Вы находитесь на странице: 1из 15

Chestionarul şi indicaţiile metodologice pot fi descărcate de pe site-ul BNS: www.statistica.

md/formulare și clasificări
Вопросник и методологические указания по его заполнению можно скачать с сайта Национального бюро статистики: www.statistica.md/формы и классификаторы

Date de identificare/ Идентификационные данные În conformitate cu Legea Republicii Moldova nr. 412-XV din
BIROUL NAŢIONAL DE STATISTICĂ 9.12.2004 «Cu privire la statistica oficială», organele statisticii
Denumirea:__________________________________________________ oficiale:
__ - au dreptul să obţină date statistice de la toate persoanele fizice şi
Наименование: juridice, indiferent de forma de proprietate;
- asigură confidenţialitatea datelor individuale obţinute şi utilizarea
____________________________________________________________ lor numai în scopuri statistice.
_ Neprezentarea la timp a datelor statistice, prezentarea de date eronate
sau în volum incomplet constituie contravenţie şi se sancţionează
Adresa/Адрес: conform legislaţiei în vigoare.
RAPORT STATISTIC
(trimestrial) В соответствии с Законом Республики Молдова № 412- XV oт
Raionul (municipiul, UTA
9.12.2004 года «Об официальной статистике», органы
Găgăuzia)_______________________________
официальной статистики:
Район (муниципий, АТО Гагаузия)
CTAT ИCTИЧEСКИЙ ОТЧET - имеют право получать статистические данные от всех
физических и юридических лиц, независимо от формы
(квартальный) собственности;
Satul (comuna),
- гарантируют конфиденциальность полученных индиви-
oraşul___________________________________________
дуальных данных и их использование только в статистических
Село (коммуна), город
целях.
Непредставление в установленный срок статистических
Strada_______________________________________________nr.
_______ Nr. 1-asigurare данных, представление недостоверных данных или в неполном
объеме является правонарушением и санкционируется в
Улица
соответствии с действующим законодательством

Аргоbat prin Ordinul BNS al Republicii Moldova


Cod CUIÎO ________________ Nr. 81 din 20.06.2014
Код Cu privire la activitatea societăţii de
asigurare Утвержден приказом НБС Республики Молдова
Cod IDNO __________________________ Nr. 81 от 20.06.2014
Код
Деятельность страхового общества Acest formularul se prezintă pe suport de hîrtie în adresa
Conducătorul organului teritorial pentru statistică pînă la data de trimestrial –
_____________________________________________ pînă la data de 25 a lunii următoare perioadei de raportare;
Руководитель (nume, prenume/ имя, фамилия) anual – pînă la 15 februarie. de către societăţile de asigurare
în ianuarie______________20____
за январь Этот вопросник представляется на бумажном носителе
страховыми обществами территориальному органу статистики:
(Semnătura/Подпись) квартальный отчет – до 25 числа месяца, следующего за
„______”________________________________ отчетным периодом;
годовой отчёт – до 15февраля.
L.Ş. М.П.

Executantul
___________________________________________________
Исполнитель (nume, prenume/ имя, фамилия)

tel. _________________________________________________________
тел.
I. Prime brute subscrise pe clase de asigurări (cumulat de la începutul anului).
Начисленные брутто-премии по классам страхования (нарастающим итогом с начала года).
(mii lei – тыс. лей)
inclusiv:
в том числе:
prime brute subscrise din asigurarea directă, din care:
начисленные брутто-премии по прямому страхованию, из которых:
Prime de asigurare
Cod Total prime brute Instituţii fără încasate pe riscurile
Clasa de asigurări rînd subscrise din scop lucrativ în primite în
Total asigurarea directă
Класс страхования serviciul reasigurare
Всего Всего Societăţi Societăţi Administraţia Gospodăriile gospodăriilor
Код Страховые
начисленные
cтр. nefinanciare financiare publică populaţiei populaţiei Премии, получен-
брутто-премии Нефинансовые Финансовые Государственное Домашние Некоммерческие
ные по рискам,
по прямому корпорации корпорации управление хозяйства организации, принятым в
страхованию обслуживающие перестрахование
домашние
хозяйства
A B 1=2+8 2=3+4+5+6+7 3 4 5 6 7 8
Total: (020 + 030)
010
Всего:
I. Asigurări generale
Общее страхование
(0201+0202+0203+0204+0205
+0206+0207+0208+0209+0210 020
+0211+0212+0213+0214+0215
+0216+0217+0218)
din care: из которого:
Asigurări de accidente (inclusiv
accidentele de muncă şi bolile
profesionale)
Страхование от несчастных
0201
случаев (в том числе от
несчастных случаев на
производстве и профессио-
нальных заболеваний)
Asigurări de sănătate
0202
Страхование здоровья
Inclusiv:
В том числе:
- cu valabilitate în
Republica Moldova
действующее на 02021
территории Республики
Молдова
- cu valabilitate în afara
teritoriului Republicii
Moldova
02022
действующее за
пределами Республики
Молдова
Asigurări de vehicule terestre
(altele decât feroviare)
(CASCO)
0203
Страхование средств
наземного транспорта (иного,
чем железнодорожный)
Asigurări de vehicule de cale
ferată
Страхование средств 0204
железнодорожного
транспорта
Asigurări de nave aeriene
Страхование средств 0205
воздушного транспорта
Asigurări de nave maritime,
lacustre şi fluviale
Страхование средств 0206
морского, озерного и речного
транспорта
Asigurări de bunuri în tranzit
Страхование перевозимого 0207
имущества
Asigurări de incendiu şi alte
calamităţi naturale c/f pct.8, lit.
B) din anexa nr.1 la Legea
407/2006
0208
Страхование от пожара и
других стихийных бедствий
согласно пункт. 8 , Б) из
прил. 1 к Закону 407/2006
Inclusiv asigurarea:
- сonstrucţiilor (clădiri,
case, apartamente)
В том числе страхование:
02081
строений (здания, дома,
квартиры)
- bunurilor
02082
имущества
- аnimalelor
02083
животных
- culturilor agricole
cельскохозяйственных 02084
культур
Alte asigurări de bunuri c/f
pct.9, lit. B) din anexa nr.1 la
Legea 407/2006
Иное страхование имущества 0209
согласно пункт. 9 , Б) из
приложения 1 к Закону
407/2006
Inclusiv asigurarea:
- сonstrucţiilor (clădiri,
case, apartamente)
02091
В том числе страхование:
строений (здания, дома,
квартиры)
- bunurilor
02092
имущества
- аnimalelor
02093
животных
- culturilor agricole
сельскохозяйственных 02094
культур
Asigurări de răspundere civilă
auto
0210
Страхование автограждан-
ской ответственности
Inclusiv:
В том числе:
- asigurare internă
(obligatorie)
02101
внутреннее страхование
(обязателъное)
- Carte Verde
02102
Зеленая Карта
- asigurare internă
(facultativă)
02103
внутреннее страхование
(доброволъное)
- a transportatorilor faţă de
călători
02104
перевозчиков перед
пасажирами
- a transportatorilor şi
expeditorilor în baza
carnetului TIR
02105
автоперевозчиков и
экспедиторов на
основании книжки ТIR
- a transportatorilor şi
expeditorilor în baza
Convenţiei CMR
автоперевозчиков и 02106
экспедиторов на
основании Конвенции
СМR
Asigurări de răspundere civilă
avia
0211
Страхование авиаграждан-
ской ответственности
Asigurări de răspundere civilă
maritimă, lacustră şi fluvială
Страхование гражданской 0212
ответственности на море,
озере, реке
Asigurări de răspundere civilă
generală
Страхование общей 0213
гражданской ответственности
inclusiv:
02131
в том числе
- notarilor
нотариусов
- avocaţilor
02132
адвокатов
- auditorilor
02133
аудиторов
- a organizaţiilor – surse de
pericol sporit
02134
организаций – источников
повыщенной опасности
- alte tipuri
02135
другие виды
Asigurări de credite
0214
Страхование кредитов
Asigurări de garanţii
0215
Страхование гарантий
Asigurări de pierderi financiare
Страхование финансовых
0216
потерь

