Вы находитесь на странице: 1из 6

c 

 
 

m
m

  m
mm 
m mm

mm m
m
m m

mm
m
mm m
m
  m
 mmmmm!
mmmm
mm"
m#$ m mm m m

m%%m&mm mm

mmmm
m%m
&mm
m$m!
'mm
%m
m
 m
m m
mm (#$
#$m mmm#$mm$m" mm$m!m
mmmmmm#$
!%m&mmm m"m!
'm m#$m$!m
)mm mmmm!
#
mm
mmm
!
%mmmm

m#$m
m

m
%m
m
 m
Toen Inez van Dullemens broer in 2003 overleed en zijn enige dochter op de hoogte raakte
van zijn oorlogsverleden, vroeg zij Inez de geschiedenis van haar vader te beschrijven.
Heldendroom is het onthutsende portret van een in wezen tragisch mens en de beklemmende
en suggestieve weergave van de familiegeschiedenis van een geliefd auteur. m
m
0  m
mm# m mmm!m%m)mm#mmm
 
mm*m m$mmm$m
mmm!m%m&m
m
m$m## mmm m 
mm m" mm
#$mmm
m


m$!mmmm
m"mm!

mm%m*m m
m#$
%m+
#$
m"m$mmmmmm"m$m$m mm
mm

mm,-./mm m"m%m
mm
mm#$m
m%m+
m

m
mm m
mmm %m0

mm 
m mmm

mm

1 
mm$mm"m
m$m$ mmm2"m3m
mm
m
!#m"
m
#$%mmm!
m
mmm
m
mm$mmm
m m
m
mmmm
%mm
m"
mm m m mm

mm#$
%# m
m
0  m
m m
m#$mm#$
mmmmm4mm)mm
 %m&
m"m mm56
7m m
mm#$
!m$!m 
m
m$m#$
mmm %m
m
mm %m
m
   m
m
m
mm
mm mm#$
m
8m!#$
mm
mm%m 8,9m
8mm#$

mm
mm%m,-8 :m
8mm#$ m%m ,,8 m
8mm
)m$mmmmm
mmmm
m
mm*mm%m
)m$m"mm"mmmm

mmm
mmmmmm


#$m
;mm&
m$
%m
mm"mm
mmm
m
$!m
m mm
m$%mm"m
mm mmm
8$'mm
"mmm m$%m< m"m m
mmmm=$m>m
m#%m
m

mmm,mmm
m m mmm mm
mm2"m3m
m
m mmm#mmm
%m
m
 m
?m$
m m$mm,mmmm
m*m
m
mmmm%m?m
mmm!
m
mm,mmmmmmmm 
m
mm%mm
)m$mm
mmm m
mm
mm"m
mm
 m'm
=$m'm'm*'mm
mm
 %mm
mm
mm$!m mmm
"m%m m
mmm 
m #
!m
mm %m+mm
m
m


mm'm mm mmm$m$!mm

#
mmm
!
m
%m
m
m
 m
m
m
m
m 

mm%mm m#$mm
;mm$m
 mm$
m
m
m"
mm
mm
m
;mm
mm
m"
m
mm%m&
m

m
#$m
m
m mmm$m"m%m
m
  m
&m
m

mmm m
"m$m
mm2"m3m m!m$m

mmmm"mm
m!#

mmm
! mmm
mm
mmmm
)mm,mmmm"mm 
mmm>mmm!
m)>m#$m
m4m!m
m %m6#m"

mmmm!mm#$
!m#$m

%m&m
mm
mm
mm! %m
m
m
    m
Deel 1: Afscheid van mijn broer m
*m m#$mm
mm$mm mm! mm
mm
m
mm&%m
*m"mm#$mmm mm$m'm m
mmm"mm
m%m
m$m!m
mmm
m"m
mmm
m>mm$m
 m
m#$'m
mm
mm
m

