Вы находитесь на странице: 1из 10

Anexa nr.

1
la Decizia Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud
Nr.04/01 din27 noiembrie 2020

REGULAMENT

de organizare gi funcfionare a Consiliului Regional pentru Dezvoltare Sud

(versiune in vigoare din data 31.03.2021, in baza modificdrilor


prin Decizia nr. 02/M a CRD Sud din 31.03.2021)

t. DlsPozlTll GENERALE

f . in temeiul art. 7 alin. (5) din Legea nr. 438-XVl din 28 decembrie 2006 privind
dezvoltarea regionalS in Republica Moldova, Consiliul Regional pentru Dezvoltare Sud,
in continuare CRD, adoptd prezentul Regulament.

2. Prezentul Regulament stabilegte statutul juridic, componenla, atribu[iile gi modul de


funclionare a CRD.

3. CRD este structura regionalS deliberativd, fdri personalitate juridicd, constituitd la


nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud in vederea elabordrii, coordondrii gi monitorizdrii
politicii de dezvoltare regionald la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud
(in continuare RDS), formatd din raioanele Basarabeasca, Cantemir, Cahul,
Cdugeni, Cimiglia, Leova, $tefan Vodd, Taraclia.

4. CRD igi desfdgoard activitatea in conformitate cu legisla[ia in vigoare gi alte


reglementdri gi proceduri administrative interne.

5. Consiliul Regional este format Tn baza principiului paritd[ii intre reprezentantii


autoritdtilor administratiei publice, pe de o parte, gi reprezentantii sectorului privat gi ai
societd[ii civile, pe de altd parte. ln componenla CRD Sud sunt 32 de membri, fiind
alcdtuit din pregedintii raioanelor componente, cite un reprezentant al asociatiilor de
primari, societdtii civile gi sectorului privat din fiecare raion al regiunii. Lista cu
componen[a nominalS a CRD este fdcutd publicd de Ministerul Agriculturii, Dezvoltdrii
Regionale gi Mediului (in continuare MADRM), dupd incheierea procedurii de selectare
a membrilor.

6. Membrii CRD igi exercitd atributiile pe baze obgtegti, cu titlu gratuit.

il. ATRTBUTilLE CONS|LIULUI REGIONAL

7. CRD are urmdtoarele atributii de bazd:

a) coordoneazd 9i monitorizeazd procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare


regionald gi a planului operational;
b) mobilizeazd resursele regionale in scopul dezvoltdrii stabile gi durabile a localitdtilor
din regiune, avind drept obiectiv imbundtd[irea maximd a condi[iilor de trai pe intreg
teritoriul regiunii de dezvoltare;

c) definegte scopurile gi prioritd[ile in domeniul dezvoltdrii social-economice a regiunii


respective de dezvoltare;

b) coordoneazd planificarea gi implementarea obiectivelor de dezvoltare regionald


din cadrul regiunii de dezvoltare.

8. CRD are urmdtoarele atribu[ii speciale:

1) in domeniul aprobirii Strategiei de dezvoltare regionald gi a planului opera[ional,


elaborat de Agen[ia de Dezvoltare RegionalS Sud (in continuare ADR Sud):

a) identificd (determind) 9i propune ADR Sud directiile prioritare pentru Strategia de


dezvoltare regionalS gi programele de dezvoltare regionald;

b) evalueazd consecven[a gi concordan[a Strategiei Nationale de Dezvoltare "Moldova


2030", Strategiei Na[ionale de Dezvoltare Regionale, strategiilor gi programelor
nationale sectoriale, precum gi ale deciziilor politice nationale gi locale in domeniul
dezvoltdrii regionale;

c) examineazd gi aprobd proiectele finale ale Strategiei de dezvoltare regionald gi


planului opera[ional;

d) prezinte MADRM Strategia de dezvoltare regionald gi planul operalional aprobate;

