Вы находитесь на странице: 1из 21

http://www.amac.

md
Asociația "Moldova Apă - Canal" E-mail: apacanal@yandex.ru

20 ANI
Asociaţia Moldova Apă-Canal"
DIRECȚIA EXECUTIVĂ
BULETIN INFORMATIV-EDUCAȚIONAL №96
ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ №96

REGULAMENT cu privire la acordul-cadru ca modalitate


specială de atribuire a contractelor de achiziții publice
(în format interactiv)

ПОЛОЖЕНИЕ о рамочном соглашении как особом


порядке присуждения договоров о государственных
закупках
(в интерактивной форме)

BIBLIOTECA CONDUCĂTORULUI
БИБЛИОТЕЧКА РУКОВОДИТЕЛЯ

mun.Chișinău 2020
http://www.amac.md
Asociația "Moldova Apă - Canal" E-mail: apacanal@yandex.ru

HOTĂRÎRE Guvernului R.M. Nr. 694 din 23-09-2020 pentru


aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-cadru ca modalitate
specială de atribuire a contractelor de achiziții publice
(Publicat : 02-10-2020 în Monitorul Oficial Nr. 247-257 art. 854)

CUPRINS
REGULAMENT cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a
contractelor de achiziții publice

Capitolul I DISPOZIȚII GENERALE

Capitolul II CONDIŢII ȘI PROCEDURA DE APLICARE A ACORDULUI-CADRU

Secțiunea 1 Concept și arie de aplicabilitate

Secțiunea a 2-a Limitele aplicării acordului-cadru

Secțiunea a 3-a Derularea procedurii de achiziție publică pentru semnarea acordului-


cadru

Secțiunea a 4-a Atribuirea contractelor subsecvente

Secțiunea a 5-a Prevederile referitoare la raportarea rezultatelor procedurii de atribuire


a acordului-cadru/contractelor subsecvente

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Правительства Р.М. № 694 от 23-09-2020 oб


утверждении Положения о рамочном соглашении как особом порядке
присуждения договоров о государственных закупках
(Опубликован : 02-10-2020 в Monitorul Oficial № 247-257 статья № 854)

СОДЕРЖАНИЕ
ПОЛОЖЕНИЕ о рамочном соглашении как особом порядке присуждения договоров
о государственных закупках
Глава I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава II УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРА ПРИМЕНЕНИЯ РАМОЧНОГО СОГЛАШЕНИЯ

Раздел 1 Понятие и сфера его применения

Раздел 2 Пределы применения рамочного соглашения

Раздел 3 Осуществление процедуры государственной закупки для подписания


рамочного соглашения

Раздел 4 Присуждение последующих договоров

Раздел 5 Положения об отчетности по результатам процедуры присуждения


рамочного соглашения/последующих договоров
http://www.amac.md
Asociația "Moldova Apă - Canal" E-mail: apacanal@yandex.ru

Republica Moldova
GUVERNUL
HOTĂRÎRE Nr. 694
din 23-09-2020
pentru aprobarea Regulamentului cu privire la acordul-
cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor
de achiziții publice

Publicat : 02-10-2020 în Monitorul Oficial Nr. 247-257 art. 854


În temeiul art. 61 alin. (3) din Legea nr. 131/2015 privind achiziţiile publice (republicată în
Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr. 424-429, art. 666), cu modificările ulterioare,
Guvernul HOTĂRĂȘTE:
1. Se aprobă Regulamentul cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a
contractelor de achiziții publice (se anexează).
2. Se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 826/2012 pentru aprobarea Regulamentului cu
privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractului de achiziție
publică (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012, nr. 237-241, art. 895).
3. Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării.

PRIM-MINISTRU Ion CHICU

Contrasemnează:
Viceprim-ministru,
ministrul finanțelor Serghei Pușcuța

Nr. 694. Chişinău, 23 septembrie 2020.

Cuprins
http://www.amac.md
Asociația "Moldova Apă - Canal" E-mail: apacanal@yandex.ru

Aprobat
prin Hotărârea Guvernului nr.694/2020

REGULAMENT
cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială
de atribuire a contractelor de achiziții publice
Capitolul I
DISPOZIȚII GENERALE
1. Regulamentul cu privire la acordul-cadru ca modalitate specială de atribuire a contractelor de
achiziții publice (în continuare – Regulament) stabilește modul de realizare a achizițiilor publice de
bunuri, lucrări și servicii prin aplicarea acordului-cadru.
2. În sensul prezentului Regulament, următoarele noțiuni semnifică:
contract subsecvent – contract de achiziții publice încheiat în condițiile acordului-cadru dintre
semnatarii și/sau beneficiarii stipulați în acordul-cadru, prin care se stabilesc condiții concrete
referitoare la executarea lucrărilor, prestarea serviciilor, procurarea de bunuri ce fac obiectul
acordului-cadru respectiv;
invitație de reofertare – document întocmit de către autoritatea contractantă, care conține toate
elementele esențiale pentru reluarea competiției și prin intermediul căruia autoritatea contractantă
solicită depunerea și/sau actualizarea ofertelor operatorilor economici semnatari ai acordului-cadru în
vederea atribuirii contractului subsecvent;
ofertă admisibilă – oferta prezentată de către operatorul economic care este eligibil prin prisma art.
19 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice în cadrul procedurii de atribuire a contractului
de achiziție publică și care îndeplinește criteriile de calificare și selecție și a cărui ofertă este
conformă cu specificațiile tehnice stabilite în documentația de atribuire;
selectare directă – atribuirea contractelor subsecvente în baza acordului-cadru, atunci când în
documentația de atribuire și în acordul-cadru sunt stabilite toate termenele și condițiile de furnizare a
bunurilor, executare a lucrărilor și prestare a serviciilor, precum și condițiile obiective pentru
determinarea operatorului economic care va furniza bunurile, va executa lucrările sau va presta
serviciile.
Capitolul II
CONDIŢII ȘI PROCEDURA DE APLICARE
A ACORDULUI-CADRU
Secțiunea 1
Concept și arie de aplicabilitate
3. Acordul-cadru reprezintă o modalitate specială de atribuire a contractelor de achiziții publice care
poate fi utilizată după aplicarea unei proceduri de achiziție publică și care stabilește condițiile
esențiale pentru contractele subsecvente care urmează să fie atribuite, inclusiv cerințele pentru
selectarea operatorului/operatorilor economic/economici.

