Вы находитесь на странице: 1из 27

ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Áåçïå÷í³ñòü ìàøèí

ÁÅÇÏÅ×Ͳ ²ÄÑÒÀͲ ÄËß ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß


ÌÎÆËÈÂÎÑÒ² ÄÎÑßÃÀÍÍß ÍÅÁÅÇÏÅ×ÍÈÕ
ÇÎÍ ÐÓÊÀÌÈ
(EN 294:1992, IDT)
ÁÇ ¹ 5 – 2001/141

ÄÑÒÓ EN 294 – 2001

Âèäàííÿ îô³ö³éíå

Êè¿â
ÄÅÐÆÑÒÀÍÄÀÐÒ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
2001
Öåé äåðæàâíèé ñòàíäàðò ³äåíòè÷íèé EN 294:1992 ³ âèäàºòüñÿ ç äîçâîëó CEN
ÄÑÒÓ EN 294 – 2001
ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Áåçïå÷í³ñòü ìàøèí

ÁÅÇÏÅ×Ͳ ²ÄÑÒÀͲ ÄËß ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß


ÌÎÆËÈÂÎÑÒ² ÄÎÑßÃÀÍÍß ÍÅÁÅÇÏÅ×ÍÈÕ
ÇÎÍ ÐÓÊÀÌÈ
(EN 294:1992, IDT)

Âèäàííÿ îô³ö³éíå

Êè¿â
ÄÅÐÆÑÒÀÍÄÀÐÒ ÓÊÐÀ¯ÍÈ
2001
ÄÑÒÓ EN 294 – 2001

ÏÅÐÅÄÌÎÂÀ
1 ÂÍÅÑÅÍÎ Íàö³îíàëüíèì íàóêîâî-äîñë³äíèì ³íñòèòóòîì äèçàéíó ̳í³ñòåðñòâà îñâ³òè ³ íàóêè
Óêðà¿íè òà òåõí³÷íèì êîì³òåòîì ñòàíäàðòèçàö³¿ «Äèçàéí òà åðãîíîì³êà» (ÒÊ 121)
2 ÍÀÄÀÍÎ ×ÈÍÍÎÑÒ² íàêàçîì Äåðæñòàíäàðòó Óêðà¿íè â³ä 27 ëèïíÿ 2001 ð. ¹ 369
3 Ñòàíäàðò â³äïîâ³äຠEN 294:1992 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones
from being reached by the upper limbs (Áåçïå÷í³ñòü ìàøèí. Áåçïå÷í³ â³äñòàí³ äëÿ çàïîá³ãàííÿ
ìîæëèâîñò³ äîñÿãàííÿ íåáåçïå÷íèõ çîí ðóêàìè)
Còóï³íü â³äïîâ³äíîñò³ — ³äåíòè÷íèé (IDT)
Ïåðåêëàä ç àíãë³éñüêî¿ (en).
4 ÂÂÅÄÅÍÎ ÂÏÅÐØÅ
5 ÏÅÐÅÊËÀÄ ² ÍÀÓÊÎÂÎ-ÒÅÕͲ×ÍÅ ÐÅÄÀÃÓÂÀÍÍß: À. Ðóáöîâ; Â. Ñâ³ðêî, êàíä. ïñèõîë. íàóê;
Å. Ôåäîðåíêî

© Äåðæñòàíäàðò Óêðà¿íè, 2001


Öåé ñòàíäàðò íå ìîæå áóòè ïîâí³ñòþ ÷è ÷àñòêîâî â³äòâîðåíèé, òèðàæîâàíèé
³ ðîçïîâñþäæåíèé ÿê îô³ö³éíå âèäàííÿ áåç äîçâîëó Äåðæñòàíäàðòó Óêðà¿íè

II
ÄÑÒÓ EN 294 – 2001

Ç̲ÑÒ
Ñ.

Íàö³îíàëüí³é âñòóï ............................................................................................................................ IV


0 Âñòóï .................................................................................................................................................... IV
1 Ñôåðà çàñòîñóâàííÿ .......................................................................................................................... 1
2 Íîðìàòèâí³ ïîñèëàííÿ ....................................................................................................................... 1
3 Âèçíà÷åííÿ .......................................................................................................................................... 2
3.1 Çàõèñíà êîíñòðóêö³ÿ ................................................................................................................... 2
3.2 Áåçïå÷íà â³äñòàíü ........................................................................................................................ 2
4 Çíà÷åííÿ áåçïå÷íèõ â³äñòàíåé ......................................................................................................... 2
4.1 Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ ..................................................................................................................... 2
4.2 Äîñÿãàííÿ âãîð³ ............................................................................................................................ 2
4.3 Äîñÿãàííÿ íàä çàõèñíèìè êîíñòðóêö³ÿìè ............................................................................... 2
4.4 Äîñÿãàííÿ íàâêðóãè ...................................................................................................................... 5
4.5 Äîñÿãàííÿ êð³çü îòâîðè ............................................................................................................... 5
5 Âïëèâ äîäàòêîâèõ çàõèñíèõ êîíñòðóêö³é íà áåçïå÷í³ â³äñòàí³ ................................................... 8

III
ÄÑÒÓ EN 294 – 2001

ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÈÉ ÂÑÒÓÏ
Öåé äåðæàâíèé ñòàíäàðò Óêðà¿íè º ³äåíòè÷íèì ïåðåêëàäîì EN 294:1992 Safety of machinery —
Safety distances to prevent danger zones from being reached by the upper limbs (Áåçïå÷í³ñòü
ìàøèí — Áåçïå÷í³ â³äñòàí³ äëÿ çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ äîñÿãàííÿ íåáåçïå÷íèõ çîí ðóêàìè).
Ïðè ïåðåâèäàíí³ ñòðóêòóðà ñòàíäàðòó íå çì³íþâàëàñü, ³ äî íüîãî íå âíîñèëèñÿ òåõí³÷í³ â³äõè-
ëåííÿ.
Ñòàíäàðò ì³ñòèòü òàê³ ðåäàêö³éí³ çì³íè:
— ó «Âñòóï³» äàíî «Íàö³îíàëüíó ïîÿñíþâàëüíó ïðèì³òêó» ùîäî ñêîðî÷åííÿ EFTA;
— ó «Íîðìàòèâíèõ ïîñèëàííÿõ» äàíî «Íàö³îíàëüíå ïîÿñíåííÿ» ùîäî ïåðåêëàäó óêðà¿íñü-
êîþ ìîâîþ íàçâè ñòàíäàðòó;
— ñëîâà «öåé ºâðîïåéñüêèé ñòàíäàðò» çàì³íåíî íà «öåé äåðæàâíèé ñòàíäàðò»;
— Äèðåêòèâó 89/392/ÅÅÑ çàì³íåíî íà Äèðåêòèâó 98/37/ÅÑ;
— ñòðóêòóðí³ åëåìåíòè äåðæàâíîãî ñòàíäàðòó «Îáêëàäèíêó», «Òèòóëüíó ñòîð³íêó», «Ïåðåä-
ìîâó» òà «Íàö³îíàëüíèé âñòóï» îôîðìëåíî çã³äíî ç âèìîãàìè ñèñòåìè ñòàíäàðòèçàö³¿ Óêðà¿íè.
«Íàö³îíàëüíó ïðèì³òêó» òà «Íàö³îíàëüíå ïîÿñíåííÿ» âèä³ëåíî â òåêñò³ ñòàíäàðòó ðàìêîþ.

0 ÂÑÒÓÏ
Öåé ñòàíäàðò ðîçðîáëåíî ç ìåòîþ ãàðìîí³çàö³¿ ç âèìîãàìè, ïðîïîíîâàíèìè Äèðåêòèâîþ ùîäî
ìàøèí *), ³ ç â³äïîâ³äíèìè ïðàâèëàìè EFTA ** ).
Çã³äíî ç EN 292-1 ìàøèíà ââàæàºòüñÿ áåçïå÷íîþ, ÿêùî âîíà ìîæå òðèâàëèé ÷àñ âèêîíóâàòè
ñâî¿ ôóíêö³¿, ðåãóëþâàòèñÿ, îáñëóãîâóâàòèñÿ, äåìîíòóâàòèñÿ òà óòèë³çóâàòèñÿ, çà óìîâ çàñòîñó-
âàííÿ çà ïðèçíà÷åííÿì1), áåç òðàâìóâàííÿ ëþäåé ³ çàãðîçè ¿õíüîìó çäîðîâ’þ. Äëÿ äîñÿãíåííÿ
öüîãî ïîòð³áí³:
— êîíñòðóêòèâíå çíèæåííÿ ðèçèêó;
— çàñòîñóâàííÿ çàõîä³â çàõèñòó;
— ³íôîðìàö³ÿ äëÿ êîðèñòóâà÷à (ñèãíàëè, çíàêè, ³íñòðóêö³¿);
— çàñîáè ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñòó;
— çàõîäè áåçïåêè, âæèâàí³ êîðèñòóâà÷åì (áåçïå÷í³ ðîáî÷³ ïðèéîìè, îðãàí³çàö³éí³ çàõîäè, ùî
ñòîñóþòüñÿ áåçïåêè).
Çàñîáè ³ çàõîäè ùîäî äîñÿãíåííÿ áåçïåêè ïîâèíí³ â³äïîâ³äàòè ïåâíîìó ñï³ââ³äíîøåííþ ì³æ
êîðèñòþ â³ä çíèæåííÿ ðèçèêó ³ âòðàòîþ ³íøèõ ïåðåâàã â ðåçóëüòàò³ âæèòèõ çàõîä³â.
Öå ñï³ââ³äíîøåííÿ ïîâèííå çàáåçïå÷óâàòè â³äïîâ³äíèé ð³âåíü áåçïåêè äëÿ êîíêðåòíîãî ðè-
çèêó.
Îäíèì ³ç ìåòîä³â óñóíåííÿ ÷è çíèæåííÿ ðèçèê³â, ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ðîáîòîþ ìàøèíè, º âèêîðèñ-
òàííÿ áåçïå÷íèõ â³äñòàíåé äëÿ çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ äîñÿãàííÿ íåáåçïå÷íèõ çîí ðóêàìè.
Äëÿ âèçíà÷åííÿ áåçïå÷íèõ â³äñòàíåé íåîáõ³äíî:
— ðîçãëÿíóòè ñèòóàö³¿ ï³ä ÷àñ ðîáîòè ìàøèíè, ùî ñïðè÷èíÿþòü íåîáõ³äí³ñòü äîñòàâàííÿ äî
íåáåçïå÷íèõ çîí;
— çðîáèòè ñòàòèñòè÷íèé îãëÿä àíòðîïîìåòðè÷íèõ äàíèõ ç óðàõóâàííÿì óñ³õ ìîæëèâèõ åòí³-
÷íèõ ãðóï, ùî çóñòð³÷àþòüñÿ â ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ;
— âðàõóâàòè á³îìåõàí³÷í³ ÷èííèêè, òàê³ ÿê ìîæëèâ³ñòü ñòèñêàííÿ òà ðîçòÿãóâàííÿ ÷àñòèí ò³ëà
òà ìåæ³ ïîâîðîòó ñóãëîá³â;
— ðîçãëÿíóòè òåõí³÷í³ ³ ïðàêòè÷í³ àñïåêòè.
ßêùî ö³ àñïåêòè íàáóäóòü ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó âíàñë³äîê òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó, òî ïîëîæåí-
íÿ, â³äîáðàæåí³ â öüîìó ñòàíäàðò³, ìîæóòü áóòè âäîñêîíàëåí³.

