Вы находитесь на странице: 1из 28

பிரிவு அ

வாக்கியம் அமைத்தல்
À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø

À¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ³óРš츢Âí¸û ±Øи.

¿¼ÅÊ쨸¸û

ÀóРŢ¨Ç¡θ¢È¡÷¸û ÌǢ츢ȡ÷¸û


¯½× ÀâÁ¡Ú¸¢È¡÷ ¿¼ì¸¢È¡÷¸û
¯½¨Åî ͨÅ츢ȡý

1. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø

À¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ³óРš츢Âí¸û ±Øи.

¿¼ÅÊ쨸¸û

Àĸ¡Ãõ Å¡í̸¢È¡÷ ¯½¨Å Å¢ü¸¢È¡÷¸û


«¼õ À¢Ê츢ȡû
ÌÇ¢÷À¡Éò¨¾ «Õóи¢È¡ý
¸¨¼¸¨Çî ÍüÈ¢ô À¡÷츢ȡ÷¸û

1. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
4. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
5. _____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø


À¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ³óРš츢Âí¸û
±Øи.
¿¼ÅÊ쨸¸û

«õÁ¡¨Å §¿¡ì¸¢ µÊ ÅÕ¸¢È¡û À¢û¨Ç¸¨Ç «¨ÆòÐî ¦ºø¸¢È¡÷¸û


Å⨺¡¸ ¿¢ü¸¢È¡÷¸û Á¡½Å÷¸û ÅÕ¨¸ì¸¡¸ì ¸¡ò¾¢Õ츢ȡ÷
º¡¨Ä¨Âì ¸¼ì¸ Ш½Ò⸢ȡ÷
ţΠ¾¢ÕõÒ¸¢È¡÷¸û

À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø


À¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ³óРš츢Âí¸û
±Øи.

¿¼ÅÊ쨸¸û

âî¦ºÊ ¿Î¸¢È¡û ÌÇò¨¾ì ¸Ø׸¢È¡÷¸û


Òü¸¨Çô À¢Îí̸¢È¡ý. ¦ºÊìÌ ¿£÷ °üÚ¸¢È¡û
Ìô¨À¨Âô §À¡Î¸¢È¡ý.
º¡Âõ â͸¢È¡ý

À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø


À¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ³óРš츢Âí¸û
±Øи.
¿¼ÅÊ쨸¸û
¸ÕõÀĨ¸¨Âî Íò¾õ ¦ºö¸¢È¡ý ºýÉø ¸ñ½¡Ê¸¨Çì ¸Ø׸¢È¡ý
Ìô¨À¸¨Çô ¦ÀÕì̸¢È¡÷¸û
Ìô¨À¨Âì ¦¸¡ðθ¢È¡ý
§Á¨º¨Âò Ш¼ì¸¢È¡ý

À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø


À¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ³óРš츢Âí¸û
±Øи.
¿¼ÅÊ쨸¸û

«È¢Å¢ôÒ ¦ºö¸¢È¡÷ ¨¸ò ¾ðθ¢È¡÷¸û


ÀÃ¢Í ¦ÀÚ¸¢È¡ý
À⨺ «Ç¢ì¸¢È¡÷
Ò¨¸ôÀ¼õ ±Î츢ȡ÷

À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø


À¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ³óРš츢Âí¸û
±Øи.

¸½¢É¢¨Âô ÀÂýÀÎòи¢È¡÷¸û Òò¾¸ò¨¾ò §¾÷ó¦¾Î츢ȡ÷¸û


Òò¾¸ò¨¾ «Îì̸¢È¡÷ À¡¼ò¨¾ Á£ûÀ¡÷¨Åî ¦ºö¸¢È¡÷¸û
¿¡Ç¢¾ú Å¡º¢ì¸¢È¡÷
Òò¾¸ò¨¾ þÃÅø Å¡í̸¢È¡û
À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø
À¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ³óРš츢Âí¸û
±Øи.

