Вы находитесь на странице: 1из 8

×àëàÿ, Åëåíà Íèêîëàåâíà.

×-16 Îêðóæàþùèé ìèð â òàáëèöàõ / Å.Í. ×àëàÿ. — Ìîñêâà : Ýêñìî,


2017. — 32 ñ. — (Íàãëÿäíûé ñïðàâî÷íèê øêîëüíèêà. 1—4 êëàññû).
Îñíîâíàÿ öåëü ñïðàâî÷íèêà, ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáîâàíèÿì ÔÃÎÑ, — îáîáùèòü
è ñèñòåìàòèçèðîâàòü ó÷åáíûé ìàòåðèàë, çàêðåïèòü è óñîâåðøåíñòâîâàòü çíàíèÿ ìëàä-
øèõ øêîëüíèêîâ.
Êíèãà âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìíîæåñòâî òàáëèö ïî îñíîâíûì òåìàì øêîëüíîé ïðîãðàì-
ìû. Áëàãîäàðÿ íàãëÿäíîé è äîñòóïíîé ôîðìå ïîäà÷è ìàòåðèàëà ó÷åíèêè ñìîãóò áû-
ñòðî è ëåãêî íàéòè ëþáóþ íåîáõîäèìóþ èì èíôîðìàöèþ.
Èçäàíèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ, ðîäèòåëåé, ïåäàãîãîâ è
ðàññ÷èòàíî êàê äëÿ ðàáîòû íà óðîêå, òàê è äëÿ äîìàøíåãî ïîëüçîâàíèÿ.
ÓÄÊ 373.3:50
ÁÁÊ 74.261

© ×àëàÿ Å.Í., 2017


ISBN 978-5-699-96233-4 © Îôîðìëåíèå. ÎÎÎ «Èçäàòåëüñòâî «Ýêñìî», 2017

Âñå ïðàâà çàùèùåíû. Êíèãà èëè ëþáàÿ åå ÷àñòü íå ìîæåò áûòü ñêîïèðîâàíà, âîñïðîèçâåäåíà â ýëåêòðîííîé
èëè ìåõàíè÷åñêîé ôîðìå, â âèäå ôîòîêîïèè, çàïèñè â ïàìÿòü ÝÂÌ, ðåïðîäóêöèè èëè êàêèì-ëèáî èíûì
ñïîñîáîì, à òàêæå èñïîëüçîâàíà â ëþáîé èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìå áåç ïîëó÷åíèÿ ðàçðåøåíèÿ îò èçäàòåëÿ.
Êîïèðîâàíèå, âîñïðîèçâåäåíèå è èíîå èñïîëüçîâàíèå êíèãè èëè åå ÷àñòè áåç ñîãëàñèÿ èçäàòåëÿ ÿâëÿåòñÿ
íåçàêîííûì è âëå÷åò óãîëîâíóþ, àäìèíèñòðàòèâíóþ è ãðàæäàíñêóþ îòâåòñòâåííîñòü.

Ñïðàâî÷íîå èçäàíèå
анытамалы баспа
Äëÿ ìëàäøåãî øêîëüíîãî âîçðàñòà
мектеп жасында ы кіші балалар а арнал ан

ÍÀÃËßÄÍÛÉ ÑÏÐÀÂÎ×ÍÈÊ ØÊÎËÜÍÈÊÀ. 1—4 ÊËÀÑÑÛ

×àëàÿ Åëåíà Íèêîëàåâíà


ÎÊÐÓÆÀÞÙÈÉ ÌÈÐ Â ÒÀÁËÈÖÀÕ
(орыс тілінде)

Îòâåòñòâåííûé ðåäàêòîð À. Æèëèíñêàÿ. Âåäóùèé ðåäàêòîð Â. Åðìîëàåâà


Ðåäàêòîðû À. Ñòîëÿðåíêî, È. Êóêóøêèíà. Õóäîæåñòâåííûé ðåäàêòîð Â. Òåðåùåíêî
Êîìïüþòåðíàÿ âåðñòêà Å. Ñìèðíîâà. Êîððåêòîð Þ. Êóëèêîâà

Èçäàíèå ïîäãîòîâëåíî ïðè ñîäåéñòâèè àãåíòñòâà «ÓËÀ»

