Вы находитесь на странице: 1из 2

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova/ DOCUMENTAŢIE MEDICALĂ

Министерство здравоохранения Республики Молдова Formular nr. 310/e


Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice /
Служба Государственного Надзора за Общественным Здоровьем
Форма
Aprobat de MS al RM nr. 828 din 31.10.2011
________________________________________________ Утверждена МЗ РМ
denumirea instituţiei /adresa juridică completă:
наименование учреждения/ юридический адрес:

PROCES-VERBAL
de examinare a obiectivului
АКТ обследования обьекта
"15" martie 2021
Subsemnatul (a) Medic Igienist interimar Mocan Daniel ________________________
Мною numele, prenume şi funcţia // фамилия, имя и должность
în baza: art.17, 67 din Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr.10-XVI din 03.02.2009, (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183)

на 17, 67 Закона о государственном надзоре за общественным здоровьем № 10-XVI от 03.02.2009 (Официальный Монитор
основании: Республики Молдова, 2009, № 67, ст. 183)

În prezenţa Director de producție Sanda Drăgușiu, Director de Calitate Mariana Făgărășanu


в присутствии numele, prenumele şi funcţia// фамилия, имя, и
должность am examinat obiectivul cu adresa:
Обследовал обьект по адресу
Fabrica de Lapte și Produse Lactate Covalact
Județul Covasna, com.Sfîntul Gheorghe
/Denumirea completa a obiectivului cercetat, cu adresa deamplasare/ Наименование и адрес /
în scop de (de subliniat):
В целях (подчеркнуть):
1) Supraveghere preventivă /предсаннадзора/; 2) supraveghere curentă planificată /плановый текущий санэпиднадзор/; 3) autorizare
sanitară /выдача санитарной ауторизации /; 4) supraveghere inopinată /внеплановый саннадзор/; 5) supraveghere la indicaţii
epidemice /санэпиднадзор по эпидпоказаниям/; 7) examinarea petiţiei /расследование жалoбы/; 8) alt scop /другая цель/ (de
notat / вписать/):
______________Familiarizarea cu structura și unitățile tehnice________________________________
La obiectivul cercetat cu profilul de activitate - /de subliniat mai jos/:
На обьекте с профилем деятельности: -/подчеркнуть ниже/
(1) alimentaţie publică/общественное питание; (2) industrie alimentară /пищевая проьышленость/; (3) agricol
сельскохозяйственный/; (4) chimizare /химизации/; (5) industrial /промышленности/;
(6) comercial /комерческий/: 6.1. alimentar /пищевой/, 6.2. agricol /сельскохозяйственный/; 6.3. industrial /промышленный/
(7) medical/медицинский; (8) farmacie/аптека/, (9) de prestare servicii comunale /по оказанию коммуннальных услуг/;
(10) pentru instruire şi educaţie/ учебно-воспитательный; (11) de agrement (de odihnă)/для отдыха; subliniaţi, (12) Localitate, obiectiv
sau element de mediu /населенный пункт, обьект или фактор окружающей среды/, (13) Altul /другой/ (de numit/вписать)
_______________________________ industrie alimentară /пищевая проьышленость ____________________________________

Produsul finit al obiectivului lapte și produse lactate(lapte de consum, produse proaspete, brânzeturi proaspete)
Конечный продукт поизводства /numai p/u obictivele de producere - только для произ-ных обьектов/

Prin prezenta examinare am constatat:


