Вы находитесь на странице: 1из 167

ИСТОРИЧЕСКIН PA3ЬICKAIIIH

ВЪ СРЕДНIЕ 81$КА

Викентiя lVIaкymeвa.

ВАРШАВА,

В'Ь 'l'ИПОГРАФIИ 13АРШАВСitАГО УЧlШНАГО OltPYГA.~
вe-err

Нсчатапо по опред·Ьленiю Con'k1 a И:мнЕРА'l'ОРСRАго


1
Варшавсюtго Уuи­
верситета.
PEit'l'OPЪ II. давровскz'l't.
О ГЛЛВ Jl Е Н I Е.

llpeдиc.;roвie. Стр.
ГЛАВА I. Болгарс1,~il1 перiод7, (8(>1--1237). . . ].
13олгарсrtiн посе.:rепiл въ Ллбаuiи въ IX-X B'Jш,axъ.-Ilpe-
;~aнie о болгарс1шыъ прав1гге. 1r'1, Драча, Влади:м~рть.-Боя-
ринъ Ilвацп въ Прон11щI, и бо.тl'арс1tiй царь TuxoJ11ipo ~шъ
Драча.- R)лшал Албапiл отдаетсл болгарамъ.--Драчъ во
власти визшrтiйцевъ.-Норианс1ше вторженiе и yчac'I'ie въ
немъ свл'l:,тчанъ и дубровчанъ.-Деспотъ Слава въ Мелениrt'l,
и охр:иде1tихъ горахъ.--О11 ношенiJI болгарс1шго царя AC'I:.-
ШI II шь десно'I'У Эпира, 0еодору Комщшу.-Волгарс1tiе на­
чалыпши Rасторiи и Элъба,ссапа въ поло1ШII'В XIII в.-06-
щiе выводы.-- IIрсдt.п,1 бо.парскихъ носеленiй. въ Албавiи.
Гллвл II. A1to1cyi1cкii1 ncpioдz, (1250·-· 1350). . . 19.
Походъ Михаи.та Налеолога въ Албаuiю.-Драчъ и Алба­
нiя О'I'даютсн Ларлу I Au:JtCJ/lf'U,!f, и онъ о6'1ш~аетъ соблю­
/r.а1ъ болгарскj.е ваrины 11 обычаи -Награ,ждастъ лица, до­
С'гавпвшiл ему албапсrъую п,оропу, н бере'l"Ь 3аложшш,овъ.­
Славш.rсr{iЯ се.тrенiл, уномннаемын въ неапо.11итаrrсю1хъ па~•
мятшшахъ.-13о;юбнов.:rснiс Драча, разрушеппаt'О seмлe'I'PJI·~
еснiемъ и разграблепнаго албанцами и славлпа:\Ш.--Походъ
IIaлeo.IIOгa подъ Драчъ.--ltарлъ I запрсщаетъ 'rорговлю ра-~
бами, вывозиыыJ\ш :~ыъ Албанiи. --Дсспотъ Нин-,ифоръ вс11 у­
паеТ'ь въ но;щанство Itар.ш.-Осада IИ~.1н•рада.-Возстапiе
албаrщсвъ.- Дуброnчане и оиишане по.могаютъ виваптiй­
Цn:\1ъ.-Сою:зъ ltapлa съ CплrJ.jтoJ\lъ и Трогпроиъ, съ ссрба­
ыи и болгараии. -·-· СношепiJi Ларла II съ :Милу'11 1шомъ и :ма­
'I'ерью его, Ел:еною.-Отuошеuiл шr. Rо:мнспаl\iъ. ----Болринъ
дiелиглава.-Новос воастанiе въ Албапiи.-Фплиппъ Та­
рептшrсr{iй под'гвсрждас'rъ старШ} заrюны и обычаи, даруе'l'Т.
амаистiю албапсrш?11ъ болрамъ и награждаС'I.'Ъ П'Ьrшторыхъ
1шъ нихъ.-Сд'n.ш,а съ )I ссшшою Аrшою. - Драчъ передает­
сн серба:\Iъ. -:Муааки, Ду1ш11 1шы и Арiлнити и ихъ влад'lшiн.
----Возстапiе въ албансrюшъ нрииорьи.--О'rношенiл албан­
цсвъ 1tъ 'Визаптiп.-Сrrепанъ Душапъ овлад·вЕаетъ Дра­
чю1ъ.-Договоры п,оролл J>оберта съ Апдреемъ :Муза1i.и
и Танусошъ Touicю и подтверждепiе С'I'ары:хъ закоповъ :и
обычаевъ Ллбанiи.- Э1tспедиrф1 Лудошша Наваррскаго
въ А.Jiбанiю.--Общiс выводы.
ГЛАВА III, Cepбc1.iti 1zepioд3 (1350-1450). . , . . . . . 46.
3аnоевапiе Адбапiи Душапо,11ъ.- Бра'I'Ъ его Синиша, десп.
~Эrrолiи, onJiaД'l:шae'I'Ъ Э.11лиuс1шю Влахiею.---00:ма Прилупо-
nичъ nъ Я:шптh: п0Iч1оnи'rельс'rвуетъ сербамъ и угнетае'rъ
ал:баю~евъ.-Славюте поиогаю'rъ Исаву де Вуоrrдсльмон1•е
IV
Стр.
протинъ Спа11 ы. -Нападенiс В угол на А рту. --Турю,r у'гверж­
лаютсJI въ южной Ллбапiн.-В.тRд'l,'11 елып,rс роды въ сред­
ней А.1rбанiн и ихъ отпошенiл ItЪ серба:нъ, венсцiлп­
ца;нъ и туръ:аыъ: Музатт, 1от:и, Опаты, Арz'а1тrтr­
Л.омнены, Дукагшtы и Настр~'тпилп. - Господство Палr,­
щилеit и Чеzтоев~иеi1 пъ с·fшерной Албапiи н пхъ от­
ношснiл I'iЪ сос·I,дшrъ. - Войны О1•спана Ла,~арсвича и
]Орiл Ву1ювича Врашшвича съ Dснецiсю н:п-:за Албапiи.
Г.JIABA IV'. Борьба Скандербега с7., 1nyp1i'a:11щ п 1201.орсн·iе u1rm Aлбani'tt
(1443-14 79 г.). . . . . 80.
С1\,андербегъ принадле.iЮI'L'Ъ на столыш-же славянс1шй
исторiи, на СЕiд,шо албанс~шй. - Васнослонш,ш сн:а:за­
нiя шшегирисrrовъ Сюнrдербсга объ его подвш·ахъ въ 'rу­
рецко:мъ шгlщу онро-вергаю11 сп соврююrшыыи 1ш.11ш'гш11ш­
ии. -Начало борьбы съ туршt:шr (1443-1444 г.).-0'11 но­
нiJI н.ъ серба:i\Iъ.-Uойпа съ Бсшщiсю (1448 г.).-Втор.;кс,­
нiс въ Албанiю Амурtт•а II (1449 г.).-Сь:апдсрбегъ rrл:а­
ТИ'rъ дань cy.iI'ra11y.-Typю[ осаждаю'rъ 1tрою (1450 г.).,-­
Харашгеристшш Магомс'rа П. --- Сношспiл Спапдербсга
еъ папою и еъ uсапо.ш'rпнс~-;,и;нъ 1шро.теыъ, Л.1ьфонсоыъ l.
Участiе Пснецiи въ :шговор'l, )(у1ш1 1 шrовъ.--Она ищетъ
ПО;\'IОЩИ Скапдербсга.-II орааюпiе его нодъ 1И~лградоиъ
(1455 г.).-Тур1ш вапюШЮ'l"L .Му:шrtiю п :Ма·1·iю.-БJ,гс'rво
Скандербега (1456), - Враждебныл о'гпошепiл Сюшдер­
бега и Дуrшгиноnъ въ Вешщiи.- Спошепiл съ ltаюшстоыъ
ПI.-При.:~rирепiс съ Вшюцiсю.-- С1шндсрбсгъ въ Апулiн
(14(Н г.).-- Нссостолвшiйсл rчэсс'rовый походъ HiJf П.­
llшrcцi}[ поJ\:rогас'rъ Скандербе1~у.- Втор.а~снiе lVIaro:нeтa II
въ Албанiю и 6'1)гс'r1ю С1r,андер6е~',1, (14l55 г.).--Ал6апцы от­
даютсfI 'rypr\юrъ.-Hou·1)дa, Сrtапдербсга нодъ Itpocю (14(,7
года).-Uултапъ опустовrа,стъ Албанiю.---Сыерть С1tандср­
бсга (1408 г.).-Itрол сдана Вснсцiи.-апапl'l;йшiс албан­
цы б·tгутъ въ пеаполитаrrс1·,ос 1tороленство.-Война Вспе­
цiи съ 'rypшt:urи и 01шпчатолыrос но1шрснiс нии Адбапiи.
Гллвл У. Ycrnpoiicmвo и управлmа·с албансл:ихо orJщum вz; средт,:е
етька. . . . . . . . . . 11{5.
BcнcцiJIНCI1,ic правители албалсю1хъ общr,iнъ. - Городъ
и зе:нл1r. - Сосдоuiя. - Рабы. - Itаба.ш. - 1Iоложспiе
поселш1ъ.-Обро1\,ъ п СОI1,Ъ.-Воярс и ихъ но.[ож,енiе въ
общ~пгв.-У чac'ric горожапъ въ общинпоиъ унравлепiи.--
3с1rлевладrJ:,пiс.~Нодати, налоги и новипноС'I'И.-Поло,же­
пiе духовенства.-Ипос11 ршщы.-Бврси.- СудопроиавОk·
ство. - ltaitъ сиотр'kто венсцiяпсrше нравите.:rьс'11 во на свои
албаnс1tiл об щипы?
Г,ilABA YI. Славлисн·iл поселеп~"я вz Албатп'п . • , • . . . . . 148.
Отношенiс слюз1шс1щго пасслепiн шь албанскоl\rv въ ска­
дарсrшмъ оь~ругk- Псдостаточпос'rr, св'вл'lшiй о средней
Албапiн.-Слаuяпс населили весь Эниръ.
II О JI О JKEJIIЯe

1. Славлно, заселившiе Адбанiю nъ VII-·X в·ЬRахъ, не высе-


,,, ~

лллись и3ъ не.я и нс оыли истреолены тунеыца:ми; но, оставшись на

мtст·.в, переродились въ албапцелъ.


2. Славлпо безпреш1тствен1ю и непрерывно зассля.:Jи Албапiю
до половины XIII в·.ви,а, 1tогда при.швъ славансrшхъ СИАЪ въ эту
область прiостановилсJr на ц·:Влое с·1·ол·kгiе. Сербс1ие аавоеваniе нри
Степан·.в Душан·t благопрiнтствова.:r~ усиленiю с.:1ан.1п1сRой стихiи
въ ААбапiи; по нри его слабыхъ прfеишш.ахъ, съ и,онца XI v· в:Iша,
албанцы усиливаю'l'СJI на счетъ славлнъ, о·r·евсняютъ ихъ и порабо-
. щаютъ, и на l\-Г.нстt и по обра::щу стараго слаш1нсrtаго боJ1рства воз-­
ню,ае•11ъ новое, си·вшанное, славш-rс1tо-албанс1ие.
3. Скандербеl'Ъ принад.;rе,житъ па с·r·олыш-,жо славлпской, на
С$Шrько албанской исторiи. Онъ вовсе не бы.:~ъ таюнrъ 6еююрыст­
ны~1ъ и нспоб·.вдимьнrъ воино:мъ хi)Истовымъ, ка.к.имъ и:юбражаютъ
его н~аслуживающiо ;~ов~врiл его панегиристы.
4. За с1шерную границу бо.:1гарс1tихъ посс.юнiй въ Ллбанiи
:можно приш1ть 1·оро;~ъ Лсшъ и lVIиpдитcitiJI горы.
5. А;1банси.iн общины унравлллись нъ срсднiе в·1ша по cJu1дл1t­
cnu.;-uь зrtnonctмo.
ПРЕДИ ел О B1}1J.
~-

Roi\ii;a я отправлн.1ся въ начал'В 1868 года въ заграничную :ко­


мапдировтtу, Историrи--филологнческим:ъ факультетоиъ ИмпЕРАТОР­
сrtлго С.-Пстербургскаго университета было MII'H между нрочимъ
поручено и3учепiе албапеrюИ народности на мtст,ь. Не ИМ'ВВЪ воз­
:мо.жпости нос'вти1ъ Албанiю съ липгвИС'I'ИIИ-Э'I'нографическою Ц'В­
лr>ю, rtашь это нрсдполагалось, л ограничился историtrесrtими разыс­

капiJrми въ италы1пс1п1хъ архивахъ и библiотеrtахъ, обращая: пре­


ииуществеппо вниманiс на судьбу славJiнъ въ Албанiи въ среднiе
В'}Ша.

Профссоръ 1инигсбер11 сrtаrо универсИ'I'е'га, R.арлъ Гопфъ, пер­


вый изъ учспыхъ ука::-}алъ на ва,жпость дла исторiи Албанiи пам.пт­

никовъ, храншцихсл въ итальлнси,ихъ архинахъ, и въ особенности


въ неанолитансrюиъ и венсцiлнс1t01\'Iъ; но воспользовался ими одно­

с11ороппе и па столько, на сrюлыю rtа:залось еиу доста·rочпымъ длн

его Ц'Бли-изучепiа Византiи.


Намл'rпиrювъ но албанс1юй исторiи издапо чрезвычайно мало;
Н'всrилыю деснтrювъ из;ь вeпcцiJtncrtaгo архива вошли въ извtст­
ный сборникъ г. Шафариrtа и П'БСrюлыю памл.'rпиковъ ИЗ'~ неаполи­
тансrtаго архива напечатаны гг. Форджссомъ-Даванцати, lVIипiepи­
Prrчgio и Рачкимъ: R.ъ со,жалtнiю, и Э'I'О нсзначите.11ы1ос число nа­
млтни1ювъ издано пебрсжпо, съ ошиб1tа:м:и и пропусками. По э1'ому
VI
было необходимо св'нритr) пхъ еъ 1ю;~линш1юыю1, иенравитr. и попол­
нить. Но это была caмaJI тшчтожнан часть :мое~\) 'труда; главпан .же
состошш въ разысr:анiи 1rа~ш'1·пиrювт. нснн;~анныхъ. Въ болыпинств'l~
случасвъ нс было пи~tю~ихъ уюt~нtнiй, а въ осталыrыхъ они были не­
достаточны, а потому :м1г1; приш.~юсь нсрслистатr) 01 1 ро.мпое число
фолiантовъ, чтобы отыс1\,ать въ нихъ нужпыс МП'1} IШl\IЯТшши. Еели
найденный :мною п:11штшшъ бы.11ъ нажснъ, то л тщатслы10 псрепи-
,,d с,, ~

сывалъ et'o; если ,ж.с опъ оылъ мепынсн важности, то л д'.ьлалъ и3ъ

него извлсчепiе и выписывалъ l'.н1впыя l\гJн~та; но ш1 одинъ намят-


~ .
пиrи, не оставленъ мною uсзъ вниl\rаш.н.

Ре8уЛЬ'l1 аты l\IОИХЪ разысюtпШ въ Италiи изв'1~стш,I и:~ъ моихъ


отчстовъ, не 1 rатасмыхъ ПivIIШРАтогс1tою Лкадемiею Науr~ъ, а по­
тоиу зд'l>сr) было бы неу:м·пс'1·но расrrрострапя1ъс.п о нихъ. Сrшпtу
толыtо, что я работалъ ;~ажс въ та1~ихъ архивахъ, пъ rшторыхъ пс
бывалъ ощс пи одипъ Ю3Ъ иностранпыхъ ученыхъ. 'l, а1ивы апхивы
,
А1ш.оны, Болоньи и l\1антуи.
R,огда собнранiс Ш1l\Ш'J.'ш1ь·.овъ приходило Ii.Ъ I'~опцу, .н при­
стунилъ r~ъ ихъ ра~работкJ; и 11ропиюю зимою юttiиса.'1Ъ въ Всшщiи
сочипенiе объ исторiи Албанiи въ среднiе в'1нtа. Ji довслъ его до
nреиенъ Сш1.ндорбе1'а, о которомъ на1.Vгl;ревался и~щать особое ин..,
сл·Ьлованiе. Печатан пьш'n изв:ючснiе и:~ъ этого сочинснiн, л счслъ
нуж.нымъ прибавить главу о Сrtапдербсггk Л ограничилс.н ра:зълспе­
нiсиъ главпыхъ фаrи'овъ CJ'O жившr и д'Ьятелыюс'ги, псrtаш,спныхъ
~ .
его панегиристами, ОС'l'ав.пш подрооности до и:щашл нолпаго сочи-
• . • . V
ненш, rtъ 1и11 opolVIy приложу послуiюшшю J\iH'H источнигi,омъ намл.т-

ники И'l'альшrсюrхъ архивовъ Ц'ljлvшомъ или nъ ю,цср;10\,ахъ, смо•11 ря

по ихъ валшости.

ПамJСг1·нюtи но а.11банс1юи нсторiи начинаютсл съ по,;rовины


XIII в·Ька, со вреиони ан.жуiiсr\,аго l'осподства; СВ'БД'Im:iн же о бол­
гарс1tоl\1ъ пepioxn 011 ра~нrчива~отсJ1 жшrЬстiлми виаантiйсюпvш, обра­
ботапньпии Туниапномъ, Ганом:ъ, Фаллыrерайероиъ (Jr нришrлъ его

д'влонiе албансrюй исторiи на нсрiоды) и И3'Ь славистовъ lllа.фари­


Iю~гь и А. О. Гильфср;\ИНГОIУГЬ. Въ cro llисьмахъ объ исторiи сер-
VII

бовъ и болгаръ обстолтельно ивложепо 1~рс:ил болгарси.аго господ­


ства въ Ллбапiи до 1rачала Х[ в·:В1tа. Itъ солi,а.;г.внiю, л пс могъ
им·в·1·ь въ Вепецiи этого почтснпаго труда нашего васлужсппаго
d .
слависта, и 1~огда JI его получилъ, оыла уже напечатана I-.н глава,

а потоиу н не :м:огъ имъ воспользоватьсл.

Считаю до.'1гомъ вспо1\п1и·1ъ зд·всь съ благодарностью о н·.вкото­


рыхъ лицахъ, сод~Ьйствовавшпхъ ус1гf,ху моихъ разыс1tапiй въ Ита­
лiи, и нрел.;.де всего о професор·в Н',арл'1, Гошр·Iз, ретимсндатсльпьш
письма котораго доставили мп·н легн,iй доступъ nъ итальннскiс ар­
хивы и библiотеRи,-sат1:нvrъ о дире1tторахъ а.рхшювъ, вснсцiапс1~а­
го -- 0о:м1) Гар·1, (недавно умершемъ ), флоре1г1'ипсrtаго -Фрапцисш.в
Бонаипи, псаполитапсrtаго--Францисшв ТрИiшер·в и сицилiйсrtаго­
Иси,11,ор·в Ла Лумiа, и 1ш1щнсцъ о. старшеиъ сшtрстар·I, Главнаго
Вснецiлнс1tаго Архива) Варооломе·в Чеюtст·11 и, 1tоторый не 'I'Олыю
доююли.;1ъ :мн.'1, 1юспо.;1ьзова·rьсл составлеппымъ имъ уrtаза·гелсмъ па­

МJ1тниковъ по албансrшй исторiи, по татt.же сообщилъ мпt копiи пи­


сеl\lъ Скандербега, храпшцихсн въ милапскомъ архив·н и утаен­
ныхъ О'I'Ъ менн дирс1tторомъ этого архива, Дosio , иsъ учепаrо
эгоизма.

Въ 3аitлюченiс считаю нужпымъ упомяну·1ъ, ч·rо въ напечатан­


ной въ Варшавс1tихъ университе'гскихъ Иsв'БC'riJrxъ (1871, .N~ 3)
лекцiи о сла1тнахъ въ Албапiи въ среднiе в1ша представлены иною
общiе выводы иsъ моихъ историческихъ pasыcrtaпiй и укаsана сла­
ш1пскаJ1 cтиxiJI въ аsышI,, бьгl"в и правахъ албанцевъ. Э1·а .1e1tцiJ1
~ . .
состашшетъ пеооходимое вuедсп1е въ нас'rОJ1щее сочинеше; но пе-

репечатывать ее JI счелъ иsлишни:иъ, полагал, что она достаточно

изв·:Встна спецiалие11 амъ.


в. м.
ГЛАВА J"л •

.Болгарскiй Перiодъ, 861--1237 11.

Съ неаапамл.·1·пыхъ временъ .жилъ въ с·1·ра11·в, поньп11; и11ъ оби­


тае:мой, на1iодъ, назьшающiй ceбJI utrittttemap(t"-иu (~xjtтcиd.p, т. е. го­
рецъ, О'l"Ь crxs;r, axtтr -~-= axsp.~, скала) и шш·1)стпый у иностранцеllъ подъ
им:енеиъ албтщево или арнаутов~. Долго. спорили о ихъ проис­
хожденiи, rro1,a наконецъ Гань дошt;Jа.гь, что они принадлежатъ шь
•u ~

пе:1азг1исrю.м:у шюмени, что они ораты1 праотцевъ гршюnъ и рил-1-

д.ю1ъ и что прародиною ихъ была нешшчи·1·сльнаJI по пространству


горн.ал страна, за1,. 1 1ю 1 1е1шаJI .ме.ж;~у С1tадарсю,rмъ u3ероJ)гЬ, А;~рiати­
чески.i\'IЪ моремъ, Нипдомъ и заливоиъ Арты. 10.жпаJI eJI чаС'l'Ь на­
аыва.:~ась В'Ь древности Э1tttJ_JOvH3, С'Бвсрна.н Иллttрiею. НародЪЭ'l'О'l''h,
чис.:~снпость rютораго нс нрсвышаетъ двухъ миллiоновъ (въ Турцiи
1,600,000,-въ Грецiи 200,000 и въ Ита."Iiи 86,000), ра:Jд'нJ1е~1ъ-­
на родин·в-р·:Нкою IП1,умбом:ъ на дв'в вааим1ю непрiшп~енньш и ра3-
.:шчныа по Jiзьшу и в·вр·.в аоловины: на с. отъ этой р'БЮI живу·rъ .ка­
тu.1шю1 гегtt, на ю. православные niocll'U/ с:м·вн~анно съ ними живутъ
и :магометане. ()б,I, эти половины албанс1tаго народа нююrда не со­
став.ilЮШ ОДНОГО IIОЛ:И'l'ИЧССКаго ц·.влаго: папротивъ, они IIOC'l'OЛIIH()
враждовали м:ежду собою и продолжаютъ враждова·1·ь. Ихъ нap·вtii.a ·
столь между собою различны, 11то гсги безъ болыш1хъ усилiй нс l\10~
rутъ понимать 'I'осковъ и на оборо·1·ъ. Но, нecl\IO'l'p11 па JУ~роиспо­
вtдную и шю:менную ро::шь, нссиотрJ1 на нeб.1ai·oнpiJI'l'HЫJ1 1ю.1штиче­
скiл обстол1·елr)ства (вторженiJI го·rонъ, угровъ, обровъ и лопгобар­
АОВЪ въ IY-YI в., ссрбонъ въ YII, болгаръ въ IX-X в.; норманн:овъ
2

въ XI в.; господства болгаръ въ IX-XIII в., сербовъ въ XIV,


италы1нцевъ XIII-XV в. и туроRъ въ посл1щнiл четыре столrвтiл),
албанцы, эти "юпатрiл иллирiйскаrо материка," ,,представители
грубой силы, анархiи и безправiл", какъ называетъ ихъ Фалльме­
раиеро, 1) не только сохранили понын·в народность, но даже поrло-
.
тили народъ, столвшiй несравневно ВI~ппе ихъ въ культурпоиъ от-
ношенiи,-славяпо. Мало того: уи,р·впившись силами этихъ слабоха­
ра1tтерныхъ завоевателей, они стали д·вйствовать 11ас1·упательно: рас­
ширили свои этnоrра_фичес1ti.а границы на счетъ славннъ, нроюпtли
въ Грецiю и заселили н·вкоторыл м·:Встности въ Италiи. Даже эти
:крошечные оазuсы албанцевъ среди l\1ногочис.11енп~го италы1нс1tаrо
населенiл сохранили большею частiю народность, то1·да Rакъ ихъ
сосrвди-слав.ане, за малыми ис1tлючеШJil\1И, ноита.:1ьанились. Въ
.1-шыш.в албанцевъ, въ названiлхъ :м:rвстностей и въ и:м:енахъ истори­
ческихъ дrвлтелей, въ ихъ средне-вrв;швыхъ законахъ, въ ихъ пра­
вахъ и обычалхъ, наконецъ въ ихъ п·всю1хъ сохранились сл·вды
иностраннаго господства, преимущественно С.'ШВJ.ШСitаго; по они не
~ # #
тольRо съ ум'.ьли перораоотать чужую ооразованность, но даже по-

ГJютить чу.жую народность. Длл .11учшаго щштока албанскаго наро­


да, Гапа, составлнло загадку, :куда исчезли изъ Албанiи славяне.
Уже Фалльмершь'lеро 2
) справедливо за~vгвтилъ, что они не исчезли
изъ Албанiи, а переродились въ а.11банцевъ. Этоиу процессу пере-
а ,,Р <.,:, . с.,

рожденш славннъ въ алоанцевъ носuшцаю трудъ свои, основанныи

на изученiи новыхъ источниковъ, найденныхъ мною въ италы1нскихъ


архивахъ.

Rъ сожалrвнiю, свrвдrвнiл объ исторiи Ллбанiи до половины


XIII В'lша весьма с1.tудны: почти единственный источни.къ ;r,,;ш этого
пepio,;.i,a суть стtазанi.л низантiйцевъ, обработанныл Тупмаюш.1vtо, Т'а-
1t0мо и Фалль."jиераitеро.11-tь; архивные документы пачинаютсJI только
со нторой половины XIII в·Iша: [Юэтому по~волю себ'l; ограничиться
Itраткимъ об;юромъ событlй этого псрiода~ оставивша~·о по себ·в пе­
.и3rлади.l\'1ь~е сл·.вды въ носл·вдующихъ.