 îôîðìëåíèè îáëîæêè èñïîëüçîâàíû èëëþñòðàöèè:


schiva, BlueRingMedia, Krol / Shutterstock.com
Èñïîëüçóåòñÿ ïî ëèöåíçèè îò Shutterstock.com

ООО «Издательство «Эксмо»


123308, Москва, ул. Зорге, д. 1. Тел. 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru
ндіруші: «ЭКСМО» А/Б Баспасы, 123308, М;скеу, Ресей, Зорге к<шесі, 1 =й.
Тел. 8 (495) 411-68-86.
Home page: www.eksmo.ru E-mail: info@eksmo.ru.
Тауар белгісі: «Эксмо»
/азастан Республикасында дистрибьютор ж;не <нім бойынша
арыз-талаптарды абылдаушыныA
<кілі «РДЦ-Алматы» ЖШС, Алматы ., Домбровский к<ш., 3«а», литер Б, офис 1.
Тел.: 8(727) 2 51 59 89,90,91,92, факс: 8 (727) 251 58 12 вн. 107; E-mail: RDC-Almaty@eksmo.kz
німніA жарамдылы мерзімі шектелмеген.
Сертификация туралы апарат сайтта: www.eksmo.ru/certification

Ñâåäåíèÿ î ïîäòâåðæäåíèè ñîîòâåòñòâèÿ èçäàíèÿ ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ


î òåõíè÷åñêîì ðåãóëèðîâàíèè ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: http://eksmo.ru/certification/
рмационной про
ндірген мемлекет: Ресей. Сертификация арастырылан
фо ду
ин
к

кц

Äàòà èçãîòîâëåíèÿ / Ïîäïèñàíî â ïå÷àòü 25.05.2017. Ôîðìàò 70x1001/16.


Зна

ии
36 Ф З
с оглас

Ïå÷àòü îôñåòíàÿ. Óñë. ïå÷. ë. 2,59.


N4
но

Ф
ед 10
г.

ера . 20
л ьн о
м у з а к о н у о т 29
.1 2
Òèðàæ ýêç. Çàêàç
ЖИВАЯ И НЕЖИВАЯ ПРИРОДА
Природа — то, что нас окружает, но не создано че-
ловеком.

Природа

Живая природа Неживая природа

Растения, Земля, планеты, Солнце


животные, люди и другие звёзды, вода

Дышат, питаются, Являются условием


растут, приносят существования живых
потомство, умирают существ

Природные явления
Природные явления, или явления природы, — все
изменения, происходящие в природе (восход и заход
солнца, замерзание водоёмов, изменение температуры
воздуха и т.  д.).
Сезонные явления природы
Оттепель, гололедица, снегопад, метель, измо-
Зимние
розь, зимняя спячка животных
Ледоход, половодье, таяние снега, прилёт пе-
Весенние релётных птиц, появление раннецветущих рас-
тений
Радуга, гроза, увеличение длительности дня,
Летние
появление потомства у зверей и птиц
Похолодание, затяжные дожди, густые туманы,
Осенние
первый снег, ледостав, отлёт птиц

 1 
ПОГОДА
Погода — сочетание температуры воздуха, облачности,
осадков и ветра. Ежедневно можно наблюдать:
 за изменением температуры;
 за состоянием неба (ясно, пасмурно, облачно);
 за осадками (дождь, снег, град);
 за силой и направлением ветра;
 за сезонными явлениями.

Условные обозначения для записи состояния погоды


Направления ветра
— ясно (небо чистое, солнце
светит целый день) С
СЗ СВ
— переменная облачность (на
небе есть облака, которые
часто закрывают солнце) З В

— пасмурно (небо затянуто ЮЗ ЮВ


тучами, солнца не видно) Ю
— дождь — снег — слабый ветер
— умеренный ветер
— град — туман
— сильный ветер
— роса — иней — очень сильный ветер

Прогноз погоды
Наука о погоде называется метеорологией. По данным
метеоспутников, работающих в космосе, составляется
прогноз погоды. Предсказывать погоду можно также по
народным приметам:
 появление перистых облаков на небе — к дождливой

погоде;
 ласточки летают низко над землёй — к дождю;
 на закате небо красное — будет сильный ветер;
 вороны собираются в стаи и каркают — к метели;
 соловей всю ночь поёт — день будет погожим.

