Вы находитесь на странице: 1из 11

Circular Saw

Kreissäge
¢ÈÛÎÔÚÈÔÓÔ
Pilarka tarczowa
Körfűrész
Kotoučová pila
Daire testere
Fierastrau circular
Krožna žaga
ñËpÍyÎÓpÌaÓ ÔËÎa
C 6SS • C 7SS

Read through carefully and understand these instructions before use.


Diese Anleitung vor Benutzung des Werkzeugs sorgfältig durchlesen und verstehen.
¢È·‚¿ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο Î·È Î·Ù·ÓÔ‹ÛÂÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜ ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË.
Przed użytkowaniem należy dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję i zrozumieć jej treść.
Használat előtt olvassa el figyelmesen a használati utasítást.
Před použitím si pečlivě přečtěte tento návod a ujistěte se, že mu dobře rozumíte.
Aleti kullanmadan önce bu kılavuzu iyice okuyun ve talimatları anlayın.
Înainte de utilizare, citiţi cu atenţie și înţelegeţi prezentele instrucţiuni.
Pred uporabo natančno preberite in razumite ta navodila.
BÌËÏaÚeÎëÌo ÔpoäÚËÚe ÀaÌÌyï ËÌcÚpyÍáËï Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË ÔpeÊÀe äeÏ ÔoÎëÁoÇaÚëcÓ ËÌcÚpyÏeÌÚoÏ.

Handling instructions
Bedienungsanleitung
√‰ËÁ›Â˜ ¯ÂÈÚÈÛÌÔ‡
Instrukcja obsługi
Kezelési utasítás
Návod k obsluze
Kullanım talimatları
Instrucţiuni de utilizare
Navodila za rokovanje
àÌcÚpyÍáËÓ Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË

001Cover_C6SS_EE 1 1/22/09, 14:51


1 2
1 2

4
3
5

2
3 4 9

0
1

8 A

6 7

5 6
4 H
B
G
C I
F C
E

7 8
J K
2

00Table_C6SS_EE 1 1/22/09, 14:51


9
L

Slovenščina PyccÍËÈ
1 Stavbni les èËÎoÏaÚepËaÎ
2 Osnovna ploskev OcÌoÇaÌËe
3 Delovni pult BepcÚaÍ
4 Žagin list PeÊyçËÈ ÀËcÍ
5 Vzvod (A) PêäaÖ (A)

6 èoÎoÊeÌËe peÁaÌËÓ ÔpË 45°


Položaj rezanja 45˚
(ÖpaÀycax)
7 Krilati vijak ÅapaåÍoÇêÈ ÄoÎÚ
8 Skala òÍaÎa

9 ãËÌËÓ paÁÏeÚÍË ÀÎÓ


Omejitvena linija
oÚpeÁaÌËÓ

0 èepeÀÌÓÓ åÍaÎa ÔpË


Skala spredaj na nagib 45˚
ÌaÍÎoÌe 45°

A Skala spredaj, ko ni èepeÀÌÓÓ åÍaÎa ÄeÁ


nagiba ÌaÍÎoÌa
B Štesterorobni ključ òecÚËÖpaÌÌêÈ ÍÎïä

C ÅoÎÚ ÀÎÓ åecÚËÖpaÌÌoÖo


Šesterorobni vtični vijak
ÍÎïäa

D HaÊÏËÚe pêäaÖ
Pritisnite blokirni vzvod
ÄÎoÍËpoÇÍË
E Priviti ÂaÚÓÌyÚë
F Odviti OcÎaÄËÚë
G Podložka (B) òaÈÄa (B)
H Podložka (A) òaÈÄa (A)
I Vreteno òÔËÌÀeÎë
J Kotnik KÇaÀpaÚ

K ìcÚaÌoÇoäÌêÈ ÇËÌÚ c
Naravnalni vijak z zarezo
ÔpoÀoÎëÌêÏË åÎËáaÏË
L Zbiralnik za prah èêÎeyÎoÇËÚeÎë

00Table_C6SS_EE 2 1/22/09, 14:51


PyccÍËÈ

àcÔoÎëÁoÇaÌËe åÌypa, ÔpeÀÌaÁÌaäeÌÌoÖo ÀÎÓ paÄoÚê


OÅôàE èPABàãA ÅEÂOèACHOCTà èPà PAÅOTE ÇÌe ÔoÏeçeÌËÈ, yÏeÌëåËÚ oÔacÌocÚë ÔopaÊeÌËÓ
C ùãEKTPOàHCTPìMEHTOM íÎeÍÚpËäecÍËÏ ÚoÍoÏ.
èPEÑìèPEÜÑEHàE f) èpË íÍcÔÎyaÚaáËË íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚa Ço ÇÎaÊÌoÈ
èpoäÚËÚe Çce ÔpaÇËÎa ÄeÁoÔacÌocÚË Ë ËÌcÚpyÍáËË. cpeÀe, ËcÔoÎëÁyÈÚe ycÚpoÈcÚÇo ÁaçËÚÌoÖo oÚÍÎïäeÌËÓ
He ÇêÔoÎÌeÌËe ÔpaÇËÎ Ë ËÌcÚpyÍáËÈ ÏoÊeÚ ÔpËÇecÚË Í (RCD) ËcÚoäÌËÍa ÔËÚaÌËÓ.
ÔopaÊeÌËï íÎeÍÚpËäecÍËÏ ÚoÍoÏ, ÔoÊapy Ë/ËÎË cepëeÁÌoÈ àcÔoÎëÁoÇaÌËe RCD yÏeÌëåËÚ oÔacÌocÚë ÔopaÊeÌËÓ
ÚpaÇÏe. íÎeÍÚpËäecÍËÏ ÚoÍoÏ.