¿¼ÅÊ쨸¸û

¦¸¡Ê¨Â ²üÚ¸¢È¡ý ¿¼Éõ ¬Î¸¢È¡÷¸û


§¾º¢Â ¸£¾õ À¡Î¸¢È¡÷¸û ¨¸ò ¾ðθ¢È¡÷¸û
§¿Ã¡¸ ¿¢ü¸¢È¡÷¸û
¯¨Ã ¬üÚ¸¢È¡÷
À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø
À¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ³óРš츢Âí¸û
±Øи.

¿¼ÅÊ쨸¸û

¯½¨Å ¾Â¡Ã¢ì¸¢È¡÷¸û ¯½¨Å ÅÆí̸¢È¡÷


¾¨Ã¨Âò Ш¼ì¸¢È¡û Ìô¨Àò ¦¾¡ðÊ¢ø §À¡Î¸¢È¡û
¯½× ¯ñϸ¢È¡÷¸û
¯½¨Å Å¡í̸¢È¡ý

À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø


À¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ³óРš츢Âí¸û
±Øи.
¿¼ÅÊ쨸¸û

ÀĨ¸¨Â ±Î츢ȡý ºýÉø ¸ñ½¡Ê¨Âò Ш¼ì¸¢È¡÷


ÅÆ¢¸¡ðθ¢È¡÷ ±ÎòÐ ÅÕ¸¢È¡ý
ÀĨ¸¨Â «Ç¦ÅÎ츢ȡ÷
¬½¢ «Ê츢ȡý

À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø


À¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ³óРš츢Âí¸û
±Øи.

¿¼ÅÊ쨸¸û

þ¨½Âò¨¾ô ÀÂýÀÎòи¢È¡÷¸û «îÍô¦À¡È¢Â¢ø «îÍ ±Î츢ȡû


¾¸Åø¸¨Çò §¾Î¸¢È¡ý
À¡¼ø §¸ð¸¢È¡÷¸û
¾ð¼îÍ ¦ºö¸¢È¡û

À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø


À¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ³óРš츢Âí¸û
±Øи.

¿¼ÅÊ쨸¸û

¦À¨à «È¢Å¢ì¸¢È¡÷ ¬ÃÅ¡Ãõ ¦ºö¸¢È¡÷¸û


À¾ì¸ò¨¾ «½¢Å¢ì¸¢È¡÷
Ò¨¸ôÀ¼õ ±Î츢ȡ÷
§¸¼Âò¨¾ ±ÎòÐò ¾Õ¸¢È¡÷

À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø


À¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ³óРš츢Âí¸û
±Øи.

¿¼ÅÊ쨸¸û

Ìô¨À¸¨Çì Ìô¨Àò ¦¾¡ðÊ¢ø ţ͸ Àæý ¸ðθ¢È¡÷¸û


¢È¡ý
¿¡ü¸¡Ä¢¸¨Ç «Îì̸¢È¡÷¸û §Á¨¼¨Â «Äí¸Ã¢ì¸¢È¡÷¸û
Ìô¨À¸¨Çô ¦ÀÕì̸¢È¡û
âʸ¨Ç «Îì̸¢È¡ý
À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø
À¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ³óРš츢Âí¸û
±Øи.

¿¼ÅÊ쨸¸û

ܼ¡Ãõ «¨Á츢ȡ÷¸û ¨À¨Âò à츢 ÅÕ¸¢È¡ý


¿£¨Ã ±Î츢ȡý
¿£¨Ãì ¦¸¡¾¢ì¸ ¨Å츢ȡ÷¸û
ŢȨ¸ ±ÎòÐ ÅÕ¸¢È¡÷¸û

À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø


À¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ³óРš츢Âí¸û
±Øи.