Laptele este colectat de la Ferma de Vaci Covalact. Aici sunt respectate toate cerințele igienice, atît față de calitatea laptelui
cît si față de igiena animalelor, utilajului și a personalului. Animalele sunt întreținute și hranite corespunzător.Laptele este
colectat automatizat de la vaci, printrun sistem mecanizat(vacuum). În timpul colectării și stocării laptele nu intră în contact
cu aerul, de aceea șansele de infectare cu o anumită bacterie sunt minime. Laptele este stocat în tancul de răcire unde trece
printrun proces de pregătire către transportare la fabrica de producere.Toto aici se colectează si probele pentru laborator.
Daca laptele trece reușit proba de laborator atunci este transportat la fabrica de producere.
La fabrica de producere laptele este primit la Secția Recepție a Laptelui. Aici sunt colectate probe pentru laborator. Probele
trec printr-un examen fizico-chimic și unul microbiologic unde sunt depistate toate încălcarile posibile din punct de vedere
igienic, din timpul colectarii și transportării.Recepția durea pină la 25 min pentru efectuarea probelor.
După recepție, laptele este transportat mecanizat în Sala de Pasteurizare.Aici trece printr-un proces de maturare și pregătire
pentru următoarele procese de producere.După pasteurizare laptele este transportat mecanizat in secțiile de producere
precum: Secția de producție a Brînzei Făgăraș, Secția de producție a Brînzicii de Casă, Secția de producție a Iaurtului,
Secția de producșie a laptelui, etc. Dupa producere, fiecare produs finit gata, merge in secțiile corespunzătoare pentru
fiecare de ambalare. Dupa ambalare produsele trec printro perioada specifică pentru fiecare de maturare înainte de a fi
consumate.Toate procesele tehnologice de producere de la Fabrica Covalact sunt absolut mecanizate și dispun de un minim
de personal. Igiena atît în proccesele de producție cît și în cele de ambalare este respectată cu strictețe.
Suplimentar am stabilit - /дополнительно установлено/:
Numărul de angajaţi la obieсtivul cercetat _______186_____, inclusiv femei___120___________________
/Число работающих/ /в т.ч. женщин/

Pentru instituţiile de educaţie/învăţămînt - număr de copii, _________nu sunt_______________________________________


/для учебно-воспитательных учрежд./ - число учащихся;

Factori nocivi (sau nefavorabili) de activitate (sau producere) stabiliţi, care pot influenţa negativ sănătatea contingentului:
(de asemenea pentru instituţiile de educaţie/învăţămînt, inclusiv la copii,) - sunt: (de
enumerat): pericol de infectare cu laptele infectat, zgomotul instalațiilor de producere, condițiile microclimatului nefavor
pentru om
/вредные или неблагоприятнные факторы процесса: деятельности, произ-ва, учебно-воспитательного и т.д., которые могут влиять
на здоровье, в т.ч. в учр.для детей писать/_________________________________________________________________

Număr cazuri de boală /primar/ înregistrate la angajaţii obiectivului cercetat (pentru obiectivele mari, care dispun de structură
medicală, sau lucrător medical responsabil de înregistrare, în anul precedent la acest obiectiv) ____nu sunt____________;
/кол-во заболевших рабочих или сотрудников за прошлый год, на обьектах имеющие медперсонал или ответственный за
учет/
La angajaţi pe primele trei locuri sunt plasate următoarele tipuri de maladii, inclusiv pentru copii in instituţiile respective:
/у рабочих или сотрудников обьекта первые 3 места занимают следующие заболевания, или у детского контингента в
детских учр./:
I._______________________________ II. _______________________III.___________________________

Obiectivul funcţionează, de la darea în exploatare 1969-2021 (52) (în ani);


/обьект дейтвует, с момента ввода в эксплуатации, к-во лет/

Cu procesul verbal am făcut cunoştinţă: ______Mocan________ Semnătura:


С актом ознакомился Подпись:

În conformitate cu Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr.10-XVI din 03.02.2009, (Monitorul Oficial
al Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183)
se propune:
На основании Закона о государственном надзоре за общественным здоровьем № 10-XVI от 03.02.2009 (Официальный
Монитор Республики Молдова, 2009, № 67, ст. 183)
предлагается:
Termenul Executant
Nr. Denumirea măsurilor îndeplinirii responsabil
d/o Наименование мероприятия Срок Отвественный
исполнения исполнитель
1 2 3 4

Respectarea purtării mănușilor în secțiile de ambalare 1săpt Director de Calitate

/aici, la necesitate a continua pe foi anexate - здесь, при необходимости добавлять отдельные листы/

Procesul-verbal a fost întocmit în 2_ ex.


Акт составлен экз. Medic Igienist Interimar Mocan Daniel ___Mocan_____
numele, prenumele, funcţia reprezentantului CSP semnătira

______________________________ _____________
responsabil de executare, numele, prenumele, funcţia, semnătira

Un exemplar am primit/один экземляр получил


Semnătura:
Подпись: ___________________________