Вы находитесь на странице: 1из 5

NEWSLETTER /

Martie 2011

Buletin informativ

Business Advisory Services|EBRD BAS Programme

Support for Successful Business

Stimaţi parteneri,

Cea de-a cincea ediţie a buletinului informativ BAS Moldova este dedicată femeii antreprenor. Această dedicaţie este prilejuită în primul rând de faptul că susţinerea antreprenoriatului feminin este una dintre priorităţile de activitate ale echipei noastre, dar şi de faptul că ediţia curentă apare în perioada sărbătoririi Zilei Internaţionale a Femeii.

Din numărul total al beneficiarilor Programului BERD BAS Moldova, circa 30% sunt întreprinderi care aparţin femeilor sau sunt administrate cu succes de femei din R. Moldova. Pentru a lua cunoştinţă cu un proiect susţinut de BAS în bene- ficiul întreprinderii create sau administrate de o doamnă, Vă propunem să citiţi informaţia prezen- tată la rubrica “Istorii de succes”. De asemenea, în paginile următoare sunt prezentate şi unele date statistice cu referire la dezvoltarea antreprenoria- tului feminin în R. Moldova.

Dragi cititoare, profitând de acest prilej, permi- teţi-mi în numele echipei Programului BERD BAS Moldova să vă aducem sincere felicitări cu ocazia Zilei Internaționale a Femeii. Vă dorim încredere în forţele proprii şi perseverenţă care sunt ingredien- tele pentru succesul în orice afacere, să prosperaţi şi să vă bucuraţi de realizări frumoase şi de succes în viaţa personală şi profesională!

Vă dorim lectură plăcută!

Cu deosebită consideraţie, Veronica Arpintin Director Naţional Programul BERD BAS Moldova

Уважаемые партнёры,

Пятый выпуск информационного бюллетеня BAS Молдова посвящён женщине-предпринимателю. Это посвящение обусловлено в первую очередь тем, что поддержка женского предпринимательства является одним из приоритетных направлений деятельности нашей команды, а также и тем, что данный выпуск издаётся в период празднования Международного женского дня.

Из общего числа предприятий, которые поддержала Программа ЕБРР BAS Молдова, около 30% находятся в собственности или под управлением женщин. Чтобы ознакомиться с одним из таких примеров, предлагаем Вам прочесть информацию из рубрики "Истории успеха". Также, на следующих страницах Вы сможете ознакомиться с некоторыми статистическими данными о женском предпринимательстве в Республике Молдова.

Уважаемые читательницы, пользуясь этой возможностью, позвольте мне от имени команды Программы ЕБРР BAS Молдова искренне поздравить вас с Международным женским днем. И хотя не существует определённой формулы успеха в бизнесе, известно, что основными его составляющими являются уверенность в своих силах и настойчивость, поэтому мы вам желаем именно этого, и, конечно же, благосостояния, а также успехов в личной жизни и профессиональной деятельности!

Желаем вам приятного чтения!

С уважением, Вероника Арпинтин Национальный директор Программа ЕБРР BAS Молдова

Арпинтин Национальный директор Программа ЕБРР BAS Молдова 1

1

Арпинтин Национальный директор Программа ЕБРР BAS Молдова 1

NEWSLETTER /

Martie 2011

Buletin informativ

Business Advisory Services|EBRD BAS Programme

Support for Successful Business

ÎN OBIECTIVUL BAS MOLDOVA PAŞII PENTRU APLICARE LA FINANȚARE DIN PARTEA PROGRAMULUI BERD BAS MOLDOVA

Programul BERD BAS Moldova contribuie la dezvoltarea antrepreno- riatului feminin în Republica Moldova prin oferirea de granturi pentru acoperire financiară parțială a costurilor pentru servicii de consultanță.

Sprijinul oferit de Programul BERD BAS Moldova pentru ÎMM-urile din Mol- dova care sunt gestionate de antreprenoare include asistenţă în identifi- carea şi definirea necesităţilor de afaceri ale întreprinderilor, cooperare în selectarea celor mai eficienţi consultanţi locali pentru soluţionarea proble- melor specifice de business cu care se confruntă întreprinderile.

