Вы находитесь на странице: 1из 108

Računovodstvo, revizija i financije

2
STRUČNE INFORMACIJE
ZA 2021. GODINU

SADRŽAJ
I. SVOTE NAKNADA, TROŠKOVA, POTPORA I
NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA
II. PLAĆE – OSNOVICE, STOPE POREZA I PRIREZA,
DOPRINOSI, UPLATNI RAČUNI I PROVEDBA OVRHE
III. OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA
IV. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA
V. DOHODCI OD KAPITALA I IMOVINE
VI. IZVJEŠĆIVANJE O ISPLAĆENIM PRIMITCIMA NA
OBRASCU JOPPD
VII. MEĐUNARODNI UGOVORI
VIII. KAMATE
IX. ZASTARA I ROKOVI PLAĆANJA
X. ISPLATE I PLAĆANJA U GOTOVU NOVCU
I DEVIZNA PLAĆANJA
XI. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE
XII. ZAKONSKA PLAĆANJA
XIII. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2021.

veljača, 2021.
2 STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021.

SADRŽAJ
I. SVOTE NAKNADA, TROŠKOVA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA��������������������������������������������� 4
1. PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA, PRIMITAKA KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM
I PRIMITAKA NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 4
2. NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG PUTOVANJA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 8
2.1. PREGLED NEOPOREZIVIH SVOTA DNEVNICA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE
U INOZEMSTVO I DNEVNICA ZA RAD NA TERENU U INOZEMSTVU�������������������������������������������������������������������������������� 8
2.2. PLAĆANJE POSEBNOG DOPRINOSA ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU OSOBA
NA SLUŽBENOM PUTOVANJU U INOZEMSTVU������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ 9
3. OTPREMNINE PREMA ZAKONU O RADU I POREZNIM PROPISIMA������������������������������������������������������������������������������������������10
4. NEOPOREZIVE ISPLATE OSOBAMA NA STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU����������������������������������������������������������������������������10
5. DAROVANJA DANA FIZIČKIM OSOBAMA ZA OTKLANJANJE KATASTROFE PROUZROČENE POTRESOM����������������10
5.1. DAROVANJA (POTPORE) ZAPOSLENICIMA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������10
5.2. DAROVANJA FIZIČKIM OSOBAMA KOJE NISU ZAPOSLENICI�������������������������������������������������������������������������������������������11
II. PLAĆE – OSNOVICE, STOPE POREZA I PRIREZA, DOPRINOSI, UPLATNI RAČUNI I PROVEDBA OVRHE����������������������������12
1. UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH I FIZIČKIH OSOBA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
1.1. PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
1.2. DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������12
1.2.1. Najniža i najviša osnovica za doprinose��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������13
1.2.2. Osnovica za obračun naknada, potpora i otpremnina korisnika
državnog proračuna (tzv. proračunska osnovica)�������������������������������������������������������������������������������������������������������13
1.2.3. Osnovice za izračun plaća za korisnike državnog proračuna i javne službe u 2021.��������������������������������������13
1.2.4. Pregled najnižih osnovica i načini obračuna poreza
i doprinosa iz i na plaću za razdoblje 1994. – 2021.����������������������������������������������������������������������������������������������������14
1.2.5. Pregled osnovica, svota i stopa doprinosa za obvezna osiguranja
za plaće i ostale slične primitke u 2021. godini������������������������������������������������������������������������������������������������������������18
1.2.6. Beneficirani staž zaposlenika����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
1.3. OSOBNI ODBITCI���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������19
1.4. POREZ NA DOHODAK I PRIREZ ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������20
1.5. OBRAČUN PLAĆE��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������23
1.6. BLAGDANI I NERADNI DANI�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25
1.7. PREGLED SATI RADA I RADNIH DANA U 2021.������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������25
1.8. NAKNADE PLAĆE ZA VRIJEME BOLOVANJA I DRUGE PRIVREMENE NESPOSOBNOSTI ZA RAD������������������������27
1.9. OBRAČUN NAKNADE ZBOG NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA S INVALIDNOŠĆU������������������������������������������������������������29
2. UPLATNI RAČUNI ZA DOPRINOSE, POREZE I PRIREZ IZ I NA PLAĆE����������������������������������������������������������������������������������������29
2.1. OZNAKE NA NALOZIMA ZA ISPLATU NETO PRIMITAKA�����������������������������������������������������������������������������������������������������30
3. OVRHA NA PLAĆI I DRUGIM STALNIM NOVČANIM PRIMITCIMA����������������������������������������������������������������������������������������������31
4. STATISTIKA – PROSJECI PLAĆA���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������34
III. OBRTNICI I SLOBODNA ZANIMANJA���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������36
1. POREZNI RAZREDI I STOPE POREZA NA DOHODAK����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������36
1.1. POREZNI RAZREDI OBVEZNIKA POREZA NA DOHODAK
KOJI VODE POSLOVNE KNJIGE I PLAĆANJE PREDUJMOVA�����������������������������������������������������������������������������������������������36
1.2. POREZNI RAZREDI PAUŠALNIH OPOREZIVANJA OBRTNIČKIH ZANIMANJA I PLAĆANJE PREDUJMOVA�������36
1.3. PRAG ZA OBAVLJANJE DOMAĆE RADINOSTI I SPOREDNOG ZANIMANJA�����������������������������������������������������������������37
2. PAUŠALNO OPOREZIVANJE IZNAJMLJIVAČA I PLAĆANJE PREDUJMOVA����������������������������������������������������������������������������37
3. PREGLED OSNOVICA, SVOTA I STOPA DOPRINOSA
ZA OBVEZNA OSIGURANJA U 2021. ZA SAMOSTALNE OSIGURANIKE�����������������������������������������������������������������������������������37
4. UPLATNI RAČUNI ZA DOPRINOSE ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������40
IV. OPOREZIVANJE DRUGIH DOHODAKA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������41
1. OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA DRUGI DOHODAK KOJI PODLIJEŽE PLAĆANJU DOPRINOSA������������������������41
2. OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA AUTORSKI HONORAR�����������������������������������������������������������������������������������������������������41
3. OBRAČUN DOPRINOSA I POREZA NA AUTORSKI HONORAR UMJETNIKA ���������������������������������������������������������������������������42
4. OBRAČUN POREZA NA DRUGI DOHODAK OSLOBOĐEN DOPRINOSA����������������������������������������������������������������������������������42
5. UPLATNI RAČUNI ZA DOPRINOSE, POREZ NA DOHODAK I PRIREZ ZA DRUGI DOHODAK��������������������������������������������43
V. DOHODCI OD KAPITALA I IMOVINE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������44
1. POREZ NA DOHODAK OD KAPITALA����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������44
2. DOHODAK OD NAJMA (ZAKUPA) IMOVINE PO RJEŠENJU POREZNE UPRAVE��������������������������������������������������������������������45
STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021. 3

3. OPOREZIVANJE DOHOTKA OD POSEBNIH VRSTA IMOVINE (OTPADA)����������������������������������������������������������������������������������46


4. PRIJEDLOZI ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH
IZVJEŠĆA, UPORABI DOBITKA I POKRIĆU GUBITKA�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������46
VI. IZVJEŠĆIVANJE O ISPLAĆENIM PRIMITCIMA NA OBRASCU JOPPD����������������������������������������������������������������������������������������������48

VII. MEĐUNARODNI UGOVORI��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������63


1. MEĐUNARODNI UGOVORI O IZBJEGAVANJU DVOSTRUKOG OPOREZIVANJA������������������������������������������������������������������63
1.1. POREZ PO ODBITKU���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������65
1.2. PROPISANE STOPE POREZA PO ODBITKU��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������66
2. MEĐUNARODNI UGOVORI O SOCIJALNOM OSIGURANJU���������������������������������������������������������������������������������������������������������66
VIII. KAMATE��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������68
1. UGOVORNE KAMATE�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������68
1.1. KAMATE NA ZAJMOVE PRAVNIM I FIZIČKIM OSOBAMA����������������������������������������������������������������������������������������������������69
1.2. KAMATE IZMEĐU POVEZANIH OSOBA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������69
2. ZATEZNE KAMATE����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������70
2.1. NAČIN OBRAČUNA KAMATA����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������70
2.2. PREGLED STOPA ZATEZNIH KAMATA OD 1982. – 2013.������������������������������������������������������������������������������������������������������70
2.3. STOPE ZATEZNIH KAMATA DO 29. LIPNJA 2013. ZA PODUZETNIKE������������������������������������������������������������������������������73
2.4. STOPE ZATEZNIH KAMATA OD 30. LIPNJA 2013. DO 31. SRPNJA 2015.
ZA ODNOSE IZMEĐU PODUZETNIKA I OSOBA JAVNOG PRAVA�������������������������������������������������������������������������������������73
2.5. STOPE ZATEZNIH KAMATA OD 1. KOLOVOZA 2015.�������������������������������������������������������������������������������������������������������������74
IX. ZASTARA I ROKOVI PLAĆANJA���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75
1. ZASTARA����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������75
2. ROKOVI PLAĆANJA��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������78
X. ISPLATE I PLAĆANJA U GOTOVU NOVCU I DEVIZNA PLAĆANJA�����������������������������������������������������������������������������������������������������79
1. MOGUĆNOSTI ISPLATE U GOTOVU NOVCU��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������79
2. SPRJEČAVANJE PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA������������������������������������������������������������������������������������������������80
3. DEVIZNO POSLOVANJE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������80
3.1. STRANA GOTOVINA I ČEKOVI��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������80
3.2. DEVIZNA BLAGAJNA�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������81
3.3. UNOŠENJE I IZNOŠENJE STRANE GOTOVINE, ČEKOVA I KUNA����������������������������������������������������������������������������������������81
3.4. STATISTIČKO IZVJEŠĆIVANJE HNB������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������81
3.5. TEČAJNA LISTA������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������81
XI. RAČUNOVODSTVENE INFORMACIJE���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������83
1. GODIŠNJE AMORTIZACIJSKE STOPE ZA DUGOTRAJNU IMOVINU�������������������������������������������������������������������������������������������83
2. ČUVANJE KNJIGOVODSTVENIH ISPRAVA�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������84
3. OBVEZNICI REVIZIJE������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������84
XII. ZAKONSKA PLAĆANJA�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������86
1. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������86
1.1. UPLATA PDV-a��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������86
1.2. POVRAT PDV-a STRANCIMA − FIZIČKIM OSOBAMA�������������������������������������������������������������������������������������������������������������86
2. POREZ NA PROMET NEKRETNINA���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������86
3. POREZ NA POTROŠNJU������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������87
4. POREZ NA DOBITAK�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������88
5. POREZ PO ODBITKU������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������88
6. KOMORSKI DOPRINOS�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������89
6.1. ČLANARINA HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI������������������������������������������������������������������������������������������������������������89
6.2. ČLANARINA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������89
7. TURISTIČKA ČLANARINA���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90
8. SPOMENIČKA RENTA�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������90
9. NAKNADA ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA���������������������������������������������������������������������������������������������������91
XIII. PREGLED UPLATNIH RAČUNA U 2021.���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������92
1. UPLATNI RAČUNI ZA PLAĆANJE DOPRINOSA HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI�����������������������������������������������������������92
2. PREGLED UPLATNIH RAČUNA PO GRADOVIMA / OPĆINAMA ZA POREZ NA DOBITAK, POREZ NA DOHODAK
I PRIREZ, SPOMENIČKU RENTU, ČLANARINU TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I ŠIFRE GRADA / OPĆINE����������������������93
4 STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021.

I. SVOTE NAKNADA, TROŠKOVA, POTPORA I NAGRADA KOJE SE MOGU ISPLATITI BEZ POREZA
1. PREGLED NEOPOREZIVIH PRIMITAKA, PRIMITAKA KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM
I PRIMITAKA NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK
Neoporezivi primitci, primitci koji se ne smatraju dohotkom te primitci na koje se ne plaća porez na doho-
dak određeni su u čl. 8. i 9. Zakona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. – 138/20.) i čl. 4., 5., 6., 7., 8. i 9.
Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17. – 1/21.).
Tablica 1. Pregled neoporezivih svota naknada, troškova, potpora i nagrada te primitaka koji se ne smatraju dohotkom i
primitaka na koje se ne plaća porez na dohodak
Mogućnost Vrsta računa
Oznaka isplate u slučaju
neoporezivog radniku
Red. isplate
Vrsta isplate Svota primitka – prema
br. na račun
JOPPD polje Pravilniku
o porezu na radniku koji
15.1. je ovršen
dohodak*
I. DNEVNICE, DODATCI I NAKNADA ZA ODVOJENI ŽIVOT
Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu
17 – za dnevnice
koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za zaštićeni
za službeno
rad na terenu u tuzemstvu (mjesto rada mora do 200,00 kn (do račun
putovanje
biti udaljeno najmanje 30 kilometara od sjedišta 140,00 kn – osiguran na račun /
1.
društva i boravišta zaposlenika). Ako je na teret jedan obrok; do 80,00 kn u gotovini
poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili večera) – osigurana dva obroka) 23 – za dnevnicu zaštićeni
svota dnevnice umanjuje se za 30 %, odnosno ako za rad na terenu račun
su osigurana dva obroka za 60 %.
Dnevnice za službeno putovanje u tuzemstvu
koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati do 100,00 kn (do
dnevno. Ako je na teret poslodavca osiguran 70,00 kn – osiguran na račun / zaštićeni
2. 17
jedan obrok (ručak ili večera) svota dnevnice jedan obrok; do 40,00 kn u gotovini račun
umanjuje se za 30 %, odnosno ako su osigurana – osigurana dva obroka)
dva obroka za 60 %.
Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo 17 – za dnevnice
do svota utvrđenih na račun / zaštićeni
koje traje više od 12 sati dnevno i dnevnica za za službeno
propisima o izdacima u gotovini račun
rad na terenu u inozemstvu. Ako je na teret putovanje
3. za službena putovanja
poslodavca osiguran jedan obrok (ručak ili
za korisnike državnog 23 – za dnevnicu na račun / zaštićeni
večera) svota dnevnice umanjuje se za 30 %,
proračuna (vidi tablicu 2) za rad na terenu u gotovini račun
odnosno ako su osigurana dva obroka za 60 %.
Dnevnice za službeno putovanje u inozemstvo
do 50% svota utvrđenih
koje traje više od 8 sati, a manje od 12 sati
propisima o izdacima
dnevno. Ako je na teret poslodavca osiguran na račun / zaštićeni
4. za službena putovanja 17
jedan obrok (ručak ili večera) svota dnevnice u gotovini račun
za korisnike državnog
umanjuje se za 30 %, odnosno ako su osigurana
proračuna
dva obroka za 60 %.
na račun / zaštićeni
5. Pomorski dodatak do 250,00 kn dnevno 24
u gotovini račun
Pomorski dodatak na brodovima međunarodne na račun / zaštićeni
6. do 400,00 kn dnevno 24
plovidbe u gotovini račun
Dnevnice za službena putovanja per diem koje se
radnicima isplaćuju iz proračuna Europske unije na račun / zaštićeni
7. u ukupnom iznosu 17
radi obavljanja poslova njihovih radnih mjesta, a u gotovini račun
u svezi s djelatnosti poslodavca
na račun / redovan
8. Naknade za odvojeni život od obitelji do 1.750,00 kn mjesečno 25
u gotovini račun
II. NAKNADE TROŠKOVA
Naknade prijevoznih troškova na službenom na račun / zaštićeni
1. u visini stvarnih izdataka ne predaje se
putovanju u gotovini račun
Naknade troškova noćenja na službenom na račun / zaštićeni
2. u visini stvarnih izdataka ne predaje se
putovanju u gotovini račun
u visini stvarnih izdataka
prema cijeni mjesečne
odnosno pojedinačne
Naknade troškova prijevoza na posao i s posla na račun / zaštićeni
3. prijevozne karte odnosno 19
mjesnim (i međumjesnim) javnim prijevozom. u gotovini račun
do visine cijene mjesečne
odnosno pojedinačne
prijevozne karte**

  Treba voditi računa o ograničenjima za isplate u gotovini koja se primjenjuju u slučaju kad je radnik ovršen. Više o tome može se pročitati u članku
*.

Novi primitci izuzeti od ovrhe i novosti u ovrsi na plaći u 2021.objavljenom u časopisu RRiF br. 1/21.
**.
  Ako radnik mora sa stanice međumjesnog javnog prijevoza koristiti i mjesni prijevoz, stvarni izdaci utvrđuju se u visini troškova mjesnog i me-
đumjesnoga javnoga prijevoza odnosno do visine stvarnih izdataka utvrđenih u visini troškova mjesnog i međumjesnoga javnoga prijevoza. Ako na
određenom području odnosno udaljenosti nema organiziranog prijevoza, naknada troškova prijevoza na posao i s posla utvrđuje se u visini cijene
STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021. 5

Mogućnost Vrsta računa


Oznaka isplate u slučaju
neoporezivog radniku
Red. isplate
Vrsta isplate Svota primitka – prema
br. na račun
JOPPD polje Pravilniku
o porezu na radniku koji
15.1. je ovršen
dohodak*
17 – za službena na račun / zaštićeni
Naknade za korištenje privatnog automobila u do 2,00 kn po putovanja u gotovini račun
4.
službene svrhe prijeđenom kilometru 18 – za locco na račun / redovan
vožnju u gotovini račun
za dugoročne i
kratkoročne stručnjake
Troškovi prijevoza, prehrane, smještaja i dr. na račun / zaštićeni
5. koje financira EU (čl. 5. st. 31
prema propisima EU u gotovini račun
14. Pravilnika o porezu
na dohodak)
Novčane paušalne naknade za do 5.000,00 kn godišnje
zaštićeni
6. podmirivanje troškova prehrane (ne treba pravdati 65 na račun
račun
radnika utrošak)
međusobno do 12.000,00 kn
Troškovi prehrane radnika nastali
se isključuju godišnje pod uvjetom
za vrijeme radnog odnosa
na godišnjoj da računi o obavljenim
kod poslodavaca na temelju
razini za istog uslugama prehrane
vjerodostojne dokumentacije
7.  radnika glase na poslodavca 66 nema isplate  –
(računi, obračuni, evidencije i sl.)
i da su podmireni
Neoporezivi primitak priznaje
bezgotovinskim putem
se za mjesec u kojem je usluga
ili uz interni obračun
prehrane obavljena.
poslodavca
67 – ako se
Troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme do visine stvarnih podmiruju
radnog odnosa kod poslodavaca na temelju izdataka podmirenih nema isplate –
bezgotovinskim
 8. vjerodostojne dokumentacije (računi, obračuni, bezgotovinskim putem putem
evidencije i sl.). Neoporezivi primitak priznaje se 68 – ako se isplaćuju na
za mjesec u kojem je usluga smještaja obavljena. račun radnika redovan
na račun
račun
Naknade za troškove redovne skrbi djece
radnika isplaćene na račun radnika temeljem
vjerodostojne dokumentacije (ugovor, račun,
do visine stvarnih redovan
9. uplatnica i sl.) ustanova predškolskog odgoja te 70 na račun
izdataka račun
drugih pravnih ili fizičkih osoba koje temeljem
posebnih propisa i odluka nadležnog tijela skrbe
o djetetu predškolske dobi.
Naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih,
turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru na CRO
10.   do 2.500,00 kn godišnje 69 –
radnika prema propisima ministarstva nadležnog karticu
za turizam.
do visine stvarnih
troškova pod uvjetom
11. Sistematski pregledi ne predaje se nema isplate –
da je omogućen svim
radnicima
Testiranje na uzročnike zaraznih bolesti odnosno plaćanje po
epidemije zaraznih bolesti pod uvjetom da je do visine stvarnih računu / na zaštićeni
12. ne predaje se
u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca tj. troškova račun / u račun
isplatitelja plaće gotovini
plaćanje po
Cijepljenje protiv zaraznih bolesti pod uvjetom da do visine stvarnih
računu / na zaštićeni
13. je u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca tj. troškova neovisno o ne predaje se
račun / u račun
isplatitelja plaće načinu podmirenja
gotovini
III. OTPREMNINE, DAROVI, NAGRADE ZA RADNE REZULTATE TE VODA I NAPITCI
na račun / redovan
1. Otpremnine prilikom odlaska u mirovinu do 8.000,00 kn 26
u gotovini račun
Otpremnine zbog poslovno uvjetovanih otkaza i do visine 6.500,00 kn za
na račun / redovan
2. osobno uvjetovanih otkaza, prema zakonu kojim svaku navršenu godinu 26
u gotovini račun
se uređuje radni odnos rada kod tog poslodavca
do visine 8.000,00 kn za
Otpremnine zbog ozljede na radu ili na račun / redovan
3. svaku navršenu godinu 26
profesionalne bolesti u gotovini račun
rada kod tog poslodavca

prijevoza koja je utvrđena na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz odnosno do visine cijene prijevoza koja je utvrđena
na približno jednakim udaljenostima na kojima je organiziran prijevoz.
6 STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021.