Asigurări de protecţie juridică


Страхование правовой 0217
защиты
Asigurări de asistenţă a
persoanelor aflate în dificultate
în cursul deplasărilor sau
absenţelor de la domiciliu ori
de la locul de reşedinţă
permanentă
Страхование содействия 0218
лицам, находящимся в
затруднении во время
передвижений или
отсутствия по месту
жительства или по месту
постоянного пребывания.
II. Asigurări de viaţă
Страхование жизни
(0301+0302+0303+0304+ 030
0305+0306)
din care: из которого:
Asigurări de viaţă (fără
asigurarea cu pensii şi fără
anuităţi)
0301
Страхование жизни (без
страхования пенсий и без
аннуитетов)
Asigurări de pensii şi anuităţi
Страхование пенсий и 0302
аннуитеты
Asigurări de accidente şi boală,
suplimentare la asigurarea de
viaţă
Страхование от несчастных 0303
случаев и болезней,
дополнительно к
страхованию жизни
Asigurări de sănătate,
suplimentare la asigurarea de
viaţă
0304
Страхование здоровья,
дополнительно к
страхованию жизни
Asigurări de căsătorie, asigurări
de naştere
0305
Страхование брака,
страхование рождения
Asigurări de viaţă si anuităţi
care sunt legate de fonduri de
investiţii, prevăzute la lit.a) şi
b) din anexa numărul 1 la
Legea 407/2006
Страхование жизни и 0306
аннуитеты, связанные с
инвестиционными фондами,
предусмотренные пунктами
а) и b) из Приложения 1 к
Закону 407/2006
II. Despăgubiri şi indemnizaţii de asigurare plătite pe clase de asigurări (cumulat de la începutul anului).
Выплата страховых возмещений и компенсаций по классам страхования (нарастающим итогом с начала года).
( mii lei – тыс. лей)
inclusiv:
в том числе:
Despăgubiri şi indemnizaţii de asigurare plătite pe asigurarea directă,
din care:
Total despăgubiri выплата страховых возмещений и компенсаций по прямому страхованию,
Despăgubiri de
Cod şi indemnizaţii de из которых:
asigurare plătite pe
Clasa de asigurări rînd asigurare plătite pe Instituţii fără scop
Total asigurarea directă riscurile primite
Класс страхования lucrativ în
în reasigurare
Всего Всего выплата serviciul
Код Bыплата
страховых Societăţi Societăţi Administraţia Gospodăriile gospodăriilor
cтр. страховых
возмещений и nefinanciare financiare publică populaţiei populaţiei
возмещений по
компенсаций по Нефинансовые Финансовые Государственное Домашние Некоммерческие
рискам, принятым
прямому корпорации корпорации управление хозяйства организации,
в перестрахование
страхованию обслуживаю-
щие домашние
хозяйства
A B 1=2+8 2=3+4+5+6+7 3 4 5 6 7 8
Total: (050 + 060)
040
Всего:
I. Asigurări generale
Общее страхование
(0501+0502+0503+0504+0505
+0506+0507+0508+0509+0510 050
+0511+0512+0513+0514+0515
+0516+0517+0518)
din care: из которого:
Asigurări de accidente (inclusiv
accidentele de muncă şi bolile
profesionale)
Страхование от несчастных
0501
случаев (в том числе от
несчастных случаев на
производстве и профессио-
нальных заболеваний)
Asigurări de sănătate
0502
Страхование здоровья
Inclusiv:
В том числе:
- cu valabilitate în
Republica Moldova
действующее на 05021
территории Республики
Молдова
- cu valabilitate în afara
teritoriului Republicii
Moldova
05022
действующее за
пределами Республики
Молдова
Asigurări de vehicule terestre
(altele decât feroviare)
(CASCO)
0503
Страхование средств
наземного транспорта (иного,
чем железнодорожный)
Asigurări de vehicule de cale
ferată
Страхование средств 0504
железнодорожного
транспорта
Asigurări de nave aeriene
Страхование средств 0505
воздушного транспорта
Asigurări de nave maritime,
lacustre şi fluviale
Страхование средств 0506
морского, озерного и речного
транспорта
Asigurări de bunuri în tranzit
Страхование перевозимого 0507
имущества
Asigurări de incendiu şi alte
calamităţi naturale c/f pct.8, lit.
B) din anexa nr.1 la Legea
407/2006
Страхование от пожара и 0508
других стихийных бедствий
согласно пункт. 8 , Б) из
приложения 1 к Закону
407/2006
Inclusiv asigurarea:
- сonstrucţiilor (clădiri,
case, apartamente)
В том числе страхование:
05081
строений (здания, дома,
квартиры)
- bunurilor
05082
имущества
- аnimalelor
05083
животных
- culturilor agricole
сельскохозяйственных 05084
культур
Alte asigurări de bunuri c/f
pct.9, lit. B) din anexa nr.1 la
Legea 407/2006
Иное страхование имущества 0509
согласно пункт. 9 , Б) из
приложения 1 к Закону
407/2006
Inclusiv asigurarea:
- сonstrucţiilor (clădiri,
case, apartamente)
05091
В том числе страхование:
строений (здания, дома,
квартиры)
- bunurilor
05092
имущества
- аnimalelor
05093
животных
- culturilor agricole
сельскохозяйственных 05094
культур
Asigurări de răspundere civilă
auto
0510
Страхование автограж-
данской ответственности
Inclusiv:
В том числе
- asigurare internă
(obligatorie) 05101
внутреннее страхование
- Carte Verde
05102
Зеленая Карта
- asigurare internă
(facultativă)
05103
внутреннее страхование
(доброволъное)
- a transportatorilor faţă de
călători
05104
перевозчиков перед
пасажирами
- a transportatorilor şi
expeditorilor în baza
carnetului TIR
05105
автоперевозчиков и
экспедиторов на
основании книжки ТIR
- a transportatorilor şi
expeditorilor în baza
Convenţiei CMR
автоперевозчиков и 05106
экспедиторов на
основании Конвенции
СМR
Asigurări de răspundere civilă
avia
0511
Страхование авиаграж-
данской ответственности
Asigurări de răspundere civilă
maritimă, lacustră şi fluvială
Страхование гражданской 0512
ответственности на море,
озере, реке
Asigurări de răspundere civilă
generală
Страхование общей 0513
гражданской ответственности
inclusiv:
в том числе
05131
- notarilor
нотариусов
- avocaţilor
05132
адвокатов
- auditorilor
05133
аудиторов
- a organizaţiilor – surse de
pericol sporit
05134
организации – источников
повыщеннойопасности
- alte tipuri
05135
другие виды
Asigurări de credite
0514
Страхование кредитов
Asigurări de garanţii
0515
Страхование гарантий
Asigurări de pierderi financiare
Страхование финансовых 0516
потерь
Asigurări de protecţie juridică
Страхование правовой 0517
защиты
Asigurări de asistenţă a
persoanelor aflate în dificultate
în cursul deplasărilor sau
absenţelor de la domiciliu ori
de la locul de reşedinţă
permanentă
Страхование содействия 0518
лицам, находящимся в
затруднении во время
передвижений или
отсутствия по месту
жительства или по месту
постоянного пребывания.
II. Asigurări de viaţă
Страхование жизни
(0601+0602+0603+0604+0605 060
+0606)
din care: из которого:
Asigurări de viaţă (fără
asigurarea cu pensii şi fără
anuităţi)
0601
Страхование жизни (без
страхования пенсий и без
аннуитетов)
Asigurări de pensii şi anuităţi
Страхование пенсий и 0602
аннуитеты
Asigurări de accidente şi boală,
suplimentare la asigurarea de
viaţă
Страхование от несчастных 0603
случаев и болезней,
дополнительно к
страхованию жизни
Asigurări de sănătate,
suplimentare la asigurarea de
viaţă
0604
Страхование здоровья,
дополнительно к
страхованию жизни
Asigurări de căsătorie, asigurări
de naştere
0605
Страхование брака,
страхование рождения
Asigurări de viaţă si anuităţi
care sunt legate de fonduri de
investiţii, prevăzute la lit.a) şi
b) din anexa numărul 1 la
Legea 407/2006
Страхование жизни и 0606
аннуитеты, связанные с
инвестиционными фондами,
предусмотренные пунктами
а) и b) из Приложения 1 к
Закону 407/2006