2) in domeniul aprobdrii gi promovdrii proiectelor de dezvoltare regionald, propuse


pentru a fi incluse in planurile opera[ionale regionale:

a) examineazd gi aprobd criteriile de selectare gi prioritd[ile pentru dezvoltarea


regionalS, elaborate de ADR Sud;

b) examineazd portofoliul de proiecte regionale inaintate ADR Sud;

c) evalueazd consecven[a gi concordan[a proiectelor gi programelor regionale cu

obiectivele strategice gi cu actiunile stipulate in Strategia de dezvoltare regional5;

d) aprobi proiectele regionale;

e) promoveazd proiectele regionale in mediul poten[ialilor donatori gi investitori;

3) in domeniul reprezentdrii regiunii de dezvoltare gi a intereselor acesteia in cadrul


CNCDR:

a) examineazd ordinea de zi gi documentele pregdtite pentru gedin[a CNCDR;

b) aprobd propuneri care urmeazd sd fie discutate gi/sau decizii care urmeazd sd fie
aprobate de CNCDR;
4) tn domeniul monitorizdrii modului de utilizare a mijloacelor financiare alocate regiunii
de dezvoltare respective din Fondul national pentru dezvoltarea regionald:

a)monitorizeazd rezultatele implementdrii proiectelor regionale, in baza rapoartelor


ADR Sud;

b) intervine 9i poate solicita clarificdri in cazul in care se constatd discrepante in


procesul de implementare a proiectelor regionale;

c) expediazd MADRM raportul anual de monitorizare aprobat;

5) tn domeniul evaludrii impactului implementirii proiectelor gi programelor regionale gi


al realizdrii obiectivelor de dezvoltare regionald:

a) aprobd rapoartele anuale ex-post, pe termen mediu, precum gi rapoartele privind


incheierea implementdrii Strategiei gi le prezintd CNCDR;

b) examineazd gi aprobd raportul final de evaluare (dupa implementarea planului


operalional pentru trei ani), elaborat de citre ADR Sud;

c) expediazd MADRM raportul final de evaluare aprobat, cu comentarii gi recomanddri,


dupi caz;

6) in domeniul promovdrii cooperdrii interregionale gi intraregionale cu institutiile publice


gi organiza[iile private:

a) sprijind eforturile institutiilor publice gi organiza[iilor private in atingerea unui nivel


inalt de dezvoltare locald;

b) coopereazd cu autoritrifile administratiei publice locale gi reprezentanlii societd[ii


civile, precum gi cu comunitatea oamenilor de afaceri din regiune pentru identificarea
zonelor defavorizate;

c) colaboreazd cu institutiile publice gi agentiile specializate in scopul promovdrii gi/sau


i m plementdri i proiectelor reg ionale sau sectoriale ;

d) coopereazd cu alte consilii regionale in chestiuni de interes comun;

e) colaboreazd cu organizatiile regionale din alte state, precum 9i cu organizatiile


internationale in problemele ce [in de dezvoltarea regionald;

7) in domenii conexe de activitate:

a) examineazd studiile, analizele gi recomanddrile privind implementarea Strategiei de


dezvoltare regionald, problemele de dezvoltare ale regiunii, interventiile necesare gi alte
documente elaborate de ADR Sud;

b) elaboreazd 9i prezintd CNCDR propuneri cu privire la imbundtdtirea politicii,


legisla{iei gi altor instrumente in vederea sprijinirii dezvoltdrii regionale;

c) exercitd atribu[iile delegate de cdtre CNCDR.


III. MODUL DE ORGANIZARE A CONSILIULUI REGIONAL

9. Membrii CRD iEi exercitd mandatul pentru un termen de 4 ani. Aceeaqi persoand
poate candida 9i fi aleasd pentru un nou mandat.

10. Mandatul reprezentanlilor administraliei publice locale corespunde calitdlii de ales


local 9i inceteazd odatd cu alegerea unei alte persoane in func[ia respectivd.