CoxpaÌÓÈÚe Çce ÔpaÇËÎa Ë ËÌcÚpyÍáËË Ìa ÄyÀyçee. 3) ãËäÌaÓ ÄeÁoÔacÌocÚë


TepÏËÌ "íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚ" Ç ÍoÌÚeÍcÚe Çcex Ïep a) ÅyÀëÚe ÖoÚoÇê Í ÌeoÊËÀaÌÌêÏ cËÚyaáËÓÏ,
ÔpeÀocÚopoÊÌocÚË oÚÌocËÚcÓ Í íÍcÔÎyaÚËpyeÏoÏy BaÏË ÇÌËÏaÚeÎëÌo cÎeÀËÚe Áa cÇoËÏË ÀeÈcÚÇËÓÏË Ë
íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚy c ÔËÚaÌËeÏ oÚ ceÚeÇoÈ poÁeÚÍË (c ceÚeÇêÏ pyÍoÇoÀcÚÇyÈÚecë ÁÀpaÇêÏ cÏêcÎoÏ ÔpË
åÌypoÏ) ËÎË íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚy c ÔËÚaÌËeÏ oÚ aÍÍyÏyÎÓÚopÌoÈ íÍcÔÎyaÚaáËË íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚa.
ÄaÚapeË (ÄecÔpoÇoÀÌoÏy). He ËcÔoÎëÁyÈÚe íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚ, ÍoÖÀa Bê ycÚaÎË
ËÎË ÌaxoÀËÚecë ÔoÀ ÇÎËÓÌËeÏ ÌapÍoÚËÍoÇ, aÎÍoÖoÎÓ
1) ÅeÁoÔacÌocÚë Ìa paÄoäeÏ ÏecÚe ËÎË ÎeÍapcÚÇeÌÌêx ÔpeÔapaÚoÇ.
a) èoÀÀepÊËÇaÈÚe äËcÚoÚy Ë xopoåee ocÇeçeÌËe Ìa MÖÌoÇeÌÌaÓ ÔoÚepÓ ÇÌËÏaÌËÓ ÇoÇpeÏÓ íÍcÔÎyaÚaáËË
paÄoäeÏ ÏecÚe. íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚoÇ ÏoÊeÚ ÔpËÇecÚË Í cepëeÁÌoÈ
ÅecÔopÓÀoÍ Ë ÔÎoxoe ocÇeçeÌËe ÔpËÇoÀÓÚ Í ÌecäacÚÌêÏ ÚpaÇÏe.
cÎyäaÓÏ. b) àcÔoÎëÁyÈÚe ËÌÀËÇËÀyaÎëÌêe cpeÀcÚÇa ÁaçËÚê.
b) He ËcÔoÎëÁyÈÚe íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚê Ço BceÖÀa ÌaÀeÇaÈÚe cpeÀcÚÇa ÁaçËÚê ÖÎaÁ.
ÇÁpêÇooÔacÌêx oÍpyÊaïçËx ycÎoÇËÓx, ÌaÔpËÏep, Ç ÂaçËÚÌoe cÌapÓÊeÌËe, ÌaÔpËÏep, ÔpoÚËÇoÔêÎeÇoÈ
ÌeÔocpeÀcÚÇeÌÌoÈ ÄÎËÁocÚË oÖÌeoÔacÌêx ÊËÀÍocÚeÈ, pecÔËpaÚop, ÁaçËÚÌaÓ oÄyÇë c ÌecÍoÎëÁÍoÈ ÔoÀoåÇoÈ,
ÖopïäËx ÖaÁoÇ ËÎË ÎeÖÍoÇocÔÎaÏeÌÓïçeÈcÓ ÔêÎË. ÁaçËÚÌêÈ åÎeÏ-ÍacÍa ËÎË cpeÀcÚÇa ÁaçËÚê opÖaÌoÇ
ùÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚê ÔopoÊÀaïÚ ËcÍpê, ÍoÚopêe ÏoÖyÚ cÎyxa, ËcÔoÎëÁyeÏêe ÀÎÓ cooÚÇeÚcÚÇyïçËx ycÎoÇËÈ,
ÇocÔÎaÏeÌËÚë ÔêÎë ËÎË ËcÔapeÌËÓ. yÏeÌëåaÚ ÚpaÇÏê.
c) ÑepÊËÚe ÀeÚeÈ Ë ÌaÄÎïÀaïçËx Ìa ÄeÁoÔacÌoÏ c) àÁÄeÖaÈÚe ÌeÔpeÀÌaÏepeÌÌoÖo ÇÍÎïäeÌËÓ ÀÇËÖaÚeÎÓ.
paccÚoÓÌËË Ço ÇpeÏÓ íÍcÔÎyaÚaáËË ìÄeÀËÚecë Ç ÚoÏ, äÚo ÇêÍÎïäaÚeÎë ÌaxoÀËÚcÓ Ç
íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚa. ÔoÎoÊeÌËË ÇêÍÎïäeÌËÓ ÔepeÀ ÔoÀÌËÏaÌËeÏ,
OÚÇÎeäeÌËe ÇÌËÏaÌËÓ ÏoÊeÚ cÚaÚë ÀÎÓ Bac ÔpËäËÌoÈ ÔepeÌocÍoÈ ËÎË ÔoÀcoeÀËÌeÌËeÏ Í ceÚeÇoÈ poÁeÚÍe Ë/
ÔoÚepË yÔpaÇÎeÌËÓ. ËÎË ÔopÚaÚËÇÌoÏy ÄaÚapeÈÌoÏy ËcÚoäÌËÍy ÔËÚaÌËÓ.
èepeÌocÍa íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚoÇ, ÍoÖÀa Bê ÔaÎeá
2) ùÎeÍÚpoÄeÁoÔacÌocÚë ÀepÊËÚe Ìa ÇêÍÎïäaÚeÎe, ËÎË ÔoÀcoeÀËÌeÌËe
a) CeÚeÇêe ÇËÎÍË íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚoÇ ÀoÎÊÌê íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚoÇ Í ceÚeÇoÈ poÁeÚÍe, ÍoÖÀa
cooÚÇeÚcÚÇoÇaÚë ceÚeÇoÈ poÁeÚÍe. ÇêÍÎïäaÚeÎë ÄyÀeÚ ÌaxoÀËÚëcÓ Ç ÔoÎoÊeÌËË ÇÍÎïäeÌËÓ,
HËÍoÖÀa Ìe ÏoÀËÙËáËpyÈÚe åÚeÔceÎëÌyï ÇËÎÍy ÔpËÇoÀËÚ Í ÌecäacÚÌêÏ cÎyäaÓÏ.
ÌËÍoËÏ oÄpaÁoÏ. d) CÌËÏËÚe Çce peÖyÎËpoÇoäÌêe ËÎË ÖaeäÌêe ÍÎïäË
He ËcÔoÎëÁyÈÚe ÌËÍaÍËe aÀaÔÚepÌêe ÔepexoÀÌËÍË c ÔepeÀ ÇÍÎïäeÌËeÏ íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚa.
ÁaÁeÏÎeÌÌêÏË (ÁaÏÍÌyÚêÏË Ìa ÁeÏÎï) ÉaeäÌêÈ ËÎË peÖyÎËpoÇoäÌêÈ ÍÎïä, ocÚaÇÎeÌÌêÈ
íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚaÏË. ÔpËÍpeÔÎeÌÌêÏ Í ÇpaçaïçeÈcÓ ÀeÚaÎË
HeÏoÀËÙËáËpoÇaÌÌêe åÚeÔceÎëÌêe ÇËÎÍË Ë íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚa, ÏoÊeÚ ÔpËÇecÚË Í ÔoÎyäeÌËï
cooÚÇeÚcÚÇyïçËe ËÏ ceÚeÇêe poÁeÚÍË yÏeÌëåaÚ ÚpaÇÏê.
oÔacÌocÚë ÔopaÊeÌËÓ íÎeÍÚpËäecÍËÏ ÚoÍoÏ. e) He ÚepÓÈÚe ycÚoÈäËÇocÚë. Bce ÇpeÏÓ ËÏeÈÚe ÚoäÍy
b) He ÔpËÍacaÈÚecë ÚeÎoÏ Í ÁaÁeÏÎeÌÌêÏ ÔoÇepxÌocÚÓÏ, oÔopê Ë coxpaÌÓÈÚe paÇÌoÇecËe.
ÌaÔpËÏep, Í ÚpyÄoÔpoÇoÀaÏ, paÀËaÚopaÏ, ÍyxoÌÌêÏ ùÚo ÔoÏoÊeÚ Îyäåe yÔpaÇÎÓÚë íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚoÏ Ç
ÔÎËÚaÏ Ë xoÎoÀËÎëÌËÍaÏ. ÌeÔpeÀÇËÀeÌÌêx cËÚyaáËÓx.
EcÎË Baåe ÚeÎo coÔpËÍocÌeÚcÓ c ÁaÁeÏÎeÌÌêÏË f) OÀeÇaÈÚecë ÌaÀÎeÊaçËÏ oÄpaÁoÏ. He ÌaÀeÇaÈÚe
ÔoÇepxÌocÚÓÏË, ÇoÁpacÚeÚ oÔacÌocÚë ÔopaÊeÌËÓ ÔpocÚopÌyï oÀeÊÀy ËÎË ïÇeÎËpÌêe ËÁÀeÎËÓ. ÑepÊËÚe
íÎeÍÚpËäecÍËÏ ÚoÍoÏ. ÇoÎocê, oÀeÊÀy Ë ÔepäaÚÍË ÍaÍ ÏoÊÌo ÀaÎëåe oÚ
c) He ÔoÀÇepÖaÈÚe íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚê ÀeÈcÚÇËï ÇoÀê ÀÇËÊyçËxcÓ äacÚeÈ.
ËÎË ÇÎaÖË. èpocÚopÌaÓ oÀeÊÀa, ïÇeÎËpÌêe ËÁÀeÎËÓ ËÎË ÀÎËÌÌêe
èpË ÔoÔaÀaÌËË ÇoÀê Ç íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚ ÇoÁpacÚeÚ ÇoÎocê ÏoÖyÚ ÔoÔacÚë Ç ÀÇËÊyçËecÓ äacÚË.
oÔacÌocÚë ÔopaÊeÌËÓ íÎeÍÚpËäecÍËÏ ÚoÍoÏ. g) EcÎË ÔpeÀycÏoÚpeÌê ycÚpoÈcÚÇa ÀÎÓ ÔpËcoeÀËÌeÌËÓ
d) èpaÇËÎëÌo oÄpaçaÈÚecë co åÌypoÏ. HËÍoÖÀa Ìe ÔpËcÔocoÄÎeÌËÈ ÀÎÓ oÚÇoÀa Ë cÄopa ÔêÎË, yÄeÀËÚecë
ÔepeÌocËÚe íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚ, ÇÁÓÇåËcë Áa åÌyp, Ìe Ç ÚoÏ, äÚo oÌË ÔpËcoeÀËÌeÌê Ë ËcÔoÎëÁyïÚcÓ
ÚÓÌËÚe Áa åÌyp Ë Ìe ÀepÖaÈÚe Áa åÌyp c áeÎëï ÌaÀÎeÊaçËÏ oÄpaÁoÏ.
oÚcoeÀËÌeÌËÓ íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚa oÚ ceÚeÇoÈ poÁeÚÍË. àcÔoÎëÁoÇaÌËe ÀaÌÌêx ycÚpoÈcÚÇ ÏoÊeÚ yÏeÌëåËÚë
PacÔoÎaÖaÈÚe åÌyp ÔoÀaÎëåe oÚ ËcÚoäÌËÍoÇ ÚeÔÎa, oÔacÌocÚË, cÇÓÁaÌÌêe c ÔêÎëï.
ÌeÙÚeÔpoÀyÍÚoÇ, ÔpeÀÏeÚoÇ c ocÚpêÏË ÍpoÏÍaÏË Ë
ÀÇËÊyçËxcÓ ÀeÚaÎeÈ. 4) ùÍcÔÎyaÚaáËÓ Ë oÄcÎyÊËÇaÌËe íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚoÇ
èoÇpeÊÀeÌÌêe ËÎË ÁaÔyÚaÌÌêe åÌypê yÇeÎËäËÇaïÚ a) He ÔepeÖpyÊaÈÚe íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚ. àcÔoÎëÁyÈÚe
oÔacÌocÚë ÔopaÊeÌËÓ íÎeÍÚpËäecÍËÏ ÚoÍoÏ. ÌaÀÎeÊaçËÈ ÀÎÓ BaåeÖo ÔpËÏeÌeÌËÓ
e) èpË íÍcÔÎyaÚaáËË íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚa ÇÌe íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚ.
ÔoÏeçeÌËÈ, ËcÔoÎëÁyÈÚe yÀÎËÌËÚeÎëÌêÈ åÌyp, HaÀÎeÊaçËÈ íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚ ÄyÀeÚ ÇêÔoÎÌÓÚë paÄoÚy
ÔpeÀÌaÁÌaäeÌÌêÈ ÀÎÓ ËcÔoÎëÁoÇaÌËÓ ÇÌe ÔoÏeçeÌËÓ. Îyäåe Ë ÌaÀeÊÌee Ç ÚoÏ peÊËÏe paÄoÚê, Ìa ÍoÚopêÈ
oÌ paccäËÚaÌ.
53

10Rus_C6SS_EE 53 1/22/09, 14:54


PyccÍËÈ

b) He ËcÔoÎëÁyÈÚe íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚ c ÌeËcÔpaÇÌêÏ b) He ÔoÔaÀËÚe ÔoÀ oÄpaÄaÚêÇaeÏoe ËÁÀeÎËe.