III. Activitatea societăţilor de asigurare în baza contractelor încheiate cu entităţi nerezidente în cadrul asigurărilor generale (cumulat de
la începutul anului).
Деятельность страховых обществ по договорам, заключенным с нерезидентами в рамках общего страхования (нарастающим
итогом с начала года).
1. Asigurări directe a nerezidenţilor.
Прямое страхование нерезидентов.
(mii lei – тыс. лей)
Denumirea Rezerva de daune declarate,
indicatorilor / Prime de asigurare Rezerva primei necîştigate Daune dar nesoluţionate
zonele geografice Страховые премии Резерв незаработанных премий Убытки Резерв заявленных,
Cod
/ ţările partenere но неурегулированных убытков
rând
Наименование Код primele brute la începutul la sfîrşitul modificarea la începutul la sfîrşitul modificarea
показателей / soluţionate
стр. subscrise încasate perioadei perioadei (col.4-col.3) declarate perioadei perioadei (col.9-col.8)
географические полученные заявленные
урегулиро-
начисленные на начало на конец изменение ванные на начало на конец изменение
регионы / брутто-премии периода периода (гр.4-гр.3) периода периода (гр.9-гр.8)
страны-партнеры
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Asigurarea
mărfurilor
transportate
(cargo) – total 070                    
Страхование
грузоперево-
зок – всего
inclusiv:
в т.ч.:
0701                    
ţările CSI
страны СНГ
din care:
из которых:
07011                    
Rusia
Россия
Ukraina
07012                    
Украина
Belarus
07013                    
Беларусь
restul lumii
страны осталь- 0702                    
ного мира
din care:
из которых:
07021                    
Germania
Германия
România
07022                    
Румыния
Alte asigurări
directe – total
Другое пря- 071                    
мое страхо-
вание - всего
inclusiv:
в т.ч.:
0711                    
ţările CSI
страны СНГ
din care:
из которых:
07111                    
Rusia
Россия
Ukraina
07112                    
Украина
Belarus
07113                    
Беларусь
restul lumii
страны осталь - 0712                    
ного мира
din care:
из которых:
07121                    
Germania
Германия
România
07122                    
Румыния