1
) Das Albanesiвclte l!Jlement in Grieclienland l Abth. ss. 11-12, II
Abth. s. 4.
2
) ibid. 26.
3

О1ило 640 года сербы по1юрили всю Далмацiю, границы rюей,


по K01tcniamnuлy Ilорфирпродпом!J, 1) прос't'ирались отъ Истрiи до
Вара и Драча; сл'nдовательно, они овлад'Ьли и с1шерною Албапiею.
Всл'ндъ за сербами вторг.:1ись въ Албанiю. болгаре, Itоторымъ нако­
нецъ въ 861 году ююrераторъ lVIихаилъ III до.тrженъ былъ уступить
1 1
всю страну 0·1 ъ Драча до Дсвель1 0 и отъ Ерихо до Со.:1унJ1, 2) стра­
ну, нрощзанную Иl\Ш Эагормм~ 3). Охрида стала резиденцiею бо.11-
гар'сrtихъ царей, и архiеписrtопомъ ел Ворисъ назначилъ въ 870 го­
ду енис1ипа всличьсrtаго, Itлемента, духовной юrас'rи котораго под­
чинилъ трс·1ъю часть царс11 ва отъ Солушr до Ерих6, Капины и
Сипiато 4). Гattll справедливо зам·вчастъ, что болгарс не толыю за­
воевали, но и naceлztJut А.1бапiю 5
): иначе Т'одфридо Малатерра,
описавшiй подвиги норманскихъ щышей Роберта Гвисrtарда и Воэ­
мунда въ Албанiи, по порученiю Рожера Сици:лiйскаго, не могъ бы
называ·1ъ нып'вшнюю Албапiю Болгар~ею и албанцевъ-бо.тtrарами 6 ):
Въ подт13ержденiе своего ин'внiл Гапо приводитъ еще свид'Б-
те.11ьст1ю Э numoJrtшmopa Страбона 1), ж.ившаго въ пачал·:В XI вrвка:

1
) _De aclrnin lmperio с. 30, р. 141 (но боннско:иу изданiю).
) Leo G1·ammat. р. 235.
2

• ) А1 ba11csisclie Studien I, 310.


1

t) Le Quien, О 1·iens Clн·istiaпus, Parj8iis 17 40. t. II, р. 290, говоритъ


о 5-мъ охридсrюиъ архiсписrюпk "Clemens. Conl'ado ( Cm·asdo) succedit
Clt;meпs, episcopнs p1·imuщ 'l'ibc1·iopolis seu Belicc:l ( Bsл{xrJ;)· Cui Во•
1·iмes B11lga1·iae 1·ех conccssit tertiam 1·cg11i sui ра1·tеш curare а 'l'hcssalo-
пiea acl Hic1·icho ('lsptюb ), et Baunina (Вауу{уюу, у Дюканжа :ь~ашil.
Aug. Byzant 17 4, 17 5: Кауу(ушу) sive Sepiati 1·egionem (~71rc(,;ci:ou )". etc.
5 ) О. с. 311: Wi1· verшutl1en, dass die Bulp;a1·e11 diese P1·ovinz пicht

Ыoss ei·obe1·te11, soшle1·n dass sie dieselbe auch zabl1·eich bevulke1·ten.


ti) GauJredi Malate1·rae Monacl1i Benedictini Historia Sicula ( cd. J.vfu~
1·atori, He1·um Itali<·a1·uш Sc1·iptores tom. У), lib. III, спр. 36, р. 587: ,,Со­
шсs а f1·at1·c novite1· а Bu,lgaria 1·eve1 tente invitatus, sibi occurrere ve1·sus
Apuliaн1 inteпdens, Jordano filio suo Siciliaш procurandaш delegat etc." -
сар. 39, р._ 588: ,,Duce itaque apud Roшam Apostolicis nccessitatibus in-
sш·viente, Boemuпdus filius ejus apud Bulgaros, uЬi а patre 1·elictus era,t
st1·enue gereпs, pat1·is vices haud g1·aviter exequebatur, ui·bemqнc, que
,A1·ta tlicitш·, obsidens, plш·inшm iпfestus persistendo, cape1•t~ oшnibus ai·-
tibus nitebatut·" etc.
) Lib. УП, Р· 1251: Kal YUY о~ IJaoaY "HrcstpoY xal 'Елл~iаа ozsa6Y xa:l
7

ПsлorcoYYYJOOY xa:l Maxsooy{ay ~xu&at ~хла~оt YS!J.OY't'C(t.


4

онт) говори'J"I,, Ч'l'О нъ 01 0 врем.а вссr, Эпщл,


1
Грсцi.н, Пелонопссъ и
Ма:ксдонiJi были ааселrJпьi славнна:ии, По Ганz не обратилъ должнаго
вни:ианiя па нов'uствованiJI Кедрина и .llыm Гj_Jам.11ттипа о ваное­
ванiи болгараl\iи Албапi1r, ие.жду т'1н1ъ rмt:къ они сообщаютъ св'Вд'внiл
бол;ве по.;южи'1'елы11,ш о :3асслснiи болгарами Албанiи. Левъ Грам­
матиь:ъ 1 ), правда, говори'I'Ъ въ общих·r~ выра.женi.ахъ о походrJ:; Си­
меона въ Албанiю (920 г. ): онъ се оirустошилъ, сож,сгъ города и
ceлcн.iJI, ра~орилъ ее въ т~онсцъ, ИС'l'рсбилъ даже дерсвь.а. Ч'I'О ста­
лось съ народомъ при ~jт6иъ страшноиъ болгарскомъ втор.женiи,
опъ 1ie говоритъ; по ивъ Кедрииа в11д1-iо, что болrарс въ подобныхъ
случа.i[ХЪ уводили съ собою ~~ъ 11.11,Jшъ албанцевъ, не успrJшшихъ сна~
С'rиеь б-вгствомъ въ горы, персселлли ихъ во внутрь Болгарiи и са­
ми селились на IIXЪ м·:Ьстахъ. Таи:ь, по CI;O словамъ, болгарскiй
юi.п:вь l\tfихаилъ, сьпrъ Сиi\1:сqпа и браrгь его преем1-iiпtа Петра, опу­
стоши:лi; Максдопiю~ (котора.л обпима.:rа въ 'ГО времл и Ллба1tiю) и
Грецiю и пронишь до Пиrщпо.тfл (в'1э южпомъ Эпир·Ь, у залива А рты),
:который oliъ завосвалъ И въ Itотором:ъ JZОселились болгаре 2} тамъ
паходимъ ихъ еще въ половинt XI B'BJta 3). Да.1гJю онъ разс1шзы­
ваетъ, кашь Самуилъ опустошилъ въ 976 г. 0pa1tiю, Македопiю
(подразум:Jшаетса и Ал6апiJ1), Осссалiю, Грсцiю и Пелопопссъ, взш1ъ
много :кр1шостсй; и главную изъ IШХ'!, Лариссу, O?JUIOЛo :нсителеи во
втi!Jтрь Болгшрiи и посели.,rсн въ IIpec1uь 4). От'1'уда oriъ нанадастъ
на Солунь, снопа опустошаетъ 0ессалiю, Bioтиity и llелопонесъ и,
разбитый. Нитtифоромъ У рано.мъ на берегахъ Апи;~;апа и опасно ра-
. нснпый, вм1зс1"Б съ сыпомъ Романомъ возвращае'I'СН въ Болгарiю
черезъ этолiйсrйя гoprJ и черсзъ Пиндъ 5
). Вернувшись па родину,
онъ выдаетъ дочь свою вамужъ за Азопа Тарониту и по совершспiи
бра1юсочетанi~1 посылаетъ нdвобрачпьtхъ въ Дршч:о, назначивъ Азо­
ва iiраВй'l'Слемъ Адба11iи; но Э'l'О'l'Ъ IIOCЛ'BДIIiй пре;~почслъ О'ГПравить.:.
сн съ женоiо ко двору визаri:r1;iйс1tаго й:мпера'rора, которояу ОН'Iэ
вручи.11ъ письмо Хриси:лiл, пользовавшагосл бо.1rь1пимъ влiлнiе:м:ъ въ
Драчrв и об,вщавшаrо передать этотъ городъ въ руки импера11 ора, если

1
) р-. 310 (u:o боннсtt. нзд:).
2
) vol. II, рр. 312-314 (по тому же изд.).
3
) ibbl. ~29.
4
) iЬid. 436.
5
) iЬid. 447-450~
онъ и оба его сына будутъ но.жа.rюва1i.ы въ патрицiи. По.:rучив1> согла­
сiе имнератора, Хрисилiй д'.вйстви'1'олъпо перодалъ Драчъ натрицiю
Енста0iю, и въ награду :ш Э'l'У изNг:Ьну сы11овы1мъ его были ока~шны
об,lнцанныя: почестп (самъ ж,е онъ умсръ) 1). ВидJI пе_ремfшу счастЬl,
преданные Самуилу лица изъ Солун.а, Оран~iи и Адрiанопол.i1 (въ 'rol\iъ
ЧИСЛ'Б Ватаци С'Ь СОМОЙСТНОl\1Ъ Н Василiй IIO про:_шанiю Глава) бrвrутъ
нъ Болгарiю; но счастiс изм'.вни.ю Саиуилу, и въ течспiе десяти сли­
шrtомъ Л'ВТЪ до самой Сj\Iерти ( 101А г.) онъ тер1гJ:шъ 1юс'r0Jt1шыи не­
удачи съ винантiйцам:и 2
). Сыпъ и нас.1г:Ьднюtъ его Гаврiилъ-Ро..:
манъ царствовалъ нс бол·ве году: опъ былъ из1,гвпнически убитъ на
охот'n свои?~rъ плсмлнникомъ Иваномъ Владиславомъ 3), продо.1жа­
вшимъ гибельную длJI Волгарiи воину съ императоромъ Василiемъ II
Бо.~н'аробойцем:ъ, прониюuимъ до столицьi его Охриды: взлвъ ее,
онъ направилсн Itъ Драчу 4). Во времл управлепiJI справедливаго,
миролrобиваго и доброд,Jи_'елы~аго Владиiriра, злтл Сам:уилова, Драчъ
о . • . . ,,, • .
и ок.рес'гпьш страны пас.,~а,rщалисr> спо1tоистшеl\гь; но когда, по уо1е-

пiи Самуила, 13ладимiръ, донrврившiйс~1 тtллтвамъ бo.-rrapcrtaгo apxic~


писrипа Давида, былъ изм,Jтничесюr умерщшrонъ, наста"ти дурныJi:
дю1 Драча времена. Иванъ-Вла;\ислаi1ъ П'Всrильк.о разъ его оса­
ждалъ, но безусrl'вшно 5
), пorta. па1tонецъ пе былъ изм.rвнi1ически
убитъ подъ его с1"Iш:ами въ 1018 году, пос.;1'Б Itратковременнаго
царствованiя, продолжавшагосд два года и ш1ть М'ВСJ1цевъ 6
).

ltpo'I'Jtoe правлонiе Владимiра сохранилось досе.11'!} въ памлти


народной: албанцы почи·rаютъ его, rtaitъ свлтаго, и разсказываrотъ о
чудесахъ, происходшцихъ отъ мощей его, почiющих·ь въ мопастыр'Б
св. Iоанна (St. Ion по албансrtи) - въ разсrrош1iи часу на сз. отъ
Эльбассапа. Въ народпомъ предс'1 авлепiи опъ-идеалъ доброд'втели
1

и благочес'ri.а:, изъ за 1юихъ и претерп'hлъ :мученичесrtую. смерть.


Вотъ что разскаываетъ о неl\гь его Жurnz"e 1):
1
) ibid. 451.
2
) iЬid. 452-458.
3
) ibid~ 459.
4
) iЬid. 460--462.
5
) iЬid. 463.
6
) iЬid. МЮ .
7
Л"итiе это было ивдапо 1гJ~еколыш разъ въ Венецiи: л пользовался
. )
ющанiемъ 1858 г. Оно оваглашrено такъ:
Axo)J1UO-{a -rou rlA(tOU suorSeou BaatЛS(I); xat tJ,Е')'lлЛОр.ар'ПjрЩ '](l)aYY()!J -rou
Bлaot1-1-·~pov xal Haui,,,atoupyю 'tU'TTO&st'oa /J-EY -пpwtw~ oa-itaY7J 'tOU t't/J-W'tai'o'!)
6

о,rца Ивана-В.:rадимiра вuали I-J,J,мапею:. опъ былъ сынъ Си­


меона I, царл болгарсrtаго 1
) и 1ю1лъ въ Охр1цk l\1Iaт1 его Анна
происходила и:зъ рода византiйсю1хъ импсраторовъ. ВладимiрОJ'1Ъ
,., ,., ,.,
онъ названъ оудто оы по серос:к.ому городу того .;f'i,C имени, въ rю-

торомъ родилсл. Жилъ опъ отtоло 1000 года. О1~ъ былъ весьма на­
бо.женъ и ,жилъ :въ д'ВВС'l'Iюппой чистотгJ.~ съ женою своею, сестрою
бо.11гарстшго цapJI Са:м:уила. Одпажды охо'глсь въ диrий С'rрап'в, онъ
увид·нлъ бrвлаrо COitoлa, rюторый дер.жалъ В'Ь I\\JIIOB'J1 l~рсстъ. Влади­
мiръ счслъ Э'l'О зна:м:епiс:м.ъ божiи::м:ъ, и па ·rо:м.ъ м1jст·1., гд•1; с01илъ
опустилъ I'i,рсстъ, опъ построилъ цср1ивь и иплилса въ ней семь
разъ въ дсш>. Въ это врсмл вторгаетсл въ его владrlшi.а ишпсраторъ
Василiй; Владииiръ собираетъ бол:гарсr~ое войсrtо, с·гановитсн во глав'l1
его и поражаетъ импера·rора. Между 'l"Б:М:Ъ 11tепа его пачинаетъ по­
дозр'ввать его въ и~и,rш•Ь супруж.есrщй в1~рпости и :жалуется па него
своему брату, а тотъ сrгЬшитъ паrtа:чиъ его собствеппоручно за :мни­
мое преступленiе. Но мечъ Самуила пе ю,г.ветъ власти падъ т'Iмоиъ
Владимiра,и опъ передаетъ ему свой собственный, тщторым:ъ и от­
рубаетъ ем:у го.лону болгарс:к.iи царь. Владимiръ беретъ свою отрублен­
ную голову и пссетъ се въ свою цср1ювь. У~лышавъ объ Э'ГОl\Пэ чуд'Б,
жепа его строи'l'Ъ па этомъ М'БС'l"В монастырь, и въ немъ доньпгв
почiютъ его мощи 2).
Имнераторъ, получивъ отъ Нrпtифора Псrопита, 71,равz1 тел1t
Драча, ,изв'встiе о сиерти Ивана - Владислава, отправллетсн съ вой.­
стюмъ въ Болгарiю, рr.зорлетъ С1юпiю и О:х;риду, а оттуда иде't"Ь
на llpecny и Деволl), по близости ~юего 'болгарсrtiй бол:ринъ Ивrща,

т , '1 ,
l'\.Uptou _wa..vvou
~
тса..тса.. 'ИU
~ sx
, 'П/;
~ '1 ,
тсолsш;
N , ~- , ., , a..va..-ru1нu
1 sox,zo"tpou. YUY os
, (\ustoa..
~ xa..-ra..'
' sxooatY
't"f/Y " "' 'tOU~ I, лUXU
1 ' 'tOU~ 1774 CI.YC(/1,(U[J,C<OO
' 1 ' ' А~ }['\..UptшY
~ suas1~wY
't<UY ' '1 (J)C(YYtXtOU
'
'
'А р;((Sрзш;, l' PY/iOptoU ' ' f-rl)'OU[J,SYOU,
' 'I ШО::УУОU
' '1' aOU(fXIJ:,
~ I,\.ШУО't'7.УП'IО
' J ...,U[J,SШ'IO;',
\' '
'Atta..vaa{ou 'laxw~ou, l 'swpr{ou xal {ноu 'l(JJriYYOU KpouYt't;, 't'(UY Л810fLZYШY Ko-
pwva. Ev BsYS'tta. 1858:
') о, 'it(l.'tYJP " ) , NES[J,a..Y,
, 'tOU~ SXC(лSt'tO ~ о, Uto;
, ' .:;.ui-,,swY
'\.' ' 'tOU~ тrpw'tOU
, А ) ,
lдotлsw; 't'ЮУ
~
Bouл 1 ripwv.
2
) Ганz (Albaнes. Studien I, 83-84) сравнивастъ Э'l'О Жит1:е съ раз­
сказо:м:ъ /('iоклеица (De Reg·no Slavш·uш сар. 25 et s(iq.), Сl\гJапивал Ивана­
В.шдимiра, нрави'.rдлл Драча, еъ Ивапо:мъ-Владис.11аво1нъ, цареиъ болгар­
скимъ. Срв. стр. 311 и пр. 82.
7

неnримъримыи врагъ визаптiйцевъ, nостроилъ себъ царскую реsи­


денцiю, паsываемую Rедрипо.;1,1,3 Врохоно~, иначе Проv{спа. Иваца
былъ И3М,ВННИЧеСКИ ОСЛ'ВШЮНЪ И В3ЛТЪ ВЪ ll.JI'.ВIIЪ 1).
Въ 1040 году возс·rала Болгарiл противъ виsан·1·iйцевъ. Петро
по прозванiю Лzлe.rJ.vo;, рабъ одного Rопста~1тинопольск.аго жите.тш,
бгвжитъ въ Болrарiю и достигаетъ С1ипiи, гдг.в провозглашенъ ца­
ремъ; Волгаре умерщвллютъ вс·вхъ грюивъ. При в1юти объ этомъ,
Василiй Синадемъ, прrиилпель Драча, собираетъ войс1tа и иде'l."Ь па
встрJ;чу ДелJiну; но походъ этотъ кончился неудачно: въ Дебряхо
повsдоривъ съ военачальпиrшмъ JVIихаиломъ Дсрмои,аитомъ, Сипа-.
демъ былъ обвинепъ псредъ императоромъ въ саиовластiи, лишенъ
должности и отправленъ подъ стражею въ Солупь. На его мгвсто ·
назначснъ Дep.JJш;;;aumo, че.:ЮВ'JШЪ невоинственный, несправедливый
и корыстный. Противъ него возстали драчане и пrювозгласили цa­
peJ"Uo болгарс1'iUЛ'l-о П'Вiисго TuxoJrtu,pa, че.1юв·:Вка благоразумнаго и
храбраго. Та1tимъ образоJ1r1ъ Болгарiл им·Iша въ то времJI двухъ ца­
рей: Тихомира и lle'l'pa Делшrа. Хитрый Делнпъ убъди.1гь болгаръ
въ опасности двоевластiff и предложилъ имъ выборъ между пи.~,гь и
его соперниrtомъ; по онъ ум'.Lлъ ташь лоши повести д'hло, что Ти­
хомиръ былъ побитъ ка1\'П1Нl\1и, и цареиъ осталсн онъ.
Ilетръ былъ чс.;~оn·вкъ xapaiiтepa преднрiимчиваго и. хитраrо.
Посл'Б неуда•iнаго похода нодъ Солуiн>, онъ отнравилъ войс.к,о, подъ
IШЧIOIЬC'l'IIO:vl'Ь Rа1шана, lt'Ь Драчу И 83JlJl3 его. Другой его IIОJШОIЮ­
децъ Лвеи.мiй нторrсJ1 въ Грецiю. Тогда вся область nипмю.льспа.я
(южнал Албанi,н), UC!iJl/01taя rlaвJUtJtim3, 1tередалась 6олгарамь. Ви­
НОВНИitОМЪ CJI О'l'па;\снi,а отъ Визаптiи былъ гре1tъ Иванъ ЦицОl\1И'I'Ъ,
d " ,;•
соорщикь нодатси: нсс11ра1юд.:1ивостью и К~орыстолюо1еиъ онъ воз-

будилъ противъ ееб,а ненависть жителей, которые уl\1ертви.11и его и,


свергнувъ шшантiйс1tое иго, соедалились сь бoлгapaJrtU, не столько
всл,вдствiс возбу.жденiй. Де.11нна! сrtо.:1ыщ изъ ненависти шь корысто­
любивоиу сборщиrtу нодатей. ,,Императоръ Василiй", прибавлJ1етъ
.Кедрин:ь, ,,но1иривъ Болгарiю, ничего въ ней не изм·:Внилъ, но все
въ ней оставилъ 11.0 прежнему и пе на.южилъ другихъ податей, кро­
М'Б устаповлснныхъ Самуиломъ. Uистсиа податей была сл'вдующаа:
вс.J:шiй болгаринъ, влад'ввшiй парою бьшовъ, плати..ть одну l\i'БPY
8

. пшена, одну М'БРУ овса и сосудъ вина. Орфанотрофъ же (Ивацъ


Цидоми1·ъ) ивм·впилъ Э'l'У подать, ллаrrимую натурою, въ денещцую,
, • .:..>

что ОRа3алось ТJIЖСдЫМЪ длл НИitОПОЛlИДевъ, И они, ВОСПОЛЬ3()Вавцшсь

волненiлщи, произведенными Делшюмъ, свергнувъ визацтiйское иго,


пер.ещ.1и шь сво~мt'{) родич.а.1-ио" 1).
Но царс·rвованiс Дещrна было пепрО)~олжи~·ельно: 13ъ 1041 году
одъ былъ изи·впнич.ески ос.11·:Вшrенъ натрицiеиъ Алузiаномъ и от,ве­
д~нъ въ шг:Внъ 2).
Въ 1043 году Стсфанъ Восилавъ вторгсн въ визап1iйс1tiе пре­
д·:Ьды и опустошилъ ихъ. Императоръ прю~аsытtетъ npaвume.Jlю
Драча, патрицiю lVIихаилу, сыну AнacтaciJI Логоеета; собрать вой-
. ~ , ~

С1',О и и,11,·1·и нротиn·r, оолгаръ и сероовъ; но нсопытпыи въ военномъ

исRусств·в, Михаилъ повслъ воис1ю черевъ yзRie горные проходы, JJЪ


которыхъ оно было истреблено славю~аl\1и: по поRа3апiю Itедрина,
осталось на M'вc·rrh 40,000 солдатъ и 7 гспера.ювъ 3). Тогда импера­
торъ послалъ въ Драчь, C'J> ти·1·у.:1qмъ герцога, отважнаго Никифора
Bpieiцriл, который подъ C'l"tHal\tИ его разби.ть бо.1гаръ и во:шратилъ
его подъ власть ииперан,ра 4).
Недолго остава.1rсJ1 вrвренъ императору Ниr~ифоръ Вр~еннiй; но
опъ пе былъ достаточно силенъ, чтобъ осуществить свои в.:~ас'rолю -
бивые планы: онъ бы.1ъ разбrгrъ Алеrtе'вемъ Ком:нено.1,гь, в:1JI'l'Ъ въ
п.тlшъ и ОСЛ'ВШIСНЪ 5
). lJc 60.тве бы.:1·,ь счаС'l'.!JИВЪ и его преемпикъ,
напавшiй въ 1079 году на Солуirь съ войсrtом:ъ, сос·1·тшщю\1ъ из·ь
лорыаноI?'~, болгаръ, грековъ и арнаутовъ (' Л p~ГJ.vt'иt) 6
).

Чере3ъ два Г()да посл·в этого событiя вторглищ> въ А.11бацiю


пормФщы.

Въ 1081 году папа Григорiй VII :3аключи.1rъ союsъ съ Робер~


TO.l\IЪ Гвискарломъ противъ Генриха v· H'Бl\~eiщai·o и Алекс'.вл Комне­
на. Въ l\Iap·д~ сынъ его Боэиундъ 0'11 правилсл нъ В:орфу н высадид­
сл въ Бутринто. За нимъ посдrвдовалъ (въ ма'в) отецъ егu Робер'l"Ь

1
) ibid. 530.
) ibid. 527 -533.
2

~) iЪid. 543 --- 5М).


') Nicepliori В~·уеппii Сошшевt. lib. III, рр. 102-103 (бониск. изд.).
Amia Сотпепа I. 24 (тогожс И3Аапiл),
) Nicuplio1·us Bryennius l. с. Аппа (,,опшепа I, i3-, й8.
5

) Skylitzes !), 865. Аппа C'ornn. I, 17 ---22,


0
9

съ 30,0()0 солдатъ на 150 1шрабллхъ. По прибытiи въ Албанiю,


онъ то'гчасъ-же запялъ AaJUJ!t!J и l{шnuty/ . а ОТ'rуда двинулъ войско
въ А1tрокеравнiю, осадивъ самъ /.(paiti съ морн. Но бурл ~шставила
его удалитьсJI въ Главипищ;, .к.уда посп'ьшилъ и Боэмундъ. 14-го
iюня началась осада /..(рача, защищасм:аго Георгiемъ 1Iалео"1огомъ.
Вслrвдствiе союза, зан~лючепнаго им:псраторомъ съ дожеиъ Домени-
1шмъ Сельво, въ i10.:1'h 63 веноцiанскiл галеры полнились у порта
Пали или мыса Фал.тю, ыъ :-3-хъ :м:иляхъ отъ Драча. Галеры Апулiи,
Калабрi~ и А:иальфи, :къ которымъ присоединились сплтьтсrп:л и ду­
бр0Gnu1,4нiл, напрасно пытались прорватьсл въ ц~нтръ венсцiанс1tаrо
флота, расноложеннаго въ полу1iружiи. Норманuы были ра3биты
на голову, и Драчъ освобождспъ отъ осады. Дожъ пресл'вдуе·1·ъ Ро­
берта; по онъ, съ помощыо дубровчан:1,, отра.жастъ его. Не заме­
длилъ прибыть и византiйс~tiй флотъ, подъ начальствомъ Маврикiл,
и отр'нзалъ норманнаиъ сообщенiс съ Апулiою. Покоренные ими
албанцы от1tа:шли имъ въ об'вщюптыхъ дани и провiан'l".В. Но вско­
Р'В д'nла норманновъ поправились: прибыла помощь ЮJЪ Сицилiи и
Апулiи. Въ септлбр'В Робертъ возвращается къ осад'В Драча и
строить насупро'11 ивъ его высшtую башню. Но ему предстолла тл­
желан борr)ба: визаптiйсrие · войсrtо состояло изъ 70,000 че.1ювrв1tъ;
ожидались подкр'впленiя 1шъ Сербiи и Далмацiи. Несмотря па пе­
рев'ьсъ ненрiлтелл, Робертъ одержалъ 18 01tтябрл Р'ВШИ'l'ельную по­
б,:Вду падъ ви3антiйцаl\lи: имнсраторъ б'вжалъ въ Деволь, оставивъ
па М'ВС'l"Б cpaжeнiJI 6,000 челов'lшъ убитыми. Защита Драча была
1шrврена албанцу Комисв:орту.
Робер11 ъ, О'l'правивъ часть войсrtа дюr заш1тiл Ктииtцы и .fiми­
иы, осадилъ Драчъ. Опъ построи.ть фортъ на гор'в, прт~вавшейсл
по немъ Гвиспардовою (Монtе Guiscardo ), и съ помощью И3М'ВНЫ
всноцiанца Доиеника н~тунилъ въ Драчъ 14 февраля 1082 г. и о­
влад1мъ имъ ПОСЛ'Б трехдневной битвы, В3JШ'Ь въ II.TBHЪ множество
вснецiанцевъ. Поручивъ оборону Драча Фортину изъ Россана, Ро­
бертъ. отправюrсн во внутрь страны. О ;~;па Kltcmopz"я 01tа3ала ему
сопротивленiе, но и та была 1~скор'в взата. Вен АлбанiJI нривнал:а
надъ собою власть Роберта, и, внушенный его поб,Jщами, ужасъ
проникъ до самаrо Rонстантинополл 1).

