Вы находитесь на странице: 1из 319

Мlтвы ќтрєнніz.

*
Воспрzнyвъ без8 лёности, и3 и3стрезви1всz, востaвъ t снA, рцы2 сіE: *
Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь.
Посeмъ пост0й мaлw молчA, д0ндеже ўтишaтсz вс‰ ч{вствіz, и3 тогдA
сотвори2 три2 покл0ны, глаг0лz:
Мlтва мытарS
(є3ђліе t луки2, главA }i, стjхъ Gi):
Б9е, млcтивъ бyди мнЁ грёшному.
Тaже начни2 си1це.
Мlтва предначинaтельнаz:
ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ
с™hхъ, поми1луй нaсъ. Ґми1нь.
Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.
Мlтва с™0му д¦у: **
ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰
и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz
въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2, бlже, дyшы нaшz.
Трис™0е:
С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ.
[Три1жды.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ. Ґми1нь.

Назв†ніz мlтвъ и3 поzснє1ніz не чтyтсz во врeмz моли1твы.


* Въ пасхaльную седми1цу вмёстw ќтреннихъ и3 вечeрнихъ мlтвъ чтeмъ часы2 пaсхи.
** T пaсхи до вознесeніz вмёстw сеS мlтвы глаг0лемъ тропaрь:
Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ, смeртію смeрть попрaвъ, и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ
даровaвъ. [Три1жды.]
T вознесeніz же до трbцы вмёстw ЦRю2 нбcный: ничт0же глаг0лемъ.
Тaкожде и3 въ мlтвахъ на с0нъ грzдyщымъ, и3 въ послёдованіи ко с™0му причащeнію.
2 Мlтвы

Мlтва ко прес™ёй трbцэ:


Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко,
прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz,
и4мене твоегw2 рaди.
ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ. Ґми1нь.
Мlтва гDнz:
Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да
пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на
земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ
д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не
введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.
Тропари2 трbчны:
Востaвше t снA, припaдаемъ ти2, бlже, и3 ѓгGльскую пёснь
вопіeмъ ти2, си1льне: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.
T nдрA и3 снA воздви1глъ мS є3си2 гDи: ќмъ м0й просвэти2 и3
сeрдце, и3 ўстнЁ мои2 tвeрзи, во є4же пёти тS с™az трbце: с™ъ, с™ъ,
с™ъ є3си2 б9е, бцdею поми1луй нaсъ.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Внезaпу судіS пріи1детъ, и3 коегHждо дэ‰ніz њбнажaтсz, но
стрaхомъ зовeмъ въ полyнощи: с™ъ, с™ъ, с™ъ є3си2 б9е, бцdею
поми1луй нaсъ.
ГDи, поми1луй. [в7i.]
И# мlтву сію2 ко прес™ёй трbцэ:
T снA востaвъ, бlгодарю1 тz с™az трbце, ћкw мн0гіz рaди твоеS
бlгости и3 долготерпёніz, не прогнёвалсz є3си2 на мS лэни1ваго и3
грёшнаго, нижE погуби1лъ мS є3си2 со беззак0ньми мои1ми, но
ќтрєнніz 3

чlвэколю1бствовалъ є3си2 nбhчнw, и3 въ нечazніи лежaщаго


воздви1глъ мS є3си2, во є4же ќтреневати, и3 славосл0вити держaву
твою2. И# нhнэ просвэти2 мои2 џчи мhслєнныz, tвeрзи мо‰ ўстA,
поучaтисz словесє1мъ твои6мъ, и3 разумёти зaпwвэди тво‰, и3
твори1ти в0лю твою2, и3 пёти тS во и3сповёданіи сердeчнэмъ, и3
воспэвaти всес™0е и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.
[Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу
нaшему. [Покл0нъ.]
Pал0мъ н7:
Поми1луй мS б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству
щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наипaче њмhй мS t
беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе
моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному
согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz
во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. Сe бо въ
беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. Сe
бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости
твоеS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz:
њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси рaдость и3
весeліе: возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. Tврати2 лицE твоE t грBхъ
мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во
мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менє2
t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Воздaждь
ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. НаучY
беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz.
4 Мlтвы

И#збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2: возрaдуетсz љзhкъ


м0й прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰
возвэстsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ
бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши. Жeртва бGу дyхъ
сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ.
Ўбlжи2 гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны
їеrли6мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3
всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.
Сmмв0лъ правослaвныz вёры:
[№] Вёрую во є3ди1наго бGа nц7A вседержи1телz, творцA нб7у и3
земли2, ви6димымъ же всBмъ и3 неви6димымъ. [в7] И# во є3ди1наго гDа
ї}са хrтA, сн7а б9іz, є3динор0днаго, и4же t nц7A рождeннаго прeжде
всёхъ вBкъ: свёта t свёта, бGа и4стинна t бGа и4стинна, рождeнна,
не сотворeнна, є3диносyщна nц7Y, и4мже вс‰ бhша. [G] Нaсъ рaди
человBкъ, и3 нaшегw рaди сп7сeніz сшeдшаго съ нб7съ, и3
воплоти1вшагосz t д¦а с™а и3 мRjи дв7ы, и3 вочlвёчшасz.
[д7] Распsтаго же за ны2 при понтjйстэмъ пілaтэ, и3 страдaвша, и3
погребeна. [є7] И# воскrшаго въ трeтій дeнь, по писaніємъ.
[ѕ7] И# возшeдшаго на нб7сA, и3 сэдsща њдеснyю nц7A. [з7] И# пaки
грzдyщаго со слaвою суди1ти живы6мъ и3 мє1ртвымъ, є3гHже цrтвію
не бyдетъ концA. [}] И# въ д¦а с™aго, гDа животворsщаго, и4же t
nц7A и3сходsщаго, и4же со nц7eмъ и3 сн7омъ спокланsема и3 сслaвима,
глаг0лавшаго прbр0ки. [f7] Во є3ди1ну с™yю, соб0рную и3 ґпcльскую
цRковь. [‹] И#сповёдую є3ди1но кRщeніе, во њставлeніе грэхHвъ.
[№i] Чaю воскrніz мeртвыхъ: [в7i] И# жи1зни бyдущагw вёка. Ґми1нь.
Мlтва №, с™aгw макaріа вели1кагw:
Б9е, њчи1сти мS грёшнаго, ћкw николи1же сотвори1хъ бlг0е пред8
тоб0ю, но и3збaви мS t лукaвагw, и3 да бyдетъ во мнЁ в0лz твоS:
ќтрєнніz 5

да неwсуждeннw tвeрзу ўстA мо‰ недостHйнаz, и3 восхвалю2 и4мz


твоE с™0е, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ. Ґми1нь.
Мlтва в7, тогHжде с™aгw:
T снA востaвъ, полyнощную пёснь приношy ти сп7се, и3 припaдаz
вопію1 ти: не дaждь ми2 ўснyти во грэх0внэй смeрти, но ўщeдри
мS, распнhйсz в0лею, и3 лежaщаго мS въ лёности ўскори1въ
возстaви, и3 сп7си1 мz въ предстоsніи и3 мlтвэ, и3 по снЁ нощнёмъ
возсіsй ми2 дeнь безгрёшенъ хrтE б9е, и3 сп7си1 мz.
Мlтва G, тогHжде с™aгw:
Къ тебЁ вLко чlвэколю1бче, t снA востaвъ прибэгaю, и3 на дэлA
тво‰ подвизaюсz млcрдіемъ твои1мъ, и3 молю1сz тебЁ: помози2 мнЁ
на всsкое врeмz, во всsкой вeщи, и3 и3збaви мS t всsкіz мірскjz
ѕлhz вeщи, и3 діaвольскагw поспэшeніz, и3 сп7си1 мz, и3 введи2 въ
цrтво твоE вёчное. Тh бо є3си2 м0й сотвори1тель, и3 всsкому бlгу
промhсленникъ и3 подaтель: њ тебё же всE ўповaніе моE, и3 тебЁ
слaву возсылaю, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Мlтва д7, тогHжде с™aгw:
ГDи, и4же мн0гою твоeю бlгостію и3 вели1кими щедр0тами твои1ми
дaлъ є3си2 мнЁ рабY твоемY мимошeдшее врeмz н0щи сеS без8
напaсти прейти2 t всsкагw ѕлA проти1вна: ты2 сaмъ вLко,
всsческихъ тв0рче, спод0би мS и4стиннымъ твои1мъ свётомъ, и3
просвэщeннымъ сeрдцемъ, твори1ти в0лю твою2, нhнэ и3 при1снw, и3
во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Мlтва є7, с™aгw васjліа вели1кагw:
ГDи вседержи1телю, б9е си1лъ и3 всsкіz пл0ти, въ вhшнихъ
живhй, и3 на смирє1нныz призирazй, сердцa же и3 ўтрHбы
и3спытyzй, и3 сокровє1ннаz человёкwвъ ћвэ предвёдый,
безначaльный и3 присносyщный свёте, ў негHже нёсть
6 Мlтвы

премэнeніz, и3ли2 преложeніz њсэнeніе: сaмъ безсмeртный цRю2,


пріими2 молє1ніz н†ша, ±же въ настоsщее врeмz, на мн0жество
твои1хъ щедр0тъ дерзaюще, t сквeрныхъ къ тебЁ ўстeнъ твори1мъ:
и3 њстaви нaмъ прегрэшє1ніz н†ша, ±же дёломъ, и3 сл0вомъ, и3
мhслію, вёдэніемъ и3ли2 невёдэніемъ согрэшє1ннаz нaми, и3 њчи1сти
ны2 t всsкіz сквeрны пл0ти и3 дyха. И# дaруй нaмъ б0дреннымъ
сeрдцемъ и3 трeзвенною мhслію всю2 настоsщагw житіS н0щь
прейти2, њжидaющымъ пришeствіz свётлагw и3 kвлeннагw днE
є3динор0днагw твоегw2 сн7а, гDа и3 бGа и3 сп7са нaшегw ї}са хrтA,
в0ньже со слaвою судіS всёхъ пріи1детъ, комyждо tдaти по
дэлHмъ є3гw2: да не пaдше и3 њблэни1вшесz, но б0дрствующе, и3
воздви1жени въ дёланіе, њбрsщемсz гот0ви, въ рaдость и3
бжcтвенный черт0гъ слaвы є3гw2 совни1демъ, и3дёже прaзднующихъ
глaсъ непрестaнный, и3 неизречeннаz слaдость зрsщихъ твоегw2 лицA
добр0ту неизречeнную. Тh бо є3си2 и4стинный свётъ, просвэщazй и3
њсщ7azй всsчєскаz, и3 тS поeтъ всS твaрь во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Мlтва ѕ7, тогHжде с™aгw:
ТS бlгослови1мъ, вhшній б9е и3 гDи млcти, творsщаго при1снw съ
нaми вели6каz же и3 неизслёдwваннаz, сл†внаz же и3 ўж†снаz,
и4хже нёсть числA, подaвшаго нaмъ с0нъ во ўпокоeніе нeмощи
нaшеz, и3 њслаблeніе трудHвъ многотрyдныz пл0ти. Бlгодари1мъ
тS, ћкw не погуби1лъ є3си2 нaсъ со беззак0ньми нaшими, но
чlвэколю1бствовалъ є3си2 nбhчнw, и3 въ нечazніи лежaщыz ны2
воздви1глъ є3си2, во є4же славосл0вити держaву твою2. Тёмже
м0лимъ безмёрную твою2 бlгость: просвэти2 нaшz мы6сли, nчесA, и3
ќмъ нaшъ t тsжкагw снA лёности возстaви: tвeрзи н†ша ўстA,
и3 и3сп0лни | твоегw2 хвалeніz, ћкw да возм0жемъ непоколeблемw
пёти же и3 и3сповёдатисz тебЁ, во всёхъ и3 t всёхъ слaвимому
ќтрєнніz 7

бGу, безначaльному nц7Y, со є3динор0днымъ твои1мъ сн7омъ, и3


всес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3
при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Мlтва з7.
Пёснь полyнощнаz, ко прес™ёй бцdэ:
Воспэвaю бlгодaть твою2 вLчце, молю1 тz, ќмъ м0й њбlгодати2.
Ступaти прaвw мS настaви, путє1мъ хrт0выхъ зaповэдей. Бдёти
къ пёсни ўкрэпи2, ўнhніz с0нъ tгонsющи. Свsзана плени1цами
грэхопадeній, мольбaми твои1ми разрэши2, бGоневёсто. Въ нощи2
мS и3 во дни2 сохранsй, борю1щихъ вр†гъ и3збавлsющи мS.
Жизнодaтелz бGа р0ждшаz, ўмерщвлeна мS страстьми2 њживи2.
Ћже свётъ невечeрній р0ждшаz, дyшу мою2 њслёпшую просвэти2.
q ди1внаz вLчнz палaто, д0мъ д¦а б9eственна менE сотвори2. ВрачA
р0ждшаz, ўврачyй души2 моеS многолBтныz стр†сти. Волнyющасz
житeйскою бyрею, ко стези1 мz покаsніz напрaви. И#збaви мS
nгнS вёчнующагw, и3 чeрвіz же ѕлaгw, и3 тaртара: да мS не kви1ши
бэсHмъ рaдованіе, и4же мнHгимъ грэхHмъ пови1нника. Н0ва
сотвори1 мz, њбетшaвшаго нечyвственными, пренепор0чнаz,
согрэшє1ніи. Стрaнна мyки всsкіz покажи1 мz, и3 всёхъ вLку
ўмоли2. Нбcнаz ми2 ўлучи1ти весє1ліz со всёми с™hми спод0би.
Прес™az дв7о, ўслhши глaсъ непотрeбнагw рабA твоегw2. Струю2
давaй мнЁ слезaмъ пречcтаz, души2 моеS сквeрну њчищaющи.
Стен†ніz t сeрдца приношy ти непрестaннw, ўсeрдствуй вLчце.
Молeбную слyжбу мою2 пріими2, и3 бGу бlгоутр0бному принеси2.
Превhшшаz ѓгGлъ, мірскaгw мS превhшша сли1тіz сотвори2.
Свэтон0снаz сёне нбcнаz, д¦0вную бlгодaть во мнЁ напрaви. Рyцэ
воздёю и3 ўстнЁ къ похвалeнію, њсквернeны сквeрною,
всенепор0чнаz. Душетлённыхъ мS пaкостей и3збaви, хrтA
8 Мlтвы

прилёжнw ўмолsющи: є3мyже чeсть и3 поклонeніе подобaетъ, нhнэ


и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Мlтва }, ко гDу нaшему ї}су хrтY:
Многомлcтиве и3 всемлcтиве б9е м0й, гDи ї}се хrтE, мн0гіz рaди
любвE сшeлъ и3 воплоти1лсz є3си2, ћкw да сп7сeши всёхъ. И# пaки, сп7се,
сп7си1 мz по бlгодaти, молю1 тz: ѓще бо t дёлъ сп7сeши мS, нёсть
сE бlгодaть и3 дaръ, но д0лгъ пaче. Е$й, мн0гій въ щедр0тахъ, и3
неизречeнный въ млcти! Вёруzй бо въ мS, рeклъ є3си2, q хrтE м0й,
жи1въ бyдетъ, и3 не ќзритъ смeрти во вёки. Ѓще ќбw вёра, ћже въ
тS, сп7сaетъ tч†zнныz, сE вёрую: сп7си1 мz, ћкw бGъ м0й є3си2 ты2 и3
создaтель. Вёра же вмёстw дёлъ да вмэни1тсz мнЁ, б9е м0й, не
њбрsщеши бо дёлъ tню1дъ њправдaющихъ мS. Но тA вёра моS да
довлёетъ вмёстw всёхъ, тA да tвэщaетъ, тA да њправди1тъ мS,
тA да покaжетъ мS причaстника слaвы твоеS вёчныz. Да не ќбw
похи1титъ мS сатанA, и3 похвaлитсz, сл0ве, є4же tт0ргнути мS t
твоеS руки2 и3 њгрaды. Но и3ли2 хощY, сп7си1 мz, и3ли2 не хощY, хrтE
сп7се м0й, предвари2 ск0рw, ск0рw, погиб0хъ: тh бо є3си2 бGъ м0й t
чрeва мaтере моеS. Спод0би мS гDи, нhнэ возлюби1ти тS, ћкоже
возлюби1хъ и3ногдA т0й сaмый грёхъ, и3 пaки пораб0тати тебЁ без8
лёности т0щнw, ћкоже пораб0тахъ прeжде сатанЁ льсти1вому.
Наипaче же пораб0таю тебЁ гDу и3 бGу моемY ї}су хrтY, во вс‰ дни6
животA моегw2, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Мlтва f7, ко храни1телю человёческіz жи1зни ѓгGлу:
С™hй ѓгGле, предстоsй nкаsннэй моeй души2 и3 стрaстнэй моeй
жи1зни, не њстaви менє2 грёшнагw, нижE tступи2 t менє2 за
невоздержaніе моE: не дaждь мёста лукaвому дeмону њбладaти
мн0ю, наси1льствомъ смeртнагw сегw2 тэлесE: ўкрэпи2 бёдствующую
и3 худyю мою2 рyку, и3 настaви мS на пyть сп7сeніz. Е$й, с™hй ѓгGле
ќтрєнніz 9

б9ій, храни1телю и3 покрови1телю nкаsнныz моеS души2 и3 тёла, вс‰


мнЁ прости2, є3ли1кими тS њскорби1хъ во вс‰ дни6 животA моегw2: и3
ѓще что2 согрэши1хъ въ прешeдшую н0щь сію2, покрhй мS въ
настоsщій дeнь, и3 сохрани1 мz t всsкагw и3скушeніz проти1внагw,
да ни въ к0емъ грэсЁ прогнёваю бGа: и3 моли1сz за мS ко гDу, да
ўтверди1тъ мS въ стрaсэ своeмъ, и3 дост0йна покaжетъ мS рабA
своеS бlгости. Ґми1нь.
Мlтва ‹, ќтреннzz конeчнаz, ко прес™ёй бцdэ:
Прес™az вLчце моS бцdе, с™hми твои1ми и3 всеси1льными
мольбaми tжени2 t менє2 смирeннагw и3 nкаsннагw рабA твоегw2,
ўнhніе, забвeніе, неразyміе, нерадёніе, и3 вс‰ сквє1рнаz, лук†ваz и3
х{льнаz помышлє1ніz, t nкаsннагw моегw2 сeрдца, и3 t
помрачeннагw ўмA моегw2. И# погаси2 плaмень страстeй мои1хъ, ћкw
ни1щъ є4смь и3 nкаsненъ: и3 и3збaви мS t мн0гихъ и3 лю1тыхъ
воспоминaній, и3 предпріsтій, и3 t всёхъ дёйствъ ѕлhхъ свободи1
мz. Ћкw бlгословeна є3си2 t всёхъ родHвъ, и3 слaвитсz пречcтн0е
и4мz твоE во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Мlтвенное призывaніе с™aгw, є3гHже и4мz н0сиши:
Моли2 бGа њ мнЁ, с™hй ўг0дниче б9ій [и4м>къ], ћкw ѓзъ ўсeрднw
къ тебЁ прибэгaю, ск0рому пом0щнику и3 мlтвеннику њ души2
моeй.
Пёснь прес™ёй бцdэ, глaсъ д7:
Бцdе дв7о рaдуйсz, бlгодaтнаz мRjе, гDь съ тоб0ю: бlгословeна ты2
въ женaхъ, и3 бlгословeнъ пл0дъ чрeва твоегw2, ћкw сп7са родилA є3си2
дyшъ нaшихъ.
10 Мlтвы

Тропaрь кrтY, глaсъ №,


мlтва за nтeчество:
Сп7си2, гDи, лю1ди тво‰, и3 бlгослови2 достоsніе твоE, побBды
правосл†внымъ хrтіaнwмъ на сопроти6вныz дaруz, и3 твоE сохранsz
кrт0мъ твои1мъ жи1тельство.
Мlтва њ живhхъ:
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй nтцA моего2 дух0внаго [и4м>къ], роди1телей
мои1хъ [и4м>къ], ср0дникwвъ [и4м>къ], начaльникwвъ, настaвникwвъ,
бlгодётелей [и4м>къ], и3 всёхъ правослaвныхъ хrтіaнъ.
Мlтва њ ўс0пшихъ:
Ўпок0й, гDи, дyшы ўс0пшихъ р†бъ твои1хъ: [роди1телей мои1хъ],
ср0дникwвъ [и4м>къ], бlгодётелей [и4м>къ], и3 всёхъ правослaвныхъ
хrтіaнъ, и3 прости2 и5мъ вс‰ согрэшє1ніz вHльнаz и3 невHльнаz, и3
дaруй и5мъ цrтвіе нбcное.
Ѓще м0жеши, чти2 помsнникъ вмёстw си1хъ крaткихъ мlтвъ њ живhхъ и3
ўс0пшихъ.
Њкончаніе мlтвъ:
Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу,
приснобlжeнную, и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw. ЧCтнёйшую
херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа
сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ. *

* T пaсхи до вознесeніz вмёстw сеS мlтвы глаг0лемъ задост0йникъ пaсхи, си1рэчь


припёвъ и3 їрм0съ f7-z пёсни пасхaльнагw канHна:
ЃгGлъ вопіsше бlгодaтнэй: чcтаz дв7о рaдуйсz, и3 пaки рекY, рaдуйсz: тв0й сн7ъ воскRсе
триднeвенъ t гр0ба, и3 мє1ртвыz воздви1гнувый: лю1діе весели1тесz.
Свэти1сz, свэти1сz, н0вый їеrли1ме: слaва бо гDнz на тебЁ возсіS. Ликyй нhнэ, и3
весели1сz сіHне. Тh же чcтаz красyйсz бцdе, њ востaніи ржcтвA твоегw2.
Въ попрaзднство дванадесsтыхъ прaздникwвъ глаг0лемъ и4хъ задост0йники.
Тaкожде и3 въ мlтвахъ на с0нъ грzдyщымъ, и3 въ послёдованіи ко с™0му причащeнію.
ќтрєнніz 11

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки


вэкHвъ. Ґми1нь.
ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Tпyстъ:
ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре,
прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй
нaсъ. Ґми1нь.
Помsнникъ
є3г0же д0лжно є4сть монaху и3ли2 мірzни1ну на всsкъ дeнь по
скончaніи келeйнагw прaвила, со всsкимъ ўмилeніемъ чести2.
Њ живhхъ:
Помzни2, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ, млcти и3 щедрHты тво‰ t
вёка сyщыz, и4хже рaди и3 вочlвёчилсz є3си2, и3 распsтіе и3 смeрть,
сп7сeніz рaди прaвw въ тS вёрующихъ, претерпёти и3зв0лилъ є3си2: и3
воскRсъ и3з8 мeртвыхъ, вознeслсz є3си2 на нб7сA, и3 сэди1ши њдеснyю бGа
nц7A, и3 призирaеши на смирє1нныz мольбы6 всёмъ сeрдцемъ
призывaющихъ тS: приклони2 ќхо твоE, и3 ўслhши смирeнное
молeніе менє2 непотрeбнагw рабA твоегw2, въ воню2 бlгоухaніz
д¦0внагw тебЁ за вс‰ лю1ди тво‰ приносsщагw. И# въ пeрвыхъ
помzни2 цRковь твою2 с™yю, соб0рную и3 ґпcльскую, ю4же снабдёлъ є3си2
чcтн0ю твоeю кр0вію, и3 ўтверди2, и3 ўкрэпи2, и3 разшири2, ўмн0жи,
ўмири2, и3 непреwбори1му ѓдовыми враты2 во вёки сохрани2:
раздир†ніz цRквeй ўтиши2, шат†ніz kзhчєскаz ўгаси2, и3 є3ресeй
вост†ніz ск0рw разори2 и3 и3скорени2, и3 въ ничт0же си1лою с™aгw
твоегw2 д¦а њбрати2. [Покл0нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй бGохрани1мую странY нaшу, вл†сти и3
в0инство є3S, да ти1хое и3 безм0лвное житіE поживeмъ во всsкомъ
бlгочeстіи и3 чистотЁ. [Покл0нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй вели1каго господи1на и3 nтцA нaшего
с™ёйшаго патріaрха кmрjлла, преwсщ7є1нныz митрополjты, ґрхіепcкпы
и3 є3пcкпы правосл†вныz, їерє1и же и3 діaконы, и3 вeсь при1четъ
цRк0вный, ±же постaвилъ є3си2 пасти2 словeсное твоE стaдо: и3
мlтвами и4хъ поми1луй, и3 сп7си1 мz грёшнаго. [Покл0нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй nтцA моего2 дух0внаго [и4м>къ], и3 с™hми
є3гw2 мlтвами прости2 мо‰ согрэшє1ніz. [Покл0нъ.]
2 Помsнникъ

Сп7си2, гDи, и3 поми1луй роди1тели мо‰ [и4м>къ], брaтію и3 сестры6, и3


ср0дники мо‰ по пл0ти, и3 вс‰ бли6жніz р0да моегw2, и3 дрyги, и3
дaруй и5мъ м‡рнаz тво‰ и3 прем‡рнаz бlг†z. [Покл0нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй стaрцы и3 ю5ныz, ни1щыz и3 сироты6 и3
вдови6цы, и3 сyщыz въ болёзни и3 въ печaлэхъ, бэдaхъ же и3
ск0рбехъ, њбстоsніихъ и3 плэнeніихъ, темни1цахъ же и3
заточeніихъ, и3зрsднэе же въ гонeніихъ тебє2 рaди и3 вёры
правослaвныz t kзы6къ безб0жныхъ, t tст{пникъ и3 t
є3ретікHвъ, сyщыz рабы6 тво‰: и3 помzни2 |, посэти2, ўкрэпи2,
ўтёши, и3 вск0рэ си1лою твоeю њслaбу, своб0ду и3 и3збaву и5мъ
подaждь. [Покл0нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй пHсланныz въ слyжбу, путешeствующыz,
nтцы2 и3 брaтію нaшу, и3 сестры6, и3 вс‰ правосл†вныz хrтіaны.
[Покл0нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй и5хже ѓзъ безyміемъ мои1мъ соблазни1хъ,
и3 t пути2 сп7си1тельнагw tврати1хъ, къ дэлHмъ ѕлы6мъ и3
неподHбнымъ привед0хъ: бжcтвеннымъ твои1мъ пр0мысломъ къ
пути сп7сeніz пaки возврати2. [Покл0нъ.]
Сп7си2, гDи, и3 поми1луй ненави1дzщыz и3 њби1дzщыz мS, и3
творsщыz ми2 °нап†сти°, и3 не њстaви и5хъ поги1бнути менє2 рaди
грёшнагw. [Покл0нъ.]
°пaкwсти°
Tступи1вшыz t правослaвныz вёры, и3 поги1бельными є3ресьми2
њслэплє1нныz, свётомъ твоегw2 познaніz просвэти2, и3 с™ёй твоeй
ґпcльстэй соб0рнэй цRкви причти2. [Покл0нъ.]
Њ ўс0пшихъ:
Помzни2, гDи, t житіS сегw2 tшeдшыz с™ёйшыz патріaрхи,
преwсщ7є1нныz митрополjты, ґрхіепcкпы и3 є3пcкпы правосл†вныz, во
Помsнникъ 3

їерeйстэмъ же и3 при1чтэ цRк0внэмъ и3 и4ночестэмъ чи1нэ тебЁ


послужи1вшыz, и3 въ вёчныхъ твои1хъ селeніихъ со с™hми ўпок0й.
[Покл0нъ.]
Помzни2, гDи, дyшы ўс0пшихъ рабHвъ твои1хъ, [роди1телей мои1хъ],
и3 всёхъ ср0дникwвъ по пл0ти: и3 прости2 и4хъ вс‰ согрэшє1ніz
вHльнаz и3 невHльнаz, дaруz и5мъ цrтвіе, и3 причaстіе вёчныхъ
твои1хъ бlги1хъ, и3 твоеS безконeчныz и3 бlжeнныz жи1зни
наслаждeніе. [Покл0нъ.]
Помzни2, гDи, и3 вс‰ въ надeжди воскrніz и3 жи1зни вёчныz
ўс0пшыz nтцы2 и3 брaтію нaшу, и3 сестры6, и3 здЁ лежaщыz, и3
повсю1ду, правосл†вныz хrтіaны, и3 со с™hми твои1ми, и3дёже
присэщaетъ свётъ лицA твоегw2, всели2, и3 нaсъ поми1луй, ћкw бlгъ
и3 чlвэколю1бецъ. Ґми1нь. [Покл0нъ.]
СіE глаг0ли три1жды:
Подaждь, гDи, њставлeніе грэхHвъ всBмъ прeжде tшeдшымъ въ
вёрэ и3 надeжди воскrніz nтцє1мъ, брaтіzмъ и3 сестрaмъ нaшымъ,
и3 сотвори2 и5мъ вёчную пaмzть.
Мlтвы на с0нъ грzдyщымъ. *
Во и4мz nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw д¦а. Ґми1нь.
ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре,
прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй
нaсъ. Ґми1нь.
Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.
ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰
и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz
въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2, бlже, дyшы
нaшz. **
С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ.
[Три1жды.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ. Ґми1нь.
Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко,
прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz,
и4мене твоегw2 рaди.
ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ. Ґми1нь.
Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да
пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на

* Въ пасхaльную седми1цу вмёстw ќтреннихъ и3 вечeрнихъ мlтвъ чтeмъ часы2 пaсхи.