*) Äèðåêòèâà 98/37/EC

**) ªâðîïåéñüêà àñîö³àö³ÿ â³ëüíî¿ òîðã³âë³


1)
Âèçíà÷åííÿ òåðì³íà «Çàñòîñóâàííÿ çà ïðèçíà÷åííÿì» ó EN 292-1

IV
ÄÑÒÓ EN 294 – 2001

ÄÅÐÆÀÂÍÈÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

ÁÅÇÏÅ×ͲÑÒÜ ÌÀØÈÍ
ÁÅÇÏÅ×Ͳ ²ÄÑÒÀͲ ÄËß ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß ÌÎÆËÈÂÎÑÒ²
ÄÎÑßÃÀÍÍß ÍÅÁÅÇÏÅ×ÍÈÕ ÇÎÍ ÐÓÊÀÌÈ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÌÀØÈÍ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÐÀÑÑÒÎßÍÈß ÄËß ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÙÅÍÈß
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÄÎÒßÃÈÂÀÍÈß
ÄÎ ÎÏÀÑÍÛÕ ÇÎÍ ÐÓÊÀÌÈ
SAFETY OF MACHINERY
SAFETY DISTANCES TO PREVENT DANGER ZONES
FROM BEING REACHED BY THE UPPER LIMBS

×èííèé â³ä 2002 – 01– 01

1 ÑÔÅÐÀ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß
Öåé ñòàíäàðò óñòàíîâëþº çíà÷åííÿ áåçïå÷íèõ â³äñòàíåé äëÿ çàïîá³ãàííÿ äîñÿãàííþ íåáåç-
ïå÷íèõ çîí ðóêàìè äëÿ ëþäåé â³êîì â³ä òðüîõ ðîê³â ³ ñòàðøå. Ö³ â³äñòàí³ çàñòîñîâóþòü òîä³, êîëè
ò³ëüêè çà ¿õíüîþ äîïîìîãîþ ìîæå áóòè äîñÿãíóòî íàëåæíî¿ áåçïåêè.
Ïðèì³òêà. Ö³ áåçïå÷í³ â³äñòàí³ íå ìîæóòü çàáåçïå÷èòè äîñòàòíüîãî çàõèñòó â³ä äåÿêèõ íåáåçïåê, íàïðèêëàä, ðà-
ä³àö³¿ ³ âèêèä³â øê³äëèâèõ ðå÷îâèí. ßêùî º òàê³ íåáåçïåêè, òî íåîáõ³äíî âæèòè äîäàòêîâ³ çàõîäè áåçïåêè.
Áåçïå÷í³ â³äñòàí³ çàõèùàþòü òèõ îñ³á, ùî íàìàãàþòüñÿ äîñÿãòè íåáåçïå÷íèõ çîí áåç äîäàò-
êîâî¿ äîïîìîãè òà çà óìîâ, âèçíà÷åíèõ äëÿ ð³çíèõ ñèòóàö³é.
Öåé ñòàíäàðò íå ïîøèðþºòüñÿ íà ìàøèíè, äëÿ ÿêèõ ïåðåäáà÷åí³ ïåâí³ åëåêòðîòåõí³÷í³ íîð-
ìè ³ç ñïåö³àëüíèìè âèïðîáóâàííÿìè, íàïðèêëàä, ³ç çàñòîñóâàííÿì âèïðîáóâàëüíîãî ùóïà.
Ó ïåâíèõ âèïàäêàõ º äîñòàòí³ ï³äñòàâè äëÿ â³äõèëåííÿ â³ä óñòàíîâëåíèõ áåçïå÷íèõ â³äñòà-
íåé. Ó òàêèõ âèïàäêàõ ó ñòàíäàðòàõ ïîâèííî áóòè çàçíà÷åíî, ÿêèì ÷èíîì ìîæíà äîñÿãòè â³äïîâ³ä-
íîãî ð³âíÿ áåçïåêè.

2 ÍÎÐÌÀÒÈÂͲ ÏÎÑÈËÀÍÍß
Öåé äåðæàâíèé ñòàíäàðò ì³ñòèòü âèìîãè ç ³íøèõ ïóáë³êàö³é òà ïîñèëàííÿ íà ö³ ïóáë³êàö³¿ ³ç
çàçíà÷åííÿì ÷è áåç çàçíà÷åííÿ ðîêó ¿õíüîãî âèäàííÿ. Ö³ íîðìàòèâí³ ïîñèëàííÿ íàâåäåí³ ó â³äïî-
â³äíèõ ì³ñöÿõ ó òåêñò³, íèæ÷å — ïîñèëàííÿ íà äæåðåëî. Ó âèïàäêàõ ïîñèëàíü íà ïóáë³êàö³¿ ³ç çàçíà-
÷åííÿì ðîêó ¿õíüîãî âèäàííÿ íàñòóïí³ çì³íè ÷è íàñòóïí³ ðåäàêö³¿ öèõ ïóáë³êàö³é ÷èíí³ äëÿ öüîãî
ñòàíäàðòó ò³ëüêè â òîìó ðàç³, ÿêùî âîíè ââåäåí³ â ä³þ ìåòîäîì çì³íè ÷è ìåòîäîì ï³äãîòîâêè íîâî¿
ðåäàêö³¿. Ó ðàç³ ïîñèëàíü íà ïóáë³êàö³¿ áåç ðîêó âèäàííÿ ÷èííèì º îñòàííº âèäàííÿ íàâåäåíî¿
ïóáë³êàö³¿.
EN 292-1 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic
terminology, methodology
ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÅ ÏÎßÑÍÅÍÍß.
EN 292-1 Áåçïå÷í³ñòü ìàøèí. Îñíîâí³ ïîíÿòòÿ, çàãàëüí³ ïðèíöèïè ïðîåêòóâàííÿ.
×àñòèíà 1. Îñíîâíà òåðì³íîëîã³ÿ, ìåòîäîëîã³ÿ.

Âèäàííÿ îô³ö³éíå

1
ÄÑÒÓ EN 294 – 2001

3 ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß
Ó öüîìó ñòàíäàðò³ íàâåäåíî òàê³ âèçíà÷åííÿ, ÿê³ äîïîâíþþòü ò³, ùî íàâåäåí³ ó EN 292-1:
3.1 Çàõèñíà êîíñòðóêö³ÿ (protective stracture) — ô³çè÷íà ïåðåøêîäà (íàïðèêëàä, çàõèñíèé
ïðèñòð³é àáî ÷àñòèíà ìàøèíè), ùî îáìåæóº ðóõ ò³ëà òà/÷è éîãî ÷àñòèíè.
3.2 Áåçïå÷íà â³äñòàíü (safety distance) — ì³í³ìàëüíà â³äñòàíü ðîçì³ùåííÿ çàõèñíî¿ êîíñò-
ðóêö³¿ â³ä íåáåçïå÷íî¿ çîíè.

4 ÇÍÀ×ÅÍÍß ÁÅÇÏÅ×ÍÈÕ Â²ÄÑÒÀÍÅÉ


4.1 Çàãàëüí³ ïîëîæåííÿ
4.1.1 Äîïóùåííÿ
Áåçïå÷í³ â³äñòàí³ âñòàíîâëåí³ ç óðàõóâàííÿì òàêèõ äîïóùåíü:
— Çàõèñí³ êîíñòðóêö³¿ òà áóäü-ÿê³ îòâîðè â íèõ çáåð³ãàþòü ñâîþ ôîðìó ³ ïîëîæåííÿ.
— Áåçïå÷í³ â³äñòàí³ âèì³ðþþòüñÿ â³ä ïîâåðõí³, ùî îáìåæóº ò³ëî ÷è â³äïîâ³äíó ÷àñòèíó ò³ëà.
— Ëþäèíà ìîæå ñïðîáóâàòè ä³ñòàòèñÿ íåáåçïå÷íî¿ çîíè, ââîäÿ÷è ÷àñòèíó ò³ëà êð³çü çàõèñíó
êîíñòðóêö³þ ÷è îòâ³ð.
— гâíåì ï³äëîãè º ïëîùèíà, íà ÿê³é ëþäèíà çâè÷àéíî ñòî¿òü, àëå öå íå îáîâ’ÿçêîâî ï³äëî-
ãà, íàïðèêëàä, òàêîþ ïëîùèíîþ ìîæå áóòè ðîáî÷à ïëàòôîðìà.
— ͳÿê³ äîïîì³æí³ çàñîáè, íàïðèêëàä, ñò³ëüö³ ÷è äðàáèíè íå âèêîðèñòîâóþòü äëÿ çì³íè ð³âíÿ
ï³äëîãè.
— ͳÿê³ äîïîì³æí³ çàñîáè, íàïðèêëàä, ïðóòòÿ ÷è ³íñòðóìåíòè íå çàñòîñîâóþòü äëÿ çá³ëüøåí-
íÿ ïðèðîäíèõ ìåæ äîñÿãàííÿ íåáåçïå÷íî¿ çîíè ðóêàìè.
4.1.2 Îö³íêà ðèçèêó
Âèá³ð â³äïîâ³äíèõ áåçïå÷íèõ â³äñòàíåé äëÿ çàïîá³ãàííÿ ìîæëèâîñò³ äîñÿãàííÿ âãîð³ (äèâ. 4.2)
÷è äîñÿãàííÿ íàä çàõèñíèìè êîíñòðóêö³ÿìè (äèâ. 4.3) çàëåæèòü â³ä îö³íêè ðèçèêó (ïðî îö³íêó ðèçèêó
äèâ. EN 292-1). Îö³íêà ðèçèêó ïîâèííà ´ðóíòóâàòèñÿ íà éìîâ³ðíîñò³ òðàâìóâàííÿ, à îö³íêà éìîâ³ð-
íî¿ ñåðéîçíîñò³ ðèçèêó âèçíà÷àºòüñÿ â³äïîâ³äíèì âèáîðîì çã³äíî ç äàíèìè öüîãî ñòàíäàðòó.
ÏÐÈÊËÀÄ 1:
ßêùî º ìàëèé ðèçèê ÷åðåç íåáåçïåêó òåðòÿ ÷è ñòèðàííÿ, ñë³ä çàñòîñîâóâàòè çíà÷åííÿ íå ìåí-
ø³, í³æ íàâåäåí³ â òàáëèö³ 1 (äèâ. 4.3.2.1).
ÏÐÈÊËÀÄ 2:
ßêùî ³ñíóº çíà÷íèé ðèçèê ÷åðåç íåáåçïåêó íàìîòóâàííÿ, ñë³ä êîðèñòóâàòèñÿ òàáëèöåþ 2 (äèâ.
4.3.2.2).
4.2 Äîñÿãàííÿ âãîð³ (äèâ. ðèñóíîê 1)
4.2.1 ßêùî ðèçèê, ïîâ’ÿçàíèé ³ç íåáåçïå÷íîþ çîíîþ ìàëèé, òî âèñîòà ðîçì³ùåííÿ íåáåçïå÷-
íî¿ çîíè h ïîâèííà ñòàíîâèòè íå ìåíøå í³æ 2500 ìì.
4.2.2 ßêùî ðèçèê, ïîâ’ÿçàíèé ³ç íåáåçïå÷íîþ çîíîþ âåëèêèé (äèâ. 4.1.2), òî:
— àáî âèñîòà íåáåçïå÷íî¿ çîíè h ïîâèííà ñòàíîâèòè íå ìåíøå í³æ 2700 ìì,
— àáî ïîâèíí³ âæèâàòèñÿ ³íø³ çàõîäè áåçïåêè.
4.3 Äîñÿãàííÿ íàä çàõèñíèìè êîíñòðóêö³ÿìè
4.3.1 Óìîâí³ ïîçíà÷åííÿ
Âèêîðèñòîâóþòü òàê³ ïîçíà÷åííÿ (äèâ. ðèñóíîê 2):
à — âèñîòà íåáåçïå÷íî¿ çîíè;
b — âèñîòà çàõèñíî¿ êîíñòðóêö³¿;
c — â³äñòàíü äî íåáåçïå÷íî¿ çîíè ïî ãîðèçîíòàë³.