') La insurrezione Pugliese е la aonquista Normanna nel secolo XI. Nа1·-


2
10

B'I, это врсмн прибыли I~ъ нему папсн.iе легаты съ писы\ШМИ


отъ Григорi.н УП, призывавшаго ого въ Италiю противъ Генриха V,
и въ· пачал•l; апр·Ьлл опъ верпулс.н въ Отрапто, остави:въ въ Ллбапiи:
сына своего Воэмущ~а 1).
Боэмупдъ шелъ по сл·Jщамъ отца своего Роберта. Опъ вg.алъ
L п)л~радо и Apm:IJ и ;_ШПерс,н въ Япипть, от1tуда д·Ьла.11ъ на­
7
1Iep7lunu,
б·Ьги па 01tрсстныл страны. Въ l\1ан 1083 г. ему удалось ра8битr~
императора Ал01tС'ВЛ и обратить его въ б·Ьгство шr, Охридть. Вс.1гJ1дъ
за т'Jаrъ Пс•11 ръ d' Aнlps шшлъ Поле:мос(J, 11 рафъ de Pontoi1·e-Cno-
r;ii10, а Боэмундъ зап.алъ Охриду и Ост,рово, и нропюtъ до Вардара,
гдrЬ возобновилъ 1tр'nпость Моглепу, въ rtоторой оставилъ гарпююнъ.
Три м·вслца осени опъ провелъ въ Аслра J,)юzлeзiac(J.
Визап'riйскiй им:ператоръ, не полага.нсь бол'БС па силу, при(Н;гъ
Itъ I"ознлмъ:· опъ под1"упилъ графа де-Понтуара; по заговоръ былъ
O'I'Itpы·.rъ, и заговорщипи rtа~шепы. Греrtаиъ удалось одnат{о . разру­
шить Моглепу и убить ел защитпиrtа графа Сарачепо. 3аплвъ Ka-
cniopiю, Тр~о,;алу и 11,и,биаiо, Боэмундъ OC'I'IOIOBИЛCJI на зимошtу у
Лариссы, I"оторую осаждалъ ц·нлые полгода (1084). Импсраторъ
призвал:ъ на свою помощь 7,000 1
'1 уро1tъ и хи1 ростыо освободилъ
1

Лари:ссу отъ осады. -Нор~шнны 613.ашли въ I{acmopiю и 7j_Jипал,у


(въ iю1гв 1084 г. ), Itоторыл впрочемъ вcrtoprв дол.жпы были поr"инуть
всл·.вдствiс возиущенiJI порм:апскаго войсrtа, подс'11 рс1tае1шго визап­
'Iiйскими юvrиссарами. Боэмундъ удалился въ Аалопу, откуда возвра­
тился въ Салерно.
У зпавъ отъ своего сына о псудачпомъ концrв похода, Робер'rъ
с•rалъ I'Отовить повын силы и въ нача.1r'Б ошrлбрл съ 120 корабш1ми
вышелъ изъ Вриндизи. Онъ зан,алъ позицiю у Буп~ритипо. Между
тrвмъ, союзный вепецiапс1ю-гречсс1"iй флотъ двинулсл о·rъ Драча Itъ .
Itopфy и въ нолбр,J; равбилъ у бсрсговъ его нормашrовъ; по они
вс1юрt оправились и въ лнвар·Ь сл·вдующаго 1085 года поразили
вепецiанцовъ въ saлrш,J; Пассри. Ихъ торжество было одпаrю пс
продолжи'I'Сльно: новый дожъ Ви·rал:е Фальеро разбилъ нормапновъ
1\-rежду R,орфу и Бутрипто.

1·ata da Giuseppe de Blasiis p1·of. straord. di storia nclla U niversita di N a-


poli (Napoli 1864. 2 vol.), vol. II, рр. 266-284. --
1) iЬid. 289.
11

Между 'I".БЫЪ, нриш.:rо шш·нс·1'iе о Сl\tсрти папы Григорiа VII въ


Салерно. Bc1юp~fi :Jат,J;иъ с1ююшлса и Робортъ Гвисн:ардъ на Rе­
фалопiи отъ щ~у, ивм·вшп1чески ю.1у даннаго (17 iю.ш 1085 г.) 1).
Бо:э)1у1цъ вернулсн въ Ита,;~iю, от1~уда въ 1107 году н_рсдприпллъ
новый походъ въ Албанiю; но напрасно· онъ ныталсJI овлад·Ь1ъ Дра- ,
чемъ и другиии си.1ыю у1tрr1шленi-п,нп1 пшшрсюпrи ы·встностш,нf: въ
1109 году опт; ;~;о.:rжснъ былъ со стыд<нrъ всрнутьса въ И·iaJiю, гд·в
1ю1юр·J~ и уисръ 2).
rl1 У. •
аи,ъ Itопчилось это, гроююс въ нача.гь, порианс1юс нашестшс.

М·встные ;кители не толыю ему не сочувствовали, но даже оitазыва­


АИ 1юевош,южнос сопротивлен1с.

Малшперра, ра~}Сitазьшаа о ноходахъ норыапновъ въ Л.-16анiю,


1шзывастъ, Itакъ Jl выше упомш1улъ, :эту страну Еолгарiею, а жите­
.,1ей бoлгapaJrttt, что свид·втельствуетъ О тоиъ, IъftI~Ъ былъ си.тснъ въ
ней елавш1с1tiй э.11емептъ. Ас·лпь I ( -1--11 g6 г.) въ 1·рюшт"н, данной ;i,y-
,,, ,., о
оровчана:мъ па ·право своооднои 'l орговли uъ Ш'о .царств·ь
1 У. 3), , упоии-

настъ въ числrв странъ, ему принадле.жащнхъ,-Девольеную хору и


аеJи ..:~ю Apбrutctcli'!Jю ...
Вскор·в но ~шюпiи ltопс·11 а~1типоно.:1J1 Itрестоноецаии, и:мепно
около 1~04 г., одна Ю3Ъ отраслей царской фаыилiи ltоинеповъ утвер­
дилась В'Ь Энирrl; С'Ь титуломъ дсспотовъ. Родоначальни~Оl\l'Ь этой
династiи эпирСitИХЪ деснотовъ былъ Михаилъ Лнгедъ Н,ш1нснъ Ду­
:ка, побо 1п1ый сынъ ссвас·1'01~ратора Rопстантипа Ангела и шюиан­
пи~,ъ импсраторовъ Исаан:а II и А.11сл~с·вJ1 IV': ваn.:шд·:В:въ Древниыъ
Энироl\'lъ, онъ усrг.h.чъ O'I'ШI'IЪ у латышrнъ Лнину, Арту и Лепанто.
Счастливый въ с1юихъ предпрiJiтiлхъ, опъ распространплъ евою
власть ·падъ час•1 ыо Максдонiи и Осссалiи.
1
Прюшаван ccбJI васа­
лоиъ импера'I'Ора Oeo:-i,opa I Ласrшри, опъ воевалъ съ Jta'I'ЫIIJIIШ­
:ми, 3ахва1·ившиии Itопста11тинопuль. У.исръ въ 1214 I'оду '1).
У него было три брата, ltопстантинъ, Оеодоръ и l\!Iихаилъ.
Еще при своей жи3ни опъ вьпша.11ъ изъ Никеи брата своего 0еодо­
ра, проживаuшаго нри двор·н 0ещ~ора I Лас1tари и, съ согласш этого

1) 1 u')О~;:,-о·
1·ь·It. ')28- .
2
) llalin. 312.
3
) FJ·. д1.iklosicli, JHonшncnttt Sш·bica, YII, 3.
1
) Uem·gii Acr-opotitae Annciles, сар. 8, рр. 15-16 (uоннск. ИJД,).
12

посл':Вднлrо избралъ его въ соправители. Ставъ по смерти своего


бра'I'а деспотомъ Эпира, 0еодоръ тотчасъ-же ю~ачитслыю расши­
рилъ свою Бдасть, от1швъ пе мало зсисль О'l"Ь латышпrъ, а еще бо­
л1ш отъ болгарz: онъ овлад'влъ 0еесалiею, Охридою, Прилапо1v1ъ,
Эльбассано:мъ С Ал~а.У;N) и самимъ да.же Драчеj)1ъ. Уrtр'внившись
здtсь, онъ поразихь па голову въ 1217 году въ ущелы~хъ Элъбас­
сана латипс1юе 1юйс.ко Петра Rуртенэ, избраннаго напою nъ ви:зан­
'.riйс1tjе импера'rоры, и В3JIЛ'Ь его въ Шl'БНЪ 1). 3атrвиъ онъ ов.:rад'НЛЪ
всею Ма1tедопiею съ самимъ Солунсмъ, и болгарсrtiй :митропо.1штъ
Ди11итрiй 1юроновалъ его rироною византiйс,\,ихъ 1вшсраторовъ 2 ).

Ему повиноnалисr, ВС'Б O1tрсс11 ныя страны, за исю1юченiеl\1ъ - Охрид­


скихъ горъ и Мелсника, находившихся во власти дecrt0?1ut С.лава
(1:ftлd~ot;), 2.юдствепnипа бо.л-~арс1·iаго царя Аспnя II и женатаго па
дочери константинонольси,аго имнератора Генриха. ,,Этотъ Славъ",
говоритъ Гeopгii't Апро1tолата, ,,овлад'Бвъ сильною и неприступною
кр1шостью Мелени1tоl\'1ъ, властвовалъ не:~авиеиио отъ сосtдпихъ го-'
сударей; иногда онъ по:м.огалъ латинлнам.ъ по· чувству родства, ино­
гда болгара.1-ио 1ю цувстоу едидmtле.л~ешtости, 1шо'гда ,же и Оеодору
Rомнену, никому нс повинунсь и нс св.азанпый ни съ It'вмъ догово­
рами :мара и сою:за. По смерти первой .жены, опъ вступи.:rъ въ брашь
съ племлнницею по женс1юй липiи Оеодора Н,оl\1нена. И такъ,-за­
:ключаетъ Акрополита, --1tро~гв городовъ, нодданпыхъ Славу, вел ос­
талышл страна повиноrнtлась 0со.;~ору Rо:м:пену". Онъ прони1tъ до
саиаго Адрiанопо.1ш и овлад'влъ этиl\'rъ городомъ 3). Ставъ, таrыпrъ
образомъ, сос'Б)1,ом.ъ болгарс1tаго цара Ас'БIШ II, онъ 3аrtлючи.ть съ
нимъ союзъ, скр1ш.,rеюtый родственныии у::Шl\Ш: на дочери Ас'БШl II,
Марiи, жени.:1сJ1 братъ его Эl\lм:апуилъ. Но онъ не ум'влъ и.1и не
хот~влъ дорожrпъ дружбою · болгарс1tаt'о царя: онъ безпрестаппо
вм~вшива.11сJ1 въ болгарсrtiн д'вла, прснсбрега.:~ъ юштвою и сою3O.мъ и
на1юпецъ вторгсл въ болгарс1йс пред'БЛЫ съ огромныиъ войскоl\1ъ
изъ гре~швъ и латыняпъ и, минова:въ Андрiанополь, перешелъ на
Балканы въ наде.жд'в на .11ei1 1tyю поб'в,11,у наJ~ъ болгараl\lи. Ему к.аза-
,.,
лось, что, пораженные страхомъ, оолгарс нс устол.тъ при нервоиъ

1
) iЬid. сар. 14, рр. 27 -- 29.
2
) ibirl. сар. 21, рр. 36-37.
:i) iЫtJ. сар. 2'1, рр. 41 43,
1:З

на~тис:кt его войскъ. Но Асtнь II, негодуя на в·вроломство 0еодора


Rомнена, призвалъ на помощь неюrачительное чис.10 спивова (мен·ве
тыснчи) и неустрашимо выступплъ съ своиl\IЪ войс1юмъ на встр'в1у
ему и норазилъ его на голову при Rло:котиниц'в (Kлoxr;нv(-r~ov ). Все
войс1ю 0еодора было взJ1то въ шгfшъ, а въ томъ числ'Б и онъ самъ
,,; ,,, ,.,
со :многи11,,п1 родственниками и оо,арами, а .~агерь оылъ разграоленъ

болгараии и шiuеrмш. Большую часть нл'внныхъ, и преиыуществен­


но людей ншшаго происхожденi.н, лс,~нь отпустилъ на родину-· по
чувству ли челов·в1юлюбiн или изъ r,орыстныхъ ра;зс{1е·1·овъ, историшь
ледоум:1ваетъ, екJiонлась впрочемъ болгве :къ посл·нднему пре,1I,ноло­
женiю~ Военное счастiе благопрiя·r·ствова.:rо Ас'lшю: опъ покорилъ
сначала. Адрiанополь, а :щт'Вl\1Ъ Дсмотику, весь Волеро, Пелагопiю,
Прилапъ и о:кружнын страны; онъ нрониrtъ даже въ Вели1tую В.11а~
хiю, заш1лъ Эльбассанъ и опустошилъ вс·:Ь вемли до самой И.11лирiи.
Осуществивъ таrtю,1ъ обра;:Юмъ предположенный п.:~анъ, опъ 1.юзвра­
ти.JJСJI на родину, отдавъ п·вrюторьш rtр'БПОС'I'И гре1,амъ, но большую
часть ихъ удер.:ш.авъ за собою: опъ остави.;rъ въ пихъ гарнизоны и
пазп~чилъ воснныхъ и грюидансrtихъ пачальнюювъ, вв'вривъ Иl\1Ъ
оборону по1юрснной страны и сборъ податей и по1ш1инъ. Совре-
~ .
иенники, приоавлнетъ ис·1·орш"ъ, удив.,а.лись ему и его счаст1ю: онъ

не свир1шствовалъ, подобно своимъ нрсдшественнюiамъ, ни надъ


болrараии, ни надъ гре~"аии; а нотоыу заслужилъ любовь всtхъ сво-
, ихъ по;\данпыхъ бе::~ъ ра:зличiJ1 народности 1).
Деспотъ 0еодоръ и его родственники были отведены въ ш,tпъ.
Ас,внь обраща.iсн съ ниwш весы,ш благосit.iюпно, по1tа 0еодоръ не
аадуl\1алъ составить нротивъ него 3аговоръ с.ъ ц·влыо возвратить се:..
б·в потершшыа в.'~ад·впiJ1: за это лег1юl\1ысле1пюе покушенiе онъ был.ъ
ОСЛ'БШIСН'Ь.
lVIe:ш,дy 'l"Вмъ, брату Оеодора, Эммануилу, удалось crrac·rиcь бtг­
с·1·вомъ пoC.II'B поражепiн при Клоrщтиниц·n. Достигнувъ Со.:1уш1, онъ
провозr.1J.асилъ ссб,а деспото11ъ. Ас'.lшь, .юJъ уважснiя н.ъ ро11,ствен­
ньп1ъ свазJ1.м:ъ съ пимъ, оставилъ его въ rю1ш·.в и, по.11ы1унсь ~ТИ.l\IЪ об­
с·1•0,ательство:м:ь, честолюбивый Эи.м.ануилъ n:-щу:иалъ принять иn,1-
ператорскiй титулъ 2). Но его царствовапiе был() пепродо.1житед.ь-

1
) ibitl. сар. 24, рр. 41-,!2 .
2
. ) ibid. сар. 25, рр. 44-46.
14
но: въ 1237 году Аеtнь женилса на дочери ос.1·впленнаго имъ 0ео­
дора, Ирип·в, и его тесть прокра.1rсJ1 въ пищепе1tой одежд·в въ Со­
лупь, втайнrв состанилъ заговоръ противъ своего брата, схватилъ
его, сослалъ его въ Аталiю и им11ера1'оро:м.ъ провозг.;~асилъ своего
сына. Но Э:миануилъ недолго оставалсJI въ иогпа~1iи: съ по:м.ощью
императора Ивана ПI Ва·11 аци, онъ усп·влъ б·:Вжать въ Оессалiю,
часть :которой rювиповадась :младшему его брату Rонстантипу, и
при его сод'вйс·1·вiи овлад·влъ Фарсаломъ, Лариссою и Платомономъ
и накопецъ вс·виъ Эпиромъ. Тогда сл·в1юй: 0еодоръ примири.11ш1 съ
НИ1"1Ъ и УL'оворилъ обоихъ братьевъ вступить uъ союзъ съ Ас·Ii­
немъ II и .Jia'J'ЬПIJiнaии противъ нипейс1tаго императора 1).

Въ 1241 году скончалсJI Лс·внь II, -- ,,1"1ужъ иежду варварами


превосходный", го.вори.тъ исторюи,,-,,отдич1ю обращавшiйсJ1 не
только съ своиии, но и съ чужими: онъ былъ несь:ма 11елов'в1tолю­
бивъ къ иностранцаиъ, къ нему обращаюпиисн, и нъ, особенности
:къ 1'ре1.tамъ, :ко·rорымъ раздавалъ бога·11 ьш должности'' 2
).

Вс1юр·.в но смер'l'И Ас'.внл с1юнчадсJ1 эпирс1tiй деспотъ Эм:ма­


нуилъ. E1V1y нас.,I'tдовалъ его Ш[С:\1ю1никъ l\!Iихаилъ II. Иванъ Ва­
таци при3налъ за нимъ деснотсrюе дос·1 оинст.во и об·вщалъ 1
его сы­
ну Никифору py1ty своей до(юри Марiи. Сл·вдул одна1ю внушенi­
лмъ сл1шаго своего д.ади 1 0еодора, властвовашuаго, по уда.ilенiи И3'Ь
Солую1 (1244 г.), въ Води~гв, Ос·11 ров·Ь и Старо1Vгь-до.:1'в, Михаилъ II,
презир'аJI родственньш узы, отпалъ О'l"Ь императора, н,оторый не аа-
медли.1[ъ .1ш 11но повести нротивъ него воисЕо.
"' о ,.,
пъ приоылъ сна 1 1ала

въ Солунь, который съ 1246 1· ола былъ непосрсдетвенпо соединенъ


съ никейс1юю Иl\IПсрiею 3), а оттуда отправи.1ся въ Бодину, 1юторую
занл.11ъ послt нспродол,жителыюй осады. Отсюда онъ послалъ вой­
ско подъ начал1>С'I'ВОl\ГЬ искуспыхъ во,ждей противъ Михаила. Сча­
с1~iе ему благопрiJ1тс·11 новало. Съ помощью перео·вжчиковъ, Главы
(L"л(,{~а.~) и Пс·гролифа, 3Jl'l'Jl Миха:ила, онъ овлад·nлъ Касторiею, :эа-

1
) ibid. сар. 38, рр. 65-67.
2) jbitl. сар. 39, р. 69. ,
3
) ibbl. сар. 40, рр. oU-73. Еще · въ 1234 году увурuаторъ Иванъ
былъ приаужденъ о·r.кааа·rьса О'l'Ъ шшера'rорс1tаго ·1·иту.ш и по.:1.у{1ш1.ъ отъ
Ивана Ва·rаци 'l'И'J'Y.iI'Ь J~ссrюта Содунл. Еиу 1шс.iвдова.1ъ нъ 12411 году брш1·ъ
его ДмИ'l рiй, И3ГliаННЫЙ JШЪ (Jo.[ynл llЪ
1
1246 году. .
15

тi1'IЪ Дёволи Малымъ и Бо.11ьши~1ъ (a.f Лаа.~олаt;, -~та µtxpa xa.l µс: 1 d.лт1 ),
и наitОJЮЦЪ Эльбассаllом:ь, пача.;rьникъ 1исrо Големо (Гоuлd.~щ:) пе­
рсда.лСJI ему вм'вст•J; со вс·hмъ гарнизономъ. Пресл'.вдуемый неуда­
чаl\rи, Михаилъ отправилъ шь и:1,пrератору пословъ длн заключенiл
мира, Itупленнаго имъ ц,Ьною . уступи.и Прпла1~а, Велесы и ]{рои
(KpolJ.;). Мирный договоръ былт. ратифrшовапъ имъ въ его ре­
зидеrщiи Ларисс•I; въ присутствiи импера·1·орс1tихъ пословъ, посл'.h
чего имнсра11 оръ, приsпавъ 1\1:ихаилова сына 0еодора деспотомъ,
верпулса восволс~r черезъ Охриду, Дево.1н. и Itac~ropiю (1254 r.) 1).

Въ 1256 году умеръ :Ивапъ Ватаци. Сынъ и 11асл'.вдпикъ его


0еодоръ, 'l"Ьспимый болгарами, прнбылъ въ Солунь д.1ш бракосоче­
танiл будтобы своей сестры Марiи съ сыномъ деспота Михаила, Ни-
1tифороиъ. Женихъ съ :м:атерыо были вызваны 1'уда императоромъ;
но вблизи этого города были и~зм·.внничесrtи схвачены и отведены въ
пл·:Внъ. ltр·впос'I'И Серв~·л и Дршtz были ц'вною ихъ выкупа 2).
Таи.ой: в11роло:мный поступокrr> нова.го И1'rператора не моrъ остать­
СJI пепаказаннымъ. Михаилъ схватилъ импера'rорсr~аго префе~tта
въ Эльбасса~гn и овлад·влъ этимъ городо~rъ. Всt ·албапцы (-ro т«)У Aл­
~IJ.Yt't<tlY lavo~) приплли сторону Михаила и возстали противъ импе­
ратора. Михаилъ въ союз·в съ сербами овлад'влъ окрестными горо­
дами и подступи.11ъ 1tъ твердому IIрилапу 3
), 1юторымъ удалось ему
яаrшнецъ овладtтI> посл'В продолжи1·ельной осады 4
). Отсюда онъ
распрос'rрапи.лъ свои влад'внiа до са:маго Вардара.
Но этю\rъ пе удовольствовалсл деснотъ эпирскiй: по смер·rи 0ео­
дора (1259 г.), онъ задумалъ даже овладtть вс'nми зе:млл1~rr никей­
с1tаго импера·rора въ Енропt 5) •..
Но зд·всь прерываемъ нашъ разсказъ, къ которому верпе:исл
въ с.1г.hдующей глав1~, и бросимъ б•J;глый взгллдъ па описанный нами
перiодъ бoлrapcitaro господства въ Албанiи, фашrичесюi O1tанчиваю­
щiйсл 1237 годо:мъ, когда Ас·.впr, II, по закпоченiи родственпаго
союза съ 0еодоромъ I, призналъ его эпирсrtимъ деспо'1·оиъ.

1
} iЫd. сар.49, рр. 95-95.
) ibid. сар. 63, р. 141.
2

:з) iЬid. сар. 68, рр. 150-152.


~') iЫd. сар. 72, рр. 158-160.
) iЬid. сар. 76, р. 167.
5
1G
Л выше замiУI'Илъ, Ч'ГО l 1auo го1юритъ 'лpeдJZOJLO[)JCitmeлыю о за­
селенiи Албанiи бо.1гарами, не обративъ должнаrо вниманiя на сн~а­
занiа византiйцевъ. Кро~гЬ свидrвтельства Кедрииа о поселенiи бол­
rаръ въ южно1\гь Эпирt при цар·Ь Михаюгв и о нcpeceлeniu албан­
цевъ во внутрь Болгарiи при Са~уил·n, можно сослатьса еще на
Георгiя Ап:ртzолиту, у·rверждающаго, что Ас'внь II nъ по1шрепной
имъ Албанiи оставилъ болгарсь:iе гарнизоны и назначилъ свонхъ
чиновпиковъ. На нснрерьшность болгарсrtаrо элемента въ Албанiи
въ описанный нами перiодъ уrtа3ываютъ еще сл'вдующiе фашrы: въ
начад'n XI B'.Вita правителе~1ъ Драча былъ болгаринъ JJлaдu;1upi, а
въ половин'Б того же в·.lша· это·1·ъ же самый городъ поставллетъ прс­
'rепдента на болгарскiй престолъ, Tu,XOJJ,l'ttpa; въ'1·оже времJI въ Деволь-
. ской хорrв жилъ ни отъ ~юго независпмый болгарскiй: болринъ Ива­
,ца; въ пачалt XIII В'&Ка независимо властnовалъ въ охридскихъ rо­
рахъ болгарскiй деснотъ ~&лd.~о;, родственнюtъ Асtнл Il; наконецъ
въ половинt того же в·Iша находимъ двухъ болгарскихъ бо.аръ въ
Албапiи, нередавшихсн императору,-Главу въ Касторiи и 1Ълема
въ Эльбассанt. Вслtдъ за этими фаrt·rами всrюмнимъ, что Э!lгипо­
маторz Страбопа говоритъ о· заселепiа А:1бапiи сJzавянл✓-1,~и, что
Малатерра пазываетъ Албанiю Волгар~:ею, а Кедрипz жителей Ни­
кополл-родичами болгаро; вспомнииъ та~tже, что болгарсrtiе прави­
тели оставили въ Албапiи па1,ыгrь по себ·.в справедливостью, чеJЮВ'В­
колюбiе:мъ и благочес·riемъ и широшв1ъ·, чис·rо~славннс1шмъ госте­
прiимствомъ (напр. Иваца), и что по свид·:Втельству визаптiйцевъ,
Албанi.а управм1лась по болrарски:мъ зююнаиъ да.же при грсческихъ
правителлхъ; вспомнииъ наrюпсцъ о ро;~,с1·вепныхъ узахъ, свлзыва­

вшихъ деспота 0еодора I съ болгарскимъ цареиъ Лс·.lшемъ II ...


