Вы находитесь на странице: 1из 5

Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.

md/formulare și clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро статистики: www.statistica.md/формы и классификаторы и
Date de identificare/ Идентификационные данные În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 412-XV din
BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 9.12.2004 «Cu privire la statistica oficială», organele statisticii
Denumirea:___________________________________________________ oficiale:
_ - au dreptul să obţină date statistice de la toate persoanele fizice şi
Наименование: juridice, indiferent de forma de proprietate;
- asigură confidenţialitatea datelor individuale obţinute şi utilizarea
____________________________________________________________ lor numai în scopuri statistice.
_

Adresa/Адрес: В соответствии с Законом Республики Молдова № 412- XV oт


Cercetare statistică 9.12.2004 года «Об официальной статистике», органы
официальной статистики:
Raionul (municipiul, UTA anuală - имеют право получать статистические данные от всех
Găgăuzia)_______________________________
физических и юридических лиц, независимо от формы
Район (муниципий, АТО Гагаузия)
собственности;
- гарантируют конфиденциальность полученных индивидуальных
Статистическое обследование данных и их использование только в статистических целях.
Satul (comuna), годовое
oraşul___________________________________________
Село (коммуна), город
Aprobat prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică
Strada_______________________________________________nr. nr. 98 din 29.11.2016
_______
Улица Nr. 2 PPI Утвержден приказом Национального бюро статистики
№ 98 от 29.11.2016

Cod CUIÎO ________________ Cercetarea preţurilor la îngrăşămintele


Код minerale şi mijloacele chimice de Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului
protecţie a plantelor teritorial pentru statistică pînă la data de 3 aprilie de către
întreprinderile incluse în eşantion.

Cod IDNO __________________________ Обследование цен на минеральные Этот вопросник представляется на бумажном носителе до 3
Код апреля в адрес территориального органа статистики от
удобрения и химические средства
предприятия, попавшие в выборку.
Conducătorul защиты растений
_____________________________________________
Руководитель (nume, prenume/ имя, фамилия)
în anul 20

за 20 год
(Semnătura/Подпись)
„______”________________________________
L.Ş. М.П.

Executantul
___________________________________________________
Исполнитель (nume, prenume/ имя, фамилия)

tel. _________________________________________________________
тел.
Comercializarea îngrăşămintelor minerale şi produselor de uz fitosanitar
Продажа минеральных удобрений и химических средств защиты растений
Preţul de vînzare al
unei unităţi de
Vindut în
mărfuri (fără TVA),
Unităţi de expresie naturală
Codu lei, bani
măsură
l Продано
Denumirea Цена продажи Наименование
Единица в натуральном
Код eдиницы товара
измерения выражении
(без НДС), лей,
бань
2015 2016 2015 2016
А В С 1 2 3 4 D
tone Азотные
Îngrăşăminte de azot: тонны удобрения:

tone Фосфорные
Îngrăşăminte de fosfor: тонны удобрения:

tone
Îngrăşăminte potasice: тонны Калийные удобрения:

tone Комплексные
Îngrăşăminte complexe: тонны удобрения:

chintale
Erbicide: центнеры Гербициды:
Preţul de vînzare al
unei unităţi de
Vindut în
mărfuri (fără TVA),
Unităţi de expresie naturală
Codu lei, bani
măsură
l Продано
Denumirea Цена продажи Наименование
Единица в натуральном
Код eдиницы товара
измерения выражении
(без НДС), лей,
бань
2015 2016 2015 2016
А В С 1 2 3 4 D

chintale Инсектициды и
Insecticide şi acaricide: центнеры акарициды:

chintale Дефолианты и
Defolianţi şi desicanţi: центнеры десиканты:

Preparate pentru tratarea chintale


seminţelor: центнеры Протравители:

chintale
Rodenticide: центнеры Родентициды:
Preţul de vînzare al
unei unităţi de
Vindut în
mărfuri (fără TVA),
Unităţi de expresie naturală
Codu lei, bani
măsură
l Продано
Denumirea Цена продажи Наименование
Единица в натуральном
Код eдиницы товара
измерения выражении
(без НДС), лей,
бань
2015 2016 2015 2016
А В С 1 2 3 4 D

chintale
Fungicide: центнеры Фунгициды:

Alte mijloace de chintale Прочие средства


protecţie a plantelor: центнеры защиты растений: