSÝ¢ï Á¢}¢¢H ÜUè Á¢¢Ý ãñ çÁ¢S¢ }¢Îü ²¢ ¥G¢ñÚ¼ }¢ï´
ãG²¢ ÜU¢ Á¢¢ïãÚ ã¢ïx¢¢ ±¢ïã ¼}¢¢}¢ »ïGÏ¢ Hx¢¢Ýï ±¢Hï ¥¢ñÚ Ï¢éÚï ÜU¢}¢¢ïæ S¢ï çÈGU~¢Gè
¼G¢ñÚ ÐÚ LÜU Á¢¢»x¢¢ ¥¢ñÚ ¼}¢¢}¢ ÚÁ¢G¢§H S¢ï ТÜU S¢¢ÈGU Úã Úã ÜUÚ ¥ÓÀï
¥ÓÀï ÜU¢}¢¢ḯ ¥¢ñÚ ÈGUÁ¢G¢§H ± }¢ãG¢çS¢Ý ÜïU Á¢Gï±Ú¢¼ S¢ï ¥¢Ú¢S¼¢ ã¢ï Á¢¢»x¢¢ J
Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï ÚS¢êHéËH¢ã Ýï §ÚࢢΠÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU
²¢’Ýè ãG²¢ ÎÚwG¼ï §ü}¢¢Ý ÜUè »ÜU Ï¢ãé¼ Ï¢ÇGè
ࢢ¶G ãñ J
{9} S¢ÈGU¢§ü S¢é‰¢Ú¢§ü :- ²ïã }¢éÏ¢¢ÚÜU ¥G¢Î¼ |¢è }¢Î¢ïZ ¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU
çH²ï çÝ㢲¼ ãè Ï¢ïã¼ÚèÝ ¶GSH¼ ãñ Á¢¢ï §‹S¢¢çÝIJ¼ ÜïU S¢Ú ÜU¢ »ÜU
Ï¢ãé¼ ãè ÜGUè}¢¼è ¼¢Á¢ ãñ J ¥}¢èÚè ã¢ï ²¢ ÈGUÜGUèÚè ãÚ ãG¢H }¢ï´ S¢ÈGU¢§ü ±
S¢é‰¢Ú¢§ü §‹S¢¢Ý ÜïU ±ÜGU¢Ú ± à¢ÚÈGU ÜU¢ ¥¢§üÝ¢ ΢Ú, ¥¢ñÚ }¢ãGÏ¢êÏ¢ï
ÐÚ±Ú Îx¢¢Ú ãñ J §S¢ çH²ï ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý ÜU¢ ²ïã §SH¢}¢è çÝà¢¢Ý ãñ çÜU
±¢ïã ¥ÐÝï Ï¢ÎÝ, ¥ÐÝï }¢ÜU¢Ý ± S¢¢}¢¢Ý, ¥ÐÝï ÎÚ±¢Á¢Gï ¥¢ñÚ S¢ãGÝ ±x¢GñÚ¢
ãÚ ãÚ Ó¢èÁ¢G ÜUè ТÜUè ¥¢ñÚ S¢ÈGU¢§ü S¢é‰¢Ú¢§ü ÜU¢ ãÚ ±vG¼ Š²¢Ý Ú¶ï J
x¢‹Îx¢è ¥¢ñÚ ÈêUãÇG ÐÝ §‹S¢¢Ý ÜUè §GÁGÁ¢G¼ ± ¥GÁ¢G}¢¼ ÜïU ϢμÚèÝ Îéà}¢Ý
ãñ´ §S¢ çH²ï ãÚ }¢Îü ± ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï ã}¢ïࢢ S¢ÈGU¢§ü S¢é‰¢Ú¢§ü ÜUè ¥G¢Î¼ Ç¢HÝè
Ó¢¢çã²ï J S¢ÈGU¢§ü S¢é‰¢Ú¢§ü S¢ï çS¢ãìGãG¼ ± ¼‹ÎéLS¼è Ï¢ÉG¼è Úã¼è ãñ ¥¢ñÚ
S¢ï´ÜUÇG¢ï´ Ï¢çËÜU ãÁ¢G¢Ú¢ï´ Ï¢è}¢¢çÚ²¢æ ÎêÚ ã¢ï Á¢¢¼è ãñæ J ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ï´ ãñ çÜU
¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ТÜU ãñ ¥¢ñÚ Ð¢ÜUèÁ¢Gx¢è ÜU¢ï ÐS¢‹Î ÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ J

ÚS¢êHéËH¢ã ÜU¢ï ÈêUãÇG ¥¢ñÚ }¢ñHï ÜéUÓ¢ñHï


ÚãÝï ±¢Hï H¢ïx¢¢ï´ S¢ï Ï¢ïãGÎ ÝÈGUÚ¼ ‰¢è J Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï ¥¢Ð
¥ÐÝï S¢ãG¢Ï¢» çÜUÚ¢}¢ ÜU¢ï ã}¢ïࢢ S¢ÈGU¢§ü S¢é‰¢Ú¢§ü ÜU¢ ãéGv}¢
Îï¼ï Úã¼ï ¥¢ñÚ §S¢ ÜUè ¼¢ÜUèÎ ÈGUÚ}¢¢¼ï Úã¼ï ‰¢ï J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 140
ÈêUãÇG ¥G¢ñÚ¼ï´ Á¢¢ï S¢ÈGU¢§ü S¢é‰¢Ú¢§ü ÜU¢ ¶G²¢H Ýãè´ Ú¶¼è ãñ´ ±¢ïã
ã}¢ïࢢ ࢢïã򢕫 ÜUè ÝÁ¢G򢕫 }¢ï´ Á¢GHèH¢ï wG±¢Ú Úã¼è ãñ´ Ï¢çËÜU Ï¢ãé¼ S¢è
¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ï ©Ý ÜïU ÈêUãÇG ÐÝ ÜUè ±Á¢ã S¢ï ¼GH¢ÜGU ç}¢H Á¢¢¼è ãñ §S¢ çH²ï
¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ï S¢ÈGU¢§ü S¢é‰¢Ú¢§ü ÜU¢ ¶G¢S¢ ¼G¢ñÚ ÐÚ ¶G²¢H ڶݢ Ó¢¢çã²ï J
{10} S¢¢Îx¢è :- ¶G¢ïÚ¢ÜU, ТïࢢÜU, S¢¢}¢¢Ýï çÁ¢G‹Îx¢è, ÚãÝ S¢ãÝ ãÚ
Ó¢èÁ¢G }¢ïæ Ï¢ï Á¢¢ ¼ÜUËHéÈGU¢¼ S¢ï ϢӢݢ ¥¢ñÚ çÁ¢G‹Îx¢è ÜïU ãÚ à¢¢ï’Ï¢ï }¢ï´
S¢¢Îx¢è ڶݢ ²ïã Ï¢ãé¼ ãè Œ²¢Úè ¥G¢Î¼ ¥¢ñÚ çÝ㢲¼ ãè ÝÈGUèS¢ ¶GSH¼
ãñ J S¢¢Î¢ ¼GÁ¢ïüG çÁ¢G‹Îx¢è }¢ï´ ¥}¢èÚè ã¢ï ²¢ ÈGUÜGUèÚè, ãÚ Á¢x¢ã ãÚ ãG¢H }¢ï´
Ú¢ãG¼ ãè Ú¢ãG¼ ãñ §S¢ ¥G¢Î¼ ±¢H¢ ¥¢Î}¢è Ý çÜUS¢è ÐÚ Ï¢¢ïÛ¢ Ϣݼ¢ ãñ Ý
wG¢éÎ çÜGUS}¢ çÜGUS}¢ ÜïU Ï¢¢ïÛ¢¢ï´ S¢ï Á¢ïGÚï Ï¢¢Ú ã¢ï¼¢ ãñ J çÁ¢G‹Îx¢è ÜïU ãÚ à¢¢ï’Ï¢ï }¢ï´
S¢¢Îx¢è ãè ÚS¢êHéËH¢ã ¥¢ñÚ ¥¢Ð ÜUè }¢éÜGUgS¢ Ï¢èç±²¢ï´
ÜU¢ ±¢ïã }¢éÏ¢¢ÚÜU ¼GÚèÜGU¢ ãñ Á¢¢ï ¼}¢¢}¢ Î鋲¢ ÜïU }¢Î¢ïZ ¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼¢ïæ ÜïU çH²ï
}¢à¢¥GHï Ú¢ã ãñ J ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý }¢Îü ¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU S¢¢Îx¢è
ÜUè çÁ¢G‹Îx¢è Ï¢S¢Ú ÜUÚ ÜïU ÚS¢êHéËH¢ã ÜUè §S¢ S¢é‹Ý¼ï
ÜUÚè}¢¢ ÐÚ ¥G}¢H ÜUÚï ¥¢ñÚ Î鋲¢ ± ¥¢ç¶GÚ¼ ÜUè Ú¢ãG¼¢ï´ ¥¢ñÚ S¢¥G¢Î¼¢ï´ S¢ï
S¢ÚÈGUÚ¢Á¢G ã¢ï J
{11} S¢¶G¢±¼ :- ¥ÐÝè ¼G¢ÜGU¼ ¥¢ñÚ ãñGç¯Ä²¼ ÜïU çHãG¢Á¢G S¢ï S¢¶G¢±¼
ÜUè ¥G¢Î¼ »ÜU çÝ㢲¼ ãè ÝÈGUèS¢ ¶GSH¼ ãñ J Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï ÜU‹Á¢êS¢è ÜïU Ï¢²¢Ý
}¢ï´ S¢¶G¢±¼ ÜUè ÈGUÁ¢GèH¼ ¥¢ñÚ §S¢ ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU ã}¢ ¼ãGÚèÚ ÜUÚ
Ó¢éÜïU ãñ´ J
{12} à¢èÚè´ ÜUH¢}¢è :- ãÚ ¥¢Î}¢è S¢ï Ï¢¢¼ Ó¢è¼ ÜUÚÝï }¢ï´ Ý}¢ü HãÁ¢¢
¥¢ñÚ à¢èÚè´ Á¢GÏ¢¢Ýè ÜïU S¢¢‰¢ x¢ézG¼ìx¢ê ÜUè ¥G¢Î¼ ²ïã §‹S¢¢Ýè ¶GS¢¢§H }¢ï´ S¢ï
Ï¢ïã¼ÚèÝ ¥G¢Î¼ ãñ J §S¢ S¢ï ãÚ ¥¢Î}¢è ÜU¢ çÎH Á¢è¼¢ Á¢¢ S¢ÜU¼¢ ãñ
x¢ézG¼ìx¢ê }¢ï´ ÜUÇG±¢ HãÁ¢¢, Ó¢è¶GÝ¢ çÓ¢ËH¢Ý¢, Ç¢æÅ ÈUÅÜU¢Ú, }¢éæã çÏ¢x¢¢ÇG
ÜUÚ Á¢±¢Ï¢ ÎïÝ¢ ²ïã §¼Ýè }¢ÎêüÎ ¥G¢Î¼ï´ ãñæ çÜU §S¢ S¢ï ¥¢Î}¢è ãÚ »ÜU ÜUè
ÝÁ¢GÚ }¢ï´ ÜGU¢çÏ¢Hï ÝÈGUÚ¼ ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 141

x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜU¢ Ï¢²¢Ý


x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜUè ΢ï çÜGUS}¢ï´ ãñæ J x¢éÝ¢ãï S¢x¢GèÚ¢ (À¢ïÅï À¢ïÅï x¢éÝ¢ã) x¢éÝ¢ãï
ÜUÏ¢èÚ¢ (Ï¢ÇïG Ï¢ÇGï x¢éÝ¢ã) J x¢éÝ¢ãï S¢x¢GèÚ¢ ÝïçÜU²¢ï´ ¥¢ñÚ §GÏ¢¢Î¼¢ï´ ÜUè
Ï¢ÚÜU¼ S¢ï }¢é¥G¢ÈGU ã¢ï Á¢¢¼ï ãñ´ HïçÜUÝ x¢éÝ¢ãï ÜUÏ¢èÚ¢ ©S¢ ±vG¼ ¼ÜU }¢é¥G¢ÈGU
Ýãè´ ã¢ï¼ï Á¢Ï¢ ¼ÜU çÜU ¥¢Î}¢è S¢ÓÓ¢è ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚ ÜïU ¥ãHï ãéGÜGUêÜGU S¢ï ©Ý ÜïU
ãéGÜGUêÜGU ÜU¢ï }¢é¥G¢ÈGU Ý ÜUÚ¢ Hï J
x¢éÝ¢ãï ÜUÏ¢èÚ¢ çÜUS¢ ÜU¢ï ÜUã¼ï ãñ´ ? :- x¢éÝ¢ãï ÜUÏ¢èÚ¢ ©S¢ x¢éÝ¢ã ÜU¢ï
ÜUã¼ï ãñ´ çÁ¢S¢ S¢ï Ï¢Ó¢Ýï ÐÚ wG¢é΢±‹Îï ÜéUGgêS¢ Ýï }¢x¢GçÈGUÚ¼ ÜU¢ ±¢’΢
ÈGUÚ}¢¢²¢ ãñ J
¥¢ñÚ Ï¢¢’Á¢G ©G-H}¢¢» çÜUÚ¢}¢ Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜ ãÚ ±¢ïã x¢éÝ¢ã
çÁ¢S¢ ÜïU ÜUÚÝï ±¢Hï ÐÚ ¥ËH¢ã ± ÚS¢êH Ýï
±§üGÎ S¢éÝ¢§ü ²¢ H¢’ݼ ÈGUÚ}¢¢§ü ²¢ ¥GÁ¢G¢Ï¢ ± x¢GÁ¢GÏ¢ ÜU¢ çÁ¢GRU ÈGUÚ}¢¢²¢
±¢ïã x¢éÝ¢ãï ÜUÏ¢èÚ¢ ãñ J
x¢éÝ¢ãï ÜUÏ¢èÚ¢ ÜU¢ñÝ ÜU¢ñÝ S¢ï ãñæ ? :- x¢éÝ¢ãï ÜUÏ¢èÚ¢ ÜUè ¼¢’΢ΠϢãé¼
çÁ¢G²¢Î¢ ãñ }¢x¢Ú §Ý }¢ï´ S¢ï Ó¢‹Î }¢àãêÚ ÜUÏ¢èÚ¢ x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜU¢ ã}¢ ²ã¢æ çÁ¢GRU
ÜUÚ¼ï ãñ´ Á¢¢ï ²ïã ãñ´ J
{1} çà¢ÜüU ÜUÚÝ¢ J {2} Á¢¢Îê ÜUÚÝ¢ J {3} wG¢êÝï Ý¢ãGÜGU ÜUÚÝ¢ J
{4} S¢êÎ ¶¢Ý¢ J {5} ²¼è}¢ ÜU¢ }¢¢H ¶¢Ý¢ J {6} çÁ¢ã¢Îï ÜéUzGÈGU¢Ú S¢ï
|¢¢x¢ Á¢¢Ý¢ J {7} ТÜU ΢}¢Ý }¢¢ïç}¢Ý }¢Î¢ïZ ¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÐÚ çÁ¢GÝ¢ ÜUè
¼¢ïã}¢¼ Hx¢¢Ý¢ J {8} çÁ¢GÝ¢ ÜUÚÝ¢ J {9} §x¢GH¢}¢ Ï¢¢Á¢Gè ÜUÚÝ¢ J
{10} Ó¢¢ïÚè ÜUÚÝ¢ J {11} à¢Ú¢Ï¢ ÐèÝ¢ J {12} Û¢êŠϢ¢ïHÝ¢ ¥¢ñÚ Û¢êÅè
x¢±¢ãè ÎïÝ¢ J {13} ÁG¢éË}¢ ÜUÚÝ¢ J {14} Ç¢ÜU¢ Ç¢HÝ¢ J {15} }¢¢æ-Ï¢¢Ð
ÜU¢ï ¼vHèÈGU ÎïÝ¢ {16} ãñGÁ¢G ± çÝÈGU¢S¢ ÜUè ãG¢H¼ }¢ï´ Ï¢è±è S¢ï S¢¢ïãGÏ¢¼
ÜUÚÝ¢ J {17} Á¢ê¥¢ ¶ïHÝ¢ J {18} S¢x¢GèÚ¢ x¢éÝ¢ã¢ḯ ÐÚ §S¢Ú¢Ú ÜUÚÝ¢ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 142
{19} ¥ËH¢ã ÜUè ÚãG}¢¼ S¢ï Ý¢ ©}}¢èÎ ã¢ï Á¢¢Ý¢ J {20} ¥ËH¢ã
ÜïU ¥GÁ¢G¢Ï¢ S¢ï Ï¢ï ¶G¢ñÈGU ã¢ï Á¢¢Ý¢ J {21} Ý¢Ó¢ Îï¶Ý¢ J {22} ¥G¢ñÚ¼¢ḯ
ÜU¢ Ï¢ï Ð΢ü ã¢ï ÜUÚ çÈUÚÝ¢ J {23} ݢР¼¢ïH }¢ḯ ÜU}¢è ÜUÚÝ¢ J {24} Ó¢éx¢GHè
¶¢Ý¢ J {25} x¢GèÏ¢¼ ÜUÚÝ¢ J {26} ΢ï }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÜU¢ï ¥¢ÐS¢ }¢ïæ HÇG¢ ÎïÝ¢ J
{27} ¥}¢¢Ý¼ }¢ḯ ç¶G²¢Ý¼ ÜUÚÝ¢ J {28} çÜUS¢è ÜU¢ }¢¢H ²¢ Á¢G}¢èÝ ±
S¢¢}¢¢Ý ±x¢GñÚ¢ x¢GSÏ¢ ÜUÚ HïÝ¢ J {29} Ý}¢¢Á¢G Ú¢ïÁ¢G¢ ¥¢ñÚ ãGÁ¢ ± Á¢GÜU¢¼
±x¢GñÚ¢ ÈGUÚ¢§Á¢G ÜU¢ï À¢ïÇG ÎïÝ¢ {30} }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÜU¢ï x¢¢Hè ÎïÝ¢ J

§Ý S¢ï Ý¢ ãGÜGU ¼G¢ñÚ ÐÚ }¢¢Ú ÐèÅ ÜUÚÝ¢ ±x¢GñÚ¢ ±x¢GñÚ¢ S¢ï´ÜUÇG¢ï´ x¢éÝ¢ãï
ÜUÏ¢èÚ¢ ãñ´ J çÁ¢Ý S¢ï ϢӢݢ ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý }¢Îü ¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼ ÐÚ ÈGUÁ¢üG ãñ ¥¢ñÚ
S¢¢‰¢ ãè ÎêS¢Ú¢ḯ ÜU¢ï |¢è §Ý x¢éÝ¢ã¢ḯ S¢ï Ú¢ïÜUÝ¢ H¢çÁ¢G}¢ ¥¢ñÚ Á¢GMÚè ãñ J
ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ïæ ãñ çÜU ¥x¢Ú çÜUS¢è }¢éS¢H}¢¢Ý ÜU¢ï ÜU¢ï§ü x¢éÝ¢ã
ÜUÚ¼ï Îï¶ï ¼¢ï §S¢ ÐÚ H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ¥ÐÝ¢ 㢉¢ Ï¢ÉG¢ ÜUÚ ©S¢ ÜU¢ï x¢éÝ¢ã
ÜUÚÝï S¢ï Ú¢ïÜU Îï J ¥¢ñÚ ¥x¢Ú 㢉¢ S¢ï ©S¢ ÜU¢ï Ú¢ïÜUÝï ÜUè ¼G¢ÜGU¼ Ýãè´ Ú¶¼¢
¼¢ï Á¢GÏ¢¢Ý S¢ï }¢‹¥G ÜUÚ Îï ¥¢ñÚ ¥x¢Ú §S¢ ÜUè |¢è ¼G¢ÜGU¼ Ý ã¢ï ¼¢ï ÜU}¢ S¢ï
ÜU}¢ ¥ÐÝï çÎH S¢ï ©S¢ x¢éÝ¢ã ÜU¢ï Ï¢éÚ¢ S¢}¢Û¢ ÜUÚ ©S¢ S¢ï Ï¢ïÁ¢G¢Úè Á¢G¢çãÚ
ÜUÚ Îï ¥¢ñÚ ²ïã §ü}¢¢Ý ÜU¢ çÝ㢲¼ ãè ÜU}¢Á¢G¢ïÚ ÎÚÁ¢¢ ãñ J

»ÜU ¥¢ñÚ ãGÎè¯ }¢ïæ ²ïã |¢è ¥¢²¢ ãñ çÜU ÜU¢ï§ü ¥¢Î}¢è çÜUS¢è ÜGU¢ñ}¢
}¢ï´ Úã ÜUÚ x¢éÝ¢ã ÜU¢ ÜU¢}¢ ÜUÚï ¥¢ñÚ ±¢ïã ÜGU¢ñ}¢ ÜéUGñ¼ Ú¶¼ï ãé» |¢è ©S¢
¥¢Î}¢è ÜU¢ï x¢éÝ¢ã ÜUÚÝï S¢ï Ý Ú¢ïÜïU ¼¢ï ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ©S¢ »ÜU
¥¢Î}¢è ÜïU x¢éÝ¢ã ÜïU S¢Ï¢Ï¢ ÐêÚè ÜGU¢ñ}¢ ÜU¢ï ©Ý Üï }¢ÚÝï S¢ï ÐãHï ¥GÁ¢G¢Ï¢ }¢ï´
}¢éϼH¢ ÈGUÚ}¢¢»x¢¢ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 143
x¢éÝ¢ã¢ï´ S¢ï Î鋲¢±è ÝévGS¢¢Ý
x¢éÝ¢ã¢ï´ S¢ï ¥¢ç¶GÚ¼ ÜU¢ ÝévGS¢¢Ý ¥¢ñÚ ¥GÁ¢G¢Ï¢ï Á¢ã‹Ý}¢ ÜUè S¢Á¢G¢¥¢ïæ
¥¢ñÚ ÜGUÏ¢í }¢ï´ çÜGUS}¢ çÜGUS}¢ ÜïU ¥GÁ¢G¢Ï¢¢ï´ }¢ï´ }¢éϼH¢ ã¢ïÝ¢ J §S¢ ÜU¢ï ¼¢ï ãÚ
à¢wGS¢ Á¢¢Ý¼¢ ãñ }¢x¢Ú ²¢Î Ú¶¢ï çÜU x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜUè ÝéãGêS¢¼ S¢ï ¥¢Î}¢è ÜU¢ï
Î鋲¢ }¢ï´ |¢è ¼GÚãG ¼GÚãG ÜïU ÝévSG ¢¢Ý ÐãéÓæ ¢¼ï Úã¼ï ãñ´ çÁ¢Ý }¢ï´ S¢ï Ó¢‹Î ²ïã ãñ´ J
{1} Ú¢ïÁ¢Gè ÜU}¢ ã¢ï Á¢¢Ý¢ J {2} Ï¢H¢¥¢ïæ ÜU¢ ãéÁ¢ê}¢ J {3} ©G}¢í ͢ŠÁ¢¢Ý¢ J
{4} çÎH }¢ï´ ¥¢ñÚ Ï¢¢’Á¢G }¢Ú¼Ï¢¢ ¼}¢¢}¢ Ï¢ÎÝ }¢ï´ ¥Ó¢¢ÝÜU ÜU}¢Á¢G¢ïÚè Ðñ΢
ã¢ï ÜUÚ çS¢ãìGãG¼ ¶GڢϢ ã¢ï Á¢¢Ý¢ J {5} §GÏ¢¢Î¼¢ï´ S¢ï }¢ãGM}¢ ã¢ï Á¢¢Ý¢ J
{6} ¥GvGH }¢ï´ ÈéUG¼êÚ Ðñ΢ ã¢ï Á¢¢Ý¢ J {7} H¢ïx¢¢ï´ ÜUè ÝÁ¢G򢕫 }¢ï´ Á¢GHèH¢ï
wG±¢Ú ã¢ï Á¢¢Ý¢ J {8} ¶ï¼¢ï´ ¥¢ñÚ Ï¢¢x¢G¢ï´ ÜUè Ðñ΢±¢Ú }¢ï´ ÜU}¢è ã¢ï Á¢¢Ý¢ J
{9} Ýï’}¢¼¢ï´ ÜU¢ çÀÝ Á¢¢Ý¢ J {10} ãÚ ±vG¼ çÎH ÜU¢ ÐÚïà¢¢Ý ÚãÝ¢ J
{11} ¥Ó¢¢ÝÜU H¢ §GH¢Á¢ Ï¢è}¢¢çÚ²¢ḯ }¢ḯ }¢éϼH¢ ã¢ï Á¢¢Ý¢ J {12} ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU çÈGUçÚà¼¢ï´ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU ÝçÏ¢²¢ï´ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU ÝïÜU Ï¢‹Î¢ï´
ÜUè H¢’ݼ¢ï´ }¢ï´ çx¢çÚzG¼¢Ú ã¢ï Á¢¢Ý¢ J {13} Ó¢ïãÚï S¢ï §ü}¢¢Ý ÜU¢ ÝêÚ çÝÜUH
Á¢¢Ýï S¢ï Ó¢ïãÚï ÜU¢ Ï¢ï Ú¢ïÝÜGU ã¢ï Á¢¢Ý¢ J {14} à¢}¢ü ± x¢GñÚ¼ ÜU¢ Á¢¢¼¢ ÚãÝ¢ J
{15} ãÚ ¼GÚÈGU S¢ï çÁ¢GËH¼¢ïæ, LS±¢§²¢ï´ ¥¢ñÚ Ý¢ ÜU¢ç}¢²¢ï´ ÜU¢ ãéÁ¢ê}¢ ã¢ï
Á¢¢Ý¢ J {16} }¢Ú¼ï ±vG¼ }¢éæã S¢ï ÜUçH}¢¢ Ý çÝÜUHÝ¢ ±x¢ñÚG ¢ ±x¢GñÚ¢ x¢éÝ¢ã¢ḯ
ÜUè ÝéãêSG ¢¼ S¢ï Ï¢ÇïG Ï¢ÇGï Î鋲¢±è ÝévGS¢¢Ý ãé±¢ ÜUÚ¼ï ãñæ J
§GÏ¢¢Î¼¢ï´ ÜïU Î鋲¢±è ÈGU±¢§Î
§GÏ¢¢Î¼¢ï´ S¢ï ¥¢ç¶GÚ¼ ÜïU ÈGU±¢§Î ¼¢ï ãÚ à¢wGS¢ ÜU¢ï }¢¢’Hê}¢ ãæñ çÜU
¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ¥ÐÝï §GÏ¢¢Î¼ x¢éÁ¢G¢Ú Ï¢‹Î¢ï´ ÜU¢ï ¥¢ç¶GÚ¼ }¢ï´ Á¢‹Ý¼ ÜUè
Ï¢ï à¢é}¢¢Ú Ýï’}¢¼ïæ ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢»x¢¢ J HïçÜUÝ §S¢ S¢ï x¢G¢çÈGUH Ý Úã¢ï çÜU
§GÏ¢¢Î¼ S¢ï ¥¢ç¶GÚ¼ ÜïU ÈGU¢§Î¢ï´ ÜïU §GH¢±¢ §GÏ¢¢Î¼ ÜUè Ï¢ÚÜU¼ S¢ï Ï¢ãé¼ S¢ï
Î鋲¢±è ÈGU±¢§Î |¢è ãG¢çS¢H ã¢ï¼ï ãñ´ }¢¯HÝ :-
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 144

{1} Ú¢ïÁ¢Gè Ï¢ÉGÝ¢ {2} }¢¢H ± S¢¢}¢¢Ý ± ¥±H¢Î ãÚ Ó¢èÁ¢G }¢ï´ Ï¢ÚÜU¼
ã¢ïÝ¢ {3} Ï¢ãé¼ S¢è Î鋲¢±è ¼vHèÈGU¢ï´ ¥¢ñÚ ÐÚïࢢçݲ¢ï´ ÜU¢ ÚzG¥G ã¢ï Á¢¢Ý¢
{4} Ï¢ãé¼ S¢è Ï¢H¢¥¢ïæ ÜU¢ ÅH Á¢¢Ý¢ {5} S¢Ï¢ ÜïU çÎH¢ï´ }¢ï´ §S¢ ÜUè
}¢ãGÏÏ¢¼ Ðñ΢ ã¢ï Á¢¢Ý¢ {6} ÝêÚï §ü}¢¢Ý ÜUè ±Á¢ã S¢ï Ó¢ïãÚï ÜU¢ Ï¢¢ Ú¢ïÝÜGU ã¢ï
Á¢¢Ý¢ {7} ©G}¢í ÜU¢ Ï¢ÉG Á¢¢Ý¢ {8} Ðñ΢±¢Ú }¢ï´ ¶GñÚ¢ï Ï¢ÚÜU¼ ã¢ï Á¢¢Ý¢
{9} Ï¢¢çÚࢠã¢ïÝ¢ {10} ãÚ Á¢x¢ã §GÁGÁ¢G¼ ± ¥¢Ï¢M ç}¢HÝ¢ {11} ÈGU¢ÜGU¢
S¢ï Ï¢Ó¢¢ ÚãÝ¢ {12} çÎÝ Ï¢ çÎÝ Ýï’}¢¼¢ï´ }¢ï´ ¼ÚvGÜGUè ã¢ïÝ¢ {13} Ï¢ãé¼ S¢è
Ï¢è}¢¢çÚ²¢ï´ S¢ï çà¢ÈGU¢ Т Á¢¢Ý¢ {14} ¥¢ç²‹Î¢ ¥¢Ýï ±¢Hè ÝSH¢ï´ ÜU¢ï
ÈGU¢§Î¢ ÐãéæӢݢ {15} ࢢÎ}¢¢Ýè ± }¢S¢Úü¼ ¥¢ñÚ §¼G}¢èÝ¢Ýï ÜGUËÏ¢ ÜUè
çÁ¢G‹Îx¢è ÝS¢èÏ¢ ã¢ïÝ¢ J §Ý ÜïU §GH¢±¢ ¥¢ñÚ |¢è Ï¢ãé¼ S¢ï Î鋲¢±è ÈGU¢§Îï ãñ´
Á¢¢ï §GÏ¢¢Î¼ ÜUè Ï¢ÚÜU¼ S¢ï ãG¢çS¢H ã¢ï¼ï ãñ´ J
§GÏ¢¢Î¼ ÜUè ࢢÝ
ÚãG}¢¼ï çÜUçÏ¢í²¢ §GÏ¢¢Î¼ ãñ
Ú¢ãG¼ï }¢éS¼GÈUG ¢ §GÏ¢¢Î¼ ãñ
ãGéSÝï ÝêÚï wG¢é΢ §GÏ¢¢Î¼ ãñ
¼GH¥G¼ï Á¢¢æ çÈGUÁ¢G¢ §GÏ¢¢Î¼ ãñ
ãG¢çS¢Hï Á¢GèS¼ }¢¢’ ÚïÈGU¼ ãGÜGU ÜUè
¶GËÜGU ÜU¢ }¢ég¥G¢ §GÏ¢¢Î¼ ãñ
΢ïÝ¢ï´ ¥G¢H}¢ ÜU¢ ãñ |¢H¢ §S¢ S¢ï
΢ñH¼ï Ï¢ï Ϣ㢠§GÏ¢¢Î¼ ãñ
²ïã wG¢é΢ S¢ï ¼éÛ¢ï ç}¢H¢»x¢è
çÜGUÏH» ãGÜGU Ýé}¢¢ §GÏ¢¢Î¼ ãñ
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 145

Ú¢ïà¢Ýè }¢¢’çÚÈGU¼ ÜUè x¢Ú Ó¢¢ã¢ï


Ó¢à}¢ï çÎH ÜUè çÁ¢G²¢ §GÏ¢¢Î¼ ãñ
MãG ÜU¢ï ç}¢H¼è ãñ ¼é±¢Ý¢§ü
ãÚ }¢ÚÁ¢G ÜUè α¢ §GÏ¢¢Î¼ ãñ
¥¢’Á¢G}¢è ÜUÚ §GH¢Á¢ §GS¢²¢æ ÜU¢
}¢¢’çS¢²¼ ÜUè çà¢ÈGU¢ §GÏ¢¢Î¼ ãñ

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 146
{3} LS¢ê}¢¢¼
}¢ãGÏÏ¢¼ wG¢éS¢ê}¢¢¼ }¢ï´ ¶¢ï x¢§ü
²ïã ©}}¢¼ LS¢ê}¢¢¼ }¢ï´ ¶¢ï x¢§ü
}¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÜUè ÚS}¢¢ï´ ÜU¢ Ï¢²¢Ý
Á¢Ï¢ ¼ÜU §SH¢}¢ ¥GÚÏ¢ ÜUè Á¢G}¢èÝ ¼ÜU }¢ãGÎêÎ Ú㢠J ©S¢ ±vG¼
¼ÜU }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÜU¢ }¢é¥G¢à¢Ú¢ ¥¢ñÚ §Ý ÜU¢ ¼GÁ¢üGï çÁ¢G‹Îx¢è çÏ¢ËÜéUH ãè
S¢è{¢ S¢¢Î¢ ¥¢ñÚ ãÚ çÜGUS}¢ ÜUè LS¢ê}¢¢¼ ¥¢ñÚ çϢΥG¢¼ ± wG¢éÚ¢ÈGU¢¼ S¢ï
ТÜU S¢¢ÈGU Ú㢠J HïçÜUÝ Á¢Ï¢ §SH¢}¢ ¥GÚÏ¢ S¢ï Ï¢¢ãÚ ÎêS¢Úï }¢éËÜU¢ïæ }¢ï´
ÐãéæÓ¢¢ ¼¢ï ÎêS¢Úè ÜGU¢ñ}¢¢ï´ ¥¢ñÚ ÎêS¢Úï }¢Á¢GãÏ¢ ±¢H¢ï´ ÜïU }¢ïH Á¢¢ïH ¥¢ñÚ ©Ý ÜïU
}¢¢ãG¢ïH ÜU¢ §SH¢}¢è }¢é¥G¢à¢Úï ¥¢ñÚ }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÜïU ¼GÚèÜGU» çÁ¢G‹Îx¢è ÐÚ
Ï¢ãé¼ çÁ¢G²¢Î¢ ¥¯Ú ÐÇG¢ ¥¢ñÚ ÜéUzGÈGU¢Ú ± }¢éà¢çÚÜUèÝ ¥¢ñÚ ²ãê΢ï ÝS¢¢Ú¢
ÜUè Ï¢ãé¼ S¢è x¢GH¼G S¢H¼G ¥¢ñÚ }¢Ý Í¢ÇG¼ ÚS}¢¢ï´ ÜU¢ }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÐÚ »ïS¢¢
Á¢¢çÚãG¢Ý¢ ãG}H¢ ãé±¢ ¥¢ñÚ }¢éS¢H}¢¢Ý §Ý }¢éà¢çÚÜU¢Ý¢ ÚS}¢¢ïæ }¢ï´ §S¢ ÜGUÎÚ
}¢éHñ¯ ã¢ï x¢» çÜU §SH¢}¢è }¢é¥G¢à¢Úï ÜU¢ Ó¢ïãÚ¢ }¢S¶G ã¢ï x¢²¢ ¥¢ñÚ
}¢éS¢H}¢¢Ý ÚS}¢¢ï Ú±¢Á¢ ÜUè Ï¢H¢¥¢ïæ }¢ï´ çx¢çÚzG¼¢Ú ã¢ï ÜUÚ ¶GñLH ÜGéUMÝ
ÜUè S¢è{è S¢¢Îè §SH¢}¢è ¼GÁ¢üGï çÁ¢G‹Îx¢è S¢ï Ï¢ãé¼ ÎêÚ ã¢ï x¢» J Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï
wG¢éà¢è x¢G}¢è, Ðñ΢§à¢ ± }¢¢ñ¼, ¶G¼Ý¢, ࢢÎè çÏ¢²¢ã, ±x¢ñGÚ¢ }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÜUè
Á¢é}H¢ ¼vGÚèÏ¢¢¼ Ï¢çËÜU }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÜUè çÁ¢G‹Îx¢è ± }¢¢ñ¼ ÜïU ãÚ }¢ÚãGHï
¥¢ñÚ }¢¢ïÇG ÐÚ çÜGUS}¢ çÜGUS}¢ ÜUè ÚS}¢¢ï´ ÜUè ÈGU¢ñÁ¢¢ï´ ÜU¢ §S¢ ¼GÚã ¥G}¢H
ÎwGH ã¢ï x¢²¢ ãñ çÜU }¢éS¢H}¢¢Ý ¥ÐÝè ¼vGÚèÏ¢¢¼ ÜU¢ï Ï¢¢Ð ΢΢¥¢ïæ ÜUè §Ý
çÚ±¢²¼è ÚS}¢¢ï´ S¢ï ¥Hx¢ ÜUÚ ãè Ýãè´ S¢ÜU¼ï ¥¢ñÚ ²ïã ãG¢H ã¢ï x¢²¢ ãñ çÜU
²ïã ©}}¢¼ çÚ±¢²¢¼ }¢ï´ ¶¢ï x¢§ü
ãGÜGUèÜGU¼ wG¢éÚ¢ÈGU¢¼ }¢ï´ ¶¢ï x¢§ü
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 147

ã}¢¢Úï ²ã¢æ }¢éS¢H}¢¢Ý¢ïæ ÜUè ¼vGÚèÏ¢¢¼ }¢ï´ çÁ¢Ý ÚS}¢¢ïæ ÜU¢ Ú±¢Á¢
ÐÇG x¢²¢ ãñ §Ý ÜïU Ï¢¢Úï }¢ïæ ¼èÝ çÜGUS}¢ ÜïU }¢ÜU¼Ï¢ï ¶G²¢H ÜïU H¢ïx¢ ãñ´ Á¢¢ï
¥ÐÝï ¥ÐÝï }¢SHÜU ÜU¢ »’H¢Ý ÜUÚ¼ï Úã¼ï ãñ´ J
¥Ã±H H¢H, ÐèHï, ãÚï Úæx¢ ÜïU çHÏ¢¢S¢¢ï´ ±¢Hï x¢ïS¢ê ÎÚ¢Á¢G çÜGUS}¢
ÜïU Úæx¢èÝ ç}¢Á¢G¢Á¢ Ï¢¢Ï¢¢¥¢ïæ ÜU¢ x¢éÚ¢ñã Á¢¢ï ¼S¢Ã±éÈGU ÜU¢ HÏ¢¢Î¢ ¥¢ïÉGï ãé»
S¢êÈGUè Ï¢Ýï çÈUÚ¼ï ãñ´ §Ý ãGÜGUèÜGU¼ ± }¢¢’çÚÈGU¼ ÜïU ÆïÜïUÎ¢Ú¢ï´ Ýï ¼¢ï ¼}¢¢}¢
wG¢éÚ¢ÈGU¢¼ ¥¢ñÚ ç¶GH¢ÈGï à¢Úè¥G¼ LS¢ê}¢¢¼ ÜU¢ï Á¢¢§Á¢G ÆãÚ¢ Ú¶¢ ãñ J ²ã¢æ
¼ÜU çÜU É¢ïHÜU ¥¢ñÚ ¼GÏ¢H¢ ÜUè ‰¢¢Ð ¥¢ñÚ ã¢Ú}¢¢ïçݲ}¢ ¥¢ñÚ S¢¢Úæx¢è ÜïU
Ú¢x¢ ÐÚ §Ý H¢ïx¢¢ï´ ÜU¢ï }¢¢’çÚÈGU¼ ÜUè }¢ï’Ú¢Á¢ ãG¢çS¢H ã¢ï¼è ãñ J §Ý H¢ïx¢¢ïæ Ýï
¥ÐÝè Á¢ã¢H¼ S¢ï }¢éçSH}¢ }¢é¥G¢à¢Úï ÜU¢ï ¼ãS¢ ÝãS¢ ¥¢ñÚ §SH¢}¢ ÜïU
}¢éÜGUgS¢ Ó¢ïãÚï ÜU¢ï wG¢éÚ¢ÈGU¢¼ ± çϢΥG¢¼ ¥¢ñÚ ç¶GH¢ÈGïU à¢Úè¥G¼ LS¢ê}¢¢¼
ÜïU ΢x¢G {ÏÏ¢¢ïæ S¢ï }¢S¶G ÜUÚ Ç¢H¢ ãñ J ²ïã H¢ïx¢ çÏ¢H¢ à¢éÏ¢¢ ¶G¼¢G ÜU¢Ú ãñæ J
çHã¢Á¢G¢ }¢éS¢Ë¢}¢¢Ý¢ï´ ÐÚ H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU §Ý H¢ïx¢¢ï´ ÜUè S¢¢ïãGÏ¢¼ ¥¢ñÚ §Ý
H¢ïx¢¢ï´ ÜUè ÐñÚ±è S¢ï ã}¢ïࢢ Ï¢Ó¢¼ï Úãï´ J
Îé±é}¢ ±ã¢çÏ¢²¢ï´ Îï±Ï¢ç‹Î²¢ï´ ÜU¢ çÈGUÜGU¢ü ãñ çÁ¢‹ã¢ïæ Ýï §SH¢ãG ÜïU
Ý¢}¢ S¢ï §SH¢}¢è }¢é¥G¢à¢Ú¢ ¥¢ñÚ ÎèÝï §SH¢}¢ ÜUè ãGÁ¢¢}¢¼ Ϣݢ Ç¢Hè ãñ J
§Ý H¢ïx¢¢ï´ Ýï ²ïã ÁG¢éË}¢ çÜU²¢ ãñ çÜU }¢éçSH}¢ }¢é¥G¢à¢Úï ÜUè Á¢¢§Á¢G ±
Ý¢Á¢¢§Á¢G ¼}¢¢}¢ LS¢ê}¢¢¼ ÜU¢ï ãGÚ¢}¢ ± çϢΥG¼ Ï¢çËÜU ÜéUÈíGU¢ï çà¢ÜüU ÆãÚ¢
çβ¢ ãñ J ¥¢ñÚ ²ïã H¢ïx¢ ²ã¢æ ¼ÜU ãGÎ S¢ï Ï¢ÉG x¢» çÜU ÎêË㢠ÜïU S¢Ú ÐÚ
S¢ïãÚ¢ Ï¢¢æ{Ýï ÜU¢ï ÜéUÈíGU¢ï çà¢ÜüU çH¶ çβ¢ ãñ ¥¢ñÚ Á¢GñÏ¢¢ï Á¢Gèݼ ÜïU çH²ï
çα¢Ú¢ï´ ÐÚ Îè±¢Úx¢èÚè ¥¢ñÚ À¼¢ï´ }¢ï´ À¼x¢èÚè Hx¢¢Ýï ÜU¢ï çϢΥG¼ ¥¢ñÚ
ãGÚ¢}¢ çH¶ }¢¢Ú¢ J ¥¢ñÚ ÎêS¢Úè Ï¢ãé¼ S¢è Á¢¢§Á¢G Ó¢èÁ¢G¢ï´ }¢¯HÝ ÜGUÏ¢í¢ï´ ÐÚ
Ó¢¢ÎÚ Ç¢HÝï, Ï¢éÁG¢éx¢¢ïZ ÜUè çݲ¢Á¢G ± ÈGU¢ç¼ãG¢ çÎH¢Ýï, }¢é΢ïZ ÜU¢ ¼èÁ¢¢,
Ó¢¢HèS¢±¢æ ÜUÚÝï ÜU¢ï çϢΥG¼ ± ãGÚ¢}¢ ÜGUÚ¢Ú Îï çβ¢ J }¢èH¢Î à¢ÚèÈGU ÜUè
}¢Á¢çHS¢¢ï´ ÜU¢ï ãGÚ¢}¢ ± çϢΥG¼ Ï¢çËÜU ÜU‹ãñ²¢ ÜïU Á¢Ý}¢ S¢ï Ï¢Î¼Ú çH¶
çβ¢ J çÜGU²¢}¢ ± S¢H¢}¢ ÜU¢ï Ý¢Á¢¢§Á¢G ± }¢}¢Ýê¥G ÜGUÚ¢Ú çβ¢ J Ï¢éÁG¢éx¢¢üÝï
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 148
ÎèÝ ÜïU ©GS¢¢ïZ ÜU¢ï Ý¢Á¢¢§Á¢G ± ãGÚ¢}¢ çH¶¢ J }¢éãGÚü}¢ }¢ï´ çÁ¢GRïU à¢ã¢Î¼ ¥¢ñÚ
S¢Ï¢èH¢ï´ S¢ï }¢‹¥G çÜU²¢ J ¥¢ñÚ HéyGÈGU ²ïã ãñ çÜU §Ý H¢ïx¢¢ï´ S¢ï Á¢Ï¢ §Ý
LS¢ê}¢¢¼ ÜïU ÜéUÈíGU¢ï çà¢ÜüU ¥¢ñÚ çϢΥG¼ ± ãGÚ¢}¢ ã¢ïÝï ÐÚ ÎHèH ¼GHÏ¢ ÜUè
Á¢¢¼è ãñ ¼¢ï ²ïã ÜUã Îï¼ï ãñ´ çÜU ã}¢ H¢ïx¢¢ï´ Ýï »ãGç¼²¢¼GÝ §Ý Ó¢èÁ¢G¢ï´ ÜU¢ï
ÜéUÈíGU¢ï çà¢ÜüU ¥¢ñÚ ãGÚ¢}¢ ± çϢΥG¼ çH¶ çβ¢ ãñ ¼¢çÜU H¢ïx¢ ÇÚ ÜUÚ §Ý
Ó¢èÁ¢G¢ï´ ÜU¢ï À¢ïÇG Îï´ J wG¢é΢ ÜïU çH²ï ÜU¢ï§ü §Ý S¢ï ÐêÀï çÜU ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢
ÜUè ãGH¢H ÜUè ãé§ü Ó¢èÁ¢G¢ïæ ÜU¢ï ÜéUÈíGU¢ï çà¢ÜüU ¥¢ñÚ ãGÚ¢}¢ ± Ý¢Á¢¢§Á¢G Æãڢݢ
²ïã »ãGç¼²¢¼G ãñ ²¢ ¥¢’H¢ ÎÚÁ¢ï ÜUè Ï¢ï »ãGç¼²¢¼Gè ãñ ? ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ Ýï çÁ¢Ý Ó¢èÁ¢G¢ï´ ÜU¢ï ãGH¢H Ï¢¼¢²¢ ãñ §Ý ÜU¢ï ÜéUÈíGU¢ï çà¢ÜüU ¥¢ñÚ ãGÚ¢}¢
Ï¢¼¢Ý¢ ²ïã ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÐÚ §çzG¼Ú¢ ± ¼¢ïã}¢¼ ãñ ¥¢ñÚ ÜéUGÚ¥¢Ýï
}¢Á¢èÎ }¢ï´ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜU¢ §ÚࢢΠãñ çÜU

²¢’Ýè §S¢ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ Á¢G¢çH}¢ ¥¢ñÚ ÜU¢ñÝ ã¢ïx¢¢ ? Á¢¢ï ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ ÐÚ Û¢êÅè ¼¢ïã}¢¼ Hx¢¢» J
Ï¢ãÚ ãG¢H wG¢éH¢S¢» ÜUH¢}¢ ²ïã ãñ çÜU çÁ¢Ý ÚS}¢¢ï´ ÜU¢ï ¥ËH¢ã
± ÚS¢êH Ýï ãGÚ¢}¢ Ýãè´ Ï¢¼¢²¢ J §Ý ÜU¢ï wG±¢ã
}¢ wG±¢ã ¶èæÓ¢ ¼¢Ý ÜUÚ ãGÚ¢}¢ Æãڢݢ ²ïã wG¢éΠϢãé¼ Ï¢ÇG¢ x¢éÝ¢ã ãñ J
çHã¢Á¢G¢ }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÐÚ H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU §Ý H¢ïx¢¢ï´ S¢ï |¢è ¥Hx¢ ‰¢Hx¢
Úãï´ J ¥¢ñÚ ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G §Ý H¢ïx¢¢ï´ ÜUè ÐñÚ±è Ý ÜUÚï´ J
çS¢±é}¢ ã}¢ S¢Ï¢ ¥ãHï S¢é‹Ý¼ ± Á¢}¢¢¥G¼ ÜU¢ }¢éÜGUgS¢ ¼GÏ¢ÜGU¢
ãñ J çÁ¢S¢ ÜïU Ï¢ÇGï Ï¢ÇGï ¥GH}¢ Ï¢ÚÎ¢Ú¢ï´ }¢ï´ ãGÁ¢GÚ¼ï à¢ñ¶G ¥GÏÎéH ãGÜGU }¢éãGçg¯
ÎïãìH±è ± }¢¢ñH¢Ý¢ ࢢ㠥GÏÎéH ¥GÁ¢GèÁ¢G }¢éãGçg¯ï ÎïãìH±è ± }¢¢ñH¢Ý¢
ÈGUÁGHï ÚS¢êH Ϣ΢²êÝè, ± }¢¢ñH¢Ý¢ ÈGUÁGHï ãGÜGU ¶GñڢϢ¢Îè ± }¢¢ñH¢Ý¢ Ï¢ãGLH
©GHê}¢ H¶Ý±è ± ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¼ }¢¢ñH¢Ý¢ ¥ãG}¢Î ÚÁ¢G¢ ¶G¢Ý S¢¢çãGÏ¢
Ï¢ÚïH±è ±x¢GñÚ¢ Ï¢éÁG¢éx¢¢üÝï ÎèÝ ãñ´ J ¥ãHï S¢é‹Ý¼ ± Á¢}¢¢¥G¼ ÜïU §Ý }¢éÜGUgS¢
Ï¢éÁG¢éx¢¢ïZ ÜU¢ }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÜUè ÚS}¢¢ïæ ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ ²ïã ÈGU¼±¢ ãñ çÜU }¢éS¢H}¢¢Ý¢ïæ
ÜUè ±¢ïã ÚS}¢ï´ çÁ¢Ý ÜU¢ï à¢Úè¥G¼ Ýï }¢‹¥G çÜU²¢ ãñ ±¢ïã ²ÜGUèÝÝ ãGÚ¢}¢ ±
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 149
Ý¢Á¢¢§Á¢G ãñ´ J }¢¯HÝ Ý¢Ó¢ x¢¢Ý¢, Ï¢¢Á¢¢ Ï¢Á¢¢Ý¢, ¥¢¼à¢ Ï¢¢Á¢Gè, ÎêË㢠ÜU¢ï
Ó¢¢æÎè S¢¢ïÝï ÜïU Á¢ïG±Ú¢¼ Ðãݢݢ J ¼vGÚèÏ¢¢¼ }¢ï´ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ }¢Î¢ïZ ÜU¢ Ï¢ï ÐÎüx¢è ÜïU
S¢¢‰¢ Á¢}¥G ã¢ïÝ¢ J Í¢Ú ÜïU ¥‹ÎÚ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý ÎêË㢠ÜU¢ï Ï¢éH¢Ý¢
¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ Ï¢ï Ð΢ü ©Ý ÜïU S¢¢}¢Ýï ¥¢Ý¢ J ¥¢ñÚ S¢¢çH²¢ï´ ±x¢GñÚ¢ ÜU¢
ãæS¢è }¢Á¢G¢ÜGU ÜUÚÝ¢ J ÎêË㢠ÜïU Á¢ê¼¢ï´ ÜU¢ï Ó¢éÚ¢ HïÝ¢ çÈUÚ Á¢GÏ¢ÚÎS¼è ÎêËã¢
S¢ï §‹¥G¢}¢ ±éS¢êH ÜUÚÝ¢ ±x¢ñGÚ¢ ±x¢GñÚ¢ HïçÜUÝ à¢Úè¥G¼ Ýï çÁ¢Ý ÚS}¢¢ï´ ÜU¢ï
Á¢¢§Á¢G Ï¢¼¢²¢ ²¢ ±¢ïã ÚS}¢ï´ çÁ¢Ý ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ à¢Úè¥G¼ ¶G¢}¢¢ïࢠãñ §Ý ÜU¢ï
ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G Ý¢Á¢¢§Á¢G ¥¢ñÚ ãGÚ¢}¢ Ýãè´ ÜU㢠Á¢¢ S¢ÜU¼¢ J wG¢éH¢S¢¢ ²ïã
ãñ çÜU Á¢Ï¢ ¼ÜU çÜUS¢è ÚS}¢ ÜUè }¢é}¢¢Ý¥G¼ à¢Úè¥G¼ S¢ï Ý ¯¢çÏ¢¼ ã¢ï J ©S¢
±vG¼ ¼ÜU §S¢ï ãGÚ¢}¢ ± Ý¢ Á¢¢§Á¢G Ýãè´ ÜUã S¢ÜU¼ï J wG±¢ã }¢ wG±¢ã
}¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÜUè ¼}¢¢}¢ ÚS}¢¢ïæ ÜU¢ï ¶èæÓ¢ ¼¢Ý ÜUÚ }¢}¢Ýê¥G ¥¢ñÚ ãGÚ¢}¢ ÜGUÚ¢Ú
ÎïÝ¢ ¥¢ñÚ çÏ¢H¢ ±Á¢ã }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÜU¢ï çϢΥG¼è ¥¢ñÚ ãGÚ¢}¢ ÜU¢ }¢é¼çü ÜUÏ¢
ÜUãÝ¢ ²ïã Ï¢ãé¼ Ï¢ÇGè çÁ¢G²¢Î¼è ¥¢ñÚ ÎèÝ }¢ï´ ãGÎ S¢ï Ï¢ÉG Á¢¢Ý¢ ãñ J v²êæçÜU ãÚ
à¢wGS¢ ²ïã Á¢¢Ý¼¢ ãñ çÜU }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÜUè ÚS}¢¢ï´ ¥¢ñÚ Ú±¢Á¢¢ï´ ÜUè Ϣ鋲¢Î
©GÈüGU ÐÚ ãñ J ²ïã ÜU¢ï§ü }¢éS¢H}¢¢Ý |¢è Ýãè´ S¢}¢Û¢¼¢ çÜU ²ïã S¢Ï¢ ÚS}¢ï´
à¢Ú¥GÝ ±¢çÁ¢Ï¢ ²¢ S¢é‹Ý¼ ²¢ }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ´ J Ï¢¢’Á¢G }¢¢ñHç±²¢ï´ ÜU¢ ²ïã
ÜUãÝ¢ çÜU Ó¢êæçÜU ÈéUGH¢æ ÚS}¢ ÜU¢ï H¢ïx¢ ÈGUÁ¢üG S¢}¢Û¢Ýï Hx¢ï ãñ´ ¥¢ñÚ §S¢ ÜU¢ï
ÜU|¢è ¼ÜüU Ýãè´ ÜUÚ¼ï ãñ´ §S¢ çH²ï H¢ïx¢¢ï´ ÜU¢ï ã}¢ §S¢ ÚS}¢ S¢ï Ú¢ïÜU¼ï ãñ´ çÜU
H¢ïx¢ »ÜU x¢GñÚ ÈGUÁ¢üG ÜU¢ï ÈGUÁ¢üG S¢}¢Û¢Ýï Hx¢ï ãñ´ J }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï ! wG¢êÏ¢ S¢}¢Û¢
H¢ï çÜU ²ïã »ÜU Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ {¢ïÜU¢ ãñ J ¥¢ñÚ ÎÚ ãGÜGUèÜGU¼ ²ïã H¢ïx¢ wG¢éÎ |¢è
{¢ïÜïU }¢ï´ ãñ´ J ¥¢ñÚ ÎêS¢Ú¢ï´ ÜU¢ï |¢è {¢ïÜU¢ Îï Úãï ãñ´ J ²¢Î Ú¶¢ï çÜU çÜUS¢è Ó¢èÁ¢G
ÜU¢ï ã}¢ïࢢ ÜUÚ¼ï ÚãÝï S¢ï ²ïã H¢çÁ¢G}¢ Ýãè´ ¥¢¼¢ çÜU §S¢ ÜU¢ ÜUÚÝï ±¢H¢
§S¢ ÜU¢ï ÈGUÁ¢üG S¢}¢Û¢¼¢ ãñ çÜUS¢è Ó¢èÁ¢G ÜU¢ï ã}¢ïࢢ ÜUÚ¼ï ÚãÝ¢ ²ïã ¥¢ñÚ Ï¢¢¼
ãñ ¥¢ñÚ §S¢ ÜU¢ï ÈGUÁ¢üG S¢}¢Û¢ HïÝ¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢¼ ãñ J Îï¶¢ï ±éÁG¢ê ÜUÚÝï ±¢H¢
ã}¢ïࢢ ±éÁG¢ê }¢ï´ ÜU¢Ý¢ï´ ¥¢ñÚ x¢ÎüÝ ÜU¢ }¢SãG Á¢GMÚ ÜUÚ¼¢ ãñ ÜU|¢è |¢è x¢ÎüÝ
¥¢ñÚ ÜU¢Ý¢ï´ ÜïU }¢SãG ÜU¢ï Ýãè´ À¢ïÇG¼¢ J ¼¢ï v²¢ ÜU¢ï§ü |¢è §S¢ ÐÚ ²ïã
§ËÁ¢G¢}¢ Hx¢¢ S¢ÜU¼¢ ãñ çÜU ±¢ïã S¢Ú ÜïU }¢SãG ÜUè ¼GÚãG x¢ÎüÝ ¥¢ñÚ ÜU¢Ý¢ï´ ÜïU
}¢SãG ÜU¢ï |¢è ÈGUÁ¢üG S¢}¢Û¢¼¢ ãñ J ãG¢H¢æçÜU ÜU¢Ý¢ï´ ¥¢ñÚ x¢ÎüÝ ÜU¢ }¢SãG S¢é‹Ý¼
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 150
± }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ J ¥¢ñÚ v²¢ ÜU¢ï§ü |¢è §S¢ ÜUè Á¢éÚ¥¼ ÜUÚ S¢ÜU¼¢ ãñ çÜU H¢ïx¢¢ï´
ÜU¢ï ÜU¢Ý¢ï´ ¥¢ñÚ x¢ÎüÝ ÜïU }¢SãG S¢ï }¢‹¥G ÜUÚ Îï çÜU H¢ïx¢ »ÜU x¢GñÚ ÈGUÁ¢üG ÜU¢ï
ÈGUÁ¢üG S¢}¢Û¢Ýï Hx¢ï ãñ´ J
Ï¢S¢ §S¢è ¼GÚãG S¢}¢Û¢ H¢ï çÜU H¢ïx¢ ã}¢ïࢢ §üGÎ ÜïU çÎÝ çS¢±Ä²¢æ
¥¢ñÚ à¢Ï¢ï Ï¢Ú¢¥¼ ÜU¢ï ãGH±¢ ÐÜU¢¼ï ãæñ ¥¢ñÚ }¢èH¢Î à¢ÚèÈGU }¢ï´ ã}¢ïࢢ
à¢èÚèÝè Ï¢¢æżï ãñ´ ¥¢ñÚ ÜU|¢è |¢è §S¢ ÜU¢ï ¼ÜüU Ýãè´ ÜUÚ¼ï }¢x¢Ú §S¢ ÜU¢ï
ã}¢ïࢢ ÜUÚÝï S¢ï ²ïã §HÁ¢G¢}¢ Ýãè´ ¥¢¼¢ çÜU H¢ïx¢ §Ý ÜU¢}¢¢ï´ ÜU¢ï ÈGUÁ¢üG
S¢}¢Û¢Ýï Hx¢ï ãñ´ J çÁ¢S¢ ¼GÚãG x¢ÎüÝ ¥¢ñÚ ÜU¢Ý¢ï´ ÐÚ ã}¢ïࢢ }¢SãG ÜUÚÝï ±¢H¢
ã}¢ïࢢ ÜUÚÝï ÜïU Ï¢¢ ±éÁ¢êÎ ²ïãè ¥GÜGUè΢ Ú¶¼¢ ãñ çÜU ÜU¢Ý¢ï´ ¥¢ñÚ x¢ÎüÝ ÜU¢
}¢SãG ÈGUÁ¢üG Ýãè´ ãñ Ï¢çËÜU S¢é‹Ý¼ ± }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ J §S¢è ¼GÚãG ã}¢ïࢢ §üGÎ ÜU¢ï
S¢ï±Ä²¢æ ¥¢ñÚ à¢Ï¢ï Ï¢Ú¢¥¼ ÜU¢ï ãGH±¢ ÐÜU¢Ýï ±¢H¢ ²ïãè ¥GÜGUè΢ Ú¶¼¢ ãñ
çÜU ²ïã ÈGUÁ¢üG Ýãè´ ãñ´ Ï¢çËÜU Á¢¢§Á¢G ± }¢éÏ¢¢ãG ãñ´ J ÜU¢ñÝ Ýãè´ Á¢¢‹¢¼¢ çÜU
çÜUS¢è Ó¢èÁ¢G ÜU¢ï ÈGUÁ¢üG S¢}¢Û¢Ý¢ ²¢ ÈGUÁ¢üG Ý S¢}¢Û¢Ý¢ §S¢ ÜU¢ y¢¥GËHéÜUG ¥GÜUG èÎï
S¢ï ãñ Ý çÜU ¥G}¢H S¢ï J ÜUã¢æ ¥G}¢H ? ¥¢ñÚ ÜUã¢æ ¥GÜGUè΢ ? ¥G}¢H ¥¢ñÚ
Ó¢èÁ¢G ãñ ¥¢ñÚ ¥GÜGUè΢ ¥¢ñÚ Ó¢èÁ¢G J ΢ïÝ¢ï´ }¢ïæ Ï¢ÇG¢ ÈGUÜüGU ãñ !
Ï¢ãÚ ãG¢H wG¢éH¢S¢¢ ²ïã ãñ çÜU }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ }¢ï´ Ú±¢Á¢ Т …¢Ýï
±¢Hè ¼}¢¢}¢ LS¢ê}¢¢¼ ãGÚ¢}¢ ± Ý¢Á¢¢§Á¢G Ýãè´ J Ï¢çËÜU ÜéUÀ ÚS}¢ï´ Á¢¢§Á¢G
¥¢ñÚ ÜéUÀ Ý¢ Á¢¢§Á¢G ãñ´ J ¥¢ñÚ Á¢¢§Á¢G ÚS}¢¢ï´ ÜU¢ï ÜUÚÝï }¢ï´ ÜU¢ï§ü ãGÚÁ¢ Ýãè´ J
ã¢æ ²ïã Á¢GMÚ ãñ çÜU Á¢¢§Á¢G ÚS}¢¢ï´ ÜUè ТϢ‹Îè §S¢è ãGÎ ¼ÜU ÜUÚ S¢ÜU¼¢ ãñ
çÜU çÜUS¢è ÈïGU’Hï ãGÚ¢}¢ }¢ï´ }¢éϼH¢ Ý ã¢ï J
Ó¢‹Î Ï¢éÚè ÚS}¢ï´ :- ¥ÜU¯Ú Á¢¢çãH¢ï´ }¢ï´ Ú±¢Á¢ ãñ çÜU Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜUè Ðñ΢§à¢
²¢ ¥ÜGUèÜGU¢ ²¢ ¶G¼Ý¢ ²¢ ࢢÎè çÏ¢²¢ã ÜïU }¢¢ñÜGU¥G¢ï´ ÐÚ }¢ãGËH¢ ²¢ çÚà¼ï
ÜUè ¥G¢ñÚ¼ï´ Á¢}¥G ã¢ï¼è ãñ´ ¥¢ñÚ x¢¢¼è Ï¢Á¢¢¼è ãñ´ J ²ïã Ý¢ Á¢¢§Á¢G ± ãGÚ¢}¢ ãñ
çÜU ¥Ã±HÝ É¢ïH Ï¢Á¢¢Ý¢ ãè ãGÚ¢}¢ J çÈUÚ ¥G¢ñÚ¼¢ḯ ÜU¢ x¢¢Ý¢ ¥¢ñÚ çÁ¢G²¢Î¢
Ï¢éÚ¢ J ¥G¢ñÚ¼ ÜUè ¥¢±¢Á¢G Ý¢ }¢ãGÚ}¢¢ï´ ÜU¢ï ÐãéæÓ¢¢Ý¢ ¥¢ñÚ ±¢ïã |¢è x¢¢Ýï ÜUè J
¥¢ñÚ ±¢ïã |¢è §GàÜGU ¥¢ñÚ çãÁ¢í¢ï ç±S¢¢H ÜïU ¥à¥G¢Ú ¥¢ñÚ x¢è¼ Á¢G¢çãÚ ãñ çÜU
²ïã çÜU¼Ýï çÈGU¼Ý¢ï´ ÜU¢ S¢Ú Ó¢à}¢¢ ãñ J §S¢è ¼GÚãG ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ Ú¼Á¢x¢¢ |¢è ãñ
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 151
çÜU Ú¢¼ |¢Ú ¥G¢ñÚ¼ḯ x¢¢¼è Ï¢Á¢¢¼è Úã¼è ãñ́ ¥¢ñÚ x¢éH x¢éHï ÐÜU¼ï Úã¼ï ãñ́ çÈUÚ
S¢éÏãG ÜU¢ï x¢¢¼è Ï¢Á¢¢¼è ãé§ü }¢çSÁ¢Î }¢ḯ ¼G¢ÜGU |¢ÚÝï ÜïU çH²ï Á¢¢¼è ãñ́ J §S¢ }¢ḯ
Ï¢ãé¼ S¢è wG¢éÚ¢ÈGU¢¼ Т§ü Á¢¢¼è ãñæ J çݲ¢Á¢G Í¢Ú }¢ḯ |¢è ã¢ï S¢ÜU¼è ãñ ¥¢ñÚ ¥x¢Ú
}¢çSÁ¢Î ãè }¢ḯ ã¢ï ¼¢ï }¢Îü Hï Á¢¢ S¢ÜU¼ï ãñæ J ¥G¢ñÚ¼¢ïæ ÜU¢ï Á¢¢Ýï ÜUè v²¢ Á¢GMÚ¼
ãñ ? §Ý ¥G¢ñÚ¼¢ḯ ÜïU 㢉¢ }¢ḯ »ÜU ¥¢Åï ÜU¢ Ϣݢ ãé±¢ Ó¢¢Ú Ϣ眢²¢ḯ ±¢H¢ Ó¢Ú¢x¢G
|¢è ã¢ï¼¢ ãñ Á¢¢ï Í¢è S¢ï Á¢H¢²¢ Á¢¢¼¢ ãñ x¢G¢ñÚ ÜUèçÁ¢²ï çÜU Á¢Ï¢ S¢éÏãG ã¢ï x¢§ü ¼¢ï
Ó¢Ú¢x¢G ÜUè v²¢ Á¢GMÚ¼ ? ¥¢ñÚ ¥x¢Ú Ó¢Ú¢x¢G ÜUè ãG¢Á¢¼ ãñ ¼¢ï ç}¢^è ÜU¢ Ó¢Ú¢x¢G
ÜU¢ÈGUè ãñ J ¥¢Åï ÜU¢ Ó¢Ú¢x¢G Ϣݢݢ ¥¢ñÚ ¼ïH ÜUè Á¢x¢ã Í¢è Á¢H¢Ý¢ çÏ¢ËÜéUH
ãè §S¢Ú¢ÈGU ¥¢ñÚ ÈéUÁG ¢G êH ¶Ó¢èü ¥¢ñÚ }¢¢H ÜU¢ï Ï¢ÚÏ¢¢Î ÜUÚÝ¢ ãñ Á¢¢ï à¢Ú¥GÝ
ãGÚ¢}¢ ãñ J ÎêË㢠ÎéËãÝ ÜU¢ï ©Ï¢ÅÝ }¢H±¢Ý¢ J }¢¢§²¢ḯ çϢƢݢ Á¢¢§Á¢G ãñ
HïçÜUÝ ÎêË㢠ÜïU 㢉¢ Тªæ }¢ḯ Á¢Gèݼ ÜïU çH²ï }¢ïãæÎè Hx¢¢Ý¢ Á¢¢§Á¢G Ýãè´ ãñ J
²ê ãè´ ÎêË㢠ÜU¢ï Úïà¢}¢è ТïࢢÜU ²¢ Á¢Gï±Ú¢¼ ÐãÝÝ¢ Ðãݢݢ ãGÚ¢}¢ ãñ J
¶G¢çHS¢ ÈêUH¢ḯ ÜU¢ S¢ïãÚ¢ Á¢¢§Á¢G ãñ J çÏ¢H¢ ±Á¢ã §S¢ ÜU¢ï }¢}¢Ýê¥G Ýãè´ ÜUã¢
Á¢¢ S¢ÜU¼¢ J ã¢æ S¢¢ïÝï Ó¢¢æÎè ÜïU ¼¢Ú¢ḯ, x¢¢ïÅ¢ḯ, HÀìÀ¢ḯ ¥¢ñÚ ÜUH¢ Ï¢œ¢ê ±x¢GñÚ¢ ÜU¢
Ϣݢ ãé±¢ ã¢Ú ²¢ S¢ïãÚ¢ ÎêË㢠ÜïU çH²ï ãGÚ¢}¢ ¥¢ñÚ ÎéËãÝ ÜïU çH²ï Á¢¢§Á¢G ãñ J
Ý¢Ó¢ Ï¢¢Á¢¢, ¥¢¼à¢ Ï¢¢Á¢Gè ãGÚ¢}¢ ãñæ J
ࢢçβ¢ḯ }¢ḯ ΢ï çÜGUS}¢ ÜïU Ý¢Ó¢ ÜUÚ¢» Á¢¢¼ï ãñ́ J »ÜU Úç‹Ç²¢ḯ ÜU¢ Ý¢Ó¢
Á¢¢ï }¢Î¢ïZ ÜUè }¢ãGçÈGUH }¢ḯ ã¢ï¼¢ ãñ J ÎêS¢Ú¢ ±¢ïã Ý¢Ó¢ Á¢¢ï ¶G¢S¢ ¥G¢ñÚ¼¢ḯ ÜUè
}¢ãGçÈGUH }¢ḯ ã¢ï¼¢ ãñ çÜU ÜU¢ï§ü Ç¢ï}¢Ýè ²¢ }¢èÚ¢¯Ý Ý¢Ó¢¼è ãñ ¥¢ñÚ ÜU}¢Ú ÜêUËãïï
}¢ÅÜU¢ }¢ÅÜU¢ ÜUÚ ¥¢ñÚ ã¢‰¢¢ḯ S¢ï Ó¢}¢ÜU¢ Ó¢}¢ÜU¢ ÜUÚ ¼}¢¢à¢¢ ÜUÚ¼è ãñ J ²ïã
΢ïÝ¢ḯ çÜGUS}¢ ÜïU Ý¢Ó¢ Ý¢Á¢¢§Á¢G ± ãGÚ¢}¢ ãñ́ J Ú‹Çè ÜïU Ý¢Ó¢ }¢ḯ Á¢¢ï x¢éݢ㠥¢ñÚ
¶GÚ¢çÏ¢²¢æ ãñ́ §Ý ÜU¢ï S¢Ï¢ Á¢¢Ý¼ï ãñ́ çÜU »ÜU Ý¢ }¢ãGÚ}¢ ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï S¢Ï¢ }¢Îü Ï¢ï
Ð΢ü Îﶼï ãñ´ ²ïã ¥¢æ¶¢ï´ ÜU¢ çÁ¢GÝ¢ ãñ J §S¢ ÜUè à¢ã±¼ ¥æx¢ïÁ¢G ¥¢±¢Á¢G ÜU¢ï
S¢é‹¢¼ï ãñ´ ²ïã ÜU¢Ý¢ï´ ÜU¢ çÁ¢GÝ¢ ãñ J §S¢ S¢ï Ï¢¢¼ï´ ÜUÚ¼ï ãñ´ ²ïã Á¢GÏ¢¢Ý ÜU¢ çÁ¢GÝ¢
ãñ J Ï¢¢’Á¢G §S¢ ÜUè ¼GÚÈGU 㢉¢ Ï¢ÉG¢¼ï ãñ́ ²ïã 㢉¢¢ḯ ÜU¢ çÁ¢GÝ¢ ãñ J Ï¢¢’Á¢G §S¢ ÜUè
¼GÚÈGU Ó¢H ÜUÚ Î¢Î Îï¼ï ãñ́ ¥¢ñÚ §‹¥G¢}¢ ÜU¢ Mçв¢ Îï¼ï ãñ́ ²ïã Тªæ ÜU¢ çÁ¢GÝ¢
ãñ J Ï¢¢’Á¢G Ï¢ÎÜU¢Úè |¢è ÜUÚ Hï¼ï ãñ́ J ²ïã ¥SH çÁ¢GÝ¢ ãñ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 152
¥¢¼à¢ Ï¢¢Á¢Gè wGG±¢ã à¢Ï¢ï Ï¢Ú¢¥¼ }¢ï´ ã¢ï ²¢ ࢢÎè çÏ¢²¢ã }¢ï´ ãÚ
Á¢x¢ã ãÚ ãG¢H }¢ï´ ãGÚ¢}¢ ãñ J ¥¢ñÚ §S¢ }¢ï´ ÜU§ü x¢éÝ¢ã ãñ´ J ²ïã ¥ÐÝï }¢¢H ÜU¢ï
ÈéUGÁG¢êH Ï¢ÚÏ¢¢Î ÜUÚÝ¢ ãñ ÜéUGÚ¥¢Ýïï }¢Á¢èÎ }¢ï´ ÈéUGÁG¢êH }¢¢H ¶GÓ¢ü ÜUÚÝï ±¢Hï
ÜU¢ï à¢ñ¼G¢Ý ÜU¢ |¢¢§ü ÈGUÚ}¢¢²¢ x¢²¢ ãñ ¥¢ñÚ §Ý H¢ïx¢¢ï´ S¢ï ¥ËH¢ã ±
ÚS¢êH Ï¢ïÁ¢G¢Ú ãñæ J çÈUÚ §S¢ }¢ïæ 㢉¢ Тªæ ÜïU Á¢HÝï ÜU¢
¥‹Îïࢢ ²¢ }¢ÜU¢Ý }¢ï´ ¥¢x¢ Hx¢ Á¢¢Ýï ÜU¢ ¶G¢ñÈGU ãñ ¥¢ñÚ çÏ¢H¢ ±Á¢ã Á¢¢Ý
²¢ }¢¢H ÜU¢ï ãH¢ÜU¼ ¥¢ñÚ ¶G¼GÚï }¢ï´ Ç¢HÝ¢ à¢Úè¥G¼ }¢ï´ ãGÚ¢}¢ ãñ J
§S¢è ¼GÚãG ࢢÎè çÏ¢²¢ã }¢ï´ ÎêË㢠ÜU¢ï }¢ÜU¢Ý ÜïU ¥‹ÎÚ Ï¢éH¢Ý¢
¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ S¢¢}¢Ýï ¥¢ ÜUÚ ²¢ ¼¢ÜU Û¢¢æÜU ÜUÚ §S¢ ÜU¢ï Îï¶Ý¢, §S¢ S¢ï
}¢Á¢G¢ÜGU ÜUÚÝ¢, §S¢ ÜïU S¢¢‰¢ Ó¢¢ñ‰¢è ¶ïHÝ¢ ²ïã S¢Ï¢ ÚS}¢ï´ ãGÚ¢}¢ ± Ý¢Á¢¢§Á¢G
ãñ´ ࢢÎè ²¢ ÎêS¢Úï }¢¢ññÜGU¥G¢ï´ ÐÚ ¶G¢S¢Î¢Ý, §G~¢G΢Ý, S¢é}¢¢ü΢Ýè S¢H¢§ü ±x¢GñÚ¢
Ó¢¢æÎè S¢¢ïÝï ÜU¢ §çS¼’}¢¢H ÜUÚÝ¢, Ï¢ãé¼ Ï¢¢ÚèÜU ÜUÐÇGï ÐãÝÝ¢ ²¢ Ï¢Á¢¼ï
ãé» Á¢Gï±Ú ÐãÝÝ¢ ²ïã S¢Ï¢ ÚS}¢ï´ Ý¢Á¢¢§Á¢G ãñæ J
¥GÜGUèÜGU¢ Ï¢S¢ §S¢è ÜGUÎÚ S¢é‹Ý¼ ãñ çÜU HÇGÜïU ÜïU ¥GÜGUèÜGïU }¢ï´ ΢ï
Ï¢ÜUÚï ¥¢ñÚ HÇGÜUè ÜïU ¥GÜGUèÜGïU }¢ï´ »ÜU Ï¢ÜUÚè Á¢GÏãG ÜUÚÝ¢ ¥¢ñÚ §S¢ ÜU¢
x¢¢ï༠ÜUÓÓ¢¢ ²¢ ÐÜU¢ ÜUÚ ¼vGS¢è}¢ ÜUÚ ÎïÝ¢ ¥¢ñÚ Ï¢ÓÓ¢ï ÜïU Ï¢¢H¢ï´ ÜïU ±ÁGÝ
ÜïU Ï¢Ú¢Ï¢Ú Ó¢¢æÎè ¶GñÚ¢¼ ÜUÚ ÎïÝ¢ ¥¢ñÚ Ï¢ÓÓ¢ï ÜïU S¢Ú }¢ḯ Á¢G¢’ÈGUÚ¢Ý Hx¢¢ ÎïÝ¢ J
²ïã S¢Ï¢ ÜU¢}¢ ¼¢ï ¯±¢Ï¢ ÜïU ãñæ Ï¢¢ÜGUè §S¢ ÜïU §GH¢±¢ Á¢¢ï ÚS}¢ï´ ã¢ï¼è ãñæ çÜU
Ý¢§ü S¢Ú }¢êæÇÝï ÜïU Ï¢¢’Î S¢Ï¢ ÜéU}Ï¢ï ± Ï¢Ú¢ÎÚè ÜïU S¢¢}¢Ýï ÜUÅ¢ïÚè 㢉¢ }¢ï´ Hï
ÜUÚ ¥ÐÝ¢ ãGÜGU }¢¢æx¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ H¢ïx¢ §S¢ ÜUÅ¢ïÚè }¢ï´ ÐñS¢ï Ç¢H¼ï ãñ´ J ¥¢ñÚ
Ï¢Ú¢ÎÚè ÜïU H¢ïx¢ Á¢¢ï ÜéUÀ Ý¢§ü ÜUè ÜUÅ¢ïÚè }¢ḯ Ç¢H¼ï ãñ́ ±¢ïã Í¢Ú ±¢Hï ÜïU çÁ¢G}}¢ï
»ÜU ÜGUÁ¢üG ã¢ï¼¢ ãñ çÜU Á¢Ï¢ §Ý ÎïÝï ±¢H¢ï´ ÜïU ²ã¢æ ¥GÜGUèÜGU¢ ã¢ïx¢¢ ¼¢ï ²ïã
H¢ïx¢ §¼Ýè ãè ÚÜGU}¢ §Ý ÜïU Ý¢§ü ÜUè ÜUÅ¢ïÚè }¢ï´ Ç¢Hï´x¢ï J §S¢è ¼GÚãG S¢êÐ }¢ï´
ÜUÓÓ¢¢ ¥Ý¢Á¢ Ú¶ ÜUÚ Ý¢§ü ÜïU S¢¢}¢Ýï Ú¶¢ Á¢¢¼¢ ãñ J §S¢è ¼GÚãG ¥GÜGUèÜGU¢
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 153
}¢ï´ H¢ïx¢¢ï´ Ýï ²ïã ÚS}¢ }¢éÜGUÚüÚ ÜUÚ Hè ãñ çÜU çÁ¢S¢ ±vG¼ Ï¢ÓÓ¢ï ÜïU S¢Ú ÐÚ
©S¼Ú¢ Ú¶¢ Á¢¢» ÈGU¢ñÚÝ ©S¢è ±vG¼ Ï¢ÜUÚ¢ |¢è Á¢GÏãG çÜU²¢ Á¢¢» J ²ïã S¢Ï¢
ÚS}¢ïæ çÏ¢ËÜéUH ãè HxG± ãñ́ J à¢Úè¥G¼ }¢ḯ ÈGUÜGU¼G §¼Ýè Ï¢¢¼ ãñ çÜU Ý¢§ü ÜU¢ï S¢Ú
}¢êæÇÝï ÜUè ©Á¢Ú¼ Îï Îè Á¢¢» ¥¢ñÚ Ï¢ÜUÚ¢ wG±¢ã S¢Ú }¢êæÇÝï S¢ï ÐãHï Á¢GÏãG ÜUÚḯ
wG±¢ã Ï¢¢’Î }¢ḯ S¢Ï¢ Á¢¢§Á¢G ± ÎéLS¼ ãñ J §S¢è ¼GÚãG ¶G¼Ý¢ }¢ḯ Ï¢¢’Á¢G Á¢x¢ã
§S¢ ÚS}¢ ÜUè Ï¢ïãÎG ТϢ‹Îè ÜUè Á¢¢¼è ãñ Ï¢ÓÓ¢ï ÜU¢ çHÏ¢¢S¢, çÏ¢S¼Ú, Ó¢¢ÎÚ
S¢Ï¢ ÜéUÀ S¢é¶üG Úæx¢ ÜU¢ ¼Ä²¢Ú çÜU²¢ Á¢¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ Ó¢¢ïÏ¢èS¢ Í¢‹Åḯ Ï¢ÓÓ¢ï ÜïU 㢉¢
}¢ḯ Ó¢¢ÜGUê ²¢ ÀéÚè ÜU¢ ڶݢ H¢çÁ¢G}¢ S¢}¢Û¢¢ Á¢¢¼¢ ãñ J ²ïã S¢Ï¢ ÚS}¢ïæ }¢Ý
Í¢ÇG¼ wG¢éÚ¢ÈGU¢¼ ãñ́ à¢Úè¥G¼ S¢ï §Ý Ï¢¢¼¢ḯ ÜU¢ ÜU¢ï§ü ¯éÏ¢ê¼ Ýãè´ ãñ J
Á¢ãïÁ¢G :- }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜéUÀ ÜUÐÇGï, ÜéUÀ Á¢ïG±Ú¢¼, ÜéUÀ S¢¢}¢¢Ý, Ï¢Ú¼Ý,
ÐHæx¢, çÏ¢S¼Ú, }¢ïÁ¢G ÜéUÚS¢è, ¼wG¼, Á¢¢» Ý}¢¢Á¢G ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ, ÎèÝè
çÜU¼¢Ï¢ï´ ±x¢ñGÚ¢ HÇGÜUè ÜU¢ï Îï ÜUÚ §S¢ ÜU¢ï S¢éS¢Ú¢H |¢ïÁ¢¼ï ãñ´ ²ïã HÇGÜUè ÜU¢
Á¢ãïÁ¢G ÜUãH¢¼¢ ãñ J çÏ¢H¢ à¢éÏ¢¢ ²ïã Á¢¢§Á¢G Ï¢çËÜU S¢é‹Ý¼ ãñ v²êæçÜU ã}¢¢Úï
ãéGÁG¢êÚ ÚS¢êHéËH¢ã Ýï |¢è ¥ÐÝè Œ²¢Úè Ï¢ïÅè ãGÁ¢GÚ¼ï
Ï¢èÏ¢è ÈGU¢ç¼G}¢¢ ÜU¢ï Á¢ãïÁ¢G }¢ï´ ÜéUÀ S¢¢}¢¢Ý Îï ÜUÚ LwGS¢¼
ÈGUÚ}¢¢²¢ ‰¢¢ HïçÜUÝ ²¢Î Ú¶¢ï çÜU Á¢ãïÁ¢G }¢ï´ S¢¢}¢¢Ý ÜU¢ ÎïÝ¢ ²ïã }¢¢æ-Ï¢¢Ð
ÜUè }¢ãGÏÏ¢¼ ± à¢zGÜGU¼ ÜUè çÝࢢÝè ãñ ¥¢ñÚ §Ý ÜUè wG¢éà¢è ÜUè Ï¢¢¼ ãñ J
}¢¢æ-Ï¢¢Ð ÐÚ HÇGÜUè ÜU¢ï Á¢ãïÁ¢G ÎïÝ¢ ²ïã ÈGUÁ¢üG ± ±¢çÁ¢Ï¢ Ýãè´ ãñ J HÇGÜUè
¥¢ñÚ Î¢}¢¢Î ÜïU çH²ï ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G ²ïã Á¢¢§Á¢G Ýãè´ ãñ çÜU ±¢ïã Á¢GÏ¢ÚÎS¼è
}¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜU¢ï }¢Á¢Ï¢êÚ ÜUÚ ÜïU ¥ÐÝè ÐS¢‹Î ÜU¢ S¢¢}¢¢Ý Á¢ãïÁ¢G }¢ï´ ±éS¢êH ÜUÚï´
}¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜUè ãñGç¯Ä²¼ §S¢ ÜGU¢çÏ¢H ã¢ï ²¢ Ý ã¢ï }¢x¢Ú Á¢ãïÁ¢G }¢ï´ ¥ÐÝè
ÐS¢‹Î ÜUè Ó¢èÁ¢G¢ï´ ÜU¢ ¼ÜGU¢Á¢G¢ ÜUÚÝ¢ ¥¢ñÚ §Ý ÜU¢ï }¢Á¢Ï¢êÚ ÜUÚÝ¢ çÜU ±¢ïã
ÜGUÁ¢üG Hï ÜUÚ Ï¢ïÅè ΢}¢¢Î ÜUè wG±¢çãࢠÐêÚè ÜUÚï´ J ²ïã ç¶GH¢ÈGï à¢Úè¥G¼
Ï¢¢¼ ãñ Ï¢çËÜU ¥¢Á¢ ÜUH çã‹Îꥢïæ ÜïU ç¼HÜU Á¢ñS¢è ÚS}¢ }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ }¢ï´
|¢è Ó¢H ÐÇGè ãñ çÜU ࢢÎè ¼Gñ ÜUÚ¼ï ±vG¼ ãè ²ïã ࢼüG Hx¢¢ Îï¼ï ãñ´ çÜU Á¢ãïÁ¢G
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 154
}¢ï´ ÈéUGH¢æ ÈéUGH¢æ S¢¢}¢¢Ý ¥¢ñÚ §¼Ýè §¼Ýè ÚÜGU}¢ ÎïÝè ÐÇGïx¢è Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï Ï¢ãé¼ S¢ï
x¢GÚèÏ¢¢ï´ ÜUè HÇGçÜU²¢æ §S¢è çH²ï çÏ¢²¢ãè Ýãè´ Á¢¢ Úãè ãñ´ çÜU §Ý ÜïU
}¢¢æ-Ï¢¢Ð HÇGÜUè ÜïU Á¢ãïÁ¢G ÜUè }¢¢æx¢ ÐêÚè ÜUÚÝï ÜUè ¼G¢ÜGU¼ Ýãè´ Ú¶¼ï ²ïã
ÚS}¢ ²ÜGUèÝÝ ç¶GH¢ÈïGU à¢Úè¥G¼ ãñ ¥¢ñÚ Á¢Ï¢ÚÝ ÜGUãÚÝ }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜU¢ï }¢Á¢Ï¢êÚ
ÜUÚ ÜïU Á¢GÏ¢ÚÎS¼è Á¢ãïÁ¢G HïÝ¢ ²ïã Ý¢ Á¢¢§Á¢G ãñ J çHã¢Á¢G¢ }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÐÚ
H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU §S¢ Ï¢éÚè ÚS}¢ ÜU¢ï ¶Gy}¢ ÜUÚ Îï´ J
¼ã±¢Ú¢ḯ ÜUè ÚS}¢ḯ :- }¢éS¢H}¢¢Ý¢ḯ }¢ḯ ²ïã Ú±¢Á¢ ãñ çÜU §üÎG ÜïU çÎÝ çS¢±Ä²¢æ
ÐÜU¢¼ï ãñæ J Ï¢ÜGUÚ §üGÎ ÜïU çÎÝ x¢¢ï༠|¢Úè ÐêçÚ²¢æ çÜGUS}¢ çÜGUS}¢ ÜïU ÜUÏ¢¢Ï¢
¼Ä²¢Ú ÜUÚ¼ï ãñ´ J à¢Ï¢ï Ï¢Ú¢¥¼ }¢ï´ ãG˱¢ ÐÜU¢¼ï ãñ´ J }¢éãGÚü}¢ }¢ï´ ç¶Ó¢ÇG¢
ÐÜU¢¼ï ãñ́ à¢ÚÏ¢¼ Ϣݢ¼ï ãñ́ ÚÁ¢Ï¢ ÜïU }¢ãèÝï }¢ḯ ¼Ï¢¢ÚÜU ÜUè Ú¢ïçŲ¢æ ÐÜU¢¼ï ãñ́
¥¢ñÚ Ï¢éÁG¢éx¢¢ïZ ÜUè ÈGU¢ç¼ãG¢ çÎH¢¼ï ãñ´ J ¥¢ÐS¢ }¢ï´ ç}¢H Á¢éH ÜUÚ ¶¢¼ï
ç¶H¢¼ï ãñ´ J ¥GÁ¢GèÁ¢G¢ï´ ¥¢ñÚ çÚà¼ïÎ¢Ú¢ï´ ÜïU ²ã¢æ ¼¢ïãGìÈGU¢ |¢ïÁ¢¼ï ãñ´ J »ÜU ÎêS¢Úï
ÜïU Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜU¢ï ¼ã±¢çÚ²¢æ Îï¼ï ãñ´ §Ý S¢Ï¢ ÚS}¢¢ï´ }¢ï´ Ó¢êæçÜU à¢Úè¥G¼ ÜïU
ç¶GH¢ÈGU ÜU¢ï§ü Ï¢¢¼ Ýãè´ ãñ §S¢ çH²ï ²ïã S¢Ï¢ ÚS}¢ï´ Á¢¢§Á¢G ãñ´ Ï¢¢’Á¢G çÈGUÜGU¢ïZ
±¢Hï §Ý Ó¢èÁ¢G¢ï´ ÜU¢ï Ý¢ Á¢¢§Á¢G Ï¢¼¢¼ï ãñ´ J ¥¢ñÚ çݲ¢Á¢G ± ÈGU¢ç¼ãG¢ ÜïU ¶¢Ý¢ï´
ÜU¢ï ãGÚ¢}¢ ÆãÚ¢¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ wG±¢ã }¢ wG±¢ã }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÜïU S¢Ú ÐÚ ²ïã
§ËÁ¢G¢}¢ ‰¢¢ïмï ãñæ çÜU }¢éS¢H}¢¢Ý §Ý ÚS}¢¢ï´ ÜU¢ï ÈGUÁ¢üG ± ±¢çÁ¢Ï¢ S¢}¢Û¢¼ï ãñ´
¥¢ñÚ ¼GÚãG ¼GÚãG S¢ï ¶è´Ó¢ ¼¢Ý ÜUÚ §Ý Á¢¢§Á¢G ÚS}¢¢ï´ ÜU¢ï }¢}¢Ýê¥G ± ãGÚ¢}¢
Ï¢¼¢¼ï ãñ´ J ²ïã ©Ý H¢ïx¢¢ï´ ÜU¢ ÁG¢éË}¢ ¥¢ñÚ çÁ¢G²¢Î¼è ãñ çÜU wG¢é΢ ÜUè ãGH¢H
ÜUè ãé§ü Ó¢èÁ¢G¢ï´ ÜU¢ï çÏ¢H¢ çÜUS¢è à¢Ú§üG ÎHèH ÜïU ãGÚ¢}¢ ÆãÚ¢¼ï ãñ´ J §Ý ÚS}¢¢ï´
ÜU¢ï ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G ÜU¢ï§ü }¢éS¢H}¢¢Ý ÈGUÁ¢üG ± ±¢çÁ¢Ï¢ Ýãè´ S¢}¢Û¢¼¢ Ï¢çËÜU
ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý §Ý Ï¢¢¼¢ï´ ÜU¢ï »ÜU Á¢¢§Á¢G ÚS}¢¢ï Ú±¢Á¢ ãè S¢}¢Û¢ ÜUÚ çÜU²¢
ÜUÚ¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ²ÜGUèÝÝ ²ïã S¢Ï¢ Ï¢¢¼ï´ Á¢¢§Á¢G ãñ´ Ï¢çËÜU ¥x¢Ú ¥ÓÀè çÝIJ¼
S¢ï ã¢ï´ ¼¢ï }¢éS¼ãGÏ¢ ¥¢ñÚ ÜU¢Úï ¯±¢Ï¢ |¢è ãñ´ J ( )
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 155
}¢ãèÝ¢ï´ ¥¢ñÚ çÎÝ¢ï´ ÜUè ÝéãêGS¢¼ :- Á¢¢çãH ¥G¢ñÚ¼¢ï´ }¢ï´ ²ïã ÚS}¢¢ï Ú±¢Á¢ ãñ
çÜU ±¢ïã ÁG¢éË¢ ÜGU¢’΢ ÜïU }¢ãèÝï ÜU¢ï “¶G¢Hè ÜU¢ Ó¢¢æΔ ¥¢ñÚ S¢ÈGUÚ ÜïU
}¢ãèÝï ÜU¢ï “¼ïÚ¢ ¼ïÁ¢Gè” ÜUã¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ §Ý ΢ïÝ¢ï´ }¢ãèÝ¢ï´ ÜU¢ï }¢‹ãGêS¢ S¢}¢Û¢¼è
ãñæ ¥¢ñÚ §Ý ΢ïÝ¢ï´ }¢ãèÝ¢ï´ }¢ï´ ࢢÎè çÏ¢²¢ã ¥¢ñÚ ¶G¼Ý¢ ±x¢GñÚ¢ ÜU¢ï Ý¢
}¢éÏ¢¢ÚÜU Á¢¢Ý¼è ãñ´ J §S¢è ¼GÚãG ãÚ }¢ãèÝï ÜUè 3, 13, 23 ¼¢Úè¶G¢ïæ ¥¢ñÚ
8, 18, 28 ¼¢Úè¶G¢ï´ ÜU¢ï }¢‹ãGêS¢ S¢}¢Û¢ ÜUÚ §Ý ¼¢Úè¶G¢ï´ }¢ï´ ࢢÎè çÏ¢²¢ã
¥¢ñÚ ÎêS¢Úè ¼}¢¢}¢ ¼ÜGUÚèÏ¢¢¼ ÜUÚÝï ÜU¢ï Ï¢ãé¼ ãè Ï¢éÚ¢ ¥¢ñÚ ÝéãêGS¢¼ ±¢H¢
ÜU¢}¢ S¢}¢Û¢¼è ãñ´ ÜéUÀ Á¢¢çãH }¢Îü ¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼ïæ ÜGU}¢Ú ± ¥GÜGUÚÏ¢ }¢ï´ ࢢÎè
çÏ¢²¢ã ÜUÚÝï ÜU¢ï }¢‹ãêGS¢ ¥¢ñÚ Ý¢ }¢éÏ¢¢ÚÜU }¢¢Ý¼ï ãñ´ J §S¢è ¼GÚãG Ï¢é{ ÜïU çÎÝ
ÜU¢ï }¢‹ãGêS¢ S¢}¢Û¢ ÜUÚ ÜéUÀ H¢ïx¢ §S¢ çÎÝ S¢ÈGUÚ Ýãè´ ÜUÚ¼ï J ÜéUÀ ¥G¢ñÚ¼ïæ
§Ý }¢ãèÝ¢ï´ ¥¢ñÚ ¼¢Úè¶G¢ï´ ÜUè ÝéãêGS¢¼ S¢ï Ï¢Ó¢Ýï ÜïU çH²ï ¼GÚãG ¼GÚãG ÜïU Å¢ïÅÜïU
ÜUÚ¼è ÜUÚ¢¼è ãñ´ J ÜUãè´ ÜUãè´ Ú±¢Á¢ ãñ çÜU ãÚ ¼ïÚã±èæ ÜU¢ï ÜéUÀ Í¢¢ï´x¢çݲ¢æ
ÐÜU¢ ÜUÚ ¼vGS¢è}¢ ÜUÚ¼ï ãñ´ ¼¢çÜU §S¢ ¼¢Úè¶G ÜUè }¢‹ãêGçS¢Ä²¼ S¢ï çãGÈGU¢Á¢G¼
Úãï J ÜU¢Ý ¶¢ïH ÜUÚ S¢éÝ H¢ï ¥¢ñÚ ²¢Î Ú¶¢ï çÜU §S¢ çÜGUS}¢ ÜïU »’ç¼ÜGU¢Î¢¼
S¢Ú¢ S¢Ú à¢Úè¥G¼ ÜïU ç¶GH¢ÈGU ãñ´ J ¥¢ñÚ x¢éÝ¢ã ÜUè Ï¢¢¼ï´ ãñ´ §S¢ çH²ï §Ý
»’ç¼ÜGU¢Î¢ï´ S¢ï ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J §SH¢}¢ }¢ï´ ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G Ý ÜU¢ï§ü
}¢ãèÝ¢ }¢‹ãêGS¢ ãñ Ý ÜU¢ï§ü ¼¢Úè¶G Ý ÜU¢ï§ü çÎÝ J ãÚ }¢ãèÝ¢ ãÚ ¼¢Úè¶G ãÚ
çÎÝ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜU¢ Ðñ΢ çÜU²¢ ãé±¢ ãñ ¥¢ñÚ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï
§Ý }¢ï´ S¢ï çÜUS¢è ÜU¢ï Ý }¢‹ãêGS¢ Ϣݢ²¢ ãñ Ý Ý¢ }¢éÏ¢¢ÚÜU J ²ïã S¢Ï¢
»’ç¼ÜGU¢Î }¢éà¢çÚÜU¢ï´, ÝéÁ¢êç}¢²¢ï´ ¥¢ñÚ Ú¢çÈGUçÁ¢G²¢ï´ ÜïU }¢Ý Í¢ÇG¼ ¥GÜGUèÎ¢ï´ ÜUè
Ðñ΢±¢Ú ãñ´ Á¢¢ï Á¢¢çãH ¥G¢ñÚ¼¢ï´ }¢ï´ Ó¢H ÐÇGï ãñ´ J §Ý ÚS}¢¢ï´ ÜU¢ï ç}¢Å¢Ý¢ Ï¢ãé¼
Á¢GMÚè ãñ §S¢ çH²ï ¥GÁ¢GèÁ¢G Ï¢ãÝ¢ï ! ¼é}¢ wG¢éÎ |¢è §Ý »’ç¼ÜGU¢Î¢ï´ S¢ï Ï¢Ó¢¢ï
¥¢ñÚ ÎêS¢Ú¢ï´ ÜU¢ï |¢è Ï¢Ó¢¢¥¢ï J ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ §S¢ çÁ¢ã¢Î ÜU¢ ¼é}¢ ÜU¢ï
Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ ¯±¢Ï¢ Îïx¢¢ J
}¢éãGÚü}¢ ÜUè ÚS}¢ïæ :- }¢éãGÚü}¢ Üï }¢ãèÝï }¢ï´ çS¢ÈüGU §¼Ýè Ï¢¢¼ ãñ çÜU ãGÁ¢GÚ¼ï
§}¢¢}¢ï ãéGS¢ñÝ ¥¢ñÚ à¢éã΢» ÜUÚÏ¢H¢ ÜïU
}¢éÜGUgS¢ Ú¢ñÁ¢G¢ï´ ÜUè ¼S±èÚ ÝvGࢢ Ϣݢ ÜUÚ Ú¶Ý¢ ¥¢ñÚ §Ý ÜU¢ï Îï¶Ý¢ ²ïã
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 156
¼¢ï Á¢¢§Á¢G ãñ J v²êæçÜU ²ïã »ÜU x¢GñÚ Á¢¢ÝÎ¢Ú Ó¢èÁ¢G ÜUè ¼S±èÚ ²¢ ÝvGࢢ ãñ
çHã¢Á¢G¢ çÁ¢S¢ ¼GÚãG ÜU¢’Ï¢¢, Ï¢ñ¼éH }¢éÜGUgS¢, Ý¢’HñÝ à¢ÚèÈñGUÝ ±x¢GñÚ¢ ÜUè
¼S±èÚïæ ¥¢ñÚ §Ý Üï ÝvGà¢ï Ϣݢ ÜUÚ Ú¶Ýï ÜU¢ï à¢Úè¥G¼ Ýï Á¢¢§Á¢G ÆãÚ¢²¢ ãñ J
§S¢è ¼GÚãG à¢éã΢» ÜUÚÏ¢H¢ ÜïU Ú¢ñÁ¢G¢ï´ ÜUè ¼S±èÚï´ ¥¢ñÚ ÝvGà¢ï |¢è ²ÜGUèÝÝ
Á¢¢§Á¢G ãè Úãï´x¢ï J HïçÜUÝ §S¢ ÜïU S¢¢‰¢ S¢¢‰¢ }¢éãGÚü}¢ ÜïU }¢ãèÝï }¢æï Á¢¢ï Ï¢ãé¼
S¢è çϢΥG¼ïæ ¥¢ñÚ wG¢éÚ¢ÈGU¢¼è ÚS}¢ïæ Ó¢H ÐÇGè ãñ´ J ±¢ïã ²ÜGUèÝÝ Ý¢Á¢¢§Á¢G
¥¢ñÚ x¢éÝ¢ã ÜïU ÜU¢}¢ ãñ´ J }¢¯HÝ ãÚ S¢¢H S¢ï´ÜUÇG¢ï´ ãÁ¢G¢Ú¢ïæ MÐï ÜïU ¶GÓ¢ü S¢ï
Ú¢ñÁ¢G» ÜUÚÏ¢H¢ ÜU¢ ÝvGࢢ Ϣݢ ÜUÚ §S¢ ÜU¢ï ТÝè }¢ï´ ÇéÏ¢¢ï ÎïÝ¢ ²¢ Á¢G}¢èÝ
}¢ï´ ÎzGÝ ÜUÚ ÎïÝ¢ J ²¢ Á¢æx¢H¢ï´ }¢ï´ ÈñUæÜU ÎïÝ¢ ²ïã ²ÜGUèÝÝ ãGÚ¢}¢ ± Ý¢Á¢¢§Á¢G
ãñ J v²êæçÜU ²ïã ¥ÐÝï }¢¢H ÜU¢ï Ï¢ÚÏ¢¢Î ÜUÚÝ¢ ãñ ¥¢ñÚ ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý
Á¢¢Ý¼¢ ãñ çÜU }¢¢H ÜU¢ï Á¢G¢»¥G ¥¢ñÚ Ï¢ÚÏ¢¢Î ÜUÚÝ¢ ãGÚ¢}¢ ± Ý¢Á¢¢§Á¢G ãñ J
§S¢è ¼GÚãG ÜUè ÎêS¢Úè Ï¢ãé¼ S¢è wG¢éÚ¢ÈGU¢¼ ± Hx¢Gç±Ä²¢¼ }¢¯HÝ É¢ïH ¼¢à¢¢
Ï¢Á¢¢Ý¢, ¼¢’ç…G²¢ï´ ÜU¢ï }¢¢¼}¢ ÜUÚ¼ï ãé±ï x¢Hè x¢Hè çÈUڢݢ, S¢èÝï ÜU¢ï 㢉¢¢ïæ
²¢ Á¢G‹Á¢è򢕫 ²¢ ÀéçÚ²¢ï´ S¢ï ÐèÅ ÐèÅ ÜUÚ ¥¢ñÚ }¢¢Ú }¢¢Ú ÜUÚ ©ÀH¼ï ÜêUμï
ãé±ï }¢¢¼}¢ ÜUÚÝ¢, ¼¢’ç…G²¢ï´ ÜïU ÝèÓ¢ï ¥ÐÝï Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜU¢ï çHŢݢ, ¼¢’çÁ¢G²¢ï´
ÜUè ¼¢’Á¢Gè}¢ ÜïU çH²ï ¼¢’ç…G²¢ï´ ÜïU S¢¢}¢Ýï S¢Á¢Î¢ ÜUÚÝ¢, ¼¢’ç…G²¢ï´ ÜïU ÝèÓ¢ï
ÜUè {êH ©Æ¢ ©Æ¢ ÜUÚ Ï¢¼G¢ñÚï ¼Ï¢LüÜU Ó¢ïãÚ¢ï´, S¢Ú¢ï´ ¥¢ñÚ S¢èÝ¢ï´ ÐÚ }¢HÝ¢ J
¥ÐÝï Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜU¢ï }¢éãGÚü}¢ ÜU¢ ÈGUÜGUèÚ Ï¢Ý¢ ÜUÚ }¢éãGÚü}¢ ÜUè çݲ¢Á¢G ÜïU çH²ï
|¢èÜU }¢æx¢±¢Ý¢ J Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜU¢ï ÜUÚÏ¢H¢ ÜU¢ ÐñÜU ¥¢ñÚ ÜGU¢çS¢Î Ϣݢ ÜUÚ ¥¢ñÚ
»ÜU ¶G¢S¢ çÜGUS}¢ ÜU¢ çHÏ¢¢S¢ ÐãÝ¢ ÜUÚ §{Ú ©{Ú Î¢ñÇG¢¼ï ÚãÝ¢, S¢¢ïx¢
}¢Ý¢Ýï ÜïU çH²ï ¶G¢S¢ çÜGUS}¢ ÜïU ÜU¢Hï ÜUÐÇGï ÐãÝ ÜUÚ Ýæx¢ï S¢Ú Ýæx¢ï Тªæ
çx¢ÚïÏ¢¢Ý ¶¢ïHï ãé±ï ²¢ çx¢ÚïÏ¢¢Ý ÈU¢ÇG ÜUÚ x¢Hè x¢Hè |¢¢x¢ï |¢¢x¢ï çÈUÚÝ¢
±x¢GñÚ¢ ±x¢GñÚ¢ çÜGUS}¢ ÜUè Hx¢Gç±Ä²¢¼ ± wG¢éÚ¢ÈGU¢¼ ÜUè ÚS}¢ï´ Á¢¢ï }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´
}¢ï´ ÈñUHè ãé§ü ãñ´ J ²ïã S¢Ï¢ }¢}¢Ýê¥G ± Ý¢Á¢¢§Á¢G ãñ´ ¥¢ñÚ ²ïã S¢Ï¢ Á¢G}¢¢Ý»
Á¢¢çãçHIJ¼ ¥¢ñÚ Ú¢çÈGUçÁ¢G²¢ï´ ÜUè çÝÜU¢Hè ãé§ü ÚS}¢ï´ ãñ´ çÁ¢Ý S¢ï ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚ
ÜïU wG¢éÎ |¢è §Ý ãGÚ¢}¢ ÚS}¢¢ï´ S¢ï ϢӢݢ ¥¢ñÚ ÎêS¢Ú¢ï´ ÜU¢ï Ï¢Ó¢¢Ý¢ ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 157
ÐÚ H¢çÁ¢G}¢ ãñ §S¢è ¼GÚãG ¼¢’çÁ¢G²¢ï´ ÜU¢ Á¢éHêS¢ Îï¶Ýï ÜïU çH²ï ¥G¢ñÚ¼¢ḯ ÜU¢ Ï¢ï
Ð΢ü Í¢Ú¢ï´ S¢ï çÝÜUHÝ¢ ¥¢ñÚ }¢Î¢ïZ ÜïU }¢Á}¢¥G¢ï´ }¢ï´ Á¢¢Ý¢ ¥¢ñÚ ¼¢’çÁ¢G²¢ï´ ÜU¢ï
Û¢éÜU Û¢éÜU ÜUÚ S¢H¢}¢ ÜUÚÝ¢ J ²ïã S¢Ï¢ ÜU¢}¢ |¢è à¢Úè¥G¼ }¢ï´ }¢‹¥G ¥¢ñÚ x¢éÝ¢ã ãñ´ J
}¢éãGÚü}¢ }¢ï´ v²¢ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï ?
}¢éãGÚü}¢ ÜUè ÎS¢±è´ ¼¢Úè¶G çÁ¢S¢ ÜU¢ Ý¢}¢ “Ú¢ïÁ¢Gï ¥G¢à¢êÚ¢” ãñ J
Î鋲¢ }¢ï´ ²ïã Ï¢ÇG¢ ãè ¥GÁ¢G}¢¼ ± ÈGUÁ¢GèH¼ ±¢H¢ çÎÝ ãñ J ²ïãè ±¢ïã çÎÝ ãñ
çÜU §S¢ }¢ï´ ãGÁ¢GÚ¼ï ¥¢Î}¢ ÜUè ¼¢ñÏ¢¢ ÜGUÏ¢êH ãé§ü J §S¢è çÎÝ ãGÁ¢GÚ¼ï
ÝêãG ÜUè ÜUà¼è yG¢êÈGU¢Ý }¢æï S¢H¢}¢¼è ÜïU S¢¢‰¢ “Á¢êÎè Ðã¢ÇG” ÐÚ
ÐãéæÓ¢è J §S¢è çÎÝ ãGÁ¢GÚ¼ï §Ï¢í¢ãè}¢ Ðñ΢ ãé» ¥¢ñÚ §S¢è çÎÝ ¥¢Ð
ÜU¢ï “¶GHèHéËH¢ã” ÜU¢ HÜGUÏ¢ ç}¢H¢ J ¥¢ñÚ §S¢è çÎÝ ¥¢Ð Ýï Ý}¢MÎ
ÜUè ¥¢x¢ S¢ï ÝÁ¢¢¼ Т§ü ²ïãè ±¢ïã çÎÝ ãñ çÜU ãGÁ¢GÚ¼ï ¥Ä²êÏ¢ ÜUè
Ï¢H¢»æ ¶Gy}¢ ãé§æü J ²ïãè ±¢ïã çÎÝ ãñ çÜU ãGÁ¢GÚ¼ï §ÎÚèS¢ ± ãGÁ¢GÚ¼ï §üGS¢¢
¥¢S}¢¢Ý¢ï´ ÐÚ ©Æ¢» x¢» J ²ïãè ±¢ïã çÎÝ ãñ çÜU Ï¢Ýè §S¢Ú¢§üH
ÜïU çH²ï ÎçÚ²¢ ÈUÅ x¢²¢ J ¥¢ñÚ çÈGUÚ¥G¢ñÝ HàÜUÚ S¢}¢ï¼ ÎçÚ²¢ }¢ï´ x¢GÜüGU ã¢ï
x¢²¢ J ¥¢ñÚ ãGÁ¢GÚ¼ï }¢êS¢¢ ÜU¢ï çÈGUÚ¥G¢ñÝ S¢ï ÝÁ¢¢¼ ç}¢Hè J §S¢è
çÎÝ ãGÁ¢GÚ¼ï ²êÝéS¢ }¢ÀHè ÜïU ÐïÅ S¢ï çÁ¢G‹Î¢ ± S¢H¢}¢¼ Ï¢¢ãÚ
¼à¢ÚèÈGU H¢» J §S¢è çÎÝ ãGÁ¢GÚ¼ï §}¢¢}¢ï ãGéS¢ñÝ ¥¢ñÚ §Ý ÜïU LÈGUÜGU¢ Ýï }¢ñ΢Ýï
ÜUÚÏ¢H¢ }¢ï´ Á¢¢}¢ï à¢ã¢Î¼ Ý¢ïࢠÈGUÚ}¢¢ ÜUÚ ãGÜGU ÜïU ÐÚÓ¢}¢ ÜU¢ï S¢Ú Ï¢éH‹Î
ÈGUÚ}¢¢²¢ J
à¢Ï¢ï ¥G¢à¢êÚ¢ ÜUè ÝzGH Ý}¢¢Á¢G :- ¥G¢à¢êÚ¢ ÜUè Ú¢¼ }¢ï´ Ó¢¢Ú Úv¥G¼
Ý}¢¢Á¢G ÝzGH §S¢ ¼ÚÜUèÏ¢ S¢ï ÐÉGï çÜU ãÚ Úv¥G¼ }¢ï´ ÜïU Ï¢¢’Î
¥¢²¼éH ÜéUÚS¢è »ÜU Ï¢¢Ú ¥¢ñÚ S¢êÚ» §wGH¢S¢ ( ) ¼èÝ ¼èÝ Ï¢¢Ú
ÐÉGï ¥¢ñÚ Ý}¢¢Á¢G S¢ï ÈGU¢çÚx¢G ã¢ï ÜUÚ »ÜU S¢¢ï }¢Ú¼Ï¢¢ ÜUè S¢êÚã ÐÉGï J
x¢éÝ¢ã¢ï´ S¢ï ТÜU ã¢ïx¢¢ ¥¢ñÚ çÏ¢çã༠}¢ï´ Ï¢ï §ç‹¼ã¢ Ýï’}¢¼ï´ ç}¢Hï´x¢è J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 158
¥G¢à¢êÚ¢ ÜU¢ Ú¢ïÁ¢G¢ :- ݱ±è´ ¥¢ñÚ ÎS¢±è´ }¢éãGÚü}¢ ΢ïÝ¢ï´ ÜU¢ Ú¢ïÁ¢G¢ ڶݢ
Ó¢¢çã²ï ¥¢ñÚ ¥x¢Ú Ý ã¢ï S¢ÜïU ¼¢ï ¥G¢à¢êÚ¢ ãè ÜïU çÎÝ Ú¢ïÁ¢G¢ Ú¶ï J §S¢ Ú¢ïÁ¢Gï
ÜU¢ ¯±¢Ï¢ Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ ãñ J
¥G¢à¢êÚ¢ ÜïU çÎÝ ÎS¢ Ó¢èÁ¢G¢ï´ ÜU¢ï ©G-H}¢¢ Ýï }¢éS¼ãGÏ¢ çH¶¢ ãñ
Ï¢¢’Á¢G ¥G¢çH}¢¢ï´ Ýï §Ý ÜU¢ï §ÚࢢÎï ÝÏ¢±è ÜU㢠ãñ ¥¢ñÚ Ï¢¢’Á¢G Ýï ãGÁ¢GÚ¼ï
¥GHè ÜU¢ ÜGU¢ñH Ï¢¼¢²¢ ãñ J Ï¢ãÚ ãG¢H ²ïã S¢Ï¢ ¥ÓÀï
¥¢’}¢¢H ãñ´ çHã¢Á¢G¢ §Ý ÜU¢ï ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J
{1} Ú¢ïÁ¢G¢ ڶݢ J {2} S¢ÎÜGU¢ ÜUÚÝ¢ J {3} Ý}¢¢Á¢Gï ÝzGH ÐÉGÝ¢ J
{4} »ÜU ãÁ¢G¢Ú }¢Ú¼Ï¢¢ ( ) ÐÉGÝ¢ J {5} ©G-H}¢¢ ÜUè çÁ¢G²¢Ú¼ J
{6} ²¼è}¢ ÜïU S¢Ú ÐÚ ã¢‰¢ ÈñUÚÝ¢ J {7} ¥ÐÝï ¥ãH¢ï §G²¢H ÜïU çÚÁGÜGU
}¢ï´ ±éS¥G¼ ÜUÚÝ¢ J {8} xG¢éSH ÜUÚÝ¢ J {9} S¢é}¢¢ü Hx¢¢Ý¢ J {10} Ý¢wG¢éÝ
¼Ú¢à¢Ý¢ J
¥¢ñÚ Ï¢¢’Á¢G çÜU¼¢Ï¢¢ï´ }¢ï´ çH¶¢ ãñ çÜU §Ý ÎS¢ Ó¢èÁ¢G¢ï´ ÜïU §GH¢±¢
¼èÝ Ó¢èÁ¢Gï´ ¥¢ñÚ |¢è }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ´ J
{1} }¢ÚèÁ¢G¢ï´ ÜUè Ï¢è}¢¢Ú ÐéÚS¢è ÜUÚÝ¢ J {2} Îéà}¢Ý¢ï´ S¢ï ç}¢H¢Ð ÜUÚÝ¢ J
{3} Îé¥G¢» ¥G¢à¢êÚ¢ ÐÉGÝ¢ J
ãGÁ¢GÚ¼ï ¥GÏÎéËH¢ã çÏ¢Ý }¢S¢ªGÎ S¢ãG¢Ï¢è ÜUã¼ï ãñ´
çÜU ÚS¢êHéËH¢ã Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ ãñ çÜU Á¢¢ï à¢wGS¢ ¥G¢à¢êÚ¢
ÜïU çÎÝ ¥ÐÝï Ï¢¢H Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ÜïU ¶¢Ýï ÐèÝï }¢ï´ wG¢êÏ¢ çÁ¢G²¢Î¢ ÈGUÚ¢¶Gè ¥¢ñÚ
ÜéUࢢÎx¢è ÜUÚïx¢¢ ²¢’Ýè çÁ¢G²¢Î¢ ¶¢Ý¢ ¼Ä²¢Ú ÜUÚ¢ ÜUÚ wG¢êÏ¢ ÐïÅ |¢Ú ÜïU
ç¶H¢»x¢¢ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ S¢¢H |¢Ú ¼ÜU ©S¢ ÜïU çÚÁGÜGU }¢ï´ ±éS¥G¼
¥¢ñÚ ¶GñÚ¢ï Ï¢ÚÜU¼ ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢»x¢¢ J
}¢Á¢¢çHS¢ï }¢éãGÚü}¢ :- ¥Gà¢Ú» }¢éãGÚü}¢ çϢˢ wG¢éS¢êS¢ ÎS¢±è´ }¢éãGÚü}¢ ¥G¢à¢êÚ¢
ÜïU çÎÝ }¢Á¢çHS¢ }¢éÝ¥GçÜGUÎ ÜUÚÝ¢ ¥¢ñÚ S¢ãGèãG çÚ±¢²¼¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ à¢éã΢»
ÜUÚÏ¢H¢ ÜïU ÈGUÁ¢G¢§H ± ±¢çÜGU¥G¢¼ï ÜUÚÏ¢H¢ ÜU¢ï Ï¢²¢Ý
ÜUÚÝ¢ Á¢¢§Á¢G ¥¢ñÚ Ï¢¢§G¯ï ¯±¢Ï¢ ãñ ¥¢ñÚ ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ï´ ãñ çÜU çÁ¢Ý
}¢Á¢¢çHS¢ }¢ï´ S¢¢HïãGèÝ ÜU¢ çÁ¢GRU ã¢ï, ±ã¢æ ÚãG}¢¼ Ý¢çÁ¢GH ã¢ï¼è ãñ J çÈUÚ
Ó¢êæçÜU §Ý ±¢çÜGU¥G¢¼ }¢æï S¢Ï¢í¢ï ¼ãG}}¢éH ¥¢ñÚ ¼SHè}¢¢ï çÚÁ¢G¢ ¥¢ñÚ Ð¢Ï¢ç‹Î²ï
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 159
à¢Úè¥G¼ ÜU¢ Ï¢ï ç}¢¯¢H ¥G}¢Hè Ý}¢êÝ¢ |¢è ãñ J §S¢ çH²ï ÜUÚÏ¢H¢ ÜïU
±¢çÜGU¥G¢¼ ÜU¢ï Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú Ï¢²¢Ý ÜUÚÝï S¢ï }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÜU¢ï ÎèÝ ÐÚ §çS¼ÜGU¢}¢¼
ãG¢çS¢H ã¢ïx¢è Á¢¢ï §SH¢}¢ ÜU¢ §G~¢G ¥¢ñÚ §ü}¢¢Ý ÜUè MãG ãñ }¢x¢Ú ã¢æ §S¢ ÜU¢
¶G²¢H Úãï çÜU §Ý }¢Á¢çHS¢¢ï´ }¢ï´ S¢ãG¢Ï¢» çÜUÚ¢}¢ ÜU¢ |¢è
çÁ¢GRïU ¶GñÚ ã¢ï Á¢¢Ý¢ Ó¢¢çã²ï J ¼¢çÜU ¥ãHï S¢é‹Ý¼ ¥¢ñÚ à¢è¥G¢ïæ ÜUè }¢Á¢çHS¢¢ï´
}¢ïæ ÈGUÜGüU ± §ç}¼²¢Á¢G Úãï J }¢èH¢Î à¢ÚèÈGU ¥¢ñÚ x²¢Úã±è´ à¢ÚèÈGU ÜUè
}¢ãGçÈGUH¢ï´ ÜU¢ |¢è ²ïãè }¢S¥H¢ ãñ çÜU ²ïã S¢Ï¢ Á¢¢§Á¢G ± ÎéLS¼ ¥¢ñÚ Ï¢ãé¼
ãè Ï¢¢ Ï¢ÚÜU¼ }¢ãGçÈGUHḯ ãñ´ ¥¢ñÚ ²ÜGUèÝÝ Ï¢¢§G¯ï ¯±¢Ï¢ ¥¢ñÚ }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ´ J
§S¢ çH²ï §Ý ÜU¢ï çÝ㢲¼ §wGH¢S¢ ± }¢ãGÏÏ¢¼ S¢ï ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï ¥¢ñÚ §Ý
}¢ãGçÈGUH¢ï´ ¥¢ñÚ }¢Á¢çHS¢¢ï´ }¢ï´ çÝ㢲¼ ãè }¢ãGÏÏ¢¼ ± ¥GÜGUèμ ÜïU S¢¢‰¢
ãG¢çÁ¢GÚè ÎïÝ¢ Ó¢¢çã²ï J §Ý }¢ãGçÈGUH¢ï´ S¢ï H¢ïx¢¢ï´ ÜU¢ï Ú¢ïÜUÝ¢ ²ïã ±ã¢çÏ¢²¢ï´ ÜU¢
¼GÚèÜGU¢ ãñ J ãÚçx¢Á¢G §Ý H¢ïx¢¢ï´ ÜUè Ï¢¢¼ Ýãè´ }¢¢ÝÝè Ó¢¢çã²ï J v²êæçÜU ²ïã
H¢ïx¢ x¢é}¢Ú¢ã ãñ´ J
ÈGU¢ç¼ãG¢ :- }¢éãGÚü}¢ ÜïU ÎS¢ çÎÝ¢ï´ ¼ÜU wG¢éS¢êS¢Ý ¥G¢à¢êÚ¢ ÜïU çÎÝ à¢ÚÏ¢¼
çÐH¢ ÜUÚ, ¶¢Ý¢ ç¶H¢ ÜUÚ , à¢èÚèÝè ÐÚ ²¢ ç¶Ó¢ÇG¢ ÐÜU¢ ÜUÚ à¢éã΢»
ÜUÚÏ¢H¢ ÜUè ÈGU¢ç¼ãG¢ çÎH¢Ý¢ ¥¢ñÚ §Ý ÜUè MãG¢ï´ ÜU¢ï ¯±¢Ï¢ ÐãéæÓ¢¢Ý¢ ²ïã
S¢Ï¢ Á¢¢§Á¢G ¥¢ñÚ ¯±¢Ï¢ ÜïU ÜU¢}¢ ãñ́ J ¥¢ñÚ §Ý S¢Ï¢ Ó¢èÁ¢G¢ḯ ÜU¢ ¯±¢Ï¢ ²ÜGUèÝÝ
à¢éã΢» ÜUÚÏ¢H¢ ÜUè MãG¢ï´ ÜU¢ï ÐãéæÓ¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ §S¢ ÈGU¢ç¼ãG¢ ± §üS¢¢Hï
¯±¢Ï¢ ÜïU }¢S¥Hï }¢ï´ ãGÝÈGUè, ࢢÈïGU§üG, }¢¢çHÜUè, ãG}Ï¢Hè ¥ãHï S¢é‹Ý¼ ÜïU
Ó¢¢Ú¢ï´ §}¢¢}¢¢ï´ ÜU¢ §çœ¢ÈGU¢ÜGU ãñ J
ÐãHï Á¢G}¢¢Ý¢ï´ }¢ï´ çÈGUÜüGU» }¢¢ï’¼çÁ¢GH¢ ¥¢ñÚ §S¢ Á¢G}¢¢Ýï }¢æï çÈGUÜüGU»
±ã¢çÏ¢²¢ §S¢ }¢S¥Hï }¢ḯ ¥ãHï S¢é‹Ý¼ ÜïU ç¶GH¢ÈGU ãñ́ ¥¢ñÚ ÈGU¢ç¼ãG¢ ± §üS¢¢Hï
¯±¢Ï¢ S¢ï }¢‹¥G ÜUÚ¼ï Úã¼ï ãñ́ J ¼é}¢ }¢éS¢H}¢¢Ý¢Ýï ¥ãHï S¢é‹Ý¼ ÜU¢ï H¢çÁ¢G}¢ ãñ
çÜU ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G Ý §Ý ÜUè Ï¢¢¼ïæ S¢éÝ¢ï, Ý §Ý H¢ïx¢¢ï´ S¢ï }¢ïH Á¢¢ïH Ú¶¢ï
±ÚÝ¢ ¼é}¢ wG¢éÎ |¢è x¢é}¢Ú¢ã ã¢ï Á¢¢¥¢ïx¢ï ¥¢ñÚ ÎêS¢Ú¢ḯ ÜU¢ï |¢è x¢é}¢Ú¢ã ÜUÚ¢ïx¢ï J
ÎS¢±è´ }¢éãGÚü}¢ ÜU¢ï Îé¥G¢» ¥G¢à¢êÚ¢ ÐÉGÝï S¢ï ©G}¢í }¢ï´ ¶GñÚ¢ï Ï¢ÚÜU¼
¥¢ñÚ çÁ¢G‹Îx¢è }¢ï´ ÈGUH¢ãG ± Ýï’}¢¼ ãG¢çS¢H ã¢ï¼è ãñ J ã}¢¢Úè çÜU¼¢Ï¢
“}¢¢ñçS¢}¢ï ÚãG}¢¼” }¢ï´ ÐêÚè ¥¢ñÚ }¢éÜU}}¢H Îé¥G¢» ¥G¢à¢êÚ¢ çH¶è ãé§ü ãñ §S¢
çÜU¼¢Ï¢ ÜU¢ï Á¢GMÚ ÐÉG¢ï J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 160
}¢éãGÚü}¢ ÜU¢ ç¶Ó¢ÇG¢ :- ¥G¢à¢êÚ¢ ÜïU çÎÝ ç¶Ó¢ÇG¢ ÐÜU¢Ý¢ ÈGUÁ¢üG ²¢ ±¢çÁ¢Ï¢
Ýãè´ ãñ HïçÜUÝ §S¢ ÜïU ãGÚ¢}¢ ± Ý¢Á¢¢§Á¢G ã¢ïÝï ÜUè |¢è ÜU¢ï§ü ÎHèHï à¢Ú§üG
Ýãè´ ãñ Ï¢çËÜU »ÜU çÚ±¢²¼ ãñ çÜU ¶G¢S¢ ¥G¢à¢êÚ¢ ÜïU çÎÝ ç¶Ó¢ÇG¢ ÐÜU¢Ý¢
ãGÁ¢GÚ¼ï ÝêãG ÜUè S¢é‹Ý¼ ãñ J Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï }¢‹ÜGUêH ãñ çÜU Á¢Ï¢ yG¢êÈGU¢Ý S¢ï
ÝÁ¢¢¼ Т ÜUÚ ãGÁ¢GÚ¼ï ÝêãG ÜUè ÜUà¼è Á¢êÎè Ðã¢ÇG ÐÚ ÆãÚè ¼¢ï
¥G¢à¢êÚï ÜU¢ çÎÝ ‰¢¢ J ¥¢Ð Ýï ÜUà¼è }¢ï´ S¢ï ¼}¢¢}¢ ¥Ý¢Á¢¢ï´ ÜU¢ï Ï¢¢ãÚ
çÝÜU¢H¢ ¼¢ï ÈGU¢ïH (Ï¢ÇGè }¢ÅÚ) x¢ïãêæ, Á¢±, }¢S¢êÚ, Ӣݢ, Ó¢¢±H, 猢²¢Á¢G,
S¢¢¼ çÜGUS}¢ ÜïU x¢GËHï }¢¢ñÁ¢êÎ ‰¢ï ¥¢Ð Ýï §Ý S¢¢¼¢ï´ ¥Ý¢Á¢¢ï´ ÜU¢ï »ÜU ãè
ã¢æÇè }¢ï´ ç}¢H¢ ÜUÚ ÐÜU¢²¢ J Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï ¥GËH¢}¢¢ à¢ã¢Ï¢égèÝ ÜGU˲êÏ¢è Ýï
ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU ç}¢SÚ }¢ï´ Á¢¢ï ¶¢Ý¢ ¥G¢à¢êÚ¢ ÜïU çÎÝ “¼GÏ¢èwG¢éH ãGéÏ¢êÏ¢”
(ç¶Ó¢ÇG¢) ÜïU Ý¢}¢ S¢ï ÐÜU¢²¢ Á¢¢¼¢ ãñ J §S¢ ÜUè ¥SH ÎHèH ²ïãè ãGÁ¢GÚ¼ï
ÝêãG ÜU¢ ¥G}¢H ãñ J
à¢Ï¢ï Ï¢Ú¢¥¼ ÜU¢ ãG˱¢ :- à¢Ï¢ï Ï¢Ú¢¥¼ ÜU¢ ãG˱¢ ÐÜU¢Ý¢ Ý ¼¢ï ÈGUÁ¢üG ±
S¢é‹Ý¼ ãñ Ý ãGÚ¢}¢ ± Ý¢Á¢¢§Á¢G Ï¢çËÜU ãGÜGU Ï¢¢¼ ²ïã ãñ çÜU à¢Ï¢ï Ï¢Ú¢¥¼ }¢ï´
ÎêS¢Úï ¼}¢¢}¢ ¶¢Ý¢ï´ ÜUè ¼GÚãG ãG˱¢ ÐÜU¢Ý¢ |¢è »ÜU }¢éÏ¢¢ãG ¥¢ñÚ Á¢¢§Á¢G
ÜU¢}¢ ãñ ¥¢ñÚ ¥x¢Ú §S¢ ÝïÜU çÝIJ¼è ÜïU S¢¢‰¢ ã¢ï çÜU »ÜU ©G}΢ ¥¢ñÚ
HÁ¢GèÁ¢G ¶¢Ý¢ ÈéUGÜGUÚ¢ ± }¢S¢¢ÜUèÝ ¥¢ñÚ ¥ÐÝï ¥ãH¢ï §G²¢H ÜU¢ï ç¶H¢
ÜUÚ ¯±¢Ï¢ ãG¢çS¢H ÜUÚï ¼¢ï ²ïã ¯±¢Ï¢ ÜU¢ ÜU¢}¢ |¢è ãñ J
ÎÚ ãGÜGUèÜGU¼ §S¢ Ú¢¼ }¢ï´ ãG˱ï ÜU¢ ÎS¼êÚ ²êæ çÝÜUH ÐÇG¢ çÜU ²ïã
}¢éÏ¢¢ÚÜU Ú¢¼ S¢ÎÜGU¢ ± ¶GñÚ¢¼ ¥¢ñÚ §üS¢¢Hï ¯±¢Ï¢ ± çS¢Ë¢» ÚïãìG}¢è ÜUè
¶G¢S¢ Ú¢¼ ãñ J çHã¢Á¢G¢ §‹S¢¢Ýè çÈGU¼GÚ¼ ÜU¢ ¼ÜGU¢Á¢G¢ ãñ çÜU §S¢ Ú¢¼ }¢ï´ ÜU¢ï§ü
}¢ÚxG¢êÏ¢ ¥¢ñÚ HÁ¢GèÁ¢G ¶¢Ý¢ ÐÜU¢²¢ Á¢¢» J Ï¢¢’Á¢G ¥G¢çH}¢¢ï´ ÜUè ÝÁ¢GÚ
Ï¢é¶G¢Úè à¢ÚèÈGU ÜUè §S¢ ãGÎè¯ ÐÚ ÐÇGè çÜU