Славшrскiй элемент'I, въ Албанiи не оскуд·ввалъ и въ посл'вдую­
щiе В'БI~а, XIV-XY, а влiлнiе славлпсrюй образованпрсти непре­
рывно продол.жалось до пашихъ дней ...
Волгаре, какъ видно изъ византiискихъ и3вrвстiй, вторгались
въ Албанiю съ в. со стороны Охридскаго озера: Охрида и Преспа
были резидепцiею болr.арсrtихъ царей. Лежащал на юз. отъ Пресны
,,Девольскал хора'~ принадлежала болгарамъ еще въ 1юпц·Ь XII в·:Ь­
ка, при Actнt I. Въ это.и хорть была llpoYtcr't'a или Bpoxw't'o;, цар­
ственная резиденцiл болrарскаго болрина Ивсщы въ первой полови­
Н'Б XI вtка. Въ охридскихъ rорахъ независиl\10 властвовалъ бол-
17
rapc1tiй болрипъ ~{}ла~о~ въ пачалi> XIII в1ша. На с. отъ Дево.11.я
лежитъ Эльбасссtnа (у грсrtовъ 'Aл~avov) съ монастырт,1ъ св. Iоанпа,
построеппым:ъ по с:м:ерти болгарс1~аго правителл Драча Владимzра
(1018 г.); а въ половипt XIII вrfша пачалыпшомъ Эльбасса1lа бы.11ъ
болгаринъ Голе:ма. Дал'ье па сз. лсжитъ Драча, изъ котораrо въ
половип'.в XI B'Bita вышслъ претепдентъ па болгарСitiй престолъ, Ти­
хомира. Спус1tалсь отъ Драча паю. l\IЫ вср'вчаемъ Kauuny и Ери­
хо, входившiе въ составъ охридшюй энархiи nъ 870 году. Въ Ни­
пополПJ, па южной оrюпечпости дрешшго Эпира, болгаре посели-,.
лисr> въ 11оло13и1гв Х B'Bita и сохранили народность еще во вреиепа
Itедрипа. Этими .l\i'ВС'I'ПОстл:м:и опред'nлшотсн границы болгарскихъ
посслепiй llЪ Ллбапiи па ll., з. и ю. Ка1tъ далеко простирались они
ua с. ?- Въ отв·в1"ь на этотъ llопросъ Гшtп уназьшаетъ па пародпое
предапiе Мирдилпово, по It(?CMY ихъ родопачальпюtомъ бы,1ъ право-
,::- ,,; ~ •(';i •

славпьш оолгариnъ, ооратишп1исJ1 nъ 1tатолицизl\1ъ при поседеп1и

въ ихъ горахъ 1). Изв'встпо, что Мирдиты обратились въ католи­


ци3мъ въ 1250 году и что въ первой половип'в XIII B'Bita Ас'внь II
овлад'БЛЪ всею Албапiею; с.,I'ВДОВатсльпо, ItЪ :этому времени nужно
прiурочи1ъ посолсniе болгаръ nъ l\iирдитс1tихъ горахъ. Догадка
T'ctnct nодтворждастсJI сл'вдующиии соображенiлми. Въ Бран1tачан­
сrюй библiотешв въ Неапол'н 11аходJ1тсн дuа ру1шписпьш описапi.а
Албапiи XVII в'nка. Въ одно:мъ иsъ пихъ, составленноl\1ъ 1зъ 1671
-1672 годахъ 1tатоличес1tимъ свлще1шиrюмъ Петро~-мо Cmeфanoм'lJ
Гamutpu 2) упоминастса селепiс Bulgaт·i, паходащеесJI между Сиг­
Ьiпо (llЪ 60 l\HIЛJIXЪ О'l'Ъ Драча) и Cliella. Въ этоиъ ссдспiи Виlgшг~"
съ церrювыо св. Георгiл (сш1щшппшомъ былъ Dон Giorgio lVliridita)
с·чnта.юсь въ 1672 г. 170 домовъ, иsъ коихъ 24 христiанскихъ.
Сл'вдующее за пимъ селснiе Chelta д'влилось па дlla: въ Ниж1tема
(Iпfcriore), съ церковью св. Власiн, считалось 630 домовъ, И3Ъ 1ю­
ихъ 93 хриС'I'iансюrхъ, и nъ Верхнема (Supcriore) приходилось на
240 домовъ 53 хрис1·iапскихъ. Это селепiе въ другомъ-аноним­
nомъ - онисапiи Ллбапiи 3) IIa3ЫBaCTCJl C!tella Bulgajri (бoлгap­
CitaJI 1teлiJ1; и въ Черпогорiи ес'rь селепiл съ _названiсмъ пел~·и),

') Albanesisclte Sta,dien 1, 311. Срв. прИJ\l'ВЧ. 81 па стр. 335 .


. ) Belazione della diocesi di Se1··via о Scepia.
2

:i) Belazione d' Albania, Se1•·vici, Bosnia е Scliia,vonia е dello stato d~lla Ila-
ligione in quelle parti.
д
18

Оба эти селспiя находились па грашщI, Мирдитовъ. Апопимпый


описатель Албанiи упоминае'l'Ъ еще la vitla de 'Bulgari въ лешсн,ой
эпархiи на с. отъ предъидущихъ двухъ сслепiй: оно обозначено и
па Itарт·ь, изданной Г'еппаро:м:6 ( Bu(qari: 1tf01itagnes :d' Aless1;0).
Иташь _паходиrvrъ три болrарси,iJ1 селепiн на са:м:ой грапиц·:В Мир­
ди11овъ, изъ коихъ посл·вднсе подъ саr~-rы:м.ъ ЛeшoJrio; да.11•Ьс па с.
въ с1tадарси,омъ олруг·ь, подробпын описапiJI коего составлены
Петромв де Сапт-Одориго (1416---1417 r.) 1
) и MщJianoмo Боли­
'Цею (1614 г.), не находим:ъ болrJ'ю м·ьс·11 ностсй съ болrарс1tиии про­
звищами; сл·вдоватсльно, ии·в1r въ виду мирдитс1ие предапiе, Jrt0Жтt0
11,_ри1tять Btt стьаерпую граnицу болгарст~хв Jtoceлeu-ii't в& Ллбат:~t го­
род~ Лeuto и горы Мирдитово.

1
) Descriptio u-rbis Scutari et Albaniat 1416-1417, въ nешщ. архшзt.
Г J[ А·В А 1[-я.

Анжуйшtiй Перiодъ, 1250-1350 I\

По смерти Неодора .1асп~ари (1259) Михаилъ II, ;~сспо·rъ Эпи:­


ра, Осссалiи и Этолiи:, заду:ыалъ овлад'Ьть лизантiйсrtи~vг.ь престолоиъ,
и съ :ною ц'I.,лiю uаюночилъ соювъ съ IШJшемъ Морси, Вильгсль~vrо:м:ъ
Вилльгардуиномъ, и съ с1щилiлпсrtииъ 1юролемъ, Манфрсдомъ, ,же­
натыми па его дочорнхъ, Апн·1 и Елсп'n 1
). Опетtупъ малод'В'I'ШIГО
Ивана .Jiac1tapи, Михаилъ 1lалсо.1югъ, употребилъ ВС'В извороты сво­
его хитраго ума, чтобы разорвать Э'l'ОТъ опасный длл него союзъ; по
тщетно: 2) об:Ъ стороны стаю1 д'I.штслыю готови1ъсл rtъ воЙП'Б. Ссвасто­
Itраторъ Ивапъ Палсологъ, братъ 1\1:ихаиловъ, ноJ1вилсл у Itacтopiи,
п греки всrюр'I~ овла11,'nли Охридою (шгl.нrивъ архiсписrщпа Itопстап­
тнпа 1-tабасилу, заподозр,J.шпаго въ спошепiJrхъ съ эпирсш1м.ъ де­
спотоиъ ), Дсволсмъ, Пресною, Сосrюю и Молисrюмъ 3
). Дсспотъ
Михаилъ, получиnъ по:мощь отъ своихъ соювпиrювъ, располо,жилсл
лагсромъ у Авлоны. Греrtи, пе пад'влсь одоЛ'l)тr) союзниrtовъ силою,
приб·Ьгли rtъ хитроС'l'JIИЪ и кознлмъ: чсрезъ эм~пrссаровъ Ивапъ Па-

х) Nicepli. CJ-regoras -lib. III, сар. 5, р. 71, Georg. Acropol. с. 76, р.


168. Cnf. Forges JJavanzati, Dissc1·tazionc sнlla sесош1а mog1ic <li Manfr·e-
di (Napoli 1791). -ldiшmali di Messel' Jl-fatteo Spinelli da Giovinazzo (ed.
Bai·i 1865) рр. 117, 118.-Giuseppe di Cesare, Sto1·ia di Manfi·edi (Napoli
1837 ), vol. I, рр. 153-154. .
2
) G. Acropol. сар. 79, рр. 174-176.
3
) ibid. сар. 80, рр. 176-180. N. Gre9or. lib. III, сар. 5. рр. 72-73.
20

.;rеоло1"ь впушю[ъ дсспо1'у эпирсitоиу подозр·tнiс шr, Вилльгардуину и:


Манфреду, и Михаилъ II, бонсь азм·nпы, тайно б,J;.жа.;~ъ изъ лагери
съ сыномъ Ниr~ифоромъ и пш,1погнии болраии; за пнмъ 1юс.1r•I}довали
его войс1ю, а потомъ и союзнюtи. Грш~и 01·ва.,1шо прссл·nдовали б·Ь- .
жавшихъ въ бсзнорщщ,J; воиновъ, большую часть ихъ положили па
iгlю·1"n, а остальныхъ вз.шш въ ШI'БПЪ (въ TOl\'I.Ъ числ'n Виллr)гардуина,
Ивана, сына Михаила II, и 1.,нюж,сство Шiа'l'Пыхъ италышсiшх:ъ ры­
царей 1).
Войпа возобновилась па сл·Ьдующiт1 годъ (1261). Деспотъ
эпирскiй разбилъ грековъ подъ .Лпипою и нрипудилъ ихъ 1tъ ми­
ру 2).
По смерти Мапфрела (1265 ), получившаго въ приданное за
Еленою Itапину и Itopфy, утвердилсJr въ пихъ его адииралъ Фи­
липпъ Кипардо, жспившiйсл па двоюродной ссстр·Ь Михаила II; но
подоарителыrый деспотъ опирси,iй нс1юр·n изм·Ьппичес~tи умертви:лъ
его. Раздражеппые таюiиъ rнуспымъ постуrшомъ Михаила II, жи­
тели Rапипы, и во глав•J; ихъ привсдеппыс ·Филиппомъ Rинардо
италышцы, передались счастливому пресиниrtу Манфреда, Rарлу I
Анжуйс1юму (1267) 3). ·

Еще прежде опъ сч1палъ приданое Блепы своею собс·1·nеп1юс·rью


и нроизвольпо распор.ажалсн имъ: 1·ашь съ ру1юю ел онъ предлагалъ

Капину и Itopфy Генриху :Кастильсrюм.у еще въ 01tтабр·в 1266 г. 4),


а съ лп_вар.а 1267 года онъ' посыластъ па I-topфy своихъ 1шмrвстпи­
никовъ 5
). Права па D.'Iaд'nпie э1·ими зсl\1.1шми были под1·верждспы
за Карломъ I изгпапны:мъ изъ Rопстаптипопо.:ш Балдуипом:ъ П: по
договору, затtлючснпом:у въ Opвic·ro 27 ман 1267 г. Itарлъ I полу­
чалъ, кром·Ь Ахайи, Мореи и п·.Ь1юторыхъ ос·rровооъ Архипелага,
земли, поторыя деспот~ Михаило дало во придаюt0е sa своею до-

1
) G. Лgropol, сар. 81, рр, 179-182. N. Gregor., рр. 73 - 75, Cnf'.
Cesa1·e ор. cit. I, 177.
2
) G. Лcropol. сар. 82, рр. 183 sqq. Cnf. Cltronique de Мотее, рр.
83-97.
3
) Georgii Pacliimeris De Michaele Paleologo lib. VI,32, р. 508. сар.
· *) Giuseppe del Giudice, Co(licc diplomatico del rcgno (1i Cftrlo I е II
d'Angio, vol. 1, рр. 193-196.
11
) ibld. 278, 298.
21

черыо ];}леною, адовою Мапфреда, 1иtяая тареитииспаго, и п:оторы­


✓-11,и владп)лz noпoit1tыi'I, l{ul{,rtpдo, его aд.iuupaлr,/ ItpOM'B того, Балду­
ипъ rарап11 ирова.тrъ Itapлy усту1шу третьей части ВС'ВХЪ 3смсль, rю­
торыя будутъ отняты у l\1:и:хаила Палсолоrа, не исюпоча.н даже ала­
дтьnitt дес1иппа Ми:х:аила "/tt поролествz а.лбатtс1сitго i1, сербспаго 1).
По смерти Михаилп. II (1267 г.) его влад'впiн были разд'Jщены
исжду его сьшовы1ми - за~tопны.1V1ъ, деспотомъ Нию1форомъ, полу­
чившииъ Эпиръ и Лтtарпапiю, Итаrtу и l{сфалонiю, - и побочпымъ,
ссвасто1tра'rоро1v1ъ И ванОl\гь Лпгс.ломъ, па долю rюcro выпали Оес­
салiа и Лоr~ры Эoлiйcr~iJI. Ивапъ Лпгелъ продолжалъ войну съ Ми­
хаиломъ Па.1 rсологомъ съ переи,I:,1шымъ счастiсмъ. 2).

Itазпь Копрадипа (1269 г.) l)a3JJJ13aлa рую1 Itapлy I, 3) и онъ


обратилъ 1ши1\шпiе па восточныл д'nла. Въ 1270 г. упоиинастс,а о
ii,rtстеллюlть его в(J I{апипть и Аалтаь, Яповть де ]Jалиньи, ItO'I'opoмy
до3воллотсл вооружи'1ъ на свой счетъ судно длJI собетвейпаго пут_с­
шествiл. 4 ). Но влад'1нriл А101tуйца nъ Ллбапiи ограпи~ншались эти­
ии двумн М'.ПСТНОСТJIМИ: Драчz пс ТОЛЫtО еще пе . припадле­
жалъ ему, по даже враждоnалъ съ НИМ'J~. Ташь л'вrrомъ 1271 года
драчапе (Capit,a.ncпs aliiquc· OHieiales ct civcs l)urachii) 3ахва­
'Гили судно съ l'рузо]\,[Ъ, па rюторомъ 'Бхалъ nъ Лnлопу посла-•
1юцъ Лiюва де Валипы1 съ 1юро.11-свс1tИМ'J:, О'rвrвтомъ, подвер1~.11и
допросу и пыт1tа:мъ ВС'ВХЪ пасса,а~ировъ и посадили ихъ въ 'I'юрь­
му. Всл'.nдствiс этого были наш~ачепы про1'ивъ пихъ рспреса­
лiи: чиповниrtамъ Лнулiи и Кал:абрiи было притса:зано арес'I'оватr,
вс'.ВХЪ находшцихсн 'l'амъ драчапъ, п 1юпфис1tовать ихъ 1юрабли:
и 'rовары 5
). Въ числ.'!~ 1tопфис1юваппыхъ 1tораблсй былъ одинъ,
нринадлежавшiй Михаилу Драчатпнrу: па нш1ъ прибьыъ свюцен-

1
) ibld. vo1. II, partc I, рр. 34, 36, 37, 40--42. Cnf. N. Gregoras, lib.
IV, сар. 5, р. 98; lib. V, с. 1, р. 123.
2
) 1V. Gregor·as lib. IV, сар. 9, рр. 109-116.
3
) Папа писалъ Rарлу: ,,Vita Oo1тadini-mors Caroli, mors Corradi-
ni--vita Caroli.•' G. Л. Summonte, Hist()ria di Napoli (2 r.fl. 1675), vol. II,
pag. 252.
1
) llegistri Л ngi, ini ( въ Вольшомъ неаполитанс1юмъ архИВ'В), vol.
VI, t·. 70: 27 Octob1·is XIII Ind. (==1270), Communitat.i Avlonr..
5
) ibld. vol. Х. f. 52t 4 Julii XIV Iшl. (==1271), Secreto Apulie et
0
:

· Vicesecretis Bari et \)trantj,


22

никъ Ивш-tо (J oaпnes de Durachio clericus), отправллвщлисл по


поролю 1zo шь1wторымо его дпла:мz (сuп1 ipse pro qнibusdam
Majcstatis nostre serviciis in Rcgnurn nostrurн а ПuracЬio trans-
freta1·et,) 1). Можно догадьша·rьсл, ч:то э·rотъ свнщспникъ Иванъ
былъ от11равлснъ 1~ъ 1tарлу д.~щ пе_реговоровъ объ условiнхъ, на 1tо­
ихъ Драчъ же.;1алъ nступить nъ его поддапство: 1•aityю догащtу осно­
вьtваю на томъ, что: 1) всл·.Ьдъ за т·.вмъ послъдовалъ манифестi>
Rарла о прию1тiи Драча. въ его подданство, и 2) этотъ самый Иванъ
Драчапинъ, uъ числrв н·вкоторыхъ ,~~;ругихъ .'1ицъ, удостоился Itоро­
левсrюй награды за особыл заслуги.
20 феврал.а 1272 года Itарлъ I пришrлъ въ свое подданство
доброволпо под чипиmш1хсл: ему драчанъ, обtщалъ ииъ защиту и по­
покрови:тс.1п)ство и 1zодтверд~tл?, за тutми всть ихо 1zре:нсшZ:е запопы,
дорбые обы1t;сtи и льготы 2
), а на сл·nдующiй день, на 'l"I:;xъ же са­
мыхъ условы:rхъ ft0pOJH> пришrлъ предло:J1сеппую е.м,у ,;;орощ; Алба-
.
HZU, 3) .

1) ibbl. voJ. XIII, f. 2: 12 SeptcшЬri~ XV Iшl. 127 l, Scc1·eto Sicilie.


2
ibl(l. vol. XVII, f. 23: Actпm Ncapoli а. с1. 1272, шспsе I◄'cb1·11a1·io
)

20 ejпsdem, XV Ind.: Consbleranter, qнo(l civitas Dпrachii et пniversi lюmi­


ncs civitatis <1jшнlсш, qui S])iritum sanioris a.RsпmpsPre consШi, duш vellent
civitatem ipнarn et se ipsos nost1'e jm,isdictioni atque clominio sирропе1·е integre
ас pe1jecle, 'nosque et liurecles nost1·os aЬsque aliq,ю violentia seu coliactione i1"P-
perpetuos dominos recognoscere et liabe1·e etc. ipsos ct ipsoi·шn Ьопа sub drfen ·
sior:c et protcctione поstга 1·ecepiшus eisqпe antiquorщn 1mpe'Patorшn Ло•
manie p l'ivilegia отпiа ас bonos .eorum usus et libe1·tates et bonas franc!tisias,
1

quibus usque пипс usi sunt etc. сопji1·татш; etc. Cnf. l1Ъгges l)avanzati о. с.
append. _№ 39, р. XLI. С. Minieri Riccio, Geneal. di Carlo 1 (li Angio (Na-
poli 1857), docum . .№ 15, рр. 141-142.
3
ibld. f. 20. D. Neapoli mense-Pebruarii 21 ejнsdem XV Ind. Re-
)

gni nostri anno VII: ,,Considerantes fidem et devotionem, quam Prelati, Со~
mites, Ba1·or..es, Milites, Burgcnse:\ Univei·sitates ас ceteri singulares homi-
nes Albanie ad Sanctam Romanam Ecelesiam habucrпnt, et quod no::; et he-
redes nostros elegerunt in Reges et l)ominos pePpetuos dicti Regni, ct noЫs et
hei·edibus nostria donaverunt et cesserunt omnia jura et omniam signoriam
ipsius Regni et fidelitatis del;)ite juramentum fecerunt etc. recepimuн omnes
etc. sub nostra signoria, dominio et defeJisione et ipsos bona fide promic-
23

.iRители Албанiи доброволъпо подчинились Itapлy (qui volunta-


rie nostro dorniпio se subшHtcвt ), и нрiоор'втенiе Драча нс стоило
ему ни труда, ни издержешь (аЬsчпс пostro dispe11dio); по онъ обл­
зывалсJ1 оставить uce по старому, не нарушать ихъ льготъ и соблю­
дать ихъ заrюны и обычаи (borюs usus et coпsuetedines). Отъ IIOI'O
они получили ::э·1·и льготы и ваrипы? 13изан1}йцы, :ка:къ мы вид·nли,
свид·втсльствуютъ, что Албапiя управлялась 'lIO болгарс7i·имо за-
1юнаыъ и обь~t1аJн1ъ и что всшtiй разъ 1югда грочес:кiе правители ны­
тались ввести новизну, ,жито:1и Албанiи nозстшш.ли для защиты c1 apa-
1

ro порнд1~а. Мы пид·:Вли таи,жс что болгарсrtос господст1ю от.н1чалось


О'l'Ъ гречос1~аго че.юn'в1юлю6iемъ, бсзприс11)астiемъ, благочсстiемъ
и щедростью;. а потому подъ "pтivile(7ia cmicessa аЬ antiquis Ьnpe­
batoт·ibus RomлJ'?ie" сл·:Вдус·1'ъ ра зум·.в·1ъ льготы, пожалованньш жите­
ллмъ Албапiи 6oлгrtpo1izьj11,u t~apлJJiu. При ::Э'l'ОМЪ пу,жпо таrt.же за­
м·втить, что нъ апжуйсrtихъ 1шl\1:ят1пшахъ Poлirtшieю (I{oma11ia) назы­
ваетсJI пе ·толыю Морен, 1tашь утверждас·тъ проф. Гопфъ (GcschicЪte
Griechenlands iп~ Mittclaltcr), но 'l'artжe ос 111 рова Iопичссrйа и Лрхи­
пела,1~с1йс и вен Албапiн. Таrtимъ образоl\lъ Карло 1 запр1ы~ило ал~"л­
п~·е славллспоЛ обра:юиатаюст~t Go Албапiи. Назпачивъ пам·встпи­
RОМ'h въ rиро.:~еств·h а::1бапс1ю:м:ъ Гацопа Rипардо (iп Regнo Alba-
nie Vicarius Geнeralis) 1
) и rлаnноrtомапдующимъ rtоролевс:кихъ
войсшь (lVIarcscallus cxcrcitus · rюstri), отправлеппых·I> въ Дра~1ъ,
Авлопу и ltапипу ~), рыцарл Вильгельма Верпарди 3), ltарлъ поза­
ботилсл втшаградить .шцъ, 1юторыl\1ъ онъ былъ об.азапъ албанс1tою
1юропою: 1lвmto ,ll,pшtaniuto (lоап1н)s Пuracicпsis, называемый та1t­
.же Iohanнcs <lc 1{oseгia) былъ назпачспъ архiепис:копомъ Драча и

timus defeнdcп) ct jнvarc etc. ct отпiа


p1·ivilegia eis concessa аЬ antiquiв
lmpe1'a.toril1us Вотапiе, ei оптеs bonos иsи:з approbamus et consuet1ulines co1·un-
dem'' ctc. Cnf'. Ji'o1·ges -.lJmxtnzati о. с. s. .М 38, рр. XL-XLI. Minie1·i Biccio
о. с. s. ~~ 13, рр. 140-141.
1
) IЬid.
vol. II; f. 87t (D. Nc·a1юli 25 J?cbruarii 1272).
0

2
) ibld. vol. XVI, f. 65 (D. T1·ani 1272. 7 лр1·Шs XV Ind.); ibld. f. 98
(D. Neapoli ultimo Julii XV Ind.); ibld. vol. XV, f. 210t (D. T1·ani ultimo 0

AprШs I Ind.).
3
) iЬid. vol. II, f. 87t" (D. Neapoli, 25 Februarii 1272).
25

Они еодержалнсь въ щувпостп Лвсре'1), г;1,гl,, вопреrtи 1юроловс1~ой во­


.11:r), терн,_kнr страшную ну.жду и всш~аt'О рода IIJ)И'I"lюнeнiл со сторо­
ны ItОрЫС'l'НЫХЪ ЧIПШIШIШОВЪ 1).

llа:юологъ пс J\1.огъ Cl\'IO'L'p'nтr) равнолушпо па утвсрлщспiс Ан­


,жуйцп вт> Албанiи; по его нош,1т1ц1 во~н1у1·ить нротивъ него И'ВС'r­
ныхъ жителей по у;r,а.1шс1): они осталис1) в'.uрпы Itapлy 2), пе смотр.я:
на то, что у.же на{шпа.1 1и чувствова'lъ . тл,жссть пталы1нс1~аго t'оснод­

ства 3). Cм:rlma чшювш:пювъ, ахъ пrнг1"всшшшихъ, нс облегчила ихъ


судr)бы. Ивъ всей этой .маесы ис1(.атслсй cчacтiJI выд'1млстся благо­
родшш личнос'IЪ Л1щва 11,0 ]3алины1, rюторый, <,става.ась в'1,рснъ и у-
,.., ,,.,
еердспъ свое:му тюрnлю, 1ш pa:iy пс uоноудилт. про'l'rшъ ссuл нсудо-

вольствiй ,ж.итслсП А.116анiи, и Н',ар.11ъ у.irгJ,лъ во\пrаградить его :заслуги:


опъ пожаловалъ см.у въ пожи3ншшос nлад'впiс I{апилу и Авлопу съ
нрипаJ~.1юж.ащrпии: и:мъ вcмлJI.l\Ht и стар·J)й1ш111с'11 ва (агеl1оrнЕа) .f,}pixo
II _/-.[JJU[Z!4{3 и lf3Ъ стар'БЙIШШС'l'Ва 1Jpox:oпzu (иначе IIprщ/и,u4e) лссять
сслонiй: Вро,тоти, .l]о.милыиш~ .!lечипу, Aв1m1mnmyлaipi'it, 1.JJitema-
nuщ;, Рипи (или Ричи), Bo1ty, Вапищ;, 1Jpmt1nщ~ it l{озопу (l\',а­
;зань ?) 4).

1
) Пеg.
,lng. vи]. XVII, f. 15 (D. нpud Минlсш foi·LL~m 28 Aщ~пsti XV
Iшl.; iblcl. v1 l. ХХХ, f. 2Н" (D. 1,пс<-rе 20 Octol11·is VII Iu<l.).
1

2
) ibl(l. v\,l. XV, f. 81 (D. upшl лiопtеш fo1·tcш
1 Scptиnbгis I I1:l(l.):
Pгe1ati;;, Coшitj!щs, Вю cнibus et N(;blJi!шs Regнi Alba;1ic cte. uлагодаритъ
за в'I;рнос 1r1:. ,,qu,odque littм·as Гaleologi vobis ad-snbue1·tentlum vos de (t,de ve-
stra t1·ansmisвas eideni Capitaneo (G. (:Jiinшl'(li) resignante.'! etc. et caventes
voЫs а predicti l?aleologi fraшZ,,:fyis ' ete.

iЬid. v1•l. XV, ff. 81, 83t v111. XVIII, f. 20!0; v1•1. III, ff. 58t
0 0
3) ; ,

63t°, 78t".
~) ibbl. vuJ. XVIII, f.1lS (D. Mclfie 1274, jпnii 26,П Iod.): ,,Consjc
dcrantes, quot1 Jacobus de Baliнia110 sua Ьопа etc. voluнtate castrшn Сапiпе,
Ca.ninarn et Avellonшn сuш at·chorнliis et omнibu:1 jнribus ct peгtineнciis
eo1·um et.c. que sibl iп vita sua t1ntнrn nostra concesse1·at Celsitudo, nec
нон a!·cЬondiam dc A,,,iclio, at·chor,diam Yarnisque et de archoпdia Vгoclшto,
dесеш casalia jnfrascгipta, vblt•licet: ¼·oclioto, casale Vomilliane, casalc Le-
czina, Aftentogena1·ii, casale Tristanniza, casal(~ В.iclii, casale Vocza, casale
Vaniza, casale Vranista et casale Cliozona etc. in manibus nostre Curie resi"
gnavit." etc.
4
26

B'_F-. мар 1еl,· 1273 г. Драчъ былъ разрушенъ :юи.:rетрJrсспiсмъ и


разграблспъ сос'nдпими · албанс1\,ими п слашr нсш1:м.и поссланам:и
(' Ал[:!аvо1 1's xe<l r;'t .csp(ыxtot) 1). Лtитслп б,J:,жали въ _Италiю, от1\,уда внро­
чем:ъ всrю]Уl, вернулись па ролипу при по:м:ощи 1иролевсrаrхъ щс;~,­
ротъ 2
). Драчъ былъ освс)бо.ж,дспъ отъ тю-rожеппыхъ пошлипъ ва то­
вары, привозимые пъ юашую Италiю и вывозимые оттуда, ис1\,лочан
соли н съ'1~стныхъ припасовъ 3
). В·1~ Драчъ были отправлены грузы
х.-1,J;бц, артиллсрi,н, гарпизопъ и три инженера Д.iIJI исправ.:rепiн по­
врежденныхъ зсилстрнсепiсl\'fъ городстtихъ ст'lшъ 4
). I~оролсвс1\,ю,п,
чиновш1шtмъ въ Албапiи было нре;\1шсапо нс.медленно донести о
пуждахъ страны, и всл'l1дствiс ихъ представлспiй были отправлены
туда грузы нровiап11 а и отрнды солдатъ 5
).

