Вы находитесь на странице: 1из 2

soVec xnxcreY xgdlsreh Vxr{n rrV rsdeaoJ erqr rnYoxgoen eredgorEdu 'J6I0Z

efinox s rzderuudu'xer'uoy'c rzHersedur( o.ronnwtgfitt oJoHJcer^r gzneVxedn(


xlqHHesrcwoVesVou ruHesodunozltxH.(Q urcoHar,rrxeiprpe rlrHemrqsou xrirelr g '1
:reefngooc xehuo)'c rudewr.rdu'.r
IT,1Z'Vy'ZZ Lo lltgtaN 'xs nulenrdoQnu oruuersercoVedu ou coduee m€g €H resro g
' orulrerudo ip un or,(waeau[edu€€ w€ g sJrls€rcoYedu
n <<zrzfierudotpnu x eufrcoV g> Hox€t umorrigoc rsHederueH rsr^i 'erec wem€H
trAId
o HcolqH-x4oQ oxqffor rer(xungr(il oHqrcufleuc 14 €xehrroy orudei,rudu eu rlrr€Jc
etsHHoz[ewdoQnz re,,(sune.rdo uxcenr4r€rrercuc eu:rreflwt em€g orh'or en rdronrcell
'erxeQ oJondesorcoY
oroHYo Iln xzlnexdeYoc ou 'elrel 4onVo ou xoren€t xrrHJcosoH g offmrqs rredue
IZ on 6I c soceh 8t lII,IHehor s olr' 'ntorxetp nrer rcreerxdesrYou AIAIilO es ererdou
oJom€s eunerseY eonnozleltdoQuu u srcoHH€soduxe.rHe Ke)rcehr4Jr{rrorr exxeJ
'€xehrroy orufreruVed>rcuY orfirnrorczc
eH onersedueH onYuaeno 'Y't- n <<uut(e,rcJ socH€HLrO rnnelrsedu6 oJoHserJ
{orerl4serck/edu r,,fuewgo o.tr' 'lnol s rcrteH€udu xenuoy'c dewzdu>> '<<4err4gowors€
xr(s[ Ygec wY uzneredgolEdu u soxuYec xuxcreY rrV 'reueV xrsseffefr euHehersro)
o<<seer €Hol4lrlrnr,tllrorr l4Jhorr soYec
xuxcreV xrrHJcerlr xgdrsren erexYorg
0H €realqs 'J 6107, eltnox s xehrlox 'c rzdewudD> '<<sotrec xuxcreY erexVorg Jghc
es uudewradu mrY ulrllgol lors€ erqson) :xosodrErr(nrdoQ xlrxeJ worerdou wrrHJcosoH
I ll{meg el4Heso€qrroxc7 'rsrxeQ rrHex€xcn r4rirrg onredxonvoen r4r^r€g 'xenuoy
ercec uudeltudtl rsYHenox uedevtudtt ornuendeho ox tex€r ElrxcehurlrIrorr rrHrtoxng
'ower 4ouue[ ox guH€Hs xrsnd€rHer{eIr€
Hzarcrr(cro oxx€r e'oSutzneEeg nnodorc oc xehrrox €rrec aradenrudll r.rucoHqIrerreV
uuYrcr;uYedxcuV 4onuonfiemdoQnz euHeffox eoHHors€dueuerefi rer(dradrurorueV
socoduos sHel'ederr orh 'sregodzrercHox rsHeYxrft{rsa 'Wd ercurendr(x
ecxeYox oJoxcehLlrororuoefi' nenrdon oo eusJcrearooceH 'yutrafltu oJem€g
qJcoHH€sodnxerne orr(xcer'r,rrrrrrox r€ru,rHoll 'pru'oJurzn€Eeg ererdou oronrcosoH
ro coduee Hersedtr€H rrlg )r€hrro) €rec uradewudg cad[e s eVor IZ0T, wrcdrrc 77
'V sorumurdey,ftr-J
pru'oJulznu8eg
errsrdou oJoHrJoson fdouuVe4
6N 'r
elh rz0z g c tr
gt-e-05 (y6) cxnQ'9€-Z-05 (rO)uaw gt-z-os 000 xnI '99-z-os (16z) 74,
?ZI'nunaay'ut xnhuoy.i p77'4ua7'"r1s cnacdo7's
}IYhIIUI YNil€INNdA JVg)dOJ YIVVWIVI
YNTAVJVJ YrznY9y0
VSOV.IfOW VXI4IT:IAIIJIId VAOCITOW VCITgNd!ftI
