Вы находитесь на странице: 1из 126

УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ ДЛЯ ДМШМ. ШОРНИКОВА

музыкальная литература.
развитие западно-европейской
музыки

2 год обучения

Рабочая тетрадь

Ростов-на-Дону
еникс
2014
УДК 78(07)
ББК 85.31я7
КТК 860
Ш79

Шорникова Мария Исааковна,


заслуженный работник культуры
Российской Федерации,
музыковед Ростовской областной филармонии,
член Союза композиторов России

Шорникова М. И.
Ø79 Музыкальная литература. Развитие западноев
ропейской музыки : 2й год обучения : рабочая тет
радь / М. И. Шорникова. — Ростов н/Д : Феникс,
2014. — 123 с. — (Учебные пособия для ДМШ).
ISBN 9785222217535
Рабочая тетрадь содержит практические задания по
темам, изложенным в учебнике «Музыкальная литерату
ра. Развитие западноевропейской музыки: 2й год обу
чения». Эти задания разнообразны по формам: теорети
ческие, практические, творческие, обобщающие, тестовые.
В нее также включены дополнительные материалы, крос
сворды. Все это расширяет кругозор учащихся, помогает
в формировании собственного мнения о музыке и приуча
ет к творческой работе.
Рабочая тетрадь точно соответствует содержанию учеб
ника, для которого предназначена.

ISBN 9785222217535 УДК 78(07)


ББК 85.31я7

© Шорникова М., 2013


© Оформление: ООО «Феникс», 2013

2
ÇÀÍßÒÈÅ 1. ÂÂÅÄÅÍÈÅ

Дорогой друг! Ты уже знаешь, что корни музыкаль


ной культуры уходят в далекое прошлое. За тысячелетия
ее существования появилось множество музыкальных
инструментов, жанров музыкального искусства. В этих
жанрах писали музыку замечательные композиторы.
К XVII веку был уже накоплен огромный опыт в му
зыке. Но этот век стал понастоящему рубежным, откры
вающим новые пути для музыки.

l Что же является самым главным в этом веке?


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Объясни, что такое «полифония», как это слово пере


водится с греческого языка?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l В каких жанрах преобладал этот стиль музыки?


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Как называется стиль, в котором ведущее значение име


ет только один голос, а остальные ему аккомпанируют?
Переведи это слово на русский язык.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l В каких жанрах преобладала гомофония?


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3
lВ какую страну в XVII веке переместился центр музы
кальной культуры? _____________________________

lИменно в этом веке появился новый музыкальнодра


матический жанр, которому суждено было стать власти
телем сердец любителей музыки на протяжении вот уже
четырех с лишним столетий. Что это за жанр?
________________________________________________________

l На какие виды музыки опера оказала влияние?


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Какие новые жанры родились внутри оперы?


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ýòî èíòåðåñíî
Ðîæäåíèå îïåðû
Øåë 1600 ãîä. Ïðàçäíè÷íî ðàçóêðàøåííàÿ Ôëîðåíöèÿ ïðèíè-
ìàëà âñå íîâûõ è íîâûõ ãîñòåé. Ñî âñåõ êîíöîâ Èòàëèè è èç ðàçíûõ
ñòðàí ñúåçæàëèñü ñþäà çíàòíûå ëþäè. Ïðåäñòîÿëè ïûøíûå òîðæå-
ñòâà: ñâàäüáà ôðàíöóçñêîãî êîðîëÿ Ãåíðèõà IV è äî÷åðè ïðàâèòåëÿ
Ôëîðåíöèè ãåðöîãà Ìåäè÷è — Ìàðèè.
Òîðæåñòâà ïðîäëÿòñÿ íåñêîëüêî äíåé, è âñåõ âëåêóò íå ñòîëüêî
ðîñêîøíûå óãîùåíèÿ (Ìåäè÷è — îäíà èç áîãàòåéøèõ ñåìåé),
ñêîëüêî çðåëèùà. Ñåìüÿ Ìåäè÷è ñëàâèëàñü ñâîèì ïðèñòðàñòèåì ê
èñêóññòâó, îñîáåííî ëþáîâüþ ê òåàòðó è ìóçûêå, è âñå ïðåäâêó-
øàþò, ÷òî íà ñâàäüáå ñìîãóò óâèäåòü è óñëûøàòü íå÷òî ñîâåðøåí-
íî íåîáû÷íîå.
Äâîðåö óæå ïîëîí ãîñòåé. Ïîäõîäÿò çàïîçäàâøèå; âñå ãðîìêî
ïåðåãîâàðèâàþòñÿ, îáìåíèâàþòñÿ íîâîñòÿìè. Îñîáåííî øóìíî è
âåñåëî â ãðóïïå, ðàçìåñòèâøåéñÿ ó áàëêîíà. Çäåñü ñîáðàëñÿ öâåò èòà-

4
ëüÿíñêîãî èñêóññòâà: ïîýòû è ìóçûêàíòû, ïåâöû, êîìïîçèòîðû, àêòå-
ðû. Ñðåäè íèõ èçâåñòíûé ëèòåðàòîð Îòòàâèî Ðèíó÷÷èíè, ïåâöû-êîì-
ïîçèòîðû Ïåðè è Êà÷÷èíè, Âèí÷åíöî Ãàëèëåé — êîìïîçèòîð, ó÷å-
íûé-ìóçûêàíò è çàìå÷àòåëüíûé èñïîëíèòåëü íà ëþòíå, ðàñïðîñòðà-
íåííîì â òî âðåìÿ ùèïêîâîì èíñòðóìåíòå, îòåö âåëèêîãî àñòðîíîìà
Ãàëèëåî Ãàëèëåÿ. Ãðàô Áàðäè, âåäàâøèé âñåé õóäîæåñòâåííîé æèç-
íüþ äâîðöà Ìåäè÷è, ïîäâîäèò ê ýòîé ãðóïïå è ïðåäñòàâëÿåò òîëüêî
÷òî ïðèáûâøåãî èç Ìàíòóè ìóçûêàíòà Êëàóäèî Ìîíòåâåðäè. Îí ñî-
ïðîâîæäàåò ïðèåõàâøåãî âî Ôëîðåíöèþ ãåðöîãà Ãîíçàãî.
...Ñîëíöå áûëî óæå â çåíèòå, êîãäà ðàçäàëèñü óäàðû êîëîêîëà,
âîçâåñòèâøèå î íà÷àëå ïðàçäíåñòâà. Ñòîëû ëîìèëèñü îò âñåâîçìîæ-
íûõ ÿñòâ, âèíî ëèëîñü ðåêîé, çâó÷àëè ïåñíè, çàñòîëüíûå ñòèõè. Ïî-
ýòû è êîìïîçèòîðû ñëàãàëè ãèìíû â ÷åñòü ìîëîäûõ. Íî îñíîâíîé
÷àñòüþ òîðæåñòâ, ïîðàçèâøåé âñåõ ïðèñóòñòâóþùèõ, áûëà ðàçûãðàí-
íàÿ ïåâöàìè, ïîýòàìè è ìóçûêàíòàìè äðàìà î äðåâíåãðå÷åñêîì ïåâ-
öå Îðôåå.
 äåíü ñâàäüáû óìåðëà åãî þíàÿ ñóïðóãà Ýâðèäèêà, è îí ñïóñ-
òèëñÿ çà íåé â ïîäçåìíîå öàðñòâî ìåðòâûõ.
Ïåíèåì è èñêóñíîé èãðîé íà êèôàðå Îðôåé ñóìåë ðàñòðîãàòü
ãðîçíûõ áîãîâ. Ñìèëîñòèâèëèñü îíè íàä íèì è îòäàëè Ýâðèäèêó ñ
îäíèì ëèøü óñëîâèåì: Îðôåé íå äîëæåí ñìîòðåòü íà Ýâðèäèêó,
êàê áû íè óìîëÿëà îíà åãî, ïîêà íå âûéäóò îíè èç ïîäçåìíîãî
öàðñòâà. Íî íå ñäåðæàë îáåùàíèÿ Îðôåé, îãëÿíóëñÿ íà ìîëèâøóþ
ñæàëèòüñÿ è ëèøü âçãëÿíóòü íà íåå Ýâðèäèêó è ñíîâà ïîòåðÿë åå,
òåïåðü óæå íàâñåãäà. Ãðóñòíàÿ èñòîðèÿ þíûõ âëþáëåííûõ áûëà
ðàçûãðàíà êàê áû â íàçèäàíèå ìîëîäûì. Îäíàêî ïîðàçèë âñåõ íå
ñþæåò — ìèô ýòîò áûë óæå äàâíî èçâåñòåí, à òî, êàê àêòåðû èñ-
ïîëíèëè åãî.
Íåîáû÷íûì áûëî òî, ÷òî ìóçûêà çâó÷àëà âñå âðåìÿ, ïîêà øëî
ïðåäñòàâëåíèå, à äåéñòâóþùèå ëèöà ïðîèçíîñèëè ìîíîëîãè è îáìå-
íèâàëèñü ðåïëèêàìè â êàêîé-òî îñîáîé ìàíåðå. Êàçàëîñü, ÷òî îíè
ïðîñòî ãîâîðÿò ïîä àêêîìïàíåìåíò ìóçûêè, è ðàñïåâàíèå ýòî áûëî
ïîõîæå ïî èíòîíàöèè íà îáû÷íóþ ðå÷ü. Åùå áîëåå ñòðàííûì â ïî-
äîáíîãî ðîäà ïðåäñòàâëåíèè áûëî òî, ÷òî ìåëîäèÿ èñïîëíÿëàñü îä-
íèì ïåâöîì è êàê áû ãëàâåíñòâîâàëà íàä îðêåñòðîì. Äî ñèõ ïîð òàê

5
ïåëèñü ïåñíè êðåñòüÿíàìè, ïðîñòîëþäèíàìè. À êîìïîçèòîðû ðàñïè-
ñûâàëè ïåñíþ íà íåñêîëüêî ãîëîñîâ, êîòîðûå ïåëè îäíîâðåìåííî,
ïðè÷åì êàæäûé ãîëîñ èìåë ñâîé ìåëîäè÷åñêèé ðèñóíîê. Ïðè òàêîì èñ-
ïîëíåíèè ñëîâà ïî÷òè íå äîõîäèëè äî ñëóøàòåëåé, çàòî ìóçûêà ñî ñëîæíî
ïåðåïëåòàþùèìèñÿ ìåëîäèÿìè íàïîìèíàëà èñêóñíûå êðóæåâà.
 ýòîì æå ñî÷èíåíèè êàæäîå ñëîâî, ðåëüåôíî ïîä÷åðêíóòîå
ìóçûêàëüíîé èíòîíàöèåé ãîëîñà è îðêåñòðà, îáðåòàëî îñîáóþ ñìûñ-
ëîâóþ âûðàçèòåëüíîñòü.
Íîâîå ïðîèçâåäåíèå î÷åíü ïîíðàâèëîñü, íî è âûçâàëî ïåðåñóäû.
— Êàê ìîæíî! Òàê ïîþò òîëüêî ìîè êðåñòüÿíå! — ãîâîðèëè îäíè,
ñêðèâèâøèñü â ÷âàíëèâîé ãðèìàñå.
— Íî çàòî ýòî òàê ïîíÿòíî, òàê ïðîñòî è çàõâàòûâàþùå, — ïà-
ðèðîâàëè äðóãèå.
— Ñèíüîðû! Ãîñïîäà! Ïðîøó âûñëóøàòü ìåíÿ, — ïîëîæèë êî-
íåö ñïîðàì ãðàô Áàðäè. — ß îáúÿñíþ âàì íàø çàìûñåë.
Ìû ðåøèëè, ÷òî íåïëîõî áûëî áû, ÷òîáû äðåâíåãðå÷åñêèé ìèô
ïðîçâó÷àë òàê, êàê íåêîãäà èñïîëíÿëèñü â aíòè÷íîé Ãðåöèè òðàãåäèè.
Îíè ïðîèçíîñèëèñü íàðàñïåâ. Ìóçûêà èõ, óâû, íå äîøëà äî íàñ.
Òîãäà âñïîìíèëè ìû, ÷òî â íàðîäå ïîþòñÿ ïåñíè, áàëëàäû âñåãäà îä-
íèì ïåâöîì. Ýòî ïîõîæå íà èñïîëíåíèå äðåâíèõ ãðåêîâ. Ìû ñòàëè
ïðèñëóøèâàòüñÿ ê òàêîìó ïåíèþ, à ïîòîì è ê íàøåé ðå÷è è óñëûøàëè
â êàæäîé ðàçãîâîðíîé èíòîíàöèè ñâîþ ìóçûêó. Ëþäè ãîâîðÿò òàê
âûðàçèòåëüíî, ðàçíîîáðàçíî, òî ãíåâàÿñü, òî ñêîðáÿ èëè ðàäóÿñü, òî
óìîëÿÿ, óïðàøèâàÿ ãîðÿ÷î è ñòðàñòíî!
Ìû óñëûøàëè ìóçûêó ðå÷è. È, î ðàäîñòü! Îêàçàëîñü, ÷òî ìóçûêà
íàøåé ðå÷è ïðåêðàñíà! Ïåðè ïåðåëîæèë íà ìóçûêó òî, ÷òî ñîçäàë ïîýò
Îòòàâèî Ðèíó÷÷èíè. Ïîëó÷èëàñü ðå÷åâàÿ ìåëîäèÿ — ðå÷èòàòèâ.
— Óäà÷íàÿ íàõîäêà! — âîñêëèêíóë äî ñèõ ïîð ìîë÷àâøèé è âíè-
ìàòåëüíî ñëóøàâøèé Ìîíòåâåðäè.
Äà, ýòî áûëà äåéñòâèòåëüíî íàõîäêà è êàêàÿ! Îíà ïîëîæèëà íà-
÷àëî ñîçäàíèþ ïðåêðàñíåéøèõ ïðîèçâåäåíèé, êîòîðûå ñòàëè íàçû-
âàòü, â îòëè÷èå îò ìóçûêàëüíûõ äðàì, îïåðàìè, ÷òî îçíà÷àëî ïî-èòà-
ëüÿíñêè «òðóä», «ñî÷èíåíèå». È ïåðâóþ íàñòîÿùóþ îïåðó ñîçäàë Êëà-
óäèî Ìîíòåâåðäè, òîò ñàìûé ïðèäâîðíûé ìóçûêàíò ãåðöîãà Ãîíçàãî,
à âïîñëåäñòâèè âåëè÷àéøèé èòàëüÿíñêèé êîìïîçèòîð.