²¢’Ýè “ÚS¢êHéËH¢ã ãG˱¢ (à¢èÚèÝè) ¥¢ñÚ


à¢ãÎ ÜU¢ï ÐS¢‹Î ÈGUÚ}¢¢¼ï ‰¢ï J”
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 161
çHã¢Á¢G¢ §Ý ©G-H}¢¢» çÜUÚ¢}¢ Ýï §S¢ ãGÎè¯ ÐÚ ¥G}¢H ÜUÚ¼ï ãé»
§S¢ Ú¢¼ }¢ï´ ãG˱¢ ÐÜU¢²¢ J çÈUÚ ÚzG¼¢ ÚzG¼¢ ¥G±¢}¢ }¢ï´ |¢è §S¢ ÜU¢ Ó¢Ó¢¢ü
¥¢ñÚ Ú±¢Á¢ ã¢ï x¢²¢ J Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï ãGÁ¢GÚ¼ï ࢢ㠥GÏÎéH ¥GÁ¢GèÁ¢G S¢¢çãGÏ¢ çÜGUÏH¢
}¢éãGçg¯ï ÎïãìH±è ÜïU }¢ËÈGUêÁ¢G¢¼ }¢ï´ ãñ çÜU çã‹ÎêS¼¢Ý }¢ï´ à¢Ï¢ï
Ï¢Ú¢¥¼ ÜU¢ï Ú¢ïÅè ¥¢ñÚ ãG˱¢ ÐÚ ÈGU¢ç¼ãG¢ çÎH¢Ýï ÜU¢ ÎS¼êÚ ãñ J ¥¢ñÚ
S¢}¢ÚÜGU‹Î ± Ï¢é¶G¢Ú¢ }¢ï´ “ÜGU¼Ë}¢¢” ÐÚ Á¢¢ï »ÜU }¢èÆ¢ ¶¢Ý¢ ãñ J
¥H x¢GÚÁ¢G à¢Ï¢ï Ï¢Ú¢¥¼ ÜU¢ ãG˱¢ ã¢ï ²¢ §üGÎ ÜUè çS¢±Ä²¢æ,
}¢éãGÚü}¢ ÜU¢ ç¶Ó¢ÇG¢ ã¢ï ²¢ }¢Hè΢, }¢ãGÁ¢G »ÜU ÚS}¢¢ï Ú±¢Á¢ ÜïU ¼GÚèÜïGU ÐÚ
H¢ïx¢ ÐÜU¢¼ï ¶¢¼ï ¥¢ñÚ ç¶H¢¼ï ãñ´ J ÜU¢ï§ü |¢è ²ïã ¥GÜGUè΢ Ýãè´ Ú¶¼¢ çÜU
²ïã ÈGUÁ¢üG ²¢ S¢é‹Ý¼ ãñ´ J §S¢ çH²ï §S¢ ÜU¢ï Ý¢Á¢¢§Á¢G ÜUãÝ¢ ÎéLS¼ Ýãè´ J
²¢Î Ú¶¢ï çÜUS¢è ãGH¢H ÜU¢ï ãGÚ¢}¢ Æãڢݢ ¥ËH¢ã ÐÚ Û¢êÅè ¼¢ïã}¢¼
Hx¢¢Ý¢ ãñ Á¢¢ï »ÜU ϢμÚèÝ x¢éÝ¢ã ãñ J ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ }¢ï´ ãñ :

²¢’Ýè ÜUã ΢ï |¢H¢ Ï¢¼¢¥¢ï ¼¢ï ±¢ïã Á¢¢ï ¥ËH¢ã Ýï ¼é}ã¢Úï
çH²ï çÚÁGÜGU ©¼¢Ú¢ J §S¢ }¢ï´ ¼é}¢ Ýï ¥ÐÝè ¼GÚÈGU S¢ï ÜéUÀ ãGÚ¢}¢ ÜéUÀ ãGH¢H
ÆãÚ¢ çH²¢ J (»ï Ðñx¢G}Ï¢Ú) ÈGUÚ}¢¢ ΢ï v²¢ ¥ËH¢ã Ýï §S¢ ÜU¢ ¼é}ãï´
ãéGv}¢ çβ¢ ãñ, ²¢ ¥ËH¢ã ÐÚ ¼é}¢ H¢ïx¢ ¼¢ïã}¢¼ Hx¢¢¼ï ã¢ï ?

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 162

{4}
§ü}¢¢çÝIJ¢¼
x¢GéH¢}¢è }¢ï´ Ý ÜU¢}¢ ¥¢¼è ãñ´ ¼ÎÏ¢èÚï´ Ý à¢}¢à¢èÚï´
Á¢¢ï ã¢ï Á¢G¢ñÜïGU ²ÜGUè´ Ðñ΢ ¼¢ï ÜUÅ Á¢¢¼è ãæñ Á¢G‹Á¢èÚï´
Á¢¢ÝÝ¢ Ó¢¢çã²ï çÜU }¢S¢¢§Hï à¢Úè¥G¼ Ó¢¢Ú çÜGUS}¢ ÜïU ãñ´ ÐãHè
çÜGUS}¢ ±¢ïã }¢S¢¢§H ãñ´ çÁ¢Ý ÜU¢ ¼¥GËHéÜGU §ü}¢¢Ý ± ¥GÜGUèÎï S¢ï ãñ´ Á¢ñS¢ï
¼¢ñãGèÎ, çÚS¢¢H¼, çÜGU²¢}¢¼ ±x¢GñÚ¢ ÜU¢ Ï¢²¢Ý J ÎêS¢Úè çÜGUS}¢ ±¢ïã Ó¢èÁ¢Gï´ ãñ´
Á¢¢ï Ï¢ÎÝè ± }¢¢Hè §GÏ¢¢Î¼¢ï´ S¢ï ¼¥GËHéÜGU Ú¶¼è ãñ´ Á¢ñS¢ï Ý}¢¢Á¢G Ú¢ïÁ¢G¢ ¥¢ñÚ
ãGÁ¢ ± Á¢GÜU¢¼ ±x¢GñÚ¢ J ¼èS¢Úè çÜGUS}¢ ±¢ïã Ï¢¢¼ï´ ãñ´ çÁ¢Ý ÜU¢ ¼¥GËHéÜGU »ÜU
ÎêS¢Úï ÜïU S¢¢‰¢ HñÝ ÎñÝ ¥¢ñÚ }¢é¥G¢}¢H¢¼ S¢ï ãñ J Á¢ñS¢ï ¶GÚè΢ï ÈGUÚ¢ïwG¼,
çÝÜU¢ãG ± ¼GH¢ÜGU, ãéGÜêU}¢¼ ± çS¢²¢S¢¼ ±x¢GñÚ¢ J Ó¢¢ñ‰¢è çÜGUS}¢ ©Ý ¥¢ñS¢¢ÈGU
ÜU¢ Ï¢²¢Ý Á¢¢ï §‹S¢¢Ý ÜïU ¥wGH¢ÜGU ± ¥G¢Î¢¼ ¥¢ñÚ ÝzGS¢¢Ýè Á¢ÁGÏ¢¢¼ S¢ï
¼¥GËHéÜGU Ú¶Ýï ±¢Hï ãñ´ J Á¢ñS¢ï à¢éÁ¢¢¥G¼, S¢¶G¢±¼, S¢Ï¢í¢ï à¢éRU ±x¢GñÚ¢ J
}¢S¢¢§Hï à¢Úè¥G¼ ÜUè ²ïã Ó¢¢Ú¢ï´ çÜGUS}¢ïæ §‹S¢¢Ý ÜUè S¢H¢ãG ±
ÈGUH¢ãGï ΢ÚñÝ ÜïU çH²ï §ç‹¼ã¢§ü Á¢GMÚè ãñæ HïçÜUÝ ±¢Á¢ïGãG Úãï çÜU Á¢Ï¢ ¼ÜU
¥GÜGUèÎï S¢ãGèãG ¥¢ñÚ ÎéLS¼ Ýãè´ ã¢ï´x¢ï ©S¢ ±vG¼ ¼ÜU ÜU¢ï§ü ¥G}¢H }¢ÜGUÏ¢êH
Ýãè´ ã¢ï S¢ÜU¼¢ J §S¢ çH²ï Á¢GMÚè ãñ çÜU ÐãHï §SH¢}¢ ÜïU ¥GÜGUèÎ¢ï´ ÜU¢ï
¥ÓÀè ¼GÚãG Á¢¢Ý ÜUÚ §S¢ ÐÚ §ü}¢¢Ý H¢»æ ¥¢ñÚ S¢ÓÓ¢ï çÎH S¢ï §Ý ÜU¢ï }¢¢Ý
ÜUÚ Á¢GÏ¢¢Ý S¢ï §ÜGUÚ¢Ú |¢è ÜUÚïæ J ²êæ S¢}¢Û¢¢ï çÜU ¥GÜGU¢§Î Á¢ÇG ãñ´ ¥¢ñÚ
¥¢’}¢¢H ࢢ¶Gï´ ãñ´ ¥x¢Ú ÎÚwG¼ ÜUè Á¢ÇG ãè ÜUÅ Á¢¢»x¢è ¼¢ï ࢢ¶Gï´ ÜU|¢è
ãÚè |¢Úè Ýãè´ Úã S¢ÜU¼è´ J §S¢ çH²ï ÐãHï ã}¢ ¥GÜGU¢§Îï §SH¢}¢ ÜU¢ï Ï¢²¢Ý
ÜUÚ¼ï ãñ´ J §S¢ ÜïU Ï¢¢’Î Ý}¢¢Á¢G ± Ú¢ïÁ¢G¢ ¥¢ñÚ Á¢GÜU¢¼ ± ãGÁ¢
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 163

±x¢GñÚ¢ ¥¢’}¢¢Hï §SH¢}¢ ÜU¢ Ï¢²¢Ý |¢è ã}¢ çH¶ï´x¢ï ¥¢ñÚ §Ý ÈGUÚ¢§Á¢G ÜïU
§GH¢±¢ ÎêS¢Úï §SH¢}¢è }¢S¢¢§H ÜU¢ï |¢è ã}¢ Ï¢²¢Ý ÜUÚï´x¢ï J ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý ÜïU ¥GÜGUèÎ¢ï´ ÜU¢ï ÎéLS¼ ÈGUÚ}¢¢» ¥¢ñÚ §GË}¢ ÜUè
¼¢ñÈGUèÜGU Îï J (¥¢}¢èÝ)
Àï ÜUçH}¢ï
¥Ã±H ÜUçH}¢¢ ¼GçIJϢ :-
¥ËH¢ã ÜïU çS¢±¢ ÜU¢ï§ü §GÏ¢¢Î¼ ÜïU H¢§ÜGU Ýãè´ J
}¢éãG}}¢Î ¥ËH¢ã ÜïU Ï¢Úx¢éÁ¢Gè΢ ÚS¢êH ãñæ J
Îé±é}¢ ÜUçH}¢¢ à¢ã¢Î¼ :-

}¢ñæ x¢±¢ãè Îï¼¢ ãêæ çÜU ¥ËH¢ã ÜïU çS¢±¢ ÜU¢ï§ü }¢¢’Ï¢êÎ
Ýãè´, ±¢ïã »ÜU ãñ ©S¢ ÜU¢ ÜU¢ï§ü à¢ÚèÜU Ýãèæ ¥¢ñÚ }¢ñ´ x¢±¢ãè Îï¼¢ ãêæ çÜU
}¢éãG}}¢Î ©S¢ ÜïU ¶G¢S¢ Ï¢‹Îï ¥¢ñÚ ÚS¢êH ãñ´ J
çS¢±é}¢ ÜUçH}¢¢ ¼}¢Á¢èÎ :-

Ð¢Ü ãñ ¥ËH¢ã ¥¢ñÚ S¢¢Úè wG¢êçÏ¢²¢æ ¥ËH¢ã


ãè ÜïU çH²ï ãñ´ J ¥ËH¢ã ÜïU çS¢±¢ ÜU¢ï§ü }¢¢’Ï¢êÎ Ýãè´ ¥¢ñÚ
¥ËH¢ã S¢Ï¢ S¢ï Ï¢ÇG¢ ãñ ¥¢ñÚ x¢éÝ¢ã S¢ï Ï¢¢Á¢G ÚãÝï ¥¢ñÚ ÝïÜUè ÜUè
ÜéUÃG ±¼ ¥ËH¢ã ãè S¢ï ãñ Á¢¢ï Ï¢éH‹Î }¢¼üÏ¢ï ±¢H¢ ¥GÁ¢G}¢¼ ±¢H¢ ãñ J
Ó¢ã¢L}¢ ÜUçH}¢¢ ¼¢ñãGèÎ :-

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 164

¥ËH¢ã ÜïU çS¢±¢ ÜU¢ï§ü }¢¢’Ï¢êÎ Ýãè´ ±¢ïã ¼‹ã¢ ãñ ©S¢


ÜU¢ ÜU¢ï§ü à¢ÚèÜU Ýãè´ J ©S¢è ÜUè Ï¢¢Îࢢãè ãñ ¥¢ñÚ ©S¢è ÜïU çH²ï S¢¢Úè
wG¢êçÏ¢²¢æ, ±¢ïã çÁ¢G‹Î¢ ÜUÚ¼¢ ¥¢ñÚ }¢¢ñ¼ Îï¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ±¢ïã çÁ¢G‹Î¢ ãñ ÜU|¢è |¢è
Ýãè´ }¢Úïx¢¢ J ±¢ïã ¥GÁ¢G}¢¼ ¥¢ñÚ Ï¢éÁ¢G éx¢èü ±¢H¢ ãñ J ©S¢è ÜïU 㢉¢ }¢ḯ ¶GñÚ ãñ J
¥¢ñÚ ±¢ïã ãÚ Ó¢èÁ¢G ÐÚ ÜGU¢çÎÚ ãñ J
ЋÁ¢é}¢ ÜUçH}¢¢ §çS¼x¢GÈGU¢Ú :-

}¢ñ´ ¥ËH¢ã S¢ï Ï¢çwGà¢à¢ }¢¢æx¢¼¢ ãêæ Á¢¢ï }¢ïÚ¢ ÐÚ±Ú Îx¢¢Ú
ãñ ãÚ x¢éÝ¢ã S¢ï Á¢¢ï }¢ñ´ Ýï çÜU²¢, wG±¢ã Á¢¢Ý ÜUÚ ²¢ Ï¢ï Á¢¢Ýï, ÀéÐ ÜUÚ,
wG±¢ã ¶éËH}¢ ¶éËH¢ ¥¢ñÚ }¢ñ´ §S¢ ÜUè ¼GÚÈGU ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚ¼¢ ãêæ ©S¢ x¢éÝ¢ã S¢ï
çÁ¢S¢ï }¢ñ´ Á¢¢Ý¼¢ ãêæ ¥¢ñÚ ©S¢ x¢éÝ¢ã S¢ï |¢è Á¢¢ï }¢ñæ Ýãè Á¢¢Ý¼¢, ²ÜGUèÝÝ ¼ê
ãè ãÚ x¢GñÏ¢ ÜU¢ï wG¢êÏ¢ Á¢¢ÝÝï ±¢H¢ ãñ ¥¢ñÚ ¼ê ãè »ïGÏ¢¢ï´ ÜU¢ï ÀéТÝï ±¢H¢ ¥¢ñÚ
x¢éÝ¢ã¢ḯ ÜU¢ï Ï¢wGà¢Ýï ±¢H¢ ãñ ¥¢ñÚ x¢éÝ¢ã S¢ï Ï¢¢Á¢G ÚãÝï ¥¢ñÚ ÝïÜUè ÜUè ÜéUÃG ±¼
¥ËH¢ã ãè S¢ï ãñ Á¢¢ï Ï¢éH‹Î }¢¼üÏ¢ï ±¢H¢ ¥GÁ¢G}¢¼ ±¢H¢ ãñ J
à¢à¢é}¢ ÜUçH}¢¢ Úgï ÜéUÈíGU :-

»ï ¥ËH¢ã }¢ñ´ ¼ïÚè ÐÝ¢ã }¢¢æx¢¼¢ ãêæ §S¢ Ï¢¢¼ S¢ï çÜU }¢ñæ
¼ïÚï S¢¢‰¢ çÜUS¢è ÜU¢ï à¢ÚèÜU ÜUMæ ¥¢ñÚ ±¢ïã }¢ïÚï §GË}¢ }¢ï´ ã¢ï ¥¢ñÚ }¢ñæ ¼éÛ¢ S¢ï
Ï¢çwGà¢à¢ }¢¢æx¢¼¢ ãêæ ©S¢ x¢éÝ¢ã S¢ï çÁ¢S¢ ÜU¢ }¢éÛ¢ï §GË}¢ Ýãè´ }¢ñ´ Ýï §S¢ S¢ï
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 165

¼¢ñÏ¢¢ ÜUè ¥¢ñÚ }¢ñ´ Ï¢ïÁ¢G¢Ú ãé±¢ ÜéUÈíGU S¢ï ¥¢ñÚ çà¢ÜüU ¥¢ñÚ Û¢êÅ ¥¢ñÚ x¢GèÏ¢¼ S¢ï
¥¢ñÚ Ï¢éÚè ݱ §üÁ¢¢Î¢¼ S¢ï ¥¢ñÚ Ó¢éx¢GHè S¢ï ¥¢ñÚ Ï¢ï ãG²¢§ü ÜïU ÜU¢}¢¢ï´ S¢ï ¥¢ñÚ
çÜUS¢è ÐÚ Ï¢¢ïã¼¢Ý Ï¢¢æ{Ýï S¢ï ¥¢ñÚ ãÚ çÜGUS}¢ ÜUè Ý¢ ÈGUÚ}¢¢Ýè S¢ï ¥¢ñÚ }¢ñæ §SH¢}¢
H¢²¢ ¥¢ñÚ }¢ñæ ÜUã¼¢ ãêæ çS¢±¢» ¥ËH¢ã ÜïU ÜU¢ï§ü }¢¢’Ï¢êÎ Ýãè´
}¢éãG}}¢Î ¥ËH¢ã ÜïU Ï¢Ú x¢éÁ¢Gè΢ ÚS¢êH ãñ´ J
§ü}¢¢Ýï }¢éÁ¢}¢H :-

}¢ñ´ §ü}¢¢Ý H¢²¢ ¥ËH¢ã ÐÚ Á¢ñS¢¢ çÜU ±¢ïã ¥ÐÝï Ý¢}¢¢ï´


¥¢ñÚ ¥ÐÝè çS¢ÈGU¼¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ ãñ ¥¢ñÚ }¢ñæ Ýï ÜGUÏ¢êH çÜU²ï ©S¢ Üï ¼}¢¢}¢
¥ãGÜU¢}¢ }¢éÛ¢ï §S¢ ÜU¢ Á¢GÏ¢¢Ý S¢ï §ÜGUÚ¢Ú ãñ ¥¢ñÚ çÎH S¢ï ²ÜGUèÝ J
§ü}¢¢Ýï }¢éÈGUSS¢H :-

}¢ñ´ §ü}¢¢Ý H¢²¢ ¥ËH¢ã ÐÚ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU çÈGUçÚà¼¢ï´ ÐÚ


¥¢ñÚ ©S¢ ÜUè çÜU¼¢Ï¢¢ï´ ÐÚ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU ÚS¢êH¢ï´ ÐÚ ¥¢ñÚ çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ
ÐÚ ¥¢ñÚ §S¢ ÐÚ çÜU ãÚ |¢H¢§ü ¥¢ñÚ Ï¢éÚ¢§ü ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï }¢éÜGUgÚ
ÈGUÚ}¢¢ Îè ãñ ¥¢ñÚ }¢ÚÝï ÜïU Ï¢¢’Π΢ïÏ¢¢Ú¢ çÁ¢G‹Î¢ ã¢ïÝ¢ ãñ J
¼}Ï¢èã :- §Ý Àï ÜUçH}¢¢ï´ ¥¢ñÚ §ü}¢¢Ýï }¢éÁ¢}¢H ± §ü}¢¢Ýï }¢éÈGUSS¢H ÜU¢ï
Á¢GÏ¢¢Ýè ²¢Î ÜUÚ H¢ï J ¥¢ñÚ }¢¢’Ý¢ï´ ÜU¢ï wG¢êÏ¢ S¢}¢Û¢ ÜUÚ S¢ÓÓ¢ï çÎH S¢ï
²ÜGUèÝ ÜïU S¢¢‰¢ §Ý ÐÚ §ü}¢¢Ý H¢¥¢ï J v²êæçÜU ²ïãè ±¢ïã ÜUçH}¢ï ãñ´ çÁ¢Ý ÐÚ
§SH¢}¢ ÜUè Ϣ鋲¢Î ãñ J Á¢Ï¢ ¼ÜU §Ý ÜUçH}¢¢ï´ ÐÚ §ü}¢¢Ý Ý H¢» ÜU¢ï§ü
}¢éS¢H}¢¢Ý Ýãèæ ã¢ï S¢ÜU¼¢ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 166
²ïã }¢éS¢H}¢¢Ý¢ïæ ÜUè Ï¢ãé¼ Ï¢ÇGè ÜU}¢ ÝS¢èÏ¢è ãñ çÜU ãÁ¢G¢Ú¢ï´ H¢¶¢ï´
}¢éS¢H}¢¢Ý §Ý ÜUçH}¢¢ïæ S¢ï Ý¢±¢çÜGUÈGU ²¢ x¢G¢çÈGUH ãñ´ J ãG¢H¢æçÜU ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý
}¢¢æ-Ï¢¢Ð ÐÚ H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ±¢ïã ¥ÐÝï Ï¢ÓÓ¢¢ï´ ¥¢ñÚ Ï¢çÓÓ¢²¢ï´ ÜU¢ï ²ïã
§SH¢}¢è ÜUçH}¢ï Á¢GÏ¢¢Ýè ²¢Î ÜUÚ¢ Îï´ J ¥¢ñÚ §Ý ÜUçH}¢¢ïæ ÜïU }¢¢’Ý¢ Ï¢ÓÓ¢¢ï´æ
ÜU¢ï Ï¢¼¢ ÜUÚ Á¢ïGãìÝ Ýà¢èÝ ÜUÚ¢ Îï´ J ¼¢çÜU ²ïã §SH¢}¢è ¥GÜUèÎï Ï¢Ó¢ÐÝ ãè
S¢ï çÎH¢ï´ }¢ï´ Á¢}¢ Á¢¢»æ ¥¢ñÚ çÁ¢G‹Îx¢è ÜUè ¥¢ç¶GÚè S¢¢æS¢ ¼ÜU ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý
}¢Îü ± ¥G¢ñÚ¼ §Ý ¥GÜGUèÎ¢ï´ ÐÚ Ðã¢ÇG ÜUè ¼GÚãG }¢Á¢GÏ¢ê¼Gè ÜïU S¢¢‰¢ ÜGU¢§}¢ Úãï
¥¢ñÚ Î鋲¢ ÜUè ÜU¢ï§ü ¼G¢ÜGU¼ §Ý ÜU¢ï §SH¢}¢ S¢ï Ï¢Ú x¢à¼¢ Ý ÜUÚ S¢ÜïU ¥¢ñÚ
çÁ¢Ý Ï¢¢çHx¢G }¢Î¢ïZ ¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ï ²ïã ÜUçH}¢ï Ý ²¢Î ã¢ï´ ©Ý ÐÚ |¢è
H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ±¢ïã Á¢ËÎ S¢ï Á¢ËÎ §Ý ÜUçH}¢¢ï´ ÜU¢ï ²¢Î ÜUÚ Hï´ ¥¢ñÚ §Ý ÜïU
}¢¢’Ý¢ï´ ÜU¢ï S¢}¢Û¢ ÜUÚ S¢ÓÓ¢ï çÎH S¢ï §Ý ÜU¢ï Á¢¢Ý ÐãÓ¢¢Ý ÜUÚ ¥¢ñÚ }¢¢Ý
ÜUÚ §Ý ÐÚ §ü}¢¢Ý Ú¶ḯ ¥¢ñÚ ãÚ ±vG¼ §Ý ¥GÜUG è΢ḯ ÜU¢ Š²¢Ý Ú¶ḯ J v²êæçÜU ²ïãè
¥GÜGUèÎï §SH¢}¢ ÜUè ÐêÚè §G}¢¢Ú¼ ÜUè Ϣ鋲¢Î ãñ´ J çÁ¢S¢ ¼GÚãG çÜUS¢è §G}¢¢Ú¼
ÜUè Ϣ鋲¢Î çãH Á¢¢» ²¢ ÜU}¢Á¢G¢ïÚ ã¢ï Á¢¢» ¼¢ï ±¢ïã §G}¢¢Ú¼ ÜGU¢§}¢ Ýãè´ Úã
S¢ÜU¼è J ÆèÜU §S¢è ¼GÚãG ¥x¢Ú §SH¢}¢ ÜïU §Ý ¥GÜGUèÎ¢ï´ }¢ï´ ÜU¢ï§ü à¢ÜU¢ï à¢éÏ¢¢
Ðñ΢ ã¢ï Á¢¢» ¼¢ï §SH¢}¢ ÜUè §G}¢¢Ú¼ çÏ¢ËÜéUH ãè ¼ãS¢ ÝãS¢ ¥¢ñÚ Ï¢ÚÏ¢¢Î
ã¢ï Á¢¢»x¢è J
¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢
¥GÜGUè΢ : 1 ¼}¢¢}¢ ¥G¢H}¢ Á¢G}¢èÝ¢ï ¥¢S}¢¢Ý ±x¢GñÚ¢ S¢¢Ú¢ Á¢ã¢Ý ÐãHï
çÏ¢ËÜéUH Ý¢ÐñÎ ‰¢¢ J ÜU¢ï§ü Ó¢èÁ¢G |¢è Ýãè´ ‰¢è çÈUÚ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï
¥ÐÝè ÜéUGÎÚ¼ S¢ï S¢Ï¢ ÜU¢ï Ðñ΢ çÜU²¢ ¼¢ï ²ïã S¢Ï¢ ÜéUÀ }¢¢ñÁ¢êÎ ãé±¢ J

¥GÜGUè΢ : 2 çÁ¢S¢ Ýï ¼}¢¢}¢ ¥G¢H}¢ ¥¢ñÚ ÎêS¢Úï Á¢ã¢Ý ÜU¢ï Ðñ΢ çÜU²¢
©S¢è ТÜU Á¢G¢¼ ÜU¢ Ý¢}¢ ¥ËH¢ã ãñ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 167

¥GÜGUè΢ : 3 ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ »ÜU ãñ J ÜU¢ï§ü ©S¢ ÜU¢ à¢ÚèÜU Ýãè´ J

±¢ïã ã}¢ïࢢ S¢ï ãñ ¥¢ñÚ ã}¢ïࢢ Úãïx¢¢ J

±¢ïã Ï¢ï ÐÚ±¢ã ãñ J çÜUS¢è ÜU¢ }¢¢ïãG¼¢Á¢ Ýãè´ J S¢¢Ú¢ ¥G¢H}¢ ©S¢ ÜU¢
}¢¢ïãG¼¢Á¢ ãñ J

ÜU¢ï§ü Ó¢èÁ¢G ©S¢ ÜïU ç}¢cH Ýãè´ ±¢ïã S¢Ï¢ S¢ï ²ÜU¼¢ ¥¢ñÚ çÝÚ¢H¢ ãñ J

¥¢ñÚ ±¢ïãè S¢Ï¢ ÜU¢ ¶G¢çHÜGU ± }¢¢çHÜU ãñ J


¥GÜGUè΢ : 4 ±¢ïã çÁ¢G‹Î¢ ãñ J
±¢ïã ÜéUGÎÚ¼ ±¢H¢ ãñ ±¢ïã ãÚ Ó¢èÁ¢G ÜU¢ï Á¢¢Ý¼¢ ãñ J
S¢Ï¢ ÜéUÀ Îﶼ¢ ãñ S¢Ï¢ ÜéUÀ S¢éݼ¢ ãñ J
S¢Ï¢ ÜUè çÁ¢G‹Îx¢è ¥¢ñÚ }¢¢ñ¼ ÜU¢ }¢¢çHÜU ãñ çÁ¢S¢ ÜU¢ï Á¢Ï¢ ¼ÜU Ó¢¢ãï çÁ¢G‹Î¢
Ú¶ï ¥¢ñÚ Á¢Ï¢ Ó¢¢ãï }¢¢ñ¼ Îï J ±¢ïãè S¢Ï¢ ÜU¢ï çÁ¢H¢¼¢ ¥¢ñÚ }¢¢Ú¼¢ ãñ J

±¢ïãè S¢Ï¢ ÜU¢ï Ú¢ïÁ¢Gè Îï¼¢ ãñ ±¢ïãè çÁ¢S¢ ÜU¢ï Ó¢¢ãï §GÁGÁ¢G¼ ¥¢ñÚ çÁ¢GËH¼ Îï¼¢
ãñ J
¥¢ñÚ ±¢ïã Á¢¢ï ÜéUÀ Ó¢¢ãï ÜUÚ¼¢ ãñ J
±¢ïãè §GÏ¢¢Î¼ ÜïU H¢§ÜGU ãñ J
ÜU¢ï§ü ©S¢ ÜU¢ ç}¢cH ¥¢ñÚ }¢éÜGU¢çÏ¢H Ýãèæ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 168

Ý ©S¢ Ýï çÜUS¢è ÜU¢ï Á¢Ý¢ Ý ±¢ïã çÜUS¢è S¢ï Á¢Ý¢ x¢²¢ J


Ý ±¢ïã Ï¢è±è Ï¢ÓÓ¢¢æï ±¢H¢ ãñ J
¥GÜGUè΢ : 5 ±¢ïã ÜUH¢}¢ ÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ J
HïçÜUÝ ©S¢ ÜU¢ ÜUH¢}¢ ã}¢ H¢ïx¢¢ï´ ÜïU ÜUH¢}¢ ÜUè ¼GÚãG ÜU¢ Ýãè´ ãñ J ±¢ïã
Á¢GÏ¢¢Ý, ¥¢æ¶, ÜU¢Ý ±x¢GñÚ¢ ¥¢’Á¢G¢ S¢ï ¥¢ñÚ ãÚ »ïGÏ¢ ¥¢ñÚ ÝévGS¢¢Ý S¢ï ТÜU
ãñ ãÚ ÜU}¢¢H ©S¢ ÜUè Á¢G¢¼ }¢ï´ }¢¢ñÁ¢êÎ ãñ J

¥GÜGUè΢ : 6 ©S¢ ÜUè S¢Ï¢ çS¢ÈGU¼ï´ ã}¢ïࢢ S¢ï ãñ´ ¥¢ñÚ ã}¢ïࢢ Úãï´x¢è J ÜU¢ï§ü
çS¢ÈGU¼ ©S¢ ÜUè ÜU|¢è Ý ¶Gy}¢ ã¢ï S¢ÜU¼è ãñ Ý Í¢Å Ï¢ÉG S¢ÜU¼è ãñ J

¥GÜGUè΢ : 7 ±¢ïã ¥ÐÝè Ðñ΢ ÜUè ãé§ü ãÚ Ó¢èÁ¢G ÐÚ Ï¢ÇG¢ }¢ïãÚÏ¢¢Ý ãñ J


±¢ïãè S¢Ï¢ ÜU¢ï ТH¼¢ ãñ J
±¢ïã Ï¢ÇG¢§ü ±¢H¢ ¥¢ñÚ Ï¢ÇGè §GÁGÁ¢G¼ ±¢H¢ ãñ J
S¢Ï¢ ÜéUÀ ©S¢è ÜïU ÜGUÏÁ¢Gï ¥¢ñÚ §çwG¼²¢Ú }¢ï´ ãñ çÁ¢S¢ ÜU¢ï Ó¢¢ãï ÐS¼ ÜUÚ Îï J
çÁ¢S¢ ÜU¢ï Ó¢¢ãï Ï¢éË¢‹Î ÜUÚ Îï J
çÁ¢S¢ ÜUè Ó¢¢ãï Ú¢ïÁ¢Gè ÜU}¢ ÜUÚ Îï çÁ¢S¢ ÜUè Ó¢¢ãï çÁ¢G²¢Î¢ ÜUÚ Îï J
±¢ïã §‹S¢¢ÈGU ±¢H¢ ãñ J

çÜUS¢è ÐÚ ÁG¢éË}¢ Ýãè´ ÜUÚ¼¢ J


Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 169

±¢ïã Ï¢ÇGï ¼ãG}}¢éH ¥¢ñÚ Ï¢Ú΢༠±¢H¢ ãñ J

±¢ïã x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜU¢ Ï¢wGà¢Ýï ±¢H¢ J


¥¢ñÚ Ï¢‹Î¢ï´ ÜUè Îé¥G¢¥¢ïæ ÜU¢ï ÜGUÏ¢êH ÈGUÚ}¢¢Ýï ±¢H¢ ãñ J

±¢ïã S¢Ï¢ ÐÚ ãG¢çÜU}¢ ãñ ©S¢ ÐÚ ÜU¢ï§ü ãGév}¢ Ó¢H¢Ýï ±¢H¢ Ýãè´ J

Ý ©S¢ ÜU¢ï ©S¢ ÜïU §Ú¢Îï S¢ï ÜU¢ï§ü Ú¢ïÜUÝï ±¢H¢ ãñ J


±¢ïã S¢Ï¢ ÜU¢ ÜU¢}¢ ϢݢÝï ±¢H¢ ãñ J Î鋲¢ }¢ï´ Á¢¢ï ÜéUÀ ã¢ï¼¢ ãñ ©S¢è ÜïU
ãéGv}¢ S¢ï ã¢ï¼¢ ãñ çÏ¢x¢GñÚ ©S¢ ÜïU ãéGv}¢ ÜïU ÜU¢ï§ü Á¢GÚ¢ü çãH Ýãè´ S¢ÜU¼¢ J ©S¢
ÜïU çÜUS¢è ãéGv}¢ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU çÜUS¢è ÜU¢}¢ }¢ï´ çÜUS¢è ÜU¢ï Ú¢ïÜU Å¢ïÜU ÜUè
}¢Á¢¢H Ýãè´ J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢.1. S¢. 8)
±¢ïã ¼}¢¢}¢ ¥G¢H}¢ ¥¢ñÚ S¢¢Úï Á¢ã¢Ý ÜUè çãGÈGU¢Á¢G¼ ¥¢ñÚ §S¢ ÜU¢ §ç‹¼Á¢G¢}¢
ÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ J
Ý ±¢ïã S¢¢ï¼¢ ãñ Ý ©æÍ¢¼¢ ãñ J
Ý ÜU|¢è x¢G¢çÈGUH ã¢ï¼¢ ãñ J
¥GÜGUè΢ : 8 ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÐÚ ÜU¢ï§ü Ó¢èÁ¢G ±¢çÁ¢Ï¢ ¥¢ñÚ H¢çÁ¢G}¢
Ýãè´ ãñ ±¢ïã Á¢¢ï ÜéUÀ ÜUÚ¼¢ ãñ ±¢ïã ©S¢ ÜU¢ ÈGUÁGH ¥¢ñÚ ©S¢ ÜUè }¢ïãÚÏ¢¢Ýè ãñ J

¥GÜGUè΢ : 9 ±¢ïã }¢wGHêÜGU ÜUè ¼}¢¢}¢ çS¢ÈGU¼¢ï´ S¢ï ТÜU ãñ J


Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 170
±¢ïã Ï¢ÇG¢ ãè ÚãGè}¢¢ï ÜUÚè}¢ ãñ J ±¢ïã ¥ÐÝï Ï¢‹Î¢ïæ ÜU¢ï çÜUS¢è »ïS¢ï ÜU¢}¢ ÜU¢
ãéGv}¢ Ýãè´ Îï¼¢ Á¢¢ï Ï¢‹Î¢ï´ S¢ï Ý ã¢ï S¢ÜïU J
±¢ïã ¥ÐÝï Ï¢‹Î¢ïæ ÜUè ϢΠ¥¢’}¢¢çH²¢ïæ ¥¢ñÚ x¢éÝ¢ã¢ï´ S¢ï Ý¢Ú¢Á¢G ã¢ï¼¢ ãñ ¥¢ñÚ
Ï¢‹Î¢ï´ ÜUè ÝïçÜU²¢ïæ ¥¢ñÚ §GÏ¢¢Î¼¢ï´ S¢ï wG¢éࢠã¢ï¼¢ ãñ J §S¢è çH²ï ©S¢ Ýï x¢éÝ¢ã
x¢¢Ú¢ï´ ÜïU çH²ï ΢ïÁ¢G¶G ÜU¢ ¥GÁ¢G¢Ï¢ ¥¢ñÚ ÝïÜU¢ïÜU¢Ú¢ïæ ÜïU çH²ï Á¢‹Ý¼ ÜU¢
¯±¢Ï¢ Ϣݢ²¢ ãñ J
¥GÜGUè΢ : 10 ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ çÁ¢ã¼ ¥¢ñÚ }¢ÜU¢Ý ± Á¢G}¢¢Ý ¥¢ñÚ
ãGÚÜU¼ ± S¢éÜêUÝ ¥¢ñÚ à¢vGH¢ï S¢êÚ¼ ±x¢ñGÚ¢ }¢wGHêÜGU¢¼ ÜUè ¼}¢¢}¢ çS¢ÈGU¢¼ ±
ÜñUçÈGUIJ¢¼ S¢ï ТÜU ãñ J

¥GÜUG è΢ : 11 Î鋲¢ ÜUè çÁ¢G‹Îx¢è }¢ḯ S¢Ú ÜUè ¥¢æ¶¢ḯ S¢ï ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢
ÜU¢ ÎèÎ¢Ú çS¢ÈüGU ã}¢¢Úï ÝÏ¢è ãGÁ¢GÚ¼ï }¢éãG}}¢Î }¢éS¼GÈGU¢
ÜU¢ï ãG¢çS¢H ãé±¢ J ã¢æ, çÎH ÜUè çÝx¢¢ã S¢ï ²¢ wG±¢Ï¢ }¢ï´ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢
ÜU¢ ÎèÎ¢Ú ÎêS¢Úï ¥ç}Ï¢²¢ Ï¢çËÜU Ï¢ãé¼ S¢ï ¥¢ñçH²¢» çÜUÚ¢}¢
ÜU¢ï |¢è ÝS¢èÏ¢ ãé±¢ J ¥¢ñÚ ¥¢ç¶GÚ¼ }¢ï´ ãÚ S¢é‹Ýè }¢éS¢H}¢¢Ý ÜU¢ï ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ ¥ÐÝ¢ ÎèÎ¢Ú ÜUÚ¢»x¢¢ }¢x¢Ú ²¢Î Ú¶¢ï çÜU ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜU¢
ÎèÎ¢Ú çÏ¢H¢ ÜñUÈGU ãñ J ²¢’Ýè Îï¶ï´x¢ï }¢x¢Ú ²ïã Ýãè´ ÜUã S¢ÜU¼ï çÜU ÜñUS¢ï ?
¥¢ñÚ çÜUS¢ ¼G¢ñÚ ÐÚ Îï¶ï´x¢ï J Á¢Ï¢ Îï¶ï´x¢ï ©S¢ ±vG¼ Ï¢¼¢ Îï´x¢ï J
§S¢ }¢ï´ Ï¢ãG¯ ÜUÚÝ¢ Á¢¢§Á¢G Ýãè´ J ²ïã §ü}¢¢Ý Ú¶¢ï çÜU çÜGU²¢}¢¼ }¢ï´ Á¢GMÚ
©S¢ ÜU¢ ÎèÎ¢Ú ã¢ïx¢¢, Á¢¢ï ¥¢ç¶GÚ¼ ÜUè Ýï’}¢¼¢ï´ }¢ï´ S¢Ï¢ S¢ï Ï¢ÇGè Ýï’}¢¼ ãñ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 171
¥GÜGUè΢ : 12 ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜïU ãÚ ÜU¢}¢ }¢ï´ Ï¢ï à¢é}¢¢Ú çãGv}¢¼ï´ ãñ´
wG±¢ã ã}¢ ÜU¢ï }¢¢’Hê}¢ ã¢ï´ ²¢ Ý }¢¢’Hê}¢ ã¢ïæ J

¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜïU çÜUS¢è ÜU¢}¢ ÜU¢ï Ï¢éÚ¢ S¢}¢Û¢Ý¢ ²¢ §S¢ ÐÚ


»’ç¼Ú¢Á¢G ÜUÚÝ¢ ²¢ Ý¢Ú¢Á¢G ã¢ïÝ¢ ²ïã ÜéUÈíGU ÜUè Ï¢¢¼ ãñ J
¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ! ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú ! ÜU|¢è ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢
ÜïU çÜUS¢è ÜU¢}¢ ÐÚ Ý »’ç¼Ú¢Á¢G ÜUÚ¢ï Ý Ý¢Ú¢Á¢G Úã¢ï Ï¢çËÜU ²ïãè §ü}¢¢Ý Ú¶¢ï
çÜU ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Á¢¢ï ÜéUÀ ÜUÚ¼¢ ãñ ±¢ïãè ¥ÓÀ¢ ãñ J wG±¢ã ã}¢¢Úè
S¢}¢Û¢ }¢ï´ ¥¢» ²¢ Ý ¥¢» v²êæçÜU ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ¥GHè}¢¢ï ãGÜUè}¢
²¢’Ýè Ï¢ãé¼ çÁ¢G²¢Î¢ Á¢¢ÝÝï ±¢H¢ ¥¢ñÚ Ï¢ãé¼ çÁ¢G²¢Î¢ çãGv}¢¼¢ï´ ±¢H¢ ãñ
¥¢ñÚ ±¢ïã ¥ÐÝï Ï¢‹Î¢ï´ ÐÚ Ï¢ãé¼ çÁ¢G²¢Î¢ }¢ïãÚÏ¢¢Ý ãñ J
ÝÏ¢è ± ÚS¢êH
¥GÜGUè΢ : 1 ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï ¥ÐÝï Ï¢‹Î¢ïæ ÜUè çã΢²¼ ÜïU çH²ï
Ï¢ãé¼ S¢ï Ðñx¢G}Ï¢Ú¢ïæ ÜU¢ï Î鋲¢ }¢ï´ |¢ïÁ¢¢ J ²ïã S¢Ï¢ Ðñx¢G}Ï¢Ú ¼}¢¢}¢ x¢éÝ¢ã¢ï´
S¢ï ТÜU ãñ´ J
¥¢ñÚ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜïU Ï¢ãé¼ ãè ÝïÜU Ï¢‹Îï ãñ´ J ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ ÜïU S¢Ï¢ Ðñx¢G}Ï¢Ú¢ï´ ÜU¢ ²ïïãè ÜU¢}¢ ãñ çÜU ±¢ïã ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜïU
Ðñx¢G¢}¢ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ ÜU¢ï Ï¢‹Î¢ï´ ¼ÜU ÐãéæÓ¢¢¼ï ãñæ J

¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï ©Ý Ðñx¢G}Ï¢Ú¢ï´ ÜUè S¢ÓÓ¢¢§ü Á¢G¢çãÚ ÜUÚÝï ÜïU


çH²ï ©Ý ÜïU 㢉¢¢ï´ ÐÚ »ïS¢è »ïS¢è ãGñÚ¼ ¥¢ñÚ ¼¥GÁÁ¢éÏ¢ }¢ï´ Ç¢HÝï ±¢Hè
Ó¢èÁ¢Gï´ Á¢G¢çãÚ ÈGUÚ}¢¢§æü Á¢¢ï Ï¢ãé¼ ãè }¢éçàÜUH ¥¢ñÚ ¥G¢Î¼ ÜïU ç¶GH¢ÈGU ãñ´ Á¢¢ï
ÎêS¢Úï H¢ïx¢ Ýãè´ ÜUÚ S¢ÜU¼ï J ©Ý Ó¢èÁ¢G¢ï´ ÜU¢ï “}¢¢ï’çÁ¢Á¢G¢” ÜUã¼ï ãñæ J

Á¢ñS¢ï ãGÁ¢GÚ¼ï }¢êS¢¢ ÜU¢ ¥GS¢¢ çÜU ±¢ïã ¥Á¢GÎã¢ Ï¢Ý ÜUÚ
çÈGUÚ¥G¢ñÝ ÜïU S¢¢}¢Ýï Á¢¢Îêx¢Ú¢ï´ ÜïU S¢¢æТïæ ÜU¢ï çÝx¢H x¢²¢ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 172

¥¢ñÚ ãGÁ¢GÚ¼ï §üGS¢¢ ÜU¢ }¢é΢ïZ ÜU¢ï çÁ¢G‹Î¢ ÜUÚÝ¢ J


¥¢ñÚ ã}¢¢Úï ãGéÁG¢êÚ ÜU¢ Ó¢¢æÎ ÜïU ΢ï ÅéÜUÇGï ÜUÚ ÎïÝ¢ J

ÇêÏ¢ï ãé» S¢êÚÁ¢ ÜU¢ï ±¢ÐS¢ H¢ñÅ¢ ÎïÝ¢ J

ÜæUÜUçÚ²¢ï´ S¢ï ¥ÐÝ¢ ÜUçH}¢¢ ÐÉG±¢ HïÝ¢ J

©æx¢çH²¢ï´ S¢ï ТÝè ÜU¢ Ó¢à}¢¢ Á¢¢Úè ÜUÚ ÎïÝ¢ J

²ïã S¢Ï¢ }¢¢ï’çÁ¢Á¢G¢¼ ãñ´ J §Ý Ðñx¢G}Ï¢Ú¢ï´ ÜU¢ï ÝÏ¢è ÜUã¼ï ãñ´ J ¥¢ñÚ §Ý ÝçÏ¢²¢ï´
}¢ï´ S¢ï Á¢¢ï wG¢é΢±‹Îï ¼¥G¢H¢ ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï ÜU¢ï§ü ݧü ¥¢S}¢¢Ýè çÜU¼¢Ï¢ ¥¢ñÚ
ݧü à¢Úè¥G¼ Hï ÜUÚ ¥¢» ±¢ïã “ÚS¢êH” ÜUãH¢¼ï ãñ´ J

ÝÏ¢è S¢Ï¢ }¢Îü ‰¢ï, Ý ÜU¢ï§ü çÁ¢‹Ý ÝÏ¢è ãé±¢, Ý ÜU¢ï§ü ¥G¢ñÚ¼ J

ÝÏ¢è S¢Ï¢ §‹S¢¢Ý¢ï´ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ¥GvGH}¢‹Î ã¢ï¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ Ï¢ï »ïGÏ¢ |¢è J

¥GÜGUè΢ : 2 S¢Ï¢ S¢ï ÐãHï Ðñx¢G}Ï¢Ú ãGÁ¢GÚ¼ï ¥¢Î}¢ ãñ´ ¥¢ñÚ S¢Ï¢
S¢ï ¥¢ç¶GÚè Ðñx¢G}Ï¢Ú ãGÁ¢GÚ¼ï }¢éãG}}¢Îï }¢éS¼GÈGU¢ ãñæ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 173

¥¢ñÚ Ï¢¢ÜGUè ¼}¢¢}¢ ÝÏ¢è ± ÚS¢êH §Ý ΢ïÝ¢ï´ ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý ãé» J §Ý


