Вы находитесь на странице: 1из 351

CRM 006-97

PARTEA 2

РАЗДЕЛ 2

STRUCTURA CLASIFICATORULUI
OCUPAŢIILOR DIN REPUBLICA MOLDOVA

DESCRIEREA GRUPELOR DE OCUPAŢII

СТРУКТУРА КЛАССИФИКАТОРА
ЗАНЯТИЙ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ОПИСАНИЕ ГРУПП ЗАНЯТИЙ


CRM 006-97
STRUCTURA
Clasificatorului Ocupaţiilor din Republica Moldova

СТРУКТУРА
Классификатора Занятий Республики Молдова
Codul Grupe majore, subgrupe, grupe minore Укрупненные группы, подгруппы,
Код şi grupe de bază a ocupaţiilor составные и базовые группы занятий

1 2 3
GRUPA MAJORĂ 1 УКРУПНЕННАЯ ГРУППА 1
1 CONDUCĂTORI (REPREZENTANŢI) AI РУКОВОДИТЕЛИ (ПРЕДСТАВИТЕЛИ)
AUTORITĂŢILOR PUBLICE DE TOATE ОРГАНОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ ВСЕХ
NIVELURILE, CONDUCĂTORI ŞI FUNCŢIO- УРОВНЕЙ, РУКОВОДИТЕЛИ И СТАРШИЕ
NARI SUPERIORI DIN UNITĂŢILE ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА ЭКОНОМИКО-СО -
ECONOMICO-SOCIALE ŞI POLITICE ЦИАЛЬНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ
11 Conducători (reprezentanţi) ai Руководители (представители)
autorităţilor publice органов публичной власти
111 Legislatori, membri ai executivului şi Законодатели, члены органов
înalţi conducători ai administraţiei исполнительной власти и высшие
publice руководители органов публичного
управления
1110 Legislatori, membri ai executivului şi Законодатели, члены органов
înalţi conducători ai administraţiei исполнительной власти и высшие
publice руководители органов публичного
управления
112 Conducători şi funcţionari superiori ai Руководители и старшие
administraţiei publice centrale şi ai должностные лица центральных
reprezentanţelor органов публичного управления и
представительств
1120 Conducători şi funcţionari superiori ai Руководители и старшие должностные
administraţiei publice centrale şi ai лица центральных органов публичного
reprezentanţelor управления и представительств
113 Conducători ai administraţiei publice Руководители органов местного
locale публичного управления
1130 Conducători ai administraţiei publice Руководители органов местного
locale публичного управления
114 Conducători şi alţi funcţionari superiori Руководители и другие старшие
ai asociaţiilor obşteşti должностные лица общественных
объединений
1141 Conducători şi alţi funcţionari superiori Руководители и другие старшие
din organizaţiile politice должностные лица политических

24
CRM 006-97
1 2 3
организаций
1142 Conducători şi alţi funcţionari superiori Руководители и другие старшие
din organizaţiile patronale, sindicale şi должностные лица организаций
alte organizaţii economico-sociale предпринимателей, профессиональных
союзов и других общественно-
экономических организаций
1143 Conducători şi alţi funcţionari superiori Руководители и другие старшие
din organizaţiile umanitare şi alte должностные лица гуманитарных и
organizaţii similare других подобных организаций
12 Conducători de unităţi economico-so- Руководители крупных экономико-
ciale mari şi ai compartimentelor lor социальных единиц и их
structurale 1 структурных подразделений1
121 Conducători de instituţii, organizaţii şi Руководители учреждений,
întreprinderi организаций и предприятий
1210 Conducători de instituţii, organizaţii şi Руководители учреждений,
întreprinderi организаций и предприятий
122 Conducători de compartimente (secţie, Руководители специализированных
serviciu, birou, laborator, etc.) производственных и социальных под-
specializate în activităţi de producţie şi разделений (отдел, служба, бюро,
sociale din unităţi economico-sociale лаборатория и др.) крупных
mari экономико-социальных единиц
1221 Conducători de compartimente Руководители специализированных
specializate în agricultură, silvicultură, подразделений в сельском, лесном и
vînătoare, piscicultură, pescuit şi охотничьем хозяйстве, рыболовстве и
protecţia mediului защите окружающей среды
1222 Conducători de compartimente Руководители специализированных
specializate în industria extractivă şi подразделений в добывающей и
prelucrătoare обрабатывающей промышленности
1223 Conducători de compartimente Руководители специализированных
specializate în construcţii подразделений в строительстве
1224 Conducători de compartimente Руководители специализированных
specializate în comerţul cu ridicata şi cu подразделений в оптовой и розничной
amănuntul торговле
1225 Conducători de compartimente Руководители специализированных под-
specializate în activitatea hotelieră şi разделений в гостиницах и ресторанах
restaurante
1226 Conducători de compartimente Руководители специализированных
specializate în transporturi, depozitare, подразделений транспорта, складского

1
Subgrupa dată include conducătorii, care au în subordonare directă nu mai puţin de doi locţiitori sau
conducători de subdiviziuni ce intră în componenţa instituţiei, organizaţiei, întreprinderii şi în compartimentele lor
structurale.
Äŕííŕ˙ ďîäăđóďďŕ âęëţ÷ŕĺň đóęîâîäčňĺëĺé, ęîňîđűĺ čěĺţň â íĺďîńđĺäńňâĺííîě ďîä÷číĺíčč íĺ ěĺíĺĺ äâóő çŕěĺńňčňĺëĺé čëč
đóęîâîäčňĺëĺé ďîäđŕçäĺëĺíčé, âőîä˙ůčő â ńîńňŕâ ó÷đĺćäĺíč˙, îđăŕíčçŕöčč, ďđĺäďđč˙ňč˙ č čő ńňđóęňóđíűő ĺäčíčö.

25
CRM 006-97
1 2 3
poştă şi telecomunicaţii хозяйства, почты и связи
1227 Conducători de compartimente Руководители специализированных под-
specializate la firme de afaceri, tranzacţii разделений в фирмах, осуществляющих
imobiliare, intermedieri şi alte servicii общую коммерческую деятельность,
comerciale операции с недвижимостью, посредни-
ческие и другие коммерческие услуги
1228 Conducători de compartimente Руководители специализированных
specializate în instituţiile, organizaţiile şi подразделений в учреждениях,
întreprinderile de prestări servicii pentru организациях и на предприятиях
populaţie бытового обслуживания населения
1229 Conducători de compartimente Руководители специализированных
specializate în alte activităţi de producţie подразделений в других видах
şi servicii sociale (sănătate, cultură, производственной деятельности и
învăţămînt, sport, etc.) социальных услуг (здравоохранение,
культура, образование, спорт и др.)
123 Conducători de compartimente funcţiona- Руководители функциональных и
le şi alte compartimente cu activităţi ne- других непроизводственных
lucrative din unităţi economico-sociale подразделений крупных экономико-
mari социальных единиц
1231 Conducători în servicii economico- Руководители финансово-экономичес-
financiare şi de administraţie ких и административных подразделений
1232 Conducători în servicii de personal, Руководители служб управления
pregătirea personalului şi alte relaţii de кадрами, подготовкой кадров и
muncă другими трудовыми отношениями
1233 Conducători de compartimente în Руководители подразделений по
activitatea de vînzare şi marketing маркетингу и сбыту продукции
1234 Conducători în servicii de publicitate şi Руководители рекламно-информацион-
relaţii publice ных подразделений (служб)
1235 Conducători de compartimente în Руководители подразделений
aprovizionarea tehnico-materială материально-технического снабжения
1236 Conducători ai serviciilor de informatică Руководители служб компьютерного
обеспечения
1237 Conducători ai compartimentelor de Руководители подразделений научно-
dezvoltare ştiinţifico-tehnică технического развития
1239 Conducători de compartimente nelucra- Руководители непроизводственных
tive, neclasificaţi în alte grupe de bază подразделений, не вошедшие в другие
базовые группы
13 Conducători de unităţi economico- Руководители малых экономико-
sociale mici 1 социальных единиц1

1 1
Subgrupa dată include conducători, de instituţii, organizaţii, întreprinderi privatizate sau particulare care
conduc din numele propriu sau din numele proprietarului, de sine stătător sau cu ajutorul unui conducător (locţiitorul
său) care se include de asemenea în această subgrupă.
Äŕííŕ˙ ďîäăđóďďŕ âęëţ÷ŕĺň đóęîâîäčňĺëĺé, ęîňîđűé óďđŕâë˙ţň, ęŕę ďđŕâčëî, ďđčâŕňčçčđîâŕííűě čëč ÷ŕńňíűě ó÷đĺćäĺíčĺě,
îđăŕíčçŕöčĺé, ďđĺäďđč˙ňčĺě îň ńîáńňâĺííîăî čěĺíč čëč îň ëčöŕ ĺăî âëŕäĺëüöŕ áĺç ÷üĺé-ëčáî ďîěîůč, ëčáî ń ďîěîůüţ îäíîăî
đóęîâîäčňĺë˙ (ńâîĺăî çŕěĺńňčňĺë˙), ęîňîđűé ňŕęćĺ äîëćĺí áűňü îňíĺńĺí ę ýňîé ďîäăđóďďĺ.

26
CRM 006-97
1 2 3
131 Conducători de unităţi economico- Руководители малых экономико-
sociale mici социальных единиц
1311 Conducători de întreprinderi mici din Руководители малых предприятий в
agricultură, silvicultură, vînătoare, сельском, лесном и охотничьем
piscicultură şi pescuit хозяйстве, рыбоводстве и рыболовстве
1312 Conducători de întreprinderi mici în Руководители малых промышленных
industrie предприятий
1313 Conducători de întreprinderi mici din Руководители малых строительных
construcţii предприятий
1314 Conducători de întreprinderi mici din Руководители малых предприятий в
comerţul cu ridicata şi amănuntul оптовой и розничной торговле
1315 Conducători de întreprinderi mici din Руководители малых предприятий
activitatea hotelieră şi restaurante гостиниц и ресторанов
1316 Conducători de întreprinderi mici din trans- Руководители малых предприятий транс-
porturi, depozitare, poştă şi telecomunicaţii порта, складского хозяйства, почты и
связи
1317 Conducători de firme mici de afaceri, Руководители малых фирм,
tranzacţii imobiliare, intermedieri şi alte осуществляющих общую коммерческую
servicii comerciale деятельность, операции с
недвижимостью, посреднические и
другие коммерческие услуги
1318 Conducători de întreprinderi mici din Руководители малых предприятий
sfera de prestări servicii pentru populaţie сферы социально-бытового
обслуживания населения
1319 Conducători de întreprinderi mici, Руководители малых предприятий, не
neclasificaţi în alte grupe de bază вошедшие в другие базовые группы
GRUPA MAJORĂ 2 УКРУПНЕННАЯ ГРУППА 2
2 SPECIALIŞTI CU NIVEL SUPERIOR DE СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫСШЕГО УРОВНЯ
CALIFICARE КВАЛИФИКАЦИИ
21 Specialişti în domeniul ştiinţelor Специалисты в области
naturii1 şi ingineri естественных наук1 и инженеры
211 Fizicieni, chimişti şi asimilaţi Физики, химики и специалисты
родственных профессий
2111 Fizicieni şi astronomi Физики и астрономы
2112 Meteorologi Метеорологи
2113 Chimişti Химики
2114 Geologi şi geofizicieni Геологи и геофизики
212 Matematicieni, specialişti statisticieni şi Математики, статистики и
asimilaţi специалисты родственных профессий
1
În afară de biologie. Specialiştii în ştiinţele biologice sînt reprezentaţi în subgrupa 22.
Ęđîěĺ áčîëîăčč. Ńďĺöčŕëčńňű â îáëŕńňč áčîëîăč÷ĺńęčő íŕóę ďđĺäńňŕâëĺíű â ďîäăđóďďĺ 22.

27
CRM 006-97
1 2 3
2121 Matematicieni şi asimilaţi Математики и специалисты
родственных профессий
2122 Specialişti statisticieni Статистики
2123 Specialişti în standardizare şi metrologie Специалисты по стандартизации и
метрологии
213 Specialişti în informatică Специалисты по информатике
2131 Analişti şi proiectanţi sisteme informatice Аналитики и разработчики
компьютерных систем
2132 Programatori Программисты
2139 Specialişti în informatică neclasificaţi în Специалисты по компьютерам, не
grupele de baza anterioare вошедшие в предыдущие базовые
группы
214 Arhitecţi, ingineri şi asimilaţi Архитекторы, инженеры и
специалисты родственных профессий
2141 Arhitecţi şi ingineri în urbanistică şi Архитекторы и инженеры по
amenajarea teritoriului городскому строительству и
благоустройству территории
2142 Ingineri în construcţii industriale şi civile Инженеры по промышленному и
гражданскому строительству
2143 Ingineri electricieni şi energeticieni Инженеры-электрики и инженеры-
энергетики
2144 Ingineri electronişti, ingineri în Инженеры-электроники, инженеры по
telecomunicaţii şi construcţia de aparate связи и приборостроению
2145 Ingineri mecanici şi tehnologi în industria Инженеры-механики и технологи
constructoare de maşini машиностроения
2146 Ingineri-chimişti şi tehnologi-chimişti în Инженеры-химики и химики-технологи
chimia industrială промышленной химии
2147 Ingineri mineri şi metalurgişti Горные инженеры и металлурги
2148 Ingineri geodezi, cartografi şi topografi Геодезисты, картографы и топографы
2149 Arhitecţi, ingineri şi asimilaţi Архитекторы, инженеры и специалисты
neclasificaţi în grupele de bază anterioare родственных профессий не вошедшие в
классификацию предыдущих базовых
групп
22 Specialişti în biologie, agronomie, Специалисты в области биологии,
ştiinţele vieţii şi ocrotirea sănătăţii агрономии и по наукам о жизни и
здравоохранению
221 Specialişti în biologie, agronomie, Специалисты в области биологии,
ştiinţele vieţii агрономии и по наукам о жизни
2211 Biologi, botanişti, zoologi, ecologi şi Биологи, ботаники, зоологи, экологи и
asimilaţi специалисты родственных профессий

28
CRM 006-97
1 2 3
2212 Bacteriologi, farmacologi şi asimilaţi Бактериологи, фармакологи и
специалисты родственных профессий
2113 Agronomi şi asimilaţi Агрономы и специалисты родственных
профессий
222 Specialişti în ocrotirea sănătăţii (exclusiv Специалисты в здравоохранении
surori medicale şi moaşe) (кроме медицинских сестер и
акушерок)
2221 Medici medicină generală Врачи
2222 Medici stomatologi Стоматологи
2223 Medici veterinari Ветеринары
2224 Farmacişti Фармацевты
2229 Medici şi asimilaţi (exclusiv surori Специалисты-медики (кроме
medicale şi moaşe) neclasificaţi în медицинских сестер и акушерок) не
grupele de bază anterioare вошедшие в классификацию
предыдущих базовых групп
223 Surori medicale şi moaşe 1 Медицинские сестры и акушерки 1
23 Specialişti în sfera învăţămîntului Специалисты в области образования
231 Profesori universitari, conferenţiari, Университетские профессора,
lectori, asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în конференциары, преподаватели,
învăţămîntul superior ассистенты и специалисты
родственных профессий занятые в
учреждениях высшего образования
2310 Profesori universitari, conferenţiari, Университетские профессора,
lectori, asistenţi şi asimilaţi ocupaţi în конференциары, преподаватели,
învăţămîntul superior ассистенты и специалисты родственных
профессий занятые в учреждениях
высшего образования
232 Profesori în învăţămîntul secundar Преподаватели в среднем образовании
2320 Profesori în învăţămîntul secundar Преподаватели в общем среднем и
general şi profesional профессиональном образовании
233 Profesori în învăţămîntul primar şi Преподаватели в начальной школе и
preşcolar дошкольном образовании
2331 Profesori în învăţămîntul primar Преподаватели начального образования
2332 Profesori în învăţămîntul preşcolar Преподаватели в дошкольном
образовании
234 Profesori în sistemul învăţămîntului Преподаватели в системе
special специального образования
2340 Profesori în sistemul învăţămîntului Преподаватели в системе специального
special образования
1
Grupa minoră 223 se va clasifica în grupa minoră 323.
Ńîńňŕâíóţ ăđóďďó 223 ńëĺäóĺň ó÷čňűâŕňü â ńîńňŕâíîé ăđóďďĺ 323.

29
CRM 006-97
1 2 3
235 Alţi specialişti în învăţămînt Прочие специалисты в области
образования
2351 Specialişti în metodica învăţămîntului şi Специалисты по методике обучения и
munca educativă воспитательной работе
2352 Inspectori în învăţămînt Инспекторы в образовании
2359 Specialişti în învăţămînt neclasificaţi în Специалисты по обучению, не
grupele de bază anterioare вошедшие в классификацию
предыдущих базовых групп
24 Alţi specialişti cu nivel superior de Прочие специалисты высшего
calificare уровня квалификации
241 Specialişti în activităţi comerciale şi cu Специалисты по предпринимательской
probleme de personal деятельности и кадрам
2411 Contabili şi specialişti în sistemul Бухгалтеры и специалисты в
financiar-bancar финансово-банковской системе
2412 Specialişti în probleme de personal şi de Специалисты по кадрам и
orientare profesională a personalului профориентации персонала
2413 Specialişti în activităţi comerciale Специалисты по коммерческой
деятельности
2419 Alţi specialişti cu funcţii administrative şi Другие специалисты с административны-
comerciale, neclasificaţi în grupele de ми и коммерческими функциями, не
bază anterioare вошедшие в предыдущие базовые
группы
242 Specialişti în drept Специалисты в области права
2421 Jurişti Юристы
2422 Judecători, procurori Судьи, прокуроры
2429 Specialişti în drept neclasificaţi în Специалисты в области права не
grupele de bază anterioare вошедшие в предыдущие базовые
группы
243 Arhivişti, bibliotecari, documentarişti şi Архивисты, библиотекари,
asimilaţi документоведы и специалисты
родственных профессий
2431 Arhivişti, custozi la muzee şi asimilaţi Архивисты, хранители музеев и
специалисты родственных профессий
2432 Bibliotecari, bibliografi, documentarişti Библиотекари, библиографы,
şi asimilaţi документоведы и специалисты
родственных профессий
244 Specialişti în ştiinţe economice, sociale şi Специалисты в области экономических,
umaniste общественных и гуманитарных наук
2441 Economişti Экономисты
2442 Sociologi, antropologi, geografi şi Социологи, антропологи, географы и
asimilaţi специалисты родственных профессий
30
CRM 006-97
1 2 3
2443 Filozofi, istorici şi specialişti în ştiinţe Философы, историки и политологи
politice
2444 Lingvişti, traducători şi interpreţi Филологи, письменные и устные
переводчики
2445 Psihologi Психологи
2446 Specialişti în activitatea socială Специалисты в сфере социальных
проблем
245 Scriitori şi artişti – creatori şi interpreţi Писатели и деятели искусств –
ai operelor de artă создатели и исполнители произведений
искусства
2451 Scriitori, ziarişti şi asimilaţi Писатели, журналисты и другие авторы
2452 Sculptori, pictori şi asimilaţi Скульпторы, художники и родственные
им деятели искусства
2453 Compozitori, muzicieni şi cîntăreţi Композиторы, музыканты и певцы
2454 Coregrafi şi dansatori Хореографы и танцоры
2455 Actori şi regizori de teatru, film şi alte Актеры и режиссеры театра, кино и
spectacole других зрелищ
246 Membri ai clerului Религиозные деятели
2460 Membri ai clerului Религиозные деятели
247 Specialişti în administraţia publică Специалисты органов публичного
управления
2470 Specialişti în administraţia publică Специалисты органов публичного
управления
GRUPA MAJORĂ 3 УКРУПНЕННАЯ ГРУППА 3
3 SPECIALIŞTI CU NIVEL MEDIU DE СПЕЦИАЛИСТЫ СРЕДНЕГО УРОВНЯ
CALIFICARE КВАЛИФИКАЦИИ
31 Specialişti cu nivel mediu de calificare Специалисты среднего уровня
în domeniul ştiinţelor fizice şi tehnice квалификации в области физических
и инженерных наук
311 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei şi Техники в области физики, химии и
tehnicii техники
3111 Tehnicieni în domeniul cercetărilor Техники в области химических и
ştiinţifice în fizică şi chimie şi în физических научных исследований и их
aplicarea lor practică практического применения
3112 Tehnicieni în construcţii industriale şi Техники по промышленному и
civile гражданскому строительству
3113 Tehnicieni energeticieni şi electricieni Техники-энергетики и электрики
3114 Tehnicieni în electronică şi Техники-электроники и техники по
telecomunicaţii телекоммуникациям
3115 Tehnicieni mecanici Техники-механики
31
CRM 006-97
1 2 3

3116 Tehnicieni chimişti ocupaţi în chimia Техники-химики, занятые в


industrială промышленной химии
3117 Tehnicieni în ramura extractivă şi Техники в добывающих и
metalurgică металлургических отраслях
3118 Desenatori tehnici Чертежники
3119 Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei şi Техники в области физики, химии и
tehnicii neclasificaţi în grupele de bază техники не вошедшие в классификацию
anterioare предыдущих базовых групп
312 Tehnicieni şi operatori la deservirea Техники и операторы по
MEC şi diferitor echipamente de calcul обслуживанию ЭВМ и различных
компьютерных устройств
3121 Tehnicieni şi operatori la deservirea Техники и операторы по обслуживанию
maşinilor electronice de calcul (MEC) ЭВМ
3122 Tehnicieni şi operatori deservire Техники и операторы по обслуживанию
echipamente de calcul компьютерных устройств
3123 Tehnicieni şi operatori deservire roboţi Техники и операторы по обслуживанию
industriali промышленных роботов
313 Tehnicieni şi operatori la echipamente Техники и операторы оптического и
optice şi electronice электронного оборудования
3131 Fotografi, tehnicieni şi operatori de Фотографы, техники и операторы
echipamente de înregistrare imagine şi аппаратуры для записи изображения и
sunet звука
3132 Tehnicieni şi operatori de echipamente Техники и операторы аппаратуры для
pentru radioemisie, televiziune şi радио-, телевещания и телесвязи
telecomunicaţii
3133 Tehnicieni de deservire echipamente Техники по обслуживанию
medicale медицинского оборудования
3139 Tehnicieni şi operatori pentru alte aparate Техники и операторы другого
optice şi electronice оптического и электронного
оборудования
314 Controlori şi specialişti-tehnicieni de Контролеры и специалисты-техники
nave maritime, fluviale şi aeriene по эксплуатации морских, речных
судов и самолетов
3141 Mecanici de nave Судовые механики
3142 Căpitani şi piloţi navali Капитаны и лоцманы
3143 Piloţi de avioane şi asimilaţi Пилоты самолетов и специалисты
родственных профессий
3144 Dispeceri de trafic aerian Авиационные диспетчеры
3145 Tehnicieni pentru siguranţa traficului Техники по безопасности движения
aerian самолетов
32
CRM 006-97
1 2 3
3146 Dispeceri (exclusiv de trafic aerian) Диспетчеры (кроме авиационных)
315 Inspectori în construcţii şi securitate (an- Инспекторы по строительству и
tiincendiară, a mijloacelor de transport, безопасности (пожарной,
a proceselor de producţie şi a producţiei) транспортных средств,
производственных процессов и
продукции)
3151 Inspectori în construcţii şi inspectori Строительные и пожарные инспекторы
pentru asigurarea clădirilor împotriva
incendiilor
3152 Inspectori pentru securitate, ocrotirea Инспекторы по безопасности,
sănătăţii şi calitate (a mijloacelor de здравоохранению и качеству
transport, proceselor de producţie şi a (транспортных средств,
producţiei) производственных процессов и
продукции)
32 Specialişti cu nivel mediu de calificare Специалисты среднего уровня квали-
şi personal auxiliar în ştiinţele naturii фикации и вспомогательный персонал
şi ocrotirea sănătăţii естественных наук и здравоохранения
321 Specialişti cu nivel mediu de calificare în Специалисты среднего уровня
domeniul ştiinţelor naturii квалификации в области естественных
наук
3211 Tehnicieni în ştiinţele naturii şi ecologie Техники в области естественных наук и
экологии
3212 Tehnicieni în activitatea de cercetare din Техники занятые в исследовательской
domeniul agronomiei şi silviculturii деятельности в области агрономии и
лесного хозяйства
3213 Tehnicieni în unităţile de producţie şi Техники в производственных единицах
consultanţi în agricultură şi silvicultură и консультанты в сельском и лесном
хозяйстве
322 Personal medical (exclusiv personal de Средний медицинский персонал
îngrijire medicală) (исключая медицинский уход)
3221 Felceri Фельдшеры
3222 Igienişti şi specialişti sanitari Гигиенисты и специалисты по
санитарии
3223 Dieteticieni şi specialişti de nutriţie Диетологи и специалисты по
raţională рациональному питанию
3224 Optometricieni şi opticieni Оптометристы и оптики
3225 Tehnicieni dentari Зубные техники
3226 Fizioterapeuţi şi asimilaţi Физиотерапевты и персонал
родственных профессий
3227 Felceri şi tehnicieni veterinari Фельдшеры и техники-ветеринары
3228 Laboranţi-farmacişti Фармацевты

33
CRM 006-97
1 2 3
3229 Personal medical mediu (exclusiv Средний медицинский персонал (ис-
personal de îngrijire medicală) ключая медицинский уход) не вошед-
neclasificat în grupele de bază anterioare ший в предыдущие базовые группы
323 Personal medical pentru îngrijire şi Медицинский персонал по уходу и
moaşe акушерству
3231 Personal medical pentru îngrijire Медицинский персонал по уходу
3232 Moaşe Акушерки
324 Vraci şi practicieni în medicina Целители и практики нетрадиционной
netradiţională медицины
3241 Practicieni în medicina netradiţională Практики нетрадиционной медицины
3242 Vraci (care lecuiesc prin sugestionare şi Целители (лечащие внушением и
rugăciuni) молитвами)
33 Specialişti cu nivel mediu de calificare Специалисты среднего уровня
din învăţămînt квалификации в сфере образования
331 Personal didactic în învăţămîntul primar Преподавательский персонал
начального образования
3310 Personal didactic în învăţămîntul primar Преподавательский персонал
начального образования
332 Personal în învăţămîntul preşcolar Персонал дошкольного образования
3320 Personal în învăţămîntul preşcolar Персонал дошкольного образования
333 Personal didactic în învăţămîntul special Преподавательский персонал в
специальном образовании
3330 Personal didactic în învăţămîntul special Преподавательский персонал в
специальном образовании
334 Alt personal în învăţămînt Прочий персонал по обучению
3340 Personal în învăţămînt neclasificat în Персонал по обучению не вошедший в
grupele de bază anterioare предыдущие базовые группы
34 Personal mediu în activitatea financiar- Средний персонал в области
economică, administrativă şi socială финансово-экономической,
административной и социальной
деятельности
341 Personal mediu în activitatea financiară Средний персонал в области
şi comercială финансовой и торговой деятельности
3411 Dealeri şi brokeri de valori Дилеры и брокеры
3412 Agenţi de asigurări Страховые агенты
3413 Agenţi imobiliari Агенты по продаже имущества
3414 Agenţi de voiaj Организаторы путешествий
3415 Reprezentanţi tehnici şi comerciali Агенты по технической и
коммерческой продаже

34
CRM 006-97
1 2 3
3416 Agenţi de achiziţii Агенты по закупкам
3417 Experţi în evaluarea bunurilor Оценщики
3418 Vînzători la licitaţie Аукционисты
3419 Alt personal în activitatea financiară şi Прочий персонал в области финансовой
comercială neclasificat în grupele de bază и торговой деятельности не вошедший
anterioare в предыдущие базовые группы
342 Agenţi comerciali şi mijlocitori de Торговые брокеры и посредники
afaceri
3421 Agenţi comerciali Торговые брокеры
3422 Agenţi concesionari şi expeditori Торгово-коммерческие агенты и
экспедиторы
3423 Specialişti ai serviciilor de personal şi ai Специалисты кадровых служб и
instituţiilor pentru utilizarea forţei de учреждений занятости
muncă
3429 Alţi specialişti comerciali şi de afaceri Прочий торгово-коммерческий
neclasificaţi în grupele de bază anterioare персонал не вошедший в предыдущие
базовые группы
343 Personal mediu de conducere şi Средний административно-управлен-
administraţie ческий персонал
3431 Personal administrativ Административно-управленческий
персонал
3432 Personal mediu în activitatea judiciară Средний юридический персонал
3433 Contabili Бухгалтеры
3434 Personal mediu în activitatea Средний информационно-статистичес-
informaţional-statistică кий персонал
3439 Alt personal administrativ neclasificat în Прочий административно-управленчес-
grupele de bază anterioare кий персонал не вошедший в
предыдущие базовые группы
344 Personal mediu din serviciul public Средний персонал государственных
служб
3441 Inspectori de vamă şi frontieră Таможенные и пограничные инспекторы
3442 Inspectori de stat de taxe şi impozite Государственные инспекторы по
налогам и акцизным сборам
3443 Inspectori de pensii şi asigurări sociale Инспекторы по пенсионному и
социальному обеспечению
3444 Inspectori pentru acordarea de licenţe, Инспектора по лицензиям и разрешениям
permise sau autorizaţii
3449 Alt personal mediu din serviciile publice Прочий средний персонал
neclasificat în grupele de bază anterioare государственных служб не вошедший в
предыдущие базовые группы

35
CRM 006-97
1 2 3
345 Inspectori de poliţie şi detectivi Инспекторы полиции и детективы
3450 Inspectori de poliţie şi detectivi Инспекторы полиции и детективы
346 Asistenţi sociali Социальные работники
3460 Asistenţi sociali Социальные работники
347 Personal în domeniul artelor, Персонал сферы искусства,
distracţiilor şi sportului развлечений и спорта
3471 Designeri, decoratori şi alţi tehnicieni în Дизайнеры, оформители и другие
domeniul artei техники в сфере искусства
3472 Prezentatori (crainici) la televiziune, Ведущие (дикторы) радио, телевидения
radio şi spectacole и на представлениях
3473 Muzicieni, cîntăreţi, dansatori în localuri Музыканты, певцы и танцоры,
publice выступающие в общественных местах
3474 Artişti de circ Артисты цирка
3475 Sportivi şi antrenori Спортсмены и тренеры
348 Personal laic din culte Персонал культовых учреждений, не
имеющий духовного сана
3480 Personal laic din culte Персонал культовых учреждений, не
имеющий духовного сана
GRUPA MAJORĂ 4 УКРУПНЕННАЯ ГРУППА 4
4 FUNCŢIONARI ADMINISTRATIVI КОНТОРСКИЕ СЛУЖАЩИЕ
41 Funcţionari de birou Конторские работники офисов
411 Secretari şi operatori la maşini de scris Секретари, операторы счетных (вы-
şi de calcul şi asimilaţi числительных) машин и родственные
профессии
4111 Stenografe şi dactilografe Стенографистки и машинистки
4112 Operatori la prelucrarea şi transmiterea Операторы по подготовке и передаче
informaţiei cu aplicarea echipamentului информации с применением
special специального оборудования
4113 Operatori introducere date pe Операторы электронно-вычислительных
echipamente electronice de calcul машин занятые вводом информации
4114 Operatori la maşini de calcul Операторы вычислительных машин
4115 Secretare Секретари
412 Funcţionari în serviciile de evidenţă Служащие занятые в бухгалтерских и
contabilă şi financiare финансовых службах
4121 Funcţionari ocupaţi cu operaţiunile de Служащие, занятые бухгалтерскими
evidenţă contabilă şi înregistrare операциями и учетом
4122 Funcţionari ocupaţi cu prelucrarea datelor Служащие, занятые обработкой
statistice şi financiare статистической и финансовой
информации

36
CRM 006-97
1 2 3
413 Funcţionari în evidenţa materialelor, Служащие, занятые учетом
producţiei şi în transporturi материалов, продукции и транспорта
4131 Funcţionari, ocupaţi cu evidenţa, recepţia Служащие, занятые учетом, приемом и
şi livrarea mărfurilor выдачей товаров
4132 Funcţionari, ocupaţi cu despecerizarea Служащие, занятые диспетчеризацией
producţiei производства
4133 Funcţionari, ocupaţi cu evidenţa în Служащие, занятые учетом на
transporturi транспорте
414 Funcţionari în bibliotecă, arhivă, Служащие библиотек, архивов,
corespondenţă şi asimilaţi почтовых и других служб
4141 Bibliotecari şi arhivari Библиотекари и архивариусы
4142 Distribuitori şi sortatori de corespondenţă Разносчики и сортировщики почты
4143 Codificatori, corectori de tipar şi Кодировщики, корректоры и
asimilaţi родственные профессии
419 Alţi funcţionari de birou Другие конторские служащие
4190 Alţi funcţionari de birou Другие конторские служащие
42 Funcţionari în servicii cu publicul Служащие сферы обслуживания
421 Casieri şi asimilaţi Кассиры и родственные профессии
4211 Casieri, inclusiv vînzători de bilete Кассиры, включая билетных кассиров
4212 Operatori la ghişee şi asimilaţi Кассиры банков и родственные
профессии
4213 Crupieri şi asimilaţi Крупье и родственные профессии
4214 Amanetari şi cămătari Агенты по залогу вещей и выдаче
займов в долг
4215 Colectori de note de plată, poliţe şi bani Работники по получению платежей по
cash счетам, просроченных и других
наличных сумм
422 Funcţionari, ocupaţi cu informarea Служащие занятые информированием
clientelei şi deservirea gospodăreasca клиентов и хозяйственным
обслуживанием
4221 Funcţionari la agenţiile de turism şi voiaj Служащие туристических и
транспортных агентств
4222 Funcţionari la serviciile de informare şi Служащие занятые приемом и
recepţioneri информированием посетителей
4223 Operatori la serviciile de telefoane Телефонисты
(telefoniste)
4224 Funcţionari ocupaţi cu deservirea Служащие, занятые хозяйственным
gospodărească обслуживанием

37
CRM 006-97
1 2 3
GRUPA MAJORĂ 5 УКРУПНЕННАЯ ГРУППА 5
5 LUCRĂTORI ÎN SERVICII, GOSPODĂRIA РАБОТНИКИ СФЕРЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ,
DE LOCUINŢE ŞI DESERVIRE COMUNALĂ, ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
COMERŢ ŞI ASIMILAŢI ХОЗЯЙСТВА, ТОРГОВЛИ И
РОДСТВЕННЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
51 Lucrători în servicii personale şi de Работники сферы индивидуальных
protecţie a cetăţenilor şi a bunurilor услуг и защиты граждан и
собственности
511 Lucrători ai birourilor de călătorii, în Работники бюро путешествии,
transporturile publice şi asimilaţi общественного транспорта и
работники родственных профессий
5111 Însoţitori de vagon, însoţitori de zbor şi Проводники железнодорожного вагона,
stewardese бортпроводники и стюарды
5112 Conductori şi controlori în transporturi Кондукторы и контролеры
publice общественного транспорта
5113 Ghizi Гиды
512 Lucrători în întreprinderile alimentaţiei Работники предприятий
publice общественного питания
5121 Ajutori la ţinerea gospodăriei casnice 1 Помощники по ведению домашнего
хозяйства1
5122 Bucătari Повара
5123 Ospătari şi barmani Официанты и бармены
513 Personal de îngrijire a copiilor, Персонал по уходу за детьми,
bolnavilor, invalizilor, bătrînilor etc. больными, инвалидами, престарелыми
и т.д.
5131 Îngrijitoare de copii Работники по уходу за детьми
5132 Lucrători ce acordă servicii individuale Работники оказывающие
pacienţilor instituţiilor curative индивидуальные услуги пациентам
лечебных учреждений
5133 Lucrători ce acordă servicii individuale la Работники оказывающие
domiciliu индивидуальные услуги на дому
5139 Lucrători ce acordă servicii individuale şi Работники оказывающие
lucrători asimilaţi neclasificaţi în grupele индивидуальные услуги и работники
de bază anterioare родственных профессий не вошедшие в
предыдущие базовые группы
514 Alţi lucrători ce acordă servicii Другие работники, оказывающие
individuale pentru populaţie индивидуальные услуги населению
5141 Coafori, frizeri, cosmeticieni şi asimilaţi Женские и мужские парикмахеры,
косметики и работники родственных
1
Grupa de bază 5121 trebuie clasificată în grupa minoră 913
Áŕçîâóţ ăđóďďó 5121 ńëĺäóĺň ó÷čňűâŕňü â ńîńňŕâíîé ăđóďďĺ 913

38
CRM 006-97
1 2 3
профессий
5142 Însoţitori şi valeţi Компаньоны и слуги
5143 Agenţi de pompe funebre şi Работники ритуальных услуг и
îmbălsămători бальзамировщики
5144 Lucrători în servicii de curăţire chimică Работники занятые в химической
şi vopsire чистке и крашении
5145 Lucrători în spălătorii Работники прачечных
5146 Lucrători ocupaţi cu confecţionarea şi Работники занятые индивидуальным
repararea îmbrăcămintei şi încălţămintei пошивом и ремонтом одежды и обуви
la comandă
5147 Lucrători ocupaţi la repararea Работники по ремонту квартир, мебели,
apartamentelor, mobilei, aparatelor электробытовых приборов, теле- и
electrice de uz casnic, aparatelor de radio радиоаппаратуры, часов и др.
şi televiziune, ceasornicelor etc.
5148 Lucrători în ateliere de fotografiat Работники фотостудий
5149 Lucrători în servicii pentru populaţie Работники оказывающие
neclasificaţi în grupele de bază anterioare индивидуальные услуги не вошедшие в
предыдущие базовые группы
515 Astrologi, ghicitoare şi asimilaţi Астрологи, гадалки и работники
родственных профессий
5150 Astrologi, ghicitoare şi asimilaţi Астрологи, гадалки и работники
родственных профессий
516 Lucrători în servicii de pază a cetăţenilor Работники служб, осуществляющих за-
şi de ordine publică щиту граждан и общественного
порядка
5161 Pompieri Пожарные
5162 Poliţişti Полицейские
5163 Gardieni de închisoare Тюремные охранники
5169 Alţi lucrători în serviciile de pază a Другие работники служб, обеспечиваю-
cetăţenilor şi proprietăţii, neclasificaţi în щих защиту граждан и собственности,
grupele de bază anterioare не вошедшие в предыдущие базовые
группы
52 Modele, manechine şi vînzători în Модели, манекенщики и продавцы
magazine şi pieţe магазинов и рынков
521 Manechine şi alte modele vii Манекенщики и другие живые модели
5210 Manechine şi alte modele vii Манекенщики и другие живые модели
522 Vînzători în magazine şi prezentatori de Продавцы магазинов и демонстраторы
mărfuri товаров
5220 Vînzători în magazine şi prezentatori de Продавцы магазинов и демонстраторы
mărfuri товаров

39
CRM 006-97
1 2 3
523 Vînzători în chioşcuri şi pieţe Продавцы палаток и рынков
5230 Vînzători în chioşcuri şi pieţe Продавцы палаток и рынков
53 Muncitori în gospodăria de locuinţe şi Рабочие жилищно-коммунального
deservire comunală хозяйства
531 Muncitori în gospodăria gazelor din Рабочие газового хозяйства городов и
oraşe şi alte centre populate других населенных пунктов
5310 Muncitori în gospodăria gazelor din oraşe Рабочие газового хозяйства городов и
şi alte centre populate других населенных пунктов
532 Muncitori la reţele de alimentare cu apă Рабочие водопроводно-
şi canalizare канализационного хозяйства
5320 Muncitori la reţele de alimentare cu apă Рабочие водопроводно-
şi canalizare канализационного хозяйства
533 Muncitori în gospodăria spaţiilor verzi Рабочие зеленого хозяйства
5330 Muncitori în gospodăria spaţiilor verzi Рабочие зеленого хозяйств
534 Muncitori în controlul energetic Рабочие осуществляющие энергонадзор
5340 Muncitori în controlul energetic Рабочие осуществляющие энергонадзор
54 Muncitori în studiourile Рабочие кино- и телестудий
cinematografice şi de televiziune
541 Muncitori în studiourile cinematografice Рабочие кино- и телестудий
şi de televiziune
5410 Muncitori în studiourile cinematografice Рабочие кино- и телестудий
şi de televiziune
55 Muncitori la lucrări de perfectare a Рабочие занятые на рекламно-
reclamei şi de restaurare оформительских и реставрационных
работах
551 Muncitori la lucrările de perfectare a Рабочие, занятые на рекламно-
reclamei оформительских работах
5510 Muncitori la lucrările de perfectare a rec- Рабочие, занятые на рекламно-
lamei оформительских работах
552 Muncitori ocupaţi la lucrări de Рабочие, занятые на реставрационных
restaurare работах
5520 Muncitori ocupaţi la lucrări de restaurare Рабочие, занятые на реставрационных
работах
GRUPA MAJORĂ 6 УКРУПНЕННАЯ ГРУППА 6
6 LUCRĂTORI CALIFICAŢI ÎN КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОТНИКИ
AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, СЕЛЬСКОГО, ЛЕСНОГО, ОХОТНИЧЬЕГО
VÎNĂTOARE, PISCICULTURĂ ŞI PESCUIT ХОЗЯЙСТВ, РЫБОВОДСТВА И
РЫБОЛОВСТВА
61 Lucrători calificaţi în agricultură, Квалифицированные работники
silvicultură, vînătoare, piscicultură şi сельского, лесного, охотничьего

40
CRM 006-97
1 2 3
pescuit cu orientare de piaţă хозяйств, рыбоводства и
рыболовства имеющих рыночную
ориентацию
611 Producători de producţie-marfă de Товарные производители огородных,
culturi legumicole, pomicole şi de cîmp плодовых и полевых культур
6111 Agricultori în culturi de cîmp şi Полеводы и овощеводы
legumicultură
6112 Viticultori şi pomicultori Виноградари и плодоводы
6113 Grădinari, horticultori, floricultori şi alţi Садовники, садоводы, цветоводы и
lucrători din pepiniere другие работники плодопитомников
6114 Producători de producţie agricolă mixtă Производители смешанной
сельскохозяйственной продукции
612 Producători de producţie-marfă Товарные производители продукции
animalieră животноводства
6121 Crescători de animale domestice pentru Животноводы по производству
producţia de lapte şi carne молочной и мясной продукции
6122 Crescători de păsări Птицеводы
6123 Apicultori şi sericicultori Пчеловоды и шелководы
6124 Producători de producţie animalieră Производители смешанной
mixtă животноводческой продукции
6129 Producători de producţie animalieră Производители продуктов
neclasificaţi în grupele de bază anterioare животноводства, не вошедшие в
предыдущие базовые группы
613 Producători de producţie marfă de Товарные производители
culturi agricole şi crescători de animale сельскохозяйственных культур и
cu orientare de piaţa животноводы рыночной ориентации
6130 Producători de producţie marfă de culturi Товарные производители
agricole şi crescători de animale cu сельскохозяйственных культур и
orientare de piaţa животноводы рыночной ориентации
614 Lucrători forestieri şi asimilaţi Работники лесного хозяйства и
работники родственных профессий
6141 Lucrători forestieri Работники лесного хозяйства
6142 Preparatori mangal şi asimilaţi Выжигальщики древесного угля и
работники родственных профессий
615 Lucrători în piscicultură, pescari şi Работники рыбоводства, рыбаки и
vînători охотники
6151 Lucrători în culturi acvatice Мариводы
6152 Pescari în ape interioare Рыбаки внутренних водоемов
6154 Vînători Охотники
62 Lucrători calificaţi în agricultură, Квалифицированные работники

41
CRM 006-97
1 2 3
silvicultură, vînătoare, piscicultură şi сельского, лесного, охотничьего
pescuit, care produc produse pentru хозяйств, рыбоводства и
consumul personal рыболовства, производящие
продукцию для личного потребления
621 Lucrători calificaţi în agricultură, Квалифицированные работники
silvicultură, vînătoare, piscicultură şi сельского, лесного, охотничьего
pescuit, care produc produse pentru хозяйств, рыбоводства и рыболовства,
consumul personal производящие продукцию для личного
потребления
6210 Lucrători calificaţi în agricultură, Квалифицированные работники сельско-
silvicultură, vînătoare, piscicultură şi го, лесного, охотничьего хозяйств,
pescuit, care produc produse pentru рыбоводства и рыболовства,
consumul personal производящие продукцию для личного
потребления
GRUPA MAJORĂ 7 УКРУПНЕННАЯ ГРУППА 7
7 MUNCITORI CALIFICAŢI ÎN ÎNTREPRIN- КВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ КРУП-
DERI INDUSTRIALE MARI ŞI MICI, ÎN ME-
НЫХ И МЕЛКИХ ПРОМЫШЛЕННЫХ
SERII DE TIP ARTIZANAL, ÎN CONSTRUC-
ПРЕДПРИЯТИЙ, ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРО -
ŢII, TRANSPORTURI, TELECOMUNICAŢII,МЫСЛОВ, СТРОИТЕЛЬСТВА, ТРАНСПОР-
GEOLOGIE ŞI PROSPECTAREA GEOLOGICĂ ТА, СВЯЗИ, ГЕОЛОГИИ И РАЗВЕДКИ НЕДР
71 Muncitori calificaţi în industria Квалифицированные рабочие
extractivă şi construcţii занятые в добывающей
промышленности и в строительстве
711 Mineri şi artificieri, tăietori şi cioplitori Горнорабочие и взрывники, камнетесы
în piatră и резчики камня
7111 Mineri şi lucrători în carieră Горнорабочие и работники карьеров
7112 Artificieri Взрывники
7113 Spărgători, tăietori şi cioplitori în piatră Раскольщики каменных блоков,
камнетесы и обработчики камня
712 Muncitori constructori şi asimilaţi Рабочие-строители и родственные
профессии
7121 Muncitori constructori care utilizează teh- Строители использующие традиционные
nici şi materiale tradiţionale în construcţie способы и материалы в строительстве
7122 Zidari Каменщики
7123 Betonişti şi asimilaţi Бетонщики и рабочие родственных
профессий
7124 Dulgheri şi lemnari Плотники и столяры
7129 Muncitori constructori neclasificaţi în Рабочие-строители и рабочие
grupele de bază anterioare родственных профессий не вошедшие в
предыдущие базовые группы
713 Muncitori constructori la lucrări de Рабочие-отделочники и родственные
finisare şi asimilaţi профессии
42
CRM 006-97
1 2 3
7131 Constructori de acoperişuri Кровельщики
7132 Parchetari, linolişti, mozaicari şi faianţari Паркетчики, настильщики полов,
мозаичники и плиточники
7133 Tencuitori Штукатуры
7134 Montatori de izolaţii termice şi acustice Укладчики тепло- и акустической
изоляции
7135 Geamgii Стекольщики
7136 Lăcătuşi-instalatori tehnică sanitară şi Слесари санитарно-технического
montatori de ţevi оборудования и слесари-
трубопроводчики
7137 Electricieni şi lăcătuşi în construcţii şi Электрослесари и слесари
asimilaţi строительные и родственные
профессии
714 Zugravi, curăţitori de faţade şi asimilaţi. Маляры, рабочие по очистке
поверхностей зданий и сооружений и
родственные профессии
7141 Zugravi, tapetari şi vopsitori Маляры, наклейщики обоев и
красильщики
7142 Lăcuitori şi asimilaţi Лакировщики и родственные профессии
7143 Curăţitori de faţade Рабочие по очистке поверхностей
зданий и сооружений
72 Muncitori în industria metalurgiei Рабочие металлообрабатывающей и
prelucrătoare şi în industria машиностроительной
constructoare de maşini промышленности
721 Formatori, sudori, tinichigii-cazangii, Формовщики, сварщики, вальцовщики,
montatori de construcţii metalice şi монтажники металлоконструкций и
asimilaţi рабочие родственных профессий
7211 Formatori şi miezuitori Формовщики и стерженщики
7212 Sudori şi tăietori cu gaze Сварщики и газорезчики
7213 Tinichigii-cazangii Вальцовщики
7214 Pregătitori de metal structural şi Подготовители конструкционного метал-
montatori de structuri metalice ла и монтажники металлоконструкций
7215 Tachelagii Такелажники
7216 Scafandri şi alţi lucrători subacvatici Водолазы и другие подводные работники
722 Forjori, lăcătuşi-sculari, strungari, Кузнецы, слесари-инструментальщики,
reglori şi asimilaţi станочники, накладчики и рабочие
родственных профессий
7221 Forjori, ştanţatori şi presatori Кузнецы, штамповщики и прессовщики
7222 Lăcătuşi-sculeri, ascuţitori scule, Слесари-инструментальщики, заточники
modelori modele metalice şi trasatori инструмента, модельщики по металли-

43
CRM 006-97
1 2 3
metal ческим моделям и разметчики по
металлу
7223 Strungari la maşini unelte şi reglori de Станочники на
maşini unelte şi utilaj металлообрабатывающих станках и
наладчики станков и оборудования
7224 Şlefuitori, polizatori şi asimilaţi Шлифовщики, полировщики и
родственные профессии
723 Mecanici, lăcătuşi-asamblori şi Механики, слесари-сборщики и
reparatori de maşini şi utilaje слесари-ремонтники машин и
оборудования
7231 Lăcătuşi-asamblori şi lăcătuşi-reparatori Слесари-сборщики и слесари-
de autovehicule ремонтники мототранспортных средств
7232 Lăcătuşi-mecanici, lăcătuşi-asamblori şi Слесари-механики, слесари-сборщики
lăcătuşi-reparatori de aparate de zbor şi и слесари-ремонтники летательных
nave аппаратов и судов
7233 Mecanici, lăcătuşi-asamblori şi reparatori Слесари-механики, слесари-сборщики и
de maşini agricole şi industriale слесари-ремонтники сельскохозяйствен-
ного и промышленного оборудования
724 Lăcătuşi-asamblori de aparate electrice, Слесари-сборщики электрических, элек-
electromecanice şi radioelectronice тромеханических и радиоэлектронных
приборов
7241 Lăcătuşi-asamblori de aparate electrice şi Слесари-сборщики электрических,
electromecanice электромеханических приборов
7242 Lăcătuşi-asamblori de aparate Слесари-сборщики радиоэлектронных
radioelectronice приборов
7243 Lăcătuşi la repararea televizoarelor şi Слесари по ремонту телевизоров и
aparatelor de radio 1 радиоприемников1
7244 Electromecanici-montatori de instalaţii Монтеры по установке телеграфного и
telegrafice şi telefonice телефонного оборудования
7245 Electricieni montatori şi reparatori de Монтажники линий электропередач,
linii electrice, cablatori-lipitori 2 ремонтники и кабельщики-спайщики2
725 Muncitori ocupaţi la emailarea, Рабочие, занятые на эмалировании,
acoperirea şi vopsirea metalelor металлопокрытиях и окраске
7250 Muncitori ocupaţi la emailarea, Рабочие, занятые на эмалировании, ме-
acoperirea şi vopsirea metalelor таллопокрытиях и окраске
726 Muncitori ocupaţi în producţia Рабочие, занятые в оптико-механичес-

1
Grupa de bază 7243 se va clasifica în grupa de bază 5147.
Áŕçîâóţ ăđóďďó 7243 ńëĺäóĺň ó÷čňűâŕňü â áŕçîâîé ăđóďďĺ 5147.
2
Electricienii montatori de linii electrice urmează să fie clasificaţi în grupa 7137, reparatorii şi cablatorii-
lipitori se vor clasifica în grupa 7522.
Ěîíňŕćíčęîâ ëčíčé ýëĺęňđîďĺđĺäŕ÷ ńëĺäóĺň ó÷čňűâŕňü â ăđóďďĺ 7137, đĺěîíňíčęîâ č ęŕáĺëüůčęîâ-ńďŕéůčęîâ ńëĺäóĺň
ó÷čňűâŕňü â ăđóďďĺ 7522.

44
CRM 006-97
1 2 3
opticomecanică ком производстве
7260 Muncitori ocupaţi în producţia Рабочие, занятые в оптико-механичес-
opticomecanică ком производстве
728 Muncitori ocupaţi în alte activităţi de Рабочие, занятые в других
producţie în industria constructoare de производствах машиностроительной и
maşini şi de prelucrare a metalelor металлообрабатывающей
промышленности
7280 Muncitori ocupaţi în alte activităţi de Рабочие, занятые в других
producţie în industria constructoare de производствах машиностроительной и
maşini şi de prelucrare a metalelor металлообрабатывающей
промышленности
73 Muncitori ocupaţi cu confecţionarea Рабочие, занятые изготовлением пре-
instrumentelor şi aparatelor de цизионных инструментов и приборов,
precizie, în artizanat, în industria рабочие художественных промыслов,
poligrafică şi asimilaţi рабочие полиграфического производ-
ства и рабочие родственных профес-
сий
731 Muncitori care execută lucrări de Рабочие, выполняющие прецизиознные
precizie în metal şi alte materiale работы по металлу и другим
материалам
7311 Confecţioneri şi reparatori de instrumente Рабочие, занятые изготовлением и
şi aparate de precizie ремонтом прецизионных инструментов
и приборов
7312 Confecţioneri, acordori şi restauratori de Изготовители, настройщики и
instrumente muzicale реставраторы музыкальных
инструментов
7313 Giuvaergii şi alţi lucrători de precizie Ювелиры и другие мастера занятые
ocupaţi cu confecţionarea şi restaurarea изготовлением и реставрацией
bijuteriilor şi articolelor din materiale şi ювелирных украшений и изделий из
pietre preţioase драгоценных металлов и камней
732 Olari, presatori şi formatori în ceramică, Гончары, прессовщики и формовщики
porţelan, sticlă şi alte materiale şi изделий из керамики, фарфора, стекла
asimilaţi и других материалов и рабочие
родственных профессий
7321 Olari, formatori şi presatori în ceramică Гончары, формовщики и прессовщики
şi materiale abrazive керамических и абразивных изделий
7322 Formatori, presatori, şlefuitori şi polizori Формовщики, прессовщики и
de sticlă, suflători de sticlă полировщики стекла, стеклодувы
7323 Gravori pe sticlă Граверы стекла
7324 Pictori, decoratori pe sticlă şi ceramică şi Разрисовщики, декораторы по стеклу и
asimilaţi керамике и рабочие родственных
профессий

45
CRM 006-97
1 2 3
733 Lucrători-meseriaşi în executarea de Рабочие художественных промыслов
produse artizanale din lemn, textile, piele занятые изготовлением изделий из дере-
şi alte materiale ва, текстиля, кожи и других материа-
лов
7331 Lucrători-meseriaşi în executarea de Изготовители художественных изделий
produse artizanale din lemn şi materiale из дерева и подобных материалов
similare
7332 Lucrători-meseriaşi în executarea de Изготовители художественных изделий
produse artizanale din textile, piele, из текстиля, кожи, меха и подобных
blănuri şi materiale similare материалов
7333 Confecţioneri şi restauratori de produse Изготовители и реставраторы
artizanale din metal (exclusiv cel preţios) художественных изделий из металла
(кроме драгоценного)
7334 Confecţioneri şi restauratori de produse Изготовители и реставраторы
artizanale din os, coarne, chihlimbar şi художественных изделий из кости,
materiale similare рога, янтаря и подобных материалов
7335 Confecţioneri şi restauratori de produse Изготовители и реставраторы изделий
din piatră naturală (granit, marmură etc.) из естественных камней (гранита,
în sculptură мрамора и т.п.) в скульптурном
производстве
734 Lucrători poligrafi şi asimilaţi Рабочие полиграфического
производства и родственные
профессии
7341 Zeţari şi linotipişti Наборщики и печатники
7342 Stereotipari şi galvanotipişti Стереотиперы и гальванотиписты
7343 Gravori de imprimerie şi fotogravori Граверы и травильщики печатных форм
7344 Personal de fotografiere şi asimilat Фотографы и рабочие родственных
профессий
7345 Legători şi lucrători asimilaţi Переплетчики и рабочие родственных
профессий
7346 Imprimatori pe mătase şi textile şi Рабочие по шелкографии,
metalografi металлографии и трафаретчики по
тканям
74 Alte profesii de muncitori calificaţi din Другие профессии
întreprinderi industriale mari şi mici квалифицированных рабочих
крупных и мелких промышленных
предприятий
741 Lucrători în industria alimentară Рабочие пищевой промышленности
7411 Măcelari şi alţi lucrători în prelucrare Мясники и другие рабочие по
cărnii şi peştelui обработке мяса и рыбы
7412 Brutari, patiseri, cofetari şi muncitori Булочники, кондитеры, конфетчики и
ocupaţi în fabricarea zahărului рабочие занятые в производстве сахара
46
CRM 006-97
1 2 3
7413 Lucrători la fabricarea produselor lactate Рабочие молочного производства
7414 Lucrători la conservarea fructelor şi Рабочие по консервированию фруктов
legumelor şi la fabricarea băuturilor и овощей и в производстве
alcoolice şi nealcoolice алкогольных и безалкогольных
напитков
7415 Degustători de mîncăruri şi băuturi şi Дегустаторы продуктов питания и
controlori de calitate напитков и определители сортности
7416 Lucrători la prelucrarea tutunului şi Рабочие по обработке табака и
produselor din tutun производству табачных изделий
742 Lucrători în industria de prelucrare a Рабочие деревообрабатывающей
lemnului промышленности
7421 Lucrători în prelucrarea brută şi tratarea Рабочие по первоначальной обработке
chimică a lemnului и антисептированию древесины
7422 Tîmplari şi lucrători asimilaţi Краснодеревщики и рабочие
родственных профессий
7423 Reglori maşini de prelucrat lemn Наладчики деревообрабатывающего
оборудования
7424 Împletitori de coşuri, confecţioneri de Плетельщики корзин, изготовители ще-
perii şi asimilaţi ток и рабочие родственных профессий
743 Lucrători în industria textilă şi confecţii Рабочие текстильной и швейной
промышленности
7431 Muncitori ocupaţi la pregătirea fibrelor Рабочие, занятые подготовкой и
textile şi filarea în fire прядением текстильного волокна
7432 Ţesători, tricotori şi alţi muncitori ce Ткачи, вязальщики и другие рабочие руч-
lucrează manual în industria textilă ного труда в текстильной промышленнос-
ти
7433 Confecţioneri industriali de îmbrăcăminte Рабочие занятые в производстве
şi pălărieri 1 одежды и шляпники1
7434 Meşteri în confecţionarea îmbrăcămintei Мастера по изготовлению меховой одеж-
din blană şi asimilaţi 1 ды и рабочие родственных професий1
7435 Confecţioneri de şabloane şi articole din Изготовители лекал и изделий из тексти-
textile, piele şi alte materiale şi croitori 2 ля, кожи и других материалов и закрой-
щики2
7436 Cusătorese, lucrători în broderie şi Швеи, вышивальщики и рабочие
asimilaţi 2 родственных професий2
7437 Tapiţeri mobilă şi asimilaţi 3 Обойщики мебели и рабочие

1
Grupele 7433, 7434 se vor clasifica în grupa 7443.
Ăđóďďű 7433, 7434 ńëĺäóĺň ó÷čňűâŕňü â ăđóďďĺ 7443.
2
Grupele 7435, 7436 se vor clasifica în grupa 7443.
Ăđóďďű 7435, 7436 ńëĺäóĺň ó÷čňűâŕňü â ăđóďďĺ 7443.
3
Grupa 7437 se va clasifica în grupa 7422.