Cuprins
http://www.amac.md
Asociația "Moldova Apă - Canal" E-mail: apacanal@yandex.ru

4. Autoritatea contractantă are dreptul să utilizeze acordul-cadru în următoarele cazuri:


1) când necesitatea autorității contractante cu privire la achiziționarea de bunuri, lucrări sau servicii
are un caracter repetitiv, ce poate fi prevăzut cu limite minimale și maximale pentru o perioadă
determinată, iar bunurile/ serviciile/lucrările ce satisfac cerințele autorității contractante pot face
obiectul unui contract subsecvent;
2) datorită naturii specifice a obiectului achiziției referitoare la caracteristicile tehnice și de
performanță care evoluează rapid pe piață;
3) când autoritatea contractantă decide utilizarea acordului-cadru ca modalitate specială de atribuire
prin prisma eficacității și eficienței achiziției planificate.
5. Planificarea acordurilor-cadru se realizează în conformitate cu regulile generale de planificare a
contractelor de achiziții publice.
6. Procedura pentru atribuirea acordului-cadru se realizează de către un grup de lucru instituit în
conformitate cu prevederile legislației.
7. În vederea încheierii acordului-cadru, autoritatea contractantă respectă prevederile Legii nr.
131/2015 privind achizițiile publice, la toate etapele, până la atribuirea contractelor bazate pe acordul-
cadru respectiv.
8. Autoritatea contractantă are obligația de a încheia acordul-cadru prin aplicarea procedurii de licitație
deschisă sau licitație restrânsă, în modul prevăzut de Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
9. Prin derogare de la prevederile pct. 8, pentru încheierea unui acord-cadru, autoritatea contractantă
are dreptul de a aplica celelalte proceduri numai în circumstanțele specifice prevăzute de Legea nr.
131/2015 privind achizițiile publice.
10. Autoritatea contractantă are dreptul să încheie acorduri-cadru pe o durată de maximum patru ani,
ținând cont de necesitățile, alocațiile, condițiile și specificul fiecărei achiziții în parte. Durata unui
acord-cadru poate fi mai mare de patru ani în cazuri excepționale, pe care autoritatea contractantă le
poate justifica, în special prin obiectul specific al contractelor subsecvente ce urmează a fi atribuite în
baza acordului-cadru respectiv.
11. Achizitorul unic/autoritatea centrală de achiziție încheie acordul-cadru pentru autoritățile
contractante beneficiare, iar pe parcursul de valabilitate a acestuia, are dreptul de a include alte
autorități contractante beneficiare, altele decât cele incluse inițial.
12. În conformitate cu prevederile stabilite în documentația de atribuire de către achizitorul unic,
reluarea competiției dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru poate fi desfășurată
individual de către autoritățile contractante beneficiare, cu condiția informării achizitorului unic în
termen de cinci zile despre rezultatul procedurii de atribuire a contractelor subsecvente.
13. Toate contractele subsecvente acordului-cadru se atribuie în conformitate cu termenele și
condițiile acordului-cadru, respectând prevederile legislației din domeniul achizițiilor publice și ale
prezentului Regulament.

Secțiunea a 2-a
Limitele aplicării acordului-cadru

Cuprins
http://www.amac.md
Asociația "Moldova Apă - Canal" E-mail: apacanal@yandex.ru

14. Autoritatea contractantă nu are dreptul să utilizeze în mod abuziv sau impropriu acordurile-cadru,
astfel încât să împiedice, să restrângă sau să denatureze concurența.
15. Autoritatea contractantă nu este în drept să încheie acorduri-cadru în baza cărora se pot atribui
contracte subsecvente de tipuri sau natură diferite unele față de altele sau să atribuie contracte
subsecvente care au ca obiect prestații de altă natură decât cele stabilite prin acordul-cadru.
16. Autoritatea contractantă nu este în drept să încheie contracte subsecvente cu operatorii economici
care nu sunt parte ai acordului-cadru și în baza regulilor și condițiilor care nu sunt prevăzute în
acordul-cadru respectiv.
17. Contractele subsecvente nu pot fi atribuite în numele și pentru o altă autoritate contractantă decât
în cazul în care acestea sunt indicate expres și/sau pot fi identificate fără echivoc în documentația de
atribuire a autorității contractante și în acordul-cadru respectiv.
18. Contractul subsecvent se atribuie doar în perioada de valabilitate a acordului-cadru și, de regulă,
nu poate depăși valabilitatea acestuia, cu excepția cazurilor când timpul necesar pentru executare este
mai mare.
Secțiunea a 3-a
Derularea procedurii de achiziție publică
pentru semnarea acordului-cadru
19. În vederea aplicării acordului-cadru, autoritatea contractantă selectează procedura de achiziție
publică ținând cont de obiectul achiziției și valoarea estimată a acestuia, care se consideră a fi
valoarea maximă estimată, fără taxa pe valoarea adăugată, a tuturor contractelor de achiziții publice ce
se anticipează că vor fi atribuite în baza acordului-cadru respectiv pe întreaga sa durată.
20. Criteriile de calificare și selecție pentru atribuirea acordului-cadru se raportează la valoarea
estimată a celui mai mare contract subsecvent care se anticipează că va fi atribuit pe durata acordului-
cadru sau, după caz, la valoarea maximă anticipată a contractelor subsecvente ce urmează să se
execute în același timp.
21. Autoritatea contractantă acceptă documentul unic de achiziții european (în continuare – DUAE)
prezentat de către operatorul economic de la depunerea cererilor de participare sau depunerea
ofertelor la procedura de atribuire a acordului-cadru, în vederea furnizării unei dovezi preliminare în
locul certificatelor eliberate de către autoritățile publice sau de către terți, că acesta corespunde
criteriilor de calificare și selecție stabilite de către autoritatea contractantă și că este eligibil de a
participa la procedurile de atribuire a contractelor de achiziții publice prin prisma prevederilor art. 19
din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
22. Înainte de încheierea acordului-cadru, autoritatea contractantă solicită de la operatorul/operatorii
economic/economici cu care urmează a fi încheiat acordul-cadru să prezinte documentele justificative
actualizate prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție în
conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE.
23. Autoritatea contractantă stabilește criteriul de atribuire în vederea selectării
operatorului/operatorilor economic/economici semnatar/semnatari al/ai acordului-cadru conform
prevederilor art. 26 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
24. Autoritatea contractantă, pentru contractele subsecvente din cadrul unui acord-cadru cu o valoare
estimată mai mare de 800 000 de lei fără TVA la bunuri și servicii și de 2 000 000 de lei fără TVA la

