Вы находитесь на странице: 1из 15

Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.

md/formulare și clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро статистики: www.statistica.md/формы и классификаторы и
Date de identificare/ Идентификационные данные În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 412-XV din
BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 9.12.2004 «Cu privire la statistica oficială», organele statisticii
Denumirea:___________________________________________________ oficiale:
_ - au dreptul să obţină date statistice de la toate persoanele fizice şi
Наименование: juridice, indiferent de forma de proprietate;
- asigură confidenţialitatea datelor individuale obţinute şi utilizarea
____________________________________________________________ lor numai în scopuri statistice.
_

Adresa/Адрес: В соответствии с Законом Республики Молдова № 412- XV oт


Cercetare statistică 9.12.2004 года «Об официальной статистике», органы
официальной статистики:
Raionul (municipiul, UTA anuală - имеют право получать статистические данные от всех
Găgăuzia)_______________________________
физических и юридических лиц, независимо от формы
Район (муниципий, АТО Гагаузия)
собственности;
- гарантируют конфиденциальность полученных индивидуальных
Статистическое обследование данных и их использование только в статистических целях.
Satul (comuna), годовое
oraşul___________________________________________
Село (коммуна), город
Aprobat prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică
Strada_______________________________________________nr. nr. 98 din 29.11.2016
_______
Улица Nr. 1 PPI Утвержден приказом Национального бюро статистики
№ 98 от 29.11.2016

Cod CUIÎO ________________ Cercetarea preţurilor la mărfurile


Код industriale şi serviciile procurate de Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului
către întreprinderile agricole teritorial pentru statistică pînă la data de 3 aprilie de către
întreprinderile incluse în eşantion.

Cod IDNO __________________________ Обследование цен на промышленные


Код Этот вопросник представляется на бумажном носителе до 3
товары и услуги, приобретаемые апреля в адрес территориального органа статистики от
Conducătorul сельскохозяйственными предпрятиями предприятия, попавшие в выборку.
_____________________________________________
Руководитель (nume, prenume/ имя, фамилия)
în anul 20 _

за 20 год
(Semnătura/Подпись)
„______”________________________________
L.Ş. М.П.
Executantul
___________________________________________________
Исполнитель (nume, prenume/ имя, фамилия)

tel. _________________________________________________________
тел.

2
1. Procurarea mărfurilor industriale şi unor servicii
1. Приобретение промышленных товаров и некоторых услуг
Preţul de procurare al
Procurat in
unei unităţi de mărfuri
Unităţi expresie naturală
(fără TVA), lei, bani
de măsură Codul Приобретено в
Denumirea Цена покупки Наименование
Единица Код натуральном
единицы товара
измерения выражении
(без НДС), лей. бань
2015 2016 2015 2016
А В С 1 2 3 4 D
bucăţi
Pluguri: штук Плуги:

bucăţi
Cultivatoare: штук Культиваторы:

Посевные и
Maşini şi utilaje de semănat bucăţi посадочные машины и
şi plantat, sădire: штук оборудование:

Maşini pentru pregătirea Машины для


si incorporarea bucăţi подготовки и внесения
îngrăşămintelor: штук удобрений:

Maşini şi instalaţii de bucăţi Машины и аппараты


aspersiune: штук дождевальные:

Combine pentru recoltarea Комбайны зерновые


cerealelor (inclusiv pentru bucăţi (включая
recoltarea porumbului): штук кукурузоуборочные):

Машины
Maşini combinate de комбинированные для
cultivare a culturilor bucăţi возделывания зерновых
cerealiere: штук культур:

bucăţi
Vindrovere: штук Жатки:

Maşini de cultivare şi bucăţi Машины для


recoltare a cartofilor, штук возделывания и уборки
legumelor, sfeclei,bani de картофеля, овощей,
zahar, culturilor bostănoase: сахарной свеклы,
Preţul de procurare al
Procurat in
unei unităţi de mărfuri
Unităţi expresie naturală
(fără TVA), lei, bani
de măsură Codul Приобретено в
Denumirea Цена покупки Наименование
Единица Код натуральном
единицы товара
измерения выражении
(без НДС), лей. бань
2015 2016 2015 2016
А В С 1 2 3 4 D
бахчевых культур:

Машины для
послеуборочной
Maşini pentru prelucrarea обработки и
recoltei şi pregătirea bucăţi подготовки семян
seminţelor ( de cereale): штук (зерна):

Погрузчики,
транспортеры
Încărcători, transportori bucăţi сельскохозяйствен-
cu destinaţie agricolă: штук ного назначения:

Maşini de prelucrare a bucăţi Почвообрабатываю-


solului: штук щие машины:

bucăţi
Alte maşini: штук Прочие машины:

Прочие машины и
Alte maşini şi utilaje de оборудование для
cultivare şi recoltare a bucăţi возделывания и уборки
culturilor agricole: штук сельхоз культур:

Машины и
оборудование для
Maşini şi utilaje pentru механизации ферм
mecanizarea fermelor de bucăţi крупного рогатого
bovine: штук скота:

Машины и
Maşini şi utilaje pentru оборудование для
mecanizarea fermelor de bucăţi механизации свино-
porcine: штук водческих ферм:

Maşini şi utilaje pentru bucăţi Машины и


mecanizarea oviculturii: штук оборудование для

4
Preţul de procurare al
Procurat in
unei unităţi de mărfuri
Unităţi expresie naturală
(fără TVA), lei, bani
de măsură Codul Приобретено в
Denumirea Цена покупки Наименование
Единица Код натуральном
единицы товара
измерения выражении
(без НДС), лей. бань
2015 2016 2015 2016
А В С 1 2 3 4 D
механизации
овцеводства:

bucăţi
Instalaţii pentru apă: штук Водораздатчики:

bucăţi Тракторы
Tractoare pe şenile: штук гусеничные:

bucăţi:
Tractoare pe roţi: штук Тракторы колесные:

Автомобили
Autocamioane: грузовые:
bucăţi
cu obloane: штук бортовые:

bucăţi
autobasculante: штук самосвалы:

bucăţi
Furgoane: штук Фургоны:

bucăţi
Alte: штук Прочие:

bucăţi
Autobuze: штук Автобусы:

bucăţi Легковые
Autoturisme: штук автомобили:

chintale
Îngrăşăminte de azot: центнеры Азотные удобрения:
5
Preţul de procurare al
Procurat in
unei unităţi de mărfuri
Unităţi expresie naturală
(fără TVA), lei, bani
de măsură Codul Приобретено в
Denumirea Цена покупки Наименование
Единица Код натуральном
единицы товара
измерения выражении
(без НДС), лей. бань
2015 2016 2015 2016
А В С 1 2 3 4 D

chintale Фосфорные
Îngrăşăminte fosfatice: центнеры удобрения:

chintale
Îngrăşăminte potasice: центнеры Калийные удобрения:

chintale Комплексные
Îngrăşăminte complexe: центнеры удобрения:

kg
Erbicide: кг Гербициды:

kg Инсектициды и
Insecticide şi acaricide: кг акарициды:

кg Дефолианты и
Defolianţi şi desicanţi: кг десиканты:

Preparate pentru tratarea кg


seminţelor: кг Протравители:

кg
Rozentecide: кг Резентициды:

Fungicide: кg Фунгициды
6
Preţul de procurare al
Procurat in
unei unităţi de mărfuri
Unităţi expresie naturală
(fără TVA), lei, bani
de măsură Codul Приобретено в
Denumirea Цена покупки Наименование
Единица Код натуральном
единицы товара
измерения выражении
(без НДС), лей. бань
2015 2016 2015 2016
А В С 1 2 3 4 D
кг

Alte mijloace de protecţie кg Прочие средства


a plantelor: кг защиты растений:

Mijloace chimice pentru tone Кормовые химические


hrana animalelor: тонн средства:

Nutreţuri combinate: Комбикорма:


tone
pentru bovine тонн для КРС
tone
pentru porcine тонн для свиней
tone
pentru păsări тонн для птицы
Горючие и смазочные
Lubrifianţi: материалы:
tone
benzină тонн бензин
tone топливо
motorină тонн дизельное
tone
ulei,bani auto тонн масло автомобильное
tone
gaz lampant тонн керосин
tone масла моторные,
ulei,bani diesel тонн дизельные
tone
alte тонн прочие
Строительные
Materiale de construcţii: материалы:
tone
ciment тонн цемент
m. c.
beton armat montabil куб. м сборный железобетон
m. c.
beton monolit куб.м. монолитный бетон
m. p
sticlă de construcţii кв. м. стекло строительное
mii buc.
cărămida de construcţii тыс.шт. кирпич строительный
var stins chintale известь

7
Preţul de procurare al
Procurat in
unei unităţi de mărfuri
Unităţi expresie naturală
(fără TVA), lei, bani
de măsură Codul Приобретено в
Denumirea Цена покупки Наименование
Единица Код натуральном
единицы товара
измерения выражении
(без НДС), лей. бань
2015 2016 2015 2016
А В С 1 2 3 4 D
ц
Materiale moi pentru m. p Материалы мягкие
acoperiş кв.м. кровельные
Materiale forestiere: Лесные материалы:
m. c.
Lemn de lucru куб.м. Деловая древесина
din care: в том числе:
m. c. лесоматериалы
materiale forestiere rotunde куб.м. круглые
lemn de foc m. c. древесина дровяная
(tehnologie) куб.м. (технологическая)
Cherestea Пиломатериалы
din care: в том числе:
m. c. куб.
scânduri м. доски
m. c.
lătunoi куб. м горбыль
m. c. Деревянные дома
Case de lemn (de carcas) куб. м (каркасные)
m. c. Комплекты деталей
Seturi de detalii pentru case куб. м домов
m. c. куб.
Placaj м Фанера
m. c. куб. Древесно -
Plăci de lemn geluit м стружечные плиты
m. c. куб. Прочие
Alte materiale forestiere м лесоматериалы
Шины и
Şine şi articole tehnice de резинотехнические
cauciuc: изделия:
bucăţi
рentru autocamioane штук для грузовых машин
bucăţi
pentru autoturisme штук для легковых машин
bucăţi
pentru maşini agricole штук для сельхозмашин
Продукты
мукомольно-крупяной
Producţia morăritului şi и пищевой
a industriei alimentare: промышленности:
tone
patacă тонн патока
tone
zăr тонн обрат
Producţia metalurgică: Металлопродуция:
tone
ţevi тонн трубы
Металлоизделия и
Articole de metal: метизы:
kg
sirmâ кг проволока
kg
plasă de metal кг металлическая сетка
cuie kg
8
Preţul de procurare al
Procurat in
unei unităţi de mărfuri
Unităţi expresie naturală
(fără TVA), lei, bani
de măsură Codul Приобретено в
Denumirea Цена покупки Наименование
Единица Код натуральном
единицы товара
измерения выражении
(без НДС), лей. бань
2015 2016 2015 2016
А В С 1 2 3 4 D
кг гвозди
kg
alte кг прочие
m. p. Пленка
Peliculă de polietilenă м. кв. полиэтиленовая
bucăţi
Stîlpi de spalier штук Шпалерные столбы
mii
kw/oră
тыс. квт. Электроэнергия -
Energia electrică.- total час всего
Combustibil: Топливо:
tone
cărbune тонн уголь
mii. m. с
gaze тыс.куб.м газ
kg
gaze lichefiat кг газ сжиженный
Услуги по перевозке
Servicii aferente transportării грузов транспортом
încărcăturilor cu transportul сторонних
terţ: ¹ ¹ организаций:
t/km
auto Т/К М ¹ ¹ автомобильным
¹ Valoarea t/km (Стоимость т/км )