2. Reasigurări pe riscurile primite de la asiguratorii-nerezidenţi (cumulat de la începutul anului).


Перестрахования по принятым рискам от страховщиков-нерезидентов (нарастающим итогом с начала года).
(mii lei – тыс. лей)
Denumirea Rezerva primei de reasigurare Rezerva de daune declarate,
indicatorilor / Prime de reasigurare necîştigate Daune dar nesoluţionate
zonele geografice Перестраховочные премии Резерв незаработанных Убытки Резерв заявленных,
Cod
/ ţările partenere перестраховочных премий но неурегулированных убытков
rând
Наименование Код primele brute la începutul la sfîrşitul modificarea la începutul la sfîrşitul modificarea
показателей / soluţionate
стр subscrise încasate perioadei perioadei (col.4-col.3) declarate perioadei perioadei (col.9-col.8)
географические полученные заявленные
урегулиро-
начисленные на начало на конец изменение на начало на конец изменение
регионы / ванные
брутто-премии периода периода (гр.4-гр.3) периода периода (гр.9-гр.8)
страны-партнеры
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total
072                    
Всего
inclusiv:
в т.ч.:
0721                    
ţările CSI
страны СНГ
din care:
из которых:                    
07211
Rusia                    
Россия
Ukraina
07212                    
Украина
Belarus
07213                    
Беларусь
restul lumii
страны осталь- 0722                    
ного мира
din care:
из которых:                    
07221
Germania                    
Германия
România
07222                    
Румыния

3. Reasigurări pe riscurile transmise către reasiguratorii-nerezidenţi (cumulat de la începutul anului).


Перестрахования по переданным рискам перестраховщикам-нерезидентам (нарастающим итогом с начала года).
(mii lei – тыс. лей)
Denumirea Cota reasigurătorilor în rezerva de
Cota reasigurătorilor
indicatorilor / daune declarate, dar nesoluţionate
Prime de reasigurare în rezerva primei necîştigate brută Daune
zonele geografice Доля перестраховщиков в резерве
Cod Перестраховочные премии Доля перестраховщиков в брутто- Убытки
/ ţările partenere заявленных, но неурегулированных
rând резерве незаработанных премий
Наименование убытков
Код
показателей / primele brute la începutul la sfîrşitul modificarea la începutul la sfîrşitul modificarea
стр soluţionate
географические subscrise achitate perioadei perioadei (col.4-col.3) declarate perioadei perioadei (col.9-col.8)
урегулиро-
регионы / начисленные выплаченные на начало на конец изменение заявленные
ванные на начало на конец изменение
страны-партнеры брутто-премии периода периода (гр.4-гр.3) периода периода (гр.9-гр.8)
A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total
073                    
Всего
inclusiv:
в т.ч.:
0731                    
ţările CSI
страны СНГ
din care:
из которых:
07311                    
Rusia
Россия
Ukraina
07312                    
Украина
Belarus
07313                    
Беларусь
restul lumii
страны осталь- 0732                    
ного мира
din care:
из которых:
07321                    
Germania
Германия
România
07322                    
Румыния

4. Servicii auxiliare de asigurare prestate către nerezidenţi şi/sau primite de la nerezidenţi (cumulat de la începutul anului ).
Вспомогательные услуги страхования, предоставляемые нерезидентам и/или полученные от нерезидентов (нарастающим итогом с начала года).
(mii lei – тыс. лей)
Denumirea indicatorilor / Cod
zonele geografice / ţările partenere rând Încasări Plăţi
Наименование показателей / Код Поступления Платежи
географические регионы / страны-партнеры стр
A B 1 2
Total
074
Всего
inclusiv: в т.ч.:
ţările CSI
0741
страны СНГ
din care: из которых:
Rusia
07411
Россия
Ukraina
07412
Украина
Belarus
07413
Беларусь
restul lumii
0742
страны остального мира
din care: из которых:
Germania
07421
Германия
România
07422
Румыния

IV. REZULTATELE FINANCIARE ŞI UTILIZAREA LOR


(cumulat de la începutul anului)
ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
(нарастающим итогом с начала года)
(mii lei – тыс. лей)
din care:
в том числе:
în asigurarea de în asigurarea cu pensii şi
Cod În perioada de viaţă (fără anuităţi, asigurarea de sănătate
Denumirea indicatorilor rînd raportare asigurarea cu pensii şi de accidente suplimentară la
şi anuităţi) asigurarea de viaţă
Наименование показателей Код За отчетный страхование страхование пенсий и
стр. период жизни (без аннуитеты, страхование
страхования здоровья и от несчастных
пенсий и случаев, дополнительно к
аннуитетов) страхованию жизни
A B 1 2 3
Venituri – total: (I + II + III)
080
Доходы – всего
inclusiv: в том числе.
I. Venituri din activitatea operaţională – total 090
Доходы от операционной деятельности — всего
din care: из которых
Venituri din activitatea de asigurare – total
091
Доходы от страховой деятельности - всего
inclusiv: в том числе:
Primele de asigurare pe asigurarea directă (c. 6131) 0911
Страховые взносы (премии) по прямому страхованию
Primele de asigurare şi portofoliul de prime încasate pe riscurile primite
în reasigurare (6132)
0912
Страховые премии и портфель премий, полученные по рискам,
принятым в перестрахование
Recompensa de comision şi broker, tantieme, taxe încasate (6133)
Полученные комиссионные и брокерское вознаграждение, 0913
тантьемы, сборы
din care: из которых:
Încasate de la nerezidenţi 09131
Полученные от нерезидентов
Recompensa procentuală a pagubelor pe riscurile transmise în
reasigurare şi retrocesiune încasată (6134)
0914
Полученные возмещения доли убытков по рискам, переданным в
перестрахование и ретроцессию
Venituri din modificarea mărimii rezervelor de asigurare (6135)
0915
Доходы от изменения величины страховых резервов
Alte venituri din activitatea de asigurare (6136)
0916
Прочие доходы от страховой деятельности
Alte venituri operaţionale – total (с. 612)
092
Прочие доходы от операционной деятельности
inclusiv: в том числе:
Аmenzi, dobînzi de întîrziere şi penalităţi 0921
Штрафы, пени и неустойки
Alte venituri operaţionale
0922
Прочие доходы от операционной деятельности
II. Venituri din activitatea de investiţii – total (c.621)
100
Доход от инвестиционной деятельности — всего
inclusiv: в том числе: 101
Venituri din investirea rezervelor şi fondurilor de asigurare
Доход от инвестирования страховых резервов и фондов
III. Venituri din activitatea financiară – total (c.622)
110
Доход от финансовой деятельности - всего
Cheltuieli – total: (I + II + III)
120
Расходы – всего
din care: из которых:
I. Cheltuieli ale activităţii operaţionale – total 130
Расходы по операционной деятельности — всего
din care: из которых:
Cheltuieli ale activităţii de asigurare 131
Расходы по страховой деятельности (с.715)
inclusiv: в том числе:
Despăgubirile de asigurare pe asigurarea directă (c. 7151) 1311
Страховые выплаты по прямому страхованию
Recompensa procentuală a pagubelor pe riscurile primite în reasigurare
şi retrocesiune (c.7152)
1312
Возмещение доли убытков, уплаченных по рискам, принятым в
перестрахование
Primele de asigurare plătite pe riscurile transmise în reasigurare şi
retrocesiune (c.7153)
1313
Уплаченные страховые премии по рискам, переданным в
перестрахование и ретроцесию
Recompensa de comision şi broker, tantieme, taxe plătite (c.7154)
Уплаченные комиссионные и брокерское вознаграждение, 1314
тантьемы, сборы
din care: из которых:
Plătite nerezidenţilor 13141
Уплаченные нерезидентам
Cheltuieli din modificarea mărimii rezervelor de asigurare (c.7155)
1315
Расходы от изменения величины страховых резервов
Alte cheltuieli ale activităţii de asigurare (с.7156)
1316
Прочие расходы по страховой деятельности
Cheltuieli comerciale (c.712)
132
Коммерческие расходы
Cheltuieli generale şi administrative (c.713)
133
Общие и административные расходы
Alte cheltuieli operaţionale - total (c.714)
134
Прочие расходы от операционной деятельности
inclusiv: в том числе:
Аmenzi, dobînzi de întîrziere şi penalităţi 1341
Штрафы, пени и неустойки
Alte cheltuieli operaţionale
1342
Прочие расходы от операционной деятельности
II. Cheltuieli ale activităţii de investiţii – total (c.721)
140
Расходы по инвестиционной деятельности – всего
III. Cheltuieli ale activităţii financiare – total (c.722)
150
Расходы по финансовой деятельности — всего
Rezultatul excepţional: profit (pierdere) (c.623 - c.723)
160
Чрезвычайный результат: прибыль (убыток)
Profitul (pierderea) perioadei raportate pînă la impozitare
170
Прибыль (убыток) отчетного периода до налогообложении
Cheltuieli (economii) privind impozitul pe venit (c.731)
180
Расходы (экономия) по подоходному налогу
Profitul net (pierderea netă)
190
Чистая прибыль (убыток)