11. Pregedinlii raioanelor Regiunii de Dezvoltare Sud igi exercitd mandatul din oficiu, in
virtutea prevederilor Legii privind dezvoltarea regionald in Republica Moldova.

12. in urma alegerilor locale generale asocialiile de primari iqi vor desemna
reprezentantul pentru un nou mandat. Aceeagi persoand poate candida si fi aleasd
pentru un nou mandat.

13. Calitatea de membru inceteazd prin:

a) retragere, la cerere;
b) deces;
c) excludere, In condiliile pct. 28;
d) expirarea mandatului.

14. CRD are un pregedinte gi un vicepregedinte care nu pot fi reprezentan[i ai aceluiagi


raion. La gedin[a constitutivd, membrii CRD aleg din rdndul membri]or sdi
reprezentanti ai autoritd[ilor publice locale, pregedintele gi vicepregedintele, dupd
consultarea MADRM, aleqi cu majoritatea de voturi ale membrilor confirmali al CRD.
Pregedintele gi vicepregedintele igi exercitd mandatul pentru un termen de 1 an, dar pot
fi alegi pentru mai multe perioade.

Dupd expirarea termenului mandatului de pregedinte gi vicepregedinte, in cadrul


urmdtoarei proceduri de alegere, pregedintele gi vicepregedintele pot fi propugi in cadrul
gedin[ei CRD, de citre membrii CRD, Ei alegi cu votul majoritifii membrilor cu mandat
valid.

a) retragere la cerere;
b) deces;
c) lipsa nemotivatd la 3 gedinfe consecutive;
d) incdlcarea prevederilor punctului 17 din regulament.

16. Lucrdrile de secretariat al CRD sunt asigurate de cdtre ADR Sud prin personal
specializat din cadrul acesteia desemnat prin ordin. ln calitate de secretar al Consiliului
Regiona! va fi numit unul dintre angajatii ADR Sud prin hotdrdre.

17. Pregedintele CRD are urmdtoarele responsabilitdti gi sarcini:

a) aprobd convocarea gi coordoneazd pregdtirea gedintelor CRD, in cazul punct. 20 lit.


(a)
b) prezideazd gi conduce gedin[ele CRD;

c) aprobd proiectul ordinii de zi gi materialele ce urmeazi a fi transmise cu ocazia


convocdrii gedintelor CRD inaintate de secretariatul CRD in cazul punct. 20 lit. (a);

d) supune votului in gedin[d proiectele de decizii pe orice problemd care intrd in


competenta de solutionare a CRD, asigurd numdrarea voturilor gi anun[d rezultatul
votdrii, cu precizarea voturilor "pro", "contra" gi a ablinerilor;

e) semneazd deciziile CRD, chiar dacd a votat impotriva adoptdrii acestora,


procesele-verbale ale gedintelor Consiliului Regional;

f) asigurd mentinerea ordiniiin cadrul gedin[elor gi respectarea regulamentului;

g reprezintd Consiliul Regional in Consiliul Na[ional de Coordonare a Dezvoltdrii


Regionale (in continuare CNCDR);

h) reprezintd regiunea 9i CRD in rela[iile cu alte regiuni din tard gi din strdindtate;

i) in caz de absentd, deleagd sarcinile sale vicepregedintelui sau altui membru al


CRD;

i) indeplinegte gi alte atribufii care rezultd din prevederile legale.

18. Vicepregedintele CRD are urmdtoarele atributii:

a) preia atribu[iile pregedintelui dacd acesta din motive justificate, nu le poate indeplini,
inclusiv pentru a reprezenta interesele CRD in raport cu CNCDR, sau alte autoritd[i
publice. ln caz de imposibilitatea preludrii atribufiilor, CRD va desemna prin decizie, din
rdndul membrilor CRD, un reprezentant al sdu pentru a-l reprezenta in condiliile
prezentului punct.

b) dupa caz participd la organizarea gedin[elor CRD;

c) indeplinegte alte atribufii stabilite de CRD.