Mogućnost Vrsta računa


Oznaka isplate u slučaju
neoporezivog radniku
Red. isplate
Vrsta isplate Svota primitka – prema
br. na račun
JOPPD polje Pravilniku
o porezu na radniku koji
15.1. je ovršen
dohodak*
Prigodne nagrade (božićnica, naknada za na račun / zaštićeni
4. do 3.000,00 kn godišnje 22
godišnji odmor i sl.) u gotovini račun
do 600,00 kn godišnje
5. Dar u naravi (dobrima) ne predaje se nema isplate –
s PDV-om
Dar djetetu do 15 godina starosti (koje je do
na račun / zaštićeni
6. dana 31. prosinca tekuće godine navršilo do 600,00 kn godišnje 21
u gotovini račun
15 godina starosti)
Novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici
zaštićeni
  7. dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, ​​do 5.000,00 kn godišnje​ 63 na račun
račun
dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)​
Voda te topli i hladni napitci (osim napitaka koji u u visini stvarnih troškova
8. sebi sadrže alkohol), koje poslodavac na svoj teret (bez odbitka PDV-a osim ne predaje se nema isplate –
omogućuje radnicima za vrijeme radnog vremena za vodu)
IV. POTPORE I PREMIJE OSIGURANJA
na račun / zaštićeni
1. Potpora za novorođenče do 10.000,00 kn 21
u gotovini račun
na račun / zaštićeni
2. Potpore zbog invalidnosti radnika do 2.500,00 kn godišnje 20
u gotovini račun
na račun / zaštićeni
3. Potpore za slučaj smrti radnika do 7.500,00 kn 20
u gotovini račun
Jednokratne potpore u slučaju smrti člana
uže obitelji radnika (bračnog druga, roditelja,
roditelja bračnog druga, djece, drugih predaka i
na račun / zaštićeni
4. potomaka u izravnoj liniji, posvojene i udomljene do 3.000,00 kn 20
u gotovini račun
djece i djece na skrbi te punoljetne osobe kojoj
je porezni obveznik imenovan skrbnikom prema
posebnom zakonu)
Potpore zbog neprekidnog bolovanja radnika
dužeg od 90 dana. Razdoblje bolovanja duže na račun / zaštićeni
5. do 2.500,00 kn godišnje 20
od 90 dana ne mora se odnositi na jednu u gotovini račun
kalendarsku godinu
6. Premije dobrovoljnog mirovinskog osiguranja do 500,00 kn mjesečno ne predaje se nema isplate –
Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog do 2.500,00 kn
7. osiguranja na temelju vjerodostojne godišnje podmirene 71 nema isplate –
dokumentacije bezgotovinskim putem
V. JUBILARNE NAGRADE
Za navršenih:  
– 10 godina radnog staža do 1.500,00 kn
– 15 godina radnog staža do 2.000,00 kn
– 20 godina radnog staža do 2.500,00 kn
na račun / zaštićeni
1. – 25 godina radnog staža do 3.000,00 kn 60
u gotovini račun
– 30 godina radnog staža do 3.500,00 kn
– 35 godina radnog staža do 4.000,00 kn
– 40 godina radnog staža i svakih narednih
do 5.000,00 kn
5 godina radnog staža
VI. PRIMITCI KOJI SE NE SMATRAJU DOHOTKOM I PRIMITCI NA KOJE SE NE PLAĆA POREZ NA DOHODAK
Darovanje za zdravstvene potrebe (operacije,
prema odluci uz uvjet da
lijekovi, ortopedska pomagala) ako liječenje nije
su sredstva namjenski
pokriveno osnovnim, dopunskim ili dodatnim
utrošena, odnosno redovan
1. osiguranjem na temelju vjerodostojnih isprava ne predaje se na žiro račun
da su neutrošena račun
o liječenju. Isplata se obavlja na žiro račun
sredstva dalje daruju za
fizičke osobe ili zdravstvene ustanove (čl. 4. st. 2.
zdravstvene potrebe
Pravilnika o porezu na dohodak).
Potpora djetetu umrlog ili bivšeg radnika
kod kojeg je nastupio potpuni gubitak radne
redovan
2. sposobnosti za školovanje do 15. godine do 1.750,00 mjesečno 28 na račun
račun
života odnosno do završetka osnovnoškolskog
obrazovanja
STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021. 7

Mogućnost Vrsta računa


Oznaka isplate u slučaju
neoporezivog radniku
Red. isplate
Vrsta isplate Svota primitka – prema
br. na račun
JOPPD polje Pravilniku
o porezu na radniku koji
15.1. je ovršen
dohodak*
Jednokratne potpore djeci u slučaju smrti
roditelja isplaćuju ili daju neograničeno jedinice na račun / redovan
3. neograničeno 10
lokalne samouprave na temelju svojih općih u gotovini račun
akata te pravne i fizičke osobe
Nagrade učenicima za vrijeme praktičnog rada
zaštićeni
4. i naukovanja te naknade učenicima za vrijeme do 1.750,00 mjesečno 13 na račun
račun
dualnog obrazovanja
Stipendije učenicima i studentima za redovno
zaštićeni
5. školovanje u tuzemstvu i inozemstvu na do 1.750,00 mjesečno*** 28 na račun
račun
srednjim, višim i visokim školama te fakultetima
Stipendije studenata na sveučilištima u
tuzemstvu i inozemstvu koje se dodjeljuju
studentima za izvrsna postignuća u znanju i u
zaštićeni
6. ocjenama na sveučilištima, a koji su za dodjelu do 4.000,00 mjesečno 28 na račun
račun
stipendija izabrani na javnim natječajima kojima
mogu pristupiti svi studenti pod jednakim
uvjetima
Športske stipendije športašima za njihovo zaštićeni
7. do 1.750,00 mjesečno 56 na račun
športsko usavršavanje račun
redovan
8. Nagrade za športska ostvarenja do 20.000,00 godišnje 29 na račun
račun
Naknade koje se isplaćuju športašima amaterima redovan
9. do 1.750,00 mjesečno 29 na račun
prema posebnim propisima račun
Naknade za rad posredstvom učeničkih i
10. do 63.000,00 godišnje 15 na račun
studentskih udruga
Naknade za pokriće izdataka prijevoznih
u visini propisanoj
troškova, prehrane, smještaja i drugih na račun / redovan
11. pravilima i propisima ne predaje se
prihvatljivih troškova propisanih pravilima i u gotovini račun
tijela EU****
propisima tijela EU
Primici koje fizičke osobe ostvaruju po osnovi
darovanja (materijalnih i financijskih dobara) od
pravnih i fizičkih osoba, za podmirivanje potreba, redovan
12. prema odluci***** ne predaje se žiro račun
prikupljenih u humanitarnim akcijama i javno račun
oglašenim akcijama koje imaju općekorisnu
svrhu u korist osjetljivih skupina.
prema odluci
poslodavca pod uvjetom
Potpore zbog otklanjanja elementarnih da je omogućeno svim
nepogoda / katastrofa koje je proglasila Vlada RH zaposlenicima koji su
na račun / zaštićeni
13. ili županija / Grad Zagreb (čl. 8. st. 2. t. e) Zakona pretrpjeli štetu te da ne predaje se
u gotovini račun
o porezu na dohodak i čl. 4. st. 3. Pravilnika o primljena sredstva
porezu na dohodak)****** zaposlenik u cijelosti
i utrošiti za tu svrhu u
godini primitka

***
  .Stipendije redovnim učenicima i studentima mogu biti isplaćene i iznad propisane svote, no tada se na razliku plaća porez na način propisan za
drugi dohodak (20 % + prirez) bez obveze obračuna doprinosa za obvezna osiguranja 
****
  .Odnosi se na naknade koje se isplaćuju dugoročnim i kratkoročnim stručnjacima u skladu s međunarodnim ugovorom za vrijeme rada na pro-
jektu financiranom od strane EU za provedbu programa tehničke pomoći EU i to najviše u visini propisanoj pravilima i propisima tijela EU prema kojima
se projekti provode pod uvjetom da su osigurane vjerodostojne isprave (ugovor, izvješće, obračun i dr.) sukladno navedenim pravilima i propisima te
pod uvjetom da se isplaćene naknade ne smatraju izvorom dohotka iz članka 5. Zakona o porezu na dohodak.
*****
  .Humanitarnim akcijama smatraju se akcije u skladu s propisom kojim se uređuju uvjeti prikupljanja i pružanja humanitarne pomoći. Javno
oglašenim akcijama smatraju se akcije koje imaju općekorisnu svrhu u korist osjetljivih skupina, a iz kojih nedvojbeno proizlazi potrebitost situacije
te u kojima je javno objavljen žiroračun fizičke osobe u potrebi, otvoren zbog prikupljanja sredstava u okviru te akcije. Ako primljena darovanja nisu
u cijelosti ili dijelom utrošena za humanitarne svrhe odnosno općekorisne svrhe neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja smatraju se
oporezivim primitkom. Iznimno, neutrošena novčana sredstva ili vrijednost darovanja ne smatraju se oporezivim primitkom ako se isti dalje daruju za
humanitarne svrhe odnosno općekorisne svrhe (čl. 4. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak).
******
  Detaljnije o poreznom položaju darova danih fizičkim osobama za otklanjanja katastrofe prouzročene potresom može se pročitati u t. 5. na
str. 10. Stručnih informacija.

Za narudžbe naših izdanja ili dokupa minuta za savjete, pisana mišljenja i dr.,
molimo javiti se na broj (01)/4699-760; mob. 099/4699-760 ili e-poštu: rrif@rrif.hr
8 STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021.

me osobe koja se upućuje na službeno putovanje,


Napomena: mjesto u koje osoba putuje, svrha putovanja, vrije-
Za neoporezive primitke:
me trajanja putovanja, vrijeme kretanja na put, po-
• Prigodne nagrade (božićnica, naknada za go-
datke o prijevoznom sredstvu kojim se putuje (ako
dišnji odmor i sl.)
• Novčane nagrade za radne rezultate i drugi se putuje automobilom potrebno je navesti marku
oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodat- i registarsku oznaku automobila, početno i završno
na plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)​ stanje brojila – kilometar/sat), vrijeme povratka s
• Naknade za podmirivanje troškova ugostitelj- puta, potpis ovlaštene osobe, obračun troškova, li-
skih, turističkih i drugih usluga namijenjenih kvidaciju obračuna te izvješće s puta. Uz putni nalog
odmoru radnika prema propisima ministar- obvezno se prilažu isprave kojima se dokazuju na-
stva nadležnog za turizam stali izdaci i to osobito: računi za cestarine, preslike
• Novčane paušalne naknade za podmirivanje ili potvrde putnih karata, računi za smještaj i drugo,
troškova prehrane radnika bez obzira na način podmirenja izdataka (čl. 8. st. 2.
• Naknade za troškove redovne skrbi djece Pravilnika o porezu na dohodak).
radnika isplaćene na račun radnika teme-
ljem vjerodostojne dokumentacije ustanova 2.1. PREGLED NEOPOREZIVIH SVOTA
predškolskog odgoja te drugih pravnih ili fi- DNEVNICA ZA SLUŽBENO PUTOVANJE
zičkih osoba koje temeljem posebnih propi- U INOZEMSTVO I DNEVNICA ZA RAD NA
sa i odluka nadležnog tijela skrbe o djetetu TERENU U INOZEMSTVU
predškolske dobi
• Premije dopunskog i dodatnog zdravstvenog Tablica 2. Pregled neoporezivih svota dnevnica za službeno
osiguranja na temelju vjerodostojne doku- putovanje u inozemstvo i dnevnica za rad na
mentacije terenu u inozemstvu
Obrazac JOPPD podnosi se na dan isplate ili
sljedeći dan. SVOTA
NAZIV DRŽAVE
DNEVNICE

U slučaju isplata prethodno navedenih svota oso- 1. Islamska Država Afganistan 35,00 USD
bama koje nisu u radnom odnosu, cijela svota smatra 2. Republika Albanija 30,00 EUR
se drugim dohotkom prema čl. 39. Zakona o porezu 3. Alžirska Narodna Demokratska Republika 40,00 USD
na dohodak. Iznimka su neprofitne organizacije koje 4. Kneževina Andora 70,00 USD
osobama koje nisu u radnom odnosu mogu prema čl. 5. Republika Angola 35,00 USD
9. st. 1. t. 11. i 12. Zakona o porezu na dohodak ne- 6. Argentinska Republika 50,00 USD
oporezivo isplaćivati: naknade troškova službenog 7. Republika Armenija 50,00 USD
putovanja (troškovi prijevoza, noćenja i dnevnica), 8. Australija 85,00 USD
troškova korištenja privatnog automobila u službene 9. Republika Austrija 70,00 EUR
svrhe ako te osobe obavljaju poslove za potrebe tih
10. Azerbajdžanska Republika 50,00 USD
organizacija i ako ne ostvaruju naknadu za rad (do-
11. Kraljevina Belgija 70,00 EUR
hodak po osnovi nesamostalnog rada ili drugi doho-
dak). Isplatitelji mogu neoporezivo isplatiti troškove 12. Republika Bjelarus 50,00 USD
noćenja i prijevoza na službenom putovanju osoba- 13. Republika Bolivija 40,00 USD
ma koje primaju naknadu pod uvjetom da račun za 14. Savezna Republika Brazil 40,00 USD
noćenje i prijevoz glase na neprofitnu organizaciju. U 15. Bosna i Hercegovina 30,00 EUR
tom slučaju neprofitna organizacija predaje Obrazac 16. Republika Bugarska 40,00 EUR
JOPPD a kao oznaku neoporezivog primitka u polje 17. Republika Cipar 60,00 EUR
15.1. upisuje oznaku 52. 18. Češka Republika 50,00 EUR
19. Republika Čile 40,00 USD
2. NAKNADE TROŠKOVA SLUŽBENOG 20. Kraljevina Danska 70,00 EUR
PUTOVANJA 21. Arapska Republika Egipat 40,00 USD
Neoporeziva naknada za korištenje privatnog au- 22. Republika Estonija 40,00 EUR
tomobila u službene svrhe kod poduzetnika i obrt- 23. Savezna Demokratska Republika Etiopija 35,00 USD
nika, za namještenike te zaposlenike kod korisnika 24. Republika Filipini 40,00 USD
proračuna, može se isplatiti u sljedećoj svoti: 25. Republika Finska 70,00 EUR
Broj prijeđenih kilometara x 2,00 26. Francuska Republika 70,00 EUR
27. Republika Gruzija 50,00 USD
Izdaci za službena putovanja (dnevnice, naknade 28. Helenska Republika (Grčka) 60,00 EUR
prijevoznih troškova, naknade korištenja privatnog 29. Republika Indija 40,00 USD
automobila u službene svrhe, troškovi noćenja i 30. Republika Indonezija 40,00 USD
drugo) obračunavaju se na temelju urednog i vjero- 31. Islamska Republika Iran 60,00 USD
dostojnog putnog naloga i priloženih isprava koji-
32. Republika Irak 60,00 USD
ma se dokazuju izdatci i drugi podatci navedeni na
33. Irska 70,00 EUR
putnom nalogu. Neovisno u kojem obliku se izdaje,
putni nalog kao vjerodostojna isprava sadrži osobito 34. Republika Island 80,00 EUR
slijedeće podatke: nadnevak izdavanja, ime i prezi- 35. Država Izrael 70,00 USD
STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021. 9

SVOTA SVOTA
NAZIV DRŽAVE NAZIV DRŽAVE
DNEVNICE DNEVNICE
36. Jamajka 35,00 USD 94. Republika Turska 50,00 EUR
37. Japan 85,00 USD 95. Ukrajina 50,00 USD
38. Republika Jemen 35,00 USD 96. Republika Uzbekistan 50,00 USD
39. Hašemitska Kraljevina Jordan 35,00 USD 97. Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sj. Irske 70,00 EUR
40. Južnoafrička Republika 50,00 USD 98. Ujedinjeni Arapski Emirati 50,00 USD
41. Kanada 85,00 USD 99. sve druge države 35,00 USD
42. Republika Kazahstan 50,00 USD
43. Republika Kenija 35,00 USD Napomena:
44. Narodna Republika Kina 50,00 USD Odluka o svoti dnevnice je objavljena u Nar. nov.,
45. Narodna Republika Kina, Hong Kong 95,00 USD br. 8/06.
46. Kirgiska Republika 50,00 USD
47. Republika Kolumbija 40,00 USD 2.2. PLAĆANJE POSEBNOG DOPRINOSA ZA
48. Republika Kongo 35,00 USD ZDRAVSTVENU ZAŠTITU OSOBA NA
49. Demokratska Narodna Republika Koreja 40,00 USD SLUŽBENOM PUTOVANJU U INOZEMSTVU
50. Republika Koreja 70,00 USD
Nakon što je Hrvatska postala članicom Europske
51. Republika Kuba 35,00 USD Unije posebni doprinos za zdravstvenu zaštitu u ino-
52. Država Kuvajt 70,00 USD zemstvu ne plaća se za vrijeme službenog putovanja:
53. Republika Latvija 40,00 EUR
1) u zemlje članice EU i zemlje EGP. Zemlje EGP su:
54. Libanonska Republika 35,00 USD
55. Republika Liberija 40,00 USD a) Norveška
56. Socijalistička Narodna Libijska Arapska b) Island
Džamahirija 40,00 USD c) Švicarska
57. Republika Litva 40,00 EUR
d) Lihtenštajn.
58. Veliko Vojvodstvo Luksemburg 80,00 EUR
59. Republika Madžarska 50,00 EUR 2) u treće zemlje s kojima Hrvatska primjenjuje
60. Republika Makedonija 30,00 EUR
ugovor o socijalnom osiguranju ako je zdravstvena
zaštita u inozemstvu uređena ugovorom. Hrvatska
61. Malezija 40,00 USD
primjenjuje ugovore o socijalnom osiguranju s slije-
62. Republika Malta 60,00 EUR
dećim zemljama:
63. Sjedinjene Meksičke Države 35,00 USD
64. Republika Moldova 40,00 USD a) Bosnom i Hercegovinom
65. Kneževina Monako 70,00 EUR b) Srbijom
66. Republika Mozambik 35,00 USD c) Crnom Gorom
67. Kraljevina Nizozemska 70,00 EUR d) Sjevernom Makedonijom
68. Kraljevina Norveška 80,00 EUR
e) Turskom.
69. Novi Zeland 70,00 USD
70. Savezna Republika Njemačka 70,00 EUR Za ostale “treće” zemlje doprinos se plaća na dnev-
71. Islamska Republika Pakistan 40,00 USD
nu osnovicu određenu od najniže mjesečne osnovice
za plaćanje doprinosa koja u 2021. iznosi 3.488,78 kn.
72. Republika Peru 35,00 USD
podijeljene s brojem dana u mjesecu, po stopi 20%
73. Republika Panama 50,00 USD
kako je pokazano u tablici u nastavku.
74. Republika Poljska 40,00 EUR
75. Portugalska Republika 60,00 EUR Tablica 3. Dnevne osnovice prema broju dana u mjesecu
76. Rumunjska 40,00 EUR u 2021. godini
77. Ruska Federacija 50,00 USD Broj dana u mjesecu
78. Kraljevina Saudijska Arabija 50,00 USD Osnovice i obveze
79. Republika Senegal 35,00 USD 28 30 31
80. Republika Singapur 85,00 USD Dnevna osnovica 124,60 116,29 112,54
81. Sirijska Arapska Republika 50,00 USD Dnevna obveza 24,92 23,26 22,51
82. Sjedinjene Američke Države 95,00 USD
83. Slovačka Republika 50,00 EUR
Doprinos se plaća na račun:
84. Republika Slovenija 50,00 EUR
HR6510010051550100001
85. Srbija i Crna Gora 30,00 EUR
86. Republika Sudan 35,00 USD
U pozivu na broj odobrenja upisuje se:
87. Kraljevina Španjolska 60,00 EUR
88. Švicarska Konfederacija 80,00 EUR 8508-OIB-(obveznika obračunavanja i plaća-
HR68
89. Kraljevina Švedska 80,00 EUR nja doprinosa)-Oznaka izvješća JOPPD
90. Talijanska Republika (ITALIJA) 70,00 EUR
91. Republika Tadžikistan 50,00 USD
Doprinos dospijeva na naplatu najkasnije do 15.
tekućeg mjeseca za dane provedene na službenom
92. Republika Tunis 35,00 USD
putu u prethodnom mjesecu. Iskazuje se na Obrascu
93. Turkmenistan 50,00 USD JOPPD na dan uplate doprinosa.
10 STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021.

