Вы находитесь на странице: 1из 7

Маркс и Энгельс указали на то, что основа построения всего общества –

экономические отношения. Анализ современного общества дал право


утверждать, что в обществе 19 века существовал 2 враждебных основных
класса – пролетариат и буржуазия. Священнослужители и аристократия
потеряли авторитет. Пролетариат – могильщик капитализма. Реформировать
капиталистическое общество невозможно. Использовать старый госаппарата
тоже нельзя. Единственный выход – полное уничтожение старого порядка и
создание принципиально нового. По мере развития производительных сил
будет расти и обнищание пролетариата. История всех существовавших
обществ – история борьбы классов. Эта борьба заканчивалась
революционной перестройкой всего общества либо гибнет. Анализируя
капиталистическое общество, указывали, что пролетариат пополняется за
счет всех слоев общества. И этот класс пролетариата растет. По мере
развития капитализма будут возрастать противоречия между
производительными силами и производственными отношениями, с одной
стороны, и между общественным характером производства и
частнокапиталистическим характером присвоения – с другой. Производство
средств производства – основа. Общественный характер производства –
производит общество, а распределяется между некоторыми лицами

Марк и Энгельс впервые указали, что определяющим является


экономический базис и надстройка (политическая). Базис –
производственные \ экономические отношения; Надстройка – политическая
система, гос-во, право, обществ сознание и проч. Которая является
вторичной Политическая система – организованное насилие одного класса
для подавления другого. Не будет денег, судов, полиции. Право –
возведенная в закон воля господствующего класса. Критика
марксизмаленинизма, право не в пользу господствующего класса, а на
защиту слабого.

АНТИ ДЮРИНГ

В отделе «Политическая экономия» Энгельс подверг критике взгляды


Дюринга но вопросам экономической науки и изложил основы марксистской
политической экономии. Он дал определение предмета политической
экономии в широком и узком смысле, изложил учение Маркса о товаре и
стоимости, об эксплуатации наёмных рабочих, о прибавочной стоимости, о
земельной ренте, об анархии производства и конкуренции при капитализме,
о капиталистических кризисах перепроизводства. Огромное философское
значение имеют главы, посвященные вопросу о роли насилия в истории.
Раскритиковав идеалистическую «теорию насилия», утверждающую, что
насилие играет главную роль в общественной жизни, Энгельс показывает
решающее значение экономических условий жизни общества.

У розділі "Політична економія" Енгельс визначає сам предмет науки:


"Політична економія, у самому широкому розумінні, є наукою про закони, що
керують виробництвом і обміном матеріальних життєвих благ у людському
суспільстві". Енгельс підкреслює, що закони ці мають історичний характер,
вони характеризують окремі епохи. Вони не є проявом суб'єктивної волі
держави, як це стверджував Дюрінг.
Критикуючи вчення Дюрінга про насильство та його роль в історичному
розвитку, Енгельс підкреслює, що поділ суспільства на класи є історичним
процесом, який зв'язаний із розвитком відносин власності, еволюцією
способу виробництва матеріальних благ, зростанням продуктивності праці, її
суспільним поділом. Насильство лише захищає експлуатацію, а не створює її.
Однак Енгельс виправдовує насильство, що, на його погляд, може відіграти
важливу роль у створенні нового суспільства.
На особливу увагу заслуговують ті фрагменти книжки, де Енгельс дає
визначення основних політекономічних категорій: вартості, додаткової
вартості, капіталу, земельної ренти та інших. Енгельс доповнює положення
Маркса, викладені в "Капіталі", зокрема трактування основної суперечності
капіталізму: він визначає конкретні форми її прояву, що з них анархія
виробництва та кризи є, на погляд Енгельса, явищами суто економічного
походження.
Розглядаючи економічну кризу, як одну з форм прояву основної суперечності
капіталізму, Енгельс дає розгорнуту характеристику всіх фаз капіталістичного
циклу, показує, що усуспільнення процесу праці з появою акціонерного
капіталу сприяє вирішенню проблеми анархічності та кризовості
капіталістичного виробництва. Але Енгельс не визнає досить поширеної тоді
тези про соціалістичний характер акціонерної та державної форм власності,
уважаючи за необхідну передовсім політичну умову її соціалізації —
диктатуру пролетаріату.
Один з підрозділів цієї книжки написав Карл Маркс. Він містив критичний
огляд економічних теорій, починаючи з Платона та Аріс-тотеля до класичної
політичної економії, становлення якої Маркс зв'язує з ім'ям Петті та з школою
фізіократів.
Останній, третій розділ "Анти-Дюрінга" є викладом марксистського розуміння
сутності соціалістичного ладу, основних принципів його організації. Енгельс
вказує на можливості планового розвитку суспільного виробництва на основі
пізнання об'єктивного характеру дії економічних законів та використання цих
знань. Вирішальною умовою для цього є суспільна власність на засоби
виробництва.
Енгельс уважає, що планомірна, свідома організація суспільних економічних
процесів сприятиме безкризовому розвитку, що забезпечуватиметься також і
зникненням товарного виробництва, влади товару над виробником.
Соціалізм характеризується, на думку Енгельса, і відсутністю поділу
суспільства на класи та відмиранням держави. У цій книжці він дає
критичний огляд утопічних ідей соціалізму, історії їх розвитку, що згодом
знайшло відображення в наступній книжці Енгельса "Розвиток соціалізму від
утопії до науки" (1880).

Совокупность определенных событий в экономике, в общественно-


политической жизни Западной Европы первой половины XIX столетия,
своеобразно преломившись в сознании Маркса и Энгельса, в конечном
счете обусловила идеологическую позицию творцов марксизма. Эта
позиция диктовала специфичность подхода Маркса и Энгельса к
формированию того корпуса социального знания, который должен был
составить собственно теоретический фундамент революционной
пролетарской идеологии. Выстраивая корпус подобного знания, они —
чего требовала логика начатого дела — обращались к «мыслительному
материалу», накопленному историей европейской духовной культуры. Их
главное внимание в этом «материале», естественно, привлекали (и
пользовались предпочтением) положения, прямо либо косвенно могущие
работать на данную идеологию, обогащать и легитимировать ее.

Только труд наёмных рабочих создаёт богатство общества. Прибыль


капиталистов представляет собой неоплаченный труд рабочего класса.

Разработана теория стоимости:

Величина стоимости товара определяется количеством общественно


необходимого рабочего времени, затраченного для его изготовления, в
процессе обмена товары обмениваются по их стоимости как эквивалент
на эквивалент. Это – закон равновесия на рынке, закон товарного
обмена.

Разработана теория прибавочной стоимости:

Рабочая сила, по Марксу, имеет потребительскую стоимость и стоимость.


Стоимость этого товара соответствует стоимости жизненных средств,
необходимых для воспроизводства рабочей силы, а потребительская
стоимость определяется способностью рабочей силы к труду.Капиталист
покупает на рынке не труд, а рабочую силу, т.е. способность трудиться.

Разницу между стоимостью рабочей силы и стоимостью, которую она


может создать, Маркс называет прибавочной стоимостью.

Прибавочная стоимость является источником прибыли капиталиста.

Якісна характеристика додаткової вартості будується на визначенні її


природи (витрати додаткової праці), а кількісна — на демонстрації способів її
отримання, а також на визначенні міри впливу кожного фактора на загальну
вартість товару.
Маркс, протиставивши працю капіталу, робить висновок, що лише частину
робочого часу найманий робітник витрачає на відтворення власної вартості,
решта йде на відновлення вартості засобів виробництва, що належать
капіталісту, та на створення додаткової вартості, яка також привласнюється
капіталістом.
Відношення розмірів додаткової вартості до величини вартості робочої сили
вказує на ступінь експлуатації робочої сили. Цей показник Маркс називає
нормою додаткової вартості. Він аналізує способи збільшення додаткової
вартості, отже і її норми, пов'язуючи їх з абсолютним та відносним
зростанням використовуваної маси живої праці. Під абсолютним зростанням
маси живої праці Маркс розуміє збільшення кількості зайнятих у виробництві
робочих рук та збільшення тривалості робочого дня, а під відносним —
підвищення інтенсивності праці, що може стимулюватись новими формами
організації праці, її механізацією, а також ситуацією на ринку праці.

Рабочая сила, таким образом, является особенным товаром, способным


создавать стоимость большую, чем стоимость рабочей силы.

Прибавочная стоимость создается абстрактным общественным трудом и


выступает как неоплаченный труд рабочего.
К. Маркс довел до уровня научной теории идею классиков политической
экономии о двойственном характере труда (в их работах не было четкого
разделения потребительной стоимости и стоимости, абстрактного и
конкретного труда).