6
Ïåðâàÿ åãî îïåðà áûëà ñî÷èíåíà ñïóñòÿ ñåìü ëåò ïîñëå îïèñàí-
íîãî ñîáûòèÿ è íà òîò æå ñþæåò î äðåâíåì ïåâöå Îðôåå, óêðîùàâ-
øåì ñâîåé ìóçûêîé äàæå çëûõ äóõîâ. Íî ìíîãèì îòëè÷àëàñü îíà îò
ëþáèòåëüñêîãî ïðåäñòàâëåíèÿ, ïîêàçàííîãî âî Ôëîðåíöèè.
Ìîíòåâåðäè ïî÷óâñòâîâàë, ÷òî ðå÷èòàòèâû â ìóçûêå ÿâëÿþòñÿ
âñå-òàêè ÷åì-òî âñïîìîãàòåëüíûì, ÷òî ìåëîäèÿ äîëæíà ëèòüñÿ, çà-
õâàòûâàÿ è çàâîðàæèâàÿ ñëóøàòåëÿ ñâîåé êðàñîòîé, è îí ñòàë ÷åðå-
äîâàòü ðå÷èòàòèâû ñ ðàñïåâíûìè ìåëîäèÿìè, âûðàæàâøèìè ïåðå-
æèâàíèÿ ãåðîÿ. Ýòè ìåëîäèè ñòàëè íàçûâàòüñÿ àðèÿìè (÷òî ïî-èòà-
ëüÿíñêè îçíà÷àåò «âîçäóõ», «äûõàíèå»; âåäü ÷òîáû ñïåòü äëèííóþ
ìåëîäèþ, òàê æå êàê è ïðîèçíåñòè äëèííóþ ôðàçó, íàäî íàáðàòü â
ëåãêèå ïîáîëüøå âîçäóõà).
Ìîíòåâåðäè òàêæå øèðîêî ïðèìåíèë îäíîâðåìåííîå ïåíèå íå-
ñêîëüêèõ ãîëîñî⠗ õîðû è àíñàìáëè.
Îðêåñòð ñòàë ó íåãî èãðàòü è ñàìîñòîÿòåëüíóþ ðîëü, èñïîëíÿÿ
âñòóïëåíèÿ ê îïåðå è ê ðàçëè÷íûì äåéñòâèÿì, ñîçäàâàÿ íóæíîå äëÿ
âñåé îïåðû è îòäåëüíûõ ñöåí íàñòðîåíèå.
Òàê âîçíèêëà îïåðà — ñàìûé ñëîæíûé èç âñåõ âèäîâ ìóçûêè
æàíð. Îíà âìåñòèëà âñå äî íûíå ñóùåñòâîâàâøèå ôîðìû è æàíðû
ìóçûêè, íî ïðè ýòîì îñòàëàñü è ñàìûì äåìîêðàòè÷íûì æàíðîì. Åå
ñëóøàëè è ñëóøàþò ñåé÷àñ íå ãîðñòêà ëþáèòåëåé ìóçûêè, à áîëüøàÿ
ìàññà ëþäåé, èñïîêîí âåêîâ ëþáèâøàÿ âñåâîçìîæíûå çðåëèùíûå
ïðåäñòàâëåíèÿ.
Íà ïðèìåðå îïåðû ìû ïîçíàêîìèìñÿ ñî âñåìè ôîðìàìè è æàí-
ðàìè ìóçûêàëüíîãî èñêóññòâà.
Èòàê, îïåðà. ×òî çíà÷èò ýòî ñëîâî?
Ñàìûå ïåðâûå îïûòû, íå èìåÿ òî÷íîãî îïðåäåëåíèÿ òîëüêî ÷òî
âîçíèêøåãî æàíðà, èìåíîâàëèñü âèòèåâàòî è äëèííî: «ñêàçàíèå â
ìóçûêå» èëè «ìóçûêàëüíàÿ ïîâåñòü», è ê ýòîìó íàçâàíèþ îáÿçàòåëü-
íî ïðèáàâëÿëîñü — «òðóä» èëè «ñî÷èíåíèå» òàêîãî-òî êîìïîçèòî-
ðà. Ïîçäíåå äëèííîå íàçâàíèå áûëî ñîêðàùåíî, è îñòàëàñü ëèøü êî-
ðîòêàÿ ïðèïèñêà — «îïåðà». Òàê âîçíèê íîâûé ìóçûêàëüíî-òåàòðàëü-
íûé æàíð.
Îäíàêî îí íå áûë çàíîâî ñîçäàí, à ïðåäñòàâëÿë ñîáîþ ëèøü ñèí-
òåç, òî åñòü ñëîæåíèå âñåãî òîãî, ÷òî óæå äàâíî áûòîâàëî.

7
ÇÀÍßÒÈÅ 2. ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÁÀÐÎÊÊÎ

lС конца XVI до середины XVIII века одним из глав


ных стилей искусства Европы стало _______________

lНу что, ты назвал этот стиль? А как же это слово пере


водится на русский язык? ________________________

lВ каком виде искусства барокко проявилось раньше


всего и ярче всего? _____________________________

l Назови известные тебе имена представителей науки,


литературы, живописи эпохи барокко: ______________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Что отличало музыку эпохи барокко?


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Какие новые жанры родились в музыке той эпохи?


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Что стало одной из главных черт музыки барокко?


________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l В чем это проявлялось? ________________________


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8
l В эту эпоху появились замечательные итальянские ма
стера, своими руками создававшие прекрасные музы
кальные инструменты, сохранившиеся до наших дней.
Знаешь ли ты их имена? _________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Перечисли имена выдающихся композиторов эпохи


барокко: _____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответь на вопросы теста:


1. Объясни значение слова «барокко» ____________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2. Какие страны являлись ведущими в музыкальной
культуре эпохи барокко? Пронумеруй в порядке важ
ности: Англия, Италия, Франция, Россия, Германия.
3. Из перечисленных ниже жанров отметь жанры, ко
торым дала жизнь эпоха барокко.
m мотет
m опера
m соната
m оратория
m духовный концерт
m сюита
m кантата
m программная оркестровая музыка
m григорианский хорал
m concerto grosso
m токката
m фуга
m сольный концерт
m электронная музыка
m баллата
9
4. Вернись к вопросу 3. Впиши духовные жанры эпо
хи барокко: ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Вернись к вопросу № 3. Впиши вокальные жанры,
формировавшиеся в эпоху барокко ________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
6. Название организации, поставившей своей целью
возродить античную трагедию:
Фермата Камерата Катастрофа
7. Роль музыки в ранней опере: _________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
8. Историческая роль Клаудио Монтеверди в разви
тии оперы:
m первый выдающийся оперный композитор
m крупнейший дирижер своего времени
m знаменитый оперный певец, исполнявший слож
нейшие арии
m первый оформительдекоратор сценического дей
ствия
9. Назови известные тебе виды опер эпохи барокко
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10. Объясни значение названий видов опер:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
11. Объясни, что такое bel canto: ________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________
12. Перечисли не менее 3 композиторов, внесших
вклад в развитие оперы в других странах Западной Ев
ропы. Укажи их вклад: __________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
10
13. Роль Антонио Вивальди в развитии музыкальной
культуры. Отметь главное:
m первый скрипачвиртуоз
m создатель первого сольного инструментального
концерта
m первый рыжеволосый композитор
m композитор, имеющий сан аббата
14. Барокко — это:
m элемент костюма
m фамилия композитора XVIII века
m название музыкального инструмента
m стиль в искусстве конца XVII — начала XVIII века.
15. Кто написал «Времена года»?
m И. С. Бах
m В. А. Моцарт
m А. Вивальди
16. Кто изображен на портрете?
m Генри Перселл
m ЖанБатист Люлли
m Антонио Вивальди
17. Что такое полифония?
m марка мобильного телефона
m многоголосная музыка
m музыкальный инструмент
m название произведения
18. Какой инструмент изображен на картинке?
m духовой
m струнный
m клавишный
m клавишнодуховой

11
19. Отметь известнейших скрипичных мастеров из
итальянского города Кремона.
m Николо Амати
m Иоганн Пахельбель
m Антонио Страдивари
m Кристоф Виллибальд Глюк
m Андреа Гварнери
m Арканжело Корелли
m Алессандро Скарлатти

ÇÀÍßÒÈß 3 è 4. ÆÈÇÍÅÍÍÛÉ ÏÓÒÜ


È. Ñ. ÁÀÕÀ

Если рассматривать великих композиторов как гор


ные вершины, то И. С. Бах по праву должен считаться
самой высокой из них.

l В каком году и где родился Иоганн Себастьян Бах?


____________________________________________________________________________________

l Кто был его первым учителем музыки?


____________________________________________________________________________________

l Где служил его старший брат Иоганн Христоф, взяв


ший маленького Баха на воспитание?
____________________________________________________________________________________

l В каком возрасте Бах начал самостоятельную жизнь?


____________________________________________________________________________________

l Как называлась его первая должность?


_____________________________________________________________________________________
12
l Назови имя знаменитого композитора и органиста, на
чей концерт Бах отправился в город Любек пешком.
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

l Почему церковное начальство уволило Баха из монас


тырской школы в Люнебурге? ____________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

l В какой город Бах переехал в 1708 году? На какую дол


жность он поступил? ____________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Чем интересен веймарский период жизни Баха? Какие


произведения он писал в эти годы?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

l Вспомни, какую должность Бах получил в Кетене?


В каком это было году? _________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Какие произведения писал Бах в годы жизни в Кетене?


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________________________________________________

l Для кого были написаны двухголосные и трехголосные


инвенции Баха, на которых вот уже почти три столетия
учатся дети в разных странах мира?
_____________________________________________________________________________________
13
l Расскажи о знаменитом состязании Баха с французс
ким клавиристом Луи Маршаном: _________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

l В каком году, в какой город уехал Бах из Кетена?


____________________________________________________________________________________

l Назови должность Баха в Лейпциге: _______________


_____________________________________________________________________________________

l Перечисли произведения, написанные Бахом в после


дний период творчества: ________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

l Какой еще деятельностью Бах занимался в Лейпциге?


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

l Какой недуг поразил Баха в конце жизни?


_____________________________________________________________________________________

lКому было посвящено «Музыкальное приношение»


Баха? _______________________________________

l Назови день смерти Баха: _______________________


14
l Когда началась новая жизнь музыки Баха? Что этому
способствовало? _______________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

l В каком году было создано Баховское общество и ка


кой деятельностью оно занималось? ________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Ответь на вопросы теста:


1. Историческое значение творчества И. С. Баха. От
меть подходящее высказывание:
m создатель полифонического стиля
m дополнил полифонию многообразием новых
красок
m расширил возможности использования тональ
ностей
m обострил гармонию смелыми диссонирующими
созвучиями
m вырастил много сыновей, продолживших музы
кальное дело
2. Сколько опер написал И. С. Бах?
m 4
m 10
m 0
m 2
3. Какое оркестровое произведение является самым
значительным в творчестве И. С. Баха?
m «Хорошо темперированный клавир»
m «Бранденбургские концерты»
m токката и фуга ре минор
m Месса си минор
m пассионы «Страсти по Матфею»
15
3. Что такое месса? Отметь более точное определение:
m цикл песнопений, исполняющихся в католичес
кой церкви во время службы
m крупномасштабное музыкальное произведение
4. Что такое пассионы? Отметь более точное опре
деление:
m крупномасштабное музыкальное произведение
для хора, солистов и оркестра
m особый вид оратории, повествующий о страдани
ях, выпавших на долю Христа
5. Как переводится с немецкого языка на русский сло
во «бах»?
m река
m ручей
m море
6. Представителем какой эпохи был И. С. Бах?
m романтизма
m классицизма
m барокко
7. В каком году родился И. С. Бах?
m 1585
m 1685
m 1785
8. Какое произведение Баха, возродившее интерес к
его творчеству, прозвучало в 1829 году в Берлине?
m «Высокая месса» си минор
m «Страсти по Иоанну»
m «Страсти по Матфею»
9. Во сколько лет И. С. Бах остался круглым сиротой?
m 9
m 10
m 11
10. Где учился И. С. Бах с 1700 по 1703 год?
m в Бонне, в консерватории
m в Арнштадте, в музыкальном училище
m в Люнебурге, в школе церковных певчих

16
11. С каким музыкантом не состоялось творческое
состязание изза трусости противника и явного превос
ходства Баха?
m с Падре Мартини
m с Луи Маршаном
m с Карлом Бемом
12. В каком городе жил Бах с 1717 по 1723 год?
m в Лейпциге
m в Веймаре
m в Кетене
13. Кем служил Бах в Лейпциге?
m церковным органистом
m придворным капельмейстером
m кантором при церкви Святого Фомы
14. Кому посвящено сочинение Баха «Музыкальное
приношение»?
m композитору Георгу Фридриху Генделю
m прусскому королю Фридриху II
m композитору Антонио Вивальди
15. Какой недуг омрачал последние годы жизни ком
позитора?
m глухота
m слепота
m грипп
16. В каком городе родился И. С. Бах?
m в Арнштадте
m в Ордруфе
m в Эйзенахе
17. Кто после смерти родителей занимался воспита
нием И. С. Баха?
m тетя
m дядя
m старший брат

17
18. Что переписывал по ночам маленький Иоганн
Себастьян?
m стихи немецких поэтов
m рассказы немецких писателей
m произведения немецких композиторов
19. В какой город в 1705 году И. С. Бах отправился
пешком, чтобы послушать игру знаменитого органиста
Дитриха Букстехуде?
m в Потсдам
m в Лейпциг
m в Любек
20. Для какого инструмента Бах написал «Хорошо
темперированный клавир»?
m для органа
m для клавесина
m для фортепиано
21. Какое произведение стало последним сочинени
ем Баха?
m «Гольдбергвариации»
m «Токката и фуга» ре минор
m «Искусство фуги»
22. В каком году было создано «Баховское обще
ство»?
m 1840
m 1850
m 1860

Реши кроссворд:
По горизонтали:
2. Город, где Бах жил с 1717 по 1723 год.
4. Знаменитая церковь в Лейпциге, где Бах служил
кантором.
6. Произведение, с которого началось возрождение
наследия Баха, — «… по Матфею».
7. Слово, которое на русский язык переводится как
«подражание».

18
1 3 5

2 12

4 8

7 10

6 9 13 14

11

11. Название склада музыки, вершиной которого ста


ла музыка Баха.
13. Город, где Бах жил с 1723 года.
По вертикали:
1. Эпоха в искусстве, к которой принадлежал Бах.
3. Любимый инструмент Баха.
5. Родина композитора.
8. «Хорошо темперированный …».
9. Второе имя Баха.
10. Слово, которое переводится как «выдумка, изобре
тение».
12. Часть оркестровой сюиты Баха си минор, которую
также называют «Шутка».
14. Жена композитора Анна … Бах.
19
ÇÀÍßÒÈÅ 5. ÏÎËÈÔÎÍÈ×ÅÑÊÈÅ
ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß ÁÀÕÀ
l Как называется полифоническое сочетание двух или
более голосов? ________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

l Напиши, что такое полифония и гомофония:


________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

l Кому принадлежат эти слова: «Полифональный стиль...


требует от композитора великого мелодического талан
та... И вот с этойто стороны.. нет художника не только
равного Иоганну Себастьяну Баху, но даже столькони
будь подходящего к его мелодическому богатству»?
________________________________________________________________________________________________________________________

l Что такое имитация? __________________________


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

l В каких произведениях Баха используется имитация?


________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

l Переведи на русский язык слово «инвенция»:


_____________________________________________________________________________________

l Сколько инвенций написал Бах? _________________

l Напиши определения к следующим терминам:


ответ ________________________________________
_____________________________________________________________________________________
20
противосложение ______________________________
_____________________________________________________________________________________
интермедия __________________________________
_____________________________________________________________________________________
канон _______________________________________
_____________________________________________________________________________________

l Расшифруй аббревиатуру ХТК: __________________


_____________________________________________________________________________________

l Что такое темперация? _________________________


________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

l Сколько циклов прелюдий и фуг вошло в ХТК?


____________________________________________________________________________________

l Назови дату написания ХТК: ____________________

l Как располагаются в ХТК прелюдии и фуги?


________________________________________________________________________________________________________________________

l По какому принципу объединяются прелюдии и фуги


в цикл? ______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

l Подробно опиши, как строится фуга: ______________


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
21
l Кто из русских музыкантов назвал ХТК «жемчужиной
в музыке»? ___________________________________

l Сколько сюит написал Бах? _____________________

l Почему одни сюиты названы Английскими, а другие


Французскими? _______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

l Переведи на русский язык слово «сюита»:


________________________________________________________________________________________________________________________

l Какие танцы входили в старинную сюиту?


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

l Какие танцы стали включать в сюиты позже?


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

l Где в сюите располагались эти дополнительные танцы?


________________________________________________________________________________________________________________________

l Какие нетанцевальные пьесы Бах включал в свои сюиты?


