Вы находитесь на странице: 1из 5

Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.

md/formulare și clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро статистики: www.statistica.md/формы и классификаторы и
Date de identificare/ Идентификационные данные În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 412-XV din
BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 9.12.2004 «Cu privire la statistica oficială», organele statisticii
Denumirea:___________________________________________________ oficiale:
_ - au dreptul să obţină date statistice de la toate persoanele fizice şi
Наименование: juridice, indiferent de forma de proprietate;
- asigură confidenţialitatea datelor individuale obţinute şi utilizarea
____________________________________________________________ lor numai în scopuri statistice.
_ Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate
sau în volum incomplet constituie contravenţie şi se sancţionează
Adresa/Адрес: conform legislaţiei în vigoare.
Cercetare statistică
В соответствии с Законом Республики Молдова № 412- XV oт
Raionul (municipiul, UTA (o dată pe an) 9.12.2004 года «Об официальной статистике», органы
Găgăuzia)_______________________________
официальной статистики:
Район (муниципий, АТО Гагаузия)
Статистическое обследование - имеют право получать статистические данные от всех
физических и юридических лиц, независимо от формы
(1 раз в год) собственности;
Satul (comuna),
- гарантируют конфиденциальность полученных индиви-
oraşul___________________________________________
дуальных данных и их использование только в статистических
Село (коммуна), город
целях.
NR. 3-AGR Непредставление в установленный срок статистических данных,
Strada_______________________________________________nr.
представление недостоверных данных или в неполном объеме
_______
является правонарушением и санкционируется в соответствии с
Улица
действующим законодательством
Informaţia privind deţinătorii de
Aprobat prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică
Cod CUIÎO ________________ terenuri agricole, conform stării la 1 nr. 98 din 29. 11. 2016
Код
mai 201__
Информация о пользователях Утвержден приказом Национального бюро статистики
№ 98 от 29. 11. 2016
сельскохозяйственных угодий, по
Cod IDNO __________________________
Код
состоянию на 1 мая 201__
Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului
teritorial pentru statistică la 15 mai de către primăriile satelor
Conducătorul
(comunelor), oraşelor (după locul de amplasare a terenurilor)
_____________________________________________
Руководитель (nume, prenume/ имя, фамилия)
Этот вопросник представляется на бумажном носителе 15 мая в
адрес территориального органа статистики примэриями сел (коммун),
городов (по месту нахождения земель)

(Semnătura/Подпись)
„______”________________________________
L.Ş. М.П.

Executantul
___________________________________________________
Исполнитель (nume, prenume/ имя, фамилия)

