Вы находитесь на странице: 1из 228

l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb

CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

:ėēkĒ¬©oĀb ėkēùÍb
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM
CNC l±cÍcj Ĕąø®Āb Ćý{oĀb qġf Ăēñ¸n ½¼Ë å

0
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ėĄ©ùĄ
ĎĀf ĘāìĐ 'b©kì Ċj ©ąÐ Vď©íj LĈ ġ ĊĄ Ęāì ćĢ²ĀbĐ ĖĢ¼ĀbĐ Vď©zĐ ' ©ąÍb
: ©íjĐ VĎk{»Đ
Ė¬¨cùĀb ėj¬©ãb ėēĉÅđĀb ¬¨bđýĀb ĂēČeoĀ NčãbĐ NùoĀb lĒ¬©oāĀ ėĄcíĀb ė²±Ġãb Ęí²n
ėwēoĈ ćcąoČġb b«Č ĔneĒĐ VĂąíĀb ûđ± å Ė®ôđoãb ėēĉčãbĐ ėēĉõĀbĐ ėēĉùoĀb öěcèđĀb Ăñµ Ęāì
ĂĄcýoĄ ĊÅĐ ¨cÕh đÓ cčā ąÏ å l¼n MĀb ĊÅđĀb b«Č Ė¨cø ċ©Ā ĊĄ Ė©Ē©²Āb qcčvđoāĀ
¬b®ąo±ġb Ăvd ĊĄ ċcßħbĐ ĆāíĀcj }ā²ãb Ďjckµ Ėđø ĘāìР館bđĄ Ęāì Ćr 'b Ęāì ĺcēnbª ©ąoíĒ
. ĺcēìcĉ» ėĄ©ùoãb ăĐ©Āb ÷c¼ã Ûcín 'b ċđíj Ă¼oĀ :ĕđąĉoĀb ć©ùoĀb ėāwì îô¨ å ĺcĄ©ø
m¬cwoĀb îĄ úõon ėēj cÕh ĖđĶ¤ xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb pĶ¤ ©øĐ
ûđ± qckāĶoĄ ĔücÊ ėsĒ©z ėēąāì lēĀc±d úôĐ VėēkĒ¬©oĀb xĄbDĀb Ěcĉj å ėĄ©ùoãb ėēĀĐ©Āb
FĒcíãb ¨b©ìh ïĐ®¸Ą å ĖđĶÎb ď«Č pāsÝ ©øĐ V ĎnckāĶoĄ LāoĀ Ďnc¼¼Ë ėôcýj ĂąíĀb å
FĒcíãb ©ąoín ªh VėēkĒ¬©oĀb xĄbDĀb Ěcĉj å ėē±c±ģb Ė°ēü®Āb Ăsß ĕ«Āb ėēĉÅđĀb ėēĉčãb
NčãbĐ NùoĀb lĒ¬©oāĀ ėĄcíĀb ė²±ĠãbĐ ĂąíĀb ûđ± ĂsÝ ėē¼¼Ë ċcÌ Ăēý¸n Ęāì cčěcĉj
ď«Č y®¥oĀ VĂąíĀb ûđ± qckāĶoĄ Ď¿®õn ĕ«Āb ĔāąíĀb îøbđĀb îĄ ėēąāíĀb ėĒğ®Āb úôbđon tēÇ
ėēíøbĐ ®südĐ VĂąíĀ b ûđ²j ĺcøc¼oĀb ®süd LĒ¬©n xĄcĈDĀ ėāĄcý oĄ Ė®éĉj ėĒcčĉĀb å ċcwāĀb
. ėē±c±ģb ĎnckāĶoĄ úēùÊ å
Ĕj¬©oã " CAD/CAM l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼ " ėēkĒ¬©oĀb ėkēùÍb ď«Č ăĐcĉonĐ
qcìđ¿đĄ ėĒđĈcsĀb ėēìcĉ¼Āb ©ČcíąāĀ " CNC l±cÍcj Ĕąø®Āb Ćý{oĀb qġf Ăēñ¸n " ćđāj¨
. ½¼¥oĀb b«I ėĄ¯ĢĀb qb¬cčãb mc²oüb ėēõēü ăĐcĉon ėĒđēz
ĂĄen ėēkĒ¬©oĀb ėkēùÍb ď«Č þĒ©Ē Új îÀn ĔČĐ xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħbĐ
mđā±ej Vė Ą¯ĢĀb ėĒ¬Đ®ÀĀb qb¬cčãb Ăē»en å ®µckĄ Ăý¸Ācj Ćč²n ċd ĬĂvĐ °ì 'b ĊĄ
ď«Č mc²oüb ėēāąì Ćì©n MĀb ăcýµģbĐ qcùēkĶoĀ cj Ćì©ĄV©ēùíoĀb ĊĄ đā× æ²kĄ
. qb¬cčãb
îēG ĎĈh \ďc¿®ĒĐ ĎkÖ cã cčĉĄ ĊĒ©ēõo²ãb Đ cȨb©ìh Ęāì ÚąěcùĀb úôđĒ ċd ăe²Ĉ 'bĐ
. Ěcì©Āb lēÏ
xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

1
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

´®čõĀb
ė{õ¼Āb Ćø¬ ïđ¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¿đãb
ė¢¢Ą©ùĄ
ėēõĒ®ín ėĄ©ùĄ
ÛĐģb Ė©zđĀb
9 xĄcĈDĀb Ăēñ¸n
1W xĄcĈDĀb ėčvbĐ
11 xĄcĈDĀb ėk±cz
1X ėĀ©²ĉãb xĄcĈDĀb Ćěbđø
1Z þĒ®Ê Ûh ċb¬Đ¨ ĊĄ Ė¬eõĀb ĂĒ©ín
19 qcõāãb ĂĒđÊĐ }oô
XW ėēěcùāoĀb ®µĠãb qc{ēąān
XW ĔěcùāoĀb ®µĠãb qb¨b©ìh
. Mastercam xĄcĈ®j å Ʊ®Āb qbШd : ėēĈcsĀb Ė©zđĀb
X4 Line æ¤ Ć±¬ ®Ąd
X2 çcùĈ 3 ėēĄđāíÜ Arc ´đø Ʊ¬ ®Ąd
XY ®ĶùĀb ö¼Ĉ Đ ´đùĀb °ü®Ą ėēĄđāíÜ Arc Polar ´đø Ʊ¬ ®Ąd
XZ Circle Ė®ěb¨ Ʊ¬ ®Ąd
X[ Rectangle ĂēĶo²Ą Ʊ¬ ®Ąd
X9 Rectangle Shapes Options ėõāoÑ ăcýµej ĂēĶo²Ą Ʊ¬ ®Ąd
3W Polygon îāÀĄ Ʊ¬ ®Ąd
3X Ellipse ĕĐcÀēj Ăýµ Ʊ¬ ®Ąd
33 Fillet ėĒ®ěb©Āb ėõĶ¸Āb ®Ąd
34 Chamfer ėĮĒĐb°Āb ėõĶ¸Āb ®Ąd

.Mastercam xĄcĈ®j å ĂĒ©íoĀb qbШd : ėsĀcsĀb Ė©zđĀb


3Z Move þĒ®Ê ®Ąd
4W Copy ¦²Ĉ ®Ąd
4X Mirror Ėf®Ą ®Ąd

2
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ė{õ¼Āb Ćø¬ ïđ¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¢¿đãb


Rotate ċb¬Đ¨ ®Ąd
Offset ĕ¯bđn ®Ąd
4Z Trim m«µ ®Ąd
4[ Array ėôđõ¼Ą ®Ąd
49 Scale ĆēwÊ ®Ąd

.ç¬c¥ąāĀ îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb : ėíjb®Āb Ė©zđĀb


23 Ú¸¥oĀb ėÅb®¤
YW ėā¥āÎb ėÅb®¤
Y4 ĆēíĉoĀb ėÅb®¤
YZ èĐĐĢùĀb ėÅb®¤
Z1 ĊĒ®Ý
. °Ēb®õāĀ îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb : ė²ĄcÎb Ė©zđĀb
Z2 ĊĒ®ąoĀb Ʊ¬
1WZ Geometry levels qcĒđo²ãb ė±©ĉČ
111 Solid) lā» Ć²v ( ĊĒ®ąoāĀ ėāoü Đd Ć²Ï Ăąì
11Z ¬đoĉýāĀ Extrude úsj Ăąì
1XX ĕ®ěb©Āb lēÌbĐ îj®ãb lēÌbĐ ĂēĶo²ãb lēwāĀ Extrude úsj Ăąì
1XZ mđùsāĀ Extrude úsj Ăąì
13Y Ėcüc?b îĄ ) Toolpaths ĊĒ®ąoĀb Ęāì Ė©íĀb qb¬c²Ą î¿Đ ( ½ùĀb Đd îĶùĀb
XW1 NC Ĕąø®Āb Ćý{oĀb xĄcĈ®j ăc±¬h Đ ©ēĀđn
XW2 ĊĒ®Ý
XWY îvb®ãb

3
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ėkēùÍcj ėēõĒ®íoĀb ėĄ©ùãb

Ăē»cõn Ęāì ĕđoÊ qcĄđ±¬ Đ d ėĶē²j ėē±©ĉČ qcĄđ±¬ m¬©oãb Ʊ®Ē ċd : ćcíĀb ÷©Jb
Ęoz ėjđāĶãb ėēāēñ¸oĀb qcēāąíĀb cčēāì öēÀĒ ĮĆr ĊĄĐ (Mastercam) xĄcĈ®j ćb©¥o±cj ĖFsü
Ćý{oĀb ĊěcýĄ Ăąì xĄcĈ®j ©ēĀđoj ćđùĒ bF¤dĐ Ăñ¸Āb ėíĶø Ăēñ¸n ĖcücÐ ĊĄ ĊýąoĒ
.CNC l±cÍcj Ĕąø®Āb
:ėkēùÍcj öĒ®íoĀb
l¢¢¢±cÍcj îēĉ¢¢¢¼oĀb Đ Ćēą¢¢¢¼oĀb ćc¢¢¢éĈ Ċ¢¢¢ì ė¢¢¢Ą©ù Ą Ę¢¢¢āì ÛĐģb Ė©¢¢¢zđĀb å ÷®íoĉ¢¢¢±
Ćěbđ¢ø Đ qbШd ėÅ®¢µd Ċ¢Ą Ď¢očvbĐ Ď¢ĒđoÊ cĄ Đ (Mastercam) xĄcĈ®j ćb©¥o±cj CAD/CAM
ėíěc¢¸Āb ėĀ©¢²ĉãb Ćěbđ¢ùĀb ÷Ģ¢¤ Ę¢āì Ĕ¢Ą®Ib ćc¢éĉĀb Ęāì ėēĉkãb ĆěbđùĀb Új cĄ Ăù ĉoĀb ėùĒ®Å Đ
ė¢¢ąéĈd ¨¬đĉ¢¢± c¢¢ąü . Windows ćc¢¢éĈ Ą ė¢¢ùôbđoãb qc¢¢ùēkĶoĀb å Ė®ô bđ¢¢oãb Đ ćb©¥o¢¢±ġb
c¢ēôbĐ cz®¢µ ć©ùĉ¢± b®¤f ³ēĀĐ bF¤d Đ . cI ėwoĉãb qcü®¸Āb Đ cìđēµ ®sü ģb
CAD/CAM
.CAD/CAM ėąéĈd ĊĄ Đd CAD ėąéĈd ĊĄ qcąēą¼oĀb lāv ėēõēü Ċì
xĄc¢Ĉ®j cčĉĄĠĒ MĀb Ʊ®Āb qbШd ĆČd Ăē¼õoĀb ĊĄ ĚĔ¸j ĐVėēĈcsĀb Ė©zđĀb å Ä®ío²ĈĐ Ė®ěb©
¢ĀbV Arc ´đùĀbV Line æÎb Ʊ¬ : ăbĐ©ü Create Ěc¸Ĉh ėąěcø ăĢ¤ ĊĄ Mastercam ė
¢Ē®ěb©Āb ėõĶ¸ĀbV Ellipse ĕĐcÀēj ĂýµV Polygon îāÀãbV Rectangle ĂēĶo²ãbVCircle
.Ė¨©íoãb qb¬cēÎ bĐ Chamfer ėĮĒĐb°Āb ėõĶ¸ĀbV Fillet
xĄc¢¢¢¢Ĉ®j å ėē¢¢¢±©ĉIb qĢĒđ¢¢¢{oĀb Đ ĂĒ©¢¢¢íoĀb qbШ ģ ė¢¢¢¢sĀcsĀb Ė©¢¢¢zđĀb cĉ¢¢¢¼¼¤ c¢¢¢ÀĒd ®ĒĐ©¢
¢¢¢¢oĀb VMirror ´c¢¢¢¢¢ýíĈġb VCopy ¦¢¢¢¢¢²ĉĀbV Move þ¢¢¢¢¢Ē®{oĀb : ăbĐ©¢¢¢¢¢ü Mastercam Đ
.c¢¢¢ČFð Đ Scale Ćē¢¢¢w{oĀbV Array ėôđõ¢¢¢¼ãbV Trim m«¢¢¢¸ĀbV Offset ĕ¯bđ¢¢¢oĀbV Rotate
Đ }¢²ãb ė¢Āb¨ Ė©¢zđĀb ď«¢Č ăĐc¢ĉon c¢ąü . ė¢Āđā?b ė¢āsĄģb mđā¢±d Ú¤đ¢oĄ ėēôbđĀb £Đ®¸Āb
cĉĄ©ø
.cčĄb©¥o±b ėēõēü }ē¿đoĀ ėĀđāÐ ėāsĄd cĉĄ©ø Đ ®»cĉíĀb ĚcùoĈb û®Å
öĒ®ín Đ ĆĒ©ùoj d©kn Đ Vç¬c¥ãb ėÏDĀ îēĉ¼o Āb Đ Ćēą¼o āĀ Ä®íon ėíjb®Āb Ė©zđĀbĐ
ėąěcø ăĢ¤ ĊĄ Mastercam ćcéĈ cčĉĄĠĒ MĀb Đ ėÅb®Îcj ė»cÎb îĶ ùĀb Ėb¨d qb
¬c²Ą ĆēíĉoĀb ėÅb®¤ b«ü Đ Ú¸¥oĀb ėÅb®¤ VėÅb®Îb ĊĄ Ú ìđĈ ĆĒ©ùn Ęāì y®ín Ćr
.Toolpaths
ėkoýĄ ĊĄ ¨©íĀb ©Ē©Ê ėùĒ®Å £®¸nĐ .) ėkĀđāĀb ( ėèđāùĀbĐ ėā¥āÎb qcēāąì Ä®ío²n cÀĒ dV
4
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ĊĒ¬cąo Āb ĊĄ ėìđąÏ Ė©zđĀb ď«Č £Eùn cąü Đ .ėē±cēùĀb èĐĐĢùĀb ăcýµdĐ ćcéĉĀb
. ėõāo¥ãb ėÅb®Îb qcēāąíĀ ėāĄc¸ Āb
qb¬c¢²Ą Ěc¢¸Ĉh ė¢ēõēýj ö¢Ē®íoĀb Đ °Ē®õoĀb ėÏDĀ îēĉ¼o Āb Đ Ćēą¼o āĀ Ä®íon ė²ĄcÎb
Ė©zđĀb ė¢ąěcø ăĢ¢¤ Ċ¢Ą Mastercam ćc¢éĈ c¢čĉĄĠĒ M¢Āb Đ °¢Ē®õo Āb Ė©¢zĐ Ă¢¤b¨ cč¼{ô Đ
îĶùĀb qbШd ćcüE¢¢±cãb xĄc¢¢Ĉ®j ćb©¥o¢¢±cj °¢¢Ēb®õĀb qcĄđ¢¢±¬ Ć¢¢±¬ ė¢¢ēõēü ĆĒ©¢¢ùoj d©¢¢kn
ĐV Toolpaths Ă¢ĒđÊ Ćr VqcĒđo¢²ãb ė¢±©ĉČ ú¢Ē®Å Ċ¢ì cčā¢¼ô Đ Ć¢±®Āb Ę¢āì ¨c¢íjģb î¢¿Đ Ć
¢rV Mastercam
ć©¢ùn c¢ąü V Solid lā¢» Ć¢²v Û h ĎāĒđÊ úĒ®Å Ċì ¨cíj d ĔrĢr Ûb ¨cíjd Ĕěcĉr ĊĄ Ăý¸Āb
b¬Đ®¢Ą î¢ĶùĀb Ėb¨d ¬c¢²Ą Úē¢ín Đ ė¢íĶùĀb Ćēą¢¼n Ċ¢Ą Ěb©¢ojb Ăē¢¼õoĀcj ¬đ¢oĉýĀb î¢Ķø ė¢ēwčĉĄ
Đ Ė©¢íĀb qbEēĄb¬c¢j æ k¢¿ Đ Ė°Čc¢Ìb qbШģb ė¢koýĄ Ċ¢Ą ėĉēý¢²Āb ©¢Ē©Ê Đ ė¢ĄcÎb ¨b©¢ìij
ė¢íĶùāĀ NC Ĕ¢ąø®Āb Ćý{o¢Āb xĄc¢Ĉ®j ©ēĀđn Đ Ėcüc?b Đ ½{õĀb Ěb®vh Ûh c»đā¤ Đ
¬đoĉýĀb
.CNC ėĉēücĄ Ûh ĎĀc±¬hĐ

: ėēkĒ¬©oĀb ėkēùÍb qb¬cčĄ Ęāì m¬©oĀb ćcÝħ îøđoãb pøđĀb

ėēkĒ¬©oĀb qcìc²Āb ¨©ì Ė©zđĀb


X . l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb ćcéĉj öĒ®íoĀb : ÛĐģb Ė©zđĀb
X .Mastercam xĄcĈ®j å Ʊ®Āb qbШd : ėēĈcsĀb Ė©zđĀb
X . Mastercam xĄcĈ®j å ĂĒ©íoĀb qbШd : ėsĀcsĀb Ė©zđĀb
[ . ç¬c¥ąāĀ îēĉ¼o Āb Đ Ćēą¼o Āb :
ėíjb®Āb Ė©zđĀb
1X . °ěb®õāĀ îēĉ¼o Āb Đ Ćēą¼o Āb : ė²ĄcÎb
Ė©zđĀb
5
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: ėkēù{āĀ ėēāē¼õoĀb ÷b©Čģb


: ċd Ęāì Ė¬©ùĀb m¬©oãb ę©Ā ċđýn ėkēùÍb ď«Č qb©zĐ Ăąoýn cĄ©ĉì
.Mastercam xĄcĈ®j ėčvbĐ Ęāì ÷®íoĒ
.Mastercam xĄcĈ®j å ėĄ©¥o²ãb Ʊ®Āb qbШd ĊĄ ėìđąÏ Ęāì ÷®íoĒ 
.Mastercam xĄcĈ®j å ėĄ©¥o²ãb ĂĒ©íoĀb qbШd ĊĄ ėìđąÏ Ęāì ÷®ío Ē 
¨©įíĀb î¿Đ Ćr ĊĄĐ Mastercam xĄcĈ®j ćb©¥o±cj ç¬c¥ãb ĊĒ¬cÝ Ćēą¼oj ćđùĒ
.cčēāì Ėcüc?b ėēāąì ĆooĀ cčēāì
cčēāì ¨©įíĀb î¿Đ Ćr ĊĄĐ Mastercam xĄcĈ®j ćb©¥o±cj °Ēb®õĀb ĊĒ¬cÝ Ćēą¼oj ćđùĒ
.cčíēĉ¼n mđāĶãb ėíĶùāĀ Ĕąø®Āb Ćý{oĀb xĄcĈ®j ©ēĀđn ĆoēĀ

6
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ÛĐģb Ė©zđĀb
Mastercam xĄcĈDj öĒ®ín

7
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

Mastercam xĄcĈEj öĒ®ín :ÛĐģb Ė©zđĀb


CAD/CAM l±cÍcj îēĉ¼oĀb Đ Ćēą¼oĀb ćcéĈ Ęāì ÷®íoĀb Ęāì Ė¬©ùĀb : Ė©zđāĀ ćcíĀb ÷©Jb
.Mastercam xĄcĈ®j ćb©¥o±cj

: Ė©zđāĀ ėēāē¼õoĀb ÷b©Čģb


: ċd Ęāì Ė¬©ùĀb m¬©oãb ę©Ā ċđýn Ė©zđĀb ď«Č Ăąoýn cĄ©ĉì
.ÚoõāoÑ ÚoùĒ®Ķj Mastercam xĄcĈ®j Ăñ¸Ē - 1
.Mastercam xĄcĈ®j ėčvbĐ Ęāì ÷®íoĒ -
X
. cčĒđoÊ MĀb ®ĄbĐģbĐ ėĀ©²ĉãb ĆěbđùĀb ĊĄ ėìđąÏ Ęāì ÷®íoĒ -
3 . Mastercam
xĄcĈ®j ÛhĐ ĊĄ qcõāãb ăđÖĐ }oõĒ -
4
8
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

xĄcĈEĀb Ăēñ¸n
Mastercam xĄcĈ®j Ăēñ¸oĀ ÚoùĒ®Å ©vđĒ

loýãb }Ķ± ĊĄ xĄcĈDĀb ėĈđùĒd Ęāì yШ°ãb æñÀĀb : ÛĐģb ėùĒ®ĶĀb

windows å Ė¨đvđãb xĄbDĀb ėąěcø ĊĄ : ėēĈcsĀb ėùĒ®ĶĀb

9
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: xĄcĈEĀb ėčvbĐ

ėĀ©²ĉãb ĆěbđùĀb æĒ®µ .X ċbđĉíĀb æĒ®µ .1


ėĄcíĀb qb¬cēo¤ġb æĒ®µ .4 ĔěcùāoĀb ®µĠãb æĒ®µ .3
Ʊ®Āb ėùĶĉĄ .Y öěcèđĀb æĒ®µ .2
qbШģb æĒ®µ .[ ėĒ¬đõĀb ėēāìcõoĀb ®ĄbĐģb .Z
ėĀcÍb æĒ®µ .1W qcēāąíĀb Ė¬b¨h ėùĶĉĄ .9
ėíĒ®²Āb qbШģb æĒ®µ . 11

10
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

xĄcĈEĀb ėk±cz
. ėk±c{ü cÀĒb cčĄb©¥o± c j ėēąø¬ Ćēùj cčoĜkín Ċýß MĀb ăđùÍb xĄcĈDĀb
Ċļýß
. ăc¤¨ħb Ăùz äb¨ Ė®µckĄ ėĶē²j qcjc²z ăc¤¨h þĈcýĄij