** T пaсхи до вознесeніz вмёстw сеS мlтвы глаг0лемъ тропaрь:
Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ, смeртію смeрть попрaвъ, и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ
даровaвъ. [Три1жды.]
T вознесeніz же до трbцы вмёстw ЦRю2 нбcный: ничт0же глаг0лемъ.
Тaкожде и3 въ ќтреннихъ мlтвахъ, и3 въ послёдованіи ко с™0му причащeнію.
2 Мlтвы

земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ


д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не
введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.
Тропари2, глaсъ ѕ7:
Поми1луй нaсъ гDи, поми1луй нaсъ: всsкагw бо tвёта
недоумёюще, сію2 ти2 мlтву ћкw вLцэ грёшніи прин0симъ:
поми1луй нaсъ.
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.
ГDи, поми1луй нaсъ, на тs бо ўповaхомъ: не прогнёвайсz на ны2
ѕэлw2, нижE помzни2 беззак0ній нaшихъ, но при1зри и3 нhнэ ћкw
бlгоутр0бенъ, и3 и3збaви ны2 t вр†гъ нaшихъ: тh бо є3си2 бGъ нaшъ,
и3 мы2 лю1діе твои2, вси2 дэлA рукY твоє1ю, и3 и4мz твоE призывaемъ.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Млcрдіz двє1ри tвeрзи нaмъ, бlгословeннаz бцdе: надёющіисz на
тS да не поги1бнемъ, но да и3збaвимсz тоб0ю t бёдъ: тh бо є3си2
сп7сeніе р0да хrтіaнскагw.
ГDи, поми1луй. [в7i.]
Мlтва №, с™aгw макaріа вели1кагw, къ бGу nц7Y:
Б9е вёчный и3 цRю2 всsкагw создaніz, спод0бивый мS дaже въ
чaсъ сeй доспёти, прости1 ми грэхи2, ±же сотвори1хъ въ сeй дeнь,
дёломъ, сл0вомъ и3 помышлeніемъ: и3 њчи1сти, гDи, смирeнную мою2
дyшу t всsкіz сквeрны пл0ти и3 дyха, и3 дaждь ми2, гDи, въ нощи2
сeй с0нъ прейти2 въ ми1рэ: да востaвъ t смирeннагw ми2 л0жа,
бlгоугождY прес™0му и4мени твоемY во вс‰ дни6 животA моегw2, и3
поперY борю1щыz мS враги2, плотск‡z и3 безплHтныz: и3 и3збaви
мS, гDи, t помышлeній сyетныхъ, њсквернsющихъ мS, и3 п0хотей
лукaвыхъ. Ћкw твоE є4сть цrтво, и3 си1ла, и3 слaва, nц7A, и3 сн7а, и3
с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
на с0нъ грzдyщымъ 3

Мlтва в7, с™aгw ґнті0ха, ко гDу нaшему ї}су хrтY:


Вседержи1телю, сл0во џ§ее, сaмъ совершeнъ сhй, ї}се хrтE,
мн0гагw рaди млcрдіz твоегw2 никогдaже tлучaйсz менє2 рабA
твоегw2, но всегдA во мнЁ почивaй. Ї}се, д0брый пaстырю твои1хъ
nвeцъ, не предaждь менє2 крамолЁ ѕміи1нэ, и3 желaнію сатанинY не
њстaви менє2, ћкw сёмz тли2 во мнЁ є4сть. Ты2 ќбw гDи б9е
покланsемый, цRю2 с™hй ї}се хrтE, спsща мS сохрани2
немерцaющимъ свётомъ, д¦омъ твои1мъ с™hмъ, и4мже њс™и1лъ є3си2
тво‰ ў§нки2. Дaждь гDи и3 мнЁ, недост0йному рабY твоемY, сп7сeніе
твоE на л0жи моeмъ: просвэти2 ќмъ м0й свётомъ рaзума с™aгw
є3ђліа твоегw2, дyшу люб0вію кrтA твоегw2, сeрдце чcтот0ю словесE
твоегw2, тёло моE твоeю стrтію безстрaстною: мhсль мою2 твои1мъ
смирeніемъ сохрани2, и3 воздви1гни мS во врeмz под0бно на твоE
славосл0віе. Ћкw препрослaвленъ є3си2 со безначaльнымъ твои1мъ
nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ д¦омъ, во вёки. Ґми1нь.
Мlтва G, ко прес™0му д¦у:
ГDи, цRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, ўмлcрдисz, и3
поми1луй мS грёшнаго рабA твоего2, и3 tпусти1 ми недост0йному, и3
прости2 вс‰, є3ли6ка ти2 согрэши1хъ днeсь ћкw человёкъ, пaче же и3 не
ћкw человёкъ, но и3 горёе скотA: вHльныz мо‰ грэхи2 и3
невHльныz, вёдwмыz и3 невёдwмыz, ±же t ю4ности, и3 t наyки
ѕлы2, и3 ±же сyть t нaгльства и3 ўнhніz. Ѓще и4менемъ твои1мъ
клsхсz, и3ли2 похyлихъ є5 въ помышлeніи моeмъ: и3ли2 кого2
ўкори1хъ, и3ли2 њклеветaхъ кого2 гнёвомъ мои1мъ, и3ли2 њпечaлихъ:
и3ли2 њ чeмъ прогнёвахсz, и3ли2 солгaхъ, и3ли2 безг0днw спaхъ: и3ли2
ни1щъ пріи1де ко мнЁ, и3 презрёхъ є3го2: и3ли2 брaта моего2 њпечaлихъ,
и3ли2 свaдихъ, и3ли2 кого2 њсуди1хъ: и3ли2 развеличaхсz, и3ли2
разгордёхсz, и3ли2 разгнёвахсz: и3ли2 стоsщу ми2 на мlтвэ, ќмъ
4 Мlтвы

м0й њ лукaвствіи мjра сегw2 подви1жесz: и3ли2 развращeніе


помhслихъ, и3ли2 њб8zд0хсz, и3ли2 њпи1хсz, и3ли2 без8 ўмA смэsхсz:
и3ли2 лукaвое помhслихъ, и3ли2 добр0ту чуждyю ви1дэвъ, и3 т0ю
ўsзвленъ бhхъ сeрдцемъ: и3ли2 неподHбнаz глаг0лахъ, и3ли2 грэхY
брaта моегw2 посмэsхсz, мо‰ же сyть безчи1слєннаz согрэшє1ніz:
и3ли2 њ мlтвэ неради1хъ, и3ли2 и4но что2 содёzхъ лукaвое, не п0мню:
т† бо вс‰ и3 бHльша си1хъ содёzхъ. Поми1луй мS тв0рче м0й вLко,
ўнhлаго и3 недост0йнаго рабA твоего2: и3 њстaви ми2, и3 tпусти2, и3
прости1 мz, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ: да съ ми1ромъ лsгу, ўснY и3
почjю, блyдный, грёшный и3 nкаsнный ѓзъ: и3 поклоню1сz, и3
воспою2, и3 прослaвлю пречcтн0е и4мz твоE, со nц7eмъ, и3
є3динор0днымъ є3гw2 сн7омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки. Ґми1нь.
Мlтва д7, с™aгw макaріа вели1кагw:
Чт0 ти принесY, и3ли2 чт0 ти воздaмъ, великодарови1тый
безсмeртный цRю2, щeдре и3 чlвэколю1бче гDи; ћкw лэнsщасz менE
на твоE ўгождeніе, и3 ничт0же бlго сотв0рша, привeлъ є3си2 на
конeцъ мимошeдшагw днE сегw2, њбращeніе и3 сп7сeніе души2 моeй
стр0z. Млcтивъ ми2 бyди грёшному, и3 њбнажeнному всsкагw дёла
бlга: возстaви пaдшую мою2 дyшу, њскверни1вшуюсz въ безмёрныхъ
согрэшeніихъ, и3 tими2 t менє2 вeсь п0мыслъ лукaвый ви1димагw
сегw2 житіS. Прости2 мо‰ согрэшє1ніz, є3ди1не безгрёшне, є4же ти2
согрэши1хъ въ сeй дeнь, вёдэніемъ и3 невёдэніемъ, сл0вомъ, и3
дёломъ, и3 помышлeніемъ, и3 всёми мои1ми чyвствы. Ты2 сaмъ
покрывaz сохрани1 мz t всsкагw сопроти1внагw њбстоsніz,
бжcтвенною твоeю влaстію, и3 неизречeннымъ чlвэколю1біемъ, и3
си1лою. Њчи1сти б9е, њчи1сти мн0жество грэхHвъ мои1хъ. Бlговоли2
гDи и3збaвити мS t сёти лукaвагw, и3 сп7си2 стрaстную мою2 дyшу, и3
њсэни1 мz свётомъ лицA твоегw2, є3гдA пріи1деши во слaвэ: и3
на с0нъ грzдyщымъ 5

неwсуждeнна нhнэ сн0мъ ўснyти сотвори2, и3 без8 мечтaніz: и3


несмущeнъ п0мыслъ рабA твоегw2 соблюди2, и3 всю2 сатанинY дётель
tжени2 t менє2: и3 просвэти1 ми раз{мныz џчи сердє1чныz, да не
ўснY въ смeрть. И# посли1 ми ѓгGла ми1рна, храни1телz и3 настaвника
души2 и3 тёлу моемY, да и3збaвитъ мS t вр†гъ мои1хъ: да востaвъ
со nдрA моегw2, принесy ти бlгодaрствєнныz мольбы6. Е$й гDи,
ўслhши мS грёшнаго и3 ўб0гаго рабA твоего2, и3зволeніемъ и3
с0вэстію: дaруй ми2 востaвшу словесє1мъ твои6мъ поучи1тисz, и3
ўнhніе бэс0вское далeче t менє2 tгнaно бhти сотвори2 твои1ми
ѓгGлы: да бlгословлю2 и4мz твоE с™0е, и3 прослaвлю, и3 слaвлю пречcтую
бцdу мRjю, ю4же дaлъ є3си2 нaмъ грBшнымъ заступлeніе, и3 пріими2 сію2
молsщуюсz за ны2: вёмъ бо, ћкw подражaетъ твоE чlвэколю1біе, и3
молsщисz не престаeтъ. ТоS заступлeніемъ, и3 чcтнaгw кrтA
знaменіемъ, и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ рaди, ўб0гую дyшу мою2
соблюди2 ї}се хrтE б9е нaшъ: ћкw с™ъ є3си2, и3 препрослaвленъ во
вёки. Ґми1нь.
Мlтва є7:
ГDи б9е нaшъ, є4же согрэши1хъ во дни2 сeмъ сл0вомъ, дёломъ и3
помышлeніемъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ прости1 ми. Ми1ренъ с0нъ
и3 безмzтeженъ дaруй ми2, ѓгGла твоего2 храни1телz посли2,
покрывaюща и3 соблюдaюща мS t всsкагw ѕлA: ћкw ты2 є3си2
храни1тель душaмъ и3 тэлесє1мъ нaшымъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ,
nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ґми1нь.
Мlтва ѕ7:
ГDи б9е нaшъ, въ нег0же вёровахомъ, и3 є3гHже и4мz пaче
всsкагw и4мене призывaемъ: дaждь нaмъ, ко снY tходsщымъ,
њслaбу души2 и3 тёлу, и3 соблюди2 нaсъ t всsкагw мечтaніz, и3
6 Мlтвы

тeмныz слaсти кромЁ: ўстaви стремлeніе страстeй, ўгаси2


разжжє1ніz востaніz тэлeснагw. Дaждь нaмъ цэломyдреннэ
пожи1ти дёлы и3 словесы2: да добродётельное жи1тельство
воспріeмлюще, њбэтовaнныхъ не tпадeмъ бlги1хъ твои1хъ, ћкw
бlгословeнъ є3си2 во вёки. Ґми1нь.
Мlтва з7, с™aгw їwaнна златоyстагw:
мlтвы молє1бныz, числ0мъ двaдесzтимъ четhремъ часHмъ,
дневны6мъ и3 нощны6мъ.
Днeви:
[№] ГDи, не лиши2 менє2 нбcныхъ твои1хъ бл†гъ. [в7] ГDи, и3збaви мS
вёчныхъ мyкъ. [G] ГDи, ўм0мъ ли и3ли2 помышлeніемъ, сл0вомъ
и3ли2 дёломъ согрэши1хъ, прости1 мz. [д7] ГDи, и3збaви мS всsкагw
невёдэніz, и3 забвeніz, и3 малодyшіz, и3 њкаменeннагw
нечyвствіz. [є7] ГDи, и3збaви мS t всsкагw и3скушeніz. [ѕ7] ГDи,
просвэти2 моE сeрдце, є4же помрачи2 лукaвое похотёніе. [з7] ГDи, ѓзъ
ћкw человёкъ согрэши1хъ, тh же ћкw бGъ щeдръ, поми1луй мS,
ви1дz нeмощь души2 моеS. [}] ГDи, посли2 бlгодaть твою2 въ п0мощь
мнЁ, да прослaвлю и4мz твоE с™0е. [f7] ГDи ї}се хrтE, напиши1 мz
рабA твоего2 въ кни1зэ жив0тнэй, и3 дaруй ми2 конeцъ бlгjй. [‹] ГDи
б9е м0й, ѓще и3 ничт0же бlго сотвори1хъ пред8 тоб0ю, но дaждь ми2
по бlгодaти твоeй, положи1ти начaло бlг0е. [№i] ГDи, њкропи2 въ
сeрдцэ моeмъ р0су бlгодaти твоеS. [в7i] ГDи нб7сE и3 земли2, помzни1
мz грёшнаго рабA твоего2, стyднаго и3 нечи1стаго, во цrтвіи твоeмъ.
Ґми1нь.
Н0щи:
[№] ГDи, въ покаsніи пріими1 мz. [в7] ГDи, не њстaви менє2.
[G] ГDи, не введи2 менє2 въ напaсть. [д7] ГDи, дaждь ми2 мhсль бlгу.
[є7] ГDи, дaждь ми2 слeзы, и3 пaмzть смeртную, и3 ўмилeніе. [ѕ7] ГDи,
дaждь ми2 п0мыслъ и3сповёданіz грэхHвъ мои1хъ. [з7] ГDи, дaждь ми2
на с0нъ грzдyщымъ 7

смирeніе, цэломyдріе и3 послушaніе. [}] ГDи, дaждь ми2 терпёніе,


великодyшіе и3 кр0тость. [f7] ГDи, всели2 въ мS к0рень бlги1хъ, стрaхъ
тв0й въ сeрдце моE. [‹] ГDи, спод0би мS люби1ти тS t всеS души2
моеS и3 помышлeніz, и3 твори1ти во всeмъ в0лю твою2. [№i] ГDи,
покрhй мS t человBкъ нёкоторыхъ, и3 бэсHвъ, и3 страстeй, и3 t
всsкіz и3нhz непод0бныz вeщи. [в7i] ГDи, вёси, ћкw твори1ши,
ћкоже ты2 в0лиши, да бyдетъ в0лz твоS и3 во мнЁ грёшнэмъ:
ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки. Ґми1нь.
Мlтва }, ко гDу нaшему ї}су хrтY:
ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, рaди чcтнёйшіz м™ре твоеS, и3
безпл0тныхъ твои1хъ ѓгGлъ, прbр0ка же и3 п®тeчи и3 кrти1телz
твоегw2, бGоглаг0ливыхъ же ґпcлъ, свётлыхъ и3 добропобёдныхъ
м§нкъ, прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ, и3 всёхъ с™hхъ мlтвами,
и3збaви мS настоsщагw њбстоsніz бэс0вскагw. Е$й, гDи м0й и3
тв0рче, не хотsй смeрти грёшнагw, но ћкоже њбрати1тисz и3 жи1ву
бhти є3мY, дaждь и3 мнЁ њбращeніе nкаsнному и3 недост0йному:
и3зми1 мz t ќстъ пaгубнагw ѕмjz, зіsющагw пожрeти мS, и3
свести2 во ѓдъ жи1ва. Е$й, гDи м0й, ўтэшeніе моE, и4же менє2 рaди
nкаsннагw въ тлённую пл0ть њболкjйсz, и3ст0ргни мS t
nкаsнства, и3 ўтэшeніе подaждь души2 моeй nкаsннэй. Всади2 въ
сeрдце моE твори1ти тво‰ повелBніz, и3 њстaвити лук†ваz дэ‰ніz,
и3 получи1ти бlжє1нства тво‰: на тs бо гDи ўповaхъ, сп7си1 мz.
Мlтва f7, ко прес™ёй бцdэ, с™aгw петрA студjйскагw:
Къ тебЁ пречтcэй б9іей м™ри ѓзъ nкаsнный припaдаz молю1сz:
вёси, цRи1це, ћкw безпрестaни согрэшaю и3 прогнэвлsю сн7а твоего2
и3 бGа моего2, и3 мн0гажды ѓще кaюсz, л0жъ пред8 бGомъ њбрэтaюсz,
и3 кaюсz трепeщz: не ўжeли гDь порази1тъ мS, и3 по часЁ пaки
т†zжде творю2. Вёдущи сі‰, вLчце моS гпcжE бцdе, молю2, да
8 Мlтвы

поми1луеши, да ўкрэпи1ши, и3 бlг†z твори1ти да подaси ми2. Вёси


бо, вLчце моS бцdе, ћкw tню1дъ и4мамъ въ нeнависти ѕл†z мо‰
дэлA, и3 всeю мhслію люблю2 зак0нъ бGа моегw2: но не вёмъ, гпcжE
пречтcаz, tкyду ±же ненави1жду, т† и3 люблю2, ґ бlг†z преступaю. Не
попущaй, пречтcаz, в0ли моeй совершaтисz, не ўг0дна бо є4сть: но
да бyдетъ в0лz сн7а твоегw2 и3 бGа моегw2: да мS сп7сeтъ, и3
вразуми1тъ, и3 подaстъ бlгодaть с™aгw д¦а, да бhхъ ѓзъ tсeлэ
престaлъ сквернодёйства, и3 пр0чее пожи1лъ бhхъ въ повелёніи сн7а
твоегw2, є3мyже подобaетъ всsкаz слaва, чeсть и3 держaва, со
безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 прес™hмъ, и3 бlги1мъ, и3
животворsщимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ґми1нь.
Мlтва ‹, ко прес™ёй бцdэ:
Бlгaгw цRS бlгaz м™и, пречcтаz и3 бlгословeннаz бцdе мRjе, млcть
сн7а твоегw2 и3 бGа нaшегw и3злeй на стрaстную мою2 дyшу, и3 твои1ми
мlтвами настaви мS на дэ‰ніz бlг†z: да пр0чее врeмz животA
моегw2 без8 пор0ка прейдY, и3 тоб0ю рaй да њбрsщу, бцdе дв7о, є3ди1на
чcтаz и3 бlгословeннаz.
Мlтва №i, ко с™0му ѓгGлу храни1телю:
ЃгGле хrт0въ, храни1телю м0й с™hй, и3 покрови1телю души2 и3 тёла
моегw2, вс‰ ми2 прости2, є3ли6ка согрэши1хъ во днeшній дeнь, и3 t
всsкагw лукaвствіz проти1внагw ми2 врагA и3збaви мS, да ни въ
к0емже грэсЁ прогнёваю бGа моего2: но моли2 за мS грёшнаго и3
недост0йнаго рабA, ћкw да дост0йна мS покaжеши бlгости и3 млcти
всес™hz трbцы, и3 м™ре гDа моегw2 ї}са хrтA, и3 всёхъ с™hхъ. Ґми1нь.
Кондaкъ бцdэ, глaсъ }:
Взбрaнной воев0дэ побэди1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесz t
ѕлhхъ, бlгодaрствєннаz восписyемъ ти2 раби2 твои2, бцdе: но ћкw
на с0нъ грzдyщымъ 9

и3мyщаz держaву непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да


зовeмъ ти2: рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.
Преслaвнаz приснодв7о, м™и хrтA бGа, принеси2 нaшу мlтву сн7у
твоемY и3 бGу нaшему, да сп7сeтъ тоб0ю дyшы нaшz.
ВсE ўповaніе моE на тS возлагaю, м™и б9іz, сохрани1 мz под8
кр0вомъ твои1мъ.
Бцdе дв7о, не прeзри менє2 грёшнагw, трeбующа твоеS п0мощи и3
твоегw2 заступлeніz: на тs бо ўповA душA моS, и3 поми1луй мS.
Мlтва с™aгw їwаннjкіа:
Ўповaніе моE nц7ъ, прибёжище моE сн7ъ, покр0въ м0й д¦ъ
с™hй: трbце с™az, слaва тебЁ.
Мlтва с™aгw їwaнна дамаски1на,
ю4же ўказyz на џдръ тв0й, глаг0ли:
ВLко чlвэколю1бче, не ўжeли мнЁ џдръ сeй гр0бъ бyдетъ; и3ли2
є3щE nкаsнную мою2 дyшу просвэти1ши днeмъ; Сe ми гр0бъ
предлежи1тъ, сe ми смeрть предстои1тъ. СудA твоегw2 гDи бою1сz, и3
мyки безконeчныz, ѕл0е же творS не престаю2: тебE гDа бGа моего2
всегдA прогнэвлsю, и3 пречcтую твою2 м™рь, и3 вс‰ нбcныz си6лы, и3
с™aго ѓгGла храни1телz моего2. Вёмъ u5бо гDи, ћкw недост0инъ є4смь
чlвэколю1біz твоегw2, но дост0инъ є4смь всsкагw њсуждeніz и3
мyки. Но гDи, и3ли2 хощY, и3ли2 не хощY, сп7си1 мz. Ѓще бо
прaведника сп7сeши, ничт0же вeліе, и3 ѓще чи1стаго поми1луеши,
ничт0же ди1вно: дост0йни бо сyть млcти твоеS. Но на мнЁ
грёшнэмъ ўдиви2 млcть твою2: њ сeмъ kви2 чlвэколю1біе твоE, да не
њдолёетъ моS ѕл0ба твоeй неизглаг0ланнэй бlгости и3 млcрдію: и3
ћкоже х0щеши, ўстр0й њ мнЁ вeщь.
10 Мlтвы

И# тaкw хотsй возлещи2 на постeлю,


глаг0ли тропари2 сі‰, глaсъ в7:
Просвэти2 џчи мои2 хrтE б9е: да не когдA ўснY въ смeрть, да не
когдA речeтъ врaгъ м0й: ўкрэпи1хсz на него2.
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.
Застyпникъ души2 моеS бyди б9е, ћкw посредЁ хождY сэтeй
мн0гихъ: и3збaви мS t ни1хъ, и3 сп7си1 мz бlже, ћкw чlвэколю1бецъ.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Преслaвную б9ію м™рь, и3 с™hхъ ѓгGлъ с™ёйшую, нем0лчнw
воспои1мъ сeрдцемъ и3 ўсты2, бцdу сію2 и3сповёдающе, ћкw вои1стинну
р0ждшую нaмъ бGа воплощeнна, и3 молsщуюсz непрестaннw њ
душaхъ нaшихъ.
Тaже цэлyй кrтъ тв0й, и3 прекрести2 кrт0мъ мёсто твоE t главы2 и3 до н0гъ,
тaкожде и3 t всёхъ стрaнъ, глаг0лz:
Мlтва чcтн0му кrтY:
Да воскrнетъ бGъ, и3 расточaтсz врази2 є3гw2, и3 да бэжaтъ t лицA
є3гw2 ненави1дzщіи є3го2. Ћкw и3счезaетъ дhмъ, да и3счeзнутъ, ћкw
тaетъ в0скъ t лицA nгнS, тaкw да поги1бнутъ бёси t лицA
лю1бzщихъ бGа, и3 знaменующихсz кrтнымъ знaменіемъ, и3 въ
весeліи глаг0лющихъ: рaдуйсz, пречcтнhй и3 животворsщій кrте
гDень, прогонszй бёсы си1лою на тебЁ пропsтагw гDа нaшегw ї}са
хrтA, во ѓдъ сшeдшагw, и3 попрaвшагw си1лу діaволю, и3 даровaвшагw
нaмъ тебE, кrтъ св0й чcтнhй, на прогнaніе всsкагw супостaта. Q
пречcтнhй и3 животворsщій кrте гDень! помогaй ми2 со с™0ю гпcжeю
дв7ою бцdею, и3 со всёми с™hми во вёки. Ґми1нь.
И#ли крaткw:
Њгради1 мz гDи си1лою чcтнaгw и3 животворsщагw твоегw2 кrтA, и3
сохрани1 мz t всsкагw ѕлA.
на с0нъ грzдyщымъ 11

Тaже, вмёстw прощeніz:


Њслaби, њстaви, прости2 б9е прегрэшє1ніz н†ша, вHльнаz и3
невHльнаz, ±же въ сл0вэ и3 въ дёлэ, ±же въ вёдэніи и3 не въ
вёдэніи, ±же во дни2 и3 въ нощи2, ±же во ўмЁ и3 въ помышлeніи:
вс‰ нaмъ прости2, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ.
Мlтва:
Ненави1дzщихъ и3 њби1дzщихъ нaсъ прости2, гDи чlвэколю1бче.
Бlготворsщымъ бlгосотвори2. Брaтіzмъ и3 ср0дникwмъ нaшымъ
дaруй ±же ко сп7сeнію прошє1ніz, и3 жи1знь вёчную. Въ нeмощехъ
сyщыz посэти2, и3 и3сцэлeніе дaруй. Я%же въ м0ри ўпрaви.
Путешeствующымъ спутешeствуй. Хrтіaнwмъ споб0рствуй.
Служaщымъ и3 ми1лующымъ нaсъ грэхHвъ њставлeніе дaруй.
Заповёдавшихъ нaмъ недостHйнымъ моли1тисz њ ни1хъ, поми1луй
по вели1цэй твоeй млcти. Помzни2 гDи, прeжде ўс0пшихъ nтє1цъ и3
брaтій нaшихъ, и3 ўпок0й и5хъ, и3дёже присэщaетъ свётъ лицA
твоегw2. Помzни2 гDи, брaтій нaшихъ плэнeнныхъ, и3 и3збaви | t
всsкагw њбстоsніz. Помzни2 гDи, плодоносsщихъ и3
добродёлающихъ во с™hхъ твои1хъ цRквахъ, и3 дaждь и5мъ ћже ко
сп7сeнію прошє1ніz, и3 жи1знь вёчную. Помzни2 гDи и3 нaсъ,
смирeнныхъ, и3 грёшныхъ, и3 недост0йныхъ р†бъ твои1хъ, и3
просвэти2 нaшъ ќмъ свётомъ рaзума твоегw2, и3 настaви нaсъ на
стезю2 зaповэдей твои1хъ: мlтвами пречcтыz вLчцы нaшеz бцdы и3
приснодв7ы мRjи, и3 всёхъ твои1хъ с™hхъ, ћкw бlгословeнъ є3си2 во
вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
И#сповёданіе грэхHвъ повседнeвное:
И#сповёдаю тебЁ гDу бGу моемY и3 творцY, во с™ёй трbцэ
є3ди1ному, слaвимому и3 покланsемому, nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у,
вс‰ мо‰ грэхи2, ±же содёzхъ во вс‰ дни6 животA моегw2, и3 на
всsкій чaсъ, и3 въ настоsщее врeмz, и3 въ прешeдшыz дни6 и3 нHщи:
12 Мlтвы

дёломъ, сл0вомъ, помышлeніемъ, њб8zдeніемъ, піsнствомъ,


тайноzдeніемъ, праздносл0віемъ, ўнhніемъ, лёностію,
прекосл0віемъ, непослушaніемъ, њклеветaніемъ, њсуждeніемъ,
небрежeніемъ, самолю1біемъ, многостzжaніемъ, хищeніемъ,
неправдоглаг0ланіемъ, скверноприбhтчествомъ, мшелои1мствомъ,
ревновaніемъ, зaвистію, гнёвомъ, памzтоѕл0біемъ, нeнавистію,
лихои1мствомъ, и3 всёми мои1ми чyвствы: зрёніемъ, слyхомъ,
њбонsніемъ, вкyсомъ, њсzзaніемъ, и3 пр0чими мои1ми грэхи6,
душeвными вкyпэ и3 тэлeсными, и4миже тебE бGа моего2 и3 творцA
прогнёвахъ, и3 бли1жнzго моего2 њнепрaвдовахъ. Њ си1хъ жалёz,
ви1нна себE тебЁ, бGу моемY, представлsю, и3 и3мёю в0лю кazтисz:
т0чію, гDи б9е м0й, помози1 ми, со слезaми смирeннw молю1 тz:
прешє1дшаz же согрэшє1ніz мо‰ млcрдіемъ твои1мъ прости1 ми, и3
разрэши2 t всёхъ си1хъ, ±же и3зглаг0лахъ пред8 тоб0ю, ћкw бlгъ и3
чlвэколю1бецъ.
Њкончаніе мlтвъ:
Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу,
приснобlжeнную, и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw. ЧCтнёйшую
херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа
сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ. *

* T пaсхи до вознесeніz вмёстw сеS мlтвы глаг0лемъ задост0йникъ пaсхи, си1рэчь


припёвъ и3 їрм0съ f7-z пёсни пасхaльнагw канHна:
ЃгGлъ вопіsше бlгодaтнэй: чcтаz дв7о рaдуйсz, и3 пaки рекY, рaдуйсz: тв0й сн7ъ воскRсе
триднeвенъ t гр0ба, и3 мє1ртвыz воздви1гнувый: лю1діе весели1тесz.
Свэти1сz, свэти1сz, н0вый їеrли1ме: слaва бо гDнz на тебЁ возсіS. Ликyй нhнэ, и3
весели1сz сіHне. Тh же чcтаz красyйсz бцdе, њ востaніи ржcтвA твоегw2.
Въ попрaзднство дванадесsтыхъ прaздникwвъ глаг0лемъ и4хъ задост0йники.
Тaкожде и3 въ ќтреннихъ мlтвахъ, и3 въ послёдованіи ко с™0му причащeнію.
на с0нъ грzдyщымъ 13

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки


вэкHвъ. Ґми1нь.
ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре,
прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй
нaсъ. Ґми1нь.
Е#гдA tх0диши ко снY, глаг0ли:
Въ рyцэ твои2, гDи ї}се хrтE б9е м0й, предаю2 дyхъ м0й: тh же
мS бlгослови2, ты2 мS поми1луй, и3 жив0тъ вёчный дaруй ми2.
Ґми1нь.
Три2 канw6на:
покаsнный ко гDу нaшему ї}су хrтY,
молeбный ко прес™ёй бцdэ,
и3 ѓгGлу храни1телю. *
Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ,
поми1луй нaсъ. Ґми1нь.
Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.
ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰
и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz
въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2, бlже, дyшы
нaшz. *
С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ.
[Три1жды.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ. Ґми1нь.
Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко,
прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz,
и4мене твоегw2 рaди.
ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ. Ґми1нь.

* Въ пасхaльную седми1цу вмёстw канHнwвъ покаsннагw, бцdэ и3 ѓгGлу храни1телю


глаг0лемъ канHнъ пaсхи.
* T пaсхи до вознесeніz вмёстw сеS мlтвы глаг0лемъ тропaрь:
Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ, смeртію смeрть попрaвъ, и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ
даровaвъ. [Три1жды.]
T вознесeніz до трbцы начинaемъ мlтвы со С™hй б9е: њпускaюще вс‰
предшє1ствующаz.
2 Три2 канw6на

Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да


пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на
земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ
д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не
введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.
ГDи, поми1луй. [в7i.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ. Ґми1нь.
КанHнъ покаsнный, глaсъ ѕ7.
Пёснь №.
Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль, по бeзднэ
Їрм0съ:
стопaми, гони1телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу побёдную
пёснь пои1мъ, вопіsше.
Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Нhнэ приступи1хъ ѓзъ грёшный и3 њбременeнный къ тебЁ вLцэ
и3 бGу моемY: не смёю же взирaти на нб7о, т0кмw молю1сz, глаг0лz:
дaждь ми2 гDи ќмъ, да плaчусz дёлъ мои1хъ г0рькw.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Q г0ре мнЁ грёшному! пaче всёхъ человBкъ nкаsненъ є4смь:
покаsніz нёсть во мнЁ: дaждь ми2 гDи слeзы, да плaчусz дёлъ
мои1хъ г0рькw.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Безyмне nкаsнне человёче, въ лёности врeмz губи1ши:
помhсли житіE твоE, и3 њбрати1сz ко гDу бGу, и3 плaчисz њ дёлэхъ
твои1хъ г0рькw.
покаsнный, ко прес™ёй бцdэ, и3 ѓгGлу храни1телю 3

Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.