ÇêÍÎïäaÚeÎeÏ, ecÎË c eÖo ÔoÏoçëï ÌeÎëÁÓ ÄyÀeÚ èpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoe ÔpËcÔocoÄÎeÌËe Ìe cÏoÊeÚ
ÇÍÎïäËÚë Ë ÇêÍÎïäËÚë ËÌcÚpyÏeÌÚ. ÁaçËÚËÚë Bac oÚ ÔoÎoÚÌa ÔËÎê cÌËÁy
KaÊÀêÈ íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚ, ÍoÚopêÏ ÌeÎëÁÓ yÔpaÇÎÓÚë oÄpaÄaÚêÇaeÏoÖo ËÁÀeÎËÓ.
c ÔoÏoçëï ÇêÍÎïäaÚeÎÓ, ÄyÀeÚ ÔpeÀcÚaÇÎÓÚë oÔacÌocÚë, c) OÚpeÖyÎËpyÈÚe ÖÎyÄËÌy peÁaÌËÓ Ç ÁaÇËcËÏocÚË oÚ
Ë eÖo ÄyÀeÚ ÌeoÄxoÀËÏo oÚpeÏoÌÚËpoÇaÚë. ÚoÎçËÌê oÄpaÄaÚêÇaeÏoÖo ËÁÀeÎËÓ.
c) OÚcoeÀËÌËÚe åÚeÔceÎëÌyï ÇËÎÍy oÚ ËcÚoäÌËÍa ÔËÚaÌËÓ èoÀ oÄpaÄaÚêÇaeÏêÏ ËÁÀeÎËeÏ ÀoÎÊÌo ÄêÚë ÇËÀÌo
Ë/ËÎË ÔopÚaÚËÇÌêÈ ÄaÚapeÈÌêÈ ËcÚoäÌËÍ ÔËÚaÌËÓ oÚ Ìe ÄoÎëåe, äeÏ ÁyÄ ÔoÎoÚÌa ÔËÎê áeÎËÍoÏ.
íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚa ÔepeÀ ÌaäaÎoÏ ÇêÔoÎÌeÌËÓ ÍaÍoÈ- d) HËÍoÖÀa Ìe yÀepÊËÇaÈÚe oÄpaÄaÚêÇaeÏyï ÀeÚaÎë
ÎËÄo ËÁ peÖyÎËpoÇoÍ, ÔepeÀ cÏeÌoÈ ÔpËÌaÀÎeÊÌocÚeÈ Ç pyÍax ËÎË Ìa ÍoÎeÌÓx. HaÀeÊÌo ÁaÍpeÔÎÓÈÚe
ËÎË xpaÌeÌËeÏ íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚoÇ. oÄpaÄaÚêÇaeÏyï ÀeÚaÎë Ìa ycÚoÈäËÇoÈ
TaÍËe ÔpoÙËÎaÍÚËäecÍËe Ïepê ÄeÁoÔacÌocÚË yÏeÌëåaÚ ÔoÀcÚaÇÍe.
oÔacÌocÚë ÌeÔpeÀÌaÏepeÌÌoÖo ÇÍÎïäeÌËÓ ÀÇËÖaÚeÎÓ OäeÌë ÇaÊÌo ÁaÍpeÔËÚë oÄpaÄaÚêÇaeÏoe ËÁÀeÎËe
íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚa. ÌaÀÎeÊaçËÏ oÄpaÁoÏ ÀÎÓ yÏeÌëåeÌËÓ oÔacÌocÚË
d) XpaÌËÚe ÌeËcÔoÎëÁyeÏêe íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚê Ç ÔoÎyäeÌËÓ ÚpaÇÏê, ÁaçeÏÎeÌËÓ ÔoÎoÚÌa ËÎË ÔoÚepË
ÌeÀocÚyÔÌoÏ ÀÎÓ ÀeÚeÈ ÏecÚe, Ë Ìe paÁpeåaÈÚe ÎïÀÓÏ, yÔpaÇÎeÌËÓ.
Ìe ÁÌaïçËÏ ÍaÍ oÄpaçaÚëcÓ c íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚoÏ e) ÑepÊËÚe íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚ Áa ËÁoÎËpoÇaÌÌêe
ËÎË Ìe ËÁyäËÇåËÏ ÀaÌÌoe pyÍoÇoÀcÚÇo, paÄoÚaÚë c ÔoÇepxÌocÚË ÁaxÇaÚoÇ ÔpË ÇêÔoÎÌeÌËË paÄoÚ,
íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚoÏ. ÍoÖÀa peÊyçËÈ ËÌcÚpyÏeÌÚ ÏoÊeÚ ÍocÌyÚëcÓ
ùÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚê ÔpeÀcÚaÇÎÓïÚ oÔacÌocÚë Ç pyÍax cÍpêÚoÈ íÎeÍÚpoÔpoÇoÀÍË ËÎË cÇoeÖo
ÌeÔoÀÖoÚoÇÎeÌÌêx ÔoÎëÁoÇaÚeÎeÈ. coÄcÚÇeÌÌoÖo ceÚeÇoÖo åÌypa.
e) CoÀepÊËÚe íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚê Ç ËcÔpaÇÌocÚË. CoÔpËÍocÌoÇeÌËe c ÔpoÇoÀoÏ "ÔoÀ ÌaÔpÓÊeÌËeÏ"
èpoÇepëÚe, ÌeÚ ÎË ÌecoocÌocÚË ËÎË ÁaeÀaÌËÓ ÔpËÇeÀeÚ Í oÔacÌocÚË ÚoÖo, äÚo ÏeÚaÎÎËäecÍËe
ÀÇËÊyçËxcÓ äacÚeÈ, ÔoÇpeÊÀeÌËÓ ÀeÚaÎeÈ ËÎË ÍaÍoÖo- ÀeÚaÎË íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚa ÚoÊe oÍaÊyÚcÓ "ÔoÀ
ÎËÄo ÀpyÖoÖo oÄcÚoÓÚeÎëcÚÇa, ÍoÚopoe ÏoÊeÚ ÔoÇÎËÓÚë ÌaÔpÓÊeÌËeÏ" Ë oÔepaÚop ÔoÎyäËÚ ÔopaÊeÌËe
Ìa ÙyÌÍáËoÌËpoÇaÌËe íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚoÇ. íÎeÍÚpËäecÍËÏ ÚoÍoÏ.
èpË ÌaÎËäËË ÔoÇpeÊÀeÌËÓ oÚpeÏoÌÚËpyÈÚe f) èpË paÁpeÁaÌËË ÇceÖÀa ËcÔoÎëÁyÈÚe
íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚ ÔepeÀ eÖo íÍcÔÎyaÚaáËeÈ. ÌaÔpaÇÎÓïçyï ÔÎaÌÍy ËÎË ÇepÚËÍaÎëÌyï
ÅoÎëåoe ÍoÎËäecÚÇo ÌecäacÚÌêx cÎyäaeÇ cÇÓÁaÌo c ÌaÔpaÇÎÓïçyï ÀÎÓ ÍpaÓ ÀeÚaÎË.
ÔÎoxËÏ oÄcÎyÊËÇaÌËeÏ íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚoÇ. ùÚo yÎyäåËÚ ÚoäÌocÚë peÁaÌËÓ Ë yÏeÌëåËÚ
f) CoÀepÊËÚe peÊyçËe ËÌcÚpyÏeÌÚê ocÚpo ÁaÚoäeÌÌêÏË ÇepoÓÚÌocÚë ÁaçeÏÎeÌËÓ ÔoÎoÚÌa.
Ë äËcÚêÏË. g) BceÖÀa ËcÔoÎëÁyÈÚe ÔoÎoÚÌa ÌaÀÎeÊaçeÖo
HaÀÎeÊaçËÏ oÄpaÁoÏ coÀepÊaçËecÓ Ç ËcÔpaÇÌocÚË paÁÏepa Ë ÙopÏê (poÏÄ ËÎË ÍpyÖ) Ç cooÚÇeÚcÚÇËË
peÊyçËe ËÌcÚpyÏeÌÚê c ocÚpêÏË peÊyçËÏË ÍpoÏÍaÏË c oÚÇepcÚËÓÏË oÔpaÇÍË.
ÄyÀyÚ ÏeÌëåe ÁaeÀaÚë Ë ÄyÀyÚ ÎeÖäe Ç yÔpaÇÎeÌËË. èoÎoÚÌa, ÍoÚopêe Ìe ÄyÀyÚ cooÚÇeÚcÚÇoÇaÚë
g) àcÔoÎëÁyÈÚe íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚ, ÔpËÌaÀÎeÊÌocÚË, ÀeÚaÎÓÏ ocÌacÚÍË ÔËÎê, ÄyÀyÚ ÔepeÏeçaÚëcÓ co
ÌacaÀÍË Ë Ú.Ô. Ç cooÚÇeÚcÚÇËË c ÀaÌÌêÏ pyÍoÇoÀcÚÇoÏ, cÏeçeÌËeÏ oÚÌocËÚeÎëÌo áeÌÚpa, ÔpËÇoÀÓ Í ÔoÚepe
ÔpËÌËÏaÓ Ço ÇÌËÏaÌËe ycÎoÇËÓ Ë oÄéeÏ ÇêÔoÎÌÓeÏoÈ yÔpaÇÎeÌËÓ.
paÄoÚê. h) HËÍoÖÀa Ìe ËcÔoÎëÁyÈÚe ÔoÇpeÊÀeÌÌêe ËÎË
àcÔoÎëÁoÇaÌËe íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚa ÀÎÓ ÇêÔoÎÌeÌËÓ ÌeÔoÀxoÀÓçËe ÀÎÓ ÔoÎoÚÌa åaÈÄê ËÎË ÄoÎÚ.
paÄoÚ Ìe Ôo ÔpÓÏoÏy ÌaÁÌaäeÌËï ÏoÊeÚ ÔpËÇecÚË Í òaÈÄê Ë ÄoÎÚ ÀÎÓ ÔoÎoÚÌa ÄêÎË paÁpaÄoÚaÌê
oÔacÌoÈ cËÚyaáËË. cÔeáËaÎëÌo ÀÎÓ BaåeÈ ÔËÎê ÀÎÓ ÔoÎyäeÌËÓ
oÔÚËÏaÎëÌêx íÍcÔÎyaÚaáËoÌÌêx xapaÍÚepËcÚËÍ Ë
5) OÄcÎyÊËÇaÌËe ÄeÁoÔacÌocÚË ÔpË íÍcÔÎyaÚaáËË.
a) OÄcÎyÊËÇaÌËe BaåeÖo íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚa ÀoÎÊÌo
ÇêÔoÎÌÓÚëcÓ ÍÇaÎËÙËáËpoÇaÌÌêÏ ÔpeÀcÚaÇËÚeÎeÏ
ÑOèOãHàTEãúHûE èPABàãA èO
peÏoÌÚÌoÈ cÎyÊÄê c ËcÔoÎëÁoÇaÌËeÏ ÚoÎëÍo
ËÀeÌÚËäÌêx ÁaÔacÌêx äacÚeÈ. TEXHàKE ÅEÂOèACHOCTà Ñãü BCEX
ùÚo oÄecÔeäËÚ coxpaÌÌocÚë Ë ÄeÁoÔacÌocÚë BàÑOB èàã
íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚa.
èpËäËÌê oÚÀaäË Ë ÀeÈcÚÇËÓ oÔepaÚopa ÀÎÓ
ÔpeÀoÚÇpaçeÌËÓ oÚÀaäË:
MEPA èPEÑOCTOPOÜHOCTà
ÑepÊËÚe ÔoÀaÎëåe oÚ ÀeÚeÈ Ë ÌeÏoçÌêx ÎïÀeÈ. – oÚÀaäa ÔpeÀcÚaÇÎÓeÚ coÄoÈ ÇÌeÁaÔÌoe oÚÇeÚÌoe
EcÎË ËÌcÚpyÏeÌÚê Ìe ËcÔoÎëÁyïÚcÓ, Ëx cÎeÀyeÚ xpaÌËÚë Ç ÀeÈcÚÇËe Ìa ÁaçeÏÎeÌËe, oÖpaÌËäeÌËe xoÀa ËÎË
ÌeÀocÚyÔÌoÏ ÀÎÓ ÀeÚeÈ Ë ÌeÏoçÌêx ÎïÀeÈ ÏecÚe. ÔepeÍoc ÔoÎoÚÌa ÔËÎê, Ë cÚaÌeÚ ÔpËäËÌoÈ
ÌeyÔpaÇÎÓeÏoÖo ÔepeÏeçeÌËÓ ÔËÎê ÇÇepx Ë ÇêxoÀa ËÁ
èPABàãA èO TEXHàKE ÅEÂOèACHOCTà oÄpaÄaÚêÇaeÏoÈ ÀeÚaÎË Ôo ÌaÔpaÇÎeÌËï Í oÔepaÚopy;
– ÔpË ÔÎoÚÌoÏ ÁaçeÏÎeÌËË ËÎË ÚyÖoÏ oÖpaÌËäeÌËË xoÀa
Ñãü BCEX BàÑOB èàã ÔpË cyÊeÌËË ÔpoÔËÎa, ÔoÎoÚÌo ÁacÚpÓÌeÚ, a ÀÇËÖaÚeÎë
a) OèACHO: ÑepÊËÚe pyÍË ÍaÍ ÏoÊÌo ÀaÎëåe oÚ ÇcÎeÀcÚÇËe oÚÀaäË ÄêcÚpo ÌaÔpaÇËÚ aÔÔapaÚ Ç
ÁoÌê peÁaÌËÓ Ë ÔoÎoÚÌa ÔËÎê. ÑepÊËÚe Baåy oÄpaÚÌyï cÚopoÌy Ôo ÌaÔpaÇÎeÌËï Í oÔepaÚopy;
ÇÚopyï pyÍy Ìa ÇcÔoÏoÖaÚeÎëÌoÈ pyÍoÓÚÍe ËÎË – ecÎË ÔoÎoÚÌo ËcÍpËÇËÚcÓ ËÎË ÔepeÍocËÚcÓ ÇÌyÚpË
Ìa ÍopÔyce ÀÇËÖaÚeÎÓ. ÔpoÔËÎa, Úo ÏoÊeÚ ÔpoËÁoÈÚË ÁaeÀaÌËe ÁyÄëeÇ Ìa ÁaÀÌeÈ
EcÎË yÀepÊËÇaÚë ÔËÎy oÄeËÏË pyÍaÏË, pyÍË ÄyÀyÚ ÍpoÏÍe ÔoÎoÚÌa Ç ÇepxÌeÈ äacÚË ÀepeÇÓÌÌoÈ ÔoÇepxÌocÚË,
ÁaçËçeÌê oÚ ÔopeÁa ÔoÎoÚÌoÏ ÔËÎê. äÚo cÚaÌeÚ ÔpËäËÌoÈ ÔoÀéeÏa ÔoÎoÚÌa ÇÇepx ËÁ ÔpoÔËÎa
Ë cÍaäÍa oÄpaÚÌo Ôo ÌaÔpaÇÎeÌËï Í oÔepaÚopy.
54

