Вы находитесь на странице: 1из 3

Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova/ DOCUMENTAŢIE MEDICALĂ

Министерство здравоохранения Республики Молдова


Formular nr. 310/e
Serviciul de Supraveghere de Stat a Sănătăţii Publice /
Форма
Служба Государственного Надзора за Общественным Здоровьем
Aprobat de MS al RM nr. 828 din 31.10.2011
________________________________________________ Утверждена МЗ РМ
denumirea instituţiei /adresa juridică completă:
наименование учреждения/ юридический адрес:

PROCES-VERBAL
de examinare a obiectivului АКТ
обследования обьекта
"________" __________________20 _____
Subsemnatul (a) ___Gutanu Alina_____________________
Мною numele, prenume şi funcţia // фамилия, имя и должность
în baza: art.17, 67 din Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr.10-XVI din 03.02.2009, (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183)

на 17, 67 Закона о государственном надзоре за общественным здоровьем № 10-XVI от 03.02.2009 (Официальный Монитор основании:
Республики Молдова, 2009, № 67, ст. 183)

În prezenţa________________________________________________________________________________
в присутствии numele, prenumele şi funcţia// фамилия, имя, и должность am examinat obiectivul cu adresa:
Обследовал обьект по адресу
__________________________________________________________________________________________
/Denumirea completa a obiectivului cercetat, cu adresa deamplasare/ Наименование и адрес /
în scop de (de subliniat):
В целях (подчеркнуть):
1) Supraveghere preventivă /предсаннадзора/; 2) supraveghere curentă planificată /плановый текущий санэпиднадзор/; 3) autorizare
sanitară /выдача санитарной ауторизации /; 4) supraveghere inopinată /внеплановый саннадзор/; 5) supraveghere la indicaţii
epidemice /санэпиднадзор по эпидпоказаниям/; 7) examinarea petiţiei /расследование жалoбы/; 8) alt scop /другая цель/ (de notat /
вписать/):
__________________________________________________________________________________________
La obiectivul cercetat cu profilul de activitate - /de subliniat mai jos/:
На обьекте с профилем деятельности: -/подчеркнуть ниже/
(1) alimentaţie publică/общественное питание; (2) industrie alimentară /пищевая проьышленость/; (3) agricol
сельскохозяйственный/; (4) chimizare /химизации/; (5) industrial /промышленности/;
(6) comercial /комерческий/: 6.1. alimentar /пищевой/, 6.2. agricol /сельскохозяйственный/; 6.3. industrial /промышленный/
(7) medical/медицинский; (8) farmacie/аптека/, (9) de prestare servicii comunale /по оказанию коммуннальных услуг/;
(10) pentru instruire şi educaţie/ учебно-воспитательный; (11) de agrement (de odihnă)/для отдыха; subliniaţi, (12) Localitate,
obiectiv sau element de mediu /населенный пункт, обьект или фактор окружающей среды/, (13) Altul /другой/ (de
numit/вписать)
_____________________________________________________________________________________________________________

Produsul finit al obiectivului ______Articole poligrafice (carti, caiete, carnete,


albume)___________________________________________________________
Конечный продукт производства /numai p/u obictivele de producere - только для произ-ных обьектов/

Prin prezenta examinare am constatat:_In urma examinarii sectiei de brosurare a “ÎS Tipografia
Centrala”, am constatat ca procesul tehnologic consta in alegerea caietelor din paginile tiparite,
incleierea lor, coaserea si copertarea. Procesul de munca este mecanizat, cu implicarea factorului
uman. Pentru procesul tehnologic de brosurare are loc solicitarea aparatului vizual, cu o concentratie
sporita. e atesta incordarea musculara locala, monotonia. Alegerea caietelor din paginile tiparite se
efectueaza mecanizat. Procesul de incleiere presupune utilizarea cleiurilor, cu emanarea substantelor
chimice. Utilizare masinei de cusut implica o cantitate mare de pulberi de hartie. In sectie se observa
tip de iluminat mixt (artificial si natural) insufficient. Deoarece procesul de brosurare este automatizat,
muncitorii incarca manual, periodic, magazinul masinilor, radicand de fiecare data o greutate de 8-10
kg (material pentru copertare).Tehnologia utilizata este insotita de factori asocialti de risc precum
zgomot si vibratie, dar si poluarea aerului cu Pb. Nivelul zgomotului aparatelor de brosurare atinge 85-
90 dB.
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
/aici, la necesitate a continua pe foi anexate - здесь, при необходимости добавлять отдельные листы/
Suplimentar am stabilit - /дополнительно установлено/:
Numărul de angajaţi la obieсtivul cercetat ____________________, inclusiv femei______________________________________
/Число работающих/ /в т.ч. женщин/

Pentru instituţiile de educaţie/învăţămînt - număr de copii, _________________________________________________________


/для учебно-воспитательных учрежд./ - число учащихся;

Factori nocivi (sau nefavorabili) de activitate (sau producere) stabiliţi, care pot influenţa negativ sănătatea contingentului:
(de asemenea pentru instituţiile de educaţie/învăţămînt, inclusiv la copii,) - sunt: (de
enumerat):__________________________________________________________________________________________________
/вредные или неблагоприятнные факторы процесса: деятельности, произ-ва, учебно-воспитательного и т.д., которые могут
влиять на здоровье, в т.ч. в учр.для детей писать/_________________________________________________________________

Număr cazuri de boală /primar/ înregistrate la angajaţii obiectivului cercetat (pentru obiectivele mari, care dispun de structură
medicală, sau lucrător medical responsabil de înregistrare, în anul precedent la acest obiectiv) ________________________;
/кол-во заболевших рабочих или сотрудников за прошлый год, на обьектах имеющие медперсонал или ответственный за
учет/
La angajaţi pe primele trei locuri sunt plasate următoarele tipuri de maladii, inclusiv pentru copii in instituţiile respective: /у
рабочих или сотрудников обьекта первые 3 места занимают следующие заболевания, или у детского контингента в детских
учр./:
I._______________________________ II. _______________________III.___________________________

Obiectivul funcţionează, de la darea în exploatare ______________(în ani);


/обьект дейтвует, с момента ввода в эксплуатации, к-во лет/

Cu procesul verbal am făcut cunoştinţă: ___________________ Semnătura:


С актом ознакомился Подпись:

În conformitate cu Legea privind supravegherea de stat a sănătăţii publice nr.10-XVI din 03.02.2009, (Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2009, nr.67, art.183) se propune:
На основании Закона о государственном надзоре за общественным здоровьем № 10-XVI от 03.02.2009 (Официальный
Монитор Республики Молдова, 2009, № 67, ст. 183) предлагается:
Termenul Executant
Nr. Denumirea măsurilor îndeplinirii responsabil
d/o Наименование мероприятия Срок Отвественный
исполнения исполнитель
1 2 3 4
/aici, la necesitate a continua pe foi anexate - здесь, при необходимости добавлять отдельные листы/

Procesul-verbal a fost întocmit în ____ ex.


Акт составлен экз.
______________________________ _____________
numele, prenumele, funcţia reprezentantului CSP semnătira

______________________________ _____________
responsabil de executare, numele, prenumele, funcţia, semnătira

Un exemplar am primit/один экземляр получил


Semnătura:
Подпись: ___________________________

Вам также может понравиться