М™и б9іz пречcтаz, воззри2 на мS грёшнаго, и3 t сёти діaволи
и3збaви мS, и3 на пyть покаsніz настaви мS, да плaчусz дёлъ
мои1хъ г0рькw.
И$нъ канHнъ, прес™ёй бцdэ, глaсъ }.
Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Мн0гими содержи1мь напaстьми, къ тебЁ прибэгaю сп7сeніz
и3скjй: q м™и сл0ва и3 дв7о, t тsжкихъ и3 лю1тыхъ мS сп7си2.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Страстeй мS смущaютъ прил0зи, мн0гагw ўнhніz и3сп0лнити
мою2 дyшу: ўмири2 nтрокови1це, тишин0ю сн7а и3 бGа твоегw2,
всенепор0чнаz.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Сп7са р0ждшую тS и3 бGа, молю2 дв7о, и3збaвитисz ми2 лю1тыхъ: къ
тебё бо нhнэ прибэгaz, простирaю и3 дyшу и3 помышлeніе.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Недyгующа тёломъ и3 душeю, посэщeніz бжcтвеннагw и3
промышлeніz t тебє2 спод0би, є3ди1на бGом™и, ћкw бlгaz, бlгaгw
же роди1тельница.
И$нъ канHнъ, ѓгGлу храни1телю, глaсъ }.
Припёвъ ї}су: ГDи ї}се хrтE б9е м0й, поми1луй мS.
Пёснь воспёти и3 восхвали1ти, сп7се, твоего2 рабA дост0йнw
спод0би, безпл0тному ѓгGлу, настaвнику и3 храни1телю моемY. *

* Тропaрь ї}су хrтY т0чію въ пeрвой и3 девsтой пёснехъ канHна.


4 Три2 канw6на

Припёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.


Е#ди1нъ ѓзъ въ неразyміи и3 въ лёности нhнэ лежY, настaвниче
м0й и3 храни1телю, не њстaви менє2 погибaюща.
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.
Ќмъ м0й твоeю мlтвою напрaви, твори1ти ми2 б9іz повелBніz,
да получY t бGа tдaніе грэхHвъ, и3 ненави1дэти ми2 ѕлhхъ настaви
мS, молю1сz ти2.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Моли1сz дв7и1це њ мнЁ рабЁ твоeмъ ко бlгодaтелю, со
храни1телемъ мои1мъ ѓгGломъ, и3 настaви мS твори1ти зaпwвэди сн7а
твоегw2, и3 творцA моегw2.
Пёснь G.
Нёсть с™ъ, ћкоже ты2, гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ
Їрм0съ:
вёрныхъ твои1хъ, бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени
и3сповёданіz твоегw2.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
ВнегдA постaвлени бyдутъ прест0ли на суди1щи стрaшнэмъ, тогдA
всёхъ человBкъ дэлA њбличaтсz: г0ре тaмw бyдетъ грBшнымъ, въ
мyку tсылaємымъ: и3 то2 вёдущи, душE моS, покaйсz t ѕлhхъ
дёлъ твои1хъ.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Првdницы возрaдуютсz, ґ грёшніи восплaчутсz: тогдA никт0же
возм0жетъ помощи2 нaмъ, но дэлA н†ша њсyдzтъ нaсъ. Тёмже
прeжде концA покaйсz t ѕлhхъ дёлъ твои1хъ.
покаsнный, ко прес™ёй бцdэ, и3 ѓгGлу храни1телю 5

Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.


Ўвы2 мнЁ великогрёшному! и4же дёлы и3 мhсльми њскверни1всz,
ни кaпли слeзъ и3мёю t жестосeрдіz: нhнэ возни1кни t земли2,
душE моS, и3 покaйсz t ѕлhхъ дёлъ твои1хъ.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
СE взывaетъ, гпcжE, сн7ъ тв0й, и3 поучaетъ нaсъ на д0брое, ѓзъ
же грёшный добрA всегдA бёгаю: но ты2, млcтиваz, поми1луй мS, да
покaюсz t ѕлhхъ мои1хъ дёлъ.
И$нъ, бцdэ.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Предстaтельство и3 покр0въ жи1зни моеS полагaю тS,
бGороди1тельнице дв7о: тh мz њкорми2 ко пристaнищу твоемY,
бlги1хъ вин0вна, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1на всепётаz.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Молю2 дв7о, душeвное смущeніе и3 печaли моеS бyрю разори1ти: тh
бо бGоневёстнаz, начaльника тишины2 хrтA родилA є3си2, є3ди1на
пречcтаz.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Бlгодётелz р0ждши д0брыхъ вин0внаго, бlгодэsніz богaтство
всBмъ и3сточи2: вс‰ бо м0жеши, ћкw си1льнаго въ крёпости хrтA
р0ждши, бGобlжeннаz.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Лю1тыми недyги, и3 болёзненными страстьми2 и3стzзaему, дв7о,
тh ми помози2: и3сцэлeній бо неwскyдное тS знaю сокр0вище,
пренепор0чнаz, неиждивaемое.
6 Три2 канw6на

И$нъ, ѓгGлу.
С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
ВсE помышлeніе моE и3 дyшу мою2 къ тебЁ возложи1хъ,
храни1телю м0й, ты2 t всsкіz мS напaсти врaжіz и3збaви.
С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Врaгъ попирaетъ мS и3 њѕлоблsетъ, и3 поучaетъ всегдA твори1ти
сво‰ хотBніz: но ты2, настaвниче м0й, не њстaви менє2
погибaюща.
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.
Пёти пёснь со бlгодарeніемъ и3 ўсeрдіемъ творцY и3 бGу дaждь
ми2, и3 тебЁ бlг0му ѓгGлу храни1телю моемY: и3збaвителю м0й, и3зми1
мz t вр†гъ њѕлоблsющихъ мS.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
И#сцэли2 пречcтаz, мо‰ многонед{жныz стрyпы, ±же въ души2,
прожени2 враги2, и5же при1снw б0рютсz со мн0ю.
Тaже: ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Сэдaленъ ї}су, глaсъ ѕ7:
Помышлsю дeнь стрaшный, и3 плaчусz дэsній мои1хъ лукaвыхъ:
кaкw tвэщaю безсмeртному цRю2; и3ли2 к0имъ дерзновeніемъ
воззрю2 на судію2, блyдный ѓзъ; бlгоутр0бный џ§е, сн7е
є3динор0дный, и3 дш7е с™hй, поми1луй мS.
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.
Сэдaленъ ѓгGлу, глaсъ в7.
Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:
T любвE душeвныz вопію1 ти, храни1телю моеS души2, всес™hй
м0й ѓгGле: покрhй мS и3 соблюди2 t лукaвагw ловлeніz всегдA, и3 къ
покаsнный, ко прес™ёй бцdэ, и3 ѓгGлу храни1телю 7

жи1зни настaви нбcнэй, вразумлsz, и3 просвэщaz, и3 ўкрэплsz


мS.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
БGор0диченъ:
Бцdе безневёстнаz пречcтаz, ћже без8 сёмене р0ждши всёхъ
вLку, того2 со ѓгGломъ храни1телемъ мои1мъ моли2, и3збaвити ми сz
всsкагw недоумёніz, и3 дaти ўмилeніе и3 свётъ души2 моeй, и3
согрэшeніємъ њчищeніе, ћже є3ди1на вск0рэ заступaющи.
Пёснь д7.
Їрм0съ:Хrт0съ моS си1ла, бGъ и3 гDь, чcтнaz цRковь бGолёпнw
поeтъ, взывaющи t смhсла чи1ста, њ гDэ прaзднующи.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Шир0къ пyть здЁ и3 ўг0дный сл†сти твори1ти, но г0рькw бyдетъ
въ послёдній дeнь, є3гдA душA t тёла разлучaтисz бyдетъ: блюди1сz
t си1хъ, человёче, цrтвіz рaди б9іz.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Почто2 ўб0гаго њби1диши; мздY наeмничу ўдeржуеши; брaта
твоего2 не лю1биши; блyдъ и3 г0рдость г0ниши; њстaви ќбw сі‰,
душE моS, и3 покaйсz цrтвіz рaди б9іz.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Q безyмный человёче, док0лэ ўглэбaеши ћкw пчелA,
собирaющи богaтство твоE; вск0рэ бо поги1бнетъ ћкw прaхъ и3
пeпелъ: но б0лэе взыщи2 цrтвіz б9іz.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
ГпcжE бцdе, поми1луй мS грёшнаго, и3 въ добродётели ўкрэпи2, и3
соблюди1 мz, да нaглаz смeрть не похи1титъ мS негот0ваго, и3
доведи1 мz, дв7о, цrтвіz б9іz.
8 Три2 канw6на

И$нъ, бцdэ.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Страстeй мои1хъ смущeніе, к0рмчію р0ждшаz гDа, и3 бyрю ўтиши2
мои1хъ прегрэшeній, бGоневёстнаz.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Млcрдіz твоегw2 бeздну призывaющу подaждь ми2, ћже
бlгосeрдаго р0ждшаz, и3 сп7са всёхъ пою1щихъ тS.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Наслаждaющесz пречcтаz, твои1хъ даровaній, бlгодaрственное
воспэвaемъ пёніе, вёдуще тS бGом™рь.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
На nдрЁ болёзни моеS и3 нeмощи низлежaщу ми2, ћкw
бlголюби1ва, помози2 бцdе, є3ди1на приснодв7о.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Надeжду и3 ўтверждeніе, и3 сп7сeніz стёну недви1жиму, и3мyще тS
всепётаz, неуд0бства всsкагw и3збавлsемсz.
И$нъ, ѓгGлу.
С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Моли2 чlвэколю1бца бGа ты2, храни1телю м0й, и3 не њстaви менє2:
но при1снw въ ми1рэ житіE моE соблюди2, и3 подaждь ми2 сп7сeніе
неwбори1мое.
С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Ћкw застyпника и3 храни1телz животY моемY пріeмъ тS t бGа
ѓгGле, молю1 тz, с™hй: t всsкихъ мS бёдъ свободи2.
покаsнный, ко прес™ёй бцdэ, и3 ѓгGлу храни1телю 9

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.


Мою2 сквeрность твоeю с™hнею њчи1сти, храни1телю м0й, и3 t
чaсти шyіz да tлучeнъ бyду мlтвами твои1ми, и3 причaстникъ
слaвы kвлю1сz.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Недоумёніе предлежи1тъ ми2 t њбышeдшихъ мS ѕHлъ, пречcтаz:
но и3збaви мS t ни1хъ ск0рw, къ тебё бо є3ди1нэй прибэг0хъ.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, ќтренюющихъ ти2
дyшы люб0вію њзари2, молю1сz: тS вёдэти, сл0ве б9ій,
и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw взывaюща.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Воспомzни2, nкаsнный человёче, кaкw лжaмъ, клеветaмъ,
разб0ю, нeмощемъ, лю6тымъ ѕвэрє1мъ, грэхHвъ рaди порабощeнъ
є3си2; душE моS грёшнаz, тогH ли восхотёла є3си2;
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Трепeщутъ ми2 ќди, всёми бо сотвори1хъ винY: nчи1ма взирazй,
ўши1ма слhшай, љзhкомъ ѕл†z глаг0лzй, всего2 себE геeннэ
предаsй: душE моS грёшнаz, сегH ли восхотёла є3си2;
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
БлудникA и3 разб0йника кaющасz пріsлъ є3си2, сп7се: ѓзъ же є3ди1нъ
лёностію грэх0вною њтzгчи1хсz, и3 ѕлы6мъ дэлHмъ пораб0тихсz:
душE моS грёшнаz, сегH ли восхотёла є3си2;
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Ди1внаz и3 ск0раz пом0щнице всBмъ человёкwмъ, м™и б9іz,
помози2 мнЁ недост0йному, душa бо моS грёшнаz тогw2 восхотЁ.
10 Три2 канw6на

И$нъ, бцdэ.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
И#сп0лни чcтаz, весeліz сeрдце моE, твою2 нетлённую даю1щи
рaдость, весeліz р0ждшаz вин0внаго.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
И#збaви нaсъ t бёдъ, бцdе чcтаz, вёчное р0ждши и3збавлeніе, и3
ми1ръ всsкъ ќмъ преимyщій.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Разрэши2 мглY прегрэшeній мои1хъ, бGоневёсто, просвэщeніемъ
твоеS свётлости, свётъ р0ждшаz бжcтвенный и3 превёчный.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
И#сцэли2 чcтаz, души2 моеS неможeніе, посэщeніz твоегw2
спод0бльшаz, и3 здрaвіе мlтвами твои1ми подaждь ми2.
И$нъ, ѓгGлу.
С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Ћкw и3мёz дерзновeніе къ бGу, храни1телю м0й с™hй, сего2
ўмоли2 t њскорблsющихъ мS ѕHлъ и3збaвити.
С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Свёте свётлый, свётлw просвэти2 дyшу мою2, настaвниче м0й и3
храни1телю, t бGа дaнный ми2 ѓгGле.
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.
Спsща мS ѕлЁ тzгот0ю грэх0вною ћкw бдsща сохрани2, ѓгGле
б9ій, и3 возстaви мS на славосл0віе молeніемъ твои1мъ.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
МRjе, гпcжE бцdе безневёстнаz, надeждо вёрныхъ, вр†жіz
возношє1ніz низложи2, пою1щыz же тS возвесели2.
покаsнный, ко прес™ёй бцdэ, и3 ѓгGлу храни1телю 11

Пёснь ѕ7.
Їрм0съ:Житeйское м0ре воздвизaемое зрS напaстей бyрею, къ
ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: возведи2 t тли2
жив0тъ м0й, многомлcтиве.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
ЖитіE на земли2 блyднw пожи1хъ, и3 дyшу во тьмY предaхъ:
нhнэ ќбw молю1 тz, млcтивый вLко: свободи1 мz t раб0ты сеS
врaжіz, и3 дaждь ми2 рaзумъ твори1ти в0лю твою2.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Кто2 твори1тъ такwвaz, ћкоже ѓзъ; ћкоже бо свиніS лежи1тъ въ
калY, тaкw и3 ѓзъ грэхY служY: но ты2 гDи, и3ст0ргни мS t гнyса
сегw2, и3 дaждь ми2 сeрдце твори1ти зaпwвэди тво‰.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Воспрzни2, nкаsнный человёче, къ бGу, воспомzнyвъ сво‰
согрэшє1ніz, припaдаz ко творцY, слезS и3 стенS, т0йже ћкw
млcрдъ, дaстъ ти2 ќмъ знaти в0лю свою2.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Бцdе дв7о, t ви1димагw и3 неви1димагw ѕлA сохрани1 мz, пречтcаz,
и3 пріими2 мlтвы мо‰, и3 донеси2 | сн7у твоемY, да дaстъ ми2 ќмъ
твори1ти в0лю є3гw2.
И$нъ, бцdэ.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Смeрти и3 тли2 ћкw сп7слъ є4сть, сaмъ сS и3здaвъ смeрти, тлёніемъ
и3 смeртію моE є3стество2 ћто бhвшее, дв7о, моли2 гDа и3 сн7а твоего2,
врагHвъ ѕлодёйствіz мS и3збaвити.
12 Три2 канw6на

Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.


Предстaтельницу тS животA вёмъ, и3 храни1тельницу твeрду дв7о,
и3 напaстей рэшaщу молвы6, и3 нал0ги бэсHвъ tгонsющу, и3 молю1сz
всегдA, t тли2 страстeй мои1хъ и3збaвити мS.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Ћкw стёну прибёжища стzжaхомъ, и3 дyшъ всесовершeнное
сп7сeніе, и3 прострaнство въ ск0рбехъ, nтрокови1це, и3 просвэщeніемъ
твои1мъ при1снw рaдуемсz: q вLчце, и3 нhнэ нaсъ t страстeй и3
бёдъ сп7си2.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
На nдрЁ нhнэ немощствyzй лежY, и3 нёсть и3сцэлeніz пл0ти
моeй: но бGа и3 сп7са мjру, и3 и3збaвителz недyгwвъ р0ждшаz, тебЁ
молю1сz бlг0й: t тли2 нед{гъ возстaви мS.
И$нъ, ѓгGлу.
С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Всsкихъ мS напaстей свободи2, и3 t печaлей сп7си2, молю1сz ти2
с™hй ѓгGле, дaнный ми2 t бGа, храни1телю м0й д0брый.
С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Њсвэти2 ќмъ м0й, бlже, и3 просвэти1 мz, молю1сz ти2 с™hй
ѓгGле, и3 мhслити ми2 полє1знаz всегдA настaви мS.
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.
Ўстaви сeрдце моE t настоsщагw мzтeжа, и3 бдёти ўкрэпи1
мz во бlги1хъ, храни1телю м0й, и3 настaви мS чyднw къ тишинЁ
жив0тнэй.
покаsнный, ко прес™ёй бцdэ, и3 ѓгGлу храни1телю 13

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.


Сл0во б9іе въ тS всели1сz бцdе, и3 человёкwмъ тS показA нбcную
лёствицу: тоб0ю бо къ нaмъ вhшній сошeлъ є4сть.
Тaже: ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Кондaкъ ї}су:
ДушE моS, почто2 грэхaми богатёеши; почто2 в0лю діaволю
твори1ши; въ чес0мъ надeжду полагaеши; престaни t си1хъ, и3
њбрати1сz къ бGу съ плaчемъ, зовyщи: млcрде гDи, поми1луй мS
грёшнаго.
Јкосъ:
Помhсли, душE моS, г0рькій чaсъ смeрти, и3 стрaшный сyдъ
творцA твоегw2 и3 бGа: ѓгGли бо гр0зніи п0ймутъ тS, душE, и3 въ
вёчный џгнь введyтъ: u5бо прeжде смeрти покaйсz, вопію1щи: гDи,
поми1луй мS грёшнаго.
Кондaкъ бцdэ, глaсъ ѕ7:
Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, ходaтайство ко творцY
непрел0жное, не прeзри грёшныхъ молeній глaсы, но предвари2 ћкw
бlгaz на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2: ўскори2 на мlтву, и3
потщи1сz на ўмолeніе, предстaтельствующи при1снw бцdе, чтyщихъ
тS.
Кондaкъ ѓгGлу, глaсъ д7:
Kви1сz мнЁ млcрдъ, с™hй ѓгGле гDень, храни1телю м0й, и3 не
tлучaйсz t менє2 сквeрнагw, но просвэти1 мz свётомъ
неприкосновeннымъ, и3 сотвори1 мz дост0йна цrтвіz нбcнагw.
Јкосъ:
Ўничижeнную дyшу мою2 мн0гими соблaзны, ты2 с™hй
предстaтелю, неизречeнныz слaвы нбcныz спод0би, и3 пэвє1цъ съ
ли1ки безпл0тныхъ си1лъ б9іихъ, поми1луй мS и3 сохрани2, и3
14 Три2 канw6на

п0мыслы д0брыми дyшу мою2 просвэти2, да твоeю слaвою ѓгGле м0й


њбогащyсz, и3 низложи2 ѕломhслzщыz мнЁ враги2, и3 сотвори1 мz
дост0йна цrтвіz нбcнагw.
Пёснь з7.
Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ прпdбнымъ
Їрм0съ:
nтрокHмъ, халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе мучи1телz
ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Не надёйсz, душE моS, на тлённое богaтство, и3 на непрaведное
собрaніе, вс‰ бо сі‰ не вёси комY њстaвиши, но возопjй: поми1луй
мS, хrтE б9е, недост0йнаго.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Не ўповaй, душE моS, на тэлeсное здрaвіе, и3 на
скоромимоходsщую красотY: ви1диши бо, ћкw си1льніи и3 младjи
ўмирaютъ, но возопjй: поми1луй мS, хrтE б9е, недост0йнаго.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Воспомzни2, душE моS, вёчное житіE, цrтво нбcное,
ўгот0ванное с™ы6мъ, и3 тьмY кромёшнюю, и3 гнёвъ б9ій ѕлы6мъ, и3
возопjй: поми1луй мS, хrтE б9е, недост0йнаго.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Припади2, душE моS, къ б9іей м™ри, и3 помоли1сz т0й, є4сть бо
ск0раz пом0щница кaющымсz, ўм0литъ сн7а хrтA бGа, и3
поми1луетъ мS недост0йнаго.
покаsнный, ко прес™ёй бцdэ, и3 ѓгGлу храни1телю 15

И$нъ, бцdэ.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Нaше сп7сeніе ћкоже восхотёлъ є3си2, сп7се, ўстр0ити, во ўтр0бу
дв7ыz всели1лсz є3си2, ю4же мjру предстaтельницу показaлъ є3си2:
nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Воли1телz млcти, є3г0же родилA є3си2 м™и чcтаz, ўмоли2
и3збaвитисz t прегрэшeній и3 душeвныхъ сквeрнъ вёрою
зовyщымъ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Сокр0вище сп7сeніz и3 и3ст0чникъ нетлёніz, тS р0ждшую, и3
ст0лпъ ўтверждeніz, и3 двeрь покаsніz, зовyщымъ показaлъ є3си2:
nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Тэлє1сныz слaбwсти и3 душє1вныz недyги, бGороди1тельнице,
люб0вію приступaющихъ къ кр0ву твоемY, дв7о, и3сцэли1ти спод0би,
сп7са хrтA нaмъ р0ждшаz.
И$нъ, ѓгGлу.
С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Млcтивъ бyди ми2 и3 ўмоли2 бGа, гDень ѓгGле: и3мёю бо тS
застyпника во всeмъ животЁ моeмъ, настaвника же и3 храни1телz,
t бGа даровaннаго ми2 во вёки.
С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Не њстaви въ пyть шeствующіz души2 моеS nкаsнныz ўби1ти
разб0йникwмъ, с™hй ѓгGле, ћже ти2 t бGа преданA бhсть
непор0чнэ: но настaви ю5 на пyть покаsніz.
16 Три2 канw6на

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.


Всю2 посрaмлену дyшу мою2 привождY t лукaвыхъ ми2 пHмыслъ и3
дёлъ: но предвари2 настaвниче м0й, и3 и3сцэлeніе ми2 подaждь бlги1ми
п0мыслы, ўклонsти ми сz всегдA на пр†выz стєзи2.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Премyдрости и3сп0лни всёхъ, и3 крёпости бжcтвенныz,
v3постaснаz премdросте вhшнzгw, бцdы рaди, вёрою вопію1щихъ:
nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.
Пёснь }.
И#з8 плaмене прпdбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, и3 првdнагw
Їрм0съ:
жeртву вод0ю попали1лъ є3си2: вс‰ бо твори1ши хrтE, т0кмw є4же
хотёти. ТS превозн0симъ во вс‰ вёки.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Кaкw не и4мамъ плaкатисz, є3гдA помышлsю смeрть; ви1дэхъ бо
во гр0бэ лежaща брaта моего2, безслaвна и3 безwбрaзна: что2 ќбw
чaю; и3 на что2 надёюсz; т0кмw дaждь ми2 гDи прeжде концA
покаsніе. [Двaжды.]
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Вёрую, ћкw пріи1деши суди1ти живhхъ и3 мeртвыхъ, и3 вси2 во
своeмъ чи1ну стaнутъ, стaріи и3 младjи, влады6ки и3 кнsзи, дBвы и3
сщ7eнницы: гдЁ њбрsщусz ѓзъ; сегw2 рaди вопію2: дaждь ми2 гDи
прeжде концA покаsніе.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Пречcтаz бцdе, пріими2 недост0йную мlтву мою2, и3 сохрани1 мz t
нaглыz смeрти, и3 дaруй ми2 прeжде концA покаsніе.
покаsнный, ко прес™ёй бцdэ, и3 ѓгGлу храни1телю 17

И$нъ, бцdэ.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
П0мощи ћже t тебє2 трeбующыz не прeзри, дв7о, пою1щыz и3
превозносsщыz тS во вёки.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Неможeніе души2 моеS и3сцэлsеши, и3 тэлє1сныz болBзни, дв7о:
да тS прослaвлю, чcтаz, во вёки.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
И#сцэлeній богaтство и3зливaеши вёрнw пою1щымъ тS, дв7о, и3
превозносsщымъ неизречeнное твоE ржcтво2.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Напaстей ты2 прил0ги tгонsеши, и3 страстeй нах0ды, дв7о:
тёмже тS поeмъ во вс‰ вёки.
И$нъ, ѓгGлу.
С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
T бGа п0сланный, ўтверди2 жив0тъ м0й, рабA твоегw2, пребlгjй
ѓгGле, и3 не њстaви менє2 во вёки.
С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
ЃгGла тS сyща бlга, души2 моеS настaвника и3 храни1телz,
пребlжeнне, воспэвaю во вёки.
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.
Бyди ми2 покр0въ и3 забрaло въ дeнь и3спытaніz всёхъ человBкъ,
в0ньже nгнeмъ и3скушaютсz дэлA бlг†z же и3 ѕл†z.
18 Три2 канw6на

И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.


Бyди ми2 пом0щница и3 тишинA, бцdе приснодв7о, рабY твоемY, и3
не њстaви менє2 лишeна бhти твоегw2 владhчества.
Пёснь f7.
БGа человёкwмъ не возм0жно ви1дэти, на нег0же не
Їрм0съ:
смёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю же всечтcаz, kви1сz
человёкwмъ сл0во воплощeнно: є3г0же величaюще, съ нбcными
вHи тS ўбlжaемъ.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Нhнэ къ вaмъ прибэгaю, ѓгGли, ґрхaгGли, и3 вс‰ нбcныz си6лы, ў
пrт0ла б9іz стоsщіи, моли1тесz ко творцY своемY, да и3збaвитъ
дyшу мою2 t мyки вёчныz.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Нhнэ плaчусz къ вaмъ, с™jи патріaрси, цaріе и3 прbр0цы, ґпcли и3
с™и1тели, и3 вси2 и3збрaнніи хrтHвы: помози1те ми2 на судЁ, да сп7сeтъ
дyшу мою2 t си1лы врaжіz.
Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Нhнэ къ вaмъ воздэжY рyцэ, с™jи м§нцы, пусты6нницы,
дёвствєнницы, првdницы, и3 вси2 с™jи, молsщіисz ко гDу за вeсь
мjръ, да поми1луетъ мS въ чaсъ смeрти моеS.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
М™и б9іz, помози1 ми, на тS си1льнэ надёющемусz, ўмоли2 сн7а
своего2, да постaвитъ мS недост0йнаго њдеснyю себє2, є3гдA сsдетъ
судsй живhхъ и3 мeртвыхъ. Ґми1нь.
покаsнный, ко прес™ёй бцdэ, и3 ѓгGлу храни1телю 19

И$нъ, бцdэ.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Т0ка слeзъ мои1хъ не tврати1сz, ћже t всsкагw лицA всsку
слeзу teмшаго, дв7о, хrтA р0ждшаz.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Рaдости моE сeрдце и3сп0лни, дв7о, ћже рaдости пріeмшаz
и3сполнeніе, грэх0вную печaль потреблsющи.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Пристaнище и3 предстaтельство тебЁ прибэгaющихъ бyди, дв7о, и3
стэнA неруши1маz, прибёжище же и3 покр0въ и3 весeліе.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Свёта твоегw2 зарsми просвэти2, дв7о, мрaкъ невёдэніz
tгонsющи, бlговёрнw бцdу тS и3сповёдающихъ.
Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
На мёстэ њѕлоблeніz нeмощи, смири1вшагосz дв7о, и3сцэли2, и3з8
нездрaвіz во здрaвіе претворsющи.
И$нъ, ѓгGлу.
ГDи ї}се хrтE б9е м0й, поми1луй мS.
Поми1луй мS, є3ди1не сп7се м0й, ћкw млcтивъ є3си2 и3 млcрдъ, и3
првdныхъ ликHвъ сотвори1 мz причaстника.
С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Мhслити ми2 при1снw и3 твори1ти, гDень ѓгGле, бlг†z и3 полє1знаz
дaруй, ћкw си1льна kви2 въ нeмощи и3 непор0чна.
20 Три2 канw6на

Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.


Ћкw и3мёz дерзновeніе къ цRю2 нбcному, того2 моли2, съ пр0чими
безпл0тными, поми1ловати мS nкаsннаго.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Мн0го дерзновeніе и3мyщи дв7о, къ вопл0щшемусz и3з8 тебє2,
преложи1 мz t ќзъ, и3 разрэшeніе ми2 подaждь и3 сп7сeніе, мlтвами
твои1ми.
ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, поми1луй мS грёшнаго.
Мlтва ко гDу нaшему ї}су хrтY:
ВLко хrтE б9е, и4же стrтьми2 твои1ми стр†сти мо‰ и3сцэли1вый, и3
ћзвами твои1ми ћзвы мо‰ ўврачевaвый, дaруй мнЁ, мн0гw тебЁ
прегрэши1вшему, слeзы ўмилeніz, сраствори2 моемY тёлу t
њбонsніz животворsщагw тёла твоегw2, и3 наслади2 дyшу мою2
твоeю чcтн0ю кр0вію, t г0рести, є4юже мS сопроти1вникъ напои2:
возвhси м0й ќмъ къ тебЁ, д0лу пони1кшій, и3 возведи2 t пр0пасти
поги1бели, ћкw не и4мамъ покаsніz, не и4мамъ ўмилeніz, не
и4мамъ слезы2 ўтёшительныz, возводsщіz ч†да ко своемY
наслёдію. Њмрачи1хсz ўм0мъ въ житeйскихъ страстeхъ, не могY
воззрёти къ тебЁ въ болёзни, не могY согрётисz слезaми ±же къ
тебЁ любвE. Но вLко гDи ї}се хrтE, сокр0вище бlги1хъ, дaруй мнЁ
покаsніе всецёлое, и3 сeрдце люботрyдное во взыскaніе твоE: дaруй
мнЁ бlгодaть твою2, и3 њбнови2 во мнЁ зрaки твоегw2 w4браза.
Њстaвихъ тS, не њстaви менє2: и3зhди на взыскaніе моE: возведи2
къ пaжити твоeй, и3 сопричти1 мz nвцaмъ и3збрaннагw твоегw2
стaда: воспитaй мS съ ни1ми t ѕлaка бжcтвенныхъ твои1хъ
тaинствъ, мlтвами пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ.
Ґми1нь.
покаsнный, ко прес™ёй бцdэ, и3 ѓгGлу храни1телю 21

Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.