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________

lВ сюиту входят разные по характеру пьесы, но каждая


сюита воспринимается как единое целое. Что способ
ствует этому?
22
1. __________________________________________
2. __________________________________________
3. __________________________________________

lЗаполни таблицу, отметив в ней страну, в которой ро


дился каждый танец, его темп, размер.
ÀËËÅÌÀÍÄÀ
ÊÓÐÀÍÒÀ
ÑÀÐÀÁÀÍÄÀ
ÆÈÃÀ
ÌÅÍÓÝÒ
ÃÀÂÎÒ

Реши кроссворд:
2 3 5

10 11

23
По горизонтали:
1. Принцип, по которому построен ХТК.
3. Первый раздел фуги.
6. Слово, которое в переводе означает «подражание».
7. Немецкий танец, входящий в старинную сюиту.
9. Французский танец, входящий в старинную сюиту.
По вертикали:
2. Мелодия, исполняемая одновременно с темой в
другом голосе фуги.
4. Английский танец, входящий в старинную сюиту.
5. Слово, которое в переводе означает «ряд, последо
вательность».
8. Выравнивание интервальных соотношений в гамме.
10. Небольшая полифоническая пьеса.
11. Испанский танец, входящий в старинную сюиту.

ÇÀÍßÒÈÅ 7. ÎÐÃÀÍÍÛÅ
ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß ÁÀÕÀ
lОрганная музыка Германии имела давние традиции.
С кем из немецких органистов старшего поколения был
знаком Бах? __________________________________

l Кто из русских музыкантов сказал об органе такие


слова: «...орган — ...океан гармонии, бесконечно могу
чий и величественный даже в бесстрастном спокой
ствии своем»? ________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

l Опиши, как устроен орган: ______________________


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
24
l Какие произведения писал для органа Бах?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

l Что такое хорал, сколько хоральных обработок напи


сал Бах? _____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Âåëèêèå î Áàõå
Ô. Áóçîíè:
«Äëÿ ïîñòðîåíèÿ çäàíèÿ ìóçûêàëüíîãî èñêóññòâà È. Ñ. Áàõ îáòå-
ñàë èñïîëèíñêèå êàìåííûå ãëûáû è ñëîæèë èõ â íåñîêðóøèìî ïðî÷-
íûé ôóíäàìåíò».

À. Ãåäèêå:
«Ìóçûêà Áàõà æèâåò ïîëíîé æèçíüþ è áóäåò æèòü ìíîãèå âåêà,
ïîêóäà ñóùåñòâóåò ïîýçèÿ è ëþáîâü ê ìóçûêå â äóøàõ ëþäåé».

Â. Ãîðîäèíñêèé:
«Ïîäîáíî Øåêñïèðó, Áàõ ÿâëÿåòñÿ âåëèêîé ýíöèêëîïåäèåé ýïîõè».

Ð. Âîàí-Óèëüÿìñ:
«Õîòÿ Áàõ ôîðìàëüíî ïðèíàäëåæèò XVIII âåêó, äóõîâíî îí îäè-
íàêîâî áëèçîê è äâàäöàòîìó».

Ï. Êàçàëüñ:
«Ãåíèé Áàõà — îäèí èç òåõ, êîòîðûå èçëó÷àþò ñâîé ñâåò âñåì
íàðîäàì, âî âñå âðåìåíà».

Ì. Ðîñòðîïîâè÷:
«Âñå, î ÷åì Áàõ ãîâîðèò, óñòðåìëåíî â áóäóùåå è îòêðûâàåò âå-
ëèêèå ãîðèçîíòû».

Ã. Ìàëåð:
«Â Áàõå ñîáðàíû âñå æèçíåííûå ñåìåíà ìóçûêè».
25
Áàõ î ìóçûêå
«Âñÿêèé, êòî ñòàíåò ðàáîòàòü ñòîëüêî æå, ñêîëüêî ÿ, äîáüåòñÿ òîãî
æå, ÷òî è ÿ».
Îäíàæäû Èîãàíí Ñåáàñòüÿí Áàõ â ïðèñóòñòâèè ñâîèõ ó÷åíèêîâ
èãðàë îäíó èç ñâîèõ ïðåëþäèé. Îäèí èç ó÷åíèêîâ ñòàë âîñõèùàòüñÿ
èãðîé ìàýñòðî, íî Áàõ ïðåðâàë åãî: «Â ýòîì íåò íè÷åãî óäèâèòåëüíî-
ãî! Íàäî òîëüêî çíàòü êàêèå êëàâèøè è êîãäà íàæèìàòü, à âñå îñòàëü-
íîå ñäåëàåò îðãàí».

ÇÀÍßÒÈÅ 8. ÆÈÇÍÅÍÍÛÉ ÏÓÒÜ


É. ÃÀÉÄÍÀ
l Что такое классицизм? ________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

l Как переводится слово «классицизм»?


________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

l Назови имена представителей классицизма в литера


туре и музыке: _________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

l Как называли XVIII век? Что его отличало?


________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
26
l Каким был второй этап классицизма?
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

l Национальная композиторская школа в Австрии полу


чила название _________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

l Назови представителей Венской классической школы:


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Объясни различие в понятиях «классика» и «класси


цизм»: ______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

l Что классики считали идеалом в искусстве?


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Объясни понятие «принцип симфонизма»: _________


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

l Назови годы жизни Гайдна: _____________________

l В каком городе он родился? _____________________

l Кем были родители Гайдна? Сколько детей было в семье?


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
27
l Какое образование получил юный Гайдн?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

l В каком году и у кого Гайдн получил первую должность


придворного капельмейстера?
________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

lСколько лет Гайдн провел на службе князя Эстергази?


_________________________________________________________

l Расскажи, что входило в обязанности придворного ка


пельмейстера: ________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Как относился к Гайдну князь? __________________


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Кому принадлежали творения, написанные Гайдном


при дворе Эстергази? ___________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Какие преимущества были у такой работы для Гайдна?


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

l Что отличало музыку Гайдна? ___________________


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

lКакую страну дважды посетил Гайдн в конце жизни?


_________________________________________________________
28
l Перечисли произведения, написанные Гайдном в по
следние годы жизни: ____________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

l Где прошли последние годы жизни Гайдна?


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÇÀÍßÒÈÅ 9. ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÎÅ
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÃÀÉÄÍÀ
l Что является главной заслугой Гайдна в истории му
зыкального искусства? __________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

l Какое место симфония занимает среди всех музыкаль


ных жанров и почему? __________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

l Как переводится слово «симфония» с греческого языка?


________________________________________________________________________________________________________________________

l Расскажи историю развития жанра симфонии:


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
29
l Что такое сонатносимфонический цикл и каково его
строение? ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

l Мы знаем, что в творчестве Гайдна утвердился состав сим


фонического оркестра. Какие инструменты входили в него?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

l Сколько симфоний написал Гайдн? _______________

lКак названы симфонии Гайдна, написанные в Англии?


_______________________________________________________

l Сколько разделов входит в форму сонатного allegro и


как они называются? ____________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

lЗаполни таблицу, охарактеризовав все разделы сонат


ного allegro:
Âñòóïëåíèå Ýêñïîçèöèÿ Ðàçðàáîòêà Ðåïðèçà Êîäà

30
l Почему симфонию № 103 Гайдна называют «с тремоло
литавр»? _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

l Каково строение этой симфонии? _________________


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

ÇÀÍßÒÈÅ 10. ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÛÅ


ÑÎÍÀÒÛ ÃÀÉÄÍÀ
l Какое место занимал жанр сонаты в творчестве Гайдна?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

lКакой клавишный инструмент был особенно близок


Гайдну? _____________________________________

lСколько сонат для фортепиано написано Гайдном?


_____________________________________________

l Объясни понятие «классическая соната». Как она стро


илась? _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
31
l Перечисли основные качества сонатного творчества
Гайдна: ______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

l Как строится Соната ре мажор Гайдна?


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

ÇÀÍßÒÈÅ 11. ÎÐÀÒÎÐÈÈ ÃÀÉÄÍÀ

l Где и когда зародился жанр оратории?


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

l Что означает это слово? ________________________


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Какая разновидность оратории появилась в XVIII веке?


Кто ее создал? _________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

l Из чего обычно состоит оратория?


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
32
l Что отличает ораторию от кантаты?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Назови известные тебе оратории Гайдна:


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________

l Какое произведение лежит в основе сюжета оратории


Гайдна «Времена года»?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Кем было написано либретто оратории?


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Раскрой идейное содержание оратории:


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________

Ответь на вопросы
1. Творчество Й. Гайдна относится к эпохе Венского …
m романтизма
m классицизма
m барокко
2. Какой композитор не является венским классиком?
m Гайдн
m Гендель
m Моцарт
33
3. Какой жанр является ведущим в творчестве Й. Гай
дна?
m симфония
m опера
m сюита
4. К какому из перечисленных музыкальных жанров
не обращался Й. Гайдн?
m опера
m квартет
m балет
5. Отец Й. Гайдна был:
m музыкантомлюбителем
m профессиональным музыкантом
m далеким от музыки человеком
6. Й. Гайдн получал ценные профессиональные ука
зания от:
m А. Сальери
m Н. Порпора
m И. С. Баха
7. В каком году была сочинена Первая симфония
Й. Гайдна?
m 1759
m 1760
m 1761
8. Й. Гайдн служил у князя Эстергази в качестве …
m хориста
m капельдинера
m капельмейстера
9. В какой стране дважды побывал Й. Гайдн в 90е
годы XVIII века?
m в Америке
m в Англии
m в Италии
10. Й. Гайдн выступал в Англии с исполнением сво
их произведений в качестве:
34
m певца
m дирижера
m клавириста
11. Танец, вошедший в четырехчастный симфоничес
кий цикл Й. Гайдна в качестве III части:
m вальс
m полонез
m менуэт
12. С каким из великих композиторов не довелось
лично встретиться Й. Гайдну?
m с Моцартом
m с Бетховеном
m с Бахом
13. Экспозиция, разработка, реприза являются основ
ными разделами формы:
m рондо
m тема с вариациями
m сонатной формы
14. Количество частей в классическом сонатном цик
ле Й. Гайдна:
m 4 части
m 3 части
m 2 части
15. Основным жанром клавирной музыки Й. Гайдна
является:
m прелюдия
m соната
m фуга
16. Звучанием какого ударного инструмента начина
ется I часть 11й из 12ти «Лондонских симфоний»
Й. Гайдна?
m литавры
m большой барабан
m тарелки
35
Âåëèêèå î Ãàéäíå
Ò. Ã. Øåâ÷åíêî:
«Áîæåñòâåííûé Ãàéäí! Áîæåñòâåííàÿ ìóçûêà!»

Í. À. Ðèìñêèé-Êîðñàêîâ:
«Ãàéäí — âåëèêèé îðêåñòðàòîð è îòåö ñîâðåìåííîé îðêåñòðîâêè».

Ë. Í. Òîëñòîé:
«Åäâà ëè íå ñàìîå öåííîå äëÿ ìåíÿ êà÷åñòâî Ãàéäíà — åãî æèç-
íåðàäîñòíîñòü».

ÇÀÍßÒÈß 12 è 13. ÆÈÇÍÅÍÍÛÉ


ÏÓÒÜ Â. ÌÎÖÀÐÒÀ
l Назови годы жизни Моцарта: ____________________

l Кем был отец Моцарта? ________________________


_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l В каком возрасте Моцарт начал сочинять музыку?


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l На каких инструментах он играл?


________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Какие страны посетило семейство Моцартов во время


3летнего концертного турне?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
36
l Почему маленького Моцарта называли волшебником,
чародеем? ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l В каком возрасте и в какую страну совершил Моцарт


свою вторую поездку? ___________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Какие важные события произошли в жизни Моцарта в


Италии? _____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Какую оперу заказал юному Моцарту Миланский опер


ный театр? ___________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

l Расскажи, что представляла собой придворная служба


музыканта в ту эпоху: ___________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

lВ каком году в Зальцбурге состоялась встреча Моцар


та с Гайдном? _________________________________

l Куда направился Моцарт после ухода со службы?


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
37
l Перечисли, какие произведения были написаны Мо
цартом в Вене: ________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Расскажи историю создания последнего произведения


Моцарта — «Реквиема»: _________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответь на вопросы теста:


1. Сколько лет было Моцарту, когда он начал высту
пать в концертных залах Вены и Парижа, успешно со
ревнуясь с виртуозамиклавесинистами?
m 6 лет
m 8 лет
m 10 лет
2. Как называется первое сочинение Моцарта?
m полонез
m менуэт
m соната
3. В каких странах Европы побывал с гастролями
чудоребенок, где неизменно вызывал всеобщее восхи
щение, а ранний расцвет его дарования казался чемто
фантастическим и даже колдовским?
m Россия, Польша, Югославия
m Франция, Англия, Нидерланды, Германия, Италия
38
4. Сколько лет было Моцарту, когда в Париже опуб
ликовали его скрипичные сонаты?
m около 8 лет
m около 10 лет
m около 12 лет
5. Почему первые три симфонии, созданные в Анг
лии, девятилетний Моцарт писал без инструмента?
m в это время тяжело болел его отец, и мальчик не
хотел его тревожить
m у него не было инструмента в Англии
6. Почему 11летний композитор писал первую часть
своей оратории «Долг первой заповеди» в «заточении»?
m Моцарт находился под домашним арестом
m Архиепископ хотел проверить его, сам ли он пи
шет музыку или ему помогает отец
7. Как называлась комическая итальянская опера, со
зданная 12летним Моцартом для столичного театра во
время посещения Вены? По уровню мастерства она не
уступала большинству репертуарных произведений это
го жанра.
m «Бастьен и Бастьена»
m «Аполлон и Гиацинт»
m «Притворная простушка»
8. В каком возрасте Моцарт был единогласно из
бран академиком старейшей и почтеннейшей Болонс
кой филармонической академии, хотя статус ее запре
щал избирать в академию лиц, не достигших 20летне
го возраста?
m 14 лет
m 16 лет
m 19 лет
9. Как называется опера, поставленная юным Моцар
том в Милане и прославившая его на весь мир?
m «Мнимая садовница»
m «Митридат, царь Леонтийский»
m «Луций Сулла»

39
10. Какое пятиголосное произведение, высоко чтимое
в Ватикане, за вынос которого из собора или его пере
писку папская капелла грозила отлучением от церкви,
Моцарт прослушал всего один раз и совершенно точно
записал его по памяти, а затем исполнил его на одном из
своих концертов, чем поверг всех присутствующих в
изумление?
m «Мизерере» Грегорио Аллегри
m «Месса» И. С. Баха
11. Каким рыцарским орденом, дававшим титул дво
рянина, римский папа Климент XIV наградил молодого
музыканта. Позднее по этому поводу Моцарт сказал: «Из
аристократа капельмейстера не получится, а из капель
мейстера же вполне может получиться аристократ».
m Тевтонский орден
m орден «Золотой шпоры»
12. Моцарта справедливо называют музыкантом
универсального дарования. В чем же, кроме компози
торской деятельности, проявились его недюжинные
способности?
m Моцарт был прекрасным клавесинистом, пианистом
m скрипачом, органистом
m дирижером
13. Рождению какой из величайших опер Моцарта
человечество обязано оперному театру Праги, заключив
шему контракт с композитором на сочинение этого про
изведения?
m «Дон Жуан»
m «Свадьба Фигаро»
m «Волшебная флейта»
14. Смерть застигла Моцарта во время работы над за
упокойной мессой. Как называется это величайшее про
изведение мировой музыкальной классики?
m «Уснувший ангел»
m «Реквием»
40
15. Кому принадлежат следующие слова: «Вечный
солнечный свет в музыке, имя тебе — Моцарт»?
m А. С. Даргомыжскому
m А. К. Глазунову
m А. Г. Рубинштейну

ÇÀÍßÒÈÅ 14. ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÌÎÖÀÐÒÀ

lСколько томов вошло в полное собрание сочинений


Моцарта? ____________________________________

l К каким жанрам он обращался в своем творчестве? Ка


кие из них были ему особенно близки? ______________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Кто из великих музыкантов сказал о Моцарте: «Вечный


солнечный свет в музыке, имя тебе — Моцарт!»
____________________________________________________________

lПеречисли количество произведений, написанных Мо


цартом в разных жанрах:
опера _______________________________________
симфония ____________________________________
концерты для фортепиано _______________________

l Когда была написана симфония № 40? _____________

l Что воплотил автор в этой музыке? О чем он в ней раз


мышляет? _____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
41
l Что делает эту музыку особенно популярной?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Охарактеризуй главные темы 1й части симфонии:


главная партия ________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
побочная партия _______________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l На какой из этих тем строится развитие 1й части?