ĔČĐ ėwēoĉĀb ėąēø Ä®íĒ ÷đ± xĄcĈDĀbĐ ĂùÍb äb¨ 9 /3X loüb : ăcsãb Ăēk± Ęāì
W¡X[1X2

ėē¿cĒ®Āb qcēāąíĀb
ăĐ©Ìb ė{¿đĄ ĔČ cąü ėē¿cĒ®Āb qcēāąíĀb ĊĄ ėìđąÏ Ćì©n Mastercam ėk±cz

ėwēoĉĀb ăcsãb ö»đĀb ėēāąíĀb


Z X+2 + îąÌb
3 X -2 *- £®ĶĀb
1W X*2 m®ÀĀb
X¡2 X/2 / ėą²ùĀb
11
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: File Menu öāĄ ėąěcø

©Ē©v
}oô

êõz
Ʊcj êõz

ėìckÅ
ėìckĶĀb Ăkø ėĉĒcíĄ

ĖF¤ģb qb©ĉo²ãb

½ěc¼¤
yĐ®¤

12
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

:MenuEdit ®Ē®{oĀb ėąěcø

úŐ
ŊŌŕ
Ăōœ
āõʼn
ĄŒœì öŇŖňŋì

13
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: View Menu Ä®íĀb ėąěcø

®ČcAb ėìđąÏ

14
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: Create Menu qcĄđ±®Āb Ěc¸Ĉh ėąěcø

Ʊ®Āb qbШd

15
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: Modify Menu ĂĒ©íoĀb ėąěcø

)ŔŜũ ţůŘœő
(

ŏʼnŘŦ

ŧŋŗūŕ
ŘŰşŞő / ŘŰŎťő

ŭřŋŬő

ŐŠŬšŞŦ

16
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

Settings Menu : qb¨b©ìħb ėąěcø

: þĒ®Ê Ûh ċb¬Đ¨ ĊĄ Ė¬eõĀb ĂĒ©ín


Configuration ėĜēčn Ęāì æñ¿b Settings qb¨b©ìħb ėąěcø ĊĄ – 1
Screen ėµc¸Āb ėąěcø Ęāì æñ¿b – X
Ė¬eõĀb ėāwì / Ė¬eõāĀ æ±Đģb £coõãb ćb©¥o±b ėąěcø ĊĄ Pan þĒ®Ê ¬¯ Ęāì æñÀĀcj Ćø – 3
Middle Button / Wheel use :

17
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

18
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: qcõāãb ĂĒđÊĐ }oô

cČ®Ē©¼n Đd cȨbFo±b úĒ®Å Ċì þĀªĐ qcõāąāĀ ĂĒđÊ ėēāąíj Mastercam xĄcĈ®j ćđùĒ
. ĔĀĥb l±cÍcj îēĉ¼oĀb Đd Ʊ®āĀ ėĄ©¥o²ãb xĄbDĀb ®čµd ĊĄ ėìđą@

: ėēĀcoĀb xĄbDĀb ėìđąÏ Ćì©Ē Mastercam xĄcĈ®j


Solid Edge
AutoCAD
(Mastercam X ,V9,and V8) : ĂsĄ Mastercam ĊĄ ėùjc²Āb ¦²ĉĀb
Pro /Engineer
Solid Works
Auto Desk Inventor
CATIA V4/V5

19
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: ėēěcùāoĀb ®µĠãb qc{ēąān

©üeoāĀ ®µĠãb ċcýĄ ïđĈ }¿đn MĀbĐ ®µĠãb Úß Ęāì ®čén ăcýµģ ¯đĄ¬ Ċì Ė¬ckì ĔČ
. ĎĀc¤¨h mđāĶãb îøđąāĀ }ē{¼Āb ÿ¬cēo¤b ĊĄ

: ®µĠãb qc{ēąān ęđoÐ

: ĔěcùāoĀb ®µĠãb qb¨b©ìh


®µĠãb æĒ®µ ĊĄ ĔěcùāoĀb ®µĠãb ¾b𤠬¯ Ęāì æñÀ Ā cj Ćø ĔěcùāoĀb ®µĠãb qb¨b©ìh FēñoĀ
ĔěcùāoĀb

ĔěcùāoĀb ®µĠãb ¾bđ¤

20
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ėjđāĶãb ®»cĉíĀb ėĀb¯h Đd Ăēíõoj Ćø ĔěcùāoĀb ®µĠãb Ė«ôcĈ ĊĄ

21
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ėēĈcsĀb Ė©zđĀb
Ʊ®Āb qbШd

22
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

Mastercam xĄcĈ®j å Ʊ®Āb qbШd :ėēĈcsĀb Ė©zđĀb

xĄcĈ®j å ėĄ©¥o²ãb Ʊ®Āb qbШd ĊĄ ėìđąÏ Ęāì ÷®íoĀb Ęāì Ė¬©ùĀb : Ė©zđāĀ ćcíĀb ÷©Jb
. Mastercam

:Ė©zđāĀ ėēāē¼õoĀb ÷b©Čģb

: ċd Ęāì Ė¬©ùĀb m¬©oãb ę©Ā ċđýn Ė©zđĀb ď«Č Ăąoýn cĄ©ĉì


Line æ¤ Ć±¬ ®Ąd ć©¥o²Ē . 1
Arc ´đø Ʊ¬ ®Ąd ć©¥o²Ē . X
Circle Ė®ěb¨ Ʊ¬ ®Ąd ć©¥o²Ē . 3
Rectangle ĂēĶo²Ą Ʊ¬ ®Ąd ć©¥o²Ē . 4
Polygon îāÀĄ Ʊ¬ ®Ąd ć©¥o²Ē . 2
Ellipse ĕĐcÀēj Ăýµ Ʊ¬ ®Ąd ć©¥o²Ē . Y
Fillet ėĒ®ěb©Āb ėõĶ¸Āb ®Ąd ć©¥o²Ē . Z
Chamfer ėĮĒĐb°Āb ėõĶ¸Āb ®Ąd ć©¥o²Ē .[

23
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: Line æ¤ Ć±¬ ®Ąd


. Ʊ®Āb qbШd æĒ®µ ĊĄ Line æ¤ ®Ąd ėĈđùĒd Ęāì æñ¿b - 1

X 10 , Y 10 : ĺĢsĄ ÛĐģb ėĶùĉĀb qcērb©zh ä¨d - X

X 10 , Y 100 : ĺĢsĄ ėēĈcsĀb ėĶùĉĀb qcērb©zh ä¨d - 3

24
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: çcùĈ ėrĢr ėēĄđāíÜ Arc ´đø Ʊ¬ ®Ąd

. Ʊ®Āb qbШd æĒ®µ ĊĄ Arc 3 Points ´đø Ʊ¬ ®Ąd ėĈđùĒd Ęāì æñ¿b - 1

. ėrĢsĀb çcùĉĀb qcērb©zh ä¨d - 1

25
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: ®ĶùĀb ö¼Ĉ Đ ´đùĀb °ü®Ą ėēĄđāíÜ Arc Polar ´đø Ʊ¬ ®Ąd
. Ʊ®Āb qbШd æĒ®µ ĊĄ Arc Polar ´đø Ʊ¬ ®Ąd ėĈđùĒd Ęāì æñ¿b - 1

.X50 , Y50 : ĺĢsĄ ĊýoĀĐ ´đùĀb °ü®Ą qcērb©zh ä¨ d - X

R = 50 ĺĢsĄ ĊýēĀĐ ®ĶùĀb ö¼Ĉ ä¨ d - 3

26
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: Circle Ė®ěb¨ Ʊ¬ ®Ąd

. Ʊ®Āb qbШd æĒ®µ ĊĄ Circle Ė®ěb¨ Ʊ¬ ®Ąd ėĈđùĒd Ęāì æñ¿b - 1

.X50 , Y50 : ĺĢsĄ ĊýoĀĐ Ė®ěb©Āb °ü®Ą qcērb©zh ä¨ d - X

R = 40 ĺĢsĄ ĊýēĀĐ ®ĶùĀb ö¼Ĉ ä¨ d - 3

27
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: Rectangle ĂēĶo²Ą Ʊ¬ ®Ąd


. Ʊ®Āb qbШd æĒ®µ ĊĄ Rectangle ĂēĶo²Ą Ʊ¬ ®Ąd ėĈđùĒd Ęāì æñ¿b - 1

. X50 , Y50 : ĺĢsĄ ĊýoĀĐ ăĐģb Ċü®Āb qcērb©zh ä¨ d - X

. X80 , Y100 : ĺĢsĄ ĊýoĀĐ ĔĈcsĀb Ċü®Āb qcērb©zh ä¨ d - 3

28
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: Rectangle Shapes Options ėõāoÑ ăcýµej ĂēĶo²Ą Ʊ¬ ®Ąd


Rectangle Shapes Options ėõāoÑ ăcýµej ĂēĶo²Ą Ʊ¬ ®Ąd ėĈđùĒd Ęāì æñ¿b - 1
. Ʊ®Āb qbШd æĒ®µ ĊĄ

ĂēĶo²ãb Ä®ì ăc¤¨ij Ćø Ćr X50 , Y50 : ĺĢsĄ ĊýoĀĐ ăĐģb Ċü®Āb qcērb©zh ä¨ d - X
XW ėĒ®ěb©Āb ėõĶ¸Āb ¬b©ùĄĐ [W ĂēĶo²ãb ïcõn¬h Đ 1WW

29
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: Polygon îāÀĄ Ʊ¬ ®Ąd


. Ʊ®Āb qbШd æĒ®µ ĊĄ Polygon îāÀĄ Ʊ¬ ®Ąd ėĈđùĒd Ęāì æñ¿b - 1

.X50 , Y50 : ĺĢsĄ ĊýoĀĐ îāÀãb °ü®Ą qcērb©zh ä¨ d - X

30
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

îāÀãb Ė®ěb¨ ®Ķø ö¼Ĉ ©Ē©{oj Ćø Ćr [ ĺĢsĄ ĊýoĀĐ ïĢ¿ģb ¨©ì ä¨ d - 3
Flat ¬¯ Ęāì æñÀĀcj Ė®ěb©Āb y¬c¤ îāÀãb î¿đĄ ¨©z Ćr XWW ĺĢsĄ ĊýoĀĐ ėēąČđĀb
. Corner ¬¯ Ęāì æñÀĀcj Ė®ěb©Āb äb¨ Đd

31
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: Ellipse ĕĐcÀēj Ăýµ Ʊ¬ ®Ąd


. Ʊ®Āb qbШd æĒ®µ ĊĄ Ellipse ĕĐcÀēj Ăýµ Ʊ¬ ®Ąd ėĈđùĒd Ęāì æñ¿b - 1

. X50 , Y50 : ĺĢsĄ ĊýoĀĐ ĕĐcÀēkĀb Ăý¸Āb °ü®Ą qcērb©zh ä¨ d - X

ėē±d®Āb Ė®ěb©Āb ®Ķø ö¼ĈĐ 4W ĺĢsĄ ĊýoĀĐ ėēùôģb Ė®ěb©Āb ®Ķø ö¼Ĉ ä¨ d - 3
[W ĺĢsĄ

32
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: Fillet ėĒ®ěb©Āb ėõĶ¸Āb ®Ąd


. Ʊ®Āb qbШd æĒ®µ ĊĄ Fillet ėĒ®ěb©Āb ėõĶ¸Āb Ʊ¬ ®Ąd ėĈđùĒd Ęāì æñ¿b - 1

12 ĺĢsĄ ĊýoĀĐ ėĒ®ěb©Āb ėõĶ¸Āb ®Ķø ö¼Ĉ ä¨ d - X

. Ʊ®Āb Ęāì ėĒ®ěb©Āb ėõĶ¸Āb îø𥠨©z - 3

33
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: Chamfer ėĮĒĐb°Āb ėõĶ¸Āb ®Ąd


qbШd æĒ®µ ĊĄ Chamfer ėĮĒĐb°Āb ėõĶ¸Āb Ʊ¬ ®Ąd ėĈđùĒd Ęāì æñ¿b - 1
. Ʊ®Āb

12 ĺĢsĄ ĊýoĀĐ ėĮĒĐb°Āb ėõĶ¸Āb ėôc²Ą ăđÅ Ă¤¨ d - X

. Ʊ®Āb Ęāì ėĮĒĐb°Āb ėõĶ¸Āb îø𥠨©z - 3

34
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ėsĀcsĀb Ė©zđĀb
ĂĒ©íoĀb qbШd

35
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

Mastercam xĄcĈ®j å ĂĒ©íoĀb qbШd :ėsĀcsĀb Ė©zđĀb

xĄcĈ®j å ėĄ©¥o²ãb ĂĒ©íoĀb qbШd ĊĄ ėìđąÏ Ęāì ÷®íoĀb Ęāì Ė¬©ùĀb : Ė©zđāĀ ćcíĀb ÷©Jb
. Mastercam

:Ė©zđāĀ ėēāē¼õoĀb ÷b©Čģb

: ċd Ęāì Ė¬©ùĀb m¬©oãb ę©Ā ċđýn Ė©zđĀb ď«Č Ăąoýn cĄ©ĉì


Move þĒ®Ê ®Ąd ć©¥o²Ē . 1
Copy ¦²Ĉ ®Ąd ć©¥o²Ē . X
Mirror Ėf®Ą ®Ą d ć©¥o²Ē . 3
Rotate ċb¬Đ¨ ®Ąd ć©¥o²Ē . 4
Offset ĕ¯bđn ®Ąd ć©¥o²Ē . 2
Trim m«µ ®Ąd ć©¥o²Ē . Y
Array ėôđõ¼Ą ®Ąd ć©¥o²Ē . Z
Scale ĆēwÊ ®Ąd ć©¥o²Ē . [

36
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: Move þĒ®Ê ®Ąd


. Ʊ®Āb qbШd æĒ®µ ĊĄ Move þĒ®Ê ®Ąd ėĈđùĒd Ęāì æñ¿b - 1

. ĎýĒ®Ê mđāĶãb Ăý¸Āb ¬cēo¤cj Ćø - X

. ¬bđÍb îj®Ą äb¨ ĊĄ Move þĒ®Ê ®Ąd ¬cēo¤cj Ćø - 3

37
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

. From Point þĒ®{oĀb ėĒb©j ėĶùĈ ¬cēo¤cj Ćø - 4

38
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

. From Point þĒ®{oĀb ėĒcčĈ ėĶùĈ ¬cēo¤cj Ćø - 2

39
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: Copy ¦²Ĉ ®Ąd


. Ʊ®Āb qbШd æĒ®µ ĊĄ Copy ¦²Ĉ ®Ąd ėĈđùĒd Ęāì æñ¿b - 1

. Ď¥²Ĉ mđāĶãb Ăý¸Āb ¬cēo¤cj Ćø - X

. ¬bđÍb îj®Ą äb¨ ĊĄ Copy ¦²Ĉ ®Ąd ¬cēo¤cj Ćø - 3

40
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

Ăü Új ėôc²ãb ©Ē©{oj Ćø Ćr 3 ĺĢsĄ ĊýoĀĐ ėjđāĶãb ¦²ĉĀb ¨©ì ©Ē©{oj Ćø - 4


2W ĺĢsĄ ĊýoĀĐ ®¤fĐ ®¼ĉì

41
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: Mirror Ėf®Ą ®Ąd


. Ʊ®Āb qbШd æĒ®µ ĊĄ Mirror Ėf®Ą ®Ąd ėĈđùĒd Ęāì æñ¿b - 1

. Ď²ýì mđāĶãb Ăý¸Āb ¬cēo¤cj Ćø - X

. ĎĀđz Ăý¸Āb ³ýì Ćoē± ĕ«Āb ¬đ?b æ¤ ėĈđùĒd ¬cēo¤cj Ćø - 3

42
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

. ĎĀđz Ăý¸Āb ³ýì Ćoē± ĕ«Āb ¬đ?b æ¤ ¬cēo¤cj Ćø - 4

43
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: Rotate ċb¬Đ¨ ®Ąd


. Ʊ®Āb qbШd æĒ®µ ĊĄ Rotate ċb¬Đ¨ ®Ąd ėĈđùĒd Ęāì æñ¿b - 1

. ĎĈb¬Đ¨ mđāĶãb Ăý¸Āb ¬cēo¤cj Ćø - X

. 42 ĺĢsĄ ĊýoĀ Đ ėjđāĶãb ċb¬Đ©Āb ėĒĐb¯ ¬cēo¤cj Ćø - 3

44
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: Offset ĕ¯bđn ®Ąd

. Ʊ®Āb qbШd æĒ®µ ĊĄ Offset ĕ¯bđn ®Ąd ėĈđùĒd Ęāì æñ¿b - 1

. ĕ¯bđoĄ Ăý¸j ď¬b®ýn mđāĶãb Ăý¸Āb ¬cēo¤cj Ćø - X

. ėĒb©kĀb ėĶùĈ ¬cēo¤cj Ćø - 3

45
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

çđĶÎb Új ėôc²ãbĐ 4 ĺĢsĄ ĊýoĀĐ ĕ¯bđoãb ¬b®ýoĀb qb®Ą ¨©ì ©Ē©{oj Ćø - 4


. 1W ĺĢsĄ ĊýoĀĐ

46
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: Trim m«µ ®Ąd


. Ʊ®Āb qbШd æĒ®µ ĊĄ Trim m«µ ®Ąd ėĈđùĒd Ęāì æñ¿b - 1

. ©ěbĐ°Āb ½ø ėĈđùĒd ¬cēo¤cj Ćø - X

. ĎĉĄ ©ěbĐ°Āb ½ø ¨b®ãb Ăý¸Āb ¬cēo¤cj Ćø - 3

47
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: Array ėôđõ¼Ą ®Ąd


. Ʊ®Āb qbШd æĒ®µ ĊĄ Array ėôđõ¼Ą ®Ąd ėĈđùĒd Ęāì æñ¿b - 1

. ėôđõ¼Ą Ăý¸j ď¬b®ýn mđāĶãb Ăý¸Āb ¬cēo¤cj Ćø - X

Ćø Ćr 1WW ÷đõ¼Āb Új ėôc²ãbĐ 4 ĺĢsĄ ĊýoĀĐ ÷đõ¼Āb ¨©ì ©Ē©{oj Ćø - 3


. 1WW Ė©ąìģb Új qcôc²ãbĐ 4 Ė©ąìģb ¨©ì ©Ē©{oj

48
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: Scale ĆēwÊ ®Ąd


. Ʊ®Āb qbШd æĒ®µ ĊĄ Scale ĆēwÊ ®Ąd ėĈđùĒd Ęāì æñ¿b - 1

. ) ďFkýn Đd ďFñ¼n ĘĉíÜ ( ĎąēwÊ mđāĶãb Ăý¸Āb ¬cēo¤cj Ćø - X

. X ĺĢsĄ ĊýēĀĐ öìcÀoĀb ĂĄcíĄ ¬cēo¤cj Ćø - 3

49
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: ėézĢĄ
. Fkýn ėēāąíĀb ċđýo± 1 ĊĄ Düd Ćø¬ ¬cēo¤b ăcz å -
1 . Fñ¼n ėēāąíĀb ċđýo²ô 1 ĊĄ ®ñ»d Ćø¬ ¬cēo¤b ėĀcz å
-X
50
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ėíjb®Āb Ė©zđĀb
ç¬c¥ąāĀ îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb

51
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ç¬c¥ąāĀ îēĉ¼o ĀbĐ Ćēą¼o Āb :ėíjb®Āb Ė©zđĀb

î¿Đ Ćr ĊĄĐ Mastercam xĄcĈ®j ćb©¥o±cj ç¬c¥ãb ăcýµd Ćēą¼n : Ė©zđāĀ ćcíĀb ÷©Jb
. cčēāì Ėcüc?b ėēāąì ĆooĀ cčēāì ¨©įíĀb
: Ė©zđāĀ ėēāē¼õoĀb ÷b©Čģb
: ċd Ęāì Ė¬©ùĀb m¬©oãb ę©Ā ċđýn Ė©zđĀb ď«Č Ăąoýn cĄ©ĉì

Ĕąø®Āb Ćý{oĀb ç¬cÑ ĊěcýĄ Ęāì Ăąín ėíĶø Ęāì Ú¸¥oĀb ėÅb®¤ ėēāąì «õĉĒ - 1
. l±cÍcj
Ĕąø®Āb Ćý{oĀb ç¬cÑ ĊěcýĄ Ęāì Ăąín ėíĶø Ęāì ėā¥āÎb ėÅb®¤ ėēāąì «õĉĒ - X
. l±cÍcj
Ĕąø®Āb Ćý{oĀb ç¬cÑ ĊěcýĄ Ęāì Ăąín ėíĶø Ęāì ĆēíĉoĀb ėÅb®¤ ėēāąì «õĉĒ - 3
. l±cÍcj
Ĕąø®Āb Ćý{oĀb ç¬cÑ ĊěcýĄ Ęāì Ăąín ėíĶø Ęāì èĐĐĢùĀb ėÅb®¤ ėēāąì «õĉĒ - 4
. l±cÍcj

52
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

Ú¸¥oĀb ėÅb®¤ : 2 - 4
: ĊĒ®ąoĀb Ʊ¬ ėāz®Ą : d - 2 - 4
ė{¿đãb ¨cíjģb l²z ĔĀcoĀb ĊĒ®ąoĀb Ʊ®j Ćø ėùjc²Āb qb©zđĀb å þj¬©n ăĢ¤ ĊĄ
: ĔĀcoĀb Ăý¸Ācj

: Machine Type Ăēñ¸oĀb ėĉēücĄ ïđĈ ¬cēo¤b ėāz®Ą : m - 2 - 4


Machine Ăēñ¸oĀb ėĉēücĄ ïđĈ ¬cēo¤b ėąěcø ĊĄ Lathe ç¬c¥ãb ėĉēücĄ ¬cēo¤c j þĀª ĆoĒĐ
: ĔĀcoĀb Ăý¸Ācj }¿đĄ đČ cąü Type

53
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ĺĖ¨cìĐ º®õĀb ïđĈ Đ ¬Đc?b ¨©ì ėēzcĈ ĊĄ cčncõ»bđĄ l²z Ăēñ¸oĀb ėĉēücĄ ïđĈ ¬cēo¤b ĆoĒ
ć©ì ėĀcz å cĄd . Mastercam ćcü E±cãb xĄcĈDĀ Ė¨¬đãb ėü®¸Āb Ăkįø ĊĄ cčĶk¿
ĆoĒ
}¿đĄ đČ cąü Default Ĕ¿bEôġb ïđ ĉĀb ¬cēo¤b Ćoēô xĄcĈDĀb îĄ Ăēñ¸oĀb ėĉēücĄ öĒ®ín
:ĔĀcoĀb Ăý¸Ācj