Мlтвы ко прес™ёй бцdэ:
ЦRи1це моS пребlгaz, надeждо моS бцdе, пріsтелище си1рыхъ, и3
стрaнныхъ предстaтельнице, скорбsщихъ рaдосте, њби1димыхъ
покрови1тельнице! Зри1ши мою2 бэдY, зри1ши мою2 ск0рбь: помози1
ми ћкw нeмощну, њкорми1 мz ћкw стрaнна: њби1ду мою2 вёси,
разрэши2 тY, ћкоже в0лиши: ћкw не и4мамъ и3нhz п0мощи рaзвэ
тебє2, ни и3нhz предстaтельницы, ни бlгjz ўтёшительницы,
т0кмw тебE, q бGом™и: ћкw да сохрани1ши мS, и3 покрhеши во
вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Къ комY возопію2, вLчце; къ комY прибёгну въ г0рести моeй,
ѓще не къ тебЁ, цRи1це нбcнаz; кто2 плaчь м0й и3 воздыхaніе моE
пріи1метъ, ѓще не ты2, пренепор0чнаz, надeждо хrтіaнъ и3
прибёжище нaмъ грBшнымъ; кто2 пaче тебє2 въ напaстехъ
защи1титъ; Ўслhши u5бо стенaніе моE, и3 приклони2 ќхо твоE ко
мнЁ, вLчце м™и бGа моегw2, и3 не прeзри менє2 трeбующагw твоеS
п0мощи, и3 не tри1ни менє2 грёшнагw. Вразуми2 и3 научи1 мz, цRи1це
нбcнаz: не tступи2 t менє2 рабA твоегw2, вLчце, за роптaніе моE, но
бyди мнЁ м™и и3 застyпница. Вручaю себE млcтивому покр0ву
твоемY: приведи1 мz грёшнаго къ ти1хой и3 безмzтeжнэй жи1зни,
да плaчусz њ грэсёхъ мои1хъ. Къ комy бо прибёгну пови1нный
ѓзъ, ѓще не къ тебЁ, ўповaнію и3 прибёжищу грёшныхъ, надeждою
на неизречeнную млcть твою2 и3 щедрHты тво‰ њкрилsемь; Q вLчце
цRи1це нбcнаz! ты2 мнЁ ўповaніе и3 прибёжище, покр0въ и3
заступлeніе и3 п0мощь. ЦRи1це моS пребlгaz и3 ск0раz застyпнице!
покрhй твои1мъ ходaтайствомъ мо‰ прегрэшє1ніz, защити2 менE t
вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, ўмzгчи2 сердцA ѕлhхъ человBкъ,
востаю1щихъ на мS. Q м™и гDа моегw2 творцA! ты2 є3си2 к0рень
22 Три2 канw6на

двcтва и3 неувzдaемый цвётъ чcтоты2. Q бGороди1тельнице! ты2


подaждь ми2 п0мощь немощствyющему плотски1ми страстьми2 и3
болёзнующему сeрдцемъ: є3ди1но бо твоE и3 съ тоб0ю твоегw2 сн7а и3
бGа нaшегw и4мамъ заступлeніе: и3 твои1мъ пречyднымъ
заступлeніемъ да и3збaвлюсz t всsкіz бэды2 и3 напaсти, q
пренепор0чнаz и3 преслaвнаz б9іz м™и мRjе. Тёмже со ўповaніемъ
глаг0лю и3 вопію2: рaдуйсz, бlгодaтнаz: рaдуйсz, њбрaдованнаz:
рaдуйсz, пребlгословeннаz: гDь съ тоб0ю.
С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Мlтва ко ѓгGлу храни1телю:
ЃгGле хrт0въ с™hй, къ тебЁ припaдаz молю1сz, храни1телю м0й
с™hй, придaнный мнЁ на соблюдeніе души2 и3 тёлу моемY
грёшному t с™aгw кRщeніz. ѓзъ же своeю лёностію и3 свои1мъ
ѕлhмъ nбhчаемъ прогнёвахъ твою2 пречcтую свётлость, и3 tгнaхъ
тS t себє2 всёми стyдными дёлы: лжaми, клеветaми, зaвистію,
њсуждeніемъ, през0рствомъ, непок0рствомъ, братоненавидёніемъ и3
ѕлопомнёніемъ, сребролю1біемъ, прелюбодэsніемъ, ћростію,
скyпостію, њб8zдeніемъ без8 сhтости и3 њпи1вствомъ,
многоглаг0ланіемъ, ѕлhми п0мыслы и3 лукaвыми, г0рдымъ
nбhчаемъ и3 блyднымъ возбэшeніемъ, и3мhй самохотёніе на
всsкое плотск0е вожделёніе. q ѕл0е моE произволeніе, є3гHже и3
ск0ти безсловeсніи не творsтъ! да кaкw возм0жеши воззрёти на
мS, и3ли2 приступи1ти ко мнЁ ѓки псY смердsщему; кот0рыма
nчи1ма, ѓгGле хrт0въ, воззри1ши на мS, њплeтшасz ѕлЁ во
гнyсныхъ дёлэхъ; да кaкw ўжE возмогY tпущeніz проси1ти
гHрькимъ и3 ѕлы6мъ мои6мъ и3 лук†вымъ дэsніємъ, въ нsже
впaдаю по вс‰ дни6 и3 нHщи, и3 на всsкъ чaсъ; Но молю1сz ти2
припaдаz, храни1телю м0й с™hй, ўмлcрдисz на мS грёшнаго и3
покаsнный, ко прес™ёй бцdэ, и3 ѓгGлу храни1телю 23

недост0йнаго рабA твоего2 [и4м>къ], бyди ми2 пом0щникъ и3


застyпникъ на ѕлaго моего2 сопроти1вника, с™hми твои1ми
мlтвами, и3 цrтвіz б9іz причaстника мS сотвори2, со всёми
с™hми, всегдA, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Њкончаніе:
Дост0йно є4сть ћкw вои1стинну, бlжи1ти тS бцdу,
приснобlжeнную, и3 пренепор0чную, и3 м™рь бGа нaшегw. ЧCтнёйшую
херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8 и3стлёніz бGа
сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ. *
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ. Ґми1нь.
ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
ГDи ї}се хrтE сн7е б9ій, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре,
прпdбныхъ и3 бGон0сныхъ nтє1цъ нaшихъ, и3 всёхъ с™hхъ, поми1луй
нaсъ. Ґми1нь.

* T пaсхи до вознесeніz вмёстw сеS мlтвы глаг0лемъ задост0йникъ пaсхи, си1рэчь


припёвъ и3 їрм0съ f7-z пёсни пасхaльнагw канHна:
ЃгGлъ вопіsше бlгодaтнэй: чcтаz дв7о рaдуйсz, и3 пaки рекY, рaдуйсz: тв0й сн7ъ воскRсе
триднeвенъ t гр0ба, и3 мє1ртвыz воздви1гнувый: лю1діе весели1тесz.
Свэти1сz, свэти1сz, н0вый їеrли1ме: слaва бо гDнz на тебЁ возсіS. Ликyй нhнэ, и3
весели1сz сіHне. Тh же чcтаz красyйсz бцdе, њ востaніи ржcтвA твоегw2.
Въ попрaзднство дванадесsтыхъ прaздникwвъ глаг0лемъ и4хъ задост0йники.
КанHнъ покаsнный
ко гDу нaшему ї}су хrтY. *
Глaсъ ѕ7.
Пёснь №.
Їрм0съ:Ћкw по сyху пэшешeствовавъ ї}ль, по бeзднэ
стопaми, гони1телz фараHна ви1дz потоплsема, бGу побёдную
пёснь пои1мъ, вопіsше.
Припёвъ: Поми1луй мS, б9е, поми1луй мS.
Нhнэ приступи1хъ ѓзъ грёшный и3 њбременeнный къ тебЁ вLцэ
и3 бGу моемY: не смёю же взирaти на нб7о, т0кмw молю1сz, глаг0лz:
дaждь ми2 гDи ќмъ, да плaчусz дёлъ мои1хъ г0рькw.
Q г0ре мнЁ грёшному! пaче всёхъ человBкъ nкаsненъ є4смь:
покаsніz нёсть во мнЁ: дaждь ми2 гDи слeзы, да плaчусz дёлъ
мои1хъ г0рькw.
Слaва: Безyмне nкаsнне человёче, въ лёности врeмz губи1ши:
помhсли житіE твоE, и3 њбрати1сz ко гDу бGу, и3 плaчисz њ дёлэхъ
твои1хъ г0рькw.
И# нhнэ: М™и б9іz пречcтаz, воззри2 на мS грёшнаго, и3 t сёти
діaволи и3збaви мS, и3 на пyть покаsніz настaви мS, да плaчусz
дёлъ мои1хъ г0рькw.
Пёснь G.
Їрм0съ:Нёсть с™ъ, ћкоже ты2, гDи б9е м0й, вознесhй р0гъ
вёрныхъ твои1хъ, бlже, и3 ўтверди1вый нaсъ на кaмени
и3сповёданіz твоегw2.

* Въ пасхaльную седми1цу вмёстw канHнwвъ покаsннагw, бцdэ и3 ѓгGлу храни1телю


глаг0лемъ канHнъ пaсхи.
2 КанHнъ покаsнный

ВнегдA постaвлени бyдутъ прест0ли на суди1щи стрaшнэмъ, тогдA


всёхъ человBкъ дэлA њбличaтсz: г0ре тaмw бyдетъ грBшнымъ, въ
мyку tсылaємымъ: и3 то2 вёдущи, душE моS, покaйсz t ѕлhхъ
дёлъ твои1хъ.
Првdницы возрaдуютсz, ґ грёшніи восплaчутсz: тогдA никт0же
возм0жетъ помощи2 нaмъ, но дэлA н†ша њсyдzтъ нaсъ. Тёмже
прeжде концA покaйсz t ѕлhхъ дёлъ твои1хъ.
Слaва: Ўвы2 мнЁ великогрёшному! и4же дёлы и3 мhсльми
њскверни1всz, ни кaпли слeзъ и3мёю t жестосeрдіz: нhнэ возни1кни
t земли2, душE моS, и3 покaйсz t ѕлhхъ дёлъ твои1хъ.
И# нhнэ: СE взывaетъ, гпcжE, сн7ъ тв0й, и3 поучaетъ нaсъ на
д0брое, ѓзъ же грёшный добрA всегдA бёгаю: но ты2, млcтиваz,
поми1луй мS, да покaюсz t ѕлhхъ мои1хъ дёлъ.
Сэдaленъ, глaсъ ѕ7:
Помышлsю дeнь стрaшный, и3 плaчусz дэsній мои1хъ лукaвыхъ:
кaкw tвэщaю безсмeртному цRю2; и3ли2 к0имъ дерзновeніемъ
воззрю2 на судію2, блyдный ѓзъ; бlгоутр0бный џ§е, сн7е
є3динор0дный, и3 дш7е с™hй, поми1луй мS.
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ґми1нь.
БGор0диченъ:
Свsзанъ мн0гими нhнэ плени1цами грэхHвъ, и3 содержи1мь
лю1тыми страстьми2 и3 бэдaми, къ тебЁ прибэгaю моемY сп7сeнію, и3
вопію2: помози1 ми, дв7о, м™и б9іz.
Пёснь д7.
Хrт0съ моS си1ла, бGъ и3 гDь, чcтнaz цRковь бGолёпнw
Їрм0съ:
поeтъ, взывaющи t смhсла чи1ста, њ гDэ прaзднующи.
ко гDу нaшему ї}су хrтY 3

Шир0къ пyть здЁ и3 ўг0дный сл†сти твори1ти, но г0рькw бyдетъ


въ послёдній дeнь, є3гдA душA t тёла разлучaтисz бyдетъ: блюди1сz
t си1хъ, человёче, цrтвіz рaди б9іz.
Почто2 ўб0гаго њби1диши; мздY наeмничу ўдeржуеши; брaта
твоего2 не лю1биши; блyдъ и3 г0рдость г0ниши; њстaви ќбw сі‰,
душE моS, и3 покaйсz цrтвіz рaди б9іz.
Слaва: Q безyмный человёче, док0лэ ўглэбaеши ћкw пчелA,
собирaющи богaтство твоE; вск0рэ бо поги1бнетъ ћкw прaхъ и3
пeпелъ: но б0лэе взыщи2 цrтвіz б9іz.
И# нhнэ: ГпcжE бцdе, поми1луй мS грёшнаго, и3 въ добродётели
ўкрэпи2, и3 соблюди1 мz, да нaглаz смeрть не похи1титъ мS
негот0ваго, и3 доведи1 мz, дв7о, цrтвіz б9іz.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Б9іимъ свётомъ твои1мъ, бlже, ќтренюющихъ ти2
дyшы люб0вію њзари2, молю1сz: тS вёдэти, сл0ве б9ій,
и4стиннаго бGа, t мрaка грэх0внагw взывaюща.
Воспомzни2, nкаsнный человёче, кaкw лжaмъ, клеветaмъ,
разб0ю, нeмощемъ, лю6тымъ ѕвэрє1мъ, грэхHвъ рaди порабощeнъ
є3си2; душE моS грёшнаz, тогH ли восхотёла є3си2;
Трепeщутъ ми2 ќди, всёми бо сотвори1хъ винY: nчи1ма взирazй,
ўши1ма слhшай, љзhкомъ ѕл†z глаг0лzй, всего2 себE геeннэ
предаsй: душE моS грёшнаz, сегH ли восхотёла є3си2;
Слaва: БлудникA и3 разб0йника кaющасz пріsлъ є3си2, сп7се: ѓзъ же
є3ди1нъ лёностію грэх0вною њтzгчи1хсz, и3 ѕлы6мъ дэлHмъ
пораб0тихсz: душE моS грёшнаz, сегH ли восхотёла є3си2;
И# нhнэ: Ди1внаz и3 ск0раz пом0щнице всBмъ человёкwмъ, м™и
б9іz, помози2 мнЁ недост0йному, душa бо моS грёшнаz тогw2
восхотЁ.
4 КанHнъ покаsнный

Пёснь ѕ7.
Житeйское м0ре воздвизaемое зрS напaстей бyрею, къ
Їрм0съ:
ти1хому пристaнищу твоемY притeкъ, вопію1 ти: возведи2 t тли2
жив0тъ м0й, многомлcтиве.
ЖитіE на земли2 блyднw пожи1хъ, и3 дyшу во тьмY предaхъ:
нhнэ ќбw молю1 тz, млcтивый вLко: свободи1 мz t раб0ты сеS
врaжіz, и3 дaждь ми2 рaзумъ твори1ти в0лю твою2.
Кто2 твори1тъ такwвaz, ћкоже ѓзъ; ћкоже бо свиніS лежи1тъ въ
калY, тaкw и3 ѓзъ грэхY служY: но ты2 гDи, и3ст0ргни мS t гнyса
сегw2, и3 дaждь ми2 сeрдце твори1ти зaпwвэди тво‰.
Слaва: Воспрzни2, nкаsнный человёче, къ бGу, воспомzнyвъ
сво‰ согрэшє1ніz, припaдаz ко творцY, слезS и3 стенS, т0йже ћкw
млcрдъ, дaстъ ти2 ќмъ знaти в0лю свою2.
И# нhнэ: Бцdе дв7о, t ви1димагw и3 неви1димагw ѕлA сохрани1 мz,
пречтcаz, и3 пріими2 мlтвы мо‰, и3 донеси2 | сн7у твоемY, да дaстъ
ми2 ќмъ твори1ти в0лю є3гw2.
Кондaкъ:
ДушE моS, почто2 грэхaми богатёеши; почто2 в0лю діaволю
твори1ши; въ чес0мъ надeжду полагaеши; престaни t си1хъ, и3
њбрати1сz къ бGу съ плaчемъ, зовyщи: млcрде гDи, поми1луй мS
грёшнаго.
Јкосъ:
Помhсли, душE моS, г0рькій чaсъ смeрти, и3 стрaшный сyдъ
творцA твоегw2 и3 бGа: ѓгGли бо гр0зніи п0ймутъ тS, душE, и3 въ
вёчный џгнь введyтъ: u5бо прeжде смeрти покaйсz, вопію1щи: гDи,
поми1луй мS грёшнаго.
ко гDу нaшему ї}су хrтY 5

Пёснь з7.
Росодaтельну ќбw пeщь содёла ѓгGлъ прпdбнымъ
Їрм0съ:
nтрокHмъ, халдє1и же њпалsющее велёніе б9іе мучи1телz
ўвэщA вопи1ти: бlгословeнъ є3си2, б9е nтє1цъ нaшихъ.
Не надёйсz, душE моS, на тлённое богaтство, и3 на непрaведное
собрaніе, вс‰ бо сі‰ не вёси комY њстaвиши, но возопjй: поми1луй
мS, хrтE б9е, недост0йнаго.
Не ўповaй, душE моS, на тэлeсное здрaвіе, и3 на
скоромимоходsщую красотY: ви1диши бо, ћкw си1льніи и3 младjи
ўмирaютъ, но возопjй: поми1луй мS, хrтE б9е, недост0йнаго.
Слaва: Воспомzни2, душE моS, вёчное житіE, цrтво нбcное,
ўгот0ванное с™ы6мъ, и3 тьмY кромёшнюю, и3 гнёвъ б9ій ѕлы6мъ, и3
возопjй: поми1луй мS, хrтE б9е, недост0йнаго.
И# нhнэ: Припади2, душE моS, къ б9іей м™ри, и3 помоли1сz т0й,
є4сть бо ск0раz пом0щница кaющымсz, ўм0литъ сн7а хrтA бGа, и3
поми1луетъ мS недост0йнаго.
Пёснь }.
И#з8 плaмене прпdбнымъ р0су и3сточи1лъ є3си2, и3 првdнагw
Їрм0съ:
жeртву вод0ю попали1лъ є3си2: вс‰ бо твори1ши хrтE, т0кмw є4же
хотёти. ТS превозн0симъ во вс‰ вёки.
Кaкw не и4мамъ плaкатисz, є3гдA помышлsю смeрть; ви1дэхъ бо
во гр0бэ лежaща брaта моего2, безслaвна и3 безwбрaзна: что2 ќбw
чaю; и3 на что2 надёюсz; т0кмw дaждь ми2 гDи прeжде концA
покаsніе. [Двaжды.]
Слaва: Вёрую, ћкw пріи1деши суди1ти живhхъ и3 мeртвыхъ, и3 вси2
во своeмъ чи1ну стaнутъ, стaріи и3 младjи, влады6ки и3 кнsзи, дBвы
и3 сщ7eнницы: гдЁ њбрsщусz ѓзъ; сегw2 рaди вопію2: дaждь ми2 гDи
прeжде концA покаsніе.
6 КанHнъ покаsнный

И# нhнэ: Пречcтаz бцdе, пріими2 недост0йную мlтву мою2, и3 сохрани1


мz t нaглыz смeрти, и3 дaруй ми2 прeжде концA покаsніе.
Пёснь f7.
БGа человёкwмъ не возм0жно ви1дэти, на нег0же не
Їрм0съ:
смёютъ чи1ни ѓгGльстіи взирaти: тоб0ю же всечcтаz, kви1сz
человёкwмъ сл0во воплощeнно: є3г0же величaюще, съ нбcными
вHи тS ўбlжaемъ.
Нhнэ къ вaмъ прибэгaю, ѓгGли, ґрхaгGли, и3 вс‰ нбcныz си6лы, ў
пrт0ла б9іz стоsщіи, моли1тесz ко творцY своемY, да и3збaвитъ
дyшу мою2 t мyки вёчныz.
Нhнэ плaчусz къ вaмъ, с™jи патріaрси, цaріе и3 прbр0цы, ґпcли и3
с™и1тели, и3 вси2 и3збрaнніи хrтHвы: помози1те ми2 на судЁ, да сп7сeтъ
дyшу мою2 t си1лы врaжіz.
Слaва: Нhнэ къ вaмъ воздэжY рyцэ, с™jи м§нцы, пусты6нницы,
дёвствєнницы, првdницы, и3 вси2 с™jи, молsщіисz ко гDу за вeсь
мjръ, да поми1луетъ мS въ чaсъ смeрти моеS.
И# нhнэ: М™и б9іz, помози1 ми, на тS си1льнэ надёющемусz,
ўмоли2 сн7а своего2, да постaвитъ мS недост0йнаго њдеснyю себє2,
є3гдA сsдетъ судsй живhхъ и3 мeртвыхъ. Ґми1нь.
Мlтва ко гDу нaшему ї}су хrтY:
ВLко хrтE б9е, и4же стrтьми2 твои1ми стр†сти мо‰ и3сцэли1вый, и3
ћзвами твои1ми ћзвы мо‰ ўврачевaвый, дaруй мнЁ, мн0гw тебЁ
прегрэши1вшему, слeзы ўмилeніz, сраствори2 моемY тёлу t
њбонsніz животворsщагw тёла твоегw2, и3 наслади2 дyшу мою2
твоeю чcтн0ю кр0вію, t г0рести, є4юже мS сопроти1вникъ напои2:
возвhси м0й ќмъ къ тебЁ, д0лу пони1кшій, и3 возведи2 t пр0пасти
поги1бели, ћкw не и4мамъ покаsніz, не и4мамъ ўмилeніz, не
и4мамъ слезы2 ўтёшительныz, возводsщіz ч†да ко своемY
ко гDу нaшему ї}су хrтY 7

наслёдію. Њмрачи1хсz ўм0мъ въ житeйскихъ страстeхъ, не могY


воззрёти къ тебЁ въ болёзни, не могY согрётисz слезaми ±же къ
тебЁ любвE. Но вLко гDи ї}се хrтE, сокр0вище бlги1хъ, дaруй мнЁ
покаsніе всецёлое, и3 сeрдце люботрyдное во взыскaніе твоE: дaруй
мнЁ бlгодaть твою2, и3 њбнови2 во мнЁ зрaки твоегw2 w4браза.
Њстaвихъ тS, не њстaви менє2: и3зhди на взыскaніе моE: возведи2
къ пaжити твоeй, и3 сопричти1 мz nвцaмъ и3збрaннагw твоегw2
стaда: воспитaй мS съ ни1ми t ѕлaка бжcтвенныхъ твои1хъ
тaинствъ, мlтвами пречcтыz твоеS м™ре, и3 всёхъ с™hхъ твои1хъ.
Ґми1нь.
КанHнъ ўмили1тельный
ко гDу нaшему ї}су хrтY. *
Глaсъ в7.
Пёснь №.
Їрм0съ:Во глубинЁ постлA и3ногдA фараwни1тское всев0инство
преwружeннаz си1ла, вопл0щшеесz же сл0во всеѕл0бный грёхъ
потреби1ло є4сть: препрослaвленный гDь, слaвнw бо прослaвисz.
Припёвъ: Ї}се сладчaйшій, спаси1 мz.
Ї}се сладчaйшій хrтE, ї}се долготерпэли1ве, души2 моеS ћзвы
и3сцэли2 ї}се, и3 ўслади2 сeрдце моE, многомлcтиве, молю1сz, ї}се сп7се
м0й, да величaю тS сп7сaемый.
Ї}се сладчaйшій хrтE, ї}се tвeрзи покаsніz ми2 двeрь,
чlвэколю1бче ї}се, и3 пріими1 мz тебЁ припaдающа, и3 тeплэ
просsща, ї}се сп7се м0й, согрэшeній прощeніz.
Ї}се сладчaйшій хrтE, ї}се и3схити1 мz и3з8 руки2 льсти1вагw веліaра,
ї}се, и3 сотвори2 деснaго предстоsтелz слaвы твоеS, ї}се сп7се м0й,
чaсти шyіz мS и3збавлszй.
БGор0диченъ: Ї}са р0ждшаz бGа, вLчце, моли2 њ непотрeбныхъ
рабёхъ пречcтаz, ћкw да мyки мlтвами твои1ми и3збaвимсz,
несквeрнаz, њсквернeнніи, слaвы присносyщныz наслаждaющесz.
Пёснь G.
На кaмени мS вёры ўтверди1въ, разшири1лъ є3си2 ўстA
Їрм0съ:
мо‰ на враги2 мо‰. возвесели1 бо сz дyхъ м0й, внегдA пёти:
нёсть с™ъ ћкоже бGъ нaшъ, и3 нёсть првdнъ пaче тебE гDи.

* Въ пасхaльную седми1цу вмёстw канHнwвъ ўмили1тельнагw, бцdэ и3 ѓгGлу храни1телю


глаг0лемъ канHнъ пaсхи.
2 КанHнъ ўмили1тельный

Ўслhши чlвэколю1бче ї}се м0й рабA твоего2, вопію1ща во


ўмилeніи: и3 и3збaви мS ї}се њсуждeніz и3 мyки, є3ди1не
долготерпэли1ве, ї}се сладчaйшій многомлcтиве.
Под8ими2 рабA твоего2 ї}се м0й, припaдающа со слезaми, ї}се м0й,
и3 сп7си2 ї}се м0й кaющагосz мS, и3 геeнны вLко и3збaви, ї}се
сладчaйшій многомлcтиве.
Врeмz, ї}се м0й, є4же дaлъ ми2 є3си2, во стрaсти и3жди1хъ, ї}се м0й.
тёмже ї}се м0й, не tвeржи мS, но воззови2, молю1сz, вLко, ї}се
сладчaйшій, и3 сп7си2.
БGор0диченъ: Дв7о р0ждшаz ї}са моего2, моли2 и3збaвити мS
геeнны, є3ди1но предстaтельство њскорблsемыхъ, бGобlгодaтнаz, и3
спод0би мS жи1зни, всенепор0чнаz, нестарёющіzсz.
Сэдaленъ, глaсъ №. Под0бенъ: Гр0бъ тв0й:
Сп7се м0й ї}се, блyднаго сп7сhй, сп7се м0й ї}се, пріeмый блудни1цу,
и3 менE нhнэ поми1луй, ї}се многомлcтиве: сп7си2, ўщeдри, q ї}се
бlгодётелю, ћкоже, бlгоутр0бне, манассjю, ї}се м0й, ћкw є3ди1нъ
чlвэколю1бецъ.
Пёснь д7.
Пришeлъ є3си2 t дв7ы, не ходaтай, ни ѓгGлъ, но сaмъ гDи
Їрм0съ:
вопл0щьсz, и3 сп7слъ є3си2 всег0 мz человёка. тёмъ зовy ти:
слaва си1лэ твоeй гDи.
И#сцэли2 ї}се м0й души2 моеS ћзвы, ї}се м0й, молю1сz, и3 руки1
мz и3схити2, ї}се м0й бlгоутр0бне, душетлённагw веліaра, и3 сп7си2.
Согрэши1хъ, ї}се м0й сладчaйшій бlгоутр0бне: ї}се м0й, сп7си1 мz
прибэгaющаго къ покр0ву твоемY, ї}се долготерпэли1ве, и3 цrтвіz
твоегH мz спод0би.
ко гDу нaшему ї}су хrтY 3

Никт0же согрэши2, ї}се м0й, ћкоже согрэши1хъ ѓзъ nкаsнный:


но припaдаю молsсz, ї}се м0й, сп7си1 мz, и3 жи1зни, ї}се м0й,
наслёдіе ми2 дaруй.
БGор0диченъ: Всепётаz, ї}са р0ждшаz гDа, того2 моли2 и3збaвити
мyки вс‰ пою1щыz тS, и3 бцdу вои1стинну и3менyющыz.
Пёснь є7.
Їрм0съ: Просвэщeніе во тьмЁ лежaщихъ, сп7сeніе tчazнныхъ
хrтE сп7се м0й, къ тебЁ ќтренюю цRю2 ми1ра, просвэти1 мz
сіsніемъ твои1мъ: и3н0гw бо рaзвэ тебE бGа не знaю.
Ты2 просвэщeніе, ї}се м0й, ўмA моегw2, ты2 сп7сeніе tчazнныz
души2 моеS, сп7се, ты2 ї}се м0й мyки и3збaви и3 геeнны мS зовyща:
сп7си2, ї}се м0й хrтE, мS nкаsннаго.
Всеконeчнw, ї}се м0й, къ стрaсти безчeстіz низвeрженъ нhнэ
зовY: ты2 ї}се м0й, п0мощи ми2 рyку низпослaвъ, и3ст0ргни
зовyща: сп7си2 ї}се м0й хrтe мz nкаsннаго.
Њсквернeнъ ќмъ, ї}се м0й, њбносS, взывaю ти2: њчи1сти мS t
сквeрны прегрэшeній, и3 и3збaви мS во глубины6 ѕл0бы t
невёдэніz низпоп0лзшагосz, сп7се ї}се м0й, и3 сп7си1 мz, молю1сz.
БGор0диченъ: Ї}са р0ждшаz nтрокови1це бGороди1тельнице, того2
ўмоли2 сп7сти2 вс‰ правосл†вныz, монaхи и3 мірск‡z, и3 геeнны
и3збaвити зовyщыz: рaзвэ тебє2 предстaтельства твeрдагw не
знaемъ.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Въ бeзднэ грэх0внэй валszсz, неизслёдную млcрдіz
твоегw2 призывaю бeздну: t тли2 б9е мS возведи2.
Ї}се м0й хrтE многомлcтиве, и3сповёдающасz пріими1 мz вLко,
q ї}се, и3 сп7си1 мz, и3 t тли2, ї}се, мS и3схити2.
4 КанHнъ ўмили1тельный

Ї}се м0й, никт0же бhсть и4нъ блудни1къ, ћкоже ѓзъ стрaстный,


q ї}се чlвэколю1бче: но ты2 ї}се мS сп7си2.
Ї}се м0й, блудни1цу и3 блyднаго, и3 манассjю и3 мытарS преид0хъ,
q ї}се м0й, страстьми2, и3 разб0йника, ї}се, и3 нінеvjтzны.
БGор0диченъ: Ї}са хrтA моего2 р0ждшаz пречcтаz дв7о, є3ди1на
несквeрнаz, њсквернeна сyща мS, мlтвъ твои1хъ v3ссHпомъ нhнэ
њчи1сти.
Кондaкъ:
Ї}се сладчaйшій, свёте мjра, души2 моеS просвэти2 џчи, сн7е
б9ій, бGозaрною твоeю свётлостію, да пою1 тz свёта невечeрнzго.
Пёснь з7.
W$бразу злат0му на п0лэ деи1рэ служи1му, тріE твои2
Їрм0съ:
џтроцы небрег0ша безб0жнагw велёніz: посредё же nгнS
ввeржени, њрошaеми поsху: бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ
нaшихъ.
ХrтE ї}се, никт0же согрэши2 на земли2 t вёка, q ї}се м0й,
ћкоже согрэши1хъ ѓзъ nкаsнный и3 блyдный. тёмже ї}се м0й,
вопію1 ти: пою1ща мS ўщeдри, бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.
ХrтE ї}се, ко стрaху твоемY вопію2, пригвозди1 мz, q ї}се м0й,
и3 њкорми2 нhнэ ко пристaнищу бlгоwти1шному, ћкw да, ї}се м0й
щeдре, пою1 ти сп7сaемый: бlгословeнъ є3си2 б9е nтє1цъ нaшихъ.
ХrтE ї}се, тьмaми њбэщaхъ тебЁ стрaстный, q ї}се м0й,
покаsніе, но солгaхъ nкаsнный. Тёмже ї}се м0й вопію1 ти:
нечyвственнэ пребывaющую дyшу мою2 просвэти2 хrтE, nтцє1въ б9е
бlгословeнъ є3си2.
ко гDу нaшему ї}су хrтY 5

БGор0диченъ: ХrтA ї}са р0ждшаz стрaннw, и3 пaче є3стествA, того2


моли2 всенепор0чнаz, ±же чрез8 є3стество2 мо‰ прегрэшє1ніz вс‰
прости1ти ми2, nтрокови1це, да зовY сп7сaемь: бlгословeна є3си2 бGа
пл0тію р0ждшаz.
Пёснь }.
Їрм0съ: Въ пeщь џгненную ко nтрокHмъ є3врє1йскимъ
снизшeдшаго, и3 плaмень въ р0су прел0жшаго бGа, п0йте дэлA
ћкw гDа, и3 превозноси1те во вс‰ вёки.
ТS ї}се м0й молю2, ћкоже блудни1цу, ї}се м0й, и3збaвилъ є3си2
мн0гихъ согрэшeній: тaкw и3 менE, ї}се хrтE м0й, и3збaви, и3
њчи1сти њсквернeнную дyшу мою2, ї}се м0й.
Преклони1всz, ї}се, безсловeсными сластьми2, безсловeсенъ
kви1хсz, и3 скотHмъ вои1стинну, q ї}се м0й, стрaстнw nкаsнный
ўпод0бихсz, сп7се: тёмже, ї}се, безсловeсіz мS и3збaви.
Впaдъ, q ї}се, въ душетлBнныz разб0йники, њбнажи1хсz
nдeжды, ї}се м0й, бGоткaнныz нhнэ, и3 лежY рaнами ўsзвленъ:
є3лeй, хrтE м0й, возлeй на мS и3 віно2.
БGор0диченъ: Ї}са моего2 и3 бGа носи1вшаz хrтA несказaннw, бцdе
мRjе, того2 моли2 при1снw t бёдъ сп7сти1сz рабHмъ твои6мъ, и3
пэвцє1мъ твои6мъ, неискусомyжнаz дв7о.
Пёснь f7.
Їрм0съ:T бGа бGа сл0ва, неизречeнною мyдростію, пришeдшаго
њбнови1ти ґдaма, ћдію въ тлёніе пaдшаго лю1тэ, t с™hz дв7ы
неизречeннw воплоти1вшагосz нaсъ рaди, вёрніи є3диномyдреннw
пёсньми величaемъ.
Манассjю, ї}се м0й, мытарS, блудни1цу, блyднаго, щeдре ї}се, и3
разб0йника преид0хъ, ї}се м0й, въ дёлэхъ стyдныхъ и3
безмёстныхъ, ї}се: но ты2 ї}се м0й, предвари1въ мS сп7си2.
6 КанHнъ ўмили1тельный

T ґдaма, ї}се м0й, согрэши1вшыz вс‰, прeжде зак0на и3 въ


зак0нэ, ї}се, и3 по зак0нэ nкаsнный и3 бlгодaти, ї}се м0й,
побэди1хъ страстьми2 nкаsннw: но ты2 ї}се м0й, судьбaми твои1ми
сп7си1 мz.
Да не tлучeнъ бyду, ї}се м0й, неизречeнныz твоеS слaвы, да не
ўлучY чaсти, ї}се, шyіz, сладчaйшій ї}се: но тh мz дєснhмъ
nвцaмъ твои6мъ, хrтE ї}се м0й, сочетaвъ ўпок0й, ћкw
бlгоутр0бенъ.
БGор0диченъ: Ї}са, бцdе, є3г0же носи1ла є3си2, є3ди1на неискусомyжнаz
дв7о мRjе, того2 чcтаz ўми1лостиви, ћкw сн7а твоего2 и3 зижди1телz,
и3збaвити притекaющыz къ тебЁ и3скушeній и3 бёдъ, и3 nгнS
бyдущагw.
КанHнъ молeбный ко прес™ёй бцdэ,
поeмый во всsкой ск0рби душeвнэй,
и3 њбстоsніи. *
Творeніе fеостирjкта монaха.
Глaсъ }.
Пёснь №.
Їрм0съ:В0ду прошeдъ ћкw сyшу, и3 є3гЂпетскагw ѕлA
и3збэжaвъ, ї}льтzнинъ вопіsше: и3збaвителю и3 бGу нaшему
пои1мъ.
Припёвъ: Прес™az бцdе, сп7си2 нaсъ.
Мн0гими содержи1мь напaстьми, къ тебЁ прибэгaю сп7сeніz
и3скjй: q м™и сл0ва и3 дв7о, t тsжкихъ и3 лю1тыхъ мS сп7си2.
Страстeй мS смущaютъ прил0зи, мн0гагw ўнhніz и3сп0лнити
мою2 дyшу: ўмири2 nтрокови1це, тишин0ю сн7а и3 бGа твоегw2,
всенепор0чнаz.
Слaва: Сп7са р0ждшую тS и3 бGа, молю2 дв7о, и3збaвитисz ми2
лю1тыхъ: къ тебё бо нhнэ прибэгaz, простирaю и3 дyшу и3
помышлeніе.
И# нhнэ: Недyгующа тёломъ и3 душeю, посэщeніz бжcтвеннагw и3
промышлeніz t тебє2 спод0би, є3ди1на бGом™и, ћкw бlгaz, бlгaгw
же роди1тельница.
Пёснь G.
Нбcнагw крyга верхотв0рче гDи, и3 цRкве зижди1телю, ты2
Їрм0съ:
менE ўтверди2 въ любви2 твоeй, желaній крaю, вёрныхъ
ўтверждeніе, є3ди1не чlвэколю1бче.