%m
m
Deel 2: De geschiedenis van mijn broer m
m
m
m,- /m%m)m,- mmm
m"mm

m
mm
m 8
m
%m m m 
mmmm
m#$

m %mm mm@@m

mmmm#$

m
m m

'm$
m
%mAm"m$
mm$m

mmmm
m 

m
m$!m"%m
mm$!m$
mmmmm %mm
m$
m

mm"mm
m
m*m
m!(
mmm 
mmm$ m
mmm"m$
m"m %m


m
mmm
m%m)mm
mmm$
m!#
mmm #$m
m
$ m0<>mm"mm
m!
m
 m!mm$m$!m
m
mm %m
=$m#$
!m
mmm
m
m$mmm,-/8,- mmmm


m"m m m mmBm
mmm m 

m"m m
m
!#

mmm%m&
mmmm
m
#
m m
mm m$
m
mm

m
#$mm
#
mmm m
#$
%m
m$m
mmmm"
m

mmm m#$'m*m"
m"m m mmm
%m3mm

m0m
'mmmmmmmm"m mm
#$%m?
m
m#$ m
#$mm$ %m
<m m
m"mmmmmm$!mm
m
mmm
mm
m!

mm m %mm m m m"mmmmm

mm
mm*m m mmmmm
mm mm1 mm
5+
C !m5mm
m %m*mm
m,:mm mm
#$mm
mm
= mm
m$m m"
m$
mmm
mmm
mm"
m
"
mmm
#

mmm 
%m0
mmm mm
m
! mm
<#$
%m&
m mmmm$m"mmm4!m<
mC

m'm"m$
m
mm
m m
m$%m&
mm
m"$
mmm
%m)mm
= m$!m$
mmmm m m$
mm
#$mmA"
m
 %m&m

m"m$
m$m8m 
m
#$m"m
mmm"m
 mmA"
mm
#$mm mmmmm$mmm$mm
 mm
mmm$ %m m
m#$m$m m$
mm#$
mmm
$
mm
m
m
mm
mm$ %m&
mmm$ %m=$m
mmmm
m
m
#$m$!'mmmmmm$m;!m$!%m?m$ m"mmm$ mmm
mm
m mm

m mmmm %mm<<mm
m
m$m
$
m mmm mm 'm m
m
m

m%m)m
m m"m
m#>m mm;1#%mmm m
m
mmm$m
mm
mmm$
m$!mm#$mm$m!
mm
 mm
m

m m
m#$m%m,//m5 ik loop in de schoenen van een dode ³m mm

'm$mmm2
'mm
m
m
m
m
m
m"%m&
m$!m m
$m
m mmmmm$mmm%mmm
m0<m
m!mmm
m
m
m
m$
mmm
mm
%m mm
m#$
!m
$
m m#$#m5+
 $7 mm
%m&m!m
mmm
m
m
"
$
m"%m&
m
m
mm
mm
%m
mm mm
m$ m 
m$'m m$
m$!m
m
mm
 mm
m 
%m3mm! mm$
m
m$ m
m m"
mm
$
m"
m m$m
%m&
m mmmmmm$m 
m#$
mmm
m


$
%m&
m
m$mm
m %m
=$mm
mm$!mmmm" m
mm
m$m
m$!m#$%m
3m$
m mmD#
mmmm
m
mm m3Em?m$ m
m
mm
mm"m %m
m$#
m
m$ mm$
m
m m
'm m$m
m#$mm  mm

%m&
m m
mm mmm4

m
mmmm m m
#$mmm
%m&
m"
m

m mm
m m$
m"m
mm$
%mm
m
mmmmmm$
m
m
#$!mmm m
%m,-9m&
m"m m
mm$
mm"
m$
m"mm m
m mmm%m&
m#$"mmmmm$
mm
#$mm m
%m2m
m mm$
m
#$mmm m
m
#$mmm