: ToolPaths îĶùĀb Ėb¨d qb¬c²Ą ¬cēo¤b ėāz®Ą : y - 2 - 4


"Ú¸¥oĀb ėÅb®¤ " ĊýoĀĐ ėÅ®¥ãb ėĉēücĄ Ęāì Ăēñ¸oĀb ėēāąì ¬cēo¤b ėāz®ãb ď«Č å ĆoĒ
:ToolPaths îĶùĀb Ėb¨d qb¬c²Ą ėąěcø ĊĄ Lathe Rough Toolpath
54
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: ĔĀcoĀb Ăý¸Ācj }¿đĄ đČ cąü îĶùĀb ¬c²Ą Ʊb ėjcoýĀ ėµcµ ®čén cČ©íj

}¿đĄ đČ cąü ĎoĒcčĈ Ûh ĊĒ®ąoĀb ėĒb©j ĊĄ þĀªĐ îĶùĀb Ėb¨d ¬c²Ą ©Ē©Ê cČ©íj ĆoĒ
: ĔĀcoĀb Ăý¸Ācj

55
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: ToolPaths Parameters îĶùĀb Ėb¨d ½ěc¼¤ ¬cēo¤b ėāz®Ą : ¨ - 2 - 4


Đ îĶùĀb Ėb¨d Ćø¬Đ ėĒ«ñoĀbĐ ċb¬Đ©Āb ėì®± ėēzcĈ ĊĄ îĶùĀb Ėb¨d ½ěc¼¤ ©Ē©{oj þĀª ©íj ĆoĒ
: ĔĀcoĀb Ăý¸Ācj }¿đĄ đČ cąü ½ěc¼Îb ĊĄ cČFðĐ ) ĕ¬c²Ē Đd Nēß ( îĶùĀb Ėb¨d
ďcÉb

ėüĐEãb qcôc²ãbĐ Ċýä îĶø úąì ®ñ»dĐ çđµ Ăü å îĶùĀb úąì ©Ē©Ê ĆoĒ þĀª ©íj
: ĔĀcoĀb Ăý¸Ācj }¿đĄ đČ cąü Z Đ X ĕ¬đÐ å ĆēíĉoāĀ
56
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: ĔĀcoĀb Ăý¸Ācj }¿đĄ đČ cąü xĄcĈDĀb Ăkø ĊĄ îĶùĀb qb¬c²Ą ¬cčèh cČ©íj ĆoĒ

: îĶùĀb qb¬c²Ą ĖcücÐ ėēāąì Ăēñ¸n ėāz®Ą : ¢Č - 2 - 4

: ĔĀcoĀb Ăý¸Ācj }¿đĄ đČ cąü îĶùĀb qb¬c²ã Ėcüc?b ėēāąì Ăēñ¸n Ċýß

57
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: Ăēñ¸oĀb qcēāąì ĖcücÐ ėēāąì Ăēñ¸n ėāz®Ą : Đ - 2 - 4

Ăý¸Ācj }¿đĄ đČ cąü Ė¬co¥ãb Ăēñ¸oĀb qcēāąíĀ Ėcüc ?b ėēāąì Ăēñ¸n ĺcÀĒd Ċýß
: ĔĀcoĀb

: ĔĀcoĀb Ăý¸Ācj }¿đĄ đČ cąü Ėcüc?b ėēāąì cČ©íj d©kn

58
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: ĔĀcoĀb Ăý¸Ācj }¿đĄ đČ cąü ĊĒ®ąoĀb ĚcčoĈb Ęoz Ėcüc?b ėēāąì ®ąo²n

59
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ėā¥āÎb ėÅb®¤ : 1 - 4
: ToolPaths îĶùĀb Ėb¨d qb¬c²Ą ¬cēo¤b ėāz®Ą : d - 1 - 4
" ėā¥āÎb ėÅb®¤ " ĊýoĀĐ ėÅ®¥ãb ėĉēücĄ Ęāì Ăēñ¸oĀb ėēāąì ¬cēo¤b ėāz®ãb ď«Č å ĆoĒ
:ToolPaths îĶùĀb Ėb¨d qb¬c²Ą ėąěcø ĊĄ Lathe GrooveToolpath

cąü ėĒcčĉĀb ėĶùĈĐ ėĒb©kĀb ėĶùĈ cąČ ÚoĶùĈ ©Ē©{oj þĀªĐ îĶùĀb Ėb¨d ¬c²Ą ©Ē©Ê cČ©íj ĆoĒ
: ĔĀcoĀb Ăý¸Ācj }¿đĄ đČ

60
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: ĔĀcoĀb Ăý¸Ācj }¿đĄ đČ cąü Enter ăc¤¨h £coõĄ Ęāì æñÀĀb

: ToolPaths Parameters îĶùĀb Ėb¨d ½ěc¼¤ ¬cēo¤b ėāz®Ą : m - 1 - 4


îĶùĀb Ėb¨d Ćø¬Đ ėĒ«ñoĀbĐ ċb¬Đ©Āb ėì®± ėēzcĈ ĊĄ îĶùĀb Ėb¨d ½ěc¼¤ ©Ē©{oj þĀª ©íj ĆoĒ
: ĔĀcoĀb Ăý¸Ācj }¿đĄ đČ cąü ½ěc¼Îb ĊĄ cČFðĐ

61
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: îĶùĀb Ėb¨d ½ěc¼¤ ¬cēo¤ ġ îjcn

62
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: îĶùĀb qb¬c²Ą ĖcücÐ ėēāąì Ăēñ¸n ėāz®Ą : y - 1 - 4

: ĔĀcoĀb Ăý¸Ācj }¿đĄ đČ cąü îĶùĀb qb¬c²ã Ėcüc?b ėēāąì Ăēñ¸n Ċýß

: Ăēñ¸oĀb qcēāąì ĖcücÐ ėēāąì Ăēñ¸n ėāz®Ą : ¢¨ - 1 - 4


Ăý¸Ācj }¿đĄ đČ cąü Ė¬co¥ãb Ăēñ¸oĀb qcēāąíĀ Ėcüc ?b ėēāąì Ăēñ¸n ĺcÀĒd Ċýß
: ĔĀcoĀb

63
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ĆēíĉoĀb ėÅb®¤ : 3 - 4
: ToolPaths îĶùĀb Ėb¨d qb¬c²Ą ¬cēo¤b ėāz®Ą : d - 3 - 4
"ĆēíĉoĀb ėÅb®¤ " ĊýoĀĐ ėÅ®¥ãb ėĉēücĄ Ęāì Ăēñ¸oĀb ėēāąì ¬cēo¤b ėāz®ãb ď«Č å ĆoĒ
:ToolPaths îĶùĀb Ėb¨d qb¬c²Ą ėąěcø ĊĄ Lathe FinishToolpath

ėĶùĈĐ ėĒb©kĀb ėĶùĈ cąČ ÚoĶùĈ ©Ē©{oj þĀªĐ îĶùĀb Ėb¨d ¬c²Ą ©Ē©Ê cČ©íj ĆoĒ
: ĔĀcoĀb Ăý¸Ācj }¿đĄ đČ cąü ėĒcčĉĀb

64
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: ToolPaths Parameters îĶùĀb Ėb¨d ½ěc¼¤ ¬cēo¤b ėāz®Ą : m - 3 - 4


Đ îĶùĀb Ėb¨d Ćø¬Đ ėĒ«ñoĀbĐ ċb¬Đ©Āb ėì®± ėēzcĈ ĊĄ îĶùĀb Ėb¨d ½ěc¼¤ ©Ē©Ê þĀª ©íj ĆoĒ
: ĔĀcoĀb Ăý¸Ācj }¿đĄ đČ cąü ½ěc¼Îb ĊĄ cČFðĐ ) ĕ¬c²Ē Đd Nēß ( îĶùĀb Ėb¨d
ďcÉb

: îĶùĀb Ėb¨d ½ěc¼¤ ¬cēo¤ ġ îjcn


65
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: îĶùĀb qb¬c²Ą ĖcücÐ ėēāąì Ăēñ¸n ėāz®Ą : y - 3 - 4


: ĔĀcoĀb Ăý¸Ācj }¿đĄ đČ cąü îĶùĀb qb¬c²ã Ėcüc?b ėēāąì Ăēñ¸n Ċýß

: Ăēñ¸oĀb qcēāąì ĖcücÐ ėēāąì Ăēñ¸n ėāz®Ą : ¢¨ - 3 - 4


Ăý¸Ācj }¿đĄ đČ cąü Ė¬co¥ãb Ăēñ¸oĀb qcēāąíĀ Ėcüc?b ėēāąì Ăēñ¸n ĺcÀĒd Ċýß
: ĔĀcoĀb

66
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

èĐĐĢùĀb ėÅb®¤ : 4 - 4
: ToolPaths îĶùĀb Ėb¨d qb¬c²Ą ¬cēo¤b ėāz®Ą : d - 4 - 4
" èĐĐĢùĀb ėÅb®¤ " ĊýoĀĐ ėÅ®¥ãb ėĉēücĄ Ęāì Ăēñ¸oĀb ėēāąì ¬cēo¤b ėāz®ãb ď«Č å ĆoĒ
:ToolPaths îĶùĀb Ėb¨d qb¬c²Ą ėąěcø ĊĄ Lathe ThreadToolpath

: ToolPaths Parameters îĶùĀb Ėb¨d ½ěc¼¤ ¬cēo¤b ėāz®Ą : m - 4 - 4


îĶùĀb Ėb¨d Ćø¬Đ ėĒ«ñoĀbĐ ċb¬Đ©Āb ėì®± ėēzcĈ ĊĄ îĶùĀb Ėb¨d ½ěc¼¤ ©Ē©Ê þĀª ©íj ĆoĒ
: ĔĀcoĀb Ăý¸Ācj }¿đĄ đČ cąü ½ěc¼Îb ĊĄ cČFðĐ

67
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

¬b©ùĄĐ ®ñ»ģb ®ĶùĀbĐ Düģb ®ĶùĀb Đ èĐĐĢùĀb ėĒĐb¯ ĂsĄ îĶùĀb Ėb¨d ½ěc¼¤ ¬cēo¤ ġ îjcn
: ½ěc¼Îb ĊĄ cČFð Đ èĐĐĢùĀb úąìĐ ėĒcčĉĀbĐ ėĒb©kĀb ėĶùĈ Đ ĖđĶÎb

: ĔĀcoĀb Ăý¸Āb å }¿đĄ đČ cąü ĎoĒcčĈ ėĶùĈĐ èĐĐĢùĀb ėĒb©j ėĶùĈ ©Ē©Ê þĀª ©íj ĆoĒ

68
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

:ĔĀcoĀb Ăý¸Ācj }¿đĄ đČ cąü ĎoĒcčĈĐ èĐĐĢùĀb ėĒb©j ėĶùĈ qcērb©zh cČ©íj ®čén

: îĶùĀb qb¬c²Ą ĖcücÐ ėēāąì Ăēñ¸n ėāz®Ą : y - 4 - 4


:ĔĀcoĀb Ăý¸Ācj }¿đĄ đČ cąü îĶùĀb qb¬c²ã Ėcüc?b ėēāąì Ăēñ¸n Ċýß

69
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: Ăēñ¸oĀb qcēāąì ĖcücÐ ėēāąì Ăēñ¸n ėāz®Ą : ¢¨ - 4 - 4


Ăý¸Ācj }¿đĄ đČ cąü Ė¬co¥ãb Ăēñ¸oĀb qcēāąíĀ Ėcüc ?b ėēāąì Ăēñ¸n ĺcÀĒd Ċýß
:ĔĀcoĀb

70
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ĊĒ®Ý
: ¢j ĆøV Ė©zđĀb ď«Č Ęāì þj¬©n ăĢ¤ ĊĄ
. ĔĀcoĀb Ăý¸Āb Ʊ¬ .1
. ėíĶùĀb Ęāì ėēāēñ¸oĀb qcēāąíĀb «ēõĉn .X
. ) ĊĒ®ąoĀb Ęāì Ė©íĀb qb¬c²Ą î¿Đ ( ½ø Đd îĶø Ăąì .3
. ėõāo¥ãb ėēāēñ¸oĀb qcēāąíāĀ ĖcücÐ Ăąì .4

71
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ė²ĄcÎb Ė©zđĀb
°Ēb®õāĀ îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb

72
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

°Ēb®õāĀ îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb : ė²ĄcÎb Ė©zđĀb

¨©įíĀb î¿Đ Ćr ĊĄ Đ Mastercam xĄcĈ®j ćb©¥o±cj °Ēb®õĀb ĊĒ¬cÝ Ćēą¼n : Ė©zđāĀ ćcíĀb ÷©Jb
. cč íēĉ¼n mđāĶãb ėíĶùāĀ Ĕąø®Āb Ćý{oĀb xĄcĈ®j ©ēĀđn ĆoēĀ cčēāì

: Ė©zđāĀ ėēāē¼õoĀb ÷b©Čģb

: ċd Ęāì Ė¬©ùĀb m¬©oãb ę©Ā ċđýn Ė©zđĀb ď«Č Ăąoýn cĄ©ĉì

.Mastercam ćcüE±cãb xĄcĈ®j ćb©¥o±cj °Ēb®õĀb qcĄđ±¬ Ʊ®Ē -


1 . qcĒđo²ãb ė±©ĉČ úĒ®Å Ċì cčā¼õĒ Ćr Ʊ®Āb Ęāì ¨cíjģb îÀ Ē
-X
. Solid lā» Ć²v Ûh Ăý¸Āb ăđÖ - 3
. Ėcüc?b îĄ )ĊĒ®ąoĀb Ęāì ď©įíĀb ¬c²Ą î¿Đ ( ½ø Đd îĶø Ăąíj ćđù Ē
- 4 . CNC ėĉēücĄ Ûh Ď Āc±¬hĐ ėíĶùāĀ NC Ĕąø®Āb Ćý{oĀb xĄcĈ®j ©ēĀđoj
ćđùĒ - 2
73
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

°Ēb®õĀb ăcsĄ
Ĕv¬cÎb ¬đoĉýāĀ 10mm ®Ķø ėēík»h Úý± ćb©¥o±cj 46 Ćø¬ ėĄđ±®ãb ėíĶùĀb «ēõĉn ¨b®Ē
ĕ®ěb©Āb lēÌbĐ ĕ¬đoĉýĀb îj®ãb lēÌbĐ ĕ¬đoĉýĀb ĂēĶo²ãb lēwāĀ Đ 5mm úąíj
Đ 10mm úąíj mđùsāĀ 4mm ®Ķø lùr ėĶĉj Đ 2.99mm úąíj ĕ¬đjcÎb ę®@bĐ ĕ¬đoĉýĀb
.35mm ėíĶùĀb þąĪ±
. ėíĶùĀb xĄcĈ®j yb®¥o±ġ Ďēāì ď©įíĀb ¬c²Ą î¿Đ Ćr ĊĄĐ ĊĒ®ąoĀb Ʊ¬ : mđāĶãb

EXERCISE NO:46

74
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

46 Ćø¬ ĊĒ®ąoĀb Ʊ¬ : 2 - 5

Mastercam ćcüF±cãb xĄcĈ®j Ăēñ¸n : 2 - 2 - 5

Ăēñ¸n ĆoĒ loýãb }Ķ± Ęāì ė¿Đ®íãb ėĈđùĒģb Ęāì Double Click yШ°ãb ®ùĉĀcj
. xĄcĈDĀb

F9 £coõĄ Ęāì æñÀĀcj þĀªĐ cČğcõ¤hĐ ėµc¸Āb Ęāì X,Y,Z ¬Đc?b ¬cčèh Ċýß : 1 ėèđ{āĄ
.)®áģb ċđāĀcj ¬Đc?b ®čén ( }ēncõãb ėzđĀ ĊĄ

úĒ®Å Ċì cȬcčèhĐ Operations Manager qcēāąíĀb ®Ē©Ą ėąěcø Ěcõ¤h Ċýß : Xėèđ{āĄ
Toggle Operations Manager View : ėĒđāíĀb ėąěcùĀb ĊĄ ĔĀcoĀb ¬c²ãb ïcknb
Alt + O ¬c¼o¤ġb Đd

75
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: úĒ®Å Ċì ) ėēíējEĀb ėýk¸Āb ( ĔĈcēkĀb Ʊ®Āb ėø¬Đ ¬cčèh Ċýß :3ėèđ{āĄ


Screen Grid Settings ėĒđāíĀb ėąěcùĀb ĊĄ ĔĀcoĀb ¬c²ãb ïcknb o
Alt + G ¬c¼o¤ġb Đd o

ĊĄ Ăü Ęāì ėĄĢíj ¨©Ó Ćr o


Ęāì 0.5mm ĊýēĀĐ ėýk¸Āb çcùĈ Új ©ìckoĀb Ăį¤©ĪĈ Spacing ėôc²ãb ėĈc¤ å o
.X,Y ĕ¬đÐ
. OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

ĊĄ Ăü Ċì ėĄĢí Āb ėĀb¯h îĄ ėùjc²Āb qbđĶÎb ³õĈ îkoĈ cčěcõ¤ħ Đ o

. OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

76
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

öāãb êõz : 1 - 2 - 5

³õĉj ċđýĒ ċd ĂÀõĒ ( êõÍb öāã Ćø¬ Ăw²Ĉ þĀª ©íj Save êõÍb ¬¯ Ęāì æñÀ Ĉ
. Save êõz ¬¯ Ęāì æñÀĀb Ćr )46 ĊĒ®ąoĀb Ćø¬

. ėēāąì Ăü ©íj Save êõÍb ėēāąíj ćđùn ċd ³ĉn ġ : ėèđ{āĄ

77
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ėíĶùāĀ Ĕv¬cÎb ĂēĶo²ãb Ʊ¬ : 3 - 2 - 5

. Create Rectangle ĂēĶo²Ą Ěc¸Ĉh ®Ąd Ęāì æñÀĈ o


ăĐģb Ċü®Āb î¿đĄ ¨©z Đd E¤b ď¨cõĄ ¬bđz îj®Ą ®čéĒ o
:úĒ®Å Ċì ď©Ē©{oj ćđùĈV
- ®õ¼Āb ėĶùĈ - ¬Đc?b îÅcùn ėĶùĈ Ęāì Mouse Ė¬eõĀb ĊĄ Ė®µckĄ æñÀĀb cĄh o
) Âējģb ċđāĀcj ċđýĒĐ Fñ» îj®Ą ®čéĒ cčēāì ®µĠãb î¿Đ ©ĉì ( Ė©zbĐ ėĶñ¿
ėĶùĈ Ęāì Ė¬eõĀb ĊĄ Left Click ¬c²Ē Ė©zbĐ Ė®Ą ®ùĉĀcj cčĶùoāĈ ꮤd Ė¬ckíj Đd
. ®õ¼Āb
ď«Č Ęą²nĐ X0Y0Z0 ®õ¼Āb ėĶùĈ qcērb©zh ėąēø ăc¤¨h úĒ®Å Ċì cČ©Ē©Ê Đd o
ėùāĶãb Đd ėĒ°ēn¬cýĀb qcērb©zħcj ĆēùĀb ăc¤¨h ėùĒ®Ķj ėùĒ®ĶĀb

. EĈh Ćr

. ꮤd qĢ¤©ĪĄ Ûh ycoÖĐ ®Ąģb ĊĄ ĚcčoĈġb ĆoĒ 5 ĎĈd Nín ėíĶùoãb çđĶÎb :ėèđ{āĄ

78
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

E¤b ď¨cõĄ ) ĂēĶo²ąāĀ ăĐģb Ċü®Āb ©Ē©Ê ©íj ĺcēěcùān ®čéĒ (®¤f ¬bđz îj®Ą ®čéĒ o
:úĒ®Å Ċì ď©Ē©{oj ćđùĈV ĔĈcsĀb Ċü®Āb î¿đĄ
X125 Y90 ėĒ°ēn¬cýĀb ėùĒ®ĶĀcj ĂēĶo²ąāĀ ĔĈcsĀb Ċü®Āb qcērb©zh ėąēø ăc¤¨h cĄh o

æñÀĈ Ćr EĈh Ćr Z0
. ®Ąģb ĚcčĈħ OK ¬¯ Ęāì
ïcõn¬b( ïcõn¬ġbĐ Ä®íĀb ėĈc¤ å ĂēĶo²ąāĀ ĔĈcsĀb Ċü®Āb qcērb©zh ėąēø ăc¤¨h Đd o
ėùĒ®Ķj ėùĒ®ĶĀb ď«Č Ęą²nĐ ) Width=125 ĂēĶo²ãb Ä®ìV Height=90 ĂēĶo²ãb
ėĒ©Ēb°oĀb Đd ėēkĶùĀb qcērb©zħcj ĆēùĀb ăc¤¨h

. ®Ąģb ĚcčĈħ OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr EĈh Ćr

79
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

l±cĉn £coõĄ Ęāì æñÀĀb úĒ®Å Ċì ėµc¸Āb ĂĄcýj ĂēĶo²ãb Ä®ì Ċýß : 1ėèđ{āĄ
. Fit ėµc¸Āb îĄ Ăý¸Āb
®Ąģb pēksn ĆoĒ 5 ĎĈd NíĒ ĕĐcą²Āb æÎbV ®Ąģb pēksn , NíĒ ®À¤ģb æÎb : Xėèđ{āĄ
Đd ®Ąģb å ¬b®ąo±ġb îĄ Apply úēkĶn ¬¯ Ęāì æñÀĀb úĒ®Å Ċì cĄh pēksn Ûh ycoÖĐ
£coõĄ Ęāì æñÀĀb úĒ®Å Ċì ®Ąģb ĚcčĈh ĊýßĐ ( ®Ąģb ĚcčĈħ OK ¬¯ Ęāì æñÀĀb
.) Esc mЮIb
úēkĶn ¬¯ Ęāì æñÀĀb Ċýß ®Ąģb ĚcčĈh ĂkøĐ ĂēĶo²ãb Ʊ¬ ĊĄ ĚcčoĈġb ©íj : 3ėèđ{āĄ
bªh cĄd ) ġcíô ăb¯cĄ ĂēĶo²Ą Ěc¸Ĉh Đd Ʊ¬ ®Ąd ċd ĕd ( ®¤f ĂēĶo²Ą Ʊ¬ cĈ¨¬d bªh
Apply