Не дароиъ Itарлъ приниl\п1лъ. столь д1нт.телыrыл мъры ;~лл


утtр'nплепiл своихъ албапсr{ихъ владrJшiй: имъ грозила большал опа­
снос1ъ со стороны Палсолога, пе иогшаго нри:ширитьсн съ :м:ыслiю
о ~шп.лтiи И'I'алыпща:м:и албю1с1м1го при:м:орь.н; по, вiraJr высо1\,iл rtaчe~
ства своего соперпюш u) и силы, Itоторы:ми онъ раснолагалъ, Палс­
ологъ считалъ ceбJI слишт~:о:м.ъ слабыи.ъ длJI борьбы съ ПИl\'IЪ и и:ст~алъ
помощи у Папы, Itоторому об,1нцалъ сосдипспiс_ цсршзсй, и у Лудо­
виrtа IХ-го; затtлючи.0 1ъ союзъ съ гепуэзцами IIepы и у1tр'внилъ столи­
цу и нри:м:орс1tiс берега 1). Rластолобивый ltарлъ, возбу:ж,даемый
вrвролтно ,ж,ившииъ нри его дворi: и .аинатымъ па Cl'O дочери Беатри­
че, нас.1rъдпи1~0])'1ъ Балдуина II, Фи:ли1шоиъ ;~с Itуртснэ 8), мсчталъ о
византiйсRоl\1ъ прсстол'в. Опъ с·rаралсл вовлечь Папу въ священную,

1
Gem·g. Pacliym. De Micl1ae1c lib. V1 с11р. 7, рр. 355-?,57.
)

i) Reg. Лпg. vol. XVIII, f. 92.


э) ibld. fol. 20t (D. Monopoli 17 aprilis II Iнd.).
0
,

-i) iuid. vol. VIII, f. l 72t vol. XIV, f. 258; vol. XXI, ff. 324, 350. ·
0
;

5
ibld. vol. XXI, ff. 343t 344.
)
0
-

0
) Nicepli. Grego1'as lib. V, сар. 6, р, 145.
) ibld. са.р. 1, р. 125; lib. III, с. 2, р. 61; сар. 3, р. 63; lib. IV, сар.
7

G, рр. 99-100. Georg. Pacltym. lib. V, сар. 8~9, рр. 358-..-3G6 •


. &) Reg. Апg. vol. XIJIII, ff. 84t°, l8lt vol. III, f. 5; vol XXXIII, 0
;

f. 66t vol. XI, ff. 93t


0
; ~4. Minieri-Riccio о. с. р. 34 е. note 254,
0
---

255, 256.
27

rio его пош1тi.нмъ, войну съ грси,аl\:1и 1


) н заюпочнлъ союзъ съ до.жеl\lт,
Лаврептiсиъ Тсуполо :,нротивъ I 1::t.'!Со.;юга _сх1ш1vшт1,ша" 2).

Въ ссптнбр·в 127 5 года ltар.ть 110.1у 1шлъ изв·uстiе, что вoi'tcrio


IIaJUюлoгa '/tодо~ило llи cшriыJrl,и u~ышградш1tliШrьи ДjJши (сuп1, sicut
accepi111us, excrcitus Palcologi пsсрю а<1 viвcus civittttis Лurachii
veлe1·it) :1), и нотш1у носн·1ш1нлъ отправить туда 500 италы1нс1tихъ
и сто арабсrщхъ вош1о_въ въ по;~1~р'1шлепiс гарпююну -1). 1Iа.11еологъ
прин уждепъ былъ отстунить.

ltъ э·1·оиу времени -oтнocJГI'CJI ;~ва ЗШ\1·11чательные yrtaзa Itapлa I:


,..,
однииъ опъ с1·рого воспретн:1ъ т,оргоилю aлoшtaiиAtl-t и гpeчeetiU)Jtzt

рабши~t 5), а другимъ о:;аботилса о судьб·в (tлбши:-rиt:Fи валожюtшJвь


(Ивана Салу.ми,· Ивана Грииани, Тю1узiл Сгура, l\1итшi,н Суибра:мо­
па, Дмитрiн Crypa и Эахарiа С11 ура) G).
Въ 1щнц•l; весны 1277 г. нри ;~вор{; Тtарла находю1ъ 1tа1юго--
1·0 а.Н)анс~tаго графа (соте~ Л lbarн·лsis). Въ iюн·r~ онъ бы.:1ъ отпра­
влснъ на родину еъ бо.·rы1ш1,нr ночсетлын 1). ltтo бы.,ъ эт~тъ a.:i.
бапс1riй графъ и ;;аtг}ви) опъ прН,:;жалъ шь liapлy, ыо.жно догады­
ла•1ъся но событiJа1_;ь, вc1top,J,; :1а т·Jшъ пос.;1•'tдо1шншиl\1ъ въ Ллбапiи,

1) G. Pacliym. lib. 5, с. 8. р. 35~-


i) Jiистъ, па 1юторо:нъ нахоJщлс.н :JTO'l'Ъ договоръ въ Аiiжуйсrшхъ
рсгист1 рахъ, вырваnъ. О содсршапiп Cl'O :шасi\lъ 1шъ шш.:~.сченiн, ед·Iнюшаго
1шв·вс•11 ны11ъ исано.1ш•rанс~'i.ИМЪ архнварiусоыъ Пе Lelli:з ( NotaшeEta Regi-
strorшn diver:::ю1·um RcgLш1 exRegia Sic1a): оно напечатано Миuiери-Р·иччiо
0. с. docum. J~o .XIII, р. 140.
3) Reg. Ang. vol. XXIII, f. 21 (D. Nucerie Ch1·iзti~t11. 29 Septemb1·is
IV Iнd.).
1) ibi'd.. f. 19t vol. XXI, f. 71. Cnf'. vol. ХХIП, f. 20tv.
0
;

5) ibld. vol. XXI. f. 321t (D. Pretine 6 Deccшbгi:i III lnd.): Jпsticia­
0

rio Вю·i, F. t. р. <1t. singulis etc. albanense8 sen g1·ecos tenentibus р1·0 scla·vis seu
seroi8, occasione, чиоd ео8 emeгint iп dornibus еоrшп, etc. in,ia11gas, u,t ip.sos al-
banenses et g1·ecos libeгant et libet·os, itbicшuzue. vollteтint, sin1J conclicione qualibet
aЬir·e per·rnittant etc. omncs Шоs, qui hujusшodi albancnscs ct geecos etc. re-
tinucrint, in реnаш taпtc temcritatis corum р1·0 sм·vis et sclavi..,, sicut ipsi 1·e-
tinebant eo8dem albanen8e8 et g,·eco8, ташlаЬiт,ш; G~tгie по:,tге dep01·tar·e.
0) ibi(!. vol. ХХП, ft'. 3{,, 188 (D. Mclfic 16 Sc1,tcmlnis IV Ind.).
1 ) jЬid. vol. XXVI, f. li4 (D. Venu~ii !) Junii V Ind.).
28
Мы nыше упомянули, что по сысрти lVIихаила II (1267 г.) де­
епо'rомъ Эпира С'l'алъ сыпъ его Ниюrфоръ. Посл'Б неудачной по­
пытки выгнать италышцсвъ изъ Драча, гла шiaro города своихъ В.'rа­
дънiй, Пrшифоръ отчаллсл въ Л'Ъ ЙСТШI'l'СЛЫЮСТН IIOl\'fOЩИ CBOCl'O д.нди,
Иl\1псратора Михаила, Палсолога (опъ былъ :ж,спатъ па его нле:~шн­
ниц'в ), и р·ЪшилсJr сблюштьса съ Н,арлоиъ, rшторыИ съ 1275 ГО)~а
сталъ сильно ун,р'1шлJ1т1,сн въ Л.16анiн. Первою поныт1юю н·,ъ 1·а1ю-
~
иу COЛИ.1l'i.CHlIO
. 1
СЛ' ;дустъ, IШ-ЖСТСJ[, счнтать,
·113ДЪ
JIJ)l' ltЪ неапО.'Штан-

с1ю:му двору ЛлбшtСJmго графа, в·вроатно, одно1'0 изъ братьсuъ Н~ши­


фора (1277). Переговоры д.нrл11сь )~iш года, н весною 127~ года.
1-Iюшфоръ пршша.лъ есба васалш·rъ l{арла I). Itopo.,1ь отправи.тъ шь
пом.у уно.:ШОl\lОЧСШIЫХЪ Д.!IJI Ill)lIH}I'l'iJI нрне.11гн въ В'НрНОС'l'И 2
) И Д.IJI
зaшrтiJI италыпrсюI!\1Ъ гарни:юноl\lъ rtр'1шостсП Ьуп~ршtто и Cynyti-
mo 3). Нспода.,rс1tу отъ отой ~юслгJ,;\нсfi ltap_;iъ .нострои.;1•1; на ва.;ююй
стратегичссrшй по:шцiи I~}Уiшость. llanop.1~to ( 1280 г.) 4), в;I1р0Jtтно,
у бухты, наsываеиои понын·J., llmшJJ.;Jtoco или Jia.u:1YttjJiO, вт. ltшшt­
Р'Б. ItpoNгn устуrши но:шшутыхъ r~pгJшocтcli и н·1шотор11хъ :юмс.н~,
Нии,ифоръ обJша.1сл ,1щ1ъ сына свосt'о l\1иханла въ ;\а.Jrо.жни1tи: онъ
солержалсл въ l{ларснцiн до поа6рл 1281 го;~а, юн'да, по уе.ювi.ниъ
договора, былъ во;шращенъ от1~у 5). Дру,жсетвснньш 0'1·нoшcaiJI Itap--
лa rtъ Ншюфору нродолжалисr) новрершшо /~о саиоi1 et'o с.м.ерт1r,
л,аitЪ uидпо и;1ъ совреl\lе~шыхъ на:мятшшовъ,_ въ которыхъ Nicl1ifo-
rus dcspot,11s Cornпeш1s паsьшастсл t1ilcetus ашiснs нсаполитанс1tа­
го 1юролл G).
Dлад'ВЛ берсгоl\lъ Ллбанiи ОТ'Ъ Драча до Вутрипто, Кар.:1ъ р'1;­
шилсл нрониюrуть во внутрь страны. Съ этою ц·влiю весною 1280 г.
опъ отнравилъ Itъ бср{~гаиъ CJI ишчитслыrую эсrtадру подъ началь­
ствомъ вицс-а;~мирала Сиl\1опа де Бс.1ьnсдерс и сильное десантное
войс1ю подъ rшиан;~ою отважна~'о Руссо де Сю.:~.нr (l),ussus ас Soli-

ibld. vol. XXXVll f. 38; vol. ХХХ, f. ~9t''. (D.


1
) н ршl Тштiш S.
He1·asmi 14 M:нcii, J 2 АргШs).
2
) iЫd. (10ap1·i1is).
3
) ibltl. (пt sщн·а). C11f. f. 28t'\ 29, 94, 99t 0

1
') ibii:I. v:11. XXXVII, ff. l 7t", :н~t0 -39.
5 ) iЬИ. vu]. XTJIV f. 22t".

н) ibld. vo1. XXXV, f. 15t


0

29

асо, - Грегора называе1·ъ его 1 Pwo'.J\I0'1Ul'11\I, а Пахимеро ·РФ~ Ioлu-


11-a~) •).
Драчо, Кроли Авлона были сильно укр'вш~ены 2) и снабжены
воепны:ми спар.лда:ми, прошанто:иъ .и депьгами, а ихъ гарни3оны

знаqите.1rьпо увеличены отправденпы1,н1 изъ И1·алiи сол;л,аrrами 3).


Ко~'да ВС'Б нриготовленiл были по1щнчепы, въ iюл~в началаеь осада
Втьлграда (castruп1 Bellog1~adi, Bellungr(нlurn): опа продолжалась
до весны сл'вдующаго . 1281 года. Изъ Италiи были безпрестанно
посылаемы нъ Ллбанiю нодr~рrJшлснiа .нодьми, военными и съtстпы­
,:ми припасами и деньгами; но пссмотрл на llC'B усилiл Rарла и его
глашншоиандующаго, 1:И,лградъ нс былъ тштъ 4).

Византiйсн:iе истuрики разс1,а:з1шаютъ подробно объ этой не~


y;_i,aншeiic.a э1tсвсднцi11 Руссо де Сю.:r.:1и; но въ ихъ ра:3С[Ш:J'В сс1ъ ·.шю­
. го хвастливости, а 1101ta:,aнic о п.11:ш,1 г,1~авноко.мапдующаго 1tар.ю­
выхъ войс1tъ ощювср1·астсJ1 сuврсмс1шьаш анжуйс1tими naмJL'l'ПИita­
l\Ш 5
). У с1г1хш1ъ ).юЛны Па.:юо.;югь былъ о6Jыя,нъ вос1шоиу ис1rус-
,1, . . ,.,
тву вслюtаго ;1,оl\1сст1ша архонюты, 1ю:Jс'1 ашю алоанцевъ и помо-
1

щи, но.,1у 11ш1110П 1в1ъ отъ союю1ыхъ ;1,убровчанъ и Оl\IИiнапъ.


Вшшнтiйс1tоыу вс.:1ыюж'U l\!IасIШЛ'Б (lVIt1scЬi(Ja, въ друrомъ сш1-
сшв ntlaгclii(la) y;1,a.'IOCJ, водш1·1ъ противъ Itapлa албапцевъ; но ш1шь
онъ саыъ, та~,~ъ и t'лaua воsетанi.н, Тащ;со Ду1иtгипz., Вl\:I'БСТ'Б съ
ШСС'JЪЮ другнын а.16анцам11 uы.ти. в;шты въ нлrJшъ 1~оис1~дантоыъ
Драча и sаточены въ Бршцюш. Вносхвдствiи ош1 6ылн от11уще­
ны на родину съ т'1,иъ одна1ш, 1n•о6ы чрс;3ъ посредство с1юихъ род­
ствснни1tовъ уииротворили страну и нршюJш се въ нреж.нес поддан­

ство Iiapлy 0).

1
) iЬid.
vu]. XXVI) f. 3i l; vol XXXVII, fl'. 37t'' ·-38.
2
) ibitJ. vol. XXXVII, ff. 17, 66t,"--67; vol. VIII, ff. 25, 12lt 0

3
) iЬЫ. vuf. VПI, fl'. 95, 108, 12:Н", 162; vol. XXXV, ff. 1О, l lt",
15; vol. XXXVII, ff. 18, 38
4
iЬ:!1.
vul. VIII, ff. 94t -95, l 23t vol. XXXVII, ff. 85t'' - 86,
0 0
) ;

86t vol. XXVIII, f'. 2; v, 1. ХС, ff. 42, 43, 41, 65; vol. XLI, ff. 37, 37t"----
0
;

38, 49t vul. XCII, ff. 4lt"--- 12, 77t".


0
;

5
) U. Pacliyrn., De Micl1acle, lib. VI, сар. 3i, рр. 5U9--515; N. ате-
901·аs lib. V, cup. VI, рр. 145 .. --148.
0
) Heg. Ang. voJ: XXXVII, f 70t"; vol. XXXVIII, ft. 82t", 83; vol.
XLI, f. 139; vol. Xf_JII: f. 110; vol. XLVI 1 ff. 81t 86. 0
,
30

Rъ Л. 1rбапiи nъ 'ГО npcмJI были ;~в·J; нартiи. П,) г.чав,J; С'l'Оронпи­


Еовъ ПаJсолога ·стшвъ Танусо /l,/JNaгшr7,. Па сторон•J; Rарла были
Jfвmta Музапи и l[шп/ри Ci!Jpo. .
Всл·ндствiс вросьбъ албапсн:нхъ бт1ръ (rюblliшн viгоrнш Лu­
racЬii ct А11пшiе) Иванъ Му:шюt былъ O'l'IIYЩ?IIЪ въ 1280 1'. ивъ
Брипдизи на 1ю;щну, давъ въ за.:10,11\'.ниюr ,жену и сыновей и нрис,аг­
нувъ_ въ в'1,рности Itapлy 1
).

Севастоrtраторъ Нстр:1) Сгуръ или CnyJ1a нзъ Авлоны былъ при­


ня.тъ на 1иро.тсвсI'i.ую службу и :.ш свою 11рс, 1 ~анность и в·J,рность
1юлыю1щлсJ1 особыын м.илос·1·Jнш ltap.:ш 2
).

Но шша~гI 1 iйс1tииъ 1пшJ,етiJ1иъ, Тархонiота, у1..;.юнJше1 отъ сра­


женiл съ силыrымъ и нровосхо;що воuрул"шшы.мъ вснрi.1t·1·слоыъ, тре­
:вож,илъ Cl'O бевнростанныю.и стьttшш,н1 н старалсJ1 0·1·р·hзат1 сыу · со­
общенiс съ Ита.:1iсю, от~'i.уда онъ нолучалъ под1..;р·Jшлснiа. Въ ~'1'011ъ
посл'1,днсиъ сАуча·Ь сыу ошt:нtлн большiа услуги oAtttitutite и союзные
съ пиши дубропчапе. Ихъ набrlн·и пача.'ШСь съ 1271 гола 3) 11 · лcrtup'B
CTa.iIИ столь ОШtСНЫ ;~.iШ ll0Д,\alШ1IXЪ Itap.:ia, что онъ 3аitЛЮЧИЛЪ въ
1275 г. союоъ съ CnшшnA).1ria и 1роги/роj}tь "tle gш"т1·а ±'aeieвtla eivi-
tati ALп1escie, "-,,ас1 еопt·ш,iош:ш1 et cxtcr·rвiнiнш рit'аtагнв1 Ualшi­
sieпsiuш 4). Вс.тn 1 \ъ ~;а 'l"lll\'IЪ и,ъ 6ереt'ашъ Да.пшцiи была отпранлена
:.шачителыrаа эсrtадра "iн пшjоr<:п1 oppr-cssioнurн (lictoruш pii·ata-
ruш," 5
) п о:шшrанам:ъ бы.;ю строго uообрансно нос·вщать, вла.;~·lшiн
Rарла 6). Есть yrta~~aнia, что съ 1276 го;~а они д-I;йствuва.:ш uъ со­
умышлепiи съ Палеологоиъ 7_). Въ сентаор'в ,1280 г. была отправле­
на противъ нихъ 1~ъ бсрегаыъ Албанiи нсбо.11ьшан эеr'i.адра 8).

1
) ibld. vol. XXXVII, ff. 85t", 8t)tu-~7.
i) ibld. vol. XLIX, ff. 174t 177. 0
,

3) ibld. vol. IX; ff. 22,Н"--225.


\) ibld. VL)], XXII, f. 95 ( D. VсrесШ 4 Aнgu~ti IV Iпd. 127 5): Ragнsei
cum eorum complicibпs Sclavis pirrttis, чнiЬпs coпt·eclerati sпnt, insimul per
loca maгitima more predonнm discштcпt<·s etc. - ibbl. vul. XIV, f. 284t 0

(инс·rруrщiи посла:нъ, отнравленш,н~ъ въ Uпл•Jу1'ъ ). Договоръ съ Сшгkrомъ


и Трогироиъ и;3данъ ЛюбичtJА-~ъ (Mo1.1нmt нtа щ;eetaнtia Ьi~Фнiаm Slavo-
rum mш·idionaliшn vol. I, .N; CLIII, рр. 10t;- 110),
5
) iblci. vo1. XXI, f. 3 l3t 0
,

6
) ibld, vol. XXII, t·. 70.
1
) ibld. vol. XXIII, f. 104t".
8 ) ibld ,тоl. XLI, f. 37.
31

Ita1tъ ра36ои ом:ишанъ подали Itapлy поводъ шь заключенiю со­


ю;ш съ Сп.,,,_hтомъ н Трогироl\1ъ, таrtъ д·Ьла aлбaпcrtiJr нобу 1 ~или его
,,, ,,, .,
соли~'Ш'l'ЬСJI еъ ссрuа:ии и оолгарами.

Степан7, Драгутun7, бmлъ его сосrJ;доиъ по вла,л,'1:шiлмъ: еиу


нринадлс.жалп С1щдаръ, Улыышъ и другiс города въ С'.Gверной Алба­
нiи. Itpoи'1. того, IIO ЛtCHCitOЙ липiи онъ былъ въ родСТВ'В съ Itар­
лошъ: его ш.спою бы.па Е1штсрипа, дочь венгерс1tаго rюролл С 11•епана,
а :м:атr1, Елена, была 1~очер:ыо Вал;~унна П. Весною 1273 года при­
были 1ю двору }~арла ноелы болгаре1шго цара Itопстаптнпа т,J_;ха и
ссрбсп,аго 1,;,оролн Стс~шна Драгутипа. (Nuaeii illнst,гiшп Impcra-
torjs Yu 1gагогuш et 1tegis Servie). Отпусюt.1r ихъ на родину, Itарлъ
отправилъ съ ПЮ\Ш рыцаря Ниr\,олал де Сснт-Омера, нлад'втелJr
0ивъ 1). Въ фсвра.11,J:; сл'вдующаго го 1 щ ItOJJO.iТI) отправилъ въ Сербiю
повыхъ пословъ--рыцарл Jlrювa ,;.1,с Ро;~жiо и свшцоннюtа Ивана де
Джерардо 2), а Л'Л'l'Оl\1Ъ'l'Огожс года прибылъ шf) нему "Сошсs Geor 8

giпs, пunciпs illпstris B,egis Sci·vie, dilccti юнiсi нostri" 3). XoтJI
въ Лн.жуйсю1хъ регистрахъ гоноритса очень TCJ.\ПIO (pro ( xprcssis
нostris scrviciis) о Ц'вли спошспiй l{арла съ Драгутипоиъ, 'I"ВИЪ по
:мс1гЬе :ммю10 догадыватьса, что нрсдиото1нъ ихъ псроговоровъ былъ
союаъ нротивъ Цалсолога, ихъ общаго врага.
Сношопiа Itapлa съ Сербiею прододжались и при прссмпишЬ
-бра'l"В Дра~·ути1~а, ]Jiгьл;рпиmь (Стспаrг:Ь Урош'в II): съ его посла­
ми, воввраща1шшмисJ1 па родину, онъ отнра.шшстъ своихъ въ февра­
.il'В 1279 года 4
). Эти сношепiл дrJ.:Jгrслъно продолжались сл'вдую~
щiс два года при посрсдств'n вышсноишrутаго графа ГcopгiJI и Ма­
рiи, ссс11 ры сербсrtой rиролевы 5).
Спошепi.а съ Волгарiею начались годоиъ раньше, Ч'Вl\iЪ съ Сор­
бiею. Въ iюнi 1272 r. бoлrapcrtie послы (nuncii l\!lagnifici Princi-

1
) ibld. vol. XXI, f. 39t0 (D, !;'ogie 12 Madii, II Ind.). О Н1шола•J; Сс1п.1 -
Омср'1; и его род'I1 см. Clironique de Мо1'ее рр. 144, 188, 206.
2
iЬid.
vol. XVIII, f. 150t (D. Brurнlпsii 8 Febгuarii II Ind): Cum
0
)

Jacobum de R?gio militem et Johaпneш de Ge1·aгdo clericum ad iUustrem


" Begern Se1'vie pro expressis nostris sP,гvitiis distinemus ctc.
:i) iЬid. vol. XXI, f. 313.
1
' ) ibld. VJ1. ХХХ, f. 7lt 0

5
) ibld. vol. ХХХ V, f. 24; vo1. XL, f. 132; vol. VIII, f. 171t 0

32
pis In1peratori8 Bпlgнroruш) были О'rпущены Rарломъ па родину
в1) сонроnождепiи его пословъ, рыцарей, Гераю1iн Нюютеры и Ива­
на Испанца, О'rправленныхъ имъ въ Волга.рiю "pr·o quiЬпsdaш пe­
g·otiis". Въ то времл па болгарсн,оиъ престол'}) сид'I1лъ Копсп~ап­
тин·о 'Ртьхо: опъ былъ женатъ на Ирин,11, ссстр·.u осл'lшлешrаго· II;1-
леологомъ Ивана Ласrtари, б'БiI~авшаго въ дertaбprJ; 127 4 года изъ
Виеипiи 1ю ююру Itapлa 1 ). Ilобуждас:мый женою н,ъ мести, онъ
вторгс11 съ двадца'I'И'I'Ыслчныиъ войс1имъ въ Оратtiю, разбилъ гре1tовъ
и обратилъ въ б 1вгство самаго и:юrератора. Хотл нри носредни­
честв'.в ссрбс1tаго 1tоролл и былъ заюночопъ 1Vюжду ними ииръ 2),
'Г'1;мъ не ivieн,l,c нe.JII)3JI сом1гJша'1ъсн, что возбулщснiа TrJ:,xa Ji,Ъ мести
со стороны Ир!fПЫ и ел брата пс прсrtращалисr,, особенно въ виду
пеизб'Lжной войны Rарла съ Палеологомъ.,
Выше было упом.нну1·0 о посольств 1I, рыцарJI ;1,с Се.вт-Омсра въ
1273.rоду.
По смерти т,ьха (1278 r.) nастали въ Болгарiи волпсni11. Юрiи
Тертеро прогпалъ въ Rонс1'аn'l'lпюполь Ивана Ас,rнш III. Ожидал
за татюй пос'rупоr~ъ l\tссти Палсолога, онъ IЮСЫ\Ш естсствеппо моrъ
подуматr) О COI03't съ l{арломъ, ItЪ IIO'I'opo:м:y О'l'Правилъ ПОСОЛЬС'ГВО
д'втомъ 1281 r~ 3).