2
ÄÑÒÓ EN 294 – 2001

íåáåçïå÷íà çîíà

íåáåçïå÷íà çîíà

h
ð³âåíü ð³âåíü
ï³äëîãè ï³äëîãè

b
a
ñ çàõèñíà
êîíñòðóêö³ÿ

Ðèñóíîê 1 Ðèñóíîê 2

4.3.2 Çíà÷åííÿ
4.3.2.1 ßêùî ðèçèê, ïîâ’ÿçàíèé ³ç íåáåçïå÷íîþ çîíîþ, ìàëèé (äèâ. 4.1.2), ñë³ä çàñòîñîâóâà-
òè çíà÷åííÿ íå ìåíø³ í³æ íàâåäåí³ â òàáëèö³ 1.
Íå äîïóñêàºòüñÿ ³íòåðïîëÿö³ÿ çíà÷åíü òàáëèö³ 1 (äèâ. 4.3.3). ßêùî â³äîì³ çíà÷åííÿ a, b, c
çíàõîäÿòüñÿ ì³æ äâîìà çíà÷åííÿìè òàáëèö³ 1, òî ñë³ä âèêîðèñòîâóâàòè ò³ çíà÷åííÿ, ùî çàáåçïå-
÷óþòü á³ëüø âèñîêèé ð³âåíü áåçïåêè.
Òàáëèöÿ 1
Ðîçì³ðè â ì³ë³ìåòðàõ

Âèñîòà Âèñîòà çàõèñíî¿ êîíñòðóêö³¿ b1)


íåáåçïå÷íî¿ 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500
çîíè a ³äñòàíü äî íåáåçïå÷íî¿ çîíè ïî ãîðèçîíòàë³ ñ
2)
2500 — — — — — — — — —
2400 100 100 100 100 100 100 100 100 —
2200 600 600 500 500 400 350 250 — —
2000 1100 900 700 600 500 350 — — —
1800 1100 1000 900 900 600 — — — —
1600 1300 1000 900 900 500 — — — —
1400 1300 1000 900 800 100 — — — —
1200 1400 1000 900 500 — — — — —
1000 1400 1000 900 300 — — — — —
800 1300 900 600 — — — — — —
600 1200 500 — — — — — — —
400 1200 300 — — — — — — —
200 1100 200 — — — — — — —
0 1100 200 — — — — — — —
1)
Çàõèñí³ êîíñòðóêö³¿, íèæ÷³ í³æ 1000 ìì, â³äñóòí³, îñê³ëüêè âîíè íåäîñòàòíüî îáìåæóþòü ðóõè ò³ëà.
2)
Ùîäî íåáåçïå÷íèõ çîí âèñîòîþ ïîíàä 2500 ìì, äèâ. ó 4.2.

4.3.2.2 ßêùî ðèçèê, ïîâ’ÿçàíèé ³ç íåáåçïå÷íîþ çîíîþ, âåëèêèé (äèâ. 4.1.2), òî:
— ñë³ä âèêîðèñòîâóâàòè çíà÷åííÿ òàáëèö³ 2
— àáî ïîâèíí³ âæèâàòèñÿ ³íø³ çàõîäè áåçïåêè.

3
ÄÑÒÓ EN 294 – 2001

Íå äîïóñêàºòüñÿ ³íòåðïîëÿö³ÿ çíà÷åíü òàáëèö³ 2 (äèâ. 4.3.3). ßêùî â³äîì³ çíà÷åííÿ a, b, c


çíàõîäÿòüñÿ ì³æ äâîìà çíà÷åííÿìè òàáëèö³ 2, òî ñë³ä âèêîðèñòîâóâàòè ò³ çíà÷åííÿ, ùî çàáåçïå-
÷óþòü á³ëüø âèñîêèé ð³âåíü áåçïåêè.
Òàáëèöÿ 2
Ðîçì³ðè â ì³ë³ìåòðàõ
1)
Âèñîòà Âèñîòà çàõèñíî¿ êîíñòðóêö³¿ b
3)
íåáåçïå÷íî¿ 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2700
çîíè a ³äñòàíü äî íåáåçïå÷íî¿ çîíè ïî ãîðèçîíòàë³ ñ
2)
2700 — — — — — — — — — —
2600 900 800 700 600 600 500 400 300 100 —
2400 1100 1000 900 800 700 600 400 300 100 —
2200 1300 1200 1000 900 800 600 400 300 — —
2000 1400 1300 1100 900 800 600 400 — — —
1800 1500 1400 1100 900 800 600 — — — —
1600 1500 1400 1100 900 800 500 — — — —
1400 1500 1400 1100 900 800 — — — — —
1200 1500 1400 1100 900 700 — — — — —
1000 1500 1400 1000 800 — — — — — —
800 1500 1300 900 600 — — — — — —
600 1400 1300 800 — — — — — — —
400 1400 1200 400 — — — — — — —
200 1200 900 — — — — — — — —
0 1100 500 — — — — — — — —
1)
Çàõèñí³ êîíñòðóêö³¿, íèæ÷³ í³æ 1000 ìì, â³äñóòí³, îñê³ëüêè âîíè íåäîñòàòíüî îáìåæóþòü ðóõè ò³ëà.
2)
Ùîäî íåáåçïå÷íèõ çîí, âèùèõ í³æ 2700 ìì, äèâ. ó 4.2.
3)
Çàõèñí³ êîíñòðóêö³¿, íèæ÷³ í³æ 1400 ìì, íå ïîâèíí³ âèêîðèñòîâóâàòèñÿ áåç äîäàòêîâèõ çàõîä³â áåçïåêè.

4.3.3 Âèêîðèñòàííÿ òàáëèöü 1 ³ 2 ç ïðîì³æíèìè çíà÷åííÿìè


Íàâåäåí³ íèæ÷å ïðèêëàäè ïîÿñíþþòü ïðàâèëà êîðèñòóâàííÿ òàáëèöÿìè 1 ³ 2, ÿêùî íåîáõ³ä-
íî âèêîðèñòîâóâàòè ³íø³, í³æ íàâåäåí³ ó òàáëèöÿõ, çíà÷åííÿ. Äëÿ ïðèêëàä³â âèêîðèñòàí³ çíà÷åí-
íÿ òàáëèö³ 1.
ÏÐÈÊËÀÄ 1:
Âèçíà÷èòè âèñîòó b çàõèñíî¿ êîíñòðóêö³¿ çà óìîâè â³äîìèõ a ³ c.
Âèñîòà à íåáåçïå÷íî¿ çîíè ñòàíîâèòü 1500 ìì, ¿¿ â³äñòàíü ïî ãîðèçîíòàë³ ñ â³ä çàïðîïîíîâà-
íî¿ çàõèñíî¿ êîíñòðóêö³¿ ñòàíîâèòü 700 ìì.
³äïîâ³äíî äî òàáëèö³ 1 âèñîòà b çàõèñíî¿ êîíñòðóêö³¿ ïîâèííà áóòè íå ìåíøà í³æ 1800 ìì.
ÏÐÈÊËÀÄ 2:
Âèçíà÷èòè â³äñòàíü ïî ãîðèçîíòàë³ ñ â³ä íåáåçïå÷íî¿ çîíè çà óìîâè â³äîìèõ a ³ b.
Âèñîòà b çàõèñíî¿ êîíñòðóêö³¿ ñòàíîâèòü 1300 ìì, à âèñîòà à íåáåçïå÷íî¿ çîíè ñòàíîâèòü
2300 ìì.
³äïîâ³äíî äî òàáëèö³ 1 â³äñòàíü ïî ãîðèçîíòàë³ ñ äî çàõèñíî¿ êîíñòðóêö³¿ â³ä íåáåçïå÷íî¿
çîíè ïîâèííà áóòè íå ìåíøà í³æ 600 ìì.
ÏÐÈÊËÀÄ 3:
Âèçíà÷èòè âèñîòó à íåáåçïå÷íî¿ çîíè çà óìîâè â³äîìèõ b ³ ñ.
Âèñîòà b çàõèñíî¿ êîíñòðóêö³¿ ñòàíîâèòü 1700 ìì, à â³äñòàíü ïî ãîðèçîíòàë³ ñ â³ä íåáåçïå÷-
íî¿ çîíè ñòàíîâèòü 550 ìì.
³äïîâ³äíî äî òàáëèö³ 1 âèñîòà à íåáåçïå÷íî¿ çîíè íå ïîâèííà áóòè ì³æ 1200 ìì ³ 2200 ìì.