Cod În perioada de
Denumirea indicatorilor rînd raportare
Наименование показателей Код За отчетный
стр. период
A B 1
Cheltuieli generale şi administrative – total
200
Общие и административные расходы
din care: из которых:
Cheltuieli de întreţinere а personalului administrativ şi de conducere –total
201
Расходы по содержанию административного и хозяйственного
персонала – всего
inclusiv: в том числе:
salariul personalului de bază 2011
заработная плата основного персонала
comisioanele agenţilor de asigurare
2012
комиссионное вознаграждение страховым агентам
alte plăţi netitularilor
2013
другие выплаты
Contribuţii privind asigurările sociale de stat şi medicale obligatorii 202
Взносы на социальное страхование и обязательное медицинское
страхование
din care: из которых:
asigurările medicale obligatorii 2021
обязательное медицинское страхование
Impozite, taxe şi plăţi în buget
203
Налоги, сборы и платежи в бюджет
Cheltuieli în scopuri de binefacere şi sponsorizare
204
Расходы на благотворительные цели и спонсирование
Cheltuieli privind protecţia muncii
Расходы по охране труда 205
Cheltuieli de reprezentare
206
Представительские расходы
Cheltuieli de deplasare
207
Командировочные расходы
Uzura activelor pe termen lung
208
Износ долгосрочных активов
Alte cheltuieli generale şi administrative – total
209
Прочие общие и административные расходы – всего
din care: из них:
cheltuieli pentru deservirea bancară 2091
оплата услуг банков
plata pentru chiria curentă a mijloacelor fixe
2092
плата за текущую аренду основных средств
cheltuieli de transport
2093
транспортные расходы
cheltuieli pentru pregătirea şi reciclarea cadrelor
2094
расходы на подготовку и переподготовку кадров
cheltuieli pentru reparaţia curentă a mijloacelor fixe
2095
расходы на текущий ремонт основных средств
cheltuieli de comunicaţii
2096
расходы на связь
cheltuieli pentru procurarea blanchetelor, cheltuieli tipografice
2097
расходы на приобретение бланков, типографские расходы
alte cheltuieli
2098
другие расходы

Raportul statistic № 1-asigurare se întocmeşte de Статистический отчет № 1-страхование


către societăţile de asigurare trimestrial, cumulativ de составляется страховыми компаниями
la inceputul anului de raport ежеквартально, нарастающим итогом с начала
отчетного года
Precizări metodologice Методологические указания
Legăturile logice şi aritmetice la compartimentele I, II, IV Логические и арифметические связи I, II, IV разделов
 rînd. 010 = rînd. 020+rînd. 030  стр. 010 = стр. 020+стр. 030
 rîndul 020 = suma rînd. 0201÷0218  стр. 020 = сумма стр. 0201÷ 0218
 rînd. 030 = suma rînd.0301÷0306  стр. 030 = сумма стр. 0301÷0306
 rînd. 040= rînd. 050+rînd. 060  стр. 040 = стр.050+стр. 060
 rînd. 050 = suma rînd. 0501÷0518  стр. 050 = сумма стр. 0501÷ 0518
 rînd. 060 = suma rînd.0601÷0606  стр. 060 = сумма стр. 0601÷0606
 rînd. 0911 col.1= rînd. 010 col.2  стр. 0911 гр.1 = стр. 010 гр.2
 rînd. 09131≤ rînd. 0913  стр. 09131≤ стр. 0913
 rînd. 1311 col.1= rînd. 040 col.2  стр. 1311 гр.1 = стр. 040 гр.2
 rînd.13141 ≤ rînd.1314  стр. 13141≤ стр. 1314
 rînd. 170 = rînd. 080 – 120  160  стр. 170 = стр. 080 – 120  160
 rînd. 200 = rînd. 133  стр. 200 = стр. 133
 rînd. 200 = suma rînd. 201÷209  стр. 200 = сумма стр. 201÷209
 rînd. 209 = suma rînd. 2091÷ 2098.  стр. 209 = сумма стр. 2091÷ 2098.

Compartimentul III Раздел III


Tabelul 1. Таблица 1.
- reflectă operaţiunile între asigurătorul rezident şi asiguraţii - отражает операции между страховщиком резидентом и
(deţinătorii de poliţă) nerezidenţi. страхователями (держателями полисов) нерезидентами.
În col. 1 – se reflectă primele brute de asigurare subscrise (conform В графе 1 – отражаются начисленные страховые брутто-премии
angajamentului contractual) aferente contractelor de asigurare încheiate în (согласно контрактному соглашению), по договорам страхования
perioada de raportare; заключенным в отчетном периоде;
În col. 2 – se reflectă primele de asigurare efectiv încasate în perioada de В графе 2 – отражаются фактически полученные страховые премии в
raportare; отчетном периоде;
În col. 3 – se reflectă stocul rezervei primei necîştigate brută la începutul В графе 3 – отражается резерв незаработанных брутто-премий - на
anului, aferent tuturor contractelor încheiate cu nerezidenţii, inclusiv начало года, для всех договоров заключенных с нерезидентами,
pentru contractele încheiate pentru perioadele precedente (=col. 4 din включая контракты за предыдущие периоды (= графа 4 предыдущего
raportul anual precedent); годового отчета);
În col. 4 – se reflectă stocul rezervei primei necîştigate brută la sfîrşitul В графе 4 – отражается резерв незаработанных брутто-премий - на
perioadei de raportare, aferent tuturor contractelor încheiate cu nerezidenţii, конец отчетного периода, для всех договоров заключенных с
inclusiv pentru contractele încheiate pentru perioadele precedente; нерезидентами, в том числе договоров за предыдущие периоды;
În col. 5 – se reflectă modificarea rezervei primei necîştigate brută (= col. 4 В графе 5 – отражается изменение резерва незаработанных брутто-
- col. 3); премий (= графа 4 - графа 3);
În col. 6 – se reflectă valoarea daunelor declarate în perioada de raportare, В графе 6 – отражается размер заявленных убытков в отчетном
care a fost înregistrată în Registrul daunelor pentru asigurările generale; периоде, который был зарегистрирован в Журнале учета убытков по
общему страхованию;
În col. 7 – se reflectă valoarea daunelor soluţionate (achitate) în perioada В графе 7 – отражается размер убытков урегулированных
de raportare; (выплаченных) в отчетном периоде;
În col. 8 – se reflectă stocul rezervei de daune declarate, dar nesoluţionate В графе 8 – отражается резерв заявленных, но неурегулированных
(neachitate) la începutul anului, aferent tuturor contractelor încheiate cu (невыплаченных) убытков - на начало года, для всех договоров
nerezidenţii, inclusiv pentru contractele încheiate în perioadele precedente заключенных с нерезидентами, включая контракты за предыдущие
(= col. 9 din raportul anual precedent); периоды (= графа 9 предыдущего годового отчета);
În col. 9 – se reflectă stocul rezervei de daune declarate, dar nesoluţionate В графе 9 – отражается резерв заявленных, но неурегулированных
(neachitate) la sfârşitul perioadei de raportare, aferent tuturor contractelor (невыплаченных) убытков - на конец отчетного периода, для всех
încheiate cu nerezidenţii, inclusiv pentru contractele încheiate în perioadele договоров заключенных с нерезидентами, в том числе договоров за
precedente; предыдущие периоды;
În col. 10 – se reflectă modificarea rezervei de daune declarate, dar В графе 10 – отражается изменение резерва заявленных, но
nesoluţionate (neachitate) (= col. 9 - col. 8). неурегулированных (невыплаченных) убытков (= графа 9 - графа 8).

Tabelul 2. Таблица 2.
- reflectă operaţiunile între asigurătorii nerezidenţi şi reasigurătorul - отражает операции между страховщиками нерезидентами и
rezident. перестраховщиком резидентом.
În col. 1 – se reflectă primele brute de reasigurare subscrise (conform В графе 1 – отражаются начисленные перестраховочные брутто-премии
angajamentului contractual) aferente contractelor primite în reasigurare (согласно контрактному соглашению), по договорам, принятым в
încheiate în perioada de raportare; перестрахование, заключенным в отчетном периоде;
În col. 2 – se reflectă primele de reasigurare efectiv încasate în perioada de В графе 2 – отражаются фактически полученные перестраховочные
raportare aferente contractelor primite în reasigurare; премии в отчетном периоде, по договорам, принятым в
перестрахование;
În col. 3 – se reflectă stocul rezervei primei necâştigate brute la începutul В графе 3 – отражается брутто-резерв незаработанных премий - на
anului, aferent tuturor contractelor de reasigurare încheiate cu nerezidenţii, начало года, для всех договоров перестрахования заключенных с
inclusiv pentru contractele încheiate în perioadele precedente (= col. 4 din нерезидентами, в том числе договоров заключенных в предыдущие
raportul anual precedent); периоды (= графа 4 предыдущего годового отчета);
În col. 4 – se reflectă stocul rezervei primei necâştigate brute la sfârşitul В графе 4 – отражается брутто-резерв незаработанных премий - на
perioadei de raportare, aferent tuturor contractelor de reasigurare încheiate конец отчетного периода, для всех договоров перестрахования
cu nerezidenţii, inclusiv pentru contractele încheiate în perioadele заключенным с нерезидентами, в том числе договоров заключенных в
precedente; предыдущие периоды;
În col. 5 – se reflectă modificarea rezervei primei necîştigate brută aferentă В графе 5 – отражается изменение брутто-резерва незаработанных
contractelor primite în reasigurare (= col. 4 - col. 3); премий, по договорам, принятым в перестрахование (= графа 4 - графа 3);
În col. 6 – se reflectă valoarea daunelor declarate în perioada de raportare, В графе 6 – отражается размер заявленных убытков в отчетном
care a fost înregistrată în Registrul daunelor pentru asigurările generale, периоде, который был зарегистрирован в Журнале учета убытков по
aferente contractelor primite în reasigurare; общему страхованию, по договорам, принятым в перестрахование;
În col. 7 – se reflectă valoarea daunelor soluţionate (achitate) în perioada В графе 7 – отражается размер убытков урегулированных
de raportare aferente contractelor primite în reasigurare; (выплаченных) в отчетном периоде, по договорам, принятым в
перестрахование;
În col. 8 – se reflectă stocul rezervei de daune declarate, dar nesoluţionate В графе 8 – отражается резерв заявленных, но неурегулированных
(neachitate) la începutul anului, aferent tuturor contractelor de reasigurare (невыплаченных) убытков - на начало года, для всех договоров
încheiate cu nerezidenţii, inclusiv pentru contractele încheiate în perioadele перестрахования заключенных с нерезидентами, в том числе договоров
precedente (= col. 9 din raportul anual precedent); заключенных в предыдущие периоды (= графа 9 предыдущего годового
отчета);
În col. 9 – se reflectă stocul rezervei de daune declarate, dar nesoluţionate В графе 9 – отражается резерв заявленных, но неурегулированных
(neachitate) la sfârşitul perioadei de raportare, aferent tuturor contractelor (невыплаченных) убытков - на конец отчетного периода, для всех
de reasigurare încheiate cu nerezidenţii, inclusiv pentru contractele договоров перестрахования заключенных с нерезидентами, в том числе
încheiate în perioadele precedente; договоров, заключенных в предыдущие периоды;
În col. 10 – se reflectă modificarea rezervei de daune declarate, dar В графе 10 – отражается изменение резерва заявленных, но
nesoluţionate (neachitate), aferente contractelor primite în reasigurare неурегулированных (невыплаченных) убытков, по договорам,
(=col.9 - col.8). принятым в перестрахование (= графа 9 - графа 8).

