Вы находитесь на странице: 1из 3

ЗАТВЕРДЖУЮ ПОГОДЖЕНО

Ректор Проректор
С.С. Гаркавенко
2020 р.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ


Київський національний університет технологій та дизайну
Гр аф ік освітнього процесу студентів денної форми навчан н я
на 2020/2021 н авчал ьн и й рік

ФАКУЛЬТЕТ ДИЗАЙНУ

Код к вересень жовтень листопад фудень січен ь лю тий березень , квітен ь травень червень липень серпень

с п е ц іа л ь н о с т і V 1 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 зо 7 14 2 1 28 4 II 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23
Галузь знань 8
та ш ифр Р 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 зо 6 ІЗ 20 27 6 ІЗ 20 27 3 10 17 24 1 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28

групи С 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 зо ЗІ 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

1 с с с к к к к н н II н 8 8 с с К к к к к к к к к
022 2 8 с с с с к к к к н н II н 8 8 с с к к к к к к к к к
БД к 3 8 с с с с к к к к в в в в 8 8 с с к к к к к к к к к
4 8 с с с с к к к к ГІ II II II с с д д д д д д А А
022 8 8 8 с с с с к к к к в в в в 8 8 8 с с к к к к к ІС к к к
1 §
М гДк
022 с с с к к к к н н 8 8 с с к к к к к к к к к
1 II II
БДб
1 с с с к к к к II II н н 8 8 с с к к к к к к к к к
022 ьс к к к к
2 с с (■ с к к к к II II н н 8 8 с с к к к к
БДп 8 8 с с к к к к к к к к к
3 8 с с с с к к к к в в в в
І с с с к к к к н н н н 8 8 с с к к к к к к к к к
Культура і 8 с с с с к к к к н II и н 8 8 с с к к к к к к к к к
022 2
м истец тво
БДф 3 8 с с: с с к к к к в в в в 8 с с к к к к к к к к к
4 8 с с с с к к к к II II 11 II с с д д д д д д А А
022 8 8 с С к к к к к к к к к
1 с с с к к к к н II н II
БДфс
1 с с с к к к к н II н н 8 8 с с к к к к к к к к к
022 2 8 с с с с к к к к н II н н 8 8 с с к к к к к к к к к
БДр 3 8 с с с с к к к к в в в в 8 8 с с к к к к к к к к к
4 8 с с С' с к к к к II II п п с с д д д д д д А А
022
4 8 с с с с к к к к Г1 п п п с с д д д д д д А А
БДр-ф
022 8 8 8 8 с с к к к к к к к к к
1 8 8 8 с с с с к к к к в в в в
МгДр
Код вересень грудень березень тр авен ь червень серпень

спеціальності зо 14 25 10 17 14 28 16
Галузь знань
та шифр 29 26 24
групи
н с к к
022 с с к к к к
БДІ к к к
с
022
С К К К К К
МгДі
С к
022 с с с с к К
БДю с с с с к
с с А А
022
С к к
МгДю
Культура і
022
С с с
мистецтво
с с с к к
БДл
с с А
С с с к к
022 с с с с к
БД тІ с с с с к
с с с с А
С с к
022 с с с с к
БД\\еЬ с с с с к
с с с с А
022
с с с с с
МгД\УеЬ-ф
с с чі* II* II* с с
182 с с с с 11*11* II* II* с
БШ М К с с с 11*11* II* II* к
с с с
В ир о бн иц тво 182 С с 11*11* II* II* к
та т е х н о л о гії БШ М Кск с с с
182
с с с нд і ід нд НД к к
М г ІИ М К
182 с с с нлнд нд нд к к к
МгТЛП 111II11IIII11IIІ с с с II А
к серпень вересень жовтень листопад грудень січен ь ЛЮТИЙ березень квітень травень червень ЛИП(;нь сер пені
Код
спеціальності 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2
У
Галузь знань 26 3
та шифр 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 6 ІЗ 20 27 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 12 19 10 17 24 31 7
Р
групи І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ЗО 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52
с
022
2 п п п ГІ п п д д д д д д д д д д д д А А
М гД к
022
2 ГІ п п п п п д д д д д д д д д д д д А А
М гД р
022
2 п п п п п п д д д д д д д д д д д д А А
Культур а і М гД І
м и ст е ц тв о 022
2 п ГІ ГІ II п п д д д д д д д д д д д д А А
М г Д>у є і )-Ф
022
2 п п п II п п д д д д д д д д д д д д А А
М гД ю
022
2 П п ГІ п п II д д д д д д д д д д д д А А
М гД л

Виробництво 182
2 П п п п п п д д д д д д д д д д д д А А
та технології М гШ М К

Декан М.В. Колосніченко

Директор НМЦУПФ О.Б. Моргулець

Ум овні позначення:

. - Теоретичне навчання Н - Навчальна практика В - Виробнича практика

8 - Індивідуальні заняття та консультації П - Переддипломна практика


Н*- Навчальна практика (майстерні та
С - Екзаменаційна сесія (в т.ч. додаткова лабораторії університету) д - Дипломне проектування
для ліквідації академзаборгованості ) Н Д - Науково-дослідна практика А - Підсумкова атестація

К - Канікули Н П - Науково-педагогічна практика

Вам также может понравиться