4
ÄÑÒÓ EN 294 – 2001

4.4 Äîñÿãàííÿ íàâêðóãè


Ó òàáëèö³ 3 ïîêàçàí³ îñíîâí³ ðóõè (ðóê) äëÿ îñ³á â³êîì â³ä 14 ðîê³â ³ ñòàðøå (äèâ. òàêîæ ðîçä³ë 5).
Òàáëèöÿ 3
Ðîçì³ðè â ì³ë³ìåòðàõ

Áåçïå÷íà
Îáìåæåííÿ ðóõó Ðèñóíîê
â³äñòàíü, sr

ÎÁÌÅÆÅÍÍß ÐÓÕÓ
≥ 850 A

1)
ÏËÅ×ÅÌ ² ÏÀÕÂÎÞ sr

≤ 120
ÐÓKÀ ÑÏÈÐÀªÒÜÑß ÄΠ˲KÒß ≥ 550

1)
sr A
≥ 300

≤ 120

ÐÓKÀ ÑÏÈÐÀªÒÜÑß ÄÎ KÈÑÒ² ≥ 230


1)

≥ 620 A
≤ 120

sr

ÐÓKÀ ÒÀ KÈÑÒÜ ÑÏÈÐÀÞÒÜÑß A


≥ 130
ÄÎ ÎÑÍÎÂÈ ÏÀËÜÖ²Â
1)

≥ 720
≤ 120

sr

A — Çîíà ðóõó ðóêè


1)
ijàìåòð êîëà, ñòîðîíà êâàäðàòà ÷è øèðèíà ù³ëèíè — çàëåæíî â³ä ôîðìè îòâîðó.

4.5 Äîñÿãàííÿ êð³çü îòâîðè


4.5.1 Îòâîðè ïðàâèëüíî¿ ôîðìè äëÿ îñ³á â³êîì â³ä 14 ðîê³â ³ ñòàðøå
Ó òàáëèö³ 4 íàâåäåíî áåçïå÷í³ â³äñòàí³ sr äëÿ îòâîð³â ïðàâèëüíî¿ ôîðìè äëÿ îñ³á â³êîì â³ä
14 ðîê³â ³ ñòàðøå.
Ðîçì³ðè îòâîð³â å â³äïîâ³äàþòü ñòîðîí³ êâàäðàòíîãî îòâîðó, ä³àìåòðó êðóãëîãî îòâîðó òà
íàéâóæ÷îìó ðîçì³ðó ù³ëèííîãî îòâîðó.
Äëÿ îòâîð³â > 120 ìì âèêîðèñòîâóþòü áåçïå÷í³ â³äñòàí³ çã³äíî ç 4.3.

5
ÄÑÒÓ EN 294 – 2001

Òàáëèöÿ 4
Ðîçì³ðè â ì³ë³ìåòðàõ

Áåçïå÷íà â³äñòàíü, sr
×àñòèíà ò³ëà Ðèñóíîê Îòâ³ð
ù³ëèíà êâàäðàò êðóã

sr
e≤4 ≥2 ≥2 ≥2

e
K²Í×ÈK
ÏÀËÜÖß
4<e≤6 ≥ 10 ≥5 ≥5

6<e≤8 ≥ 20 ≥ 15 ≥5
sr
e

8 < e ≤ 10 ≥ 80 ≥ 25 ≥ 20
ÏÀËÅÖÜ
ÍÀ ÂÑÞ
ÄÎÂÆÈÍÓ 10 < e ≤ 12 ≥ 100 ≥ 80 ≥ 80
ÀÁÎ KÈÑÒÜ sr
e

ÐÓKÈ
12 < e ≤ 20 ≥ 120 ≥ 120 ≥ 120

1)
20 < e ≤ 30 ≥ 850 ≥ 120 ≥ 120

sr 30 < e ≤ 40 ≥ 850 ≥ 200 ≥ 120


e

ÐÓKÀ ÄÎ
ÏËÅ×À
40 < e ≤ 120 ≥ 850 ≥ 850 ≥ 850

1)
ßêùî äîâæèíà ù³ëèííîãî îòâîðó ≤ 65 ìì, òî âåëèêèé ïàëåöü áóäå îáìåæóâà÷åì, ³ áåçïå÷í³ â³äñòàí³ ìîæíà
çìåíøèòè äî 200 ìì.

4.5.2 Îòâîðè ïðàâèëüíî¿ ôîðìè äëÿ îñ³á â³êîì â³ä òðüîõ ðîê³â ³ ñòàðøå
Ó òàáëèö³ 5 âðàõîâàíà íàéìåíøà òîâùèíà ðóê (ïàëüö³â) ³ ìîæëèâà ïîâåä³íêà îñ³á â³êîì â³ä 3
äî 14 ðîê³â. Äëÿ çàõèñòó îñ³á â³êîì ïîíàä 14 ðîê³â ìîæíà òàêîæ êîðèñòóâàòèñÿ äàííèìè ö³º¿ òàá-
ëèö³.
Ðîçì³ðè îòâîð³â å â³äïîâ³äàþòü ñòîðîí³ êâàäðàòíîãî îòâîðó, ä³àìåòðó êðóãëîãî îòâîðó òà
íàéâóæ÷îìó ðîçì³ðó ù³ëèííîãî îòâîðó.
Äëÿ îòâîð³â > 100 ìì âèêîðèñòîâóþòü áåçïå÷í³ â³äñòàí³ çã³äíî ç 4.3.
Ïðèì³òêà. Öèì ñòàíäàðòîì çàõîäè çàõèñòó ä³òåé â³ä çàùåìëåííÿ íå ðîçãëÿäàþòüñÿ.

4.5.3 Îòâîðè íåïðàâèëüíî¿ ôîðìè


ßêùî îòâîðè ìàþòü íåïðàâèëüíó ôîðìó, òî ñë³ä âæèòè òàê³ çàõîäè:
à) Ïåðø çà âñå, âèçíà÷èòè:
— ä³àìåòð íàéìåíøîãî êðóãëîãî îòâîðó;
— ñòîðîíó íàéìåíøîãî êâàäðàòíîãî îòâîðó;
— øèðèíó íàéâóæ÷îãî ù³ëèííîãî îòâîðó,
ó ÿê³ ìîæíà ö³ëêîì âïèñàòè öåé îòâ³ð íåïðàâèëüíî¿ ôîðìè (äèâ. ìàëþíîê 3).
b) Âèáðàòè òðè â³äïîâ³äí³ áåçïå÷í³ â³äñòàí³ ç òàáëèö³ 4 ÷è òàáëèö³ 5.
c) Íàéìåíøà áåçïå÷íà â³äñòàíü ³ç òðüîõ îáðàíèõ ó b) çíà÷åíü ïîâèííà áóòè âèêîðèñòàíà.

6
ÄÑÒÓ EN 294 – 2001

ñòîðîíà

ñòîðîíà
øèðèíà ä³àìåòð

Ðèñóíîê 3

Òàáëèöÿ 5
Ðîçì³ðè â ì³ë³ìåòðàõ

Áåçïå÷íà â³äñòàíü, sr
×àñòèíà ò³ëà Ðèñóíîê Îòâ³ð
ù³ëèíà êâàäðàò êðóã

sr
e≤4 ≥ 2 ≥2 ≥2
e

K²Í×ÈK
ÏÀËÜÖß
4<e≤6 ≥ 20 ≥ 10 ≥ 10

sr
6<e≤8 ≥ 40 ≥ 30 ≥ 20
e

ÏÀËÅÖÜ
8 < e ≤ 10 ≥ 80 ≥ 60 ≥ 60
ÍÀ ÂÑÞ
ÄÎÂÆÈÍÓ sr
ÀÁÎ KÈÑÒÜ
e

10 < e ≤ 12 ≥ 100 ≥ 80 ≥ 80
ÐÓKÈ

1)
12 < e ≤ 20 ≥ 900 ≥ 120 ≥ 120

sr 20 < e ≤ 30 ≥ 900 ≥ 550 ≥ 120


e

ÐÓKÀ ÄÎ
ÏËÅ×À
30 < e ≤ 100 ≥ 900 ≥ 900 ≥ 900

1)
ßêùî äîâæèíà ù³ëèííîãî îòâîðó ≤ 40 ìì, òî âåëèêèé ïàëåöü áóäå îáìåæóâà÷åì, ³ áåçïå÷í³ â³äñòàí³ ìîæíà
çìåíøèòè äî 120 ìì.

7
ÄÑÒÓ EN 294 – 2001

5 ÂÏËÈ ÄÎÄÀÒÊÎÂÈÕ ÇÀÕÈÑÍÈÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²É


ÍÀ ÁÅÇÏÅ×Ͳ ²ÄÑÒÀͲ
Ó òàáëèöÿõ 1, 2, 3 (ïåðøèé ðèñóíîê), 4 ³ 5 ïåðåäáà÷àºòüñÿ ðîçì³ùåííÿ çàõèñíèõ êîíñòðóêö³é
â îäí³é ïëîùèíè. Íåîáõ³äíî âçÿòè äî óâàãè, ùî äîäàòêîâ³ çàõèñí³ êîíñòðóêö³¿ ÷è ïîâåðõí³, ïîä³áí³
äî íèõ, ìîæóòü îáìåæèòè â³ëüí³ ðóõè ðóêè, êèñò³ ÷è ïàëüöÿ ³ òèì ñàìèì çá³ëüøèòè çîíó, â ÿê³é
³ñíóâàííÿ äæåðåë íåáåçïåêè ïðèïóñòèìî. ßê öüîãî ìîæíà äîñÿãòè, âèäíî ç òàáëèöü 3 ³ 6.
Òàáëèöÿ 6
Ðîçì³ðè â ì³ë³ìåòðàõ

Áåçïå÷íà
Îáìåæåííÿ ðóõó Ðèñóíîê
â³äñòàíü, sr

ÎÁÌÅÆÅÍÍß ÐÓÕÓ ÏËÅ×ÅÌ


sr1 ≥ 230
² ÏÀÕÂÎÞ
0
62 ≥ 620

sr1

IJ ÎKÐÅ̲ ÇÀÕÈÑͲ sr 1


sr2 ≥ 550
KÎÍÑÒÐÓKÖ²¯

sr
3
≥ 300

ÎÄÍÀ ÇÀÕÈÑÍÀ KÎÍÑÒÐÓKÖ²ß sr 2


ÄÎÇÂÎËߪ ÐÓÕ Â²Ä ÑÓÃËÎÁÀ sr3 ≥ 850
KÈÑÒ², À ÄÐÓÃÀ Â²Ä Ë²KÒß

ÎÁÌÅÆÅÍÍß ÐÓÕÓ ÏËÅ×ÅÌ ≥ 720


sr3 ≥ 850
² ÏÀÕÂÎÞ
sr 3
sr 4

sr 4
≥7 sr
20 3
ÎÄÍÀ ÎKÐÅÌÀ ÇÀÕÈÑÍÀ
KÎÍÑÒÐÓKÖ²ß, ÙÎ ÄÎÇÂÎËߪ sr4 ≥ 130
ÐÓÕ ÏÀËÜÖ²Â Â²Ä ÎÑÍÎÂÈ

ÓÄÊ 614.8:331.456:62.06 – 783.61 13.110


Êëþ÷îâ³ ñëîâà: áåçïå÷í³ñòü ìàøèí, íåáåçïå÷í³ çîíè, â³äñòàíü, áåçïåêà, ðîçì³ðè, ðóêè.