* Въ пасхaльную седми1цу вмёстw канHнwвъ покаsннагw (и3ли2 ї}су сладчaйшему),


бцdэ и3 ѓгGлу храни1телю глаг0лемъ канHнъ пaсхи.
2 КанHнъ молeбный

Предстaтельство и3 покр0въ жи1зни моеS полагaю тS,


бGороди1тельнице дв7о: тh мz њкорми2 ко пристaнищу твоемY,
бlги1хъ вин0вна, вёрныхъ ўтверждeніе, є3ди1на всепётаz.
Молю2 дв7о, душeвное смущeніе и3 печaли моеS бyрю разори1ти: тh
бо бGоневёстнаz, начaльника тишины2 хrтA родилA є3си2, є3ди1на
пречcтаz.
Слaва: Бlгодётелz р0ждши д0брыхъ вин0внаго, бlгодэsніz
богaтство всBмъ и3сточи2: вс‰ бо м0жеши, ћкw си1льнаго въ
крёпости хrтA р0ждши, бGобlжeннаz.
И# нhнэ: Лю1тыми недyги, и3 болёзненными страстьми2
и3стzзaему, дв7о, тh ми помози2: и3сцэлeній бо неwскyдное тS знaю
сокр0вище, пренепор0чнаz, неиждивaемое.
Тропaрь, глaсъ в7:
Молeніе тeплое, и3 стэнA неwбори1маz, млcти и3ст0чниче, мjрови
прибёжище, прилёжнw вопіeмъ ти2: бцdе вLчце, предвари2, и3 t бёдъ
и3збaви нaсъ, є3ди1на вск0рэ предстaтельствующаz.
Пёснь д7.
Ўслhшахъ гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ
Їрм0съ:
дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE бжcтво2.
Страстeй мои1хъ смущeніе, к0рмчію р0ждшаz гDа, и3 бyрю ўтиши2
мои1хъ прегрэшeній, бGоневёстнаz.
Млcрдіz твоегw2 бeздну призывaющу подaждь ми2, ћже
бlгосeрдаго р0ждшаz, и3 сп7са всёхъ пою1щихъ тS.
Наслаждaющесz пречcтаz, твои1хъ даровaній, бlгодaрственное
воспэвaемъ пёніе, вёдуще тS бGом™рь.
Слaва: На nдрЁ болёзни моеS и3 нeмощи низлежaщу ми2, ћкw
бlголюби1ва, помози2 бцdе, є3ди1на приснодв7о.
ко прес™ёй бцdэ 3

И# нhнэ: Надeжду и3 ўтверждeніе, и3 сп7сeніz стёну недви1жиму,


и3мyще тS всепётаz, неуд0бства всsкагw и3збавлsемсz.
Пёснь є7.
Їрм0съ:Просвэти2 нaсъ повелBніи твои1ми гDи, и3 мhшцею
твоeю выс0кою тв0й ми1ръ подaждь нaмъ, чlвэколю1бче.
И#сп0лни чcтаz, весeліz сeрдце моE, твою2 нетлённую даю1щи
рaдость, весeліz р0ждшаz вин0внаго.
И#збaви нaсъ t бёдъ, бцdе чcтаz, вёчное р0ждши и3збавлeніе, и3
ми1ръ всsкъ ќмъ преимyщій.
Слaва: Разрэши2 мглY прегрэшeній мои1хъ, бGоневёсто,
просвэщeніемъ твоеS свётлости, свётъ р0ждшаz бжcтвенный и3
превёчный.
И# нhнэ: И#сцэли2 чcтаz, души2 моеS неможeніе, посэщeніz
твоегw2 спод0бльшаz, и3 здрaвіе мlтвами твои1ми подaждь ми2.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Мlтву пролію2 ко гDу, и3 томY возвэщY печ†ли мо‰,
ћкw ѕHлъ душA моS и3сп0лнисz, и3 жив0тъ м0й ѓду
прибли1жисz, и3 молю1сz ћкw їHна: t тли2 б9е, возведи1 мz.
Смeрти и3 тли2 ћкw сп7слъ є4сть, сaмъ сS и3здaвъ смeрти, тлёніемъ
и3 смeртію моE є3стество2 ћто бhвшее, дв7о, моли2 гDа и3 сн7а твоего2,
врагHвъ ѕлодёйствіz мS и3збaвити.
Предстaтельницу тS животA вёмъ, и3 храни1тельницу твeрду дв7о,
и3 напaстей рэшaщу молвы6, и3 нал0ги бэсHвъ tгонsющу, и3 молю1сz
всегдA, t тли2 страстeй мои1хъ и3збaвити мS.
Слaва: Ћкw стёну прибёжища стzжaхомъ, и3 дyшъ
всесовершeнное сп7сeніе, и3 прострaнство въ ск0рбехъ, nтрокови1це, и3
просвэщeніемъ твои1мъ при1снw рaдуемсz: q вLчце, и3 нhнэ нaсъ t
страстeй и3 бёдъ сп7си2.
4 КанHнъ молeбный

И# нhнэ: На nдрЁ нhнэ немощствyzй лежY, и3 нёсть и3сцэлeніz


пл0ти моeй: но бGа и3 сп7са мjру, и3 и3збaвителz недyгwвъ р0ждшаz,
тебЁ молю1сz бlг0й: t тли2 нед{гъ возстaви мS.
Кондaкъ, глaсъ ѕ7:
Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное, ходaтайство ко творцY
непрел0жное, не прeзри грёшныхъ молeній глaсы, но предвари2 ћкw
бlгaz на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2: ўскори2 на мlтву, и3
потщи1сz на ўмолeніе, предстaтельствующи при1снw бцdе, чтyщихъ
тS.
Пёснь з7.
T їудeи дошeдше џтроцы, въ вавmлHнэ и3ногдA,
Їрм0съ:
вёрою трbческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nтцє1въ б9е,
бlгословeнъ є3си2.
Нaше сп7сeніе ћкоже восхотёлъ є3си2, сп7се, ўстр0ити, во ўтр0бу
дв7ыz всели1лсz є3си2, ю4же мjру предстaтельницу показaлъ є3си2:
nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.
Воли1телz млcти, є3г0же родилA є3си2 м™и чcтаz, ўмоли2
и3збaвитисz t прегрэшeній и3 душeвныхъ сквeрнъ вёрою
зовyщымъ: nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.
Слaва: Сокр0вище сп7сeніz и3 и3ст0чникъ нетлёніz, тS р0ждшую, и3
ст0лпъ ўтверждeніz, и3 двeрь покаsніz, зовyщымъ показaлъ є3си2:
nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.
И# нhнэ: Тэлє1сныz слaбwсти и3 душє1вныz недyги,
бGороди1тельнице, люб0вію приступaющихъ къ кр0ву твоемY, дв7о,
и3сцэли1ти спод0би, сп7са хrтA нaмъ р0ждшаz.
Пёснь }.
ЦRS нбcнаго, є3г0же пою1тъ вHи ѓгGльстіи, хвали1те и3
Їрм0съ:
превозноси1те во вс‰ вёки.
ко прес™ёй бцdэ 5

П0мощи ћже t тебє2 трeбующыz не прeзри, дв7о, пою1щыz и3


превозносsщыz тS во вёки.
Неможeніе души2 моеS и3сцэлsеши, и3 тэлє1сныz болBзни, дв7о:
да тS прослaвлю, чcтаz, во вёки.
Слaва: И#сцэлeній богaтство и3зливaеши вёрнw пою1щымъ тS,
дв7о, и3 превозносsщымъ неизречeнное твоE ржcтво2.
И# нhнэ: Напaстей ты2 прил0ги tгонsеши, и3 страстeй нах0ды,
дв7о: тёмже тS поeмъ во вс‰ вёки.
Пёснь f7.
Їрм0съ: Вои1стинну бGор0дицу тS и3сповёдуемъ, сп7сeніи тоб0ю,
дв7о чcтаz, съ безпл0тными ли1ки тS величaюще.
Т0ка слeзъ мои1хъ не tврати1сz, ћже t всsкагw лицA всsку
слeзу teмшаго, дв7о, хrтA р0ждшаz.
Рaдости моE сeрдце и3сп0лни, дв7о, ћже рaдости пріeмшаz
и3сполнeніе, грэх0вную печaль потреблsющи.
Пристaнище и3 предстaтельство тебЁ прибэгaющихъ бyди, дв7о, и3
стэнA неруши1маz, прибёжище же и3 покр0въ и3 весeліе.
Слaва: Свёта твоегw2 зарsми просвэти2, дв7о, мрaкъ невёдэніz
tгонsющи, бlговёрнw бцdу тS и3сповёдающихъ.
И# нhнэ: На мёстэ њѕлоблeніz нeмощи, смири1вшагосz дв7о,
и3сцэли2, и3з8 нездрaвіz во здрaвіе претворsющи.
Мlтвы ко прес™ёй бцdэ:
ЦRи1це моS пребlгaz, надeждо моS бцdе, пріsтелище си1рыхъ, и3
стрaнныхъ предстaтельнице, скорбsщихъ рaдосте, њби1димыхъ
покрови1тельнице! Зри1ши мою2 бэдY, зри1ши мою2 ск0рбь: помози1
ми ћкw нeмощну, њкорми1 мz ћкw стрaнна: њби1ду мою2 вёси,
разрэши2 тY, ћкоже в0лиши: ћкw не и4мамъ и3нhz п0мощи рaзвэ
тебє2, ни и3нhz предстaтельницы, ни бlгjz ўтёшительницы,
6 КанHнъ молeбный

т0кмw тебE, q бGом™и: ћкw да сохрани1ши мS, и3 покрhеши во


вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Къ комY возопію2, вLчце; къ комY прибёгну въ г0рести моeй,
ѓще не къ тебЁ, цRи1це нбcнаz; кто2 плaчь м0й и3 воздыхaніе моE
пріи1метъ, ѓще не ты2, пренепор0чнаz, надeждо хrтіaнъ и3
прибёжище нaмъ грBшнымъ; кто2 пaче тебє2 въ напaстехъ
защи1титъ; Ўслhши u5бо стенaніе моE, и3 приклони2 ќхо твоE ко
мнЁ, вLчце м™и бGа моегw2, и3 не прeзри менє2 трeбующагw твоеS
п0мощи, и3 не tри1ни менє2 грёшнагw. Вразуми2 и3 научи1 мz, цRи1це
нбcнаz: не tступи2 t менє2 рабA твоегw2, вLчце, за роптaніе моE, но
бyди мнЁ м™и и3 застyпница. Вручaю себE млcтивому покр0ву
твоемY: приведи1 мz грёшнаго къ ти1хой и3 безмzтeжнэй жи1зни,
да плaчусz њ грэсёхъ мои1хъ. Къ комy бо прибёгну пови1нный
ѓзъ, ѓще не къ тебЁ, ўповaнію и3 прибёжищу грёшныхъ, надeждою
на неизречeнную млcть твою2 и3 щедрHты тво‰ њкрилsемь; Q вLчце
цRи1це нбcнаz! ты2 мнЁ ўповaніе и3 прибёжище, покр0въ и3
заступлeніе и3 п0мощь. ЦRи1це моS пребlгaz и3 ск0раz застyпнице!
покрhй твои1мъ ходaтайствомъ мо‰ прегрэшє1ніz, защити2 менE t
вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, ўмzгчи2 сердцA ѕлhхъ человBкъ,
востаю1щихъ на мS. Q м™и гDа моегw2 творцA! ты2 є3си2 к0рень
двcтва и3 неувzдaемый цвётъ чcтоты2. Q бGороди1тельнице! ты2
подaждь ми2 п0мощь немощствyющему плотски1ми страстьми2 и3
болёзнующему сeрдцемъ: є3ди1но бо твоE и3 съ тоб0ю твоегw2 сн7а и3
бGа нaшегw и4мамъ заступлeніе: и3 твои1мъ пречyднымъ
заступлeніемъ да и3збaвлюсz t всsкіz бэды2 и3 напaсти, q
пренепор0чнаz и3 преслaвнаz б9іz м™и мRjе. Тёмже со ўповaніемъ
глаг0лю и3 вопію2: рaдуйсz, бlгодaтнаz: рaдуйсz, њбрaдованнаz:
рaдуйсz, пребlгословeннаz: гDь съ тоб0ю.
ко прес™ёй бцdэ 7
КанHнъ ѓгGлу храни1телю. *
Глaсъ }.
Пёснь №.
Пои1мъ гDеви, провeдшему лю1ди сво‰ сквозЁ чермн0е
Їрм0съ:
м0ре, ћкw є3ди1нъ слaвнw прослaвисz.
Припёвъ ї}су: ГDи ї}се хrтE б9е м0й, поми1луй мS.
Пёснь воспёти и3 восхвали1ти, сп7се, твоего2 рабA дост0йнw
спод0би, безпл0тному ѓгGлу, настaвнику и3 храни1телю моемY. **
Припёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Е#ди1нъ ѓзъ въ неразyміи и3 въ лёности нhнэ лежY, настaвниче
м0й и3 храни1телю, не њстaви менє2 погибaюща.
Слaва: Ќмъ м0й твоeю мlтвою напрaви, твори1ти ми2 б9іz
повелBніz, да получY t бGа tдaніе грэхHвъ, и3 ненави1дэти ми2
ѕлhхъ настaви мS, молю1сz ти2.
И# нhнэ: Моли1сz дв7и1це њ мнЁ рабЁ твоeмъ ко бlгодaтелю, со
храни1телемъ мои1мъ ѓгGломъ, и3 настaви мS твори1ти зaпwвэди сн7а
твоегw2, и3 творцA моегw2.
Пёснь G.
Їрм0съ:Ты2 є3си2 ўтверждeніе притекaющихъ къ тебЁ гDи, ты2
є3си2 свётъ њмрачeнныхъ, и3 поeтъ тS дyхъ м0й.
ВсE помышлeніе моE и3 дyшу мою2 къ тебЁ возложи1хъ,
храни1телю м0й, ты2 t всsкіz мS напaсти врaжіz и3збaви.

* Въ пасхaльную седми1цу вмёстw канHнwвъ покаsннагw (и3ли2 ї}су сладчaйшему),


бцdэ и3 ѓгGлу храни1телю глаг0лемъ канHнъ пaсхи.
** Тропaрь ї}су хrтY т0чію въ пeрвой и3 девsтой пёснехъ канHна.
2 КанHнъ

Врaгъ попирaетъ мS и3 њѕлоблsетъ, и3 поучaетъ всегдA твори1ти


сво‰ хотBніz: но ты2, настaвниче м0й, не њстaви менє2
погибaюща.
Слaва: Пёти пёснь со бlгодарeніемъ и3 ўсeрдіемъ творцY и3 бGу
дaждь ми2, и3 тебЁ бlг0му ѓгGлу храни1телю моемY: и3збaвителю
м0й, и3зми1 мz t вр†гъ њѕлоблsющихъ мS.
И# нhнэ: И#сцэли2 пречcтаz, мо‰ многонед{жныz стрyпы, ±же въ
души2, прожени2 враги2, и5же при1снw б0рютсz со мн0ю.
Сэдaленъ, глaсъ в7. Под0бенъ: Вhшнихъ и3щS:
T любвE душeвныz вопію1 ти, храни1телю моеS души2, всес™hй
м0й ѓгGле: покрhй мS и3 соблюди2 t лукaвагw ловлeніz всегдA, и3 къ
жи1зни настaви нбcнэй, вразумлsz, и3 просвэщaz, и3 ўкрэплsz
мS.
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ.
Ґми1нь.
БGор0диченъ:
Бцdе безневёстнаz пречcтаz, ћже без8 сёмене р0ждши всёхъ
вLку, того2 со ѓгGломъ храни1телемъ мои1мъ моли2, и3збaвити ми сz
всsкагw недоумёніz, и3 дaти ўмилeніе и3 свётъ души2 моeй, и3
согрэшeніємъ њчищeніе, ћже є3ди1на вск0рэ заступaющи.
Пёснь д7.
Ўслhшахъ гDи, смотрeніz твоегw2 тaинство, разумёхъ
Їрм0съ:
дэлA тво‰, и3 прослaвихъ твоE бжcтво2.
Моли2 чlвэколю1бца бGа ты2, храни1телю м0й, и3 не њстaви менє2:
но при1снw въ ми1рэ житіE моE соблюди2, и3 подaждь ми2 сп7сeніе
неwбори1мое.
Ћкw застyпника и3 храни1телz животY моемY пріeмъ тS t бGа
ѓгGле, молю1 тz, с™hй: t всsкихъ мS бёдъ свободи2.
ѓгGлу храни1телю 3

Слaва: Мою2 сквeрность твоeю с™hнею њчи1сти, храни1телю м0й, и3


t чaсти шyіz да tлучeнъ бyду мlтвами твои1ми, и3 причaстникъ
слaвы kвлю1сz.
И# нhнэ: Недоумёніе предлежи1тъ ми2 t њбышeдшихъ мS ѕHлъ,
пречcтаz: но и3збaви мS t ни1хъ ск0рw, къ тебё бо є3ди1нэй
прибэг0хъ.
Пёснь є7.
Їрм0съ:Ќтренююще вопіeмъ ти2: гDи, сп7си1 ны. Тh бо є3си2 бGъ
нaшъ, рaзвэ тебє2 и3н0гw не вёмы.
Ћкw и3мёz дерзновeніе къ бGу, храни1телю м0й с™hй, сего2
ўмоли2 t њскорблsющихъ мS ѕHлъ и3збaвити.
Свёте свётлый, свётлw просвэти2 дyшу мою2, настaвниче м0й и3
храни1телю, t бGа дaнный ми2 ѓгGле.
Слaва: Спsща мS ѕлЁ тzгот0ю грэх0вною ћкw бдsща сохрани2,
ѓгGле б9ій, и3 возстaви мS на славосл0віе молeніемъ твои1мъ.
И# нhнэ: МRjе, гпcжE бцdе безневёстнаz, надeждо вёрныхъ, вр†жіz
возношє1ніz низложи2, пою1щыz же тS возвесели2.
Пёснь ѕ7.
Їрм0съ: Ри1зу мнЁ подaждь свётлу, њдэsйсz свётомъ ћкw
ри1зою, многомлcтиве хrтE б9е нaшъ.
Всsкихъ мS напaстей свободи2, и3 t печaлей сп7си2, молю1сz ти2
с™hй ѓгGле, дaнный ми2 t бGа, храни1телю м0й д0брый.
Њсвэти2 ќмъ м0й, бlже, и3 просвэти1 мz, молю1сz ти2 с™hй
ѓгGле, и3 мhслити ми2 полє1знаz всегдA настaви мS.
Слaва: Ўстaви сeрдце моE t настоsщагw мzтeжа, и3 бдёти
ўкрэпи1 мz во бlги1хъ, храни1телю м0й, и3 настaви мS чyднw къ
тишинЁ жив0тнэй.
4 КанHнъ

И# нhнэ: Сл0во б9іе въ тS всели1сz бцdе, и3 человёкwмъ тS показA


нбcную лёствицу: тоб0ю бо къ нaмъ вhшній сошeлъ є4сть.
Кондaкъ, глaсъ д7:
Kви1сz мнЁ млcрдъ, с™hй ѓгGле гDень, храни1телю м0й, и3 не
tлучaйсz t менє2 сквeрнагw, но просвэти1 мz свётомъ
неприкосновeннымъ, и3 сотвори1 мz дост0йна цrтвіz нбcнагw.
Јкосъ:
Ўничижeнную дyшу мою2 мн0гими соблaзны, ты2 с™hй
предстaтелю, неизречeнныz слaвы нбcныz спод0би, и3 пэвє1цъ съ
ли1ки безпл0тныхъ си1лъ б9іихъ, поми1луй мS и3 сохрани2, и3
п0мыслы д0брыми дyшу мою2 просвэти2, да твоeю слaвою ѓгGле м0й
њбогащyсz, и3 низложи2 ѕломhслzщыz мнЁ враги2, и3 сотвори1 мz
дост0йна цrтвіz нбcнагw.
Пёснь з7.
T їудeи дошeдше џтроцы, въ вавmлHнэ и3ногдA,
Їрм0съ:
вёрою трbческою плaмень пeщный попрaша, пою1ще: nтцє1въ б9е,
бlгословeнъ є3си2.
Млcтивъ бyди ми2 и3 ўмоли2 бGа, гDень ѓгGле: и3мёю бо тS
застyпника во всeмъ животЁ моeмъ, настaвника же и3 храни1телz,
t бGа даровaннаго ми2 во вёки.
Не њстaви въ пyть шeствующіz души2 моеS nкаsнныz ўби1ти
разб0йникwмъ, с™hй ѓгGле, ћже ти2 t бGа преданA бhсть
непор0чнэ: но настaви ю5 на пyть покаsніz.
Слaва: Всю2 посрaмлену дyшу мою2 привождY t лукaвыхъ ми2
пHмыслъ и3 дёлъ: но предвари2 настaвниче м0й, и3 и3сцэлeніе ми2
подaждь бlги1ми п0мыслы, ўклонsти ми сz всегдA на пр†выz
стєзи2.
ѓгGлу храни1телю 5

И# нhнэ: Премyдрости и3сп0лни всёхъ, и3 крёпости бжcтвенныz,


v3постaснаz премdросте вhшнzгw, бцdы рaди, вёрою вопію1щихъ:
nтє1цъ нaшихъ б9е, бlгословeнъ є3си2.
Пёснь }.
Їрм0съ:ЦRS нбcнаго, є3г0же пою1тъ вHи ѓгGльстіи, хвали1те и3
превозноси1те во вс‰ вёки.
T бGа п0сланный, ўтверди2 жив0тъ м0й, рабA твоегw2, пребlгjй
ѓгGле, и3 не њстaви менє2 во вёки.
ЃгGла тS сyща бlга, души2 моеS настaвника и3 храни1телz,
пребlжeнне, воспэвaю во вёки.
Слaва: Бyди ми2 покр0въ и3 забрaло въ дeнь и3спытaніz всёхъ
человBкъ, в0ньже nгнeмъ и3скушaютсz дэлA бlг†z же и3 ѕл†z.
И# нhнэ: Бyди ми2 пом0щница и3 тишинA, бцdе приснодв7о, рабY
твоемY, и3 не њстaви менє2 лишeна бhти твоегw2 владhчества.
Пёснь f7.
Їрм0съ: Вои1стинну бцdу тS и3сповёдуемъ, сп7сeнніи тоб0ю, дв7о
чcтаz, съ безпл0тными ли1ки тS величaюще.
Припёвъ: ГDи ї}се хrтE б9е м0й, поми1луй мS.
Поми1луй мS, є3ди1не сп7се м0й, ћкw млcтивъ є3си2 и3 млcрдъ, и3
првdныхъ ликHвъ сотвори1 мz причaстника.
Припёвъ: С™hй ѓгGле б9ій, храни1телю м0й, моли2 бGа њ мнЁ.
Мhслити ми2 при1снw и3 твори1ти, гDень ѓгGле, бlг†z и3 полє1знаz
дaруй, ћкw си1льна kви2 въ нeмощи и3 непор0чна.
Слaва: Ћкw и3мёz дерзновeніе къ цRю2 нбcному, того2 моли2, съ
пр0чими безпл0тными, поми1ловати мS nкаsннаго.
6 КанHнъ

И# нhнэ: Мн0го дерзновeніе и3мyщи дв7о, къ вопл0щшемусz и3з8


тебє2, преложи1 мz t ќзъ, и3 разрэшeніе ми2 подaждь и3 сп7сeніе,
мlтвами твои1ми.
Мlтва ко ѓгGлу храни1телю:
ЃгGле хrт0въ с™hй, къ тебЁ припaдаz молю1сz, храни1телю м0й
с™hй, придaнный мнЁ на соблюдeніе души2 и3 тёлу моемY
грёшному t с™aгw кRщeніz. ѓзъ же своeю лёностію и3 свои1мъ
ѕлhмъ nбhчаемъ прогнёвахъ твою2 пречcтую свётлость, и3 tгнaхъ
тS t себє2 всёми стyдными дёлы: лжaми, клеветaми, зaвистію,
њсуждeніемъ, през0рствомъ, непок0рствомъ, братоненавидёніемъ и3
ѕлопомнёніемъ, сребролю1біемъ, прелюбодэsніемъ, ћростію,
скyпостію, њб8zдeніемъ без8 сhтости и3 њпи1вствомъ,
многоглаг0ланіемъ, ѕлhми п0мыслы и3 лукaвыми, г0рдымъ
nбhчаемъ и3 блyднымъ возбэшeніемъ, и3мhй самохотёніе на
всsкое плотск0е вожделёніе. q ѕл0е моE произволeніе, є3гHже и3
ск0ти безсловeсніи не творsтъ! Да кaкw возм0жеши воззрёти на
мS, и3ли2 приступи1ти ко мнЁ ѓки псY смердsщему; кот0рыма
nчи1ма, ѓгGле хrт0въ, воззри1ши на мS, њплeтшасz ѕлЁ во
гнyсныхъ дёлэхъ; да кaкw ўжE возмогY tпущeніz проси1ти
гHрькимъ и3 ѕлы6мъ мои6мъ и3 лук†вымъ дэsніємъ, въ нsже
впaдаю по вс‰ дни6 и3 нHщи, и3 на всsкъ чaсъ; Но молю1сz ти2
припaдаz, храни1телю м0й с™hй, ўмлcрдисz на мS грёшнаго и3
недост0йнаго рабA твоего2 [и4м>къ], бyди ми2 пом0щникъ и3
застyпникъ на ѕлaго моего2 сопроти1вника, с™hми твои1ми
мlтвами, и3 цrтвіz б9іz причaстника мS сотвори2, со всёми
с™hми, всегдA, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Ґкafістъ
сладчaйшему гDу нaшему ї}су хrтY.
Кондaкъ №, глaсъ }:
Возбрaнный воев0до и3 гDи, ѓда побэди1телю, ћкw и3збaвльсz t
вёчныz смeрти, похв†льнаz восписyю ти2, создaніе и3 рaбъ тв0й: но
ћкw и3мёzй млcрдіе неизречeнное, t всsкихъ мS бёдъ свободи2,
зовyща:
Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.
Јкосъ №.
ЃгGлwвъ тв0рче, и3 гDи си1лъ, tвeрзи ми2 недоумённый ќмъ и3
љзhкъ, на похвалY пречcтагw твоегw2 и4мене, ћкоже глух0му и3
гугни1вому дрeвле слyхъ и3 љзhкъ tвeрзлъ є3си2, и3 глаг0лаше зовhй
такwвaz:
Ї}се пречyдный, ѓгGлwвъ ўдивлeніе:
Ї}се преси1льный, прароди1телей и3збавлeніе.
Ї}се преслaдкій, патріaрхwвъ величaніе:
Ї}се преслaвный, царeй ўкрэплeніе.
Ї}се прелюби1мый, прbр0кwвъ и3сполнeніе:
Ї}се преди1вный, м§нкwвъ крёпосте.
Ї}се прети1хій, монaхwвъ рaдосте:
Ї}се премлcтивый, пресвЂтерwвъ слaдосте.
Ї}се премлcрдый, п0стникwвъ воздержaніе:
Ї}се преслaдостный, прпdбныхъ рaдованіе.
Ї}се пречcтнhй, дёвственныхъ цэломyдріе:
Ї}се предвёчный, грёшникwвъ сп7сeніе.
Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.
2 Ґкafістъ

Кондaкъ в7.
Ви1дz вдови1цу ѕёльнэ плaчущу, гDи, ћкоже бо тогдA
ўмлcрдивсz, сhна є3S на погребeніе нес0ма воскRси1лъ є3си2: си1це и3 њ
мнЁ ўмлcрдисz, чlвэколю1бче, и3 грэхми2 ўмерщвлeнную мою2 дyшу
воскRси2, зовyщую: Ґллилyіа.
Јкосъ в7.
Рaзумъ неуразумённый разумёти філjппъ и3щS, гDи покажи2
нaмъ nц7A, глаг0лаше. Тh же къ немY: толи1кое врeмz сhй со мн0ю,
не познaлъ ли є3си2, ћкw nц7ъ во мнЁ, и3 ѓзъ во nц7Ё є4смь; тёмже,
неизслёдованне, со стрaхомъ зовy ти:
Ї}се, б9е предвёчный:
Ї}се, цRю2 преси1льный.
Ї}се, вLко долготерпэли1вый:
Ї}се, сп7се премлcтивый.
Ї}се, храни1телю м0й пребlгjй:
Ї}се, њчи1сти грэхи2 мо‰.
Ї}се, tими2 беззакHніz мо‰:
Ї}се, tпусти2 непр†вды мо‰.
Ї}се, надeждо моS, не њстaви менє2:
Ї}се, пом0щниче м0й, не tри1ни менє2.
Ї}се, создaтелю м0й, не забyди менє2:
Ї}се, пaстырю м0й, не погуби2 менє2.
Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.
Кондaкъ G.
Си1лою свhше ґпcлы њблекjй ї}се, во їеrли1мэ сэдsщыz, њблецы2
и3 менE њбнажeннаго t всsкагw бlготворeніz, теплот0ю д¦а с™aгw
твоегw2, и3 дaждь ми2 съ люб0вію пёти тебЁ: Ґллилyіа.
ї}су сладчaйшему 3

Јкосъ G.
И#мёzй богaтство млcрдіz, мытари2 и3 грёшники, и3 невBрныz
призвaлъ є3си2 ї}се: не прeзри и3 менє2 нhнэ, под0бнагw и5мъ, но
ћкw многоцённое мЂро, пріими2 пёснь сію2:
Ї}се, си1ло непобэди1маz:
Ї}се, млcте безконeчнаz.
Ї}се, красото2 пресвётлаz:
Ї}се, любы2 неизречeннаz.
Ї}се, сн7е бGа живaгw:
Ї}се, поми1луй мS грёшнаго.
Ї}се, ўслhши мS въ беззак0ніихъ зачaтаго:
Ї}се, њчи1сти мS во грэсёхъ рождeннаго.
Ї}се, научи1 мz непотрeбнаго:
Ї}се, њсвэти1 мz тeмнаго.
Ї}се, њчи1сти мS сквeрнаго:
Ї}се, возведи1 мz блyднаго.
Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.
Кондaкъ д7.
Бyрю внyтрь и3мёzй помышлeній сумни1тельныхъ, пeтръ
ўтопaше: ўзрёвъ же во пл0ти тS сyща ї}се, и3 по водaмъ ходsща,
познA тS бGа и4стиннаго, и3 рyку сп7сeніz получи1въ, речE: Ґллилyіа.
Јкосъ д7.
Слhша слэпhй мимоходsща тS, гDи, путeмъ, вопіsше: ї}се сн7е
дв7довъ, поми1луй мS: и3 призвaвъ tвeрзлъ є3си2 џчи є3гw2. Просвэти2
ќбw млcтію твоeю џчи мhслєнныz сeрдца и3 менє2, вопію1ща ти2, и3
глаг0люща:
Ї}се, вhшнихъ создaтелю:
Ї}се, ни1жнихъ и3скупи1телю.
Ї}се, преисп0днихъ потреби1телю:
4 Ґкafістъ

Ї}се, всеS твaри ўкраси1телю.


Ї}се, души2 моеS ўтёшителю:
Ї}се, ўмA моегw2 просвэти1телю.
Ї}се, сeрдца моегw2 весeліе:
Ї}се, тёла моегw2 здрaвіе.
Ї}се сп7се м0й, сп7си1 мz:
Ї}се свёте м0й, просвэти1 мz.
Ї}се, мyки всsкіz и3збaви мS:
Ї}се, сп7си1 мz недост0йнаго.
Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.
Кондaкъ є7.
БGот0чною кр0вію, ћкоже и3скупи1лъ є3си2 нaсъ дрeвле t зак0нныz
клsтвы ї}се, си1це и3зми2 нaсъ t сёти, є4юже ѕмjй запsтъ ны2
страстьми2 плотски1ми, и3 блyднымъ наваждeніемъ, и3 ѕлhмъ
ўнhніемъ, вопію1щыz ти2: Ґллилyіа.
Јкосъ є7.
Ви1дэвше џтроцы є3врeйстіи во w4бразэ человёчестэмъ
создaвшаго рук0ю человёка, и3 вLку разумёвше є3го2, потщaшасz
вётвьми ўгоди1ти є3мY, њсaнна вопію1ще. Мh же пёснь прин0симъ
ти2 глаг0люще:
Ї}се, б9е и4стинный:
Ї}се, сн7е дв7довъ.
Ї}се, цRю2 преслaвный:
Ї}се, ѓгнче непор0чный.
Ї}се, пaстырю преди1вный:
Ї}се, храни1телю во млaдости моeй.
Ї}се, корми1телю во ю4ности моeй:
Ї}се, похвало2 въ стaрости моeй.
ї}су сладчaйшему 5

Ї}се, надeждо въ смeрти моeй:


Ї}се, животE по смeрти моeй.
Ї}се, ўтэшeніе моE на судЁ твоeмъ:
Ї}се, желaніе моE, не посрами2 менє2 тогдA.
Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.
Кондaкъ ѕ7.
ПроповBдникъ бGон0сныхъ вэщaніе и3 глаг0лы и3сполнsz ї}се, на
земли2 ћвльсz, и3 съ человёки невмэсти1мый пожи1лъ є3си2, и3
болBзни нaшz под8sлъ є3си2. Tню1дуже рaнами твои1ми мы2
и3сцэлёвше, пёти навык0хомъ: Ґллилyіа.
Јкосъ ѕ7.
ВозсіS вселeннэй просвэщeніе и4стины твоеS, и3 tгнaсz лeсть
бэс0вскаz: јдwли бо, сп7се нaшъ, не терпsще твоеS крёпости,
пад0ша. Мh же сп7сeніе получи1вше, вопіeмъ ти2:
Ї}се, и4стино, лeсть tгонsщаz:
Ї}се, свёте превhшшій всёхъ свётлостей.
Ї}се цRю2, премогazй всёхъ крёпwсти:
Ї}се б9е, пребывazй въ млcти.
Ї}се, хлёбе жив0тный, насhти мS ѓлчущаго:
Ї}се, и3ст0чниче рaзума, нап0й мS жaждущаго.
Ї}се, nдeждо весeліz, њдёй мS тлённаго:
Ї}се, покр0ве рaдости, покрhй мS недост0йнаго.
Ї}се, подaтелю просsщымъ, дaждь ми2 плaчь за грэхи2 мо‰:
Ї}се, њбрётеніе и4щущихъ, њбрsщи дyшу мою2.
Ї}се, tвeрзителю толкyщымъ, tвeрзи сeрдце моE nкаsнное:
Ї}се, и3скупи1телю грёшныхъ, њчи1сти беззакHніz мо‰.
Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.
6 Ґкafістъ

Кондaкъ з7.
ХотS сокровeнную тaйну t вёка tкрhти, ћкw nвчA на
заколeніе ведeнъ бhлъ є3си2 ї}се, и3 ћкw ѓгнецъ прsмw стригyщагw
є3го2 безглaсенъ, и3 ћкw бGъ и3з8 мeртвыхъ воскrлъ є3си2, и3 со слaвою
на нб7сA вознeслсz є3си2, и3 нaсъ совоздви1глъ є3си2, зовyщихъ:
Ґллилyіа.
Јкосъ з7.
Ди1вную показA твaрь kвлeйсz творeцъ нaмъ: без8 сёмене t дв7ы
воплоти1сz, и3з8 гр0ба печaти не руши1въ воскRсе, и3 ко ґпcлwмъ
двeремъ затворє1ннымъ съ пл0тію вни1де. Тёмже чудsщесz,
воспои1мъ:
Ї}се, сл0ве неwб8имeнный:
Ї}се, сл0ве несоглzдaемый.
Ї}се, си1ло непостижи1маz:
Ї}се, мyдросте недомhслимаz.
Ї}се, б9ество2 неwпи1санное:
Ї}се, гDьство неисчeтное.
Ї}се, цrтво непобэди1мое:
Ї}се, вLчество безконeчное.
Ї}се, крёпосте высочaйшаz:
Ї}се, влaсте вёчнаz.
Ї}се, тв0рче м0й, ўщeдри мS:
Ї}се, сп7се м0й, сп7си1 мz.
Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.
Кондaкъ }.
Стрaннw бGа вочlвёчшасz ви1дzще, ўстрани1мсz сyетнагw мjра,
и3 ќмъ на бжcтвєннаz возложи1мъ: сегH бо рaди бGъ на зeмлю
сни1де, да нaсъ на нб7сA возведeтъ, вопію1щихъ є3мY: Ґллилyіа.
ї}су сладчaйшему 7

Јкосъ }.
Вeсь бЁ въ ни1жнихъ, и3 вhшнихъ никaкоже tступи2 неисчeтный,
є3гдA в0лею нaсъ рaди пострадA, и3 смeртію своeю нaшу смeрть
ўмертви2, и3 воскrніемъ жив0тъ даровA, пою1щымъ:
Ї}се, слaдосте сердeчнаz:
Ї}се, крёпосте тэлeснаz.
Ї}се, свётлосте душeвнаz:
Ї}се, быстрото2 ќмнаz.
Ї}се, рaдосте с0вэстнаz:
Ї}се, надeждо и3звёстнаz.
Ї}се, пaмzте предвёчнаz:
Ї}се, похвало2 выс0каz.
Ї}се, слaво моS превознесeннаz:
Ї}се, желaніе моE, не tри1ни менє2.
Ї}се, пaстырю м0й, взыщи2 менE:
Ї}се, сп7се м0й, сп7си2 менE.
Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.
Кондaкъ f7.
ВсE є3стество2 ѓгGльское безпрестaни слaвитъ прес™0е и4мz твоE
ї}се на нб7си2, с™ъ, с™ъ, с™ъ, вопію1ще: мh же грёшніи на земли2
брeнными ўстнaми вопіeмъ: Ґллилyіа.
Јкосъ f7.
Вэт‡z многовэщ†нныz, ћкоже ры6бы безгл†сныz ви1димъ њ
тебЁ, ї}се сп7се нaшъ: недоумёютъ бо глаг0лати, кaкw бGъ
непрел0жный, и3 чlвёкъ совершeнный пребывaеши; мh же тaинству
дивsщесz, вопіeмъ вёрнw:
Ї}се, б9е предвёчный:
Ї}се, цRю2 цaрствующихъ.
Ї}се, вLко владёющихъ:
8 Ґкafістъ

Ї}се, судіE живhхъ и3 мeртвыхъ.


Ї}се, надeждо ненадeжныхъ:
Ї}се, ўтэшeніе плaчущихъ.
Ї}се, слaво ни1щихъ:
Ї}се, не њсуди1 мz по дэлHмъ мои6мъ.
Ї}се, њчи1сти мS по млcти твоeй:
Ї}се, tжени2 t менє2 ўнhніе.
Ї}се, просвэти2 мо‰ мы6сли сердє1чныz:
Ї}се, дaждь ми2 пaмzть смeртную.
Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.
Кондaкъ ‹.
Сп7сти2 хотS мjръ, вост0че вост0кwмъ, къ тeмному зaпаду,
є3стествY нaшему пришeдъ, смири1лсz є3си2 до смeрти: тёмже
превознесeсz и4мz твоE пaче всsкагw и4мене, и3 t всёхъ колёнъ
нбcныхъ и3 земнhхъ слhшиши: Ґллилyіа.
Јкосъ ‹.
ЦRю2 превёчный, ўтёшителю хrтE и4стинный, њчи1сти ны2 t
всsкіz сквeрны, ћкоже њчи1стилъ є3си2 дeсzть прокажeнныхъ: и3
и3сцэли1 ны, ћкоже и3сцэли1лъ є3си2 сребролюби1вую дyшу закхeа
мытарS, да вопіeмъ ти2 во ўмилeніи, зовyще:
Ї}се, сокр0вище нетлённое:
Ї}се, богaтство неистощи1мое.
Ї}се, пи1ще крёпкаz:
Ї}се, питіE неисчерпaемое.
Ї}се, ни1щихъ њдэsніе:
Ї}се, вдHвъ заступлeніе.
Ї}се, си1рыхъ защи1тниче:
Ї}се, труждaющихсz п0моще.
ї}су сладчaйшему 9

Ї}се, стрaнныхъ настaвниче:


Ї}се, плaвающихъ к0рмчій.
Ї}се, бyрныхъ њти1шіе:
Ї}се б9е, воздви1гни мS пaдшаго.
Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.
Кондaкъ №i.
Пёніе всеумилeнное приношy ти недост0йный, вопію1 ти ћкw
хананeа: ї}се, поми1луй мS: не дщeрь бо, но пл0ть и4мамъ
страстьми2 лю1тэ бэсsщуюсz, и3 ћростію пали1мую, и3 и3сцэлeніе дaждь
вопію1щу ти2: Ґллилyіа.
Јкосъ №i.
Свэтоподaтельна свэти1льника сyщымъ во тьмЁ неразyміz,
прeжде гонsй тS пavелъ, бGоразyмнагw глaса си1лу внуши2, и3
душeвную быстротY ўzсни2: си1це и3 менє2 тє1мныz зBницы
душє1вныz просвэти2, зовyща:
Ї}се, цRю2 м0й прекрёпкій:
Ї}се, б9е м0й преси1льный.
Ї}се, гDи м0й пребезсмeртный:
Ї}се, создaтелю м0й преслaвный.
Ї}се, настaвниче м0й пред0брый:
Ї}се, пaстырю м0й прещeдрый.
Ї}се, вLко м0й премлcтивый:
Ї}се, сп7се м0й премлcрдый.
Ї}се, просвэти2 мо‰ ч{вствіz потемнє1ннаz страстьми2:
Ї}се, и3сцэли2 моE тёло њструплeнное грэхми2.
Ї}се, њчи1сти м0й ќмъ t п0мыслwвъ сyетныхъ:
Ї}се, сохрани2 сeрдце моE t п0хотей лукaвыхъ.
Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.
10 Ґкafістъ

Кондaкъ в7i.
Бlгодaть подaждь ми2, всёхъ долгHвъ рэши1телю, ї}се, и3 пріими1
мz кaющасz, ћкоже пріsлъ є3си2 петрA tвeргшагосz тебє2, и3
призови1 мz ўнывaющаго, ћкоже дрeвле пavла гонsща тS, и3
ўслhши мS вопію1ща ти2: Ґллилyіа.
Јкосъ в7i.
Пою1ще твоE вочlвёченіе, восхвалsемъ тS вси2, и3 вёруемъ со
fwм0ю, ћкw гDь и3 бGъ є3си2, сэдsй со nц7eмъ, и3 хотsй суди1ти
живы6мъ и3 мє1ртвымъ. ТогдA ќбw спод0би мS деснaгw стоsніz,
вопію1щаго:
Ї}се, цRю2 предвёчный, поми1луй мS:
Ї}се, цвёте бlгов0нный, њбlгоухaй мS.
Ї}се, теплото2 люби1маz, њгрёй мS:
Ї}се, хрaме предвёчный, покрhй мS.
Ї}се, nдeждо свётлаz, ўкраси1 мz:
Ї}се, би1сере чcтнhй, њсіsй мS.
Ї}се, кaменю драгjй, просвэти1 мz:
Ї}се, сlнце прaвды, њсвэти1 мz.
Ї}се, свёте с™hй, њблистaй мS:
Ї}се, болёзни душeвныz и3 тэлeсныz и3збaви мS.
Ї}се, и3з8 руки2 сопроти1вныz и3зми1 мz:
Ї}се, nгнS неугаси1магw, и3 пр0чихъ вёчныхъ мyкъ свободи1 мz.
Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.
Кондaкъ Gi.
q преслaдкій и3 всещeдрый ї}се! Пріими2 нhнэ мaлое молeніе сіE
нaше, ћкоже пріsлъ є3си2 вдови1цы двЁ лє1птэ, и3 сохрани2 достоsніе
твоE t вр†гъ ви1димыхъ и3 неви1димыхъ, t нашeствіz
и3ноплемє1нникъ, t недyга и3 глaда, t всsкіz ск0рби и3
ї}су сладчaйшему 11

смертон0сныz рaны, и3 грzдyщіz и3зми2 мyки всёхъ, вопію1щихъ ти2:


Ґллилyіа, ґллилyіа, ґллилyіа.
Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.
И# пaки:
Јкосъ №.
ЃгGлwвъ тв0рче, и3 гDи си1лъ, tвeрзи ми2 недоумённый ќмъ и3
љзhкъ, на похвалY пречcтагw твоегw2 и4мене, ћкоже глух0му и3
гугни1вому дрeвле слyхъ и3 љзhкъ tвeрзлъ є3си2, и3 глаг0лаше зовhй
такwвaz:
Ї}се пречyдный, ѓгGлwвъ ўдивлeніе:
Ї}се преси1льный, прароди1телей и3збавлeніе.
Ї}се преслaдкій, патріaрхwвъ величaніе:
Ї}се преслaвный, царeй ўкрэплeніе.
Ї}се прелюби1мый, прbр0кwвъ и3сполнeніе:
Ї}се преди1вный, м§нкwвъ крёпосте.
Ї}се прети1хій, монaхwвъ рaдосте:
Ї}се премлcтивый, пресвЂтерwвъ слaдосте.
Ї}се премлcрдый, п0стникwвъ воздержaніе:
Ї}се преслaдостный, прпdбныхъ рaдованіе.
Ї}се пречcтнhй, дёвственныхъ цэломyдріе:
Ї}се предвёчный, грёшникwвъ сп7сeніе.
Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.
Кондaкъ №, глaсъ }:
Возбрaнный воев0до и3 гDи, ѓда побэди1телю, ћкw и3збaвльсz t
вёчныz смeрти, похв†льнаz восписyю ти2, создaніе и3 рaбъ тв0й: но
ћкw и3мёzй млcрдіе неизречeнное, t всsкихъ мS бёдъ свободи2,
зовyща:
Ї}се сн7е б9ій, поми1луй мS.
12 Ґкafістъ

Мlтва ко гDу нaшему ї}су хrтY:


ВLко гDи ї}се хrтE б9е м0й, и4же неизречeннагw рaди твоегw2
чlвэколю1біz на конeцъ вэкHвъ во пл0ть њболкjйсz t приснодв7ы
мRjи! Слaвлю њ мнЁ твоE сп7си1тельное промышлeніе рaбъ тв0й,
вLко: пэсносл0влю тS, ћкw тебє2 рaди nц7A познaхъ: бlгословлю2
тS, є3гHже рaди и3 д¦ъ с™hй въ мjръ пріи1де: покланsюсz твоeй по
пл0ти пречcтэй м™ри, таковёй стрaшнэй тaйнэ послужи1вшей:
восхвалsю тво‰ ѓгGльскаz ликосто‰ніz, ћкw воспэвaтели и3
служи1тели твоегw2 вели1чествіz: ўбlжaю п®тeчу їwaнна, тебE
крести1вшаго, гDи: почитaю и3 провозвэсти1вшыz тS прbр0ки:
прославлsю ґпcлы тво‰ с™ы6z: торжествyю же и3 м§нки, сщ7eнники
же тво‰ слaвлю: покланsюсz прпdбнымъ твои6мъ, и3 вс‰ тво‰
првdники пёстунствую. Таковaго и3 толи1кw мн0гаго и3
неизречeннаго ли1ка бжcтвеннаго въ мlтву привождY тебЁ
всещeдрому бGу рaбъ тв0й, и3 сегw2 рaди прошY мои6мъ согрэшeніємъ
прощeніz, є4же дaруй ми2 всёхъ твои1хъ рaди с™hхъ, и3зрsднэе же
с™hхъ твои1хъ щедр0тъ: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки. Ґми1нь.
Ґкafістъ
прес™ёй вLчцэ нaшей бцdэ.
Кондaкъ №.
Взбрaнной воев0дэ побэди1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесz t
ѕлhхъ, бlгодaрствєннаz восписyемъ ти2 раби2 твои2, бцdе: но ћкw
и3мyщаz держaву непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да
зовeмъ ти2:
Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.
Јкосъ №.
ЃгGлъ предстaтель съ нб7сE п0сланъ бhсть, рещи2 бцdэ: рaдуйсz! и3 со
безпл0тнымъ глaсомъ воплощaема тS зрS гDи, ўжасaшесz и3
стоsше, зовhй къ нeй такwвaz:
Рaдуйсz, є4юже рaдость возсіsетъ:
Рaдуйсz, є4юже клsтва и3счeзнетъ.
Рaдуйсz, пaдшагw ґдaма воззвaніе:
Рaдуйсz, слeзъ є4vиныхъ и3збавлeніе.
Рaдуйсz, высото2 неудобовосходи1маz человёческими п0мыслы:
Рaдуйсz, глубино2 неудобозри1маz и3 ѓгGльскима nчи1ма.
Рaдуйсz, ћкw є3си2 цReво сэдaлище:
Рaдуйсz, ћкw н0сиши носsщаго вс‰.
Рaдуйсz, ѕвэздо2 kвлsющаz сlнце:
Рaдуйсz, ўтр0бо бжcтвеннагw воплощeніz.
Рaдуйсz, є4юже њбновлsетсz твaрь:
Рaдуйсz, є4юже покланsемсz творцY.
Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.
Кондaкъ в7.
Ви1дzщи с™az себE въ чcтотЁ, глаг0летъ гавріи1лу дeрзостнw:
преслaвное твоегw2 глaса неудобопріsтельно души2 моeй kвлsетсz:
2 Ґкafістъ

безсёменнагw бо зачaтіz ржcтво2 кaкw глаг0леши, зовhй:


Ґллилyіа.
Јкосъ в7.
Рaзумъ недоразумэвaемый разумёти дв7а и4щущи, возопи2 къ
служaщему: и3з8 бокY чи6сту, сн7у кaкw є4сть роди1тисz м0щно, рцh
ми; къ нeйже џнъ речE со стрaхомъ, nбaче зовhй си1це:
Рaдуйсz, совёта неизречeннагw таи1ннице:
Рaдуйсz, молчaніz просsщихъ вёро.
Рaдуйсz, чудeсъ хrт0выхъ начaло:
Рaдуйсz, велёній є3гw2 глави1зно.
Рaдуйсz, лёствице нбcнаz, є4юже сни1де бGъ:
Рaдуйсz, м0сте, преводsй сyщихъ t земли2 на нб7о.
Рaдуйсz, ѓгGлwвъ многословyщее чyдо:
Рaдуйсz, бэсHвъ многоплачeвный стрyпе.
Рaдуйсz, свётъ неизречeннw роди1вшаz:
Рaдуйсz, є4же кaкw, ни є3ди1нагw же научи1вшаz.
Рaдуйсz, премyдрыхъ превосходsщаz рaзумъ:
Рaдуйсz, вёрныхъ њзарsющаz смhслы.
Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.
Кондaкъ G.
Си1ла вhшнzгw њсэни2 тогдA къ зачaтію браконеискyсную, и3
бlгоплHднаz тоS ложеснA, ћкw село2 показA слaдкое, всBмъ
хотsщымъ жaти сп7сeніе, внегдA пёти си1це: Ґллилyіа.
Јкосъ G.
И#мyщи бGопріsтную дв7а ўтр0бу, востечE ко є3лісавeти:
младeнецъ же џноz ѓбіе познaвъ сеS цэловaніе, рaдовашесz, и3
и3грaньми ћкw пёсньми вопіsше къ бцdэ:
Рaдуйсz, џтрасли неувzдaемыz розго2:
Рaдуйсz, плодA безсмeртнагw стzжaніе.
прес™ёй бцdэ 3

Рaдуйсz, дёлателz дёлающаz чlвэколю1бца:


Рaдуйсz, сади1телz жи1зни нaшеz р0ждшаz.
Рaдуйсz, ни1во, растsщаz гобзовaніе щедр0тъ:
Рaдуйсz, трапeзо, носsщаz nби1ліе њчищeній.
Рaдуйсz, ћкw рaй пи1щный процвэтaеши:
Рaдуйсz, ћкw пристaнище душaмъ гот0виши.
Рaдуйсz, пріsтное мlтвы кади1ло:
Рaдуйсz, всегw2 мjра њчищeніе.
Рaдуйсz, б9іе къ смє1ртнымъ бlговолeніе:
Рaдуйсz, смeртныхъ къ бGу дерзновeніе.
Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.
Кондaкъ д7.
Бyрю внyтрь и3мёz помышлeній сумни1тельныхъ,
цэломyдренный їHсифъ смzтeсz, къ тебЁ зрS небрaчнэй, и3
бракоwкрaдованную помышлsz, непор0чнаz: ўвёдэвъ же твоE
зачaтіе t д¦а с™а, речE: Ґллилyіа.
Јкосъ д7.
Слhшаша пaстыріе ѓгGлwвъ пою1щихъ плотск0е хrт0во
пришeствіе, и3 тeкше ћкw къ пaстырю, ви1дzтъ сего2 ћкw ѓгнца
непор0чна, во чрeвэ мRjинэ ўпaсшасz, ю4же пою1ще рёша:
Рaдуйсz, ѓгнца и3 пaстырz м™и:
Рaдуйсz, дв0ре словeсныхъ nвeцъ.
Рaдуйсz, неви1димыхъ врагHвъ мучeніе:
Рaдуйсz, рaйскихъ двeрей tверзeніе.
Рaдуйсz, ћкw нбcнаz срaдуютсz земны6мъ:
Рaдуйсz, ћкw зємнaz сликовствyютъ нбcнымъ.
Рaдуйсz, ґпcлwвъ немHлчнаz ўстA:
Рaдуйсz, страстотeрпцєвъ непобэди1маz дeрзосте.
4 Ґкafістъ

Рaдуйсz, твeрдое вёры ўтверждeніе:


Рaдуйсz, свётлое бlгодaти познaніе.
Рaдуйсz, є4юже њбнажи1сz ѓдъ:
Рaдуйсz, є4юже њблек0хомсz слaвою.
Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.
Кондaкъ є7.
БGотeчную ѕвэздY ўзрёвше волсви2, тоS послёдоваша зари2: и3
ћкw свэти1льникъ держaще ю5, т0ю и3спытaху крёпкаго царS, и3
дости1гше непостижи1магw, возрaдовашасz, є3мY вопію1ще: Ґллилyіа.
Јкосъ є7.
Ви1дэша џтроцы халдeйстіи, на рукY дв7и1чу создaвшаго рукaма
человёки, и3 вLку разумэвaюще є3го2, ѓще и3 рaбій пріsтъ зрaкъ,
потщaшасz дарми2 послужи1ти є3мY, и3 возопи1ти бlгословeннэй:
Рaдуйсz, ѕвэзды2 незаходи1мыz м™и:
Рaдуйсz, зарE тaинственнагw днE.
Рaдуйсz, прeлести пeщь ўгаси1вшаz:
Рaдуйсz, трbцы таи1нники просвэщaющаz.
Рaдуйсz, мучи1телz безчеловёчнаго и3зметaющаz t начaльства:
Рaдуйсz, гDа чlвэколю1бца показaвшаz хrтA.
Рaдуйсz, вaрварскагw и3збавлsющаz служeніz:
Рaдуйсz, тимёніz и3з8имaющаz дёлъ.
Рaдуйсz, nгнS поклонeніе ўгаси1вшаz:
Рaдуйсz, плaмене страстeй и3змэнsющаz.
Рaдуйсz, вёрныхъ настaвнице цэломyдріz:
Рaдуйсz, всёхъ родHвъ весeліе.
Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.
Кондaкъ ѕ7.
ПроповBдницы бGон0сніи бhвше волсви2, возврати1шасz въ
вавmлHнъ, скончaвше твоE прbр0чество: и3 проповёдавше тS хrтA
прес™ёй бцdэ 5

всBмъ, њстaвиша и4рwда ћкw буесл0вzща, не вёдуща пёти:


Ґллилyіа.
Јкосъ ѕ7.
Возсіsвый во є3гЂптэ просвэщeніе и4стины, tгнaлъ є3си2 лжи2
тьмY: јдwли бо є3гw2, сп7се, не терпsще твоеS крёпости, пад0ша.
Си1хъ же и3збaвльшіисz вопіsху къ бцdэ:
Рaдуйсz, и3справлeніе человёкwвъ:
Рaдуйсz, низпадeніе бэсHвъ.
Рaдуйсz, прeлести держaву попрaвшаz:
Рaдуйсz, јдwльскую лeсть њбличи1вшаz.
Рaдуйсz, м0ре, потопи1вшее фараHна мhсленнаго:
Рaдуйсz, кaменю, напои1вшій жaждущыz жи1зни.
Рaдуйсz, џгненный ст0лпе, наставлszй сyщыz во тьмЁ:
Рaдуйсz, покр0ве мjру, ши1ршій џблака.
Рaдуйсz, пи1ще, мaнны пріeмнице:
Рaдуйсz, слaдости с™hz служи1тельнице.
Рaдуйсz, землE њбэтовaніz:
Рaдуйсz, и3з8 неsже течeтъ мeдъ и3 млеко2.
Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.
Кондaкъ з7.
Хотsщу сmмеHну t нhнэшнzгw вёка престaвитисz
прелeстнагw, вдaлсz є3си2 ћкw мLнцъ томY, но познaлсz є3си2 є3мY и3
бGъ совершeнный: тёмже ўдиви1сz твоeй неизречeннэй
премyдрости, зовhй: Ґллилyіа.
Јкосъ з7.
Н0вую показA твaрь, ћвльсz зижди1тель нaмъ t негw2
бhвшымъ, и3з8 безсёменныz прозsбъ ўтр0бы, и3 сохрани1въ ю5,
ћкоже бЁ, нетлённу, да чyдо ви1дzще воспои1мъ ю5, вопію1ще:
6 Ґкafістъ

Рaдуйсz, цвёте нетлёніz:


Рaдуйсz, вёнче воздержaніz.
Рaдуйсz, воскrніz w4бразъ њблистaющаz:
Рaдуйсz, ѓгGльское житіE kвлsющаz.
Рaдуйсz, дрeво свэтлоплодови1тое, t негHже питaютсz вёрніи:
Рaдуйсz, дрeво бlгосэнноли1ственное, и4мже покрывaютсz мн0зи.
Рaдуйсz, во чрeвэ носsщаz и3збaвителz плэнє1ннымъ:
Рaдуйсz, р0ждшаz настaвника заблyждшымъ.
Рaдуйсz, судіи2 првdнагw ўмолeніе:
Рaдуйсz, мн0гихъ согрэшeній прощeніе.
Рaдуйсz, nдeждо наги1хъ дерзновeніz:
Рaдуйсz, любы2, всsкое желaніе побэждaющаz.
Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.
Кондaкъ }.
Стрaнное ржcтво2 ви1дэвше, ўстрани1мсz мjра, ќмъ на нб7сA
прел0жше: сегH бо рaди выс0кій бGъ, на земли2 kви1сz смирeнный
чlвёкъ, хотsй привлещи2 къ высотЁ томY вопію1щыz: Ґллилyіа.
Јкосъ }.
Вeсь бЁ въ ни1жнихъ, и3 вhшнихъ никaкоже tступи2
неwпи1санное сл0во: снизхождeніе бо бжcтвенное, не прехождeніе же
мёстное бhсть, и3 ржcтво2 t дв7ы бGопріsтныz, слhшащіz сі‰:
Рaдуйсz, бGа невмэсти1магw вмэсти1лище:
Рaдуйсz, чcтнaгw тaинства двє1ри.
Рaдуйсz, невёрныхъ сумни1тельное слhшаніе:
Рaдуйсz, вёрныхъ и3звёстнаz похвало2.
Рaдуйсz, колесни1це прес™az сyщагw на херувjмэхъ:
Рaдуйсz, селeніе преслaвное сyщагw на серафjмэхъ.
Рaдуйсz, проти6внаz въ т0жде собрaвшаz:
прес™ёй бцdэ 7

Рaдуйсz, двcтво и3 ржcтво2 сочетaвшаz.