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Раскрой образное содержание 1й части:


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Какую роль в цикле играет 2я часть симфонии?


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Что отличает 3ю часть симфонии — «Менуэт»?


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Какова роль финала в симфонии? Какой вывод делает


композитор в этом финале? ______________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
42
l Чем симфонии Моцарта отличаются от симфоний Гай
дна? ________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Реши кроссворд:
7

2 14

1 4

12 13

8 16

5 11 15

10 17 18

По горизонтали:
1. Жанр творчества Моцарта.
2. Опера Моцарта «Волшебная …».
5. Главный герой одной из опер Моцарта.
8. Жанр творчества Моцарта для клавира.

43
9. Один из инструментов, которым владел маленький
Моцарт.
10. Последний город Моцарта.
15. Страна, в которой Моцарт давал концерты с 1769 по
1771 год.
16. Автор трагедии «Моцарт и Сальери».
17. Итальянский композитор, произведение которого
Моцарт запомнил и записал по памяти.
По вертикали:
3. Композитор, оценивший талант Моцарта.
4. У этого композитора Моцарт учился в Италии.
6. Имя отца Моцарта.
7. Последнее произведение Моцарта.
11. Второе имя Моцарта.
12. Город, где родился Моцарт.
13. Язык, на котором исполняется «Реквием».
14. Композитор, предполагаемо отравивший Моцарта.
16. В этом городе была закончена и поставлена опера
«Дон Жуан».
18. Город, в котором Моцарт побывал во время перво
го концертного путешествия.

ÇÀÍßÒÈÅ 15. ÎÏÅÐÀ «ÑÂÀÄÜÁÀ ÔÈÃÀÐλ

l Сколько опер написано Моцартом? В каких оперных


жанрах он писал? ______________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Назови самые известные оперы композитора:


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
44
lВ каком году написана опера «Свадьба Фигаро»?
________________________________________________

l Какое произведение легло в основу ее либретто?


__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Почему комедия Бомарше была запрещена цензурой?


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Что привлекло Моцарта в этой комедии?


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Перечисли главных действующих лиц оперы. Каким го


лосам поручил Моцарт эти партии? ________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Назови самые известные фрагменты оперы:


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
45
Реши кроссворд:
6 9

1 4

8 16

11

17

12 13

10

19

15 18

14

По горизонтали:
1. Форма арии Фигаро «Мальчик резвый».
3. Город, в котором состоялась премьера «Свадьбы
Фигаро».
7. Графиня, к которой обращается Керубино в арии
из 2го действия оперы.
10. С нее начинается опера «Свадьба Фигаро».
11. Словесный текст оперы.
13. Сольный номер в опере, раскрывающий характер
героя.
14. Невеста Фигаро.
15. На каком языке написана опера «Свадьба Фигаро»?
17. Третья часть сонаты ля мажор — «Турецкий …».

46
По вертикали:
2. Голос Сюзанны.
4. Первый сольный номер Фигаро.
5. Вторая часть сонаты ля мажор.
6. Имя пажа в опере «Свадьба Фигаро».
8. Граф, в доме которого разворачиваются события
оперы «Свадьба Фигаро».
9. Инструмент, для которого Моцарт писал сонаты.
12. Голос Фигаро.
16. Автор комедии «Безумный день, или Женитьба
Фигаро».
18. Минорная тоника симфонии Моцарта № 40.
19. Часть симфонии соль минор, являющаяся кульми
нацией цикла.

Âåëèêèå î Ìîöàðòå
É. Ãàéäí:
«…Ëó÷øèì êîìïîçèòîðîì ñ÷èòàþ Ìîöàðòà, èáî îí âëàäååò â ñîâåð-
øåíñòâå ïðàâèëàìè êîìïîçèöèè è îáëàäàåò ñàìûì õîðîøèì âêóñîì».

Ë. Áåòõîâåí:
«ß âñåãäà áûë îäíèì èç ñàìûõ ðåâíîñòíûõ ïî÷èòàòåëåé Ìîöàð-
òà è îñòàíóñü èì äî ïîñëåäíåãî âçäîõà».

À. Ãåðöåí:
«Ìîöàðò — ýòî ïåðâûé æèâîé ÷åëîâåê â ìóçûêå».

Ø. Ãóíî:
«Êîãäà ìíå áûëî äâàäöàòü ëåò, ÿ ïðèçíàâàë òîëüêî ñåáÿ. Òðèäöà-
òè ëåò ÿ ãîâîðèë óæå: «ß è Ìîöàðò», ñîðîêà ëåò: «Ìîöàðò è ÿ», à òå-
ïåðü ÿ ãîâîðþ òîëüêî: «Ìîöàðò».

Ï. ×àéêîâñêèé:
«Ìîöàðò åñòü âûñøàÿ êóëüìèíàöèîííàÿ òî÷êà, äî êîòîðîé êðà-
ñîòà äîñÿãàëà â ñôåðå ìóçûêè».

47
«Ìîöàðò ïèñàë ìóçûêó, êàê ïîþò ñîëîâüè, òî åñòü íå çàäóìûâà-
ÿñü, íå íàñèëóÿ ñåáÿ».
«Òåì, ÷òî ÿ ïîñâÿòèë ñâîþ æèçíü ìóçûêå, ÿ îáÿçàí Ìîöàðòó».

Á. Àñàôüåâ:
«Ìîöàðò — Ðàôàýëü è Ïóøêèí â ìóçûêå».

Ý. Ãàíñëèê:
«Ìîöàðò — ýòà ìóçûêàëüíåéøàÿ íàòóðà âî âñåé èñòîðèè èñêóñ-
ñòâà, ïðåâðàùàë â ìóçûêó âñå, ê ÷åìó îí ïðèêàñàëñÿ».

È. Áðàìñ:
«Åñëè ìû íå óìååì âëîæèòü â íàøó ìóçûêó ñòîëüêî êðàñîòû,
ñêîëüêî âëîæèëè â íåå Ìîöàðò è Ãàéäí, òî ñîõðàíèì ïî êðàéíåé ìåðå
÷èñòîòó èõ êîíòðàïóíêòà è ãàðìîíèè».

Ô. Øóáåðò:
«Î Ìîöàðò, áåññìåðòíûé Ìîöàðò, êàê ìíîãî, êàê áåñêîíå÷íî ìíî-
ãî áëàãîòâîðíûõ îòïå÷àòêîâ áîëåå ñâåòëîé, ëó÷øåé æèçíè îñòàâèë
òû â íàøèõ äóøàõ!».

Ì. Øàãèíÿí:
«Ìóçûêà Ìîöàðòà ñòàëà ñâåòëîé ðàäîñòüþ âñåãî ÷åëîâå÷åñòâà».

À. Ðóáèíøòåéí:
«Âå÷íûé ñîëíå÷íûé ñâåò â ìóçûêå! Èìÿ òåáå — Ìîöàðò».

Ìîöàðò î òâîð÷åñòâå
«Ñî÷èíÿòü — âîò ìîÿ åäèíñòâåííàÿ ðàäîñòü, ìîÿ åäèíñòâåííàÿ
ñòðàñòü».

48
ÇÀÍßÒÈß 16 è 17. ÆÈÇÍÅÍÍÛÉ ÏÓÒÜ
Ë. ÂÀÍ ÁÅÒÕÎÂÅÍÀ
l Назови годы жизни Бетховена: ___________________

lВ каком городе родился будущий композитор?


__________________________________________________

l Расскажи о семействе Бетховенов: ________________


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l На каких инструментах Бетховен научился играть в


детстве? _____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Когда Бетховен начал трудовую деятельность? Какую


должность он занимал? _________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Как суровое детство повлияло на характер Бетховена?


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

lКто стал первым серьезным учителем молодого музы


канта и его наставником? ________________________

lВ каком году состоялась встреча Бетховена с Моцар


том? ________________________________________

l Что сказал Моцарт о молодом Бетховене? __________


_______________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
49
l Как повлияла на жизнь Бетховена его встреча с Гайд
ном в 1792 году? _______________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Какая деятельность принесла Бетховену славу в Вене?


________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l У кого еще Бетховен брал уроки в Вене? ____________


________________________________________________________________________________________________________________________

l Перечисли произведения, написанные Бетховеном до


1795 года: ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

lВ каком возрасте композитора поразила глухота?


_________________________________________________

l Что спасло его от самоубийства?


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l С какого произведения начался новый виток его на пути


к зрелости? ___________________________________
____________________________________________________________
50
l Какие идеи волновали Бетховена в зрелом периоде
творчества? __________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Перечисли произведения композитора, написанные в


этот период: __________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Почему Бетховен изменил название третьей симфонии


с «Бонапарта» на «Героическую»? _________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Как приняла эту симфонию венская публика?


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Как называется единственное оперное творение Бетхо


вена? Сколько ее редакций создал композитор?
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Что такое «разговорные тетради» Бетховена?


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
51
l Кто поддержал Бетховена материально в 1809 году?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Какие произведения написал композитор в период с


1813 по 1818 год?______________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l В каком году композитор начал работу над Девятой


симфонией и Торжественной мессой?______________
____________________________________________________________

l Что нового внес Бетховен в свою последнюю симфонию?


_______________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Когда состоялась премьера этой симфонии? _________


_______________________________________________________________________________________________________________________

lКогда умер великий гений человечества Людвиг ван


Бетховен? ____________________________________

l Назови девиз всей жизни Бетховена: ______________


_______________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Как ты считаешь, победил ли Бетховен в этой борьбе?


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
52
Реши кроссворд:

1 2 3

5 7

10 13

8 9

6 14

11

12

По горизонтали:
2. Бетховен — венский ... .
4. Новый инструмент, игрой на котором владел Бет
ховен.
8. Увертюра Бетховена.
10. Город, в котором Бетховен прожил большую часть
жизни.
11. Событие, нашедшее в душе Бетховена горячий от
клик.
12. Название одной из сонат Бетховена.
13. Известный композитор, у него Бетховен брал уроки.

53
По вертикали:
1. Опера Бетховена.
3. Соната Бетховена № 23.
5. Учитель Бетховена.
6. Жанр творчества Бетховена.
7. Место рождения Бетховена.
9. Недуг, трагедия жизни Бетховена.
13. Третья симфония Бетховена.
14. Название сонаты Бетховена № 14.

ÇÀÍßÒÈÅ 18. ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÁÅÒÕÎÂÅÍÀ.


ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÀß ÌÓÇÛÊÀ
l В чем значение творчества Бетховена?
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Что нового принес в музыку Бетховен?


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Какая тема отчетливо проходит через все творчество


Бетховена? ___________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
54
l Как новое содержание музыки Бетховена отразилось на
ее форме? ____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l К каким жанрам обращался Бетховен в своем творче


стве? ________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l В каких областях наиболее ярко проявился талант Бет


ховена? ______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Чем стала фортепианная музыка для Бетховена?


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Как можно было бы назвать фортепианные сонаты Бет


ховена? ______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Сколько сонат для фортепиано написал Бетховен?


________________________________________________________________________________________________________________________

l Какие два начала творчества Бетховена проявились в


его сонатах для фортепиано? _____________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
55
l Есть ли среди сонат Бетховена программные? Если зна
ешь, назови их: ________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Переведи на русский язык слово «патетическая»:


________________________________________________________________________________________________________________________

l Вспомни строение сонаты до минор ор. 13:


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l В каком разделе сонаты воплощена основная идея про


изведения? ___________________________________
____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÇÀÍßÒÈÅ 19. ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÎÅ


ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ÁÅÒÕÎÂÅÍÀ
l В каком году была создана первая симфония Бетховена?
____________________________________________________________

l Сколько лет было в то время композитору?


____________________________________________________________

l Почему, на твой взгляд, Бетховен за свою жизнь создал


только 9 симфоний? ____________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
56
l Сравни симфоническое творчество Гайдна, Моцарта и
Бетховена. Что отличало их друг от друга?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Что нового внес Бетховен в жанр симфонии?


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Что отличает формы симфоний Бетховена?


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Есть ли среди симфоний композитора программные?


Перечисли их названия: _________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Что нового внес Бетховен в состав оркестра?


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Какой девиз воплотил Бетховен в своей Пятой симфо


нии? ________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Когда состоялась премьера этой симфонии?


____________________________________________________________
57
l С чем была связана неудача первого исполнения сим
фонии? ______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Какие черты бетховенского творчества проявились в


этом произведении? ____________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Объясни, что такое лейтмотив: __________________


________________________________________________________________________________________________________________________

l Вспомни, что Бетховен говорил об основной теме сим


фонии: ______________________________________
____________________________________________________________

l Как можно определить линию развития симфонии?


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Перечисли, в каких формах написаны части симфонии:


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Реши кроссворд:
По горизонтали:
3. Звучание всего оркестра.
5. Медный духовой инструмент симфонического ор
кестра Бетховена.
7. Сопоставление сильно различающихся музыкаль
ных тем.
58
6

4 8

3 10 14

12

5 13 15

11

8. Ритмическая фигура, появляющаяся в репризе вто


рой части «Патетической» сонаты.
9. Музыкальный инструмент, звучащий в побочной
партии первой части 5й симфонии.
10. Немецкий поэт, автор трагедии «Эгмонт».
11. Страна, народ которой восстал против поработите
лей в сюжете «Эгмонта».
13. Третья часть 5й симфонии.
По вертикали:
1. Ритм, свойственный темам 2й части 5й симфонии.
2. Флейта с очень высоким пронзительным тембром.
4. С него начинается «Патетическая» соната.
6. Фрагмент симфонического произведения, в кото
ром звучит один инструмент.
8. Количество частей в «Патетической» сонате.
10. Жанр, которому близка основная тема финала
5й симфонии.
59
12. Тоника «Патетической» сонаты и 5й симфонии.
13. Эпиграф к 5й симфонии: «Так ... стучится в дверь».
14. Ведущая музыкальная тема, пронизывающая му
зыкальное произведение.
15. Повторяющаяся часть формы рондо.

ÇÀÍßÒÈÅ 20. ÓÂÅÐÒÞÐÛ ÁÅÒÕÎÂÅÍÀ

Перечисли известные тебе увертюры Бетховена:


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Являются ли они самостоятельными произведениями?


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Расскажи историю развития классической увертюры:


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Что отличает увертюры Бетховена, как это изменило


положение увертюры как жанра? __________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Перечисли, к каким драматическим произведениям на


писал музыку композитор: _______________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
60
l Какая тема лежит в основе трагедии Гёте «Эгмонт»?
________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Расскажи краткое содержание трагедии Гёте: ________


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Как Бетховен воплощает это содержание в музыке?