%mm

mmmm"mmmmm!
m#$%m3mmm
$ m'mm$
mm#$!!m
m
m mm!m %m m#$!!mm m


m
m%m
m
Deel 3: De nalatenschap m
*m
m
mm
m"
mm
%m?m#$"m$ mmmmm!#$
mm$m
$!m mm
mm%m m>m

m
m
m$m$
m
mmm
!mm
'm$!m*m
#$m " m mm"#$mm%m?mm
>m mm!!m
m
m%m?m
mm!!m m
m 
m
mm

8
%mmm $mmA
mm&
m*m"mm m$m!
mm$
m
m$!m"%m?mmm$mm mm"#$"
mmmm
"#$"
%m?mm5
mF$m
m $mmm2m5mmm
m mmmm
?mm
mm
!mm>m$
mmm
mm m$!m mm mmm
"m 
m
mm#$

m#$%mm m" mmGmm
$m
%mm$m
m 

m
m"mm$
m$m
#$m"
m
mmm 
mm
mm
m$ m#
m$m"
m %m&
m$m

#$mm"
m
%mm$!m$
m"m
mm!!mm
m)8"
m
m!mm m
m$
m
m
m
! mm
m!!m$m$
m
m$mm m
#$m
 mm$m$
mmmm
mmmmm%mm
mm$m


mmm< "m$m( mmm= m*m"m
m" m$
m$m
 m$!m"m$m$
m
m#$m
mm
mm mm$m"
m
%m3
m$
m


mm"mEm%m m
m
  m
&m
m 
!m
m

mmm$mm%m$m
mm$m"m
#$ mmm!

m
%m&m"m
m$m
mm" mmm$m!

mm

#$m!m" m
 m>m!"
mmmmmmmm!

m
m%m&m
m
mm 
m m mmmmm>m!


m m
mmmmm 
m$

mmm"$
%m
*mmmmmmmm$m$m m
mm$
m
#$mmm

mmm

mm%m3 mm$
m
#$m!mmm mmm"mm$m

m"
m$
m
m 
Em)m$m$mm
mm"
m
Em
m
m 
m
mmm m
m$m
8mm2"m3mmm"
mm
8m&mm
m
m
8m&mmmm!

m$mm
8m&m
mm$m #$ m%mm! 
m
m
m
m$mmm
mm$m
m
8m&mm
mm"
m$m
8m&m6
8mm
mmm
mm
m
m
ÿ m
$m(m
m!ÿ m,m
m mm
#$m!m!m!
#
m"mmm! mmm
 m
m³Heldendroom is echter geen literaire non-fictie, maar gefictionaliseerde
werkelijkheid. Het plaatst mij voor de vraag of een roman over bestaande of recent bestaand
hebbende personen, die ook gemakkelijk geïdentificeerd kunnen worden, het juiste voertuig is
voor een realistische reconstructie, aangezien er uiteindelijk te veel vragen open blijven die
een schrijver van non-fictie wél zou hebben beantwoord. [««.]Dat mededogen brengt ze
goed over, maar mijn nieuwsgierigheid naar de figuur Ronald van Dullemen, aan wiens
nagedachtenis het boek is opgedragen, wordt niet gestild. Misschien dat dit type verhalen zich
toch beter leent voor literaire non-fictie dan voor bellettrie. De romanvorm werkt in dit geval
eerder verhullend dan verhelderend. m
m
)m "  m,m
m m m
;m<
mm m@en Hoeks kind met
Kabeljauwse neigingen, een socialistentelgje dat zich ontpopt als skinhead, een moslimpuber
met doorgeslagen libertijnse opvattingen; dwarse kinderen zijn van alle tijden. @venals de
zorgen die ouders om zo¶n kind hebben. In Heldendroom vertelt Inez van Dullemen (1925)
over het nazi-verleden van haar broer. In deze autobiografische roman tracht de schrijfster
een verklaring te vinden voor het afwijkende gedrag van dit ene gezinslid. Verfictionaliseerd
tot het personage Vera van Hoffen blikt ze terug op die paar cruciale jaren in het verleden.
[«]Dan blijkt dat Onno al die jaren verknocht is gebleven aan z¶n koffertje met nazi-
parafernalia. Verhuizing na verhuizing heeft hij het met zich meegesleept. µDie Fahneistmehr
als der Tod¶, luidt de handgeschreven opdracht op het schutblad van een boekje met
strijdliederen. Vanzelf denk je aan zelfmoordterroristen, die een vergelijkbare
doodsverachting aan de dag leggen.
Op dit soort momenten sluit Van Dullemens roman naadloos aan op de actualiteit. Pubers die
zich afkeren van de normen die ze thuis meekrijgen, zich organiseren in extremistische
(religieuze) groepjes, of zich zo fanatiek misdragen dat ze het Journaal ermee halen; het is
geen zeldzaamheid. In dezelfde beweging grijpt dit boek achterwaarts, de geschiedenis in, en
omvat het, waar het de moraal betreft, al die andere koekoekskinderen. Heldendroom maakt
duidelijk dat het afwijken van de huismoraal er altijd geweest is, wat beslist een troost is, zij
het een schrale. m
m
  m
m"
mmm
m
%m
)mm m"m m,m m,- /mmm
m m
m %m&m
m"m #8%m&m 'm=mm3
'mm$
mm#$
!mm
m
mm
mm mm0
$!!%mCmmmm
m*m mmm

