Вы находитесь на странице: 1из 5

Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.

md/formulare și clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро статистики: www.statistica.md/формы и классификаторы и
Date de identificare/ Идентификационные данные În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 412-XV din
BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 9.12.2004 «Cu privire la statistica oficială», organele statisticii
Denumirea:___________________________________________________ oficiale:
_ - au dreptul să obţină date statistice de la toate persoanele fizice şi
Наименование: juridice, indiferent de forma de proprietate;
- asigură confidenţialitatea datelor individuale obţinute şi utilizarea
____________________________________________________________ lor numai în scopuri statistice.
_ Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate
sau în volum incomplet constituie contravenţie şi se sancţionează
Adresa/Адрес: conform legislaţiei în vigoare.
Cercetare statistică
В соответствии с Законом Республики Молдова № 412- XV oт
Raionul (municipiul, UTA (2 ori pe an) 9.12.2004 года «Об официальной статистике», органы
Găgăuzia)_______________________________
официальной статистики:
Район (муниципий, АТО Гагаузия)
Статистическое обследование - имеют право получать статистические данные от всех
физических и юридических лиц, независимо от формы
(2 раза в год) собственности;
Satul (comuna),
- гарантируют конфиденциальность полученных индиви-
oraşul___________________________________________
дуальных данных и их использование только в статистических
Село (коммуна), город
целях.
NR. 2-LIV-VII Непредставление в установленный срок статистических данных,
Strada_______________________________________________nr.
представление недостоверных данных или в неполном объеме
_______
является правонарушением и санкционируется в соответствии с
Улица
действующим законодательством
Înfiinţarea şi defrişarea
Aprobat prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică
Cod CUIÎO ________________ plantaţiilor multianuale, nr. 98 din 29. 11. 2016
Код
producerea materialului săditor
Закладка, раскорчевка Утвержден приказом Национального бюро статистики
№ 98 от 29. 11. 2016
многолетних насаждений,
Cod IDNO __________________________
Код
выращивание посадочного материала
Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului
Conducătorul teritorial pentru statistică la 5 iunie şi 4 decembrie de către
_____________________________________________
la _____________________ 201____ întreprinderile agricole producătoare de produse agricole, indiferent
Руководитель (nume, prenume/ имя, фамилия)
на de formele organizatorico-juridice şi de proprietate, gospodăriile
ţărăneşti (de fermier) cu suprafaţa terenurilor agricole de 10 ha şi
peste (după locul de amplasare a terenurilor)

(Semnătura/Подпись) Этот вопросник представляется на бумажном носителе 5 июня и 4


„______”________________________________ декабря в адрес территориального органа статистики предприятиями,
L.Ş. М.П. производящие сельхозпродукцию, независимо от их
организационно-правовых форм и форм собственности,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами с площадью
сельхозугодий 10 га и более (по месту нахождения земель).
Executantul
___________________________________________________
Исполнитель (nume, prenume/ имя, фамилия)