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Реши кроссворд:
2

9 13

5 7 12

15

4 8 14

10

11

61
По горизонтали:
1. Один из меценатов, поддержавших Бетховена,
князь.
3. Имя композитора.
4. Жанр произведений, заказанных Бетховену рус
ским князем Разумовским.
6. Название 3й симфонии.
10. Город, где родился Бетховен.
11. Единственная опера композитора.
14. Имя женщины, которой Бетховен посвятил цикл
«К далекой возлюбленной».
По вертикали:
2. Увертюра к трагедии Шекспира.
5. Увертюра к трагедии Гёте.
7. Возлюбленная Бетховена Джульетта … .
8. Балет композитора «… Прометея».
9. Одна из самых известных сонат для фортепиано.
12. Великий композитор, сказавший о Бетховене: «Он
заставит говорить о себе всех».
13. Город, где было написано знаменитое завещание
композитора.
15. Первоначальное название 3й симфонии.

Âåëèêèå î Áåòõîâåíå
Ï. ×àéêîâñêèé:
«Ïóñòü íàéäåòñÿ êòî-íèáóäü, êòî â Ãåðîè÷åñêîé ñèìôîíèè Áåò-
õîâåíà, íåîáûêíîâåííî äëèííîé, íàéäåò õîòü îäèí ëèøíèé òàêò!».

À. Ñåðîâ:
«Êàæäàÿ èç äåâÿòè ñèìôîíèé Áåòõîâåíà — ýòî â ñâîåì ðîäå
íåäîñÿãàåìîå ñîâåðøåíñòâî… íàðàâíå ñ äðàìàìè Øåêñïèðà, ïîýìà-
ìè Ãîìåðà».

62
À. Ëÿäîâ:
«Íåò íè÷åãî ãëóáæå áåòõîâåíñêîé ìûñëè, íåò íè÷åãî ñîâåðøåí-
íåå áåòõîâåíñêîé ôîðìû».
Ñ. Òàíååâ:
«Áåòõîâåí ïðèíàäëåæèò âñåìó ìèðó, â òîì ÷èñëå è íàì, ðóññêèì».

Ô. Áóçîíè:
«Åãî (Áåòõîâåíà) íå íàçîâåøü áîæåñòâåííûì, îí ñëèøêîì ÷åëî-
âå÷åí; â ýòîì åãî âåëè÷èå».

Ê. Øèìàíîâñêèé:
«Áåòõîâåí áûë ñàìûì âûðàçèòåëüíûì ñèìâîëîì ñâîåé ýïîõè».

Á. Øîó:
«Áåòõîâåí áûë ãèãàíòñêîé âîëíîé â òîé áóðå ÷åëîâå÷åñêîãî äóõà,
êîòîðàÿ ïîðîäèëà ôðàíöóçñêóþ ðåâîëþöèþ».

Ï. Êàçàëüñ:
«Ãåíèé Áåòõîâåíà îïðåäåëÿåòñÿ íå áîëüøèì èëè ìåíüøèì êîëè-
÷åñòâîì íîâøåñòâ, êîòîðûå îí ââåë â îáëàñòü ìóçûêè, à çíà÷åíèåì
âîçâûøåííîãî ñîäåðæàíèÿ åãî òâîð÷åñòâà».

È. Ïàíàåâ:
«Áåòõîâåí âñåãäà òîðæåñòâóåò êàê ïîáåäèòåëü. Åãî òâîðåíèÿ —
ïåñíü âå÷íîé ðàäîñòè è ìîãóùåñòâà».

Áåòõîâåí î òâîð÷åñòâå
«Çà÷åì ÿ ïèøó? Òî, ÷òî â ñåðäöå, äîëæíî îáíàðóæèòüñÿ, è ïîýòî-
ìó ÿ ïèøó».

63
ÇÀÍßÒÈÅ 21. ÐÎÌÀÍÒÈÇÌ
ÊÀÊ ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÅ ÍÀÏÐÀÂËÅÍÈÅ
l Перечисли представителей национальных композитор
ских школ, сформировавшихся в ХIХ веке: __________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Чем различаются понятия «романтика» и «роман


тизм»? ______________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Что такое романтизм? В каких видах искусства он про


явился? _____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

lВ каком виде искусства романтизм проявился прежде


всего? _______________________________________

l Что в первую очередь интересовало представителей


романтизма? __________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Как выражался их протест против окружающей дей


ствительности? ________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
64
l Перечисли основные принципы романтизма: _______
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l К чему привело стремление композиторовромантиков


к большей конкретности музыкальных образов?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Что явилось главным достижением романтической


музыки? _____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Перечисли музыкальные жанры, к которым тяготели


романтики: ___________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ÇÀÍßÒÈÅ 22. ÆÈÇÍÅÍÍÛÉ ÏÓÒÜ


Ô. ØÓÁÅÐÒÀ
l Назови годы жизни Франца Шуберта: _____________

l Что сказал о Шуберте Бетховен? _________________


_____________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
65
l Как сложилась судьба наследия Шуберта?
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l В какой семье родился будущий композитор?


________________________________________________________________________________________________________________________

l Какое образование получил Шуберт?


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Чем он занимался после окончания конвикта?


________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Сколько произведений написал Шуберт в 1815 году?


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Как сложилась жизнь Шуберта после ухода из дома?


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Что такое «шубертиады»? Кто принимал в них участие?


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

lКто из друзей композитора особенно способствовал


пропаганде его творчества? _______________________
__________________________________________________
66
l К каким жанрам тяготел Шуберт в своем творчестве?
________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Сколько произведений написал Шуберт?


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________

Ответь на вопросы теста:


1. Где родился Ф. Шуберт?
m Лейпциг
m Лихтенталь
m Зальцбург
2. Какое направление в музыке он открывал?
m первый романтик
m первый классик
m первый импрессионист
3. Где Шуберт получил образование?
m Институт музыки
m Болонская академия
m Императорский конвикт
4. Сколько симфоний написал композитор?
m 9
m 5
m 0
5. Как называется его Восьмая симфония?
m непрограммная
m неоконченная
m не начатая
6. Как называется Девятая симфония Шуберта?
m малая
m большая
m средняя
67
7. Как называются два самых знаменитых его цикла
миниатюр для фортепиано?
m «Экспромты» и «Музыкальные моменты»
m «Вальсы» и «Польки»
m «Прелюдии» и «Этюды»
8. Самая знаменитая фортепианная фантазия ком
позитора —
m «Шарманка»
m «Скиталец»
m «Домосед»
9. К какому типу принадлежит симфонизм Шуберта?
m песеннолирический
m драматический
m эпический
10. Назови балладу Шуберта на стихи Гёте, аккомпа
немент которой похож на скачку лошади?
m «Лесной царь»
m «Форель»
m «Ручей»

ÇÀÍßÒÈÅ 23. ÂÎÊÀËÜÍÎÅ


ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ØÓÁÅÐÒÀ
l Что отличало песни Шуберта? ___________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

lВ какое искусство уходит своими корнями вокальное


творчество Шуберта? ___________________________
______________________________________________________
68
l Вспомни, как Б. Асафьев отзывался о Шуберте:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

l Кто был «героем» песен композитора?


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

l Перечисли имена поэтов, на чьи тексты Шуберт писал


свои песни: ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Назови жанры вокальных произведений композитора:


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

l Что такое «вокальный цикл» и кто из композиторов со


здал один из первых циклов? _____________________
______________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

l Какие песенные циклы Шуберта ты знаешь?


________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Расскажи краткое содержание этих циклов:


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
69
l Перечисли известные тебе вокальные произведения
Шуберта: ____________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Реши кроссворд:
7

1 2 4

10

12

11

По горизонтали:
1. Последняя песня цикла Шуберта «Зимний путь».
3. Поэт, на чьи тексты Шуберт написал около 70 песен.
5. Знаменитая песня Шуберта о рыбной ловле.
6. Жанр «Лесного царя».
8. Вокальный цикл Шуберта «Прекрасная …».
9. Песня, вошедшая в сборник «Лебединая песня».
11. Знаменитая песня Шуберта на текст Рельштаба.
12. Песня «Маргарита за прялкой» — отрывок из это
го произведения Гёте.
70
По вертикали:
2. Героиня песни «… за прялкой».
4. Последняя песня цикла «Прекрасная мельничиха»
«... ручья».
7. Автор текста «Серенады».
8. Автор текстов вокальных циклов Шуберта.
9. Вокальный цикл Шуберта «Зимний ...».
10. Песня из цикла «Зимний путь».

ÇÀÍßÒÈÅ 24. ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÛÅ


ÏÐÎÈÇÂÅÄÅÍÈß ØÓÁÅÐÒÀ
l Что отличает фортепианное творчество композитора?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

l Что говорил Шуберт о концертном пианизме своего


времени? ____________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

l Для чего было написано большинство фортепианных


произведений Шуберта? ________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l К каким жанрам он обращался в этой области творче


ства? ________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

l Перечисли характерные черты фортепианных сочине


ний композитора: ______________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
71
l Какие новые жанры ввел Шуберт в фортепианное твор
чество? ______________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

ÇÀÍßÒÈÅ 25. ÑÈÌÔÎÍÈß ÑÈ ÌÈÍÎÐ


«ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß»
l Какое место в творчестве Шуберта занимает симфония?
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

l Сколько симфоний написал композитор?


____________________________________________________________

l В каком году и как была найдена партитура си минор


ной симфонии Шуберта? ________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

l А в каком году она была написана? ________________

l Что послужило поводом назвать эту симфонию «Не


оконченная»? _________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Расскажи историю замысла композитора и его осуще


ствления: ____________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
72
l Что нового внесло это произведение в симфоническую
музыку? _____________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

l Что отличает тематизм этой симфонии?


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Расскажи о ее строении:
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________

Реши кроссворд:
По горизонтали:
1. Пьеса «Музыкальный ...», жанр творчества Шуберта.
3. Вокальный цикл Шуберта «Зимний ...».
4. Поэт, автор текстов вокальных циклов Шуберта.
5. Жанр фортепианного творчества Шуберта.
11. Фигура, придающая изящество мелодии.
12. Певец, друг Шуберта, исполнитель его песен.
13. Город, в котором похоронен Шуберт.
15. Ведущий жанр творчества Шуберта.
16. Композиторсовременник Шуберта.
17. Музыкальное направление, представителем кото
рого был Шуберт.
18. Придворный композитор, у которого Шуберт брал
уроки.
21. Количество законченных частей симфонии № 8.
73
7 10

2 9

3 15

1 8 13

12 14

5 16 19

18 20

11

21

17

По вертикали:
2. Встречи друзей Шуберта, посвященные музыке.
6. Имя героини песни Шуберта на текст Гёте.
7. Музыкальный инструмент, на котором играл Шу
берт.
8. Болезнь, сразившая Шуберта.
9. Песня Шуберта о рыбках.
10. Один из ведущих жанров творчества Шуберта.
14. Немецкий поэт, автор текстов песен Шуберта.
19. Танцевальный жанр фортепианного творчества
Шуберта.
20. Спутник юноши в песне «В путь».

74
Ответь на вопросы теста:
1. В его песнях и романсах фортепиано отводилась та
же роль, что и вокалу. Фортепиано рисует вращение ве
ретена и смятение юной девы:
m «Маргарита за ...»
m «Зеленая лента на лютне»
m «Девушка и смерть»
2. Фортепиано становится рекой, когда голос поет:
m об охотнике
m о форели
m о двойнике
3. Дружеские музыкальные вечера с участием компо
зитора известны как:
m Lied
m экспромты
m Шубертиады
4. Его наиболее знаменитая симфония № 8 известна
под названием:
m «Великан»
m «Неоконченная»
m «Патетическая»
5. Учителем Ф. Шуберта был знаменитый придвор
ный композитор:
m Ж. Б. Люлли
m А. Сальери
m К. Монтеверди
6. Одна из самых проникновенных мелодий, создан
ных для голоса, в которой мы угадываем чувства в серд
це влюбленного:
m мадригал
m пастораль
m серенада

75
Âåëèêèå î Øóáåðòå
Ë. Áåòõîâåí:
«Âîèñòèíó â Øóáåðòå æèâåò áîæåñòâåííàÿ èñêðà».

È. Ïàíàåâ:
«Ïåñíè Øóáåðòà ïîëíû òîé ãëóáî÷àéøåé ñîêðîâåííîé âíóòðåííî-
ñòè äóøè ÷åëîâå÷åñêîé, êîòîðàÿ âñåãäà çàêðûòà è íåâûãîâàðèâàåìà».

Ã. Ðèìàí:
«Íåèñòîùèìî áèë êëþ÷ ìåëîäèè Øóáåðòà; âðÿä ëè ìîæåò ïîýò áû-
ñòðåå íàáðîñàòü ñâîè ñòèõè, ÷åì Øóáåðò ïåðåêëàäûâàë èõ íà ìóçûêó».

À. Ãëàçóíîâ:
«Øóáåðò çíà÷èòåëüíî îïåðåäèë ýïîõó, â êîòîðóþ òâîðèë, è åãî
ñàìîáûòíûé õóäîæåñòâåííûé îáëèê ïî÷òè íåïîäðàæàåì».
«Ôðàíö Øóáåðò, ñîçäàâøèé îáøèðíåéøóþ ìóçûêàëüíóþ ëèòå-
ðàòóðó êàê âîêàëüíóþ, òàê è èíñòðóìåíòàëüíóþ, íàðÿäó ñ Áåòõîâå-
íîì — âåëè÷àéøèé ìèðîâîé ãåíèé ïåðâîé ÷åòâåðòè XIX âåêà».

Øóáåðò î òâîð÷åñòâå
«Î, ôàíòàçèÿ! Òû âûñøåå ñîêðîâèùå ÷åëîâåêà, íåèñ÷åðïàåìûé
èñòî÷íèê, èç êîòîðîãî ïüþò êàê õóäîæíèêè, òàê è ó÷åíûå».
«Îäíà êðàñîòà äîëæíà âäîõíîâëÿòü ÷åëîâåêà â òå÷åíèå âñåé åãî
æèçíè — ýòî âåðíî, íî ñèÿíèå ýòîãî âäîõíîâåíèÿ äîëæíî îñâåùàòü
âñå îñòàëüíîå».

ÇÀÍßÒÈÅ 26. ÆÈÇÍÅÍÍÛÉ ÏÓÒÜ


Ô. ØÎÏÅÍÀ
l Какие национальные композиторские школы возник
ли в Европе в первой половине XIX века?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
76
l Что стало основой творчества представителей этих школ?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Чья музыка стала воплощением духа польского народа?


________________________________________________________________________________________________________________________

l Назови годы жизни Шопена: ____________________

l Где Шопен родился? ___________________________

lВ каком городе прошла первая половина жизни Шо


пена? _______________________________________

l Кто был первым учителем будущего композитора?


____________________________________________________________

l В каком возрасте педагог решил, что ничего уже не смо


жет дать своему ученику? ________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Когда в Варшаве была открыта первая консерватория?


____________________________________________________________

l В каком году Шопен поступил в консерваторию и у кого


он там учился? _________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Что сказал о своем ученике Ю. Эльснер?


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l В каком городе состоялись первые зарубежные концер


ты Шопена? __________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
77
l Когда Шопен отправился в Париж? _______________

l Что произошло в Варшаве после его отъезда в Париж?


________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Чем Шопен занимался в Париже? ________________


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Кто из представителей европейской культуры входил


в число друзей Шопена? _________________________
________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Кто такая Аврора Дюдеван, какое место она заняла в


жизни Шопена? _______________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Что стало главной сферой деятельности Шопена в по


следние годы? _________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Какую страну посетил Шопен в конце жизни?