Ðñx¢G}Ï¢Ú¢ï´ }¢ï´ S¢ï Á¢¢ï Ï¢ãé¼ }¢à¢ãêÚ ãñ´ J ¥¢ñÚ ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ ¥¢ñÚ ¥ãG¢Îè¯ }¢ï´
çÁ¢Ý ÜU¢ Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú çÁ¢GRU ¥¢²¢ ãñ J ±¢ïã ²ïã ãñ´ :-
(1) ãGÁ¢GÚ¼ï ÝêãG
(2) ãGÁ¢GÚ¼ï §Ï¢í¢ãè}¢
(3) ãGÁ¢GÚ¼ï §S}¢¢§üGH
(4) ãGÁ¢GÚ¼ï §SãG¢ÜGU
(5) ãGÁ¢GÚ¼ï ²¢’ÜGUêÏ¢
(6) ãGÁ¢GÚ¼ï ²êS¢éÈGU
(7) ãGÁ¢GÚ¼ï ΢±êÎ
(8) ãGÁ¢GÚ¼ï S¢éHñ}¢¢Ý
(9) ãGÁ¢GÚ¼ï ¥Ä²êÏ¢
(10) ãGÁ¢GÚ¼ï }¢êS¢¢
(11) ãGÁ¢GÚ¼ï ã¢MÝ
(12) ãGÁ¢GÚ¼ï Á¢GÜUçÚIJ¢
(13) ãGÁ¢GÚ¼ï ²ãìG²¢
(14) ãGÁ¢GÚ¼ï §üGS¢¢
(15) ãGÁ¢GÚ¼ï §Ë²¢S¢
(16) ãGÁ¢GÚ¼ï ¥H ²S¢¥G
(17) ãGÁ¢GÚ¼ï ²êÝéS¢
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 174

(18) ãGÁ¢GÚ¼ï Hê¼G


(19) ãGÁ¢GÚ¼ï §ÎíèS¢
(20) ãGÁ¢GÚ¼ï S¢¢HïãG
(21) ãGÁ¢GÚ¼ï ãêÎ
(22) ãGÁ¢GÚ¼ï à¢é»ïGÏ¢
(23) ãGÁ¢GÚ¼ï }¢éãG}}¢ÎéÚüS¢êHéËH¢ã
¥GÜGUè΢ : 3 ÝçÏ¢²¢ï´ ÐÚ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï Á¢¢ï S¢ãGèÈïGU ¥¢ñÚ ¥¢S}¢¢Ýè
çÜU¼¢Ï¢ï´ ©¼¢Úè´ J
§Ý }¢ï´ S¢ï Ó¢¢Ú Ï¢ãé¼ }¢à¢ãêÚ ãñ´ :
“¼¢ñÚï¼” ãGÁ¢GÚ¼ï }¢êS¢¢ ÐÚ J
“Á¢GÏ¢êÚ” ãGÁ¢GÚ¼ï ΢±êÎ ÐÚ J
“§‹Á¢èH” ãGÁ¢GÚ¼ï §üGS¢¢ ÐÚ J
“ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èΔ Á¢¢ï S¢Ï¢ S¢ï ¥zGÁ¢GH çÜU¼¢Ï¢ ãñ ±¢ïã S¢Ï¢ S¢ï ¥zGÁ¢GH
ÚS¢êH ãGÁ¢GÚ¼ï }¢éãG}}¢Î ÐÚ J

¥GÜGUè΢ : 4 wG¢é΢ ÜïU ÝçÏ¢²¢ï´ ÜUè ÜU¢ï§ü ¼¢’΢Π}¢é¥GÄ²Ý ÜUÚÝè Á¢¢§Á¢G
Ýãè´ ãñ v²êæçÜU §S¢ Ï¢¢Úï }¢ï´ }¢éwG¼çHÈGU çÚ±¢²¼ï´ ¥¢§ü ãñ´ J ¥¢ñÚ ÝçÏ¢²¢ï´ ÜUè
çÜUS¢è }¢é¥GÄ²Ý ¼¢’΢ΠÐÚ §ü}¢¢Ý H¢Ýï }¢ï´ ²ïã »ãGç¼}¢¢H ãñ çÜU çÜUS¢è
ÝÏ¢è ÜUè ÝéÏ¢éñ¼ ÜU¢ §‹ÜU¢Ú ã¢ï Á¢¢» J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 175
²¢ x¢GñÚï ÝÏ¢è ÜU¢ï ÝÏ¢è }¢¢Ý çH²¢ Á¢¢» ¥¢ñÚ ²ïã ΢ïÝ¢ï´ Ï¢¢¼ïïæ ÜéUÈíGU ãñ´ J §S¢
çH²ï ²ïã »’ç¼ÜGU¢Î ڶݢ Ó¢¢çã²ï çÜU ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜïU ãÚ ÝÏ¢è ÐÚ
ã}¢¢Ú¢ §ü}¢¢Ý ãñ J
¥GÜGUè΢ : 5 }¢éS¢H}¢¢Ý ÜïU çH²ï çÁ¢S¢ ¼GÚãG ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜUè Á¢G¢¼
± çS¢ÈGU¢¼ ÐÚ §ü}¢¢Ý H¢Ý¢ Á¢GMÚè ãñ J §S¢è ¼GÚã ãÚ ÝÏ¢è ÜUè ÝéÏ¢éñ¼ ÐÚ
|¢è §ü}¢¢Ý H¢Ý¢ Á¢GMÚè ãñ J
¥GÜGUè΢ : 6 ãÚ ÝÏ¢è ¥¢ñÚ çÈGUçÚà¼ï ÜU¢ }¢¢’S¢ê}¢ ã¢ïÝ¢ Á¢GMÚè ãñ J ÝÏ¢è
¥¢ñÚ çÈGUçÚà¼ï ÜïU çS¢±¢ ÜU¢ï§ü }¢¢’S¢ê}¢ Ýãè´ J

§}¢¢}¢¢ïæ ÜU¢ï ÝçÏ¢²¢ï´ ÜUè ¼GÚãG }¢¢’S¢ê}¢ S¢}¢Û¢Ý¢ ϢΠÎèÝè ± x¢é}¢Ú¢ãè ãñ J
ÝçÏ¢²¢ï´ ¥¢ñÚ çÈGUçÚà¼¢ï´ ÜïU }¢¢’S¢ê}¢ ã¢ïÝï ÜU¢ ²ïã }¢yGHÏ¢ ãñ çÜU ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ Ýï §Ý ãGÁ¢GÚ¢¼ ÜU¢ï x¢éÝ¢ã¢ï´ S¢ï }¢ãGÈGUêÁ¢G Ú¶Ýï ÜU¢ ±¢’΢ ÈGUÚ}¢¢
çH²¢ ãñ J §S¢ S¢Ï¢Ï¢ S¢ï §Ý ãGÁ¢GÚ¢¼ ÜU¢ x¢éÝ¢ã }¢ï´ }¢éϼH¢ ã¢ïÝ¢ à¢Ú¥GÝ
}¢éã¢G H ãñ Ï¢Ú ç¶GH¢ÈGU §}¢¢}¢¢ḯ ¥¢ñÚ ¥¢ñçH²¢ ÜïU J ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ §‹ãḯ
x¢éÝ¢ã¢ḯ S¢ï Ï¢Ó¢¢¼¢ ãñ J HïçÜUÝ ¥x¢Ú ÜU|¢è §Ý ãGÁ¢GÚ¢¼ S¢ï ÜU¢ï§ü x¢éÝ¢ã S¢¢çÎÚ
ã¢ï Á¢¢» ¼¢ï ²ïã à¢Ú¥GÝ }¢éãG¢H Ýãè´ J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1, çãG. 1, S¢. 13)
¥GÜGUè΢ : 7 ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï Ðñx¢G}Ï¢Ú¢ï´ ÐÚ à¢Úè¥G¼ ÜïU çÁ¢¼Ýï
¥ãGÜU¢}¢ ¼ÏHèx¢G ÜïU çH²ï Ý¢çÁ¢GH ÈGUÚ}¢¢» §Ý Ðñx¢G}Ï¢Ú¢ïæ Ýï ©Ý ¼}¢¢}¢
ãéGv}¢¢ï´ ÜU¢ï wG¢é΢ ÜïU Ï¢‹Î¢ï´ ¼ÜU ÐãéæÓ¢¢ çβ¢ ãñ J

Á¢¢ï à¢wGS¢ ²ïã ÜUãï çÜU çÜUS¢è ÝÏ¢è Ýï çÜUS¢è ãéGv}¢ ÜU¢ï ¼çÜGUIJ¢ ²¢’Ýè
¶G¢ñÈGU ÜUè ±Á¢ã S¢ï ²¢ ¥¢ñÚ çÜUS¢è ±Á¢ã S¢ï ÀéТ çH²¢ ¥¢ñÚ wG¢é΢ ÜïU Ï¢‹Î¢ï´
¼ÜU Ýãè´ ÐãéæÓ¢¢²¢ ±¢ïã ÜU¢çÈGUÚ ãñ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 176
¥GÜGUè΢ : 8 ãGÁ¢GÚ¢¼ï ¥ç}Ï¢²¢ ÜïU çÁ¢S}¢¢ï´ ÜU¢ Ï¢ÚS¢ ± Á¢éÁ¢G¢}¢
±x¢GñÚ¢ »ïS¢ï ¥}¢Ú¢Á¢G S¢ï çÁ¢Ý S¢ï ÝÈGUÚ¼ ã¢ï¼è ãñ ТÜU ã¢ïÝ¢ Á¢GMÚè ãñ J

¥GÜGUè΢ : 9 ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï ¥ÐÝï ÝçÏ¢²¢ï´ ¶G¢S¢ ÜUÚ ãGéÁG¢êÚ


¶G¢¼}¢éé‹ÝçϢIJèÝ ÜU¢ï Ï¢ãé¼ S¢è x¢GñÏ¢ ÜUè Ï¢¢¼¢ï´ ÜU¢
§GË}¢ ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢²¢ ãñ J
²ã¢æ ¼ÜU çÜU Á¢G}¢èÝ¢ï ¥¢S}¢¢Ý ÜU¢ ãÚ Á¢GÚ¢ü ãÚ ÝÏ¢è ÜUè ÝÁ¢G򢕫 ÜïU
S¢¢}¢Ýï ãñ J }¢x¢Ú ãGÁ¢GÚ¢¼ï ¥ç}Ï¢²¢ ÜU¢ ²ïã §GË}¢ï x¢GñÏ¢ ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ ÜïU ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢Ýï S¢ï ãñ J
çHã¢Á¢G¢ §Ý ÜU¢ §GË}¢ ¥G¼G¢§ü ãé±¢ J ¥¢ñÚ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜïU §GË}¢ ÜU¢
¥G¼G¢§ü ã¢ïÝ¢ }¢éãG¢H ãñ J v²êæçÜU ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜU¢ ÜU¢ï§ü ÜU}¢¢H çÜUS¢è
ÜU¢ çβ¢ ãé±¢ Ýãè´ ã¢ï S¢ÜU¼¢ J Ï¢çËÜU ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜU¢ §GË}¢ ¥¢ñÚ
©S¢ ÜU¢ ãÚ ÜU}¢¢H Á¢G¢¼è ãñ J
¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ¥¢ñÚ ÝçÏ¢²¢ï´ ÜïU §GË}¢ï x¢GñÏ¢ }¢ï´ »ÜU Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢
ÈGUÜüGU ¼¢ï ²ïãè ãñ çÜU ÝçÏ¢²¢ï´ ÜU¢ §GË}¢ï x¢GñÏ¢ ¥G¼G¢§ü (¥ËH¢ã ÜU¢ çβ¢
ãé±¢) ãñ ¥¢ñÚ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜU¢ §GË}¢ï x¢GñÏ¢ Á¢G¢¼è ãñ ²¢’Ýè çÜUS¢è ÜU¢
çβ¢ ãé±¢ Ýãè´ ãñ J ÜUã¢æ ¥G¼G¢§ü ¥¢ñÚ ÜUã¢æ Á¢G¢¼è, ΢ïÝ¢ï´ }¢ï´ Ï¢ÇG¢ ÈGUÜüGU ãñ J
Á¢¢ï H¢ïx¢ ¥ç}Ï¢²¢ Ï¢çËÜU ãGÁ¢GÚ¼ï S¢çIJÎéH ¥ç}Ï¢²¢
ÜïU }¢é¼GHÜGU §GË}¢ï x¢GñÏ¢ ÜU¢ §‹ÜU¢Ú ÜUÚ¼ï ãñ´ J ±¢ïã ÜéUGÚ¥¢Ý ÜUè Ï¢¢’Á¢G ¥¢²¼¢ï´
ÜU¢ï }¢¢Ý¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ Ï¢¢’Á¢G ¥¢²¼¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ ÜéUÈíGU ÜUÚ¼ï ãñ´ J
ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ }¢ï´ ΢ïÝ¢ï´ çÜGUS}¢ ÜUè ¥¢²¼ï´ ãñ´ J Ï¢¢’Á¢G ¥¢²¼¢ï´ }¢ïï´
²ïã ãñ çÜU wG¢é΢ ÜïU ÝçÏ¢²¢ï´ ÜU¢ï §GË}¢ï x¢GñÏ¢ ãG¢çS¢H ãñ ¥¢ñÚ Ï¢¢’Á¢G ¥¢²¼¢ï´ }¢ï´
²ïã ãñ çÜU ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜïU çS¢±¢ çÜUS¢è ÜU¢ï |¢è §GË}¢ï x¢GñÏ¢ Ýãè´ ãñ J
çÏ¢H¢ à¢éÏ¢¢ ²ïã ΢ïÝ¢ï´ ¥¢²¼ï´ ãGÜGU ãñ´ ¥¢ñÚ §Ý ΢ïÝ¢ï´ ¥¢²¼¢ï´ ÐÚ §ü}¢¢Ý H¢Ý¢
ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý ÜïU çH²ï Á¢GMÚè ãñ ¥¢ñÚ §Ý ΢ïÝ¢ïæ ¥¢²¼¢ïæ }¢ï´ S¢ï çÜUS¢è ÜU¢
|¢è §‹ÜU¢Ú ÜUÚÝ¢ ÜéUÈíGU ãñ J Á¢ã¢æ Á¢ã¢æ ÜéUGÚ¥¢Ý }¢ï´ ²ïã ãñ çÜU ÝçÏ¢²¢ï´ ÜU¢ï
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 177

§GË}¢ï x¢GñÏ¢ ãG¢çS¢H ãñ §S¢ ÜU¢ ²ïãè }¢¼GHÏ¢ ãñ çÜU ÝçÏ¢²¢ï´ ÜU¢ï wG¢é΢ ÜïU ¥G¼G¢
ÈGUÚ}¢¢Ýï S¢ï x¢GñÏ¢ ÜU¢ §GË}¢ ãG¢çS¢H ãñ ¥¢ñÚ Á¢ã¢æ Á¢ã¢æ ÜéUGÚ¥¢Ý }¢ï´ ²ïã ãñ çÜU
¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜïU çS¢±¢ çÜUS¢è ÜU¢ï |¢è §GË}¢ï x¢GñÏ¢ Ýãè´ ãñ §S¢ ÜU¢ ²ïãè
}¢¼GHÏ¢ ãñ çÜU çÏ¢x¢GñÚ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜïU Ï¢¼¢» ãé» çÜUS¢è ÜU¢ï |¢è
çÜUS¢è Ó¢èÁ¢G ÜU¢ §GË}¢ï x¢GñÏ¢ ãG¢çS¢H Ýãè´ ãñ J ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G §Ý ΢ïÝ¢ï´
çÜGUS}¢ ÜUè ¥¢²¼¢ïæ }¢ï´ ÜU¢ï§ü ¼¥G¢LÁ¢G ¥¢ñÚ ÅÜUÚ¢± Ýãè´ ãñ J
¥GÜGUè΢ : 10 ãGÁ¢GÚ¢¼ï ¥ç}Ï¢²¢» çÜUÚ¢}¢ ¼}¢¢}¢ }¢wGHêÜGU ²ã¢æ ¼ÜU çÜU
çÈGUçÚà¼¢ï´ ÜïU ÚS¢êH¢ï´ S¢ï |¢è ¥zGÁ¢GH ãñ´ J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1, çãG. 1, S¢. 15)
±Hè çÜU¼Ýï ãè Ï¢ÇGï }¢¼üÏ¢ï ±¢H¢ ã¢ï }¢x¢Ú ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G çÜUS¢è
ÝÏ¢è ÜïU Ï¢Ú¢Ï¢Ú Ýãè´ ã¢ï S¢ÜU¼¢ J (Á¢¢ï çÜUS¢è x¢GñÚï ÝÏ¢è ÜU¢ï çÜUS¢è ÝÏ¢è S¢ï
¥zGÁ¢GH ²¢ Ï¢Ú¢Ï¢Ú Ï¢¼¢» ±¢ïã ÜU¢çÈGUÚ ãñ J)

¥GÜGUè΢ : 11 ãGÁ¢GÚ¢¼ï ¥ç}Ï¢²¢ ÜïU }¢éwG¼çHÈGU ÎÚÁ¢ï ãñ´ J


¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï »ÜU ÜU¢ï ÎêS¢Úï ÐÚ ÈGUÁ¢GèH¼ Îè ãñ J
S¢Ï¢ S¢ï ¥zGÁ¢GH¢ï ¥¢’H¢ ã}¢¢Úï ãéGÁG¢êÚ S¢çIJÎéH }¢éS¢üHèÝ ãñ´ J

çÈUÚ ãGéÁG¢êÚ ÜïU Ï¢¢’Î S¢Ï¢ S¢ï Ï¢ÇG¢ }¢¼üÏ¢¢ ãGÁ¢GÚ¼ï §Ï¢í¢ãè}¢
¶GHèHéËH¢ã ÜU¢ ãñ çÈUÚ ãGÁ¢GÚ¼ï }¢êS¢¢ çÈUÚ ãGÁ¢GÚ¼ï
§üGS¢¢ ¥¢ñÚ ãGÁ¢GÚ¼ï ÝêãG ÜU¢ ÎÚÁ¢¢ ãñ J §Ý ТæÓ¢¢ï´ ãGÁ¢GÚ¢¼
ÜU¢ï }¢éS¢üHèÝï ªHéH ¥GÁG}¢ ÜUã¼ï ãñ´ J ¥¢ñÚ ²ïã ТæÓ¢¢ï´ Ï¢¢ÜGUè ¼}¢¢}¢ ¥ç}Ï¢²¢
± }¢éS¢üHèÝ S¢ï ¥zGÁ¢GH ãñ´ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 178

¥GÜGUè΢ : 12 ãGÁ¢GÚ¢¼ï ¥ç}Ï¢²¢ ¥ÐÝè ¥ÐÝè ÜGUÏ¢í¢ï´ }¢ï´ ¼}¢¢}¢


H±¢çÁ¢G}¢ï ãG²¢¼ ÜïU S¢¢‰¢ çÁ¢G‹Î¢ ãñ´ J

¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï §Ý ÜU¢ï çÁ¢G‹Îx¢è ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢ Îè J wG¢é΢ ÜïU ÝçÏ¢²¢ï´


ÜUè ãG²¢¼ à¢ãèÎ¢ï´ ÜUè ãG²¢¼ S¢ï ÜUãè´ Ï¢ÉG Ó¢ÉG ÜUÚ ¥ÚÈGU¥G ± ¥¢’H¢ ãñ J

²ïãè ±Á¢ã ãñ çÜU à¢ãèÎ¢ï´ ÜU¢ ¼ÚÜU¢ ¼vGS¢è}¢ ÜUÚ çβ¢ Á¢¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ §Ý ÜUè
Ï¢èç±²¢æ §Gg¼ ÜïU Ï¢¢’Î ÎêS¢Ú¢ï´ S¢ï çÝÜU¢ãG ÜUÚ S¢ÜU¼è ãñ´ J }¢x¢Ú ¥ç}Ï¢²¢
ÜU¢ Ý ¼ÚÜU¢ ¼vGS¢è}¢ ã¢ï¼¢ ãñ J

Ý §Ý ÜUè Ï¢èç±²¢æ §Gg¼ ÜïU Ï¢¢’Î ÎêS¢Ú¢ï´ S¢ï çÝÜU¢ãG ÜUÚ S¢ÜU¼è ãñ´ J

¥GÜUG è΢ : 13 ã}¢¢Úï ¥¢ÜGU¢ ± }¢¢ñH¢ ãGéÁG¢êÚ “¶G¢¼}¢é‹ÝçϢIJèÝ”


ãñ´ ²¢’Ýè ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï ãéGÁG¢êÚ ÜUè Á¢G¢¼ ÐÚ
çS¢HçS¢H» ÝéÏ¢éñ¼ ÜU¢ï ¶Gy}¢ ÈGUÚ}¢¢ çβ¢ J ãGéÁG¢êÚ ÜïU
Á¢G}¢¢Ýï }¢ï´ ²¢ §S¢ ÜïU Ï¢¢’Î çÜGU²¢}¢¼ ¼ÜU ÜU¢ï§ü ÝÏ¢è Ýãè´ ã¢ï S¢ÜU¼¢ J Á¢¢ï
à¢wGS¢ ãGéÁG¢êÚ ÜïU Á¢G}¢¢Ýï }¢ï´ ²¢ ãGéÁG¢êÚ
ÜïU Ï¢¢’Î çÜUS¢è ÜU¢ï ÝéÏ¢éñ¼ ç}¢HÝï ÜU¢ï }¢¢Ýï ²¢ çÜUS¢è Ý» ÝÏ¢è ÜïU ¥¢Ýï
ÜU¢ï }¢é}¢çÜUÝ }¢¢Ýï ±¢ïã à¢wGS¢ ÜU¢çÈGUÚ ãñ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 179
¥GÜGUè΢ : 14 ã}¢¢Úï ÚS¢êH ÜU¢ï ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢
Ýï Á¢¢x¢¼ï }¢ï´ çÁ¢S}¢ ÜïU S¢¢‰¢ }¢vÜU» }¢éÜUÚü}¢¢ S¢ï Ï¢ñ¼éH }¢éÜGUgS¢ ¼ÜU ¥¢ñÚ
±ã¢æ S¢ï S¢¢¼¢ïæ ¥¢S}¢¢Ý¢ï´ ÜïU ªÐÚ ¥¢ñÚ ±ã¢æ S¢ï Á¢ã¢æ ¼ÜU ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ ÜU¢ï }¢‹ÁG¢êÚ ãé±¢ Ú¢¼ ÜïU »ÜU }¢éwG¼S¢Ú çãGSS¢ï }¢ï´ ÐãéæÓ¢¢²¢ ¥¢ñÚ
¥¢Ð Ýï ¥Gà¢ü ± ÜéUÚS¢è ¥¢ñÚ H¢ñãG¢ï ÜGUH}¢ ¥¢ñÚ wG¢é΢
ÜUè Ï¢ÇGè Ï¢ÇGè çÝࢢçݲ¢ï´ ÜU¢ï Îﶢ J ¥¢ñÚ wG¢é΢ ÜïU ÎÚÏ¢¢Ú }¢ï´ ¥¢Ð
ÜU¢ï ±¢ïã ÜéUGÏ¢üï ¶G¢S¢ ãG¢çS¢H ãé±¢ çÜU çÜUS¢è ÝÏ¢è
¥¢ñÚ çÈGUçÚà¼ï ÜU¢ï Ý ÜU|¢è ãG¢çS¢H ãé±¢ Ý ÜU|¢è ãG¢çS¢H ã¢ïx¢¢ J ãéGÁG¢êÚ
ÜïU §S¢ ¥¢S}¢¢Ýè S¢ÈGUÚ ÜU¢ï }¢ï’Ú¢Á¢ ÜUã¼ï ãñ´ J

}¢ï’Ú¢Á¢ }¢ï´ ¥¢Ð Ýï ¥ÐÝï S¢Ú ÜUè ¥¢æ¶¢ï´ S¢ï Á¢}¢¢Hï


§H¢ãè ÜU¢ ÎèÎ¢Ú çÜU²¢

¥¢ñÚ çÏ¢x¢GñÚ çÜUS¢è ±¢çS¢¼Gï ÜïU ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜU¢ ÜUH¢}¢


S¢éÝ¢ ¥¢ñÚ ¼}¢¢}¢ }¢HÜêU¼éSS¢}¢¢±¢ç¼ ±H¥ÎüG ÜïU Á¢GÚïü Á¢GÚïü ÜU¢ï ¼zGS¢èH ÜïU
S¢¢‰¢ }¢éH¢ãGÁ¢G¢ ÈGUÚ}¢¢²¢ J
¥GÜGUè΢ : 15 ã}¢¢Úï ãGéÁG¢êÚ ÜU¢ï ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢
Ýï çÜGU²¢}¢¼ ÜïU çÎÝ à¢ÈGU¢¥G¼ï ÜéUÏ¢í¢ ¥¢ñÚ }¢ÜGU¢}¢ï }¢ãG}¢êÎ ÜU¢ à¢ÚÈGU ¥G¼G¢
ÈGUÚ}¢¢²¢ ãñ J Á¢Ï¢ ¼ÜU ã}¢¢Úï ãGéÁG¢êÚ à¢ÈGU¢¥G¼ ÜU¢
ÎÚ±¢Á¢G¢ Ýãèæ ¶¢ïHï´x¢ï çÜUS¢è ÜU¢ï |¢è }¢Á¢¢Hï à¢ÈGU¢¥G¼ Ý ã¢ïx¢è Ï¢çËÜU
¼}¢¢}¢ ¥ç}Ï¢²¢ ± }¢éS¢üHèÝ ãGÁé ¢G Úê ãè ÜïU ÎÚÏ¢¢Ú }¢ï´ ¥ÐÝè
¥ÐÝè à¢ÈGU¢¥G¼ ÐïࢠÜUÚï´x¢ï J ¥ËH¢ã ÜïU ÎÚÏ¢¢Ú }¢ï´ ÎÚ ãGÜGUèÜGU¼
ãGéÁG¢êÚ ãè à¢ÈGUè»G ¥Ã±H ± ࢢÈïGU»G ¥¢’Á¢G}¢ ãñ´ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 180
¥¢Ð ÜUè à¢ÈGU¢¥G¼ ÜïU Ï¢¢’Î ¼}¢¢}¢ ¥ç}Ï¢²¢ ±
¥¢ñçH²¢ ± S¢éHãG¢ ± à¢éã΢ ±x¢GñÚ¢ S¢Ï¢ à¢ÈGU¢¥G¼ ÜUÚï´x¢ï J

¥GÜGUè΢ : 16 ãGéÁG¢êÚ ÜUè }¢ãGÏÏ¢¼ }¢Î¢Úï §ü}¢¢Ý Ï¢çËÜU »ïGÝï


§ü}¢¢Ý ãñ J Á¢Ï¢ ¼ÜU ãéGÁG¢êÚ ÜUè }¢ãGÏÏ¢¼ }¢¢æ-Ï¢¢Ð
¥±H¢Î Ï¢çËÜU ¼}¢¢}¢ Á¢ã¢æ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ Ý ã¢ï J ÜU¢ï§ü à¢wGS¢ ÜU¢ç}¢H
}¢éS¢H}¢¢Ý Ýãè´ ã¢ï S¢ÜU¼¢ J

¥GÜGUè΢ : 17 ãGéÁG¢êÚï ¥vGÎS¢ ÜUè ¼¢’Á¢Gè}¢ ± ¼¢ñÜGUèÚ ãÚ


}¢éS¢H}¢¢Ý ÐÚ ÈGUÁ¢üïG ¥¢’Á¢G}¢ Ï¢çËÜU Á¢¢Ýï §ü}¢¢Ý ãñ J

ãGéÁG¢êÚ ÜïU ¼}¢¢}¢ S¢ãG¢Ï¢¢ ± ¥ãHï Ï¢ñ¼ ¥¢ñÚ ¼}¢¢}¢


}¢é¼¥GçËHÜGUèÝ ± }¢é¼±çSS¢HèÝ S¢ï }¢ãGÏÏ¢¼ Ú¶ï J ¥¢ñÚ §Ý S¢Ï¢ ÜUè
¼¢’Á¢Gè}¢ ± ¼ÜUÚè}¢ ÜUÚï ¥¢ñÚ ãGéÁG¢êÚ Üï ¼}¢¢}¢ Îéà}¢Ý¢ï´
S¢ï ¥G΢±¼ ± Îéà}¢Ýè Ú¶ï J ¥x¢Ó¢ïü ±¢ïã ¥ÐÝ¢ Ï¢¢Ð ²¢ Ï¢ïÅ¢ ²¢ çÚà¼ï΢Ú
ãè v²êæ Ý ã¢ï J §S¢ çH²ï çÜU ²ïã }¢é}¢çÜUÝ ãè Ýãè´ ãñ çÜU ÚS¢êH S¢ï |¢è
}¢ãGÏÏ¢¼ ã¢ï ¥¢ñÚ §Ý ÜïU Îéà}¢Ý¢ï´ S¢ï |¢è ©ËÈGU¼ ã¢ï J

¥GÜGUè΢ : 18 ãGéÁG¢êÚï ¥vGÎS¢ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜïU


Ý¢§Ï¢ï }¢é¼GHÜGU ãñ´ J ãGéÁG¢êÚ ÜU¢ ÈGUÚ}¢¢Ý ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ ÜU¢ ÈGUÚ}¢¢Ý ãñ J
¥¢ñÚ ãGéÁ¢G êÚ ÜUè §¼G¢¥G¼ ¥ËH¢ã ÜUè §¼G¢¥G¼ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 181
¥¢ñÚ ãéGÁG¢êÚ ÜUè Ý¢ ÈGUÚ}¢¢Ýè ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜUè
Ý¢ ÈGUÚ}¢¢Ýè ãñ J
¼}¢¢}¢ Á¢ã¢Ý ÜU¢ï ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï ãéÁG ¢G êÚ ÜïU Á¢GïÚï
¼S¢LüÈUG ÜUÚ çβ¢ ãñ J ¥¢ñÚ ¥¢S}¢¢Ý ± Á¢G}¢èÝ ÜïU ¼}¢¢}¢ ¶GÁ¢G¢Ý¢ï´ ÜUè
ÜéæUçÁ¢²¢æ ãéGÁG¢êÚ ÜïU }¢éÜGUgS¢ 㢉¢¢ï´ }¢ï´ Îï ÜUÚ ¥¢Ð ÜU¢ï
¥ÐÝè ¼}¢¢}¢ Ýï’}¢¼¢ï´ ¥¢ñÚ ¥G¼G¢¥¢ïæ ÜU¢ ÜGU¢çS¢}¢ Ϣݢ çβ¢ ãñ J

Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï ãÚ çÜGUS}¢ ÜUè ¥G¼G¢»æ ãéGÁG¢êÚ ãè ÜïU ÎÚÏ¢¢Ú S¢ï


¼vGS¢è}¢ ã¢ï¼è ãñ´ J

! ÚÏ¢ ãñ }¢¢ï’¼Gè, ²ïã ãñ ÜGU¢çS¢}¢


çÚÁGÜGU ©S¢ ÜU¢ ãñ ç¶H¢¼ï ²ïã ãñ´
¥GÜUG è΢ : 19 ãGÁé ¢G Úê ÜïU çÜUS¢è ÜGU¢ñH ± ÈïUG ’H ± ¥G}¢H ±
ãG¢H¼ ÜU¢ï Á¢¢ï ãGÜUG ¢Ú¼ ÜUè ÝÁ¢GÚ S¢ï Îï¶ï ²¢ ¥¢Ð ÜUè à¢¢Ý }¢ï´
ÜU¢ï§ü ¥ÎÝ¢ S¢è x¢éS¼¢¶Gè ²¢ ¼¢ñãèÝ ± Ï¢ï ¥ÎÏ¢è ÜUÚï ²¢ ¥¢Ð
ÜU¢ï Û¢éÅH¢» ²¢ ¥¢Ð ÜïU ÜUH¢}¢ }¢ï´ à¢ÜU ÜUÚï J

²¢ ¥¢Ð }¢ḯ ÜU¢ï§ü »ïÏG ¢ çÝÜU¢Hï ²¢ ¥¢Ð


ÜUè çÜUS¢è S¢é‹Ý¼ ÜU¢ï Ï¢éÚ¢ S¢}¢Û¢ï ²¢ }¢Á¢G¢ÜGU ©ÇG¢» ±¢ïã §SH¢}¢ S¢ï
¶G¢çÚÁ¢ ¥¢ñÚ ÜU¢çÈGUÚ ãñ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 182
S¢ãG¢Ï¢è
ã}¢¢Úï ãGéÁG¢êÚ ÝçÏ¢Ä²ï ¥ÜUÚ}¢ ÜU¢ï çÁ¢Ý wG¢éà¢
ÝS¢èÏ¢ }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ Ýï §ü}¢¢Ý ÜUè ãG¢H¼ }¢ï´ Îﶢ ¥¢ñÚ §ü}¢¢Ý ãè ÐÚ ©Ý ÜU¢
¶G¢ç¼}¢¢ ãé±¢ J ©Ý Ï¢éÁG¢éx¢¢ïZ ÜU¢ï S¢ãG¢Ï¢è ÜUã¼ï ãñ´ J

§Ý ãGÁ¢GÚ¢¼ ÜU¢ ÎÚÁ¢¢ S¢¢Úè ©}}¢¼ }¢ï´ S¢Ï¢ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ Ï¢éË¢‹Î ãñ
¥¢ñÚ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï §Ý à¢}»G ÝéÏ¢éñ¼ Üï ÐÚ±¢Ý¢ï´ ÜU¢ï Ï¢ÇGè Ï¢ÇGè
Ï¢éÁG¢é<x¢²¢æ ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢§ü ãñ´ J ²ã¢æ ¼ÜU çÜU Ï¢ÇGï S¢ï Ï¢ÇGï ÎÚÁ¢ï ÜïU ¥¢ñçH²¢
|¢è çÜUS¢è ÜU}¢ S¢ï ÜU}¢ ÎÚÁ¢ï ÜïU S¢ãG¢Ï¢è ÜïU }¢¼üÏ¢¢ï´ ¼ÜU Ýãè´ ÐãéæÓ¢ S¢ÜU¼ï J
(Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 1 S¢. 74)
§Ý S¢ãG¢Ï¢¢ }¢ï´ ÎÚÁ¢¢¼ ± }¢Ú¢ç¼Ï¢ ÜïU çHãG¢Á¢G S¢ï
S¢Ï¢ S¢ï Ï¢ÉG ÜUÚ Ó¢¢Ú S¢ãG¢Ï¢è ãñæ J ãGÁ¢GÚ¼ï ¥Ï¢ê Ï¢RU çS¢gèÜGU J
²ïã ÚS¢êHéËH¢ã ÜïU Ï¢¢’Î §Ý ÜïU Á¢¢ Ýà¢èÝ ãé» ¥¢ñÚ
ÎèÝï §SH¢}¢ ÜUè Á¢ÇG¢ï´ ÜU¢ï }¢Á¢GÏ¢ê¼G çÜU²¢ J §S¢è çH²ï ²ïã ¶GHèÈGU»
¥Ã±H ÜUãH¢¼ï ãñ´ J ÝçÏ¢²¢ï´ ÜïU Ï¢¢’Î ¼}¢¢}¢ ©}}¢¼¢ï´ }¢ï´ ²ïã S¢Ï¢ S¢ï
¥zGÁ¢GH ± ¥¢’H¢ ãñ́ J §Ý ÜïU Ï¢¢’Î ãGÁ¢GÚ¼ï ©G}¢Ú ÜU¢ ÎÚÁ¢¢
ãñ J ²ïã ã}¢¢Úï ÚS¢êH ÜïU ÎêS¢Úï ¶GHèÈGU¢ ãñ´ J §Ý ÜïU
Ï¢¢’Î ãGÁ¢GÚ¼ï ©Gc¢}¢¢Ý ÜU¢ ÎÚÁ¢¢ ãñ J ²ïã ã}¢¢Úï Ðñx¢G}Ï¢Ú
ãGéÁG¢êÚ ÜïU ¼èS¢Úï ¶GHèÈGU¢ ãñ´ J

§Ý ÜïU Ï¢¢’Î ãGÁ¢GÚ¼ï ¥GHè ÜU¢ }¢¼üÏ¢¢ ãñ J ²ïã ã}¢¢Úï ÝÏ¢è


ÜïU Ó¢¢ñ‰¢ï ¶GHèÈGU¢ ãñ´ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 183

¥GÜGUè΢ :- ãGéÁG¢êÚï ¥vGÎS¢ ÜUè çÝSÏ¢¼ ¥¢ñÚ ¼¥GËHéÜGU


ÜUè ±Á¢ã S¢ï ¼}¢¢}¢ S¢ãG¢Ï¢» çÜUÚ¢}¢ ÜU¢ ¥ÎÏ¢ ± »ãGç¼Ú¢}¢
¥¢ñÚ §Ý Ï¢éÁG¢éx¢¢ïZ ÜïU S¢¢‰¢ }¢ãGÏÏ¢¼ ± ¥GÜGUèμ ¼}¢¢}¢ }¢éS¢H}¢¢Ý¢ïæ ÐÚ ÈGUÁ¢üG
ãñ §S¢è ¼GÚãG ãGéÁG¢êÚï ¥vGÎS¢ ÜUè ¥¢H ± ¥±H¢Î
¥¢ñÚ Ï¢èç±²¢æ ¥¢ñÚ ¥ãHï Ï¢ñ¼ ¥¢ñÚ ¥¢Ð ÜïU ¶G¢Ý΢Ý
±¢Hï ¥¢ñÚ ¼}¢¢}¢ ±¢ïã Ó¢èÁ¢Gïæ çÁ¢Ý ÜU¢ï ¥¢Ð S¢ï çÝSÏ¢¼
± ¼¥GËHéÜGU ã¢ï S¢Ï¢ H¢§ÜïGU ¼¢’Á¢Gè}¢ ¥¢ñÚ ±¢çÁ¢Ï¢éH »ãGç¼Ú¢}¢ ãñ´ J

çÈGUçÚà¼¢ï´ ÜU¢ Ï¢²¢Ý


¥GÜGUè΢ : 1 wG¢é΢ ÜUè ¼¢ñãGèÎ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU ÚS¢êH¢ï´ ÐÚ §ü}¢¢Ý H¢Ýï ÜïU S¢¢‰¢
S¢¢‰¢ çÈGUçÚà¼¢ï´ ÜïU ±éÁ¢êÎ ÐÚ |¢è §ü}¢¢Ý H¢Ý¢ Á¢GMçÚIJ¢¼ï ÎèÝ }¢ï´ S¢ï ãñ J
çÈGUçÚà¼¢ï´ ÜïU ±éÁ¢êÎ ÜU¢ §‹ÜU¢Ú ÜUÚÝ¢ ÜéUÈíGU ãñ ?
(¥H ÈGU¼¢±ÚüÁ¢Gç±Ä²¢ ¥H Á¢Îè΢, çÁ¢. 29, S¢. 384)
¥GÜGUè΢ : 2 ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï ¥ÐÝè ÜéUÀ }¢wGHêÜGU¢¼ ÜU¢ï ÝêÚ S¢ï Ðñ΢
ÜUÚ ÜïU §Ý ÜU¢ï ã}¢¢Úè ÝÁ¢GÚ¢ḯ S¢ï ÀéТ çβ¢ ãñ ¥¢ñÚ §Ý ÜU¢ï ²ïã ¼G¢ÜGU¼ Îè ãñ çÜU
±¢ïã çÁ¢S¢ à¢vH }¢ḯ Ó¢¢ãḯ ©S¢ à¢vH }¢ḯ Á¢G¢çãÚ ã¢ï Á¢¢»æ ±¢ïã ÜU|¢è §‹S¢¢Ý ÜUè
à¢vH §çwG¼²¢Ú ÜUÚ Hï¼ï ãñ́ ¥¢ñÚ ÜU|¢è ÎêS¢Úè à¢vH¢ïæ }¢ḯ |¢è Á¢G¢çãÚ ã¢ï¼ï ãñ́ J

¥GÜGUè΢ : 3 çÈGUçÚà¼ï ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜUè }¢¢’S¢ê}¢ }¢wGHêÜGU ãñ´ J ±¢ïã


±¢ïãè ÜUÚ¼ï ãñ´ Á¢¢ï wG¢é΢ ÜU¢ ãéGv}¢ ã¢ï¼¢ ãñ ±¢ïã wG¢é΢ ÜïU ãéGv}¢ ÜïU ç¶GH¢ÈGU
ÜU|¢è ÜéUÀ Ýãè´ ÜUÚ¼ï J ±¢ïã ãÚ çÜGUS}¢ ÜïU À¢ïÅï Ï¢ÇGï x¢éÝ¢ã¢ï´ S¢ï ТÜU ãñ´ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 184
¥GÜGUè΢ : 4 ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï §Ý çÈGUçÚà¼¢ï´ ÜU¢ï }¢éwG¼çHÈGU ÜU¢}¢¢ï´ }¢ï´
Hx¢¢ çβ¢ ãñ ¥¢ñÚ çÁ¢Ý çÁ¢Ý ÜU¢ï Á¢¢ï Á¢¢ï ÜU¢}¢ çS¢ÐéÎü ÈGUÚ}¢¢ çβï ãñ´ J ±¢ïã
©Ý ÜU¢}¢¢ï´ }¢ï´ Hx¢ï ãé» ãñ´ J çÈUçÚà¼¢ï´ ÜUè ¼¢’΢Π¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ãè
Á¢¢Ý¼¢ ãñ çÁ¢S¢ Ýï §Ý ÜU¢ï Ðñ΢ ÈGUÚ}¢¢²¢ ãñ ¥¢ñÚ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜïU
Ï¢¼¢Ýï S¢ï ÚS¢êH |¢è Á¢¢Ý¼ï ãñ´ J §Ý }¢ï´ Ó¢¢Ú çÈGUçÚà¼ï Ï¢ãé¼ }¢à¢ãêÚ ãñæ J Á¢¢ï
S¢Ï¢ çÈGUçÚà¼¢ï´ S¢ï ¥zGÁ¢GH¢ï ¥¢’H¢ ãñ´ J ãGÁ¢GÚ¼ï çÁ¢Ï¢í¢§üH ãGÁ¢GÚ¼ï
}¢èÜU¢§üH ãGÁ¢GÚ¼ï §S¢Ú¢ÈGUèH ¥¢ñÚ ãGÁ¢GÚ¼ï §GÁ¢GÚ¢§üH

¥GÜGUè΢ : 5 çÜUS¢è çÈGUçÚà¼ï ÜUè à¢¢Ý }¢ï´ ¥ÎÝ¢ S¢è x¢éSy¢¢¶Gè ÜUÚÝï S¢ï
¥¢Î}¢è ÜU¢çÈGUÚ ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J

çÁ¢‹Ý ÜU¢ Ï¢²¢Ý


¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï ÜéUÀ }¢wGHêÜGU ÜU¢ï ¥¢x¢ S¢ï Ðñ΢ ÈGUÚ}¢¢ ÜUÚ
§Ý ÜU¢ï ²ïã ¼G¢ÜGU¼ Îè ãñ çÜU ±¢ïã Á¢¢ïÝS¢è à¢vH Ó¢¢ãïæ Ï¢Ý Á¢¢»æ J §S¢
}¢wGHêÜGU ÜU¢ Ý¢}¢ “çÁ¢‹Ý” ãñ ²ïã |¢è ã}¢ ÜU¢ï çζ¢§ü Ýãè´ Îï¼ï J ²ïã
§‹S¢¢Ý¢ï´ ÜUè ¼GÚãG ¶¢¼ï Ðè¼ï, Á¢è¼ï }¢Ú¼ï ãñ´ J §Ý ÜïU Ï¢ÓÓ¢ï |¢è Ðñ΢ ã¢ï¼ï ãñ´ J

¥¢ñÚ §Ý }¢ï´ }¢éS¢H}¢¢Ý |¢è ãñ´ ¥¢ñÚ ÜU¢çÈGUÚ |¢è J ÝïÜU |¢è ãñ́ ¥¢ñÚ ÈGU¢çS¢ÜGU |¢è J

çÁ¢‹Ý ÜïU ±éÁ¢êÎ ÜU¢ §‹ÜU¢Ú ÜUÚÝï ±¢H¢ ÜU¢çÈGUÚ ãñ J


(¥H ÈGU¼¢±ÚüÁ¢Gç±Ä²¢ ¥H Á¢Îè΢, çÁ¢. 29, S¢. 384)
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 185

v²êæçÜU çÁ¢‹Ý »ÜU }¢wGHêÜGU ãñ ²ïã ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ S¢ï ¯¢çÏ¢¼ ãñ J


çHã¢Á¢G¢ çÁ¢‹Ý ÜïU ±éÁ¢êÎ ÜU¢ §‹ÜU¢Ú ÎÚ ãGÜGUèÜGU¼ ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ ÜU¢
§‹ÜU¢Ú ãñ J
¥¢S}¢¢Ýè çÜU¼¢Ï¢ï´
¥GÜGUè΢ : 1 ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï çÁ¢¼Ýï S¢ãGèÈGïU ¥¢ñÚ çÜU¼¢Ï¢ï´ ¥¢S}¢¢Ý
S¢ï Ý¢çÁ¢GH ÈGUÚ}¢¢§ü ãñæ S¢Ï¢ ãGÜGU ãñ´ ¥¢ñÚ S¢Ï¢ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜU¢
ÜUH¢}¢ ãñ´ J §Ý çÜU¼¢Ï¢¢ï´ }¢ï´ Á¢¢ï ÜéUÀ §ÚࢢÎï wG¢é΢±‹Îè ãé±¢ S¢Ï¢ ÐÚ §ü}¢¢Ý
H¢Ý¢ ¥¢ñÚ §Ý ÜU¢ï S¢Ó¢ }¢¢ÝÝ¢ Á¢GMÚè ãñ J

çÜUS¢è »ÜU çÜU¼¢Ï¢ ÜU¢ §‹ÜU¢Ú ÜUÚÝ¢ ÜéUÈíGU ãñ J

ã¢æ, ¥HÏ¢œ¢¢ ²ïã »ÜU ãGÜGUèÜGU¼ ãñ çÜU ¥x¢Hè çÜU¼¢Ï¢¢ï´ ÜUè çãGÈGU¢Á¢G¼
¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï ©}}¢¼¢ï´ ÜïU çS¢ÐéÎü ÈGUÚ}¢¢§ü ‰¢è }¢x¢Ú ©}}¢¼¢ï´ S¢ï ©Ý
çÜU¼¢Ï¢¢ï´ ÜUè çãGÈGU¢Á¢G¼ Ý ã¢ï S¢ÜUè J Ï¢çËÜU à¢ÚèÚ H¢ïx¢¢ï´ Ýï §Ý çÜU¼¢Ï¢¢ï´ }¢ï´
¥ÐÝè wG±¢çãࢠÜïU }¢é¼G¢çÏ¢ÜGU ÜU}¢è Ï¢ïà¢è ÜUÚ Îè J çHã¢Á¢G¢ Á¢Ï¢ ÜU¢ï§ü Ï¢¢¼
§Ý çÜU¼¢Ï¢¢ï´ ÜUè ã}¢¢Úï S¢¢}¢Ýï Ðïࢠã¢ï ¼¢ï ±¢ïã ¥x¢Ú ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ ÜïU
}¢é¼G¢çÏ¢ÜGU ã¢ï Á¢Ï¢ ¼¢ï ã}¢ ©S¢ ÜUè ¼SÎèÜGU ÜUÚï´x¢ï ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ±¢ïã ÜéUGÚ¥¢Ý
ÜïU }¢é¶G¢çHÈGU ã¢ï ¼¢ï ã}¢ ²ÜGUèÝ ÜUÚ Hï´x¢ï çÜU ²ïã à¢Úè򢕫 ÜUè ¼ãGÚèÈGU ãñ ¥¢ñÚ
ã}¢ §S¢ Ï¢¢¼ ÜU¢ï ÚÎ ÜUÚ Îï´x¢ï J ¥¢ñÚ ¥x¢Ú }¢é¶G¢HÈGU¼ ²¢ }¢é±¢ÈGUÜGU¼ ÜéUÀ
|¢è }¢¢’Hê}¢ Ý ã¢ï ¼¢ï ²ïã ãéGv}¢ ãñ çÜU ã}¢ §S¢ Ï¢¢¼ ÜUè Ý ¼SÎèÜGU ÜUÚï´ Ý
¼vÁ¢GèÏ¢ ÜUÚïæ Ï¢çËÜU ²ïã ÜUã Îï´ çÜU ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU
çÈGUçÚà¼¢ï´ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜUè çÜU¼¢Ï¢¢ï´ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU ÚS¢êH¢ïæ ÐÚ ã}¢¢Ú¢ §ü}¢¢Ý ãñ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 186

¥GÜGUè΢ : 2 ÎèÝï §SH¢}¢ Ó¢êæçÜU ã}¢ïࢢ ÚãÝï ±¢H¢ ÎèÝ ãñ J çHã¢Á¢G¢


ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ ÜUè çãGÈGU¢Á¢G¼ ÜUè çÁ¢G}}¢ï΢Úè ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï ©}}¢¼
ÜïU çS¢ÐéÎü Ýãè´ ÈGUÚ}¢¢§ü Ï¢çËÜU §S¢ ÜUè çãGÈGU¢Á¢G¼ wG¢éÎ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢
Ýï ¥ÐÝï çÁ¢G}}¢ï Ú¶è ãñ Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï ©S¢ Ýï §ÚࢢΠÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU

“²¢’Ýè Ï¢ïà¢ÜU ã}¢ Ýï ÜéUGÚ¥¢Ý ©¼¢Ú¢ J ¥¢ñÚ ²ÜGUèÝÝ ã}¢ wG¢éÎ §S¢ ÜïU
çÝx¢ãÏ¢¢Ý ãñæ J”
§S¢ çH²ï ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ }¢ï´ ÜU¢ï§ü ÜU}¢è Ï¢ïà¢è ÜUÚ Îï ²ïã }¢éãG¢H ãñ J

¥¢ñÚ Á¢¢ï ²ïã ÜUãï çÜU ÜéUGÚ¥¢Ý }¢ï´ çÜUS¢è Ýï ÜéUÀ Úg¢ï Ï¢ÎH ²¢ ÜU}¢ ²¢
çÁ¢G²¢Î¢ ÜUÚ çβ¢ ãñ J ±¢ïã ÜU¢çÈGUÚ ãñ J

¥GÜGUè΢ : 3 ¥x¢Hè çÜU¼¢Ï¢ï´ çS¢ÈüGU ÝçÏ¢²¢ï´ ãè ÜU¢ï ²¢Î ãé±¢ ÜUÚ¼è ‰¢è´ J
HïçÜUÝ ²ïã ã}¢¢Úï ÝÏ¢è ¥¢ñÚ ÜéUGÚ¥¢Ý ÜU¢ }¢¢ï’çÁ¢Á¢G¢ ãñ çÜU ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ
ÜU¢ï }¢éS¢H}¢¢Ý ÜU¢ Ï¢ÓÓ¢¢ Ï¢ÓÓ¢¢ ²¢Î ÜUÚ Hï¼¢ ãñ J

¼ÜGUÎèÚ ÜU¢ Ï¢²¢Ý


¥G¢H}¢ }¢ï´ Á¢¢ï ÜéUÀ |¢H¢, Ï¢éÚ¢ ã¢ï¼¢ ãñ J S¢Ï¢ ÜU¢ï ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ §S¢ ÜïU ã¢ïÝï S¢ï ÐãHï ã}¢ïࢢ S¢ï Á¢¢Ý¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ©S¢ Ýï ¥ÐÝï §S¢è
§GË}¢ï ¥Á¢GHè ÜïU }¢é±¢çÈGUÜGU ÐÚ |¢H¢§ü Ï¢éÚ¢§ü }¢éÜGUgÚ ÈGUÚ}¢¢ Îè ãñ “¼ÜGUÎèÚ”
§S¢è ÜU¢ Ý¢}¢ ãñ Á¢ñS¢¢ ã¢ïÝï ±¢H¢ ãñ ¥¢ñÚ Á¢¢ï Á¢ñS¢¢ ÜUÚÝï ±¢H¢ ‰¢¢ §S¢ ÜU¢ï
ÐãHï ãè ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï ¥ÐÝï §GË}¢ S¢ï Á¢¢Ý¢ ¥¢ñÚ §S¢è ÜU¢ï H¢ñãGï
}¢ãGÈGUêÁ¢G ÐÚ çH¶ çβ¢ J ¼¢ï ²ïã Ý S¢}¢Û¢¢ï çÜU Á¢ñS¢¢ ©S¢ Ýï çH¶ çβ¢
}¢Á¢Ï¢êÚÝ ã}¢ ÜU¢ï ±ñS¢¢ ãè ÜUÚÝ¢ ÐÇG¼¢ ãñ Ï¢çËÜU ±¢ÜïGU¥G¢ ²ïã ãñ Á¢ñS¢¢ ã}¢
ÜUÚÝï ±¢Hï ‰¢ï ±ñS¢¢ ãè ©S¢ Ýï Ï¢ãé¼ ÐãHï çH¶ çβ¢ J Á¢GñÎ ÜïU çÁ¢G}}¢ï
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 187
Ï¢éÚ¢§ü çH¶è §S¢ çH²ï çÜU Á¢GñΠϢéÚ¢§ü ÜUÚÝï ±¢H¢ ‰¢¢ J ¥x¢Ú Á¢GñÎ |¢H¢§ü
ÜUÚÝï ±¢H¢ ã¢ï¼¢ ¼¢ï ±¢ïã Á¢GñÎ ÜïU çH²ï |¢H¢§ü çH¶¼¢ J ¼¢ï ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ Ýï ¼ÜGUÎèÚ çH¶ ÜUÚ çÜUS¢è ÜU¢ï |¢H¢§ü ²¢ Ï¢éÚ¢§ü ÜUÚÝï ÐÚ }¢Á¢Ï¢êÚ
Ýãè´ ÜUÚ çβ¢ ãñ J

¥GÜGUè΢ : 1 ¼ÜGUÎèÚ ÐÚ §ü}¢¢Ý H¢Ý¢ |¢è Á¢GMçÚIJ¢¼ï ÎèÝ }¢ï´ S¢ï ãñ


¼ÜGUÎèÚ ÜïU §‹ÜU¢Ú ÜUÚÝï ±¢H¢ï´ ÜU¢ï ÝçÏ¢Ä²ï ¥ÜUÚ}¢ Ýï
§S¢ ©}}¢¼ ÜU¢ “}¢Á¢êS¢” Ï¢¼¢²¢ ãñ J

¥GÜGUè΢ : 2 ¼ÜGUÎèÚ ÜïU }¢S¢¢§H ¥G¢}¢ H¢ïx¢¢ḯ ÜUè S¢}¢Û¢ }¢ḯ Ýãè´ ¥¢ S¢ÜU¼ï
J §S¢ çH²ï ¼ÜGUÎèÚ ÜïU }¢S¢¢§H }¢ḯ çÁ¢G²¢Î¢ x¢G¢ñÚ¢ï çÈGURU ¥¢ñÚ Ï¢ãì¯G ± }¢éÏ¢¢ãG¯¢
ÜUÚÝ¢ ãH¢ÜU¼ ÜU¢ S¢Ï¢Ï¢ ãñ J ¥}¢èLH }¢¢ï¥ç}¢ÝèÝ ãGÁ¢GÚ¼ï ¥Ï¢ê Ï¢RU
çS¢gèÜGU ± ¥}¢èLH }¢¢ï¥ç}¢ÝèÝ ãGÁ¢GÚ¼ï ©G}¢Ú ÈGU¢MÜGU ( )
¼ÜGUÎèÚ ÜïU }¢S¥Hï }¢ï´ Ï¢ãìG¯ ÜUÚÝï S¢ï }¢‹¥G ÈGUÚ}¢¢» x¢» ãñ´ J çÈUÚ |¢H¢
ã}¢ ¼é}¢ çÜUS¢ çx¢Ý¼è }¢ï´ ãñ´ çÜU §S¢ }¢S¥Hï }¢ï´ Ï¢ãìG¯ ± }¢éÏ¢¢ãG¯¢ ÜUÚïæ J
ã}¢¢Úï çH²ï ²ïãè ãéGv}¢ ãñ çÜU ã}¢ ¼ÜGUÎèÚ ÐÚ §ü}¢¢Ý H¢»æ ¥¢ñÚ §S¢
}¢éçàÜUH ¥¢ñÚ Ý¢ÁG¢éÜU }¢S¥Hï }¢ï´ ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G ÜU|¢è Ï¢ãìG¯¢ï }¢éÏ¢¢ãG¯¢
¥¢ñÚ ãéÁG Á¢¼ ± ¼ÜUÚ¢Ú Ý ÜUÚḯ çÜU §S¢è }¢ḯ §ü}¢¢Ý ÜUè S¢H¢}¢¼è ãñ J

¥G¢H}¢ï Ï¢ÚÁ¢G¶G
}¢ÚÝï ÜïU Ï¢¢’Î ¥¢ñÚ çÜGU²¢}¢¼ S¢ï ÐãHï Î鋲¢ ± ¥¢ç¶GÚ¼ ÜïU
ÎÚç}¢²¢Ý »ÜU ¥¢ñÚ ¥G¢H}¢ ãñ J çÁ¢S¢ ÜU¢ï “¥G¢H}¢ï Ï¢ÚÁ¢G¶G” ÜUã¼ï ãñ´ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 188
¼}¢¢}¢ §‹S¢¢Ý¢ïæ ¥¢ñÚ çÁ¢‹Ý¢ï´ ÜU¢ï }¢ÚÝï ÜïU Ï¢¢’Î §S¢è ¥G¢H}¢ }¢ï´ ÚãÝ¢
ã¢ï¼¢ ãñ J §S¢ ¥G¢H}¢ï Ï¢ÚÁ¢G¶G }¢ï´ ¥ÐÝï ¥ÐÝï ¥¢’}¢¢H ÜïU »’ç¼Ï¢¢Ú S¢ï çÜUS¢è ÜU¢ï
¥¢Ú¢}¢ ç}¢H¼¢ ãñ ¥¢ñÚ çÜUS¢è ÜU¢ï ¼vHèÈGU J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1, çãG. 1, S¢. 24)
¥GÜGUè΢ : 1 }¢ÚÝï ÜïU Ï¢¢’Î |¢è MãG ÜU¢ ¼¥GËHéÜGU Ï¢ÎÝ ÜïU S¢¢‰¢ Ï¢¢ÜGUè
Úã¼¢ ãñ J ¥x¢Ó¢ïü MãG Ï¢ÎÝ S¢ï Á¢é΢ ã¢ï x¢§ü ãñ }¢x¢Ú Ï¢‹Îï ÐÚ Á¢¢ï ¥¢H¢}¢
²¢ S¢Î}¢¢ x¢éÁ¢GÚïx¢¢ MãG Á¢GMÚ §S¢ ÜU¢ï }¢ãGS¢êS¢ ÜUÚïx¢è ¥¢ñÚ }¢é¼¥çc¯Ú
ã¢ïx¢è J çÁ¢S¢ ¼GÚãG Î鋲¢±è çÁ¢G‹Îx¢è }¢ïæ Ï¢ÎÝ ÐÚ Á¢¢ï Ú¢ãG¼ ¥¢ñÚ ¼vHèÈGU
ÐÇG¼è ãñ §S¢ ÜUè HÁGÁ¢G¼ ¥¢ñÚ ¼vHèÈGU MãG ÜU¢ï ÐãéæÓ¢¼è ãñ J §S¢è ¼GÚãG
¥G¢H}¢ï Ï¢ÚÁ¢G¶G }¢ï´ |¢è Á¢¢ï §‹¥G¢}¢ ²¢ ¥GÁ¢G¢Ï¢ Ï¢ÎÝ ÐÚ ±¢ÜïGU¥G ã¢ï¼¢ ãñ J
©S¢ ÜUè HÁGÁ¢G¼ ¥¢ñÚ ¼vHèÈGU MãG ÜU¢ï ÐãéæÓ¢¼è ãñ J

¥GÜGUè΢ : 2 }¢ÚÝï ÜïU Ï¢¢’Î }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÜUè MãGï´ ©Ý ÜïU ÎÚÁ¢¢¼ ÜïU
»’ç¼Ï¢¢Ú S¢ï }¢éwG¼çHÈGU }¢ÜGU¢}¢¢¼ }¢ï´ Úã¼è ãñ´ J Ï¢¢’Á¢G ÜUè ÜGUÏ¢í ÐÚ, Ï¢¢’Á¢G
ÜUè Á¢G}¢ Á¢G}¢ à¢ÚèÈGU ÜïU ÜéæU±ï´ }¢ï´, Ï¢¢’Á¢G ÜUè ¥¢S}¢¢Ý¢ï Á¢G}¢èÝ ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý,
Ï¢¢’Á¢G ÜUè ¥¢S}¢¢Ý¢ï´ }¢ï´, Ï¢¢’Á¢G ÜUè ¥Gà¢ü ÜïU ÝèÓ¢ï çÜGU‹ÎèH¢ï´ }¢ï´, Ï¢¢’Á¢G ÜUè
¥¢’H¢ §GçËHIJèÝ }¢ï´ }¢x¢Ú MãïGæ ÜUãèæ |¢è ã¢ï´ ¥ÐÝï çÁ¢S}¢¢ï´ S¢ï Ï¢ ÎS¼êÚ
©Ý ÜU¢ï ¼¥GËHéÜGU Úã¼¢ ãñ Á¢¢ï ÜU¢ï§ü ©Ý ÜUè ÜGUÏ¢í ÐÚ ¥¢» ©S¢ ÜU¢ï ±¢ïã
Îﶼï ÐãÓ¢¢Ý¼ï ¥¢ñÚ ©S¢ ÜUè Ï¢¢¼¢ï´ ÜU¢ï S¢éݼï ãñæ J

§S¢è ¼GÚãG ÜU¢çÈGUÚ¢ḯ ÜUè MãGïæ Ï¢¢’Á¢G §Ý ÜïU }¢Ú͢Š²¢ ÜGUÏ¢í ÐÚ Úã¼è
ãñ́, Ï¢¢’Á¢G ÜUè ²}¢Ý ÜïU »ÜU Ý¢Hï Ï¢Úãê¼ }¢ḯ, Ï¢¢’Á¢G ÜUè S¢¢¼¢ḯ Á¢G}¢èÝ ÜïU ÝèÓ¢ï,
Ï¢¢’Á¢G ÜUè “çS¢ÁÁ¢èÝ” }¢ï´ J HïçÜUÝ MãGïæ ÜUãè´ |¢è ã¢ïæ §Ý ÜïU çÁ¢S}¢¢ï´ S¢ï §Ý
MãG¢ï´ ÜU¢ ¼¥GËHéÜGU Ï¢Ú ÜGUÚ¢Ú Úã¼¢ ãñ Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï Á¢¢ï §Ý ÜïU }¢Ú͢ŠÐÚ x¢éÁ¢GÚï
²¢ §Ý ÜUè ÜGUÏ¢í ÐÚ ¥¢» ©S¢ ÜU¢ï Îﶼï ÐãÓ¢¢Ý¼ï ¥¢ñÚ ©S¢ ÜUè Ï¢¢¼¢ï´ ÜU¢ï
S¢éݼï ãñ´ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 189

¥GÜGUè΢ : 3 ²ïã ¶G²¢H çÜU }¢ÚÝï ÜïU Ï¢¢’Î MãG çÜUS¢è ÎêS¢Úï Ï¢ÎÝ }¢ï´
Ó¢Hè Á¢¢¼è ãñ wG±¢ã ±¢ïã çÜUS¢è ¥¢Î}¢è ÜU¢ Ï¢ÎÝ ã¢ï ²¢ çÜUS¢è Á¢¢Ý±Ú
ÜU¢ çÁ¢S¢ ÜU¢ï çÈGUH¢õS¢¢ïÈGUÚ “¼Ý¢S¢é¶G” ¥¢ñÚ çã‹Îê “¥¢±¢x¢¢ïÝ” ÜUã¼ï ãñ´
²ïã ¶G²¢H çÏ¢ËÜéUH ãè Ï¢¢ç¼GH ¥¢ñÚ §S¢ ÜU¢ }¢¢ÝÝ¢ ÜéUÈíGU ãñ J

¥GÜGUè΢ : 4 Á¢Ï¢ ¥¢Î}¢è }¢Ú Á¢¢¼¢ ãñ ¼¢ï ¥x¢Ú x¢¢ÇG¢ Á¢¢» ¼¢ï x¢¢ÇGÝï ÜïU
Ï¢¢’Î ¥¢ñÚ ¥x¢Ú Ý x¢¢ÇG¢ Á¢¢» ¼¢ï ±¢ïã Á¢ã¢æ |¢è ã¢ï ¥¢ñÚ çÁ¢S¢ ãG¢H }¢ïæ |¢è
ã¢ï ©S¢ ÜïU ТS¢ ΢ï çÈGUçÚà¼ï ¥¢¼ï ãñæ çÁ¢Ý }¢ḯ S¢ï »ÜU ÜU¢ Ý¢}¢ “}¢é‹ÜUÚ” ¥¢ñÚ
ÎêS¢Úï ÜU¢ Ý¢}¢ “ÝÜUèÚ” ãñ ²ïã ΢ïÝ¢ï´ çÈGUçÚà¼ï }¢éÎïü S¢ï S¢é±¢H ÜUÚ¼ï ãñ´ çÜU
¼ïÚ¢ ÚÏÏ¢ ÜU¢ñÝ ãñ ? ¼ïÚ¢ ÎèÝ v²¢ ãñ ? ¥¢ñÚ ãGÁ¢GÚ¼ï }¢éãG}}¢ÎéÚüS¢êHéËH¢ã
ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ ÐêÀ¼ï ãñ´ çÜU ²ïã ÜU¢ñÝ ãñ´ ? ¥x¢Ú }¢é΢ü
§ü}¢¢ÝÎ¢Ú ã¢ï ¼¢ï ÆèÜU ÆèÜU Á¢±¢Ï¢ Îï¼¢ ãñ çÜU }¢ïÚ¢ ÚÏ¢ ¥ËH¢ã
ãñ J }¢ïÚ¢ ÎèÝ §SH¢}¢ ãñ ¥¢ñÚ ãGÁ¢GÚ¼ï }¢éãG}}¢Î
¥ËH¢ã ÜïU ÚS¢êH ãñæ J

çÈUÚ ©S¢ ÜïU çH²ï Á¢‹Ý¼ ÜUè ¼GÚÈGU »ÜU ç¶ÇGÜUè ¶¢ïH Îï¼ï ãñ´ J çÁ¢S¢ S¢ï
ÆæÇè ÆæÇè Á¢‹Ý¼ ÜUè ã±¢»æ ¥¢ñÚ wG¢éàÏ¢ê»æ ÜGUÏ¢í }¢ï´ ¥¢¼è Úã¼è ãñ´ J ¥¢ñÚ
}¢é΢ü ¥¢Ú¢}¢ ± Ó¢ñÝ ÜïU }¢Á¢Gï }¢ïæ ÐÇG ÜUÚ ¥ÐÝè ÜGUÏ¢í }¢ï´ S¢é¶ ÜUè ÝèæÎ S¢¢ï
Úã¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ¥x¢Ú }¢é΢ü §ü}¢¢ÝÎ¢Ú Ý ã¢ï ¼¢ï S¢Ï¢ S¢é±¢H¢ï´ ÜïU Á¢±¢Ï¢ }¢ï´ ²ïãè
ÜUã¼¢ ãñ çÜU }¢éÛ¢ï ÜéUÀ Ýãè´ }¢¢’Hê}¢ ãñ J çÈUÚ ©S¢ ÜUè ÜGUÏ¢í }¢ï´ ΢ïÁ¢G¶G ÜUè
¼GÚÈGU »ÜU ç¶ÇGÜUè ¶¢ïH Îè Á¢¢¼è ãñ ¥¢ñÚ Á¢ã‹Ý}¢ ÜUè x¢}¢ü x¢}¢ü ã±¢»æ
¥¢ñÚ Ï¢ÎÏ¢ê ÜGUÏ¢í }¢ï´ ¥¢¼è Úã¼è ãñ´ J ¥¢ñÚ }¢é΢ü ¼GÚãG ¼GÚãG ÜïU S¢wG¼ ¥GÁ¢G¢Ï¢¢ï´
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 190

}¢ï´ çx¢çÚzG¼¢Ú ã¢ï ÜUÚ ¼ÇGм¢ ¥¢ñÚ Ï¢ï ÜGUÚ¢Ú Úã¼¢ ãñ çÈGUçÚà¼ï ©S¢ ÜU¢ï x¢é…G¢ïZ
S¢ï }¢¢Ú¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ ©S¢ ÜïU Ï¢éÚï ¥¢’}¢¢H S¢¢æÐ çÏ¢ÓÀê Ï¢Ý ÜUÚ ©S¢ï ¥GÁ¢G¢Ï¢
ÐãéæÓ¢¢¼ï Úã¼ï ãñ´ J

¥GÜGUè΢ : 5 }¢é΢ü |¢è ÜUH¢}¢ ÜUÚ¼¢ ãñ }¢x¢Ú ©S¢ ÜïU ÜUH¢}¢ ÜU¢ï §‹S¢¢Ý
¥¢ñÚ çÁ¢‹Ý ÜïU çS¢±¢ ¼}¢¢}¢ }¢wGHêÜGU¢¼, Á¢¢Ý±Ú ±x¢GñÚ¢ S¢éݼï ãñ´ J ¥x¢Ú
ÜU¢ï§ü ¥¢Î}¢è S¢éÝ Hï ¼¢ï ±¢ïã Ï¢ïã¢ïࢠã¢ï Á¢¢»x¢¢ J

¥GÜGUè΢ : 6 §ü}¢¢ÝÎ¢Ú ¥¢ñÚ ÝïÜU¢ï´ ÜUè ÜGUÏ¢íï´ çÜUS¢è ÜUè S¢œ¢Ú S¢œ¢Ú 㢉¢
Ó¢¢ñÇGè ã¢ï Á¢¢¼è ãñ´ J
¥¢ñÚ çÜUS¢è çÜUS¢è ÜUè ÜGUÏ¢íï´ §¼Ýè Ó¢¢ñÇGè ã¢ï Á¢¢¼è ãñ´ çÜU Á¢ã¢æ ¼ÜU ©S¢ ÜUè
çÝx¢¢ã Á¢¢¼è ãñ J

¥¢ñÚ ÜU¢çÈGU򢕫 ¥¢ñÚ Ï¢¢’Á¢G x¢éÝ¢ãx¢¢Ú¢ï´ ÜUè ÜGUÏ¢í §S¢ ÜGUÎÚ Á¢G¢ïÚ S¢ï ÎÏ¢¢¼è ãñ
¥¢ñÚ §S¢ ÜGUÎÚ ¼æx¢ ã¢ï Á¢¢¼è ãñ çÜU §{Ú ÜUè ÐçSH²¢æ ©{Ú ¥¢ñÚ ©{Ú ÜUè
ÐçSH²¢æ §{Ú ã¢ï Á¢¢¼è ãñ´ J

¥GÜGUè΢ : 7 ÜGUÏ¢í }¢ï´ Á¢¢ï ÜéUÀ ¥GÁ¢G¢Ï¢ ± ¯±¢Ï¢ }¢éÎïü ÜU¢ï çβ¢ Á¢¢¼¢ ãñ
¥¢ñÚ Á¢¢ï ÜéUÀ §S¢ ÐÚ x¢éÁ¢GÚ¼è ãñ ±¢ïã S¢Ï¢ Ó¢èÁ¢Gḯ }¢éÎïü ÜU¢ï }¢¢’Hê}¢ ã¢ï¼è ãñ́ J
çÁ¢G‹Î¢ H¢ïx¢¢ï´ ÜU¢ï ©S¢ ÜU¢ ÜU¢ï§ü §GË}¢ Ýãè´ ã¢ï¼¢ J Á¢ñS¢ï S¢¢ï¼¢ ãé±¢ ¥¢Î}¢è
wG±¢Ï¢ }¢ï´ ¥¢Ú¢}¢ ± ¼vHèÈGU ¥¢ñÚ çÜGUS}¢ çÜGUS}¢ ÜïU }¢Ý¢çÁ¢GÚ S¢Ï¢ ÜéUÀ
Îﶼ¢ ãñ J HÁGÁ¢G¼ |¢è Т¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ¼vHèÈGU |¢è ©Æ¢¼¢ ãñ J }¢x¢Ú §S¢ ÜïU
ТS¢ ãè }¢ḯ Á¢¢x¢¼¢ ãé±¢ ¥¢Î}¢è §Ý S¢Ï¢ Ï¢¢¼¢ḯ S¢ï Ï¢ï ¶GÏ¢Ú Ï¢ñÆ¢ Úã¼¢ ãñ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 191

çÜGU²¢}¢¼ ÜU¢ Ï¢²¢Ý


¼¢ñãèG ΢ï çÚS¢¢H¼ ÜUè ¼GÚãG çÜGU²¢}¢¼ ÐÚ |¢è §ü}¢¢Ý H¢Ý¢ Á¢GMçÚIJ¢¼ï
ÎèÝ }¢ḯ S¢ï ãñ Á¢¢ï à¢wGS¢ çÜGU²¢}¢¼ ÜU¢ §‹ÜU¢Ú ÜUÚï ±¢ïã w¢éH¢ ãé±¢ ÜU¢çÈGUÚ ãñ J

ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý ÜïU çH²ï §S¢ ¥GÜGUèÎï ÐÚ §ü}¢¢Ý H¢Ý¢ ÈGUÁ¢üïG »ïGÝ ãñ


çÜU »ÜU çÎÝ ²ïã Á¢G}¢èÝ ¥¢S}¢¢Ý Ï¢çËÜU ÜéUH ¥G¢H}¢ ¥¢ñÚ S¢¢Ú¢ Á¢ã¢Ý
ÈGUÝ¢ ã¢ï Á¢¢»x¢¢ J §S¢è çÎÝ ÜU¢ Ý¢}¢ “çÜGU²¢}¢¼” ãñ J

çÜGU²¢}¢¼ S¢ï ÐãHï Ó¢‹Î çÝࢢçݲ¢æ Á¢G¢çãÚ ã¢ï´x¢è J çÁ¢Ý }¢ï´ S¢ï
Ó¢‹Î ²ïã ãñ´ J
{1} Î鋲¢ }¢ï´ ¼èÝ Á¢x¢ã ¥¢Î}¢è Á¢G}¢èÝ }¢ï´ {æS¢¢ çβï Á¢¢»æx¢ï J »ÜU
}¢à¢çÚÜGU }¢ï´, ÎêS¢Ú¢ }¢x¢GçÚÏ¢ }¢ï´, ¼èS¢Ú¢ Á¢Á¢GèÚ» ¥GÚÏ¢ }¢ï´ J

{2} §GË}¢ ©Æ Á¢¢»x¢¢ J

{3} Á¢ã¢H¼ ÜUè ÜU¯Ú¼ ã¢ïx¢è

{4} ¥GH¢çݲ¢ çÁ¢GÝ¢ÜU¢Úè Ï¢ ÜU¯Ú¼ ã¢ïÝï Hx¢ïx¢è J

{5} }¢Î¢ïZ ÜUè ¼¢’΢ΠÜU}¢ ã¢ï Á¢¢»x¢è ¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼ï´ Ï¢ãé¼ çÁ¢G²¢Î¢ ã¢ï´x¢è J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 192

²ã¢æ ¼ÜU çÜU »ÜU }¢Îü ÜUè S¢ÚÐÚS¼è }¢ï´ ÐÓ¢¢S¢ ¥G¢ñÚ¼ï´ ã¢ïæx¢è J

{6} }¢éËÜïU ¥GÚÏ¢ }¢ï´ ¶ï¼è Ï¢¢x¢G ¥¢ñÚ ÝãìÚï´ ã¢ï Á¢¢»æx¢è J

{7} ÎèÝ ÐÚ ÜGU¢§}¢ ÚãÝ¢ §¼Ý¢ ãè Îéà±¢Ú ã¢ïx¢¢ Á¢ñS¢ï }¢énè }¢ï´ ¥æx¢¢Ú¢ HïÝ¢ J

²ã¢æ ¼ÜU çÜU ¥¢Î}¢è ÜGUçÏ¢íS¼¢Ý }¢ï´ Á¢¢ ÜUÚ ¼}¢‹Ý¢ ÜUÚïx¢¢ çÜU ÜU¢à¢ }¢ñæ §S¢
ÜGUÏ¢í }¢ï´ ã¢ï¼¢ J

{8} H¢ïx¢ §GË}¢ï ÎèÝ ÐÉGï´x¢ï }¢x¢Ú ÎèÝ ÜïU çH²ï Ýãè´ J

{9} }¢Îü ¥ÐÝè ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ ÈGUÚ}¢¢æ Ï¢ÚÎ¢Ú ã¢ïx¢¢ ¥¢ñÚ }¢¢æ-Ï¢¢Ð ÜUè Ý¢ÈGUÚ}¢¢Ýè

ÜUÚïx¢¢ J
{10} }¢çSÁ¢Î¢ïæ }¢ï´ H¢ïx¢ ࢢïÚ }¢Ó¢¢»æx¢ï J

{11} x¢¢Ýï Ï¢Á¢¢Ýï ÜU¢ Ú±¢Á¢ Ï¢ãé¼ çÁ¢G²¢Î¢ ã¢ï Á¢¢»x¢¢ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 193

{12} ¥x¢Hï H¢ïx¢¢ï´ ÐÚ H¢ïx¢ H¢’ݼ ÜUÚï´x¢ï ¥¢ñÚ Ï¢éÚ¢ ÜUãï´x¢ï J

{13} Á¢¢Ý±Ú ¥¢Îç}¢²¢ï´ S¢ï ÜUH¢}¢ ÜUÚï´x¢ï J

{14} Á¢GHèH H¢ïx¢ çÁ¢Ý ÜU¢ï ¼Ý ÜU¢ ÜUÐÇG¢, Тªæ ÜUè Á¢êç¼²¢æ ÝS¢èÏ¢ Ý
‰¢è´ Ï¢ÇGï Ï¢ÇGï }¢ãGH¢ï´ }¢ï´ ÈGUºG ÜUÚï´x¢ï J

{15} ±vG¼ }¢ï´ Ï¢ÚÜU¼ ¶Gy}¢ ã¢ï Á¢¢»x¢è J ²ã¢æ ¼ÜU çÜU Ï¢ÚS¢ ç}¢cH }¢ãèÝï

ÜïU ¥¢ñÚ }¢ãèÝ¢ ç}¢cH »ÜU ãzG¼ï ÜïU ¥¢ñÚ »ÜU ãzG¼¢ ç}¢cH »ÜU çÎÝ ÜïU
x¢éÁ¢GÚ Á¢¢»x¢¢, ±x¢ñGÚ¢ ±x¢ñGÚ¢ J

¥H x¢GÚÁ¢G ¥ËH¢ã ± ÚS¢êH Ýï


çÁ¢¼Ýè çÝࢢçݲ¢æ çÜGU²¢}¢¼ ÜUè Ï¢¼H¢§ü ãñ´ S¢Ï¢ ²ÜGUèÝÝ Á¢G¢çãÚ ã¢ï ÜUÚ
Úãïæx¢è ²ã¢æ ¼ÜU çÜU ãGÁ¢GÚ¼ï §}¢¢}¢ }¢ãÎè ÜU¢ ÁG¢éãêÚ ã¢ïx¢¢ J

ÎÁÁ¢¢H çÝÜUHïx¢¢ J

¥¢ñÚ §S¢ ÜU¢ï ÜGUyH ÜUÚÝï ÜïU çH²ï

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 194

ãGÁ¢GÚ¼ï §GüS¢¢ ¥¢S}¢¢Ý S¢ï ©¼Úï´x¢ï J

²¢Á¢êÁ¢ }¢¢Á¢êÁ¢ Á¢¢ï Ï¢ãé¼ ãè Á¢GÏ¢ÚÎS¼ H¢ïx¢ ãñ´ ±¢ïã çÝÜUH ÜUÚ ¼}¢¢}¢
Á¢G}¢èÝ ÐÚ ÈñUH Á¢¢»æx¢ï J

¥¢ñÚ Ï¢ÇGï Ï¢ÇGï ÈGUS¢¢Î ¥¢ñÚ Ï¢ÚÏ¢¢Îè Ï¢ÚТ ÜUÚï´x¢ï J çÈUÚ wG¢é΢ ÜïU ÜGUãÚ S¢ï
ãH¢ÜU ã¢ï Á¢¢»æx¢ï J

Ðçp}¢ S¢ï ¥¢zG¼¢Ï¢ çÝÜUHïx¢¢ J

ÜéUGÚ¥¢Ý ÜïU ãéGMÈGU ©ÇG Á¢¢»æx¢ï J

²ã¢æ ¼ÜU çÜU M» Á¢G}¢èÝ ÜïU ¼}¢¢}¢ }¢éS¢H}¢¢Ý }¢Ú Á¢¢»æx¢ï ¥¢ñÚ ¼}¢¢}¢
Î鋲¢ ÜU¢çÈGU򢕫 S¢ï |¢Ú Á¢¢»x¢è J

§S¢ ¼GÚãG Á¢Ï¢ çÜGU²¢}¢¼ ÜUè ¼}¢¢}¢ çÝࢢçݲ¢æ Á¢G¢çãÚ ã¢ï Ó¢éÜïU´x¢è ¼¢ï
¥Ó¢¢‹¢ÜU wG¢é΢ ÜïU ãéGv}¢ S¢ï ãGÁ¢GÚ¼ï §S¢Ú¢ÈGUèH S¢êÚ ÈêæUÜïæUx¢ï çÁ¢S¢
S¢ï Á¢G}¢èÝ ¥¢S}¢¢Ý ÅêÅ ÈêUÅ ÜUÚ ÅéÜUÇGï ÅéÜUÇïG ã¢ï Á¢¢»æx¢ï J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 195

À¢ïÅï Ï¢ÇGï S¢Ï¢ Ðã¢ÇG Ó¢êÚ Ó¢êÚ ã¢ï ÜUÚ çÏ¢¶Ú Á¢¢»æx¢ï J ¼}¢¢}¢ ÎçÚ²¢¥¢ïæ }¢ï´
yG¢êÈGU¢Ý ©Æ ¶ÇG¢ ã¢ïx¢¢ J ¥¢ñÚ Á¢G}¢èÝ ÈUÅ Á¢¢Ýï S¢ï »ÜU ÎçÚ²¢ ÎêS¢Úï
ÎçÚ²¢¥¢ïæ S¢ï ç}¢H Á¢¢»x¢¢ J ¼}¢¢}¢ }¢wGHêÜGU¢¼ }¢Ú Á¢¢»x¢è ¥¢ñÚ S¢¢Ú¢
¥G¢H}¢ ÝïS¼¢ï ݢϢêÎ ¥¢ñÚ ÐêÚè Î鋲¢ ¼ãS¢ ÝãS¢ ã¢ï ÜUÚ Ï¢ÚÏ¢¢Î ã¢ï
Á¢¢»x¢è J çÈUÚ »ÜU }¢ég¼ ÜïU Ï¢¢’Î Á¢Ï¢ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜU¢ï }¢‹ÁG¢êÚ
ã¢ïx¢¢ çÜU ¼}¢¢}¢ ¥G¢H}¢ çÈUÚ Ðñ΢ ã¢ï Á¢¢» ¼¢ï ÎêS¢Úè Ï¢¢Ú çÈUÚ ãGÁ¢GÚ¼ï
§S¢Ú¢ÈGUèH S¢êÚ ÈêæUÜïU´x¢ï çÈUÚ S¢¢Ú¢ ¥G¢H}¢ ΢ïÏ¢¢Ú¢ Ðñ΢ ã¢ï Á¢¢»x¢¢
¥¢ñÚ ¼}¢¢}¢ }¢éÎïü çÁ¢G‹Î¢ ã¢ï ÜUÚ }¢ñ΢Ýï }¢ïãGà¢Ú }¢ï´ Á¢}¥G ã¢ï´x¢ï J Á¢ã¢æ S¢Ï¢ ÜïU
¥¢’}¢¢H }¢èÁ¢G¢Ýï ¥G}¢H }¢ï´ ¼¢ïHï Á¢¢»æx¢ï J çãGS¢¢Ï¢ çÜU¼¢Ï¢ ã¢ïx¢¢ J

ãéGÁG¢êÚ à¢ÈGU¢¥G¼ ÈGUÚ}¢¢»æx¢ï J

¥¢ñÚ ¥ÐÝè ©}}¢¼ ÜU¢ï ãG¢ñÁ¢Gï ÜU¢ñ¯Ú ÜU¢ ТÝè çÐH¢»æx¢ï J

ÝïÜU¢ï´ ÜU¢ Ý¢}¢» ¥¢’}¢¢H ΢ãìÝï 㢉¢¢ï´ }¢ï´ ¥¢ñÚ Ï¢Î¢ï´ ÜU¢ Ý¢}¢» ¥¢’}¢¢H
Ï¢¢»æ 㢉¢¢ï´ }¢ï´ çβ¢ Á¢¢»x¢¢ J
çÈUÚ ²ïã H¢ïx¢ ÐéH çS¢Ú¢¼G ÐÚ Ó¢H¢» Á¢¢»æx¢ï J çÁ¢Ý H¢ïx¢¢ïæ ÜïU
¥¢’}¢¢H ¥ÓÀï ã¢ï´x¢ï ±¢ïã S¢H¢}¢¼è ÜïU S¢¢‰¢ ÐéH S¢ï Ð¢Ú ã¢ï ÜUÚ Á¢‹Ý¼ }¢ï´
ÐãéæÓ¢ Á¢¢»æx¢ï ¥¢ñÚ Á¢¢ï ϢΠ¥¢’}¢¢H ¥¢ñÚ x¢éÝ¢ãx¢¢Ú ã¢ï´x¢ï ±¢ïã §S¢ ÐéH S¢ï
΢ïÁ¢G¶G }¢ï´ çx¢Ú ÐÇGï´x¢ï J

¥GÜGUè΢ : 1 Á¢ã‹Ý}¢ Ðñ΢ ã¢ï Ó¢éÜUè ãñ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 196

¥¢ñÚ §S¢ }¢ï´ ¼GÚãG ¼GÚãG ÜïU ¥GÁ¢G¢Ï¢¢ïæ ÜïU S¢¢}¢¢Ý }¢¢ñÁ¢êÎ ãñ´ J ΢ïÁ¢G¶Gè H¢ïx¢¢ï´ }¢ï´
S¢ï çÁ¢Ý H¢ïx¢¢ï´ ÜïU çÎH¢ï´ }¢ïæ Á¢GÚ¢ü |¢Ú |¢è §ü}¢¢Ý ã¢ïx¢¢ J ±¢ïã ¥ÐÝï x¢éÝ¢ã¢ï´
ÜUè S¢Á¢G¢ |¢éx¢¼ ÜUÚ Ðñx¢G}Ï¢Ú¢ï´ ¥¢ñÚ ÎêS¢Úï Ï¢éÁG¢éx¢¢ïZ ÜUè à¢ÈGU¢¥G¼ S¢ï Á¢ã‹Ý}¢
S¢ï çÝÜUH ÜUÚ Á¢‹Ý¼ }¢ï´ ΢ç¶GH ã¢ï´x¢ï J

}¢éS¢H}¢¢Ý çÜU¼Ý¢ ãè Ï¢ÇG¢ x¢éÝ¢ãx¢¢Ú v²êæ Ý ã¢ï }¢x¢Ú ±¢ïã ã}¢ïࢢ ΢ïïÁ¢G¶G
}¢ï´ Ýãè´ Ú¶¢ Á¢¢»x¢¢ Ï¢çËÜU ÜéUÀ çÎÝ¢ï´ ¼ÜU ¥ÐÝï x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜUè S¢Á¢G¢ Т ÜUÚ
±¢ïã Á¢‹Ý¼ }¢ï´ ΢ç¶GH ÜUÚ çβ¢ Á¢¢»x¢¢ J ã¢æ ¥HÏ¢œ¢¢ ÜéUzGÈGU¢Ú ±
}¢éà¢çÚÜUèÝ ã}¢ïࢢ ã}¢ïࢢ Á¢ã‹Ý}¢ ãè }¢ï´ Úãï´x¢ï ¥¢ñÚ ¼GÚãG ¼GÚãG ÜïU ¥GÁ¢G¢Ï¢¢ï´
}¢ï´ çx¢çÚzG¼¢Ú Úãïæx¢ï ¥¢ñÚ ©Ý ÜU¢ï }¢¢ñ¼ |¢è Ýãè´ ¥¢»x¢è J

¥GÜGUè΢ : 2 Á¢‹Ý¼ |¢è Ϣݢ§ü Á¢¢ Ó¢éÜUè ãñ J

¥¢ñÚ §S¢ }¢ï´ ¼GÚãG ¼GÚãG ÜUè Ýï’}¢¼¢ï´ ÜU¢ S¢¢Ú¢ S¢¢}¢¢Ý ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï
Ðñ΢ ÈGUÚ}¢¢ Ú¶¢ ãñ J Á¢‹Ýç¼²¢ï´ ÜU¢ï Ý ÜU¢ï§ü ¶G¢ñÈGU ã¢ïx¢¢ Ý çÜUS¢è ¼GÚãG ÜU¢
ÜU¢ï§ü ÚæÁ¢¢ï x¢G}¢ ã¢ïx¢¢ J