. Esc mĐ®Ib £coõĄ Ęāì æñÀĀb úĒ®Å Ċì Đd OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ ®Ąģb ĚcčĈh cĈ¨¬d
80
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ėíĶùāĀ ) Ăý¸Āb æēÐ ( ¬đoĉýĀb Ʊ¬ : 4 - 2 - 5

ĎĀ æ¤ ĂüV Âíkj cčÀíj ėā¼oĄ çđĶ¤ Ċì Ė¬ckì Ćēą¼oĀb å Ăý¸Āb æēÐ Đd ¬đoĉýĀb
ĆāíĀb îĄ ėĒcčĉĀb ėĶùĈ ėēĄđāíÜ æ¤ Ěc¸Ĉh ®Ąej ¬đoĉýĀb Ʊ®j ćđùĉ± b«Ā . ėĒcčĈĐ ėĒb©j ėĶùĈ
. ¬đoĉýĀb Ʊ®Ā û®Å Ė©ì ©vđĒ ĎĈd
.Create Line Endpoint ėĒcčĉĀb ėĶùĈ ėēĄđāíÜ æ¤ Ěc¸Ĉh ®Ąd Ęāì æñÀĈ o
ĕd ¬cēo¤cj ćđùĈV ÛĐģb ėĒcčĉĀb ėĶùĈ ¨©z ď¨cõĄ ¬bđz îj®Ą ®čéĒ o
ĔČĐ ®õ¼Āb ėĶùĉĀ ėĶùĈ m®ød ĊýoĀĐ ( ėĒb©j ėĶùĈ ċđýoĀ ¬đoĉýĀb Ęāì ėĶùĈ
úĒ®Å Ċì cČ©Ē©{oj ćđùĈ Ćr ) ĢsĄ X12.45 , Y8.00 cčncērb©zh ėąēø MĀb ėĶùĉĀb
X12.45 Y8.0 Z0.0 ėĒ°ēn¬cýĀb ėùĒ®ĶĀcj cčncē rb©zh ėąēø ăc¤¨h

. EĈh Ćr
ėĶùĈ ¨©z ď¨cõĄ ) ÛĐģb ėĒcčĉĀb ėĶùĈ ©Ē©Ê ©íj ĺcēěcùān ®čéĒ (®¤f ¬bđz îj®Ą ®čéĒ o
ėąēø MĀbĐ ėēĀcoĀb ėĶùĉĀb ¬cēo¤cj ćđùĈV ėēĈcsĀb ėĒcčĉĀb
: úĒ®Å Ċì cČ©Ē©{oj ćđùĈ Ćr X85.00 , Y8.00 cčncērb©zh
X85.0 Y8.0 Z0.0 ėĒ°ēn¬cýĀb ėùĒ®ĶĀcj cčncērb©zh ėąēø ăc¤¨h cĄh o

æñÀĀb Ćr EĈh Ćr
. Apply úēkĶn ¬¯ Ęāì
æÎb ėĒĐb¯Đ ăđÅ ėĈc¤ å ėēkĶùĀb ėùĒ®ĶĀcj cčoąēø ăc¤¨h Đd o
)Length=85-12.45 ăđĶĀbV Angle=0° or 360° ėĒĐb°Āb (

¬¯ Ęāì æñÀ Āb Ćr EĈh Ćr


. Apply úēkĶn
. ĂíõĄ Tangent ´cąãb ¬°Ĉd ĊĄ ©üeoĀb lÕ :1ėèđ{āĄ
ĎČcÉb ċđýĒ 360° Đd0° æÎb ėĒĐb¯ pĈcü bªh :ĎČcÉc j æÎb ėĒĐb¯ ėøĢì :Xėèđ{āĄ
ċđýĒ180° æÎb ėĒĐb¯ pĈcü bªhV Ęāìd ĎČcÉb ċđýĒ 90°æÎb ėĒĐb¯ pĈcü bªhV Úß
. Ăõ±d ĎČcÉb ċđýĒ 270° æÎb ėĒĐb¯ pĈcü bªhV ¬c²Ē ĎČcÉb

81
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

. ėk±cz ėĀgü Ribbon Bar æĒ®µ Ęāì Ė¨đvđãb ăc¤¨ħb qcĈc¤ ćb©¥o±b Ċýß :ėèđ{āĄ

ėĶùĈ ¨©z ď¨cõĄ ) ăĐģb æÎb Ʊ¬ ĊĄ ĚcčoĈġb ©íj ĺcēěcùān ®čéĒ (®¤f ¬bđz îj®Ą ®čéĒ o
æ¥āĀ ėēĈcsĀb ėĒcčĉĀb ėĶùĈ cč²õĈ ĔČ ( ĔĈcsĀb æ¥āĀ ÛĐģb ėĒcčĉĀb
:úĒ®Å Ċì cČ©Ē©{oj ćđùĈV X85.00 , Y8.00 cčncērb©zh ėąēø MĀbĐ )ăĐģb
ėĶñ¿ ăĐģb æ¥āĀ ėēĈcsĀb ėĒcčĉĀb ėĶùĈ Ęāì Mouse Ė¬eõĀb ĊĄ Ė®µckĄ æñÀĀb cĄh o
- Âējģb ċđāĀcj ċđýĒĐ Fñ» îj®Ą ®čéĒ cčēāì ®µĠãb î¿Đ ©ĉì - Ė©zbĐ
ėĒcčĈ Ęāì Ė¬eõĀb ĊĄ Left Click ¬c²Ē Ė©zbĐ Ė®Ą ®ùĉĀcj cčĶùoāĈ ꮤd Ė¬ckíj Đd
. ăĐģb æÎb
æ¥āĀ ėĒb©kĀb ėĶùĈ ©Ē©Ê ©ĉì ) çcùoĀġb ėùĒ®Å ( ėùĒ®ĶĀb ď«Č ćb©¥o±b ĂÀõĒ :ėèđ{āĄ
.Ʊ®Āb å ï®±d cčĈģ
X85.0 Y8.0 Z0.0 ėĒ°ēn¬cýĀb ėùĒ®ĶĀcj cčncērb©zh ėąēø ăc¤¨h Đd o

. EĈh Ćr

82
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

æ¥āĀ ÛĐģb ėĒcčĉĀb ėĶùĈ ©Ē©Ê ĊĄ ĚcčoĈġb ©íj ĺcēěcùān ®čéĒ ®¤f
( ¬bđz îj®Ą ®čéĒ o
ćđùĈV ĔĈcsĀb æ¥āĀ ėēĈcsĀb ėĒcčĉĀb ėĶùĈ ¨©z ď¨cõĄ )ĔĈcsĀb
cČ©Ē©{oj ćđùĈ Ćr X115.00 , Y16.04 cčncērb©zh ėąēø MĀbĐ ėēĀcoĀb ėĶùĉĀb ¬cēo¤cj
X115.0 Y16.04 Z0.0 ėĒ°ēn¬cýĀb ėùĒ®ĶĀcj cčncērb©zh ėąēø ăc¤¨h úĒ®Å Ċì

æñÀĀb Ćr EĈh Ćr
. Apply úēkĶn ¬¯ Ęāì

¨©z ď¨cõĄ )ĔĈcsĀb æÎb Ʊ¬ ĊĄ ĚcčoĈġb ©íj ĺcēěcùān ®čéĒ ®¤f
( ¬bđz îj®Ą ®čéĒ o
ėēĈcsĀb ėĒcčĉĀb ėĶùĈ cč²õĈ ĔČ ( tĀcsĀb æ¥āĀ ÛĐģb ėĒcčĉĀb ėĶùĈ
: úĒ®Å Ċì cČ©Ē©{oj ćđùĈV X115.00 , Y16.04 cčncērb©zh ėąēø MĀbĐ )ĔĈcsĀb æ¥āĀ
ėĶñ¿ ĔĈcsĀb æ¥āĀ ėēĈcsĀb ėĒcčĉĀb ėĶùĈ Ęāì Mouse Ė¬eõĀb ĊĄ Ė®µckĄ æñÀĀb cĄh o
Ęāì Ė¬eõĀb ĊĄ Left Click ¬c²Ē Ė©zbĐ Ė®Ą ®ùĉĀcj cčĶùoāĈ ꮤd Ė¬ckíj Đd Ė©zbĐ
.ĔĈcsĀb æÎb ėĒcčĈ

83
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

X115.0 Y16.04 Z0.0 ėĒ°ēn¬cýĀb ėùĒ®ĶĀcj cčncērb©zh ėąēø ăc¤¨h Đd o

. EĈh Ćr
æ¥āĀ ÛĐģb ėĒcčĉĀb ėĶùĈ ©Ē©Ê ĊĄ ĚcčoĈġb ©íj ĺcēěcùān ®čéĒ ®¤f
( ¬bđz îj®Ą ®čéĒ o
ćđùĈV tĀcsĀb æ¥āĀ ėēĈcsĀb ėĒcčĉĀb ėĶùĈ ¨©z ď¨cõĄ )tĀcsĀb
cČ©Ē©{oj ćđùĈ Ćr X115.00 , Y37.00 cčncērb©zh ėąēø MĀbĐ ėēĀcoĀb ėĶùĉĀb ¬cēo¤cj
: úĒ®Å Ċì
X115.0 Y37.0 Z0.0 ėĒ°ēn¬cýĀb ėùĒ®ĶĀcj cčncērb©zh ėąēø ăc¤¨h cĄh o

æñÀĀb Ćr EĈh Ćr
. Apply úēkĶn ¬¯ Ęāì
æÎb ėĒĐb¯Đ ăđ Å ėĈc¤ å ėēkĶùĀb ėùĒ®ĶĀcj cčoąēø ăc¤¨h Đd o
)Length=37-16.04 ăđĶĀbV Angle=90° ėĒĐb°Āb (

¬¯ Ęāì æñÀĀb Ćr EĈh Ćr


. Apply úēkĶn

84
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

Ă¼Ĉ Ęoz æ¤ Ěc¸Ĉh ®Ąej ėùjc²Āb û®ĶĀb ³õĉj ¬đoĉýĀb çđĶ¤ ėēùj Ʊ¬ å ®ąo²Ĉ o
ĎoĒb©j ėĶùĈ çcùoĀh úĒ®Å Ċì ėāč± ėùĒ®Ķj æ¤ ®¤f Ʊ¬ ĊýßĐ . æ¤ ®¤f Ûh
ėĶùĈ ©Ē©ÊĐ ĎG¬ , æ¤ ®¤ĥ ) X41.12 , Y28.08 ( ėēĈcsĀb ėĒcčĉĀb ėĶùĈ ĊĄ
Ė®µckĄ ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr ) X12.45 , Y8.00 ( cČ©Ē©Ê , ėĶùĈ ăĐd çcùoĀh úĒ®Å
Ċì ĎoĒcčĈ
. ®Ąģb ĚcčĈħ OK
85
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

:úĒ®Å Ċì þĀªĐ ¬đoĉýāĀ ĕđāíĀb Ċßģb lĈcÌb å ¨đvđãb ´đùĀb Ʊ®j ćđùĈ ċĥb o
Create Circle Center °ü®ãb ėĶùĈ ėēĄđāíÜ Ė®ěb¨ Ěc¸Ĉh ®Ąd Ęāì æñÀĀb o
. Point
ėąēø ăc¤¨ij ćđùĈV °ü®ãb ėĶùĈ ä¨d ď¨cõĄ ¬bđz îj®Ą ®čéĒ o
X112.0 Y90-14 Z0.0 ėĒ°ēn¬cýĀb ėùĒ®ĶĀcj Ė®ěb©Āb °ü®Ą

. EĈh Ćr
ăc¤¨h ėĈc¤ å Radius=6 ®ĶùĀb ö¼Ĉ Đd Diameter=12 Ė®ěb©Āb ®Ķø ėąēø Ăį¤©ĪĈ Ćr o
EĈh Ćr Ė®ěb©Āb ®Ķø ö¼Ĉ Đd ®Ķø

. ®Ąģb ĚcčĈħ OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr


ėąěcø ®čéoô Trim ½ùĀb Đd ÷«Íb ¬¯ Ęāì æñÀĈ :©ěbĐ°Āb ½ùj ćđùĈ ċĥb o
ĆrV Divide/Delete ÷«Íb \ Ă¼õĀb Đd Ćē²ùoĀb ¬¯ Ęāì ®ùĉĈ .½ùĀb Đd ÷«Íb
Ęāì æñÀĈ Ćr Ė¬eõĀcj Ďô«z ¨b®ãb Ě°Ìb ¬cēo¤b ėĶ±bđj ©ěbĐ°Āb ½ø Đd ÷«Ç ćđùĈ
. OK ¬¯
. ĂíõĄ ½ùĀb ėąěcø pÊ ¨đvđãbĐ Trim ½ùĀb ¬¯ ċd ĊĄ ©üeoĀb lÕ :1ėèđ{āĄ
. ėíĶùoĄ çđĶ¤ Ăýµ Ęāì ®čéĒ Ď¼ø ¨b®ãb Ě°Ìb Ęāì ®µĠãb î¿Đ ©ĉì
:Xėèđ{āĄ
86
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: ¬đoĉýāĀ ) ÷cõoĀġb ( ėĒ®ěb¨ ėõĶµ Ăąíj ćđùĈ ċĥb o


ėõĶ¸Āb ėąěcø ®čéoô Fillet Entities ėĒ®ěb©Āb ėõĶ¸Āb ¬¯ Ęāì æñÀĈ o
.)÷cõoĀġb(
. ĎõĶµ ¨b®ãb Ě°Ìb ¨©z Đd E¤b ď¨cõĄ ¬bđz îj®Ą ®čéĒ o

.Radius=5 ėĒĐb°Āb ®Ķø ö¼Ĉ ėąēø Ăį¤©ĪĈo


Ė¬eõĀb úĒ®Å Ċì cčõĶµ mđāĶĄ ¬đoĉýĀb ïĢ¿d ĊĄ Úíā¿ Ăü Ęāì ¨©Ó Đd ¬coÔ o

Ė®Ą æñÀĀb Ćr cčõĶµ mđāĶãb ėĒĐb°Āb äb¨ å ®µĠãb î¿Đ úĒ®Å Ċì ĐdV
.Ė©zbĐ
¬đoĉýĀb ċcü¬ģ ÷cõoĀġb Ăąì ĆoĒ Ęoz ċcü¬ģb ėēùj Ęāì ėùĒ®ĶĀb ³õĉj ćcēùĀb o
. ®Ąģb ĚcčĈħ OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr ėjđāĶãb
¨đvđãbĐ Trim Ċü®Ācj ècõozġb ċĐ©j ½ùĀb ¬¯ ċd ĊĄ ©üeoĀb lÕ :ėèđ{āĄ
.Ă íõĄ ėõĶ¸Āb ėąěcø pÊ

87
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

÷cõoĀġb îĄ ĕ¬đoĉýĀb ĂēĶo²ãb lēÌb Ʊ¬ : 5 - 2 - 5

.Create Rectangle ĂēĶo²Ą Ěc¸Ĉh ®Ąd Ęāì æñÀĈ o


ćđùĈV ăĐģb Ċü®Āb î¿đĄ ¨©z Đd E¤b ď¨cõĄ ¬bđz îj®Ą ®čéĒ o
ėùĒ®ĶĀcj ĂēĶo²ąāĀ ăĐģb Ċü®Āb qcērb©zh ėąēø ăc¤¨h úĒ®Å Ċì ď©Ē©{oj
X94-(36/2) Y26.08-(16/2) Z0 ėĒ°ēn¬cýĀb

. EĈh Ćr

88
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

î¿đĄ E¤b ď¨cõĄ ) ăĐģb Ċü®Āb ©Ē©Ê ©íj ĺcēěcùān ®čéĒ ( ®¤f ¬bđz îj®Ą ®čéĒ o
:úĒ®Å Ċì ď©Ē©{oj ćđùĈV ĔĈcsĀb Ċü®Āb
X94+(36/2) ėĒ°ēn¬cýĀb ėùĒ®ĶĀcj ĂēĶo²ąāĀ ĔĈcsĀb Ċü®Āb qcērb©zh ėąēø ăc¤¨h cĄh o

EĈh Ćr Y26.08+(16/2) Z0

. Apply úēkĶn ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr


ïcõn¬b( ïcõn¬ġbĐ Ä®íĀb ėĈc¤ å ĂēĶo²ąāĀ ĔĈcsĀb Ċü®Āb qcērb©zh ėąēø ăc¤¨h Đd o
ėēkĶùĀb ėùĒ®ĶĀb ĔČĐ ) Width=36 ĂēĶo²ãb Ä®ìV Height=16 ĂēĶo²ãb

úēkĶn ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr EĈh Ćr


. Apply

îĄ ĺcùzġ ĕ¬đoĉýĀb ĂēĶo² ãb lēw āĀ )÷cõoĀġb ( ėĒ®ěb© Āb ėõĶ¸Āb Ăąíj ćđùĈ ÷đ±
. ĕ¬đoĉýĀb îj®ãb lēÌb

89
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

÷cõoĀġb îĄ ĕ¬đoĉýĀb îj®ãb lēÌb Ʊ¬ : 6 - 2 - 5

îj®ãb lēÌb Ʊ®Ā Create Rectangle ĂēĶo²Ą Ěc¸Ĉh ®Ąd Ęāì æñÀĈ o
. ĕ¬đoĉýĀb
ăĐģb Ċü®Āb î¿đĄ ¨©z Đd E¤b ď¨cõĄ ¬bđz îj®Ą ®čéĒ o
ėùĒ®ĶĀcj îj®ąāĀ ăĐģb Ċü®Āb qcērb©zh ėąēø ăc¤¨h úĒ®Å Ċì ď©Ē©{oj ćđùĈV
X55.91-(20/2) Y38.08-(20/2) Z0 ėĒ°ēn¬cýĀb

. EĈh Ćr
ĊĄ ĚcčoĈġb ©íj Create Rectangle ĂēĶo²Ą Ěc¸Ĉh ®Ąd cĉēčĈd bªh :ėèđ{āĄ
ăb¯cĄ bªh cĄdV ÛĐģb ĖđĶÎb ĊĄ d©kĈ lk± ĕģ ĕ¬đoĉýĀb ĂēĶo²ãb lēÌb Ʊ¬
. ėēĈcsĀb ĖđĶÎb ĊĄ d©kĈ ăcíô ®Ąģb

90
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

E¤b ď¨cõĄ ) îj®ąāĀ ăĐģb Ċü®Āb ©Ē©Ê ©íj ĺcēěcùān ®čéĒ (®¤f ¬bđz îj®Ą ®čéĒ o
: úĒ®Å Ċì ď©Ē©{oj ćđùĈV ĔĈcsĀb Ċü®Āb î¿đĄ
X55.91+(20/2) ėĒ°ēn¬cýĀb ėùĒ®ĶĀcj îj®ąāĀ ĔĈcsĀb Ċü®Āb qcērb©zh ėąēø ăc¤¨h cĄh o

EĈh ĆrY38.08+(20/2) Z0

. ®Ąģb ĚcčĈħ OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr


îj®ãb ïcõn¬b ( ïcõn¬ġbĐ Ä®íĀb ėĈc¤ å îj®ąāĀ ĔĈcsĀb Ċü®Āb qcērb©zh ėąēø ăc¤¨h Đd o
ėēkĶùĀb ėùĒ®ĶĀb ĔČĐ ) Width=20 îj®ãb Ä®ìV Height=20

OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr EĈh Ćr


. ®Ąģb ĚcčĈħ

91
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ĂēĶo²ãb lēÌbĐ ĕ¬đoĉýĀb îj®ãb lēwāĀ )÷cõoĀġb( ėĒ®ěb¨ ėõĶµ Ăąíj ćđùĈ ċĥb o
:ĕ¬đoĉýĀb
ėõĶ¸Āb ėąěcø ®čéoô Fillet Entities ėĒ®ěb©Āb ėõĶ¸Āb ¬¯ Ęāì æñÀĈ o

.)÷cõoĀġb( o
. ĎõĶµ ¨b®ãb Ě°Ìb ¨©z Đd E¤b ď¨cõĄ ¬bđz îj®Ą ®čéĒ
.Radius=6 ėĒĐb°Āb ®Ķø ö¼Ĉ ėąēø Ăį¤© ĪĈ o
Ċì ĐdV Ė¬eõĀb úĒ®Å Ċì ĂēĶo²ãbĐ îj®ãb ïĢ¿d ĊĄ Úíā¿ Ăü Ęāì ¨©Ó Đd ¬coÔ o

.Ė©zbĐ Ė®Ą æñÀĀb Ćr cčõĶµ mđāĶãb ėĒĐb°Āb äb¨ å ®µĠãb î¿Đ úĒ®Å
ĂēĶo²ãbĐ îj®ąāĀ ÷cõoĀġb Ăąì ĆoĒ Ęoz ċcü¬ģb ėēùj Ęāì ėù Ē®ĶĀb ³õĉj ćcēùĀb o
.®Ąģb ĚcčĈħ OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr ĂĄcýĀcj
pÊ ¨đvđãbĐTrim Ċü®Ācj ècõozġb ċĐ©j ½ùĀb ¬¯ ċd ĊĄ ©üeoĀb lÕ :ėèđ{āĄ
.Ă íõĄ ėõĶ¸Āb ėąěcø

92
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ĕ¬đoĉýĀb ĕ®ěb©Āb lēÌb Ʊ¬ : 7 - 2 - 5

Create Circle Center °ü®ãb ėĶùĈ ėēĄđāíÜ Ė®ěb¨ Ěc¸Ĉh ®Ąd Ęāì æñÀĈ o
. Point
ėąēø ăc¤¨ij ćđùĈV °ü®ãb ėĶùĈ ä¨d ď¨cõĄ ¬bđz îj®Ą ®čéĒ o
X80 Y90-30 Z0 ėĒ°ēn¬cýĀb ėùĒ®ĶĀcj Ė®ěb©Āb °ü®Ą

. EĈh Ćr
ăc¤¨h ėĈc¤ å Radius=7 ®ĶùĀb ö¼Ĉ Đd Diameter=14 Ė®ěb©Āb ®Ķø ėąēø Ăį¤©ĪĈ Ćr o
EĈh Ćr Ė®ěb©Āb ®Ķø ö¼Ĉ Đd ®Ķø

. ®Ąģb ĚcčĈħ OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr

93
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ĕ¬đjcÎb ę®Ab Ʊ¬ : 8 - 2 - 5