ceJra Konqar: AercKrre {poBarr4, oprrexHlrKy, DJreKTpr{qecKrre reHeparopbr,
rrocyAy, ABe eAr4Hr4rlbr rpaHcnoprHbrx cpeAcrB MapKri Dacia Dokker van
Ambiance u Lada 21214. Anrouo6um Dacia Dokker van Ambiance (ruu
Qypron) pa3Bo3r,rr rro AercK[M caAaM neo6xoAluvrrre roBapbr (r.rpogyxru
ftkrraHLtfl,, crpor,rreJrbHbre Marepr{aJrbr u r.A.), a asroNao6lrm Lada 21214
o6cnyxuBaer rrepcoH€rJr AercKlrx caAoB (oco6enno npra upesarr.rafiHrrx
curyalqlz'frx, 6raro4apr cnoefi ilpoxoAr4Mocru). .{auuar rexHr{Ka, B ToM rrr,rcire
r4crroJrb3yerc-f, AJrfl HyxrA Apyrr4x rroABeAoMcrBeHHbIX yqpex(AeHufi. cer'a (Ifeurp
coqr{aJrbHofi sarqzrbr, AercKrafi narepb orAbxa,6u6rmoreKa, ISOCIXA, .[t rE
r.A.), qro He rporr,rBoperrr{r 4eficrnyrorqeMy 3aKoHoAareJrbcrBy PM (ao 3aKyrKlr
aBTorpaHcrroprHbrx cpeAcrB npr4Mgpr4r 6ura BbrHyNCAeHa HaHr{Marb
rpancnopr).
2. Coruacno 3arcoHy PM J\b 131 or 03.07.2015 (O rocyAapcrBeHHbrx 3aKyrrKan)
6unn rpoBeAeHbr 3aKynKr.r asroN,ro6r,rrefi y ALrJrepoB HarrpsMyro rro
MrrHrlM€rJnuofi rleHe, qro o6ecueqlrro gKoHoMr{n 6roAxerubrx cpeAcrB.
3 . Ko rr,rrr,r epqe cKLr e [peAJro )K enr4fl. npaJr ox(eHbr.
4. Asroldo6um rrpr4rlerroM AocraBJr-ner, rro neo6xoAnMocrlr,
NIVA c
crpor{TeJrrnrrfi Marepu€rJr: ,{p}rrae roBapbr. O6ecuequsaer repeABlrxeHrle
aAMr{Hr4crpa\uir, n nepcoHarra ilc . Oco6enno Heo6xoAr.rM aBTouo6unr B
HeHacrbe (rononeg, cHexHbre 3aHocbr, pacrryTnrla u rA.) B flepraoA rIfI,
o6rgsreHHoro Ha repplrropl{u PM B 2020 roAy, asroNao6llm. MVA
npr.rBJreKturcs. AIrfl AocraBKn npa.refi x 6onsnrru Ha,uoM, o6res4y oAHocerbqaH,
npe6unaroqlrx B KapaHTrrHe, AocraBKa recroB COVID lI TA.
5. Coruacno aKTaM npz€rua nepeAaqr4, o6a asroN,ro6urq dstrLt npzo6peresu 30
4era6px 2019 r.
6. flpr,rruepnfl c. Kouqar npuo6pera aBroMo6uts B KoHrIe 2019 ro.{a. ( 4o uauala
COVID-l9).
rraHAeMukr
7. Ha 6alauce rpr,rMeprru laaxo4urcr oArrn rerronofi asroNao6unr Lada Priora
2170, 2007 roAa BbrrrycKa, roroprrfi rro rexHrrrlecKl{M npI4qkIHaM He Mox(er
o0ecIIer[14Tb TIOJIHOUEHHOE OOCJIUKI'IBAHLIE MHOfOqI4CJIEHHbIX
rroABeAoMcrBeHHbIx 1n{pexAeHufi upnuspuu c.KoFIaK.
8. Jlzruuru rro pacxoAoBaHr4ro rorrJrr.rBa yrBep)I(AeHbI B coorBercrBr4r4 c
3aKoHoAareJrbcrBoM Pecny6rurKn MorAosa.
9. Her.
Taxuu o6pa^:orr,r, r43yqr,rB nepeqeHb BorrpocoB, 3aAaHHbIX B BaIrIeM 3a[poce, Mox(eM
eq€ pas oAHo3HarrHo KoHcrarr{poBarb, rrro y 3aflBureJlf, orcyrcrByer He roJIbKo
gJreMeHTapHbre 3HaHur rro gannofi TeMe, Ho ]ceJIaHLIe o6reKrzsHo ocBerlaTb
Aausrrfi Borrpoc.

Ilpunap c. Ronqax fapwan O.@.