§Ý ÜUè ãÚ wG±¢çãࢠ¥¢ñÚ ¼}¢‹Ý¢ ÜU¢ï wG¢é΢±‹Îï ÜUÚè}¢ ÐêÚè ÈGUÚ}¢¢»x¢¢ ¥¢ñÚ
±¢ïã çÏ¢çã༠ÜïU Ï¢¢x¢G¢ï´ }¢ï´ çÜGUS}¢ çÜGUS}¢ ÜïU }¢ï±¢ï´ ¥¢ñÚ ¼GÚãG ¼GÚãG ÜUè Ýï’}¢¼¢ï´
S¢ï HéyGÈGU ¥‹Î¢ïÁ¢G ã¢ï¼ï Úãïæx¢ï J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1, çãG. 1, S¢. 44)
¥¢ñÚ ã}¢ïࢢ ã}¢ïࢢ Á¢‹Ý¼ }¢ï´ Úãï´x¢ï Ý ÜU|¢è ±¢ïã Á¢‹Ý¼ S¢ï çÝÜU¢Hï Á¢¢»æx¢ï
Ý }¢Úï´x¢ï !
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 197
¥GÜGUè΢ : 3 çà¢ÜüU ¥¢ñÚ ÜéUÈíGU ÜïU x¢éÝ¢ã ÜU¢ï ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜU|¢è
}¢é¥G¢ÈGU Ýãè´ ÈGUÚ}¢¢»x¢¢ J §Ý ÜïU §GH¢±¢ ÎêS¢Úï À¢ïÅï Ï¢ÇGï x¢éÝ¢ã¢ï´ ÜU¢ï çÁ¢S¢
ÜïU çH²ï Ó¢¢ãïx¢¢ ¥ÐÝï ÈGUÁGH¢ï ÜUÚ}¢ S¢ï }¢é¥G¢ÈGU ÈGUÚ}¢¢ Îïx¢¢ J
¥¢ñÚ çÁ¢S¢ ÜU¢ï Ó¢¢ãïx¢¢ ¥GÁ¢G¢Ï¢ Îïx¢¢ J
¥GÁ¢G¢Ï¢ ÎïÝ¢ ©S¢ ÜU¢ ¥GÎìH ãñ ¥¢ñÚ }¢é¥G¢ÈGU ÜUÚ ÎïÝ¢ ©S¢ ÜU¢ ÈGUÁGH ãñ J
¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ãÚ }¢éS¢H}¢¢Ý ÐÚ ¥ÐÝ¢ ÈGUÁGH ÈGUÚ}¢¢» J (¥¢}¢èÝ)
Á¢GMÚè çã΢²¼ :- Œ²¢Úè Ï¢ãÝ¢ï ¥¢ñÚ ¥GÁ¢GèÁ¢G |¢¢§²¢ï ! ¼é}¢ çÜGU²¢}¢¼
ÜUè ã¢ñHÝ¢çÜU²¢ïæ ¥¢ñÚ Á¢‹Ý¼ ± ΢ïÁ¢G¶G ÜUè Ýï’}¢¼¢ï´ ¥¢ñÚ ¥GÁ¢G¢Ï¢¢ï´ ÜU¢
}¢éwG¼S¢Ú ãG¢H ÐÉG Ó¢éÜïU J ²ÜGUèÝ ÜUÚ¢ï ¥¢ñÚ §ü}¢¢Ý Ú¶¢ï çÜU ã}¢ ÜU¢ï ¼é}¢ ÜU¢ï
¥¢ñÚ S¢Ï¢ ÜU¢ï ²ïã çÎÝ Îï¶Ýï ãñ´ çHã¢Á¢G¢ wG¢é΢ ÜïU çH²ï Î鋲¢ ÜïU »Gïࢢï
¥¢Ú¢}¢ }¢ï´ ÐÇG ÜUÚ ¥¢ç¶GÚ¼ ÜU¢ï }¢¼ |¢êH Á¢¢¥¢ï J çS¢ÈüGU ¶G¢ïÚ¢ÜU, ТïࢢÜU,
Á¢Gï±Ú¢¼, }¢ÜU¢Ý¢¼ ¥¢ñÚ Î鋲¢±è Ú¢ãG¼ ± ¥¢Ú¢}¢ ÜïU S¢¢}¢¢Ý ãè ÜUè çÈGURU
}¢ï´ çÎÝ Ú¢¼ }¢¼ Ú㢠ÜUÚ¢ï Ï¢çËÜU ¥¢ç¶GÚ¼ ÜUè çÁ¢G‹Îx¢è ÜU¢ |¢è ÜéUÀ
S¢¢}¢¢Ý ÜUÚ¢ï ¥¢ñÚ çÁ¢G²¢Î¢ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ¥ÓÀï ¥¢’}¢¢H ¥¢ñÚ §GÏ¢¢Î¼ï´ ÜUÚ
ÜïU ¥¢ç¶GÚ¼ ÜU¢ S¢¢}¢¢Ý ¼Ä²¢Ú ÜUÚ¢ï ¥¢ñÚ Á¢ã‹Ý}¢ ÜïU ¥GÁ¢G¢Ï¢¢ï´ S¢ï Ï¢Ó¢Ýï
¥¢ñÚ Á¢‹Ý¼ ÜUè Ýï’}¢¼¢ï´ ÜïU ТÝï ÜUè ¼ÎÏ¢èÚï´ ÜUÚ¢ï J Î鋲¢ ¥¢Ýè ÈGU¢Ýè ãñ J
²¢Î Ú¶¢ï çÜU »ÜU çÎÝ çÏ¢ËÜéUH ãè Ý¢ x¢ã¢æ ¥¢ñÚ ¥Ó¢¢ÝÜU }¢HÜéUH }¢¢ñ¼
¼é}ã¢Úï ТS¢ ¥¢ ÜUÚ ²ïã ÈGUÚ}¢¢ Îï´x¢ï çÜU »ï à¢wGS¢ ¼ïÚï Í¢Ú }¢ï´ ãÁ¢G¢Ú¢ïæ }¢Ý
¥Ý¢Á¢ Ú¶ï ãé» ãñ´ }¢x¢Ú ¥Ï¢ ¼ê §Ý }¢ï´ S¢ï »ÜU ΢ݢ |¢è Ýãè´ ¶¢ S¢ÜU¼¢ J
ÆæÇï ÆæÇï }¢èÆï }¢èÆï Тçݲ¢ï´ ÜïU }¢ÅÜïU |¢Úï ãé» Ú¶ï ãñ´ }¢x¢Ú ¥Ï¢ ¼ê §Ý
Тçݲ¢ï´ ÜU¢ »ÜU ÜGU¼GÚ¢ |¢è Ýãè´ Ðè S¢ÜU¼¢ J ¼ïÚï Í¢Ú }¢ï´ ãÁ¢G¢Ú¢ï´ H¢¶¢ï´ MÐï
Ú¶ï ãé» ãñ´ }¢x¢Ú ¥Ï¢ ¼ê §Ý }¢ï´ S¢ï »ÜU ÐñS¢¢ |¢è ¶GÓ¢ü Ýãè´ ÜUÚ S¢ÜU¼¢ J
¥Ï¢ ¼ê ÜéUÀ Ï¢¢ïH |¢è Ýãè´ S¢ÜU¼¢ J ©Æ ÜUÚ ¥Ï¢ ¼ê Ó¢H-çÈUÚ |¢è Ýãè´
S¢ÜU¼¢ J ²ïã ÜUã ÜUÚ »ÜU Î}¢ }¢HÜéUH }¢¢ñ¼ MãG ÜGUÏÁ¢G ÜUÚÝï Hx¢ï´x¢ï ¥¢ñÚ
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 198

©S¢ ±vG¼ ¼é}¢ ÜéUÀ |¢è Ý ÜUÚ S¢ÜU¢ïx¢ï, S¢¢ïÓ¢¢ï çÜU ©S¢ ±vG¼ ¼é}ã¢Ú¢
v²¢ ãG¢H ã¢ïx¢¢ ? ¥¢ñÚ ¼é}¢ ©S¢ ±vG¼ çÜUS¢ ÜGUÎÚ ¥zGS¢¢ïS¢ ÜUÚ¢ïx¢ï ¥¢ñÚ
ÐÀ¼¢¥¢ïx¢ï çÜU 㢻 ²ïã v²¢ ãé±¢ ? ÜU¢à¢ }¢ñæ ¼‹ÎéLS¼è ¥¢ñÚ S¢H¢}¢¼è ÜUè
ãG¢H¼ }¢ï´ ÜéUÀ §GÏ¢¢Î¼ï´ ¥¢ñÚ ¶GñÚ ¶GñÚ¢¼ ÜUÚ Hï¼¢ J }¢x¢Ú ¥Ï¢ §S¢ ÐÀ¼¢Ýï
¥¢ñÚ ¥zGS¢¢ïS¢ ÜUÚÝï S¢ï v²¢ ÈGU¢§Î¢ ? §S¢ çH²ï }¢ïÚè Ï¢ãÝ¢ï ! ¥¢ñÚ }¢ïïÚï
|¢¢§²¢ï ! }¢HÜéUH }¢¢ñ¼ ÜïU ¥¢Ýï S¢ï ÐãHï Á¢¢ï ÜéUÀ ¥¢’}¢¢Hï S¢¢HïãG¢ ¥¢ñÚ
S¢ÎÜGU¢ ± ¶GñÚ¢¼ ÜUÚ S¢ÜU¼ï ã¢ï ±¢ïã ÜUÚ ÜïU ÜGUÏ¢í ¥¢ñÚ Î¢ïÁ¢G¶G ÜïU ¥GÁ¢G¢Ï¢¢ï´
S¢ï Ï¢Ó¢Ýï ÜU¢ S¢¢}¢¢Ý ÜUÚ H¢ï J ¥¢ñÚ Á¢‹Ý¼ }¢ï´ Á¢¢Ýï ¥¢ñÚ çÏ¢çã༠ÜUè
Ýï’}¢¼¢ï´ ÜïU ТÝï ÜïU Á¢GÚè»G Ϣݢ H¢ï ±ÚÝ¢ Ï¢ãé¼ ¥zGS¢¢ïS¢ ÜUÚ¢ïx¢ï ¥¢ñÚ ©S¢
±vG¼ }¢éÛ¢ï ²¢Î ÜUÚ¢ïx¢ï çÜU ã}¢¢Ú¢ ¥G¢çH}¢ï ÎèÝ çÏ¢ËÜéUH S¢Ó¢ ÜUã¼¢ ‰¢¢ J
ÜU¢à¢ ã}¢ ©S¢ ÜUè ÝS¢èãG¼¢ï´ ÜU¢ï }¢¢Ý Hï¼ï ¼¢ï ã}¢¢Ú¢ |¢H¢ ã¢ï Á¢¢¼¢ J §S¢
çH²ï çÈUÚ ÜUã¼¢ ãêæ ¥¢ñÚ Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú ÜUã¼¢ ãêæ çÜU
±¢çS¢¼Gï ãGÜUG ÜïU Ý »ïS¢è Ú¢ã Ó¢H
ãGàÚ ÜïU çÎÝ çÁ¢S¢ S¢ï ã¢ï ¼éÛ¢ ÜU¢ï ¶GHH
ÝïçÜU²¢ï´ }¢ï´ S¢éS¼ ãñ Ï¢çβ¢ï´ }¢ï´ Ó¢éS¼
À¢ïÇG §Ý Ï¢¢¼¢ï´ ÜU¢ï ¼G¢ñÚ ¥ÐÝï Ï¢ÎH
ÜGUÏ¢í }¢ï´ ÚãÝï ÜUè |¢è ÜéUÀ çÈGURU ÜUÚ
ªæÓ¢ï ªæÓ¢ï ²¢æ ¼ê Ϣݱ¢» }¢ãGH
Ú¢ïà¢Ýè ÜU¢ ÜGUÏ¢í }¢ï´ S¢¢}¢¢Ý ÜUÚ
ãñ´ }¢ãGÁ¢G Ï¢ïÜU¢Ú ²ïã à¢}¥G ± ÜUæ±H
¥G¢çÜGUÏ¢¼ Ï¢Ý Á¢¢» »ïS¢ï ÜU¢}¢ ÜUÚ
Á¢ËÎ §Ý Î鋲¢ ÜïU ÈU‹Î¢ï´ S¢ï çÝÜUH
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 199
}¢¢H¢ï ΢ñH¼ S¢Ï¢ {Úï Úã Á¢¢»æx¢ï
ÜU¢}¢ ¥¢»x¢¢ ±ã¢æ ¼ïÚ¢ ¥G}¢H
㢻 ¼ê Ï¢¢ï¼¢ ãñ ÜU¢æÅï ãÚ ¼GÚÈGU
çÜUS¢ ¼GÚãG Т»x¢¢ ¼ê Á¢‹Ý¼ ÜïU ÈUH
S¢¢ï Ï¢ÚS¢ Á¢èÝï ÜUè ¼éÛ¢ ÜU¢ï ¥¢S¢ ãñ
ãñ ¶ÇGè S¢Ú ÐÚ ¼ïÚï ¼ïÚè ¥Á¢H
©G}¢í ͢żè ãñ x¢éÝ¢ã¢ï´ }¢ïæ ¼ïÚè
x¢G¢Ú }¢ï´ çx¢Ú¼¢ ãñ ¼ê Á¢ËÎè S¢æ|¢H
ÜéUÈíGU ÜUè Ï¢¢¼ï´
§S¢ Á¢G}¢¢Ýï }¢ï´ Á¢ã¢H¼ ÜUè ±Á¢ã S¢ï ÜéUÀ }¢Îü ¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼ï´ §S¢
ÜGUÎÚ Ï¢ï Hx¢¢}¢ ãñ´ çÜU Á¢¢ï ©Ý ÜïU }¢éæã }¢ï´ ¥¢¼¢ ãñ Ï¢¢ïH çβ¢ ÜUÚ¼ï ãñ´ J
Ó¢éÝ¢‹Ó¢ï Ï¢¢’Á¢G ÜéUÈíUG ÜïU ¥ËÈGU¢Á¢G |¢è H¢ïx¢¢ḯ ÜUè Á¢GÏ¢¢Ý¢ḯ S¢ï çÝÜUH Á¢¢¼ï ãñ´
¥¢ñÚ H¢ïx¢ ÜU¢çÈGUÚ ã¢ï Á¢¢¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ ©Ý ÜU¢ çÝÜU¢ãG ÅêÅ Á¢¢¼¢ ãñ }¢x¢Ú ©‹ãïæï
¶GÏ¢Ú |¢è Ýãè´ ã¢ï¼è çÜU ±¢ïã ÜU¢çÈGUÚ ã¢ï x¢» ¥¢ñÚ ©Ý ÜU¢ çÝÜU¢ãG ÅêÅ
x¢²¢ J §S¢ çH²ï ã}¢ ²ã¢æ Ó¢‹Î ÜéUÈíGU ÜUè Ï¢¢ïçH²¢ï´ ÜU¢ çÁ¢GRU ÜUÚ¼ï ãñ´ J ¼¢çÜU
H¢ïx¢¢ï´ ÜU¢ï §Ý ÜéUçÈíGUIJ¢¼ ÜU¢ §GË}¢ ã¢ï Á¢¢» ¥¢ñÚ H¢ïx¢ §Ý Ï¢¢¼¢ï´ ÜU¢ï Ï¢¢ïHÝï
S¢ï ã}¢ïࢢ Á¢GÏ¢¢Ý Ú¢ïÜïU Úãï´ J ¥¢ñÚ ¥x¢Ú wG¢é΢ Ý wG±¢S¼¢ ²ïã ÜéUÈíGU ÜïU
¥ËÈGU¢Á¢G ©Ý ÜïU }¢éæã S¢ï çÝÜUH x¢» ã¢ï´ ¼¢ï ÈGU¢ñÚÝ ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚ ÜïU Ý» çS¢Úï S¢ï
ÜUçH}¢¢ ÐÉG ÜUÚ }¢éS¢H}¢¢Ý Ï¢Ýï´ ¥¢ñÚ Î¢ïÏ¢¢Ú¢ çÝÜU¢ãG ÜUÚï´ J
{1} wG¢é΢ ÜïU çH²ï }¢ÜU¢Ý ¥¢ñÚ Á¢x¢ã ¯¢çÏ¢¼ ÜUÚÝ¢ ÜéUÈíGU ãñ Ï¢¢’Á¢G H¢ïx¢
²ïã ÜUã çβ¢ ÜUÚ¼ï ãñ´ çÜU ªÐÚ ¥ËH¢ã ÝèÓ¢ï Ðæ™ ²¢ ªÐÚ ¥ËH¢ã
ÝèÓ¢ï ¼é}¢ ²ïã ÜUãÝ¢ ÜéUÈíGU ãñ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 200

{2} çÜUS¢è S¢ï ÜU㢠x¢éÝ¢ã Ý ÜUÚ¢ï ±ÚÝ¢ wG¢é΢ Á¢ã‹Ý}¢ }¢ï´ Ç¢H Îïx¢¢ J ©S¢
Ýï ÜU㢠“}¢ñ´ Á¢ã‹Ý}¢ S¢ï Ýãè´ ÇÚ¼¢” ²¢ ²ïã ÜU㢠“}¢éÛ¢ï wG¢é΢ ÜïU ¥GÁ¢G¢Ï¢
ÜUè ÜU¢ï§ü ÐÚ±¢ Ýãè´” ²¢ »ÜU Ýï ÎêS¢Úï S¢ï ÜU㢠çÜU v²¢ ¼ê wG¢é΢ S¢ï Ýãè´
ÇÚ¼¢ ? ©S¢ Ýï xG¢éSS¢ï }¢ï´ ÜUã çβ¢ çÜU “}¢ñ´ wG¢é΢ S¢ï Ýãè´ ÇÚ¼¢” ²¢ ²ïã
ÜUã çβ¢ çÜU “wG¢é΢ ÜUã¢æ ãñ” ²ïã S¢Ï¢ ÜéUÈíGU ÜUè Ï¢¢ïçH²¢æ ãñ´ J

{3} çÜUS¢è S¢ï ÜU㢠çÜU ¼é}¢ §S¢ ÜU¢}¢ ÜU¢ï ÜUÚ¢ïx¢ï ©S¢ Ýï ÜUã
çβ¢ çÜU “¥Á¢è }¢ñæ çÏ¢x¢GñÚ ÜïU ÜUMæx¢¢ J” ÜU¢çÈGUÚ ã¢ï x¢²¢ J

{4} çÜUS¢è }¢¢HÎ¢Ú ÜU¢ï Îï¶ ÜUÚ ²ïã ÜUã çβ¢ çÜU “¥¢ç¶GÚ ²ïã ÜñUS¢¢
§‹S¢¢ÈGU ãñ çÜU §S¢ ÜU¢ï }¢¢HÎ¢Ú Ï¢Ý¢ çβ¢ }¢éÛ¢ï x¢GÚèÏ¢ Ϣݢ çβ¢ J” ²ïã
ÜUãÝ¢ ÜéUÈíGU ãñ J
{5} ¥±H¢Î ±x¢GñÚ¢ ÜïU }¢ÚÝï ÐÚ ÚæÁ¢ ¥¢ñÚ xG¢éSS¢ï }¢ï´ §S¢ çÜGUS}¢ ÜUè
Ï¢¢ïçH²¢æ Ï¢¢ïHÝï Hx¢ï çÜU wG¢é΢ ÜU¢ï Ï¢S¢ }¢ïïÚ¢ Ï¢ïÅ¢ ãè }¢¢ÚÝï ÜïU çH²ï ç}¢H¢
‰¢¢ J Î鋲¢ |¢Ú }¢ï´ }¢¢ÚÝï ÜïU çH²ï }¢ïÚï Ï¢ïÅï ÜïU çS¢±¢ wG¢é΢ ÜU¢ï ÎêS¢Ú¢ ÜU¢ï§ü
ç}¢Ë¢¼¢ ãè Ýãè´ ‰¢¢ J wG¢é΢ ÜU¢ï »ïS¢¢ ÁG¢éË}¢ Ýãè´ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï ‰¢¢ J
¥ËH¢ã Ýï Ï¢ãé¼ Ï¢éÚ¢ çÜU²¢ çÜU }¢ïÚï »ÜU H¢ñ¼ï Ï¢ïÅï ÜU¢ï }¢¢Ú ÜUÚ
}¢ïÚ¢ Í¢Ú Ï¢ï Ó¢Ú¢x¢G ÜUÚ çβ¢ J §S¢ çÜGUS}¢ ÜUè Ï¢¢ïçH²¢æ Ï¢¢ïH ÎïÝï S¢ï ¥¢Î}¢è
ÜU¢çÈGUÚ ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J
{6} wG¢é΢ ÜïU çÜUS¢è ÜU¢}¢ ÜU¢ï Ï¢éÚ¢ ÜUãÝ¢ ²¢ wG¢é΢ ÜïU ÜU¢}¢¢ï´ }¢ïæ »ïGÏ¢
çÝÜU¢HÝ¢ ²¢ wG¢é΢ ÜU¢ }¢Á¢G¢ÜGU ©ÇG¢Ý¢ ²¢ wG¢é΢ ÜUè Ï¢ï ¥ÎÏ¢è ÜUÚÝ¢ ²¢
wG¢é΢ ÜUè à¢¢Ý }¢ï´ ÜU¢ï§ü ÈêUãÇG HzGÁ¢G Ï¢¢ïHÝ¢ ²¢ wG¢é΢ ÜU¢ï »ïS¢ï HzGÁ¢G¢ïæ S¢ï
²¢Î ÜUÚÝ¢ Á¢¢ï ©S¢ ÜUè à¢¢Ý ÜïU H¢§ÜGU Ýãè´ ãñ́ J ²ïã S¢Ï¢ ÜéUÈíUG ÜUè Ï¢¢¼ḯ ãñ´ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 201
{7} çÜUS¢è ÝÏ¢è ²¢ çÈGUçÚà¼ï ÜUè ãGÜGU¢Ú¼ ÜUÚÝ¢ ²¢ §Ý ÜUè Á¢Ý¢Ï¢ }¢ï´
x¢éS¼¢¶Gè ÜUÚÝ¢ ²¢ §Ý ÜU¢ï »ïGÏ¢ Hx¢¢Ý¢ ²¢ §Ý ÜU¢ }¢Á¢G¢ÜGU ©ÇG¢Ý¢ ²¢ §Ý
ÐÚ ¼G¢’Ý¢ }¢¢ÚÝ¢ ²¢ §Ý ÜïU çÜUS¢è ÜU¢}¢ ÜU¢ï Ï¢ï ãG²¢§ü Ï¢¼¢Ý¢ ²¢ Ï¢ï ¥ÎÏ¢è
ÜïU S¢¢‰¢ §Ý ÜU¢ Ý¢}¢ HïÝ¢ ÜéUÈíGU ãñ J

{8} Á¢¢ï à¢wGS¢ ãéGÁG¢êÚï ¥vGÎS¢ ÜU¢ï ¥¢ç¶GÚè ÝÏ¢è Ý


}¢¢Ýï
²¢ ãéGÁG¢êÚ ÜUè çÜUS¢è Ó¢èÁ¢G ²¢ çÜUS¢è Ï¢¢¼ ÜUè ¼¢ñãèÝ
ÜUÚï ²¢ ãGÜGUèÚ Á¢¢Ýï ²¢ »ïGÏ¢ Hx¢¢» ²¢ ¥¢Ð ÜïU
}¢éÜGUgS¢ Ï¢¢H ²¢ Ý¢wG¢éÝ ÜUè Ï¢ï ¥ÎÏ¢è ÜUÚï ²¢ ¥¢Ð
Üï U çHÏ¢¢S¢ }¢é Ï ¢¢ÚÜU ÜU¢ï x¢‹Î¢ ¥¢ñ Ú }¢ñ H ¢ Ï¢¼¢» ²¢ ãé G Á G ¢ ê Ú
ÜUè çÜUS¢è S¢é‹Ý¼ ÜUè ¼ãGÜGUèÚ ÜUÚï }¢¯HÝ Î¢ÉGè
Ï¢ÉG¢Ý¢, }¢êæÀï´ ÜU}¢ ÜUÚÝ¢,

§G}¢¢}¢¢ ÜU¢ à¢}H¢ HÅÜU¢Ý¢

¶¢Ýï ÜïU Ï¢¢’Î ©æx¢çH²¢ï´ ÜU¢ï Ó¢¢Å HïÝ¢ ²¢ ãéGÁG¢êÚ ÜUè çÜUS¢è S¢é‹Ý¼ ÜU¢
}¢Á¢G¢ÜGU ©ÇG¢» ²¢ §S¢ ÜU¢ï Ï¢éÚ¢ S¢}¢Û¢ï ¼¢ï ±¢ïã ÜU¢çÈGUÚ ã¢ï Á¢¢»x¢¢ J

{9} Á¢¢ï à¢wGS¢ çÜUS¢è ÜGU¢ç¼H ²¢ wG¢êÝè Ç¢ÜêU ÜU¢ï Îï¶ ÜUÚ ¼¢ñãèÝ ÜUè çÝIJ¼
S¢ï ÜUã Îï çÜU ‘}¢HÜéUH }¢¢ñ¼’ ¥¢ x¢» ¼¢ï ±¢ïã ÜU¢çÈGUÚ ã¢ï Á¢¢»x¢¢ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 202
{10} ÜéUGÚ¥¢Ý ÜUè çÜUS¢è ¥¢²¼ ÜïU S¢¢‰¢ }¢S¶GÚ¢ ÐÝ ÜUÚÝ¢ ÜéUÈíGU ãñ J

Á¢ñS¢ï Ï¢¢’Á¢G ΢ÉGè }¢éæÇï ÜUã çβ¢ ÜUÚ¼ï ãñ´ çÜU ÜéUGÚ¥¢Ý }¢ï´
¥¢²¢ ãñ ¥¢ñÚ }¢¢’Ý¢ ²ïã Ï¢¼¢¼ï ãñ´ çÜU ÜUËH¢ S¢¢ÈGU ÜUÚ¢¼ï Úã¢ï J
(Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çãG. 9, S¢. 171)
²¢ ¥ÜïUHï Ý}¢¢Á¢G ÐÉGÝï ±¢Hï ÜUã çβ¢ ÜUÚ¼ï ãñ´ çÜU ¥¢ñÚ
}¢¢’Ý¢ ²ïã Ï¢¼¢¼ï ãñ´ çÜU Ý}¢¢Á¢G ¼‹ã¢ ÐÉG¢ ÜUÚ¢ï J §Ý Ï¢¢¼¢ï´ ÜïU Ï¢¢ïH ÎïÝï
S¢ï ¥¢Î}¢è ÜU¢çÈGUÚ ã¢ï Á¢¢»x¢¢ v²êæçÜU ²ïã ÜéUGÚ¥¢Ý ÜïU S¢¢‰¢ }¢S¶GÚ¢ ÐÝ
|¢è ãñ ¥¢ñÚ ÜéUGÚ¥¢Ý ÜïU }¢¢’Ý¢ ÜU¢ï Ï¢ÎH Ç¢HÝ¢ |¢è ãñ ¥¢ñÚ ²ïã ΢ïÝ¢ï´
Ï¢¢¼ï´ ÜéUÈíGU ãñ´ J

{11} §SH¢}¢ }¢ï´ à¢ÜU ÜUÚÝ¢ ¥¢ñÚ ²ïã ÜUãÝ¢ çÜU }¢¢’Hê}¢ Ýãè´ }¢ñ´ }¢éS¢H}¢¢Ý
ãêæ ²¢ ÜU¢çÈGUÚ ²¢ ¥ÐÝï §SH¢}¢ ÐÚ ¥zGS¢¢ïS¢ ÜUÚÝ¢ }¢¯HÝ ²ïã ÜUãÝ¢ çÜU
“}¢ñ´ }¢éS¢H}¢¢Ý ã¢ï x¢²¢ ²ïã ¥ÓÀ¢ Ýãè´ ãé±¢ ÜU¢à¢ }¢ñæ çã‹Îê ã¢ï¼¢ ²¢
§GüS¢¢§ü ã¢ï¼¢ ¼¢ï Ï¢ãé¼ ¥ÓÀ¢ ã¢ï¼¢” ¼¢ï ²êæ ÜéUzGÈGU¢Ú ÜïU ÎèÝ ÜU¢ï ¥ÓÀ¢
Ï¢¼¢Ý¢ ²¢ çÜUS¢è ÜéUÈíGU ÜUè Ï¢¢¼ ÜU¢ï ¥ÓÀ¢ S¢}¢Û¢Ý¢ ²¢ çÜUS¢è ÜU¢ï ÜéUÈíGU ÜUè
Ï¢¢¼ çS¢¶¢Ý¢ ²¢ ²ïã ÜUãÝ¢ çÜU Ý }¢ñ´ çã‹Îê ãêæ Ý }¢éS¢H}¢¢Ý, }¢ñ´ ¼¢ï §‹S¢¢Ý
ãêæ ²¢ ²ïã ÜUãÝ¢ çÜU }¢ñæ Ý }¢çSÁ¢Î S¢ï ¼¥GËHéÜGU Ú¶¼¢ ãêæ Ý }¢‹ÎÚ S¢ï ²¢
²ïã ÜUãÝ¢ çÜU }¢çSÁ¢Î ¥¢ñÚ }¢‹ÎÚ Î¢ïÝ¢ï´ É¢ï´x¢ ãñ´ }¢ñ´ çÜUS¢è ÜU¢ï Ýãè´ }¢¢Ý¼¢
²¢ ²ïã ÜUãÝ¢ çÜU ÜU¢’Ï¢¢ ¼¢ï }¢¢’}¢êHè Љ‰¢Ú¢ïæ ÜU¢ »ÜU Ðéڢݢ Í¢Ú ãñ §S¢ }¢ï´
v²¢ {Ú¢ ãñ çÜU }¢ñ´ §S¢ ÜUè ¼¢’Á¢Gè}¢ ÜUMæ ²¢ ²ïã ÜUãÝ¢ çÜU Ý}¢¢Á¢G ÐÉGÝ¢
Ï¢ïÜU¢Ú ¥¢Îç}¢²¢ï´ ÜU¢ ÜU¢}¢ ãñ J ã}¢ ÜU¢ï Ý}¢¢Á¢G ÜUè ÜUã¢æ ÈéUGS¢ü¼ ãñ ? ²¢ ²ïã
ÜUãÝ¢ çÜU Ú¢ïÁ¢G¢ ±¢ïã Ú¶ï çÁ¢S¢ ÜU¢ï ¶¢Ý¢ Ý ç}¢Hï ²¢ ²ïã ÜUãÝ¢ çÜU Á¢Ï¢
wG¢é΢ Ýï ¶¢Ýï ÜU¢ï çβ¢ ãñ ¼¢ï Ú¢ïÁ¢G¢ Ú¶ ÜUÚ |¢êÜïU v²êæ }¢Úï´ ? ²¢ ¥Á¢G¢Ý ÜUè
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 203
¥¢±¢Á¢G S¢éÝ ÜUÚ ²ïã ÜUãÝ¢ çÜU v²¢ wG±¢ã }¢wG±¢ã ÜU¢ ࢢïÚ }¢Ó¢¢ Ú¶¢ ãñ
²¢ ²ïã ÜUãÝ¢ çÜU Ý}¢¢Á¢G ÐÉGÝï ÜU¢ ÜéUÀ ݼèÁ¢¢ Ýãèæ Ï¢ãé¼ ÐÉG Hè v²¢
ÈGU¢§Î¢ ãé±¢ ? ²¢ ²ïã ÜUãÝ¢ çÜU Ý}¢¢Á¢G ÐÉGÝ¢ Ý ÐÉGÝ¢ ΢ïÝ¢ï´ Ï¢Ú¢Ï¢Ú ãñ´
²¢ ²ïã ÜUãÝ¢ çÜU }¢ñ´ ¼¢ï çS¢ÈüGU Ú}¢Á¢G¢Ý }¢ï´ Ý}¢¢Á¢G ÐÉG¼¢ ãêæ Ï¢¢ÜGUè çÎÝ¢ï´ }¢ï´ Ý
ÜU|¢è ÐÉGè Ý ÐÉæGêx¢¢ ²¢ ²ïã ÜUãÝ¢ çÜU Ý}¢¢Á¢G }¢éÛ¢ï }¢é±¢çÈGUÜGU Ýãè´ ¥¢¼è J
}¢ñ´ Á¢Ï¢ Ý}¢¢Á¢G ÐÉG¼¢ ãêæ ¼¢ï ÜU¢ï§ü Ý ÜU¢ï§ü ÝévGS¢¢Ý Á¢GMÚ ©Æ¢¼¢ ãêæ ²¢ ²ïã
ÜUãÝ¢ çÜU Á¢GÜU¢¼ wG¢é΢§ü ÅïvS¢ ãñ Á¢¢ï }¢éËH¢ H¢ïx¢¢ï´ Ýï }¢¢HÎ¢Ú¢ï´ ÐÚ Hx¢¢
Ú¶¢ ãñ ²¢ ²ïã ÜUãÝ¢ çÜU ãGÁ¢ ¼¢ï »ÜU ¼zGÚèãGè S¢ÈGUÚ ãñ J ²¢ ÏHïÜU }¢¢ÜïüUÅ
ÜU¢ {‹Î¢ ãñ J }¢ñ´ »ïS¢¢ ÜU¢}¢ v²êæ ÜUMæ ? ±x¢GñÚ¢ ±x¢GñÚ¢ §S¢ çÜGUS}¢ ÜUè ¼}¢¢}¢
Ï¢ÜU±¢S¢ï´ ¶éH¢ ãé±¢ ÜéUÈíGU ãñ´ J §Ý S¢Ï¢ Ï¢¢ïçH²¢ï´ S¢ï ¥¢Î}¢è ÜU¢çÈGUÚ ã¢ï
Á¢¢»x¢¢ J
{12} ²ïã ÜUãÝ¢ çÜU Ú¢}¢ ± ÚãGè}¢ ΢ïÝ¢ï´ »ÜU ãè ãñ´ ¥¢ñÚ ±ñÎ ± ÜéUGÚ¥¢Ý }¢ï´
ÜéUÀ ÈGUÜüUG Ýãè´ ²¢ ²ïã ÜUãÝ¢ çÜU }¢çSÁ¢Î ¥¢ñÚ }¢‹ÎÚ Î¢ïÝ¢ḯ wG¢é΢ ÜïU Í¢Ú ãñ́ J
΢ïÝ¢ïæ Á¢x¢ã wG¢é΢ ç}¢H¼¢ ãñ, ÜéUÈíGU ãñ J
{13} Ï¢é¼ ²¢ Ó¢¢æÎ S¢êÚÁ¢ ÜU¢ï S¢Á΢ ÜUÚÝ¢ J

²¢ ÁG¢é‹Ý¢Ú (Á¢Ýï±) Ï¢¢æ{Ý¢ ²¢ S¢Ú ÐÚ Ó¢éŲ¢ ڶݢ ²¢ ÜGUàÜGU¢ Hx¢¢Ý¢

²¢ ã¢ïHè Îè±¢Hè ÐêÁ¢Ý¢ ²¢ Ú¢}¢HèH¢, Á¢‹}¢¢C}¢è, Ú¢}¢Ý±}¢è ±x¢GñÚ¢ ÜïU


Á¢éHêS¢¢ḯ ¥¢ñÚ }¢ïH¢ḯ }¢ḯ ÜéUÈíUG ÜUè ࢢݢï ࢢñÜU¼ Ï¢ÉG¢Ýï ²¢ ÜU¢çÈGUÚ¢ḯ ÜU¢ï wG¢éࢠÜUÚÝï
ÜïU çH²ï à¢ÚèÜU ã¢ïÝ¢, ²¢ §Ý ÜéUÈíGUè ¼ã±¢Ú¢ï´ ÜUè ¼¢’Á¢Gè}¢ ÜUÚÝ¢ ²¢ ÜU¢ï§ü
Ó¢èÁ¢G §Ý ¼ã±¢Ú¢ḯ ÜïU çÎÝ }¢éà¢çÚÜUèÝ ÜïU Í¢Ú Ï¢¼G¢ñÚï ¼¢ïãìÈG UG ¢ ¥¢ñÚ ãçÎIJ¢ ÜïU
|¢ïÁ¢Ý¢ Á¢Ï¢ çÜU }¢vGS¢êÎ §S¢ çÎÝ ÜUè ¼¢’Á¢Gè}¢ ã¢ï ¼¢ï ²ïã ÜéUÈíGU ãñ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 204
{14} Á¢¢ï à¢wGS¢ ²ïã ÜUã Îï çÜU }¢ñ´ à¢Úè¥G¼ ÜU¢ï Ýãè´ }¢¢Ý¼¢
(ÈGU¼¢±¢ ÚÁ¢Gç±Ä²¢ (Á¢Îè΢), çÁ¢ 14, S¢. 691)
²¢ à¢Úè¥G¼ ÜU¢ ÜU¢ï§ü ãéGv}¢ ²¢ ÈGU¼±¢ S¢éÝ ÜUÚ ²ïã ÜUã Îï çÜU ²ïã S¢Ï¢
ã±¢§ü Ï¢¢¼ï´ ãñ´ J ²¢ ²ïã ÜUã Îï çÜU à¢Úè¥G¼ ÜïU ãéGv}¢ ¥¢ñÚ ÈGU¼±¢ ÜU¢ï Ó¢êHãï
|¢¢ÇG }¢ï´ Ç¢H Î¢ï ²¢ ÜUã Îï çÜU }¢ñæ à¢Ú¥G ±Ú¥G ÜU¢ï Ýãè´ Á¢¢Ý¼¢

²¢ ²ïã ÜUã Îï çÜU ã}¢ à¢Úè¥G¼ ÐÚ ¥G}¢H Ýãè´ ÜUÚï´x¢ï ã}¢ ¼¢ï Ï¢Ú¢ÎÚè ÜUè
ÚS}¢¢ïæ ÜUè ТϢ‹Îè ÜUÚï´x¢ï J

²¢ ²ïã ÜUã Îï çÜU ¥¢ñÚ Ú¢ïÅè ÜUè Á¢x¢ã ÜU¢}¢ Ý Îïx¢¢ J


ã}¢ï´ Ú¢ïÅè Ó¢¢çã²ï ¥¢ñÚ Ýãè´ Ó¢¢çã²ï ¼¢ï ±¢ïã à¢wGS¢
ÜU¢çÈGUÚ ã¢ï Á¢¢»x¢¢ J
{15} à¢Ú¢Ï¢ Ðè¼ï ±vG¼ ²¢ çÁ¢GÝ¢ ÜUÚ¼ï ±vG¼ ²¢ Á¢é±¢ ¶ïH¼ï ±vG¼
“ ” ÜUãÝ¢ ÜéUÈíGU ãñ J

{16} }¢éS¢H}¢¢Ý ÜU¢ï }¢éS¢H}¢¢Ý Á¢¢ÝÝ¢ ¥¢ñÚ ÜU¢çÈGUÚ ÜU¢ï ÜU¢çÈGUÚ Á¢¢ÝÝ¢
Á¢GMçÚ²¢¼ï ÎèÝ }¢ï´ S¢ï ãñ J çÜUS¢è }¢éS¢H}¢¢Ý ÜU¢ï ÜU¢çÈGUÚ ÜUãÝ¢ ²¢ çÜUS¢è
ÜU¢çÈGUÚ ÜU¢ï }¢éS¢H}¢¢Ý ÜUãÝ¢ ÜéUÈíGU ãñ J
{17} Á¢¢ï çÜUS¢è ÜU¢çÈGUÚ ÜïU çH²ï ©S¢ ÜïU }¢ÚÝï ÜïU Ï¢¢’Î }¢x¢GçÈGUÚ¼ ÜUè
Îé¥G¢ }¢¢æx¢ï ²¢ çÜUS¢è }¢é΢ü ÜU¢çÈGUÚ ± }¢é¼üg ÜU¢ï }¢ãêüG}¢ ± }¢x¢GÈGUêÚ ÜUãï ²¢
çÜUS¢è }¢é΢ü çã‹Îê ÜU¢ï “Ï¢ñÜéæUÆ Ï¢¢à¢è” ÜUãï ±¢ïã wG¢éÎ ÜU¢çÈGUÚ ãñ J
{18} wG¢é΢ ÜUè ãGÚ¢}¢ ÜUè ãé§ü Ó¢èÁ¢G¢ï´ ÜU¢ï ãGH¢H ÜUãÝ¢ ²¢ wG¢é΢ ÜUè ãGH¢H
ÜUè ãé§ü Ó¢èÁ¢G¢ï´ ÜU¢ï ãGÚ¢}¢ ÜUãÝ¢ J

²¢ wG¢é΢ ÜUè ÈGUÁ¢üG ÜUè ãé§ü Ó¢èÁ¢G¢ï´ }¢ï´ S¢ï çÜUS¢è Ó¢èÁ¢G ÜU¢ §‹ÜU¢Ú ÜUÚÝ¢ ²ïã
S¢Ï¢ ÜéUÈíGU ãñ´ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 205
{19} Á¢GMçÚIJ¢¼ï ÎèÝ }¢ï´ S¢ï çÜUS¢è Ó¢èÁ¢G ÜU¢ §‹ÜU¢Ú ÜUÚÝ¢ }¢¯HÝ
¼¢ñãGèÎ, çÚS¢¢H¼, çÜGU²¢}¢¼, }¢H¢§ÜU¢, Á¢‹Ý¼, ΢ïÁ¢G¶G, ¥¢S}¢¢Ýè çÜU¼¢Ï¢ï´
§Ý }¢ḯ S¢ï çÜUS¢è Ó¢èÁ¢G ÜU¢ |¢è §‹ÜU¢Ú ÜUÚÝ¢ ÜéUÈíGU ãñ J
{20} ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ ÜU¢ï Ý¢çÜGUS¢ Ï¢¼¢Ý¢ ¥¢ñÚ ²ïã ÜUãÝ¢ çÜU §S¢ }¢ï´ S¢ï
ÜéUÀ ¥¢²¼ï´ çÝÜU¢H Îè x¢§ü ãñ´ ²¢ ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ ÜUè çÜUS¢è ¥¢²¼ ÜU¢
§‹ÜU¢Ú ÜUÚÝ¢ ²¢ ÜéUGÚ¥¢Ý }¢ï´ ÜU¢ï§ü »ïGÏ¢ Ï¢¼¢Ý¢, ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ ÜUè Ï¢ï
¥ÎÏ¢è ÜUÚÝ¢, ²ïã S¢Ï¢ ÜéUÈíGU ãñ´ J
Ï¢ãÝ¢ï ¥¢ñÚ |¢¢§²¢ï ! x¢G¢ñÚ ÜUÚ¢ï ²ïã S¢Ï¢ ¥ËÈGU¢Á¢G ¥¢ñÚ §Ý ÜïU
§GH¢±¢ ÎêS¢Úï Ï¢ãé¼ S¢ï ¥ËÈGU¢Á¢G ãñ´ çÁ¢Ý ÜïU Ï¢¢ïHÝï S¢ï ¥¢Î}¢è ÜU¢çÈGUÚ ã¢ï
Á¢¢¼¢ ãñ çHã¢Á¢G¢ Ï¢¢ïH Ó¢¢H }¢ï´ ¶G¢S¢ ¼G¢ñÚ ÐÚ Š²¢Ý Ú¶¢ï J çÁ¢G²¢Î¢ à¢ñ¶Gè
}¢¼ Ϣ͢¢Ú¢ï J ¥¢ñÚ ¥ÐÝè Á¢GÏ¢¢Ý ÜU¢ï ÜGU¢Ï¢ê }¢ïæ Ú¶¢ï J ¥¢ñÚ ¶GÏ¢ÚÎ¢Ú Ï¢ï
Hx¢¢}¢ Ï¢Ý ÜUÚ ÜñGUæÓ¢è ÜUè ¼GÚãG Á¢GÏ¢¢Ý Ó¢H¢ Ó¢H¢ ÜUÚ Á¢¢ï }¢éæã }¢ï´ ¥¢»
ªH ÈGUêH Ý Ï¢ÜU¼ï Úã¢ï J ÚS¢êHéËH¢ã Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ ãñ
çÜU ¥ÐÝè Á¢GÏ¢¢Ý ÜUè çãGÈGU¢Á¢G¼ ÜUÚ¢ï J ¥¢ñÚ §S¢ ÜU¢ï ÜGU¢Ï¢ê }¢ï´ Ú¶¢ï J v²êæçÜU
Ï¢ãé¼ S¢è Á¢GÏ¢¢Ý S¢ï çÝÜUHè ãé§ü Ï¢¢¼ïæ ¥¢Î}¢è ÜU¢ï Á¢ã‹Ý}¢ }¢ï´ ΢ç¶GH ÜUÚ
Îï¼è ãñ´ J ¼¢ñÏ¢¢ ¼¢ñÏ¢¢ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ }¢éS¢H}¢¢Ý ÜU¢ï ÜéUÈíGUè
ÜUH¢}¢¢ï´ ¥¢ñÚ ÜéUçÈíGUIJ¢¼ ÜïU ÜU¢}¢¢ïæ S¢ï Ï¢Ó¢¢» Ú¶ï J “¥¢}¢èÝ” J
ç±H¢²¼ ÜU¢ Ï¢²¢Ý
ç±H¢²¼ ÎÚÏ¢¢Úï wG¢é΢±‹Îè }¢ï´ »ÜU ¶G¢S¢ ÜéUGÏ¢ü ÜU¢ Ý¢}¢ ãñ Á¢¢ï
¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ¥ÐÝï ÈGUÁGH¢ï ÜUÚ}¢ S¢ï ¥ÐÝï ¶G¢S¢ Ï¢‹Î¢ïæ ÜU¢ï ¥G¼G¢
ÈGUÚ}¢¢¼¢ ãñ J
¥GÜGUè΢ : 1 ¼}¢¢}¢ ©}}¢¼¢ï´ ÜïU ¥¢ñçH²¢ }¢ï´ ã}¢¢Úï ÚS¢êH
ÜUè ©}}¢¼ ÜïU ¥¢ñçH²¢ S¢Ï¢ S¢ï ¥zGÁ¢GH ãñ´ J ¥¢ñÚ §S¢ ©}}¢¼ ÜïU ¥¢ñçH²¢
}¢ï´ S¢Ï¢ S¢ï ¥zGÁ¢GH ± ¥¢’H¢ ãGÁ¢GÚ¢¼ï wG¢éË¢ÈGU¢» Ú¢çà¢ÎèÝ ²¢’Ýè ãGÁ¢GÚ¼ï
¥Ï¢ê Ï¢RU çS¢gèÜGU ± ãGÁ¢GÚ¼ï ©G}¢Ú ÈGU¢MÜGU ± ãGÁ¢GÚ¼ï ©G¯}¢¢Ý ± ãGÁ¢GÚ¼ï
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 206
¥GHè }¢é¼üÁ¢G¢ ãñ´ ¥¢ñÚ §Ý }¢ï´ Á¢¢ï ç¶GH¢ÈGU¼ ÜUè ¼Ú¼èÏ¢ ãñ
±¢ïãè ¥zGÁ¢GçHIJ¼ ÜUè |¢è ¼Ú¼èÏ¢ ãñ J ²¢’Ýè S¢Ï¢ S¢ï ¥zGÁ¢GH ãGÁ¢GÚ¼ï
çS¢gèÜïGU ¥vÏ¢Ú ãñ´ çÈUÚ ÈGU¢MÜïGU ¥¢’Á¢G}¢ çÈUÚ ©G¯}¢¢Ýï x¢Ýè çÈUÚ ¥GHè
}¢é¼üÁ¢G¢ ! ( )

¥GÜGUè΢ : 2 ¥¢ñçH²¢» çÜUÚ¢}¢ ãéGÁG¢êÚ ÜïU S¢ÓÓ¢ï


Ý¢§Ï¢ ãñ´ J ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ Ýï ¥¢ñçH²¢» çÜUÚ¢}¢ ÜU¢ï Ï¢ãé¼ Ï¢ÇGè ¼G¢ÜGU¼
¥¢ñÚ ¥G¢H}¢ }¢ïïæ §Ý ÜU¢ï ¼S¢LüÈGU¢¼ ÜïU §çwG¼²¢Ú¢¼ ¥G¼G¢ ÈGUÚ}¢¢» ãñ´ J ¥¢ñÚ
Ï¢ãé¼ S¢ï x¢GñÏ¢ ÜïU ©GHê}¢ §Ý ÐÚ }¢é‹ÜUçà¢ÈGU ã¢ï¼ï ãñ´ J ²ã¢æ ¼ÜU çÜU Ï¢¢’Á¢G
¥¢ñçH²¢ ÜU¢ï ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ H¢ñãGï }¢ãGÈGUêÁ¢G ÜïU ©GHê}¢ ÐÚ |¢è }¢éœ¢GH¥G
ÈGUÚ}¢¢ Îï¼¢ ãñ J HïçÜUÝ ¥¢ñçH²¢ ÜU¢ï ²ïã S¢¢Úï ÜU}¢¢H¢¼ ãGéÁG¢êÚ
ÜïU ±¢çS¢¼ïG S¢ï ãG¢çS¢H ã¢ï¼ï ãñ´ J
¥GÜGUè΢ : 3 ¥¢ñçH²¢ ÜUè ÜUÚ¢}¢¼ ãGÜGU ãñ J §S¢ ÜU¢ }¢éç‹ÜUÚ x¢é}¢Ú¢ã ãñ J
ÜUÚ¢}¢¼ ÜUè Ï¢ãé¼ S¢è çÜGUS}¢ï´ ãñ´ J }¢¯HÝ }¢é΢ïZ ÜU¢ï çÁ¢G‹Î¢ ÜUÚÝ¢ J ¥‹{¢ï´
¥¢ñÚ ÜU¢ïçÉG²¢ï´ ÜU¢ï çà¢ÈGU¢ ÎïÝ¢, H}Ï¢è }¢S¢¢ÈGU¼¢ï´ ÜU¢ï ç}¢ÝŠ΢ï ç}¢ÝÅ }¢ï´ ¼Gñ
ÜUÚ HïÝ¢ J ТÝè ÐÚ Ó¢HÝ¢ J ã±¢¥¢ïæ }¢ï´ ©ÇGÝ¢ J ÎêÚ ÎêÚ ÜUè Ó¢èÁ¢G¢ï´ ÜU¢ï Îï¶
HïÝ¢ J }¢éÈGUSS¢H
Ï¢²¢Ý ÜïU çH²ï ÐÉG¢ï ã}¢¢Úè çÜU¼¢Ï¢ “ÜUÚ¢}¢¢¼ï S¢ãG¢Ï¢¢” ( )
¥GÜGUè΢ : 4 ¥¢ñçH²¢» çÜUÚ¢}¢ ÜU¢ï ÎêÚ¢ï ÝÁ¢GÎèÜU S¢ï ÐéÜU¢ÚÝ¢ Á¢¢§Á¢G ¥¢ñÚ
S¢HÈGU S¢¢HïãGèÝ ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ ãñ J
¥GÜGUè΢ : 5 ¥¢ñçH²¢» çÜUÚ¢}¢ ¥ÐÝè ¥ÐÝè ÜGUÏ¢í¢ï´ }¢ï´ çÁ¢G‹Î¢ ãñ´ ¥¢ñÚ §Ý
ÜU¢ §GË}¢ ¥¢ñÚ §Ý ÜU¢ Îï¶Ý¢ §Ý ÜU¢ S¢éÝÝ¢ Î鋲¢±è çÁ¢G‹Îx¢è S¢ï çÁ¢G²¢Î¢
ÜGU±è ã¢ï¼¢ ãñ J
¥GÜGUè΢ : 6 ¥¢ñçH²¢» çÜUÚ¢}¢ ÜïU }¢Á¢G¢Ú¢¼ ÐÚ ãG¢çÁ¢GÚè }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÜïU
çH²ï Ï¢¢§G¯ï S¢¥G¢Î¼ ± Ï¢ÚÜU¼ ãñ ¥¢ñÚ §Ý ÜUè çݲ¢Á¢G ± ÈGU¢ç¼ãG¢ ¥¢ñÚ
§üS¢¢Hï ¯±¢Ï¢ }¢éS¼ãGÏ¢ ¥¢ñÚ ¶GñÚ¢ï Ï¢ÚÜU¼ ÜU¢ Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ Á¢GÚè¥G¢ ãñ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 207

¥¢ñçH²¢» çÜUÚ¢}¢ ÜU¢ ©GS¢ü ÜUÚÝ¢ ²¢’Ýè H¢ïx¢¢ï´ ÜU¢ §Ý ÜïU }¢Á¢G¢Ú¢ï´ ÐÚ Á¢}¥G
ã¢ï ÜUÚ ÜéUGÚ¥¢Ý wG±¢Ýè ± ÈGU¢ç¼ãG¢ wG±¢Ýè ± Ý¢’¼ wG±¢Ýè ± ±¢’Á¢G ±
§üS¢¢Hï ¯±¢Ï¢ ²ïã S¢Ï¢ ¥ÓÀï ¥¢ñÚ ¯±¢Ï¢ ÜïU ÜU¢}¢ ãñ´ J ã¢æ ¥HÏ¢œ¢¢ ©GS¢¢ïZ
}¢ï´ Á¢¢ï ç¶GH¢ÈïGU à¢Úè¥G¼ ÜU¢}¢ ã¢ïÝï Hx¢ï ãñ´ J }¢¯HÝ ÜGUÏ¢í¢ï´ ÜU¢ï S¢Á¢Î¢
ÜUÚÝ¢, ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ Ï¢ï Ð΢ü ã¢ï ÜUÚ }¢Î¢ïZ ÜïU }¢Á}¢¥G }¢ï´ Í¢ê}¢¼ï çÈUÚÝ¢, ¥G¢ñÚ¼¢ï´
ÜU¢ Ýæx¢ï S¢Ú }¢Á¢G¢Ú¢ïæ ÜïU ТS¢ Û¢ê}¢Ý¢, çÓ¢ËH¢Ý¢ ¥¢ñÚ S¢Ú ÐÅÜU ÐÅÜU ÜUÚ
¶ïHÝ¢ ÜêUÎÝ¢ J ¥¢ñÚ }¢Î¢ïZ ÜU¢ ¼}¢¢à¢¢ Îï¶Ý¢, Ï¢¢Á¢¢ Ï¢Á¢¢Ý¢, Ý¢Ó¢ ÜUڢݢ
²ïã S¢Ï¢ wG¢éÚ¢ÈGU¢¼ ãÚ ãG¢H¼ }¢ïæ }¢Á¢G}¢ê}¢ ± }¢}¢Ýê¥G ãñ´ ¥¢ñÚ ãÚ Á¢x¢ã
}¢}¢Ýê¥G ãñ ¥¢ñÚ Ï¢éÁG¢éx¢¢ïZ ÜïU }¢Á¢G¢Ú¢ïæ ÜïU ТS¢ ¥¢ñÚ çÁ¢G²¢Î¢ }¢Á¢G}¢ê}¢ ãñæ HïçÜUÝ
§Ý wG¢éÚ¢ÈGU¢¼ ± }¢}¢Ýê¥G¢¼ ÜUè ±Á¢ã S¢ï ²ïã Ýãè´ ÜU㢠Á¢¢ S¢ÜU¼¢ çÜU
Ï¢éÁG¢éx¢¢ïZ ÜU¢ ©GS¢ü ãGÚ¢}¢ ãñ Á¢¢ï ãGÚ¢}¢ ¥¢ñÚ }¢}¢Ýê¥G ÜU¢}¢ ãñ´ §Ý ÜU¢ï Ú¢ïÜUÝ¢
H¢çÁ¢G}¢ ãñ J Ý¢ÜU ÐÚ ¥x¢Ú }¢w¶è Ï¢ñÆ x¢§ü ãñ ¼¢ï }¢w¶è ÜU¢ï ©ÇG¢ ÎïÝ¢
Ó¢¢çã²ï Ý¢ÜU ÜU¢Å ÜUÚ Ýãè´ ÈñU´ÜU ÎïÝ¢ Ó¢¢çã²ï J §S¢è ¼GÚãG ¥x¢Ú Á¢¢çãH¢ï´
¥¢ñÚ ÈGU¢çS¢ÜGU¢ï´ Ýï ©GS¢ü }¢ï´ ÜéUÀ ãGÚ¢}¢ ÜU¢}¢ ¥¢ñÚ }¢}¢Ýê¥G ÜU¢}¢¢ï´ ÜU¢ï ࢢç}¢H
ÜUÚ çβ¢ ãñ ¼¢ï §Ý ãGÚ¢}¢ ± }¢}¢Ýê¥G ÜU¢}¢¢ïæ ÜU¢ï Ú¢ïÜU¢ Á¢¢» ©GS¢ü ãè ÜU¢ï
ãGÚ¢}¢ Ýãè´ ÜUã çβ¢ Á¢¢»x¢¢ J
ÐèÚè }¢éÚèÎè :- ©G-H}¢¢ ¥¢ñÚ }¢à¢¢§¶G S¢ï }¢éÚèÎ ã¢ïÝ¢ ¥¢ñÚ §Ý ÜïU 㢉¢¢ï´
ÐÚ ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚ ÜïU ÝïÜU ¥¢’}¢¢H ÜUÚÝï ÜU¢ ¥GãÎ ÜUÚÝ¢ Á¢¢§Á¢G ¥¢ñÚ ¯±¢Ï¢
ÜU¢ ÜU¢}¢ ãñ }¢x¢Ú }¢éÚèÎ ã¢ïÝï S¢ï ÐãHï ÐèÚ ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ wG¢êÏ¢ ¥ÓÀè ¼GÚãG
Á¢¢æÓ¢ ÐÇG¼¢H ÜUÚ Hï´ ±ÚÝ¢ ¥x¢Ú ÐèÚ Ï¢Î ¥GÜGUè΢ ¥¢ñÚ Ï¢Î }¢Á¢GãÏ¢ ãé±¢
¼¢ï §ü}¢¢Ý S¢ï |¢è 㢉¢ {¢ï Ï¢ñÆï´x¢ï J ¥¢Á¢ ÜUH Ï¢ãé¼ S¢ï §ü}¢¢Ý ÜïU Ç¢ÜêU ÐèÚ¢ï´
ÜïU çHÏ¢¢S¢ }¢ï´ çÈUÚ¼ï Úã¼ï ãñ´ J çHã¢Á¢G¢ }¢éÚèΠϢÝÝï }¢ï´ Ï¢ãé¼ ã¢ïçࢲ¢Ú ÚãÝï
ÜUè Á¢GMÚ¼ ãñ J ²êæ ¼¢ï ÐèÚ Ï¢ÝÝï ÜïU çH²ï Ï¢ãé¼ S¢è ࢼG¢ïZ ÜUè Á¢GMÚ¼ ãñ }¢x¢Ú
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 208

ÜU}¢ S¢ï ÜU}¢ Ó¢¢Ú ࢼG¢ïZ ÜU¢ ÐèÚ }¢ïæ ã¢ïÝ¢ ¼¢ï Ï¢ïãGÎ Á¢GMÚè ãñ J ¥Ã±H
S¢é‹Ýè S¢ãGèãéGH ¥GÜGUè΢ ã¢ï, Îé±é}¢ §¼Ý¢ §GË}¢ Ú¶¼¢ ã¢ï çÜU ¥ÐÝè
Á¢GMÚ¼ ÜïU }¢S¢¢§H çÜU¼¢Ï¢¢ï´ S¢ï çÝÜU¢H S¢ÜïU J çS¢±é}¢ ÈGU¢çS¢ÜïGU
}¢¢ï’çHÝ Ý ã¢ï J Ó¢ã¢L}¢ ©S¢ ÜU¢ çS¢HçS¢H¢ ¥¢ñÚ à¢Á¢Ú» ¼GÚèÜGU¼
ÚS¢êH ¼ÜU }¢éœ¢çS¢H ã¢ï ±ÚÝ¢ ªÐÚ S¢ï ÈñGÁ¢G Ý ã¢ïx¢¢ J
çHã¢Á¢G¢ wG¢êÏ¢ S¢}¢Û¢ H¢ï ¥¢ñÚ ²¢Î Ú¶¢ï çÜU ϢΠ}¢Á¢GãÏ¢ }¢¯HÝ
Ú¢çÈGUÁ¢Gè, ¶G¢çÚÁ¢è, ±ã¢Ï¢è ±x¢GñÚ¢ S¢ï }¢éÚèÎ ã¢ïÝ¢ ãGÚ¢}¢ ¥¢ñÚ x¢éÝ¢ã ãñ §S¢è
¼GÚãG çÏ¢ËÜéUH ãè Á¢¢çãH Á¢¢ï ãGH¢H ± ãGÚ¢}¢ ¥¢ñÚ ÈGUÁ¢üG ± ±¢çÁ¢Ï¢ ¥¢ñÚ
Á¢GMçÚIJ¢¼ï ÎèÝ ÜU¢ §GË}¢ Ý Ú¶¼¢ ã¢ï ©S¢ S¢ï }¢éÚèÎ ã¢ïÝ¢ |¢è Ý¢ Á¢¢§Á¢G ãñ J
²êæãè Ý}¢¢Á¢G ± Ú¢ïÁ¢G¢ À¢ïÇGÝï ±¢H¢ J ΢ÉGè }¢æéÇ¢Ýï ±¢H¢ ²¢ ãGgï à¢Úè¥G¼ S¢ï
ÜU}¢ ΢ÉGè Ú¶Ýï ±¢H¢ ²¢ x¢éÝ¢ãï ÜUÏ¢èÚ¢ ¥¢ñÚ ç¶GH¢ÈïGU à¢Úè¥G¼ ¥¢’}¢¢H
ÜUÚÝï ±¢H¢ |¢è ÐèÚ Ï¢Ý¢Ýï ÜïU H¢§ÜGU Ýãè´ J ¥¢ñÚ »ïS¢ï ÈGU¢çS¢ÜGU S¢ï }¢éÚèÎ
ã¢ïÝ¢ |¢è ÎéLS¼ Ýãè´ Ï¢çËÜU x¢éÝ¢ã ãñ J »ïS¢ï ãè ±¢ïã à¢wGS¢ çÁ¢S¢ ÜU¢
çS¢HçS¢H¢ ¥¢ñÚ à¢Á¢Ú» Ï¢ñ¥G¼ ÎÚç}¢²¢Ý }¢ï´ ÜUãèæ S¢ï |¢è ÜUÅ¢ ãé±¢ ã¢ï J
}¢¯HÝ ©S¢ ÜU¢ï wG¢éÎ ãè ç¶GH¢ÈGU¼ ± §Á¢¢Á¢G¼ çÜUS¢è Ï¢éÁG¢éx¢ü S¢ï Ý ãG¢çS¢H
ã¢ï ²¢ ©S¢ ÜïU à¢Á¢Úï ÜïU Ðè򢕫 }¢ï´ S¢ï ÜU¢ï§ü çÏ¢H¢ ç¶GH¢ÈGU¼ ± §Á¢¢Á¢G¼ ±¢H¢
ã¢ï ²¢ x¢é}¢Ú¢ã ã¢ï ¼¢ï »ïS¢ï à¢wGS¢ S¢ï Ï¢ñ¥G¼ ã¢ïÝ¢ |¢è ÎéLS¼ Ýãè´ ãñ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 209

{5}
§GÏ¢¢Î¢¼
±¢ïã S¢Á¢Î¢ MãGï Á¢G}¢è´ çÁ¢S¢ S¢ï ÜU¢æÐ ©Æ¼è ‰¢è
§S¢è ÜU¢ï ¥¢Á¢ ¼ÚS¢¼ï ãñ ´ ç}¢}Ï¢Ú¢ï }¢ï ã G Ú ¢Ï¢
}¢S¢¢§H ÜUè ™‹Î §çS¼GH¢ãGï´
²ïã ±¢ïã §çS¼GH¢ãGè Ï¢¢ïçH²¢æ ãñ´ çÜU §Ý ÜU¢ï Á¢¢Ý HïÝï S¢ï §S¢
çÜU¼¢Ï¢ ÜïU S¢}¢Û¢Ýï }¢ḯ }¢ÎÎ ç}¢Hïx¢è ¥¢ñÚ }¢S¢¢§H ÜïU S¢}¢Û¢Ýï }¢ḯ ãÚ Á¢x¢ã
Ï¢ãé¼ ãè S¢ãêH¼ ¥¢ñÚ ¥¢S¢¢Ýè ã¢ï Á¢¢»x¢è J §S¢ çH²ï }¢S¥H¢ḯ ÜU¢ï ÐÉGÝï S¢ï
ÐãHï §Ý §çS¼GH¢ãG¢ï´ ÜU¢ï wG¢êÏ¢ S¢}¢Û¢ ÜUÚ ¥ÓÀè ¼GÚãG ²¢Î ÜUÚ H¢ï !
ÈGUÁ¢üG :- ±¢ïã ãñ Á¢¢ï à¢Úè¥G¼ ÜUè ²ÜGUèÝè ÎHèH S¢ï ¯¢çÏ¢¼ ã¢ï §S¢ ÜU¢
ÜUÚÝ¢ Á¢GMÚè ¥¢ñÚ çÏ¢H¢ çÜUS¢è ©GÁ¢íG ÜïU §„ ÜU¢ï À¢ïÇGÝï ±¢H¢ ÈGU¢çS¢ÜGU ¥¢ñÚ
Á¢ã‹Ý}¢è ¥¢ñÚ §„ ÜU¢ §‹ÜU¢Ú ÜUÚÝï ±¢H¢ ÜU¢çÈGUÚ ãñ J Á¢ñS¢ï Ý}¢¢Á¢G ± Ú¢ïÁ¢G¢
¥¢ñÚ ãGÁ¢ ± Á¢GÜU¢¼ ±x¢GñÚ¢ J
çÈUÚ ÈGUÁ¢üG ÜUè ΢ï çÜGUS}¢ï´ ãñ´ »ÜU ÈGUÁ¢üïG »ïGÝ, ÎêS¢Úï ÈGUÁ¢üïG çÜUÈGU¢²¢ J
ÈGUÁ¢ïüG »ïGÝ ±¢ïã ãñ çÁ¢S¢ ÜU¢ ¥Î¢ ÜUÚÝ¢ ãÚ ¥G¢çÜGUH ± Ï¢¢çHx¢G }¢éS¢H}¢¢Ý
ÐÚ Á¢GMÚè ãñ Á¢ñS¢ï Ý}¢¢Á¢ïG ЋÁ¢x¢¢Ý¢ ±x¢GñÚ¢ J ¥¢ñÚ ÈGUÁ¢ïüG çÜUÈGU¢²¢ ±¢ïã ãñ
çÁ¢S¢ ÜU¢ ÜUÚÝ¢ ãÚ »ÜU ÐÚ Á¢GMÚè Ýãè´ Ï¢çËÜU Ï¢¢’Á¢G H¢ïx¢¢ï´ ÜïU ¥Î¢ ÜUÚ
HïÝï S¢ï S¢Ï¢ ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï ¥Î¢ ã¢ï Á¢¢»x¢¢ ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ÜU¢ï§ü |¢è ¥Î¢ Ý ÜUÚï
¼¢ï S¢Ï¢ x¢éÝ¢ãx¢¢Ú ã¢ï´x¢ï Á¢ñS¢ï Ý}¢¢Á¢ïG Á¢Ý¢Á¢G¢ ±x¢GñÚ¢ J
(Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, S¢. 7)
Ï¢¢çÁ¢Ï¢ :- ±¢ïã ãñ Á¢¢ï à¢Úè¥G¼ ÜUè Á¢G‹Ýè ÎHèH S¢ï ¯¢çÏ¢¼ ã¢ï §S¢ ÜU¢
ÜUÚÝ¢ Á¢GMÚè ãñ ¥¢ñÚ §S¢ ÜU¢ï çÏ¢H¢ çÜUS¢è ¼¢±èH ¥¢ñÚ çÏ¢x¢GñÚ çÜUS¢è ©GÁ¢íG
ÜïU À¢ïÇG ÎïÝï ±¢H¢ ÈGU¢çS¢ÜGU ¥¢ñÚ ¥GÁ¢G¢Ï¢ ÜU¢ }¢éS¼çãGÜGU ãñ HïçÜUÝ §S¢ ÜU¢
§‹ÜU¢Ú ÜUÚÝï ±¢H¢ ÜU¢çÈGUÚ Ýãè´ Ï¢çËÜU x¢é}¢Ú¢ã ¥¢ñÚ Ï¢Î }¢Á¢GãÏ¢ ãñ J
(Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, S¢. 8)
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 210
S¢é‹Ý¼ï }¢é¥vÜU΢ :- ±¢ïã ãñ çÁ¢S¢ ÜU¢ï ãéGÁG¢êÚï ¥vGÎS¢
Ýï ã}¢ïࢢ çÜU²¢ ã¢ï J ¥HÏ¢œ¢¢ Ï¢²¢Ýï Á¢±¢Á¢G ÜïU çH²ï ÜU|¢è À¢ïÇG |¢è çβ¢
ã¢ï §S¢ ÜU¢ï ¥Î¢ ÜUÚÝï }¢ï´ Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢ ¯±¢Ï¢ ¥¢ñÚ §S¢ ÜU¢ï ÜU|¢è §çœ¢ÈGU¢çÜGU²¢
¼G¢ñÚ ÐÚ À¢ïÇG ÎïÝï S¢ï ¥ËH¢ã ± ÚS¢êH ÜU¢
§G¼¢Ï¢ ¥¢ñÚ §„ ÜU¢ï À¢ïÇG ÎïÝï ÜUè ¥G¢Î¼ Ç¢HÝï ±¢Hï ÐÚ Á¢ã‹Ý}¢ ÜU¢
¥GÁ¢G¢Ï¢ ã¢ïx¢¢ J Á¢ñS¢ï Ý}¢¢Á¢Gï ÈGUÁ¢í ÜUè ΢ï Úv¥G¼ S¢é‹Ý¼ ¥¢ñÚ Ý}¢¢Á¢Gï Á¢G¢ïãÚ
ÜUè ™¢Ú Úv¥G¼ ÈGUÁ¢üG S¢ï ÐãHï ¥¢ñÚ Î¢ï Úv¥G¼ ÈGUÁ¢üG ÜïU Ï¢¢’Î S¢é‹Ý¼ï´ J ¥¢ñÚ
Ý}¢¢Á¢Gï }¢x¢GçÚÏ¢ ÜUè ΢ï Úv¥G¼ S¢é‹Ý¼ ¥¢ñÚ Ý}¢¢Á¢Gï §Gࢢ ÜUè ΢ï Úv¥G¼
S¢é‹Ý¼, ²ïã Ý}¢¢Á¢Gï ЋÁ¢x¢¢Ý¢ ÜUè Ï¢¢Úã Úv¥G¼ S¢é‹Ý¼ï´ ²ïã S¢Ï¢ S¢é‹Ý¼ï
}¢é¥vÜU΢ ãñ´ J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, S¢. 8)
S¢é‹Ý¼ï x¢GñÚ }¢é¥vÜU΢ :- ±¢ïã ãñ çÁ¢S¢ ÜU¢ï ãéGÁG¢êÚ ÝçϢIJï ÜUÚè}¢
Ýï çÜU²¢ ã¢ï ¥¢ñÚ çÏ¢x¢GñÚ çÜUS¢è ©GÁ¢íG ÜïU ÜU|¢è ÜU|¢è §„
ÜU¢ï À¢ïÇG |¢è çβ¢ ã¢ï J §S¢ ÜU¢ï ¥Î¢ ÜUÚÝï ±¢H¢ ¯±¢Ï¢ Т»x¢¢ ¥¢ñÚ §S¢
ÜU¢ï À¢ïÇG ÎïÝï ±¢H¢ ¥GÁ¢G¢Ï¢ ÜU¢ }¢éS¼çãGÜGU Ýãè´ J Á¢ñS¢ï ¥GSÚ ÜïU ÐãHï ÜUè
™¢Ú Úv¥G¼ S¢é‹Ý¼ ¥¢ñÚ §Gࢢ S¢ï ÐãHï ÜUè ™¢Ú Úv¥G¼ S¢é‹Ý¼ çÜU ²ïã S¢Ï¢
S¢é‹Ý¼ï x¢GñÚ }¢é¥vÜU΢ ãñ´ J S¢é‹Ý¼ï x¢GñÚ }¢é¥vÜU΢ ÜU¢ï S¢é‹Ý¼ï Á¢G¢§Î¢ |¢è
ÜUã¼ï ãñ´ J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, S¢. 8)
}¢éS¼ãGÏ¢ :- ãÚ ±¢ïã ÜU¢}¢ ãñ Á¢¢ï à¢Úè¥G¼ ÜUè ÝÁ¢GÚ }¢ï´ ÐS¢‹Îè΢ ã¢ï ¥¢ñÚ
§S¢ ÜU¢ï À¢ïÇG ÎïÝ¢ à¢Úè¥G¼ ÜUè ÝÁ¢GÚ }¢ï´ Ï¢éÚ¢ |¢è Ý ã¢ï J wG±¢ã §S¢ ÜU¢}¢
ÜU¢ï ÚS¢êHéËH¢ã Ýï çÜU²¢ ã¢ï ²¢ §S¢ ÜUè ¼Úx¢GèÏ¢ Îè
ã¢ï J ²¢ ©G-H}¢¢» S¢¢çHãGèÝ Ýï §S¢ï ÐS¢‹Î ÈGUÚ}¢¢²¢ ¥x¢Ó¢ïü ¥ãG¢Îè¯ }¢ï´
§S¢ ÜU¢ çÁ¢GRU Ý ¥¢²¢ ã¢ï J ²ïã S¢Ï¢ }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ´ J }¢éS¼ãGÏ¢ ÜU¢ï ÜUÚÝ¢
¯±¢Ï¢ ¥¢ñÚ §S¢ ÜU¢ï À¢ïÇG ÎïÝï ÐÚ Ý ÜU¢ï§ü ¥GÁ¢G¢Ï¢ ãñ Ý ÜU¢ï§ü §G¼¢Ï¢ J Á¢ñS¢ï
±éÁG¢ê ÜUÚÝï }¢ï´ çÜGUÏH¢ M ã¢ï ÜUÚ Ï¢ñÆÝ¢, Ý}¢¢Á¢G }¢ï´ Ï¢ ãG¢H¼ï çÜGU²¢}¢
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 211

S¢Á¢Î¢x¢¢ã ÐÚ ÝÁ¢GÚ Ú¶Ý¢, ¶GéyGÏ¢ï }¢ï´ wG¢éHÈGU¢» Ú¢çà¢ÎèÝ ±x¢GñÚ¢ ÜU¢ çÁ¢GRU,
}¢èH¢Î à¢ÚèÈGU, ÐèÚ¢Ýï çÜUÏ¢¢Ú ÜïU ±Á¢G¢§ÈGU ±x¢GñÚ¢, }¢éS¼ãGÏ¢ ÜU¢ï }¢ÝÎêÏ¢ |¢è
ÜUã¼ï ãñ´ J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, S¢. 8)
}¢éÏ¢¢ãG :- ±¢ïã ãñ çÁ¢S¢ ÜU¢ ÜUÚÝ¢ ¥¢ñÚ À¢ïÇG ÎïÝ¢ ΢ïÝ¢ï´ Ï¢Ú¢Ï¢Ú ã¢ï J çÁ¢S¢
ÜïU ÜUÚÝï }¢ï´ Ý ÜU¢ï§ü ¯±¢Ï¢ ã¢ï ¥¢ñÚ À¢ïÇG ÎïÝï }¢ï´ Ý ÜU¢ï§ü ¥GÁ¢G¢Ï¢ ã¢ï J Á¢ñS¢ï
HÁ¢GèÁ¢G çx¢GÁ¢G¢¥¢ïæ ÜU¢ ¶¢Ý¢ ¥¢ñÚ ‹¢ÈGUèS¢ ÜUÐÇG¢ï´ ÜU¢ ÐãÝÝ¢ ±x¢ñGÚ¢ J
(Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, S¢. 9)
ãGÚ¢}¢ :- ±¢ïã ãñ çÁ¢S¢ ÜU¢ ¯éÏ¢ê¼ ²ÜGUèÝè à¢Ú§üG ÎHèH S¢ï ã¢ï J §S¢ ÜU¢
À¢ïÇGÝ¢ Á¢GMÚè ¥¢ñÚ Ï¢¢§G¯ï ¯±¢Ï¢ ãñ ¥¢ñÚ §„ ÜU¢ »ÜU }¢Ú¼Ï¢¢ |¢è ÜGUSÎÝ
ÜUÚÝï ±¢H¢ ÈGU¢çS¢ÜGU ± Á¢ã‹Ý}¢è ¥¢ñÚ x¢éÝ¢ãï ÜUÏ¢èÚ¢ ÜU¢ }¢é¼üçÜUÏ¢ ãñ ¥¢ñÚ §S¢
ÜU¢ §‹ÜU¢Ú ÜUÚÝï ±¢H¢ ÜU¢çÈGUÚ ãñ J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, S¢. 9)
wG¢êÏ¢ S¢}¢Û¢ H¢ï çÜU ãGÚ¢}¢ ÈGUÁ¢üG ÜU¢ }¢éÜGU¢çÏ¢H ãñ ²¢’Ýè ÈGUÁ¢üG ÜU¢
ÜUÚÝ¢ Á¢GMÚè ãñ ¥¢ñÚ ãGÚ¢}¢ ÜU¢ À¢ïÇG ÎïÝ¢ Á¢GMÚè ãñ J
}¢ÜUMãï ¼ãGÚè}¢è :- ±¢ïã ãñ Á¢¢ï à¢Úè¥G¼ ÜUè Á¢G‹Ýè ÎHèH S¢ï ¯¢çÏ¢¼ ã¢ï J
§S¢ ÜU¢ À¢ïÇGÝ¢ H¢çÁ¢G}¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢§G¯ï ¯±¢Ï¢ ãñ ¥¢ñÚ §S¢ ÜU¢ »ÜU }¢Ú¼Ï¢¢
|¢è ÜGUSÎÝ ÜUÚÝï ±¢H¢ ÈGU¢çS¢ÜGU ± Á¢ã‹Ý}¢è ¥¢ñÚ x¢éÝ¢ãï ÜUÏ¢èÚ¢, ãGÚ¢}¢ ÜïU
ÜUÚÝï S¢ï ÜU}¢ ãñ J }¢x¢Ú ™‹Î Ï¢¢Ú §S¢ ÜU¢ï ÜUÚ HïÝ¢ x¢éÝ¢ãï ÜUÏ¢èÚ¢ ãñ J
(Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, S¢. 9)
¥ÓÀè ¼GÚãG Á¢ïGãìÝ Ýà¢èÝ ÜUÚ H¢ï çÜU ²ïã ±¢çÁ¢Ï¢ ÜU¢ }¢éÜGU¢çÏ¢H
ãñ ²¢’Ýè ±¢çÁ¢Ï¢ ÜU¢ï ÜUÚÝ¢ H¢çÁ¢G}¢ ãñ ¥¢ñÚ }¢ÜUMãï ¼ãGÚè}¢è ÜU¢ï À¢ïÇGÝ¢
H¢çÁ¢G}¢ ãñ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 212
§S¢¢¥¼ :- ±¢ïã ãñ çÁ¢S¢ ÜU¢ ÜUÚÝ¢ Ï¢éÚ¢ ¥¢ñÚ ÜU|¢è §çœ¢ÈGU¢çÜGU²¢ ÜUÚ HïÝï
±¢H¢ H¢§ÜGïU §G¼¢Ï¢ ¥¢ñÚ §S¢ ÜU¢ï ÜUÚÝï ÜUè ¥G¢Î¼ Ϣݢ HïÝï ±¢H¢ }¢éS¼çãGÜïGU
¥GÁ¢G¢Ï¢ ãñ J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, S¢. 9)
±¢Á¢ïGãG Úãï çÜU ²ïã S¢é‹Ý¼ï }¢é¥vÜU΢ ÜU¢ }¢éÜGU¢çÏ¢H ãñ ²¢’Ýè
S¢é‹Ý¼ï }¢é¥vÜU΢ ÜU¢ï ÜUÚÝ¢ ¯±¢Ï¢ ¥¢ñÚ À¢ïÇGÝ¢ Ï¢éÚ¢ ãñ ¥¢ñÚ §S¢¢¥¼ ÜU¢ï
À¢ïÇGÝ¢ ¯±¢Ï¢ ¥¢ñÚ ÜUÚÝ¢ Ï¢éÚ¢ ãñ J
}¢ÜUMãï ¼‹Á¢Gèãè :- ±¢ïã ãñ çÁ¢S¢ ÜU¢ ÜUÚÝ¢ à¢Úè¥G¼ ÜU¢ï ÐS¢‹Î Ýãè´
}¢x¢Ú §„ ÜïU ÜUÚÝï ±¢Hï ÐÚ ¥GÁ¢G¢Ï¢ Ýãè´ ã¢ïx¢¢ J ²ïã S¢é‹Ý¼ï x¢GñÚ }¢é¥vÜU΢
ÜU¢ }¢éÜGU¢çÏ¢H ãñ J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, S¢. 9)
ç¶GH¢ÈïGU ¥¢ñH¢ :- ±¢ïã ãñ çÜU §S¢ ÜU¢ï À¢ïÇG ÎïÝ¢ Ï¢ïã¼Ú ‰¢¢ HïçÜUÝ
¥x¢Ú ÜUÚ çH²¢ ¼¢ï ÜU¢ï§ü }¢éÁ¢G¢§ÜGU¢ Ýãè´ J ²ïã }¢éS¼ãGÏ¢ ÜU¢ }¢éÜGU¢çÏ¢H ãñ J
(Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, S¢. 9)
Ý}¢¢Á¢G
ãÚ }¢éS¢Ë¢}¢¢Ý }¢Îü ¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï ²ïã Á¢¢Ý HïÝ¢ ™¢çã²ï çÜU
§ü}¢¢Ý ¥¢ñÚ ¥GÜGUèÎ¢ï´ ÜU¢ï S¢ãGèãG ÜUÚ HïÝï ÜïU Ï¢¢’Î S¢Ï¢ ÈGU…G¢ïZ }¢ï´ S¢Ï¢ S¢ï
Ï¢ÇG¢ ÈGUÁ¢üG Ý}¢¢Á¢G ãñ J v²êæçÜU ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ ¥¢ñÚ ¥ãG¢Îè¯ }¢ï´ Ï¢ãé¼
çÁ¢G²¢Î¢ Ï¢¢Ú Ï¢¢Ú §„ ÜUè ¼¢ÜUèÎ ¥¢§ü ãñ J ²¢Î Ú¶¢ï çÜU Á¢¢ï Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ï
ÈGUÁ¢üG Ý }¢¢Ýï ²¢ Ý}¢¢Á¢G ÜUè ¼¢ñãèÝ ÜUÚï ²¢ Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ï »ÜU ãËÜUè ¥¢ñÚ Ï¢ï
ÜGUÎí ™èÁ¢G S¢}¢Û¢ ÜUÚ §S¢ ÜUè ¼GÚÈGU Ï¢ï ¼±ÁÁ¢¢ïx¢è Ï¢Ú¼ï ±¢ïã ÜU¢çÈGUÚ ¥¢ñÚ
§SH¢}¢ S¢ï ¶G¢çÚÁ¢ ãñ ¥¢ñÚ Á¢¢ï à¢wGS¢ Ý}¢¢Á¢G Ý ÐÉGï ±¢ïã Ï¢ãé¼ Ï¢ÇG¢
x¢éÝ¢ãx¢¢Ú, ÜGUãìÚï ÜGU¤ã¢Ú ¥¢ñÚ x¢GÁ¢GÏ¢ï Á¢ÏÏ¢¢Ú }¢ï´ çx¢çÚzG¼¢Ú ¥¢ñÚ ¥GÁ¢G¢Ï¢ï
Á¢ã‹Ý}¢ ÜU¢ ãGÜGUÎ¢Ú ãñ ¥¢ñÚ ±¢ïã §„ H¢§ÜGU ãñ çÜU Ï¢¢Îࢢãï §SH¢}¢ ÐãHï
©S¢ ÜU¢ï ¼}Ï¢èã ± S¢Á¢G¢ Îï J çÈUÚ |¢è ±¢ïã Ý}¢¢Á¢G Ý ÐÉGï ¼¢ï ©S¢ ÜU¢ï ÜñGUÎ
ÜUÚ Îï J ²ã¢æ ¼ÜU çÜU ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚï ¥¢ñÚ Ý}¢¢Á¢G ÐÉGÝï Hx¢ï Ï¢çËÜU §}¢¢}¢ï
}¢¢çHÜU ± ࢢÈïGU§üG ± ¥ãG}¢Î ( ) ÜïU ÝÁ¢GÎèÜU Ï¢¢Îࢢãï
§SH¢}¢ ÜU¢ï ©S¢ ÜïU ÜGUyH ÜU¢ ãéGv}¢ ãñ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 213

à¢Úè¥G¼ ÜU¢ ²ïã }¢S¥H¢ ãñ çÜU Ï¢Ó™¢ Á¢Ï¢ S¢¢¼ Ï¢ÚS¢ ÜU¢ ã¢ï
Á¢¢» ¼¢ï ©S¢ ÜU¢ï Ý}¢¢Á¢G çS¢¶¢ ÜUÚ Ý}¢¢Á¢G ÐÉGÝï ÜU¢ ãéGv}¢ Îï´ ¥¢ñÚ Á¢Ï¢
Ï¢Ó™ï ÜUè ©G}¢í ÎS¢ Ï¢ÚS¢ ÜUè ã¢ï Á¢¢» ¼¢ï }¢¢Ú }¢¢Ú ÜUÚ ©S¢ S¢ï Ý}¢¢Á¢G
ÐÉG±¢»æ J
}¢S¥H¢ :- Ý}¢¢Á¢G ¶G¢çHS¢ Ï¢ÎÝè §GÏ¢¢Î¼ ãñ J §S¢ }¢ï´ çݲ¢Ï¢¼ Á¢¢Úè
Ýãè´ ã¢ï S¢ÜU¼è J ²¢’Ýè »ÜU ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï ÎêS¢Ú¢ Ýãè´ ÐÉG S¢ÜU¼¢ J Ý ²ïã ã¢ï
S¢ÜU¼¢ ãñ çÜU çÁ¢G‹Îx¢è }¢ï´ Ý}¢¢Á¢G ÜïU Ï¢ÎHï ÜéUÀ }¢¢H Ï¢¼G¢ñÚï çÈGUβ¢ ¥Î¢
ÜUÚ ÜïU Ý}¢¢Á¢G S¢ï ÀéÅÜU¢Ú¢ ãG¢çS¢H ÜUÚ Hï J ã¢æ ¥HÏ¢œ¢¢ ¥x¢Ú çÜUS¢è ÐÚ
ÜéUÀ Ý}¢¢Á¢ïGæ Úã x¢§ü ãñ´ ¥¢ñÚ §Ýç¼ÜGU¢H ÜUÚ x¢²¢ ¥¢ñÚ ±çS¢Ä²¼ ÜUÚ x¢²¢
çÜU ©S¢ ÜUè Ý}¢¢Á¢G¢ï´ ÜU¢ çÈGUβ¢ ¥Î¢ çÜU²¢ Á¢¢» ¼¢ï ©}}¢èÎ ãñ çÜU
²ïã ÜGUÏ¢êH ã¢ï J ¥¢ñÚ ²ïã ±çS¢Ä²¼ |¢è ±¢çÚ¯¢ïæ ÜU¢ï ©S¢ ÜUè
¼GÚÈGU S¢ï ÐêÚè ÜUÚÝè ™¢çã²ï çÜU ÜGUÏ¢êH ± ¥GzG± ÜUè ©}}¢èÎ ãñ J

à¢Ú¢§¼Gï Ý}¢¢Á¢G :- §S¢ S¢ï ÐãHï çÜU ã}¢ Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ Ï¢¼¢»æ ©Ý Àï
™èÁ¢G¢ï´ ÜU¢ï Ï¢¼¢ ÎïÝ¢ Á¢GMÚè ãñ çÁ¢Ý ÜïU çÏ¢x¢GñÚ Ý}¢¢Á¢G à¢éM¥G Ýãè´ ã¢ï
S¢ÜU¼è J ©Ý Àï ™èÁ¢G¢ï´ ÜU¢ï “à¢Ú¢§¼ïG Ý}¢¢Á¢G” ÜUã¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ ±¢ïã ²ïã ãñ´ J
ÐãHè ТÜUè, ÎêS¢Úè à¢}¢üx¢¢ã ÜU¢ï ÀéТݢ, ¼èS¢Úè Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ ±vG¼,
™¢ñ‰¢è çÜGUÏH¢ ÜUè ¼GÚÈGU }¢éæã ÜUÚÝ¢, Ð¢æ™±è´ çÝIJ¼, ÀÅè ¼vÏ¢èÚï ¼ãGÚè}¢¢ J