8
ÄÑÒÓ EN 294–2001

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÓÊÐÀÈÍÛ

Áåçîïàñíîñòü ìàøèí

ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÐÀÑÑÒÎßÍÈß
ÄËß ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÙÅÍÈß ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ
ÄÎÒßÃÈÂÀÍÈß ÄÎ ÎÏÀÑÍÛÕ ÇÎÍ ÐÓÊÀÌÈ
(EN 294:1992, IDT)

Èçäàíèå îôèöèàëüíîå

Êèåâ
ÃÎÑÑÒÀÍÄÀÐÒ ÓÊÐÀÈÍÛ
2001
ÄÑÒÓ EN 294 – 2001

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

1 ÂÍÅÑÅÍ Íàöèîíàëüíûì íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèì èíñòèòóòîì äèçàéíà Ìèíèñòåðñòâà îáðàçî-


âàíèÿ è íàóêè Óêðàèíû è òåõíè÷åñêèì êîìèòåòîì ñòàíäàðòèçàöèè «Äèçàéí è ýðãîíîìèêà» (ÒÊ 121)
2 ÂÂÅÄÅÍ Â ÄÅÉÑÒÂÈÅ ïðèêàçîì Ãîññòàíäàðòà Óêðàèíû îò 27 èþëÿ 2001 ã. ¹ 369
3 Ñòàíäàðò ñîîòâåòñòâóåò EN 294:1992 Safety of machinery — Safety distances to prevent danger
zones from being reached by the upper limbs (Áåçîïàñíîñòü ìàøèí. Áåçîïàñíûå ðàññòîÿíèÿ äëÿ
ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçìîæíîñòè äîòÿãèâàíèÿ äî îïàñíûõ çîí ðóêàìè)
Ñòåïåíü ñîîòâåòñòâèÿ — èäåíòè÷íûé (IDT)
Ïåðåâîä ñ àíãëèéñêîãî (en).
4 ÂÂÅÄÅÍ ÂÏÅÐÂÛÅ
5 ÏÅÐÅÂÎÄ È ÍÀÓ×ÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÅ ÐÅÄÀÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ: À. Ðóáöîâ; Â. Ñâèðêî, êàíä. ïñèõîë.
íàóê; Ý. Ôåäîðåíêî

Íàñòîÿùèé ñòàíäàðò íå ìîæåò áûòü ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî âîñïðîèçâåäåí, òèðàæèðîâàí


è ðàñïðîñòðàíåí â êà÷åñòâå îôèöèàëüíîãî èçäàíèÿ áåç ðàçðåøåíèÿ Ãîññòàíäàðòà Óêðàèíû

II
ÄÑÒÓ EN 294 – 2001

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Ñ.
Íàöèîíàëüíîå ââåäåíèå .................................................................................................................. IV
0 Ââåäåíèå ............................................................................................................................................. IV
1 Ñôåðà ïðèìåíåíèÿ ............................................................................................................................ 1
2 Íîðìàòèâíûå ññûëêè ......................................................................................................................... 1
3 Îïðåäåëåíèÿ ....................................................................................................................................... 2
3.1 Çàùèòíàÿ êîíñòðóêöèÿ ............................................................................................................... 2
3.2 Áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå .............................................................................................................. 2
4 Çíà÷åíèÿ áåçîïàñíûõ ðàññòîÿíèé ................................................................................................... 2
4.1 Îáùèå ïîëîæåíèÿ ........................................................................................................................ 2
4.2 Äîòÿãèâàíèå ââåðõó ..................................................................................................................... 2
4.3 Äîòÿãèâàíèå íàä çàùèòíûìè êîíñòðóêöèÿìè ......................................................................... 3
4.4 Äîòÿãèâàíèå âîêðóã ...................................................................................................................... 5
4.5 Äîòÿãèâàíèå ÷åðåç îòâåðñòèÿ .................................................................................................... 5
5 Âëèÿíèå äîïîëíèòåëüíûõ çàùèòíûõ êîíñòðóêöèé íà áåçîïàñíûå ðàññòîÿíèÿ ....................... 8

III
ÄÑÒÓ EN 294 – 2001

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Ýòîò ãîñóäàðñòâåííûé ñòàíäàðò Óêðàèíû ÿâëÿåòñÿ èäåíòè÷íûì ïåðåâîäîì EN 294:1992
Safety of machinery — Safety distances to prevent danger zones from being reached by the upper
limbs (Áåçîïàñíîñòü ìàøèí — Áåçîïàñíûå ðàññòîÿíèÿ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçìîæíîñòè äîòÿ-
ãèâàíèÿ äî îïàñíûõ çîí ðóêàìè).
Ïðè ïåðåèçäàíèè ñòðóêòóðà ñòàíäàðòà íå èçìåíÿëàñü, è â íåãî íå âíîñèëèñü òåõíè÷åñêèå
îòêëîíåíèÿ.
Ñòàíäàðò ñîäåðæèò òàêèå ðåäàêöèîííûå èçìåíåíèÿ:
— âî «Ââåäåíèè» äàíî «Íàöèîíàëüíîå ïîÿñíèòåëüíîå ïðèìå÷àíèå» îòíîñèòåëüíî ñîêðàùå-
íèÿ EFTA;
— â «Íîðìàòèâíûõ ññûëêàõ» äàíî «Íàöèîíàëüíîå ïîÿñíåíèå» îòíîñèòåëüíî ïåðåâîäà íà
ðóññêèé ÿçûê íàçâàíèÿ ñòàíäàðòà;
— ñëîâà «ýòîò åâðîïåéñêèé ñòàíäàðò» çàìåíåíû íà «ýòîò ãîñóäàðñòâåííûé ñòàíäàðò»;
— Äèðåêòèâà 89/392/ÅÅÑ çàìåíåíà Äèðåêòèâîé 98/37/ÅÑ;
— ñòðóêòóðíûå ýëåìåíòû ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàíäàðòà «Îáëîæêà», «Òèòóëüíûé ëèñò», «Ïðå-
äèñëîâèå» è «Íàöèîíàëüíîå ââåäåíèå» îôîðìëåíû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ñèñòåìû
ñòàíäàðòèçàöèè Óêðàèíû. «Íàöèîíàëüíîå ïðèìå÷àíèå» è «Íàöèîíàëüíîå ïîÿñíåíèå» âûäåëåíû
â òåêñòå ðàìêîé.

0 ÂÂÅÄÅÍÈÅ
Íàñòîÿùèé ñòàíäàðò ðàçðàáîòàí ñ öåëüþ ãàðìîíèçàöèè ñ òðåáîâàíèÿìè, ïðåäëàãàåìûìè
) )
Äèðåêòèâîé ïî ìàøèíàì * , è ñ ñîîòâåòñòâóþùèìè ïðàâèëàìè EFTA ** .
 ñîîòâåòñòâèè ñ EN 292-1 ìàøèíà ñ÷èòàåòñÿ áåçîïàñíîé, åñëè îíà ìîæåò ïðîäîëæèòåëüíî
âûïîëíÿòü ñâîè ôóíêöèè, ðåãóëèðîâàòüñÿ, îáñëóæèâàòüñÿ, äåìîíòèðîâàòüñÿ è óòèëèçèðîâàòüñÿ
ïðè óñëîâèè ïðèìåíåíèÿ ïî íàçíà÷åíèþ1), áåç òðàâìèðîâàíèÿ ëþäåé è óãðîçû èõ çäîðîâüþ. Äëÿ
äîñòèæåíèÿ ýòîãî íåîáõîäèìû:
— êîíñòðóêòèâíîå ñíèæåíèå ðèñêà;
— ïðèìåíåíèå ìåð çàùèòû;
— èíôîðìàöèÿ äëÿ ïîëüçîâàòåëÿ (ñèãíàëû, çíàêè, èíñòðóêöèè);
— ñðåäñòâà èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû;
— ìåðû áåçîïàñíîñòè, ïðèìåíÿåìûå ïîëüçîâàòåëåì (áåçîïàñíûå ðàáî÷èå ïðèåìû, îðãàíè-
çàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ, êàñàþùèåñÿ áåçîïàñíîñòè).
Ñðåäñòâà è ìåðîïðèÿòèÿ ïî äîñòèæåíèþ áåçîïàñíîñòè äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü îïðåäåëåí-
íîìó ñîîòíîøåíèþ ìåæäó ïîëüçîé îò ñíèæåíèÿ ðèñêà è ïîòåðåé äðóãèõ ïðåèìóùåñòâ â ðåçóëü-
òàòå ïðèíÿòûõ ìåð.
Ýòî ñîîòíîøåíèå äîëæíî îáåñïå÷èâàòü ñîîòâåòñòâóþùèé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè äëÿ êîí-
êðåòíîãî ðèñêà.
Îäíèì èç ìåòîäîâ óñòðàíåíèÿ èëè ñíèæåíèÿ ðèñêîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðàáîòîé ìàøèíû, ÿâëÿåò-
ñÿ èñïîëüçîâàíèå áåçîïàñíûõ ðàññòîÿíèé äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçìîæíîñòè äîòÿãèâàíèÿ äî
îïàñíûõ çîí ðóêàìè.
Ïðè îïðåäåëåíèè áåçîïàñíûõ ðàññòîÿíèé íåîáõîäèìî:
— ðàññìîòðåòü ñèòóàöèè âî âðåìÿ ðàáîòû ìàøèíû, êîòîðûå âûçûâàþò íåîáõîäèìîñòü äîòÿ-
ãèâàíèÿ äî îïàñíûõ çîí;
— ñäåëàòü ñòàòèñòè÷åñêèé îáçîð àíòðîïîìåòðè÷åñêèõ äàííûõ ñ ó÷åòîì âñåõ âîçìîæíûõ ýòíè-
÷åñêèõ ãðóïï, âñòðå÷àþùèõñÿ â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ;
— ó÷åñòü áèîìåõàíè÷åñêèå ôàêòîðû, òàêèå êàê âîçìîæíîñòü ñæèìàíèÿ èëè ðàñòÿãèâàíèÿ
÷àñòåé òåëà è ãðàíèöû ïîâîðîòà ñóñòàâîâ;
— ðàññìîòðåòü òåõíè÷åñêèå è ïðàêòè÷åñêèå àñïåêòû.
Åñëè ýòè àñïåêòû ïðèîáðåòóò äàëüíåéøåå ðàçâèòèå âñëåäñòâèå òåõíè÷åñêîãî ïðîãðåññà,
ïîëîæåíèÿ, îòîáðàæåííûå â ýòîì ñòàíäàðòå, ìîãóò áûòü óñîâåðøåíñòâîâàíû.
*) Äèðåêòèâà 98/37/EC