Programul BAS susţine companiile beneficiare prin rambursarea până la 70% din costurile proiectului de consultanţă, suma maximă fiind de €10.000.

Программа ЕБРР BAS Молдова содействует развитию женского предпри- нимательства в Республике Молдова посредством предоставления грантов, которые частично покрывают затраты на консалтинговые проекты.

Поддержка, которую оказывает Программа ЕБРР BAS Молдова молдавским МСП, возглавляемым предпринимательницами, включает: помощь в вы- явлении и определении бизнес-потребностей предприятий, содействие в подборе наиболее эффективных местных консультантов для решения спец- ифических задач и проблем, с которыми сталкиваются предприятия.

Программа BAS оказывает поддержку предприятиям-бенефициарам, путем воз- мещения до 70% стоимости консалтингового проекта, но не более 10 000 евро.

PASUL I: Prezentarea următoarelor documente:

Formularul de Aplicare* completat;

Copia certificatului de înregistrare a întreprinderii;

Copia extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor (cu indi- carea administratorului şi a fondatorilor).

Copiile bilanţurilor contabile pentru ultimii doi ani;

*Formularul de Aplicare poate fi găsit pe site-ul Programului BERD BAS Mol- dova www.bas.md sau la oficiul Programului. PASUL II: Reprezentanţii Programului BERD BAS Moldova vizitează şi eva- luează întreprinderea. Astfel, întreprinderea trebuie să corespundă urmă- toarelor criterii:

Întreprinderi mici şi mijlocii (de la 10 la 250 de angajaţi, în cazuri excepţionale pînă la 500 angajaţi) din Republica Moldova, ocu- pate în sfera de producţie, servicii şi comerţ;

Întreprinderi cu capital majoritar privat;

Întreprinderi cu capital majoritar moldovenesc;

Întreprinderi care activează pe piaţă nu mai puţin de doi ani şi de- monstrează o creştere de succes şi au planuri reale de dezvoltare;

Întreprinderi cu experienţă redusă în utilizarea serviciilor de con- sultanţă şi/sau cele care nu au destule resurse pentru finanţarea unui proiect complet. Excepţii ale Programului BERD BAS Moldova:

Programul BERD BAS Moldova nu susține întreprinderile din sec- torul de agricultură primară, industria militară, bănci şi companii financiare, agenţii de imobil, producători de băuturi alcoolice tari, produse de tutungerie şi jocuri de noroc;

Programul BERD BAS Moldova nu susține întreprinderile care au nevoie de o restructurare radicală.

PASUL III: Întreprinderea şi Consultantul selectat elaborează Termenii de refe- rinţă ai proiectului, care sunt aprobaţi de către Programul BERD BAS Moldova.

În cazul în care consultantul selectat nu este acreditat de Programul BERD BAS Moldova, acesta prezintă Formularul de Acreditare şi alte documente necesare pentru acreditarea sa de către BAS Moldova.

PASUL IV: Semnarea contractelor:

Contract între Întreprindere şi Consultant;

Acord de prestare a Subsidiei între Programul BERD BAS Moldova şi Întreprindere.

PASUL V: Monitorizarea proiectului pe durata implementării acestuia. PASUL VI: Întreprinderea informează echipa BAS despre finisarea proiectu- lui şi prezintă raportul final al consultantului, precum şi documentele afe- rente, inclusiv dovada efectuării de către întreprindere către consultant a plăţii integrale din costul proiectului. PASUL VII: Echipa BAS vizitează întreprinderea, face cunoştinţă cu rezulta- tele proiectului şi transferă suma Grantului pe contul întreprinderii. Evaluarea proiectului: La un an după finisarea proiectului, echipa BAS vi- zitează întreprinderea pentru a evalua rezultatele şi impactul proiectului.