ÐãHè ࢼüG } ²¢’Ýè “Ð¢ÜUè” ÜU¢ }¢¼GHÏ¢ ãñ çÜU Ý}¢¢Á¢Gè ÜU¢ Ï¢ÎÝ, §S¢
ÜïU ÜUÐÇGï, Ý}¢¢Á¢G ÜUè Á¢x¢ã S¢Ï¢ ТÜU ã¢ïæ ¥¢ñÚ ÜU¢ï§ü ÝÁ¢¢S¢¼ Á¢ñS¢ï ÐïࢢϢ,
Т¶G¢Ý¢, wG¢êÝ, HèÎ, x¢¢ïÏ¢Ú, }¢éx¢Gèü ÜUè Ï¢èÅ ±x¢GñÚ¢ Ý Hx¢è ã¢ï J ¥¢ñÚ Ý}¢¢Á¢Gè
Ï¢ï xG¢éSH ¥¢ñÚ Ï¢ï ±éÁG¢ê |¢è Ý ã¢ï J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 214
ÎêS¢Úè ࢼüG } ²¢’Ýè “à¢}¢üx¢¢ã ÀéТÝï” ÜU¢ ²ïã }¢¼GHÏ¢ ãñ çÜU }¢Îü ÜU¢
Ï¢ÎÝ Ý¢ÈGU S¢ï Hï ÜUÚ Í¢éÅÝ¢ï´ ÜïU Ýè™ï ¼ÜU à¢}¢üx¢¢ã ãñ §S¢ çH²ï Ý}¢¢Á¢G ÜUè
ãG¢H¼ }¢ï´ ÜU}¢ S¢ï ÜU}¢ Ý¢ÈGU S¢ï Hï ÜUÚ Í¢éÅÝ¢ï´ ÜïU Ýè™ï ¼ÜU ÀéТ ÚãÝ¢
Á¢GMÚè ãñ ¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ ÐêÚ¢ Ï¢ÎÝ à¢}¢üx¢¢ã ãñ §S¢ çH²ï Ý}¢¢Á¢G ÜUè ãG¢H¼
}¢ï´ ¥G¢ñÚ¼ ÜïU ¼}¢¢}¢ Ï¢ÎÝ ÜU¢ ÉÜU¢ ÚãÝ¢ Á¢GMÚè ãñ J çS¢ÈüGU ™ïãÚ¢ ¥¢ñÚ
㉢ïHè ¥¢ñÚ Å¶GÝ¢ï´ ÜïU Ýè™ï ÜGUÎ}¢ ÜïU ¶éHï ÚãÝï ÜUè §Á¢¢Á¢G¼ ãñ J ŶGÝï ÜU¢ï
|¢è ÀéТ ÚãÝ¢ ™¢çã²ï J
¼èS¢Úè ࢼüG } ²¢’Ýè “±vG¼” ÜU¢ ²ïã }¢¼GHÏ¢ ãñ çÜU çÁ¢S¢ Ý}¢¢Á¢G ÜïU
çH²ï Á¢¢ï ±vG¼ }¢éÜGUÚüÚ ãñ ±¢ïã Ý}¢¢Á¢G ©S¢è ±vG¼ }¢ï´ ÐÉGè Á¢¢» J
™¢ñ‰¢è ࢼüG } ²¢’Ýè “çÜGUÏH¢ ÜU¢ï }¢éæã ÜUÚÝ¢” §S¢ ÜU¢ }¢¼GHÏ¢ Á¢G¢çãÚ ãñ
çÜU Ý}¢¢Á¢G }¢ï´ ¶G¢Ý» ÜU¢’Ï¢¢ ÜUè ¼GÚÈGU ¥ÐÝ¢ ™ïãÚ¢ ÜUÚï J
Ð¢æ™±è´ à¢¼üG } ²¢’Ýè “çÝIJ¼” ÜU¢ ²ïã }¢¼GHÏ¢ ãñ çÜU çÁ¢S¢ ±vG¼ ÜUè
Á¢¢ï Ý}¢¢Á¢G ÈGUÁ¢üG ²¢ ±¢çÁ¢Ï¢ ²¢ S¢é‹Ý¼ ²¢ ÝzGH ²¢ ÜGUÁ¢G¢ ÐÉG¼¢ ã¢ï J çÎH
}¢ï´ §S¢ ÜU¢ ÐvÜU¢ §Ú¢Î¢ ÜUÚÝ¢ çÜU }¢ñ´ ÈéUGH¢æ Ý}¢¢Á¢G ÐÉG Ú㢠ãêæ ¥¢ñÚ ¥x¢Ú
çÎH }¢ï´ §Ú¢Îï ÜïU S¢¢‰¢ Á¢GÏ¢¢Ý S¢ï |¢è ÜUã Hï ¼¢ï Ï¢ïã¼Ú ãñ J
ÀÅè ࢼüG } “¼vÏ¢èÚï ¼ãGÚè}¢¢” ²¢’Ýè ¥ËH¢ãé ¥vÏ¢Ú ÜUãÝ¢ J ²ïã
Ý}¢¢Á¢G ÜUè ¥¢ç¶GÚè ࢼüG ãñ çÜU §S¢ ÜïU ÜUã¼ï ãè Ý}¢¢Á¢G à¢éM¥G ã¢ï x¢§ü J
¥Ï¢ ¥x¢Ú Ý}¢¢Á¢G ÜïU çS¢±¢ ÎêS¢Ú¢ ÜU¢ï§ü ÜU¢}¢ çÜU²¢ ²¢ ÜéUÀ Ï¢¢ïH¢ ¼¢ï
Ý}¢¢Á¢G ÅêÅ x¢§ü J ÐãHè Ð¢æ™¢ï´ à¢¼G¢ïZ ÜU¢ ¼vÏ¢èÚï ¼ãGÚè}¢¢ S¢ï ÐãHï ¥¢ñÚ
Ý}¢¢Á¢G ¶Gy}¢ ã¢ïÝï ¼ÜU }¢¢ñÁ¢êÎ ÚãÝ¢ Á¢GMÚè ãñ ¥x¢Ú »ÜU ࢼüG |¢è Ý Ð¢§ü
x¢§ü ¼¢ï Ý}¢¢Á¢G Ýãè´ ã¢ïx¢è J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 215

ТÜUè ÜïU }¢S¢¢§H ÜU¢ Ï¢²¢Ý


±éÁG¢ê ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢
±éÁG¢ê ÜUÚÝï ±¢Hï ÜU¢ï ™¢çã²ï çÜU ¥ÐÝï çÎH }¢ï´ ±éÁG¢ê ÜU¢ ÐvÜU¢
§Ú¢Î¢ ÜUÚ ÜïU çÜGUÏH¢ ÜUè ¼GÚÈGU }¢éæã ÜUÚ ÜïU çÜUS¢è ªæ™è Á¢x¢ã Ï¢ñÆï ¥¢ñÚ
ÐÉG ÜUÚ ÐãHï ΢ïÝ¢ï´ ã¢‰¢ ¼èÝ }¢Ú¼Ï¢¢ çx¢^¢ï´ ¼ÜU
{¢ï» J çÈUÚ ç}¢S±¢ÜU ÜUÚï J ¥x¢Ú ç}¢S±¢ÜU Ý ã¢ï ¼¢ï ©æx¢Hè S¢ï ¥ÐÝï ΢漢ï´
¥¢ñÚ }¢S¢êÉG¢ï´ ÜU¢ï }¢H ÜUÚ S¢¢ÈGU ÜUÚï ¥¢ñÚ ¥x¢Ú Î¢æ¼¢ï´ ²¢ ¼¢Hê }¢ï´ ÜU¢ï§ü ™èÁ¢G
¥ÅÜUè ²¢ ç™ÐÜUè ã¢ï ¼¢ï ©S¢ ÜU¢ï ©æx¢Hè ²¢ ç}¢S±¢ÜU ²¢ ç¶GH¢H S¢ï
çÝÜU¢Hï ¥¢ñÚ ÀéÇG¢» J çÈUÚ ¼èÝ }¢Ú¼Ï¢¢ ÜéUËHè ÜUÚï ¥¢ñÚ ¥x¢Ú Ú¢ïÁ¢G¢Î¢Ú Ý
ã¢ï ¼¢ï x¢GÚ-x¢GÚ¢ |¢è ÜUÚï HïçÜUÝ ¥x¢Ú Ú¢ïÁ¢G¢Î¢Ú ã¢ï ¼¢ï x¢GÚx¢GÚ¢ Ý ÜUÚï çÜU
ãGËÜGU ÜïU ¥‹ÎÚ Ð¢Ýè ™Hï Á¢¢Ýï ÜU¢ ¶G¼GÚ¢ ãñ çÈUÚ Î¢ãìÝï 㢉¢ S¢ï ¼èÝ
ÎzG¥G¢ Ý¢ÜU }¢ï´ ТÝè ™ÉG¢» ¥¢ñÚ Ï¢¢»æ 㢉¢ S¢ï Ý¢ÜU S¢¢ÈGU ÜUÚï çÈUÚ Î¢ïÝ¢ï´
㢉¢¢ï´ }¢ïæ ТÝè Hï ÜUÚ ¼èÝ }¢Ú¼Ï¢¢ §„ ¼GÚãG ™ïãÚ¢ {¢ï» çÜU }¢¢‰¢ï ÐÚ Ï¢¢H
Á¢}¢Ýï ÜUè Á¢x¢ã S¢ï Hï ÜUÚ Æ¢ïÇGè ÜïU Ýè™ï ¼ÜU ¥¢ñÚ Î¢ãìÝï ÜU¢Ý ÜUè H¢ñ S¢ï
Ï¢¢»æ ÜU¢Ý ÜUè H¢ñ ¼ÜU S¢Ï¢ Á¢x¢ã ТÝè Ï¢ã Á¢¢» ¥¢ñÚ ÜUãè´ Á¢GÚ¢ |¢è ТÝè
Ï¢ãÝï S¢ï Ý Úã Á¢¢» J ¥x¢Ú ΢ÉGè ã¢ï ¼¢ï §S¢ï |¢è {¢ï» ¥¢ñÚ Î¢ÉGè }¢ï´
©æx¢çH²¢ï´ S¢ï ç¶GGH¢H |¢è ÜUÚï HïçÜUÝ ¥x¢Ú »ãGÚ¢}¢ Ï¢¢æ{ï ã¢ï ¼¢ï ç¶GH¢H Ý
ÜUÚï J çÈUÚ ¼èÝ }¢Ú¼Ï¢¢ ÜU¢ïãÝè S¢}¢ï¼ ²¢’Ýè ÜU¢ïãÝè S¢ï ÜéUÀ ªÐÚ Î¢ãìÝ¢
㢉¢ {¢ï» çÈUÚ §S¢è ¼GÚãG ¼èÝ }¢Ú¼Ï¢¢ Ï¢¢²¢æ 㢉¢ {¢ï» J ¥x¢Ú ©æx¢Hè }¢ï´
¼æx¢ ¥æx¢êÆè ²¢ ÀËH¢ ã¢ï ²¢ ÜUH¢§²¢ï´ }¢ï´ ¼æx¢ ™êçÇG²¢æ ã¢ï´ ¼¢ï §Ý S¢|¢¢ï´ ÜU¢ï
çãH¢ ÜUÚ {¢ï» ¼¢çÜU S¢Ï¢ Á¢x¢ã ТÝè Ï¢ã Á¢¢» çÈUÚ »ÜU Ï¢¢Ú ÐêÚï S¢Ú ÜU¢
}¢SãG ÜUÚï J §S¢ ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ ²ïã ãñ çÜU ΢ïÝ¢ï´ ã¢‰¢¢ï´ ÜU¢ï ТÝè S¢ï ¼Ú ÜUÚ ÜïU
¥æx¢êÆï ¥¢ñÚ ÜUçH}¢ï ÜUè ©æx¢Hè À¢ïÇG ÜUÚ Î¢ïÝ¢ï´ ã¢‰¢¢ï´ ÜUè ¼èÝ ¼èÝ ©æx¢çH²¢ï´
ÜUè Ý¢ïÜU ÜU¢ï »ÜU ÎêS¢Úï S¢ï ç}¢H¢» ¥¢ñÚ §Ý À異ïæ ©æx¢çH²¢ï´ ÜU¢ï ¥ÐÝï
}¢¢‰¢ï ÐÚ Ú¶ ÜUÚ ÐèÀï ÜUè ¼GÚÈGU S¢Ú ÜïU ¥¢ç¶GÚè çãGSS¢ï ¼ÜU Hï Á¢¢»
§S¢ ¼GÚãG çÜU ÜUçH}¢ï ÜUè ΢ïÝ¢ï´ ©æx¢çH²¢æ ¥¢ñÚ Î¢ïÝ¢ï´ ©æx¢êÆï ¥¢ñÚ Î¢ïÝ¢ï´
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 216
㉢ïçH²¢æ S¢Ú S¢ï Ý Hx¢Ýï Т»æ J çÈUÚ S¢Ú ÜïU çÐÀHï çãGSS¢ï S¢ï 㢉¢ }¢¢‰¢ï
ÜUè ¼GÚÈGU §S¢ ¼GÚãG H¢» çÜU ΢ïÝ¢ï´ ãƒïçH²¢æ S¢Ú ÜïU ΢»æ Ï¢¢»æ çãGSS¢ï ÐÚ
ã¢ï¼è ãé§ü }¢¢‰¢ï ¼ÜU ±¢ÐS¢ ¥¢ Á¢¢»æ J çÈUÚ ÜUçH}¢ï ÜUè ©æx¢Hè ÜïU ÐïÅ S¢ï
ÜU¢Ý¢ï´ ÜïU ¥‹ÎÚ ÜïU çãGSS¢¢ï´ ÜU¢ ¥¢ñÚ ¥æx¢êÆï ÜïU ÐïÅ S¢ï ÜU¢Ý ÜïU ªÐÚ ÜU¢
}¢SãG ÜUÚï ¥¢ñÚ ©æx¢çH²¢ï´ ÜUè ÐèÆ S¢ï x¢ÎüÝ ÜU¢ }¢SãG ÜUÚï J çÈUÚ ¼èÝ Ï¢¢Ú
΢ãìÝ¢ Тªæ ŶGÝï S¢}¢ï¼ ²¢’Ýè ŶGÝï S¢ï ÜéUÀ ªÐÚ ¼ÜU {¢ï» çÈUÚ Ï¢¢²¢æ
Тªæ §S¢è ¼GÚãG ¼èÝ ÎzG¥G¢ {¢ï» J çÈUÚ Ï¢¢»æ 㢉¢ ÜUè Àéæx¢çH²¢ S¢ï ΢ïÝ¢ï´
Ðñ򢕫 ÜUè ©æçx¢H²¢ï´ ÜU¢ §S¢ ¼GÚãG ç¶GH¢H ÜUÚï çÜU ÐñÚ ÜUè ΢ãìÝè Àéæx¢çH²¢
S¢ï à¢éM¥G ÜUÚï ¥¢ñÚ Ï¢¢§üæ Àéæx¢çH²¢ ÐÚ ¶Gy}¢ ÜUÚï J ±éÁG¢ê ÜUÚ HïÝï ÜïU Ï¢¢’Î
»ÜU }¢Ú¼Ï¢¢ ²ïã Îé¥G¢ ÐÉGï :
¥¢ñÚ ¶ÇGï ã¢ï ÜUÚ ±éÁG¢ê ÜU¢ Ï¢™¢ ãé±¢ ТÝè ‰¢¢ïÇG¢ S¢¢ Ðè Hï çÜU ²ïã
Ï¢è}¢¢çÚ²¢ḯ S¢ï çà¢ÈGU¢ ãñ J Ï¢ïã¼Ú ²ïã ãñ çÜU ±éÁ¢G ê }¢ḯ ãÚ ©GÁ±G ÜU¢ï {¢ï¼ï ãé»
ÐÉG çH²¢ ÜUÚï ¥¢ñÚ ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ± ÜUçH}¢» à¢ã¢Î¼ |¢è ÐÉG¼¢ Úãï
¥¢ñÚ ²ïã |¢è Ï¢ãé¼ Ï¢ïã¼Ú ãñ çÜU ±éÁ¢G ê ÐêÚ¢ ÜUÚ HïÝï ÜïU Ï¢¢’Î ¥¢S}¢¢Ý ÜUè ¼GÚÈGU
}¢éæã ÜUÚ ÜïU

¥¢ñÚ S¢êÚ» §‹Ý¢ ¥Ý …GHÝ¢ ÐÉGï }¢x¢Ú §Ý Îé¥G¢¥¢ïæ ÜU¢ ÐÉGÝ¢ Á¢GMÚè
Ýãè´ J ÐÉG Hï ¼¢ï ¥ÓÀ¢ ¥¢ñÚ ¯±¢Ï¢ ãñ, Ý ÐÉGï ¼¢ï ÜU¢ï§ü ãGÚÁ¢ Ýãè´ J
ªÐÚ Á¢¢ï ÜéUÀ Ï¢²¢Ý ãé±¢ ãñ ²ïã ±éÁG¢ê ÜUÚÝï ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ ãñ HïçÜUÝ
²¢Î Ú¶¢ï çÜU ±éÁG¢ê }¢ï´ ÜéUÀ ™èÁ¢ïG´ »ïS¢è ãñ´ çÜU çÁ¢Ý ÜïU ÀêÅÝï ²¢ §Ý }¢ï´ ÜéUÀ
ÜU}¢è ã¢ï Á¢¢Ýï S¢ï ±éÁG¢ê Ý ã¢ïx¢¢ ¥¢ñÚ ÜéUÀ Ï¢¢¼ï´ S¢é‹Ý¼ ãñ´ çÜU çÁ¢Ý ÜU¢ï ¥x¢Ú
À¢ïÇG çβ¢ Á¢¢» ¼¢ï x¢éÝ¢ã ã¢ïx¢¢ J ¥¢ñÚ ÜéUÀ ™èÁ¢Gï´ }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ´ çÜU §Ý ÜïU
À¢ïÇG ÎïÝï S¢ï ±éÁG¢ê ÜU¢ ¯±¢Ï¢ ÜU}¢ ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J ™éÝ¢‹™ï Ýè™ï ã}¢ §Ý ™èÁ¢G¢ï´
ÜU¢ Ï¢²¢Ý çH¶¼ï ãñ´ J §Ý ÜU¢ï ÐÉG ÜUÚ wG¢êÏ¢ ²¢Î ÜUÚ H¢ï J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 217
±éÁG¢ê ÜïU ÈGUÚ¢§Á¢G :- ±éÁG¢ê }¢ï´ ™¢Ú ™èÁ¢Gïæ ÈGUÁ¢üG ãñ´ J
{1} ÐêÚï ™ïãÚï ÜU¢ »ÜU Ï¢¢Ú {¢ïÝ¢ J {2} »ÜU »ÜU Ï¢¢Ú ΢ïÝ¢ï´ ã¢‰¢¢ï´ ÜU¢ ÜU¢ïãçݲ¢ï´
S¢}¢ï¼ {¢ïÝ¢ J {3} »ÜU »ÜU Ï¢¢Ú ™¢ñ‰¢¢§ü S¢Ú ÜU¢ }¢SãG ÜUÚÝ¢ ²¢’Ýè x¢èH¢
㢉¢ S¢Ú ÐÚ ÈñUÚ HïÝ¢ J {4} »ÜU Ï¢¢Ú ŶGÝ¢ï´ S¢}¢ï¼ ΢ïÝ¢ï´ Ðï򢕫 ÜU¢ï {¢ïÝ¢ J

}¢S¥H¢ :- ±éÁG¢ê ²¢ xG¢éSH }¢ï´ çÜUS¢è ©GÁG± ÜU¢ï {¢ïÝï ÜU¢ }¢¼GHÏ¢ ²ïã ãñ çÜU
çÁ¢S¢ ©GÁG± ÜU¢ï {¢ï¥¢ï ©S¢ ÜïU ãÚ çãGSS¢ï ÐÚ ÜU}¢ S¢ï ÜU}¢ ΢ï Ï¢êæΠТÝè Ï¢ã
Á¢¢» ¥x¢Ú ÜU¢ï§ü çãGSS¢¢ |¢èx¢ ¼¢ï x¢²¢ }¢x¢Ú ©S¢ ÐÚ Ð¢Ýè Ýãè´ Ï¢ã¢ ¼¢ï ±éÁG¢ê
²¢ xG¢éSH Ýãè´ ã¢ïx¢¢ J Ï¢ãé¼ S¢ï H¢ïx¢ Ï¢ÎÝ ÐÚ Ð¢Ýè Ç¢H ÜUÚ ã¢‰¢ çÈUÚ¢
ÜUÚ Ï¢ÎÝ ÐÚ Ð¢Ýè ™éÐÇG Hï¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ S¢}¢Û¢ Hï¼ï ãñ´ çÜU Ï¢ÎÝ {éH x¢²¢ J
²ïã x¢GH¼G ¼GÚèÜGU¢ ãñ J Ï¢ÎÝ ÐÚ ãÚ Á¢x¢ã ТÝè ÜU¢ ÜU}¢ S¢ï ÜU}¢ ΢ï Ï¢êæΠϢã
Á¢¢Ý¢ Á¢GMÚè ãñ J

¥¢ñÚ }¢SãG ÜUÚÝï ÜU¢ ²ïã }¢¼GHÏ¢ ãñ çÜU x¢èH¢ 㢉¢ ÈñUÚ çH²¢
Á¢¢» J S¢Ú ÜïU }¢SãG }¢ï´ Ï¢¢’Á¢G Á¢¢çãH¢ï´ ÜU¢ ²ïã ¼GÚèÜGU¢ ãñ çÜU }¢SãG ÜïU çH²ï
㢉¢¢ïæ }¢ï´ ТÝè Hï ÜUÚ §S¢ ÜU¢ï ™ê}¢¼ï ãñ´ J çÈUÚ }¢SãG ÜUÚ¼ï ãñ´ J ²ïã »ÜU HxG±
ÜU¢}¢ ãñ }¢SãG }¢ï´ x¢èH¢ 㢉¢ S¢Ú ÐÚ ÈñUÚ HïÝ¢ ™¢çã²ï J

±éÁG¢ê ÜUè S¢é‹Ý¼ï´ :- ±éÁG¢ê }¢ïæ S¢¢ïHã ™èÁ¢Gï´ S¢é‹Ý¼ ãñ´ J {1} ±éÁG¢ê ÜUè çÝIJ¼
ÜUÚÝ¢ {2} ÐÉGÝ¢ {3} ÐãHï ΢ïÝ¢ï´ ã¢‰¢¢ï´ ÜU¢ï ¼èÝ ÎzG¥G¢ {¢ïÝ¢
{4} ç}¢S±¢ÜU ÜUÚÝ¢ {5} ΢ãìÝï 㢉¢ S¢ï ¼èÝ }¢Ú¼Ï¢¢ ÜéUËHè ÜUÚÝ¢ J
{6} ΢ãìÝï 㢉¢ S¢ï ¼èÝ }¢Ú¼Ï¢¢ Ý¢ÜU }¢ï´ ТÝè ™ÉG¢Ý¢ J {7} Ï¢¢»æ 㢉¢ S¢ï
Ý¢ÜU S¢¢ÈGU ÜUÚÝ¢ {8} ΢ÉGè ÜU¢ ©æx¢çH²¢ï´ S¢ï ç¶GH¢H ÜUÚÝ¢ {9} 㢉¢
Тªæ ÜUè ©æx¢çH²¢ï´ ÜU¢ ç¶GH¢H ÜUÚÝ¢ {10} ãÚ ©GÁG± ÜU¢ï ¼èÝ ¼èÝ Ï¢¢Ú
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 218

{¢ïÝ¢ {11} ÐêÚï S¢Ú ÜU¢ »ÜU Ï¢¢Ú }¢SãG ÜUÚÝ¢ {12} ¼Ú¼èÏ¢ S¢ï ±éÁG¢ê ÜUÚÝ¢
{13} ΢ÉGè ÜïU Á¢¢ï Ï¢¢H }¢éæã ÜïU ΢§Úï ÜïU Ýè™ï ãñ´ §Ý ÐÚ x¢èH¢ 㢉¢ çÈUÚ¢
HïÝ¢ {14} ¥¢’Á¢G¢ ÜU¢ï Hx¢¢¼¢Ú {¢ïÝ¢ çÜU »ÜU ©GÁG± S¢ê¶Ýï S¢ï ÐãHï ãè
ÎêS¢Úï ©GÁG± ÜU¢ï {¢ï Hï {15} ÜU¢Ý¢ï´ ÜU¢ }¢SãG ÜUÚÝ¢ {16} ãÚ }¢ÜUMã Ï¢¢¼
S¢ï Ï¢™Ý¢ J
±éÁG¢ê ÜïU }¢éS¼ãGÏÏ¢¢¼ :- ±éÁG¢ê }¢ï´ Á¢¢ï ™èÁ¢Gï´ }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ´ §Ý ÜUè ¼¢’΢Î
Ï¢ãé¼ çÁ¢G²¢Î¢ ãñ çÁ¢Ý }¢ḯ S¢ï ÜéUÀ çÁ¢G}¢ÝÝ ±éÁ¢G ê ÜïU ¼GÚèÜïUG }¢ḯ çÁ¢GRU ã¢ï ™éÜUè´ J
Ï¢¢ÜGUè ÜU¢ï ¥x¢Ú ¼zGS¢èH ÜïU S¢¢ƒ Á¢¢ÝÝ¢ ã¢ï ¼¢ï Ï¢ÇGè çÜU¼¢Ï¢¢ï´ }¢¯HÝ
ã}¢¢Úï ©S¼¢Î ãGÁ¢GÚ¼ï S¢ÎLàà¢Úè¥G¢ }¢¢ñH¢Ý¢ ¥}¢Á¢Î ¥GHè S¢¢çãGÏ¢ çÜGUÏH¢
ÜUè çÜU¼¢Ï¢ “Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼” ÜU¢ }¢é¼G¢H¥G¢ ÜUèçÁ¢²ï J
Ï¢ãÚ ãG¢H ™‹Î }¢éS¼ãGÏÏ¢¢¼ ²ïã ãñ´ : {1} Á¢¢ï ¥¢’Á¢G¢ Á¢¢ïÇGï ãñ´
}¢¯HÝ Î¢ïÝ¢ï´ ã¢‰¢ ΢ïÝ¢ï´ Ð¢ªæ ¼¢ï §Ý }¢ï´ ΢ãìÝï „ï {¢ïÝï ÜUè §çϼ΢ ÜUÚïæ
}¢x¢Ú ΢ïÝ¢ïæ LwG„¢Úï çÜU §Ý ΢ïÝ¢ïæ ÜU¢ï »ÜU ãè „¢ƒ {¢ïÝ¢ ™¢çã²ï J ²êæ ãè
΢ïÝ¢ïæ ÜU¢Ý¢ï´ ÜU¢ »ÜU ãè S¢¢‰¢ }¢SãG ã¢ïÝ¢ ™¢çã²ï {2} ©æx¢çH²¢ï´ ÜUè ÐèÆ S¢ï
x¢ÎüÝ ÜU¢ }¢SãG ÜUÚÝ¢ {3} ªæ™è Á¢x¢ã Ï¢ñÆ ÜUÚ ±éÁG¢ê ÜUÚÝ¢ {4} ±éÁG¢ê ÜU¢
ТÝè ТÜU Á¢x¢ã çx¢Ú¢Ý¢ {5} ¥ÐÝï 㢉¢ S¢ï ±éÁG¢ê ÜU¢ ТÝè |¢ÚÝ¢
{6} ÎêS¢Úï ±vG¼ ÜïU çH²ï ТÝè |¢Ú ÜUÚ Ú¶ ÎïÝ¢ {7} çÏ¢H¢ Á¢GMÚ¼ ±éÁG¢ê
ÜUÚÝï }¢ï´ ÎêS¢Úï S¢ï }¢ÎÎ Ý HïÝ¢ {8} ÉèHè ¥æx¢êÆè ÜU¢ï |¢è çÈUÚ¢ HïÝ¢
{9} S¢¢çãGÏ¢ï ©GÁ¢íG Ý ã¢ï ¼¢ï ±vG¼ S¢ï ÐãHï ±éÁG¢ê ÜUÚ HïÝ¢ {10} §¼G}¢èÝ¢Ý S¢ï
±éÁ¢G ê ÜUÚÝ¢ {11} ÜU¢Ý¢ḯ ÜïU }¢SãG ÜïU ±vG¼ ©æx¢çH²¢æ ÜU¢Ý ÜïU S¢êÚ¢¶G¢ḯ }¢ḯ
΢ç¶GH ÜUÚÝ¢ {12} ÜUÐÇG¢ḯ ÜU¢ï ÅÐÜU¼ï ãé» ÜGU¼GÚ¢¼ S¢ï Ï¢™¢Ý¢ {13} ±éÁG¢ê
ÜU¢ Ï¢Ú¼Ý ç}¢^è ÜU¢ ã¢ï {14} ¥x¢Ú ¼¢æÏ¢ï ±x¢GñÚ¢ ÜU¢ ã¢ï ¼¢ï ÜGUH§üG çÜU²¢
ãé±¢ ã¢ï {15} ¥x¢Ú ±éÁG¢ê ÜU¢ Ï¢Ú¼Ý H¢ïÅ¢ ã¢ï ¼¢ï Ï¢¢§æü ¼GÚÈGU Ú¶ï´
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 219
{16} ¥x¢Ú H¢ïÅï }¢ï´ ÎS¼¢ Hx¢¢ ãé±¢ ã¢ï ¼¢ï ÎS¼ï ÜU¢ï ¼èÝ Ï¢¢Ú {¢ï Hï´ ¥¢ñÚ
{17} 㢉¢ ÎS¼ï ÐÚ Ú¶ï´ H¢ïÅï ÜïU }¢éæã ÐÚ ã¢‰¢ Ý Ú¶ï´ {18} ãÚ ©GÁG± ÜU¢ï
{¢ï ÜUÚ §S¢ ÐÚ ã¢‰¢ ÈñUÚ ÎïÝ¢ ¼¢çÜU ÜGU¼GÚï Ï¢ÎÝ ²¢ ÜUÐÇGï ÐÚ Ý ÅÐÜïU´
{19} ãÚ ©GÁG± ÜU¢ï {¢ï¼ï ãé» çÎH }¢ï´ ±éÁG¢ê ÜUè çÝIJ¼ ÜU¢ ãG¢çÁ¢GÚ ÚãÝ¢
{20} ãÚ ©GÁG± ÜU¢ï {¢ï¼ï ±vG¼ ¥¢ñÚ ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ± ÜUçH}¢»
à¢ã¢Î¼ ÐÉGÝ¢ {21} ãÚ ©GÁG± ÜU¢ï {¢ï¼ï ±vG¼ ¥Hx¢ ¥Hx¢ ©GÁG± ÜïU {¢ïÝï
ÜUè Îé¥G¢¥¢ïæ ÜU¢ï ÐÉG¼ï ÚãÝ¢ {22} ¥¢’Á¢G¢» ±éÁG¢ê ÜU¢ï çÏ¢H¢ Á¢GMÚ¼ ТñæÀ
ÜUÚ wG¢éàÜU Ý ÜUÚï ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ТñæÀï ¼¢ï ÜéUÀ Ý}¢è Ï¢¢ÜGUè ÚãÝï Îï {23} ±éÁG¢ê
ÜUÚ ÜïU 㢉¢ Ý Û¢ÅÜïU çÜU ²ïã à¢ñ¼G¢Ý ÜU¢ Ð涢 ãñ {24} ±éÁG¢ê ÜïU Ï¢¢’Î ¥x¢Ú
}¢ÜUMã ±vG¼ Ý ã¢ï ¼¢ï ΢ï Úv¥G¼ Ý}¢¢Á¢G ÐÉG Hï §S¢ ÜU¢ï ¼çãGIJ¼éH ±éÁG¢ê
ÜUã¼ï ãñ´ J
±éÁG¢ê ÜïU }¢ÜUM㢼 :- ±éÁG¢ê }¢ï´ §vÜUèS¢ Ï¢¢¼ï´ }¢ÜUMã ãñ´ J ²¢’Ýè ²ïã
™èÁ¢Gï´ ±éÁG¢ê }¢ï´ Ý ã¢ïÝè ™¢çã²ïæ J {1} ¥G¢ñÚ¼ ÜïU ±éÁG¢ê ²¢ xG¢éSH ÜïU Ï¢™ï ãé»
ТÝè S¢ï ±éÁG¢ê ÜUÚÝ¢ {2} ±éÁG¢ê ÜïU çH²ï ÝçÁ¢S¢ Á¢x¢ã ÐÚ Ï¢ñÆÝ¢ {3} ÝçÁ¢S¢
Á¢x¢ã ±éÁG¢ê ÜU¢ ТÝè çx¢Ú¢Ý¢ {4} }¢çSÁ¢Î ÜïU ¥‹ÎÚ ±éÁG¢ê ÜUÚÝ¢ {5} ±éÁG¢ê
ÜïU ¥¢’Á¢G¢ S¢ï ±éÁG¢ê ÜïU Ï¢Ú¼Ý }¢ï´ ÜGU¼GÚï ÅÐÜU¢Ý¢ {6} ТÝè }¢ï´ ¶æÜU¢Ú ²¢
‰¢êÜU Ç¢HÝ¢ {7} çÜGUÏH¢ ÜUè ¼GÚÈGU ‰¢êÜUÝ¢ ²¢ ¶æÜU¢Ú Ç¢HÝ¢ {8} çÏ¢H¢
Á¢GMÚ¼ Î鋲¢ ÜUè Ï¢¢¼ ÜUÚÝ¢ {9} Á¢GMÚ¼ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ТÝè ¶G™ü ÜUÚÝ¢
{10} §S¢ ÜGUÎÚ ÜU}¢ ТÝè ¶G™ü ÜUÚÝ¢ çÜU S¢é‹Ý¼ ¥Î¢ Ý ã¢ï {11} }¢éæã
ÐÚ Ð¢Ýè }¢¢ÚÝ¢ {12} }¢éæã ÐÚ Ð¢Ýè Ç¢H¼ï ±vG¼ ÈêæUÜUÝ¢ {13} çS¢ÈüGU »ÜU
㢉¢ S¢ï }¢éæã {¢ïÝ¢ {14} ã¢ï´Å ²¢ ¥¢æ¶¢ï´ ÜU¢ï Á¢G¢ïÚ S¢ï Ï¢‹Î ÜUÚ ÜïU }¢éæã {¢ïÝ¢
{15} ãGËÜGU ¥¢ñÚ x¢Hï ÜU¢ }¢SãG ÜUÚÝ¢ {16} ΢»æ 㢉¢ S¢ï ÜéUËHè ÜUÚÝ¢
²¢ Ý¢ÜU }¢ï´ ТÝè Ç¢HÝ¢ { 17} ΢ãìÝï 㢉¢ S¢ï Ý¢ÜU S¢¢ÈGU ÜUÚÝ¢
{18} ¥ÐÝï çH²ï ÜU¢ï§ü ±éÁG¢ê ÜU¢ Ï¢Ú¼Ý }¢wGS¢êS¢ ÜUÚ HïÝ¢ {19} ¼èÝ Ý»
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 220
Ý» Тçݲ¢ï´ S¢ï ¼èÝ ÎzG¥G¢ S¢Ú ÜU¢ }¢SãG ÜUÚÝ¢ {20} çÁ¢S¢ ÜUÐÇGï ÐÚ
§çS¼‹…¢ ÜU¢ ТÝè wG¢éàÜU çÜU²¢ ã¢ï ©S¢ S¢ï ±éÁG¢ê ÜïU ¥¢’Á¢G¢ ТñæÀÝ¢
{21} {êÐ }¢ï´ x¢}¢ü ã¢ïÝï ±¢Hïï ТÝè S¢ï ±éÁG¢ê ÜUÚÝ¢ §Ý ÜïU §GH¢±¢ ãÚ S¢é‹Ý¼
ÜU¢ï À¢ïÇGÝ¢ }¢ÜUMã ãñ J
}¢S¥H¢ :- ±éÁG¢ê Ý ã¢ï ¼¢ï Ý}¢¢Á¢G ± S¢Á¢Î» ç¼H¢±¼ ¥¢ñÚ ÜéUGÚ¥¢Ý
à¢ÚèÈGU ÀêÝï ÜïU çH²ï ±éÁG¢ê ÜUÚÝ¢ ÈGUÁ¢üG ãñ ¥¢ñÚ ¶G¢Ý» ÜU¢’Ï¢¢ ÜïU ¼G±¢ÈGU ÜïU
çH²ï ±éÁG¢ê ±¢çÁ¢Ï¢ ãñ J
}¢S¥H¢ :- Á¢éÝéÏ¢ ÜU¢ï ¶¢Ýï ÐèÝï S¢¢ïÝï ÜïU çH²ï ±éÁG¢ê ÜUÚ HïÝ¢ S¢é‹Ý¼ ãñ §S¢è
¼GÚãG ¥Á¢G¢Ý ± §ÜGU¢}¢¼ ± wG¢éyGÏ¢» Á¢é}¢é¥G¢ ± §üGÎñÝ ¥¢ñÚ Ú¢ñÁ¢G» }¢éÏ¢¢ÚÜU»
ÚS¢êHéËH¢ã ÜUè çÁ¢G²¢Ú¼ ÜïU ±vG¼, ±éÜGUêÈïGU ¥GÚÈGU¢ ¥¢ñÚ
S¢ÈGU¢ ± }¢Ú±¢ ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý S¢¥Gì² ÜïU çH²ï ±éÁG¢ê ÜUÚ HïÝ¢ S¢é‹Ý¼ ãñ J

}¢S¥H¢ :- S¢¢ïÝï ÜïU çH²ï, S¢¢ïÝï ÜïU Ï¢¢’Î, }¢çIJ¼ ÜU¢ï ÝãH¢Ýï ²¢ ©Æ¢Ýï
ÜïU Ï¢¢’Î, çÁ¢}¢¢¥G S¢ï ÐãHï, xG¢éSS¢¢ ¥¢ Á¢¢Ýï ÜïU ±vG¼, Á¢GÏ¢¢Ýè ÜéUGÚ¥¢Ý
à¢ÚèÈGU ÐÉGÝï, §GË}¢ï ãGÎè¯ ¥¢ñÚ ÎêS¢Úï ÎèÝè ©GHê}¢ ÐÉGÝï ÐÉG¢Ýï ÜïU çH²ï ²¢
ÎèÝè çÜU¼¢Ï¢ï´ ÀêÝï ÜïU çH²ï, à¢}¢üx¢¢ã ÀêÝï ²¢ ÜU¢çÈGUÚ ÜïU Ï¢ÎÝ Àê Á¢¢Ýï ²¢
S¢HèÏ¢ ²¢ Ï¢é¼ Àê Á¢¢Ýï ÜïU Ï¢¢’Î, Û¢êŠϢ¢ïHÝï, x¢GèÏ¢¼ ÜUÚÝï ¥¢ñÚ ãÚ x¢éÝ¢ã
ÜïU Ï¢¢’Î ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚ¼ï ±vG¼, çÜUS¢è ¥G¢ñÚ¼ ÜïU Ï¢ÎÝ S¢ï ¥ÐÝ¢ Ï¢ÎÝ Ï¢ï Ð΢ü
Àê Á¢¢Ýï S¢ï ²¢ ÜU¢ïÉGè ¥¢ñÚ Ï¢ÚS¢ ±¢Hï ÜU¢ Ï¢ÎÝ Àê Á¢¢Ýï S¢ï, Ï¢x¢GH ¶éÁ¢¢Ýï
¥¢ñÚ ªæÅ ÜU¢ x¢¢ï༠¶¢Ýï ÜïU Ï¢¢’Î, §Ý S¢Ï¢ S¢êÚ¼¢ï´ }¢ï´ ±éÁG¢ê ÜUÚ HïÝ¢
}¢éS¼ãGÏ¢ ãñ J
±éÁG¢ê ¼¢ïÇGÝï ±¢Hè ™èÁ¢ïGæ :- {1} ÐïࢢϢ ²¢ Т¶G¢Ý¢ ÜUÚÝ¢ {2} ÐïࢢϢ
²¢ Т¶G¢Ý¢ ÜïU Ú¢S¼¢ï´ S¢ï çÜUS¢è |¢è ™èÁ¢G ²¢ Т¶G¢Ý¢ ÜïU Ú¢S¼ï S¢ï ã±¢ ÜU¢
çÝÜUHÝ¢ {3} Ï¢ÎÝ ÜïU çÜUS¢è çãGSS¢ï ²¢ çÜUS¢è }¢ÜGU¢}¢ S¢ï wG¢êÝ ²¢ ÐèÐ
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 221

çÝÜUH ÜUÚ »ïS¢è Á¢x¢ã Ï¢ãÝ¢ çÜU çÁ¢S¢ ÜU¢ ±éÁG¢ê ²¢ xG¢éSH }¢ï´ {¢ïÝ¢ ÈGUÁ¢üG ãñ
{4} ¶¢Ý¢ ТÝè ²¢ wG¢êÝ ²¢ çм ÜUè }¢éæã |¢Ú ÜUÚ ÜñGU ã¢ï Á¢¢Ý¢ {5} §„
¼GÚãG S¢¢ï Á¢¢Ý¢ ÜïU Ï¢ÎÝ ÜïU Á¢¢ïÇG ÉèHï ÐÇG Á¢¢»æ {6} Ï¢ï ã¢ïࢠã¢ï Á¢¢Ý¢
{7} x¢Gà¢è ¼G¢Úè ã¢ï Á¢¢Ý¢ {8} çÜUS¢è ™èÁ¢G ÜU¢ §S¢ ãGÎ ¼ÜU Ýࢢ ™ÉG
Á¢¢Ý¢ çÜU ™HÝï }¢ï´ ÜGUÎ}¢ HÇG ¶ÇG¢»æ {9} Î鶼è ãé§ü ¥¢æ¶ S¢ï ТÝè ÜU¢
ÜUè™ÇG çÝÜUHÝ¢ {10} LÜêU¥G ± S¢Á¢Îï ±¢Hè Ý}¢¢Á¢G }¢ï´ ÜGUãìÜGU㢠Hx¢¢
ÜUÚ ãæS¢Ý¢ J
}¢S¥H¢ :- ±éÁG¢ê ÜïU Ï¢¢’Î çÜUS¢è ÜU¢ çS¢~¢ Îï¶ çH²¢ ²¢ ¥ÐÝ¢ çS¢~¢
¶éH x¢²¢ ²¢ wG¢éÎ çÏ¢ËÜéUH Ýæx¢ï ã¢ï ÜUÚ ±éÁG¢ê çÜU²¢ ²¢ Ýã¢Ýï ÜïU ±vG¼ Ýæx¢ï
ãè Ýæx¢ï ±éÁG¢ê çÜU²¢ ¼¢ï ±éÁG¢ê Ýãè´ ÅêÅ¢ J ²ïã Á¢¢ï Á¢¢çãH¢ï´ }¢ï´ }¢à¢ãêÚ ãñ çÜU
¥ÐÝ¢ çS¢~¢ ¶éH Á¢¢Ýï ²¢ ÎêS¢Úï ÜU¢ çS¢~¢ Îï¶ HïÝï S¢ï ±éÁG¢ê ÅêÅ Á¢¢¼¢ ãñ J
²ïã çÏ¢ËÜéUH x¢GH¼G ãñ ã¢æ ¥HÏ¢œ¢¢ ²ïã ±éÁG¢ê ÜïU ¥¢Î¢Ï¢ }¢ï´ S¢ï ãñ çÜU Ý¢ÈGU
S¢ï Á¢G¢Ýê ÜïU Ýè™ï ¼ÜU S¢Ï¢ çS¢~¢ ÀéТ ãé±¢ ã¢ï Ï¢çËÜU §çS¼‹…¢ ÜïU Ï¢¢’Î
ÈGU¢ñÚÝ ãè ÀéТ HïÝ¢ ™¢çã²ï v²êæçÜU çÏ¢x¢GñÚ Á¢GMÚ¼ çS¢~¢ ¶éH¢ ÚãÝ¢ }¢‹¥G
ãñ ¥¢ñÚ ÎêS¢Úï ÜïU S¢¢}¢Ýï çS¢~¢ ¶¢ïHÝ¢ ãGÚ¢}¢ ãñ J

}¢S¥H¢ :- ¥x¢Ú Ý¢ÜU S¢¢ÈGU ÜUè ©„ }¢ï´ S¢ï Á¢}¢¢ ãé±¢ wG¢êÝ çÝÜUH¢ ¼¢ï
±éÁG¢ê Ýãè´ ÅêÅ¢ ¥¢ñÚ ¥x¢Ú Ϣ㼢 ãé±¢ wG¢êÝ çÝÜUH¢ ¼¢ï ±éÁG¢ê ÅêÅ x¢²¢ J

}¢S¥H¢ :- À¢H¢ Ý¢ï™ Ç¢H¢ ¥x¢Ú §S¢ }¢ï´ ÜU¢ ТÝè Ï¢ã x¢²¢ ¼¢ï ±éÁG¢ê
ÅêÅ x¢²¢ ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ТÝè Ýãè´ Ï¢ã¢ ¼¢ï ±éÁG¢ê Ýãè´ Åêż¢ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 222

}¢S¥H¢ :- ÜU¢Ý }¢ï´ ¼ïH Ç¢H¢ ‰¢¢ ¥¢ñÚ »ÜU çÎÝ Ï¢¢’Î ±¢ïã ¼ïH ÜU¢Ý
²¢ Ý¢ÜU S¢ï çÝÜUH¢ ¼¢ï ±éÁG¢ê Ýãè´ ÅêÅ¢ J
}¢S¥H¢ :- Á¢GwG}¢ ÐÚ x¢ÉG¢ ÐÇG x¢²¢ ¥¢ñÚ §S¢ }¢ï´ S¢ï ÜéUÀ ¼Úè ™}¢ÜUè
}¢x¢Ú Ï¢ãè Ýãè´ ¼¢ï ±éÁG¢ê Ýãèæ ÅêÅ¢ J

}¢S¥H¢ :- ¶Å}¢H, }¢ÓÀÚ, }¢w¶è, çÐS„ê Ýï wG¢êÝ ™êS¢¢ ¼¢ï ±éÁG¢ê Ýãè´
ÅêÅ¢ J
}¢S¥H¢ :- ÜñGU }¢ï´ çS¢ÈüGU ÜñU™±¢ çx¢Ú¢ ¼¢ï ±éÁG¢ê Ýãè´ ÅêÅ¢ J

¥¢ñÚ ¥x¢Ú §S¢ ÜïU S¢¢‰¢ ÜéUÀ ТÝè ±x¢GñÚ¢ |¢è çÝÜUH¢ ¼¢ï Îï¶ï´x¢ï }¢éæã |¢Ú ãñ
²¢ Ýãè´ ¥x¢Ú }¢éæã |¢Ú ã¢ï ¼¢ï ±éÁG¢ê ÅêÅ Á¢¢»x¢¢ ¥¢ñÚ ¥x¢Ú |¢Ú }¢éæã S¢ï ÜU}¢
ã¢ï ¼¢ï ±éÁG¢ê Ýãèæ ÅêÅïx¢¢ J

}¢S¥H¢ :- ±éÁG¢ê ÜUÚÝï ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý ¥x¢Ú ±éÁG¢ê ÅêÅ x¢²¢ ¼¢ï çÈUÚ à¢éM¥G
S¢ï ±éÁG¢ê ÜUÚï ²ã¢æ ¼ÜU çÜU ¥x¢Ú ™éËHê }¢ï´ ТÝè çH²¢ ¥¢ñÚ ã±¢ ¶G¢çÚÁ¢ ã¢ï
x¢§ü ¼¢ï ²ïã ™éËHê ÜU¢ ТÝè Ï¢ïÜU¢Ú ã¢ï x¢²¢ J §S¢ ТÝè S¢ï ÜU¢ï§ü ©GÁ±G Ý {¢ï» J
Ï¢çËÜU ÎêS¢Úï ТÝè S¢ï çÈUÚ S¢ï ±éÁG¢ê ÜUÚï J (ÈGU¼¢±¢ ÚÁ¢Gç±Ä²¢, çÁ¢. 1 S¢. 255-256)
}¢S¥H¢ :- Î鶼è ãé§ü ¥¢æ¶, Î鶼è ãé§ü À¢¼è, Î鶼ï ãé» ÜU¢Ý S¢ï Á¢¢ï
ТÝè çÝÜUHï ±¢ïã ÝçÁ¢S¢ ãñ ¥¢ñÚ §S¢ S¢ï ±éÁG¢ê ÅêÅ Á¢¢¼¢ ãñ J

}¢S¥H¢ :- çÜUS¢è ÜïU ‰¢êÜU }¢ï´ wG¢êÝ ÝÁ¢GÚ ¥¢²¢ ¼¢ï ¥x¢Ú ‰¢êÜU ÜU¢ Úæx¢
…GÎèü }¢¢§H ãñ ¼¢ï ±éÁG¢ê Ýãè´ ÅêÅ¢ J ¥x¢Ú ‰¢êÜU S¢é¶Gèü }¢¢§H ã¢ï x¢²¢ ¼¢ï ±éÁG¢ê
ÅêÅ x¢²¢ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 223

}¢S¥H¢ :- ±éÁG¢ê ÜïU Ï¢¢’ΠݢwG¢éÝ ²¢ Ï¢¢H ÜUÅ¢²¢ ¼¢ï ±éÁG¢ê Ýãè´ ÅêÅ¢ Ý
±éÁG¢ê ÜU¢ï ΢ïãÚ¢Ýï ÜUè Á¢GMÚ¼ ãñ J Ý Ý¢wG¢éÝ ÜU¢ï {¢ïÝï ¥¢ñÚ Ý S¢Ú ÜU¢ï }¢SãG
ÜUÚÝï ÜUè Á¢GMÚ¼ ãñ J
}¢S¥H¢ :- ¥x¢Ú ±éÁG¢ê ÜUÚÝï ÜUè ãG¢H¼ }¢ï´ çÜUS¢è ©GÁG± ÜïU {¢ïÝï }¢ï´ à¢ÜU
ãé±¢ ¥¢ñÚ ²ïã çÁ¢G‹Îx¢è ÜU¢ ÐãH¢ ±¢çÜGU¥G¢ ãñ ¼¢ï ©S¢ ©GÁG± ÜU¢ï {¢ï Hï ¥¢ñÚ
¥x¢Ú §„ çÜGUS}¢ ÜU¢ à¢ÜU ÐÇG¢ ÜUÚ¼¢ ãñ ¼¢ï §S¢ ÜUè ¼GÚÈGU ÜU¢ï§ü ¼±ÁÁ¢¢ïã Ý
ÜUÚï J ²êæ ãè ¥x¢Ú ±éÁG¢ê ÐêÚ¢ ã¢ï Á¢¢Ýï ÜïU Ï¢¢’Î à¢ÜU ÐÇG Á¢¢» ¼¢ï §S¢ ÜU¢
ÜéUÀ ¶G²¢H Ý ÜUÚï J

}¢S¥H¢ :- Á¢¢ï Ï¢¢ ±éÁG¢ê ‰¢¢ ¥Ï¢ ©S¢ï à¢ÜU ãñ çÜU ±éÁG¢ê ãñ ²¢ ÅêÅ x¢²¢ ¼¢ï
©S¢ ÜU¢ï ±éÁG¢ê ÜUÚÝï ÜUè Á¢GMÚ¼ Ýãè´ J ã¢æ ±éÁG¢ê ÜUÚ HïÝ¢ Ï¢ïã¼Ú ãñ Á¢Ï¢ çÜU
²ïã à¢éÏ¢¢ Ï¢¼G¢ñÚï ±S±S¢¢ Ý ãé±¢ ÜUÚ¼¢ ã¢ï ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ±S±S¢ï S¢ï »ïS¢¢ à¢éÏ¢¢
ã¢ï Á¢¢²¢ ÜUÚ¼¢ ã¢ï ¼¢ï §S¢ à¢éÏ¢ï ÜU¢ï ãÚçx¢Á¢G Ý }¢¢Ýï J §S¢ S¢êÚ¼ }¢ḯ »ãGç¼²¢¼G
S¢}¢Û¢ ÜUÚ ±éÁG¢ê ÜUÚÝ¢ »ãGç¼²¢¼G Ýãè´ Ï¢çËÜU ±S±S¢ï ÜUè §¼G¢¥G¼ ãñ J

}¢S¥H¢ :- ¥x¢Ú Ï¢ï ±éÁG¢ê ‰¢¢ J ¥Ï¢ ©S¢ï à¢ÜU ãñ çÜU }¢ñ´ Ýï ±éÁG¢ê çÜU²¢ ²¢
Ýãè´ ¼¢ï ±¢ïã ²ÜGUèÝÝ çÏ¢H¢ ±éÁG¢ê ãñ J ©S¢ ÜU¢ï ±éÁG¢ê ÜUÚÝ¢ Á¢GMÚè ãñ J

}¢S¥H¢ :- ²ïã ²¢Î ãñ çÜU ±éÁG¢ê }¢ï´ ÜU¢ï§ü ©GÁG± {¢ïÝï S¢ï Úã x¢²¢ }¢x¢Ú
}¢¢’Hê}¢ Ýãè´ çÜU ±¢ïã ÜU¢ñÝ S¢¢ ©GÁG± ‰¢¢ ¼¢ï Ï¢¢²¢æ Тªæ {¢ï Hï J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 224
}¢S¥H¢ :- à¢èÚ wG±¢Ú Ï¢Ó™ï Ýï ÜñGU ÜUè ¥¢ñÚ Îê{ Ç¢H çβ¢ ¥x¢Ú ±¢ïã
}¢éæã |¢Ú ÜñGU ãñ ÝçÁ¢S¢ ãñ, çÎÚã}¢ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ Á¢x¢ã }¢ïæ çÁ¢S¢ ™èÁ¢G ÜU¢ï Hx¢
Á¢¢» ݢТÜU ÜUÚ Îïx¢¢ HïçÜUÝ ¥x¢Ú ²ïã Îê{ }¢ï’Îï S¢ï Ýãè´ ¥¢²¢ Ï¢çËÜU
S¢èÝï ¼ÜU Ðãéæ™ ÜUÚ ÐHÅ ¥¢²¢ ãñ ¼¢ï ТÜU ãñ J

}¢S¥H¢ :- S¢¢ï¼ï }¢ï´ Á¢¢ï Ú¢H }¢éæã S¢ï çx¢Úï ¥x¢™ïü ÐïÅ S¢ï ¥¢», ¥x¢™üï ±¢ïã
Ï¢ÎÏ¢ê Î¢Ú ã¢ï ТÜU ãñ J
}¢S¥H¢ :- }¢éÎïü ÜïU }¢éæã S¢ï Á¢¢ï ТÝè Ï¢ãï ݢТÜU ãñ J

}¢S¥H¢ :- }¢éæã S¢ï §¼Ý¢ wG¢êÝ çÝÜUH¢ çÜU ‰¢êÜU S¢é¶üG ã¢ï x¢²¢ J ¥x¢Ú
H¢ïÅï ²¢ ÜUÅ¢ïÚï ÜU¢ï }¢éæã Hx¢¢ ÜUÚ ÜéUËHè ÜU¢ï ТÝè çH²¢ J ¼¢ï H¢ïÅ¢, ÜUÅ¢ïÚ¢
¥¢ñÚ ÜéUH ТÝè ÝçÁ¢S¢ ã¢ï Á¢¢»x¢¢ Ó¢éËHê S¢ï ТÝè Hï ÜUÚ ÜéUËHè ÜUÚï ¥¢ñÚ
çÈUÚ ã¢‰¢ {¢ï ÜUÚ ÜéUËHè ÜïU çH²ï ТÝè Hï J

xG¢éSH ÜïU }¢S¢¢§H


xG¢éSH }¢ïæ ¼èÝ ™èÁ¢Gï´ ÈGUÁ¢üG ãñ´ J ¥x¢Ú §Ý }¢ï´ S¢ï çÜUS¢è »ÜU ÜU¢ï À¢ïÇG
çβ¢ ²¢ §Ý }¢ï´ S¢ï çÜUS¢è }¢ï´ ÜU¢ï§ü ÜU}¢è ÜUÚ Îè ¼¢ï xG¢éSH Ýãè´ ã¢ïx¢¢ J

{1} ÜéUËHè :- çÜU }¢éæã ÜïU ÐéÁ¢ïüG ÐéÁ¢ïüG }¢ï´ ТÝè Ðãéæ™ Á¢¢» ÈGUÁ¢üG ãñ ²¢’Ýè
ã¢ï´Å S¢ï ãGËÜGU ÜUè Á¢ÇG ¼ÜU ÐêÚï ¼¢Hê, Î¢æ¼¢ï´ ÜUè Á¢ÇG, Á¢GÏ¢¢Ý ÜïU Ýè™ï,
Á¢GÏ¢¢Ý ÜUè ÜUÚ±Åï´ x¢GÚ…G }¢éæã ÜïU ¥‹ÎÚ ÜïU ÐéÁ¢ïüG ÐéÁ¢ïüG ÜïU Á¢GÚïü Á¢GÚïü }¢ï´ ТÝè
Ðãéæ™ ÜUÚ Ï¢ã Á¢¢» J ¥ÜU¯Ú H¢ïx¢ ²ïã Á¢¢Ý¼ï ãñ´ çÜU ‰¢¢ïÇG¢ S¢¢ ТÝè }¢éæã
}¢ï´ Ç¢H ÜUÚ ©x¢H ÎïÝï ÜU¢ï ÜéUËHè ÜUã¼ï ãñ´ J ²¢Î Ú¶¢ï çÜU xG¢éSH }¢ï´ §S¢
¼GÚãG ÜéUËHè ÜUÚ HïÝï S¢ï xG¢éSH Ýãè´ ã¢ïx¢¢ Ï¢çËÜU xG¢éSH }¢ï´ ÈGUÁ¢üG ãñ çÜU
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 225

|¢Ú}¢éæã ТÝè Hï ÜUÚ wG¢êÏ¢ çÁ¢G²¢Î¢ }¢éæã ÜU¢ï ãGÚÜU¼ Îï ¼¢çÜU }¢éæã ÜïU ¥‹ÎÚ
ãÚ ãÚ çãGSS¢ï }¢ï´ ТÝè Ðãéæ™ Á¢¢» J ¥x¢Ú Ú¢ïÁ¢G¢Î¢Ú Ý ã¢ï ¼¢ï xG¢éSH ÜUè
ÜéUËHè }¢ï´ x¢GÚ-x¢GÚ¢ |¢è ÜUÚï ã¢æ Ú¢ïÁ¢Gï ÜUè ãG¢H¼ }¢ï´ x¢GÚ-x¢GÚ¢ Ý ÜUÚï çÜU ãGËÜGU
ÜïU ¥‹ÎÚ Ð¢Ýè ™Hï Á¢¢Ýï ÜU¢ ¶G¼GÚ¢ ãñ J

{2} Ý¢ÜU }¢ï´ ТÝè ™ÉG¢Ý¢ :- xG¢éSH }¢ï´ §S¢ ¼GÚãG Ý¢ÜU }¢ï´ ТÝè ™ÉG¢Ý¢
ÈGUÁ¢üG ãñ çÜU S¢¢æS¢ ªÐÚ ÜU¢ï ¶è´™ ÜUÚ Ý¢ÜU ÜïU ݉¢Ý¢ï´ }¢ï´ Á¢ã¢æ ¼ÜU Ý}¢ü
çãGSS¢¢ ãñ ©S¢ ÜïU ¥‹ÎÚ Ð¢Ýè ™ÉG¢» çÜU ‹¢ƒÝ¢ï´ ÜïU ¥‹ÎÚ ãÚ Á¢x¢ã ¥¢ñÚ
ãÚ ¼GÚÈGU ТÝè Ðãéæ™ ÜUÚ Ï¢ã Á¢¢» ¥¢ñÚ Ý¢ÜU ÜïU ¥‹ÎÚ ÜUè ¶¢H ²¢ »ÜU
Ï¢¢H |¢è S¢ê¶¢ Ý Úã Á¢¢» ±ÚÝ¢ xG¢éSH Ýãè´ ã¢ïx¢¢ J

{3} ¼}¢¢}¢ Ï¢ÎÝ ÐÚ Ð¢Ýè Ï¢ã¢Ý¢ :- ²¢’Ýè S¢Ú ÜïU Ï¢¢H¢ï´ S¢ï Тªæ ÜïU
¼H±¢ï´ ¼ÜU Ï¢ÎÝ ÜïU ¥¢x¢ï ÐèÀï ΢»æ Ï¢¢»æ, ªÐÚ Ýè™ï, ãÚ ãÚ Á¢GÚïü, ãÚ ãÚ
Ú¢ï´x¢Åï ¥¢ñÚ ãÚ »ÜU Ï¢¢H ÜïU ÐêÚï ÐêÚï çãGSS¢ï ÐÚ Ð¢Ýè Ï¢ã¢Ý¢ xG¢éSH }¢ï´ ÈGUÁ¢üG
ãñ J Ï¢¢’Á¢G H¢ïx¢ S¢Ú ÐÚ Ð¢Ýè Ç¢H ÜUÚ Ï¢ÎÝ ÐÚ §{Ú ©{Ú ã¢‰¢ çÈUÚ¢ Hï¼ï
ãñ́ ¥¢ñÚ Ð¢Ýè Ï¢ÎÝ ÐÚ Ð¢ï¼ Hï¼ï ãñ́ ¥¢ñÚ S¢}¢Û¢¼ï ãñ́ çÜU xG¢éSH ã¢ï x¢²¢ J
ãG¢H¢æçÜU Ï¢ÎÝ ÜïU Ï¢ãé¼ S¢ï »ïS¢ï çãGSS¢ï ãñ´ çÜU ¥x¢Ú »ãGç¼²¢¼G ÜïU S¢¢‰¢
xG¢éSH }¢ï´ §Ý ÜU¢ Š²¢Ý Ý Ú¶¢ Á¢¢» ¼¢ï ±ã¢æ ТÝè Ýãè´ Ðãé晼¢ ¥¢ñÚ ±¢ïã
S¢ê¶¢ ãè Úã Á¢¢¼¢ ãñ J ²¢Î Ú¶¢ï çÜU §S¢ ¼GÚãG Ýã¢Ýï S¢ï xG¢éSH Ýãè´ ã¢ïx¢¢
¥¢ñÚ ¥¢Î}¢è Ý}¢¢Á¢G ÐÉGÝï ÜïU ÜGU¢çÏ¢H Ýãè´ ã¢ïx¢¢ J çHã¢Á¢G¢ Á¢GMÚè ãñ çÜU
xG¢éSH ÜUÚ¼ï ±vG¼ ¶G¢S¢ ¼G¢ñÚ ÐÚ §Ý ™‹Î Á¢x¢ã¢ï´ ÐÚ Ð¢Ýè Ðãé晢Ýï ÜU¢
Š²¢Ý 򦕫 J S¢Ú ¥¢ñÚ Î¢ÉGè }¢êæÀ |¢±¢ï´ ÜïU »ÜU »ÜU Ï¢¢H ¥¢ñÚ Ï¢ÎÝ ÜïU ãÚ
ãÚ Ú¢ï´x¢Åï ÜUè Á¢ÇG S¢ï Ý¢ïÜU ¼ÜU {éH Á¢¢Ýï ÜU¢ ¶G²¢H 򦕫 J §S¢è ¼GÚãG ÜU¢Ý
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 226

ÜU¢ Á¢¢ï çãGSS¢¢ ÝÁ¢GÚ ¥¢¼¢ ãñ §S¢ ÜUè çx¢Ú¢çÚ²¢ï´ ¥¢ñÚ S¢êÚ¢¶G J §S¢è ¼GÚãG
Æ¢ïÇGè ¥¢ñÚ x¢Hï ÜU¢ Á¢¢ïÇG, ÐïÅ ÜUè Ï¢ËÅïæ, Ï¢x¢GHï´, Ý¢ÈGU ÜïU x¢G¢Ú, Ú¢Ý ¥¢ñÚ
ÐïÇGê ÜU¢ Á¢¢ïÇG, Á¢æx¢¢S¢¢, ΢ïÝ¢ïæ S¢éÚèÝ¢ï´ ÜïU ç}¢HÝï ÜUè Á¢x¢ã, …GÜUÚ ¥¢ñÚ
wG¢éçS¢²¢ï´ ÜïU ç}¢HÝï ÜUè Á¢x¢ã, wG¢éçS¢²¢ï´ ÜïU Ýè™ï ÜUè Á¢x¢ã, ¥G¢ñÚ¼ ÜïU ÉHÜïU
ãé» çÐS¼¢Ý ÜïU Ýè™ï ÜU¢ çãGSS¢¢, ¥G¢ñÚ¼ ÜUè à¢}¢üx¢¢ã ÜU¢ ãÚ çãGSS¢¢ §Ý
S¢Ï¢ ÜU¢ï ¶G²¢H S¢ï ТÝè Ϣ㢠Ϣ㢠ÜUÚ {¢ï»æ ¼¢çÜU ãÚ Á¢x¢ã ТÝè ÐãéæÓ¢
ÜUÚ Ï¢ã Á¢¢» J

xG¢éSH ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ :- xG¢éSH ÜUÚÝï ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ ²ïã ãñ çÜU çÝIJ¼ ²¢’Ýè
çÎH }¢ï´ Ýã¢Ýï ÜU¢ §Ú¢Î¢ ÜUÚ ÜïU ÐãHï çx¢^¢ïæ ¼ÜU ΢ïÝ¢ï´ ã¢‰¢¢ïæ ÜU¢ï ¼èÝ
}¢Ú¼Ï¢¢ {¢ï» çÈUÚ §çS¼‹…¢ ÜUè Á¢x¢ã ÜU¢ï {¢ï» wG±¢ã ÝÁ¢¢S¢¼ Hx¢è ã¢ï ²¢
Ý ã¢ï J çÈUÚ Ï¢ÎÝ ÐÚ ¥x¢Ú ÜUãè´ ÝÁ¢¢S¢¼ Hx¢è ã¢ï ¼¢ï §„ ÜU¢ï |¢è {¢ï» J
§S¢ ÜïU Ï¢¢’Î ±éÁG¢ê ÜUÚï J ÜéUËHè ÜUÚÝï ¥¢ñÚ Ý¢ÜU }¢ï´ ТÝè ™ÉG¢Ýï }¢ï´ wG¢êÏ¢
}¢éÏ¢¢Hx¢G¢ ÜUÚï J çÈUÚ ã¢‰¢ S¢ï ТÝè Hï Hï ÜUÚ S¢¢Úï Ï¢ÎÝ ÐÚ ã¢‰¢ çÈUÚ¢
çÈUÚ¢ ÜUÚ Ï¢ÎÝ ÜU¢ï }¢Hï J wG¢éS¢êS¢Ý Á¢¢ÇG¢ï´ }¢ï´ ¼¢çÜU Ï¢ÎÝ ÜU¢ ÜU¢ï§ü çãGSS¢¢
ТÝè Ï¢ãÝï S¢ï Ý Úã Á¢¢» çÈUÚ Î¢ãìÝï ÜU‹{ï ÐÚ ¼èÝ Ï¢¢Ú ТÝè Ϣ㢻 çÈUÚ
¼èÝ Ï¢¢Ú Ï¢¢»æ ÜU‹{ï ÐÚ Ð¢Ýè Ϣ㢻 çÈUÚ S¢Ú ÐÚ ¥¢ñÚ ÐêÚï Ï¢ÎÝ ÐÚ ¼èÝ
Ï¢¢Ú ТÝè Ϣ㢻 ¥¢ñÚ ¼}¢¢}¢ Ï¢ÎÝ ÜïU ãÚ ãÚ çãGSS¢ï ÜU¢ï wG¢êÏ¢ }¢H }¢H ÜUÚ
{¢ï» ¥¢ñÚ ¥ÓÀè ¼GÚãG Š²¢Ý Ú¶ï çÜU ÜUãè´ Á¢GÚ¢ü Ï¢Ú¢Ï¢Ú Ï¢ÎÝ ÜUè ¶¢H ²¢
ÜU¢ï§ü Ú¢ï´x¢Å¢ ¥¢ñÚ Ï¢¢H ТÝè Ï¢ãÝï S¢ï Ý Úã Á¢¢» J
(ÈGU¼¢±¢ ÚÁ¢Gç±Ä²¢, çÁ¢. 1 S¢. 448-450)
Á¢GMÚè ¼}Ï¢èã :- Ï¢ãé¼ S¢ï H¢ïx¢ »ïS¢¢ ÜUÚ¼ï ãñ´ çÜU ÝçÁ¢S¢ ¼ãÏ¢‹Î Ï¢¢æ{
ÜUÚ xG¢éSH ÜUÚ¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ ²ïã ¶G²¢H ÜUÚ¼ï ãñ´ çÜU Ýã¢Ýï }¢ï´ ݢТÜU ¼ãÏ¢‹Î
¥¢ñÚ Ï¢ÎÝ S¢Ï¢ ТÜU ã¢ï Á¢¢»x¢¢ ãG¢æH¢çÜU »ïS¢¢ Ýãè´ Ï¢çËÜU ТÝè Ç¢H ÜUÚ
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 227

¼ãÏ¢‹Î ¥¢ñÚ Ï¢ÎÝ ÐÚ ã¢‰¢ ÈñUÚÝï S¢ï ¼ãÏ¢‹Î ÜUè ÝÁ¢¢S¢¼ ¥¢ñÚ çÁ¢G²¢Î¢
ÈñUH¼è ãñ ¥¢ñÚ S¢¢Úï Ï¢ÎÝ Ï¢çËÜU Ýã¢Ýï ÜïU Ï¢Ú¼Ý ¼ÜU ÜU¢ï ÝçÁ¢S¢ ÜUÚ Îï¼è
ãñ §S¢ çH²ï Ýã¢Ýï }¢ï´ H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ÐãHï Ï¢ÎÝ ÜU¢ï ¥¢ñÚ ©S¢ ÜUÐÇGï ÜU¢ï
çÁ¢S¢ ÜU¢ï ÐãÝ ÜUÚ Ý㢼ï ãñ´ {¢ï ÜUÚ Ð¢ÜU ÜUÚ Hï´ ±ÚÝ¢ xG¢éSH ¼¢ï v²¢ ã¢ïx¢¢
§S¢ ¼Ú 㢉¢ S¢ï çÁ¢Ý ™èÁ¢G¢ï´ ÜU¢ï Àê»æx¢ï ±¢ïã |¢è ݢТÜU ã¢ï Á¢¢»æx¢è J ¥¢ñÚ
S¢¢Ú¢ Ï¢ÎÝ ¥¢ñÚ ¼ãÏ¢‹Î |¢è ݢТÜU ãè Úã Á¢¢»x¢¢ J
}¢S¥H¢ :- xG¢éSH }¢ï´ S¢Ú ÜïU Ï¢¢H x¢éæ{ï ãé» Ý ã¢ï´ ¼¢ï ãÚ Ï¢¢H ÐÚ …ÇG S¢ï
Ý¢ïÜU ¼ÜU ТÝè Ï¢ãÝ¢ Á¢GMÚè ãñ ¥¢ñÚ ¥x¢Ú x¢éæ{ï ãé» ã¢ï´ ¼¢ï }¢Îü ÐÚ ÈGUÁ¢üG ãñ
çÜU §Ý ÜU¢ï ¶¢ïH ÜUÚ Á¢ÇG S¢ï Ý¢ïÜU ¼ÜU ãÚ Ï¢¢H ÐÚ Ð¢Ýè Ϣ㢻 ¥¢ñÚ
¥G¢ñÚ¼ ÐÚ çS¢ÈüGU Ï¢¢H ÜUè …ÇG¢ïæ ÜU¢ï ¼Ú ÜUÚ HïÝ¢ Á¢GMÚè ãñ x¢éæ{ï ãé» Ï¢¢H¢ï´
ÜU¢ï ¶¢ïHÝ¢ Á¢GMÚè Ýãè´ J ã¢æ ¥x¢Ú ™¢ïÅè §¼Ýè S¢wG¼ x¢éæ{è ãé§ü ã¢ï çÜU Ï¢ï
¶¢ïHï …ÇGï´ ¼Ú Ý ã¢ïæx¢è ¼¢ï ™¢ïÅè ÜU¢ï ¶¢ïHÝ¢ Á¢GMÚè ãñ J

}¢S¥H¢ :- xG¢éSH }¢ï´ ÜU¢Ý¢ïæ ÜUè Ï¢¢çH²¢ï´ ¥¢ñÚ Ý¢ÜU ÜUè ÜUèH ÜïU S¢êÚ¢¶G¢ïæ
}¢ï´ Ï¢¢çH²¢ï´ ¥¢ñÚ ÜUèH ÜU¢ï çÈUÚ¢ ÜUÚ Ð¢Ýè Ðãé晢ݢ Á¢GMÚè ãñ J
(ÈGU¼¢±¢ ÚÁ¢Gç±Ä²¢, çÁ¢. 1 S¢. 448)
çÜUÝ çÜUÝ ™èÁ¢G¢ï´ S¢ï xG¢éSH ÈGUÁ¢üG ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ :-
çÁ¢Ý ™èÁ¢G¢ï´ S¢ï xG¢éSH ÈGU…üG ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ ±¢ïã Ð¢æ™ ãñ´ J
{1} }¢Ýè ÜU¢ ¥ÐÝè Á¢x¢ã S¢ï à¢ã±¼ ÜïU S¢¢‰¢ Á¢é΢ ã¢ï ÜUÚ çÝÜUHÝ¢ J
{2} »ãGç¼H¢}¢ ²¢’Ýè S¢¢ï¼ï }¢ï´ }¢Ýè çÝÜUH Á¢¢Ý¢ {3} Á¢GÜUÚ ÜïU S¢Ú ÜU¢
¥G¢ñÚ¼ ÜïU ¥¢x¢ï ²¢ ÐèÀï ²¢ }¢Îü ÜïU ÐèÀï ΢ç¶GH ã¢ïÝ¢ ΢ïÝ¢ï´ ÐÚ xG¢éSH ÈGUÁ¢üG
ÜUÚ Îï¼¢ ãñ {4} ãñGÁ¢G ÜU¢ ¶Gy}¢ ã¢ï Á¢¢Ý¢ {5} çÝÈGU¢S¢ S¢ï ÈGU¢çÚx¢G ã¢ïÝ¢ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 228

}¢S¥H¢ :- Á¢é}¢é¥G¢, §üGÎ, Ï¢ÜGUÚ §üGÎ, ¥GÚÈGïU ÜïU çÎÝ ¥¢ñÚ »ãGÚ¢}¢ Ï¢¢æ{¼ï
±vG¼ xG¢éSH ÜUÚ HïÝ¢ S¢é‹Ý¼ ãñ J

}¢S¥H¢ :- }¢ñ΢Ýï ¥GÚÈGU¢¼ ¥¢ñÚ }¢éÁGÎçHÈGU¢ }¢ï´ ÆãÚÝï, ãGÚ}¢ï ÜU¢’Ï¢¢ ¥¢ñÚ
Ú¢ñÁ¢G» }¢éÝÃ±Ú ÜUè ãG¢çÁ¢GÚè, ¼G±¢ÈïGU ÜU¢’Ï¢¢, ç}¢Ý¢ }¢ï´ ΢ç¶GH ã¢ïÝï, Á¢}¢Ú¢ï´
ÜU¢ï ÜæUÜUçÚ²¢æ }¢¢ÚÝï ÜïU çH²ï xG¢éSH ÜUÚ HïÝ¢ }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ J §S¢è ¼GÚãG à¢Ï¢ï
ÜGUÎí, à¢Ï¢ï Ï¢Ú¢¥¼, ¥GÚÈGïU ÜUè Ú¢¼ }¢ï´, }¢é΢ü ÝãH¢Ýï ÜïU Ï¢¢’Î, Á¢éÝêÝ ¥¢ñÚ
x¢Gà¢è S¢ï ã¢ïࢠ}¢ï´ ¥¢Ýï ÜïU Ï¢¢’Î, x¢éÝ¢ã S¢ï ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï, Ý}¢¢Á¢Gï
§çS¼SÜGU¢ ÜïU çH²ï, x¢íãÝ ÜïU âvG¼ Ý}¢¢Á¢G ÜïU çH²ï, ¶G¢ñÈGU, ¼¢ÚèÜUè, ¥¢æ{è
ÜïU ±vG¼ §Ý S¢Ï¢ S¢êÚ¼¢ï´ }¢ï´ xG¢éSH ÜUÚ HïÝ¢ }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ J

}¢S¥H¢ :- çÁ¢S¢ ÐÚ xG¢éSH ÈGUÁ¢üG ã¢ï ©S¢ ÜU¢ï çÏ¢x¢GñÚ Ý㢻 {1} }¢çSÁ¢Î
}¢ï´ Á¢¢Ý¢ {2} ¼G±¢ÈGU ÜUÚÝ¢ {3} ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ ÜU¢ ÀêÝ¢ {4} ÜéUGÚ¥¢Ý
à¢ÚèÈGU ÜU¢ ÐÉGÝ¢ {5} çÜUS¢è ¥¢²¼ ÜU¢ï çH¶Ý¢ ãGÚ¢}¢ ãñ ¥¢ñÚ çÈGUvGã ±
ãGÎè¯ ¥¢ñÚ ÎêS¢Úè ÎèÝè çÜU¼¢Ï¢¢ï´ ÜU¢ ÀêÝ¢ }¢ÜUMã ãñ }¢x¢Ú ¥¢²¼ ÜUè
Á¢x¢ã¢ï´ ÐÚ §Ý çÜU¼¢Ï¢¢ï´ }¢ï´ |¢è 㢉¢ Hx¢¢Ý¢ ãGÚ¢}¢ ãñ J

}¢S¥H¢ :- ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ¥¢ñÚ Îé¥G¢¥¢ïæ ÜïU ÐÉGÝï }¢ï´ ÜU¢ï§ü ãGÚÁ¢ Ýãè´ }¢x¢Ú
Ï¢ïã¼Ú ãñ çÜU ±éÁG¢ê ²¢ ÜéUËHè ÜUÚ Hï J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, S¢. 43)
}¢S¥H¢ :- xG¢éSH ¶G¢Ýï ÜïU ¥‹ÎÚ ¥x¢™ïü À¼ Ý ã¢ï Ýæx¢ï Ï¢ÎÝ Ýã¢Ýï }¢ï´
ÜU¢ï§ü ãGÚÁ¢ Ýãè´ J ã¢æ, ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ïï Ï¢ãé¼ »ãGç¼²¢¼G ÜUè Á¢GMÚ¼ ãñ }¢x¢Ú Ýæx¢ï
Ý㢻 ¼¢ï çÜGUÏHï ÜUè ¼GÚÈGU }¢éæã Ý ÜUÚï ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ¼ãÏ¢‹Î Ï¢¢æ{ï ãé» ã¢ï ¼¢ï
Ýã¢¼ï ±vG¼ çÜGUÏH¢ ÜUè ¼GÚÈGU }¢éæã ÜUÚÝï }¢ï´ ÜU¢ï§ü ãGÚÁ¢ Ýãè´ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 229

}¢S¥H¢ :- ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ï Ï¢ñÆ ÜUÚ Ýã¢Ý¢ Ï¢ïã¼Ú ãñ J }¢Îü ¶ÇGï ã¢ï ÜUÚ
Ý㢻 ²¢ Ï¢ñÆ ÜUÚ Î¢ïÝ¢ï´ }¢ï´ ÜU¢ï§ü ãGÚÁ¢ Ýãè´ J
(Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, S¢. 37)
}¢S¥H¢ :- xG¢éSH ÜïU Ï¢¢’Î ÈGU¢ñÚÝ ÜUÐÇGï ÐãÝ Hï J ÎïÚ ¼ÜU Ýæx¢ï Ï¢ÎÝ Ý
Úãï J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, S¢. 37)
}¢S¥H¢ :- çÁ¢S¢ ¼GÚãG }¢Î¢ïZ ÜU¢ï }¢Î¢ïZ ÜïU S¢¢}¢Ýï çS¢~¢ ¶¢ïH ÜUÚ Ýã¢Ý¢
ãGÚ¢}¢ ãñ §S¢è ¼GÚãG ¥G¢ñÚ¼¢ïæ ÜU¢ï |¢è ¥G¢ñÚ¼¢ïæ ÜïU S¢¢}¢Ýï çS¢~¢ ¶¢ïH ÜUÚ Ýã¢Ý¢
Á¢¢§Á¢G Ýãè´ v²êæçÜU ÎêS¢Ú¢ḯ ÜïU S¢¢}¢Ýï çÏ¢H¢ Á¢GMÚ¼ çS¢~¢ ¶¢ïHÝ¢ ãGÚ¢}¢ ãñ J

}¢S¥H¢ :- çÁ¢S¢ ÐÚ xG¢éSH ±¢çÁ¢Ï¢ ãñ ©S¢ï ™¢çã²ï çÜU Ýã¢Ýï }¢ï´ ¼¢¶GèÚ
Ý ÜUÚï Ï¢çËÜU Á¢ËÎ S¢ï Á¢ËÎ xG¢éSH ÜUÚï v²êæçÜU ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ï´ ãñ çÁ¢S¢ Í¢Ú
}¢ï´ Á¢éÝéÏ¢ ²¢’Ýè »ïS¢¢ ¥¢Î}¢è ã¢ï çÁ¢S¢ ÐÚ xG¢éSH ÈGUÁ¢üG ãñ ©S¢ Í¢Ú }¢ï´ ÚãG}¢¼
ÜïU çÈGUçÚà¼ï Ýãè´ ¥¢¼ï ¥¢ñÚ ¥x¢Ú xG¢éSH ÜUÚÝï }¢ï´ §¼Ýè ÎïÚ ÜUÚ ™éÜU¢ çÜU
Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ ¥¢ç¶GÚ ±vG¼ ¥¢ x¢²¢ ¼¢ï ¥Ï¢ ÈGU¢ñÚÝ Ýã¢Ý¢ ÈGUÁ¢üG ãñ J ¥Ï¢
¼¢¶GèÚ ÜUÚïx¢¢ ¼¢ï x¢éÝ¢ãx¢¢Ú ã¢ïx¢¢ J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, S¢. 42)
}¢S¥H¢ :- çÁ¢S¢ à¢wGS¢ ÐÚ xG¢éSH ÈGUÁ¢üG ãñ ¥x¢Ú ±¢ïã ¶¢Ý¢ ¶¢Ý¢
™¢ã¼¢ ãñ ²¢ ¥G¢ñÚ¼ S¢ï çÁ¢}¢¢¥G ÜUÚÝ¢ ™¢ã¼¢ ãñ ¼¢ï ©S¢ ÜU¢ï ™¢çã²ï çÜU
±éÁG¢ê ÜUÚ Hï ²¢ ÜU}¢ S¢ï ÜU}¢ 㢉¢ }¢éæã {¢ï Hï ¥¢ñÚ ÜéUËHè ÜUÚï ¥¢ñÚ ¥x¢Ú
±ñS¢ï ãè ¶¢ Ðè çH²¢ ¼¢ï x¢éÝ¢ã Ýãè´ }¢x¢Ú }¢ÜUMã ãñ ¥¢ñÚ }¢¢ïãG¼¢Á¢è H¢¼¢
ãñ ¥¢ñÚ Ï¢ï Ý㢻 ²¢ Ï¢ï ±éÁG¢ê çÜU²ï çÁ¢}¢¢¥G ÜUÚ çH²¢ ¼¢ï |¢è ÜéUÀ x¢éÝ¢ã
Ýãè´ }¢x¢Ú çÁ¢S¢ à¢wGS¢ ÜU¢ï »ãGç¼H¢}¢ ãé±¢ ã¢ï ©S¢ ÜU¢ï Ï¢ï Ý㢻 ¥G¢ñÚ¼ ÜïU
ТS¢ Ýãè´ Á¢¢Ý¢ ™¢çã²ï J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 230
¼²}}¢é}¢ ÜU¢ Ï¢²¢Ý
¥x¢Ú çÜUS¢è ±Á¢ã S¢ï ТÝè ÜïU §çS¼’}¢¢H ÐÚ ÜéUGÎÚ¼ Ý ã¢ï ¼¢ï
±éÁG¢ê ¥¢ñÚ xG¢éSH ΢ïÝ¢ï´ ÜïU çH²ï ¼²}}¢é}¢ ÜUÚ HïÝ¢ Á¢¢§Á¢G ãñ J }¢¯HÝ »ïS¢è
Á¢x¢ã ã¢ï çÜU ±ã¢æ Ó¢¢Ú¢ï´ ¼GÚÈGU »ÜU }¢èH ¼ÜU ТÝè ÜU¢ м¢ Ý ã¢ï ²¢ ТÝè
¼¢ï ÜGUÚèÏ¢ ãè }¢ï´ ã¢ï }¢x¢Ú Îéà}¢Ý ²¢ Îçڋ΢ Á¢¢Ý±Ú ÜïU ¶G¢ñÈGU ²¢ çÜUS¢è
ÎêS¢Úè ±Á¢ã S¢ï ТÝè Ý Hï S¢ÜU¼¢ ã¢ï J ТÝè ÜïU §çS¼’}¢¢H S¢ï Ï¢è}¢¢Úè Ï¢ÉG
Á¢¢Ýï ÜU¢ ¥‹Îïࢢ ¥¢ñÚ x¢é}¢¢Ýï x¢G¢çHÏ¢ ã¢ï ¼¢ï §Ý S¢êÚ¼¢ï´ }¢ï´ Ï¢Á¢¢» ±éÁG¢ê ¥¢ñÚ
xG¢éSH ÜïU ¼²}}¢é}¢ ÜUÚÝï ÜU¢ »ÜU ãè ¼GÚèÜGU¢ ãñ J

¼²}}¢é}¢ ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ :- ¼²}}¢é}¢ ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ ²ïã ãñ çÜU ÐÉG ÜUÚ
ÐãHï çÎH }¢ï´ ¼²}}¢é}¢ ÜUè çÝIJ¼ ÜUÚï ¥¢ñÚ Á¢GÏ¢¢Ý S¢ï ²ïã |¢è ÜUã Îï çÜU
çÈUÚ Î¢ïÝ¢ï´ ã¢‰¢¢ï´ ÜUè ©æx¢çH²¢ï´ ÜU¢ï ÜéUࢢ΢ ÜUÚ
ÜïU Á¢G}¢èÝ ²¢ Îè±¢Ú ÐÚ Î¢ïÝ¢ï´ ã¢‰¢¢ï´ ÜU¢ï }¢¢Úï çÈUÚ Î¢ïÝ¢ï´ ã¢‰¢¢ï´ ÜU¢ï ÐêÚï Ó¢ïãÚï
ÐÚ §S¢ ¼GÚãG çÈUÚ¢» çÜU Á¢ã¢æ ¼ÜU ±éÁ¢G ê }¢ḯ Ó¢ïãÚ¢ {¢ïÝ¢ ÈGUÁ¢üG ãñ ÐêÚï Ó¢ïãÚï ÐÚ
ãÚ Á¢x¢ã 㢉¢ çÈUÚ Á¢¢» J ¥x¢Ú Ï¢éH¢ÜGU ²¢ ݉¢ ÐãÝï ã¢ï ¼¢ï §S¢ ÜU¢ï ãÅ¢
ÜUÚ §S¢ ÜïU ÝèÓ¢ï ÜUè ¶¢H ÐÚ ã¢‰¢ çÈUÚ¢» çÈUÚ Î¢ïÏ¢¢Ú¢ ΢ïÝ¢ï´ ã¢‰¢¢ï´ ÜU¢ï
Á¢G}¢èÝ ²¢ Îè±¢Ú ÐÚ }¢¢Ú ÜUÚ ¥ÐÝï ΢ãìÝï 㢉¢ ÜU¢ï Ï¢¢»æ 㢉¢ ÐÚ ¥¢ñÚ Ï¢¢»æ
㢉¢ ÜU¢ï ¥ÐÝï ΢»æ 㢉¢ ÐÚ Ú¶ ÜUÚ Î¢ïÝ¢ï´ ã¢‰¢¢ï´ ÐÚ ÜU¢ïãçݲ¢ï´ S¢}¢ï¼ 㢉¢
çÈUÚ¢» ¥¢ñÚ Á¢ã¢æ ¼ÜU ±éÁG¢ê }¢ï´ ΢ïÝ¢ï´ ã¢‰¢¢ï´ ÜU¢ {¢ïÝ¢ ÈGUÁ¢üG ãñ ±ã¢æ ¼ÜU 㢉¢
ÜïU ãÚ çãGSS¢ï ÐÚ ã¢‰¢ çÈUÚ Á¢¢» J ¥x¢Ú 㢉¢¢ï´ }¢ï´ Ó¢êçÇG²¢æ ²¢ ÜU¢ï§ü Á¢ïG±Ú
ÐãÝï ãé» ã¢ï ¼¢ï Á¢Gï±Ú ÜU¢ï ãÅ¢ ÜUÚ §S¢ ÜïU ÝèÓ¢ï ÜUè ¶¢H ÐÚ ã¢‰¢ çÈUÚ¢» J
¥x¢Ú Ó¢ïãÚ¢ ¥¢ñÚ Î¢ïÝ¢ï´ ã¢‰¢ ÐÚ Ï¢¢H Ï¢Ú¢Ï¢Ú Á¢x¢ã ÐÚ |¢è 㢉¢ Ýãè´
çÈUÚ¢²¢ ¼¢ï ¼²}}¢é}¢ Ýãè´ ã¢ïx¢¢ §S¢ çH²ï ¶G¢S¢ ¼G¢ñÚ ÐÚ §S¢ ÜU¢ Š²¢Ý
ڶݢ Ó¢¢çã²ï çÜU Ó¢ïãÚï ¥¢ñÚ Î¢ïÝ¢ï´ ã¢‰¢¢ï´ ÐÚ ãÚ Á¢x¢ã 㢉¢ çÈUÚ¢» J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 231
¼²}}¢é}¢ ÜïU ÈGUÚ¢§Á¢G :- ¼²}}¢é}¢ }¢ï´ ¼èÝ Ó¢èÁ¢Gï´ ÈGUÁ¢üG ãñæ J
{1} ¼²}}¢é}¢ ÜUè çÝIJ¼ {2} ÐêÚï Ó¢ïãÚï ÐÚ ã¢‰¢ çÈUڢݢ {3} ÜU¢ïãçݲ¢ï´
S¢}¢ï¼ ΢ïÝ¢ï´ ã¢‰¢¢ï´ ÐÚ ã¢‰¢ çÈUڢݢ J

¼Ä¢}}¢é}¢ ÜUè S¢é‹Ý¼ï´ :- ÎS¢ Ó¢èÁ¢Gï´ ¼²}}¢é}¢ }¢ï´ S¢é‹Ý¼ ãñ´ J


{1} ÐÉGÝ¢ {2} 㢉¢¢ḯ ÜU¢ Á¢G}¢èÝ ÐÚ }¢¢ÚÝ¢ {3} 㢉¢¢ḯ ÜU¢ï Á¢G}¢èÝ
ÐÚ }¢¢Ú ÜUÚ ¥x¢Ú xG¢éÏ¢¢Ú çÁ¢G²¢Î¢ Hx¢ x¢²¢ ã¢ï ¼¢ï Û¢¢ÇGÝ¢ {4} Á¢G}¢èÝ ÐÚ
㢉¢ }¢¢Ú ÜUÚ ã¢‰¢¢ḯ ÜU¢ï H¢ñÅ ÎïÝ¢ {5} ÐãHï }¢éæã ÐÚ ã¢‰¢ ÈñUÚÝ¢ {6} çÈUÚ
㢉¢¢ḯ ÐÚ ã¢‰¢ çÈUڢݢ {7} Ó¢ïãÚ¢ ¥¢ñÚ ã¢‰¢¢ḯ ÐÚ Hx¢¢¼¢Ú 㢉¢ çÈUڢݢ J
»ïS¢¢ Ý ã¢ï çÜU Ó¢ïãÚï ÐÚ ã¢‰¢ çÈUÚ¢ ÜUÚ çÈUÚ ÎïÚ ÜïU Ï¢¢’Π㢉¢¢ï´ ÐÚ ã¢‰¢
çÈUÚ¢» {8} ÐãHï ΢»æ çÈUÚ Ï¢¢»æ 㢉¢¢ïæ ÐÚ ã¢‰¢ çÈUڢݢ {9} ©æx¢çH²¢ï´ S¢ï
΢ÉGè ÜU¢ ç¶GH¢H ÜUÚÝ¢ {10} ©æx¢çH²¢ï´ ÜU¢ ç¶GH¢H ÜUÚÝ¢ Á¢Ï¢ çÜU §Ý
}¢ï´ xG¢éÏ¢¢Ú |¢Ú x¢²¢ ã¢ï J
}¢S¥H¢ :- ç}¢^è, Úñ¼, Љ‰¢Ú, x¢ñM ±x¢GñÚ¢ ãÚ ©S¢ Ó¢èÁ¢G S¢ï ¼²}}¢é}¢ ã¢ï
S¢ÜU¼¢ ãñ, Á¢¢ï Á¢G}¢èÝ ÜUè çÁ¢‹S¢ S¢ï ã¢ï J H¢ïã¢, Ðè¼H, ÜUÐÇG¢, Ú¢æx¢¢,
¼¢æÏ¢¢, HÜUÇGè ±x¢GñÚ¢ S¢ï ¼²}}¢é}¢ Ýãè´ ã¢ï S¢ÜU¼¢ Á¢¢ï Á¢G}¢èÝ ÜUè çÁ¢‹S¢
S¢ï Ýãè´ ãñæ J ²¢Î Ú¶¢ï çÜU Á¢¢ï Ó¢èÁ¢G ¥¢x¢ S¢ï Á¢H ÜUÚ Ý Ú¢¶ ã¢ï¼è ãñ Ý
çÐÍ¢H¼è ãñ ±¢ïã Á¢G}¢èÝ ÜUè çÁ¢‹S¢ ãñ, Á¢ñS¢ï ç}¢^è ±x¢GñÚ¢ ¥¢ñÚ Á¢¢ï Ó¢èÁ¢G
¥¢x¢ S¢ï Á¢H ÜUÚ Ú¢¶ ã¢ï Á¢¢» ²¢ çÐÍ¢H Á¢¢» ±¢ïã Á¢G}¢èÝ ÜUè çÁ¢‹S¢ S¢ï
Ýãè´, Á¢ñS¢ï HÜUÇGè ¥¢ñÚ S¢Ï¢ {¢¼ï´ J

}¢S¥H¢ :- Ú¢¶ S¢ï ¼²}}¢é}¢ Á¢¢§Á¢G Ýãè´ J

}¢S¥H¢ :- x¢Ó¢ ÜUè Îè±¢Ú ¥¢ñÚ ÐvÜUè §æüÅ S¢ï ¼²}}¢é}¢ Á¢¢§Á¢G ãñ ¥x¢Ó¢ïü
§Ý ÐÚ xG¢éÏ¢¢Ú Ý ã¢ï §S¢è ¼GÚãG ç}¢^è Љ‰¢Ú ±x¢GñÚ¢ ÐÚ |¢è xG¢éÏ¢¢Ú ã¢ï ²¢ Ý ã¢ï
Ï¢ãÚ ãG¢H ¼²}}¢é}¢ Á¢¢§Á¢G ãñ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 232
}¢S¥H¢ :- }¢çSÁ¢Î }¢ï´ S¢¢ï²¢ ‰¢¢ ¥¢ñÚ Ýã¢Ýï ÜUè ãG¢Á¢¼ ã¢ï x¢§ü ¼¢ï ÈGU¢ñÚÝ
ãè ¼Ä¢}}¢é}¢ ÜUÚ ÜïU Á¢ËÎ }¢çSÁ¢Î S¢ï çÝÜUH Á¢¢» J

}¢S¥H¢ :- çÜUS¢è ±Á¢ã S¢ï Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ ±vG¼ §¼Ý¢ ¼æx¢ ã¢ï x¢²¢ çÜU ¥x¢Ú
±éÁG¢ê ÜUÚï ¼¢ï Ý}¢¢Á¢G ÜGUÁ¢G¢ ã¢ï Á¢¢»x¢è ¼¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU ¼²}}¢é}¢ ÜUÚ ÜïU Ý}¢¢Á¢G
ÐÉG Hï J çÈUÚ H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ±éÁG¢ê ÜUÚ ÜïU §S¢ Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ï ΢ïãÚ¢» J

}¢S¥H¢ :- ¥x¢Ú ТÝè }¢¢ñÁ¢êÎ ã¢ï ¼¢ï ÜéUÚG ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ ÜU¢ï ÀêÝï ²¢ S¢Á¢Î»
ç¼H¢±¼ ÜïU çH²ï ¼²}}¢é}¢ ÜUÚÝ¢ Á¢¢§Á¢G Ýãè´ Ï¢çËÜU ±éÁ¢G ê ÜUÚÝ¢ Á¢GMÚè ãñ J

}¢S¥H¢ :- çÁ¢S¢ Á¢x¢ã S¢ï »ÜU à¢wGS¢ Ýï ¼Ä¢}}¢é}¢ çÜU²¢ ©S¢è Á¢x¢ã S¢ï
ÎêS¢Ú¢ |¢è ¼²}}¢é}¢ ÜUÚ S¢ÜU¼¢ ãñ J

}¢S¥H¢ :- ¥G±¢}¢ }¢ï´ Á¢¢ï ²ïã }¢à¢ãêÚ ãñ çÜU }¢çSÁ¢Î ÜUè Îè±¢Ú ²¢
Á¢G}¢èÝ S¢ï ¼²}}¢é}¢ Ý¢Á¢¢§Á¢G ²¢ }¢ÜUMã ãñ ²ïã x¢GH¼G ãñ }¢çSÁ¢Î ÜUè
Îè±¢Ú ¥¢ñÚ Á¢G}¢èÝ ÐÚ |¢è ¼²}}¢é}¢ çÏ¢H¢ ÜUڢ㼠Á¢¢§Á¢G ãñ J
(Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, Ï¢²¢Ýï ¼²}}¢é}¢, S¢. 70)
}¢S¥H¢ :- ¼²}}¢é}¢ ÜïU çH²ï 㢉¢ Á¢G}¢èÝ ÐÚ }¢¢Ú¢ ¥¢ñÚ Ó¢ïãÚ¢ ¥¢ñÚ
㢉¢¢ï´ ÐÚ ã¢‰¢ çÈUÚ¢Ýï S¢ï ÐãHï ãè ¼Ä¢}}¢é}¢ ÅêÅÝï ÜU¢ ÜU¢ï§ü S¢Ï¢Ï¢ Т²¢
x¢²¢ ¼¢ï §S¢ S¢ï ¼²}}¢é}¢ Ýãè´ ÜUÚ S¢ÜU¼¢ Ï¢çËÜU §S¢ ÜU¢ï H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU
΢ïÏ¢¢Ú¢ 㢉¢ Á¢G}¢èÝ ÐÚ }¢¢Úï J

}¢S¥H¢ :- çÁ¢Ý Ó¢èÁ¢G¢ï´ S¢ï ±éÁG¢ê Åêż¢ ãñ ²¢ xG¢éSH ±¢çÁ¢Ï¢ ã¢ï¼¢ ãñ §Ý S¢ï
¼²}}¢é}¢ |¢è Á¢¢¼¢ Úãïx¢¢ J ¥¢ñÚ §Ý ÜïU §GH¢±¢ ТÝè ÜïU §çS¼’}¢¢H ÐÚ
ÜGU¢çÎÚ ã¢ï Á¢¢Ýï S¢ï |¢è ¼²}}¢é}¢ ÅêÅ Á¢¢»x¢¢ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 233

§çS¼‹…¢ ÜU¢ Ï¢²¢Ý


Á¢Ï¢ §çS¼‹…¢ ¶G¢Ýï }¢ï´ ΢ç¶GH ã¢ïÝ¢ Ó¢¢ãï ¼¢ï

ÐÉG ÜUÚ ÐãHï Ï¢¢²¢æ ÜGUÎ}¢ Ú¶ï ¥¢ñÚ çÝÜUH¼ï ±vG¼ ÐãHï ΢ãìÝ¢ Тªæ
çÝÜU¢Hï ¥¢ñÚ ÐÉGï J

ÐïࢢϢ ÜïU Ï¢¢’Î §çS¼‹…¢ ÜU¢ ²ïã ¼GÚèÜGU¢ ãñ çÜU ÐãHï ТÜU ç}¢^è
²¢ Љ‰¢Ú ²¢ ÈUÅï ÐéÚ¢Ýï ÜUÐÇGï Hï ÜUÚ ÐïࢢϢ ÜUè Á¢x¢ã ÜU¢ï S¢é¶¢ Hï ¥¢ñÚ
¥x¢Ú ÜGU¼GÚ¢ ¥¢Ýï ÜU¢ à¢éÏ¢¢ ã¢ï ¼¢ï ÜéUÀ ÅãH Hï ²¢ ¶¢æS¢ ÜUÚ ²¢ Тªæ
Á¢G}¢èÝ ÐÚ }¢¢Ú ÜUÚ ÜU¢ïçà¢à¢ ÜUÚï çÜU LÜU¢ ãé±¢ ÜGU¼GÚ¢ Ï¢¢ãÚ çÝÜUH ÐÇGï
çÈUÚ Ð¢Ýè S¢ï ÐïࢢϢ ÜUè Á¢x¢ã {¢ï Ç¢Hï ¥¢ñÚ Ð¢¶G¢Ýï ÜïU Ï¢¢’Î §çS¼‹Á¢¢
ÜUÚÝï ÜU¢ ²ïã ¼GÚèÜGU¢ ãñ çÜU ÐãHï Ó¢‹Î ÉïH¢ï´ ²¢ Љ‰¢Ú¢ïæ S¢ï Т¶G¢Ý¢ ÜUè
Á¢x¢ã ÜU¢ï ТñæÀ ÜUÚ S¢¢ÈGU ÜUÚï çÈUÚ Ð¢Ýè S¢ï ¥ÓÀè ¼GÚãG {¢ï Hï J
}¢S¥H¢ :- ÉïH¢ ¥¢ñÚ Ð¢Ýè ΢ïÝ¢ï´ Ï¢¢»æ 㢉¢ S¢ï §çS¼’}¢¢H ÜUÚï J ΢ãìÝï
㢉¢ S¢ï §çS¼‹…¢ Ý ÜUÚï J

}¢S¥H¢ :- ÉïH¢ §çS¼’}¢¢H ÜUÚÝï ÜïU Ï¢¢’ΠТÝè S¢ï |¢è {¢ï HïÝ¢ ²ïã
§çS¼‹…¢ ÜU¢ }¢éS¼ãGÏ¢ ¼GÚèÜGU¢ ãñ ±ÚÝ¢ çS¢ÈüGU ÉïH¢ ¥¢ñÚ çS¢ÈüGU ТÝè S¢ï |¢è
§çS¼‹…¢ ÜUÚ HïÝ¢ Á¢¢§Á¢G ãñ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 234

}¢S¥H¢ :- ¶¢Ýï ÜUè Ó¢èÁ¢Gï´, ÜU¢x¢GÁ¢G, ãaè, x¢¢ïÏ¢Ú, ÜU¢ï§H¢ ¥¢ñÚ Á¢¢Ý±Ú¢ïæ
ÜïU Ó¢¢Úï S¢ï §çS¼‹…¢ ÜUÚÝ¢ }¢‹¥G ãñ J

}¢S¥H¢ :- ÐïࢢϢ Т¶G¢Ý¢ ÜUÚ¼ï ±vG¼ çÜGUÏH¢ ÜUè ¼GÚÈGU }¢éæã ²¢ ÐèÆ
ÜUÚÝ¢ Á¢¢§Á¢G Ýãè´ ãñ J ã}¢¢Úï }¢éËÜU }¢ï´ ©œ¢Ú ²¢ Îw¶Ý ÜUè Á¢¢çÝÏ¢ }¢éæã
ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J
}¢S¥H¢ :- ¼¢H¢Ï¢ ²¢ ÝÎè ÜïU Í¢¢Å ÐÚ, ÜéæU±ï´ ²¢ ãG¢ñÁ¢G ÜïU ÜUÝ¢Úï, ТÝè }¢ï´
¥x¢Ó¢ïü Ϣ㼢 ãé±¢ ТÝè ã¢ï, ÈUH ±¢Hï ²¢ S¢¢²¢Î¢Ú ÎÚwG¼ ÜïU ÝèÓ¢ï, »ïS¢ï
¶ï¼ }¢ï´ çÁ¢S¢ }¢ïæ ¶ï¼è }¢¢ñÁ¢êÎ ã¢ï, ÜGUçÏ¢íS¼¢Ý }¢ï´, Ï¢èÓ¢ S¢ÇGÜU ¥¢ñÚ Ú¢S¼¢ïæ
ÐÚ, Á¢¢Ý±Ú¢ï´ ÜïU Ï¢¢æ{Ýï ²¢ Ï¢ñÆÝï ÜUè Á¢x¢ã¢ï´ ÐÚ ¥¢ñÚ Á¢ã¢æ H¢ïx¢ ±éÁG¢ê ²¢
xG¢éSH ÜUÚ¼ï ã¢ï´ ¥¢ñÚ çÁ¢S¢ Á¢x¢ã ÐÚ H¢ïx¢ ©Æ¼ï Ï¢ñƼï ã¢ï´ J §Ý S¢Ï¢ Á¢x¢ã¢ï´
ÐÚ ÐïࢢϢ Т¶G¢Ý¢ ÜUÚÝ¢ }¢‹¥G ãñ J

}¢S¥H¢ :- ÐïࢢϢ Т¶G¢Ý¢ H¢ïx¢¢ï´ ÜUè çÝx¢¢ã¢ï´ S¢ï ÀéÐ ÜUÚ ²¢ çÜUS¢è
Ó¢èÁ¢G ÜUè ¥¢ÇG }¢ï´ Ï¢ñÆ ÜUÚ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J Á¢ã¢æ H¢ïx¢¢ïæ ÜUè ÝÁ¢GÚ çS¢~¢ ÐÚ
ÐÇGï ÐïࢢϢ, Т¶G¢Ý¢ ÜUÚÝ¢ }¢‹¥G ãñ J
}¢S¥H¢ :- ±éÁG¢ê ÜïU Ï¢Ó¢ï ãé» Ð¢Ýè S¢ï §çS¼‹…¢ Ýãè´ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï J
(Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, S¢. 115)
}¢S¥H¢ :- Ï¢ÓÓ¢ï ÜU¢ï Т¶G¢Ý¢, ÐïࢢϢ çÈUÚ¢Ýï ±¢Hï ÜU¢ï }¢ÜUMã ãñ çÜU
©S¢ Ï¢ÓÓ¢ï ÜU¢ }¢éæã ²¢ ÐèÆ çÜGUÏH¢ ÜUè ¼GÚÈGU ÜUÚ Îï J ¥G¢ñÚ¼ï´ §S¢ ¼GÚÈGU
¼±ÁÁ¢¢ïã Ýãè´ ÜUÚ¼è´ J §‹ãïæ H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU §S¢ ÜU¢ ¶G²¢H 򦕫 J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 235

}¢S¥H¢ :- ¶ÇGï ã¢ï ÜUÚ ²¢ HñÅ ÜUÚ ²¢ Ýæx¢ï ã¢ï ÜUÚ ÐïࢢϢ ÜUÚÝ¢
}¢ÜUMã ãñ J
²êæãè Ýæx¢ï S¢Ú ÐïࢢϢ, Т¶G¢Ý¢ ÜU¢ï Á¢¢Ý¢ ²¢ ¥ÐÝï ã}¢Ú¢ã »ïS¢è Ó¢èÁ¢G Hï
Á¢¢Ý¢ çÁ¢S¢ ÐÚ ÜU¢ï§ü Îé¥G¢ ²¢ ¥ËH¢ã ± ÚS¢êH ²¢ çÜUS¢è Ï¢éÁG¢éx¢ü ÜU¢
Ý¢}¢ çH¶¢ ã¢ï }¢}¢Ýê¥G ãñ §S¢è ¼GÚãG ÐïࢢϢ Т¶G¢Ý¢ ÜUÚ¼ï ãé» Ï¢¢¼ Ó¢è¼
ÜUÚÝ¢ |¢è }¢ÜUMã ãñ J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢.1 çãG. 2, S¢. 112)

}¢S¥H¢ :- ÐïࢢϢ Т¶G¢Ý¢ ÜUÚ¼ï ±vG¼ ¥Á¢G¢Ý ã¢ïÝï Hx¢ï ¼¢ï Á¢GÏ¢¢Ý S¢ï
¥Á¢G¢Ý ÜU¢ Á¢±¢Ï¢ Ý Îï J §S¢è ¼GÚãG ¥x¢Ú wG¢éÎ ÀèæÜïU ¼¢ï Á¢GÏ¢¢Ý S¢ï
Ý ÜUãï çÎH }¢ï´ ÜUã Hï J §S¢è ¼GÚãG çÜUS¢è Ýï ÀèæÜU ÜUÚ ÜU㢠¼¢ï
Á¢GÏ¢¢Ý S¢ï ÜUã ÜUÚ Àè´ÜU ÜU¢ Á¢±¢Ï¢ Ý Îï Ï¢çËÜU çÎH ãè çÎH }¢ï´
ÜUã Îï J
ТÝè ÜU¢ Ï¢²¢Ý
çÁ¢Ý çÁ¢Ý Тçݲ¢ï´ S¢ï ±éÁG¢ê Á¢¢§Á¢G ãñ ©Ý S¢ï xG¢éSH |¢è Á¢¢§Á¢G ãñ
¥¢ñÚ çÁ¢Ý çÁ¢Ý Тçݲ¢ï´ S¢ï ±éÁG¢ê Ý¢Á¢¢§Á¢G ãñ ©Ý S¢ï xG¢éSH |¢è Ý¢Á¢¢§Á¢G ãñ J
çÜUÝ çÜUÝ Ð¢çݲ¢ï´ S¢ï ±éÁG¢ê Á¢¢§Á¢G ãñ ? :- Ï¢¢çÚà¢, ÝÎè, Ý¢Hï, Ó¢à}¢ï,
ÜéæU±ï´, ¼¢H¢Ï¢, S¢}¢é‹ÎÚ, Ï¢ÈüGU, ¥¢ïHï ÜïU Тçݲ¢ïæ S¢ï ±éÁG¢ê ¥¢ñÚ xG¢éSH Á¢¢§Á¢G
ãñ J ϢࢼGïü çÜU ²ïã S¢Ï¢ ТÝè ТÜU ã¢ï´ J

çÜUÝ Ð¢çݲ¢ï´ S¢ï ±éÁG¢ê Á¢¢§Á¢G Ýãè´ ? :- ÈUH¢ï´ ¥¢ñÚ ÎÚwG¼¢ï´ ÜU¢ çÝÓ¢¢ïÇG¢
ãé±¢ ТÝè ²¢ ±¢ïã ТÝè çÁ¢S¢ }¢ï´ ÜU¢ï§ü ТÜU Ó¢èÁ¢G ç}¢H x¢§ü ¥¢ñÚ Ð¢Ýè ÜU¢
Ý¢}¢ Ï¢ÎH x¢²¢ Á¢ñS¢ï ТÝè }¢ï´ à¢ÜUÚ ç}¢H x¢§ü ¥¢ñÚ ±¢ïã à¢ÚÏ¢¼ ÜUãH¢Ýï
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 236

Hx¢¢ ²¢ ТÝè }¢ḯ Ó¢‹Î }¢S¢¢Hï ç}¢H x¢» ¥¢ñÚ ±¢ïã ࢢïÚÏ¢¢ ÜUãH¢Ýï Hx¢¢ J
²¢ Ï¢ÇGï ãG¢ñÁ¢G ¥¢ñÚ ¼¢H¢Ï¢ }¢ï´ ÜU¢ï§ü ݢТÜU Ó¢èÁ¢G §S¢ ÜGUÎÚ çÁ¢G²¢Î¢ ÐÇG x¢§ü
çÜU ТÝè ÜU¢ Úæx¢ ²¢ Ï¢ê ²¢ }¢Á¢G¢ Ï¢ÎH x¢²¢ ²¢ À¢ïÅï ãG¢ñÁ¢G ²¢ Ï¢¢HÅè ²¢
Í¢ÇGï }¢ï´ ÜU¢ï§ü ݢТÜU Ó¢èÁ¢G ÐÇG x¢§ü ²¢ ÜU¢ï§ü »ïS¢¢ Á¢¢Ý±Ú çx¢Ú ÜUÚ }¢Ú x¢²¢
çÁ¢S¢ ÜïU Ï¢ÎÝ }¢ï´ Ϣ㼢 ãé±¢ wG¢êÝ ã¢ï¼¢ ãñ J ¥x¢Ó¢ïü ТÝè ÜU¢ Úæx¢ ²¢ Ï¢ê ²¢
}¢Á¢G¢ Ý Ï¢ÎH¢ ã¢ï ²¢ ±¢ïã ТÝè Á¢¢ï ±éÁG¢ê ²¢ xG¢éSH ÜU¢ {¢ï±Ý ã¢ï §Ý S¢Ï¢
Тçݲ¢ï´ S¢ï ±éÁG¢ê ¥¢ñÚ xG¢éSH ÜUÚÝ¢ Á¢¢§Á¢G Ýãè´ J

}¢S¥H¢ :- ТÝè }¢ï´ ¥x¢Ú ÜU¢ï§ü »ïS¢¢ Á¢¢Ý±Ú }¢Ú x¢²¢ ã¢ï çÁ¢S¢ }¢ï´ Ϣ㼢
ãé±¢ wG¢êÝ Ýãè´ ã¢ï¼¢ Á¢ñS¢ï }¢w¶è, }¢ÓÀÚ, ç|¢ÇG, à¢ãÎ ÜUè }¢w¶è, çÏ¢ÓÀê,
Ï¢ÚS¢¢¼è ÜUèÇGï }¢ÜU¢ïÇGï ¼¢ï §Ý Á¢¢Ý±Ú¢ï´ ÜïU }¢ÚÝï S¢ï ТÝè ݢТÜU Ýãè´ ã¢ï¼¢
¥¢ñÚ §S¢ ТÝè S¢ï ±éÁG¢ê ¥¢ñÚ xG¢éSH ÜUÚÝ¢ Á¢¢§Á¢G ãñ J

}¢S¥H¢ :- ¥x¢Ú ТÝè }¢ïæ ‰¢¢ïÇG¢ S¢¢ S¢¢Ï¢êÝ ç}¢H x¢²¢ çÁ¢S¢ S¢ï ТÝè ÜU¢
Úæx¢ Ï¢ÎH x¢²¢ ¼¢ï §S¢ ТÝè S¢ï ±éÁG¢ê ¥¢ñÚ xG¢éSH Á¢¢§Á¢G ãñ HïçÜUÝ ¥x¢Ú §S¢
ÜGUÎÚ çÁ¢G²¢Î¢ S¢¢Ï¢êÝ Ð¢Ýè }¢ï´ Í¢¢ïH çβ¢ x¢²¢ çÜU ТÝè S¢œ¢ê ÜUè ¼GÚãG
x¢¢ÉG¢ ã¢ï x¢²¢ ¼¢ï §S¢ ТÝè S¢ï ±éÁG¢ê ¥¢ñÚ xG¢éSH ÜUÚÝ¢ Á¢¢§Á¢G Ýãè´ ã¢ïx¢¢ J

}¢S¥H¢ :- Á¢¢ï Á¢¢Ý±Ú ТÝè ãè }¢ï´ Ðñ΢ ã¢ï¼ï ãñæ ¥¢ñÚ Ð¢Ýè ãè }¢ï´ çÁ¢G‹Îx¢è
Ï¢S¢Ú ÜUÚ¼ï ãñ´ Á¢ñS¢ï }¢ÀçH²¢æ ¥¢ñÚ Ð¢Ýè ÜïU }¢ï´ÇÜU ±x¢GñÚ¢ §Ý ÜïU ТÝè }¢ï´
}¢Ú Á¢¢Ýï S¢ï ТÝè ݢТÜU Ýãè´ ã¢ï¼¢ Ï¢çËÜU §S¢ S¢ï ±éÁ¢G ê ¥¢ñÚ xG¢Sé H Á¢¢§Á¢G ãñ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 237
}¢S¥H¢ :- ÎS¢ 㢉¢ H}Ï¢¢ ÎS¢ 㢉¢ Ó¢¢ïÇG¢ Á¢¢ï ãG¢ñÁ¢G ã¢ï ©S¢ï Îã ÎÚ Îã
¥¢ñÚ Ï¢ÇG¢ ãG¢ñÁ¢G ÜUã¼ï ãñ´ ²êæ ãè Ï¢èS¢ 㢉¢ H}Ï¢¢ ТæÓ¢ 㢉¢ ¥GÁ¢üG (ÜéUH
H}Ï¢¢§ü Ó¢¢ñÇG¢§ü S¢¢ï 㢉¢ ã¢ï) ¥¢ñÚ ¥x¢Ú x¢¢ïH ã¢ï ¼¢ï ©S¢ ÜUè x¢¢ïH¢§ü S¢¢ÉGï
Ðï´¼èS¢ 㢉¢ ã¢ï J ¥¢ñÚ ¥x¢Ú H}Ï¢¢§ü Ó¢¢ñÇG¢§ü S¢¢ï 㢉¢ Ý ã¢ï ¼¢ï §S¢ ÜU¢ï
À¢ïÅ¢ ãG¢ñÁ¢G ÜUã¼ï ãñ´ ¥x¢Ó¢ïü çÜU¼Ý¢ ãè x¢ãÚ¢ ã¢ï Ï¢ÇGï ãG¢ñÁ¢G }¢ï´ ¥x¢Ú ÝÁ¢¢S¢¼
ÐÇG x¢§ü ¼¢ï ©S¢ ±vG¼ ¼ÜU ТÜU }¢¢Ý¢ Á¢¢»x¢¢ Á¢Ï¢ ¼ÜU §S¢ ÝÁ¢¢S¢¼ ÜïU
¥¯Ú S¢ï ©S¢ ÜïU ТÝè ÜU¢ Úæx¢ ± Ï¢ê ²¢ }¢Á¢G¢ Ý Ï¢ÎH Á¢¢» ¥¢ñÚ À¢ïÅ¢ ãG¢ñÁ¢G
»ÜU ÜGU¼GÚ¢ ÝÁ¢¢S¢¼ ÐÇG Á¢¢Ýï S¢ï |¢è ݢТÜU ã¢ï Á¢¢»x¢¢ J
(Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çãGS„¢ 2, S¢. 46-47)
}¢S¥H¢ :- Á¢¢ï ТÝè ±éÁG¢ê ²¢ xG¢éSH ÜUÚÝï }¢ï´ Ï¢ÎÝ S¢ï çx¢Ú¢ ±¢ïã ТÜU ãñ
}¢x¢Ú §S¢ S¢ï ±éÁG¢ê ¥¢ñÚ xG¢éSH Á¢¢§Á¢G Ýãè´ J ²êæ ãè ¥x¢Ú Ï¢ï ±éÁG¢ê à¢wGS¢ ÜU¢
㢉¢ ²¢ ©æx¢Hè ²¢ ТïÚ¢ ²¢ Ý¢wG¢éÝ ²¢ Ï¢ÎÝ ÜU¢ ÜU¢ï§ü ÅéÜUÇG¢ Á¢¢ï ±éÁG¢ê }¢ï´
{¢ï²¢ Á¢¢¼¢ ã¢ï Ï¢ ÜGUSÎ ²¢ çÏ¢H¢ ÜGUSÎ Îã ÎÚ Îã S¢ï ÜU}¢ ТÝè }¢ï´ Ï¢ï
{¢ï» ÐÇG Á¢¢» ¼¢ï ±¢ïã ТÝè ±éÁG¢ê ¥¢ñÚ xG¢éSH ÜïU H¢§ÜGU Ý Ú㢠§S¢è ¼GÚãG
çÁ¢S¢ à¢wGS¢ ÐÚ Ýã¢Ý¢ ÈGUÁ¢üG ãñ ©S¢ ÜïU çÁ¢S}¢ ÜU¢ ÜU¢ï§ü Ï¢ï {éH¢ ãé±¢
çãGSS¢¢ ТÝè S¢ï Àê Á¢¢» ¼¢ï ТÝè ±éÁG¢ê ¥¢ñÚ xG¢Sé H ÜïU ÜU¢}¢ ÜU¢ Ý Ú㢠¥x¢Ú {éH¢
ãé±¢ 㢉¢ ²¢ Ï¢ÎÝ ÜU¢ ÜU¢ï§ü çãGSS¢¢ ТÝè }¢ḯ ÐÇG Á¢¢» ¼¢ï ÜU¢ï§ü ãGÚÁ¢ Ýãè´ J

}¢S¥H¢ :- ¥x¢Ú 㢉¢ {éH¢ ãé±¢ ãñ J }¢x¢Ú çÈUÚ {¢ïÝï ÜUè çÝIJ¼ S¢ï
ТÝè }¢ï´ 㢉¢ Ç¢H¢ ¥¢ñÚ ²ïã {¢ïÝ¢ ¯±¢Ï¢ ÜU¢ ÜU¢}¢ ã¢ï Á¢ñS¢ï ¶¢Ýï ÜïU çH²ï
²¢ ±éÁG¢ê ÜïU çH²ï ¼¢ï ²ïã ТÝè }¢éS¼¢’}¢H ã¢ï x¢²¢ ²¢’Ýè ±éÁG¢ê ÜïU ÜGU¢çÏ¢H
Ý Ú㢠¥¢ñÚ §S¢ ÜU¢ ÐèÝ¢ |¢è }¢ÜUMã ãñ J

§S¢ }¢S¥Hï ÜU¢ ¶G¢S¢ ¼G¢ñÚ ÐÚ Š²¢Ý ڶݢ Ó¢¢çã²ï ¥G±¢}¢ ¼¢ï
¥G±¢}¢ Ï¢¢’Á¢G w¢G±¢S¢ |¢è §S¢ }¢S¥Hï S¢ï x¢G¢çÈGUH ãñ´ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 238

}¢S¥H¢ :- §¼Ýï Á¢G¢ïÚ S¢ï Ϣ㼢 ãé±¢ ТÝè çÜU ¥x¢Ú ©S¢ }¢ï´ 缋ÜU¢ Ç¢H¢
Á¢¢» ¼¢ï §S¢ ÜU¢ï Ϣ㢠Hï Á¢¢» ÝÁ¢¢S¢¼ ÜïU ÐÇGÝï S¢ï ݢТÜU Ýãè´ ã¢ïx¢¢
HïçÜUÝ §¼Ýè çÁ¢G²¢Î¢ ÝÁ¢¢S¢¼ ÐÇG Á¢¢» çÜU ±¢ïã ÝÁ¢¢S¢¼ ТÝè ÜïU Úæx¢ ²¢
Ï¢ê ²¢ }¢Á¢G¢ Ï¢ÎH Îï ¼¢ï §S¢ S¢êÚ¼ }¢ï´ Ϣ㼢 ãé±¢ ТÝè |¢è ݢТÜU ã¢ï
Á¢¢»x¢¢ ¥¢ñÚ ²ïã ТÝè ©S¢ ±vG¼ ТÜU ã¢ïx¢¢ çÜU ТÝè ÜU¢ Ϣ㢱 S¢¢Úè
ÝÁ¢¢S¢¼ ÜU¢ï Ϣ㢠Hï Á¢¢» ¥¢ñÚ Ð¢Ýè ÜU¢ Úæx¢ ¥¢ñÚ Ï¢ê, }¢Á¢G¢ ÆèÜU ã¢ï Á¢¢» J

}¢S¥H¢ :- ¼¢H¢Ï¢ ¥¢ñÚ ÎS¢ 㢉¢ H}Ï¢¢ ÎS¢ 㢉¢ Ó¢¢ñÇ¢G ãG¢ñÁ¢G |¢è Ï¢ã¼ï
ãé» Ð¢Ýè ÜïU ãévG }¢ }¢ḯ ãñ çÜU ²ïã |¢è ‰¢¢ïÇèG S¢è ÝÁ¢¢S¢¼ ÐÇG Á¢¢Ýï S¢ï ݢТÜU
Ýãè´ ã¢ïx¢¢ HïçÜUÝ Á¢Ï¢ §S¢ }¢ḯ §¼Ýè ÝÁ¢¢S¢¼ ÐÇG Á¢¢» çÜU ТÝè ÜU¢ Úæx¢ ²¢ Ï¢ê
²¢ }¢Á¢G¢ Ï¢ÎH Á¢¢» ¼¢ï ݢТÜU ã¢ï Á¢¢»x¢¢ J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, S¢. 47)
}¢S¥H¢ :- ݢТÜU ТÝè ÜU¢ï wG¢éÎ |¢è §çS¼’}¢¢H ÜUÚÝ¢ ãGÚ¢}¢ ãñ ¥¢ñÚ
Á¢¢Ý±Ú¢ï´ ÜU¢ï |¢è çÐH¢Ý¢ Ý¢Á¢¢§Á¢G ãñ ã¢æ x¢¢Úï ±x¢GñÚ¢ ÜïU ÜU¢}¢ }¢ï´ H¢ S¢ÜU¼ï
ãñ´ }¢x¢Ú §S¢ x¢¢Úï ç}¢^è ÜU¢ï }¢çSÁ¢Î }¢ï´ Hx¢¢Ý¢ Á¢¢§Á¢G Ýãè´ J
}¢S¥H¢ :- ݢТÜU ТÝè Ï¢ÎÝ ²¢ ÜUÐÇGï ²¢ çÁ¢S¢ Ó¢èÁ¢G }¢ï´ |¢è Hx¢ Á¢¢»
±¢ïã ݢТÜU ã¢ï Á¢¢»x¢¢ J §S¢ ÜU¢ï Á¢Ï¢ ¼ÜU ТÜU ТÝè S¢ï {¢ï ÜUÚ Ð¢ÜU Ý
ÜUÚ Hïæ, ТÜU Ýãè´ ã¢ïx¢¢ J
}¢S¥H¢ :- ТÝè }¢ï´ çÏ¢H¢ {éH¢ ãé±¢ 㢉¢ ÐÇG x¢²¢ ¥¢ñÚ çÜUS¢è ¼GÚãG
}¢éS¼¢’}¢H ã¢ï x¢²¢ ¥¢ñÚ ²ïã Ó¢¢ãï´ çÜU ²ïã ÜU¢}¢ ÜU¢ ã¢ï Á¢¢» ¼¢ï ¥ÓÀ¢
ТÝè §S¢ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ §S¢ }¢ï´ ç}¢H¢ Îï´ ÝèÁ¢G §S¢ ÜU¢ »ÜU ¥¢ñÚ ¼GÚèÜGU¢ ²ïã
|¢è ãñ çÜU »ÜU ¼GÚÈGU S¢ï ТÝè Ç¢Hï´ çÜU ÎêS¢Úè ¼GÚÈGU S¢ï Ï¢ã Á¢¢» J S¢Ï¢
ÜU¢}¢ ÜU¢ ã¢ï Á¢¢»x¢¢ ²êæ ãè ݢТÜU ТÝè ÜU¢ï |¢è ТÜU ÜUÚ S¢ÜU¼ï ãñ´ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 239

}¢S¥H¢ :- Ý¢ Ï¢¢çHx¢G ÜU¢ |¢Ú¢ ãé±¢ ТÝè çÜU à¢Ú¥GÝ ©S¢ ÜUè ç}¢ËÜU ã¢ï
Á¢¢» ©S¢ï ÐèÝ¢ ²¢ ±éÁG¢ê ²¢ xG¢éSH ²¢ çÜUS¢è ÜU¢}¢ }¢ï´ H¢Ý¢ ©S¢ ÜïU }¢¢æ-Ï¢¢Ð
²¢ çÁ¢S¢ ÜU¢ ±¢ïã Ý¢ïÜUÚ ãñ ©S¢ ÜïU çS¢±¢ çÜUS¢è ÜU¢ï Á¢¢§Á¢G Ýãè´ ¥x¢Ó¢ïü
±¢ïã §Á¢¢Á¢G¼ |¢è Îï Îï J ¥x¢Ú §S¢ S¢ï ±éÁG¢ê ÜUÚ çH²¢ ¼¢ï ±éÁG¢ê ã¢ï Á¢¢»x¢¢
¥¢ñÚ x¢éÝãx¢¢Ú ã¢ïx¢¢ J ²ã¢æ S¢ï }¢é¥GçËH}¢èÝ ÜU¢ï S¢Ï¢ÜGU HïÝ¢ Ó¢¢çã²ï çÜU
±¢ïã ¥ÜU¯Ú ݢϢ¢çHx¢G Ï¢ÓÓ¢¢ï´ S¢ï ТÝè |¢Ú±¢ ÜUÚ ¥ÐÝï ÜU¢}¢ }¢ï´
H¢²¢ ÜUÚ¼ï ãñ´ J ²¢Î ڶݢ Ó¢¢çã²ï çÜU ݢϢ¢çHx¢G ÜU¢ çãÏ¢¢ S¢ãGèãG Ýãè´
ãñ J §S¢è ¼GÚãG çÜUS¢è Ï¢¢çHx¢G ÜU¢ |¢Ú¢ ãé±¢ ТÝè |¢è çÏ¢x¢GñÚ ©S¢ ÜUè
§Á¢¢Á¢G¼ ÜïU ¶GÓ¢ü ÜUÚÝ¢ ãGÚ¢}¢ ãñ J
(Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, S¢. 50/ ÈGU¼¢±¢ ÚÁ¢Gç±Ä²¢, çÁ¢. 2 S¢. 494)
Á¢¢Ý±Ú¢ï´ ÜïU Á¢êÆï ÜU¢ Ï¢²¢Ý
¥¢Î}¢è ¥¢ñÚ çÁ¢Ý Á¢¢Ý±Ú¢ï´ ÜU¢ x¢¢ï༠ãGH¢H ãñ ©Ý ÜU¢ Á¢êÆ¢
ТÜU ãñ Á¢ñS¢ï |¢ïÇG, Ï¢ÜUÚè, x¢¢», |¢ñ´S¢, ÜUÏ¢ê¼Ú, ÈGU¢¶G¼¢ ±x¢GñÚ¢ J

çÁ¢Ý Á¢¢Ý±Ú¢ï´ ÜU¢ x¢¢ï༠Ýãè´ ¶¢²¢ Á¢¢¼¢ Á¢ñS¢ï S¢é±Ú, ÜéUœ¢¢, à¢ïÚ, Ӣ輢,
|¢ïçÇG²¢, x¢èÎÇG, 㢉¢è, Ï¢‹ÎÚ ¥¢ñÚ ¼}¢¢}¢ çà¢ÜU¢Úè Ó¢¢ïТ» §Ý S¢|¢¢ï´ ÜU¢
Û¢êÅ¢ ݢТÜU ãñ J
Í¢Ú¢ï´ ¥¢ñÚ çÏ¢H¢ï´ }¢ï´ ÚãÝï ±¢Hï Á¢¢Ý±Ú }¢¯HÝ çÏ¢ËHè, Ýï±H¢,
Ó¢êã¢, S¢¢æÐ, çÀÐÜUHè, ¥¢ñÚ çà¢ÜU¢Úè ÐÚ‹Îï Á¢ñS¢ï Ó¢èH, ÜUñ¢, çà¢ÜUÚ¢, Ï¢¢Á¢G
±x¢GñÚ¢ ¥¢ñÚ ±¢ïã }¢éx¢Gèü Á¢¢ï §{Ú ©{Ú çÈUÚ¼è ¥¢ñÚ ÝÁ¢¢S¢¼¢ḯ ÐÚ }¢éæã Ç¢H¼è ã¢ï
¥¢ñÚ x¢¢» |¢ñ́S¢ Á¢¢ï x¢GHèÁ¢G ¶¢¼è ã¢ï §Ý S¢Ï¢ ÜU¢ Û¢êÅ¢ }¢ÜUMã ãñ J

x¢{ï ¥¢ñÚ ¶GÓÓ¢Ú ÜU¢ Û¢êÅ¢ }¢àÜêUÜU ãñ ²¢’Ýè §S¢ ÜïU ÜGU¢çÏ¢Hï ±éÁG¢ê
ã¢ïÝï }¢ï´ à¢ÜU ãñ çHã¢Á¢G¢ §S¢ S¢ï ±éÁG¢ê ¥¢ñÚ x¢GéSH Ýãè´ ã¢ï S¢ÜU¼¢ J HïçÜUÝ
¥x¢Ú x¢{ï ¶GÓÓ¢Ú ÜïU Û¢êÅï ÜïU çS¢±¢ ÜU¢ï§ü ÎêS¢Ú¢ ТÝè }¢¢ñÁ¢êÎ ãè Ý ã¢ï ¥¢ñÚ
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 240
Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ ±vG¼ ¥¢ x¢²¢ ¼¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU §S¢è ТÝè S¢ï ±éÁG¢ê ÜUÚï ¥¢ñÚ çÈUÚ
¼²}}¢é}¢ ÜUÚ ÜïU Ý}¢¢Á¢G ÐÉG Hï ¥x¢Ú çS¢ÈüGU ±éÁG¢ê çÜU²¢ ¥¢ñÚ ¼²}}¢é}¢ Ýãè´
çÜU²¢ ²¢ çS¢ÈüGU ¼²}}¢é}¢ çÜU²¢ ¥¢ñÚ ±éÁG¢ê Ýãè´ çÜU²¢ ¼¢ï Ý}¢¢Á¢G Ý ã¢ïx¢è
Í¢¢ïÇGï ÜU¢ Û¢êÅ¢ ТÜU ãñ J §S¢ S¢ï ±éÁG¢ê ¥¢ñÚ xG¢éSH Á¢¢§Á¢G ãñ J

}¢S¥H¢ :- çÁ¢S¢ Á¢¢Ý±Ú ÜU¢ Û¢êÅ¢ ݢТÜU ãñ ©S¢ ÜU¢ ÐS¢èÝ¢ ¥¢ñÚ
Hé¥G¢Ï¢ |¢è ݢТÜU ãñ ¥¢ñÚ çÁ¢S¢ Á¢¢Ý±Ú ÜU¢ Û¢êÅ¢ }¢ÜUMã ãñ ©S¢ ÜU¢
ÐS¢èÝ¢ ¥¢ñÚ Hé¥G¢Ï¢ |¢è }¢ÜUMã ãñ ¥¢ñÚ çÁ¢S¢ ÜU¢ Û¢êÅ¢ ТÜU ãñ ©S¢ ÜU¢
ÐS¢èÝ¢ ¥¢ñÚ Hé¥G¢Ï¢ |¢è ТÜU ãñ J

}¢S¥H¢ :- x¢{ï ¥¢ñÚ ¶GÓÓ¢Ú ÜU¢ ÐS¢èÝ¢ ¥x¢Ú ÜUÐÇGï }¢ï´ Hx¢ Á¢¢» ¼¢ï
ÜUÐÇG¢ ТÜU ãñ Ó¢¢ãï çÜU¼Ý¢ ãè çÁ¢G²¢Î¢ Hx¢¢ ã¢ï J

}¢S¥H¢ :- ТÝè }¢ï´ ÚãÝï ±¢Hï ¼}¢¢}¢ Á¢¢Ý±Ú¢ï´ ÜU¢ Û¢êÅ¢ ТÜU ãñ wG±¢ã
§Ý ÜUè Ðñ΢§à¢ ТÝè }¢ï´ ã¢ï Á¢ñS¢ï }¢ÀHè ±x¢GñÚ¢ ²¢ wG¢éàÜUè }¢ï´ ã¢ï Á¢ñS¢ï
ÜUÀ±¢, ÜïUÜUÇG¢ ±x¢GñÚ¢ J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, S¢. 99)
}¢S¥H¢ :- çÜUS¢è ÜïU }¢éæã S¢ï §¼Ý¢ wG¢êÝ çÝÜUH¢ çÜU ‰¢êÜU }¢ï´ S¢é¶Gèü ¥¢
x¢§ü ¥¢ñÚ ©S¢ Ýï ÈGU¢ñÚÝ Ð¢Ýè çв¢ ¼¢ï ²ïã Û¢êÅ¢ ТÝè ¥¢ñÚ Ï¢Ú¼Ý Î¢ïÝ¢ï´
ݢТÜU ã¢ï x¢» J ²êæ ãè çÜUS¢è Ýï à¢Ú¢Ï¢ Ðè ÜUÚ ÈGU¢ñÚÝ Ð¢Ýè çв¢ ¼¢ï ©S¢ ÜU¢
Û¢êÅ¢ ТÝè ÝçÁ¢S¢ ã¢ï x¢²¢ ¥¢ñÚ Ï¢Ú¼Ý |¢è ݢТÜU ã¢ï x¢²¢ J
(Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, S¢. 55)
}¢S¥H¢ :- à¢Ú¢Ï¢è ÜUè }¢êæÀï´ ¥x¢Ú Ï¢ÇGè ã¢ï´ çÜU à¢Ú¢Ï¢ }¢êæÀ¢ï´ }¢ï´ Hx¢è ã¢ï
¼¢ï Á¢Ï¢ ¼ÜU ±¢ïã }¢êæÀ¢ï´ ÜU¢ï ТÜU Ý ÜUÚï Á¢¢ï ТÝè çвïx¢¢ ±¢ïã ТÝè ¥¢ñÚ
Ï¢Ú¼Ý Î¢ïÝ¢ïæ ݢТÜU ã¢ï Á¢¢»æx¢ï J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 241

ÜéæU±ïæ ÜïU }¢S¢¢§H


ÜéæU±ïæ }¢ï´ çÜUS¢è ¥¢Î}¢è ²¢ Á¢¢Ý±Ú ÜU¢ Т¶G¢Ý¢, ÐïࢢϢ ²¢ }¢éx¢Gèü
²¢ Ï¢¼G¶G ÜUè Ï¢èÅ ²¢ wG¢êÝ ²¢ ¼¢ÇGè à¢Ú¢Ï¢ ±x¢GñÚ¢ çÜUS¢è ÝÁ¢¢S¢¼ ÜU¢ »ÜU
ÜGU¼GÚ¢ |¢è çx¢Ú ÐÇGï ²¢ ÜU¢ï§ü |¢è ݢТÜU Ó¢èÁ¢G ÜéæU±ïæ }¢ï´ ÐÇG Á¢¢» ¼¢ï ÜéæU±¢æ
ݢТÜU ã¢ï Á¢¢»x¢¢ ©S¢ ÜU¢ ÜéUH ТÝè çÝÜU¢H¢ Á¢¢»x¢¢ J

}¢S¥H¢ :- ¥x¢Ú ÜéæU±ḯ }¢ḯ ¥¢Î}¢è, x¢¢», |¢ñ́S¢, Ï¢ÜUÚè ²¢ §¼Ý¢ ãè Ï¢ÇG¢
ÜU¢ï§ü Á¢¢Ý±Ú çx¢Ú ÜUÚ }¢Ú Á¢¢» ²¢ À¢ïÅï S¢ï À¢ïÅ¢ Ï¢ãÝï ±¢Hï wG¢êÝ ±¢H¢
Á¢¢Ý±Ú ÜéæU±ïæ }¢ḯ }¢Ú ÜUÚ ÈêUH ÈUÅ Á¢¢» ²¢ »ïS¢¢ Á¢¢Ý±Ú çÁ¢S¢ ÜU¢ Û¢êÅ¢
ݢТÜU ãñ ÜéæU±ïæ }¢ḯ çx¢Ú ÐÇGï ¥x¢Ó¢ïü çÁ¢G‹Î¢ çÝÜUH ¥¢» Á¢ñS¢ï S¢é±Ú, ÜéUœ¢¢ ¼¢ï §Ý
S¢Ï¢ S¢êÚ¼¢ḯ }¢ḯ ÜéæU±¢æ ݢТÜU ã¢ï Á¢¢»x¢¢ ¥¢ñÚ ÜéUH ТÝè çÝÜU¢H¢ Á¢¢»x¢¢ J

}¢S¥H¢ :- ¥x¢Ú çÏ¢ËHè ²¢ }¢éx¢Gèü ²¢ §¼Ý¢ ãè Á¢¢Ý±Ú ÜéæU±ïæ }¢ï´ çx¢Ú ÜUÚ
}¢Ú Á¢¢» ¥¢ñÚ ÈêUHÝï ÈUÅÝï S¢ï ÐãHï çÝÜU¢H çH²¢ Á¢¢» ¼¢ï Ó¢¢HèS¢ Ç¢ïH
ТÝè çÝÜU¢HÝ¢ ±¢çÁ¢Ï¢ ¥¢ñÚ S¢¢Æ Ç¢ïH ТÝè çÝÜU¢H ÎïÝ¢ }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ J
§¼Ý¢ ТÝè çÝÜU¢H ÎïÝï S¢ï ÜéæU±¢æ ТÜU ã¢ï Á¢¢»x¢¢ J

}¢S¥H¢ :- ¥x¢Ú Ó¢êã¢, çÀÐÜUHè, çx¢Úçx¢Å ²¢ §Ý ÜïU Ï¢Ú¢Ï¢Ú ²¢ §Ý S¢ï


À¢ïÅ¢ Á¢¢Ý±Ú ÜéæU±ïæ }¢ï´ çx¢Ú ÜUÚ }¢Ú Á¢¢» ¥¢ñÚ ÈêUHÝï ÈUÅÝï S¢ï ÐãHï çÝÜU¢H
çH²¢ Á¢¢» ¼¢ï Ï¢èS¢ Ç¢ïH ТÝè çÝÜU¢HÝ¢ ±¢çÁ¢Ï¢ ¥¢ñÚ ¼èS¢ Ç¢ïH ТÝè
çÝÜU¢H ÎïÝ¢ }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ §S¢ ÜïU Ï¢¢’Î ÜéæU±¢æ ТÜU ã¢ï Á¢¢»x¢¢ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 242
}¢S¥H¢ :- çÁ¢Ý Á¢¢Ý±Ú¢ï´ ÜU¢ Û¢êÅ¢ ТÜU ãñ Á¢ñS¢ï Ï¢ÜUÚè, x¢¢», |¢ñ´S¢
±x¢GñÚ¢ §Ý }¢ï´ S¢ï ¥x¢Ú ÜU¢ï§ü ÜéæU±ïæ }¢ï´ çx¢Ú ÐÇGï ¥¢ñÚ çÁ¢G‹Î¢ çÝÜUH ¥¢» ¥¢ñÚ
§Ý ÜïU çÁ¢S}¢ ÐÚ çÜUS¢è ÝÁ¢¢S¢¼ ÜU¢ Hx¢¢ ã¢ïÝ¢ }¢¢’Hê}¢ Ý ã¢ï ¼¢ï ÜéæU±¢æ
ТÜU ãñ HïçÜUÝ »ãGç¼²¢¼GÝ Ï¢èS¢ Ç¢ïH ТÝè çÝÜU¢H Ç¢Hï´ J

}¢S¥H¢ :- ãGH¢H ÐÚ‹Îï Á¢ñS¢ï ÜUÏ¢ê¼Ú ¥¢ñÚ x¢¢ïçÚ²¢, }¢ñÝ¢, }¢éx¢G¢üÏ¢è ±x¢GñÚ¢
ªæÓ¢ï ©ÇGÝï ±¢Hï ÐÚ‹Î¢ï´ ÜUè Ï¢èÅ ÜéæU±ïæ }¢ï´ çx¢Ú Á¢¢» ¼¢ï ÜéæU±¢æ ݢТÜU Ýãè´
ã¢ïx¢¢ ²êæ ãè Ó¢}¢x¢¢ÎÇG ÜïU ÐïࢢϢ S¢ï |¢è ÜéæU±¢æ ݢТÜU Ý ã¢ïx¢¢ J

}¢S¥H¢ :- ²ïã Á¢¢ï ãéGv}¢ çβ¢ x¢²¢ ãñ çÜU ÈéUGH¢æ ÈéUGH¢æ S¢êÚ¼ }¢ï´ §¼Ý¢
§¼Ý¢ ТÝè çÝÜU¢H¢ Á¢¢» ¼¢ï §S¢ ÜU¢ ²ïã }¢¼GHÏ¢ ãñ çÜU Á¢¢ï Ó¢èÁ¢G ÜéæU±ïæ }¢ï´
çx¢Úè ãñ ÐãHï ©S¢ ÜU¢ï ÜéæU±ïæ }¢ï´ S¢ï çÝÜU¢H Hï´ çÈUÚ §¼Ý¢ ТÝè çÝÜU¢Hïæ J
¥x¢Ú ±¢ïã Ó¢èÁ¢G ÜéæU±ïæ ãè }¢ḯ ÐÇGè Úãè ¼¢ï çÜU¼Ý¢ ãè ТÝè çÝÜU¢Hïæ Ï¢ïÜU¢Ú ãñ J

}¢S¥H¢ :- Á¢ã¢æ §¼Ýï §¼Ýï Ç¢ïH ТÝè çÝÜU¢HÝï ÜU¢ çÁ¢GRU ¥¢²¢ ãñ ±ãæ¢
Ç¢ïH ÜUè çx¢Ý¼è ©S¢ Ç¢ïH S¢ï ÜUè Á¢¢»x¢è Á¢¢ï Ç¢ïH ©S¢ ÜéæU±ïæ ÐÚ §çS¼’}¢¢H
ã¢ï¼¢ Ú㢠ãñ ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ©S¢ ÜéæU±ïæ ÜU¢ ÜU¢ï§ü ¶G¢S¢ Ç¢ïH Ý ã¢ï ¼¢ï §¼Ý¢ Ï¢ÇG¢
Ç¢ïH ã¢ïÝ¢ Ó¢¢çã²ï çÜU çÁ¢S¢ }¢ï´ S¢±¢ ТæÓ¢ çÜUH¢ï ТÝè ¥¢ Á¢¢» J

}¢S¥H¢ :- S¢¢HÝ, ТÝè ²¢ à¢ÚÏ¢¼ }¢ï´ ¥x¢Ú }¢w¶è çx¢Ú ÐÇGï ¼¢ï §S¢
ÜU¢ï x¢G¢ï¼G¢ Îï ÜUÚ Ï¢¢ãÚ ÈñU´ÜU Îï´ ¥¢ñÚ S¢¢HÝ, ТÝè, à¢ÚÏ¢¼ ÜU¢ï ¶¢ Ðè Hï´ J
ãGÎè¯ à¢ÚèÈGU }¢ï´ ãñ çÜU ¥x¢Ú ¶¢Ýï }¢ï´ }¢w¶è çx¢Ú ÐÇGï ¼¢ï §S¢ ÜU¢ï ¶¢Ýï }¢ï´
x¢G¢ï¼G¢ Îï ÜUÚ }¢w¶è ÜU¢ï ÈñU´ÜU Îï´ çÈUÚ ©S¢ ¶¢Ýï ÜU¢ï ¶¢»æ v²æêçÜU }¢w¶è ÜïU
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 243
΢ï Ð򢕫 }¢ï´ S¢ï »ÜU }¢ï´ Ï¢è}¢¢Úè ¥¢ñÚ ÎêS¢Úï }¢ï´ ©S¢ ÜUè çà¢ÈGU¢ ãñ ¥¢ñÚ }¢w¶è
©S¢ ÐÚ ÜU¢ï ¶¢Ýï }¢ï´ ÐãHï Ç¢H¼è ãñ çÁ¢S¢ }¢ï´ Ï¢è}¢¢Úè ã¢ï¼è ãñ §S¢ çH²ï
x¢G¢ï¼G¢ Îï ÜUÚ ÎêS¢Ú¢ çà¢ÈGU¢ ±¢H¢ ÐÚ |¢è ¶¢Ýï }¢ï´ ÐãéæÓ¢¢ Îï´ J

}¢S¥H¢ :- ݢТÜU ÜéæU±ïæ }¢ï´ çÁ¢S¢ S¢êÚ¼ }¢ï´ çÁ¢¼Ýï ТÝè çÝÜU¢HÝï ÜU¢
ãéGv}¢ ãñ Á¢Ï¢ §¼Ý¢ ТÝè çÝÜU¢H çH²¢ x¢²¢ ¼¢ï ¥Ï¢ ±¢ïã Ç¢ïH ¥¢ñÚ ÚSS¢è
¥¢ñÚ ÜéæU±ïæ ÜUè Îè±¢Úï´ S¢Ï¢ wG¢éΠϢ wG¢éΠТÜU ã¢ï x¢§æü J çÜUS¢è ÜU¢ï {¢ï ÜUÚ
ТÜU ÜUÚÝï ÜUè Á¢GMÚ¼ Ýãè´ J
ÝÁ¢¢S¢¼¢ï´ ÜU¢ Ï¢²¢Ý
ÝÁ¢¢S¢¼ ÜUè ΢ï çÜGUS}¢ïæ ãñ´ »ÜU x¢GHèÁ¢G¢ (|¢¢Úè ÝÁ¢¢S¢¼) ÎêS¢Úï
¶GÈGUèÈGU¢ (ãËÜUè ÝÁ¢¢S¢¼)
ÝÁ¢¢S¢¼ï x¢GHèÁ¢G¢ :- Á¢ñS¢ï ÐïࢢϢ, Т¶G¢Ý¢, Ϣ㼢 ãé±¢ wG¢êÝ, ÐèÐ, }¢éæã
|¢Ú ÜñGU, Î鶼è ãé§ü ¥¢æ¶ ÜUè ÜUèÓ¢ÇG ÜU¢ ТÝè, Îê{ ÐèÝï ±¢Hï HÇGÜïU ²¢
HÇGÜUè ÜU¢ ÐïࢢϢ, Ï¢ÓÓ¢ï Ýï Á¢¢ï }¢éæã |¢Ú ÜUÚ ÜñGU ÜUè, }¢Îü ²¢ ¥G¢ñÚ¼ ÜUè
}¢Ýè, ãGÚ¢}¢ Á¢¢Ý±Ú¢ï´ Á¢ñS¢ï ÜéUœ¢¢, à¢ïÚ, S¢é±Ú ±x¢GñÚ¢ ÜU¢ ÐïࢢϢ, Т¶G¢Ý¢
¥¢ñÚ Í¢¢ïÇGï, x¢{ï, ¶GÓÓ¢Ú ÜUè HèÎ ¥¢ñÚ ãGH¢H Á¢¢Ý±Ú¢ï´ ÜU¢ Т¶G¢Ý¢ Á¢ñS¢ï
x¢¢», |¢ñ´S¢ ±x¢GñÚ¢ ÜU¢ x¢¢ïÏ¢Ú ¥¢ñÚ ªæÅ ÜUè }¢ï´x¢Ýè }¢éx¢Gèü ¥¢ñÚ Ï¢¼G¶G ÜUè Ï¢èÅ,
㢉¢è ÜïU S¢êæÇ ÜU¢ ТÝè, Îçڋ΢ Á¢¢Ý±Ú¢ḯ ÜU¢ ‰¢êÜU, à¢Ú¢Ï¢, Ýࢢ çÎH¢Ýï ±¢Hè
¼¢ÇGè, S¢¢æÐ ÜU¢ Т¶G¢Ý¢, }¢é΢üÚ ÜU¢ x¢¢ï༠²ïã S¢Ï¢ ÝÁ¢¢S¢¼ï x¢GHèÁ¢G¢ ãñ´ J

ÝÁ¢¢S¢¼ï ¶GÈGUèÈGU¢ :- Á¢ñS¢ï x¢¢», |¢ñ´S¢, |¢ïÇG, Ï¢ÜUÚè ±x¢GñÚ¢ ãGH¢H


Á¢¢Ý±Ú¢ï´ ÜU¢ ÐïࢢϢ ²êæ ãè Í¢¢ïÇGï ÜU¢ ÐïࢢϢ ¥¢ñÚ ãGÚ¢}¢ ÐÚ‹Î¢ï´ ÜUè Ï¢èÅ ²ïã
S¢Ï¢ ÝÁ¢¢S¢¼ï ¶GÈGUèÈGU¢ ãñ´ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 244
}¢S¥H¢ :- ÝÁ¢¢S¢¼ï x¢GHèÁ¢G¢ ÜU¢ ãéGv}¢ ²ïã ãñ çÜU ¥x¢Ú ÜUÐÇGï ²¢ Ï¢ÎÝ
}¢ï´ »ÜU çÎÚã}¢ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ Hx¢ Á¢¢» ¼¢ï §S¢ ÜU¢ ТÜU ÜUÚÝ¢ ÈGUÁ¢üG ãñ J Ï¢ï
ТÜU çÜU²ï ¥x¢Ú Ý}¢¢Á¢G ÐÉG Hè ¼¢ï ã¢ïx¢è ãè Ýãè´ ¥¢ñÚ ÜGUSÎÝ ÐÉGè ¼¢ï
x¢éÝ¢ã |¢è ãé±¢ J ¥¢ñÚ ¥x¢Ú Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ï ãGÜGUèÚ Ó¢èÁ¢G S¢}¢Û¢¼ï ãé» »ïS¢¢
çÜU²¢ ¼¢ï ÜéUÈíGU ãé±¢ J ¥¢ñÚ ¥x¢Ú çÎÚã}¢ ÜïU Ï¢Ú¢Ï¢Ú ãñ ¼¢ï ТÜU ÜUÚÝ¢
±¢çÁ¢Ï¢ ãñ çÜU Ï¢ï ТÜU çÜU²ï Ý}¢¢Á¢G ÐÉGè ¼¢ï Ý}¢¢Á¢G }¢ÜUMãï ¼ãGÚè}¢è ãé§ü
²¢’Ýè »ïS¢è Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ï ΢ïãÚ¢ HïÝ¢ ±¢çÁ¢Ï¢ ãñ ¥¢ñÚ ÜGUSÎÝ ÐÉGè ¼¢ï x¢éÝ¢ãx¢¢Ú
|¢è ãé±¢ J ¥¢ñÚ ¥x¢Ú çÎÚã}¢ S¢ï ÜU}¢ ãñ ¼¢ï ТÜU ÜUÚÝ¢ S¢é‹Ý¼ ãñ çÜU Ï¢ï
ТÜU çÜU²ï Ý}¢¢Á¢G ã¢ï x¢§ü }¢x¢Ú ç¶GH¢ÈGïU S¢é‹Ý¼ ãé§ü J ¥¢ñÚ §S¢ Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ï
΢ïãÚ¢ HïÝ¢ Ï¢ïã¼Ú ãñ J
}¢S¥H¢ :- ÝÁ¢¢S¢¼ï x¢GHèÁ¢G¢ ¥x¢Ú x¢¢ÉGè ã¢ï Á¢ñS¢ï Т¶G¢Ý¢, HèÎ, x¢¢ïÏ¢Ú
¼¢ï çÎÚã}¢ ÜïU Ï¢Ú¢Ï¢Ú ²¢ ÜU}¢ çÁ¢G²¢Î¢ ã¢ïÝï ÜïU }¢¢’Ý¢ ²ïã ãñ çÜU ±ÁGÝ }¢ï´
çÎÚã}¢ ÜïU Ï¢Ú¢Ï¢Ú ²¢ ÜU}¢ ²¢ çÁ¢G²¢Î¢ ã¢ï çÎÚã}¢ ÜU¢ ±ÁGÝ S¢¢ÉGï Ó¢¢Ú
}¢¢à¢¢ ãñ ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ÝÁ¢¢S¢¼ï x¢GHèÁ¢G¢ мHè ã¢ï Á¢ñS¢ï ÐïࢢϢ ¥¢ñÚ à¢Ú¢Ï¢
±x¢GñÚ¢ ¼¢ï çÎÚã}¢ S¢ï }¢éڢΠ§S¢ ÜUè H}Ï¢¢§ü Ó¢¢ñÇG¢§ü ãñ ¥¢ñÚ à¢Úè¥G¼ Ýï
çÎÚã}¢ ÜUè H}Ï¢¢§ü Ó¢¢ñÇG¢§ü ÜUè ç}¢ÜGUÎ¢Ú ã‰¢ïHè ÜUè x¢ãÚ¢§ü ÜïU ϢڢϢÚ
Ï¢¼¢§ü ãñ J ²¢’Ýè ㉢ïHè wG¢êÏ¢ ÈñUH¢ ÜUÚ ã}¢±¢Ú 򦕫 ¥¢ñÚ §S¢ ÐÚ ¥¢çãS¼¢
¥¢çãS¼¢ §¼Ý¢ ТÝè Ç¢Hï´ çÜU §S¢ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ТÝè LÜU Ý S¢ÜïU J ¥Ï¢
çÁ¢¼Ý¢ ТÝè ÜU¢ ÈñUH¢± ãñ J §¼Ýè Ï¢ÇGè çÎÚã}¢ ÜUè H}Ï¢¢§ü Ó¢¢ñÇG¢§ü ã¢ï¼è
ãñ J ²¢’Ýè MÐï ÜUè H}Ï¢¢§ü Ó¢¢ïÇG¢§ü ÜïU Ï¢Ú¢Ï¢Ú J

}¢S¥H¢ :- ÝÁ¢¢S¢¼ï ¶GÈGUèÈGU¢ ÜU¢ ãéGv}¢ ²ïã ãñ çÜU ÜUÐÇGï ²¢ Ï¢ÎÝ ÜïU
çÁ¢S¢ çãGSS¢ï }¢ï´ Hx¢è ãñ ¥x¢Ú ©S¢ ÜUè Ó¢¢ñ‰¢¢§ü S¢ï ÜU}¢ ãñ }¢¯HÝ ¥¢S¼èÝ
}¢ï´ Hx¢è ãñ ¼¢ï ©S¢ ÜUè Ó¢¢ñ‰¢¢§ü S¢ï ÜU}¢ }¢ï´ Hx¢è J 㢉¢ }¢ï´ 㢉¢ ÜUè Ó¢¢ñ‰¢¢§ü
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 245

S¢ï ÜU}¢ Hx¢è ãñ ¼¢ï }¢é¥G¢ÈGU ãñ (çÜU §S¢ S¢ï Ý}¢¢Á¢G ã¢ï Á¢¢»x¢è) ¥¢ñÚ ¥x¢Ú
ÐêÚè Ó¢¢ñ‰¢¢§ü }¢ï´ Hx¢è ã¢ï ¼¢ï çÏ¢x¢GñÚ {¢ï ÜUÚ Ð¢ÜU çÜU²ï Ý}¢¢Á¢G Ý ã¢ïx¢è J

}¢S¥H¢ :- Á¢¢ï ÝÁ¢¢S¢¼ ÜUÐÇGï ²¢ Ï¢ÎÝ }¢ï´ Hx¢è ãñ ©S¢ ÜU¢ï ТÜU ÜUÚÝï
ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ ²ïã ãñ çÜU ¥x¢Ú ÝÁ¢¢S¢¼ ÎH ±¢Hè ã¢ï J Á¢ñS¢ï HèÎ, x¢¢ïÏ¢Ú,
Т¶G¢Ý¢ ¼¢ï ©S¢ ÜïU {¢ïÝï }¢ï´ ÜU¢ï§ü çx¢Ý¼è }¢éÜGUÚüÚ Ýãè´ Ï¢çËÜU §S¢ ÝÁ¢¢S¢¼
ÜU¢ï ÎêÚ ÜUÚÝ¢ Á¢GMÚè ãñ ¥x¢Ú »ÜU Ï¢¢Ú {¢ïÝï S¢ï ÎêÚ ã¢ï Á¢¢» ¼¢ï »ÜU ãè
}¢Ú¼Ï¢¢ {¢ïÝï S¢ï Ï¢ÎÝ ²¢ ÜUÐÇG¢ ТÜU ã¢ï Á¢¢»x¢¢ ¥¢ñÚ ¥x¢Ú Ó¢¢Ú ТæÓ¢
}¢Ú¼Ï¢¢ {¢ïÝï S¢ï ÎêÚ ã¢ï ¼¢ï Ó¢¢Ú ТæÓ¢ }¢Ú¼Ï¢¢ {¢ïÝ¢ ÐÇGïx¢¢ J ã¢æ ¥x¢Ú ¼èÝ
}¢Ú¼Ï¢¢ S¢ï ÜU}¢ }¢ï´ ÝÁ¢¢S¢¼ ÎêÚ ã¢ï Á¢¢» ¼¢ï ¼èÝ Ï¢¢Ú {¢ï HïÝ¢ Ï¢ïã¼Ú ãñ
¥¢ñÚ ¥x¢Ú ÝÁ¢¢S¢¼ ÎHÎ¢Ú Ý ã¢ï Ï¢çËÜU мHè ã¢ï, Á¢ñS¢ï ÐïࢢϢ ±x¢GñÚ¢ ¼¢ï
¼èÝ }¢Ú¼Ï¢¢ {¢ï» ¥¢ñÚ ¼èÝ¢ï´ }¢Ú¼Ï¢¢ ÜéUGñ¼ ÜïU S¢¢‰¢ çÝÓ¢¢ïÇGÝï S¢ï ÜUÐÇG¢
ТÜU ã¢ï Á¢¢»x¢¢ J
}¢S¥H¢ :- ÝÁ¢¢S¢¼ï x¢GHèÁ¢G¢ ¥¢ñÚ ¶GÈGUèÈGU¢ ÜïU Á¢¢ï ¥Hx¢ ¥Hx¢ ãéGv}¢
Ï¢¼¢» x¢» ãñ´ ²ïã ©S¢è ±vG¼ ãñ´ çÜU Ï¢ÎÝ ¥¢ñÚ ÜUÐÇGï }¢ïæ ÝÁ¢¢S¢¼ Hx¢è ã¢ï
¥¢ñÚ ¥x¢Ú çÜUS¢è мHè Ó¢èÁ¢G Îê{ ²¢ çS¢ÚÜU¢ ²¢ ТÝè }¢ï´ ÝÁ¢¢S¢¼ ÐÇG
Á¢¢» ¼¢ï Ó¢¢ãï ÝÁ¢¢S¢¼ï x¢GHèÁ¢G¢ ã¢ï ²¢ ¶GÈGUèÈGU¢ Ï¢ãÚ ãG¢H мHè Ó¢èÁ¢G
ݢТÜU ã¢ï Á¢¢»x¢è J ¥x¢Ó¢ïü »ÜU ãè ÜGU¼GÚ¢ ÝÁ¢¢S¢¼ ÐÇG x¢§ü J

}¢S¥H¢ :- ÝÁ¢¢S¢¼ï ¶GÈGUèÈGU¢ ÝÁ¢¢S¢¼ï x¢GHèÁ¢G¢ }¢ï´ ç}¢H Á¢¢» ¼¢ï ÜéUH
ÝÁ¢¢S¢¼ï x¢GHèÁ¢G¢ ã¢ï Á¢¢»x¢è J
}¢S¥H¢ :- ãGÚ¢}¢ Á¢¢Ý±Ú¢ï´ ÜU¢ Îê{ ÝçÁ¢S¢ ãñ ¥HÏ¢œ¢¢ Í¢¢ïÇGè ÜU¢ Îê{
ТÜU ãñ }¢x¢Ú ¶¢Ý¢ Á¢¢§Á¢G Ýãè´ J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, S¢. 99)
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 246

}¢S¥H¢ :- Ó¢êãï ÜUè }¢ḯx¢Ýè x¢ïãêæ }¢ḯ ç}¢H ÜUÚ çÐS¢ x¢§ü ²¢ ¼ïH }¢ḯ ÐÇG x¢§ü ¼¢ï
¥¢Å¢ ¥¢ñÚ ¼ïH ТÜU ãñ ã¢æ ¥HÏ¢œ¢¢ ¥x¢Ú §S¢ ÜGUÎÚ çÁ¢G²¢Î¢ }¢ïx´ ¢çݲ¢æ ÐÇG x¢§æü
çÜU ¥¢Å¢ ¥¢ñÚ ¼ïH ÜU¢ }¢Á¢G¢ Ï¢ÎH x¢²¢ ¼¢ï ¥¢Å¢ ¼ïH ݢТÜU ã¢ï Á¢¢»x¢¢ J
¥¢ñÚ §S¢ ÜU¢ ¶¢Ý¢ Á¢¢§Á¢G Ýãè´ J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, S¢. 100)
}¢S¥H¢ :- ¥¢Î}¢è ÜU¢ Ó¢}¢ÇG¢ Ý¢wG¢éÝ ÜïU Ï¢Ú¢Ï¢Ú ¥x¢Ú ‰¢¢ïÇGï ТÝè
(²¢’Ýè Îã ÎÚ Îã S¢ï ÜU}¢) }¢ï´ ÐÇG Á¢¢» ¼¢ï ±¢ïã ТÝè ݢТÜU ã¢ï Á¢¢»x¢¢
¥¢ñÚ ¥x¢Ú ¥¢Î}¢è ÜU¢ ÜUÅ¢ ãé±¢ Ý¢wG¢éÝ ²¢ Ï¢¢H ТÝè }¢ï´ ÐÇG x¢²¢ ¼¢ï
ТÝè ݢТÜU Ýãè´ ã¢ïx¢¢ J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, S¢. 101)
}¢S¥H¢ :- ÝçÁ¢S¢ Á¢¢Ý±Ú Ý}¢ÜU ÜUè ÜU¢Ý }¢ï´ çx¢Ú ÜUÚ Ý}¢ÜU ã¢ï x¢²¢ ¼¢ï
±¢ïã Ý}¢ÜU ТÜU ± ãGH¢H ãñ J

}¢S¥H¢ :- ©ÐHï ÜUè Ú¢¶ ТÜU ãñ ¥¢ñÚ ¥x¢Ú Ú¢¶ ã¢ïÝï S¢ï ÜGUÏH Ï¢éÛ¢
x¢²¢ ¼¢ï ݢТÜU ãñ J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, S¢. 102)
}¢S¥H¢ :- ݢТÜU Á¢G}¢èÝ ¥x¢Ú S¢ê¶ Á¢¢» ¥¢ñÚ ÝÁ¢¢S¢¼ ÜU¢ ¥¯Ú
²¢’Ýè Úæx¢ ± Ï¢ê Á¢¢¼è Úãï ТÜU ã¢ï x¢§ü wG±¢ã ±¢ïã ã±¢ S¢ï S¢ê¶è ã¢ï ²¢ {êÐ
²¢ ¥¢x¢ S¢ï ©S¢ Á¢G}¢èÝ ÐÚ Ý}¢¢Á¢G ÐÉG S¢ÜU¼ï ãñ´ }¢x¢Ú ©S¢ Á¢G}¢èÝ S¢ï
¼²}}¢é}¢ Ýãè´ ÜUÚ S¢ÜU¼ï v²êæçÜU ¼²}}¢é}¢ »ïS¢è Á¢G}¢èÝ S¢ï ÜUÚÝ¢ Á¢¢§Á¢G ãñ
çÁ¢S¢ ÐÚ ÜU|¢è |¢è ÝÁ¢¢S¢¼ Ý ÐÇGè ã¢ï J

}¢S¥H¢ :- ݢТÜU ç}¢^è S¢ï Ï¢Ú¼Ý Ï¢Ý¢» ¼¢ï Á¢Ï¢ ¼ÜU ÜUÓÓ¢ï ãñ´ ݢТÜU
ãñ´ J Ï¢¢’Î ÐéwG¼¢ ÜUÚ HïÝï ÜïU ТÜU ã¢ï x¢» J

}¢S¥H¢ :- Á¢¢ï Ó¢èÁ¢G S¢ê¶Ýï ²¢ Úx¢ÇGÝï S¢ï ТÜU ã¢ï x¢§ü §S¢ ÜïU Ï¢¢’Î
|¢èx¢ x¢§ü ¼¢ï ݢТÜU Ý ã¢ïx¢è J }¢¯HÝ Á¢G}¢èÝ ÐÚ ÐïࢢϢ ÐÇG x¢²¢ çÈUÚ
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 247
Á¢G}¢èÝ S¢ê¶ x¢§ü ¥¢ñÚ ÝÁ¢¢S¢¼ ÜU¢ ¥¯Ú Á¢G¢§H ã¢ï x¢²¢ ¥¢ñÚ ±¢ïã Á¢G}¢èÝ
ТÜU ã¢ï x¢§ü J ¥Ï¢ ¥x¢Ú ±¢ïã Á¢G}¢èÝ |¢èx¢ x¢§ü ¼¢ï ݢТÜU Ýãè´ ã¢ïx¢è J ²êæãè
¥x¢Ú ÀéÚè wG¢êÝ Hx¢Ýï S¢ï ݢТÜU ã¢ï x¢§ü ¥¢ñÚ ÀéÚè ÜU¢ï Á¢G}¢èÝ ÐÚ wG¢êÏ¢ Úx¢ÇG
Úx¢ÇG ÜUÚ wG¢êÝ ÜU¢ ¥¯Ú Á¢G¢§H ÜUÚ çβ¢ ¼¢ï ÀéÚè ТÜU ã¢ï x¢§ü ¥Ï¢ ¥x¢Ú
±¢ïã ÀéÚè |¢èx¢ x¢§ü ¼¢ï ݢТÜU Ýãè´ ã¢ïx¢è J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, S¢. 107)
}¢S¥H¢ :- Á¢¢ï Á¢G}¢èÝ x¢¢ïÏ¢Ú S¢ï HèÐè x¢§ü ¥x¢Ó¢ïü S¢ê¶ x¢§ü ã¢ï ©S¢ ÐÚ
Ý}¢¢Á¢G Á¢¢§Á¢G Ýãè´ J ã¢æ ¥x¢Ú ±¢ïã S¢ê¶ x¢§ü ¥¢ñÚ ©S¢ ÐÚ ÜU¢ï§ü }¢¢ïÅ¢
ÜUÐÇG¢ çÏ¢À¢²¢ ¼¢ï §S¢ ÜUÐÇGï ÐÚ Ý}¢¢Á¢G ÐÉG S¢ÜU¼ï ãñ´ ¥x¢Ó¢ïü ÜUÐÇGï }¢ï´ ¼Úè
ã¢ï }¢x¢Ú §¼Ýè ¼Úè Ý ã¢ï çÜU Á¢G}¢èÝ |¢èx¢ ÜUÚ §S¢ ÜU¢ï ¼Ú ÜUÚ Îï çÜU §S¢
S¢êÚ¼ }¢ï´ ²ïã ÜUÐÇG¢ ÝçÁ¢S¢ ã¢ï Á¢¢»x¢¢ ¥¢ñÚ Ý}¢¢Á¢G Ý ã¢ïx¢è J
(Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, S¢. 109)
ãGñÁ¢G ± çÝÈGU¢S¢ ± Á¢Ý¢Ï¢¼ ÜU¢ Ï¢²¢Ý
Ï¢¢çHx¢G¢ ¥G¢ñÚ¼ ÜïU ¥¢x¢ï ÜïU }¢ÜGU¢}¢ S¢ï Á¢¢ï wG¢êÝ ¥G¢Î¼ ÜïU ¼G¢ñÚ ÐÚ
çÝÜUH¼¢ ãñ ¥¢ñÚ Ï¢è}¢¢Úè ¥¢ñÚ Ï¢ÓÓ¢¢ Ðñ΢ ã¢ïÝï ÜïU S¢Ï¢Ï¢ S¢ï Ý ã¢ï ©S¢ ÜU¢ï ãGñÁ¢G
ÜUã¼ï ãñ́, ¥¢ñÚ Á¢¢ï wG¢êÝ Ï¢è}¢¢Úè ÜUè ±Á¢ã S¢ï ¥¢», ©S¢ ÜU¢ï §çS¼ãG¢Á¢G¢ ÜUã¼ï
ãñ́ J ¥¢ñÚ Ï¢ÓÓ¢¢ ã¢ïÝï ÜïU Ï¢¢’Î Á¢¢ï wG¢êÝ ¥¢¼¢ ãñ ±¢ï çÝÈGU¢S¢ ÜUãH¢¼¢ ãñ J

}¢S¥H¢ :- ãGñÁ¢G ÜUè }¢ég¼ ÜU}¢ S¢ï ÜU}¢ ¼èÝ çÎÝ ¥¢ñÚ ¼èÝ Ú¢¼ï´ ²¢’Ýè ÐêÚï
Ï¢ãœ¢Ú Í¢‹Åï ãñ Á¢¢ï wG¢êÝ §S¢ S¢ï ÜU}¢ }¢ég¼ }¢ï´ Ï¢‹Î ã¢ï x¢²¢ ±¢ïã ãGñÁ¢G Ýãè´
Ï¢çËÜU §çS¼ãG¢Á¢G¢ ãñ ¥¢ñÚ ãGñÁ¢G ÜUè }¢ég¼ çÁ¢G²¢Î¢ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ÎS¢ çÎÝ ¥¢ñÚ
ÎS¢ Ú¢¼ḯ ãñ́ ¥x¢Ú ÎS¢ çÎÝ ¥¢ñÚ ÎS¢ Ú¢¼ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ wG¢êÝ ¥¢²¢ ¼¢ï ¥x¢Ú ²ïã
ãGñÁ¢G ÐãHè }¢Ú¼Ï¢¢ §S¢ï ¥¢²¢ ãñ ¼¢ï ÎS¢ çÎÝ ¼ÜU ãGñÁ¢G }¢¢Ý¢ Á¢¢»x¢¢ §S¢
ÜïU Ï¢¢’Î §çS¼ãG¢Á¢G¢ ãñ ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ÐãHï §S¢ ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï ãGñÁ¢G ¥¢ Ó¢éÜïU ãñ´
¥¢ñÚ §S¢ ÜUè ¥G¢Î¼ ÎS¢ çÎÝ S¢ï ÜU}¢ ‰¢è ¼¢ï ¥G¢Î¼ S¢ï çÁ¢¼Ý¢ çÁ¢G²¢Î¢
ãé±¢ ±¢ïã §çS¼ãG¢Á¢G¢ ãñ ç}¢¯¢H ÜïU ¼G¢ñÚ ÐÚ ²ïã S¢}¢Û¢¢ï çÜU §S¢ ÜU¢ï ãÚ
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 248
}¢ãèÝï }¢ï´ ТæÓ¢ çÎÝ ãGñÁ¢G ¥¢Ýï ÜUè ¥G¢Î¼ ‰¢è ¥Ï¢ ÜUè }¢Ú¼Ï¢¢ ÎS¢ çÎÝ
¥¢²¢ ¼¢ï ÎS¢ çÎÝ ãGñÁ¢G ãñ ¥¢ñÚ ¥x¢Ú Ï¢¢Úã çÎÝ wG¢êÝ ¥¢²¢ ¼¢ï ¥G¢Î¼
±¢Hï ТæÓ¢ çÎÝ ãGñÁ¢G ÜïU }¢¢Ýï Á¢¢»æx¢ï ¥¢ñÚ S¢¢¼ çÎÝ §çS¼ãG¢Á¢G¢ ÜïU ¥¢ñÚ
¥x¢Ú »ÜU ãG¢H¼ }¢éÜGUÚüÚ Ý ‰¢è Ï¢çËÜU ÜU|¢è Ó¢¢Ú çÎÝ ÜU|¢è ТæÓ¢ çÎÝ ãGñÁ¢G
¥¢²¢ ÜUÚ¼¢ ‰¢¢ ¼¢ï çÐÀHè }¢Ú¼Ï¢¢ çÁ¢¼Ýï çÎÝ ãGñÁ¢G ÜïU ‰¢ï ±¢ïãè ¥Ï¢ |¢è
ãGñÁ¢G ÜïU }¢¢Ýï Á¢¢»æx¢ï J ¥¢ñÚ Ï¢¢ÜGUè §çS¼ãG¢Á¢G¢ }¢¢Ý¢ Á¢¢»x¢¢ J

}¢S¥H¢ :- ÜU}¢ S¢ï ÜU}¢ ݱ Ï¢ÚS¢ ÜUè ©G}¢í S¢ï ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï ãGñÁ¢G à¢éM¥G
ã¢ïx¢¢ J ¥¢ñÚ ãGñÁ¢G ¥¢Ýï ÜUè §ç‹¼ã¢§ü ©G}¢í ÐÓ¢ÐÝ S¢¢H ãñ J §S¢ ©G}¢í ±¢Hè
¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï ¥¢§S¢¢ (ãGñÁ¢G ± ¥±H¢Î S¢ï Ý¢©}}¢èÎ ã¢ïÝï ±¢Hè) ÜUã¼ï ãñ´ J
ݱ Ï¢ÚS¢ ÜUè ©G}¢í S¢ï ÐãHï Á¢¢ï wG¢êÝ ¥¢»x¢¢ ±¢ïã ãGñÁ¢G Ýãè´ Ï¢çËÜU
§çS¼ãG¢Á¢G¢ ãñ ²êæ ãè ÐÓ¢ÐÝ Ï¢ÚS¢ ÜUè ©G}¢í ÜïU Ï¢¢’Î Á¢¢ï wG¢êÝ ¥¢»x¢¢ ±¢ïã
|¢è §çS¼ãG¢Á¢G¢ ãñ J HïçÜUÝ ¥x¢Ú çÜUS¢è ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï ÐÓ¢ÐÝ Ï¢ÚS¢ ÜUè ©G}¢í ÜïU
Ï¢¢’Î |¢è ¶G¢çHS¢ wG¢êÝ çÏ¢ËÜéUH »ïS¢ï ãè Úæx¢ ÜU¢ ¥¢²¢ Á¢ñS¢¢ çÜU ãGñÁ¢G ÜïU
Á¢G}¢¢Ýï }¢ï´ ¥¢²¢ ÜUÚ¼¢ ‰¢¢ ¼¢ï §S¢ ÜU¢ï ãGñÁ¢G }¢¢Ý çH²¢ Á¢¢»x¢¢ J

}¢S¥H¢ :- ãG}H ±¢Hè ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï Á¢¢ï wG¢êÝ ¥¢²¢ ±¢ïã §çS¼ãG¢Á¢G¢ ãñ J

}¢S¥H¢ :- ΢ï ãGñÁ¢G¢ï´ ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý ÜU}¢ S¢ï ÜU}¢ ÐêÚï ЋÎÚã çÎÝ ÜU¢
ÈGU¢çS¢H¢ Á¢GMÚè ãñ ²êæãè çÝÈGU¢S¢ ¥¢ñÚ ãGñÁ¢G ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý |¢è ЋÎÚã çÎÝ
ÜU¢ ÈGU¢çS¢H¢ Á¢GMÚè ãñ ¼¢ï ¥x¢Ú çÝÈGU¢S¢ ¶Gy}¢ ã¢ïÝï ÜïU Ï¢¢’ΠЋÎÚã çÎÝ
ÐêÚï Ý ãé» ‰¢ï çÜU wG¢êÝ ¥¢ x¢²¢ ¼¢ï ²ïã ãGñÁ¢G Ýãè´ Ï¢çËÜU §çS¼ãG¢Á¢G¢ ãñ J

}¢S¥H¢ :- ãñGÁ¢G ÜïU Àï Úæx¢ ãñ´ J {1} çS¢²¢ã {2} S¢é¶üG {3} S¢ÏÁ¢G
{4} Á¢GÎü {5} x¢ÎH¢ {6} }¢çŲ¢H¢, ¶G¢çHS¢ S¢ÈïGUÎ Úæx¢ ÜUè ÚyG¢êÏ¢¼ ãGñÁ¢G
Ýãè´ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 249
}¢S¥H¢ :- çÝÈGU¢S¢ ÜUè ÜU}¢ S¢ï ÜU}¢ ÜU¢ï§ü }¢ég¼ }¢éÜGUÚüÚ Ýãè´ ãñ Ï¢ÓÓ¢¢
Ðñ΢ ã¢ïÝï ÜïU Ï¢¢’Î ¥¢{ Í¢‹Åï Ï¢¢’Î |¢è wG¢êÝ ¥¢²¢ ¼¢ï ±¢ïã çÝÈGU¢S¢ ãñ
¥¢ñÚ çÝÈGU¢S¢ ÜUè çÁ¢G²¢Î¢ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ }¢ég¼ Ó¢¢HèS¢ çÎÝ Ú¢¼ ãñ J