Cuprins
http://www.amac.md
Asociația "Moldova Apă - Canal" E-mail: apacanal@yandex.ru

lucrări, solicită la etapa de reofertare, odată cu depunerea ofertelor, prezentarea garanției pentru
ofertă de către operatorii economici. Garanția pentru ofertă se depune în conformitate cu prevederile
art. 68 alin. (4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, conform căruia autoritatea
contractantă prevede în documentația de atribuire cerințele față de emitent, forma, cuantumul și alte
condiții de bază ale garanției pentru ofertă, precum și cerințele față de operatorul economic care
depune garanția pentru ofertă.
25. Cuantumul garanției pentru ofertă nu trebuie să depășească 2% din valoarea ofertată aferentă
cantității minime prevăzute în cuprinsul documentației de atribuire, estimate a se achiziționa pe
întreaga durată a acordului-cadru, fără taxa pe valoarea adăugată.
26. Autoritatea contractantă, prin încheierea unui acord-cadru, își asumă față de operatorii economici
care sunt parte ai acordului-cadru respectiv următoarele obligații principale:
1) pe durata acordului-cadru să nu încheie cu un alt operator economic care nu este parte a acestuia, un
contract subsecvent având ca obiect achiziționarea bunurilor/serviciilor/lucrărilor care fac obiectul
acordului-cadru respectiv, în situația în care cantitățile maxime estimate nu au fost consumate sau o
eventuală depășire a acestora se încadrează în prevederile art. 76 din Legea nr. 131/2015 privind
achizițiile publice;
2) să atribuie contracte subsecvente operatorilor economici semnatari ori de câte ori intenționează să
achiziționeze bunurile/serviciile/lucrările care au făcut obiectul acordului-cadru respectiv, respectând
condițiile esențiale stabilite la încheierea acestuia, în special cerințele tehnice și financiare stabilite în
acordul-cadru.
27. În sensul prezentului Regulament, acordul-cadru poate lua următoarele forme:
1) acordul-cadru încheiat cu un singur operator economic în cadrul căruia toate condițiile, inclusiv
prețul, sunt prestabilite;
2) acordul-cadru încheiat cu mai mulți operatori economici:
a) fără reluarea competiției, în conformitate cu termenele și condițiile prevăzute în acordul-cadru, în
cazul în care cuprinsul acestuia stabilește toate termenele și condițiile care reglementează furnizarea
bunurilor, execuția lucrărilor și prestarea serviciilor care constituie obiectul achiziției prevăzute în
acordul-cadru, precum și condițiile obiective în funcție de care se stabilește care dintre operatorii
economici parte la acordul-cadru va furniza bunurile, va executa lucrările sau va presta serviciile;
b) cu reluarea competiției dintre operatorii economici care sunt parte la acordul-cadru, în cazul în care
acordul-cadru nu stabilește toate termenele și condițiile care reglementează furnizarea bunurilor,
execuția lucrărilor și prestarea serviciilor care constituie obiectul achiziției;
c) fără reluarea competiției dintre operatorii economici, în conformitate cu lit. a), și parțial cu reluarea
competiției, în conformitate cu lit. b), numai dacă această posibilitate a fost prevăzută în
documentația de atribuire, în cazul în care acordul-cadru stabilește toate termenele și condițiile ce
reglementează furnizarea bunurilor, execuția lucrărilor și prestarea serviciilor care constituie obiectul
achiziției;
3) prevederile subpct. 2) lit. a) sunt aplicabile în cazul în care autoritatea contractantă a indicat expres
în documentația de atribuire criteriile obiective în funcție de care se stabilește care dintre operatorii
economici parte la acordul-cadru va furniza bunurile, va executa lucrările sau va presta serviciile ce
constituie obiectul său;

Cuprins
http://www.amac.md
Asociația "Moldova Apă - Canal" E-mail: apacanal@yandex.ru

4) prevederile subpct. 2) lit. c) sunt aplicabile în cazul în care autoritatea contractantă a precizat expres
în documentația de atribuire criteriile obiective în funcție de care se stabilește dacă anumite bunuri,
lucrări sau servicii ce fac obiectul acordului-cadru se achiziționează cu reluarea competiției sau
direct, fără reluarea competiției, în conformitate cu termenele și condițiile prevăzute în acordul-cadru,
precum și termenele și condițiile prevăzute în acordul-cadru pentru care se poate relua competiția;
5) prevederile subpct. 2) lit. c) se aplică în mod corespunzător oricărui lot dintr-un acord-cadru pentru
care au fost stabilite toate termenele și condițiile care reglementează furnizarea bunurilor, execuția
lucrărilor și prestarea serviciilor ce constituie obiectul lotului respectiv, indiferent dacă au fost sau nu
stabilite toate termenele și condițiile care reglementează furnizarea bunurilor, execuția lucrărilor și
prestarea serviciilor care constituie obiectul celorlalte loturi.
28. În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu un singur operator economic,
acordul-cadru respectiv trebuie să prevadă cel puțin:
1) obligațiile pe care operatorul economic și le-a asumat prin propunerea tehnică prezentată în
procedura de atribuire, în special în ceea ce privește caracteristicile tehnice-funcționale și de
performanță ale bunurilor care urmează a fi furnizate, descrierea serviciilor care urmează să fie
prestate și nivelul calitativ al acestora, descrierea lucrărilor care urmează să fie executate și nivelul
calitativ al acestora, precum și orice alte elemente care au fost luate în considerare în procesul de
analiză și evaluare a ofertelor;
2) prețul unitar pe care operatorul economic l-a prevăzut în propunerea financiară și în baza căruia se
determină valoarea fiecărui contract atribuit ulterior;
3) orice alte elemente/condiții pe care autoritatea contractantă le consideră necesare.
29. În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulți operatori economici,
numărul acestora nu poate fi mai mic de trei, în măsura în care există un număr suficient de operatori
economici care au îndeplinit criteriile de calificare și selecție și care au prezentat oferte admisibile.
30. În cazul în care numărul operatorilor economici care au îndeplinit criteriile de calificare și selecție
și care au prezentat oferte admisibile este mai mic decât numărul minim indicat în anunțul de
participare conform pct. 29, autoritatea contractantă are dreptul de a opta între a continua procedura
de atribuire numai cu operatorul/operatorii economic/economici care îndeplinește/îndeplinesc
cerințele solicitate sau de a anula procedura în condițiile prevăzute la art. 71 din Legea nr. 131/2015
privind achizițiile publice.
31. În cazul în care autoritatea contractantă încheie acordul-cadru cu mai mulți operatori economici,
acordul-cadru respectiv trebuie să prevadă cel puțin:
1) obligațiile pe care fiecare dintre operatorii economici și le-a asumat prin propunerea tehnică;
2) prețul unitar pe care fiecare operator economic l-a prevăzut în propunerea financiară;
3) elementele/condițiile care rămân neschimbate pe durata întregului acord-cadru;
4) elementele/condițiile care trebuie să facă obiectul reluării competiției pentru atribuirea contractelor
subsecvente în cazul utilizării acordului-cadru cu reluarea competiției;
5) orice alte elemente/condiții pe care autoritatea contractantă le consideră necesare.
32. Prin derogare de la pct. 31 subpct. 2), în cazul în care, datorită specificului achiziției, stabilirea
prețului unitar în acordul-cadru nu este posibilă, operatorul economic trebuie să prezinte oferta

