Вы находитесь на странице: 1из 4

Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.

md/formulare și clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро статистики: www.statistica.md/формы и классификаторы и
Date de identificare/ Идентификационные данные În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 412-XV din
BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 9.12.2004 «Cu privire la statistica oficială», organele statisticii
Denumirea:___________________________________________________ oficiale:
_ - au dreptul să obţină date statistice de la toate persoanele fizice şi
Наименование: juridice, indiferent de forma de proprietate;
- asigură confidenţialitatea datelor individuale obţinute şi utilizarea
____________________________________________________________ lor numai în scopuri statistice.
_

Adresa/Адрес: В соответствии с Законом Республики Молдова № 412- XV oт


Cercetare statistică 9.12.2004 года «Об официальной статистике», органы
официальной статистики:
Raionul (municipiul, UTA anuală - имеют право получать статистические данные от всех
Găgăuzia)_______________________________
физических и юридических лиц, независимо от формы
Район (муниципий, АТО Гагаузия)
собственности;
- гарантируют конфиденциальность полученных индивидуальных
Статистическое обследование данных и их использование только в статистических целях.
Satul (comuna), годовое
oraşul___________________________________________
Село (коммуна), город
Aprobat prin Ordinul Biroului Naţional de Statistică
Strada_______________________________________________nr. nr. 98 din 29.11.2016
_______
Улица Nr. 6 PPI Утвержден приказом Национального бюро статистики
№ 98 от 29.11.2016

Cod CUIÎO ________________ Cercetarea preţurilor la serviciile


Код agrochimice
Acest chestionar se prezintă pe suport de hîrtie în adresa organului
teritorial pentru statistică pînă la data de 3 aprilie de către
Обследование цен на услуги întreprinderile incluse în eşantion.
Cod IDNO __________________________ агрохимической службы
Код
Этот вопросник представляется на бумажном носителе до 3
Conducătorul апреля в адрес территориального органа статистики от
_____________________________________________ предприятия, попавшие в выборку.
Руководитель (nume, prenume/ имя, фамилия)
în anul 20 __

за 20 год
(Semnătura/Подпись)
„______”________________________________
L.Ş. М.П.

Executantul
___________________________________________________
Исполнитель (nume, prenume/ имя, фамилия)

tel. _________________________________________________________
тел.
Prestarea serviciilor agrochimice
Предоставление агрохимических услуг

2015 2016
Tariful mediu Tariful mediu
Volumul Volumul
al unităţii lucrărilor al unităţii de lucrări
Unităţi efectiv efectiv
efectuate (fără TVA) efectuate (fără TVA)
de măsură Codul al lucrărilor al lucrărilor Виды
Tipurile de lucrări (lei, bani pentru unit. (lei, bani pentru unit.
efectuate efectuate агрохимических работ
agrochimice de lucrări) de lucrări)
Единица Код
измерения Фактический Фактический
Средняя расценка Средняя расценка
объем o6ъем
единицы выполненных единицы выполненных
выполненных выполненных
работ (без НДС) работ (без НДС)
работ работ
(лей, бань за ед. работ) (лей, бань за ед. работ)
А В C 1 2 3 4 D
tone
Pregătirea composturilor тонн Приготовление компостов
Transportarea îngrăşămintelor Вывозка органических удобрений
tone
organice (gunoi de grajd, turbă, (навоза, торфа, компостов.
тонн
composturi, purină etc.) жижы и др.)
Incorporarea tone Внесение органических
îngrăşămintelor organice тонн удобрений
Încorporarea în sol a Внесение в почву минеральных
îngrăşămintelor minerale cu ha удобрений наземными
mijloace agricole pe га средствами
suprafaţă на площади
ha
Fertilizarea extraradiculară га Внекорневая подкормка
ha
Fertilizarea foliară га Листочная подкормка
Fertilizarea suplimentara a ha
semănaturilor га Весенняя подкормка
Fosforarea solului pe ha
suprafaţă га Фосфорирование почв на площади
ha
Amendarea solului acid cu var га Известкование кислых почв
Amendarea solurilor ha
alcaline cu gips га Гипсование солонцовых почв
2015 2016
Tariful mediu Tariful mediu
Volumul Volumul
al unităţii lucrărilor al unităţii de lucrări
Unităţi efectiv efectiv
efectuate (fără TVA) efectuate (fără TVA)
de măsură Codul al lucrărilor al lucrărilor Виды
Tipurile de lucrări (lei, bani pentru unit. (lei, bani pentru unit.
efectuate efectuate агрохимических работ
agrochimice de lucrări) de lucrări)
Единица Код
измерения Фактический Фактический
Средняя расценка Средняя расценка
объем o6ъем
единицы выполненных единицы выполненных
выполненных выполненных
работ (без НДС) работ (без НДС)
работ работ
(лей, бань за ед. работ) (лей, бань за ед. работ)
А В C 1 2 3 4 D
Обработка сельхозугодий
Tratarea terenurilor agricole cu ha пестицидами наземными
pesticide cu maşini agricole га машинами
Efectuarea lucrărilor ha Выполнение агрохимических
agrochimice cu aviaţia га работ авиацией
Lucrări tehnice de ameliorare ha
a solului га Культурно-технические работы
Lucrări de ameliorare a ha Мелиоративная обработка
solurilor alcaice га солонцовых почв
Ameliorarea agrochimică ha Комплексное агрохимическое
complexă a cîmpurilor га окультуривание полей
Încorporarea îngrăşămintelor Внесение минеральных
tone
minerale (recalculate la 100% удобрений (в пересчете на
тонн
substanţe nutritive) 100% питательных веществ)