47
CRM 006-97
1 2 3
родственных професий3
7438 Muncitori ocupaţi în fabricarea plaselor Рабочие, занятые в сетевязальном
производстве
7439 Muncitori ocupaţi în fabricarea Рабочие, занятые в валяльно-
articolelor de pîslă войлочном производстве
744 Muncitori în industria uşoară Рабочие легкой промышленности
7441 Muncitori în prelucrarea pieilor şi Рабочие, занятые обработкой кожи и
blănurilor меховых шкурок
7442 Muncitori ocupaţi în fabricarea Рабочие занятые в производстве обуви
încălţămintei şi a altor articole din piele и других изделий из кожи
7443 Muncitori în industria confecţiilor Рабочие швейной промышленности
745 Muncitori în industria materialelor de Рабочие промышленности
construcţie строительных материалов
7450 Muncitori în industria materialelor de Рабочие промышленности
construcţie строительных материалов
746 Muncitori în fabricarea jucăriilor şi Рабочие, занятые в производстве
materialelor didactice ilustrative игрушек и учебно-наглядных пособий
7460 Muncitori în fabricarea jucăriilor şi Рабочие, занятые в производстве
materialelor didactice ilustrative игрушек и учебно-наглядных пособий
1
75 Muncitori în transporturi şi Рабочие транспорта и связи
telecomunicaţii 1
751 Muncitorilor în transporturi Рабочие транспорта
7511 Muncitori în întreţinerea şi repararea Рабочие по обслуживанию и ремонту
maşinilor şi mecanismelor rutiere în путевых машин и механизмов
transportul feroviar железнодорожного транспорта
7513 Muncitori în întreţinerea şi repararea Рабочие по обслуживанию и ремонту
mijloacelor de transport auto автомототранспортных средств
7514 Muncitori în întreţinerea şi repararea Рабочие по обслуживанию и ремонту
utilajului navelor maritime şi fluviale оборудования морских и речных судов
7515 Muncitori în întreţinerea tehnică şi Рабочие по техническому
exploatarea aparatelor de zbor обслуживанию эксплуатации
летательных аппаратов
752 Muncitori în telecomunicaţii Рабочие связи
7521 Telegrafişti şi asimilaţi în telecomunicaţii Телеграфисты и родственные
профессии рабочих связи
7522 Muncitori în întreţinerea şi repararea Рабочие по обслуживанию и ремонту
căilor de comunicaţie şi a echipamentului линейных сооружений и станционного

Ăđóďďó 7437 ńëĺäóĺň ó÷čňűâŕňü â ăđóďďĺ 7422.


1
Cu excepţia maşiniştilor şi şoferilor care se vor clasifica în grupele 831 şi 832.
Çŕ čńęëţ÷ĺíčĺě ěŕřčíčńňîâ č âîäčňĺëĺé, ęîňîđűő ńëĺäóĺň ó÷čňűâŕňü â ăđóďďŕő 831 č 832.

48
CRM 006-97
1 2 3
staţionar din telecomunicaţii оборудования связи
76 Muncitori ocupaţi în geologie şi Рабочие, занятые в геологии и
prospectarea geologică разведке недр
761 Muncitori ocupaţi în lucrările de Рабочие, занятые на
prospecţiune geologică геологоразведочных работах
7610 Muncitori ocupaţi în lucrările de Рабочие, занятые на
prospecţiune geologică геологоразведочных работах
762 Muncitori ocupaţi în lucrări topografice Рабочие, занятые на топографо-
şi geodezice геодезических работах
7620 Muncitori ocupaţi în lucrări topografice şi Рабочие, занятые на топографо-
geodezice геодезических работах
GRUPA MAJORĂ 8 УКРУПНЕННАЯ ГРУППА 8
8 OPERATORI, APARATIŞTI, MAŞINIŞTI LA ОПЕРАТОРЫ, АППАРАТЧИКИ,
INSTALAŢII ŞI MAŞINI ŞI LĂCĂTUŞI- МАШИНИСТЫ УСТАНОВОК И СЛЕСАРИ-
ASAMBLORI СБОРЩИКИ
81 Operatori, aparatişti şi maşinişti la Операторы, аппаратчики и
instalaţiile industriale машинисты промышленных
установок
811 Operatori, aparatişti, maşinişti la Операторы, аппаратчики, машинисты
instalaţiile de exploatare minieră горнодобывающих установок
8111 Operatori şi maşinişti la instalaţii şi Операторы и машинисты горного
utilaje miniere оборудования
8112 Operatori, aparatişti, maşinişti la Операторы, аппаратчики, машинисты
instalaţii de preparare a minereurilor şi установок по обработке руды и камня
rocilor
8113 Sondori la foraj, sonde şi fîntîni şi Бурильщики скважин и колодцев и
asimilaţi родственные профессии
812 Operatori, aparatişti, maşinişti şi alte Операторы, аппаратчики, машинисты
profesii la instalaţiile de producere şi и другие профессии на установках по
prelucrare a metalului производству и обработке металла
8121 Operatori la cuptoare pentru topirea Операторы печей для плавки руды,
minereurilor, furnalişti şi oţelari доменщики и сталевары
8122 Aparatişti, topitori, turnători şi laminatori Аппаратчики, плавильщики, литейщики
и прокатчики
8123 Operatori şi maşinişti la instalaţiile de Операторы и машинисты установок по
tratament termic al metalelor термической обработке металла
8124 Trefilatori, vălţuitori şi operatori la prese Волочильщики, вальцовщики и
de extruziune операторы экструдинг-прессов
813 Operatori la cuptoarele şi instalaţiile de Операторы установок и печей по
obţinere a sticlei, ceramicii, produselor производству стекла, керамики,
din porţelan, materialelor pentru pereţi фарфоровых изделий, стеновых и

49
CRM 006-97
1 2 3
şi materialelor liante вяжущих материалов
8131 Operatori la cuptoarele de recoacere a Операторы печей отжига стекла и
sticlei şi produselor de sticlă şi de ardere стеклоизделий и обжига керамики
a ceramicii
8132 Operatori la instalaţiile de producere a Операторы установок по производству
sticlei şi produselor din sticlă стекла и стеклоизделий
8133 Operatori la instalaţiile de producere a Операторы установок по производству
ceramicii şi porţelanului керамики и фарфора
8134 Operatori la instalaţiile de producere şi Операторы установок по производству
ardere a materialelor pentru pereţi şi и обжигу стеновых и вяжущих
lianţi материалов
8139 Operatori la cuptoare şi instalaţii, Операторы печей и установок, не
neclasificaţi în grupele de bază anterioare вошедшие в предыдущие базовые
группы
814 Operatori la instalaţiile de prelucrare a Операторы установок по переработке
lemnului şi fabricare a hîrtiei древесины и производству бумаги
8141 Operatori la instalaţiile de prelucrare a Операторы установок по переработке
lemnului древесины
8142 Operatori şi aparatişti la instalaţiile de Операторы и аппаратчики установок по
obţinere a celulozei şi a pastei de hîrtie şi приготовлению целлюлозы и бумажной
la instalaţiile de fabricare a hîrtiei, массы и по производству бумаги,
cartonului şi a articolelor din hîrtie şi картона изделий из них
carton
8143 Operatori la maşinile de fabricare a Операторы бумагоделательных и
hîrtiei şi cartonului картоноделательных машин
815 Operatori la instalaţiile de prelucrare a Операторы установок по переработке
materiei prime chimice химического сырья
8151 Aparatişti, operatori şi maşinişti la Аппаратчики, операторы и машинисты
instalaţiile de fragmentare, măcinare, установок по дроблению, размолу и
amestecare şi malaxare a materiei prime смешиванию химического сырья
chimice
8152 Operatori la aparatele de tratament termic Операторы установок термической
în chimie обработке в химии
8153 Operatori la aparatele de filtrare şi Операторы фильтровальных машин и
separare сепараторов
8154 Operatori la instalaţiile de distilare şi Операторы перегонных аппаратов и
tratamente chimice (cu excepţia rafinării установок химической обработки
petrolului şi gazelor) (кроме очистке нефти и газа)
8155 Operatori la instalaţiile de rafinare a Операторы установок по очистке нефти
petrolului şi gazelor naturale и природного газа
8159 Aparatişti, operatori şi maşinişti la Аппаратчики, операторы и машинисты
instalaţiile de prelucrare a materiei prime установок по переработке химического
50
CRM 006-97
1 2 3
chimice neclasificaţi în grupele de bază сырья, не вошедшие в предыдущие
anterioare группы
816 Operatori, aparatişti şi maşinişti la Операторы, аппаратчики и
instalaţiile de producere a energiei машинисты установок
electrice şi tratarea apei вырабатывающих электроэнергию и
по обработке воды
8161 Operatori şi maşinişti la instalaţiile din Операторы и машинисты установок
centrale electrice şi reţele электростанций и сетей
8162 Operatori şi maşinişti la turbine cu abur, Операторы и машинисты паровых
cazane şi motoare cu abur турбин, котлов и двигателей
8163 Aparatişti şi operatori la instalaţiile de Аппаратчики и операторы установок по
tratare a apei şi a instalaţiilor similare обработке воды и аналогичного
оборудования
817 Operatori la liniile de montaj automat şi Операторы автоматических
roboţi industriali сборочных линий и промышленных
роботов
8171 Operatori la liniile de montaj automat Операторы автоматических сборочных
линий
8172 Operatori la roboţi industriali Операторы промышленных роботов
82 Operatori, aparatişti, maşinişti şi Операторы, аппаратчики,
lăcătuşi-asamblori de maşini şi машинисты и слесари сборщики
instalaţii staţionare стационарных машин и установок
821 Operatori la maşinile pentru prelucrarea Операторы оборудования по обработ-
metalelor şi produselor minerale ке металлов и переработке минераль-
ного сырья
8211 Operatori prelucrători la maşini unelte Операторы станков
8212 Operatori şi maşinişti la maşini şi Операторы и машинисты оборудования
instalaţii pentru fabricarea cimentului şi a по производству цемента и других
altor materiale anorganice неорганических материалов
822 Operatori, aparatişti şi maşinişti la Операторы, аппаратчики и машинис-
instalaţiile şi utilajele pentru fabricarea ты оборудования по производству хи-
produselor chimice мических продуктов
8221 Operatori la instalaţiile pentru producerea Операторы оборудования по
medicamentelor şi produselor cosmetice производству фармацевтической и
парфюмерной продукции
8223 Operatori la instalaţiile de metalizare şi Операторы установок металлизации и
de acoperire a metalelor cu un strat нанесения защитного слоя на металл
protector
8224 Operatori la instalaţiile de fabricare a Операторы оборудования по
produselor fotografice производству фотографической
продукции
8226 Operatori la instalaţiile de fabricare a Операторы оборудования производства
51
CRM 006-97
1 2 3
vopselelor, lacurilor şi a acoperirilor красок, лаков и аналогичных покрытий,
similare, a vopselei poligrafice şi a полиграфической краски и мастик
masticurilor
8227 Operatori la instalaţiile pentru producerea Операторы оборудования по
materialelor de construcţie din polimeri, производству полимерных
a sticlei organice şi fibrelor de sticlă строительных материалов,
органического стекла и стекловолокна
8228 Operatori la instalaţiile de fabricare a Операторы оборудования по
fibrelor chimice şi a materialelor din производству химических волокон и
fibre de sticlă стекловолокнистых материалов
8229 Operatori, aparatişti şi maşinişti la Операторы, аппаратчики и машинисты
instalaţiile de fabricare a produselor оборудования по производству
chimice, neclasificaţi în grupele de bază химической продукции, не вошедшие в
anterioare предыдущие базовые группы
823 Operatori, aparatişti şi maşinişti la Операторы, аппаратчики и
instalaţiile şi utilajele pentru fabricarea машинисты оборудования по
articolelor din cauciuc şi mase plastice производству резиновых изделий и
пластических масс
8231 Operatori, aparatişti şi maşinişti la Операторы, аппаратчики и машинисты
instalaţiile pentru fabricarea produselor оборудования по производству
din cauciuc резиновых изделий
8232 Operatori, aparatişti şi maşinişti la Операторы, аппаратчики и машинисты
instalaţiile, utilajele şi maşinile pentru оборудования по производству изделий
fabricarea articolelor din materiale из пластических масс
plastice
824 Operatori la maşinile şi utilajele pentru Операторы машин и оборудования по
fabricarea produselor din lemn производству деревянных изделий
8240 Operatori la maşinile şi utilajele pentru Операторы машин и оборудования по
fabricarea produselor din lemn производству деревянных изделий
825 Operatori şi maşinişti la maşinile de Операторы и машинисты печатных и
imprimat şi de legat переплетных машин
8251 Operatori şi maşinişti la maşinile de Операторы и машинисты печатных
imprimat машин
8252 Operatori şi maşinişti la maşinile de legat Операторы и машинисты переплетных
cărţi машин
8253 Operatori la maşinile de papetărie şi Операторы бумагоделательных и
fabricare a articolelor din carton 1 картоноделательных машин1
826 Operatori, aparatişti şi maşinişti la Операторы, аппаратчики и
maşinile şi utilajele pentru fabricarea машинисты машин и оборудования по
produselor textile, pieii, blănurilor şi a производству текстиля, кожи, меха и

1
Grupa 8253 se va clasifica în grupa 8143.
Ăđóďďó 8253 ńëĺäóĺň ó÷čňűâŕňü â ăđóďďĺ 8143.

52
CRM 006-97
1 2 3
articolelor din ele изделий из них
8261 Operatori şi aparatişti la utilajele pentru Операторы и аппаратчики
pregătirea fibrelor, operatori la maşinile оборудования по приготовлению
de filat şi depănat волокна, операторы прядильных и
намоточных машин
8262 Operatori la maşini de ţesut şi tricotat Операторы ткацких и вязальных машин
8263 Operatori la maşini şi utilaje pentru Операторы оборудования по пошиву
confecţionarea îmbrăcămintei din textile, текстильной, меховой и кожаной
piele şi blănuri şi de brodat одежды и вышивка
8264 Operatori la utilajele de albire, vopsire şi Операторы оборудования по
curăţire a textilelor отбеливанию, окраске и чистке
текстиля
8265 Operatori la maşini pentru tratarea Операторы машин по выделке меха и
blănurilor şi pieilor кожи
8266 Operatori şi maşinişti la maşini pentru Операторы и машинисты машин по
fabricarea încălţămintei şi a altor produse изготовлению обуви и другой подобной
similare продукции
8267 Operatori şi maşinişti la maşinile pentru Операторы и машинисты машин по
fabricarea articolelor de pîslă şi fetru производству валяльно-войлочной
продукции
8269 Operatori la maşinile de prelucrare a altor Операторы оборудования по
articole din textile, piele, blănuri производству другой текстильной,
neclasificaţi în grupele de bază anterioare меховой, кожаной продукции не
вошедшие в предыдущие базовые
группы
827 Operatori, aparatişti şi maşinişti la Операторы, аппаратчики и
maşinile pentru prelucrarea produselor машинисты оборудования по
alimentare şi a produselor similare обработке пищевых и аналогичных
продуктов
8271 Operatori la maşinile şi utilajele de Операторы машин и оборудования по
prelucrare a cărnii şi peştelui переработке мяса и рыбы
8272 Operatori la maşinile de fabricare a Операторы машин и оборудования по
produselor lactate производству молочных продуктов
8273 Operatori la maşinile de măcinat cereale Операторы мельниц по размолу зерна и
şi mirodenii специй
8274 Operatori la maşinile şi utilajele pentru Операторы машин и оборудования по
fabricarea pîinii, pastelor făinoase, a производству хлебобулочных,
produselor de patiserie, cofetărie şi макаронных, мучных и сахарных,
zaharoase şi a ciocolatei кондитерских изделий и шоколада
8275 Operatori la maşinile şi utilajele pentru Операторы машин и оборудования по
prelucrarea fructelor, legumelor, nucilor переработке фруктов, овощей и орехов
şi fabricarea produselor concentrate şi и производству пищевых концентратов

53
CRM 006-97
1 2 3
uleiurilor vegetale и растительных масел
8276 Operatori şi aparatişti la utilajele de Операторы и аппаратчики
producere şi rafinare a zahărului оборудования по изготовлению и
рафинированию сахара
8277 Operatori şi maşinişti la maşinile şi Операторы и машинисты машин и
utilajele de prelucrare a cafelei şi a оборудования по переработке кофе и
ceaiului чая
8278 Operatori la maşinile şi instalaţiile de Операторы машин и оборудования по
fabricare a berii, vinurilor şi a altor производству пива, вина и других
băuturi напитков
8279 Operatori şi maşinişti la utilajele de Операторы и машинисты оборудования
prelucrare a tutunului şi produselor din по переработке табака и изготовлению
tutun табачных изделий
828 Lăcătuşi-asamblori Слесари-сборщики
8281 Lăcătuşi-montatori în construcţii Слесари механосборочных работ
mecanice
8282 Montatori de maşini electrice Сборщики электрических машин
8283 Asamblori de echipamente şi aparate Сборщики радиоэлектронной
radioelectronice аппаратуры и приборов
8284 Asamblori de produse şi articole din Сборщики изделий из пластмасс и
materiale plastice şi cauciuc резины
8285 Asamblori de produse şi articole din lemn Сборщики изделий из дерева и
şi materiale similare подобных материалов
8286 Asamblori de produse şi articole din Сборщики изделий из бумаги, текстиля
hîrtie, textile şi materiale similare и подобных материалов
829 Operatori, aparatişti, maşinişti şi Операторы, аппаратчики, машинисты
lăcătuşi-asamblori de maşini şi utilaje и слесари-сборщики стационарного
staţionare neclasificaţi în grupele minore оборудования, не вошедшие в предыду-
anterioare щие составные группы
8290 Operatori, aparatişti, maşinişti şi lăcătuşi- Операторы, аппаратчики, машинисты и
asamblori de maşini şi utilaje staţionare слесари-сборщики стационарного
neclasificaţi în grupele de bază anterioare оборудования, не вошедшие в
предыдущие базовые группы
83 Conducători de vehicule şi maşinişti Водители и машинисты подвижного
(mecanici) la instalaţii mobile оборудования
831 Maşinişti (mecanici) la locomotivă şi Машинисты локомотивов и рабочие
asimilaţi родственных профессий
8311 Maşinişti (mecanici) la locomotivă Машинисты локомотивов
8312 Frînari, acari şi agenţi de manevră Тормозные рабочие, стрелочники и
сцепщики
832 Conducători auto Водители автомототранспортных

54
CRM 006-97
1 2 3
средств
8321 Conducători de motociclete Водители мотоциклов
8322 Şoferi de autoturisme şi autocamionete Водители легковых и грузовых
автомобилей
8323 Conducători de autobuze şi troleibuze Водители автобусов и троллейбусов
8324 Şoferi de autocamioane şi maşini de mare Водители тяжелых грузовиков и
tonaj фургонов
833 Conducători de maşini agricole, Машинисты сельскохозяйственного,
terasiere şi alte maşini de transportat şi землеройного и другого транспортного
ridicat и подъемного оборудования
8331 Tractorişti şi alţi conducători de maşini Трактористы и другие машинисты
agricole şi forestiere сельскохозяйственных машин и
моторизованного оборудования лесных
хозяйств
8332 Maşinişti la maşini şi utilaje terasiere Машинисты землеройных и подобных
машин
8333 Maşinişti la macarale, elevatoare şi alte Машинисты кранов, подъемников и
maşini de încărcare-descărcare другого погрузочно-разгрузочного
оборудования
8334 Maşinişti la autoîncărcătoare Машинисты автопогрузчиков
834 Marinari, navigatori şi asimilaţi Матросы, члены палубной команды и
рабочие родственных профессий
8340 Marinari, navigatori şi asimilaţi Матросы, члены палубной команды и
рабочие родственных профессий
GRUPA MAJORĂ 9 УКРУПНЕННАЯ ГРУППА 9
9 MUNCITORI NECALIFICAŢI НЕКВАЛИФИЦИРОВАННЫЕ РАБОЧИЕ
91 Muncitori necalificaţi în servicii şi Неквалифицированные рабочие
vînzări сферы обслуживания и торговли
911 Vînzători ambulanţi şi asimilaţi Уличные торговцы и работники
родственных профессий
9111 Vînzători ambulanţi Уличные торговцы
9113 Vînzători la domiciliul clientelei sau la Торговцы, предлагающие покупателям
comandă prin telefon товары по месту их жительства или по
телефону
912 Lustragii şi alţi prestatori de mici servicii Чистильщики обуви и другие
pentru populaţie în stradă неквалифицированные рабочие,
оказывающие мелкие уличные услуги
населению
9120 Lustragii şi alţi prestatori de mici servicii Чистильщики обуви и другие
pentru populaţie în stradă неквалифицированные рабочие
оказывающие мелкие уличные услуги
55
CRM 006-97
1 2 3
населению
913 Personal casnic, îngrijitori de locuinţe şi Домашняя прислуга, уборщики квартир
asimilaţi и родственные профессии
9131 Servitoare şi îngrijitori de locuinţe Домашняя прислуга и уборщики
квартир
9132 Cameriste, lenjerese, femei de serviciu la Горничные, кастелянши и уборщицы
hoteluri şi alte instituţii отелей, гостиниц и других учреждений
9133 Spălătorese şi călcătorese Прачки и гладильщицы вручную
914 Muncitori la întreţinerea complexă şi Рабочие, занятые комплексным
repararea clădirilor, spălători de обслуживанием и ремонтом зданий,
geamuri şi parchetari мойщики окон и полотеры
9141 Muncitori la întreţinerea complexă şi Рабочие, занятые комплексным
repararea clădirilor обслуживанием и ремонтом зданий
9142 Spălători de geamuri şi parchetari Мойщики окон и полотеры
915 Mesageri, hamali bagaje, curieri, Посыльные, носильщики багажа,
portari, paznici şi asimilaţi курьеры, швейцары, охранники и
родственные профессии
9151 Mesageri, curieri şi hamali bagaje Посыльные, курьеры и носильщики
багажа
9152 Portari, paznici parcaje autoturisme şi Швейцары, охранники стоянок
asimilaţi автомашин и родственные профессии
9153 Incasatori bani din distribuitoarele Сборщики денег у торговых автоматов
automate de mărfuri şi controlori de и контролеры счетчиков
contoare
916 Muncitori necalificaţi în servicii publice Неквалифицированные рабочие
коммунальных служб
9161 Gunoieri şi măturători Уборщики мусора и дворники
9162 Muncitori necalificaţi în servicii publice, Неквалифицированные рабочие
neclasificaţi în grupele de bază anterioare коммунальных служб, не вошедшие в
предыдущие базовые группы
917 Recepţioneri comenzi în organizaţiile şi Приемщики заказов в организациях и
întreprinderile sferei de deservire предприятиях сферы обслуживания
9170 Recepţioneri comenzi în organizaţiile şi Приемщики заказов в организациях и
întreprinderile sferei de deservire предприятиях сферы обслуживания
92 Muncitori necalificaţi, în agricultură, Неквалифицированные рабочие
silvicultură, vînătoare şi pescuit сельского, лесного, охотничьего
хозяйств и рыболовства
921 Muncitori necalificaţi în agricultură, Неквалифицированные рабочие
silvicultură, vînătoare şi pescuit сельского, лесного, охотничьего
хозяйств и рыболовства
9211 Muncitori necalificaţi, în agricultură Неквалифицированные рабочие
56
CRM 006-97
1 2 3
сельского хозяйства
9212 Muncitori necalificaţi, în silvicultură Неквалифицированные рабочие
лесного хозяйства
9213 Muncitori necalificaţi în pescuit şi Неквалифицированные рабочие
vînătoare рыболовства и охотничьего хозяйства
93 Muncitori necalificaţi în industrie, Неквалифицированные рабочие заня-
construcţii, transporturi, тые в промышленности, строитель-
telecomunicaţii, geologie стве, на транспорте, в связи, геологии
931 Muncitori necalificaţi în industria Неквалифицированные рабочие в горно-
minieră, construcţii şi lucrări publice добывающей промышленности, строи-
тельстве и общественных работах
9311 Muncitori necalificaţi, în mine şi cariere Неквалифицированные рабочие в
шахтах и карьерах
9312 Muncitori necalificaţi, la întreţinerea de Неквалифицированные рабочие
drumuri, şosele, poduri, baraje şi alte занятые на работах по обслуживанию
construcţii analogice дорог, шоссе, мостов, плотин и
аналогичных сооружений
9313 Muncitori necalificaţi în construcţii Неквалифицированные рабочие,
занятые в строительстве
932 Muncitori necalificaţi în industria Неквалифицированные рабочие,
prelucrătoare занятые в обрабатывающей
промышленности
9321 Asamblori necalificaţi Неквалифицированные рабочие-сбор-
щики
9322 Muncitori necalificaţi în industria Неквалифицированные рабочие, занятые
prelucrătoare в обрабатывающей промышленности
933 Muncitori necalificaţi în transporturi şi Неквалифицированные рабочие
telecomunicaţii занятые на транспорте и связи
9332 Conducători de vehicule cu tracţiune Рабочие по управлению транспортными
animală şi alţi muncitori necalificaţi în средствами на тягловой силе и другие
transporturi неквалифицированные рабочие,
занятые на транспорте
9333 Hamali Грузчики
9334 Muncitori necalificaţi în telecomunicaţii Неквалифицированные рабочие,
занятые в связи
934 Muncitori necalificaţi, în geologie şi Неквалифицированные рабочие,
prospecţiunea subsolului занятые в геологии и разведке недр
9340 Muncitori necalificaţi în geologie şi Неквалифицированные рабочие,
prospecţiunea subsolului занятые в геологии и разведке недр
935 Muncitori necalificaţi în ramurile Неквалифицированные рабочие,
industriei neclasificaţi în alte grupe занятые в отраслях промышленности,

57
CRM 006-97
1 2 3
не вошедшие в другие группы
9350 Muncitori necalificaţi în ramurile Неквалифицированные рабочие,
industriei neclasificaţi în alte grupe занятые в отраслях промышленности,
не вошедшие в другие группы
94 Muncitori necalificaţi, cu ocupaţii Неквалифицированные рабочие,
comune pentru toate ramurile общие для всех отраслей экономики
economiei
941 Muncitori necalificaţi, cu ocupaţii Неквалифицированные рабочие, общие
comune pentru toate ramurile economiei для всех отраслей экономики
9411 Paznici (portari), garderobieri, liftieri Сторожа (вахтеры), гардеробщики,
лифтеры
9412 Magazineri, marcatori, completatori Кладовщики, маркировщики,
mărfuri, ambalatori комплектовщики товаров, укладчики-
упаковщики
9413 Muncitori auxiliari Подсобные рабочие
9414 Îngrijitori încăperi de serviciu şi de Уборщики служебных и
producţie. производственных помещений
GRUPA MAJORĂ 0 УКРУПНЕННАЯ ГРУППА 0
0 FORŢELE ARMATE ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ
01 Forţele armate Вооруженные силы
011 Forţele armate Вооруженные силы
0111 Forţele armate Вооруженные силы

58
CRM 006-97

Grupa majoră 1
Conducători (reprezentanţi) ai autorităţilor publice
de toate nivelurile, conducători şi funcţionari superiori
din unităţile economico-sociale şi politice

Conducătorii (reprezentanţii) autorităţilor publice de toate nivelurile, conducătorii şi


funcţionarii superiori din unităţile economico-sociale şi politice elaborează şi adoptă decizii
administrative, reglementează şi controlează îndeplinirea lor în limitele împuternicirilor
funcţionale.
Grupa majoră în cauză include lucrătorii, care formulează politica organelor administra -
ţiei publice centrale şi locale şi determină căile de realizare a ei, exercită conducerea
generală a administraţiei publice pe întreg teritoriul ţării; asigură realizarea politicii interne şi
externe a guvernului şi reprezintă statul; reprezintă voinţa politică a cetăţenilor cu
respectarea ordinii de drept şi principiilor democraţiei; direcţionează, reglementează şi
coordonează activitatea instituţiilor, organizaţiilor şi întreprinderilor sau a compartimentelor
lor structurale; efectuează, de regulă, conducerea altor lucrători.

Укрупненная группа 1
Руководители (представители) органов публичной власти
всех уровней, руководители и старшие должностные лица
экономико-социальных и политических единиц

Руководители (представители) органов публичной власти всех уровней,


руководители и старшие должностные лица экономико-социальных и политических
единиц, разрабатывают и принимают управленческие решения, регулируют и
контролируют их выполнение в пределах должностных полномочий.
Данная укрупненная группа объединяет работников, которые формируют политику
центральных и местных органов публичного управления и определяют пути ее
реализации; осуществляют общее руководство публичным управлением на всей
территории страны; обеспечивают реализацию внутренней и внешней политики
правительства и представляют государство; представляют политическую волю граждан
при соблюдении правопорядка и демократических принципов; направляют, регулируют
и координируют деятельность учреждений, организаций и предприятий или их
структурных подразделений; осуществляют, как правило, руководство другими
работниками.

Subgrupa majoră 11
Conducători (reprezentanţi) ai autorităţilor publice

Conducătorii (reprezentanţii) autorităţilor publice determină, formulează şi asigură


realizarea politicii statale; elaborează, completează, adoptă, modifică şi abrogă legi, hotărîri,
dispoziţii, programe, asigură şi controlează executarea lor; reprezintă statul (guvernul) şi se
pronunţă în numele lui; asigură realizarea politicii interne şi externe; exercită conducerea
generală a administraţiei publice pe întreg teritoriul ţării în baza legii.

59
CRM 006-97
Подгруппа 11
Руководители (представители) органов публичной власти

Руководители (представители) органов публичной власти определяют, формируют


и обеспечивают проведение государственной политики; разрабатывают, дополняют,
принимают, изменяют и отменяют законы, постановления, распоряжения, программы,
обеспечивают и контролируют их исполнение; представляют государство
( правительство) и выступают от его имени; обеспечивают реализацию внутренней и
внешней политики; осуществляют общее руководство публичным управлением на всей
территории страны на основе закона.

Grupa minoră 111


Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători
ai administraţiei publice

Membrii corpului legislativ, ai executivului şi înalţi conducători ai administraţiei


publice formulează, adoptă, modifică, completează şi abrogă legi constituţionale, organice şi
legi ordinare; aprobă programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne şi externe;
exercită conducerea generală a administraţiei publice pe întreg teritoriul ţării în baza legii.

Составная группа 111


Законодатели, члены органов исполнительной власти
и высшие руководители органов публичного управления

Члены законодательного корпуса, органов исполнительной власти и высшие


руководители органов публичного управления разрабатывают, принимают, изменяют,
дополняют и отменяют конституционные, органические и ординарные законы;
утверждают правительственную программу; обеспечивают проведение внутренней и
внешней политики; осуществляют общее руководство публичным управлением на всей
территории страны на основе закона.

Grupa de bază 1110


Legislatori, membri ai executivului şi înalţi conducători ai
administraţiei publice

Legislatorii, membrii executivului şi înalţii conducători ai administraţiei publice


formulează, adoptă, modifică, completează şi abrogă legi constituţionale, organice şi legi
ordinare; aprobă programul de guvernare; asigură realizarea politicii interne şi externe;
exercită conducerea generală a administraţiei publice pe întreg teritoriul ţării în baza legii.
Exemple de ocupaţii componente:
Deputat al Parlamentului
Ministru
Preşedinte al Republicii Moldova
Preşedinte al Parlamentului
Preşedinte al Curţii Constituţionale
Prim-ministru
Procuror General

60
CRM 006-97
Базовая группа 1110
Законодатели, члены органов исполнительной власти
и высшие руководители органов публичного управления

Законодатели, члены органов исполнительной власти и высшие руководители


органов публичного управления разрабатывают, принимают, изменяют, дополняют и
отменяют конституционные, органические и ординарные законы; утверждают
правительственную программу; обеспечивают проведение внутренней и внешней
политики; осуществляют общее руководство публичным управлением на всей территории
страны на основе закона.
Примеры входящих занятий:
Депутат Парламента
Министр
Президент Республики Молдова
Председатель Парламента
Председатель Конституционного суда
Премьер-министр
Генеральный прокурор

Grupa minoră 112


Conducători şi funcţionari superiori ai administraţiei
publice centrale şi ai reprezentanţelor

Conducătorii şi funcţionarii superiori ai administraţiei publice centrale şi ai


reprezentanţelor elaborează direcţiile politicii statului, precum şi actele normative
corespunzătoare şi controlează realizarea lor la nivel republican şi local; efectuează
conducerea organelor administraţiei publice şi a subdiviziunilor lor structurale; asigură
realizarea problemelor statale şi consultează în chestiunile politice; supraveghează
respectarea legislaţiei în vigoare; reprezintă statul (guvernul) peste hotare precum şi în
organizaţiile internaţionale şi interguvernamentale.

Составная группа 112


Руководители и старшие должностные лица центральных
органов публичного управления и представительств

Руководители и старшие должностные лица центральных органов публичного


управления и представительств разрабатывают направления государственной политики,
а также соответствующие нормативные акты и контролируют их реализацию на
республиканском и местном уровне; осуществляют руководство органов публичного
управления и их структурных подразделений; обеспечивают решение государственных
проблем и консультирование по вопросам политики; осуществляют надзор за
соблюдением действующего законодательства; представляют государство
(правительство) за рубежом, а также в международных и межправительственных
организациях.

61
CRM 006-97
Grupa de bază 1120
Conducători şi funcţionari superiori ai administraţiei
publice centrale şi ai reprezentanţelor

Conducătorii şi funcţionarii superiori ai administraţiei publice centrale şi ai


reprezentanţelor elaborează direcţiile politicii statului, precum şi actele normative
corespunzătoare (legi, hotărîri, dispoziţii, decrete, etc.) şi controlează realizarea lor la nivel
republican şi local; efectuează conducerea organelor administraţiei publice şi a
subdiviziunilor lor structurale; asigură realizarea problemelor statale şi consultează în
chestiunile politice; supraveghează respectarea legislaţiei în vigoare; reprezintă statul
(guvernul) peste hotare precum şi în organizaţiile internaţionale şi interguvernamentale.
Exemple de ocupaţii componente:
Ambasador
Consul
Consilier al Preşedintelui Republicii Moldova
Director departament în structura ministerului
Inspector principal de stat pentru carantina fitosanitară
Judecător-asistent al Curţii Constituţionale
Preşedinte tribunal
Şef direcţie principală în minister

Базовая группа 1120


Руководители и старшие должностные лица центральных
органов публичного управления и представительств

Руководители и старшие должностные лица центральных органов публичного


управления и представительств разрабатывают направления государственной политики,
а также соответствующие нормативные акты (законы, постановления, распоряжения,
указы и др.) и контролируют их реализацию на республиканском и местном уровне;
осуществляют руководство деятельностью органов публичного управления и их
структурных подразделений; обеспечивают решение государственных проблем и
консультирование по вопросам политики; осуществляют надзор за соблюдением
действующего законодательства; представляют государство (правительство) за
рубежом, а также в международных и межправительственных организациях.
Примеры входящих занятий:
Посол
Консул
Советник Президента Республики Молдова
Директор департамента в составе министерства
Главный государственный инспектор по фитосанитарному карантину
Судья-ассистент Конституционного суда
Председатель трибунала
Начальник главного управления министерства

Grupa minoră 113


Conducători ai administraţiei publice locale

Conducătorii administraţiei publice locale exercită activitatea administrativ-decizională la


nivel de stat, comună, oraş, raion, municipiu, îndreptată spre rezolvarea problemelor de interes

62
CRM 006-97
local, inclusiv posesiunea, folosirea şi dispunerea proprietăţii municipale în teritoriile (localităţile)
respective.
Conducătorii în cauză dispun în conformitate cu legea de unele împuterniciri statale cu
transferarea mijloacelor materiale şi financiare necesare pentru exercitarea acestor
împuterniciri.

Составная группа 113


Руководители органов местного публичного управления

Руководители органов местного публичного управления осуществляют


административно - распорядительную деятельность на уровне села, коммуны, города,
района, муниципия, направленную на решение вопросов местного значения, включая
владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью на
соответствующих территориях (поселениях).
Указанные руководители обладают в соответствие с законом отдельными
государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления
материальных и финансовых средств.

Grupa de bază 1130


Conducători ai administraţiei publice locale

Conducătorii administraţiei publice locale exercită activitatea administrativ-decizională


la nivel de sat, comună, oraş, raion, municipiu, îndreptată spre rezolvarea problemelor de
interes local, inclusiv posesiunea, folosirea şi dispunerea de proprietatea municipală în
teritoriile (localităţile) respective; dispun în conformitate cu legea de unele împuterniciri
statale cu transmiterea mijloacelor materiale şi financiare necesare pentru exercitarea acestor
împuterniciri.
Obligaţiunile lor principale includ:
administrarea proprietăţii municipale;
formarea, adoptarea şi executarea bugetului local;
stabilirea impozitelor şi taxelor locale;
reprezentarea localităţii (teritoriului) sale în organele autorităţii publice centrale;
rezolvarea altor probleme de interes local.
Exemple de ocupaţii componente:
Preşedinte al comitetului executiv raional
Primar (oraş, sat, comună)
Secretar primărie
Şef secţie administraţie publică locală.

Базовая группа 1130


Руководители органов местного публичного управления

Руководители органов местного публичного управления осуществляют


административно - распорядительную деятельности на уровне села, коммуны, города,
района, муниципия, направленную на решение вопросов местного значения, включая
владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью на
соответствующих территориях (поселениях); они наделены отдельными
государственными полномочиями с передачей необходимых для их осуществления
материальных и финансовых средств.

63
CRM 006-97
Их основные обязанности включают:
управление муниципальной собственностью;
формирование, утверждение и обеспечение исполнения местного бюджета;
установление местных налогов и сборов;
осуществление охраны общественного порядка;
представительство своего поселения (территории) в высших органах
публичной власти;
решение иных вопросов местного значения.
Примеры входящих занятий:
Председатель районного исполнительного комитета
Примар (города, села, коммуны)
Секретарь примэрии
Заведующий отделом местного публичного управления.

Grupa minoră 114


Conducători şi alţi funcţionari superiori ai asociaţiilor obşteşti

Conducătorii şi alţi funcţionari superiori ai asociaţiilor obşteşti elaborează, formulează


politica şi direcţionează activitatea organizaţiilor şi partidelor politice, organizaţiilor
patronale, sindicale, asociaţiilor profesionale, de cultură fizică şi sportive, uniunilor de
protecţie socială (de femei, veterani, invalizi, de copii, studenţeşti, etc.) şi alte organizaţii
speciale; reprezintă aceste asociaţii şi acţionează în numele lor pe baza statutelor proprii cu
respectarea ordinii de drept şi principiilor democratice.

Составная группа 114


Руководители и другие старшие должностные
лица общественных объединений

Руководители и другие старшие должностные лица общественных объединений


разрабатывают, формируют политику и направляют деятельность политических партий
и организаций, организаций предпринимателей, профессиональных союзов,
промышленных ассоциаций, физкультурно-спортивных, объединений социальной
защиты (женских, ветеранов, инвалидов, детских, студенческих и др.) и других
специальных организаций; представляют эти объединения и действуют от их имени в
соответствии с собственными уставами при соблюдении правопорядка и
демократических принципов.

Grupa de bază 1141


Conducători şi alţi funcţionari superiori
din organizaţiile politice

Conducătorii şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile politice definesc politica,


statutul şi regulamentul intern al partidelor politice (organizaţiilor social-politice),
îndeplinesc funcţia de reprezentare a acestora şi de coordonare a activităţii respective.
Exemple de ocupaţii componente:
Consilier organizaţie politică
Preşedinte organizaţie politică
Secretar organizaţie politică

64
CRM 006-97
Базовая группа 1141
Руководители и другие старшие должностные
лица политических организаций

Руководители и другие старшие должностные лица политических организаций


определяют, разрабатывают политику, устав и внутренние правила деятельности
политических партий (общественно-политических организаций), осуществляют
функции их представительства и координируют соответствующую деятельность.
Примеры входящих занятий:
Советник политической организации
Председатель политической организации
Секретарь политической организации

Grupa de bază 1142


Conducători şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile
patronale, sindicale şi alte organizaţii economico-sociale

Conducătorii şi înalţii funcţionari din organizaţiile patronale, sindicale şi alte


organizaţii economico-sociale definesc şi formulează politica, statutul şi regulamentele de
ordine interioară a organizaţiilor pe care le conduc, supraveghează aplicarea politicii
organizaţiei respective, reprezintă aceste organizaţii şi acţionează în numele lor,
reprezentîndu-le interesele în faţa autorităţilor publice.
Exemple de ocupaţii componente:
Director fond
Preşedinte asociaţie, concern, corporaţie
Preşedintele Federaţiei Generale a Sindicatelor

Базовая группа 1142


Руководители и другие старшие должностные лица
организаций предпринимателей, профессиональных союзов
и других общественно-экономических организаций

Руководители и старшие функционеры организаций предпринимателей,


профессиональных союзов и других общественно-экономических организаций
определяют и формируют политику, устав и внутренние правила деятельности
руководимых организаций, контролируют реализацию политики соответствующих
организаций, представляют данные организации и действуют от их имени, защищая их
интересы перед публичной властью.
Примеры входящих занятий:
Директор фонда
Президент ассоциации, концерна, корпорации
Председатель Всеобщей Федерации Профсоюзов

Grupa de bază 1143


Conducători şi alţi funcţionari superiori
din organizaţiile umanitare şi alte organizaţii similare

Conducătorii şi alţi funcţionari superiori din organizaţiile umanitare şi alte organizaţii


speciale similare definesc şi formulează politica şi direcţionează activitatea diferitelor

65
CRM 006-97
societăţi, uniuni umanitare, de cultură fizică şi sportive, de protecţie socială (de femei,
veterani, invalizi, Crucea Roşie, de copii, studenţeşti, etc.) şi alte organizaţii speciale,
precum şi reprezintă organizaţiile în cauză în relaţiile cu alte organe şi organizaţii.
Exemple de ocupaţii componente:
Conducător (preşedinte, secretar general, etc.) de organizaţii umanitare şi
alte organizaţii similare
Secretar al organizaţiilor umanitare şi altor organizaţii similare

Базовая группа 1143


Руководители и другие старшие должностные лица
гуманитарных и других подобных организаций

Руководители и другие старшие должностные лица гуманитарных и других


специальных организаций разрабатывают, формулируют политику и направляют
деятельность различных гуманитарных, физкультурно-спортивных обществ и
объединений социальной защиты (женских, ветеранов, инвалидов, Красного креста,
детских, студенческих и т. д.) и других специальных организаций, а также
представляют эти организации в отношениях с другими органами и организациями.
Примеры входящих занятий:
Руководитель (председатель, генеральный секретарь и др.) гуманитарных и
других подобных организаций
Секретарь гуманитарных и других подобных организаций

Subgrupa 12
Conducători de unităţi economico-sociale mari şi
ai compartimentelor lor structurale

Conducătorii de unităţi economico-sociale mari (instituţii, organizaţii şi întreprinderi) şi


ai compartimentelor lor structurale efectuează conducerea cu toate genurile de activitate a
unităţii, precum şi a compartimentelor (serviciilor) ei; organizează, planifică, coordonează şi
controlează desfăşurarea activităţii şi folosirea resurselor. Această subgrupă include
conducătorii unităţilor, care au în subordonare directă nu mai puţin de doi locţiitori sau alţi
conducători de compartimente, ce întră în componenţa instituţiei, organizaţiei, întreprinderii
şi în compartimentele lor structurale.

Подгруппа 12
Руководители крупных экономико-социальных единиц
и их структурных подразделений

Руководители крупных экономико-социальных единиц (учреждений, организаций


и предприятий) и их структурных подразделений осуществляют руководство всеми
видами деятельности единиц, а также их подразделений (служб); организуют,
планируют, координируют и контролируют их работу и использование ресурсов.
Данная подгруппа включает руководителей единиц, которые имеют в
непосредственном подчинении не менее двух заместителей или других руководителей
подразделений, входящих в состав учреждения, организации, предприятия и их
структурных единиц.

66
CRM 006-97
Grupa minoră 121
Conducători de instituţii, organizaţii şi întreprinderi

Conducătorii de instituţii, organizaţii şi întreprinderi definesc şi formulează politica


economică a întreprinderii, planifică şi coordonează activitatea acesteia cu consultarea
organului director în faţa căruia răspund de deciziile luate şi de rezultatele obţinute,
îndeplinind şi funcţii de reprezentare a unităţilor respective.

Составная группа 121


Руководители учреждений, организаций и предприятий

Руководители учреждений, организаций и предприятий определяют и


формулируют экономическую политику предприятий, планируют и координируют их
деятельность с учетом директив управляющего органа, перед которым они несут
ответственность за предпринятые действия и достигнутые результаты, выполняя также
функции представительства соответствующих единиц.

Grupa de bază 1210


Conducători de instituţii, organizaţii şi întreprinderi

Conducătorii de instituţii, organizaţii şi întreprinderi definesc şi formulează politica


economico-socială a unităţilor respective, planifică şi coordonează activitatea, apreciază
rezultatele obţinute, raportează în faţa consiliului de administraţie sau altui organ director şi
reprezintă unitatea în tranzacţiile cu alţi agenţi economici.
Exemple de ocupaţii componente:
Director general asociaţie de producţie
Director fabrică
Director teatru
Medic-şef
Redactor-şef
Rector
Şef staţie veterinară

Базовая группа 1210


Руководители учреждений, организаций и предприятий

Руководители учреждений, организаций и предприятий определяют и


формулируют экономико-социальную политику соответствующих единиц, планируют и
координируют их деятельность, оценивают достигнутые результаты, отчитываются
перед административным советом или другим управляющим органом и представляют
свои единицы в отношениях с другими экономическими агентами.
Примеры входящих занятий:
Генеральный директор производственного объединения
Директор фабрики
Директор театра
Главный врач
Главный редактор
Ректор
Заведующий ветеринарной станцией

67
CRM 006-97
Grupa minoră 122
Conducători de compartimente (secţie, serviciu,
birou, laborator, etc.) specializate în activităţi de producţie
şi sociale din unităţi economico-sociale mari

Conducătorii de compartimente specializate cu activităţi de producţie şi sociale din


unităţile economico-sociale mari efectuează conducerea compartimentelor (serviciilor)
respective, legate de activitatea de producţie de bază sau de exploatare din instituţii,
organizaţii şi întreprinderi; exercită obligaţiunile funcţionale sub conducerea conducătorului
unităţii şi în interacţiune cu conducătorii altor compartimente structurale.
Obligaţiunile îndeplinite de ei includ: determinarea şi formularea scopurilor, sarcinilor,
direcţiilor de activitate şi alegerea căilor şi mijloacelor optime de rezolvare; dirijarea lucrului
în compartiment (serviciu); activitatea administrativă şi de dispoziţională; asigurarea
efectuării la timp şi calitative a lucrărilor, producerii mărfurilor sau prestărilor de servicii,
evidenţei şi controlului în termenii stabiliţi; conducerea lucrătorilor compartimentului
(serviciului).

Составная группа 122


Руководители специализированных производственных
и социальных подразделений (отдел, служба, бюро, лаборатория и др.)
крупных экономико-социальных единиц

Руководители специализированных производственных и социальных


подразделений крупных экономико-социальных единиц осуществляют руководство
соответствующими подразделениями (службами), связанными с основной
производственной или эксплуатационной деятельностью учреждений, организаций и
предприятий; выполняют свои должностные обязанности при общем руководстве
руководителя единицы и во взаимодействии с руководителями других структурных
подразделений.
Выполняемые ими обязанности включают: определение и постановку целей, задач,
направлений деятельности и выбор оптимальных путей и средств их реализации;
регулирование работы в подразделении (службе); осуществление административно-
распорядительной деятельности; обеспечение своевременности и качества выполнения
работ, производства товаров или оказания услуг, своевременного учета и контроля;
руководство работниками подразделения.

