Вы находитесь на странице: 1из 7

Привет вам, Христово цветущее племя!

Àðàíæèðîâêà Å. Í. Ïóøêîâà

#
Violini I & 98 œ . œ. œ. œ. œ. œ.
12
8 œ. œ. œ. œ.
98
> > > > > >
# 9 12 98
& 8 8 #œ. œ. œ. œ.
œ. œ œ œ œ œ
>. >. >. >. >.
Violini II

# >
& 98
12 9
8 8
œ. œ. œ. œ.
Viole
œ.
> >œ . >œ . >œ . >œ . >œ .
? # 9 œ. œ. œ. œ. œ. œ. 12 . 9
Violoncelli 8 8 œ œ. œ. œ. 8
#
& 98 ∑ ∑ 12 ∑ 9
S.
A.
8 8
1. При_ вет вам, Хрис_ то_ во цве_ ту_ ще_ е пле_ мя, рож_ ден_ но_ е
2. Сте_ но_ ю сталь_ но_ ю пол_ ки бо_ е_ вы_ е не_ ве_ рье ве_

? # 9 Œ. Œ œj œ œ œ œ œ œ 12 œ œJ œ œ œ 98
T.
B.
8 Œ. J J Jœ J J œJ J J œJ 8 œ . # œ .

#
& 98 œœœ ... œœœ ... œœœ ... œœœ ... œœœ ... œœœ ... 12
8 # œœœ ... œœ .. œœ .. œœ .. 98
œ. œ. œ.
? # 98 œœœ ... œœœ .. œœœ .. œœœ .. œœœ .. œœœ .. .
8 # œœœ ..
12 œœœ ... œœœ ... œœœ ... 98
Piano
. . . . .

1
#
& 98 œ . 12 98
4

œ. œ. 8 œ. œ. œ. œ.
#
& 98 œ . œ. œ.
12
8 œ. œ. œ. œ.
98

#
& 98 12
8 98
œ. œ. œ. œ. œ. œ. œ.
? # 9 œ. œ. œ. 12 œ . œ. œ. œ. 9
8 8 8
# 94

∑ 12 ∑ 9
& 8 8 8
в бу_ рях ве_ ли_ кой судь_ бой, вас гроз_ но встре_

j
œœ œœj œj
дет к нам на лю_ ту_ ю брань; со_ мкни_ те ж тес_

? # 9 œ. œ œJ œJ œJ 12 ˙ . œœ ..
8 Jœ J œ
J 8 J J œJ 9
8
# 12 œœœ ... œœœ ... œœœ ... œœœ ...
& 98 œœœ ... œœœ ... 9
4

œœœ .. 8 8
.
œœœ .. œœœ .. œœœ .. œœœ ..
? # 98 œœœ ... œœœ ..
. œœœ ... 12
8
. . . . 98

# #œ.
& 98 .. œ . 12 œ. œ. œ.
6

œ. œ. 8 œ. œ. œ. œ.
#
& 98 .. œ . œ. #œ.
12
8 œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ.
#
& 98 .. œ .
12
œ. 8 œ. œ. œ. œ.
œ. œ. œ. œ. œ.
? # 98 .. œ . 12 œ. œ. œ.
œ. œ. 8 œ. œ. œ. œ. œ.
#
& 98 ..
12
6

∑ 8 ∑ ∑
ча_ ет по_ след_ не_ е вре_ мя, зо_ вет на по_ след_ ний ре_ ши_ тель_ встре_

j j j
œj œj
не_ е ря_ ды мо_ ло_ ды_ е, в ре_ ши_ тель_ ной бит_ ве ни_ кто не от_
j
? # 98 .. J œœ Œ œœ # œœj. .
œ
œ œœ
r œœj 12 œ . œ . œ œœj œœj .
œœj œœj œœ . œœ .. œœ Jœœ # œœ
J J R J 8 œ. œ. œ J J J J J Jœ œJ
# œ. œœ ..
& 98 .. œœ .. œ. 12
6

œ. # œœ .. 8 œœ .. œœ .. œœ .. œœ .. œœœ ... œœ .. œœ .. # œœœ ...