10Rus_C6SS_EE 54 1/22/09, 14:54


PyccÍËÈ

OÚÀaäa ÓÇÎÓeÚcÓ peÁyÎëÚaÚoÏ ÌeÔpaÇËÎëÌoÈ


èPABàãA èO TEXHàKE ÅEÂOèACHOCTà
íÍcÔÎyaÚaáËË ÔËÎê Ë/ËÎË ÌapyåeÌËÓ ÚexÌËÍË ÇêÔoÎÌeÌËÓ
paÄoÚ ËÎË ÚexÌËäecÍoÖo cocÚoÓÌËÓ, Ë ee ÏoÊÌo ËÁÄeÊaÚë, Ñãü èàã C ÂAôàTOâ MAüTHàKA àãà C
ÔpËÌËÏaÓ ÌaÀÎeÊaçËe Ïepê ÔpeÀocÚopoÊÌocÚË, ÍoÚopêe ÂAôàTOâ ñEèHOÉO èPàBOÑA
ÔpËÇeÀeÌê ÌËÊe.
a) èepeÀ ÌaäaÎoÏ íÍcÔÎyaÚaáËË ÍaÊÀêÈ paÁ
a) KpeÔÍo yÀepÊËÇaÈÚe ÔËÎy oÄeËÏË pyÍaÏË Ë ÔpoÇepÓÈÚe ÔpaÇËÎëÌocÚë ÁaÍpêÚËÓ ÌËÊÌeÖo
pacÔoÎoÊËÚe pyÍË Ç ÚaÍoÏ ÔoÎoÊeÌËË, ÍoÚopoe ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoÖo ÔpËcÔocoÄÎeÌËÓ. He
ÔoÁÇoÎËÚ ÔpoÚËÇoÀeÈcÚÇoÇaÚë cËÎaÏ oÚÀaäË. íÍcÔÎyaÚËpyÈÚe ÔËÎy, ecÎË ÌËÊÌee
BcÚaÌëÚe ÚaÍ, äÚoÄê Baåe ÚeÎo ÌaxoÀËÎocë c ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoe ÔpËcÔocoÄÎeÌËe Ìe ÄyÀeÚ
ÍaÍoÈ-ÎËÄo ËÁ cÚopoÌ oÚÌocËÚeÎëÌo ÔoÎoÚÌa cÇoÄoÀÌo ÀÇËÖaÚëcÓ Ë ÌeÏeÀÎeÌÌo ÁaÍpêÇaÚëcÓ.
ÔËÎê, Ìo Ìe Ìa oÀÌoÈ ÎËÌËË c ÔoÎoÚÌoÏ. HËÍoÖÀa Ìe ÁaÍpeÔÎÓÈÚe ÌËÊÌee ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoe
OÚÀaäa ÏoÊeÚ cÚaÚë ÔpËäËÌoÈ cÍaäÍa ÔËÎê Ç ÔpËcÔocoÄÎeÌËe Ç oÚÍpêÚoÏ ÔoÎoÊeÌËË ÔpË ÔoÏoçË
oÄpaÚÌoÏ ÌaÔpaÇÎeÌËË, Ìo oÔepaÚop ÀoÎÊeÌ Ìe ÁaÊËÏoÇ ËÎË xoÏyÚoÇ.
ÔoÚepÓÚë cÔocoÄÌocÚë yÔpaÇÎeÌËÓ ÇcÎeÀcÚÇËe EcÎË ÔËÎa ÄyÀeÚ cÎyäaÈÌo ypoÌeÌa, ÌËÊÌee
ÀeÈcÚÇËÓ cËÎ oÚÀaäË, ecÎË oÌ ÄyÀeÚ ÔpËÌËÏaÚë ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoe ÔpËcÔocoÄÎeÌËe ÏoÊeÚ ÔoÖÌyÚëcÓ.
ÌaÀÎeÊaçËe Ïepê ÔpeÀocÚopoÊÌocÚË. èoÀÌËÏËÚe ÌËÊÌee ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoe
b) èpË ËcÍpËÇÎeÌËË ÔoÎoÚÌa, ËÎË ÔpË ÔpepêÇaÌËË ÔpËcÔocoÄÎeÌËe c ÔoÏoçëï ÇÚÓÖËÇaïçeÈcÓ pyÍoÓÚÍË
Ôpoáecca peÁaÌËÓ Ôo ÍaÍoÈ-ÎËÄo ÔpËäËÌe, Ë yÄeÀËÚecë Ç ÚoÏ, äÚo oÌa ÄyÀeÚ cÇoÄoÀÌo ÀÇËÖaÚëcÓ,
oÚÔycÚËÚe ÔycÍaÚeÎë Ë yÀepÊËÇaÈÚe ÔËÎy Ë Ìe ÄyÀeÚ ÍacaÚëcÓ ÔoÎoÚÌa ËÎË ÍaÍoÈ ÎËÄo ÀpyÖoÈ
ÌeÔoÀÇËÊÌo Ç ÏaÚepËaÎe Ào Úex Ôop, ÔoÍa ÔoÎoÚÌo ÀeÚaÎË ÔpË peÁaÌËË ÔoÀ ÎïÄêÏ yÖÎoÏ Ë c ÎïÄoÈ
ÔoÎÌocÚëï Ìe ocÚaÌoÇËÚcÓ. ÖÎyÄËÌoÈ.
HËÍoÖÀa Ìe ÔêÚaÈÚecë ÇêÌyÚë ÔËÎy ËÁ ÀeÚaÎË ËÎË b) èpoÇepëÚe ÙyÌÍáËoÌËpoÇaÌËe ÔpyÊËÌê ÌËÊÌeÖo
ÔoÚÓÌyÚë ÔËÎy Ç oÄpaÚÌoÏ ÌaÔpaÇÎeÌËË Ç Úo ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoÖo ÔpËcÔocoÄÎeÌËÓ. EcÎË
ÇpeÏÓ, ÍoÖÀa ÔoÎoÚÌo ÌaxoÀËÚcÓ Ç ÀÇËÊeÌËË, ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoe ÔpËcÔocoÄÎeÌËe Ë ÔpyÊËÌa
ËÌaäe ÏoÊeÚ ÔocÎeÀoÇaÚë oÚÀaäa. Ìe ÄyÀyÚ ÙyÌÍáËoÌËpoÇaÚë ÌaÀÎeÊaçËÏ oÄpaÁoÏ,
BêÓÇËÚe ÔpËäËÌy ËcÍpËÇÎeÌËÓ Ë ÔpeÀÔpËÏËÚe Ëx ÌyÊÌo oÚpeÏoÌÚËpoÇaÚë ÔepeÀ íÍcÔÎyaÚaáËeÈ.
ÌeoÄxoÀËÏêe ÀeÈcÚÇËÓ ÀÎÓ ycÚpaÌeÌËÓ ÔpËäËÌê HËÊÌee ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoe ÔpËcÔocoÄÎeÌËe ÏoÊeÚ
ËcÍpËÇÎeÌËÓ. ÙyÌÍáËoÌËpoÇaÚë ÌeÀocÚaÚoäÌo ÄêcÚpo ÇcÎeÀcÚÇËe
c) èpË ÔoÇÚopÌoÏ ÁaÔycÍe ÀÇËÖaÚeÎÓ, ÍoÖÀa ÔoÎoÚÌo ÔoÇpeÊÀeÌËÓ ÀeÚaÎeÈ, ÌaÍoÔÎeÌËÓ ÎËÔÍËx
ÔËÎê ÌaxoÀËÚcÓ ÇÌyÚpË ÔpoÔËÎa oÄpaÄaÚêÇaeÏoÈ oÚÎoÊeÌËÈ, ËÎË ÔoÔaÀaÌËÓ oÄÎoÏÍoÇ.
ÀeÚaÎË, ÇêpoÇÌÓÈÚe ÔoÎoÚÌo Ç ÔpoÔËÎe Ë c) HËÊÌee ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoe ÔpËcÔocoÄÎeÌËe
ÔpoÇepëÚe, Ìe ÁacÚpÓÎË ÎË ÁyÄëÓ ÔËÎê Ç ÀoÎÊÌo ÇÚÓÖËÇaÚëcÓ ÇpyäÌyï ÚoÎëÍo ÀÎÓ
ÏaÚepËaÎe. cÔeáËaÎëÌêx ÇËÀoÇ ÔËÎ, ÚaÍËx ÍaÍ “ÇpeÁÌêe” Ë
EcÎË ÔoÎoÚÌo ÔËÎê ËcÍpËÇËÚcÓ, oÚÀaäa ÏoÊeÚ “ÍoÏÄËÌËpoÇaÌÌêe”. èoÀÌËÏËÚe ÌËÊÌee
ÔoÀeÈcÚÇoÇaÚë Ìa oÄpaÄaÚêÇaeÏyï ÀeÚaÎë Ç ÎïÄoÏ ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoe ÔpËcÔocoÄÎeÌËe c ÔoÏoçëï
ÌaÔpaÇÎeÌËË ÔpË ÔoÇÚopÌoÏ ÁaÔycÍe ÀÇËÖaÚeÎÓ ÇÚÓÖËÇaïçeÈcÓ pyÍoÓÚÍË, Ë ÍaÍ ÚoÎëÍo ÔoÎoÚÌo
ÔËÎê. ÇoÈÀeÚ Ç ÏaÚepËaÎ, ÌËÊÌee ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoe
d) HaÀeÊÌo ÔoÀÀepÊËÇaÈÚe ÄoÎëåËe ÚoÌÍËe ÀocÍË ÔpËcÔocoÄÎeÌËe ÌeoÄxoÀËÏo oÚÔycÚËÚë.
ÀÎÓ ÚoÖo, äÚoÄê cÇecÚË Í ÏËÌËÏyÏy pËcÍ ÑÎÓ Çcex ocÚaÎëÌêx ÇËÀoÇ ÔËÎ, ÌËÊÌee
ÁaçeÏÎeÌËÓ ÔoÎoÚÌa Ë oÚÀaäË. ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoe ÔpËcÔocoÄÎeÌËe ÀoÎÊÌo
ÅoÎëåËe ÚoÌÍËe ÀocÍË ËÏeïÚ ÚeÌÀeÌáËï Í ÙyÌÍáËoÌËpoÇaÚë aÇÚoÏaÚËäecÍË.
ÔpoÇËcaÌËï ÔoÀ cÇoËÏ coÄcÚÇeÌÌêÏ ÇecoÏ. d) He ÁaÄyÀëÚe ÔpoÇepËÚë, äÚo ÌËÊÌee
èoÀÀepÊËÇaïçËe oÔopê ÌeoÄxoÀËÏo pacÔoÎoÊËÚë ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoe ÔpËcÔocoÄÎeÌËe ÁaÍpêÇaeÚ
ÔoÀ ÀocÍoÈ c oÄeËx cÚopoÌ, pÓÀoÏ c ÎËÌËeÈ paÁpeÁa ÔoÎoÚÌo, ÔepeÀ ÚeÏ ÍaÍ ÔoÎoÊËÚë ÔËÎy Ìa ÇepcÚaÍ
Ë oÍoÎo ÍpaÓ ÀocÍË. ËÎË Ìa ÔoÎ.
e) He ËcÔoÎëÁyÈÚe ÚyÔêe ËÎË ÔoÇpeÊÀeÌÌêe ÔoÎoÚÌa. HeÁaçËçeÌÌoe, ÀÇËÊyçeecÓ Ôo ËÌepáËË ÔoÎoÚÌo
HeÁaÚoäeÌÌêe ËÎË ÌeÔpaÇËÎëÌo ycÚaÌoÇÎeÌÌêe cÚaÌeÚ ÔpËäËÌoÈ ÚoÖo, äÚo ÔËÎa ÔpË ÀÇËÊeÌËË Ç
ÔoÎoÚÌa cÎyÊaÚ ÔpËäËÌoÈ yÁÍoÖo ÔpoÔËÎa, äÚo oÄpaÚÌoÏ ÌaÔpaÇÎeÌËË ÄyÀeÚ peÁaÚë Çce, äÚo
ÔpËÇeÀeÚ Í äpeÁÏepÌoÏy ÚpeÌËï, ËcÍpËÇÎeÌËï ÔoÔaÀeÚcÓ Ìa ÔyÚË.
ÔoÎoÚÌa Ë oÚÀaäe. èoÏÌËÚe, äÚo ÀÎÓ ocÚaÌoÇÍË ÔoÎoÚÌa ÔocÎe
f) PêäaÖË ÄÎoÍËpoÇÍË ÖÎyÄËÌê Ë ÌaÍÎoÌa ÔoÎoÚÌa ÇêÍÎïäeÌËÓ ÌeoÄxoÀËÏo ÌeÍoÚopoe ÇpeÏÓ.
ÀoÎÊÌê ÄêÚë ÚoäÌo ÇêcÚaÇÎeÌê Ë ÌaÀeÊÌo
ÁaÙËÍcËpoÇaÌê ÔepeÀ ÌaäaÎoÏ peÁaÌËÓ.
EcÎË ÔpËcÔocoÄÎeÌËÓ ÀÎÓ ycÚaÌoÇÍË ÔoÎoÊeÌËÓ MEPõ èPEÑOCTOPOÜHOCTà èPà
ÔoÎoÚÌa cÀÇËÌyÚcÓ Ço ÇpeÏÓ peÁaÌËÓ, íÚo ÏoÊeÚ ùKCèãìATAñàà ÑàCKOBOâ èàãõ
cÚaÚë ÔpËäËÌoÈ ËcÍpËÇÎeÌËÓ Ë oÚÀaäË.
g) èpËÏËÚe ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêe Ïepê 1. He ËcÔoÎëÁyÈÚe peÊyçËe ÀËcÍË, ËÏeïçËe
ÔpeÀocÚopoÊÌocÚË ÔpË ÇêÔoÎÌeÌËË “ÇpeÁaÌËÓ” ÀeÙopÏaáËË ËÎË ÚpeçËÌê.
Ç yÊe cyçecÚÇyïçËe cÚeÌê ËÎË ÀpyÖËe 2. He ËcÔoÎëÁyÈÚe peÊyçËe ÀËcÍË, cÀeÎaÌÌêe ËÁ
ÌeÀocÚyÔÌêe ÀÎÓ ocÏoÚpa yäacÚÍË. ÄêcÚpopeÊyçeÈ cÚaÎË.
BêcÚyÔaïçee ÇÔepeÀ ÔoÎoÚÌo ÏoÊeÚ ÌaäaÚë peÁaÌËe 3. He ËcÔoÎëÁyÈÚe peÊyçËe ÀËcÍË, cÇoÈcÚÇa ÍoÚopêx
ÔpeÀÏeÚoÇ, ÍoÚopêe cÚaÌyÚ ÔpËäËÌoÈ oÚÀaäË. Ìe cooÚÇeÚcÚÇyïÚ xapaÍÚepËcÚËÍaÏ, yÍaÁaÌÌêÏ Ç
ÀaÌÌoÏ pyÍoÇoÀcÚÇe.
4. He ocÚaÌaÇÎËÇaÈÚe peÊyçËe ÀËcÍË ÌaÀaÇÎËÇaÌËeÏ
Ìa ÀËcÍ cÄoÍy.
5. BceÖÀa ÀepÊËÚe peÊyçËe ÀËcÍË ocÚpoÁaÚoäeÌÌêÏË.