. Create Rectangular Shapes ėāēĶo²Ą ăcýµd Ěc¸Ĉh ®Ąd Ęāì æñÀĈ o


ĂēĶo²Ą Ěc¸Ĉh ®Ąd lĈcÆ ¨đvđãb Ćč²Āb Ęāì æñÀĀcj :ėèđ{āĄ

ėē±©ĉČ ăcýµd Ěc¸Ĉħ ®ĄbĐd Ęāì Ăąo¸n ėąěcø ®čén


Create Rectangular ėāēĶo²Ą ăcýµd Ěc¸Ĉh ®Ąd cčĉĄ ¬coÔ ėõāoÑ
å Create ėąěcø pÊ ĊĄ cÀĒd ď¨cÕh ĊýßĐ ĕ¬đjcÎb ę®@b Ʊ®Ā Shapes
. ėĒđāíĀb ėąěcùĀb

ăc¤¨ij ćđùĈV °ü®ãb ėĶùĈ î¿đĄ ¨©z ď¨cõĄ ¬bđz îj®Ą ®čéĒ o
X20 Y70-{(37-13)/2} Z0 ėĒ°ēn¬cýĀb ėùĒ®ĶĀcj °ü®ãb ėĶùĈ qcērb©zh ėąēø

. EĈh Ćr
. ėµc¸Āb Ęāì ĕ¬đjcÎb ę®@b °ü®Ą ®čéē± :ėèđ{āĄ

î¿đĄ ¨©z Đd ĕ¬đjcÎb ę®@b ïcõn¬bĐ Ä®ì ä¨d ď¨cõĄ ®¤f ¬bđz îj®Ą ®čéĒ o
. Ċü®Āb

94
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: Ĕnġcj ćđùĈ Rectangular Shapes Options ėąěcø pÊ o

95
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

÷cõoĀġb îĄ ĕ¬đoĉýĀb ĂēĶo²ãb lēÌb Ʊ®Ā û®ĶĀb ĊĄ ėùjc²Āb ėùĒ®ĶĀb Doín : ėèđ{āĄ
©ĉì ėĄ©¥o²ãb ėùĒ®ĶĀb ăb©ko±b Ċýąãb ĊĄ ĎĈd ĕd ( ÷cõoĀġb îĄ ĕ¬đoĉýĀb îj®ãb lēÌbĐ
Ʊ®Ā ė±¨c²Āb ĖđĶÎb Đ ÷cõoĀġb îĄ ĕ¬đoĉýĀb ĂēĶo²ãb lēÌb Ʊ®Ā ė²ĄcÎb ĖđĶÎb
.) ėùĒ®ĶĀb ď«čj ÷cõoĀġb îĄ ĕ¬đoĉýĀb îj®ãb lēÌb

96
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

mđùsĀb Ʊ¬ : 9 - 2 - 5

ĖFñ¼Āb Ěb°vģb Ěc¸Ĉh ®Ąd ¬coÔ ėĒđāíĀb ėąěcùĀb å Create Ěc¸Ĉh ėąěcø pÊ o
.Bolt Circle Ė®Ē©o²ãb
ăc¤¨ij ćđùĈV °ü®ãb ėĶùĈ î¿đĄ ¨©z ď¨cõĄ ¬bđz îj®Ą ®čéĒ o
ĕ¬đoĉýĀb îj®ãb lēÌb °ü®Ą ³õĈ cČ°ü®Ą MĀbĐ mđùsāĀ ®ĒĐ©oĀb °ü®Ą qcērb©zh
X55.91 Y38.08 Z0 ėĒ°ēn¬cýĀb ėùĒ®ĶĀcj

. EĈh Ćr
:ėēĀcoĀb q ckāĶoãb cčēô Ăw²ĈĐ Bolt Circle ėąěcø ®čén Ćr o

97
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

lēÌb °ü®Ą cČ°ü®Ą MĀb mđùsĀb Ʊ®Ā Apply úēkĶn ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o
. ĕ®ěb©Āb
ćđùĈV °ü®ãb ėĶùĈ î¿đĄ ¨©z ď¨cõĄ ®¤f ¬bđz îj®Ą ®čéĒ o
ĕ®ěb©Āb lēÌb °ü®Ą ³õĈ cČ°ü®Ą MĀbĐ mđùsāĀ ®ĒĐ©oĀb °ü®Ą ©Ē©{oj
:úĒ®Å Ċì ĕ¬đoĉýĀb
ĊĄ Left Click ¬c²Ē Ė©zbĐ Ė®Ą ®ùĉĀcj ĕ¬đoĉýĀb ĕ®ěb©Āb lēÌb °ü®Ą çcùoĀb cĄh o
. Ė®µckĄ Ė¬e õĀb

98
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

lēÌb °ü®Ą ³õĈ cČ°ü®Ą MĀbĐ mđùsāĀ ®ĒĐ©oĀb °ü®Ą qcērb©zh ăc¤¨h Đd o
X80 Y90-30 Z0 ėĒ°ēn¬cýĀb ėùĒ®ĶĀcj ĕ¬đoĉýĀb ĕ®ěb©Āb

. EĈh Ćr

:ėēĀcoĀb q ckāĶoãb cčēô Ăw²ĈĐ Bolt Circle ėąěcø ®čén Ćr o

. ®Ąģb ĚcčĈħ OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

99
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

. ėíĶùĀb xĄcĈ®j yb®¥o±ġ þĀªĐ ď©įíĀb ¬c²Ą ĂąíĀ °Čcv Ăý¸Āb ċĥb DoíĒ :ėèđ{āĄ

100
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

Ʊ®Āb Ęāì ¨cíjģb î¿Đ : 1 - 5


ė{» ĊĄ ©üeoĀb cčĉĄ ÷©IbĐ cčĉì Ěcĉño±ġb ĊýßĐ ėĒ¬cēo¤b ėēāąíĀb ď«Č : ėèđ{āĄ
.)¨cíjģb( qc±cùãb
¨Đ©Íb ėĒcčĈ çcùĈ î¿Đ : 2 - 1 - 5
Ęāì Ė¨đvđãb ¨cíjģb l²z ( cčĉĄ ¨cíjģb çcùoĀġ ėĒ¬Đ®ÀĀb ¨Đ©Íb ėĒcčĈ çcùĈ î¿đj ćđùĈ
ėĶùĉĀbVX8.00 , Y20.76 ėĶùĉĀb VX12.45 Y8.00 ėĶùĉĀb - cčncērb©zh MĀbĐ ) Ʊ®Āb
ćđùĈĐ X115.00 , Y16.04 ėĶùĉĀb VX33.66 , Y38.72 ėĶùĉĀb VX41.12 , Y28.08
: úĒ®Å Ċì cČ©Ē©{oj
.Create Point Position ėĶùĈ î¿đĄ Ěc¸Ĉh ¬¯ Ęāì æñÀĈ o
MĀb ėĶùĉĀb ©Ē©{oj ćđùĈV ėĶùĉĀb Ʊ¬d Đd ¨©z ď¨cõĄ ¬bđz îj®Ą ®čéĒ o
ėùĒ®ĶĀcj cčncērb©zh ėąēø ăc¤¨h úĒ®Å Ċì ) ăcsąü X12.45 , Y8.00 cčncērb©zh ėąēø

. EĈh Ćr ėĒ°ēn¬cýĀb
. ®Ąģb ĚcčĈħ OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr ėùĒ®ĶĀb ³õĉj ėēùkoãb çcùĉĀb ©Ē©{oj ćđùĈ o

101
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ĕ¬đoĉýĀb îj®ãb lēÌb Đ ĕ¬đoĉýĀb ĂēĶo²ãb lēÌb °ü®Ą çcùĈ î¿Đ : 1 - 1 - 5


Ċì þĀªĐ ĕ¬đoĉýĀb îj®ãb lēÌb Đ ĕ¬đoĉýĀb ĂēĶo²ãb lēÌb °ü®Ą çcùĈ î¿đj ćđùĈ
: úĒ®Å
Create Point ėĶùĈ î¿đĄ Ěc¸Ĉh ¬¯ Ęāì æñÀĀcēČĐ( ėùjc²Āb ėùĒ®ĶĀb ³õĉj cĄh o
îj®ãb lēÌb Đ ĕ¬đoĉýĀb ĂēĶo²ãb lēÌb °ü ®Ą qcērb©zh ėąēø ăc¤¨h Ćr Position
.)ėĒ°ēn¬cýĀb ėùĒ®ĶĀcj ĕ¬đoĉýĀb
ėĒcčĉĀb ėĶùĈ ėēĄđāíÜ æ¤ Ěc¸Ĉh ®Ąd Ęāì æñÀĀcj þĀªĐ æ¤ Ć±¬ úĒ®Å Ċì Đd o
ĂēĶo²ãb Ĕíā¿ ö¼oĉĄ MĶùĈ Új Ė®µckĄ Ăē»đoĀb Ćr Create Line Endpoint
.ĕ¨đąìĐ Ĕùôd Ăý¸j îj®ãbĐ

102
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ĕ¬đ@b ´đùĀb Ʊ¬ : 3 - 1 - 5


ĕ®ěb©Āb lēÌb °ü®Ą ³õĈ cČ°ü®Ą MĀb mđùsĀb ĊĄ ĂýĀ ĕ¬đ?b ´đùĀb Ʊ®j ćđùĈ
ꮤd Ė®Ą ĕ¬đoĉýĀb îj®ãb lēÌb °ü®Ą ³õĈ cČ°ü®Ą MĀb mđùsĀbĐ Ė®Ą ĕ¬đoĉýĀb
: úĒ®Å Ċì þĀªĐ
ėąěcùĀb ĊĄ Ʊ®Āb çđĶ¤ ïbđĈd ėąěcø ĊĄ ĕ¬đÐ æ¤ Ûh Ʊ®Āb æ¤ ïđĈ Fēñoj ćđùĈ o

. ėēāõ²Āb
. Create Arc Polar ėēkĶø ´bđød Ěc¸Ĉh ®Ąd Ęāì æñÀĈ o

®čén Ė®ěb¨ Ěc¸Ĉh ®Ąd lĈcÆ ¨đvđãb Ćč²Āb Ęāì æñÀĀcj :ėèđ{āĄ
ėēkĶø ´bđød Ěc¸Ĉh ®Ąd cčĉĄ ¬coÔ ėõāoÑ û®Ķj ´bđød Ěc¸Ĉħ ®ĄbĐd Ęāì Ăąo¸n ėąěcø
. ĕ¬đ?b æÎb Ʊ®Ā Create Arc Polar
Create Arc Arc Polar :æñÀĈ ėĒđāíĀb ėąěcù Āb ĊĄ cÀĒd ď¨cÕh ĊýßĐ
°ü®Ą ©Ē©{oj ćđùĈV °ü®ãb ėĶùĈ ä¨d ď¨cõĄ ¬bđz îj®Ą ®čéĒ o
Ċì ĕ¬đoĉýĀb ĕ®ěb©Āb lēÌb °ü®Ą ³õĈ cČ°ü®Ą MĀb mđùsāĀ ĕ¬đ?b ´đùĀb
: úĒ®Å
ĊĄ Left Click ¬c²Ē Ė©zbĐ Ė®Ą ®ùĉĀcj ĕ¬đoĉýĀb ĕ®ěb©Āb lēÌb °ü®Ą çcùoĀb cĄh o

. Ė®µckĄ Ė¬eõĀb
lēÌb °ü®Ą ³õĈ cČ°ü®Ą MĀb mđùsāĀ ĕ¬đ?b ´đùĀb °ü®Ą qcērb©zh ăc¤¨h Đd o
X80 Y90-30 Z0 ėĒ°ēn¬cýĀb ėùĒ®ĶĀcj ĕ¬đoĉýĀb ĕ®ěb©Ā b

. EĈh Ćr
ăc¤¨ij ġĐd ćđùĈV ėĒĐb¯ ăĐd ä¨d ď¨cõĄ ®¤f ¬bđz îj®Ą ®čéĒ o

ăĐd ėĒĐb¯ ėąēø ä©Ĉ Ćr EĈh Ćr R12 ®ĶùĀb ö¼Ĉ

ä¨d ď¨cõĄ ®¤f ¬bđz îj®Ą ®čéĒ Ćr EĈh Ćr 20° lùr

103
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

Ćr 110° ėĒcčĉĀb ėĒĐb¯ ėąēø ä©Ĉ ėĒcčĉĀb ėĒĐb¯

. EĈh
úĒ®Å Ċì Ďkāùj ćđùĈ ėjđāĶãb ėčÌb å ĕ¬đ?b ´đùĀb Ʊ¬ ĆoĒ 5 bªh : ėèđ{āĄ
. Flip lāùĀb ¬¯ Ęāì æñÀĀb

³õĈ ď°ü®Ą ĕ«ĀbĐ ĕ¬đ?b ´đùĀb Ʊ®Ā þĀªĐ Apply úēkĶn ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o
.ĕ¬đoĉýĀb îj®ãb lēÌb °ü®Ą
lēÌb °ü®Ą ³õĈ ď°ü®Ą ĕ«ĀbĐ ĕ¬đ?b ´đùĀb Ʊ®Ā ėùjc²Āb qbđĶÎb ³õĈ îkoĈ o
ėēĀcoĀb ĆēùĀb ăc¤¨h îĄ ĕ¬đoĉýĀb îj®ãb
.
. ®Ąģb ĚcčĈħ OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

ėùĒ®ĶĀb ăb©ko±b Ċýąãb ĊĄ ĎĈd ĕd ( mđùsĀb Ʊ®Ā û®ĶĀb ĊĄ ėùjc²Āb ėùĒ®ĶĀb Doín :ėèđ{āĄ
.)ėùĒ®ĶĀb ď«čj mđùsĀb Ʊ®Ā ėí±coĀb ĖđĶÎb ©ĉì ėĄ©¥o²ãb

104
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

Ʊ®Āb Ęāì ¨cíjģb î¿Đ : 4 - 1 - 5


. Smart Dimension Ĕü«Āb ©íkĀb ¬¯ Ęāì æñÀĈ o
. 46 ėG®Āb å cąü ¨cíjģb îÀĈ ċĥb o

105
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ėõāoÑ û®Ķj ¨cíjģb Ěc¸Ĉħ ®ĄbĐd Ęāì Ăąo¸n ¨cíjģb î¿đĀ ꮤd ėąěcù Ā ycoÊ ©ø :ėèđ{āĄ
Ĕü«Āb ©íkĀb ¬¯ lĈcÆ ¨đvđãb Ćč²Āb Ęāì æñÀĀcj ėąěcùĀb ď«Č ¨cÕh ĊýßĐ
. ®Ąd ĊĄ ©íĪj Ăü l±cĉĒ cĄ cčĉĄ ¬coÔ Smart Dimension

106
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

Geometry levels qcĒđo²ãb ė±©ĉČ : 5 - 1 - 5

qcĒđo²ãb ė±©ĉČ Đd Layers qcùkĶĀb Ęą²Ē cĄ å Ʊ®Āb ĊĄ Ě°v ĕd î¿Đ Ċýß


å ¨cíjģb î¿Đ «¤eĉĀĐ ėvcÍb ©ĉì ĎìcvE±b Đd Ďěcõ¤ħ þĀªĐ Geometrylevels
. ăcsąü ęđo²Ą
cI ³ēĀРƱ®Āb Ęāì ¨cíjģb î¿Đ úĒ®Å Ċì Ʊ®Āb qc±cēø ė{» ĊĄ cĈ©üen cĉĈd cÜ
cčìcvE±bĐ ) cč{²Ą Ċì c¿đì ( Ʊ®Āb Ċì ¨cíjģb Ěcõ¤h Đd Ă¼ô Ċýß b«Ā ċĥb ėvcz
: úĒ®Å Ċì þĀªĐ Level ęđo²Ą å ¨cíjģb î ¿đj þĀªĐ ėvcÍb ©ĉì

Level ęđo²ãb ėąěcø Ęāì Right Click Úß Ė©zbĐ Ė®Ą Ė¬eõĀb úĒ®Å Ċì æñÀĀb o
®čéĒ Level ėąāü Ęāì ®µĠãb î¿Đ ©ĉì ( ėēāõ²Āb ėąěcùĀb å
.) Mouse Ė¬eõĀb Ăýµ
ęđo¢¢¢¢¢¢¢¢²ãb Fē¢¢¢¢¢¢¢¢ñoĀ qc¢¢¢¢¢¢¢¢ĈcēýĀb ¨©¢¢¢¢¢¢¢¢z Đd E¢¢¢¢¢¢¢¢¤b ď¨c¢¢¢¢¢¢¢¢õĄ ¬bđ¢¢¢¢¢¢¢¢z ¢¢¢¢¢¢j®Ą ®¢¢¢¢¢¢¢čéĒo
¨Đ©¢¢¢Íb ė¢¢¢ĒcčĈ çc¢¢¢ùĈ Ċ¢¢¢Ą Ă¢¢¢ü Ę¢¢¢āì ©¢¢¢Ē©{oĀcj ćđ¢¢¢ùĈV
ċđāĀc¢¢j ®¢¢čén ( ¨c¢¢íjģbĐ ĕ¬đ¢¢?b ´đ¢¢ùĀb Đ î¢¢j®ãbĐ ĂēĶo¢¢²ãb Ĕíā¢¢¿ ö¢¢¼oĉĄ çđ¢¢Ķ¤Đ
.) cčēāì ©Ē©{oĀb ©íj ®õ»ģb

107
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

æñÀĀb Đd End Selection ¬cēo¤ġb Đd ©Ē©{oĀb ėĒcčĈ ¬¯ Ęāì æñÀĀcj ćđùĈ Ćr o

. EĈh ¬¯ Ęāì

108
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

¬cēo¤ġb Ċì ėĄĢíĀb ĂĒ°ĈV Change Levels qcĒđo²ãb Fēñn ėąěcø ®čén þĀª ©íj o
©Ē©Ìb ęđo²ąāĀ Ćø¬ ĕd Ăw²Ĉ Ćr ) Use Main Level Ĕ²ēě®Āb ęđo²ãb ćb©¥o±b (
. ®Ąģb ĚcčĈħ OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr 2 ĊýēĀĐ

109
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: úĒ®Å Ċì ĎìcvE±h Ćr ĊĄĐ ďğcõ¤h ĊýßV Level 2 ęđo²ãb Ěc¸Ĉ h , ċĥb o


ęđo²ãb ėąěcø Ęāì Left Click ¬c²Ē Ė©zbĐ Ė®Ą Ė¬eõĀb úĒ®Å Ċì æñÀĈ Ďěcõ¤ħ o
Level ėąāü Ęāì ®µĠãb î¿Đ ©ĉì ( ėēāõ²Āb ėąěcùĀb å Level

. Mouse Ė¬eõĀb Ăýµ ®čéĒ


Ĕõo× All off Ęāì æñÀĀcj Ćr Level Manager ėąěcø þĀª ©íj ®čén o
Ăjcùãb Visible Ĕ쮥 ėąāü pÊ Ė¨đvđãb X Ęāì æñÀĀb Đd ( Level 2 ęđo²ãb
. OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr ) Level 2 ęđo²ąāĀ

æñÀĀb Đd ( All on Ęāì æñÀĈ Ćr Level Manager ėąěcø Ęāì ä©Ĉ ĎìcvE±ġĐ o
æñÀĈ Ćr ) Level 2 ęđo²ąāĀ Ăjcùãb Visible Ĕ쮥 ėąāü pÊ ¨đvđãb ób®õĀb Ęāì
. OK ¬¯ Ęāì

110
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

Solid ) lā» Ć²v( ĊĒ®ąoāĀ ėāoü Đd Ć²Ï Ăąì :3 -5


Ĕě©kĄ ¬đ¼n ĚcĶìh cčĉĄ ÷©I bĐ cčĉì Ěcĉño±ġb ĊýßĐ ėĒ¬cēo¤b ėēāąíĀb ď«Č :ėèđ{āĄ
ėùzĢĀb ėēāąíĀb Ăēč²n cÀĒdV ĔāíõĀb «ēõĉoĀb Ăkø ėíĶùĀb Ęāì Ćoo± MĀb ėēāēñ¸oĀb qcēāąíāĀ
.)½ùĀb( îĶùĀb ėēāąì ĔČĐ

:ĊĒ®ąoāĀ ėücH î¿Đ : 2 - 3 - 5


ïcknb úĒ®Å Ċì Operations Manager qcēāąíĀb ®Ē©Ą ėąěcø ïcvE±cj ćđùĈ ġĐd o
Toggle Operations Manager View ėĒđāíĀb ėąěcùĀb ĊĄ ĔĀcoĀb ¬c²ãb
®Ē©Ą ėąěcø pÊ Solid lā» Ć²v ėąāü Ęāì ¨©Ó Ćr Alt + O ¬c¼o¤ġb Đd
. Operations Manager qcēāąíĀb

111
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

:úĒ®Å Ċì þĀªĐ Extrude úsj ėąāü Ęāì æñÀĈ Ćr o

ExtrudeSolids : ėĒđāíĀb ėąěcùĀb ĊĄ

ėā²ā²Āb ¬cēo¤ġb Ęāì cēěcùān ¨©Ð cčēôĐVChaining Ă²ā²oĀb ėąěcø ®čén o


.Chain

112
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

cčùsj mđāĶãb ėā²ā²Āb E¤b ď¨cõĄ ¬bđz îj®Ą ®čéĒ cÀĒd o


®õ»ģb ċđāĀcj ®čéĒ ( Ăý¸Āb å ÚkĄ đČ cąü ĂēĶo²ãb ïĢ¿d ©zd ¬cēo¤cj ćđùĈV
.)Ďēāì ©Ē©{oĀb ©íj

.ĂēĶo²ãb îā¿ Ęāì Ćč± ®čéĒ ©Ē©{oĀb ©íj :ėèđ{āĄ

. Chaining Ă²ā²oĀb ėąěcø ĊĄ OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

113
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

, ĕ«Āb Ćč²Āb ċd ĊĄ ©üeoĈĐ Extrude Chain úskĀb ėā²ā± ėąěcø þĀª ©íj ®čén o
. Ăõ±ģb Ûb ĎČcÉb }k»d ĂēĶo²ãb îā¿ Ęāì cùjc± ď©Ē©Ê

Ęāì æñÀĀcj ćđùĈ Ăõ±ģb Ûh ĎČcÉb Fēñn cĈ¨¬dĐ Ęāìģb Ûh Ćč²Āb ďcÉb ċcü bªh : ėèđ{āĄ
. ĂēĶo²ãb îā¿

114
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

³ýíĀ ėā²ā± ¨©z Đd ¬bđÍb îj®Ą qb¨b©ìh ă©ì ( ď¨cõĄ ¬bđz îj®Ą ®čéĒ cÀĒd o
ėąěcø å ĂĒ©íoĀcj ćđùĈV )ďcÉġb
: ĔāĒ cąü Extrude Chain úskĀb ėā²ā±
. Extrude úskĀb Ęāì ¨©Ð ĎĈd ĊĄ ©üeoĈ o