œ. œ. œ. œ. œ. œ.
œœœ ...
? # 98 .. œœœ .. # œœœ ... 12 œœ .. œœ .. # œœœ ...
. 8 œœ .. œ. œ. œ. œœœ ..
. œ. œ.
œ. œ. œ.
2 Привет вам, Христово цветущее племя!
9
# 1œ œ œ œ œ œ œ. œ. .. 98
2
œ. œ. 12
& œ. 8
# œ œ œ œ œ œ œ. œ. .. 98 œ. 12
& œ. 8
œ.
# .. 98 12
& œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. 8
œ. œ.
?# œ œ œ œ œ œ œ. œ. .. 98 œ. 12
œ. œ. 8
9
# ∑ .. 98 ∑ 12
& 8
бой, вас гроз_ но встре_ _ бой!

œœj œœj œj
стань, со_ мкни_ те ж тес_ _стань!

? # ˙˙ .. œœ ..
J J œJ .. 98 ˙˙ .. œœ
œJj 12
8
9
# 1
.. 98
2
12
& œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ .. œœ .. œœ .. œœ .. œœ .. 8
œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ. œ. œ.
?# œ œ œ œ œ œ .. 98 œœœ .. œœ .. 12
œœœ ... œœœ ... . œ. œœ ... 8
œ œ œ œ œ œ œ

# 12 œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
11
nbb 9 œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 12
& 8 8 8
# nb 9 .
& 12 8 œœ œ œ œ œ œ œ œ bœ œ œ œ œ œ œ œ
œœœœœ œ œ œ œœœœœ œ œ b 8 œ œ. œ. 12
8
# 12 nbb 9 12
& 8 œ œœœœœ œ œ œ œœœœœ œ œ 8 œ. œ. œ. 8
œ œœœœœ œ œ œ œœœœœ œ œ
? # 12 œœœœœ œ œ œ œœœœœ œ œ n b b 98 œ . œ. œ
8 œ
12
8
œ œœœœœ œ œ
# nbb 9
& 12 12
11

8 ∑ 8 ∑ 8

n b b 98 œJ Jœ œJ œJ Jœ œJ Jœ Jœ œJ 12
3.Тру_ би_ те по_ бе_ ду! Свя_ щен_ но_ е
? # 12
8 Ó. Œ. Œ Jœ 8

# b œœ .. œœœ œœœ œœœ b œœ .. n b b 9 œœ .. œœœ ... œœœ ...


& 12
œœœ œœœ œœœ 12
11

8 œœ .. œ œ œ œ. 8 œ. 8
œ. œœœ .. œœœ ..
? # 12 n b b 98 œœ .. . . 12
8 b œœœœ .... œœœ
œ
œœœ
œ
œœœ b œœ ..
œ œ.
œœœ œœœ œœœ 8
Привет вам, Христово цветущее племя! 3
œ œ œ œ œ œ œ œ œœœ œ œ
b
& b 12
œ œœœœœ œ œ œ œ œ 98 œ œœœœœ œ œ œ œ œ 12 98
13

8 8
b . œ. œ. œ.
& b 12
8 œ. œ. œ. œ. 98 œ . œ. œ. 12
8 œ 98

b
& b 12
8 #œ. œ. œ. œ
98
œ. œ. œ.
12
8 œ. œ. œ. œ.
98

? b 12 œ . œ. œ. œ. 9 œ. œ. œ. 12 œ . œ. œ. 9
b 8 8 8 œ. 8
b
& b 12
9 12 9
13

8 ∑ 8 ∑ 8 ∑ 8
j j j
œœ .. œœ œœ œœ
пла_ мя пусть яр_ че го_ рит над ру_ и_ на_ ми зла! Не_ си_ те впе_

? b b 12 œ. # œ . œ œJ œ œ œ 98 œ . œJ Jœ œJ œJ œ œJ 12 ˙ . J J J 9
8 J 8 8

b
& b 12
9 œ. 12 œ . œœ .. œœ .. œœ .. 9
13

8 # œœœ ... œœœ ..


.
œœœ ..
.
œœœ ..
. 8 œ. œœ .. œœ ..
œ. 8 œœ .. œ. œ. œ. 8
œ. œ.
? b 12 # œœœ ... œœœ ... œœœ ... œœœ ... 98 œœ .. œœœ ... 12 œ. œœœ ... œœœ ... œœœ ... 98
b 8 œ. œœœ ..
. 8 œœ ..