SERVICII DE CONSULTANŢĂ SUBVENŢIONATE

Întreprinderile se pot adresa la Programul BAS pentru a obţine subsidii pen- tru acoperirea parţială a costurilor pentru următoarele servicii:

Studii de piaţă şi planuri de marketing, programe de promovare, publicitate, branding, re-branding;

Restructurare şi reorganizare;

Planificarea afacerii, inclusiv planuri investiţionale;

Identificarea investitorilor şi partenerilor de afaceri;

Studii pentru reducerea costurilor de producţie, gestionarea efi- cientă a resurselor;

Studii, lucrări, proiectări inginereşti;

Implementarea şi perfecţionarea sistemului computerizat de management; informaţional, îmbunătăţirea sistemului de conta- bilitate şi control;

Implementarea, pregătirea şi certificarea pentru sisteme de ma- nagement al calităţii (ISO sau HACCP);

Tehnologii de economisire a resurselor energetice;

Design şi modernizarea sistemelor şi spaţiilor de producţie;

Implementarea sistemelor moderne de management al resurse- lor umane;

Alte servicii de consultanţă.

Lista serviciilor de consultanţă, care nu sunt eligibile:

Auditing;

Servicii juridice;

Servicii de planificare fiscală.

de consultanţă, care nu sunt eligibile: • Auditing; • Servicii juridice; • Servicii de planificare fiscală.

2

de consultanţă, care nu sunt eligibile: • Auditing; • Servicii juridice; • Servicii de planificare fiscală.

NEWSLETTER /

Martie 2011

Buletin informativ

Business Advisory Services|EBRD BAS Programme

Support for Successful Business

ÎN OBIECTIVUL BAS MOLDOVA ANTREPRENORIATUL FEMININ: STATISTICI ŞI CARACTERISTICI

Conform Comisiei Europene, potențialul antreprenorial al femeilor constituie “o sursă de creştere economică şi de noi locuri de muncă care nu este pe deplin valorificată”. În prezent, femeile în medie constituie 30% din antreprenorii din UE, dar deseori se confruntă cu dificultăți mai mari decât bărbații la inițierea afacerilor şi la accesarea mijloacelor financiare şi de instruire. Ca parte a strategiei în curs orientată spre majorarea numărului femeilor antreprenori în UE, Comisia Europeană a lansat în octombrie 2009“Rețeaua europea- nă a ambasadorilor antreprenoriatului feminin”. Actorii acesteia vor face schimb de experiență, de opinii, vor juca rolul de modele, exemple pentru a inspira femeile din statele UE să devină întreprinzători.

Potrivit studiului „Condițiile de creare şi dezvoltare

a întreprinderilor: analiză prin prisma de gen”, pu-

blicat de către Departamentul Naţional de Statisti- că în anul 2009, repartizarea întreprinzătorilor după sexe arată că ponderea bărbaţilor este preponde-

rent mai mare – 72,5%, cota femeilor antreprenoare fiind de 27,5%.

Fig. 1. REPARTIZAREA ÎNTREPRINZĂTORILOR DUPĂ SEXE, %

Ponderea

Total inclusiv:

100

Bărbați

72,5

Femei

27,5

Sursa: www.statistica.md

Ponderea femeilor întreprinzătoare cu studii superi- oare complete/incomplete este puțin mai mică decât

la bărbați şi constituie 64,3% (la bărbați – 69,3%).

Nivelul

dependență de mediul de amplasare a businessului.

de

instruire

al

întreprinzătorilor

diferă

în

În mediul urban cota întreprinzătorilor cu studii su- perioare complete/incomplete este semnificativ mai mare – 70,6% față de mediul rural cu 54,7%.

Ponderea femeilor întreprinzătoare în mediul rural este relativ mai mică decât în cazul bărbaților: cota femeilor întreprinzătoare în mediul rural constituie 14,9% (la bărbați – 17,6%). Respectiv, în mediul urban cota femeilor întreprinzătoare constituie 85,1%, adică depăşeşte cota bărbaților (82,5%).

Fig. 2. REPARTIZAREA ÎNTREPRINZĂTORILOR PE REGIUNI DE DEZVOLTARE ȘI SEXE, %

3,1 UTA Găgăuzia 3,4 3,3 6,6 Sud 7,0 6,9 13,0 Centru 14,4 14,0 17,5 Nord
3,1
UTA Găgăuzia
3,4
3,3
6,6
Sud
7,0
6,9
13,0
Centru
14,4
14,0
17,5
Nord
17,0
17,1
Mun Chișinău
0
10
20
30
40
50
60
Total
Bărbați
Femei

59,7

58,3

58,7

Sursa: www.statistica.md

Din eşantionul total al întreprinderilor analizate pon- derea preponderentă o dețin microîntreprinderile cu

până la 9 angajați – 71,5%. Cota întreprinderilor mici (10 - 49 angajați) este de 22,1%, cota întreprinderilor mijlocii (50 - 249 angajați) – 5,4%. În total, sectorul în- treprinderilor mici şi mijlocii deține cota de 99%.