ėēāąì ėąěcø pÊ ĊĄ Create Body ėāoü Ěc¸Ĉh Ęāì ¨©Ð ĎĈd ĊĄ ©üeoĈ cÀĒd o

.Extrusion Operation úskĀb


Extend by specified Ė¨©Ð ėôc²Ą Dì ¨©ąoĀb Ęāì ¨©Ð ĎĈd ĊĄ ©üeoĈĐ o
ĆrV Extrusion Distance/Direction úskĀb ďcÉbĐ ėôc²Ą ėąěcø pÊ ĊĄ distance
.Distance ėôc²ãb ©ĉì 35mm ėíĶùĀb þąĪ± Ăw²Ĉ

. OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

115
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

Ăāéãb î¿đĀb Û h ĎāĒđ{oĀĐ Wireframe Ĕýā²Āb î¿đĀb Ęāì ċĥb Ăý¸Āb :ėèđ{āĄ
.Shaded Ăāéãb î¿đĀb ¬¯ Ęāì æñÀĈ

116
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: ¬đoĉýāĀ Extrude úsj Ăąì : 1 - 3 - 5


:ėĒđāíĀb ėąěcùĀb ĊĄ Extrude úsj ėąāü Ęāì æñÀĈ o

ExtrudeSolids

ėā²ā²Āb ¬cēo¤ġb Ęāì cēěcùān ¨©Ð cčēôĐV Chaining Ă²ā²oĀb ėąěcø ®čén o

.Chain

117
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

c¢¢¢¢¢¢¢¢čùsj mđ¢¢¢¢¢¢¢¢āĶãb ėā¢¢¢¢¢¢¢¢²ā²Āb E¢¢¢¢¢¢¢¢¤b ď¨c¢¢¢¢¢¢¢¢õĄ ¬bđ¢¢¢¢¢¢¢¢z ¢¢¢¢¢¢j®Ą ®¢¢¢¢¢¢¢¢čéĒ c¢¢¢¢¢¢¢¢ÀĒdo


ïĢ¢¢¢¿d ©¢¢¢zd Đ ĂēĶo¢¢¢²ãb ïĢ¢¢¢¿d ©¢¢¢zd ¬c¢¢¢ēo¤cj ćđ¢¢¢ùĈV
©¢¢Ē©{oĀb ©¢¢íj ®õ¢¢»ģb ċđāĀc¢¢j ċb ®¢¢čéĒ ( Ăý¢¢¸Āb å Úk¢¢Ą đ¢¢Č c¢¢ąü ¬đ¢¢oĉýĀb
.) cąčēāì

.¬đoĉýĀb îā¿ Ęāì Ćč± ®čéĒ ©Ē©{oĀb ©íj :ėèđ{āĄ

. Chaining Ă²ā²oĀb ėąěcø ĊĄ OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

118
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

, ĊĒ«Āb Úąč²Āb ċd ĊĄ ©üeoĈĐ Extrude Chain úskĀb ėā²ā± ėąěcø þĀª ©íj ®čén o
. Ăõ±ģb Ûb cą čČcÉb }k»d ¬đoĉýĀb îā¿Đ ĂēĶo²ãb îā¿ Ęāì cùjc± cąČ©Ē©Ê

Ęāì æñÀĀcj ćđùĈ Ăõ±ģb Ûh ĎČcÉb Fēñn cĈ¨¬dĐ Ęāìģb Ûh Ćč²Āb ďcÉb ċcü bªh : ėèđ{āĄ
. ¬đoĉýĀb îā¿ Đd ĂēĶo²ãb îā¿

119
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

³ýíĀ ėā²ā± ¨©z Đd ¬bđÍb îj®Ą qb¨b©ìh ă©ì ( ď¨cõĄ ¬bđz îj®Ą ®čéĒ cÀĒd o
ėąěcø å ĂĒ©íoĀcj ćđùĈV ) ďcÉġb
: ĔāĒ cąü Extrude Chain úskĀb ėā²ā±
. Extrude úskĀb Ęāì ¨©Ð ĎĈd ĊĄ ©üeoĈ o

úskĀb ėēāąì ėąěcø pÊ ĊĄ Cut Body ėāoýĀb Âõ¤ Đd îĶø Ęāì ¨©Ó Ćr o

. Extrusion Operation
Extend by specified Ė¨©Ð ėôc²Ą Dì ¨©ąoĀb Ęāì ¨©Ð ĎĈd ĊĄ ©üeoĈĐ o

ĆrV Extrusion Distance/Direction úskĀb ďcÉbĐ ėôc²Ą ėąěcø pÊ ĊĄ distance


.Distance ėôc²ãb ©ĉì 5mm îĶùĀb úąì Ăw²Ĉ

. OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

120
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

Ăāéãb î¿đĀb Û h ĎāĒđ{oĀĐ Wireframe Ĕýā²Āb î¿đĀb Ęāì ċĥb Ăý¸Āb :ėèđ{āĄ
.Shaded Ăāéãb î¿đĀb ¬¯ Ęāì æñÀĈ

121
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

lēÌbĐ ĕ¬đoĉýĀb îj®ãb lēÌbĐ ĕ¬đoĉýĀb ĂēĶo²ãb lēwāĀ Extrude úsj Ăąì : 3 - 3 - 5
: ĕ¬đjcÎb ę®AbĐ ĕ¬đoĉýĀb ĕ®ěb©Āb
:ėĒđāíĀb ėąěcùĀb ĊĄ Extrude úsj ėąāü Ęāì æñÀĈo

ExtrudeSolids

ėā²ā²Āb ¬cēo¤ġb Ęāì cēěcùān ¨©Ð cčēôĐVChaining Ă²ā²oĀb ėąěcø ®čén o

.Chain

122
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

cčùsj mđāĶãb ėā²ā²Āb E¤b ď¨cõĄ ¬bđz îj®Ą ®čéĒ cÀĒd o


îj®ãb lēÌb ïĢ¿d ©zdĐ ĕ¬đoĉýĀb ĂēĶo²ãb lēÌb ïĢ¿d ©zd ¬cēo¤cj ćđùĈV
đČ cąü ĕ¬đoĉýĀb ĕ®ěb©Āb lēÌb æēÐĐ ĕ¬đjcÎb ę®@b ïĢ¿d ©zdĐ ĕ¬đoĉýĀb
.) cčēāì ©Ē©{oĀb ©íj ®õ»ģb ċđāĀcj ®čén ( Ăý¸Āb å ÚkĄ

.ď©Ē©Ê , Ăýµ ®¤f îā¿ Đd æēÐ Ęāì Ćč± ®čéĒ ©Ē©{oĀb ©íj :ėèđ{āĄ

. Chaining Ă²ā²oĀb ėąěcø ĊĄ OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

123
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

, MĀb Ćč±ģb ċd ĊĄ ©üeoĈĐ Extrude Chain úskĀb ėā²ā± ėąěcø þĀª ©íj ®čén o
. Ăõ±ģb Ûb cčČcÉb }k»d ę®@bĐ mđēÌb ïĢ¿dĐ æēÐ Ęāì cùjc± cČ©Ē©Ê

Ęāì æñÀĀcj ćđùĈ Ăõ±ģb Ûh ĎČcÉb Fēñn cĈ¨¬dĐ Ęāìģb Ûh Ćč²Āb ďcÉb ċcü bªh : ėèđ{āĄ
. ę®@b Đd lēÌb îā¿ Đd æēÐ

124
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

³ýíĀ ėā²ā± ¨©z Đd ¬bđÍb îj®Ą qb¨b©ìh ă©ì( ď¨cõĄ ¬bđz îj®Ą ®čéĒ cÀĒd o
ėąěcø å ĂĒ©íoĀcj ćđùĈV ) ďcÉġb
: ĔāĒ cąü Extrude Chain úskĀb ėā²ā±
. Extrude úskĀb Ęāì ¨©Ð ĎĈd ĊĄ ©üeoĈ o

ėąěcø pÊ ĊĄ Cut Body ėāoýĀb Âõ¤ Đd îĶø Ęāì ¨©Ð ĎĈd ĊĄ ©üeoĈ cÀĒd o

. Extrusion Operation úskĀb ėēāąì


Extend by specified Ė¨©Ð ėôc²Ą Dì ¨©ąoĀb Ęāì ¨©Ð ĎĈd ĊĄ ©üeoĈĐ o

ĆrV Extrusion Distance/Direction úskĀb ďcÉbĐ ėôc²Ą ėąěcø pÊ ĊĄ distance


.Distance ėôc²ãb ©ĉì 2.99mm îĶùĀb úąì Ăw²Ĉ

. OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

125
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

Ăāéãb î¿đĀb Û h ĎāĒđ{oĀĐ Wireframe Ĕýā²Āb î¿đĀb Ęāì ċĥb Ăý¸Āb :ėèđ{āĄ
.Shaded Ăāéãb î¿đĀb ¬¯ Ęāì æñÀĈ

126
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

: mđùsāĀ Extrude úsj Ăąì : 4 - 3 - 5


:ėĒđāíĀb ėąěcùĀb ĊĄ Extrude úsj ėąāü Ęāì æñÀĈo

ExtrudeSolids

ėā²ā²Āb ¬cēo¤ġb Ęāì cēěcùān ¨©Ð cčēôĐVChaining Ă²ā²oĀb ėąěcø ®čén o

.Chain

127
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

cčùsj mđāĶãb ėā²ā²Āb E¤b ď¨cõĄ ¬bđz îj®Ą ®čéĒ cÀĒd o


©Ē©{oĀb ©íj ®õ»ģb ċđāĀcj ®čén ( Ăý¸Āb å ÚkĄ đČ cąü mđùsĀb ¬cēo¤cj ćđùĈV
.) cčēāì

. ď©Ē©Ê , lùr ®¤f Ęāì Ćč± ®čéĒ ©Ē©{oĀb ©íj :ėèđ{āĄ

. Chaining Ă²ā²oĀb ėąěcø ĊĄ OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

128
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

, MĀb Ćč±ģb ċd ĊĄ ©üeoĈĐ Extrude Chain úskĀb ėā²ā± ėąěcø þĀª ©íj ®čén o
. Ăõ±ģb Ûb cčČcÉb }k»d mđùsĀb Ęāì cùjc± cČ©Ē©Ê

Ęāì æñÀĀcj ćđùĈ Ăõ±ģb Ûh ĎČcÉb Fēñn cĈ¨¬dĐ Ęāìģb Ûh Ćč²Āb ďcÉb ċcü bªh : ėèđ{āĄ
. lùsĀb

129
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

³ýíĀ ėā²ā± ¨©z Đd ¬bđÍb îj®Ą qb¨b©ìh ă©ì( ď¨cõĄ ¬bđz îj®Ą ®čéĒ cÀĒd o
ėąěcø å ĂĒ©íoĀcj ćđùĈV ) ďcÉġb
: ĔāĒcąü Extrude Chain úskĀb ėā²ā±
. Extrude úskĀb Ęāì ¨©Ð ĎĈd ĊĄ ©üeoĈ o

ėąěcø pÊ ĊĄ Cut Body ėāoýĀb Âõ¤ Đd îĶø Ęāì ¨©Ð ĎĈd ĊĄ ©üeoĈ cÀĒd o

. Extrusion Operation úskĀb ėēāąì


Extend by specified Ė¨©Ð ėôc²Ą Dì ¨©ąoĀb Ęāì ¨©Ð ĎĈd ĊĄ ©üeoĈĐ o

ĆrV Extrusion Distance/Direction úskĀb ďcÉbĐ ėôc²Ą ėąěcø pÊ ĊĄ distance


.Distance ėôc²ãb ©ĉì 10mm lùsĀb úąì Ăw²Ĉ

. OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

130
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

Ăāéãb î¿đĀb Û h ĎāĒđ{oĀĐ Wireframe Ĕýā²Āb î¿đĀb Ęāì ċĥb Ăý¸Āb :ėèđ{āĄ
.Shaded Ăāéãb î¿đĀb ¬¯ Ęāì æñÀĈ

131
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb


Operations qcēāąíĀb ®Ē©Ą ėąěcø pÊ Solid lā» Ć²v ėąāü Ęāì ¨©Ó o
. Manager
Đd Solid lā» Ć²v ėąāü lĈcÆ Ė¨đvđãbĐ ėĄĢíĀb Ęāì æñÀĈ o

MĀb qcēāąíĀb ėā²ā± ®čéoĀ cč²õĈ ėąāýĀb Ęāì ) Double Click ( yШ°ãb ®ùĉĀb
®ùĉĀb Đd ėĄĢíĀb þān Ęāì æñÀĀcj ćđùĈ ėĄĢì ėēāąì Ăü lĈcÆĐ cČ¯cÒb ,
. cčāĒ©ín mđāĶãb ėēāąíĀb ėąāü Ęāì )Double Click ( yШ°ãb
Ăý¸Āb å ėēāąíĀb ³õĈ Ęāì ©Ē©{oĀb Ćoē± ėēāąíĀb Ęāì æñÀĀb ©íj : ėèđ{āĄ
. cùjc± cI ¨©?b ċđāĀb ³õĉjĐ Ĕ²ēě®Āb
úskĀb ėā²ā± ėąěcø ®čéoĀ Parameters Fñoãb ĂĄcíĀb ėąāü Ęāì æñÀĈ o
Extrude Chain
. cčēĀh ăđ»đĀbĐ ĂĒ©íoĀb mđāĶãbo

132
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

:Ęāì æñÀĈ ėĒđāíĀb ėąěcùĀb ĊĄ o


Set solid face colorFace / feature colors Solids

133
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

. ėēāąíāĀ l±cĉãb ċđāĀb ¬coÔV Colors ĊĒđāoĀb ėąěcø þĀª ©íj ®čén o

. OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

134
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ĔĀcÍb ćcéĉĀb ċđāĀ cčí¿Đ Ćoē± MĀb ďđvđĀb ¨©z Đd E¤b ( ď¨cõĄ ¬bđz îj®Ą ®čéĒ o
cčĈđĀ Fēñn ¨b®ãb ėēāąíĀb Đd ĎvđĀb ¬cēo¤cj ćđùĈV)
.Ė¬eõĀb úĒ®Å Ċì Ė®µckĄ Ăý¸Āb ĊĄ ꮤģb qcēāąíĀb Đd ĎvĐģb Ċì
¬¯ Ęāì æñÀĀb Đd End Selection ¬cēo¤ġb Đd ©Ē©{oĀb ėĒcčĈ ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

. EĈh
qcēāąíĀb Đd ĎvĐģb Ċì cčĈđĀ Fēñn ¨b®Ē ėēāąì Đd ĎvĐ ĂýĀ ėùĒ®ĶĀb ď«Č ¬b®ýoj ćđùĈ o
. ꮤģb

135
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

Ėcüc@b îĄ ) Toolpaths ĊĒ®ąoĀb Ęāì ď©įíĀb ¬c²Ą î¿Đ( ½ùĀb Đd îĶùĀb :4 - 5

Machine Type ėĉēücãb ïđĈ ¬cēo¤b : 2 - 4 - 5


:Ęāì æñÀĈ ėĒđāíĀb ėąěcùĀb ĊĄ o
Machine Type ėĉēücãb ïđĈ Mill °Ē®õn Manage list ėąěcùĀb Ė¬b¨h

Machine Definition Menu Management ėĉēücãb öĒ®ín ėąěcø Ė¬b¨h ®čén o


MAHO 232 ĊýēĀĐ ėēkĒ¬©oĀb Ė©zđĀb å Ė¨đvđãbĐ ėk±cĉãb ėĉēücãb ïđĈ Ęāì ¨©ÓV
. Add ėôc¿h ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr ăcsãb Ăēk± Ęāì

136
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ĆoĒ ċd lÕ b«ĀVꮤd Ûh ėēkĒ¬©n Ė©zĐ ĊĄ öāoË Ċěcýãb ïbđĈd ċd ćđāíãb ĊĄ : ėèđ{āĄ


. ėēkĒ¬©oĀb Ė©zđĀb å Ė¨đvđãb ėĉēücãb ïđĈ l²z ėĉēücãb ïđĈ ¬cēo¤h

. OK ¬¯ Ęāì þĀª ©íj æñÀĈ o

137
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

:Ęāì æñÀĈ ėĒđāíĀb ėąěcùĀb ĊĄ ꮤd Ė®Ą Ćr o


Machine Type ėĉēücãb ïđĈ Mill °Ē®õn MAHO 232.MMD-5

ď©įíĀb ¬c²Ą ėąěcø pÊ MAHO 232 ĔČĐ cȬcēo¤b , MĀb ėĉēücãb ®čén o
.Operations Manager qcēāąíĀb ®Ē©Ą ėąěcø ĊĄ ėv¬©ĉãbĐ Toolpaths

138
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ėíĶùĀb ¨cíjd öĒ®ín : 1 - 4 - 5

MAHO 232 ïđĈ ėĉēücãb ½ěc¼¤ ėąāü lĈcÆ Ė¨đvđãbĐ ėĄĢíĀb Ęāì æñÀĈ o
®čéoĀ cč²õĈ ėąāýĀb Ęāì (Double Click) yШ°ãb ®ùĉĀb Đd
.ėĉēücãb ½ěc¼¤ ėā²ā±

139
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ėĉēücãb ėìđąÏ ½ěc¼¤ ėąěcø ®čéoĀ Stock setup ėíĶùĀb qb¨b©ìh Ęāì æñÀĈ o
cč²õĈ ĔČ ½ěc¼¤ ėā²ā± ėąěcùĀb ď«Č pÊ y¬©ĉĒĐ Machine Group Properties
qcēāąíĀb ®Ē©Ą ėąěcø pÊ Ė¨đvđãbĐ MAHO232 ėĉēücãb ½ěc¼¤ ėā²ā±
.Operations Manager

½ěc¼¤ ėąěcø pÊ Stock setup ėíĶùĀb qb¨b©ìh Ęāì ¨©Ð ĎĈd ĊĄ ©üeoĈ : ėèđ{āĄ
. Machine Group Properties ėĉēücãb ėìđąÏ

140
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

All ėkā¼Āb ćc²vģb Đd ¨bđãb îēà £coõĄ Ęāì æñÀĀcj þĀªĐ ėíĶùĀb ¨cíjd Ăw²Ĉ o
, cĄ ĊĄ ėíĶùĀb ¨cíjd «¤eĈ Đd æùoāĉĀ All Entities qcĈcēýĀb îēà £coõĄ Đd Solids
.) Solid lā» Ć²v :ĺcsĀcr( å

. OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

141
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

,Đ ) ėĒ¬cēo¤b ĔČĐ Solid )lā» Ć²v ( ĊĒ®ąoāĀ ėāoü Đd Ć²Ï (ĺcsĀcr Ăąì ĆoĒ 5 bªh
:ėèđ{āĄ £coõĄ ċđýĒ ĊĀ ėĀcÍb ď«Č å ) Ėcüc?b îĄ ½ùĀb Đd îĶùĀb ( ĺc íjb¬ Ûh
Ė®µckĄ ăcùoĈġb
. cĒĐ©Ē ėíĶùĀb ¨cíjd ăc¤¨h lÕ b«ĀV ăcíô All Solids ėkā¼Āb ćc²vģb îēà

ėíĶùoĄ çđĶ¥ü Solid lā¼Āb Ć²Ìb çđĶ¤ ®čén ėíĶùĀb ¨cíjd Ăēw²n ©íj : 1ėèđ{āĄ
. ®áģb ċđāĀcj
ėēāąì ĔČĐ Solid ) lā» Ć²v ( ĊĒ®ąoāĀ ėāoü Đd Ć²Ï (ĺcsĀcr Ăąì ĆoĒ 5 bªh
:Xėèđ{āĄ ġ ėĀcÍb ď«Č å ) Ėcüc?b îĄ ½ùĀb Đd îĶùĀb ( ĺc íjb¬ Ûh Ė®µckĄ ăcùoĈġb
,Đ )ėĒ¬cēo¤b
. Shaded Ăāéãb î¿đĀb Ûh Wireframe Ĕýā²Āb î¿đĀb ĊĄ ăđ{oĀb Ċýß
142
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

Ėcüc@b îĄ )ĊĒ®ąoĀb Ęāì ď©įíĀb ¬c²Ą î¿Đ( ½ùĀb Đd îĶùĀb : 3 - 4 - 5

qbШd .Toolpaths ď©įíĀb ¬c²Ą ėąěcø pÊ ĊĒ®ąoĀb b«Č å ėĄ©¥o²ãb ¨©įíĀb ĝ¸ĉĈ
®Ķø ꮤd ėēík»h Úý±V30mm ®Ķø ėēík»h Úý± : ĔČ ėĄ©¥o²ãb îĶùĀb
. Ø4 mm ®Ķø lùr ėĶĉjĐ 3.5mm ®Ķø ĖEĉ± ėĶĉjV10mm
:2 -3 -4 -5
ėēík»ħb Úý²Āb ćb©¥o±b ©íj ĎĈd lk²j Úoāz®Ą Ęāì ¬đoĉýāĀ îĶùĀb Ăąì ĆoĒĐ
ċd cčĉýß ġ ċ©íãb ĊĄ ©ěbĐ¯ Ęùkoē± ėjđāĶãb ¨cíjģcj ¬đoĉýĀb ĂąíĀ 10mm ®Ķø
ĊýoĀĐ ©ěbĐ°Āb þān ėĀb¯ħ Düd ®Ķø qbª ꮤd Úý± ćb©¥o±b lÕ b«ĀV ĎāĒ°n
.30mm®Ķø ėēík»h Úý±

30mm 
:ĔĀcoĀb ¬c²ãb îkoĈ ėĒđāíĀb ėąěcùĀb ĊĄ o
Toolpaths ď©įíĀb ¬c²Ą Contour )Ăý¸Āb æēÐ (ĕ¬đoĉü °Ē®õn Ăąì

Ʊb Ăį¤© ĪĈV


Enter new NC name ©Ē©v Ĕąø¬ ĆýÊ Ć±b ăc¤¨h ėąěcø ®čén o
êõÍb Ćø¬ Ăsß ĕ«ĀbĐ 46 mđoýãb Ćø®Āb ³õĈ Ęāì ĚcùkĀb Đd ėíĶùāĀ Ćø¬ Đd
. OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ ĆrV ėíĶùāĀ

143
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ėā²ā²Āb ¬cēo¤ġb Ęāì cēěcùān ¨©Ð cčēôĐVChaining Ă²ā²oĀb ėąěcø ®čén o