Tabelul 3. Таблица 3.
- reflectă operaţiunile între asigurătorul rezident şi reasigurătorii - отражает операции между страховщиком резидентом и
nerezidenţi. перестраховщиками нерезидентами.
În col. 1 – se reflectă primele brute de reasigurare subscrise (cota В графе 1 – отражаются начисленные перестраховочные брутто-премии
reasigurătorilor conform angajamentului contractual) aferente contractelor (доля перестраховщиков согласно контрактному соглашению), по
cedate în reasigurare, încheiate în perioada de raportare; договорам, переданным в перестрахование, заключенным в отчетном
периоде;
În col. 2 – se reflectă primele de reasigurare efectiv achitate în perioada de В графе 2 – отражаются фактически выплаченные перестраховочные
raportare aferente contractelor cedate în reasigurare; премии в отчетном периоде, по договорам, переданным в
перестрахование;
În col. 3 – se reflectă cota reasigurătorilor în stocul rezervei primei В графе 3 – отражается доля перестраховщиков в брутто-резерве
necâştigate brute la începutul anului, aferentă tuturor contractelor cedate în незаработанных премий - на начало года, для всех договоров,
reasigurare nerezidenţilor, inclusiv pentru contractele încheiate în переданных в перестрахование нерезидентам, в том числе договоров
perioadele precedente (= col. 4 din raportul anual precedent); заключенных в предыдущие периоды (= графа 4 предыдущего годового
отчета);
În col. 4 – se reflectă cota reasigurătorilor în stocul rezervei primei В графе 4 – отражается доля перестраховщиков в брутто-резерве
necâştigate brute, la sfârşitul perioadei de raportare, aferentă tuturor незаработанных премий - на конец отчетного периода, для всех
contractelor cedate în reasigurare nerezidenţilor, inclusiv pentru contractele договоров, переданных в перестрахование нерезидентам, в том числе
încheiate în perioadele precedente; договоров заключенных в предыдущие периоды;
În col. 5 – se reflectă modificarea cotei reasigurătorilor în rezerva primei В графе 5 – отражается изменение доли перестраховщиков в брутто-
necîştigate brută aferentă contractelor cedate în reasigurare (= col. 4 - col. 3); резерве незаработанных премий, по договорам, переданным в
перестрахование (= графа 4 - графа 3);
În col. 6 – se reflectă valoarea daunelor declarate în perioada de raportare, В графе 6 – отражается размер заявленных убытков в отчетном
care a fost înregistrată în Registrul daunelor pentru asigurările generale, периоде, который был зарегистрирован в Журнале учета убытков по
aferente contractelor cedate în reasigurare; общему страхованию, по договорам, переданным в перестрахование;
În col. 7 – se reflectă valoarea daunelor soluţionate (achitate) în perioada В графе 7 – отражается размер убытков урегулированных
de raportare aferente contractelor cedate în reasigurare; (выплаченных) в отчетном периоде, по договорам, переданным в
перестрахование;
În col. 8 – se reflectă сota reasigurătorilor în stocul rezervei de daune В графе 8 – отражается доля перестраховщиков, в резерве заявленных, но
declarate, dar nesoluţionate, la începutul anului, aferentă tuturor неурегулированных убытков - на начало года, для всех договоров,
contractelor cedate în reasigurare nerezidenţilor, inclusiv pentru contractele переданных в перестрахование нерезидентам, в том числе договоров
încheiate în perioadele precedente (= col. 9 din raportul anual precedent); заключенных в предыдущие периоды (= гр. 9 предыдущего годового
În col. 9 – se reflectă сota reasigurătorilor în stocul rezervei de daune отчета);
declarate, dar nesoluţionate, la sfârşitul perioadei de raportare, aferentă В графе 9 – отражается доля перестраховщиков, в резерве заявленных,
tuturor contractelor cedate în reasigurare nerezidenţilor, inclusiv pentru но неурегулированных убытков - на конец отчетного периода, для всех
contractele încheiate în perioadele precedente; договоров, переданных в перестрахование нерезидентам, в том числе
În col. 10 – se reflectă modificarea сotei reasigurătorilor în rezerva de договоров заключенных в предыдущие периоды;
daune declarate, dar nesoluţionate, aferentă contractelor cedate în В графе 10 – отражается изменение доли перестраховщиков в резерве
reasigurare (= col. 9 - col. 8). заявленных, но неурегулированных убытков, по договорам,
переданным в перестрахование (= графа 9 - графа 8).
Tabelul 4.
- reflectă operaţiunile între asigurătorul rezident şi entităţile Таблица 4.
nerezidente. - отражает операции между страховщиком резидентом и
* Serviciile auxiliare de asigurare includ serviciile strîns legate de нерезидентами.
activitatea de asigurare. Aici se reflectă comisioanele agenţilor, serviciile * Вспомогательные услуги страхования включают предоставление
brokerilor şi agenţilor de asigurare, serviciile de consiliere (consultaţie) cu услуг, тесно связанных с деятельностью страхования. Здесь
privire la asigurări şi pensii, cheltuielile de administrare, evaluare отражаются комиссионные агентов, услуги страховых брокеров и
(estimare) şi soluţionare a daunelor, serviciile actuariale, cheltuielele агентов, консультационные услуги по вопросам страхования и пенсий,
administrative în cazul operaţiunilor de salvare şi serviciile de административные расходы и затраты по стоимостной оценке и
reglementare şi de monitorizare în privinţa compensărilor şi rambursărilor. урегулированию убытков, актуарные услуги, административные услуги