Grupa de bază 1221


Conducători de compartimente specializate în agricultură, silvicultură,
vînătoare, piscicultură, pescuit şi protecţia mediului

Conducătorii de compartimente specializate din agricultură, silvicultură, vînătoare,


piscicultură, pescuit şi protecţia mediului sub conducerea conducătorilor unităţilor respective
şi în colaborare cu alte cadre de conducere de direcţii, secţii şi servicii, planifică şi
coordonează activitatea de producţie a bunurilor agricole, supraveghează utilizarea resurselor
materiale tehnice şi umane, stabilesc modalităţile de execuţie a lucrărilor de specialitate,
avizează recrutarea şi formarea profesională a personalului, reprezintă compartimentul pe
care îl conduc în relaţiile cu alte sectoare ale aceleiaşi întreprinderi sau cu alţi agenţi
economici.
Exemple de ocupaţii componente:

68
CRM 006-97
Agronom-şef
Ameliorator principal
Piscicultor principal
Şef compartiment (fermă, teren agricol)
Şef elevator
Şef sector veterinar
Zootehnician-şef

Базовая группа 1221


Руководители специализированных подразделений в сельском, лесном, и
охотничьем хозяйстве, рыболовстве и защите окружающей среды

Руководители специализированных подразделений в сельском, лесном, и


охотничьем хозяйстве, рыболовстве и защите окружающей среды под общим
руководством руководителей соответствующих единиц и во взаимодействии с другими
руководителями управлений, отделов и служб, планируют и координируют
производственную деятельность по производству сельскохозяйственной продукции,
контролируют использование материальных, технических и трудовых ресурсов,
устанавливают способы выполнения работ по специальности, осуществляют подбор и
профессиональную подготовку кадров, представляют руководимое подразделение в
отношениях с другими участками предприятия или с другими экономическими
агентами.
Примеры входящих занятий:
Главный агроном
Главный мелиоратор
Главный рыбовод
Управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком)
Начальник элеватора
Заведующий ветеринарным участком
Главный зоотехник

Grupa de bază 1222


Conducători de compartimente specializate în industria extractivă şi prelucrătoare

Conducătorii de compartimente specializate în industria extractivă şi prelucrătoare în


subordinea conducătorului întreprinderii respective şi în colaborare cu alţi conducători de
direcţii şi servicii, planifică şi coordonează activitatea de producţie a mărfurilor industriale,
de extracţie a substanţelor minerale utile în mine şi cariere, de producţie şi distribuţie a
electricităţii, gazului şi apei; supraveghează aplicarea regulilor de protecţie a muncii, precum
şi recrutarea şi formarea profesională a personalului; reprezintă întreprinderea sau
compartimentul propriu în relaţiile de lucru cu alte compartimente ale întreprinderii sau cu
alţi agenţi economici.
Exemple de ocupaţii componente:
Director de producţie
Electronist-şef
Inginer-şef (în industrie)
Maistru repararea utilajului tehnologic
Manager (în industrie)
Metrolog principal

69
CRM 006-97
Şef carieră
Şef direcţie (în industrie)
Şef secţie

Базовая группа 1222


Руководители специализированных подразделений в добывающей и
обрабатывающей промышленности

Руководители специализированных подразделений в добывающей и


обрабатывающей промышленности, под общим руководством руководителя
соответствующего предприятия и во взаимодействии с руководителями других
управлений и служб, планируют и координируют деятельность связанную с
промышленным производством товаров, добычей полезных ископаемых в шахтах и
карьерах, производством и передачей электроэнергии, газа и воды; осуществляют
надзор за соблюдением правил по охране труда, а также проводят подбор и
профессиональную подготовку кадров; представляют предприятие или свои
подразделения в деловых отношениях с другими подразделениями своего предприятия
или с другими экономическими агентами.
Примеры входящих занятий:
Директор по производству
Главный электронист
Главный инженер (в промышленности)
Мастер по ремонту технологического оборудования
Менеджер
Главный метролог
Начальник карьера
Начальник управления (в промышленности)
Начальник цеха

Grupa de bază 1223


Conducători de compartimente specializate în construcţii

Conducătorii compartimentelor specializate din construcţii, în subordinea


conducătorului întreprinderii respective şi în colaborare cu alţi conducători de direcţii şi
servicii planifică şi coordonează activitatea compartimentelor lor legată de construcţia,
reconstrucţia, darea în exploatare şi întreţinerea obiectelor de menire industrială, locativă,
comunală şi social-culturală; supraveghează aplicarea regulilor şi normelor de protecţie a
muncii precum şi recrutarea şi formarea profesională a personalului din subordine; reprezintă
întreprinderea sau compartimentul propriu în relaţiile de lucru cu alte compartimente ale
întreprinderii sau cu alţi agenţi economici.
Exemple de ocupaţii componente:
Arhitect proiectant principal
Maistru lucrări de construcţie şi montaj
Maistru grup de reparare şi construcţie
Manager (în construcţii)
Şef secţie (în construcţii)
Şef de şantier (conducător de lucrări) (în construcţii)

70
CRM 006-97
Базовая группа 1223
Руководители специализированных подразделений в строительстве

Руководители специализированных подразделений в строительстве, при общем


руководстве руководителя предприятия и во взаимодействии с руководителями других
управлений и служб планируют и координируют деятельность подразделений,
связанную со строительством, реконструкцией, вводом в эксплуатацию и содержанием
объектов производственного, жилищного, коммунального и культурно- бытового
назначения; осуществляют надзор за соблюдением правил и норм по охране труда, а
также проводят подбор и профессиональную подготовку кадров; представляют
предприятия или свое подразделение в деловых отношениях с другими
подразделениями своего предприятия или с другими экономическими агентами.
Примеры входящих занятий:
Главный архитектор проекта
Мастер строительных и монтажных работ
Мастер ремонтно-строительной группы
Менеджер (в строительстве)
Начальник отдела (в строительстве)
Производитель работ (прораб) (в строительстве)

Grupa de bază 1224


Conducători de compartimente specializate în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul

Conducătorii de compartimente specializate din comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, în


subordinea conducătorului organizaţiei şi în colaborare cu alţi conducători de compartimente
structurale, planifică şi coordonează activitatea comercială a întreprinderii; supraveghează
utilizarea raţională a resurselor materiale, financiare, tehnice şi umane în procesul comercial;
apreciază rezultatele activităţii comerciale şi exercită controlul calităţii deservirii comerciale;
organizează lucrul cu cadrele, recrutarea şi repartizarea lor, supraveghează formarea
profesională a personalului; reprezintă organizaţia proprie în relaţiile cu alte compartimente
interne sau cu alţi agenţi economici.
Exemple de ocupaţii componente:
Şef complex comercial
Şef secţie (în comerţ)
Şef secţiune

Базовая группа 1224


Руководители специализированных подразделений
в оптовой и розничной торговле

Руководители специализированных подразделений в оптовой и розничной торговле,


при общем руководстве руководителя организации и во взаимодействии с
руководителями других структурных подразделений, планируют и координируют
торговую деятельность предприятия; осуществляют контроль за рациональным
использованием материальных, финансовых, технических и трудовых ресурсов в
процессе торговой деятельности; оценивают результаты торговой деятельности и
осуществляют контроль за качеством торгового обслуживания; организуют работу с
кадрами, их подбор и расстановку, контролируют профессиональный рост персонала;

71
CRM 006-97
представляют свою организацию в отношениях с другими внутренними подразделениями
или с другими экономическими агентами.
Примеры входящих занятий:
Заведующий товарным комплексом
Начальник (заведующий) отдела (в торговле)
Заведующий секцией

Grupa de bază 1225


Conducători de compartimente specializate în activitatea hotelieră şi restaurante

Conducătorii de compartimente specializate din activitatea hotelieră şi restaurante, în


subordinea conducătorului întreprinderii şi în colaborare cu alţi conducători de
compartimente structurale, planifică şi coordonează activitatea hotelieră şi de alimentaţie
publică, supraveghează utilizarea raţională a resurselor materiale şi financiare; apreciază
rezultatele activităţii, supraveghează calitatea producţiei fabricate şi a serviciilor acordate;
organizează lucrul cu cadrele, recrutarea şi repartizarea lor, urmăresc eficienţa muncii
acestora; reprezintă interesele organizaţiei proprii în relaţiile de lucru cu alte compartimente
sau cu alţi agenţi economici.
Exemple de ocupaţii componente:
Administrator etaj la hotel
Bucătar-şef
Manager (în activitatea hotelieră şi restaurante)
Şef laborator (în alimentaţia publică)

Базовая группа 1225


Руководители специализированных подразделений гостиницах и ресторанах

Руководители специализированных подразделений гостиницах и ресторанах при


общем руководстве руководителя предприятия и во взаимодействии с руководителями
других структурных подразделений, планируют и координируют гостиничную
деятельность и деятельность по обеспечению общественного питания, осуществляют
контроль за рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов;
оценивают результаты деятельности, осуществляют контроль качества производимой
продукции и оказываемых услуг; организуют работу с кадрами, их подбор и
расстановку, следят за эффективностью их труда; представляют интересы своей
организации в отношениях с другими подразделениями или с другими экономическими
агентами.
Примеры входящих занятий:
Заведующий этажом гостиницы
Шеф-повар
Менеджер (в гостиничном и ресторанном обслуживании)
Начальник лаборатории (на предприятиях общественного питания)

Grupa de bază 1226


Conducători de compartimente specializate în transporturi,
depozitare, poştă şi telecomunicaţii

Conducătorii de compartimente specializate din transporturi, depozitare, poştă şi


telecomunicaţii, în subordinea conducătorului organizaţiei, planifică şi coordonează

72
CRM 006-97
activitatea specifică din transporturi, aprovizionarea tehnico-materială, poştă şi
telecomunicaţii; supraveghează utilizarea resurselor materiale şi financiare şi respectarea
normativelor şi tarifelor; supraveghează aplicarea regulilor şi normelor de protecţie a muncii;
elaborează şi implementează măsuri privind perfecţionarea activităţii compartimentelor;
organizează lucrul cu cadrele, recrutarea, repartizarea şi folosirea lor eficientă; reprezintă
organizaţia proprie în relaţiile de lucru cu alte compartimente sau cu alţi agenţi economici.
Exemple de ocupaţii componente:
Conducător zboruri
Dispecer principal (în transporturi şi telecomunicaţii)
Maistru depou de vagoane
Maistru lucrări de întreţinere a drumurilor
Specialist principal la radiodifuziune
Şef coloană auto
Şef depou
Şef depozit
Şef magazie
Şef poştă
Şef reţea telefonică urbană

Базовая группа 1226


Руководители специализированных подразделений транспорта,
складского хозяйства, почты и связи

Руководители специализированных подразделений транспорта, складского


хозяйства, почты и связи, под общим руководством руководителя организации,
планируют и координируют специфическую деятельность на транспорте, в
материально-техническом снабжении на почте и в связи; осуществляют контроль за
рациональным использованием материальных и финансовых ресурсов и за
соблюдением установленных нормативов и тарифов; разрабатывают и внедряют
мероприятия по улучшению деятельности подразделений; организуют работу с
кадрами, подбор, расстановку и их эффективное использование; представляют свою
организацию в отношениях с другими подразделениями или с другими экономическими
агентами.
Примеры входящих занятий:
Руководитель полетов
Главный диспетчер (на транспорте и в связи)
Мастер вагонного депо
Мастер путевых работ
Главный специалист по радиовещанию
Начальник автоколонны
Заведующий складом
Заведующий хранилищем
Начальник почтамта
Начальник городской телефонной сети

73
CRM 006-97
Grupa de bază 1227
Conducători de compartimente specializate la firme de afaceri,
tranzacţii imobiliare, intermedieri şi alte servicii comerciale

Conducătorii de compartimente specializate la firme de afaceri, tranzacţii imobiliare,


intermedieri şi alte servicii comerciale, în subordinea conducătorului firmei, planifică şi
coordonează activitatea subdiviziunilor care prestează servicii bancare şi de asigurare,
efectuează tranzacţii imobiliare şi de arendă, studii privind conjunctura pieţei, practică
contabilitatea, se ocupă de reclamă şi alte activităţi similare; supraveghează utilizarea efectivă a
resurselor materiale şi financiare; organizează lucrul cu cadrele, recrutarea, repartizarea şi
folosirea lor eficientă; reprezintă organizaţia proprie în relaţiile de lucru cu alte compartimente
structurale sau cu alţi agenţi economici.
Exemple de ocupaţii componente:
Manager în activitatea comercială
Şef secţie ( la întreprinderile de afaceri)

Базовая группа 1227


Руководители специализированных подразделений в фирмах,
осуществляющих общую коммерческую деятельность, операции
с недвижимостью, посреднические и другие коммерческие услуги

Руководители специализированных подразделений в фирмах, осуществляющих


общую коммерческую деятельность, операции с недвижимостью, посреднические и
другие коммерческие услуги, под общим руководством руководителя организации,
планируют и координируют деятельность подразделений оказывающих банковские и
страховые услуги, проводящих операции с недвижимостью, арендой, изучению
рыночной конъюнктуры, занятых бухгалтерским учетом, рекламой и тому подобной
деятельностью; осуществляют контроль за эффективным использованием
материальных и финансовых ресурсов; организуют работу с кадрами, их подбор,
расстановку и эффективное использование; представляют свою организацию в
отношениях с другими структурными подразделениями или другими экономическими
агентами.
Примеры входящих занятий:
Менеджер (в коммерческой деятельности)
Начальник отдела (на предприятиях осуществляющих коммерческую
деятельность)

Grupa de bază 1228


Conducători de compartimente specializate în instituţiile, organizaţiile şi întreprinderile
de prestări servicii pentru populaţie

Conducătorii de compartimente specializate din instituţiile, organizaţiile şi


întreprinderile de deservire socială a populaţiei conduc şi coordonează activitatea
compartimentelor care acordă populaţiei diferite servicii sociale; supraveghează utilizarea
raţională a resurselor materiale şi financiare şi urmăresc respectarea termenelor planificate
pentru executarea diferitor servicii; organizează lucrul cu cadrele, recrutarea, repartizarea şi
folosirea lor eficientă; reprezintă organizaţia proprie în relaţiile de lucru cu alte
compartimente sau cu alţi agenţi economici.
Exemple de ocupaţii componente:

74
CRM 006-97
Maistru atelier de confecţii
Şef atelier fotografic
Şef baie
Şef lombard
Şef spălătorie

Базовая группа 1228


Руководители специализированных подразделений в учреждениях,
организациях и на предприятиях бытового обслуживания населения

Руководители специализированных подразделений в учреждениях, организациях и


на предприятиях бытового обслуживания населения возглавляют и координируют
деятельность подразделений, оказывающих населению различные социально-бытовые
услуги; осуществляют контроль за рациональным использованием материальных и
финансовых ресурсов и следят за соблюдением планируемых сроков выполнения
различных услуг; организуют работу с кадрами, их подбором, расстановкой и
эффективным использованием; представляют свою организацию в отношениях с
другими подразделениями или другими экономическими агентами.
Примеры входящих занятий:
Мастер пошивочной мастерской
Заведующий фотографией
Заведующий баней
Заведующий ломбардом
Заведующий прачечной

Grupa de bază 1229


Conducători de compartimente specializate în alte activităţi
de producţie şi servicii sociale (sănătate, cultură, învăţămînt, sport etc.)

Conducătorii de compartimente specializate din alte activităţi de producţie şi servicii


sociale, în subordinea conducătorului instituţiei respective, planifică şi coordonează
activitatea din domeniile de sănătate şi asistenţă socială, învăţămînt public şi particular,
activitate recreativă, culturală şi sportivă, precum şi a instituţiilor, care efectuează relaţiile
economice externe, paza ordinii publice şi securitatea, prestează servicii financiare, servicii
în domeniul impozitării, planificării sociale etc.
Exemple de ocupaţii componente:
Antrenor echipă
Bibliotecar principal
Decan
Soră medicală principală
Secretar ştiinţific
Şef inspectorat
Şef închisoare
Şef serviciu de pază (a obiectului, sectorului)
Şef vamă

75
CRM 006-97
Базовая группа 1229
Руководители специализированных подразделений в других видах
производственной деятельности и социальных услуг
(здравоохранение, культура, образование, спорт и др.)

Руководители специализированных подразделений в других видах


производственной деятельности и социальных услуг, под общим руководством
руководителя соответствующего учреждения, планируют и координируют деятельность
подразделений в области здравоохранения и социального обеспечения,
государственного и частного образования, культуры, спорта и отдыха, а также
учреждений осуществляющих внешнеэкономические связи, охрану общественного
порядка и безопасности и оказывающих финансовые услуги, услуги в области
налогообложения, социального планирования и т. п.
Примеры входящих занятий:
Тренер команды
Главный библиотекарь
Декан
Главная медицинская сестра
Ученый секретарь
Начальник инспекции
Начальник тюрьмы
Начальник охраны (объекта, участка)
Начальник таможни

Grupa minoră 123


Conducători de compartimente funcţionale şi alte compartimente
cu activităţi nelucrative din unităţi economico-sociale mari

Conducătorii de compartimente funcţionale şi alte compartimente cu activităţi


nelucrative din unităţile economico-sociale mari exercită conducerea activităţii
compartimentelor funcţionale; direcţionează, planifică, reglementează şi coordonează lucrul
personalului instituţiei, organizaţiei sau întreprinderii în întregime; exercită obligaţiunile lor
funcţionale în subordinea conducătorului unităţii şi în colaborare cu conducătorii altor
compartimente structurale.
Obligaţiile de serviciu îndeplinite de conducătorii în cauză includ: determinarea şi
formularea scopurilor, sarcinilor, direcţiilor activităţii funcţionale şi alegerea căilor şi
mijloacelor optimale de realizare a lor; exercitarea activităţii administrative şi dispoziţionale;
asigurarea executării calitative şi în termen a lucrărilor şi prestării de servicii, a evidenţei şi
controlului; conducerea lucrătorilor din compartiment.

Составная группа 123


Руководители функциональных и других непроизводственных подразделений
крупных экономико-социальных единиц

Руководители функциональных и других непроизводственных подразделений


крупных экономико-социальных единиц осуществляют руководство деятельностью
функциональных подразделений; направляют, планируют, регулируют и координируют
работу персонала учреждения, организации или предприятия в целом; осуществляют

76
CRM 006-97
свои должностные обязанности при общем руководстве руководителя единицы и во
взаимодействии с руководителями других структурных подразделений.
Выполняемые ими обязанности включают: определение и постановку целей, задач,
направлений функциональной деятельности и выбор оптимальных путей и средств их
реализации; осуществление административно-распорядительной деятельности;
обеспечение своевременности и качества выполнения работ или оказание услуг,
своевременного учета и контроля; руководство работниками подразделения.

Grupa de bază 1231


Conducători în servicii economico-financiare şi de administraţie

Conducătorii în servicii economico-financiare şi de administraţie, în subordinea


conducătorului instituţiei, organizaţiei sau întreprinderii (sau a locţiitorilor lui) şi în
colaborare cu alţi conducători de compartimente, planifică şi coordonează activitatea
administrativă, evaluează resursele financiare, supraveghează operaţiunile financiare ale
unităţii; supraveghează utilizarea raţională a resurselor financiare şi efectuarea cheltuielilor;
elaborează şi implementează măsuri de îmbunătăţire a indicilor economico-financiari şi a
activităţii administrative, de descoperire şi utilizare a rezervelor din cadrul întreprinderii;
reprezintă organizaţia în relaţiile de lucru cu alte compartimente sau cu alţi agenţi economici.
Exemple de ocupaţii componente:
Contabil şef
Economist principal
Director economie
Director sucursală (bancă, etc.)
Şef secritariat
Şef secţie (economico-financiară şi administrativă)

Базовая группа 1231


Руководители финансово-экономических и административных подразделений

Руководители финансово-экономических и административных подразделений, при


общем руководстве руководителя учреждения, организации или предприятия (или его
заместителей) и во взаимодействии с руководителями других подразделений, планируют
и координируют административную деятельность, оценивают финансовые ресурсы,
контролируют проведение финансовых операций единицы; осуществляют контроль за
рациональным использованием финансовых ресурсов и их расходованием;
разрабатывают и внедряют мероприятия по улучшению финансово-экономических
показателей и административной деятельности, выявлению и использованию
внутрихозяйственных резервов; представляют организацию в отношениях с другими
подразделениями или с другими экономическими агентами.
Примеры входящих занятий:
Главный бухгалтер
Главный экономист
Директор по экономики
Управляющий отделением ( банка, др.)
Заведующий (начальник) секретариатом
Начальник (заведующий) отдела (финансово - экономического и
административного)

77
CRM 006-97
Grupa de bază 1232
Conducători în servicii de personal, pregătirea personalului şi alte relaţii de muncă

Conducătorii din serviciile de personal, pregătire a personalului şi alte relaţii de muncă,


în subordinea conducătorului instituţiei, organizaţiei sau întreprinderii (sau a locţiitorilor lui)
şi în colaborare cu alţi conducători de compartimente, planifică şi coordonează activitatea de
recrutare, formare şi promovare a personalului, de negociere a salariilor, de consultare a
lucrătorilor; participă la elaborarea contractelor colective de muncă şi la controlul îndeplinirii
lor; execută controlul respectării în unitate a legislaţiei muncii şi a regulamentului de ordine
interioară; dirijează elaborarea programelor de protecţie a muncii şi reprezintă
compartimentul propriu în relaţiile cu alte compartimente şi cu alţi agenţi economici.
Exemple de ocupaţii componente:
Director cadre şi probleme de trai

Базовая группа 1232


Руководители служб управления кадрами, подготовкой кадров и другими
трудовыми отношениями

Руководители служб управления кадрами, подготовкой кадров и другими


трудовыми отношениями, при общем руководстве руководителя учреждения,
организации или предприятия (или его заместителей) и во взаимодействии с
руководителями других подразделений, планируют и координируют деятельность по
подбору, формированию и продвижению кадров, по установлению путем переговоров
уровня оплаты труда, по консультированию работников; участвуют в разработке
коллективных договоров и в контроле за их выполнением; осуществляют контроль за
соблюдением на предприятии трудового законодательства и правил внутреннего
распорядка; руководят разработкой программ по охране труда и представляют свое
подразделение в отношениях с другими подразделениями и другими экономическими
агентами.
Примеры входящих занятий:
Директор по кадрам и быту

Grupa de bază 1233


Conducători de compartimente în activitatea de vînzare şi marketing

Conducătorii de compartimente în activitatea de vînzare şi marketing, sub conducerea


conducătorului instituţiei, organizaţiei sau întreprinderii şi în colaborare cu alţi conducători de
compartimente şi servicii, planifică şi coordonează activitatea de comerţ interior sau exterior şi
marketing a unităţii; fundamentează programele de desfacere a mărfurilor pe seama rezultatelor
studiilor de piaţă; stabilesc preţurile la mărfuri şi servicii, rabatul comercial, condiţiile de
livrare şi plată şi metodele de vînzare; supraveghează utilizarea raţională a resurselor materiale
şi financiare; reprezintă compartimentul propriu în relaţiile cu alte compartimente şi cu alţi
agenţi economici.
Exemple de ocupaţii componente:
Director comercial
Şef agenţie bursieră
Şef secţie (marketing şi vînzare)

78
CRM 006-97
Базовая группа 1233
Руководители подразделений по маркетингу и сбыту продукции

Руководители подразделений по маркетингу и сбыту продукции, при общем


руководстве руководителя учреждения, организации или предприятия и во
взаимодействии с руководителями других подразделений и служб, планируют и
координируют деятельность по внутренней и внешней торговле и маркетингу
предприятия; обосновывают программы сбыта товаров на основе исследования рынка;
определяют цены на товары и услуги, торговые скидки, условия поставки и оплаты и
методы продажи; осуществляют контроль за рациональным использованием
материальных и финансовых ресурсов; представляют свое подразделение в отношениях
с другими подразделениями и с другими экономическими агентами.
Примеры входящих занятий:
Директор коммерческий
Начальник биржевого агентства
Начальник отдела (по маркетингу и сбыту продукции)

Grupa de bază 1234


Conducători în servicii de publicitate şi relaţii publice

Conducătorii în serviciile de publicitate şi relaţii publice, sub conducerea


conducătorului instituţiei, organizaţiei sau întreprinderii şi în colaborare cu alţi conducători
de compartimente, planifică şi coordonează activitatea de publicitate din întreprinderi sau
instituţii, negociază contractele de publicitate cu mijloacele de comunicare în masă şi
agenţiile de publicitate; stabilesc programele de informare a autorităţilor şi publicului despre
activitatea întreprinderii, mărfurile produse sau serviciile prestate de ele; repartizează
resursele pentru desfăşurarea măsurilor publicitare şi supraveghează utilizarea lor raţională;
reprezintă compartimentul propriu în relaţiile cu alte compartimente ale organizaţiei sau cu
alţi agenţi economici.
Exemple de ocupaţii componente:
Şef agenţie reclamă publicitară
Şef birou reclamă publicitară
Şef secţie reclamă publicitară

Базовая группа 1234


Руководители рекламно-информационных подразделений (служб)

Руководители рекламно-информационных подразделений (служб), при общем


руководстве руководителя учреждения, организации или предприятия и во
взаимодействии с руководителями других подразделений, планируют и координируют
рекламно-информационную деятельность на предприятиях или в учреждениях, ведут
переговоры и заключают контракты со средствами массовой информации и
рекламными агентствами; осуществляют информационные программы с целью
информирования представителей власти и общественности о деятельности предприятия,
производимых ими товаров или услуг; распределяют ресурсы на проведение рекламных
мероприятий и осуществляют контроль за их рациональным использованием;
представляют свое подразделение в отношениях с другими подразделениями
организации или с другими экономическими агентами.
Примеры входящих занятий:
Начальник агентства (рекламно-информационного)

79
CRM 006-97
Начальник бюро (рекламно-информационного)
Начальник отдела (рекламно-информационного)

Grupa de bază 1235


Conducători de compartimente în aprovizionarea tehnico-materială

Conducătorii de compartimente din aprovizionarea tehnico-materială sub conducerea


conducătorului instituţiei, organizaţiei sau întreprinderii şi în colaborare cu alţi conducători de
compartimente, planifică şi coordonează activitatea de aprovizionare a unităţii economice cu
resursele materiale necesare în conformitate cu necesităţile curente de producţie şi perspectiva
de dezvoltare, de constituire a stocurilor, distribuire a materiilor prime şi materialelor;
negociază cu furnizorii asupra preţurilor de achiziţie şi calităţii materiilor prime şi materialelor,
care fac obiectul contractului; supraveghează starea stocurilor de materiale şi produse de
completare şi utilizarea lor raţională; organizează lucrul gospodăriei depozitelor şi înzestrarea
lor tehnică; reprezintă compartimentul propriu în relaţiile cu alte compartimente ale
organizaţiei sau cu alţi agenţi economici.
Exemple de ocupaţii componente:
Şef secţie aprovizionare tehnico-materială
Şef serviciu aprovizionare tehnico-materială

Базовая группа 1235


Руководители подразделений материально-технического снабжения

Руководители подразделений материально-технического снабжения, при общем


руководстве руководителя учреждения, организации или предприятия и во
взаимодействии с руководителями других подразделений, планируют и координируют
деятельность по обеспечению экономической единицы необходимыми для его
деятельности материальными ресурсами в соответствии с текущими потребностями и
перспективами развития, по созданию запасов, распределению сырья и материалов;
проводят переговоры с поставщиками по закупочным ценам и качеству сырья и
материалов, составляющих предмет договора; осуществляют контроль за состоянием
запасов материальных и комплектующих изделий и их рациональным расходованием;
организуют работу складского хозяйства и его техническое оснащение; представляют
свое подразделение в отношениях с другими подразделениями организации или
другими экономическими агентами.
Примеры входящих занятий:
Начальник отдела материально-технического снабжения
Начальник службы материально-технического снабжения

Grupa de bază 1236


Conducători ai serviciilor de informatică

Conducătorii serviciilor din informatică sub conducerea conducătorului instituţiei,


organizaţiei sau întreprinderii şi în colaborare cu alţi conducători de compartimente,
coordonează activitatea de înzestrare a compartimentelor structurale ale unităţii cu
computere şi sisteme de computere, alte echipamente de calcul; asigură funcţionarea şi
utilizarea lor la rezolvarea diferitelor probleme tehnice, economice şi de alt caracter;
stabilesc modalităţile de prelucrare a datelor la nivelul unităţii; asigură legătura sistemelor
interioare de computere cu sistemele informaţionale de calcul exterioare şi supraveghează
formarea şi corectarea fondurilor informaţionale; coordonează instalarea şi întreţinerea
80
CRM 006-97
echipamentelor de calcul în stare de funcţionare; încheie contracte privind efectuarea
lucrărilor de calcul pentru alţi agenţi economici sau de cumpărare a serviciilor informatice;
supraveghează utilizarea eficientă şi raţională a resurselor materiale şi financiare; reprezintă
serviciul propriu în relaţiile cu alte compartimente ale organizaţiei sau cu alţi agenţi
economici.
Exemple de ocupaţii componente:
Manager în serviciile de informatică
Specialist principal asigurare cu programe
Şef calculator electronic
Şef secţie informatică

Базовая группа 1236


Руководители служб компьютерного обеспечения

Руководители служб компьютерного обеспечения, при общем руководстве


руководителя учреждения, организации или предприятия и во взаимодействии с
руководителями других подразделений координируют деятельность по оснащению
структурных подразделений единицы компьютерами и компьютерными системами,
другой вычислительной техникой; обеспечивают их функционирование и
использование для решения различных технических, экономических и других задач;
определяют способы обработки данных на уровне предприятия; обеспечивают связь
внутренних компьютерных систем с внешними информационно-вычислительными
системами и контроль за формированием и корректировкой информационных фондов;
координируют работу по установке и содержанию вычислительной технике в
работоспособном состоянии; заключают договора на выполнение вычислительных
работ для других экономических агентов или покупку компьютерных услуг;
осуществляют контроль за эффективным и рациональным использованием
материальных и финансовых ресурсов; представляют свои службы в отношениях с
другими подразделениями организации или с другими экономическими агентами.
Примеры входящих занятий:
Менеджер в подразделениях (службах) компьютерного обеспечения
Главный специалист по программному обеспечению
Начальник электронно-вычислительной машины
Начальник отдела компьютерного обеспечения

Grupa de bază 1237


Conducători ai compartimentelor de dezvoltare tehnico-ştiinţifică

Conducătorii compartimentelor de dezvoltare tehnico-ştiinţifică, sub conducerea


conducătorului instituţiei, organizaţiei sau întreprinderii şi în colaborare cu alţi conducători
de compartimente, planifică şi coordonează activitatea de cercetare ştiinţifică din
întreprinderi, instituţii, organizaţii, în domeniul proceselor tehnice, tehnologice sau de
producţie; stabilesc obiectivele cercetării în limitele mijloacelor alocate, repartizează
resursele destinate cercetărilor ştiinţifice şi supraveghează utilizarea raţională a lor; încheie
contracte de cercetare în comun cu alţi agenţi economici; reprezintă compartimentul propriu
în relaţiile cu alte compartimente ale organizaţiei sau cu alţi agenţi economici.
Exemple de ocupaţii componente:
Constructor-şef
Director tehnic
Şef birou dezvoltare tehnico-ştiinţifică
81
CRM 006-97
Şef laborator de cercetări ştiinţifice

Базовая группа 1237


Руководители подразделений научно-технического развития

Руководители подразделений научно-технического развития, при общем


руководстве руководителя учреждения, организации или предприятия и во
взаимодействии с руководителями других подразделений, планируют и координируют
научно-исследовательскую деятельность на предприятиях, в учреждениях и
организациях технических, технологических и производственных процессов;
устанавливают темы исследований в пределах выделенных средств, распределяют
ресурсы на проведение научно-исследовательских разработок и осуществляют контроль
за их рациональным использованием; заключают договора о совместных разработках с
другими экономическими агентами; представляют свое подразделение в отношениях с
другими подразделениями организации или с другими экономическими агентами.
Примеры входящих занятий:
Главный конструктор
Директор технический
Начальник бюро научно-технического развития
Заведующий лабораторией (научно-исследовательской)

Grupa de bază 1239


Conducători de compartimente nelucrative, neclasificaţi în alte grupe de bază

În această grupă de bază se cuprind conducătorii de compartimente care nu pot fi


clasificaţi în celelalte grupe de bază ale grupei minore 123 “Conducători de compartimente
funcţionale şi alte compartimente cu activităţi nelucrative din unităţi economico-sociale
mari”.
Exemple de ocupaţii componente:
Director grupă de filmare
Director punct de instruire
Jurist principal
Şef arhivă
Şef cancelarie
Şef expediţie
Şef trupă

Базовая группа 1239


Руководители непроизводственных подразделений,
не вошедшие в другие базовые группы

Данная базовая группа включает руководителей подразделений, не вошедших в


другие базовые группы составной группы 123 “ Руководители функциональных и
других непроизводственных подразделений крупных экономико-социальных единиц”.
Примеры входящих занятий:
Директор съемочной группы
Директор учебного пункта
Главный юрист
Заведующий архивом
Заведующий канцелярией
82
CRM 006-97
Заведующий экспедицией
Заведующий труппой

Subgrupa majoră 13
Conducători de unităţi economico-sociale mici

Conducătorii de unităţi economico-sociale mici coordonează activitatea instituţiilor,


organizaţiilor sau întreprinderilor proprii sau ale proprietarilor, fără careva ajutori sau cu
ajutorul unui conducător (locţiitorul său), care la fel se raportă la această subgrupă; definesc
volumul afacerilor şi profilul activităţii, negociază preţurile cu furnizorii şi clienţii, planifică
şi supraveghează utilizarea resurselor materiale, financiare şi umane; prezintă în ordinea
stabilită darea de seamă privind activitatea unităţii în organele competente şi proprietarului.

Подгруппа 13
Руководители малых экономико-социальных единиц

Руководители малых экономико-социальных единиц координируют деятельность


учреждений, организаций или предприятий принадлежащих им или другим владельцам, без
чьей-либо помощи либо с помощью одного руководителя (своего заместителя), который
также должен быть отнесен к этой подгруппе; определяют объемы сделок и профиль
деятельности, ведут переговоры о ценах с поставщиками и клиентами, планируют и
контролируют использование материальных, финансовых и трудовых ресурсов;
представляют в установленном порядке отчет о деятельности единицы в соответствующие
органы и владельцу.

Grupa minoră 131


Conducători de unităţi economico-sociale mici

Conducătorii de unităţi economico-sociale mici coordonează activitatea instituţiilor,


organizaţiilor sau întreprinderilor proprii sau ale proprietarilor, fără careva ajutor sau cu
ajutorul unui conducător (locţiitorul său).
Obligaţiunile îndeplinite de ei de regulă includ: definirea strategiei şi tacticii de activitate
şi de utilizare a resurselor unităţii; organizarea şi reglementarea activităţii curente; controlul şi
aprecierea rezultatelor ei; reprezentarea intereselor instituţiei, organizaţiei sau întreprinderii şi
acţiunea în numele ei; ducerea tratativelor legate de livrări, comenzi şi desfacere a producţiei
sau realizare a serviciilor; planificarea şi supravegherea utilizării resurselor, recrutarea şi
folosirea personalului; activitatea administrativă şi dispoziţională; prezentarea în caz de
necesitate a raportului de activitate faţă de proprietarul întreprinderii sau organelor competente;
conducerea altor lucrători.
Cele 9 grupe de bază cuprinse în această grupă minoră clasează ocupaţiile conform
ramurilor de activitate. Sarcinile persoanelor cuprinse în aceste grupe de bază sînt în general
comune şi se regăsesc în definirea grupei minore 131 “Conducători de unităţi economico-
sociale mici”, fiind particularizate numai de specificul activităţii, după cum urmează:

Составная группа 131


Руководители малых экономико-социальных единиц

Руководители малых экономико-социальных единиц координируют деятельность


учреждений, организаций или предприятий принадлежащих им или другим владельцам,
без чьей-либо помощи, либо с помощью одного руководителя (своего заместителя).

83
CRM 006-97
Выполняемые ими обязанности обычно включают: определение стратегии и тактики
деятельности и использования ресурсов единицы; организацию и регулирование текущей
деятельности, контроль и оценку ее результатов; представление интересов учреждения,
организации или предприятия и действия от его имени; ведение переговоров, связанных с
поставками, заказами и сбытом продукции или реализацией услуг; планирование и
контроль использования ресурсов, найма и использования персонала; административно-
распорядительную деятельность; при необходимости представление владельцу предприя-
тия или соответствующим органам отчета о деятельности; руководство другими
работниками.
По 9 базовым группам включенным в данную составную группу занятия
классифицированы согласно отраслям деятельности. Обязанности лиц включенных в
этих базовых группах в основном одинаковы и отражены в определении составной
группы 131 “Руководители малых экономико-социальных единиц” отличаясь только
спецификой деятельности, в следующем порядке:

Grupa de bază 1311


Conducători de întreprinderi mici din agricultură, silvicultură,
vînătoare, piscicultură şi pescuit

Ocupaţii componente:
Director întreprindere mică, patron (girant) în agricultură, vînătoare, silvicultură,
piscicultură şi pescuit
Preşedinte cooperativă (în agricultură, vînătoare, gospodărie silvică şi piscicolă)

Базовая группа 1311


Руководители малых предприятий в сельском, лесном
и охотничьем хозяйстве, рыбоводстве и рыболовстве

Входящие занятия:
Директор малого предприятия, патрон (управляющий) (в сельском, охотничьем,
лесном и рыбном хозяйстве)
Председатель кооператива (в сельском, охотничьем, лесном и рыбном хозяйстве)

Grupa de bază 1312


Conducători de întreprinderi mici în industrie

Ocupaţii componente:
Director întreprindere mică, patron (girant) în industrie
Preşedinte cooperativă (în industrie)

Базовая группа 1312


Руководители малых промышленных предприятий

Входящие занятия:
Директор малого предприятия, патрон (управляющий) (в промышленности)
Председатель кооператива (в промышленности)

Grupa de bază 1313


Conducători de întreprinderi mici din construcţii

Ocupaţii componente:
84
CRM 006-97
Director întreprindere mică, patron (girant) în construcţii
Preşedinte cooperativă (în construcţii).

Базовая группа 1313


Руководители малых строительных предприятий

Входящие занятия:
Директор малого предприятия, патрон (управляющий) (в строительстве)
Председатель кооператива (в строительстве)

Grupa de bază 1314


Conducători de întreprinderi mici din comerţul cu ridicata şi amănuntul

Ocupaţii componente:
Director întreprindere mică, patron (girant) în comerţ
Preşedinte cooperativă în comerţ

Базовая группа 1314


Руководители малых предприятий в оптовой и розничной торговле

Входящие занятия:
Директор малого предприятия, патрон (управляющий) (в торговле)
Председатель кооператива (в торговле)

Grupa de bază 1315


Conducători de întreprinderi mici din activitatea hotelieră şi restaurante

Ocupaţii componente:
Director întreprindere mică, patron (girant) în activitatea hotelieră şi restaurante
Patron unitate agrement
Patron unitate alimentaţie publică
Preşedinte cooperativă în alimentaţia publică şi deservirea hotelieră

Базовая группа 1315


Руководители малых предприятий гостиниц и ресторанов

Входящие занятия:
Директор малого предприятия, патрон (управляющий) (в гостиничной
деятельности и ресторанах)
Патрон увеселительного заведения
Патрон предприятия общественного питания
Председатель кооператива (в общественном питании и гостиничном
обслуживании)

Grupa de bază 1316


Conducători de întreprinderi mici din transporturi,
depozitare, poştă şi telecomunicaţii

Ocupaţii componente:
Director întreprindere mică, patron (girant) în transporturi, depozitare şi comunicaţii

85
CRM 006-97
Preşedinte cooperativă în transporturi, depozitare şi comunicaţii.

Базовая группа 1316


Руководитель малых предприятий транспорта,
складского хозяйства, почты и связи

Входящие занятия:
Директор малого предприятия, патрон (управляющий) (на транспорте, в
складском хозяйстве и связи)
Председатель кооператива (на транспорте, в складском хозяйстве и связи).

Grupa de bază 1317


Conducători de firme mici de afaceri, tranzacţii imobiliare,
intermedieri şi alte servicii comerciale

Ocupaţii componente:
Conducător firmă mică, patron (girant) în afaceri, intermedieri şi alte servicii
comerciale
Director întreprindere mică comercială
Preşedinte cooperativă în activitatea comercială

Базовая группа 1317


Руководители малых фирм, осуществляющих общую коммерческую
деятельность, операции с недвижимостью, посреднические и другие коммерческие
услуги

Входящие занятия:
Руководитель малой фирмы, патрон (управляющий) осуществляющий
коммерческую деятельность, посреднические и другие коммерческие услуги
Директор малого коммерческого предприятия
Председатель кооператива (в коммерческой деятельности)

Grupa de bază 1318


Conducători de întreprinderi mici din sfera de prestări servicii pentru populaţie

Ocupaţii componente:
Conducător întreprindere mică, patron (girant) în prestări servicii pentru populaţie
Preşedinte cooperativă în deservirea socială a populaţiei

Базовая группа 1318


Руководители малых предприятий сферы
социально-бытового обслуживания населения

Входящие занятия:
Руководитель малого предприятия, патрон (управляющий) в оказании бытовых
услуг населению
Председатель кооператива (в социально-бытовом обслуживании населения)

86
CRM 006-97
Grupa de bază 1319
Conducători de întreprinderi mici neclasificaţi în alte grupe de bază

Ocupaţii componente:
Conducător de întreprindere mică, patron (girant) învăţămînt, sănătate, sport, turism,
informatică, etc.
Preşedinte cooperativă în alte ramuri

Базовая группа 1319


Руководители малых предприятий, не вошедшие в другие базовые группы

Входящие занятия:
Руководитель малого предприятия, патрон (управляющий) в образовании,
здравоохранении, спорте, туризме, информатике и др.
Председатель кооператива (в прочих отраслях)

Grupa majoră 2
Specialişti cu nivel superior de calificare

Specialiştii cu nivel superior de calificare întreprind studii şi cercetări a teoriilor şi


concepţiilor ştiinţifice, contribuind la îmbogăţirea şi sporirea nivelului de cunoştinţe acumulate
de societate în diferite domenii de activitate, la aplicarea lor practică şi răspîndirea sistematică
prin instruire.
Majoritatea ocupaţiilor cuprinse în această grupă de clasificare se caracterizează prin
gradul înalt de complexitate a lucrărilor înfăptuite şi necesită un nivel de calificare
corespunzător învăţămîntului superior de specialitate, precum şi unor niveluri mai înalte care
se determină prin cunoştinţe şi deprinderi speciale suplimentare şi se caracterizează prin
prezenţa titlului ştiinţific.
Atribuţiile de bază ale specialiştilor cu nivel superior de calificare din diferite grupe
profesionale constau în dezvoltarea teoriilor, cercetarea şi analiza proceselor şi fenomenelor,
elaborarea conceptelor şi procedeelor în diferite domenii ale ştiinţei (naturale, tehnice,
umanitare, sociale); aplicarea în practică a cunoştinţelor căpătate şi a rezultatelor cercetărilor
în ramuri concrete de activitate - geologie, inginerie (proiectarea şi construirea construcţiilor
civile şi industriale, proiectarea şi fabricarea instalaţiilor industriale, maşinilor, utilajului,
etc.), medicină (formele şi metodele de tratament al diferitelor dereglări şi boli), biologie,
agricultură şi silvicultură, economie, politică; consultarea pe diferite aspecte ale activităţii;
predarea teoriei şi practicii în diferite domenii de cunoştinţe la nivelul stabilit de instruire;
instruirea şi educarea persoanelor handicapate; acordarea serviciilor informaţionale,
financiare, comerciale, juridice şi sociale; crearea şi interpretarea operelor literare şi de artă;
susţinerea de comunicări ştiinţifice şi întocmirea rapoartelor; în activitatea religioasă
(efectuarea riturilor de cult, îndrumarea spirituală şi povăţuirea); pregătirea documentelor
ştiinţifice şi a dărilor de seamă.

Укрупненная группа 2
Специалисты высшего уровня квалификации

Специалисты высшего уровня квалификации осуществляют разработки и


исследования научных теорий и концепций, способствуют обогащению и увеличению

87
CRM 006-97
суммы накопленных обществом знаний в различных областях деятельности,
практическое их применение и систематическое распространение путем обучения.
Большинство занятий, объединяемых этой квалификационной группой, отличаются
высокой степенью сложности выполняемых работ и требуют уровня квалификации,
соответствующего высшему профессиональному образованию, а также более высоких
ее уровней, определяющихся дополнительными специальными знаниями и умениями и
характеризующихся наличием ученой степени.
Основные функции специалистов высшего уровня квалификации различных
профессиональных групп заключаются в развитии теорий, исследовании и анализе
процессов и явлений, разработке концепций и методов в различных областях науки
(естественных, технических, гуманитарных, общественных); практическом применении
полученных знаний и результатов исследований в конкретных отраслях деятельности-
геологии, инженерии (проектировании и строительстве гражданских и промышленных
сооружений, конструировании и изготовлении промышленных установок, машин,
оборудования и т. п.), медицине (формах и методах лечения различных расстройств и
болезней), биологии, сельском и лесном хозяйстве, экономике, политике;
консультировании по различным аспектам деятельности; преподавании теории и
практики в различных отраслях знаний на определенном образовательном уровне;
обучении и воспитании людей, страдающих физическими недостатками; оказании
информационных, финансовых, коммерческих, юридических и социальных услуг;
создании и исполнении произведений литературы и искусства; выступлении с
научными сообщениями и подготовке докладов; религиозной деятельности (проведении
культовых обрядов, духовном руководстве и наставничестве); подготовке научных
документов и отчетов.

Subgrupa majoră 21
Specialişti în domeniul ştiinţelor naturii * şi ingineri

Specialiştii din domeniul ştiinţelor naturii şi inginerii efectuează cercetări ştiinţifice,


elaborează teorii, concepţii şi procedee, le ameliorează sau actualizează; aplică în practică
cunoştinţele din domeniul fizicii, mecanicii, astronomiei, chimiei, geologiei, geofizicii,
meteorologiei, matematicii, statisticii, informaticii, arhitecturii, ingineriei şi tehnologiei.
Majoritatea ocupaţiilor din această subgrupă se caracterizează prin gradul înalt de
complexitate a lucrărilor înfăptuite şi corespund nivelului de calificare care se determină prin
prezenţa studiilor superioare de specialitate, iar în unele cazuri - a titlului ştiinţific.
La atribuţiile specialiştilor din domeniul ştiinţelor naturii şi inginerilor se raportă: studiul
şi cercetarea ştiinţifică şi aplicarea în practică a cunoştinţelor căpătate în rezultatul studierii
însuşirilor fizico-chimice ale substanţelor şi fenomenelor, precum şi a conceptelor şi
procedeelor matematice, statistice şi din informatică; proiectarea şi dirijarea tehnică a
construcţiei clădirilor şi edificiilor civile şi industriale, sistemelor de transport; proiectarea şi
crearea de instalaţii, maşini, echipamente, precum şi asigurarea exploatării şi reparaţiei lor;
elaborarea tehnologiilor de producţie; consultarea în toate domeniile ştiinţelor naturale şi
inginereşti; studierea structurii suprafeţei pămîntului, apelor, climei şi întocmirea materialelor
cartografice respective; organizarea proceselor de producţie şi de muncă; pregătirea
documentaţiei tehnice şi a rapoartelor.

*
- în afară de ştiinţele biologice.

88
CRM 006-97
Подгруппа 21
Специалисты в области естественных наук * и инженеры

Специалисты в области естественных наук и инженеры проводят научные


исследования, разрабатывают теории, концепции и методы, совершенствуют и
обновляют их; осуществляют практическое применение знаний из области физики,
механики, астрономии, химии, геологии, геофизики, метеорологии, математики,
статистики, информатики, архитектуры, инженерии и технологии.
Большинство занятий этой подгруппы характеризуются высокой степенью
сложности выполняемых работ и соответствуют уровню квалификации, который
определяется наличием высшего профессионального образования, а в ряде случаев
ученой степени.
К функциям специалистов в области естественных наук и инженеров относят:
научно-исследовательские разработки и практическое применение знаний, полученных
в результате изучения физико-химических свойств веществ и явлений, а также
математических, статистических и информационных концепций и методов;
проектирование и техническое руководство строительством гражданских и
промышленных зданий и сооружений, транспортных систем; конструирование и
создание установок, машин, оборудования, а также обеспечение их эксплуатации и
ремонта; разработку производственных технологий; консультирование по всем
отраслям естественных и инженерных наук; исследование строения поверхности суши,
моря, климата и составление соответствующих картографических материалов;
организация производственных процессов и труда; подготовка научной документации и
отчетов.

Grupa minoră 211


Fizicieni, chimişti şi asimilaţi

Fizicienii, chimiştii şi specialiştii asimilaţi efectuează cercetarea ştiinţifică, elaborează


teorii şi procedee, le perfecţionează, aplică în practică cunoştinţele dobîndite în domeniul
fizicii, astronomiei, meteorologiei, chimiei, geologiei, geofizicii, geografiei fizice.
Obligaţiunile lor de bază constau în efectuarea cercetărilor şi experimentelor legate de
mecanică, termodinamică, optică, magnetism, acustică tehnică, electricitate, electronică,
fizica nucleară, astronomie, diferite ramuri ale chimiei, fenomenele atmosferice şi starea
scoarţei pămîntului (a uscatului şi apei); consultarea şi aplicarea în practică a cunoştinţelor
dobîndite în industria extractivă şi prelucrătoare, navigaţie, explorări spaţiale,
telecomunicaţii, descoperirea resurselor minerale, energetice şi apei, construcţii civile,
agricultură, medicină; întocmirea documentaţiei ştiinţifice şi a rapoartelor tehnice de
specialitate.

Составная группа 211


Физики, химики и специалисты родственных профессий

Физики, химики и специалисты родственных им профессий ведут научно-


исследовательскую работу, разрабатывают теории и методы, совершенствуют их,
применяют на практике полученные данные в области физики, астрономии,
метеорологии, химии, геологии, геофизики, физической географии.

*
- кроме биологических наук.

89
CRM 006-97
Их основные обязанности заключаются в проведении исследований и опытов,
связанных с механикой, термодинамикой, оптикой, магнетизмом, технической
акустикой, электричеством, электроникой, ядерной физикой, астрономией, различными
отраслями химии, атмосферными явлениями и состоянием земной коры (суши и моря);
консультировании и практическом применении полученных знаний в обрабатывающей
и добывающей промышленности, судоходстве, космических исследованиях,
радиосвязи, выявлении запасов минерального сырья, энергоресурсов и воды,
гражданском строительстве, сельском хозяйстве, медицине; составлении научной
документации и технических отчетов по специальности.

Grupa de bază 2111


Fizicieni şi astronomi

Fizicienii şi astronomii efectuează cercetări ştiinţifice, elaborează şi perfecţionează


teoriile şi procedeele de studiere a proceselor şi fenomenelor fizice, precum şi aplică în
practică cunoştinţele şi rezultatele dobîndite în diferite ramuri ale economiei (industrie,
medicină, telecomunicaţii, etc.). Ei efectuează experimente, teste şi analize asupra structurii
şi proprietăţilor materiei în diferite stări (solidă, lichidă, gazoasă) şi a modificărilor posibile
în funcţie de temperatură, comprimare, presiune, etc., evaluează rezultatele experimentelor
pe baza modelelor matematice; observă şi analizează corpurile şi fenomenele cereşti;
întocmesc documentaţia ştiinţifică şi prezintă rapoarte.
Exemple de funcţii componente:
Colaborator ştiinţific (în fizică şi astronomie)
Expert fizician
Fizician
Hidroacustician
Laborant cercetător ( în fizică)

Базовая группа 2111


Физики и астрономы

Физики и астрономы проводят научные исследования, разрабатывают и


совершенствуют теории и методы изучения физических процессов и явлений, а также
осуществляют практическое применение полученных знаний и результатов в
различных отраслях экономики (промышленности, медицине, связи и др.). Они
проводят опыты, испытания и анализ структуры и свойств вещества в различных
состояниях (твердом, жидком, газообразном) и их возможных изменений в зависимости
от температуры, сжатия, давления и др.; осуществляют оценку результатов
экспериментов с использованием математических моделей; наблюдают и изучают
небесные тела и явления; составляют научную документацию и отчеты.
Примеры входящих занятий:
Научный сотрудник (в области физики и астрономии)
Эксперт-физик
Физик
Гидроакустик
Лаборант-исследователь (в области физики)

90
CRM 006-97
Grupa de bază 2112
Meteorologi

Meteorologii efectuează cercetări, elaborează şi perfecţionează teorii, concepţii şi


procedee legate de compoziţia, structura şi dinamica atmosferei, pregătesc pronosticuri ale
timpului probabil pentru diferite termene, care se folosesc în aviaţie, navigaţie, agricultură,
precum şi pentru informarea populaţiei.
Exemple de ocupaţii componente:
Agrometeorolog
Aerolog
Colaborator ştiinţific (în meteorologie)
Meteorolog
Sinoptician

Базовая группа 2112


Метеорологи

Метеорологи проводят исследования, разрабатывают и совершенствуют теории,


концепции и методы, связанные со строением, структурой и динамикой атмосферы,
готовят прогнозы погоды на различные сроки, используемые в авиации, судоходстве,
сельском хозяйстве, а также для информирования населения.
Примеры входящих занятий:
Агрометеоролог
Аэролог
Научный сотрудник (в области метеорологии)
Метеоролог
Синоптик

Grupa de bază 2113


Chimişti

Chimiştii efectuează cercetări ştiinţifice şi aplicative, ameliorează şi elaborează teorii şi


procedee în diferite domenii ale chimiei (neorganică, organică, fizică, chimie analitică,
chimia polimerilor), asigură aplicarea în practică a cunoştinţelor şi rezultatelor dobîndite în
diferite ramuri ale economiei (industrie, agricultură, farmacologie, etc.), legate cu
prelucrarea materiei prime, a semifabricatelor, deşeurilor industriale, obţinerea şi
perfecţionarea diferitelor substanţe, materiale, elaborarea şi perfecţionarea proceselor
tehnologice.
Exemple de ocupaţii componente:
Chimist
Colaborator ştiinţific (în chimie)
Laborant-cercetător (în chimie)

Базовая группа 2113


Химики

Химики проводят научные исследования, совершенствуют и разрабатывают


теории и методы в различных областях химии (неорганической, органической,
физической, аналитической химии, химии полимеров), осуществляют практическое

91
CRM 006-97
применение полученных знаний и результатов в различных отраслях экономики
(промышленности, сельском хозяйстве, фармакологии и др.), связанных с переработкой
сырья, полуфабрикатов, промышленных отходов, получением и совершенствованием
различных веществ, материалов, разработкой и улучшением технологических
процессов.
Примеры входящих занятий:
Химик
Научный сотрудник (в области химии)
Лаборант-исследователь (в области химии)

Grupa de bază 2114


Geologi şi geofizicieni

Geologii şi geofizicienii efectuează cercetări ştiinţifice, studiază compoziţia şi structura


scoarţei terestre, analizează rocile, mineralele şi fosilele pentru determinarea naturii şi
cronologiei diferitelor formaţiuni geologice; studiază şi măsoară intensitatea seismelor şi a
forţei gravitaţionale; studiază fenomenele optice şi acustice din atmosferă; înfăptuiesc
aplicarea în practică a cunoştinţelor şi rezultatelor dobîndite la prospecţiunea şi explorarea
zăcămintelor de petrol, gaz natural, resurse subterane de apă, etc., la păstrarea resurselor de
apă, în ingineria civilă, navigaţie, etc.; stabilesc procedee de exploatare a zăcămintelor
explorate.
Exemple de ocupaţii componente:
Colaborator ştiinţific (în geologie şi geofizică)
Geofizician
Geolog
Hidrolog
Mineralog
Paleontolog
Spectroscopist

Базовая группа 2114


Геологи и геофизики

Геологи и геофизики проводят научные исследования, исследуют состав и


строение земной коры, проводят анализ горных пород, минералов и ископаемых
останков для определения природы и возрастных характеристик различных
геологических формаций; изучают и измеряют интенсивность сейсмических процессов
и гравитационной силы; изучают оптические и акустические явления происходящие в
атмосфере; осуществляют практическое применение полученных знаний и результатов
при поиске и разведке месторождений нефти, газа, запасов подземных вод и др.,
сохранении водных ресурсов, в гражданской инженерии, навигации и др.; определяют
методы разработки разведанных месторождений полезных ископаемых.
Примеры входящих занятий:
Научный сотрудник (в области геологии и геофизики)
Геофизик
Геолог
Гидролог
Минералог
Палеонтолог

92
CRM 006-97
Спектроскопист

Grupa minoră 212


Matematicieni, specialişti statisticieni şi asimilaţi

Matematicienii, statisticienii şi asimilaţii efectuează cercetări ştiinţifice, elaborează şi


perfecţionează teoriile şi procedeele matematice şi statistice, aplică în practică cunoştinţele
dobîndite în diferite domenii de activitate - în ştiinţele tehnice, naturale medicale, sociale şi
în activitatea comercială, precum şi consultă pe problemele în cauză.
Obligaţiunile de bază a specialiştilor clasificaţi în această grupă constau în efectuarea
cercetărilor în domeniul matematicii fundamentale; consultarea şi aplicarea în practică a
principiilor şi metodelor matematice şi statistice; planificarea, pregătirea şi efectuarea
observărilor statistice; evaluarea, interpretarea şi analiza datelor statistice; elaborarea şi
avizarea standardelor şi altor documente normative pe problemele de metrologie, certificare
şi calitate; înfăptuirea expertizei metrologice a documentaţiei de proiect şi tehnologice;
pregătirea documentaţiei ştiinţifice şi a rapoartelor.

Составная группа 212


Математики, статистики и специалисты родственных профессий

Математики, статистики и специалисты родственных профессий ведут научно-иссле-


довательскую работу, разрабатывают и совершенствуют математические и статистичес-
кие теории и методы, осуществляют практическое применение полученных знаний в раз-
личных областях деятельности - технических, естественных, медицинских, общественных
науках и коммерческой деятельностью, а также консультируют по этим вопросам.
Основные обязанности этой классификационной группы специалистов состоят в
проведении исследований в области фундаментальной математики; консультировании и
практическом применении математических и статистических принципов и методов;
планировании, разработке и проведении статистических наблюдений; оценке,
интерпретации и анализе статистических данных; разработке и согласовании
стандартов и других нормативных документов по вопросам метрологии, сертификации
и качества; осуществлении метрологической экспертизы разрабатываемой проектной и
технологической документации; подготовке научной документации и отчетов.

Grupa de bază 2121


Matematicieni şi asimilaţi

Matematicienii şi asimilaţii acestora efectuează cercetări ştiinţifice, elaborează şi


perfecţionează teorii şi metode matematice, înfăptuiesc aplicarea în practică a cunoştinţelor
dobîndite în diferite domenii de activitate - ştiinţele naturale şi sociale, tehnică, medicină,
agricultură, activitate comercială, precum şi consultă pe aceste probleme.
Exemple de ocupaţii componente:
Colaborator ştiinţific (în matematică)
Matematician

93
CRM 006-97
Базовая группа 2121
Математики и специалисты родственных профессий

Математики и специалисты родственных профессий проводят научные


исследования, разрабатывают и совершенствуют математические теории и методы,
осуществляют практическое применение полученных знаний в различных областях
деятельности - естественных и общественных науках, техники, медицине, сельском
хозяйстве, коммерческой деятельности, а также консультируют по этим вопросам.
Примеры входящих занятий:
Научный сотрудник (в области математики)
Математик

Grupa de bază 2122


Specialişti statisticieni

Statisticienii efectuează cercetări ştiinţifice în domeniul teoriilor, concepţiilor şi


metodologiilor statistice, perfecţionează aspectele matematice şi de alt gen ale metodelor
statistice; proiectează, organizează şi petrec cercetări, observări şi anchete statistice;
evaluează, prelucrează, analizează şi interpretează informaţii statistice şi se ocupă de
publicarea lor; oferă consultaţii privind utilizarea metodelor statistice de culegere a
informaţiei şi de determinare a autenticităţii ei.
Exemple de ocupaţii componente:
Colaborator ştiinţific (în statistică)
Economist-demograf

Базовая группа 2122


Статистики

Статистики проводят научные исследования в области статистических теорий,


концепций и методологий, совершенствуют математические и другие аспекты
статистических методов; планируют, организуют и проводят статистические
обследования, наблюдения и опросы; оценивают, обрабатывают, анализируют и
интерпретируют статистическую информацию и занимаются ее публикацией;
консультируют по применению статистических методов сбора информации и
определению ее достоверности.
Примеры входящих занятий:
Научный сотрудник (в области статистики)
Экономист-демограф

Grupa de bază 2123


Specialişti în standardizare şi metrologie

Specialiştii în standardizare şi metrologie înfăptuiesc elaborarea standardelor noi şi


revizuirea celor în vigoare, a altor documente privind standardizarea, metrologia şi
certificarea, implementarea lor la întreprinderi, efectuarea lucrărilor de îmbunătăţire a
calităţii producţiei şi serviciilor, de certificare a lor, de asigurare a unităţii măsurărilor, de
control şi supraveghere asupra respectării cerinţelor standardelor, regulilor şi normelor
metrologice, precum şi consultarea pe aceste probleme.
Exemple de ocupaţii componente:

94
CRM 006-97
Inginer calitate
Inginer metrolog
Inginer de standardizare

Базовая группа 2123


Специалисты по стандартизации и метрологии

Специалисты по стандартизации и метрологии осуществляют разработку новых и


пересмотр действующих стандартов и других документов по стандартизации,
метрологии и сертификации, их внедрение на предприятиях, проведение работ по
повышению качества продукции и услуг, их сертификации, обеспечение единства
измерений, контроль и надзор за соблюдением требований стандартов,
метрологических правил и норм, а также консультирование по этим вопросам.
Примеры входящих занятий:
Инженер по качеству
Инженер по метрологии
Инженер по стандартизации

Grupa minoră 213


Specialişti în informatică

Specialiştii în informatică efectuează cercetări în domeniul informaţiei computerizate şi


a sistemelor, elaborează şi perfecţionează principiile, metodele şi concepţiile asigurării cu
programe a calculatoarelor, întreţin şi asigură siguranţa bazei de date.
Obligaţiile de bază ale specialiştilor clasificaţi în această grupă constau în efectuarea
cercetărilor ştiinţifice pe direcţiile teoretice de creare a tehnicii de calcul, sistemelor şi
reţelelor informatice, precum şi de utilizare în practică care include arhitectura
calculatoarelor şi design, structura şi baza de date, comunicarea intre ele, elaborarea
algoritmilor, crearea sistemelor şi complexelor de roboţi industriali; elaborarea, imprimarea,
controlul şi întreţinerea programelor pentru calculatoare; pregătirea documentaţiei ştiinţifice
şi a rapoartelor.

