Вы находитесь на странице: 1из 2

Anexa nr.

7 la
Ordinul ministrului finanțelor
nr.2 din 9 ianuarie 2017
 
BORDEROU DE ACHIZIŢIE
al persoanei fizice ce desfășoară activități independente
УЧЕТНЫЙ ЛИСТ ЗАКУПКИ
физических лиц, осуществляющих независимую деятельность

pentru perioada/ за период _____________________

Codul fiscal _________________________________________________________________________


Фискальный код                                  (se indică codul IDNP deținut/ указывается код IDNP)

Numele, Prenumele / ______________________________________________________________


Фамилия, имя

Domiciliul ___________________________________________________________________________
Местожительства               ( orașul (municipiul), satul (comuna), strada, numărul)/ (город (муниципий), село (коммуна), улица, номер)
Numele, Prenumele Categoria
Codul fiscal/IDNP persoanei fizice- Valoarea
Semnătura persoanei produsului
Data Фискальный totală, lei
cetăţean fizice-cetăţean achiziționat* Cantitatea
achiziţiei Общая
код/ IDNP Фамилия, имя Подпись физического Категория Количество
Дата закупки стоимость,
физического лица- лица-гражданина закупленного
леев
гражданина продукта *
1 2 3 4 5 6 7
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TOTAL x x x x x
ВСЕГО
* Categoria produsului achiziționat/Категория закупленного продукта : A – Produse agricole; B-alte tipuri de produse.