Давно заготовллемый Ивано:м:ъ изъ Прочиды, при сод'ВЙС'I'вiи


Пе1 ра Аррагонс:каго и Михаи.'Iа Палсолога, ааговоръ разразилсн 30
1

марта 1282 г. знамепи1'ою Сицишiяпсrюю вечерпею 4). Сл'ндовавшiн


за нею страшньш внутреннiа потрлсснiл и пссчастнан воина съ

i) О пр:ибытiи Ласкари въ Анулiю говорится въ двухъ 1~оролевсrtихъ


указахъ, издаппыхъ Форджесол~ъ-Даван,rцшти (DiRS('t't. sulla 2-а moglie
di Manfredi). Cnf. De ()esare о. с. I, J73 -·4.
2
) G. Pacliym. lib. II, р. 138. N. Gregor. lib. III, с. 2, р. 61; сар. 3,
р. 63; lib. IV, с. 6, рр. 99--100.
) Beg. Лпg. vol. XXXVIII, f. 81 i (Messagiers 11е lempш·e()r des
3 0

Agorax); vol. XLI, f. 137t (nuncii Imperatoris A1·agm·as).-Del Giudice,


0

Codice diplom. 1, 222.


1
) Franc. Gapecelatro, Storia tH Regno di Napoli (Raccolta degli sto-
rici е c1·onisti del Неgпо delle Due Sieilie, Nap<·li 1840), 1ib1·0 VIII, рр.
365-375. ltpOM'.Б монографiй Буиими и Рубiери, ,у:кажемъ па превосход­
ное сочипевiе Амари: La guer1·a del vespro Siciliano, Firenze 1851..
33

Испапiею поглотили вес впимапiе Rарла I въ посл'вдпiе три года его


жизни. Незадолго до своей смерти (у1V1еръ въ Фодjшn 1285 г.) опъ
даровалъ амнистiю l(алогеоргz·ю Ощ;рп) и его сообщпиrtаl\1ъ, передаn­
шимсл Палеологу J), а таrtже подтвердилъ "1ьготы, прежде дарован­
ньш, в'врпо.иу Драчу 2).-
Сыпъ и 1~асл'вдпикъ его, Rарло II, паходилсл въ плrвпу въ Испа­
нiи (1283---1288 г.). Опъ былъ rюроповапъ 29 1\-ШJI 1289 г,ода. Его
бсзпрестанньыr путешествiJr въ Рим:ъ, Францiю и Испапiю продол­
жались до 1294 года, 1югда былъ заюrючепъ окопчательпый доrо­
воръ съ JI1ювомъ Лррагонсrtимъ. Толыю тогда опъ иогъ поселить­
СJI въ своемъ rиролевств'n и 3анятьсJr его д'.влами. За все это врема
мы 1шходиl\,1Ъ въ Алжуйсrtихъ регистрахъ чрезвычайно мало свrвд·:В- ·
пiй о томъ, что происходило nъ Ллбанiи. Мы зпаемi) толыю, что
друж,ес'rвеппыл сношепiл съ Милутипомо и :матерью его l!)лепою
,.,
продолжались: ташь nъ угоду иыъ оыли дарованы разпьш льготы

бapeliOM!J apxietzueriotzy Михаилу (1287 r.) 3


), чрезъ 1ютораrо,
ItaRъ извtстпо, папа старалсл распространrиъ 1tа'rолицизмъ въ С'n­
верной -Ллбанiи и ·сербiи; ташь въ 1293 году было до3волсно Е.trе1гв .
вывезти изъ Лпу.1 1iи бсзпошлинпо "rнillc salmas f'rurnent.i pro inuнi­
tioвc castrorurн suorun1" 4 ); а П'всrюлыю 110з:же (1302) д'.влаrотса
распор.ажепiл о возвращснiи на родипу пословъ Милу1'ипа, сева- .
етопратора Грапсы и сш1щеппюш Добро1tы .~
(Sevasto Grapsam ct
prcsЬiterп1n Dab1·on01n nuвcios cxccllcntis priпcipis domini. Urosii .
aci g1·acia Illust1~is Sf•rvic ltcgis 5) и приrtаsываетсн разыскать дра­
гоц'вппыл вещи rюролсnы Елены, 1юхищеш1ыJ1 пиратами изъ Itла­
ренцiи у береговъ Драча 0
).

До самой смср'rи своей Itарлъ II поддсрживалъ дружсствепньш


сношснiл съ Сербiею. Отправлшr плеl\1шпш1tа своего :Карда Робер-

1) Reg. Ang. vol. XLVII, f. 106.


2) iЬid. vol. XLVII, f. 65t 0

3) ibid. vol. LVI, ff. 169, 171; vol. LX, f. 123. Cnf. Arkiv Za povjeвt•
nicu lugoslavensku 1ш. VII, C'rp. 22, l',il,'l'i ошпб1tа въ ГОД'В (1293 вм. 1287 1'.).
') iЬid. vol. I_JXX, f. 102t vol. LXXXV, f. 158t
0
;
0

5) iЬid. vol. CXIX, f. 155t, 0


• ,

6 ) ibld. vol. CXXIII, f. 25t Cnf; vol. CXXVI, f. 402; vol. CXXII,
0

f. 277t"; vol. CXXIII, f. 257t 0


5
34

та въ Вепrрiю (1300 r.), Rороль nеаполи'rанс1йй поруча.'Iъ его покро­


вительству и сов·Ьтамъ, въ числгв другихъ лицъ, Милутина и е1'O су­
пруги 1). Въ 1306 r. онъ ратификовалъ договоръ, зак.1юченный съ
нимъ :м.ладшимъ его сыно:мъ, Филиппомъ Тарентипс1tимъ 2
), которо­
му еще въ 1294 году онъ передалъ свои владгвпiJI на восток·в-кн11-
жество ахайс1юе, герцогство аеипское, коро.~1еuство а.Jlбапское (B,e-
gnurn Albaпie ), Влахiю (peovincia Wlacliie, 0ессал:i11) и Еорфу 3).
Rъ этимъ землямъ Филиппъ присоединилъ вс1юр'в значи·rельную
часть земель, нринадлежавшихъ дес1ю·1·у Никифору, вслгвдствiе бра­
косочетанiJI съ дочерью его Иеамарою (Тамарою) 4). Породнившись
съ Никифоромъ, Филиппъ и отецъ его Itарлъ принимаютъ близкое
участiе въ его дгвлахъ: такъ въ сентлбр·.в 1296 r. они ручаютсл за
исполненiе договора, заключеннаrо деспотомъ съ севас1·ократоро:мъ
Rонстантиномъ Еомнепомъ Дуrюю Анrеломъ, и ув·.вщеваютъ своихъ
албансRихъ подданныхъ ос·герега1ъс.а O1·ъ вслкихъ враждебныхъ
про·rивъ него дгвйствiй. доююлн.а имъ вступа'1ъ въ его службу 5).

Съ тtхъ поръ севас1·O1tраторъ Ангелъ вступилъ въ дружес'rвеннын спо­


шеniп съ Апжуйцами, расчи1·ывавшими па его помощь во вре~ш вол-
ненiй въ Албапiи 6). ·

Во врем.а рас1iрей между деспотомъ и севастократоромъ,


O1юнчившихсл ихъ llримирепiемъ при посредпичеств·ь Анжуйцевъ,
сыновьл .Константина Ангела 3ахвати.~ш на .м:ор·Ь nfшoero Мелиг.1щ­
ву (Melliglava) и долго держали его въ пл·вну-до самаго замире­
нi.а. Во врем.а его пл'1ша рыцарь де Торнэ, нам·встниRъ Филиппа
Тарен1'инскаго въ Албанiи, 1юшiшс1ювалъ его земли и отдалъ ихъ

J) P'ascilicoi Angioini vo]. 27, f. 91~


2) L11'kiv za povjestn. jugoslav. kn. VIII, № XXXI, st1·. 28 (Лисгь, на
которомъ находил:сл uъ Аuжуйскихъ . реl'истрахъ этотъ памл·rникъ,
вырванъ).
3
) Леg. Ang.
vol. CXLIII, ff. 8t 79. 0
,

) . О. Pacliym. De Aшlronico 1ib. III, сар. 4, р. 202.-Sillabus rnem-


4

branarum ad Begiae Siclae Archivium pe-rtinentium vol. II, p:lrS 1,


р. 146, № 6.
) 1 ~eg. Ang. vol. LXXXVI, f. 209t Cnf. iЬid. f. 81.
11 0

6
) ibld. vol. CI, f. 256.
въ наемъ нiшоему Барберiю. Мелиглава подалъ деспинrв Апнrв, женrв
Никифора, жалобу на такой произвольный и несправедливый посту­
покъ Торнэ, и по его просьбrв былъ отправлепъ RЪ Rарлу II
въ 1302 г. его родственникъ, N umphпs Nerada, иrуменъ монастырл
св. Николал въ Межер'вчьи (Mesopotarнia), съ просьбою объ удо­
влетворепiи обиженпаго. И I-tарлъ приrtазалъ :1юзвратить ему ero
земли 1).

Не лучше Торнэ былъ его предшественниrtъ, Борджiо де Пуси.


Въ 1299 году многiе албанскiе васалы
(pheudatarii), изъ 1юихъ
изв':Встны по именамъ Sa1-·asta Syniorinus, Comitianus, Michael, Mi-
chilonus, Johannes de Liugimiles, 13artholoтneus de Corintliio, Perutius
de valle ~ynich, Guillelrnus rle Insu_la, Jolzannes de Parisiis, Robertus
de Lorene, - подали I-tapлy жалобу па Борджiо де Пуси и его слу­
жилыхъ людей ( of':fieiнles ), .11ишившихъ ихъ совершенно произвольно
и безъ вслкаго осповапi.а ихъ в.11:а)l,r'fшiтт и имущсствъ. Вел отв~вт­
ствепнос'rь за та1ще безза.к.онiе падала на Филиппа Тарептинскаго,
какъ владtтелл Албанiи, а пото~rу Rардъ посов'Бтовалъ ему удовле­
творить обиженныхъ и впредь остереrа·1ъся "dissidium aut scandal~
suscitare" 2
). Но Филиппъ не обладалъ ни опытностью, ни благора­
зумiемъ отца, и въ 1302 г. вспыхнуло въ Албанiи возстанiе. Rарлъ
поспtшилъ обратиться къ боярамо, васаламо и служилы:мо лю­
дямо (Buronibпs ас feudotariis ас horninibus ~igiiв) своего сына
въ Албанiи съ просьбою оказать помощь нам'встнику Филиппа, рыца­
рю Реньеру де Моп·rефус1ю, къ подавленiю возста.нi.а, зат~влннаго нrв­
которыми 3JЮ1~ам·Ьрепными людьми
(nonnulli de partibus Roщanie
filji pravitatis), rюторые "пt;faвda 1nulta et varia machinaнtur, ех
quibus terre ipsius Principis, quam habet in eisdem partibus Ro-
rnanie, status turbatur paci:ficus et proiнde dissesiones et scandala
iniЬi oriuntur," и немедленно по его вос1·ребованiи явитьсл RЪ не­
му "cum rнajori, quo pote1·itis, arrnigerorum exercitu." 5).
Въ начал·в 1304 года, вrвро.а·rно, по совrвту отца, Филиппъ Та­
рентинс:кiй собиралса пос'вти1ъ Албанiю: 1юроль ассиrновалъ на

1
) ibid. vol. CXIX, f. 296.
2
) ibld. vol. XCVIII, f. 140. Cnf. iЬid. f. 191.
3
) ibld. vol. CXI; f. 17 3.
этотъ продиетъ зпачительпыя суммы деnегъ 1), была спаражона да­
же галера по пу•1'ешествiе Филиппа почему-то не состоююсь,
2
);

и онъ ограничился: шапифесто:иъ (отъ 5 ссптJ16рн и:зъ Аверсы)


.къ "npeлamaJJii, графамz,, бо.ярамz,, людял1,~ СЛJ/;J;r,uлыма и, зтtШJJutЫMo,
горожанам~ и oбut/tt1taJ1iи"
(Prelatjs ecclcsiarum, Coшitibus, Baroпir
bus, Of'ficialibus, NoЬilibas, Burgensibus ct Uпive1~sit,at,ibпs)" Алба­
нiи: хваля: ихъ ,.за благое rraм·Ijpcпic возвра·rи1ъся къ повиповенiю
ему и отцу его, Филиппъ обънвлае11 ъ ю.rъ всеобщую ампистiю и под­
тверждаетъ вс·Ь льготы, даровапньш имъ д•J;до:м:ъ и отцеиъ его, и
ихъ добрые обычаи it запопы, бывиrл'е у nitxo доселтъ во употреблепz'и,
въ особенности же при его. д'1;;l'Б (01nnes qпoq ue jшmunitatcs, li-.
bertate~, franchisias, gratias et pгivilegia pcr cosdern dorninos аvнш
et · genitorern nostros voЬis iтid,ultos, nec non lюnos usus et con-
suetudines, quiuus liactenus et rnaxiшe ternporc doшiпi avi нostri
usi fuistis). Этотъ 1\'tаIIифес'1'Ъ Филиппа былъ скр'вплснъ 011 цемъ его
6-ro числа 'I'oro же мtснца 3
).

Въ числ·Ь ~лбансп,ихъ родовъ, па Itоихъ прос11 иралась аl\rнистiя,


упоминаютсн: Albi, Spati, Cata1·niti, Biscltesini, A1·anit1~, Eecenes,
. 1 urlJacei, Marcliasei, Sсшгае, Zenenii, ./Зucesei, Lo,qoтesei, L11aгloci 4) •
. Братьшvrъ Калояпу (Culo Jolianni) и Власiю подтверждены ихъ
грамоты 5). Рыцарь Casnesius Blevisti нолtалованъ въ графы Алба­
шiи (te cornitatus опоrе decoramus) н), а сыпъ его Вильгелыиа па­
значепъ Маршалом~ албапопаго ,iОролества 1).
Весною 1305 года вспыхнуло въ Албапiи вosc·raнie въ обшир­
nыхъ ра3м:Ьрахъ 8
): оно продолжалось четыре м·Ьсяца, съ марта по
iюль, и было воsбуж;~;ено, какъ I\:ажетс.а, дсспипою Анною .

. 1) Syllabus membranшrum etc. vol. II, pars 2, р. 102, ~о 2.-Яеg. Апg.


v. CXLIII, f. 133t 0
• ··

2
Beg. Апg. vo 1. CXLIII f. 120t
)
0

3
) ibid. vol. CXXXIII, f. lt voJ. CXLIII, f'. 2t .-Po1·ges l)avan-
0
;
0

zati о. с. s. .N~ 92, рр. LXXXIV-V.


,.) ibid. vol. CXLIII, f. 2.
5) iЬid. f. 4.
11) ibld.

1) ibld. vol. CXXXI, f'. 3.


8
) Syllabus membran. vol. II, р. 2, р. 125, № 3.-Reg. Ang. vol.
CXL, ff. 12lt -122, l60t -l6l; vol. CXLIII~ ff. 133t ,.-134.
0 0 0
37

По брачному договору, Филишrъ Тарснтипстtiй получалъ въ при­


данное ва Тамарою Ле1и:tнто, Вонди14у (а), Вла:х:о, .Аигелопа­
стро, Ап-аеалиr,:о 1,1; _ffнuny, IIO'ropыe и были ему въ свое времн пе­
реданы; но, по тому же договору, по смерти деспо·га Нюtифора Фи­
1
липпу дос1 авалась el\1y половина остальпыхъ его земель, друrал же

по.тrовипа отдавалась въ пож.изнснпое толыи влад•kаiе его вдовt, дес­


пин'Б Апнrв, 1юс.11'J; 1юторой переходила къ тому же Филиппу. Но
Анна нс XO'r·kira исполнить этого договора и удержала за собою всt
земли своего супруга. Отсюда было нсизбrвжно столtповенiс иежду
пею и Фи.JJ.иппомъ, и, нс нолагалст) на свои силы, она поднлла про­
тивъ но1'O Албанiю. БлагодарJI щедрому пособiю отца, Филиппу,
не только удалосr) усмирить албапс1ие возстанiе, но также прину­
дитъ Анпу и мало.11'Б'l'нлг9 ел сына 0ому къ зак.поченiю с.11·.вдующей
сд'nлки (8 iюшr 1305 г.): Фи.липпъ уступалъ 0ом·в замокъ Сан~•До­
пато (Ь ), удерживалъ за собою Яиипу и 1-шъ слrвдующей ему полови­
ны насл·Ьдiл Нюtифора получалъ замrш Ваульти (Vaulti) ri Коrю­
стилли (CЬocost,illi) и ВС'БХЪ Влахово ( orнnus Blacl10s) (с); остал:ь_­
ныл же земли О'l'давалис1> въ насл'вдственное влад'.внiе Анны и ел
сына 0омы, 1иторые обJrзывались пла·ги·1ъ ему за нихъ ежегодно
_10,000 перперовъ, признавать подъ собою верховенство Фюrиппа и
его нас.J1•Iщниковъ и нос·11 авлл1ъ е:му или имъ въ случа·:Ь войны uъ л:~r-
банiи 200 вооруженпыхъ всадпюювъ въ 'I'еченiе 'l'рсхъ м·вслцевъ,
а въ случа'.В личнаго yчac11 iJI сюзереновъ въ воЙН'В 0оиа и его на­
слtдники об.азывались сам:и вести па HOJ1e битвы все свое 1юйс:коо
Rром·Ь того, об·Ь стороны об'вщалисr> отш1·1ъ общими силами у не­
прiJrтелл Влахiю. Этотъ ;~;оговоръ былъ ратифюиванъ того .же числа
Rарло:м:ъ II 1).

а) B6Yt-c(a или B6votтCr..<, :Нiш.огда весьиа значительный 1·ородъ,


до 1283 года резидепцiа епископа, существуетъ поньш·в въ Эпирt.
Аравантше6, Xpovo 1pacp{a 't'Тj~ 'Нттs{роu, 2. т., стр. 34-35. ·
Ь) Иначе Парсч.1.u&Са, городъ лшшс1tо:й митроподiи съ эпископ­
скою 1tаеедрою. IЬid. 1-3.
с) Влахоt въ горахъ Пинда, въ Эпирt и 0ессал:iи (Ms 1 aл1J
Влах{~). IЬid. 32-33.
1
_ ) Beg. Лпg. vol. UXLV, ff. 22t -23. 0
38
Вслiщъ за эти:мъ договоромъ (16 iюля) жителлмъ Драча была
дарована амнистiа и подтверждены "conventiones et pacta," ааклю­
ченпыа. ими съ R,арло1"IЪ II 1); а нrвсrtолько позже они были осво­
бождены отъ таможенныхъ по1ш1инъ въ· Апулiи:, если только опrв не
превышали 60 упцiи золота въ rодъ 2
).

Длл 01юnчате.льнаго умиротворенiл Албанiи. отправился туда


(въ октлбрt 1306 Г;) Филиппъ Тарентинскiй 3). Съ тtхъ поръ до
1314 года миръ не былъ нарушенъ; но въ этомъ году Филиппъ по­
лучилъ письма отъ людей служилыхъ и многихъ боJiръ (officiales
et multi baron(>iS et no Ьiles ), извъщавшихъ его о большихъ воен­
ныхъ приготовленiлхъ - на сушъ и па мор'Б - его враrовъ и при­
r.11ашавшихъ его въ Албанiю длл принлтiл на мrвст'n необходимыхъ
м~връ обороны 4). Едвали впрочемъ Филиппъ принллъ ихъ пригла­
шенiе и отправился въ Албанiю. Современные памлтники не назы­
ваютъ э'rихъ враговъ Фил~иппа (въ нихъ говоритсл только о возму­
щепiи Драча, и:мъ передавшаrосл) 5
); по можно догадываться, что
это былъ сербс1йй краль: про1·ивъ него составилса въ 1318 году
союзъ изъ Филиппа Тарентинс1tаl'о, Карла Роберта, короля венrер­
скаrо,-Младнна, бана б_оснiйскаl'о,-Ментула Музаки, графа Rлиса­
пiи (?), (Kлstooupa ·?-1. въ сре;\ней Албанiи па Воюсrв,-2. въ 0ес­
салiи),-.-Андрел Муза1ш, севастократора Албанiи,-Владислава Rо­
новича, графа Дукли, и албанскаго приморья 6
). Rъ этому союзу
присталъ, какъ кажетсл, также деспотъ 0о:ма 1).

Намъ неизв'.встны послtдствiа этого союза: мы знаемъ только,


что Драчъ былъ усмиренъ и занлтъ итальянскимъ гарнизономъ и
властнми 8
).

1
) ibbl. vol. CXXXIII, f. 79; vol. CXLIII, f. 2t 0

~) ibid. vol. CXLVII; f. 11. Cnf. f. 173t 0


3
) Syllab. membran. vol. II, р. II, р. 161, № 8.
4
) Reg. Апg. vol. CCIII, f. 34.
!)) ibld. vol. CCVI, f. 270; vol. CCXXII, ff. 282t 283. 0
--

6
) Epist. Joliann. XXII, t. I, ер. secr. 570, 571, 573, 163, apud Ray-
nald t. XV, а. 1318, № 35 (по указанiю Гана, Alban. Stud. I, 337, not.128).
1) Reg. Ang. vol. CCXII, f. 382.

8) iЬid. vol. CCLI, ff. · l8t 176, 182; vol. CCLVШ, f. 205 etc.
0
,
39
Важно длл насъ упомипанiе въ доrовор~в 1318 r. Муза-пи, играв­
шихъ съ т~вхъ поръ значительную роль въ д1шахъ Албанiи. Ихъ ро­
доначальникомъ былъ Ивrиt'Ь ( A1tдpei't I) Мо.лозапи или Музапи,
упоминаемый въ 1280 г. (см.выше стр. 30): онъ носи.лъ титулъ сева­
стократора и влад·влъ об1ш:ми Музап~я:ми съ столицею Бть.лградом~,
Селепи,цею, Томори,цею, Спрапаромо, ·славянскою областью Опари,
обоими ДевоJtи съ городамиМосхопо.лем"б (Vcscop) иНестра:ма.лою,
Гориuею и RafJmopieю и п1шоторыми другими землями ( Carigna -
нын. Сшгvипа, Giossi-Г,,waoa? Linguetta., у Авлоны, Basti-Baa-r{a?
Баштина ?, A,Jiliota - Милота, Le due pietre, Dardasi, Теrсоtigпе­
Тръкотинье, Serchi-Cpъ 1)и == Cepriй, Jt;Jidegni, Sт·есi-Сър~вчи,
Duscari, Festazzi, Beci-·-Б·вчь, Maserechi-Meжeptчъe, Lodani, ·
111.ariani, Ceriasceti, Savoiana-3aбo11нa, Deviola - Лв~олt? иначе
Плjdоаа == Деводь, llлtсъ-Пл·вша) между Шкумбо:мъ и Воюсою до
самаrо мор.а 1).
Ему иасл·вдовалъ сынъ его Веодоро I Длиппово.лосыи, по смер­
ти коего ти·rулъ севастократора Эпира вм'ьстt со всtми владtнiлми
.перешелъ къ внуи,у Ивана Муза1tи, Апдрею 11 (1318-1348), тому
самому, о которомъ ·упоминаетсн въ договорt 1318 г. Онъ былъ
женатъ па Евеимiи, дочери севастократора Павла, владtтел.а Горы
(въ rорахъ Шары, паю. отъ Призрена: здtсь, какъ увtр.алъ мен~r
покойный .lle;)/{ja11,3, находите.а досел·:В 20 селенiй чис·rо-славннскихъ).
Андрей Муза1tи былъ въ родствt съ многими албанскими вла­
д·ьтел~нш: ,старшiй сынъ его, Гитt3 I, былъ женатъ на Свипть, доче­
ри Матерапго Apianu1?tu Roмтtella/ .дочь его, 1.{,,uра71ла, была за
J{ропою, владtтелемъ Охриды, а друга.а Rо:мита, за Ба.льшею I,
которому принадлежа.ли Зета и Поморье. Въ войнахъ, · съ сербами
всt они помогали Андрею Музаки, занимавшему первое 1\tежду ни­
ми М'БС'l'О 0
).

1) genealogia della сава Musachia scritta da D. Giovanni Mu-


Iliвtoria е
вacliio Deвpoto dell' Epiro (1510)-р~ш. нацiонадьной библiотеки въ Heano-
.11t. Описанjе этой рукоииси составлено проф. Гопфо:м'о (Monatsbericht d.
kon. Akadeшie der Wisseшюhaft. zu Berlin. Apгil 1862).
2
) Свtд·hнiл эти заимствованы пзъ тойже рукописи Музаки. Отры­
вокъ изданъ мпою въ 5-ой 1{лигi; Rada jugosl~v. Akademie: ,,Nekoliko по,~
vih iztJor(I, za historiju juznili Slovena (отд. оттис&и, стр. 25 !· "'
40
Подобно Муза1tи, большимъ nлiJinieмъ поль3овались въ то вре­
мн въ Албанiи Дyratгzlltы. Ихъ родоначалыпшомъ былъ Дупа Гшtо
(Георгiй) Tctnyc7> (01t. 1281 г., см. стр. 29)~ влад·в1шiiй обширными
землл:м:и па с. отъ Музакiи, въ горахъ, по теченiю Дрина и Мата:
~му принадлежали Задриnье, Фаnди, Чермал горсt (Малисси), Пу.лл,r;­
ти и Флttти съ ш1:м:1щмъ Флето и съ городо:м:ъ (разрушенпымъ уже
въ пача.ЛТ:в XVI в1ша) Camit. Вс·в эти земли еще въ копц·в XV в·:Вrtа
nазывались Вемлею Дуr,:агипово. Впуки Ду1tагина Тапуса, Георг~и)
Тапу со и Дynaгiut7> (перный влад·:Влъ Задрипьел~о, uторой-Фапди, а
nослtднiй восемью селепiлми въ Задриньи) были совремсшпшами
Андрел II Mysa1tи. _
За р1шою Деволе1rtо находились влад·1шiл Арiатиипово Ko.J1t1te-
1t0в'{J- Черм1nt11;а, Monitшt (Мо1tри:па ?) и Cnameni:<t 1).

Въ 1325 году уно:минаетсл повое возстанiе въ Авл01tть и дру-.