9
II. Preţurile medii (tarifele) la reparaţia şi deservirea tehnică a tehnicii agricole si automobilelor
П. Средние цены (расценки) ремонта и технического обслуживания сельскохозяйственной техники и автомобилей

2015 2016
Valoarea
Valoarea Preţul mediu
Numărul lucrărilor. Preţul mediu
Numărul de lucrărilor, al unei
de reparaţii, serviciilor al unei
reparaţii, deserviri serviciilor primite reparaţii,
deserviri primite reparaţii,
tehnice (fără TVA), lei deserviri, lei
Cod tehnice (fără TVA), lei deserviri, lei
Denumirea Наименование
Kод
Количество Стоимость Средняя ueна
Количество Стоимость Средняя цена
ремонтов, полученных 1 ремонта,
ремонтов, полученных 1 ремонта,
технических работ, услуг обслуживания,
технических работ, услуг обcлуживания,
обслуживаний (без НДС), лей
обслуживаний (без НДС), лей
лей
лей
Reрaraţie capitală a Капитальный ремонт
tehnicii şi autocamioanelor: техники и автомобилей:

a tractoarelor тракторов

a combinelor: комбайнов:

de recoltare a cerealierelor зерноуборочных

alte других

a automobilelor автомобилей
Reparaţie curenta a tehnicii şi Текущий ремонт техники
autocamioanelor: и автомобилей

a tractoarelor тракторов

a combinelor комбайнов

а autocamioanelor автомобилей

10
III. Achitarea serviciilor agrochimice
III. Оплата агрохимических услуг

2015 2016
Tariful mediu Tariful mediu
Volumul al unităţii lucrărilor Volumul al unităţii de lucrări
Unităţi efectiv al primite (fără TVA) efectiv primite(fără TVA) Виды
Tipurile de lucrări de măsură lucrărilor primite (lei, bani pentru unit. al lucrărilor (lei, bani pentru unit. агрохимических
agrochimice Codul de lucrări) primite de lucrări) работ
Единица Код Фактический
измерения объем Средняя расценка Фактический Средняя расценка
полученных единицы полученных o6ъем единицы полученных
работ работ(без НДС) полученных работ(без НДС)
(лей, бань за ед. работ) работ (лей, бань за ед. работ)
А В C 1 2 3 4 D
tone
Pregătirea composturilor тонн Приготовление компостов
Transportarea îngrăşămintelor Вывозка органических
organice (gunoi de grajd, turbă, tone удобрений(навоза, торфа,
composturi, purină etc.) тонн компостов. жижы и др.)
Incorporarea îngrăşămintelor tone Внесение органических
organice тонн удобрений
Внесение в почву минеральных
Încorporarea în sol a удобрений наземными
îngrăşămintelor minerale cu ha средствами
mijloace agricole pe suprafaţă га на площади
ha
Fertilizarea exstraradiculară га Внекорневая подкормка
ha
Fertilizarea foliară га Листочная подкормка
Fertilizarea suplimentara a ha
semănaturilor га Весенняя подкормка
ha Фосфорирование почв на
Fosforarea solului pe suprafaţă га площади
ha
Amendarea solului acid cu var ra Известкование кислых почв
Amendarea solurilor alcaline cu ha
gips га Гипсование солонцовых почв
Обработка сельхозугодий
Tratarea terenurilor agricole cu ha пестицидами наземными
pesticide cu maşini agricole га машинами
11
2015 2016
Tariful mediu Tariful mediu
Volumul al unităţii lucrărilor Volumul al unităţii de lucrări
Unităţi efectiv al primite (fără TVA) efectiv primite(fără TVA) Виды
Tipurile de lucrări de măsură lucrărilor primite (lei, bani pentru unit. al lucrărilor (lei, bani pentru unit. агрохимических
agrochimice Codul de lucrări) primite de lucrări) работ
Единица Код Фактический
измерения объем Средняя расценка Фактический Средняя расценка
полученных единицы полученных o6ъем единицы полученных
работ работ(без НДС) полученных работ(без НДС)
(лей, бань за ед. работ) работ (лей, бань за ед. работ)
А В C 1 2 3 4 D
Efectuarea lucrărilor agrochimice ha Выполнение агрохимических
cu aviaţia га работ авиацией
Lucrări tehnice de ameliorare ha
a solului га Культурно-технические работы
Lucrări de ameliorare a solurilor ha Мелиоративная обработка
alcaice га солонцовых почв
Ameliorarea agrochimică ha Комплексное агрохимическое
complexă a cîmpurilor га окультуривание полей.бань
Încorporarea îngrăşămintelor Внесение минеральных удобрений
minerale (recalculate la 100% tone (в пересчете на100%
substanţe nutritive) тонн питательных веществ)