.Chain

144
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

)Ăý¸Āb æēÐ(¬đoĉýĀb ėā²ā± E¤b ď¨cõĄ ¬bđz îj®Ą ®čéĒ cÀĒd o


Ăý¸Āb å ÚkĄ đČ cąü ¬đoĉýĀb ïĢ¿d ©zd ¬cēo¤cj ćđùĈV
.) Ďēāì ©Ē©{oĀb ©íj ®õ»ģb ċđāĀcj ®čéĒ (

.)Ăý¸Āb æēÐ ( ¬đoĉýĀb Ęāì Ćč± ®čéĒ ©Ē©{oĀb ©íj :ėèđ{āĄ

. Chaining Ă²ā²oĀb ėąěcø ĊĄ OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

145
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

2D Toolpaths - ¬đoĉýĀb ėēāąíĀ _ ¨cíjģb Ĕěcĉr ď©įíĀb ¬c²Ą ėąěcø ®čén þĀª ©íj o
cčēāì ¨©?bĐ ėēĀcÍb ėąěcùĀbV ®²Ēġb lĈcÌb å Ćěbđø Ė©ì cčj ©vđĒĐ Contour
ėēāēñ¸n qcēāąì îj¬d cčj ©vđĒ MĀbĐ Toolpath Type ď©įíĀb ¬c²Ą ïđĈ ĔČ ĺcēěcùān
. ĺcēěcùān Contour ĕ¬đoĉýĀb æē?b Đd Ăý¸Āb æēÐ ėēāąì Ęāì cčĉĄ ¨©ÐV

146
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

. cČ®ĶøĐ ď©įíĀb ïđĈ ¬cēo¤ġ Tool ď©įíĀb ėēĀcoĀb ėąěcùĀb Ęāì þĀª ©íj æñÀĈ o
. ¨©įíĀb ėkoýĄ ĊĄ ¬cēo¤ġb ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

147
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

îĶùĀb qbШd ĊĄ ïbđĈd Ė©ì cčj ©vđĒĐ Tool Selection ¨©įíĀb ¬cēo¤b ėąěcø ®čén Ćr o
ĔČĐ ¬đoĉýĀb °Ē®õoĀ mđāĶãb Ėb¨ģb ïđĈ Ċì ėąěcùĀb ď«Č å t{kĀb cĉĉýß ªhV
.30mm ®Ķø ėĒđo²Ą ėēík»h Úý±

) Eāô Đd Ėcõ¼ãb ėąěcø ( ꮤd ėąěcø Ûh ăđ¤©Āb ĂÀõĒ Đd ®ĶÀĈ cĈcēzb o


ġ ©ø cÀĒdV ėąěcùĀb å Ė¨đvđãb ¨©įíĀb Ė®sü lk²j ėjđāĶãb ď©įíĀb ¨cÕh ė쮲Ā þĀªĐ (
þĀªĐ Ėcõ¼ãb ėąěcø Ęāì ä©Ĉ b«Ā ) ėjđāĶãb ď©įíĀb ïđĈ Ęāì ėēĀcÍb ėąěcùĀb ĕđoÊ
. æùô mđāĶãb ïđĉĀb Ûh ¨©įíĀb ėē õ¼oĀ Eāô ¬¯ Ęāì æñÀĀcj

148
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

¨©įíĀb ïbđĈd Ęāì ĕđoÊ MĀbĐ Tool List Filter ď©įíĀb ėēõ¼n ėąěcø þĀª ©íj ®čén o
ėēík»ħb Úý²Āb ĔČĐ ¬đoĉýĀb °Ē®õn ėēāąíĀ ėjđāĶãb ď©įíĀb ïđĈ Ęāì ¨©Ó Đd ¬coÔV
. OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr Endmill1 Flat ėĒđo²ãb

149
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

Ûh ) Tool Selection ¨©įíĀb ¬cēo¤b ėąěcø ( ėùjc²Āb ėąěcùĀb Fñon OK ¬¯ Ęāì æñÀĀb
©íj Ęāì ¨©Ó Đd ¬coÔ ) Endmill1 Flat ėĒđo²ãb ėēík»ħb Úý²Āb ( æùô ď¬cēo¤b , ĕ«Āb
ïđĉĀb
. OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ ĆrV 30mm ®ĶùĀb qbª ď©įíĀb
150
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

.ėēčoĉãb ėąěcùĀb lĈcÆ ėĄĢì ©É ÷đ± ėąěcø ĕd ĊĄ ĚcčoĈġb ©íj :1ėèđ{āĄ


æñ¿ úĒ®Å Ċì þĀªĐ Ė©Ē©v îĶø Ėb¨d Ěc¸Ĉh cĉĉýß ėjđāĶãb ď©įíĀb ©Ò 5 bªh : X ėèđ{āĄ
®čén ĆrVĊĒ®ąoāĀ cȬcēo¤b , MĀb ¨©įíĀb pÊ ¨đvđãb ób®õĀb Ęāì Right Click Ė¬eõĀb Úß
Ĕøcj îkooĈĐ Create new tool Ė©Ē©v îĶø Ėb¨d Ěc¸Ĉh cčĉĄ ¬co Ô ď©įíĀb qb¬cē¤ ėąěcø
. qbđĶÎb

151
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

úąì Ăēw²oĀ cčēāì æñÀĀcj þĀªĐ Linking Parameters ėąěcø Ûh ĂùoĉĈ þĀª ©íj o
cčĉĄ úąíĀb «¤ģ ėíĶùĀb ®čéoĀ úąíĀb ¬¯ Ęāì æñÀĈ ĆrV ¬đoĉýĀb
. Ė®µckĄ

ėôc²ĄĐ Clearance ċcĄģb ėôc²Ą ĊĄ Ăü Ęāì ėĄĢíj Ęāì ©Ē©{oĀb ³ĉn ġ :1ėèđ{āĄ
. Retract ïđv®Āb
ėôc²Ą ĊĄ ĂýĀ Absolute úāĶãb ©íkĀb ćcéĈ ćb©¥o±b Ęāì ©Ē©{oĀb ³ĉn ġ : Xėèđ{āĄ
Top ėíĶùĀb ĘāìdĐ Feed plane ėĒ«ñoĀb ęđo²ĄĐ Retract ïđv®Āb ėôc²ĄĐ Clearance ċcĄģb
. Depth úąíĀbĐ of stock

152
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ĊĄ çcùĉĀb ę©zh Ęāì ¨©ÓV ėĶùĈ ¨©z Đd E¤b ď¨cõĄ ¬bđz îj®Ą ®čéĒ o
.) Solid lā» Ć²v : ĺcsĀcr ( å ĺcùjc± , cĄ ĊĄ úąíĀb «¤eĈ Đd æùoāĉĀ ėíĶùĀb ¬đoĉü

,Đ ) ėĒ¬cēo¤b ĔČĐ Solid )lā» Ć²v ( ĊĒ®ąoāĀ ėāoü Đd Ć²Ï (ĺcsĀcr Ăąì ĆoĒ 5 bªh
:ėèđ{āĄ úąíĀb ¬¯ ċđýĒ ĊĀ ėĀcÍb ď«Č å ) Ėcüc?b îĄ ½ùĀb Đd îĶùĀb ( ĺc íjb¬ Ûh
Ė®µckĄ ăcùoĈġb
. cĒĐ©Ē ėíĶùĀb úąì ©íĪj ăc¤¨h lÕ b«ĀV ăcíô
153
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

Ûh ăđ¤©Āb úĒ®Å Ċì þĀªĐ ) îĶùĀb çbđµd ( îĶùĀb Ăzb®Ą ¨©ì ©Ē©Ê Ċýß : ėèđ{āĄ
çđµ úąì ăc¤¨h Ć r Ęāì ėĄĢíj ©Ē©{oĀbĐ Depth Cuts îĶùĀb úąì ėąěcø
. ÚÅđµ ėĀcÍb ď«Č å çbđµģb ¨©ì }k¼ēĀ ăcsãb Ăēk± Ęāì 2.5mm ĊýēĀĐ îĶùĀb

154
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ċđāĀcj ėíĶùĀb Ęāì îĶùĀb ėēāąì ¬c²Ą cĉĀ ®čéēĀ OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o
. ĕĐcą²Āb

155
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

æē?b Đd Contour Ăý¸Āb æēÐ ėēāąì ( ėēāąíĀb ď«I ĖcücÐ Ăąì cĉĉýß ċĥb o
)Ė¬co¥ãb qcēāąíĀb ĊĄ úù{oĀb ( Ėcüc?b ¬¯ Ęāì æñÀĀb úĒ®Å Ċì ) ĕ¬đoĉýĀb

ĊĄ ėv¬©ĉãbĐ Toolpaths ď©įíĀb ¬c²Ą ėąěcø pÊ ĊĄ Verify selected operations


.Verify úù{oĀb ėąěcø ®čéoĀ Operations Manager qcēāąíĀb ®Ē©Ą ėąěcø

. Ėcüc?b ĂąíĀ Machine îĶùĀcj Ăēñ¸oĀb ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

156
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

. Ėcüc?b ĚcčĈħ OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

1 Ćø¬ ) ¬đoĉýĀb îĶø ėēāąì ( ©āÏ Ęāì ėĄĢíj ¨©Ð ĎĈd ĊĄ ©üeoĀb lÕ :1ėèđ{āĄ
. Ėcüc?b ėēāąì Ăkø
Ėcüc?b ¬¯ Ęāì æñÀĀb úĒ®Å Ċì ꮤd ėùĒ®Ķj ĖcücÐ Ăąì cĉĉýß cÀĒd : Xėèđ{āĄ
ĂąíĀ Play ( R) Ăēñ¸oĀb ¬¯ Ęāì æñÀĀb Ćr ĊĄĐ Backplot selected operations
. Ėcüc?b

157
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

10mm 
Ăąì Ċýß b«Ā ) ¬đoĉýāĀ îĶø Ăąì( ĂąíĀb ³õĈ cčēô ĆoĒ ėēĈcsĀbĐ ÛĐģb ėāz®ãb ċd cÜ
: úĒ®Å Ċì ėēĈcsĀb ėāz®ãb
Úý²Āb ®Ķø Fēñn îĄ ÛĐģb ėāz®ãb å Ďāąì , cĄ qbđĶ¤ ³õĈ îkoĈ ċd cĄh o
. 10mm Ûh 30mm ĊĄ ėēík»ħb
ėāz®ãb qbđĶ¤ ¦²Ĉ úĒ®Å Ċì þĀªĐ ėāč± ėùĒ®Ķj ėēĈcsĀb ėāz®ãb Ăąì Ċýß Đd o

)30mm ®ĶùĀb qbª ėēík»ħb Úý²Āb ćb©¥o±cj ¬đoĉýĀb îĶø ėēāąì ( ÛĐģb
:ėēĀcoĀb qbđĶÎb ïckncj 10mm Ûh ėēík»ħb Úý²Āb ®Ķø Fēñn îĄ cčù¼ĀĐ
ćb©¥o±cj ¬đoĉýĀb îĶø ėēāąì ( ©āÏ Ęāì Right Click Úß Ė¬eõĀb ĊĄ æñÀĈ o
ėąěcø ®čéoĀ 1 Ćø¬ )30mm ®ĶùĀb qbª ėēík»ħb Úý²Āb
. Copy ¦²Ĉ ėąāü Ęāì cčĉĄ ¨©Ó qb¬cēÎb Ė¨©íoĄ

ćb©¥o±cj ¬đoĉýĀb îĶø ėēāąì ( ©āÏ Ęāì ėĄĢíj ¨©Ð ĎĈd ĊĄ ©üeoĀb lÕ :ėèđ{āĄ
. ¦²ĉĀb ėēāąì Ăkø 1 Ćø¬) 30mm ®ĶùĀb qbª ėēík»ħb Úý²Āb

158
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

îĶø ėēāąì Ăõ±d ¨đvđãb ób®õĀb Ęāì Right Click Úß Ė¬eõĀb ĊĄ æñÀĈ Ćr o
Ė¨©íoĄ ėąěcø ®čéoĀ 30mm ®ĶùĀb qbª ėēík»ħb Úý²Āb ćb©¥o±cj ¬đoĉýĀb
ėēāąì qbđĶ¤ ³õĉj ėēāąíĀb ú¼Ā ĆoēĀ Paste ú¼Ā ėąāü Ęāì cčĉĄ ¨©Ó qb¬cēÎb
.30mm ®ĶùĀb qbª ėēík»ħb Úý²Āb ®Ķø ³õĉj Đ ÛĐ ģb ėāz®ãb å ¬đoĉýĀb îĶø

159
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

úĒ®Å Ċì þĀªĐ 10mm Ûh 30mm ®ĶùĀb ĊĄ ėēík»ħb Úý²Āb ®Ķø Fēñoj ćđùĈ ċĥb o
©āÏ(©Ē©Ìb ©ā@b ĊĄ ėv¬©ĉãbĐ Parameters Fñoãb ĂĄcíĀb ėąāü Ęāì æñÀĀb
. Ďù¼Ā , ĕ«Āb 2 Ćø¬ )¬đoĉýĀb îĶø ėēāąì

160
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

Ĕěcĉr ď©įíĀb ¬c²Ą ėąěcø ®čén Parameters Fñoãb ĂĄcíĀb ėąāü Ęāì æñÀĀb ©íj o
Tool ď©įíĀb ėąěcø Ęāì ¨©Ó Ćr V 2D Toolpaths - Contour ¬đoĉýĀb ėēāąíĀ _¨cíjģb
. cČ®ĶøĐ ď©įíĀb ïđĈ FēñoĀ ®²Ēġb lĈcÌb å

. ¨©įíĀb ėkoýĄ ĊĄ ¬cēo¤ġb ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

161
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

°Ē®õoĀ ėjđāĶãb Ėb¨ģb ïđĈ Ęāì ¨©ÓV Tool Selection ¨©įíĀb ¬cēo¤b ėąěcø ®čén Ćr o
. OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr 10mm ®Ķø ėĒđo²Ą ėēík»h Úý± ĔČĐ ¬đoĉýĀb

162
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

. OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

163
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

å Fñn ÷c¸oüb , ĎĈd NíĒ b«ČĐ ď©įíĀb ¬c²Ą ĖcücÐ ¬¯ Ęāì ėĄĢì ®čén :ėèđ{āĄ
Ûh ycoÖĐ ) 10mm Ûh 30mm ®ĶùĀb ĊĄ ď©įíĀb ®Ķø Fēñn , ĎĈd đČ FñoĀb ( qĢ¤©ãb
©zd
. Ėcüc?b Ăąì ©ĉì ©ēüeoĀb Ćoē±ĐV ©ēüen
164
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

æē?b Đd Contour Ăý¸Āb æēÐ ėēāąì ( ėēāąíĀb ď«I ĖcücÐ Ăąì cĉĉýß ċĥb o
qcēāąíĀb îēà ¬cēo¤b ¬¯ Ęāì æñÀĀb úĒ®Å Ċì ėùjc²Āb ėēāąíĀb îĄ ) ĕ¬đoĉýĀ b
ĊĄ úù{oĀb ( Ėcüc?b ¬¯ Ęāì æñÀĀb Ćr Select all operations ėēāēñ¸oĀb
Warning ®Ē«Ê ėąěcø ®čéoĀ Verify selected operations )Ė¬co¥ãb qcēāąíĀb
. Ėb¨ģb ®Ķø Fēñn lk²j

. ®Ē«{oĀb ĚcčĈħ OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

165
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

îĶùĀcj Ăēñ¸oĀb ¬¯ Ęāì cčĉĄ æñÀĈ ĆrV Verify úù{oĀb ėąěcø ®čén þĀª ©íj o
. Ėcüc?b ĂąíĀ Machine

. Ėcüc?b ĚcčĈħ OK ¬¯ Ęāì þĀª ©íj æñÀĈ o

166
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

¬c²Ą °Ē®õoj 10mm ®ĶùĀb qbª ėēík»ħb Úý²Āb ćđùn ċd ycoÓ ġ ©ø cĈcēzb :1ėèđ{āĄ
æùô Ăēñ¸n Ăąì ©Ē¬d bªiô ) ¬đoĉýĀb Ěb°vd îēà Ăēñ¸n ĕd ( ĂĄcü Ăý¸j ¬đoĉýĀb
ĂĄcíĀb ėąěcø Ûh ăđ¤©Ācj ćđùĈ 30mm ®ĶùĀb qbª Ėb¨ģb ėĶ±bđj cčāēñ¸n ĆoĒ 5 MĀb Ěb°vĤĀ
Contour ¬đoĉýĀb Ăēñ¸n Đd îĶø ėēìđĈ Fēñoj ćđùĈ Ćr Cut Parameters îĶùĀb å Fñoãb
.Remachining îĶùĀcj Ăēñ¸n Ė¨cìh Ûh 2D ¨cíjģb Ĕěcĉr ĊĄ type

167
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

qb¬cē¤ Ęāì æñÀĀb úĒ®Å Ċì ď©įíĀb ¬c²Ą ċđĀ Fēñn ċcýĄħcj cÀĒd : Xėèđ{āĄ
Ćr Verify Options úù{oĀb qb¬cē¤ ėąěcø ®čéoĀ Verify úù{oĀb ėąěcø ĊĄ ėv¬©ĉãbĐ Options
ċđāĀb æk¿ ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr Ėb¨ģb ċđĀ Fēñn Ęāì ėĄĢíj ¨©Ó
cčĈđĀ Fēñn mđāĶãb ď©įíĀb Ęāì ®µĠãcj ¨©Ó Ćr Colors ċbđĀģb ėąěcø ®čéoĀ
qb®Ą uĢr OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr Select color ċđāĀb ¬cēo¤b ¬¯ Ęāì æñÀĈĐ

. Ėcüc?b ĂąíĀ Machine îĶùĀcj Ăēñ¸oĀb ¬¯ Ęāì æñÀĈ þĀª ©íj

168
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

:ĔĀcoĀb ¬c²ãb îkoĈ ėĒđāíĀb ėąěcùĀb ĊĄ o


Toolpaths ď©įíĀb ¬c²Ą Pocket )lēv(öĒđÉ Ăąì

ėā²ā²Āb ¬cēo¤ġb Ęāì cēěcùān ¨©Ð cčēôĐVChaining Ă²ā²oĀb ėąěcø ®čén o


.Chain

169
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ćđùĈV öĒđwoĀb Đd lēÌb ėā²ā± E¤b ď¨cõĄ ¬bđz îj®Ą ®čéĒ cÀĒd o
îj®ãb lēÌb ïĢ¿d ©zd Đ ĕ¬đoĉýĀb ĂēĶo²ãb lēÌb ïĢ¿d ©zd ¬cēo¤cj
đČ cąü ĕ¬đoĉýĀb ĕ®ěb©Āb lēÌb æēÐĐ ĕ¬đjcÎb ę®@b ïĢ¿d ©zdĐ ĕ¬đoĉýĀb
.) cčēāì ©Ē©{oĀb ©íj ®õ»ģb ċđāĀcj ®čén ( Ăý¸Āb å Úk Ą

. ď©Ē©Ê , Ăýµ Ăü Ęāì Ćč± ®čéĒ ©Ē©{oĀb ©íj

. Chaining Ă²ā²oĀb ėąěcø ĊĄ OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

170
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

2D Toolpaths – öĒđwoĀb ėēāąíĀ _¨cíjģb Ĕěcĉr ď©įíĀb ¬c²Ą ėąěcø ®čén þĀª ©íj o
ĺcēěcùān cčēāì ¨©?bĐ ėēĀcÍb ėąěcùĀbV ®²Ēġb lĈcÌb å Ćěbđø Ė©ì cčj ©vđĒĐ Pocket
¨©ÐV ėēāēñ¸n qcēāąì îj¬d cčj ©vđĒ MĀbĐ Toolpath Type ď©įíĀb ¬c²Ą ïđĈ ĔČ
. ĺcēěcùān Pocket ) lēÌb(öĒđwoĀb ėēāąì Ęāì cčĉĄ

171
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

cČ®ĶøĐ ď©įíĀb ïđĈ ¬cēo¤ġ Tool ď ©įíĀb ėąěcø ĔČĐ ėēĀcoĀb ėąěcùĀb Ęāì þĀª ©íj æñÀĈ o
ėĄ©¥o²ãbĐ 10mm ®ĶùĀb qbª ėĒđo²ãb ėēík»ħb Úý²Āb Ęāì ®µĠãcj ¨©Ó ĆrV
ĕ¬đjcÎb ę®@bĐ ĕ¬đoĉýĀb îj®ãb lēÌbĐ ĕ¬đoĉýĀb ĂēĶo²ãb lēÌb °Ē®õoĀ
cČcĉíĄĐ Tool ď©įíĀb ėąěcø lĈcÆ ėĄĢì ®čén þĀª ©íj ĕ¬đoĉýĀb ĕ®ěb©Āb lēÌbĐ
. ėąěcùĀb ď«Č ĊĄ ĚcčoĈġb Đ ¬cēo¤ġb , ĎĈd

172
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

úąì Ăēw²oĀ cčēāì æñÀĀcj þĀªĐ Linking Parameters ėąěcø Ûh ĂùoĉĈ þĀª ©íj o
lēÌbĐ ĕ¬đjcÎb ę®@bĐ ĕ¬đoĉýĀb îj®ãb lēÌbĐ ĕ¬đoĉýĀb ĂēĶo²ãb lēÌb
úąíĀb «¤ģ ėíĶùĀb ®čéoĀ úąíĀb ¬¯ Ęāì æñÀĈ ĆrV ĕ¬đoĉýĀb ĕ®ěb©Āb
. Ė®µckĄ cčĉĄ

ėôc²ĄĐ Clearance ċcĄģb ėôc²Ą ĊĄ Ăü Ęāì ėĄĢíj Ęāì ©Ē©{oĀb ³ĉn ġ :1ėèđ{āĄ
. Retract ïđv®Āb
ėôc²Ą ĊĄ ĂýĀ Absolute úāĶãb ©íkĀb ćcéĈ ćb©¥o±b Ęāì ©Ē©{oĀb ³ĉn ġ : Xėèđ{āĄ
Top ėíĶùĀb ĘāìdĐ Feed plane ėĒ«ñoĀb ęđo²ĄĐ Retract ïđv®Āb ėôc²ĄĐ Clearance ċcĄģb
. Depth úąíĀbĐ of stock

173
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ĊĄ çcùĉĀb ę©zh Ęāì ¨©ÓV ėĶùĈ ¨©z Đd E¤b ď¨cõĄ ¬bđz îj®Ą ®čéĒ o
lēÌbĐd ĕ¬đjcÎb ę®@bĐd ĕ¬đoĉýĀb îj®ãb lēÌbĐd ĕ¬đoĉýĀb ĂēĶo²ãb lēÌb
lā» Ć²v : ĺcsĀcr ( å ĺcùjc± , cĄ ĊĄ úąíĀb «¤eĈ Đd æùoāĉĀ ĕ¬đoĉýĀb ĕ®ěb©Āb
.) Solid