19. Secretarul Consiliului Regional are urmdtoarele atribu[ii:

a) organizeazd 9i asigurd convocarea gedintelor CRD;

b) coordoneazd gi asigurd redactarea, pregdtirea gi repartizarea materialelor in cadrul


gedin!elor CRD;

c) intocmegte gi semneazd procesele-verbale ale gedintelor CRD;

d) asistd pregedintele gi membrii CRD In perioada dintre Sedinte;

e) asigurd corespunderea cadrului normativ in vigoare a proiectelor de hotdrdri inaintate


gedinlelor CRD gi a materialelor care le stau labazd

f) asigurd evidenta, pdstrarea gi arhivarea documentelor gi altor materiale ale CRD;


g) asigure publicareape pagina web a Agen[iei de Dezvoltare RegionalS Sud
a ordinii de zi a gedin[elor, a proceselor-verbale gi a deciziilor adoptate de CRD;

h) primegte gi distribuie coresponden[a destinatd CRD;

i) realizeazd gi alte activitdti menite sd asigure func[ionarea eficientd a CRD.

rv. FUNCTTONAREA CONSTLTULUT REGTONAL

A. $edinfele Consiliului Regional

20. CRD se intrunegte trimestrial, in gedin[e ordinare sau in gedinte extraordinare ori
de cdte ori va apdrea necesitatea iminentd, la ini[iativa:

a) pregedintelui CRD;
b) CNCDR;
c) ADR Sud;
d) unei treimi din numdrul total de membri ai Consiliului Regional.

21. De reguld gedinlele CRD se vor desfdgura in localitatea regedinld al ADR Sud. La
decizta Consiliului, gedinlele pot fi organizale 9i in alte localitdli decdt centrul regional.

22. Prima gedinti a Consiliului Regional este convocatd de cdtre MADRM gi prezidatd
de reprezentantul desemnat de MADRM pdnd in momentul alegerii in funcfie a
pregedintelui Consiliului Regional.

23. lnvitalia de participare la gedinta gi documentele relevante se transmit memb


rilor Consiliului Regional prin intermediul adreselor electronice de care dispun, cu cel
putin 15 zile inainte - in cazul gedinlelor ordinare gi cu cel putin 3 zile inainte - in cazul
gedintelor extraordinare. Proiectul ordinii de zi a gedin[ei va fi plasat pe pagina web a
ADR Sud cu cel pu[in 15 zile inainte de gedin[ele ordinare gi 3 zile inainte de gedintele
extraordinare.

24. Tn invita[ia de participare la gedin[a CRD se va indica data, ora, locul


desfdgurdrii gi ordinea de zi a gedintei, la care vor fi anexate materialele propuse spre
examinare.

25. Ordinea de zi a gedin[ei Consiliului Regional cuprinde numdrul curent al chestiunii


propuse CRD spre examinare, denumirea chestiunii gi numele raportorului
(coraportorului).

26. Proiectul ordinii de zi se intocmegte la propunerea pregedintelui, CNCDR, a ADR


Sud sau a membrilor care au cerut convocarea CRD in conditiile pct. 20 gi se supune
aprobdrii Consiliului Regional la inceputul gedin[ei.

27. Pentru examinarea aminuntitd a problemelor gi pregdtirea chestiunilor incluse in


ordinea de zi, CRD poate decide formarea unor comisii de specialitate sau grupuri de
lucru.
28. Membrii CRD igi vor inregistra prezenta la secretariatul CRD inainte de inceperea
gedinlei sau vor comunica din timp despre absenta sa gi motivele absentei.
Pregedintele va aduce la cunogtinta membrilor prezenti in gedintd informa[ia privind cei
absenti.

29. in urma absenlei nemotivate de la 3 gedinle consecutive, CRD poate decide


retragerea calitd[ii de membru. in acesl caz, precum gi in urma intervenirii unei stdri de
fapt menlionate la pct. 13, litera a) gi b) CRD va informa MADRM despre necesitatea
supliniri locului vacant.