12
IV. Achiziţionări de seminţe şi material săditor, vite рentru înnoirea cirezii de bază, unor feluri de nutreţ
IV. Закупки семян и посадочного материала, скота для обновления основного стада, отдельных видов кормов
2015 2016
Unitaţea În Valoarea efectivă (inclusiv În expresie Valoarea efectiva
Enumerarea Перечень
de măsură expresie naturală cheltuieli naturală (inclusiv cheltuieli
Articolelor (producţiei) Codul приобретенных
de livrare), lei, bani de livrare), lei, bani
procurate Код хозяйством товаров
Единица В Фактическая стоимость В Фактическая стоимость
dе câtre gospodărie (продукции)
измерения натуральном (включая расходы по натуральном (включая расходы по
выражении доставке), лей, бань выражении доставке), лей, бань
A В С 1 2 3 4 D
Seminţe de culturi cerealiere şi сhintalе Семена зерновых и масличных
oleaginoase: центнеры культур:
сhintalе
grîu центнеры пшеница
сhintalе
porumb центнеры кукуруза
сhintalе
orz центнеры ячмень
сhintalе
floarea soarelui центнеры подсолнечник
сhintalе
rapiţa центнеры рапс
сhintalе
soia центнеры соя
Seminţe de legume şi culturi кg Семена овощей и бахчевых
bostănoase кг культур
кg
Seminţe de culturi tehnice: кг Семена технических культур:
кg
sfeclă de zahăr кг сахарная свекла
сhintalе
Cartofi центнеры Картофель
сhintalе
Arpagică центнеры Лук-севок
сhintalе
Usturoi центнеры Чеснок
сhintalе
Alt material săditor центнеры Др. посадочный материал
chintale
Plante rădăcinoase de nutreţ центнеры Кормовые корнеплоды

13
2015 2016
Unitaţea În Valoarea efectivă (inclusiv În expresie Valoarea efectiva
Enumerarea Перечень
de măsură expresie naturală cheltuieli naturală (inclusiv cheltuieli
Articolelor (producţiei) Codul приобретенных
de livrare), lei, bani de livrare), lei, bani
procurate Код хозяйством товаров
Единица В Фактическая стоимость В Фактическая стоимость
dе câtre gospodărie (продукции)
измерения натуральном (включая расходы по натуральном (включая расходы по
выражении доставке), лей, бань выражении доставке), лей, бань
A В С 1 2 3 4 D
bucăţi
Butaşi штук Саженцы
Achiziţionări de vite pentru
înnoirea cirezii: Закупки скота для обновления
стада:
capete
bovine : голов крупный рогатый скот:
capete
vaci голов коровы
capete
tauri-producători голов быки-производители
capete
tineret голов молодняк
capete
ovine şi caprine голов овцы и козы
capete
porcine голов свиньи
Achiziţionările unor Закупки отдельных
feluri de nutreţ: видов кормов:
chintale сено, солома,
fin, paie, făină de ierburi центнеры травяная мука
chintale
ţărîţă центнеры отруби
chintale
cereale: центнеры зерно

14
PRECIZĂRI PENTRU COMPLETARE

Chestionarul se completează de întreprinderile agricole conform totalurilor pe anii 2015 şi 2016.