Рaдуйсz, є4юже разрэши1сz преступлeніе:
Рaдуйсz, є4юже tвeрзесz рaй.
Рaдуйсz, ключY цrтвіz хrт0ва:
Рaдуйсz, надeждо бл†гъ вёчныхъ.
Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.
Кондaкъ f7.
Всsкое є3стество2 ѓгGльское ўдиви1сz вели1кому твоегw2
вочlвёченіz дёлу: непристyпнаго бо ћкw бGа, зрsше всBмъ
пристyпнаго чlвёка, нaмъ ќбw спребывaюща, слhшаща же t
всёхъ: Ґллилyіа.
Јкосъ f7.
Вэт‡z многовэщ†нныz, ћкw ры6бы безгл†сныz ви1димъ њ тебЁ
бцdе: недоумэвaютъ бо глаг0лати, є4же кaкw и3 дв7а пребывaеши, и3
роди1ти возмоглA є3си2; Мh же тaинству дивsщесz, вёрнw вопіeмъ:
Рaдуйсz, премdрости б9іz пріsтелище:
Рaдуйсz, промышлeніz є3гw2 сокр0вище.
Рaдуйсz, любом{дрыz нем{дрыz kвлsющаz:
Рaдуйсz, хитрословє1сныz безсловє1сныz њбличaющаz.
Рaдуйсz, ћкw њбуsша лю1тіи взыскaтелє:
Рaдуйсz, ћкw ўвzд0ша баснотв0рцы.
Рaдуйсz, ґfінє1йскаz плетє1ніz растерзaющаz:
Рaдуйсz, ры6барскіz мрє1жи и3сполнsющаz.
Рaдуйсz, и3з8 глубины2 невёдэніz и3звлачaющаz:
Рaдуйсz, мнHги въ рaзумэ просвэщaющаz.
Рaдуйсz, кораблю2 хотsщихъ сп7сти1сz:
Рaдуйсz, пристaнище житeйскихъ плaваній.
Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.
8 Ґкafістъ

Кондaкъ ‹.
Сп7сти2 хотS мjръ, и4же всёхъ ўкраси1тель, къ семY
самоwбэтовaнъ пріи1де, и3 пaстырь сhй ћкw бGъ, нaсъ рaди kви1сz
по нaмъ чlвёкъ: под0бнымъ бо под0бное призвaвъ, ћкw бGъ
слhшитъ: Ґллилyіа.
Јкосъ ‹.
СтэнA є3си2 дёвамъ бцdе дв7о, и3 всBмъ къ тебЁ прибэгaющымъ:
и4бо нб7сE и3 земли2 творeцъ ўстр0и тS пречcтаz, всeльсz во ўтр0бэ
твоeй, и3 вс‰ приглашaти тебЁ научи1въ:
Рaдуйсz, ст0лпе двcтва:
Рaдуйсz, двeрь сп7сeніz.
Рaдуйсz, начaльнице мhсленнагw наздaніz:
Рaдуйсz, подaтельнице бжcтвенныz бlгости.
Рaдуйсz, тh бо њбнови1ла є3си2 зач†тыz стyднw:
Рaдуйсz, тh бо наказaла є3си2 њкрaдєнныz ўм0мъ.
Рaдуйсz, тли1телz смhслwвъ ўпражднsющаz:
Рaдуйсz, сёzтелz чcтоты2 р0ждшаz.
Рaдуйсz, черт0же безсёменнагw ўневёщеніz:
Рaдуйсz, вёрныхъ гDеви сочетaвшаz.
Рaдуйсz, д0браz младопитaтельнице дёвамъ:
Рaдуйсz, невэстокраси1тельнице дyшъ с™hхъ.
Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.
Кондaкъ №i.
Пёніе всsкое побэждaетсz, спрострeтисz тщaщеесz ко
мн0жеству мн0гихъ щедр0тъ твои1хъ: равночи1слєнныz бо пескA
пBсни ѓще прин0симъ ти2 цRю2 с™hй, ничт0же совершaемъ дост0йно,
±же дaлъ є3си2 нaмъ тебЁ вопію1щымъ: Ґллилyіа.
прес™ёй бцdэ 9

Јкосъ №i.
Свэтопріeмную свэщY, сyщымъ во тьмЁ ћвльшуюсz, зри1мъ
с™yю дв7у: невещeственный бо вжигaющи џгнь, наставлsетъ къ
рaзуму бжcтвенному вс‰, зарeю ќмъ просвэщaющаz, звaніемъ же
почитaемаz, си1ми:
Рaдуйсz, лучE ќмнагw сlнца:
Рaдуйсz, свэти1ло незаходи1магw свёта.
Рaдуйсz, м0лніе, дyшы просвэщaющаz:
Рaдуйсz, ћкw гр0мъ враги2 ўстрашaющаz.
Рaдуйсz, ћкw многосвётлое возсіzвaеши просвэщeніе:
Рaдуйсz, ћкw многотекyщую и3сточaеши рэкY.
Рaдуйсz, купёли живописyющаz w4бразъ:
Рaдуйсz, грэх0вную teмлющаz сквeрну.
Рaдуйсz, бaне, њмывaющаz с0вэсть:
Рaдуйсz, чaше, чeрплющаz рaдость.
Рaдуйсz, њбонsніе хrт0ва бlгоухaніz:
Рaдуйсz, животE тaйнагw весeліz.
Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.
Кондaкъ в7i.
Бlгодaть дaти восхотёвъ долгHвъ дрeвнихъ, всёхъ долгHвъ
рэши1тель человёкwмъ, пріи1де соб0ю ко tшeдшымъ тогw2
бlгодaти, и3 раздрaвъ рукописaніе, слhшитъ t всёхъ си1це: Ґллилyіа.
Јкосъ в7i.
Пою1ще твоE ржcтво2, хвaлимъ тS вси2, ћкw њдушевлeнный хрaмъ
бцdе: во твоeй бо всели1всz ўтр0бэ, содержaй вс‰ рук0ю гDь, њс™и2,
прослaви, и3 научи2 вопи1ти тебЁ всёхъ:
Рaдуйсz, селeніе бGа и3 сл0ва:
Рaдуйсz, с™az с™hхъ б0льшаz.
Рaдуйсz, ковчeже позлащeнный д¦омъ:
10 Ґкafістъ

Рaдуйсz, сокр0вище животA неистощи1мое.


Рaдуйсz, чcтнhй вёнче царeй бlгочести1выхъ:
Рaдуйсz, чcтнaz похвало2 їерeєвъ бlгоговёйныхъ.
Рaдуйсz, цRкве непоколеби1мый ст0лпе:
Рaдуйсz, цaрствіz неруши1маz стэно2.
Рaдуйсz, є4юже воздви1жутсz побBды:
Рaдуйсz, є4юже низпaдаютъ врази2.
Рaдуйсz, тёла моегw2 врачевaніе:
Рaдуйсz, души2 моеS сп7сeніе.
Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.
Кондaкъ Gi.
Q всепётаz м™и, р0ждшаz всёхъ с™hхъ с™ёйшее сл0во,
нhнэшнее пріeмши приношeніе, t всsкіz и3збaви напaсти всёхъ,
и3 бyдущіz и3зми2 мyки, њ тебЁ вопію1щихъ: Ґллилyіа, ґллилyіа,
ґллилyіа.
Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.
И# пaки:
Јкосъ №.
ЃгGлъ предстaтель съ нб7сE п0сланъ бhсть, рещи2 бцdэ: рaдуйсz! и3 со
безпл0тнымъ глaсомъ воплощaема тS зрS гDи, ўжасaшесz и3
стоsше, зовhй къ нeй такwвaz:
Рaдуйсz, є4юже рaдость возсіsетъ:
Рaдуйсz, є4юже клsтва и3счeзнетъ.
Рaдуйсz, пaдшагw ґдaма воззвaніе:
Рaдуйсz, слeзъ є4vиныхъ и3збавлeніе.
Рaдуйсz, высото2 неудобовосходи1маz человёческими п0мыслы:
Рaдуйсz, глубино2 неудобозри1маz и3 ѓгGльскима nчи1ма.
Рaдуйсz, ћкw є3си2 цReво сэдaлище:
Рaдуйсz, ћкw н0сиши носsщаго вс‰.
прес™ёй бцdэ 11

Рaдуйсz, ѕвэздо2 kвлsющаz сlнце:


Рaдуйсz, ўтр0бо бжcтвеннагw воплощeніz.
Рaдуйсz, є4юже њбновлsетсz твaрь:
Рaдуйсz, є4юже покланsемсz творцY.
Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.
Кондaкъ №.
Взбрaнной воев0дэ побэди1тєльнаz, ћкw и3збaвльшесz t
ѕлhхъ, бlгодaрствєннаz восписyемъ ти2 раби2 твои2, бцdе: но ћкw
и3мyщаz держaву непобэди1мую, t всsкихъ нaсъ бёдъ свободи2, да
зовeмъ ти2:
Рaдуйсz, невёсто неневёстнаz.
Мlтвы ко прес™ёй бцdэ:
Q прес™az гпcжE вLчце бцdе! Вhшши є3си2 всёхъ ѓгGлъ и3 ґрх†гGлъ,
и3 всеS твaри чcтнёйши, пом0щница є3си2 њби1димыхъ,
ненадёющихсz надёzніе, ўб0гихъ застyпница, печaльныхъ
ўтэшeніе, ѓлчущихъ корми1тельница, наги1хъ њдэsніе, больнhхъ
и3сцэлeніе, грёшныхъ сп7сeніе, хrтіaнъ всёхъ поможeніе и3
заступлeніе. Q всемлcтиваz гпcжE, дв7о бцdе вLчце! Млcтію твоeю сп7си2
и3 поми1луй с™ёйшыz патріaрхи правосл†вныz, преwсщ7є1нныz
митрополjты, ґрхіепcкпы и3 є3пcкпы, и3 вeсь сщ7eнническій и3 и4ноческій
чи1нъ, и3 вс‰ правосл†вныz хrтіaны ри1зою твоeю чcтн0ю защити2: и3
ўмоли2, гпcжE, и3з8 тебє2 без8 сёмене воплоти1вшагосz хrтA бGа
нaшего, да препоsшетъ нaсъ си1лою своeю свhше на неви6димыz и3
ви6димыz враги2 нaшz. Q всемлcтиваz гпcжE вLчце бцdе, воздви1гни
нaсъ и3з8 глубины2 грэх0вныz, и3 и3збaви нaсъ t глaда, губи1тельства,
t трyса и3 пот0па, t nгнS и3 мечA, t нахождeніz и3ноплемeнныхъ
и3 междоус0бныz брaни, и3 t напрaсныz смeрти, и3 t нападeніz
врaжіz, и3 t тлетв0рныхъ вBтръ, и3 t смертон0сныz ћзвы,
12 Ґкafістъ

и3 t всsкагw ѕлA. Подaждь, гпcжE, ми1ръ и3 здрaвіе рабHмъ твои6мъ,


всBмъ правосл†внымъ хrтіaнwмъ, и3 просвэти2 и5мъ ќмъ и3 џчи
сердє1чныz, є4же ко спасeнію: и3 спод0би ны2 грBшныz рабы6 тво‰,
цrтвіz сн7а твоегw2, хrтA бGа нaшегw: ћкw держaва є3гw2 бlгословeна
и3 препрослaвлена, со безначaльнымъ є3гw2 nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ, и3
бlги1мъ, и3 животворsщимъ є3гw2 д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во
вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Q прес™az дв7о, м™и хrтA бGа нaшегw, цRи1це нб7сE и3 земли2!
Вонми2 многоболёзненному воздыхaнію дyшъ нaшихъ, при1зри съ
высоты2 с™hz твоеS на нaсъ, съ вёрою и3 люб0вію покланsющихсz
пречтcому w4бразу твоемY. Сe бо грэхми2 погружaеміи и3 скорбьми2
њбуревaеміи, взирaюще на тв0й w4бразъ, ћкw живёй тебЁ сyщей
съ нaми, прин0симъ смирє1ннаz молє1ніz н†ша. Не и4мамы бо и3нhz
п0мощи, ни и3нaгw предстaтельства, ни ўтэшeніz, т0кмw тебE,
q м™и всёхъ скорбsщихъ и3 њбременeнныхъ! Помози2 нaмъ
немощны6мъ, ўтоли2 скHрби нaшz, настaви на пyть прaвый нaсъ
заблуждaющихъ, ўврачyй болёзнєннаz сердцA н†ша, и3 сп7си2
безнадeжныхъ, дaруй нaмъ пр0чее врeмz житіS нaшегw въ ми1рэ и3
покаsніи проводи1ти, подaждь хrтіaнскую кончи1ну, и3 на
стрaшнэмъ судЁ сн7а твоегw2 kви1сz нaмъ млcрдаz предстaтельница,
да всегдA поeмъ, величaемъ и3 слaвимъ тS, ћкw бlгyю застyпницу
р0да хrтіaнскагw, со всёми ўгоди1вшими бGу, во вёки вэкHвъ.
Ґми1нь.
Ґкafістъ
с™и1телю хrт0ву ніколaю чудотв0рцу.
Кондaкъ №.
Возбрaнный чудотв0рче, и3 и3зрsдный ўг0дниче хrт0въ, мjру
всемY и3сточazй многоцённое млcти мЂро, и3 неисчерпaемое чудeсъ
м0ре, восхвалsю тS люб0вію, с™и1телю нік0лае: тh же ћкw и3мёzй
дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ мS бёдъ свободи2, да зовy ти:
Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.
Јкосъ №.
ЃгGла w4бразомъ, земнaго сyща є3стеств0мъ, kви2 тебE всеS твaри
создaтель: бlгопл0дную бо добр0ту души2 твоеS прови1дэвъ,
пребlжeнне нік0лае, научи2 всёхъ вопи1ти тебЁ си1це:
Рaдуйсz, t ўтр0бы мaтерніz њчищeнный:
Рaдуйсz, дaже до концA њсщ7eнный.
Рaдуйсz, рождeніемъ свои1мъ роди1телей ўдиви1вый:
Рaдуйсz, си1лу душeвную ѓбіе по рождествЁ kви1вый.
Рaдуйсz, сaде земли2 њбэтовaніz:
Рaдуйсz, цвёте бжcтвеннагw саждeніz.
Рaдуйсz, лозо2 добродётельнаz віногрaда хrт0ва:
Рaдуйсz, дрeво чудот0чное раS ї}сова.
Рaдуйсz, крjне рaйскагw прозzбeніz:
Рaдуйсz, мЂро хrт0ва бlгоухaніz.
Рaдуйсz, ћкw тоб0ю tг0нитсz рыдaніе:
Рaдуйсz, ћкw тоб0ю прин0ситсz рaдованіе.
Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.
Кондaкъ в7.
Ви1дzще твои1хъ мЂръ и3зліsніе, бGомyдре, просвэщaемсz
душaми и3 тэлесы2, ди1внагw тS мmрот0чца живон0сна, нік0лае,
2 Ґкafістъ

разумёюще: чудесh бо, ћкw водaми, бlгодaтію б9іею


и3зливaющимисz, напаsеши вёрнw вопію1щихъ бGу: Ґллилyіа.
Јкосъ в7.
Рaзумъ неуразумённый вразумлsz њ с™ёй трbцэ, бhлъ є3си2 въ
нікeи со с™hми nтцы2 поб0рникъ и3сповёданіz правослaвныz вёры:
рaвна бо nц7Y сн7а и3сповёдалъ є3си2, соприсносyщна и3 сопрест0льна,
ѓріа же безyмнаго њбличи1лъ є3си2. Сегw2 рaди вёрніи научи1шасz
воспэвaти тебЁ:
Рaдуйсz, вели1кій бlгочeстіz ст0лпе:
Рaдуйсz, вёрныхъ прибёжища грaде.
Рaдуйсz, твeрдое правослaвіz ўкрэплeніе:
Рaдуйсz, чcтн0е прес™hz трbцы носи1ло и3 похвалeніе.
Рaдуйсz, nц7Y равночeстна сн7а проповёдавый:
Рaдуйсz, ѓріа возбэси1вшагосz t соб0ра с™hхъ tгнaвый.
Рaдуйсz, џтче, nтцє1въ слaвнаz красото2:
Рaдуйсz, всёхъ бGомyдрыхъ премyдраz добр0то.
Рaдуйсz, џгнєннаz словесA и3спущazй:
Рaдуйсz, д0брэ стaдо своE наставлszй.
Рaдуйсz, ћкw тоб0ю вёра ўтверждaетсz:
Рaдуйсz, ћкw тоб0ю є4ресь низлагaетсz.
Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.
Кондaкъ G.
Си1лою дaнною ти2 свhше, слeзу всsку tsлъ є3си2 t лицA лю1тэ
стрaждущихъ, бGон0се џтче нік0лае: ѓлчущымъ бо kви1лсz є3си2
корми1тель, въ пучи1нэ морстёй сyщымъ и3зрsдный прави1тель,
недyгующымъ и3сцэлeніе, и3 всBмъ всsкъ пом0щникъ показaлсz
є3си2, вопію1щымъ бGу: Ґллилyіа.
с™и1телю хrт0ву ніколaю 3

Јкосъ G.
И#мёzше вои1стинну, џтче нік0лае, съ нб7сE пёснь тебЁ
воспэвaема бhти, ґ не t земли2: кaкw бо кто2 t человBкъ
возм0жетъ твоеS с™hни вели6чіz проповёдати; но мы2 люб0вію
твоeю побэждaеми, вопіeмъ ти2 си1це:
Рaдуйсz, w4бразе ѓгнцєвъ и3 пaстырей:
Рaдуйсz, с™0е њчисти1лище нрaвwвъ.
Рaдуйсz, добродётелей вели1кихъ вмэсти1лище:
Рaдуйсz, с™hни чи1стое и3 честн0е жили1ще.
Рaдуйсz, свэти1льниче всесвётлый и3 вселюби1мый:
Рaдуйсz, свёте златозaрный и3 непор0чный.
Рaдуйсz, дост0йный ѓгGлwвъ собесёдниче:
Рaдуйсz, д0брый человёкwвъ настaвниче.
Рaдуйсz, прaвило вёры бlгочести1выz:
Рaдуйсz, w4бразе кр0тости дух0вныz.
Рaдуйсz, ћкw тоб0ю t страстeй тэлeсныхъ и3збавлsемсz:
Рaдуйсz, ћкw тоб0ю слaдостей д¦0вныхъ и3сполнsемсz.
Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.
Кондaкъ д7.
Бyрz недоумёніz смущaетъ ми2 ќмъ, кaкw дост0йно є4сть пёти
чудесA тво‰, бlжeнне нік0лае; никт0же бо м0жетъ | и3счести2, ѓще
бы и3 мн0ги љзhки и3мёлъ, и3 глаг0лати восхотёлъ. Но мы2 ди1внw
бGу въ тебЁ прославлsющемусz, дерзaемъ воспэвaти: Ґллилyіа.
Јкосъ д7.
Слhшаша, бGомyдре нік0лае, бли1жніи и3 дaльніи вели1чіе чудeсъ
твои1хъ, ћкw по воздyху лeгкими бlгодaтными крилaми навhклъ
є3си2 сyщихъ въ бэдaхъ предварsти, ск0рw t тёхъ и3збавлsz всёхъ
вопію1щихъ къ тебЁ такwвaz:
4 Ґкafістъ

Рaдуйсz, и3збавлeніе t печaли:


Рaдуйсz, подаsніе бlгодaти.
Рaдуйсz, нечaемыхъ ѕHлъ прогони1телю:
Рaдуйсz, желaемыхъ бlги1хъ насади1телю.
Рaдуйсz, ск0рый ўтёшителю въ бэдЁ сyщихъ:
Рaдуйсz, стрaшный наказaтелю њби1дzщихъ.
Рaдуйсz, чудeсъ пучи1но бGомъ и3зліsннаz:
Рaдуйсz, зак0на хrт0ва скриж†ли бGомъ пи6санныz.
Рaдуйсz, крёпкое пaдающихъ возведeніе:
Рaдуйсz, прaвw стоsщихъ ўтверждeніе.
Рaдуйсz, ћкw тоб0ю всsкаz лeсть њбнажaетсz:
Рaдуйсz, ћкw тоб0ю всsкаz и4стина сбывaетсz.
Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.
Кондaкъ є7.
БGотeчнаz ѕвэздA kви1лсz є3си2, наставлsz по м0рю плaвающихъ
лю1тэ, и5мже смeрть предстоsше вск0рэ и3ногдA, ѓще не бы2 ты2
предстaлъ є3си2 призывaющымъ тS въ п0мощь, чудотв0рче с™hй
нік0лае: ўжe бо нестhднw бэсHмъ летaющымъ, и3 погрузи1ти
корабли2 хотsщымъ запрети1въ, tгнaлъ є3си2 и5хъ, вBрныz же
научи1лъ є3си2 сп7сaющему тоб0ю бGу взывaти: Ґллилyіа.
Јкосъ є7.
Ви1дэша nтрокови6цы, на брaкъ сквeрный нищеты2 рaди
ўготHванныz, вели1кое твоE къ ни1щымъ млcрдіе, пребlжeнне џтче
нік0лае, є3гдA стaрцу роди1телю и4хъ н0щію ўзельцы2 три2 злaта таsсz
п0далъ є3си2, самаго2 со дщeрьми и3збавлsz t падeніz грэх0внагw.
Тогw2 рaди слhшиши t всёхъ си1це:
Рaдуйсz, млcти превели1кіz сокр0вище:
Рaдуйсz, промышлeніz њ лю1дехъ пріsтелище.
с™и1телю хrт0ву ніколaю 5

Рaдуйсz, пи1ще и3 tрaдо къ тебЁ прибэгaющихъ:


Рaдуйсz, хлёбе неснэдaемый ѓлчущихъ.
Рaдуйсz, богaтство бёднэ живyщымъ на земли2 бGомъ дaнное:
Рaдуйсz, воздви1женіе ск0рое ўб0гихъ.
Рaдуйсz, бhстрое ни1щихъ ўслhшаніе:
Рaдуйсz, скорбsщихъ пріsтное попечeніе.
Рaдуйсz, тріeхъ дёвъ непор0чный невэсти1телю:
Рaдуйсz, чистоты2 ўсeрдный храни1телю.
Рaдуйсz, ненадeжныхъ надёzніе:
Рaдуйсz, всегw2 мjра наслаждeніе.
Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.
Кондaкъ ѕ7.
Проповёдуетъ мjръ вeсь тебE, пребlжeнне нік0лае, ск0раго въ
бэдaхъ застyпника: ћкw мн0гажды во є3ди1номъ часЁ, по земли2
путешeствующымъ, и3 по м0рю плaвающымъ, предварsz
пос0бствуеши, кyпнw всёхъ t ѕлhхъ сохранsz, вопію1щихъ къ
бGу: Ґллилyіа.
Јкосъ ѕ7.
Возсіsлъ є3си2 свётъ жив0тный, и3збавлeніе носS воев0дамъ,
непрaведную смeрть пріsти и3мyщымъ, тебE д0брый пaстырю
нік0лае, призывaющымъ, є3гдA вск0рэ ћвльсz во снЁ царeви,
ўстраши1лъ є3си2 є3го2, си1хъ же невреждeнныхъ tпусти1ти повелёлъ
є3си2. Сегw2 рaди съ ни1ми кyпнw и3 мы2 бlгодaрственнw вопіeмъ ти2:
Рaдуйсz, ўсeрднw призывaющымъ тS помогazй:
Рaдуйсz, t непрaведнагw ўбіeніz и3збавлszй.
Рaдуйсz, t лeстныz сохранszй клеветы2:
Рaдуйсz, непрaвєдныz разрушazй совёты.
Рaдуйсz, растерзazй лжY ћкw паучи1ну:
6 Ґкafістъ

Рaдуйсz, возношazй слaвнw и4стину.


Рaдуйсz, непови1нныхъ t ќзъ разрэшeніе:
Рaдуйсz, и3 мертвецє1въ њживлeніе.
Рaдуйсz, проzви1телю прaвды:
Рaдуйсz, помрачи1телю непрaвды.
Рaдуйсz, ћкw тоб0ю непови1нніи и3збaвлени t мечA:
Рaдуйсz, ћкw тоб0ю наслади1шасz свёта.
Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.
Кондaкъ з7.
ХотS богохyльное є3ретjческое tгнaти ѕлосмрaдіе, мЂро
вои1стинну бlгов0нное тaинственное kви1лсz є3си2 нік0лае: лю1ди
мmрє1йскіz ўпaслъ є3си2, и3 вeсь мjръ свои1мъ бlгодaтнымъ мЂромъ
и3сп0лнилъ є3си2: и3 t нaсъ u5бо богомeрзкое грэх0вное ѕлосмрaдіе
tжени2, да бlгопріsтнw бGу вопіeмъ: Ґллилyіа.
Јкосъ з7.
Н0ваго тS нHа, настaвника ковчeга сп7си1тельнагw разумёемъ,
џтче с™hй нік0лае, бyрю всёхъ лю1тыхъ разгонsющаго
направлeніемъ свои1мъ, тишинy же бжcтвенную приносsщаго
вопію1щымъ такwвaz:
Рaдуйсz, њбуревaемыхъ ти1хое пристaнище:
Рaдуйсz, ўтопaющихъ и3звёстное храни1лище.
Рaдуйсz, плaвающихъ посредЁ пучи1нъ д0брый к0рмчій:
Рaдуйсz, треволнє1ніz морск†z ўставлsющій.
Рaдуйсz, превождeніе сyщихъ въ ви1хрэхъ:
Рaдуйсz, согрёzніе сyщихъ во мрaзэхъ.
Рaдуйсz, сіsніе, ск0рбный мрaкъ разгонsющее:
Рaдуйсz, свэти1ло, вс‰ концы2 земли2 просвэщaющее.
Рaдуйсz, t бeздны грэх0вныz человёки и3збавлszй:
с™и1телю хrт0ву ніколaю 7

Рaдуйсz, въ бeздну ѓдскую сатанY ввергazй.


Рaдуйсz, ћкw тоб0ю дерзновeннw бeздну млcрдіz б9іz
призывaемъ:
Рaдуйсz, ћкw тоб0ю t пот0па гнёва и3збaвльшесz, ми1ръ съ
бGомъ њбрэтaемъ.
Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.
Кондaкъ }.
Стрaнное чyдо kвлsетсz притекaющымъ къ тебЁ, бlжeнне
нік0лае, сщ7eннаz твоS цeрковь: въ нeй бо и3 мaлое молeніе
приносsще, вeліихъ недyгwвъ пріeмлемъ и3сцэлeніе, ѓще т0кмw по
бз7э ўповaніе на тS возложи1мъ, вёрнw вопію1ще: Ґллилyіа.
Јкосъ }.
Вeсь є3си2 всBмъ вои1стинну пом0щникъ, бGон0се нік0лае, и3
собрaлъ є3си2 вкyпэ вс‰ прибэгaющыz къ тебЁ, ћкw свободи1тель,
питaтель, и3 врaчь ск0рый всBмъ земны6мъ, на похвалY всёхъ
подвизaz, вопи1ти къ тебЁ си1це:
Рaдуйсz, всsкихъ и3сцэлeній и3ст0чниче:
Рaдуйсz, лю1тэ стрaждущымъ пом0щниче.
Рaдуйсz, зарE, сіsющаz въ нощи2 грэх0внэй блуждaющымъ:
Рaдуйсz, росо2 небот0чнаz въ зн0и трудHвъ сyщымъ.
Рaдуйсz, подавazй трeбующымъ бlгостроeніе:
Рaдуйсz, ўготовлszй просsщымъ и3з8oби1ліе.
Рaдуйсz, мн0гажды прошeніе предварszй:
Рaдуйсz, ст†рымъ сэди1намъ си1лу њбновлszй.
Рaдуйсz, мн0гихъ заблyждшихъ t пути2 и4стиннагw
њбличи1телю:
Рaдуйсz, т†инъ б9іихъ вёрный служи1телю.
Рaдуйсz, ћкw тоб0ю зaвисть попирaемъ:
8 Ґкafістъ

Рaдуйсz, ћкw тоб0ю бlгонрaвное житіE и3справлsемъ.


Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.
Кондaкъ f7.
Вс‰кіz ўтоли2 болBзни, вели1кій нaшъ застyпниче нік0лае,
растворsz бlгод†тнаz врачев†ніz, ўслажд†ющаz дyшы нaшz,
сердцa же веселsщаz, всёхъ ўсeрднw къ п0мощи твоeй
притекaющихъ, бGу же вопію1щихъ: Ґллилyіа.
Јкосъ f7.
Вэт‡z суемyдрєнныz нечести1выхъ ви1димъ тоб0ю
посрaмлєнныz, бGомyдре џтче нік0лае: ѓріа бо хyльника
раздэлsюща б9ество2, и3 савeлліа смэшaюща с™yю трbцу, препрёлъ,
нaсъ же во правослaвіи ўкрэпи1лъ є3си2. Сегw2 рaди вопіeмъ ти2 си1це:
Рaдуйсz, щи1те, защищazй бlгочeстіе:
Рaдуйсz, мечY, посэкazй ѕлочeстіе.
Рaдуйсz, ўчи1телю бжcтвенныхъ велёній:
Рaдуйсz, губи1телю бGопроти1вныхъ ўчeній.
Рaдуйсz, лёствице бGомъ ўтверждeннаz, є4юже восх0димъ къ
нб7си2:
Рaдуйсz, покр0ве бGомъ здaнный, и4мже покрывaютсz мн0зи.
Рaдуйсz, немyдрыхъ ўмудри1вый твои1ми словесы2:
Рaдуйсz, лэни1выхъ подви1гнувый твои1ми нрaвы.
Рaдуйсz, свётлосте зaповэдей б9іихъ неугаси1маz:
Рaдуйсz, лучE њправдaній гDнихъ пресвётлаz.
Рaдуйсz, ћкw ўчeніемъ твои1мъ сокрушaютсz є3ретjчєскіz главы6:
Рaдуйсz, ћкw тоб0ю вёрніи сподоблsютсz слaвы.
Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.
Кондaкъ ‹.
Сп7сти2 хотS дyшу, пл0ть твою2 дyхови покори1лъ є3си2 вои1стинну,
џтче нaшъ нік0лае: молчaньми бо прeжде и3 борeньми съ п0мыслы,
с™и1телю хrт0ву ніколaю 9

дэsнію бGомhсліе приложи1лъ є3си2, бGомhсліемъ же рaзумъ


совершeнъ стzжaлъ є3си2, и4мже дерзновeннw съ бGомъ и3 ѓгGлы
бесёдовалъ є3си2, всегдA вопіS: Ґллилyіа.
Јкосъ ‹.
СтэнA є3си2 похвалsющымъ, пребlжeнне, чудесA тво‰, и3 всBмъ
къ заступлeнію твоемY прибэгaющымъ: тёмже и3 нaсъ въ
добродётели ўб0гихъ, t нищеты2, напaсти, недyгwвъ и3 нyждъ
разли1чныхъ свобождaй, вопію1щихъ ти2 съ люб0вію такwвaz:
Рaдуйсz, t ўб0жества вёчнагw и3з8имazй:
Рaдуйсz, богaтство нетлённое подавazй.
Рaдуйсz, брaшно неги1блющее ѓлчущымъ прaвды:
Рaдуйсz, питіE неисчерпaемое жaждущымъ жи1зни.
Рaдуйсz, t мzтeжа и3 брaни соблюдazй:
Рaдуйсz, t ќзъ и3 плэнeніz свобождazй.
Рaдуйсz, преслaвный въ бэдaхъ застyпниче:
Рaдуйсz, превели1кій въ напaстехъ защи1тниче.
Рaдуйсz, мн0гихъ t поги1бели и3схи1тивый:
Рaдуйсz, безчи1сленныхъ невреждeннw сохрани1вый.
Рaдуйсz, ћкw тоб0ю лю1тыz смeрти грёшніи и3збэгaютъ:
Рaдуйсz, ћкw тоб0ю жи1знь вёчную кaющіисz получaютъ.
Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.
Кондaкъ №i.
Пёніе прес™ёй трbцэ пaче и3нhхъ принeслъ є3си2, пребlжeнне
нік0лае, ўм0мъ, сл0вомъ и3 дёломъ: мн0гимъ бо и3спытaніемъ
правовBрнаz повелBніz ўzсни1лъ є3си2, вёрою, надeждою и3 люб0вію
наставлsz нaсъ въ трbцэ є3ди1ному бGу воспэвaти: Ґллилyіа.
Јкосъ №i.
Свэтозaрную лучY во мрaцэ житіS сyщымъ неугаси1мую,
ви1димъ тS, бGомъ и3збрaнне џтче нік0лае: съ невещeственными бо
10 Ґкafістъ

ѓгGльскими свёты, бесёдуеши њ несоздaнномъ трbческомъ свётэ,


вёрныхъ же дyшы просвэщaеши, вопію1щихъ ти2 такwвaz:
Рaдуйсz, њзарeніе трис0лнечнагw свёта:
Рaдуйсz, денни1це незаходи1магw сlнца.
Рaдуйсz, свэщE, бжcтвеннымъ плaменемъ возжжeннаz:
Рaдуйсz, ћкw ўгаси1лъ є3си2 бэс0вскій плaмень нечeстіz.
Рaдуйсz, свётлое правовёріz проповёданіе:
Рaдуйсz, доброзрaчное свёта є3ђльскагw сіsніе.
Рaдуйсz, м0лніе, є4рєси пожигaющаz:
Рaдуйсz, гр0ме, ўстрашaющій соблазнsющыz.
Рaдуйсz, и4стиннагw научи1телю рaзума:
Рaдуйсz, тaинственнагw и3з8zви1телю ўмA.
Рaдуйсz, ћкw тоб0ю попрaсz поклонeніе твaри:
Рaдуйсz, ћкw тоб0ю научи1хомсz покланsтисz творцY въ трbцэ.
Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.
Кондaкъ в7i.
Бlгодaть дaнную ти2 t бGа свёдущіи, рaдующесz твою2 пaмzть
прaзднуемъ по д0лгу, преслaвный џтче нік0лае, и3 къ чyдному
заступлeнію твоемY вседyшнw притекaемъ. Преслaвныхъ же твои1хъ
дэsній, ћкw пескA морскaгw и3 мн0жества ѕвёзднагw и3счести2 не
могyще, недоумёніемъ њб8sти бhвше, вопіeмъ къ бGу: Ґллилyіа.
Јкосъ в7i.
Пою1ще тво‰ чудесA, восхвалsемъ тS, всехвaльне нік0лае: въ тебё
бо бGъ въ трbцэ прославлsемый ди1внw прослaвисz, но ѓще и3
попремн0гу состaвлєнныz t души2 pалмы2 и3 пBсни прин0симъ ти2,
чудотв0рче с™hй, ничт0же твори1мъ рaвнw даровaнію чудeсъ
твои1хъ, и5мже ўдивлsющесz вопіeмъ къ тебЁ такwвaz:
с™и1телю хrт0ву ніколaю 11

Рaдуйсz, цRS цaрствующихъ и3 гDа госп0дствующихъ служи1телю:


Рaдуйсz, служи1телей є3гw2 нбcныхъ сожи1телю.
Рaдуйсz, лю1демъ вBрнымъ поможeніе:
Рaдуйсz, р0да хrтіaнскагw возвышeніе.
Рaдуйсz, побёды тезоимени1тый:
Рaдуйсz, вэнцен0сче нар0читый.
Рaдуйсz, всёхъ добродётелей зерцaло:
Рaдуйсz, всёхъ притекaющихъ къ тебЁ крёпкое забрaло.
Рaдуйсz, по бз7э и3 бцdэ, всE нaше ўповaніе:
Рaдуйсz, тэлeсъ нaшихъ здрaвіе, и3 дyшъ сп7сeніе.
Рaдуйсz, ћкw тоб0ю t вёчныz смeрти свобождaемсz:
Рaдуйсz, ћкw тоб0ю безконeчныz жи1зни сподоблsемсz.
Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.
Кондaкъ Gi.
Q прес™hй и3 пречyдный џтче нік0лае, ўтэшeніе всёхъ
скорбsщихъ, нhнэшнее нaше пріими2 приношeніе, и3 t геeнны
и3збaвитисz нaмъ гDа ўмоли2, бGопріsтнымъ твои1мъ
ходaтайствомъ, да съ тоб0ю воспэвaемъ: Ґллилyіа, ґллилyіа,
ґллилyіа.
Сeй кондaкъ глаг0ли три1жды.
И# пaки:
Јкосъ №.
ЃгGла w4бразомъ, земнaго сyща є3стеств0мъ, kви2 тебE всеS твaри
создaтель: бlгопл0дную бо добр0ту души2 твоеS прови1дэвъ,
пребlжeнне нік0лае, научи2 всёхъ вопи1ти тебЁ си1це:
Рaдуйсz, t ўтр0бы мaтерніz њчищeнный:
Рaдуйсz, дaже до концA њсщ7eнный.
Рaдуйсz, рождeніемъ свои1мъ роди1телей ўдиви1вый:
Рaдуйсz, си1лу душeвную ѓбіе по рождествЁ kви1вый.
12 Ґкafістъ

Рaдуйсz, сaде земли2 њбэтовaніz:


Рaдуйсz, цвёте бжcтвеннагw саждeніz.
Рaдуйсz, лозо2 добродётельнаz віногрaда хrт0ва:
Рaдуйсz, дрeво чудот0чное раS ї}сова.
Рaдуйсz, крjне рaйскагw прозzбeніz:
Рaдуйсz, мЂро хrт0ва бlгоухaніz.
Рaдуйсz, ћкw тоб0ю tг0нитсz рыдaніе:
Рaдуйсz, ћкw тоб0ю прин0ситсz рaдованіе.
Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.
Кондaкъ №.
Возбрaнный чудотв0рче, и3 и3зрsдный ўг0дниче хrт0въ, мjру
всемY и3сточazй многоцённое млcти мЂро, и3 неисчерпaемое чудeсъ
м0ре, восхвалsю тS люб0вію, с™и1телю нік0лае: тh же ћкw и3мёzй
дерзновeніе ко гDу, t всsкихъ мS бёдъ свободи2, да зовy ти:
Рaдуйсz, нік0лае, вели1кій чудотв0рче.
Мlтва с™и1телю ніколaю:
Q всес™hй нік0лае, ўг0дниче преизрsдный гDнь, тeплый нaшъ
застyпниче, и3 вездЁ въ ск0рбехъ ск0рый пом0щниче! Помози2 мнЁ
грёшному и3 ўнhлому, въ настоsщемъ сeмъ житіи2, ўмоли2 гDа бGа
даровaти ми2 њставлeніе всёхъ мои1хъ грэхHвъ, є3ли1кw согрэши1хъ
t ю4ности моеS, во всeмъ житіи2 моeмъ, дёломъ, сл0вомъ,
помышлeніемъ и3 всёми мои1ми чyвствы: и3 во и3сх0дэ души2 моеS
помози1 ми nкаsнному, ўмоли2 гDа бGа всеS твaри содётелz,
и3збaвити мS воздyшныхъ мытaрствъ и3 вёчнагw мучeніz: да
всегдA прославлsю nц7A, и3 сн7а, и3 с™aго д¦а, и3 твоE млcтивное
предстaтельство, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Прaвило t њсквернeніz.
ВнегдA случи1тсz комY и3скуси1тисz во снЁ по дёйству діaволю, востaвъ t
л0жа твори1тъ покл0ны, глаг0лz:
Б9е, млcтивъ бyди мнЁ грёшному.
Глаг0летъ же мlтву сію2 со ўмилeніемъ, и3 сокрушeннымъ сeрдцемъ, ћкw
њсyжденникъ: потрeба же тогдA и3 слезaмъ бhти.
Тaже глаг0летъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.
ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰
и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz
въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2, бlже, дyшы
нaшz. *
С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ.
[Три1жды.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ. Ґми1нь.
Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко,
прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz,
и4мене твоегw2 рaди.
ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ. Ґми1нь.
Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да
пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на
земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ

* T пaсхи до вознесeніz вмёстw сеS мlтвы глаг0лемъ тропaрь:


Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ, смeртію смeрть попрaвъ, и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ
даровaвъ. [Три1жды.]
T вознесeніz до трbцы начинaемъ мlтвы со С™hй б9е: њпускaюще вс‰
предшє1ствующаz.
2 Прaвило

д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не


введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.
ГDи, поми1луй. [в7i.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ. Ґми1нь.
Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.
[Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ самомY хrтY, цReви и3 бGу
нaшему. [Покл0нъ.]
Pал0мъ н7:
Поми1луй мS б9е, по вели1цэй млcти твоeй, и3 по мн0жеству
щедр0тъ твои1хъ њчи1сти беззак0ніе моE. Наипaче њмhй мS t
беззак0ніz моегw2, и3 t грэхA моегw2 њчи1сти мS. Ћкw беззак0ніе
моE ѓзъ знaю, и3 грёхъ м0й предо мн0ю є4сть вhну. ТебЁ є3ди1ному
согрэши1хъ, и3 лукaвое пред8 тоб0ю сотвори1хъ: ћкw да њправди1шисz
во словесёхъ твои1хъ, и3 побэди1ши, внегдA суди1ти ти2. Сe бо въ
беззак0ніихъ зачaтъ є4смь, и3 во грэсёхъ роди1 мz мaти моS. Сe
бо и4стину возлюби1лъ є3си2, безвBстнаz и3 т†йнаz премyдрости
твоеS kви1лъ ми2 є3си2. Њкропи1ши мS v3ссHпомъ, и3 њчи1щусz:
њмhеши мS, и3 пaче снёга ўбэлю1сz. Слyху моемY дaси рaдость и3
весeліе: возрaдуютсz кHсти смирє1нныz. Tврати2 лицE твоE t грBхъ
мои1хъ, и3 вс‰ беззакHніz мо‰ њчи1сти. Сeрдце чи1сто сози1жди во
мнЁ б9е, и3 дyхъ прaвъ њбнови2 во ўтр0бэ моeй. Не tвeржи менє2
t лицA твоегw2, и3 д¦а твоегw2 с™aгw не tими2 t менє2. Воздaждь
ми2 рaдость сп7сeніz твоегw2, и3 д¦омъ вLчнимъ ўтверди1 мz. НаучY
беззакHнныz путє1мъ твои6мъ, и3 нечести1віи къ тебЁ њбратsтсz.
И#збaви мS t кровeй б9е, б9е сп7сeніz моегw2: возрaдуетсz љзhкъ
м0й прaвдэ твоeй. ГDи, ўстнЁ мои2 tвeрзеши, и3 ўстA мо‰
t њсквернeніz 3

возвэстsтъ хвалY твою2. Ћкw ѓще бы восхотёлъ є3си2 жeртвы, дaлъ


бhхъ ќбw: всесожжeніz не бlговоли1ши. Жeртва бGу дyхъ
сокрушeнъ: сeрдце сокрушeнно и3 смирeнно бGъ не ўничижи1тъ.
Ўбlжи2 гDи, бlговолeніемъ твои1мъ сіHна, и3 да сози1ждутсz стёны
їеrли6мскіz. ТогдA бlговоли1ши жeртву прaвды, возношeніе и3
всесожегaємаz: тогдA возложaтъ на nлтaрь тв0й тельцы2.
И# тропари2 сі‰, глaсъ з7:
Пaстырю д0брый, дyшу твою2 положи1вый њ нaсъ, свёдый
сокровє1нннаz, содBzннаz мн0ю, є3ди1не бlже, ўпаси1 мz рaзумомъ
заблyждшаго, и3 и3схити1 мz t в0лка, ѓгнче б9ій, и3 поми1луй мS.
Њтzгчeнъ сн0мъ ўнhніz, помрачaюсz прeлестію грэх0вною: но
дaруй ми2 ќтро покаsніz, просвэщaz џчи мhслєнныz, хrтE б9е,
просвэщeніе души2 моеS, и3 сп7си1 мz.
Мгл0ю грэх0вною и3 сластьми2 житeйскими сплетaемь ќмъ
nкаsнныz души2 моеS, стр†сти разли6чныz раждaетъ, и3 въ
п0мыслъ ўмилeніz не прих0дитъ. Но ўщeдри, сп7се, смирeніе моE, и3
дaждь ми2 п0мыслъ ўмилeніz, да и3 ѓзъ спасaемь прeжде концA
воззовY бlгоутр0бію твоемY: гDи хrтE сп7се м0й, tчazннаго спаси1
мz и3 недост0йнаго.
Ћкw впадhй въ разб0йники, и3 ўsзвенъ, тaкw и3 ѓзъ впад0хъ
во мнHгіz грэхи2, и3 ўsзвена ми2 є4сть душA. Къ комY прибёгну
пови1нный ѓзъ; т0кмw къ тебЁ млcрдому дyшъ врачY: и3злeй на мS
б9е, вели1кую твою2 млcть.
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у.
Ћкw блyдный сhнъ, пріид0хъ и3 ѓзъ щeдре: пріими1 мz, џ§е,
возвращaющасz, ћкw є3ди1наго t нає1мникъ твои1хъ б9е, и3
поми1луй мS.
И# нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
4 Прaвило

И#збaви, бцdе, t њбдержaщихъ нaсъ грэхHвъ: ћкw и3н0гw


ўповaніz вёрніи не и4мамы, рaзвэ тебє2, и3 t тебє2 р0ждшагосz
гDа.
ГDи, поми1луй. [м7.] И# покл0новъ }, съ мlтвою:
Б9е, млcтивъ ми2 бyди, и3 прости1 мz блyднаго за и4мz твоE с™0е.
Мlтва с™aгw васjліа вели1кагw:
Пaки запsтъ бhхъ nкаsнный ўм0мъ и3 лукaвымъ nбhчаемъ,
раб0таz грэхY. Пaки кнsзь тьмы2 и3 стрaстныхъ слaдостей роди1тель,
плэнeна мS сотвори2, и3 ћкоже рабA смирeннаго, тогw2 хотёніємъ,
и3 желaніємъ плотски6мъ раб0тати принуждaетъ мS. И# что2
сотворю2, гDи м0й, и3 и3збaвителю, и3 застyпниче ўповaющымъ на
тS, ѓще не къ тебЁ пaки возвращyсz и3 постеню2, и3 млcти и3спрошY
њ содёzнныхъ мн0ю; Но бою1сz и3 трепeщу, да не кaкw всегдA
и3сповёдаzсz, и3 tступи1ти ѕлhхъ њбэщавazсz, и3 на кjйждо чaсъ
согрэшaz: и3 не воздaвъ мlтвы моеS тебЁ бGу моемY,
долготерпёніе твоE воздви1гну къ негодовaнію. И# кто2 стерпи1тъ
гнёва твоегw2, гDи; Вёдый ќбw мн0жество щедр0тъ твои1хъ, и3
пучи1ну чlвэколю1біz твоегw2, пaки возверзaю себE на млcть твою2, и3
взывaю ти2: є4же согрэши1хъ, прости2. Поми1луй мS пaдшаго, дaждь
ми2 рyку п0мощи, въ ти1нэ сластeй погружeнному. Не њстaви, гDи,
создaніе твоE растли1тисz беззак0ньми мои1ми и3 грэхи2 мои1ми: но
nбhчнымъ твои1мъ млcрдіемъ и3 бlгостію принуждaемь, и3збaви t
кaла и3 сквeрны тэлeсныz и3 стрaстныхъ помышлeній,
њсквернsющихъ всегдA дyшу мою2 nкаsнную: сe бо, гDи, ћкоже
зри1ши, нёсть въ нeй мёста чи1ста, но всS прокази1сz, и3 всE тёло
њб8sтъ я4зва. Сaмъ ќбw, чlвэколю1бче, врачY дyшъ и3 тэлeсъ и3
млcти и3ст0чниче, њчи1сти тY слeзъ мои1хъ течeніемъ, си1хъ и3зливaz
на мS nби1льнw: и3злeй на мS чlвэколю1біе твоE, и3 дaждь ми2
t њсквернeніz 5

и3сцэлeніе и3 њчищeніе, и3 и3сцэли2 сокрушeніе моE, и3 не tврати2 лицA


твоегw2 t менє2, да не ћкоже вeщь, поsстъ мS tчazніz џгнь: но
ћкоже рeклъ є3си2, нел0жный б9е, ћкw вeліz рaдость бывaетъ на
нб7си2 њ є3ди1номъ грёшницэ кaющемсz, сіE сотвори2 и3 на мнЁ
грёшнэмъ, и3 не затвори2 ќшію бlгоутр0біz твоегw2, въ мlтвэ
покаsніz моегw2, но tвeрзи и5хъ, и3 ћкw кади1ло и3спрaви тY пред8
тоб0ю: вёси бо нeмощь є3стествA создaтелю, и3 ўд0бь поползновeніе
ю4ности, и3 тsжесть тёла, и3 презирaеши грэхи2, и3 покаsніе
пріeмлеши призывaющихъ тS и4стиною. Ћкw бlгослови1сz и3
прослaвисz пречcтн0е и3 великолёпое и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3 с™aгw
д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Мlтва тогHжде с™aгw васjліа:
Многомлcтиве, нетлённе, несквeрне, безгрёшне гDи, њчи1сти мS
непотрeбнаго рабA твоего2 t всsкіz сквeрны плотскjz и3 душeвныz,
и3 t невнимaніz и3 ўнhніz моегw2 прибhвшую ми2 нечистотY, со
и3нёми всёми беззакHніи мои1ми, и3 kви1 мz несквeрна вLко, за
бlгость хrтA твоегw2, и3 њс™и1 мz нашeствіемъ прес™aгw твоегw2
д¦а: ћкw да возбнyвъ t мглы2 нечи1стыхъ привидёній діaвольскихъ,
и3 всsкіz сквeрны, спод0блюсz чи1стою с0вэстію tвeрсти сквє1рнаz
мо‰ и3 нечи6стаz ўстA, и3 воспэвaти всес™0е и4мz твоE, nц7A, и3 сн7а, и3
с™aгw д¦а, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Мlтва G:
ГDи б9е нaшъ, є4же согрэши1хъ во дни2 сeмъ сл0вомъ, дёломъ и3
помышлeніемъ, ћкw бlгъ и3 чlвэколю1бецъ прости1 ми. Ми1ренъ с0нъ
и3 безмzтeженъ дaруй ми2, ѓгGла твоего2 храни1телz посли2,
покрывaюща и3 соблюдaюща мS t всsкагw ѕлA: ћкw ты2 є3си2 храни1-
тель душaмъ и3 тэлесє1мъ нaшымъ, и3 тебЁ слaву возсылaемъ, nц7Y,
и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
6 Прaвило

Мlтва д7, с™aгw їwaнна златоyстагw:


ГDи, не лиши2 менє2 нбcныхъ твои1хъ бл†гъ. ГDи, и3збaви мS
вёчныхъ мyкъ. ГDи, ўм0мъ ли и3ли2 помышлeніемъ, сл0вомъ и3ли2
дёломъ согрэши1хъ, прости1 мz. ГDи, и3збaви мS всsкагw
невёдэніz, и3 забвeніz, и3 малодyшіz, и3 њкаменeннагw
нечyвствіz. ГDи, и3збaви мS t всsкагw и3скушeніz. ГDи, просвэти2
моE сeрдце, є4же помрачи2 лукaвое похотёніе. ГDи, ѓзъ ћкw
человёкъ согрэши1хъ, тh же ћкw бGъ, щeдръ поми1луй мS, ви1дz
нeмощь души2 моеS. ГDи, посли2 бlгодaть твою2 въ п0мощь мнЁ, да
прослaвлю и4мz твоE с™0е. ГDи ї}се хrтE, напиши1 мz рабA твоего2 въ
кни1зэ жив0тнэй, и3 дaруй ми2 конeцъ бlгjй. ГDи б9е м0й, ѓще и3
ничт0же бlго сотвори1хъ пред8 тоб0ю, но дaждь ми2 по бlгодaти
твоeй, положи1ти начaло бlг0е. ГDи, њкропи2 въ сeрдцэ моeмъ р0су
бlгодaти твоеS. ГDи нб7сE и3 земли2, помzни1 мz грёшнаго рабA
твоего2, стyднаго и3 нечи1стаго, во цrтвіи твоeмъ. Ґми1нь.
ГDи, въ покаsніи пріими1 мz. ГDи, не њстaви менє2. ГDи, не
введи2 менє2 въ напaсть. ГDи, дaждь ми2 мhсль бlгу. ГDи, дaждь ми2
слeзы, и3 пaмzть смeртную, и3 ўмилeніе. ГDи, дaждь ми2 п0мыслъ
и3сповёданіz грэхHвъ мои1хъ. ГDи, дaждь ми2 смирeніе, цэломyдріе
и3 послушaніе. ГDи, дaждь ми2 терпёніе, великодyшіе и3 кр0тость.
ГDи, всели2 въ мS к0рень бlги1хъ, стрaхъ тв0й въ сeрдце моE. ГDи,
спод0би мS люби1ти тS t всеS души2 моеS и3 помышлeніz, и3
твори1ти во всeмъ в0лю твою2. ГDи, покрhй мS t человBкъ
нёкоторыхъ, и3 бэсHвъ, и3 страстeй, и3 t всsкіz и3нhz непод0бныz
вeщи. ГDи, вёси, ћкw твори1ши, ћкоже ты2 в0лиши, да бyдетъ
в0лz твоS и3 во мнЁ грёшнэмъ: ћкw бlгословeнъ є3си2 во вёки.
Ґми1нь.
t њсквернeніz 7

Мlтва є7, ко прес™ёй бцdэ:


Прес™az вLчце моS бцdе, с™hми твои1ми и3 всеси1льными
мольбaми tжени2 t менє2 смирeннагw и3 nкаsннагw рабA твоегw2,
ўнhніе, забвeніе, неразyміе, нерадёніе, и3 вс‰ сквє1рнаz, лук†ваz и3
х{льнаz помышлє1ніz, t nкаsннагw моегw2 сeрдца, и3 t
помрачeннагw ўмA моегw2. И# погаси2 плaмень страстeй мои1хъ, ћкw
ни1щъ є4смь и3 nкаsненъ: и3 и3збaви мS t мн0гихъ и3 лю1тыхъ
воспоминaній, и3 предпріsтій, и3 t всёхъ дёйствъ ѕлhхъ свободи1
мz. Ћкw бlгословeна є3си2 t всёхъ родHвъ, и3 слaвитсz пречcтн0е
и4мz твоE во вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
ЧCтнёйшую херув‡мъ, и3 слaвнэйшую без8 сравнeніz сераф‡мъ, без8
и3стлёніz бGа сл0ва р0ждшую, сyщую бцdу тS величaемъ.
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ. Ґми1нь.
ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
ГDи, бlгослови2.
И# tпyстъ:
ГDи ї}се хrтE б9е нaшъ, мlтвъ рaди пречcтыz твоеS м™ре, и3
всёхъ с™hхъ, спаси1 мz грёшнаго.
Моли1тва t њсквернeніz:
ГDи б9е нaшъ, є3ди1не бlгjй и3 чlвэколю1бче, є3ди1не с™hй и3 на
с™hхъ почивazй, и4же верх0вному твоемY ґпcлу петрY kви1вый
видёніемъ, ничт0же сквeрно и3ли2 нечи1сто мнёти, t тебє2
сотворeнныхъ на пи1щу и3 въ наслаждeніе человёкwмъ, и3 сосyдомъ
твои1мъ и3збрaннымъ, ґпcломъ пavломъ, вс‰ чи6ста чи6стымъ
заповёдавый: ты2 сaмъ вLко прес™hй, призывaніемъ стрaшнагw и3
пречcтагw твоегw2 и4мене, и3 знaменіемъ чcтнaгw и3 животворsщагw
кrтA, бlгослови2 и3 њчи1сти мS рабA твоего2 [и4м>къ] њсквeрншагосz t
всsкагw непріsзненнагw дyха, t всsкагw мечтaніz и3 гaда
8 Прaвило

kдови1тагw, t всsкагw беззак0ніz и3 всsкіz лeсти, t всsкагw


потв0ра и3 t всsкіz суеты2, и3 t всsкагw недyга, и3 всsкіz ћзи, и3
t всsкагw проти1внагw ѕлодёйства діaволz. И# нhнэ недост0йнаго
менE рабA твоего2 [и4м>къ], спод0би по твоемY млcрдію служи1ти
пречcтымъ твои6мъ тaйнамъ. И# прeжде w3чи1сти ми2 дyшу и3 тёло t
всsкіz сквeрны, и3 њстaви всsкое прегрэшeніе, в0льное и3 нев0льное,
є4же согрэши1хъ во вс‰ дни6 животA моегw2, дёломъ, сл0вомъ и3
помышлeніемъ, во дни2 и3 въ нощи2, и3 до нhнэшнzгw часA. И# дaждь
ми2 гDи, служeніе сіE стрaшное нбcныхъ чинHвъ, и3 причaстіе
пречcтыхъ твои1хъ т†инъ, не въ сyдъ, ни во њсуждeніе, но въ
прощeніе грэхHвъ, и3 въ д¦а с™aгw пришeствіе, и3 жив0тъ
присносyщныz рaдости, є3г0же ўгот0валъ є3си2 и4стиннымъ твои6мъ
служeбникwмъ. Сохрани1 мz, вLко всеси1льне, t всsкагw грэхA и3
ѕл0бы, соблюди2 несквeрна и3 непор0чна t всsкіz прокaзы
проти1внагw діaвола: и3 дaждь ми2 гDи, служи1ти тебЁ въ препод0біи
и3 прaвдэ до послёднzгw днE и3 часA и3 скончaніz моегw2: тh бо є3си2
бlгословлszй и3 њсщ7azй всsчєскаz, хrтE б9е нaшъ, и3 тебЁ слaву
возсылaемъ, со безначaльнымъ твои1мъ nц7eмъ, и3 съ прес™hмъ, и3
бlги1мъ, и3 животворsщимъ твои1мъ д¦омъ, нhнэ и3 при1снw, и3 во
вёки вэкHвъ. Ґми1нь.
Вины6, и5хже рaди приключaетсz во снЁ соблажнeніе:
Њ є4же суди1ти и4скреннzго, си1речь брaта своего2, є4же є4сть
грэшно2 вельми2: t высокоyміz и3 г0рдости, и3 то2 тaкожде грэшно2.
t многоzдeніz и3 питіS, томyже прили1чно: t є3стествA без8
двизaніz и3 без8 мечтaніz и3зливaетсz, ћкоже и3 и4на и3зли6шіz:
t слaбости тэлeсныz, и3 болёзни нёкіz: t зaвисти бэс0вскіz:
±же сyть безгрBшна u5бо, но nбaче сквє1рна и3менyютсz.
Прaвило t њсквернeніz.
ВнегдA случи1тсz комY и3скуси1тисz во снЁ по дёйству діaволю, востaвъ t л0жа
твори1тъ покл0ны, глаг0лz:
Мlтвами с™hхъ nтє1цъ нaшихъ, гDи ї}се хrтE б9е нaшъ,
поми1луй нaсъ. Ґми1нь.
Глаг0летъ же мlтву сію2 со ўмилeніемъ, и3 сокрушeннымъ сeрдцемъ, ћкw
њсyжденникъ: потрeба же тогдA и3 слезaмъ бhти.
Тaже глаг0летъ: Слaва тебЁ б9е нaшъ, слaва тебЁ.
ЦRю2 нбcный, ўтёшителю, дш7е и4стины, и4же вездЁ сhй, и3 вс‰
и3сполнszй, сокр0вище бlги1хъ, и3 жи1зни подaтелю, пріиди2 и3 всели1сz
въ ны2, и3 њчи1сти ны2 t всsкіz сквeрны, и3 сп7си2, бlже, дyшы
нaшz. *
С™hй б9е, с™hй крёпкій, с™hй безсмeртный, поми1луй нaсъ.
[Три1жды.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ. Ґми1нь.
Прес™az трbце, поми1луй нaсъ: гDи, њчи1сти грэхи2 нaшz: вLко,
прости2 беззакHніz н†ша: с™hй, посэти2 и3 и3сцэли2 нeмwщи нaшz,
и4мене твоегw2 рaди.
ГDи, поми1луй. [Три1жды.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ. Ґми1нь.
Џ§е нaшъ, и4же є3си2 на нб7сёхъ, да с™и1тсz и4мz твоE, да
пріи1детъ цrтвіе твоE, да бyдетъ в0лz твоS, ћкw на нб7си2 и3 на

* T пaсхи до вознесeніz вмёстw сеS мlтвы глаг0лемъ тропaрь:


Хrт0съ воскRсе и3з8 мeртвыхъ, смeртію смeрть попрaвъ, и3 сyщымъ во гробёхъ жив0тъ
даровaвъ. [Три1жды.]
T вознесeніz до трbцы начинaемъ мlтвы со С™hй б9е: њпускaюще вс‰
предшє1ствующаz.
2 Прaвило

земли2. Хлёбъ нaшъ насyщный дaждь нaмъ днeсь: и3 њстaви нaмъ


д0лги нaшz, ћкоже и3 мы2 њставлsемъ должникHмъ нaшымъ: и3 не
введи2 нaсъ во и3скушeніе, но и3збaви нaсъ t лукaвагw.
ГDи, поми1луй. [в7i.]
Слaва nц7Y, и3 сн7у, и3 с™0му д¦у, и3 нhнэ и3 при1снw, и3 во вёки
вэкHвъ. Ґми1нь.
Пріиди1те, поклони1мсz цReви нaшему бGу. [Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeмъ хrтY, цReви нaшему бGу.
[Покл0нъ.]
Пріиди1те, поклони1мсz и3 припадeм