55

10Rus_C6SS_EE 55 1/22/09, 14:54


PyccÍËÈ

6. ìÄeÀËÚecë Ç ÚoÏ, äÚo ÌËÊÌee ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoe 10. ìÄeÀËÚecë Ç ÚoÏ, äÚo Ç ÏaÚepËaÎe Ìe ÄyÀeÚ
ÔpËcÔocoÄÎeÌËe ÄyÀeÚ ÀÇËÖaÚëcÓ ÔÎaÇÌo Ë ÔocÚopoÌÌËx ÔpeÀÏeÚoÇ, ÌaÔpËÏep, ÖÇoÁÀeÈ.
cÇoÄoÀÌo. 11. ÑÎÓ ÏoÀeÎË C6SS åËpËÌa ÌoÊoÇoäÌoÖo ÔoÎoÚÌa
7. HËÍoÖÀa Ìe íÍcÔÎyaÚËpyÈÚe ÀËcÍoÇyï ÔËÎy, ecÎË ÀoÎÊÌa ÄËÚë Ç ÔpeÀeÎax oÚ 165 Ào 160 ÏÏ.
ÌËÊÌee ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoe ÔpËcÔocoÄÎeÌËe ÔËÎê ÑÎÓ ÏoÀeÎË C7SS, åËpËÌa ÌoÊoÇoäÌoÖo ÔoÎoÚÌa
ÄyÀeÚ ÁaÙËÍcËpoÇaÌo Ç oÚÍpêÚoÏ ÔoÎoÊeÌËË. ÀoÎÊÌa ÄËÚë Ç ÔpeÀeÎax oÚ 190 ÏÏ Ào 185 ÏÏ.
8. ìÄeÀËÚecë Ç ÚoÏ, äÚo ÔpËcÔocoÄÎeÌËe ÀÎÓ oÚÇoÀa, 12. OÚcoeÀËÌËÚe åÚeÔceÎëÌyï ÇËÎÍy oÚ ceÚeÇoÈ
ÍoÚopoe ÇxoÀËÚ Ç cËcÚeÏy ÁaçËÚê, ÄyÀeÚ poÁeÚÍË ÔepeÀ ÌaäaÎoÏ ÇêÔoÎÌeÌËÓ ÍaÍoÈ-ÎËÄo
ÙyÌÍáËoÌËpoÇaÚë ÔpaÇËÎëÌo. ËÁ peÖyÎËpoÇoÍ, ÔepeÀ ÌaäaÎoÏ oÄcÎyÊËÇaÌËÓ ËÎË
9. HËÍoÖÀa Ìe íÍcÔÎyaÚËpyÈÚe ÀËcÍoÇyï ÔËÎy, ecÎË ÚeÍyçeÖo peÏoÌÚa.
peÊyçËÈ ÀËcÍ ÄyÀeÚ ÔoÇepÌyÚ ÇÇepx ËÎË Ç cÚopoÌy.

TEXHàóECKàE XAPAKTEPàCTàKà

MoÀeÎë C6SS C7SS


HaÔpÓÊeÌËe 230 V
90° 57 ÏÏ 68 ÏÏ
ÉÎyÄËÌa peÁaÌËÓ
45° 38 ÏÏ 46 ÏÏ
èoÚpeÄÎÓeÏaÓ ÏoçÌocÚë 1050 W
CÍopocÚë ÇpaçeÌËÓ ÄeÁ ÌaÖpyÁÍË 5500 ÏËÌ-1
Bec (ÄeÁ çÌypa) 3,2 ÍÖ 3,4 ÍÖ

3. ìÀÎËÌËÚeÎë
CTAHÑAPTHõE èPàHAÑãEÜHOCTà
KoÖÀa paÄoäaÓ ÔÎoçaÀÍa yÀaÎeÌa oÚ ËcÚoäÌËÍa
(1) PeÊyçËÈ ÀËcÍ (ycÚaÌoÇÎeÌ Ìa ËÌcÚpyÏeÌÚe) ....... 1 íÎeÍÚpoÔËÚaÌËÓ, ÔoÎëÁyÈÚecë yÀÎËÌËÚeÎeÏ.
ÑËaÏeÚp 165 ÏÏ ...................... C6SS ìÀÎËÌËÚeÎë ÀoÎÊeÌ ËÏeÚë ÚpeÄyeÏyï ÔÎoçaÀë
( )
ÑËaÏeÚp 190 ÏÏ ...................... C7SS ÔoÔepeäÌoÖo ceäeÌËÓ Ë oÄecÔeäËÇaÚë paÄoÚy
ËÌcÚpyÏeÌÚa ÁaÀaÌÌoÈ ÏoçÌocÚË. PaÁÏaÚêÇaÈÚe
(2) ÉaeäÌêÈ ÍÎïä Ç ÇËÀe åecÚËÖpaÌÌoÖo cÚepÊÌÓ .... 1
yÀÎËÌËÚeÎë ÚoÎëÍo Ìa peaÎëÌo ÌeoÄxoÀËÏyï ÀÎÓ
HaÄop cÚaÌÀapÚÌêx ÔpËÌaÀÎeÊÌocÚeÈ ÏoÊeÚ ÄêÚë ÀaÌÌoÖo ÍoÌÍpeÚÌoÖo ÔpËÏeÌeÌËÓ ÀÎËÌy.
ËÁÏeÌeÌ ÄeÁ yÇeÀoÏÎeÌËÓ. 4. èoÀÖoÚoÇëÚe ÀepeÇÓÌÌêÈ ÇepcÚaÍ (PËc. 1)
TaÍ ÍaÍ peÊyçËÈ ÀËcÍ ÄyÀeÚ ÇêxoÀËÚë Áa ÔpeÀeÎê
ÑOèOãHàTEãúHõE èPàHAÑãEÜHOCTà ÌËÊÌeÈ ÔoÇepxÌocÚË ÔËÎoÏaÚepËaÎa, pacÔoÎoÊËÚe
(ÔocÚaÇÎÓïÚcÓ oÚÀeÎëÌo) ÀaÌÌêÈ ÔËÎoÏaÚepËaÎ Ìa ÇepcÚaÍe ÔpË oÚpeÁaÌËË.
EcÎË Ç ÍaäecÚÇe ÇepcÚaÍa ÄyÀeÚ ËcÔoÎëÁoÇaÌa
(1) èêÎeyÎoÇËÚeÎë Ç ÍoÏÔÎeÍÚe (D) ÔpÓÏoyÖoÎëÌaÓ paÏa, ÇêÄepËÚe poÇÌyï ÔoÇepxÌocÚë
CoeÀËÌËÚe ÇcacêÇaïçËÈ åÎaÌÖ ÀÎÓ cÄopa ÀÎÓ oÄecÔeäeÌËÓ ÌaÀÎeÊaçeÈ ycÚoÈäËÇocÚË paÏê.
ÀpeÇecÌêx oÔËÎoÍ c ÔêÎecocoÏ (cÏ. PËc. 9). HeycÚoÈäËÇêÈ ÇepcÚaÍ ÏoÊeÚ ÔpËÇecÚË Í oÔacÌocÚË
(2) òaÈÄa (A) ÔpË íÍcÔÎyaÚaáËË.
... ÀÎÓ 20 ÏÏ (ÀËaÏeÚp oÚÇepcÚËÓ peÊyçeÖo ÀËcÍa) OCTOPOÜHO
... ÀÎÓ 30 ÏÏ (ÀËaÏeÚp oÚÇepcÚËÓ peÊyçeÖo ÀËcÍa) Bo ËÁÄeÊaÌËe ÇoÁÏoÊÌoÖo ÌecäacÚÌoÖo cÎyäaÓ,
(3) èpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoe ÔpËcÔocoÄÎeÌËe (c ÄapaåÍoÇêÏ ÇceÖÀa cÎeÀyeÚ yÄeÀËÚëcÓ Ç ÚoÏ, äÚo äacÚë
ÄoÎÚoÏ) ÔËÎoÏaÚepËaÎa, ÍoÚopaÓ ocÚaÌeÚcÓ ÔocÎe peÁaÌËÓ,
ÄyÀeÚ ÌaÀeÊÌo ÁaÍpeÔÎeÌa ËÎË yÀepÊaÌa Ìa ÏecÚe.
HaÄop ÀoÔoÎÌËÚeÎëÌêx ÔpËÌaÀÎeÊÌocÚeÈ ÏoÊeÚ ÄêÚë 5. KaÍ xpaÌËÚë åecÚËÖpaÌÌêÈ ÍÎïä (PËc. 8)
ËÁÏeÌeÌ ÄeÁ yÇeÀoÏÎeÌËÓ. òecÚËÖpaÌÌêÈ ÍÎïä, ÍoÚopêÈ ËcÔoÎëÁyeÚcÓ ÀÎÓ
ÔpËcoeÀËÌeÌËÓ Ë oÚcoeÀËÌeÌËÓ ÌoÊoÇoäÌoÖo
èPàMEHEHàE ÔoÎoÚÌa, ÏoÊÌo xpaÌËÚë Ç pyÍoÓÚÍe.