** ) Åâðîïåéñêàÿ àññîöèàöèÿ ñâîáîäíîé òîðãîâëè


1)
Îïðåäåëåíèå òåðìèíà «Ïðèìåíåíèå ïî íàçíà÷åíèþ» â EN 292-1

IV
ÄÑÒÓ EN 294 – 2001

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ ÓÊÐÀÈÍÛ

ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÜ ÌÀØÈÍ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÐÀÑÑÒÎßÍÈß ÄËß ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÙÅÍÈß
ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÄÎÒßÃÈÂÀÍÈß
ÄÎ ÎÏÀÑÍÛÕ ÇÎÍ ÐÓÊÀÌÈ
ÁÅÇÏÅ×ͲÑÒÜ ÌÀØÈÍ
ÁÅÇÏÅ×Ͳ ²ÄÑÒÀͲ ÄËß ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß ÌÎÆËÈÂÎÑÒ²
ÄÎÑßÃÀÍÍß ÍÅÁÅÇÏÅ×ÍÈÕ ÇÎÍ ÐÓÊÀÌÈ
SAFETY OF MACHINERY
SAFETY DISTANCES TO PREVENT DANGER ZONES
FROM BEING REACHED BY THE UPPER LIMBS

Ââåäåí â äåéñòâèå 2002 – 01– 01

1 ÑÔÅÐÀ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß
Íàñòîÿùèé ñòàíäàðò óñòàíàâëèâàåò çíà÷åíèÿ áåçîïàñíûõ ðàññòîÿíèé, êîòîðûå ïðåäîòâðà-
ùàþò âîçìîæíîñòü äîòÿãèâàíèÿ äî îïàñíûõ çîí ðóêàìè äëÿ ëþäåé â âîçðàñòå îò òðåõ ëåò è ñòàð-
øå. Ýòè ðàññòîÿíèÿ ïðèìåíÿþò òîãäà, êîãäà òîëüêî ñ èõ ïîìîùüþ ìîæåò áûòü äîñòèãíóòà íàäëå-
æàùàÿ áåçîïàñíîñòü.
Ïðèìå÷àíèå. Ýòè áåçîïàñíûå ðàññòîÿíèÿ íå ìîãóò îáåñïå÷èòü äîñòàòî÷íîé çàùèòû îò íåêîòîðûõ îïàñíîñòåé,
íàïðèìåð, ðàäèàöèè è âûáðîñîâ âðåäíûõ âåùåñòâ.  ñëó÷àå òàêèõ îïàñíîñòåé, íåîáõîäèìî ïðèíÿòü äîïîëíèòåëüíûå
ìåðû áåçîïàñíîñòè.
Áåçîïàñíûå ðàññòîÿíèÿ çàùèùàþò òåõ, êòî ïûòàåòñÿ äîòÿíóòüñÿ äî îïàñíûõ çîí áåç äîïîë-
íèòåëüíîé ïîìîùè è ïðè óñëîâèÿõ, îïðåäåëåííûõ äëÿ ðàçíûõ ñèòóàöèé.
Ýòîò ñòàíäàðò íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ìàøèíû, äëÿ êîòîðûõ ïðåäóñìîòðåíû îïðåäåëåííûå
ýëåêòðîòåõíè÷åñêèå íîðìû ñî ñïåöèàëüíûìè èñïûòàíèÿìè, íàïðèìåð, ñ ïðèìåíåíèåì èñïûòà-
òåëüíîãî ùóïà.
 îïðåäåëåííûõ ñëó÷àÿõ èìåþòñÿ äîñòàòî÷íûå îñíîâàíèÿ äëÿ îòêëîíåíèÿ îò óñòàíîâëåí-
íûõ áåçîïàñíûõ ðàññòîÿíèé.  òàêèõ ñëó÷àÿõ â ñòàíäàðòàõ äîëæíî áûòü óêàçàíî, êàêèì îáðàçîì
ìîæíî äîñòè÷ü ñîîòâåòñòâóþùåãî óðîâíÿ áåçîïàñíîñòè.

2 ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÛÅ ÑÑÛËÊÈ
Íàñòîÿùèé ãîñóäàðñòâåííûé ñòàíäàðò ñîäåðæèò òðåáîâàíèÿ èç äðóãèõ ïóáëèêàöèé è ññûëêè
íà ýòè ïóáëèêàöèè ñ óêàçàíèåì è áåç óêàçàíèé ãîäà èõ èçäàíèÿ. Ýòè íîðìàòèâíûå ññûëêè ïðèâå-
äåíû â ñîîòâåòñòâóþùèõ ìåñòàõ â òåêñòå, íèæå ñëåäóåò óêàçàíèå íà èñòî÷íèê.  ñëó÷àÿõ ññûëîê
íà ïóáëèêàöèè ñ óêàçàíèåì ãîäà èõ èçäàíèÿ ïîñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ èëè ïîñëåäóþùèå ðåäàêöèè
ýòèõ ïóáëèêàöèé äåéñòâèòåëüíû äëÿ íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè îíè ââåäå-
íû â äåéñòâèå ìåòîäîì èçìåíåíèÿ èëè ìåòîäîì ïîäãîòîâêè íîâîé ðåäàêöèè.  ñëó÷àå ññûëîê íà
ïóáëèêàöèè áåç ãîäà èçäàíèÿ äåéñòâèòåëüíî ïîñëåäíåå èçäàíèå ïðèâåäåííîé ïóáëèêàöèè.
EN 292-1 Safety of machinery — Basic concepts, general principles for design — Part 1: Basic
terminology, methodology

Èçäàíèå îôèöèàëüíîå

1
ÄÑÒÓ EN 294 – 2001

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÏÎßÑÍÅÍÈÅ.
EN 292-1 Áåçîïàñíîñòü ìàøèí. Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ, îáùèå ïðèíöèïû ïðîåêòèðîâàíèÿ.
×àñòü 1. Îñíîâíàÿ òåðìèíîëîãèÿ, ìåòîäîëîãèÿ.

3 ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß
 íàñòîÿùåì ñòàíäàðòå ïðèìåíÿþòñÿ ñëåäóþùèå îïðåäåëåíèÿ, äîïîëíÿþùèå òå, êîòîðûå
ïðèâåäåíû â EN 292-1:
3.1 Çàùèòíàÿ êîíñòðóêöèÿ (protective stracture) — ôèçè÷åñêîå ïðåïÿòñòâèå (íàïðèìåð,
çàùèòíîå óñòðîéñòâî èëè ÷àñòü ìàøèíû), îãðàíè÷èâàþùåå äâèæåíèå òåëà è/èëè åãî ÷àñòè.
3.2 Áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå (safety distance) — ìèíèìàëüíîå ðàññòîÿíèå ðàçìåùåíèÿ çà-
ùèòíîé êîíñòðóêöèè îò îïàñíîé çîíû.

4 ÇÍÀ×ÅÍÈß ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÕ ÐÀÑÑÒÎßÍÈÉ


4.1 Îáùèå ïîëîæåíèÿ
4.1.1 Äîïóùåíèÿ
Áåçîïàñíûå ðàññòîÿíèÿ óñòàíîâëåíû ñ ó÷åòîì òàêèõ äîïóùåíèé:
— Çàùèòíûå êîíñòðóêöèè è ëþáûå îòâåðñòèÿ â íèõ ñîõðàíÿþò ñâîþ ôîðìó è ïîëîæåíèå.
— Áåçîïàñíûå ðàññòîÿíèÿ èçìåðÿþòñÿ îò ïîâåðõíîñòè, êîòîðàÿ îãðàíè÷èâàåò òåëî èëè ñîîò-
âåòñòâóþùóþ ÷àñòü òåëà.
— ×åëîâåê ìîæåò ïîïðîáîâàòü äîòÿíóòüñÿ äî îïàñíîé çîíû, ââîäÿ ÷àñòü òåëà ñêâîçü çàùèò-
íóþ êîíñòðóêöèþ èëè îòâåðñòèå.
— Óðîâíåì ïîëà ÿâëÿåòñÿ ïëîñêîñòü, íà êîòîðîé ÷åëîâåê îáû÷íî ñòîèò, íî ýòî íå îáÿçà-
òåëüíî ïîë, íàïðèìåð, òàêîé ïëîñêîñòüþ ìîæåò áûòü ðàáî÷àÿ ïëàòôîðìàþ
— Íèêàêèå âñïîìîãàòåëüíûå ñðåäñòâà, íàïðèìåð, ñòóëüÿ èëè ëåñòíèöû íå èñïîëüçóþòñÿ
äëÿ èçìåíåíèÿ óðîâíÿ ïîëà.
— Íèêàêèå âñïîìîãàòåëüíûå ñðåäñòâà, íàïðèìåð, ïðóòüÿ èëè èíñòðóìåíòû íå ïðèìåíÿþòñÿ
äëÿ óâåëè÷åíèÿ åñòåñòâåííûõ ãðàíèö äîòÿãèâàíèÿ äî îïàñíîé çîíû ðóêàìè.
4.1.2 Îöåíêà ðèñêà
Âûáîð ñîîòâåòñòâóþùèõ áåçîïàñíûõ ðàññòîÿíèé äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçìîæíîñòè äîòÿãè-
âàíèÿ ââåðõó (ñì. 4.2) èëè äîòÿãèâàíèÿ íàä çàùèòíûìè êîíñòðóêöèÿìè (ñì. 4.3) çàâèñèò îò îöåí-
êè ðèñêà (îá îöåíêå ðèñêà ñì. EN 292-1). Îöåíêà ðèñêà äîëæíà îñíîâûâàòüñÿ íà âåðîÿòíîñòè òðàâ-
ìèðîâàíèÿ, à îöåíêà âîçìîæíîé ñåðüåçíîñòè ðèñêà îïðåäåëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì âûáîðîì ñî-
ãëàñíî äàííûì íàñòîÿùåãî ñòàíäàðòà.
ÏÐÈÌÅÐ 1:
Åñëè ñóùåñòâóåò íåáîëüøîé ðèñê èç-çà îïàñíîñòè òðåíèÿ èëè ñòèðàíèÿ, ñëåäóåò ïðèìåíÿòü
çíà÷åíèÿ íå ìåíüøèå, ÷åì ïðèâåäåííûå â òàáëèöå 1 (ñì. 4.3.2.1).
ÏÐÈÌÅÐ 2:
Åñëè ñóùåñòâóåò çíà÷èòåëüíûé ðèñê èç-çà îïàñíîñòè íàìàòûâàíèÿ, ñëåäóåò ïîëüçîâàòüñÿ
òàáëèöåé 2 (ñì. 4.3.2.2).
4.2 Äîòÿãèâàíèå ââåðõó (ñì. ðèñóíîê 1)
4.2.1 Åñëè ðèñê, ñâÿçàííûé ñ îïàñíîé çîíîé, íåáîëüøîé, òî âûñîòà ðàçìåùåíèÿ îïàñíîé
çîíû h äîëæíà áûòü íå ìåíåå 2500 ìì.
4.2.2 Åñëè ðèñê, ñâÿçàííûé ñ îïàñíîé çîíîé, áîëüøîé (ñì. 4.1.2), òî:
— èëè âûñîòà îïàñíîé çîíû h äîëæíà áûòü íå ìåíüøå 2700 ìì;
— èëè íåîáõîäèìî ïðèìåíÿòü äðóãèå ìåðû áåçîïàñíîñòè.