Составная группа 213


Специалисты по информатике

Специалисты по информатике ведут исследования в области компьютерной


информации и систем, разрабатывают и совершенствуют принципы, методы, концепции
программного обеспечения компьютеров, обслуживают и обеспечивают надежность базы
данных.
Основные обязанности специалистов, входящих в эту классификационную группу,
заключаются в проведении научных исследований по теоретическим направлениям
создания вычислительной техники, компьютерных систем и сетей, а также их
практическому использованию, включающему компьютерную архитектуру и дизайн,
структуру и базу данных, их коммуникацию, разработку алгоритмов, создание
промышленных робототехнических систем и комплексов; разработке, печатании,
проверке и обслуживании компьютерных программ; подготовке научной документации
и отчетов.

95
CRM 006-97
Grupa de bază 2131
Analişti şi proiectanţi sisteme informatice

Analiştii şi proiectanţii de sisteme informatice efectuează cercetări ştiinţifice în


domeniul informaticii şi sistemelor informatice, proiectează, elaborează, testează,
implementează şi dezvoltă sisteme informatice, programe de control şi documentaţia tehnică
aferentă; proiectează structura bazelor de date; concep şi proiectează reţele de calculatoare;
oferă consultaţii utilizatorilor de tehnică de calcul.
Exemple de ocupaţii componente:
Analist sisteme informatice
Colaborator ştiinţific (în informatică şi tehnica de calcul)
Proiectant sisteme informatice

Базовая группа 2131


Аналитики и разработчики компьютерных систем

Аналитики и разработчики компьютерных систем проводят научные исследования в


области информатики и компьютерных систем, проектируют, разрабатывают, испытывают,
внедряют и совершенствуют компьютерные системы, контролирующие программы и
необходимую техническую документацию; проектируют структуру базы данных;
разрабатывают и проектируют компьютерные сети; консультируют пользователей
вычислительной техники.
Примеры входящих занятий:
Аналитик компьютерных систем
Научный сотрудник (в области информатики и вычислительной техники)
Разработчик компьютерных систем

Grupa de bază 2132


Programatori

Programatorii elaborează, imprimă, testează programele menite să soluţioneze diferite


probleme tehnice, economice şi de alt caracter cu ajutorul tehnicii de calcul, precum şi
înfăptuiesc conducerea şi întreţinerea lor.
Exemple de ocupaţii componente:
Inginer programator
Programator

Базовая группа 2132


Программисты

Программисты разрабатывают, записывают, проверяют программы, реализующие


решение различных технических, экономических и других задач с помощью
компьютерной техники, а также осуществляют их сопровождение и обслуживание.
Примеры входящих занятий:
Инженер-программист
Программист

96
CRM 006-97
Grupa de bază 2139
Specialişti în informatică neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Specialiştii în informatică neclasificaţi în grupele de bază anterioare concep, realizează


şi aplică metode de asigurare a integrităţii şi securităţii datelor şi programelor; instalează,
întreţin şi menţin în exploatare echipamente de calcul; gestionează reţele de calculatoare.
Exemple de ocupaţii componente:
Economist la centrul de calcul (centrul de calcul şi informaţie)

Базовая группа 2139


Специалисты по компьютерам, не вошедшие в предыдущие базовые группы

Специалисты по компьютерам, не вошедшие в предыдущие базовые группы,


разрабатывают, реализуют и применяют методы обеспечения сохранности и
безопасности данных и программ; устанавливают, обслуживают и поддерживают в
эксплуатации компьютерную технику; управляют компьютерными сетями.
Примеры входящих занятий:
Экономист вычислительного (информационно-вычислительного) центра

Grupa minoră 214


Arhitecţi, ingineri şi asimilaţi

Arhitecţii, inginerii şi asimilaţii acestora efectuează cercetări ştiinţifice, elaborează şi


dezvoltă concepţii, metode şi utilizează în practică cunoştinţele în domeniul arhitecturii,
tehnicii, tehnologiei şi organizării proceselor de producţie.
Activitatea lor constă în îndeplinirea următoarelor obligaţiuni de bază: efectuarea
cercetărilor ştiinţifice şi consultarea în diferite direcţii ale activităţii inginereşti; proiectarea,
construcţia, întreţinerea şi reparaţia clădirilor şi edificiilor industriale şi civile, reţelelor de
circulaţie rutieră; construirea, producerea industrială şi exploatarea diferitor maşini-unelte,
maşini, echipamente, sisteme şi motoare electrice, de telecomunicaţii şi electronice;
elaborarea şi aplicarea proceselor chimice în unele tipuri de producţie; dezvoltarea şi
realizarea la scară industrială a metodelor de extragere a apei, petrolului, gazului natural şi
altor minereuri, precum şi fabricarea unor noi materiale; cercetarea caracteristicilor
tehnologice ale unor materiale, produse şi procese concrete; studierea şi efectuarea
fotografierii unor sectoare de uscat şi de apă, reprezentarea lor prin metode grafice sau
fotografice; organizarea proceselor de producţie şi muncă; pregătirea documentaţiei
ştiinţifice şi a rapoartelor.

Составная группа 214


Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий

Архитекторы, инженеры и специалисты родственных им профессий ведут научно-


исследовательскую работу, разрабатывают и совершенствуют концепции, методы и
осуществляют практическое применение знаний в области архитектуры, техники,
технологии и организации производственных процессов.
Их деятельность состоит в выполнении следующих основных обязанностей:
проведение научно-исследовательских работ и консультировании по различным
направлениям инженерной деятельности; проектировании, строительстве, обслуживании и
ремонте промышленных и гражданских зданий и сооружений, транспортных узлов и

97
CRM 006-97
коммуникаций; конструировании, промышленном производстве и эксплуатации различных
станков, машин, оборудования, электрических двигателей и систем телекоммуникаций и
электроники; разработке и применении химических процессов в определенных видах
производства; развитии и реализации в промышленных масштабах методов добычи воды,
нефти, газа и других ископаемых, а также изготовления новых материалов; исследовании
технологических характеристик конкретных материалов, изделий и процессов; изучении и
проведении съемок территорий суши и моря, их воспроизведении графическими и
фотографическими методами; организации производственных и трудовых процессов;
подготовке научной документации и отчетов.

Grupa de bază 2141


Arhitecţi şi ingineri în urbanistică şi amenajarea teritoriului

Arhitecţii şi inginerii în urbanistică şi amenajarea teritoriului proiectează zonele de


locuit, comerciale, industriale şi căi rutiere, elaborează schiţe şi planuri de detaliu pentru
construcţii şi restaurări; elaborează planuri de amenajare urbanistică şi peisagistică, urmăresc
în teren realizarea proiectelor de desfăşurare a activităţilor şi diverselor reglementări în
vigoare.
Exemple de ocupaţii componente:
Arhitect
Inginer proiectant
Inginer în gospodăria spaţiilor verzi
Inginer la supravegherea lucrărilor de construcţie

Базовая группа 2141


Архитекторы и инженеры по городскому строительству и благоустройству
территории

Архитекторы и инженеры по городскому строительству и благоустройству


территории проектируют жилые, торговые, промышленные зоны городов и
транспортные пути, разрабатывают эскизные и детальные планы строительства и
реставрации; разрабатывают планы по городскому благоустройству и ландшафтному
строительству, осуществляют надзор за строительством проектируемых объектов и
контроль соответствия действующим техническим условиям.
Примеры входящих занятий:
Архитектор
Инженер проектировщик
Инженер садово-паркового хозяйства
Инженер по надзору за строительством

Grupa de bază 2142


Ingineri în construcţii industriale şi civile

Inginerii în construcţii industriale şi civile elaborează proiecte, efectuează construcţia şi


exploatarea obiectelor industriale şi civile, oferă consultaţii pe aceste probleme.
Obligaţiunile lor includ: proiectarea podurilor, tunelurilor, construcţiilor hidrotehnice,
caselor de locuit, sistemelor de aprovizionare cu gaz, energie termică, de ventilare, a reţelelor
de alimentare cu apă şi canalizare, etc.; determinarea costului construcţiei, componenţei şi
cantităţii necesare de utilaj, produse şi materiale şi controlul corespunderii lor proiectelor

98
CRM 006-97
aprobate, standardelor şi condiţiilor tehnice; conducerea lucrărilor de construcţie, exploatarea
şi reparaţia construcţiilor existente; elaborarea tehnologiilor de producere a articolelor şi
instalaţiilor de construcţie.
Exemple de ocupaţii componente:
Inginer construcţii civile, industriale şi agricole
Inginer la lucrări de proiect şi deviz (în construcţii industriale şi civile)
Inginer la organizarea lucrărilor de exploatare şi reparaţii a clădirilor şi construcţiilor

Базовая группа 2142


Инженеры по промышленному и гражданскому строительству

Инженеры по промышленному и гражданскому строительству разрабатывают


проекты, осуществляют строительство и эксплуатацию промышленных и гражданских
объектов, консультируют по этим вопросам.
Их обязанности включают: проектирование мостов, тоннелей, гидротехнических
сооружений, жилых зданий, систем теплогазоснабжения, вентиляции, водопроводно-
канализационного хозяйства и т. п.; определение стоимости строительства,
необходимого состава и количества оборудования, изделий и материалов и контроль их
соответствия утвержденным проектам, стандартам и техническим условиям;
руководство строительными работами, эксплуатацию и ремонт существующих
сооружений; разработку технологий производства строительных изделий и
конструкций.
Примеры входящих занятий:
Инженер по гражданскому, промышленному и сельскохозяйственному
строительству
Инженер по проектно-сметной работе (в промышленном и гражданском
строительстве)
Инженер по организации эксплуатации и ремонту зданий и сооружений

Grupa de bază 2143


Ingineri electricieni şi energeticieni

Inginerii electricieni şi energeticieni efectuează cercetări în domeniul electrotehnicii şi


energeticii, proiectează şi realizează producerea industrială şi exploatarea motoarelor
electrice, utilajului electric, a sistemelor de producere, transmisie şi distribuţie a energiei;
asigură controlul respectării instrucţiunilor privind întreţinerea tehnică şi supravegherea
utilajului energetic şi electrotehnic, a comunicaţiilor şi reţelelor; elaborează tehnologiile
industriale în energetică şi electrotehnică; oferă consultaţii de specialitate.
Exemple de ocupaţii componente:
Ingineri la reglarea, desăvîrşirea tehnologiei şi exploatarea centralelor electrice şi
reţelelor
Inginer la complexul de transformare
Inginer energetician
Termotehnician

99
CRM 006-97
Базовая группа 2143
Инженеры-электрики и инженеры-энергетики

Инженеры-электрики и инженеры-энергетики проводят исследования в области


электротехники и энергетики, проектируют и осуществляют промышленное
производство и эксплуатацию двигателей, электрооборудования, систем по
производству, передаче и распределению энергии; обеспечивают контроль соблюдения
инструкций по техническому уходу и надзору за энергетическим, электротехническим
оборудованием, коммуникациями и сетями; разрабатывают промышленные технологии
в энергетике и электротехнике; консультируют по специальности.
Примеры входящих занятий:
Инженер по наладке, совершенствованию технологии и эксплуатации
электрических станций и сетей
Инженер преобразовательного комплекса
Инженер-энергетик
Теплотехник

Grupa de bază 2144


Ingineri electronişti, ingineri în telecomunicaţii şi construcţia de aparate

Inginerii electronişti, inginerii în telecomunicaţii şi construcţia de aparate efectuează


cercetări, proiectează şi efectuează producerea industrială, întreţinerea şi reparaţia diferitor
aparate, tehnicii electronice, mijloacelor de comunicaţie şi dispozitivelor de reglare şi dirijare
automată, precum şi oferă consultaţii pe aceste probleme.
Exemple de ocupaţii componente:
Inginer la echipamente de televiziune
Inginer electronist
Inginer electrocomunicaţii
Inginer la radiolocaţie

Базовая группа 2144


Инженеры-электроники, инженеры по связи и приборостроению

Инженеры-электроники, инженеры по связи и приборостроению проводят


исследования, проектируют, осуществляют промышленное производство,
обслуживание и ремонт различных приборов, электронной техники, средств связи и
устройств автоматического регулирования и управления, а также консультируют по
этим вопросам.
Примеры входящих занятий:
Инженер по телевизионному оборудованию
Инженер-электроник
Инженер электросвязи
Инженер по радиолокации

Grupa de bază 2145


Ingineri mecanici şi tehnologi în industria constructoare de maşini

Inginerii mecanici şi tehnologii din industria constructoare de maşini efectuează


cercetări în domeniul construcţiei de maşini şi a prelucrării materialelor, elaborează
construcţii, procese tehnologice, realizează producerea industrială, întreţinerea şi repararea
maşinilor, mecanismelor şi utilajului, precum şi oferă consultaţii pe aceste probleme.
100
CRM 006-97
Exemple de ocupaţii componente:
Inginer instrumente
Inginer mecanic
Inginer proiectant
Inginer tehnolog
Inginer la transport

Базовая группа 2145


Инженеры-механики и технологи машиностроения

Инженеры-механики и технологи машиностроения проводят исследования в


области машиностроения и материало-обработки, разрабатывают конструкции,
технологические процессы, осуществляют промышленное производство, обслуживание
и ремонт машин, механизмов и оборудования, а также консультируют по этим
вопросам.
Примеры входящих занятий:
Инженер по инструменту
Инженер-механик
Инженер-конструктор
Инженер-технолог
Инженер по транспорту

Grupa de bază 2146


Ingineri-chimişti şi tehnologi-chimişti în chimia industrială

Specialiştii, clasificaţi în această grupă de bază, efectuează cercetări şi elaborează


procese tehnologice în unităţile de producţie chimică, în industria alimentară şi cea uşoară;
asigură siguranţa proceselor chimico-tehnologice, elaborează mijloacele de protecţie a
mediului înconjurător de influenţa nocivă a deşeurilor producţiei chimice şi altor producţii;
organizează întreţinerea tehnică şi repararea utilajului, exercită controlul privind respectarea
tehnologiilor de producţie în chimia industrială, industria alimentară şi cea uşoară.
Exemple de ocupaţii componente:
Clasificator materie primă textilă
Inginer chimist
Inginer laborant
Inginer materiale combustibile şi lubrifiante
Producător crupe

Базовая группа 2146


Инженеры-химики и химики-технологи промышленной химии

Специалисты классифицированные в данную базовую группу, проводят


исследования и разрабатывают технологические процессы в химических производствах,
пищевой и легкой промышленности; обеспечивают безопасность химико-
технологических процессов, разрабатывают средства защиты окружающей среды от
вредного воздействия отходов химических и других производств; организуют
техническое обслуживание и ремонт оборудования, осуществляют контроль за
соблюдением технологических процессов в промышленной химии, пищевой и легкой
промышленности.

101
CRM 006-97
Примеры входящих занятий:
Классификатор текстильного сырья
Инженер-химик
Инженер-лаборант
Инженер по горюче-смазочным материалам
Крупянщик

Grupa de bază 2147


Ingineri minieri şi metalurgişti

Inginerii minieri şi metalurgiştii efectuează cercetări, proiectează procese tehnologice în


domeniul extragerii mineralelor, apei, petrolului, gazelor naturale din sol şi în metalurgie şi
le întreţin; realizează aliaje noi, produse ceramice şi alte materiale; exercită controlul
respectării proceselor tehnologice în industria extractivă şi metalurgie, asigură siguranţa
efectuării lucrărilor în ramură.
Exemple de ocupaţii componente:
Inginer foraj (lucrări de foraj)
Inginer exploatări miniere
Inginer la exploatarea conductelor de petrol şi gaze

Базовая группа 2147


Горные инженеры и металлурги

Горные инженеры и металлурги проводят исследования, проектируют


технологические процессы в области добычи минералов, воды, нефти, газа и в
металлургии и обслуживают их; создают новые сплавы, изделия из керамики и другие
материалы; осуществляют контроль за соблюдением технологических процессов в
добывающей промышленности и металлургии, обеспечивают безопасное проведение
работ в отрасли.
Примеры входящих занятий:
Инженер по бурению (буровым работам)
Инженер по горным работам
Инженер по эксплуатации нефтегазопроводов

Grupa de bază 2148


Ingineri geodezi, cartografi şi topografi

Inginerii geodezi, cartografi şi topografi efectuează, utilizînd metode şi tehnologii


topografo-geodezice, măsurări şi ridicări topografice a suprafeţei solului; determină situaţia
exactă şi graniţele obiectelor amplasate, alcătuiesc şi perfectează hărţi, reprezentări pe plan,
desene şi le utilizează în practică.
Exemple de ocupaţii componente:
Aerofotogeodez
Cartograf
Geodez
Inginer organizarea teritoriilor
Topograf
Topograf de mină

102
CRM 006-97
Базовая группа 2148
Геодезисты, картографы и топографы

Геодезисты, картографы и топографы осуществляют с применением топографо-


геодезических методов и технологий измерения и съемки земной поверхности,
определение точного нахождения и границ находящихся на ней объектов, составление и
оформление карт, планов, чертежей и их использование в практической деятельности.
Примеры входящих занятий:
Аэрофотогеодезист
Картограф
Геодезист
Инженер по землеустройству
Топограф
Маркшейдер

Grupa de bază 2149


Arhitecţi, ingineri şi asimilaţi neclasificaţi în grupele de bază anterioare

În această grupă de bază sînt incluşi specialiştii de profil ingineresc, care nu sînt
cuprinşi în celelalte grupe de bază, obligaţiile cărora ţin de organizarea proceselor de
producţie şi muncă, normarea muncii, organizarea conducerii producţiei, protecţia muncii şi
tehnica securităţii, protecţia inginerească a mediului înconjurător şi protecţia antiincendiară,
alte activităţi similare.
Exemple de ocupaţii componente:
Inginer normarea muncii
Inginer organizarea conducerii producţiei
Inginer organizarea muncii
Inginer protecţie antiincendiară
Inginer protecţia mediului înconjurător
Inginer protecţia muncii şi tehnica securităţii

Базовая группа 2149


Архитекторы, инженеры и специалисты родственных профессий не вошедшие в
классификацию предыдущих базовых групп

В эту базовую группу включены специалисты инженерного профиля, которые не


вошли в другие базовые группы и обязанности которых относятся к организации
производственных процессов и труда, нормированию труда, организации управления
производством, охране труда и технике безопасности, инженерной защите окружающей
среды и противопожарной защите, другой подобной деятельности.
Примеры входящих занятий:
Инженер по нормированию труда
Инженер по организации управления производством
Инженер по организации труда
Инженер пожарной охраны
Инженер по охране окружающей среды
Инженер по охране труда и технике безопасности

103
CRM 006-97
Subgrupa majoră 22
Specialişti în biologie, agronomie, ştiinţele vieţii şi ocrotirea sănătăţii

Specialiştii în biologie, agronomie, ştiinţele vieţii şi ocrotirea sănătăţii efectuează


cercetări ştiinţifice asupra teoriilor, conceptelor şi procedeelor, le îmbunătăţesc şi le
ameliorează, şi aplică cunoştinţele ştiinţifice în domeniul biologiei, zoologiei, botanicii,
ecologiei, fiziologiei, biochimiei, microbiologiei, agronomiei, farmacologiei şi medicinii;
aplică cunoştinţele dobîndite cu prilejul studiilor pe care le efectuează asupra vieţii umane,
animale sau vegetale în toate manifestările sale, inclusiv studii de organe, ţesuturi, celule şi
microorganisme şi a efectelor determinate de factorii de mediu, medicamente sau alte
substanţe; studiază bolile care afectează omul, animalele sau plantele, tratamentul şi
profilaxia lor; oferă consultaţii privind aplicarea metodelor de tratament, îngrijire medicală şi
menţinere a sănătăţii; întocmesc comunicări ştiinţifice şi rapoarte pe teme de specialitate.

Подгруппа 22
Специалисты в области биологии, агрономии
и по наукам о жизни и здравоохранению

Специалисты в области биологии, агрономии и по наукам о жизни и


здравоохранению проводят научные исследования по общей теории, концепциям и
методам, улучшают и совершенствуют их, и применяют научные знания в области
биологии, зоологии, ботаники, экологии, физиологии, биохимии, микробиологии,
агрономии, фармакологии и медицины; применяют на практике знания полученные в
результате изучения жизни людей, животных и растений во всех ее проявлениях,
включая отдельные органы, ткани, клетки и микроорганизмы, а также влияния на них
окружающей среды, лекарств и других веществ; изучают болезни человека, животных и
растений, их лечение и профилактику; консультируют по применению лечебных
методов, медицинскому уходу и сохранению здоровья; готовят научные доклады и
отчеты по профессиональной тематике.

Grupa minoră 221


Specialişti în biologie, agronomie, ştiinţele vieţii

Specialiştii în biologie, agronomie şi ştiinţele vieţii efectuează cercetări ştiinţifice,


elaborează şi perfecţionează teorii şi metode şi aplică în practică cunoştinţele dobîndite în
biologie, botanică, zoologie, ecologie, anatomie, bacteriologie, biochimie, fiziologie,
citologie, genetică şi farmacologie.
Obligaţiunile lor de bază constau în studierea vieţii umane, animale sau vegetale în
toate manifestările sale, inclusiv studii de organe, ţesuturi, celule şi microorganisme în
interconexiunea lor, precum şi a influenţei exercitate asupra acestora de factorii de mediu,
medicamente sau alte substanţe; în aplicarea în practică a cunoştinţelor dobîndite şi oferirea
de consultaţii în agricultură şi silvicultură, industria farmaceutică şi alte ramuri ale industriei,
în medicină; în întocmirea de comunicări ştiinţifice şi rapoarte de specialitate.

Составная группа 221


Специалисты в области биологии, агрономии и по наукам о жизни

Специалисты в области биологии, агрономии и по наукам о жизни проводят


научные исследования, разрабатывают и совершенствуют теории и методы и

104
CRM 006-97
осуществляют практическое применение полученных знаний в биологии, ботанике,
зоологии, экологии, анатомии, бактериологии, биохимии, физиологии, цитологии,
генетике и фармакологии.
Их основные обязанности состоят в изучении жизни людей, животных и растений
во всех ее проявлениях, включая изучение отдельных органов, тканей, клеток,
микроорганизмов в их взаимосвязи, а также влияния на них окружающей среды,
лекарств и других веществ; практическом применении полученных знаний и
консультировании в сельском и лесном хозяйстве, фармацевтической и других отраслях
промышленности, медицине; подготовке научных докладов и отчетов по
специальности.

Grupa de bază 2211


Biologi, botanişti, zoologi, ecologi şi asimilaţi

Biologii, botaniştii, zoologii, ecologii şi asimilaţii acestora efectuează cercetări


ştiinţifice, elaborează şi perfecţionează teorii şi metode, aplică cunoştinţele de specialitate în
medicină, agricultură, industria farmaceutică, alte domenii de activitate şi urmăresc
ameliorarea speciilor de plante şi animale şi protecţia mediului natural; întocmesc rapoarte şi
comunicări ştiinţifice în domeniile proprii de specialitate.
Exemple de ocupaţii componente:
Biolog
Colaborator ştiinţific (în biologie)
Entomolog
Fiziolog
Hidrobiolog
Ihtiolog
Zoolog

Базовая группа 2211


Биологи, ботаники, зоологи, экологи и специалисты родственных профессий

Биологи, ботаники, зоологи, экологи и специалисты родственных профессий


проводят научные исследования, разрабатывают и совершенствуют теории и методы,
осуществляют практическое применение знаний по специальности в медицине,
сельском хозяйстве, фармацевтической промышленности, других областях
деятельности и работают над улучшением видов растений и животных и по охране
окружающей среды, составляют научные доклады и отчеты по специальности.
Примеры входящих занятий:
Биолог
Научный сотрудник (в области биологии)
Энтомолог
Физиолог
Гидробиолог
Ихтиолог
Зоолог

105
CRM 006-97
Grupa de bază 2212
Bacteriologi, farmacologi şi asimilaţi

Bacteriologii, farmacologii şi asimilaţii acestora efectuează cercetări şi aplică cunoştinţele


legate de anatomie, fiziologie, bacteriologie, genetică, biofizică, biochimie, farmacologie în
medicină, agricultură, silvicultură, piscicultură, industria microbiologică, alimentară şi
farmaceutică; contribuie la îmbunătăţirea calităţii medicamentelor existente, experimentîndu-le
pe cele noi.
Exemple de ocupaţii componente:
Bacteriolog
Biofizician
Entofitopatolog
Farmacolog
Microbiolog
Toxicolog

Базовая группа 2212


Бактериологи, фармакологи и специалисты родственных профессий

Бактериологи, фармакологи и специалисты родственных профессий проводят


исследования и осуществляют практическое применение связанных с анатомией,
физиологией, бактериологией, генетикой, биофизикой, биохимией, фармакологией знаний в
медицине, сельском, лесном, рыбном хозяйстве, микробиологической, пищевой,
фармацевтической промышленности; содействуют улучшению качества существующих
лекарств, испытывая новые.
Примеры входящих занятий:
Бактериолог
Биофизик
Энтофитопатолог
Фармаколог
Микробиолог
Токсиколог

Grupa de bază 2213


Agronomi şi asimilaţi

Agronomii şi asimilaţii acestora efectuează cercetări, elaborează şi perfecţionează


concepte şi metode în domeniul agronomiei, agrochimiei şi agrologiei, protecţiei plantelor,
aplică în practică cunoştinţele şi rezultatele dobîndite în agricultură, silvicultură, gospodăria
parcurilor.
Exemple de ocupaţii componente:
Agronom
Agronom pentru protecţia plantelor
Agrochimist
Inginer pentru protecţia pădurilor
Pedolog

106
CRM 006-97
Базовая группа 2213
Агрономы и специалисты родственных профессий

Агрономы и специалисты родственных профессий проводят исследования,


разрабатывают и совершенствуют концепции и методы в области агрономии,
агрохимии и почвоведения, защиты растений, осуществляют практическое применение
полученных знаний и результатов в сельском, лесном, лесопарковом хозяйстве.
Примеры входящих занятий:
Агроном
Агроном по защите растений
Агрохимик
Инженер по охране и защите леса
Почвовед

Grupa minoră 222


Specialişti în ocrotirea sănătăţii
(exclusiv surori medicale şi moaşe)
Specialiştii în ocrotirea sănătăţii efectuează cercetări, elaborează concepţii şi metode şi
aplică cunoştinţele ştiinţifice în medicină, stomatologie, veterinărie, farmacie, precum şi în
alte domenii legate de ocrotirea şi ameliorarea sănătăţii:
Obligaţiile de bază ale acestor specialişti constau în efectuarea cercetărilor şi utilizarea
în practică a cunoştinţelor dobîndite pentru tratarea diferitor tulburări şi maladii care
afectează fiinţele umane şi animale; preîntîmpinarea maladiilor şi elaborarea măsurilor
profilactice; consultarea în toate problemele ce ţin de tratarea, profilaxia îmbolnăvirilor şi
asigurarea medicală; elaborarea recomandărilor privind aplicarea şi prepararea
medicamentelor; întocmirea rapoartelor şi comunicărilor ştiinţifice.

Составная группа 222


Специалисты в здравоохранении
(кроме медицинских сестер и акушерок)
Специалисты в здравоохранении проводят исследования, разрабатывают
концепции и методы и применяют научные знания в медицине, стоматологии,
ветеринарии, фармацее, а также в других областях, связанных с охраной и улучшением
здоровья.
Основные обязанности этих специалистов заключаются в проведении
исследований и практическом применении знаний для лечения различных расстройств и
болезней человека и животных; предупреждении болезней и разработке
профилактических мер; консультировании по всем вопросам лечения, профилактики
заболеваний и медицинскому страхованию; разработке рекомендаций по применению и
изготовлению лекарств; подготовке научных докладов и сообщений.

Grupa de bază 2221


Medici, medicină generală
Medicii de medicină generală şi pediatrie efectuează cercetări, elaborează şi
perfecţionează concepţii şi metode de tratare şi prevenire a maladiilor; acordă consultaţii şi
tratează tulburările şi maladiile care afectează fiinţele umane; stabilesc metodele de
tratament preventiv sau curativ; examinează pacienţii, prescriu şi administrează tratamente

107
CRM 006-97
medicale sau chirurgicale în funcţie de natura afecţiunilor; efectuează expertize medico-
legale.
Exemple de ocupaţii componente:
Medic
Medic de specialitate
Medic legist
Medic psihiatru legist

Базовая группа 2221


Врачи

Врачи общей медицины и педиатры проводят исследования, разрабатывают


концепции и методы лечения и предупреждения болезней; консультируют и проводят
лечение расстройств и болезней человека; устанавливают методы излечения - лечебный
или профилактический; обследуют пациентов, предписывают и проводят
терапевтическое или хирургическое лечение в зависимости от природы болезни;
проводят судебно-медицинские экспертизы.
Примеры входящих занятий:
Врач
Врач-специалист
Врач-судебно-медицинский эксперт
Врач-судебно-психиатрический эксперт

Grupa de bază 2222


Medici stomatologi

Medicii stomatologi efectuează cercetări, elaborează şi perfecţionează concepţii şi


metode, înfăptuiesc activitatea practică în domeniul tratării şi profilaxiei afecţiunilor dentare
şi ale cavităţii bucale.
Exemple de ocupaţii componente:
Medic stomatolog
Medic stomatolog de specialitate

Базовая группа 2222


Стоматологи

Стоматологи проводят исследования, разрабатывают и совершенствуют концепции


и методы, осуществляют практическую деятельность в области лечения и
профилактики заболеваний зубов и ротовой полости.
Примеры входящих занятий:
Врач-стоматолог
Врач-стоматолог-специалист

Grupa de bază 2223


Medici veterinari

Medicii veterinari efectuează cercetări teoretice, elaborează şi perfecţionează concepţii şi


metode de tratare şi prevenire a afecţiunilor la animale; examinează animalele şi pun
diagnosticul bolilor şi leziunilor lor, administrează tratamente medicale sau chirurgicale şi
vaccinează animalele; efectuează expertiza sanitar-veterinară a vitelor şi păsărilor; exercită
108
CRM 006-97
controlul produselor alimentare de origine animală, pregătesc avize referitor la utilizabilitatea
lor pentru prelucrare.
Exemple de ocupaţii componente:
Epizotolog
Medic veterinar

Базовая группа 2223


Ветеринары

Ветеринары проводят теоретические исследования, разрабатывают и


совершенствуют концепции и методы лечения и предупреждения болезней животных;
проводят осмотр животных и диагностирование их болезней и повреждений,
обеспечивают терапевтическое или хирургическое лечение и прививку животных;
проводят ветеринарно-санитарную экспертизу скота и птицы; осуществляют контроль
продуктов животного происхождения, готовят заключения об их годности для
переработки.
Примеры входящих занятий:
Эпизоотолог
Ветеринарный врач

Grupa de bază 2224


Farmacişti

Farmaciştii aplică cunoştinţele de farmacologie la prepararea şi eliberarea


medicamentelor; prepară medicamente după prescripţia medicilor, stomatologilor sau
medicilor veterinari; verifică dozele prescrise, fac recomandare pacienţilor referitoare la
posologia şi riscul de incompatibilitate a unor medicamente; eliberează medicamente în
spitale, vînd medicamente în farmacii; ţin evidenţa medicamentelor toxice, a stupefiantelor şi
medicamentelor farmacodependente; controlează natura, puritatea şi eficacitatea
medicamentelor; participă la experimentarea medicamentelor noi.
Exemple de ocupaţii componente:
Farmacist
Farmacist de specialitate
Inspector farmacist

Базовая группа 2224


Фармацевты

Фармацевты применяют фармакологические знания при приготовлении и поставке


лекарственных форм; изготавливают лекарства согласно предписаниям врачей,
стоматологов или ветеринаров; проверяют предписанные дозы, дают пациентам
рекомендации по порядку приема и совместимости отдельных лекарств; осуществляют
поставку лекарств в больницы и продают лекарства в аптеках; ведут учет токсических и
наркотических препаратов и лекарств, вызывающих медикаментозную зависимость;
проверяют лекарства с целью определения их природы, чистоты и эффективности;
участвуют в испытаниях новых лекарств.
Примеры входящих занятий:
Провизор
Фармацевт-специалист

109
CRM 006-97
Инспектор-провизор

Grupa de bază 2229


Medici şi asimilaţi (exclusiv surori medicale şi moaşe)
neclasificaţi în grupele de bază anterioare

În această grupă sînt incluşi specialiştii-medici care efectuează cercetări ştiinţifice, fac
analize şi teste de laborator, se ocupă de problemele igienei, alimentaţiei dietetice şi medicii
statisticieni.
Exemple de ocupaţii componente:
Colaborator ştiinţific (în medicină)
Laborant
Medic igienist
Medic dietolog
Medic statistician

Базовая группа 2229


Специалисты-медики (кроме медицинских сестер и акушерок) не вошедшие в
классификацию предыдущих базовых групп

В эту группу входят специалисты-медики которые ведут научно-


исследовательскую работу, проводят анализы и лабораторные тесты, занимаются
проблемами гигиены, диетического питания и врачи-статистики.
Примеры входящих занятий:
Научный сотрудник (в области медицины)
Лаборант
Врач-гигиенист
Врач-диетолог
Врач-статистик

Grupa minoră 223


Surori medicale şi moaşe 1

Составная группа 223


Медицинские сестры и акушерки1

Subgrupa majoră 23
Specialişti în sfera învăţămîntului

Specialiştii de calificare înaltă din sfera învăţămîntului cercetează, elaborează,


perfecţionează concepţii, noţiuni şi metode în domeniul pedagogiei, realizează aplicarea
acestora în practică şi predarea cunoştinţelor teoretice şi practice la diferite niveluri.
Obligaţiunile lor constau în predarea cunoştinţelor în diferite domenii ale ştiinţei şi
instruirea practică la diferite niveluri; elaborarea manualelor şi îndreptarelor metodice;
efectuarea cercetărilor ştiinţifice în scopul elaborării şi perfecţionării concepţiilor, noţiunilor

1
Grupa minoră 223 se va clasifica în grupa minoră 323
Составную группу 223 следует учитывать в составной группе 323

110
CRM 006-97
şi metodelor în pedagogie; consultarea în problemele de predare şi instruire; elaborarea şi
aplicarea în practică a metodelor speciale de instruire a persoanelor handicapate; propagarea
cunoştinţelor; inspectarea activităţii instituţiilor de învăţămînt de diferite niveluri.

Подгруппа 23
Специалисты в области образования

Специалисты высшей квалификации в области образования исследуют,


разрабатывают, совершенствуют концепции, понятия и методы в области педагогики,
осуществляют их практическое применение и преподавание научных и практических
знаний на разных уровнях.
Их функции состоят в преподавании знаний в различных областях науки и
практическом обучении на разных уровнях; разработке учебников и методических
пособий; проведении научных исследований с целью разработки и совершенствования
концепций, понятий и методов в педагогике; консультировании по вопросам
преподавания и обучения; разработке и практическом применении методов
специального обучения людей с физическими недостатками; пропаганде знаний;
инспектировании деятельности учебных заведений различных уровней.

Grupa minoră 231


Profesori universitari, conferenţiari universitari, lectori universitari,
asistenţi universitari şi asimilaţi ocupaţi în învăţămîntul superior

Profesorii universitari, conferenţiarii universitari, lectorii universitari, asistenţii


universitari şi asimilaţii acestora concep şi modifică planurile şi programele de studii, susţin
cursuri teoretice, organizează seminare, supraveghează studiul individual al studenţilor;
studiază metodele pedagogice şi materialele didactice şi pregătesc recomandări privind
aplicarea lor; efectuează cercetări ştiinţifice în problemele de specialitate; elaborează şi
editează manuale didactice şi metodice; participă la luarea deciziilor privind planificarea şi
organizarea învăţămîntului superior.

Составная группа 231


Университетские профессора, конференциары, преподаватели,
ассистенты и специалисты родственных профессий, занятые в учреждениях
высшего образования

Университетские профессора, конференциары, преподаватели, ассистенты и


специалисты родственных профессий разрабатывают и изменяют учебные планы и
программы, ведут курсы, организуют семинары, контролируют обучение студентов в
индивидуальном порядке; изучают педагогические методы и дидактические материалы
и готовят рекомендации по их применению; проводят исследования по вопросам,
связанным с их специальностью; разрабатывают и издают учебные и методические
пособия; участвуют в принятии решений касающихся планирования и организации
высшего образования.

111
CRM 006-97
Grupa de bază 2310
Profesori universitari, conferenţiari universitari, lectori universitari, asistenţi
universitari şi asimilaţi ocupaţi în învăţămîntul superior

Profesorii universitari, conferenţiarii universitari, lectorii universitari, asistenţii


universitari şi asimilaţii acestora înfăptuiesc instruirea pe diferite discipline la toate nivelurile
de studii superioare; concep şi modifică planurile şi programele de studii, susţin cursuri
teoretice şi petrec lecţii practice, organizează seminare, supraveghează studiul individual al
studenţilor; efectuează cercetări ştiinţifice în problemele de specialitate; elaborează şi
editează materiale didactice şi metodice; participă la luarea deciziilor privind planificarea şi
organizarea învăţămîntului superior.
Exemple de ocupaţii componente:
Asistent universitar
Conferenţiar universitar (docent)
Lector universitar
Profesor universitar

Базовая группа 2310


Университетские профессора, конференциары, преподаватели,
ассистенты и специалисты родственных профессий занятые в учреждениях
высшего образования

Университетские профессора, конференциары, преподаватели, ассистенты и


специалисты родственных профессий осуществляют обучение различным предметам на
всех уровнях высшего образования; разрабатывают и изменяют учебные планы и
программы, ведут курсы и проводят практические занятия, организуют семинары,
контролируют обучение студентов в индивидуальном порядке; проводят научные
исследования по вопросам, связанным с их специальностью; разрабатывают и издают
учебные и методические пособия; участвуют в принятии решений касающихся
планирования и организации высшего образования.
Примеры входящих занятий:
Ассистент
Конференциар (доцент)
Преподаватель
Университетский профессор

Grupa minoră 232


Profesori în învăţămîntul secundar

Profesorii din învăţămîntul secundar predau una sau mai multe discipline în scopul
instruirii sau formării profesionale a elevilor din învăţămîntul secundar; participă la luarea de
decizii privind organizarea procesului de studii în învăţămîntul secundar şi desfăşoară alte
activităţi conexe.

Составная группа 232


Преподаватели в среднем образовании

Преподаватели в среднем образовании проводят уроки по одному или нескольким


предметам с целью образовательной или профессиональной подготовки учащихся

112
CRM 006-97
среднего образования; участвуют в принятии решений касающихся организации
учебного процесса в среднем образовании и проводят другую родственную
деятельность.

Grupa de bază 2320


Profesori în învăţămîntul secundar general şi profesional

Profesorii din învăţămîntul secundar general şi profesional predau una sau mai multe
discipline în scopul instruirii elevilor în învăţămîntul gimnazial şi liceal şi în scopul instruirii
profesionale a elevilor din învăţămîntul profesional; pregătesc cursuri şi planuri de predare,
testează cunoştinţele elevilor, le corectează temele, îi examinează şi îi notează pentru a le
aprecia progresele; fac caracterizări ale elevilor consultîndu-se în acest sens cu părinţii
acestora şi cu alte cadre didactice; organizează activităţi extraşcolare (programe artistice,
cluburi, cercuri pe discipline, etc.).
Exemple de ocupaţii componente:
Educator în învăţămîntul secundar profesional
Pedagog social în căminele de elevi
Profesor în învăţămîntul secundar (gimnazial, liceal, profesional)

Базовая группа 2320


Преподаватели в общем среднем и профессиональном образовании

Преподаватели в общем среднем и профессиональном образовании проводят занятия


по одному или нескольким предметам с целью образовательной подготовки для учащихся
гимназий и лицеев и с целью профессиональной подготовки учащихся в
профессиональном образовании; готовят курсы лекций и учебные планы; проверяют
знания учащихся, исправляют их письменные работы, проводят экзамены и ставят оценки
для определения достижений учащихся; составляют характеристики учащихся
консультируясь при этом с их родителями и с другими преподавателями; организуют
внешкольную деятельность учащихся (художественные программы, клубы, кружки по
предметам, и др.).
Примеры входящих занятий:
Воспитатель системы среднего профессионального образования
Социальный педагог в общежитиях для учащихся
Преподаватель системы среднего образования (гимназического, лицейского,
профессионального)

Grupa minoră 233


Profesori în învăţămîntul primar şi preşcolar

Profesorii din învăţămîntul primar şi preşcolar predau diferite discipline în şcolile primare
şi grădiniţe şi organizează activităţi educative pentru copiii care nu au atins vîrsta şcolii
primare.

113
CRM 006-97
Составная группа 233
Преподаватели в начальной школе и дошкольном образовании

Преподаватели в начальной школе и дошкольном образовании проводят занятия по


разным учебным дисциплинам в начальных школах и детских садах и организуют
воспитательную деятельность для детей дошкольного возраста.

Grupa de bază 2331


Profesori în învăţămîntul primar

Profesorii din învăţămîntul primar predau diferite discipline în instituţii de învăţămînt


primar, în cadrul programului de studii impus.
Exemple de ocupaţii componente:
Profesor în învăţămîntul primar

Базовая группа 2331


Преподаватели начального образования

Преподаватели системы начального образования преподают различные учебные


предметы в учреждениях начального образования, согласно установленной учебной
программы.
Примеры входящих занятий:
Преподаватель системы начального образования

Grupa de bază 2332


Profesori în învăţămîntul preşcolar

Profesorii din învăţămîntul preşcolar organizează jocuri colective şi individuale,


activităţi educative, predau limbi străine pentru a ajuta şi favoriza dezvoltarea fizică, mintală
şi socială a copiilor care nu au atins vîrsta şcolii primare.
Exemple de ocupaţii componente:
Profesor în învăţămîntul preşcolar

Базовая группа 2332


Преподаватели в дошкольном образовании

Преподаватели дошкольного образования организуют коллективные и


индивидуальные игры, проводят воспитательные мероприятия, преподают иностранные
языки в целях содействия физическому, умственному и социальному развитию детей
дошкольного возраста.
Примеры входящих занятий:
Преподаватель в дошкольном образовании

Grupa minoră 234


Profesori în sistemul învăţămîntului special

Profesorii din sistemul învăţămîntului special învaţă copii, adolescenţi sau adulţi
handicapaţi fizic sau mintal, precum şi pe cei care însuşesc cu dificultate cunoştinţele
elementare; adaptează programele şcolare la specificul diferitelor categorii de handicapaţi;

114
CRM 006-97
predau una sau mai multe discipline, utilizînd metode şi mijloace specifice, cum ar fi
alfabetul Braille pentru nevăzători şi labiolectura pentru surdo-muţi, labiolectura, etc.

Составная группа 234


Преподаватели в системе специального образования

Преподаватели в системе специального образования обучают детей, подростков и


взрослых людей с физическими или умственными недостатками, а также тех, у кого
возникают трудности с освоением элементарных знаний; адаптируют учебные
программы к особенностям разных категорий людей с физическими и умственными
недостатками; проводят занятия по одному или более предметам с использованием
специфических приемов и методов, например обучение слепых по алфавиту Брайля и
глухонемых, чтению по губам и т.п.

Grupa de bază 2340


Profesori în sistemul învăţămîntului special

Profesorii din sistemul învăţămîntului special instruiesc copii, adolescenţi sau adulţi
handicapaţi fizic sau mintal, precum şi pe cei care însuşesc cu dificultate cunoştinţele
elementare; utilizează metode sau mijloace speciale de instruire (alfabetul Braille sau
labiolectura) adaptate tipului de handicap; colaborează cu părinţii, conducerea şcolii,
personalul medical şi de îngrijire în vederea recuperării elevilor handicapaţi.
Exemple de ocupaţii componente:
Învăţător defectolog
Învăţător logoped
Profesor în sistemul învăţămîntului special
Traducător-dactilolog

Базовая группа 2340


Преподаватели в системе специального образования

Преподаватели в системе специального образования обучают детей, подростков


или взрослых людей с физическими или умственными недостатками, а также тех у кого
возникают трудности с освоением элементарных знаний; используют специальные
приемы и методы обучения (алфавит Брайля, чтение по губам), приспособленные к
типу отклонения; взаимодействуют с родителями, руководством школы, медицинскими
работниками и персоналом по уходу в целях восстановления нарушенных функций у
обучающихся.
Примеры входящих занятий:
Учитель-дефектолог
Учитель-логопед
Преподаватель в системе специального образования
Переводчик-дактилолог

115
CRM 006-97
Grupa minoră 235
Alţi specialişti în învăţămînt

Specialiştii incluşi în această grupă minoră efectuează cercetări ştiinţifice şi duc munca
de culturalizare, elaborează materiale metodice şi didactice, instructează în diferite feluri de
activitate şi exercită controlul asupra activităţii pedagogice la diferite niveluri de studii

Cоставная группа 235


Прочие специалисты в области образования

Специалисты данной составной группы ведут научно-исследовательскую и


просветительскую работу, разрабатывают методические и учебные материалы,
инструктируют по различным видам деятельности и осуществляют контроль за
педагогической работой на разных образовательных уровнях

Grupa de bază 2351


Specialişti în metodica învăţămîntului şi munca educativă

Specialiştii în metodica învăţămîntului şi munca educativă efectuează cercetări


ştiinţifice, organizează şi înfăptuiesc elaborarea materialelor metodico-didactice pentru
instituţii de învăţămînt de diferite tipuri, implementează în procesele de studii a mijloacelor
şi metodelor de predare noi şi oferă consultaţii pe aceste probleme.
Exemple de ocupaţii componente:
Colaborator ştiinţific (în învăţămînt)
Metodist
Metodist instituţie de învăţămînt, cabinet (centru) metodic, cabinet metodic şi de
studii, filmotecă
Metodist educaţie preşcolară

Базовая группа 2351


Специалисты по методике обучения и воспитательной работе

Специалисты по методике обучения и воспитательной работе проводят научные


исследования, организуют и осуществляют разработку учебно-методических
материалов для учебных учреждений всех типов, внедряют в учебные процессы новые
методы и средства обучения и консультируют по этим вопросам.
Примеры входящих занятий:
Научный сотрудник (в области образования)
Методист
Методист образовательного учреждения, методического, учебно-методического
кабинета (центра), фильмотеки
Методист по дошкольному воспитанию

Grupa de bază 2352


Inspectori în învăţămînt

Inspectorii din învăţămînt inspectează instituţiile de învăţămînt şi controlează


îndeplinirea de către conducere şi personalul didactic a planurilor şi programelor de studiu,
apreciază eficacitatea activităţii instituţiilor de învăţămînt; participă la elaborarea actelor
normative şi programelor de dezvoltare în domeniul învăţămîntului.
116
CRM 006-97
Exemple de ocupaţii componente:
Inspector instituţii de învăţămînt superior
Inspector în învăţămîntul secundar profesional
Inspector şcoală (gimnaziu, liceu)

Базовая группа 2352


Инспекторы в образовании

Инспекторы в образовании инспектируют образовательные учреждения и


осуществляют контроль выполнения администрацией и преподавательским составом
учебных планов и программ, оценивают эффективность деятельности образовательных
учреждений; участвуют в разработке нормативных документов и программ развития в
области образования.
Примеры входящих занятий:
Инспектор высших учебных заведений
Инспектор системы среднего профессионального образования
Инспектор школ (гимназий, лицеев)

Grupa de bază 2359


Specialişti în învăţămînt neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Specialiştii, care formează această grupă, exercită munca de instruire în instituţiile de


culturizare şi instructează în vederea căpătării cunoştinţelor teoretice şi deprinderilor practice
în diferite domenii de activitate (tehnică, transporturi, operaţii de salvare etc.).
Exemple de ocupaţii componente:
Instructor activitate organizatorică de masă
Instructor aviator-metodist
Instructor ergoterapie
Instructor metodist turism
Metodist centru tehnic antiincendiar

Базовая группа 2359


Специалисты по обучению не вошедшие
в классификацию предыдущих базовых групп

Специалисты, образующие эту группу, осуществляют образовательную


деятельность в культурно-просветительных учреждениях и инструктирование по
приобретению теоретических знаний и практических навыков в различных областях
деятельности (технике, транспорте, спасательных операциях и др.).
Примеры входящих занятий:
Инструктор по организационно-массовой работе
Инструктор летчик-методист
Инструктор по трудовой терапии
Инструктор методист по туризму
Методист пожарно-технического центра

117
CRM 006-97
Subgrupa majoră 24
Alţi specialişti cu nivel superior de calificare

Specialiştii cu nivel superior de calificare, raportaţi la această subgrupă majoră,


efectuează cercetări teoretice şi aplicative în domeniul difuzării informaţiei, organizării şi
conducerii afacerilor, filozofiei, filologiei, sociologiei şi altor ştiinţe sociale şi artei; practică
dreptul, concep, creează sau execută opere de artă; îmbogăţesc sau aplică cunoştinţele
dobîndite prin studiul comportamentelor individuale sau colective, precum şi al doctrinelor,
conceptelor, teoriilor şi sistemelor filozofice, politice, economice, juridice, religioase şi
altele; întocmesc rapoarte de specialitate, susţin comunicări ştiinţifice şi publică lucrări.

Подгруппа 24
Прочие специалисты высшего уровня квалификации

Специалисты высшего уровня квалификации отнесенные к данной подгруппе,


проводят теоретические и прикладные исследования в области распространения
информации, организации и ведения предпринимательской деятельности, философии,
филологии, социологии, других общественных наук и искусства; занимаются правом,
задумывают, создают или исполняют произведения искусства; обогащают либо
используют накопленные знания изучением индивидуального или группового
поведения людей, а также философских, политических, экономических, юридических,
религиозных и других учений, концепций, теорий и систем; готовят отчеты по
специальности, выступают с научными докладами и публикуют работы.

Grupa minoră 241


Specialişti în activităţi comerciale şi cu probleme de personal

Specialiştii acestei grupe de clasificare studiază, perfecţionează şi aplică metode legate


de organizarea şi efectuarea afacerilor (financiar-contabile, comerciale de marketing), de
politica de personal şi orientarea profesională; se consacră activităţii organizatorice în
domeniul comercial, publicitar, aplicării legislaţiei în materie de brevete; oferă consultaţii
sub toate aspectele activităţii de afaceri şi lucrul cu personalul.

Составная группа 241


Специалисты по предпринимательской деятельности и кадрам

Специалисты этой классификационной группы изучают, совершенствуют и


применяют методы, связанные с организацией и осуществлением предпринимательской
деятельности (бухгалтерско-финансовой, коммерческой, маркетинга), кадровой
политики и профориентации; занимаются организаторской деятельностью в области
предпринимательства, рекламы, применения патентного законодательства;
консультируют по всем аспектам предпринимательской деятельности и работы с
кадрами.

Grupa de bază 2411


Contabili şi specialişti în sistemul financiar-bancar

Contabilii şi specialiştii din sistemul financiar-bancar organizează şi înfăptuiesc


evidenţa contabilă la întreprinderi, instituţii şi organizaţii; verifică lucrările contabile şi
întreprind revizii ale activităţii economico-financiare şi anchete financiare; acordă consultaţii
118
CRM 006-97
în domeniul fiscal şi stabilesc previziuni privind beneficiile şi bugetul; efectuează activitatea
financiară şi de creditare (operaţiuni bancare, valutare, de organizare a activităţii de economii
şi de asigurare, etc.).
Exemple de ocupaţii componente:
Auditor
Contabil
Contabil revizor
Contabil expert
Economist finanţe

Базовая группа 2411


Бухгалтеры и специалисты в финансово-банковской системе

Бухгалтеры и специалисты в финансово-банковской системе организуют и


осуществляют бухгалтерский учет на предприятиях, в организациях и учреждениях;
проверяют бухгалтерскую деятельность и проводят ревизии финансово-хозяйственной
деятельности и финансовые расследования; консультируют по вопросам
налогообложения и составляют прогнозы по доходам и бюджету; осуществляют
финансово-кредитную деятельность (банковские, валютные операции, организацию
сберегательного и страхового дела и т.д.).
Примеры входящих занятий:
Аудитор
Бухгалтер
Бухгалтер-ревизор
Бухгалтер-эксперт
Экономист по финансовой работе

Grupa de bază 2412


Specialişti cu probleme de personal şi de orientare profesională a personalului

Specialiştii în probleme de personal şi de orientare profesională a personalului prestează


servicii administrative legate de politica de personal, în special în ce priveşte recrutarea sau
formarea profesională a personalului, analiza locurilor de muncă şi orientarea profesională;
întocmesc materiale de informare profesională şi acordă consultaţii celor interesaţi în
legătură cu perspectivele de ocupare, alegerea unei cariere, instruire sau formare
complementară.
Exemple de ocupaţii componente:
Consultant profesional
Inginer pentru pregătirea cadrelor
Inginer pentru adaptarea profesională
Specialist cadre

Базовая группа 2412


Специалисты по кадрам и профориентации персонала

Специалисты по кадрам и профориентации персонала выполняют административные


действия связанные с кадровой политикой, главным образом по подбору или
профессиональному формированию персонала, анализу рабочих мест и профориентации;
составляют информационные материалы по профессиям, осуществляют

119
CRM 006-97
консультирование заинтересованных лиц в вопросах занятости, выбора карьеры,
обучения или переподготовки.
Примеры входящих занятий:
Профконсультант
Инженер по подготовке кадров
Инженер по профадаптации
Специалист по кадрам

Grupa de bază 2413


Specialişti în activităţi comerciale

Specialiştii din activităţile comerciale participă la organizarea şi realizarea proceselor


de asigurare tehnico-materială şi desfacere a producţiei, realizare a serviciilor; efectuează
cercetări de marketing şi oferă consultaţii pe aceste probleme.
Exemple de ocupaţii componente:
Economist contracte şi reclamaţii
Economist desfacere
Merceolog

Базовая группа 2413


Специалисты по коммерческой деятельности

Специалисты по коммерческой деятельности участвуют в организации и


осуществлении процессов материально-технического обеспечения и сбыта продукции,
реализации услуг, проводят маркетинговые исследования и консультируют по этим
вопросам.
Примеры входящих занятий:
Экономист по договорной и претензионной работе
Экономист по сбыту
Товаровед

Grupa de bază 2419


Alţi specialişti cu funcţii administrative şi comerciale,
neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Specialiştii incluşi în această grupă de bază examinează cererile de recunoaştere a unor


invenţii, redactează rapoartele respective şi motivează acordarea/neacordarea brevetelor;
acordă consultaţii pe problemele legate de acordarea brevetelor; organizează şi coordonează
companiile publicitare şi asigură relaţiile cu opinia publică; oferă consultaţii privind
gestiunea gospodăriei casnice.
Exemple de ocupaţii componente:
Corespondent străin
Expert
Expert de stat brevetare
Inginer pentru brevete şi invenţii

120
CRM 006-97
Базовая группа 2419
Другие специалисты с административными и коммерческими функциями,
не вошедшие в предыдущие базовые группы

Специалисты, включенные в данную базовую группу, рассматривают заявки на


изобретения, оформляют соответствующие сообщения и обосновывают
выдачу/невыдачу патентов; консультируют по проблемам связанным с выдачей
патентов; организуют и координируют рекламные кампании и обеспечивают связи с
общественностью; консультируют по ведению домашнего хозяйства.
Примеры входящих занятий:
Инокорреспондент
Эксперт
Государственный патентный эксперт
Инженер по патентной и изобретательской работе

Grupa minoră 242


Specialişti în drept

Specialiştii în drept efectuează cercetări asupra problemelor de drept, elaborează şi


redactează proiecte de legi şi acte normative, acordă consultaţii juridice, practică avocatura,
pledează sau susţin procese în faţa instanţelor judecătoreşti, judecă procese şi pronunţă
sentinţe şi hotărîri judecătoreşti.

Составная группа 242


Специалисты в области права

Специалисты в области права проводят исследования по проблемам права,


разрабатывают и редактируют проекты законов и нормативных актов, дают юридические
консультации, занимаются адвокатской практикой, защищают дела или поддерживают
обвинение в судебных инстанциях, слушают дела и выносят приговоры и судебные
решения.

Grupa de bază 2421


Jurişti

Juriştii efectuează cercetări asupra problemelor de drept, elaborează proiecte de legi şi


acte normative, acordă asistenţă juridică persoanelor fizice şi juridice în scopul apărării
drepturilor şi intereselor legitime ale acestora, efectuează apărarea sau acuzarea în judecată şi
acordă consultaţii pe diferite probleme de drept.
Exemple de ocupaţii componente:
Avocat
Colaborator ştiinţific (în drept)

Базовая группа 2421


Юристы

Юристы проводят исследования по проблемам права, разрабатывают проекты


законов и нормативных актов, оказывают юридическую помощь физическим и
юридическим лицам в целях защиты их законных прав и интересов, осуществляют
защиту и обвинение в суде и консультируют по различным правовым вопросам.