30. $edin{a CRD de reguld este prezidati de cdtre pregedintele Consiliului. in caz cd
pregedintele este absent la gedin[a convocatd in condifiile regulamentului, gedinla va fi
prezidatd de cdtre vicepregedinte. Iar in caz cd pregedintele gi vicepregedintele sunt
absenli la gedin[5, membrii CRD vor alege un pregedinte pentru aceastd gedin[d, din
rdndul membrilor prezen[i, cu majoritatea voturilor din numdrul membrilor prezenli.
Acesta va avea drepturile depline conferite de regulament a unui pregedinte, care se
vor rdsfrdnge doar asupra desfdgurdrii gedin{ei in cauzi gi semndrii actelor juridice
aprobate.

31. in deschiderea gedinfei, Pregedintele Consiliului va invita membrii consiliului sd


declare eventualele conflicte de interese care pot apare in legdturd cu problemele
incluse in ordinea de zi. Dezbaterea problemelor se face Tn ordinea strictd in care
acestea sunt inscrise pe ordinea de zi aprobatd. Dezbaterea incepe cu prezentarea
succinti de cdtre raportor a problemei inscrise pe ordinea de zi gi a proiectului de
decizie asupra ei.

32. Pregedintele CRD este in drept sd limiteze durata ludrilor de cuvdnt, in functie de
obiectul dezbaterii. in acest scop, el poate propune CRD spre aprobare durata de timp
ce va fi oferitd fiecdrui vorbitor, precum gi durata totald de dezbatere a proiectului.

33. in cadrul dezbaterii oricdrei probleme de pe ordinea de zi a gedinlei CRD, vorbitorul


igi poate exprima opinia numai in cazul in care pregedintele ii oferd cuv6ntul. Vorbitorul
este obligat ca in luarea sa de cuvdnt sd se refere exclusiv la problema care formeazd
obiectul dezbaterii.

34. Pregedintele CRD poate propune incheierea dezbaterii unor probleme puse in
discutie.

35. in cazul in care desfdgurarea lucrdrilor este perturbatd, pregedintele poate sd


intrerupd dezbaterile gi sd ceard respectarea regulamentului, fiind in drept:

a) si cheme la ordine;

b) sd retragd cuvdntul;

c) sd anun[e o pauzd.

36. $edintele CRD se desfdgoard in limba de stat. Actele CRD se intocmesc Ai se


adoptd in limba de stat.

37. $edin[ele CRD sint publice. Reprezentantul MADRM participd la gedin(ele CRD
fdrd drept de vot. Pregedintele CRD sau ADR Sud poate invita la gedintd 9i alti
reprezentanti ai autoritdtilor administra[iei publice, ai organizatiilor partenere in
dezvoltare, ai asocia[iilor obgtegti, exper[i gi alte persoane interesate, care pot participa
la dezbateri pe marginea chestiunilor Tnscrise pe ordinea de zi a gedintei respective.

38. Persoanele invitate participd la gedinfa CRD gi la dezbaterea chestiunilor fdrd a


avea drept de vot.

39. Directorul ADR Sud participd la gedinlele CRD fdrd drept de vot fiind prezent in
prezidiumul gedinlei.

40. Persoana invitatd primegte invitafia, ordinea de zi a gedin[ei CRD gi


documentele referitoare la chestiunea la a cdrei dezbatere a fost invitati sd participe.

41. $edinta este deliberativd dacd este prezentd majoritatea membrilor CRD (cel
pulin 50 la sutd plus unul). Dacd in sala de gedin[e este intrunit
cvorumul necesar conform inregistrdrii, CRD purcede la examinarea chestiunilor
de pe ordinea de zi.

42. in cazul in care la gedinla CRD nu este prezentd majoritatea membrilor CRD,
gedinta este amdnatd 9i, in timp rezonabil, se convoacd o noui gedinld.