____________________________________________________________

l Какая область музыкального творчества была особен


но близка композитору?
____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
78
Реши кроссворд:

3 6

2 7

12

4 11

16

10

13 18 19

9 17

20 21

14

15

По горизонтали:
1 Город, куда ездил Шопен в 1829 году с концертами.
4. Вокальные произведения, принадлежащие Шопену.
5. Жанр творчества Шопена, предназначенный для раз
вития техники игры. У Шопена стал концертным жанром.
7. Польский танец, жанр творчества Шопена.
8. Педагог Шопена.
9. Одна из песен Шопена.
10. Инструмент, которому Шопен отдавал предпочте
ние при сочинении большинства произведений.
12. Венгерский пианист и композитор, друг Шопена.
14. Произведения Шопена, составившие цикл из
24 пьес.
79
15. Одно из первых опубликованных сочинений Шопена.
18. Крупный жанр творчества Шопена.
20. Подарок друзей Шопену, наполненный польской
землей.
По вертикали:
2. Танцевальный жанр творчества Шопена.
3. Итальянский скрипач, впечатливший Шопена.
4. Туда направился Шопен, узнав, что не может вер
нуться на родину.
5. Руководитель Шопена в высшей школе музыки.
6. Мужской псевдоним подруги Шопена.
11. Немецкий поэт, друг Шопена.
12. Город, в котором Шопен побывал перед смертью.
13. Французский композитор, современник Шопена.
16. Польский поэт, друг Шопена.
17. Образ, пронизывающий творчество Шопена.
19. Жанр творчества Шопена, «ночная песнь».
21. Любимый композитор Шопена.

ÇÀÍßÒÈÅ 27 è 28. ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ ØÎÏÅÍÀ

l Какому инструменту посвятил Шопен всю свою жизнь?


____________________________________________________________

l Перечисли основные жанры творчества композитора:


________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

l В каких произведениях Шопен воплощал свою любовь


к Родине? ____________________________________
____________________________________________________________
80
l Вспомни польские народные танцы, использованные в
творчестве композитора: _________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________

l Что нового Шопен внес в жанры ноктюрна, прелюдии,


экспромта, этюда? _____________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l С каким событием был связан знаменитый «Револю


ционный» этюд Шопена? ________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ответь на вопросы теста:


1. Ф. Шопен — композитор:
m России
m Италии
m Польши
2. Какое утверждение верно?
m Ф. Шопен — композиторромантик
m Ф. Шопен — представитель венских классиков
m Ф. Шопен — член «Могучей кучки»
3. Ф. Шопен жил:
m в XVIII веке
m в первой половине XIX века
m во второй половине XIX века
4. Ф. Шопен:
m скрипачвиртуоз
m пианиствиртуоз
m органиствиртуоз
5. Основная тема в творчестве композитора:
m война
m сатира
m Родина
81
6. Произведений какого жанра не писал Ф. Шопен:
m полонез
m балет
m мазурка
7. Полонез — это:
m танецшествие
m восточный танец
m русский народный танец
8. Сколько мазурок написано Ф. Шопеном?
m 20
m 30
m более 50
9. Слово «концерт» переводится как:
m согласие, соревнование
m шутка, легкость
m борьба, напряжение
10. Сколько частей в классическом концерте?
m 1
m 2
m 3

Реши еще один кроссворд:

5 6 8

82
По горизонтали:
2. Город, где прошли последние гастроли Шопена.
4. Любимый город композитора.
7. Город, где Шопен провел большую часть своей
жизни.
9. Один из жанров фортепианного творчества компо
зитора.
По вертикали:
1. Псевдоним Авроры Дюдеван — Жорж … .
3. Учитель Шопена в Главной школе музыки.
4. Родина Шопена Желязова … .
5. Город, где прошли первые гастроли молодого Шо
пена.
6. Французский художник — друг Шопена.
8. Имя композитора.

Âåëèêèå î Øîïåíå
Ð. Øóìàí:
«Øàïêè äîëîé, ãîñïîäà, ïåðåä âàìè ãåíèé!».
«Øîïåí — ýòî ñàìîå ñìåëîå è ñàìîå ãîðäîå ïîýòè÷åñêîå âäîõ-
íîâåíèå íàøåãî âðåìåíè».
«Øîïåí óæå íè÷åãî íå ìîæåò íàïèñàòü áåç òîãî, ÷òîáû íà ñåäü-
ìîì òàêòå âû íå âîñêëèêíóëè: «Ýòî ïðèíàäëåæèò åìó!».

Ã. Ãåéíå:
«Øîïåí — ÷àðóþùèé ïîýò-êîìïîçèòîð».

Ô. Ëèñò:
«Êàæäàÿ íîòêà Øîïåíà åñòü æåì÷óæèíà, óïàâøàÿ ñ íåáà».

À. Ðóáèíøòåéí:
«Êàæäàÿ íîòêà ó Øîïåíà — ÷èñòîå çîëîòî».

Ö. Êþè:
«Øîïåí âìåùàë â ñåáÿ âåñü ìèð è ïðèíàäëåæèò âñåìó ìèðó».

83
Ë. Îáîðèí:
«Ïðàâû òå, êòî çàâèäóåò ïèàíèñòàì, ÷òî ó íèõ åñòü Øîïåí».

Øîïåí î òâîð÷åñòâå
«Ïóòü ê ïðîñòîìó ëåæèò ÷åðåç ñëîæíîå, ïðîñòîòà åñòü êîíå÷íàÿ
öåëü âñÿêîãî èñêóññòâà».

ÇÀÍßÒÈÅ 29. ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÍÀß ÌÓÇÛÊÀ


ÊÎÌÏÎÇÈÒÎÐÎÂ-ÐÎÌÀÍÒÈÊÎÂ
l Какой инструмент стал главным в эпоху романтизма?
____________________________________________________________

l Как оценивали рояль представители романтизма?


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Перечисли имена композиторов, которые проявили


себя в области фортепиано: _______________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Перечисли известные тебе жанры фортепианных ми


ниатюр, характерные для эпохи романтизма: _________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
84
l В эпоху романтизма большую популярность приобрели
циклы фортепианных миниатюр. Какие циклы ты знаешь?
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Назови героев цикла Шумана «Карнавал»: _________


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Кто из композиторов открыл новые возможности роя


ля, «превратив» его в оркестр? ____________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

lКто «вывел» рояль из домашних зал на концертную


эстраду? _____________________________________

l Что нового внес в фортепианное искусство Ф. Лист?


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Перечисли известные тебе фортепианные произведе


ния Листа: ___________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Какие жанры норвежского народного искусства исполь


зовал в своем творчестве Э. Григ? _________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
85
Реши кроссворд:
3 4

1 9

12

18

5 11 16

10 14

6 15 19

13 20

17

По горизонтали:
1. Норвежский танец, «Крестьянский марш».
2. Пьеса из цикла Шумана «Карнавал».
7. Учитель Р. Шумана.
8. Родина Грига.
10. Лист написал 19 «Венгерских …».
11. Венгерский композитор и пианист.
13. Имя жены Р. Шумана.
15. Один из героев диалогов Шумана.
16. Один из героев диалогов Шумана.
17. Один из героев диалогов Шумана.
20. Музыка Грига к драме Ибсена «Пер …».

86
По вертикали:
3. Педагогпианист, учитель Листа.
4. Название фортепианного цикла Шумана.
5. Самый главный в эпоху романтизма инструмент.
6. Родина Шумана.
9. Жанр произведения Шумана «Рай и Пери».
12. Симфоническая поэма Листа.
14. Вокальный цикл Шумана «Любовь …».
18. Фортепианный цикл Листа «… странствий».
19. Родной город Грига.

Âåëèêèå î Øóìàíå
Ï. ×àéêîâñêèé:
«Íåáîëüøàÿ ôîðòåïèàííàÿ ïüåñêà Øóìàíà, íåñìîòðÿ íà ñêðîì-
íûå ñâîè ðàçìåðû, ïîëíà íåïîäðàæàåìîé ïðåëåñòè è ïîèñòèíå ãå-
íèàëüíîãî ìàñòåðñòâà».

Ô. Ëèñò:
«Êàê ÷åëîâåê Øóìàí ñòðåìèëñÿ îáúåäèíèòü â ñåáå ïèñàòåëÿ è
ìóçûêàíòà, êàê ìóçûêàíò — óñòàíîâèòü íàèáîëåå òåñíûå ñâÿçè ìåæ-
äó ñóäüáàìè ìóçûêè è ëèòåðàòóðû».

Ï. Êàçàëüñ:
«Â ëþáîì èç ïðîèçâåäåíèé Øóìàíà îò íà÷àëà äî êîíöà âäîõíî-
âåíèå íå îñëàáåâàåò».

Ä. Æèòîìèðñêèé:
«Åñëè Øóìàí íå ïðèçíàâàë â èñêóññòâå «êðàñîòû áåç ïðàâäû»,
òî îí òàêæå âîçðàæàë è ïðîòèâ «ïðàâäû áåç êðàñîòû».

Âåëèêèå î Ëèñòå
Ê. Ñåí-Ñàíñ:
«Ëèñò — îäèí èç âåëèêèõ êîìïîçèòîðîâ íàøåé ýïîõè. Îí ïîñ-
ìåë ñäåëàòü òî, íà ÷òî íå îñìåëèëèñü íè Âåáåð, íè Ìåíäåëüñîí, íè
Øóáåðò, íè Øóìàí. Îí ñîçäàë ñèìôîíè÷åñêóþ ïîýìó. Îí — îñâîáî-
äèòåëü èíñòðóìåíòàëüíîé ìóçûêè».

87
Ö. Êþè:
«Âåíãåðñêàÿ ôàíòàçèÿ» Ëèñòà — øåäåâð áëåñêà, êîëîðèòà, ýô-
ôåêòà, æèçíè è ñàìîãî óäà÷íîãî óïîòðåáëåíèÿ ôîðòåïèàíî ñ îðêå-
ñòðîì».

Ä. Êàáàëåâñêèé:
«Ñèìôîíè÷åñêèå ïîýìû Ëèñòà — ýòî â êàêîé-òî ñòåïåíè Âàãíåð
äî Âàãíåðà».

È. Êàëüìàí:
«Ïîëîâèíà ñòðàíèöû ïàðòèòóðû Ëèñòà ïåðåâåñèò âñå ìîè êàê óæå
íàïèñàííûå, òàê è áóäóùèå îïåðåòòû».

Ëèñò î ìóçûêå
«Òîëüêî ïîëíîå îáíèùàíèå ìîãëî áû çàñòàâèòü ìóçûêó çàñòûòü
íà îäíîì ìåñòå».
«Åñòü ìóçûêà, êîòîðàÿ èäåò ê íàì, è — äðóãàÿ, êîòîðàÿ òðåáóåò,
÷òîáû ìû øëè ê íåé».
«Áåç ôàíòàçèè íåò èñêóññòâà, êàê íåò è íàóêè».
«×åëîâå÷åñêàÿ äóøà — ýòî ñâÿçóþùåå çâåíî ìåæäó ïðèðîäîé
è èñêóññòâîì».
«×åì âîçâûøåííåå èäåÿ, êîòîðóþ õóäîæíèê èçáèðàåò êàê âåäó-
ùóþ, ÷åì áîëüøå ïîäíèìàåòñÿ åãî ÷óâñòâî íàä îáûäåííûì, òåì íå-
îáõîäèìåå, ÷òîáû ýòè èäåè è ÷óâñòâà áûëè âîïëîùåíû â ïðåêðàñíîé
è ñîâåðøåííîé ôîðìå».

Âåëèêèå î Ãðèãå
Ï. ×àéêîâñêèé:
«Ãðèã ñóìåë ñðàçó è íàâñåãäà çàâîåâàòü ñåáå ðóññêèå ñåðäöà».

Á. Àñàôüåâ:
«Ìóçûêà Ãðèãà — ìóçûêà ÷óâñòâ, à íå ìóçûêà î ÷óâñòâå è íå ÷óâ-
ñòâåííàÿ ìóçûêà».
«Ãðè㠗 èçáðàííèê, îòìå÷åííûé ëàñêîâîé äóìîé î íåì ÷åëîâå-
÷åñòâà».

88
Ãðèã î òâîð÷åñòâå
«Áàõ è Áåòõîâåí âîçäâèãàëè õðàìû íà âûñîòàõ. ß æå õîòåë…
ñòðîèòü äëÿ ëþäåé æèëèùà, â êîòîðûõ îíè ÷óâñòâîâàëè áû ñåáÿ óþò-
íî è ñ÷àñòëèâî».
«Âñÿêîå èñêóññòâî ïðèíàäëåæèò èñòîðèè è äîëæíî ðàññìàòðè-
âàòüñÿ ñ èñòîðè÷åñêîé òî÷êè çðåíèÿ».
«Èñêóññòâî — âåñòíèê ìèðà».

ÇÀÍßÒÈÅ 30. ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÎÏÅÐÛ


 XIX ÂÅÊÅ
l Назови годы жизни Р. Вагнера: ___________________

l Перечисли этапы его жизни и творчества: __________


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Назови известные тебе оперы Вагнера: _____________


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l В чем заключается сущность оперной реформы Вагнера?


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Какое место занимает в его операх оркестр?


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
89
l Что такое лейтмотив? __________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

lГде находился театр, в котором ставились последние


оперы Вагнера? ________________________________

l Что такое тетралогия? _________________________


__________________________________________________________________________________________________________________________

l Какое место в жизни Вагнера занимало число «13»?


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Назови годы жизни Д. Верди: ___________________

l В какой стране жил Вагнер, а в какой — Верди?


__________________________________________________________________________________________________________________________

l Что нового внес Верди в оперное искусство?


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Получил ли Верди профессиональное музыкальное


образование? _________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

l В каких операх Верди прозвучали патриотические мо


тивы? _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
90
l Назови оперы, вошедшие в знаменитую триаду Верди:
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

l Как можно определить жанр этих опер?


____________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Назови, какие еще оперы великого итальянского ком


позитора ты знаешь: ____________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Назови годы жизни Ж. Бизе: ____________________

l Где он получил музыкальное образование?


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l К каким жанрам он обращался в своем творчестве?


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Какую оперу можно считать вершиной его творчества?


_____________________________________________________________

l Как и когда прошла ее премьера?


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Назови имена героев оперы «Кармен»:


__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
91
l Какие сюжеты привлекали оперных композиторов в
эпоху романтизма?
__________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Реши кроссворд:
1

14

3 9 12

2 10 18

11

5 8

7 13

16

15

20

17

19

По горизонтали:
2. Опера Верди.
4. Город, где Вагнер учился в университете.
7. Опера Вагнера «… и Изольда».
8. Опера Бизе.
11. Пьеса А. Доде, музыку к которой написал Бизе.
92
15. Великий итальянский оперный композитор.
17. Герой оперы Бизе «Кармен».
19. Последняя опера Верди.
По вертикали:
1. Одна из героических опер Верди.
3. Герой оперы Бизе «Кармен».
5. Последняя опера Вагнера.
6. Опера Вагнера на сюжет немецкой средневековой
легенды.
9. Город, где находился театр Вагнера.
10. Опера Вагнера, написанная в 1845 году.
12. Самая известная опера Верди.
13. Опера Верди.
14. Опера Вагнера «Летучий …».
16. Автор оперы «Кармен».
18. Опера, вошедшая в тетралогию Вагнера.
20. Тетралогия Вагнера «… нибелунга».

Âåëèêèå î Âàãíåðå
Ï. ×àéêîâñêèé:
«Âàãíåð êàê êîìïîçèòîð-ñîçèäàòåëü åñòü òâîðåö ÷óäíûõ, ïîýòè-
÷åñêèõ êàðòèí, òâîðåö ìîìåíòîâ ïðåêðàñíîé èçîáðàçèòåëüíîé ìó-
çûêè, ðàññåÿííîé â åãî äðàìàòè÷åñêî-ìóçûêàëüíûõ ïðîèçâåäåíè-
ÿõ, — è â ýòîì åãî ãëàâíàÿ ñèëà».
«Â êàêîì-òî âåëè÷àâîì îäèíî÷åñòâå ñòîÿë Âàãíåð, ýòîò ãåíè-
àëüíûé ÷åëîâåê, îò ïîäàâëÿþùåãî âîçäåéñòâèÿ êîòîðîãî íå óøåë
íè îäèí èç åâðîïåéñêèõ êîìïîçèòîðîâ âòîðîé ïîëîâèíû íàøåãî
ñòîëåòèÿ».
«Óâàæàÿ âûñîêèé ãåíèé Âàãíåðà, ñîçäàâøåãî Âñòóïëåíèå ê «Ëî-
ýíãðèíó» è «Ïîëåò âàëüêèðèé», ïðåäàííî ñêëîíÿÿñü ïåðåä ïðîðî-
êîì, ÿ íå èñïîâåäóþ ðåëèãèè, êîòîðóþ îí ñîçäàë».