Cuprins
http://www.amac.md
Asociația "Moldova Apă - Canal" E-mail: apacanal@yandex.ru

financiară ținând cont de evoluțiile înregistrate de nivelul prețurilor pe o perioadă determinată de


timp relevantă perioadei de execuție a viitorului contract subsecvent atribuit.
33. În cazurile prevăzute la pct. 27 subpct. 2) lit. b) și c), autoritatea contractantă reia competiția pe
baza acelorași termene și condiții aplicate pentru atribuirea acordului-cadru, detaliate acolo unde este
necesar și completate dacă este cazul cu alte termene și condiții prevăzute în documentația de
atribuire.
34. Operatorul economic care este parte la un acord-cadru nu este stipulat ca subcontractant al unui alt
operator economic în cadrul aceluiași acord-cadru.
35. Rezultatele privind selecția operatorului/operatorilor economic/economici în cadrul acordului-
cadru, precum și atribuirea contractului subsecvent se transmit ofertanților conform art. 31 din Legea
nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
36. Decizia de atribuire a acordului-cadru sau de anulare a procedurii de atribuire se expediază
Agenției Achiziții Publice nu mai târziu de data informării operatorilor economici despre rezultatele
procedurii de atribuire.
37. Acordul-cadru se încheie între autoritatea/autoritățile contractantă/contractante stipulate în
documentația de atribuire și operatorul/operatorii economic/economici care a/au fost selectat/selectați
conform cerințelor expuse în documentația de atribuire.
Secțiunea a 4-a
Atribuirea contractelor subsecvente
38. La atribuirea contractelor subsecvente nu este necesară dovada conformării corespunderii
operatorului/operatorilor economic/economici cu criteriile de calificare și selecție stabilite în vederea
încheierii acordului-cadru.
39. În cazul în care situația ofertantului s-a schimbat pe perioada derulării acordului-cadru respectiv,
ofertantul trebuie să informeze neîntârziat autoritatea contractantă despre acest fapt.
40. În documentația de atribuire, autoritatea contractantă stabilește, după caz, criteriul de atribuire a
contractului subsecvent, precum și criteriile obiective pentru determinarea operatorului economic în
situația de selectare directă.
41. Operatorii economici semnatari ai acordului-cadru își asumă ca obligație principală față de
autoritatea contractantă furnizarea de bunuri/prestarea de servicii/execuția de lucrări, astfel cum a fost
prevăzut în acordul-cadru respectiv, ori de câte ori autoritatea contractantă solicită acest lucru.
Solicitarea autorității contractante adresată operatorilor economici pentru a furniza/presta/executa se
materializează prin încheierea unui contract subsecvent acordului-cadru.
42. În cazurile prevăzute la pct. 27 subpct. 2) lit. b) și c), autoritatea contractantă reia competiția,
respectând următoarele reguli procedurale:
1) autoritatea contractantă transmite, în scris, concomitent, la toți operatorii economici semnatari ai
acordului-cadru o invitație de reofertare. Invitația de reofertare trebuie să conțină cel puțin
următoarele informații:
a) cantitățile și elementele specifice care fac obiectul contractului ce urmează a fi atribuit;

Cuprins
http://www.amac.md
Asociația "Moldova Apă - Canal" E-mail: apacanal@yandex.ru

b) elementele/condițiile care fac obiectul reluării competiției, criteriul de atribuire și factorii de


evaluare, după caz, care urmează a fi aplicați pentru stabilirea operatorului economic căruia îi va fi
atribuit contractul, după cum este prevăzut în documentația de atribuire și în acordul-cadru încheiat;
2) autoritatea contractantă stabilește un termen suficient pentru prezentarea ofertelor, în acest sens
având obligația de a ține cont de aspecte precum complexitatea obiectului și timpul necesar pentru
transmiterea ofertelor;
3) conținutul ofertelor rămâne confidențial până la expirarea termenului stabilit pentru deschiderea
ofertelor;
4) autoritatea contractantă atribuie fiecare contract ofertantului care a prezentat oferta cea mai
avantajoasă conform criteriului de atribuire precizat în documentația în temeiul căreia a fost încheiat
acordul-cadru, sau, după caz, în invitația de reofertare.
43. La reluarea competiției dintre operatorii economici care au semnat un acord-cadru, autoritatea
contractantă este în drept să aplice licitația electronică și catalogul electronic conform art. 63 și,
respectiv, art. 64 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, numai dacă au fost prevăzute în
documentația de atribuire.
44. Operatorii economici au dreptul în urma reofertării să modifice elementele/condițiile care fac
obiectul reluării competiției, inclusiv prețul, numai în sensul îmbunătățirii acestora și fără să afecteze
elementele/condițiile stabilite ca fiind neschimbate pe durata întregului acord-cadru.
45. Elementele care pot face obiectul reofertării se pot referi la preț, termene de
livrare/prestare/execuție, caracteristici tehnice, nivel calitativ și de performanță şi/sau la orice altele
asemenea, în măsura în care au fost prevăzute în documentația de atribuire și în acordul-cadru.
46. În cazul în care, drept rezultat al reluării competiției dintre operatorii economici semnatari ai
acordului-cadru respectiv, autoritatea contractantă nu obține îmbunătățiri ale elementelor/condițiilor
care fac obiectul reluării competiției, aceasta atribuie contractul subsecvent ofertantului clasat pe
primul loc în cadrul procedurii aplicate pentru încheierea acordului-cadru.
47. În cazul în care operatorii economici semnatari ai acordului-cadru, cărora autoritatea contractantă
le-a transmis o invitație de reofertare pentru încheierea unui contract subsecvent nu au capacitatea de
a răspunde acestei invitații, deoarece cantitatea care face obiectul contractului depășește estimarea
cantității maxime ce poate face obiectul unui contract subsecvent, așa cum a fost prevăzut în cadrul
documentației de atribuire, autoritatea contractantă are dreptul să achiziționeze de la aceștia cantitatea
necesară în ordinea clasamentului stabilit în urma reluării competiției. În situația în care cantitatea
necesară nu poate fi obținută nici în acest mod, autoritatea contractantă are dreptul să inițieze o nouă
procedură de atribuire pentru achiziționarea diferenței care nu poate fi acoperită de respectivii
operatori economici.
48. În cazul în care operatorul economic sau niciunul dintre operatorii economici cu care autoritatea
contractantă a încheiat acordul-cadru, cărora autoritatea le transmite o invitație de reofertare pentru
încheierea unui contract subsecvent, conform termenelor și condițiilor stabilite în acordul-cadru
încheiat, nu are/au capacitatea de a răspunde acestei invitații, autoritatea contractantă are dreptul să
inițieze o nouă procedură de atribuire pentru achiziționarea întregii cantități necesare în cadrul
respectivului contract subsecvent.
49. Autoritatea contractantă, pentru contractul subsecvent cu o valoare estimată mai mare de 800 000
de lei fără TVA la bunuri și servicii și de 2 000 000 de lei fără TVA la lucrări, indică în mod
obligatoriu drept cerință, în documentația de atribuire, ca ofertantul să prezinte, la încheierea