3. OTPREMNINE PREMA ZAKONU O RADU U vezi s tim odredbe u čl. 126. ZR-a, odnosno Pra-
I POREZNIM PROPISIMA vilnika o porezu na dohodak određuju sljedeće svote
Sukladno Zakonu o radu (Nar. nov., br. 93/14., koje se moraju isplatiti, a kako se prikazuje u tablici
127/17. i 98/19., dalje: ZR), radniku pripada pravo na u nastavku:
otpremninu u slučaju poslovno uvjetovanog otkaza
ugovora o radu.

Tablica 4. Otpremnine prema Zakonu o radu i prema poreznim propisima


Prestanak
Red. Pravo na otpremninu prema ZR Mogućnost neoporezive isplate
ugovora Pravo na otpremninu
br. (nakon dvije godine neprekidnog rada čl. 126. ZR) prema poreznim propisima
o radu
Poslovno Pravo radnika na
NAJMANJE: OTPREMINA ZA SVAKU NAVRŠENU
1. uvjetovani otpremninu određuje
GODINU RADA = 1/3 Prosječne bruto plaće ostvarene do visine 6.500,00 kn za svaku
otkaz se kolektivnim
u posljednja 3 mjeseca prije prekida radnog odnosa navršenu godinu neprekinutog
ugovorom, ugovorom
Osobno ((bruto-plaća + bruto-plaća + bruto-plaća)/3) x 1/3 rada kod tog poslodavca (Pravilnik o
o radu, pravilnikom o
2. uvjetovani NAJVIŠE: Prosječna bruto-plaća ostvarena u porezu na dohodak)
radu, internim aktima
otkaz posljednja 3 mjeseca prije prekida radnog odnosa X 6
poslodavca te ZR-om.
Radnik koji je pretrpio ozljedu na radu ili je obolio od
Osobno profesionalne bolesti te nakon završenog liječenja
uvjetovani Pravo radnika na i oporavka ne bude vraćen na posao, pravo na
do visine 8.000,00 kn za svaku
otkaz zbog otpremninu određuje otpremninu ostvaruje u najmanje dvostrukoj svoti od
navršenu godinu rada kod tog
3. ozljede se kolektivnim svote koja bi mu inače pripadala.
poslodavca (Pravilnik o porezu na
na radu ili ugovorom, ugovorom To pravo radnik ostvaruje samo u slučaju ako nije
dohodak)
profesionalne o radu, pravilnikom o prethodno neopravdano odbio zaposlenje na
bolesti radu, internim aktima ponuđenim poslovima
poslodavca te ZR-om. (čl. 42. ZR-a).
Odlazak u najviše 8.000,00 kn (Pravilnik o
4. −
mirovinu porezu na dohodak)
svota koja se isplaćuje u cijelosti
podliježe plaćanju poreza i
doprinosa u skladu sa primitcima
Pravo radnika na koji se oporezuju kao dohodak od
otpremninu određuje nesamostalnog rada
Sporazumni se kolektivnim otpremnina iz točke 1. i 2. može
5. prestanak ugovorom, ugovorom − se neoporezivo isplatiti i radniku
ugovora o radu, pravilnikom o kojemu je radni odnos prestao
radu, internim aktima sporazumom poslodavca i radnika
poslodavca te ZR-om. na prijedlog poslodavca, pod
uvjetom da je radnik bio obuhvaćen
u višak radnika sukladno odredbi
članka 127. Zakona o radu

Napomena: Svi ostali primitci koji se isplaćuju navedenim osoba-


Više o isplati otpremnine može se pročitati u časo- ma su oporezivi na način popisan za drugi dohodak.
pisu RRiF br. 5/20. str. 113.
5. DAROVANJA DANA FIZIČKIM OSOBAMA
4. NEOPOREZIVE ISPLATE OSOBAMA NA ZA OTKLANJANJE KATASTROFE
STRUČNOM OSPOSOBLJAVANJU PROUZROČENE POTRESOM
Osobama na stručnom osposobljavanju bez zasni- Odredbama čl. 71.ta i 71.tb Pravilnika o provedbi
vanja radnog odnosa, poslodavac može neoporezivo Općeg poreznog zakona (Nar. nov., br. 45/19. – 2/21.,
isplatiti sljedeće primitke: dalje: Pravilnik o provedbi OPZ-a) zbog proglašene
• dnevnice za službeni put i rad na terenu u zemlji katastrofe Odlukom o proglašenju katastrofe na po-
i inozemstvu dručju pogođenom potresom (Nar. nov., br. 1/21.)
• dnevnice za službena putovanja per diem propisana su pravila u vezi plaćanja PDV-a i plaćanja
• troškove prijevoza i noćenja na službenom pu- poreza na dohodak i dobitak kod donacija za otkla-
tovanju njanje katastrofe uzrokovane potresom. Katastrofa je
• naknadu za korištenje privatnog automobila u proglašena za područje Sisačko-moslavačke, Zagre-
službene svrhe bačke i Karlovačke županije.
• naknade troškova prijevoza na posao i s posla
mjesnim (i međumjesnim) javnim prijevozom 5.1. DAROVANJA (POTPORE) ZAPOSLENICIMA
• naknadu za odvojeni život Prema čl. 8. st. 2. t. 1. e) Zakona o porezu na do-
• pomorski dodatak. hodak i čl. 4. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak
Prilikom isplate primjenjuju se ista ograničenja i propisano je da poslodavac i isplatitelj primitka od
isti uvjeti kao i za osobe u radnom odnosu – radnike. nesamostalnog rada može isplatiti radniku i osobi
STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021. 11

koja kod njega ostvaruje primitke od nesamostalnog osobe i u kojoj je javno objavljen žiro-račun fi-
rada iz čl. 21. Zakona o porezu na dohodak potporu zičke osobe u potrebi, otvoren zbog prikupljanja
zbog uništenja i oštećenja imovine zbog prirodne ka- sredstava u okviru te akcije.
tastrofe koju je proglasila Vlade Republike Hrvatske Javno dostupnim izvorima smatra se popis osoba
pod uvjetom da su takvi primitci omogućeni svim koje su pretrpjele štetu, a koje je objavio nadležni sto-
radnicima koji su pretrpjeli štetu. žer, jedinica lokalne samouprave ili neko drugo tijelo.
Darovanja u novcu je potrebno izvršiti na javno
Potporu je moguće dati u novcu (isplata na te-
objavljen žiro-račun građanina u potrebi, otvoren
kući račun ili u gotovini) ili u naravi. Potpore u do-
zbog prikupljanja sredstava u okviru te akcije. U slu-
brima i uslugama za pomoć područjima za koja je
čaju da se bilo koji uvjet ne može ispuniti zbog objek-
proglašena katastrofa oslobođene su PDV-a pod
tivnih okolnosti potrebno je o tome osigurati podatke
uvjetom da isporuku obavlja obveznik PDV-a bez
tj. vjerodostojnu dokumentaciju.
naknade ili protučinidbe (čl. 71.ta Pravilnika o pro-
vedbi OPZ-a). Darovanja u materijalnim dobrima za pomoć zbog
potresa oslobođene su PDV-a pod uvjetom da ispo-
ruku obavlja obveznik PDV-a bez naknade ili protuči-
Visina potpore koju poslodavac može isplatiti nije
nidbe (čl. 71.ta Pravilnika o provedbi OPZ-a).
ograničena. Opravdanost isplate treba dokazati vje-
rodostojnom dokumentacijom iz koje je razvidno da Primjer Odluke o darovanju u okviru javno oglaše-
je radnik pretrpio štetu – npr. prijava štete, procjena ne akcije:
štete, naljepnica izdana od strane statičara, fotogra-
fije, dokaz o vlasništvu, odluka o donaciji, potvrda o Na temelju čl. __ Društvenog ugovora trgovačkog društva
____________________________, u svezi s čl. 8. st. 1. t. 5. Za-
primitku donacije i sl. kona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. do 138/20.) i
Primjer Odluke o isplati potpore zaposlenicima: čl. 4. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17.
do 1/21.), dana __________2021. godine donosim:
Na temelju čl. __ Društvenog ugovora trgovačkog društva
__________________________, u svezi s čl. 8. st. 2. t. 1. e) Za- ODLUKU
kona o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 115/16. do 138/20.) i o isplati donacije u okviru javno oglašene akcije
čl. 4. st. 4. Pravilnika o porezu na dohodak (Nar. nov., br. 10/17.
do 1/21.), dana ______ 2021. g. donosim: Donacija u svoti od __________ kn isplaćuje se osobi
________________, OIB:_______________, iz ____________,
ODLUKU ________________, koja je javno oglasila akciju prikupljanja
sredstava za obnovu kuće uništene potresom.
o isplati potpore radnici _________________ zbog unište-
nja i oštećenja imovine u potresu Donacija će biti isplaćena na žiro – račun _______________
otvoren zbog prikupljanja sredstava u okviru oglašene akcije.
Svota potpore iznosi _________ kn i biti će isplaćena na
tekući račun __________________. U prilogu ove odluke nalazi se dokaz o javno oglašenoj
akciji.
U prilogu ove odluke nalazi se dokaz o pretrpljenoj šteti i
dokaz o vlasništvu. Primatelj donacije obvezuje se dostaviti dokumentaciju
(račune i sl.) vezano uz namjenski utrošak doniranih sredstava
Direktor
Direktor
____________________
___________________
M.P.
M.P.
Za isplatu potpore ne podnosi se Obrazac JOPPD.
Naknade za saniranje posljedica štete od kata- Za izvršena darovanja u okviru humanitarnih i jav-
strofa i elementarnih nepogoda u cijelosti su izuzete no oglašenih akcija ne podnosi se Obrazac JOPPD.
od ovrhe. Naknade za saniranje posljedica štete od katastro-
fa i elementarnih nepogoda u cijelosti su izuzete od
5.2. DAROVANJA FIZIČKIM OSOBAMA KOJE ovrhe.
NISU ZAPOSLENICI Napomena:
Prema čl. 8. st. 1. t. 5. Zakona o porezu na dohodak Detaljnije o računovodstvenom i poreznom motri-
i čl. 4. st. 3. Pravilnika o porezu na dohodak osobi čija štu za otklanjanje katastrofe prouzročene potresom
je imovina stradala u potresu neoporezivo se može može se pročitati u časopisu RRiF br. 2/21.
dati dar u obliku novca ili materijalnih dobara pod
uvjetom da je za prikupljanje darova pokrenuta:
• humanitarna akcija organizirana Zakonu o JESTE LI SE PRETPLATILI
humanitarnoj pomoći (Nar. nov., br. 102/15. i
98/19.)******* ili
NA RRiF ZA 2021. GODINU?
• javno oglašena akcija (putem javno dostupnih OBAVIJESTI U VEZI S PRETPLATOM I NARUDŽBAMA:
izvora, televizije, interneta, društvenih mreža, i
sl.), iz koje nedvojbeno proizlazi potrebitost te 01/4699-760 mob. 099/4699-760.
rrif.hr
  Detaljnije o organizaciji humanitarne pomoći može se pročitati
*******

u RRiF-u br. 5/20., str. 224.


12 STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021.

II. PLAĆE – OSNOVICE, STOPE POREZA I PRIREZA, DOPRINOSI, UPLATNI RAČUNI I PROVEDBA OVRHE
1. UTVRĐIVANJE PLAĆE KOD PRAVNIH F Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD
I FIZIČKIH OSOBA 2007. (Nar. nov., br. 58/07 i 72/07).
Prema propisima i aktima poslodavaca te raznim Dakle, svi poslodavci koji obavljaju djelatnost ugo-
izvorima radnikovih prava, plaća se različito utvr- stiteljstva i graditeljstva, uz uvjet da je primjena ko-
đuje te propisima nije utvrđeno temeljno pravo na lektivnih ugovora proširena na sve poslodavce iz te
koji način treba utvrditi plaću. Plaća se utvrđuje djelatnosti, trebaju primjenjivati navedene kolektiv-
prema odredbama kolektivnih ugovora, pravilnika ne ugovore pri utvrđivanju plaće.
o radu, ugovorima o radu i dr. aktima poslodavca
kojima se utvrđuju prava radnika (čl. 90. Zakona 1.1. PRIMJENA MINIMALNE PLAĆE
o radu). Kada su prava radnika na visinu plaće ra- Kada poslodavac nije u obvezi koristiti akte koji
zličito utvrđena prema Zakonu o radu poslodavac uređuju prava radnika na visinu plaće, sa radnikom
treba primijeniti za radnika najpovoljnije pravo. može ugovoriti minimalnu plaću. Minimalna plaća je
Ovisno o složenosti poslovanja poslodavaca, nači- najniža plaća za rad radnika u punom radnom vre-
nu na koji se odvijaju radni procesi, radnom mjestu menu određena Zakonom o minimalnoj plaći (Nar.
radnika i oblicima rada, bruto-plaća radnika može nov., br. 118/18.) i Uredbom o visini minimalne plaće
se utvrditi u točno određenoj svoti ili će sadržavati (Nar. nov., br. 119/20.) a od 1. siječnja 2021. minimal-
više elemenata. na plaća iznosi 4.250,00 kn. Minimalna svota plaće
Osim kolektivnih ugovora čije se odredbe odno- za 2021. primjenjuje se na plaću koja je ostvarena u
se samo na ugovorne strane odnosno potpisnike (u siječnju a isplaćuje se u veljači.
RH ih ima tridesetak objavljenih u Narodnim novi- Prema čl. 8. st. 1. Zakona o minimalnoj plaći, izni-
nama), ministar nadležnog ministarstva Odlukom mno se kolektivnim ugovorom može ugovoriti mini-
o proširenju proširio je kolektivni ugovor čija se pri- malna plaća u manjoj svoti od 4.250,00 kuna. U tom
mjena odnosi na sve poslodavce i radnike u utvrđe- slučaju svota minimalne plaće ne može biti manja od
noj grani djelatnosti, kao što su: Kolektivni ugovor za 95 % svote minimalne plaće, odnosno ne može biti
graditeljstvo Nar. nov., br 115/15; Kolektivni ugovor manja od 4.037,50 kn. U ovom slučaju se ne primje-
o izmjenama i dopunama Kolektivnog ugovora za njuje najpovoljnije pravo za radnika.
graditeljstvo od 25. rujna 2015. godine – prve izmje- Poslodavac kojeg ne obvezuje kolektivni ugovor,
ne i dopune 26/18., Odluka o proširenju primjene pravilnik o radu i dr., može utvrditi plaću za radnika
Kolektivnog ugovora graditeljstva 134/15, Odluka o zaposlenog na nepuno radno vrijeme najmanje u vi-
proširenju primjene Kolektivnog ugovora o izmjena- sini minimalne plaće, razmjerno broju sati u tjednu
ma i dopunama Kolektivnog ugovora za graditeljstvo odnosno sati u mjesecu na koliko je radnik zaposlen.
od 25. rujna 2015. godine – prva izmjene i dopune
49/18., Kolektivni ugovor o izmjenama i dopunama U svotu minimalne plaće ne uračunavaju se pove-
Kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna ćanja plaće koja radniku pripadaju za prekovremeni
2015. godine) – druge izmjene i dopune 93/20., Ko- rad, noćni rad i rad nedjeljom, blagdanom ili nekim
lektivni ugovor o izmjenama i dopunama Kolektivnog drugim danom za koji je zakonom određeno da se
ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015. godine) ne radi. Pri obračunu dodataka na plaću obračun do-
– treće izmjene i dopune 104/20. Odluka o prošire- prinosa se obavlja na utvrđenu osnovicu. To znači da
nju primjene Kolektivnoga ugovora o izmjenama i se u slučaju obračuna dodataka na plaću ne smanjuje
dopunama kolektivnog ugovora za graditeljstvo (od osnovica za obračun doprinosa. Odredbe o minimal-
25. rujna 2015.) – druge izmjene i dopune i Kolektiv- noj plaći ne odnose na radnika koji je jedini radnik
noga ugovora o izmjenama i dopunama kolektivnog kod poslodavca te istovremeno član uprave, izvršni
ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) – treće direktor, upravitelj zadruge, likvidator i sl. prema po-
izmjene i dopune 115/20. sebnim propisima. Više o tome pročitajte u časopisu
RRiF 1/21., str. 88.
Kolektivni ugovor za graditeljstvo (za prava radni-
ka u djelatnosti građevinarstva poslodavci se mogu 1.2. DOPRINOSI IZ I NA PLAĆE
služiti Pročišćenim tekstom Kolektivnog ugovora
objavljenim u Nar. nov., br. 93/20.) te Tarifni stavovi Tablica 1. Stope doprinosa iz plaće i na plaću
iz Priloga I. koji su objavljeni u Trećim izmjenama i
Stope
dopunama objavljenim u Nar. nov., br. 104/20. U Nar.
doprinosa čl. Obveznik Obveznik
nov., br. 115/20 od 21.10.2020. objavljena je Odluka o 20. Zakona o
proširenju primjene Kolektivnoga ugovora o izmje- doprinosa obračunavanja
Naziv doprinosa doprinosima čl. 19. i plaćanja
nama i dopunama kolektivnog ugovora za graditelj- Zakona doprinosa
stvo (od 25. rujna 2015.) – druge izmjene i dopune i iz na
Kolektivnoga ugovora o izmjenama i dopunama ko- plaće plaću
lektivnog ugovora za graditeljstvo (od 25. rujna 2015.) Doprinosi za MO: 20 %
– treće izmjene i dopune. Odluka je stupila na snagu I. stup 15 % radnik poslodavac
1. studenoga 2020. i njome se primjena Kolektivnog II. stup 5%
ugovora za graditeljstvo sa svim izmjenama i dopu- Doprinos za
16,5 % poslodavac poslodavac
nama proširuje na sve poslodavce i radnike u Repu- obvezno zdrav. osig.
blici Hrvatskoj u djelatnosti građevinarstva, područje Ukupno: 20 % 16,5 %
STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021. 13

1.2.1. Najniža i najviša osnovica za doprinose Utvrđivanjem najniže osnovice za plaćanje do-
prinosa želi se održati određena razina financiranja
Najniža osnovica za plaćanje doprinosa odre-
socijalnih osiguranja u zemlji i primjenjuje se za
đuje se prema odredbama Zakona o doprinosima.
plaćanje doprinosa za određene kategorije osigura-
Utvrđuje se za svaku godinu posebno u visini 38 %
nika, a ne i kao osnovica za utvrđivanje plaće za rad.
prosječne plaće (bruto) ostvarene kod pravnih oso-
ba u RH u prethodnoj godini u razdoblju siječanj No, u određenim slučajevima, kada se primjerice
– kolovoz. Primjenjuje se od 1. siječnja do 31. pro- naknada plaće za bolovanje uz dopušteno smanjenje
sinca svake godine. Prema Objavi Državnog zavoda utvrdi u svoti nižoj od najniže osnovice za plaćanje
za statistiku o prosječnoj mjesečnoj bruto plaći po doprinosa, tj. 3.488.78 kn, tada doprinose iz plaće
zaposlenome u pravnim osobama Republike Hr- i na plaću treba obračunati i uplatiti na tu najnižu
vatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2020. (Nar. osnovicu. Ako je u tom slučaju riječ o dijelu mjeseca
nov., br. 118/20.) prosječna plaća iznosi 9.181,00 za koji se isplaćuje naknada za bolovanje, osnovica se
kn. Na taj je način utvrđena i najniža osnovica za utvrđuje u razmjernom dijelu od 3.488.78 kn.
plaćanje doprinosa za 2021. te iznosi 3.488.78 kn U nastavku prikazujemo osnovice za plaćanje do-
(9.181,00 x 0,38). prinosa iz plaće, i to: minimalna, najvišu mjesečnu,
najvišu godišnju.