tel. _________________________________________________________
тел.
(Cumulat de la începutul anului)
(Нарастающим итогом с начала года) (hectare - гектаров)
Nr. Cantitatea
Indicatori rînd. Показатели
Количество
№ стр.
A B 1 A
1. Înfiinţarea plantaţiilor noi I. Посадка новых насаждений
Livezi – total 010 Сады – всего
din саrе: sămînţoase – total 020 в том числе: семечковые – всего
sîmburoase – total 030 косточковые – всего
Nuciferi – total 040 Орехоплодные – всего
Arbuşti fructiferi – total 050 Ягодники – всего
Plantaţii-mamă pentru ramuri altoi 060 Маточные черенково-сортовые насаждения – всего
din саrе: specii sămînţoase 070 в том числе: семечковые породы
specii sîmburoase 080 косточковые породы
Plantaţii-mamă de seminceri 100 Маточно-подвойные семенные сады
Plantaţie-mamă de arbuşti fructiferi 110 Маточные насаждения ягодников
Маточные насаждения вегетативно размножаемых
Plantaţie-mamă portaltoi vegetativi 130 подвоев
Vii – total 140 Виноградники – всего
din care soiuri de masă 150 в том числе столовых сортов
Plantaţii pentru coarde portaltoi 160 Маточники подвойных лоз
Plantaţii pentru coarde altoi 170 Маточники привойных лоз
II. Completarea golurilor în plantaţii II. Ремонт насаждений
Livezi 180 Сады
Vii 190 Виноградники
Arătura de desfundare – total 200 Имеется плантажа – всего
din care: pentru livezi 210 в том числе: для садов
pentru vii 220 для виноградников
III. Defrişarea plantaţiilor multianuale III. Раскорчевка многолетних насаждений
Livezi - total 230 Сады – всего
din саrе: specii sămînţoase 240 в том числе: семечковые породы
specii sîmburoase 250 косточковые породы
Nuciferi – total 260 Орехоплодные – всего
Arbuşti fructiferi – total 270 Ягодники – всего
Plantaţii-mamă pentru ramuri altoi 280 Маточные черенково-сортовые насаждения
Plantaţii-mamă de seminceri 290 Маточно-подвойные семенные сады
Plantaţie-mamă de arbuşti fructiferi 300 Маточные насаждения ягодников
Маточные насаждения вегетативно-размножаемых
Plantaţie-mamă portaltoi vegetativi 310 подвоев
Vii – total 320 Виноградники – всего
din care soiuri de masă 330 в том числе столовых сортов
Plantaţii pentru coarde portaltoi 340 Маточники подвойных лоз
Plantaţii pentru coarde altoi 350 Маточники привойных лоз
IV. Producerea materialului săditor IV. Выращивание посадочного материала
(mii bucăţi) многолетних насаждений (тыс. штук)
Pomi fructiferi altoiţi 360 Саженцы плодовые – всего
inclusiv: sămînţoase 370 в том числе: семечковые
sîmburoase 380 косточковые
Nucifere 390 Орехоплодные
Arbuşti fructiferi 395 Ягодники
Material de înmulţire vegetativ (marcote) 400 Вегетативно-размножаемый материал (отводки)
Viţe de vie 410 Саженцы виноградные – всего
din care: viţe altoite 420 в том числе: привитые
pe rădăcini proprii корнесобственные
de soiuri europene 430 европейских сортов
Butaşi cultivaţi pentru coarde altoi 440 Привойные виноградные черенки
Butaşi cultivaţi pentru coarde portaltoi 450 Подвойные виноградные черенки
Puieţi de trandafir 460 Саженцы розы
Puieţi de levănţică 470 Саженцы лаванды
Altoi de levănţica 480 Черенки лаванды
SC 999 КС
PRECIZĂRI PENTRU COMPLETARE

Raportul se prezintă conform stării la 01 iunie şi 01 decembrie (cumulativ).