tel. _________________________________________________________
тел.
hectare (гектаров)
Total suprafaţa terenurilor din care: в том числе:
Nr.rînd Numărul agricole în folosinţă Livezi, arbuşti
Cod deţinătorilor de teren Всего Teren arabil fructiferi şi Vii Наименование сельскохозяйственных
Denumirea producătorilor
CUIO*) № Число сельскохозяйственных nuciferi производителей
строки землепользователей угодий в пользовании Пашня Сады, ягодники Виноградники
и орехоплодные
1 2 3 4 D
1.Государственные
1.Întreprinderi agricole сельскохозяйственные предприятия –
020
de stat – total всего
din care: в том числе:
030 X
040 X
050 X
2. Societăţi cu răspundere 2. Общества с ограниченной
limitată – total 060 ответственностью – всего
din care: в том числе:
070 X
080 X
090 X
100 X
110 X
120 X
130 X
3. Societăţi pe acţiuni – total 3.Акционерные общества – всего
140
din care: в том числе:
150 X
160 X
4. Производственные кооперативы –
4. Cooperative de producţie – total 170 всего
din care: в том числе:
180 X
190 X
200 X
5. Asociaţii de gospodării 5. Ассоциации крестьянских хозяйств –
ţărăneşti – total 210 всего
din care: в том числе:
220 X
230 X
240 X
6. Alţi agenţi economici (alte 250 6. Прочие экономические агенты
hectare (гектаров)
Total suprafaţa terenurilor din care: в том числе:
Nr.rînd Numărul agricole în folosinţă Livezi, arbuşti
Cod deţinătorilor de teren Всего Teren arabil fructiferi şi Vii Наименование сельскохозяйственных
Denumirea producătorilor
CUIO*) № Число сельскохозяйственных nuciferi производителей
строки землепользователей угодий в пользовании Пашня Сады, ягодники Виноградники
и орехоплодные
1 2 3 4 D
(прочие сельскохозяйственные
întreprinderi agricole, care n-au fost предприятия, не указанные в пунктах 1-
indicate în punctele 1-5: instituţii de 5: научно-исследовательские
cercetări ştiinţifice şi de învăţămînt, учреждения, несельскохозяйственные
întreprinderile şi organizaţiile предприятия и организации, имеющие
neagricole care deţin terenuri cu землю сельскохозяйственного
destinaţie agricolă (inclusiv în назначения, включая арендованную) –
arendă) – total всего
din care: в том числе:
260 X
270 X
280 X
290 X
300 X
310 X
7. Gospodării ţărăneşti (de fermier) 7. Крестьянские (фермерские) хозяйства
cu suprafaţa terenurilor agricole de с площадью сельхозугодий 10 га и
320
10 ha şi peste – total более – всего
din care: в том числе:
330 X
340 X
350 X
360 X
370 X
380 X
390 X
400 X
410 X
8.1 Крестьянские (фермерские)
8.1 Gospodăriile ţărăneşti (de fermier) хозяйства (зарегистрированные) с
420
(înregistrate) cu suprafaţa terenurilor площадью сельхозугодий менее 10 га –
agricole pînă la 10 ha – total; всего;
8.2 Persoane care au primit în natură 8.2 Лица, получившие участки в счет
sectoare în contul cotelor de teren долей равноценной земли,
echivalent, o prelucrează individual şi 421 обрабатывающие их индивидуально и
n-au înregistrat gospodării agricole – не зарегистрировавшие свои
total; сельхозпредприятия – всего;
4
hectare (гектаров)
Total suprafaţa terenurilor din care: в том числе:
Nr.rînd Numărul agricole în folosinţă Livezi, arbuşti
Cod deţinătorilor de teren Всего Teren arabil fructiferi şi Vii Наименование сельскохозяйственных
Denumirea producătorilor
CUIO*) № Число сельскохозяйственных nuciferi производителей
строки землепользователей угодий в пользовании Пашня Сады, ягодники Виноградники
и орехоплодные
1 2 3 4 D
8.3 Terenurile, atribuite în proprietate 8.3 Земли, предоставленные в частную
privată conform art. II al Legii pentru собственность в соответствии со
modificarea şi completarea Codului 422 статьей II Закона об изменении и
Funciar nr.173-XIV din 22 octombrie дополнении Земельного Кодекса от 22
1998 октября 1998г. №173- XIV
9. Întovărăşirile pomicole, loturile 9. Садоводческие товарищества,
pomicole, grădini, loturile pentru садовые участки, огороды, участки для
430 X
legumicultură, loturile pe lîngă casa a огородничества и приусадебные
oraşelor şi satelor участки городов и сёл
10. Terenurile fondului de rezervă, 10. Земли резервного фонда, исключая
exclusiv terenurile transmise în arendă земли, переданные в аренду
440 X X X X
deţinătorilor indicaţi în rîndurile 020- пользователям, указанным по строкам
430 020-430
11. Terenurile agricole – total 450 X X X 11. Сельскохозяйственные земли –всего
Notă.
În col. 1-4 se reflectă toate terenurile agricole, care se află efectiv în folosinţa deţinătorilor de terenuri (inclusiv terenurile agricole primite în folosinţă temporară (arendă, etc.) din fondul de rezervă, de la alţi agenţi economici
(sau persoane fizice), exclusiv terenurile agricole transmise în arendă altor deţinători).
В гр. 1-4 отражаются все сельскохозяйственные угодья, находящиеся в пользовании указанных обладателей земель (включая взятые в пользовании (аренду и др.) из резервного фонда, у других экономических
агентов (или граждан) и исключая земли, переданные в аренду другим пользователям).

Primarul satului (comunei) _______________________


Примар села (коммуны)

Coordonat:
Согласовано:

Şeful Direcţiei agricultură şi alimentaţie _______________________


Начальник управления сельского хозяйства
и продовольствия

Şeful serviciului de stat relaţii funciare şi cadastru _______________________


Начальник государственной службы
земельных отношений и кадастра