}¢S¥H¢ :- çÜUS¢è ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï Ó¢¢HèS¢ çÎÝ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ wG¢êÝ ¥¢²¢ ¼¢ï
¥x¢Ú ¥G¢ñÚ¼ ÜïU ÐãHè ãè Ï¢¢Ú Ï¢ÓÓ¢¢ Ðñ΢ ãé±¢ ãñ, ²¢ ²ïã ²¢Î Ýãè´ çÜU
§S¢ S¢ï ÐãHï Ï¢ÓÓ¢¢ Ðñ΢ ã¢ïÝï }¢ï´ çÜU¼Ýï çÎÝ wG¢êÝ ¥¢²¢ ‰¢¢ ¼¢ï Ó¢¢HèS¢
çÎÝ Ú¢¼ çÝÈGU¢S¢ ãñ J Ï¢¢ÜGUè §çS¼ãG¢Á¢G¢ ¥¢ñÚ Á¢¢ï ÐãHè ¥G¢Î¼ }¢¢’Hê}¢ ã¢ï
¼¢ï ¥G¢Î¼ ÜïU çÎÝ¢ï´ }¢ï´ çÝÈGU¢S¢ ãñ ¥¢ñÚ Á¢¢ï §S¢ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ãñ ±¢ïã §çS¼ãG¢Á¢G¢
ãñ Á¢ñS¢ï ¼èS¢ çÎÝ çÝÈGU¢S¢ ÜU¢ wG¢êÝ ¥¢Ýï ÜUè ¥G¢Î¼ ‰¢è }¢x¢Ú ¥Ï¢ ÜUè
}¢Ú¼Ï¢¢ Ðï´¼¢HèS¢ çÎÝ wG¢êÝ ¥¢²¢ ¼¢ï ¼èS¢ çÎÝ çÝÈGU¢S¢ ÜïU }¢¢Ýï Á¢¢»æx¢ï
¥¢ñÚ Ð‹ÎÚã çÎÝ §çS¼ãG¢Á¢G¢ ÜïU ã¢ï´x¢ï J

ãGñÁ¢G ± çÝÈGU¢S¢ ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ :- ãGñÁ¢G ± çÝÈGU¢S¢ ÜUè ãG¢H¼ }¢ï´ Ý}¢¢Á¢G
ÐÉGÝ¢ ¥¢ñÚ Ú¢ïÁ¢G¢ ڶݢ ãGÚ¢}¢ ãñ J §Ý çÎÝ¢ï´ }¢ï´ Ý}¢¢Á¢Gï´ }¢é¥G¢ÈGU ãñæ §Ý ÜUè
ÜGUÁ¢G¢ |¢è Ýãè´ J ¥HÏ¢œ¢¢ Ú¢ïÁ¢G¢ï´ ÜUè ÜGUÁ¢G¢ ÎêS¢Úï çÎÝ¢ï´ }¢ï´ ڶݢ ÈGUÁ¢üG ãñ ¥¢ñÚ
ãGñÁ¢G ± çÝÈGU¢S¢ ±¢Hè ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ ÐÉGÝ¢ ãGÚ¢}¢ ãñ wG±¢ã Îï¶
ÜUÚ ÐÉGï ²¢ Á¢GÏ¢¢Ýè ÐÉGï J ²êæãè ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ ÜU¢ ÀêÝ¢ |¢è ãGÚ¢}¢ ãñ J ã¢æ
¥x¢Ú Á¢éÁÎG ¢Ý }¢ï´ ÜéUÚG ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ ã¢ï ¼¢ï ©S¢ Á¢éÁÎG ¢Ý ÜU¢ï ÀêÝï }¢ï´ ÜU¢ï§ü ãGÚÁ¢ Ýãè´ J

}¢S¥H¢ :- ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ ÐÉGÝï ÜïU §GH¢±¢ ÎêS¢Úï ¼}¢¢}¢ ±Á¢G¢§ÈGU


ÜUçH}¢¢ à¢ÚèÈGU ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ±x¢GñÚ¢ ãGñÁ¢G ± çÝÈGU¢S¢ ÜUè ãG¢H¼ }¢ï´ ¥G¢ñÚ¼
çÏ¢H¢ ÜUڢ㼠ÐÉG S¢ÜU¼è ãñ Ï¢çËÜU }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ çÜU Ý}¢¢Á¢G¢ï´ ÜïU ¥±ÜGU¢¼ }¢ï´
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 250

±éÁG¢ê ÜUÚ ÜïU §¼Ýè ÎïÚ ¼ÜU ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ¥¢ñÚ ÎêS¢Úï ±Á¢G¢§ÈGU ÐÉG çH²¢ ÜUÚï
çÁ¢¼Ýè ÎïÚ }¢ï´ Ý}¢¢Á¢G ÐÉG S¢ÜU¼è ‰¢è ¼¢çÜU ¥G¢Î¼ Ï¢¢ÜGUè Úãï J

}¢S¥H¢ :- ãGñÁ¢G ± çÝÈGU¢S¢ ÜUè ãG¢H¼ }¢ï´ ã}¢çÏ¢S¼Úè ²¢’Ýè çÁ¢}¢¢¥G


ãGÚ¢}¢ ãñ J Ï¢çËÜU §S¢ ãG¢H¼ }¢ï´ Ý¢ÈGU S¢ï Í¢éÅÝï ¼ÜU ¥G¢ñÚ¼ ÜïU Ï¢ÎÝ ÜU¢ï }¢Îü
¥ÐÝï çÜUS¢è ©GÁ±G S¢ï Ý Àê» çÜU ²ïã |¢è ãGÚ¢}¢ ãñ ã¢æ ¥HÏ¢œ¢¢ Ý¢ÈGU S¢ï ªÐÚ
¥¢ñÚ Í¢éÅÝï ÜïU ÝèÓ¢ï §S¢ ãG¢H¼ }¢ḯ ¥G¢ñÚ¼ ÜïU Ï¢ÎÝ ÜU¢ï Ï¢¢ïS¢¢ ÎïÝ¢ Á¢¢§Á¢G ãñ J

}¢S¥H¢ :- ãGñÁ¢G ± çÝÈGU¢S¢ ÜUè ãG¢H¼ }¢ï´ ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï }¢çSÁ¢Î }¢ï´ Á¢¢Ý¢
ãGÚ¢}¢ ãñ J ã¢æ ¥x¢Ú Ó¢¢ïÚ ²¢ ÎçÚ‹Îï S¢ï ÇÚ ÜUÚ ²¢ çÜUS¢è |¢è à¢ÎèÎ
}¢Á¢Ï¢êÚè S¢ï }¢Á¢Ï¢êÚ ã¢ï ÜUÚ }¢çSÁ¢Î }¢ï´ Ó¢Hè Á¢¢» ¼¢ï Á¢¢§Á¢G ãñ }¢x¢Ú ©S¢
ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU ¼²}}¢é}¢ ÜUÚ ÜïU }¢çSÁ¢Î }¢ï´ Á¢¢» J

}¢S¥H¢ :- ãGñÁ¢G ± çÝÈGU¢S¢ ±¢Hè ¥G¢ñÚ¼ ¥x¢Ú §üGÎx¢¢ã }¢ï´ ΢ç¶GH ã¢ï
Á¢¢» ¼¢ï ÜU¢ï§ü ãGÚÁ¢ Ýãè´ J

}¢S¥H¢ :- ãñGÁ¢G ± çÝÈGU¢S¢ ÜUè ãG¢H¼ }¢ï´ ¥x¢Ú }¢çSÁ¢Î ÜïU Ï¢¢ãÚ Úã ÜUÚ
¥¢ñÚ ã¢‰¢ Ï¢ÉG¢ ÜUÚ }¢çSÁ¢Î S¢ï ÜU¢ï§ü Ó¢èÁ¢G ©Æ¢ Hï ²¢ }¢çSÁ¢Î }¢ï´ ÜU¢ï§ü
Ó¢èÁ¢G Ú¶ Îï ¼¢ï Á¢¢§Á¢G ãñ J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, S¢. 89)
}¢S¥H¢ :- ãGñÁ¢G ± çÝÈGU¢S¢ ±¢Hè ÜU¢ï ¶G¢Ý» ÜU¢’Ï¢¢ ÜïU ¥‹ÎÚ Á¢¢Ý¢
¥¢ñÚ §S¢ ÜU¢ ¼G±¢ÈGU ÜUÚÝ¢ ¥x¢Ó¢ïü }¢çSÁ¢Îï ãGÚ¢}¢ ÜïU Ï¢¢ãÚ S¢ï ã¢ï ãGÚ¢}¢ ãñ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 251
}¢S¥H¢ :- ãGñÁ¢G ± çÝÈGU¢S¢ ÜUè ãG¢H¼ }¢ï´ Ï¢è±è ÜU¢ï ¥ÐÝï çÏ¢S¼Ú ÐÚ
S¢éH¢Ýï }¢ï´ x¢GHÏ¢» à¢ã±¼ ²¢ ¥ÐÝï ÜU¢ï ÜGU¢Ï¢ê }¢ï´ Ý Ú¶Ýï ÜU¢ ¥‹Îïࢢ ã¢ï
¼¢ï ࢢïãÚ ÜïU çH²ï H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU Ï¢è±è ÜU¢ï ¥ÐÝï çÏ¢S¼Ú ÐÚ Ý S¢éH¢»
Ï¢çËÜU ¥x¢Ú x¢é}¢¢Ýï x¢G¢çHÏ¢ ã¢ï çÜU à¢ã±¼ ÐÚ ÜGU¢Ï¢ê Ý Ú¶ S¢ÜïUx¢¢ ¼¢ï ࢢïãÚ
ÜU¢ï »ïS¢è ãG¢H¼ }¢ï´ Ï¢è±è ÜU¢ï ¥ÐÝï S¢¢‰¢ S¢éH¢Ý¢ ãGÚ¢}¢ ¥¢ñÚ x¢éÝ¢ã ãñ J
(Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, S¢. 91)
}¢S¥H¢ :- ãGñÁ¢G ± çÝÈGU¢S¢ ÜUè ãG¢H¼ }¢ḯ Ï¢è±è ÜïU S¢¢‰¢ ã}¢çÏ¢S¼Úè ÜU¢ï
ãGH¢H S¢}¢Û¢Ý¢ ÜéUÈíUG ãñ ¥¢ñÚ ãGÚ¢}¢ S¢}¢Û¢¼ï ãé» ÜUÚ çH²¢ ¼¢ï S¢wG¼ x¢éÝ¢ãx¢¢Ú
ãé±¢ J ©S¢ ÐÚ ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚÝ¢ ÈGUÁ¢üG ãñ J ¥¢ñÚ ¥x¢Ú à¢éM»G ãGñÁ¢G ± çÝÈGU¢S¢ }¢ḯ
»ïS¢¢ ÜUÚ çH²¢ ¼¢ï »ÜU ÎèÝ¢Ú ¥¢ñÚ ¥x¢Ú ÜGUÚèÏ¢ ¶Gy}¢ ÜïU çÜU²¢ ¼¢ï çÝSÈGU
ÎèÝ¢Ú ¶GñÚ¢¼ ÜUÚÝ¢ }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ ¼¢çÜU wG¢é΢ ÜïU x¢GÁ¢GÏ¢ S¢ï ¥}¢¢Ý Т» J

}¢S¥H¢ :- Ú¢ïÁ¢Gï ÜUè ãG¢H¼ }¢ï´ ¥x¢Ú ãGñÁ¢G ± çÝÈGU¢S¢ à¢éM¥G ã¢ï x¢²¢ ¼¢ï
±¢ïã Ú¢ïÁ¢G¢ Á¢¢¼¢ Ú㢠§S¢ ÜUè ÜGUÁ¢G¢ Ú¶ï J ÈGUÁ¢üG ‰¢¢ ¼¢ï ÜGUÁ¢G¢ ÈGUÁ¢üG ãñ ¥¢ñÚ
ÝzGH ‰¢¢ ¼¢ï ÜGUÁ¢G¢ ±¢çÁ¢Ï¢ ãñ J

}¢S¥H¢ :- çÝÈGU¢S¢ ÜUè ãG¢H¼ }¢ï´ ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï Á¢GÓÓ¢¢ ¶G¢Ýï S¢ï çÝÜUHÝ¢
Á¢¢§Á¢G ãñ ²êæãè ãGñÁ¢G ± çÝÈGU¢S¢ ±¢Hè ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï S¢¢‰¢ ç¶H¢Ýï ¥¢ñÚ ©S¢ ÜU¢
Û¢êÅ¢ ¶¢Ýï }¢ï´ ÜU¢ï§ü ãGÚÁ¢ Ýãè´ J ТçÜUS¼¢Ý }¢ï´ Ï¢¢’Á¢G Á¢x¢ã Á¢¢çãH ¥G¢ñÚ¼ï´
ãGñÁ¢G ± çÝÈGU¢S¢ ±¢Hè ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU Ï¢Ú¼Ý ¥Hx¢ ÜUÚ Îï¼è ãñ´ Ï¢çËÜU §Ý
Ï¢Ú¼Ý¢ï´ ¥¢ñÚ ãGñÁ¢G ± çÝÈGU¢S¢ ±¢Hè ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ï ÝçÁ¢S¢ Á¢¢Ý¼è ãñ´ J ²¢Î
Ú¶¢ï çÜU ²ïã S¢Ï¢ çã‹Îꥢïæ ÜUè ÚS}¢ï´ ãñæ J »ïS¢è Ï¢ïãê΢ ÚS}¢¢ïæ S¢ï }¢éS¢H}¢¢Ý
¥G¢ñÚ¼¢ï´ }¢Î¢ïZ ÜU¢ï ϢӢݢ H¢çÁ¢G}¢ ãñ J ¥ÜU¯Ú ¥G¢ñÚ¼¢ï´ }¢ï´ Ú±¢Á¢ ãñ çÜU Á¢Ï¢
¼ÜU çÓ¢ËH¢ ÐêÚ¢ Ý ã¢ï Á¢¢» ¥x¢Ó¢ïü çÝÈGU¢S¢ ÜU¢ wG¢êÝ Ï¢‹Î ã¢ï Ó¢éÜU¢ ã¢ï ±¢ïã
Ý Ý}¢¢Á¢G ÐÉG¼è ãñ´ Ý ¥ÐÝï ÜU¢ï Ý}¢¢Á¢G ÜïU ÜGU¢çÏ¢H S¢}¢Û¢¼è ãñ´ J ²ïã |¢è
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 252
}¢¤GÁ¢G Á¢ã¢H¼ ãñ J à¢Úè¥G¼ ÜU¢ ãéGv}¢ ²ïã ãñ çÜU Á¢ñS¢ï ãè çÝÈGU¢S¢ ÜU¢ wG¢êÝ
Ï¢‹Î ã¢ï ©S¢ ±vG¼ S¢ï Ý㢠ÜUÚ Ý}¢¢Á¢G à¢éM¥G ÜUÚ Îḯ ¥x¢Ú Ýã¢Ýï S¢ï Ï¢è}¢¢Úè
ÜU¢ ¥‹Îïࢢ ã¢ï ¼¢ï ¼²}}¢é}¢ ÜUÚ ÜïU Ý}¢¢Á¢G ÐÉGïæ J Ý}¢¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G ãÚçx¢Á¢G Ý
À¢ïÇGï´ J
}¢S¥H¢ :- ãGñÁ¢G ¥x¢Ú ÐêÚï ÎS¢ çÎÝ ÐÚ ¶Gy}¢ ãé±¢ ¼¢ï ТÜU ã¢ï¼ï ãè ©S¢
S¢ï çÁ¢}¢¢¥G ÜUÚÝ¢ Á¢¢§Á¢G ãñ ¥x¢Ó¢ïü ¥Ï¢ ¼ÜU xG¢éSË¢ Ý çÜU²¢ ã¢ï HïçÜUÝ
}¢éS¼ãGÏ¢ ²ïã ãñ çÜU Ýã¢Ýï ÜïU Ï¢¢’Î S¢¢ïãGÏ¢¼ ÜUÚï J

}¢S¥H¢ :- ¥x¢Ú ÎS¢ çÎÝ S¢ï ÜU}¢ }¢ï´ ãGñÁ¢G Ï¢‹Î ã¢ï x¢²¢ ¼¢ï ¼¢ ±vG¼ï çÜU
xG¢éSH Ý ÜUÚï ²¢ ±¢ïã ±vG¼ï Ý}¢¢Á¢G çÁ¢S¢ }¢ï´ ТÜU ãé§ü Ý x¢éÁ¢GÚ Á¢¢» S¢¢ïãGÏ¢¼
ÜUÚÝ¢ Á¢¢§Á¢G Ýãè´ J

}¢S¥H¢ :- ãGñÁ¢G ± çÝÈGU¢S¢ ÜUè ãG¢H¼ }¢ï´ S¢Á¢Î» ç¼H¢±¼ |¢è ãGÚ¢}¢ ãñ
¥¢ñÚ S¢Á¢Îï ÜUè ¥¢²¼ S¢éÝÝï S¢ï ©S¢ ÐÚ S¢Á¢Î¢ ±¢çÁ¢Ï¢ Ýãè´ J

}¢S¥H¢ :- Ú¢¼ ÜU¢ï S¢¢ï¼ï ±vG¼ ¥G¢ñÚ¼ ТÜU ‰¢è ¥¢ñÚ S¢éÏãG ÜU¢ï S¢¢ï
ÜUÚ ©Æè ¼¢ï ãGñÁ¢G ÜU¢ ¥¯Ú Îﶢ ¼¢ï ©S¢è ±vG¼ S¢ï ãGñÁ¢G ÜU¢ ãéGv}¢ çβ¢
Á¢¢»x¢¢ J Ú¢¼ S¢ï ãG¢§Á¢G¢ Ýãè´ }¢¢Ýè Á¢¢»x¢è J

}¢S¥H¢ :- ãGñÁ¢G ±¢Hè S¢éÏãG ÜU¢ï S¢¢ï ÜUÚ ©Æè ¥¢ñÚ x¢gè ÐÚ ÜU¢ï§ü çÝࢢÝ
ãGñÁ¢G ÜU¢ Ýãè´ ¼¢ï Ú¢¼ ãè S¢ï ТÜU }¢¢Ýè Á¢¢»x¢è J

§çS¼ãG¢Á¢G¢ ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ :- §çS¼ãG¢Á¢G¢ }¢ï´ Ý Ý}¢¢Á¢G }¢é¥G¢ÈGU ãñ Ý Ú¢ïÁ¢G¢ J


Ý »ïS¢è ¥G¢ñÚ¼ S¢ï S¢¢ïãGÏ¢¼ ãGÚ¢}¢ J §çS¼ãG¢Á¢G¢ ±¢Hè ¥G¢ñÚ¼ Ý}¢¢Á¢G |¢è
ÐÉGïx¢è J Ú¢ïÁ¢G¢ |¢è Ú¶ïx¢è J ÜU¢’Ï¢¢ }¢ï´ |¢è ΢ç¶GH ã¢ïx¢è J ¼G±¢ÈïGU ÜU¢’Ï¢¢ |¢è
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 253

ÜUÚïx¢è J ÜéUGÚ¥¢Ý à¢ÚèÈGU ÜUè ç¼H¢±¼ |¢è ÜUÚ S¢ÜïUx¢è ±éÁG¢ê ÜUÚ ÜïU ÜéUGÚ¥¢Ý
à¢ÚèÈGU ÜU¢ï 㢉¢ |¢è Hx¢¢ S¢ÜïUx¢è ¥¢ñÚ §S¢è ãG¢H¼ }¢ï´ ࢢïãÚ ©S¢ S¢ï
ã}¢çÏ¢S¼Úè |¢è ÜUÚ S¢ÜïUx¢¢ J

Á¢éÝéÏ¢ ÜïU ¥ãGÜU¢}¢ :- »ïS¢ï }¢Îü ¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï çÁ¢Ý ÐÚ xG¢éSH ÈGUÁ¢üG ã¢ï
x¢²¢ “Á¢éÝéÏ¢” ÜUã¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ §S¢ ݢТÜUè ÜUè ãG¢H¼ ÜU¢ï “Á¢Ý¢Ï¢¼”
ÜUã¼ï ãñ´ J Á¢éÝéÏ¢ wG±¢ã }¢Îü ã¢ï ²¢ ¥G¢ñÚ¼ Á¢Ï¢ ¼ÜU xG¢éSH Ý ÜUÚï ±¢ïã
}¢çSÁ¢Î }¢ïæ ΢ç¶GH Ýãè´ ã¢ï S¢ÜU¼¢ J Ý ÜéUGÚ¥¢Ý à¢ÚèÈGU ÐÉG S¢ÜU¼¢ ãñ J
Ý ÜéUGÚ¥¢Ý Îï¶ ÜUÚ ç¼H¢±¼ ÜUÚ S¢ÜU¼¢ ãñ J Ý Á¢GÏ¢¢Ýè ÐÉG S¢ÜU¼¢ ãñ J
Ý ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ ÜU¢ï Àê S¢ÜU¼¢ ãñ Ý ÜU¢’Ï¢¢ }¢ï´ ΢ç¶GH ã¢ï S¢ÜU¼¢ ãñ J
Ý ÜU¢’Ï¢¢ ÜU¢ ¼G±¢ÈGU ÜUÚ S¢ÜU¼¢ ãñ J

}¢S¥H¢ :- Á¢éÝéÏ¢ ÜU¢ï S¢¢‰¢ ç¶H¢Ýï §S¢ ÜU¢ Û¢êÅ¢ ¶¢Ýï §S¢ ÜïU S¢¢‰¢
S¢H¢}¢ ± }¢éS¢¢ÈGUãG¢ ¥¢ñÚ }¢é¥G¢ÝÜGU¢ ÜUÚÝï }¢ï´ ÜU¢ï§ü ãGÚÁ¢ Ýãè´ J
}¢S¥H¢ :- Á¢éÝéÏ¢ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU Á¢ËÎ S¢ï Á¢ËÎ xG¢éSH ÜUÚï v²êæçÜU
ÚS¢êHéËH¢ã Ýï ÈGUÚ}¢¢²¢ çÜU ÚãG}¢¼ ÜïU çÈGUçÚà¼ï ©S¢
Í¢Ú }¢ï´ Ýãè´ Á¢¢¼ï çÁ¢S¢ Í¢Ú }¢ï´ ¼S±èÚ ¥¢ñÚ ÜéUœ¢¢ ¥¢ñÚ Á¢éÝéÏ¢ ã¢ï J

§S¢è ¼GÚãG »ÜU ãGÎè¯ }¢ḯ ²ïã |¢è ¥¢²¢ ãñ çÜU çÈGUçÚà¼ï ¼èÝ à¢wGS¢¢ïæ
S¢ï ÜGUÚèÏ¢ Ýãè´ ã¢ï¼ï J »ÜU ÜU¢çÈGUÚ ÜU¢ }¢é΢ü, ÎêS¢Úï wG¢éHêÜUG (¥G¢ñÚ¼¢ḯ ÜUè Úæx¢èÝ
wG¢àé Ï¢ê) §çS¼’}¢¢H ÜUÚÝï ±¢H¢, ¼èS¢Úï Á¢éÝÏé ¢ ¥¢Î}¢è }¢x¢Ú ²ïã çÜU ±éÁ¢G ê ÜUÚï J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 254
}¢S¥H¢ :- ãGñÁ¢G ± çÝÈGU¢S¢ ±¢Hè ¥G¢ñÚ¼ ²¢ »ïS¢ï }¢Îü ± ¥G¢ñÚ¼ çÁ¢Ý ÐÚ
xG¢éSH ÈGUÁ¢üG ãñ ¥x¢Ú ²ïã H¢ïx¢ ÜéUGÚ¥¢Ý à¢ÚèÈGU ÜUè ¼¢’Hè}¢ Îïæ ¼¢ï §Ý ÜU¢ï
H¢çÁ¢G}¢ ãñ çÜU ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ ÜïU »ÜU »ÜU HzGÁ¢G ÐÚ S¢¢æS¢ ¼¢ïÇG ¼¢ïÇG ÜUÚ
ÐÉG¢»æ J }¢¯HÝ §S¢ ¼GÚãG ÐÉG¢» çÜU ÐÉG ÜUÚ S¢¢æS¢ ¼¢ïÇGï´ çÈUÚ
ÐÉG ÜUÚ S¢¢æS¢ ¼¢ïÇG Îï´ çÈUÚ ÐÉGïæ J »ÜU S¢¢æS¢ }¢ï´ ÐêÚè ¥¢²¼
Hx¢¢¼¢Ú Ý ÐÉGï´ ¥¢ñÚ ÜéUGÚ¥¢Ý à¢ÚèÈGU ÜïU ¥ËÈGU¢Á¢G ÜU¢ï çãÁÁ¢ï ÜUÚ¢Ýï }¢ï´ |¢è
ÜU¢ï§ü ãGÚÁ¢G Ýãè´ J

}¢S¥H¢ :- ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ ÜïU §GH¢±¢ ¥¢ñÚ ÎêS¢Úï ±Á¢GèÈïGU ÜUçH}¢¢ à¢ÚèÈGU
ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ±x¢ñGÚ¢ ÜU¢ï ÐÉGÝ¢ Á¢éÝéÏ¢ ÜïU çH²ï çÏ¢H¢ ÜUڢ㼠Á¢¢§Á¢G Ï¢çËÜU
}¢éS¼ãGÏ¢ ãñ J Á¢ñS¢ï çÜU ãñGÁ¢G ± çÝÈGU¢S¢ ±¢Hè ¥¢GñÚ¼ ÜïU çH²ï ÜéUGÚ¥¢Ý à¢ÚèÈGU
ÜïU §GH¢±¢ ÎêS¢Úï ¼}¢¢}¢ ¥Á¢GÜU¢Ú ± ±Á¢G¢§ÈGU ÐÉGÝ¢ Á¢¢§Á¢G ± ÎéLS¼
Ï¢çËÜU }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ J

}¢¢’ÁG¢êÚ ÜU¢ Ï¢²¢Ý :- çÁ¢S¢ à¢wGS¢ ÜU¢ï ÜU¢ï§ü »ïS¢è Ï¢è}¢¢Úè ã¢ï Á¢ñS¢ï
ÐïࢢϢ ÜïU ÜGU¼GÚï ÅÐÜUÝï ²¢ ÎS¼ ¥¢Ýï J ²¢ §çS¼ãG¢Á¢G¢ ÜU¢ wG¢êÝ ¥¢Ýï ÜïU
¥}¢Ú¢Á¢G çÜU »ÜU Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ ÐêÚ¢ âvG¼ x¢éÁ¢GÚ x¢²¢ J ¥¢ñÚ ±¢ïã ±éÁG¢ê ÜïU S¢¢‰¢
Ý}¢¢Á¢Gï ÈGUÁ¢üG ¥Î¢ Ý ÜUÚ S¢ÜU¢ J ¼¢ï »ïS¢ï à¢wGS¢ ÜU¢ï à¢Úè¥G¼ }¢ï´ }¢¢’ÁG¢êÚ
ÜUã¼ï ãñ´ J »ïS¢ï H¢ïx¢¢ï´ ÜïU çH²ï à¢Úè¥G¼ ÜU¢ ²ïã ãéGv}¢ ãñ çÜU Á¢Ï¢ çÜUS¢è
Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ ±vG¼ ¥¢ Á¢¢» ¼¢ï }¢¢’ÁG¢êÚ H¢ïx¢ ±éÁG¢ê ÜUÚïæ ¥¢ñÚ §S¢è ±éÁG¢ê S¢ï
çÁ¢¼Ýè Ý}¢¢Á¢Gï´ Ó¢¢ãï´ ÐÉG¼ï Úãï´ J §S¢ ÎÚç}¢²¢Ý }¢ïæ ¥x¢Ó¢ïü Ï¢¢ÚÏ¢¢Ú ÜGU¼GÚ¢
±x¢GñÚ¢ ¥¢¼¢ ãñ J }¢x¢Ú §Ý H¢ïx¢¢ï´ ÜU¢ ±éÁG¢ê ©S¢ ±vG¼ ¼ÜU Ýãè´ ÅêÅïx¢¢ Á¢Ï¢
¼ÜU çÜU §S¢ Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ âvG¼ Ï¢¢ÜGUè Úãï J ¥¢ñÚ Á¢ñS¢ï ãè Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ ±vG¼
¶Gy}¢ ã¢ï x¢²¢ §Ý H¢ïx¢¢ï´ ÜU¢ ±éÁG¢ê ÅêÅ Á¢¢»x¢¢ ¥¢ñÚ ÎêS¢Úè Ý}¢¢Á¢G ÜïU çH²ï
çÈUÚ ÎêS¢Ú¢ ±éÁG¢ê ÜUÚÝ¢ ÐÇGïx¢¢ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 255
}¢S¥H¢ :- Á¢Ï¢ ÜU¢ï§ü à¢wGS¢ à¢Úè¥G¼ }¢ï´ }¢¢’ÁG¢êÚ }¢¢Ý çH²¢ x¢²¢ ¼¢ï
Á¢Ï¢ ¼ÜU ãÚ Ý}¢¢Á¢G ÜïU ±vG¼ »ÜU Ï¢¢Ú |¢è ©S¢ ÜU¢ ©GÁ¢íG Т²¢ Á¢¢¼¢ Úãïx¢¢
±¢ïã }¢¢’ÁG¢êÚ ãè Úãïx¢¢ Á¢Ï¢ ©S¢ ÜU¢ï §¼Ýè çà¢ÈGU¢ ãG¢çS¢H ã¢ï Á¢¢» çÜU »ÜU
Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ ÐêÚ¢ ±vG¼ x¢éÁ¢GÚ Á¢¢» ¥¢ñÚ ©S¢ ÜU¢ï »ÜU }¢Ú¼Ï¢¢ |¢è ÜGU¼GÚ¢
±x¢GñÚ¢ Ý ¥¢» ¼¢ï ¥Ï¢ ²ïã à¢wGS¢ }¢¢’ÁG¢êÚ Ýãè´ }¢¢Ý¢ Á¢¢»x¢¢ J

}¢S¥H¢ :- }¢¢’ÁG¢êÚ ÜU¢ ±éÁG¢ê ©S¢ Ó¢èÁ¢G S¢ï Ýãè´ Á¢¢¼¢ çÁ¢S¢ ÜïU S¢Ï¢Ï¢ S¢ï
}¢¢’ÁG¢êÚ ãñ HïçÜUÝ ¥x¢Ú ÜU¢ï§ü ±éÁG¢ê ¼¢ïÇGÝï ±¢Hè ÎêS¢Úè Ó¢èÁ¢G Т§ü x¢§ü ¼¢ï
©S¢ ÜU¢ ±éÁG¢ê Á¢¢¼¢ Úãïx¢¢ J Á¢ñS¢ï çÜUS¢è ÜU¢ï ÜGU¼GÚï ÜU¢ }¢ÚÁ¢G ãñ ¥¢ñÚ ±¢ïã
}¢¢’ÁG¢êÚ }¢¢Ý çH²¢ x¢²¢ J ¼¢ï Ý}¢¢Á¢G ÜïU ÐêÚï ±vG¼ }¢ï´ ÜGU¼GÚ¢ ¥¢Ýï S¢ï ¼¢ï ©S¢
ÜU¢ ±éÁG¢ê Ýãè´ ÅêÅïx¢¢ J HïçÜUÝ ã±¢ çÝÜUHÝï S¢ï ©S¢ ÜU¢ ±éÁG¢ê ÅêÅ Á¢¢»x¢¢ J
(Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 2, S¢. 94)
}¢S¥H¢ :- ¥x¢Ú ¶ÇGï ã¢ï ÜUÚ Ý}¢¢Á¢G ÐÉGÝï }¢ï´ ÜGU¼GÚ¢ ¥¢ Á¢¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ
Ï¢ñÆ ÜUÚ Ý}¢¢Á¢G ÐÉGÝï }¢ï´ ÜGU¼GÚ¢ Ýãè´ ¥¢¼¢ ¼¢ï ©S¢ ÐÚ ÈGUÁ¢üG ãñ çÜU Ý}¢¢Á¢G
Ï¢ñÆ ÜUÚ ÐÉG¢ ÜUÚï ¥¢ñÚ ±¢ïã }¢¢’ÁG¢êÚ Ýãè´ à¢é}¢¢Ú çÜU²¢ Á¢¢»x¢¢ J

Ý}¢¢Á¢G ÜïU ±vG¼¢ï´ ÜU¢ Ï¢²¢Ý


çÎÝ Ú¢¼ }¢ḯ ÜéUH ТæÓ¢ Ý}¢¢Á¢Gḯ ÈGUÁ¢Gü ãñ́ J ÈGUÁ¢í, Á¢G¢ïãÚ, ¥GSÚ, }¢x¢GçÚÏ¢,
§Gࢢ J §Ý ТæÓ¢¢ï´ Ý}¢¢Á¢G¢ïæ ÜU¢ ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜUè ¼GÚÈGU S¢ï ±vG¼
}¢éÜGUÚüÚ ãñ J ¥¢ñÚ çÁ¢S¢ Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ Á¢¢ï ±vG¼ }¢éÜGUÚüÚ ãñ ©S¢ Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ï ±vG¼
}¢ï´ ÐÉGÝ¢ ÈGUÁ¢üG ãñ J ±vG¼ çÝÜUH Á¢¢Ýï ÜïU Ï¢¢’Î Ý}¢¢Á¢G ÜGUÁ¢G¢ ã¢ï Á¢¢¼è ãñ J
¥Ï¢ ã}¢ Ý}¢¢Á¢G¢ï´ ÜïU ±vG¼¢ï´ ÜU¢ Ï¢²¢Ý ÜUÚ¼ï ãñ´ çÜU çÜUS¢ Ý}¢¢Á¢G
ÜU¢ ±vG¼ ÜUÏ¢ S¢ï à¢éM¥G ã¢ï¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ÜUÏ¢ ¶Gy}¢ ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 256

ÈGUÁ¢í ÜU¢ ±vG¼ :- S¢éÏãGï S¢¢çÎÜGU S¢ï à¢éM¥G ã¢ï ÜUÚ S¢êÚÁ¢ çÝÜUHÝï ¼ÜU ãñ
§S¢ ÎÚç}¢²¢Ý Á¢Ï¢ Ó¢¢ãïæ ÈGUÁ¢í ÜUè Ý}¢¢Á¢G ÐÉG Hḯ J HïçÜUÝ }¢éS¼ãGÏ¢ ²ïã ãñ çÜU
ÈGUÁ¢í ÜUè Ý}¢¢Á¢G §¼Ý¢ ©Á¢¢H¢ ã¢ï Á¢¢Ýï ÜïU Ï¢¢’Î ÐÉG´ï çÜU }¢çSÁ¢Î ÜïU Ý}¢¢Á¢Gè »ÜU
ÎêS¢Úï ÜU¢ï Îï¶ ÜUÚ ÐãÓ¢¢Ý Hḯ J S¢éÏãGï S¢¢çÎÜGU »ÜU Ú¢ïà¢Ýè ãñ Á¢¢ï S¢êÚÁ¢
çÝÜUHÝï S¢ï ÐãHï ¥¢S}¢¢Ý ÜïU ÐêÚÏ¢è çÜUÝ¢Ú¢ï´ }¢ï´ Á¢G¢çãÚ ã¢ï¼è ãñ J ²ã¢æ ¼ÜU
çÜU ÚzG¼¢ ÚzG¼¢ ²ïã Ú¢ïà¢Ýè ÐêÚï ¥¢S}¢¢Ý ÐÚ ÈñUH Á¢¢¼è ãñ ¥¢ñÚ ©Á¢¢H¢ ã¢ï
Á¢¢¼¢ ãñ J S¢éÏãGï S¢¢çÎÜGU ÜUè Ú¢ïà¢Ýè Á¢G¢çãÚ ã¢ï¼ï ãè S¢ãGÚè ÜU¢ ±vG¼ ¶Gy}¢
Ý}¢¢Á¢Gï ÈGUÁ¢í ÜU¢ ±vG¼ à¢éM¥G ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J S¢éÏãïG S¢¢çÎÜGU Á¢¢ÇG¢ï´ }¢ï´
¼vGÚèÏ¢Ý S¢±¢ Í¢‹Å¢ ¥¢ñÚ x¢<}¢²¢ï´ }¢ï´ Hx¢ |¢x¢ ÇïÉG Í¢‹Å¢ S¢êÚÁ¢ çÝÜUHÝï
S¢ï ÐãHï Á¢G¢çãÚ ã¢ï¼è ãñ J

Á¢G¢ïãÚ ÜU¢ ±vG¼ :- S¢êÚÁ¢ ÉHÝï ÜïU Ï¢¢’Î à¢éM¥G ã¢ï¼¢ ãñ ¥¢ñÚ ÆèÜU
΢ïÐãÚ ÜïU ±vG¼ çÜUS¢è Ó¢èÁ¢G ÜU¢ çÁ¢¼Ý¢ S¢¢²¢ ã¢ï¼¢ ãñ §S¢ S¢¢²ï ÜïU §GH¢±¢
©S¢ Ó¢èÁ¢G ÜU¢ S¢¢²¢ ΢ï x¢éÝ¢ ã¢ï Á¢¢» ¼¢ï Á¢G¢ïãÚ ÜU¢ ±vG¼ ¶Gy}¢ ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ J
Á¢G¢ïãÚ ÜïU ±vG¼ }¢ï´ }¢éS¼ãGÏ¢ ²ïã ãñ çÜU Á¢¢ÇG¢ï´ }¢ï´ ¥Ã±H ±vG¼ ¥¢ñÚ x¢<}¢²¢ï´
}¢ï´ ÎïÚ ÜUÚ ÜïU Ý}¢¢Á¢Gï Á¢G¢ïãÚ ÐÉGï´ J

ÈGU¢§Î¢ :- S¢êÚÁ¢ ÉHÝï ¥¢ñÚ Î¢ïÐãÚ ÜïU S¢¢²ï ÜïU §GH¢±¢ S¢¢²¢ ΢ï x¢éÝ¢ ã¢ïÝï
ÜUè ÐãÓ¢¢Ý ²ïã ãñ çÜU Ï¢Ú¢Ï¢Ú Á¢G}¢èÝ ÐÚ »ÜU ã}¢±¢Ú HÜUÇGè çÏ¢ËÜéUH
S¢è{è x¢¢ÇG Îḯ çÜU ÐêÚÏ¢-Ðçp}¢ ²¢ ©œ¢Ú-Îw¶Ý ÜU¢ï Á¢GÚ¢ |¢è Û¢éÜUè Ý ã¢ï J
¥Ï¢ ¶G²¢H Ú¶¢ï çÜU çÁ¢¼Ý¢ S¢êÚÁ¢ ªæÓ¢¢ ã¢ï¼¢ Á¢¢» ©S¢ HÜUÇGè ÜU¢
S¢¢²¢ ÜU}¢ ¥¢ñÚ À¢ïÅ¢ ã¢ï¼¢ Á¢¢»x¢¢ J Á¢Ï¢ S¢¢²¢ ÜU}¢ ã¢ïÝ¢ LÜU Á¢¢» ¼¢ï
S¢}¢Û¢ H¢ï çÜU ÆèÜU ΢ïÐãÚ ã¢ï x¢§ü ¥¢ñÚ §S¢ ±vG¼ }¢ï´ ©S¢ HÜUÇGè ÜU¢
çÁ¢¼Ý¢ Ï¢ÇG¢ S¢¢²¢ ã¢ï ©S¢ ÜU¢ï ݢРÜUÚ Š²¢Ý }¢ï´ Ú¶¢ï J §S¢ ÜUï Ï¢¢’Î Á¢êæãè
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 257
S¢¢²¢ Ï¢ÉGÝï Hx¢ï ¼¢ï S¢}¢Û¢ H¢ï çÜU S¢êÚÁ¢ ÉH x¢²¢ ¥¢ñÚ Á¢G¢ïãÚ ÜU¢ ±vG¼
à¢éM¥G ã¢ï x¢²¢ ¥¢ñÚ Á¢Ï¢ S¢¢²¢ Ï¢ÉG¼ï Ï¢ÉG¼ï §¼Ý¢ Ï¢ÇG¢ ã¢ï Á¢¢» çÜU
΢ïÐãÚ ±¢Hï S¢¢²ï ÜU¢ï çÝÜU¢H ÜUÚ ©S¢ HÜUÇGè ÜU¢ S¢¢²¢ ©S¢ HÜUÇGè S¢ï
΢ï x¢éÝ¢ Ï¢ÇG¢ ã¢ï Á¢¢» ¼¢ï S¢}¢Û¢ H¢ï çÜU Á¢G¢ïãÚ ÜU¢ ±vG¼ çÝÜUH x¢²¢ ¥¢ñÚ
¥GSÚ ÜU¢ ±vG¼ à¢éM¥G ã¢ï x¢²¢ J

Á¢é}¢é¥G¢ ÜU¢ ±vG¼ ±¢ïãè ãñ Á¢¢ï Á¢G¢ïãÚ ÜU¢ ±vG¼ ãñ J

¥GSÚ ÜU¢ ±vG¼ :- Á¢G¢ïãÚ ÜU¢ ±vG¼ ¶Gy}¢ ã¢ï¼ï ãè ¥GSÚ ÜU¢ ±vG¼ à¢éM¥G
ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ S¢êÚÁ¢ ÇêÏ¢Ýï ¼ÜU Úã¼¢ ãñ J

Á¢¢ÇG¢ḯ }¢ḯ ¥GSÚ ÜU¢ ±vG¼ ¼vGÚèÏ¢Ý ÇïÉG Í¢‹Åï H}Ï¢¢ Úã¼¢ ãñ ¥¢ñÚ
x¢<}¢²¢ḯ }¢ḯ ÜGUÚèÏ¢ ÜGUÚèÏ¢ ΢ï Í¢‹Åï (ÜéUÀ ÜU}¢ çÁ¢G²¢Î¢ }¢éw¼G çHÈGU ¼¢Úè¶G¢ḯ }¢ḯ)
Úã¼¢ ãñ, ¥GSÚ ÜUè Ý}¢¢Á¢G }¢ï´ ã}¢ïࢢ ¼¢¶GèÚ }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ J HïçÜUÝ Ý §¼Ýè
¼¢¶GèÚ çÜU S¢êÚÁ¢ ÜUè çÅçÜU²¢ }¢ï´ Á¢GÎèü ¥¢ Á¢¢» J

}¢x¢GçÚÏ¢ ÜU¢ ±vG¼ :- S¢êÚÁ¢ ÇêÏ¢Ýï ÜïU Ï¢¢’Î S¢ï }¢x¢GçÚÏ¢ ÜU¢ ±vG¼ à¢éM¥G
ã¢ï Á¢¢¼¢ ãñ ¥¢ñÚ à¢ÈGUÜGU x¢G¢§Ï¢ ã¢ïÝï ¼ÜU Úã¼¢ ãñ J

à¢ÈGUÜGU S¢ï }¢éڢΠ±¢ïã S¢ÐïÎè ãñ Á¢¢ï S¢êÚÁ¢ ÇêÏ¢Ýï ÜUè S¢é¶Gèü ÜïU
Ï¢¢’Î Ðçp}¢ }¢ï´ S¢éÏãïG S¢¢çÎÜGU ÜUè S¢ÐïÎè ÜUè ¼GÚãG ©œ¢Ú Îw¶Ý }¢ï´
ÈñUHè Úã¼è ãñ }¢x¢GçÚÏ¢ ÜïU ±vG¼ ÜUè H}Ï¢¢§ü ã}¢¢Úï çβ¢Ú }¢ï´ ÜU}¢ S¢ï ÜU}¢
S¢±¢ Í¢‹Å¢ ¥¢ñÚ çÁ¢G²¢Î¢ S¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ÇïÉG Í¢‹Å¢ ¼vGÚèÏ¢Ý ãé±¢ ÜUÚ¼è ãñ J
¥¢ñÚ ãÚ Ú¢ïÁ¢G çÁ¢¼Ý¢ H}Ï¢¢ ÈGUÁ¢í ÜU¢ ±vG¼ ã¢ï¼¢ ãñ ©¼Ý¢ ãè H}Ï¢¢
}¢x¢GçÚÏ¢ ÜU¢ ±vG¼ |¢è ã¢ï¼¢ ãñ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 258
§Gࢢ ÜU¢ ±vG¼ :- à¢ÈGUÜGU ÜUè S¢ÐïÎè x¢G¢§Ï¢ ã¢ïÝï ÜïU Ï¢¢’Î S¢ï S¢éÏãïG
S¢¢çÎÜGU ÜUè S¢ÐïÎè Á¢G¢çãÚ ã¢ïÝï ¼ÜU ãñ HïçÜUÝ §Gࢢ }¢ḯ ç¼ã¢§ü Ú¢¼ ¼ÜU ¼¢¶GèÚ
ÜUÚÝè }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ ¥¢ñÚ ¥¢{è Ú¢¼ ¼ÜU }¢éÏ¢¢ãG ãñ J ¥¢ñÚ ¥¢{è Ú¢¼ ÜïU Ï¢¢’Î
§Gࢢ ÜUè Ý}¢¢Á¢G ÐÉGÝè }¢ÜUMã ãñ J
Ý}¢¢Á¢Gï ç±~¢ ÜU¢ ±vG¼ :- ±¢ïãè ãñ Á¢¢ï Ý}¢¢Á¢Gï §Gࢢ ÜU¢ ±vG¼ ãñ HïçÜUÝ
§Gࢢ ÐÉGÝï S¢ï ÐãHï ç±~¢ Ýãè´ ÐÉGï Á¢¢ S¢ÜU¼ï v²êæçÜU §Gࢢ ¥¢ñÚ ç±~¢ }¢ï´
¼Ú¼èÏ¢ ÈGUÁ¢üG ãñ ²¢’Ýè Á¢GMÚè ãñ çÜU ÐãHï §Gࢢ ÐÉG Hè Á¢¢» §S¢ ÜïU Ï¢¢’Î
ç±~¢ ÐÉGè Á¢¢»æ J ¥x¢Ú çÜUS¢è Ýï ÜGUSÎÝ §Gࢢ ÜUè Ý}¢¢Á¢G S¢ï ÐãHï ç±~¢ ÐÉG
çH²ï ¼¢ï ç±~¢ ¥Î¢ Ýãè´ ã¢ï´x¢ï J Ï¢çËÜU §Gࢢ ÐÉGÝï ÜïU Ï¢¢’Î çÈUÚ ç±~¢ ÐÉGÝï
ÐÇGï´x¢ï J ã¢æ ¥x¢Ú |¢êH ÜUÚ ç±~¢ §Gࢢ S¢ï ÐãHï ÐÉG çH²ï J ²¢ Ï¢¢’Î ÜU¢ï
}¢¢’Hê}¢ ãé±¢ çÜU §Gࢢ çÏ¢x¢GñÚ ±éÁG¢ê ÜïU ÐÉGè ‰¢è ¥¢ñÚ ç±~¢ ±éÁG¢ê ÜïU S¢¢‰¢ ÐÉGï
¼¢ï ±¢ïã ±éÁG¢ê ÜUÚ ÜïU §Gࢢ ÜUè Ý}¢¢Á¢G ÐÉGï J HïçÜUÝ ç±~¢ Á¢¢ï ÐãHï ÐÉG çH²ï
ãñ´ ±¢ï㠥΢ ã¢ï x¢» §S¢ ÜU¢ï ΢ïãڢݢ Á¢GMÚè Ýãè´ J

}¢ÜUMã ±vG¼¢ï´ ÜU¢ Ï¢²¢Ý


}¢S¥H¢ :- S¢êÚÁ¢ çÝÜUH¼ï ±vG¼, S¢êÚÁ¢ ÇêÏ¢¼ï ±vG¼ ¥¢ñÚ ÆèÜU ΢ïÐãÚ
ÜïU ±vG¼ ÜU¢ï§ü Ý}¢¢Á¢G ÐÉGÝè Á¢¢§Á¢G Ýãè´ J HïçÜUÝ ©S¢ çÎÝ ÜUè ¥GSÚ ¥x¢Ú
Ýãè´ ÐÉGè ãñ ¼¢ï S¢êÚÁ¢ ÇêÏ¢Ýï ÜïU ±vG¼ ÐÉG Hï J }¢x¢Ú ¥GSÚ }¢ï´ §¼Ýè ÎïÚ ÜUÚ
ÜïU Ý}¢¢Á¢G ÐÉGÝè S¢wG¼ x¢éÝ¢ã ãñ J

}¢S¥H¢ :- §Ý ¼èÝ¢ï´ ±vG¼¢ï´ }¢ï´ ÜéUGÚ¥¢Ýï }¢Á¢èÎ ÜUè ç¼H¢±¼ Ï¢ïã¼Ú Ýãè´
ãñ J ¥ÓÀ¢ ²ïã ãñ çÜU §Ý ¼èÝ¢ï´ ±vG¼¢ïæ }¢ï´ ÜUçH}¢¢ ²¢ ¼SÏ¢èãG ²¢ ÎéMÎ
à¢ÚèÈGU ±x¢GñÚ¢ ÐÉGÝï }¢ï´ }¢àxG¢êH Úãï J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 259

}¢S¥H¢ :- ¥x¢Ú §Ý ¼èÝ¢ï´ ±vG¼¢ïæ }¢ï´ Á¢Ý¢Á¢G¢ H¢²¢ x¢²¢ ¼¢ï ©S¢è ±vG¼
ÐÉæGï ÜU¢ï§ü ÜUڢ㼠Ýãè´ J ÜUڢ㼠§S¢ S¢êÚ¼ }¢ï´ ãñ çÜU Á¢Ý¢Á¢G¢ §Ý ±vG¼¢ï´ S¢ï
ÐãHï H¢²¢ x¢²¢ }¢x¢Ú Ý}¢¢Á¢Gï Á¢Ý¢Á¢G¢ ÐÉGÝï }¢ï´ §¼Ýè ÎïÚ ÜUÚ Îè çÜU
}¢ÜUMã ±vG¼ ¥¢ x¢²¢ J

}¢S¥H¢ :- Á¢Ï¢ S¢êÚÁ¢ ÜU¢ ÜUÝ¢Ú¢ Á¢G¢çãÚ ã¢ï ©S¢ ±vG¼ S¢ï Hï ÜUÚ
¼vGÚèÏ¢Ý Ï¢èS¢ ç}¢ÝÅ ¼ÜU ÜU¢ï§ü Ý}¢¢Á¢G Á¢¢§Á¢G Ýãè´ J S¢êÚÁ¢ çÝÜUHÝï ÜïU
Ï¢èS¢ ç}¢ÝŠϢ¢’Î Á¢Ï¢ S¢êÚÁ¢ »ÜU H¢Æè ÜïU Ï¢Ú¢Ï¢Ú ªæÓ¢¢ ã¢ï Á¢¢» §S¢ ÜïU
Ï¢¢’Î ãÚ Ý}¢¢Á¢G Ó¢¢ãï ÝzGH ã¢ï ²¢ ÜGUÁ¢G¢ ²¢ ÜU¢ï§ü ÎêS¢Úè ÐÉGÝè Ó¢¢çã²ï J

}¢S¥H¢ :- Á¢Ï¢ S¢êÚÁ¢ ÇêÏ¢Ýï S¢ï ÐãHï ÐèH¢ ÐÇG Á¢¢» ¼¢ï ©S¢ ±vG¼ S¢ï
S¢êÚÁ¢ ÇêÏ¢Ýï ¼ÜU ÜU¢ï§ü Ý}¢¢Á¢G Á¢¢§Á¢G Ýãè´ J ã¢æ ¥x¢Ú §S¢ çÎÝ ÜUè ¥GSÚ
¥|¢è ¼ÜU Ýãèæ ÐÉGè ¼¢ï §S¢ ÜU¢ï ÐÉG Hï J Ý}¢¢Á¢Gï ¥GSÚ ¥Î¢ ã¢ï Á¢¢»x¢è
¥x¢Ó¢ïü }¢ÜUMã ã¢ïx¢è J

}¢S¥H¢ :- ÆèÜU ΢ïÐãÚ }¢ï´ ÜU¢ï§ü Ý}¢¢Á¢G Á¢¢§Á¢G Ýãè´ J

}¢S¥H¢ :- Ï¢¢Úã ±vG¼¢ï´ }¢ïæ ÝzGH ¥¢ñÚ S¢é‹Ý¼ Ý}¢¢Á¢Gï´ ÐÉGÝï ÜUè }¢é}¢¢Ý¥G¼
ãñ ±¢ïã Ï¢¢Úã ±vG¼ ²ïã ãñ´ J
{1} S¢éÏãïG S¢¢çÎÜGU S¢ï S¢êÚÁ¢ çÝÜUHÝï ¼ÜU ÈGUÁ¢í ÜUè ΢ï Úv¥G¼ S¢é‹Ý¼ ¥¢ñÚ
΢ï Úv¥G¼ ÈGUÁ¢üG ÜïU çS¢±¢ ÎêS¢Úè ÜU¢ï§ü Ý}¢¢Á¢G ÐÉGÝè }¢‹¥G ãñ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 260

{2} §ÜGU¢}¢¼ à¢éM¥G ã¢ïÝï S¢ï Á¢}¢¢¥G¼ ¶Gy}¢ ã¢ïÝï ¼ÜU ÜU¢ï§ü S¢é‹Ý¼ ± ÝzGH
ÐÉGÝè }¢ÜUMãï ¼ãGÚè}¢è ãñ J ã¢æ ¥HÏ¢œ¢¢ ¥x¢Ú Ý}¢¢Á¢Gï ÈGUÁ¢í ÜUè §ÜGU¢}¢¼ ã¢ïÝï
Hx¢è ¥¢ñÚ §S¢ ÜU¢ï }¢¢’Hê}¢ ãñ çÜU S¢é‹Ý¼ ÐÉGïx¢¢ J Á¢Ï¢ |¢è Á¢}¢¢¥G¼ ç}¢H
Á¢¢»x¢è J
¥x¢Ó¢ïü ÜGU¢’΢ ãè S¢ãè ¼¢ï §S¢ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU S¢ÈGU¢ï´ S¢ï ÜéUÀ ÎêÚ ãÅ ÜUÚ
ÈGUÁ¢í ÜUè S¢é‹Ý¼ ÐÉG Hï J ¥¢ñÚ çÈUÚ Á¢}¢¢¥G¼ }¢ï´ ࢢç}¢H ã¢ï Á¢¢» ¥¢ñÚ
¥x¢Ú ±¢ïã ²ïã Á¢¢Ý¼¢ ãñ çÜU S¢é‹Ý¼ ÐÉGïx¢¢ ¼¢ï Á¢}¢¢¥G¼ Ýãè´ ç}¢Hïx¢è ¼¢ï
§S¢ ÜU¢ï S¢é‹Ý¼ ÐÉGÝï ÜUè §Á¢¢Á¢G¼ Ýãè´ Ï¢çËÜU §S¢ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU çÏ¢x¢GñÚ
S¢é‹Ý¼ ÐÉGï Á¢}¢¢¥G¼ }¢ï´ ࢢç}¢H ã¢ï Á¢¢» J ÈGUÁ¢í ÜUè Ý}¢¢Á¢G ÜïU §GH¢±¢
ÎêS¢Úè Ý}¢¢Á¢G¢ï´ }¢ï´ §ÜGU¢}¢¼ ã¢ï Á¢¢Ýï ÜïU Ï¢¢’Î ¥x¢Ó¢ïü ²ïã Á¢¢Ý Hï çÜU S¢é‹Ý¼
ÐÉGÝï ÜïU Ï¢¢’Î |¢è Á¢}¢¢¥G¼ ç}¢H Á¢¢»x¢è çÈUÚ |¢è S¢é‹Ý¼ ÐÉGÝï ÜUè
§Á¢¢Á¢G¼ Ýãè´ Ï¢çËÜU S¢é‹Ý¼ ÐÉGï çÏ¢x¢GñÚ ÈGU¢ñÚÝ ãè Á¢}¢¢¥G¼ }¢ï´ ࢢç}¢H ã¢ï
Á¢¢Ý¢ Á¢GMÚè ãñ J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 4, S¢. 13)
{3} Ý}¢¢Á¢Gï ¥GSÚ ÐÉG HïÝï ÜïU Ï¢¢’Î S¢êÚÁ¢ ÇêÏ¢Ýï ¼ÜU ÜU¢ï§ü ÝzGH Ý}¢¢Á¢G
ÐÉGÝè }¢ÜUMã ãñ J ÜGUÁ¢G¢ Ý}¢¢Á¢Gï´ S¢êÚÁ¢ ÇêÏ¢Ýï S¢ï Ï¢èS¢ ç}¢ÝÅ ÐãHï ¼ÜU
ÐÉG S¢ÜU¼¢ ãñ J
{4} S¢êÚÁ¢ ÇêÏ¢Ýï ÜïU Ï¢¢’Î ¥¢ñÚ }¢x¢GçÚÏ¢ ÜïU ÈGUÁ¢üG ÐÉGÝï S¢ï ÐãHï ÜU¢ï§ü ÝzGH
Á¢¢§Á¢G Ýãè´ J
{5} çÁ¢S¢ ±vG¼ §}¢¢}¢ ¥ÐÝè Á¢x¢ã S¢ï Á¢é}¢é¥G¢ ÜïU wG¢éyGÏ¢ï ÜïU çH²ï ¶ÇG¢
ãé±¢ ©S¢ ±vG¼ S¢ï Hï ÜUÚ Ý}¢¢Á¢Gï Á¢é}¢é¥G¢ ¶Gy}¢ ã¢ïÝï ¼ÜU ÜU¢ï§ü Ý}¢¢Á¢G
S¢é‹Ý¼ ± ÝzGH ±x¢GñÚ¢ Á¢¢§Á¢G Ýãè´ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 261
{6} »ïGÝ wG¢éyGÏ¢ï ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý ÜU¢ï§ü Ý}¢¢Á¢G S¢é‹Ý¼ ± ÝzGH ±x¢ñGÚ¢ Á¢¢§Á¢G
Ýãè´ J Ó¢¢ãï Á¢é}¢é¥G¢ ÜU¢ wG¢éyGÏ¢¢ ã¢ï ²¢ §üGÎñÝ ÜU¢ ²¢ x¢íãÝ ÜUè Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ ²¢
Ý}¢¢Á¢Gï §çS¼SÜGU¢ ÜU¢ ²¢ çÝÜU¢ãG ÜU¢ J HïçÜUÝ ã¢æ S¢¢çãGÏ¢ï ¼Ú¼èÏ¢ ÜïU çH²ï
Á¢é}¢é¥G¢ ÜïU wG¢éyGÏ¢ï ÜïU ΢ñÚ¢Ý |¢è ÜGUÁ¢G¢ Ý}¢¢Á¢G ÐÉG HïÝ¢ H¢çÁ¢G}¢ ãñ J
{7} §üGÎ ÜUè Ý}¢¢Á¢G S¢ï ÐãHï ÝzGH Ý}¢¢Á¢G }¢ÜUMã ãñ Ó¢¢ãï Í¢Ú }¢ï´ ÐÉGï, ²¢
}¢çSÁ¢Î }¢ï´ ²¢ §üGÎx¢¢ã }¢ï´ J
{8} §üGÎñÝ ÜUè Ý}¢¢Á¢G ÜïU Ï¢¢’Î |¢è §üGÎx¢¢ã ²¢ }¢çSÁ¢Î }¢ï´ Ý}¢¢Á¢Gï ÝzGH
ÐÉGÝè }¢ÜUMã ãñ J ã¢æ ¥x¢Ú Í¢Ú }¢ï´ ÝzGH ÐÉGï ¼¢ï ²ïã }¢ÜUMã Ýãè´ J
{9} }¢ñ΢Ýï ¥GÚÈGU¢¼ }¢ï´ Á¢G¢ïãÚ ± ¥GSÚ »ÜU S¢¢‰¢ ÐÉG¼ï ãñ´ §Ý ΢ïÝ¢ï´ Ý}¢¢Á¢G¢ï´
ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý }¢ï´ ¥¢ñÚ Ï¢¢’Î }¢ï´ ÝzGH ± S¢é‹Ý¼ }¢ÜUMã ãñ J
{10} }¢éÁGÎçHÈGU¢ }¢ï´ Á¢¢ï }¢x¢GçÚÏ¢ ± §Gࢢ »ÜU S¢¢‰¢ ÐÉG¼ï ãñ´ §Ý ΢ïÝ¢ïæ
Ý}¢¢Á¢G¢ï´ ÜïU Ï¢èÓ¢ }¢ï´ ÝzGH ± S¢é‹Ý¼ ÐÉGÝè }¢ÜUMã ãñ J

΢ïÝ¢ïæ Ý}¢¢Á¢G¢ï´ ÜïU Ï¢¢’Î ¥x¢Ú ÝzGH ± S¢é‹Ý¼ ÐÉGï ¼¢ï }¢ÜUMã Ýãè´ ãñ J
{11} Ý}¢¢Á¢Gï ÈGUÁ¢üG ÜU¢ ±vG¼ ¥x¢Ú ¼æx¢ ã¢ï x¢²¢ ã¢ï ¼¢ï ãÚ Ý}¢¢Á¢G ²ã¢æ ¼ÜU
çÜU ÈGUÁ¢í ± Á¢G¢ïãÚ ÜUè S¢é‹Ý¼ï´ ÐÉGÝè |¢è }¢ÜUMã ãñæ J Á¢ËÎè Á¢ËÎè ÈGUÁ¢üG ÐÉG
Hï ¼¢çÜU Ý}¢¢Á¢G ÜGUÁ¢G¢ Ý ã¢ïÝï Т» J
{12} çÁ¢S¢ Ï¢¢¼ S¢ï çÎH Ï¢Åï ¥¢ñÚ ©S¢ ÜU¢ï ÎêÚ ÜUÚ S¢ÜU¼¢ ã¢ï ¼¢ï ©S¢ï ÎêÚ
çÜU²ï çÏ¢x¢GñÚ ãÚ Ý}¢¢Á¢G }¢ÜUMã ãñ }¢¯HÝ Ð¢¶G¢Ý¢, ÐïࢢϢ ²¢ ÚèãG ÜU¢
x¢GHÏ¢¢ ã¢ï ¼¢ï »ïS¢è ãG¢H¼ }¢ï´ Ý}¢¢Á¢G }¢ÜUMã ãñ ²êæãè ¶¢Ý¢ S¢¢}¢Ýï ¥¢
x¢²¢ ¥¢ñÚ |¢êÜU Hx¢è ã¢ï J ²¢ ÎêS¢Úè ÜU¢ï§ü Ï¢¢¼ »ïS¢è ã¢ï çÁ¢S¢ S¢ï çÎH ÜU¢ï
§¼G}¢èÝ¢Ý Ý ã¢ï ¼¢ï »ïS¢è S¢êÚ¼ }¢ï´ Ý}¢¢Á¢G ÐÉGÝè }¢ÜUMã ãñ J ¥HÏ¢œ¢¢
¥x¢Ú ±vG¼ Á¢¢ Ú㢠ã¢ï ¼¢ï »ïS¢è ãG¢H¼ }¢ï´ |¢è Ý}¢¢Á¢G ÐÉG Hï ¼¢çÜU ÜGUÁ¢G¢ Ý
ã¢ï Á¢¢» HïçÜUÝ çÈUÚ §S¢ Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ï ΢ïãÚ¢ Hï J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 262
¥Á¢G¢Ý ÜU¢ Ï¢²¢Ý
¥Á¢G¢Ý ÜïU ÈGUÁ¢G¢§H ¥¢ñÚ §S¢ ÜïU ¯±¢Ï¢ ÜïU Ï¢²¢Ý }¢ï´ Ï¢ãé¼ S¢è
ãGÎè¯ï´ ¥¢§ü ãñ´ J ç¼Úç}¢Á¢Gè ± ¥Ï¢ê ΢±êÎ ± §ÏÝï }¢¢Á¢¢ ÜUè ãGÎè¯ ãñ çÜU Á¢¢ï
à¢wGS¢ S¢¢¼ Ï¢ÚS¢ ¼ÜU ¯±¢Ï¢ ÜUè çÝIJ¼ S¢ï ¥Á¢G¢Ý ÐÉïGx¢¢ ©S¢ ÜïU çH²ï
Á¢ã‹Ý}¢ S¢ï ÝÁ¢¢¼ çH¶ Îè Á¢¢»x¢è J

¥Á¢G¢Ý §SH¢}¢ ÜU¢ çÝà¢¢Ý ãñ ¥x¢Ú çÜUS¢è à¢ãÚ ²¢ x¢¢ªæ ÜïU


H¢ïx¢ ¥Á¢G¢Ý ÐÉGÝ¢ À¢ïÇG Îï´, ¼¢ï Ï¢¢Îࢢãï §SH¢}¢ ©Ý ÜU¢ï }¢Á¢Ï¢êÚ ÜUÚ ÜïU
¥Á¢G¢Ý ÐÉG±¢» ¥¢ñÚ §S¢ ÐÚ |¢è H¢ïx¢ Ý }¢¢Ýï´ ¼¢ï ©Ý S¢ï çÁ¢ã¢Î ÜUÚï J

ТæÓ¢¢ï´ Ý}¢¢Á¢G¢ï´ ¥¢ñÚ Á¢é}¢é¥G¢ ÜU¢ï }¢çSÁ¢Î }¢ï´ Á¢}¢¢¥G¼ ÜïU S¢¢‰¢
¥Î¢ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï ¥Á¢G¢Ý ÐÉGÝ¢ S¢é‹Ý¼ï }¢é¥vÜU΢ ãñ ¥¢ñÚ §S¢ ÜU¢ ãéGv}¢
ç}¢cH ±¢çÁ¢Ï¢ ÜïU ãñ J ²¢’Ýè ¥x¢Ú ¥Á¢G¢Ý Ý ÐÉGè x¢§ü ã¢ï ¼¢ï ±ã¢æ ÜïU S¢Ï¢
H¢ïx¢ x¢éÝãx¢¢Ú ã¢ï´x¢ï J

}¢S¥H¢ :- }¢çSÁ¢Î }¢ï´ çÏ¢H¢ ¥Á¢G¢Ý ± §ÜGU¢}¢¼ ÜïU Á¢}¢¢¥G¼ S¢ï Ý}¢¢Á¢G
ÐÉGÝè }¢ÜUMã ãñ J

}¢S¥H¢ :- ÜU¢ï§ü à¢wGS¢ Í¢Ú }¢ï´ Ý}¢¢Á¢G ÐÉGï ¥¢ñÚ ¥Á¢G¢Ý Ý ÐÉGï ¼¢ï ÜU¢ï§ü
ãGÚÁ¢ Ýãè´ çÜU ±ã¢æ ÜUè }¢çSÁ¢Î ÜUè ¥Á¢G¢Ý ©S¢ ÜïU çH²ï ÜU¢ÈGUè ãñ J

}¢S¥H¢ :- ±vG¼ ã¢ïÝï ÜïU Ï¢¢’Î ¥Á¢G¢Ý ÐÉGè Á¢¢» J ¥x¢Ú ±vG¼ S¢ï ÐãHï
¥Á¢G¢Ý ã¢ï x¢§ü ¼¢ï ±vG¼ ã¢ïÝï ÐÚ Î¢ïÏ¢¢Ú¢ ¥Á¢G¢Ý ÐÉGè Á¢¢» J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 263

}¢S¥H¢ :- ¥Á¢G¢Ý ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý Ï¢¢¼ Ó¢è¼ }¢‹¥G ãñ J ¥x¢Ú }¢é¥çÁG…GÝ Ýï


¥Á¢G¢Ý ÜïU Ï¢èÓ¢ }¢ï´ ÜU¢ï§ü Ï¢¢¼ ÜUÚ Hè ¼¢ï çÈUÚ S¢ï ¥Á¢G¢Ý ÜUãï J

}¢S¥H¢ :- ãÚ ¥Á¢G¢Ý ²ã¢æ ¼ÜU çÜU wG¢éyGÏ¢» Á¢é}¢é¥G¢ ÜUè ¥Á¢G¢Ý |¢è
}¢çSÁ¢Î ÜïU Ï¢¢ãÚ ÜUãè Á¢¢» J }¢çSÁ¢Î ÜïU ¥‹ÎÚ ¥Á¢G¢Ý Ý ÐÉGè Á¢¢» J

}¢S¥H¢ :- Á¢Ï¢ ¥Á¢G¢Ý ã¢ï ¼¢ï §¼Ýè ÎïÚ ÜïU çH²ï S¢H¢}¢, ÜUH¢}¢ ¥¢ñÚ
S¢H¢}¢ ÜU¢ Á¢±¢Ï¢ ¥¢ñÚ ãÚ ÜU¢}¢ }¢¢ñÜGUêÈGU ÜUÚ Îï J ²ã¢æ ¼ÜU çÜU ÜéUGÚ¥¢Ý
à¢ÚèÈGU ÜUè ç¼H¢±¼ }¢ï´ ¥Á¢G¢Ý ÜUè ¥¢±¢Á¢G ¥¢» ¼¢ï ç¼H¢±¼ Ú¢ïÜU Îï ¥¢ñÚ
¥Á¢G¢Ý ÜU¢ï x¢G¢ñÚ S¢ï S¢éÝï ¥¢ñÚ Á¢±¢Ï¢ Îï ¥¢ñÚ ²ïãè §ÜGU¢}¢¼ }¢ḯ |¢è ÜUÚï J

}¢S¥H¢ :- Á¢¢ï à¢wGS¢ ¥Á¢G¢Ý ÜïU ±vG¼ Ï¢¢¼¢ḯ }¢ḯ }¢àxG¢êH Úãï ©S¢ ÐÚ
¶G¢ç¼}¢¢ Ï¢éÚ¢ ã¢ïÝï ÜU¢ ¶G¢ñÈGU ãñ J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1 çãG. 3, S¢. 36)
}¢S¥H¢ :- ÈGUÁ¢üG Ý}¢¢Á¢G¢ï´ ¥¢ñÚ Á¢é}¢é¥G¢ ÜUè Á¢}¢¢¥G¼¢ï´ ÜïU §GH¢±¢ ÎêS¢Úï
}¢¢ñÜGU¥G¢ï´ ÐÚ |¢è ¥Á¢G¢Ý ÜUãè Á¢¢ S¢ÜU¼è ãñ J Á¢ñS¢ï Ðñ΢ ã¢ïÝï ±¢Hï Ï¢ÓÓ¢ï ÜïU
΢ãìÝï ÜU¢Ý }¢ï´ ¥Á¢G¢Ý ¥¢ñÚ Ï¢¢»æ ÜU¢Ý }¢ï´ §ÜGU¢}¢¼ J §S¢è ¼GÚãG }¢x¢G}¢ê}¢ ÜïU
ÜU¢Ý }¢ï´, ç}¢x¢èü ±¢Hï ¥¢ñÚ x¢GÁ¢GϢݢÜU ¥¢ñÚ Ï¢Î ç}¢Á¢G¢Á¢ ¥¢Î}¢è ¥¢ñÚ
Á¢¢Ý±Ú ÜïU ÜU¢Ý }¢ï´, Á¢æx¢ ¥¢ñÚ ¥¢x¢ Hx¢Ýï ÜïU ±vG¼, çÁ¢‹Ý¢ï´ ¥¢ñÚ à¢ñ¼G¢Ý¢ï´ ÜUè
S¢ÚÜUà¢è ÜïU ±vG¼, Á¢æx¢H }¢ï´ Ú¢S¼¢ Ý ç}¢HÝï ÜïU âvG¼, }¢çIJ¼ ÜïU ÎzGÝ
ÜUÚÝï ÜïU Ï¢¢’Î §Ý S¢êÚ¼¢ï´ }¢ï´ ¥Á¢G¢Ý ÐÉGÝ¢ }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 264

¥Á¢G¢Ý ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ :- }¢çSÁ¢Î S¢ï ¶G¢çÚÁ¢ çãGSS¢ï }¢ï´ çÜUS¢è ªæÓ¢è Á¢x¢ã
ÐÚ çÜGUÏH¢ ÜUè ¼GÚÈGU }¢éæã ÜUÚ ÜïU ¶ÇG¢ ã¢ï, ¥¢ñÚ ÜU¢Ý¢ḯ ÜïU S¢êÚ¢¶G¢ḯ }¢ḯ ÜUçH}¢ï
ÜUè ©æx¢çH²¢æ Ç¢H ÜUÚ Ï¢éË¢‹Î ¥¢±¢Á¢G S¢ï ÜUãï çÈUÚ Á¢GÚ¢
ÆãÚ ÜUÚ ÜUãï J çÈUÚ Á¢GÚ¢ ÆãÚ ÜUÚ Î¢ï }¢Ú¼Ï¢¢
ÜUãï çÈUÚ Î¢ï }¢Ú¼Ï¢¢ ÆãÚ ÆãÚ ÜUÚ ÜUãï çÈUÚ Î¢ãìÝè
¼GÚÈGU }¢éæã ÈñUÚ ÜUÚ Î¢ï }¢Ú¼Ï¢¢ ÜUãï çÈUÚ Ï¢¢§æü ¼GÚÈGU }¢éæã ÜUÚ
ÜïU ΢ï }¢Ú¼Ï¢¢ ÜUãï J çÈUÚ çÜGUÏH¢ ÜUè ¼GÚÈGU ÜU¢ï }¢éæã ÜUÚï
¥¢ñÚ ÜUãï çÈUÚ »ÜU }¢Ú¼Ï¢¢ ÜUãï J

}¢S¥H¢ :- ÈGUÁ¢í ÜUè ¥Á¢G¢Ý }¢ï´ ÜUãÝï ÜïU Ï¢¢’Π΢ï


}¢Ú¼Ï¢¢ |¢è ÜUãÝ¢ }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ J

¥Á¢G¢Ý ÜïU Ï¢¢’Î ÐãHï ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ÐÉGï J çÈUÚ ¥Á¢G¢Ý ÐÉGÝï
±¢H¢ ¥¢ñÚ ¥Á¢G¢Ý S¢éÝÝï ±¢Hï S¢Ï¢ Îé¥G¢ ÐÉGï´ J

¥Á¢G¢Ý ÜU¢ Á¢±¢Ï¢ :- Á¢Ï¢ ¥Á¢G¢Ý S¢éÝï ¼¢ï ¥Á¢G¢Ý ÜU¢ Á¢±¢Ï¢ ÎïÝï ÜU¢
ãéGv}¢ ãñ J ¥¢ñÚ ¥Á¢G¢Ý ÜïU Á¢±¢Ï¢ ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ ²ïã ãñ çÜU ¥Á¢G¢Ý ÜUãÝï ±¢H¢
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 265

Á¢¢ï ÜUçH}¢¢ ÜUãï S¢éÝÝï ±¢H¢ |¢è ±¢ïãè ÜUçH}¢¢ ÜUãï }¢x¢Ú
¥¢ñÚ ÜïU Á¢±¢Ï¢ }¢ï´ ÜUãï J ¥¢ñÚ Ï¢ïã¼Ú
²ïã ãñ çÜU ΢ïÝ¢ï´ ÜUãï ¥¢ñÚ ÈGUÁ¢í ÜUè ¥Á¢G¢Ý }¢ï´ ÜïU
Á¢±¢Ï¢ }¢ï´ ÜUãï J

}¢S¥H¢ :- Á¢Ï¢ }¢é¥çÁG…GÝ ÜUãï ¼¢ï S¢éÝÝï ±¢H¢


ÎéMÎ à¢ÚèÈGU |¢è ÐÉGï ¥¢ñÚ }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ çÜU ¥æx¢êÆ¢ï´ ÜU¢ï Ï¢¢ïS¢¢ Îï ÜUÚ ¥¢æ¶¢ï´
S¢ï Hx¢¢» ¥¢ñÚ ÜUãï J

}¢S¥H¢ :- wG¢éyGÏ¢ï ÜUè ¥Á¢G¢Ý ÜU¢ Á¢±¢Ï¢ Á¢GÏ¢¢Ý S¢ï ÎïÝ¢ }¢évG¼çβ¢ï´ ÜU¢ï
Á¢¢§Á¢G Ýãè´ J
}¢S¥H¢ :- Á¢éÝéÏ¢ |¢è ¥Á¢G¢Ý ÜU¢ Á¢±¢Ï¢ Îï J

}¢S¥H¢ :- ãGñÁ¢G ± çÝÈGU¢S¢ ±¢Hè ¥G¢ñÚ¼ ¥¢ñÚ çÁ¢}¢¢¥G }¢ï´ }¢àxG¢êH ã¢ïÝï
±¢Hï ÐÚ ¥¢ñÚ ÐïࢢϢ Т¶G¢Ý¢ ÜUÚÝï ±¢Hï ÐÚ ¥Á¢G¢Ý ÜU¢ Á¢±¢Ï¢ Ýãè´ J

S¢H¢¼ ÐÉGÝ¢ :- ¥Á¢G¢Ý ± §ÜGU¢}¢¼ ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý


²¢ §S¢ çÜGUS}¢ ÜïU ÎêS¢Úï ÜUçH}¢¢¼ Ý}¢¢Á¢G ÜïU »’H¢Ýï ¯¢Ýè ÜïU ¼G¢ñÚ ÐÚ
Ï¢éH‹Î ¥¢±¢Á¢G S¢ï ÐéÜU¢ÚÝ¢ }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ J §S¢ ÜU¢ï à¢Úè¥G¼ ÜUè §çS¼GH¢ãG }¢ï´
¼¯±èÏ¢ ÜUã¼ï ãñ´ ¥¢ñÚ ¼¯±èÏ¢ }¢x¢GçÚÏ¢ Üï §GH¢±¢ Ï¢¢ÜGUè Ý}¢¢Á¢G¢ï´ }¢ï´
}¢éS¼ãGÏ¢ ãñ ¼¯±èÏ¢ ÜïU çH²ï ÜU¢ï§ü ¶G¢S¢ ÜUçH}¢¢¼ à¢Úè¥G¼ }¢ï´ }¢éÜGUÚüÚ Ýãè´
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 266

ãñ´ J Ï¢çËÜU ©S¢ à¢ãÚ }¢ï´ çÁ¢Ý HzGÁ¢G¢ïæ ÜïU S¢¢‰¢ ¼¯±èÏ¢ ÜUã¼ï ã¢ï´ ©Ý HzGÁ¢G¢ï´
S¢ï ¼¯±èÏ¢ ÜUãÝ¢ }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ J

§ÜGU¢}¢¼ :- §ÜGU¢}¢¼ ¥Á¢G¢Ý ãè ÜïU ç}¢cH ãñ J }¢x¢Ú Ó¢‹Î Ï¢¢¼¢ḯ }¢ḯ ÈGUÜüUG ãñ J
¥Á¢G¢Ý ÜïU ÜUçH}¢¢¼ ÆãÚ ÆãÚ ÜUÚ ÜUãï Á¢¢¼ï ãñ´ J ¥¢ñÚ §ÜGU¢}¢¼ ÜïU
ÜUçH}¢¢¼ ÜU¢ï Á¢ËÎ Á¢ËÎ ÜUãï´ J ÎÚç}¢²¢Ý }¢ï´ S¢v¼¢ Ý ÜUÚï´ J §ÜGU¢}¢¼ }¢ï´
ÜïU Ï¢¢’Π΢ï }¢Ú¼Ï¢¢ |¢è ÜUãï´ J ¥Á¢G¢Ý }¢ï´
¥¢±¢Á¢G Ï¢éH‹Î ÜUÚÝï ÜU¢ ãéGv}¢ ãñ J }¢x¢Ú §ÜGU¢}¢¼ }¢ï´ ¥¢±¢Á¢G Ï¢S¢ §¼Ýè
ãè ªæÓ¢è ã¢ï çÜU S¢Ï¢ ãG¢çÁ¢GÚèÝï }¢çSÁ¢Î ¼ÜU ¥¢±¢Á¢G ÐãéæÓ¢ Á¢¢» J §ÜGU¢}¢¼
}¢ï´ ÜU¢Ý¢ï´ ÜïU ¥‹ÎÚ ©æx¢çH²¢æ Ýãè´ Ç¢Hè Á¢¢»æx¢è J ¥Á¢G¢Ý }¢çSÁ¢Î ÜïU Ï¢¢ãÚ
ÐÉGÝï ÜU¢ ãéGv}¢ ãñ ¥¢ñÚ §ÜGU¢}¢¼ }¢çSÁ¢Î ÜïU ¥‹ÎÚ ÐÉGè Á¢¢»x¢è J

}¢S¥H¢ :- ¥x¢Ú §}¢¢}¢ Ýï §ÜGU¢}¢¼ ÜUãè ÜïU ±vG¼ ¥¢x¢ï


Ï¢ÉG ÜUÚ }¢éS¢ËH¢ ÐÚ Ó¢H¢ Á¢¢» J

}¢S¥H¢ :- §ÜGU¢}¢¼ }¢ï´ |¢è ¥¢ñÚ ÜïU


±vG¼ ΢ãìÝï Ï¢¢»æ }¢éæã ÈñUÚï J
}¢S¥H¢ :- §ÜGU¢}¢¼ ã¢ï¼ï ±vG¼ ÜU¢ï§ü à¢wGS¢ ¥¢²¢ ¼¢ï ©S¢ï ¶ÇGï ã¢ï ÜUÚ
§ç‹¼Á¢G¢Ú ÜUÚÝ¢ }¢ÜUMã ãñ Ï¢çËÜU ©S¢ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU Ï¢ñÆ Á¢¢» ¥¢ñÚ Á¢Ï¢
ÜU㢠Á¢¢» ¼¢ï ©S¢ ±vG¼ ¶ÇG¢ ã¢ï J ²êæãè Á¢¢ï H¢ïx¢ }¢çSÁ¢Î
}¢ï´ }¢¢ñÁ¢êÎ ãñ´ ±¢ïã |¢è §ÜGU¢}¢¼ ÜïU ±vG¼ Ï¢ñÆï Úãï´ J Á¢Ï¢
}¢éÜUçÏÏ¢Ú ÜUãï ©S¢ ±vG¼ S¢Ï¢ H¢ïx¢ ¶ÇïG ã¢ï´ J ²ïãè §}¢¢}¢ ÜïU çH²ï |¢è ãñ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 267
¥¢Á¢ ÜUH ¥ÜU¯Ú Á¢x¢ã ²ïã x¢GH¼G Ú±¢Á¢ ãñ çÜU §ÜGU¢}¢¼ ÜïU
±vG¼ Ï¢çËÜU §ÜGU¢}¢¼ S¢ï ÐãHï ãè H¢ïx¢ ¶ÇGï ã¢ï Á¢¢¼ï ãñ´ J Ï¢çËÜU ¥ÜU¯Ú
Á¢x¢ã ¼¢ï ²ïã ãñ çÜU Á¢Ï¢ ¼ÜU §}¢¢}¢ ¶ÇG¢ Ý ã¢ï Á¢¢» ©S¢ ±vG¼ ¼ÜU
§ÜGU¢}¢¼ Ýãè´ ÜUãè Á¢¢¼è J ²ïã ¼GÚèÜGU¢ ç¶GH¢ÈGïU S¢é‹Ý¼ ãñ J §S¢ Ï¢¢Úï }¢ï´
Ï¢ãé¼ S¢ï çÚS¢¢Hï ¥¢ñÚ ÈGU¼¢±¢ |¢è À¢Ðï x¢» }¢x¢Ú çÁ¢GÎ ¥¢ñÚ ãÅ {}¢èü ÜU¢
v²¢ §GH¢Á¢ ? wG¢é΢â‹Îï ÜUÚè}¢ }¢éS¢H}¢¢Ý¢ï´ ÜU¢ï S¢é‹Ý¼ ÐÚ ¥G}¢H ÜUÚÝï ÜUè
¼¢ñÈGUèÜGU Ï¢wGà¢ï J
}¢S¥H¢ :- §ÜGU¢}¢¼ ÜU¢ Á¢±¢Ï¢ ÎïÝ¢ }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ J §ÜGU¢}¢¼ ÜU¢ Á¢±¢Ï¢
|¢è ¥Á¢G¢Ý ãè ÜïU Á¢±¢Ï¢ ÜUè ¼GÚãG ãñ J §¼Ý¢ ÈGUÜüGU ãñ çÜU §ÜGU¢}¢¼ }¢ï´
ÜïU Á¢±¢Ï¢ }¢ï´ ÜUãï J

§çS¼vGÏ¢¢Hï çÜGUÏH¢ ÜïU Ó¢‹Î }¢S¢¢§H


ÐêÚè Ý}¢¢Á¢G }¢ï´ ¶G¢Ý» ÜU¢’Ï¢¢ ÜUè ¼GÚÈGU }¢éæã ÜUÚÝ¢ Ý}¢¢Á¢G ÜUè ࢼüG
¥¢ñÚ Á¢GMÚè ãéGv}¢ ãñ J HïçÜUÝ Ó¢‹Î S¢êÚ¼¢ï´ }¢ï´ ¥x¢Ú çÜGUÏH¢ ÜUè ¼GÚÈGU }¢éæã Ý
ÜUÚï çÈUÚ |¢è Ý}¢¢Á¢G Á¢¢§Á¢G ãñ J }¢¯HÝ
}¢S¥H¢ :- Á¢¢ï à¢wGS¢ ÎçÚ²¢ }¢æï çÜUS¢è ¼wG¼ï ÐÚ Ï¢ã¢ Á¢¢ Ú㢠ã¢ï ¥¢ñÚ
©S¢ï S¢ãGèãG ¥‹Îïࢢ ã¢ï çÜU }¢éæã ÈñUÚÝï S¢ï ÇêÏ¢ Á¢¢»x¢¢ §S¢ ¼GÚãG ÜUè }¢Á¢Ï¢êÚè
S¢ï ±¢ïã çÜGUÏH¢ ÜUè ¼GÚÈGU }¢éæã Ýãè´ ÜUÚ S¢ÜU¼¢ J ¼¢ï ©S¢ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU
±¢ïã çÁ¢S¢ L¶G |¢è Ý}¢¢Á¢G ÐÉG S¢ÜU¼¢ ãñ ÐÉG Hï J ©S¢ ÜUè Ý}¢¢Á¢G ã¢ï
Á¢¢»x¢è J ¥¢ñÚ Ï¢¢’Î }¢ï´ §S¢ Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ï ΢ïãÚ¢Ýï ÜUè |¢è Á¢GMÚ¼ Ýãè´ J

}¢S¥H¢ :- Ï¢è}¢¢Ú }¢ï´ §¼Ýè ¼G¢ÜGU¼ Ýãè´ çÜU ±¢ïã çÜGUÏH¢ ÜUè ¼GÚÈGU }¢éæã
ÜUÚ S¢ÜïU ¥¢ñÚ ±ã¢æ ÎêS¢Ú¢ »ïS¢¢ ÜU¢ï§ü ¥¢Î}¢è |¢è Ýãèæ ãñ Á¢¢ï ÜU¢’Ï¢¢ ÜUè
¼GÚÈGU ©S¢ ÜU¢ }¢éæã ÜUÚ Îï ¼¢ï §S¢ }¢Á¢Ï¢êÚè ÜUè ãG¢H¼ }¢ï´ çÁ¢S¢ ¼GÚÈGU |¢è }¢éæã
ÜUÚ ÜïU Ý}¢¢Á¢G ÐÉG Hïx¢¢ ©S¢ ÜUè Ý}¢¢Á¢G ã¢ï Á¢¢»x¢è ¥¢ñÚ §S¢ Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ï
Ï¢¢’Î }¢ï´ ΢ïãÚ¢Ýï ÜUè |¢è Á¢GMÚ¼ Ýãè´ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 268

}¢S¥H¢ :- Ó¢H¼è ãé§ü ÜUà¼è }¢ï´ ¥x¢Ú Ý}¢¢Á¢G ÐÉGï ¼¢ï ¼ÜUÏ¢èÚï ¼ãGÚè}¢¢
ÜïU ±vG¼ çÜGUÏHï ÜUè ¼GÚÈGU }¢éæã ÜUÚ ÜïU Ý}¢¢Á¢G à¢éM¥G ÜUÚ Îï ¥¢ñÚ Á¢ñS¢ï Á¢ñS¢ï
ÜUà¼è Í¢ê}¢¼è Á¢¢» wG¢éÎ |¢è çÜGUÏH¢ ÜUè ¼GÚÈGU }¢éæã ÈñUÚ¼¢ Úãï ¥x¢Ó¢ïü ÈGUÁ¢üG
Ý}¢¢Á¢G ã¢ï ²¢ ÝzGH J
}¢S¥H¢ :- ¥x¢Ú ²ïã Ý }¢¢’Hê}¢ ã¢ï çÜU çÜGUÏH¢ çÜU{Ú ãñ ¥¢ñÚ ±ã¢æ ÜU¢ï§ü
Ï¢¼¢Ýï ±¢H¢ |¢è Ý ã¢ï ¼¢ï Ý}¢¢Á¢Gè ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU ¥ÐÝï çÎH }¢ï´ S¢¢ïÓ¢ï ¥¢ñÚ
çÁ¢{Ú çÜGUÏH¢ ã¢ïÝï ÐÚ çÎH Á¢}¢ Á¢¢» ©S¢è ¼GÚÈGU }¢éæã ÜUÚ ÜïU Ý}¢¢Á¢G ÐÉG
Hï ©S¢ ÜïU ãGÜGU }¢ï´ ±¢ïãè çÜGUÏH¢ ãñ J

