Вы находитесь на странице: 1из 2

ПРЕДМЕТ:________________________________ РАЗРЕД___________ ДАТУМ____________

ПРЕДМЕТНИ НАСТАВНИК:_______________________________________________________
ТЕМАТСКА ЦЕЛИНА:____________________________________________________________
РЕДНИ БРОЈ ЧАСА У ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ:________________________________________
НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА:__________________________________________________________
ТИП ЧАСА:______________________________________________________________________
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ЦИЉЕВИ:_______________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
НАСТАВНЕ МЕТОДЕ:____________________________________________________________
ОБЛИЦИ НАСТАВНОГ РАДА:_____________________________________________________
КОРЕЛАЦИЈА:___________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
НАСТАВНА СРЕДСТВА:__________________________________________________________
ЛИТЕРАТУРА:___________________________________________________________________

ТОК ЧАСА
УВОДНО-ПРИПРЕМНИ ДЕО ЧАСА:

_________________________________________________________________________________
ГЛАВНИ ДЕО ЧАСА:
_________________________________________________________________________________
ЗАВРШНИ ДЕО ЧАСА:

_________________________________________________________________________________
ДОМАЋИ ЗАДАЦИ

_________________________________________________________________________________
ЗАПАЖАЊА НАСТАВНИКА О ОДРЖАНОМ ЧАСУ:

Часу присуствовао:
________________________________

Вам также может понравиться