121
CRM 006-97
Примеры входящих занятий:
Адвокат
Научный сотрудник (в области права)

Grupa de bază 2422


Judecători

Judecătorii petrec şedinţe de judecată, judecă procese şi pronunţă sentinţe, exercită


conducerea altor lucrători.
Exemple de ocupaţii componente:
Judecător
Judecător economic

Базовая группа 2422


Судьи

Судьи проводят судебные заседания, слушают дела и выносят приговоры.


Примеры входящих занятий:
Судья
Экономический судья

Grupa de bază 2429


Specialişti în drept neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Specialiştii în drept, incluşi în această grupă de bază, exercită conducerea metodică a


activităţii juridice la întreprinderi, în instituţii şi organizaţii, perfectează acte juridice
(contracte, testamente, procure, etc.), efectuează anchetarea în legătură cu procesele civile
sau penale.
Exemple de ocupaţii componente:
Anchetator penal
Anchetator penal cazuri deosebit de grave
Consilier de justiţie
Jurisconsult
Notar

Базовая группа 2429


Специалисты в области права не вошедшие в предыдущие базовые группы

Специалисты в области права, включенные в данную базовую группу


осуществляют методическое руководство правовой работой на предприятиях, в
учреждениях и организациях, оформляют юридические акты (договора, завещания,
доверенности и т.п.), проводят следствия по гражданским и уголовным делам.
Примеры входящих занятий:
Следователь
Следователь по особо важным делам
Советник (в области права)
Юрисконсульт
Нотариус

122
CRM 006-97
Grupa minoră 243
Arhivişti, bibliotecari, documentarişti şi asimilaţi

Arhiviştii, bibliotecarii, documentariştii şi specialiştii asimilaţi adună, conservă şi


deservesc colecţiile din arhive, biblioteci, muzee, galerii şi alte instituţii similare, precum şi
documentaţia de serviciu; cercetează colecţiile de arhivă, obiectele şi documentele de interes
istoric, cultural, ştiinţific, artistic, estimează valoarea acestora, le completează şi le
ordonează; organizează colecţiile şi expoziţiile în muzee, galerii şi instituţii similare;
sistematizează şi ţin în evidenţă documentaţia de serviciu.

Составная группа 243


Архивисты, библиотекари, документоведы и специалисты родственных
профессий

Архивисты, библиотекари, документоведы и специалисты родственных профессий


собирают, хранят и обслуживают собрания архивов, библиотек, музеев,
художественных галерей и других подобных организаций, а также деловую
документацию; проводят исследования архивных коллекций, предметов и документов,
представляющих исторический, культурный, научный, художественный интерес,
оценивают их значимость, комплектуют и систематизируют их; организуют коллекции
и экспозиции в музеях, художественных галереях и подобных заведениях;
систематизируют и ведут деловую документацию.

Grupa de bază 2431


Arhivişti, custozi la muzee şi asimilaţi

Arhiviştii, custozi la muzee şi asimilaţii acestora adună, evaluează şi asigură integritatea


obiectelor şi documentelor de interes istoric, cultural, ştiinţific sau artistic, operelor de artă şi
altor piese muzeale şi organizează expoziţii în muzee şi galerii; efectuează cercetări
ştiinţifice în arhivistică şi muzeistică, prezintă rapoarte ştiinţifice şi lecţii publice.
Exemple de ocupaţii componente:
Arheograf
Arhivist
Critic de artă
Custode fonduri
Paleograf

Базовая группа 2431


Архивисты, хранители музеев и специалисты родственных профессий

Архивисты, хранители музеев и специалисты родственных профессий собирают,


оценивают и обеспечивают сохранность предметов и документов, представляющих
исторический, культурный, научный или художественный интерес, произведений
искусства и других музейных редкостей и организуют экспозиции в музеях и
художественных галереях; проводят научные исследования в области архивоведения и
музейного дела, выступают с научными докладами и публичными лекциями.
Примеры входящих занятий:
Археограф
Архивист

123
CRM 006-97
Искусствовед
Хранитель фондов
Палеограф

Grupa de bază 2432


Bibliotecari, bibliografi, documentarişti şi asimilaţi

Bibliotecarii, bibliografii, documentariştii şi asimilaţii acestora colecţionează,


completează, sistematizează şi întreţin cărţi, publicaţii periodice, înregistrări audio-vizuale şi
documentaţie administrativă; efectuează cercetări în biblioteconomie, elaborează materiale
metodice în domeniul bibliografiei, informaticii, lucrărilor de secretariat, execută lucrări în
vederea unificării şi standardizării documentelor; deservesc utilizatorii bibliotecilor şi altor
fonduri de informaţii; elaborează şi implementează procese tehnologice de prelucrare a
documentelor şi informaţiei documentare.
Exemple de ocupaţii componente:
Bibliograf
Bibliotecar
Documentarist
Inginer informaţie tehnico-ştiinţifică
Specialist ocrotirea informaţiei

Базовая группа 2432


Библиотекари, библиографы, документоведы
и специалисты родственных профессий

Библиотекари, библиографы, документоведы и специалисты родственных


профессий осуществляют сбор, комплектование, систематизацию и обслуживание книг,
периодических изданий, аудио- и видеозаписей и управленческой документации;
проводят исследования в области библиотековедения, разрабатывают методические
материалы в области библиографии, информатики, делопроизводства, ведут работы по
унификации и стандартизации документов; обслуживают пользователей библиотек и
других информационных фондов; разрабатывают и внедряют технологические
процессы с документами и документной информацией.
Примеры входящих занятий:
Библиограф
Библиотекарь
Документовед
Инженер по научно-технической информации
Специалист по защите информации

Grupa minoră 244


Specialişti în ştiinţe economice, sociale şi umaniste

Specialiştii în ştiinţe economice, sociale şi umaniste efectuează cercetări ştiinţifice teoretice


şi aplicative, elaborează şi perfecţionează concepţii şi metode, aplică cunoştinţele acumulate în
filozofie, politică, economie, sociologie, antropologie, istorie, filologie, psihologie şi alte ştiinţe
sociale, precum şi prestează servicii cu caracter social; studiază originea şi evoluţia omului, a
limbilor, a comportamentelor individuale şi colective, asigură traduceri şi interpretări din alte
limbi.

124
CRM 006-97
Составная группа 244
Специалисты в области экономических, общественных и гуманитарных наук

Специалисты в области экономических, общественных и гуманитарных наук


проводят теоретические и прикладные научные исследования, разрабатывают и
совершенствуют концепции и методы, практически применяют полученные знания в
философии, политике, экономике, социологии, антропологии, истории, филологии,
психологии и других общественных науках, а также оказывают социальные услуги;
исследуют происхождение и эволюцию человека, языков, изучают индивидуальное и
коллективное поведение людей, обеспечивают устный и письменный перевод с разных
языков.

Grupa de bază 2441


Economişti

Economiştii efectuează cercetări ştiinţifice, perfecţionează şi dezvoltă teoriile şi


metodologiile economice, activează pe pieţele naţionale de bunuri, servicii şi forţă de muncă
şi rezolvă probleme economice vizînd producţia, costurile acesteia, comercializarea,
ocuparea forţei de muncă şi productivitatea şi acordă consultaţii în acest sens.
Exemple de ocupaţii componente:
Colaborator ştiinţific (în economie)
Consilier probleme economice
Consultant probleme economice
Economist
Expert probleme economice externe

Базовая группа 2441


Экономисты

Экономисты проводят научные исследования, совершенствуют и развивают


экономические теории методологии, осуществляют свою деятельность на
национальных рынках товаров, услуг, рабочей силы и решают экономические вопросы
касающиеся продукции, ее стоимости, сбыта, занятости рабочей силы и
производительности труда, а также консультируют по этим вопросам.
Примеры входящих занятий:
Научный сотрудник (в области экономики)
Советник экономический
Консультант по экономическим вопросам
Экономист
Эксперт по внешнеэкономическим вопросам

Grupa de bază 2442


Sociologi, antropologi, geografi şi asimilaţi

Sociologii, antropologii, geografii şi asimilaţii acestora efectuează cercetări asupra


structurii sociale, originii şi evoluţiei umanităţii şi relaţiei dintre activitatea umană şi mediul
social şi pun la dispoziţia factorilor de decizie rezultatele cercetărilor întreprinse; aplică în
practică cunoştinţele acumulate la definirea politicilor economice şi sociale aplicabile
anumitor categorii de populaţie; oferă consultaţii în problemele de specialitate.

125
CRM 006-97
Exemple de ocupaţii componente:
Arheolog
Colaborator ştiinţific (în sociologie)
Geograf
Sociolog

Базовая группа 2442


Социологи, антропологи, географы и специалисты родственных профессий

Социологи, антропологи, географы и специалисты родственных профессий


проводят исследования социальной структуры общества, происхождения и эволюции
человечества, взаимодействия человеческой деятельности и социальной среды и
предоставляют решающим органам результаты проведенных исследований;
практически используют накопленные знания при определении экономической и
социальной политики применяемых для отдельных категорий населения;
консультируют по специальным вопросам.
Примеры входящих занятий:
Археолог
Научный сотрудник (в области социологии)
Географ
Социолог

Grupa de bază 2443


Filozofi, istorici şi specialişti în ştiinţe politice

Filozofii, istoricii şi specialiştii în ştiinţe politice efectuează cercetări ştiinţifice în


domeniul filozofiei, istoriei, dezvoltării instituţiilor şi mişcărilor culturale şi politice, aplică
cunoştinţele acumulate la formularea politicii interne şi externe a statului, oferă consultaţii în
aceste probleme.
Exemple de ocupaţii componente:
Colaborator ştiinţific ( în filozofie, istorie, politologie)
Consilier (în politologie)
Filozof
Istoric
Politolog

Базовая группа 2443


Философы, историки и политологи

Философы, историки и политологи проводят научные исследования в области


философии, истории, развития культурных и политических институтов и движений,
используют накопленные знания для формирования государственной внешней и
внутренней политики, консультируют по этим вопросам.
Примеры входящих занятий:
Научный сотрудник (в области философии, истории и политологии)
Советник (в области политологии)
Философ
Историк
Политолог

126
CRM 006-97
Grupa de bază 2444
Lingvişti, traducători şi interpreţi

Lingviştii, traducătorii şi interpreţii studiază originea, evoluţia, structura limbilor,


gramatica şi sintaxa; elaborează manuale şi materiale didactice privind studiul limbilor,
dicţionare, gramatici, sisteme de clasificare a limbilor; efectuează traducerea în scris a
literaturii artistice precum şi a celei ştiinţifice, tehnice, social-politice, economice sau altei
literaturi speciale; asigură translaţia directă dintr-o limbă în alta cu ocazia consfătuirilor,
conferinţelor, dezbaterilor sau altor reuniuni internaţionale.
Exemple de ocupaţii componente:
Colaborator ştiinţific (în filologie)
Filolog
Ghid-interpret
Interpret relaţii diplomatice
Traducător literatură tehnică
Translator

Базовая группа 2444


Филологи, письменные и устные переводчики

Филологи, письменные и устные переводчики изучают происхождение, развитие,


структуру языков, грамматику и синтаксис; разрабатывают учебники и методические
пособия по изучению языков, словари, грамматики, системы языковых классификаций;
осуществляют письменный перевод художественной литературы, а также научной,
технической, общественно-политической, экономической и другой специальной
литературы; выполняют устный перевод с одного языка на другой на международных
совещаниях, конференциях, обсуждениях или других подобных встречах.
Примеры входящих занятий:
Научный сотрудник (в области филологии)
Филолог
Гид-переводчик
Переводчик дипломатический
Переводчик технической литературы
Переводчик официальный

Grupa de bază 2445


Psihologi

Psihologii efectuează cercetări asupra proceselor mentale, studiază comportamente


umane, individuale şi colective şi aplică cunoştinţele dobîndite la promovarea adaptării
fiinţelor umane pe plan profesional, social, educativ, testează şi determină caracteristicile
mentale şi aptitudinile şi acordă consultaţii; analizează influenţa eredităţii şi factorilor sociali
şi profesionali asupra mentalităţii şi comportamentului indivizilor.
Exemple de ocupaţii componente:
Colaborator ştiinţific (în psihologie)
Psiholog
Psihopedagog

127
CRM 006-97
Базовая группа 2445
Психологи

Психологи проводят исследования психических процессов, изучают особенности


поведения отдельных людей и их групп и осуществляют практическое применение
полученных знаний для проведения адаптации личности в профессиональном,
социальном, воспитательном плане; проверяют и определяют умственные
характеристики и способности и консультируют по этим вопросам; анализируют
влияние наследственных, социальных и профессиональных факторов на мышление и
поведение личности.
Примеры входящих занятий:
Научный сотрудник (в области психологии)
Психолог
Психопедагог

Grupa de bază 2446


Specialişti în activitatea socială

Specialiştii din activitatea socială studiază contingentul de oameni, care au nevoie de


asistenţă socială, planifică, organizează şi acordă servicii sociale.
Exemple de ocupaţii componente:
Inspector ocrotirea copilului
Specialist probleme sociale

Базовая группа 2446


Специалисты в сфере социальных проблем

Специалисты в сфере социальных проблем изучают контингенты людей,


нуждающихся в социальной помощи, планируют, организуют и оказывают социальные
услуги.
Примеры входящих занятий:
Инспектор по охране детства
Специалист по социальной работе

Grupa minoră 245


Scriitori şi artişti-creatori şi interpreţi ai operelor de artă

Scriitorii, artiştii creatori şi interpreţii de opere de artă creează opere literare, dramatice,
muzicale sau alte opere de artă, le interpretează, efectuează primirea şi transmiterea
informaţiei, precum şi organizarea translării diferitor tipuri de programe prin mijloacele de
informare în masă.

Cоставная группа 245


Писатели и деятели искусств - создатели
и исполнители произведений искусства

Писатели и деятели искусств - создатели и исполнители произведений искусства


создают литературные, драматические, музыкальные и другие произведения искусства,
исполняют их, осуществляют получение и передачу информации, а также организацию
трансляций разного рода программ средствами массовой информации.

128
CRM 006-97
Grupa de bază 2451
Scriitori, ziarişti şi asimilaţi

Scriitorii, ziariştii şi asimilaţii acestora creează opere literare în vederea publicării, scriu
scenarii pentru filme, montări în scenă, spectacole; apreciază critic operele literare şi de artă;
efectuează culegerea informaţiei operative la faţa locului şi prezentarea ei în formă de
interviu, publicaţie, comentariu pe anumită tematică; redactează şi corectează informaţii,
articole, comentarii; redactează publicaţii periodice.
Exemple de ocupaţii componente:
Colaborator literar
Comentator politic
Corespondent
Critic literar
Redactor artistic
Scriitor

Базовая группа 2451


Писатели, журналисты и другие авторы

Писатели, журналисты и другие авторы создают художественные литературные


произведения, пишут сценарии фильмов, постановок, зрелищных мероприятий;
критически оценивают произведения литературы и искусства; осуществляют сбор
оперативной информации на местах событий, представляя ее в виде интервью,
публикаций, комментариев по определенной тематике; редактируют и корректируют
информации, статьи, комментарии, редактируют печатные издания.
Примеры входящих занятий:
Литературный сотрудник
Обозреватель политический
Корреспондент
Литературный критик
Редактор художественный
Писатель

Grupa de bază 2452


Sculptori, pictori şi asimilaţi

Scriitorii, pictorii şi asimilaţii acestora creează opere de pictură, sculptură, artă


monumentală şi aplicată, le restaurează, efectuează lucrări de construire artistică (design).
Exemple de ocupaţii componente:
Modelier
Pictor
Pictor multiplicator
Pictor proiectant (designer)
Pictor restaurator
Sculptor

129
CRM 006-97
Базовая группа 2452
Скульпторы, художники и родственные им деятели искусства

Скульпторы, художники и родственные им деятели искусства создают


произведения живописи, скульптуры, монументального и прикладного искусства,
реставрируют их, осуществляют работы по художественному конструированию
(дизайну).
Примеры входящих занятий:
Модельер
Художник
Художник-мультипликатор
Художник-конструктор (дизайнер)
Художник-реставратор
Скульптор

Grupa de bază 2453


Compozitori, muzicieni şi cîntăreţi

Compozitorii, muzicienii şi cîntăreţii compun, adaptează şi aranjează opere muzicale,


dirijează execuţia sau participă la interpretarea lor; cîntă ca solişti sau ca membri ai unor
formaţii; interpretează piese muzicale la unul sau mai multe instrumente ca solişti sau ca
membri ai unei orchestre; îndeplinesc activităţi conexe în domeniul propriu de activitate.
Exemple de ocupaţii componente:
Artist orchestră
Artist vocalist (solist)
Concertmaistru
Corist
Dirijor

Базовая группа 2453


Композиторы, музыканты и певцы

Композиторы, музыканты и певцы сочиняют, адаптируют и аранжируют


музыкальные произведения, дирижируют исполнением или участвуют в их исполнении;
поют как солисты или в качестве членов вокального коллектива; исполняют
музыкальные произведения на одном или нескольких музыкальных инструментах в
качестве солиста или в составе оркестра; выполняют родственные по содержанию
обязанности.
Примеры входящих занятий:
Артист оркестра
Артист-вокалист (солист)
Концертмейстер
Артист хора
Дирижер

130
CRM 006-97
Grupa de bază 2454
Coregrafi şi dansatori

Coregrafii şi dansatorii concep şi montează în scenă dansuri pe o temă dată sau pe bază
de inspiraţie; execută dansuri ca solist, cu partener sau ca membru al unei trupe de dansuri.
Exemple de ocupaţii componente:
Balerin
Coregraf
Maestru de balet
Solist balet

Базовая группа 2454


Хореографы и танцоры

Хореографы и танцоры сочиняют и осуществляют постановку танцев на заданную


тему или по творческому замыслу; исполняют танцевальные произведения в качестве
солиста, с партнером или в составе танцевальной труппы.
Примеры входящих занятий:
Артист балета
Хореограф
Балетмейстер
Солист балета

Grupa de bază 2455


Actori şi regizori de teatru, film şi alte spectacole

Actorii şi regizorii de teatru, film şi alte spectacole interpretează roluri în producţiile


teatrale, cinematografice, radiofonice sau de televiziune; coordonează aceste producţii, aleg
actorii potriviţi pentru rolurile respective, iau decizii privind costumele, decorurile, efectele
sonore şi luminoase.
Exemple de ocupaţii componente:
Actor de cinema
Artist dramatic
Regizor artistic
Regizor film
Regizor sunet
Regizor televiziune

Базовая группа 2455


Актеры и режиссеры театра, кино и других зрелищ

Актеры и режиссеры театра, кино и других зрелищ исполняют роли в театральных,


кинематографических, радио- и телевизионных постановках; координируют эти
постановки, выбирают необходимых актеров на соответствующие роли, решают
вопросы по костюмам, декорациям, звуковым и световым эффектам.
Примеры входящих занятий:
Артист кино
Артист драмы
Режиссер

131
CRM 006-97
Кинорежиссер
Звукорежиссер
Режиссер телевидения

Grupa minoră 246


Membri ai clerului

Membrii clerului efectuează cercetări, dezvoltă şi tălmăcesc teoriile şi noţiunile


religioase, oferă consultaţii pe diferite aspecte de cult, exercită activitatea religioasă în
practică.

Составная группа 246


Религиозные деятели

Религиозные деятели ведут исследовательскую работу, развивают и объясняют


религиозные теории и понятия, консультируют по различным культовым аспектам,
осуществляют практическую религиозную деятельность.

Grupa de bază 2460


Membri ai clerului

Membrii clerului efectuează cercetări, studiază, expun şi tălmăcesc teoriile şi noţiunile


religioase; propagă tradiţiile, practicile şi convingerile religioase; oficiază servicii religioase
şi alte ritualuri de cult; îndeplinesc diferite funcţii administrative şi sociale în cadrul unor
comunităţi religioase concrete; acordă consultaţii spirituale şi morale, potrivit religiei
profesate.
Exemple de ocupaţii componente:
Episcop
Mitropolit
Preot
Rabin
Teolog

Базовая группа 2460


Религиозные деятели

Религиозные деятели проводят исследования, изучают и истолковывают


религиозные теории и понятия; проповедуют религиозные традиции, обряды и
верования; совершают богослужения и другие культовые обряды; выполняют
различные административные и общественные обязанности в рамках конкретной
религиозной общины; осуществляют духовное и моральное руководство в соответствии
с исповедуемой религией.
Примеры входящих занятий:
Епископ
Митрополит
Священник
Раввин
Теолог

132
CRM 006-97
Grupa minoră 247
Specialişti în administraţia publică

Specialiştii din administraţia publică elaborează proiecte de acte normative, aplică


reglementările legale în vigoare şi supraveghează respectarea acestora, centralizează,
prelucrează şi analizează informaţii transmise de aparatul de specialitate din teritoriu,
elaborează metodologii şi instrucţiuni, organizează instruiri pe teme de specialitate ale
personalului din subordine, rezolvă cereri şi acordă audienţe solicitanţilor.

Составная группа 247


Специалисты органов публичного управления

Специалисты органов публичного управления разрабатывают проекты


нормативных актов, применяют действующие законодательные положения и
осуществляют контроль за их соблюдением, централизуют, обрабатывают и
анализируют информацию, присланную территориальным отраслевым аппаратом,
разрабатывают методологии и инструкции, организуют инструктирование по
специальности подчиненного персонала, решают вопросы по заявлениям и ведут прием
граждан.

Grupa de bază 2470


Specialişti în administraţia publică

Specialiştii din administraţia publică elaborează proiecte de acte normative, aplică


legislaţia în vigoare, centralizează şi prelucrează date şi informaţii culese de aparatul din
teritoriu, elaborează metodologii şi instrucţiuni, acordă audienţe.
Exemple de ocupaţii componente:
Consultant administraţie publică
Controlor-revizor (inclusiv superior, principal) administraţie publică
Expert (inclusiv coordonator, principal) administraţie publică
Referent de specialitate administraţie publică
Specialist (inclusiv coordonator, principal) administraţie publică

Базовая группа 2470


Специалисты органов публичного управления

Специалисты органов публичного управления разрабатывают проекты


нормативных актов, применяют действующее законодательство, централизуют и
обрабатывают данные и информацию собранные аппаратом на местах, разрабатывают
методологии и инструкции, ведут прием граждан.
Примеры входящих занятий:
Консультант в органах публичного управления
Контролер-ревизор (в том числе старший, главный) в органах публичного
управления
Эксперт (в том числе ведущий, главный) в органах публичного управления
Референт по специальности в органах публичного управления
Специалист (в том числе ведущий, главный) в органах публичного управления.

133
CRM 006-97
Grupa majoră 3
Specialişti cu nivel mediu de calificare

Specialiştii cu nivel mediu de calificare îndeplinesc mai ales sarcini cu caracter tehnic şi
auxiliar ce ţin de înfăptuirea cercetărilor fizice şi inginereşti, de activitatea în domeniul
ştiinţelor naturale, ocrotirea sănătăţii, învăţămînt, sfera economico-financiară, administrativă
şi socială. Îndeplinirea lor presupune prezenţa unei anumite pregătiri teoretice şi a
deprinderilor în vederea aplicării în practică a concepţiilor şi metodelor din domeniul
cunoştinţelor speciale.
Ocupaţiile acestei grupe majore necesită, ca regulă, studii medii profesionale sau studii
medii liceale şi instruire profesională ulterioară prin cursuri specializate sau în mod
individual.
Sarcinile specialiştilor cu nivel mediu de calificare constau în îndeplinirea lucrărilor
tehnico-inginereşti simple sau de complexitate medie, precum şi a lucrărilor analogice după
complexitate din domeniul ştiinţelor naturale, medicale, agricole şi umaniste, în activităţi
legate de comerţ, finanţe, administraţie şi gestiune, precum şi în învăţămînt, artă, sport şi
religie.

Укрупненная группа 3
Специалисты среднего уровня квалификации

Специалисты среднего уровня квалификации выполняют преимущественно


технические и вспомогательные функции, связанные с осуществлением физических и
инженерных разработок, деятельностью в области естественных наук, здравоохранения,
образования, финансово-экономической, административной и социальной сфере. Их
выполнение предполагает наличие определенной теоретической подготовки и навыков
практического применения принципов и методов из области специальных знаний.
Занятия данной укрупненной группы требуют, как правило, среднего
профессионального образования или среднего (лицейского) образования и
последующего профессионального обучения на специализированных курсах или
индивидуально.
Функции специалистов среднего уровня квалификации заключаются в выполнении
простых и среднего уровня сложности инженерно-технических работ, а также
аналогичных по сложности работ в области естественных, медицинских,
сельскохозяйственных и гуманитарных наук, торговой, финансовой, административной
и хозяйственной деятельности, а также образования, искусства, спорта и религии.

Subgrupa majoră 31
Specialişti cu nivel mediu de calificare în domeniul ştiinţelor fizice şi tehnice

Specialiştii cu nivel mediu de calificare din domeniul ştiinţelor fizice şi tehnice execută
lucrări tehnico-inginereşti simple şi de complexitate medie în domeniul ştiinţelor naturale şi
ingineriei, deservirea MEC, echipamentelor de calcul, utilajului optic şi electronic; pilotează
avioane şi conduc nave, exploatează alte mijloace de transport; efectuează controlul
siguranţei construcţiilor, instalaţiilor, proceselor tehnologice de producţie şi produselor
alimentare.

134
CRM 006-97
Подгруппа 31
Специалисты среднего уровня квалификации
в области физических и инженерных наук

Специалисты среднего уровня квалификации в области физических и инженерных


наук выполняют простые и средние по сложности инженерно-технические работы в
области естественных наук и инженерного дела, обслуживания ЭВМ, компьютерных
устройств, оптического и электронного оборудования; пилотируют самолеты и управляют
кораблями, эксплуатируют другие транспортные средства; осуществляют контроль
безопасности зданий, сооружений, технологических производственных процессов и
пищевых продуктов.

Grupa minoră 311


Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei şi tehnicii

Tehnicienii din domeniul fizicii, chimiei şi tehnicii execută lucrări tehnico-inginereşti


simple şi de complexitate medie în domeniul chimiei, fizicii, geologiei, meteorologiei şi
astronomiei, în diferite compartimente ale ingineriei şi construcţiilor civile, proiectarea
tehnică şi evaluarea eficienţei economice a proceselor de producţie.

Составная группа 311


Техники в области физики, химии и техники

Техники в области физики, химии и техники выполняют простые и средней


сложности инженерно-технические работы в области химии, физики, геологии,
метеорологии и астрономии, различных направлениях инженерии и гражданского
строительства, техническом конструировании и оценке экономической эффективности
производственных процессов.

Grupa de bază 3111


Tehnicieni în domeniul cercetărilor ştiinţifice
în fizică şi chimie şi în aplicarea lor practică

Tehnicienii din domeniul cercetărilor ştiinţifice în fizică şi chimie şi în aplicarea lor


practică execută lucrări cu caracter tehnic legate de cercetări în domeniul fizicii şi geofizicii,
chimiei, geologiei şi hidrogeologiei, geodeziei, meteorologiei şi astronomiei şi de aplicarea
în practică a rezultatelor acestor cercetări (în industrie, medicină, alte ramuri).
Specialiştii în cauză culeg, prelucrează şi acumulează date iniţiale şi eşantioane şi
pregătesc instalaţiile, aparatura şi materialele necesare în vederea cercetărilor şi
experimentelor; organizează întreţinerea şi repararea instalaţiilor de cercetare; fac estimări
de cantităţi şi costuri de materiale şi forţă de muncă necesare realizării proiectelor.
Exemple de ocupaţii componente:
Laborant chimist
Tehnician dozimetrist
Tehnician geodez
Tehnician metrolog
Tehnician tehnolog

135
CRM 006-97
Базовая группа 3111
Техники в области химических и физических научных исследований и их
практического применения

Техники в области химических и физических научных исследований и их


практического применения выполняют работы технического характера, связанные с
исследованиями в области физики и геофизики, химии, геологии и гидрогеологии,
геодезии, метеорологии и астрономии, с практическим применением результатов этих
исследований (в промышленности, медицине, других отраслях).
Указанные специалисты осуществляют сбор, обработку и накопление исходных
данных и образцов, подготовку оборудования, аппаратуры и материалов необходимых
для проведения исследований и экспериментов; организуют обслуживание и ремонт
исследовательского оборудования; проводят количественную и стоимостную оценку
материальных и трудовых затрат необходимых для реализации исследовательских
проектов.
Примеры входящих занятий:
Химик-лаборант
Техник-дозиметрист
Техник-геодезист
Техник-метролог
Техник-технолог

Grupa de bază 3112


Tehnicieni în construcţii industriale şi civile

Tehnicienii din construcţiile industriale şi civile îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic


legate de cercetare şi efectuarea lucrărilor practice în domeniul construcţiei: elaborarea,
proiectarea, exploatarea şi repartiţia clădirilor şi altor construcţii civile, sistemelor de
aprovizionare cu apă şi canalizare, podurilor, drumurilor, digurilor şi aeroporturilor.
Tehnicienii în cauză efectuează pe teren şi în laboratoare încercări asupra solurilor şi
materialelor de construcţii; participă la elaborarea proiectelor, desenelor tehnice,
specificaţiilor, altor documente tehnice, execută calcule tehnice necomplicate; organizează
întreţinerea şi reparaţiile utilajelor.
Exemple de ocupaţii componente:
Tehnician în construcţii
Tehnician hidrotehnic
Tehnician proiectant
Tehnician supraveghetor

Базовая группа 3112


Техники по промышленному и гражданскому строительству

Техники по промышленному и гражданскому строительству выполняют


технические задачи, связанные с исследованиями и практическими работами в области
строительства: разработкой, конструированием, эксплуатацией и ремонтом зданий и
других гражданских сооружений, систем водоснабжения и канализации, мостов, дорог,
плотин и аэропортов.
Указанные техники выполняют полевые и лабораторные анализы образцов почв и
строительных материалов; участвуют в разработке проектов, схем, спецификаций,

136
CRM 006-97
другой технической документации, выполняют несложные технические расчеты;
осуществляют обслуживание и ремонт оборудования.
Примеры входящих занятий:
Техник-строитель
Техник-гидротехник
Техник-проектировщик
Техник-смотритель

Grupa de bază 3113


Tehnicieni energeticieni şi electricieni

Tehnicienii energeticieni şi electricieni îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic de


montaj, construcţie, exploatare, întreţinere şi reparare a aparatelor, instalaţiilor şi sistemelor
de distribuţie a energiei electrice; asigură funcţionarea aparatelor şi instalaţiilor; testează
prototipurile; concep şi realizează scheme de montaj ale instalaţiilor şi circuitelor electrice;
asigură controlul tehnic al instalaţiilor, întreţin sistemele şi aparatele electrice în vederea
funcţionării conform specificaţiilor şi reglementărilor.
Exemple de ocupaţii componente:
Electrician secţie
Electromecanic
Electromecanic telecomunicaţii
Energetician
Tehnician energetician

Базовая группа 3113


Техники-энергетики и электрики

Техники-энергетики и электрики выполняют технические задачи по монтажу,


строительству, эксплуатации, обслуживанию и ремонту приборов, сооружений и систем
по распределению электроэнергии; обеспечивают работу приборов и сооружений;
испытывают опытные образцы; разрабатывают и выполняют монтажные схемы
установок и электрических цепей; обеспечивают технический контроль сооружений;
осуществляют содержание систем и электрического оборудования в части обеспечения
ее работы в соответствии со спецификациями и правилами эксплуатации.
Примеры входящих занятий:
Электрик цеха
Электромеханик
Электромеханик связи
Энергетик
Техник-энергетик

Grupa de bază 3114


Tehnicieni în electronică şi telecomunicaţii

Tehnicienii din electronică şi telecomunicaţii îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în


domeniul cercetării din electronică şi telecomunicaţii legate de concepţie, încercare,
fabricaţie, montare, instalare, utilizare, întreţinere şi reparare a tehnicii şi utilajului electronic
şi sistemelor electronice şi electromecanice din telecomunicaţii.
Exemple de ocupaţii componente:

137
CRM 006-97
Electronist
Tehnician aviaţie
Tehnician automatizare a proceselor de producţie

Базовая группа 3114


Техники-электроники и техники по телекоммуникации

Техники-электронщики и техники по телекоммуникации выполняют технические


задачи связанные с исследованиями в области электроники и телекоммуникации,
разработкой, испытанием, изготовлением, сборкой, строительством, эксплуатацией,
обслуживанием и ремонтом электронной техники и оборудования, электронных и
электромеханических телекоммуникационных систем.
Примеры входящих занятий:
Электроник
Техник авиационный
Техник по автоматизации производственных процессов

Grupa de bază 3115


Tehnicieni mecanici

Tehnicienii mecanici îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării din


activitatea de construcţii maşini: concepţie, construcţie, montaj, utilizare, întreţinere şi
reparaţii maşini, motoare, mecanisme şi instalaţii mecanice; asigură funcţionarea maşinilor,
motoarelor şi instalaţiilor mecanice şi a elementelor acestora sau încercarea prototipurilor;
asigură controlul tehnic al fabricaţiei; al utilizării, întreţinerii şi reparaţiei maşinilor,
motoarelor şi instalaţiilor; identifică şi rezolvă problemele tehnice ce apar în procesul
muncii.
Exemple de ocupaţii componente:
Mecanic
Mecanic garaj
Mecanic instalaţii de ridicare
Mecanic-instructor de bord
Tehnician instrumente.

Базовая группа 3115


Техники-механики

Техники-механики выполняют технические задачи связанные с исследованиями в


области машиностроения: разработкой, испытаниями, изготовлением, сборкой,
эксплуатацией, содержанием и ремонтом машин, двигателей, механизмов и
механического оборудования; обеспечивают работу машин, двигателей, механического
оборудования и их отдельных элементов, а также испытание опытных образцов;
обеспечивают технический контроль производства, эксплуатации, содержания и
ремонта машин, двигателей и оборудования; выявляют и решают возникающие в
процессе работы технические проблемы.
Примеры входящих занятий:
Механик
Механик гаража
Механик по подъемным установкам
Механик-инструктор бортовой
138
CRM 006-97
Техник по инструменту

Grupa de bază 3116


Tehnicieni chimişti ocupaţi în chimia industrială

Tehnicienii chimişti ocupaţi în chimia industrială ocupaţi în chimia industrială


îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic legate de elaborarea, construirea, utilizarea, întreţinerea
şi repararea utilajului chimic de producţie.
Exemple de ocupaţii componente:
Tehnician chimist
Tehnician la protecţia electrochimică

Базовая группа 3116


Техники-химики, занятые в промышленной химии

Техники-химики, занятые в промышленной химии, выполняют технические


задачи, связанные с разработкой, конструированием, эксплуатацией, содержанием и
ремонтом химического производственного оборудования.
Примеры входящих занятий:
Техник-химик
Техник по электрохимической защите

Grupa de bază 3117


Tehnicieni în ramura extractivă şi metalurgică

Tehnicienii din ramura extractivă şi metalurgică îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în


domeniul cercetărilor şi elaborării utilajului pentru ramura extractivă şi cea metalurgică în
vederea ameliorării metodelor de extracţie a substanţelor minerale solide, petrolului şi
gazelor, sistemelor de transport, depozitare a petrolului, gazelor şi materialelor destinate
extracţiei de metale din mineralele respective.
Exemple de ocupaţii componente:
Tehnician extracţie petrol şi gaze
Tehnician la foraj
Tehnician la pregătirea şi transportarea petrolului şi gazului
Tehnician topograf de mină

Базовая группа 3117


Техники в добывающих и металлургических отраслях

Техники в добывающих и металлургических отраслях выполняют технические


задачи в области исследований и разработки оборудования для добывающих и
металлургических отраслей, связанные с совершенствованием методов добычи твердых
минералов, нефти и газа, систем транспортировки и хранения нефти, природного газа и
материалов предназначенных для добычи металлов из соответствующих минералов.
Примеры входящих занятий:
Техник по добыче нефти и газа
Техник по бурению
Техник по подготовке и транспортировке нефти и газа
Техник-маркшейдер

139
CRM 006-97
Grupa de bază 3118
Desenatori tehnici

Desenatorii tehnici realizează desene tehnice pe baza schiţelor şi specificaţiilor stabilite


de ingineri şi proiectanţi; utilizează aparatura de desen asistată de calculator pentru crearea,
modificarea şi producerea de copii şi reprezentări grafice; realizează şi revizuiesc hărţi
topografice, hidrografice, alte hărţi, scheme, specificaţii, diferite liste şi tabele, copiază
desene şi tablouri.
Exemple de ocupaţii componente:
Copist
Desenator
Desenator constructor

Базовая группа 3118


Чертежники

Чертежники выполняют технические чертежи на основе эскизов и спецификаций


разработанных инженерами и проектировщиками; применяют чертежную технику на базе
компьютеров для составления, изменения и производства копий и графических
изображений; составляют и изменяют топографические, гидрографические и другие
карты, схемы, спецификации, различные ведомости и таблицы, копируют чертежи и
рисунки.
Примеры входящих занятий:
Копировщик
Чертежник
Чертежник-конструктор

Grupa de bază 3119


Tehnicieni în domeniul fizicii, chimiei şi tehnicii,
neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Tehnicienii din domeniul fizicii, chimiei şi tehnicii, alţii decît cei cuprinşi în grupele de
bază anterioare, asigură din punct de vedere tehnic planificarea şi producţia, utilizarea
eficace, sigură şi economică a personalului, materii prime, materialelor, metodelor de
muncă; supraveghează fluxul operaţiilor şi controlul tehnic; rezolvă probleme de organizare a
muncii; execută diferite cercetări de laborator.
Exemple de ocupaţii componente:
Observator la posturile hidrometeorologice
Tehnician aerolog
Tehnician laborant
Tehnician normare, salarizare, organizare a muncii
Tehnician standardizare

Базовая группа 3119


Техники в области физики, химии и техники,
не вошедшие в классификацию предыдущих базовых групп

Техники в области физики, химии и техники, иные не вошедшие в предыдущие


базовые группы, обеспечивают технически планирование и производство, эффективное,
безопасное и экономное применение персонала, сырья, материалов, методов труда;
140
CRM 006-97
осуществляют надзор за операционными потоками и технический контроль; решают
вопросы организации труда; проводят различные лабораторные исследования.
Примеры входящих занятий:
Гидрометнаблюдатель
Техник-аэролог
Техник-лаборант
Техник по нормированию, оплате и организации труда
Техник по стандартизации

Grupa minoră 312


Tehnicieni şi operatori la deservirea MEC şi diferitor echipamente de calcul

Tehnicienii şi operatorii la deservirea MEC şi diferitor echipamente de calcul îndeplinesc


sarcini cu caracter tehnic în domeniul utilizării şi exploatării MEC, a calculatoarelor şi a
perifericelor aferente; execută lucrări de instalare, întreţinere şi reparare a echipamentelor de
calcul; pun în funcţiune roboţi industriali, îi programează pentru a îndeplini operaţii speciale şi le
comandă funcţionarea.

Составная группа 312


Техники о операторы по обслуживанию ЭВМ и
различных компьютерных устройств

Техники и операторы по обслуживанию ЭВМ и различных компьютерных устройств


выполняют технические задачи по использованию и эксплуатации ЭВМ, компьютерных и
периферийных устройств; осуществляют работы по установке, обслуживанию и ремонту
компьютерных устройств; осуществляют ввод в действие промышленных роботов,
программируют их на выполнение специальных операций и управляют их работой.

Grupa de bază 3121


Tehnicieni şi operatori la deservirea maşinilor electronice de calcul (MEC)

Tehnicienii şi operatorii la deservirea MEC efectuează asigurarea MEC cu programe


standard, deservirea tehnică şi controlul funcţionării echipamentelor de calcul, mijloacelor de
primire şi transmitere a datelor, participă la perfecţionarea sistemelor de prelucrare a datelor.
Exemple de ocupaţii componente:
Tehnician la centrul de calcul (de informaţie şi calcul)
Tehnician programator

Базовая группа 3121


Техники и операторы по обслуживанию ЭВМ

Техники и операторы по обслуживанию ЭВМ осуществляют стандартное


программное обеспечение ЭВМ, техническое обслуживание и контроль за работой
вычислительной техники, средств приема и передачи информации, участвуют в
совершенствовании систем обработки данных.
Примеры входящих занятий:
Техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра
Техник-программист

141
CRM 006-97
Grupa de bază 3122
Tehnicieni şi operatori deservire echipamente de calcul

Tehnicienii şi operatorii la echipamente de calcul efectuează controlul funcţionării


calculatoarelor şi a perifericelor aferente utilizate pentru înregistrarea, memorarea, transmiterea şi
prelucrarea datelor, prezentarea lor grafică în caz de necesitate pe ecrane, hîrtie, peliculă sau alţi
suporţi.
Exemple de ocupaţii componente:
Tehnician echipamente de calcul
Tehnician protecţia informaţiei

Базовая группа 3122


Техники и операторы по обслуживанию компьютерных устройств

Техники и операторы по обслуживанию компьютерных устройств осуществляют


контроль за работой компьютерных и периферийных устройств, используемых для
записи, хранения, передачи и обработки данных, их перевода при необходимости в
графическое изображение на экран дисплея, бумагу, пленку или другие носители.
Примеры входящих занятий:
Техник по обслуживанию компьютерных устройств
Техник по защите информации

Grupa de bază 3123


Tehnicieni şi operatori deservire roboţi industriali

Tehnicienii şi operatorii la roboţii industriali pun în funcţiune, programează, repro gra-


mează, supraveghează buna funcţionare a roboţilor industriali, le asigură întreţinerea tehnică
de bază şi reglajele simple.
Exemple de ocupaţii componente:
Tehnician-operator la roboţi industriali

Базовая группа 3123


Техники и операторы по обслуживанию промышленных роботов

Техники и операторы по обслуживанию промышленных роботов осуществляют


ввод в действие, программирование, перепрограммирование и контроль бесперебойной
работы промышленных роботов, обеспечивают их основное техническое обслуживание
и несложную регулировку.
Примеры входящих занятий:
Техник-оператор по обслуживанию промышленных роботов

Grupa minoră 313


Tehnicieni şi operatori la echipamente optice şi electronice

Tehnicienii şi operatorii la echipamente optice şi electronice execută fotografii,


efectuează deservirea tehnică a aparatelor foto, video şi cinematografice, altor aparate
destinate înregistrării şi montării de imagini sau sunet; asigură funcţionarea, întreţinerea şi
repararea echipamentelor pentru radio-emisie, televiziune şi telecomunicaţii, precum şi a
aparatelor de diagnosticare sau tratament medical.

142
CRM 006-97
Составная группа 313
Техники и операторы оптического и электронного оборудования

Техники и операторы оптического и электронного оборудования выполняют


фотографические работы, осуществляют техническое обслуживание фото-, кино- и
видеоаппаратуры, другой аппаратуры для записи и монтажа изображения и звука;
обеспечивают эксплуатацию, содержание и ремонт аппаратуры для радио-,
телевещания и телесвязи, а также медицинского диагностического и лечебного
оборудования.

Grupa de bază 3131


Fotografi, tehnicieni şi operatori de echipamente de înregistrare imagine şi sunet

Fotografii, tehnicienii şi operatorii de echipamente pentru înregistrare imagine şi sunet


execută fotografii, utilizează şi reglează camere cinematografice, foto şi video, alte aparate
destinate înregistrării de imagini, montării şi mixării imaginilor cu sunetul; execută fotografii
în scopuri publicitare, ştiinţifice, industriale sau comerciale.
Exemple de ocupaţii componente:
Asistent regizor sunet
Fototehnician
Montator
Operator imagine
Operator înregistrări video
Operator sunet

Базовая группа 3131


Фотографы, техники и операторы аппаратуры для записи изображения и звука

Фотографы, техники и операторы аппаратуры для записи изображения и звука


выполняют фотографические работы, обеспечивают эксплуатацию и наладку кино-,
фото – и видеокамер и другой аппаратуры для записи изображения, монтажа и
фиксирования изображений и звука; выполняют фотографии для рекламных, научных,
производственных или коммерческих целей.
Примеры входящих занятий:
Ассистент звукорежиссера
Фототехник
Монтажер
Кинооператор
Оператор видеозаписи
Звукооператор

Grupa de bază 3132


Tehnicieni şi operatori de echipamente pentru radioemisie, televiziune şi telecomunicaţii

Tehnicienii şi operatorii de echipamente pentru radioemisie, televiziune şi


telecomunicaţii asigură funcţionarea normală a aparatelor pentru transmisie în direct sau
retransmisii de emisiuni de radio şi televiziune şi telecomunicaţii terestre sau la bordul
navelor şi avioanelor; asigură reglarea şi funcţionarea sistemelor emiţătoare şi a sistemelor
satelit pentru transmisia programelor radio şi de televiziune; asigură reglarea şi funcţionarea

143
CRM 006-97
sistemelor de radiocomunicaţie, servicii difuzate prin satelit şi sisteme multiplexor şi aparate
de proiecţie.
Exemple de ocupaţii componente:
Operator complet telejurnalist
Operator televiziune
Radist încercare de bord
Tehnician operator radio
Tehnician radionavigaţie, radiolocaţie şi telecomunicaţie

Базовая группа 3132


Техники и операторы аппаратуры для радио-, телевещания и телесвязи

Техники и операторы аппаратуры для радио-, телевещания и телесвязи


обеспечивают нормальное функционирование аппаратуры для передачи в прямом
эфире или ретрансляции радио-, и телевизионных передач и для передачи сигналов
телесвязи на суше или на борт кораблей и самолетов; обеспечивают регулировку и
функционирование передающих и вещательных систем и систем спутниковой связи для
ведения радио- и телепрограмм; обеспечивают регулировку и функционирование
систем радиосвязи, спутниковых служб, систем многократного использования и
кинопроекционной аппаратуры.
Примеры входящих занятий:
Оператор тележурналистского комплекта
Телеоператор
Радист-испытатель бортовой
Техник-радиооператор
Техник по радионавигации, радиолокации и связи

Grupa de bază 3133


Tehnicieni de deservire echipamente medicale

Tehnicienii ocupaţi cu deservirea echipamentelor medicale controlează şi asigură


funcţionarea şi reglarea de aparatură tehnică pentru diagnosticarea şi tratarea afecţiunilor,
pentru radiografii, radioscopii.
Exemple de ocupaţii componente:
Tehnician aparate electro-medicale
Tehnician instalaţii radiografice
Tehnician instalaţii Roentgen
Tehnician instalaţii scaner

Базовая группа 3133


Техники по обслуживанию медицинского оборудования

Техники по обслуживанию медицинского оборудования контролируют и


обеспечивают функционирование и регулировку технического оборудования,
используемого для диагностики и лечения заболеваний, проведения радиографии и
радиоскопии.
Примеры входящих занятий:
Техник электромедицинских приборов
Техник радиографических устройств

144
CRM 006-97
Техник рентгенологических устройств
Техник сканирующих устройств

Grupa de bază 3139


Tehnicieni şi operatori pentru alte aparate optice şi electronice

În această grupă de bază se includ tehnicienii şi operatorii de aparate optice şi


electronice care nu se regăsesc în celelalte grupe de bază din grupa minoră 313
Exemple de ocupaţii componente:
Operator încercare de bord

Базовая группа 3139


Техники и операторы другого оптического и электронного оборудования

Данная базовая группа включает техников и операторов оптического и


электронного оборудования, не вошедших в другие базовые группы составной группы
313
Примеры входящих занятий:
Оператор-испытатель бортовой

Grupa minoră 314


Controlori şi specialişti-tehnicieni de nave maritime, fluviale şi aeriene

Controlorii şi specialiştii-tehnicieni de nave maritime, fluviale şi aeriene asigură


comanda şi pilotarea avioanelor şi navelor maritime sau fluviale, supravegherea şi
funcţionarea motoarelor şi instalaţiilor mecanice, electrice şi electronice; organizează şi
controlează circulaţia mijloacelor de transport şi asigură securitatea ei.

Составная группа 314


Контролеры и специалисты-техники по эксплуатации
морских и речных судов и самолетов

Контролеры и специалисты-техники по эксплуатации морских и речных судов и


самолетов обеспечивают командование и управление судами и самолетами, контроль и
функционирование двигателей и механических, электрических и электронных
установок; организуют и контролируют движение транспортных средств и
обеспечивают его безопасность.

Grupa de bază 3141


Mecanici de nave

Mecanicii de nave asigură comanda aparatelor mecanice, electrice şi electronice şi a


maşinilor de bord; participă la conducerea şi repararea acestor aparate şi maşini sau exercită
funcţiuni similare de întreţinere a navelor în porturi; asigură şi supraveghează aprovizionarea
cu carburanţi şi alte materiale necesare sălii de maşini; efectuează supravegherea tehnică
asupra instalării, întreţinerii şi reparaţiei maşinilor şi mecanismelor navei în conformitate cu
reglementările, normele şi instrucţiunile în vigoare.
Exemple de ocupaţii componente:
Capitan-mecanic superior

145
CRM 006-97
Comandant-mecanic superior
Electromecanic de vas
Mecanic flotă portuară
Mecanic instalaţii refrigeratoare
Mecanic sisteme navale

Базовая группа 3141


Судовые механики

Судовые механики обеспечивают управление механическим, электрическим и


электронным оборудованием и судовыми машинами; участвуют в эксплуатации и
ремонте этого оборудования и машин или выполняют родственные функции по
обслуживанию судов в портах; обеспечивают и контролируют снабжение
судомеханических служб топливом и другими необходимыми материалами;
осуществляют технический надзор за установкой, обслуживанием и ремонтом судовых
машин и механизмов в соответствии с действующими правилами, нормами и
инструкциями.
Примеры входящих занятий:
Старший механик-капитан
Старший механик-командир
Электромеханик судовой
Механик портового флота
Механик рефрижераторных установок
Механик по судовым системам

Grupa de bază 3142


Căpitani şi piloţi navali

Căpitanii şi piloţii navali asigură comanda şi navigarea navelor pe mare sau pe alte
cursuri de navigaţie interioară; manevrează navele la intrare sau la ieşire din port, la
traversarea canalelor, strîmtorilor şi altor pasaje care impun cunoştinţe deosebite de
navigaţie; supraveghează securitatea pasagerilor, a încărcării şi descărcării cargourilor,
precum şi respectarea reglementărilor şi normelor specifice de securitate; asigură
supravegherea tehnică a întreţinerii şi reparării navelor; asigură aprovizionarea navelor şi
recrutarea membrilor echipajului.
Exemple de ocupaţii componente:
Căpitan
Căpitan la inspectoratul portuar
Căpitan port
Maistru macarale
Navigator maritim
Pilot fluvial

Базовая группа 3142


Капитаны и лоцманы

Капитаны и лоцманы обеспечивают командование и управление судами в море и


на внутренних водных путях; осуществляют маневровые работы на входе или выходе
из порта, при пересечении каналов, проливов и других проходов требующих особых

146
CRM 006-97
знаний судовождения; осуществляют надзор за безопасностью пассажиров, погрузкой и
выгрузкой грузовых судов, а также за соблюдением правил и специальных норм
безопасности; осуществляют технический надзор за эксплуатацией и ремонтом судна;
обеспечивают снабжение судов всем необходимым и набор членов экипажа.
Примеры входящих занятий:
Капитан
Капитан портового надзора
Капитан порта
Кранмейстер
Штурман (на флоте)
Лоцман

Grupa de bază 3143


Piloţi de avioane şi asimilaţi

Piloţii de avioane şi asimilaţii acestora pilotează avioanele de transport al pasagerilor,


poştei sau mărfurilor, verifică şi asigură funcţionarea corectă a aparatelor mecanice, electrice
şi electronice de bord; elaborează şi stabilesc planul de zbor; identifică şi rezolvă problemele
tehnice care apar în funcţionarea avioanelor.
Exemple de ocupaţii componente:
Comandant detaşament de avioane
Comandant navă aeriană
Inspector pilot
Navigator echipaj
Paraşutist încercător
Pilot aeronave
Pilot observator
Базовая группа 3143
Пилоты самолетов и специалисты родственных профессий
Пилоты самолетов и специалисты родственных профессий осуществляют
управление самолетами для перевозки пассажиров, почты или грузов, контролируют и
обеспечивают правильное функционирование механических, электрических и
электронных бортовых приборов; разрабатывают и устанавливают план полета;
выявляют и решают технические проблемы возникающие в процессе управления
самолетами.
Примеры входящих занятий:
Командир авиационного отряда
Командир воздушного судна
Инспектор-пилот
Штурман экипажа
Парашютист-испытатель
Летчик (пилот)
Летчик-наблюдатель

Grupa de bază 3144


Dispeceri de trafic aerian

Dispecerii de trafic aerian conduc traficul avioanelor în spaţiul aerian şi pe sol cu


ajutorul aparaturii de radiocomunicaţie, radarului şi sistemelor de semnalizare luminoasă;

147
CRM 006-97
aprobă şi dirijează decolarea şi aterizarea avioanelor, informează echipajele şi personalul
avioanelor prin radio despre condiţiile meteorologice, funcţionarea aparaturii, planurile de
zbor şi circulaţia avioanelor.
Exemple de ocupaţii componente:
Dispecer de centrare
Dispecer de dirijare a zborurilor
Dispecer la postul dispecerilor de aerodrom
Dispecer serviciu de circulaţie

Базовая группа 3144


Авиационные диспетчеры

Авиационные диспетчеры управляют движением самолетов в воздушном


пространстве и на земле с использованием аппаратуры радиосвязи, радиолокаторных и
световых систем; дают разрешения и управляют взлетом и посадкой самолетов,
информируют по радио экипажи и персонал самолетов о погодных условиях, работе
аппаратуры, планах полетов и движения самолетов.
Примеры входящих занятий:
Диспетчер по центровке
Диспетчер по перелетам
Диспетчер аэродромного диспетчерского пункта
Диспетчер службы движения

Grupa de bază 3145


Tehnicieni pentru siguranţa traficului aerian

Tehnicienii pentru siguranţa traficului aerian îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic


legate de elaborarea, proiectarea, instalarea, exploatarea, întreţinerea şi repararea sistemelor
de control a circulaţiei avioanelor şi navigaţie aeriană.
Exemple de ocupaţii componente:
Operator instalaţii control antiterorist, antideturnare
Tehnician asigurare fototehnică şi electronică a zborurilor
Tehnician informaţie navigaţie aeriană
Tehnician serviciu de aerodrom

Базовая группа 3145


Техники по безопасности движения самолетов

Техники по безопасности движения самолетов выполняют технические задачи


связанные с разработкой, проектированием, установкой, эксплуатацией,
обслуживанием и ремонтом систем контроля за движением самолетов и аэронавигации.
Примеры входящих занятий:
Операторы по обслуживанию противозахватных и антитеррористических
устройств
Техник по светотехническому и электротехническому обеспечению полетов
Техник по аэронавигационной информации
Техник аэродромной службы

148
CRM 006-97
Grupa de bază 3146
Dispeceri (exclusiv de trafic aerian)

Dispecerii de orice denumire (exceptînd pe cei de trafic aerian) exercită reglarea


operativă a activităţii de producţie, procesului de circulaţie şi altor genuri de activitate de
bază a întreprinderilor din industrie, transporturi şi telecomunicaţii, utilizînd mijloace
speciale de legătură de dispecer; oferă informaţia necesară privind desfăşurarea activităţii de
bază, etapele, termenii, etc.
Exemple de ocupaţii componente:
Dispecer la depoul de vagoane
Dispecer eliberarea producţiei finite
Dispecer la redacţie
Dispecer rutier
Dispecer la telecomunicaţii
Dispecer transport auto
Energodispecer

Базовая группа 3146


Диспетчеры (кроме авиационных)

Диспетчеры всех наименований (кроме авиационных) осуществляют оперативное


регулирование хода производства, процесса движения и других видов основной
деятельности предприятий промышленности, транспорта и связи с использованием
специальных средств диспетчерской связи, предоставляют необходимую информацию
о ходе основной деятельности, этапах, сроках и пр.
Примеры входящих занятий:
Диспетчер вагонного депо
Диспетчер по отпуску готовой продукции
Диспетчер редакционный
Диспетчер дорожный
Диспетчер связи
Диспетчер автомобильного транспорта
Энергодиспетчер

Grupa minoră 315


Inspectori în construcţii şi securitate (antiincendiară, a mijloacelor de transport, a
proceselor de producţie şi a producţiei)

Inspectorii din construcţii şi securitate (antiincendiară, a mijloacelor de transport, a


proceselor de producţie şi a producţiei)inspectează locurile de muncă, clădirile, construcţiile,
procesele de producţie, bunurile şi serviciile produse, utilizate sau puse în vînzare;
controlează aplicarea legilor, hotărîrilor guvernamentale, altor acte normative menite să
asigure protecţia omului, regnului animal şi mediului înconjurător.
Obligaţiile specialiştilor acestei grupe constau în efectuarea controlului calităţii
construcţiei imobilelor şi instalaţiilor industriale, condiţiilor de muncă, securităţii proceselor
de fabricaţie, de formare şi amplasare a deşeurilor industriale, calităţii bunurilor şi serviciilor
produse şi utilizate, inspectarea sistemelor de prevenire a incendiilor şi acordarea
consultaţiilor în acest sens.