43. Tn caz de indisponibilitate, membrul CRD poate desemna o attd persoand din
institutia sau organizalia pe care o reprezintd pentru a-l reprezenta la gedinta CRD,
inclusiv cu drept de vot. Desemnarea are loc pe bazd de procurd sau alt document
oficial, care este depus preventiv secretariatului gi se prezintd pregedintelui CRD inainte
de inceperea gedin[ei. Documentul ce confirmd imputernicirile persoanei respective se
anexeazd la procesul-verbal al gedintei.

44. Prin derogare de la punct. 21 al regulamentului, in cazul situaliilor excep[ionale


declarate de autoritdlile competente Nafionale sau Locale, c6nd prezenla fizicd gi/sau
deplasarea este restriclionatd, gedinlele CRD vor fi organizate in format on-line, prin
intermediul unui program software de videoconferinle propus de ADR Sud. Aceste
gedinle se vor desfdgura cu stricta respectare a clauzelor prezentului regulament.

B. Deciziile Consiliului Regional

45. invederea realizdrii atribuliilor sale, CRD adoptd decizii prin consens. ln
cazul Tn care ob[inerea consensului devine imposibild, deciziile CRD se adoptd cu
votul majoritdfii membrilor prezenli la gedinld (50 la sutd plus unul). in cazde paritate de
voturi, votul pregedintelui este decisiv.

46. Dreptul de initiere a


proiectelor de decizii ale Consiliului Regional aparfine
pregedintelui CRD, CNCDR, ADR Sud gi membrilor CRD care au solicitat convocarea
gedintei.

fi inso[ite de o notd informativd. in acest scop, secretarul


4T.Proiectele de decizii vor
CRD gi personalul de specialitate din ADR Sud vor acorda asisten[a tehnicd de
specialitate.

48. Proiectele de decizii propuse pentru a fi incluse in ordinea de zi a gedintei se vor


consemna cu titlul gi initiatorul proiectului, gi se aduc la cunogtinta membrilor cu invitatia
de a le examina si a prezenta amendamente.
\
\t

49. lni[iatorul proiectului de decizie sau al altor propuneri le poate retrage, sau poate
renunta, in orice moment, la sus[inerea lor, pind la inscrierea acestora in ordinea de zi.

50. Rapoartele, notele informative pe marginea proiectului de decizie, se transmit


secretarului
CRD, care va dispune mdsurile corespunzdtoare de remitere a lor cdtre membri
cel tdrziu pdnd la data gedintei CRD.

51. Deciziile CRD se semneazdde pregedintele acestuia in termen de cel mult 3 zile
din data gedin[ei.

52. Secretarul CRD, cu asisten[a ADR Sud, va informa publicul in mod


transparent gi operativ despre cele mai importante decizii ale CRD.

53. Deciziile CRD vor fi aduse la cunogtin[a persoanelor interesate de cdtre secretarul
CRD in termen de cel mult 7 zile din data semndrii acestora de cdtre pregedinte.

54. $edin[ele CRD se consemneazd in procese-verbale, semnate de pregedinte gi


secretar.

55. Pdstrarea gi arhivarea deciziilor CRD, a proceselor-verbale, precum gi a materialelor


relevante vor fi asigurate de secretarul CRD, in modul stabilit de legislatie pentru
documentele oficiale.

56. Deciziile CRD adoptate cu incdlcarea prevederilor prezentului Regulament pot fi


declarate nule, in conditiile legii, de instanta de judecatS.

C. Procedura de vot

57. Votul membrului CRD sau a persoanei careil reprezintd, in bazd de procurd, se
exprimd public, prin ridicarea mdinii, in cadrul votdrii deschise.

58. CRD poate decide votarea secretd sau nominalS, la propunerea pregedintelui sau a
unuia dintre membri, cu excep[ia cazului in care, prin lege sau regulament, se stabilegte
o anumitd modalitate.