œ œœœœœ œ œ œ œœœœœ œ œ œ œ œ œ œ œ
b 9 œ œ œ 12
& b 8 ..
16

8
b 9 œ. œ. 12
& b 8 .. œ. 8 œ. œ. œ. œ.
b 9 12
& b 8 .. œ . œ. #œ. 8 œ. œ. œ. œ.
? b b 98 .. œ . œ. 12 œ. œ. œ.
œ. 8 œ.
b
& b 98 ..
12
16

∑ 8 ∑

œœj œœj # œœj. œœr œœj 12 œ . œœj œœj œœj œœj


ред хрис_ ти_ ан_ ско_ е зна_ мя люб_ ви бес_ ко_
œœ ..
? b b 98 .. œœ . œœ
‰ J J J. R J 8 œ. . J J J J
b 9 12
& b 8 .. œœœ ... œœ ..
16

œ. # œœœ ... 8 œœ ..
œ.
œœ ..
œ.
œœ ..
œ.
œœ ..
œ.
? b b 98 .. œœœ ... œœœ ..
. # œœœ ... 12
8 œœœ ... œœœ ... œœœ ... œœœ ...
4 Привет вам, Христово цветущее племя!
œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ≤ œ œ œ œ ≥œ ≥œ œ œ œ œ œ œ 9
bb .. 8
18 1

&
b œ œ œ œ œ œ. œ. .. 98
&b œ. œ. œ. œ. œ
b .. 98
&b œ. œ. #œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ.
œ.
? b œ. œ. œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ. .. 98
b œ.
b .. 98
18

&b ∑ ∑
j j
œœj œj œj œj ˙ . œœ œœj
рыст_ ной, Хрис_ то_ ва доб_ ра! Не_ си_ те впе_
œœ .. œœ .. œœ œœ .. œœ
? b J # œJ œ œ ˙. J J J .. 98
b J J

bb œœ œœ œœ œœ œœ œœœ ..
. œœ .. .. 98
1

œœ .. œœ ..
18

& œœœ ... œ. œ. # œœœ ... œœ œ.


œ œœœ œ œ
? b œœœ ... œœ .. œœ .. # œœœ ...
b œ. œ. œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ... œœœ ... .. 98

b 92 œ. œ. 12
20

b
& 8 œ. œ. ˙. 8
b 9 12
& b 8 œ. œ. œ. ˙. œ. 8
b 9 ˙. œ. 12
& b 8 œ.
?
8
œ. œ.
? b b 98 œ . ˙. œ. 12
œ. œ. 8
b 9
& b 8 Ó. œœj œœj œJj œœj œœj œJj œœj œœj œœj
12
20

Œ
œœj J J J J J J J
8
J
4. Се_ го_ дня серд_ ца мо_ ло_ ды_ е пусть

œœj œœj œœj œœj œœj œœj œœj œœj œœj


_ра! 5. Впе_ ред, не ро_ бе_ я, на сме_ ну и_

? b b 98 ˙˙ .. Œ œJj 12
J J J J J J J J J 8
b œœœ ... œœœ ... œœœ ...
& b 98 œœ ..
12
20 2

œœ .. œœ .. 8
œ. œ. œ.
œœœ .. œœœ .. œœœ ..
? b b 98 œœ .. œœœ ... œœœ ... . . . 12
œ. 8
Привет вам, Христово цветущее племя! 5
b ˙.
& b 12 œ. 98 œ . 12
22

8 œ. œ. œ. 8
b .
& b 12
8 ˙ œ. œ. 98 œ . œ. œ.
12
8
˙. œ.
? b 12 œ. 98 œ . œ. œ. 12
b 8 8
˙. œ.
? b 12 œ. 9 œ. œ. œ. 12
b 8 8 8
j j j j
b 12 j j j j 9 œœ . œœj œœ œœ œœ œœj œœ 12
22

& b 8 œœ .. # œœ .. œœ # œœ Jœœ œœ Jœœ 8 . J J J J J J 8


J J
бу_ дут в би_ е_ нье од_ ном на гру_ ди у Хрис_

œj œj œj œj œj œœj œœj œj œj œj
ди_ те у_ ста_ лым бор_ цам, не стра_ ши_ тесь кре_

œ. œ. œ œ.
? b b 12
8 œ. œ. œ œJ Jœ Jœ Jœ 98 œ . œJ J J œ œ œ
J J J 12
8
b 12 98 œ . 12
22

& b 8 # œœœ ... œœœ ..