PeÁaÌËe paÁÎËäÌêx ÚËÔoÇ ÀepeÇa.


PEÉìãàPOBAHàE èàãõ èEPEÑ
ùKCèãìATAñàEâ
èOÑÉOTOBKA K ùKCèãìATAñàà
1. PeÖyÎËpoÇaÌËe ÖÎyÄËÌê peÁaÌËÓ
1. àcÚoäÌËÍ íÎeÍÚpoÔËÚaÌËÓ ÉÎyÄËÌy peÁaÌËÓ ÏoÊÌo oÚpeÖyÎËpoÇaÚë ÔyÚeÏ
èpocÎeÀËÚe Áa ÚeÏ, äÚoÄê ËcÔoÎëÁyeÏêÈ ËcÚoäÌËÍ ÔepeÏeçeÌËÓ ocÌoÇaÌËÓ, ÔocÎe ÚoÖo ÍaÍ ÄyÀeÚ
íÎeÍÚpoÔËÚaÌËÓ cooÚÇeÚcÚÇoÇaÎ ÚpeÄoÇaÌËÓÏ Í ocÎaÄÎeÌa eÖo ÄapaåÍoÇaÓ ÖaÈÍa (PËc. 2).
ËcÚoäÌËÍy íÎeÍÚpoÔËÚaÌËÓ, yÍaÁaÌÌêÏ Ìa ÚËÔoÇoÈ OCTOPOÜHO
ÚaÄÎËäÍe ËÁÀeÎËÓ. EcÎË ÀaÌÌaÓ ÄapaåÍoÇaÓ ÖaÈÍa ocÚaÌeÚcÓ
2. èepeÍÎïäaÚeÎë “BÍÎ./ BêÍÎ.” ocÎaÄÎeÌÌoÈ, íÚo ÏoÊeÚ ÔpËÇecÚË Í ÇoÁÌËÍÌoÇeÌËï
ìÄeÀËÚecë Ç ÚoÏ, äÚo ÔepeÍÎïäaÚeÎë ÌaxoÀËÚcÓ Ç oäeÌë oÔacÌoÈ cËÚyaáËË. BceÖÀa ÚçaÚeÎëÌo
ÔoÎoÊeÌËË ''BêÍÎ.''. EcÎË Çê ÇcÚaÇÎÓeÚe åÚeÔceÎë ÙËÍcËpyÈÚe ÖaÈÍy.
Ç poÁeÚÍy, a ÔepeÍÎïäaÚeÎë ÌaxoÀËÚcÓ Ç ÔoÎoÊeÌËË
''BÍÎ.'', ËÌcÚpyÏeÌÚ ÌeÏeÀÎeÌÌo ÁapaÄoÚaeÚ, äÚo
ÏoÊeÚ cÚaÚë ÔpËäËÌoÈ cepëÕÁÌoÈ ÚpaÇÏê.
56