 2 
ЗВЁЗДЫ И ПЛАНЕТЫ
Солнечная система — Солн-
це и  тела, которые вращаются
вокруг него. В  Солнечную сис-
тему входят 8  планет. Во вре-
мя движения по орбите вокруг
Солнца они вращаются ещё
и  вокруг своей оси.

Планеты Солнечной системы

Меркурий
1  Вся поверхность в кратерах.
 Продолжительность года: 88 земных дней.
 Самая маленькая планета.
 Температура от + 350 до – 170 градусов.
 Не имеет спутников.
Планеты земной группы

Венера
2  Планета оранжевого цвета.
 Продолжительность года: 255 земных дней.
 Имеет плотную атмосферу.
 Не имеет спутников.

Земля
3  Голубой шар.
 Продолжительность года: 365 или 366 дней.
 Единственная планета, где есть вода и жизнь.
 Спутник: Луна.

Марс
4  Красная планета с тёмными пятнами.
 Продолжительность года: 687 земных дней.
 Вдвое меньше Земли.
 Спутники: Фобос и Деймос.

 3 
Планеты Солнечной системы

Юпитер
5  Красный полосатый шар.
 Продолжительность года: 12  земных лет.
 Самая большая планета, в 19 раз больше Зем-

ли, в 10 раз меньше Солнца.


 Имеет 67  спутников.

Сатурн
6  Планета с огромными вращающимися
Газовые гиганты

кольцами, не касающимися её.


 Продолжительность года: 30 земных лет.
 Вторая по размерам планета.
 Имеет 62  спутника.

Уран
7  Тускло-голубая планета.
 Продолжительность года: 84  земных года.
 Самая холодная планета.
 Имеет 27  спутников.

Нептун
8  Планета ярко-голубого цвета с большим
тёмным пятном, имеет 5 красноватых колец.
 Продолжительность года: 164 земных года.
 Имеет 14 спутников.

Звезда — раскалённый газовый шар, состоящий из во-


дорода и гелия. Солнце — ближайшая к нам звезда.

Температура на поверхности 6000 градусов.

Диаметр в 109 раз превышает диаметр


Солнце
Земли, масса — в  330 раз.

Источник тепла и  света на Земле.

 4 
ЗЕМЛЯ — ПЛАНЕТА
Земля — третья от Солнца планета Солнечной систе-
мы. Её диаметр 12 472 км. На Земле благоприятная для
жизни температура воздуха, есть вода и почва.
Ось — условная линия, которая проходит через центр
Земли, Северный и Южный полюсы.

Вращение Земли вокруг своей оси

Один оборот вокруг своей оси Земля делает за


23  часа 56 минут, то есть за сутки.

Происходит смена дня и ночи. На стороне, кото-


рая не обращена к Солнцу, — ночь; на той сторо-
не, которая обращена к Солнцу, — день.

Вращение Земли вокруг Солнца

Один оборот вокруг Солнца Земля делает за 365


суток 5 часов 48 минут, то есть за год.

Происходит смена времён года. В полушарии, ко-


торое находится ближе к Солнцу, — лето, в про-
тивоположном  — зима. Осень и  весна — периоды,
когда оба полушария равноудалены от Солнца.

Изображение Земли на глобусе и карте


Глобус — объёмная модель Земли.
Меридианы — линии, соединяющие крайнюю северную
точку Земли (Северный полюс) с крайней южной точкой
(Южный полюс).
Экватор — условная линия, делящая земной шар на се-
верное и южное полушария. Длина экватора 40 000 км.
Параллели — линии, расположенные параллельно эк-
ватору.

 5 
Северный полюс
меридианы

экватор

параллели

Южный
полюс

Географическая карта — условное изображение повер-


хности Земли на плоскости.

Масштаб — число, которое показывает, во сколько раз


уменьшено действительное изображение. Например, мас-
штаб 1 : 8 000 000 обозначает, что изображение уменьшено
в 8 000 000 раз.
Цветовые обозначения на глобусе и карте
 Равнины — зелёный цвет;
 возвышенности — жёлтый цвет;
 горы — коричневый цвет;
 реки — линии голубого цвета разной ширины;
 моря, озёра, океаны — синий цвет.

Виды географических карт

Физические Политические

Карты, на которых Карты, на которых обозна-


обозначены горы, чены страны. Физическая
равнины, возвышенно- карта полушарий позволяет
сти, реки, моря, озёра, увидеть всю поверхность
океаны. Земли на  плоскости.

 6