mm %m)m 1m" mm#$m
mm 
m
mmm m
%&%mA"#%m&
m"m
m
#$m"mm$m#$
#$ %m?
mm
m,-.-m m
H 
m mmH%mm 
m mmm mm
mm$m"m#'m
mmmm#!
m mmmm#%m
mm
mmm
mH&m"
Hm,-/ m!m*m mmmm
m< mmI
%m)mm
Fm$!mmmm$ m 
m*m'm m"
mm
m,-/.m"%mm
)m,-9/m
m*m m m$m
mm"mmmm*
m<%m*mm
*m#$!mm

mmm 
m 
%m
m
m
mm

m$m

m"mmm;$
mm$
%m2

mmm
#$m
m$m m"
mm# %m mmm
mm m
HA
Hm,-9-'mmm#$mmm
mm
m"mm+ m
m<m6
(%mm
)m,- 9m#$mH*m
mH'mmmmmmm$m%m+m
mm
m*m mmmmm 
%m?
m
mm=m6 
mmm
mm"m$mmm)m<#$m!
 mmm mmmC!%mm
)mmm#$
m mm#$
!m
mmC('m'm+1
#'m)
'm0 mm
= %mm
m
m#$!mm

m 'm
mm"m
m%%mH m
"m$m m
mHmC('mH "
mm"
m#$Hm%m+1
#'mm#m
m
mH*
m+1
#JHm,-::mmmm mm$
m
mm
m,--.mmm
A

 
m
m mH&mmmmm"H'mm m$mmm
m 'm
mm
mmmH mmm$mmm"%m)m,--9m"m

mmm mm&
;m4m& 
mH"m
m

m"

mm
#
m"$
H%m
m
c m
 
m mmm,-.-mm
&m"
m,-/ mm
&m
m,-/.mm
m#$"mmmm,-9 mm
m$mmm,-9,mm
 mmmm
!m,-9 mm
A
m,-9-mm
##$m,- ,mm
Am mmm,- ,mm
*m
mm,- 9mm
m m,- mm
m"m mm m,- -mm
"
m'm"
m#$m,-:,mm
m"m$m m
mm,-:mm
0mmm,-:mm
&mmm,-:9mm
&
mm
m,-::mm
K*
m+1
#Jm,-::mm
<#$
!m m
m$mm,-:-mm
&mmmmm"m,--mm
m
mm$m#$ m,--9mm
m
!m,--:mm
+
m<
('mm

m 
m ,mm
& m m

Оценить