гихъ при:м:орс~tихъ городахъ Албанiи, вcrtop·n впрочеиъ у1tрощеп­
ное 2).
Въ сл·:Вдующеиъ году Албапiа переходитъ во влад1шiе Филип­
па, старшаго сына Филиппа Тареп·rипс1tаго, прин.авшаго титулъ д(j­
с1ютсt Poмamit, и опъ sабо·1·итсJ1 отправи·rь ту;(а войсrю и провiаптъ
и устроить :м13стпое управлснiе 3_). Въ
1332 г: еыу 1rаслt;\овалъ да­
д.а его, Ившtо съ ти1·уломъ Герцога Дршtа it обладшп~еля албаnсfiа­
го riОролевства (Dux Лurachii ас H,cgвi Albanic Пon1inus) 4): онъ
вьшаsалъ блariJI пaмtpeнiJI отпоси·1·елыю Албанiи, но смерть (1335
года) воспреплтствовала ·ему привести ихъ въ исполпспiе 5).

Ов,оло 31'ого времени албанцы, ,жившiс nезави~имо въ горахъ,


безпрестапными nаб·:Вгаии навод,нтъ ужасъ на 01~рестнын страны,
подвлас1·пыл Виsаптiи. Совремеппый вю.~антiйсrйй историrtъ иsобра.жа­
етъ ихъ народомъ дикимъ, не им·:Ввшииъ городовъ и проводившимъ
~ .
оольшую час1ъ года въ горахъ и толыю на зиму спускавши:м:са въ

долины. Ихъ богатство составлшш огро:м:ньш стада, съ которыми


они перекочевывали съ м·:Вста на мtсто. Они жили въ родовомъ

') Тамъ-же.
2
) Reg. Апg. vol. CCIJVIII, f'f. 71, 72t 0

3
) iЬid. vol. CCLXVIII, ff. 101, 104, 106, 113t 0

4
) iЬicl~ vol. CCJ;;XX.XIX, f. 57t 0

5
) ibid. f. 68; vol, CCXCIII, ff. 181, 285; vol. CCXCVII, f. 285.
41

бьгеn и часто по вол·Ji и yrta:Jaнiю родопа 1шльпюивъ грабили иир­


ныхъ своихъ соС'I:;дей 1
).

Н·Iшоторые изъ нихъ, а 1в1сшrо жившiе въ Деволи, Rолопiи и


близъ Охриды, 1юдчиш1лись иl\шератору в;ь 1328 году 2
). Bcrюpt
за т~Ьмъ (1333 г.) ихъ прии·:Вру посл·вдовали четыре рода, пазывае­
.мые Itаптапузсноиъ 'Ал~а.Уо1., 1Ia1лxd.atot, ~1r.ou·t и :Мsaa.ps-rat, всего·
12,000 чслов,J.шъ: тапъ они нро:Jьшал:ись,--ноJ1СнJ1отъ ис·rоришь,-по
. имена.м:ъ своихъ гдаварсй. Они жили въ оессалiйсrtИХЪ горахъ 3).
. И3Iiвстiс Itю1тar,y:Jcшt чрс;шычайпо ва:шлu д.~ш исторiи албап­
цевъ; но его обыrспспiо, -что четыре вышепоишеноваппые албапси,iс
рола нртшались но ниеню1ъ нхъ вождей, нс основательно. Допын·Ь
въ 1 1 орахъ Ilищщ па грашщ·1i 0сс,салiи и Энира .живс1"ь албапс&iй
ролъ, Шt%шасмый Ma.лaxd.Gt()t но l\l'БС'ГПОСТИ :ма.лахiаt (В'ВРОJI'ГПО сло­
во ал6анс1ис: срв. rил.zxis;, zнш Plucl1c bereit). Донъпгв ,живутъ
нъ 0ссеалiи, а ИЮ.·ШНО въ l\нш'l"Б, Лаиi·в и l\,аллидром·в, пастухи,
прозывающiесJI JJyлJмit (:\'1-тто6'tr11, быть :можетъ, О'l'Ъ албансrtаго ~o6t 1,
iel1 ,voЪnc). Это 11д1J1 встр'1иастся въ половин·в XIV n·:В1ta ( см:. гл.
lII). I\'1зaa.pi1'at Itантан~узспа суть 6ш1ъ соып1шiа пьпгiшшiс Mscraapt'-
·и.t, живущiе въ грс6снс1юыъ (-r<i)'.I i 'ps~zYiov) приход·в Оессалiи: это
юv1J1 обою-шчастъ, П'.Ul)OJiтпo, Me.11r")!Jpть 1tшte ( отъ алб. ~.sа-l\Ю✓н,ду,
pp{efJ"-тшty) и паходитса, быть ыожотъ, въ св.н.зи: съ па~шанiJ1ми .Ма­
(щJа.хаt'ы (по р. Boюc•li) и 1\lcx(r.<paxt, нс р·Ь;що встр'liчающимиса въ Лл­
банiи. Что 1~асастсJ1 ;~о )Лл[jсzуо{, то ото общее народное пазванiс
~v1огло быть нсрспссепо на отд·ильныП родъ, жившiй въ l'Орахъ Нин­
да 4).
Зависимость алоанцевъ отъ Византiи была, само собою paзy­
l\I'.БCTCJ1, .весьма слаба и ограни ч1шалась, 1tашь 1tажстс,а, 1юсш1ою
службою 5
).

Въ 1335 году албанцы, жившiо въ 01tрсепостяхъ .l-Иiлграда и


ltа1щны, разграби:въ эти города, вторглись nъ византiйсrtiе пред'влы;

') G'antacuzeni Histo1·ia1·. lib. I, р. 450.


i) iЬid. рр. 27U-280.
3
) ibia. р. 474.
i) Аравашпидо, Xrj(JYO"(P'l.(f-tl"f. ~У/; 'Jlттг.(рrю 2 т., c•rp. 101, 102, 105,
113. llakn, ЛlЬа11. Stшli~н (С.1101.шрь),
5
) ()antacuz. р. 453,
в
42

:но при по.авлепiи посланнаt'о противъ нихъ войсrtа б·nжали въ горы,


отrtуда спустились uскор·1 въ долины и нрсдались грабс.ж,у. Осо­
бенно пострадали отъ НИХ'Ь }Увлградъ, ltанипа, Сrtранаръ, Rлисура
и Томоръ. Весною с.тЬдующаго года опи были на голову разбиты
императорОl\гь Андрошшомъ Младши.l\JЪ нодъ Драчюrъ. Поб·вди·тель
увелъ въ нл·:Внъ ипш1~сство албапцевъ и овлад·.tлъ огромныl\1и стада­
ми. Драчъ былъ разграблснъ.
:3ахвативъ нз1Vг.вш1и 1rес1ш Анну, в-дону графа (Ь xov·ёf);) Ивана,
властвовавшаrо съ 1318 года въ Этолiи и Аrtарпапiн, Иl\нrераторъ
легrю покорилъ ncc1) Эпиръ, нрави:то.:rем.ъ 1щсго былъ на:нrаченъ '
протостраторъ Синаденъ. l\)рода были ~шш1ты t·речеси.и:ми гарнюю- ·
нами 1
). .
Сыпъ графа Ивана, Н~шифоръ II, б:1>жашнiй шь нршrцессI> та-­
реп'1'инс1ий, Ашr'1;, l\iатери и оноr~уныни Карла, герцога драчьска~'о,
принесъ съ собою трс1ю.жлыJ1 в·нсти о волнснiахъ въ Албанiи и по-
1юренiи Эпира Андронин:омъ.
Всл·вдъ за пииъ пришслъ uъ Албанiю ссрбс1tiй 1tраль С,гефапъ
Душанъ Сильный, выгпалъ изъ IICJI 11 рс1ювъ и оuАад'1,лъ ею ( объ
Э'rомъ подробп'вс нъ с.1.'вдующой 1 .,iaurI,).
1
Робсртъ уu'uщсваетъ нись-
1\>Iенно албапс1tихъ боJrръ отло:.Jюu;пься omz 1zороля Pacci·u, узурrюто­
ра албапсrи~го поролевспию и, герцогсп~ва драчьс1z:аго (а Itege l{asie
Regпi Albanie ct Лнсаtнs I)ia·acli tlett·пto1~c Пlicito absceнaei~e) и
воsвра1·итьсн въ его подданство, об·Iнцал весiюю 1337 ГО)~а 1юс.1~а1ъ
шь ни:мъ сильное войс1ю. Тогда ,iтtc длJr нсреговоровъ съ ними были от­
правлены 1юролемъ uъ Ллбанiю рыцарr) Ивапъ Сардо и судьJI Rон­
радъ Itaпyaпcrtiй ~} 13с·вмъ бащ1,иташъ был'о ранр'вшспо постунать
на службу Itapлa, герцога дра 11ьс11:аr'о 3). Мла;1,шiи его братъ Лудо­
вишь былъ пазначснъ 1rам·нс'1'пшюиъ и 1·.аавш:жомащ~ующи:мъ въ Лл.­
банiи, и ему было норучснu ~щкпочит1, союзъ съ l\'l.'BC'l'IIЫ:МИ болра-ми.
Прежде вс·вхъ приступилъ I\',Ъ этому союну Лндре~'t JJ!fy:зaпlt, деощ)Jn3

1
) ibiu. lil>. II, сар. 32--33, рр. 4Н5--- 504. Nicepli. G1·ego1·as lib. XI,
сар. 6, рр. 544-545.
2). Reg. Апg. vol. CCCII, f'. 96 (I). Nc::ipoli 1а36, 19 Aпg·usti
IV Ind.).
3
) Reg. Ang. vol. CCCIV, f. 274 (D. Ncapoli 1336, 23 Octob1•js V
lnd.). Arca 107 4, f. 27 (въ ·rомъ же uеаподитанскоиъ архив'в)
43

Албанiи. 30 дстtабр.я 1337 г. былъ :шключспъ съ пимъ договоръ па


слrвдующихъ условiя.хъ:
1. Герцогъ Карлъ (или его браты1) и пасл'I1дпики облзъшаютсл
жит[, постолппо въ Ллбанiи и защищатr, бонръ и другихъ н'nрнопод­
данныхъ отъ паб,вговъ буптовщиковъ и варваровъ (rebelliu1n et
barЬarorшn), отъ которыхъ дoco.rr'1; они страдали по причин'.в отсут­
С'Гвiя ихъ государей.
2. Даруется_ полн'Ьйшал ампистiл Андрею Музаки, его сы­
новьл:м:ъ, родствсншш,а1'.гь и друзыr:м:ъ.

3. Подпzвершсдаютсл всп) зшюн,ы и обычаи rtорол:евства Албанiи,


существовавшiе при прел'i.пихъ влад'втслнхъ, не противор'Вчащiе
добрымъ нрава}'IЪ, об1цей государственной нольз'в и пе напосящiе
ущерба 1·ерцогсrиП 11:урiи ( qнod oп1ncs eorJSu(;tudines Rcgni prefati
Alban.iae ratioш1Ьiles et, p1·escriptas, qпе поп coпtr·a Ьonos шшs, mon
res ct Ьопurп еоrпuле 1·еiрпЫiсе llegni ejusdoш iлteodacte sunt
ducalisqнc_ Cuгic <-lispcпcliнш, euпfieшatas vobls аЬ
Irnpercttoribus
sucecssivt~, пt, pI'cteнditis, q нi fш~rш1~. et 1·еgш1лшt pro teшpore, per
aпtiea pгivilegia IrпpeNtt,oгнm iрsогптn апt alias cautelas ydoneas
etc. coпfir·nннn нs).
4. Эа Андрееыъ Муза11и, его сыпош,лми и родствопниr1:ами под­
'I'нерждаютс.л ВС'В ихъ им'внiл тшсл'вдственпыа и б.тrагопрiобрrвтснны.я:,
движи:ныл и нсдви.жимыJr (ornпict Ьон 1 f1:mdalia, Ьuegcnseat.ica et
quecuпq.нc alia siпt 'staЪilia., тnoЫlia sesc(1uc 1noveпtia), равно 1~ашь
и ТИ'I'улы, до.;~жnости и достоинства, имъ присвоеппые, подъ усло­

вiеl'l1ъ пр113папiн верховенства герцога Карла и его насл'вднюивъ и


исполпенiл сопр,юrшппыхъ съ этиl\1.ъ оолзанностей.
5. Андреи Му:шrtи дастъ въ залож1-пши двухъ с1·аршихъ сво­
ихъ сыновей, 0содора и Ивана, 1иторыс поочередно будутъ содер­
.жатьсн при герцогсrимъ двор':Ь.
На этихъ условiлхъ Андрей Муза1щ об,Ьщалъ Rарлу помощт)
1tъ возвращепiю албаnс11:а~1 0 Еоролевства 1).
Н'.вс11:олыю поз.же (15 анр'ВЛJ[ 1aas г.) былъ закпочепъ Анною,
герцогинею драчьс1ию, подобный: же д01·оворъ с-ь графом-ь Тащ;сомо
'Топiею (Taпusus Сошсs Topia): за пимъ были подтверждены еже­
годный доходъ съ солеварснь Драча въ тыслч:у грошей и дарованное

1) iЬid. vol. CUCIV, f. 141-142.


44
ei1y папою графство Амаэтъ до р·11tн llirtyl\Ioa (<~oшitat.нs Аттшсt
пsque Searпpinнп1) 1
).

В·ЬроJiтно, l\1у:шrщ н Тонiсю было оргапи:ювапо въ Албанiи


возстанiе въ 1азs 1'01~У· PyrtOBOДИ'l'ШIJI~lИ .· въ Э'l'Ol\'IЪ во:~станiи были
Ниrщлаti Васи.лица (въ Лрт"u) и Ллсrtс·Ъй ltавасила (въ Р01":Й). Былъ
вьпшанъ 1шъ Италiи четырпадцатюгnтнiИ Н1шифоръ II. Впрочемъ
1ю3станiе было всrир·:В подавлено, и Нин:ифоръ подъ благовидными
предлогами былъ 0·1·1юдс1tъ въ Византiю 2
).

· Въ 1342 г. во:~стапiс во;юбпови.ilось, но бсзуспrfшrпо 3


).

Продолжаю·гъ JШО'Бl'И албапцевъ (ю~ъ Погонiаны и Ливи:щы)


на визаптiйсrйе прсд·l,лы (1а41); они нс щадJiтъ I}uлграда и опусто"
шаютъ Лкарнаттiю 4).
До 1349 года Драчъ еще нринадлежалъ апжуйцамъ 5
). Карлу
Драчьсrи:м:у, 1tазпенпоlvlу въ 134 7 году въ Лверс·I, по нрюtа:запiю
Лудошша Вепгерс1шго, насл·l,довала во влад·nнiи Драчемъ :жена его,
Марiл 6), а посл·Ь пол старша,а и:хъ дочь, Ioaшut, псредавшаJI евои
нрава на албансп-,ую rtopoнy иужу сносиу Лудопюtу де Поионъ, сыну
Филиппа IV Наваррс1tаго ( 136(1 г. ). Опъ заду:малъ было acqui1'eтe to-
turn llegnurn Albanie и въ 1372 году отправилъ туда съ этою ц·nлью
·1·ыслчу гасrипцевъ нодъ начальствомъ рыцар.п. де ltycи; но въ сл·h­
дующемъ году опъ ум:еръ, и де Rуси продалъ Драчъ lOpiro Валыни­
чу за шесть тыснчъ ;~уr~атовъ 1).
Такъ кончилось господс'I'ВО Анжуйцевъ въ Албанiи ..

Дошедшiе до пасъ современные 1rамJ1тниrtи и шшантiйсrtiл c1ta-


зaпiJ1 весьма с1tудны юш·nстiнм:и о сла1шнахъ въ Албанiи въ анжуй-

1
) iЬid.
vol. CCCVIII, f. 38.
2
) Cantacuz. I-Iisto1·. lib. II, е. 31-38, рр. 509-534. N. ()геgо1·. lib.
IX, с. 6, р. 546; с. 8-9, рр. 551-554.
3
) C'antacuz. lib. III, сар. 53, 64, рр. 322-323, 394.
.i) ibid. lib. III, с. 1-~2, рр. 15, 81-82.
5
) Beg. Лпg. vol. CCCLII, ff. 30t 33t 347t vol. CCCLIV,
0
,
0
,
0
;

f. 188t0

1
) i Ьid. vol. CCCL VI, f', 17 6t 0

Подробности объ э·rой нс:и3п•.hстной историкамъ эrtспсдицiи Лу­


1
)

довика Паваррсrtаго въ Лдбаniю наход1гrсл въ ру1шш1сп uеаuолитанска-


45

скiй порiодъ. Приливъ славннс:кихъ сю1ъ прекратилсJI; но славяне


у дсржали:с1> на заннтыхъ им1:1 l\'I'Bcтнoc'1'JIX'I,, к.ашь э1·0 до:казывае·1·ся
случайно уном:инаемым,и въ анжуйскихъ рсгистрахъ названiлми лицъ
и земель. На сп,олько можно суди·1ъ но нимъ, славлнскос народона­
селонiс было сосрсдо'1'очено преимущественно въ городахъ и ·селе-
. нiJ1хъ по бсрсгаиъ морн, но 'геченью Дрина и въ окрес11 ностJ1хъ Ох­
ридс1tаго озера. Въ горахъ, внутри страны, жили дикiе пастухи-·
раsбойпюtи албапцы нодъ управлснiемъ родовыхъ вождей. Мало-по­
:малу они покорили l\1Ирное славянс1юе населенiе и поработили его:
со второй половины XIV вfша слово славюtu1tь ( склав-и) становите.а
въ ихъ ю3ЬШ'В синопю,юыъ райа (роб-и) и въ ихъ заrшпы вносите.а
постановленiс, что толыю сербинь или славюtUll'Ь (Servнs aat Scla-
vus nat.ioпe) 1ш.же'I'Ъ быть рабомъ; И'ВС'ГО сильлаrо славлнскаго бо-
,,, .
.нрства заступаютъ алоансюе родоначалыш1tи, число коихъ уже вест>-

:иа ~л1ачителыю въ конц·h XIII и въ начал·Ь XIV в·вковъ; но воко-


,,, ,,, .
ривъ славянъ, алоанцы переншш у нихъ затюны и ооычаи, пош1т1.я:

о жюши ОС'.вдлой и промышленной, а Bl\I'ВC'l"B съ ними и слова д.1ш


ихъ выраженщ.

го архюш (въ чиел:,l; бумагъ упразднешнJхъ монаетыреii: 2 <livisioнe, 1° f'a-


scio ): T1·actat11s lllнst1·is dorniпi Ludov/(/i de Navar·ra, Ducis Duracii et
Belliшontis ctc. сшн Маgн. et genei·. vi1·0 Yug,1·aymo de Cociaco, Bedden-
si et Suessioнeнsi l\ннite, supe1· eoнqui1,ta toti Н.еgлi Albaпiae (1372. lшl.
l, Martii die 20).
Г Л А В А IП-л.

CepбCitiй Перiодъ, 1350-1450 г.

Въ первой половин'в ХIУ-го в'вн·,а нся Ллбанiн быяа поrшрена


сербсrtимъ царемъ Стефапомъ Душаноиъ Сильнымъ.
Оhверна.н Албанiя съ городаии Сrш.дромъ, Баромъ, Улькипомъ
и Лсшомъ составляла ст; дре~ш'вйшихъ временъ нера8д'влыrую часть
ссрбсн:аго царства. На iогъ отъ Леша по морсrюму берегу ло.житъ
Драчъ, призпававшiй еще падъ собою власть Анжуйцевъ. Съ пего
nачалъ Душанъ завоевапiе средпей Ллбапiи. Опустошивъ огнемъ
окрестности, OH'I~ воше.1ъ въ сношснi.я: съ :мtстными: боярами и "ла­
скою и: дарами" привлеrtъ ихъ па свою еторону. И они отворили
ему ворота Драча. Это случилось въ 1336 году r). Отсюда онъ
двинулея въ Македопiю и поселился въ СтипИ). :Изъ пен онъ от­
правилъ зпачительныя силы д.·ш покорепiJI 01tрсстпостей Rасторiи.
Слrвдуя далrве па югъ, сербы достигли J.Iпины и овлад·:Вли ею· безъ
сопротивлепiл (1340) 2).. Таrtимъ обра:.юиъ въ теченiс четырехъ
лrвтъ была поиорепа вся Албанiя, и Душапъ принялъ титулъ албан­
скаго королн 3).

1
) Reg. Ang. vol. UCCII, f. 96 (Манифестъ королл Роберта отъ 19
августа 1336 г., укааанный въ концrв П-й главы).
L. Chalcocondylas, De 1·ebus Tu1·cicis lib. I, сар. 1, рр. 26-28.
2
)

Cantacuzen. Histor. lib. IV, с. 16, р. 113 sub. an. 1349. Истори1t. с-к.аз;
пно-к.ов'5 Иомнина и, Ilро-к.ла (изд. г. Дсступиса, Спб. 1858) § 1. стр. 4 (по­
сд1~ 1350 г.). д,_втосчис.шпiе Еанта:к.узена и Энирсrюй д'В'I'описи ошибочно.
3
) Шафарика, Acta Archivii V eneti, fasc. I, р. 28-, J'\o XXIX. Въ
_. рамотrв, даuпой Стефаномъ Душаномъ Датайку Медину изъ Призрена отъ
47
По мrвт1иму выраженiю Itaн'Гartyseнa 1), сербс1юс государство
распа.'юсь на ·rыслчу частей (ek µupCa 1:fL7JfU.пa) по смерти Душана
(13б5 г.). Еще при жизни онъ ра~))\'I;ли.ть его на П'БСiилько не3а­
висимыхъ уд·Ьловъ: Это.:riю съ титу.101\1ъ деспота 01гь отдалъ брату
свос:м:у Си:меону или Сиш1ш'.в, Эл.iIИHCitYIO Влахiю (таrtъ па311валась,
по обълспенiю г. Дес·1·униса, - ,,страна, лсжавшал по обоимъ снлонамъ
Пинда, но верхоuълмъ Воюсы, Аспронотамо и Сале:мбрiи, частью
въ Осссалiи, чаетью въ Энир'в") - Ilрилупу, Осссалiю (Три1tал­
лу) и чае·1ъ Максдопiи (съ Itacтopieю) •- Jltyнaпy Н~шолаю, Верх­
нiй: Эпиръ (съ Охридою) и Пелагонiю (съ llpилaIIOl\IЪ) - Плаю1д'Б,
часть Ма~tедопiн па югъ отъ Вардара-rltарш.в (Н,есарю Войхн'Б ),
а между Вардароиъ и Феррою-Богдану, 3С:мли l\IеЖ,ду Феррою и
Дунаемъ--братыiм:ь Ву1~ашину и Уг.1г.вшу, а нридунайс1~iл об.;шс·1·и­
Вуrtу и Ла:шрю Вра1шошt11аиъ 2).
Синиша, братъ Душановъ, навна 11сппый Дсснотомъ Этолiи,
женилсJ1 на ;~<иери пои,ойнаго деспота Ивана, -Ооиаид'.в, и поселилСJI

17 де~tабр.н 1350 г. (.1сга.пr:юваншш н,опiя 1823 г., наход.нщаяс.н въ 'IaC'l'-


-пыхъ руках.ъ, бы.'Iа сообщена 1ш'1) г. Фу1"аро11ъ, сс1"ре•rарсиъ 'rурин­
сrtаго архива, въ бr,I'l'HOC'lЪ ~тою въ Вонсцiи :Jимою 1870-1871 г.) ссрбскiй
царь са}I'Ь разс1tаэываетъ о всJ1хъ свопхъ воходах~, въ 1tоторыхъ участво­
валъ l\!Iсдипъ. Объсl\lъ настошщt11 0 'l'PY да нс по:шол.нстъ МП'Б, 1tъ сожал'11-
нiю, сообщить се зд·.всь.
1
) Cantacuzen. lib. IV, с. 43, р. 315.
:.!) L. Clialcocond. о. с. lib. 1, сар. 1, р. 29. Эпирская лтыпоnись § 2,
C'I'p. 4. Бъ хранлщсйсл въ иушщипа.11ьной библ.iотеr~,ь въ Бo.iIOllЬ'Б руконис­
ной л:'l'~тописи ( Anonyrnus, .Annalia lmpaatorum et Pontificum usque ad аи­
пшп 1520, f'. 181t"), въ чисJгn ра:шыхъ св'1щ·Ьuiй по с.шшшсио:й исторiи
сообщае'гсл сл'вдующсе о Душаu'l) и разд'влснiи и:м:ъ ссрбс1tаго царс'rва:
Aш]ionicпs IV Steplшno Mysiae Sпpe1·io1·is
Regi de(lit 1лoeliuш, чпi
ei Dш·acl1iшri, Mccedoniaш sпbstule1·at ct Salonichiuш, et t1upe1·avit; (lein-
(\e 1n Actholiн, Sa.ssioparn a,1-ripпit, et amicis sпis Regni pa1·tibus divisis do-
no distriЪпit: Zю·со J\1Iaccdoniaш, Pogdano а flшнinc :E'e1тii
usque ad As-
siuш, Ch1·atc Ang·lo аЬ alia pai·tc flшпinis 1Гeiтii пsqпе ad ПanuЬium, La-
za1·0 Впlсо filio P1·ancii DanuЬiuш, Pladico Oc1·idam et P1·ilisbeam; sic
diviso aшicis Regno Andronico pugnam tгibuc1·e 1i"aravit, contra qпеш
Pe11tlшconta1·cos сшn шilitia misit; et Aшlionicus supe1·avit, qui moei·ore
obiit.
48
въ своемъ дестпо·rств•1,. l\tfaть еа, Аппа, вступивъ во в·rорой бра~tъ
съ деспотомъ 1-tо:мпеномъ, брато:мъ бо.парс1tаго царл Але:ксапдра,
удержала 3а собою Rанину и Б·Jнградъ. 1).
Усобицами нас.,г.вдпиRовъ · Душапа р·ьшилсл 1юсно.:1ьзоватьс,а
Нюtифоръ II, прожиnавшiй съ женою, дочерью Rапта1tузепа, въ
Itонстап·rипопол'Б. При помощи вюзаптiйс1tихъ сторонни:ковъ, ·rю'О­
титш1хсл сербс~tим:ъ господствш1ъ, онъ бсзъ ·груда овлад·влъ Оесса­
лiею и Эллипси,ою Влахiею, оставшеюсл бевъ правителн но смерти
.llрилуаа, удалилъ изъ Этолiи своего шурина Сипишу и Вl\ГБС'l"В съ
0оиаидою сослалъ его въ Н,асторiю. Но, песмотрJr на та1tое б:rестя­
щее начало, полощ,епiе Н1шифора въ Албанiи вс1ир·:В стало весьма
ватрудни•11 ельно, · особенно посл·1, изм·впы пачалыпша его эсrtадры,
Лампадарiл. Обш~аr1пый вс·hмъ усrг:Вхоl\1ъ визаптiйс1~и~1ъ сторонни­
н,амъ, одинаково пепавистпымъ а.11бапца:мъ и сербамъ, Ниrtифоръ
р·вшилсн возвратить въ Ллбанiю гре1ювъ, выгнаппыхъ изъ Вл:ахiи
сербами, а И3'Ь Эпира "свир·впыми" албанцами, И '1".f.шъ 01юнчатель­
по воору.жилъ противъ собл этихъ посл·Ьдпихъ, 1юторымъ было еще
памятно "1~рот1юе и :мирное прашrенiе ромеис1юе." Недовольные нс
то.ilыю изъ сербовъ и албанцевъ, но таr~же изъ грековъ, стали сте­
:катьсJr въ .Касторiю шь Сюrиш'В. Дабы от1~лопи·1ъ грозившую ему
съ этой сторопы опасность, Ниrtифоръ отослалъ свою жену въ Мо­
рею и отправилъ пословъ шь вдов·в Душапа, Бленt, съ прсдложе­
нiемъ своей pyrtи eJr сестр·в. TaitИl\iИ родствспныии уза!lИ онъ на-
- дrвшrсл обезопасить себ,н О1"Ь сербовъ. Но его зат1ш не удались: воз­
ставшiе противъ него, албанцы разбили па голову его войсRо и его
СОЮ3НИКОВЪ-'11 урошь ·при l\ГВСТСЧП/Ь Axe,JIO'.Б въ 1358 году. н~шифоръ
налъ въ ~той битв•!,. 2 ).
B.1axiJI II Этолiл сд·влались легrюю добычею Сипиши, устроив­
шаго ВЪ' Трюtал.1i'Б царс1tiй дворъ. Uтъ 1~ашес·11 вiл сербскаго боJiри­
на Хлапена, онъ освободи.11сJ1 бран,осочетапiемъ своей дочери съ на­
ходившимсн въ изгнанiи 0омою При.11уповичемъ. Но пе МОГ'I, Сини­
ша справитьсн съ _Этолiсю: ее под·:Вли.~ш между собою два албансRiе

1
) Эmtрская дтьrп. § 2, стр. 4-5.
:;) Та11ъ же § 3~-4, C'I'P· ~'--7, Ccmtacuzen. I-{isto1·. lib. IV, с. 43,
рр. 314-319,'
49

во:дtдн, Гил~-Бул (Ахв.юй съ .Лп11 сло1~астрu) и Ilempo Лeuta (Лрта


и Роги). Иwгь пе аоrщрилась одна Лнина: въ ней зас1мо богатое
боJiретво; въ ной у1~ры.1ись знатные .поди нsъ 3аiштой Лёшою Вагс­
нстi11 (Ira с. отъ Лртсн~аго залива). По пхъ просьо'Б, Сшшша послалъ
1н1ъ въ правители 0ol\ly При.11упонича, жиш11аго съ своииъ опшtу­
НОl\IЪ Х.1апспоиъ въ ман,сдопс1t6:мъ город'n 13одип:~f~.
Но пс на счас'rьо Лпипы прН3халъ туда 0оиа (1367 г.). Онъ
началъ съ того, что нзг1rалъ вс'.в1,нr уна,r-i,аеиаго митрополита Севаст1а­
на и расхищсппын цсрrивпьш пиущест:са ро3да.чъ паходившииСJI при

нсиъ ссроа:мъ.
~ l\1
_1:, погихъ
~ ~
ивъ оогатыхъ оолръ опъ нодвергъ истJша-

нiа:нъ, закночилъ nъ тюрьиы, изг1rалъ и овладrвлъ ихъ 1101,гвс 11ЪJ11\1и.