În rîndul 010 — «Livezi total» — se indică suprafaţa totală plantată cu meri, peri, gutui, pruni, vişini, cireşi, caise,
piersici, corcoduşi.
În rîndul 020 — «din care sămînţoase» — se indică suprafaţa totală plantată cu meri, peri, gutui.
În rîndul 030 — «din care sîmburoase» — se indică suprafaţa totală plantată cu pruni, vişini, cireşi, caise, piersici,
corcoduşi.
În rîndul 040 — «Nuciferi» — se indică suprafaţa plantată cu nuci, aluni, migdali.
În rîndul 050 — «Arbuşti fructiferi — total» — se indică suprafaţa totală plantată cu zmeură, mure, coacăză, agriş,
căpşună.
În rîndul 060 — «Plantaţii-mamă pentru ramuri altoi» — se indică suprafaţa totală plantată cu livezi speciale
destinate pentru obţinerea ramurilor de soiuri utilizate cu altoi la producerea materialului săditor pomicol.
În rîndul 070 — «din care: specii sămînţoase» — se indică suprafaţa livezilor plantate pentru recoltarea ramurilor
altoi de măr, păr şi gutui.
În rîndul 080 — «specii sîmburoase» — se indică suprafaţa livezilor plantate pentru recoltarea ramurilor altoi de
vişin, cireş, cais, piersic, prun, corcoduş.
În rîndul 100 — «plantaţii-mamă de seminceri» — se indică suprafaţa livezilor plantate destinate pentru recoltarea
seminţelor, саrе se folosesc la creşterea portaltoiurilor generativi.
În rîndul 110 — «plantaţie-mamă de arbuşti fructiferi» — se indică plantaţiile înfiinţate pentru producerea
butaşilor înrădăcinaţi de agriş, coacăz şi drajonilor de zmeur.
În rîndul 130 — «plantaţii-mamă de portaltoi vegetativi» — se indică suprafaţa plantaţiilor înfiinţate special pentru
producerea materialului de înmulţire vegetativ (marcote) destinate altoirii speciilor pomicole.
În rîndul 140 — «Vii total» — se indică suprafaţa totală plantata cu vii de soiuri europene, hibride şi isabela.
În rîndul 150 — «din care soiuri de masă» — se indică suprafaţa plantată cu vii de soiuri de masă.
În rîndul 160 — «plantaţii pentru coarde portaltoi» — se indică suprafaţa plantaţiilor pentru coarde de soiuri
rezistente la filoxeră.
În rîndul 170 — «plantaţii pentru coarde altoi» — se indică plantarea viilor cultivate cu scopul de a utiliza ulterior
pentru a primi cantitatea maximală de butaşi standard pentru altoire (nu mai puţin de 40 – 45 mii butaşi pe hectar).
În rîndul 180 — «Completarea golurilor în livezi» — se indică suprafaţa totală a livezilor cu golurile completate.
În rîndul 190 — «Completarea golurilor în vii» — se indică suprafaţa totală a viilor cu golurile completate,
indiferent de metoda de completare a golurilor (cu butaşi sau marcote de rădăcină) excluzînd completarea golurilor pe
plantaţii pentru coarde portaltoi.
În rîndul 200 — «Arătura de desfundare — total» — se indică suprafaţa totală de arătură de desfundare în
gospodărie sub livezi, vii, pepiniere, plantaţii de dud şi perdele de protecţie, incluzînd arătura de desfundare din anii
trecuţi.
În capitolul III «Defrişarea plantaţiilor multianuale» se indică suprafaţa plantaţiilor multianuale efectiv defrişate în
perioada de raport.
În capitolul IV «Producerea materialului săditor» se indică cantitatea materialului săditor a plantaţiilor multianuale
efectiv produs în perioada de raport.
Agenții economici care au în proprietate sau în folosință temporară (arendă, înțelegere verbală, etc.) terenuri
agricole pe teritoriul altor unități administrativ-teritoriale (raioane, municipii, UTA Găgăuzia), trebuie să
prezinte raportul în cauză (pentru toate suprafețele de teren din fiecare raion, municipiu, UTA Găgăuzia) la
organul teritorial pentru statistică respectiv după amplasarea terenului.
Întreprinderile care au permis înregistrări greşite în dările de seamă sînt obligate sa le corecteze urgent efectuînd o
notă despre motivele corectărilor la darea de seamă şi să aducă la cunoştinţă organului teritorial pentru statistică datele
corectate.
Conducătorii întreprinderilor, unităţilor structurale, subdiviziunilor şi alte persoane vinovate poartă responsabilitatea
personală de faptele înregistrărilor greşite din dările de seamă statistice de stat şi sînt atraşi la răspundere conform
legislaţiei în vigoare.

Direcţia statistica agriculturii şi mediului


УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ

Отчет представляется по состоянию на 01 июня и 01 декабря (нарастающим итогом).