Femeile întreprinzătoare relativ mai des conduc/ dețin întreprinderi micro: cota femeilor întreprinză- toare care se referă la această grupă este de 79,4%, în timp ce ponderea bărbaților este de 67,8%. La întreprinderile de alte dimensiuni, relativ mai des se întâlnesc bărbații întreprinzători. Totodată, cu cât mai mare este dimensiunea afacerii, cu atât mai mare este ponderea bărbaților întreprinzători:

Fig. 3. REPARTIZAREA ÎNTREPRINDERII DUPĂ MĂRIMEA AFACERII (NUMĂRUL ANGAJAȚILOR) ȘI SEXUL ÎNTREPRINZĂTORULUI, %

Femei

6,6 1,2 2,9 0,4 0-9 lucrători (micro întreprindere) 17,2 24,5 10-49 lucrători (Întreprindere mică) 50-249
6,6
1,2
2,9
0,4
0-9 lucrători
(micro întreprindere)
17,2
24,5
10-49 lucrători
(Întreprindere mică)
50-249
lucrători (mijlocie)
67,8
79,4
250 și mai mult

Bărbați

Sursa: www.statistica.md

Femeile întreprinzătoare, relativ mai des decât bărbații, preferă să facă afaceri în aşa ramuri ca comerțul, hoteluri şi restaurante (55,9% față de 43,4% la bărbați); tranzacții imobiliare, închirieri şi servicii prestate întreprinderilor (16,8% față de 14,1% la bărbați)

Structura surselor de finanțare la întreprinderile conduse de bărbați şi cele conduse de femei di- feră nesemnificativ. La întreprinderile conduse de femei, în structura capitalului inițial, este mai mică ponderea economiilor proprii – 72,8% (la bărbați – 74,8%), investițiilor străine – 5% (la bărbați – 5,5%), subvențiilor de stat – 0,4% (la bărbați – 1,0%). Totodată, la femei este mai mare cota mijloacelor împrumutate de la prieteni sau rude – 13,8% (la bărbați – 11,4%), precum şi cota creditelor bancare – 5,5% (la bărbați – 5,1%).

Согласно результатам исследования "Условия создания и развития предприятий: анализ с точки зрения гендерного аспекта", опубли- кованного Национальным департаментом статистики в 2009 году, распределение предпринимателей по гендерному признаку демонстрирует преобладание мужчин - 72,5%, доля женщин-предпринимателей составляет

27,5%.

Доля женщин-предпринимателей с полным/ неполным высшим образованием составляет 64,3%, это немного меньше, чем у мужчин -

69,3%.

Уровень образования и подготовленности предпринимателей варьирует в зависимости от месторасположения бизнеса.

В городской местности доля предпринимате- лей с полным/неполным высшим образова- нием значительно выше - 70,6%, в сельской местности этот показатель ниже и составляет

54,7%.

Доля женщин-предпринимателей в сельской местности ниже, чем мужчин: женщины- предприниматели в сельской местности составляют 14,9% (мужчины - 17,6%). Соответ- ственно, в городской местности доля женщин- предпринимателей 85,1%, что несколько пре- вышает долю мужчин (82,5%).

Женщины-предприниматели чаще явля- ются владельцами или руководителями микро-предприятий: доля женщин- предпринимателей в этой группе составляет 79,4%, доля мужчин составляет 67,8%.

Женщины-предприниматели сравнительно чаще, чем мужчины, предпочитают вести бизнес в таких областях, как торговля, гости- ничное дело и ресторанный бизнес (55,9% по сравнению с 43,4% у мужчин), операции с недвижимым имуществом, аренда и предо- ставление услуг (16,8% по сравнению с 14,1% у мужчин).