,Đ ) ėĒ¬cēo¤b ĔČĐ Solid )lā» Ć²v ( ĊĒ®ąoāĀ ėāoü Đd Ć²Ï (ĺcsĀcr Ăąì ĆoĒ 5 bªh
úąíĀb ¬¯ ċđýĒ ĊĀ ėĀcÍb ď«Č å ) Ėcüc?b îĄ ½ùĀb Đd îĶùĀb ( ĺc íjb¬ Ûh Ė®µckĄ ăcùoĈġb
. cĒĐ©Ē ėíĶùĀb úąì ©íĪj ăc¤¨h lÕ b«ĀV ăcíô

174
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

175
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ċđāĀcj ėíĶùĀb Ęāì îĶùĀb ėēāąì ¬c²Ą cĉĀ ®čéēĀ OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o
. ĕĐcą²Āb

176
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

îĄ )Pocket lēÌb Đd öĒđwoĀb ėēāąì( ėēāąíĀb ď«I ĖcücÐ Ăąì cĉĉýß ċĥb o
Select ėēāēñ¸oĀb qcēāąíĀb îēà ¬cēo¤b ¬¯ Ęāì æñÀĀb úĒ®Å Ċì ėùjc²Āb qcēāąíĀb
)Ė¬co¥ãb qcēāąíĀb ĊĄ úù{oĀb( Ėcüc?b ¬¯ Ęāì æñÀĀb Ćr all operations
.Verifyúù{oĀb ėąěcø ®čéoĀ Verify selected operations

.Ėcüc?b ĂąíĀ Machine îĶùĀcj Ăēñ¸oĀb ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

.Ėcüc?b ĚcčĈħ OK ¬¯ Ęāì þĀª ©íj æñÀĈ o

Ėcüc?b ¬¯ Ęāì æñÀĀb úĒ®Å Ċì ꮤd ėùĒ®Ķj ĖcücÐ Ăąì cĉĉýß :1ėèđ{āĄ
ĂąíĀ Play (R) Ăēñ¸oĀb ¬¯ Ęāì æñÀĀb Ćr ĊĄĐ Backplot selected operations
.Ėcüc?b

177
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

)Pocket lēÌb Đd öĒđwoĀb ėēāąì ( æùô ėēāąíĀb ď«I ĖcücÐ Ăąì cĉĉýß cÀĒd :Xėèđ{āĄ
) Ė¬co¥ãb qcēāąíĀb ĊĄ úù{oĀb ( Ėcüc?b ¬¯ Ęāì æñÀĀb úĒ®Å Ċì ėùjc²Āb qcēāąíĀb
ċĐ©j
©āÏ Ęāì æùô ėĄĢíj ¨©Ð ĎĈd ĊĄ ©üeoĀb îĄ Ė®µckĄ Verify selected operations
æñÀĀb Ăkø ėĄĢíĀb þān ċĐ©j ċđýoô ėùjc²Āb qcēāąíĀb cĄdV 3 Ćø¬ ) Pocket lēÌb ėēāąì (
. Ėcüc?b ¬¯ Ęāì
178
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

:3 -3 -4 -5
Ęāì ėéôc{ąāĀ þĀªĐ cč²õĈ lēùsoĀb ėēāąì Ăkø lùsāĀ ĖEĉ± Ăąì lÕ ĎĈd ćđāíãb ĊĄ
.Úoāz®Ą Ęāì lēùsoĀb ėēāąì Ćoo± b«ĀV Ėb¨ģb ®ąì ăđÅ

3.5mm ®Ķø ĖEĉ± ėĶĉj ćb©¥o±cj Center Drill 

:ĔĀcoĀb ¬c²ãb îkoĈ ėĒđāíĀb ėąěcùĀb ĊĄ o


Toolpaths ď©įíĀb ¬c²Ą Drill lēùsn Ăąì

Ęāì cēěcùān ¨©Ð cčēôĐV Drill Point Selection lēùsoĀb ėĶùĈ ©Ē©Ê ėąěcø ®čén o
Select drill Ʊ®Āb ėµcµ å lēùsoĀb ėĶùĈ î¿đĄ ¨©z - ¬cēo¤ġb
. point position in the graphics screen

179
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

180
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

©ĉì mĐ®Ib £coõĄ Ęāì æñ¿b ĆrV çcùĉĀb ¨©z Đd E¤b ( ď¨cõĄ ¬bđz îj®Ą ®čéĒ cÀĒd o
®čén ( mđùsĀb °üb®Ą çcùĈ ¬cēo¤cj ćđùĈV ) ĚcčoĈġb
.)°ü®Ą Ăü Ęāì ©Ē©{oĀb ©íj ėĄĢì

Ĕýā²Āb î¿đĀb Ûh ăđ{oĈ ċd ĂÀõĒ mđùsĀb °üb®Ą ¬cēo¤b ėēāąì Ăēč²oĀ : ėèđ{āĄ
. ¬cēo¤ġb ėēāąì ĂkøTop (WCS) Ĕùôģb ¬đéĉãbĐ Wireframe

. Drill Point Selection lēùsoĀb ėĶùĈ ©Ē©Ê ėąěcø ĊĄ OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

181
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

-200 ®ěbĐ©Āb Ė¬Đ¨/lùsĀb ėēāąíĀ_¨cíjģb Ĕěcĉr ď©įíĀb ¬c²Ą ėąěcø ®čén þĀª ©íj o
©vđĒĐ 2D Toolpaths–Drill/Circles Cycle 200 – Drilling/Pecking ®ùĈ /lēùsn
¬c²Ą ïđĈ ĔČ ĺcēěcùān cčēāì ¨©?bĐ ėēĀcÍb ėąěcùĀbV®²Ēġb lĈcÌb å Ćěbđø Ė©ì cčj
ėēāąì Ęāì cčĉĄ ¨©ÐV ėēāēñ¸n qcēāąì ³â cčj ©vđĒ MĀbĐ Toolpath Type
ď©įíĀb
. ĺcēěcùān Drill lēùsoĀb

182
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

. cČ®ĶøĐ ď©įíĀb ïđĈ ¬cēo¤ġ Tool ď©įíĀb ėēĀcoĀb ėąěcùĀb Ęāì þĀª ©íj æñÀĈ o
. ¨©įíĀb ėkoýĄ ĊĄ ¬cēo¤ġb ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

183
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

îĶùĀb qbШd ĊĄ ïbđĈd Ė©ì cčj ©vđĒĐ Tool Selection¨©įíĀb ¬cēo¤b ėąěcø ®čén Ćr o
ėĶĉj ĔČĐ mđùsāĀ ĖEĉ± ĂąíĀ ėjđāĶãb Ėb¨ģb ïđĈ Ċì ėąěcùĀb ď«Č å t{kĈV
. OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Đ ®µĠãcj cčēāì ¨©Ó Ćr 3.5mm ®Ķø Center Drill ĖEĉ±

184
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

.ėēčoĉãb ėąěcùĀb lĈcÆ ėĄĢì ©É ÷đ± ėąěcø ĕd ĊĄ ĚcčoĈġb ©íj :1ėèđ{āĄ


æñÀĀb úĒ®Å Ċì þĀªĐ Ė©Ē©v îĶø Ėb¨d Ěc¸Ĉh cĉĉýß ėjđāĶãb ď©įíĀb ©Ò 5 bªh : X
ėèđ{āĄ ®čén ĆrVĊĒ®ąoāĀ cȬcēo¤b , MĀb ¨©įíĀb pÊ ¨đvđãb ób®õĀb Ęāì Right Click
Ė¬eõĀb Úß Ĕøcj îkooĈĐ Create new tool Ė©Ē©v îĶø Ėb¨d Ěc¸Ĉh cčĉĄ ¬coÔ ď©įíĀb qb¬cē¤
ėąěcø
. qbđĶÎb
185
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

úąì Ăēw²oĀ cčēāì æñÀĀcj þĀªĐ Linking Parameters ėąěcø Ûh ĂùoĉĈ þĀª ©íj o
Ė¬cµij 2mm ĊýēĀĐ ĺcĒĐ©Ē úąíĀb ėąāü lĈcÆ úąíĀb Ăw²Ĉ ĆrVĖEĉ²Āb
. lĀc²Āb

ėôc²ĄĐ Clearance ċcĄģb ėôc²Ą ĊĄ Ăü Ęāì ėĄĢíj Ęāì ©Ē©{oĀb ³ĉn ġ :1ėèđ{āĄ
. Retract ïđv®Āb
ėôc²Ą ĊĄ ĂýĀ Absolute úāĶãb ©íkĀb ćcéĈ ćb©¥o±b Ęāì ©Ē©{oĀb ³ĉn ġ : Xėèđ{āĄ
Top ėíĶùĀb ĘāìdĐ Feed plane ėĒ«ñoĀb ęđo²ĄĐ Retract ïđv®Āb ėôc²ĄĐ Clearance ċcĄģb
. Depth úąíĀbĐ of stock

186
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

. ĕĐcą²Āb ċđāĀcj ĖEĉ²Āb ėēāąì ¬c²Ą cĉĀ ®čéēĀ OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

187
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

îĄ )Center Drill lùsĀb ĖEĉ± ėēāąì( ėēāąíĀb ď«I ĖcücÐ Ăąì cĉĉýß ċĥb o
Select ėēāēñ¸oĀb qcēāąíĀb îēà ¬cēo¤b ¬¯ Ęāì æñÀĀb úĒ®Å Ċì ėùjc²Āb qcēāąíĀb
)Ė¬co¥ãb qcēāąíĀb ĊĄ úù{oĀb( Ėcüc?b ¬¯ Ęāì æñÀĀb Ćr all operations
.Verifyúù{oĀb ėąěcø ®čéoĀ Verify selected operations

.Ėcüc?b ĂąíĀ Machine îĶùĀcj Ăēñ¸oĀb ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

Ėcüc?b ¬¯ Ęāì æñÀĀb úĒ®Å Ċì ꮤd ėùĒ®Ķj ĖcücÐ Ăąì cĉĉýß :


ĂąíĀ Play (R) Ăēñ¸oĀb ¬¯ Ęāì æñÀĀb Ćr ĊĄĐ Backplot selected operations
.Ėcüc?b
.Ėcüc?b ĚcčĈħ OK ¬¯ Ęāì þĀª ©íj æñÀĈ o

188
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

4mm Drill 
ėāz®ãb Ăąì Ċýß b«Ā ) lēùsn ėē āąì( ĂąíĀb ³õĈ cčēô ĆoĒ ėēĈcsĀbĐ ÛĐģb ėāz®ãb ċd cÜ
: úĒ®Å Ċì ėēĈcsĀb
ĊĄ ď©įíĀb ®ĶøĐ ïđĈ Fēñn îĄ ÛĐģb ėāz®ãb å Ďāąì , cĄ qbđĶ¤ ³õĈ îkoĈ ċd cĄh o
. 4mm ®Ķø Drill lùr ėĶĉj Ûh 3.5mm ®Ķø Center Drill ĖEĉ± ėĶĉj
ėāz®ãb qbđĶ¤ ¦²Ĉ úĒ®Å Ċì þĀªĐ ėāč± ėùĒ®Ķj ėēĈcsĀb ėāz®ãb Ăąì Ċýß Đd o
)3.5mm ®Ķø ĖEĉ± ėĶĉj ćb©¥o±cj Center Drill lùsĀb ĖEĉ± ėēāąì ( ÛĐ ģb
lùr ėĶĉj Ûh 3.5mm ®Ķø Center Drill ĖEĉ²Āb ėĶĉj ®ĶøĐ ïđĈ Fēñn îĄ cčù¼ĀĐ
: ėēĀcoĀb qbđĶÎb ïckncj 4mm ®Ķø Drill
4 Ćø¬ ) Center Drill lùsĀb ĖEĉ± ėēāąì ( ©āÏ Ęāì Right Click Ė¬eõĀb Úß æñÀĈ o

ėąāü Ęāì cčĉĄ ¨©Ó qb¬cēÎb Ė¨©íoĄ ėąěcø ®čéo Ā


.Copy ¦²Ĉ

)Center Drill lùsĀ b ĖEĉ± ėēāąì (©āÏ Ęāì ėĄĢíj ¨©Ð ĎĈd ĊĄ ©üeoĀb lÕ
. ¦²ĉĀb ėēāąì Ăkø 4 Ćø¬

189
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ėēāēñ¸oĀb qcēāąíĀb Ăõ±d ¨đvđãb ób®õĀb Ęāì Right Click Ė¬eõĀb Úß æñÀĈ Ćr o
ėēāąíĀb ú¼Ā ĆoēĀ Paste ú¼Ā ėąāü Ęāì cčĉĄ ¨©Ó qb¬cēÎb Ė¨©íoĄ ėąěcø ®čéoĀ
.ÛĐģb ėāz®ãb å lùsĀb ĖEĉ± ėēāąì qbđĶ¤ ³õĉj

190
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

lùr ėĶĉj Ûh 3.5mm ®Ķø Center Drill ĖEĉ²Āb ėĶĉj ®Ķø Đ ïđĈ Fēñoj ćđùĈ ċĥb o
Parameters Fñoãb ĂĄcíĀb ėąāü Ęāì æñÀĀb úĒ®Å Ċì þĀªĐ 4mm ®Ķø Drill
5 Ćø¬ ) Drill lùsĀb ėēāąì ©āÏ ( ©Ē©Ìb ©ā@b ĊĄ ėv¬©ĉãbĐ
. Ďù¼Ā , ĕ«Āb

191
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

Ĕěcĉr ď©įíĀb ¬c²Ą ėąěcø ®čén Parameters Fñoãb ĂĄcíĀb ėąāü Ęāì æñÀĀb ©íj o
®ùĈ /lēùsn - 200 ®ěbĐ©Āb Ė¬Đ¨ /lùsĀb ėēāąíĀ _¨cíjģb
Ęāì ¨©Ó Ćr V2D Toolpaths –Drill/Circles Cycle 200 – Drilling/Pecking
. cČ®Ķø Đ ď©įíĀb ïđĈ FēñoĀ ®²Ēģb lĈcÌb å Tool ď©įíĀb ėąěcø

. ¨©įíĀb ėkoýĄ ĊĄ ¬cēo¤ġb ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

192
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

lēùsoāĀ ėjđāĶãb Ėb¨ģb ïđĈ Ęāì ¨©ÓV Tool Selection ¨©įíĀb ¬cēo¤b ėąěcø ®čén Ćr o
.4mm ®Ķø Drill lùr ėĶĉj ĔČĐ

. OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

193
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

194
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

Ăēw²oĀ cčēāì æñÀĀcj þĀªĐ Linking Parameters ėąěcø Ûh ĂùoĉĈ þĀª ©íj o
úąíĀb «¤ģ ėíĶùĀb ®čéoĀ úąíĀb ¬¯ Ęāì æñÀĈ ĆrV mđùsĀb úąì
. Ė®µckĄ cčĉĄ

,Đ ) ėĒ¬cēo¤b ĔČĐ Solid )lā» Ć²v ( ĊĒ®ąoāĀ ėāoü Đd Ć²Ï (ĺcsĀcr Ăąì ĆoĒ 5 bªh
úąíĀb ¬¯ ċđýĒ ĊĀ ėĀcÍb ď«Č å ) Ėcüc?b îĄ ½ùĀb Đd îĶùĀb ( ĺc íjb¬ Ûh Ė®µckĄ ăcùoĈġb
. cĒĐ©Ē lùsĀb úąì ©íĪj ăc¤¨h lÕ b«ĀV ăcíô

195
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

çcùĈ ę©zh Ęāì ¨©ÓV ėĶùĈ ¨©z Đd E¤b ď¨cõĄ ¬bđz îj®Ą ®čéĒ o
.) Solid lā» Ć²v : ĺcsĀcr ( å ĺcùjc± , cĄ ĊĄ úąíĀb «¤eĈ Đd æùoāĉĀ mđùsĀb

Ĕýā²Āb î¿đĀb Ûh ăđ{oĈ ċd ĂÀõĒ Ʊ®Āb ĊĄ lùsĀb úąì ©Ē©Ê ėēāąì Ăēč²oĀ :
ėèđ{āĄ .©Ē©{oĀb ėēāąì Ăkø Right (WCS) Ċßģb
LĈcÌb ¬đéĉãbĐ Wireframe
196
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

. OK ¬¯ Ęāì þĀª ©íj æñÀĈ o

197
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

å Fñn ÷c¸oüb , ĎĈd NíĒ b«ČĐ ď©įíĀb ¬c²Ą ĖcücÐ ¬¯ Ęāì ėĄĢì ®čén
Ćoē±ĐV ©ēüen Ûh ycoÖĐ ) úąíĀb îĄ Ėb¨ģb ®ĶøĐ ïđĈ Fēñn , ĎĈd đČ FñoĀb ( qĢ¤©ãb ©zd
. Ėcüc?b Ăąì ©ĉì ©ēüeoĀb

198
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

qcēāąíĀb îĄ ) Drill lēùsoĀb ėēāąì ( ėēāąíĀb ď«I ĖcücÐ Ăąì cĉĉýß ċĥb o
ėēāēñ¸oĀb qcēāąíĀb îēà ¬cēo¤b ¬¯ Ęāì æñÀĀb úĒ®Å Ċì ėùjc²Āb
qcēāąíĀb ĊĄ úù{oĀb ( Ėcüc?b ¬¯ Ęāì æñÀĀb Ćr Select all operations
®Ē«Ê ėąěcø ®čéoĀ Verify selected operations )Ė¬co¥ãb
. úąíĀb îĄ Ėb¨ģb ®Ķø Đ ïđĈ Fēñn lk²j Warning

. ®Ē«{oĀb ĚcčĈħ OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ Ćr o

199
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

îĶùĀcj Ăēñ¸oĀb ¬¯ Ęāì cčĉĄ æñÀĈ ĆrV Verify úù{oĀb ėąěcø ®čén þĀª ©íj o
.Ėcüc?b ĂąíĀ Machine

. Ėcüc?b ĚcčĈħ OK ¬¯ Ęāì þĀª ©íj æñÀĈ o

. ėíĶùĀb xĄcĈ®j ©ēĀđoĀ °Čcv Ăý¸Āb ċĥb DoíĒ

200
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

NC Ĕąø®Āb Ćý{oĀb xĄcĈ®j ăc±¬hĐ ©ēĀđn :5 - 5

NC Ĕąø®Āb Ćý{oĀb xĄcĈ®j ©ēĀđn : 2 - 5 - 5

ėąěcø pÊ ĊĄ Post selected operations ¨đýĀb ©ēĀđn ¬¯ Ęāì æñÀĈ 


Operations qcēāąíĀb ®Ē©Ą ėąěcø ĊĄ ėv¬©ĉãbĐ Toolpaths ď©įíĀb
¬c²Ą .Post processing Ĕąø®Āb Ćý{oĀb xĄcĈ®j °ēčÉ ėąěcø ®čéoĀ
Manager

. OK ¬¯ Ęāì æñÀĈ 
201
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

Ęāì ĚcùkĀb Đd ėíĶùāĀ Ćø¬ Đd Ʊb Ăį¤©ĪĈ V Save As Ʊc j êõÍb ėąěcø ®čén 
¬¯ Ęāì æñÀĈ ĆrV ėíĶùāĀ êõÍb Ćø¬ Ăsß ĕ«ĀbĐ 46 mđoýãb Ćø®Āb ³õĈ
.Save êõz

202
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

Combined Post Ĕąø®Āb Ćý{oĀb xĄcĈ®j yb®¥o±ġ ėÌcíãb þĀª ©íj Ćon
. processor

©vđĒ cčēôĐV Mastercam X Editor ćcüE±cãb ĂĒ©ín ėąěcø þĀª ©íj ®čén
.) MAHO 232 ( ĔČĐ cùjc± Ėcùoĉãb ėĉēücãb ėñĀ ³õĉj Ĕąø®Āb Ćý {oĀb xĄcĈ®j

203
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

MAHO 232 ėĉēücĄ Ûh Ĕąø®Āb Ćý{oĀb xĄcĈ®j ăc±¬h : 1 - 5 - 5

ćđùĈ ) Mastercam X Editor ćcüE±cãb ĂĒ©ín ėąěcø( ėùjc²Āb ėąěcùĀb ĊĄ 


: ¬¯ Ęāì æñÀĀcj þĀªĐ ėĉēücãb öĒ®íoj
Communications qġc¼nġb Configure ĊĒđýn

Ċì Receive ăckùo±ġb î¿Đ Ęāì MAHO 232 ėĉēücĄ l±cz °ēčwoj ćđùĈ
: úĒ®Å
EDIT MEMORY DATA IN/OUT READ-IN ALL
PROGRAMS

ėąěcø ĊĄ ėĉēücąāĀ Ĕąø®Āb Ćý{oĀb xĄcĈ®j ăc±¬ij ćđùĈ ėĉēücãb °ēčÉ ©íj
: ¬¯ Ęāì æñÀĀcj þĀªĐ Mastercam X Editor ćcüE±cãb ĂĒ©ín
Communications qġc¼nġb Send ăc±¬h

204
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

ĊĒ®Ý

: mđāĶĄV Ė©zđĀb ď«Č Ęāì þj¬©n ăĢ¤ ĊĄ


. ĔĀcoĀb Ăý¸Āb Ʊ¬ - 1
. qcĒđo²ãb ė±©ĉČ úĒ®Å Ċì cčā¼ô Ćr Ăý¸Āb Ęāì ¨cíjģb î¿Đ - X
. Solid lā» Ć²v Ûh Ăý¸Āb ĂĒđÊ - 3

. Ėcüc?b îĄ )ĊĒ®ąoĀb Ęāì ď©įíĀb ¬c²Ą î¿Đ ( ½ø Đd îĶø Ăąì


- 4 .CNC ėĉēücĄ Ûh ĎĀc±¬hĐ ėíĶùāĀ NC Ĕąø®Āb Ćý{oĀb xĄcĈ®j ©ēĀđn
-2
205
l±cÍcj îēĉ¼oĀbĐ Ćēą¼oĀb
CAD/CAM xČcĉãb ®ĒđĶnĐ Ćēą¼oĀ ėĄcíĀb Ė¬b¨ħb

vb®ãb

öĀĠãb îv®ãb Ʊb


X5 ¬b©»h Mastercam xĄcĈ®j

206

Вам также может понравиться