()~1срсдь дошла и Д<J ссрбовъ, и. они разб'вжа.нrсь. Остались при:
нс:мъ толы~о .поди простые 1.1 норо 1п1ые. Пос.1'.в чумы 1368 г.
онъ сталъ пасильстnсппо выдавать шшпс1{ихъ вдовъ 3а сербовъ и
въ но.:~ьзу ихъ лшпать дr1,тсй отцовсн:аго насл'1,дства. Опъ отJrготилъ
1
наро;1,ъ :МПОГОЧИСЛСНПЫl\IИ сборами И IIOВIШПOC'l JIМ:И И нодорвалъ тор­
говлю от1tупаыи. Та1tи:мъ обра~юшъ J.Iпипа, но с.ювам::ь Л'.Uтопнсцсвъ,
1шъ горо;1;а лпюгослаrmаго ('"'Jлu f► р•Jлл У(и;) сд•в,;шлась .;rtttогослегтымь
(,crJ), ut}p~ '1"')!'1~ ).
Въ донолпенiе о'вдствiй а.1банс1tiс роды ~i,teзltpe 1tьt и :+utлa1ut­
cы, 110дъ пачальстuоиъ Петра Лёши три го,'Щ (1367-1370) осаждали
Лпину и грабили ен O1tрестности,-1101tа 0о:м.~ нс ныдалъ дочери
своей Ирины, за Ивана, сына Петра Лбши.
По сиорти Лёши (137 4), Иванъ Сната овлад·1лъ Лртою и ;\о
Т'.l,хъ норъ безпоrtоилъ J-Iпипу паб,tгами, пoria не нолучилъ руrш
Елены, сестры 0о:мы.
Разбинъ въ 1377 году :ма.1а1"асовъ и в3,ш3ъ въ ш1·1шъ ихъ во:жда,
Гина Фрата 1), Ошш помогъ Спат'в нрогпать отъ Лрты нсанолитап­
цевъ 2); но ма.1аrtасы rюрнулись на сл'вдующiй годъ rtъ Лнюгв и
прои3lюли въ пей страшную р'Б3ню, 3а 1юторую 1.шрочс:иъ тJпкело
поплатились.

,1I.tec·ro1ioc обращспiс Оомы еъ албанцаыи и его J1ш1ое_ покрови­


тельство ссрбашъ нuбудили Спату изъ МСС'l'И разорн'rь полн и вино­
градпиrtи Лнины.

1
) Эпирсптл .лтьтоп. § 5-17, стр. 7-lU.
/4) Тю1ъ-жс § 17, C'rp . .lU. C/ialcouondyl. lib. IV, рр. ~НО~211.
7
50

Среди беsпрестанныхъ 1tазнеи н истJ1занiй 0ома безза1юно за­


хватываетъ съ помощью турецкихъ наеипиковъ ( 1384) O1tрестные
города: Бтьлую (па р. ЕаламrJ)), Опу, Врошиnу, l{рещ;пиш,у, Драго­
:мiю, Влочи~t,4е, поrtупаетъ Ораховицу и Сан-Донато (па сз. отъ
Янины) п запираетъ въ горахъ Палицы жителей Межеречья и
3епова. Въ награду за отнJгrые города онъ .жалуетъ ихъ влад'вте­
лей (&pzovтe~) въ главари (xsr.p11,лai)s;) и жупаны (CГJ6rc1XYn,t).
Новыл 'I'олпы i·урокъ ноrtораю'rъ nъ сл·'fщующемъ году д.;ш 0о­
:мы Paвmtitfio, 3епово, Бтьлую, Дринополъ, Вагснетiю и l\taлartocoвъ
до Rатуповъ (на ю. отъ Артсrtаго залива). Подстреrtаемые, вtрол-
1·но, 0омою, 1·урки пападаютъ на Арту и у1юднтъ множество плtн­
пых.ъ (1385).
Подкупленные .t1пинс.к,ими .жи·~·еJшми, Т'БJюхранитсл.и убиваютъ
0о:му въ ночь на 23 де1tабрн 1385 г. Его жена Ангелина признана
наслъдпицею. Спата съ своим.и албанцам.и нападаетъ на Лнину, и
Ангелина и братъ ея Iоасафъ (въ ионатнсств'в Ивапъ Урошъ), де­
СПО'I'Ъ Влахiи, съ сов'.В1'а бо.нръ, при3ьшаютъ на помощь Исава
(Esau) де Буондельм_онте изъ рода 1·рафовъ :к.ефа.:~:онс1~ихъ, предлагаJ1
ему в:мtстt съ ру.к.ою Ангелильi и саl\1ую Лнину. 1
).

Иса.llъ началъ свое правленiе ( 1386 Г;) 'l"ВИЪ, что возвратилъ


сослапныхъ 0о:мою лицъ, и въ числ·в ихъ :митроно.11ита, освободилъ
узниrювъ, ,,разломал:ь н.л,J;т1п1 и остроги, упичто.жилъ пос1·ои, домы
возвратилъ нас.11ъдпюtа:мъ, нресifшъ и :кабалу, и новиппости, и опре­
дtленныа прежде тираном:ь пени съ нобо.ами". Опъ старалс.а жить
со всtми въ мирt, и съ албанцами, и съ '.еур:к.ами, и послtдни11ъ не
скупилс11 па нодар:ки. Хотл опъ особенно благоволю1ъ шь албан­
ца:мъ, но пе обижалъ и сербовъ, 1юторые въ пужд'Б не О'I'1~а3ы1шли
ему въ помощи: ташь въ 1389 г. с;ь помощью загорцево (жившихъ на
св. O1·ъ Л:нины) опъ у:кротилъ бешю.койнаго Спату и за.ключiтлъ про­
'.rивъ него союзъ съ турн~ами и 1tесаремъ BJ1axiи, Iоасафомъ (Ива­
номъ Урошемъ); такъ позже (1395~1396 г.) турки изагорцы сно­
ва помогаютъ ему одо.11'.в1ъ Спа1·у; 'I'artъ въ несчастпо~1ъ поход'Б

Иначе, 110 нс правдоподобно разсrсазывастъ Ха.лкол:ондu.ла


1
) (lib. IV,
р. 211 ct sqq.). Срв. прш1, 142 на стр. 28 Эпирско.й хроникп изданiл
l'- Дес1·у ниса.
51

1399 г., оrюнчившем:сл плtноиъ Исава, снова участвуютъ загорцы


протпвъ Гiona изъ Зепова, злтл Спаты.
По см:срти Спаты (1400 г.) нападаетъ на Арту Буго~t 1), вла­
д'втель llарги и Фапари; называемый у л'втописца сербо-албано­
бо"1rаро-шrахом.ъ. · Опъ прогошrетъ брата Спата, Сгура, сажаетъ
въ тюрь:м:ы боJrръ, ссыластъ ихъ и ра:юр.аетъ страну 2
). Вслtдъ за
нимъ приходитъ въ Албанiю ltарлъ II Токко, графъ Rефалонiн, Зап­
те и С. Мавры, овлад'1.шаетъ А1tарпапiею, изгопJiетъ изъ Этолiи Иса­
ва, заПИl\ШQТЪ Лнипу и раепространастъ свои влад'.внiл до НавпаRта.
Усобицы нас.т1\n,никовъ Н,арла II (t 1430) благопрiJI;ствовали
утвер.ждснiю туроrtъ въ южной Албанiи. Rарлъ III нризналъ верхо­
венство султана, oбJisaлcJI Шiа'l'И'lЪ ему данъ и приню1ъ нъ Лнину
•11 ypcц1tiii гарнизонъ (съ 1431 г.) 3). Къ этому времени относитс.11
первое поселонiе турои,ъ въ Jlнюгв: въ начал'h малочислспныс, они
быстро возрасли въ числ':Ь вс.11tдс1·вiе браrисочетанiй съ хрис'гiанка­
:ми 4
). Въ 1449 г. Artapпaпia была заюи'а 11 ур1tами 5
). J:Ките.ли б'в­
жа.;ш: съ ро;\ИНЫ въ Морею, и въ о.к.рестнос.т.ахъ Лнины и Ар•11 ы пе
осталось пи оддого албанца. G).
Виsантiйс1tiе истор~ши, распростраНJшсь о д'.влахъ южной Ал­
банiи, р'вд~ю, и ·ro случаино 7 уноi'irина.ютъ о средней; а между тtмъ
sд·.всь прси.мущес11 вснно было сосредоточено албанское населенiе,
зд·Ьсь преимущественно совершалась исторi.а албансr\,аго народа.
Скудость византiйсrtихъ источпиковъ можно дополнить иными-со­
временными памлтню~ами, хршшщим.исJI въ Главномъ венецiанск.оиъ
архив'1~, и трудомъ деспота Ивана Mysartи 1510 года (B1~(!VC ше­
шоriа dt.Ji <lisccndeпt,i dc IIO:,t1·u cas:1 Nlusachi), паходл:щимса въ
списшЬ г. Вольпичелли въ Нацiональпой (бывшей Бурбопс1tой) би­
б.1Iio'reit'Б въ Неапод·h.

1
) 'faitъ я qитаю это :имя, Нйшущееся равдично (Ba-yx6YJ~, Bongeois,
,
·н
пуги навпл. списка == Б u.
жгои ==~ .uугои;•
1, u \

2
) Эпирстсая лть1п.
§ 18-43, стр. 19-37.
:1) G1ialcoco·nd. lib. IV, р. 209-213; lib: V, р. 236-238.-G. Frantzae
Annales lib. II, сар. 9, рр. 154-155.
~) Fragmenta Ьpirotica III, р. 242-246.
5) ibld. V, 254.
0
) Halin, Albanesische Studien, Heft. I, s. 322.
,.,2
. :1

Срсдпшr Ллбапiя: въ пс_рiо,л:г, Xl v· -- ХУ в. нрсдстав.;ше'гсн 1)а~~-­


дроблепною l\IС.ж.ду 11'1~сrюл ыо11\пr пе:ш1тси.мы.i\:1и алuанеrtими родам:и,
,..,
соединенными родствепныш1 у,Шl\'IИ юыtъ мсж.ду сооою, 'L'af'~'I, и еъ

сос'ьдпими слащшсrf.Иl\IИ влад'uтсллми. Первое l\IСж.ду ними Ы'f;сто


занимаютъ Му:тпu, егаршiе въ род'J, 1ипхъ нос.нтъ титулт. ;~сспо­
'rовъ Э пира.
Нъ прсдъидущей глав'lj было упоылпуто о родоначалы~иr('}, l\1у­
sакiевъ и о нред'влахъ ихъ нлад·tнiй.
По слова:мъ Ивана Му:щ,r\,и, севастоrtраторъ Андрей. П, нри В'Б·
сти о втор.женiи въ Албап_iю Стснапа Душана 1), собралъ uолыпое
ВОЙСIЮ ItaitЪ И3Ъ СОUС'l'ВСНПЫХЪ евоихъ лю;~си, 'l'fiRЪ 11 п:зъ НJНпшдле­
жавшихъ его родствсншша:м:ъ и ,JI,рувы~мъ, и ношелъ на вс'r·р·I,чу серб­
си,ом:у 1~ралю. Въ горпхъ Неристерн, ,,от;~·1.1шющихъ Ллбанiю отъ
Во.11гарiи," у источп1ша, вазьшас:маго Добрида, вроиsошла 6и•11 ва, въ
1tо'11 орой, 1tашь увtрJ1стъ Ивапъ Му~шюr, Душап·т) былъ ра~~6и11 ъ 11
одинъ изъ ссрбсюrхъ во.шлей (1)пsla1нli .-:. Лнх I..1н 1нli '?) в:~атъ въ
нл·Iи1ъ, llиsаптiйс1~iй и:мнсраторъ, ,,у 1tосго Душанъ отпллъ :зем:ли
ночти до сам:аго Лдрiанонола," чрезвычайно обрадова:,ся этой поб·н­
д·Ь Андрея: l\![у1~аю1 и въ зшш,ъ свое1·0 благово.:юнiн послалъ оыу свой
гербъ съ шюбра.жонiсl\'1Ъ двуг.1 1а:~шго орла и псобыl\1т; хрисову.110.м.ъ
по.ашловалъ сиу титулъ дсснота Эпира. ПmJжо, въ сою:УЬ съ Баль­
шею II, жснатымъ ш1 старшей его дочери И,оми·1"n, п съ владJ;те­
лсмъ Охриды, :Рьропою, аа Jtоторымъ была вторан его дочь ltиранна,
My~artи нрсдпринимастъ походъ противъ Map1ta Itрадевича и О'J'ПИ­
маетъ у него Itасторiю,-,,нроrtраспую и богатую страну."
Андрей II Мува1\,11 yl\'lopъ, 1tа1::.ъ :шо.ашо догадыва'1ъсн, въ сс1ю1дс­
сятыхъ годахъ XIV стол'k~·iн. Съ ПИl\iЪ ходили па войну баропы (l>a-
ruлi) и васалы. Тю~ихъ бароповъ въ одной Томори1~1ь было Н'Н­
с:колыю: I1-uty Вогдшtовu 11,у ((}irшo cle Bog<laпi) нринадлсжалъ Вогt"
lois съ ШI'rыо другими селспiш,п1 (vi1le ), а 13anl~facliienii1·i (по оrюп­
чанiю с.1авш1с1ще и:ма, по тру 1 ~но добратьСJI до пастошцаго его чrгc­
нiJI) - два ccлcнiJI Барчи (Burci); зд'нсь были еще luan Visa,qni,---
Duca JJ~6гil, н.11ал,'D'I.1 Сль села De_quz:гisci'ti:,- ]Jassan BilocЛisi, IIO'l'O-

1
) Иванъ Музаrш но ошибшh нп:зышtетъ cro йу1r.аиm1ю:м1, (il R~ Yu~
casino, c}1'el'a Н(~ d(~ Bнlga.1·ia е (lominava qпasi iпsiпo мl Ac1rianopoli),
53

рому припадлеж,алъ IJis,qni'maг1:, -Аидин1, и дnо'с изъ дома Черно­


ппz (С(ч'1юf,аj), Иванъ и Мартыпъ,-Спшli Ва1Д"ш·i, влад'втель ce.ira
One·J·ln:si и воевода ( \1 oi Yo<la) Тоиорицы 1).
"Бароно:мъ Сендiи, (Scпdia)'', говоритъ Иванъ Му:ш,тtи, ,,былъ
Hur;oлaлl Сшrатый (Sareat,i), вла.JIJаннiй дву:мн селепiаяи. Его ~юм­
,;1и перешли но его Сl\-IСрти къ его дочеряl\п,, ивъ тщихъ одна была
;~а Apimtiиnu 1{о~нетюлп. а другал ва О'rr~сиъ Дол1.етпиt lllumu ( (•-
l' alt,1·a l1eЬl){~ il расlге (1е1 S-r l)отвепiео Seit:i), ,,1~снатаго па Филипть­
Иrюнп (Pilippa lvaпa), отъ 1tоси родилась доч1) Апдропипа .жена Ги­
на, живущаго въ 1l1Л.Q,щ;пе."
Объ от1юшснiнхъ этихъ баJ)оновъ н насаловъ къ Mysartи ю1-
В'Всттто толыи то, что они были об.а:ш,ны ходить съ пимъ на войну и
что изъ среды ихъ онъ и:~биралъ воеиоr)у (Р чпм1t,о sop, a(lett.o Voi-
vodf!, lo нн·t.t.evano 110Rt,ri рее Oove1·n:1tore, сlю yol (Jir(~ Voinoda,
1._'ОП1 :1. (liгe
1
Capitano ovveгo ao,,eг1ulto1°e).
Нсносрtщственнvrо
, .r
собствеш-юс'IЪ Мv:шн,и
J
составл,н.rrи НJ)еимv--
.J

щественно города, шыювы: IИ;лгра,1\ъ, 1tаеторiя, Горица,-и 1\Т'lн~т-


пости, богаты,н дарами природы. Въ числ'J:; нослrJ:;днихъ упом:инас'rсл
в1, То:мориц•f; селенiс Горr,:оао (tJнn саRн l<~ потiпаt.о l-Iorrovo, et с
Ьabltato iп сянtо ala J\1oпtнg'1la) съ :юлотыми рудпюtа:ми.
0;1,новрсиснно съ Лндрссмъ II Му:1а1ш уноыинаюте,а ел'1;дую­
щiе невависииыс влад·I:тели въ срсдне~'i Албанiи: севастоrсра'I'Оръ
Паиел7, ( 1Ъра), l{рщщ (O:х:рида) и llfaniepaнio Apianumu l{омнен:а
(llpecпa). Но :шачитс.;1ьн·l10 вс'l;хт, былъ l{арло Тошiя, сынъ Андре.я:,
влад·.krслн Драча, щюм'11 ~щего сиу принадлежали ОО'Б Or,;ypiu, 2),
'Грисипа а ]Jлеви~ити, въ малой Тарамrь, Карраби и Фщпи't. Въ la65
I'оду онъ былъ по,жалованъ нъ вeнeцiai1crtie 1 1 ра.;•кдане 3 ). Венецiан­
цы, съ 1юторы:м:и онъ былъ въ пое·1·ош1ныхъ спошсюнхъ, величаютъ
его ппязем~ Албанл"и, (ргiпсерs AlЬaniae 4
). Въ 1386 году онъ за-

1
) Ночти HC'll имена :)1iих_ъ .,tид't Ii l\t'l:',e'1;1ioeтeй сдавя:нскiя; но н'1'.ко­
'1'орыл иаъ нихъ до 'Гого иенорчены, ч·rо 'Грудпо дога;~а'rьел, 1ш1tъ слiщуетъ
ИХЪ ЧИ'l'tt'lЪ.

i) Но обълспепiю Араваюппн6 ( о. с. II, 154, 164), Скур~'я находит­


ся въ Таюrантiи, Ч'l'<> пын'I.~ №-rto; 'Лл~аv(и, въ Новоыъ Энпр'в.
:з) Comm,eпю1,iali (въ Веиецiлнсн,омъ apx~IВ'h) vol. VII, f. 47t 0

i) Пlаф'ариха, Acta A1·c11ivii Veneti fasc. I, Мо CXXXIII.


б-1

:ключилъ союзъ съ Вепецiею и далъ большiл преимущества ел 1tуп­


цамъ 1); а въ слrвдующемъ году предложилъ ей купить у него Драчъ,
которому было трудцо держаться противъ туро1tъ 2), но переговоры
по этому предмету пе привели ни шь Itакому исходу 3). Они про­
должались столь - же безполезпо и при сып'В Rарла Юрi,ь 4 ) , и ,
только посл'Б его смерти, въ 1392 г., Dепецiл заш1ла Драчъ, обrв­
щавъ при этомъ управллть u:м,3 по дpeшtit:tt'lJ его заrю1tамо и обыча­
лмz (secunclum statлta et ordines diete civitatis Durachii, secun-
d11п1 a.пtiquas et Ьопаs coпsuetudines) и избтьгать вслпu{l:о пововве­
денzi't (вolun1us, · quod aliquid inrюvetur 5
). Опа неме)lленпо при­
няла М'Бры длл у1tрrвплснiа Драча, 1tуда послала съ Э'l'Ою ц'nлью
двухъ провизоровъ, поручивъ и:м:ъ также постаратьсл прiобр'.всти
Itprвпoc'I'Ь Ерою и привлечь подарками и об'вщанiлми па сторону
Рсснублюtи мпогочислеюtыхо албапспиrх:~ главареи, живущихъ въ Дра­
Ч'В и его окрсстпостлхъ, владrвющихъ богатыми пом'всты1ми и поль­
зующихся большимъ влiяпiемъ па народъ, въ особенности же силь­
наго графа 1-lunumy, 1юторо.му принадлежали 11лодо1юсн'.вйшiл зем­
ли на МЫС'Б Делемелz·е. . Пlестерымъ изъ нихъ ( Бурилть, Апдрею
Музапи, Прогаllу Огуру, enucrюJZ!J Димштр~то, Андрею Несть и 1tа­
с11еллпу Драча Ивеличу (Ivelechi) вспецiанское правительство на­
значило ежегодныJr пепсiи 6
); а другимъ (J{омиешу Опатть, графу
Нипzипть, Андрею Rру1~улть, Прога1tу Сахатому-Рrоgюю Sacha-
to, Mapr,:y Сгурть, 1Iempy ]Jудипу, I{pyml'/j,ь ~-- Cruachua и графу
T'opы--co1niti Gнoro) посла.тю бога11 ыо дары 1). Влiлтельпому Кур­
стц; (Cu1·sacнs), жона·11 0:му на cec'I'P'B IOpi.a Тонiи, Воисавть, Всне­
ц1.а предоставила половину нрежнихъ его доходовъ и ;~ала едино-

1
) ibid. NN. CLII, CLIU.
2
) Senato Misti {въ то:мъ же архив·.в) vol. XL, f. 69.
3
) ibid. ff. 103t 104t 108t -109. Cnt·. ibld. vol. XXXIV, f. 88t
0
,
0
,
0 0

et Acta Arclt. Ven. l, NN. CXXXIV, CLIV. '


-1) 6enato Misti vol. XL, ff. 116, ll6t 125, 159t. vol. XLII, f. 73. --
0
,
0
,

Acta Arcli. Veu. NN. CLIX, CLXXV.


) S. Misti voJ. XLII, ff. 86-87.
5

6
) ibld. vol. XLII, f. 106.
1) iЬid. f. 108, Cnf. vol. LII, f. 28.
55

:временное пособiе въ сто ду:катовъ 1), а его женt подарила домъ


въ Драчъ и наsначила ежегодную пенсiю въ сто-ж.е дуRатовъ, Rото­
рую ей выдавала и по вступленiи ел rзо u·горой браRъ съ Прогамо.мо
Ду-пагино:11t3 2
). Та1tую-,же пенсiю венецiанское правительс1·nо на­
значило и старшей сестрrв IOpi.a Топiи, Еленть, бывшей въ 3амуже­
ствъ за Мар1юмъ Барбадиго 3
). Эта; ненсi.а был~ пpeiipaщena ей
тодько тогда, Rогда 4) она сдала принад.'южавшую ей .Крою тур­
камъ (1395 г.). Считан Марка Барбадиго вино~ши.комъ сдачи ltpoи
султану (онъ назначилъ комеnдантомъ еа Rопстамтииа l(acmpi·o-
muчa), Венецiл подослала Itъ неl\1у убiйцъ;. онъ б·Ьжалъ къ Юрiю
Страшимiровичу; но, по требованiю е.н, былъ вы данъ и, В'БроJ1тно,
ка3ненъ 5). По смерти его, Е.'Iена вышла :замужъ аа Itонстан1·ипа
Rастрiотича, 1юторый былъ скор'Бе васальны.мъ владrвтелсмъ Крои,
Ч'Б~1ъ CJI 1юмендантомъ, 1tакъ это видно И3Ъ современныхъ венецiан-
скихъ пам.нтни:ковъ 6
), .

У Карла Топiи былъ братъ но имени Юpzit 1). ВrвроJ1тно, его


должно подраsу:м'lшать подъ графо;ио Топiею, упомипае.мымъ въ до­
rоворахъ Венецiи съ Бальшею Страшимiровичемъ 1407-1408 г. 8).

По смерти Андрел II .lVIyзa1ш его владiшiл были равдrвлены


:между трем.а его сыновь,юш1: иладшеиу, Стояnу, до