Вы находитесь на странице: 1из 5

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HUẾ Họ và tên sinh viên:……………………........

KHOA ĐIỀU DƯỠNG Lớp :………………

KẾ HOẠCH CHĂM SÓC


Họ và tên người bệnh:………………………………Tuổi:……… Khoa:……………. Bệnh viện: ..…………………………………….

Địa chỉ:……………………………………………………………………………Ngày vào viện: ……………………………………….

Ngày làm kế hoạch chăm sóc:……………………………………………………………………………………………………………...

Chẩn đoán y khoa: Bệnh chính:……………………………………………….. Bệnh kèm:……………………………………………….

Biến chứng: ………………………………………………………………………………………………………….....

Ngày giờ Nhận định Chẩn đoán điều dưỡng Lập kế hoạch chăm sóc Thực hiện kế hoạch chăm sóc Lượng giá

………. …………………… ……………………… ……………………… ………………………………………. ………………


……….. …………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ………………
………. …………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ……………….
……….. …………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ……………….
………. …………………… ……………………… ……………………… ………………………………………. ……………….
……….. …………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ……………….
………. …………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ……………….
……….. …………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ……………….
………. …………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ……………….
……….. …………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ……………….
………. …………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ……………….
……….. …………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ……………….
……… ………………………… ……………………… ……………………… ………………………………………. ………………
……… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ………………
……… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ………………
……… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ………………
……… ………………………… ……………………… ……………………… ………………………………………. ………………
……… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ………………
………. ………………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ………………
……… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ………………
……… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ………………
……… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ………………
……… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ………………
……… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ………………
……… ………………………… ……………………… ……………………… ………………………………………. ………………
……… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ………………
……… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ………………
……… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ………………
……… ………………………… ……………………… ……………………… ………………………………………. ………………
……… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ………………
……… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ………………
……… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ………………
……… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ………………
……… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ………………
……… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ………………
……… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ………………
……… ………………………… ……………………… ……………………… ……………………………………… ………………
……… ….. ……. ….. …
……… ……………………… ………………………. ……………………………………… ………………
……… ……………………… . …. ………
… ………………………… ………………………. ……………………………………… ………………
……… ………………………… . …. ………
… ………………………… ………………………. ……………………………………… ………………
……… ………………………… . …. ………………
… ………………………… ……………………………………… ………………
……… ………………………… …. ………………
… ………………………… ………………
……… ………………………… ………………
… ………………………… ………………
……… ………………………… ………………
… ………………………… ………………
……… ………………………… ………………
… ………………………… ………………
……… ………………………… ………………
… ………………………… ………………
……… ………………………… ………………
… ………………………… ………………
……… ………………………… ………………
…. ………………………… ………………
……… …………………… ………………
…. ………………
……… ………………
…. ………………
……… ………………
…. ………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………
………………

Вам также может понравиться