Ã. Ìàëåð:
«Êàêîå áû ìðà÷íîå íàñòðîåíèå ó ìåíÿ íè áûëî, îíî èñïðàâëÿåò-
ñÿ, ñòîèò ìíå òîëüêî âñïîìíèòü î Âàãíåðå».

93
Ò. Ìàíí:
«Ñòðàñòü ê èñïîëíåííîìó ÷àð òâîð÷åñòâó Âàãíåðà ñîïóòñòâîâà-
ëà ìíå â òå÷åíèå âñåé ìîåé æèçíè».
«Ãåíèé Âàãíåðà — äðàìàòè÷åñêèé ñèíòåç îòäåëüíûõ èñêóññòâ».

Âàãíåð î òâîð÷åñòâå
«Õóäîæíèê, íåçàâèñèìî îò öåëè åãî òðóäà, íàõîäèò óäîâîëüñòâèå
óæå â ñàìîì ïðîöåññå òâîð÷åñêîãî òðóäà».
«Áåç ìåëîäèè ìóçûêà íåìûñëèìà».

Âåëèêèå î Âåðäè
Ý. Êàðóçî:
«Âåðäè — ýòî ëåâ èòàëüÿíñêîé ëèðè÷åñêîé îïåðû».

È. Ñîëëåðòèíñêèé:
«Íàçâàòü Âåðäè ïðîñòî ãåíèàëüíûì êîìïîçèòîðîì — çíà÷èëî
áû âñå æå îäíîñòîðîííå îöåíèâàòü åãî. Îí îäèí èç âåëè÷àéøèõ ìó-
çûêàëüíûõ äðàìàòóðãîâ».
«Îòåëëî» Âåðäè — îäíî èç âûñøèõ ñîçäàíèé âñåé ìèðîâîé îïåð-
íîé ëèòåðàòóðû».

À. Òîñêàíèíè:
«Âåëèêèì áûë Âåðäè. Åãî ìóçûêà ïîõîæà íà åãî õàðàêòåð, ñèëü-
íûé è ÷åñòíûé. Îí ðîäèëñÿ êðåñòüÿíèíîì è îñòàâàëñÿ êðåñòüÿíè-
íîì âñþ æèçíü…êàê è ÿ».
«Ôàëüñòàô» Âåðäè — æåì÷óæèíà!»

Ì. Äðóñêèí:
«Â ñâîèõ îïåðàõ íà ìàòåðèàëå ïðîøëîãî Âåðäè ðåøàåò æãó÷èå
ïðîáëåìû ñîâðåìåííîñòè».

Âåðäè î ìóçûêå
«Ãîëîñ è ìåëîäèÿ äëÿ ìåíÿ âñåãäà áóäóò ñàìûì ãëàâíûì».
«Ìåëîäèÿ è ãàðìîíèÿ äîëæíû áûòü â ðóêàõ õóäîæíèêà òîëüêî
ñðåäñòâîì äëÿ ñîçäàíèÿ èç íèõ ìóçûêè».

94
Âåëèêèå î Áèçå
Ï. ×àéêîâñêèé:
«Áèçå… Âîò ó êîãî áåçäíà ãàðìîíè÷åñêèõ ñìåëîñòåé, íî ñêîëü-
êî âêóñà è ïðåëåñòè âî âñåì ýòîì!»
«Êàðìåí» Áèçå, ïî-ìîåìó, — ýòî â ïîëíîì ñìûñëå øåäåâð, òî
åñòü îäíà èç òåõ íåìíîãèõ âåùåé, êîòîðûì ñóæäåíî îòðàçèòü â ñåáå
â ñèëüíåéøåé ñòåïåíè ìóçûêàëüíûå ñòðåìëåíèÿ öåëîé ýïîõè».

Ê. Íåô:
«Êàðìåí» — öåëàÿ ýïîõà â ýâîëþöèè ôðàíöóçñêîé îïåðû».

Ê. Ñåí-Ñàíñ:
«Áèçå — âåñü ìîëîäîñòü, ñèëà, ðàäîñòü, áîäðîñòü äóõà».

Áèçå î òâîð÷åñòâå
«ß íå ðîæäåí äëÿ ñèìôîíèè, ìíå íóæåí òåàòð».

ÇÀÍßÒÈÅ 31. ÄÀËÜÍÅÉØÈÅ ÏÓÒÈ


ÐÀÇÂÈÒÈß ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÎÉ ÌÓÇÛÊÈ
 ÊÎÍÖÅ XIX — ÍÀ×ÀËÅ XX ÂÅÊÀ
lКакое новое направление появилось во Франции в кон
це XIX века? __________________________________

l В каком виде искусства оно проявилось прежде всего?


____________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Перечисли имена художниковимпрессионистов:


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
95
l Что отличало их искусство? _____________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

lКто из композиторов привнес идеи импрессионизма в


музыку? _____________________________________

l Как можно назвать их произведения?


____________________________________________________________

l Что они стремились воплотить в своей музыке?


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l В какие стороны композиторской техники Дебюсси


внес новшества? _______________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l К каким жанрам он обращался? __________________


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Перечисли известные тебе произведения Дебюсси:


_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

lКто из французских композиторов был близок Дебюс


си по стилю? __________________________________
96
l Изменялся ли на протяжении творчества Равеля его
композиторский стиль? _________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l В каких сочинениях Равеля наиболее ярко проявились


черты импрессионизма? _________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Какое произведение Равель написал для русской балет


ной труппы С. Дягилева? ________________________
_____________________________________________________________

lНазови страну, культуру которой особенно любил


Равель: ______________________________________

l Перечисли известные тебе «испанские» произведения


Равеля: ______________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Перечисли героев оперы Равеля «Дитя и волшебство»:


__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

lНазови имя испанского композитора, продолжавшего


традиции импрессионизма: _______________________

l Кто из итальянских композиторов был импрессионистом?


_____________________________________________________________

lВ чьем творчестве проявился английский импрессио


низм? _______________________________________
97
l Имя польского композитораимпрессиониста:
_____________________________________________________________

lКакое новое направление появилось в опере в конце


XIX века? ____________________________________

l Какие произведения знаменовали собой появление это


го направления? _______________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l От какого итальянского слова произошло название на


правления? Переведи его: ________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________

l Чем отличались сюжеты веристских опер?


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Перечисли композиторовверистов: _______________


__________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Чье творчество по праву считается вершиной веризма?


_____________________________________________________________

l Перечисли известные тебе оперные творения Д. Пуч


чини: _______________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
98
l Вспомни слова Пуччини, которыми он определил за
дачу своих опер: _______________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

l Назови главные направления искусства рубежа XIX и


XX веков: ____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Реши кроссворд:
8

2 15

3 4 18

11 14

9 16

12 17 20

10 13

22

6 19

7 23

21

99
По горизонтали:
1. Перевод французского слова, давшего название
импрессионизму.
6. Французский художникимпрессионист.
7. Опера Д. Пуччини.
9. Итальянский композиторимпрессионист.
10. Самое знаменитое произведение М. Равеля.
11. Основоположник музыкального импрессионизма.
12. Испанский импрессионист Мануэль де … .
19. Итальянский композиторимпрессионист.
20. Три оркестровых эскиза Дебюсси.
21. Польский композиторимпрессионист.
23. Направление в опере в конце XIX века.
По вертикали:
2. Цикл Дебюсси.
3. «Послеполуденный … фавна».
4. Французский художникимпрессионист.
5. Один из ноктюрнов Дебюсси.
8. Балет Равеля «… и Хлоя».
13. Фортепианная пьеса Дебюсси «… свет».
14. Опера Д. Пуччини.
15. Автор оперы «Чиочиосан».
16. Знаменитая опера Р. Леонкавалло.
17. Итальянский композиторверист.
18. Одно из направлений конца XIX века.
22. Автор «Болеро».

Âåëèêèå î Äåáþññè
Ð. Ðîëëàí:
«Âñå òå, êòî çà ðóáåæîì èíòåðåñóþòñÿ Ôðàíöèåé è æåëàþò ïî-
íÿòü åå ãåíèé, äîëæíû èçó÷àòü «Ïåëëåàñà è Ìåëèçàíäó».

Â. Êàðàòûãèí:
«Äëÿ Äåáþññè íàèáîëåå õàðàêòåðíû íàñòðîåíèÿ ñìóòíûå, ïîäåð-
íóòûå äûìêîé ñíà, ìå÷òû, òèõèõ ãðåç, òàéíû».

100
Á. Áàðòîê:
«Äåáþññè âíîâü ðàñêðûë âñåì ìóçûêàíòàì ñóùíîñòü àêêîðäà:
îí áûë ñòîëü æå çíà÷èòåëåí, êàê Áåòõîâåí, êîòîðûé óêàçàë íàì ïóòü
ê ðàçâèòèþ ôîðìû, è êàê Áàõ, êîòîðûé îòêðûë ïåðåä íàìè âûñøóþ
ìóäðîñòü êîíòðàïóíêòà».

Âåëèêèå î Ðàâåëå
Ñ. Ðèõòåð:
«Ïðîèçâåäåíèÿ Ðàâåëÿ ñëèøêîì äèíàìè÷íû, òåìïåðàìåíòíû,
÷òîáû áûòü òèïè÷íî èìïðåññèîíèñòñêèìè, è ñëèøêîì ìíîãîöâåòíû,
êîëîðèòíû, ÷òîáû ñîâñåì íå áûòü èìè».

ß. Ôëèåð:
«Ìíå îñîáåííî äîðîã Ðàâåëü êàê îðèãèíàëüíûé ìûñëèòåëü è
ïðåâîñõîäíûé ïñèõîëîã».

Â. Êàðàòûãèí:
«Ìóçûêà Ðàâåëÿ — ìîçàèêà ïåðåëèâ÷àòûõ çâóêîâûõ ïÿòåí è áëè-
êîâ, èçîùðåííàÿ, íåæíàÿ, ïðè÷óäëèâàÿ…».

Â. ä’Ýíäè:
«Íå ìíîãèì êîìïîçèòîðàì óäàâàëîñü äîñòèãíóòü òàêîãî ìàñòåð-
ñòâà, êàê Ðàâåëþ».

Ê. Øèìàíîâñêèé:
«Ñëóøàÿ ìóçûêó Ðàâåëÿ, ïîðîé ïî÷òè çðèòåëüíî îùóùàåøü ñîë-
íöå, òêóùåå çîëîòóþ ñåòü â ïëÿøóùèõ âîëíàõ þæíîãî ìîðÿ».

Ñ. Ïðîêîôüåâ:
«Áîëåðî» Ðàâåëÿ ÿâëÿåòñÿ ÷óäîì êîìïîçèòîðñêîãî ìàñòåðñòâà».

Âåëèêèå î Ïó÷÷èíè
È. Ñîëëåðòèíñêèé:
«Íè îäèí èç êðóïíûõ åâðîïåéñêèõ îïåðíûõ êîìïîçèòîðîâ íå
ñóìåë èçáåæàòü âîçäåéñòâèÿ Ïó÷÷èíè».

101
Á. Äæèëüè:
«Ìàíîí Ëåñêî» Ïó÷÷èíè — ýòî íåïðåâçîéäåííîå âûðàæåíèå
ñòðàñòè è ãîðÿ÷íîñòè, ñâîéñòâåííûõ ìîëîäîñòè».

Á. Øîó:
«ß âèæó â Ïó÷÷èíè áîëüøå, ÷åì â êîì-ëèáî èç åãî ñîïåðíèêîâ,
ïðååìíèêà Âåðäè».

ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÎÅ ÇÀÍßÒÈÅ

Ответь на вопросы теста:


1. Что такое полифония в музыке?
m одноголосие
m многоголосие
m гармония
2. Какой жанр родился в XVII веке в Италии?
m квартет
m балет
m опера
3. Слово «барокко» в переводе означает:
m веселый
m грустный
m причудливый
4. Кто из перечисленных композиторов не жил в эпо
ху барокко?
m Вивальди
m Вагнер
m Бах
5. С какого произведения началось возрождение твор
чества Баха?
m токката и фуга ре минор
m хорошо темперированный клавир
m «Страсти по Матфею»
102
6. Композитор, исполнивший это произведение в
1829 году:
m Чайковский
m Шуман
m Мендельсон
7. Слово «имитация» переводится как:
m повторение
m противопоставление
m подражание
8. Как называется первый раздел фуги?
m реконструкция
m диспозиция
m экспозиция
9. Циклическое произведение, состоящее из несколь
ких танцевальных пьес, называется:
m ариетта
m стретта
m сюита
10. В основе сюиты лежит принцип:
m имитации
m контраста
m чередования
11. Одноголосное хоровое католическое песнопение:
m баллада
m хорал
m мадригал
12. Слово classicus в переводе означает:
m идеальный
m безобразный
m образцовый
13. Классицизм зародился в:
m Италии
m Германии
m Франции
103
14. Классики считали идеалом в искусстве:
m современную поэзию
m средневековую архитектуру
m античное искусство
15. Кто из названных композиторов не является вен
ским классиком?
m Моцарт
m Бетховен
m Бах
16. Гайдн провел на службе у князя Эстергази:
m 10 лет
m 20 лет
m 30 лет
17. В конце жизни Гайдн дважды посетил:
m Италию
m Англию
m Францию
18. Сколько симфоний написал Гайдн?
m 13
m 103
m 83
19. Симфония Гайдна № 103 называется:
m «С боем часов»
m «С колокольным звоном»
m «С тремоло литавр»
20. Первая часть симфонии пишется в форме:
m рондо
m фуги
m сонатного allegro
21. Сколько сонат для фортепиано написал Гайдн?
m 2
m 52
m 102

