Вы находитесь на странице: 1из 4

Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.

md/formulare și clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро статистики: www.statistica.md/формы и классификаторы и
Date de identificare/ Идентификационные данные În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 412-XV din
BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 9.12.2004 «Cu privire la statistica oficială», organele statisticii
Denumirea:___________________________________________________ oficiale:
_ - au dreptul să obţină date statistice de la toate persoanele fizice şi
Наименование: juridice, indiferent de forma de proprietate;
- asigură confidenţialitatea datelor individuale obţinute şi utilizarea
____________________________________________________________ lor numai în scopuri statistice.
_ Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate
sau în volum incomplet constituie contravenţie şi se sancţionează
Adresa/Адрес: conform legislaţiei în vigoare.
Cercetare statistică
В соответствии с Законом Республики Молдова № 412- XV oт
Raionul (municipiul, UTA anuală 9.12.2004 года «Об официальной статистике», органы
Găgăuzia)_______________________________
официальной статистики:
Район (муниципий, АТО Гагаузия)
- имеют право получать статистические данные от всех
физических и юридических лиц, независимо от формы
Статистическое обследование собственности;
Satul (comuna), годовое - гарантируют конфиденциальность полученных индиви-
oraşul___________________________________________
дуальных данных и их использование только в статистических
Село (коммуна), город
целях.
Непредставление в установленный срок статистических данных,
Strada_______________________________________________nr.
представление недостоверных данных или в неполном объеме
_______
является правонарушением и санкционируется в соответствии с
Улица
действующим законодательством
NR. 2-ACHIZ
Aprobat prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică
Cod CUIÎO ________________
nr. 98 din 29.11.2016
Код
Achiziţionări a producţiei animaliere Утвержден приказом Национального бюро статистики
Закупки продукции животноводства № 98 от 29.11.2016
Cod IDNO __________________________
Код Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului
teritorial pentru statistică pînă la data de 18 februarie după anul
Conducătorul
de raportare de către întreprinderile (organizaţiile) de colectare şi
_____________________________________________
Руководитель (nume, prenume/ имя, фамилия)
în anul 20 __ prelucrare a producţiei animaliere după adresa juridică a
agentului economic.
за 20 год
Этот вопросник представляется на бумажном носителе до 18
(Semnătura/Подпись) февраля после отчетного периода в адрес территориального
„______”________________________________ органа статистики заготовительные предприятия (организации) и
L.Ş. М.П. предприятия, перерабатывающие продукцию животноводства
по месту регистрации экономического агента.
Executantul
___________________________________________________
Исполнитель (nume, prenume/ имя, фамилия)

tel. _________________________________________________________
тел.
Valoarea – lei
Стоимость – лей
Achiziţionat de la În afară de aceasta:
producătorii de produse din rub. 1 şi rub. 2 Кроме того:
agricole – total из гр. 1 и гр. 2
Cantitatea
Закуплено у producţiei
производителей de la întreprinderile Procurat
Nr. de la gospodăriile ţărăneşti primite cu titlul
сельскохозяйственной producătoare de produse producţie de la
rînd (de fermieri) şi gospodăriile de materie primă
продукции – всего agricole întreprinderi
populaţiei ce aparţine
№ у предприятий, intermediare
у крестьянских clientului
стр. производящих Закуплено
(фермерских) хозяйств и Количество
сельскохозяйственную продукции у принятой
продукцию хозяйств населения
посреднических продукции на
cantitatea valoarea cantitatea valoarea cantitatea valoarea организаций давальческих
количество стоимость количество стоимость количество стоимость началах
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 C
Vite şi păsări (în masă vie) – total, Скот и птица (в живом весе) – всего,
chintale 180 центнеры
din care: в том числе:
bovine 181 крупный рогатый скот
porcine 182 свиньи
ovine şi caprine 183 овцы и козы
păsări 184 птица
alte specii de animale 185 прочие виды скота
Lapte şi produse lactate (în Молоко и молочные продукты (в
echivalent lapte cu conţinut de пересчете на молоко установленной
grăsime stabilit), chintale 190 жирности), центнеры
Ouă, mii buc. 200 Яйца, тыс. штук.
Lînă (în echivalent fibre pure) Шерсть (в пересчете на чистое
chintale 210 волокно), центнеры
Piei brute mari, buc. 211 Крупное кожсырье, штук
Piei brute mici, buc. 212 Мелкое кожсырье, штук
Piei brute de porcine, buc. 213 Свиное кожсырье, штук
Pielicele de iepuri, buc. 214 Кроличьи шкурки, штук
Caracul şi pielicele, buc. 220 Каракуль и смушки, штук
Miere de albini, chintale 230 Мед пчелиный, центнеры

PRECIZARI PENTRU COMPLETARE


În raportul de faţă se indică întregul volum a producţiei achiziţionate de către întreprinderile (organizaţiile) de colectare şi prelucrare a producţiei animaliere.
În coloanele 1-6 se indică producţia procurată de la agenţii economici producători de produse agricole, în coloana 7 se indica producţia procurată de la organizaţiile intermediare, care nu produc producţie
agricolă.
Valoarea producţiei se indică ţinînd cont de adaosurile şi reducerile pentru calitatea producţiei, fără a include taxa pe valoarea adăugată.
Raportul se completează fără zecimale.
Direcţia statistica agriculturii şi mediului
УКАЗАНИЯ ПО ЗАПОЛНЕНИЮ
В отчете указывается весь объем продукции, закупленной заготовительными предприятиями (организациями) и предприятиями, перерабатывающие продукцию животноводства.
В графах 1-6 отражается продукция закупленная у экономических агентов, производящих сельскохозяйственную продукцию, в графе 7, отражается продукция приобретённая у посреднических
организаций, не производящих сельскохозяйственную продукцию.
Стоимость продукции отражается с учетом надбавок и скидок за качество принятой продукции без налога на добавленную стоимость.
Отчет составляется без десятичных знаков. Управление статистики сельского хозяйства и окружающей среды