Вы находитесь на странице: 1из 3

Предложено следующее понятие заключенных контрактов, что говорит о наличии

эффективности государственных закупок, которое проблем финансирования государственных закупок.


определяется как достигнутый результат,
гарантирующий наилучшее удовлетворение Se propune următorul concept de eficiență a
потребностей заказчика за выделенные achizițiilor publice, care este definit ca rezultat obținut,
общественные средства в сочетании с garantând cea mai bună satisfacție a nevoilor clienților
удовлетворением интересов исполнителя, pentru fonduri publice alocate în combinație cu
обеспечиваемых на конкурсной основе. satisfacerea intereselor antreprenorului, oferite pe o
Предложено авторское определение bază competitivă.
механизма финансирования государственных Este propusă definiția autorului privind
закупок - это взаимосвязь элементов в процессе mecanismul de finanțare a achizițiilor publice - aceasta
взаимодействия субъектов при реализации este interconectarea elementelor din procesul de
закупочных процедур, обеспечивающая interacțiune a subiecților în implementarea procedurilor
наибольшую результативность и эффективность de achiziții publice, care asigură distribuirea cea mai
распределения бюджетных средств в сфере eficientă și eficientă a fondurilor bugetare în domeniul
государственного заказа. achizițiilor publice.
В ходе исследования доказано, что Studiul a demonstrat că mecanismul de
механизм финансирования при использовании finanțare prin metode de achiziții competitive face
конкурентных способов закупок дает возможность posibilă obținerea unei eficiențe maxime în cheltuirea
достичь наибольшей эффективности в расходовании fondurilor bugetare. Sarcina principală, în opinia
бюджетных средств. Первостепенной задачей, по autorului, este de a efectua proceduri de achiziții cu
мнению автора, является проведение закупочных licitații electronice ținând cont de modificarea acestora,
процедур путем использования электронных inclusiv metode precum licitații deschise, licitații cu
конкурсов с учетом их модификации, включая такие participare limitată, licitații în două etape, licitații
способы, как открытые конкурсы, конкурсы с închise și alte metode competitive, inclusiv licitații
ограниченным участием, двухэтапные конкурсы, electronice, bazate pe utilizarea de resurse
закрытые конкурсы и другие конкурентные informaționale prezentate în figura 1.
способы, включая электронные аукционы, на основе
использования информационных ресурсов,
представленные на рисунке 1. Lucrarea identifică elementele structurale ale
mecanismului financiar existent și caracterizează
В работе выделены структурные элементы interconexiunile acestora, ținând cont de funcțiile
действующего механизма финансирования и îndeplinite, inclusiv direcțiile de dezvoltare a
характеризующие их взаимосвязи с учетом mecanismului financiar în domeniul achizițiilor publice,
выполняемых функций, в том числе, по prezentate în tabelul 2.
направлениям развития механизма финансирования
в сфере государственного заказа, представленные в După cum se poate observa, interconectările
таблице 2. elementelor structurale care sunt implementate în
prezent nu asigură îndeplinirea cât mai completă a
Как видно, реализуемые на данный момент funcțiilor subiecților din domeniul ordinii de stat.
взаимосвязи структурных элементов не Așadar, procesul de planificare a nevoilor entităților de
обеспечивают наиболее полного выполнения afaceri pentru elaborarea planurilor și programelor de
функций субъектов в сфере государственного achiziții pe termen scurt nu a fost complet dezvoltat, nu
заказа. Так, не отработан в полной мере процесс există o bibliotecă de contracte standard, clasificatorii
планирования нужд хозяйствующих субъектов по garanțiilor bancare și sprijinul contractual nu sunt
разработке планов закупок и планов-графиков в complet formați, parțial nu există registre de bunuri
краткосрочном периоде, отсутствует библиотека (lucrări, servicii), niciunul metode mai avansate de
типовых контрактов, полностью не сформированы analiză financiară, audit, monitorizare a evaluării
классификаторы банковских гарантий и eficacității alocării fondurilor bugetare în etapa de
обеспечения контрактов, частично отсутствуют execuție a contractului etc., necesare pentru aplicarea
реестры товаров (работ, услуг), отсутствуют более instrumentelor financiare eficiente.
совершенные методы финансового анализа, аудита, Tabelul 3
контроля оценки эффективности распределения
бюджетных средств на этапе исполнения контракта
и др., необходимые для применения эффективных În general, în această perioadă, se observă o
финансовых инструментов. tendință de reducere a cheltuielilor în domeniul
Таблица 3 achizițiilor publice, ceea ce este un factor pozitiv în
cazul scăderii observate a prețurilor la încheierea
contractelor. De asemenea, a fost stabilită o scădere a
numărului de contracte încheiate, ceea ce indică
В целом в данном периоде наблюдается prezența unor probleme în finanțarea achizițiilor
динамика снижения расходов в сфере publice.
государственных закупок, что является
положительным фактором в случае
наблюдающегося снижения цены при заключении
контрактов. Также установлено уменьшение числа
2. Если И > 1, начальная (максимальная)
цена рассчитана и установлена корректно.