149
CRM 006-97
Составная группа 315
Инспекторы по строительству и безопасности (пожарной, транспортных средств,
производственных процессов и продукции)

Инспекторы по строительству и безопасности (пожарной, транспортных средств,


производственных процессов и продукции) осуществляют инспектирование рабочих
мест, зданий, сооружений, производственных процессов, производимых, потребляемых
и реализуемых товаров и услуг; контролируют соблюдение законов; правительственных
постановлений, других нормативных актов, защищающих человека, животный мир и
окружающую среду.
Обязанности специалистов данной группы заключаются в осуществлении контроля
за качеством строительства зданий и промышленных сооружений, условиями труда,
безопасностью производственных процессов, образования и размещения отходов
производства, качеством производимых и потребляемых товаров и услуг,
инспектировании систем пожарной сигнализации и консультировании по данным
вопросам.

Grupa de bază 3151


Inspectori în construcţii şi inspectori pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor

Inspectorii în construcţii şi inspectorii pentru asigurarea clădirilor împotriva incendiilor


inspectează imobilele, instalaţiile industriale, hotelurile şi alte construcţii noi sau existente
pentru a se asigura că îndeplinesc condiţiile prevăzute de legile, normele şi reglementările
referitoare la construcţii, urbanism şi amenajarea teritoriului, standardelor de stat, regulilor
securităţii incendiare şi altor acte normative; inspectează sistemele de prevenire a incendiilor;
anchetează şi stabilesc cauzele incendiilor; acordă consultaţii cu privire la instalaţiile de
detectare a incendiilor, sistemele de stingere şi materialele utilizate pentru construcţiile de
locuinţe, în vederea reducerii riscurilor de incendii.
Exemple de ocupaţii componente:
Inspector calitatea şi recepţia lucrărilor de construcţie şi montaj
Instructor profilaxie antiincendiară

Базовая группа 3151


Строительные и пожарные инспекторы

Строительные и пожарные инспекторы проводят инспектирование вновь


построенных или находящихся в эксплуатации жилых домов, производственных
помещений, гостиниц и других зданий и сооружений в целях контроля за соблюдением
условий, предусмотренных в действующих законах, строительных нормах и правилах, в
нормах по градостроительству и благоустройству территории, в государственных
стандартах, правилах пожарной безопасности и других нормативных актах;
инспектируют системы предупреждения пожаров; обследуют и устанавливают причины
возгорания; консультируют по системам пожарной сигнализации, пожаротушения и
использованию строительных материалов для уменьшения риска возникновения
пожара.
Примеры входящих занятий:
Инспектор по качеству и приемке строительно-монтажных работ
Инструктор по противопожарной профилактике

150
CRM 006-97
Grupa de bază 3152
Inspectori pentru securitate, protecţia muncii şi calitate (a mijloacelor de transport,
proceselor de producţie şi a producţiei)

Inspectorii pentru securitate, protecţia muncii şi calitate inspectează locurile de muncă,


pentru a se asigura că mediul de muncă, maşinile şi echipamentul sînt corespunzătoare
normelor şi reglementărilor legale; se informează prin contacte directe, observări sau alte
mijloace, asupra condiţiilor de muncă şi riscurilor de accidente; verifică respectarea normelor
de securitate a muncii; inspectează locurile de producţie, prelucrare, depozitare şi vînzare a
produselor; pentru a se asigura că sunt respectate normele şi reglementările specifice; verifică
produsele finite pentru a se asigura de conformitatea acestora cu indicatorii de calitate
specificaţi de producător; informează publicul şi reprezentanţii întreprinderilor cu privire la
aplicarea normelor şi reglementărilor referitoare la igienă şi salubritate, puritatea şi calitatea
produselor şi mărfurilor alimentare, medicamentelor, produselor cosmetice şi altor produse
similare; informează pe cei care produc, utilizează, întreţin şi repară mijloace de transport
despre măsurile şi reglementările în vigoare referitoare la condiţiile tehnice pe care trebuie să
le îndeplinească vehiculele respective; inspectează întreprinderile pentru a se asigura că
acestea nu contravin normelor referitoare la poluare, deşeuri şi reziduuri periculoase.
Exemple de ocupaţii componente:
Inspector inspectorat de control al cazanelor
Inspector inspectorat energetic
Inspector gazotehnic
Inspector protecţia muncii şi tehnica securităţii
Inspector-recepţioner uzinal
Inspector rutier
Revizor transport auto.

Базовая группа 3152


Инспекторы по безопасности, охране труда и качеству (транспортных средств,
производственных процессов и продукции)

Инспекторы по безопасности, охране труда и качеству осуществляют


инспектирование рабочих мест с целью установления соответствия производственной
среды, оборудования и оснастки действующим нормам и правилам; через прямые
контакты, наблюдения или иными путями осведомляются об условиях труда и
опасности возникновения аварий и несчастных случаев на производстве; проверяют
соблюдение норм безопасности труда; осуществляют инспектирование мест
производства, переработки, хранения и реализации товаров в целях определения
соблюдения специфических норм и правил; проверяют готовые изделия на их
соответствие показателям качества специфицированным производителям;
информируют общественность и представителей предприятий о применении норм и
правил гигиены и санитарии, о чистоте и качестве пищевых товаров и продуктов,
медикаментов, косметических и других аналогичных продуктов; информируют лиц,
занимающихся производством, эксплуатацией, обслуживанием и ремонтом
транспортных средств о действующих мерах и правилах касающихся технических
условий которым должны соответствовать соответствующие транспортные средства;
инспектируют предприятия на предмет отсутствия нарушений норм относительно
образования загрязняющих веществ, вредных отходов и остатков.
Примеры входящих занятий:

151
CRM 006-97
Инспектор по котлонадзору
Инспектор энергоинспекции
Инспектор газотехнический
Инспектор по охране труда и технике безопасности
Инспектор-приемщик заводской
Инспектор дорожный
Ревизор автомобильного транспорта

Subgrupa majoră 32
Specialişti cu nivel mediu de calificare şi personal auxiliar
în ştiinţele naturii şi ocrotirea sănătăţii

Specialiştii cu nivel mediu de calificare şi personalul auxiliar din ştiinţele naturii şi


ocrotirea sănătăţii îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic şi auxiliar în domeniul cercetării şi
aplicării conceptelor, teoriilor, principiilor şi metodelor specifice ştiinţelor naturii, inclusiv
din agricultură, silvicultură, medicină şi obstetrică, igiena sanitară şi medicină veterinară,
farmacie şi medicină populară; acordă îngrijiri medicale, prenatale şi postnatale precum şi
servicii în domeniul medicinii netradiţionale.

Подгруппа 32
Специалисты среднего уровня квалификации и вспомогательный персонал
естественных наук и здравоохранения

Специалисты среднего уровня квалификации и вспомогательный персонал


естественных наук и здравоохранения выполняют задачи технического и
вспомогательного характера в области разработки и практического применения
концепций, теорий, положений и методов специфических для естественных наук, в том
числе в сельском и лесном хозяйстве, медицине и акушерстве, санитарии и
ветеринарии, фармацевтике и народной медицине; осуществляют медицинский
предродовый и послеродовый уход, а также оказывают услуги в области
нетрадиционной медицины.

Grupa minoră 321


Specialişti cu nivel mediu de calificare în domeniul ştiinţelor naturii

Specialiştii cu nivel mediu de calificare din domeniul ştiinţelor naturii execută lucrări
cu caracter tehnic, legate de elaborarea şi aplicarea practică a conceptelor, principiilor şi
metodelor în domeniul biologiei, botanicii, zoologiei, bacteriologiei, biochimiei, precum şi în
agricultură şi silvicultură.
Ocupaţiile din această grupă minoră necesită studii medii de specialitate sau studii
superioare.

Составная группа 321


Специалисты среднего уровня квалификации в области естественных наук

Специалисты среднего уровня квалификации в области естественных наук


выполняют работы технического характера, связанные с разработкой и практическим
применением концепций, принципов и методов в области биологии, ботаники,
зоологии, бактериологии, биохимии, а также сельского и лесного хозяйства.

152
CRM 006-97
Занятия этой составной группы требуют среднего специального или высшего
профессионального образования.

Grupa de bază 3211


Tehnicieni în ştiinţele naturii şi ecologie

Tehnicienii din ştiinţele naturii şi ecologice pregătesc materialele, instalaţiile şi


aparatele pentru experienţe, încercări şi analize; recoltează şi prepară probele supuse
experimentării: celule, ţesuturi, părţi de plante, organe; participă la efectuarea
experimentelor, încercărilor şi analizelor în domeniul său de specializare; efectuează citiri pe
aparate de măsurare a poluării aerului, apei şi efectuează diagrame de transcriere a
rezultatelor; centralizează date şi estimează cantităţile şi costurile de materiale şi a forţei de
muncă necesare realizării proiectelor; organizează întreţinerea şi repararea aparatelor şi
instrumentelor necesare cercetărilor; utilizează cunoştinţele teoretice şi practice acumulate
pentru identificarea şi rezolvarea problemelor care se ivesc în activitatea profesională.
Exemple de ocupaţii componente:
Laborant (calificare medie)
Tehnician în bacteriologie
Tehnician în hematologie
Tehnician protecţia mediului

Базовая группа 3211


Техники в области естественных наук и экологии

Техники в области естественных наук и экологии осуществляют подготовку


материалов, установок и приборов для проведения экспериментов, испытаний и
анализа; ведут сбор и подготовку образцов клеток, тканей, частей растений или органов
для проведения экспериментов; ассистируют при проведении экспериментов,
испытаний и анализа в своей области специализации; считывают показания с приборов
измеряющих загрязнение воздуха, воды и переписывают результаты на диаграммах;
осуществляют сбор данных для проведения исследований, определение количества и
стоимости материалов и трудовых затрат необходимых для их осуществления;
организуют обслуживание и ремонт приборов и инструментов необходимых для
осуществления исследований; применяют теоретические и практические знания для
выявления и решения возникающих в процессе исследований проблем.
Примеры входящих занятий:
Лаборант (средней квалификации)
Техник-бактериолог
Техник-гематолог
Техник по охране окружающей среды

Grupa de bază 3212


Tehnicieni în activitatea de cercetare din domeniul agronomiei şi silviculturii

Tehnicienii din activitatea de cercetare din domeniul agronomiei şi silviculturii


îndeplinesc sarcini cu caracter tehnic în domeniul cercetării aplicative din agronomie şi
silvicultură; pregătesc instalaţiile şi aparatele necesare experienţelor, încercărilor şi
analizelor; recoltează şi pregătesc materiale pentru experimentări: celule, ţesuturi, segmente
de plante, organe, etc. Participă la experimente, analizează calitatea, puritatea şi indicii de

153
CRM 006-97
germinaţie a eşantioanelor de seminţe; organizează întreţinerea şi repararea aparatelor şi
instrumentelor necesare în activitatea de cercetare.
Exemple de ocupaţii componente:
Agrochimist (calificare medie)
Agronom (calificare medie)
Agronom pentru protecţia plantelor (calificare medie)
Pădurar
Pedolog (calificare medie)

Базовая группа 3212


Техники занятые в исследовательской деятельности
в области агрономии и лесного хозяйства

Техники, занятые в исследовательской деятельности в области агрономии и


лесного хозяйства, выполняют технические обязанности, связанные с прикладными
исследованиями в области агрономии и лесного хозяйства; осуществляют подготовку
установок и приборов необходимых для проведения экспериментов, испытаний и
анализов; ведут сбор и подготовку материалов для проведения экспериментов: клеток,
тканей, кусков растений, органов и др. Участвуют в проведении экспериментов,
проводят анализ образцов семян на качество, чистоту и скорость прорастания;
организуют обслуживание и ремонт аппаратуры и инструмента необходимых для
исследовательской деятельности.
Примеры входящих занятий:
Агрохимик
Агроном (средней квалификации)
Агроном по защите растений (средней квалификации)
Лесник
Почвовед (средней квалификации)

Grupa de bază 3213


Tehnicieni în unităţile de producţie şi consultanţi în agricultură şi silvicultură

Tehnicienii din activitatea de producţie agricolă şi silvică şi consultanţii acordă


asistenţă tehnică cu privire la metodele de exploatare raţională; acordă consultaţii tehnice
privind metodele de ameliorare a calităţii produselor şi de creştere a randamentului, precum
şi pe problemele şi metodele de protecţie a culturilor agricole şi a plantelor de pădure de
dăunători, boli, de luptă cu eroziunea solului; centralizează date, determină volumele de
lucrări şi cheltuieli materiale şi de forţă de muncă pentru realizarea proiectelor; organizează
demonstraţii ale unor metode înaintate de muncă, ţin conferinţe şi distribuie materiale
metodice; utilizează cunoştinţele teoretice şi practice acumulate pentru identificarea şi
rezolvarea problemelor care apar în timpul activităţii.
Exemple de ocupaţii componente:
Agronom de secţie (brigadă, sector agricol, fermă, hală) (calificare medie)
Arbitru la testarea cailor de prăsilă
Pădurar
Tehnician selecţia animalelor

154
CRM 006-97
Базовая группа 3213
Техники в производственных единицах и консультанты
в сельском и лесном хозяйстве

Техники, занятые в производственной деятельности в сельском и лесном хозяйстве


и консультанты, оказывают техническую помощь по методам рационального ведения;
проводят технические консультации по способам улучшения качества продукции и
повышения урожайности, а также по способам защиты сельскохозяйственных культур и
лесных растений от вредителей, болезней, борьбы с эрозией почв; собирают данные и
определяют объемы работ, материальных и трудовых затрат для реализации проектов;
организуют демонстрацию передовых методов труда, читают лекции и распространяют
методические материалы; применяют накопленные теоретические и практические
знания для выявления и решения проблем, возникающих в ходе деятельности.
Примеры входящих занятий:
Агроном отделения (бригады, сельскохозяйственного участка, фермы, цеха)
(средней квалификации)
Судья по испытанию племенных лошадей
Лесник
Техник по племенному делу

Grupa minoră 322


Personal medical (exclusiv personal de îngrijire medicală)

Personalul medical (exclusiv personal de îngrijire medicală) în subordinea medicilor şi


în limitele pregătirii, îndeplinesc lucrări simple şi de complexitate medie ce ţin de
consultarea, diagnosticarea, profilaxia şi tratarea în domeniul medical, stomatologic,
veterinar; acordă consultaţii pe probleme de igienă şi salubritate; stabilesc şi aplică metode
nutritive şi regimuri alimentare; examinează pacienţii cu acuitate vizuală deficitară, prescriu
şi montează ochelari şi lentile de contact; examinează pacienţi şi prescriu tratamente în
funcţie de afecţiunile sau infirmităţile constatate; aplică metode homeopatice şi alte feluri de
asistenţă medicală.

Составная группа 322


Средний медицинский персонал (исключая медицинский уход)

Средний медицинский персонал (исключая медицинский уход), под руководством


врачей и в пределах своей профессиональной подготовки, выполняют простые и средней
сложности работы по консультированию, диагностике, профилактике и лечению в
области медицины, стоматологии и ветеринарии; консультируют по вопросам гигиены и
санитарии; разрабатывают и применяют методы рационального и диетического питания;
обследуют пациентов с пониженной остротой зрения и назначают очки и контактные
линзы; проводят обследование больных и назначают лечение в зависимости от
установленного заболевания или увечья; применяют гомеопатические методы и прочие
виды медицинской помощи.

155
CRM 006-97
Grupa de bază 3221
Felceri

Felcerii efectuează diagnosticarea cazurilor tipice de afecţiuni mai frecvent întîlnite,


acordă consultaţii medicale pentru tratamentul preventiv sau curativ precum şi primul ajutor
medical în cazul afecţiunilor acute sau a accidentelor; execută intervenţii chirurgicale simple,
primesc naşteri; prescriu medicamente şi tratează afecţiuni, tulburări şi leziuni cu diagnosticul
stabilit; acordă consultaţii populaţiei şi unor pacienţi în parte cu privire la profilaxia bolilor,
măsurile de igienă, regimul alimentar etc.; efectuează supravegherea sanitară curentă,
organizează şi întreprind măsuri antiepidemice. Felcerii îşi desfăşoară activitatea de sine
stătător sau în subordinea medicilor.
Exemple de ocupaţii componente:
Felcer
Felcer-laborant

Базовая группа 3221


Фельдшеры

Фельдшеры осуществляют диагностирование типичных случаев наиболее часто


встречающихся заболеваний, оказывают лечебно-профилактическую, лечебную и
первую неотложную медицинскую помощь при острых заболеваниях и несчастных
случаях; проводят несложные хирургические операции и принимают роды; назначают
лекарства и проводят лечение заболеваний, расстройств и повреждений с
установленным диагнозом; консультируют население и отдельных пациентов о
профилактике заболеваний, о мерах гигиены, режиме питания и пр.; осуществляют
текущий санитарный надзор, организуют и проводят противоэпидемические
мероприятия. Фельдшеры осуществляют свою деятельность самостоятельно или под
руководством врача.
Примеры входящих занятий:
Фельдшер
Фельдшер-лаборант

Grupa de bază 3222


Igienişti şi specialişti sanitari

Igieniştii şi specialiştii sanitari efectuează controlul respectării condiţiilor şi normelor


sanitare, acordă asistenţă în vederea ameliorării condiţiilor sanitare şi a stării mediului
înconjurător; promovează măsuri preventive şi corective de manipulare igienică a bunurilor
alimentare, de curăţare a locurilor publice sau de luptă împotriva substanţelor nocive şi
focarelor de microbi; organizează conferinţe şi demonstraţii, difuzează materiale normative
şi acordă consultaţii pe problemele igienei şi sanitariei.
Exemple de ocupaţii componente:
Igienist
Inspector sanitar

156
CRM 006-97
Базовая группа 3222
Гигиенисты и специалисты по санитарии

Гигиенисты и специалисты по санитарии осуществляют контроль за соблюдением


санитарных условий и норм, оказывают помощь по улучшению санитарных условий и
состояния окружающей среды; проводят профилактические и коррекционные мероприятия
при обработке пищевых продуктов, уборке мест общественного пользования или по борьбе
против вредных веществ и очагов микробов; организуют конференции и показы,
распространяют нормативные материалы и проводят консультации по вопросам гигиены и
санитарии.
Примеры входящих занятий:
Специалист по гигиене
Инспектор санитарный

Grupa de bază 3223


Dieteticieni şi specialişti de nutriţie raţională

Dieteticienii şi specialiştii de nutriţie raţională elaborează, perfecţionează şi folosesc


principiile şi metodele de nutriţie raţională, efectuează aplicarea dietelor în scopuri
terapeutice şi de menire generală.
Exemple de ocupaţii componente:
Dietetician
Specialist alimentaţie raţională

Базовая группа 3223


Диетологи и специалисты по рациональному питанию

Диетологи и специалисты по рациональному питанию разрабатывают,


совершенствуют и используют принципы и методы рационального питания,
осуществляют применение диет в общих и терапевтических целях.
Примеры входящих занятий:
Специалист-диетолог
Специалист по рациональному питанию

Grupa de bază 3224


Optometricieni şi opticieni

Optometricienii şi opticienii cu ajutorul aparaturii speciale examinează pacienţii cu


acuitate vizuală deficitară şi aleg, prescriu şi montează ochelari şi lentile de contact, acordă
consultaţii privind alegerea mijloacelor optime de ameliorare sau corecţie a vederii, utilizare
corectă a iluminării în timpul lucrului, lecturii, etc.
Exemple de ocupaţii componente:
Optician medical
Optometrician

Базовая группа 3224


Оптометристы и оптики

Оптометристы и оптики с помощью специальной аппаратуры обследуют пациентов


с пониженной остротой зрения и подбирают, назначают и вставляют в оправы очки и
157
CRM 006-97
контактные линзы, дают консультации по выбору оптимальных средств улучшения или
коррекции зрения, использованию правильного освещения во время работы, чтения и
т.д.
Примеры входящих занятий:
Оптик-офтальмолог
Оптометрист

Grupa de bază 3225


Tehnicieni dentari

Tehnicienii dentari acordă asistenţă stomatologică preventivă şi curativă, precum şi de


protezare a dinţilor la un nivel limitat de complexitate; efectuează examene dentare pentru
diagnosticare, asistă medicilor stomatologi, pregătesc instrumentele, materialele necesare
pentru tratamente dentare, precum şi pacienţii înainte de examinare şi tratament; acordă
consultaţii populaţiei şi individuale în scopul profilaxiei afecţiunilor dentare şi cu privire la
măsurile de igienă a cavităţii bucale; confecţionează proteze şi coroane dentare artificiale,
alte proteze stomatologice.
Exemple de ocupaţii componente:
Medic dentist
Tehnician dentar
Tehnician protezist

Базовая группа 3225


Зубные техники

Зубные техники оказывают лечебно-профилактическую стоматологическую и


зубопротезную помощь ограниченного уровня сложности; проводят обследование зубов
для диагностирования заболеваний; оказывают помощь врачам-стоматологам,
подготавливают необходимые инструменты и материалы для лечения зубов, а также
проводят доврачебный осмотр и подготовку пациентов к лечебным процедурам;
консультируют население и отдельных пациентов с целью профилактики
стоматологических заболеваний и о мерах гигиены полости рта; изготавливают зубные
протезы, искусственные коронки и другие стоматологические протезы.
Примеры входящих занятий:
Зубной врач
Зубной техник
Техник-протезист

Grupa de bază 3226


Fizioterapeuţi şi asimilaţi

Fizioterapeuţii şi asimilaţii acestora tratează afecţiunile locomotorii, musculare,


circulatorii şi neuropsihice cu ajutorul ultrasunetelor, fasciculelor laser, helioterapiei,
hidroterapiei sau altor metode similare; execută masajul clienţilor sau pacienţilor pentru
ameliorarea circulaţiei sanguine, refacerea sau stimularea activităţii nervoase sau pentru
obţinerea altor efecte terapeutice; execută roentgenograme, controlează starea aparaturii,
supraveghează doza de iradiaţie roentgen.
Exemple de ocupaţii componente:
Asistent medical fizioterapie

158
CRM 006-97
Laborant roentgenolog
Maseur

Базовая группа 3226


Физиотерапевты и персонал родственных профессий

Физиотерапевты и средний медицинский персонал родственных профессий


проводят лечение расстройств костно-мышечной, кровеносной и нервной системы с
помощью методов ультразвуковой, лазерной, тепловой, водной и других подобных
видов терапии; проводят массаж клиентов или пациентов в целях улучшения
кровообращения, восстановления или стимулирования нервной деятельности либо для
получения других терапевтических эффектов; выполняют рентгенограммы,
осуществляют контроль за исправностью аппаратуры, дозой рентгеновского облучения.
Примеры входящих занятий:
Специалист-физиотерапевт
Рентгенолаборант
Массажист

Grupa de bază 3227


Felceri şi tehnicieni veterinari

Felcerii şi tehnicienii veterinari acordă asistenţă veterinară preventivă şi curativă,


asigură întreţinerea şi hrănirea corectă a animalelor; examinează animalele pentru stabilirea
diagnosticelor şi tratează animalele bolnave sau rănite în cazul afecţiunilor simple; pregătesc
instrumentele şi materialele utilizate la tratamentul animalelor; pregătesc animalele pentru
examen sau tratament şi întreţin animalele aflate în carantină sau la tratament în staţionar;
îndeplinesc sarcini tehnice ce ţin de însămînţarea artificială a animalelor.
Exemple de ocupaţii componente:
Felcer veterinar
Tehnician veterinar

Базовая группа 3227


Фельдшеры- и техники-ветеринары

Фельдшеры- и техники-ветеринары оказывают профилактическую и лечебную


ветеринарную помощь, обеспечивают правильное содержание и кормление животных;
проводят осмотры животных в целях диагностирования и лечат больных или раненых
животных в случаях несложных заболеваний; готовят инструменты и материалы,
используемые для лечения животных, осуществляют подготовку животных к осмотру,
лечению и обслуживание животных, находящихся на карантине или на стационарном
лечении; выполняют технические обязанности по искусственному осеменению
животных.
Примеры входящих занятий:
Ветеринарный фельдшер
Ветеринарный техник

159
CRM 006-97
Grupa de bază 3228
Laboranţi-farmacişti

Laboranţii-farmacişti sub îndrumarea şi supravegherea farmaciştilor de calificare înaltă


prepară şi eliberează în farmacii, clinici, spitale şi ambulatorii medicamente, loţiuni şi
mixturi; fac recomandări scrise sau verbale cu privire la utilizarea medicamentelor prescrise
de medici; asigură curăţarea, recondiţionarea aparaturii şi recipientelor utilizate pentru
prepararea şi eliberarea medicamentelor şi preparatelor farmaceutice.
Exemple de ocupaţii componente:
Asistent farmacist
Farmacist inferior
Laborant farmacie

Базовая группа 3228


Фармацевты

Фармацевты среднего уровня квалификации, под руководством и наблюдением


фармацевтов высшего уровня квалификации, осуществляют приготовление и отпуск в
аптеках, клиниках, больницах и амбулаториях лекарств, примочек и микстур; дают
рекомендации по применению лекарств в устной или письменной форме в соответствии
с предписаниями врача; обеспечивают чистку и восстановление аппаратуры и емкостей,
используемых для приготовления и распределения лекарств и фармацевтических
препаратов.
Примеры входящих занятий:
Провизор (средней квалификации)
Младший фармацевт
Фармацевт-лаборант

Grupa de bază 3229


Personal medical mediu (exclusiv personal de îngrijire medicală) neclasificat în grupele
de bază anterioare

Din această grupă de bază fac parte persoanele care practică homeopatia; acordă
asistenţă terapeutică persoanelor cu dezechilibrări şi deficienţe fizice şi mintale; tratează
defecte de pronunţie; se ocupă cu corectarea tulburărilor vizuale şi de auz precum şi de
problemele de orientare a orbilor.
Exemple de ocupaţii componente:
Bioenergetician
Instructor logoped
Specialist orientarea orbilor
Tehnician homeopat

Базовая группа 3229


Средний медицинский персонал (исключая медицинский уход)
не вошедший в предыдущие базовые группы

В эту базовую группу входят лица, применяющие для лечения гомеопатию,


оказывающие терапевтическую помощь людям с физическими или психическими

160
CRM 006-97
отклонениями и недостатками, лечащие дефекты произношения, занимающиеся
коррекцией зрения и слуха, а также проблемами ориентирования слепых.
Примеры входящих занятий:
Биоэнергетик
Инструктор-логопед
Специалист по ориентированию слепых
Техник-гомеопат

Grupa minoră 323


Personal medical pentru îngrijire şi moaşe

Personalul medical pentru îngrijire şi moaşele îi asistă pe medici în aplicarea măsurilor


preventive şi curative şi fac faţă urgenţelor în lipsa acestora, oferă îngrijiri şi sfaturi
bolnavilor, răniţilor, invalizilor, precum şi altor persoane a căror stare necesită îngrijiri de
această natură; ajută la naşterea copiilor şi instruiesc mamele cu privire la îngrijirea nou-
născuţilor; efectuează analize medicale, sterilizează instrumentele, materialele de pansament
şi obiectele de îngrijire a bolnavilor.
Ocupaţiile incluse în această grupă minoră necesită studii medii profesionale obligatorii.

Составная группа 323


Медицинский персонал по уходу и акушерству

Медицинский персонал по уходу и акушерству оказывает помощь врачам в


практической реализации медицинских мер по профилактике и лечению заболеваний,
оказывает экстренную медицинскую помощь в случаях их отсутствия, оказывает услуги
и дает советы по уходу больным, раненым, инвалидам, а также другим лицам чье
состояние требует услуг такого рода; оказывают помощь при родах и обучают матерей
уходу за новорожденными; проводят анализы, стерилизацию инструментов,
перевязочных средств и предметов ухода за больными.
Занятия этой составной группы требуют обязательного среднего
профессионального образования.

Grupa de bază 3231


Personal medical pentru îngrijire

Surorile medicale şi alt personal medical pentru îngrijire acordă îngrijiri, tratamente şi
sfaturi medicale bolnavilor, răniţilor, invalizilor şi altor persoane care necesită îngrijiri;
administrează medicamente, aplică pansamente şi alte forme de tratament sub îndrumarea
medicului, participă la acordarea primului ajutor în caz de urgenţă; oferă îngrijiri la domiciliu
pentru bolnavi; efectuează analize medicale sub îndrumarea medicului sau farmacistului în
vederea facilitării diagnosticării şi tratamentului bolnavului.
Exemple de ocupaţii componente:
Soră medicală
Soră medicală de caritate
Soră medicală inferioară pentru îngrijirea bolnavilor
Soră inferioară de caritate

161
CRM 006-97
Базовая группа 3231
Медицинский персонал по уходу

Медицинские сестры и другой персонал по уходу оказывают услуги по уходу,


лечению и дают медицинские советы больным, раненым, инвалидам и другим лицам
нуждающимся в уходе; дают лекарства, выполняют перевязки и другие виды лечения под
руководством врача; участвуют в оказании первой медицинской помощи в экстренных
случаях; оказывают услуги по уходу за больными на дому; проводят анализы под
руководством врача или фармацевта в целях облегчения диагностирования и лечения
больных.
Примеры входящих занятий:
Медицинская сестра
Медицинская сестра милосердия
Младшая медицинская сестра по уходу за больными
Младшая сестра милосердия

Grupa de bază 3232


Moaşe

Moaşele ajută medicilor obstreticieni la naşterea copiilor, oferă îngrijiri prenatale şi


postnatale; instruiesc mamele cu privire la îngrijirea nou-născuţilor.
Exemple de ocupaţii componente:
Moaşă

Базовая группа 3232


Акушерки

Акушерки оказывают помощь врачам-акушерам в приеме родов, оказывают


дородовую и послеродовую помощь, обучают матерей уходу за новорожденными.
Примеры входящих занятий:
Акушерка

Grupa minoră 324


Vraci şi practicieni în medicina netradiţională

Vracii şi practicienii în medicina netradiţională acordă consultaţii privind starea


sănătăţii, precum şi metodele de menţinere şi ameliorare a ei, efectuează tratamentul
afecţiunilor fizice şi mintale cu ajutorul metodelor populare, care stimulează procesele vitale
din organism, sau prin sugestie, influenţă bioenergetică sau de altă natură.
Ocupaţiile acestei grupe minore necesită aptitudini înnăscute şi o mare experienţă
profesională, căpătată în procesul muncii practice.

Составная группа 324


Целители и практики нетрадиционной медицины

Целители и практики нетрадиционной медицины проводят консультации по поводу


состояния здоровья, а также методов ее сохранения и улучшения, осуществляют
лечение физических и психических заболеваний с помощью народных методов,
стимулирующих процессы жизнедеятельности организма, или посредством внушения,
биоэнергетического и прочего воздействия.
162
CRM 006-97
Занятия данной составной группы требуют врожденных способностей и большого
профессионального опыта приобретаемого в процессе практической работы.

Grupa de bază 3241


Practicieni în medicina netradiţională

Practicienii în medicina netradiţională tratează afecţiunile fizice şi mintale cu ajutorul


buruienilor, plantelor medicinale şi altor metode populare tradiţionale, care stimulează
procesele vitale din organism şi restabilesc forţa lui de rezistenţă.
Exemple de ocupaţii componente:
Vraci

Базовая группа 3241


Практики нетрадиционной медицины

Практики нетрадиционной медицины лечат физические и психические заболевания


с помощью трав, лекарственных растений и других традиционных народных методов,
стимулирующих процессы жизнедеятельности организма и восстанавливающих его
защитные силы.
Примеры входящих занятий:
Лекарь

Grupa de bază 3242


Vraci (care lecuiesc prin sugestionare şi rugăciuni)

Vracii, care lecuiesc prin sugestionare şi rugăciuni, tratează afecţiunile fizice şi mentale
cu ajutorul influenţei bioenergetice, sugestiei, rugăciunilor şi altor metode similare.
Exemple de ocupaţii componente:
Vraci

Базовая группа 3242


Целители (лечащие внушением и молитвами)

Целители, лечащие внушением и молитвами, лечат физические и психические


заболевания с помощью биоэнергетического воздействия, внушения, молитв и
подобных методов.
Примеры входящих занятий:
Целитель

Subgrupa majoră 33
Specialişti cu nivel mediu de calificare din învăţămînt

Specialiştii cu nivel mediu de calificare din învăţămînt îndeplinesc sarcini de


complexitate medie ce ţin de pregătirea şi realizarea programelor de instruire a preşcolarilor
şi elevilor din învăţămîntul primar conform listei stabilite de discipline; planifică şi
organizează procesul educaţional şi de instruire; elaborează programe şcolare şi execută
procesul de instruire a copiilor handicapaţi fizic sau mintal; pregătesc şi organizează cursuri
de pilotare a avioanelor sau de conducere a diferitor mijloace de locomoţie.

163
CRM 006-97
Подгруппа 33
Специалисты среднего уровня квалификации в сфере образования

Специалисты среднего уровня квалификации в сфере образования выполняют


работу средней сложности по подготовке и реализации программ обучения
дошкольников и учащихся начальной школы по установленному перечню предметов;
планируют и организуют воспитательный и образовательный процессы; разрабатывают
учебные планы и осуществляют процессы обучения детей, имеющих физические или
психические отклонения; ведут подготовку и организацию курсов по пилотированию
самолетов или по управлению различными средствами передвижения.

Grupa minoră 331


Personal didactic în învăţămîntul primar

Personalul didactic din învăţămîntul primar predă diferite discipline, pregăteşte


programe de instruire, organizează activităţi educative pentru elevii din învăţămîntul primar.

Составная группа 331


Преподавательский персонал начального образования

Преподавательский персонал начального образования преподает различные


предметы, разрабатывает программы обучения, организует воспитательную
деятельность для учащихся начального образовательного уровня.

Grupa de bază 3310


Personal didactic în învăţămîntul primar

Personalul didactic din învăţămîntul primar pregăteşte programe de instruire şi predare a


disciplinelor la nivelul învăţămîntului primar – cititul, aritmetica, limba maternă şi altele;
corectează temele şi evaluează progresele realizate de copii; organizează activităţi
extraşcolare pentru recreerea elevilor; supraveghează elevii în clase şi alte locuri din incinta
şcolii.
Exemple de ocupaţii componente:
Educator în învăţămîntul primar
Învăţător (calificare medie)

Базовая группа 3310


Преподавательский персонал начального образования

Преподавательский персонал начального образования разрабатывает программы


обучения и преподавания по предметам начального уровня образования – чтению,
арифметике, родному языку и другим предметам; исправляет ошибки в заданиях и
оценивает успехи достигнутые детьми; организует внешкольные мероприятия в целях
отдыха учеников; осуществляет надзор за учащимися в классе и других помещениях
школы.
Примеры входящих занятий:
Воспитатель системы начального образования
Учитель (средней квалификации)

164
CRM 006-97
Grupa minoră 332
Personal în învăţămîntul preşcolar

Personalul din învăţămîntul preşcolar organizează şi exercită activitatea de instruire şi


educare a copiilor de vîrstă preşcolară, destinată favorizării dezvoltării facilităţilor lor fizice
şi mintale, formării deprinderilor de comunicare.

Составная группа 332


Персонал дошкольного образования

Персонал дошкольного образования организует и осуществляет деятельность по


обучению и воспитанию детей дошкольного возраста, направленную на их физическое
и умственное развитие, формирование навыков общения.

Grupa de bază 3320


Personal în învăţămîntul preşcolar

Personalul din învăţămîntul preşcolar planifică şi organizează activitatea educativ-


didactică destinată să favorizeze dezvoltarea fizică şi mintală a copiilor, formarea
deprinderilor de comunicare dintre ei; promovează dezvoltarea exprimării orale prin
povestiri, cîntece şi conversaţie liberă; supraveghează starea sănătăţii fiecărui copil şi
îndeplinirea regimului zilei stabilit pentru copii; acordă ajutor părinţilor în chestiunile legate
de educaţie a copiilor în familie.
Exemple de ocupaţii componente:
Educator în învăţămîntul preşcolar
Profesor în învăţămîntul preşcolar

Базовая группа 3320


Персонал дошкольного образования

Персонал дошкольного образования планирует и организует учебно-


воспитательную работу, способствующую физическому и умственному развитию детей,
формированию навыков общения между ними; проводит работы по развитию у детей
языковых навыков посредством рассказа, песни, вольной беседы; следит за состоянием
здоровья каждого ребенка и выполнением установленного для детей режима дня;
оказывает помощь родителям по вопросам воспитания детей в семье.
Примеры входящих занятий:
Воспитатель в дошкольном образовании
Преподаватель в дошкольном образовании

Grupa minoră 333


Personal didactic în învăţămîntul special

Personalul didactic in învăţămîntul special efectuează instruirea la un anumit nivel de


instruire a copiilor, tinerilor şi maturilor cu deficienţe mintale sau fizice în dezvoltare.

165
CRM 006-97
Cоставная группа 333
Преподавательский персонал в специальном образовании

Преподавательский персонал в специальном образовании осуществляет обучение


на определенном образовательном уровне детей, молодых людей и взрослых, имеющих
психические или физические отклонения в развитии.

Grupa de bază 3330


Personal didactic în învăţămîntul special

Personalul didactic din învăţămîntul special concepe sau perfecţionează programe de


studiu, le adaptează pentru diferite grupe de persoane cu devieri psihice sau fizice; instruiesc
deficienţii cu ajutorul alfabetului Braille, labiolecturii sau altor mijloace speciale.
Exemple de ocupaţii componente:
Educator în sistemul învăţămîntului special
Învăţător-defectolog (calificare medie)
Profesor în sistemul învăţămîntului special (calificare medie)

Базовая группа 3330


Преподавательский персонал в специальном образовании

Преподавательский персонал в специальном образовании разрабатывает или


совершенствует учебные планы и адаптируют их применительно к различным группам
лиц, имеющих психические или физические отклонения; проводит занятия с
использованием шрифта Брайля, техники чтения по губам или других специальных
средств обучения.
Примеры входящих занятий:
Воспитатель в системе специального образования
Учитель-дефектолог (средней квалификации)
Преподаватель в системе специального оборудования (средней квалификации)

Grupa minoră 334


Alt personal în învăţămînt

Alt personal din învăţămînt se ocupă cu învăţarea pilotării avioanelor, a conducerii


automobilelor, locomotivelor, altor mijloace de locomoţie, îndeplinind şi alte activităţi ce ţin
de învăţămînt.

Составная группа 334


Прочий персонал по обучению

Прочий персонал по обучению занимается обучением вождению самолетов,


автомобилей, поездов и других средств передвижения, а также другой деятельностью,
связанной с обучением.

Grupa de bază 3340


Personal din învăţămînt neclasificat în grupele de bază anterioare

Personalul inclus în această grupă de bază predă cunoştinţe legate de pilotajul


avioanelor, conducerea vehiculelor cu motor, locomotivelor sau altor maşini, prin explicarea
166
CRM 006-97
manipulării comenzilor, însoţirea elevilor în ieşiri de antrenament, efectuarea de demonstraţii
şi prezentarea reglementărilor legate de conducerea mijloacelor de locomoţie.
Exemple de ocupaţii componente:
Instructor pilot
Instructor serviciul de paraşutişti

Базовая группа 3340


Персонал по обучению, не вошедший в предыдущие базовые группы

Персонал из этой базовой группы осуществляет обучение навыкам вождения


самолетов, управления автомобилей, локомотивов и других машин, разъясняя
принципы действия и управления командами, сопровождая учеников в учебных
поездках и полетах, демонстрируя приемы и навыки и разъясняя правила движения
средств передвижения.
Примеры входящих занятий:
Пилот-инструктор
Инструктор парашютной службы

Subgrupa majoră 34
Personal mediu în activitatea financiar-economică, administrativă şi socială

Personalul cuprins în această subgrupă majoră realizează activităţi specializate în


domeniile: intermedierilor imobiliare, financiar, comercial, administrării întreprinderilor,
ţinerii registrelor contabile, juridic, statistic, administraţie publică, vamă, turism, fiscal,
plasarea forţei de muncă, eliberarea de autorizaţii, poliţe, asistenţă socială, spectacole, sport
şi religie.

Подгруппа 34
Средний персонал в области финансово-экономической,
административной и социальной деятельности

Персонал включенный в данной подгруппе осуществляет специализированную


деятельность в следующих областях: операции с недвижимостью, финансовой,
коммерческой, административного управления предприятиями, ведение бухгалтерских
регистров, юридической, статистической, государственного управления, таможенном
контроле, туризме, налогообложении, трудоустройстве, выдаче лицензий и полисов,
социальном обеспечении, развлечениях, спорте и религии.

Grupa minoră 341


Personal mediu în activitatea financiară şi comercială

Personalul mediu din activitatea financiară şi comercială cumpără şi vînd titluri de


valoare, valută străină, bunuri mobilare şi imobiliare; exercită diferite feluri de asigurare;
activează ca agenţi de vînzare şi cumpărare angro; estimează valoarea obiectelor, bunurilor
imobiliare sau altor proprietăţi şi coordonează vînzarea la licitaţie a acestora; furnizează
servicii de voiaj.

167
CRM 006-97
Составная группа 341
Средний персонал в области финансовой и торговой деятельности

Средний персонал в области финансовой и торговой деятельности покупает и


продает различные ценные бумаги, иностранную валюту, движимое и недвижимое
имущество; осуществляет различные виды страхования; выступает в качестве агентов
при оптовых продажах и закупках; оценивает стоимость предметов, недвижимого
имущества или другой собственности и осуществляет их продажу с аукциона;
оказывает услуги, связанные с путешествиями.

Grupa de bază 3411


Dealeri şi brokeri de valori

Dealerii şi brokerii de valori efectuează diferite operaţii comerciale cu titluri de valoare,


acţiuni, obligaţiuni şi devize străine la bursa de valori în contul propriei societăţi, sau în
contul clienţilor pe bază de comision.
Exemple de ocupaţii componente:
Broker valori
Dealer

Базовая группа 3411


Дилеры и брокеры

Дилеры и брокеры осуществляют различного рода коммерческие операции с


ценными бумагами, акциями, облигациями и иностранной валютой на фондовой бирже
от имени своего общества или по поручению клиентов на комиссионной основе.
Примеры входящих занятий:
Брокер финансовый
Дилер

Grupa de bază 3412


Agenţi de asigurări

Agenţii de asigurări informează clienţii despre felurile, termenele şi condiţiile de


asigurare, încheie şi perfectează contracte de asigurare asupra viaţii pentru caz de accidente,
asigurarea imobilului sau automobilului, asigurare mixtă, asigurarea copiilor, călătoriilor,
depunerilor băneşti şi alte forme de asigurare.
Exemple de ocupaţii componente:
Agent de asigurare

Базовая группа 3412


Страховые агенты

Страховые агенты информируют клиентов о видах, сроках и условиях


страхования, заключают и оформляют договоры о страховании жизни, страховании от
несчастных случаев, страховании дома или автомобиля, смешанном страховании,
страховании детей, путешествий, вкладов и других видов страхования.
Примеры входящих занятий:
Агент страховой

168
CRM 006-97
Grupa de bază 3413
Agenţi imobiliari

Agenţii imobiliari se ocupă de vînzări, cumpărări, locaţii şi închirieri de bunuri


imobiliare în contul clienţilor, pe bază de comision.
Exemple de ocupaţii componente:
Agent imobiliar (broker imobiliar)

Базовая группа 3413


Агенты по продаже имущества

Агенты по продаже имущества занимаются покупкой, продажей, наймом и


арендой недвижимости от имени и по поручению клиентов.
Примеры входящих занятий:
Агент по продаже недвижимости

Grupa de bază 3414


Agenţi de voiaj

Agenţii de voiaj planifică itinerariile turistice, rezervă locuri la hotel pentru clienţi şi
organizează excursii pentru turişti sau oameni de afaceri.
Exemple de ocupaţii componente:
Agent de voiaj
Inspector turism

Базовая группа 3414


Организаторы путешествий

Организаторы путешествий планируют туристические маршруты, резервируют


места для клиентов в гостиницах и организуют путешествия и экскурсии для туристов
или деловых людей.
Примеры входящих занятий:
Организатор путешествий (экскурсий)
Инспектор по туризму

Grupa de bază 3415


Reprezentanţi tehnici şi comerciali

Reprezentanţii tehnici şi comerciali se ocupă cu vînzări angro de bunuri diverse, în


special, instalaţii şi echipamente tehnologice şi serviciile corespunzătoare acestora,
furnizează informaţii specializate asupra caracteristicilor şi funcţionării instalaţiilor şi fac
demonstraţii privind modul de utilizare a acestora.
Exemple de ocupaţii componente:
Agent comercial
Comis-voiajor
Reprezentant tehnic şi comercial

169
CRM 006-97
Базовая группа 3415
Агенты по технической и коммерческой продаже

Агенты по технической и коммерческой продаже совершают оптовую продажу


различных товаров, в частности технического оборудования и технологических
установок и услуг им соответствующих, предоставляют информации о
характеристиках, режимах и особенностях работы оборудования и демонстрируют его
работу.
Примеры входящих занятий:
Агент торговый
Коммивояжер
Агент технический и коммерческий

Grupa de bază 3416


Agenţi de achiziţii

Agenţii de achiziţii se ocupă cu negocierea şi încheierea de contracte pentru cumpărarea


de mărfuri, utilaj, materiale, materii prime şi servicii în contul unităţilor industriale,
comerciale, întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor din sfera socială şi ale administraţiei
publice.
Exemple de ocupaţii componente:
Agent de achiziţie (broker mărfuri)
Agent de aprovizionare

Базовая группа 3416


Агенты по закупкам

Агенты по закупкам занимаются ведением переговоров и заключением контрактов


о покупке товаров, оборудования, материалов, сырья и услуг от лица промышленных,
торговых, коммерческих единиц, предприятий, учреждений и организаций социальной
сферы и органов государственного управления.
Примеры входящих занятий:
Агент по закупкам
Агент по снабжению

Grupa de bază 3417


Experţi în evaluarea bunurilor

Experţii în evaluarea bunurilor evaluează bunuri mobile şi imobiliare, mărfuri sau


diverse obiecte; estimează daunele, ce pot fi acoperite prin poliţe de asigurare.
Exemple de ocupaţii componente:
Evaluator asigurări

Базовая группа 3417


Оценщики

Оценщики проводят оценку движимого и недвижимого имущества, товаров или


различных предметов; определяют убытки, которые могут быть возмещены по
страховым полисам.
Примеры входящих занятий:
170
CRM 006-97
Страховой оценщик

Grupa de bază 3418


Vînzători la licitaţie

Vînzătorii la licitaţie realizează vînzarea la licitaţie a bunurilor mobile şi imobiliare,


automobilelor, materiilor prime, mărfurilor, utilajului, animalelor domestice, operelor de
artă, bijuteriilor şi altor obiecte.
Exemple de ocupaţii componente:
Estimator licitaţii
Базовая группа 3418
Аукционисты
Аукционисты осуществляют продажу с аукциона движимого и недвижимого
имущества, автомобилей, сырья, товаров, оборудования, домашнего скота,
произведений искусства, ювелирных изделий и других предметов.
Примеры входящих занятий:
Аукционисты

Grupa de bază 3419


Alt personal în activitatea financiară şi comercială neclasificat
în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde alt personal din activitatea financiară şi comercială care
nu a fost clasificat în alte grupe de bază ale grupei minore 341.
Exemple de ocupaţii componente:
Inspector credite
Inspector punct de schimb

Базовая группа 3419


Прочий персонал в области финансовой и торговой деятельности, не вошедший в
предыдущие базовые группы

Данная базовая группа включает в себя прочий персонал в области финансовой и


торговой деятельности, не входящий в другие базовые группы составной группы 341.
Примеры входящих занятий:
Инспектор кредитный
Инспектор обменного пункта

Grupa minoră 342


Agenţi comerciali şi mijlocitori de afaceri

Agenţii comerciali şi mijlocitorii de afaceri pun în legătură cumpărătorii cu vînzătorii,


cumpără şi vînd mărfuri, în general, angro; îndeplinesc formalităţile de declarare vamală; se
asigură că formalităţile de asigurare şi licenţele de import sau export au fost îndeplinite
corespunzător; informează solicitanţii de locuri de muncă asupra ofertelor înregistrate la
oficiile de plasare a forţei de muncă; prospectează piaţa muncii pentru identificarea posturilor
vacante şi recrutează lucrători pentru posturile vacante; furnizează diverse alte servicii
comerciale întreprinderilor.

171
CRM 006-97
Составная группа 342
Торговые брокеры и посредники

Торговые брокеры и посредники осуществляют посредническую деятельность


между покупателями и продавцами товаров, оптовые закупки и продажи; выполняют
таможенно-пошлинные процедуры; оформляют и проверяют страховые и экспортно-
импортные лицензии; информируют ищущих рабочие места о наличии предложений
зарегистрированных бюро по трудоустройству; изучают рынок труда для выявления
вакантных должностей и набирают работников на вакантные места; оказывают другие
различные коммерческие услуги предприятиям.

Grupa de bază 3421


Agenţi comerciali

Agenţii comerciali pun în legătură cumpărătorii cu vînzătorii de mărfuri; cumpără şi


vînd loturi de mărfuri en gros la bursele de mărfuri şi materii prime; se ocupă cu rezervarea
spaţiilor de depozitare şi fixarea taxelor de consignaţie.
Exemple de ocupaţii componente:
Broker mărfuri

Базовая группа 3421


Торговые брокеры

Торговые брокеры устанавливают необходимые контакты между покупателями и


продавцами товаров; осуществляют покупку и продажу оптовых партий товаров на
товарно-сырьевых биржах; занимаются резервированием площадей для складирования
и установлением комиссионных сборов.
Примеры входящих занятий:
Брокер (торговый)

Grupa de bază 3422


Agenţi concesionari şi expeditori

Agenţii concesionari şi expeditorii îndeplinesc formalităţile de declarare vamală şi


vămuirea exporturilor şi importurilor, perfectează formalităţile de asigurare şi licenţele de
import sau export.
Exemple de ocupaţii componente:
Expeditor
Expeditor transportare încărcături

Базовая группа 3422


Торгово-коммерческие агенты и экспедиторы

Торгово-коммерческие агенты и экспедиторы осуществляют выполнение


таможенно-пошлинных процедур по экспорту и импорту товаров, оформление
страховых и экспортно-импортных лицензий.
Примеры входящих занятий:
Экспедитор
Экспедитор по перевозке грузов

172
CRM 006-97
Grupa de bază 3423
Specialişti ai serviciilor de personal şi ai instituţiilor pentru utilizarea forţei de muncă

Specialiştii din serviciile de personal şi ai instituţiilor pentru utilizarea forţei de muncă


efectuează alegerea locurilor de muncă şi posturilor vacante pentru solicitanţii de locuri de
muncă; caută lucrători pentru completarea posturilor vacante; încheie contracte de muncă cu
lucrătorii în numele întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor; ţin evidenţa personalului şi
alte documente de personal.
Exemple de ocupaţii componente:
Inspector cadre

Базовая группа 3423


Специалисты кадровых служб и учреждений занятости

Специалисты кадровых служб и учреждений занятости осуществляют подбор


вакантных рабочих мест и должностей для лиц, ищущих работу; поиск работников для
замещения вакантных мест, заключают трудовые договоры с работниками от лица
предприятий, учреждений и организаций; ведут учет личного состава и другой
установленной кадровой документации.
Примеры входящих занятий:
Инспектор по кадрам

Grupa de bază 3429


Alţi specialişti comerciali şi de afaceri neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde alt personal comercial şi de afaceri care nu a fost
clasificat în alte grupe de bază ale grupei minore 342. Se clasifică aici agenţii care se ocupă
cu: furnizarea de servicii către întreprinderi, de exemplu spaţii publicitare în mass-media,
mijloacele de transport sau alte amplasamente; căpătarea informaţiei privind vînzările şi altor
informaţii comerciale; realizarea contractelor pentru reprezentaţii artistice, spectacole,
manifestări sportive, publicarea cărţilor, înregistrarea discurilor muzicale şi vînzarea lor.
Exemple de ocupaţii componente:
Agent literar
Agent reclamă publicitară
Impresar muzical
Impresar teatru

Базовая группа 3429


Прочий торгово-коммерческий персонал, не вошедший
в предыдущие базовые группы

Данная базовая группа включает в себя прочий торгово-коммерческий персонал,


не входящий в другие базовые группы составной группы 342. Здесь классифицируются
агенты занятые: реализацией услуг предприятиям, например предоставлением
рекламной площади в органах массовой информации, транспортных или иных
технических средств; получением информации о продажах и другой коммерческой
информации; заключением контрактов о выступлениях артистов и спортсменов,
постановке спектаклей, издании книг, регистрации музыкальных дисков и продаже
музыкальной продукции.

173
CRM 006-97
Примеры входящих занятий:
Литературный агент
Агент рекламный
Музыкальный импресарио
Театральный импресарио

Grupa minoră 343


Personalul mediu de conducere şi administraţie

Personalul mediu de conducere şi administraţie, în subordinea specialiştilor cu un nivel


înalt de calificare sau a cadrelor de conducere, asistă şeful de unitate în probleme de
comunicare, documentare şi coordonare a gestiunii interne a unei unităţi administrative.

Составная группа 343


Средний административно-управленческий персонал

Средний административно-управленческий персонал, под руководством


специалистов более высокого уровня квалификации или управляющих, оказывает
содействие руководителю единицы в обеспечении информационной связи
подразделений, ведении документальных работ и координации всех внутренних
административных вопросов в деятельности административной единицы.

Grupa de bază 3431


Personal administrativ

Personalul administrativ asistă şeful de unitate în probleme de comunicare, documentare


aşi coordonare a gestiunii interne unei unităţi administrative; redactează scrisori cu caracter
comercial şi răspund la scrisorile primite.
Exemple de ocupaţii componente:
Administrator
Inspector control asupra îndeplinirii însărcinărilor
Referent

Базовая группа 3431


Административно-управленческий персонал

Административно-управленческий персонал оказывает помощь руководителю


единицы по информационному обеспечению, ведению документации и решению
административно-координационных вопросов в деятельности административной
единицы; редактирует письма и ведет деловую переписку.
Примеры входящих занятий:
Администратор
Инспектор по контролю за исполнением поручений
Референт

174
CRM 006-97
Grupa de bază 3432
Personal mediu în activitatea judiciară

Personalul mediu juridic şi asimilaţii acestora acordă ajutor conducătorilor şi


specialiştilor întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor, precum şi cetăţenilor în rezolvarea
problemelor juridice, elaborarea documentelor ce ţin de drept, încheierea tranzacţiilor
financiare şi altor operaţii care necesită asigurare juridică.
Exemple de ocupaţii componente:
Executor judecătoresc
Juristconsul (calificare medie)
Secretar al şedinţei de judecată

Базовая группа 3432


Средний юридический персонал

Средний юридический персонал и персонал родственных профессий оказывает


помощь руководителям и специалистам предприятий , учреждений и организаций, а
также гражданам в решении юридических вопросов, разработке документов правового
характера, заключении финансовых сделок и других требующих юридического
обеспечения дел.
Примеры входящих занятий:
Судебный исполнитель
Юрисконсульт (средней квалификации)
Секретарь судебного заседания

Grupa de bază 3433


Contabili

Contabilii ţin evidenţa contabilă completă a operaţiilor financiare ale unei întreprinderi,
întocmesc documentele contabile respective şi verifică exactitatea întocmirii documentelor şi
operaţiilor contabile referitoare la încasări şi vărsăminte şi a altor operaţii financiare.
Exemple de ocupaţii componente:
Contabil (calificare medie)

Базовая группа 3433


Бухгалтеры

Бухгалтеры ведут полный учет финансовых операций предприятия,


подготавливают соответствующую бухгалтерскую документацию и осуществляют
проверку документов и бухгалтерских операций, касающихся денежных поступлений,
платежей и других финансовых операций.
Примеры входящих занятий:
Бухгалтер (средней квалификации)

Grupa de bază 3434


Personal mediu în activitatea informaţional-statistică

Personalul mediu din activitatea informaţional-statistică şi asimilaţii acestora


centralizează şi prelucrează datele statistice ce ţin de operaţiile subdiviziunilor economice şi
financiare ale întreprinderilor, instituţiilor şi organizaţiilor.
175
CRM 006-97
Exemple de ocupaţii componente:
Actuarist
Referent statistician

Базовая группа 3434


Средний информационно-статистический персонал

Средний информационно-статистический персонал и персонал родственных


профессий осуществляет сбор и обработку статистической информации, связанной с
операциями финансовых и экономических подразделений предприятий, учреждений и
организаций.
Примеры входящих занятий:
Статистик страховой (актуарий)
Референт-статистик

Grupa de bază 3439


Alt personal administrativ, neclasificat în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde alt personal administrativ care nu a fost clasificat în alte
grupe de bază ale grupei minore 343. Aici se clasifică personalul mediu din serviciul
diplomatic, secretarii responsabili şi cu probleme de organizare ai asociaţiilor, uniunilor,
federaţiilor, altor organizaţii.
Exemple de ocupaţii componente:
Agent diplomatic
Curier diplomatic
Împuternicit al fondului
Secretar diplomatic
Secretar cu probleme de organizare (asociaţie, uniune, federaţie)
Secretar responsabil

Базовая группа 3439


Прочий административно-управленческий персонал,
не вошедший в предыдущие базовые группы

Данная базовая группа включает прочий административно-управленческий


персонал, не входящий в другие базовые группы составной группы 343. Здесь
классифицируется средний персонал дипломатической службы, ответственные
секретари и оргсекретари ассоциаций, союзов, федераций, других организаций.
Примеры входящих занятий:
Дипломатический агент
Дипломатический курьер
Уполномоченный фонда
Секретарь дипломатический
Оргсекретарь (ассоциации, союза, федерации)

176
CRM 006-97
Grupa minoră 344
Personal mediu din serviciul public

Personalul mediu din serviciul public asigură respectarea legilor şi hotărîrilor adoptate
de stat ce se referă la frontierele de stat, impozitare, asistenţă socială; controlează eliberarea
licenţelor şi autorizaţiilor de călătorie, import sau export de mărfuri, devize străine şi
efectuează alte activităţi, supuse reglementării de către stat.