¿¼ÅÊ쨸¸û

н¢¨Â ¯Ä÷òи¢È¡÷ §¾¿£÷ «Õóи¢È¡÷¸û


¯Èí̸¢È¡÷ µö¦ÅÎ츢ȡ÷¸û
¿£÷ °üÚ¸¢È¡÷
¾£É¢ §À¡Î¸¢È¡÷

À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø


À¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ³óРš츢Âí¸û
±Øи.
¿¼ÅÊ쨸¸û

ÀÉ¢ìÜú º¡ôÀ¢Î¸¢È¡û ¿£÷ «Õóи¢È¡ý


§Á¨º¨Âò Ш¼ì¸¢È¡÷ Å⨺¢ø ¿¢ýÚ ¯½× Å¡í̸¢È¡÷¸û
Ìô¨À¸¨Çô ¦ÀÕì̸¢È¡÷ ¾ðθ¨Ç ²ó¾¢ ¦ºø¸¢È¡÷
¯½× ¯ñϸ¢È¡÷¸û

À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø


À¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ³óРš츢Âí¸û
±Øи.
¿¼ÅÊ쨸¸û

º¡Âõ â͸¢È¡÷ ¯½×¸¨Çò ¾Â¡÷ ¦ºö¸¢È¡÷¸û


Ìô¨À¸¨Çì ¨À¢ø §À¡Î¸¢È¡÷ ¾ûÙ ÅñʨÂò ¾ûÙ¸¢È¡÷
Ìô¨À¸¨Çô ¦ÀÕì̸¢È¡÷
Òø ¦Åðθ¢È¡÷¸û

À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø


À¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ³óРš츢Âí¸û
±Øи.
¿¼ÅÊ쨸¸û

§¾¿£÷ ¦¸¡ñÎ ÅÕ¸¢È¡÷ À¼ò¨¾ Á¡ðθ¢È¡÷


À¡¼õ ÀÊ츢ȡ÷¸û À¡¼õ ¦º¡øÄ¢ò ¾Õ¸¢È¡÷
¿¡Ç¢¾ú Å¡º¢ì¸¢È¡÷
н¢¨Â ÁÊ츢ȡ÷

À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø


À¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ³óРš츢Âí¸û
±Øи.

¿¼ÅÊ쨸¸û

ÌÊ¿£÷ ¦¸¡ñÎ ÅÕ¸¢È¡÷ âʨ «Îì̸¢È¡÷


¿¡Ç¢¾ú Å¡º¢ì¸¢È¡÷ ÌÆ¢ §¾¡ñθ¢È¡÷
Ìô¨À¸¨Çô ¨À¢ø §À¡Î¸¢È¡ý Òø ¦Åðθ¢È¡÷
âʨ ¿Î¸¢È¡ý

À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø


À¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ³óРš츢Âí¸û
±Øи.

¿¼ÅÊ쨸¸û

ÀÆò¨¾î ÍüÈ¢ ¨À¨Âì ¸ðθ¢È¡÷ ÀÆò¨¾ô ÀȢ츢ȡ÷


Óû¿¡Ã¢ô ÀÆò¨¾î §º¸Ã¢ì¸¢È¡÷¸û
ÃõÒò¾¡ý ÀÆò¨¾ì ܨ¼Â¢ø §À¡Î¸¢È¡÷
Óû¿¡Ã¢ô ÀÆò¨¾î ͨÅ츢ȡ÷¸û

À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø


À¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ³óРš츢Âí¸û
±Øи.

¿¼ÅÊ쨸¸û

À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø


À¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ³óРš츢Âí¸û
±Øи.

¿¼ÅÊ쨸¸û

À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø


À¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ³óРš츢Âí¸û
±Øи.

¿¼ÅÊ쨸¸û

À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø


À¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ³óРš츢Âí¸û

±Øи.

¿¼ÅÊ쨸¸û

À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø


À¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ³óРš츢Âí¸û
±Øи.

¿¼ÅÊ쨸¸û

À¢Ã¢× « : š츢Âõ «¨Áò¾ø


À¼ò¾¢ø ¸¡½ôÀÎõ ¿¼ÅÊ쨸¸Ç¢ý «ÊôÀ¨¼Â¢ø ³óРš츢Âí¸û
±Øи.
¿¼ÅÊ쨸¸û

Вам также может понравиться