104
22. Для какого клавишного инструмента Гайдн писал
свои сонаты?
m рояля
m органа
m клавира
23. Многочастное произведение для солистов, хора и
оркестра называется:
m оратория
m симфония
m концерт
24. Моцарт начал сочинять музыку в:
m 2 года
m 4 года
m 24 года
25. Первую поездку в Италию Моцарт совершил в:
m 14 лет
m 24 года
m 44 года
26. Последние годы жизни Моцарта прошли в:
m Вене
m Париже
m Мадриде
27. Моцарт написал:
m 101 симфонию
m 21 симфонию
m 41 симфонию
28. Опера «Свадьба Фигаро» написана на сюжет:
m драмы Шекспира
m комедии Бомарше
m трагедии Гёте
29. Партию Фигаро исполняет:
m тенор
m баритон
m бас
105
30. Опера «Свадьба Фигаро» написана в:
m 1786 году
m 1736 году
m 1816 году
31. Кто был педагогом Бетховена в Вене?
m Моцарт
m Гайдн
m Порпора
32. Какое произведение завершало собой творчество
Бетховена?
m Реквием
m 9я симфония
m Месса
33. Сколько сонат для фортепиано написал Бетховен?
m 22
m 32
m 42
34. Сколько симфоний написал Бетховен?
m 9
m 19
m 29
35. Что Бетховен сказал о первом мотиве 5й симфонии?
m «Так почтальон стучится в дверь»
m «Так друг стучится в дверь»
m «Так судьба стучится в дверь»
36. К какому произведению написана увертюра «Эг
монт»?
m к комедии Бомарше
m к драме А. Доде
m к трагедии Гёте
37. Как называется опера Бетховена?
m «Отелло»
m «Орфей»
m «Фиделио»
106
38. В каком виде искусства романтизм проявился
прежде всего?
m литература
m музыка
m архитектура
39. Кто из перечисленных композиторов не является
романтиком?
m Шуберт
m Лист
m Гайдн
40. Кто был учителем Шуберта?
m Моцарт
m Сальери
m Бетховен
41. «Шубертиады» — это:
m симфонические концерты
m оперные спектакли
m музыкальные вечера из произведений Шуберта
42. Сколько песен написано Шубертом?
m около 100
m около 600
m около 1000
43. Кто из композиторов создал один из первых во
кальных циклов?
m Бах
m Бетховен
m Шуберт
44. Сколько частей в «Неоконченной симфонии»
Шуберта?
m одна
m две
m четыре
45. Сколько симфоний в творчестве Шуберта?
m 9
m 19
m 49
107
46. Первым учителем Шопена был:
m В. Живный
m А. Мицкевич
m А. Дворжак
47. Шопен покинул Польшу в возрасте:
m 10 лет
m 20 лет
m 30 лет
48. Последние годы жизни Шопена прошли в:
m Вене
m Берлине
m Париже
49. В какой области музыкального искусства талант
Шопена проявился особенно ярко?
m в симфонической музыке
m в оперной музыке
m в фортепианной музыке
50. «Пер Гюнт» Э. Грига — это:
m фортепианный цикл
m сюита из музыки к драме Ибсена
m симфония
51. Ф. Лист написал для фортепиано:
m около 600 произведений
m около 200 произведений
m около 300 произведений
52. Пьеса «У родника» Ф. Листа является частью его:
m Венгерской рапсодии
m цикла «Годы странствий»
m оратории «Легенда о святой Елизавете»
53. Героем какого сочинения Р. Шумана является
Флорестан?
m фортепианного цикла «Карнавал»
m оперы «Геновева»
m вокального цикла «Любовь поэта»
108
54. Опера «Лоэнгрин» написана:
m Р. Вагнером
m Д. Верди
m Ж. Бизе
55. В своей оперной реформе Вагнер отказался от:
m оркестрового сопровождения оперы
m либретто
m деления оперы на вокальные номера
56. Последней оперой Вагнера была:
m «Летучий Голландец»
m «Парсифаль»
m «Валькирия»
57. Д. Верди не приняли в консерваторию изза:
m «низкого уровня фортепианной игры»
m возраста
m отсутствия свободных мест
58. Представителем какого направления в искусстве
был Д. Верди?
m романтизма
m веризма
m реализма
59. Сколько опер написал Верди?
m 36
m 26
m 56
60. Представителем какого направления в искусстве
был Ж. Бизе?
m романтизма
m веризма
m реализма
61. Самая известная опера Бизе:
m «Искатели жемчуга»
m «Кармен»
m «Пертская красавица»
109
62. Первый композиторимпрессионист:
m В. Моцарт
m К. Дебюсси
m И. Бах
63. Импрессионизм первоначально возник в:
m литературе
m живописи
m музыке
64. Слово «веризм» произошло от «веро», что означает:
m истинный, правдивый
m искусственный, лживый
m настоящий, мечтательный
65. Кто из перечисленных композиторов не является
веристом:
m Леонкавалло
m Пуччини
m Россини
66. Оперу «Мадам Баттерфляй» написал:
m Масканьи
m Пуччини
m Доницетти

Еще один обобщающий тест:


1. Принцип расположения прелюдий и фуг Баха в ХТК:
m по квартоквинтовому кругу
m по тонам
m по хроматизму
2. Бах назвал свои трехголосные инвенции:
m симфонии
m сонаты
m квартеты
3. Какие из перечисленных сочинений принадлежат
Баху?
m Торжественная месса
m Большая месса
m Месса си минор

110
4. Симфонический оркестр в творчестве Гайдна:
m двойной
m тройной
m четверной
5. «Времена года» Гайдна — это:
m концерт
m симфония
m оратория
6. Вычеркни «лишнюю» симфонию:
m «С тремоло литавр»
m «Пасторальная»
m «Прощальная»
7. Вспомни названия трех симфоний Гайдна:
1) _______________________________________
2) _______________________________________
3) _______________________________________
8. В каком возрасте Моцарт был принят в Болонс
кую академию?
m 4 года
m 14 лет
m 24 года
9. Назови жанр «Реквиема»:
m кантата
m соната
m заупокойная месса
10. Главного героя оперы «Свадьба Фигаро» зовут:
m Альмавива
m Базилио
m Фигаро
11. Определи жанр «Фиделио» Бетховена:
m симфония
m балет
m опера

111
12. Какая из перечисленных симфоний Бетховена
является программной? Напиши ее название:
m №1
m №6
m №9
13. «Аппассионата» — это:
m соната для фортепиано
m увертюра
m симфония
14. Какой из этих циклов написал не Шуберт?
m «Зимний путь»
m «К далекой возлюбленной»
m «Прекрасная мельничиха»
15. Ф. Шуберт является одним из первых:
m романтиков
m венских классиков
m импрессионистов
16. Ф. Шопен всю жизнь писал музыку для:
m флейты
m скрипки
m фортепиано
17. В своем фортепианном творчестве Шопен тяго
тел к:
m концертам
m сонатам
m миниатюрам
18. Ф. Лист был:
m известным пианистом
m известным певцом
m известным скрипачом
19. К. Дебюсси —
m основоположник импрессионизма в музыке
m французский поэт
m актер театра
112
20. Д. Пуччини —
m реалист
m верист
m экспрессионист

Итак, дорогой друг, мы завершаем изучение западно


европейской музыки. За этот год ты многое узнал об этих
композиторах и их творчестве, услышал их произведе
ния. Хотелось бы узнать твое личное отношение к их
музыке и творчеству. Поэтому последнее наше задание —
небольшие сочинения о выдающихся зарубежных ком
позиторах.

113
1. «Не ручей! — Море должно быть ему имя». Кому
принадлежат эти слова, о ком они, как ты их понимаешь?

114
2. Что объединяет Гайдна, Моцарта и Бетховена?
В чем отличия их творчества?

115
3. Моцарт сказал: «Мелодия — это душа музыки».
Как ты понимаешь это высказывание? Проявилось ли
это в музыке Моцарта?

116
4. Бетховен сказал: «Музыка должна высекать
огонь из людских сердец». Соответствует ли это выD
сказывание его музыке?

117
5. Шуберт сказал: «Одна красота должна вдохновD
лять человека в течение всей его жизни — это верно, но
сияние этого вдохновения должно освещать все остальD
ное». Как ты понимаешь его слова?

118
6. Ц. Кюи сказал: «Шопен вмещал в себя весь мир и
принадлежит всему миру». Как ты понимаешь эти слова?

119
ÎÒÂÅÒÛ ÍÀ ÊÐÎÑÑÂÎÐÄÛ

Занятия 3 и 4
По горизонтали: 2. Кётен. 4. Томаскирхе. 6. Страсти.
7. Имитация. 11. Полифония. 13. Веймар.
По вертикали: 1. Барокко. 3. Орган. 5. Эйзенах. 8. Кла
вир. 9. Себастьян. 10. Инвенция. 12. Бадинерия. 14. Маг
далена.

Занятие 5
По горизонтали: 1. Хроматизм. 3. Экспозиция. 6. Ими
тация. 7. Аллеманда. 9. Куранта.
По вертикали: 2. Противосложение. 4. Жига. 5. Сюи
та. 8. Темперация. 10. Инвенция. 11. Сарабанда.

Занятие 14
По горизонтали: 1. Симфония. 2. Флейта. 5. Фигаро.
8. Соната. 9. Скрипка. 10. Вена. 15. Италия. 16. Пушкин.
17. Аллегри.
По вертикали: 3. Гайдн. 4. Мартини. 6. Леопольд. 7. Рек
вием. 11. Амадей. 12. Зальцбург. 13. Латинский. 14. Салье
ри. 16. Прага. 18. Лондон.

Занятие 15
По горизонтали: 1. Рондо. 3. Вена. 7. Родина. 10. Увер
тюра. 11. Либретто. 13. Ария. 14. Сюзанна. 15. Итальян
ский. 17. Марш.
По вертикали: 2. Сопрано. 4. Каватина. 5. Менуэт.
6. Керубино. 8. Альмавива. 9. Клавесин. 12. Баритон.
16. Бомарше. 18. Соль. 19. Финал.

Занятия 16 и 17
По горизонтали: 2. Классик. 4. Фортепиано. 8. Эгмонт.
10. Вена. 11. Революция. 12. Патетическая. 13. Гайдн.

По вертикали: 1. Фиделио. 3. Аппассионата. 5. Нефе.


6. Квартет. 7. Бонн. 9. Глухота. 13. Героическая. 14. Лунная.
120
Занятие 19
По горизонтали: 2. Тутти. 5. Тромбон. 7. Контраст.
8. Триоль. 9. Валторна. 10. Гёте. 11. Нидерланды. 13. Скерцо.
По вертикали: 1. Пунктир. 2. Пикколо. 4. Вступле
ние. 6. Соло. 8. Три. 10. Гимн. 12. До. 13. Судьба. 14. Лейт
мотив. 15. Рефрен.

Занятие 20
По горизонтали: 1. Лобковиц. 3. Людвиг. 4. Квартет.
6. Героическая. 10. Бонн. 11. Фиделио. 14. Тереза.
По вертикали: 2. Кориолан. 5. Эгмонт. 7. Гвичарди.
8. Творения. 9. Аппассионата. 12. Моцарт. 13. Гейлиген
штадт. 14. Бонапарт

Занятие 23
По горизонтали: 1. Шарманщик. 3. Гёте. 5. Форель.
6. Баллада. 8. Мельничиха. 9. Приют. 11. Серенада. 12. Фауст.
По вертикали: 2. Маргарита. 4. Колыбельная. 7. Рель
штаб. 8. Мюллер. 9. Путь. 10. Липа.

Занятие 25
По горизонтали: 1. Момент. 3. Путь. 4. Мюллер. 5. Со
ната. 11. Форшлаг. 12. Фогль. 13. Вена. 15. Песня. 16. Бет
ховен. 17. Романтизм. 18. Сальери. 21. Две.
По вертикали: 2. Шубертиады. 6. Маргарита. 7. Форте
пиано. 8. Тиф. 9. Форель. 10. Симфония. 14. Гёте. 19. Вальс.
20. Ручей.

Занятие 26
По горизонтали: 1. Вена. 4. Песни. 5. Этюд. 7. Мазурка.
8. Живный. 9. Желание. 10. Фортепиано. 12. Лист. 14. Пре
людии. 15. Полонез. 18. Концерт. 20. Кубок.
По вертикали: 2. Вальс. 3. Паганини. 4. Париж. 5. Эль
снер. 6. Санд. 11. Гейне. 12. Лондон. 13. Берлиоз. 16. Миц
кевич. 17. Родина. 19. Ноктюрн. 21. Бах.
121
Занятия 27 и 28
По горизонтали: 2. Лондон. 4. Варшава. 7. Париж.
9. Мазурка.
По вертикали: 1. Санд. 3. Эльснер. 4. Воля. 5. Вена.
6. Делакруа. 8. Фридерик.

Занятие 29
По горизонтали: 1. Гангар. 2. Киарина. 7. Вик. 8. Норве
гия. 10. Рапсодия. 11. Лист. 13. Клара. 15. Эвзебий. 16. Раро.
17. Флорестан. 20. Гюнт.
По вертикали: 3. Черни. 4. Карнавал. 5. Фортепиано.
6. Цвиккау. 9. Оратория. 12. Тассо. 14. Поэта. 18. Годы.
19. Берген.

Занятие 30
По горизонтали: 2. Риголетто. 4. Дрезден. 7. Тристан.
8. Кармен. 11. Арлезианка. 15. Верди. 17. Тореадор. 19. Фаль
стаф.
По вертикали: 1. Эрнани. 3. Хозе. 5. Парсифаль. 6. Ло
энгрин. 9. Байрейт. 10. Тангейзер. 12. Травиата. 13. Труба
дур. 14. Голландец. 16. Бизе. 18. Валькирия. 20. Кольцо.

Занятие 31
По горизонтали: 1. Впечатление. 6. Дега. 7. Тоска.
9. Респиги. 10. Болеро. 11. Дебюсси. 12. Фалья. 19. Ка
зелла. 20. Море. 21. Шимановский. 23. Веризм.
По вертикали: 2. Иберия. 3. Отдых. 4. Ренуар. 5. Об
лака. 8. Дафнис. 13. Лунный. 14. Богема. 15. Пуччини.
16. Паяцы. 17. Леонкавалло. 18. Экспрессионизм. 22. Ра
вель.

122
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Занятие 1. Введение .............................................................................. 3


Занятие 2. Искусство барокко ........................................................... 8
Занятия 3 и 4. Жизненный путь И. С. Баха ............................... 12
Занятие 5. Полифонические произведения Баха ..................... 20
Занятие 7. Органные произведения Баха ................................... 24
Занятие 8. Жизненный путь Й. Гайдна ........................................ 26
Занятие 9. Симфоническое творчество Гайдна ......................... 29
Занятие 10. Фортепианные сонаты Гайдна ................................ 31
Занятие 11. Оратории Гайдна .......................................................... 32
Занятия 12 и 13. Жизненный путь В. Моцарта ........................ 36
Занятие 14. Творчество Моцарта ................................................... 41
Занятие 15. Опера «Свадьба Фигаро» ......................................... 44
Занятия 16 и 17. Жизненный путь Л. ван Бетховена. ............ 49
Занятие 18. Творчество Бетховена.
Фортепианная музыка ....................................................................... 54
Занятие 19. Симфоническое творчество Бетховена ................ 56
Занятие 20. Увертюры Бетховена .................................................. 60
Занятие 21. Романтизм как художественное
направление ............................................................................................ 64
Занятие 22. Жизненный путь Ф. Шуберта ................................ 65
Занятие 23. Вокальное творчество Шуберта ............................. 68
Занятие 24. Фортепианные произведения Шуберта .............. 71
Занятие 25. Симфония си минор «Неоконченная» ................. 72
Занятие 26. Жизненный путь Ф. Шопена .................................. 76
Занятие 27 и 28. Творчество Шопена ........................................... 80
Занятие 29. Фортепианная музыка
композиторовромантиков ............................................................... 84
Занятие 30. Развитие оперы в XIX веке ...................................... 89
Занятие 31. Дальнейшие пути развития европейской
музыки в конце XIX — начале XX века ....................................... 95
Заключительное занятие ................................................................ 102
Ответы на кроссворды ..................................................................... 102

123
Учебное издание

Мария Исааковна Шорникова

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА.
РУССКАЯ МУЗЫКА ХХ ВЕКА
2Dй год обучения
Рабочая тетрадь

Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð Ñ. Îñòàøîâ


Òåõíè÷åñêèé ðåäàêòîð Ë. Áàãðÿíöåâà

Ñäàíî â íàáîð 19.07.2013 ã. Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 29.08.2013 ã.


Ôîðìàò 84õ1081/32. Áóìàãà îôñåòíàÿ.
Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Óñë. ï. ë. 6,72. Òèðàæ 2 500.
Çàêàç ¹

ÎÎÎ «ÔÅÍÈÊÑ»
344082, ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó, ïåð. Õàëòóðèíñêèé, 80
Ñàéò èçäàòåëüñòâà: www.phoenixrostov.ru
Èíòåðíåò-ìàãàçèí: www.phoenixbooks.ru

Отпечатано с готовых диапозитивов в ЗАО «Книга»


344019, г. РостовнаДону, ул. Советская, 57.
Êà÷åñòâî ïå÷àòè ñîîòâåòñòâóåò ïðåäîñòàâëåííûì äèàïîçèòèâàì.

124

Вам также может понравиться