}¢S¥H¢ :- çÁ¢S¢ ¼GÚÈGU çÎH Á¢}¢ x¢²¢ ‰¢¢ ©{Ú }¢éæã ÜUÚ ÜïU Ý}¢¢Á¢G ÐÉG
Ú㢠‰¢¢ çÈUÚ Ý}¢¢Á¢G ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý ãè }¢ï´ ©S¢ ÜUè ²ïã Ú¢² Ï¢ÎH x¢§ü çÜU
çÜGUÏH¢ ÎêS¢Úè ¼GÚÈGU ãñ ²¢ ©S¢ ÜU¢ï ¥ÐÝè x¢GH¼Gè }¢¢’Hê}¢ ã¢ï x¢§ü ¼¢ï ©S¢
ÐÚ ÈGUÁ¢üG ãñ çÜU ÈGU¢ñÚÝ ãè ©S¢ ¼GÚÈGU Í¢ê}¢ Á¢¢» ¥¢ñÚ ÐãHï çÁ¢¼Ýè Úv¥G¼ï´
ÐÉG Ó¢éÜU¢ ãñ §S¢ }¢ḯ ÜU¢ï§ü ¶GڢϢè Ýãè´ ¥¢»x¢è §S¢è ¼GÚãG ¥x¢Ú Ý}¢¢Á¢G }¢ḯ ©S¢
ÜU¢ï Ó¢¢Ú¢ḯ ¼GÚÈGU Í¢ê}¢Ý¢ |¢è ÐÇG¢ çÈUÚ |¢è ©S¢ ÜUè Ý}¢¢Á¢G ã¢ï Á¢¢»x¢è ¥¢ñÚ ¥x¢Ú
Ú¢² Ï¢ÎH¼ï ãè ²¢ x¢GH¼Gè Á¢G¢çãÚ ã¢ï¼ï ãè ÎêS¢Úè ¼GÚÈGU Ýãè´ Í¢ê}¢¢ ¥¢ñÚ ¼èÝ
}¢Ú¼Ï¢¢ ÜUãÝï ÜïU Ï¢Ú¢Ï¢Ú ÎïÚ Hx¢¢ Îè ¼¢ï ©S¢ ÜUè Ý}¢¢Á¢G Ý ã¢ïx¢è J

}¢S¥H¢ :- Ý}¢¢Á¢Gè Ýï ¥x¢Ú çÏ¢H¢ ©GÁ¢íG ÜGUSÎÝ Á¢¢Ý Ï¢êÛ¢ ÜUÚ çÜGUÏH¢ S¢ï
S¢èÝ¢ ÈñUÚ çβ¢ ¼¢ï ¥x¢Ó¢ïü ÈGU¢ñÚÝ ãè ©S¢ Ýï çÜGUÏHï ÜUè ¼GÚÈG S¢èÝ¢ çÈUÚ¢
çH²¢ çÈUÚ |¢è ©S¢ ÜUè Ý}¢¢Á¢G ÅêÅ x¢§ü ¥¢ñÚ ±¢ïã çÈUÚ S¢ï Ý}¢¢Á¢G ÐÉGï J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 269
¥¢ñÚ ¥x¢Ú Ý}¢¢Á¢G }¢ï´ çÏ¢H¢ ÜGUSÎ ± §Ú¢Î¢ çÜGUÏH¢ S¢ï S¢èÝ¢ çÈUÚ x¢²¢ ¥¢ñÚ
ÈGU¢ñÚÝ ãè ©S¢ Ýï çÜGUÏH¢ ÜUè ¼GÚÈGU S¢èÝ¢ ÜUÚ çH²¢ ¼¢ï ©S¢ ÜUè Ý}¢¢Á¢G ã¢ï
x¢§ü J
}¢S¥H¢ :- ¥x¢Ú çS¢ÈGüU }¢éæã çÜGUÏH¢ S¢ï ÈñUÚ çH²¢ ¥¢ñÚ S¢èÝ¢ çÜGUÏH¢ S¢ï
Ýãèæ çÈUÚ¢ ¼¢ï ©S¢ ÐÚ ±¢çÁ¢Ï¢ ãñ çÜU ÈGU¢ñÚÝ ãè ±¢ïã çÜGUÏHï ÜUè ¼GÚÈGU }¢éæã
ÜUÚï J ©S¢ ÜUè Ý}¢¢Á¢G ã¢ï Á¢¢»x¢è }¢x¢Ú çÏ¢H¢ ©GÁ¢íG »ÜU S¢ïÜU‹Ç ÜïU çH²ï |¢è
çÜGUÏH¢ S¢ï Ó¢ïãÚ¢ ÈñUÚ HïÝ¢ }¢ÜUMã ãñ J

}¢S¥H¢ :- ¥x¢Ú Ý}¢¢Á¢Gè Ýï çÜGUÏHï S¢ï S¢èÝ¢ ÈñUÚ¢ Ý Ó¢ïãÚ¢ ÈñUÚ¢ Ï¢çËÜU
çS¢ÈüGU ¥¢æ¶¢ï´ ÜU¢ï çÈUÚ¢ çÈUÚ¢ ÜUÚ §{Ú ©{Ú Îï¶ çH²¢ ¼¢ï ©S¢ ÜUè Ý}¢¢Á¢G
ã¢ï Á¢¢»x¢è }¢x¢Ú »ïS¢¢ ÜUÚÝ¢ }¢ÜUMã ãñ J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çãG. 3, S¢. 52)
Úv¥G¼¢ï´ ÜUè ¼¢’΢Π¥¢ñÚ çÝIJ¼ ÜUÚÝï ÜU¢ ¼GGÚèÜGU¢
çÝIJ¼ S¢ï }¢éڢΠçÎH }¢ï´ ÐvÜU¢ §Ú¢Î¢ ÜUÚÝ¢ ãñ ¶G¢Hè ¶G²¢H
ÜU¢ÈGUè Ýãè´ Á¢Ï¢ ¼ÜU çÜU §Ú¢Î¢ Ý ã¢ï J
}¢S¥H¢ :- ¥x¢Ú Á¢GÏ¢¢Ý S¢ï |¢è ÜUã Îï ¼¢ï ¥ÓÀ¢ ãñ J }¢¯HÝ ²êæ ÜUãï çÜU
çÝIJ¼ ÜUè }¢ñ´ Ýï ΢ï Úv¥G¼ ÈGUÁ¢üG ÈGUÁ¢í ÜUè, ±¢çS¢¼Gï ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜïU,
}¢éæã }¢ïÚ¢ ¼GÚÈGU ÜU¢’Ï¢¢ à¢ÚèÈGU ÜïU

}¢S¥H¢ :- }¢évG¼Îè ã¢ï ¼¢ï çÝIJ¼ }¢ï´ ©S¢ ÜU¢ï §¼Ý¢ ¥¢ñÚ ÜUãÝ¢ Ó¢¢çã²ï
çÜU ÐèÀï §S¢ §}¢¢}¢ ÜïU J
}¢S¥H¢ :- §}¢¢}¢ Ýï §}¢¢}¢ ã¢ïÝï ÜUè çÝIJ¼ Ýãè´ ÜUè Á¢Ï¢ |¢è }¢évG¼çβ¢ï´
ÜUè Ý}¢¢Á¢G ©S¢ ÜïU ÐèÀï ã¢ï Á¢¢»x¢è HïçÜUÝ Á¢}¢¢¥G¼ ÜU¢ ¯±¢Ï¢ Ý Ð¢»x¢¢ J

¥Ï¢ ¼}¢¢}¢ Ý}¢¢Á¢G¢ï´ ÜUè Úv¥G¼¢ï´ ¥¢ñÚ ©Ý ÜUè çÝIJ¼¢ï´ ÜïU ¼GÚèÜGU¢ï´
ÜU¢ ¥Hx¢ ¥Hx¢ S¢é±¢H ± Á¢±¢Ï¢ ÜUè S¢êÚ¼ }¢ï´ Ï¢²¢Ý ÜUÚ¼ï ãñ´ §Ý ÜU¢ï
wG¢êÏ¢ ¥ÓÀè ¼GÚãG ²¢Î ÜUÚ H¢ï J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 270
S¢é±¢H } ÈGUÁ¢í ÜïU ±vG¼ çÜU¼Ýè Úv¥G¼ Ý}¢¢Á¢G ÐÉGè Á¢¢¼è ãñ ?
Á¢±¢Ï¢ } ÜéUH Ó¢¢Ú Úv¥G¼ J ÐãHï ΢ï Úv¥G¼ S¢é‹Ý¼ï }¢é¥vÜU΢ çÈUÚ Î¢ï
Úv¥G¼ ÈGUÁ¢üG J
S¢é±¢H } ΢ï Úv¥G¼ S¢é‹Ý¼ ÜUè çÝIJ¼ çÜUS¢ ¼GÚãG ÜUè Á¢¢»x¢è ?
Á¢±¢Ï¢ } çÝIJ¼ ÜUè }¢ñ´ Ýï ΢ï Úv¥G¼ Ý}¢¢Á¢G S¢é‹Ý¼ ÈGUÁ¢í ÜUè ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ ÜïU çH²ï S¢é‹Ý¼ ÚS¢êHéËH¢ã ÜUè }¢éæã }¢ïÚ¢
ÜU¢’Ï¢¢ à¢ÚèÈGU ÜUè ¼GÚÈGU
S¢é±¢H } ΢ï Úv¥G¼ ÈGUÁ¢üG ÜUè çÝIJ¼ çÜUS¢ ¼GÚãG ÜUè Á¢¢»x¢è ?
Á¢±¢Ï¢ } çÝIJ¼ ÜUè }¢ñ´ Ýï ΢ï Úv¥G¼ Ý}¢¢Á¢G ÈGUÁ¢Gü ÈGUÁ¢í ÜUè ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ ÜïU çH²ï (}¢évG¼Îè §¼Ý¢ ¥¢ñÚ ÜUãï : ÐèÀï §S¢ §}¢¢}¢ ÜïU) }¢éæã }¢ïÚ¢
ÜU¢’Ï¢¢ à¢ÚèÈGU ÜUè ¼GÚÈGU
S¢é±¢H } Á¢G¢ïãÚ ÜïU ±vG¼ ÜéUH çÜU¼Ýè Úv¥G¼ Ý}¢¢Á¢G ÐÉGè Á¢¢¼è ãñ ?
Á¢±¢Ï¢ } Ï¢¢Úã Úv¥G¼ J ÐãHï Ó¢¢Ú Úv¥G¼ S¢é‹Ý¼ï }¢é¥vÜU΢, çÈUÚ Ó¢¢Ú
Úv¥G¼ ÈGUÁ¢üG, çÈUÚ Î¢ï Úv¥G¼ S¢é‹Ý¼ï }¢é¥vÜU΢, çÈUÚ Î¢ï Úv¥G¼ ÝzGH J
S¢é±¢H } Ó¢¢Ú Úv¥G¼ S¢é‹Ý¼ ÜUè çÝIJ¼ çÜUS¢ ¼GÚãG ÜUè Á¢¢»x¢è ?
Á¢±¢Ï¢ } çÝIJ¼ ÜUè }¢ñæ Ýï Ó¢¢Ú Úv¥G¼ Ý}¢¢Á¢G S¢é‹Ý¼ Á¢G¢ïãÚ ÜUè, ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ ÜïU çH²ï S¢é‹Ý¼ ÚS¢êHéËH¢ã ÜUè, }¢éæã }¢ïÚ¢
¼GÚÈGU ÜU¢’Ï¢¢ à¢ÚèÈGU ÜïU
S¢é±¢H } Ó¢¢Ú Úv¥G¼ ÈGUÁ¢üG ÜUè çÝIJ¼ çÜUS¢ ¼GÚãG ÜUè Á¢¢»x¢è ?
Á¢±¢Ï¢ } çÝIJ¼ ÜUè }¢ñ´ Ýï Ó¢¢Ú Úv¥G¼ Ý}¢¢Á¢G ÈGUÁ¢üG Á¢G¢ïãÚ ÜUè ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ ÜïU çH²ï (}¢évG¼Îè §¼Ý¢ ¥¢ñÚ ÜUãï : ÐèÀï §S¢ §}¢¢}¢ ÜïU) }¢éæã }¢ïÚ¢
¼GÚÈGU ÜU¢’Ï¢¢ à¢ÚèÈGU ÜïU
S¢é±¢H } ¥¢ñÚ Î¢ï Úv¥G¼ S¢é‹Ý¼ ÜUè çÝIJ¼ çÜUS¢ ¼GÚãG ÜUè Á¢¢»x¢è ?
Á¢±¢Ï¢ } çÝIJ¼ ÜUè }¢ñ´ Ýï ΢ï Úv¥G¼ Ý}¢¢Á¢G S¢é‹Ý¼ Á¢G¢ïãÚ ÜUè ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ ÜïU çH²ï S¢é‹Ý¼ ÚS¢êHéËH¢ã ÜUè, }¢éæã }¢ïÚ¢
¼GÚÈGU ÜU¢’Ï¢¢ à¢ÚèÈGU ÜïU
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 271
S¢é±¢H } çÈUÚ Î¢ï Úv¥G¼ ÝzGH ÜUè çÝIJ¼ ÜñUS¢ï ÜUÚï ?
Á¢±¢Ï¢ } çÝIJ¼ ÜUè }¢ñ´ Ýï ΢ï Úv¥G¼ Ý}¢¢Á¢Gï ÝzGH ÜUè ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ ÜïU çH²ï }¢éæã }¢ïÚ¢ ¼GÚÈGU ÜU¢’Ï¢¢ à¢ÚèÈGU ÜïU
ÈGU¢§Î¢ :- ÝzGH Ý}¢¢Á¢G Ï¢ñÆ ÜUÚ ÐÉGÝ¢ |¢è Á¢¢§Á¢G ãñ HïçÜUÝ ¶ÇGï ã¢ï ÜUÚ
ÝzGH ÐÉGÝï }¢ï´ ΢ï x¢éÝ¢ ¯±¢Ï¢ ç}¢H¼¢ ãñ ¥¢ñÚ Ï¢ñÆ ÜUÚ ÐÉGÝï }¢ï´ ¥¢{¢
¯±¢Ï¢ ç}¢H¼¢ ãñ J
S¢é±¢H } ¥GSÚ ÜïU ±vG¼ ÜéUH çÜU¼Ýè Úv¥G¼ Ý}¢¢Á¢G ÐÉGè Á¢¢¼è ãñ ?
Á¢±¢Ï¢ } ¥¢Æ Úv¥G¼ J ÐãHï Ó¢¢Ú Úv¥G¼ S¢é‹Ý¼ï x¢GñÚ }¢é¥vÜU΢ çÈUÚ
Ó¢¢Ú Úv¥G¼ ÈGUÁ¢üG J
S¢é±¢H } Ó¢¢Ú Úv¥G¼ S¢é‹Ý¼ï x¢GñÚ }¢é¥vÜU΢ ÜUè çÝIJ¼ çÜUS¢ ¼GÚãG ÜUè
Á¢¢»x¢è ?
Á¢±¢Ï¢ } çÝIJ¼ ÜUè }¢ñ´ Ýï Ó¢¢Ú Úv¥G¼ Ý}¢¢Á¢G S¢é‹Ý¼ ¥GSÚ ÜUè, ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ ÜïU çH²ï, S¢é‹Ý¼ ÚS¢êHéËH¢ã ÜUè, }¢éæã }¢ïÚ¢
¼GÚÈGU ÜU¢’Ï¢¢ à¢ÚèÈGU ÜïU
S¢é±¢H } çÈUÚ Ó¢¢Ú Úv¥G¼ ÈGUÁ¢üG ÜUè çÝIJ¼ ÜñUS¢ï ÜUÚï ?
Á¢±¢Ï¢ } çÝIJ¼ ÜUè }¢ñ´ Ýï Ó¢¢Ú Úv¥G¼ Ý}¢¢Á¢G ÈGUÁ¢üG ¥GSÚ ÜUè ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ ÜïU çH²ï (}¢évG¼Îè §¼Ý¢ ¥¢ñÚ ÜUãï : ÐèÀï §S¢ §}¢¢}¢ ÜïU) }¢éæã }¢ïÚ¢
¼GÚÈGU ÜU¢’Ï¢¢ à¢ÚèÈGU ÜïU
S¢é±¢H } }¢x¢GçÚÏ¢ ÜïU ±vG¼ ÜéUH çÜU¼Ýè Úv¥G¼ Ý}¢¢Á¢G ÐÉGè Á¢¢¼è ãñ ?
Á¢±¢Ï¢ } S¢¢¼ Úv¥G¼ J ÐãHï ¼èÝ Úv¥G¼ ÈGUÁ¢üG, çÈUÚ Î¢ï Úv¥G¼ S¢é‹Ý¼ï
}¢é¥vÜU΢, çÈUÚ Î¢ï Úv¥G¼ ÝzGH J
S¢é±¢H } ¼èÝ Úv¥G¼ ÈGUÁ¢üG ÜUè çÝIJ¼ çÜUS¢ ¼GÚãG ÜUè Á¢¢» ?
Á¢±¢Ï¢ } çÝIJ¼ ÜUè }¢ñ´ Ýï ¼èÝ Úv¥G¼ Ý}¢¢Á¢G ÈGUÁ¢üG }¢x¢GçÚÏ¢ ÜUè ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ ÜïU çH²ï (}¢évG¼Îè §¼Ý¢ ¥¢ñÚ ÜUãï : ÐèÀï §S¢ §}¢¢}¢ ÜïU) }¢éæã }¢ïÚ¢
¼GÚÈGU ÜU¢’Ï¢¢ à¢ÚèÈGU ÜïU
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 272
S¢é±¢H } ¥¢ñÚ Î¢ï Úv¥G¼ S¢é‹Ý¼ï }¢é¥vÜU΢ ÜUè çÝIJ¼ ÜñUS¢ï ÜUÚï ?
Á¢±¢Ï¢ } çÝIJ¼ ÜUè }¢ñæ Ýï ΢ï Úv¥G¼ Ý}¢¢Á¢G S¢é‹Ý¼ï }¢x¢GçÚÏ¢, ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ ÜïU çH²ï, S¢é‹Ý¼ ÚS¢êHéËH¢ã ÜUè, }¢éæã }¢ïÚ¢
¼GÚÈGU ÜU¢’Ï¢¢ à¢ÚèÈGU ÜïU
S¢é±¢H } çÈUÚ Î¢ï Úv¥G¼ ÝzGH ÜUè çÝIJ¼ ÜñUS¢ï ÜUÚï ?
Á¢±¢Ï¢ } çÝIJ¼ ÜUè }¢ñ´ Ýï ΢ï Úv¥G¼ Ý}¢¢Á¢Gï ÝzGH, ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢
ÜïU çH²ï, }¢éæã }¢ïÚ¢ ¼GÚÈGU ÜU¢’Ï¢¢ à¢ÚèÈGU ÜïU
S¢é±¢H } §Gࢢ ÜïU ±vG¼ ÜéUH çÜU¼Ýè Úv¥G¼ Ý}¢¢Á¢G ÐÉGè Á¢¢¼è ãñ ?
Á¢±¢Ï¢ } S¢¼Úã Úv¥G¼ J ÐãHï Ó¢¢Ú Úv¥G¼ S¢é‹Ý¼ï x¢GñÚ }¢é¥vÜU΢, çÈUÚ
Ó¢¢Ú Úv¥G¼ ÈGUÁ¢üG, çÈUÚ Î¢ï Úv¥G¼ S¢é‹Ý¼ï }¢é¥vÜU΢, çÈUÚ Î¢ï Úv¥G¼ ÝzGH
çÈUÚ ¼èÝ ç±~¢ï ±¢çÁ¢Ï¢ çÈUÚ Î¢ï Úv¥G¼ ÝzGH J
S¢é±¢H } Ó¢¢Ú Úv¥G¼ S¢é‹Ý¼ï x¢GñÚ }¢é¥vÜU΢ ÜUè çÝIJ¼ çÜUS¢ ¼GÚãG ÜUè
Á¢¢» ?
Á¢±¢Ï¢ } çÝIJ¼ ÜUè }¢ñ´ Ýï Ó¢¢Ú Úv¥G¼ Ý}¢¢Á¢G S¢é‹Ý¼ §Gࢢ ÜUè, ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ ÜïU çH²ï, S¢é‹Ý¼ ÚS¢êHéËH¢ã ÜUè, }¢éæã }¢ïÚ¢
¼GÚÈGU ÜU¢’Ï¢¢ à¢ÚèÈGU ÜïU
S¢é±¢H } çÈUÚ Ó¢¢Ú Úv¥G¼ ÈGUÁ¢üG ÜUè çÝIJ¼ ÜñUS¢ï ÜUÚï ?
Á¢±¢Ï¢ } çÝIJ¼ ÜUè }¢ñ´ Ýï Ó¢¢Ú Úv¥G¼ Ý}¢¢Á¢G ÈGUÁ¢üG §Gࢢ ÜUè, ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ ÜïU çH²ï (}¢évG¼Îè §¼Ý¢ ¥¢ñÚ ÜUãï : ÐèÀï §S¢ §}¢¢}¢ ÜïU) }¢éæã }¢ïÚ¢
¼GÚÈGU ÜU¢’Ï¢¢ à¢ÚèÈGU ÜïU
S¢é±¢H } çÈUÚ Î¢ï Úv¥G¼ S¢é‹Ý¼ï }¢é¥vÜU΢ ÜUè çÝIJ¼ çÜUS¢ ¼GÚãG ÜUè
Á¢¢»x¢è ?
Á¢±¢Ï¢ } çÝIJ¼ ÜUè }¢ñæ Ýï ΢ï Úv¥G¼ Ý}¢¢Á¢G S¢é‹Ý¼ §Gࢢ ÜUè, ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ ÜïU çH²ï J S¢é‹Ý¼ ÚS¢êHéËH¢ã ÜUè, }¢éæã }¢ïÚ¢
¼GÚÈGU ÜU¢’Ï¢¢ à¢ÚèÈGU ÜïU
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 273

S¢é±¢H } çÈUÚ Î¢ï Úv¥G¼ ÝzGH ÜUè çÝIJ¼ çÜUS¢ ¼GÚãG ÜUè Á¢¢» ?
Á¢±¢Ï¢ } çÝIJ¼ ÜUè }¢ñ´ Ýï ΢ï Úv¥G¼ Ý}¢¢Á¢Gï ÝzGH, ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢
ÜïU çH²ï, }¢éæã }¢ïÚ¢ ¼GÚÈGU ÜU¢’Ï¢¢ à¢ÚèÈGU ÜïU
S¢é±¢H } çÈUÚ ç±~¢ ÜUè çÝIJ¼ çÜUS¢ ¼GÚãG ÜUè Á¢¢» ?
Á¢±¢Ï¢ } çÝIJ¼ ÜUè }¢ñ´ Ýï ¼èÝ Úv¥G¼ Ý}¢¢Á¢G ±¢çÁ¢Ï¢ ç±~¢ ÜUè, ¥ËH¢ã
¼¥G¢H¢ ÜïU çH²ï }¢éæã }¢ïÚ¢ ¼GÚÈGU ÜU¢’Ï¢¢ à¢ÚèÈGU ÜïU
S¢é±¢H } çÈUÚ Î¢ï Úv¥G¼ ÝzGH ÜUè çÝIJ¼ çÜUS¢ ¼GÚãG ÜUÚï ?
Á¢±¢Ï¢ } çÝIJ¼ ÜUè }¢ñ´ Ýï ΢ï Úv¥G¼ Ý}¢¢Á¢ïG ÝzGH, ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢
ÜïU çH²ï, }¢éæã }¢ïÚ¢ ¼GÚÈGU ÜU¢’Ï¢¢ à¢ÚèÈGU ÜïU
S¢é±¢H } ¥x¢Ú çÝIJ¼ ÜïU ¥ËÈGU¢Á¢G |¢êH ÜUÚ ÜéUÀ ÜïU ÜéUÀ Á¢GÏ¢¢Ý S¢ï
çÝÜUH x¢» ¼¢ï Ý}¢¢Á¢G ã¢ïx¢è ²¢ Ýãè´ ?
Á¢±¢Ï¢ } çÝIJ¼ çÎH ÜïU ÐvÜïU §Ú¢Îï ÜU¢ï ÜUã¼ï ãñ´ ²¢’Ýè çÝIJ¼ }¢ïæ
Á¢GÏ¢¢Ý ÜU¢ »’ç¼Ï¢¢Ú Ýãè´ ¼¢ï ¥x¢Ú çÎH }¢ï´ }¢¯HÝ Á¢G¢ïãÚ ÜU¢ ÐvÜU¢ §Ú¢Î¢
çÜU²¢ ¥¢ñÚ Á¢GÏ¢¢Ý S¢ï Á¢G¢ïãÚ ÜUè Á¢x¢ã ¥GSÚ ÜU¢ HzGÁ¢G çÝÜUH x¢²¢, ¼¢ï Á¢G¢ïãÚ
ÜUè Ý}¢¢Á¢G ã¢ï Á¢¢»x¢è J
S¢é±¢H } ÜGUÁ¢G¢ Ý}¢¢Á¢G ÜUè çÝIJ¼ çÜUS¢ ¼GÚãG ÜUÚÝè Ó¢¢çã²ï ?
Á¢±¢Ï¢ } çÁ¢S¢ Ú¢ïÁ¢G ¥¢ñÚ çÁ¢S¢ ±vG¼ ÜUè Ý}¢¢Á¢G ÜGUÁ¢G¢ ã¢ï ©S¢ Ú¢ïÁ¢G ¥¢ñÚ
©S¢ ±vG¼ ÜUè çÝIJ¼ï ÜGUÁ¢G¢ Á¢GMÚè ãñ }¢¯HÝ ¥x¢Ú Á¢é}¢é¥G¢ ÜïU Ú¢ïÁ¢G ÈGUÁ¢í
ÜUè Ý}¢¢Á¢G ÜGUÁ¢G¢ ã¢ï x¢§ü ¼¢ï §S¢ ¼GÚãG çÝIJ¼ ÜUÚï çÜU çÝIJ¼ ÜUè }¢æñ Ýï ΢ï
Úv¥G¼ Ý}¢¢Á¢G ÜGUÁ¢G¢ Á¢é}¢é¥G¢ ÜïU Ú¢ïÁ¢G ÜUè ÈGUÁ¢üG ÈGUÁ¢í ÜUè ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢
ÜïU çH²ï, }¢éæã }¢ïÚ¢ ¼GÚÈGU ÜU¢’Ï¢¢ à¢ÚèÈGU ÜïU
S¢é±¢H } ¥x¢Ú ÜU§ü S¢¢H ÜUè Ý}¢¢Á¢Gï´ ÜGUÁ¢G¢ ã¢ï´ ¼¢ï çÝIJ¼ ÜñUS¢ï ÜUÚï ?
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 274
Á¢±¢Ï¢ } »ïS¢è S¢êÚ¼ }¢ï´ Á¢¢ï Ý}¢¢Á¢G }¢¯HÝ Á¢G¢ïãÚ ÜUè ÜGUÁ¢G¢ ÐÉGÝè ãñ ¼¢ï
§S¢ ¼GÚãG çÝIJ¼ ÜUÚï çÜU çÝIJ¼ ÜUè }¢ñ´ Ýï Ó¢¢Ú Úv¥G¼ Ý}¢¢Á¢G ÜGUÁ¢G¢ Á¢¢ï }¢ïÚï
çÁ¢G}}¢ï Ï¢¢ÜGUè ãñ §Ý }¢ï´ S¢ï ÐãHï ÈGU…üG Á¢G¢ïãÚ ÜUè, ¥ËH¢ã ¼¥G¢H¢ ÜïU
çH²ï }¢éæã }¢ïÚ¢ ¼GÚÈGU ÜU¢’Ï¢¢ à¢ÚèÈGU ÜïU
§S¢è ¼GÚèÜGïU ÐÚ ÎêS¢Úè ÜGUÁ¢G¢ Ý}¢¢Á¢G¢ï´ ÜUè çÝIJ¼¢ï´ ÜU¢ï çÜGU²¢S¢ ÜUÚ
HïÝ¢ Ó¢¢çã²ï J
S¢é±¢H } ТæÓ¢ ±vG¼ ÜUè Ý}¢¢Á¢G¢´ï }¢ï´ ÜéUH çÜU¼Ýè Úv¥G¼ ÜGUÁ¢G¢ ÐÉGè Á¢¢»x¢è ?
Á¢±¢Ï¢ } Ï¢èS¢ Úv¥G¼ J ΢ï Úv¥G¼ ÈGUÁ¢í, Ó¢¢Ú Úv¥G¼ Á¢G¢ïãÚ, Ó¢¢Ú Úv¥G¼
¥GSÚ, ¼èÝ Úv¥G¼ }¢x¢GçÚÏ¢, Ó¢¢Ú Úv¥G¼ §Gࢢ, ¼èÝ Úv¥G¼ ç±~¢, wG¢éH¢S¢¢
²ïã ãñ çÜU ÈGUÁ¢üG ¥¢ñÚ ç±~¢ ÜUè ÜGUÁ¢G¢ ãñ, S¢é‹Ý¼¢ḯ ¥¢ñÚ ÝzGH¢ḯ ÜUè ÜGUÁ¢G¢ Ýãè´ ãñ J
Ý}¢¢Á¢G ÐÉGÝï ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢
Ý}¢¢Á¢G ÐÉGÝï ÜU¢ ¼GÚèÜGU¢ ²ïã ãñ çÜU ±éÁG¢ê ÜUÚ ÜïU çÜGUÏH¢ ÜUè ¼GÚÈGU
}¢éæã ÜUÚï ¥¢ñÚ §S¢ ¼GÚãG ¶ÇG¢ ã¢ï çÜU ΢ïÝ¢ï´ Ðñ򢕫 ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý Ó¢¢Ú ©æx¢H ÜU¢
ÈGU¢çS¢H¢ Úãï ¥¢ñÚ Î¢ïÝ¢ï´ ã¢‰¢¢ï´ ÜU¢ï ΢ïÝ¢ï´ ÜU¢Ý¢ï´ ¼ÜU ©Æ¢» çÜU ΢ïÝ¢ï´ ¥æx¢êÆï
΢ïÝ¢ï´ ÜU¢Ý¢ï´ ÜUè H¢ñ S¢ï Àê Á¢¢»æ Ï¢¢ÜGUè ©æx¢çH²¢æ ¥ÐÝï ãG¢H ÐÚ Úãï´ J Ý
çÏ¢ËÜéUH ç}¢Hè ãé§ü Ý Ï¢ãé¼ ÈñUHè ãé§ü J §S¢ ãG¢H }¢ï´ çÜU ÜU¢Ý¢ï´ ÜUè H¢ñ Àê¼ï
ãé» Î¢ïÝ¢ï´ ã‰¢ïçH²¢æ çÜGUÏH¢ ÜUè ¼GÚÈGU ã¢ï´ J ¥¢ñÚ çÝx¢¢ã S¢Á¢Îï ÜUè Á¢x¢ã ÐÚ
ã¢ï J çÈUÚ çÝIJ¼ ÜUÚ ÜïU ÜUã¼¢ ãé±¢ 㢉¢ ÝèÓ¢ï H¢ ÜUÚ Ý¢ÈGU ÜïU
ÝèÓ¢ï §S¢ ¼GÚãG Ï¢¢æ{ Hï çÜU ΢ãìÝè ㉢ïHè ÜUè x¢gè Ï¢¢§æü ÜUH¢§ü ÜïU çS¢Úï ÐÚ
ÐãéæÓ¢¢ï´ ÜïU ТS¢ Úãï ¥¢ñÚ Ï¢èÓ¢ ÜUè ¼èÝ¢ï´ ©æx¢çH²¢æ Ï¢¢§üæ ÜUH¢§ü ÜUè ÐèÆ ÐÚ
¥¢ñÚ ¥æx¢êÆ¢ ¥¢ñÚ À¢ïÅè ©æx¢Hè ÜUH¢§ü ÜïU ¥x¢GH Ï¢x¢GH ãGËÜGïU ÜUè S¢êÚ¼ }¢ï´
Úãï´ J çÈUÚ ¯Ý¢ ÐÉGï ²¢’Ýè
çÈUÚ ÐÉGï çÈUÚ ÐÉGï çÈUÚ
ÐêÚè ÐÉGï ¥¢ñÚ ¶Gy}¢ ÐÚ ¥¢çãS¼¢ S¢ï ¥¢}¢èÝ ÜUãï §S¢ ÜïU Ï¢¢’Î ÜU¢ï§ü S¢êÚã
²¢ ¼èÝ ¥¢²¼ḯ ÐÉGï J ²¢ »ÜU H}Ï¢è ¥¢²¼ Á¢¢ï ¼èÝ ¥¢²¼¢ḯ ÜïU Ï¢Ú¢Ï¢Ú ã¢ï
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 275
ÐÉGï çÈUÚ ÜUã¼¢ ãé±¢ LÜêU¥G }¢ï´ Á¢¢» ¥¢ñÚ Í¢éÅÝ¢ï´ ÜU¢ï 㢉¢¢ï´ S¢ï §S¢
¼GÚãG ÐÜUÇGï çÜU ㉢ïçH²¢æ ΢ïÝ¢ï´ Í¢éÅÝ¢ï´ ÐÚ ã¢ï´ ¥¢ñÚ ©æx¢çH²¢æ wG¢êÏ¢ ÈñUHè ã¢ï´
¥¢ñÚ ÐèÆ çÏ¢Àè ã¢ï ¥¢ñÚ S¢Ú ÐèÆ ÜïU Ï¢Ú¢Ï¢Ú (ªæÓ¢¢ ÝèÓ¢¢ Ý) ã¢ï ¥¢ñÚ
ÝÁ¢GÚ Ðñ򢕫 ÜUè Ðé༠ÐÚ ã¢ï ¥¢ñÚ ÜU}¢ S¢ï ÜU}¢ ¼èÝ }¢Ú¼Ï¢¢
ÜUãï çÈUÚ ÜUã¼¢ ãé±¢ S¢è{¢ ¶ÇG¢ ã¢ï Á¢¢» ¥¢ñÚ ¥ÜïUHï
Ý}¢¢Á¢G ÐÉG¼¢ ã¢ï ¼¢ï §S¢ ÜïU Ï¢¢’Î |¢è ÜUãï ¥¢ñÚ Î¢ïÝ¢ïæ 㢉¢
HÅÜU¢» Úãï, 㢉¢¢ï´ ÜU¢ï Ï¢¢æ{ï Ýãè´ çÈUÚ ÜUã ÜUÚ S¢Á¢Îï }¢ï´ Á¢¢»
§S¢ ¼GÚãG çÜU ÐãHï Í¢éÅÝï Á¢G}¢èÝ ÐÚ Ú¶ï çÈUÚ ã¢‰¢ çÈUÚ Î¢ïÝ¢ï´ ã¢‰¢¢ï´ ÜïU
ÎÚç}¢²¢Ý S¢Ú Ú¶ï J §S¢ ¼GÚãG ÐÚ çÜU ÐãHï Ý¢ÜU Á¢G}¢èÝ ÐÚ Ú¶ï çÈUÚ
}¢¢‰¢¢ ¥¢ñÚ Ý¢ÜU ÜUè ãaè ÜU¢ï ÎÏ¢¢ ÜUÚ Á¢G}¢èÝ ÐÚ Á¢}¢¢» J ¥¢ñÚ ÝÁ¢GÚ Ý¢ÜU
ÜUè ¼GÚÈGU Úãï ¥¢ñÚ Ï¢¢ÁG¢ê¥¢ïæ ÜU¢ï ÜUÚ±Å¢ï´ S¢ï ¥¢ñÚ ÐïÅ ÜU¢ï Ú¢Ý¢ï´ S¢ï ¥¢ñÚ Ú¢Ý¢ï´
ÜU¢ï çЋÇçH²¢ï´ S¢ï Á¢é΢ Ú¶ï J ¥¢ñÚ Ð¢ªæ ÜUè S¢Ï¢ ©æx¢çH²¢ïæ ÜU¢ï çÜGUÏH¢ ÜUè
¼GÚÈGU Ú¶ï J §S¢ ¼GÚãG çÜU ©æx¢çH²¢ï´ ÜU¢ ÐïÅ Á¢G}¢èÝ ÐÚ Á¢}¢¢ Úãï ¥¢ñÚ
㉢ïçH²¢æ çÏ¢Àè ã¢ïæ J ¥¢ñÚ ©æx¢çH²¢æ çÜGUÏH¢ ÜUè ¼GÚÈGU ã¢ïæ ¥¢ñÚ ÜU}¢ S¢ï ÜU}¢
¼èÝ Ï¢¢Ú ÜUãï çÈUÚ S¢Ú ©Æ¢» §S¢ ¼GÚãG çÜU ÐãHï }¢¢‰¢¢
çÈUÚ Ý¢ÜU çÈUÚ }¢éæã çÈUÚ ã¢‰¢ ¥¢ñÚ Î¢ãìÝ¢ ÜGUÎ}¢ ¶ÇG¢ ÜUÚ ÜïU §S¢ ÜUè
©æx¢çH²¢æ çÜGUÏH¢ L¶G ÜUÚï ¥¢ñÚ Ï¢¢²¢æ ÜGUÎ}¢ çÏ¢À¢ ÜUÚ §S¢ ÐÚ wG¢êÏ¢ S¢è{¢
Ï¢ñÆ Á¢¢» J ¥¢ñÚ ã‰¢ïçH²¢æ çÏ¢À¢ ÜUÚ Ú¢Ý¢ï´ ÐÚ Í¢éÅÝ¢ï´ ÜïU ТS¢ Ú¶ï J §S¢ ¼G¢ñÚ
ÐÚ çÜU ΢ïÝ¢ḯ 㢉¢¢ḯ ÜUè ©æx¢çH²¢æ çÜGUÏH¢ L¶G ã¢æï ¥¢ñÚ ©æx¢çH²¢ïæ ÜU¢ çS¢Ú¢
Í¢éÅÝ¢ï´ ÜïU ТS¢ ã¢ï J çÈUÚ Á¢GÚ¢ ÆãÚ ÜïU ÜUã¼¢ ãé±¢ ÎêS¢Ú¢ S¢Á¢Î¢
ÜUÚï J ²ïã S¢Á¢Î¢ |¢è ÐãHï ÜUè ¼GÚãG ÜUÚï J çÈUÚ S¢Ú ©Æ¢» ¥¢ñÚ Î¢ïÝ¢ï´ ã¢‰¢¢ï´
ÜU¢ï ΢ïÝ¢ï´ Í¢éÅÝ¢ï´ ÐÚ Ú¶ ÜUÚ Ð‹Á¢¢ïæ ÜïU Ï¢H ¶ÇG¢ ã¢ï Á¢¢» J ©Æ¼ï ±vG¼
çÏ¢H¢ ©GÁ¢íG 㢉¢ Á¢G}¢èÝ ÐÚ Ý ÅïÜïU J ²ïã »ÜU Úv¥G¼ ÐêÚè ã¢ï x¢§ü ¥Ï¢ çÈUÚ
ÐÉG ÜUÚ ÐêÚè ÐÉGï ¥¢ñÚ ÜU¢ï§ü S¢êÚã ÐÉGï ¥¢ñÚ ÐãHï
ÜUè ¼GÚãG LÜêU¥G ¥¢ñÚ S¢Á¢Î¢ ÜUÚï J çÈUÚ Á¢Ï¢ S¢Á¢Îï S¢ï S¢Ú ©Æ¢» ¼¢ï
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 276

΢ãìÝ¢ ÜGUÎ}¢ ¶ÇG¢ ÜUÚ ÜïU Ï¢¢²¢æ ÜGUÎ}¢ çÏ¢À¢ ÜUÚ Ï¢ñÆ Á¢¢» ¥¢ñÚ ²ïã ÐÉGï

§S¢ ÜU¢ï ¼à¢¤ãéÎ ÜUã¼ï ãñ´ J Á¢Ï¢ ÜïU ÜGUÚèÏ¢ ÐãéæÓ¢ï ¼¢ï ΢ãìÝï
㢉¢ ÜUè Ï¢èÓ¢ ÜUè ©æx¢Hè ÜU¢ï ㉢ïHè S¢ï ç}¢H¢ Îï, ¥¢ñÚ HzGÁ¢G ÐÚ
ÜUçH}¢ï ÜUè ©æx¢Hè ©Æ¢» }¢x¢Ú §{Ú ©{Ú Ý çãH¢», ¥¢ñÚ ÐÚ çx¢Ú¢ Îï
§S¢è ¼GÚãG S¢Ï¢ ©æx¢çH²¢æ ÈGU¢ñÚÝ S¢è{è ÜUÚï J ¥Ï¢ ¥x¢Ú ΢ï S¢ï çÁ¢G²¢Î¢
Úv¥G¼ï´ ÐÉGÝè ãñæ ¼¢ï ©Æ ¶ÇG¢ ã¢ï ¥¢ñÚ §S¢è ¼GÚãG ÐÉGï }¢x¢Ú ÈGUÁ¢üG ÜUè §Ý
Úv¥G¼¢ï´ }¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ S¢êÚ¼ ç}¢H¢Ý¢ Á¢GMÚè Ýãè´ ¥Ï¢ çÐÀH¢ ÜGU¢’΢
çÁ¢S¢ ÜïU Ï¢¢’Î Ý}¢¢Á¢G ¶Gy}¢ ÜUÚïx¢¢ §S¢ }¢ï´ ¼à¢¤ãéÎ ÜïU Ï¢¢’Î ÎéMÎ à¢ÚèÈGU

ÐÉGï çÈUÚ

²¢ ¥¢ñÚ ÜU¢ï§ü Î饢G » }¢¢¯êÚ¢ ÐÉGï }¢¯HÝ ²ïã Î饢G ÐÉGï

çÈUÚ Î¢ãìÝï ࢢÝï ÜUè ¼GÚÈGU }¢éæã ÜUÚ ÜïU ÜUãï çÈUÚ Ï¢¢»æ
ࢢÝï ÜUè ¼GÚÈGU §S¢è ¼GÚãG J ¥Ï¢ Ý}¢¢Á¢G ¶Gy}¢ ã¢ï x¢§ü J §S¢ ÜïU Ï¢¢’Π΢ïÝ¢ï´
㢉¢ ©Æ¢ ÜUÚ ÜU¢ï§ü Îé¥G¢ }¢¯HÝ
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 277

ÐÉGï ¥¢ñÚ }¢éæã ÐÚ ã¢‰¢ ÈñUÚ Hï J


Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ ²ïã ¼GÚèÜGU¢ Á¢¢ï çH¶¢ x¢²¢ §}¢¢}¢ ²¢ ¼‹ã¢ }¢Îü ÜïU
ÐÉGÝï ÜU¢ ãñ J HïçÜUÝ ¥x¢Ú Ý}¢¢Á¢Gè }¢évG¼Îè ã¢ï ²¢’Ýè Á¢}¢¢¥G¼ ÜïU S¢¢‰¢
§}¢¢}¢ ÜïU ÐèÀï Ý}¢¢Á¢G ÐÉG¼¢ ã¢ï ¼¢ï ¥¢ñÚ S¢êÚã Ý ÐÉGï Ó¢¢ãï §}¢¢}¢
Á¢G¢ïÚ S¢ï çÜGUÚ¢¥¼ ÜUÚ¼¢ ã¢ï ²¢ ¥¢çãS¼¢ J §}¢¢}¢ ÜïU ÐèÀï çÜUS¢è Ý}¢¢Á¢G }¢ï´
çÜGUÚ¢¥¼ Á¢¢§Á¢G Ýãè´ J
Ý}¢¢Á¢G }¢ï´ ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜïU Ó¢‹Î ¶G¢S¢ }¢S¢¢§H
¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ï Ó¢¢çã²ï çÜU ¼vÏ¢èÚï ¼ãGÚè}¢¢ ÜïU ±vG¼ }¢Î¢ïZ ÜUè ¼GÚãG
ÜU¢Ý¢ï´ ¼ÜU 㢉¢ Ý ©Æ¢» Ï¢çËÜU ÜU‹{¢ï´ ¼ÜU ãè 㢉¢ ©Æ¢ ÜUÚ Ï¢¢§æü ㉢ïHè
S¢èÝï ÐÚ Ú¶ ÜUÚ §S¢ ÜUè ÐèÆ ÐÚ Î¢ãìÝè ㉢ïHè Ú¶ḯ J LÜêU¥G }¢ḯ çÁ¢G²¢Î¢ Ý
Û¢éÜïU´ Ï¢çËÜU ‰¢¢ïÇG¢ Û¢éÜïU´ ²¢’Ýè çS¢ÈüGU §S¢ ÜGUÎÚ çÜU 㢉¢ Í¢éÅÝ¢ï´ ¼ÜU ÐãéæÓ¢
Á¢¢» §S¢è ¼GÚãG ¥G¢ñÚ¼ïæ LÜêU¥G }¢ï´ ÐèÆ S¢è{è Ý ÜUÚï´ ¥¢ñÚ Í¢éÅÝ¢ï´ ÐÚ Á¢G¢ïÚ Ý
Îï´ Ï¢çËÜU }¢¤GÁ¢G Í¢éÅÝ¢ï´ ÐÚ ã¢‰¢ Ú¶ Îḯ ¥¢ñÚ ã¢‰¢ ÜUè ©æx¢çH²¢æ HïÅè ãé§ü Ú¶ḯ
¥¢ñÚ Ð¢ªæ ÜéUÀ Û¢éÜU¢ ãé±¢ Ú¶ḯ J }¢Î¢ïZ ÜUè ¼GÚãG wG¢êÏ¢ S¢è{¢ Ý ÜUÚ Îï´ J ¥G¢ñÚ¼¢ï´
ÜU¢ï çÏ¢ËÜéUH çS¢}¢Å ÜUÚ S¢Á¢Î¢ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï ²¢’Ýè Ï¢¢ÁG¢ê¥¢ïæ ÜU¢ï ÜUڱŢï´
S¢ï ç}¢H¢ Îï´ ¥¢ñÚ ÐïÅ ÜU¢ï Ú¢Ý S¢ï ¥¢ñÚ Ú¢Ý ÜU¢ï çЋÇçH²¢ï´ S¢ï ¥¢ñÚ çЋÇçH²¢ï´
ÜU¢ï Á¢G}¢èÝ S¢ï ç}¢H¢ Îï´ ¥¢ñÚ ÜGU¢’΢ }¢ïæ ¥œ¢çãGIJ¢¼ ÐÉG¼ï ±vG¼ ¥G¢ñÚ¼ïæ Ï¢¢»æ
ÜGUÎ}¢ ÐÚ Ý Ï¢ñÆïæ J ΢ïÝ¢ï´ Ð¢ªæ ΢ãìÝè Á¢¢çÝÏ¢ S¢ï çÝÜU¢H Îḯ ¥¢ñÚ Ï¢¢§æü S¢éÚèÝ
ÐÚ Ï¢ñÆḯ }¢Î¢ïZ ÜUè ¼GÚãG Ý Ï¢ñÆḯ J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 278

¥G¢ñÚ¼ï´ |¢è ¶ÇGè ã¢ï ÜUÚ Ý}¢¢Á¢G ÐÉGï´ Ï¢ãé¼ S¢è Á¢¢çãH ¥G¢ñÚ¼ï´ ÈGUÁ¢üG
¥¢ñÚ ±¢çÁ¢Ï¢ ¥¢ñÚ S¢é‹Ý¼ ± ÝzGH S¢¢Úè Ý}¢¢Á¢Gï´ Ï¢ñÆ ÜUÚ ÐÉG¼è ãñ´ ²ïã
çÏ¢ËÜéUH x¢GH¼G ¼GÚèÜGU¢ ãñ J ÝzGH ÜïU çS¢±¢ ÜU¢ï§ü Ý}¢¢Á¢G |¢è çÏ¢H¢ ©GÁ¢íG Ï¢ñÆ
ÜUÚ ÐÉGÝè Á¢¢§Á¢G Ýãè´ J ²ïã Á¢¢çãH ¥G¢ñÚ¼ï´ ÈGUÁ¢üG ± ±¢çÁ¢Ï¢ çÁ¢¼Ýè Ý}¢¢Á¢ïGæ
çÏ¢Gx¢ñÚ ©GÁ¢íG Ï¢ñÆ ÜUÚ ÐÉG Ó¢éÜUè ã¢ï´ ©Ý S¢Ï¢ ÜUè ÜGUÁ¢G¢ ÜUÚï´ ¥¢ñÚ ¼¢ñÏ¢¢ ÜUÚï´ J
}¢S¥H¢ :- ¥G¢ñÚ¼ }¢Î¢ïZ ÜUè §}¢¢}¢¼ ÜUÚï ²ïã Ý¢Á¢¢§Á¢G ãñ J

ãÚçx¢Á¢G ¥G¢ñÚ¼ï´ }¢Î¢ïZ ÜUè §}¢¢}¢ Ýãè´ Ï¢Ý S¢ÜU¼èæ J ¥¢ñÚ çS¢ÈüGU
¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜUè Á¢}¢¢¥G¼ (çÜU ¥G¢ñÚ¼ ãè §}¢¢}¢ ã¢ï ¥¢ñÚ ¥G¢ñÚ¼ïæ ãè }¢évG¼Îè ã¢ï´)
²ïã }¢ÜUMãï ¼ãGÚè}¢è ¥¢ñÚ Ý¢Á¢¢§Á¢G ãñ J (Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 3, S¢. 111)
}¢S¥H¢ :- ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÐÚ Á¢é}¢é¥G¢ ¥¢ñÚ §üGÎñÝ ÜUè Ý}¢¢Á¢G ±¢çÁ¢Ï¢ Ýãè´ J
(Ï¢ã¢Úï à¢Úè¥G¼, çÁ¢. 1, S¢. 131)
ÐæÁ¢ ±vG¼¢ Ý}¢¢Á¢G¢ï´ ÜïU çH²ï ¥G¢ñÚ¼¢ï´ ÜU¢ }¢çSÁ¢Î }¢ï´ Á¢¢Ý¢ }¢‹¥G ãñ J

¥zG¥¢G Hï Ý}¢¢Á¢G ÜUè çÜGUS}¢ḯ


Ý}¢¢Á¢G ÐÉGÝï ÜU¢ Á¢¢ï ¼GÚèÜGU¢ Ï¢²¢Ý çÜU²¢ x¢²¢ ãñ §S¢ }¢ï´ çÁ¢Ý
çÁ¢Ý ÜU¢}¢¢ï´ ÜU¢ çÁ¢GRU çÜU²¢ x¢²¢ ãñ §Ý }¢ï´ S¢ï Ï¢¢’Á¢G Ó¢èÁ¢Gï´ ÈGUÁ¢üG ãñ´ çÜU §Ý
ÜïU çÏ¢x¢GñÚ Ý}¢¢Á¢G ã¢ïx¢è ãè Ýãè´ J Ï¢¢’Á¢G ±¢çÁ¢Ï¢ ãñ´ çÜU ¥x¢Ú ÜGUSÎÝ §Ý ÜU¢ï
À¢ïÇG çβ¢ Á¢¢» ¼¢ï x¢éÝ¢ã |¢è ã¢ïx¢¢ ¥¢ñÚ Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ï |¢è ΢ïãڢݢ ÐÇGïx¢¢ J
¥¢ñÚ ¥x¢Ú |¢êH ÜUÚ §Ý ÜU¢ï À¢ïÇG¢ ¼¢ï S¢Á¢Î» S¢ãì± ÜUÚÝ¢ ±¢çÁ¢Ï¢ ã¢ïx¢¢
¥¢ñÚ Ï¢¢’Á¢G Ï¢¢¼ï´ S¢é‹Ý¼ï }¢é¥vÜU΢ ãñ´ çÜU §Ý ÜU¢ï À¢ïÇGÝï ÜUè ¥G¢Î¼ x¢éÝ¢ã
ãñ ¥¢ñÚ Ï¢¢’Á¢G }¢éS¼ãGÏ¢ ãñ´ çÜU §Ý ÜU¢ï ÜUÚï´ ¼¢ï ¯±¢Ï¢ ¥¢ñÚ ¥x¢Ú Ý ÜUÚï´ ¼¢ï
ÜU¢ï§ü x¢éÝ¢ã Ýãè´ J ¥Ï¢ ã}¢ §Ý Ï¢¢¼¢ï´ ÜUè ÜéUÀ ±Á¢G¢ãG¼ ÜUÚ¼ï ãñ´ J §Ý ÜU¢ï
x¢G¢ñÚ S¢ï ÐÉG ÜUÚ ¥ÓÀè ¼GÚãG ²¢Î ÜUÚ H¢ï J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 279
ÈGUÚ¢§Á¢Gï Ý}¢¢Á¢G :- S¢¢¼ Ó¢èÁ¢Gḯ Ý}¢¢Á¢G }¢ḯ ÈGUÁ¢üG ãñ́ çÜU ¥x¢Ú §Ý }¢ḯ S¢ï çÜUS¢è
»ÜU ÜU¢ï |¢è À¢ïÇG çβ¢ ¼¢ï Ý}¢¢Á¢G ã¢ïx¢è ãè Ýãè´ {1} ¼vÏ¢èÚï ¼ãGÚè}¢¢
{2} çÜGU²¢}¢ {3} çÜGUÚ¢¥¼ {4} LÜêU¥G {5} S¢Á¢Î¢ {6} ÜU¢’λ ¥¶GèÚ¢
{7} ÜU¢ï§ü ÜU¢}¢ ÜUÚ ÜïU }¢¯HÝ S¢H¢}¢ ²¢ ÜUH¢}¢ ÜUÚ ÜïU Ý}¢¢Á¢G S¢ï
çÝÜUHÝ¢ J
¼vÏ¢èÚï ¼ãGÚè}¢¢ ÜU¢ ²ïã }¢¼GHÏ¢ ãñ çÜU ÜUã ÜUÚ Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ï à¢éM¥G
ÜUÚÝ¢ J
Ý}¢¢Á¢G }¢ḯ Ï¢ãé¼ }¢Ú¼Ï¢¢ ÜU㢠Á¢¢¼¢ ãñ J }¢x¢Ú à¢éM¥G
Ý}¢¢Á¢G }¢ḯ ÐãHè }¢Ú¼Ï¢¢ Á¢¢ï ÜUã¼ï ãñ́ §S¢ ÜU¢ Ý¢}¢ ¼vÏ¢èÚï ¼ãGÚè}¢¢
ãñ ²ïã ÈGUÁ¢üG ãñ J §S¢ ÜU¢ï ¥x¢Ú À¢ïÇG çβ¢ ¼¢ï Ý}¢¢Á¢G ã¢ïx¢è ãè Ýãè´ J

}¢S¥H¢ :- çÜGU²¢}¢ ÈGUÁ¢üG ã¢ïÝï ÜU¢ }¢¼GHÏ¢ ²ïã ãñ çÜU ¶ÇGï ã¢ï ÜUÚ Ý}¢¢Á¢G
ÐÉGÝ¢ Á¢GMÚè ãñ J ¼¢ï ¥x¢Ú çÜUS¢è }¢Îü ²¢ ¥G¢ñÚ¼ Ýï çÏ¢x¢GñÚ ©GÁ¢íG ÜïU Ï¢ñÆ ÜUÚ
Ý}¢¢Á¢G ÐÉGè ¼¢ï ©S¢ ÜUè Ý}¢¢Á¢G ¥Î¢ Ýãè´ ãé§ü J

ã¢æ ÝzGH Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ï çÏ¢H¢ ©GÁ¢íG ÜïU |¢è Ï¢ñÆ ÜUÚ ÐÉGï ¼¢ï ²ïã Á¢¢§Á¢G ãñ J
}¢S¥H¢ :- çÜGUÚ¢¥¼ ÈGUÁ¢üG ã¢ïÝï ÜU¢ ²ïã }¢¼GHÏ¢ ãñ çÜU ÈGUÁ¢üG ÜUè ΢ï
Úv¥G¼¢ïæ }¢ï´ ¥¢ñÚ ç±~¢ ± ݱ¢çÈGUH ¥¢ñÚ S¢é‹Ý¼¢ï´ ÜUè ãÚ ãÚ Úv¥G¼ }¢ï´
ÜéUGÚ¥¢Ý à¢ÚèÈGU ÐÉGÝ¢ Á¢GMÚè ãñ J
¼¢ï ¥x¢Ú çÜUS¢è Ýï §Ý Úv¥G¼¢ïæ }¢ï´ ÜéUGÚ¥¢Ý Ýãè´ ÐÉG¢ ¼¢ï ©S¢ ÜUè Ý}¢¢Á¢G Ý
ã¢ïx¢è J
}¢S¥H¢ :- LÜêU¥G ÜU¢ ¥ÎÝ¢ ÎÚÁ¢¢ ²ïã ãñ çÜU §¼Ý¢ Û¢éÜïU´ çÜU 㢉¢ Ï¢ÉG¢»æ
¼¢ï Í¢éÅÝï ¼ÜU ÐãéæÓ¢ Á¢¢»æ J ¥¢ñÚ ÐêÚ¢ LÜêU¥G ²ïã ãñ çÜU §¼Ý¢ Û¢éÜïU çÜU ÐèÆ
S¢è{è çÏ¢À¢ Îï J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 280
}¢S¥H¢ :- S¢Á¢Îï ÜUè ãGÜGUèÜGU¼ ²ïã ãñ çÜU }¢¢‰¢¢ Á¢G}¢èÝ ÐÚ Á¢}¢¢ ãé±¢
¥¢ñÚ ÜU}¢ S¢ï ÜU}¢ Тªæ ÜUè »ÜU ©æx¢Hè ÜU¢ ÐïÅ Á¢G}¢èÝ S¢ï Hx¢¢ ã¢ï ¼¢ï ¥x¢Ú
çÜUS¢è Ýï §S¢ ¼GÚãG çÜU²¢ çÜU ΢ïÝ¢ï´ Ð¢ªæ Á¢G}¢èÝ S¢ï ©Æï Úãï ²¢ çS¢ÈüGU ©æx¢Hè
ÜUè Ý¢ïÜU Á¢G}¢èÝ S¢ï Hx¢è Úãï ¼¢ï Ý}¢¢Á¢G Ý ã¢ïx¢è J »ÜU ©æx¢Hè ÜïU ÐïÅ ÜU¢
S¢Á¢Îï }¢ï´ Á¢G}¢èÝ S¢ï Hx¢Ý¢ ¼¢ï ÈGUÁ¢üG ãñ }¢x¢Ú ΢ïÝ¢ï´ Ð¢ªæ ÜUè ¼èÝ ¼èÝ
©æx¢çH²¢ï´ ÜïU ÐïÅ ÜU¢ Á¢G}¢èÝ S¢ï Hx¢Ý¢ ±¢çÁ¢Ï¢ ãñ ¥¢ñÚ Î¢ïÝ¢ï´ Ð¢ªæ ÜUè ÎS¢¢ï´
©æx¢çH²¢ï´ ÜU¢ ÐïÅ S¢Á¢Îï }¢ï´ Á¢G}¢èÝ S¢ï Hx¢¢ ã¢ïÝ¢ S¢é‹Ý¼ ãñ J
}¢S¥H¢ :- Ý}¢¢Á¢G¢ï´ ÜUè Úv¥G¼¢ï´ ÜU¢ï ÐêÚè ÜUÚ HïÝï ÜïU Ï¢¢’Î ÐêÚè ¥œ¢çãGIJ¢¼
ÐÉGÝï ÜUè ç}¢vGÎ¢Ú Ï¢ñÆÝ¢ ÈGUÁ¢üG ãñ ¥¢ñÚ §S¢ ÜU¢ Ý¢}¢ ÜGU¢’λ ¥¶GèÚ¢ ãñ J
}¢S¥H¢ :- ÜGU¢’λ ¥¶GèÚ¢ ÜïU Ï¢¢’Î ¥ÐÝï ÜGUSÎ ± §Ú¢Îï ¥¢ñÚ çÜUS¢è
¥G}¢H S¢ï Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ï ¶Gy}¢ ÜUÚ ÎïÝ¢ S¢H¢}¢ S¢ï ã¢ï ²¢ çÜUS¢è ÎêS¢Úï ¥G}¢H
S¢ï ²ïã |¢è Ý}¢¢Á¢G ÜïU ÈGUÚ¢§Á¢G }¢ï´ S¢ï ãñ J HïçÜUÝ S¢H¢}¢ ÜïU §GH¢±¢ ¥x¢Ú
ÜU¢ï§ü ÎêS¢Ú¢ ÜU¢}¢ ÜUÚ ÜïU Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ï ¶Gy}¢ çÜU²¢ ¼¢ï ¥x¢Ó¢ïü Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ ÈGUÁ¢üG
¼¢ï ¥Î¢ ã¢ï x¢²¢ HïçÜUÝ Ý}¢¢Á¢G ÜU¢ï ΢ïÏ¢¢Ú¢ ÐÉGÝ¢ ±¢çÁ¢Ï¢ ãñ J
Ý}¢¢Á¢G ÜïU ±¢çÁ¢Ï¢¢¼ :- Ý}¢¢Á¢G }¢ï´ ²ïã Ó¢èÁ¢Gï´ ±¢çÁ¢Ï¢ ãñ´ ¼vÏ¢èÚï ¼ãGÚè}¢¢
}¢ï´ HzGÁ¢G ã¢ïÝ¢, ÐÉGÝ¢, ÈGUÁ¢üG ÜUè ÐãHè ΢ï Úv¥G¼¢ï´ }¢ï´ ¥¢ñÚ
S¢é‹Ý¼ ± ÝzGH ¥¢ñÚ ç±~¢ ÜUè ãÚ Úv¥G¼ }¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ ÜU¢ï§ü S¢êÚã ²¢
¼èÝ À¢ïÅè ¥¢²¼¢ï´ ÜU¢ï ç}¢H¢Ý¢ J ÈGUÁ¢üG Ý}¢¢Á¢G¢ï´ }¢ï´ ÐãHè ΢ï Úv¥G¼¢ï´ }¢ï´
çÜGUÚ¢¥¼ ÜUÚÝ¢ J ÜU¢ S¢êÚã S¢ï ÐãHï ã¢ïÝ¢, ãÚ Úv¥G¼ }¢ï´ S¢êÚã S¢ï
ÐãHï »ÜU ãè Ï¢¢Ú ÐÉGÝ¢ J ¥¢ñÚ S¢êÚã ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý ¥¢}¢èÝ
¥¢ñÚ ÜïU çS¢±¢ ÜéUÀ ¥¢ñÚ Ý ÐÉGÝ¢ J çÜGUÚ¢¥¼ ÜïU ÈGU¢ñÚÝ Ï¢¢’Î ãè
LÜêU¥G ÜUÚÝ¢, S¢Á¢Îï }¢ï´ ΢ïÝ¢ï´ Ð¢ªæ ÜUè ¼èÝ ¼èÝ ©æx¢çH²¢ï´ ÜU¢ ÐïÅ Á¢G}¢èÝ
ÐÚ Hx¢Ý¢, ΢ïÝ¢ï´ S¢Á¢Î¢æï ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý çÜUS¢è LvÝ ÜU¢ ÈGU¢ç„H Ý ã¢ïÝ¢,
¼¢’ÎèH ²¢’Ýè LÜêU¥G ± S¢éÁ¢êÎ ¥¢ñÚ ÜGU¢ñ}¢¢ ± Á¢ËS¢¢ }¢ï´ ÜU}¢ S¢ï ÜU}¢ »ÜU
Ï¢¢Ú ÜUãÝï ÜïU Ï¢Ú¢Ï¢Ú ÆãÚÝ¢, Á¢ËS¢¢ ²¢’Ýè ΢ïÝ¢ïæ S¢Á¢Î¢ï´ ÜïU
ÎÚç}¢²¢Ý Ï¢ñÆÝ¢ J ÜGU¢ñ}¢¢ ²¢’Ýè LÜêU¥G S¢ï S¢è{¢ ¶ÇG¢ ã¢ï Á¢¢Ý¢, ÜGU¢’λ
ªH¢ ¥x¢Ó¢ïü ÝzGH Ý}¢¢Á¢G ã¢ï, ãÚ ÜGU¢’΢ }¢ï´ ÐêÚ¢ ¼à¢¤ãéÎ ÐÉGÝ¢, HzGÁ¢G
¥SS¢H¢}¢ ΢ï Ï¢¢Ú ÜUãÝ¢, ç±~¢ }¢ï´ Îé¥G¢» ÜéUGÝê¼ ÐÉGÝ¢, ç±~¢ }¢ï´ ÜéUGÝê¼ ÜUè
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 281
¼vÏ¢èÚ, §üGÎñÝ ÜUè Àï Á¢G¢§Î ¼vÏ¢èÚï´, §üGÎñÝ }¢ï´ ÎêS¢Úè Úv¥G¼ ÜïU LÜêU¥G ÜUè
¼vÏ¢èÚ ¥¢ñÚ §S¢ ¼vÏ¢èÚ ÜïU çH²ï ÜUãÝ¢, ãÚ Á¢ãÚè Ý}¢¢Á¢G }¢ï´
§}¢¢}¢ ÜU¢ï Ï¢éË¢‹Î ¥¢±¢Á¢G S¢ï çÜGUÚ¢¥¼ ÜUÚÝ¢ ¥¢ñÚ x¢GñÚ Á¢ãÚè Ý}¢¢Á¢G¢ï´ }¢ï´
¥¢çãS¼¢ çÜGUÚ¢¥¼ ÜUÚÝ¢, ãÚ ÈGUÁ¢üG ± ±¢çÁ¢Ï¢ ÜU¢ ©S¢ ÜUè Á¢x¢ã ÐÚ ¥Î¢
ã¢ïÝ¢, ãÚ Úv¥G¼ }¢ï´ »ÜU ãè LÜêU¥G ã¢ïÝ¢ ¥¢ñÚ ãÚ Úv¥G¼ }¢ï´ ΢ï ãè S¢Á¢Îï
ã¢ïÝ¢, ÎêS¢Úè Úv¥G¼ ÐêÚè ã¢ïÝï S¢ï ÐãHï ÜGU¢’΢ Ý ÜUÚÝ¢, ¥¢ñÚ Ó¢¢Ú Úv¥G¼
±¢Hè Ý}¢¢Á¢G¢ïæ }¢ï´ ¼èS¢Úè Úv¥G¼ ÐÚ ÜGU¢’΢ Ý ÜUÚÝ¢, ¥¢²¼ï S¢Á¢Î¢ ÐÉGè
¼¢ï S¢Á¢Î» ç¼H¢±¼ ÜUÚÝ¢, S¢ãì± ãé±¢ ¼¢ï S¢Á¢Î» S¢ãì± ÜUÚÝ¢, ΢ï ÈGUÁ¢üG
²¢ Î¢ï ±¢çÁ¢Ï¢ ²¢ ±¢çÁ¢Ï¢ ± ÈGUÁ¢üG ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý ¼èÝ }¢Ú¼Ï¢¢
ÜUãÝï ÜïU Ï¢Ú¢Ï¢Ú ±vGÈGU¢ Ý ã¢ïÝ¢ J §}¢¢}¢ Á¢Ï¢ çÜGUÚ¢¥¼ ÜUÚï Ï¢éH‹Î
¥¢±¢Á¢G S¢ï ã¢ï ²¢ ¥¢çãS¼¢ ©S¢ ±vG¼ }¢évG¼Îè ÜU¢ Ó¢éÐ ÚãÝ¢, çÜGUÚ¢¥¼ ÜïU
çS¢±¢ ¼}¢¢}¢ ±¢çÁ¢Ï¢¢¼ }¢ï´ }¢évG¼Îè ÜU¢ï §}¢¢}¢ ÜUè ÐñÚ±è ÜUÚÝ¢ J

Ý}¢¢Á¢G ÜUè S¢é‹Ý¼ï´ :- Ý}¢¢Á¢G }¢ï´ Á¢¢ï Ó¢èÁ¢Gï´ S¢é‹Ý¼ ãñ´ §Ý ÜU¢ ãéGv}¢ ²ïã ãñ
çÜU §Ý ÜU¢ï ÜGUSÎÝ Ý À¢ïÇG¢ Á¢¢» ¥¢ñÚ ¥x¢Ú x¢GH¼Gè S¢ï ÀêÅ Á¢¢»æ ¼¢ï Ý
S¢Á¢Î» S¢ãì± ÜUè Á¢GMÚ¼ ãñ Ý Ý}¢¢Á¢G ΢ïãÚ¢Ýï ÜUè J HïçÜUÝ ¥x¢Ú ΢ïãÚ¢Hï
¼¢ï ¥ÓÀ¢ ãñ J v²êæçÜU Ý}¢¢Á¢G ÜUè çÜUS¢è S¢é‹Ý¼ ÜU¢ï À¢ïÇG ÎïÝï S¢ï Ý}¢¢Á¢G ÜïU
¯±¢Ï¢ }¢ï´ ÜU}¢è ã¢ï Á¢¢¼è ãñ J
Ý}¢¢Á¢G ÜUè S¢é‹Ý¼ï´ ²ïã ãñ´ J ¼vÏ¢èÚï ¼ãGÚè}¢¢ ÜïU çH²ï 㢉¢ ©Æ¢Ý¢,
㢉¢¢ïæ ÜUè ©æx¢çH²¢ï´ ÜU¢ï ¥ÐÝï ãG¢H ÐÚ À¢ïÇG ÎïÝ¢, ²¢’Ýè çÏ¢ËÜéUH ç}¢H¢»
Ý ¶éHè Ú¶ï Ï¢çËÜU ¥ÐÝï ãG¢H ÐÚ À¢ïÇG Îï, Ï¢ ±vG¼ï ¼vÏ¢èÚ S¢Ú Ý
Û¢éÜU¢Ý¢, ㉢ïçH²¢ï´ ¥¢ñÚ ©æx¢çH²¢ï´ ÜïU ÐïÅ ÜU¢ çÜGUÏH¢ M ã¢ïÝ¢, ¼vÏ¢èÚ
ÜUãÝï S¢ï ÐãHï 㢉¢ ©Æ¢Ý¢ §S¢è ¼GÚãG ÜéUGÝê¼ ¥¢ñÚ §üGÎñÝ ÜUè ¼vÏ¢è򢕫 }¢ï´ |¢è,
ÜU¢Ý¢ï´ ¼ÜU 㢉¢ Hï Á¢¢Ýï ÜïU Ï¢¢’Î ¼vÏ¢èÚ ÜUãÝ¢, ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï çS¢ÈüGU }¢êæÉ¢ï´ ¼ÜU
㢉¢ ©Æ¢Ý¢, §}¢¢}¢ ÜU¢ ¥¢ñÚ Ýè…G S¢H¢}¢ Ï¢éË¢‹Î
¥¢±¢Á¢G S¢ï ÜUãÝ¢, ¼vÏ¢èÚ ÜïU Ï¢¢’Π㢉¢ HÅÜU¢» çÏ¢x¢GñÚ Ï¢¢æ{ HïÝ¢, ¯Ý¢ ±
¼¥GñéÁ¢G ± çÏ¢çS}¢ËH¢ã ÐÉGÝ¢ ¥¢ñÚ ¥¢}¢èÝ ÜUãÝ¢ ¥¢ñÚ §Ý S¢Ï¢ ÜU¢
¥¢çãS¼¢ ã¢ïÝ¢, ÐãHï ¯Ý¢ çÈUÚ ¼¥GñéÁ¢G çÈUÚ çÏ¢çS}¢ËH¢ã ¥¢ñÚ ãÚ »ÜU
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 282
ÜïU Ï¢¢’Î ÎêS¢Úï ÜU¢ï ÈGU¢ñÚÝ ÐÉGÝ¢, LÜêU¥G }¢ï´ ¼èÝ Ï¢¢Ú
ÜUãÝ¢ ¥¢ñÚ Í¢éÅÝ¢ï´ ÜU¢ï 㢉¢¢ï´ S¢ï ÐÜUÇGÝ¢ ¥¢ñÚ ©æx¢çH²¢ï´ ÜU¢ï wG¢êÏ¢ ¶éHè
ڶݢ, ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï Í¢éÅÝï ÐÚ ã¢‰¢ ڶݢ ¥¢ñÚ ©æx¢çH²¢ï´ ÜU¢ï ÜéUࢢ΢ Ý
ڶݢ, ãG¢H¼ï LÜêU¥G }¢ï´ Å¢æx¢ï´ S¢è{è ã¢ïÝ¢, LÜêU¥G ÜïU çH²ï ÜUãÝ¢,
LÜêU¥G }¢ï´ ÐèÆ ÜU¢ï wG¢êÏ¢ çÏ¢Àè ڶݢ, LÜêU¥G S¢ï ©ÆÝï ÐÚ ã¢‰¢ HÅÜU¢ ãé±¢
À¢ïÇG ÎïÝ¢, LÜêU¥G S¢ï ©ÆÝï }¢ï´ §}¢¢}¢ ÜU¢ï ÜUãÝ¢,
}¢évG¼Îè ÜU¢ï ÜUãÝ¢ ¥¢ñÚ ¥ÜïUHï Ý}¢¢Á¢G ÐÉGÝï ±¢H¢ïæ ÜU¢ï ΢ïÝ¢ḯ
ÜUãÝ¢ S¢Á¢Îï ÜïU çH²ï ¥¢ñÚ S¢Á¢Îï S¢ï ©ÆÝï ÜïU çH²ï ÜUãÝ¢, S¢Á¢Îï }¢ï´
ÜU}¢ S¢ï ÜU}¢ ¼èÝ }¢Ú¼Ï¢¢ ÜUãÝ¢, S¢Á¢Î¢ ÜUÚÝï ÜïU çH²ï
ÐãHï Í¢éÅÝ¢ çÈUÚ ã¢‰¢ çÈUÚ Ý¢ÜU çÈUÚ }¢¢‰¢¢ Á¢G}¢èÝ ÐÚ Ú¶Ý¢ ¥¢ñÚ S¢Á¢Îï
S¢ï ©ÆÝï ÜïU çH²ï ÐãHï }¢¢‰¢¢ çÈUÚ Ý¢ÜU çÈUÚ ã¢‰¢ çÈUÚ Í¢éÅÝ¢ Á¢G}¢èÝ S¢ï
©Æ¢Ý¢, S¢Á¢Îï }¢ï´ Ï¢¢ÁG¢ê ÜU¢ ÜUÚ±Å¢ï´ S¢ï ¥¢ñÚ ÐïÅ ÜU¢ Ú¢Ý¢ï´ S¢ï ¥Hx¢ ÚãÝ¢,
S¢Á¢Îï ÜUè ãG¢H¼ }¢ï´ ÜUH¢§²¢ï´ ÜU¢ï Á¢G}¢èÝ ÐÚ Ý çÏ¢À¢Ý¢, ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï S¢Á¢Îï
}¢ï´ ¥ÐÝï Ï¢¢ÁG¢ê¥¢ïæ ÜU¢ï ÜUÚ±Å¢ï´ S¢ï, ÐïÅ ÜU¢ï Ú¢Ý S¢ï, Ú¢Ý ÜU¢ï çЋÇçH²¢ï´ S¢ï
¥¢ñÚ çЋÇçH²¢ï´ ÜU¢ï Á¢G}¢èÝ S¢ï ç}¢H¢ ÎïÝ¢, ΢ïÝ¢ï´ S¢Á¢Î¢ï´ ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý
ç}¢cH ¼à¢¤ãéÎ ÜïU Ï¢ñÆÝ¢ ¥¢ñÚ ã¢‰¢¢ïæ ÜU¢ï Ú¢Ý¢ï´ ÐÚ Ú¶Ý¢, S¢Á¢Îï }¢ï´ 㢉¢ ÜUè
©æx¢çH²¢ï´ ÜU¢ çÜGUÏH¢ M ã¢ïÝ¢ ¥¢ñÚ ç}¢Hè ãé§ü ã¢ïÝ¢ ¥¢ñÚ Ð¢ªæ ÜUè ÎS¢¢ï´
©æx¢çH²¢ïæ ÜïU ÐïÅ ÜU¢ Á¢G}¢èÝ ÐÚ Hx¢Ý¢, ÎêS¢Úè Úv¥G¼ ÜïU çH²ï ÐæÁ¢¢ï´ ÜïU Ï¢H
Í¢éÅÝ¢ïæ ÐÚ ã¢‰¢ Ú¶ ÜUÚ ¶ÇG¢ ã¢ïÝ¢, ÜGU¢’΢ }¢ï´ Ï¢¢²¢æ Тªæ çÏ¢À¢ ÜUÚ Î¢ïÝ¢ï´
S¢éÚèÝ §S¢ ÐÚ Ú¶ ÜUÚ Ï¢ñÆÝ¢, ΢ãìÝ¢ ÜGUÎ}¢ ¶ÇG¢ ڶݢ ¥¢ñÚ Î¢ãìÝï
ÜGUÎ}¢ ÜUè ©æx¢çH²¢ï´ ÜU¢ï çÜGUÏH¢ L¶G ÜUÚÝ¢, ¥G¢ñÚ¼ ÜU¢ï ΢ïÝ¢ï´ Ð¢ªæ ΢ãìÝè
Á¢¢çÝÏ¢ çÝÜU¢H ÜUÚ Ï¢¢§æü S¢éÚèÝ ÐÚ Ï¢ñÆÝ¢, ΢²¢æ 㢉¢ ΢ãìÝè Ú¢Ý ÐÚ ¥¢ñÚ
Ï¢¢²¢æ 㢉¢ Ï¢¢§æü Ú¢Ý ÐÚ Ú¶Ý¢ ¥¢ñÚ ©æx¢çH²¢ï´ ÜU¢ï ¥ÐÝè ãG¢H¼ ÐÚ À¢ïÇG
ÎïÝ¢, ÜUçH}¢» à¢ã¢Î¼ ÐÚ ÜUçH}¢ï ÜUè ©æx¢Hè S¢ï §à¢¢Ú¢ ÜUÚÝ¢, ÜGU¢’λ
¥¶GèÚ¢ }¢ï´ ¥œ¢çãGIJ¢¼ ÜïU Ï¢¢’Î ÎéMÎ à¢ÚèÈGU ¥¢ñÚ Îé¥G¢» }¢¢¯êÚ¢ ÐÉGÝ¢ J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 283
Ý}¢¢Á¢G ÜïU }¢éS¼ãGÏÏ¢¢¼ :- {1} ãG¢H¼ï çÜGU²¢}¢ }¢ï´ S¢Á¢Îï ÜUè Á¢x¢ã ÐÚ
ÝÁ¢GÚ ÜUÚÝ¢ {2} LÜêU¥G }¢ï´ ÜGUÎ}¢ ÜUè Ðé༠ÐÚ Îï¶Ý¢ {3} S¢Á¢Îï }¢ï´ Ý¢ÜU
ÐÚ ÝÁ¢GÚ Ú¶Ý¢ {4} ÜGU¢’΢ }¢ï´ S¢èÝï ÐÚ ÝÁ¢GÚ Á¢}¢¢Ý¢ {5} ÐãHï S¢H¢}¢
}¢ï´ ΢ãìÝï ࢢÝï ÜU¢ï Îï¶Ý¢ {6} ÎêS¢Úï S¢H¢}¢ }¢ï´ Ï¢¢»æ ࢢÝï ÐÚ ÝÁ¢GÚ ÜUÚÝ¢
{7} Á¢}¢¢§ü ¥¢» ¼¢ï }¢éæã Ï¢‹Î çÜU²ï ÚãÝ¢ ¥¢ñÚ §S¢ S¢ï Á¢}¢¢§ü Ý LÜïU ¼¢ï
ã¢ï´Å Î¢æ¼ ÜïU ÝèÓ¢ï ÎÏ¢¢» ¥¢ñÚ §S¢ S¢ï |¢è Ý LÜïU ¼¢ï çÜGU²¢}¢ ÜUè ãG¢H¼ }¢ï´
΢ãìÝï 㢉¢ ÜUè Ðé༠S¢ï }¢éæã É¢æÜU Hï ¥¢ñÚ çÜGU²¢}¢ ÜïU §GH¢±¢ ÎêS¢Úè ãG¢H¼¢ï´ }¢ï´
Ï¢¢»æ 㢉¢ ÜUè Ðé༠S¢ï Á¢}¢¢§ü Ú¢ïÜUÝï ÜU¢ }¢éÁ¢ÚüÏ¢ ¼GÚèÜGU¢ ²ïã ãñ çÜU çÎH }¢ḯ
²ïã ¶G²¢H ÜUÚï çÜU ¥ç}Ï¢²¢ ÜU¢ï Á¢}¢¢§ü Ýãè´ ¥¢¼è ‰¢è çÎH }¢ï´
²ïã ¶G²¢H ¥¢¼ï ãè Á¢}¢¢§ü ÜU¢ ¥¢Ý¢ Ï¢‹Î ã¢ï Á¢¢»x¢¢ {8} }¢Îü ÜïU çH²ï
¼vÏ¢èÚï ¼ãGÚè}¢¢ ÜïU ±vG¼ 㢉¢ ÜUÐÇGï S¢ï Ï¢¢ãÚ çÝÜU¢HÝ¢ {9} ¥G¢ñÚ¼ ÜïU
çH²ï ÜUÐÇGï ÜïU ¥‹ÎÚ Ï¢ïã¼Ú ãñ {10} Á¢ã¢æ ¼ÜU }¢é}¢çÜUÝ ã¢ï ¶¢æS¢è ÜU¢ï
ÎzG¥G ÜUÚÝ¢ {11} Á¢Ï¢ }¢éÜUçÏÏ¢Ú ÜUãï ¼¢ï §}¢¢}¢ ± }¢évG¼Îè
S¢Ï¢ ÜU¢ï ¶ÇG¢ ã¢ï Á¢¢Ý¢ {12} }¢éÜUçÏÏ¢Ú ÜUãï ¼¢ï Ý}¢¢Á¢G
à¢éM¥G ÜUÚ S¢ÜU¼¢ ãñ }¢x¢Ú Ï¢ïã¼Ú ²ïã ãñ çÜU §ÜGU¢}¢¼ ÐêÚè ã¢ï Á¢¢Ýï ÐÚ
Ý}¢¢Á¢G à¢éM¥G ÜUÚï {13} ΢ïÝ¢ï´ ÐæÁ¢¢ïæ ÜïU ÎÚç}¢²¢Ý Ó¢¢Ú ©æx¢H ÜU¢ ÈGU¢çS¢H¢
ã¢ïÝ¢ {14} }¢évG¼Îè ÜU¢ï §}¢¢}¢ ÜïU S¢¢‰¢ à¢éM¥G ÜUÚÝ¢ {15} S¢Á¢Î¢
Á¢G}¢èÝ ÐÚ çÏ¢H¢ ÜéUÀ çÏ¢À¢» ãé» ÜUÚÝ¢ J

Ý}¢¢Á¢G ÜïU Ï¢¢’Î çÁ¢GRU¢ï Îé¥G¢


Ý}¢¢Á¢G ÜïU Ï¢¢’ΠϢãé¼ S¢ï ¥Á¢GÜU¢Ú ¥¢ñÚ Îé¥G¢¥¢ïæ ÜïU ÐÉGÝï ÜU¢
ãGÎ询ïæ }¢ï´ çÁ¢GRU ãñ §Ý }¢ï´ S¢ï çÁ¢S¢ ÜGUÎÚ ÐÉG S¢ÜïU ÐÉGï HïçÜUÝ Á¢G¢ïãÚ ±
}¢x¢GçÚÏ¢ ± §Gࢢ }¢ï´ ¼}¢¢}¢ ±Á¢G¢§ÈGU S¢é‹Ý¼¢ï´ S¢ï ÈGU¢çÚx¢G ã¢ïÝï ÜïU Ï¢¢’Î ÐÉGïæ J
S¢é‹Ý¼ S¢ï ÐãHï }¢éwG¼S¢Ú Îé¥G¢ ÐÚ ÜGUÝ¢¥G¼ ÜUÚÝ¢ Ó¢¢çã²ï ±ÚÝ¢ S¢é‹Ý¼¢ï´
ÜU¢ ¯±¢Ï¢ ÜU}¢ ã¢ï Á¢¢»x¢¢ §S¢ ÜU¢ ¶G²¢H Úãï J
Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï §SH¢}¢è)

www.dawateislami
Á¢‹Ý¼è Á¢Gï±Ú 284
ÈGU¢§Î¢ :- ãGÎè¯¢ï´ }¢ï´ çÁ¢Ý Îé¥G¢¥¢ïæ ÜïU Ï¢¢Úï }¢ï´ Á¢¢ï ¼¢’΢Π}¢éÜGUÚüÚ ãñ §Ý
S¢ï ÜU}¢ ²¢ çÁ¢G²¢Î¢ Ý ÜUÚï v²êæçÜU Á¢¢ï ÈGUÁ¢G¢§H §Ý Îé¥G¢¥¢ïæ ÜïU ãñ´ ±¢ïã §‹ãèæ
¥GÎÎ¢ï´ ÜïU S¢¢‰¢ }¢wGS¢êS¢ ãñ´ §Ý }¢æï ÜU}¢è Ï¢ïà¢è ÜUè ç}¢¯¢H ²ïã ãñ çÜU ÜU¢ï§ü
¼¢H¢ çÜUS¢è ¶G¢S¢ çÜGUS}¢ ÜUè ÜéæUÁ¢è S¢ï ¶éH¼¢ ãñ ¼¢ï ¥x¢Ú §S¢ ÜéæUÁ¢è ÜïU
ÎÝ΢Ýï ÜéUÀ ÜU}¢ ²¢ Á¢G¢§Î ÜUÚ Îï´ ¼¢ï §S¢ S¢ï ±¢ïã ¼¢H¢ Ý ¶éHïx¢¢
¥HÏ¢œ¢¢ ¥x¢Ú çx¢Ý¼è à¢é}¢¢Ú ÜUÚÝï }¢ï´ à¢ÜU ã¢ï ¼¢ï çÁ¢G²¢Î¢ ÜUÚ S¢ÜU¼¢ ãñ
¥¢ñÚ ²ïã çÁ¢G²¢Î¢ ÜUÚÝ¢ çx¢Ý¼è Ï¢ÉG¢Ýï ÜïU çH²ï Ýãè´ ãñ Ï¢çËÜU çx¢Ý¼è ÜU¢ï
²ÜGUèÝè ¼G¢ñÚ ÐÚ ÐêÚè ÜUÚÝï ÜïU çH²ï ãñ J
»ÜU }¢SÝêÝ ±Á¢GèÈGU¢ :- ãÚ Ý}¢¢Á¢G ÜïU Ï¢¢’Î ¼èÝ }¢Ú¼Ï¢¢ §çS¼x¢GÈGU¢Ú
¥¢ñÚ »ÜU }¢Ú¼Ï¢¢ ¥¢²¼éH ÜéUÚS¢è ¥¢ñÚ »ÜU »ÜU Ï¢¢Ú ¥¢ñÚ
¥¢ñÚ ÐÉGï ¥¢ñÚ 33 }¢Ú¼Ï¢¢
33 }¢Ú¼Ï¢¢ 34 }¢Ú¼Ï¢¢ ¥¢ñÚ

»ÜU Ï¢¢Ú ÐÉG Hï ¼¢ï ©S¢ ÜïU x¢éÝ¢ã Ï¢wGࢠçβï Á¢¢»æx¢ï ¥x¢Ó¢ïü S¢}¢é‹ÎÚ ÜïU
Û¢¢x¢ ÜïU Ï¢Ú¢Ï¢Ú ã¢ï´ ¥¢ñÚ ±¢ïã Ý¢ }¢éڢΠÝãè´ Úãïx¢¢ J
Á¢}¢¢¥G¼ ± §}¢¢}¢¼ ÜU¢ Ï¢²¢Ý
Á¢}¢¢¥G¼ ÜUè Ï¢ãé¼ ¼¢ÜUèÎ ãñ ¥¢ñÚ §S¢ ÜU¢ ¯±¢Ï¢ Ï¢ãé¼ çÁ¢G²¢Î¢
ãñ ²ã¢æ ¼ÜU çÜU Ï¢ï Á¢}¢¢¥G¼ ÜUè Ý}¢¢Á¢G S¢ï Á¢}¢¢¥G¼ ±¢Hè Ý}¢¢Á¢G ÜU¢
¯±¢Ï¢ S¢œ¢¢§üS¢ x¢éÝ¢ ãñ J

}¢S¥H¢ :- }¢Î¢ïZ ÜU¢ï Á¢}¢¢¥G¼ ÜïU S¢¢‰¢ Ý}¢¢Á¢G ÐÉGÝ¢ ±¢çÁ¢Ï¢ ãñ çÏ¢H¢
©GÁ¢íG »ÜU Ï¢¢Ú |¢è Á¢}¢¢¥G¼ À¢ïÇGÝï ±¢H¢ x¢éÝ¢ãx¢¢Ú ¥¢ñÚ S¢Á¢G¢ ÜïU H¢§ÜGU ãñ
¥¢ñÚ Á¢}¢¢¥G¼ À¢ïÇGÝï ÜUè ¥G¢Î¼ Ç¢HÝï ±¢H¢ ÈGU¢çS¢ÜGU ãñ çÁ¢S¢ ÜUè x¢±¢ãè
ÜGUÏ¢êH Ýãè´ ÜUè Á¢¢»x¢è ¥¢ñÚ Ï¢¢Îࢢãï §SH¢}¢ ©S¢ ÜU¢ï S¢wG¼ S¢Á¢G¢ Îïx¢¢
¥¢ñÚ ¥x¢Ú ÐÇG¢ïçS¢²¢ï´ Ýï S¢éÜêU¼ çÜU²¢ ¼¢ï ±¢ïã |¢è x¢éÝ¢ãx¢¢Ú ã¢ï´x¢ï J

Ðïà¢ÜUࢠ: }¢…çH„ï ¥H }¢ÎèݼéH §GçË}¢Ä²¢ (΢’±¼ï