.
œœœ ..
.
œœœ ..
. œœ .. œœ .. œœ ..
œ. 8
œ.
? b b 12 # œœœ ... œœœ ... œœœ ... œœœ ... 98 œœ .. œœœ ... œœœ .. 12
8 œ. . 8

b
& b 12 98 .. 12
24

8 œ. œ. œ. ˙. œ. 8
œ.
b
& b 12
8 œ. œ. œ.
98 ..
˙. œ.
12
8
œ.
œ. œ.
? b 12 œ . œ. 9 .. ˙ . œ. 12
b 8 8 8
? b b 12 œ. 98 .. ˙ . 12
8 œ. œ. œ. œ. 8
œj œj œj j
b
& b 12
.
8 ˙˙ . œ. 98 .. œ œ œœj œœj.
r œj 12
24

œ. Œ œœ 8
Jœ œJ Jœ Jœ œ J J. R
œJ
та, а зав_ тра, быть мо_ жет, ко_ го и под_

œj œj œj j œœj # œœj. r
œœj
ста! Рас_ ти_ те, цве_ ти_ те, пло_ ды при_ но_

? b b 12 ˙. œ. 98 .. œœ œœ œœ 12
œ.
Jœ œJ Jœ
Œ
8 J J J. R J 8
b
& b 12
98 .. œ . œœ .. 12
8 œœœ ... œœ .. œœ .. œœ ..
24

œ. œ. œ. œœ .. œ. # œœœ ... 8
? b b 12 . œœœ ... œœœ ... œœœ ... 98 .. œœœ ... œœœ .. # œœœ ...
8 œœœ .. . 12
8
6 Привет вам, Христово цветущее племя!
b 12 œ œ œ œ œ
26

&b 8 œ œ. œ. œ œ œ œ #œ.
œ œ œ.
b
& b 12 8 œ œ œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ #œ.
œ œ œ œ œ œ œ œ.
? b b 12 œ œ. œ. œ œ œ #œ.
8 œ œ œ œ.

? b 12 œ œ
b 8 œ œ œ œ œ. œ. œ œ œ œ œ œ œ. #œ.
j j j
b 12 œœj œœj œj œj œ. œ . œ
œ œJ # œœ
œ œ œj
26

& b 8 œœ .. œœ .. œœ J J Jœ J œ. œ. œJ œJ
J
ни_ мут тол_ пой разъ_ я_ рен_ ной на дре_ во кре_
j j j
œœ œœ œœj œœ j
œœj œœj œœj
си_ те, пре_ крас_ но_ е в ми_ ре на_ сле_ дье Хрис_

? b 12 œ. œœ .. œœ œ .. œœ .. œœ œœ
b 8 J J J J J J J J
b
& b 12 œœ .. œœ ..
26

8 œœ .. œœ .. œœ .. œœ .. œœ ...
œ œ. œ. # œœœ ...
œ. œ. œ. œ.
? b b 12 œœœ .. œœ .. œœ .. # œœœ ...
8 œœœ ... œœœ ... œœœ ... œœœ ... . œ. œ.

b ≥ ≤
1 2

.. 98 œ
28

b Œ
& œ œ œ œ œ œ œ. œ. œj œ .
b ≥ ≤ .. 98 œ
&b œ œ œ œ œ. œ. œ
Œ
œ œ œ œ.
? b ≥œ œ≤ œ œ œ
b œ œ. œ. .. 98 œ œJ œ. Œ

? bb ≥ ≤
œ. œ. .. 98 œ œJ Œ
œ œ œ œ œ œ œ.
b œ. œj œj œj . 9 ˙ .
& b ˙˙ ..
28

œ. œJ Jœ œJ . 8 ˙ . Œ
ста, а зав_ тра, быть _ста!

œj œj œj . 9 ˙ .
та! Рас_ ти_ те, цве_ _та!

? bb ˙ . œ.
œ. œJ Jœ œJ . 8 Œ

b œœ .. œœ ..
1 2

.. 98 œ .
28

& b œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ. œ. œœ .. œœ .. œœ ..
œ œ œ œ œ œ œ. œ.
? b b œœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ... œœœ ... .. 98 œœ .. œœœ ... œœœ
œ œ.
Привет вам, Христово цветущее племя! 7

Вам также может понравиться