Cuprins
http://www.amac.md
Asociația "Moldova Apă - Canal" E-mail: apacanal@yandex.ru

contractului subsecvent, garanția de bună execuție a acestuia, în conformitate cu prevederile art. 68


din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.
50. Cuantumul garanției de bună execuție nu trebuie să depășească 15% din valoarea contractului
subsecvent.
51. Garanția de bună execuție se returnează de către autoritatea contractantă la momentul executării
integrale a contractului subsecvent.
Secțiunea a 5-a
Prevederile referitoare la raportarea
rezultatelor procedurii
de atribuire a acordului-cadru/contractelor subsecvente
52. Darea de seamă privind procedura de atribuire a acordului-cadru sau de anulare a procedurii sunt
întocmite de către autoritatea contractantă și sunt publicate în Buletinul achizițiilor publice nu mai
târziu de data încheierii acordului-cadru sau de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de
achiziție publică.
53. Darea de seamă privind atribuirea contractelor subsecvente este transmisă spre publicare în
Buletinul achizițiilor publice trimestrial.
54. Autoritatea contractantă are obligația de a transmite spre publicare în Buletinul achizițiilor publice
un anunț de atribuire care va conține cel puțin informațiile cuprinse în anexa nr. 3 din Legea nr.
131/2015 privind achizițiile publice, în termen de 30 de zile de la încheierea fiecărui trimestru.
55. În cazul în care comunicarea unor informații privind atribuirea acordului-cadru/contractului
subsecvent se referă la secretul comercial sau la secretul de stat ori ar putea aduce atingere
concurenței dintre operatorii economici conform prevederilor legislației, publicarea acestor informații
nu este obligatorie.
56. Este interzisă contractarea suplimentară prin încheierea acordurilor adiționale la contractele
subsecvente.
57. Modificarea acordului-cadru încheiat pe perioada sa de valabilitate se permite în conformitate cu
prevederile art. 76 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și publicarea, după caz, a unui
anunț de modificare în Buletinul achizițiilor publice.
58. Părțile semnatare ale acordului-cadru și ale contractelor subsecvente execută necondiționat
clauzele acordului-cadru și contractului încheiat. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a
angajamentelor asumate atrage după sine răspunderea părților conform legislației și clauzelor stabilite
în acordul-cadru și contract.

Cuprins
http://www.amac.md
Asociația "Moldova Apă - Canal" E-mail: apacanal@yandex.ru

Республика Молдова
ПРАВИТЕЛЬСТВО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 694
от 23-09-2020
oб утверждении Положения о рамочном соглашении
как особом порядке присуждения договоров о
государственных закупках
Опубликован : 02-10-2020 в Monitorul Oficial № 247-257 статья № 854
На основании части (3) статьи 61 Закона № 131/2015 о государственных закупках
(повторное опубликование: Официальный монитор Республики Молдова, 2018 г., №
424-429, ст. 666), с последующими изменениями, Правительство ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о рамочном соглашении как особом порядке присуждения договоров
о государственных закупках (прилагается).
2. Признать утратившим силу Постановление Правительства № 826/2012 об
утверждении Положения о рамочном соглашении как особом порядке присуждения
договоров о государственных закупках (Официальный монитор Республики Молдова,
2012 г., № 237-241, ст. 895).
3. Настоящее постановление вступает в силу с даты опубликования.

ПРЕМЬЕР-МИНИСТР Ион КИКУ

Контрасигнует:
зам. премьер-министра,
министр финансов Сергей ПУШКУЦА

№ 694. Кишинэу, 23 сентября 2020 г.

Cuprins
http://www.amac.md
Asociația "Moldova Apă - Canal" E-mail: apacanal@yandex.ru

Утверждено
Постановлением Правительства
№ 694/2020

ПОЛОЖЕНИЕ
о рамочном соглашении как особом порядке
присуждения договоров о государственных закупках
Глава I
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Положение о рамочном соглашении как особом порядке присуждения договоров о
государственных закупках (в дальнейшем – Положение) устанавливает порядок выполнения
государственных закупок товаров, работ и услуг путем применения рамочного соглашения.
2. Используемые в настоящем Положении понятия означают следующее:
последующий договор – договор о государственных закупках, заключенный в условиях
рамочного соглашения между подписавшими и/или бенефициарами, оговоренными в
рамочном соглашении, посредством которого устанавливаются конкретные условия
выполнения работ, оказания услуг, закупки товаров, являющихся предметом
соответствующего соглашения;
приглашение к участию в повторной подаче оферт – документ, составленный закупающим
органом, содержащий все существенные элементы для возобновления конкуренции,
посредством которого закупающий орган запрашивает о подаче и/или обновлении оферт
экономических операторов, подписавших рамочное соглашение, с целью присуждения
последующего договора;
допустимая оферта – оферта, представленная экономическим оператором, являющимся
правомочным в соответствии со статьей 19 Закона № 131/2015 о государственных закупках
в рамках процедуры присуждения договора о государственных закупках и отвечающим
критериям квалификации и отбора, и оферта которого соответствует техническим
спецификациям, установленным в документации по присуждению;
прямой отбор – присуждение последующих договоров на основании рамочного соглашения,
если в документации по присуждению и в рамочном соглашении установлены все сроки и
условия поставки товаров, исполнения работ и оказания услуг, а также объективные условия
для определения экономического оператора, который будет поставлять товары, выполнять
работы или оказывать услуги.
Глава II
УСЛОВИЯ И ПРОЦЕДУРА ПРИМЕНЕНИЯ
РАМОЧНОГО СОГЛАШЕНИЯ
Раздел 1
Понятие и сфера его применения

Cuprins
http://www.amac.md
Asociația "Moldova Apă - Canal" E-mail: apacanal@yandex.ru