В строке 010 — «Сады — всего» — показывается общим итогом площадь закладки яблони, груши, айвы,
вишни, черешни, абрикоса, персика, алычи.
В строке 020 — в том числе «семечковые» — показывается общим итогом площадь закладки яблонь, груш,
айвы.
В строке 030 — в том числе «косточковые» — показывается общим итогом площадь закладки сливы,
вишни, черешни, абрикоса, персика, алычи.
В строке 040 — «Орехоплодные» — показывается площадь закладки грецкого ореха, фундука, миндаля.
В строке 050 — «Ягодники — всего» — показывается общим итогом площадь закладки малины, ежевики,
смородины, крыжовника, земляники.
В строке 060 — «Маточные черенково-сортовые сады» — показывается общая площадь закладки садов
специально для получения побегов сортов, используемых как привой при производстве посадочного материала
плодовых культур.
В строке 070 — «из них: семечковые породы» — показывается площадь закладки садов семечковых пород,
предназначенных для производства черенков для прививки сортов яблони, груши, айвы.
В строке 080 — «косточковые породы» — показывается общая площадь закладки, садов вишни, черешни,
абрикоса, персика, сливы, алычи, предназначенных для производства черенков для прививки сортов.
В строке 100 — «Маточно-подвойные семенные сады» — показывается площадь посадки садов,
предназначенных для выращивания семян, используемых для получения генеративного подвойного материала.
В строке 110 — «Маточные насаждения ягодников» — показывается площадь насаждений для про-
изводства отводков крыжовника, смородины и корневых отпрысков малины.
В строке 130 — «Маточные насаждения вегетативно-размножаемых подвоев» показывается площадь
насаждений, созданных специально для выращивания вегетативно-размножаемых подвоев плодовых культур.
В строке 140 — «Виноградники — всего» — показываются общим итогом площади закладки
виноградников европейских, гибридных, и изабельных сортов.
В строке 150 — «в том числе столовых сортов» — показывается площадь закладки виноградников
столовых сортов.
В строке 160 — «Маточники подвойных лоз — показывается площадь закладки маточников
филлоксероустойчивых сортов.
В строке 170 — «Маточники привойных лоз» — показывается площадь закладки виноградников,
посаженных с целью дальнейшего использования их для получения максимального количества стандартных
привойных черенков (не менее 40 – 45 тыс. шт. с га.).
В строке 180 — «Ремонт садов» — показывается общим итогом площадь отремонтированных садов.
В строке 190 — «Ремонт виноградников» — показывается общим итогом площадь отремонтированных
виноградников, независимо от способов ремонта (саженцами или отводками), не включая ремонт маточников
подвойных лоз.
В строке 200 — «Имеется плантажа — всего» — показывается общее количество плантажа в хозяйстве под
сады, виноградники, питомники, тутовые насаждения и лесополосы, включая плантаж прошлых лет.
В разделе III «Раскорчевка многолетних насаждений» показываются площади многолетних насаждений по
видам, фактически раскорчеванных за отчетный период.
В разделе IV «Выращивание посадочного материала многолетних насаждений» указывается количество
выращенного за отчетный период посадочного материала многолетних насаждений.
Экономические агенты, имеющие в собственности или во временном пользовании
сельскохозяйственные земли в других административно-территориальных образованиях (районах,
муниципиях, АТО Гагаузия), должны представлять данный отчёт (по всем площадям земли из каждого
района, муниципия, АТО Гагаузия), соответственному территориальному органу статистики по месту
нахождения земли.
Предприятия, допустившие искажения отчетных данных, обязаны исправить их безотлагательно, сделав
соответствующие примечания к отчету о причинах внесения исправлений и сообщить исправленные отчетные
данные территориальному органу статистики.
Руководители предприятий, структурных единиц, подразделений и другие виновные лица несут пер-
сональную ответственность за факты искажения государственной отчетности и привлекаются к ответственности
в соответствии с действующим законодательством.

Управление статистики сельского


хозяйства и окружающей среды