Составная группа 344


Средний персонал государственных служб

Средний персонал государственных служб обеспечивает соблюдение


государственных законов и постановлений, касающихся государственных границ,
налогообложения, социального обеспечения; контролирует выдачу лицензий и
разрешений на поездки, ввоз и вывоз товаров, иностранной валюты и осуществляет
другую деятельность, подлежащую государственному регулированию.

Grupa de bază 3441


Inspectori de vamă şi frontieră

Inspectorii de vamă şi frontieră patrulează de-a lungul frontierelor pentru a împiedica


intrarea/ieşirea ilegală în/din ţară a persoanelor sau importul/exportul ilegal de mărfuri sau
devize; controlează documentele de călătorie şi bagajele persoanelor care trec frontierele
ţării; controlează documentele de transport şi încărcătura vehiculelor pentru a se asigura că
sunt în conformitate cu legile şi hotărîrile statului care reglementează tranzitul, importul şi
exportul de mărfuri.
Exemple de ocupaţii componente:
Inspector vamal (calificare medie)

Базовая группа 3441


Таможенные и пограничные инспекторы

Таможенные и пограничные инспекторы патрулируют вдоль государственных


границ для воспрепятствия незаконному въезду/выезду лиц в/из страны или
нелегальному ввозу/вывозу товаров или валюты; проверяют проездные документы и
багаж у лиц пересекающих государственную границу; проверяют перевозочные
документы и грузы транспортных средств в целях соблюдения государственных
законов и постановлений регламентирующих транзит, импорт и экспорт товаров.
Примеры входящих занятий:
Таможенный инспектор (средней квалификации)

Grupa de bază 3442


Inspectori de stat de taxe şi impozite

Inspectorii de stat de taxe şi impozite examinează declaraţiile de venituri şi alte


documente pentru determinarea tipurilor şi sumelor impozitului, taxelor, accizelor, pe care
persoanele fizice sau juridice le au de plătit.
Exemple de ocupaţii componente:
Revizor-inspector fiscal

177
CRM 006-97
Базовая группа 3442
Государственные инспекторы по налогам и акцизным сборам

Государственные инспекторы по налогам и акцизным сборам осуществляют


проверку деклараций о доходах и других документов для определения видов и сумм
налогов, пошлин, акцизных сборов, взимаемых с физических и юридических лиц.
Примеры входящих занятий:
Ревизор-инспектор налоговый

Grupa de bază 3443


Inspectori de pensii şi asigurări sociale

Inspectorii de pensii şi asigurări sociale examinează cererile şi alte documente


respective pentru determinarea tipului şi mărimii pensiei, altor plăţi şi indemnizaţii sociale ce
se acordă unor cetăţeni sau grupe sociale; informează cetăţenii, organizaţiile sau
întreprinderile asupra interpretării corecte a legilor şi hotărîrilor referitoare la acordarea de
pensii şi asistenţă socială.
Exemple de ocupaţii componente:
Inspector servicii asistenţă socială

Базовая группа 3443


Инспекторы по пенсионному и социальному обеспечению

Инспекторы по пенсионному и социальному обеспечению рассматривают


заявления и другие соответствующие документы для определения вида и размера
пенсии, других социальных выплат и пособий, предоставляемых отдельным гражданам
или социальным группам; информируют граждан, организации или предприятия
относительно правильного истолкования законов и постановлений по назначению
пенсий и социальному обеспечению.
Примеры входящих занятий:
Инспектор службы социального обеспечения

Grupa de bază 3444


Inspectori pentru acordarea de licenţe, permise sau autorizaţii

Inspectorii pentru acordarea de licenţe, permise sau autorizaţii examinează cererile de


permise sau licenţe pentru exportul sau importul de mărfuri, înfiinţarea unei întreprinderi sau
societăţi, construirea de case sau alte clădiri, obţinerea de paşapoarte şi alte activităţi supuse
reglementării de către stat; supun cazurile excepţionale sau dificile cadrelor de conducere din
administraţia publică, pentru elucidare.
Exemple de ocupaţii componente:
Inspector pentru acordarea de permise, licenţe sau autorizaţii

Базовая группа 3444


Инспекторы по лицензиям и разрешениям

Инспекторы по лицензиям и разрешениям рассматривают просьбы и принимают


решения о выдаче разрешения или лицензий на вывоз и ввоз товаров, учреждение
предприятия или общества, строительство дома или другого здания, получение
паспорта и другую деятельность, подлежащую государственному регулированию;
178
CRM 006-97
направляют исключительные или сложные дела о выдаче лицензии для выяснения
прошения к руководящим работникам государственной службы.
Примеры входящих занятий:
Инспектор по выдаче лицензий или разрешений

Grupa de bază 3449


Alt personal mediu din serviciul publice neclasificat în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde personal mediu din serviciul vamal, fiscal, social şi alte
servicii de stat similare, care nu a fost clasificat în alte grupe de bază ale grupei minore 344.
Exemple de ocupaţii componente:
Inspector controlul preţurilor
Inspector inventariere
Revizor comercial

Базовая группа 3449


Прочий средний персонал государственных служб, не вошедший в предыдущие
базовые группы

Данная базовая группа включает средний персонал таможенных, налоговых,


социальных и других родственных государственных служб, не входящий в другие
базовые группы составной группы 344.
Примеры входящих занятий:
Инспектор по контролю за ценами
Инспектор по инвентаризации
Ревизор коммерческий

Grupa minoră 345


Inspectori de poliţie şi detectivi

Inspectorii de poliţie şi detectivii exercită funcţii de apărare a ordinii publice, participă


la anchetarea crimelor şi delictelor comise, la căutarea informaţiilor necesare pentru
descoperirea şi prevenirea lor.

Составная группа 345


Инспекторы полиции и детективы

Инспекторы полиции и детективы выполняют функции по защите


общественного порядка, участвуют в расследовании преступлений и правонарушений, в
поиске необходимой для их раскрытия и предотвращения информации.

Grupa de bază 3450


Inspectori de poliţie şi detectivi

Inspectorii de poliţie şi detectivii anchetează crimele şi delictele comise, circumstanţele


în care s-au produs acestea în vederea identificării vinovaţilor; centralizează informaţiile
referitoare la persoane şi întreprinderi în scopul împiedicării comiterii de crime sau delicte;
examinează evenimentele şi circumstanţele presupuse în vederea obţinerii probelor şi

179
CRM 006-97
identificării vinovaţilor; arestarea sau acordarea ajutorului la arestarea criminalilor; depun
mărturii în judecată privind circumstanţele şi rezultatele anchetei.
Exemple de ocupaţii componente:
Anchetator poliţie (calificare medie)
Detectiv
Fotodactiloscopist
Inspector de poliţie

Базовая группа 3450


Инспекторы полиции и детективы

Инспекторы полиции и детективы ведут расследование совершенных


преступлений и правонарушений, обстоятельств, в которых они произошли в, целях
установления виновных; осуществляют поиск и сбор информации о лицах и
учреждениях с целью предотвращения возможных преступлений или правонарушений;
расследуют факты и предполагаемые обстоятельства совершенного преступления в
целях получения доказательств и выявления причастных лиц; берут под арест или
оказывают помощь при аресте преступников; свидетельствуют в суде об
обстоятельствах и результатах расследований.
Примеры входящих занятий:
Следователь полиции (средней квалификации)
Детектив
Фотодактилоскопист
Инспектор полиции

Grupa minoră 346


Asistenţi sociali

Asistenţii sociali acordă ajutor indivizilor şi familiilor în rezolvarea problemelor


personale şi sociale; iniţiază acţiuni pentru prevenirea delincvenţei sau pentru readaptarea
delincvenţilor; acordă ajutor handicapaţilor fizic sau mental, în primirea tratamentului
necesar şi participarea acestora în viaţa socială şi activitatea de muncă.

Составная группа 346


Социальные работники

Социальные работники оказывают помощь отдельным лицам и семьям в решении


личных и социальных проблем; проводят деятельность по предотвращению
правонарушений или по реадаптации правонарушителей; оказывают помощь людям,
имеющим физические или психические отклонения, в получении необходимого лечения
и участии в социально-трудовой жизни.

Grupa de bază 3460


Asistenţi sociali

Asistenţii sociali acordă ajutor persoanelor singure şi de vîrstă înaintată, familiilor cu


mulţi copii şi puţin asigurate, altor grupe de populaţie puţin protejate social în rezolvarea
problemelor personale şi sociale; iniţiază acţiuni pentru prevenirea delincvenţei printre
minori; exercită munca de educaţie şi supravegherea delincvenţilor, antrenarea lor în

180
CRM 006-97
activitatea social utilă; acordă ajutor handicapaţilor fizic sau mintal în primirea tratamentului
necesar şi participarea în viaţa socială şi activitatea de muncă.
Exemple de ocupaţii componente:
Lucrător social

Базовая группа 3460


Социальные работники

Социальные работники оказывают помощь одиноким и престарелым лицам,


многодетным и малообеспеченным семьям, другим социально малозащищенным
группам населения в решении личных и социальных проблем; проводят деятельность по
предотвращению правонарушений среди несовершеннолетних; проводят
воспитательную работу и осуществляют надзор за правонарушителями, вовлекают их в
социально полезную деятельность; оказывают помощь людям, имеющим физические
или психические отклонения, в получении необходимого лечения и участии в
социально-трудовой жизни.
Примеры входящих занятий:
Социальный работник

Grupa minoră 347


Personal în domeniul artelor, distracţiilor şi sportului

Personalul în domeniul artelor, distracţiilor şi sportului desfăşoară activitate de


concepţie în domeniul producţiei industriale şi comerciale şi realizează decoraţiuni
interioare; prezintă programele la radio, televiziune şi în spectacole; cîntă sau dansează în
localuri publice; execută numere comice, de iluzionism sau de acrobaţie şi alte numere de
circ; participă la competiţii sportive.

Составная группа 347


Персонал сферы искусства, развлечений и спорта

Персонал сферы искусства, развлечений и спорта осуществляет художественное


конструирование промышленной и коммерческой продукции и оформление интерьеров;
ведет программу на радио, телевидение и на представлениях; поет или танцует в
общественных местах; исполняет комические сцены, номера иллюзионного жанра или
акробатические и другие цирковые номера; участвует в спортивных соревнованиях.

Grupa de bază 3471


Designeri, decoratori şi alţi tehnicieni în domeniul artelor

Designerii, decoratorii şi alţi tehnicieni în domeniul artei execută designul producţiei


industriale şi comerciale; creează modele vestimentare şi accesorii pentru acestea; realizează
decoraţiuni interioare; concep şi execută decoruri pentru scenele teatrelor, pentru amenajarea
vitrinelor şi expoziţiilor.
Exemple de ocupaţii componente:
Pictor decorator (calificare medie)
Pictor proiectant (designer) (calificare medie)
Proiectant îmbrăcăminte
Proiectant încălţăminte

181
CRM 006-97
Базовая группа 3471
Дизайнеры, оформители и другие техники в сфере искусства

Дизайнеры, оформители и другие техники в сфере искусства разрабатывают


дизайн промышленной и коммерческой продукции; разрабатывают модели одежды и
обуви и аксессуары к ним; оформляют интерьеры; разрабатывают и исполняют
театральные декорации, оформляют витрины и выставочные залы.
Примеры входящих занятий:
Художник-оформитель (средней квалификации)
Художник-конструктор (дизайнер) (средней квалификации)
Конструктор одежды
Конструктор обуви

Grupa de bază 3472


Prezentatori (crainici) la televiziune, radio şi spectacole

Prezentatorii (crainicii) la televiziune, radio şi în spectacole prezintă buletinele de ştiri,


realizează interviuri şi fac diverse anunţuri sau prezentări la radio, televiziune, teatre,
concerte, etc.
Exemple de ocupaţii componente:
Artist prezentator
Crainic radio
Crainic televiziune
Prezentator discotecă

Базовая группа 3472


Ведущие (дикторы) радио, телевидения и на представлениях

Ведущие (дикторы) радио, телевидения и на представлениях читают сводки


новостей, берут интервью и дают разные объявления, представляют кого-либо по радио,
телевидению, в театрах, на концертах и других местах.
Примеры входящих занятий:
Артист-конферансье
Диктор радио
Диктор телевидения
Ведущий дискотеки

Grupa de bază 3473


Muzicieni, cîntăreţi, dansatori în localuri publice

Muzicienii, cîntăreţii, dansatorii în localurile publice, inclusiv pe străzi, în cluburi de


noapte, circuri, etc., cîntă pentru trecători şi spectatori la unul sau mai multe instrumente
muzicale, interpretează melodii sau execută dansuri ca solişti sau în cadrul unui ansamblu
pentru distrarea lor.
Exemple de ocupaţii componente:
Acompaniator
Cîntăreţ
Dansator
Muzician

182
CRM 006-97
Базовая группа 3473
Музыканты, певцы и танцоры, выступающие в общественных местах

Музыканты, певцы и танцоры, выступающие в различных общественных местах, в


т.ч. на улицах, в ночных клубах, цирках и др., играют для прохожих и посетителей на
одном или более музыкальных инструментов, исполняют песни или танцуют соло или в
составе ансамбля для их развлечения.
Примеры входящих занятий:
Аккомпаниатор
Певец
Танцор
Музыкант

Grupa de bază 3474


Artişti de circ

Artiştii circului (clovnii, magicienii, acrobaţii şi asimilaţii acestora) execută numere


comice, de iluzionism şi prestidigitaţie, şedinţe de hipnotism; execută numere de acrobaţie,
gimnastică şi jonglerie; dresează animale şi execută cu ele diverse numere de circ.
Exemple de ocupaţii componente:
Acrobat
Clovn
Dresor
Jongler

Базовая группа 3474


Артисты цирка

Артисты цирка (клоуны, иллюзионисты, акробаты и другие) исполняют


комические номера, номера иллюзионного жанра и фокусы, демонстрируют искусство
гипноза; исполняют акробатические, гимнастические и жонглерские номера;
дрессируют животных и выступают с ними на арене.
Примеры входящих занятий:
Акробат
Клоун
Дрессировщик
Жонглер

Grupa de bază 3475


Sportivi şi antrenori

Sportivii, antrenorii şi asimilaţii acestora participă la competiţii sportive, se ocupă de


antrenamentul sportivilor, stabilesc reguli privitoare la desfăşurarea competiţiilor sportive şi
organizează manifestări sportive.
Exemple de ocupaţii componente:
Antrenor
Arbitru sport
Instructor sportiv
Manager sportiv
Sportiv-instructor

183
CRM 006-97
Базовая группа 3475
Спортсмены и тренеры

Спортсмены, тренеры и лица родственных профессий принимают участие в


спортивных соревнованиях, тренируют спортсменов, устанавливают правила
проведения спортивных соревнований и организуют спортивные мероприятия.
Примеры входящих занятий:
Тренер
Судья по спорту
Инструктор по спорту
Организатор спортивных соревнований
Спортсмен-инструктор

Grupa minoră 348


Personal laic din culte

Personalul laic al cultelor participă la servicii şi ceremonii religioase; îşi consacră viaţa
rugăciunii sau meditaţiei; predică şi propagă învăţăturile specifice religiei practicate.

Составная группа 348


Персонал культовых учреждений, не имеющий духовного сана

Персонал культовых учреждений, не имеющий духовного сана, участвует в


проведении религиозных обрядов и церемоний; посвящает свою жизнь молитвам или
медитации; проповедует и пропагандирует учения специфические для практикуемой
религии.

Grupa de bază 3480


Personal laic din culte

Personalul laic din culte îndeplineşte funcţii cu caracter religios; participă la servicii şi
ceremonii religioase; îşi consacră viaţa rugăciunii sau meditaţiei; predică şi propagă
învăţăturile specifice religiei practicate.
Exemple de ocupaţii componente:
Călugăr
Călugăriţă
Predicator

Базовая группа 3480


Персонал культовых учреждений, не имеющий духовного сана

Персонал культовых учреждений, не имеющий духовного сана, выполняет


функции религиозного характера; участвует в проведении религиозных обрядов и
церемоний; посвящает свою жизнь молитвам или медитации; проповедует и
пропагандирует учения характерные для практикуемой религии.
Примеры входящих занятий:
Монах
Монахиня
Проповедник

184
CRM 006-97
Grupa majoră 4
Funcţionari administrativi

Funcţionarii din această grupă majoră îndeplinesc în temei următoarele funcţii


caracteristice: pregătirea, întocmirea şi ţinerea la zi a documentaţiei necesare; prelucrarea cu
ajutorul mijloacelor tehnicii de calcul a datelor financiare, statistice şi a altor date numerice;
ţinerea evidenţei materiei prime şi a materialelor, producţiei finite, mijloacelor băneşti şi
mijloacelor de transport, controlul operativ al mersului proceselor de producţie; punerea la
dispoziţia clienţilor a informaţiei financiare, comerciale sau a altei informaţii necesare;
organizarea deservirii turistice şi cu transport a clienţilor; asigurarea deservirii populaţiei în
biblioteci şi la poştă; acordarea serviciilor de telecomunicaţie persoanelor particulare şi
persoanelor juridice.
Pentru majoritatea ocupaţiilor acestei grupe majore calificarea necesară se obţine prin
instruire individuală sau pregătire specială conform programului stabilit pe baza studiilor
medii generale, iar în cazuri aparte sînt necesare studii profesionale primare sau studii medii
de specialitate.

Укрупненная группа 4
Конторские служащие

Служащие данной укрупненной группы выполняют преимущественно следующие


характерные функции: подготовка, оформление и ведение необходимой документации,
обработка при помощи средств вычислительной техники финансовых, статистических и
других цифровых данных; ведение учета сырья и материалов, готовой продукции,
денежных и транспортных средств, оперативный контроль за ходом производственных
процессов; представление клиентам финансовой, коммерческой или другой
необходимой информации; организация туристического и транспортного обслуживания
клиентов; обеспечение библиотечного и почтового обслуживания населения; оказание
услуг связи частным и юридическим лицам.
Для большинства занятий этой укрупненной группы требуемая квалификация
достигается путем индивидуального обучения или специальной подготовки по
установленной программе на базе среднего общего образования, а в отдельных случаях
необходимо начальное или среднее профессиональное образование.

Subgrupa majoră 41
Funcţionari de birou

Funcţionarii de birou înregistrează, ordonează, stochează şi realizează prelucrarea


informaţiilor; execută lucrări de birou şi secretariat; înregistrează şi prelucrează date
contabile, statistice, financiare şi clasifică documente; realizează trierea, înregistrarea şi
distribuirea corespondenţei; pregătesc şi colaţionează manuscrise înaintea tipăririi; realizează
lucrări de birou în biblioteci.

Подгруппа 41
Конторские работники офисов

Конторские работники офисов регистрируют, приводят в порядок, хранят и


обрабатывают информацию; выполняют конторские и канцелярские работы;

185
CRM 006-97
регистрируют и обрабатывают бухгалтерские, статистические, финансовые данные и
классифицируют документы; осуществляют сортировку, регистрацию и распределение
почты; подготавливают и сверяют рукописи перед печатанием; осуществляют
конторские работы в библиотеках.

Grupa minoră 411


Secretari şi operatori la maşini de scris şi de calcul şi asimilaţi

Funcţionarii acestei grupe minore îndeplinesc în special funcţii legate cu pregătirea,


păstrarea, prelucrarea cu ajutorul echipamentelor de calcul şi mijloacelor tehnicii de
organizare a informaţiei necesare şi transmiterea ei către consumător în formă orală sau
scrisă.
Îndatoririle de serviciu îndeplinite de către funcţionarii acestei grupe minore de obicei
includ: notarea prin stenografie a textelor dictate; dactilografierea textelor la maşinile de
scris, computere sau teleimprimantă; introducerea diferitelor informaţii în computer;
prelucrarea documentelor primare la maşini de calcul de diferite tipuri; redactarea şi
perfectarea corespondenţei şi documentaţiei în conformitate cu standardele în vigoare;
îndeplinirea diferitelor lucrări de birou.

Составная группа 411


Секретари, операторы счетных (вычислительных) машин
и родственных профессий

Служащие данной составной группы выполняют преимущественно функции,


связанные с подготовкой, хранением, обработкой с помощью вычислительных средств
и средств оргтехники необходимой информации и доведением ее до потребителя в
устной или письменной форме.
Обязанности выполняемые служащими этой составной группы обычно включают:
запись диктуемых текстов в виде стенограмм; печать текстов на машинке; компьютере
или телетайпе; ввод различной информации в компьютер; обработку первичных
документов на вычислительных машинах различного типа; редактирование и
оформление корреспонденции и документации в соответствии с принятыми
стандартами; выполнение различных секретарских обязанностей.

Grupa de bază 4111


Stenografe şi dactilografe

Stenografele şi dactilografele îndeplinesc sarcini tehnice legate de prelucrarea


informaţiei necesare pentru asigurarea muncii efective a conducătorilor întreprinderilor
(instituţiilor) sau a subdiviziunilor lor; notează prin stenografie şi dactilografie texte scrise
sau orale şi cu ajutorul unei maşini de scris, le transcrie pe hîrtie; execută lucrări de birou de
importanţă limitată.
Exemple de ocupaţii componente:
Dactilografă
Dactilografă în redacţie
Stenografă

186
CRM 006-97
Базовая группа 4111
Стенографистки и машинистки

Стенографистки и машинистки выполняют технические функции, связанные с


обработкой информации, необходимой для обеспечения эффективной работы
руководителей предприятий (учреждений) или их подразделений; ведут
стенографическую и машинописную запись письменных и устных текстов и с помощью
пишущей машины переносят их на бумаге; выполняют несложные канцелярские
работы.
Примеры входящих занятий:
Машинистка
Машинистка редакции
Стенографистка

Grupa de bază 4112


Operatori la prelucrarea şi transmiterea informaţiei cu aplicarea echipamentului
special

Operatorii la prelucrarea şi transmiterea informaţiei cu aplicarea echipamentului special


expediază şi recepţionează mesaje pe teleimprimantă, telefax sau maşini similare;
perfectează şi redactează textele dactilografiate, determină formatul şi ordonează textele;
introduc informaţia în computer.
Exemple de ocupaţii componente:
Telefaxist
Teletipist
Telexist

Базовая группа 4112


Операторы по подготовке и передаче информации с применением специального
оборудования

Операторы по подготовке и передаче информации с применением специального


оборудования передают и принимают информацию по телетайпу, телефаксу или
подобных машин; оформляют и редактируют машинописные тексты; определяют
формат и оформление текста; вводят информацию в компьютер.
Примеры входящих занятий:
Оператор телефакса
Оператор телетайпа
Оператор телекса

Grupa de bază 4113


Operatori introducere date pe echipamente electronice de calcul

Operatorii introducere date pe echipamente electronice de calcul realizează introducerea


şi prelucrarea datelor din documente (texte, imagini grafice), video, alte medii, pe
echipamente de calcul; controlează suporţii magnetici de informaţie; răspund de
conformitatea datelor introduse cu documentele primare.
Exemple de ocupaţii componente:
Operator introducere, validare şi prelucrare date

187
CRM 006-97
Базовая группа 4113
Операторы электронно-вычислительных машин, занятые вводом информации

Операторы электронно-вычислительных машин, занятые вводом информации,


осуществляют ввод и обработку данных из документов (текстов, графических
изображений), видео, других средств, на электронно-вычислительные машины;
контролируют технические носители информации; несут ответственность за
соответствие введенных данных с первичными документами.
Примеры входящих занятий:
Операторы по вводу, проверке и обработке данных

Grupa de bază 4114


Operatori la maşini de calcul

Operatorii la maşinile de calcul realizează operaţii financiare sau contabile cu ajutorul


maşinilor de calcul electrice sau manuale.
Exemple de ocupaţii componente:
Operator maşini de calcul

Базовая группа 4114


Операторы вычислительных машин

Операторы вычислительных машин осуществляют финансовые и бухгалтерские


операции с помощью электрических или ручных вычислительных машин.
Примеры входящих занятий:
Операторы вычислительных машин

Grupa de bază 4115


Secretare

Secretarele îndeplinesc sarcini tehnice legate de asigurarea şi deservirea muncii


conducătorului instituţiei, organizaţiei sau întreprinderii cu ajutorul computerului,
mijloacelor tehnicii de organizare şi a altor mijloace tehnice.
Exemple de ocupaţii componente:
Secretar
Secretar-dactilografă
Secretar-stenografă

Базовая группа 4115


Секретари

Секретари выполняют технические функции по обеспечению и обслуживанию


работы руководителя учреждения, организации или предприятия, используя компьютер,
средства оргтехники и иные технические средства.
Примеры входящих занятий:
Секретарь
Секретарь-машинистка
Секретарь-стенографистка

188
CRM 006-97
Grupa minoră 412
Funcţionari în serviciile de evidenţă contabilă şi financiare

Funcţionarii din serviciile contabile şi financiare realizează operaţii financiare şi


contabile; calculează salariile; realizează operaţiuni de casă şi plăţi în numerar; culeg,
prelucrează date contabile, financiare, statistice şi alte date numerice; realizează operaţiuni
financiare la bănci sau instituţii financiare; realizează evidenţa acţiunilor şi altor hîrtii de
valoare.

Составная группа 412


Служащие, занятые в бухгалтерских и финансовых службах

Служащие, занятые в бухгалтерских и финансовых службах осуществляют


бухгалтерские и финансовые операции; ведут расчеты по заработной плате; проводят
кассовые операции и расчет наличными; осуществляют сбор и обработку
бухгалтерских, финансовых, статистических и других, числовых данных; проводят
финансовые операции в банках или финансовых учреждениях; осуществляют учет
акций и других ценных бумаг.

Grupa de bază 4121


Funcţionari ocupaţi cu operaţiunile de evidenţă contabilă şi înregistrare

Funcţionarii ocupaţi cu operaţiunile de evidenţă contabilă şi înregistrarea controlează


justeţea perfecţionării documentelor primare necesare efectuării operaţiilor de înregistrare;
efectuează operaţii de înscriere în registrele financiare şi contabile; realizează calcule
necomplicate în unele compartimente ale evidenţei contabile; calculează salariile pe baza
statelor de ore lucrate sau a muncii prestate de fiecare salariat; exercită evidenţa
documentelor de plată, timpului normat, gruparea dispoziţiilor de muncă şi transmiterea lor
pentru calculul salariului; realizează ţinerea unei case şi consemnează manipulările curente,
în numerar, într-un registru.
Exemple de ocupaţii componente:
Calculator
Cronometror
Socotitor
Tarificator

Базовая группа 4121


Служащие, занятые бухгалтерскими операциями и учетом

Служащие, занятые бухгалтерскими операциями и учетом, ведут контроль


правильности оформления первичных документов, необходимых для проведения
учетных операций; осуществляют операции записи в бухгалтерских и финансовых
учетных регистрах; выполняют несложные расчеты по отдельным участкам
бухгалтерского учета; начисляют заработную плату на основе табелей отработанного
времени или по выполненному каждым работником объему работы; ведут учет
платежных документов, нормированного времени, группировку нарядов и передачу их
для начисления заработной платы; ведут кассу и запись текущих операций с наличными
средствами в соответствующем регистре.
Примеры входящих занятий:
Счетовод
Хронометражист
189
CRM 006-97
Табельщик
Учетчик
Тарификатор

Grupa de bază 4122


Funcţionari ocupaţi cu prelucrarea datelor statistice şi financiare

Funcţionarii ocupaţi cu prelucrarea datelor statistice şi financiare realizează cu ajutorul


tehnicii de calcul lucrări ce ţin de culegerea, generalizarea şi analiza diferitor informaţii
statistice, ţinerea documentelor financiare, evidenţa acţiunilor, obligaţiilor şi altor hîrtii de
valoare, cumpărate sau vîndute la cererea clienţilor.
Exemple de ocupaţii componente:
Statistician

Базовая группа 4122


Служащие, занятые обработкой статистической и финансовой информации

Служащие, занятые обработкой статистической и финансовой информации,


выполняют при помощи средств вычислительной техники работы по сбору, обобщению
и анализу различной статистической информации, ведению финансовых документов,
учету акций, облигаций и других ценных бумаг, купленных или проданных по
поручению клиентов.
Примеры входящих занятий:
Статистик

Grupa minoră 413


Funcţionari în evidenţa materialelor, producţiei şi în transporturi

Funcţionarii în evidenţa materialelor, producţie şi în transporturi înregistrează mărfurile


produse şi introduse în stoc, precum şi mărfurile comandate şi expediate; înregistrează
recepţia, introducerea în stoc şi distribuirea materiilor şi materialelor destinate producţiei;
calculează cantităţile de materii şi materiale necesare la anumite date şi colaborează la
stabilirea şi controlul graficelor de producţie; ţin registrul de evidenţă a transportului de
pasageri şi de mărfuri şi coordonează orarele de circulaţie ale acestora.

Составная группа 413


Служащие, занятые учетом материалов, продукции и транспорта

Служащие, занятые учетом материалов, продукции и транспорта, ведут учет


произведенных и хранимых товаров а также заказанных и отправленных товаров; ведут
учет приема, хранения и распределения сырья и материалов, предназначенных для
производства; осуществляют расчет количества сырья и материалов, необходимых для
производства в конкретный срок и участвуют в составлении и контроле выполнения
графиков производства; ведут учет пассажирского и грузового транспорта и
координируют расписания их движения.

190
CRM 006-97
Grupa de bază 4131
Funcţionari, ocupaţi cu evidenţa, recepţia şi livrarea mărfurilor

Funcţionarii, ocupaţi cu evidenţa, primirea şi livrarea mărfurilor organizează şi


controlează recepţia şi expediţia de mărfuri, cîntărirea încărcăturilor, controlul lor exterior şi
verificarea integrităţii ambalajului şi ţin evidenţa respectivă; însoţesc încărcătura către
punctul de destinaţie, asigură regimul necesar de păstrare şi integritate a ei în parcursul de
transportare; recepţionează, înmagazinează şi eliberează utilajele, piesele de schimb,
instrumentele şi alte articole.
Exemple de ocupaţii componente:
Distribuitor sarcini
Funcţionar de serviciu la biroul de mărfuri

Базовая группа 4131


Служащие, занятые учетом, приемом и выдачей товаров

Служащие, занятые учетом, приемом и выдачей товаров, организуют и


контролируют прием и отгрузку товаров, взвешивание грузов, их наружный осмотр и
проверку исправности упаковки, ведут соответствующий учет; сопровождают груз к
месту назначения и обеспечивают необходимый режим хранения и сохранности его при
транспортировке; получают, складируют и выдают оборудование, запчасти,
инструменты и другие изделия.
Примеры входящих занятий:
Нарядчик
Дежурный по товарной конторе

Grupa de bază 4132


Funcţionari, ocupaţi cu dispecerizarea producţiei

Funcţionarii, ocupaţi cu dispecerizarea producţiei ţin evidenţa operativă a mersului


procesului de producţie şi altor feluri de activitate de bază a întreprinderii sau subdiviziunilor
ei, primesc şi transmit informaţia privind circulaţia mijloacelor de transport; efectuează
coordonarea operativă a traficului de transport; ţin evidenţa operativă şi pregătesc dările de
seamă respective.
Exemple de ocupaţii componente:
Operator serviciu de dispecerat (de producţie şi dispecerizare)

Базовая группа 4132


Служащие, занятые диспетчеризацией производства

Служащие, занятые диспетчеризацией производства, ведут оперативный учет хода


производственного процесса и других видов основной деятельности предприятия или
его подразделений; принимают и передают информацию о движении транспортных
средств; осуществляют оперативную координацию транспортных перевозок; ведут
оперативный учет и подготавливают соответствующую отчетность.
Примеры входящих занятий:
Оператор диспетчерской (производственно-диспетчерской) службы

191
CRM 006-97
Grupa de bază 4133
Funcţionari, ocupaţi cu evidenţa în transporturi

Funcţionarii, ocupaţi cu evidenţa în transporturi, ţin diferite registre de evidenţă a


activităţii de exploatare a mijloacelor de transport, efectuează prelucrarea şi sistematizarea
informaţiei primite.
Exemple de ocupaţii componente:
Impiegat la serviciul căii ferate
Operator depou de vagoane
Operator staţia de spălare-aburire
Supraveghetor documentaţie tarifară
Taxator documente de transport

Базовая группа 4133


Служащие, занятые учетом на транспорте

Служащие, занятые учетом на транспорте, ведут различные виды оперативного


учета эксплуатационной деятельности транспортных средств, осуществляют обработку
и систематизацию получаемой информации.
Примеры входящих занятий:
Дежурный по отделению железной дороги
Оператор вагонного депо
Оператор промывочно-пропарочной станции
Дежурный по тарифной документации
Таксировщик перевозочных документов

Grupa minoră 414


Funcţionari în bibliotecă, arhivă, corespondenţă şi asimilaţi

Funcţionarii din bibliotecă, arhivă, corespondenţă şi asimilaţii acestora asigură


deservirea bibliotecară şi poştală a populaţiei; clasifică documente, pregătesc date pentru
prelucrarea lor ulterioară; verifică materialele destinate pentru tipar.
Lucrătorii incluşi în această grupă minoră ţin registre de achiziţionare, eliberare şi
restituire a cărţilor; clasează şi arhivează diferite documente; înregistrează, triază şi distribuie
corespondenţa la oficiile poştale şi în cadrul întreprinderilor şi instituţiilor; colaţionează şi
corectează erorile de tipar.

Составная группа 414


Служащие библиотек, архивов, почтовых и других служб

Служащие библиотек, архивов, почтовых и других служб обеспечивают


библиотечное и почтовое обслуживание населения; классифицируют документы,
подготавливают данные для их дальнейшей обработки; проверяют материалы,
предназначенные для печати.
Работники, включенные в данную составную группу, ведут учет приобретения,
выдачи и возврата книг; классифицируют и хранят в архивах различные документы;
осуществляют регистрацию, сортировку и распределение корреспонденции в почтовых
отделениях, и на предприятиях и в учреждениях; осуществляют кодировку и правку
гранок.

192
CRM 006-97
Grupa de bază 4141
Bibliotecari şi arhivari

Bibliotecarii şi arhivarii organizează evidenţa, completarea şi păstrarea fondurilor


bibliotecare şi a arhivelor; efectuează lucrări ce ţin de clasificarea materialelor şi petrec
măsuri de asigurare a deservirii calitative a vizitatorilor bibliotecilor şi arhivelor.
Exemple de ocupaţii componente:
Arhivar
Bibliotecar (calificare medie)

Базовая группа 4141


Библиотекари и архивариусы

Библиотекари и архивариусы организуют учет, комплектование и хранение


библиотечных фондов и архивов; выполняют работы по классификации материалов и
проводят мероприятия по обеспечению качественного обслуживания посетителей
библиотек и архивов.
Примеры входящих занятий:
Архивариус
Библиотекарь (средней квалификации)

Grupa de bază 4142


Distribuitori şi sortatori de corespondenţă

Distribuitorii şi sortatorii de corespondenţă triază, înregistrează şi distribuie corespondenţa


la adrese particulare sau întreprinderi, îndeplinesc alte activităţi specifice în oficii publice de
poştă.
Exemple de ocupaţii componente:
Controlor centre de telecomunicaţii
Controlor tehnic vagoane poştale

Базовая группа 4142


Разносчики и сортировщики почты

Разносчики и сортировщики почты осуществляют сортировку, регистрацию и


доставку корреспонденции по частным адресам или на предприятия, выполняют другую
специфическую деятельность в государственных почтовых отделениях.
Примеры входящих занятий:
Контролер узла связи
Контролер технический почтовых вагонов

Grupa de bază 4143


Codificatori, corectori de tipar şi asimilaţi

Codificatorii, corectorii de tipar şi asimilaţii acestora realizează codificarea


informaţiilor şi clasarea după codurile atribuite în vederea prelucrării datelor, controlează şi
corectează manuscrisele redactate şi probele de tipar, îndeplinesc diferite lucrări de birou.
Exemple de ocupaţii componente:
Cifrator
Corector ( calificare medie)
193
CRM 006-97
Базовая группа 4143
Кодировщики, корректоры и родственные профессии

Кодировщики, корректоры и специалисты родственных профессий осуществляют


кодирование информации и ее классификацию при помощи кодов с целью обработки
данных, контролируют и исправляют отредактированные рукописи и типографские
оттиски, выполняют различную канцелярскую работу.
Примеры входящих занятий:
Кодировщик
Корректор (средней квалификации)

Grupa minoră 419


Alţi funcţionari de birou

Funcţionarii din această grupă minoră ţin diverse registre de evidenţă a personalului
unei întreprinderi; alcătuiesc şi periodic actualizează listele de adrese şi numerele de telefon
ale întreprinderii; perfectează şi eliberează populaţiei diferite documente, adeverinţe, etc.;
alcătuiesc şi ţin la zi listele de corespondenţă ale întreprinderii; asigură măsurile de regim
special la întreprindere; execută alte funcţii similare.

Составная группа 419


Другие конторские служащие

Служащие данной составной группы ведут различные регистры по учету


работников предприятия; составляют и периодически обновляют списки служебных
адресов и номеров телефонов предприятия; оформляют и выдают населению различные
документы, справки и т.п.; составляют и обновляют списки корреспонденции
предприятия; обеспечивают режимные мероприятия на предприятиях; выполняют
родственные по содержанию обязанности.

Grupa de bază 4190


Alţi funcţionari de birou

Funcţionarii incluşi în această grupă de bază ţin diverse registre de evidenţă a


personalului unei întreprinderi; alcătuiesc şi periodic actualizează listele de adrese şi
numerele de telefon ale întreprinderii; perfectează şi eliberează populaţiei diferite
documente, adeverinţe, etc.; alcătuiesc şi ţin la zi listele de corespondenţă ale întreprinderii;
asigură măsurile de regim special la întreprindere; execută alte funcţii similare.
Exemple de ocupaţii componente:
Codificator
Funcţionar la serviciu de evidenţă a populaţiei
Pontator

Базовая группа 4190


Другие конторские служащие

Служащие включенные в данную базовую группу ведут различные регистры по


учету работников предприятия; составляют и периодически обновляют списки
служебных адресов и номеров телефонов предприятия; оформляют и выдают
населению различные документы, справки и т.п.; составляют и обновляют списки
194
CRM 006-97
корреспонденции предприятия; обеспечивают режимные мероприятия на предприятиях;
выполняют родственные по содержанию обязанности.
Примеры входящих занятий:
Кодификатор
Паспортист
Табельщик

Subgrupa majoră 42
Funcţionari în servicii cu publicul

Funcţionarii din serviciile cu publicul îndeplinesc în special sarcini ce ţin de deservirea


clienţilor, incluzînd deservirea informaţională, turistică, de transport; acordă servicii de
comunicaţie persoanelor fizice şi juridice; efectuează evidenţa mijloacelor băneşti şi
deservirea gospodărească.

Подгруппа 42
Служащие сферы обслуживания

Служащие сферы обслуживания выполняют преимущественно функции, связанные


с обслуживанием клиентов, включая информационное, туристическое, транспортное
обслуживание; оказывают услуги связи частным и юридическим лицам; ведут учет
денежных средств и хозяйственное обслуживание.

Grupa minoră 421


Casieri şi asimilaţi

Casierii şi asimilaţii acestora acordă clienţilor informaţia financiară, comercială sau altă
informaţie necesară; încasează sumele plătite de clienţi pentru mărfuri sau servicii; tratează
cu clienţii băncilor sau oficiilor poştale în cadrul operaţiilor de casă sau serviciilor poştale;
încasează pariurile în timpul manifestaţiilor sportive şi plătesc sumele ce revin cîştigătorilor;
dirijează jocurile de noroc; asigură împrumuturi băneşti pentru obiectele amanetate;
încasează creanţe sau alte vărsăminte.

Составная группа 421


Кассиры и родственные профессии

Кассиры и служащие родственных профессий предоставляют клиентам


финансовую, коммерческую или другую необходимую информацию; осуществляют
прием сумм, уплачиваемых клиентами за товары и услуги; ведут дела с клиентами
банков и почтовых отделений при выполнении кассовых операций и почтовом
обслуживании; осуществляют прием ставок на спортивных соревнованиях и выплату
выигравшим по ставкам; ведут азартные игры; выдают денежные суммы под залог;
осуществляют сбор задолженных сумм и других платежей.

Grupa de bază 4211


Casieri, inclusiv vînzători de bilete

Casierii, inclusiv vînzătorii de bilete efectuează operaţiile de încasare, evidenţă,


eliberare şi păstrare a banilor şi hîrtiilor de valoare cu respectarea obligatorie a regulilor,

195
CRM 006-97
menite să asigure integritatea lor în magazine sau case de bilete, precum şi îndeplinesc
operaţii necomplicate de casă în bănci sau la întreprinderi; plătesc salariile personalului
întreprinderii.
Exemple de ocupaţii componente:
Casier bilete
Casier expert
Operator calculul mecanizat la hoteluri

Базовая группа 4211


Кассиры, включая билетных кассиров

Кассиры, включая билетных кассиров, осуществляют операции по приему, учету,


выдаче и хранению денежных средств и ценных бумаг с обязательным соблюдением
правил, обеспечивающих их сохранность в магазинах или билетных кассах, а также
проводят простые кассовые операции в банках или на предприятиях; выдают зарплату
персоналу предприятия.
Примеры входящих занятий:
Кассир (билетный)
Кассир-эксперт
Оператор механизированного учета в гостиницах

Grupa de bază 4212


Operatori la ghişee şi asimilaţi

Operatorii la ghişee şi asimilaţii acestora încasează bani, cecuri sau hîrtii de valoare de
la clienţi şi efectuează plăţi către clienţi; achită facturi şi efectuează viramente în contul
clienţilor; realizează operaţii de schimb valutar, la cererea clienţilor; înregistrează toate
operaţiile efectuate şi verifică concordanţa cu soldurile de casă; ţin evidenţa mijloacelor
băneşti şi a hîrtiilor de valoare.
Exemple de ocupaţii componente:
Casier
Controlor (banca de economii)
Încasator
Operator ghişeu bancă
Operator ghişeu casă de schimb

Базовая группа 4212


Кассиры банков и родственные профессии

Кассиры банков и работники родственных профессий осуществляют получение от


клиентов денежных сумм, чеков или ценных бумаг и выплату клиентам денежных
средств; уплачивают по счетам и осуществляют перевод денежных сумм со счетов по
поручению клиентов; проводят обменные операции по просьбе клиентов; регистрируют
все выполняемые операции и проверяют их соответствие кассовым остаткам; ведут
учет денежных средств и ценных бумаг.
Примеры входящих занятий:
Кассир
Контролер (сберегательного банка)
Инкассатор

196
CRM 006-97
Оператор кассы в банке
Оператор обменной кассы

Grupa de bază 4213


Crupieri şi asimilaţi

Crupierii şi asimilaţii acestora evaluează riscurile şi probabilităţile în vederea acceptării


sau refuzării de pariuri, încasează mizele pariurilor şi plătesc sumele ce revin cîştigătorilor în
timpul manifestărilor sportive sau a altor competiţii; dirijează şi servesc jocurile de noroc în
casele de jocuri.
Exemple de ocupaţii componente:
Bucmaker
Crupier

Базовая группа 4213


Крупье и родственные профессии

Крупье и работники родственных профессий оценивают степень риска и


вероятность победы игроков для принятия или отклонения ставок; принимают ставки
сторон и выдают причитающиеся суммы выигравшей стороне на спортивных или иных
соревнованиях; проводят и обслуживают азартные игры в игорных домах.
Примеры входящих занятий:
Букмекер
Крупье

Grupa de bază 4214


Amanetari şi cămătari

Amanetarii şi cămătarii estimează valoarea obiectelor amanetate, calculează dobînda şi


plătesc sumele de bani; restitue obiectele amanetate sau se ocupă cu vînzarea acestor obiecte.
Exemple de ocupaţii componente:
Controlor lombard

Базовая группа 4214


Агенты по залогу вещей и выдаче займов в долг

Агенты по залогу вещей и выдаче займов в долг проводят оценку вещей,


предлагаемых под залог, определяют размеры процентов и представляют денежные
займы; возвращают заложенные предметы при погашении ссуд или занимаются их
реализацией при невозможности платежа.
Примеры входящих занятий:
Контролер ломбарда

Grupa de bază 4215


Colectori de note de plată, poliţe şi bani cash

Colectorii de note de plată, poliţe şi bani cash efectuează operaţii de perfectare şi


încasare de la clienţi a ratelor pe diferite feluri de asigurare; vizitează clienţii în scopul

197
CRM 006-97
încasării plăţilor cuvenite; ţin evidenţa banilor încasaţi; procedează la urmărire în cazul cînd
nu există alt mijloc de acoperire a sumelor.
Exemple de ocupaţii componente:
Agent fiscal

Базовая группа 4215


Работники по получению платежей по счетам,
просроченных и других наличных сумм

Работники по получению платежей по счетам, просроченных и других наличных


сумм, осуществляют операции по оформлению и приему платежей от клиентов при
различных видах страхования; посещают клиентов с целью получения платежей; ведут
учет полученных денежных средств; прибегают к судебному преследованию в случаях
когда исчерпаны другие средства возмещения положенных сумм.
Примеры входящих занятий:
Агент по получению платежей

Grupa minoră 422


Funcţionari ocupaţi cu informarea clientelei şi deservirea gospodărească

Funcţionarii din această grupă minoră realizează mai ales funcţii legate de deservirea
clienţilor, inclusiv deservirea informaţională, turistică; de acordarea de servicii de
comunicaţie persoanelor fizice şi juridice şi de deservirea gospodărească.

Составная группа 422


Служащие, занятые информированием клиентов и хозяйственным
обслуживанием

Служащие данной составной группы выполняют преимущественно функции,


связанные с обслуживанием клиентов, включая информационное, туристическое,
транспортное обслуживание; оказанием услуг связи частным и юридическим лицам,
хозяйственным обслуживанием.

Grupa de bază 4221


Funcţionari la agenţiile de turism şi voiaj

Funcţionarii la agenţiile de turism şi voiaj organizează deservirea turistică şi de voiaj a


clientelei: furnizează clienţilor informaţia necesară; recepţionează comenzi privind
expedierea încărcăturilor, cumpărarea documentelor de călătorie şi transport; întocmesc
itinerarele călătoriilor şi realizează rezervările de bilete în hoteluri; asigură controlul
îndeplinirii programelor de călătorie şi a condiţiilor de deservire a grupelor turistice.
Exemple de ocupaţii componente:
Agent de livrare la domiciliu a biletelor comandate
Agent de recepţie a comenzilor pentru bilete
Funcţionar de serviciu la agenţia de transport şi camionaj

198
CRM 006-97
Базовая группа 4221
Служащие туристических и транспортных агентств

Служащие туристических и транспортных агентств осуществляют организацию


туристско-экскурсионного и транспортного обслуживания клиентов: представляют
клиентам необходимую информацию; принимают заказы на экспедирование грузов, на
приобретение проездных и перевозочных документов; составляют маршруты поездок и
резервируют билеты в гостиничные номера; обеспечивают контроль за выполнением
программ путешествий и условий обслуживания туристических групп.
Примеры входящих занятий:
Агент по доставке заказанных билетов
Агент по приему заказов на билеты
Дежурный по транспортно-экспедиционному агентству

Grupa de bază 4222


Funcţionari la serviciile de informare şi recepţioneri

Funcţionarii la serviciile de informare şi recepţionerii efectuează primirea şi deservirea


informaţională a clienţilor, realizează programări pentru spitale, cabinete medicale şi dentare;
organizează întîlniri de afaceri pentru clienţi; distribuie broşuri şi formulare de informare a
clienţilor.
Exemple de ocupaţii componente:
Funcţionar de serviciu pentru darea informaţiilor (serviciul de informaţie)
Registrator
Registrator medical

Базовая группа 4222


Служащие, занятые приемом и информированием посетителей

Служащие, занятые приемом и информированием посетителей, осуществляют


прием и информационное обслуживание клиентов, ведут планирование приемов в
больницах, медицинских и стоматологических кабинетах; организуют деловые встречи
для клиентов; распространяют информационные бюллетни и брошюры.
Примеры входящих занятий:
Дежурный по выдачи справок (бюро справок)
Регистратор
Медицинский регистратор

Grupa de bază 4223


Operatori la serviciile de telefoane (telefoniste)

Operatorii la serviciile de telefoane stabilesc legătura telefonică între apelant şi apelat;


realizează comunicaţii cu exteriorul şi transmiterea apelurilor la distanţă; înregistrează taxele
de apel; răspund la cereri telefonice de informare şi înregistrează mesaje.
Exemple de ocupaţii componente:
Telefonist
Telegrafist

199
CRM 006-97
Базовая группа 4223
Телефонисты

Телефонисты устанавливают телефонную связь между вызывающим и


вызываемым; осуществляют международную связь и передачу вызовов на расстояние;
регистрируют тарифы оплаты за переговоры; дают ответы на наводимые справки по
телефону и записывают сообщения.
Примеры входящих занятий:
Телефонист
Телеграфист

Grupa de bază 4224


Funcţionari ocupaţi cu deservirea gospodărească

Funcţionarii ocupaţi cu deservirea gospodărească efectuează recepţia, înregistrarea şi


repartizarea vizitatorilor şi organizează îndeplinirea lucrărilor menite să asigure integritatea
şi întreţinerea în stare bună a patrimoniului, respectarea curăţeniei şi ordinei în diferite locuri
publice.
Exemple de ocupaţii componente:
Funcţionari de serviciu la cămin
Impiegat la staţie
Intendant
Intendant clădire
Soră econoamă

Базовая группа 4224


Служащие, занятые хозяйственным обслуживанием

Служащие, занятые хозяйственным обслуживанием, осуществляют прием,


регистрацию и размещение посетителей и организуют выполнение работ по
обеспечению сохранности и поддержанию в исправном состоянии имущества,
соблюдению чистоты и порядка в различных общественных местах.
Примеры входящих занятий:
Дежурный по общежитию
Дежурный по вокзалу
Комендант
Комендант здания
Сестра-хозяйка

Grupa majoră 5
Lucrători în servicii, gospodăria de locuinţe şi deservire comunală, comerţ şi asimilaţi

Lucrătorii din servicii, gospodăria de locuinţe şi deservire comunală, comerţ şi


asimilaţii acestora îndeplinesc mai cu seamă sarcini ce ţin de acordarea serviciilor
individuale în domeniul serviciilor comunale, protejarea persoanelor şi bunurilor, prezentarea
şi vînzarea mărfurilor, deservirea gospodăriei de locuinţe şi deservire comunală, asigurarea
lucrărilor la studiourile cinematografice şi de televiziune, executarea lucrărilor de perfectare
a reclamei şi de restaurare, etc.

200
CRM 006-97
Pentru majoritatea ocupaţiilor (profesiilor) din această grupă majoră calificarea necesară
se obţine prin instruire individuală la locul de muncă sau prin pregătire specială după un
program stabilit pe baza studiilor medii generale sau liceale. Pentru unele grupe profesionale
incluse în această grupă majoră calificarea necesară se obţine odată cu căpătarea studiilor
profesionale primare.

Укрупненная группа 5
Работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и
родственных видов деятельности

Работники сферы обслуживания, жилищно-коммунального хозяйства, торговли и


родственных видов деятельности выполняют преимущественно функции, связанные с
оказанием индивидуальных услуг в сфере бытового обслуживания, защитой и охраной
граждан и собственности, продажей и демонстрацией товаров, обслуживанием
жилищно-коммунального хозяйства, обеспечением работ кино- и телестудий,
выполнением рекламно-оформительских и реставрационных работ и другие.
Для большинства занятий (профессий) этой укрупненной группы требуемую
квалификацию достигают путем индивидуального обучения на рабочем месте или
специальной подготовки по установленной программе на базе общего среднего или
лицейского образования. Для ряда профессиональных групп, включаемых в данную
укрупненную группу, необходимую квалификацию приобретают при получении
начального профессионального образования.

Subgrupa majoră 51
Lucrători în servicii personale şi de protecţie a cetăţenilor şi a bunurilor

Lucrătorii din serviciile personale şi de protecţie a cetăţenilor şi a bunurilor oferă


servicii personale şi exercită protecţia cetăţenilor şi a bunurilor în cazurile ce urmează; în
timpul călătoriilor; în domeniul alimentaţiei publice; la îngrijirea copiilor, bolnavilor,
invalizilor şi bătrînilor, în domeniul serviciilor; la apărarea de urmările incendiilor şi
acţiunilor nelegitime, etc.
Obligaţiunile exercitate de către lucrătorii acestei subgrupe majore includ acordarea
următoarelor servicii: organizarea călătoriilor şi însoţirea turiştilor; deservirea pasagerilor în
timpul călătoriei în mijloace de transport; pregătirea şi servirea gustărilor şi băuturilor în
locurile de alimentaţie publică; îngrijirea copiilor, invalizilor şi bătrînilor; oferirea serviciilor
necalificate pacienţilor instituţiilor curative şi bolnavilor la domiciliu; deservirea clientelei în
frizerii şi saloane cosmetice; îmbălsamarea răposaţilor şi organizarea funeraliilor; curăţarea
chimică şi vopsirea îmbrăcămintei; spălatul rufelor; confecţionarea şi repararea
îmbrăcămintei şi încălţămintei la comandă; repararea apartamentelor, mobilei, aparatelor
electrice de uz casnic, ceasornicelor, aparatelor de radio şi televiziune, etc.; protecţia
cetăţenilor şi bunurilor împotriva incendiilor şi acţiunilor nelegitime, menţinerea ordinii
publice şi a legalităţii şi altele.

Подгруппа 51
Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности

Работники сферы индивидуальных услуг и защиты граждан и собственности


оказывают индивидуальные услуги и осуществляют защиту граждан и собственности в

201
CRM 006-97
следующих случаях: во время путешествий; в сфере общественного питания; при уходе
за детьми, больными, инвалидами и престарелыми; в сфере обслуживания; при защите
от последствий пожаров и незаконных действий и т. д.
Обязанности, выполняемые работниками данной подгруппы, включают оказание
следующих услуг: организацию путешествий и сопровождение туристов; обслуживание
пассажиров во время поездки на транспорте; приготовление и подачу пищи и напитков
в местах общественного питания; уход за детьми, инвалидами и престарелыми;
оказание неквалифицированных услуг пациентам лечебных учреждений и больным на
дому; обслуживание клиентов в парикмахерских и салонах красоты; бальзамирование
умерших и организацию похорон; химчистку и крашение одежды; стирку белья;
индивидуальный пошив и ремонт одежды и обуви; ремонт квартир, мебели,
электробытовых приборов, часов, теле- и радиоаппаратуры и др.; защиту граждан и
собственности от пожара и незаконных действий; поддержание порядка и законности и
т. п.