Tablica 2. Osnovice i stope za plaćanje doprinosa iz plaće kod pravnih i fizičkih osoba plaće u punom radnom vremenu u 2021.
Red.
Naziv Svota Napomena
br.
1 2 3 4
Minimalna plaća se uvećava za dodatke na plaću (prekovremeni rad, noćni rad, rad na blag-
1. PLAĆA 4.250,00 dan, rad nedjeljom i sl.) ili se utvrđuje na temelju kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i
drugim izvorima radnikovih prava.
Najviša mjesečna Prema čl. 204. Zakona o doprinosima, najviša mjesečna osnovica primjenjuje za obračun
osnovica doprinosa za mirovinsko osiguranje I. i II. stup bez obzira na broj dana provedenih u osigu-
za obračun ranju i to za :
2. doprinosa za 55.086,00 – plaću po osnovi radnog odnosa za određeni mjesec,
mirovinsko – osnovicu na koju se plaćaju doprinosi za izaslanog radnika,
osiguranje – osnovicu na koju se računaju doprinosi za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s po-
I. i II. stup većanim trajanjem.
Prema čl. 206. Zakona o doprinosima najviša godišnja osnovica primjenjuje se za primitke
Najviša godišnja svakog osiguranika bez obzira na broj dana provedenih u osiguranju u godini i to samo za
osnovica obračun doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti (I. stup).
za plaćanje Utvrđuje je Porezna uprava u postupku godišnjeg obračuna. Osiguranik može zatražiti po-
3. doprinosa za 661.032,00 vrat preplaćenog doprinosa putem propisanog obrasca GOD DOP (o podnošenju obrasca
mirovinsko GOD DOP pročitajte u časopisu RRiF 10/19. str. 91.). Pri isplati preplaćenog doprinosa Pore-
osiguranje zna uprava obračunava porez na dohodak po stopi od 30 %.
u I. stupu Tako plaćeni porez na dohodak se smatra konačno plaćenim porezom i s te osnove se ne
utvrđuje godišnja obveza poreza na dohodak.

Osim redovite plaće utvrđene propisima o radu 1.2.2. Osnovica za obračun naknada, potpora i
doprinosi i porez na dohodak plaća se na sve što otpremnina korisnika državnog proračuna
poslodavac isplaćuje ili daje radniku na osnovi rada (tzv. proračunska osnovica)
osim primitaka :
Na temelju čl. 33. Zakona o izvršavanju Državnog
–– koji se ne smatraju dohotkom prema članku 8.
proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu (Nar.
Zakona o porezu na dohodak
nov., br. 135/20.) osnovica za obračun naknada i dru-
–– na koje se ne plaća porez na dohodak prema
gih primanja na temelju posebnih propisa utvrđena
članku 9. istoga Zakona
je u svoti od 3.326,00 kn (tzv. proračunska osnovica).
–– te na naknade, potpore, dnevnice, otpremnine,
prigodne nagrade i ostale primitke do neopore- 1.2.3. Osnovice za izračun plaća za korisnike
zive svote određene člankom 7. Pravilnika o po- državnog proračuna i javne službe u 2021.
rezu na dohodak (Nar. nov., 10/17. – 1/21.).
Doprinosi i porez na dohodak i prirez dospijevaju Za službenike i namještenike u državnim i javnim
na naplatu danom isplate plaće odnosno drugih pri- službama
mitaka od nesamostalnog rada. Prema čl. 25. st. 5. Za- Kolektivni ugovor za državne službenike i namje-
kona o porezu na dohodak ako poslodavac ili isplatitelj štenike (Nar. nov., br. 112/17. i 12/18., dalje: Kolektivni
ostalog primitka koji se isplaćuje uz plaću, nije isplatio ugovor) te Dodatak I. Kolektivnom ugovoru za državne
plaću na dan dospjelosti isplate, sukladno odredbama službenike i namještenike (Nar. nov., br. 2/19.), Dodatak
zakona kojim se uređuju radni odnosi, obvezan je do- II. Kolektivnom ugovoru za državne službenike i namje-
staviti radniku obračun plaće koji je bio dužan isplatiti, štenike (Nar. nov., br. 119/19.) i Dodatak III. Kolektiv-
(OBRAZAC NP-1). Tim danom prema čl. 40. st. 6. Zako- nom ugovoru za državne službenike i namještenike
na o doprinosima dospijevaju na naplatu i obračunani (Nar. nov., br. 66/20.) predstavljaju jedan od izvora rad-
doprinosi iz i na neisplaćenu plaću. nog prava za državne službenike i namještenike.
14 STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021.

Za službenike i namještenike u javnim služba- –– Za suce i druge nositelje pravosudnih dužnosti


ma u području kolektivnih ugovora osnovni (opći) –– Za suce i druge nositelje pravosudnih dužnosti
kolektivni ugovor koji se primjenjuje je Temeljni osnovica je utvrđena u svoti od 4.443,958 kn (od
kolektivni ugovor za službenike i namještenike u 1. ožujka 4.710,595 kn) na temelju Zakona o pla-
javnim službama (Nar. nov., br. 128/17., 47/18.), ćama sudaca i drugih pravosudnih dužnosnika
2/19. – Zaključak i Dodatak Temeljnom kolektiv- (Nar. nov., br. 10/99. – 16/19.)
nom ugovoru za službenike i namještenike u jav-
nim službama (Nar. nov., br. 123/19.) )No, u sklo- 1.2.4. Pregled najnižih osnovica i načini
pu pregovora za sklapanje u dopune navedenim obračuna poreza i doprinosa iz i na plaću
kolektivnim ugovorima utvrđeno je da je osnovna za razdoblje 1994. – 2021.
plaća za državne službenike i namještenike od 1. U godinama prije donošenja Zakona o minimalnoj
siječnja 2021. godine 6.044,51 kn. plaći najniža osnovica za plaćanje doprinosa smatra-
Za državne dužnosnike la se najnižom (minimalnom) plaćom koja se mogla
–– Za državne dužnosnike osnovica je utvrđena u ugovoriti za najjednostavnije poslove u punom rad-
svoti od 3.890,00 kn na temelju Odluka o visini nom vremenu.
osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika Nastavno se daje povijesni tablični pregled eleme-
(Nar. nov., br. 151/14.) nata za obračun plaća.

U PRODAJI!
Početkom 2019. godine izišlo je iz tiska treće izdanje priručnika

OBRAČUN PUTNIH TROŠKOVA


I OSTALIH NADOKNADA Skupina autora
Najčešći troškovi koje imaju poslodavci su troškovi službenog putovanja zaposlenika, isplate dnev-
nica za rad na terenu, nadoknade za uporabu privatnog vozila u službene svrhe i dr. Kako je riječ o
neoporezivim isplatama, one su često i predmet kontrole Porezne uprave. Obračuni troškova nastalih
na službenom putu i drugih neoporezivih nadoknada posljednjih su se nekoliko godina mijenjali kroz
propise, a kako bi se mogle isplatiti neoporezivo, moraju biti u skladu s propisima koji dopuštaju takve
isplate. Uz ta pitanja u praksi ponekad nema razumijevanja je li nešto pravo zaposlenika ili volja po-
slodavca da radniku isplati neku neoporezivu nadoknadu ili pak isplatu koja podliježe (ili ne) ovrsi itd.

Opseg priručnika: 254 stranica


Cijena priručnika: 294,00 kn (s PDV-om)
E-izdanje: 262,50 kn (s PDV-om)

KOMENTAR ZAKONA O TRGOVAČKIM


DRUŠTVIMA IV. izmijenjeno i dopunjeno izdanje
(dodatak 2019.)
Autori:
prof. dr. sc. Vilim GORENC; doc. dr. sc. Zlatko ĆESIĆ;
Vesna BULJAN, dipl. iur. i dr. sc. Vlado BRKANIĆ
Kupci komentara Zakona o trgovačkim društvima dobivaju i
Zakon o trgovačkim društvima - redakcijski pročišćeni tekst iz
2019.
Opseg priručnika je 1660 stranica. Tvrdi uvez.
+ dodatak:
Zakon o trgovačkim društvima (pročišćeni tekst)

Za sve ostale informacije molimo javite se na broj


01/4699-760; mob. 099/4699-760 ili e-poštom: rrif@rrif.hr
Tablica 3. Pregled najnižih osnovica, minimalne plaće, stopa doprinosa i načina obračuna poreza 1994. do 2021.

Najniža Stope doprinosa iz plaće Stope doprinosa na plaću Porezne stope i porezni razredi
osnovica Minimalna Ozljede Osobni
God. Zdrav- Zapošlja- Dopl. za Zdrav-
za plaćanje plaća Mirovinski Mirovinski i prof.
Zapošlja- odbitak
12 % 15 % 20% 24 % 25 % 30 % 35 % 36 % 40 % 45 %
doprinosa stveni vanje djecu stveni vanje
bolesti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
01. 01. do
31. 01.
332,00
01. 01. do 30. 04.
01. 02. do do 996,00 iznad 996,00
635.91
1994. – 13,5% 7,5% 2,0% 2,5% 13,5% 7,5% – – 30. 06. – – do 1.200,00 iznad 1.200,00 –
01. 05. do 31.10.
400,00 do 1.500,00 iznad 1.500,00
667,08.
01. 07. do
31. 12.
500,00
01.01. do 31.03.
1.003,00
01.04. do 30.09.
1995. – 12,75% 7,0% 1,9% 2,2% 12,75% 7,0% – – 700,00 – – do 2.100,00 iznad 2.100,00 –
1.024,00
01.10. do 31.12.
1.045,00
01.01. do
01.01. do 31.01.
31.07.
1.045,00 od 01.08.
1996. – 12,75% 7,0% 1,9% 2,2% 12,75% 7,0% – 700,00 – – do 2.100,00 iznad 2.100,00 –
01.02. do 31.12. 0,85%
od 01.08.
1.100,00
0,85%
01.01. do 31.12.
1997. – 12,75% 7,0% 0,85% 2,2% 12,75% 7,0% – 0,85% 800,00 – do 2.400,00 – iznad 2.400,00 –
1.210,00
01. do 01. do 01. do
01.01. do 31.01. 01. do 31.01. 01. do 30.06.
31.01. 31.01. 31.01.
1.210,00 12,75% 2,2%
1998. – 7,0% 0,85% 12,75% 7,0% – 0,85% 800,00 – do 2.400,00 – iznad 2.400,00 –
01.02. do 31.12. od 01.02. od 01.07.
od 01.02. od 01.02. od 01.02.
1.370,00 10,75% –
9,0% 10,75% 9,0%
01.01. do 28.02.
STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021.

1.370,00
1999. – 10,75% 9,0% 0,85% – 10,75% 9,0% – 0,85% 1.000,00 – do 3.000,00 – iznad 3.000,00 –
01.03. do 31.12.
1.500,00
01.01. do od 01.01. od 01.01. do
01. do 01. do
01.01. do 31.03. 31.03. do 31.03. 31.03.
31.05. 31.05.
1.500,00 1.000,00 3.000,00 iznad 3.000,00
2000. – 10,75% 9,0% 0,85% – 10,75% 9,0% – 0,85% – – –
01.04. do 31.12. o1.04. do od 01.04. od 01.04. do
od. 1.06. od 01.06.
1.700,00 31.12. do 31.12. 31. 12.
8,75% 7,0%
1.250,00 do 3.750,00 iznad 3.750,00
01.01. do 31.12. do preko 2.500,00
2001. – 10,75% 9,0% 0,85% – 8,75% 7,0% – 0,85% 1.250,00 – iznad 6.250,00 –
1.700,00 2.500,00 do 6.260,00
15
16

Najniža Stope doprinosa iz plaće Stope doprinosa na plaću Porezne stope i porezni razredi
osnovica Minimalna Ozljede Osobni
God. Zdrav- Zapošlja- Dopl. za Zdrav-
za plaćanje plaća Mirovinski Mirovinski i prof.
Zapošlja- odbitak
12 % 15 % 20% 24 % 25 % 30 % 35 % 36 % 40 % 45 %
doprinosa stveni vanje djecu stveni vanje
bolesti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
01.01. do 31.03.
10,75%
1.700,00 do preko 2.500,00
2002. – 5,75% I. stup 9,0% 0,85% – 8,75% 7,0% 0,47% 0,85% 1.250,00 – iznad 6.250,00 –
01.04. do 31.12. 2.500,00 do 6.250,00
5,00% II. stup
1.800,00
20,0%
01.01. do 31.12. do preko 3.000,00 preko 6.750,00 iznad
2003. – 15% I. stup – – – – 15,0% 0,5% 1,7% 1.500,00 –
1.858,50 3.000,00 do 6.750,00 do 21.000,00 21.000,00
5% II. stup
20,0%
01.01. do 31.12. do preko 3.000,00 preko 6.750,00 iznad
2004. – 15% I. stup – – – – 15,0% 0,5% 1,7% 1.500,00 –
1.951,25 3.000,00 do 6.750,00 do 21.000,00 21.000,00
5% II. stup
20,0%
01.01. do 31.12. do preko 3.200,00 preko 8.000,00 iznad
2005. – 15% I. stup – – – – 15,0% 0,5% 1,7% 1.600,00 –
2.080,75 3.200,00 do 8.000,00 do 22.400,00 22.400,00
5% II. stup
20,0%
01.01. do .31.12. do preko 3.200,00 preko 8.000,00 iznad
2006. – 15% I. stup – – – – 15,0% 0,5% 1,7% 1.600,00 –
2.169,65 3.200,00 do 8.000,00 do 22.400,00 22.400,00
5% II. stup
20,0%
01.01. do 31.12. do preko 3.200,00 preko 8.000,00 iznad
2007. – 15% I. stup – – – – 15,0% 0,5% 1,7% 1.600,00 –
2.298,00 3.200,00 do 8.000,00 do 22.400,00 22.400,00
5% II. stup
01.01. do 31.12. do preko 3.200,00 preko 8.000,00 iznad
01.07. do 20,0%
2.441,25 1.600,00 3.200,00 do 8.000,00 do 22.400,00 22.400,00
2008. 31.12. 15% I. stup – – – – 15,0% 0,5% 1,7% –
od 01.07. do 1.800,00 do preko 3.600,00 preko 9.000,00 iznad
2.747,00 5% II. stup
31.12. 3.600,00 do 9.000,00 do 25.200,00 25.200,00
STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021.

do 31.05.
20,0%
01.01. do 31.12. 2.747,00 do preko 3.600,00 preko 9.000,00 iznad
2009. 15% I. stup – – – – 15,0% 0,5% 1,7% 1.800,00 –
2.611,00 od 01.06. 3.600,00 do 9.000,00 do 25.200,00 25.200,00
5% II. stup
2.814,00
do. 30.06.
preko 3.600,00
20,0% od 01.07. do 30.06. do 30.06. od.01.07. do 30.06.
1.01. do 31.12. do 9.000,00
2010. 2.814,00 15% I. stup – – – – 15,0% 0,5% 1,7% 1.800,00 do 30.06. do – od 9.000,00 iznad iznad
2.700,60 od. 01.07.
5% II. stup 3.600,00 3.600,00 do 25.200,00 10.800,00 25.200,00
3.600.00 do
10.800,00
20,0%
01.01. do 31.12. preko 3.600,00 iznad
2011. 2.814,00 15% I. stup – – – – 15,0% 0,5% 1,7% 1.800,00 do 3.600,00 –
2.679,95 do 10.800,00 10.800,00
5% II. stup
Najniža Stope doprinosa iz plaće Stope doprinosa na plaću Porezne stope i porezni razredi
osnovica Minimalna Ozljede Osobni
God. Zdrav- Zapošlja- Dopl. za Zdrav-
za plaćanje plaća Mirovinski Mirovinski i prof.
Zapošlja- odbitak
12 % 15 % 20% 24 % 25 % 30 % 35 % 36 % 40 % 45 %
doprinosa stveni vanje djecu stveni vanje
bolesti
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
– isplate – isplate: – isplate: – isplate:
u siječnju siječanj i siječanj i veljača siječanj i
do 30.04. i veljači: veljača 12% preko 3.600,00 veljača iznad
20,0%
01.01. do 31.12. 15% 1.800,00 do 3.600,00 do 10.800,00 10.800,00
2012. 2.814,00 15% I. stup – – – – 0,5% 1,7% – – –
2.714,60 od 01.05. – isplate – isplate – isplate ožujak – isplate
5% II. stup
13% ožujak – ožujak – –prosinac preko ožujak –
prosinac: prosinac do 2.200,00 do prosinac iznad
2.200,00 2.200,00 8.800,00 8.800,00
do 31.05.
20,0%
01.01. do 31.12. 2.814,00 od 2.200,00 iznad
2013. 15% I. stup 13% 0,5% 1,7% 2.200,00 do 2.200,00
2.753,45 od 01.06. do 8.800,00 8.800,00
5% II. stup
2.984,78
20,0% 13%
01.01. do 31.12. od 2.200,00 iznad
2014. 3.017,61 15% I. stup od 01. 04. 0,5% 1,7% 2.200,00 do 2.200,00
2.779,35 do 8.800,00 8.800,00
5% II. stup 15%
20,0%
01.01. do 31.12. od 2.200,00 iznad
2015. 3.029,55 15% I. stup 15% 0,5% 1,7% 2.600,00 do 2.200,00
2.780,05 do 13.200,00 13.200,00
5% II. stup
20,0%
01.01. do 31.12. od 2.200,00 iznad
2016. 3.120,09 15% I. stup 15% 0,5% 1,7% 2.600,00 do 2.200,00
2.812,95 do 13.200,00 13.200,00
5% II. stup
20,0%
01.01. do 31.12. od iznad
2017. 3.276,00 15% I. stup 15% 0,5% 1,7% 3.800,00 – – – – –
2.940,82 17.500,00 17.500,00
5% II. stup
20,0%
01.01. do 31.12. od iznad
2018. 3.439,80 15% I. stup 15% 0,5% 1,7% 3.800,00 – – – – –
3.047,60 17.500,00 17.500,00
5% II. stup
STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021.