по обеспечению спасательных работ и услуги по регулированию и
În col. 1 – se reflectă sumele efectiv încasate în perioada de raportare мониторингу в отношении компенсаций и возвратов.
pentru serviciile auxiliare de asigurare; В графе 1 – отражаются фактически полученные суммы в отчетном
În col. 2 – se reflectă plăţile efectiv achitate în perioada de raportare pentru периоде за вспомогательные услуги страхования;
serviciile auxiliare de asigurare. В графе 2 – отражаются фактически выплаченные суммы в отчетном
периоде за вспомогательные услуги страхования.
 rînd. 070 col.1<rînd. 010 col.2
 rînd. 070 col.7<rînd. 040 col.2  стр. 070 гр.1< стр. 010 гр.2
 rînd. 070= rînd. 0701+rînd. 0702  стр. 070 гр.7< стр. 040 гр.2
 rînd. 071= rînd. 0711+rînd. 0712  стр. 070= стр. 0701+стр. 0702
 rînd. 072= rînd. 0721+rînd. 0722  стр. 071= стр. 0711+ стр. 0712
 rînd. 073= rînd. 0731+rînd. 0732  стр. 072= стр. 0721+ стр. 0722
 rînd. 074= rînd. 0741+rînd. 0742  стр. 073= стр.0731+стр.0732
 стр. 074= стр.0741+стр.0742
Definiţii 
Определения
Sectorul «Societăţi nefinanciare» cuprinde unităţile instituţionale
nefinanciare (inclusiv întreprinderi cu statut de persoană fizică şi Сектор «Нефинансовые корпорации» объединяет
gospodării ţărăneşti cu teren agricol peste 10ha) a căror funcţie o институциональные единицы (в том числе предприятия с правом
constituie producţia de bunuri şi servicii nefinanciare destinate pieţii физического лица и крестьянские (фермерские) хозяйства с
ale căror resurse principale provin din vânzarea producţiei. площадью сельскохозяйственных угодий более 10га), основной
функцией которых является производство товаров и нефинансовых
услуг для рынка. Ресурсы формируются за счет средств,
Sectorul «Societăţi financiare» cuprinde unităţile instituţionale a полученных от продажи товаров и услуг.
căror funcţie principală constă în finanţarea, adică colectarea, Сектор «Финансовые корпорации» включает институциональные
transformarea şi redistribuirea disponibilităţilor financiare. Resursele единицы, основная функция которых состоит в финансировании,
principale ale acestor unităţi sunt constituite din fonduri provenind din т.е. сборе, преобразовании и перераспределении финансовых
angajamentele contractate (depuneri, bonuri, obligaţiuni etc.) şi din активов. Их основные ресурсы формируются за счет принятых
dobânzi primite. La acest sector se referă instituţiile monetar-creditare, процентов, страховых премий, комиссионных. К этому сектору
societăţi de asigurări şi alte instituţii financiare. относятся денежно-кредитные учреждения, страховые общества и
Sectorul «Administraţia publică» cuprinde unităţile instituţionale другие финансовые посредничества.
(finanţate din Bugetul Public Naţional - parlamentul, guvernul, Сектор «Государственное управление» включает
ministere, departamente, agenţii, birouri, autorităţile publice locale институциональные единицы (финансируемые из Публичного
etc.), a căror funcţie principală este de a produce servicii non-piaţă национального бюджета - парламент, правительство, министерства,
destinate consumului individual şi colectiv şi de a efectua operaţiuni департаменты, агентства, бюро, органы местного публичного
de redistribuire a venitului statului. Resursele lor provin din управления и др.), основная функция которых состоит в
contribuţiile obligatorii vărsate de unităţile aparţinând altor sectoare предоставлении нерыночных услуг для индивидуальных и
instituţionale. коллективных потребностях и осуществлении операций по
Sectorul „Gospodăriile populaţiei» cuprinde indivizi sau grupuri de перераспределению доходов государства.
indivizi în acelaşi timp (inclusiv gospodăriile ţărăneşti cu teren agricol Сектор «Домашние хозяйства» включает отдельные единицы или
pînă la 10ha) în funcţia lor de consumatori şi eventual de группы единиц (в том числе крестьянские (фермерские) хозяйства с
întreprinzători. Resursele principale ale acestora provin din площадью сельскохозяйственных угодий менее 10га), исполняющих
remunerarea salariaţilor, venituri din proprietate, transferuri efectuate одновременно функцию потребителей и, возможно, функцию
din celelalte sectoare şi din încasările provenind din vânzarea производителей. Основными ресурсами этих единиц являются оплата
producţiei. труда работников, доходы от собственности, трансферты, полученные от
Sectorul «Instituţii fără scop lucrativ în serviciul gospodăriilor других секторов от продажи продукции.
populaţiei» regrupează unităţile instituţionale care prestează servicii Сектор «Некоммерческие организации обслуживающие
non-piaţă pentru gospodării şi ale căror resurse provin din contribuţiile домашние хозяйства» объединят институциональные единицы,
voluntare efectuate de gospodării şi din veniturile din proprietate. În функцией которых является предоставление нерыночных услуг
acest sector se includ sindicatele, partidele politice, cultele religioase, домашним хозяйствам бесплатно или по ценам, не имеющим
asociaţii culturale şi sportive, fundaţii etc. экономического значения. Их ресурсы формируются из добровольных
взносов и доходов от собственности. К этому сектору относятся
профессиональные союзы, политические партии, религиозные общества,
культурные и спортивные ассоциации и др.

Вам также может понравиться