Grupa minoră 511


Lucrători ai birourilor de călătorii, în transporturile publice şi asimilaţi

Lucrătorii birourilor de călătorii, din transporturile publice şi asimilaţii acestora


organizează voiajuri şi excursii, însoţesc grupurile turistice spre punctele de destinaţie şi le
oferă explicaţii asupra punctelor de interes turistic, oferă diferite servicii personale legate de
călătorii cu avionul, trenul, nava, autobuzul sau alte mijloace de transport.

Составная группа 511


Работники бюро путешествий, общественного транспорта
и работники родственных профессий

Работники бюро путешествий, общественного транспорта и работники


родственных профессий организовывают путешествия и экскурсии, сопровождают
туристические группы к месту назначения и знакомят их с достопримечательностями,
оказывают различные индивидуальные услуги, связанные с путешествиями на
самолете, поезде, судне, автобусе или других транспортных средствах.

Grupa de bază 5111


Însoţitori de vagon, însoţitori de zbor şi stewardese

Însoţitorii de vagon, însoţitorii de zbor şi stewardesele asigură îmbarcarea fără risc de


accidentare a pasagerilor la bord şi debarcarea lor, oferă servicii personale pasagerilor pe
traseu în scopul asigurării confortului şi siguranţei lor, le servesc gustări şi băuturi, deretică şi
menţin ordinea în vagoane, cabine şi saloanele avioanelor.
Exemple de ocupaţii componente:
Însoţitor
Însoţitor de bord
Însoţitor vagoane de pasageri

202
CRM 006-97
Базовая группа 5111
Проводники железнодорожного вагона, бортпроводники и стюарды

Проводники пассажирских вагонов, бортпроводники и стюарды обеспечивают


безопасную посадку и высадку пассажиров, оказывают индивидуальные услуги
пассажирам в пути следования с целью обеспечения комфорта и их безопасности,
подают пищу и напитки, убирают и поддерживают порядок в вагонах, каютах и салонах
самолетов.
Примеры входящих занятий:
Проводник
Бортпроводник
Проводник пассажирского вагона

Grupa de bază 5112


Conductori şi controlori în transporturi publice

Conductorii şi controlorii din transporturile publice vînd sau controlează biletele


cumpărate în prealabil, asigură securitatea şi confortul pasagerilor în timpul călătoriei în
autobuze, troleibuze sau alte transporturi publice.
Exemple de ocupaţii componente:
Conductor trenuri de marfă
Controlor bilete
Controlor transporturi de pasageri

Базовая группа 5112


Кондукторы и контролеры общественного транспорта

Кондукторы и контролеры общественного транспорта продают или проверяют


ранее купленные билеты, обеспечивают безопасность и комфорт пассажиров при
поездке в автобусах, троллейбусах и другом общественном транспорте.
Примеры входящих занятий:
Кондуктор грузовых поездов
Контролер билетов
Контролер пассажирского транспорта

Grupa de bază 5113


Ghizi

Ghizii însoţesc persoane sau grupuri turistice în vizite, excursii sau plimbări şi le oferă
explicaţii asupra punctelor de interes turistic; însoţesc turiştii la locurile destinate pentru
cazare şi le asigură confortul.
Exemple de ocupaţii componente:
Ghid - interpret (studii medii)

Базовая группа 5113


Гиды

Гиды сопровождают отдельных лиц или туристические группы при осмотрах, на


экскурсиях или прогулках и знакомят с достопримечательностями; сопровождают
туристов в места, отведенные для проживания и обеспечивают их комфорт.
203
CRM 006-97
Примеры входящих занятий:
Гид-переводчик (средней квалификации)

Grupa minoră 512


Lucrători în întreprinderile alimentaţiei publice

Lucrătorii din întreprinderile alimentaţiei publice înfăptuiesc diferite lucrări legate de


pregătirea alimentelor şi băuturilor şi servirea lor vizitatorilor în restaurante, cafenele, baruri,
pe corăbii, în trenuri, instituţii curative şi alte locuri de alimentaţie publică.

Составная группа 512


Работники предприятий общественного питания

Работники предприятий общественного питания осуществляют различные виды


работ, связанные с приготовлением пищи и напитков, подачей их посетителям в
ресторанах, кафе, барах, на судах, в поездах, лечебных учреждениях и других местах
общественного питания.

Grupa de bază 5121


Ajutori la ţinerea gospodăriei casnice 1

Базовая группа 5121


Помощники по ведению домашнего хозяйства 1

Grupa de bază 5122


Bucătari

Bucătarii stabilesc meniuri, pregătesc diferite feluri de mîncare, organizează şi


coordonează munca în bucătărie.
Exemple de ocupaţii componente:
Bucătar
Bucătar auxiliar
Preparator semipreparate alimentare
Spălător veselă

Базовая группа 5122


Повара

Повара составляют меню, готовят различные блюда, организуют и координируют


работу на кухне.
Примеры входящих занятий:
Повар
Кухонный рабочий
Изготовитель пищевых полуфабрикатов
Мойщик посуды

1
Grupa de bază 5121 trebuie clasificată în grupa minoră 913
Базовую группу 5121 следует учитывать в составной группе 913.

204
CRM 006-97
Grupa de bază 5123
Ospătari şi barmani

Ospătarii şi barmanii servesc gustări şi băuturi, sfătuiesc clienţii în alegerea felurilor de


mîncare şi vinurilor, servesc la bar băuturi alcoolice şi nealcoolice.
Exemple de ocupaţii componente:
Barman
Bufetier
Chelner
Preparator băuturi

Базовая группа 5123


Официанты и бармены

Официанты и бармены подают пищу и напитки, оказывают помощь клиентам в


выборе блюд и вин, подают за барной стойкой алкогольные и безалкогольные напитки.
Примеры входящих занятий:
Бармен
Буфетчик
Официант
Приготовитель напитков

Grupa minoră 513


Personal de îngrijire a copiilor, bolnavilor, invalizilor, bătrînilor, etc.

Personalul de îngrijire oferă îngrijiri copiilor în instituţiile preşcolare pentru copii;


prestează servicii pe lîngă medici şi surori medicale din spitale sau alte instituţii de profil;
îngrijesc bolnavii la domiciliu; aprovizionează invalizii şi bătrînii cu produse alimentare şi le
oferă diferite servicii; ajută specialiştii veterinari, farmaciştii şi alţii specialişti în exercitarea
profesiei.

Составная группа 513


Персонал по уходу за детьми, больными, инвалидами, престарелыми и т. д.

Персонал по уходу осуществляет уход за детьми в детских дошкольных


учреждениях; оказывает помощь врачам и медсестрам в больницах и других лечебных
учреждениях; оказывает медицинскую помощь больным на дому; обеспечивает
инвалидов и престарелых продуктами питания и оказывает им различные услуги;
оказывает помощь ветеринарам, фармацевтам и другим специалистам в выполнении
ими профессиональных обязанностей.

Grupa de bază 5131


Îngrijitoare de copii

Ingrijitoarele de copii acordă ajutor educatorilor la îngrijirea copiilor în instituţiile


preşcolare pentru copii.
Exemple de ocupaţii componente:
Ajutor de educator
Dădacă

205
CRM 006-97
Базовая группа 5131
Работники по уходу за детьми

Работники по уходу за детьми оказывают помощь воспитателям по уходу за


детьми в детских дошкольных учреждениях.
Примеры входящих занятий:
Помощник воспитателя
Няня

Grupa de bază 5132


Lucrători ce acordă servicii individuale pacienţilor instituţiilor curative

Lucrătorii incluşi în această grupă de bază îşi desfăşoară activitatea în preajma cadrelor
medicale şi se ocupă, în principal, de pregătirea pacienţilor în vederea examinării sau
tratamentului medical, shimbarea lenjeriei de pat, sterilizarea instrumentelor chirurgicale,
îmbrăcarea, dezbrăcarea, scăldatul şi hrănirea pacienţilor imobilizaţi la pat; transportul
bolnavilor nedeplasabili cu ajutorul brancardelor; dereticarea umedă a încăperilor.
Exemple de ocupaţii componente:
Brancardier
Infirmieră
Evacuator

Базовая группа 5132


Работники, оказывающие индивидуальные услуги
пациентам лечебных учреждений

Работники данной базовой группы осуществляют свою деятельность при


медицинском персонале и в основном заняты подготовкой больных к осмотру или
лечению, сменой постельного белья, стерилизацией хирургических инструментов,
одеванием, раздеванием, купанием и кормлением больных прикованных к постели;
доставкой неходячих больных с помощью носилок; влажной уборкой помещений.
Примеры входящих занятий:
Санитар-носильщик
Санитарка
Эвакуатор

Grupa de bază 5133


Lucrători ce acordă servicii individuale la domiciliu

Lucrătorii ce acordă servicii individuale la domiciliu asigură asistenţa necesară


bolnavilor dependenţi în legătură cu boala lor, invaliditatea sau vîrsta înaintată.
Exemple de ocupaţii componente:
Muncitor la biroul de servicii sociale

Базовая группа 5133


Работники, оказывающие индивидуальные услуги на дому

Работники, оказывающие индивидуальные услуги на дому, обеспечивают


необходимую помощь нуждающимся пациентам в связи с их заболеваниями,
инвалидностью или престарелым возрастом.
206
CRM 006-97
Примеры входящих занятий:
Рабочий бюро бытовых услуг

Grupa de bază 5139


Lucrători ce acordă servicii individuale şi lucrători asimilaţi
neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Această grupă de bază cuprinde lucrătorii ce acordă servicii individuale şi asimilaţii


acestora care nu au fost clasificaţi în alte grupe de bază a grupei minore 513.
La aceşti lucrători se raportează, spre exemplu, muncitorii care acordă ajutor
veterinarilor la îngrijirea, întreţinerea animalelor şi farmaciştilor la pregătirea diferitor
preparate medicamentoase etc.
Exemple de ocupaţii componente:
Dezinfecţionist
Sanitar veterinar

Базовая группа 5139


Работники, оказывающие индивидуальные услуги и работники родственных
профессий, не вошедшие в предыдущие базовые группы

Данная базовая группа включает работников оказывающих индивидуальные


услуги и работников родственных профессий, не включенные в другие базовые группы
составной группы 513.
К таким работникам относятся рабочие, оказывающие помощь ветеринарам в
уходе и обслуживании за животными, фармацевтам в приготовлении различных
лекарственных препаратов и др.
Примеры входящих занятий:
Дезинфектор
Санитар ветеринарный

Grupa minoră 514


Alţi lucrători, ce acordă servicii individuale pentru populaţie

Alţi lucrători, ce acordă servicii individuale pentru populaţie, deservesc clienţii în


frizerii şi saloane cosmetice; acordă servicii individuale patronului; execută îmbălsămarea
corpurilor neînsufleţite şi organizează funeralii; îndeplinesc comenzi de curăţare chimică şi
vopsire a îmbrăcămintei, de spălat rufele; efectuează confecţionarea şi repararea
îmbrăcămintei şi încălţămintei la comandă; repară apartamente, mobilă, aparate electrice de
uz casnic, ceasuri, aparate de radio şi televiziune, etc.; realizează fotoportrete.

Составная группа 514


Другие работники, оказывающие индивидуальные услуги населению

Другие работники, оказывающие индивидуальные услуги, обслуживают клиентов


в парикмахерских и салонах красоты; оказывают индивидуальные услуги
работодателю; проводят бальзамирование трупов и организуют похороны; выполняют
заказы по химчистке и крашению одежды, стирке белья; осуществляют
индивидуальный пошив и ремонт одежды и обуви; ремонтируют квартиры, мебель,

207
CRM 006-97
электробытовые приборы, часы, теле- и радиоаппаратуру и др.; изготавливают
фотопортреты.

Grupa de bază 5141


Coafori, frizeri, cosmeticieni şi asimilaţi

Coaforii, frizerii, cosmeticienii şi asimilaţii acestora execută tunsori, ondulaţii, vopsirea


şi aranjarea părului, masajul feţei, gîtului şi pielei capului, machiaj, curăţat unghii la mîini şi
la picioare şi alte servicii destinate clienţilor.
Exemple de ocupaţii componente:
Coafor
Cosmetician
Frizer
Manichiurist
Pedichiurist

Базовая группа 5141


Женские и мужские парикмахеры, косметики и работники родственных
профессий

Женские и мужские парикмахеры, косметики и работники родственных профессий


проводят стрижку, завивку, окраску и укладку волос, массаж лица, шеи и кожи головы,
наносят макияж; осуществляют чистку ногтей и другие услуги клиентам.
Примеры входящих занятий:
Парикмахер дамский
Косметик
Парикмахер
Маникюрша
Педикюрша

Grupa de bază 5142


Însoţitori şi valeţi

Însoţitorii şi valeţii acompaniază şi fac diferite servicii patronilor lor; îngrijesc


garderoba şi obiectele personale ale acestora, le citesc sau îi servesc în calitate de partener în
activităţi sportive.
Exemple de ocupaţii componente:
Însoţitor
Valet

Базовая группа 5142


Компаньоны и слуги

Компаньоны и слуги составляют компанию работодателям и оказывают им


индивидуальные услуги; заботятся об их гардеробе и личных вещах, читают им или
оказывают услуги в качестве партнера в спортивных занятиях.
Примеры входящих занятий:
Компаньон
Слуга

208
CRM 006-97
Grupa de bază 5143
Agenţi de pompe funebre şi îmbălsămători

Agenţii de pompe funebre şi îmbălsămătorii execută tratamentul sanitar al decedaţilor;


asigură aducerea obiectelor de ritual la locul de destinaţie şi pregătirea locului de
înmormîntare; petrec înhumarea sau incinerarea.
Exemple de ocupaţii componente:
Maşinist la utilajul ritual
Muncitor servicii de ritual
Organizator ritualuri

Базовая группа 5143


Работники ритуальных услуг и бальзамировщики

Работники ритуальных услуг и бальзамировщики осуществляют санитарную


обработку умерших; обеспечивают доставку предметов ритуала к месту назначения и
подготовку места захоронения; проводят захоронение или кремацию.
Примеры входящих занятий:
Машинист ритуального оборудования
Рабочий ритуальных услуг
Организатор ритуала

Grupa de bază 5144


Lucrători în servicii de curăţare chimică şi vopsire

Lucrătorii din serviciile de curăţare chimică şi vopsire efectuează: recepţia confecţiilor


de la punctele de primire; completarea laturilor de produse înainte de curăţarea chimică sau
vopsire; vopsirea confecţiilor din diferite feluri de ţesături în diferite culori; scoaterea petelor
de pe produse şi prelucrarea lor cu detergenţi; controlul calităţii prelucrării produselor.
Exemple de ocupaţii componente:
Aburitor-presator
Completator articole
Curăţitor pete
Uscător articole
Vopsitor

Базовая группа 5144


Работники, занятые в химической чистке и крашении

Работники, занятые в химической чистке и крашении, осуществляют: прием


изделий, поступающих с приемных пунктов; комплектование партий изделий перед
химической чисткой или крашением; проведение окраски изделий из различных видов
тканей в различные тона; выведение пятен с изделий и обработку их водными
растворами моющих средств; контроль качества обработки изделий.
Примеры входящих занятий:
Отпарщик-прессовщик
Комплектовщик изделий
Пятновыводчик
Сушильщик изделий
Красильщик

209
CRM 006-97
Grupa de bază 5145
Lucrători în curăţătorii

Lucrătorii din curăţătorii efectuează: completarea lenjeriei înainte de spălat în


conformitate cu capacitatea de manipulare a utilajului; spălatul şi uscarea lenjeriei; pregătirea
lenjeriei pentru călcare şi călcarea ei; completarea şi selectarea lenjeriei curate;
supravegherea tehnologiei prelucrării lenjeriei.
Exemple de ocupaţii componente:
Călcător
Completator lenjerie
Pregătitor lenjerie pentru călcat
Preparator soluţii de spălat

Базовая группа 5145


Работники прачечных

Работники прачечных осуществляют: комплектование белья перед стиркой в


соответствии с пропускной способностью оборудования; стирку и сушку белья;
подготовку белья для глажения и непосредственно глажение; комплектование и
подборку чистого белья; контроль за технологией обработки белья.
Примеры входящих занятий:
Гладильщик
Комплектовщик белья
Подготовитель белья для глажения
Приготовитель стиральных растворов

Grupa de bază 5146


Lucrători ocupaţi cu confecţionarea şi repararea
îmbrăcămintei şi încălţămintei la comandă

Lucrătorii ocupaţi cu confecţionarea şi repararea îmbrăcămintei şi încălţămintei la


comandă croiesc articole de îmbrăcăminte confecţionate din ţesături noi şi răscroiesc
îmbrăcămintea veche în cazul reparării ei; confecţionează la comandă îmbrăcăminte şi
încălţăminte; repară şi înnoiesc îmbrăcămintea şi încălţămintea.
Exemple de ocupaţii componente:
Cizmar pentru confecţionarea încălţămintei la comandă
Croitor
Croitor (confecţioner îmbrăcăminte la comandă)

Базовая группа 5146


Работники, занятые индивидуальным пошивом и ремонтом одежды и обуви

Работники, занятые индивидуальным пошивом и ремонтом одежды и обуви


выполняют раскрой одежды при пошиве из новых тканей и перекрой при ремонте старой
одежды; пошив по индивидуальным заказам одежды и обуви; ремонт и обновление одежды
и обуви.
Примеры входящих занятий:
Обувщик по индивидуальному пошиву обуви
Закройщик

210
CRM 006-97
Портной

Grupa de bază 5147


Lucrători ocupaţi la repararea apartamentelor, mobilei, aparatelor electrice de uz
casnic, aparatelor de radio şi televiziune, ceasornicelor, etc.

Lucrătorii cuprinşi în această grupă de bază execută lucrări de vopsire la repararea


apartamentelor; montează şi repară podele; repară mobila, ceasornicele; stabilesc pricinele
defectelor aparatelor electrice de uz casnic şi a aparatelor de radio şi televiziune şi efectuează
reparaţia lor.
Exemple de ocupaţii componente:
Radiomecanic la întreţinerea şi repararea aparatelor radio şi televizoarelor
Ceasornicar la reparaţia ceasurilor mecanice

Базовая группа 5147


Работники по ремонту квартир, мебели, электробытовых приборов, теле- и
радиоаппаратуры, часов и др.

Работники, включенные в данную базовую группу, выполняют малярные работы


по ремонту квартир; стелят и ремонтируют полы; ремонтируют мебель, часы; выявляют
причины неисправностей электробытовых приборов и радиотелевизионной
аппаратуры и проводят их ремонт.
Примеры входящих занятий:
Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры
Часовщик по ремонту механических часов

Grupa de bază 5148


Lucrători în ateliere de fotografiat

Lucrătorii atelierelor de fotografiat realizează fotografierea clienţilor pentru documente


sau portrete, prelucrează materialele foto.
Exemple de ocupaţii componente:
Fotolaborant
Fotograf
Retuşor

Базовая группа 5148


Работники фотостудий

Работники фотостудий выполняют работы по фотосъемке заказчиков на


документы или портреты, обработку фотоматериалов.
Примеры входящих занятий:
Фотолаборант
Фотограф
Ретушер

211
CRM 006-97
Grupa de bază 5149
Lucrători în servicii pentru populaţie neclasificaţi în grupele de bază anterioare

Lucrătorii din servicii pentru populaţie care nu se regăsesc în grupele de bază anterioare
primesc clienţii în restaurante, baruri şi cabarete de noapte unde le organizează petrecerea
agreabilă a timpului.
Exemple de ocupaţii componente:
Muncitor la deservirea în băi

Базовая группа 5149


Работники, оказывающие индивидуальные услуги, не вошедшие в другие группы

Работники, оказывающие индивидуальные услуги, не вошедшие в предыдущие


базовые группы, встречают клиентов в ресторанах, барах и ночных клубах и
организуют им увлекательное времяпровождение.
Примеры входящих занятий:
Рабочий по обслуживанию бани

Grupa minoră 515


Astrologi, ghicitoare şi asimilaţi

Astrologii, ghicitoarele şi asimilaţii acestora prezic evenimente viitoare din viaţa


clienţilor prin metode astrologice sau cu ajutorul altor procedee, avertizează sau dau sfaturi
referitor la modul de comportare în diferite situaţii.

Составная группа 515


Астрологи, гадалки и работники родственных профессий

Астрологи, гадалки и работники родственных профессий предсказывают будущие


события в жизни клиентов методами астрологии или при помощи других приемов,
предостерегают или дают советы о том, как нужно себя вести в разных ситуациях.

Grupa de bază 5150


Astrologi, ghicitoare şi asimilaţi

Astrologii, ghicitoarele şi asimilaţii acestora prezic evenimente petrecute, curente sau


viitoare din viaţa clienţilor prin metode astrologice sau alte procedee, avertizează de
primejdie şi dau sfaturi privind modul de comportare în diferite situaţii.
Exemple de ocupaţii componente:
Astrolog
Ghicitoare

Базовая группа 5150


Астрологи, гадалки и работники родственных профессий

Астрологи, гадалки и работники родственных профессий предсказывают


прошедшие, текущие, будущие события в жизни клиентов методами астрологии или
при помощи других приемов, предостерегают от опасностей и дают советы о том, как
нужно себя вести в различных ситуациях.
Примеры входящих занятий:
212
CRM 006-97
Астролог
Гадалка

Grupa minoră 516


Lucrători în servicii, de pază a cetăţenilor şi de ordine publică

Lucrătorii serviciilor, de pază a cetăţenilor şi de ordine publică execută măsuri de


protecţie a cetăţenilor şi bunurilor contra riscurilor de incendii, furturi, jaf şi alte riscuri,
menţin ordinea publică, urmăresc respectarea legilor, decretelor, dispoziţiilor şi altor
reglementări legale.

Составная группа 516


Работники служб, осуществляющих защиту граждан и общественного порядка

Работники служб, осуществляющих защиту граждан и общественного порядка,


осуществляют мероприятия по защите граждан и собственности от пожаров, краж,
ограблений и других опасностей, поддерживают общественный порядок и
обеспечивают выполнение законов, указов, распоряжений и других законодательных
документов.

Grupa de bază 5161


Pompieri

Pompierii previn şi combat producerea şi extinderea incendiilor, salvează persoane,


bunuri şi mărfuri în timpul şi după stingerea incendiilor şi accidentelor grave, produse în
locuinţe, întreprinderi, masivuri de pădure şi alte obiecte cu aplicarea echipamentului special.
Exemple de ocupaţii componente:
Marinar pompier
Pompier
Instructor echipă de pompieri avia

Базовая группа 5161


Пожарные

Пожарные предотвращают и ликвидируют возникновение и распространение


пожаров, спасают людей, имущество и товары во время и после тушения пожаров и
тяжелых аварий, происшедших в жилых домах, на предприятиях, лесных массивах и
других объектах с использованием специального оборудования.
Примеры входящих занятий:
Матрос пожарный
Пожарный
Инструктор авиапожарной команды

Grupa de bază 5162


Poliţiştii

Poliţiştii asigură ordinea de drept pe străzi şi în locurile publice, protecţia persoanelor şi


a bunurilor lor de riscuri şi acte ilegale, reglementeză circulaţia rutieră, urmăresc respectarea
de către cetăţeni a legilor şi altor reglementări legale.

213
CRM 006-97
Exemple de ocupaţii componente:
Poliţist
Reglor circulaţie rutieră

Базовая группа 5162


Полицейские

Полицейские обеспечивают правопорядок на улицах и в общественных местах,


защиту граждан и их собственности от опасности и незаконных актов, регулируют
дорожное движение и обеспечивают выполнение гражданами законов и других
законодательных актов.
Примеры входящих занятий:
Полицейский
Регулировщик дорожного движения

Grupa de bază 5163


Gardieni de închisoare

Gardienii de închisoare supraveghează deţinuţii în închisoare sau colonii de reeducare şi


menţin disciplina; percheziţionează deţinuţii la sosire şi le depozitează obiectele de valoare,
îi însoţesc la celulă; execută ronduri periodice în clădire şi supraveghează deţinuţii în timpul
activităţii, meselor, plimbărilor şi inspectează teritoriul pentru a preveni evadările.
Exemple de ocupaţii componente:
Gardian de închisoare

Базовая группа 5163


Тюремные охранники

Тюремные охранники контролируют поведение заключенных и поддерживают


дисциплину в тюрьмах и исправительных колониях; проводят обыск прибывающих
заключенных и передают на хранение принадлежащие им ценные вещи, сопровождают
заключенных в камеры; осуществляют периодический осмотр здания и надзор за
заключенными во время работы, приема пищи, на прогулках и патрулируют
территорию с целью предотвращения побегов.
Примеры входящих занятий:
Тюремный охранник

Grupa de bază 5169


Alţi lucrători în serviciile de pază a cetăţenilor şi proprietăţii, neclasificaţi în grupele de
bază anterioare

Alţi lucrători în serviciile, de pază a cetăţenilor şi a proprietăţii, neclasificaţi în grupele


de bază anterioare din grupa minoră 516, efectuează patrularea în clădiri sau teritorii pentru a
preveni intrarea ilegală în aceste locuri, furturile, actele de violenţă şi alte acte ilegale;
patrulează rezervaţiile naturale, masivele forestiere şi terenurile de vînătoare în scopul
prevenirii vînatului ilegal; patrulează plajele şi salvează de la înec; protejează cetăţenii de
acte de agresiune.
Exemple de ocupaţii componente:
Controlor la punctul de control şi trecere

214
CRM 006-97
Operator la protecţia antigaz automată
Salvamar
Salvator

Базовая группа 5169


Другие работники служб, обеспечивающих защиту граждан и собственности, не
вошедшие в предыдущие базовые группы

Другие работники служб, осуществляющих защиту граждан и собственности, не


учтенные в предыдущие базовые группы составной группы 516, осуществляют
патрулирование зданий или территорий с целью предотвращения незаконного
проникновения в эти места, краж, актов насилия и других незаконных актов;
патрулирование заповедников, лесных массивов и угодий с целью предотвращения
незаконного отстрела дичи; патрулирование пляжей и спасение утопающих; защиту
граждан от нападений.
Примеры входящих занятий:
Контролер контрольно-пропускного пункта
Оператор автоматической газовой защиты
Матрос-спасатель
Спасатель

Subgrupa majoră 52
Modele, manechine şi vînzători în magazine şi pieţe

Modelele, vînzătorii şi prezentatorii îndeplinesc, de regulă, umătoarele sarcini: pozează


ca modele vii pentru creaţii artistice sau publicitare şi pentru prezentarea de produse; vînd
mărfuri în comerţul cu ridicata şi amănuntul şi efectuează probe demonstrative cu privire la
funcţionarea sau calitatea produselor.

Подгруппа 52
Модели, манекенщики и продавцы магазинов и рынков

Модели, продавцы и демонстраторы выполняют, как правило, следующие


обязанности: позируют в качестве живых моделей при создании художественных или
рекламных произведений и при демонстрации товаров; продают товары в оптовой и
розничной торговле, производят демонстрацию товара покупателям и проверку его
качества и работы.

Grupa minoră 521


Manechine şi alte modele vii

Manechinele şi alte modele vii îmbracă şi prezintă articole vestimentare şi alte accesorii
precum şi coafuri la concursuri, seminare, congrese de modă, reprezentaţii în saloane de
demonstraţie şi magazine; lucrează ca modele vii în scopuri publicitare şi pozează ca modele
pentru creaţii artistice, fotografii, sculpturi precum şi în procesul de instruire a studenţilor în
şcolile de arte plastice.

215
CRM 006-97
Составная группа 521
Манекенщики и другие живые модели

Манекенщики и другие живые модели одевают и демонстрируют одежду и другие


аксессуары, а также прически на конкурсах, семинарах, конгрессах мод, сеансах в
демонстрационных залах и магазинах; работают в качестве живых моделей в целях
рекламы и позируют в качестве натурщика для создания художественных
произведений, фотографий, скульптур, а также при обучении студентов в
художественных училищах.

Grupa de bază 5210


Manechine şi alte modele vii

Manechinele şi alte modele vii îmbracă şi prezintă articole vestimentare şi alte accesorii
în scopul vînzării acestora sau pozează ca modele pentru creaţii publicitare sau pentru creaţii
artistice precum şi în procesul de instruire a studenţilor în şcolile de arte plastice.
Exemple de ocupaţii componente:
Demonstrator coafuri
Demonstrator îmbrăcăminte
Demonstrator poziţii plastice

Базовая группа 5210


Манекенщики и другие живые модели

Манекенщики и другие живые модели одевают и демонстрируют одежду и другие


аксессуары в целях их продажи или позируют в целях рекламы или при создании
художественных работ, а также при обучении студентов в художественных училищах.
Примеры входящих занятий:
Демонстратор причесок
Демонстратор одежды
Демонстратор пластических поз

Grupa minoră 522


Vînzători în magazine şi prezentatori de mărfuri

Vînzătorii din magazine şi prezentatorii de mărfuri vînd mărfuri - cu ridicata şi cu


amănuntul - şi probează calitatea mărfurilor şi modul de funcţionare a aparaturii expuse spre
vînzare.

Составная группа 522


Продавцы магазинов и демонстраторы товаров

Продавцы магазинов и демонстраторы товаров продают товары - оптом и в


розницу - и проверяют их качество и демонстрируют способ действия аппаратуры,
предлагаемой к продаже.

216
CRM 006-97
Grupa de bază 5220
Vînzători în magazine şi prezentatori de mărfuri

Vînzătorii din magazine şi prezentatorii de mărfuri vînd mărfuri - cu ridicata şi cu


amănuntul - şi probează calitatea mărfurilor şi modul de funcţionare a aparaturii expuse spre
vînzare.
Exemple de ocupaţii componente:
Controlor - casier
Casier în sala de comerţ
Vînzător produse alimentare
Vînzător produse nealimentare

Базовая группа 5220


Продавцы магазинов и демонстраторы товаров

Продавцы магазинов и демонстраторы товаров продают товары - оптом и в


розницу - и проверяют их качество и демонстрируют способ действия аппаратуры,
предлагаемой к продаже.
Примеры входящих занятий:
Контролер-кассир
Кассир торгового зала
Продавец продовольственных товаров
Продавец непродовольственных товаров

Grupa minoră 523


Vînzători în chioşcuri şi pieţe

Vînzătorii din chioşcuri şi pieţe vînd diferite mărfuri (gazete, publicaţii periodice, ţigări,
ciocolată, îngheţată, etc.) în chioşcuri, care conform licenţelor se instalează în locuri anumite
pe străzile oraşelor; vînd legume, fructe, carne şi alte produse agricole în pieţe.

Составная группа 523


Продавцы палаток и рынков

Продавцы палаток и рынков продают различные товары (газеты, периодические


издания, сигареты, шоколад, мороженое и т. д.) в палатках, которые согласно лицензии
устанавливают в определенных местах на улицах города; продают овощи, фрукты, мясо
и другие сельскохозяйственные продукты на рынках.

Grupa de bază 5230


Vînzători în chioşcuri şi pieţe

Vînzătorii din chioşcuri şi pieţe vînd diferite mărfuri cum ar fi articolele de artă,
broderie, gazete, publicaţii periodice, ţigări, ciocolată, îngheţată şi alte mărfuri, pecum şi
legume, fructe, carne şi alte produse agricole.
Exemple de ocupaţii componente:
Controlor pieţe
Chioşcar
Măcelar la piaţă

217
CRM 006-97
Базовая группа 5230
Продавцы палаток и рынков

Продавцы палаток и рынков продают различные товары, такие как


художественные, вышитые изделия, газеты, периодические издания, сигареты,
шоколад, мороженое и другие товары, а также овощи, фрукты, мясо и другие
сельскохозяйственные продукты.
Примеры входящих занятий:
Контролер рынка
Киоскер
Разрубщик мяса на рынке

Subgrupa majoră 53
Muncitori în gospodăria de locuinţe şi deservirea comunală

Muncitorii din gospodăria de locuinţe şi deservirea comunală îndeplinesc lucrări de


reparaţie şi întreţinere a utilajului din gospodăria gazelor şi a reţelelor de alimentare cu apă
şi canalizare a oraşelor şi altor localităţi; efectuează controlul consumului de apă, gaz,
energie electrică; execută lucrări legate de crearea de spaţii verzi în oraşe şi alte localităţi.

Подгруппа 53
Рабочие жилищно-коммунального хозяйства

Рабочие жилищно-коммунального хозяйства выполняют работы по ремонту и


обслуживанию оборудования газового и водопроводно-канализационного хозяйств в
городах и других населенных пунктах; осуществляют контроль за расходованием воды,
газа, электроэнергии; выполняют работы, связанные с озеленением городов и других
населенных пунктов.

Grupa minoră 531


Muncitori în gospodăria gazelor din oraşe şi alte centre populate

Muncitorii din gospodăria gazelor din oraşe şi alte localităţi îndeplinesc lucrări de
înlăturare a urmărilor avariilor şi reparare a gazoductelor aflate în exploatare, lucrări de
lăcătuşărie la înlocuirea încălzitoarelor de apă cu gaz şi a aragazelor, supraveghează
înfăptuirea la timp a lucrărilor de curăţare a hornurilor sobelor şi plitelor de bucătărie,
precum şi alte lucrări.

Составная группа 531


Рабочие газового хозяйства городов и других населенных пунктов

Рабочие газового хозяйства городов и других населенных пунктов выполняют


аварийно-ремонтные работы на действующих газопроводах, слесарные работы по
замене газовых водонагревателей и бытовых газовых плит, контроль за своевременной
очисткой дымоходов печей и плит, а также другие работы.

218
CRM 006-97
Grupa de bază 5310
Muncitori în gospodăria gazelor din oraşe şi alte centre populate

Muncitorii din gospodăria gazelor din oraşe şi alte localităţi îndeplinesc lucrări de
înlăturare a urmărilor avariilor şi reparare a gazoductelor aflate în exploatare; lucrări de
lăcătuşărie la înlocuirea încălzitoarelor de apă cu gaz şi a aragazelor, supraveghează
înfăptuirea la timp a lucrărilor de curăţare a hornurilor sobelor şi plitelor de bucătărie,
precum şi alte lucrări.
Exemple de ocupaţii componente:
Controlor instalaţii cu gaze
Lăcătuş la exploatarea şi repararea utilajului cu gaze
Lăcătuş la lucrările de intervenţie şi reconstrucţie în sistemele cu gaze

Базовая группа 5310


Рабочие газового хозяйства городов и других населенных пунктов

Рабочие газового хозяйства городов и других населенных пунктов выполняют


аварийно-ремонтные работы на действующих газопроводах, слесарные работы по
замене газовых водонагревателей и бытовых газовых плит, контроль за своевременной
очисткой дымоходов печей и плит, а также другие работы.
Примеры входящих занятий:
Контролер газового хозяйства
Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования
Слесарь аварийно-восстановительных работ в газовом хозяйстве

Grupa minoră 532


Muncitori la reţele de alimentare cu apă şi canalizare

Muncitorii de la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare întreţin pompele de apă de


presiune şi rezervoarele; efectuează ozonarea apei şi măsurarea nivelului ei în bazinele de
acumulare, deservesc instalaţiile de apeduct şi canalizare; efectuează de la pupitrul de
dispecer controlul automatizat al funcţionării termoficării şi alimentării cu apă; îndeplinesc
lucrări de lichidare a avariilor, restabilire şi reparare a sistemelor de apeduct şi canalizare;
efectuează ronduri şi examinări a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în scopul
depistării defectelor lor.

Cоставная группа 532


Рабочие водопроводно-канализационного хозяйства

Рабочие водопроводно-канализационного хозяйства обслуживают водонапорные


насосы и резервуары; проводят озонирование воды, измерение ее уровня в
водохранилищах, обслуживают водопроводно-канализационные сооружения;
осуществляют с диспетчерского пульта автоматический контроль за работой
теплоснабжения и водоснабжения; выполняют аварийно-восстановительные работы по
ремонту водопроводно-канализационных систем; осуществляют обходы и осмотры
водопроводно-канализационных сетей с целью обнаружения их неисправностей.

219
CRM 006-97
Grupa de bază 5320
Muncitori la reţele de alimentare cu apă şi canalizare

Muncitorii de la reţelele de alimentare cu apă şi canalizare întreţin pompele de apă de


presiune şi rezervoarele; efectuează ozonarea apei şi măsurarea nivelului ei în bazinele de
acumulare, deservesc instalaţiile de apeduct şi canalizare; efectuează de la pupitrul de
dispecer controlul automatizat al funcţionării termoficării şi alimentării cu apă; îndeplinesc
lucrări de lichidare a avariilor de restabilire şi reparare a sistemelor de apeduct şi canalizare;
efectuează ronduri şi examinări a reţelelor de alimentare cu apă şi canalizare în scopul
depistării defectelor lor.
Exemple de ocupaţii componente:
Controlor reţele de alimentare cu apă
Distribuitor apă
Lăcătuş la lucrări de intervenţie şi reconstrucţie
Ozonator

Базовая группа 5320


Рабочие водопроводно-канализационного хозяйства

Рабочие водопроводно-канализационного хозяйства обслуживают водонапорные


насосы и резервуары; проводят озонирование воды, измерение ее уровня в
водохранилищах, обслуживают водопроводно-канализационные сооружения;
осуществляют с диспетчерского пульта автоматический контроль за работой
теплоснабжения и водоснабжения; выполняют аварийно-восстановительные работы по
ремонту водопроводно-канализационных систем; осуществляют обходы и осмотры
водопроводно-канализационных сетей с целью обнаружения их неисправностей.
Примеры входящих занятий:
Контролер водопроводного хозяйства
Водораздатчик
Слесарь аварийно-восстановительных работ
Озонаторщик

Grupa minoră 533


Muncitori în gospodăria spaţiilor verzi

Muncitorii din gospodăria spaţiilor verzi se ocupă cu prelucrarea solului şi sădirea


puieţilor, pomilor, arbuştilor şi plantelor florifere în parcuri, răzoare şi gazoane, în oranjerii
şi sere; execută curăţitul coroanelor pomilor şi arbuştilor, curăţă aleele şi gazoanele de gunoi;
îngrijesc de zonele verzi cu ajutorul instrumentelor şi mecanismelor simple.

Составная группа 533


Рабочие зеленого хозяйства

Рабочие зеленого хозяйства занимаются обработкой почвы и посадкой саженцев,


деревьев, кустарников и цветочных растений в парках, на клумбах и газонах, в
оранжереях и парниках; выполняют обрезку крон деревьев и кустарников, убирают
садовые дорожки и газоны от мусора; ухаживают за зелеными насаждениями с
помощью простых инструментов и приспособлений.

220
CRM 006-97
Grupa de bază 5330
Muncitori în gospodăria spaţiilor verzi

Muncitorii din gospodăria spaţiilor verzi se ocupă cu prelucrarea solului şi sădirea


puieţilor, pomilor, arbuştilor şi plantelor florifere în parcuri, răzoare şi gazoane, în oranjerii
şi sere; execută curăţitul coroanelor pomilor şi arbuştilor, curăţă aleele şi gazoanele de gunoi;
îngrijesc de zonele verzi cu ajutorul instrumentelor şi mecanismelor simple.
Exemple de ocupaţii componente:
Amenajator spaţii verzi

Базовая группа 5330


Рабочие зеленого хозяйства

Рабочие зеленого хозяйства занимаются обработкой почвы и посадкой саженцев,


деревьев, кустарников и цветочных растений в парках, на клумбах и газонах, в
оранжереях и парниках; выполняют обрезку крон деревьев и кустарников, убирают
садовые дорожки и газоны от мусора; ухаживают за зелеными насаждениями с
помощью простых инструментов и приспособлений.
Примеры входящих занятий:
Озеленитель

Grupa minoră 534


Muncitori în controlul energetic

Muncitorii, care exercită controlul energetic, deservesc consumatorii de energie


electrică; controlează lucrul contoarelor de energie electrică şi depistează cazurile de folosire
necontorizată; schimbă contoarele electrice defectate şi transformatoarele de măsură; execută
decontările pentru energie electrică la consumatorii repartizaţi.

Составная группа 534


Рабочие, осуществляющие энергонадзор

Рабочие, осуществляющие энергонадзор, обслуживают потребителей


электроэнергии; контролируют работу приборов учета электроэнергии и выявляют
случаи безучетного пользования; меняют неисправные электросчетчики и
измерительные трансформаторы; проводят расчеты за электроэнергию по
закрепленным потребителям.

Grupa de bază 5340


Muncitori în controlul energetic

Muncitorii, care exercită controlul energetic, deservesc consumatorii de energie


electrică; controlează funcţionarea contoarelor de energie electrică şi depistează cazurile de
folosire necontorizată; schimbă contoarele electrice defectate şi transformatoarele de măsură;
execută decontările pentru energie electrică la consumatorii repartizaţi.
Exemple de ocupaţii componente:
Controlor la controlul energetic

221
CRM 006-97
Базовая группа 5340
Рабочие, осуществляющие энергонадзор

Рабочие, осуществляющие энергонадзор, обслуживают потребителей


электроэнергии; контролируют работу приборов учета электроэнергии и выявляют
случаи безучетного пользования; меняют неисправные электросчетчики и
измерительные трансформаторы; проводят расчеты за электроэнергию по
закрепленным потребителям.
Примеры входящих занятий:
Контролер энергонадзора

Subgrupa majoră 54
Muncitori în studiourile cinematografice şi de televiziune

Muncitorii din studiourile cinematografice şi de televiziune îndeplinesc lucrări ce ţin de


montarea şi amenajarea decorurilor, grimează artiştii, confecţionează păpuşi şi recuzite,
execută lucrări de deservire a aparaturii de filmare şi de televiziune, lucrări de montare;
confecţoinează produse pirotehnice.

Подгруппа 54
Рабочие кино- и телестудий

Рабочие кино- и телестудий выполняют работы по установке и оформлению


декораций, гримируют артистов, изготавливают игровые куклы и бутафорские изделия,
выполняют работы по обслуживанию киносъемочной аппаратуры и телевизионного
оборудования, монтажные работы, изготавливают пиротехнические изделия.

Grupa minoră 541


Muncitori în studiourile cinematografice şi de televiziune

Muncitorii din studiourile cinematografice şi de televiziune îndeplinesc lucrări ce ţin de


montarea şi amenajarea decorurilor, grimează artiştii, confecţionează păpuşi şi recuzite,
iluminează scena în timpul spectacolelor, repetiţiilor şi filmării filmelor, execută lucrări de
deservire a aparaturii de filmare şi de televiziune, lucrări de montare, confecţionează produse
pirotehnice.

Составная группа 541


Рабочие кино- и телестудий

Рабочие кино- и телестудий выполняют работы по монтажу и оформлению


декораций, гримируют артистов, изготавливают игровые куклы и бутафорские изделия,
освещают сцену во время спектаклей, репетиций и съемок кинофильмов, выполняют
работы по обслуживанию киносъемочной аппаратуры и телевизионного оборудования,
монтажные работы, изготавливают пиротехнические изделия.

Grupa de bază 5410


Muncitori în studiourile cinematografice şi de televiziune

Muncitorii din studiourile cinematografice şi de televiziune îndeplinesc lucrări ce ţin de


montarea şi amenajarea decorurilor, grimează artiştii, confecţionează păpuşi şi recuzite,
222
CRM 006-97
iluminează scena în timpul spectacolelor, repetiţiilor şi filmării filmelor, execută lucrări de
deservire a aparaturii de filmare şi de televiziune, lucrări de montare, confecţionează produse
pirotehnice.
Exemple de ocupaţii componente:
Iluminator
Machior-perucher
Mecanic de cinema
Mecanic la deservirea tehnicii de filmat
Mecanic la deservirea tehnicii de sonorizare
Mecanic la deservirea utilajului de televiziune
Pirotehnician
Restaurator filmocopii

Базовая группа 5410


Рабочие кино- и телестудий

Рабочие кино- и телестудий выполняют работы по монтажу и оформлению


декораций, гримируют артистов, изготавливают игровые куклы и бутафорские изделия,
освещают сцену во время спектаклей, репетиций и съемок кинофильмов, выполняют
работы по обслуживанию киносъемочной аппаратуры и телевизионного оборудования,
монтажные работы, изготавливают пиротехнические изделия.
Примеры входящих занятий:
Осветитель
Гример-пастижер
Киномеханик
Механик по обслуживанию съемочной техники
Механик по обслуживанию звуковой техники
Механик по обслуживанию телевизионного оборудования
Пиротехник
Реставратор фильмокопий

Subgrupa majoră 55
Muncitori la lucrări de perfectare a reclamei şi de restaurare

Muncitorii ocupaţi la lucrări de perfectare a reclamei şi de restaurare execută lucrări ce


ţin de confecţionarea vitraliilor şi amenajarea vitrinelor, lucrări de draperie, lucrări artistice
cu caracter de prezentare şi reclamă, lucrări de machetare şi mozaic; lucrări de restaurare a
obiectelor de artă şi decorative, a materialelor de arhivă şi din biblioteci, etc.

Подгруппа 55
Рабочие, занятые на рекламно-оформительских и реставрационных работах

Рабочие, занятые на рекламно-оформительских и реставрационных работах,


выполняют работы по изготовлению витражей и оформлению витрин, драпировочные
работы, художественные работы оформительского и рекламного характера, макетные и
мозаичные работы, реставрационные работы художественных изделий, декоративных
предметов, архивных и библиотечных материалов и т. д.

223
CRM 006-97
Grupa minoră 551
Muncitori la lucrări de perfectare a reclamei

Muncitorii ocupaţi la lucrările de perfectare a reclamei confecţionează vitralii din


diferite feluri de sticlă, amenajează vitrine şi expoziţii, execută lucrări de tapiţerie şi
draperie, execută lucrări picturale de prezentare artistică, confecţionează piese şi ansambluri
pentru proiectarea pe bază de machete şi modele, execută lucrări de mozaic şi lucrări de
montare la confecţionarea exponatelor de artă decorativă, vitrinelor şi standurilor de
expoziţie.

Составная группа 551


Рабочие, занятые на рекламно-оформительских работах

Рабочие, занятые на рекламно-оформительских работах, изготавливают витражи из


различных видов стекла, оформляют витрины, выставочные экспозиции, выполняют
обойно-драпировочные работы, выполняют художественно-оформительские работы,
изготавливают детали и узлы для макетно-модельного проектирования, выполняют
мозаичные работы и монтажные работы по изготовлению художественно-
декоративных экспонатов, витрин и выставочных стендов.

Grupa de bază 5510


Muncitori la lucrări de perfectare a reclamei

Muncitorii ocupaţi la lucrările de perfectare a reclamei, amenajează vitrine, expoziţii,


execută lucrări de tapiţerie şi draperie, confecţionează vitralii din diferite feluri de sticlă,
execută lucrări picturale cu caracter publicitar şi de prezentare, confecţionează piese şi
ansambluri pentru proiectarea pe bază de machete şi modele, execută lucrări de mozaic şi
lucrări de montare la confecţionarea exponatelor de artă decorativă, vitrinelor şi standurilor de
expoziţie.
Exemple de ocupaţii componente:
Decorator vitrine
Machetist machete artistice
Mozaicar pictură monumental-decorativă
Tapiţer
Vitralist

Базовая группа 5510


Рабочие, занятые на рекламно-оформительских работах

Рабочие, занятые на рекламно-оформительских работах, оформляют витрины,


выставочные экспозиции, выполняют обойно-драпировочные работы, изготавливают
витражи из различных видов стекла, выполняют художественные работы, рекламного и
оформительского характера, изготавливают детали и узлы для макетно-модельного
проектирования, выполняют мозаичные и монтажные работы по изготовлению
художественно-декоративных экспонатов, витрин и выставочных стендов.
Примеры входящих занятий:
Декоратор витрин
Макетчик художественных макетов
Мозаичник монументально-декоративной живописи

224
CRM 006-97
Драпировщик
Витражист

Grupa minoră 552


Muncitori ocupaţi la lucrări de restaurare

Muncitorii ocupaţi la lucrările de restaurare efectuează restaurarea zugrăvelilor şi


tencuielilor artistico-decotative, obiectelor mulate, acoperişurilor, construcţiilor metalice,
monumentelor de arhitectură din lemn şi piatră, creaţiilor din lemn, ţesăturilor, covoarelor,
obiectelor de artă şi decorative, materialelor de arhivă şi bibliotecă.

Составная группа 552


Рабочие, занятые на реставрационных работах

Рабочие, занятые на реставрационных работах, выполняют работы по реставрации


декоративно-художественных покрасок и штукатурок, лепных изделий, кровельных
покрытий, металлических конструкций, памятников деревянного и каменного
зодчества, произведений из дерева, тканей, ковров, художественных изделий и
декоративных предметов, архивных и библиотечных материалов.

Grupa de bază 5520


Muncitori ocupaţi la lucrări de restaurare

Muncitorii ocupaţi la lucrările de restaurare efectuează restaurarea zugrăvelilor şi


tencuielilor artistico-decorative, obiectelor mulate, acoperişurilor, construcţiilor metalice,
monumentelor de arhitectură din lemn şi piatră, obiectelor de artă şi decorative din diferite
materiale, materialelor de arhivă şi bibliotecă.
Exemple de ocupaţii componente:
Restaurator materiale de arhivă şi bibliotecă
Restaurator monumente de arhitectură în lemn
Restaurator monumente de arhitectură în piatră

Базовая группа 5520


Рабочие, занятые на реставрационных работах

Рабочие, занятые на реставрационных работах, осуществляют реставрацию


декоративно-художественных покрасок, штукатурок, лепных изделий, кровельных
покрытий, металлических конструкций, памятников деревянного и каменного
зодчества, художественных изделий и декоративных предметов из различных
материалов, архивных и библиотечных материалов.
Примеры входящих занятий:
Реставратор архивных и библиотечных материалов
Реставратор памятников деревянного зодчества
Реставратор памятников каменного зодчества

225
CRM 006-97

Grupa majoră 6
Lucrători calificaţi în agricultură, silvicultură, vînătoare, piscicultură şi pescuit

Lucrătorii calificaţi din agricultură, silvicultură, vînătoare, piscicultură şi pescuit efec -


tuează lucrări de pregătire a solului, însămînţări, plantări, tratamente fitosanitare, fertilizare
şi recoltare a culturilor de cîmp; plantează pomi fructiferi, arbori şi arbuşti; recoltează
culturi de grădină şi flori; culeg fructe şi plante de pădure; cresc, îngrijesc, valorifică
animalele domestice şi păsări, în principal, pentru carne, lapte, ouă, păr, blană şi piele; cresc
viermi de mătase şi albine; întreţin, ocrotesc şi exploatează păduri şi ape ; supraveghează
animalele sălbatice şi le vînează; cresc şi pescuiesc peşte; cultivă şi recoltează alte feluri de
floră şi faună acvatică; depozitează şi prelucrează produse agricole; vînd sau predau
producţia organizaţiilor de colectare sau desfacere, sau o vînd la piaţă.
Majoritatea ocupaţiilor din această grupă necesită prezenţa experienţei practice şi a
cunoştinţelor profesionale care se dobîndesc în şcoli profesionale sau cursuri de calificare în
baza studiilor medii generale.

Укрупненная группа 6
Квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств,
рыбоводства и рыболовства

Квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств,


рыбоводства и рыболовства выполняют работы по подготовке почвы, севу, посадке,
фитосанитарной обработке, внесению удобрений и сбору полевых культур;
выращивают плодовые деревья и кустарники; осуществляют сбор огородных, садовых
культур и цветов; ведут сбор дикорастущих плодов и растений; разводят, выращивают
и ухаживают за домашним скотом и птицей с целью получения мяса, молока, яиц,
шерсти, меха и кожи; разводят шелковичных червей и пчел; содержат в порядке,
охраняют и эксплуатируют леса и водоемы; присматривают за дикими животными и
охотятся на них; разводят и ловят рыбу; выращивают и собирают другие виды водной
флоры и фауны; хранят и перерабатывают сельскохозяйственные продукты; продают
или сдают продукцию заготовительным или сбытовым организациям или продают ее на
рынке.
Большинство занятий данной группы предполагают наличие практического опыта
и специальных знаний, приобретаемых в профессиональных училищах или на
квалификационных курсах на базе общего среднего образования.

Subgrupa majoră 61
Lucrătorii calificaţi din agricultură, silvicultură, vînătoare, piscicultură şi pescuit cu
orientare de piaţă

Lucrătorii calificaţi din agricultură, silvicultură, vînătoare, piscicultură şi pescuit cu


orientare de piaţă efectuează lucrările necesare ce ţin de cultivarea şi recoltarea culturilor de
cîmp şi a fructelor ce cresc pe arbori şi arbuşti; cresc şi îngrijesc animale domestice şi păsări,
produc o gamă largă de produse animaliere; supraveghează animalele sălbatice şi le vînează
pentru carne, blană, piele; întreţin, ocrotesc şi exploatează pădurile; cresc şi pescuiesc peşte,
cultivă şi recoltează alte specii de floră şi faună acvatică; depozitează şi înfăptuiesc

226
CRM 006-97
prelucrarea primară a producţiei; vînd sau predau producţia organizaţiilor de colectare sau
desfacere.

Подгруппа 61
Квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств,
рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию

Квалифицированные работники сельского, лесного, охотничьего хозяйств,


рыбоводства и рыболовства, имеющие рыночную ориентацию, проводят необходимые
работы по выращиванию и сбору урожая полевых культур и плодов, произрастающих
на деревьях и кустарниках; выращивают и ухаживают за домашним скотом и птицей,
производят целый ряд продуктов животноводства; присматривают за дикими
животными и охотятся на них с целью получения мяса, меха, кожи; содержат в порядке,
охраняют и эксплуатируют леса; разводят и ловят рыбу; выращивают и собирают
другие виды водной флоры и фауны; хранят и ведут первичную переработку
продукции; продают или сдают продукцию заготовительным или сбытовым
организациям.

Grupa minoră 611


Producători de producţie marfă de culturi legumicole, pomicole şi de cîmp

Producătorii de producţie marfă de culturi legumicole, pomicole şi de cîmp îndeplinesc


lucrările necesare ce ţin de creşterea culturilor legumicole şi de cîmp, de creşterea fructelor,
pomuşoarelor şi viţei-de-vie, cultivarea plantelor medicinale şi altor plante, cresc culturi
pomicole în pepeniere, furnizează producţia recoltată la punctele de colectare, o vînd
cumpărătorilor cu ridicata sau o predau organizaţiilor de desfacere pentru comercializare în
pieţe.

Составная группа 611


Товарные производители огородных, плодовых и полевых культур

Товарные производители огородных, плодовых и полевых культур выполняют


необходимые работы по выращиванию полевых и огородных культур, по выращиванию
плодов, ягод и винограда, лекарственных и других растений; выращивают
садоводческие культуры в плодопитомниках; поставляют выращенную продукцию на
заготовительные пункты, продают оптовым покупателям или поставляют организациям
сбыта для реализации ее на рынках.

Grupa de bază 6111


Agricultori în culturi de cîmp şi legumicultură

Agricultorii în culturi de cîmp şi legumicultură realizează lucrări agricole de pregătire a


solului, însămînţarea, plantarea, cultivarea şi recoltarea culturilor de cîmp: grîu, alte
graminee, tutun, floarea soarelui, etc. sau legumelor: cartofi, varză, sfeclă, morcov, roşii şi
alte culturi legumicole pentru vînzare, predare la punctele de colectare sau realizare la piaţă.
Exemple de ocupaţii componente:
Agricultor
Cultivator de tutun
Grădinar

227
CRM 006-97
Legumicultor

Базовая группа 6111


Полеводы и овощеводы

Полеводы и овощеводы выполняют работы по подготовке почвы к посеву,


высевают, сажают, выращивают и собирают полевые культуры: пшеницу, другие
злаковые, табак, подсолнечник, другие культуры или овощи: картофель, капусту,
свеклу, морковь, помидоры и другие овощные культуры для продажи, поставок на
заготовительные пункты или для реализации их на рынке.
Примеры входящих занятий:
Полевод
Табаковод
Огородник
Овощевод

Grupa de bază 6112


Viticultori şi pomicultori

Viticultorii şi pomicultorii realizează lucrări de pregătire a solului: asigură materialul


săditor şi îngrăşămintele necesare; stabilesc varietăţile pomicole şi viticole de cultivat, le
plantează, întreţin şi recoltează; aplică tratamente biochimice ale pomilor şi tufelor de viţă de
vie contra dăunătorilor; se ocupă cu depozitarea şi prelucrarea produselor pomicole şi
viticole.
Exemple de ocupaţii componente:
Pomilegumicultor
Vititicultor

Базовая группа 6112


Виноградари и плодоводы

Виноградари и плодоводы подготавливают почву к посадке; обеспечивают


необходимый посадочный материал и удобрения; устанавливают сорта плодовых
деревьев и винограда для выращивания, сажают их, ухаживают за ними и собирают
урожай; проводят биохимическую обработку деревьев и кустов винограда от
вредителей; осуществляют хранение и переработку плодов и винограда.
Примеры входящих занятий:
Плодоовощевод