20%
01.01. do 31.12. do iznad
2019. 3.750,00 15% I. stup 16,5% – – 3.800,00
3.210,24 30.000,00 30.000,00
5% II. stup
20%
01.01. do 31.12. do iznad
2020. 4.062,51 15% I. stup 16,5% – – 4.000,00
3.321,96 30.000,00 30.000,00
5% II. stup
20%
01.01. do 31.12. do iznad
2021. 4.250,00 15% I. stup 16,5% – – 4.000,00
3.488,78 30.000,00 30.000,00
5% II. stup
17
18 STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021.

1.2.5. Pregled osnovica, svota i stopa doprinosa za obvezna osiguranja za plaće i ostale slične primitke
u 2021. godini
Podatci su izračunani prema prosječnoj mjesečnoj bruto plaći po zaposlenome u pravnim osobama Re-
publike hrvatske za razdoblje siječanj-kolovoz 2020. koja iznosi 9.181,00 kn – objava Državnog zavoda za
statistiku (Nar. nov., br. 118/20.) u skladu s čl. 7. t. 39. Zakona o doprinosima (Nar. nov., br. 84/08. do 106/18.).
Tablica 4. Pregled osnovica, svota i stopa doprinosa za obvezna osiguranja za plaće i ostale slične primitke u 2021. godini
¾¾ Najniža mjesečna osnovica = 3.488,78 kn (9.181,00 x 0,38) – čl.200.st.3. Zakona o doprinosima
Najviša mjesečna osnovica = 55.086,00 kn (9.181,00 x 6) – čl.205. Zakona o doprinosima
Najviša godišnja osnovica = 661.032,00 (55.086,00 x 12) – čl. 208. Zakona o doprinosima

Doprinos za Doprinos za
Red. mirovinsko zdravstveno Ukupno Dospijeće
Osnova osiguranja Faktor Osnovica osiguranje osiguranje
br. mjesečno plaćanja
stopa svota stopa svota
1. RADNI ODNOS
kod isplate a
Ugovorena
15 % I. st. prema prema najkasnije do
Puno i nepuno radno vrijeme – plaća (čl. 21. 16,5%
5 % II. st. plaći plaći kraja mjeseca za
Zakona)
prethodni
Kod isplate a
Prvo zaposlenje (prethodni staž Ugovorena
15 % I. st. prema najkasnije do
najviše 8 dana) oslobođenje od – plaća (čl. 20. st. 0,00 0,00
5 % II. st. plaći kraja mjeseca za
doprinosa na plaću 1 godinu) 2. Zakona)
prethodni
Mlade osobe -do 30 godina
starosti, zaposlene na kod isplate a
Ugovorena
neodređeno- poslodavci su 15 % I. st. prema najkasnije do
– plaća (čl. 20. st. 0,00 0,00
oslobođeni plaćanja doprinosa 5 % II. st. plaći kraja mjeseca za
4. Zakona)
na plaću 5 godina od dana prethodni
zaposlenja
Ugovorena kod isplate a
plaća uvećana 15 % I. st. prema prema najkasnije do
Izaslani radnici – 16,5%
za 20 % (čl. 37. 5 %. II. st. osnovici osnovici kraja mjeseca za
Zakona) prethodni
Osobe zaposlene kod
Ugovorena najkasnije do
poslodavca sa sjedištem u 15 % I. st. prema prema
– plaća (čl. 19. a 16,5% kraja mjeseca za
drugoj državi: 5 % II. st. plaći plaći
Zakona prethodni
– EU
do 15. u mjesecu
Osobe zaposlene u tuzemstvu 1,00
Prosječna plaća 15 % I. st. prema prema za prethodni
kod poslodavca sa sjedištem u čl. 109. 16,5%
9.181,00 5 % II. st osnovici osnovici -prema rješenju
trećim državama Zakona
Porezne uprave
Plaća veća od najviše mjesečne kod isplate a
6,00
osnovice 15 % I. st. prema prema najkasnije do
čl.204. 55.086,00 16,5%
(ograničenje za plaćanje 5 % II. st. osnovici plaći kraja mjesec a za
Zakona
doprinosa za MO I. i II. stup) prethodni
kod isplate a
Ugovorena
Izabrane i imenovane osobe na 15 % I. st. prema prema najkasnije do
– plaća (čl. 30. 16,5%
javne dužnosti 5 % II. st. plaći plaći kraja mjeseca za
Zakona)
prethodni
kod isplate a
Ugovorena
15 % I. st. Prema prema najkasnije do
Njegovatelj HRVI – plaća (čl. 53. 16,5%
5 % II. st. plaći plaći kraja mjeseca za
Zakona)
prethodni
Čl. 99. kod isplate a
Ugovorena
Umirovljenik u starosnoj Zakona prema prema najkasnije do
plaća (čl. 21. 20 % I. st. 16,5%
mirovini u radnom odnosu o mirov. plaći plaći kraja mjeseca za
Zakona
osig. prethodni
2. STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
osobe koje nemaju evidentiran
0,38 do 15. dana
prethodni staž u MO ili imaju 15 % I. st. 523,32
čl. 44. 3.488,78 0,00 0,00 697,76 u mjesecu za
najviše 8 dana s osnove drugog 5 % II. st. 174,44
Zakona prethodni
dohotka (čl. 7. t. 31.)
osobe koje imaju prethodni staž 0,38 do 15. dana
15 % I. st. 523,32
duži od 8 dana s osnove drugog Čl. 44. 3.488,78 16,5% 575,65 1.273,41 u mjesecu za
5 % II. st. 174,44
dohotka Zakona prehodni
STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021. 19

Doprinos za Doprinos za
Red. mirovinsko zdravstveno Ukupno Dospijeće
Osnova osiguranja Faktor Osnovica osiguranje osiguranje
br. mjesečno plaćanja
stopa svota stopa svota
ČLAN UPRAVE TRGOVAČKOG DRUŠTVA,IZVRŠNI DIREKTOR TRGOVAČKOG DRUŠTVA
3.
I LIKVIDATOR I IZVRŠNI UPRAVITELJ ZADRUGE
1,00 utvrđuje
Ako nije osiguran po niti jednoj 15 % I. st. 1.377,15
čl. 92. 9.181,00 16,5% 1.514,87 3.351,07 Poreza uprava
osnovi 5 % II. st. 459,05
Zakona rješenjem
Ako je u radnom odnosu u plaća a najmanje
čl. 21.
društvu u kojem je član uprave, 5.967,65 15 % I. st. 895,15
st. 2. 16,5% 984,66 2.178,19 kod isplate plaće
i izvršni direktor, likvidator i za puno radno 5 % II. st. 298,38
Zakona
upravitelj zadruge vrijeme
4. PRODUŽENO MIROVINSKO OSIGURANJE
− stalni sezonski radnik 0,38 utvrđuje
15 % I. st. 523,32
− osobe nakon prekida radnog (čl. 118. 3.488,78 – – 697,76 Porezna uprava
5 % II. st. 174,44
odnosa Zakona) rješenjem
5. POSEBNE OSNOVICE
Dnevna osnovica za obračun kupnjom
čl. 187.a 15 % I. st. 18,36
doprinosa sezonskim radnicima 122,41 24,48 vrijednosnog
Zakona 5 % II. st. 6,12
u poljoprivredi kupona

Napomena:
U pregledu su prikazane stope i svote doprinosa za mirovinsko osiguranje za I. i II. stup mirovinskog osigu-
ranja. Za osobe koje nisu u II. stupu plaćaju doprinos za mirovinsko osiguranje samo za I. stup mirovinskog
osiguranja 20%.
1.2.6. Beneficirani staž zaposlenika Osnovni osobni odbitak = 4.000,00 kn
Radna mjesta i zanimanja na kojima se staž ra­čuna s
povećanim trajanjem utvrđena su Zakonom o stažu osi- Tablica 6. Pregled faktora i svota osobnih odbitaka u 2021.
guranja s povećanim trajanjem (Nar. nov., br. 115/18.). Red. Osnova za utvrđivanje Mjesečna svota
Koeficijent
Osim prethodno navedenih stopa doprinosa za br. osnovnoga osobnog odbitka (u kunama i lipama)
mirovinsko osiguranje, poslodavac treba za radnike 1 2 3 4
kojima se staž osiguranja priznaje u povećanom tra- 1. Uzdržavani članovi uže obitelji 0,7 1.750,00
janju isplaćivati još i povećani doprinos na plaće na 2. Prvo uzdržavano dijete 0,7 1.750,00
istu osnovicu kao za redovne doprinose. 3. Drugo uzdržavano dijete 1,0 2.500,00
Doprinos na plaće radnika za beneficirani staž 4. Treće uzdržavano dijete 1,4 3.500,00
koji se priznaje u povećanom trajanju kada se svakih 5. Četvrto uzdržavano dijete 1,9 4.750,00
12 mjeseci efektivnog rada računa više mjeseci prema 6. Peto uzdržavano dijete 2,5 6.250,00
čl. 13. st. 1. Zakona o doprinosima raspoređuje se na 7. Šesto uzdržavano dijete 3,2 8.000,00
dio doprinosa za I. stup a dio za II. stup kako slijedi: 8. Sedmo uzdržavano dijete 4,0 10.000,00
Na druge dohotke ovaj se doprinos ne obračunava. 9. Osmo uzdržavano dijete 4,9 12.250,00
Tablica 5. Stope doprinosa za beneficirani staž radnika 10. Deveto uzdržavano dijete 5,9 14.750,00
Za svako daljnje uzdržavano dijete koeficijent osnovnoga
Za radnike Stopa Stopa doprinosa za radnike 11. osobnog odbitka progresivno se uvećava za 1,1 (1,1.....) više u
kojima se za doprinosa u I. i u II. stupu odnosu prema koeficijentu za prethodno dijete
12 mjeseci staž za radnike
računa kao: u I. stupu I. stup II. stup Ukupno Invalidnost poreznog
obveznika, svakoga
18 mjeseci 17,58 % 13,07 % 4,51 % 17,58 % 12. 0,4 1.000,00
uzdržavanog člana uže obitelji
16 mjeseci 11,28 % 8,39 % 2,89 % 11,28 % i svakoga uzdržavanog djeteta
15 mjeseci 7,84 % 5,83 % 2,01 % 7,84 % Invalidnost utvrđena po jednoj
14 mjeseci 4,86 % 3,61 % 1,25 % 4,86 % osnovi 100 % i/ili korištenje,
na temelju posebnih
Napomena: propisa, prava na doplatak
za pomoć i njegu poreznog
Opširnije o obračunavanju i plaćanju doprinosa za obveznika odnosno prava na
beneficirani staž pisali smo u časopisu RRiF br. 2/19. osobnu invalidninu, svakoga
13. uzdržavanog člana uže 1,5 3.750,00
1.3. OSOBNI ODBITCI obitelji i svakoga uzdržavanog
djeteta. Korištenje uvećanja
Prema čl. 14. st. 4. Zakona o porezu na dohodak, na osnovnoga osobnog
sve isplaćene plaće u mjesecu neovisno za koji mje- odbitka po ovoj osnovi
sec se isplaćuje, primjenjuju se sljedeće svote osob- isključuje korištenje uvećanja
nog odbitka za poreznog obveznika te uzdržavanu osnovnoga osobnog odbitka
djecu i druge članove: iz r. br. 12.
20 STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021.

1.4. POREZ NA DOHODAK I PRIREZ Grad Stopa Nar. nov., br. Primjena od
Prema Zakonu o porezu na dohodak, utvrđene Metković 8,00 % 127/19. 1.1.20.
su stope poreza, a stope prireza su utvrđene prema Našice 8,00 % 3/20. i 46/20. 1.II.20.
gradskim odlukama gradova odnosno općina. U na- Nova Gradiška 12,00 % 105/01. i 146/05. 1.I.06.
stavku se daje pregled prireza.
Novi Marof 10,00 % 65/17. 1.VIII. 17.
Tablica 7. Stope poreza na dohodak u 2021. Novi Vinodolski 7,00 % 141/20. 1.I.21.
Porezne stope POREZNI RAZREDI − MJESEČNO 127/17., 127/19.
Novska 8,00 % 1.I.21.
i 147/20.
20 % do 30.000,00 kn Ogulin 5,00 % 132/17. i 56/19. 1.VII.19.
30 % iznad 30.000,00 kn Omiš 8,00 % 84/17. i 121/19. 1.I.20.
Napomena: Opatija 7,5 % 91/20. 1.IX.20.
Ako nastavno u tablici nije naveden grad ili općina, Opuzen 10,00 % 121/11. 1.XI.11.
to znači da građani koji imaju prijavljeno prebivalište Osijek 13,00 % 115/01. i 153/09. 1.I.02.
u tim mjestima ne plaćaju prirez porezu na dohodak, Otočac 9,00 % 104/17. 1.I.17.
nego samo porez na dohodak. Otok 10,00 % 72/17. 1.VIII.17.
Tablica 8. Prirez – GRADOVI (zaključno s Nar. nov., br. 5/21.) Ozalj 10,00 % 12/17. 1.III.17.
Pakrac 7,00 % 147/20. 1. I. 21.
Grad Stopa Nar. nov., br. Primjena od Pazin 9,00 % 41/17. 1.V.17.
Beli Manastir 5,00 % 65/17. 15.VII.17. Petrinja 10,00 % 125/19. 1.I.20.
155/05., 37/08. Ploče 10,00 % 4/15. 1.II.15.
Belišće 7,00 % 1.V.20.
– USRH i 56/20. Popovača 6,00% 128/19. 1.I.20.
Benkovac 5,00 % 129/19. 27.XII.19. Požega 7,00 % 68/17. i 55/20. 1.VI.20.
Biograd na moru 12,00 % 153/14. 1.I.15. Pregrada 10,00 % 69/17. 1.VIII.17.
Buje 6,00 % 127/19. 1.I.20. Pula 12,00 % 60/17. 1.VII.18.
Buzet 6,00 % 152/14. 1.I.15. Rijeka 15,00 % 128/19. 1.I.20.
Crikvenica 10,00 % 121/17. i 119/19. 14.XII.19. Rovinj 6,00 % 119/19. 1.I.20.
Čabar 5,00 % 144/20. 1.I.21. Senj 10,00 % 75/17. 1.VIII.17.
Čazma 5,00 % 147/05. i 15/20. 1.I.21. Sisak 10,00 % 67/17. i 3/18. 1.VII.17.
Đakovo 10,00 % 3/18. 28.XI.17. Skradin 5,00 % 99/17. 1.XI.17.
Daruvar 10,00 % 65/17. 1.VIII.17. Slatina 6,00 % 42/11. 1.V.11.
Delnice 5,00 % 35/17. 20.IV.17. Slavonski Brod 6,00 % 2/18. i 141/20. 1.I.21.
Donja Stubica 10,00 % 139/14. 1.I.15. Slunj 5,00 % 128/17. 1.I.18.
Donji Miholjac 5,00 % 129/19. i 52/20. 1.V.20. Solin 10,00 % 69/17. 1.VIII.17.
Drniš 5,00 % 100/17. 19.X.17. Split 15,00 % 126/17. 1.I.18.
Dubrovnik 10,00 % 129/19. 1.I.20. Stari Grad 10,00 % 124/19. i 28/20. 1.I.20.
Duga Resa 10,00 % 7/20. 1.II.20. Supetar 10,00% 125/17. 1.I.18.
Dugo Selo 9,00 % 33/17. 1.V.17. Sveti Ivan Zelina 12,00 % 27/17. i 140/20. 1.IV.17.
Garešnica 10,00 % 37/17. 1.V.17. Šibenik 10,00 % 94/01. i 145/20. 1.I.02.
Gospić 10,00% 129/19. 1.I.20. Trogir 8,00 % 119/20. 1.XI.20.
Grubišno polje 5,00 % 121/19. i 140/20. 1.I.20. Umag 6,00 % 3/03. 1.I.03.
Hrvatska Kostajnica 6,00 % 132/17. i 125/19. 1.I.18. Varaždin 10,00 % 99/17. i 47/20. 1.XI.17.
Imotski 6,00 % 89/17. i 131/20. 1.XII.20. Varaždinske Toplice 10,00 % 65/17. 1.VIII.17.
Ivanec 10,00 % 64/17. i 46/20. 1.VIII.17. Velika Gorica 12,00 % 121/19. 1.I.20.
Ivanić Grad 6,00 % 34/17. 1.V.17. Vinkovci 10,00 % 39/17. i 140/20. 1.I.21.
Jastrebarsko 9,00 % 123/17. 1.I.18. Virovitica 10,00 % 5/20. 1.I.20.
Karlovac 12,00 % 33/17. i 127/17. 1.I.18. Vis 3,00 % 75/17. 1.XI.17.
Kaštela 12,00 % 61/17. 1.VIII.17. Vladislavci 10,00 % 118/13. 1.X.13.
Klanjec 12,00 % 68/17. 1.VIII.17. Vodice 6,00 % 60/18. 1.VIII.18.
Knin 10,00 % 82/17. i 111/18. 8.XII.18. Vodnjan – Dignano 7,50 % 129/17. 1.I.18.
Komiža 5,00 % 96/17. 1.XII.17. Vrbovec 12,00 % 64/17. 1.VIII.17.
Korčula 6,00 % 20/18. 1.IV.18. Vrbovsko 10,00 % 42/17. 1.V.17.
Kraljevica 5,00 % 133/20. 1.I.21. Vrgorac 10,00 % 65/17. 15.VII.17.
Križevci 10,00 % 39/17. 1.V.17. Vrlika 7,00 % 20/20. 1.III.20.
Kutina 12,00 % 140/20. 1.I.21. Zadar 12,00 % 113/19. 1.I.20.
Labin 6,00 % 123/19. 1.I.20. Zagreb 18,00 % 28/17. i 140/20. 1.IV.17.
Lepoglava 8,00 % 47/17. i 3/18. 1.V.17. Zaprešić 12,00 % 116/17. i 145/20. 1.XII.17.
Lipik 10,00 % 130/17. 1.I.18. Zlatar 10,00 % 61/17. 1.VII.17.
Ludbreg 12,00 % 132/17. 1.I.18. 72/17., 134/20.
Makarska 10,00 % 144/20. 1.I.21. Županja 9,00 % 1.I.21.
i 140/20.
STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021. 21

Tablica 9. Prirez – OPĆINE (zaključno s Nar. nov., br. 2/21.)


