Вы находитесь на странице: 1из 2

Thí nghiệm số ….

: ……………………………………………………………………………………………………………………
Mục đích Dụng cụ,
Cách tiến hành thí nghiệm Hiện tượng quan sát Giải thích, viết PTHH
thí nghiệm hóa chất
……………. ……………. ………………………………………… ……………………….. ………………………………
. . ………………………………………… ……………………….. ………………………………
……………. ……………. ………………………………………… ……………………….. ………………………………
. . ………………………………………… ……………………….. ………………………………
……………. ……………. ………………………………………… ……………………….. ………………………………
. . ………………………………………… ……………………….. ………………………………
……………. ……………. ………………………………………… ……………………….. ………………………………
. . ………………………………………… ……………………….. ………………………………
……………. ……………. ………………………………………… ……………………….. ………………………………
. . ………………………………………… ……………………….. ………………………………
……………. ……………. ………………………………………… ……………………….. ………………………………
. . ………………………………………… ……………………….. ………………………………
……………. ……………. ………………………………………… ……………………….. ………………………………
. . ………………………………………… ……………………….. ………………………………
……………. ……………. ………………………………………… ……………………….. ………………………………
. . ………………………………………… ……………………….. ………………………………
……………. ……………. ………………………………………… ……………………….. ………………………………
. . ………………………………………… ……………………….. ………………………………
……………. ……………. ………………………………………… ……………………….. ………………………………
. . ………………………………………… ……………………….. ………………………………
……………. ……………. ………………………………………… ……………………….. ………………………………
. . ………………………………………… ……………………….. ………………………………
……………. ……………. ………………………………………… ……………………….. ………………………………
. . ………………………………………… ……………………….. ………………………………
……………. ……………. ………………………………………… ……………………….. ………………………………
. .
……………. …………….
. .
……………. …………….
. .
……………. …………….
. .
……………. …………….
. .
……………. …………….
. .
……………. …………….
. .
……………. …………….
. .
……………. …………….
. .
……………. …………….
. .
……………. …………….
. .
……………. …………….
. .
……………. …………….
. .

Вам также может понравиться