3. Рамочное соглашение представляет собой особый порядок присуждения договоров о


государственных закупках, который может быть использован после применения процедуры
государственных закупок и который устанавливает основные условия для последующих
договоров, предусмотренных для присуждения, включая требования к отбору экономического
оператора/экономических операторов.
4. Закупающий орган вправе использовать рамочное соглашение в следующих случаях:
1) когда потребность закупающего органа в приобретении товаров, работ или услуг носит
повторяющийся характер, при этом могут быть предусмотрены минимальные и максимальные
пределы на определенный период времени, а товары/услуги/работы, отвечающие требованиям
закупающего органа, являются предметом последующего договора;
2) благодаря особому характеру предмета закупки, который связан с техническими
характеристиками и показателями эффективности, которые быстро развиваются на рынке;
3) когда закупающий орган решает использовать рамочное соглашение как особый порядок
присуждения с точки зрения планируемой результативности и эффективности закупки.
5. Планирование рамочных соглашений осуществляется в соответствии с общими правилами
планирования договоров о государственных закупках.
6. Процедура присуждения рамочного соглашения осуществляется рабочей группой,
учрежденной в соответствии с положениями законодательства.
7. С целью заключения рамочного соглашения закупающий орган соблюдает положения
Закона№ 131/2015 о государственных закупках на всех этапах до присуждения договоров,
основанных на соответствущем рамочном соглашении.
8. Закупающий орган обязуется заключить рамочное соглашение посредством применения
процедуры открытых или ограниченных торгов в порядке, предусмотренном Законом №
131/2015 о государственных закупках.
9. В отступление от положений пункта 8 для заключения рамочного соглашения закупающий
орган вправе применять другие процедуры только в особых обстоятельствах,
предусмотренных Законом № 131/2015 о государственных закупках.
10. Закупающий орган вправе заключать рамочные соглашения на срок не более четырех лет,
с учетом потребности, ассигнований, условий и специфики каждой закупки в отдельности.
Продолжительность рамочного соглашения может составлять более четырех лет в
исключительных случаях, которые закупающий орган может обосновать, в особенности
посредством особого предмета последующих договоров, подлежащих присуждению на
основании соответствующего рамочного соглашения.
11. Единый закупщик/центральный закупочный орган заключает рамочное соглашение для
закупающих органов – бенефициаров, а в период его действия вправе включать других
закупающих органов – бенефициаров, кроме тех, которые были изначально включены.
12. В соответствии с положениями, установленными в документации по присуждению
единым закупщиком, возобновление конкуренции между экономическими операторами,
подписавшими рамочное соглашение, может осуществляться индивидуально закупающими
органами-бенефициарами, при условии информирования единого закупщика в течение 5 дней
о результате процедуры присуждения последующих договоров.

Cuprins
http://www.amac.md
Asociația "Moldova Apă - Canal" E-mail: apacanal@yandex.ru

13. Все последующиее договоры рамочного соглашения присуждаются в соответствии со


сроками и условиями рамочного соглашения, соблюдая требования законодательства в
области государственных закупок и настоящего Положения.
Раздел 2
Пределы применения рамочного соглашения
14. Закупающий орган не вправе использовать рамочные соглашения неправомерно или не
свойственным им образом, с целью воспрепятствования, ограничения или искажения
конкуренции.
15. Закупающий орган не вправе заключать рамочные соглашения, на основании которых
могут быть присуждены последующие договоры, отличающиеся друг от друга по своему виду
или характеру, или присуждать последующие договоры, предметом которых являются иные
услуги, чем те, которые установлены в рамочном соглашении.
16. Закупающий орган не вправе заключать последующие договоры с экономическими
операторами, не являющимися стороной рамочного соглашения, и на основании правил и
условий, которые не предусмотрены в соответствующем рамочном соглашении.
17. Последующие договоры не могут присуждаться от имени и для другого закупающего
органа, кроме случаев, когда они четко указаны и/или могут быть недвусмысленно
установлены в документации по присуждению закупающего органа и в соответствующем
рамочном соглашении.
18. Последующий договор присуждается только в период действия рамочного соглашения и,
как правило, не может превышать срок его действия, за исключением случаев, когда
необходимо больше времени для его исполнения.
Раздел 3
Осуществление процедуры государственной закупки
для подписания рамочного соглашения
19. В целях применения рамочного соглашения закупающий орган выбирает процедуру
государственной закупки, исходя из предмета закупки и его оценочной стоимости, которая
считается максимально оцененным значением, без налога на добавленную стоимость, всех
последующих договоров о государственных закупках, которые, как предполагается, будут
присуждены на основании данного рамочного соглашения в течение всего срока его действия.
20. Критерии квалификации и отбора для присуждения рамочного соглашения должны
относиться к оценочной стоимости наиболее крупного последующего договора, который, как
предполагается, будет присужден в течение срока действия рамочного соглашения или, при
необходимости, к максимальной авансовой стоимости последующих договоров, которые
подлежат исполнению в тот же период.
21. Закупающий орган принимает единый европейский документ по закупкам (далее – ЕЕДЗ),
представленный экономическим оператором при подаче заявлений на участие или подаче
оферт по процедуре присуждения рамочного соглашения, с целью предоставления
предварительных доказательств вместо справок, выданных органами публичной власти или
третьими лицами, о том, что соответствующий оператор соответствует критериям
квалификации и отбора, установленным закупающим органом, и является правомочным для

Cuprins
http://www.amac.md
Asociația "Moldova Apă - Canal" E-mail: apacanal@yandex.ru

участия в процедурах присуждения договоров о государственных закупках в соответствии с


положениями статьи 19 Закона № 131/2015 о государственных закупках.
22. До заключения рамочного соглашения закупающий орган должен потребовать от
экономического оператора/экономических операторов, с которым/которыми должно быть
заключено рамочное соглашение, представления обновленных подтверждающих документов
для демонстрации соответствия всем критериям квалификации и отбора в соответствии с
информацией, содержащейся в ЕЕДЗ.
23. Закупающий орган устанавливает критерий присуждения с целью отбора экономического
оператора/экономических операторов, подписавшего/подписавших рамочное соглашение,
согласно положениям статьи 26 Закона № 131/2015 о государственных закупках.
24. Закупающий орган для последующих договоров в рамках одного рамочного соглашения
стоимостью более 800 000 леев без НДС на товары и услуги и более 2 000 000 леев без НДС на
работы запрашивает на стадии повторной подачи оферт о представлении обеспечения оферты
экономическими операторами. Обеспечение оферты подается в соответствии с положениями
части (4) статьи 68 Закона № 131/2015 о государственных закупках, согласно которым
закупающий орган предусматривает в документации по присуждению требования к эмитенту,
форму, размер и другие основные условия обеспечения оферты, а также требования к
экономическому оператору, предоставляющему обеспечение оферты.
25. Размер гарантии оферты не должен превышать 2% от стоимости оферты, исходя из
минимального количества, предусмотренного в содержании документации по присуждению,
которое предполагается закупить в течение всего срока действия рамочного соглашения, без
налога на добавленную стоимость.
26. Закупающий орган посредством заключения рамочного соглашения берет на себя перед
экономическими операторами, являющимися стороной соответствующего рамочного
соглашения, следующие основные обязательства:
1) в течение срока действия рамочного соглашения не заключать с другим экономическим
оператором, который не является стороной данного соглашения, последующий договор на
закупку товаров/услуг/работ, составляющих предмет соответствующего рамочного
соглашения, в ситуации, если не были израсходованы максимальные оцененные количества
или если их возможное превышение соответствует положениям статьи 76 Закона № 131/2015 о
государственных закупках;
2) присуждать последующие договоры подписавшим соглашение экономическим
операторам каждый раз, когда намеревается приобрести товары/услуги/работы,
составляющие предмет соответствующего рамочного соглашения, соблюдая важнейшие
условия, установленные при его заключении, в особенности технические и финансовые
условия, установленные в рамочном соглашении.
27. В контексте настоящего Положения рамочное соглашение может принимать следующие
формы:
1) рамочное соглашение, заключенное с одним экономическим оператором, в рамках которого
все условия, в том числе цена, заранее установлены;
2) рамочное соглашение, заключенное с несколькими экономическими операторами:

Cuprins
http://www.amac.md
Asociația "Moldova Apă - Canal" E-mail: apacanal@yandex.ru

a) без возобновления конкуренции в соответствии с предусмотренными в рамочном


соглашении сроками и условиями, если в его содержании установлены все сроки и условия,
регламентирующие поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, составляющих
предмет закупки, предусмотренной в рамочном соглашении, а также объективные условия, в
зависимости от которых устанавливается, кто из экономических операторов, являющихся
стороной рамочного соглашения, будет поставлять товары, выполнять работы или оказывать
услуги;
b) с возобновлением конкуренции между экономическими операторами, являющимися
стороной рамочного соглашения, если в рамочном соглашении не установлены все сроки и
условия, регламентирующие поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг,
составляющих предмет закупки;
c) без возобновления конкуренции между экономическими операторами в соответствии с
подпунктом а) и частично с возобновлением конкуренции в соответствии с подпунктом b),
только в случае, когда данная возможность была предусмотрена в документации по
присуждению, если в рамочном соглашении установлены все сроки и условия,
регламентирующие поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, составляющих
предмет закупки;
3) положения подпункта а) пункта 2) применяются, если закупающий орган ясно указал в
документации по присуждению объективные критерии, на основании которых
устанавливается, кто из экономических операторов, являющихся стороной рамочного
соглашения, будет поставлять товары, выполнять работы или оказывать услуги, составляющие
его предмет;
4) положения подпункта с) пункта 2) применяются, если закупающий орган ясно указал в
документации по присуждению объективные критерии, на основании которых
устанавливается, закупаются ли определенные товары, работы или услуги, составляющие
предмет рамочного соглашения, с возобновлением конкуренции или напрямую, без
возобновления конкуренции, в соответствии со сроками и условиями, предусмотренными в
рамочном соглашении, а также сроками и условиями, предусмотренными в рамочном
соглашении, для которых возможно возобновление конкуренции;
5) положения подпункта с) пункта 2) применяются соответствующим образом к любой партии,
указанной в рамочном соглашении, для которого были установлены все сроки и условия,
регламентирующие поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг, составляющих
предмет соответствующей партии, независимо от того, были или не были установлены все
сроки и условия, регламентирующие поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг,
составляющих предмет других партий.
28. Если закупающий орган заключает рамочное соглашение с единственным экономическим
оператором, соответствующее соглашение должно предусматривать по меньшей мере
следующее:
1) обязательства, взятые на себя экономическим оператором при подаче технического решения,
представленного в ходе процедуры присуждения, в частности относительно технических
характеристик (функциональных и качественных) товаров, которые надлежит поставить,
описания услуг, которые надлежит оказать, и их качественного уровня, описания работ,
которые следует выполнить, и их качественного уровня, а также любых других элементов,
которые были приняты во внимание в процессе анализа и оценки оферт;

Cuprins
http://www.amac.md
Asociația "Moldova Apă - Canal" E-mail: apacanal@yandex.ru

2) цена за единицу, которую экономический оператор предусмотрел в финансовом


предложении и на основе которой будет определяться стоимость каждого договора,
присуждаемого в дальнейшем;
3) любые другие элементы/условия, которые закупающий орган считает необходимыми.
29. Если закупающий орган заключает рамочное соглашение с несколькими экономическими
операторами, их число не может быть менее трех, в том случае если имеется достаточное
количество экономических операторов, которые соответствуют критериям квалификации и
отбора и представили допустимые оферты.
30. Если количество экономических операторов, соответствующих критериям квалификации и
отбора и представивших допустимые оферты, меньше указанного в объявлении на участие
минимального количества согласно пункту 29, закупающий орган вправе выбирать между
продолжением процедуры присуждения только с тем/теми экономическим
оператором/экономическими операторами, который/которые отвечает/отвечают
запрашиваемым требованиям, или аннулированием процедуры согласно условиям,
предусмотренным в статье 71 Закона № 131/2015 о государственных закупках.
31. Если закупающий орган заключает рамочное соглашение с несколькими экономическими
операторами, соответствующее рамочное соглашение должно предусматривать по меньшей
мере следующее:
1) обязательства, взятые на себя каждым экономическим оператором посредством
технического предложения;
2) цену за единицу, которую каждый экономический оператор предусмотрел в финансовом
предложении;
3) элементы/условия, которые являются неизменными в течение всего срока действия
рамочного соглашения;
4) элементы/условия, которые будут составлять предмет возобновления конкуренции для
присуждения последующих договоров, в случае использования рамочного соглашения с
возобновлением конкуренции;
5) любые другие элементы/условия, которые закупающий орган считает необходимыми.
32. В отступление от подпункта 2) пункта 31, если вследствие специфики закупки невозможно
установление в рамочном соглашении цены на единицу, экономический оператор должен
представить финансовое предложение исходя из зарегистрированного развития уровня цен на
определенный период времени, соответствущий периоду выполнения будущего
присужденного последующего договора.
33. В случаях, предусмотренных в лит. b) и c) подпункта 2) пункта 27, закупающий орган
возобновляет конкуренцию на основе тех же сроков и условий, которые применяются для
присуждения рамочного соглашения, уточненных, где необходимо, и дополненных, при
необходимости, другими сроками и условиями, предусмотренными в документации по
присуждению.
34. Экономический оператор, являющийся стороной рамочного соглашения, не указывается в
качестве субподрядчика другого экономического оператора в рамках того же рамочного
соглашения.

Cuprins
http://www.amac.md
Asociația "Moldova Apă - Canal" E-mail: apacanal@yandex.ru