Općina Stopa Nar. nov., br. Primjena od
Općina Stopa Nar. nov., br. Primjena od Feričanci 10,00 71/10. 18.VI.10.
Andrijaševci 8,00 % 41/17. 1.V.17. Fužine 5,00 % 141/20. 1.I.21.
Babina Greda 5,00 % 51/17. 8.VI.17. Garčin 10,00 % 12/18. 1.III.18.
Bale 1,00 % 70/17. 14.VII.17. Gornji Bogićevci 5,00 % 21/06. 1.III.06.
Barban 5,00 % 100/17. i 3/18. 8.VII.17. 27/20., 78/20. i
Gornji Kneginec 10,00 % 1.IV.20.
Bedenica 3,00 % 59/17. 1.VII.17. 110/20.
Bednja 10,00 % 35/06. 1.IV.06. Gračac 7,00 % 125/17. 1.I.18.
Beretinec 7,00 % 147/05. 1.I.06. Gračišće 5,00 % 37/19. i 74/19. 1.I.20.
Bilice 10,00 % 78/18. 1.IX.18. Gradec 5,00 % 5/18. 16.XII.17.
Bilje 5,00 % 125/17. i 3/20. 1.I.18. Gunja 5,00 % 61/17. 1.VII.17.
Biskupija 4,00 % 52/19. 1.VI.19. Hrašćina 5,00 % 129/19. 1.I.20.
Bistra 10,00 % 35/17. 1.V.17. Hrvace 10,00 % 5/20. 1.II.20.
Bizovac 3,00 % 128/17. 20.XII.17. Hrvatska Dubica 3,00 % 12/18. I.III.18.
Blato 10,00 % 96/01. 1.I.02. Ivankovo 10,00 % 72/17. 1.VIII.17.
Bol 10,00 % 24/20. 1.IV.20. Jagodnjak 3,00 % 109/17. 18.XI.17.
Borovo 6,00 % 16/18. i 70/20. 1VII.20. Jakovlje 5,00 % 132/17. 1.I.18.
40/17., 123/19. Jakšić 5,00 % 123/19. 1.I.20.
Brckovljani 3,00 % 1.V.17. Jelsa 10,00 % 44/17. 13.V.17.
i 38/20.
Brdovec 10,00 % 126/17. 1.I.18. Kamanje 10,00 % 35/17. 28.III.17.
Brela 5,00 % 110/20. 1.I.21. 138/06., 147/09.,
Kanfanar 3,00 % 1.I.20.
Brestovac 5,00 % 127/19. 1.I.20. 152/14. i 127/19.
Breznica 10,00 % 70/17. 28.VI.17. Kapela 8,00 % 12/02. i 31/02. 1.II.02.
Breznički Hum 3,00 % 70/17. 27.VII.17. Kaptol 10,00 % 115/01. 1.I.02.
Brinje 10,00 % 89/17. i 3/18. 1.X.17. Karojba 5,00 % 41/17. 1.V.17.
Brodski Stupnik 10,00 % 79/17. i 6/18. 1.IX.17. Kaštelir – Labinci 5,00 % 5/11. 1.I.11.
Bukovlje 10,00 % 101/19. i 125/19. 1.XI.19. Kijevo 5,00 % 12/18. 13.IV.17.
Cerna 5,00 % 78/17. i 132/17. 1.VIII.17. Kistanje 3,00 % 38/17. 1.V.17.
Cernik 10,00 % 111/01. 1.I.02. Klenovnik 7,00 % 75/17. 1.VIII.17.
Cerovlje 2,00 % 130/17. 1.I.18. Klinča selo 10,00 % 81/18. 1.X.18.
Cestica 10,00 % 150/05. 1.I.06. Klis 10,00 % 3/18. 30.XII.17.
Cista Provo 3,00 % 115/01. 1.I.02. Kloštar Ivanić 2,00 % 39/17. 1.V.17.
Civljane 5,00 % 4/19. i 123/19. 29.XII.18. Kloštar Podravski 5,00 % 74/17. 1.VIII.17.
Čaglin 5,00 % 128/17. 1.I.18. Kneževi Vinogradi 4,00 % 69/17. i 77/20. 1.VIII.20.
Čeminac 10,00 % 4/15. 22.I.15. Konavle 10,00 % 31/17. 1.V.17.
Čepin 10,00 % 93/17. 1.X.17. Končanica 5,00 % 112/17. 1.XII.17.
Darda 5,00 % 119/17. 9.XII.17. Konjščina 10,00 % 2/18. i 46/20. 15.VIII.17.
Davor 10,00 % 128/19. 1.I.20. Krašić 6,00 % 7/18. 1.II.18.
Dežanovac 5,00 % 88/18. 1.X.18. Kravarsko 5,00 % 94/17. 1.X.17.
Dicmo 8,00 % 119/18. 1.I.19. Križ 2,00 % 31/17. 1.V.17.
Donja Voća 10,00 % 6/06. 21.I.06. Krnjak 8,00 % 68/17. 1.VIII.17.
Donji Andrijevci 8,00 % 56/19. 1.VII.19. Kula Norinska 10,00 % 36/15. 1.V.15.
Donji Kukuruzari 6,00 % 146/14. 1.I.15. Lanišće 5,00 % 129/19. 1.I.20.
Donji Lapac 5,00 % 57/07. 12.VI.07. Lasinja 10,00 % 74/17. 1.VIII.17.
Donji Martijanec 5,00 % 91/01. i 46/10. 1.I.02. Lastovo 10,00 % 114/17. 1.XII.17.
Dragalić 10,00 % 35/17. i 5/18. 1.V.17. Lipovljani 6,00 % 82/17. 1.IX.17.
Draž 2,00 % 128/17. 1.I.18. Lišane Ostrovičke 6,00 % 124/19. i 24/20. 1.I.20.
Drenovci 5,00 % 34/17. 1.V.17. Ližnjan 5,00 % 75/17. 1.VIII.17.
Dubrava 6,00 % 65/17. 1.VIII.17. Lokvičići 7,00 % 34/18. 1.V.18.
Dubravica 10,00 % 123/19. 1.I.20. Lovas 5,00 % 79/17. 1.IX.17.
Dubrovačko Lovinac 8,00 % 149/14. 1.I.15.
10,00 % 69/17. 22.VII.17.
primorje Luka 5,00 % 98/19. 1.XI.19.
Đurđenovac 10,00 % 114/17. 30.XI.17. Lukač 8,00 % 73/17. 1.VIII.17.
Dvor 5,00 % 116/17. i 36/20. 1.XII.17. Lumbarda 5,00 % 119/01. 1.I.02.
Erdut 5,00 % 130/17. 1.I.18. Lupoglav 1,00 % 42/18. 1.VI.18.
Ernestinovo 10,00 % 124/19. 1.I.20. Ljubeščica 10,00 % 67/17. 1.VIII.17.
Ervenik 3,00 % 9/12. 28.I.12. Magadenovac 2,00 % 121/19. 1.I.20.
Farkaševac 3,00 % 68/17. 1.VIII.17. Majur 5,00 % 69/17. i 4/18. 1.VIII.17.
Fažana 3,00 % 130/17. 1.I.18. Mali Bukovec 10,00 % 111/18. 1.I.19.
22 STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021.

Općina Stopa Nar. nov., br. Primjena od Općina Stopa Nar. nov., br. Primjena od
Marčana 5,00 % 74/17. 1.VIII.17. Sveta Nedelja
6,00 % 127/17. 1.I.18.
Marija Gorica 10,00 % 121/19. 1.I.20. (u Istri – Labin)
Marijanci 5,00 % 13/18. 1.III.18. Sveti Đurđ 5,00 % 3/10. 1.I.10.
Markušica 5,00 % 92/17. 1.X.17. Sveti Filip i Jakov 10,00 % 128/19. 1.I.20.
Martijanec 5,00 % 91/17. i 5/18. 1.X.17. Sveti Ilija 10,00 % 113/13. 1.X.13.
Maruševec 5,00 % 103/17. 1.XI.17. 65/04., 136/13. i
Sveti Lovreč 5,00 % 1.I.14.
123/19.
Matulji 10,00% 49/18. 1.VI.18.
Sveti Petar u Šumi 7,00 % 2/02. 1.I.02.
Medulin 5,00 % 145/20. 1.I.21.
Svetvinčenat 5,00 % 126/17. 1.I.18.
Milna 3,00 % 119/01. i 16/15. 1.I.15.
Škabrnja 10,00 % 6/20. 1.I.20.
Mljet 10,00 % 20/20. 1.III.20.
Špišić Bukovica 9,00 % 130/07. i 146/20. 1.I.08.
Mrkopalj 7,00 % 124/19. 1.I.20.
Štitar 5,00 % 16/18. 1.II.18.
Muć 7,00 % 35/17. 1.V.17.
Tinjan 5,00 % 99/02. 1.X.02.
Murter – Kornati 8,00 % 74/17. i 140/20. 1.VIII.17.
Tisno 9,00 % 88/17. 1.X.17.
Negoslavci 5,00 % 12/18. i 17/18. 1.III.18.
Tordinci 5,00 % 6/18. 1.II.18.
Nova Kapela 10,00 % 65/17. 1.VIII.17.
Tribunj 6,00 % 91/20. 1.I.21.
Nuštar 6,00 % 1/18. 1.II.18.
Trnovec
Okučani 10,00 % 127/19. 1.I.20. 7,00 % 107/19. 1.I.20.
Bartolovečki
Orle 5,00 % 107/19. 1.XII.19. Trpanj 10,00 % 4/02. 1.II.02.
Otok (Dalmatinski) 5,00 % 87/19. 1.X.19. Tučepi 10,00 % 99/17. 1.XI.17.
Otok (Vinkovci) 10,00 % 145/02. 1.I.03. Udbina 5,00 % 125/02. 1.III.02.
Perušić 4,00 % 140/20. 1.I.21. Unešić 5,00 % 90/17. i 3/18. 1.X.17.
Petlovac 5,00 % 119/19. 14.XII.19. Vela Luka 9,00 % 119/01. 1.I.02.
Petrijanec 5,00 % 130/17. 1.I.18. Velika Kopanica 7,00 % 104/17. 1.XI.17.
Petrijevci 5,00 % 121/19. 1.I.20. 78/17., 110/18. i
Pićan 2,00 % 58/18. 1.VII.18. Veliki Bukovec 5,00 % 1.IV.19.
17/19.
Pirovac 6,00 % 127/20. 1.XII.20. Veliko Trgovišće 7,50 % 72/18. 1.IX.18.
Pisarovina 6,00 % 61/17. i 125/19. 1.VII.17. Vidovec 10,00 % 24/20. 1.I.20.
Plitvička jezera 8,00 % 5/18. 1.I.18. Vinica 5,00 % 3/03. i 9/03. 1.I.03.
Podbablje 6,00 % 40/18. 1.VI.18. 146/05., 147/20.
Visoko 10,00 % 1.I.06.
Podcrkavlje 5,00 % 102/17. 1.XI.17. i 3/21.
Podgora 10,00 % 47/17. 1.VI.17. Višnjan 5,00 % 123/19. 21.XII.19.
Podgorač 5,00 % 126/17. 1.I.18. Vižinada 3,00 % 52/18. 14.VI.18.
Podstrana 10,00 % 125/19. 4.XII.19. Vladislavci 10,00 % 69/17. 1.VIII.17.
Pokupsko 5,00 % 5/18. 1.II.18. Vođinci 10,00 % 82/17. 1.IX.17.
Polača 10,00 % 70/17. 1.VIII.17. Vojnić 7,50 % 21/18. 1.III.18.
Popovac 3,00 % 121/17. 1.I.18. Vrbanja 5,00 % 153/02. 1.I.03.
Preseka 5,00 % 50/17. 1.VI.17. Vrbje 3,00 % 128/19. 1.I.20.
Primošten 10,00 % 7/18. 1.II.18. Vrhovine 5,00 % 127/19. 1.I.20.
Proložac 5,00 % 34/18. 1.V.18. Zagvozd 6,00 % 62/17. 8.VII.17.
Pučišća 5,00 % 132/17. 1.I.18. Zlatar Bistrica 5,00 % 136/20. 1.I.21.
Pušća 10,00 % 22/19. 1.IV.19. Zmijavci 8,00 % 130/17. 29.X.17.
Radoboj 8,00% 118/18. 1.I.19. Žminj 5,00 % 57/18. 1.VII.18.
Rakovec 3,00 % 61/17. 1.VII.17. Žumberak 3,00 % 125/02. 1.I.03.
Rakovica 8,00 % 41/17. 1.V.17. Župa Dubrovačka 10,00 % 115/19. 1.XII.19.
Raša 6,00 % 78/17. 1.IX.17. Napomena:
Ravna Gora 7,50 % 121/19. i 18/20. 19.XII.19. Treba voditi računa o Zakonu o područjima grado-
Rešetari 10,00 % 111/01. i 3/06. 2.II.06. va i općina u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. 86/06.
Ribnik 5,00 % 27/17. i 2/18. 1.IV.17. do 110/15.). Primjerice, u sastavu grada Zagreba su
Runovići 6,00 % 2/18. 13.I.18. naselja na koja se također odnosi obveza plaćanja
Ružić 5,00 % 69/19. 1.VIII.19. prireza po stopi od 18% (Sesvete, Botinec, Ivanja Reka,
Sibinj 10,00 % 95/17. 1.X.17. Kašina, Strmec, Prepuštovec i dr.).
Sračinec 5,00 % 95/17. 1.X.17.
PROPISI I STAJALIŠTA
Stara Gradiška 5,00 % 38/17. 1.V.17.
Besplatan pristup na
Stari Mikanovci 10,00 % 97/17. 1.X.17.
RRiF-ovoj mrežnoj
Staro Petrovo Selo 10,00 % 70/17. 1.VIII.17 . stranici
Stupnik 6,00 % 44/17. 1.VI.17.
Sutivan 10,00 % 20/18. 1.IV.18.
rrif.hr
STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021. 23

1.5. OBRAČUN PLAĆE Provjera ispravnosti formule br. 1:


Primjer obračuna plaće daje se u nastavku. Red.
OPIS SVOTA
br.
Tablica 10. Shema obračuna plaća u 2021.
1. Bruto-plaća 4.725,00
Red. Doprinosi iz plaće: 20 % 945,00
OPIS OBRAČUN PLAĆA 2. I. stup 15 % 708,75
br.
1. PLAĆA (bruto) II. stup 5 % 236,25
Doprinosi za MO: 20 % 3. Dohodak (red. br. 1 – 2) 3.780,00
2. I. stup 15 % 4. Osobni odbitak 3.780,00
II. stup 5% 5. Porezna osnovica (red. br. 3 – 4) 0,00
3. DOHODAK Red. br. 1 – 2 6. Porez 0,00
4. Osnovni osobni odbitak 4.000,00 7. Prirez 0,00
Osobni odbitak za djecu i 8. Ukupno porez i prirez (red. br. 6 + 7) 0,00
5. 2.500,00 x faktor
uzdržavane članove obitelji 9. Neto-plaća (red. br. 8) 3.780,00
6. Porezna osnovica Red. br. 3 – 4 – 5 10. Doprinos za zdravstveno osiguranje 16,5 % 779,63
30.000,00 x 20 % 11. Ukupno trošak plaće (red. br. 1 + 10) 5.504,63
7. Porez
iznad 30.000,00 x 30 %
Ako je propisani Formula br. 2.
8. Prirez (ako je propisano plaćanje N < 30.000,00 – 6.000,00 × Kpr + O
prireza u gradu ili općini)
9. Ukupno porez i prirez Porez x kpr [(N-O) x kppr 20] + O
Bp =
10. Neto plaća Red. br. 3 – 9 0,80
Doprinos za obvezno Primjer:
11. 16,5%
zdrav. osig.
N = 20.000,00
12. Ukupno trošak poslodavca (red. br. 1 + 11)
prirez 18%
Osnovni osobni odbitak = 4.000,00 kn O = 4.000,00
N < 30.000,00 – 6.000,00 x 1,18 + 4.000,00
Tablica 11. Formule za preračunavanje neto plaće u bruto plaću
Red.
VISINA PLAĆE ZA ODABIR FORMULE FORMULA ZA PRERAČUNAVANJE
br.
1. N < O Bp = N x 1,25
[(N-O) x kppr 20] + O
2. N < 30.000,00 – 6.000,00 × Kpr + O Bp =
0,80
30.000,00 + O + [N – (30.000,00-6.000,00 x Kpr + O)] x Kppr 30
3. N > 30.000,00 – 6.000,00 Kpr + O – bez ograničenja Bp =
0,80
N>30.000,00 – 6.000,00 Kpr + O
Bp = {30.000,00 + O + [N – (30.000,0 – 6.000,00 x Kpr + O)] x kppr 30}
4. <44.068,80 – [6.000,00 Kpr + (14.068,80 – O) x 0,30 Kpr]
+ 11.017,20
–sa ograničenjem
N = neto plaća [(20.000,00 – 4.000,00) x 1,3089005236] + 4.000,00
Bp = =
O = osobni odbitak 0,80
Bp = bruto plaća 24.942,41
kpr = koeficijent prireza Bp = = 31.178,01
0,80
Kppr 20 = koeficijent poreza i prireza za stopu 20%
Provjera ispravnosti formule br. 2:
Kppr 30 = koeficijent poreza i prireza za stopu 30%
Red.
OPIS SVOTA
br.
PRIMJENA FORMULA NA PRIMJERIMA
1. Bruto-plaća 31.178,01
Formula br. 1.
Doprinosi iz plaće: 20 % 6.235,60
N<O 2. I. stup 15 % 4.676,70
Bp = N x 1,25 II. stup 5 % 1.558,90
Primjer: 3. Dohodak (red. br. 1 – 2) 24.942,41
N = 3.780,00 kn 4. Osobni odbitak 4.000,00
Bp = 3.780,00 x 1,25 = 4.725,00 5. Porezna osnovica (red. br. 3 – 4) 20.942,41
6. Porez 4.188,48
Za narudžbe naših izdanja ili dokupa 7. Prirez 18 % 753,93
minuta za savjete, pisana mišljenja i dr., 8. Ukupno porez i prirez (red. br. 6 + 7) 4.942,41
molimo javiti se na broj (01)/4699-760; 9. Neto-plaća (red. br. 8) 20.000,00
mob. 099/4699-760 ili e-poštu: rrif@rrif.hr 10. Doprinos za zdravstveno osiguranje 16,5 % 5.144,37
11. Ukupno trošak poslodavca (red. br. 1 + 10) 36.322,38
24 STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021.