10Rus_C6SS_EE 56 1/22/09, 14:54


PyccÍËÈ

2. PeÖyÎËpoÇaÌËe yÖÎa ÌaÍÎoÌa (2) OcÎaÄëÚe ÁaÔopÌêÈ pêäaÖ, ÁaÍpeÔËÚe ÇËÌÚ, Ë


èyÚeÏ ocÎaÄÎeÌËÓ ÄapaåÍoÇoÖo ÄoÎÚa oÍoÎo åÍaÎê yÀaÎËÚe ÄoÎÚ ÀÎÓ åecÚËÖpaÌÌoÖo ÍÎïäa ÔpË ÔoÏoçË
ÏoÊÌo ÁaÙËÍcËpoÇaÚë peÊyçËÈ ÀËcÍ Ç ÇepxÌeÏ åecÚËÖpaÌÌoÖo ÍÎïäa.
ÔoÎoÊeÌËË c ÏaÍcËÏaÎëÌêÏ yÖÎoÏ ÌaÍÎoÌa 45° (3) CÌËÏËÚe peÊyçËÈ ÀËcÍ Ç Úo ÇpeÏÓ, ÔoÍa ÄyÀeÚe
oÚÌocËÚeÎëÌo ocÌoÇaÌËÓ (PËc. 3). yÀepÊËÇaÚë pêäaÖ ÌËÊÌeÖo ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoÖo
ìÖoÎ ÌaÍÎoÌa ÚaÍÊe ÏoÊÌo ÄyÀeÚ peÖyÎËpoÇaÚë ÔyÚeÏ ÔpËcÔocoÄÎeÌËÓ Ç ÚoÏ ÔoÎoÊeÌËË, ÍoÚopoe
ocÎaÄÎeÌËÓ ÄapaåÍoÇoÖo ÄoÎÚa oÍoÎo åÍaÎê (PËc. 3). ÌeoÄxoÀËÏo, äÚoÄê yÀepÊaÚë ÌËÊÌee
OCTOPOÜHO ÔpeÀoxpaÌËÚeÎëÌoe ÔpËcÔocoÄÎeÌËe ÔoÎÌocÚëï
OäeÌë oÔacÌo ocÚaÇËÚë ÀaÌÌêÈ ÄapaåÍoÇêÈ ÄoÎÚ oÚÇeÀeÌÌêÏ Ç ÍpêåÍy ÔËÎê.
ocÎaÄÎeÌÌêÏ. BceÖÀa ÚçaÚeÎëÌo ÙËÍcËpyÈÚe ÄoÎÚ. 2. ìcÚaÌoÇÍa peÊyçeÖo ÀËcÍa
3. ìcÚaÌoÇÍa ÌaÔpaÇÎÓïçeÈ (ÑoÔoÎÌËÚeÎëÌaÓ (1) TçaÚeÎëÌo yÀaÎËÚe Çce oÔËÎÍË, ÍoÚopêe ÌaÍoÔËÎËcë
ÔpËÌaÀÎeÊÌocÚë) Ìa åÔËÌÀeÎe, Ìa ÄoÎÚe Ë Ìa åaÈÄax.
èoÎoÊeÌËe peÁaÌËÓ ÏoÊÌo peÖyÎËpoÇaÚë ÔyÚeÏ (2) KaÍ ÔoÍaÁaÌo Ìa PËc. 6, cÚopoÌa åaÈÄê (A) c
ÔepeÏeçeÌËÓ ÌaÔpaÇÎÓïçeÈ ÇÎeÇo ËÎË ÇÔpaÇo ÔocÎe pacäeÚÌêÏ áeÌÚpoÏ ÚaÍoÖo Êe ÀËaÏeÚpa, ÍaÍ Ë
ocÎaÄÎeÌËÓ ÄapaåÍoÇoÖo ÄoÎÚa ÌaÔpaÇÎÓïçeÈ. ÇÌyÚpeÌÌËÈ ÀËaÏeÚp peÊyçeÖo ÀËcÍa, Ë ÇoÖÌyÚaÓ
HaÔpaÇÎÓïçyï ÏoÊÌo ycÚaÌoÇËÚë c ÎeÇoÈ ËÎË c cÚopoÌa åaÈÄê (B), ÀoÎÊÌê ÄêÚë ÔÎoÚÌo ÔocaÊeÌê
ÔpaÇoÈ cÚopoÌê. Ôo oÄeËÏ cÚopoÌaÏ peÊyçeÖo ÀËcÍa.
* òaÈÄa (A) ÔocÚaÇÎÓeÚcÓ ÀÎÓ 2 ÚËÔoÇ peÊyçËx
ÀËcÍoÇ c ÀËaÏeÚpaÏË oÚÇepcÚËÈ, paÇÌêÏË 20 ÏÏ
èPOñEÑìPA PEÂAHàü
Ë 30 ÏÏ. (èpË ÔoÍyÔÍe ÀËcÍoÇoÈ ÔËÎê
1. èoÏecÚËÚe ÍopÔyc (ocÌoÇaÌËe) ÔËÎê Ìa ÔocÚaÇÎÓeÚcÓ oÀËÌ ÚËÔ åaÈÄê (A).)
ÔËÎoÏaÚepËaÎ, Ë coÇÏecÚËÚe ÎËÌËï peÁaÌËÓ c B cÎyäae ecÎË ÀËaÏeÚp oÚÇepcÚËÓ BaåeÖo
peÊyçËÏ ÀËcÍoÏ Ìa ÔepeÀÌeÈ åÍaÎe (PËc. 4). peÊyçeÖo ÀËcÍa Ìe ÄyÀeÚ cooÚÇeÚcÚÇoÇaÚë
2. èoÇepÌËÚe ÇêÍÎïäaÚeÎë Ç ÔoÎoÊeÌËe ON (BKã) ÔepeÀ oÚÇepcÚËï åaÈÄê (A), ÔoÊaÎyÈcÚa, oÄpaÚËÚecë Ç
ÚeÏ ÍaÍ peÊyçËÈ ÀËcÍ ÇoÈÀeÚ Ç coÔpËÍocÌoÇeÌËe c ÏaÖaÁËÌ, ÖÀe Bê ÔpËoÄpeÎË íÚy ÀËcÍoÇyï ÔËÎy.
ÔËÎoÏaÚepËaÎoÏ. BêÍÎïäaÚeÎë ÔoÇepÌyÚ Ç ÔoÎoÊeÌËe (3) ÑÎÓ oÄecÔeäeÌËÓ ÔpaÇËÎëÌoÖo ÌaÔpaÇÎeÌËÓ ÇpaçeÌËÓ
ÇÍÎïäeÌËÓ ON (BKã), ÍoÖÀa ÔycÍaÚeÎë ÄyÀeÚ ÌaÊaÚ, peÊyçeÖo ÀËcÍa, ÌaÔpaÇÎeÌËe, yÍaÁaÌÌoe cÚpeÎÍoÈ
Ë ÔoÇepÌyÚ Ç ÔoÎoÊeÌËe ÇêÍÎïäeÌËÓ OFF (BõKã), Ìa peÊyçeÏ ÀËcÍe, ÀoÎÊÌo coÇÔaÀaÚë c
ÍoÖÀa ÔycÍaÚeÎë ÄyÀeÚ oÚÔyçeÌ. ÌaÔpaÇÎeÌËeÏ, yÍaÁaÌÌoÏ cÚpeÎÍoÈ Ìa ÍpêåÍe ÔËÎê.
OCTOPOÜHO (4) ÂaÚÓÌËÚe ÄoÎÚ ÀÎÓ åecÚËÖpaÌÌoÖo ÍÎïäa, yÀepÊËÇaÓ
èpeÊÀe äeÏ ÌaäaÚë oÔepaáËï peÁaÌËÓ, ÔpoÇepëÚe pyÍoÈ ÌoÊoÇoäÌoe ÔoÎoÚÌo. èoÚoÏ ocÎaÄëÚe
ÏaÚepËaÎ, ÍoÚopêÈ Bê ÄyÀeÚe peÁaÚë. EcÎË ÔpË peÁaÌËË ÁaÔopÌêÈ pêäaÖ, ÁaÍpeÔËÚe ÇËÌÚ, Ë ÔÎoÚÌo ÁaÚÓÌËÚe
ÔpeÀÔoÎaÖaeÏoÖo ÏaÚepËaÎa ÇoÁÏoÊÌo oÄpaÁoÇaÌËe ÄoÎÚ ÀÎÓ åecÚËÖpaÌÌoÖo ÍÎïäa ÔpË ÔoÏoçË
ÇpeÀÌoÈ / ÚoÍcËäecÍoÈ ÔêÎË, yÄeÀËÚecë Ç ÚoÏ, äÚo Í åecÚËÖpaÌÌoÖo ÍÎïäa.
oÚÇepcÚËï ÀÎÓ oÚÇoÀa ÔêÎË ÔÎoÚÌo ÔoÀcoeÀËÌeÌ ÔêÎeÇoÈ OCTOPOÜHO
ÏeåoÍ ËÎË cÔeáËaÎëÌaÓ ÔêÎeyÎaÇÎËÇaïçaÓ cËcÚeÏa. èocÎe ÔpËÍpeÔÎeÌËÓ peÊyçeÖo ÀËcÍa, eçe paÁ
B ÀoÔoÎÌeÌËe Ío ÇceÏy, ÌaÀeÌëÚe ÔpoÚËÇoÔêÎeÇoÈ yÄeÀËÚecë Ç ÚoÏ, äÚo pêäaÖ ÄÎoÍËpoÇÍË ÄyÀeÚ ÔpoäÌo
pecÔËpaÚop. ÁaÍpeÔÎeÌ Ç ÁaÀaÌÌoÏ ÔoÎoÊeÌËË.
䡬 èepeÀ ÌaäaÎoÏ pacÔËÎËÇaÌËÓ yÄeÀËÚecë Ç ÚoÏ, äÚo
peÊyçËÈ ÀËcÍ yÊe ÀocÚËÖ paÄoäeÈ cÍopocÚË. TEXHàóECKOE OÅCãìÜàBAHàE à
䡬 B cÎyäae ocÚaÌoÇÍË peÊyçeÖo ÀËcÍa ËÎË ÔoÓÇÎeÌËÓ OCMOTP
ÌeÔpeÀycÏoÚpeÌÌoÖo åyÏa ÔpË íÍcÔÎyaÚaáËË,
ÌeÏeÀÎeÌÌo ÔoÇepÌËÚe ÇêÍÎïäaÚeÎë Ç ÔoÎoÊeÌËe 1. OcÏoÚp peÊyçeÖo ÀËcÍa
OFF (BõKã). TaÍ ÍaÍ ËcÔoÎëÁoÇaÌËe ÌeÁaÚoäeÌÌoÖo peÊyçeÖo
䡬 BceÖÀa cÎeÀËÚe Áa ÚeÏ, äÚoÄê åÌyp ÔËÚaÌËÓ Ìe ÀËcÍa ÄyÀeÚ yÏeÌëåaÚë íÙÙeÍÚËÇÌocÚë Ë ÏoÊeÚ
oÍaÁaÎcÓ Ç oÔacÌoÈ ÄÎËÁocÚË oÚ ÇpaçaïçeÖocÓ ÔpËÇecÚË Í ÌeËcÔpaÇÌocÚË ÀÇËÖaÚeÎÓ, ÁaÚoäËÚe ËÎË
peÊyçeÖo ÀËcÍa. ÁaÏeÌËÚe peÊyçËÈ ÀËcÍ cpaÁy Êe, ÍaÍ ÚoÎëÍo
䡬 OäeÌë oÔacÌo íÍcÔÎyaÚËpoÇaÚë ÀËcÍoÇyï ÔËÎy, ecÎË ÁaÏeÚËÚe cÎeÀê aÄpaÁËÇÌoÖo ËÁÌoca.
peÊyçËÈ ÀËcÍ ÄyÀeÚ ÌaÔpaÇÎeÌ ÇÇepx ËÎË Ç cÚopoÌy. 2. èpoÇepÍa ycÚaÌoÇÎeÌÌêx ÇËÌÚoÇ
He cÎeÀyeÚ ÔpËÏeÌÓÚë ÔËÎy ÚaÍËÏ ÌeoÄêäÌêÏ oÄpaÁoÏ. PeÖyÎÓpÌo ÔpoÇepÓÈÚe Çce ycÚaÌoÇÎeÌÌêe Ìa
䡬 BceÖÀa ÌaÀeÇaÈÚe ÁaçËÚÌêe oäÍË ÔepeÀ peÁaÌËeÏ ËÌcÚpyÏeÌÚe ÇËÌÚê, cÎeÀËÚe Áa ÚeÏ, äÚoÄê oÌË ÄêÎË
ÏaÚepËaÎoÇ. ÍaÍ cÎeÀyeÚ ÁaÚÓÌyÚê. HeÏeÀÎeÌÌo ÁaÚÓÌËÚe ÇËÌÚ,
䡬 èocÎe oÍoÌäaÌËÓ paÄoÚê ÇêÌëÚe åÚeÔceÎëÌyï ÇËÎÍy ÍoÚopêÈ oÍaÊeÚcÓ ocÎaÄÎeÌÌêÏ. HeÇêÔoÎÌeÌËe
ËÁ ceÚeÇoÈ poÁeÚÍË. íÚoÖo ÔpaÇËÎa ÖpoÁËÚ cepëÕÁÌoÈ oÔacÌocÚëï.
3. TexÌËäecÍoe oÄcÎyÊËÇaÌËe ÀÇËÖaÚeÎÓ
ìCTAHOBKA à CHüTàE PEÜìôEÉO ÑàCKA OÄÏoÚÍa ÀÇËÖaÚeÎÓ - “cepÀáe” íÎeÍÚpoËÌcÚpyÏeÌÚa.
èpoÓÇÎÓÈÚe ÀoÎÊÌoe ÇÌËÏaÌËe, cÎeÀÓ Áa ÚeÏ, äÚoÄê
OCTOPOÜHO oÄÏoÚÍa Ìe ÄêÎa ÔoÇpeÊÀeÌa Ë/ ËÎË ÁaÎËÚa ÏacÎoÏ
Bo ËÁÄeÊaÌËe cepëeÁÌoÖo ÌecäacÚÌoÖo cÎyäaÓ, ËÎË ÇoÀoÈ.
yÄeÀËÚecë Ç ÚoÏ, äÚo ÇêÍÎïäaÚeÎë ÄyÀeÚ ycÚaÌoÇÎeÌ 4. èpoÇepÍa yÖoÎëÌêx çeÚoÍ
Ç ÔoÎoÊeÌËe OFF (BõKã), a ËcÚoäÌËÍ ÔËÚaÌËÓ ÄyÀeÚ óÚoÄê oÄecÔeäËÚë Baåy ÄeÁoÔacÌocÚë Ë ÁaçËÚËÚë
oÚcoeÀËÌeÌ. oÚ ÔopaÊeÌËÓ íÎeÍÚpËäecÍËÏ ÚoÍoÏ, ocÏoÚp Ë
1. CÌÓÚËe peÊyçeÖo ÀËcÍa ÁaÏeÌy yÖoÎëÌêx çeÚoÍ íÚoÖo ËÌcÚpyÏeÌÚa cÎeÀyeÚ
(1) ìcÚaÌoÇËÚe ypoÇeÌë peÁaÌËÓ Ç ÔoÎoÊeÌËe ÔpoÇoÀËÚë TOãúKO Ç aÇÚopËÁoÇaÌÌoÏ cepÇËcÌoÏ
ÏaÍcËÏyÏa, Ë pacÔoÎoÊËÚe ÀËcÍoÇyï ÔËÎy ÍaÍ áeÌÚpe Hitachi.
ÔoÍaÁaÌo Ìa PËc. 5.
57