Formularul chestionarului constă din 4 capitole, la completarea cărora e necesar de avut in vedere
următoarele:
În capitolul I „Procurarea mărfurilor industriale şi unor servicii” sînt indicate grupele principale de
mărfuri şi servicii procurate. În rîndurile libere se înscrie după tipurile (mărcile) concrete atît cantitatea
mărfurilor procurate, cît şi preţul mediu pentru o unitate.
Pe rindul „Servicii aferente transportării încărcăturilor cu transportul terţ” în col. 3 şi 4 se indică
valoarea totală a serviciilor procurate.
În capitolul II „Preţurile medii (tarifele) la reparaţia şi deservirea tehnică a tehnicii agricole şi
automobilelor" se indică datele privind deservirea tehnicii şi automobilelor efectuată atît de organizaţiile din
altă parte, cît şi cu puteri proprii ale gospodării. În valoarea reparaţiei capitale şi curente a tehnicii şi
automobilelor se include valoarea pieselor de schimb, a materialelor şi articolelor de completare.
In capitolul ПІ „Achitarea serviciilor agrochimice " se indică volumul lucrărilor agrochimice efectiv
pimite, precum şi preţul mediu (tariful) pentru o unitate de lucrări îndeplinite (de exemplu: pentru
transportarea a 1 tonă de îngrăşăminte organice, încorporarea în sol a îngrăşămintelor minerale la 1 hectar
etc.).
În capitolul IV „Achiziţionări de seminţe si material săditor, vite pentru înnoirea cirezii de bază, unor
feluri de nutreţ” cantitatea şi valoarea seminţelor procurate, materialului sădilor se indică în grupe comune,
cu evidenţierea unor culturi.
In toate capitolele preţul (valoarea) resurselor materialo-tehnice procurate (lucrărilor, serviciilor) se
reflectă fără taxa pe valoarea adăugată.

Direcţia statistica
agriculturii şi mediului

УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Вопросник заполняется сельскохозяйственными предприятиями по итогам за 2015 и 2016 годы.


Форма вопросника состоит из 4 разделов, при заполнении которых, необходимо иметь в виду
следующее:
В разделе I „Приобретение промышленных товаров и услуг” указаны основные группы
приобретаемых товаров и услуг. В свободные строки записываются по конкретным их видам (маркам)
как количество приобретенных товаров, так средняя цена за единицу.
По строке „Услуги по перевозке грузов транспортом сторонних организаций” в графах 3 и 4
указывается общая стоимость приобретенных услуг.
В разделе II „Средние цены (расценки) ремонта и технического обслуживания
сельскохозяйственной техники и автомобилей” отражаются данные о техническом обслуживании
техники и автомобилей, выполненные как сторонними организациями, так и собственными силами
хозяиства. В стоимость капитального и текущего ремонта входит стоимость запчастей, материалов и
комплектующих изделий.
В разделе III „Оплата агрохимических услуг” указываются объемы фактически полученных
агрохимических работ, а также средние расценки за единицу выполненной работы (например: за 1
тонну вывозки органических удобрений, за 1 гектар внесения в почву минеральных удобрений и т. д.)
В разделе IV „Закупки семян и посадочного материала, скота для обновления основного стала,
отдельных видов кормов” количество и стоимость приобретенных семян, посадочного материала
показываются общими группами, с выделением отдельных культур.
Во всех разделах цена (стоимость) приобретенных материально-технических ресурсов (работ,
услуг) отражается без налога на добавленную стоимость.

Управление статистики сельского хозяйства


и окружающей среды