2
ÄÑÒÓ EN 294 – 2001

4.3 Äîòÿãèâàíèå íàä çàùèòíûìè êîíñòðóêöèÿìè


4.3.1 Óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ
Èñïîëüçóþòñÿ ñëåäóþùèå îáîçíà÷åíèÿ (ñì. ðèñóíîê 2):
à — âûñîòà îïàñíîé çîíû;
b — âûñîòà çàùèòíîé êîíñòðóêöèè;
c — ðàññòîÿíèå äî îïàñíîé çîíû ïî ãîðèçîíòàëè.
îïàñíàÿ çîíà

îïàñíàÿ çîíà
h

óðîâåíü óðîâåíü
ïîëà ïîëà

b
a
ñ çàùèòíàÿ
êîíñòðóêöèÿ

Ðèñóíîê 1 Ðèñóíîê 2
4.3.2 Çíà÷åíèÿ
4.3.2.1 Åñëè ðèñê, ñâÿçàííûé ñ îïàñíîé çîíîé, íåáîëüøîé (ñì. 4.1.2), ñëåäóåò ïðèìåíÿòü
çíà÷åíèÿ íå ìåíüøèå, ÷åì ïðèâåäåííûå â òàáëèöå 1.
Òàáëèöà 1
Ðàçìåðû â ìèëëèìåòðàõ

Âûñîòà Âûñîòà çàùèòíîé êîíñòðóêöèè b1)


îïàñíîé 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2500
çîíû a Ðàññòîÿíèå äî îïàñíîé çîíû ïî ãîðèçîíòàëè ñ
2)
2500 — — — — — — — — —
2400 100 100 100 100 100 100 100 100 —
2200 600 600 500 500 400 350 250 — —
2000 1100 900 700 600 500 350 — — —
1800 1100 1000 900 900 600 — — — —
1600 1300 1000 900 900 500 — — — —
1400 1300 1000 900 800 100 — — — —
1200 1400 1000 900 500 — — — — —
1000 1400 1000 900 300 — — — — —
800 1300 900 600 — — — — — —
600 1200 500 — — — — — — —
400 1200 300 — — — — — — —
200 1100 200 — — — — — — —
0 1100 200 — — — — — — —
1)
Çàùèòíûå êîíñòðóêöèè íèæå 1000 ìì îòñóòñòâóþò, òàê êàê îíè íåäîñòàòî÷íî îãðàíè÷èâàþò äâèæåíèÿ òåëà.
2)
Îòíîñèòåëüíî îïàñíûõ çîí âûøå 2500 ìì ñì. â 4.2.

3
ÄÑÒÓ EN 294 – 2001

Íå äîïóñêàåòñÿ èíòåðïîëÿöèÿ çíà÷åíèé òàáëèöû 1 (ñì. 4.3.3). Åñëè èçâåñòíûå çíà÷åíèÿ a,


b, c íàõîäÿòñÿ ìåæäó äâóìÿ çíà÷åíèÿìè òàáëèöû 1, òî ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü òå çíà÷åíèÿ, êîòî-
ðûå îáåñïå÷èâàþò áîëåå âûñîêèé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè.
4.3.2.2 Åñëè ðèñê, ñâÿçàííûé ñ îïàñíîé çîíîé, áîëüøîé (ñì. 4.1.2), òî:
— ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü çíà÷åíèÿ òàáëèöû 2
— èëè íåîáõîäèìî ïðèìåíÿòü äðóãèå ìåðû áåçîïàñíîñòè.
Íå äîïóñêàåòñÿ èíòåðïîëÿöèÿ çíà÷åíèé òàáëèöû 2 (ñì. 4.3.3). Åñëè èçâåñòíûå çíà÷åíèÿ a,
b, c íàõîäÿòñÿ ìåæäó äâóìÿ çíà÷åíèÿìè òàáëèöû 2, òî ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü òå çíà÷åíèÿ, êîòî-
ðûå îáåñïå÷èâàþò áîëåå âûñîêèé óðîâåíü áåçîïàñíîñòè.
Òàáëèöà 2
Ðàçìåðû â ìèëëèìåòðàõ
1)
Âûñîòà Âûñîòà çàùèòíîé êîíñòðóêöèè b
3)
îïàñíîé 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 2700
çîíû a Ðàññòîÿíèå äî îïàñíîé çîíû ïî ãîðèçîíòàëè ñ
2)
2700 — — — — — — — — — —
2600 900 800 700 600 600 500 400 300 100 —
2400 1100 1000 900 800 700 600 400 300 100 —
2200 1300 1200 1000 900 800 600 400 300 — —
2000 1400 1300 1100 900 800 600 400 — — —
1800 1500 1400 1100 900 800 600 — — — —
1600 1500 1400 1100 900 800 500 — — — —
1400 1500 1400 1100 900 800 — — — — —
1200 1500 1400 1100 900 700 — — — — —
1000 1500 1400 1000 800 — — — — — —
800 1500 1300 900 600 — — — — — —
600 1400 1300 800 — — — — — — —
400 1400 1200 400 — — — — — — —
200 1200 900 — — — — — — — —
0 1100 500 — — — — — — — —
1)
Çàùèòíûå êîíñòðóêöèè íèæå 1000 ìì îòñóòñòâóþò, òàê êàê îíè íåäîñòàòî÷íî îãðàíè÷èâàþò äâèæåíèÿ òåëà.
2)
Îòíîñèòåëüíî îïàñíûõ çîí âûøå 2500 ìì ñì. â 4.2.
3)
Çàùèòíûå êîíñòðóêöèè íèæå 1400 ìì íå äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ áåç äîïîëíèòåëüíûõ ìåð áåçîïàñíîñòè.

4.3.3 Èñïîëüçîâàíèå òàáëèö 1 è 2 ñ ïðîìåæóòî÷íûìè çíà÷åíèÿìè


Ïðèâåäåííûå íèæå ïðèìåðû îáúÿñíÿþò ïðàâèëà ïîëüçîâàíèÿ òàáëèöàìè 1 è 2, åñëè íåîá-
õîäèìî èñïîëüçîâàòü èíûå, íåæåëè óêàçàííûå â òàáëèöàõ, çíà÷åíèÿ. Äëÿ ïðèìåðîâ èñïîëüçîâà-
íû çíà÷åíèÿ òàáëèöû 1.
ÏÐÈÌÅÐ 1:
Îïðåäåëèòü âûñîòó b çàùèòíîé êîíñòðóêöèè ïðè èçâåñòíûõ a è c.
Âûñîòà à îïàñíîé çîíû ñîñòàâëÿåò 1500 ìì, åå ðàññòîÿíèå ïî ãîðèçîíòàëè ñ îò ïðåäëàãàå-
ìîé çàùèòíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿåò 700 ìì.
Ñîãëàñíî òàáëèöå 1 âûñîòà b çàùèòíîé êîíñòðóêöèè äîëæíà áûòü íå ìåíåå 1800 ìì.
ÏÐÈÌÅÐ 2:
Îïðåäåëèòü ðàññòîÿíèå ïî ãîðèçîíòàëè ñ îò îïàñíîé çîíû ïðè èçâåñòíûõ a è b.
Âûñîòà b çàùèòíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿåò 1300 ìì, à âûñîòà à îïàñíîé çîíû ñîñòàâëÿåò
2300 ìì.
Ñîãëàñíî òàáëèöå 1 ðàññòîÿíèå ïî ãîðèçîíòàëè ñ äî çàùèòíîé êîíñòðóêöèè îò îïàñíîé çîíû
äîëæíî áûòü íå ìåíåå 600 ìì.

4
ÄÑÒÓ EN 294 – 2001

ÏÐÈÌÅÐ 3:
Îïðåäåëèòü âûñîòó à îïàñíîé çîíû ïðè èçâåñòíûõ b è ñ.
Âûñîòà b çàùèòíîé êîíñòðóêöèè ñîñòàâëÿåò 1700 ìì, à ðàññòîÿíèå ïî ãîðèçîíòàëè ñ îò îïàñ-
íîé çîíû ñîñòàâëÿåò 550 ìì.
Ñîãëàñíî òàáëèöå 1 âûñîòà à îïàñíîé çîíû íå äîëæíà íàõîäèòüñÿ ìåæäó 1200 ìì è 2200 ìì.
4.4 Äîòÿãèâàíèå âîêðóã
 òàáëèöå 3 ïîêàçàíû îñíîâíûå äâèæåíèÿ (ðóê) äëÿ ëèö â âîçðàñòå îò 14 ëåò è ñòàðøå
(ñì. òàêæå ðàçäåë 5).
Òàáëèöà 3
Ðàçìåðû â ìèëëèìåòðàõ

Áåçîïàñíîå
Îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ Ðèñóíîê
ðàññòîÿíèå, sr

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß
≥ 850 A

1)
ÏËÅ×ÎÌ È ÏÎÄÌÛØKÎÉ sr

≤ 120

ÐÓKÀ ÎÏÈÐÀÅÒÑß ÄÎ ËÎKÒß ≥ 550


1)

sr A
≥ 300
≤ 120

ÐÓKÀ ÎÏÈÐÀÅÒÑß ÄÎ KÈÑÒÈ ≥ 230


1)

≥ 620 A
≤ 120

sr

ÐÓKÀ È KÈÑÒÜ ÎÏÈÐÀÞÒÑß A


≥ 130
ÄÎ ÎÑÍÎÂÀÍÈß ÏÀËÜÖÅÂ
1)

≥ 720
≤ 120

sr

A — Çîíà äâèæåíèÿ ðóêè


1)
Äèàìåòð êðóãà, ñòîðîíà êâàäðàòà èëè øèðèíà ùåëè — â çàâèñèìîñòè îò ôîðìû îòâåðñòèÿ.