Formula br. 3. – bez ograničenja Provjera ispravnosti formule br. 4:


N > 30.000,00 – 6.000,00 kpr + O
Red.
OPIS SVOTA
30.000,00 + O + [N – (30.000,00 – 6.000,00 x Kpr + O)] x kppr 30 br.
Bp =
0,80 1. Bruto-plaća 57.524,94
Doprinosi iz plaće: 52.452,00 x 20 % 11.017,20
Primjer: 2. I. stup 15 % 8.262,90
N = 51.000,00 II. stup 5 % 2.754,30
O = 4.000,00 3. Dohodak (red. br. 1 – 2) 46.507,74
4. Osobni odbitak 4.000,00
prirez = 18 %
5. Porezna osnovica (red. br. 3 – 4) 42.507,74
30.000,00 + 4.000,00 + [51.000,00 – (30.000,00 – 6.000,00 Porez :
Bp = x 1,18 + 4.000,00)] x 1,5479876161 po stopi: 30.000,00 x 20 % 6.000,00
6.
0,80 po stopi: 12.507,74 x 30 % 3.752,32
Ukupno porez 9.752,32
34.000,00 + [51.000,00 – (30.000,00 – 7.080,00 + 4.000,00)] 7. Prirez 18% 1.755,42
Bp = x 1,5479876161
8. Ukupno porez i prirez (red. br. 6 + 7) 11.507,74
0,80
9. Neto-plaća (red. br. 8) 35.000,00
34.000,00 + [51.000,00 – 26.920,00 ] x 1,5479876161 10. Doprinos za zdravstveno osiguranje 16,5 % 9.491,62
Bp =
0,80 11. Ukupno trošak poslodavca (red. br.1 + 11) 67.016,56

34.000,00 + 37.275,54 Tablica 12. Izračunani koeficijenti za preračunavanje neto


Bp = = 89.094,43
0,80 plaće u bruto plaću
Stopa prireza po
Provjera ispravnosti formule br. 3: gradovima i općinama
Kpr Kppr 20 Kppr 30

Red. 0% 1,000 1,2500000000 1,4285714286


OPIS SVOTA
br. 1% 1,010 1,2531328321 1,4347202296
1. Bruto-plaća 89.094,43 2% 1,020 1,2562814070 1,4409221902
Doprinosi iz plaće: 20 % 17.818,88 3% 1,030 1,2594458438 1,4471780029
2. I. stup 15 % 13.364,16 4% 1,040 1,2626262626 1,4534883721
II. stup 5 % 4.454,72 5% 1,050 1,2658227848 1,4598540146
3. Dohodak (red. br. 1 – 2) 71.275,55 6% 1,060 1,2690355330 1,4662756598
4. Osobni odbitak 4.000,00 6,25% 1,063 1,2698412698 1,4678899083
5. Porezna osnovica (red. br. 3 – 4) 67.275,55 6,50% 1,065 1,2706480305 1,4695077149
Porez 30.000,00 x 20 % 6.000,00 7% 1,070 1,2722646310 1,4727540501
6. 37.275,55 x 30 % 11.182,67 7,50% 1,075 1,2738853503 1,4760147601
Ukupno porez 17.182,67
8% 1,080 1,2755102041 1,4792899408
7. Prirez 18 % 3.092,88
9% 1,090 1,2787723785 1,4858841010
8. Ukupno porez i prirez (red. br. 6 + 7) 20.275,55
10% 1,100 1,2820512821 1,4925373134
9. Neto-plaća (red. br. 8) 51.000,00
12% 1,120 1,2886597938 1,5060240964
10. Doprinos za zdravstveno osiguranje 16,5 % 14.700,58
13% 1,130 1,2919896641 1,5128593041
11. Ukupno trošak poslodavca 103.795,01
14% 1,140 1,2953367876 1,5197568389
Formula br 4. (ograničenje doprinosa za mirovin- 15% 1,150 1,2987012987 1,5267175573
sko osiguranje na mjesečnoj razini – 11.017,20 kn) 18% 1,180 1,3089005236 1,5479876161
N > 30.000,00 – 6.000,00 x kpr + O
Formule za izračunavanje koeficijenata:
N < 44.068,80 – [6.000,00 x Kpr + (14.068,80-O) x 0,30 Kpr]
Kppr 20 = koeficijent za preračun poreza po stopi
Bp = {30.000,00 + O + [N- (30.000,0 – 6.000,00 x Kpr +
20 uvećanoj za prirez
O)] x kppr 30} + 11.017,20
20 x kpr
Primjer: Kppr 20 = +1
100 – (20 x kpr)
N = 35.000,00
O = 4.000,00 Npr. prirez = 18 %
prirez 18 % Kpr = (18: 100) +1 = 1,18
Bp = {30.000,00 + O + [N – (30.000,00 – 6.000,00 20 x 1,18 23,60 23,60
Kppr 20 = +1= +1= + 1 = 1,30890052
x kpr + O)] x kppr 30} + 11.017,20 100 – (20 x 1,18) 100 – 23,60 76,40
Bp = {30.000,00 + 4.000,00 + Kppr 30 = koeficijent za preračun poreza po stopi
[35.000,00 – (30.000,00 – 7.080,00 + 4.000,00)] 30 uvećanoj za prirez
x 1,5479876161} + 11.017,20
30 x kpr
Bp = {34.000,00 + [35.000,00 – 26.920,00] Kppr 30 = +1
100 – (30 x kpr)
x 1,5479876161} + 11.017,20
Bp = {34.000,00 + 12.507,74} + 11.017,20 = 57.524,94
STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021. 25

Npr. prirez = 10 %
Kpr = (10 : 100) + 1 = 1,10
30 x 1,10 33,00 33,00
Kppr 30 = +1= +1= + 1 = 1,49253731
100 – (30 x 1,10) 100 – 33,00 67,00

1.6. BLAGDANI I NERADNI DANI U nastavku se daje pregled radnih i neradnih sati
za 40 sati tjedno od ponedjeljka do subote.
Prema Zakonu o blagdanima, spomendanima i ne-
radnim danima u Republici Hrvatskoj (Nar. nov., br. Tablica 15. Radni i neradni dani i sati u 2021. za 40 sati tjedno
110/19.), blagdani u 2021. godini su sljedeći: za rad od ponedjeljka do subote (7 sati dnevno od
Tablica 13. Blagdani i neradni dani u 2021. ponedjeljka do petka i subotom 5 sati)
Radni i neradni dani Radni i neradni sati
1. 1. Nova godina petak Red.
Mjesec Radni Neradni Ukupno Radni Neradni Ukupno
6. 1. Bogojavljanje ili Sveta tri kralja srijeda br.
dani dani plaćeni dani sati sati plaćeni sati
4. 4. Uskrs nedjelja 1. siječanj 24 2 26 158 14 172
5. 4. Uskršnji ponedjeljak ponedjeljak 2. veljača 24 0 24 160 0 160
1. 5. Praznik rada subota 3. ožujak 27 0 27 181 0 181
30.5. Dan državnosti nedjelja 4. travanj 25 1 26 167 7 174
3. 6. Tijelovo četvrtak 5. svibanj 25 1 26 167 5 172
22. 6. Dan antifašističke borbe utorak 6. lipanj 24 2 26 160 14 174
Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i 7. srpanj 27 0 27 179 0 179
5. 8. četvrtak
Dan hrvatskih branitelja
8. kolovoz 25 1 26 167 7 174
15. 8. Velika Gospa nedjelja
9. rujan 26 0 26 174 0 174
1. 11. Dan svih svetih ponedjeljak
10. listopad 26 0 26 172 0 172
Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i
18.11. četvrtak 11. studeni 24 2 26 160 14 174
Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje
25. 12. Božić subota 12. prosinac 26 1 27 176 5 181
26. 12. Sveti Stjepan nedjelja UKUPNO 303 10 313 2021 66 2087

U dane blagdana i neradnih dana propisanih Zako- Napomena:


nom radnici imaju pravo ne raditi, s pravom na nakna- U mjesečni fond sati ulaze i dani blagdana i nerad-
du plaće na teret poslodavca. Radnici koji zbog prirode nih dana koji su utvrđeni Zakonom o blagdanima,
tehnološkog procesa ili zbog iznimne potrebe posla spomendanima i neradnim danima u RH.
rade u dane blagdana, imaju pravo na povećanu plaću.
Radnici koji su na blagdan ili neradni dan zatečeni na Broj sati rada prikazan u prethodnim tablicama
korištenju bolovanja imaju pravo na naknadu za bolo- važeći je samo za radnike koji imaju navedeni raspo-
vanje, a ne naknadu za blagdan ili neradni dan. red radnog vremena.
Svi drugi radnici koji imaju drukčiji raspored rad-
1.7. PREGLED SATI RADA I RADNIH DANA nog vremena imaju i drukčiji fond sati rada u određe-
U 2021. nom mjesecu.
U nastavku sa daje pregled sati rada i radnih dana
u 2021. po mjesecima za 40-satni radni tjedan, u ko- AKTUALNO!2020.
jem se radi 5 dana u tjednu po 8 sati. POREZNI I SOCIJALNI POLOŽAJ IZASLANIH
Tablica 14. Radni i neradni dani i sati u 2021. za 40 sati (UPUĆENIH) RADNIKA NA RAD U DRUGU DRŽAVU
tjedno od ponedjeljka do petka – 8 sati dnevno - Plaćanje doprinosa za izaslane (upućene
radnike) s osnove radnog odnosa kod
Radni i neradni dani Radni i neradni sati poslodavca u Hrvatskoj
Red.
Mjesec Radni Neradni Ukupno Radni Neradni Ukupno - Potvrda A1 i A1 za rad u dvije ili više država
br.
dani dani plaćeni dani sati sati plaćeni sati - Utvrđivanje visine plaće za rad u drugoj državi
1. siječanj 19 2 21 152 16 168 - Plaćanje predujmova poreza na dohodak -
primjena ugovora o izbjegavanju dvostrukog
2. veljača 20 0 20 160 0 160 oporezivanja
3. ožujak 23 0 23 184 0 184 - Izvješćivanje Porezne uprave o obustavi
4. travanj 21 1 22 168 8 176 plaćanja predujmova poreza na dohodak u
5. svibanj 21 0 21 168 0 168 Hrvatskoj -obrazac INO-IZJAVA
- Utvrđivanje godišnje obveze poreza na
6. lipanj 20 2 22 160 16 176
dohodak prema rezidenta prema propisima
7. srpanj 22 0 22 176 0 176 Hrvatske i otklanjanje dvostrukog oporezivanja – obrazac INO-DOH
8. kolovoz 21 1 22 168 8 176 - Ustupanje radnika u poslovnu jedinicu ili povezano društvo sa
9. rujan 22 0 22 176 0 176 sjedištem u inozemstvu
10. listopad 21 0 21 168 0 168 - Porezni i položaj izaslanih (upućenih) radnika od poslodavca sa
sjedištem u drugoj državi na rad u Hrvatsku
11. studeni 20 2 22 160 16 176
- Rad u dvije ili više država EU i EGP
12. prosinac 23 0 23 184 0 184 - Rad osobe u Hrvatskoj prema ugovoru o radu s poslodavcem sa
UKUPNO 253 8 261 2024 64 2088 sjedištem u drugoj državi
Tablica 16. Pregled radnih dana i sati po godinama i mjesecima od 1991. do 2021. 26

Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Ukupno
God. Rad. Broj Rad. Broj Rad. Broj Rad. Broj Rad. Broj Rad. Broj Rad. Broj Rad. Broj Rad. Broj Rad. Broj Rad. Broj Rad. Broj Rad. Broj
dani sati dana sati dana sati dana sati dana sati dana sati dana Sati dana sati dana sati dana sati dana sati dana sati dana sati
1991. 27 189 24 168 26 182 26 182 27 189 25 175 27 189 27 189 25 175 27 189 26 182 26 182 313 2.191
1992. 27 189 25 175 26 182 26 182 26 182 26 182 27 189 26 182 26 182 27 189 25 175 27 189 314 2.198
1993. 26 182 24 168 27 189 26 182 26 182 26 182 27 189 26 182 26 182 26 182 26 182 27 189 313 2.191
1994. 26 182 24 168 27 189 26 182 26 182 26 182 26 182 27 189 26 182 26 182 26 182 27 189 313 2.191
1995. 26 182 24 168 27 189 25 175 27 189 26 182 26 182 27 189 26 182 26 182 26 182 26 182 313 2.191
1996. 27 189 25 175 26 182 26 182 27 189 25 175 27 189 27 189 25 175 27 189 26 182 26 182 314 2.191
1997. 27 189 24 168 26 182 26 182 27 189 25 175 27 189 26 182 26 182 27 189 25 175 27 189 313 2.191
1998. 27 189 24 168 26 182 26 182 26 182 26 182 27 189 26 182 26 182 27 189 25 175 27 189 313 2.191
1999. 26 182 24 168 27 189 26 182 26 182 26 182 26 182 26 182 26 182 26 182 26 182 27 189 313 2.191
2000. 26 182 25 175 27 189 25 176 25 176 26 182 27 189 23 184 20 160 26 182 26 182 26 182 313 2.191
2001. 27 189 24 168 27 189 25 176 25 176 26 182 22 176 23 184 20 160 23 184 22 176 21 168 287 2.180
2002. 23 184 20 160 21 168 22 176 23 184 20 160 23 184 22 176 21 168 23 184 21 168 22 176 261 2.088
2003. 23 184 20 160 21 168 22 176 22 176 21 168 23 184 21 168 22 176 23 184 20 160 23 184 261 2.088
2004. 22 176 20 160 23 184 22 176 21 168 22 176 22 176 22 176 22 176 21 168 22 176 23 184 262 2.096
2005. 21 168 20 160 23 184 21 168 22 176 22 176 21 168 23 184 22 176 21 168 22 176 22 176 260 2.080
2006. 22 176 20 160 23 184 20 160 23 184 22 176 21 168 23 184 21 168 22 176 22 176 21 168 260 2.080
2007. 23 184 20 160 22 176 21 168 23 184 21 168 22 176 23 184 20 160 23 184 22 176 21 168 260 2.088
2008. 23 184 21 168 21 168 22 176 22 176 21 168 23 184 21 168 22 176 23 184 20 160 23 184 262 2.096
2009. 22 176 20 160 22 176 22 176 21 168 22 168 23 184 21 168 22 176 22 176 21 168 23 184 261 2.088
STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021.

2010. 21 168 20 160 23 184 22 176 21 176 22 168 22 176 22 176 22 176 21 168 22 176 23 184 261 2.088
2011. 21 168 20 160 23 184 21 168 22 176 22 168 21 168 23 184 22 176 21 168 22 176 22 176 260 2.080
2012. 22 176 21 168 22 176 21 168 23 184 21 168 22 176 23 184 20 160 23 184 22 176 21 168 261 2.088
2013. 23 184 20 160 21 168 22 176 23 184 20 160 23 184 22 176 21 168 23 184 21 168 22 176 261 2.088
2014. 23 184 20 160 21 168 22 176 22 176 21 168 23 184 21 168 22 176 23 184 20 160 23 184 261 2.088
2015. 22 176 20 160 22 176 22 176 21 168 22 176 23 184 21 168 22 176 22 176 21 168 22 176 261 2.088
2016. 21 168 21 168 23 184 21 168 22 176 22 176 21 168 23 184 22 176 21 168 22 176 22 176 261 2.088
2017. 22 176 20 160 23 184 20 160 23 184 22 176 21 168 23 184 21 168 22 176 22 176 21 68 260 2.080
2018. 23 184 20 160 22 176 21 168 23 184 21 168 22 176 23 184 20 160 23 184 22 176 21 168 261 2088
2019. 23 184 20 160 21 168 22 176 23 184 20 160 23 184 22 176 21 168 23 184 21 168 22 176 261 2.088
2020. 23 184 20 160 22 176 22 176 21 168 22 176 23 184 21 168 22 176 22 176 21 168 23 184 262 2.096
2021. 21 168 20 160 23 184 22 176 21 168 22 176 22 176 22 176 22 176 21 168 22 176 23 184 261 2088
STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021. 27

1.8. NAKNADE PLAĆE ZA VRIJEME prosječne plaće isplaćene u 6 mjeseci prije mjeseca
BOLOVANJA I DRUGE PRIVREMENE kada je nastupilo bolovanje i to:
NESPOSOBNOSTI ZA RAD –– za prvih šest kalendarskih mjeseci neprekidnog
Naknada plaće na teret HZZO-a se isplaćuje pod bolovanja
uvjetom da osiguranik ima ostvaren staž u osigura- • do 6 mjeseci 70 %
nju najmanje 9 mjeseci neprekidno ili 12 mjeseci s • od 6 mjeseci 80 %
prekidima u posljednje dvije godine (čl. 56 Zakona –– zbog komplikacija u trudnoći 100 %
o obveznom zdravstvenom osiguranju – Nar. nov., –– za njegu djeteta do dobi tri godine 100 %
br. 80/13. – 98/19.). –– zbog korištenja rodiljnog dopusta 100 %
Za prva 42 kalendarska dana bolovanja, odnosno 7
dana za invalida rada, naknadu isplaćuje poslodavac Naknada plaće koju isplaćuje HZZO utvrđe-
na svoj teret u visini utvrđenoj kolektivnim ugovo- na na prethodno opisani način ne može iznosi-
rom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, uz ob- ti više od 4.257,28 kn. U slučaju da radnik nema
vezu obračunavanja i plaćanja doprinosa iz i na plaću prethodno utvrđeni staž 9 mjeseci neprekidno ili
te poreza na dohodak i prireza. 12 mjeseci s prekidima naknada iznosi najviše,
Od 43. odnosno 8. dana bolovanja za invalide 831,50 kn mjesečno.
rada, nadoknadu isplaćuje poslodavac samo u neto-
svoti utvrđenoj u visini prosječno isplaćenih plaća u To se iznimno ne odnosi na naknadu za rodiljni
šest mjeseci prije mjeseca kada je počelo bolovanje), dopust i bolovanje zbog ozljeda na radu. To znači
bez obračunavanja doprinosa, poreza na dohodak i da se naknada za rodiljni dopust za razdoblje do 6
prireza, a zatim podnosi zahtjev za refundaciju na- mjeseci života djeteta isplaćuje u visini prosječno
knade HZZO-a (čl. 41. Zakona o obveznom zdrav- isplaćene plaće u prethodnih šest mjeseci prije mje-
stvenom osiguranju). seca kada je nastupio rodiljni dopust u 100%-tnoj
Naknada koju isplaćuje ili refundira na svoj teret svoti. U nastavku se daje pregled obveznika nositelja
HZZO, ne može se isplatiti manje od postotka od i osnovica za utvrđivanje naknade plaće za vrijeme
privremene nesposobnosti za rad.
Tablica 17. Pregled nadoknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad
Nositelj troškova nadoknade
do 42 kalendarska od 43 kalendarska
OSNOVICA ZA dana privremene dana privremene od prvog dana
Red. PRIVREMENA NESPOSOBNOST % od osnovice OBVEZNIK ISPLATE
UTVRĐIVANJE NAKNADE nesposobnosti za nesposobnosti privremene
br. ZA RAD mjesečno NADOKNADE PLAĆE
PLAĆE rad odnosno za rad odnosno od 8 nesposobnosti
invalida rada do 7 kalendarska dana za rad
kalendarska dana za invalida rada
– zbog bolesti ili do 42 dana poslodavac
mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg
se stječe pravo na naknadu, neovisno na čiji se teret isplaćuje

ozljede (osim ne manje od odnosno 7 dana uz obračun


prosječna svota plaće koja je osiguraniku isplaćena u šest

ozljede- na radu) 70 % a najmanje za invalida rada, obveznih


1. odnosno radi liječenja 831,50 kn, poslodavac a od doprinosa, HZZO —
ili medicinskih a najviše 43. dana odnosno poreza na
ispitivanja smješten u 4.257,28 kn 8 dana za invalida dohodak i
zdravstvenu ustanovu rada HZZO prireza
poslodavac (od 43
dana privremene
– zbog određenog poslodavac
nesposobnosti za
liječenja ili ne manje od 70 % uz obračun
rad odnosno
medicinskog a najmanje obveznih
8 dana za invalida
2. ispitivanja koje se ne 831,50 kn doprinosa HZZO —
rada HZZO vraća
može obaviti u mjestu a ne više od poreza na
nadoknadu u
prebivališta, odnosno 4.257,28 kn dohodak i
roku od 45 dana
boravišta prireza
od podnošenja
zahtjeva)
– izoliran kao kliconoša 100 %
ili zbog pojave zaraze (ne manje
u njegovoj okolini, od 831.50 kn
HZZO izravno
3. zbog transplantacije mjesečno — — HZZO
osiguraniku
živog tkiva i organa u i ne više od
korist druge osigurane 4.257,28 kn)
osobe HZZO-a mjesečno

pretplatite se na elektroničko izdanje svojih omiljenih stručnih časopisa.


više na rrif.hr
28 STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021.