С учетом специфики закупочных операций Ținând cont de specificul operațiunilor de


выделяются этапы финансового контроля при achiziție, se disting etapele controlului financiar la
размещении заказа и в процессе исполнения заказа plasarea unei comenzi și în timpul executării unei
Взаимодействие элементов механизма comenzi. Interacțiunea elementelor mecanismului
финансирования осуществляется в ходе всего financiar se realizează pe parcursul întregului proces de
закупочного процесса, представлены варианты achiziții, sunt prezentate opțiunile de interacțiune. Deci,
взаимодействия. Так, в ходе размещения заказа în timpul plasării unei comenzi, sunt posibile opțiuni de
возможны варианты взаимодействия по interacțiune pentru a determina furnizorul și a-l
определению поставщика и признанию его recunoaște ca singurul furnizor, în urma căruia procesul
единственным поставщиком, в результате которого de finanțare a activităților de achiziții începe și continuă
начинается процесс финансирования закупочной în etapa de execuție a contractului încheiat. Este posibil
деятельности и продолжается на этапе исполнения să se reflecte situația posibilă a recunoașterii procedurii
заключенного контракта. Отражен возможный de achiziție ca eșuată atunci când nu începe finanțarea
случай признания закупочной процедуры comenzii de stat. În etapele plasării și executării
несостоявшейся, когда финансирование comenzii, este posibil să se constate încălcări în timpul
государственного заказа не начинается. На этапах controlului care implică o modificare a regimului de
размещения и исполнения заказа возможен вариант, finanțare sau încetarea completă a acestuia.
когда выявлены нарушения в ходе контроля, Figura 4
влекущие за собой изменение режима
финансирования или его полное прекращение. Tabelul 4
Рисунок 4.
Calculul bazat pe coeficienții propuși arată că
Таблица 4 în sectorul software se observă cele mai mari economii
la cumpărăturile care implică clienți comerciali. Pentru
Расчет на основе предложенных majoritatea indicatorilor, se poate observa că cele mai
коэффициентов показывает, что в секторе puțin eficiente sunt procedurile de achiziții ale
программного обеспечения наибольшая экономия entităților individuale de afaceri, reglementate prin
наблюдается в закупках с участием коммерческих Legea federală nr. 223-FZ. Drept urmare, putem afirma
заказчиков. По большинству показателей можно prezența problemelor în domeniul achizițiilor publice de
увидеть, что наименее эффективными являются software.
закупочные процедуры отдельных хозяйствующих Această abordare face posibilă compararea
субъектов, регулируемые Федеральным законом № rezultatelor procesului de achiziții pentru diferite
223-ФЗ. В результате можно констатировать categorii de clienți la achiziționarea de produse
наличие проблем в сфере государственных закупок omogene, evaluarea procesului în dinamică ținând cont
программного обеспечения. de tendința de timp, volumele de mărfuri achiziționate,
Такой подход дает возможность сравнивать prin metodele procesului de achiziție, numărul de
результаты закупочного процесса по разным participanți și cererile respinse și, cel mai important - de
категориям заказчиков при закупке однородной gradul de economii bugetare în rezultatele procedurilor
продукции, оценивать процесс в динамике с учетом de achiziții.
временного тренда, закупаемых объемов товаров, по Un indicator integral (I) este propus ca unul
способам закупочного процесса, количеству dintre indicatorii de evaluare a gradului de eficiență a
участников и отклоненных заявок и самое главное mecanismului de finanțare a achizițiilor publice, care
— по степени экономии бюджетных средств по arată economiile relative ale resurselor financiare ale
результатам проведения закупочных процедур. clienților, modificarea relativă a prețului contractului în
В качестве одного из показателей оценки comparație cu modificarea prețurilor de pornire și de
степени эффективности механизма финансирования vânzare cu amănuntul și gradul de corectitudine a
государственных закупок предлагается stabilirii prețului de achiziție. Formula pentru calculul
интегральный показатель (И), показывающий indicatorului este următoarea:
относительную экономию финансовых ресурсов I= Schimbarea relativă a prețului contractului de la
заказчиков, относительное изменение цены prețul de pornire (12)/ Schimbarea relativă a prețului
контракта в сравнении с изменением стартовой и contractului din prețul de vânzare cu amănuntul
розничной цен, степень корректности установления Se propune să se introducă la intervale de timp
закупочной цены. Формула для расчета показателя o evaluare a expertului a indicatorului:
выглядит следующим образом: 1. Dacă 0 < I <1, atunci prețul inițial (maxim)
I= Относительное изменение цены контракта este stabilit ineficient și ar trebui să luați o astfel de
от стартовой цены (12)/ Относительное изменение procedură sub control special.
цены контракта от розничной цены 2. Dacă I > 1, prețul inițial (maxim) este
Предлагается ввести экспертную оценку calculat și setat corect.
показателя по интервалам:
1. Если 0 < И < 1, то начальная
(максимальная) цена установлена неэффективно и
следует взять такую процедуру под особый
контроль.
Предложенный способ дает возможность
проводить оценку уровня эффективности механизма Metoda propusă face posibilă evaluarea
финансирования каждой отдельной закупки по nivelului de eficiență a mecanismului de finanțare
секторам закупаемых товаров (работ, услуг), по pentru fiecare achiziție individuală pe sectorul de bunuri
регионам, а также отслеживать динамику, выявлять achiziționate (muncă, servicii), pe regiune și, de
ценовой демпинг и, следовательно, способствовать asemenea, să monitorizeze dinamica, să identifice
снижению коррупционной составляющей в сфере dumpingul prețurilor și, prin urmare, să contribuie la
государственного заказа. reducerea componentei de corupție în domeniul
achizițiilor publice.
(" Разработано автором на основе данных о закупках
сектора программного обеспечения) („Dezvoltat de autor in baza datelor de achiziții
din sectorul software)

Вам также может понравиться