59. Pentru exercitarea votului secret se folosesc buletinele de vot. Textul buletinelor de
vot trebuie sd fie clar gi precis. Pentru exprimarea op[iunii se folosesc cuvintele "pro",
"contra" gi "ab!inut". ln cazul votdrii nominale, se intocmegte o listd cu membrii CRD, iar
fiecare membru CRD prezent la gedinfd, in dreptul numelui sdu va inscrie opliunea cu
cuvintele "pro", "contra" gi "ab[inut".

60. Buletinele de vot se introduc in urna de votare. La numdrarea voturilor nu se iau in


calcul buletinele de vot in care nu a fost exprimatd op[iunea sau au fost fo]osite mai
multe cuvinte decdt cele prevdzute in prezentul punct pentru a-gi exprima optiunea.

61. Deciziile se adoptd cu votul majoritd[ii membrilor prezenti, cu exceptia cazului in


care, prin lege sau alte acte normative, se cere o altd majoritate de voturi din totalul
numdrului membrilor CRD.

62. Membrii au dreptul sd solicite ca in procesul-verbal al gedin[ei sd fie consemnat


expres modul in care au votat, secretarulfiind obligat sd se conformeze acestei cerinte.
63. Proiectele de decizii sau propunerile respinse de CRD nu pot fi supuse examindrii
acestuia in cadrul aceleiagi qedin[e.

64. in cazul desfdgurdrii gedin[ei in format on-line in condiliile punct. 44 din regulament,
membrul CRD igi va exprima votul nominal, anun!6nd clar secretariatul despre opfiunea
pe care o are in raport cu fiecare proiect gi/sau amendament supus votului, prin "pro"
sau "contra", sau "ablinut". in cazul in care membrul CRD, din diferite motive, va fi in
imposibilitate sd anunle verbal op[iunea votului exprimat, acesta va scrie textul votului
"pro" sau "contra", sau "abfinut" in compartimentul de mesaje (chat) al programului
software de videoconferinle prin care se va desfdgura gedinfa.

D. Gonflictul de interese

64. Orice membru al CRD care se aflS in situafia unui conflict de interese sau conflict
potenlial de interese in legdturd cu orice problemd examinati la gedin[a Consiliului,
trebuie sd-gi declare interesul sau interesul potenfial la inceputul gedinfei, dupd
aprobarea ordinii de zi.

65. in caz cd oricare membru al CRD se aflS in situa[ia unui conflict de interese
care ar putea rezulta in satisfacerea unui interes personal, acesta nu va particip
a la examinarea chestiunii 9i se va abline de la votarea acesteia.

66. lnteresul personal constd in aparilia oricdrui avantaj material sau de alti naturd,
urmdrit ori obtinut, in mod direct sau indirect, pentru sine sau pentru persoane apropiate
de cdtre membrul Consiliului ca urmare a participdrii la luarea unei decizii.

67. Un membru al CRD va fi considerat ca avdnd un interes personal dacd decizia


poate rezulta in beneficii materiale sau de altd naturd pentru:

a) sot, rudd sau afin pdnd la gradul al treilea inclusiv;

b) orice organizalie,publicd sau privatd in care membrut CRD este angajat ori Tn care
activeazd angaja(i cu care membrul Consiliului se afl6 in relatii de rudenie in conditiile
pct. a);

c) orice companie in care membrul Consiliului deline cote-pd(i sau ac[iuni in capitalul
social.

68. Ablinerea membrului Consiliului de la participarea la examinarea gi votarea


chestiunii pentru care se afld in situalia unui conflict de interese, nu va fi calculatd la
constatarea cvoru mu lu i necesar pentru exam in area chestiu n i respective.
i

v. DrsPozrTil FTNALE

68. Modificarea prezentului regulament se poate face cu votul majoritdlii membrilor din
componenla CRD.

Secretarul Gonsiliului

Regional pentru Dezvoltare Sud nila Netedu

Вам также может понравиться