Nositelj troškova nadoknade


do 42 kalendarska od 43 kalendarska
OSNOVICA ZA dana privremene dana privremene od prvog dana
Red. PRIVREMENA NESPOSOBNOST % od osnovice OBVEZNIK ISPLATE
UTVRĐIVANJE NAKNADE nesposobnosti za nesposobnosti privremene
br. ZA RAD mjesečno NADOKNADE PLAĆE
PLAĆE rad odnosno za rad odnosno od 8 nesposobnosti
invalida rada do 7 kalendarska dana za rad
kalendarska dana za invalida rada
– određen za pratitelja
prosječna svota plaće koja je osiguraniku isplaćena

slučaj na osnovi kojeg se stječe pravo na naknadu,


u šest mjeseci prije mjeseca u kojem je nastupio
osigurane osobe
upućene na liječenje ne manje od 70 % poslodavac ( HZZO
ili liječnički pregled a najmanje vraća nadoknadu
neovisno na čiji se teret isplaćuje
4. ugovornom subjektu 831,50 kn u roku od 30 dana — — HZZO
HZZO izvan mjesta a najviše od podnošenja
prebivališta, odnosno 4.257,28 kn zahtjeva)
boravišta osigurane
osobe koja se upućuje
poslodavac ( HZZO
100 % (ne manje
– određen da njeguje vraća nadoknadu
od 831.50 kn
5. oboljelo dijete do 3. u roku od 30 dana — — HZZO
i ne više od
godine od podnošenja
4.257,28 kn)
zahtjeva)
ne manje od 70 %
– određen da njeguje
(ne manje od poslodavac (HZZO
oboljelo dijete
6. 831.50 kn vraća nadoknadu — — HZZO
starije od 3 godine i
i ne više od u roku od 30 dana)
supružnika
4.257,28 kn)
100 %
prosječna svota plaće koja je osiguraniku

kojem je nastupio slučaj na osnovi kojeg


se stječe pravo na naknadu, neovisno na
isplaćena u šest mjeseci prije mjeseca u

– zbog bolesti i
(ne manje od
komplikacija u HZZO izravno
7. 831.50 kn — — HZZO
svezi s trudnoćom i osiguraniku
i ne više od
porođajem,
4.257,28 kn)
čiji se teret isplaćuje

– zbog rane, ozljede


ili bolesti koja je Državni
100 %
8. neposredna posljedica proračun izravno — — HZZO
(bez ograničenja)
sudjelovanja u osiguraniku
Domovinskom ratu
poslodavac (a
– zbog ozljede na HZZO vraća u
100 %
9. radu ili nastale roku od 45 dana — — HZZO
(bez ograničenja)
profesionalne bolesti od podnošenja
zahtjeva)
Zakonom o rodiljnim i roditeljskim potporama (Nar. nov., br. 85/08. – 37/20.) propisuje se pravo roditelja na
rodiljne i roditeljske potpore. U nastavku se daje pregled rodiljnih i roditeljskih naknada.
Tablica 18. Pregled rodiljnih i roditeljskih naknada
Roditeljska
Roditeljska naknada – nakon
Red. Rodiljna naknada – do navršenih naknada –
Korisnik naknade navršenih 6. mjeseci života
br. 6 mjeseci života djeteta nakon godine
djeteta do godine dana
dana
100 % od osnovice (prosječna 100 % od osnovice (prosječna
svota plaće koja je osiguraniku svota plaće koja je osiguraniku
isplaćena u posljednjih šest isplaćena u posljednjih šest
mjeseci prije mjeseca u kojem je mjeseci prije mjeseca u kojem je
Zaposleni roditelj, članovi uprave, volonteri nastupio slučaj na osnovi kojeg nastupio slučaj na osnovi kojeg
1. 2.328,20
osobe imenovane na stalne dužnosti se stječe pravo na naknadu) bez se stječe pravo na naknadu) ali
ograničenja ne manje od 2.328,20 kn i ne
više od 5.654,20 kn u trajanju
od 6 mjeseci, počevši od prvoga
dana korištenja prava
100 % od osnovice (mjesečna 100 % od osnovice na koju je
osnovica osiguranja za obračun samozaposleni roditelj uplatio
i uplatu doprinosa za obvezno doprinose u prethodnih 6
zdravstveno osiguranje za mjeseci nakon smanjenja za
Samozaposleni roditelj (obrtnici, slobodna posljednjih šest mjeseci prije doprinose iz plaće te porez
2. zanimanja, profesionalne djelatnosti, mjeseca u kojem je nastupio slučaj na dohodak i prirez, ne manje 2.328,20
poljoprivrednici koji vode poslovne knjige) na osnovi kojeg se stječe pravo od 2.328,20 kn a ne više od
na naknadu plaće, umanjena za 5.654,20 kn mjesečno.
zakonom propisane obvezne
doprinose, poreze na dohodak
i prirez) bez ograničenja
STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021. 29

Roditeljska
Roditeljska naknada – nakon
Red. Rodiljna naknada – do navršenih naknada –
Korisnik naknade navršenih 6. mjeseci života
br. 6 mjeseci života djeteta nakon godine
djeteta do godine dana
dana
Zaposleni roditelj ili samozaposleni roditelj
koji ne udovoljava uvjetu staža osiguranja
3. 2.328,20 2.328,20 2.328,20
12 mjeseci neprekidno ili 18 mjeseci s
prekidima u prethodna 24 mjeseca
Roditelj koji je stekao pravo s osnove
4. isplaćenih primitaka koji se oporezuju kao 2.328,20 2.328,20 2.328,20
drugi dohodak
Poljoprivrednik koji u RH obavlja djelatnost
poljoprivrede i šumarstva kao jedino ili
glavno zanimanje ako je vlasnik, posjednik ili
5. 2.328,20 2.328,20 2.328,20
zakupac te ako je s te osnove stekao status
osiguranika iz obveznoga zdravstvenog
osiguranja, a ne vodi poslovne knjige
Nezaposleni roditelj ako na dan rođenja
djeteta zadovoljava slijedeće uvjete:
– hrvatski državljanin ili stranac sa stalnim
boravkom, neprekidno prebivalište ili stalni
6. boravak u RH u trajanju od 3 godine, 2.328,20 2.328,20 2.328,20
– zdravstveno osiguran,
– prijavljen na HZZ najmanje 9 mjeseci
neprekidno ili 12 mjeseci s prekidima u
posljednje 2 godine.
Majka izvan sustava rada ako zadovoljava
slijedeće uvijete:
– hrvatska državljanka ili strankinja s
7. odobrenim stalnim boravkom u RH, 2.328,20 2.328,20 2.328,20
– ima neprekinuto prebivalište ili stalni
boravak u RH u trajanju od 5 godina,
– zdravstveno osigurana.

1.9. OBRAČUN NAKNADE ZBOG nog ili zamjenskog zapošljavanja treba za taj mjesec
NEZAPOŠLJAVANJA OSOBA obračunati novčanu naknadu a najkasnije do zadnjeg
S INVALIDNOŠĆU dana u mjesecu za prethodni mjesec.
Obvezu zapošljavanja osoba s invalidnošću ure- Novčana naknada za razdoblje siječanj-prosinac
đuje Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošlja- 2021. iznosi 850,00 kn (20% od minimalne plaće
vanju osoba s invaliditetom (Nar. nov. br. 15/ 13. do koja za 2021. koja iznosi 4.250,00) MJESEČNO za
32/20.), Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja oče- svaku osobu koju su trebali zaposliti.
vidnika zaposlenih osoba s invaliditetom (Nar. nov., Naknada se više ne prikazuje u JOPPD u
br. 75/18.), Pravilnik u utvrđivanju kvote za zapošlja- Uplatni račun za uplatu novčane naknade je slijedeći:
vanje osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 75/18 do Prihod državnog proračuna:
37/20.). i Pravilnik o poticajima pri zapošljavanju
osoba s invaliditetom (Nar. nov., br. 75/18. i 120/18).
HR1210010051863000160
Svi poslodavci koji zapošljavaju najmanje 20 rad-
nika imaju obvezu kvotnog zapošljavanja osoba s
invalidnošću, što znači da trebaju zaposliti osobe s Poziv na broj odobrenja:
invalidnošću ili ispuniti zamjensku kvotu zapošlja-
HR68   5118 – OIB poslovnog subjekta
vanja (vidi RRIF br. 10/20, str. 83.)
Poslodavci koji imaju manje od 20 zaposlenih, ne-
maju obvezu kvotnog zapošljavanja. Napomena:
Postoje izuzeća od ukupnog broja zaposlenih na Opširnije o načinu obračuna i uvjetima zapošlja-
temelju kojeg se utvrđuje kvota (više u RRIF br. 1/21 vanja osoba s invalidnošću može se pročitati RRIF-u
str. 105.) br. 1/21. str. 106.
Kvota zaposlenih osoba s invaliditetom prati se na
mjesečnoj bazi, a referentni datum za utvrđivanje 2. UPLATNI RAČUNI ZA DOPRINOSE,
broja radnika je zadnji dan u mjesecu i utvrđuje se POREZE I PRIREZ IZ I NA PLAĆE
na slijedeći način: Tablica je sastavljena sukladno Naredbi o načinu
uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa
Kvota zaposlenih ukupan broj zaposlenika na
= x 3 % te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u
osoba s invalidnošću zadnji dan u mjesecu
2020. godini.
Obračun novčane naknade
Ako do kraja svakog mjeseca obveznik zapošljava- rrif.hr
nja osoba s invaliditetom nije ispunio obvezu redov-
30 STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021.

Tablica 19. Pregled uplatnih računa doprinosa iz i na plaće i prireza na dohodak od nesamostalnog rada

Naziv doprinosa/poreza IBAN primatelja Model Poziv na broj primatelja


Osobna primanja (PLAĆA) zaposlenika – doprinosi**
Doprinos za mirovinsko
osiguranje – oznaka izvješća JOPPD-a
HR1210010051863000160 HR68 8168 – OIB (isplatitelja doprinosa)
– na temelju generacijske (GGXXX)
solidarnosti (20 % ili 15 %)
Doprinos za mirovinsko
osiguranje na temelju – oznaka izvješća JOPPD-a
HR7610010051700036001 HR68 2283 – OIB (isplatitelja doprinosa)
individualne kapitalizirane (GGXXX)
štednje (5 %)
Doprinos za obvezno
– oznaka izvješća JOPPD-a
zdravstveno osiguranje HR6510010051550100001 HR68 8486 – OIB (isplatitelja doprinosa)
(GGXXX)
(16,5 %)
Doprinos za zaštitu zdravlja
– oznaka izvješća JOPPD-a
na radu temeljem radnog HR6510010051550100001 HR68 8630 – OIB (isplatitelja doprinosa)
(GGXXX)
odnosa (0,5 %)*
Doprinos za zapošljavanje – oznaka izvješća JOPPD-a
HR1210010051863000160 HR68 8753 – OIB (isplatitelja doprinosa)
(1,6 % ili 1,7 %)* (GGXXX)
Osobna primanja (plaća) zaposlenika – doprinosi za benificirani radni staž
Dodatni doprinos za
mirovinsko osiguranje – za
– oznaka izvješća JOPPD-a
osiguranike kojima se staž HR1210010051863000160 HR68 8192 – OIB (isplatitelja doprinosa)
(GGXXX)
mirovinskog osiguranja
računa s povećanim trajanjem
Dodatni doprinos za
mirovinsko osiguranje
na temelju individualne – oznaka izvješća JOPPD-a
HR7610010051700036001 HR68 2321 – OIB (isplatitelja doprinosa)
kapitalizirane štednje – za (GGXXX)
osiguranike kojima se staž
računa s povećanim trajanjem
Doprinosi za služebni put, službeni boravak, izaslanje u inozemstvo zaposlenika
Posebni doprinos za
– oznaka izvješća JOPPD-a
korištenje zdravstvenom HR6510010051550100001 HR68 8508 – OIB (isplatitelja doprinosa)
(GGXXX)
zaštitom u inozemstvu
Porez i prirez na dododak OD NESAMOSTALNOG RADA (PLAĆE)
Plaća radnika, poduzetnička
IBAN grada/općine prema – oznaka izvješća JOPPD-a
plaća i ostali dohodak od HR68 1880 – OIB (isplatitelja dohotka)
prebivalištu obrtnika. (GGXXX)
nesamostalnog rada
Isplata dohotka od nesamostalnog rada- mirovine oporezive u RH
Porez i prirez na dohodak
IBAN grada/općine prema – OIB (isplatitelja poreza, tj. – oznaka izvješća JOPPD-a
od nesamostalnog rada HR68 1899
prebivalištu primatelja mirovine obveznika uplate poreza) (GGXXX)
– MIROVINE
  za obveze doprinosa vezanih za razdoblje provedeno u osiguranju prije 1. 1. 2019.
*

  na iste pozive na broj primatelja uplaćuju se osobna primanja zaposlenika zaposlenih u konzularnim predstavništvima
**

2.1. OZNAKE NA NALOZIMA ZA ISPLATU Pri čemu je podatak X:


NETO PRIMITAKA
Opis oznake – podatka o isplaćenoj plaći
U nalozima za isplatu neto plaće i drugog dohot- X
i drugom dohotku
ka isplatitelji su obvezni ispuniti polja „poziv na broj
platitelja“ i „poziv na broj primatelja“ na način kako 0 isplata plaće
je prikazano u nastavku. 1 isplata prvog dijela plaće
U polju „POZIV NA BROJ PLATITELJA“ za isplatu 2 isplata drugog dijela plaće
plaće i drugog dohotka treba upisati: 3 isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa
za mirovinsko osiguranje na temelju individualne
Model Poziv na broj platitelja kapitalizirane štednje
4 isplate plaća koje ne podliježu uplati doprinosa na osnovicu
HR67 OIB (isplatitelja) – oznaka JOPPD – X
5 isplata plaće kao prioritetne tražbine u otvorenom
postupku predstečajne nagodbe i to za vrijeme trajanja
postupka sve do sklapanja nagodbe pred nadležnim
DOKUP MINUTA MOŽETE OBAVITI NA trgovačkim sudom ili do obustave postupka
6 isplata plaće koja ne podliježe uplati doprinosa
tel. (01)/4699-760 mob. 099/4699-760. za mirovinsko osiguranje na temelju individualne
kapitalizirane štednje i uplati doprinosa na osnovicu
STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021. 31

Opis oznake – podatka o isplaćenoj plaći Oznaka Vrsta osobnih primanja


X
i drugom dohotku
300 Pomoć u slučaju stupanja u brak
7 isplata plaće prema kojoj su javna davanja sadržana u 310 Pomoć u slučaju rođenja djeteta - zaštićeni dio
zahtjevu za reprogramiranje naplate poreznog duga
320 Otpremnina
ili zahtjevu za otpis duga s osnove kamata i reprogram
glavnice duga ili jednokratnu uplatu glavnice prema Pomoć u slučaju smrti zaposlenika/člana obitelji
330
posebnom propisu, a o zahtjevu u trenutku isplate plaće, zaposlenika
još nije odlučeno 340 Naknada za bolovanje - zaštićeni dio
8 isplata primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak 410 Sportske stipendije za sportaše s invaliditetom
9 isplata naknade plaće od strane poslodavca (naknade za Naknada za saniranje posljedica štete od katastrofa i
420
bolovanje na teret HZZO-a) elementarnih nepogoda
10 isplata mirovine Potpore zbog invalidnosti radnika i neprekidnog
11 isplata dohotka od osiguranja bolovanja radnika duljeg od 90 dana, potpore za
432 slučaj smrti radnika i smrti člana uže obitelji radnika,
12 isplata dohotka od kapitala
do propisanih iznosa do kojih se ne smatraju opore-
13 isplata dohotka od posebne vrste imovine zivim primicima po osnovi od nesamostalnog rada
14 isplata dohotka od imovinskih prava 690 Ostala primanja izuzeta od ovrhe
15 isplata drugog dohotka koji ne podliježe obvezi doprinosa 699 Ostala osobna primanja koja nisu izuzeta od ovrhe
Napomena: Napomena:
Za isplate neoporezivih primitaka polja Model i Po- Šifre osobnih primanja različite od 100 i 110 ko-
ziv na broj platitelja nisu obvezni podatci stoga se kao riste se samo kad se druge vrste primanja isplaćuju
Model uobičajeno upisuje HR99, a polje poziv na broj samostalno. U slučaju kada se isplata npr. prijevoza,
ostavlja se prazno. službenog putovanja, obavlja zajedno s plaćom, nije
U polju „POZIV NA BROJ PRIMATELJA“ za isplatu potrebno razdvajati isplate u posebne šifre osobnih
plaće i drugog dohotka treba upisati: primanja, nego se sve upisuje pod šifrom 100 (STAN-
DARD ISO 20022).
Model Poziv na broj primatelja

40002-OIB (isplatitelja) – oznaka osobnog


3. OVRHA NA PLAĆI I DRUGIM STALNIM
HR69
primanja NOVČANIM PRIMITCIMA
Zakonom o radu (Nar. nov., br. 93/14.,127/17. i
Oznake osobnih primanja: 98/19.) propisano je da se plaća ili naknada plaće
radnika može prisilno ustegnuti u skladu s posebnim
Oznaka Vrsta osobnih primanja zakonom (čl. 97.).
100 Plaća isplaćena u cijelosti Ti zakoni su:
110 Isplata dijela plaće a) Ovršni zakon (Nar. nov., br. 112/12., 25/13.,
120 Plaća umanjena za zaštićeni dio 93/14., 55/16., 73/17. i 131/20.),
130 Ugovor o djelu - zaštićeni dio b) Opći porezni zakon (Nar. nov., br. 115/16.,
140 Rad za vrijeme školovanja 106/18., 121/19., 32/20. i 42/20.),
150 Isplata dividende c) Obiteljski zakon (Nar. nov., br. 103/15. i 98/19.).
Naknada članovima Upravnog vijeća, Skupština, U te zakone ubrajamo i one koji sadrže odredbe o
160
Nadzornih odbora izuzimanju od ovrhe, kao što su primjerice Zakon o
170 Primanja od iznajmljivanja turističkih kapaciteta obveznom zdravstvenom osiguranju (Nar. nov., br.
180 Najam 80/13.,137/13. i 98/19.), Zakon o rodiljnim i roditelj-
190 Prijevoz na posao i s posla skim potporama (Nar. nov., br. 85/08., 110/08., 34/11.,
Topli obrok, do propisanih iznosa do kojih se ne 54/13., 152/14., 59/17. i 37/20.), Zakon o mirovinskom
191 osiguranju (Nar. nov., br. 157/13., 151/14., 33/15.,
smatraju oporezivim primicima
200 Troškovi službenog putovanja - zaštićeni dio 93/15., 120/16., 18/18., 62/18., 115/18. i 102/19.), Za-
Terenski dodatak, dnevnice za službena putovanja u kon o doplatku za djecu (Nar. nov., br. 94/01., 138/06.,
tuzemstvu i inozemstvu, dnevnice za rad na terenu 107/07., 37/08., 61/11., 112/12., 82/15. i 58/18.), Zakon
210
u tuzemstvu i inozemstvu i dnevnice za službena o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i člano-
putovanja - zaštićeni dio vima njihovih obitelji (Nar. nov., br. 121/17. i 98/19.),
220 Naknada za odvojeni život Zakon o nacionalnoj naknadi za starije osobe (Nar.
230 Naknada za bolovanje nov., br. 63/20.) i drugi.
Naknada za korištenje privatnog automobila za Kada je riječ o ovrsi na plaći zbog nepravodobnog
240
službene svrhe plaćanja temeljem vjerovničko-dužničkog odnosa
Naknada za prekovremeni rad, bonus, stimulaciju i (kreditne obveze i sl.), tada se primjenjuju odredbe:
250
ostale nagrade - neoporezivi
• čl. 172. Ovršnog zakona (izuzimanje od ovrhe),
260 Regres - neoporezivi
kojim su izrijekom nabrojeni primici koji su u
270 Božićnica, uskrsnica - neoporeziva cijelosti izuzeti od ovrhe (ne mogu se plijeniti)
280 Dječji dar - zaštićeni dio • čl. 173. Ovršnog zakona (ograničenje ovrhe), ko-
Stipendije, pomoć studentima i učenicima za jim je određen dio plaće koji je izuzet od ovrhe
290
školovanje (koji se ne može plijeniti).
32 STRUČNE INFORMACIJE 25. siječnja 2021.

PRIMITCI IZUZETI OD OVRHE U SKLADU propisanih iznosa do kojih se ne smatraju oporezi-


S ČL. 172. OVRŠNOG