4.5 Äîòÿãèâàíèå ÷åðåç îòâåðñòèÿ


4.5.1 Îòâåðñòèÿ ïðàâèëüíîé ôîðìû äëÿ ëèö â âîçðàñòå îò 14 ëåò è ñòàðøå
 òàáëèöå 4 ïðèâåäåíû áåçîïàñíûå ðàññòîÿíèÿ sr äëÿ îòâåðñòèé ïðàâèëüíîé ôîðìû äëÿ
ëèö â âîçðàñòå îò 14 ëåò è ñòàðøå.

5
ÄÑÒÓ EN 294 – 2001

Ðàçìåðû îòâåðñòèé å ñîîòâåòñòâóþò ñòîðîíå êâàäðàòíîãî îòâåðñòèÿ, äèàìåòðó êðóãëîãî îò-


âåðñòèÿ è íàèáîëåå óçêîìó ðàçìåðó ùåëåâîãî îòâåðñòèÿ.
Äëÿ îòâåðñòèé > 120 ìì èñïîëüçóþòñÿ áåçîïàñíûå ðàññòîÿíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 4.3.
Òàáëèöà 4
Ðàçìåðû â ìèëëèìåòðàõ

Áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå, sr
×àñòü òåëà Ðèñóíîê Îòâåðñòèå
ùåëü êâàäðàò êðóã

sr
e e≤4 ≥2 ≥2 ≥2
KÎÍ×ÈK
ÏÀËÜÖÀ
4<e≤6 ≥ 10 ≥5 ≥5

6<e≤8 ≥ 20 ≥ 15 ≥5
sr
e

8 < e ≤ 10 ≥ 80 ≥ 25 ≥ 20
ÏÀËÅÖ
ÍÀ ÂÑÞ
10 < e ≤ 12 ≥ 100 ≥ 80 ≥ 80
ÄËÈÍÓ ÈËÈ sr
e

KÈÑÒÜ ÐÓKÈ
12 < e ≤ 20 ≥ 120 ≥ 120 ≥ 120

1)
20 < e ≤ 30 ≥ 850 ≥ 120 ≥ 120

sr
30 < e ≤ 40 ≥ 850 ≥ 200 ≥ 120
e

ÐÓKÀ ÄÎ
ÏËÅ×À
40 < e ≤ 120 ≥ 850 ≥ 850 ≥ 850

1)
Åñëè äëèíà ùåëåâîãî îòâåðñòèÿ ≤ 65 ìì, òî áîëüøîé ïàëåö áóäåò îãðàíè÷èòåëåì, è áåçîïàñíûå ðàññòîÿíèÿ ìîæíî
óìåíüøèòü äî 200 ìì.

4.5.2 Îòâåðñòèÿ ïðàâèëüíîé ôîðìû äëÿ ëèö â âîçðàñòå îò òðåõ ëåò è ñòàðøå
 òàáëèöå 5 ó÷òåíà íàèìåíüøàÿ òîëùèíà ðóê (ïàëüöåâ) è âîçìîæíîå ïîâåäåíèå ëèö â âîç-
ðàñòå îò 3 äî 14 ëåò. Äëÿ çàùèòû ëèö ñòàðøå 14 ëåò ìîæíî òàêæå ïîëüçîâàòüñÿ äàííûìè ýòîé
òàáëèöû.
Ðàçìåðû îòâåðñòèé å ñîîòâåòñòâóþò ñòîðîíå êâàäðàòíîãî îòâåðñòèÿ, äèàìåòðó êðóãëîãî îò-
âåðñòèÿ è íàèáîëåå óçêîìó ðàçìåðó ùåëåâîãî îòâåðñòèÿ.
Äëÿ îòâåðñòèé > 100 ìì èñïîëüçóþòñÿ áåçîïàñíûå ðàññòîÿíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ 4.3.
Ïðèìå÷àíèå. Ýòèì ñòàíäàðòîì íå ðàññìàòðèâàþòñÿ ìåðû çàùèòû äåòåé îò çàùåìëåíèÿ.

4.5.3 Îòâåðñòèÿ íåïðàâèëüíîé ôîðìû


Åñëè îòâåðñòèÿ èìåþò íåïðàâèëüíóþ ôîðìó, òî íóæíî ïðèíÿòü ñëåäóþùèå ìåðû:
à) Ïðåæäå âñåãî, îïðåäåëèòü:
— äèàìåòð íàèìåíüøåãî êðóãëîãî îòâåðñòèÿ;
— ñòîðîíó íàèìåíüøåãî êâàäðàòíîãî îòâåðñòèÿ;

6
ÄÑÒÓ EN 294 – 2001

— øèðèíó íàèáîëåå óçêîãî ùåëåâîãî îòâåðñòèÿ,


â êîòîðûå ìîæíî öåëèêîì âïèñàòü ýòî îòâåðñòèå íåïðàâèëüíîé ôîðìû (ñì. ðèñóíîê 3).
b) Âûáðàòü òðè ñîîòâåòñòâóþùèõ áåçîïàñíûõ ðàññòîÿíèÿ èç òàáëèöû 4 èëè òàáëèöû 5.
c) Íàèìåíüøåå áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå èç òðåõ èçáðàííûõ â b) çíà÷åíèé äîëæíî áûòü èñ-
ïîëüçîâàíî.
ñòîðîíà

ñòîðîíà
øèðèíà

äèàìåòð

Ðèñóíîê 3

Òàáëèöà 5
Ðàçìåðû â ìèëëèìåòðàõ

Áåçîïàñíîå ðàññòîÿíèå, sr
×àñòü òåëà Ðèñóíîê Îòâåðñòèå
ùåëü êâàäðàò êðóã

sr
e≤4 ≥ 2 ≥2 ≥2
e

KÎÍ×ÈK
ÏÀËÜÖÀ
4<e≤6 ≥ 20 ≥ 10 ≥ 10

sr
6<e≤8 ≥ 40 ≥ 30 ≥ 20
e

ÏÀËÅÖ
8 < e ≤ 10 ≥ 80 ≥ 60 ≥ 60
ÍÀ ÂÑÞ
ÄËÈÍÓ ÈËÈ sr
KÈÑÒÜ
e

10 < e ≤ 12 ≥ 100 ≥ 80 ≥ 80
ÐÓKÈ

1)
12 < e ≤ 20 ≥ 900 ≥ 120 ≥ 120

sr 20 < e ≤ 30 ≥ 900 ≥ 550 ≥ 120


e

ÐÓKÀ ÄÎ
ÏËÅ×À
30 < e ≤ 100 ≥ 900 ≥ 900 ≥ 900

1)
Åñëè äëèíà ùåëåâîãî îòâåðñòèÿ ≤ 40 ìì, òî áîëüøîé ïàëåö áóäåò îãðàíè÷èòåëåì, è áåçîïàñíûå ðàññòîÿíèÿ ìîæíî
óìåíüøèòü äî 120 ìì.

7
ÄÑÒÓ EN 294 – 2001

5 ÂËÈßÍÈÅ ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÕ ÇÀÙÈÒÍÛÕ ÊÎÍÑÒÐÓÊÖÈÉ


ÍÀ ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÅ ÐÀÑÑÒÎßÍÈß
 òàáëèöàõ 1, 2, 3 (ïåðâûé ðèñóíîê), 4 è 5 ïðåäïîëàãàåòñÿ ðàçìåùåíèå çàùèòíûõ êîíñòðóê-
öèé â îäíîé ïëîñêîñòè. Íåîáõîäèìî ïðèíÿòü âî âíèìàíèå, ÷òî äîïîëíèòåëüíûå çàùèòíûå êîí-
ñòðóêöèè èëè ïîâåðõíîñòè, ïîäîáíûå èì, ìîãóò îãðàíè÷èòü ñâîáîäíûå äâèæåíèÿ ðóêè, êèñòè èëè
ïàëüöà è òåì ñàìûì óâåëè÷èòü çîíó, â êîòîðîé ñóùåñòâîâàíèå èñòî÷íèêîâ îïàñíîñòè äîïóñòè-
ìî. Êàê ýòîãî ìîæíî äîñòè÷ü, âèäíî èç òàáëèö 3 è 6.
Òàáëèöà 6
Ðàçìåðû â ìèëëèìåòðàõ

Áåçîïàñíîå
Îãðàíè÷åíèå äâèæåíèÿ Ðèñóíîê
ðàññòîÿíèå, sr

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß
sr1 ≥ 230
 ÏËÅ×Å È ÏÎÄÌÛØKÅ
0
62 ≥ 620

sr1

ÄÂÅ ÎÒÄÅËÜÍÛÅ ÇÀÙÈÒÍÛÅ sr 1


sr2 ≥ 550
KÎÍÑÒÐÓKÖÈÈ
sr
3
≥ 300

ÎÄÍÀ ÇÀÙÈÒÍÀß KÎÍÑÒÐÓKÖÈß sr 2


ÏÎÇÂÎËßÅÒ ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÎÒ
sr3 ≥ 850
ÑÓÑÒÀÂÀ KÈÑÒÈ, À ÂÒÎÐÀß
ÎÒ ËÎKÒß

ÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÅ ÄÂÈÆÅÍÈß ≥ 720


sr3 ≥ 850
 ÏËÅ×Å È ÏÎÄÌÛØKÅ
sr 3
sr 4

sr 4
≥7 sr
ÎÄÍÀ ÎÒÄÅËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÍÀß 20 3

KÎÍÑÒÐÓKÖÈß, ÏÎÇÂÎËßÞÙÀß
sr4 ≥ 130
ÄÂÈÆÅÍÈÅ ÏÀËÜÖÅÂ ÎÒ
ÎÑÍÎÂÀÍÈß

ÓÄÊ 614.8:331.456:62.06 – 783.61 13.110


Êëþ÷åâûå ñëîâà: áåçîïàñíîñòü ìàøèí, îïàñíûå çîíû, ðàññòîÿíèå, áåçîïàñíîñòü, ðàçìåðû,
ðóêè.

8
Ðåäàêòîð Ã. ßðìèø
Òåõí³÷íèé ðåäàêòîð Î. Êàñ³÷
Êîðåêòîð Ò. Íàãîðíà
Êîìï’þòåðíà âåðñòêà ². Ñîõà÷

ϳäïèñàíî äî äðóêó 26.10.2001. Ôîðìàò 60 × 84 1/8.


Óì. äðóê. àðê. 2,79. Çàì. Ö³íà äîãîâ³ðíà.

³ää³ë ïîë³ãðàô³¿ íàóêîâî-òåõí³÷íèõ âèäàíü ÓêðÍÄIÑÑI


03150, Êè¿â-150, âóë. Ãîðüêîãî, 174

Вам также может понравиться