аренда и предо- ставление услуг (16,8% по сравнению с 14,1% у мужчин). 3

3

аренда и предо- ставление услуг (16,8% по сравнению с 14,1% у мужчин). 3

NEWSLETTER /

Martie 2011

Buletin informativ

Business Advisory Services|EBRD BAS Programme

Support for Successful Business

Având experiență vastă de lucru în domeniu, proprietara companiei “Silvia Bombonici” SRL, Doamna Silvia Lazu decide să înființeze propria afacere de producere a îmbrăcămintei pentru copii, specializându-se în îmbrăcăminte pentru nou-născuți, aceasta fiind identificată ca una dintre cele mai de perspectivă nişe ale pieței.

Compania a fost creată în 2004 cu statut de Întreprindere Individuală. În 2008, în urma extinderii afacerii, compania a fost reorganizată în Societate cu Răspundere Limitată.

Mini-fabrica este situată în comuna natală a proprietarei – Sadaclia, încăperea în care se desfăşoară activitatea de producere are suprafaţa de 80 m.p., este dotată cu echipament pentru croire, coasere etc.

La începutul activității, compania avea doar 9 angajați. Odată cu dezvoltarea afacerii, numărul angajaților s-a majorat până la 27 persoane, majoritatea fiind femei.

Pe parcursul activității sale, compania a dezvoltat brandul propriu ”Bombonici”, care a devenit cunoscut în rândul mămicilor cu copii mici.

Produsele Bombonici s-au bucurat de succes sporit pe piaţa locală, fiind evidenţiate prin calităţi avantajoase, precum design atractiv, calitatea înaltă a materiei prime utilizate în procesul de producere, şi nu în ultimul rând, prețuri competitive.

Însă, un obstacol pentru dezvoltarea companiei este competiția acerbă din partea producătorilor europeni de îmbrăcăminte pentru copii

ISTORII DE SUCCES “SILVIA BOMBONICI”SRL

care au devenit faimoşi pe piața Republicii Moldova, dar şi din partea importurilor ieftine din Turcia şi China.

Astfel, aplicarea unor instrumente de sporire a vizibilităţii companiei şi avantajelor produselor acesteia a devenit imperios necesară. O soluţie în acest sens a fost crearea şi lansarea paginii web a companiei.

Managementul companiei„Silvia Bombonici” SRL a apelat după suport la Programul BERD BAS. Consultantul care urma să elaboreze pagina web urma să răspundă următoarelor necesităţi de dezvoltare ale companiei: consolidarea poziționării sale pe piață, sporirea vizibilității pe piața locală, îmbunătățirea promovării produselor noi şi eficientizarea comunicării cu clienții existenți şi cei potențiali.

Consultantul selectat a implementat proiectul în următoarele etape:

- Elaborarea a câteva modele ale paginii web, programarea paginii web, conform structurii aprobate;

- Organizarea sesiunilor foto, prelucrarea pozelor pentru plasarea lor pe pagina web;

- Debugging, lansarea paginii web în Internet.

Pagina web www.bombonici.md este uşor de utilizat, permite vizitatorilor să găsească produse necesare după model, gen, vârstă, culoare.

După lansarea paginii web, cifra de afaceri a companiei a crescut cu aproximativ 35%, gama de produse a companiei s-a extins pînă 65 modele, care sunt comercializate prin intermediul unei rețele de distribuție ce cuprinde întreaga țară.

pînă 65 modele, care sunt comercializate prin intermediul unei rețele de distribuție ce cuprinde întreaga țară.
pînă 65 modele, care sunt comercializate prin intermediul unei rețele de distribuție ce cuprinde întreaga țară.

4

pînă 65 modele, care sunt comercializate prin intermediul unei rețele de distribuție ce cuprinde întreaga țară.

NEWSLETTER /

Martie 2011

Buletin informativ

Business Advisory Services|EBRD BAS Programme

Support for Successful Business

PROGRAMUL BERD TURN AROUND MANAGEMENT (TAM)

Cum funcționează Programul TAM TAM este gestionat în bază de non-profit. Beneficiari ai programul TAM pot fi atât IMM, cât şi întreprinderile mari.

Consilierii TAM oferă posibilitatea întreprinderilor să efectueze schimbări structurale şi să dezvolte abilități de afaceri noi la nivel de top management, ajutându-le să prospere şi să devină mai competitive în economiile de piață.