35. Результаты отбора экономического оператора/экономических операторов в рамках


рамочного соглашения, а также относительно присуждения последующего договора
передаются оферентам согласно статье 31 Закона № 131/2015 о государственных закупках.
36. Решение о присуждении рамочного соглашения или об аннулировании процедуры
присуждения направляется Агентству государственных услуг не позднее даты
информирования экономических операторов о результатах процедуры присуждения.
37. Рамочное соглашение заключается между закупающим органом/закупающими органами,
оговоренными в документации по присуждению, и экономическим
оператором/экономическими операторами, которые были отобраны согласно требованиям,
предусмотренным в документации по присуждению.
Раздел 4
Присуждение последующих договоров
38. При присуждении последующих договоров нет необходимости в подтверждении
соответствия экономического оператора/экономических операторов критериям квалификации
и отбора, установленным с целью заключения рамочного соглашения.
39. Если ситуация оферента изменилась в период выполнения соответствующего рамочного
соглашения, оферент должен незамедлительно сообщить об этом закупающему органу.
40. В документации по присуждению закупающий орган устанавливает, при необходимости,
критерий присуждения последующего договора, а также объективные критерии для
установления экономического оператора в случае прямого отбора.
41. Экономические операторы, подписавшие рамочное соглашение, берут на себя в качестве
основного обязательства перед закупающим органом поставку товаров/оказание
услуг/выполнение работ, предусмотренных в соответствующем рамочном соглашении,
каждый раз, когда этого требует закупающий орган. Запрос закупающего органа,
направленный экономическим операторам, на поставку товаров/оказание услуг/выполнение
работ выражается в заключении последующего договора к рамочному соглашению.
42. В случаях, предусмотренных в лит. b) и с) подпункта 2) пункта 27, закупающий орган
возобновляет конкуренцию с соблюдением следующих процедурных правил:
1) закупающий орган передает в письменной форме одновременно всем экономическим
операторам, подписавшим рамочное соглашение, приглашение к участию в повторной подаче
оферт. Приглашение к участию в повторной подаче оферт должно содержать как минимум
следующую информацию:
a) объемы и особые элементы, которые будут являться предметом договора, подлежащего
присуждению;
b) элементы/условия, являющиеся предметом возобновления конкуренции, критерии
присуждения и факторы оценки, при необходимости, которые должны быть применены для
определения экономического оператора, которому будет присужден договор, как
предусмотрено в документации по присуждению и заключенном рамочном соголашении;
2) закупающий орган устанавливает достаточный срок для представления оферт, при этом он
обязан учитывать такие аспекты, как сложность предмета и время, необходимое для передачи
оферт;

Cuprins
http://www.amac.md
Asociația "Moldova Apă - Canal" E-mail: apacanal@yandex.ru

3) содержание оферт является конфиденциальным до истечения срока, установленного для


вскрытия оферт;
4) закупающий орган присуждает каждый договор оференту, представившему наиболее
выгодную оферту согласно критерию присуждения, предусмотренному в документации по
присуждению, на основе которой заключено рамочное соглашение, или в зависимости от
случая в приглашении к участию в повторной подаче оферт.
43. При возобновлении конкуренции между экономическими операторами, подписавшими
рамочное соглашение, закупающий орган вправе применить электронные торги и электронный
каталог в соответствии со статьей 63 и, соответственно, статьей 64 Закона № 131/2015 о
государственных закупках, только в случае, когда это предусмотрено в документации по
присуждению.
44. Экономические операторы вправе в результате повторной подачи оферт изменить элементы/
условия, составляющие предмет возобновления конкуренции, в том числе цену, только в целях
их улучшения и не затрагивая элементы/условия, являющиеся неизменными в течение всего
периода действия рамочного соглашения.
45. Элементы, составляющие предмет повторной подачи оферт, могут относиться к цене,
срокам поставки товаров/оказания услуг/выполнения работ, техническим характеристикам,
качественному уровню и/или к любому другому подобному, в том случае если они были
предусмотрены в документации по присуждению и в рамочном соглашении.
46. Если в результате возобновления конкуренции между экономическими операторами,
подписавшими соответствующее рамочное соглашение, закупающий орган не получает
улучшения элементов/условий, составляющих предмет возобновления конкуренции, он
присуждает последующий договор оференту, занявшему первое место в рамках процедуры,
примененной для заключения рамочного соглашения.
47. Если экономические операторы, подписавшие рамочное соглашение, которым закупающий
орган передал приглашение к участию в повторной процедуре для заключения последующего
договора, не имеют возможности ответить на данное приглашение, так как количество,
составляющее предмет договора, превышает значение максимального оцененного количества,
которое может составлять предмет последующего договора, как было предусмотрено в
документации по присуждению, закупающий орган вправе приобрести у них необходимое
количество в порядке классификации, установленной в результате возобновления
конкуренции. Если необходимое количество не может быть приобретено даже таким образом,
закупающий орган вправе инициировать новую процедуру присуждения для закупки разницы,
которая не может быть покрыта соответствующими экономическими операторами.
48. Если экономический оператор или ни один из экономических операторов, с которыми
закупающий орган заключил рамочное соглашение, которым закупающий орган передает
приглашение к участию в повторной подаче оферт для заключения последующего договора,
согласно срокам и условиям, установленным в заключенном рамочном соглашении, не имеет/
имеют возможности ответить на данное приглашение, закупающий орган вправе инициировать
новую процедуру присуждения для закупки всего необходимого количества в рамках
соответствующего последующего договора.
49. Закупающий орган для последующего договора с оценочной стоимостью более 800 000 леев
без НДС на товары и услуги и более 2 000 000 леев без НДС на работы указывает в
обязательном порядке в качестве требования в документации по присуждению, чтобы оферент

Cuprins
http://www.amac.md
Asociația "Moldova Apă - Canal" E-mail: apacanal@yandex.ru

представил при заключении последующего договора обеспечение его надлежащего


исполнения в соответствии с положениями статьи 68 Закона № 131/2015 о
государственных закупках.
50. Размер обеспечения надлежащего исполнения не должен превышать 15% от стоимости
последующего договора.
51. Обеспечение надлежащего исполнения возвращается закупающим органом в момент
полного исполнения последующего договора.
Раздел 5
Положения об отчетности по результатам
процедуры присуждения рамочного
соглашения/последующих договоров
52. Отчеты о процедуре присуждения рамочного соглашения или об аннулировании процедуры
составляются закупающим органом и публикуются в Бюллетене государственных закупок не
позднее даты заключения рамочного соглашения или даты вынесения решения об
аннулировании процедуры государственной закупки.
53. Отчет о присуждении последующих договоров передается для опубликования в Бюллетене
государственных закупок ежеквартально.
54. Закупающий орган обязан передать для опубликования в Бюллетене государственых
закупок объявление о присуждении, содержащее по меньшей мере информацию, указанную в
приложении № 3 к Закону № 131/2015 о государственных закупках, в течение 30 дней с даты
завершения каждого квартала.
55. Если сообщение информации о присуждении рамочного соглашения/последующего
договора относится к коммерческой или государственной тайне либо может нанести ущерб
конкуренции между экономическими операторами в соответствии с положениями
законодательства, опубликование этой информации не является обязательным.
56. Запрещается заключение дополнительных рамочных соглашений по последующим
договорам.
57. Изменение заключенного рамочного соглашения в период его действия допускается в
соответствии с положениями статьи 76 Закона № 131/2015 о государственных закупках и с
опубликованием, при необходимости, объявления об изменении в Бюллетене государственных
закупок.
58. Стороны, подписавшие рамочное соглашение и последующие договоры, обязаны
неукоснительно исполнять условия заключенного рамочного соглашения и договора.
Невыполнение или ненадлежащее выполнение договорных обязательств влечет за собой
ответственность сторон в соответствии с законодательством и условиями, установленными в
рамочном соглашении и договоре.

Cuprins