Вы находитесь на странице: 1из 4

Stt Tên thí nghiệm Cách tiến hành Hiện tượng Kết quả giải thích

.
BẢNG TƯỜNG TRÌNH HÓA HỌC
Họ và tên : ………………………………….
BẢNG TƯỜNG TRÌNH HÓA HỌC
Họ và tên : ………………………………. Lớp 9/3

Stt Tên thí nghiệm Cách tiến hành Hiện tượng Giải thích
…………….. ................................................................ ...……………............. ...…………….............
…………….. ………………………………………… ……………………… ………………………
…………….. ………………………………………… ……………………… ………………………
……………………… ………………………
……………..
………………………………………… ……………………… ………………………
...……………... ................................................................ ...……………............. ...…………….............
……………….. ……………………… ………………………
………………..
………………………………………… ……………………… ………………………
……………….. ………………………………………… ……………………… ………………………
……………….. ………………………………………… ……………………… ………………………
...……………... ................................................................ ...……………............. ...…………….............
……………….. ……………………… ………………………
………………..
………………………………………… ……………………… ………………………
……………….. ………………………………………… ……………………… ………………………
……………….. ………………………………………… ……………………… ………………………
...……………... ................................................................ ...……………............. ...…………….............
……………….. ……………………… ………………………
………………..
………………………………………… ……………………… ………………………
……………….. ………………………………………… ……………………… ………………………
……………….. ………………………………………… ……………………… ………………………
...……………... ................................................................ ...…………….............
……………….. ………………………
………………..
………………………………………… ………………………
……………….. ………………………………………… ………………………
……………….. ………………………………………… ………………………

Вам также может понравиться