10Rus_C6SS_EE 57 1/22/09, 14:54


PyccÍËÈ

5. ÂaÏeÌa åÌypa ÔËÚaÌËÓ


Bo ËÁÄeÊaÌËe oÔacÌocÚË ÚpaÇÏËpoÇaÌËÓ, ÁaÏeÌa àÌÙopÏaáËÓ, ÍacaïçaÓcÓ coÁÀaÇaeÏoÖo åyÏa Ë
åÌypa ÔËÚaÌËÓ ÀoÎÊÌa ÔpoËÁÇoÀËÚëcÓ ÇËÄpaáËË
ËÁÖoÚoÇËÚeÎeÏ íÚoÖo íÎeÏeÌÚa. àÁÏepÓeÏêe ÇeÎËäËÌê ÄêÎË oÔpeÀeÎeÌê Ç cooÚÇeÚcÚÇËË
6. PeÖyÎËpoÇaÌËe ocÌoÇaÌËÓ Ë ÔoÎoÚÌa ÔËÎê ÀÎÓ c EN60745 Ë ÁaÓÇÎeÌê Ç cooÚÇeÚcÚÇËË c ISO 4871.
ÔoÀÀepÊË ÔepÔeÌÀËÍyÎÓpÌocÚË
ìÖoÎ ÏeÊÀy ocÌoÇaÌËeÏ Ë ÔoÎoÚÌoÏ ÔËÎê C6SS
oÚpeÖyÎËpoÇaÌ Ç 90°, oÀÌaÍo ecÎË íÚa àÁÏepeÌÌêÈ cpeÀÌeÇÁÇeåeÌÌêÈ ypoÇeÌë ÁÇyÍoÇoÈ
ÔepÔeÌÀËÍyÎÓpÌocÚë ÀoÎÊÌa ÄêÚë ËÁÏeÌeÌa Ôo ÏoçÌocÚË: 104 ÀÅ (A)
ÍaÍoÈ-Úo ÔpËäËÌe, ÔpoÇeÀËÚe peÖyÎËpoÇÍy àÁÏepeÌÌêÈ cpeÀÌeÇÁÇeåeÌÌêÈ ypoÇeÌë ÁÇyÍoÇoÖo
cÎeÀyïçËÏ oÄpaÁoÏ: ÀaÇÎeÌËÓ: 93 ÀÅ (A)
(1) èoÇepÌËÚe ÍopÔyc ÎËáeÇoÈ cÚopoÌoÈ ÇÇepx (PËc. 7) èoÖpeåÌocÚë KpA: 3 ÀÅ (A)
Ë ocÎaÄëÚe ÄapaåÍoÇêÈ ÄoÎÚ. (PËc. 3)
(2) èpËcoeÀËÌËÚe yÖoÎëÌËÍ Í ocÌoÇaÌËï Ë ÔoÎoÚÌy C7SS
ÔËÎê, Ë ÔoÇepÌyÇ ìcÚaÌoÇoäÌêÈ ÇËÌÚ c ÔpoÀoÎëÌêÏË àÁÏepeÌÌêÈ cpeÀÌeÇÁÇeåeÌÌêÈ ypoÇeÌë ÁÇyÍoÇoÈ
åÎËáaÏË ÔpË ÔoÏoçË ÔÎocÍoÈ oÚÇepÚÍË, ËÁÏeÌËÚe ÏoçÌocÚË: 103 ÀÅ (A)
ÔoÎoÊeÌËe ocÌoÇaÌËÓ, äÚoÄê ycÚaÌoÇËÚë ÊeÎaeÏêÈ àÁÏepeÌÌêÈ cpeÀÌeÇÁÇeåeÌÌêÈ ypoÇeÌë ÁÇyÍoÇoÖo
ÔpaÇËÎëÌêÈ yÖoÎ. ÀaÇÎeÌËÓ: 92 ÀÅ (A)
7. èopÓÀoÍ ÁaÔËceÈ Ôo ÚexoÄcÎyÊËÇaÌËï èoÖpeåÌocÚë KpA: 3 ÀÅ (A)
OCTOPOÜHO
PeÏoÌÚ, ÏoÀËÙËÍaáËï Ë ocÏoÚp ÏexaÌËÁËpoÇaÌÌoÖo HaÀeÇaÈÚe ÌayåÌËÍË.
ËÌcÚpyÏeÌÚa ÙËpÏê Hitachi cÎeÀyeÚ ÔpoÇoÀËÚë Ç
aÇÚopËÁoÇaÌÌoÏ cepÇËcÌoÏ áeÌÚpe Hitachi. TËÔËäÌoe ÇÁÇeåeÌÌoe cpeÀÌeÍÇaÀpaÚËäecÍoe ÁÌaäeÌËe
ùÚoÚ ÔepeäeÌë ÁaÔacÌêx äacÚeÈ ÔpËÖoÀËÚcÓ ÔpË ycÍopeÌËÓ Ìe ÔpeÇêåaeÚ 2,5 Ï/c2.
ÔpeÀcÚaÇÎeÌËË eÖo ÇÏecÚe c ËÌcÚpyÏeÌÚoÏ Ç
aÇÚopËÁoÇaÌÌêÈ cepÇËcÌêÈ áeÌÚp Hitachi c ÁaÔpocoÏ
Ìa peÏoÌÚ ËÎË Ôpoäee oÄcÎyÊËÇaÌËe.
èpË paÄoÚe Ë oÄcÎyÊËÇaÌËË ÏexaÌËÁËpoÇaÌÌêx
ËÌcÚpyÏeÌÚoÇ ÌyÊÌo coÄÎïÀaÚë ÔpaÇËÎa Ë cÚaÌÀapÚê
ÄeÁoÔacÌocÚË, ÀeÈcÚÇyïçËe Ç ÍaÊÀoÈ ÀaÌÌoÈ cÚpaÌe.
ÂAMEóAHàE
îËpÏa HITACHI ÌeÔpepêÇÌo paÄoÚaeÚ ÌaÀ
ycoÇepåeÌcÚÇoÇaÌËeÏ cÇoËx ËÁÀeÎËÈ, ÔoíÚoÏy Ïê
coxpaÌÓeÏ Áa coÄoÈ ÔpaÇo Ìa ÇÌeceÌËe ËÁÏeÌeÌËÈ Ç
ÚexÌËäecÍËe xapaÍÚepËcÚËÍË, yÔoÏÓÌyÚêe Ç ÀaÌÌoÈ
ËÌcÚpyÍáËË Ôo íÍcÔÎyaÚaáËË, ÄeÁ ÔpeÀyÔpeÊÀeÌËÓ oÄ
íÚoÏ.

ÉAPAHTàü
Mê ÖapaÌÚËpyeÏ cooÚÇeÚcÚÇËe aÇÚoÏaÚËäecÍËx
ËÌcÚpyÏeÌÚoÇ Hitachi ÌopÏaÚËÇÌêÏ/ÌaáËoÌaÎëÌêÏ
ÔoÎoÊeÌËÓÏ. ÑaÌÌaÓ ÖapaÌÚËÓ Ìe pacÔpocÚpaÌÓeÚcÓ Ìa
ÀeÙeÍÚê ËÎË yçepÄ, ÇoÁÌËÍåËÈ ÇcÎeÀcÚÇËe
ÌeÔpaÇËÎëÌoÖo ËcÔoÎëÁoÇaÌËe ËÎË ÌeÌaÀÎeÊaçeÖo
oÄpaçeÌËÓ, a ÚaÍÊe ÌopÏaÎëÌoÖo ËÁÌoca. B cÎyäae ÔoÀaäË
ÊaÎoÄê oÚÔpaÇÎÓÈÚe aÇÚoÏaÚËäecÍËÈ ËÌcÚpyÏeÌÚ Ç
ÌepaÁoÄpaÌÌoÏ cocÚoÓÌËË ÇÏecÚe c ÉAPAHTàâHõM
CEPTàîàKATOM, ÍoÚopêÈ ÌaxoÀËÚëcÓ Ç ÍoÌáe
ËÌcÚpyÍáËË Ôo oÄpaçeÌËï, Ç aÇÚopËÁoÇaÌÌêÈ áeÌÚp
oÄcÎyÊËÇaÌËÓ Hitachi.

èPàMEóAHàE
Ha ocÌoÇaÌËË ÔocÚoÓÌÌêx ÔpoÖpaÏÏ ËccÎeÀoÇaÌËÓ Ë
paÁÇËÚËÓ, HITACHI ocÚaÇÎÓïÚ Áa coÄoÈ ÔpaÇo Ìa
ËÁÏeÌeÌËe yÍaÁaÌÌêx ÁÀecë ÚexÌËäecÍËx ÀaÌÌêx ÄeÁ
ÔpeÀÇapËÚeÎëÌoÖo yÇeÀoÏÎeÌËÓ.

58

10Rus_C6SS_EE 58 1/22/09, 14:54


C6SS

59
Item Part Name Q’TY Item Part Name Q’TY
No. No.
1 METAL 1 TAPPING SCREW (W/FLANGE) 2
41 D4 × 16
2 SPINDLE GEAR SET 1

11Back_C6SS_EE
3 BEARING HOLDER 1 42 HEX. HD. TAPPING SCREW D5 × 55 2
SEAL LOCK FLAT HD. 43 LOCK LEVER 1
2
4 SCREW M5 × 12 44 BALL BEARING 6000VVCM 1
5 LOWER GUARD 1 45 RUBBER RING 1
6 RETURN SPRING 1 46 CUSHION 1
7 BALL BEARING 6002VVCM 1 47 FLAT HD. SCREW M6 × 20 1
8 BEARING COVER 1 48 INTERNAL WIRE 1
SEAL LOCK FLAT HD. 3 49 SWITCH(BRAKE) 1
9 SCREW M3 × 12
50 HANDLE COVER 1
10 WASHER(A) 1 51 WING BOLT (A) 1
11 CARBIDE TIPPED SAW BLADE 1 52 SUPER LOCK WASHER M6 1

59
13 WASHER(B) 1 53 ROLL PIN D6 × 50 1
14 HEX.SOCKET BOLT(W/WASHER) 1 54 NOISE SUPPRESSOR 1
MACHINE SCREW (W/WASHERS) 3 55 CONNECTOR 50092 2
15 M5 × 45
56 BEARING LOCK 1
TAPPING SCREW (W/FLANGE) 3
16 D4 × 20 SLOTTED HD. SET SCREW 1
57 (SEAL LOCK) M6 × 8
17 NAME PLATE 1
SEAL LOCK SCREW 1
18 BEARING LOCK 1 58 (W/SP. WASHERS) M6 × 14
19 THRUST WASHER 1 59 LEVER(A) 1
20 BALL BEARING 608VVC2 1 60 LOCK NUT 1
21 WASHER(A) 1 61 WASHER 1
22 FAN GUIDE 1 62 BASE ASS’Y 1
23 ARMATURE 1 501 HEX. BAR WRENCH 5MM 1
MACHINE SCREW (W/WASHERS) 3
24 M5 × 16
25 SIDE HANDLE 1
26 GEAR COVER 1
27 HITACHI LABEL 1
28 BOLT (SQUARE) M6 × 20 1
29 HEX. SOCKET SET SCREW M5 × 8 2
30 HOUSING ASS’Y 1
31 CORD 1
32 BRUSH HOLDER 2
33 CARBON BRUSH 2

1/22/09, 14:55
34 BRUSH CAP 2
35 CONNECTOR 1
36 CORD ARMOR 1
37 FASTON 1
38 STATOR ASS’Y 1
39 BRUSH TERMIMAL 2
40 CORD CLIIP 1
C7SS

Item Item Part Name Q’TY


Part Name Q’TY No.
No.
1 METAL 1 42HEX. HD. TAPPING SCREW D5 × 55 2

11Back_C6SS_EE
2 SPINDLE GEAR SET 1 43LOCK LEVER 1
3 BEARING HOLDER 1 44BALL BEARING 6000VVCM 1
SEAL LOCK FLAT HD. SCREW 45RUBBER RING 1
4 M5 × 12 2
46CUSHION 1
5 LOWER GUARD 1 47FLAT HD. SCREW M6 × 20 1
6 RETURN SPRING 1 48INTERNAL WIRE 1
7 BALL BEARING 6002VVCM 1 49SWITCH(BRAKE) 1
8 BEARING COVER 1 50HANDLE COVER 1
SEAL LOCK FLAT HD. SCREW 3 51WING BOLT (A) 1
9 M3 × 12
52SUPER LOCK WASHER M6 1
10 WASHER(A) 1

60
53ROLL PIN D6 × 50 1
11 CARBIDE TIPPED SAW BLADE 1 54NOISE SUPPRESSOR 1
13 WASHER(B) 1 55CONNECTOR 50092 2
14 HEX.SOCKET BOLT(W/WASHER) 1 56BEARING LOCK 1
MACHINE SCREW (W/WASHERS) 3 SLOTTED HD. SET SCREW
15 M5 × 45 57 (SEAL LOCK) M6 × 8 1
TAPPING SCREW (W/FLANGE) 3 SEAL LOCK SCREW
16 D4 × 20 58 (W/SP. WASHERS) M6 × 14 1
17 NAME PLATE 1 59 LEVER(A) 1
18 BEARING LOCK 1 60 LOCK NUT 1
19 THRUST WASHER 1 61 WASHER 1
20 BALL BEARING 608VVC2 1 62 BASE ASS’Y 1
21 WASHER(A) 1
501 HEX. BAR WRENCH 5MM 1
22 FAN GUIDE 1
23 ARMATURE 1
MACHINE SCREW (W/WASHERS) 3
24 M5 × 16
25 SIDE HANDLE 1
26 GEAR COVER 1
27 HITACHI LABEL 1
28 BOLT (SQUARE) M6 × 20 1
29 HEX. SOCKET SET SCREW M5 × 8 2
30 HOUSING ASS’Y 1
31 CORD 1

1/22/09, 14:55
32 BRUSH HOLDER 2
33 CARBON BRUSH 2
34 BRUSH CAP 2
35 CONNECTOR 1
36 CORD ARMOR 1
37 FASTON 1
38 STATOR ASS’Y 1
39 BRUSH TERMIMAL 2
40 CORD CLIIP 1
TAPPING SCREW (W/FLANGE) 2
41 D4 × 16

60

Вам также может понравиться