Двойственная природа товара: во-первых, товар способен удовлетворять


потребности людей, т.е. он обладает потребительной стоимостью; во-
вторых, производится для обмена и способен обмениваться на другие
товары, т.е. обладает стоимостью.

Двойственный характер труда означает, что труд в товарном


производстве является одновременно конкретным и абстрактным.

Конкретный труд – труд, отличающийся определенной целью, навыками,


организацией, профессиональным умением, направленный на создание
какого-то конкретного продукта. Результатом конкретного труда является
потребительская стоимость.

Абстрактный труд – это общественный труд (затраты мускулов, энергии,


мозга), отвлеченный от его конкретной формы. Абстрактный труд
является мерилом разных конкретных частных видов труда. Его
результатом является стоимость товара, проявляющаяся в меновой
стоимости, т.е. пропорции обмена одного товара на другой.

Он установил, что обменявляется существенным условием превращения


продукта труда в товар, определения стоимости товара, его реализации.

К. Маркс выделил понятие рыночной средней стоимости товара, вокруг


которой колеблются цены под влиянием спроса и предложения.

К. Маркс по-новому определил предмет политической экономии,


которая должна изучать не только законы распределения произведенного
продукта (как считал Д. Рикардо), но и непосредственного производства,
обмена и потребления, исследовать производственные отношения между
людьми во всех сферах и фазах общественного воспроизводства во
взаимодействии с развитием производственных сил.

К. Маркс экономически доказал объективно преходящий характер


современного ему общества, обусловленный прежде всего прогрессом
производительных сил, обобществлением производства и труда.

Он доказал также преимущества коллективных форм производства над


индивидуальными, частными, обосновал объективно неизбежное
возрастание роли крупных предприятий и процесс возникновения
монополий, а также рост экономической роли государства в условиях
капитализма.

Заслуги марксизма в развитии экономической теории огромны:

+1. Был выявлен ряд важнейших черт рыночной экономической системы,


связанных с растущей концентрацией производства и капитала,
усилением кризисных явлений, эксплуатацией наемных рабочих.

2. Создан новый язык экономической науки, связанный с учением о


прибавочной стоимости.

Итак, стоимость всех товаров создается трудом, представляя собой


кристаллизацию абстрактного человеческого труда. Выражается стоимость в
ценах товаров и определяет условия обмена. Но как увязать эту категорию с
истинными процессами ценообразования, которые в живой
действительности такой непосредственной связи не обнаруживают? Ведь
цены отнюдь не определяются лишь трудовыми затратами. Реальной
категорией здесь выступает цена производства: сумма издержек плюс
средняя прибыль. Поэтому Маркс строит целую систему "переходных
процессов", призванных логически показать, как стоимость
трансформируется в цену производства.

Она доказывала, что стоимость товаров, создаваемая трудом рабочих (и


именно только в сфере материального производства, поскольку только там
труд является производи тельным), присваивается собственником средств
производства (капитала). Он отдает их создателям лишь часть этой стоимости
в виде зарплаты в соответствии со стоимостью рабочей силы. Это считалось
одним из величайших открытий Маркса, отделившего стоимость рабочей
силы, которая определяет зарплату, от способности рабочего, трудясь,
создавать гораздо большую стоимость - вот откуда у собственника оставался
вполне "законный" излишек, так называемая прибавочная стоимость. Ее-то
Маркс и рассматривал как результат эксплуатации рабочего класса. Именно
поэтому пролетариат был призван ниспровергнуть "несправедливый" строй,
избавиться от капиталистов, "социализировать" прибавочную стоимость. В
сущность "социализации" Маркс не вдавался - главное обосновать лозунг:
"Кто был ничем, тот станет всем!".
Отже, фундаментальна праця, що була задумана тільки як економічне
обґрунтування революційної теорії, стала дуже глибоким економічним
дослідженням. Маркс спромігся розв'язати ті проблеми, на які вказувала ще
класична політекономія, але вирішити їх з позицій теорії трудової вартості не
змогла. В "Капіталі" він відобразив діалектику розвитку капіталістичного
суспільства, проаналізував усебічно все суттєве в економічних явищах та
форми їхнього прояву, указав на генетичну спадковість цих форм. Маркс
шукав і зміг дати визначення причин порушення економічної рівноваги та
суперечностей у розвитку капіталізму, спираючись на теоретико-економічні
аргументи, і тим самим продемонстрував можливості економічної теорії.

Вам также может понравиться