Investițiile BERD în proiectele TAM Aproximativ 97 Programuri TAM au mobilizat cel putin €1.5 miliarde în împrumuturi şi investiții de capital, din care aproximativ €645 millioane au fost investite de BERD sau intermediari financiari asociați BERD-ului.

Domeniile de asistență a Programului TAM includ:

- restructurarea afacerilor;

- îmbunătățirea calităţii produselor şi serviciilor întreprinderilor;

- minimizarea costurilor operaționale;

- consiliere pe piaţa locală şi de export;

- dezvoltarea abilităților de planificare a afacerii la nivel managerial. Servicii de consultanţă TAM sunt furnizate de către directorii executivi şi directorii cu experienţă din ţările dezvoltate din punct de vedere economic. Consilierii efectuează transfer de know-how managerial şi tehnologic managerilor întreprinderilor, transmițând principiile de administrare corporativă responsabilă şi împărtăşind experienţa comercială. De la înființarea sa în 1993, TAM a realizat peste 1,500 proiecte de restructurare a întreprinderilor, utilizând mai mult de 97 milioane euro de finanțare din partea donatorilor. Aproximativ 50% din finanţare este oferită de Uniunea Europeană. Restul provine din ţări donatoare individuale sau grupuri de ţări donatoare. 85% din proiecte au fost evaluate ca fiind “de succes” sau “de succes înalt”, bazându-se pe valori de referinţă generale, cum ar fi dezvoltarea abilităţilor manageriale, creşterea nivelului de productivitate a întreprinderii, a cifrei de afaceri, siguranţa la locul de muncă, planificarea afacerii, perceperea mult îmbunătăţită a anvergurii pieței şi capacitatea de proiectare şi marketing.

Obiectivele TAM

Construirea încrederii IMM-urilor pentru a opera cu succes şi de a se adapta la pieţile internaţionale.

Asistarea IMM-urilor în alinierea lor la legislaţia

industrială şi dezvoltarea practicilor corecte de mediu.

Consultarea managementului IMM-urilor la elaborarea de business plan, bazându-se pe cele mai bune practici internaționale.

Stabilirea direcţiei strategice a activităţii IMM-urilor şi suport în atragerea investiţiilor şi finanţărilor externe eficiente.

Consilierea IMM-urilor în creşterea nivelului de competitivitate a produselor, prin alinierea lor la standarde internaţionale (design, capacitatea de producţie etc.).

Îmbunătăţirea poziţiei competitive a IMM-urilor prin elaborarea strategilor de marketing şi dezvoltarea unei reţele de contacte internaţionale.

Introducerea noilor abilități specifice industriei top managementului IMM-urilor.

Obţinerea unor rezultate durabile prin ajustarea culturii antreprenoriale şi îmbunătăţirea viabilităţii afacerii.

Programul TAM operează în colaborare cu Programul BERD BAS.

Care este diferența între TAM și BAS? TAM se focusează asupra schimbărilor manageriale substanţiale şi structurale în cadrul companiilor, prin furnizarea serviciilor de consultanţă din partea top managerilor din țările dezvoltate economic.

TAM ajută întreprinderi cu numărul angajaților între 200-1,500 persoane.

Programul restructurează şi îmbunătăţeşte cultura şi abilităţi manageriale.

Personalul experimentat din ţările dezvoltate economic efectuează transferul comercial şi de know-how tehnologic. BAS sprijină proiectele pe termen scurt, care au obiective strict definite, prin dezvoltarea reţelelor de servicii de consultanţă ale afacerilor locale, care pot ajuta întreprinderile în atingerea obiectivelor specifice.

BAS susţine întreprinderile cu până la 250 angajați.

Întreprinderile primesc asistență din partea consultanților din sectorul privat.

Sunt oferite granturi de până la 10 000 euro.

Echipele locale ale BAS organizează activități de dezvoltare a pieței în care operează Programul BAS.

euro. • Echipele locale ale BAS organizează activități de dezvoltare a pieței în care operează Programul

5

euro. • Echipele locale ale BAS organizează activități de dezvoltare a pieței în care operează Programul